You are on page 1of 29

TRATAMENTUL CONTABIL AL IMOBILIZARILOR CORPORALE

CUPRINS

Introducere Capitolul 1. STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1. Concepte, concepţii şi termeni cheie privind imobilizările corporale........ 1.2. Noţiuni, conţinut, structuri, delimitări privind imobilizările corporale..… 1.3. Standarde şi reglementări contabile privind activele imobilizate............… 1.4. Tratamente şi practici contabile specific imobilizărilor corporale ............. 1.5. Contabilitatea imobilizărilor corporale ....................................................... Capitolul 2. STUDIU DE CAZ 2.1. Activitate, constituire şi funcţionare a societăţii “TARAVERDE S.A.…. 2.2. Sistemul informaţional, documente, evidenţa tehnic-operativă.............….. 2.3. Contabilitatea imobilizărilor corporale..................................................…..

3 4 4 4 5 7 8 12 12 13 15

Capitolul 3. CONTRIBUŢII PERSONALE 27 3.1. Concluzii şi propuneri................................................................................... 27 Bibliografie ............................................................................................................................. 28

2

care se bazează pe existenţa unor cadre conceptuale. pe de o parte. fac din definirea calităţii informaţiilor contabile un element fundamental.A. de fapt. care a inclus în anul1989. constatăm un pluralism al modalităţilor ce privesc definirea noţiunii de calitate a informaţiei contabile. Sistemele contabile. de la definirea şi particularităţile procesului de comunicare în sine şi are ca scop stabilirea unor criterii de calitate pe care informaţiile trebuie să le îndeplinească. caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare şi 3 .). un exemplu fiind Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (I. Întrucât gama utilizatorilor produselor contabilităţii este relativ variată. în literatura de specialitate. aceste cerinţe desemnând. şi contabilitatea franceză.INTRODUCERE Rolul social al contabilităţii a crescut în mod semnificativ în ultimile decenii şi aceasta datorită faptului că informaţiile pe care le influenţează tot mai mult comportamentul utilizatorilor în procesul de fundamentare a deciziilor. chiar contradictorii uneori. diferenţele fiind sesizate în special în ceea ce priveşte selecţia şi ierarhizarea caracteristicilor calitative. pe de altă parte. interpretarea calităţii informaţiilor furnizate de situaţiile financiare este un proces caracterizat de subiectivism.B. necesitatea producerii de către contabilitate a unor informaţii de calitate. Acesta este şi motivul pentru care definirea conceptului de calitate a informaţiei contabile porneşte. în cadrul său conceptual.S. Totodată. Este evident că fiecare utilizator doreşte să dispună de informaţii care să-I diminueze incertitudinile şi să îi ofere posibilitatea de a lua cele mai bune decizii. Analizând diferitele cadre conceptuale şi textele de normalizare contabilă. caracteristicile acestora fiind prezentate în mod explicit prin intermediul unor documente care au caracter oficial. stabilind ca puncte de referinţă cadrele conceptuale anglo-saxone. Vom susţine această constatare prin prezentarea succintă a modului în care este definit conceptul analizat în normalizarea contabilă. considerăm ca fiind necesară extinderea cercetării în ceea ce priveşte problematica abordată şi în contextul schimbărilor semnificative generate de reforma sistemului contabil naţional. iar necesităţile informaţionale ale acestora sunt cel puţin la fel de diverse.

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1. modul de utilizare a bunurilor şi lichiditatea acestora. Imobilizări necorporale.2. astfel elementele calitative descrise în situaţiile financiare se bazeazā pe categoria juridică de patrimoniu. delimitări privind activele imobilizate Activele imobilizate sunt definite în I. O asemenea distincţie se regāseşte în plan economic prin gruparea activelor în capital fix 4 . Structurile calitative proprii patrimoniului reprezentate în situaţiile financiare sunt cele de activ şi de pasiv. În raport cu aceste criterii se disting: 1 2 şi capital circulant. Activele circulante (curente). Noţiuni. conţinut. structuri.A. În raport de comportamentul lor economic şi al structurii lor materiale activele imobilizate se grupează astfel: 1 2 3 Imobilizări corporale.restricţiile care trebuie respectate pentru obţinerea unor informaţii de calitate.S. în raport de natura. Imobilizări financiare. Activele imobilizate reprezintā bunurile şi valorile destinate sā serveascā o perioadā îndelungată în activitatea entitāţii economice şi care nu se consumă sau se înlocuiesc după prima utilizare. Structurile care răspund la asemenea cerinţe sunt cele de active şi cele asimilate. 1. convenţii şi termeni cheie privind imobilizarile corporale “Contabilitatea financiară are o fundamentare patrimonialā. 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt clasificate în categoria activelor curente. Activele imobilizate. Masa elementelor de activ este împarţitā pe subdiviziuni.1. Concepte.

C. 40 “Investiţii imobiliare”).B. aceste imobilizări sunt deţinute mai degrabă pentru creşterea valorii capitalului. active tangibile sau imobilizări fizice.A.S. ceea ce impune flexibilitate. b) pot fi utilizate de întreprindere pe parcursul mai multor perioade de gestiune. (pe o listă discontinuă de la 1 la 4. 16 (I. după principiul <<gândeşte global. nivel de dezvoltare. 16 “Imobilizări corporale” exclude din aria sa de aplicabilitate investiţiile imobiliare (I.A. dar acţionează local>>.S./I.S.şi micro-economice din diferite zone şi ţări ale globului (tradiţii. nivel al inflaţiei. pentru a fi închiriate terţilor. (emise de noul I.A.).S.Imobilizările corporale sunt definite de I. prin 5 . reglementări legale nearmonizate încă.A. de fond. Aceste standarde acoperă prin norme şi reguli toate aspectele principale. emise. şi diversitatea realităţii macro. 16) – „Imobilizări corporale” În prezent sunt emise şi în vigoare un număr de 31 I. precum şi interpretările la acestea. este dată de dualitatea între necesitatea unei metodologii unitare de contabilitate.” 1. după aprilie 2001). Această dificultate a fost destul de satisfăcător rezolvată de I.S 16 “Imobilizări corporale” ca active materiale. “Termenul generic de imobilizări corporale (denumite active tangibile) este folosit pentru a identifica în general acele active folosite în special în activitatea productivă din care societatea va beneficia pe o perioadă mai mare de un an.B. Imobilizările corporale mai sunt cunoscute şi sub denumirile de active corporale. acestea se numără printre elementele de imobilizări corporale. înlocuite şi/sau modificate de I.F. sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. etc.A.S. care: a) sunt deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestări de servicii.A. care să genereze comparabilitate la nivel mondial. Deşi I. nemonetare.S.A. Standarde şi reglementări contabile privind activele imobilizate Standardul internaţional de contabilitate nr. până în aprilie 2001) şi 7 I.3.S.S.R.S. Termenul de “corporal “ sau de “tangibil” face distincţia faţă de activele necorporale care sunt active fără o substanţă fizică sau a căror valoare nu poate fi în întregime indicată de existenţa lor fizică.A.C.A. Dificultatea (şi dilema) pe care încearcă să le surmonteze standardele internaţionale de contabilitate. ale contabilităţii la nivel global.

