You are on page 1of 3

ીમદ્ શકરાચાય
િવરિચત

આ મષટક્ / િનવાણષટક્

આ મષટક્ / િનવાણષટક્

मनोबु

यहं कारिच ािन नाहं

न च ौोऽिज हे न च याणनेऽे ।

न च योमभूिमन तेजो न वायुः
िच ानं

पः िशवोऽहम िशवोऽहम . १ .

ં કે િચ
હુ ં (આ મા) મન, બિુ , અહકર
હુ ં આકાશ,

ુ નથી; તમ
ે જ હુ ં કાન,
વરપ

ભ, નાક કે

ખો નથી. વળી

ુ વી, તજ
ે કે વાયુ નથી. હુ ં તો મગલકારી

ં વ પ
, ક યાણકારી િચદાનદ

.ં ૧

न च ूाणसं ो न वै पंचवायु –

न वा स धातुन वा पंचकोशः ।

न वाक पािणपा ौ न चोपःथपायू
िच ानं
હુ ં

पः िशवोऽहम िशवोऽहम . २ .

ં વાયુ ( ાણ, અપાન, યાન, ઉદાન અને સમાન) નથી. હુ ં સાત ધાત ુ (રસ,
ાણ નથી, હુ ં પાચ

ં , મદ
ે , અિ થ, મ
ર ત, માસ

ુ ) નથી. હુ ં પાચ
ં કોશ (અ મય,
અને શક

ાણમય, મનોમય,

ુ )

) નથી. વળી હુ ં વાણી, હાથ, પગ, ઉપ થ (જનનિે ય) કે પાય ૂ (ગદા
િવ ાનમય અને આનદમય

ં વ પ
નથી. હુ ં તો મગલકારી
, ક યાણકારી િચદાનદ

.ં ૨

न मे े षरागौ न मे लोभमोहौ
म ो नै व मे नैव मा सयभावः ।
न धम न चाथ न कामो न मो ः
िच ानं

पः िशवोऽहम िशवोऽहम . ३ .

ે કે રાગ નથી, લોભ કે મોહ નથી તમ
ે જ મદ કે ઈ યા નથી. વળી મારે માટે ધમ, અથ, કામ,
મને ષ
મો

ુ ુ

ં વ પ
(કોઈ પણ પરષાથ
) નથી. હુ ં તો મગલકારી
, ક યાણકારી િચદાનદ

2

.ં ૩

न पु यं न पापं न सौ य न ःखं

न मंऽो न तीथ न वे ा न य ाः ।
अहं भोजनं नैव भो यं न भो ा
िच ानं

पः िशवोऽहम िशवोऽहम . ४ .

ુ નથી. તમ
ુ નથી, દઃખ
ે જ મારે મં , તીથ, વદો
ે કે ય ો (ની જ ર)
મને પ ુ ય નથી, પાપ નથી, સખ
નથી. વળી હુ ં ભોજન (િ યા), ભો ય (પદાથ) કે ભો તા (િ યા કરનાર - ભોગવનાર) પણ નથી. હુ ં

ં વ પ
તો મગલકારી
, ક યાણકારી િચદાનદ

.ં ૪

न मे ॆु युशंका न मे जाितभे :
िपता नैव मे नैव माता न ज म ।
न बंधुन िमऽं गु नैव िशंयः
िच ानं
મને

पः िशवोऽहम िशवोऽहम . ५ .
ુ યની
ુ શકા
ં (ભય) કે

ે નથી. મારે િપતા નથી કે માતા નથી કારણકે મને જ મ પણ
િતભદ

નથી. હુ ં કોઇ નો સગો (ભાઇ), િમ
ં વ પ
િચદાનદ

.ં

કે ગુ

કે િશ ય નથ


હુ ં તો મગલકારી
, ક યાણકારી

अहं िनिवक पो िनराकार पो
िवभु या य सवऽ सवि ियाणाम ।
स ा मे सम वं न मुि न ब ध:
िच ानं

पः िशवोऽहम िशवोऽहम . ६ .

હુ ં િનિવક પ, િનરાકાર પ
.ં સવ થળે

ં (મારે કોઈ સકં પ નથી, મને કોઈ આકર નથી) . હુ ં સવ ઇિ યોમાં


યાપી રહલો
િવભુ

ે જ બધન

ે ં સમભાવ છે , મને મિુ ત નથી તમ
.ં મારે હમશા


ં વ પ
નથી. હુ ં તો મગલકારી
, ક યાણકારી િચદાનદ

.ં ૬

. इित ौीम छङकराचायिवरिचतं आ मषटकं स पूणम .

3