înlocuiri de Aria de aplicabilitate : Acest standard trebuie aplicat în contabilitatea imobilizărilor corporale.C. exceptând cazul în care un alt I. etc. solicită ca opţiunea pentru un tratament contabil alternativ permis să fie justificată.M. între un << tratament contabil recomandat (de bază) >> şi un << tratament contabil alternativ permis >> în probleme-cheie cum ar fi evaluarea. normatorii naţionali (ministere de finanţe sau corpuri profesionale) sau regionali (cum este cazul Uniunii Europene pentru România) circumstanţiaza aplicarea în timp şi în funcţie de tipul de întreprinderi a prevederilor standardelor internaţionale.B. Imobilizările corporale sunt acele active care sunt deţinute de întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii. calculul rezultatului. cu indicarea influenţei utilizării tratamentului alternativ permis asupra rezultatului. Definiţii : Următorii termeni sunt folosiţi în acest Standard cu semnificaţia specificată : 1. acordând diferite derogări. prevede sau permite o abordare contabilă diferită.posibilitatea acordată normatorilor naţionali şi întreprinderilor. ori iniţial al achiziţiei. De asemenea. activului net şi poziţiei financiare faţă de situaţia când ar fi utilizat tratamentul contabil de bază. Pentru a nu abdica de la cerinţa fundamentală de comparabilitate a informaţiei contabile.-uri) sau în a cincea raportare contabilă (Politici contabile). Obiectiv: descrierea tratamentului contabil pentru imobilizările corporale astfel încât utilizatorii situaţiilor financiare să fie informaţi cu privire la investiţiile companiei în active corporale. I.A.S. schimb de active).A. modificarea valorii activului în funcţie de evenimentele ulterioare (reparaţii.A.S. Problemele principale care sunt atinse în acest Standard sunt: 1 2 3 valoarea la care se recunosc activele în patrimoniul societăţii beneficiare la momentul modalitatea de amortizare a activului în funcţie de beneficiile viitoare. Costul activului: reprezintă suma plătitā în numerar sau echivalente de numerar. elemente. amortizările. provizioanele./I. 2. reevaluare. 6 . argumentată riguros prin raţionamente profesionale pertinente de către agentul economic în anexele la bilanţ (pentru I. în multe cazuri.S.M. de a opta în mod argumentat. este posibil a fi utilizate pe mai multe perioade.

valoarea justă a altor contraprestaţii efectuate pentru achiziţiţionarea unui activ. 7 .4. Intrările de imobilizări care necesită şi montaj se face pe baza procesului verbal de recepţie provizorie. Valoarea justă: reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză. Contabilitatea analitică a imobilizãrilor se poate ţine folosind Registrul numerelor din inventar şi fişa mijlocului fix. Ieşirirea imobilizărilor prin casare este consemnată in Procesul verbal de scoatere din funcţiune. se consemnează în Bonul de mişcare a mijloacelor fixe. la data achiziţiei sau a construcţiei acestuia. Amortizarea: este alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată utilă de viaţă. pe baza documentelor justificative. Durata de viaţă utilă: reprezintă perioada pe parcursul căreia se estimează că întreprinderea va utiliza activul supus amortizării şi numărul unităţilor de produse sau a unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de întreprindere prin folosirea activului respectiv. impune consemnarea completă şi la timp a tuturor operaţiunilor privind mişcarea imobilizărilor. 4. denumită “Conturi de active imobilizate”. care nu necesită montaj şi nici probe tehnologice sunt consemnate în procesul verbal de recepţie. 7. în cadrul aceleiaşi unităţi. Mişcarea imobilizărilor de la o secţie la alta. Recepţionarea imobilzărilor corporale supuse montajului şi probelor tehnologice se înregistrează în documentul proces verbal de punere în funcţiune. 1. Evidenţa operativă a contabilităţii activelor imobilizate. 5. 3. Intrările de imobilizări. dacă acele active au vechimea şi indeplinesc condiţiile scontate la sfârşitul duratei de viaţă. Tratamente şi practici contabile specifice imobilizărilor corporale Evidenţa existenţei si mişcărilor activelor imobilizate se realizează prin Clasa 2 a planului de conturi. Valoarea realizabilă a entităţii: reprezintă valoarea actualizată a fluxurilor de numerar pe care întreprinderea estimează să le obţină din utilizarea continuă a activului. 6. Valoarea reziduală: reprezintă valoarea netă pe care întreprinderea estimează că o va obţine pentru un activ la sfârşitul duratei de viaţă utilă a acestuia după deducerea prealabilă a costurilor de cedare estimate. în funcţie de căile de intrare în gestiune.

recepţia obiectivului de investiţii. (la imobilizări în curs). se creditează contul corespunzător datoriei faţă de furnizorii de imobilizări (cont 404). c) Intrarea prin construcţie în antrepriză. sau de majorare a capitalului social. plus de inventar. Fiind conturi de active se debitează cu operaţiunile de intrare şi se crediteazā cu operaţiunile de ieşire din gestiune.1. bunurile aportate sunt evaluate la valoarea de aport. a) Pentru bunurile intrate ca aport în natură. atunci costul activului este de obicei 8 . Evidenţa imobilizărilor corporale se realizează cu ajutorul conturilor din grupa 21 “Imobilizări corporale”. reprezentând lucrări de construcţii montaj realizate de unităţi specializate. se realizează pe baza unei documentaţii specifice cunoscută sub denumirea: Documentaţie tehnico-economică.5. achiziţionare de la furnizori interni sau externi. Imobilizările care intră în gestiune prin regie proprie se evaluează la cost de producţie. Înregistrările aferente intrărilor prin construcţii în antrepriză cuprind: îregistrarea avansurilor acordate unităţii de construcţii montaj. decontarea dintre constructor şi beneficiar are loc pe parcursul executării lor sub forma unor decontări periodice parţiale. b) Intrarea prin achiziţie de la furnizori interni se înregistrează la costul de achiziţie. pe baza facturilor emise de furnizorii de imobilizări baza procesului verbal de recepţie. în cadrul unor tranzacţii normale. şi trecerea de la imobilizări în curs la imobilizări corporale. receptia lucrarilor executate. obţinerea cu titlu gratuit. în scopul comercializării. Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările corporale Imobilizările corporale pot intra în întreprindere prin aport în natură la capitalul social. Dacă întreprinderea produce active similare. înregistrându-se în contabilitate pe baza documentelor de constituire a societăţii. d) Intrare prin construcţie în regie proprie. care cuprinde printre altele şi proiectele de execuţie şi devizele. transfer de produse finite obţinute din producţie proprie. Se debitează contul corespunzător imobilizării (grupa 21x). decontarea avansului achitat. Evaluarea imobilizărilor are la bază dosarul de evaluare întocmit de specialişti evaluatori. Lucrările de investiţii fiind executate într-un interval de timp mare. construire în antrepriză sau regie proprie. achitarea diferenţei conform extrasului de cont. subvenţionare. conform facturilor şi situaţiilor de lucrări. Costul unui astfel de activ este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat.

rezultând 9 . Imobilizările corporale deţinute de întreprindere sunt amortizate (alocarea sistematica valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de viaţă utilă). în locul costului de achiziţie/producţie. sau metoda valorii nete (reevaluarea numai a valorii nete contabile). În cazul în care ulterior recunoaşterii iniţiale a unui activ. Înregistrările contabile aferente acestor intrări sunt: obtinerea produselor finite. Costul noului activ este reprezentat de valoarea justă cu exepţia cazurilor în care tranzacţiei de schimb îi lipseşte caracterul comercial sau valoarea justă a activului primit în schimb sau a activului cedat nu poate fi comensurată în mod credibil. Dacă obiectivul de investiţii nu a fost terminat în luna când s-au desfăşurat lucrările de construcţii se consideră o imobilizare corporală în curs şi se înregistrează cu ajutorul contului 231 ”Imobilizări în curs“. Înregistrarea în contabilitate a diferenţelor din reevaluare se realizează în funcţie de metoda acceptată: metoda valorii brute (reevaluarea simultană a valorii brute a imobilizării şi a amortizării cumulate).  din punct de vedere economic (diminuarea valorii unui element de activ. Amortizarea poate fi analizată:  din punct de vedere contabil (amortizarea reprezintă micşorarea valorii unui element de activ ca urmare a deprecierii prin folosirea lui de către întreprindere). scăderea din gestiune a acestora şi preluarea ca active corporale a produselor finite din producţie proprie pe baza procesului verbal de recepţie. valoarea acestuia este determinată pe baza reevaluării. e) Dobândirea prin schimb. prin creditul contului de venituri 722 ”Venituri din producţia de imobilizări corporale”. Această cale de intrare a imobilizărilor corporale poate fi întâlnită la întreprinderile care realizează produse finite similare unor imobilizări din patrimoniul unităţii. se pot efectua în legătură cu acesta o serie de cheltuieli care pot fi grupate în cheltuieli cu modernizarea (sunt recunoscute ca o componentă care măreşte valoarea mijlocului fix) şi cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile (nu se adaugã la valoarea mijlocului fix).” f) Intrare prin transferul de produse finite obţinute din producţie proprie.acelaşi cu costul de producţie a acelui activ destinat vânzării. Recunoaşterea valorilor cheltuielilor generate de producţia proprie se face după natura elementelor de cheltuieli prin utilizarea conturilor din clasa 6 “Cheltuieli”. Prin urmare orice profituri interne sunt eliminate în calculul costului acelui active. Ulterior intrãrii activului imobilizat. valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului. Unul sau mai multe elemente de natura imobilizărilor corporale poate fi dobândit în schimbul unui activ similar sau nu .

proporţional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare (la o duratã de 5 ani corespunde o amortizare de 100/5=20%).  metoda amortizării accelerate. aplicatã numai în România. constă în înregistrarea unor amortizări de până 50% din valoarea de intrare în primul an de funcţionare. Metode de amortizare :  metoda liniară – se realizează prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe.  din punct de vedere financiar (amortizarea este o sursăã de autofinanţtare a capitalului imobilizat care se constituie).  metoda amortizării degresive constă în practicarea unor amortizări mai mari în primii ani de funcţionare a bunului. Standardul prevede că. solicită pregătirea şi înlocuirea acestuia cu altul nou). vor calcula. câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedarii unui element al imobilizărilor corporale trebuie determinate ca diferenţa între încasările nete estimate din cedare 10 . constă în înregistrarea unor anuităţi calculate pe baza unor rate mai mici în primii ani. Aceastã amortizare se operează pentru refacerea capitalului imobilizat.din depreciere. înregistra în contabilitate şi recupera uzura lor morală şi fizică sub forma amortizării. tot la nivel de principiu. Amortizarea imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate.  metoda amortizării progresive. Conform Legii 15/1994 toate unităţile economice care desfãşoară activităţi economice şi care au capital imobilizat sub formă de active corporale şi necorporale datorită deprecierii în timp prin utilizare. Un activ de natura imobilizărilor corporale trebuie eliminat din bilanţ atunci când acesta este cedat sau când este scos din uz definitiv şi nu se mai asteaptă obţinerea unor beneficii economice viitoare în urma cedării acestuia. De asemenea. în principiu lunar prin afectarea cheltuielilor de exploatare. asigurând societăţii un avantaj fiscal prin amânarea la plată a impozitului pe profit. corespunzător categoriilor de imobilizări corporale sunt utilizate conturi de amortizări privind imobilizările (68X = 28X).  metoda amortizării variabile sau proporţional cu volumul activităţii (se aplică în cazul în care la nivelul fiecărei imobilizări se poate determina volumul de activitate prestat). după care se trece la sistemul liniar.

la data preluării de către locatar şi antrenează un surplus de valoare care va fi înregistrat în contabilitatea locatorului ca venit amânat. diferenţa dintre valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi preţul de vânzare este recunoscută ca un câştig sau ca o pierdere a perioadei în contul de profit şi pierdere. cedarea activului se realizează. la expirarea contractului şi antrenează recunoaşterea imediată a câştigului sau a pierderii din cedare în contabilitatea locatorului. cedarea prin schimb. Din prevederile Standardului reies cele 4 căi principale de ieşire a unei imobilizări corporale: • • • • casarea. cedarea prin vânzare. fără alte clauze de compensare de diferenţe. Cedarea în leasing În cazul leasing-ului financiar. cedarea în leasing. de regulă.şi valoarea contabila a activului si trebuie recunoscute ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierdere. In cazul in care o imobilizare corporala este schimbata pentru un activ similar.. În cazul leasing-ului operaţional. 11 . cedarea activului are loc. Cedarea prin vânzare În urma tranzacţiei comerciale. amortizat’’ pe toată durata contractului. care va fi. Cedarea prin schimb Dacă tranzacţia constă exclusiv în schimbul a 2 active. costul activului achiziţionat este egal cu valoarea contabilă a activului cedat şi nu se înregistrează nici un câştig sau pierdere. diferenţa dintre valoarea de înregistrare şi amortizarea cumulată (valoarea rămasă) este recunoscută ca o cheltuială a perioadei. costul activului achizitionat este egal cu valoarea contabila a activului cedat si nu se inregistreaza nici un castig sau pierdere. Aspectele legate de contabilizarea tranzactiilor de vanzare si de leasing se rezolva potrivit IAS 17. in conditiile prezentate de paragraful 22 din Standard. Casarea este operaţiunea care antrenează soldarea conturilor ce reflectă valoarea de înregistrare şi amortizarea aferenta.

Brăila.CAPITOLUL II STUDIU DE CAZ 2. 2.A. Actul constitutiv al societăţii 1.. Încă de la început s-a declarat ca societate comercială plătitoare de TVA . având ca domeniu principal de activitate agricultura. Forma juridică : Societatea a fost înfiinţată prin HG 46/17. Durata societăţii : Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată. Activitate. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului este J09/57/1991. prin preluarea patrimoniului şi activităţii fostei . S. Întreprinderi de Legume Fructe . Forma juridică a societăţii este de Societate pe acţiuni de tip deschis.28 în comuna Traian.” Societatea Taraverde S. constituire şi funcţionare a societăţii „TARAVERDE S.C.A.01. 3. În anul 1999 societatea a fost privatizată şi reorganizată prin aplicarea unui program de restructurare prin care s-a depăşit situatia de criză financiară. Sediul societăţii este situat pe soseaua Brăila-Buzău km. 4.. jud. TARAVERDE S. este o unitate cu tradiţie în agricultura din judeţul Brăila. cuprinde: 12 . având CODUL UNIC de inregistrare RO-2238522.1. diminuarea plăţilor restante şi înregistrarea de profit.A. Denumirea societăţii : Numele dat este : S.C.A.1991 în baza Legii 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat cu regii autonome şi societăţi comerciale. plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase”. Obiectul de activitate al societăţii : Activitatea principală a societăţii este: “Cultivarea cerealelor (exclusiv orez). TARAVERDE S. Sediul social : Se află în localitatea Traian Şoseaua Brăila-Buzău km 28 şi un punct de lucru situat în localitatea Movila Miresii.care s-a desfiinţat. acoperirea pierderilor înregistrate.

20 Ron. răspunde de efectuarea înregistrărilor contabile privind imobilizările corporale şi necorporale.  respectarea disciplinei financiare. Contabilul şef organizează. Beneficii şi pierderi : Cota de participare la beneficii şi pierderi în procentul deţinut la constituirea capitalului social. rentabilitatea. 100% privat.A. de integritate a patrimoniului societăţii.40 Ron.622. cheltuielile de 13 .  exercitarea controlului financiar preventiv privind necesitatea. Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori formată din trei membri. format din trei membri din care unul este preşedintele Consiliului de Administraţie. 2. coordonează.746. oportunitatea operaţiilor financiare la nivel de societate.. documente.2. urmăreşte şi răspunde de activitatea economico-financiară a S. Sistemul informaţional. Atribuţiile ce-i revin astfel sunt:  organizarea circulaţiei documentelor de evidenţă primară necesară înregistrarilor contabile şi financiare şi urmarirea modului de realizare a acestora. având ca executivi director şi contabil şef. TARAVERDE S. cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi regimului de asigurări sociale.  organizează şi conduce. 6. Adunările Generale ale Acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. Societatea este administrată şi reprezentată de Consiliul de Administraţie. activele circulante. a amortizărilor. care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială. integral vărsat. 5. valoarea unei acţiuni fiind de 1. numit de Adunarea Generala a Acţionarilor. 7. Forţa de muncă: Societatea va putea angaja personal cu contract de munca.Capitalul social subscris este de 576. Numărul de acţiuni este de 480.  gospodarirea eficientă a bunurilor. cetăţeni români. Administrarea şi prezentarea : Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii. evidenţa tehnic-operativă Compartimentul financiar-contabil este condus de contabilul şef.C. în conformitate cu legislaţia în vigoare.

calculul profitului brut şi net . Unitatea care face obiectul acestei lucrări are organizată contabilitatea financiară conform reglementărilor în vigoare. Registru inventar.  organizează şi conduce controlul de fond la gestiunile societăţii. ordine de plată etc.  urmăreşte şi răspunde de inventarierea periodică a patrimoniului societăţii. Reflectarea în contabilitate se poate realiza document cu document sau prin centralizarea documentelor similare.  întocmeste raportările lunare privind bugetul de stat. stocare. Operaţiunile economico-financiare derulate la nivelul agentului economic sunt consemnate în documentele contabile. creditorii. şi raportare a informaţiilor financiar-contabile. de stabilirea măsurilor necesare în funcţie de rezultatele inventarierii. Documentele justificative confirmă operaţii care au avut loc şi prin aceste documente se atestă pentru contabilitate fenomenele şi procesele ce urmează să fie reflectate prin sistemul conturilor. intrări şi ieşiri de stoc. Documentele de sinteză. Documente justificative. prelucrare. state de plată. 3. debitorii. precum şi situaţiile financiare anuale şi principalii indicatori economico-financiari. Cartea mare. constituire de creanţe şi diminuări de creanţe etc.producţie. 2. de valorificarea acestuia. în cadrul registrelor contabile se încadrează: a) b) c) Registrul jurnal. pe baza acestor documente contabile se formalizează în scris şi se organizează material procesul de culegere. vor fi utilizate o serie de documente: facturi. Având în vedere că la nivelul unei unităţi sunt prezente operaţii privind încasări. chitanţe. astfel diversitatea documentelor contabile conduce la o grupare a acestora după rolul şi destinaţia lor astfel: 1. Registrele contabile sunt destinate pentru a reflecta cronologic şi sistematic pe baza documentelor primare sau centralizatoare a operaţiilor ce au avut loc. plăţi. 14 . În cadrul unităţii de faţă operaţiile sunt înregistrate document cu document. Registrele contabile. calculul preţurilor.

dar şi registrul de casa care este întocmit zilnic pentru fiecare operaţiune efectuată prin intermediul numerarului. achiziţioneazā o combină de recoltat 15 .Documentele de sinteză. În cadrul societăţii comerciale TARAVERDE S. Politici contabile şi note explicative. 3. Contul de profit şi pierdere.000 de acţiuni.A.000 lei b) INTRAREA PRIN ACHIZIŢII DE LA FURNIZORI INTERNI În factura nr. • • • Subscrierea capitalului : 456’’Decontări cu acţionarii privind capitalul’’= 1011’’Capital subscris nevărsat’’ 25.2010 TARAVERDE S. În cazul aplicării Reglementărilor armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate situaţiile financiare anuale sunt: 1. 2.104/05. 4.000 lei 25.A.000 lei Vărsarea capitalului în momentul înfiinţării: 212’’Construcţii’’ = 456’’Decontări cu acţionarii privind capitalul’’ Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital vărsat : 1011’’Capital subscris nevărsat’’ = 1012’’Capital subscris vărsat’’ 25. jurnal de cumpărări. 5. Situaţia modificărilor capitalului propriu.01. organizarea contabilităţii se realizează conform prevederilor legale în vigoare. operaţii diverse. în momentul în care documentele justificative sunt prezentate departamentului de contabilitate ele sunt înregistrate în cadrul jurnalelor contabile susţinute electronic: jurnal de vânzări.000 lei pentru care s-au acordat 5. Bilanţul. Situaţia fluxurilor de trezorerie.3. Unitatea foloseşte un program realizat intern de către angajaţii societăţii. 2. Societatea utilizează mijloace de calcul computerizate pentru a putea ţine evidenţa volumului foarte mare de operaţii care se desfăşoară. Contabilitatea imobilizărilor corporale a) INTRAREA PRIN APORT ÎN NATURĂ La înfiinţarea societăţii s-a adus aport în natură sub forma unui depozit evaluat la suma de 25.

La sfarşitul primei luni.000 lei plus TVA.250 lei • Înregistrare contabilā privind amortizarea Pentru aceastā linie se va folosi metoda amortizārii liniare.122.000lei • Înregistrare contabilā: % = 404 "Furnizori de imobilizări" 53. Preţ de achiziţie = preţ cumpārare – reducere comercialā = 50.50 lei 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" Înregistrarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie în luna a doua: .00 lei 8.2010. TARAVERDE S.000lei –5000lei = 45. Combina este pusā în funcţiune conform procesului verbal 113/01. pentru care s-a primit o reducere de 10% şi un scont de decontare de 5%.00 X 5% = 2250 lei 404”Furnizori de imobilizāri” =767”Venituri din sconturi obţinute” 2. Durata de utilizare a depozitului este de 25 ani. încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit.000 lei 1.000 lei.A. 6811”Cheltuieli amortizarea” = 2813’’ Amortizarea’’ c) INTRAREA PRIN CONSTRUCŢIE ÎN ANTREPRIZĂ S. După 30 ani de utilizare. depozitul se vinde cu preţul de 3.122.C.140 lei 6.02.2010.000. constructorul facturează lucrările de investiţii la valoarea de 6.000 lei plus TVA.00 lei 45.000 lei plus TVA. Rata anualā a amortizārii = 100/Durata de viaţă utilā = 100/10 = 10% Rata anualā a amortizārii = 10% x 45. • Înregistrarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie la sfârşitul primei luni: % 4426 "TVA deductibilă" • = 404 "Furnizori de imobilizări" 16 = 404 "Furnizori de imobilizări" 7. Pentru aceasta se intocmeşte procesul verbal de recepţie 11/01.50 lei 213"Echipamente tehnologice" 4426"TVA deductibilă" • Înregistrarea scontului de decontare 45.140 lei 4500. factura încasându-se cu ordin de plată. durata uilā de viaţā 10 ani.produse agricole : cost de achiziţie 50.000 lei = 4500 lei/anual. Achitarea facturilor se face cu ordin de plată.02. În a doua lună se finalizează lucrările de investiţii şi se facturează restul lucrărilor în valoare de 4.

000 lei 760 lei 10. nu se iau în calcul cheltuielile aferente fondului de salarii.000. la asigurările sociale de sănătate.00 lei 6021 "Cheltuieli cu materialele auxiliare" = 3021 "Materiale auxiliare" 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" = 421 "Personal-salarii datorate" 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie 3000+2660" = 722 "Venituri din producţia de 231 "Imobilizari corporale în curs de execuţie" = 722 "Venituri din producţia de imobilizări 17 .000 lei.000 lei 10. cum ar fi contribuţiile entităţii la asigurările sociale. TARAVERDE S.000. hotăraşte construirea în regie proprie a unei magazii.00 lei 2.33 lei d) INVESTIŢII REALIZATE ÎN REGIE PROPRIE 6811 "Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor"= 2812 "Amortizarea construcţiilor" S. Durata normală de funcţionare este de 10 ani. la fondul de şomaj.000 lei. în prima lună au loc următoarele cheltuieli: -cu materiale auxiliare: 3.660.000 : 25 ani : 12 luni = 33.00 lei Cheltuieli cu salariile: Înregistrarea investiţiei neterminate la sfarşitul lunii: imobilizări corporale" • • Cheltuieli cu materialele consumate în luna a doua: 1. • • • Cheltuieli cu materiale auxiliare în prima luna: 3. apoi se recepţionează şi se dă în folosinţa.00 lei 6021 "Cheltuieli cu materialele auxiliare" = 3021 "Materialele auxiliare" 5. În acest scop.231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" 4426 "TVA deductibilă" • • • Darea în exploatare a obiectivului de investiţii: 212"Construcţii"=231"Imobilizări corporale în curs de execuţie" Achitarea datoriilor către antreprenor: 404 "Furnizori de imobilizări" = 5121 "Conturi la bănci în lei" 4.33 lei 33.660 lei În a doua lună se mai cheltuiesc materiale în valoare de 1.000.00 lei Decontarea cheltuielilor de investiţii în luna a doua: corporale" 1. Pentru simplificare.C.A. -cu salariile: 2.000 lei Amortizarea lunară a depozitului: 10.660.

00 lei Amortizarea lunară a magaziei (6. Se achiziţionează o maşină de erbicidat cu preţul de cumpărare (de facturare) de 10. Ambele facturi se achită ulterior cu ordin de plata.50 lei 4. * Înregistrarea facturii de cumpărare a maşinii de şlefuit: % 404 "Furnizori de imobilizări" 2131"Echipamente tehnologice" 4426"TVA deductibilă" • Înregistrarea facturii privind cheltuielile de transport: % Furnizorii de imobilizări 2131"Echipamente tehnologice" 4426"TVA deductibilă" • Achitarea datoriei către furnizorul de imobilizări: % • = 404 "Furnizori de imobilizări" 900 lei 11.000 lei 1.500:10 ani:12 luni 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor" 2813 "Amortizarea instalaţiilor" • Vânzarea maşinii de erbicidat: 461 "Debitori diverşi" . maşina se vinde cu preţul de 4. factura încasându-se ulterior prin bancă.50 lei 212 "Construcţii" = 231 "Iobilizări corporale în curs de execuţie" 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor" = 2812 "Amortizarea e) IMOBILIZĂRI CORPORALE ACHIZIţIONATE CU TITLU ONEROS 1.900 lei 595 lei 595 lei 87.000 lei plus TVA.760 lei 18 595 lei 500 lei 95 lei 11. Cheltuielile de transport facturate de cărăuş sunt de 500 lei plus TVA.• • Recepţia finală şi darea în funcţiune a clădirii: 6.900 lei 5121 Conturi la bănci în lei" Achitarea datoriei către cărăuş: % • = 404 "Furnizori de imobilizări" 5121"Conturi la bănci în lei" Amortizarea lunară a maşinii de erbicidat: 10. Durata de utilizare a maşinii este de 10 ani. Regimul de amortizare este liniar.660 : 10 ani : 12 luni ) : construcţiilor" 55.000 lei plus TVA. După 8 ani de utilizare.900 lei 10.50 lei 87.660.

500 lei 8.760 lei 4. a) În contabilitatea chiriaşului • • Preluarea clădirii pe bază de proces verbal de predare -primire: 8013 "Imobilizări corporale luate cu chirie" = 6000 Primirea facturii privind chiria lunara: % = 401" Furnizorii" 612 " Cheltuieli cu redevenţele.500 . Chiriaşul execută lucrări de modernizare.7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte op. valoarea amortizată: 87.100 lei % 2131"Echipamente tehnologice" 10. valoarea contabilă netă: 10.400 lei 2. care se amotizează pe o perioadă de 1 an. care se achită ulterior în numerar :500 lei plus TVA.de capital 4427 "TVA colectată 4. *cheltuieli cu energia facturată de către furnizor.8.100 lei 4.400 = 2.000 lei. cu o chirie lunară de 30 lei plus TVA. când expiră contractul de închiriere: *cheltuieli cu materialele auxiliare : 2500 lei.000 lei 760 lei Scoaterea din evidenţa a maşinii vândute: valoarea contabilă: 10.760 lei 2813 "Amortizarea instalaţiilor" 6583 "Cheltuieli privind activele cedate" • Încasarea creanţei: % 461 "Debitori diverşi" f) IMOBILIZĂRI CORPORALE LUATE CU CHIRIE 5121 "Conturi la bănci în lei" Se închiriază o clădire cu valoarea contabilă de 6.50 x 8 ani x 12 luni = 8. locaţiile de gestiune şi chiriile" 4426 TVA deductibilă" • Achitarea cu ordin de plată a chiriei lunare: % = 401 " Furnizori " • Consum de materiale auxiliare: % =3021 "Materiale auxiliare " 19 2.500 lei 5121" Conturi la bănci în lei " 36 lei 36 lei 36 lei 30 lei 6 lei . efectuându-se în acest scop următoarele cheltuieli.500 lei.400 lei.000x19%" • 4.

locaţii de gestiune şi chirii" 4426" TVA colectată " 461" Debitori diverşi " • Încasarea cu ordin de plată a chiriei: % = 461 "Debitori diverşi " 5121 " Conturi la bănci în lei " 30 lei 6 lei 36 lei 36 lei 36 lei 20 .000 lei 3.000 lei 3.000 lei 605" Cheltuieli privind enrgia şi apa " 4426" TVA deductibilă" • Achitarea facturii privind energia : % = 5311" Casa în lei " 401"Furnizori" • Înregistrarea producţiei de imobilizări corporale : % = 722" Venituri din productia de imobilizări corporale " 231" Imobilizări corporale în curs de execuţie " • Recepţia lucrărilor de modernizare: % = 231" Imobilizări corporale în curs de execuţie" 212"Construcţii" • % = 2812 "Amortizarea construcţiilor" 6811"Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor" • Scoaterea din evidenţă a investiţiei complet amortizată: % = 212" Construcţii" 2812"Amortizarea construcţiilor " • Amortizarea lunară a cheltuielilor de investiţii:3.000 : 12luni = 250 lei Predarea clădirii pe bază de proces verbal de predare.6021"Cheltuieli cu materialele auxiliare " • Cheltuieli cu energia electrică : %= 401" Furnizori " 2.000 lei 3.000 lei 250 lei 250 lei 3.500 lei 595 lei 500 lei 95 lei 595 lei 595 lei 3.primire: 8031" Imobilizări corporale luate în chirie " b) În contabilitatea proprietarului : • Întocmirea facturii privind chiria lunară de încasat: % = 706" Venituri din redevenţe.000 lei 3.000 lei 6.

856 lei investiţii" 5121 " Conturi la bănci în lei " • Cumpărarea calculatorului: % = 404 " Furnizori de imobilizări" 2132 " Aparate şi instalaţii de măsurare. perioadă în care se amortizează liniar.000 lei 3. factura se achită cu ordin de plată.000 lei plus TVA .240 lei 3.856 lei 3. mijloacelor de transport animalelor si plantaţiilor" • 90 lei 90 lei 90 lei 90 lei 1.240 lei plus TVA.000 lei 212 " Construcţii " INVESTIŢII g) IMOBILIZĂRI CORPORALE ACHIZIŢIONATE DIN SUBVENŢII PENTRU Se primeşte în contul bancar suma de 3.240 :36 luni = 90 % = 2813 " Amortizarea instalaţiilor . Calculatorul are durata de utilizare de 3 ani.240 lei.• Preluarea de către proprietar a investiţiei complet amortizate: % = 2812 " Amortizarea construcţiilor " 3. Dupa achiziţionarea calculatorului cu suma de 3. factura încasându-se în numerar.856 lei 3.000 lei 190 lei 21 6811 " Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor " Includerea la venituri a cotei-părti din subvenţie : % = 7584 " Venituri din subvenţii pentru investiţii" 132 " Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii" • Vânzarea calculatorului: % = 7583" Venituri din vânzarea activelor " 4427"TVA colectată " .240 lei 3. reprezentând un împumut nerambursabil pentru achiziţionarea unui calculator.240 lei 616 lei 3. se vinde cu 1. control şi reglare " 4426" TVA deductibilă " • Achitarea facturii : % = 5121 " Conturi la bănci în lei " 404 " Furnizori de imobilizări " • Amortizarea lunară : 3. După expirarea duratei de utilizare. • Primirea subvenţiei: %= 132" Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru 3.

mijloacelor de transport. încasarea făcându-se cu ordin de plată.000 lei 760 lei 2111 "Terenuri "= 404 " Furnizori de imobilizări " 4426 "TVA deductibilă " = 4427 " TVA colectată " • Achitarea facturii : % = 5121 " Conturi la bănci în lei " 404 " Furnizori de imobilizări " • Vânzarea terenului: = 7583 " Venituri din vânzarea activelor " 461 " Debitori diverşi " • 4426 " TVA deductibilă " = 4427 " TVA colectată " Scoaterea din evidenţă a terenului vândut: 6583 " Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital " = 2111 " Terenuri " 3.000 lei 4.000 lei • Încasarea creanţei: = 461 " Debitori diverşi " 4.190 lei 3.000 lei 5121 " Conturi la bănci în lei " O entitate încheie un contract cu o firmă specializată pentru executarea unor lucrări de desecare a unui teren. 000 lei 570 lei 3. Ulterior. control şi regalare" 2813 " Amortizarea instalaţiilor.240 lei 3. terenul se vinde cu 4. • Achiziţionarea terenului: 3. • Înregistrarea facturii privind investiţia realizată: % = 404 " Furnizori de imobilizări " 7.140 lei 22 .240 lei 1. Investiţia se amortizează într-o perioadă de 10 ani. după care se scoate din evidenţă. Lucrările de amenajare sunt facturate la suma de 6.190 lei % = 2132 " Aparate şi instalaţii de măsurare. animalelor şi plantaţiilor" • Încasarea în numerar a facturii : % = 461" Debitori diverşi " 5311" Casa în lei " h) TERENURI ŞI AMENAJĂRI DE TERENURI Se achiziţionează un teren cu preţul de 3.461 " Debitori diverşi " • Scoaterea din evidenţă a calculatorului vândut: 1.190 lei 1.000 lei plus TVA.000 lei 3.000 lei plus TVA. apoi se face recepţia finală.000 lei plus TVA. care se achită cu ordin de plată.

animale şi plantaţiilor " 6582 " Donaţii şi subvenţii acordate " • 635 5.000 lei 40. % = 212 " Construcţii " 2812 " Amortizarea construcţiilor " 658.000 lei.000 lei 20. care are valoarea contabilă de 60. taxe şi vărsăminte asimilate " k)IMOBILIZĂRI CORPORALE DISTRUSE DE CALAMITĂŢI Se înregistrează scoaterea din evidenţă a unui depozit distrus de inundaţii.000 x 19 % = 950 lei = 4427 " TVA colectată " 950 lei Cheltuieli cu alte impozite. amortizarea cumulată fiind de 15.000 lei 5.1 " Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare " 60.000 lei 1.000 lei Recepţia lucrărilor de desecare a terenului : Amortizarea lunara a amenajărilor de terenuri : 2112 " Amenajări de terenuri "= 231 " Imobilizări corporale în curs de execuţie " 6811 " Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor "= 2811 " Amortizarea lunară a amenajărilor de terenuri " • Scoaterea din evidenţă a amenajărilor complet amortizate : 6.000 lei TVA aferentă valorii rămase.000 lei 20. • Acordarea donaţiei : % = 2131 " Echipamente tehnologice " 2813 " Amortizarea instalaţiilor.000 lei şi amortizarea cumulata de 20. care se include în cheltuieli nedeductibile fiscal: l)IMOBILIZĂRI CORPORALE CONSTATATE LIPSĂ LA INVENTARIERE Baza de impozitare aferentă TVA pentru mijloacele fixe constatate lipsă la inventariere se 23 .140 lei 6. mijloacelor de transport.231 " Imobilizări corporale în curs de execuţie " 4426 " TVA deductibilă " • • • Achitarea facturii cu ordin de plată: = 5121 " Conturi la bănci în lei " 404 " Furnizori de imobilizări " 6.000 lei 2811 " Amortizarea amenajărilor de terenuri "= 2112 " Amenajări de terenuri " j) IMOBILIZĂRI CORPORALE DONATE Se încheie un act de donaţie pentru un strung înregistrat la valoarea contabilă de 20.000 lei.000 lei.140 lei 7.000 lei 15.

Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează de către evaluatori autorizaţi sau de către specialişti din cadrul entităţii. baza de impozitare este zero. Diferenţa de cheltuială care excede valorii recuperate este nedeductibilă fiscal. mijloacelor de transport. baza de impozitare este suma imputată. din motive neimputabile. • Lipsa la inventar : % = 2133 " Mijloace de transport " 2813 " Amortizarea instalaţiilor. dar nu mai puţin decât valoarea rămasă. după caz.000 lei. astfel încât valoarea contabilă să nu 24 . în principal. 2. Metoda valorii brute . Metoda valorii nete . Dacă mijloacele fixe sunt complet amortizate.000 x 19 % = = 4427 " TVA colectată " 50. două metode: 1.000 lei 1. numai în masura în care această cheltuială este acoperită de valoarea recuperată în baza contractelor de asigurare încheiate.900 lei 1. cât şi amortizarea cumulată. a unui autoturism care are valoarea contabilă de 50. ţinându-se seama de inflaţie. utilitatea bunului.care presupune eliminarea din valoarea contabilă brută a amortizării cumulate şi a ajustărilor pentru depreciere. Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate. cu pregătire tehnică în domeniu. starea acestuia şi de preţul pieţei.900 lei " Cheltuieli cu alte impozite. baza de impozitare este valoarea rămasă. Operaţiile privind reevaluarea imobilizărilor corporale se înregistrază în contabilitate folosindu-se. taxe şi vărsăminte asimilate " m) REEVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Reevaluarea reprezintă înlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justa.000 lei şi valoarea amortizată de 40.stabileşte astfel: a) dacă lipsurile nu sunt imputabile. inclusiv TVA.000 lei 40. animale şi plantaţiilor " 6583 " Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital " • 635 TVA aferentă valorii rămase a autoturismului : 10.000 lei 10. Se înregistrează lipsa la inventar. Cheltuiala cu valoarea neamortizată a activelor corporale lipsă din gestiune sau distruse este cheltuiala deductibilă fiscal.potrivit căreia se reevaluează simultan atât valoarea brută a imobilizării corporale. b) dacă lipsurile sunt imputabile.

liniarā Data achiziţiei 01. Dacă rezultatul reevaluării reprezintă o descreştere a valorii contabile nete. Prin procesul de evaluare 477/01.000 lei – 430. În cazul din urmă valoarea rezervei transferate este egală cu diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza costului iniţial al activului. Pentru reevaluare s-a folosit metoda valorii nete • Înregistrare contabilā: 20.01. Valoare contabilā 01. Plus valoarea care rezultă din compararea valorii juste cu valoarea contabilă neta este tratată ca o creştere a rezervei din reevaluare.000 lei 500. metoda de amortizare folositā.450000/45 = 10. Durata de viaţā 45 ani.difere în mod semnificativ de cea care ar fi stabilită folosind valoarea justă la data bilanţului.000 lei Diferenţā pozitivā din reevaluare 500.000 lei 450.000lei* 2 ani)= 430. Activele care fac parte din aceeaşi clasă de imobilizări corporale (terenuri.01.01.000 lei.000 lei a) anularea amortizārii calculate 2812 “Amortizare” = 212”Clādiri” b) înregistrarea diferenţelor din reevaluare 212”Clādiri” = 105”diferenţe din reevaluare” n) Ieşirea din gestiune a imobilizārilor corporale prin casare Comisia de casare legal constituitā stabileşte casarea unei maşini industriale de prelucrare 450.000 lei 70. atunci aceasta se tratează ca o diminuare a rezervei din reevaluare.01.000 lei 430.000 lei 25 .) trebuie să fie reevaluate simultan. fie la scoaterea din evidenţa a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Surplusul din reevaluare se capitalizează prin transferul direct in rezerve. Surplusul din reevaluare se capitalizează prin transferul direct în rezerve.2009 Valoare justā la 01. fie pe măsură ce activul este folosit de entitate.000 lei.000 lei-(10.2009 Valoarea rāmasā la 01. maşini şi echipamente etc.01.2009 se efectueazā reevaluarea clādirii în valoare de 450. pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor sume care sunt o combinaţie de valori calculate la date diferite. clădiri. fie la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.2009.000 lei = 70.2009 Amortizare anualā .

din care rezultā piese recuperate în valoare de 1500 lei. Pentru dezmembrare societatea plāteşte factura 114/03.a materialului lemnos (maşina de rândeluit şi îndreptat).2007 emisā de SC COMTRIX SRL. • Înregistrāri contabile: % 4426”TVA deductibil ” b) materiale recuperabile: 3014”Piese de schimb” = 7583”Venituri din vânzarea activelor şi alte op. amortizat integral. Valoarea utilajului 20.000 lei.2007. de capital 1500 lei c) scāderea din gestiune a utilajului: 2813”Amortizare” = 2131”Echipamente tehnologice” 20000 lei =401 ”Furnizori” 1190 lei 1000 lei 190 lei a) factura de dezmembrare utilaj: 6583”Cheltuieli privind activele cedate” 26 . a cārei durata de funcţionare a expirat. se întocmeşte procesul verbal nr.113/03.

1. Dificultatea aplicãrii standardelor este legatã şi de problema evaluãrii unde apar o serie de noutãţi. Începând cu 1999.CAPITOLUL III CONTRIBUŢII PERSONALE 3. în domeniul contabil românesc. fie prin utilizarea unur metode de evaluare care ţin cont de inflaţie.01.2006. OMF 1752/2005 privind aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu OMF 306/2002 şi un numãr de alte ordine şi reglementãri emise anterior de Ministerul Finanţelor Pubilce: Valoarea bilanţierã a activelor imobilizate va fi determinatā fie pe baza valorii de intrare (costul istoric). s-au luat iniţiative legislative pentru aplicarea standardelor versus legislaţia contabilã naţionalã. Standardele Internaţionale de Contabilitate acordã o atenţie deosebitã evaluãrii la întocmirea situaţiilor financiare. CONCLUZII ŞI PROPUNERI Pentru finalul lucrãrii mi-am propus o uşoarã abatere de la subiectul propriu al lucrãrii şi am sã încerc o analizã generalizatã a întregului sistem contabil din ţara noastrã în comparaţie cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. 27 . valoarea realizabilã netã sau valoarea recuperabilã. fie prin reevaluare. Perioada de derulare a programului de armonizare contabilã din ţara noastrã este cuprinsã între 1999-2005. Activele evaluate prin tratamentul alternativ se reflectã în bilanţ la valoarea justã. Începând cu 01. ţinîndu-se cont şi de constrângerile contabile naţionale şi regionale. Dificultatea aplicarii standardelor este legatã şi de întocmirea situaţiilor financiare. Fiecare Standard trece printr-o perioadã de elaborare.

Contabilitate – baze si proceduri. nr. Analiza şi proiectarea sistemelor informatice. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. 6 Ministerul Finanţelor Publice. 1080 bis din 30 noiembrie 2005. Monitorul Oficial al României. 2007 . „Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate”. pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 9 Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti 2007 . 3 Haiduc Lăcrămioara Rodica. 2 Ionescu C. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2. 8 Ristea Mihai şi colaboratorii. Bucuresti. Contabilitatea financiară a întreprinderii. 2007. Ed. Editura Fundaţiei România de Mâine. Ed. republicată. Ediţia 2007. Reglementări legale contabile si fiscale: 10. Editura Universitară 2004 . 2007. Bucureşti.Contabilitate – Baze şi Proceduri. Ed. 5 Legea nr. 1752/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Bucureşti. 82/1991. 11. Partea I. 3055/2009. nr. Bucureşti 2008. Mon. Fundaţiei România de Mâine. Zărnescu Odi Mihaela-„Managementul finaciar –contabil al societăţilor comerciale”. Mon . cu modificările şi completările ulterioare.861/2009 pentru aprobarea Normelor 28 . din 18/06/2008. Of. Ordinul Ministrului Finantelor nr. 4 Legea Contabilităţii nr. Of. Bucureşti. 7 Andronie M. Fundaţiei România de Mâine. emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) Editura Irecson (traducere). Editura Economică. 12.Bibliografie 1 Cicilia Ionescu .

nr. 870. Mon. 704 din 20 octombrie 2009. 29 . datoriilor şi capitalurilor proprii. din 23 decembrie 2008. Mon. Ordinul Ministerului Economiei si Finanţelor nr. 13. Of. privind documentele financiar-contabile. 3512/2008. Of. nr.privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor.