You are on page 1of 258

TATIANA

(coordonator)

Manual pentru invatamant la distanta
• SINTEZE TEORETICE
• APLICATII PRACTICE
• sruDn DE CAZ
• TESTE GRILA.
• TEME DE CERCETARE
PENTRU PROIECTE DE DIPLOMA.
Editura UNIVERSITARA

CUPRINS
CuvaDt iDainte ......................... ............................................................. ........... ............ 5
Tema nr. 1
Mecanismuf pre/uri/or ................................ :................................................................ 9
Tema Dr. 2
Strategii de adaptare a pre/uri/or fa cerintele pietei .. ........... ............. ...... .............. 32
Tema Dr. 3
Protec!ia concuren!ei economice ................................................................................ 58
Tema Dr. 4
Stabilirea preturilor in intreprinderi. Metode bazate pe costuri ...... ......... ............. 94
Tema Dr. 5
Fundamentarea # actualizarea pre/uri/or de oJertii. .. ...... ....... ............ .................... 117
Tema Dr. 6
Metode de Jundamentare o$i core/are a pre/uri/or produselor noi. ......................... 130
Tema Dr. 7
Ajutorul de stat ............................................................ ................................ ................ 150
Tema Dr. 8
Sistemul prefUrifor in Romania .............. .................. .......... ............ ........... ....... .......... 165
Tema Dr. 9
Incidenta impozitelor indirecte asupra pre/uri/or .................................................... 185
Tema nr. 10
Prelurile reglementate ............................... :.................................................................. 196
Tema nr. 11
Noile orientari europene privind reglementarea comportamente/or In vanzarile
promolionale ......... ............ ........ ........ ........ ................ .......... ............. ............ ..... ............ 217
Tema Dr. 12
Concuren/a pe pia{a achiziliilor pub lice ............... .......... ................... ............... ........ 234
Tema Dr. 13
Sistemul informational al nivelului o$i evo/uliei pre/uri/or ....... ...... .............. ........... 250
7
TEMA NR. 1
MECANISMUL PRETURILOR
,
1.1. CONCEPTE CHEIE
• Prel
• Valoare a unui bun
• Mecanism autonom al prelurilor
• Piala
• Funclie a cererii
• Funclie a ofertei
• Funclie a costului total
• Prel de echilibru
• Concurenla mediu concurenlial normal
• Elasticitate a cererii / ofertei In raport eu prelul
• Elastieitate a cererii in raport cu prelul
• Elasticitate a cererii in raport cu venitul eonsumatorilor
1.2. OBIECTIVUL CAPITOLULUI
Acest capitol propune abordarea problematicii prelurilor din
perspectiva microeconomica, prin fundamentarea deciziei individuale
privind oferta cererea, din perspectiva macroeconomica, analizand
mecanismul de formare a preturilor prin confruntarea cererii ofertei la
nivelul pietei respectivului produs, interventia statului adaugandu-se jocului
tiber al concurenlei pentru a restabili echilibrul pietei.
1.3. SINTEZE
Piata presupune:
¢ existenta unor unitati economice autonome, lntre care exista legaturi
directe de vanzare-cumparare;
9
¢ existenta pretului liber, determinat de cerere oferta;
¢ manifestarea libera a concurentei economice corecte active.
In conditii de autonomie deplina a producatorilor, economia are
caracteristici de piata, cat de plan:
:> fiecare firma decizia preturilor de vanzare, modul de
management al capitalului, politica privind schimburile interne
internationale
:> legatura cu statuI este realizata prin intermediul' impozitelor
taxelor; in cazul absentei concurentei, preturile se stabilesc in cadrul
politicii Guvernului, cu avizul autoritatii privind concurenta
1
; pentru
bunurile sau serviciile pentru care s-au organizat pietele in vederea
deschiderii la concurenta, functioneaza preturile reglementate.
In functie de tipul economiei, se pot intalni urmatoarele categorii de
preturi :
Tipul economiei Categoriile de pret
Economie (exclusiv) de piata Preturi 1ibere
Economie (exclusiv) planificata Preturi fixe (sau limita)
Stabi1ite de stat
Economie mixta (de piata planificata) Pre!uri lib ere
Pre!uri reg1ementate
Valoarea unui bun:
./ este definita de caracteristiile intrinseci ale bunului obtinut prin
munca, de relatiile dintre producatorii consumatorii bunului,
dintre din urma obiectul material al bunului, dar de
relatiile dintre puterea publica;
./ este data de munca incorporata in maria, cat de utilitatea marfii
(conform teoriei obiective
2
);
./ poate fi masurata ca valoare de schimb' a lucrurilor utile, evaluata
prin cantitatea de munca necesara pentru obtinerea acestora, dar
prin performantele tehnico-calitative, importanta raritatea
acestora, punctul de vedere al cumparatorului fiind hotarator;
1 Artico1u1 4 din Legea Concuren!ei, Nr. 2111996, pub1icata in Monitoru1 Oficia1
a1 Romiiniei, Partea a I-a, din 3 aprilie 1996, modificata prin Legea 183/2004.
2 G.Abrahalll-Frois "Economie Po1itique", 4 Edition, Editura Economica, Paris,
1988.
10
./ poate fi exprimata prin pretul real (natural), care exprima cantitatea
de munca utilizata pentru realizarea bunului respectiv, dar ~ i prin
pretul nominal (pretul pietei); raportul dintre pretul natural ~ i pretul
pietei este determinat de raportul dintre cerere ~ i oferta (in cazul
unei cereri excedentare, pretu1 pietei este mai mare decat pretul
natural ~ i invers);
./ conform teoriei subiective
3
, valoarea estimata a unui bun este
determinata in functie de capacitatea acestuia de a satisface nevoile
de consum (care depinde de calitate, raritate, dificultati de procurare
etc.); consumatorul decide, in ultima instanta, plata pretului bunului.
Funcponarea mecanismului autonom al preturilor se caracterizeaza
prin urmatoarele aspecte:
+ reflectarea reaUi, prin preturi, a cheltuielilor de producere ~ i des fa­
cere ale produselor ~ i serviciilor, recunoscute in cadrul procesului
de formare a preturilor la piata;
+ estimarea valorii marfurilor aceasta difera in fiecare moment sau
etapa, chiar daci.i confruntarea acesteia cu preturi deja stabilite nu
conduce imediat, ci Intr-o etapa urmatoare, la modificarea deciziilor
de pret;
+ nivelul ~ i structura preturilor bunurilor economice se fundamenteaza
in mod necesar pe baza proportiilor reflectate la piata, ca segmente
ale raportului dintre oferta ~ i cerere;
+ limiteIe deciziilor de fixare libera a pre!urilor sunt determinate de
elementele subiective, dar ~ i de cele obiective, care n-au putut fi
identificate prin calculul estimativ al raportului oferta-cerere;
abaterile sunt sesizate prin legaturile de conexiune inversa, care
asigura autoreglarea continua a sistemului de preluri.
Piala reprezinta ansamblul myloacelor §i operatiunilor de comunicare
§i de conJruntare a vanzatorilor cu cumparatorii, prin care ace§tia se
inJormeaza mutual de ceea ce pot produce pentru vdnzare, respective, de
ceea ce au nevoie sa cumpere §i de pretul pe care urmeaza sa-J ceara sau
sa-J propuna in vederea incheierii contractelor §i derularii tranzactiilor.
Piala se d e f i n e ~ t e prin urmatoarele elemente:
1. obiectul comun al tranzactiilor, adica bunul omogen ~ i substitutele
sale;
2. volumul mare al tranzactiilor efectuate, adica valoarea vanzarilor
derulate in cadrul unui interval de timp considerat, in spatiul
delimitat geografic;
3 Op.cit.
11
3. mijloacele instrumentele folosite de ditre operatori pentru
manifesta intelegerea bilateraHi asupra conditiilor actului comercial. Unul
dintre ele, respectiv eel de baza, il reprezinta pretul.
Cele doua segmente importante ale pietei - oferta cererea - se
refera la circulatia bunurilor economice care implica tranzactii lntre
lntreprinderi manifestarea activa pe piata a consumatorilor. Pre(ul se
Jormeaza in mod liber, prin negociere consens, tinziind catre un pre! de
echilibru, determinat de evolutia raportului dintre cerere oJerta, in
conditiile concurentei.
Formarea libera a preturilor
Comportarnentul
produciitorilor
transparenta pietei (oferta, cererea,
concurenta, preturile)
- ca\culul economic al eficientei
echilibrului microeconomic
strategia pretului de vanzare
pre\Urile concurenta
fiscalitatea

Comportamentul
beneficiarilor
transparenta pietei (oferta, cererea,
concurenta. preturi1e)
- calculul economic al eficien\ei
echilibrului microeconomic
strategia pre\Ului de curnparare
alocarea resurselor eficien!
folosirii lor
echilibrul macroeconomic
buniistarea consumatorilor
Pretu1 propus de producator pentru negociere cu cumparatorii este
format din costul unitar marja de profit. locul liber al pretului este
determinat de doi factori: raportul dintre cerere oferta concurenta:
caud cererea>oferta, se manifesta, mai putemic, concurenta intre
cumparatori, obtinandu-se 0 a pretului
cand cererea<oferta, se manifesta, mai putemic, concurenta intre
produditori, ceea ce va conduce la sdiderea pretului
Functia ofertei exprima relatia (direct proportionaHi) dintre diferitele
preturi posibile cantitatile care s-ar vinde la aceste preturi (notate QO):
QO =g(p) , unde func!ia g este crescatoare in raport de pre! (dgjdp > 0 )
Deplasarea functiei ofertei spre dreapta / stanga / sciiderea
ofertei la pret) este determinata de modificarea conditiilor de
productie de vanzare pe piata fiecarui prod us.
12
I
cantit1'i!i de produse
Functia cererii exprima rela!ia (invers proportionala) dintre diferitele
preturi posibile (notate p) cantitatile care s-ar cumpara la aceste preturi
(notate QC):
QC =f(p), unde func!ia f este descrescatoare in raport de pret
(df/dp<O)
Deplasarea functiei cererii spre dreapta / stanga / scaderea
cererii la pre!) se realizeaza prin schimbarea preferintelor consu­
matorilor, modificarea veniturilor disponibile pentru consum etc, adidi
sub influenta altor factori decat pretul.
preturi
Pretul de echilibru presupune egalitatea valorica intre cerere oferta
pentru functiile initiale ale cererii ofertei, echilibrul se realizeaza la
pretul PI cantitatea qI; dadi functia ofertei se restrange (la prel,
cantitatea oferita scade), cererea ramanand neschimbata fata de situalia
initiala, noul echilibru va fi caracterizat printr-un pre! de echilibru
cantitate mai mici dec at in cazul initial (q2' P2); daca func!ia de oferta
ramane la forma ini!iala, dar cererea (functia cererii se deplaseaza
catre dreapta), noul echilibru este caracterizat prin (q3' P3); dadi ambele
functii se modifica, noul echilibru se va realiza pentru (q4' P4)'
Concurenta economia de piata moderna se bazeaza pe conservarea
principiului libertatii de concurenta intre cei care exerCita
activitate, urmaresc scop sau un scop asemanator. Concurenta este
privita ca 0 conditie 0 garanlie a progresului. Dar, libertatea concurenlei
are limite Ie in practicile comerciale cinstite, partenerii avand datoria
sa respecte un minimum de moralitate. acestor limite transmite
concurentei caracterul neloialitatii angajeaza raspunderea celui care
13
acte de 0 asemenea calificare, denumite practici anticoncu­
rentiale.
Apari!ia tot mai frecventa a abuzurilor a formelor comerciale
anticoncuren!iale, in lupta pentru puterea economica, pentm domina!ia
pietei, a Iacut ca problema respectarii apararii concurentei reale sa fad
obiectul reglementarilor legale procedurilor de urmarire sanction are,
de reprimare a abaterilor de la regulile normalita!ii concuren!ei.
Mecanismul economiei de piata functioneaza pe baza legii cererii
ofertei, avand, ca ax central, pretul, care asigura autoreglarea echilibmlui
pietei. Dar, pentm ca pretul poata indeplini misiunea "suprema" de
regulator al pietei, formarea lui trebuie sa aiba loc in conditii1e mediului
concurential normal - acesta are ca scop final maximizarea bunastarii
consumatorilor este definit prin urmatoarele coordonate:
1. existenta mai multor producatori respectiv, cumparatori,
conditie care elimina posibilitatea existentei monopolului sau monopsonului
a altor forme ale pozitiilor dominante pe piata unor bunuri sau servicii;
2. existenta diversificarii sortimentale a unui bun omogen consi­
derat, conditie care da posibilitatea multiplelor optiuni posibile din partea
potentialilor opera tori economici din amonte sau din aval, cu care
producatorii sau distribuitorii intra in raporturi economice pe
piata;
3. comportarea intreprinderilor ca entitati rationale, fiind preocupate,
fiecare la randul sau, de alegerea celor mai bune variante in combinarea
factorilor de productie, in scopul atingerii obiectivului lor fundamental;
4. decizia pretului sa apartina exclusiv agentilor economici,
neexistand imixtiuni din partea Guvernului in fixarea preturilor ca nivel
nominal;
5. rationamentele de fundamentare a deciziei pretu1ui sa fie definite
de cerintele dezvoltarii durabile a intreprinderii, care implica objective
prezente viitoare ale intreprinderii, obiective interne externe, in
mediul concurential (obiective tehnice tehnologice, de calitate a
produselor de competitivitate, de protejare a mediului
6. rolul statului sa se manifeste, in special, pentru reglementarea
comportamentelor, in sensullegiferarii disciplinei pe piata a operatorilor
economici al supravegherii respectarii acesteia, pentm eliminarea
manifestarilor anticoncuren-tiale;
7. interventia statului in economie sa se faca, de regula, prin alte
instrumente dedit pretul (prin fixarea autoritara a acestuia ca pre! de
vanzare), iar, daca este necesar, statuI sa opereze prin parghiile de

14
elasticizare a preturilor controlate. De exemplu, limitarea nivelului maxim
al pretului lasa agentilor economici libertatea de a putea stabili preturi mai
mici, in conditiile permisive ale pietei;
8. organizarea pietelor de desfacere ale bunurilor serviciilor sa
aiba ca obiectiv imbunatatirea calitatli prestatiilor catre consumatori,
fiind to to data bazata pe criterii de eficienta comportamente loiale
fata de concurenti;
9. manifestarea tendintei de stabilizare a preturilor, fenomen care
demonstreaza ca exista se manifesHi cele doua laturi ale pietei: oferta
cererea, conditia concurentei, care permit echilibrarea lor prin
intermediul al pretului liber, care se manifesta in acest caz, ca pret
de echilibru;
10. bunastarea consumatorilor finali, asigurata de existenta
cantitativa, calitativa structurala (diversificare) a bunurilor pe piata,
in concordanta cu maximizarea utilitatii de catre consumatori, ale caror
preturi pot fi absorbite de catre veniturile acestora.
In economia de piata deschisa, vorbim de un pret de concurenta, ca
pret de vanzare minim al pietei. Actionand asupra reducerii preturilor,
concurenta contribuie lalargirea pietei prin cantitatii cerute,
devenind din ce in ce mai puternica atunci cand preturile sunt mai mici.
Desigur, concurenta dusa la absurd poate deveni periculoasa pentru
vanzatori cumparatori, degenerand in infractiuni ca: alegerea preferentiala
a clientilor, atragerea unor intermediari pentru vanzare, reclama falsa
Pretul de concurenta nu trebuie sa fie un pre! de ruinare a eelorlalti
producatori sa actioneze ca bariera la intrarea in ramura a altor
producatori. El trebuie sa fie un pre! acoperitor al eostului.
Efectele concurentei asupra nivelului preturilor, consumului
sunt prezentate suecint in schema urmatoare:
Un singur produeator {monopol de stat,
privat sau mixt)
Mai multi produeatori (inelusiv diferite
forme de proprietate)
- Preturi de vanzare foarte mari
- foarte mari
- Consum limitat
I - Preturi de vanzare miei
I ­ diminuate, ponderate·deeente
- Consum mare
Un singur eonsumator (monopson de stat,
privat sau mixt)
Mai multi eonsumatori (inclusiv diferite
forme de proprietate)
- Preturi de eumparare miei
- Cheltuie1i mici
- Consum ridicat
Preturi de eumparare mari
- Cheltuieli mari
Consum redus
15
Interventia statului, in masura in care aceasta are loc, se adauga
jocului liber al concurentei pentru a dirija nivelul productiei, al preturilor
pentru a ajuta la restabilirea echilibrului pietei cu ajutorul pretului, al
impozitului indirect sau al subventiei. StatuI este interesat in dubla calitate
de a interveni asupra preturilor: in primul rand, ca reprezentant at tuturor
membrilor societaW este investit ca autoritate publica poate lua masuri
de orientare a activitatilor destinate schimbului la piata, pentru a asigura
satisfactia tuturor consumatorilor, in functie de veniturile lor, iar in al
doilea rand, deoarece, pentru a putea finanta diferitele obiective cu caracter
economic sau social, pentru care raspunde nemijlocit, are nevoie de resurse.
Atat resursele, cat cheltuielile publice sunt influentate de preturi sub
incidenta impozitelor subventiilor. Astfel, preturile nu sunt numai polul
de atractie spre care converg foqele specifice ale pietei, ci parghii I
economice financiare sup:use in permanenta observarii dirijarii lor de
catre stat. In condiWle economiei de pia!a, statui trebuie sa foloseasca
metode economice simple elastice, astfel ca acestea sa nu franeze, ci,
I
dimpotriva, sa incurajeze dezvoltarea activitati10r libere diversificarea lor.
In economia de piata, sfera interventiei statului este din ce in ce mai
restdinsa.
I
Oferta - determinarea ofertei individuale totale
Sub ipoteza comportamentului ralional al agentilor economlCl,
producatorii vor dimensiona cantitatea produsa vanduta astfel incat sa
obtina maxim de profit.
Functia de profit a unui producator depinde de nivelul produc!iei (q):
n(q) = p . q CT =P . q - (CV + CF) =p . q - <pCq) - CF ,
unde p = pretul de vanzare, CV = costul variabil total, exprimat ca
o functie de nivelul productiei, CF = costul fix total.
Determinarea functiei de cost
Pentru aceasta analiza trebuie cunoscuta forma functiei de cost.
Aceasta depinde de factorii de productie utilizati de costul acestora.
Determinarea functiei de cost a unei firme se bazeaza pe urmatoarea
problema de optimizare:
Obtinerea unei anumite cantiHiti: =q *
{
cu un cost minim mm CT =PIX
1
+ P2
X
2 + ... +Pnxn
Xt,x2·..·
x
n
unde Xi = cantitatea consumata din factorul de productie i, Pi = pretul
(costul) unei unWiti din factorul de productie i, q(x
1
.X2''''X
n
) = functia de
productie, q* = cantitatea ce trebuie realizata.
16
Solutia la problema de minimizare se obtine prin construirea functiei
Lagrange minimizarea acesteia in raport cu cantWitile consumate din
fiecare factor de productie, de unde se oblin cantitalile optime (care asigura
minimizarea costului) din fiecare factor de produclie, in funclie de productia
realizata. Costul total se determina prin insumarea costurilor aferente
cumpararii fiedirui factor de productie.
Conditia de ordin 1: Odata determinata functia costului total, firma
trebuie sa decida cantitatea care va asigura maximizarea profitului. Nivelul
optim al productiei (pentru care profitul este maxim) se obtine prin egalarea
cu 0 a derivatei profitului in raport cu q. In situatia pietei cu concurenta
perfecta, pretul reprezinta 0 variabila exogena (este determinat la nivelul
de echilibru), astfel ca se obtine:
arc =a(p· q -.: cp(q) - CF) =p cp'(q) =0
aq aq ,
de unde se determina cantitatea optima q' care asigura egalitatea
dintre pre! costul margina1
4
p =cp'(q*) ¢::> q' =(cp,t(p)·
Conditia de ordin 2:
Grafic, functia ofertei se determina astfel:
Produditorul individual fiJU.a
costuri
prel
COlicost margi an
CfM (cost total
mediu)
QtDIaI
oferta
cantitate
Se constata ca functia ofertei este determinata de relatia exprimata,
insa exista un prag minim al pretului - un nivel al pretului sub care nu
exista oferta (pretul = costul marginal < costul total minim, situatie in care
producatorul obtine pierdere); acest prag minim al pretului se determina
din relatia CTM = Cmg = P => Pmin •
I Costul marginal reprezintii costul suplimentar generat de produepei eu 0
aCT acv
unitate (--) pentru varialii foarte miei ale eantitatii, se caIculeaza ea -­ -_. :::: cp' (q)

17
In concluzie, functia individuaHi de oferta (care asigura maximizarea
profitului pentru 0 anumita valoare, exogena, a pretului) este:
q ={(<pIt (p),p Pmin .
O,p < Pmin
Sau, echivalent cu aceasta conditie, functia ofertei este data de acea
cantitate pentru care p Cmg = <pI (q), cu conditia Cmg = <pI (q) CTM =
= (<p(q)+CF)/q
Oferta totala (la nivelul intregii piete aferente respectivului produs)
se determina prin insumarea functiilor de oferta individuala.
Cererea - determinarea cererii individuale totale
Sub ipoteza comportamentului rational al agentilor economici, consu­
matorii vor dimensiona cantitatea ceruta cumparata), astfel incat sa
obtima maximizarea functiei de utilitate, tinand cont de restrictia bugetara.
Functia de utilitate pentrucazul consumului de n bunuri U(q"q2' ....qn)'
- un de qI reprezinta cantitatea consumata din bunul i, are proprietatile:
¢ este crescatoare in raport cu fiecare din cantitatile consumate ­
aU(q"q2···qn) > 0
aqj
aU(ql,q2···qJ/aqj °
¢ utilitatea marginal a este descrescatoare a <
qj
Restrictia bugetara reprezinta limitarea maxima a fondurilor alocate
pentru consum:
D
p,ql + P2q2 + ···Pnqn = LPjqj :::; V ,
1=1
unde:
PI pretul pentru 0 unitate din bunul i
V =nivelul maxim al fondurilor destinate consumului
Astfel, dimensionarea consumului din fiecare din cele n bunuri se
realizeza prin rezolvarea problemei de maximizare a utiliHitii, in condiliile
restrictive privind bugetul alocat consumului:
...qn)
LPjqj:::;V

i=1
18

Functia Lagrange asociata este
n
L(ql,q2,· ..qn)") =U(QI,q2, .. ·qn)-A(LPiqj - V)
i=1
Maximizarea acestei functii se realizeaza prin:
Conditiile de ordin 1:
aL(QI,Q2,· ..Qn) = 0 . = 12
,1 • , ...n
aQ.
I :::::>
aL(QI,Q2,·..qn) = 0
aA
i=1
Din ultima relatie, se constata relatia care asigura maximizarea utilitatii:
raportul dintre utilitatea marginala ~ i pret este constant:
aU(QI,Q2,· ..Qn)/
____---:../_aa_<Q=.i = Umg
l
Umg
2
--=
Pi Pn
Conditiile de ordin 2
Derivatele de ordin 2, in raport cu fiecare variabila < 0
In functie de forma specifica a functiei de utilitate, se determina
cantitatile din fiecare bun, care vor fi exprimate in functie de pret ~ i venit
- deci se obtine functia de cerere pentru fiecare produs a unui consumator.
Cererea totaHi pentru un produs se determina prin insumarea
functiilor individuale de cerere pentru respectivul produs.
Estimarea functiilor de cerere ~ i oferta totale
In conditiile in care nu se cunosc functiile de oferta / cerere, dar
exista date istorice privind cantitatea oferita / ceruta pentru diverse niveluri
ale preturilor, se pot estima parametrii func!iilor de oferta / cerere. De
exemplu, daca valorile aferente·cantitatilor oferite pentru diferite niveluri
ale pretului "par" a fi generate de 0 functie liniara de forma Q a + bp,
parametrii a ~ i b pot fi estimati prin diverse metode econometrice, dintre
care cea mai uzuala este metoda celor mai mici patrate
l
.
I aceasta m e t o ~ a presupune anumite ipoteze - pentru detalii, vezi, de exemp!u,
"Econometric models and economic forecast" Pindyck R.&Rubinfeld D., Irwin McGraw
Hill, 1998.
19
In fonna eea mai simpla (0 singura variabila independenta), aeeasta
metoda presupune estimarea regresiei Yi = a + b . Xi + ci , respectiv estimarea
parametrilor a, b, astfel indit suma erorilor de estimare la patrat sa fie
minima:
n;,tnL(ci =n;,tnL(Y; -9,;)2 =n;,tnL(Y, -a b'X)2,
unde i = 1,2.....N, N numar total de observatii; Yi=a+bx
i
=
valoarea estimata a variabilei dependente.
Rezolvarea acestei probleme de minimizare (prin egalarea eu zero a
derivatelor sumei de mai sus in raport eu parametrii care trebuie estimati)
conduce la:
b =: NLx; . Yi LXiLYi
a=Y-(3X
. NLX
i
2
-{Lx}
- LYi d" . - . b'I . d d - LXi
unde Y=: N = me 1a antmetica a vana 1 e1 epen ente, X N
media aritmetica a variabilei independente.
Elasticitatea cererii ofertei in functie de pret
Pentru 0 functie f(x), elasticitatea funetiei in raport eu X se
ca reprezentand modificarea relativa a funetiei ea urmare a modifiearii
variabilei x cu 1%:
f(x
l
) f(xo) Xl -xo Xo
--+-= . :--'--"'::" -_.-­
e
flx
f(xo) Xo f(xo) Xo f(xo)
Pentru eazul tn care 0, elasticitatea se ealculeaza "intr-un
punct", numindu-se elasticitate punctuaHi, dupa relatie eu
modifiearea aferenta eonditiei:
f(XI)-f(xo) XI -xo
efl = +--
=
x f(xo) + f(x
l
) Xo + Xl
f(xo)+ f(x
l
) Xo + XI .
2 2
Elasticitatea se poate ealcula ca marime medie pentru un arc de pe
curba funetiei, pentru situatia modificarii substantiaie a variabilei X - se
elasticitate arc:
20
In functie de valorile elasticitatii, exista urmatoarele situatii:
.,/ Elasticitatea pozitiva (negativa) functia f este cresditoare
(descrescatoare) in raport cu x
.,/ Elasticitatea (In modul) cu valoare supraunitara (subunitara) ­
functia este elastica (inelastica) in raport cu modificarile variabilei
x - modificarea cu I % a variabilei x determina modificarea relativa
a functiei cu mai mult (mai putin) de 1%.
Pentru functia ofertei, Q
O
= g(p) , elasticitatea se poate calcula dupa
una dintre urmatoarele relatii:
.
---:-­
g(po) Po
dg(p) . (elasticitate intr - un punct)
dp P=Po g(po)
g(Pl) - g(po)
..::....:....--=....:::- (elasticitate arc)
g(po) + g(Pl) Po + PI
Deoarece flJnctia ofertei este crescatoare in raport cu pretul, elasti­
citatea ofertei in raport cu pretul este pozitiva, oferta fiind
? elastica, pentru cazul in care e
g/p
>1
? de elasticitate unitara, pentru cazul in care e
g
/
p
=l
? inelastica, pentru cazul in care 0 < e
g/p
<1
Elasticitatea ofertei este utilizata pentru analiza comparativa a pietelor,
in vederea selectarii celei mai bune piete - cumparatorii se vor orienta
spre piata cu elasticitatea ofertei cat mai redusa, deoarece sdiderea pretului
genereaza 0 scadere mai mica a ofertei.
Pentru functia cererii, QC =f(p), elasticitatea in raport eu pretul
respectivului bun (numita elasticitatea directa) se poate calcula dupa una
dintre urmatoarele relatii:

---;-­
f(po) Po
df(p) intr - un punct)
dp f(po)
f(Pl)-f(po) +Pl Po (elasticitatearc)
f(Po)+f(p\) PO+PI
21
Deoarece func!ia cererii este descresditoare in raport eu prepd,
elasticitatea cererii in raport cu pretu1 este negativa, cererea fiind:
o elastica pentru cazul in care ef/p<-l
o de elasticitate in modul unitara pentru eflp=-l
o inelastica pentru cazul in care -1 <ef/p<0
Elasticitatea cererii este utilizata pentru analiza comparativa a piete1or,
in vederea selecHirii celei mai bune piete producatorii se vor orienta spre
piata cu elasticitatea cererii cat mai redusa, deoarece cre§terea prepdui
genereaza 0 scadere de propoqii mai mici a cererii.
Pentru a surprinde relatia existenta intre doua bunuri, se analizeaza
legatura dintre cererea unui bun pretu1 altui bun, numita elasticitate
de exemplu, pentru bunurile x y, se calculeaza
.. elasticitatea eererii bunului x fata de pretul bunului y
x1y
8Q; 8py [ aQ; PYO J
e = Q;o -;- PYO sau apy . Q;o
.. elasticitatea cererii bunului y fata de pretul bunului x
e =8Qc -;- 8px [sau .
ylx QC A... QC
Yo Pxo VPx YO
In funetie de valorile aeestor elasticWiti, bunurile x y pot fi:
);;> substituibile, daea ex/y e
y/x
sunt pozitive,
);;> complementare, daea ex/y e
y/x
sunt negative,
}o> independente (nu exista intre ele relatie de complementaritate sau
substituibilitate), daca ex/y e
y/x
au semne diferite.
Cererea este determinata de nivelul venitului, motiv pentru care se
analizeaza impactul modifiearii venitului asupra strueturii eonsumului prin
intermediul elasticitatii cererii rata de venit:
e = 8Qc -;- 8V [sau aQc
C/V QC V av QC
000
In func!ie de valoarea elasticitatii in raport eu venitul, bunurile se
clasifica in:
}o> bunuri inferioare, cu ec/V < 0, pentru care cererea seade odata eu
venitului,
}o> bunuri normale, cu O<ec/V<l, pentru care cererea cre§te, dar in
propoqii mai mici, odata cu cre§terea venitului,
22
? bun uri al caror consum proportional cu venitul, cu
eCN = 1,
? bunuri superioare, cu e
cN
>I, pentru care cererea in propoqii
mai mari la venitului.
1.4. A PLICA TIl SI STUDII DE CAZ
1.1. Pentru firma ACTIVE se functia costului total:
CT =a . q
3
+ b . q
2
+ C • q. Piata este caracterizata prin functia ofertei
de forma QO = a + p functia cererii de forma QC = a + y. p. Deter­
minati:
a) nivelul pretului de echilibru;
b) cantitatea care va fi produsa vanduta;
c) functia de oferta a firmei ACTIVE;
d) elasticitatea ofertei fmnei ACTIVE pentru un pret stabilit la nivelul po
Rezolvare: .
a) Q
O
= a + p - pentru ca aceasta sa reprezinte 0 functie de oferta
sunt necesare urmatoarele conditii: parametrul f3 sa fie pozitiv (functia de
dQo
oferta este crescatoare in raport cu pretul): = f3 > 0, iar \tp > 0,

QC a + y . p pentru ca aceasta sa reprezinte 0 functie de cerere
sunt necesare urmatoarele conditii: parametrul y sa fie negativ (functia de
dQc
cerere este descrescatoare in raport cu pretul): dp = Y< 0, iar \tp > 0,

In aceste conditii, pretul de echilibru va avea acel nivel pentru care
cererea este egala cu oferta:
a-a
Q
O
=Qc p==-­
y-f3
b) pentru acest nivel al pretului, firma ACTIVE va produce vinde
o cantitate care ii va asigura maximizarea profitului; in conditiile pietei cu
concuren!a perfecta, aceasta maximizare a profitului este echivalenta cu
producerea cantitatii q pentru care p Cmg
dCT a 0
Cmg = = 3'a .q2 +2·b·q +c =p =,-­
dq y-f3
[
a-oJ
=0
23
Cu conditia necesara existentei unor solutii reale
a &J '
L\ == (2· b)2 4·3· a· c - -- ;::: 0 cantitatea oferim de fmna ACTIVE
(
y-f3 '
este:
2·b± 1(2'b)2 4.3.a.[c--
a
_-_&)
V y - f3 ,unde se considera doar
qI,2 ----'----2-3----"------"­
. ·a
solutia (solutiile) pozitive care respecta relatia Cmg CTM.
c) Oricare ar fi pretul stabilit pe piata, se poate determina functia de
oferta individuala a firmei ACTIVE:
p == Cmg {p == 3 . a . q
2
+ 2 . b . q + c
{
cu conditia Cmg ;::: CTM::::} 3· a . q 2 + 2· b . q + c ;::: a . q 2 + b . q + c
- 2· b ±J4. b
2
-4· 3· a(c -p)
::::} ql,2 _ _ ;::: 0,
{
q;::: -b/2a
cu conditia 4·b
2
-4·3·a(c p);:::O
1 1
Po
dq I
d) e
0/p 6 2 b' -, unde qo
dp qo
dp/ qo ·a·qo+· qo
P=Po
dq,q=qO
reprezinta cantitatea oferita pentru pretu1 Po. Daca aceasta elasticitate este
subunitara (supraunitara), inseamna ca oferta individuala este inelastica
(elastica), respectiv ca 0 a pretului va genera 0 mai mica
(mare) a cantitatii oferite.
1.2. Functia de cost pentru firma ALFA, care actioneaza pe 0 piata cu
concurenta perfecta este data de componentele costului: CV =2q3 - 6q2 + 5q
CF = 10. In vederea fundamentarii deciziei de achizitionare a produsului
vandut de firma ALFA, un consumator analizeaza care ar fi impactul unei
modifidiri a pretului asupra cantitatii vandute, prin elasticitatea ofertei in
raport cu pretul. Care este valoarea elasticitatii, daca. pretul actual este de
23 u.m.
Rezolvare:
Actionand pe 0 piata cu concurenta perfecta, oferta (q) a firmei ALFA
satisface relatia
dCT ( )
P =Cmg = - = 6q2 -12q +5::::} 6q2 -12q + 5-p = 0
dq
..
,
24
L
Cum pretul nu poate lua valori negative, pentm once valoare a
pretului, aceasHi ecuatie de gradul 2 are didacini reale:
12±J24+24p
qI,2 12 ' unde, pentru un pre! de minim 5, se retine
12+J24+24p
doar radacina ql = (cealalta avand valori negative).
12
Functia de oferta exista doar pentm un pret minim, respectiv
pentm un pret la nivelul camia p Cmg = CTM => 6q2 -12q + 5 =
2q2 - 6q + 5 + 10/ q . Pentru aflarea pretului (respectiv a cantitatii) minim( e)
este necesara rezolvarea acestei ecuatii de gradul 3, ceea ce este uneori
dificil, motiv pentm care verificam daca pentru un pret de 23 se respecta
inegalitatea p =Cmg ;::: CTM :
Pentru un pret de 23 u.m., cantitatea produsa vanduta de firma
ALFA este de 3, inregistrand un cost total mediu de 8,33 < costul margimal
= p 23, deci pretu1 de 23 u.m. se situeaza peste nivelul minim.
in aceste conditii, elasticitatea ofertei In raport cu pretul este de
eOI = dq p _ 1 . .P. = 1 .23 =03194
p dp p=23 q dp q 12q -12Iq=3 3 '
, ceea ce implica
dq q=3
o oferta inelastica pentm acest pret (0 cu 1 % a pretului
determina ofertei cu doar 0,3194%).
1.3. Pe 0 piata cu concurenta perfecta, oferta unui bun este asigurata
de 15 lntreprinderi de doua tipuri: 5 de tip A lO de tip B; costul total'
al unei lntreprinderi este:
CT
A
= 0,4QA
2
+ 2Q
A
+ 90
CTB = 0,5Q
B
2
+ Q
B
+ 50.
Se functia cererii pentm acest bun: Q - 7,5p + 200.
Determinati:
a) functia de oferta pentm fiecare tip de lntreprindere;
b) pretu1 de echilibm.
Rezolvare:
a) La nivelul fiecarei firme, oferta (Q) este data de:
=C =dCT >
p mg ,pentm p - Pmin
_ dQ , unde pretul minim reprezinta ace]
{
Q - 0, pentru p < P min
25
nivel pentru care p = Cmg CTM (este nivelul pretului sub care firma ar
obtine pierdere).
Firma de tip A:
CTA::;: 0,4QA
2
+ 2QA + 90
Cantitatea care asigudi maximizarea profitului respecta egalitatea:
p-2
p = Cmg
A
=> p = O,8QA + 2 => Q
A
0,8 •
pentru p ~ Pmin(A)' unde Pmin(A) respecta relat
ia
p=Cmg
A
=CTM
A
=>O,8QA +2=0,4QA +2+90IQ
A
=>
=> Qmin(A) =15 => Pmin(A) =0,8 ·15 + 2 14
In consecinta, oferta firmei de tip A este:
P-2
Q = O,8'P ~ 14
A
{
O,p < 14
Firma de tip B:
CT
B
::;: 0.5QB
2
+ Q
B
+ 50
Cantitatea care asigura maximizarea profitului respecta egalitatea:
p Cmg
A
=> p =Q
B
+ 1=> Q
B
=p-1,
pentru p ~ Pmin(B)' unde Pmin(B) respecta relat
ia
P Cmg
B
=CTM
B
=> Q
B
+ 1= 0,5QB + 1+ 50lQB =>
=> Qmin(B) =1°=> Pmin(B) 11
In consecinta, oferta firmei de tip Beste:
QB 11 ={p -1, P ~
O,p < 11
b) pretul de echilibru este acel pret pentru care oferta ~ i cererea sunt
egale.
Functia globala a cererii este Q = - 7,5p + 200.
Functia global a a ofertei este
o,p < 11
O'P < 11
Q = IOQB,l1:5 P < 14 lO(p-l) =lOp -10,11:5 P < 14
{
5QA + IOQB'p ~ 14
5(I,25p - 2,5) + 10(p -1) =16,25p - 22,S, P ~ 14
l
26
I
-
350,...------------""-­
300


I_cererel
----1
-oferta I
100 +---

o+--"""'T---,--------,---,-----i
·50 0"---1---5-·
20 25
Din grafic, se constata cii interseetia functiilor de eerere $i ofertii are
loe in intervalul (11,14), punetul de echilibru fiind dat de:
- 7,5p + 200 lOp - 10, deci pretul de echilibru este 12 u.m.
1.5. iNTREBARI CHEIE
};> Care sunt elementele earacteristice pentru notiunea de "piata"?
};> Cum este definita valoarea unui bun?
};> Explieati rolul concurentei in cadrul mecanismului eeonomiei de
piata!
};> Care sunt elementele caraeteristice ale mediului concurential
normal?
};> StatuI trebuie sa intervina in meeanismul economiei de piata?
Argumentati!
};> Cum definiti comportamentul rational al agentilor economiei?
1.6. TESTE AUTOVERIFICARE
1.1. In prezent, venitul unui consumator este de 200.000 lei, din
care eeonomise$te 50.000 lei; consumul este repartizat pe 4 categorii
de bunuri $i servicii astfel: C
1
;;;:70.000 lei, C
n
;;;:20.000 lei, C
m
=10.000 lei
$i C
rv
=50.000 lei. In perioada urmatoare, venitul cre$te la 300.000 lei,
din care se eeonomisesc 70.000 lei; in structura consumului se produc
urmatoarele modifieari: C
r
;;;:60.000 lei, C
u
;;;:80.000 lei, C
m
=15.000 lei $i
C
1v
;;;:75.000 lei.
CalcuHind pentru fiecare categorie de bunuri $i servicii elasticitatea
cererii in funetie de venit, determinati categoriile de bunuri consumate
(bunuri inferioare, normale sau superioare)
27
1.2. in vederea unei eventuale modificari a pretului la tigari, firma
produciitoare studiaza piata constata urmatoarea functie a cererii:
Q = 50.000 - 1,25p; in prezent pretul practicat este de 15.500 lei/pachet.
Analizati impactul unei a pretului asupra cantitatii cerute!
1.3. Firma FAST produce anua120.000 mii pantofi, vfulduti in prezent
la pretul de 1.500 mii lei/pereche; in viitor se extinderea productiei
pe una din urmatoarele trei piete: piata A caracterizata prin elasticitatea
cererii in functie de pre! de -3, piata B caracterizata prin coeficientul de
e1asticitate de -1 ,04 piata C careia Ii corespunde coeficientul de
elasticitate de -0,5. $tiind ca se ob!inerea unui pret cu 18% mai
mare, determinati pe care piata este recomandabila extinderea firmei FAST.
1.4. Se cunosc urmatoarele date:
Pret unitar 5.000 5.400 5.500 5.750 5.820 5.900
Cantitate oferita 21.000 25.000 27.000 30.000 32.000 32.800
Cantitate ceruta 35.000 33.000 31.500 30.000 27.800 25.000
Determinati elasticitatile pererii ofertei dind pretu1 este cuprins
intre 5.500 - 5.750 u.m. (elasticitatea arc)!

1.5. Pe piata cu concurenta perfecta a bunului X se manifestcl cererea
I
Q = 10 - 0,2p si oferta Q = - 5 + p.
Pe aceasta piata, desface produsele firma Yuco, firma caracte­
rizata prin costul fix de 20 costul variabil de Q2 - Q.
Care va fi cantitatea produsa de aceasta intreprindere (in conditiile
maximizarii profitului)?
1.6. Trei produse sunt caracterizate prin urmatoarele func!ii ale cererii:
Q
1
=5.000 - 0,25P; Q
2
=4.500 - 0,15P; Q
3
= 7.000 - 0,8P.
La momentul To preturile practicate pe piata sunt de 1.200, 1.450
respectiv de 400 lei.
in momentul T
1
, preturile se modifica astfel: pretulia primul produs
cu 10%, pentru al II-lea produs pretul scade cu 15%, iar pentru al
III-lea produs se constata 0 scad ere a pretului cu 13%.
Determinati elasticitatea pentru cele trei bunuri stabili!i
existenta unor eventuale rciatii de complementaritate sau de substituibilitate.
,
28
I
L
1.7. Intr-o economie cu concurenta perfecta, in care sunt produse
consumate numai doua bunuri X Y exista 1200 de consumatori de trei
tipuri diferite: 500 persoane de tip A, 400 de tip B 300 de tip C,
caracterizate prin urrnatoarele functii de utilitate ¢ tipul A: U A = XY;
tipul B: U
B
= X2Y; tipul C: U
c
= Xy2. Se cunosc veniturile fiecarei persoane
din cele trei categorii: VA = 200 u.m., V B=500 u.m., V c = 700 u.m.
Oferta bunului X este asigurata de 500 intreprinderi identice, fiecare
avand un cost total CT = 0,05X2 - 3X + 320. Deterrninati:
a) functia de cerere pentru bunurile x y aferente fiecarui tip de
consumatori;
b) functia de cerere totala pentru bunul x;
c) functia individuala de oferta;
d) pretul cantitatea de echilibru pe piata bunului x.
1.8. Functia de productie a unei firme care actioneaza pe 0 piata cu
concurenta perfecta este Q X
2/5
y3/5, unde x y sunt cantitatile consumate
t
din cei doi factori de productie. Pe piata faetorilor de productie se
I
I
pretul unei unitati din primul factor de productie de 10 u.m. pentru al
I
doilea factor de productie un pre! de 15 u.m.
I
a) Deterrninati cantitatea optima a celor doi factori de productie pentru
J
obtinerea unei productii Q 10
6
;
b) Exprimati costul total al intreprinderii in functie de productia
realizata;
c) Daca firma ca, pentru maximizarea profitului, cantitatea
optima este de 25 unitati, care este pretul de echilibru stabilit pe piata.
1.9. Firma Elites vinde cafea in pachete de 250 g. In cursul unei
saptamani, se efectueaza un test, oferind pachet la preturi diferite.
Rezultatele au fost urrnatoarele:
Pret 15.000 14.850 14.700 14.550 14.400
Nr.paehete eumpiirate 2.910.000 3.000.000 3.078.000 3.120.000 3.213.000
Pret 14.250 14.100 13.950 13.800 13.650
Nr.paehete eumparate 3.255.000 3.285.000 3.315.000 3.342.000 3.366.000
a) prin metoda eelor mai mici patrate, considerand ca functia cererii
este liniara in raport cu pretul, deterrninati functia cererii;
b) calculati elasticitatea pentru preturile: p = 14.700 p = 13.650;
I este 0 problema de optimizare: minimizarea eostului total, eu restrietia ea produetia
obtinuta sa fie de 10
.1
29
c) determinati zona cu cerere inelastidi explie ati neeesitatea
identifiearii aeesteia.
1.10. Cererea unui bun normal a ereseut sub efeetul ameliorarii
veniturilor:
la momentul to' Qo = 5 bue., funetia cererii fiind P = 75 - 5Q;
la momentul t
1
, Q
1
= 10 bue., functia cererii fiind P = 75 - 2,5Q;
la momentul t
2
, = 25 buc., func:tia cererii fiind P = 75 - Q. Q
2
a) care este nivelul pretului de echilibru in fiecare dintre eele trei
momente;
b) cum a evoluat elastieitatea eererii in raport eu pretul?
I
I
1. 7. TEME DE CERCETARE
);> Studiati proprietlitile functiei de utilitate; cum se determina eurbele
j
de izoutilitate?
);> Aflati semnifieatia notiunilor: "surplusul eonsumatorului", "sur­
plusul produeatorului"!
);> Ce reprezinta cum se determina efeetul de substitutie efeetul
. de venit generate de modificarea pretului?
);> Pentru 0 funetie de utilitate Cobb Douglas, determinati rata
marginaUi de substitutie a doua bunuri de eonsum!
);> Care este efeetul progresului tehnie asupra funetiei de produetie?
);> Estimati empiric elastic ita tea eererii pe 0 anum ita piatli de auto­
mobile!
1.8. TEME DE REFLECTIE
,
);> Determinati impaetul stabilirii unui plafon mInIm / maxim al
prelului asupra eehilibrului pe piata unui anumit bun!
);> Determinali impaetul introducerii unei taxe / subventii asupra
echilibrului pe piata unui anumit bun!
);> Un eonsumator eonsuma doar doua bunuri, pentru eumplirarea

earora intreg venitul disponibil. In aeeasta situatie, se
poate ea ambele bunuri sa fie inferioare?
);> Maximizarea profitului este eehivalenta eu maximizarea valorii de
piata a firmei?
);> Maximizarea profitului este eehivalenta eu minimizarea costului?
Argumentati eventual, exemplificati pentru 0 anumita funelie
de productie!
30
Demonstrati ca functia costului total mediu este minima in punctul
de intersectie a functiilor de cost marginal cu costul total mediu!
Analizati forma functiei de oferta pe termen scurt, mediu lung
pe 0 piata cu concurenta perfecta.
BIBLIOGRAFIE
Altar M. - "Note de curs - Modelarea deciziilor economice", site DOFIN
Friedman D. "Price Theory an intermediate text", South-Western Publishing
Co., 1986
Gravelle H., Rees R. - "Microeconomics ", Longman Group UK Limited, 1993
Hirshleifer J., Glazer A. - "Price Theory and Applications", Prentice-Hall,
1992
Nicholson W. "Microeconomic Theory - basic principles and extentions", the
Dryden Press, 1995
T., Dumitrescu D., Florice! C., Alexandru F. ­ "Prefuri.;i concurentii ",
Editia 3, Editura Didactica Pedagogica, 2000
T., Dumitrescu D., Floricel c., Vula M - "Culegere de aplica!ii
practice # studii de caz la disciplina Pre!uri Concurenlii ", Edilia a II-a,
revizuitii completatii, Editura Didacticii Pedagogicii, 1999.
Parkin M. - "Microeconomics", Addison Wesley Publishing Company, 1993
Ruffin R., Gregory P. "Principles o/microeconomics", Harper Collins College
(I
'1
Publishers, 1993
Varian H. - "Intermediate microeconomics a modern approach ",
Norton&Company Inc., 1996
31
• •
TEMA NR. 2
STRATEGII DE ADAPTARE A PRETURILOR

LA CERINTELE PIETEl
2.1. CONCEPTE CHEIE:
• Concurent
a
• Bun omogen substitutele acestuia
• Competiti vitate
• Concurenla prin produs
• Concurenta perfecta
• Concurenla prin prel
• Intreprindere marginala
• Razboi al prelurilor
• Monopol
• Oligopol
• Incasare marginala
• Duopol simetric asimetric
• Cost mediu (unitar)
• Preturi administrate
• Cost marginal
• Profit unit
• Reguli alternative de gestiune
• Pre! limi ta maxima
• Preturi de monopol
• Pre! limita minima
• Discriminare prin pret
• Concurenla potentiala
• Monopson
• Concurenta monopolistica
• Bariere de intrare
2.2.0BIECTIVUL CAPITOLULUI
Capitolul intitulat "Strategii de adaptare a preturilor la cerintele pietei"
familiarizarea studentului cu diverse concepte, cu posibilitatile
de stabilire a preturilor pe piata, in functie de caracteristicile concurentei
acesteia. In timp, se prezinta strategii de fixare a preturilor de
catre stat, respectiv mecanismul de fhare a preturilor maxime minime,
precum masmile luate de stat ce acompaniaza aceste mecanisme.
2.3. SINTEZE
STRATEGD ALE STABILIRD PRETURILOR IN CONDITIILE PIETEI
Concurenta reprezinta un mod de manifestare specific al economiei
de piata, ce se concretizeaza in comportamentul de rivalitate individualizat
32
al agentilor economici de pe piata, care au ca obiectiv maximizarea
profitului obtenabil, pe seama utilizarii capitalului investit, a cotei de
piata.
Conditii1e de exercitare a concurentei intre operatorii economici sunt:
Existenta mai multor producatori specializati in producerea
livrarea unui bun a substitutelor acestuia;
autonomizarea conducerii gestiunii prin pretul liber;
indeplinirea conditiilor de competitivitate pentru produsul respectiv;
respectarea disciplinei comerciale fiscale;
echilibrarea cererii de catre oferta.
Pomind de la concurentei de catre produciitori, s-au
identificat urmatoarele strategii atragere a .interesului pietei:
Tipuri de strategii Caracteristici
Strategia efortului concentrat Este destinata atragerii unei clientele
speciale pentru un produs special, pentru
care se ofedi cele mai bune servicii
Strategia diferentierii bunurilor dintr-o
gama superioara
cucerirea interesului clientilor
pentru un produs anume, cu trasaturi de
unicat prin corelatia produs - marca -
design servire
Strategia dominatiei globale prin costuri Asigura concurenta prin preturi imbatabile
Tinand cont de caracteristicile fiecarui tip de concurenta a pietei,
preturile se vor stabili diferit.
A. In cadrul concurentei perfecte, adaptarea agentilor economici
la cerintele pietei se face numai prin cantitati sau numai prin preturi,
revenirea la 0 noua stare de echilibru se realizeaza astfel:
A.1. Echilibrul pietei perfecte pe termen scurt
1. cererea oferta este fixa; adaptarea la piata se face pe doua
cai:
- prin preturi pretu1 indit sa determine reducerea cererii)
- prin cantitati oferta, deoarece pretul cererii este mai mare
dedit eel de oferta)
2. cererea scade, oferta este fixa; adaptarea se face tot pe doua cai:
- prin pre!uri (acesta scade pana la nivelul pentru care
cererii asigura echilibrarea cu oferta)
- prin cantitati (oferta scade ceea ce duce la reducerea pretului de
cerere, acest nivel asigura echilibrarea cereri)
33
3. oferta cererea este fixa; adaptarea se face:
- prin preturi (acesta scade pana la restabilirea echilibrului)
- prin cantitati (cererea pana la atingerea punctului de
echilibru)
4. oferta scade, cererea este fixa; adaptarea se face:
- prin preturi (ele cresc pana la restabilirea echilibrului)
- prin cantitati (cererea scade pana la restabilirea echilibrului).
A.2. Formarea preturilor pe perioade lungi de timp va fi influentata
de pa!ametrii activitatii intreprinderii marginale.
Intreprinderea marginala este aceea care, in conditiile formarii pretului
de echilibru, are costurile medii cele mai mari nu inregistreaza nici
pierdere, nici profit, deoarece punctul de intersectie a costului mediu minim
cu coAstul marginal are ordonata cu cea a nivelului pretului pietei.
In cazul in care aceasta intreprindere ar dispare, influentele consecutive
sunt:
);> Oferta insuficienta => pretului pietei => profitul =>
apar noi concurenti in ramura respectiva
);> Apar noi concurenti => oferta totala => reducerea preturilor
in concluzie, pe perioade mari de timp, in conditiile in care
intreprinderile nu au cost de productie, echilibrul se va realiza
atunci cand oferta total a este egaBi cu cererea totala, iar profitul
intreprinderii marginale este nul (figura nr. 1).
Formarea pretului deechilibru al pietei perfecte pe termen lung
____ c;.. c,., \ c
i
.
x ---y..-c:!:I- --­
CTM
D 3
CTM
1
CTM
2
intreprinderile 1,2,3 Ramura q
Figura nr. 1
B. Formarea pretului in conditii de monopol: strategiile de fixare
a pretului sunt:
. 1. Strategia stabiliriiprefu,/ui pentru ace/ nivel al producfiei pentru
care incasarea marginalli (Rill) este ega/Ii cu costu/ marginal (ell)' profitul
(7C) fiind maxim.
34
Pentru a determina relatia de maximizare a profitului, pornim de la
elementele urmatoare: incasare total a (RT), costuri totale (CT), costuri
fixe (CF), costuri variabile (CV). Profitul va fi maxim atunci dnd prima
derivata a functiei profitului in raport de nivelul produc!iei se anuleaza,
iar cea de a doua derivata este negativa (figura nr. 2).
Reguli alternative de formare a pretului in situa!ia de monopol
Figura nr. 2
Derivand functia profitului obtinem: Rm =Cm' unde:
- Rm este incasarea marginala, adica sporul sau reducerea de incasare
pe masura productiei vandute cu a unitate suplimentadi;
- este costul marginal, adica costului pentru fiecare C
m
unitate suplimentara de produs, obtinuta in plus.
Maximizarea profitului monopolului presupune ca a doua derivata a
functiei profitului sa fie negativa, respectiv - < 0, adica rata
incasarii marginale trebuie sa fie mai mica decat rata costului
marginal.
2. Inciden/a pre/uri/or in regulile alternative de gestiune folosite de
monopol:
Maximizarea cifrei de afaceri, in cadrul cuplului cantitate-pre!
(P
j
Ql ), cu caracteristicile urmatoare:
- evitarea aparitiei concurentilor, prefera sa aiba profituri
imediate, mai putin ridicate, uneori chiar pierderi;
35
- condi!ia ce permite maximizarea profitului este: Rm = 0, care
pe grafic este definita prin punctul de intersectie a dreptei
incasarii marginale cu axa absciselor, punct ce marcheaza nivelul
produc!iei Ql, pe dreapta incasarii medii identificandu-se nivelul
pre!ului Pl'
Monopolul va nu prin profitul pe prod us , ci prin cantitatea
mare de produse, ceea ce duce la 0 cifra de afaceri crescuta.
Gestiunea la echilibru, in cadrul cuplului cantitate - pre! (P 2Q2);
caracteristicile metodei sunt:
- se aplica atunci cand producatorul creasca produc!ia
fata de eventuali concuren!i, lara insa sa obtina pierderi;
- pre!ul costul sunt egale (ele se afla la nivelul pragului de renta­
bilitate), P
2
=CTM' => profit =0;
- strategia vizeaza vanzarea ultimelor cantita!i, pentru a se evita
crearea stocurilor;
- se poate aplica in situa!ia in care monopolul este administrat de
stat.
Rela!ia de maXlmlzare a profitului va fi: RM = CTM, unde:
RM =incasare medie, CM =cost total mediu
Stabilirea pretu1ui la nivelul costului marginal, in cadrul cuplului
cantitate - pre! (P 3Q3)' caracteristicile metodei fiind:
- se aplica cand gestiunea la echilibru nu da rezultatele do rite sau
cand monopolul este administrat de stat;
- ii obliga pe producatori sa economiseasca resursele, deoarece prin
pre! se asigura acoperirea costului real al ob!inerii bunurilor;
- ofera posibilitatea de diferentiere a preturilor tarifelor
produse sau servicii;
- relatia de maximizare a profitului este: p = Cm' unde p= pre!ul,
Crn=costul marginal.
3. Strategia discriminarii fn stabilirea prelului de catre monopol, are
urmatoarele caracteristici :
• apare atunci cand produse ale unei intreprinderi sunt
vandllte la preturi diferite, pe piete diferite, Cll scopul
desfacerilor;
• se vand ultimele stocuri mai ieftin decat primele cantita!i;
• se poate aplica numai pe piete diferite, care nu comunid intre ele;
• elasticitatea cererii trebuie sa fie diferita de la 0 piata la alta;
36
• profitul va fi cu atat mai mare, cu cat se pot distinge mai muUe
piete pe care se pot practica preturi deosebite;
• pentru maximizarea profitului, relatiile sunt:
~ 1 =Rm2 =em' unde:
R
ml
, Rm2 = incasarea marginalii pe cele doua piete diferite
PI ( 1 + lieI ) =P2 ( 1 + lIe2 ) = Cm' unde:
indicii 1 1?i 2 corespund celor doua segmente ale pietei sau celor doua
clientele diferite.
Daca elasticitatile sunt egale, preturile trebuie sa aiba aceea1?i valoare,
daca elasticitatile sunt diferite, pretul va fi mai mare pe piata unde cererea
este mai putin elastica.
Exista trei tipuri de discriminare: discriminarea de gradul intai sau
perfecta, discriminarea de gradul doi, discriminarea de gradul treL
Discriminarea de gradul intai sau perfecta presupune ca intre­
prinderea aflata in situatie de monopol cunoa1?te curba cererii fiecarui
consumator pentru bunul pe care 11 produce, iar in functie de aceasta va
incerca:
- sa determine consumatorul sa plateasca pretul maxim;
- sa atraga majoritatea consumatorilor.
Discriminarea de gradul doi apare atunci dind, intreprinderea
monopolista fixeaza preturi diferite pentru cantitati diferite de bunuri cerute,
caz in care monopolul incearca sa obtina 0 parte din surpiusul consu­
matorului.
Discriminarea de gradul trei apare atunci dnd 0 intreprindere in
situatie de monopol i1?i va cre1?te profitul prin vanzarea productiei la preturi
diferite pe fiecare piata in conditiile mentinerii separate a pietelor .
c. Formarea preturilor in situatia monopsonului, caracteristicile
sunt:
• Un agent economic devine monopson atunci cand, pe piata unui
bun omogen, este cumparator unic, in confruntarea cu un numar
mare de v3.nzatori;
• Pretu1 produsului este 0 functie crescatoare de cantitatea ceruta,
fiind exogen pentru producatori 1?i endogen pentru consumator;
• Conditia de ,profit maxim este ca monopsonul sa se aprovizioneze
cu acea cantitate de produse pentru care incasarea marginal a a
vanzarii propriilor produse sa fie egala cu costul marginalia
productiei sale, adica determinarea incasarilor totale 1?i anularea
derivatei intai a profituluL
37
In aceste conditii, avem:
P = f (x), f(x) > 0, unde x este cantitatea ceruta pe piata
Costul monopsonului este: C =(C') =[f(x) . xl' =f(x) + xr(x) = p +
+ xr(x)
Pentm di f'(x) > 0, rezulta di pentru cumparatorul unic al produsului,
costul marginal de obtinere este mai mare decat pretu1 de cumparare:
C
m
> p.
Conditia de maximizare a profitu1ui monopsonu1ui presupune determi­
narea incasarii tot ale (RT) , anu1area derivatei intai a profitului, in conditiile
in care i ~ i vinde productia X la un pret fix P.
RT = P . X(x); 1t = PX(x), "A-p" C} _ r
1t este maxim -.. 1t' ° C
m
- P + x (x)
D. Formarea pretului in concurenta monopolistica presupune:
• doua forme de piata: concurenta ~ i monopolul;
• existenta unui numar mare de vanzatori ~ i 0 mare diferentiere a
produselor
• fiecare intreprindere suporta concurenta produse1or fabricate da
aite intreprinderi;
• fiecare concurent este preocupat de stabilirea pretu1ui :?i a cantitatii
de produse, deoarece obJ:inerea de profit incWi alte firme sa intre
in ramura respectiva, ceea ce duce 1a sdiderea cifrei de afaceri a
intreprinderii determinate;
• cre:?terea numarului de intreprinderi duce :?i la aparitia capacitatii
de productie excedentara, aparand astfe1 optiunea pentru strategia
cuplului cantitate - pret aplicata prin diferentierea sortimentala, a
produselor, putandu-se stabili simultan cantitatea :?i pretul pentru
care intreprinderea detine ,.monopolul";
• concurenta prin produse inlocuie:?te concurenta prin preturi.
E. Formarea pretului in strategia intelegerii sau combaterii in
cadrul concurentei duo- ~ i oligopolistice, prezinta caracteristicile
urmatoare:
• interdependenta actiunilor vanzatorilor de pe piata;
• preturile, cantitatile vandute, profitul unui producator depind de
reactii1e celorlalti vanzatori.
Piata oligopolistidi are doua trasaturi: interdependenta :?i incertitu­
dinea, deci se impune reconsiderarea formarii preturilor, care, pe acest tip
de piata, sunt rigide, fixate de intreprinderi, fiind denumite ,.preturi
administrate" .
38
J....
Agentii economici vor oscila intre:
comportamentul maximizarii profitului unit, care se bazeaza pe
doua ipoteze:
1. omogenitatea produsului, care permite concurenta prin pret pentru
un produs identic, iar maximizarea profitului unit este mai
putemica atunci cand numarul producatorilor este mai mic;
2. diferentierea bunului concurenta in afara pretului: produsele
sunt concurate prin performante, parametri tehnici, constructivi,
functionali, care evidentiaza confortul an utilizare economie
in intretinere, deci nu prin pret.
comportamentul confrunHirii deschise, al razboiului preturi10r sau
al concurentei prin produse, caz in care intreprinderile nu "sparg"
preturile decat daca avantajul obtinut este mai mare dec at costul
modificarii.
Cazuri specifice:
I) Formarea preturilor in cadrul duopolului simetric al lui
Cournot, induce ipoteza ca cele doua intreprinderi ce produc un bun
omogen, va tine cont in luarea propriei decizii de decizia celeilalte parti,
fiecare firma alegand solutia cea mai avantajoasa pentru ea considerand ca
aceasta nu este susceptibila de a modifica productia concurentului.
Echilibrul pietei se va realiza atunci cand cantitatile produse de fiecare
firma Ie asigura maximizarea profitului prin luarea in calcu} a volumului
productiei eoncurentului. Condipile de maximizare a profitului vor fi:
- R.nl =C ml Rm2 =C
m2
- derivatele secundare sa fie negative, ceea ee inseamna ca ineasarile
marginale trebuie sa creasca mai lent decat costurile marginale.
unde: R
m1
, Rm2 sunt incasarile marginale ale celor doua firme;
sunt costurile marginale. C
ml
, C
m2
2) Formarea preturilor in cadrul duopolului asimetric al lui
Stackelberg pune in evidenta raporturile asimetriee intre cele doua intre­
prinderi aflate pe piata, una din cele doua avand 0 pozitie dominanta.
In consecinta, intreprinderea dominata se va eomporta ea in eazul
duopolului de tip Coumot, pe cand eea dominanta va cauta maximizeze
profitul tin and eont de reaetia firmei dominate.
3) Formarea preturilor in cadrul duopolului Bertrand corespunde
modelului concurential: opozitia intre va conduce la egalizarea
costului marginal eu pretul.
39
4) Formarea pretului in cadrul duopolului cu doi lideri (al lui
Bowley) de la ipoteza ca ambele intreprinderi existente pe piata
au 0 pozilie dominanta.
Fiecare duopolist va fixa oferta independent de celalalt concurent.
nici unul dintre ei neacceptand intelegeri. Productia totaHi va fi mai
mare decat cea calculata separat de cei doi concurenti, fiecare bazandu-se
pe ipoteza ca celalalt va ceda, surplusul de productie va determina 0
scadere a pretului, profitul scontat nu se va realiza, inregistrandu-se
pierderi.
Pentru a se reabilita situatia exista urmatoarele variante:
unul dintre concurenti va sa-l elimine pe celalalt, duopolul
fiind inlocuit de monopol;
cei doi concurenti vor ajunge la 0 intelegere pentru a evita pierderile
foarte mari, situatie in care va aparea un monopol prin unirea celor doi
Concurentii vor decide sa actioneze in comun pentru
maximizarea profitului global al ramurii.
F. Concurenta potentiala barierele la intrarea in ramura
Concurenta potentiaHi este exercitata de firmele importante dintr-o
alta ramura sau de pericolul aparitiei altor firme, prin posibilitatea instalarii
de catre acestea a unor capacitati de productie suplimentare in ramura
considerata.
Ea determina practicarea unui pret maxim sau a unui pret limita, care
nu poate fi de pretul pietei, decat prin crearea un or noi intreprinderi
prin distrugerea echilibrului pe perioada lunga.
Acest pret este superior pretului practicat de concurenta, ori de cate
ori intrarea in ramura nu poate fi perfecta.
Barierele la intrare se manifesta prin acordarea unei prime in cadrul
unui pret mai ridicat decat pretul concurentei. Aceasta prima
conditia de intrare:
E =( PI - Pc ) I Pc
Unde: PI pretul impus rara riscul de atragere a concurentilor
Pc = pretul concurentei
Cele .mai importante bariere sunt:
Diferentierea produselor: acorda firmei un control sigur asupra
preturilor produsului sau, atragand consumatorii prin marca sa. In acest
40
context, patrunderea pe piata a altor firrne se realizeaza cu greu, deoarece
acestea trebuie fie sa ofere produsul la un pre! mai scazut decat pretul
pietei, fie sa suporte cheltuieli de reclama publicitate.
Avantajul superioritatii in materie de costuri de productie ce apare
datorita urrnatoarelor cauze:
superioritate tehnica;
- controlul asupra ofertei de munca;
- controlul ofertei de materii prime, produse semifabricate;
- avantajul unui pret mai scazut obtinut pe baza acordurilor incheiate
cu fumizorii, etc.
In aceste conditii, costul mediu al noilor firme va fi pe terrnen lung
mai mare, pentru orice nivel al productiei, iar intreprinderile existente pe
piata vor fixa pretu1 sub nivelul costului mediu al concurenti1or
potentiali.
Diferenta dintre pretul limita stabilit costul mediu al potentialilor
concurenti masoara ecartul la intrarea in ramura.
Efectele barierei pot fi nule daca noii concurenti dispun de elemente
de superioritate privind tehnologia de productie sau apropierea de sursele
de materii prime.
Economiile la scara provenite din tehnica, organizare sau din
avantajul factorilor de produc!ie pun problema deterrninarii pretului
limi ta pentru economia la scara.
Acest pre! se ca fiind acela care asigura echilibrul pielei pe
o perioadii lunga, prin roIuI de bariera pe care 11 joaca. Rela!ia de calcul
este:
PI = Pc (1 + E)
Pomind de la aceasta relatie, identificiim elementele conditiei de
intrare in ramura (E), precizand ipotezele de plecare:
tehnica de productie este pentru toa!e firmele;
- existii 0 dimensiune optima a capacitiitii instalate, ce corespunde
unui volum de productie Q, pe baza ciireia se realizeaza principalele
economii la scara, iar curba costurilor medii devine orizontalii
(figura nr. 3)
- produsul Q este omogen;
- curba cererii produsului este data.
41
Detenninarea pretu1ui limita in economia de scara
pret(cost)
costul mediu
c
Pc
Q' Q Q
Q
Figura nr. 3
Din figura de mai sus rezulta ca productia totala a concurentei este
Qc' iar pretul este Pc care se fixeaza la nivelul costului mediu pe perioada
lunga, pentru toate firmele.
Finnele existente pe piata vor ca noii concurenti sa intre in
ramura cu 0 tehnologie superioara celei minime, deoarece altfel acestea ar
fi in pierdere, pretu1 scazand sub partea orizontala a curbei costului mediu.
).>- Politica de pret a finnelor instal ate sau a finnei pilot.
Deoarece finnele dintr-o ramura au preocuparea de a impiedica a1ti
concurenti faca aparitia, vor detennina pretul limita in mod indirect,
plecand de la volumul total al productiei oferite de ele. Aceasta cantitate
nu trebuie sa 0 cantitate limita (QI)' astfel ca daca se adauga
oferta suplimentara a altui concurent (Q*), sum a va productia
concurentei (Qc)' iar pretul pietei (P
q
) scadea sub pretu1 concurenlei (Pc)'
Dar pentru ca prin definitie, Pc este egal cu costul mediu pe perioada
lunga, rezulta ca un pret mai scazut conduce la pierderi pentru toate
intreprinderile, inclusiv pentru concurenti, care nu vor mai patrunde pe
piata.
Intrarea in ramura este barata, atat timp cat productia total a a finnelor
din ramura este superioara sau la limita .
G. Strategia stabiIirii preturilor in univers concurential
Stabilirea pretu1ui va avea 0 importantii deosebitii, cu implicatii directe
asupra pozitiei de piata detinuta de agentul economic, iar pretul fiecarui
vanzator va exprima nu numai cerintele pielei produsului considerat ci
42
reactia de raspuns a acestuia la politica promovata de concurentll. Din
figura nr rezuita di pretu1 pe care producatorul il poate propune pe piata
se afla, ca marime, tntr-un interval de valoare limitat inferior de marimea
costurilor de productie, iar superior de valoarea estimata, acceptabiHi pentru
produs de catre consumatori.
Corelatia pret propus pe piata - cost de productie unitar - valoare
estimata de consumator
P<C
P > valoarea estimata
Produciitorul nu poate pret propus pe piat
supravietui... ...

Cost total de valoarea produsului
productie (unitar) estimatii de consumator
Decizia de pret este influentata de anumiti factori, dintre care
enumeram:
- costul de obtinere a produselor,
- estimarile consumatorilor privind valoarea produsului,
- interventia autoritatii guvemamentale in materie de pret,
etica in afaceri.
In ceea ce obiectivele strategiei de pret, se pot avea in vedere
urmatoarele elemente:
Obiective realizate prin de pret peste pretul pietei
Obiective ale
strategiei de
prel
• Obtinerea de maximum de profit pe termen cih mai
scurt (in cazul din ramura)
• Crearea unei "umbrele de pre!" pentru protejarea
concurentilor cu costuri mai mari
• La produsele noi, pentru protejarea vanzarilor produ­
selor mai vechi dar din linie de produse
Realizate prin reducerea de pre{ sub pre{ul pietei
• segmentului de piata detinut
• atragerea unui nou client sau a unei comenzi
importante
• descurajarea potentialilor concurenti de a intra in
ramura
• prevenirea unui atae coneurential
43
In ceea ce strategia de pret adoptata in functie de gradul de
noutate al produsului, sunt luate In consideratie:
1. strategia de pre! bazata pe modificarea in timp a pre!ului in acord
cu gradul de noutate al produsului ce presupune:
preturi mari ,peste eel al pietei, in perioada de aparitie, de noutate
dezvoltare a produsului;
- este vizat acel segment al cumparatorilor care asociaza produsului
o valoare mare, fiind sa plateasca un plus de pret;
- odata eu redueerea gradului de noutate, produeatorul va urmari
marimea segmentului de piata detinut, prin vanzarilor
redueerea pretului;
- in faza de imbatranire a produsului, obieetivul urmarit va fi
maximizarea volumului vanzarilor prin practiearea unor preturi
sub pretul dominant al pietei, aproape de pragul de rentabilitate.
2. strategia de pre! bazata pe un pre! scazut inca din momentul
apari!iei produsului pe pia!a, care vizeaza:
- penetrarea rapida masiva a produsului pe piata;
eliminarea concuren!ilor prezenti viitori mai putin eompetitivi;
asigura un profit important prin efeetul multiplieator al numarului
mare de produse vandute.
Metoda presupune riseuri importante, dintre aeestea amintim:
• produsul nu trebuie sa prezinte nici un viciu sau defect evident sau
aseuns;
• trebuie identificat incitat spre consum un segment de clientela
potentiala care sa fie apta sa accepte produsul imediat;
• capacitatea de productie canalele de distribuire a produsului
trebuie sa fie flexibile, pentru a raspunde cat mai repede cererii de
pe piata;
• strategia nu se recomanda a se utiliza pentru industriile mature, cu
o lenta cu concurenta mare;
• strategia nu este eficienta pentru domeniile sau produsele cu un
grad mare de noutate cu costuri mario
Fixarea preturilor de ditre stat
InteJ;V'entia statului in fix area urmarirea evolutiei preturilor poate
fi justificata in urmatoarele cazuri:
;.. existenta penuriei de resurse de materii prime energie;
;.. oferta deficitanl la anumite produse;
;.. excesiva a preturilor la unele bunuri de consum, ceea ce
influenteaza in mod negativ satisfacerea cererii dar nivelul de
viata al consumatorului;
44
);- necesitatea acordiirii protectiei financiare anumitor produse;
);- ruinarea unor produciitori indigeni de concurenta straina ~ i nece­
sitatea protectiei acestora;
);- aparitia unor situatii de monopol sau de oligopol, utilizarea practi­
cilor anticoncurentiaIe, etc.
StatuI poate interveni prin:
• stabilirea unor preturi fixe sau limite de preturi Ia unele produse;
• recurgerea la metode de fixare generalizata a preturilor tuturor sau
a majoritatii produseIor;
• blocajul preturilor Ia nivelul atins de acestea Ia 0 anumiHi data,
asigurandu-se stabilizarea lor ~ i intreruperea procesului inflationist
propagat prin pre!uri.
StatuI poate interveni ~ i indirect asupra determinarii pretuIui, ofertei
sau a cererii, interventie ce poate imbraca formeIe:
StatuI recurge Ia politica stocarii surplusului de
..-___-.,/produse pe care n achizitioneaza direct de la
Oferta producatori
1<'--.
excedentara Blocarea importurilor
Distribuirea gratuita a excedentelor
Realizeaza campanii publici tare pentru c r e ~ t e r e a
consumului de produse excedentare
Rationalizarea consumului
Marirea importurilor ~ i reducerea "tarifului vamal la
import
Oferta
Masuri de Iimitare a veniturilor sau a cererii (prin
deficitara
impozite ~ i imprumuturi de stat)
Incurajarea productiei prin facilitali fiscale ~ i prin
credite acordate in conditii avantajoase
In cazul in care statuI fixeaza preturi maxime, actiunea puterii
publice se aplica in funclie de nivelul pretului de echilibru, pretul maxim
fiind inferior pretului de echilibru. Din figura nr. se observa ca nivelul
pretului maxim trebuie sa fie sub nivelul pretului de echilibru (Pm < Pe),
deoarece se stimuleaza c r e ~ t e r e a consumului, deci a ofertei.
Simbolurile utilizate in figurii sunt:
C, 0 reprezintii curbele cererii, respectiv ofertei;
P, Q reprezintii pretul, respectiv cantitatea;
45
Pe' Q
e
reprezinta preWI de echilibru, respectiv cantitatea de echilibru;
Pm este nivelul preWlui maxim;
Q
o
este nivelul ofertei, ca reactie a introducerii pretului maxim;
este nivelul cererii, ca urmare a introducerii pretului maxim. Q
c
Fixarea preturilor maxime
p
o
P
e
Pm
Qo Q
E
Q
c
...
Figura nr. 4
Introducerea preWlui maxim in scopul asigurarii protectiei consuma­
torilor are efecte negative asupra ofertei, care, nefiind stimulata prin pret,
scade, putand apare penuria de produse.
Reducerea pretului prin plafonarea lui duce la reducerea ofertei la
cererii , la formarea cererii excedentare (egala cu diferentaQc - Qo).
Daca diferenta este reala, ea poate fi nesolvabila, iar liberalizand pretul,
care va tinde spre pretul de echilibru (P ) poate fi mcuta prin asigurarea de
e
venituri suplimentare consumatorilor (pentru a solvabilitatea cererii)
sau prin subventionarea produselor de la bugetul de stat.
Ajustarea libera pentru restabilirea echilibrului este posibila prin
urmatoarele tendinte:
Tendinte ell efecte negative
- formarea pie!ei negre de vanzare
ilegala a bunurilor, prin practicarea
unor preturi superioare pretului
impus prin reglementiiri;
- rationalizarea consumului;
- vanzarea preferentiala pentru anu­
miti clienti, pe baza relatiilor per­
sonale.
Tendinte ell efecte pozitive
- reactiile spontane ce se pot pro­
voca prin utilizarea unor parghii
economice care sa determine produ­
catorii creasdi productia:
):> reducerea impozitelor;
):> acordare de subventii de la buget;
):> sprijin la aprovizionarea cu ma­
terii prime;
):> etc
46
Daca statuI fixeaza preluri minime, atunci interzice vanzarea bunurilor
serviciilor la un pre! mai mic de un anumit prag, nivelul pretului minim
fiind mai mare decat pretul de echilibru.
Din figura nr 5, se observa ca stabilirea unui pret minim deasupra
pretului de echilibru provoaca modificari atat ale cantitatii cerute de
echilibru cat ale cantitatii oferite, aceasta crescand fata de cea de
echilibru.
p o
Pm-----­
Q
Figura nr. 5. Fixarea prefului minim
Stabilind un pre! Pm deasupra pretului de echilibru P
E
duce la
modificarea cantitatii cerute la echilibru QE' Q
c
< QE' dar la modificarea
cantitatii oferite Qo, care va fata de cea de echilibru Qo> QE'
Apare excesul de oferta in raport cu cererea (linia pretului impus
intersecteaza curbele cererii ofertei, obtinandu-se Qc < Q
E
< Qo), iar
statuI, care a urmant stimularea productiei, trebuie sa continue prin
asigurarea producatorilor (altfel apare riscul ca sa
poata desface productia): acordarea unor facilitati fiscale, de credit, etc.
Formarea preturilor in cadrul ciclului de viata al produselor
Ciclul de viata al unui produs este determinat de: tendinta de uzura
moraHi a produselor existente pe piata, exprimata prin parametri tehnici
devansati de catre cei ai noilor produse lansate.
Ciclicitatea este marcata de momentele apariliei noilor produse, lansarea
maturizarea lor, declinul disparitia determina alte noi produse etc.
Din figura nr. 5 se observa ca, in functie de etapele parcurse de un
produs (de la aparitia lui pana la declinul, respectiv disparitia lui de pe
piata), nivelul pretului este efectul confruntarii factori ce apar
se manifesHi in produc!ie in circulatie (la piata).
47
In cadrul ciclului de viata al produselor se pot constata cel putin trei
etape, anume:
);> cercetarea, proiectarea asimilarea in productie;
);> maturizarea, normalizarea maximizarea productiei,
cererii a consumului;
);> declinul produsului, costurilor de productie, reducerea
pretului.
Odam cu lansarea unui produs nou, pentru care consumatorii manifesta
interes, actioneaza tendinta de maximizare a consumului prin maximizarea
productiei,ceea ce conduce la:
• oblinerea un or preluri mari;
• obtinerea unor profituri mari inca de la inceputul desfacerii;
• are loc 0 polarizare a consumului de resurse in sectorul de prelucrare
a bunului respectiv.
In toate fazele ciclului de viala al produselor trebuie sa existe un
echilibru relativ intre tendintele: maximizarea consumului minimizarea
cheltuielilor, deoarece, in acest mod, pretul devine 0 rezultanta a infruntarii
acestora. Orice dezechilibru poate genera pierderi, astfel:
Inertia
maximizarii
consumului
Se manifesta prin fenomenul "productie pentru
productie", ceea ce genereaza pierderi
Pretul scade
Este focalizata in etapa de saturatie a consumului
. " consumatorul sa cumpere masiv
mmlmlzarn la imobilizari de fonduri
cheltuielilor
Se fnlneaza modemizarea productiei a progresului
tehnic, prin cumpararea unor utilaje tehnic
economic, mentinerea altor utilaje in functiune
dupa ce au fost amortizate
2.4. APLICATII $1 STUDII DE CAZ
1. 0 Intreprindere in situatie de monopol este confruntata cu 0 cerere
de forma:
3 36 d . . . I
x = - 5" p + , un e x reprezmta cantItatea p pretu .
Intreprinderea pentru realizarea productiei trei sectii, costu­
rile acestora variind conform datelor de mai jos:
48
Cantitatea Sectia 1 costuri Sectia 2 costuri Sectia 3 costuri
1 10 23 15
2 26 53 38
3 48 91 68
4 78 133 102
5 118 178 138
6 170 233 176
7 236 301 216
8 314 376 260
9 404 464 308
10 504 554 360
a) Determinati eurba eostului total al monopolului;
b) Calculati pretu1 la care va fi vandut produsul;
c) Calculati profitul obtinut de fieeare seetie.
Rezolvare:
Din funetia eererii rezuIHi:
X = 3/5 p + 36 => P = 60 - 5/3x
RT =px =60x - 5/3x
Deterrninam i'neasarea marginal a:
Rm (RT)' 60 - 10/3x, din eonditia de maximizare a profitului
Rm =C
m
se observa (tabelul nr ) ea aeestea sunt egale dnd x = 9.
Cantitate
Cost marginal
Cost marginal Incasare
Cost total
t±jC
m
'
C
m2
C
m3
al monopolului marginaUi
10 23 15 10 56,66 10
16 30 23 15 53,33 25
3 22 38 30 16 50 41
4 30 42 34 22 46,66 63
5 40 45 36 23 3,33 86
6 52 55 38 23 40 109
7 66 68 40 30 36,66 l39
8 78 75 44 30 33,33 169
9 90 88 48 30 30 199
10 100 90 52 34 2666 233
49
Pretul va fi: p =60 - 5/3,9 =45; costul total se va determina ca sumii
a C
m
iar profitul fiecarei sectii este = RT - CT.
sectia I produce 4 buciiti: 1t1 = 45 x 4 78 =102
- sectia 2 produce 2 buciiti: 1t2 45 x 2 - 53 = 37
- sectia 3 produce 3 buditi: 1t3= 45 x 3 68 67
1t 1tl + 1t2 + 1t3 = 206
Pe total monoPol< n ~ RT _ CT ~ (60 Ex 9 5/3 x 81) - 199 ~ 206
2. Societatea Titan este formatii din doua uzine, ce au luat n a ~ t e r e in
urma unei fuziuni, fapt ce Ie asigurii un monopol regional. Directia tehnica
a estimat functia costului total pentru fiecare uzina, pe baza productiilor
lunare, dupa cum urmeazii:
C) =5,85 + 1,5q + 0,005q2
= 6,25 + 1,2q + 0,03q2, unde q reprezintii cantitatea produsii (mii buc) C
2
Functia cererii regionale pentru produsul in cauza este:
P = 68,5 - 0,005q, unde peste pretul de vanzare a unui produs.
Se cere:
a) Ce volum lunar al productiei permite maximizarea profitului total
~ i cum trebuie repartizatii aceastii productie intre cele doua uzine?
b) Care este nivelul pretului de vanzare optim ~ i care este nivelul
profitului realizat la acest pret?
Rezolvare:
a) Maximizarea profitului presupune conditia: Rm = C
ml
=C
m2
Din functiile costului total obtinem costurile marginale pentru cele
doua uzine, dupa cum urmeaza:
C
ml
= 1,5 + O,01Oq,; C
m2
=1,2 + 0,06q2' unde ql ~ i q2 sunt productiile
corespunziitoare celor doua uzine.
Incasarea totala a intreprinderii este:
R =P . q =(68,5 - 0,005q) q =68,5q - 0,005q2
Incasarea marginalii va fi:
Rm = 68,5 - O,Olq =68,5 - O,Olq, - 0,01q2
Pentru a determina volumullunar al productiei pomim de la urmatorul
sistem de doua ecuatii cu doua necunoscute:
Rm = C
m
, -)68,5 - O,Olql - 0,01q2 = 1,5 + O,Olql H 67 - 0,02q) = 0,01q2 }
Rm = C
m2
-)68,5 - O,Olql - 0,01q2 = 1,2 + O,06qz H 67,3 - O,Olq) = 0,07q
::::} q2 = 520, ql= 3090, deci productia totala este q = 3610.
50
b) P = 68,5 - O,005q, P = 50,45 unit. monet.
Profitul obtinut va avea valoarea: =RT - CT =p' q - (C1 - C
z
),
rr. 121001 unit. monet.
3. Un monopol are curba costurilor totale de forma: CT = 0,l q3 ­
- 0,6qZ + 2q, unde q este cantitatea de produse fabricata (mii buc.).
Curba cererii este: p = 6 1I2q.
a. Calculati cantitatile viindute pretul cerut, cand monopolul
maximizeze profitul. Ce marime va avea acest profit?
b. StatuI impune intreprinderii stabilirea pretu1ui la nivel marginal.
Determinati cantitatea vanduta pretul cerut in aceasta situatie. Care este
profitul realizat? .
c. StatuI impune intreprinderii gestiunea la echilibru. Determinati in
aceasta situatie pretul cantitatea viinduta.
Rezolvare:
a. In situatia in care monopolul maXlmlzarea profitului,
conditia va fi:
Rm = C
m
, deci 6 - q = 0,3qZ -1,2q + 2
q 4, cealalta varianta nu convine din punct de vedere economic
p=4
{
rr. 11,2
b. Daca statuI impune stabilirea pretului la nivelul marginal, conditia
va fi:
RM = P = Cm' din inlocuire rezuWi: 6 -q/2 0,3qZ -1,2q + 2
q = 5, cealalta varianta nu convine din punct de vedere economic
p = 3,5
{
rr. 10
c. In situatia in care se impune gestiunea la echilibru, conditia este:
CM = RM, de unde rezulta: 6 -q12 = 0,1 qZ - O,6q +2
q =6,4
{
P = 2,8
4. Fie doua intreprinderi in situatie de monopol, functia costului total
Z
al intreprinderii A este de forma: C (qa) = qa , iar pentru intreprinderea B
este: C (qb) = 2
1
qb
Z
, unde qa qb reprezinta cantitatile produse de cele
doua firme.
Productia totala este: q = qa + qb, functia inversa a cererii este de
forma: P = - q +100, unde Peste pretul. Calculati:
51
1. pretu1, eantWitile profiturile la eehilibru, daca eele doua firme se
afla in cadrul duopolului de tip Coumot.
2. cerinte in cazul in care firma A impune legea firmei B.
Comentariu.
Rezolvare:
1. In cadrul duopolului de tip Coumot fiecare intreprindere va dori
maximizeze propriul profit, astfel:
ITa = P . qa - C(qa) ITa = (-q + 100)qa - qa
2
Dar q = qa + qb' de unde rezulta ca ITa = (- (qa + qb) + 100) qa - q/
Pentru maximizarea profitului avem conditiile: = 0
ITa < 0,
de unde obtinem:
, .
IT; = 0 - 4qa -qb + 100 = qa 100 - qb /4, rezultat ce indica
ea fiecare intreprindere ia propria decizie in functie de decizia celeilalte
intreprinderi.

Analog se va proceda pentm eealalta intreprindere, obtinand:
ITb = P . qb - C(qb) ITb = (- (qa + qb) + 100)qb 1I2qb
2
Pentru maximizarea profitului avem eonditiile: {ITb:, = 0
, ITb < 0,
de unde ob!inem:
qb:::: 100 qa /3
Din sistemul de doua eeuatii determinam cantitatile produse de cele
doua intreprinderi:
qa = 100 - qb /4
qa= 18,18 qb = 27,27
{
qb = 100 -Qa /3
In aeeste eonditii, eantitatea totala q = 45,45 iar pretul P = 54,55
2. Pentru. a raspunde cerintei de la aeest punet, trebuie sa ea
este eazul duopolului asimetric de tip Staekelberg, firma A
profitul tinand eont de reae!ia firmei B.
ITa = P . qa - C(qa) ITa = (-q + 100)qa - q/
Dar q= qa + qb' de unde rezulta ea ITa =(- (Qa + qb) + 100)qa· q/
ITa = (- (qa + 100 - qa /3) + 100) qa - qa
2
, daca qb 100 q/3
52
Pentru maximizarea profitului avem:
ITa' = 0 => - 10/3qa + 200/3 = 0 => qa =20
ITa" < 0 => - 10/3 < 0
In aceste conditii qb = 100 - qa /3 = 80/3; q = 140/3 iar pre!ul
P = 160/3; ITa = 666,67 ~ i ITb = 1066,67
Se observa ca in cazul duopolului de tip Stackelberg pretul practicat
este mai mic decat cel practicat in cadrul duopolului simetric, ceea ce
avantajeaza consumatorul.
2.5. iNTREBARI CHEIE
1. Realizali 0 comparatie intre strategiile de stabilire a pretului in
cadrul pietei de tip monopol.
3. Ce este intreprinderea marginala ~ i care este rolul acesteia?
4. Enumerati ~ i prezentati caracteristicile pietei de tip oligopoi.
5. Care sunt efectele generate de stabilirea unui pret limita minima?
Dar ale celui limita maxima? Ce masuri luate de stat pot acompania aceste
preturi impuse?
6. Considerati ca formarea cartelurilor se poate realiza pe 0 piata de
tip oligopol sau monopol? Argumentati.
7. In perioade de criza se poate tolera carte luI?
2.6. TESTE AUTOVERIFICARE
1. Pe 0 piata cu caracteristici de duopol, functia costului total pentru
firma 1 este de forma:
1
C (ql) = 4 q12, iar pentru firma 2 este: C (q2 ) =ql, unde ql ~ i q2
reprezinta cantita!ile fabricate de cele doua firme. Functia cererii este:
P - q + 60, unde Peste pretul. Se cere:
a) Calculati functia de reactie a celor doua firme in ipoteza strategiei
de dublu satelism.
b) Deduceti echilibrul de tip Cournot.
c) Calculati pretul, cantitatile ~ i profiturile celor doua firme la
echilibru, daca firma 2 este dominanta.
2. 0 intreprindere a stabilit ca in functie de q produse, curba costurilor
poate avea, pe eleme'nte, urmatorul comportament:
53
Amortizare: 3
Salarii: 4q + 1
Materii prime: q3 - 3q2 + 4q.
a) Izolati costurile fixe de cele variabile;
b) Stabiliti forma curbelor costului total, costurilor fixe, costurilor
variabile, ca costul total mediu costul variabil mediu;
c) Presupunem di pentru produsul considerat, la piata se
pretul de 8 urn. Cat trebuie sa se produca pentru a se maximiza
profitul?
d) Care este elasticitatea ofertei in raport cu pretul de oferta de 8 urn?
3. Industria de instalatii se compune din doua intreprinderi, caracte­
risticile pietei demonstreaza ci.i deciziile unei intreprinderi afecteaza profi­
turile celeilalte, functiile profiturilor celor doi concurenti fiind:
111 = 5ql qI
2
- 0,5
q2
2 + 12
112 = 9q2 - 1,5q/- q12 + 20, unde:
11 este profitul iar q este producwia (mii bucali)
Daca se presupune ca fiecare intreprindere crede ca cealalta nu va
action a niciodata la propriile sale decizii, ce valori vor ave a produqia
profitul fiecareia? Dar profitul global al industriei considerate?
in ce conditii cele doua intreprinderi vor avea interes sa se inteleaga?
4. Ion Alexandru conduce 0 intreprindere care este in pozitie de
monopol pe piata unui produs. EI lasa alte intreprinderi mai mici sa
yanda pe piata dar la un pret fixat de el.
Ecuatia curbei cererii este: p = 300 Q, in care p reprezinta pretul
pe produs iar Qcantitatea totaIa ceruta pe piatii (mil buc).
Oferta totala a firmelor mici este estimata prin relatia: S 49p, in
care S reprezinta cantitatea oferita (mil. buc).
Functia costului intreprinderii dominante este C = 80 + 5,9q, unde q
este oferta productiei intreprinderii dominante (mil. buc).
Determinati:
a) Volumul produqiei care permite firmei dominante maximizeze
profitul;
b) Pretul pe care il impune pe piata;
c) Productia totala la acest pre!.
5. 0 intreprindere produce colaci de salvare pe care Ii vinde unor
cluburi de natatie situate in regiuni diferite. Curba cererii clubului I este:
PI = 40 - 2qI' cea a clubului 2 este:
54
P2 =92 - 4q2'
Intreprinzatorul i ~ i estimeaza functia costului total de forma:
C = 22 + 4q, unde q este cantitatea totala (ql + q2)'
a) Ce pret trebuie sa practice pentru fiecare club?
b) Care este profitul total?
6. Fie 0 piata cu concurenta perfecta pe care se vinde un produs la
pretul p. Pe piata sunt zece intreprinderi ce fabrica produsul, functia costului
total al unei intreprinderi este:
CT = 3q3 2q2 + 4, unde q este cantitatea produsa.
a) Determinati oferta individuala a fiecarei firme;
b) Deduceti oferta total a a ramurii;
c) Daca pretul de echilibru pe perioada scurta este egal cu 8, deter­
minati oferta fiecarei intreprinderi la acest pret ~ i oferta totala a
ramUfll.
7. Fie 0 piata cu concurenta perfecta pe care exista 5 intreprinderi,
functia costului fiecarei intreprinderi este: CT =3q2 + 12, functia cererii
fiecarei intreprinderi este:
q = - p + 55, unde peste pretul iar q este cantitatea.
a) Calculati pretul ~ i cantitatea de echilibru pe perioada scurta, pre cum
~ i profitul fiecarei firme;
b) Presupunem ca cererea totala se modifica, fiind de forma:
q = - p + 77, ce valoare va avea pretul de echilibru ~ i profitul
individual pe perioada "foarte scurta"?
c) Calculati noul pret de echilibru ~ i cantitatea de echilibru pe 0
perioada scurta.
8. Fie 0 piata cu concurenta perfecta pe care exista 0 ramura cu doua
intreprinderi care fabrica doua produse: A ~ i B. Functia costului intreprin­
derii A este: C A =q 2 AI2 + 4qA - qAqs' iar cea a intreprinderii Beste:
2
C
s
= q s + qA; q = qA + qs. Functia cererii totale este: Q = - 4p + 104.
Determinati echilibrul ramurii ~ i caracteristicile acestuia pentru marirea
profitului total.
9.0 societate comerciala care produce un bun omogen este in situatie
de monopol in doua tari: A ~ i B. In tara A, functia inversa a cererii este:
PI = ql + 40, iar functia costului total este: C(ql) =qt In tara B, functia
inversa a cererii este = - q2 + 70, iar functia costului total este: P
2
C(q2) =2ql·
55
a) Presupunand ca produsul circula intre cele doua tari ~ i ca
intreprinderea este totdeauna in situatie de monopol, calcula!i
preturile, cantita!ile ~ i profitul monopolului la echilibru.
b) Ce puteti spune despre preturile, cantitatile ~ i profitul monopolului
daca consumatorii se deplaseaza dintr-o tara in alta? .
10. 0 intreprindere produce doua bunuri, cantitatile produse fiind qj
~ i q2; functia costului total este C (ql' q2) =2q21 + q)q2 + aq22' a ~ 1.
a) Determinati cantWitile produse de cele doua firme astfel incat
profitul sa fie maxim;
b) Stabiliti relatia dintre preturile p I ~ i pz, astfel indit cantitatile
produse de cele doua firme sa fie egale;
c) Ce conditie se impune pentru "a" pentru ca intreprinderea sa ~ l
maximizeze profitul?
11. Tabloul urmator indica imaginea cantitatilor ~ i costurilor ce
corespund unei intreprinderi situata pe 0 piata cu concurenta perfecta.
I
Costuri Costuri Cost Cost Cost Cost Cost
Productia fixe variabile total marginal mediu fix mediu variabil
mediu
1 15 8
2 15 13
3 15 17
4 15 20
5 15 22
6 15 25
7 15 31
8 15 41
9 15 55
_ ...... _-­ ------­
_ ...... _-_...... _­
-
a) Completati tabelul;
b) Determinati pretul de echilibru pe termen lung pentru intreprindere;
c) Presupunand 0 c r e ~ t e r e a cererii pentru acest produs care va
determina 0 c r e ~ t e r e a pretului unitar la 10, determinati cantitatea
la echilibru ~ i profitul unitar;
d) Care va fi efectul existentei acestor profituri asupra ramurii pe
termen lung?
56
e) Presupunem 0 modificare a costurilor variabile dupa cum rezulta
din tabelul urmator:
Productia Costuri fixe
Costuri
variabile
2 15 23
3 15 29
4 15 33
5 15 39
6 15 40
7 15 47
8 15 59
9 15 74
Care va fi noul pret de echilibru pe termen lung?
12. Un monopol are functia costurilor totale de forma: CT O,l q3 ­
- O,6q2 + 2q, q fiind cantitatea de produse fabricate. Curba cererii este de
forma: P = 6 1jz q.
a) Construiti curba costurilor medii, a costului marginal, a incasarilor
totale medii, a incasarii marginale;
b) Calculati cantita!ile vandute pretu1 cerut, cand monopolul
maximizarea profitului. Care este marimea acestuiprofit?
c) StatuI impune intreprinderii stabilirea pretului la nivel marginal.
Determinati cantitatea vanduta pretu1 cerut in aceasta situatie.
Care este profitul realizat?
d) StatuI impune intreprinderii gestiunea la echilibru. Determinati in
aceasHi situatie pretul cantitatea vanduHi.
BIBLIOGRAFIE
);;> Handerson, J.M., Quant, R.E., "Micro-economie", Dllnod, 1999
);;> T., Dllmitrescll, D., Floricel, c., Alexandru, F., "Pre/uri li concu­
renta ", Ed. Didactica Pedagogica, 2000
);;> T., Dumitrescu, D., Floricel c., Alexandru, F., Vuta, M., "Culegere
de aplicalii practice # studii de caz la disciplina Preturi li Concurenla ", Ed.
Didactica Pedagogica, B 1999
);;> T., "Pre/uri, echilibru concurentia1li bunastare sociala ", Ed. Econo­
mica, 2001
);;> Percheron, S., "Exercices de microeconomie", Ed. Armand Collis, Paris, 1996
);;> Piller, A "Manuel d'exercices corriges" Ed. Maxima, Paris, 1995
);;> Sharkey, W., "The Theory of Natural Monopoly", Cambridge University Press, 1982
57
• •
TEMA NR. 3
PROTECTIA CONCURENTEI ECONOMICE
3.1. CUVINTE CHEIE
• Concurenta economica • Notificare
• Concurenta ne10iaUi • Piata re1evantii
• Concentrare economica • Practici anticoncurentia1e
• Dumping 1a import/export • Practici concertate
• lnvestigat
ie • Subventie
• Inte1egeri anticoncurentia1e • Taxa antidumping
• Masuri de sa1vgardare • Taxa compensatorie
3.2. OBIECTIVELE CAPITOLULUI
• notiuni1or regu1i1or de baza privind protectia concurentei
• proceduri1or prin care se asigura transpunerea In
practica a reglementari10r in materia concurentei economice
• Prezentarea unor aspecte din activitatea institutii10r care asigurii
protejarea concurentei a mediului concurential in Romania
3.3. SINTEZE
Abuz de pozitie dominanta - comportament care poate fi exercitat de
catre agenti economici care detin 0 pozitie
dominanta pe piata ale caror actiuni in
materie de preturi, acces pe piata impar­
tire a pietei au efecte negative asupra
c1ientilor a concurentilor.
Concurenta economic a - competitia dintre agenti economici care
comerciala activititi economice identice,
similare sau asemanatoare.
Concurenta neloiala - reprezinta orice act/fapt contrar uzantelor
cinstite in activitatea comerciaHilindus­
tria1a.
58
Decizia Consiliului Concurentei - act emis de autoritatea respectiva ca
hoHirare Iuata in plenul Consiliului in
legatura cu un anumit act sau 0 fapta
privind concurenta.
Masuri de salvgardare - masuri dispuse cu scopul de a apara
producatorii nationali productia
nationala in cazul importului unei anumite
cantitati de produse similare sau in anumite
conditii
Dumping la import/export importul sau exportul la un pre! inferior
valorii normale a marfurilor respective
Interes public major - obiectiv economic, social sau politic de
importanta generala.
Investigalie - procedura specifica de constatare a actelor
faptelor incriminate de Legea con­
curentei.
Mediu concuren!ial normal ansamblu de condi!ii de factori in care
se concurenta pentru a ave a
efecte pozitive asupra functionarii
mecanismului pie!ei, protectiei consu­
matorilor, in scopul asigurarii bunastarii
generale.
Notificare - procedura prin care se aduce la
autoritatii concurentei un comportament pe
piata pentru care Consiliul Concuren!ei
trebuie sa acorde aviz sau sa certifice
noninterven!ia.
Piatil relevanta - spa!iul de intalnire a vanzatorilor
cumparatorilor unui produs a substi­
tutelor acestuia, in cadrul careia se anali­
zeaza practicile anticoncurentiale.
Piata afectata notiune folosita pentru a studia impactul
operatiunii de concentrare economica
asupra concuren!ei pe piata relevanta a
unui produs.
Practici anticoncuren!iale - acte sau fapte incriminate de Legea
concuren!ei datorWi efectelor negative
asupra concurentei a mediului con­
curentiaL
Practici concertate - adaptarea agentilor economici, de pe pia!
relevanta, mai mult sau mai putin spontan,
la 0 anumita linie de conduita.
59
Regula de minimis - stabilirea unei valori minime (prag) a nivelului
cifrei de afaceri pana la care practicile
anticoncurentiale nu fac obiectul interventiei
, ,
autoritatii competente.
Subventie - masura de stimulare a exportului cu incidenta
asupra preturilor la import.
Taxa compensatorie - masura de natura fiscala prin care se anuleaza
efectul prezentei subventiei la import
Taxa antidumping - masura de natura fiscaHi prin care se anuleaza
efectul practicarii dumpingului la import.
Valoare normal a - pretul la care marfurile importate circula pe
piata intema in tara de origine; in anumite
conditii, poate fi data de costul de productie.
Politica statului in domeniul protejarii concurentei economice, ca
modalitate de a corecta deficientele pietei, poarta amprenta nivelului de
dezvoltare al economiei se afia in stransa corelare cu politica industriala.
Transpusa in acte normative, politic a de protejare a concurentei
economice se materializeaza in reglementari care:
- reprima practicile monopoliste;
sanctioneaza exercitiul abuziv al libertatii de care dis pun agentii
economici (concurenta neloiaIa);
- asigura protectia consumatorilor.
Statutul Romaniei de tara care a semnat un Acord prin care se instituie
o asociere intre Romania, pe de 0 parte, Comunitatile Europene
statele membre ale acestora, pe de alta parte, pre cum de candidat la
integrare in structurile Uniunii Europene impune armonizarea prevederilor
in materie cu prevederile comunitare in domeniu.
Reglementarile juri dice privind protectia concurentei economice din
U. E. abordeaza concurenta economica nu ca pe un scop in sine, ci in mod
realist, pragmatic. Concurenta reprezinta, astfel, un mijloc pentru atingerea
anumitor obiective fie de ordin economic, fie de ordin sociaL
Reglementarile comunitare in materie se refera la concurenta eficienta
sau practicabila (suficienta) ale carui principale componente sunt:
1. piata sa fie deschisa: accesul agentilor economici sa fie liber, ceea
ce inseamna ca sunt interzise structurile de tip monopol
monopson, dar sunt tolerate structurile de tip ologopol, oligopson;
2. agentii economici sa dispuna de libertate de actiune pe piatii: privind
modul de stabilire a pretului (pe baza raportului cerere-oferta, fiind
excluse masurile administrative);
3. utilizatorii consumatorii sa beneficieze de un grad satisIaciitor
de libertate in alegerea fumizorului a marfurilor dorite.
60
Acest tip de concurenta este avut in vedere de prevederile Tratatului
de la Roma din anul 1957.
3.3.1. Reglementarea concurentei neloiale
Fapte reprimate:
- confuzia cu concurentul vatamat (marci obscure care provin dintr-o
marca originala);
- denigrarea;
- dezorganizarea intreprinderilor rivale;
- acapararea agresiva a clientelei (ex: publicitatea).
Conditia este sa se poata demonstra ca faptele incriminate sunt posibile
~ i credibile pentm conditiile specifice ale domeniului respectiv.
Raspunderea pentm faptele de concurenta neloiala:
1. civila
2. contraventionala: sanctiunea este amenda
3. penala: sanctiunea este privarea de libertate ~ i amenda penala.
Concurenta neloiali in relatiile de comert exterior
Sediul materiei (cadrul legal):
- Hotararea Guvemului llf. 22811992 - pe plan national;
al II-lea Cod antidumping pe plan international, elaborat sub egida
GATT (mnda Tokyo), semnat la Geneva, in decembrie 1979 ~ i
ratificat in 1980 de Romania.
Aspecte reglementate:
- dumpingul la import/export
- subventiile la produsele importate/exportate
- masurile de salvgardare.
• Reprimarea dumpingului la import/export
Fapta - importul in Romania a unor produse la un pre! inferior valorii
lor normale.Valoarea normala este data de pretul la care marfurile circula
pe piata intema in tara de origine; in anumite conditii valoarea normala
poate fi reprezentata de costul de productie.
Sanctiunea - aplicarea unei taxe antidumping pentm a neutralizal
impiedica practicarea unor preturi de dumping. Taxa nu trebuie sa fie mai
mare dedit marja de dumping (care reprezinta diferenta dintre valoarea
normala ~ i pretul de import al marfurilor).
• Reprimarea subventiilor la produsele import ate in Romania
Subventia reprezinta un termen general pentm orice masura de sti­
mulare a exportului cu incidenta asupra preturilor practicate la import.
61
Neutralizarea aeestei practici se face prin aplicarea unor taxe eompen­
satorii. Taxa compensatorie nu trebuie sa suma estimata a
valorii subven!iilor acordate in tara de origine.
• Introducerea unor masuri de salvgardare
Prin aceste masuri se reprima importul unor produse in cantita!i sau
in condi!ii de natura sa produca sau sa ameninte cu producerea unui
prejudiciu gray producfia na!ionala sau producatorii nationali de produse
similare. In aceasta categorie se i'ncadreaza:
- suprataxele la import
contingentarile la import.
Instituirea taxelor antidumping, a taxelor compensatorii a supra­
taxelor la import se face prin hotanlrea Guvernului, Ia propunerea Ministe­
rului Comerfului a Ministerului Finantelor Pub lice.
Contingentarile la import se introduc prin ordinul ministrului comerfului.
Sumele obtinute din taxele antidumping, taxele compensatorii
suprataxele la import au ca destinatie bugetul de stat sunt platite de
agen!ii economici importatori.
• Masuri de prevenire a dumpingului la export
Agen!ii economici trebuie sa stabileasca in contractele incheiate eu
partenerii stdiini pre!uri la export, care sa reflecte nivelul pre!urilor
practicate pentru opera!iunile comerciale nonnale pe piata interna externa.
3.3.2. Reglementarea practicilor de tip monopolist
3.3.2.1. Instituliile competente
In Romania, ca in alte state europene, existii 0 autoritate autonoma:
Consiliul Concurentei.
Consiliul Concurentei, autoritate administrativa autonoma, care are
o natura juridica complexa:
.,j este un organism administrativ autonom, pentru ca il
legea;
.,j se apropie de 0 institu!ie jurisdic!ionaHi, prin:
- procedura de lucru (plenar eontradictorie);
- faptul ca dispune de puterea de a sanctiona.
Consiliul Concuren!ei are competen!a de a pronunfa:
sanctiuni;
- masuri de suspendarelinterdictie a practicilor anticoncurentiale;
- injonc!iuni, prin care cere agentilor economici sa revina la situatia
anterioara.
Documentele elaborate ale Consiliului Concurenlei sunt prezentate
in schema urmatoare.
62
DOCUMENTE ELABORATE DE CONSILIUL CONCURENTEI
LEGISLATIV 1 -.1 CONSILIUL CONCURENTEI
I
I
!
I
I
! proiect
,,,..........................1
! modifici'iri
aVlzeaza
ri···················..·..·.. ..··········..·····..··, I I I J.
w _
ADOPTA EMITE ADOPTA. FORMULEAZA
regulamente, . ordine decizii avize
instrucfiuni
l
i
J I
pot fi atacate in contenclOS
competenta
II
PRE$EDINTELE
CONSILIULUI
CONCURENTEI
Ordin de punere in aplican
I • •
,
CURTEA DE APE..........._---, Q
competenta
1 1
T _
EMITE ELABOREAZA
recomandiiri rapoarte
I
0\
W
Consiliul Concurentei este condus de 0 structura colegiala formata
din 7 membri:
,; un
,; 2
,; 4 consilieri de concurenta.
Activitatea Consiliului Concurentei se in plen in comisii.
Consiliul Concurentei are competenta consultativa contencioasa:
a) Competen{a consultativa:
,; Consiliul Concurentei trebuie sa avizeze to ate proiecteie de acte
normative ale Guvemului care pot avea impact anticoncurential;
,; Consiliul Concurentei trebuie sa avizeze toate actele de restructurare
prin fuziune/dizolvare a Regiilor Autonome a societati1or
comerciale cu capital majoritar de stat.
b) Competen{a contencioasa:
,; Consiliul Concurentei ia deciziile prevazute de lege in cazul
indilcarii prevederilor legale privind
• practicile anticoncuren!iale
• concentrarile economice
• acordarea ajutoarelor de stat
daca au ca efect/obiect restrangerea, impiedicarea denaturarea
concurentei.
Competenta Consiliului Concurentei nu se exercita pe urmatoarele
piete:
,; pia!a muncii a relatiilor de mund
,; pia!a monetara pe piata titlurilor de valori, in masura in care
libera circulatie pe aceste piete face obiectul unor masuri speciale.
Autorii actelor/faptelor incriminate de legea concurentei:
a) agentii economici sau asociatii ale acestora, pre cum persoanele
fizice;
b) organele administratiei publice centrale locale in anumite situatii
prevazute ex pres de lege.
Conditia pentru ca legea romaneasca sa se aplice este ca actele/faptele
incriminate sa fie pe teritoriul Romaniei sau sa produca efecte pe
acest teritoriu.
Aceasta conditie este 0 expresie a principiului juridic al suveranitatii
teritoriale.
64
Legea concurentei imparte actele ~ i faptele anti-concurentiale in:
practici anticoncurentiale;
- concentrari economice.
Legea ajutorului de stat prevede autorizarea ~ i monitorizarea
ajutoarelor acordate pnn administratii publice de catre Consiliul
Concurentei.
3.3.2.2. Practicile anticoncurenliaie
Termenul generic de practici anticoncurenliale este folosit pentru a
desemna:
intelegeri intre agentii economici sau asociatiile acestora, care au
ca obiect sau pot avea ca efect restdingerea, impiedicarea, denatu­
rarea concurentei;
- folosirea in mod abuziv a unei pozitii dominante.
3.3.2.2.1. infeiegerile .
Diversitatea intelegerilor cu impact asupra mediului concurential
impune 0 grupare a acestora.
Categoriile de practici anticoncurentiale grupate in "intelegeri" pot fi
clasificate luand in considerare:
- structura juridica;
- criterii economice;
- procedeele folosite.
Din punct de vedere al structurii juridice intelegerile pot fi:
- structurate juridic; ,
- nestructurate juridic.
Intelegerile structurate juridic reprezinta acorduri incheiate intre. agenti
economici sau asociatiile acestora, indiferent daca sunt exprese sau tacite.
Intelegerile nestructurate juridic sunt reprezentate de practicile concer­
tate prin care agen!ii economici sau asociatiile acestora se adapteaza mai
multlmai putin spontan la 0 anumita linie de actiune. Aceasta devine 0
linie de conduita, unanim acceptata pe piata respectiva, fiira a fi nevoie de
existenta unui acord in acest sens.
Din punct de vedere economic, intelegerile se pot clasifica in:
• acorduri orizontale: privesc agenti economici situati la a c e l a ~ i nivel
al proceselor economice.
65
Ex.: acorduri intre produciitori, intre distribuitori;
• acorduri verticale: privesc economici situati la nivele diferite
ale proces economic.
Ex. acorduri intre producatori distribuitorii tip de produs.
In principiu, intelegerile sunt interzise.
Conditia: intelegerea sa aiba ca obiect/efect restrangerea, impiedi­
carea, denaturarea
Efectul anticoncurential al intelegerii poate fi:
• real;
• 0 stare de posibilitate (efect eventual).
Ambele tipuri de efecte intra sub incidenta legii. Amploarea
eficacitatea intelegerii asupra concurentei pot fi apreciate cu ajutorul unor
criterii:
• partea din piata afectata sau controlata;
• numarul durata practicilor anticoncurentiale;
• diversitatea mecanismelor a procedeelor prin care sunt puse in
actiune practicile anticoncurentiale.
In functie de procedeele folosite pentru realizare, intelegerile se pot
grupa in:
• intelegeri care urmaresc reducerea numarului concurentilor pe piata
respectiva;
• intelegeri care urmiiresc restrtingerea libertatii de actiune a concu­
rentilor de pe 0 anumita piata.
Intelegerile care urmaresc reducerea numarului concurentilor pe 0
piata sunt noeive deoarece se creeaza posibilitatea pentru functionarea
unor intelegeri praetici coneertate in scopul restrangerii, impiediearii
sau denaturarii concurentei.
Pe 0 piata eu un numar redus de concurenti se poate ajunge mai
la detinerea unei pozitii dominante, care poate fi folosita abuziv, la
constituirea de concentriiri eeonomice.
Tipuri de astfel de intelegeri:
• restrangerea aecesului la 0 anumita profesiune;
• limitarea accesului pe 0 anumiHi piata a unor produse sau servicii;
• obstacole in calea introducerii progresului tehnic in cale inovarii;
• intelegeri privind impiirtirea pietei;
• intelegeri privind organizarea unui boicot Cali de anumiti concurenti.
66
Intelegerile care conduc la restnlngerea libertatii de actiune a concu­
rentilor de pe 0 piata se pot realiza prin mai muite mijIoace, care pot fi
grupate astfeI:
• obstacole in calea dreptului fiecarui agent economic de a - ~ i fixa in
mod liber preturile sau adaosurile comerciale (marjele);
• obstacole in cale dreptului fiecarui agent economic de a acorda
remize;
• alinierea pentru fixarea (stabilirea) de conditii comerciale comune;
• restrangerea libertatii de actiune pe linia conducerii propriei intre­
prinderi.
Legislatia romana (ca ~ i cea occidentala) afirma principiul interzicerii
intelegerilor dadi acestea au ca obiect sau pot avea ca efect restrangerea,
impiedicarea sau denaturarea concurenteL
Justijicarea 1nleiegerilor interzise
Legea romana s-a aliniat practicii inregistrate pe plan international
de a rezerva intelegerilor interzise posibilitati de justificare (intelegerile
pot fi exceptate de la "principiul interzicerii" in anumite conditii). Conditiile
care trebuie indeplinite pentru a obtine exceptarea de la principiul inter­
zicerii pot fi grupate in doua categorii:
• un prim set de patru conditii care trebuie indeplinite cumulativ;
• un al doilea set de cinci conditii care trebuie indeplinite alternativ,
impreuna insa cu primul set de conditii.
Proba privind indeplinirea conditiilor Decesare pentru acordarea
beneficiului exceptarii care in sarcina autorilor intelegerii.
Prin Reguiamentul Consiliului Concurentei, au fost stabilite un numar
de categorii de intelegeri, pentru care se acorda beneficiul exceptarii in
anumite conditii. Autorii acestor intelegeri trebuie sa demonstreze ca inde­
plinesc conditiile pentru a obtine 0 exceptare individuaHi.
Daca conditiile sunt indeplinite Consiliul Concurentei acorda 0
dispensa. Decizia de exceptare se acorda pe term en limitat ~ i agentii econo­
mici trebuie sa intervina pentru reinnoirea acesteia.
In cadrul primului set de conditii, sunt cuprinse criteriile de apreciere
a intelegerilor:
• efectele pozitive sa prevaleze asupra celor negative sau sa fie
suficiente pentru a compensa restrangerea concurentei provocata
de intelegerea respectiva;
67
• beneficiarilor sau consumatorilor sa Ii se asigure un avantaj
corespunzator celui realizat de partile respectivei intelegeri;
• eventualele restdingeri ale concurentei sa fie indispensabile pentru
obtinerea avantajelor scontate.;
• respectiva intreprindere sa nu acorde, agentilor economici care
sunt parte la intelegere, posibilitatea de a elimina concurenta pe 0
parte substantiaia a pietei respective.
Intelegerile interzise se pot justifica prin argumente vizand asigurarea
progresului economic:
• ameliorarea productiei sau a distributiei;
• imbunatatirea calitatii produselor/serviciilor;
• intarirea pozitiei concurentiale intreprinderilor mici mijlocii;
• gradului de competitivitate a produselor pe
piata extema;
• practicarea in mod durabil a unor preturi mai reduse in vii tor.
Argumente tinand de asigurarea progresului tehnic economic apartin
setului de conditii care trebuie indeplinite altemativ.
3.3.2.2.2. Folosirea in mod abuziv a poziliei dominante
. In Romania, ca in aite tari europene, este incriminata de lege
numai folosirea in mod abuziv a pozi!iei dominante, nu constituirea
unei astfel de pozitii. Legea con sacra principiul interzicerii folosirii in
mod abuziv a unei pozitii dominante.
Pentru definirea pozitiei dominante se iau in considerare trei elemente:
• un agent economic sau un grup de agenti economici capabili sa
ocupe pozilii dominante;
• piala susceptibila de a fi dominata;
• dominarea acestei piele.
Cand sunt mai multi agenti economici care detin 0 pozitie dominanta,
ei pot sa fie sau nu legati intre ei prin diferite forme de organizare.
Piata pe care se realizeaza obtinerea dominatiei trebuie analizata in
evolutia ei, ceea ce impune utilizarea unor informatii de natura tehnica,
economica, comerciala, date privind intinderea pietei segmentele in
care aceasta piala se poate imparti.
68
Impartirea pietei in segmente se poate realiza in functie de:
• utilizatori;
• produse;
• categorii de producatori (cumparatori);
• forme de comercializare.
Pentru a defini piata se iau in considerare:
).> natura bunurilorlserviciilor (produsului);
).> dimensiunea zonei acoperite de asociaJiile/agentilor economici;
).> di versitatea clientelei.
Natura produsului intereseaza in legatura cu posibilitati!e de sub­
stituire.
Dimensiunea teritoriala: pentru a identifica spatiul in care se confrunta
cererea ~ i oferta .unui produs se utilizeaza urmatoarele criterii:
• gradul de protectie (tarifara sau netarifara) la frontiera;
• importanta importurilor;
• raportul intre cheltuielile de transport ~ i valoarea de piata a pro­
dusului;
• importanta serviciilor oferite de furnizori.
Clientela un parametru al pietei unui produs ~ i este caracterizat prin
criterii cum sunt:
- puterea de cumparare;
- nevoile specifice;
- localizarea clientelei.
Dominarea pietei: se identifica partea de piata pe care 0 controleaza
un agent economic/un grup de agenti economici. in general, se considera
di exista 0 pozitie dominant a pe 0 piata atunci cand un agent economic
detine aproximativ 50% din piata respectiva. Acest criteriu a fost completat
cu alte criterii care dau un raspuns mai adecvat dominarii pietei.
CRITERII:
- prezenta ~ i pozitia detinute pe alte piete;
- importanta ~ i notorietatea marcilor comerciale detinute (pentru ca
ele pot constitui bariere la intrarea pe pietele respective);
- modul in care agentul economic respectiv i ~ i pune in aplicare
strategiile de piatii, de produs, de livrare fata de comercianti/clienti.
Legea roman a condamna pozitia dominanta cand este folosita in mod
abuziv prin recurgerea la fapte anticoncurentiale care au ca obiect sau pot
avea ca efect:
69
• afectarea comertului;
• prejudicierea consumatorului.
lntre pozilia dominanta pe care un agent economic 0 deline pe 0
piala practicile abuzive manifestate in comportamentul lui exista 0
legatura de cauzalitate.
Practicile abuzive pot fi uneori rezultatul unor inlelegeri incheiate
intre agenlii economici care delin impreuna 0 pozitie dominanta pe piata.
Victima acestei exploatari abuzive trebuie sa dovedeasca fapt ca
atitudinea fumizorului afecteaza sau este susceptibila de a afecta comertul
sau consumatorii. Aceasta proba este greu de facut. De aceea agentii
economici prejudiciati (afectati) prefera caile de drept civil sau comercial
nu cele oferite de dreptul concurenlei, pentru ca:
»trebuie sa dovedeasca doar prejudiciul propriu;
» sunt mult mai familiarizati cu aceste proceduri.
lnstitulia abilitata de legea romana sa ia masuri sa dispuna sanctiuni
in cazul practicilor anticoncurentiale este Consiliul Concurentei.
Comportamentele susceptibile de a fi calificate drept practici antic on­
curentiale ies de sub incidenta principiului interzicerii daca agentii econo­
mici sau grupurile de agenti economici care recurg la aceste practici
indeplinesc conditiile:
»cifra de at-aceri a exerciliului financiar precedent" acestor practici
nu un an plafon stabilit anual prin ordinul
Consiliului Concurentei;
»cota de piata detinuta nu 5%.
Daca, insa practicile anticoncurentiale privesc preturile, tarifele,
acordurile de impartire a pietei sau participarea la licitatii, exonerarea de
mai sus nu opereaza.
Piata relevanta
Definirea pietei relevante este necesara in scopul de a stabili partea
de piata pe care se manifesta practicile anticoncurentiale.
Concurenta, ca proces economic pe care legislatia din tarile cu
economie de piata cauta sa 0 promoveze sa 0 protejeze, se
pe 0 anumita piata: piata relevanta.
Aplicarea prevederilor legale privind concurenta se refera intotdeauna
la piata relevanta. Practicile anticoncurentiale prezinta unnatoarele legaturi
cu piata relevanta:
• intelegerile prezinta un grad maxim de nocivitate dind se stabilesc
intre agentii economici care actioneaza pe piata relevanta;
70
• folosirea in mod abuziv a pozitiei dominante se prin
referire la piata relevanta pe care se manifesta practicile abuzive.
Notiunea de piata relevanta este folosit pentru a identifiea produsele
(serviciile) agentii economici care se afla in concurenta directa.
Piata relevanta este notiunea care produsul aria geografica
pe care acesta se produce se comercializeaza.
Piata relevanta are doua componente:
• piata produsului;
• piata geografica.
Piata produsului - definirea ei se bazeaza pe urmatoarele elemente:
• toate produsele care pot deveni intr-o anum ita perioada de timp
substituibile pentru produsul in cauza creeaza imagine a pietei
produsului din punct de vedere al ofertei;
• toate produsele considerate substituibile pentru produsul respeetiv
de catre consumatori; creeaza imaginea pietei produsului din punct
de vedere al cererii.
Piata relevanta a produsului este egala cu reuniunea dintre multimea
produselor considerate substituibile din punet de vedere al cererii
multimea produselor considerate substituite din punct de vedere al ofertei.
Pentru a identifica produsele considerate substituibile din punct de
vedere al consumatorilor sunt folositi urmatorii parametri:
a) caracteristicile: produsele trebuie sa fie asemanatoare (nu neaparat
identice), dar sa poata fi considerate substituibile din punct de vedere al
eonsumatorilor;
b) utilitatea: este data de faptul ca produsele prezinta un grad suficient
de substitutie in satisfacerea necesitatilor consumatorilor;
c) pre!ul: este important nu numai ca nivel, ci mai ales ca element
in functie de care se calculeaza elasticitatea care trebuie sa
aiba valori apropiate.
Prin analiza empirica, consumatorul 0 anumita relatie intre:
• gradul de satisfactie pe care it procura un anumit produs datorita
caracteristicilor lui;
• pretul la care acest produs Ii este oferit.
Piala produsului din punet de vedere al ofertei se identifica pe baza
a doi parametri:
a) u§urinta se refera la posibilitatea pe care 0 are un anumit producator
ca, intr-o perioada rezonabiUi de timp, sa poata oferi produse substituibile
pentru produsul analizat. Aceasta depinde de:
71
• tehnologie;
• pregatirea fortei de munca;
• resursele naturale financiare.
b) recompensa cat de acceptabiHi este, din punct de vedere economic,
pentru un agent economic producerea bunului respectiv.
Piata geografidi - definirea ei se bazeaza pe unnatoarele elemente:
• agentii economici implicati in producerea/comercializarea produ­
selor incluse in piata relevanta a produsului analizat (produse
substituibile);
• teritoriul pe care agentii economici de mai sus sunt localizati;
• omogenitatea conditiilor de concurenta pe teritoriul respectiv.
Definitia pietei geografice este subsecventa definirii pietei produsului.
Pentru definirea pietei geografice, Consiliul Concurentei recomanda
luarea in considerare a urmatoarelor elemente:
a) tipul caracteristicile produselor implicate;
b) existenta unor bariere la intrarea in ramura;
c) preferintele consumatorilor;
d) diferentele la nivelul cotelor de piata detinute de agentii eCQnomici
in zone geografice invecinate;
e) diferente substantiale intre nivelul pretului la fumizor nivelul
cheltuielilor de transport.
Investigarea practicilor anticoncurentiale
Procedura de investigatie se
a) din oficiu;
b) la plangerea unei persoane fizice/juridice afectata in mod real
direct de practica anticoncurentiala respectiva;
c) la cererea agentilor economici/asociatilor de agenti economici inte­
resati sa obtina:
);> fie beneficiul exceptarii pentru ca se incadreaza intr-o categorie de
intelegeri exceptatii prin Regulamentul Consiliului Concurentei;
);> fie 0 exceptare individuala.
d) la cererea unor institutii abilitate de lege.
Admiterea plangerilor/cererilor depinde de indeplinirea conditiilor privind:
autorul pHingerii/cererii
" modul de formulare
existenta prejudiciului cauzat de practica anticoncurentiala recla­
mata.
In anexa nr. I este prezentata procedura investigatiilor.
72
Anexa 1
Procedura investigatii10r
Agenti
economici
asociatii
Organizatii
Sesizare, cerere, pliingere, reclamatie
Consiliul Concurentei
Neadmitere
Consiliul Concurentei
D
,I
Ispune
. econo ici
d
l
'
a mIte po ate pern\ite partilor
la cerere a
petentului
- emite decizie motivatii de
acordare/refuz de exceptare
individuala prin dispensii
Obtinere copii
extrase
- emite decizie motivata de
lncadrare/neincadrare a practicii
notificate tntr-o categorie
exceptata
73
STUDII DE CAZ
Studiu de caz: Piata executiei de fotografii pentru permisele auto·)
Ca urmare a unui act normativ (HG nr. 778/1995) s-a decis schimbarea
formei con!inutului permisului de conducere auto s-a stabilit termenul
de preschimbare a formei permiselor existente In circulatie.
Pentru executarea fotografiilor necesare eliberarii permiselor de
conducere auto, Ministerul de Interne Regia Autonoma "Administratia
Patrimoniului Protocolului de Stat" (RAPPS) pe de 0 parte, S. C.
"Tuingdor" - SRL Mitsubishi Electric Europe GmbH, pe de alta parte,
se incheie un contract, la data de 16. 11. 1995, prin care se acorda
exclusivitate S. C. "Tuingdor" - SRL in realizarea unei retele de fotografi
pe intregul teritoriu al tarii, in scopul executarii fotografiilor
necesare solicitantilor de permise de conducere auto. Anterior (5 septembrie
1995) firma S. C. "Tuingdor" - SRL obtinuse de la Mitsubishi Electric
Europe GmbH exclusivitatea distributiei pe teritoriul Romaniei a produselor
livrate de aceasta firma, contract caruia Consiliul Concurentei i-a acordat
beneficiul exceptarii pe categorii de intelegeri.
De asemenea, S. C. "Tuingdor" SRL incheie contracte de concesiune
cu fiecare fotograf din reteaua organizata.
Ca urmare a sesizarilor primite privind posibilele incalcari ale
prevederilor Legii Concuren!ei nr. 2111996, s-a deschis investigatia nr. 98
din 20 iunie 1998 prin ordin al adjunctului Oficiului Concuren!ei.
Obiectul investigatiei I-a constituit analiza modului in care contractul
pentru imprimarea de fotografii contractele de concesiune incheiate de
S. C. "Tuingdor" - SRL cu fotografii acreditati au incalcat prevederile
Legii Concurentei nr. 2111996 pe piata executiei de fotografii, pe piata
echipamentelor de videoimprimare pe piata consumabilelor specifice
tehnologiei digitate.
Din Raportul de investigatie intocmit de raportorut numit in aceasta
cauza rezuita:
• Contractul pentru imprimarea de fotografii, coroborat cu contractele
de concesiune exclusiva dintre S. C. "Tuingdor" - SRL fotografi
au afectat concurenta pe alte doua piete relevante - piata comer­
cializarii aparaturii de videoimprimare piata comercializarii con­
sumabilelor aferente;
0) Decizia Consiliului Concuren!ei nr. 127 din 07. 12. 1998 publicata in M. Of.
nr. 68 din 18 februarie 1999
74
• S. C. "Tuingdor" SRL a obtinut pozitia dominanta pe cele doua
piete, preluand clientii altor doua firme ("Roger Impex" SRL ~ i
"Mons Medius Investments" - S. A.);
• Manifestarea unui comportament abuziv al S. C. "Tuingdor" ­
SRL prin:
).> controlul pietei executiei de fotografii pentru permise de conducere
auto,
).> eliminarea fotografilor care nu au acceptat sa cumpere consumabile
de la S. C. "Tuingdor" - SRL,
).> restrangerea accesului pe piata echipamentelor de videoprintare a
agentilor economici concurenti,
).> impunerea indirecta a pretului fotografiilor executate de fotografii
acreditati,
).> impunerea unor clauze abuzive de catre S. C. "Tuingdor" SRL
in relatiile contractuale cu fotografii,
).> realizarea de profituri suplimentare de catre S. C. "Tuingdor" ­
SRL ca urmare a abuzului de pozitie dominanta pe piata.
In decizia emisa de Consiliul Concurentei este prezentata incadrarea
faptelor ~ i efectelor actiunilor agentilor economici ~ i institutiilor implicate
in raport cu prevederile Legii Concurentei nr. 2111996 ~ i dispune sanctiunile
~ i masurile care sa conduca la restabilirea concurentei pe piete1e analizate.
Tabelul urmator cuprinde principalele elemente constitutive ale
deciziei Consiliului Concurentei.
Tabelul I
Elementele constitutive ale deciziei Consiliului Concurentei
Agentul economic Ilnstitu(ia
Fapta I Prevederi incll/cate din Legea
Concurentei
• S. C. "Tuingdor" - SRL
• Mitsubishi Electric Europe GmbH
• RAPPS
Fixarea concertata, In mod indirect, a tarifelor
pentru fotografii / art. 5 alin (1) lit. a)
• S. C. "Tuingdor" - SRL
• Mitsubishi Electric Europe GmbH
• RAPPS
ImPiirtirea surselor de aprovizionare prin aceea
cll. stabilirea tehnologiei s-a materializat in obligarea
fotografilor de a se aproviziona numai de la S. C.
"Tuingdor" SRL I art. 5 alin (1) lit. c)
• S. C. "Tuingdor"
SRL
• Mitsubishi Electric Europe GmbH
• RAPPS
• Limitarea accesului altor distribuitori ~ i impor­
turi paralele prin contractul pentru imprimarea
de fotografii;
• Eliminarea fotografilor care executau astfel de
fotografii prin restrictii1e impuse In cadrul
contractului pentru imprimare de fotografii I
art. 5 alin (1) lit. g)
75
Continuare - Tabelul 1
• S. C. "Tuingdor" ­ SRL Impunerea indirecta a unui pre! mai mare al
fotografiilor prin pretul hologramei al hartiei
termice impuse prin contractul privind imprimarea
de fotografii / art. 6 lit. a)
• S. C. "Tuingdor" - SRL • Obligarea fotografilor acreditati de a cumpiira
holograme care nu au nici 0 legatura cu
procesul de executie a fotografiilor sau cu
securitatea documentului, ci numai rolul de
a provenientei lor,
• Obligarea fotografilor de a incheia, pe Binga
contractul de cesiune un contract privind
asigurarea serviciilor de service in perioada
de garantie postgarantie I art. 6 lit. d)
• S. C. "Tuingdor" ­ SRL • Clauza privind rezilierea unilaterala a contrac­
tului de concesiune,
• Clauza privind dreptul unilateral de a nu
prelungi contractu 1 de concesiune / art. 6 lit. g)
• Ministerul de Interne Decizii prin care s-a limitat libertatea comertului
s-au stabilit conditii discriminatorii pentru
activitatea agentilor economici / art. 9 alin. (1)
lit. a) b)
Consiliul Concurentei a stabilit sanctiunile:
? Anularea contractului privind imprimarea in regim de exclusivitate
a fotografiilor pentru permisele de conducere auto;
? Anularea contractelor de concesiune incheiate intre S. C . .,Tuingdor"
- SRL fotografii acreditati de aceasta;
? Confiscarea varsarea la bugetul de stat a profiturilor suplimentare
realizate de ditre S. C. "Tuingdor" - SRL cum vor fi calculate
de Comisia Consiliului Concurentei;
? Amenzi pentru incalcarea dispozitiilor art. 5 alin (1) lit. a), c), g)
ale art. 6 lit. a), d), g). Cuantumul acestor amenzi este stabilit
prin Comisia desemnata prin Ordin al Consiliului
Concurentei;
? Publicarea, pe cheltuiala partilor implicate, a deciziei in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 zile de la comunicarea
el.
Decizia Consiliului Concurentei contine 0 serie de masuri comple­
mentare:
Obligarea RAPPS de a notifica Consiliul Concurentei toate contractele
de exclusivitate incheiate care se afla in derulare;
76
Sesizarea Departamentului de Control al Guvernului in vederea cerce­
tarii modului in care RAPPS a incheiat contractele de exclusivitate aflate
in derulare;
Solicitarea Ministerului de Interne de a ancheta conditiile incheierii
Contractului privind imprimarea de fotografii de a comunica sanctiunile
aplicate;
Sesizarea Ministerului Finantelor in vederea efectuarii de verifidiri
privind posibilitatea incaiciirii legislatiei vamale fiscale prin sub/supra­
evaluarea pretului hologramelor importate.
Decizia Consiliului Concurentei se comunica piirtilor devine aplica­
bila de la data comunicarii ei.
Partile au la dispozitie 0 cale de atac a acestei decizii la Curtea de
Apel - Sectia contencios administrativ, in termen de 30 de zile
de la comunicare.
Stu diu de caz: Abuz de pozitie dominanta
Printr-o sesizare anonima a fost acuzat comportamentul abuziv al SC
Sidex SA Galati pe piata oxigenului lichid, prin practicarea nor preturi
diferite la vanzarea acestuia, in funqie de clienti.
Rezolvare.
Potrivit art. 6 litera c) au rezultat urmatoarele: obiectivul principal de
activitate al societatii reclamante este producerea de laminate plate, tevi
sudate longitudInal, produse cocsochimice, activitatea de producere a
oxigenului lichid este 0 activitate secundara -: segmentul de piata detinut
fiind de circa 10%.
In concluzie, datele nu indica existenta unei pozitii dominante, drept
pentru care pHingerea este respinsa ca fiind neintemeiata.
Stu diu de caz: Certificarea neinterventiei
SC Mobifon S.A. transmite 0 cerere privind oferta lansata de aceasta
societate pe piata serviciilor de Internet. Oferta se refera la servicii Xnet
prin linie comutata "dial-up" consUl. in acces gratuit abonatilor Connex
la aceste servicii, in urmatoarele limite: un cont pentru navigare pe
Internet cu acces nelimitat un cont de e-mail cu nume utilizator ales
de client.
77
Rezolvare.
Analizand situatia pe piata serviciilor de Internet, a rezultat ca, Ia
momentul lansarii ofertei Xnet, pe aceasta piata exist au peste 200 de
provideri, iar SC Mobifon S.A. detinea 0 cota de 3,6%. Prin oferta Xnet,
consumatorii sunt avantajati chiar daca serviciul nu este calitativ prea bun
- datorita numamlui mare de utilizatori - gratuitatea serviciului primand
in alegerea acestora. Din analiza efectuata a rezultat ca de aceasta oferta
au beneficiat abonatii CONNEX GSM care erau deja abonati la Xnet sau
nu aveau nici un abonament la Internet, abonati care, daca nu ar fi existat
aceasta oferta nu ar fi apelat la un alt provider de Internet. In urma lansarii
acestei oferte, in ianuarie 2001, SC Mobifon S.A. a ajuns pe primul 10c
pe piata serviciilor de Internet. De pe aceasta pozitie, de leader, SC Mobifon
S.A. nu se poate folosi de gratuitatea accesului pe Internet ca sa elimine
concurentii ~ i ulterior sa creasca preturile, deoarece exist a pe piata multi
provideri care vor putea oferi preturi rezonabile, consumatorii avand astfel
alternative in alegerea serviciului.
3.3.2.3. Reglementarea concentrarilor economice
3.3.2.3.1. Caracteristici generale
Legea nr. 21/1996 (Lege a Concurentei) contine caracteristicile
esentiale ale reglementarilor in materie, pe plan european:
• Instituirea controlului concentrarilor economice nu vizeaza interzi­
cerea acestor operatiuni, ci doar evitarea efectelor negative pe
care anumite grupari economice Ie pot avea asupra mediului
concurential pe piata romaneasca sau pe 0 parte a acesteia.
Astfel, la art. 13 din lege se instituie principiul interzicerii concen­
trarilor economice care, avand ca efect crearea sau consolidarea unei
pozitii dominante, conduc sau ar putea conduce la restrangerea, iniaturarea
sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piata romaneasdi sau pe 0
parte a acesteia.
• Instituirea unei proceduri de analiza pentm a stabili compatibilitatea
operatiunilor care genereaza concentrari economice cu un mediu
concurential normal.
• Concentrarile economice sunt supuse controlului Consiliului Concu­
rentei inaintea realizarii efective. Procedura controlului se declan­
~ e a z a la initiativa partilor interesate prin efectuarea actiunilor preva­
78
zute in procedura de notificare. Exceptia de la regula controlului
o constituie concentrarile economice In care agentii economici
implicati nu un anumit prag, stabilit ca suma absoluta
prin insumarea cifrei de afaceri a partilor implicate .
• Controlul concentrarilor economice nu are 0 natura represiva,
lipsind incriminarea de natura penaUi prezenta in cazul practicilor
anticoncurentiale. In aceasta materie actioneaza numai sanctiunile
pecuniare.
Controlul concentrarilor economice, prin posibiliHitile de derogare
de la principiul interzicerii constituie un instrument prin care autoritatile
publice pot sa actioneze pentru atingerea unor obiective de politica
economica sociala.
3.3.2.3.2. Domeniul de aplicare a controlului concentriirilor
economice
Pentru ca 0 anumitii. operatiune de concentrare sa poata face obiectul
controlului trebuie sa:
..J Corespunda definitiei legale;
..J Se situeze peste pragul stabilit de lege in ce suma cifrei
de afaceri a agen!ilor economici implicati.
3.3.2.3.3. Controlul concentriirilor economice
Controlul automat al operatiunilor de concentrare economica efectuat
indirect prin procedura notifidirii obligatorii, practicat In cele mai multe
legislatii straine prevazut In Regulamentul CEE din 21 decembrie 1989,
se in legea romana.
• Procedura notificarii
Legea concuren!ei prevede, la art. 16, obligatia notificarii operatiunii
pentru concentrarile care pragul privind cifra de afaceri a agentilor
economici implicati.
Obligatia notificarii revine:
..J Fiecaruia dintre partile interesate, daca operatiunea de concentrare
economica se realizeaza printr-un acord;
..J Agentului economic care a initiat concentrarea, in celelalte cazuri.
79
• Atingerea adusa concurentei prin operatiunea de concentrare
economica
Proiectele sau operatiunile de concentrare economidi, care corespund
definitiei legale ale diror parti implicate pagul privind cifra de
afaceri insumata, cad sub incidenta principiului interzicerii daca "avand
ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante, conduc sau ar
putea conduce la restrangerea, inlaturarea sau denaturarea semnificativa a
concurentei pe piata romaneasca sau pe 0 parte a acesteia" (Legea
concurentei, art. 13).
Astfel, controlul concentrarilor economice se cu eontrolul
folosirii in mod abuziv a unei pozitii dominante. Prin procedura eontrolului
eoneentrarilor economice, autoritatea publica intervine in faza eonstituirii
strueturilor de tip pozitie dominanta.
Atingerea adusa eoneurentei se poate manifesta prin restrangerea,
inlaturarea sau denaturarea aeestei, piata relevanta putand fi piata nationaia
sau 0 parte a acesteia.
Elementele care se iau in ealeul pentru a stabili incidenta opera!iunii
de eoncentrare asupra fune!ionarii pietei sunt extrem de diverse difera
de la piata la piala. Aeeste elemente tin, in general, de struetura pietii,
eontextul international, caracteristieile distributiei.
Pentru a stabili compatibilitatea operatiunilor de eoneentrare cu un
mediu coneurential normal, legea romana (art. 14 alin (1))
urmatoarele criterii: .
• Neeesitatea de a mentine de a dezvolta eoncurenta pe piata
romaneasca, tinand seama de struetura tuturor pie!elor in eauza
de eoncurenta existenta sau potentiala dintre agen!ii economici
situa!i in Romania sau in strainatate;
• Cota de piata detinuta de catre agentii economici in cauza, puterea
lor economica financiara;
• Alternativele disponibile pentru furnizori utilizatori, aceesullor
la piete la surse de aprovizionare, precum orice bariere instituite
prin acte normative sau de alta natura la intrarea pe piata;
• Tendin!a cererii a ofertei pentru bunurile serviciile in eauza;
• Masura in care sunt afectate interesele beneficiarilor sau ale
consumatorilor;
• Contributia la progresul tehnic economic.
Tabelul 2 prezinta deciziile Consiliului Concurentei in materia
concentrarilor economice.
80
Tabelul 2
Deciziile Consiliului Concurentei in materia concentrarilor economice
Decizia Situatia
Operatiunea notificata nu contravin,e prevederilor
legit)
Termen
30 de zile de la primirea
notificarii
Observatii
Poate fi revocata de catre Consiliul
Concurentei dacii a fost luata pe
baza unor informatii incorecte sau
false
Decizie de admitere
Decizie de neobiectiune Operatiunea notificata cade sub incidenta legii
nu exista motive pentru a fi refuzata
30 de zile de la primirea
notificarii
Poate fi revocata de catre Consiliul
Concurentei daca a fost luata pe
baza unor informatii incorecte sau
false
Decizia de deschidere
a unei investigatii
Operatiunea notificata cade sub incidenta legii
prezinta indoielile serioase privind compatibilitatea
cu un mediu concurential normal
130 de zile de fa pnmlrea
notificarii
Decizia de refuz Se creeaza 0 pozitie dominanta in sensul art. 13
din lege
Maximum 5 luni de la
primirea notificarii
In urma efectuarii investigatiei
decise de Consiliul Concuren!ei
Decizia de autorizare Prin operatiunea de concentrare economica nu se
creeaza nici nu se consolideaza 0 pozitie
dominanta in sensul art. 13 din lege
Maximum 5 luni de la
prirnirea notificiirii
In urma efectuarii investigatiei
decise de Consiliul Concurentei
Decizie prin care
obligatiile condi!iile
ce trebuie indeplinite pentru
autorizarea operatiunii
Operatiunea de concentrare economica, cu unele
modificari, ar putea fi compatibila cu un mediu
concurential normal
Maximum 5 luni de la
primirea notificarii
In urma efectuarii investigatiei
decise de Consiliul Concurentei
*) termenul "lege" semnifica Legea Concurentei ill. 2111996
-
00
STUDn DE CAZ
Stu diu de caz: Piata autoturismelor
Decizia Consiliului Concurentei nr. 203 din 28 septembrie 1999
publicata In M. Of. nr. 518 din 25 octombrie 1999
Firma RENAULT, prin societatea de consultanta imputemiciHi GIDE
LOYRETTE NOVEL a depus la Consiliul Concurentei (5 iulie 1999)
notificarea concentdirii economice realizate prin achizitionarea a 50, 96%
din capitalul social al S. C. "Automobile Dacia" - S. A. in urma
negocierii directe cu Fondul Proprietatii de Stat.
Contractul de vanzare cumparare s-a incheiat la data de 2 iulie
1999, dupa intrarea in vigoare la 7 iunie 1999, a Hotararii de Guvero nr.
44511999 privind acordarea de facilitati conditiile de realizare a investitiei
la S. C. "Automobile Dacia" - S.A. adoptata in baza OUG nr. 67/1999
privind unele masuri pentru dezvoltarea activitatii economice.
In baza notificarii depuse In numele firmei RENAULT,
Consiliului Concurentei a dispus, prin Ordinul nr. 4711999,
unei investigatii avand ca obiect verificarea compatibilitatii concentrarii
economice notificate cu un mediu concurential normal.
Actiuni intreprinse anterior emiterii deciziei Consiliului Concurentei:
» Transmiterea Raportului de investigatie (concluziile masurile
propuse) partilor implicate, In vederea formuHirii eventualelor
observatii, la data de 26 august 1999;
» de audiere in Plenul Consiliului Concurentei
in care a fost prezentat Raportul de investigatie s-a permis
reprezentantilor partilor implicate celorlalti agenti economici
interesati *) exprime opiniile, la data de 27 septembrie 1999.
Analizand piata relevanta pe care are loc concentrarea economica, a
rezultat:
Piata produsului este piata autoturismelor din clasa "C" medie,
inferioara piata autovehiculelor uti Iitare
Piala geografica este intregul teritoriu al Romaniei;
Cotele de piata sunt redate in tabelul urrnator:
.) Am solicitat am primit aprobarea sa participe reprezentantii legali ai celorla1ti
producatori de autovehicule (Daewoo Automobile S. A. Craiova, Daewoo Auto Trading
SRL, ARO Campulung S. A.) ai Asociatiei Patronale a Producatorilor Importatorilor
de autovehicule din Romania, precum a agenti economici din industria orizontala
romaneasca, fumizori principali de rep ere subansamble pentru automobile.
82
Cotele de piata
Piala Autoturismelor din clasa
"C" medie inferioarii
Autovehicule utili tare
Firma
Inainte de realizarea
concentriirii economice:
- DACIA
- RENAULT
Prin realizarea concentriirii
economice
67%
1%
68%
53%
7%
60%
Rezulta ca pozitia pe piata a DACIEI se va mentine.
Considerente care motiveaza decizia Consiliului Concurentei:
>- Pozitia dominanta a DACIEI se mentine, lara a se intari dupa
achizitionarea pachetului majoritar de catre RENAULT;
>- Prin aceasta operatiune sunt create conditii pentru:
CI Continuarea productiei de autovehicule produse de Dacia dupa
1 ianuarie 2000, cu respectarea conditiilor EURO 2 im­
plicit, mentinerea unui mediu concurentia1 normal pe pietele
relevante;
CI calitatii autovehiculelor produse de DACIA pentru
producerea unui autoturism complet nou, incepand cu trim IV al
anului 2004, ceea ce va ave a ca efect consolidarea mediului
concurential pe piata relevanta a autoturismelor din c1asa C
"medie inferioara" avand, in timp, impact favorabil asupra
mediului concurential de piata formate din c1asa A - autoturisme
"Mini" din c1asa B autoturisme ,,small";
CI Influenta pozitiva asupra puterii economice financiare a
DACIEI, a investitiilor preconizate a se realiza - 219,7 milioane
USD intr-un interval de 5 ani din momentul preluarii;
CI Pastrarea calitatii de fumizori dupa realizarea concentrarii
,economice, pentru fumizorii de subansambluri componente
pentru Dacia, in masura in care. se va face fata cerintelor de
ordin calitativ;
CI Consumatorii au la dispozitie 0 gama larga de produse
autovehicule utilitare, care, chiar daca au preturi substantial mai
mari decat cele practicate de Dacia, sunt de 0 cali tate superioara;
CI Modemizarea utilajelor industriale a gamei actuale de autotu­
risme, precum a sistemului de distributie service.
Analizand concentrarea economica prin prisma indeplinirii, in mod
cumulativ, a conditiilor prevazute la art. 14 alin (2) din Legea Concurentei
83
nr. 2111996, in Raportul de investigatie se concluzioneaza ca, in masura
in care RENAULT executa obliga!iile asumate, opera!iunea de
concentrare economica este admisibila deoarece conduce la:
? Ameliorarea productiei, distributiei la eficien!ei econo­
mice a exportului;
? Realizarea programului de investitii asumat de RENAULT va face
sa prevaleze efectele pozitive ale operatiunii de concentrare econo­
mica; .
? Preturile vehiculelor produse de DACIA vor dar aceste
vor fi mai mici, cotnparativ cu cele care ar trebui sa fie
practicate, prin raportare la sporul de calitate.
Proiectul DACIA RENAULT a beneficiat din parte a Guvernului
Romaniei de 0 serie de facilitati de natura fiscala, pe care Consiliul
Concurentei Ie apreciaza ca nu contravin dispozi!iilor art. 64 alin (1)
paragraful (iii) din Acordul de asociere incheiat de Romania Comunita!ile
Europene. Ajutorul de stat acordat de Guvernul Romaniei nu afecteaza
comertul cu tarile Uniunii Europene are un impact nesemnificativ asupra
mediului concurential normal pe pietele relevante din Romania, deoarece:
" Volumul ajutorului de stat calculat pe intreaga perioada de 5 ani
este apreciat ca "mic";
--i Posibilitatea ca DACIA sa exporte in tarile Uniunii Europene
poate deveni realitate numai dupa inceperea fabricarii noului
automobil, data care este ulterioara acordarii ajutorului de stat;
" Ajutorul de stat nu infiuenteaza semnificativ pretul autovehi­
culelor produse livrate pe piata interna; in consecinta, nu vor
fi afectati nici ceilalti producatori interni nici importatorii;
" Pretul noului automobil ce va fi produs de DACIA cu incepere
din trim IVaI anului 2004 nu va fi afectat direct de facilitatile
acordate;
--i Ajutorul de stat nu are caracter definitiv, constand, in principal,
in decalarea cu trei ani a platii TVA cu 65 de zile a platii
taxei pentru drumurile pUblice.
Decizia Consiliului Concurentei luata in conditiile din Notificarea
inaintata de RENAULT, respectiv din contractul incheiat cu FPS, prevede:
o Autorizarea concentrarii economice realizatii prin achizi!ionarea
de catre RENAULT a 50,96% din capitalul social al S. C. "Auto­
mobile Dacia" S. A. in baza art. 51 alin (2) lit. b) din
Legea Concurentei nr. 2111996;
o Agentii economici, parti la concentrarea economica, vor plati taxa
de autorizare in cuantum de 2.774.509.790 lei, in baza art. 33 alin
(2) din Legea Concurentei nr. 2111996;
84
o Decizia devine aplicabiHl de la data primirii de catre Consiliul
Concurentei a unei copii de pe ordinul de plata al taxei de
autorizare;
o Conform dispozitiilor art. 62 alin (1) din Legea Concurentei nr.
2111996, decizia poate fi atacata de persoanele interesate la Curtea
de Apel - Sectia Contencios Administrativ, in termen de
30 de zile de la comunicare;
o Decizia va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
I,
pe cheltuiala paqilor la concentrarea economica.
Stu diu de caz: SC Letea S.A. Bacau
Cazuri solutionate prin decizii urmare investigatiei
Saba Investments (Overseas) Ltd. Cipru a notificat Consiliul Concu­
rentei despre achizitionarea pachetului majoritar de actiuni la SC Letea
S.A. Bacau.
Rezolvare.
SC Letea S.A. Bacau este producator unie pe piata hartiei de ziar
a hartiilor speciale.
In urma specializarii operatiunii de concentrare economica notificate,
SC Letea S.A. Bacau va mentine pozitia de cvasi-monopol pe segmentul
de piata al hartiei de ziar de monopol pe piata hartiilor speciale.
Saba Investments (Overseas) Ltd. Cipru, pe de 0 parte nu a adus
argumente prin care sa dovedeasca indeplinirea cumulativa a conditiilor
prevazute de lege, iar pe de alta parte, operatiunea de concentrare economica
ar fi condus la denaturarea semnificativa a concurentei pe piata hilrtiei de
ziar, intrucat Saba Investments (Overseas) Ltd. Cipru actioneaza in
domeniul mass-media, putilnd afecta concurenta pe piata in aval.
In astfel de conditii, in urma investigatiei, Consiliul Concurentei a
refuzat autorizarea concentriirii economice notificate in baza prevederilor
art. 51 alin (2) lit. A) din Legea nr. 21/1996.
3.4. TESTE DE EVALUARE REZOLVATE
1. in materia protectiei concurentei economice, investigalia
reprezinta:
a) procedura prin care se aduce la autoritatii concurentei
un comportament pe piatii pentru care Consi1iul Concurentei
trebuie sa acorde aviz sau sa certifice noninterventia;
b) procedura specifica de constatare a actelor faptelor in­
criminate de Legea Concurentei;
85
c) act emis de Consiliul Concurentei ca hotarare in plen, in legatura
cu un anum it act sau fapt privind concurenta;
d) stabilirea unei valori minime a nivelului cifrei de afaceri pana
la care concentrarile economice nu fac obiectul interventiei
autoritatii competente;
e) acte sau fapte incriminate de Legea Concurentei datorita efectelor
asupra concurentei a mediului concurential.
2. in materia concurentei economice, decizia Consiliului Concu­
rentei reprezinta:
a) procedura prin care se aduce la autoritatii concurentei
un comportament pe piata pentru care Consiliul Concurentei
trebuie sa acorde aviz sau sa certifice noninterventia;
b) procedura specifica de constatare a actelor faptelor incrimi­
nate de Legea Concurentei;
c) act emis de Consiliul Concurentei ca hotarare in plen, in
legatura cu un anumit act sau fapt privind concurenta;
d) stabilirea unei valori minime a nivelului cifrei de afaceri pana
la care concentrarile economice nu fac obiectul interventiei
autoritatii competente;
e) acte sau fapte incriminate de Legea Concurentei datorita efectelor
asupra concurentei a mediului concurential.
3. in materia concurentei economice, notificarea reprezinta:
a) procedura prin care se aduce la autoritatii concu­
rentei un comportament pe piata pentru care Consiliul Con­
curentei trebuie sa acorde aviz sau sa certifice nonintervenpa;
b) procedura specifica de constatare a actelor faptelor incrimi­
nate de Legea Concurentei;
c) act emis de Consiliul Concurentei ca hotarare in plen, in legatura
cu un anumit act sau fapt privind concurenta;
d) stabilirea unei valori minime a nivelului cifrei de afaceri pana
la care concentrarile economice nu fac obiectul interventiei
autoritatii competente;
e) acte sau fapte incriminate de Legea Concurentei datorita efectelor
asupra concurentei a mediului concurential.
4. in materia concurentei economice, reguhz de minimis reprezinta:
a) procedura prin care se aduce la autoritatii concurentei
un comportament pe piata pentru care Consiliul Concurentei
trebuie sa acorde aviz sau sa certifice noninterventia;
86
b) procedura specifica de constatare a actelor faptelor incrimi­
nate de Legea Concurentei;
c) act emis de Consiliul Concurentei ca hotarare in plen, in legatura
cu un anumit act sau fapt privind concurenta;
d) stabilirea unei valori minime a nivelului cifrei de afaceri
pana la care concentrarile economice nu fac obiectul
interventiei autoritatii competente;
e) acte sau fapte incriminate de Legea (?oncurenlei datorita
efectelor asupra concurentei a mediului concurential. .
5. In materia concurentei economice, practicile anticoncurentiale
reprezinta:
a) procedura prin care se aduce la autoritatii concurentei
un comportament pe piata pentru care Consiliul Concuren!ei
trebuie sa acorde aviz sau sa certifice noninterventia;
b) procedura specifica de constatare a actelor faptetor incrimi­
nate de Legea Concurentei;
c) act emis de Consiliul Concurentei ca hotarare in plen, in legatura
cu un anumit act sau 0 fapta privind concurenta;
d) stabilirea unei valori minime a nivelului cifrei de afaceri pana
la care concentrarile economice nu fac obiectul intervenliei
autoritatii competente;
e) acte sau fapte incriminate de Legea Concurentei datorita
efectelor asupra concurentei a mediului concurential.
6. Politica unui stat de protejare a. concurentei economice este:
1. 0 componenta a politicii industriale;
2. 0 modalitate de corectare a dezechilibrelor economice;
3. 0 modalitate de corectare a deficienlelor pietei;
4. materializata in reglementari care reprima practicile monopoliste;
5. materializata in reglementari privind concurenta neloiala.
Combinatia corecta este:
a) 1+2+3+4+5; b) 1+3+4+5; c) 2+3+4+5; d) 1+4+5; e) 3+4+5.
7. Concurenta eficienta sau practicabila:
1. corespunde unei abordari teoretice in care concurenta este un
scop in sine;
2. reprezinta orice act sau fapt care corespunde uzante10r cinstite
in activitatea comerciala sau industriala;
3. presupune ca accesul agenti10r economici pe piata sa fie liber;
87
4. d e f i n e ~ t e un concept care nu are relevanta pentro prevederile
Tratatului de la Roma;
5. presupune ca preturile sa fie rezultatul, in principal, al unor
masuri eu caracter administrativ;
6. presupune ea utilizatorii ~ i consumatorii sa beneficieze de un
grad satisIacator de libertate in alegerea furnizorului ~ i a
marfurilor.
Combinatia corecta este:
a) 1+3+5; b) 2+4+5+6; c) 1+2+4+5; d) 3+6; e) 1 +3+5+6.
8. Taxa antidumping:
1. reprezinta 0 masura de protejare a producatoriior nationali de
coneurenta neloiala a produselor importate;
2. nivelul acesteia are ea limita maxima suma estimata a reprezenta
valoarea subventiei acordate in tara de origine;
3. nivelul acesteia are ca limita maxima sum a estimataa reprezenta
marja de dumping;
4. se instituie pentro a impiedica importul unor produse in cantitati
sau in conditii de natura sa produca sau sa ameninte cu
producerea unui prejudiciu gray producatorii nationali de produse
similare;
5. are rolul sa neutralizeze efectul subventiilor asupra pretului
produselor importate.
Combinatia eorecta este:
a) 1+2+4; b) 1+3; c) 1+3+4; d) 2+4+5; e) 3+4+5.
9. Taxa compensatorie:
1. reprezinta 0 masura de protejare a producatorilor na!ionali de
concuren!a neloiala a produselor importate;
2. nivelul acesteia are ca limita maxima suma estimata a reprezenta
valoarea subven!iei acordate in tara de origine;
3. nivelul aeesteia are ca limita maxima suma estimata a reprezenta
marja de dumping;
4. se instituie pentro a impiedica importul unor produse in eantitati
sau in conditii de natura sa produca sau sa ameninte eu
produeerea unui prejudiciu gray produeatorii nationali de produse
similare;
5. are ca rol sa neutralizeze efectul subven!iilor asupra pre!ului
produselor importate.
Combinatia corecta este:
a) 1+2+5; b) 1+3+4; c) 2+3+5; d) 2+4+5; e) 1+3+5.
88
10. Consiliul Concurentei:
1. are statut de institutie de specialitate In materia protectiei
concurentei, In subordinea Guvernului;
2. are statut de institu!ie de specialitate In materia protectei
concurentei, In subordinea Parlamentului;
3. are statut de autoritate independenHi in materia protectiei
concurentei;
4. are competen!a contencioasa;
5. adopta regulamente §i instructiuni care sunt puse in aplicare
prin Ordinul Consiliului Concurentei;
6. adopt a regulamente instructiuni care sunt puse in aplicare, in
urma avizului Consiliului Legislativ, prin Ordinul Pre§edintelui
Consiliului Concurentei.
Combinatia corecta este: .
a) 1+4+5; b) 3+4+6; c) 2+4+6; d) 3+4+5; 3) 2+6.
11. Pentru ca intelegerile intre agentii economici sau asociafiile
acestora sa intre sub incidenfa Legii concurentei, trebuie sa
indeplineasca cumulativ condifiile:
1. sa fie structurate, din punct de vedere juridic, in acorduri exprese
sau tacite;
2. sa aiba ca obiect restrangerea, Inlaturarea sau denaturarea
concurentei;
3. sa aiba ca efect real sau eventual restrangerea, inlaturarea sau
denaturarea concurentei;
4. sa urmareasca reducerea numarului concurentilor pe 0 piata;
5. sa iasa de sub incidenta regulii de minimis;
6. sa cada sub incidenta regulii de minimis.
Combinatia corectii este:
a) 2+3+4+6; b) 1+2+4+5; c) 1+3+5; d) 2+3+6; e) 2+3+5.
12. Beneficiul exceptarii de la principiul interzicerii prevazut de
Legea concurentei se acorda:
1. numai intelegerilor care au ca obiect sau pot avea ca efect
restrangerea, inHiturarea sau denaturarea concurentei;
2. atat intelegerilor cat §i folosirii in mod abuziv a pozitiei
dominante;
3. prin emiterea unei dispense de catre Ministerul Finantelor
Publice;
89
4. prin emiterea unei dispense de catre Consiliu1 Concurentei;
5. In situatia Indeplinirii conditii1or prevazute de Legea concuren!ei;
6. pe termen nelimitat.
Combinatia corecta este:
a) 2+5+6; b) 1+5+6; c) 1+3+5; d} 1+4+5; e) 1+4+5+6.
13. Legea concurentei incrimineaza:
a) folosirea in mod abuziv a pozitiei dominante pe 0 piata;
b) constituirea pozitiei dominante pe 0 piata;
c) existenta pozitiei dominante, indiferent daca se recurge sau nu
la fapte anticoncurentiale;
d) fo1osirea in mod abuziv a pozi!iei dominante pe 0 piata daca
agentul economic care detine aceasta pozitie cade sub incidenta
regu1ii de minimis.
14. Piata relevanta:
1. produsu1 tara a tine cont de produsele substituibile
aria geografica pe care acesta se produce se comercializeaza;
2. produsu1, 1uand in considerare produsele substituibile,
pre cum piata geografica a acestuia;
3. permite identificarea produselor agentilor economici aflati In
concurenta directa;
4. definirea acesteia este facultativa in aplicarea prevederilor le­
gale privind concurenta;
5. este 0 no!iune folosita numai pentru a identifica efectele unei
concentrari economice.
Combinatia corecta este:
a) 1+4; b) 2+5; c) 2+3; d) 3+4.
15. Piata produsului se analizand:
1. caracteristicile produselor;
2. agen!ii economici implicati In producerea/comercia1izarea produ­
sului;
3. posibilitatea pe care 0 au anumiti producatori, ca Intr-o perioada
rezonabiHi de timp, sa poaHi oferi produse substituibile pentru
produsul analizat;
4. pretul la care produsu1 este oferit;
5. teritoriu1 pe care sunt localizati agentii economici producatoril
comercianti;
90
6. cat de acceptabH este producerea produsului analizat, din punct
de vedere economic, pentru un agent economic;
7. omogenitatea conditiilor de concuren!a pe teritoriul identificat.
Combinatia corecta este:
a) 1+2+3+4; b)I+3+4+6; c) 1+3+4+5; d)2+5+6; e)I+4+5+6.
16. Piata geografica se analizand:
1. caracteristicile produselor;
2. agentii economici implicati in producerea/comercializarea
produsului;
3. posibilitatea pe care 0 au anumiti producatori, ca intr-o perioada
rezonabila de timp, sa poata oferi produse substituibile pentru
produsul analizat;
4.. pretul la care produsul este oferit;
5. teritoriul pe care sunt localiza!i agentii economici producatori/
comercianti;
6. cat de acceptabH este producerea produsului analizat, din punct
de vedere economic, pentru un agent economic;
7. omogenitatea conditiilor de concurenta pe teritoriul identificat.
Combinatia corecta este:
a) 1+3+5; b) 2+4+7; c) 3+5+7; d) 3+4+5+7; e) 2+5+7.
17. Procedura investigatiei in materia protectiei concurentei
economice se
1. la plangerea unor persoane fizice sau juridice care au
de producerea faptelor/actelor anticoncurentiale;
2. la sesizarea din oficiu numai a Consiliului Concurentei;
3. ca urmare a cererii unor persoane fizice sau juridice afectate in
mod real direct de producerea faptelor/actelor anticoncurentiale;
4. la cererea agentilor economici sau a asociatiilor acestora interesati
sa obtina maximizarea profitului;
5. la cererea unor institutii abilitate de lege;
6. la sesizarea din oficiu a Consiliului Concurenlei
Combinatia corecta este:
a) 3+5+6; b) 1+3+5; c) 2+3+5; d) 3+4+5; e) 3+4+6.
18. Reglementarea concentrarilor economice se caracterizeaza prin:
1. stabilirea ca obiectiv a interzicerii constituirii unor structuri de
tip monopol;
2. stabilirea ca obiectiv a evitarii efectelor negative asupra mediului
concurential a activitatii gruparilor economice;
91
3. instituirea unei proceduri de control a concentdirilor economice
dupa realizarea efecti va a acestora;
4. instituirea principiului interzicerii concentrarilor economice
indiferent de incidenta acestora asupra mediului concurenlial;
5. stabilirea unei proceduri de control de ditre Ministerul Finantelor
Pub lice inaintea realizarii efective a concentdirii economice;
6. stabilirea unei proceduri de control de catre Consiliul Concurentei
inaintea realizarii efective a concentrarii economice;
7. nu prevede 0 regula de minimis pentru aplicarea prevederilor
legale;
8. controlul concentrarilor economice se la iniliativa
partilor interesate, prin efectuarea actiunilor prevazute in
procedura de notificare;
9. prezenta sanc!iunilor de natura penala.
Combina!ia corecta este:
a) 1+3+7+8; b) 2+4+6+9; c) 2+4+5+9; d) 2+6+9; e) 2+6+8.
19. Controlul concentrarilor economice:
1. se cu controlul folosirii in mod abuziv a unei pozitii
dominante;
2. analizeaza efectele proiectelor sau operatiunilor de concentrare
economica asupra concurentei pe piata nationala sau pe 0 parte
a acesteia;
3. nu stabilirea compatibilitatii operatiunilor de concen­
trare cu un mediu concurential normal, ci interzicerea acestor
structuri;
4. se aplica dacii profitul insumat al partilor implicate
pragul previizut de lege;
5. impactul operatiunii de concentrare economicii se studiaza
definind piata afectata;
6. presupune obligatoriu, in toate cazurile, deschiderea unei
investigatii.
Combinatia corectii este:
a) 1+3+4; b) 1+4+5; c) 2+4+6; d) 1+2+5; e) 1+3+5.
3.5. iNTREBARI RECAPITULATIVE
1. Locul rolul politicii de protejare a concurentei economice in
cadrul politicii economice a unui stat
2. Defini!i caracteristicile concurentei pe care se bazeaza stabilirea
prevederilor legale in materie, in Uniunea Europeanii
92
l
3. Definiti sanctiunile in materia concurentei neloiale, in cadrul
operatiunilor de comert exterior
4. Definiti competentele institutiilor abilitate in materia protectiei
concurentei economice
5. Clasificati practicile anticoncurentia1e
6. Identificati etapele procedurii investigatiei
7. Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei in materia concen­
trarilor economice
3.6. PROPUNERI DE REFERATE
1. Stadiul negocierii dosarului "concurenta" in cadrul negocierilor
privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
2. Reglementarea concentrarilor economice la nivelul Uniunii
Europene
3. Protectia concurentei economice in Statele Unite ale Americii
3.7. DEZBATERI $1 STUDII DE CAZ
};> Corelatia politica industriala - politica in materia concurentei
};> Criteriile de justificate a practicilor anticoncurentiale
};> Criteriile prin care se compatibilitatea opera!iunilor de
concentrare economic a cu un mediu concurentiai normal
};> Decizia Consiliului Concurentei in cazuri concrete de practici
anticoncurentiale
};> Decizia Consiliului Concurentei in cazuri concrete de concentrari
economlce
BIBLIOGRAFIE
};> Capatana, O. "Dreptul concurenlei comerciale n. vol. I III, Editura Lumina
Lex, 1992 - 1994.
};> T., Dumitrescu, D., Alexandru, F., Floricel, C. "Pre/uri concurenlii"
Editura didactica pedagogica, R. A. Editia a III a 2000.
};> Mor;;teanu, T., Alexandru, F., Purcarea, T., Alexandru, M ... Concurenta
(reglementiiri, institutii. proceduri)" Buletin Economic Legislativ nr. 711997,
Tribuna Economica, Bucurer;;ti.
};> T., Alexandru, F., Purcarea, T., Alexandru, M. "Proteclia mediului
concurenfial (proceduri. jurisprudenlii) " Buletin Economic Legislativ nr. 3/1998,
Tribuna Economicii,
};> T., Alexandru, F. "Concurenta economicii (regimul sanc/iunilor) "
Buletin Economic Legislativ nr. 912000, Tribuna Economicii,
};> *** "Legea Concurentei" nr. 2111996 Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie
1996.
93
TEMA NR. 4
STABILIRA PRETULUI IN INTREPRINDERI
,
METODE BAZATE PE COSTURI
4.1. CONCEPTE CHEIE
• cost unitar
• cost contabil
• cost total
• cost economic
• cost partial
• contributia
• cost direct
• marja
• cost indirect
• cost standard
• cost variabil
• pret fundamentatlde oferta
• cost actual
• cost istoric
• pret negociat
• cost fix
• pret de piatii
• cost previzionat • prag de rentabilitate
4.2. OBIECTIVELE CAPITOLULUI
• prezentarea metodelor folosite privind stabilirea preturilor in cadrul
intreprinderilor pe baza costurilor;
• utilizarea diferitelor categorii de costuri In fundamentarea preturilor
de oferta.
4.3. SINTEZE
Cost actual - pHitit pentru un factor de productie;
Cost bugetat - reflectii opinia managementului privind evolutiile
viitoare;
Cost standard - predeterminat pe baza unor conditii normale de
eficienta ~ i volum al productiei;
Cost planificat - determinat pe baza planului operational ~ i stra­
tegic;
94
~
Cost proiectat - rezultat dintr-un studiu de inginerie industria1i:i;
ofera informatii privind modul de realizare a
activitatii posibilitatile de imbunatatire a acesteia;
Cost total - inglobeaza toate cheltuielile de productie;
Cost partial - inglobeaza anumite cheltuieli de productie;
Cost variabil - nivelul total se modifica in sens cu
modificarea volumului productiei; nivelul unitar
este relativ constant;
Cost fix - nivelul total nu se modifica, pe termen scurt, in
raport cu modificarea volumului productiei;
nivelul unitar este in relatie invers propoqionala
cu volumul productiei.
Cost direct - compus din cheltuieli variabile fixe care pot fi
repartizafe asupra produselor pe baza unor
elemente obiective (consumuri specifice, tarife
de manopera.);
Cost indirect - compus din cheltuieli variabile fixe generate
de activitatii care se repartizeaza
asupra produselor pe baza unor chei de repartitie;
Cost real - stabilit pe baza informatiilor din contabilitatea
(efectiv) de gestiune cost rezultat din evidenta contabiHi,
este un cost efectiv inregistrat pentru un anumit
Costul contabil volum de productie in anumite conditii tehnice,
tehnologice, de organizare a muncii, caracteristici
ale materiei prime, consumuri specifice.
Costul economic - Se pomind de la costul contabil asupra
direia se opereaza anumite tipuri de ajustari; se
elimina cheltuielile nejustificate datorate unor defi­
ciente in aprovizionare (achizitia de materii prime
necorespunzatoare); sunt luate in considerare
modifidirile din perioada curenta fata de perioada
baza de calcul, eventuale modificari ale preturilor
intrarilor (modificarea cursului de schimb valutar,
modificarea elementelor de fiscalitate).
Sursa datelor:
contabilitatea - sursa primara
studiile de inginerie industriala
informatii privind activitati similare
Stabilirea preturilor reprezinta un obiectiv important al politicii unei
firme atat pe termen lung cat pe termen scurt.
95
Decizia de stabilire a pretu1ui se bazeaza pe integrarea a doua categorii
de informatii:
o endogene (costuri, relatia cost-volum de activitate - profit,
economiile de scara, experien!a);
o exogene (comportamentul cumparatorului, concurenta, reglemen­
Hirile juridice, conjunctura economica).
In raport cu prioritatea acordata uneia sau alteia dintre cele doua
categorii de informatii, pretul stabilit este:
- pre! intrinsec - stabilit luand in considerare in primul rand costurile;
- pret extrinsec stabilit po mind de la informatiile de tip exogen.
Metode generale de stabilire a preturilor:
- metode bazate pe cerere;
- metode bazate pe concurenta;
- metode bazate pe costuri.
Metode bazate pe cerere - ofertantii cauHi sa studieze cat mai bine
piata pe care actioneaza utilizand in acest sens instrumentele oferite de
marketing.
Metode bazate pe concurenlii - ofertan!ii studiaza rivalii (competitorii)
pe pia!a cautand sa obtina cat mai multe elemente privind produsele oferite,
pretul acestora, conditii de vanzare.
Metode bazate pe costuri pomesc de la obiectivul fiecarui ofertant
de acoperi cheltuielile efectuate asigura obtinerea de profit.
Reialia cost-pre1- Stabilirea preturilor pe baza costurilor se bazeaza
pe teoria obiectiva a pretu1ui construiHi pomind de la interesul ofertantului:
prin pret asigure acoperirea cheltuielilor in aceasta optica pretu1
trebuie fundamentat pe baza costului luand in considerare 0 anumita
marja a profitului.
In economia de pia!a, nivelul pretului este determinat de raportul
cerere-oferta. Pre!urile de oferta ale fieciirui vanzator sunt fundamentate
pe baza costului urmand ca pe piata sa se constate care este relatia intre
pretul de oferta pretul pie!ei.
Aparent confruntarea pe piata intre ofertanti are loc la nivelul pretului
pentru bun. In realitate este 0 concuren!a intre costurile fiedirui
ofertant. In procesul de fundamentare a pre!ului, de regula se lucreaza cu
un cost previzionat (antecalculat) rezultand costuri stabilite pentru 0
perioada viitoare. Se opereaza, de regula, cu costuri economice nu cu
costuri contabile.
96
I
Multiplele ipostaze in care apare costul ca element de funda­
mentare a pretului
• La nivelul firmei (ofertant)
- costul este 0 miisurii a efortului produciitorului: in aceastii opticii,
costul trebuie sa inglobeze toate cheltuielile efectuate pentru
produsul (productia) respectiv pentru a fi luate in considerare la
stabilirea pretului de ofertii;
..
- costul apare ca bazii de cal cui pentru stabilirea profitului: firma
propune un anumit obiectiv privind nivelul profitului Intr-o
perioadii. Pomind de la obiectivul prin miirimea profitului
considerand un anumit nivel al costurilor se rata
rentabilitiitii (rata profitului) mai intai la nivelul firmei, iar apoi la
nivel de produs, astfel incat profitul unitar (TIu):
Rn - rata profit
la nivelul firmei: TI Rn x CT
- element de fundamentare a pretului:
P CTM + TIu
CTM (1+Rn)
- cost marginal: ofera informatii despre incidenta
volumului productiei asupra profitului.
• La nivelul pietei (ramura de activitate):
- cost mediu al ramurii = costul care sta la baza stabilirii nivelului
pretului pe piata;
- costul eoncurential cost minim inregistrat In ramura respectiva
(firma in cauza obtine eel mai mare profit unitar);
- eostul maxim al ramurii = costul inregistrat de firma marginala
(firma al carui cost unitar pretu1, firma nu realizeaza niei profit,
nici pierderi);
- eostul individual inregistrat de fieeare firma din ramura respectiva.
• La nivelul economiei nationale:
In procesul competitivitatii, frrmele nationale sunt interesate de nivelul
costului inregistrat de coneurentii lor pe piata intemationala. Pe piata
intemationalii diferenta de competitivitate dintre diferite produse nationale
de tip provine din diferenta de cost.
97
Metodele de stabilire a pretului pe baza costurilor utilizeaza dupa
caz, un cost:
- complet (real/previzionat);
- partial (reallprevizionat).
» Stabilirea pretului pe baza costului complet
Relatia de calcul a pretului:
Pretul cost complet unitar + profit unitar
Profitul unitar se poate stabili:
- aplidind 0 cota (pro cent) la costul complet;
- utilizand un coeficient multiplicator (k).
Marja profitului se poate stabili in functie de atingerea unui obiectiv
prestabiIit: nivelul randamentului capitalului utilizat. Etape de Iucru:
- fixarea obiectivului - randamentul capitalului utilizat;
- trecerea de Ia randamentul capitalului la rata marjei profitului.
Ecuafia de conversie:
Rata marjei profitului = capitalul utilizat I cost complet anual x
randamentul capitalului
»Stabilirea pretului pe baza costului partial
Relatia de calcul a pretului
Pretul = cost partial + contributia (aportul)
Costurile partiale utilizate: cost variabil, cost direct, cost marginal.
Contributia (aportul) trebuie astfel stabilita incat sa asigure acoperirea
cheltuielilor necuprinse in costul partial ~ i obtinerea profitului.
Studiu de caz: comparatie intre folosirea costului variabil ~ i a
costului total ·in fundamentarea deciziilor
Costul variabil
Costul variabil asigura informatii pentru fundamentarea deciziilor
privind:
»producerea/achizitionarea unui subansamblu (componenta);
» proiectarea nivelului costurilor ~ i veniturilor viitoare pentru diferite
nivele ale activitatii;
»relatia dintre profit ~ i volumul incasiirilor.
98
Costul total
Costul total:
)0.> nu permite diminuarea importantei costurilor fixe;
)0.> permite stabilirea profitului In relatie cu volumul productiei
volumul vanzarilor.
Alegerea Intre stabilirea costului pe baza metodei costului total sau
a costului variabil depinde de conditiile particulare In care se afla firma.
Incidenta fiedirei metode asupra stabilirii nivelului profitului In cadrul
fiecarei metode este redata prin exemplul de mai jos;
o intreprindere are 0 capacitate de productie normata de 100 unitati!
luna dintr-un bun "X" produce la capacitate timp de 4 luni. Costul
variabil mediu este de 10 u.m., iar costul fix este de 2000 u.m.lluna. In
primele trei luni vinde cate 20 unitati/luna la pretul de 40 u.m., iar la
a patra vinde Intreaga productie detinuta la pretul de 20 u.m.
Metoda costului total
Stabilirea nivelului Incasarilor lunare (Vi pretul x cantitatea vanduta):
VI = 40 x 20 = 800 u.m.
V2 = 40 x 20 = 800 u.m.
V3 = 40 x 20 = 800 u.m.
20 x [3 (100-20) + 100] 6800 u.m. V
4
Stabilirea costului lunar aferent vanzarilor (Ci cost total unitar
x cantitatea vanduta):
CI = (l0 + 200011 00) x 20 = 600 u.m.
= (10 + 2000/100) x 20 600 u.m. C
2
C 3 (10 + 2000/100) x 20 600 u.m
C 4 (10 + 2000/1 00) x 340 10.200 u.m
Stabilirea profitului lunar (IIi Vi C
j
) la nivelul perioadei analizate
(II = LIIJ '
II I = 800 - 600 = 200 u.m.
II2 = 800 - 600 = 200 u.m.
II3 = 800 - 600 = 200 u.m.
II4 = 6800 - 10200 = - 3400 u.m.
II = 200 x 3 - 3400 = - 2800 u.m.
Evaluarea stocului la fiecarei luni (Si cost total unitar x
cantitatea aflata in stoc):
99
Sj = 30 x 80 = 2400 u.m.
S2 == 30 x 160 = 4800 u.m.
S 3 = 30 x 240 7200 u.m.
Metoda costului variabil
Stabilirea nivelului incasari10r lunare (Vj) nu difera fata de metoda
costului total.
Stabilirea costului lunar aferent vanzarilor (C
i
CV·
I
+ CF)
I
= (lO x 2000) + 2000 = 2200 u.m. C
I
= (10 x 2000) + 2000 = 2200 u.m C
2
C 3 (lO x 2000) + 2000 2200 u.m
C 4 = (10 x 340) + 2000 5400 u.m
Stabilirea profitu1ui/pierderii lunare (IIi) la nivelul perioadei analizate
(II):
III 800-2200 = -1400 u.m.
II2 800-2200 = -1400 u.m.
II 3 800-2200 = -1400 u.m.
II 4 = 6800-5400 +1400 u.m.
II = 2800 u.m.
Evaluarea stocului la lunii (Sj = costul variabil me diu x
cantitatea aflata in stoc):
Sl = 10 x 80 = 800 u.m.
S2 = 10 x 160 = 1600 u.m.
S 3 = 10 x 240 2400 u.m.
Compararea rezultatelor obtinute:
prin metoda costului variabil managementul firmei este informat ­
prin pierderile aferente primelor trei luni - ca a produce lara a
avea desfacerea asigurata este 0 decizie cu efecte nefavorabile;
prin metoda costului total pierderea apare abia in ultima luna
are un nivel considerabil;
profitul/pierderea la perioadei este prin ambele
variante.
Nota: daca stocurile sunt realizate deliberat, pentru a preintampina 0
cerere sezoniera, pierderile semnalate prin metoda costului variabil nu
mai corespund realitatii.
100
Pragul de rentabilitate §i pre!ul
Pragul de rentabilitate, reprezentand volumul productiei pentru care
costurile totale sunt egale cu cifra de afaceri, semnifica faptul ca, pentru
acest volum al productiei, marja asupra costurilor variabile este egala cu
costul fix.
Rata marjei asupra costului variabil se pe baza ipotezei:
proportionalitatea cheltuielilor variabile in raport cu volumul productiei se
reflecta in proportionalitatea marjei costurilor variabile in raport cu cifra
de afaceri.
Rata marjei asupra costului variabil (m) este data de relatia:
in care:
p = pretul
v = costul unitar
Pragul de rentabilitate este utilizat ca instrument care permite masu­
rarea efectului fluctuatiei pretului de vanzare asupra dfrei de afaceri. Se
studiaza, pentru diferite nivele ale pretului de vanzare, care este volumul
productiei ce permite realizarea obiectivului privind nivelul cifrei de afaceri.
In acest sens se utilizeaza:
. d . Q-{k
marJa e secuntate: {k
in care: Q nivelul vanzarilor previzionate
= nivelul vanzarilor care corespund pragului de Q
o
rentabilitate
rata profitului previzionat: C
n
CF
in care: C; 1C contributia neta la profit
CF = costuri fixe specifice
Nivelul activitiitii pretu1
Problema 0 reprezinta modul de repartizare a costurilor indirecte
asupra volumului productiei in special in cazul in care nivelul activitatii
este redus, in raport cu capacitatea normal a de productie.
101
o solu!ie avansata in literatura de specialitate (modelul Neil
Dorward) * recomanda 0 absorb!ie mai ra!ionala a costurilor indirecte in
pre!UI produsului, tinand cont de fluctua!ia nivelului activitatii. In aceasHi
situa!ie pretul este dat de rela!ia:
pre! cost unitar direct previzionat + marja previzionata unitara
Calculul marjelor
Cele mai utilizate marje ale profitului sunt:
m - rata marjei pe baza costurilor totale
m' rata marjei pe baza cifrei de afaceri
k rata sub forma de coeficient multiplicator.
Marjele sunt calculate:
• pentru activitatea totala pe produs;
• ca marimi absolute relative.
Metode de stabilire a preturilor ** in cadrul obiective1or strategice
ale politicii de pre!:
• metoda "Mark-up Pricing" (adaugarii la cost);
• metoda "Target rate of return pricing" (stabilirea marjei in raport
cu randamentul dorit al capitalului utilizat);
• metoda marjei asupra costului variabiL
Metoda "Mark-up Pricing" - relatia de calcul a pretului (P) este:
P =(1 + m)x
CT
Q
in care: m = marja neta a profitului
CT = cost total
Q = volumul productiei
Metoda "Target rate of return pricing" se utilizeaza in cadrul
ramurilor de activitate in care firma care detine 0 pozitie dominanta pe
piata impune pretul pe piata respectiva in raport cu obiectivul sau in ce
randamentul capitalului utilizat.
* Tatiana (coord), Prefuri ,yi concurentii, EDP, 2000, p.l 06-1 07
** Pentru 0 prezentare mai larga a se vedea Mo,teanu, Tatiana (coord), op. cit.
p.108-112
102
Relatia de ealeul a pretului:
CT
P=-(1+m)
Q
m = marja neta a profitului
Metoda marjei asupra costului variabil * pretul pornind
de la cost partial (eostul variabil unitar) stabilind marja astfel incat
.
I
asigura aeoperirea eosturilor fixe obtinerea profitului. Relatia de ealeul
a pretu1ui (P): P = (1 +m) v
v = eostul variabil unitar
m = maIj a asupra eostului variabil
MaIja se poate stabili in funetie de elasticitatea cererii, eaz in care
se obtine 0 solutie eompatibila cu teoria marginalista.
In aeest caz se de la relatiile:
(1) conditia de maximizare a profitului:
I1rnax: = ern
(2) relatia incasare marginala - pret elasticitatea cererii in func!ie
de pre!:
R. =PX(l+;J
In care: e elasticitatea eererii in raport cu pretu1
(3) ipoteza egalitatii intre costul variabil unitar (v) eostul mar­
ginal:
(4) relatia de stabilire a pretului pornind de la eostul variabil unitar:
p = v (l+m)
In care: m = maIja asupra costului variabil unitar
* a se vedea studiul de caz prezentat de Tatiana
aplicatii practice studii de caz la disciplina Preturi concurenlii, Ed. A
1999, p. 54-78.
Culegere de
II a, EDP
103
Dacii se scrie relatia (1) in functie de relatiile (2) ~ i (3) se obtine:
I
(5) pel + -) =v
e
Inlocuind in relatia (5) pretul prin expresia din relatia (4) se obtine:
vel +m)(1 +.!:.) =v
e
I . ~ l+m I
(l +m)(l + =1, de unde rezulta: e =--- sau m =--­
e m l+e
Costurile standard:
v costuri predeterminate, costuri "tinta", care trebuie atinse in
conditii de eficienta.
Modalitati de stabilire a costului standard:
• folosirea datelor din perioadele trecute pentru a estima consumul .
de materiale ~ i manoperii;
• folosirea date lor din studiile tehriice care analizeaza fiecare operatie
cerutii de realizarea unui produs.
Tipuri de costuri standard:
»costuri standard de bazii sunt valabile pe perioade lungi ~ i
constituie baza de comparatie pentru costurile efective; devin in­
utile in conditiile in care se modi fica tehnologiile, nivelul preturilor
sau alti factori relevanti;
»eosturi standard ideale - stabilite pe baza costurilor minime care
sunt posibile in cele mai eficiente conditii posibile; sunt rar folosite
deoareee sunt imposibil de atins;
»costuri standard curente pot fi realizate in conditii de eficienta;
sunt mai freevent utilizate deoarece pot motiva eomportamentul
angajati1or.
Costurilor standard sunt adecvate pentru intreprinderile ale caror
activitap se constituie dintr-o serie de actiuni comune ~ i repetate.
Costurile standard sunt folosite ca sistem de referinta in analiza
eosturilor efective, identificandu-se abaterile eeea ee permite apoi stabilirea
masurilor ~ i a raspunderilor. Abaterile pot fi favorabile sau nefavorabile.
in tabelul urmator este prezentat modul de ealcul al abaterilor
eosturilor efective in raport eu costurile standard.
104
Stabilirea abaterilor in raport cu costurile standard
Nr.
crt.
Abaterea Formula de calcul Semnificapa notapilor
l. Costurilor materiale totale
(Qe • Cm) - CMe
Qe = productia efectiva
C
m
= costul material standard unitar
CMe costuri materiale efective
1.1. Pretu1ui materiilor prime ~ i materialelor
(P
s
- Pa) • Me
PS = pre! standard
Pa = pre! actual
Me = cantitate de materii prime ~ i materiale cumparata
1.2. Consumului materiilor prime, materialelor (Ms - Me) - P
s
Ms = cantitatea standard de materii prime pentru productia
efectiva
Me = cantitatea efectivii de materii prime consumate
2. Costurilor salariale totale
(Qe • C
s
) - CS
e
C
s
= costul saladal standard unitar
CS
e
= costuri salariale efective
2.1. Tarifului pentru manop era
(ts - t
e
) - He
ts = tarif orar standard
te
tarif orar efectiv
He
numar ore efectiv prestate
2.2. Productivitatii muncii (Hs - He) - ts
Hs = numar ore de munca standard pentru productia efectivii
3. Costurilor indirecte fixe CIFp - CIFe CIFp costuri indirecte fixe planificate
C1Fe = costuri indirecte fixe efective
3.1. Nivelului costurilor indirecte fixe (Qe - Qp) RcIFS Q
p
productia planificata
R
CIFS
rata costurilor indirecte fixe standard
3.2. Productivitiitii muncii (Hs - He) RcIFS
3.3. Folosirii capacitiitii (Hs - Hp) RcIFS Hll
numar de ore de mund planificate
3.4 . Costurilor indirecte fixe totale
(Qe • RcIFS) - CIFe

!
........
o
VI
-
o
0\
Nr.
crt.
Abaterea Formula de calcul Semnificatia notatiilor
4. Costurilor indirecte variabile CIV
p
­ CIV
e
CIV p = costuri indirecte variabile planificate pentru volumul
efectiv al producliei
CIV
e
= costuri indirecte variabile efective
4.1. Productivitatii muncii (Hs He) Rc,vs
RcIVS = rata costurilor indirecte variabile standard
4.2. Costurilor indirecte variabile
(Qe • R
CIVS
)- CIV
5. Marjei vanzarilor totale
TIe - TIp TIe = profitul total efectiv
I
TIp = profitul total planificat
5.1. Nivelului marjei unitare (IDr - ms) EVe IDr = marja profitului unitar real
I
ms
marja profitului unitar standard
Ve =volumul standard al cantitatii vandute
5.2.
-
Volumului marjei vanzarilor (Ve - V
s
) ms Vs = volumul standard al cantitatii vandute
I
4.4. APLICA TIl $1 STUDll DE CAZ
1. Folosirea costurilor standard fnfundamentarea deciziilor la nivelul
fntreprinderii
Pentru 0 finna care produce un bun "x" sunt disponibile unnatoarele
date privind luna martie din anul n:
• Planificat:
- Volumul vanzarilor: 15000 unitati de produs
- Costuri standard unitare
- materii prime directe:
• materia prima A: 5 kg la pretu1 de 100 u.m.lkg
• materia prima B: 3 kg la pretul de 50 u.m.lkg
- salarii directe: 5 h cu un tarif de 30 u.m.1h
- costuri indirecte: repartizate asupra produsului pe baza unei cote
de 200% aplicate asupra salariului direct.
- Pretul: calculat pentru a pennite obtinerea unui profit de 25% la
pretul de vanzare.
• Realizat:
- volumul vanzarilor: 14000 unWiti de produs
- pret de vanzare: mai mare cu 15% fata de nivelul planificat
- materii prime consumate:
- materia prima A: 68600 kg, pre! de intrare 120 u.m.lkg
- materia prima B: 44100 kg, pre! de intrare 47 u.m.lkg
- manopera: 67200 h, tarif mediu: 32 u.m.lh
- costuri indirecte: 4.190.200 u.m.
Se cere:
1) stabiliti pretu1 de vanzare planificat ~ i pretu1 efectiv
2) identificati abaterile ~ i cauzele acestora.
Rezolvare:
L Stabilirea pretu1ui de vanzare planificat ~ i a pretului efectiv
107
u.m./bun Total
1. Standarde
1.1. Costul de produclie standard 1100 16.500.000
·
Materii prime ~ i materiale directe 650 9.750.000
- materia prima A
(consum specific x pre! = 5 x 100) 500 7.500.000
- materia prima B
(consum specific x prel = 3 x 50) 150 2.250.000
·
Salarii directe
(m.ore x tarif = 5 x 30) 150 2.250.000
• Costuri indirecte
(salarH directe x cota standard 150 x 200%) 300 4.500.000
1.2. Profit (rata profitului la pre! x
cost standard = 25/(100 ­ 25) x 1100) 367 5.505.000
1.3. Pre! de vanzare (cost standard +
Profit unitar) 1467
2. Realizat
2.1. Costul de productie efectiv 1188,95 16.645.300
• Materii prime ~ i materiale directe 736,05 10.304.700
- materia prima A (68600 x 120/14000) 588,00 8.232.000
- materia prima B (44100 x 47114000) 148,05 2.072.700
·
Salarii directe (67200 x 32114000) 153,60 2.150.400
• Costuri indirecte (4190200: 14000) 299,30 4.190.200
• Pre! de vfmzare (pre! planificat x 115%) 1687,05
• Profit (pre! vanzare cost efectiv) 498,10 6.973.400
l
II. Abaterile realizarilor efective de la marimile standard sunt stabilite
in tabelul de mai jos
108
Abaterile realizarilor efectiv de la marimile standard
Nr.
crt.
Abaterea Mod de calcul Observatii
l. Costurilor materiale totale (Qc • C ~ ) - CMe =(14000 • 650)
10304700 = - 1204700
1.1. Pretului materiilor prime ~ i Materia prima A: Influenta nefavorabila pe total de
materialelor (P
s
P
a
)· Me = (100-120) • 68600 - 1372000 u.m. 1239700 u.m
Materia prima B:
(P
s
- P
a
) • Me = (50-47) • 44100 = - 132300 u.m
- 1239700 u.m.
1.2. Consumului materiilor prime
~ i materialelor
Materia prima A: Influenta favorabilii pe total de 35000 u.m.
(Ms Me). Ps=(5. 14000-68600). 100=+ 140000
Materia prima B:
(MS-Me). Ps=(3. 14000-44100)· 50 - 1 0 ~ 0 0 0
+ 35000
2. Costurilor salariale totale (Qe. C
s
) CS
e
"" [(14000 • 150) - 2150400] = - 50400 Influenta nefavorabilii la nivelul
eosturilor salariale de 50400 u.m.
2.1. Tarifului pentru manopera (t
s
­ t
e
) • He = (30 32) • 67200 - 134400 lnfluenta nefavorabilii de 134400 u.m.
2.2. Produetivitafii muneii (H
g He) • is = [(5 • 14000 - 67200) • 30] == + 84000 Influenta favorabila de 84000 u.m
3. Costuri indireete CI
ll
- Cl
e
= 4500000 4190200 = + 309800 Influenta favorabila de 309800 u.m
3.1. Produetivitatii muneii (H
g He) RcIS =(70000 - 67200) 60 = + 168000 lnfluenta fa vorabila
RcISIh = 200 % • tarif standard = 200%
Hs Q
e
• nr.ore/produs = 14000 • 5
• 30 = 60
70000
3.2. Folosirii eapaeitiitii (He - Hp) RcIS (67200 - 75000) 60 = - 46800 Hp = Q
p
• nr.ore/produs
Influenta nefavorabilii
15000·5= 75000
-
4.1. Nivelului maIjei unitare (m
r
- mg) • Ve = (587,05-367) • 14000 = + 3080700 Influen!ii favorabila ~ = pre! efeetiv - pret standard
= 1687,05-1100 587,05
o
10
4.2. Volumului marjei vanzarilo (Ve - V
p
) llls = (14000 -15000) • 367 = - 367000 lnfluenta nefavorabila
Total abateri favorabile: 309800 + 168000 + 2713700 = 3191500
nefavorabile: 1204700 + 50400 + 468000 = 1723100
total: 1468400
Profit efectiv: Profit planificat + Total abateri = 5505000 + 1468400
6973400 ­
2. Incidenta volumului producpei ~ i a pretului asupra nivelului
profitului
Un agent economic producator de produse alimentare i ~ i desface produsele
printr-o retea de mici comercianti la pretul de vanzare de 1000 u.m.lkg.
Capacitatea de productie de care dispune este de 100 tIluna care este
utilizata, in mod curent, in proportie de 80%. Producatorul poate onora
comenzi sup limen tare, in limita a maximum 40 t/luna, care au 0 incidenta
asupra costurilor, astfel: angajatii sunt platiti cu un spor de 30%, iar alte
costuri variabile inregistreaza 0 c r e ~ t e r e cu 25% pentru orele suplimentare.
Pentru productia curenta agentul economic inregistreaza urmatoarele
costuri:
mn u.m.
- materii prime ~ i materiale directe 45.000
- salarii directe 15.000
- asigurari sociale 4.500
- alte costuri variabile 3.000
- amortizari 5.000
- intretinere, iluminat, incalzire 1.000
- alte costuri fixe 300
Un mare distribuitor Ii propune, in vederea stabilirii unei colaborari
viitoare, livrarea pentru luna mai a.c. a 25.300 kg, la pretul de 875 u.m.lkg.
Stabiliti incidenta accepmrii acestei comenzi asupra nivelului profitului
realizat in luna respectiva.
Rezolvare:
II = RT CT
in care:
II = profitul
RT = incasari totale
CT = costuri totale
110
l
RT = RT) + RT2
in care:
RTI = incasari din vanzarea productiei curente
RT2 = incasari din livrarea comenzii suplimentare
RT) Q). PI = 80.000 • 1.000 80.000.000 u.m.
RT2 = Q
2
• P
2
= 25.300 • 875 = 22.137.500 u.m.
102.137.500 h.m.
CT = CT
1
+ CT
2
in care:
CT) == costuri aferente productiei curente
CT2 = costuri aferente comenzii suplimentare
CTI Materii prime ~ i materiale directe + Salarii directe +
Asigurari sociale + alte costuri variabile + amortiziiri + intretinerea,
iluminat, inciilzire + aite costuri fixe 73.800.000 u.m.
Acceptarea comenzii suplimentare genereaza modificarea costurilor
variabile. Incidenta acceptarii comenzii suplimentare asupra costurilor
variabile unitare (salarii ~ i aite costuri variabile) trebuie analizata distinct
pentru: partea din comandB; suplimentara care se realizeaza in limita
capacitiitii proiectate, respectiv, partea care determina efectuarea de ore
sup limen tare.
In aceste conditii:
CT
2
CV' + cV"
in care:
CV' = costuri variabile aferente paqii din comanda suplirrientara
care se realizeaza in Iimita capacitatii proiectate (Q = 20.000 kg)
CV" Costuri variabile aferente paqii din comanda suplimentadi
care implidi ore suplimentare (Q" 5.300 kg)
CV'= CVM • Q'
CVM = Mpd + Sd + As + Acv =
Q Q Q Q
562,50 + 187,50 + 56,25 + 37,50 843,75 u.m.lkg
111
CV" CVM". Q"
CVM" = Mpd + (Sd + As) • Isd + Acv • IACV =
= 562,50 + (187,50 + 56,25) • 1,3 + 37,5 • 1,25 = 926,25 u.m/kg
CV" 4.909.125 u.m.
CT
2
= 21.784.125 u.m.
CT = 95.584.125 u.m.
I1 = 6.553.375 u.m.
Dadi agentul economic nu ar fi acceptat comanda suplimentadi, ar fi
realizat un profit de 6.200.000 u.m. Presupunand acceptarea unei comenzi
suplimentare de 20.000 kg ar rezulta un profit de 11.462.500 u.m.
3. Metode de stabilire a prepdui
Un agent economic care produce un bun omogen realizeaza la nivelul
unei luni urmatorii indicatori:
Volumul vanzarilor (mii buc) 3.500
Costuri totale, din care: (mii buc) 15.050
- materii prime directe (mii u.m.) 5.200
- salarii directe (mii u.m.) 2.100
- alte costuri variabile (mii u.m.) 1.300
- amortizare (mii u.m.) 4.800
- cheltuieli intretinere ~ i iluminat (mii u.m.) 700
- cheltuieli de desfacere (mii u.m.) 950
Pretul de vanzare este stabilit adaugand 0 marja de 35% asupra
costului total. StudiiIe de prospectare a pietei evidentiaza 0 elasticitate a
cererii in raport cu pretu1 de - 2,25. Agentul economic i ~ i propune sa
utilizeze 0 metoda de stabilire a pretului care sa tina cont ~ i de elasticitatea
cererii, in paraiel cu maximizarea contributiei produsului la acoperirea
costurilor fixe ~ i la obtinerea profitului.
Determinati:
1. Metoda de stabilire a pretului care permite realizarea obiectivului
stabiIit;
2. NiveIuI pretului stabilit conform metodei stabilite la punctul 1,
comparativ cu situa!ia initiala;
3. Incidenta practicarii noului nivel de pre! asupra volumului vanza­
rilor ~ i a nivelului profitului realizat.
112
~
Rezolvare:
4. Obiectivul stabilit e agentul economic, in conditiile date, se poate
realiza prin utilizarea unei metode e stabilire a pretului pe baza costului
partial in acest caz, a costului variabil unitar a stabilirii marJel
(contributiei) in raport cu elasticitatea cererii in functie de pret.
5. Nivelul pretului:
- In situatia initiala:
P = C (1 + m)
.
I
in care:
P = pretul conform metodei utilizate initial
C cost total unitar
m = marja asupra costului total unitar
C = CT/Q = (CV + CF)/Q = 4,30 u.mlbuc
P = 5,80 u:m.lbuc.
- In cazul adoptarii noii metode:
P' = v (1+m)
in care:
P' = pretu1 conform metodei propuse
v = costul variabil unitar
m = marja asupra costului variabil
v = CVIQ = 2,46 u.m/buc.
m = - 1(1+ e) = 0,8
P' = 4,40 u.mlbuc.
Utilizand aceasta metoda agentul economic ar trebui sa practice un
pret mai redus cu aprox. 24% fata de situatia initiala.
3. Pentru atinge obiectivul in materie de profit in cazul practicarii
noului pre!, agentul economic trebuie sa sporeasca volumul vanzarilor.
volumului vanzarilor este permisa de existenta unei cered elastice
pe piata respectiva.
Pentru a stabili volumul vanzarilor putem utiliza:
(1) elasticitatii cererii in raport cu pretu1:
LlQ = e
c
x Q
o
x LlP = 1900buc.
Po
Q1 = 5.400 buc.
113
(2) formula elasticWirii - are:

e
c
= -""---"­
Q
1
+Q
o
+Po
Inlocuind in formula de mai sus obtinem: Q
1
6628 buc.
Utilizarea celor doua variante de cal cui s-a Iacut din motive de ordin
didactic, deoarece varianta (2) de calcul se justifica prin faptul ca suntem
in prezenra unei modificari semnificative a prerului. Acest lucru rezulta
din nivelul profitului, conform tabelului de mai jos:
Situatia Nivel profit mii u.m. Q (hue) Observatii
Initiala 5250 3500 prelul == 5,80 u.m./bue
Utilizare formula (1) 4026 5400 pretul 4,40 u.m,/bue
Utilizare formula (2) 6408 6628
n RTo CTo = 3500 x5,80 - 15050 = 5250 mii u.m
n\(I)= RTI - (CY)+CF) = 5400 - 4,40 - (2,46-5400+6450) = 4026 mii
u.m.
TI (2)= RT) (CY)+CF) = 6628 - 4,40 - (2,46-6628+6450) 6408 mii
1
u.m.
4.4. PROBLEME PROPUSE
1. 0 intreprindere estimeaza c,a utilizarea unei unitari de factor variabil
genereaza cheltuieli de 30.000 u.m.llunar. Costurile fixe ale firmei sunt evalu­
ate la 700000 u.m.llunar. Stabiliti pe baza datelor din tabelul de mai jos:


Unitiili de factori variabili Produetia (bue)
50 4000
75 6500
?
I
100
I
8200
125 10000
150 11000
I
114
a) nivelul productiei care corespunde capacita!ii de productie pro­
iectate;
b) nivelul pretului in conditiile in care intreprinderea pentru
determinarea acestuia 0 maIja de 20% aplicata asupra costului total; care
este profitul obtinut ca volumul productiei vandute la acest pret
corespunde capacitatii proiectate;
c) nivelul pretului in care situatia utilizarii unei marje de 40% asupra ,p.#;;JIJ1\
costului variabil, in conditiile in care elasticitatea cererii in functie de pre!
pe piata este de - 2,75; ce volum de productie ar putea vinde in aceasta
situatie.
2. 0 intreprindere are 0 capacitate de productie normata de 1000
bucali/luna dintr-un bun omogen "Y" oduce la capacitate timp de
5 luni. Costul variabil unitar este de 500 u.m., iar costul fix este de
500.000 u.m.lluna.
In primele patru luni vinde cate 500 bucati/luna la pretu1 de 800
u.m., iar la perioadei vinde intreaga productie detinuta la pretul
de 1200 u.m.
Stabiliti incidenta asupra semnalelor primite de managementul firmei
privind nivelul profitului in cazul in care pretul se pe baza
metodei costului total, respectiv, a costului variabiL
3. 0 intreprindere produce un bun "Z" pentru care sunt disponibile,
pentru luna martie, anul n, urmatoarele date:
• Planificat:
- Volumul vanzarilor: 500 unitati de produs
- Costuri standard unitare:
./ materii prime directe:
o materia prima A: 3 kg la pretu1 de 1.500 u.m.lkg
o materia prima B: 2 kg la pretul de 500 u.m.lkg
o prima C: 1 kg la pretu1 de 2.500 u.m. I kg
./ salarii directe: 7 h cu un tarif de 750 u.m. I h
./ costuri indirecte: repartizate asuora produsului pe baza unei cote
de 150% aplicata asupra salariului direct.
- Pretul: calculat pentru a permite obtinerea unui profit de 15% la
pretul de vanzare .
• Realizat:
- Volumul viinzarilor: 550 unitati de produs
- pretul de viinzare: mai redus cu 5% fata de nivelul planificat
115
- materii prime consumate:
./ materia prima A: 1760 kg, pre! de intrare de 1.450 u.m.lkg
./ materia prima B: 1045 kg, pre! de intrare de 560 u.m.lkg
./ materia prima C: 715 kg, pre! de intrare de 2.300 u.m.lkg
- manopera: 3685 h, tarif mediu: 800 u.m.lh
- costuri indirecte: 4.200.000 u.m.
Se cere:
a) stabili!i pre!ul de vanzare planificat pre!ul efeciv;
b) identificati abaterile cauzele acestora.
4.6. TEME PROPUSE PENTRU REFERATE $1 STUDII
DE CAZ
Metode de stabilire a preturilor la firma ....
Studiu comparativ privind statutul costului in contabilitatea de
gestiune in activitatea de stabilire a pretu1ui.
Metodele de stabilire a pretu1ui pe baza cererii a concurentei
versus metodele de stabilire a pretului pe baza costurilor.
BIBLIOGRAFIE
);;. Colin Drury Management and cost accounting.
);;. CiUin Oprea, Tatiana (coordonator) "Pre/uri concurenlii", ed. a
II-a, Editura Didactica Pedagogica, R.A. 2000
);;. Tatiana (coordonator) Cufegere de aplicalii studii de caz fa
disciplina "Pre/uri # Concurentii ", ed a II-a, Editura Didactica Pedagogica,
1999.
116

TEMA NR. 5
FUNDAMENTAREA ACTUALIZAREA
PRETURILOR DE OFERTA
,
5.1. CONCEPTE CHEIE
• Analiza a costurilor proiectate
• Actualizare a pretului de oferta
• Dreapta a bugetului (a izocostului)
• Harta a izocuantelor productiei
• Maximizare a productiei pentru un cost dat
• Minimizare a costului pentru 0 productie determinata
• Maximizare a profitului pe seama utilizarii factorilor, in conditiile
constrfmgerii resurselor
• Reflectare a valorii de intrebuintare in pretul produsului
• Tehnici ale analizei valorii acumulari
• Profit-element al pretului de vanzare
• Subventii
• Spirala inflationista
• Blocaj al preturilor
• Blocaj al veniturilor si al cheltuielilor.
5.2. OBIECTIVUL CAPITOLULUI
• Permite dobandirea notiunilor privind modelele fundamentale de
fundament are actualizare a pretului de oferta de catre producator;
• Asigura i'ntelegerea modului de reflectare a valorii de i'ntrebuintare
in nivelul corelatiile dintre preturi;
• Pune in lumina dintre acumularile pre!
focalizandu-se in mod deosebit profitul ca element al pretului de
vanzare;
• Explica incidenta impozitelor indirecte a subventiilor asupra
preturilor;
117
• Evidenliaza impactul complex al inflatiei in fundamentarea nivelului
structurii preturilor.
5.3. SINTEZE
o Actualizarea costului de producfie sub influenfa factorilor endogeni
exogeni
Pentru fiecare perioada de contractare a unui produs sau ori de cate
ori apar modificari substantiale in elementele determinante ale costului, se
pretul de oferta prin luarea in considerare a influentelor
provocate de catre factorii specifici costului in interiorul pretului.
• In cadrul calculatiei pe articole de cheltuieli costul total pe produs
se dupa relatia:
Ct = (Mp - Mr) + (Sb+CAS+AS) + CIFU + CSS + SDV + AC + CG
in care:
Ct = costul total pe unitatea de produs;
Mp = materiile prime materialele directe (din tara, din import);
Mr = materialele recuperabile obtinute in procesul de fabricatie a
produsului;
Sb = salarii directe brute;
CAS = contributii la asigurarile sociale;
As = cotizatii la ajutorul de
CIFU = cheltuielile de intretinere functionare a utilajelor;
CCS = Cheltuielile comune ale sectiei;
SDV = valoarea cheltuielilor privind scule, dispozitive verifica­
toare;
AC = alte cheltuieli;
CG =. cheltuieli generale ale intreprinderii.
• Actualizarea poate avea in vedere influenta urmatorilor factori:
1) Modificarea preturilor materiilor prime, materialelor, energiei
combustibililor:
Mpia = Mpio x Ipi
llo
sau
Mpia = Mpio+ Nlpio X (Ipi
llo
- 100)/100
In care:
i = tipul de reper de materie prima, material, subansamblu, combustibil
sau energle;
118
Mpia valoarea materiilor prime, pe tip de repere "i", actualizata in
funetie de modifiearea preturilor;
Mpio valoarea materiilor prime, pe tip de rep ere "i", din doeu­
mentatia anterioara a pretului;
Ipi
llo
indieele de modifieare a pretu1ui materiei prime "i" in
perioada in care se efectueaza actualizarea fala de perioada
In care s-a efectuat ultima ea1culatie.
2) Modifiearea indicilor de utilizare a materiilor prime (Va) fata de
indicii anteriori (Vo):
sau
unde:
M'pia = valoarea materiilor prime aetualizate influentate de indieele
de utilizare aetualizat
Via' Vio indicii de utilizare a materiei prime "i" inainte de aetualizare
(0) ~ i in momentul aetualizarii C)
. 3) Modifiearea proportiei recuperarii materialelor:
Mria = Mpia x cota actualizata
4 )Modifiearea salariilor brute direete:
Sb
a
~ Sb
o
+ AdSb
CSAa = Sb
a
x cota CAS
a
AS
a
= Sb
a
x cota AS
a
unde:
Sb
a
salariile brute direete actualizate pe produs;
Sb
o
salariile brute direete inainte de aetualizare;
AdSb = adaosuri la salariile brute (majorari, renegocieri, sporuri);
CAS
a
eontributii1e la asigurarile sociale aetualizate;
AS
a
ajutorul de ~ o m a j aetualizat.
5) Modifiearea productivitatii muncii:
S'b = Sb x 100I±Mw
a a 100
unde:
S'b
a
salariile brute aetualizate, eoreetate eu influenta produe­
tivitatii muncii;
119
±Mw = abaterea indieelui produetivWilii muncii de la 100%
6) Modifiearea eotelor de eheltuieli indireete (CIFU,CCS,CG):
Cota de eheltuieli indireete =
Cheltuieli indirecte totale actualizate x 100
Baza de repartizare totala actualizata
Concluzie:
..
Cta =(Mpi
a
- Mria) + Sb
a
+ CAS
a
+ AS
a
+ AC
a
+ CIFU
a
+ CCS
a
+ CGa
unde (a) simbolizeaza aetualizarea elementelor din formula (Ct).
Indieele eostului total aetualizat falii de nivelul anterior este:
ICalO = Cta/Cto x 100
o Actualizarea pre/ului de oJerta negociabi/
PP
a
= Cta + TIa
unde;
PPa pretul produeiitorului aetualizat
ITa = profitul aetualizat
PR
a
= Cta + (Ct
a
x r/lOO) + TVA = PP
a
+ TVA
unde;
PR
a
= pretul eu ridieata (de faeturare) aetualizat
TVA = Taxa pe valoarea adiiugata
Propoqia modifieiirii pretului de ofertii:
PPa
Ipp = --x100
PPo
PRa
IpR = --x100
PRo
Dreapta bugetului (sau a izocostului) - ansamblul combina/iilor
posibile ale Jactorilor de Produclie pe care producatorul are posibilitatea
sa Ie ob/ina sub constriingerile de resurse ~ i preluri ale Jactorilor de
produclie date.
120
1
'1
~
. ~ $
. ~
~
Izocuanta reprezinta ansamblul combina/iilor factorilor produc/iei
care permit ob/inerea aceluia,Ji nivel al produc/iei.
La echilibru (optim) raportul productivita/ilor marginale ale
factorilor este egal cu raportul pre/uri/or factorilor.
F' x IF'y = px/py
Multiplicatorullui Lagrange (A.) este egal cu raportul constant dintre
Productivita,file marginale divizate prin preturile factorilor considera/i;
multiplicatorul lui Lagrange masoara suplimentul de produc/ie care
decurge din legatura acesteia cu constriingerea bugetara.
Producatorul i,i maximizeaza profitul atunci ciind productivitatea
marginala valorica a fiecarui factor este egala cu pre/ul sau.
Elasticitatea substitutiei factorilor reprezinta varia/ia inprocente
a intensita/ii utilizarii factorilor de produc/ie in urma unei varia/ii in
procentajul dat al nivelului marginal al substitu/iei sau ceea ce este
echivalent cu pre/urile relative
Valoarea, ,in conceptia analizei valorii reprezinta suma efectelor
sau a avantajelor tehnice care pot fi ob/inute de un produs prin urmiitoarele
aspecte: ca valoare de intrebuin/are, ca valoare estetica, ca valoare de
schimb, ca valoare economicii.
Profitul cuprins in pretul de vanzare al producatorului, ca marime
relativa nu cre,Jte uniform fa/a de baza de determinare (costul) in pre/urile
tuturor produselor aceleia,Ji intreprinderi ,Ji nici chiar in pre/ul aceluia,Ji
produs in intervale diferite sau pe destina/ii (pie/e) diferite.
Relatiile de dimensionare a profitului:
1) In etapa de fundamentare a pretului de oferta:
1To = CA x Ro/100
PPo= CA + 1'C
o
2) In etapa de stabilire a pretu1ui pietei:
1Tl = PP
l
- CA
Rl = 1T
l
/CA x 100, Rl t:. Ro
3) In etapa vanzarii produselor:
1t2 PP
1
- CP
R2 = 1t2/CP x 100, R2:F- RI :F- Ro
In care:
1(0,1,2 profitul din pretul produsului in etapele precizate - de
fundamentare(o), negociere (1), vanzare (2)'
PP = pretul de vanzare negociat de producator;
."
CA costul anteca1culat pe produs;
CP = costul postcalculat pe produs;
R
O
,I,2 rata rentabilitatii pe produs in etapele precizate
Inflatia ca fenomen monetar inseamna exces de masa monetara in
raport cu cantitatea de bun uri $i servicii care fi asigurii acoperirea.
in lupta impotriva inflatiei pot fi avute in vedere patru strategii:
blocajul preturilor, blocajul monedei, blocajul cheltuielilor publice, blocajul
veniturilor $i cheltuielilor.
5.4. APLICATII SI STUDII DE CAZ
1. Un producator fundamentarea pretului unui produs in
conformitate cu mutatiile din interiorul exteriorul intreprinderii sale. in
acest scop din intreprindere au la dispozitie urmatoarele
informatii:
- anteca1culatia de fundamentare a ultimului pret de oferta:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
Articole de calculatie
Materii prime materiale directe
Materiale recuperabile (se scad)
Salarii brute directe
Valori (Cto)
%
0,7
-
lei
20000
140
5850
4.
5.
6.
7.
8.
9.
CAS
CIFU
CCS
Cost sectie
CG
Total cost complet
15
57
110
12,5
877,5
3834,6
7400
37822
4727,7
42 549,8
122

- Se inregistreaza urmatoarele modificari legate de variatia produqiei
a pietei:
1. Preturile materiilor prime cresc, indicele pretului fiind Ip 300%.;
2. Indicele de utilizare a materiilor prime ereste de la 0,89 la 0,94;
3. Proportia materialelor recuperabile ereste la 0,8%;
4. ea urmare a renegoeierii eontraetului de munea salariile erese eu
15%
5. Indieele produetivitatii muncii scade eu 40%;
6. Proportia CAS plus contributia la ajutorul de este stabilita
la 20%;
7. CCS scade la 98%.
Se cere:
a) actualizarea eostului;
b) pretul de oferta al produsului !?tiind ca in perioada de baza
rentabilitatea a fost 10% !?i se dore!?te mentinerea mase a profitului
pe produs;
Rezolvare:
Nr.
C;rt.
Articole de calculatie
Valori(Ct
o
) Valori (Cta)
% lei % lei
1. Materii prime materiale directe
-
20 000 - 56 808,5
2. Materiale recuperabile (se scad) 0,7 140 0,8 480
3. Salarii brute directe - 5850 - 9 418,5
4. CAS 15 877,5 20 1 883,7
5. CIFU 57 3834,6 57 6 442,2
6. CCS 110 7400 98 11 076
7. Cost secfie 37822 - 85 148,9
8. CG 12,5 4727,7 12.5 10 644
9. Total cost complet 42 549,8 95 792,9
10 Profit 10 4255 4,44 4255
11 Pret
46 804,8 100 047.9
a)
1. MPa = Mpo x Ip 20 000 x 3001100 = 60 000
M'Pa MPa x UofU
a
= 60 000 x 0.89/0,94 = 56 808,5
2. Mra MPa x cota aetualiz. = 60 000 x 0,8% = 480
3. Sb
a
= Sb
o
+ AdSb 5850 x 1,15 = 6727,5
S'b
a
6727,5 x (100 +40)/100 = 9418,5
4. CAS
a
= Sba x cota actualiz = 9418,5 x 201100 = 1883,7
b)
no Cto x rn:o =42549,8 x 10% = 4255
Po Cto + no 42549,8 + 4255 406804,8
P
a
Cta + no 95792 + 4255 = 100 047,9
r n = 42551 95792,9 = 4,44%
ICa/o = 95792,9/42549,8 = 224,13%
IPa/o = 1000047,9/46804,7 = 213,76%
2. Antecalculatia de pre! pentru un produs este urmatoarea:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Articole de calculatie
Materii prime materiale directe
Materiale recuperabile (se scad)
Salarii brute directe
CAS
CIFU
CCS
Cost seclie
CO
Total cost complet
Valori (Cto)
%
-
0,7
-
15
56
110
13
lei
100 000
700
33 000
4950
21 252
41 745
200 247
26 032
226279
- Elementele care impun actualizarea costului sunt urmatoarele:
Indicele de utilizare a materiilor prime scade de la 0,88 1a 0,86
Coeficientul de recuperare a materii10r prime refolosibile scade de la
0,92 1a 0,90
Productivitatea muncii scade cu 8%
CAS se modi fica de la 15% 1a 17%
Cota de repartitie a CIFU s-a redus 1a 55%
Cota de CG 1a 14%
Pe baza acestor elemente sa se calculeze costu1 actualizat, profitul
din pretul de oferta precum noul pret de oferta di se
mentinerea accesai rata de rentabilitate pe produs.
124
3. Se cere actualizarea costului a profitului din pretul de oferta cunoscand
antecalculatia aflata la baza pretului actual ca unniitoarele modificiiri:
Nr.
Crt.
Artico1e de ca1cu1atie
Va10area 0
% lei
I. Materii prime directe - 271 627
3. Sa1arii brute directe - 27 924
4. CAS 15 4188,6
5. CIFU 59,2 19 010,6
6. CCS 110 32 353,8
7. Cost sectie 355 104
8. CG 11 39 061,4
9. Total cost comp1et 394 165.4
10 Profit 16 63 066,4
11 Pretu1 produciitoru1ui 457 231.8
- indicele de a preturilor la materiile prime este 130%
- Indicele de utilizare a materiilor prime creste de la 0,85 la 0,88;
- Productivitatea muncii creste cu 4%
- Cota CAS contributia la fondul de reprezintii 32%
- Pretul concurentei pe piata (inclusiv cota de TVA - pe care 0
considerati cea in vigoare) este de 596 700 lei.
4. Antecalculatia de pret a produsului X se prezintii astfel:
Nr.
crt
Artico1e de ca1cu1atie % Mii 1ei/buc
I. Materii prime materia1e directe: din care:
- semi fabricate servicii prin cooperare
- materii prime materia1e din import
- 3830
1618
166
2. Materia1e recuperabi1e (se scad) 0,86 34
3. Sa1arii brute directe - 394
4. CAS 15 59
5. CIFU 59,2 268
6. CCS 120 544
7. Cota de modele SDV 160
8. Cost sectie 5221
9. CG 13,4 700
10. Total cost comp1et 5921
II. Profit 10 592
12. Pret de productie 6513
125
Elementele pe baza carora se face actualizarea costului sunt:
- indicele de utilizare a materiilor prime creste de la 0,89 la 0,940;
- coeficientul de recuperare a materiilor prime de la 0,86 la
0,93
- Productivitatea cu 5%
- CAS se modifica de la 15% la 20%;
- Cota de repartitie a CIFU s-a redus de la 59,2 la 57%;
·"
- Cota de repartizare a CCS s-a redus de la 120% la 115%
- Cheltuielile cu SDV -urile se reduc cu 17%
- Cota de CG se reduce de la 13,4% la 12%.
a) Pe baza acestor elemente sa se actualizeze costul total profitul ca
pretul de oferta ca se pastrarea mase a profitului;
care este pretul de factura?
b) Calculati indicele modifidirii costului total cel al pretului
comentati rezultatul.
5.5. iNTREBARI CHEIE
1. Care este utilitatea care sunt obiectivele analizei costurilor
proiectate pentru fundamentarea pretu1ui de oferta?
2. Care sunt principalii factori care determina modificari ale costului?
3. Care sunt ipotezele de lucru pentru modelele de calcul economic
privind optiunile posibile ale producatorului in raport eu costul,
in functie de utilizarea factorilor de productie?
4. Ce este ce masoara multiplicatorul Lagrange in cadrul modelelor
de la intrebarea anterioanl?
5. Cum se justifica reflectarea valorii de intrebuintare in nivelul
preturilor?
6. Prezentati principalele tehnici ale analizei valorii utilizate in
fundamentarea preturilor explicati aplicabilitatea lor.
7. Ce sunt cum se individualizeaza acumularile din pret?
8. Care sunt factorii care influenteaza nivelul profitului al ratei
rentabilitatii in pret?
9. Care sunt efectele impozitelor indirecte in pret? Dar cele
ale acordarii unei subventii?
10. Explicati in ce mod inflatia intervine in fundamentarea nivelului
structurii preturilor
126
5.6. TESTE DE AUTOVERIFICARE
5. Care dintre urmatorii factori nu determina modificari ale costului:
a) preturile materiilor prime, ale combustibililor ~ i energiei;
b) modificarea consumurilor de materiale ~ i energie;
c) modificarea indicelui productivitatii muncii;
d) modificarea ratei de rentabilitate pe produs;
e) modificarea cotelor cheltuielilor indirecte.
2. tn cazultn care produditorul opteaza pentru maximizarea productiei
pentru un cost dat, la echilibru( optim):
a) raportul productivitatilor marginale ale factorilor este egal cu
raportul preturilor factorilor;
b) produsul productivitatilor marginale ale factorilor este egal cu
produsul preturilor factorilor;
c) productivitatile marginale ale factorilor sunt egale cu preturile
factorilor;
d) exista egalitatea productivitatilor marginale ale factorilor cu
preturile factorilor;
e) productivitatea marginala a factorilor este mai mica dedit
preturile factorilor.
3. Orice produeator dispunand de un volum limitat de resurse R, tn
conditiile unor preturi ale factorilor de productie date poate opta pentru:
1. Maximizarea productiei pentru un cost dat; 2. Minimizarea
costului pentru 0 productie determinata; 3. Maximizarea profitului
pe seama utilizarii factorilor, tn condi!iile constrangerii resurselor;
4. Maximizarea costului pentru 0 productie data; 5. Maximizarea
costului pentru 0 productie maxima; 6. Echilibrul produditorului
sub influenta modifidirilor din structura preturilor factorilor de
produc!ie.
a) 1+2+3+4, b)l +2+3+6, c) 2+3+5+6, d) 3+4+5+6, e) 1+3+4+6
4. Care din urmatoarele nu este 0 etapa a apliearii metodei matricei
combinex:
a) analiza obiectivului pentru stabilirea condi!iilor cerute;
b) evaluarea pe variante a parametrilor ~ i a cheltuielilor cu care se
pot ob!ine, pe baza principiului resurselor limitate;
c) identificarea unei seari de intervale a optiunilor care include ~ i
marimile neadecvate ~ i cele excesive, folosita pentru evaluarea
varia!iilor raportului de dependenta costuri-parametrii;
127
d) un ansamblu de factori de ierarhizare masurabila care sa
reprezinte contributia adusa de fiecare din variabilele de optiune
la conditiile cerute;
e) tabelul combinex
5. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte:
1. unui impozit indirect asupra unui produs determina
deplasarea curbei ofertei in sus (spre stanga) datorita
pretului corespunzator unei cereri mai mici; 2. unui
impozit indirect asupra unui produs determina deplasarea curbei
ofertei in jos (spre dreapta) datorita pretului corespunzator
unei cereri mai mici. 3. Prin acordarea unei subventii de catre
guvern curba ofertei se deplaseaza in sus (spre stanga) datorWi
scaderii preturilor cererii; 4. Prin acordarea unei subventii
de catre guvern curba ofertei se deplaseaza in jos (spre dreapta)
datorita scaderii preturilor cererii; 5. Suportarea impo­
zitului indirect se imparte intre producator consumator. 6. Supor­
tarea impozitului indirect se face de catre consumator; 7. Suportarea
impozitului indirect se face de catre producator.
a) 2+4+6, b)2+4+7, c) 1+3+7, d)I+3+6, e) 1+3+5
6. Care dintre afirmatiile urmatoare nu este corecta:
a) Indicatorii care masoara inflatia sunt: indicele general al pretu­
rilor, gradul de erodare a monedei nationale in raport cu valutele
libere convertibile, raportul d'intre masa monetara produsul intern
brut; b) Rata inflatiei constituie un factor care trebuie luat in consi­
derare in programele de protectie sociaUi; c) Nevoia de resurse
financiare ale statului poate conduce prin emisiune la
cantitalii de bani peste nevoile reale ale circula!iei monetare care
atrage dupa sine inflatiei d) Inflalia ca fenomen monetar
inseamna exces de bunuri servicii in raport cu masa monetara
care ii asigura acoperirea; e) Infla!ia este intretinuta prin factori
previzionalL
Raspunsuri: I-d), 2-a),3-b), 4-c), 5-e), 6-d)
5.7. TEME DE CERCETARE
1) Identificati masurile intreprinse in Romania pentru reducerea
inflatiei in ultimii cinci ani comentati efectul lor;
128

2) Pentru un agent economic considerati doua produse examinati
factorii care au afectat miirimea elementelor de structura a preturilor in
doua perioade de contractare succesive;
3) Pentru un produs cu cerere inelasticii (a1cool, benzina, tutun etc ... )
cercetati evolutia nivelului impozitelor indirecte din pretul ultimilor cinci
ani identificati cum a evoluat cererea pe piata romaneasca; comentati
rezultatele constatate.
5.8. TEME DE REFLECTIE
,
1. Explicati mecanismul prin care blocajul veniturilor al cheltuielilor
poate duce la conflicte sociale; ce miisuri sunt de intreprins;
2. Care ar fi utilitatea practicii a calculului elasticitiitii substitutiei
factorilor?
BIBLIOGRAFIE
);> David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch - "Microeconomie ", Economica,
Paris,1984
);> P. Bran - "Economia valor;; ", Editura Economicii, 1995
);> L.w. Crum "Ingineria valorii ", trad engl., Editura Tehnicii, 1976
);> M. Chavalier - "Fixation du prix de vente des produits industriels ", Editure
Economica, Paris 1990
);> G.A. Frois - "Economie Politique", 4* Edition, Editure Economics, Paris, 1988
);> M. Gisser - "Intermediate Price Theory Analisys, Issues and applications ",
Mc. Graw-Hill Book Company 1981
);> C. lonete - "Comportamentul procesului de formare a pre{urilor", Editura
Academiei, 1976
);> T. D. Dumitrescu, C. Floricel, F. Alexandru - "Pre{uri Concu­
renta ", editia a III-a, EDP, 2000
);> T. D. Dumitrescu, C. Floricel, F.Alexandru, M. Vuta, - Culegere de
aplica{ii practice studU de caz la disciplina "Pre/uri concurenla ", EDP,
1999
129
TEMA NR. 6
METODE DE FUNDAMENTARE SI CORELARE
' .
A PRETURILOR PRODUSELOR NOI
,
6.1. CONCEPTE CHEIE
• Calculatie pe articole de cheltuieli
• Valoare de intrebuintare
• Inginerie a valorii
• Matrice de interactiune a parametrilor
• Matrice combinex
• Scala standard a raportului costuri-parametri
• Matrice a costurilor functiilor
• Diagrama de distributie ABC
• Produs etalon
• Spor de efect
6.2. OBIECTIVUL CAPITOLULUI
Capito lui i ~ i propune sa explice incadrarea preturilor noilor produse
in nivelul general al preturilor produselor existente, prin corelarea cu pretul
unui produs reprezentativ din a c e e a ~ i grupa de produse, similar ca valoare
de intrebuintare, fabricat in tara sau provenit din import, care poarta
denumirea de "produs etalon".
6.3. SINTEZE
Relatia dintre noutatea produselor ~ i pretu1 acestora
innoirea productiei modificarea structurii acesteia, pe ramun,
subramuri, grupe de produse ~ i produse.
130
l
Cai de infaptuire:
1). Diversificarea structurii sortimentale a produselor prin reproiectare:
-)0 imbunatatirea performantelor valorii de intrebuintare a
produse
-)0 produse in intregime noi, din punct de vedere constructiv
functional
2). Folosirea unor noi materii prime
Produs nou = produsul care se obtine cu modificari constructive sau
functionale esentiale sau care reprezinta un nou tip sau model dedit produsul
existent.
Nu se pot considera produse noi:
-)0 acelea care nu prezinta caracteristici diferite, confirmate de
beneficiari
-)0 produsele la care modificarile sunt minime, neesentiale nu aduc
avantaje deosebite nici produditorilor, nici beneficiarilor
-)0 produsele care sunt asimilate fabricate de alte unitati
-)0 produsele care se executa sub alta denumire, cu alt numar de
proiect, schita, desen.
Strategii de fundamentare a pretului noilor produse pe piata
concurentiala
Etape in stabilirea pre,uiui nouiui produs
-)0 estimarea cererii
-)0 precizarea strategiei de promovare a produsului
-)0 alegerea canale lor de distributie
Estimarea cererii
-)oeste mult mai dificil de realizat pentru produsele cu un grad ridicat
de noutate deoarece acestea se afla in afara experientei consumatorilor, iar
aceste estimari trebuie sa cuprinda inca de acum aprecieri asupra vitezei
de perisabilitate a notei distinctive a produsului considerat.
-)0 pentru un produs nou este necesara analizarea urmatoarelor aspecte:
- valoarea de. intrebuintare utilitatea pe care consumatorii 0
acorda acestuia;
ordinul de marime pentru pretul produsului, precizat pe un
interval de admisibilitate, astfel ca acesta sa fie atractiv din
punct de vedere economic pentru cumparatori;
131
- volumul vanzarilor la care poate spera producatorul pentru
diferite valori ale pretului;
- reactia la pretul vizat din partea producatorilor a vanzatorilor
produselor inlocuite prin noul produs.
! Decizia de lansare in productie va fi adoptata numai in masura in
care exista siguranta ca totalul costurilor legate de introducerea noului
produs vor fi acoperite inainte de momentul in care acesta sa devina un
.'
bun eomun, de inloeuit eu altuL
Producatorul care lanseaza produsul nou --j ereare a pietei pentru
acest produs politiea de pret pentru acoperirea costurilor inainte ca --j
libertatea sa in stabilirea pre!urilor sa se restranga --j strategii:
1. Preturile mari in prima perioada, iar concomitent eheltuieli mari
de reclama ce vor fi recuperate prin in perioadele urmatoare
2. Preturi mici inca de la inceput care sa actioneze ca 0 bariera eficaee,
protectoare, impotriva cgncurentei.
Continutul necesitatea coreHirii preturilor
Produsele noi sunt comparabile cu cele existente pe piata atat din
punet de vedere tehnie, cat al preturilor.
Prin corelare se stabilesc preturi in apropierea preturilor existente, al
caror nivel structura au fost confirmate de piata. Prin corelare se

- incadrarea preturilor produselor noi in scara preturilor produselor
similare existente, al nivelului general al preturilor in economie;
- respectarea corelatiilor necesare din interiorul preturilor dintre
preturile produselor, astfel incat aces tea sa exprime cat mai fidel
raporturile dintre valorile de intrebuintare ale produselor dintre
costurile de productie.
Comparatiile presupuse de corelare se efectueaza in mod obligatoriu
atat pentru valoarea de intrebuintare prin parametrii tehnici-functionali
constructivi, cat pentru elementele structurale ale pretu1ui noului produs,
separat pentru costuri, pe elemente primare de cheltuieli sau pe articole de
caleulatie, separat pentru venitul net, la toate formele lui de manifestare
in pret.
Corelarea preturilor inlatura mecanicismul arbitrarul in stabilirea
preturilor.
132
Alegerea unui produs etalon ~ i folosirea acestuia
in operapunile de corelare a preturilor
Produsele eta Ion sunt produse similare existente in productia indigena
sau provenite din import, cu care se pot compara noile produse in vederea
fundamentarii ~ i stabilirii preturilor acestora.
Tdisaturile produsului etalon
I. Produsul eta Ion din productie interna:
a). sa faca parte din a c e e a ~ i grupa de produse, adica sa aiba a c e i a ~ i
parametricuantificabili, a c e e a ~ i valoare de intrebuintare, sa fie
eel mai apropiat de nou1 produs din punct de vedere al parametrilor
tehnico-functionali ~ i calitate;
b). sa aiba cerere;
c). caracterul productiei produsului eta10n sa corespunda cu caracterul
productiei noului produs (serie mare, serie mica, unicat)
d). sa fie de fabricatie curenta, cuprins in planul de productia al unei
intreprinderi in perioada in care se proiecteaza noul produs
e). sa aiba 0 pondere apreciabila in productia intreprinderii fata de
a1te produse din grupa
1). pretu1 produsului etalon sa se aile intr-un raport corespunzator cu
preturile produselor din grupa; rentabilitatea sa fie cea mai
apropiata de media grupei; pretul pe unitate de efect uti1 sa fie
aproximativ egal cu eel a1 ce10rlalte sortimente din grupa.
2. Produsu1 eta Ion provenit din import:
a). pretu1 extern al produsului etalon trebuie sa fie rezultatul ultimei
tranzactii sau al unei tranzactii recente;
b). se actualizeaza preturile externe mai vechi cu ajutorul indicilor de
escaladare (sau de regresie) a preturilor, in concordanta cu tendinta
realii a evolutiei preturilor pe piata externii.
Metode de corelare a preturilor
1. Corelarea prin compararea parametrilor valorii de intrebuintare a
produselor
2. Corelarea prin compararea costurilor sau metoda calculatiilor
3. Corelarea preturilor in cadrul grupelor omogene de produse prin
barem, coeficient de calcul sau integrarein seria de preturi existenta
4. Agregarea preturilor subansamble10r, pieselor, reperelor fizice.
133
."
Corelarea preturilor pe baza valorii de intrebuintare.
Aceasta corelare se realizeaza prin compararea parametrilor
tehnici-constructivi functionali se pentru produsele a caror
valoare de intrebuintare este determinata de caracteristici
tehnico-constructive la care raportul dintre parametri trebuie sa stea la
baza raportului dintre preturile produselor in cauza.
Utilizarea metodei de corel are presupune alegerea unui numar minim
de parametri sau elemente care se compara pentru fiecare produs, pentru
ca ulterior sa se foloseasca 0 serie de procedee de reducere a lor la 0
expresie unica (metoda coeficientilor de importanta, metoda punctajului,
metoda cheilor de echivalenta, etc), sub forma coeficientului de echivalenta
a parametrilor, un coeficient me diu de corelare notat Kc.
Pretul unui produs, ca pret al noii valori de intrebuintare, se determina
prin relatia:
Pn =PexKc
in care:
Kc coeficientul mediu de corelare, determinat pe baza parametrilor
valorii de intrebuintare.
Pn - pretul noului produs.
Pe - pretul produsului etalon.
Daca produsul nou prezinta dotari suplimentare, deci elemente
constructive cu totul noi fata de produsul etalon, acestea se vor adauga la
pretul corelat cu valoarea de intrebuintare comparabila, analizate
critic:
Pn = Pe • Kc • ids'
sau
Pn = Pe • Kc + chds
in care:
ids' chds = indicele dotarilor suplimentare sau cheltuielile cu dotarile
suplimentare in raport cu produsul etalon.
Pretul rezultat din calcul in cadrul acestei metode este de fapt pretul
maxim al noului produs. Astfel, pretul, cre'scand proportional cu
valorii de intrebuintare a produsului, nu asigura eficientei econo­
mice la beneficiari prin folosirea produsului nou, ci Ie asigura la efect uti I
egal cheltuieli egale cu cele determinate de folosirea produsului vechi sau
134
l
etalon. In acest fel, tehnica noua nu este mai economicoasa de cat cea mai
veche, nu asigurii 0 ieftinire relativa a produselor, iar beneficiarii nu sunt
cointeresati innoire.
Metoda va cuprinde, deci, ~ i delimitarea sporului de efect util stabilit
~ i cuprins in pretul maxim (Pn max), ca raport intre proportia ce se va
reflecta in prettIl producatorului, pentru a-I cointeresa la innoire, ~ i propoqia
care nu se va cuprinde in acest pret, urmand ca ea sa se regaseasca ca
efect economic propagate la beneficiari. Se determina, astfel, prettIl
negociabil al noului produs:
P negociabil = Pe +Pe(Kc I)!
a
sau
P negociabil =Pn (Pn PeXl- a)'
in care:
P negociabil = prettIl noului produs delimitat prin repartizarea spo­
rului de efect intre producator ~ i cumparator;
lIa raportul de impartire a sporului de efect util cuprins in pret
intre producatori ~ i beneficiari, ca parte ce revine producatorului.
De asemenea, in cadrul metodei de corelare pe baza compararii para­
metrilor se procedeaza la stabilirea profitului minim ce va trebui asigurat
in pretul noului produs, calculat pe baza ratei profitului din pretul etalonului,
fata de costul complet de productie actualizat (adus in conditii comparabile
cu noul produs) al acestuia. Profitul minim se va putea obtine ca diferenta
intre nivelul pretului astfel determinat ~ i costul maxim.
Astfel:
Pea Cea 100 'nt.
----x =r e-IO
Pea
. . r'e
negoclabzl x
100
. b'l r'e
Cn(max) P negociabil P negocla z x-,
100
in care:
Pea = pretul actual al produsului etalon
Cea costul actualizat al produsului etalon
r' e = rata profitului, ca proportie a profitului in pretul actualizat al
etalonului.
135
·'.
Un interes deosebit pentru fundamentarea parametridi a deciziilor de
pret sunt matricele de interactiune, care permit 0 cercetare a conexiunilor
dintre elemente, in cadrul unei probleme practice date. Ele au drept
caracteristica esentiala, comuna, faptul ca permit 0 cercetare sistematica a
interactiunii dintre doua liste de fenomene care iau nastere lntr-o clasificare
cu dubla intrare. Avand in vedere gradul ridicat de extindere al acestei
metode in analiza valorii Si in studiul relatiei valoare de intrebuintare-pret,
yom exemplifica pe scurt, in cele ce urmeaza, caracteristicile ei.
Metoda matricelor de interactiune presupune trei faze distincte:
- enumerarea sau intocmirea listelor;
- analiza combinatorie;
- evaluarea solutiilor.
Etapa 1.
Se stabilesc elementele componente ale celor doua liste. Acestea pot
fi ordonate sau nu dupa 0 anumita caracteristica. In cazul matricelor "patra­
tice", liniile si coloane contin aceiasi parametrii (elemente, caracteristici),
iar in cazul matricelor "dreptunghiulare" liniile Si coloanele contin serii
diferite.
A B C D I
A
B
I
C
D
Etapa 2.
In aceasta etapa a analizei combinatorii este inclusa completarea
matricei, determinarea absentei sau prezentei relatii10r dintre termeni,
precum si sensul sau importanta acestora.
Etapa 3.
Se fac aprecieri asupra rezultatelor obtinute prin asociatiile dintre
termenii matricei.
Compararea parametrilor unii cu altii dupa enuntul "care este mai
important" (po ate fi inlocuit dupa caz cu: mai bun, preferat, etc) duce la
un numar de decizii pozitive care poate fi verificat dupa cunoscuta formula
din teoria combinarilor:
136
l
D=nx(n 1)
2
in care:
D numarul de decizii (+);
n = numarul termenilor seriei ()
Ierarhizarea parametrilor poate fi stabilita prin calcularea ponderilor
acestora fata de totalul deciziilor, obtinandu-se un coeficient de ierarhizare
care asigura 0 mai mare exactitate procedeului.
Utilizarea matricei combinex In fundamentarea prelurilor
Metoda matricei combinex poate fi folosita la fundamentarea preturilor
produselor noi pe diferite variante de optiune, definite pe baza relatiei
tehnic-economic sau pentru diferentierea preturilor produselor noi pe trepte
de calitate.
Aceasta metoda cuprinde: analiza obiectivului pentru stabilirea condi­
tiilor cerute; 0 metoda de evaluare bazata pe principiul resurselor limitate:
o scara de intervale limitate - care exclude aUlt marimile inadecvate, dit
cele excesive - folosite pentru a evalua variatiile factorilor; un ansamblu
de factori de ierarhizare masurabila, care sa reprezinte contributia adusii
de fiecare din variantele de optiune la coditiile cerute; tabelul combinex.
Punctul nodal al metodei combinex este completarea tabelului cu
nume, care in timp pentru alegerea variantei
celei mai favorabile. Schema generalizata a matricei combinex poate fi
reprezentata astfel:
Variante de Parametri
Xl X2 X3
Cifrii de
merit
optiune Ponderi
AI a2 a3
Y
I
b
ll
ZII
b
l2
z12
b
n
Zt3
zi
Y
2
b
21
Z21
b
22
Z22
b23
Z23
z2'
Y
3
b
31
z31
b32
z32
b
33
z33
z3
Notatiile simbolizeaza:
xI' x2' .... ' xm - functi
i
, parametri, elemente ale functiilor;
ai' a2' ..... ' - ponderea importantei elementelor xl ..... x
m
in ansamblu;
YI> Y2' ....·' Yn - variante de proiect, elemente constructive sau produse
supuse alegerii;
137
b
l
, b
2
, ..... , b
n
- notarea pe baza scarii apreciative a elementelor Xl'
X2'····' xm pe diferite variante de optiune Y I> Y 2'·····, Y n;
Zll'· .... ·.. , Znn - notarea combinata prin produsul dintre nota de apreciere
(b) ~ i ponderea importantei (a);
zl'····· .... ·, zn cifre de merit pe variantele de opt
iune
YI' Y2'·····, Y
n
.
Aplicarea acestei tehnici de calcul presupune notarea pe baza unei
scari apreciative a functiilor parametrice, elementelor, etc., pe diferite
variante de optiune. Pentru aceasta, fie care din elementele "x" se incadreaza
lntr-un domeniu de alegere, care merge de la limita inferioara, care
constituie "conditia cea mai putin favorabila dar corespunzatoare" pana la
o limita superioara care constituie "conditia optima ce poate fi realizata in
practica". Scara apreciativa cea mai utilizata este scara liniara, propor­
tionaUi, datorita u ~ u r i n t e i folosirii ei. Scara apreciativa standard cuprinde
notari cuprinse intre 90 (900) ~ i 70 (700). Cifra 70 este folosita pentru
notarea punctului limita al scani, respectiv conditia cea mai putin favorabila,
dar corespunzatoare. Punctul limita maxima al searii este 90 ~ i indica
conditia foarte buna, optima, ce poate exista in practica. Construirea scani
pleadi de la idee a ca cifra 100 ar indica perfectiunea tehnici'i, costa prea
mult ~ i nu se justifica economic. Ca urmare, 0 performanta notata cu 90
nu reprezinta maximul absolut, ci optimul practic. Nota 91 indica deja
excesivul, ce trebuie exclus din calcule, iar 69 0 conditie ce nu poate fi
acceptata de la inceput.
Pe baza modelului se pot determina ~ i preturi1e diferentiate pe cele
3 calitiiti care se stabilesc astfel:
PpcallK == CcallK +Ccal/K x r Nvn *icK
100
in care:
PpcallK pretul de productie diferentiat pe calitatea K;
Ccal/K = costul de productie pe calitatea K;
rNvn = rata normala a venitului net pentru produsul respectiv;
icK = indicele de corelare a rentabilitatii pe calitatea K.
Corelarea preturilor prin compararea costurilor
Aceasta metoda de corelare este cea mai frecvent utilizaHi In
fundamentarea preturilor ~ i are ca scop determinarea eficientei noului
produs, pe baza diferente10r de cheltuieli de productie antecalculate, fata
de produsul etalon.
138

Principala conditie pentru asigurarea unei corelari corespunzatoare
pe baza calculatiei consta in corecta determinare a celor doua niveluri ale
costurilor care se compara ~ i care reflecta intr-un fel raportul dintre valorile
de intrebuintare ale produselor comparate. Compararea costurilor celor
doua produse se bazeaza pe antecalculatia intocmita pentru produsul nou
~ i calculatia actualizata a costului produsului etalon.
Compararea costurilor complete ale celor doua produse reprezinta
un prim factor de apreciere a incadrarii noului produs in nivelul general
al preturilor pentru produsele din grupa sau subgrupa din care fac parte.
Dad costurile:
a) Sunt apropiate atunci:
>- Noul produs i ~ i va gasi un loc potrivit printre produsele din
grupa sau subgrupa din care fac parte;
>- Procesul de corel are poate continua cu determinarea elementelor
de venit ~ i , inclusive, a preturilor pentru produsul nou.
a) Prezinta diferenle mari atunci:
.:. Etalonul a fost ales in mod necorespunzator ~ i deci nu este
elementul de comparare cel mai potrivit.
.:. Continuarea corelarii este inutila pentru ca dezechilibrul dintre
costuri se va repercuta ~ i asupra preturilor.
Preturile de produclie se stabilesc pe baza formulei:
rn
Pn Cn+Cnx ,
100
unde:
Pn = pretul noului produs;
Cn = costul total unitar al produsului nou;
rn rata rentabilitatii noului produs.
Metoda nu presupune preluarea mecanica a ratei rentabilitatii
din pretul etalonului ~ i transpunerea acesteia in pretul noului produs.
Marimea ratei venitului net in pretul produditorului, ca rata a rentabilitalii
totala raportata la costuri, se analizeaza ~ i in functie de ponderea noului
produs astfel incat pretul noului produs sa influenteze pozitiv rata medie
a rentabilitatii pe intreprindere, pe grupa de produse. In acest fel se vor
reflecta in nivelul rentabilitatii noile conditii in care se oblin produsele
proiectate.
139
Corelarea preturilor in cadrul baremelor
Baremele de pre! se prezinta sub forma unor tabele, in care pretu1 se
afIa deja calculat in functie de variatia parametrilor procesul de
stabilire a unui pre! la un produs nou constand in stabilirea grupei de
varia tie a parametrilor, in care se incadreaza aplicarea pre!ului
corespunzator.
Pentru a elabora un barem este necesara gasirea, in general a 2
parametri esen!iali, de care sa se tina seama la construirea unei serii de
preturi, in care sa se calculeze primul ultimul termen al seriei, dimanand
de determinat ralia de La construirea unui barem de preturi se
tine seama de faptul ca unul din parametri de baza este fix, iar ceHilalt
variabH, diferentierea Iacandu-se cu ajutorul unei ra!ii care poate fi
constanta sau regresiva (ori progresiva). In cazul unei ralii constante, aceasta
se ca1culeaza dupa formula:
r = P" - PI
n - I
in care:
r = ratia;
P
n
= pretul ultimului termen al seriei;
P
1
= pretul primului termen al seriei;
n = numarul de termeni.
Baremul de preturi se prezintii sub forma unui tabel in care pretul
diutat se la locul de intersectie a randului cu coloana reprezentand
cei doi parametri
Barem de pret
Sortimentul
(parametru)
0
1
2
3
...
...
...
n-I
n
,
Costul
1
C
1
C, + rc
C
2
+ rc
...
...
...
C
n
_,+ rc
C
n
Profitul
2
1C
I
1C
1
+ rg
1C
2
+ r"
...
...
...
1C,,_1 + r"
1C"
Pret ell ridicata
3
PR
1
PR
1
+ TpR
PR
2
+ TpR
...
...
. ..
PR
II
_
1
+ TpR
PR"
140
La elaborarea unui barem se parcurg mai multe faze, anume:
pregatirea, calculul, verificarea posibilita!ilor pastrarii nivelului de pre!
finisarea baremului.
Calculele privind elementele structurale ale pretului se efectueaza
pentru fiecare marime in parte, atat la prima pozitie de barem (primul
rand), cat la ultima pozitie din barem (ultimul rand ultimul termen al
seriei). Dupa calcularea primului ultimului termen, cunoscandu-se
numarul de termeni se poate calcula ratia pe baza ei, preturile din
cadrul seriilor.
Astfel:
c -c
r = I • C C + r . C = C + r
c n
fI
1 '2 I c' 3 2 c
PR
n
-PR,
n 1 ; PR
2
PR + r . PR =PR + r
, PR' 3 2 PR
Coeficientii de calcul
Coeficien!ii de calcul reprezinta 0 alta forma simplificata operativa
de stabilire a preturi10r prin corelare, care se de baremele de
preturi prin aceea ca nu contine preturile gata calculate, ci numai
coeficienti sau formule pe baza carora, in functie de anumite elemente
caracteristice, se calculeaza preturile cu
Stabilirea preturilor cu ajutorul unor coeficienti sau normative este
precedata de determinarea eoeficientului, pe baza relatiei:
P"
K =-, de unde:
C
e
K - coeficient de proportionalitate intre cost-pret
C
e
, Pe - eostul, pretul produsului etalon
C
i
, Pi - costul, pretu1 produsului "i" din serie.
Existenta coeficientului de ealeul pentru un anumit produs sau grupa
de produse eli mini necesitatea corelirii pretului fiecarui sortiment in parte,
141
eorelarea fiind efeetuata odata eu stabilirea eoefieientului, pentru care
trebuie acordata 0 atentie deosebita.
o varianta a metodei 0 reprezinta fundamentarea tarifelor pentru
diferite operatiuni prestate, in funetie de manopera. Relatia de deterrninare
a tarifului este:
T=m+mxK,
mr
cheltuieli indirecte + profitul
K =
manopera
K=T-m
m
unde:
T = tariful
m = manopera
K = eoeficient
In cadrul unei serii de operatiuni pHitite la tarife diferentiate in funetie
de manopera, stabilirea tarifelor pe operatiuni se va efeetua pe baza unui
coeficient sau norrnativ de calcul prestabilit a cheltuielilor eu manop era,
dupa relatia:
T; m
i
+mi xK
Stabilirea coeficentului K este precedata de 0 fundamentare pe baza
articolelor de calculatie a tarifului pentru 0 operatiune etalon.
Corelarea in cadrul seriilor de preturi
Aceasta metoda de stabilire a preturilor consta in incadrarea pretului
noului produs in seria de preturi existenta potrivit dimensiunilor sau altor
pararnetri luati ca baza pentru stabilirea preturilor respective. In eazul
ineadrarii noului pre! in interiorul seriei, operatiunea se interpol are,
iar eand aeesta seria, extrapolare.
Se metoda bazata pe seriile de preturi intrueat, fiind yorba
de 0 varietate de sortimente, totalitatea prelurilor acestei familii de produse
intr-o ordine, de regula erescatoare, forrneaza 0 serie de preturi.
In situatia unor produse noi care se ineadreaza, prin parametrii lor,
inauntrul seriei sau in prelungirea ei, preturile se pot stabili prin interpolare
sau extrapolare, spre exemplu, eu ajutorul ecuatiei unei drepte ee treee
prin doua puncte date, anume:
142
a). pentru interpolare:
b). pentru extrapolare:
P =p+
p-p
°x(x -x) 1
n 1 n I,
Xl -Xo
in care:
p = pretul sortimentului nou;
n '
p p = pretul sortimentelor vecine cu sortimentul nou;
P 0
X X
X = parametrii celor 3 sortimente (nou cele doua sortimente
n"1' 0
veeine eu sortimentul nou).
Avantaje ale metodei:
a). permite corel area pretului noului produs nu numai cu pretul unui
singur produs, ci cu doua sau mai multe preturi reale sau cu toate preturile
ajustate din grupa respectiva. Prin celelalte metode de corelare in special,
pe baza de antecalculalie sau prin agregare, pretul se prin corelare
cu pretul unui singur produs luat etalon a carui alegere este de multe
subiectiva. In timp, pe baza seriilor de preturi, prin ajustarea lor cu
ajutorul un or functii corespunzatoare, se pot stabili corelatii mult mai
exacte intre preturile diferitelor sortimente, limitand posibilitatea aparitiei
unor anomalii intre preturile sortimentelor din grupa sau subgrupa respectiva
de produse;
b). prin aceasta metoda se iau in considerare, in mai mare masura,
interesele beneficiarului, punandu-se accent pe valoarea de intrebuintare a
produselor;
c). prin folosirea metodei seriilor de preturi se asigura 0 mai mare
operativitate in stabilirea preturilor, intrucat nu mai este necesara opera­
tiunea de determinare a fiecarui element din structura pretului.
Aplicarea acestei metode de corel are este conditionata atat de existenta
unor sortimente de produse cu de intrebuintare asemanatoare, care
sa poata fi intr-o anumita ordine, a1catuind 0 serie statistica, cat
existenta unei anumite legaturi de dependenta intre valoarea de intre­
buintare cheltuielile de productie. Deci, ea nu poate fi aplicata la stabilirea
preturilor tuturor produselor, dar aeolo unde se poate forma 0 serie de
preturi, ar trebui folosita eu prioritate.
143
Corelarea preturilor prin metoda agregarii
In aplicarea acestei metode se are in vedere faptul cii unele produse
noi sunt compuse din subansamble ~ i rep ere care au preturi stabilite (sau
se pot stabili), iar formarea pretu1ui noilor produse se face, in general,
prin insumarea preturilor subansamblelor ~ i reperelor componente. Prelul
produsului nou se determina prin adaugare sau scadere la ~ i din pretu1
produsu1ui etalon a costurilor ~ i dupa caz, a profitului, a impozitului indirect
~ i a adaosului comercial aferent pieselor componente ale nou1ui produs,
pe care acesta Ie are in plus sau in minus, fata de produsu1 etalon. Cotele
de profit, impozit ~ i adaos comercia1 folosite pentru piesele componente
sunt cele corespunzatoare produsului etalon.
Re1alia de agregare este:
m
p="\:'p+c
11 Ie 111 .L..J
i=l
sau
II! t
~ l =LP;e + LP
j
+C
m
i=l j=l
in care:
p prelul noului produs;
~ : preturile produselor (subansamblelor) componente comparabile
cu cele ale produsului etalon;
p = preturi1e produselor (subansamb1elor) originale;
d cheltuielile privind montajul.
m
6.4. APLICATII $1 STUDII DE CAZ
1) F olosind date1e din tabelul urmator sa se determine nivelul pretu1ui
negociat ~ i a1 pretului de factura pentru un produs daca se cunosc urmatorii
parametri ai valorii de intrebuintare:
Parametrul 1 este mai important dedit toli ceilalti.
Parametrul 2 este mai important dedit parametrul 4.
Parametru1 3 este mai important dedit 2 ~ i 4.
Nr. crt. Parametrii UIM Produsul etalon Produsul nou
1 Uitimea de lucru Xl mlm 23,10 18,9
2 Capacitatea liizii x
2
m
3
2,99 2,47
3 Numiirul de cicluri X3 cicluri/ora 50700 50700
4 Greutate X4 Kg 60605 53319
Pret productie Lei 391.950
144
- -
Rezolvare.
a). Determinarea ponderilor gSj ale parametrilor prin analiza valorii
matricea de interactiune a parametrilor.
Parametrii Total plusuri parametru (d) gSj Xl X3
X
2
x
4
°
0,50 + + + 3 Xl
- 1 0,17 + - Xl
°
2 0,33 +
°
~ - +
x
4
° ° °
i valoarea de Intrebuintare 6 1
d
gSj =
D
gs] = ~ =0,50
gS2 ="6
1
=0,17
2
gS3 =- = 0,33
6
o
gS4 =- =0.
6
b). Determinarea coeficientului de corelare pe fiecare parametru.
K = 18,9 =0818
] 231 '
,
7
K =2,4 = 0 826
2 2,99 '
K =50700 =1
3 50700
53319 =088
60605 '
c). Determinarea coeficientului mediu de corelare Kc:
145
KC = L.
4
gSj x Kt = 0,50 x 0,818 + 0,17 x 0,826 + 0,33 x 1 + 0 x
i=1
0,88 0,87942
Pretul noului produs:
Pn = Pe x Kc 391.950 x 0,87942 = 344.689 lei
Pretu1 de factura:
Pret factura Pn xl, 19 410.180 lei
2) Sa se construiasca un barem de pret (pana la pretul de factura)
pentru un produs realizabil in 6 sortimente; se cunosc costul sortimentului
1 (C
l
) este 400.000 lei, costul sortimentului 6 (C
6
) este 900.000 lei, rata
profitului este 10%.
Rezolvare.
Sortimentul
SI
S
S
S
S
S
- - - - - ~ - - -
Cost
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
Profit
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Pretu1
producatoru1ui
440.000
550.000
660.000
770.000
880.000
990.000
TVA
83.600
102.520
121.440
140.360
159.280
178.200
Pret factura
523.600
654.500
785.400
916.300
1.047.200
1.178.100
900.000-100.000= 100.000
Ratie cost
6-1
10
1!1 =400.000X- =40.000
100
10
1!1 = 900.000x- 90.000
100
· - 90.000 - 40.000 10 000
R t
a,Ie 1! - 6 -1 =.
Pretul producatorului 1 = 400.000 + 40.000 = 440.000
Pretul producatorului 6 900.000 + 90.000 = 990.000
146
· d 990.000 - 440.000
Ra
t
Ie pret pro ucator = =110.000
6-1
Pret factura 1 440.000 x 1.19 = 523.600
Pret factura 6 = 990.000 x 1.19 = 1.178.100
Rat
ie
pret factura = 1.178.100 - 523.600 = 130.900
6 1
TVA) 440.000
x
0.19 83.600
TVA
2
= 990.000
x
0.19 = 178.200
Ratie TVA = 178.200-83.600 == 18.920
, 6-1
3) Sa se stabileasca pretul cu ridicata al producatorului pentru un
rulment cu greutatea de 2,2 kg.
Corelarea se face cu doua tipuri de rnlmenti care au greutatea de 1,8 kg
respectiv 2,4 kg care au preturile de productie stabilite de 480.000
lei/bucata respectiv 540.000 lei/bucata.
Aplicand formula pentrn interpolare se obtine:
Pe - Pe ( )
Pn =Pel + 2 I x\Gn-Ge
l
Ge
2
Gel
Pn =480.000+ 540.000-480.000 x(2,2-1,8)=
2,4 -1,8
6.5. iNTREBARI CHEIE
Cum definiti produsul etalon?
Ce trasaturi trebuie sa prezinte un produs pentru a fi considerat etalon?
Ce intelegeti prin spornl de efect?
Cum se iau in calcul la pretul produsului nou (P) dotarile supli­
mentare?
Prin ce difera coeficientii de calcul de baremele de preturi?
6.6. 'PROBLEME PROPUSE
1). Sa se determine pretullimita economidi daca Pe = 2.750.000 lei,
Ce = 2.570.000 lei, Pn 3.217.980 lei se faptul ca spornl de
efect va fi impartit 3/5 in favoarea consumatornlui.
147
2). Se proiecteaza un produs nou in 3 variante. Parametrii principali
care se folosesc la aprecierea valorii de intrebuintare sunt in relatiile
urmatoare unul fata de celalalt: X211 determina pe X4; X5 este determinat
de X4; X3 este cel mai important; X2 este determinat de Xl.
N otele de apreciere acordate celor 5 parametri sunt:
Var. 1: bll=78; b12=83; b13=72; b14=89; b15 =73
Var. 2: bll=83; b12=87; b13=85; b14=9l; b15 =79
Var. 3: bll=75; b12=83; b13=82; b14=79; b15 =89
Care este varianta optima?
3). Se proiecteaza un produs nou in 2 variante V I ~ i V2. Parametrii
principali sunt: XI' X
2
, X
3
, X
4
; XI este cel mai important, x3 11 determina pe
x2, tar x
2
pe x
4
.
Notele de apreciere acordate celor 4 parametri in cadrul variantelor
proiectate sunt:
I. b
ll
= 80 TI. b21 = 75 TIl. b
31
= 86
bl2 = 88 b
22
= 80 b
32
= 86
b13 = 89 b23 = 85 = 85 b
33
= 96 = 85 = 85 b
l4
b
24
b
34
a). Sa se determine varianta optima;
b). Produsul proiectat se caracterizeaza prin modificiiri cantitativ
functionale ale valorii de intrebuintare, fata de un produs etalon, astfel:
VI kl = 1,05 V
2
kl = 1,05
V3
kl = 1,07
k2 = 1,03 k2 = 1,04 k2 = 1,04
k3 = 1,03 k3 = 1,02 k3 = 1,05
k4 = 1,01 k4 = 1,00 k4 = 1,03
Diferentele constructive necomparabile cu etalonul sunt pentru toate
variantele proiectate de 45.800 lei.
Pretul produsului etalon (Pe) este de 450.000 lei, iar costul etalonului
(Ce) de 70.000 lei.
Sa se stabileascii pretul ~ i costul maxim al noului produs in cadrul V I
~ i V
2
.
4). Sa se proiecteze un produs nou in 3 variante. Parametrii principali
care se folosesc la aprecierea valorii de intrebuintare sunt xI' x
2
, x3 ~ i x
4
.
xI este cel mai important;
x
2
11 determina pe x
3
;
x
4
11 determina pe x
2
.
l
148
Notele de apreeiere aeordate eelor patru parametri in eadrul variantelor
proiectate sunt:
Varianta 1 bII = 80 Varianta 2 = 75 Varianta 3 86 b
21
b
31
b
l2
= 80 b
22
80 b32 = 86
b13 80 b
23
= 80 b
33
= 85
b
J4
= 80 = 85 b
34
=85 b
24
a). Sa se delimiteze varianta optima.
b). Considedind ea eele trei variante proieetate pot reprezenta trepte
de calitate ale produsului, sa se arate, care dintre ele eorespund ealitatii 2
3;
c). Produsul proiectat se caracterizeaza prin modificari constructive
ale valorii de intrebuintare fata de un produs etalon astfel:
kJ = 1,05 kl = 1,05
1,03 1,04 k
z
k
z
k3 1,03 k3 = 1,02
k4 = 1,01 k4 1,00
Diferente1e constructive necomparabile eu etalonul sunt pentru toate
variantele proiectate de 42.000 lei.
Pretul Pe == 800.000 lei, iar Ce = 700.000 lei.
Sa se stabileasca prettI I eostul maxim al noului produs in cadrul
celor 3 variante proiectate.
d). Daca intre produeator cumparator se negoeiaza un eoefieient de
imparlire a sporului de efeet, rezultat din fundamentare eorelare, euprins
in pretul noului produs de rin formularea produeatorului, sa se stabileasca:
pretul limita eeonomiea eostul maxim eorespunzator.
e). Sa se interpreteze suceint rezultatele problemei.
BIBLIOGRAFIE
);> M. Gilleta "Les prix. Politique, Strategies et Tactiques des Entreprises ",
Edltura Eyrolles, Paris, 1990.
);> T., Dumitrescu D., Floricel c., Alexandru F., Vuta M., Cufegere de
aplicalii practice studi! de caz fa disciplina Prefuri $I Concurenfa, Ed.
Didactica Pedagogica, 1999
);> T., Dumitrescu D., Floricel C., Alexandru F., "Pre/uri concurenfii ",
Ed. Didactica Pedagogica,
);> Mo§teanu, T., "Preturi, echilibru concurenfial §i bunastare sociala ", Ed.
Economica, 200 1
149
TEMA NR. 7
AJUTORUL DE STAT
7.1. CONCEPTE CHEIE
• Ajutor de stat
• Notificare
• Autorizare a ajutorului de stat
• Ajutor individual
• Schema de ajutor de stat
• Fumizor de ajutor de stat
• Regulamente de acordare de ajutor de stat
• Intensitate bruta
• Intensitate neta
• Costuri eligibile
• Firma aflata in dificultate
7.2. SINTEZE
Ajutorul de stat inseamna orice SPflJlll, indiferent de forma, din
surse de stat, acordat de autoritati publice sau de alte organisme care Ie
administreaza in numele statului.
EI se concretizeaza in transferuri de fonduri publice catre un agent
economic; renuntarea la unele venituri viitoare care asigura unui agent
economic un beneficiu (de natura economica sau financiara), pe care nu
l-ar fi obtinut in absenta acestor masuri.
Ajutorul existent este considerat ajutor individual sau 0 schema de
ajutor daca una din conditiile de mai jos:
);- Exista inainte de intrarea in vigoare a legii ajutorului de stat;
);- A fost autorizat de Consiliul Concurentei;
);- Consiliul Concurentei nu a luat una din deciziile urmatoare:
- Recomandarea de anulare sau de modificare a ajutorului existent;
150
- Oprirea acordi.irii ajutorului existent;
Impunerea unor conditii ~ i obligatii care sa asigure compa­
tibilitatea ajutorului cu dispozitiile legale.
Schema de ajutor de stat care este un sistem
pe baza caruia se pot acorda alocari spe­
cifice de ajutoare agentilor economici.
Ajutorul de stat
poate lua forma:
<
Ajutor de stat individual, respectiv orice
forma de ajutor ce nu se acorda pe baza
unei scheme de ajutor
Pentru a se Incadra in sfera ajutorului de stat, ajutorul analizat trebuie
sa fie caracterizat de urmatoarele elemente:
)io> Sa constituie un avantaj (avantajul poate fi sau nu poate fi acordat
in mod gratuit);
)io> Sa fie fumizat din surse de stat de catre autoritati publice sau alte
organisme care la administreaza in numele statului;
Notiunea de stat trebuie inteleasa in sens larg, incluzand:
- autoritati pub lice centrale;
- autoritati publice locale.
In categoria altor organisme, se includ:
- institutii financiare ~ i de credit;
- asociatii profesionale;
- societati comerciale.
Pentru ca 0 masura sa fie incadrata in categoria ajutorului, trebuie ca
aceasta sa-i fie atribuita statului ~ i sa fie finantata din resurse ale acestuia.
Practica intema!ionala considera ca 0 masunl care este initiata de stat
(direct sau indirect) ~ i care confera un avantaj unui agent economic, dar
nu impune 0 sarcina suplimentara pentru bugetul de stat, nu constituie
ajutor de stat.
)io> sa favorizeze numai anumiti agenti economici sau productia numai
a anumitor bunuri sau servicii;
o conditie ca 0 masurii sa constituie ajutor de stat este satisfacerea
criteriului selectivitatii, adidi de ea trebuie sa beneficieze numai anumiti
agenti economici, anumite bunuri, servicii sau regiuni.
)io> sa distorsioneze semnificativ concurenta ~ i afecteaza aplicarea
corespunzatoare a acordurilor intemationale la care Romania este
parte.
151
Din acest punct de vedere, in categoria ajutorului de stat includem:
• Subventii, inclusiv subventii de export;
• Anulare de datorii sau preluarea pierderilor;
• Exceptari, reduceri sau amanari de la plata taxelor impozitelor;
• Renuntarea la obrinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor
pub lice, inclusiv acordarea unor Imprumuturi cu dobanzi pre fe­
rentiale;
• Garantii acordate de stat sau de alte organisme pub lice in conditii
preferentiale;
• Participari cu capital ale statului sau a altor institutii pub lice, daca
rata de rentabilitate a acestor investitii este mai mica decat cea
anticipata de un investitor privat prudent care este considerata
normala;
• Reduceri de pre! la bunurile furnizate la serviciile prestate de
catre autoritati pub lice care administreaza resurse ale statului,
inclusiv vanzarea unor terenuri ce apaqin domeniului privat al
statului la preturi sub pretul pietei.
exista alte masuri ajutoare de stat care nu intra sub
incidenta legii, dintre acestea enumeram:
- masuri de natura fiscala care sunt parte a normelor fiscale interne,
aplicabile tuturor agentilor economici;
- ajutoare acordate pentru Inlaturarea efectelor cauzate de dezastre
naturale sau de evenimente exceptionale;
- ajutoare sub forma serviciilor publice generale pentru activitatea
economica, cu conditia de a nu favoriza anumite sectoare sau agenti
economici;
- Imprumuturi sau garantii acordate de organisme publice care admi­
nistreaza resurse ale statului, In conformitate cu conditiile de pe piata;
- participari cu capital ale statului sau a altor institutii publice, dadi
rata de rentabilitate a acestor investitii este estimata a fi cel putin egala cu
cea anticipata de un investitor privat prudent;
- ajutoare cu caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu
conditia sa fie acordate rara discriminare in ceea ce originea
produselor ori a serviciilor implicate.
Orice ajutor de stat trebuie autorizat de Consiliul Concurentei
avandu-se in vedere efectele asupra concurentei. Notificari privind schemele
de ajutor de stat ajutoarele de stat individuale vor fi avizate in prealabil
de catre Oficiul Concurentei.
Exceptie: ajutorul acordat unui agent economic, Intr-o perioada de
pana la 3 ani, In valoare totaHi de 1 miliard lei, este considerat a fi autorizat
nu cade sub incident a obligatiei de notificare.
152
Acest prag poate fi actualizat prin ordin al Consiliului
Concurentei.
Pragul minim se va aplica la totalul sumelor acordate ca ajutor sub
pragul minim, neafecHind posibilitatea beneficiarului da a obline alte
ajutoare cu condilia ca acestea sa fie autorizate de Consiliul Concurentei.
Perioada de trei ani mentionata va incepe sa curga din momentul la
care beneficiarul primul ajutor de stat aflat sub pragul minim.
In cadrul Uniunii Europene valoarea maxima totala a pragului de
minimis este de 100.000 euro pe firma, pentru 0 perioada de trei ani.
Scopul controlului ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice
sau de organisme care administreaza surse ale statului este de a urmari
masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential
normal, intr-o economie de piata in care pretul produselor serviciilor se
regleaza in functie de cerere oferta.
Exista cazuri in care ajutorul de stat nu se acorda in forma baneasca,
in aceste conditii, pentru verificarea respectiirii pragului minim se va calcula
echivalentul in lei.
Caracteristicile calculului echivalentului in lei:
>- Calcularea echivalentului banesc al ajutorului acordat sub diferite
forme se realizeaza inainte de prelevarea oricaror impozite directe;
>- Orice ajutor ce urmeaza a se primi in viitor trebuie actualizat la
valoarea prezenta a acestuia;
>- Rata de actualizare rata de referinta utilizate pentru calcularea
ajutorului in cazul unui imprumut cu dobanda redusa vor fi rata
medie activa a dobanzii practicata de bancile comerciale, in
momentul acordarii ajutorului;
>- Echivalentul banesc al unui imprumut cu dobanda redusa reprezinta
diferenta dintre dobanda datorata calculata la rata de referinta
dobanda platita efectiv;
>- Echivalentul banesc al unei scutiri de impozit reprezinta economia
Iacuta la plata in anul respectiv;
>- In cazul garantarii unor imprumuturi, echivalentul banesc, pe un
an dat, se poate calcula fie la fel ca echivalentul in bani pentru
imprumuturile cu dobanda redusa, dupa ce au fost scazute primele
de asigurare platite, fie ca diferenta intre suma garantata
nerambursata multiplicata cu factorul de risc orice prima de
asigurare pHitita.
Factorul de rise se calculeaza pe baza experientei acumulate pe
parcurs, luand in calcul inregistrate in cazuri similare, respectiv
153
imprumuturi acordate in conditii (ramura, sector, marimea firmei,
nivelul activitatii economice).
Evaluarea se va face distinct pentru ajutoarele de stat individuale
pentru cele ce sunt scheme de ajutor de stat.
Astfel, evaluarea unui ajutor individual se efectueaza pomind de
la modalitatile concrete de acordare, care pot lua una din formele de mai
jos:
1. subventie,
2. anulare de datorii
3. preluarea pierderilor,
4. exceptari de la plata taxelor impozitelor,
5. reduceri de la plata taxelor a impozitelor,
6. amanari de la plata taxelor a impozitelor,
7. etc.
Pentru fiecare din aceste forme se precizeaza:
• valoarea totala a ajutorului de stat, cu anuala a
acesteia,
• descrierea detaliata a regulilor conditiilor de aplicare pentru
fiecare modalitate concreta,
• precizarea intensitatii ajutorului de stat, regimul de impozitare
pentru ajutorul respectiv,
• specificarea costurilor ce au stat la baza calcularii ajutorului de
stat,
• precizarea proportiei in care sunt asigurate fondurile necesare
unui ajutor de stat din acorduri exteme de finantare.
Evaluarea ajutorului sub forma schemelor de ajutor se face por­
nind de la scopul acestora de la justificarea lor, precizandu-se ce tip de
ajutor este:
)0- pentru cercetare dezvoltare,
)0- pentru intreprinderi mici mijlocii,
)0- pentru protectia mediului inconjurator,
)0- pentru instruirea angajatilor pentru crearea de noi locuri de
munca,
)0- pentru dezvoltare regionala,
)0- pentru promovarea sanatatii a invatamantului,
)0- pentru promovarea culturii conservarea patrimoniului natural,
)0- ajutor acordat sectoarelor in care existii probleme de supracapacitate,
pentru rationalizarea structurii ramurii,
)0- ajutor general pentru promovarea exporturilor,
)0- combinatii ale celor de mai sus.
154

Suma totaHi estimata a ajutorului acordat sub forma schemei de ajutor
de stat trebuie defalcata pe fiecare an, precizandu-se numarul estimat al
agentilor economici ce beneficiaza de alocari specifice conform schemei
de ajutor, precum ~ i suma medie ce se va acorda anual fiediruia .
. A ~ a cum mention am anterior, autoritatile publice sau alte organisme
ce administreaza surse de stat au obligatia, in calitate de fumizor al unui
ajutor de stat, sa notifice la Consiliul Concurentei:
• Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou,
• Orice modificare a unui ajutor deja existent.
Notificarea permite Consiliului Concurentei sa analizeze compatibi­
litatea ajutorului cu un me diu concurential normal, evaluand:
- efectele pozitive asupra dezvoWirii unor activitiiti economice sau
a anumitor zone comerciale,
- efectele negative asupra concurentei.
Notificarea ajntoarelor de stat se va face prio completarea noni
formnlar tip ce cnpriode ioformatii ~ i date corecte, exacte care sa
permitii evalnarea compatibilitiitii ajntornlni de stat en dispozitiile
legale.
Consiliul Concuren!ei va examina notijicarea ~ i va da unul din
urmiitoarele riispunsuri:
- daca miisura notificata nu este considerata ca fiind ajutor de stat,
va emite 0 decizie in care sa precizeze acest fapt
- daca se constata ca masura notificatii nu prezinta indoieli cu privire
la compatibilitatea cu legea, va emite 0 decizie de autorizare
- dacii se constata ca masura notificata prezinta indoieli cu privire
la compatibilitatea cu legea, va decide deschiderea unei investigatii,
putand sa autorizeze ajutorul de stat prin impunerea unor conditii
sau obligatii care sa asigure functionarea normala a mediului
concurential ~ i neafectand aplicarea corespunzatoare a acordurilor
internationale la care Romania este parte
- va interzice acordarea ajutorului de stat, in cazul in care acesta
denatureaza semnificativ mediul concurential normal, afectand
aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care
Romania este parte.
In cazul in care se ia 0 decizie de interzicere a unui ajutor de stat,
daca acesta a fost acordat, va fi anulat ~ i recuperat de catre furnizorul
ajutorului sau rambursat de ditre beneficiar.
Daca Consiliul Concurentei nu va Iua una din masurile mention ate in
term en de 30 de zile de la data la care notificarea a devenit efectiva,
ajutorul poate fi acordat in timp legal ~ i va deveni ajutor existent.
155
Orice ajutor de stat, chiar dadi nu d e p a ~ e ~ t e limita de 1 miliard,
trebuie raportat la Consiliul Concurentei care va inventaria ajutoarele indivi­
duale dar ~ i schemele de ajutor. Acesta monitorizeaza ajutoarele acordate
prIn:
).> supravegherea respectarii prevederilor din actele normative pe baza
carora s-au acordat ajutoarele de stat dar ~ i a indeplinirii deciziilor
luate de Consiliul Concurentei,
).> supravegheaza modul de acordare a ajutoarelor de stat cu privire
la utilizarea fondurilor publice, conform cu programele guverna­
mentale in derulare,
).> evalueaza dimensiunea ajutorului de stat, in fiecare an avand obli­
gatia sa raporteze aceasta marime la Bruxelles, la Comisia de
Concurenta dar sa ~ i publice raportul in Monitorul Oficial.
).> propune masuri pentru obtinerea rezultatelor anticipate la acordarea
ajutoarelor de stat.
in Romania, au fost elaborate mai multe regulamente ce vizeaza
acordarea unui ajutor de stat in urmatoarele domenii:
1. regulament privind ajutorul de stat regional ~ i ajutorul de stat pentru
intreprinderi mici ~ i mijlocii;
2. regulament privind ajutorul de stat pentru salvarea ~ i restructurarea
firmelor In dificultate;
3. regulament privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor;
4. regulament privind ajutorul de stat pentru cercetare ~ i dezvoltare;
5. regulament privind ajutorul de stat pentru protectia mediului.
Ajutorul de stat regional are urmatoarele obiective:
).> dezvoltarea durabila a regiunilor slab dezvoltate prin incurajarea
investitiilor ~ i a crearii de noi locuri de munca;
).> favorizeaza extinderea, modernizarea, diversificarea activitatii
agentilor economici din aceste regiuni.
Ajutorul de stat poate fi acordat pentru:
• investi!ia initiaHi, adica a unei investitii in capital fix, legata de
crearea unei noi unitati, extinderea uneia existente sau inceperea unei
activiHiti care implica schimbari in procesul de fabricatie, prin rationalizare,
diversificare, modernizare.
Nu se include in categoria investitiilor initiale investitia de inlocuire.
156
~
• pentru operare, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
- ajutoarele sa fie justificate prin contribu!ia lor la dezvoltarea
regional a;
- nivelul ajutoarelor sa fie proportional cu marimea dezavantajelor
pe care sa Ie atenueze.
Acest tip de ajutor este limitat in timp va fi redus progresiv.
• pentru intreprinderi mici mijlocii, sub formele:
- ajutoare pentru investilii in imobiliziiri corporale necorporale
cu indeplinirea conditiilor:
1. intensitatea bruHi a ajutorului sa nu 15%, pentru
intreprinderile mici;
2. intensitatea bruta a ajutorului sa nu 7,5%, pentru
intreprinderile. mijlocii.
Intensitatea bruta a ajutorului reprezinta cuantumul ajutorului exprimat
ca procent din costurile eligibile ale proiectului, to ate date Ie fiind cele din
inaintea aplicarii impozitelor directe.
Intensitatea neta a ajutorului reprezinta cuantumul ajutorului net, dupa
impozitare, exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului.
In cazul in care se acorda un ajutor sub 0 alta forma dedit subventie,
cuantumul ajutorului va fi echivalentul - subventie al acestuia.
- ajutoare pentru servicii de consultanlii, alte servicii activitii/i,
daca indeplinesc condi!iile:
I. pentru servicii furnizate de consultanti externi, ajutorul brut nu
50% din costuri, iar serviciile prestate nu constituie 0 activitate
permanenta sau periodica nu sunt legate de activitatea normaia a firmei
(servicii de consultanta fiscaUi fiscala, juridica, publicitate);
2. pentru participare la targuri expozitii, ajutorul brut nu
50% din costurile suplimentare ce rezuWi din inchirierea, amenajarea
organizarea standului de prezentare.
Ajutorul de stat pentru salvarea restructurarea firmelor in
dificultate poate fi justificat de:
? considerente de politica regionala sociala
? importanta de rolul pozitiv pe care-l au in economie intreprnderile
mici mijlocii
? de dorinta de a mentine 0 structura de piata competitiva in cazul
in care dispari!ia unor firme ar conduce la crearea unei situatii de
monopol sau de oligopol
o firma este considerata ca fiind in dificultate atunci dnd nu este
capabila (din resurse proprii sau externe) sa acopere pierderile care 0 vor
duce la pe termen scurt sau mediu, din circuitul economic.
157
Formele ajutorului de stat, pot fi:
1. infuzii de capital
2. anularea datoriilor
3. i'mprumuturi
4. garantii de stat '1jutor pt. salvare }. ajutor pt. restructurare
pentru imprumuturi J
5. scutiri de taxe sau
de contributii la bugetul
asigudi.rilor sociale de stat
Ajutorul pentru restructurare se acorda 0 singura data iar cel pentru
salvare este 0 masura exceptionaIa, neputandu-se autoriza ajutoare repetate
care nu ar face altceva decat sa mentina situatia grea, sa amane inevitabilui
sa transfere problemele economice sau sociale altor producatoriu mai
performanti.
Ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor se aplica masurilor
de instruire a angajatilor, sub forma instruirii specifice sau a celei generale,
adidi a instruirii ce implidi taxe de
Plafonul intensitatii ajutorului poate fi:
y maxim 35%, pentru instruire specifidi in cazul intreprinderilor mari
y maxim 45%, pentru instruire specifica in cazulintreprinderilor mid
y maxim 60%, pentru instruire generaUi in cazul i'ntreprinderilor mari
Y maxim 80%, pentru instruire generaIa in cazul intreprinderilor mici
y poate sa ajunga pana la 100%, dadi se acorda pentru sectorul
transporturi maritime.
Trebuie insa sa tinem cont de faptul di nu toate masurile de instruire
sunt ajutoare de stat.
Astfel, nu sunt considerate ajutoare de stat urmatoarele:
- schemele ce instituie stimulente fiscale tuturot firmelor ce investesc
in instruirea angajatilor;
- instruirea profesionaUi initiaHi;
- instruirea sau recalificarea
- burse de formare in intreprinderi;
- masuri ce vizeaza direct lucratorul sau grupe de lucratori, dandu-le
posibilitatea de a beneficia de instruire nelegata de firma sau de
industria in care lucreaza.
Ajutorul de stat pentru cercetare dezvoltare trebuie sa serveasca
drept stimulent astfel incat agentii economici sa i'ntreprinda asemenea
activitati, pe langa activitati1e curente.
158
Plafonul intensitatii ajutorului poate fi:
);> in cazul in care finantarea publica a cercetarii fundamentale este
efectuata de institutii lara scop lucrativ de inva!amant superior sau
de cercetare, acesta nu este considerat ajutor de stat.
);> daca cercetarea fundamentaHi este realizata de agenti economici
sau pentru ajutorul poate fi acordat cu 0 intensitate bruta
de pana la 100%;
);> pentru cercetarea aplicativa, intensitatea nu poate 50% din
costurile eligibile ale proiectului;
);> pentru studiile de fezabilitate pregatitoare ale activitatilor de
cercetare aplicativa, intensitatea nu poate 75% din costurile
studiului;
);> pentru studii pregatitoare ale activitatilor de dezvoltare
preconcurentiala,
intensitatea nu poate 50% din costurile studiului;
);> pentru activitatile de cercetare procompetitiva, deoarece se situeaza
aproape de piata iar ajutorul acordat poate denatura concurenta
tratatele intemationale la care Romania este parte, intensitatea nu
poate 25% din costurile eligibile ale proiectului.
Ajutorul de stat pentru protectia mediului se justifica in doua
imprejurari:
1. in anumite conditii specifice in care nu este posibil ca agentii
economici sa realizeze intemalizarea totala a costurilor;
2. dnd poate avea efect stimulator asupra agentilor economici, In
sensu1 normelor sau realizarii un or investitii care sa reduca
poluarea gene rata de propriile instalatii.
Ajutorul de stat pentru protectia mediului se acorda pentru:
• investitii, intensitatea fiind diferita dupa cum urmeaza:
);> pentru ea IMM-urile sa Indeplineasca standardele de mediu, se
pot autoriza ajutoare eu 0 intensitate maxima de 15% brut din
eosturile eligibile;
);> pentru agentii economici, ca sa standardele
de mediu existente, intensitatea va fi de maxim 30% brut din
costurile de investitii eligibile;
);> pentru economisirea de energie, dar pentru investi!ii in produ­
eerea eombinata a energiei eleetrice termice, intensitatea va
fi calculata la 0 rata de 40% din costurile eligibile.
• operare, respectiv pentru aetivitati de gestionare a a
eeonomisirii de energie.
159
Intensitatea ajutorului poate fi de 100% din costuri in primul an, dar
va liniar, atingand rata zero la anului cinci (ajutoarele
de operare se supun unei durate limitate de cinci ani).
Politica privind ajutoarele de stat in domeniul mediului trebuie sa
cont de respeetarea prineipiului « poluatorul », deoareee unele
forme de ajutor pot contraveni acestui prineipiu pot avea efecte noeive
asupra eoneurentei.
7.3. APLfCATff Sf STUDff DE CAZ
Un furnizor de ajutor de stat se obliga sa subventioneze do banda la
un Imprumut de 10 miliarde lei, efeetuat de un agent economic, pe 0
perioada de 5 ani, in fel incat debitorul sa nu plateasea decat 0 rata
a dobanzii de 35% anual.
Dobanda medie la ereditele acordate de bancile comerciale, in perioada
respectiva este de 50% (rata de referinta). La ealculul eehivalentului banesc
al ajutorului de stat se presupune ca rata de referinta va ramane constanta.
Caleulati echivalentul banesc al acestui imprumut, in doua cazuri:
2. cu perioada de gratie de 3 ani;
3. tara perioada de gratie.
Rezolvare:
4. cu perioada de gratie de 3 ani
Debitorul va beneficia de 0 perioada de gratie de trei ani, el incepand
rambursarea imprumutului din eel de-al patrulea an,in anuale egale.
Echivalentul banesc al subventiei de dobanda se va determina, in
primul an, dupa relatia:
Echiv. Suma imprumutata x subventia de dobanda (procente) I rata
de referinta
Pentru anii urmatori, echivalentul este caeulat similar, dar utilizandu-se
formula ratei dobanzii compuse.
- anul 1: 10.000.000.000 x 0,15 = 1.000.000.000 lei
1,5
_ anul 2: 10.000.000.000 x 0,1; = 666.666.666 lei
1,5
_ anu1 3: 10.000.000.000 x 0,1; = 444.444.444 lei
1,5
160
- anul 4: 5.000.000.000 x 0,1; = 148.148.148 lei
1,5
- anul 5: 5.000.000.000 x 0,15 = 98.765.432 lei
1
In acest caz, echivalentul banesc este de 2.358.024.690 lei.
1. rara perioada de gratie
Imprumutul va fi rambursat in rate anuale egale, iar echivalentul
banesc al subventiei de dobanda va fi:
- anul 1: 10.000.000.000 x 0,15 1.000.000.000 lei
1,5
.0,15
- anuI 2: 8.000.000.000 x 2 = 533.333.333 lei
1,5
0,15 .
anuI 3: 6 0 -3 = 266.666.666 leI - .000.00 .000 x
1,5
0,15
- anu1 4: 4.000.000.000 x 4 = 118.518.518 lei
1,5
0,15
- anul 5: 2.000.000.000 x 5 39.506.127 lei
1,5
Echivalentul banesc va fi egal cu sum a subventiilor actualizate din
fiecare an, la valoarea prezenta, adicii 1.958.024.644 lei.
Tot ca studiu de caz supunem atentiei situatia Hidroelectrica S.A.
Hidroelectrica solicita un ajutor de stat.
Rezolvare
Motive.
Ajutorul de stat se acorda societatii comerciale HIDROELECTRICA
S.A., In temeiul dispozitiilor art. 12 alin (2) lit. b), prin H.G.R. nr. 398/
2001 privind unele masuri de redresare financiara a agentilor economici
cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol; gaze ~ i minier.
Modalitatile de acordare a ajutorului de stat sunt:
a). amanari de la plata impozitelor ~ i taxelor restante la 31.03.2001
in suma de 201.833 milioane lei, pe 0 perioada de 5 ani incepand eu
1.06.2001, cu 0 perioada de gratie de 6 luni inclusa in perioada de 5 ani;
161
b). anularea de datorii de ditre bugetul de stat in valoare de 199.900
milioane lei constfmd in majorari de intarziere penalitati pentru plata la
termen a obligatiilor catre bugetul de stat.
Activitatile de S.C. HIDROELECTRICA S.A. sunt: produ­
cerea vanzarea energiei electrice; realizarea de servicii de sistem pentru
reglaj frecventa-putere, tensiune, asigurarea rezervei statice dinamice
pentru Sistemul Energetic National; realizarea de servicii de gospodarire
a apelor din acumularile proprii prin furnizarea de apa bruta, regularizan
de debite de alte servicii comune de gospodarire a apelor.
Alti producatori de energie electrica cu care S.c. HIDROELECTRICA
S.A. intra in competitie sunt:
• Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice Termice
"TERMOELECTRICA" S.A.
• Societatea Nationala "NUCLEARELECTRICA" S.A.
• Producatori independenti autoproducatori.
S.c. HIDROELECTRICA S.A. asigura Sistemului Energetic National
circa 26,4% din consumul de energie al tarii.
Acordarea ajutorului de stat va avea efecte, pe langa redresarea
financiara a societatii, realizarea programului de restructurare a activitatii
societatii pe termen scurt.
Masura de ajutor de stat nu afecteaza mediul concurential normal
nu contravine acordurilor internationale la care Romania este parte.
7.4. iNTREBARI CHEIE
2. Considerati ca toate categoriile de subventii reprezinta ajutor de
stat? Argumentati raspunsul.
3. In cazul in care se acorda un ajutor de stat de pana la 1 miliard,
acesta trebuie notificat autorizat de Consiliul Concurentei?
4. In cazul in care se acorda un ajutor de stat de pana la 1 miliard,
trebuie anuntat Oficiul Concurentei? Argumentati.
7.5. TESTE AUTOVERIFICARE
1. Se considera urmatoarele date:
- costul real al unei calatorii cu metroul 15.000 lei
- statuI impune un pret de 10.000 lei, pentru diferenta acordandu-se
subventie
162
Considerali ca aceasta subventie intra in sfera ajutorului de stat?
Argumentali raspunsul.
2. Intr-o anumita perioada, statuI impune distribuitorilor de
medicamente crearea unor stocuri de medicamente care sa
necesarul cu 30%.
Pentru cei care respecta hotararea, statuI Ie va acorda scutire de taxe
vamale de TVA, dar numai pe perioada stipulata in hotarare 9i numai
pentru costurile suplimentare ocazionate de crearea stocurilor suplimentare.
Masura de scutire de taxe vamale 9i TVA este ajutor de stat?
Argumentali.
3. Un fumizor de ajutor de stat se obliga sa subventioneze dobanda
la un imprumut de 3 miliarde lei, efectuat de un agent economic, pe 0
perioada de 3 ani, in fel incat debitorul sa nu plateasca decat 0 rata
a dobanzii de 20% anual.
Dobanda medie la creditele acordate de banciie comerciale, in perioada
respectiva este de 40% (rata de referinla). La calculul echivalentului banesc
al ajutorului de stat se presupune ca rata de referinla va ramane constanta.
Calculali echivalentul banesc at acestui imprumut, in doua cazuti:
A) cu perioada de gralie de 1 an,
B) lara perioada de gratie.
Suma ce reprezinta echivalentul banesc trebuie notificata 9i autorizata
de Consiliul Concurentei?
BIBLIOGRAFIE
Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat, publicata in M.O nr. 37011999;
Ordinul nr. 27/2002 al Consiliului Concurentei pentru punerea in
aplicare a Regulamentului privind forma, continutul alte detalii ale notificarii
unui ajutor de stat a Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat
care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, public at in M.O nr.125/1999;
H.G. nr. 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare
ihformare in aplicarea legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat, publicata in
M.O nr. 34012000;
Ordinul nr. 92/2002 al Consiliului Concurentei privind punerea in
aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei, elaborate in baza legii nr.143/
1999 privind ajutorul de stat, respectiv «Regulamentul privind ajutorul de stat
regional ajutorul de stat pentru intreprinderi mici mijlocii», «Regulamentul
privind ajutorul de stat pentru salvarea restructurarea firmelor in dificultate»,
«Regulamentul privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilom,
«Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare dezvoltare»,
163
«Regulamentul privind ajutorul de stat pentru protectia mediului», publicat in
M.O nr. 470/2202;
};> Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 97/2002 privind asigurarea transparentei
in domeniul ajutorului de stat ale relatiilor financiare dintre autoritatile publice
intreprinderile publice, precum completarea art. 6 din Legea nr.14311999
privind ajutorul de stat, publicata in M.O nr. 63112002;
};> Ordinul nr. 84/2002 al Consiliului Concurentei pentru modificarea
plafoanelor prevazute la art.14, ali,(l) din Legea nr.143/1999 privind ajutorul
de stat, publicat in M.O nr. 348/2002.
164
TEMA NR. 8
SISTEMUL PRETuRILOR iN ROMANIA
8.1. CONCEPTE CHEIE
• Pret liber
• Pret reglementat
• Sistem de preturi
• Preturi ale marfurilor ~ i serviciilor
• Preturi speciale
• Preturi ale produditorilor
• Preturi de comercializare
• Preturi de transfer
• Preturi de oferta
• Preturi efective
• Preturi de gros
• Preturi cu amanuntul
• Preturi de import
• Preturi de export
• Preturi de deviz
• Tarife
• Incidenta fiscala
8.2. OBIECTIVUL CAPITOLULUI
Este ace1a de a asigura inlelegerea de catre student a necesitalii
procesului de liberalizare a preturilor, termenii cu care se opereaza in
cadrul sistemului de preturi, sa poata calcula corect pretul (indiferent de
categorie), sa cunoasca metodele ce stau la baza stabilirii preturilor de
export ~ i sa poata interpreta influenta impozitelor indirecte asupra formarii
preturilor.
165
8.3. SINTEZE
8.3.1. Liberalizarea pre/uri/or in Romiinia
Una din trasaturile fundamentale ale economiei de piata este formarea
lib era a preturilor, iar, in Romania, necesitatea liberalizarii preturilor a
fost justificata pentru asigurarea conditiilor de infiiptuire a programului
trecerii la economia de piata, prin eliminarea urmatoarelor aspecte negative
~ i anacronice din economie, datorate sistemului centralizat ~ i planificat:
a) Eliminarea disfunctionalitatii din domeniul preturilor;
b) Inlaturarea anacronismului creat in functionarea mecanismului
economiei;
c) Exprimarea, prin preturi, a procesului valoric al formarii ~ i
repartizarii veniturilor in economie, a conexiunii dintre preturi ~ i
sistemul financiar;
d) Racordarea nivelului ~ i evolutiei preturilor interne la preturile
mondiale.
8.3.2. Sistemul de pre/uri
Sistemul de preturi reprezil1ta ansamblul preturilor ~ i tarifelor care
se utilizeaza in tranzactiile dintre operatorii economici sau dintre a c e ~ t i a
~ i populatie, efectuate in interiorul pietei nationale sau in relatiile comerciale
exteme.
Sistemul de preturi cuprinde categorii fundamentale ~ i forme parti­
culare ale aplicarii acestora in unele domenii de activitate, intre care exista
interconditionari, astfel incat pretul/tariful fiecarui bun/serviciu este influen­
tat sau influenteaza preturi1e celorlalte bunuri ~ i servicii din economie.
Preturile interne influenteaza preturile externe.
Sistemul de preturi creat in economia de piata a Romaniei are
trasaturile specifice economiei concurentiale. In prezent, sistemul de preturi
cuprinde preturi libere, stabilite pe baza cererii ~ i ofertei, in conditiile
concurentei, ~ i preturile reglementate, cu avizul autoritatilor nationale
de reglementare sau al Ministerului Finantelor Publice.
Preturile libere sunt regula, iar preturile reglementate excePtia.
In cadrul sistemului de preturi se disting doua mari structuri:
1. preturile marfurilor ~ i serviciilor, care cup rind preturile factorilor
de productie ~ i preturile bunurilor ~ i tarifele ~ i serviciilor obtinute pe
seama factorilor de productie;
166
2. preturile speciale (do Muda, salariul, pretul pamantului altele),
care implica sectoare specifice de activitate, iar evolutia lor distincta este
determinata de piata sau de reglementari juridice.
Preturile marfurilor ,i servieiilor, predominante in cadrul sistemului
de preturi, se pot grupa in urmatoarele eategorii:
a) in funetie de sfera de aplieare: preturile eu ridieata ale
produeatorilor; preturile de eomercializare (en gross ,i en detail),
preturile de transfer;
b) in funetie de formarea in eadrul meeanismului pietei, preturile
pot fi preturi de oferta (preturi de catalog, preturi de cotatie la bursa,
preturi de deviz s.a.); preturi efective (preturi de contract negociate,
preturi de licitatie, preturi de bursa, preturi de consum)
Se definesc, deci, urmatoarele eategorii de preturi:
1) preturile eu ridieata ale produselor industriale, aplicate in
tranzactiile intre agentii economici, indiferent de forma deproprietate a
acestora; nivelul preturilor se prin negociere contine, de regula,
pe langa contravaloarea cheltuielilor de productie, un profit.
2) preturile de eumparare (de eontraetare sau de aehizitie) la care
se cum para produsele agricole de la producatorii agricoli, indiferent de
forma de proprietate a acestora, menite sa asigure acoperirea cheltuielilor
de productie un profit;
3) preturile de vanzare ale produselor agrieole la care acestea se
revand agentilor economici, determinate pe baza preturilor de cumparare,
precum a marjei comerciale;
4) preturile marfurilor din import stabilite ca atare sau formate pe
baza preturilor externe in valuta, exprimate la cursul de schimb valutar in
vigoare, la care se adauga, dupa caz, impozitele indirecte, (taxe vamale,
comision vamal, accize, t.v.a.) comisionul cuvenit societalii de import -'­
export sau marja importatorului;
5) preturile produselor destinate exportului, stabilite pentru a
acoperi cheltuielile efectuate pentru producerea transportul pana la granila
sau bordul vasului de incarcare dupa caz, comisionul societalii de
import:..export; pretul intern de productie este un pret fundamentat; pretul
real stabilit prin contract, este un pret al pietei mondiale influentat de
cerere, oferta, concurenta, care se negociaza se exprimil in valuta;
6) preturile de deviz folosite pentru determinarea preturilor lucrarilor
de constructie-montaj a celor pentru reparatii1e capitale in constructii;
in cadrul obiectivelor in investitii se aplica la alte categorii de proiecte,
pentru prestatii servicii;
167
7) preturile eu amanuntul stabilite aplicate la desfacerea
produselor executarea serviciilor catre populatie, respectiv pentru
vanzarile prin reteaua comeqului cu amanuntul; nivelul acestor preturi
cuprinde: pretul cu ridicata negociat; adaosul comercial, destinat acoperirii
cheltuielilor obiectiv necesare pentru desfacerea marfurilor asiguriirii
unui profit pentru agentii economici cu activitate comerciala cu amanuntul;
taxa pe valoare adaugata. Dacii produsele circula mai intai prin intermediul
comeqului de gross, se stabilesc pomind de la preturi de gross, dupa
regula caracteristica includerii adaosului comercial apoi a taxei pe valoare
adaugata;
8) tarifele pentru serviciile prestate agentilor economici populatiei,
stabilite dupa regulile generale ale formiirii preturilor.
In ansamblullor, preturile tarifele care functioneaza in cadrul acestor
categorii pot fi:
1. Preturi lib ere, formate prin negociere stabilite prin contractele
incheiate intre agentii economici sau pentru marfurile expuse pentru
vanzare sau pentru care se face publicitate in scopul vanzarii. Acestea
reprezinta majoritatea preturilor.
II. Preturi reglementate, care se stabilesc de catre Guvem sau organe
imputemicite de acesta, care au atributii de autoritatin de reglementare.
III. Preturi limita. in general, limitele se stabilesc sub forma de
plafoane, deci limite maxime, care nu pot fi de nivelul preturilor
libere. Asemenea preturi se aplicii la produsele de foarte mare importantii
pentru consumul populatiei, la care preturile se coreleazii strict cu veniturile.
Plafonarea preturilor poate antrena acordarea de subventii de la bugetul
statului. in cadrul preturilor limitii se cuprind preturile limita minima
sau preturi prag, sub care nu se permite stabilirea aplicarea preturilor
la tranzactiile comerciale, inc1usiv cele de import. Asemenea limite se
practicii in liirile in care guvemele protejeazii in mod deosebit agricultura
sau aite ramuri, statuI implicandu-se in modul de organizare a pietelor
de desfacere a acestor bunuri. Pretul prag se situeaza deasupra pretului de
echilibru, in timp ce pretu1 plafon se situeazii sub pretul de echilibru.
Preturile reglementate preturile limita se prezintii in sistemul
preturilor, ca 0 exeePtie de la regula generala a formarii preturilor prin
negocierea intre produciitori beneficiari, pe baza actiunii conjugate a
cererii a ofertei, in conditiile concurentei libere corecte:
- preturile produselor sau serviciilor obtinute livrate in conditii de
monopol, pe 0 piata neconcurentia1ii;
- preturile resurselor de baza ale economiei, pentru care trebuie dusii
o politica de protejare folosire rationala de ditre toti agentii
economici;
168

- preturi1e ~ i tarifele unor produse ~ i servicii de importanta strategica
pentru economia nationala;
- preturile ~ i tarifele produselor ~ i serviciilor subventionate temporar
de la bugetul statului;
- preturile acelor produse care fac obiectul sarcinilor de livrare
stabilite prin balante, ambalajele cu care se desfac produsele
preambalate, preeum si preturile de recuperare a acestora, de la
populatie, chiar daca sunt exeeutate de eel putin de trei agenti
economici.
In toate aceste situatii preturile ~ i tarifele se stabilese, se avizeaza de
catre Guvern sau de catre organele imputernicite de acesta, pe baza de
fundamentare ~ i justifieare a nivelului propus de catre furnizori.
In sistemul preturilor se stabilesc ~ i funclioneaza:
A. Preturi fara TVA, care echivaleaza cu cifra de afaeeri pe produs,
ca pre!uri ale unitatilor producatoare sau comereiale, remunerand costurile
si profitul. Ele nu cuprind TVA, fiind insa baza de caleul a TVA care se
formeaza in stadiul respectiv ca TVA aferent vanzarilor, denumita TVA
colectata.
Pre!urile fiira TVA sunt pre!uri ale factorilor de productie sau preturi
ale bunurilor aflate in stadii intermediare ale circuitului economic al
acestora;
B. Preturi cu TVA, ca preturi de facturare, ~ i , deci, de cumparare,·
platite de cumparatori, cuprinzand ~ i TVA colectata pe traseul parcurs de
produs, de la materia prima, la produsul cu destinatie finala.
Preturile cu amanuntul includ TVA, iar eonsumatorul final (populatia)
este suportatorul real al aeestei taxe. Preturile eu TVA sunt preturile de
cumparare ale suportatorilor aeestui impozit, respectiv preturile platite la
cumpararea bunurilor ~ i servieiilor necesare traiului.
In cadrul tabelului, urmatoarele nume reprezinta;
Tabelul 8.1. Formarea preturilor sub incidenta taxei pe .vaJoarea adaugata
- mii lei -
Stadii PC
inelusiv
TVA
din
care
TVA
PC
:fii.ra
TVA
VA
(ehelt.
de preL
~ i
profit)
PP
(pret
negociat)
sau PV
:fii.rii TVA
TVA
eolec­
tat
PR eu
TVA
de
factura
TVA
datorat VA*eota/IOO
sau (col 6 - col 2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I 238000 38000 200000 50000 250000 47500 297500 47500-38000=9500
II 297500 47500 250000 75000 325000 61750 386750 61750-47500=14250
III 386750 61750 325000 25000 350000 66500 416500 66500-61750=4750
Nota: Datele sunt ipotetice. Cota de TVA 19%
169
350.000 totalul valorii adaugate in cadrul circuitului
66.500 totalul taxei pe valoarea adaugata, colectate incasate la
buget pe seama consumatorilor finali, fiind element structural al pretului
350.000 + 66.500 = 416.500
66.500
Cota recalculata = 416.500 x 100 15,966
8.3.3. Delimitarea elementelor structurale ale pre/urilor in cadrul
categoriilor acestora al mecanismului impozitelor indirecte
tn functie de formarea in mecanismul pietei, preturile pot fi preturi
de oferta (preturi de catalog, preturi de cotatie la bursa, preturi de deviz
preturi efective (preturi de contract, cotatii de bursa, preturi de
licitatie, preturi de consum).
? Preturile incluse in contracte sunt preturi negociabile intre agentii
economici, putand fi: preturi de vanzare ale producatorilor sau ale

Formulele de calcul:
Preturile produditorilor, denumite prteuri cu ridicata (PR)
PR C +I1
Preturile denumite preturi de gross (PG)
PG = PR + ACG
In momentul facturarii, se adauga TVA colectat:
PR facturat = PR + TVA; PG facturat PG + TVA
in care:
ACG = adaosul comercial al angrosistului
? Cotatiile de bursa se stabilesc se utilizeaza la marfurile fungi bile,
ce se caracterizeaza prin omogenitate mica variatie a parametrilor
valorii de intrebuintare: petrol, cereale, zahar, bumbac, cafea, cacao,
metale neferoase, ulei, cauciuc naturaL
Mecanismul de formare a acestor preturi prin bursa consta in stabilirea
punctului de echilibru valoric dintre totalitatea ofertelor totalitatea cere­
rilor prezentate de catre vanzatori cumparatori, direct sau prin repre­
zentanti, in orele de functionare a bursei.
Preturile se de catre persoane autorizate ale bursei.
Exista 0 multitudine de preturi cu care se opereaza la bursa:
• preturi de oferta preturi de cumparare;
• preturi la livriirile imediate
170
• preturi la livrarile la termen (oscilatiile preturilor de cotatie de
bursa in. functie pana la termenul de livrare sunt folosite in
scopuri speculative).
Cotatiile pot fi:
- efective, care se stabilesc pe baza tranzactiilor ce se incheie in
mod efectiv in perioada considerata. Nivelul acestora influenteaza putemic
pretu1 altor produse (similare, substituibile, complementare etc.).
- nominale, care sunt stabilite pentru produsele care in mod
sunt cotate la bursa dar pentru care, in perioada considerata, din lipsa de
cerere sau oferta, nu se incheie tranzactii.
Cand pentru un produs nu se incheie tranzactii la bursa 0 perioada
scurta de timp (1-3 zile), se sa se coteze din nou de la ultima
cotatie efeetiva inregistrata la inchiderea bursei.
Daea intervalul lara tranzactii este mai mare, ca punct de plecare se
considera, de asemenea, ultimul nivel al cotatiei efective, dar eorectat in
raport cu modificarile de pret inregistrate la produsele similare care au
fost cotate in perioada considerata.
);;> Preturile de licitatie:
- se stabilesc prin licitatii organizate in eadrul unor organizatii
comerciale sau in centre comerciale traditionale,
- se stabilesc se aplica la vanzarea (exportul) unor marfuri generale,
cu grad mare de perisabilitate, la care se formeaza stocuri mari in
intervale scurte de timp (fructe, proaspat etc) sau la cumpa­
rarea (importul) unor echipamente de investi!ii utilaje,
instalatii eomplexe) pentru efectuarea unor lucrari de con­
structii-montaj, obiecte de arta etc.
Preturile de licitatie, spre deosebire de eotatiile de bursa, au 0 serie
de avantaje:
I. regulamentul de lieitatie este stabilit de catre organizatori, lacut
cunoscut cumparatorilor vanzatorilor prin publieitate;
2. grabesc desfacerea marfurilor perisabile sau eu stoeuri mari;
3. permit organizarea unor piete ad-hoc pentru contractarea prin
competitie in mod avantajos a unor lucrari echipamente de
investitii importante pentru economiea.
Preturile de licitatie se pot forma prin:
./ metoda pretului minim de strigare, stabilit de vanzator in acord
eu societate de lieitatie care tendinta pietei,
./ metoda de scadere a pretului cand pretul este maxim, aeesta
fiind redus suecesiv pana dnd eumparatorul manifesta acceptul
fata de prel. Primul eumparator care exprimat aeceptul pentru
pretul dorit de v3.nzator devine proprietarul marfii.
171
Pretul de tranzactie sau negociat se prin tratative intre
parteneri, pentru fiecare partida de marfuri ce face obiectul contractarii
este consemnat in contract, pentru evaluarea in suma total a absoluta a
tranzactiei.
Evaluarile se fac pe baza documentatiei tehnice privind produs
nivelul preturilor practicate de firmele concurente.
Un rol important in evaluare 11 au parametrii tehnici, calitativi
economici ai produsului, pre cum 0 serie de factori indirecti (nivelul
cotatiilor de bursa, conditiile de livrare plata, volumul tranzactionat,
traditia in afaceri etc.).
Pretul de lista sau catalog are urmatoarele caracteristici:
• se de catre producatori pe baza analizei cheltuielilor de
productie in comparatie cu preturile firmelor concurente
• se scriu in cataloage de preturi
• se comunica cumparatorilor potentiali
• se aplica marfurilor fabricate intr-o larga gama sortimentala
tipodimensionala, cu parametrii tehnico-economici masurabili,
ca: laminate, tevi, motoare electrice, pompe, agricole,
autovehicule.
Elasticizarea nivelului preturilor de vanzare se realizeaza prin diferen­
tierea sortimentala prin acordarea de bonificatii sau majorari in functie
de fluctuatiile pietei, in conditiile respectarii principiilor concurentei
corecte.
Pretul de acord are la baza acorduri internationale incheiate pe
produse intre tarile exportatoare tarHe importatoare. Se aplica la marfurile
cu pondere mare in schimburile internationale.
Actualul sistem de preturi se prezinta din punct de vedere structural,
cum rezulta din schemele din figurile 8.1. 8.2, in care se prezinta.
Fiecare element structural are locul bine definit in pret, in vecinatatea
unui aIt element sau mai multor elemente structurale, in functie de care se
formeaza.
Astfel, profitul intreprinzatorului se determina in raport cu costul
se langa cost, imediat dupa acesta, pentru ca impreuna formeaza
pretul ce revine producatorului ca pret de vanzare sau cifra de afaceri pe
produs. Taxa pe valoarea adaugata este imediat dupa acesta,
deoarece se in functie de ea, iar adaugarea sa la pret incheie un
proces foarte important in formarea preturilor, acela al preturilor cu ridicata
facturate, in momentul livrarii bunurilor. Calculul TVA este nemijlocit
legat de actul vanzarii.
172
Adaosul comercial apare ca element distinct in pretul de comercializare,
modul de determinare fiind prin calcul ~ i adaugare la preturi1e cu ridicata.
Incidenta TVA asupra preturilor de gross este asemanatoare cu cea asupra
preturi10r de vanzare ale producatorilor. preturile cu amanuntul includ TVA.
Structura pretului unui bun de consum de productie interna,
in drumul parcurs de la producator la populatie
TVA eoleetat
TVA eoleetat
Aeciza
Profit
Cost
Adaos
eomercial
r
t------Ipret de Pret de
TVA
colee tat
Adaos
eomereial
Pret de
eumparare
Pretul eu
gross faetura amiinuntul
Pret de
Pret eli eumparare
j rldilta '---------'
PRODucATOR ~ ANGROSIST
DETAILIST
Fig. 8.1.
Structura pretului unui bun de consum din import
in drumul parcurs de la importator, angrosist la populatie
TVA
eoleetat
Adaos
eomercial
Prel de
eumparare
TVA
eoleetat
Adaos
eomereial
Pret de
cumparare
TVA
in varna
Aeeiza
Comision
TVA
eoleetat
Marja
importa­
torului
Pret de
import
i
Pret de
1
1 Pretul
Prel de
ImportatorulUl
faeturare
11
1 1
LA
FRONTIERA.
IMPORTATOR ANGROSIST DETAILIST
Fig. 8.1.
173
).0> Preturile de export
Pretul intern de productie este un pre! negociabil iar pre!ul de
tranzactie stabilit prin contract este un pre! al pie!ei mondiale se exprima
in valuta. In practica interna!ionala se folosesc mai multe metode pentru
stabilirea preturilor de export:
I. Metoda adaugarii la cost care include insumarea:
- costurile de fabrica!ie;
- costurile administrative;
- costurile de cercetare-dezvoltare;
- costuri suplimentare; \. >- pre! final
- costurile de expediere;
- taxele vamale;
- adaosurile unita!ilor de produc!ie;
- maIja de profit.
Metoda adaugarii la cost prezinta dHeva inconveniente:
- ignora cererea concuren!a din cadrul pietelor vizate,
- este deseori bazatii pe evaluan denaturate ale costurilor. Suplimentar
apare cercul vicios: preturile sunt bazate pe costuri, acestea sunt
bazate pe volumul vanzarilor, iar acesta din urma se bazeaza pe
costuri.
Metoda adaugarii la costuri este justificatii numai daca costul
informatiei asupra cererii costurile administrative ale aplidirii unei politici
de pret bazate pe cerere profitul obtinut prin aceasta abordare. 0
alternativa este considerata politica de preturi ca un element al strategiei
in masura sa contribuie la atingerea altor obiective majore, cum ar fi
obtinerea unei ponderi sporite pe piata, rezultatelor pe termen
scurt sau lung ale investitiilor sau prevenirea intrarii concurentei pe piata
respectiva prin fixarea unor preturi scazute, joase.
II. Metoda bazata pe preturi competitive.
Preturile competitive pot fi determinate numai prin examinarea
nivelului preturilor pentru produse similare pe pietele considerate. Daca
aceste niveluri de pret au fost stabilite, pretul de baza poate fi determinat
considerand urmatoarele etape:
- estimarea cantita!ilor cumparate la diferite preturi;
- estimarea costurilor margin ale totale pentru a atinge volumele
de vanzare preconizate;
- selectarea pretului care aduce contributia cea mai mare la profit.
Pretul de baza poate fi determinat dupa evaluarea intregului context
al pietei. Lungimea canalelor de distributie caracteristicile acestora vor
174
afecta preturile finale costurile de productie aparute din necesWitile de
adaptare la piata vizata vor afecta costul de baza.
Estimarea cererii trebuie sa tina cont de activitatea produsului, iar
masurarea acestei activitati poate necesita teste experiment ale de piata.
Aceasta poate fi costisitoare, iar rezultatul este supus erorii. Pe unele piete
intemationale potentialul pietei este prea mic pentru a justifica cele mai
simple cercetari de marketing astfel incat, estimarea cererii trebuie bazata
pe opiniile organizatiilor intemationale a in comer!.
III. Metoda bazata pe exploatarea vanzarilor pe pietele similare.
Uneori cererea poate fi estimaHi prin exploatarea vanzarilor de pe
piete1e considerate similare pietei vizate.
Cu to ate acestea, de obicei, costurile marginale nu sunt disponibile
iar pentru a Ie obline este necesara analiza operaliilor de produc!ie in
vederea identifidirii costurilor fixe a celor variabile. Cand productie
poate fi crescuHi fiira costurilor fixe, costurile variabile sunt
singurele costuri aditionale.
Selectarea celui mai profitabil pret depinde de perioada de timp pentru
care s-a fiicut estimarea.
IV. Metoda determinarii pretului extern pe baza pretului pe
unitatea de materie prima realizat de concurenta.
Relatia de cuantificare este:
cota
Pex Pcc ± Pcc x
100
in care:
Pex pretul produsului exportat;
Pee = pretul practicat de concurenta;
cotall 00 = expresia diferentierii complexitatii produsului exportat
fata de produsul concuren!ei.
Aceasta metoda se pentru produse apropiate din punct de
vedere al parametrilor tehnici economici, pentru utilaje,
construc!ii metalice, piese de schimb, roti dintate etc.
V. Metoda determinarii pretului extern pe baza pretului de
concurenta a parametrilor tehnici calitativi, etapele de aplicare a
metodei fiind:
- se inscriu intr-un tabel comparativ parametrii principali pretul
practicat de concurenta actualizat;
- se raporteaza fiecare parametru al produsului concurentei la
parametrii produsului pentru export se oblin coeficienlii tehnici
de corectare a pretului;
175
- eu ajutorul eoefieientilor se determina pretul produsului destin at
exportului in raport eu preturile praetieate de eoneurenta.
Dadi exishi mai muite firme eoneurente se eaIeuieaza un pret mediu
de export, prin adueerea preturilor eoneurentei la nivelul eoefieientului de
eoreetare.
Coefieientul de eoreetare (Kj) al preturilor firmelor eoneurente se
ealculeaza ea medie aritmetiea a raporturilor dintre dimensiunile para­
metrilor:
in care:
. _ L Parametrul produsului firmelor eoneurente
KJ - Parametrul i al produsului exportat
LPeek· Kl
Pex =
m
n reprezinta numarul de parametrii:
in care:
Pex = pretul mediu de export;
Peej = pretul frrmei eoneurente;
Kj = eoefieientul de eoreetare a pretului de eoneurenta;
m = numarul de firme eoneurente.
VI. Determinarea pretului pe baza nivelului cererii externe.
Modifiearea preturilor in funetie de eerere nu mai depinde de eosturi
iar apliearea metodei are in vedere:
• oscilatiile eererii, conform eiirora pretul urea sau eoboara
• fixarea pretului ljli in funetie de diversitatea elientilor, ealitatea
produsului, loeul ljli momentul vanzarii.
Relatia de ealeul este:
r=a e' x
v
in care:
r rata modifiearii preturilor;
e = eererea pe termen seurt;
x = oferta eurenta;
v = vanzarile;
a eoeficientul de dezeehilibru intre eerere, oferta ljli vanziiri.
Coneret, se are in vedere ea:
- pretul sa fie eel mai avantajos in raport de eonjunetura pietei
mondiale din momentul negoeierii §i eu preturile produselor
eomparabile ale eoneurentei,
176
echivalentul in lei la cursu I in vigoare al pretului in valuta,
franco-frontiera romana, sa asigure acoperirea pretului intern
complet de export, comisionul socieHitii comerciale de export-im­
port, dupa caz, alte cheltuieli de export.
Pretul intern al produselor de export cuprinde urmatoarea structura:
a) cheltuieli materiale, defalcate pe principalele subgrupe (CMAT):
materii prime materiale, produse din colaborare, materii
recuperabile (se scad), combustibil energie, amortizare, reparatii
intretinerea utilajelor;
b) (S) cheltuielile cu salariile;
c) CAS plus contributia pentru ajutorul de (AS);
d) impozite, taxe alte cheltuieli prevazute de lege (I);
e) profitul (p);
f) pretul intern (PI)
g) cheltuieli suplimentare de export (CSE), din care, evidentiat separat,
cele de transport cele cu ambalajul pentru export (neinglob"ate
in pretul intern).
PICE (CMAT + S + CAS + I + n) + CSE = PI + CSE
Deoarece pretu1 intern complet de export se calculeaza franco-frontiera
romana (FOB), cheltuielile de transport privind exportul se includ in pretul
complet de export numai in limita celor !acute pana la frontiera romana
sau bordul vasului in portul romanesc de incarcare, de la punetul de
expediere (produea:tor, vanzator) ea punet de pleeare.
Pretul extern de export: "
);> este inclus in contractul international de vanzare a marfii
);> exprima pretul in valuta obtinut pe piata mondiala
);> sunt influentate de eonditii1e de livrare adoptate de parti:
- franco- frontiera romana, vanzatorul suporta transportul intern, pe
teritoriul tarii, pana la frontiera romana;
- FOB (pentru livriiri mai mari) marfa devine prioritatea cumpara­
torului dupa inearearea marfii la bordul vasului, acesta suportand
cheltuielile de transport pe pareurs extern asigurarea;
- CIF, vanzatorul suporta cheltuielile de transport asigurare;
- CAF, vanzatorul suporta cheltuielile de transport extern, dar nu
asigurarea marfii.
Indiferent de conditiile de livrare, calculele de eficienta ale activitatii
de export se fac avand in vedere pretu1 extern de export adus in conditii
FOB (franco-frontiera romana). Din acest punct de vedere, din pretul de
contract incheiat in conditiile CAF sau CIF se scad pe rand elementele
adaugate: cheltuielile de asigurare cheltuielile cu transportul pe
parcursul extern astfel:
177
PE FOB
= PE CAF - Ch T
PE FOB
= PE CIF (Ch T + A),
unde:
PE FOB
= pretul extern in valuHi, in conditia de livrare FOB;
PE CAF
pretul extern in valuta, in conditia de livrare CAF;
PE CIF
= pretul extern in valuta, in conditia de livrare CIF;
Ch T = cheltuielile de transport pe parcurs extern, efectuate de
partea romana;
A = cheltuieli de asigurare pe parcurs extern, evaluate in devize
ca pretul extern, efectuate de partea romana.
In consecinta, pretul extern de export efectiv poate fi adus in conditia
franco-frontiera romana pentru a putea fi comparat cu pretul complet de
export intern, deci pentru a asigura comparabilitatea in calculele de
eficienta.
La exportnrile pe termen lung, pentru a preintampina pierderile
datorate modificarilor de pret (mai ales la materiile prime, energie costul
fortei de munca incorporata in produs), practica comertului international
a consacrat dona met ode de combatere a acestui risc anume:
1. Prima metoda are in vedere includerea in pretul de oferta in
contractul extern a unei marje asignratorii care realizarea in
timp a echivalentei dintre cheltuielile efectuate la un dat cele
efectiv incasate dupa un interval mai mare de timp. Se utilizeaza mode lui
factorului de utilizare in functie de coeficientul anual de erodare a
capitalului, rata inflatiei, etc.
2. A dona metoda presupune includerea in contractul extern a unor
clauze de revizuire sau ajustare a preturilor.
Formula generala elaborata de comisia economica ONU pentru
Europa pentru contractele ce au ca obiect exportul de instalatii complexe
este:
P
j
=-
PO (
a+
b M
j
-+c-
SI J
100 Mo So
unde:
p) = pretul final efectiv ca pret revizuit;
Po pretul instalatiei complexe la data incheierii contractu lui;
a,b,c ponderea partii fixe a pretului produsului, a materiilor a
salariilor in pretu1 produsului;
M
o
, M) = pretul materialelor in momentul contractarii, respectiv al
livrarii;
178
so, S 1 = pretul manoperei la data contractarii ~ i respectiv al livrarii.
Coreetarea pretului eu un indiee de erodare a pretului se aplica
mai ales la costul materiei prime sau la costul altui element incorporat in
produs dupa modelul:
PI
PO .
=-Xln·
100 'r'
. pI
Ip=­
pO
unde:
PI = pretul corectat dupa aplicarea cauzei de actualizare;
PO = pretul la momentul incheierii contractului;
pI costul elementului incorporat in produs, utilizat la actualizare
in momentul incasarii;
pO = eostul elementului incorporat in produs, utilizat la actualizare
in momentul contractiirii.
Utilizarea ratei medii de e r e ~ t e r e a pretului produsului:
PI PO(1+Ke)n,
unde:
PO = pretul la contractare;
PI = pretul la ajustare;
Ke = coeficientul de escaladare a pretului;
n = numarul de ani intre contractare ~ i incasare.
Efieienta exportului pentru furnizor se poate aprecia prin raportarea
pre/ului intern complet de export, in lei, la pre/ul extern in valuta, iar
cand valoarea raportului este egala sau mai mica decat cursul in vigoare
al leului fata de val uta respectiva eficienta este pozitiva
y Preturile produselor importate
Formulele dupa care se stabilesc preturile bunurilor provenite din
import:
VV = PE + A + T + AC, exprimate in moneda nationala, prin
transformarea cu ajutorul cursului de schimb valutar
PJ = VV + VV x (cota TV + cota comision) + Acciza (dupa caz) +
TVA in vama
Acesta exprima toate costurile ocazionate de aducerea bunurilor in
lara, inclusiv impozitele datorate la frontiera.
PVJncgociat PJ (rara TVA) + MJ
PVJ facturat = PVJ + TVA, in care:
VV = valoarea in vama; T cheltuieli cu transportul; AC aite
cheltuieli pe parcurs extern; PJ = pretul de import; PVJ = pretul de vanzare
al importatorului; MJ = marja importata.
Eficienta inceputului se calculeaza similar, ca in cazul exportului, pe
baza cursului de revenire, dar interpretarea este inversa.
179
Preturile cu amanuntul se stabilesc se aplica la:
• desfacerea produselor executarea lucrarilor de constructii ditre
populatie,
• livrarile prin reteaua comertului cu amiinuntul catre agentii econo­
mici, indiferent de forma de proprietate.
Nivelul acestor preturi cuprinde:
- pretu1 cu ridicata negociat;
- adaosul comercial, destinat acoperirii cheltuielilor necesare pentru
desfacerea marfurilor asigurarii unui profit pentru agentii econo­
mici cu activitate comerciaHi;
- taxa pe valoare adaugata, care se calculeaza la suma pretu1ui de
aprovizionare, inc1usiv transportul, adaosul comercial. Pretul cu
amanuntul nu se negociaza, ci se se de catre
consumatorul final.
Daca produsele circula mai intai prin intermediul comertului de gros,
se stabilesc po mind de la preturi de gros, dupa regula catacteristica
includerii adaosului comercial a taxei pe valoarea adaugata.
);;> Preturile de deviz au cea mai larga aplicabilitate in domeniul
lucrarilor de
In procesul de stabilire a preturilor, se utilizeaza: preturile pe articole
de deviz; preturile pe categorii de lucrari; preturile pe obiecte de constructii;
devizul general, care include toate costurile ocazionate de realizarea unei
investitii.
Tarifele pentru serviciile prestate agentilor economici populatiei,
se stabilesc dupa regulile generale ale formani preturilor.
8.4. APLICATII 'SI STUDII DE CAZ
1. Un importator completeaza dec1aratia vamaHi din care rezulta ca
valoarea in varna a produsului importat este de 1 $/ buc. Regimul fiscal
cuprinde: taxa vamala 10%, accize 20%, TVA 19%. Comisionul vamal se
calculeaza utilizandu-se cota de 0,25%, cursul de schimb este de 35.000 lei
pentru un dolar, marja importatorului este de 10% la valoarea in varna.
Importatorul vinde produsele importate la doi comercianti en-gros,
fiecare dintre folosind un adaos comercial de 5%, respectiv 10%.
Engrosistul A vinde produsele prin propriul magazin, utilizfu1d 0 marja de
adaos de 10% la pretul de gros.
Engrosistul B vinde produsele unui detailist care, pentru vinde
marfa, va stabili un pret cu 0 marja de adaos astfel incat nivelul pretului
cu amanuntul sa fie cu cel al engrosistului A, prin magazinul
propriu. Care este acest nivel de pre!?
180

Rezolvare:
Valoarea in varna = 35.000 lei
Taxa vamala = 35.000 * 10 % = -3.500 lei
Comision vamal 35.000 * 0,25 % 87,5 lei
Acciza (35.000 + 3.500 + 87,5) * 20% 7.717,5 lei
Pret de import lara TVA 35.000+3.500+87,5+7.717,5 46.305 lei
Pretul importatorului lara TVA 46.305 + 35.000*10% 49.805 lei
Pretul importatorului cu TVA 49.805 + 49.805 * 19% 59.268 lei
Engrosistul A
Pretul de gros lara TVA 49.805 + 49.805 * 5% = 52.295 lei
Pretul de gros cu TVA 52.295 + 52.295*19% = 62231 lei
Pretul de detaliu lara TVA = 52.295 +52.295*10%= 57.524 lei
Pretul de detaliu cu TVA = 57.524 + 57.524*19% = 68.453 lei (pret
cu amanuntul)
Engrosistul B
Pretul de gros lara TVA = 49.805 +49.805*10% = 54.786 lei
Pretul de gros cu TVA = 54.786 +54.786*19% = 65.195 lei
Marja detailistului 57.524 54.786 = 2.738 lei
Pretul detailistului lara TVA = 57.524 lei
Pretul detailistului cu TVA = 68.453 lei
2. 0 societate comerciaHi achizitioneaza marfuri de la un producator,
conform contractului incheiat ~ i pe baza facturii: cantitate 11.000 bue, pret
unitar 30.000 lei, reducere comerciala 5% (se acorda pentru cantitatea ce
d e p a ~ e ~ t e 10.000 buc).
Determinati valoarea facturii ~ i nivelul TVA.
Rezolvare:
Factura va cuprinde urmatoarele elemente:
Cantitatea cumparata 11.000
Pret unitar 30.000
Valoare 330.000.000
TVA 330.000.000*19% 62.700.000
Reducere eomerciala 1000* 30.000 * 5% = 1.500.000
TVA aferent redueerii comerciale 1.500.000 * 19% 285.000
Total factura 390.915.000 lei
181
8.5. lNTREBARI CHEIE
1. Prezentati conceptul de liberalizare a preturilor.
2. Care sunt elementele ce stau la baza determinarii preturilor destinate
exportului?
3. Cum apreciati eficienta exportului pentru furnizor?
4. Pentru sprijinirea exportului, statuI poate lua anumite masuri. Care
sunt acestea?
5. Definiti preturile libere, preturile fixe ~ i preturile limita.
6. Enumerati elementele componente ale pretului de vanzare cu
amanuntul pentru un predus (produsul trece de la producator la
angrosist ~ i de la acesta la detailist). Pentru un produs din import
cum stabiliti pretul de vanzare cu amanuntul?
7. Ce sunt preturile de oferta? Exemplificati.
8. Ce sunt preturile de efective? Exemplificati.
8.6. TESTE DE AUTOVERIFICARE
1. Pentru un bun produs in tara ~ i destinat consumului populatiei se
cunosc urmatoarele elemente:
- pretul cu ridicata negociat 200.000 lei,
- cota adaosului comercial practicata de angrosist: 15% la pretul de
cumparare negociat;
- cota adaosului comercial practicata de detailist: 30% la pretul de
cumparare, acceptat in urma negocierii cu angrosistul,
- cota de TVA: 19%.
Pe baza elementelor prezentate stabiliti:
a) preturile negociate intre agentii economici,
b) preturile inscrise in factura,
c) pretu1 cu amanuntul,
d) TVA ineasat la bugetul de stat de la fiecare platitor.
2. Un predus parcurge toate verigile de la productie la vanzarea cu
amanuntul. $tiind ea pretul de vanzare al producatorului este de 350.000 lei
(pret de faetura), adaosul de gros este de 10% iar eel eu amanuntul este
de 20%, determinati pretul eu amanuntul. Care este valoarea TVA din
pretul eu amanuntul?
182
3. Un produs parcurge in circuitul sau, de la rnaterie prima la
consurnatorul final, 4 stadii. in tabelul de rnai jos, se prezinta datele necesare
pentru stabilirea preturilor negociate, a celor de factura a pretului cu
arnanuntul:
Stadiu PV
facturat
Din
care
TVA
PC
tara
TVA
VA PV
negociat
PV
facturii
PA TVA
colectat
TVA de
plata
la
buget
Prod. I 300.000 50.000
Prod. II 75.000
Angrosist 60.000
Detailist 80.000
Se cere cornpletarea tabelului precizand:
a) Preturile negociate,
b) Pretul de factura,
c) TVA pe stadii TVA din pretul cu arnanuntul.
1. Un irnportator declaratia varnala din care rezulta ca
valoarea in varna a produsului este de IOOO€ . Regirnul varna I este:
taxa varnala 20%, cornision varnal 0,25%, acciza 35%. Cursul de
schirnb este de 35.000 lei pentru un euro.
a) Care este pretul daca produsul este vandut prin rnagazinul
propriu al irnportatorului, iar cota adaosul cornercial este de
15%? Care este valoarea TVA -ului datorat de agentul economic
la buget?
b) Irnportatorul sa exporte produsul iar pentru aceasta el va
efectua cheltuieli cu rearnbalarea in valoare de 50€ (cursul de
schirnb fiind de 35.500 lei pentru un euro). Stiind ca din aceasta
operatiune sa obtina un profit de 30%, deterrninati pretul
de export.
1. Un pro ducat or un cornerciant incheie un contract cornercial in
care se stipuleaza ca pentru curnpararea unei cantitati rnai rnari de
produse de 100.000 buc. se acorda 0 reducere cornerciala de 10%
pentru surplusul curnparat. Stiind ca pretul negociat este de 50.000
lei /buc. comerciantul cumpara 110.000 buc., deterrninati pretul
de factura pentru intreaga cantitate curnparata. Care este valoarea
TVA-ului din pretu1 de factura?
183
6. Un produditor de tigarete pretul de vanzare maXIm
declarat 30.000 lei / pachet.
di producatorul are incheiat un contract de vanzare cu un mare
distribuitor pentru 0 cantitate de 300.000 pachete, determinati pretul
practicat de p rodudit or, daca marja distribuitorului este de 10%.
Acciza pentru tigarete este: 2,42€11000tigarete +33%, un pachet are
20 tigarete.
8.7. TEME DE CERCETARE
1. Realizati un studiu de caz pentru un produs ce este importat, prin
care sa evidentiati influent a impozitelor indirecte asupra formarii pretu1ui
cu amanuntul.
BIBLIOGRAFIE
;.. T., Dumitrescu D., Floricel c., Alexandru F., "Pre/uri # concuren/a ",
Ed. Didacticii Pedagogicii, 2000.
;.. T., Dumitrescu D., Floricel c., Alexandru F., Vutii M., - Culegere de
aplicatii practice §i studii de caz la disciplina "Pre/uri §i Concurenfii ", Ed.
Didacticii Pedagogicii, 1999.
;.. T., "Pre/uri, echilibru concurential §i buniistare sociala ", Ed.
Economicii, 2001.
184
TEMA 9
INCIDENTA IMPOZITELOR INDIRECTE
,
ASUPRA PRETURILOR
,
9.1. CUVINTE CHEIE
• incidenta fiscala;
• povara fiscala.
9.2. OBIECTIVE URMARITE
• introducere in problematica analizei incidentei fiscale;
• conceptelor de baza ale teoriei economice a fiscalitatii;
• incidenta impozitelor indirecte asupra comportamentului produ­
catorilor consumatorilor.
9.3. DEFINITII $1 RELA TIl
Incidenta fiscala arata cine suporta in final povara impozitului
cum este aceasta difuzata in intreaga economie prin sistemul preturilor.
Povara fiscala - suma prelevata ca impozit; are caracter inevitabil.
9.4. SINTEZE
9.4.1. Cadrul teoretic al analizei
Teoria economica utilizeaza conceptul de incidenta fisc alii pentru a
evidentia efectul impozitelor atat la nivel microeconomic, cth macro­
economIC.
Incidenta impozitului este analizata in cadrul:
• echilibrului partial, pe 0 piata concurentiaHi in echilibru inainte
de introducerea impozitului. In acest fel se evidentiaza incidenta impozitului
asupra: - preturilor nominale;
- cantitatilor oferite sau cerute;
185
• echilibrului general tinand cont de interactiunile dintre produse,
sectoare factori de productie, punand in evidenta incidenta impozitului
asupra preturilor relative.
Analiza incidentei fiscale arata:
- cum se difuzeaza povara impozitului, prin sistemul preturilor, in
intreaga economie;
- cine suporta in final aceasta povara.
Repartizarea poverii fiscale intre ofertanti cumparatori depinde, in
principal, de:
• elasticitatea in raport cu pretul a ofertei a cererii;
tipul de concurenta de pe pia!a respectiva.
In acest capitol ne preocupa abordarea teoriei inciden!ei fiscale in
cadrul echilibrului partial.
9.4.2. Incidenta accizei specifice
Acciza specifica este datorata de producator:
==> intereseaza functia ofertei sub forma inversa (indica pretu1 de
oferta - pretul minim pe care trebuie sa-l primeasca intreprinderea
in functie de cantitatile produse);
==> inainte de impozitare, acest prel minim este egal cu costul mar­
ginal de productie;
==> introducerea impozitului face ca pretul de oferta al intreprinderii
sa fie egal cu costul marginalia care se adauga suma impozituluL
Analiza grafica se pe baza graficului 1.
p
Co
B "-
F
o
o I C
!
A a

186
Graficul 1 Incidenfa accizei specij'ice
Curba 0
0
corespunde curbei costului marginal al intreprinderii; este
curb a ofertei inainte de introducerea impozitului.
Curba 0
1
este curba ofertei intreprinderii tinand cont de impozit.
Diferenta verticaHi dintre cele doua curbe este egala cu suma
impozitului datorat pentru fiecare unitate de produs.
Punctului de echilibru initial (G) 'ii corespunde cantitatea OA
schimbata la pretu1 OB.
Punctului de echilibru dupa introducerea impozitului (H) ii corespunde
cantitatea de OC pretu1 OE.
Acciza are ca efect pretului de vanzare reducerea cantitatii
de produs schimbata pe piata.
introducerea accizei specifice determina pretului de
vanzare, de la OB la OE, pretu1 exclusiv impozitulinregistreaza 0 reducere,
(fiind egal cu OF, in loc de OB cat reprezenta anterior introducerii
impozitului).
pretu1ui de vanzare este egala cu EB, iar suma impozitului
este egala cu EF (deoarece EF = HK este diferenta verticala dintre cele
doua curbe ale ofertei 'inainte dupa introducerea impozitului).
In general, ofertantii nu translatarea impozitului "in intregime
asupra cumparatorilor - daca ar putea, remuneratia lor neta ar fi
nemodificata ar produce cantitate de produse. Confruntandu-se
cu un pret mai ridicat, cumparatorii nu ar cumpara cantitatea produsa. Are
loc 0 translatare partiala a impozitului asupra cumpaditorilor.
Consumatorii platesc indirect, decat 0 parte a accizei, egaHi cu raportul
EBtEP. Restul, (BEtEF) este in sarcina intreprinderii.
Datorita introducerii accizei specifice, suma prelevata ca impozit este
reprezentata de aria EHKF, care corespunde produsului dintre suma unitara
a impozitului cantitatea totala vanduta. Povara fiscala se repartizeaza
astfel:
- partea care cade in sarcina cumparatorilor corespunde ariei EHJB;
- partea care cade in sarcina producatorilor este data de aria BJKP.
Repercusiunea unei parti din obligatia de plata reprezentand acciza
asupra consumatorilor, care sunt contribuabili in fapt, nu reprezinta 0
incalcare a legii, deoarece, impozitul fiind indirect, putem spune cit aceasta
a fost intentia legiuitorului.
Repartizarea poverii fiscale
Elasticitatea cererii ofertei in raport cu pretu1 este criteriul in functie
de care povara fiscala se repartizeaza mtre producator consumator.
187
Demonstratie algebrica:
Functiile cererii, respectiv ofertei, sunt date de forma *):
qC (pC) a _ bpc
qO (pO) = c+dpo
Notatiile reprezinta:
qC = cantitatea ceruta;
pC pretul de cerere;
qO cantitate oferita;
pO = pretul de oferta.
a, b, c ~ i d = parametri, considerati in general pozitivi.
Notam cu Po, respectiv qo, pretul ~ i cantitatea corespunzatoare situatiei
de echilibru din momentul initial. Impozitul specific in sarcina vanzatorului
este de t u.m. pe unitatea de produs. Pentru ca piata sa fie in echilibru,
dupa introducerea impozitului, trebuie sa se inregistreze egalitatea intre
cantitatea oferita ~ i cea ceruta la noul pret, astfel:
a - bpt = C + d(pt-t)
in care:
Pt pretul dupa introducerea impozitului;
In aceste conditii, Pt ~ i qt sunt date de expresiile:
Pt= (a-c+dt)/(b+d); qt (ad+bc-bdt)l(b+d)
Diferenta dintre pretul dupa introducerea impozitului ~ i pretul initial
este: Pt Po = dt/(b+d)
RezuWi ca diferenta Pt Po este inferioadi sumei impozitului specific
(t), ceea ce inseamna ca introducerea acestui impozit nu conduce la c r e ~ t e r e a
pretului, in mod obligatoriu, cu suma impozitului.
Aceasta diferenta masoadi translatarea impozitului, deci posibilitatea
vanzatorilor de a-I repercuta asupra cumparatorilor.
Diferenta dintre cantiHitile vandute dupa introducerea impozitului ~ i
cantitatea initiala este:
qcqo -bdtl(b+d)
RezuWi ca diferenta qcqo este negativa, deci cantitatea vanduta se
reduce dupa introducerea impozitului.
Tabelul nr. 1 prezintii incidenta impozitului in functie de caracteristicile
cererii ~ i ofertei.
'" aproxirnarile de ordinul intai ale celor douii functii
188
Tabelul nr. 1. - Incidenta impozitului specific
Oferta/cerere Pretul dupii
introducerea
impozitului
Cantitatea dupa
introducerea
impozitului
Repartizarea poverii fiscale
Oferta perfect
inelastica (verticala)
(d=O)
Pt = Po
pte =Po
PtO = Po+ t
q, =qo
Impozitul este suportat in
intregime de vanzatori
Oferta perfect elastica
( orizontala)
(lId =: 0)
Pt = Po + t
Pt
C
= Po '+ t
Pro = Po
q,
qo
bt Impozitul este translatat in
intregime asupra cumpara­
torilor
Cerere perfect
inelastica (vertical a)
(b=O)
PIc =Po + t
PtO = Po
q, = qo
lmpozitul este suportat in
intregime de cumparatori
Cerere perfect elastica
( orizontaHi)
(I1b=O)
Pt= Po
pte = Po
Pro Po - t
q,=qo-dt Impozitul este suportat in
intregime de vanzatori
Pentru functiile generale ale ofertei ~ i cererii, incidenta unui impozit
indirect poate fi masurata aplicand regulile calculului diferential asupra
conditiei de echilibru de piata:
qC (PC) = qO (pO)
dqC d C dq0 d"
--. P =--. P
dp dpo
Pe baza definitiilor elasticitatii cererii (e ~ 0) ~ i ofertei In raport cu
c
pretul se obtine:
dpC dpo dpc dp" e
e -- =e -- sau --/-- =-2...
CeO () C 0
P P P P e
c
Din relatia de mai sus rezuWi ca pretul pentru cumparatori c r e ~ t e cu
atilt mai mult, cu cat oferta este mai elastica ~ i cererea mai putin elastica.
Scaderea pretului pentru vanzatori este cu atat mai puternica, cu cat oferta
este mai putin elastica ~ i cererea mai elastica. In general, latura pietei mai
putin elastica suporta cea mai mare parte a impozitului.
9.4.3. Incidenta accizei ad-valorem
Daca se introduce 0 accizli ad-valorem de cota v, iar pretu1 bunului
impozitat este p, rezulta ca suma impozitului pe unitatea fizica de bun este
189
vp. Conditia de echilibru pe piata se exprima prin egalitatea dintre pretu1
de oferta (pO) pretul de cerere (pC). Dupa introducerea accizei ad-valorem
condilia de echilibru a pietei devine:
pC pO (1 + v)
Aceasta inseamna ca pretul minim pe care doresc sa-l primeasca
ofertantii pentru a produce fiecare cantitate posibila de bun datorita
impozitului, cu un pro cent v.
p
Co
0
1
E
o
F ..­......
o C A
a
Graficul 2 incidenta accizei ad-valorem
Curba ofertei 0
1
dupa introducerea impozitului a fost obtinuta inmul­
tind fiecare prel dat, de pe curba ofertei inainte de impozit (0
0
), cu v
adunand suma astfel calculata la fiecare prel. Diferenla verticala intre cele
doua curbe este astfel egala cu vpoo. Punctului de echilibru initial G i se
substituie, dupa introducerea impozitului, echilibrul indicat prin punctul
H. Constatari:
- acciza ad-valorem a generat pretului de la OB la OE
reducerea cantitatii de la OA la OC;
- incasarea fiscala este data de aria EHKF, repartizata astfel:
• suma in sarcina ofertan til or - aria BJKF;
• suma in sarcina cumparatorilor aria EHJB.
190 ------
Demonstralie algebricii:
Introducerea unui astfel de impozit de cot a v face ca pretul de cerere
(pC) pretul de oferta (pO) sa fie redate de expresiile:
pc = p pO (1- v)p
in care peste pretul pietei.
Aplidind regulile calculului diferentia1:
dpC = dp
dpo= (1- v)dp-pdv
Variatia pretului (dp) poate fi interpretata ca partea din suma impo­
zitului care cade, dupa caz, in sarcina consumatorilor sau produditorilor.
dpC dp". +'X d AI' '1 b .
Revenind la ecuatia e
c
- ::::: eo - lacan m OCUln e se 0 tme:
pC po
e dp = eo(d
p

c
p p I-v
pe baza careia:
dp dv
::::: .--
Tabelul nr. 2 reda cazurile particulare in raport cu elasticitatea cererii,
respectiv, a ofertei in functie de prel.
Tabelul nr. 2. - Incidenta unui impozit ad-valorem proportional
Elasticitate dp/p
dpo
ec=O dv/(l-v) pdv/(l-v) 0
e=-oo
c
0 0 -pdv
e
o
= 0 0 0 -pdv
e = 00
0
dv/(l-v) pdv/(l-v) 0
1°. Elasticitatea redusa a cererii in raport cu pretul semnifica faptul
ca cei care nu au de ales sunt cumparatorii: ei trebuie sa cumpere 0
anumita cantitate dintr-un bun. Pentru aceasta, ei sunt sa plateasca
orice pret, prelufuld in acest fel intreaga povara a impozitului. Astfel de
191
bunuri sunt: tigiirile, berea, alcoolul (pe termen scurt) , bunurile de primii
necesitate.
2°. Elasticitatea putemicii a cererii in raport cu pretul denotii decizia
cumpiiriitorilor de a atribui 0 valoare precisii bunului, in conditiile in care
il pot procura de pe 0 altii piatii la un pret nemodificat, sau bunul in cauza
are un inlocuitor care nu a fost impozitat. cumpariitori nu sunt
sa accepte nici 0 de pret, ceea ce inseamna cii povara
impozitului va cadea in intregime in sarcina vanziitorilor. Exemple de
astfel de bunuri sunt: produsele de lux, aparatura electrocasnica altele.
3°. Elasticitatea redusa a ofertei in raport cu pretul indicii, cel putin
pe termen scurt, 0 productie fixii pe care vanzatorii fac eforturi deosebite
sa 0 yanda. In aceste conditii, pretul va fi dictat de cerere, ceea ce face ca
vanzatorii sa suporte intreaga povara a impozitului. Este cazul bunurilor
de tipul produselor proaspete cu un grad ridicat de perisabilitate pre cum
a produselor agricole.
4°. Elasticitatea putemica a ofertei in raport cu pretul semnifica faptul
ca vanzatorii dispun de alte nesupuse impozitului. In acest caz,
pe 0 piata data, pretul nu poate fi modificat, iar cumparatorii vor suporta
impozitul. 0 astfel de situatie este tipicii pietelor locale.
9.4.4. Incidenta taxei pe valoarea adaugata
Spre deosebire de accizii, care este 0 taxii specialii de consumatie
asupra anumitor bunuri de consum, taxa pe valoarea adaugatii este
o taxa generalii pe consum.
Taxa pe valoarea adaugatii este, cum 0 aratii numele, prin definitie
un impozit asupra valorii adiiugate de intreprinderi, din aceasta decurgand
statutul sau de taxii generalii asupra vanzarilor de bunuri catre consumatori.
Valoarea adaugata a unei intreprinderi este definita in general ca
diferenla dintre incasiirile provenind din vanzarea bunurilor serviciilor
produse cheltuielile corespunzand bunurilor serviciilor pe care le-a
cumparat.
TVA care functioneaza in toata lumea, in special in Uniunea Euro­
peana este, in principiu, un impozit asupra achizitiilor de bunuri de consum.
Cea mai utilizata metoda de calcul a TVA constii in a aplica un
anumit pro cent t asupra materiei impozabile, astfel:
t (incasari) - t (costuri deductibile)
Fiecare intreprindere deduce, din impozitul datorat pe valoarea
v8.nzarilor, impozitul pe care I-a pliitit asupra valorii (exclusiv TVA)
achiziliilor de bunuri intermediare de capital.
192
Prezentarea schematica de pana acum, permite doar aprecierea
efectelor acestui tip de impozit, dar in practicii problematica TVA este
mult mai complexa.
TVA a inlocuit impozitele tradi!ionale in quasitotalitatea !arilor
deoarece este considerata "neutra", comparativ cu impozitele pe cifra de
afaceri. In special, ea nu incita la integrarea verticaHi a intreprinderilor,
ceea ce are un efect deosebit in planul promovarii concuren!ei economice.
{ntre "modelul pur" al TVA impozitul reglementat sub acest nume
intervin diferenteprivind in special:
• cota TVA in realitate, in special in spatiul european exista trei
tipuri de cote: "normala", "redusa" "cota zero". In plus, in
anumite tari *) pot exista cote foarte reduse pentru un numar
foarte limitat de produse. Cota zero de regula, bunurile
serviciile exportate in afara teritoriului national, in baza principiului
destina!iei bunul care este exportat se impoziteaza in tara in care
se consuma;
• excep!iile de la tendinta manifestata de-a lungul anilor de a
generaliza TVA pentru tqate bunurile serviciile. Astfel de excep!ii
privesc anumite operatiuni (cele financiare, de exemplu), anumite
categorii de persoane juridice (administratii publice, universita!i)
sau agen!i economici care nu un anumit prag al cifrei de
afaceri.
Din reglementarea concreta a TVA, in func!ie de elasticitatea ofertei
a cererii se poate ajunge ca 0 parte din povara TVA sa nu fie repercutata
asupra consumatorilor.
In ceea ce aprecierea incidentei TVA, aceasta se reduce la
analiza:
- inciden!ei unei accize, deoarece TVA este asimilabiUi unui impozit
unic asupra unui bun perceput in stadiul vanzarii cu amanuntul
atunci cand ne intereseaza efectele unei modificiiri a cotei aplicate
in cazul unui bun;
- inciden!ei unui impozit in cadrul echilibrului general, cand ne
intereseaza efectele modificarii simultane a cotei TVA pentru to ate
bunurile serviciile.
* Franta practica fa mijlocul anilor '90 0 cota de 2, I% la un numar foarte limitat
de prod use, precum ziarele revistele.
193
9.5. TESTE DE EVALUARE REZOLVATE
1. Incidenta fiscaUi:
1. Este un concept din ansamblul tehnicilor instrumentelor fiscale;
2. Studiaza efectele fiscalitatii la nivel macro microeconomic;
3. Este 0 analiza de tip normativ;
4. Ofera un raspuns standard in ce fundamentarea deciziilor
in materie fiscaHi;
5. Arata cine suporta in final povara unui impozit.
Varianta corecta este:
a) (1,3); b) (2, 5); c) (1, 2, 4); d) (1, 2, 4, 5); e) (2, 4, 5).
2. Inciden!a fiscala:
a) este specifica numai impozitelor indirecte;
b) este consecinta manifestarilor de tip evazionist ale contribua­
bililor;
c) studiazi modul in care povara unui impozit este difuzata in
economie;
e) depinde, in principal, de comportamentul contribuabililor;
t) depinde, in principal, de comportamentul administratiilor fiscale.
3. Incidenta unui impozit depinde de:
1. Tipul de concuren!a pe pia!a analizata;
2. Faptul ca este un impozit direct sau indirect;
3. Autoritatea fiscala care administreaza perceperea impozitului;
4. Oferta cererea agentilor pe piata respectiva;
5. Veniturile fiscale incasate la buget.
Varianta corecta este:
a) (1,4); b) (1, 4, 5); c) (1, 2, 4); d) (2, 4); e) (1, 3, 4).
4. Un impozit pe consumul unui bun va determina pretului
bunului dadi:
1. Oferta este inelastica;
2. Oferta este elastica;
3. Cererea este inelastica;
4. Cererea este elastica.
Varianta corecta este:
a) (1,3); b) (2, 3); c) (2, 4); d) (1, 4); e) toate variantele sunt
incorecte.
194
5. Un impozit pe consumul unui bun va avea 0 incidenta redusa
asupra pretului bunului daca:
1. Oferta este inelastica;
2. Oferta este elastica;
3. Cerea este inelastic a;
4. Cererea este elastica.
Varianta corecta este:
a) (1,3); b) (2, 3); c) (2, 4); d) (1, 4); e) nu se poate raspunde.
9.6. iNTREBARI RECAPITULATIVE
1. Expuneti elementele care definesc cadrul in care se analizeaza
incidenta unui impozit
2. Factorii care determina incidenta fiscala
3. Care sunt efectele introducerii unei accize specifice pe 0 piata cu
oferta perfect inelastica
4. Care sunt efectele introducerii unei accize ad-valorem pe 0 piata
cu cerere perfect elastica
9.7. PROPUNERI DE REFERATE
1. Incidenta impozitelor indirecte asupra produselor petroliere;
2. Incidenta impozitelor indirecte in cazul bauturilor alcoolice;
3. Incidenta impozitelor indirecte in cazul produse1or din tutun.
BIBLIOGRAFIE
);;> Alexandru Felicia - Fiscalitate $1 pre/uri in economia de piata, Ed. Economica,
2002
);;> Atkinson, A.B. Stiglitz, J.E. - Lectures on Public Economics, McGraw Hill
Book Company, London, 1980
);;> Greffe, Xavier Mairesse, Jacques Reiffers, Jean-Louis Editeurs, Gilbert, Guy
auteur Encic/opedie Economique, vol. II, Fiscalite, Economica, Paris, 1990
);;> Tatiana; Dumitrescu, Dalina; Florice!, Constantin; Alexandru, Felicia
- Preturi $i concurenlii, Editura Didactica Pedagogica, 2000
);;> Pondaven, Claude Economie des decisions publiques. Vuibert Economie, Paris,
1994
);;> Wolfelsperger, Alain Economie pub/ique, Presses Universitaires de France,
Paris, 1995
195
TEMA NR. 10
PRETURILE REGLEMENTATE
,
10.1. CONCEPTE CHEIE
• Monopol natural
• Preturi libere
• Preturi reglementate
• Piata reglementata
• Piata concurentiala
• Piata spot
• Autoritate Na!ionaHi de Reglementare
• Sistem Energetic National
• Contract de tip PPA
• Contract de portofoliu
• Contract pentru servicii de sistem
• Ordine de merit
• Pre! marginal de sistem
• Consumatori eligibili
• Sistem universal
• Asigurari de viata
• Asigurari generale
10.2. OBIECTIVUL CAPITOLULUI
Prezentul capitol riispunde intrebarilor legate de pre!urile reglementate
in Romania, fiind cunoscuta realitatea conform careia Consiliul Concurentei
are atributiuni mai reduse odata cu aparitia in multe domenii de interes
national a Autorita!ilor Nationale de Reglementare. Domeniile pe care Ie
vom supune atentiei sunt cele ale energiei electrice, telecomunicatiilor ~ i
asigurarilor.
196
10.3. SlNTEZE
Reglementarea preturilor in domeniul energiei electrice
Sectorul electroenergetic este unul din sectoarele cele mai mportante
in cadrul oricarei economii nalionale. In mod traditional, acesta a fost
considerat n sector in care monopolul natural este de neevitat. Aceasta
prezumlie s-a bazat, in special, pe caracterul intensiv investitional, pe
importanta retelelor de transport distributie pe raritatea concentrarea
resurselor energetice pe plan mondiaL
In plus, crearea Sistemului Energetic National s-a bazat, in majo­
ritatea state lor, pe intervenlia investitionala mas iva a statului. Data fiind
importanta deosebita a acestuia, atilt pentru ramurile economiilor na!ionale,
cat pentru asigurarea bunastarii populatiei, statuI a preluat sarcina
realizarii exploatarii sistemului. Rezultatul acestei actiuni a constat in
crearea unor integrati pe verticala care, de regula, asigurau productia,
transportul distributia produselor energoelectrice. Pentru protectia consu­
matorilor "captivi", atilt persoane fizice, cat juridice, fata de fumizorul
monopolist, au fost instituite mecanisme de control administrativ al
preturilor, pentru a se preveni un abuz din partea acestuia.
Tendinte actuale in sectorul energetic din Uniunea Europeana
In efortul de creare a pietei unice, la nivelul Uniunii Europene s-a
conturat 0 serie de tendinte care urmaresc simultan:
y promovarea concurentei prin deschiderea pietei;
y asigurarea surselor de aprovizionare cu energie;
y protectia mediului.
Prevederile Tratatului de la Roma, privind instituirea Comunitiitii
Europene lasa la latitudinea membrilor modul de organizare functionare
a acestor servicii, inclusiv in ceea ce tipul de proprietate (articolul
86). Ceea ce contesta Tratatul este existenta acelor monopoluri care pot
aduce atingere obiectivului de creare a pietei unice, bazaHi pe concurenta.
Directiva 96/92/CE cadrul minimal etapele procesului de
liberalizare a pietei produselor energetice. Au fost stabilite pragurile de
deschidere a pietei (26% In 1999, 28% in 2000, 33% in 2003). Sunt
definite, In functie de posibilitatea de a alege fumizorul de energie electricii,
conceptele de "consumator eligibil" "consumator captiv", ultrimul fiind
dependent de distribuitorul monopolist al energiei electrice. In categoria
197
consumatorilor eligibili sunt incadrati consumatorii care realizeaza un
consum anual peste 0 anumita limita (9 GWh, incepand cu 2003).
Distributia energiei electrice catre consumatorii captivi se realizeaza
de catre operatorul monopolist al retelei de distributie, caruia i se pot
impune obligatii de furnizare in anumite zone sau catre anumiti
consumatori, pentru asigurarea serviciului universal. Preturile practicate
de distribuitor pot fi reglementate de catre autoritatile statelor membre.
Deciziile strategice referitoare la forma de proprietate a operatorului/
...
operatorilor privind regimul reglementat/negociat de acces la
retea privind modul de separare Uuridica/contabilatmanageriala) a
activitatilor care constituie monopol natural sunt lasate la latitudinea statelor
membre.
Piata energiei electrice in Romania
In cadrul procesului de armonizare a legislatiei interne cu
reglementarile comunitare, in Romania fost initiat un amplu proces de
reformare a reglementarilor referitoare la productia, transportul distributia
energiei electrice.
Prin HG nr. 627/2000, Compania Nationala de Electricitate - CONEL
S.A. a fost reorganizata, creandu-se Compania Nationala de Transport al
Energiei Electrice Transelectrica S.A., S.C. Termoelectrica S.A., S.C.
Hidroelectrica S.A. Societatea Comerciala pentru Distribuirea Energiei
Electrice Electrica S.A. Astfel s-a optat pentru:
);.> separarea legala a activitatilor care constituie monopol natural
(transport distributie);
);.> solutia proprietatii de stat (de precizat ca Electrica S.A. este
constituita din opt filiale regionale care vor fi privatizate);
);.> accesul reglementat la retea.
Supravegherea pietei energiei electrice care in sarcina Autoritatii
Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), institutie pblica
in subordinea Ministerului Industriei Resurselor.
ANRE este autoritatea publica ce are competenta de elaborare a
metodologiei de calcul a preturilor tarifelor aplicabile activitatilor de
monopol natural de aprobare a sistemelor de preturi tarife pentru
aceste activitati, urmarind ca obiectiv, protectia corespunzatoare a
consumatorilor de energie.
Activitatile de monopol natural din domeniul energiei electrice sunt
cele de transport distributie a energiei electice, precum $i cele de
alimentare a consumatorilor captivi de catre societatile de distributie a
energiei electrice.
198
Modul de organizare a pietei energiei electrice
Tranzactionarea energiei electrice ~ i a serviciilor de sistem, in
Romania, se realizeaza in cadrul pietei en gros a energiei electrice, care
funqioneaza pe baza urmatoarelor principii:
a) piata se realizeaza prin aranjamente comerciale en gros cu energie
elctrica ~ i cu servicii asociate, intre participanti;
b) piata trebuie sa devina competitiva la nivelul produditorilor ~ i
furnizorilor de energie electrica ~ i reglementata pentru activitati1e de
transport ~ i de distributie;
c) in prima etapa, piata este compusa din:
• Piata reglementata, prin contracte cadru ~ i preturi reglementate,
care acopera circa 67% din energia electrica tranzactionata;
• Piata concurentia1a compusa din urmatoarele segmente:
);> piata contractelor bilaterale intre furnizori ~ i consumatori
eligibili. Aceste contracte sunt reglementate dar preturile sunt
negociate intre parti;
);> piata spot, respectiv componenta pietei concurentiale pe care
energia electrica necontractata este tranzactionaa prin licitatie la
Pretul Marginal de Sis tern;
a) pretul pietei se formeaza printr-un mecanism specific;
b) participantii la piata, inclusiv consumatorii eligibili sunt Indreptatiti
sa aiba acces reglementat;
c) consurnatorii eligibili pot alege furnizorul de energie electric a, cu
care incheie contracte negociate;
d) racordarea la retele de transport ~ i de distributie reprezinta un
serviciu public obligatoriu;
e) participantii la piata beneficiaza de transport nediscriminatoriu.
Participantii la piatii
Tipurile de participanti la piata en gros sunt:
• producatorii
• furnizorii
• consumatorii eligibili
• un operator de transport (Transelectrica)
• un operator de sistern (Hidroelectrica S.A.)
• un operator de distributie (Electrica S.A.)
199
Administrarea pietei en gros a energiei electrice
Administrarea pietei en gros este asigurata de S.C. OPCOM S.A.,
filiala a Transelectrica S.A., infiintata prin HG nr. 625/2000.
Pentru asigurarea bunei functionari a pietei, S.C. OPCOM S.A. are
urmatoarele competente atributii:
• asigura preluarea prelucrarea de vanzare/cumparare de
energie electrica servicii de la participantii la piata;
• cantWitile de energie electrica servicii trnzactionate
zilnic la nivel interval baza de tranzactionare decontare (respectiv
durata unei ore ca unitate de masura a timpului in
exprimarea tuturor relatii10r comerciale, contractuale sau pe piata
spot, pe care puterea electrica serviciile se exprima ptin valorile
medii);
• drepturile obligatiile de plata ale participantilor la
pia!a asigura function area mecanisme lor specifice de regularizare
privind platile;
• colecteaza face pub lice informatii despre pia!a, inclusiv prognoze
pe termen scurt privind acoperirea cererii de ditre oferta;
• determina face publice preturile pietei pe interval baza de
decontare, recum alte preturi sau obliga!ii relevante pentru
piata;
• face publice pierderile de energie electridi in reteaua
de transport;
• suspenda piata din propria initiativa sau la solicitarea operatorului
de sistem;
• coordoneaza activitatea de prognoza a cererii de energie electrica
pentru planificarea opra!ionala programarea operativa a
Sistemului Electroenergetic National (SEN);
• orele de varf de gol de sarcina ale SEN.
Mecanismul de functionare aranjamentele comer,ciale ale pietei
Rolul mecanismului pietei.
• asigurarea unor relatii comerciale eficiente sigure pentru consu­
matorii finali de energie electrica pentru toti agentii economici
din sector;
• introducerea unei presiuni concuren!iale asupra agentilor economici
din sector, directa sau prin intermediul contractelor tarifelor
reglementate;
200
• trecerea graduala de la sistemul de monopol in alimentarea cu
energie electrica, la piata pe deplin concurentiala.
Principalele tipuri de contracte incheiate pe piata en gros a energiei
electrice sunt:
1). Contractu} de tip PPA incheiat intre Societatea Nationala
NuclearIectrica ~ i S.C. Electrica S.A., prin care este asigurata preluarea
integralii a energiei electrice produse ~ i a puterii disponibile a
Nuclearelectrica, la pretu1 reglementat de ANRE. Pretul de achizitionare
de catre furnizori a puterii disponibile acopera cheltuielile fixe de
exploatare, cheltuielile pentru rambursarea creditelor ~ i costul capitalului
invest it.
2). Contractul de portofoliu reprezinta forma principala de vanzarel
cumparare a energiei electrice, asigurand atat fumizorul, cat ~ i producatorul,
impotriva riscului variatiei pretului pe piata. Sunt utilizate pentru
contractarea unor cantitati ferme de energie electrica, profilate pe intervale
baza de decontare ~ i zile calendaristice, in functie de variatia orara a
consumului prognozat, precum ~ i serviciul de transpor aferent. Valoarea
acestor contracte include ~ i costul reglementat al serviciului de transport.
3). Contractul pentru transportul energiei electrice
Serviciul de transport include ~ i costurile reglementate ale serviciilor
de sistem. Pierderile de energie electrica in reteaua de transport, pre cum
~ i efectul restric!iilor din reteaua de transport asupra ordinii de merit sunt
cuprinse in tariful reglementat de transport. In scopul fluidizarii platilor,
costul serviciului de transport trebuie achitat de ditre furnizori direct catre
Transelectrica, pe baza avizului prducatorului caruia i-a fost prestat acest
servlClU.
4). Contractul pentru servicii de sistem
Serviciile de sistem reprezinta servicii asigurate, de regula, de catre
produditori, la cererea operatorului de sistem, pentru mentinerea nivelului
de siguranta in funclionarea sistemului electroenergetic, calitatii energiei
transportate la parametrii normali de fiunctionare ~ i pentru acoperirea
pierderilor din reteaua de transport.
Serviciile de sistem se impart in 2 categorii:
• funclionale, care reprezinta functia operatorului de sistem
• tehnologice, fumizate de catre agentii economici participan!i la
piata (in continuare denumite servicii de sistem)
Costul serviciilor de sistem cu exceptia costului energieie electrice
pentru acoperirea pierderilor in reteaua de transport va fi achitat de catre
fumizorul de energie electrica sau de catre consumatorul eligibil direct
fumizorului de servicii de sistem.
201
Ofertele de producere a energiei electrice
Produditorii sunt obligati ca, pen-tru fiecare zi de tranzactie, sa fac
oferte ferme pentru fiecare interval baza de decontare pentru toate unitatile
de productie pe care Ie detin in ziua anterioara celei pentru care se face
programul de functionare a SEN, stabilit, pe baza acestor oferte de catre
OPCOM S.A.
Ordinea de merit reprezinta ordinea in care producatorii de energie
ofertanti sunt luati in considerare de catre dispecer pentru acoperirea cererii
de energie electric.
Prin ordinea de merit se stabilesc:
• puterea cu care participa fiecare unitate la acoperirea necesarulu
de energie electrica;
• pragul cererii de consum din sistem de la care intra in functiune
fiecare unitate.
Pretul marginal de sistem se determina ca medie. ponderata a
preturilor reglementate din contractele de portofoliu :;;i contractul de tip
PPA incheiat de S.N. Nuc1earelectrica S.A. :;;i S.C. Electrica S.A., prin
care este asigurata preluare integrala a puterii disponibile :;;i a energiei
electrice produse de Nuc1earelectrica.
Metodologiile de stabilire a tarifelor ~ i preturilor energiei electrice
In cadrul acestora se inc1ud:
~ metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie
a energiei electrice.
~ metodologia de stabilire a tarifului pentru transportul energiei
electrice
~ metodologia de stabilire a tarifelor pentru consumatorii finali captivi
de energie electrica
In prezenta lucrare ne propunem sa tratam in detaliu doar metodologia
de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie a energiei electrice.
Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie
a energiei electrice
Serviciul de distributie consta in exploatarea, intretinerea, dezvoltarea
retelei de distributie in scopul transmiterii energiei electrice de la
producatori/operatori de transport la consumatorii fin ali de energie electrica.
202
Reteaua electrica de distributie reprezinta re!eaua electridi de curent
altemaiv cu tensiunea cuprinsa intre 0,4 kV ~ i 110 kV inclusiv, prin care
se asigudi transmiterea energiei electrice catre consumatori sau in zonele
de consum.
Operatorul de distributie asigura, pe piata energiei electrice, doua
categorii de servicii:
1. Serviciul de distributie
2. Serviciile de sistem ale retelelor de distribu!ie a energiei electrice.
In prezent, distributia energiei electrice este asigurata de S.C. Electrica
S.A., prin cele opt filiale regionale (operatori) ale acesteia. Pe termen
scurt, se preconizeaza privatizarea a doua dintre aceste filiale.
Tarifele de distributie se determina pentru fiecare operator de distri­
butie pe baza cheltuielilor aferente utilizarii retelelor de distributie ale
acestuia ~ i sunt unice pe teritoriul operatorului.
Tarifele se stabilesc pentru serviciul de distribu!ie prestat, pentru
categoriile de destinatari:
• fumizori alimentari din reteaua de distributie;
• consumatori eligibili alimentati din reteaua de distributie;
• alti operatori de distribulie/transport pentru tranzitul energiei.
Nivelul tarifelor de distributie se fundamenteaza cu datele privind
cheltuielile anuale ale operatorului. Tarifele pot fi revizuite periodic, odata
cu revizuirea tarifelor reglementate pentru consumatori finali, daca se
inregistreaza 0 variatie a costurilor unit are mai mare de 5% fata de cele
previzionate.
Pentru fiecare din grupele de elemente de retea se stabilesc tarife
specifice de tip monom, pe nivel de tensiune ~ i tip de instalatii, ~ i anume:
- tarif pentru linii de 110 kV;
- tarif pentru puncte de transformare 110 kV/MT (medie tensiune);
- tarif pentru linii MT;
- tarif pentru puncte de transformare Medie Tensiune I Joasa
Tensiune;
- tarif pentru linii de Joasa Tensiune.
Stabilirea de catre ANRE a tarifelor pentru transportul ~ i distributia
energiei electrice se face pe baza unei metodologii care tine cont de
categoriile de costuri ale operatorilor, dupa cum urmeaza:
A. Costurile de exploatare ~ i intretinere a re!elei, referitoare la:
Y exploatarea retelei
Y intre!inere, interven!ii, reparatii
Y siguranta tehnica ~ i a muncii
203
);;. serviciile asigurate clienlilor
);;. amortizare
);;. cheltuieli conexe pentru investitii
A. Costurile pentru consumul propriu tehnologic
B. Costurile financiare pentru dezvoltare (dob§nzi, comisioane bancare
~ i diferenle de curs valutar legate de credite pentru investitii)
Cota de profit brut aplicabiHi la surna acestor costuri este de 8%.
Pentru fiecare grupa de elemente de retea se determina instalatiile
componente ~ i energia electrica livrata prin acestea (E
]
), pentru serviciul
de distributie destinat consumatorilor eligibili (ECE.J)' furnizorilorl
consumatorilor captivi (EF.J)' cat ~ i tranzitului destinat altor operatori de
distributie sau operatorului de transport (E ,):
r
E
J
ECE,J +EF,J +ET,]
De asemenea, pentru fiecare grupa, se deterrnina costul asociat C ,
. ]
prin insumarea componenteior C',J' pe structura costurilor precizate mai
sus:
C] =LC,,]
Profitul fiecarei grupe de elemente de rete a se deterrnina:
p] =(LCI,J )x kp 1100
unde:
k = rata profitului brut
p
Ct., = costurile aferente fiecarei structuri
Rata profitului aplicabila este de 8% pe an in raport cu costurile
calculate in USD.
Profitul total reglementat (P) operatorului de distributie se deterrnina
prin insumarea profiturilor totale reglementate ale grupelor de elemente de
retea:
P= LP]
Venitul total pentru fiecare din cele cinci grupe de elemente ale rete lei
(VT
,
) se determina ca:
VT, = C, + P
J
,
204
iar venitul total reglementat (VT) al Operatorului de distributie este
determinat prin insumarea veniturilor totale reglementate ale grupelor de
elemente de retea:
VT = LVT
J
= C + P
Tarifele specifice de distributie pentru fiecare grupa de elemente de
retea se calculeaza ca fiind raportul intre suma veniturilor totaleVT
J
suma energiilor livrate consumatorilor E :
J
).;> tarif pentru linii II0 k V - t E
).;> tarif pentru puncte de 110 kV/MT - t
TR,llOIMT
).;> tarif pentru linii MT - t
LE,MT
).;> tarif pentru puncte transformare MT/JT - tTR,MTIJT
).;> tarif pentru linii JT - t
LEJT
In cazul consumatorilor eligibili, al furnizorilor de energie electrica
sau al operatorului de transport, tariful aplicabil se determina prn insumarea
tarifelor aferente elementelor de retea utilizate. De exemplu, in cazul unui
utilizator conectat la reteaua de medie tensiune, tariful de distributie se
prin urmatoare formula:
T =tl ,e,l00 +tTR.JlOIMT +tLE,MT
Reglementarea preturilor in sectorul comunicatiilor
Domeniul comunicatiilor, in special cel al telecomnicatiilor, a cunoscut
o dezvoltare tehnologica exploziva in umtimele doua decenii. Progresul
tehnologic a constat in special in aparitia de noi tehnologii alternative de
transmisie, utilizand noi platforme de comunicatii, ceea ce a permis aparitia
de noi piete intr-o masura destul de consistenta, a concurentei pe pietele
din sector.
Daca pana la inceputul anilor '80, sectorul era in mod traditional,
dominat de companii monopoliste; explozia de operatori pe piata a
condus la regandirea politicii de dezvoltare a pietei serviciilor.
Aparitia acestor noi tehnologii servicii nu a eliminat insa in totalitate
monopolurile, in special cele naturale, a caror existenta deriva din
importanta reteleiftzice pentru furnizarea serviciilor din faptul ca sunt
205
utilizate in special resurse limitate (spatiul radioelectric, resursele de
numerotatie, etc), a diror utilizare rationala implica impunerea unor restrictii
§i din necesitatea asigurarii serviciului universal.
Problemele cele mai importante in acest domeniu apar pe piata
serviciului de telefonie fixa §i pe piata serviciilor po§tale.
I. Piata telefoniei fixe
Importan!a retelei fizice in furnizarea serviciilor de telecomunieatii
§i caraeterul de foarte multe oriinefieient al eonstruetiei de re!ele fizice
paralele pentru furnizarea acelora§i servicii (de cele mai multe ori servicii
de telefonie), a condus la cautarea febrila de noi solutii.
Solutiile aparute pe plan international pot fi grupate in doua mari
categorii:
~ Solutii furnizate de catre piata (de ditre operatorii de piata)
~ Solutii administrative, impuse de catre autoritati, atunei cand piata
nu a eondus la eliminarea monopolului natural.
Solutiile furnizate de catre piata pot fi la nlndul lor clasificate in
doua eategorii:
• furnizarea unor servieii de teleeomunieatii prin intermediul unor
retele initial dimesionate pentru alte utilizari (alte servieii de
telecomunicatii sau alte tipuri de servicii, ce nu se incadreaza n
domeniul teleeomunicatiilor)
In cadrul acestei categorii pot fi mentionate solu!ii cum ar fi utilizarea
re!elelor de transport §i distributie a energiei electrieesau a eelor de
televiziune prin cablu pentru furnizarea serviciilor de telefonie sau utilizarea
re!elelor de telefonie mobila pentru servicii de telefonie fixa.
• furnizarea, prin intermediul retelei operatorului monopolist a unor
servicii concurente eu cele oferite de acesta, prin intermediul unei
tehnologii diferite.
eel mai bun exemplu pentru acest tip de solutie it eonstituie tehnologia
de transmitere a convorbirilor telefonice prin protocolul internet (Voice
Over IP) care reprezinta 0 alternativa mult mai putin costisitoare pentru
telefonia interna!ionala.
Totu§i, pia!a nu a dezvoltat, pana in aeest moment, solutii pentru
eradicarea completa a monopolului pentru toate tipurile de servieii §i niei
pentru toate zone Ie geografice, fapt care a impus implicarea statului, in
incerearea de a separa nucleul monopolului natural de celelalte eornponente
206
ale serviciilor de telecomunicatii, in scopul crearii unui grad dit mai ridicat
de concurenta.
In acest scop au fost impuse operatori care detin
in proprietate reteaua de telefonie fixa, obligatii legate in principal de:
? permitere a accesului la rete a, in cinditii nediscriminatorii a
celorlalti operatori pentru furnizarea serviciilor chiar concurente.
In acest scop, operatori Ie-au fost impuse
obligatii de separare a activitatilor legate de administrarea
furnizarea retelei de activitatile de furnizare, prin intermediul retelei
serviciilor de telefonie. In acest mod, poate fi determinata posibila
discriminare, prin pret sau prin conditii de acces, a operatorilor
concurenti pe piata serviciilor de telefonie.
? interconectare a retelelor de telecomunicatii, astfel indit clientii
unei companii de telefonie sa poata apela clientii unei alte companii.
In plus, intervenlia statului consta in asigurarea serviciului universal,
respectiv setul minim de servicii de 0 calitate determinata care este
disponibil pentru toti utilizatorii, indiferent de localizarea lor geografica,
la un tarif accesibiL Setul de servicii se refra, in principal la asigurarea
accesului la 0 locatie fixa, asigurarea unui serviciu de informatii asigurare
de telefoane pub lice cu plata.
Asigurarea serviciului universal poate implica acordarea unor
compensatii companiilor care sunt desemnate pentru furnizarea acestora,
datorita faptului ca obligatia de asigurare a serviciului universal poate
implica asumarea unor costuri suplimentare unor activitati
ineficiente din punct de vedere economic.
1. Tendinte actuate in Uniunea Europeana
Procesul de liberalizare a serviciilor de telecomunicatii in UDiuaea
Europeana a fost inliat prin Directiva Comisiei Europene 9OI388IEEC diD
28.06.1990, prin care s-a solicitat Statelor Membre sa retragi dreptwile
speciale sau exclusive pentru furnizarea serviciilor de telefonie publica
fixa pana cel mai tarziu la data de 01.01.1998 (au fost stabilite perioade
mai lungi de liberalizare a pietei pentru Grecia, Irlanda, Portugalia
Spania).
o preocupare deosebita a fost generata de aparitia efectiva a
concurentei pe piata serviciilor de telefonie fixa, dat fiind faptul ca disparitia
drepturilor speciale sau exclusive existente nu garanteaza aparitia efectiva
a concurentilor pe piata. In fapt, s-a constatat ca, in 1998, infrastructuri
alternative ce puteau fi utilizate pentru furnizarea telefoniei vocale se
207
~
aflau in proprietatea a c e l u i a ~ i operator care detinea ~ i reteaua de telefonie
fixa. Doar 43% din gospodariile europene erau conectate fie la 0 retea de
televiziune prin cablu, fie la un sistem de transmisie a programelor TV
prin sate lit. Peste 59% din aceste gospodarii erau deservite de un operator
de televiziune prin cablu aflat in proprietatea fostului monopolist pe piata
telefoniei fixe. Aceasta situatie de fapt a fost eonsiderata ca fiind 0 piedica
majora in calea dezvoltarii coneutentei. in acest seop, prin noul set de
directive din martie 2002 (Directiva 20021211EC privind cadrul general de
reglementare in domeniul eomunicatiilor eleetronice, Directiva 20021201
EC privind autorizarea, Directiva 2002122/EC privind serviciul universal
~ i Direetiva 20021l/EC privind accesul ~ i interconectarea).
Prin acest nou eadru legislativ se incearca facilitarea intrarii unor noi
operatori pe piata serviciilor de telefonie ~ i incurajarea concurentei cel
putin pe piata serviciilor. Pentru supravegherea pietelor se solicita statelor
membre sa infiinteze autoritati nationale de reglementare, care, pe baza
analizelor de piata efectuate in colaborare cu autoritatile de concurenta,
poate impune operatorilor de pe piata obligatii legate de furnizarea
serviciului universal, de acordarea accesului la retea, de interconeetare a
retelelor de teleeomunicatii. In plus autoritatile de reglementare pot stabili
medologii de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telecomunicatii,
inc1usiv telefonie, atunci dind constata ca un operator detine pozitia
dominanta pe 0 anumita piata geografica.
Aceste masuri au ca scop principal dezvoltarea concurentei pe pie!ele
serviciilor, astfelindit consumatorii europeni sa poaUi profita dit mai mult
de beneficiile liberalizarii, care, oricum a condus la reducerea cu
aproximativ 40% a tarifelor telefonice intemationale.
2. Reglementarea pietei serviciilor telefonice in Romania
Incepand eu octombrie 2002, odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei
de urgenta a Guvemului nr. 79/2002 ~ i cu infiintarea Autoritatii N a!ionale
de Reglementare in Comunicatii, sunt introduse ~ i in Romania regulile
comunitare cu privire la supravegherea pietei serviciilor ~ i retelelor de
telecomunicatii, regulile specifice privind protectia concurentei ~ i regle­
mentarea preturilor in acest domeniu.
In scopul supravegherii pietelor, pe baza regulamentului privind
identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice ~ i a
regulamentului privind efectuarea analizelor de piata ~ i determinarea puterii
semnifieative de piata, ANRC efectueaza analize de piata pentru a determina
dadi un fumizor de servicii sau retele de telecomunicatii detine pozitie
208
dominanti'i, respectiv dad! are posibilitatea de a se comporta independent
de clientii sau fumizorii sai. ANRC poate impune fumizorilor care detin
pozitie dominanta obligatii de nediscriminare, de asigurare a evidentei
contabile separata, de stabilire pe baza unei metodologii agreate, etc.
Dadi 0 analiza de piata indica absenta concurentei efective, care
presupune ca operatorul in cauza este capabil sa mentina tarifele la un
nivel excesiv de inalt sau sa reduca tarifele in mod nejustificat, in
detrimentul utilizatorilor finali, ANRC poate sa impuna obligatii referitoare
la recuperarea costurilor ~ i controlul tarifelor, inclusiv obligatii de
fundamentare a tarifelor in functie de costuri ~ i obligatii privind evidenta
contabila, pentru furnizarea anumitor forine de acces sau de interconectare.
La impunerea obligatii1or ANRC va lua in considerare investitia Iacuta de
operatorulin cauza ~ i va permite existenta unei rate rezonabile de recuperare
a capitalului investit, tin and seama de riscurile asociate acestei investitii.
Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de
tarifare impusa trebuie sa promoveze eficienta economid! ~ i concurenta ~ i
sa maximizeze beneficiul consumatorilor. In acest scop ANRC poate sa ia
in considerare tarifele practicate pe pietele concurentiale comparabile.
In cazul in care un operator are obligatia sa i ~ i fundamenteze tarifele
in functie de costuri, atunci proba faptului ca tarifele respective sunt
determinate prin adaugarea la costuri a unei rate rezonabile de recuperare
a investitiei se afla in sarcina operatorului In cauza. In vederea calcularii
costului fumizarii eficiente a serviciilor, autoritatea de reglementare poate
utiliza metode de contabilizare a costurilor, altele dedit cele utilizate de
operator. ANRC poate cere unui operator sa fumizeze toate informatiile
care au stat la baza determinarii unor tarife ~ i poate impune, daca este
cazul, ajusari ale acestor tarife.
In situatia in care controlul tarifelor se realizeaza prin impunerea
implementarii unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui
sistem trebuie Iacuta publica, indicandu-se cel putin principalele categorii
in care sunt grupate costurile ~ i regulile utilizate pentru alocarea costurilor.
Indeplinirea obligatii1or de implementare a sistemului contabil trebuie
auditata anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmand
sa fie publicate in conditiile stabilite de ANRC.
Serviciul universal este compus din:
- asigurarea accesului la reteaua publica de telefonie, la un punct
fix;
- asigurarea serviciulul de informatii privind abonatii ~ i registrele
abonatilor;
- asigurarea de telefoane pub lice cu plata.
209
ANRC desemneaza unul sau mai multi furnizori ai serviciului
universal, pentr anumite zone geografice sau pentru intreg teritoriul
Romaniei, pe baza conditiilor procedurii nediscriminatorii stabilite de
catre autoritate.
Tot ANRC are rolul de a monitoriza nivelul evolutia tarifelor
serviciilor cuprinse in sfera serviciului universal, putand obliga furnizorii
acestui tip de servicii sa aplice tarife comune, inclusiv prin stabilirea unei
medii pe zone geografice sau pe intreg teritoriul national sau sa respecte
anumite formule de control al tarifelor.
Modul de reglementare de control al tarifelor pe piata serviciilor

Si in domeniul serviciilor tendinta, atat pe plan european cat
pe plan national sunt legate de deschiderea pietelor catre concurenta
in contextul asigurarii serviciului universal.
Serviciul universal este definit ca dreptul oricarui consumator de a
beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor de 0 calitate
definita, la un pret accesibil, in orice punct de pe teritoriul Romaniei.
Furnizorii serviciului niversal sunt desemnati pe baza unor conditii
proceduri stabilite de catre ANRC Consiliul Concurentei.
Pentru deschiderea graduala la concurenta, prin OG 3112002 a fost
stabilita limita maxima de gramaj (350 g) a trimiterilor de corepondenta
interne intemationale pentru prestarea carora pot fi desemnati unul sau
mai multi furnizori (momentan furnizorul desemnat este Romana).
Aceasta limita poate fi redusa prin Hotarare a Guvemului, ceea ce poate
permite alinierea la normele europene in domeniu, care prevad 0 limita de
100 g incepand cu 1.01.2003, respectiv de 50 g incepand cu l.0 1.2006.
Tarifele percepute pentru prestarea serviciilor se stabilesc
avandu-se in vedere eficienta economic a, asigurarea dreptului de acces la
serviciul universal dezvoltarea retelei Tarifele serviciilor
din sfera serviciului universal trebuie sa fie accesibile, transparente,
nediscriminatorii fundamentate pe costuri.
Furnizorii de serviciu universal carora Ii s-a rezervat dreptul de apresta
unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal au
obligatia de a supune spre aprobare ANRC tarifele percepute pentru
serviciile rezervate de a Ie aduce la publicului cu eel putin
30 de zile inainte de data la care acestea intra in vigoare. In vederea
aprobarii tarifelor percepute pentru serviciile rezervate, autoritatea de
reglementare va solicita avizul consultativ al Oficiului Concuren!ei.
210
In situatia in care un furnizor de serviciu universal aplica tarife reduse
in cazul unui volum mare de trimiteri de la expeditor, el are obligatia
de a aplica principiile transparenlei nediscriminarii aat cu privire la
tarife, cat cu privire la conditiile asociate acestora.
ANRC poate stabili in sarcina furnizorilor de serviciu universal
obligatia mentinerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru
serviciile din sfera serviciului universal pe care sunt obligati sa Ie presteze,
pe intreaga arie geografica in care presteaza aceste servicii.
Furnizorii de serviciu universal trebuie sa respecte urmatoarele prin­
cipii la incheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunziitoare
trimiterilor internationale expediate din afara teritoriului Romaniei
catre 0 adresii aflatii pe teritoriul Romaniei catre 0 adresii aflata pe teritoriul
acesteia:
a) cheltuielile terminale sa fie fixate in functie de costurile prelucriirii
livriirii trimiterilor internationale;
b) nivelul tarifelor sa fie corespunzator calitatii serviciului;
c) cheltuielile terminale sa fie transparente nediscriminatorii.
Furnizorii de serviciu universal trebuie sa tina evidenta contabiHi
separaUi, in cadrul contabilitatii interne de gestiune, pentru fiecare dintre
serviciile rezervate, pe de 0 parte, pentru serviciile nerezervate, pe de
alta parte. In evidenta corespunzatoare serviciilor nerezervate trebuie sa se
urmareasca distinct serviciile incIuse in sfera serviciului universal cele
care nu supt incluse in aceasta sfera.
Metodologia de repartizare pe conturi a costurilor corepsunzatoare
serviciilor rezervate serviciilor nerezervate se stabilesc de ANRC.
Situatiile financiare anuale ale fiecarui furnizor de serviciu universal trebuie
intocmite, pre zen tate spre auditare unui auditor financiar independent
publicate anual pe cheltuiala furnizorului in conditiile stabilite de
autoritatea de reglementare.
Reglementarea tarifelor in domeniul asigurarilor
Domeniul asigurarilor este reglementat de Legea nr. 13611995 privind
asigurarile reasigurarile in Romania de Legea nr. 3212000 privind
societatile de asigurare supravegherea asigurarilor.
Rolul de reglementare supraveghere a sectorului ii revine Comisiei
de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), autoritate publica autonoma
infiintata prin Legea nr. 32/2000 pe structura Oficiului pentru Supravegherea
Activitatii de Asigurare Reasigurare, care are atributii in ceea ce
ini!ierea avizarea actelor normative referitoare la domeniul asigurarilor,
211
autorizarea, supravegherea controlul operatorilor, emiterea de norme
decizii necesare pentru aplicarea legii, asigurarea respectarii normelor
pruden!iale, etc.
Activita!ile in domeniul asigurarilor sunt:
- activitatea de asigurare, care consta in preluarea (subscrierea) de
catre un agent economic autorizat (asigurator) a unor riscuri (evenimente
viitoare, posibile incerte a caror producere poate cauza pagube de natura
patrimoniala) ale unei persoane fizice juridice (asigurat), in schimbul
unei contrapresta!ii denumita prima de asigurare. In cazul producerii
riscului asigurat, asiguratorul va despagubi asiguratul in limita pagubei
suferite.
- activitatea de reasigurare, constand in preluarea de catre un agent
economic (reasigurator) a unei parti din portofoliul de riscuri subscrise de
catre un asigurator, in schimbul cedarii unei cote din prime Ie de asigurare
incasate de la asigura!i pentru riscurile respective. In cazul producerii
riscului asigurat, reasiguratorul va despagubi asiguratorul pentru riscurile
reasigurate produse. Reasigurarea nu creaza raporturi juridice intre
. reasigurator asigurat, acesta din urma neputandu-se indrepta impotriva
reasiguratorului in caz ca nu este despagubit de catre asiguditor.
- activitatea de intermediere in domeniul asigurarilor, respectiv oferirea
de servicii de consultanta de negociere in numele clientilor privind
acoperirea riscurilor vanzare a produselor de asigurare ale uneia sau
mai multor societati de asigurare catre asigurati a produselor de asigurare
ale uneia sau ale mai multor societa!i de asigurare.
Aceste activitati sunt de urmatoarele categorii de operatori:
Societatile de asigurare-reasigurare, care preiau, in nume pe
cont propriu riscuri ale asiguratilor sau ale altor asiguratori. In
functie de categoriile de asigurare practicate, socieHitile de asigurare
trebuie sa dispuna de anumite niveluri ale capitalului social al
marjei de solvabilitate este obligata sa constituie rezervele tehnice
sau fondurile prevazute de lege.
Agentii de asigurare, intermediari care subscriu, in numele contul
societatilor de asigurare, riscuri ale asiguratilor. Activitatea acestora
nu este supusa autorizarii CSA, insa pot intermedia produse
ale clase de asigurari pentru 0 singura societate de
asigurare.
- Brokeri de asigurare, persoane juridice autorizate autorizate de
catre CSA sa negocieze sau sa incheie, pentru clientii sai, contracte
(polite) de asigurare sa acorde alte servicii in legatura cu protectia
impotriva riscurilor sau regularizarea daunelor.
212
Elementul In jurul caruia graviteaza intraga activitate de asigurare 11
constituie riscul. Prin intermediul asigurarilor se protectia
patrimoniului asiguratului impotriva daunelor care pot aparea ca urmare a
producerii evenimentului posibil dar nesigur.
In functie de riscurile acoperite produse de asigurare pot fi clasificate
in urmatoarele clase:
I. Asigurari de viata, grupate in urmatoarele categorii:
1. a). Asigurari de viata:
}i> asigurarea de supravietuire
}i> asigurarea de deces
}i> asigurarea mixta de viata
b). Anuitati (asigurari de tip renta)
c). Asigurari de viata suplimentare, care cuprind: asigurari de vatamari
corporaIe din accidente, asigurari de incapacitate de munca cauzate
de un accident, asigurari deces rezultat din accident;
2. Asigurari de casatorie de"
3. Asigurari de viata legate de investitii, pentru care expunerea la
riscul de investitii, pentru care expunerea la riscul de investitii
este transferata asiguratului;
4. Asigurari permanente de sanatate, administrate la fel ca asigurarile
de viata;
5. Asigurari de capitalizare, care cuprind: asigurari de viata cu prima
unica, asigurari de viata cu prima
II. 'Asigurari generale, grupate in urmatoarele categorii:
1. Asigurari de accidente boala, inclusiv accidente de munca
boli profesionale, pentru care se pot acorda at at despagubiri
financiare, In natura sau mixte (financiare in natura), cat
despagubiri pentru vatamari corporale suferite de persoane in timpul
transportului;
2. Asigurari de sanatate, pentru care se pot acorda atat despagubiri
financiare sau in natura, citt mixte (financiare in natura);
3. Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele
feroviare, care acopera orice daunii suferita de vehicule terestre, cu
motor altele decat cele cu motor;
4. Asigurari de mijloace de transport feroviar, care acopera orice
dauna suferitii de vehiculele ce se deplaseaza sau transporta marfuri
ori persoane pe cale ferata;
5. Asigurari de mijloacede transport aerian, care acoperii orice dauna
suferita de vehicule aeriene care se deplaseaza sau transporta
marfuri ori persoane pe linie aeriana;
213
6. Asigurari de mijloace de transport naval, care acopera orice dauna
suferite de vehiculele maritime, fluviale, lacustre sau pentm canale
navigabile, constmite, amenajate echipate pentm a pluti, a se
deplasa, a transporta marfuri sau persoane, precum pentm a
executa lucrari tehnice;
7. Asigurari de bunuri in tranzit, inclusiv marfuri transportate, bagaje
orice alte bunuri, care acopera orice dauna suferita de bunurile
in tranzit sau de bagaje, oricare ar fi mijlocul de transport;
8. Asiguriiri de incendiu calamitati naturale, care acoperii orice
daunii partialii sau totala cauzatii proprieta!ilor bunurilor, altele
dedit cele mentionate la pct. 3-7, cauzata de incendiu, cutremur,
inundatie, alte calamitati naturale, etc;
9. Alte asigurari de daune la proprietii!i, asigurari care acopera orice
dauna paqiala sau totaHi de proprietiiti sau bun uri, altele
dedit cele mentionate la pct. 3-8, cauzatii de grindina sau inghet
de alte evenimente;
10. Asiguriiri de raspundere civila pentm autovehicule, care se refera
atat la asigurarea obligatorie de raspundere civila, internii, pentm
pagube produse tqilor prin accidente de autovehicule care este
obligatorie, cat la asigurarea de riispundere civila auto, externa,
carte verde, care acopera orice raspundere rezultatii din producerea
unor prejudicii aduse unor terte persoane din utilizarea
autovehiculelor, inclusiv raspunderea transportatomlui;
11. Asiguriiri de riispundere civiHi pentm mijloace de transport aerian,
prin care se acopera orice riispundere rezultatii prin producerea
unor prejudicii aduse unor teqe persoane prin utilizarea mijloacelor
de transport aerian, inclusiv raspunderea transportatomlui;
12.Asiguriiri de riispundere civilii pentm mijloace de transport naval,
destinate acoperirii oricarei raspunderi rezultate prin producerea
unor prejudicii produse unor terte persoane prin utilizarea
mijloacelor de transport maritim, fluvial, lacustm sau pe canale
navigabile, inclusiv riispunderea transportatomlui;
13.Asiguriiri de raspundere civila profesionala, care acoperii orice
riispundere rezultatii prin producerea unor prejudicii produse unor
terte persoane, altele decat cele men!ionate la punctele 10-12;
14.Asiguriiri de riispundere civilii generalii, care acopera orice
riispundere rezultata prin producerea unor prejudicii produse unor
ter!e persoane, altele decat cele mentionate la punctele 10-12;
15.Asigurari de pierderi financiare, care acoperii riscuri de pierderi
din: utilizare, insuficienta veniturilor, pierderi cauzate de timpul
214
nefavorabil, pierderi din beneficii, cheltuieli comerciale nepre­
vazute, mentinerea cheltuielilor generale, pierderea valorii de piata,
pierderi de renta sau alte venituri, pierderi comerciale indirecte,
altele dedit cele mentionate mai sus, precum pierderi
necomerciale sau alte pierderi financiare;
16.Asigurari de protectie juridica, care au ca obiect suportarea
cheltuielilor cu procedura judiciara oferirea altor servicii care
decurg din acoperirea asigurarii, cum ar fi: recuperarea pagubei
suferite de asigurat printr-o procedura civila sau penala, apararea
ori reprezentarea asiguratului intr-o procedura penala, admi­
nistrativa sau impotriva unei reclamatii indreptate impotriva
acestuia;
17. Asigurari de asistenta turistica, prin care se acopera riscul de
asistenta oferita persoanelor aflate in dificultate in cursul unor
deplasari sau al unei absente de la domiciliu sau de la locul
permanente.
Fiecare din aceste categorii de asigurari 0 piata relevanta
de sine statatoare, dat iind faptul ca sunt destinate acoperirii unor riscuri
specifice, distincte ..
Primele de asigurare, care constituie tariful serviciului de asigurare
impotriva unor riscuri determinate, se stabilesc liber, in functie de cerere
oferta, cu respectarea normelor prudentiale specifice.
Fac exceptie de la mecanismul cererii ofertei, primele de asigurare
pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse
prin accidente de autovehicule, care sunt stabilite anual de catre CSA,
pentru anul calendaristic urmator, avand in vedere ca asigurarea de tip
RCA poate fi incheiata doar incepand cu luna decembrie a anului anterior
celei pentru care este valabila.
Motivatia reglementarii primelor de asigurare RCA tine mai degraba
de considerente sociale dec at concurentiale, avand in vedere ca pe aceasta
piata exista concurenta (pentru anul 2003 au fost autorizati sa practice
acest tip de asigurare 15 societati de asigurare). Obligativitatea asigurarii
a determinat necesitatea fixarii, de ditre 0 autoritate (initial OSAAR
ulterior CSA) a primei. Mentionam ca in Uniunea Europeana primele
pentru acest tip de asigurare sunt libere. Sistemele Bonus-Malus pentru
acest tip de asigurare vor intra in functiune in Romania incepiind cu 2003,
in timp ce in Uniunea Europeana aceasta practica va trebui sa inceteze
conform Directivelor Uniunii Europene la 1 ianuarie 2004 exact din motive
de ordin concurential.
215
Pentru anul 2005, CSA a adus 0 serie de modificari prin normele
emise, in sensul calcularii diferentiate a primelor functie de criteriul unui
an intreg (0' polita RCA anuaHi cu data intrarii in vigoare la 13 martie
poate produce efecte pana pe 12 martie anul urmator).
In plus, s-a optat pentru practicarea unor tarife diferentiate functie de
optiunea fiecarui asigurator, dar in limita a ± 10% pentru anul 2005.
10.4. iNTREBARI CHEIE
1. Care sunt organismele de reglementare in domeniile energiei,
telecomunicatiilor asigurarii?
2. Care este principala forma de vanzare/cumparare a energiei
electrice?
3. Care este modul de organizare al pietei energiei electrice in
Romania?
4. Pentru ce fel de asigurare stabilirea tarifelor nu se face concurentiaI?
10.5. TEME DE CERCETARE
1. Principiile care stau la baza sistemelor de preturi de tarife pentru
energia electrica termica.
2. Metodo1ogia de stabilire a tarifelor pentru consumatorii fina1i captivi
de energie electrica.
BIBLIOGRAFIE
)0> Legea Nr. 32/2000 privind societalile de asigurare supravegherea lor.
)0> Legea Nr. 136/1995 privind asigurarile reasigurarile in Romania.
)0> aUG Nr. 79/2002 privind reglementarea pietei serviciilor si relelelor de
telecomunicatii.
)0> aG Nr. 3112002 privind reglementarea controlul tarifelor pe piata serviciilor

)0> HG Nr. 62712000 privind reorganizarea Conel
)0> aUG Nr. 63/1998 privind sistemele de preturi de tarife pentru energia electrica
termica.
216
TEMA NR. 11
NOlLE ORIENT ARI EUROPENE PRIVIND
REGLEMENTAREA COMPORTAMENTELOR
" " ...
IN V ANZARILE PROMOTIONALE
,
11.1. CONCEPTE CHEIE
• vanziiri promotionale
• reduceri de pre!
• rabaturi cantitati ve
• cupoane
• cadouri
• premii
• concursuri promotionale
• jocuri promotionale
11.2. OBIECTIVELE CAPITOLULUI
• scopului vanzarilor promotionale
• diferitelor forme ale vanzarilor promotionale
• motivelor pentru care se apeleaza la vanzarile promo­
tionale
• consecin!elor aplidirii unor reglementari diferite cu
privire la vanzarile promotionale
• principalelor directii in ceea ce reglementarea
vanzarilor promotionale in cadrul Uniunii Europene
• aprecierea comportamentelor corecte in contextul interventiei pe
piata unui produs sau serviciu
11.3. SINTEZE
11.3.1. SCOPUL V ANZARILOR PROMOTIONALE
pe noi piete a produselor inovatoare;
loialitatii consumatorilor;
217
o+stimularea pe termen scurt a actiunilor concuren!iale;
o+ajustarea rapida la pierderi inregistrate la nivelul vanzarilor;
0+ gestionarea eficienta a stocurilor de produse;
o+dezvoltarea comertului international de bunuri servicii.
11.3.2. Necesitatea practiciirii vanzarilor promotionale
Lipsa utilizarii acestui instrument de promovare a produselor
serviciilor poate conduce la:
0+ limitarea optiunilor consumatorilor interni cu privire la gama de
produse oferite;
0+ imposibilitatea obtinerii de avantaje suplimentare de pe urma
concurentei crescute.
11.3.3. Forme ale vanzarilor promotionale
(1) reduceri de pret;
(2) rabaturi cantitative;
(3)cupoane;
(4) cadouri (oferite independent de volumul vanzarilor);
(5)prime oferite consumatorilor care au comandat sau cumparat
produsul sau serviciul promovat;
(6) concursuri promotionale care constau in intrebari adresate consu­
matorilor, raspunsurile necesitand din partea acestora folosirea
anumitor aptitudini;
(7) jocuri promotionale al caror este desemnat prin tragere
la sorti, rara a se solicita taxe de participare;
(8)jocuri promotionale al caror este desemnat prin tragere
la sorti, rara a se solicita taxe de participare sau indeplinirea
anumitor obligatii din partea concurentilor.
Mic dictionar
rn cadou: oferta temporara prin care se furnizeaza gratuit un bun
sau serviciu, independent de obligatia de a achizitiona un bun sau serviciu
de tip.
client: orice firma, organizatie sau persoana care achizitioneaza
bunurile sau serviciile prom ovate de promoter.
comunidiri comerciale: orice forma de comunicare utilizata
pentru promovarea directa sau indirecta a bunurilor, serviciilor sau
218
imaginii unei firme, organizatii sau persoane care activitiiti
comerciale sau industriale.
concurs promotional: oferHi temporara de a participa in cadrul
unui concurs pe baza indeplinirii unor conditii de participare anterioare
(achizitionarea unui bun sau serviciu) care nu sunt neapiirat obligatorii
al carui este desemnat ca urmare a aptitudinilor sale.
joc promotional: oferta temporara de a participa in cadrul unui
joc al carui este desemnat de participarea nefiind
conditionata de plata unei taxe, dar se pot impune conditii cu privire la
achizitionarea initiala a unui bun sau serviciu.
prima: oferta temporara prin care se fumizeaza un bun sau
serviciu diferite de bunul sau serviciul oferit spre cumparare.
m promoter: firma, organizatie sau persoana care utilizeaza
vanzarile promotionale in interes propriu sau in interesul unui teTt.
rabat: oferta temporarii a unei reduceri de pret, a unei cantitiiti
suplimentare din bunul sau serviciul achizitionat pentru care nu se percep
costuri sau a unui cupon care sa permita detinatorului cumpararea la un
pret redus a unui bun sau serviciu.
11.3.4. Necesitatea interventiei comunitatii europene (CE)
-+ reglementarile referitoare la vanzarile promotionale difera de la 0
tara la alta, membre ale Comunitatii Europene;
-+ aceste reglemenHiri au ca scop atat protectia consumatorilor, cat
protejarea pietei i'mpotriva concurentei neloiale;
-+ reglementarile specifice fiecarei tari in parte se constituie i'nsii In
obstacole in calea utilizarii vanzarilor promo!ionale ca instrument
pentru promovarea peste granite a bunurilor serviciilor.
11.3.4.1. Consecin{e ale reglementarilor diferite din cadrul tarilor
membre ale CE
(i) afectarea anumitor servicii oferite (ex. agentii de publicitate,
incapabile exporte produsele, servicii mass-media, servicii
de relatii cu publicul etc.);
(iiJ restriclionarea diverselor forme de activitiiJi economice (ex.
comerciantii nou intrati pe piata altui stat membru, a ciiror
strategie se bazeaza pe promovarea card-urilor de fidelitate se
vor confrunta cu existenta unor legi prohibitive sau eu restrietii
impuse la nivelul premiilor aeordate);
219
(iii) restric{iile impuse asupra importulut de servicii de ditre
autorWitile nationale tind sa afecteze ~ i serviciile care vizeaza
vanzarile promotionale, indiferent daeli acestea sunt oferite de
catre firme interne sau externe ( ex. firmele de marketing care
utilizeaza vanzarile promotionale se pot afla in imposibilitatea
patrunderii pe 0 anumita piata datorita reglementarilor in
materie ale statelor membre ale CE);
(tv) restric{iile impuse asupra exportului de servicii impiedica
firmele din tarile in care se aplica astfel de reglementari sa
ofere vanzari promotionale atractive consumatorilor (ex. firmele
din statele in care vanzarea a doua produse pHitind doar unul
singur este interzisa nu vor putea concura cu acele firme care
beneficiaza de acest instrument);
(v) aJectarea concuren{ei datorita interdictiilor referitoare la
anumite tipuri de vanzari promotionale (ex. faptul eli acordarea
de prime este interzisa in anumite state membre ale CE ~ i
autorizata in altele po ate impiedica patrunderea firmelor pe
astfel de piete);
(vi) restrictiile ce vizeaza vanzarile promotionale pot constitui
obsta cole ale circula{iei libere a produselor (ex. firmele mici
care urmaresc sa patrunda pe noi piete ~ i a diror strategie se
bazeaza pe utilizarea vanzarilor promotionale trebuie sa faca
fata companiilor recunoscute);
(vii) complexitatea anumitor reglementari poate conduce la incerti­
tudine fapt ce are impact asupra operatorilor/consumatorilor
proveniti din alte state membre care furnizeaza/receptioneaza
informatii referitoare la vanzarile promotionale;
(viii) existenta un or reglementari, precum interdictiile impuse asupra
anumitor tipuri de vanzari promotionale aJecteazli in mod
semnificativ firmele mici ~ i mij locii (ex. acest fapt poate
conduce la alegerea altor forme ale vanzarilor promotionale
asupra carora nu exista interdictie sau la alegerea altor tipuri
de campanii promotionale, fapt ce avantajeaza in mod deosebit
marile firme).
11.3.4.2. Propuneri privind atenuarea eonsecin/elor nefavorabile
ale diverselor reglementiiri reJeritoare la vanziirile
promo/ion ale
A. Armonizarea legislatiei cu privire la vanzarile promotionale:
(AI) transparenJa reglementlirilor eu privire la rabaturi, prime,
concurs uri ~ i jocuri promo/ionate -7 reglementarile armonizate trebuie sa
220
includa referiri la valoarea primelor, a conditiilor ce trebuiesc i'ndeplinite
pentru a intra in posesia lor, la durata promotiei respective iar, in ceea ce
concursurile jocurile promotionale, se impune transparenta cu
privire la natura premiilor acordate, la conditiile de participare
de a
(A2) informa{ii suplimentare in cazul vanzarilor la un pre{ inferior
costului de producere in vederea protejarii impotriva un or practici .
"neortodoxe", ofertantii trebuie, in prealabil, informati cu privire la
posibilitatea ca ceilalti comercianti sa yanda produsele la un pre! inferior
costului de fabric are (acest fapt ar atrage dupa sine aprecieri nefavorabile
din partea consumatorilor care ar putea considera produsele respective ca
fiind de calitate inferioara neapreciindu-Ie la adevarata valoare);
(A3) protejarea copiilor a minorilor reglementarile in acest
sens urmaresc trei aspecte: (1) prevenirea furnizarii de catre copii a unor
date personale, lara acordul parintilor, in vederea participarii la jocuri sau
concursuri promotiona1e; (2) protejarea minorilor prin introducerea unor
interdictii cu privire la furnizarea cadourilor ce constau in bliuturi alcoolice;
(3) restrictionarea vanzarilor promotionale ce constau in furnizarea de
mostre ale produselor copiilor neinsotiti;
(A4) introducerea unor facilila{i care sa permita consumatorilor
minimizarea costurilor in cazul reclamatiilor referitoare la aspecte ilegale
ale vanzarilor promotionale.
B. Modificarea reglementarilor
(B 1) fnlocuirea interdicliilor impuse asupra vanzarilor promo{ionale
vizeaza:
(i) premiile acordate anumite state membre ale CE interzic
acordarea primelor pentru a proteja piata impotriva concurentei
neloiale, deoarece se presupune eli prin distribuirea unor
produse sub forma de premii, consumatorii pot face 0 parere
cu privire la adevarata lor valoare;
(it) comercializarea produselor sau a serviciilor la un prel inferior
costului de fabricaliel (prel net) se impune inlocuirea
anumitor reglementari cu privire la vanzarea produselor la un
pre! situat sub pretul net din motive expuse anterior
(consumatorii pot considera produsele respective ca fiind de
cali tate inferioara iar producatorii vor intampina dificultati in
momentul in care vor dori sa yanda produsulla un pret corect);
1 In acest caz, se are in vedere prettll de facturare net (mai putin costurile de
transport, asigurare, furnizare alte impozite suportate).
221
(iii) participarea fa jocuri promolionale anumite state membre
ale CE impun restrictii severe cu privire la jocurile promo­
!ionale
2
datorita faptului ea participarea este conditionata de
achizitionarea unor bunuri sau servicii de care cumparatorul
nu are neaparaHi nevoie. De aceea, se inlocuirea
vechilor reglementari cu noi reglementari mai transparente,
care sa permita consumatorului sa adopte deciziile cu privire
la participarea sa la joc in deplina a conditiilor de
participare;
(iv) modui de comunicare a vdnzarilor promolionaie modalitatea
adoptata pentru informarea publicului cu privire la anumite
produse sau servicii (in interiorul spatiului de comercializare
sau in afara spatiului de comercializare) face obiectul unor
restrictii care au un efect neproductiv atat pentru consumator
cat in ceea ce concurenta pe piata.
(B2) modificarea reglementarilor care limiteaza valoarea vanzarilor
promolionale in principal:
(i) nivelul reducerilor acordate reglementarile din anumite
state membre ale CE impun limite maxime pana la care se pot
acorda astfel de reduceri, in timp ce in alte tari, legislatia
prevede sume fixe (ex. vanzarea sub pretul net) ceea ce conduce
la inlocuirea anumitor reglementari cu altele noi;
(ii) valoarea cadourilor 3 la fel ca in cazul precedent, valoarea
cadourilor oferite este limitata in anumite tari membre ale CE,
tocmai pentru a nu afecta in mod negativ piata anumitor bunuri.
De aceea, se impune inlocuirea acestor restrictii cu altele noi;
(iii) valoarea primelor anumite state membre ale CE impun
limite maxime ale valorii primelor acordate pentru protejarea
consumatorilor a pietei impotriva concurentei neloiale. tnsa,
s-a demonstrat ca aceste restrictii au un efect neproductiv atat
in ceea ce cumparatorii, cat in ceea ce
piata, iar respectarea unor cerinte referitoare la transparenta
modului de comunicare a valorii primelor este suficienta pentru
a utiliza acest instrument al vanziirilor promotionale lara a
avea efecte negative asupra interesului public;
2 Aceste interdictii nu sunt impuse concursurilor promotionale in cadrul ciirora
se acordl!. premii pe baza aptitudinilor participanlilor.
3 Acordarea cadourilor se face neconditionat de achizitionarea unui anumit produs
sunt oferite de comercianti pentru promovarea unui anumit bun sau serviciu (ex. mostre).
222
(iv) valoarea premiilor acordate in cadrul concursurilor
promotionale a jocurilor -t ca in cazul anterior, anumite
!ari membre ale CE impun limite cu privire la valoarea
premiilor acordate in cadrul concursurilor promo!ionale a
jocurilor de noroc. Propunerile CE au in vedere inlocuirea
acestor restric!ii cu furnizarea de informa!ii detaliate care sa
permita consumatorilor sa aprecieze adevarata valoare a
premiilor oferite in corelatie cu de a Ie
(B3) reglementarea reducerilor anterioare vanzarilor de sezon
-t anumite state ale CE impun interdiclii cu privire la reducerile acordate
inaintea vanzarilor de sezon pentru protejarea consumatorilor a pietei
impotriva concurentei neloiale. Insa, astfel de restrictii pot conduce la
practicarea unor preturi destul de ridicate ceea ce dezavantajeaza atat
consumatorii cat producatorii bunurilor respective.
(B4) autorizarea utilizarii vanzarilor promotionale -t in anumite
tari, membre ale CE, pentru utilizarea diverselor forme ale vanzarilor
promotion ale se impune obtinerea unor autorizatii, fapt care reprezinta un
obstacol important in special pentru noii intra!i pe pia!a care nu pot sustine
costurile aferente acestui proces. De aceea, se inlocuirea acestor
reguli cu reguli noi, mai transparente.
c. Acceptarea reciproca a reglementarilor
(Cl) reglementari ce rezulta din respectarea regulilor vizand
comportamentul in cadrul pietei
(C2) reglementari ce vizeaza restrictii impuse asupra vanziirilor
promotionale oferite minorilor
(C3) reglementari referitoare la utilizarea vanziirilor promoponale
prin intermediul serviciilor media
(C4) reglementari referitoare la utilizarea vanziirilor promoponale
pentru produse farmaceutice care nu sunt prescrise de persoane autori::ate
11.4. lNTREBARI CHEIE
• Care este scopul utilizarii vanzarilor promotionale?
• Precizati in ce consta fiecare dintre cele opt forme ale vanzarilor
promo!ionale.
• Precizati care sunt dezavantajele, generale particulare, pentru
consumatori pe care Ie comporta fiecare din cele opt forme ale
vanzarilor promotionale.
223
• Precizati care sunt avantajele ~ i dezavantajele, generale ~ i
particulare, pentru firmele mici ~ i mijlocii pe care Ie comporta
fiecare din cele opt forme ale vanzarilor promotionale .
• Care sunt consecintele reglementarilor diferite cu privire la vanzarile
promotionale in cadrul Uniunii Europene?
11.5. TESTE DE AUTOVERIFICARE
l.Utilizarea vanzarilor promotionale are ca scop:
a) stimularea schimburilor comerciale;
b) c r e ~ t e r e a concurentei pe piata;
c) constituirea unei pozitii de monopol;
d) stimularea vanzarilor;
e) atragerea clientilor.
Care dintre variantele mentionate este falsa?
R: c)
2. Una dintre variantele de mai jos nu este adevarata:
a) vanzarile promotionale conduc la dezvoltarea comertului
internati onal;
b) vanzarile promotionale pot fi utilizate ca instrument de gestionare
a stocurilor de produse;
c) vanzarile promotionale sunt un instrument utilizat pentru a face
fata concurentei;
d) vanzarile promotionale sunt folosite numai de ditre firmele de
talie mare;
e) 0 parte dintre formele vanzarilor promotionale avantajeaza firmele
mici ~ i mijlocii.
R: d)
3.Alegeti varianta eoreeta:
a) reglementarile diferite din eadrul tarilor membre ale Uniunii
Europene referitoare la vanzarile promotionale pot afeeta servieiile
de publieitate sau eele de relalii eu publieul;
b) reglementarile diferite din cadrul tarilor membre ale Uniunii
Europene referitoare la vanzarile promotion ale pot afeeta firmele
miei ~ i mijloeii;
e) reglementarile diferite din cadrul tarilor membre ale Uniunii
Europene referitoare la vanzarile promotionale stimuleaza
eoncurenta pe pietele interne;
224
d) reglementarile diferite din cadrul tarilor membre ale Uniunii
Europene referitoare la vanzarile promotion ale stimuleaza libera
circulatie a bunurilor serviciilor;
e) reglementarile diferite din cadrul larilor membre ale Uniunii
Europene referitoare la vanzarile promotionale pot conduce la
crearea unul mediu incert care nu este propice stimuHirii
schimburilor comerciale.
A) a+b+e; B) a+b+c+d+e; C) a+c+d D) c+d; E) a+c+d+e
R: A)
4.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
a) cadourile sunt instrumente utilizate In campaniile promotionale
pentru stimularea vanzarilor;
b) primele se acorda in cadrul campaniilor promotion ale pentru
atragerea clientilor;
c) cadourile sunt oferite cu conditia de a achizitiona bunuri sau servicii
de tip;
d) primele reprezinta oferte temporare prin care se fumizeaza bunuri
sau servicii diferite de cele achizitionate;
e) primeIe se acorda independent de achizitionarea bunurilor sau
servi ci ilor.
A)a+b+c+d; B) a+b+c+e; C) a+b+e; D) a+b+d+e; E) a+b+d
R: E)
5. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt false:
a) in cadrul concursurilor promotionale, este desemnat
prin trag ere la sorti;
b) concursurile jocurile promotion ale reprezinta forme ale vanzarilor
promotionale utilizate pentru a face fata concurentei;
c) in cadrul jocurilor promotionale, este desemnat prin
tragere la sorti;
d) achizitionarea anumitor bunuri sau servicii poate constitui 0 conditie
de participare la concursurile sau jocurile promotionale;
e) In cadrul jocurilor promotionale, este desemnat pe baza
abilitatilor sale.
A) b+c; B) c+d C) b+c+d D) a+e E) d
R: D)
6.Se da urmiitoarea situatie: un individ patrunde fntr-un spaliu
comercial fn care se 0 campanie promolionala a firmei Z care
225
realizeaza produse cosmetice care sa promoveze noul produs.
Individul respectiv sa se intereseze doar de pre/ul la care se
comercializeaza produse dintr-o gama mal veche a firmei X, concurenta
a firmei Z pe pia/a. La din spa/lui comercial, individul un
pachet in care se ajla mostre ale noului produs promovat. In ce categorie
a vanzarilor promolionale se incadreaza aceasta forma:
a)prime;
b)cadouri;
c)rabaturi cantitative;
d)reduceri de prel;
e )premiu al unui joe promotional
R): b)
7. Care sunt principalele argumente invocate in favoarea furnizarii
unor informatii suplimentare in cazul vanzarilor la un prel situat sub pretul
net, ca propunere in vederea armonizarii legislatiei referitoare la vanzarile
promotionaIe:
• a) pierderile pe care Ie pot inregistra firmele mici mijlocii;
b) faptul ca este cu precadere un instrument utilizat de firmele de
talie mare care permit sa suporte pierderile pe care Ie presupune
utilizarea acestei forme a vanzarilor promotionale;
c) concurenta neloiala datorata faptului ca acest instrument este utilizat
cu precadere de marile firme;
d) comercializarea produselor la un prel situat sub pretul net poate
constitui un semnal referito la calitatea inferioara a produselor;
e) producatorii bunurilor comercializate la un prel sub pretul net vor
intampina dificultati in furnizarea in viitor a produse la
pretul de piata.
A) a+b; B) d+e C) a+b+c D) a+d+e E) a+b+c+d+e
R: B)
11.6. TEME DE CERCETARE
• Studiati reglementarile cu privire la vanzarile promotion ale existente
in statele membre ale Uniunii Europene, subliniind principalele
divergente consecintele acestora.
• Studiati reglementarile cu privire la vanzarile promotionale existente
in tarite in tranzitie.
• Discutati urmatoarele aspecte legate de reglementarea vanzarilor
promotionale in Romania Marea Britanie:
226
Romania
(Ordonanta nr.99/2000 privind comercializarea produselor
serviciilor de piata, modificata aprobata prin Legea nr.650/2002)
Scopul reglementarilor: stabilirea principiilor generale privind
activiHitii comerciale dezvoltarea echilibrata a
retelei de distributie a produselor serviciilor de piata, cu respectarea
principiilor liberei concurente, protectiei vietii, sanatatii, securitatii
intereselor economice ale consumatorilor, precum a mediului.
Obiectivele reglementarilor:
a) stimularea dezvoltiirii activitatii de comercializare a produselor
serviciilor de piata;
b) incurajarea liberei initiative, asigurarea concurentei loiale a
liberei circulatii a produselor serviciilor de piata;
c) informarea corecta protejarea intereselor consumatorilor,
precum posibilitatea asigurarii produselor serviciilor de piata in
zonele de vecinatatea acestora;
d) modernizarea dezvoltarea formelor de distributie;
e) promovarea diverselor tipuri de retele de distributie forme de
vanzare;
f) stimularea dezvoltarii intreprinderilor mici mijlocii cu activitate
de comercializare a produselor serviciilor de piata;
g) sustinerea ocrotirea activitatii comerciale de prestari de
servicii de piata in zonele defavorizate.
Domeniul de reglementare: sunt reglementate activWitile din
sectorul comercial at serviciilor de piata privind cerintele necesare in
vederea acestor activitati, structurile de vanzare, practicile
regulile generate de comercializare. Definirea unor termeni:
CJ consumator: orice persoana fizidi sau grup de persoane fizice
constituite in asociatii, care cumpara, utilizeaza ori consuma
produse sau servicii in afara activitatii sale profesionale;
CJ comerciant: persoana fizica sau juridica autorizata sa
activitati de comercializare a produselor serviciilor de piata;
CJ comer!. cu ridicatal de gros: activitatea de
comerciantii care cumpara produse in cantitati mari in scopul revanzarii
acestora in cantitati mai mici altor comercianti sau utilizatori profesionali
colectivi;
CJ comert cu amanuntul/de detail: activitatea de
comerciantii care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru
uzul personal al acestora;
227
o comer! ambulant: activitatea de comercializare cu amanuntul
realizata prin trecere dintr-un loc in altul, in rulote mobile, standuri
mobile, mobile sau in vehicule special amenajate;
o serviciu de pia!a: oriceactiune sau prestatie care face obiectul
vanzarii cumpadirii pe piata care nu are drept consecinta transferul
proprietatii asupra unui bun corporal, efectuata in scopul satisfacerii
unor necesitati ale consumatorilor.
Practici comerciale
Vanzarile cu pre! redus: prin vanzari cu pret redus se inteleg:
a) vanzari de lichidare;
b) vanzari de soldare;
c) vanzari efectuate in structuri de vanzare denumite magazin de
fabridi sau depozit de fabridi;
d) vanzari promotionale;
e) vanzari ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale
ale consumatorului, dupa ce evenimentul a trecut este evident ca
produsele respective nu mai pot fi vandute in conditii comerciale normale;
t) vanzari ale produselor care intr-o perioada de 3 luni de la
aprovizionare nu au fost vandute;
g) vanzari accelerate ale produselor susceptibile de 0 deteriorare
rapida sau a caror conservare nu mai poate fi asigurata pana la limita
termenului de valabilitate;
h) vanzarea unui produs la un pret aliniat la cel legal practicat de
ceilalti comercianti din zona comerciala, pentru produs,
determinat de mediul concurential;
i) vanzarea produselor cu caracteristici identice, ale caror preturi de
reaprovizionare s-au diminuat.
Vanzarile promoponale: sunt vanzarile cu amanuntullvanzarile
cash and carry/prestarile de servicii pe piata care pot avea loc in orice
perioada a anului, rara sa faca obiectul notificarii, cu conditia ca:
a) sa nu fie efectuate in pierdere;
b) sa se refere la produsele disponibile reaprovizionabile, pre cum
la servicii vandute ori, dupa caz, prestate in mod curent;
c) produsele serviciile promovate trebuie sa existe la vanzare pe
durata intregii perioade anuntate a vanzarilor promotionale sau
comerciantul va informa consumatorii ca oferta este valabila numai in
limita stocului disponibil.
Nu sunt considerate vanzari promotionale: I) actiunile de promovare
efectuate de producatori; 2) actiunile de lansare de produse/servicii noi
pe piata.
228
Loteriile publicitare:
• sunt acele practici de promovare a produselorlserviciilor care tind
sa stimuleze in randul participantilor speranta unui prin tragere la
sorti;
- sunt admise numai in conditiile in care participantilor nu Ie este
impusa in contrapartida nici 0 cheltuiaHi directa sau indirecta,
suplimentara achizitionarii produsului/serviciului;
- cheltuielile efectuate de catre participanti pentru achizitionarea de
efecte servicii pentru tarifele telefonice normale, referitoare
la participarea la loteria publicitara, nu sunt considerate cheltuieli directe
sau indirecte sau suplimentare achizitionarii produsului/serviciului;
- in privinta puse in joc in cadrul unei loterii publicitare,
anunturile de prezentare a acesteia vor preciza natura, numarul valoarea
comerciala a respectivelor precum urmatoarea mentiune:
"regulamentul de este disponibil in mod gratuit
oricarui solicitant". In acest scop se va mentiona adresa la care solicitarea
poate fi trimisa, respectiv Iacuta;
- in regulament se va preciza obligatia organizatorului loteriei
publicitare de a face pub lice numele acordate.
- se considera publicitate acele fapte prin care
organizatorul unei loterii publicitare sugereaza destinatarului, prin anuntul
publicitar efectuat, ca:
1) a intrat in posesia marelui premiu, tragerea la sorti pentru
atribuirea se va ulterior;
2) a intrat in posesia unui important, in realitate fiind insa
yorba de un premiu de 0 valoare minima sau de un premiu de consolare.
- nu sunt asimilate loteriei publicitare concurs uri Ie in cadrul carora
premiile sunt exclusiv datorita abilita!ii, perspica­
citatii participantilor, fiind desemnat in functie de valoarea
prestatiei sale;
- nu este asimilata loteriei publicitare este considerata practica
comerciala permisa alocarea de premii in mod aleator, inainte de oferirea
la vanzare a produselorlserviciilor atribuirea la achizi!io­
narea produselor/serviciilor, chiar daca intrarea in posesie a premiilor
are loc la 0 data ulterioara.
Vanzarile cu prime:
- sunt acele practici comerciale prin care la vanzarea sau oferta de
vanzare de produse/servicii se ofera consumatorului, cu titlu gratuit,
imediat sau la un anum it termen, prime sub forma unor produse/servicii;
229
- este interzisa orice vanzare sau oferta de vanzare de produse sau
orice prestare sau oferta de prestare de servicii Iacuta catre consumator,
care da dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen,
la 0 prima sub forma unor produse/servicii, in afara cazurilor in care
acestea sunt identice cu produsele/serviciile cumparate.
- nu sunt considerate prime:
a) ambalajele produselor;
b) produsele sau serviciile indispensabile utilizarii normale a
produsului sau serviciului cumparat;
c) produsele sau serviciile a caror valoare este de pana la 10% din
preturile de vanzare/tarifele produselorlserviciilor achizitionate de catre
consumatori;
d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtand mesaje publi­
citare, inscriptionate in mod vizibil ;;i care nu se regasesc ca at are in
comeq;
e) serviciile postvanzare;
t) facilitatil e de oferite de catre comercianti consuma­
torilor.
Vanzarile conditionate:
- este interzisa conditionarea vanzarii catre consumator a unui produs
de cumpararea unei cantitati impuse sau de cumpararea concomitenta a
unui alt produs sau serviciu;
- de asemenea, este interzisa prestarea unui serviciu catre consu­
mator, conditionata de prestarea altui serviciu sau de cumpararea unui
produs.
- nu sunt considerate vanzari conditionate:
1. vanzarile la un pret global pentru produse sau servicii diferite,
care constituie un ansamblu, pre cum ;;i pentru produse identice pream­
balate oferite intr-un ambalaj colectiv, cu conditia ca:
a) fiecare produs ;;i fiecare serviciu sa poata fi achizilionat ;;i separat
la pretul practicat in cadrul suprafete de vanzare;
b) cumpad'itorul sa fie informat despre aceasta posibilitate despre
pretul de vanzare aferent produsului sau serviciului;
2. vanzarile de produse in loturi sau ambalaje cons aerate de uzantele
comerciale de nevoile de consum.
Reguli generale de comercializare a produselor serviciilor
Protectia vietii, sanatatii securitapi consumatorilor
- producatorii importatorii sunt obligati sa introduca pe piata
numai produse sigure pentru viata, sanatatea securitatea consumatorilor;
230
- obligatie revine oncarui comerciant care, pe baza
informatiilor obtinute de la producator/importator a
profesionale, trebuie sa se asigure ca produsele oferite spre comercializare
sunt sigure sa informeze consumatorii asupra factorilor de risc in
utilizarea/consumul acestora;
- se interzice introducerea pe piata a produselor, dad! acestea nu
sunt insotite de documentele de angajare ale producatoruluilimportatorului
referitoare la calitatea securitatea acestora, emise conform
reglementarilor legale in vigoare.
Reguli privind etichetarea ambalarea
Informarea consumatorilor protectia intereselor economice
ale acestora
- la vanzarea produsului sau prestarea serviciului comerciantul, ori,
dupa caz, prestatorul trebuie sa aduca cu buna-credinta la
consumatorului, la solicitarea acestuia, pe Hinga informatiile furnizate
prin etichetare, marcare ambalare informatii corecte utile privind
caracteristicile produsului sau serviciului, conditiile de vanzare modul
de utilizare;
- ambalajele produselor trebuie sa asigure integritatea protectia
calitatii acestora, sa fie de manipulat, sa promoveze vanzarea
produselor, fhnd toto data conforme prevederilor referitoare la
protectia muncii, mediului a securitatii consumatorilor.
Obligatia indicirii preturilor/tarifelor
- comerciantul care in reteaua de distributie ofera spre vanzare
produse/servicii trebuie sa indice pretul de vanzare/tariful practicat
pretu1 pe unitatea de masura, conform reglementarilor legale in vigoare.
- preturile de vanzare, preturile pe unitatea de masura tarifele
practicate se indica in mod vizibil, lizibil rara echivoc prin marcare,
etichetare
Reguli privind indicarea cantititii
- in funclie de tipul caracteristicile produsului, pe ambalajul
acestuia se vor indica vizibil, lizibil rara echivoc dimensiunile sau
numarul de articole (bucali) continute, cantitatea neta continuta, exprimata
in unitati de masura recunoscute de autoritatea statului roman in materie
de metrologie;
- obligativitatea indicarii acestor date revine produditorului,
ambalatorului sall, dupa caz, importatorului.
231
Marea Britanie
Codul de reglemenHiri privind publicitatea vanzarile promolionale,
aprilie 2000
Scop:
- protejarea interesului public
Sfera de aplicabilitate:
- modalitali de promovare a produselor serviciilor;
- tehnici de stimulare a comeqului;
- sponsorizari.
Principii:
- vanzarile promotionale trebuie sa fie legale, decente, oneste, reale;
- vanzarile promotionale trebuie sa concepute pe baza unor principii
de responsabilitate fala de consumatori fata de societate;
- respectarea principiilor de concurenta loiala.
Obligatiile promotorilor:
- vanzanle promotionale trebuie concepute astfelincat
sa aiba consecinte negative asupra interesului public;
- vanzarile promotion ale nu trebuie concepute astfel incat sa dea
unui comportament violent anti-social sau sa afecteze drepturile
de proprietate;
- promotorii sunt obligati sa intocmeasca documentele necesare
sa Ie prezinte autormitilor in cazul unor controale;
- promotorii trebuie sa faca dovada respectarii legilor in vigoare
sa nu incite publicul la inca1carea acestora;
- promotorii nu trebuie sa abuzeze de increderea consumatorilor
sau sa exploateze lipsa lor de experienta sau
- vanzarile promotionale nu trebuie sa fie ambigue, sa admita
omisiuni, exagerari sau alte elemente asemanatoare;
- promotorii trebuie sa se asigure ca mostrele oferite sau activitati1e
pe care Ie includ vanzarile promo!ionale nu sunt daunatoare consu­
matorilor in special copiilor;
- trebuie respectate principii de confidentialitate;
- bauturile alcoolice tigarile nu pot fi utlizate in cadrul vanzarilor
promo!ionale care se adreseaza copiilor* sub 18 ani;
oJConform Codului mai sus men/ionat indivizii sub 16 ani sunt considerafi copii
sau persoane tinere. Conform propunerilor Consiliului tii Parlamentului Europei cu
privire fa viinziiri/e promo/ionale, copii sunt considerati indivizii sub 14 ani.
232
- promotorii trebuie sa comumce consumatorilor atat numarul
premiilor oferite dit limitele valorice, acolo un de este cazul;
- in cadrul vanzarilor promotionale trebuie specificate urmatoarele:
I.modul de participare (conditiile costul participarii); 2. numele
promotorului al firmei; 3. data terminarii inscrierilor in cadrul pro­
motiei, precum durata promotiei; 4. actul doveditor al achizilionarii
bunurilor sau serviciilor (daca este cazul); 5. specific area restrictiilor de
natura geografica sau personal a (ex. acordul adultilor, in cazul minorilor);
- pentru ofertele gratuite dar in cazul ofertelor promotionale in
care consumatorul trebuie specificate conditiile menlionate
anterior;
- nu sunt interzise ofertele conditionate de achizitionarea unor bunuri,
dar acest lucru trebuie specificat cu claritate;
- 0 oferta promo!ionala poate fi consideraHi gratuita in cazul in care
consumatorii nu pHitesc mai mult decat: 1. costul serviciilor
2. costul de furnizare transport; 3. costul determinat de cheltuielile
ocazionate cu deplasarea consumatorului pentru a intra in posesia bunului
respectiv.
- promotorii nu trebuie sa incerce recuperarea costurilor pe care Ie
implidi ofertele gratuite prin reducerea calitatii bunurilor oferite sau
prin practicarea unor preturi ridicate ca 0 condi!ie de a accede la bunul
gratuit;
campaniile promotionale care presupun care constau in concursuri
sau alte forme asemanatoare in cadrul carora se acorda premii trebuie sa
respecte cadrul legal iar inainte de a participa la jos, consumatorii trebuie
avertizati cu privire la conditiile men!ionate anterior, inclusiv cu privire
la: restrictii1e cu privire la numarul de premii, modul in care
vor fi de rezultate etc.;
- trebuie Iacuta, corect, distinctia dintre premiu cadou;
- cadourile sunt oferite tuturor participantilor la promotie.
BIBLIOGRAFIE
:.- Comunicatul Comisiei Europene privind vanzarile promotionale In cadrul pie!ei
interne, Bruxelles, 2001
:.- Codul de reglementari al Marii Britanii privind publicitatea ili vanzarile
promotiona1e, 2000
:.- Ordonanta Guvernului nr. 9912000 privind comercializarea produselor ili
serviciilor de piata, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424 din 1
septembrie 2000
:.- Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9912000 privind
comercializarea produselor serviciilor pe piata, Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 914 din 16 decembrie 2002
233
TEMA NR. 12
CONCURENTA PE PlATA ACHIZITIILOR
, , ,
PUBLICE
12.1. CONCEPTE CHEIE
Achizitia publica dobandirea, definitiva sau temporara de
catre autoritatea contractanta a unor
produse, lucrari sau servicii, prin atri­
buirea unui contract de achizitie publica.
Contract de achizitie publica contract incheiat intre autoritatea
contractanta ~ i contractant.
Contractant ofertantul caruia i se atribuie contractul
de achizitie pUblica.
Contract de furnizare, contract contract de achizitie publica care are ca
de servicii, contract de lucrari obiect furnizarea de produse, respectiv,
prestarea de servicii, executia de lucriiri
de constructii.
Asociatia contractanta = asociatie constituita prin conventie civiHi,
intre doua sau mai muIte autoritati
contractante, rara a se constitui 0 noua
persoana juridica, in scopul atribuirii, in
comun, a unui contract de achizitie publica.
Fonduri publice = sume alocate de la unul dintre bugetele
publice componente ale sistemului de
bugete sau din venituri extrabugetare,
ajutoare financiare externe ~ i credite
externe contractate sau garantate de stat
sau autoritatile administratiilor publice
locale, precum ~ i imprumuturi interne
contractate de autoritati ale administratiei
publice locale.
Candidat = persoana fizica sau juridica care solicita
invitatie de participare la 0 licitatie
restransa sau la 0 negociere competitiva.
234
Ofertant = persoana care a depus 0 oferta.
Concurent = orice persoana fizieli sau juridica, care a
depus solutie la un concurs de solutii.
Oferta = documentatie care cuprinde propunerea
tehnica (cerintele din caietul de sarcini)
~ i propunerea financiara (prel, tarif, alte
conditii financiare ~ i comerciale).
Garantii pentru participare = depozit valoric, titluri de credit sau alte
forme de garantie acceptate de auto­
ritatea contractanta, puse la dispozitia
acesteia, inainte de deschiderea ofertei.
Garantie de buna executie
., , garantia, in forme Ie de mai sus, pus a la
a contractului dispozitia autoritatii contractante de catre
ofertantul invitat sa Incheie contractul
de achizitie publica.
Cai de atac contestatii sau actiuni in justitie impo­
triva unor acte sau decizii invocate ca
nelegale, prin care se solicita fie suspen­
darea, corectarea, repetarea, revocarea,
modificarea sau anularea unei decizii
aplicate de catre autoritatea contractanta,
fie plata de despagubiri ca urmare a unor
asemenea acte.
12.2. OBIECTIVUL CAPITOLULUI
Capitolul se d o r e ~ t e a fi 0 prezentare a metodologiei achizitiilor
publice, pomindu-se de la principii Ie conform carora se atribuie un contract
de achizitie publicii, procedurile de atribuire a contractului de achizitie
publica, documentatia pentru elaborarea ~ i prezentarea ofertei, criteriile de
atribuire a contractului de achizitie publica.
12.3. SINTEZE
11.3.1. Principiile pe baza carora se atribuie contractu} de achizipe
publica
Atribuirea contractului de achizitie publica are la baza urmatoarele
principii:
- a). libera concurenja, in sensu} eli fiecare fumizor de produse,
executant de servicii sau prestator de servicii sa poata accede la
dreptul de a deveni contractant.
235
- b). ejicienta utilizarii fondurilor publice, pe baza sistemului
concurential in atribuirea contractului de achizitie publica
- c). transparenta informatiilor referitoare la procedarea atribuirii
contractului
- d). tratamentul egal, nediscriminatoriu in aplicarea criteriilor de
selectie de atribuire a contractului de achizitie publica
- e). confidenlialitatea
Autoritatea contractanta poate fi:
a). oricare autoritate publica
b). oricare institutie publica, de interes general sau local
c). Academia Romanli institutiile subordonate
d). orice persoanii juridicii care activitati relevante in unul
din sectoarele de utilitiiti publice apa, energie, transport telecomunicatii
- care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru
unor astfel de activitati, in sensul ca nu are piatli concurentiala datoritli
existentei unei pozitii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori
administrativ.
Autoritatea contractantii poate fi asociatia contractantii; in acest
caz se desemneazli achizitorul unic (din randul piirtilor din asocia!ie), in
raportul cu orice furnizor, executant sau prestator.
Prin hotiirare a Guvernului se pot stabili alte persoane juridice cu
obligatia de a efectua achizitii pub lice, daca acestea activeazii pe piata in
care concurenta este exclusii ca efect al unui act normativ sau administrativ
ori datoritii existentei unei pozitii de monopol.
12.3.2. Exceptii de la regula organizarii achizipilor puhlice
;;.. achizitionarea de produse servicii in legiiturii cu productia sau
comertul de arme, munitie sisteme de armament pentru riizboi
sau a cazului in care atribuirea contractului de servicii sau de
furnizare ar putea conduce la difuzarea de informatii contrare
intereselor de aplirare securitate a tiirii de catre 0 autoritate
contractantii din domeniul apiiriirii nationale, ordinii publice,
sigurantei securitatii nationale.
;;.. atribuirea de contracte de achizitie publica de ciitre 0 autoritate
publica, daca:
236
a) contractul are caracter secret sau Indeplinirea sa implica masuri
speciale de securitate, in concordan!a cu prevederile legale referitoare la
apararea na!ionala, ordinea publica, siguranta securitatea na!ionaUi;
b) procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica sunt
stabilite ca urmare a:
- unui tratat sau a unui acord international ce vizeaza implementarea
sau exploatarea unui proiect, in comun cu unul sau mai multi
parteneri straini;
- unui tratat, acord international sau a altor asemenea referitoare la
sta!ionarea de trupe;
- aplicarii unei proceduri specifice unor organisme financiare interna­
tionale sau a altor donatorilcreditori;
c) contractul este contract de servicii se atribuie unei persoane
juridice care este ea autoritate contractanta care presteaza aceste
servicii in baza unor drepturi exclusive stabilite confonn prevederilor legale;
d) contractul are ca obiect cumpararea apei de suprafa!a sau din
subteran;
e) contractul are ca obiect cumpararea de energie, de produse
energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili, in scopul:
de activitati in domeniul productiei, transportului sau
distributiei de apa potabila, energie electrica, combustibili
sau energie termica apa calda;
- de activita!i in domeniul prospectarii sau extractiei de
petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;
f) contractul are ca obiect: - cumpararea sau inchirierea, prin orice
mijloace financiare, de terenuri/cUidiri/alte bunuri imobiliare existente sau
a drepturilor asupra acestora; - cumpararea, dezvoltarea, productia sau
coproductia de programe de catre institutii de radiodifuziune televiziune,
precum achizitia de timpi de emisie; - prestarea de servicii de telefonie,
de telegrafie, telex intretinere a retelei, de radioficare de comunicatii
prin satelit; - prestarea de servicii de arbitrare conciliere; - prestarea de
servicii de intennediere financiara in legatura cu emiterea, cumpararea,
vanzarea sau transferul valorilor mobiliare, pre cum prestarea de servicii
de catre Banca Nationala a Romaniei; - angajarea de mana de lucru
(contracte de munca); - prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare
remunerate integral de catre autoritatea contractanta ale caror rezultate
nu sunt necesare autoritatii contractante in propriul beneficiu. In oricare
din cazurile prevazute la lit. f), autoritatea contractanta are obligatia de a
atribui contractul de achizitie publica pe baza respectiirii unor criterii de
237
natura economica in masura in care este posibil, prin utilizarea sistemului
concurential adaptat la specificul achizitiei.
(2) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile
prezentei ordonante de urgenta atunci dind achizitioneaza:
a) servicii hoteluri restaurante;
b) servicii de transport pe calea ferata;
c) servicii de transport pe apa;
d) servicii anexe auxiliare transportului;
e) servicii juridice;
f) servicii de selectie plasare a fortei de munca;
g) servicii de investigatie protectie a bunurilor persoanelor;
h) servicii de invatamant;
i) servicii de sanatate asistenta sociala;
j) servicii recreative, culturale sportive.
In oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractanta are obligatia
de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii unor criterii
de natura economica in masura in care este posibil, prin utilizarea
sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.
(3) Autoritatile contractante care activitati relevante in
sectoarele de utilitati publice nu au obligatia de a aplica prevederile
prezentei ordonante de urgenta atunci dind achizitioneaza:
a) produse, in scopul de a Ie revinde sau de a Ie inchiria, nu
beneficiaza de nici un drept special sau exc1usiv cu privire la
produsele pe care urmeaza sa Ie yanda sau sa Ie inchirieze, iar alte
persoane juridice au ele dreptul de a vinde sau de a inchiria
produse similare in conditii ca autoritatea contractanta;
b) produse, lucrari sau servicii destinate altor scopuri decat
rarea de activitati relevante;
c) produse, lucrari sau servicii destinate unor activitati
relevante in alta tara decat Romania, in conditiile in care realizarea
acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei retele sau a unui
areal geografic din Romania.
(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a proceda la cumparare
directa, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgent5,
flira a avea obligatia de a aplica procedurile prevazute la art. 9, in cazul
in care achizitioneaza produse, lucrari sau servicii, a caror valoare, flira
T.v.A., cumulata pe parcursul unui an, nu echivalentul in lei a
1.500 euro.
238
12.3.3. Proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica
Ini!ierea procedurii de atribuire a contractului de achizi!ie publica se
poate de ditre autoritatea contractanta, cu condi!ia sa fie indeplinite
urmatoarele conditii:
a). contractul sa fie cuprins in programul anual al achizi!iilor publice
b). anuntul de intentie a fost publicat, conform prevederilor reglemen­
tare legale, in cazul in care valoarea estimata a contractului este egala sau
mai mare dedit echivalentul in lei a 750.000 Euro.
c). sunt asigurate fondurile necesare pentru indeplinirea contractului
de achizitie publica pentru anul in curs
d). este intocmita documenta!ia pentru elaborarea prezentarea ofertei
e). este constituita Comisia de evaluare.
Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt:
1. Licitatia deschisa
2. Licitatia restransa
3. Licitatia inchisa
4. Negocierea competitiva
5. Negocierea cu 0 singura sursa
6. Concursul de solutii
7. Cererea de oferte
8. Negocierea limitata
Cele mai frecvente proceduri de atribuire a contractelor de achizitie
publica sunt licitatia deschisa licita!ia restransa.
1. Licitatia deschisa este procedura prin care orice fumizor, executant
sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta.
2. Licitatia restransa reprezinta procedura care se in doua
etape distincte prin care numai candidatii selectati de catre autoritatea
contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte.
4. Negocierea competitiva se organizeaza numai in cazurile:
- ciind nu s-a primit nici 0 oferta sau nici una din cele primite nu este
corespunzatoare, numai daca autoritatea contractanta nu modifica
substantial cerin!ele prevazute initial in documenta!ia pentru
elaborarea prezentarea ofertei;
- cand nu se poate estima valoarea ini!iala a valorii contractului;
- cand caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia impusa de
atribuirea unui contract de achizitie publica prin licitatie deschisa
sau restransa;
239
- cand achizitiile urmeaza sa fie folosite exclusiv pentru cercetare
experimentare dezvoltare tehnologica daca autoritatea
s;ontractanta nu sa obtina un profit.
Negocierea competitiva se aplica tara restrictii de catre autoritatile
contractante de utilitati publice, in cazul in care finantarea contractului nu
implica folosirea de fonduri publice.
5. Negocierea cu 0 singura sursa se aplica numai in urmatoarele
cazun:
- cand produsele, lucrarile, serviciile se pot furniza numai de catre
un singur contractant
- cand achizitia in mod aditional, produse destinate inlocuirii
paqiale, suplimentarii sau extinderii echipamentelor instalatiilor
achizitionate anterior, de la un anumit furnizor cand constata ca
aceste produse nu se pot achizitiona decat de la furnizor
- cand se achizitioneaza servicii sau lucrari suplimentare, care
nu au fost incluse in contractul anterior atribuit unui contractant,
au devenit necesare pentru finalizare contractului, dad!. se respecta
o serie de conditii, printre care:
atribuirea contractant
- valoarea noului contract sa nu 50% din valoarea
actualizata a contractului initial
6. Concursul de solutii
Cererea de oferta, ca procedura simplificatoare prin care autoritatea
contractanta solicita, tara anunt publici tar, oferte de la mai multi furnizori,
executanti, prestatori.
7. Cererea de oferta poate fi aplicata de catre autoritatea contractanta
numai in cazul in care valoarea estimata, tara TVA, a contractului este mai
mica decat echivalentul in lei a pragurilor:
- pentru contractul de furnizare 40.000 Euro
- pentru contractul de servicii 40.000 Euro
- pentru contractul de lucrari 100.000 Euro
Estimarea valorii contractului de achizitie publica se bazeaza pe luarea
in considerare a tuturor costurilor implicate in toata durate de aplicarea
acestuia.
12.3.4. Regulile de estimare a valorii contractului de achizitie
publica
Obligatia de estimare a valorii contractului, exclusiv TVA, de achizitie
publica revine autoritatii contractante. In acest sens, valoarea estimata se
compara cu pragurile:
240
a). cu echivalentul in lei a 750.000 € , atunci cand verifica
obligativitatea transmiterii spre publicare a anuntului de intentie.
b). cu echivalentul in lei al pragului valoric prevl1zut in a.G., atunci
dind selecteaza procedura care urmeaza sa fie aplicaHi in atribuirea
contractului.
Pentru evaluare, trebuie folosite preturile pietei, inc1usiv cotatiile de
la bursele de marfuri (dadi este cazul).
12.3.5. Reguli aplicabile pe tipuri de contracte.
A. Pentru contracte de furnizare.
a). pentru dobandirea de prodll:se care necesita ~ i contractarea de
operatiuni de instalare ~ i punere in functiune, valoarea estimata a acestui
contract trebuie sa includa ~ i valoarea estimata a acestora.
b). atunci cand la data estimarii nu sunt suficiente date privind
procurarea produselor, valoarea estimata trebuie sa fie considerata ca fiind
egaUi cu cea mai mare dintre valorile ce corespund dobandirii produselor,
fie prin cumparare, inc1usiv in rate, fie prin inchiriere, fie prin leasing cu
sau rara optiune de cumparare.
c). in cazul in care, autoritatea contractanta i ~ i propune ca procurarea
de produse sa se faca prin leasing, inchiriere sau cumparare in rate, metoda
de estimare variaza in functie de durata contraetului:
VE = ~ ~ "
in care:
VE valoarea estimata
~ I = ratele platibile
VE = ~ R, + VER,
in care:
Rl = rate de leasing
VER valoarea estimata reziduala a produselor pentru care s-a
incheiat contractul;
VE = RI x 48,
atunci dind durata nu este cunoscuta la data estimarii.
d). cand atribuirea contractului are earaeter de regularitate sau aeesta
trebuie reinnoit intr-o perioada data, estimarea are ca baza de ealcul una
din alternativele:
- valoarea actualizata a contractelor de furnizare a unor produse
similare, atribuite in ultimele 12 luni, ajustata eu modificarile previzibile
241
care pot interveni in urmatoarele 12 luni in privinta eantitatilor aehiziti"onate
a valorilor aferente.
- valoarea totala a eontraetelor de furnizare a unor produse similare
care se anticipeaza ea vor fi atribuite 1'n urmatoarele 12 luni, ineepand eu
momentul primei livrari.
Alegerea uneia din aeeste variante de ealcul nu trebuie sa se faca in
seopul evitarii de a aplica procedurile de licitatie deschisa, licitatie restransa
sau negociere competitiva.
e). pentm achizitionarea de produse similare, dar defalcate pe loturi,
pentm care se atribuie mai multe contracte de furnizare distincte, valoarea
estimata este valoarea cumulata a tuturor loturilor.
B. Pentru contracte de servicii
a). in cazul atribuirii uimi contract de servicii pentm care nu se poate
anticipa pretul total al prestatiei, dar este posibila estimarea unui tarif
mediu lunar, metoda de estimare depinde de durata contractului:
- durata este mai mica de 48 de luni, valoarea estimata se calculeaza
avandu-se in vedere intreaga durata a contractului;
- durata nu este precizata sau 48 de luni, valoarea estimata
se calculeaza multiplicandu-se cu 48
b). in cazul contractului cu caracter de regularitate sau care trebuie
reinnoit intr-o perioada data, estimarea trebuie sa aiba ca baza de calcul
alternativele:
- valoarea actualizata a contractelor de servicii similare, din ultimele
12 luni, ajustata cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele
12 luni privitoare la cantitatile achizitionate valorile aferente
- valoarea totala a contractelor de servicii similare care se anticipeaza
ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni, incepand din momentul primei
prestatii
c). in cazul achizitionarii de servieii similare, dar defalcate pe
a caror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii,
valoarea estimata este valoarea cumulata a tuturor
d). pentm aehizitionarea de servicii de asigurare, valoarea estimata a
acestora include prime Ie de asigurare ce urmeaza a fi platite
e). pentru servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimata
include toate taxele, comisioanele, dobanzile celelalte tipuri de
remuneratii aferente serviciilor respective
f). pentm servicii de proiectare, urbanism, inginerie alte servicii
tehnice, valoarea estimata include onorariile ce urmeaza a fi platite
242
C. Pentru contracte de lucrari
a). valoarea estimata cuprinde valoarea lucrarii, plus valoarea
facilitatilor reprezenHlnd punerea la dispozitia executantului de utilaje care
se monteaza, echipamente sau aIte amenajari dotari necesare in vederea
executiei lucrarilor
b). dnd contractul cuprinde mai muIte lucrari cu functionalitate
independenta, care pot fi atribuite mai muItor executanti, valoarea estimata
rezulta din insumarea valorilor obiectelor care intra in componenta lucrarii
respective. Daca valoarea cumulata pragul valoric stabilit prin
lege (ordonanta), autoritatea contractanta poate aplica procedura cererii de
oferta.
c). cand obiectul contractului 11 reprezinta un obiectiv de investitii,
valoarea estimata se la valoarea totala a intregii investitii
d). in cazul in care autoritatea contractanta propune sa organizeze
un concurs de solutii, valoarea estimata se determina fie prin insumarea
valorii tuturor premiilor care urmeaza sa se acorde concurentilor, fie prin
luarea in considerare a aceleia din contractul de achizitie publica, atunci
cand concursul de solutii este organizat cu scopul atribuirii unui contract
de achizitie publica.
12.3.6. Documentatia pentru elaborarea prezentarea ofertei
Autoritatea contractanta asigura intocmirea documentatiei pentru
elaborarea prezentarea ofertei.
Documentatia prezinta:
a). informatii generale privind autoritatea contractanta
b). cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta
c). caietul de sarcini
d). instructiuni privind date Ie limita care trebuie respectate forma­
litatile care trebuie indeplinite (modul de prezentare de depunere a
ofertei, garantia de participare cea de buna executie).
e). instructiuni privind modul de elaborare de prezentare a propunerii
financiare
f). informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului
de achizitie publica
Caietul de sarcini
Acesta contine in mod obligatoriu specificatii tehnice. Prin caietul de
sarcini trebuie sa se precizeze institutiile competente de la care se pot
243
obtine informatii privind reglementarile obligatorii care trebuie respectate.
Specificatii1e tehnice din caietul de sarcini pot fi definite numai prin referire
la reglementari tehnice, standarde nationale care adopta standarde europene
sau internationale, alte standarde.
12.3.7. Atribuirea contractului de achizitie publica
Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul se precizeaza de catre
autoritatea contractanta in anuntul de participare in documentatia pentru
elaborarea prezentarea ofertei nu po ate fi schimbat pe toata durata de
aplicare a procedurii de atribuire a contractului.
Criteriul poate fi numai:
a). fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-eco­
nomIC;
b). fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
Criteriul "Oferta cea mai avantajoasa" oferta care
punctajul cel mai mare rezultat din aplicare a unui algoritm de calcul.
Algoritmul de calcul comporta aplicarea unor criterii variate de
evaluare a ofertei, cum ar fi:
- termenul de livrare sau executie
- costurile curente
- raportul costuri/eficienta
- nivelul calitativ, tehnic, estetic sau functional
servicii post-vanzare sau asistenta tehnica
- livrarea pe termen lung de piese de schimb
- altele
Criteriul "Pretul cel mai scazut" comport a includerea in caietul de
sarcini a cerintelor impuse de catre autoritatea contractanta, sub
caracteristica de cerinte minimale. in acest sen orice oferta de baza
prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, se ia in
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de
sareini.
Variantele algoritmului de calcul in cazul utilizarii eriteriului "oferta
eea mai avantajoasa din punet de vedere tehnico-economic" sunt
urmatoarele:
I. Metoda punctelor de calitate.
In cadrul metodei se aloea, pe baza specificatiilor din Tabelul punctelor
de ealitate, un numar de puncte pel)tru fiecare factor de evaluare stabilit
a fi Iuat in considerare. Ulterior se calculeaza punctajul total.
244
Tabelul punetelor de ealitate
Faetori de evaluare Punetaj maxim aloeat
1. Pretul ofertei 60 95
2. Tennen sau tennene de livrare 5 10
3. Caraeteristici tehniee $i funetionale o 30
4. Disponibilitatea de a asigura servieii
postvanzare $i asistenta tehniea o 10
5. Angajamente privind livrarea de piese
de sehimb, subansambluri sau fumituri,
pe tennen lung o 10
6. Standardizare o 15
TOTAL 100
Aeordarea punetajului, pe faetori:
1. Pretul ofertei:
a). pentru eel mai seazut dintre preturile ofertelor se aeorda punetajul
maxim aloeat faetorului de evaluare respeetiv
b). pentru un alt pre!, punetajul se acorda astfel:
Pn = (pre! minim I pre! n) x punetaj maxim alocat
2. Pentru "termenul sau tennenele de livrare":
a). pentru termenul de livrare limita, prevazut in caietul de sarcini,
se acorda punctajul maxim alocat;
b). pentru un tennen mai mare decat cel prevazut la litera a), punctajul
se acorda:
P
n
(termen minim I termen n) x punctaj maxim aloeat
Daca livrarea este prevazuta pe loturi de produse sau pachet de loturi,
la diferite tennene, punetajul alocat se defalca corespunzator pentru fiecare
dintre tennenele de livrare prevazute.
3. Pentru ceilalti factori de evaluare, punctajul se acorda de catre
Comisia de evaluare, prin apreciere obiectiva, prin raportare la caietul de
sarcini. Pentru fiecare factor, se urmaresc subcriterii clare, de natura tehnica,
care se incadreaza intr-o grila de punctaj sau pentru care se define$te un
algoritm de punctare.
245
II. Metoda de cuantificare valorica a avantajelor economice.
Metoda presupune calculul unei valori comparate, astfel:
a). adaugarea la prePd ofertei a valorii aferente, dupa caz, a
unor costuri:
a.1). a costurilor curente de intretinere functionare pe parcursul
unei perioade clar precizate, folosindu-se, eventual, 0 rata de actualizare
aleasa in mod corespunzator.
a.2). a costurilor generate de: dificultati1e de operare pe care Ie implica
achizitionarea unor produse cu caracteristici tehnice diferite fata de cele
deja achizitionate sau fata de cele care urmeaza sa fie achizitionate intr-o
perioada ulterioara, lipsa unor angajamente ferme privind asisten!a tehnica
livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, pe termen
lung; abaterile propuse de catre ofertant fata de programul de livrare a
produselor, stabilit in de date a achizi!iei.
a.3). alte costuri specifice, in conexiune directa cu achizitia produselor
respective
b). scaderea din pretul ofertei a valorii aferente, dupa caz, a unor
venituri sau economii obtinute, astfel:
b.I). a veniturilor obtinute prin utilizarea produselor, tinandu-se seama
de randamentul productivitatea acestora avandu-se in vedere, even­
tual, 0 rata de actualizare aleasa corespunzator.
b.2). a economiiIor generate de: eficienta performantele tehnice ale
produselor; facilitati acordate de catre ofertant referitoare la asistenta tehnica
livrarea de piese de schimb, subansambluri, furnituri, pe termen
lung; abateri in favoarea autoritatii contractante, propuse de catre ofertant,
fata de programul prevazut in Conditiile de contractare. Economia se
calculeaza prin calcularea dobanzii ca urmare a decalarii platilor
datorate, la 0 rata anuaia specificata in de date a achizitiei.
b.3). a altor venituri sau economii specifice, in conexiune directa cu
achizitia produselor respective. Oferta cea mai avantajoasa din punct de
vedere economic este considerata aceea pentru care, in urma cuantificarii
tuturor avantajelor economice, rezulta valoarea de comparare cea mai mica
punctajul maxim de 100 puncte. Pentru orice alta oferta,
punctajul se prin inmultirea cu 100 a raportului dintre valoarea
de cumparare cea mai mica valoarea de cumparare aferenta fiecarei
oferte.
Metoda poate fi adaptata de catre autoritatea contractanta in
conformitate cu tipul de contract pe care urmeaza sa it atribuie, precum
cu specificul produselor pe care urmeaza sa Ie achizitioneze.
246
III. Metoda bazata pe bugetul fix
Etapa intai: Comisia de evaluare evalueaza propunerile tehnice
clasamentul acestora in ordinea descrescatoare a punctajelor
tehnice acordate ca urmare a algoritmului de punctare.
Etapa a doua: Ofertele ale caror propuneri financiare prevad un pret
mai mare dedit valoarea bugetului fix, prevazut in de date a achizitiei
sunt respinse Comisia de evaluare clasamentul final al
ofertelor ramase in competitie, in ordinea descrescatoare a punctajelor
tehnice acordate.
sau diminuarea cantitatii de produse care urmeaza sa fie
achizitionata, nu poate fi mai mare de 10%. Modificarea cantitatii in limitele
acestui procent se realizeaza functie de marimea fondurilor alocate pentru
indeplinirea contractului de furnizare.
Actualizarea pretului contractului se efectueaza, de asemenea, in limita
fondurilor anuale alocate pentru indeplinirea contractului, dupa 0 formula
stabilita de catre autoritatea contractanta.
Un model de formula:
v = VO *KA,
in care:
V = valoarea actualizata a situatiei de plata
VO = valoarea situatiei de plata intocmita la nivelul preturilor dec1arate
in oferta
KA = coeficientul de actualizare care urmeaza sa fie aplicat
KA = E / EO,
in care:
EO = cursul me diu in lei pentru 1 €, calculat de BNR, corespunzator
zile stabilite in de date a achizitiei ca reper pentru stabilirea preturilor
E = cursul mediu in lei pentru 1 €, calculat de BNR corespunzator
primei zile din saptamana premergatoare saptamanii in care se prezinta
situatia de plata
Garantia de buna executie a contractului de furnizare
Aceasta trebuie sa se exprime procentual intr-un cuantum cupnns
intre 5% - 10% din valoarea contractului de furnizare.
In ceea ce modul de constituire a garantiei de buna executie
a contractului de furnizare, autoritatea contractanta accepta precizeaza
una dintre formele de constituire a acestei garantii.
247
12.3.8. Combaterea fraudei coruptiei
Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze
comisia de evaluare in procesul de examinare de evaluare a ofertelor
sau in decizia de stabilire a ofertei sub sanctiunea excluderii
acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
in conformitate cu cele prevazute mai sus, comisia de evaluare are
obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se ca
acesta a fost sau este angajat in practici corupte sau frauduloase in legatura
cu participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publica.
Practica eorupta = oferirea, dare a, primirea sau solicitarea oricarui
lucru de valoare sau oricarei sume de bani, in scopul influentarii
actiunilor oricarei persoane implicate in aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achizitie publica sau in indeplinirea contrac­
tului respectiv;
Practica frauduloasa prezentarea eronata a faptelor, in scopul
influentarii aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie
publica sau indeplinirii contractului respectiv in detrimentul autoritatii
contractante; include practica ilicita intre ofertanti (lnainte sau dupa
depunerea ofertelor) prin care stabilesc preturi artificiale care nu
sunt rezultatul liberei concurente.
Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare
asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii
ofertelor pana in momentul atribuirii contractu lui de achizitie publica.
Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la ofertii la documentele
care insotesc oferta numai ca urmare a unei solieitari scrise din partea
comisiei de evaluare.
12.4. iNTREBARI CHEIE
1. La eel nivel trebuie sa fie garantia de buna executie raportata la
valoarea contractului de fumizare in eazul achizitiilor pub lice?
2. Care sunt cele mai freevente proceduri de atribuire a contractelor
de achizitie publica?
3. Pe ce principii se bazeaza atribuirea contraetului de achizitie
publica?
248
12.5. TEME DE CERCETARE
1. Comisia de evaluare. Componenta, atributii, exceptii.
2. Modul de lucru al comisiei de evaluare.
3. Cazuri de excludere dintr-o procedura pentru atribuirea contractului
de achizitie publica.
4. Anuntul de intentie, anuntul de participare ~ i anuntul de atribuire
a contractu lui de achizitie publica.
BIBLIOGRAFIE
;.. Ordonanta de Urgenta privind achizitiile publice, nr. 60 / 2001
(M.O. 241 din 11 mai 2001).
;.. Normele metodoiogice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 60/
2001 aprobate prin H.G. nr. 461 / 2001 (M.O. 268 din 24 mai
2001).
249
TEMA NR. 13
SISTEMUL INFORMATIONAL
,
AL NIVELULUI ~ I EVOLUTIEI PRETURILOR
13.1. CONCEPTE CHEJE
• Sistem informational al preturilor;
• Indici de pret;
• Preturi medii;
• Preturi constante;
• Preturi comparabile;
• Indici Laspeyres, Paasche ~ i Fischer;
• Indice al veniturilor reale;
• Subsistem informational al preturilor cu ridicata ale produselor
industriale;
• Subsistem informational al preturilor de consum;
• Indice al cheltuielilor globale pentru con sum ale populatiei;
• Indice al veniturilor reale.
13.2. OBJECTJVUL CAPJTOLULUJ
Acest capitol i ~ i propune abordarea problematicii sistemului
informational al preturilor, analizand principalele componente ale acestuia
~ i metode de calcul a indicilor de pret.
13.3. SJNTEZE
Sistemul informational al preturilor:
}> un ansamblu de indicatori utilizati pentru a prevedea ~ i urman
evolutia preturilor nominale, a preturilor medii pe grupe de produse,
a nivelului general al preturilor, in cadrul unor intervale de timp
reprezentative
250
};> instrument complex, sensibil eficient care permite urmanrea
nivelului general al preturilor efectele aplicarii masurilor guver­
nului pentru restabilirea echilibrului economic, financiar social.
Prin sistemul informational se asigurarea urmatoarelor
cerinte principale:
nivelului, structurii evolutiei preturilor nominale de
gros, de contractare # de achizi!ie, a prefurilor cu amiinuntul
a tarifelor,precum a influentelor provenite din modificarea
acestora;
analiza nivelului evolutiei preturilor medii pe grupe # subgrupe
de produse;
obtinerea la nivelul fiecarei verigi organizatorice a unei baze de
date privind nivelul, structura evolutia preturilor, necesara pentru
adoptarea deciziilor corespunzatoare pentru formarea raportarilor
statistice;
realizarea unei baze de date privind structura evolutia preturilor
necesara pentru realizarea de previziuni privind nivelul preturilor,
precum pentru recalcularea in preturi comparabile a unor indica­
tori sintetici care exprima nivelul de dezvoltare economico-sociala
a tarii;
corelarea datelor a indicatorilor privind structura evolutia
preturilor cu datele indicatorii existenti privind costul profitul
cuprinse in preturi;
asigurarea unor evidente unitare privind evolutia preturilor, care sa
corespunda obiectivelor stabilite prin sistemul informational sa
permita prelucrarea automata a datelor.
Pentru formarea sistemului informational al preturilor se utilizeaza
informatii provenite din:
evidenta statistica
cataloage liste de preturi
actele normative in care sunt publicate preturile sau limitele de
preturi
documentele specifiee din unitati prin care se stabilese preturile
prin eorelatie eu eosturile produselor in fabrieatie.
Elementele principale ale sistemului informational al preturilor:
1. indicii de pret - prin eomparatia valorilor acestora in timp se
evidentiaza modificarea preturilor nominale;
251
2. preturile medii prin comparatia valorilor acestora in timp se
evidentiaza atat modificarea preturilor nominale, cat ~ i modificarile din
structura sortimentala a produc!iei sau desfacerii marfurilor; preturile medii
ale principalelor grupe de produse sunt utilizate pentru corelarea nivelului
preturilor cu veniturile populatiei;
3. preturile constante - reprezinta 0 unitate conventionala de masura,
fiind preturile unui anumit an, ales ca baza pentru un anumit interval de
timp (maxim 5-10 ani), cu ajutorul carora se recalculeaza indicatorii valorici
pentru a se putea com para in timp;
4. preturile comparabile - reprezinta preturile folosite la stabilirea
dinamicii indicatorilor valorici pe 0 perioada mai mare, in care s-au stabilit
mai muIte niveluri de preturi constante.
Metode de calcul a indicilor de pret (in functie de ponderile folosite):
:> indicele LASPEYRES
1
se utilizeaza pentru ponderarea preturilor
cantWiti1e de produse din perioada de baza
L LPlqO
I p(lIo) =~ =
£.JPoqo
_ valoarea cantitlitilor de produsc vandute 1n anul de bazli exprimatli in preturile anului curent
- valoarea cantitlitilor de produse vandute in anul de bazli exprimata in preturile anului de bazli
Prin modalitatea de cakul (mentinerea neschimbata a ponderilor),
acest indice reflecta nivelul general al preturilor pentru produsele
caracterizate prin consum relativ constant - bunuri cu cerere inelastidi;
din acest motiv, se utilizeaza la indexarea veniturilor populatiei.
:> indicele PAASCHE
2
se utilizeaza pentru ponderarea preturilor
cantita!ile de produse din anul curent
p LPlql
I
p
(1I0) = ~ =
£.JPOql
valoarea cantjtiHiIQr de produse vandute in anul curent exprimatli in preturile anului curent
valoarea cantitlitilor de produse vandute in anul de baza exprimatli in preturile anului curent
I Tehnica propusa in 1864 de statisticianu1 gennan de origine franceza E.Laspeyres
2 Tehnica propusa in 1874 de economistul german H.Paasche
252
Prin modalitatea de cal cui, acest indice reflecta structura de con sum
din anut curent, ceea ce permite calcularea economiilor totale sau a pHitilor
totale suplimentare pe care Ie realizeaza populatia ca urmare a reducerilor
sau preturilor.
Prin utilizarea indicilor de pret Laspeyres Paasche se pot trans­
forma indicii veniturilor nominale in indicii veniturilor reale, respectiv
se poate calcula puterea de cumparare exprimaUi in indicele volumului
fizic al consumului de bunuri servicii:
I _ VR
1
_ IVN(lfo) _ VNl/VNO
VR(l/O) - - -
VRo Ip(lIoJ Ip(l/O)
Dadi se inregistreaza 0 a indicelui preturilor mai mare (mica)
dedit indicelui veniturilor nominale, puterea de cumparare scade
indicele veniturilor reale este subunitar (supraunitar).
Presupunand ca veniturile nominale sunt utilizate integral pentru
consum, indicele veniturilor reale se poate calcula astfel:
LPlql valoarea cantitii!ilor de produse
. vandute In anul curent exprimata
IL _ I
VN
(1I0) = VNl/VNO _ LPoqo _ LPlql _ In prclUri1e anului curent
VR(l/O) - I \1I0J PlqO - PlqO - PlqO - valoareacantitatilor de
p
L.J L.J L.J produse vandute in anul de
P q P q baza exprimata in pre!urile
L.J 0 0 L.J 0 I) anuiui curent
valoarea cantitii.!i1or de
LPlql produse vandute in anul
eurent exprimata in prelUrile
I
P
_ IVN(l/O) VN1/VN
o
L.JPoqo L.JPOql anului de baza
VR(lIl) - p
= = = = valoarea cantitii.\ilor de
Ip(l/I)
L.JPlql L.JPlql L.JPoqo produse vandute in anul de
baza exprimatii. In pre\urile
L.JPOql L.JPOql anului de bazi!
:> indicele FISCHER
3
se calculeaza ca medie geometrica a indicilor
Laspeyres Paasche:
LPlqO LPlql
LPoqo . LPOql
Datorita modului de caleul, acest in dice prezinta mai multa stabilitate,
reflectand corect evolutia fenomenului economic de modificare a preturilor
pe intervale mai mario
253
Metode de calcul a indicilor preturilor medii:


I -El=
p(l/O)
Po
LMo

Indicii preturilor medii se caleuleaza pentru fieeare grupa de produse
in parte.
Principalele componente ale sistemului informational al preturilor
in tara noastra:
»subsistemul informational al preturilor cu ridicata ale
produselor industriale
In cadrul acestui fiiubsistem sunt urmatorii indicatori:
);> indicii preturilor cu ridicata, pe urmatoarele structuri: pe verigi
organizatorice - indici pe ansamblul industriei, pe ministere
departamente, pe unitati economice, pe principalele grupe de pro­
duse pe destinapi ale produselor - indici ai preturilor produselor
destinate pietei interne, exportului, pentru alte destinatii.
);> volumul valoric al modificarilor de preturi, care se calculeaza
pe structuri ca indicii de pre!; masoara modificarea
marimii veniturilor ob!inute din vanzarea productiei, exprimate in
preturi liberalizate
);> preturile medii ale principalelor grupe de produse - determi­
narea acestora este utilizata pentru identifiearea cauzelor
pre!urilor, evidentiind grupele / subgrupele de produse care
inregistreaza substantiale.
» subsistemul informational al preturilor de consum (preturile cu
amanuntul tarifele pentru populatie) - indicii preturilor cu amanuntul
al tarifelor pentru populatie indeplinesc urmatoarele functii:
-+ reflecta sintetic evolutia preturilor de consum a tarifelor piatite
de populatie;
-+ se utilizeaza pentru determinarea veniturilor realeale populatiei;
-+ se utilizeaza ca deflator pentru recalcularea desfacerilor de marfuri
prestarilor de servicii
-+ permite compararea eu alte tari in vederea extinderii sistemului
informational al preturilor.
254
In cadrul acestui subsistem sunt urmatorii indici:
.. indicele general al preturilor cu amanuntul tarifelor, care se
calculeaza la nivelul Intregii tari pentru toate bunurile de consum
serviciiie, pentru Intreaga populatie
... indicele general al preturilor tarifelor din sectorul de stat,
cooperatist sau particular - exprima evolutia preturilor tarifelor la
majoritatea marfurilor serviciilor platite de populatie
... indicii preturilor calculati pe categorii ale populapei
" indicii preturilor calculati pe ramuri ale economiei
.. indicii preturilor pe categorii de consumatori (salariati I
pensionari)
.. indicii preturilor pe grupe de familii dupa nivelul veniturilor
.. indicii preturilor pe judete
y subsistemul informational al preturilor produselor agricole
Calculul indicatorilor din cadrul subsistemelor informationale:
,
y subsistemul informational al preturilor cu ridicata ale
produselor industriale
.. indicii preturilor cu ridicata reflecta evolutia acestor preturi
sub impactul comportamentului liber al agentilor economici, apliciirii
prevederilor unor acte normative, modificiirii baremelor, modificiirii
structurii de productie.
I - LP,q, _ LP,q,
p(l to) - - I .
L..JPOql L..JPlql lp
.. volumul valoric al modificarilor de preturi, care se calculeaza
pe structuri ca indicii de pre!; masoara modificarea marimii
veniturilor obtinute din viinzarea produc!iei, exprimate in preturi libera­
lizate; se calculeaza ca diferenta lntre valoarea produselor cu modificiiri
de pret exprimatii tn preturi curente l1i valoarea aceloral1i produse exprimata
in preturile anului de bazii; influentele provin atat din modificarile de
preturi din anul curent, cat l1i din modificiirile de preturi care au avut loc
in cursul anului precedent:
Vp =VPl t 1 +VPl t 0 =(L Plmql - L Pliql )+ (L POmql - L PO;ql )
unde L Plmq, reprezinta valoarea cantitiiti10r livrate in anul curent
exprimata in preturile .modificate in cursul anului curent;
255
LPOmql reprezinta valoarea cantitatilor livrate in anul curent expri­
mata in preturile modificate in cursul anului precedent;
LPliql reprezinta valoarea cantitatilor livrate in anul curent exprimata .
in preturile initiale din anul curent (inainte de modificare);
LPOiqj reprezinta valoarea cantitatilor livrate in anul curent exprimata
in preturi1e initiale din anul precedent (inainte de modificare);
» prelurile medii ale principalelor grupe de produse - determi­
narea acestora este utilizata pentru identificarea cauzelor preturilor,
evidentiind grupele / subgrupele de produse care inregistreaza
substantiale. Aceastea se calculeaza pentru fiecare grupa in parte se
raporteaza conform periodicitatii indicilor.
Preto' Medin din perloada de bozo p, = 1:,q,
qo
W
d
· d' . d t LPIqj
P
refu
I
me III In penoa a curen a PI = "
L,..ql
Indicele mediu al pretului I PliO =Ji
Po
);> subsistemul informational al preturilor de consum (preturile eu
amanuntul tarifele pentru populatie) - indicii preturilor cu amanuntul
al tarifelor pentru populatie indeplinesc urmatoarele funcfii:
-+ reflecta sintetic evolutia preturilor de eonsum a tarifelor platite
de populatie;
-+ se utilizeaza pentru determinarea veniturilor realeale populatiei;
-+ se utilizeaza ca deflator pentru recalcularea desfacerilor de marfuri
prestarilor de servicii
-+ permite eompararea eu alte tari in vederea extinderii sistemului
informational al preturilor.
In eadrul acestui subsistem sunt urmatorii indici:
» indicele general al prelurilor cu amanuntul al tarifelor,
care se ealculeaza la nivelul intregii tari pentru toate bunurile
de consum serviciiie, pentru intreaga popuiatie
256
);;- indicele general al preturilor tarifelor din sectorul de stat,
cooperatist sau particular - exprima evolutia preturilor
tarifelor la majoritatea marfurilor serviciilor platite de populatie
);;- indicii preturilor calculati pe categorii ale populatiei
);;- indicii preturilor calculati pe ramuri ale economiei
);;- indicii preturilor pe categorii de consumatori (salariati I
pensionari)
);;- indicii preturilor pe grupe de familii dupa nivelul veniturilor
);;- indicii preturilor pe judete
Indicele general al preturilor cu amanuntul al tarifelor
serviciilor pentru populape este utilizat atat in aprecierea nivelului general
de viata al populatiei in diferite momente de timp, cat in realizarea unor
calcule previzionale, fiind invocat ca principal argument in negocierea
salariilor, indexarea pensiilor, fixarea unor bareme de impozitare etc. Din
acest motiv, acest indice trebuie sa indeplineascacumulativ mai multe
conditii:
• sa fie, prin modalitatea de calcul, impartial fata de cumparator
vanzator;
• sa reflecte fidel realitatea;
• sa nu influenteze fenomenul cuantificat;
• sa fie utilizabil in orice segment al domeniului cercetat in orice
etapa;
• sa nu trezeasca suspiciuni privind rezultatele obtinute.
Acest indice masoara variatia medie a preturilor, exprimata in valori
relative.
consumului populatiei presupune luarea in considerare a
unor aspecte complexe: infinitatea bunurilor serviciilor din consumul
populatiei, multitudinea locurilor a modurilor de vanzare, variatia in
timp in cadr!!l diferitelor puncte de vanzare a preturilor bunurilor
serviciilor etc. Intr-un spatiu de calcul atat de complex vast, 0 prima
solutie a pamt a fi determinarea indicelui cheltuielilor globale pentru
consum ale populatiei. Dar valoarea acestuia reflecta, pe langa variatia
preturilor, unele modificari cantitative: populatiei,
cantitatii glob ale a consumului, modificarea consumului mediu pe consu­
mator, modificarea stmcturala a consumului in diferite perioade ca urmare
a consumului traditional sau a modificarii veniturilor. Pe de alta parte,
indicele cheltuielilor globale nu pune in evidenta schimbarea repartitiei
cantitative a consumului intre diferite categorii sociale sau deplasarea
consumului de la un produs la altul.
Indicele cheltuielilor glob ale pentru consum ale populatiei (ICh.G) se
calculeaza ca produs intre indicele de volum al consumului populatiei (Iv)
indicele preturilor bunurilor consumate (Ip): I
ch
.
G
Iv·1p
!
l
.1
257
Din aceasHi relatie, se observa ca modificarea preturilor este exprimata
prin indicele gheltuielilor globale ale consumului populatiei doar in cazul
in care indicele volumului consumului populatiei este unitar.
Pentm determinarea variapei preturilor tarifelor consumului
populatiei este necesara stabilirea unor raspunsuri adecvate la intrebarile:
a) Se poate determina nivelul preturilor tarifelor unei infinitati de
bunuri servicii aflate la un moment dat pe piata?
b) La ce categorie de consumatori se refera calculul indicelui?
c) Care sunt bunurile serviciile care se vor lua in considerare?
d) Pe ce segment al pietei in ce moment se fac observatiile pentru
culegerea datelor?
Imposibilitatea de a avea in observatie directa totalitatea bunurilor
serviciilor care fac obiectul consumului populatiei a determinat optiunea
pentm folosirea tehnicii sondajului aceasta tehnica presupune:
• selectarea unui reprezentativ de bunuri servicii privind
consumul populatiei;
• marimea sa asigure corectitudinea rezultatelor;
• determinarea unui numar finit de observatii care sa exprime fidel
tendinta de reala a preturilor.
delimitat pentru calculul indicelui - denumit
consumului" - reprezinta 0 lista de bun uri servicii care prezinta in
consumul normal al populatiei 0 pondere importanta 0 cvasi-constanta
de-a lungul perioadei considerate.
In practica, stmcturarea de bunuri se face pe trei mari gmpe:
gmpa I - bun uri alimentare;
grupa II produse industriale;
gmpa III servicii, iar dimensionarea se poate face prin mai multe
metode:
a metoda observatiilor directe - presupune ca intr-o perioada
determinata sa se efectueze observatii directe riguroase privind
natura cantitatea bunurilor serviciilor efectiv cumparate, ca
prima categorie de informatii, preturile corespunzatoare, ca a
doua categorie de informatii. Caracteristic este faptul ca prima
categorie de informatii se constituie ca un vector constant de volum.
Are dezavantajul di presupune un volum mare de munca, tnsa are
avantajul obiectivitatii.
"
a metoda normativii - presupune definirea de catre un gmp de
experti sau reprezentanti ai diferitelor categorii sociale a unui
consum minim sau decent. Aceasta metoda are dezavantajul
aproximarii, cu mari efecte asupra acuratetei rezultatului.
258
a metoda extrapoliirilor obieetive este a combinatie a prime lor
doua metode; fundamentarea selectiei elementelor din se face
pe baza observatiei empirice extinse; elementele cantitative cu
caracter constant se extrapoleaza in etapele urmatoare, extrapolare
in care se va tine cant de eventualele corectii sau actualizari.
Ca1culele se efectueaza la nivelul bugetelor de familie pentru mai
multe categorii sociale reprezentative - aceasta metoda este utilizata in
fundamentarea calculelor privind protectia sociala trebuie sa riispunda
unor probleme sociale privind volumul veniturilor ee trebuie aloeate
suplimentar pentru asigurarea volum minim al consumului in
condifiile preturilor.
In cadrul precizarii metodei de ca1cul al indicelui pre!Urilor tarifelor
consumului populatiei trebuie definita notiunea de eonsumator - de regula,
unitatea de masura este familia, in acceptiune larga, in acest fel fiind
surprinsa dimensiunea sociala a consumului individual.
Definirea a ceea ce cuprinde in mod concret eonsumul familial
presupune multa rigurozitate, fiind necesare unele precizari pentru sistemul
de evidenta:
Elemente eomponente ale indieelui lunar al preturilor tarifelor
pentru eonsumul populatiei
Consumul curent
Elemente ale consumului cuprinse In
o bun uri alimentare
familial ---.... calculul
o bun uri nealimentare
indicelui
(conform contabilitatii
o servicii
conturilor nationaie)
Mici reparatii ale locuintelor
Cheltuieli cu sanatatea
Asigurari
Supravegherea copiilor la domiciliu
Consultanla notariala financiara
Necuprinse Yn / Jocuri de noroc
calculul cheltuieli exceptionale (servicii
veterinare, servicii funerare)
indicelui
Nu sunt considerate / Finantarea activitatii intreprinderilor familiale
elemente ale consumului Investitii familiale (imobiliare mobiliare)
familial .. Dobanzi la creditele de con sum
----... Impozitele directe ;;i contributiile sociale
259
Pentru calcularea corecta a indicelui preturilor tarifelor consumului
populatiei este importanta precizarea modului de selectie a punctelor de
vanzare momentul de culegere a datelor privind preturi1e - conform
criteriului reprezentativiHitii obiectivitatii datelor, se impune orientarea
spre locuri de vanzare apartinand aglomerarilor urbane cele mai
reprezentative, iar in cadrul acestora cuprinderea tuturor formelor de corneTt
practicat; in ce momentul culegerii datelor, pentru cele mai multe
bunuri datele sunt culese uniform, de-a lungul lunii (pentru produsele
sezoniere culegerea date lor se face la 15 zile, pentru produsele cu preturi
foarte putin variabile in timp culegerea date lor se face trimestrial, iar pentru
tarife cu reprezentare uniforma in teritoriu timp culegerea date lor se face
in momentul adoptarii nivelului acestor tarife de catre autoritatile publice).
Pentru asigurarea realizarii consumului populatiei la nivel cu
cel din perioadele precedente, se acorda, pentru anumite produse, compen­
satii la salarii sau pensii.
Pentru calculul compensatiei se poate folosi una din urmatoarele
formule:
Compensat
ia
= LPoqo . AI (prod.compensate)
prod "campen."'le
Compensatia
LPlqO - LPoqo
prod" compensate
13.4. APLICATII SI STUDII DE CAZ
1. Se dau urmatoarele informalii:
denumire bunuri servicii
valoarea produc!iei consumate
in perioada de bazii exprimatii
in preturile anului de bazii
inrucele
pre!urilor
bunuri alimentare
grupa 1
grupa 2
grupa 3
1.050.000
600.000
300.000
150.000
130%
115%
135%
bunuri nealimentare
grupa 1
grupa 2
2.100.000
1.200.000
900.000
180%
165%
Servicii
grupa 1
grupa 2
150.000
60.000
90.000
190%
140%
Total 3.300.000
260
a) detenninati indicii de pret pe categorii de bunuri servlcll
indicele general;
b) in perioada de baza veniturile totale sunt de 3.000.000 lei; in anul
curent, veniturile cresc cu 12% iar pentru de pre! la grupele 1 se
acorda compensatie; detenninati valoarea compensatiei veniturile curente;
c) ca1culati indicele veniturilor reale interpretati rezultatele.
Rezolvare:
denumire bunuri servicii
valoarea productiei
consumate in
perioada de bazii
exprimatii in
preturile anului
curent (PlqO)
valoarea productiei
consumate in perioada
de bazii exprimatii in
preturile anului de
bazii (Poqo)
indicele
preturilor
(p ,/Po)
bunuri alimentare
grupa 1
grupa 2
grupa 3
1.050.000
600.000
300.000
150.000
126,43%
130%
115%
135%
13275
780.000
345.000
202.500
bunuri nealimentare
grupa 1
grupa 2
2.100.000
1.200.000
900.000
173,57%
180%
165%
3.645.000
2.160.000
1.485.000
Servicii
grupa 1
grupa 2
150.000
60.000
90.000
160,00%
190%
140%
240.000
114.000
126.000
Total 3.300.000 157,95% 5.212.500
a /L = LH% = 5212500 = 15795%
) p(IIO) . 3300000 '
L..i Poqo
/L _ = 1327500 =12643%
p(1I0)b.nlimen/nre - LPoqo 1050000 '
b.a lim emnre
[L . = =3645000
173,57%
p(ll O)b.nea lim entare L Poqo 2100000
b.nenum emare
261
LPl% 240000 = 160%
I
L . ..
="ervleii =
1
50000
"q
p(IIO)servwlI L.J Po 0
servicii
b) veniturile nominale
VN
o
=3.000.000 lei
VN
1
=3.000.000+ 12%*3.000.000+compensatie
Compensatia acordandu-se pentru bunurile serviciile din grupa 1,
trebuie calculat indicele mediu al preturilor pentru produsele serviciile
din aceashi grupii:
LPJ%
grupal = 780000+ 2160000+ 114000 == 16419%
LPo% 600000 + 1200000 + 60000 '
grupa I
Compensatie grupa 1
L Po% . grupa 1) = 1860000· (164,19% -1) =1194000
grupal
Compensatie grupa 1
LPI% LPo% = 3054000 1860000 = 1194000
grupa I grupa I
VN
1
=3000000+ 12%·3000000+ 1194000 == 4554000
c) indicele veniturilor nominale
VN1 _ 4554000 = 151,8%
I
VN
(1I0) == - 3000000
Deoarece veniturilor nominale este de 51,8% iar
generalii a perturilor este de 57,95%, veniturile reale au sdizut; indicele
veniturilor reale este de:
I = VRj = I
VN
(lIo) = VN1!VNo = 151,8% 9619t
VR(IIO) , 0,
VRu Ip(lIO) I
pOlo
) 157,95%
ceea ce exprimii 0 sciidere a volumului fizic al consumului, compensatia
de salariu nefiind suficiente pentru mentinerea consumului din
perioada precedentii.
262
13.5. iNTREBARI CHEIE
» Ce reprezinta sistemul informational al preturilor?
» Care sunt principalele elemente componente ale sistemului
informational al preturilor?
» Care sunt funqiile subsistemului informational al preturilor de
consum?
13.6. TESTE AUTOVERIFICARE
1. In anul de baza, salariul unei persoane este de 6.500.000 lei, iar
structura lunara de consum este urmatoarea:
50% pentru produse alimentare
30% pentru produse nealimentare
20% pentru servicii
Fiecare categorie de bunuri sau servicii cuprinde 3 grupe de bunuri
sau servicii: 45% grupa 1, 35% grupa 2 ~ i evident 20% grupa 3.
In anul curent, se inregistreaza urmatoarele c r e ~ t e r i ale nivelului mediu
al preturilor pentru fiecare grupa din fiecare categorie de bunuri sau servicii:
Bunuri alimentare
grupa 1 (45%) 45%
grupa 2 (35%) 5%
grupa 3 (20%) -4%
Bunuri nealimentare
grupa 1 50%
grupa 2 40%
grupa 3 -15%
Servicii
grupa 1 30%
grupa 2 67%
grupa 3 40%
a) determinati indicii de pret pe categorii de bunuri ~ i servlcll ~ l
indicele general; interpreta!i prin comparatie rezultatele;
b) determinati indicii de pre! pe grupe de bunuri ~ i servicii;
c) in anu1 curent se acorda compensatie pentru produsele alimentare
~ i nealimentare din grupa 1; determinati indicele veniturilor reale;
d) calculati marimea procentuala a c r e ~ t e r i i salariale necesare pentru
ca, prin compensatie ~ i c r e ~ t e r e salariala, puterea de cumparare sa
nu se modifice.
263
13.7. TEME DE REFLECTIE
,
Care este indicele de pre! utilizat pentru ealeularea eompensa!iei
aeordate pentru preturilor?
Analizati comparativ indicele cheltuielilor globale pentru eonsum
ale popu1atiei indicele prelurilor eu amanuntul al tarifelor
servieiilor pentru populatie.
BIBLIOGRAFIE
T. "Pre/uri concuren/ii ", Edilia 3, Editura Didaetica
Pedagogiea, 2000;
T. "Culegere de aplica/ii practice $i studii de caz la
disciplina Prefuri $i concurenfii ", Editia 2, Editura Didaetica
Pedagogica, 1999.
264

CUPRINS
CuvaDt iDainte ......................... ............................................................. ........... ............
Tema nr. 1

5

Mecanismuf pre/uri/or ................................ :................................................................
Tema Dr. 2
Strategii de adaptare a pre/uri/or fa cerintele pietei .. ........... ............. ...... .............. Tema Dr. 3

9

32

Protec!ia concuren!ei economice ................................................................................
Tema Dr. 4
Stabilirea preturilor in intreprinderi. Metode bazate pe costuri ...... ......... ............. Tema Dr. 5
Fundamentarea # actualizarea pre/uri/or de oJertii. .. ...... ....... ............ .................... Tema Dr. 6
Metode de Jundamentare o$i core/are a pre/uri/or produselor noi. ......................... Tema Dr. 7
Ajutorul de stat ............................................................ ................................ ................ Tema Dr. 8
Sistemul prefUrifor in Romania .............. .................. .......... ............ ........... ....... .......... Tema Dr. 9
Incidenta impozitelor indirecte asupra pre/uri/or .................................................... Tema nr. 10

58

94

117

130

150

165

185

Prelurile reglementate ............................... :..................................................................
Tema nr. 11

196

Noile orientari europene privind reglementarea comportamente/or In vanzarile
promolionale ......... ............ ........ ........ ........ ................ .......... ............. ............ ..... ............ 217

Tema Dr. 12

Concuren/a pe pia{a achiziliilor pub lice ............... .......... ................... ............... ........
Tema Dr. 13
Sistemul informational al nivelului o$i evo/uliei pre/uri/or ....... ...... .............. ...........

234

250

7

TEMA NR. 1
MECANISMUL PRETURILOR
,
1.1. CONCEPTE CHEIE
• • • • • • • • • • • • Prel Valoare a unui bun Mecanism autonom al prelurilor Piala Funclie a cererii Funclie a ofertei Funclie a costului total Prel de echilibru Concurenla mediu concurenlial normal Elasticitate a cererii / ofertei In raport eu prelul Elastieitate ineruci~ata a cererii in raport cu prelul Elasticitate a cererii in raport cu venitul eonsumatorilor

1.2. OBIECTIVUL CAPITOLULUI
Acest capitol l~i propune abordarea problematicii prelurilor din perspectiva microeconomica, prin fundamentarea deciziei individuale privind oferta ~i cererea, ~i din perspectiva macroeconomica, analizand mecanismul de formare a preturilor prin confruntarea cererii ~i ofertei la nivelul pietei respectivului produs, interventia statului adaugandu-se jocului tiber al concurenlei pentru a restabili echilibrul pietei.

1.3. SINTEZE
Piata presupune: ¢ existenta unor unitati economice autonome, lntre care exista legaturi directe de vanzare-cumparare; 9

existenta pretului liber, determinat de cerere ~i oferta; ¢ manifestarea libera a concurentei economice corecte ~i active. In conditii de autonomie deplina a producatorilor, economia are caracteristici de piata, cat ~i de plan: :> fiecare firma i~i stabile~te decizia preturilor de vanzare, modul de management al capitalului, politica privind schimburile interne ~i internationale :> legatura cu statuI este realizata prin intermediul' impozitelor ~i taxelor; in cazul absentei concurentei, preturile se stabilesc in cadrul politicii Guvernului, cu avizul autoritatii privind concurenta 1; pentru bunurile sau serviciile pentru care s-au organizat pietele in vederea deschiderii la concurenta, functioneaza preturile reglementate.
¢

In functie de tipul economiei, se pot intalni urmatoarele categorii de preturi :
Tipul economiei Economie (exclusiv) de piata Economie (exclusiv) planificata Economie mixta (de piata
~i

Categoriile de pret
Preturi 1ibere Preturi fixe (sau limita) Stabi1ite de stat Pre!uri lib ere ~i Pre!uri reg1ementate

planificata)

Valoarea unui bun: ./ este definita de caracteristiile intrinseci ale bunului obtinut prin munca, de relatiile dintre producatorii ~i consumatorii bunului, dintre ace~tia din urma ~i obiectul material al bunului, dar ~i de relatiile dintre ace~tia ~i puterea publica; ./ este data de munca incorporata in maria, cat ~i de utilitatea marfii (conform teoriei obiective2); ./ poate fi masurata ca valoare de schimb' a lucrurilor utile, evaluata prin cantitatea de munca necesara pentru obtinerea acestora, dar ~i prin performantele tehnico-calitative, importanta ~i raritatea acestora, punctul de vedere al cumparatorului fiind hotarator;
1 Artico1u1 4 din Legea Concuren!ei, Nr. 2111996, pub1icata in Monitoru1 Oficia1 a1 Romiiniei, Partea a I-a, din 3 aprilie 1996, modificata prin Legea 183/2004. 2 G.Abrahalll-Frois "Economie Po1itique", 4 Edition, Editura Economica, Paris, 1988.

10

./ poate fi exprimata prin pretul real (natural), care exprima cantitatea de munca utilizata pentru realizarea bunului respectiv, dar ~i prin pretul nominal (pretul pietei); raportul dintre pretul natural ~i pretul pietei este determinat de raportul dintre cerere ~i oferta (in cazul unei cereri excedentare, pretu1 pietei este mai mare decat pretul natural ~i invers); ./ conform teoriei subiective 3 , valoarea estimata a unui bun este determinata in functie de capacitatea acestuia de a satisface nevoile de consum (care depinde de calitate, raritate, dificultati de procurare etc.); consumatorul decide, in ultima instanta, plata pretului bunului.
Funcponarea mecanismului autonom al preturilor se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte: + reflectarea reaUi, prin preturi, a cheltuielilor de producere ~i des fa­ cere ale produselor ~i serviciilor, recunoscute in cadrul procesului de formare a preturilor la piata; + estimarea valorii marfurilor aceasta difera in fiecare moment sau etapa, chiar daci.i confruntarea acesteia cu preturi deja stabilite nu conduce imediat, ci Intr-o etapa urmatoare, la modificarea deciziilor de pret; + nivelul ~i structura preturilor bunurilor economice se fundamenteaza in mod necesar pe baza proportiilor reflectate la piata, ca segmente ale raportului dintre oferta ~i cerere; + limiteIe deciziilor de fixare libera a pre!urilor sunt determinate de elementele subiective, dar ~i de cele obiective, care n-au putut fi identificate prin calculul estimativ al raportului oferta-cerere; abaterile sunt sesizate prin legaturile de conexiune inversa, care asigura autoreglarea continua a sistemului de preluri. Piala reprezinta ansamblul myloacelor §i operatiunilor de comunicare §i de conJruntare a vanzatorilor cu cumparatorii, prin care ace§tia se inJormeaza mutual de ceea ce pot produce pentru vdnzare, respective, de ceea ce au nevoie sa cumpere §i de pretul pe care urmeaza sa-J ceara sau sa-J propuna in vederea incheierii contractelor §i derularii tranzactiilor. Piala se define~te prin urmatoarele elemente: 1. obiectul comun al tranzactiilor, adica bunul omogen ~i substitutele sale; 2. volumul mare al tranzactiilor efectuate, adica valoarea vanzarilor derulate in cadrul unui interval de timp considerat, in spatiul delimitat geografic;
3

Op.cit.

11

cererea. preturi1e) . prin negociere ~i consens. se manifesta. Pre(ul se Jormeaza in mod liber. mai putemic. preturile) . in conditiile concurentei. ceea ce va conduce la sdiderea pretului Functia ofertei exprima relatia (direct proportionaHi) dintre diferitele preturi posibile ~i cantitatile care s-ar vinde la aceste preturi (notate QO): func!ia g este crescatoare in raport de pre! (dgjdp > 0 ) Deplasarea functiei ofertei spre dreapta / stanga (cre~terea / sciiderea ofertei la acela~i pret) este determinata de modificarea conditiilor de productie ~i de vanzare pe piata fiecarui prod us. QO =g(p) . unde 12 . concurenta. respectiv eel de baza. concurenta intre cumparatori. se manifesta. Unul dintre ele. obtinandu-se 0 cre~tere a pretului ~ cand cererea<oferta. cererea. concurenta.3. determinat de evolutia raportului dintre cerere ~i oJerta.se refera la circulatia bunurilor economice care implica tranzactii lntre lntreprinderi ~i manifestarea activa pe piata a consumatorilor. concurenta intre produditori. tinziind catre un pre! de echilibru. il reprezinta pretul.ca\culul economic al eficientei echilibrului microeconomic strategia pretului de vanzare ~i transparenta pietei (oferta.oferta ~i cererea . Formarea libera a preturilor Comportarnentul produciitorilor Comportamentul beneficiarilor transparenta pietei (oferta. mai putemic. Cele doua segmente importante ale pietei .calculul economic al eficien\ei ~i echilibrului microeconomic strategia pre\Ului de curnparare pre\Urile ~i concurenta fiscalitatea subv~ntiile alocarea resurselor ~i eficien! folosirii lor echilibrul macroeconomic buniistarea consumatorilor Pretu1 propus de producator pentru negociere cu cumparatorii este format din costul unitar ~i marja de profit. mijloacele ~i instrumentele folosite de ditre operatori pentru a-~i manifesta intelegerea bilateraHi asupra conditiilor actului comercial. locul liber al pretului este determinat de doi factori: raportul dintre cerere ~i oferta ~i concurenta: ~ caud cererea>oferta.

Depa~irea acestor limite transmite concurentei caracterul neloialitatii ~i angajeaza raspunderea celui care 13 . Concurenta este privita ca 0 conditie ~i 0 garanlie a progresului. noul echilibru se va realiza pentru (q4' P4)' Concurenta economia de piata moderna se bazeaza pe conservarea principiului libertatii de concurenta intre cei care exerCita aceea~i activitate. unde func!ia f este descrescatoare in raport de pret (df/dp<O) Deplasarea functiei cererii spre dreapta / stanga (cre~terea / scaderea cererii la acela~i pre!) se realizeaza prin schimbarea preferintelor consu­ matorilor. cantitatea oferita scade). Dar. echilibrul se realizeaza la pretul PI ~i cantitatea qI. adidi sub influenta altor factori decat pretul. cererea ramanand neschimbata fata de situalia initiala. dadi ambele functii se modifica. partenerii avand datoria sa respecte un minimum de moralitate. libertatea concurenlei i~i are limite Ie in practicile comerciale cinstite. dar cererea cre~te (functia cererii se deplaseaza catre dreapta). noul echilibru va fi caracterizat printr-un pre! de echilibru ~i cantitate mai mici dec at in cazul initial (q2' P2). modificarea veniturilor disponibile pentru consum etc. daca func!ia de oferta ramane la forma ini!iala. dadi functia ofertei se restrange (la acela~i prel. noul echilibru este caracterizat prin (q3' P3).Functia cererii exprima rela!ia (invers proportionala) dintre diferitele preturi posibile (notate p) ~i cantitatile care s-ar cumpara la aceste preturi (notate QC): QC = f(p). urmaresc acela~i scop sau un scop asemanator. preturi I cantit1'i!i de produse Pretul de echilibru presupune egalitatea valorica intre cerere ~i oferta pentru functiile initiale ale cererii ~i ofertei.

prin alte instrumente dedit pretul (prin fixarea autoritara a acestuia ca pre! de vanzare). conditie care da posibilitatea multiplelor optiuni posibile din partea potentialilor opera tori economici din amonte sau din aval.). decizia pretului sa apartina exclusiv agentilor economici. 3.savar~e~te acte de 0 asemenea calificare. a Iacut ca problema respectarii ~i apararii concurentei reale sa fad obiectul reglementarilor legale ~i procedurilor de urmarire ~i sanction are. existenta mai multor producatori ~i. iar. daca este necesar. Apari!ia tot mai frecventa a abuzurilor ~i a formelor comerciale anticoncuren!iale. avand. 6. pentm ca pretul sa-~i poata indeplini misiunea "suprema" de regulator al pietei. Dar. de alegerea celor mai bune variante in combinarea factorilor de productie. cu care producatorii sau distribuitorii presupu~i intra in raporturi economice pe piata. denumite practici anticoncu­ rentiale. interventia statului in economie sa se faca. cumparatori. neexistand imixtiuni din partea Guvernului in fixarea preturilor ca nivel nominal. in lupta pentru puterea economica. pentru reglementarea comportamentelor. care asigura autoreglarea echilibmlui pietei. 2. statuI sa opereze prin parghiile de 14 .a.acesta are ca scop final maximizarea bunastarii consumatorilor ~i este definit prin urmatoarele coordonate: 1. rolul statului sa se manifeste. fiecare la randul sau. formarea lui trebuie sa aiba loc in conditii1e mediului concurential normal . in mediul concurential (obiective tehnice ~i tehnologice. de protejare a mediului ~. care implica objective prezente ~i viitoare ale intreprinderii. in special. 5. fiind preocupate. pentm domina!ia pietei. de reprimare a abaterilor de la regulile normalita!ii concuren!ei. Mecanismul economiei de piata functioneaza pe baza legii cererii ~i ofertei. comportarea intreprinderilor ca entitati rationale. 4. in scopul atingerii obiectivului lor fundamental. pretul. pentm eliminarea manifestarilor anticoncuren-tiale. de regula. existenta diversificarii sortimentale a unui bun omogen consi­ derat. de calitate a produselor ~i de competitivitate. rationamentele de fundamentare a deciziei pretu1ui sa fie definite de cerintele dezvoltarii durabile a intreprinderii. respectiv. obiective interne ~i externe. ca ax central. 7. in sensullegiferarii disciplinei pe piata a operatorilor economici ~i al supravegherii respectarii acesteia. conditie care elimina posibilitatea existentei monopolului sau monopsonului ~i a altor forme ale pozitiilor dominante pe piata unor bunuri sau servicii.

consumului ca~tigului sunt prezentate suecint in schema urmatoare: Un singur produeator {monopol de stat. privat sau mixt) . manifestarea tendintei de stabilizare a preturilor. atragerea unor intermediari pentru vanzare.Cheltuie1i mici . concurenta dusa la absurd poate deveni ~i periculoasa pentru vanzatori ~i cumparatori. ca pret de echilibru. degenerand in infractiuni ca: alegerea preferentiala a clientilor. care se manifesta in acest caz. Pretul de concurenta nu trebuie sa fie un pre! de ruinare a eelorlalti producatori ~i sa actioneze ca bariera la intrarea in ramura a altor producatori. bunastarea consumatorilor finali. 9.a. asigurata de existenta cantitativa. In economia de piata deschisa. in concordanta cu maximizarea utilitatii de catre consumatori. ~i conditia concurentei. El trebuie sa fie un pre! acoperitor al eostului.Preturi de vanzare foarte mari . concurenta contribuie lalargirea pietei prin cre~terea cantitatii cerute.Consum limitat Un singur eonsumator (monopson de stat. limitarea nivelului maxim al pretului lasa agentilor economici libertatea de a putea stabili preturi mai mici.elasticizare a preturilor controlate. De exemplu. calitativa ~i structurala (diversificare) a bunurilor pe piata. in conditiile permisive ale pietei. 8. care permit echilibrarea lor prin intermediul al insa~i pretului liber.Ca~tiguri foarte mari . Actionand asupra reducerii preturilor. fenomen care demonstreaza ca exista ~i se manifesHi cele doua laturi ale pietei: oferta ~i cererea. ponderate·deeente . ca pret de vanzare minim al pietei.Consum ridicat ~i Mai multi produeatori (inelusiv diferite forme de proprietate) II ­ Ca~tiguri Preturi de vanzare miei diminuate. privat sau mixt) . fiind to to data bazata pe criterii de eficienta ~i comportamente loiale fata de concurenti. 10. ale caror preturi pot fi absorbite de catre veniturile acestora. Desigur.Cheltuieli mari Consum redus 15 .Consum mare Mai multi eonsumatori (inclusiv diferite forme de proprietate) Preturi de eumparare mari . vorbim de un pret de concurenta. reclama falsa ~. devenind din ce in ce mai puternica atunci cand preturile sunt mai mici. Efectele concurentei asupra nivelului preturilor. organizarea pietelor de desfacere ale bunurilor ~i serviciilor sa aiba ca obiectiv imbunatatirea calitatli prestatiilor catre consumatori.Preturi de eumparare miei .

cat ~i cheltuielile publice sunt influentate de preturi sub incidenta impozitelor ~i subventiilor.CF . CV = costul variabil total. q(x 1. Pi = pretul (costul) unei unWiti din factorul de productie i. Astfel. iar in al doilea rand. Atat resursele.x2·. producatorii vor dimensiona cantitatea produsa ~i vanduta astfel incat sa obtina maxim de profit. ci. Aceasta depinde de factorii de productie utilizati ~i de costul acestora.determinarea ofertei individuale ~i totale Sub ipoteza comportamentului ralional al agentilor economlCl.Interventia statului. sfera interventiei statului este din ce in ce mai restdinsa. pentru a putea finanta diferitele obiective cu caracter economic sau social. pentru a asigura satisfactia tuturor consumatorilor.<pCq) . Determinarea functiei de cost Pentru aceasta analiza trebuie cunoscuta forma functiei de cost. pentru care raspunde nemijlocit.. Determinarea functiei de cost a unei firme se bazeaza pe urmatoarea problema de optimizare: Obtinerea unei anumite cantiHiti: {q(X~'X2"'''Xn) = q * { cu un cost minim mmx CT = PIX 1 + P2 X 2 + . Functia de profit a unui producator depinde de nivelul produc!iei (q): n(q) = p . In condiWle economiei de pia!a. sa incurajeze dezvoltarea activitati10r libere ~i diversificarea lor. astfel ca acestea sa nu franeze.. q .. CF = costul fix total. preturile nu sunt numai polul de atractie spre care converg foqele specifice ale pietei. 16 . q* = cantitatea ce trebuie realizata.(CV + CF) = p . in masura in care aceasta are loc. in functie de veniturile lor. In economia de piata. + Pnxn Xt. unde p = pretul de vanzare. dimpotriva. ci ~i parghii economice ~i financiare sup:use in permanenta observarii ~i dirijarii lor de catre stat. ca reprezentant at tuturor membrilor societaW este investit ca autoritate publica ~i poate lua masuri de orientare a activitatilor destinate schimbului la piata. al impozitului indirect sau al subventiei. StatuI este interesat in dubla calitate de a interveni asupra preturilor: in primul rand. q CT = P . al preturilor ~i pentru a ajuta la restabilirea echilibrului pietei cu ajutorul pretului. deoarece. exprimat ca o functie de nivelul productiei. Oferta .X2''''Xn) = functia de productie. se adauga jocului liber al concurentei pentru a dirija nivelul productiei. are nevoie de resurse. q .· n I I I unde Xi = cantitatea consumata din factorul de productie i. statui trebuie sa foloseasca metode economice simple ~i elastice.

) pentru varialii foarte miei ale eantitatii. In situatia pietei cu concurenta perfecta. acest prag minim al pretului se determina din relatia CTM = Cmg = P => Pmin • I Costul marginal reprezintii costul suplimentar generat de ere~terea produepei eu ~CT 0 unitate ( .: cp(q) aq CF) =p cp'(q) =0 .Solutia la problema de minimizare se obtine prin construirea functiei Lagrange ~i minimizarea acesteia in raport cu cantWitile consumate din fiecare factor de productie. firma trebuie sa decida cantitatea care va asigura maximizarea profitului. de unde se oblin cantitalile optime (care asigura minimizarea costului) din fiecare factor de produclie. Nivelul optim al productiei (pentru care profitul este maxim) se obtine prin egalarea cu 0 a derivatei profitului in raport cu q.a prel oferta CfM (cost total an mediu) QtDIaI cantitate Se constata ca functia ofertei este determinata de relatia exprimata. se caIculeaza ea .un nivel al pretului sub care nu exista oferta (pretul = costul marginal < costul total minim.t(p)· Conditia de ordin 2: Grafic. Conditia de ordin 1: Odata determinata functia costului total. functia ofertei se determina astfel: Produditorul individual costuri COli cost margi fiJU. situatie in care producatorul obtine pierdere).. pretul reprezinta 0 variabila exogena (este determinat la nivelul de echilibru). Costul total se determina prin insumarea costurilor aferente cumpararii fiedirui factor de productie. astfel ca se obtine: arc aq = a(p· q -. insa exista un prag minim al pretului . :::: cp' (q) 17 .­ aCT acv ~ ~ ~ -_. de unde se determina cantitatea optima q' care asigura egalitatea dintre pre! ~i costul margina1 4 p = cp'(q*) ¢::> q' = (cp. in funclie de productia realizata.

q2···qJ/aqj ¢ utilitatea marginal a este descrescatoare a qj < Restrictia bugetara reprezinta limitarea maxima a fondurilor alocate pentru consum: ° D p. dimensionarea consumului din fiecare din cele n bunuri se realizeza prin rezolvarea problemei de maximizare a utiliHitii. Cererea . cu conditia Cmg = <pI (q) ~ CTM = = (<p(q)+CF)/q Oferta totala (la nivelul intregii piete aferente respectivului produs) se determina prin insumarea functiilor de oferta individuala. are proprietatile: ¢ este crescatoare in raport cu fiecare din cantitatile consumate ­ aU(q"q2···qn) > 0 aqj aU(ql. in condiliile restrictive privind bugetul alocat consumului: { 18 :~XU(ql. functia individuaHi de oferta (care asigura maximizarea profitului pentru 0 anumita valoare.ql + P2q2 + ···Pnqn = LPjqj :::. echivalent cu aceasta conditie. functia ofertei este data de acea cantitate pentru care p Cmg = <pI (q).un de qI reprezinta cantitatea consumata din bunul i. tinand cont de restrictia bugetara. exogena.p < Pmin Sau.. Functia de utilitate pentrucazul consumului de n bunuri U(q"q2'...determinarea cererii individuale ~i totale Sub ipoteza comportamentului rational al agentilor economici.qn) LPjqj:::. O... astfel incat sa obtima maximizarea functiei de utilitate.q2.V i=1 . a pretului) este: q = {(<pIt (p). 1=1 unde: PI pretul pentru 0 unitate din bunul i V = nivelul maxim al fondurilor destinate consumului Astfel. V .p ~ Pmin .In concluzie.qn)' . consu­ matorii vor dimensiona cantitatea ceruta (~i cumparata). .

Functia Lagrange asociata este L(ql.· . Irwin McGraw Hill.i = Umg l Umg 2 --= Pi Pn Conditiile de ordin 2 Derivatele de ordin 2.1. 1998.q2. vezi.Q2. se constata relatia care asigura maximizarea utilitatii: raportul dintre utilitatea marginala ~i pret este constant: aU(QI.·. dintre care cea mai uzuala este metoda celor mai mici patrate l .deci se obtine functia de cerere pentru fiecare produs a unui consumator.Qn) = 0.Q2.·qn)-A(LPiqj i=1 n V) Maximizarea acestei functii se realizeaza prin: Conditiile de ordin 1: aL(QI. care vor fi exprimate in functie de pret ~i venit . parametrii a ~i b pot fi estimati prin diverse metode econometrice.. Cererea totaHi pentru un produs se determina prin insumarea functiilor individuale de cerere pentru respectivul produs... . daca valorile aferente·cantitatilor oferite pentru diferite niveluri ale pretului "par" a fi generate de 0 functie liniara de forma Q a + bp. = 12.· . dar exista date istorice privind cantitatea oferita / ceruta pentru diverse niveluri ale preturilor.Qn)/ _ _ _ _---:..n • aQ.&Rubinfeld D. 19 . se pot estima parametrii func!iilor de oferta / cerere.Q2..q2.. de exemp!u. "Econometric models and economic forecast" Pindyck R..qn) = 0 aA i=1 Din ultima relatie./_aa_<Q=. in raport cu fiecare variabila < 0 In functie de forma specifica a functiei de utilitate. Estimarea functiilor de cerere ~i oferta totale In conditiile in care nu se cunosc functiile de oferta / cerere. se determina cantitatile din fiecare bun.· . I aceasta meto~a presupune anumite ipoteze .pentru detalii. De exemplu.qn)") = U(QI... :::::> I aL(QI..

. . respectiv estimarea parametrilor a. ~i LXi N media aritmetica a variabilei independente. Elasticitatea se poate ealcula ~i ca marime medie pentru un arc de pe curba funetiei.. f(xo) :--'--"'::" Xl -xo Xo ~f(x) Xo -_..tnL(Y.-­ f(xo) Xo f(xo) ~X f(xo) Pentru eazul tn care ~X ~ 0. Elasticitatea cererii ofertei in functie de pret Pentru 0 functie f(x).N.tnL(ci =n. astfel indit suma erorilor de estimare la patrat sa fie minima: n. -a b'X)2..tnL(Y. N numar total de observatii. .=: Y L . elasticitatea funetiei in raport eu X se define~te ca reprezentand modificarea relativa a funetiei ea urmare a modifiearii variabilei x cu 1%: e flx --+-= ~f(x) ~x f(x l ) . 1 N Yi = med"1a antmetica a vanab'I e1..In fonna eea mai simpla (0 singura variabila independenta). depen dente. pentru situatia modificarii substantiaie a variabilei X .se nume~te elasticitate arc: 20 . unde i = 1.. Yi=a+bx i = valoarea estimata a variabilei dependente.. aeeasta metoda presupune estimarea regresiei Yi = a + b . Yi . b. NLX i 2 LXiLYi -{Lx} a=Y-(3X X unde .. -9. dupa aeeea~i relatie eu modifiearea aferenta eonditiei: efl x = ~f(x) f(xo) + f(x l ) 2 +-- ~x Xo + Xl 2 =f(XI)-f(xo) f(xo)+ f(x l ) +~--~ XI -xo Xo + XI . Rezolvarea acestei probleme de minimizare (prin egalarea eu zero a derivatelor sumei de mai sus in raport eu parametrii care trebuie estimati) conduce la: b =: NLx.2. elasticitatea se ealculeaza "intr-un punct". numindu-se elasticitate punctuaHi.)2 =n. Xi + ci .

. QC = f(p). Pentru functia cererii. pentru cazul in care eg/p> 1 ? de elasticitate unitara. elasticitatea in raport eu pretul respectivului bun (numita elasticitatea directa) se poate calcula dupa una dintre urmatoarele relatii: ~f(p) ~p ---./ Elasticitatea (In modul) cu valoare supraunitara (subunitara) ­ functia este elastica (inelastica) in raport cu modificarile variabilei x . elasti­ citatea ofertei in raport cu pretul este pozitiva.. ~p ---:-­ g(po) dg(p) dp Po .:... elasticitatea se poate calcula dupa una dintre urmatoarele relatii: ~g(p) .g(po) g(po) + g(Pl) (elasticitate arc) Po + PI Deoarece flJnctia ofertei este crescatoare in raport cu pretul.un punct) dp P~Po f(po) f(Pl)-f(po) +Pl Po (elasticitatearc) f(Po)+f(p\) PO+PI 21 . exista urmatoarele situatii: ... pentru cazul in care eg/ p=l ? inelastica.un punct) g(po) .-­ f(po) Po df(p) .:::- P=Po g(Pl) .~(elasticitate intr . ~ (elasticitate intr . deoarece sdiderea pretului genereaza 0 scadere mai mica a ofertei..In functie de valorile elasticitatii.--=.modificarea cu I % a variabilei x determina modificarea relativa a functiei cu mai mult (mai putin) de 1%. oferta fiind ? elastica. Q O = g(p) .. pentru cazul in care 0 < eg/p<1 Elasticitatea ofertei este utilizata pentru analiza comparativa a pietelor..::.cumparatorii se vor orienta spre piata cu elasticitatea ofertei cat mai redusa../ Elasticitatea pozitiva (negativa) functia f este cresditoare (descrescatoare) in raport cu x . Pentru functia ofertei.. in vederea selectarii celei mai bune piete ..

cu ec/V < 0.- 8py [ PYO aQ..> complementare. Pentru a surprinde relatia existenta intre doua bunuri. pentru bunurile x ~i y. pentru care cererea cre§te. elasticitatea cererii bunului y fata de pretul bunului x e ylx = 8Qc QC Yo -.8V [sau aQc V QC av '~J In func!ie de valoarea elasticitatii in raport eu venitul. PYO sau apy .. R~J QC A. }o> independente (nu exista intre ele relatie de complementaritate sau substituibilitate). in vederea selecHirii celei mai bune piete producatorii se vor orienta spre piata cu elasticitatea cererii cat mai redusa. de exemplu. Cererea este determinata ~i de nivelul venitului.o J . pentru care cererea seade odata eu ere~terea venitului.. odata cu cre§terea venitului. dar in propoqii mai mici. ). elasticitatea eererii bunului x fata de pretul bunului y e x1y = Q. Q. -. daea ex/y ~i ey/x sunt negative.. elasticitatea cererii in raport cu pretu1 este negativa..> substituibile. bunurile se clasifica in: }o> bunuri inferioare. numita elasticitate incruci~ata. bunurile x ~i y pot fi: ). cu O<ec/V<l.. }o> bunuri normale.o 8Q. motiv pentru care se analizeaza impactul modifiearii venitului asupra strueturii eonsumului prin intermediul elasticitatii cererii rata de venit: e C/V = 8Qc QC 0 0 0 -. deoarece cre§terea prepdui genereaza 0 scadere de propoqii mai mici a cererii. se calculeaza .. cererea fiind: o elastica pentru cazul in care ef/p<-l o de elasticitate in modul unitara pentru eflp=-l o inelastica pentru cazul in care -1 <ef/p<0 Elasticitatea cererii este utilizata pentru analiza comparativa a piete1or. 22 .8px [sau Pxo aQ~ . se analizeaza legatura dintre cererea unui bun ~i pretu1 altui bun. daea ex/y ~i ey/x sunt pozitive.Deoarece func!ia cererii este descresditoare in raport eu prepd.. daca ex/y ~i ey/x au semne diferite. VPx YO In funetie de valorile aeestor elasticWiti.

aceasta maximizare a profitului este echivalenta cu producerea cantitatii q pentru care p Cmg dCT a 0 Cmg = = 3'a . cu ecN >I. Deter­ minati: a) nivelul pretului de echilibru. q 3 + b . O = a + ~. iar \tp > 0.1. pretul de echilibru va avea acel nivel pentru care cererea este egala cu oferta: a-a QO =Qc ~a+f3·p =a+y·p~ p==. Pentru firma ACTIVE se cunoa~te functia costului total: CT =a . cre~terea ? bunuri superioare. Piata este caracterizata prin functia ofertei de forma QO = a + ~. d) elasticitatea ofertei fmnei ACTIVE pentru un pret stabilit la nivelul po Rezolvare: .-­ dq y-f3 ~3·a·q2+2·b·q+ c-~ =0 [ a-oJ 23 . firma ACTIVE va produce ~i vinde o cantitate care ii va asigura maximizarea profitului. c) functia de oferta a firmei ACTIVE. p ~i functia cererii de forma QC = a + y. p. p pentru ca aceasta sa reprezinte 0 functie de cerere sunt necesare urmatoarele conditii: parametrul y sa fie negativ (functia de dQc cerere este descrescatoare in raport cu pretul): dp = Y < 0.pentru ca aceasta sa reprezinte 0 functie de oferta a) Q sunt necesare urmatoarele conditii: parametrul f3 sa fie pozitiv (functia de dQo oferta este crescatoare in raport cu pretul): ~ = f3 > 0. iar \tp > 0.q2 +2·b·q +c =p =. b) cantitatea care va fi produsa ~i vanduta. a+y·p~O In aceste conditii. cu eCN = 1. in conditiile pietei cu concuren!a perfecta. a+f3·p~O QC a + y .? bun uri al caror consum cre~te proportional cu venitul. A PLICA TIl SI STUDII DE CAZ 1. 1.4. p . pentru care cererea cre~te in propoqii mai mari la venitului. q 2 + C • q.­ y-f3 b) pentru acest nivel al pretului.

c) Oricare ar fi pretul stabilit pe piata.2 ----'----2-3----"------" ­ V 4..2· b ±J4.q=qO .::: 2 . pretul actual este de 23 u.Cu conditia necesara existentei unor solutii reale L\ == (2· b)2 a 4·3· a· c .:::O d) e0/p dq dp I P=Po .~ qo 1 dp/ dq. In vederea fundamentarii deciziei de achizitionare a produsului vandut de firma ALFA. ·a L 0. 1.::: a .f3 . Functia de cost pentru firma ALFA. respectiv ca 0 cre~tere a pretului va genera 0 cre~tere mai mica (mare) a cantitatii oferite.a. se poate determina functia de oferta individuala a firmei ACTIVE: p == Cmg {p == 3 . b 2 -4· 3· a(c -p) ::::} ql. Rezolvare: Actionand pe 0 piata cu concurenta perfecta. a ..[c-- a _-_&) y.. q + c . prin elasticitatea ofertei in raport cu pretul. daca.2. Care este valoarea elasticitatii. b .2 _ _ .~== 6 qo Po 2 b' . oferta (q) a firmei ALFA satisface relatia dCT = 6q2 -12q +5::::} 6q2 -12q + (5-p ) = 0 P = Cmg = dq 24 . q 2 + b .::: -b/2a cu conditia 4·b 2 -4·3·a(c p). Daca aceasta elasticitate este subunitara (supraunitara). q + 2 . q + c .::: CTM::::} 3· a . inseamna ca oferta individuala este inelastica (elastica).::: 0 cantitatea oferim de fmna ACTIVE ( y-f3 &J ' ' este: 2·b± 1(2'b)2 qI..6q2 + 5q ~i CF = 10. un consumator analizeaza care ar fi impactul unei modifidiri a pretului asupra cantitatii vandute. unde qo ·a·qo+· qo 1 reprezinta cantitatea oferita pentru pretu1 Po. q + c { cu conditia Cmg .unde se considera doar solutia (solutiile) pozitive care respecta relatia Cmg CTM. q 2 + 2· b . { q.3.m. care actioneaza pe 0 piata cu concurenta perfecta este data de componentele costului: CV = 2q3 .

cantitatea produsa ~i vanduta de firma ALFA este de 3.pentm p > Pmin . se situeaza peste nivelul minim.::: CTM : Pentru un pret de 23 u. respectiv Cmg = = 12+J24+24p pentm un pret la nivelul camia p CTM => 6q2 -12q + 5 = 2q2 . ceea ce este uneori dificil. motiv pentm care verificam daca pentru un pret de 23 se respecta inegalitatea p = Cmg . aceasHi ecuatie de gradul 2 are didacini reale: qI. deci pretu1 de 23 u.2 12±J24+24p 12 ' unde.5Q B2 + QB + 50.33 < costul margimal = p 23.P.23 q 12q -12Iq=3 3 = 03194 ' .m. unde pretul minim reprezinta ace] 25 _ dQ {Q . Rezolvare: a) La nivelul fiecarei firme. . pentru p < P min . se retine doar radacina ql (cealalta avand valori negative). 1. in aceste conditii. oferta (Q) este data de: p = Cmg = dCT . Pe 0 piata cu concurenta perfecta.4QA2 + 2Q A + 90 CTB = 0. elasticitatea ofertei In raport cu pretul este de eOI p = dq p_ 1 dp p=23 q dp . inregistrand un cost total mediu de 8. b) pretu1 de echilibm.6q + 5 + 10/ q ..0.7. ceea ce implica dq q=3 o oferta inelastica pentm acest pret (0 cre~tere/sdidere cu 1% a pretului determina cre~terea/scaderea ofertei cu doar 0. 12 Functia de oferta exista doar pentm un pret minim. oferta unui bun este asigurata de 15 lntreprinderi de doua tipuri: 5 de tip A ~i lO de tip B. costul total' al unei lntreprinderi este: CT A = 0. Se cunoa~te functia cererii pentm acest bun: Q Determinati: a) functia de oferta pentm fiecare tip de lntreprindere.3194%). = 1 .Cum pretul nu poate lua valori negative.3. . Pentru aflarea pretului (respectiv a cantitatii) minim(e) este necesara rezolvarea acestei ecuatii de gradul 3.5p + 200. pentru un pre! de minim 5.m. pentm once valoare a pretului.

Functia globala a cererii este Q = .p < 14 Firma de tip B: CTB ::.4QA +2+90IQ A => => Qmin(A) p-2 0.4QA 2 + 2QA + 90 Cantitatea care asigudi maximizarea profitului respecta egalitatea: p = Cmg A => p = O.8 ·15 + 2 Q = O.5) + 10(p -1) = 16.S.7.5QB + 1 + 50lQB => => Q min(B) =1 ° => P min(B) 11 In consecinta. oferta firmei de tip Beste: QB = {p-1.p < 11 IOQB.: 0.25p .2. Functia global a a ofertei este cererea sunt Q = l o.p ~i b) pretul de echilibru este acel pret pentru care oferta egale.: 0.nivel pentru care p = Cmg obtine pierdere).25p .8QA + 2 => Q A pentru p ~ Pmin(A)' unde Pmin(A) respecta relat ia p=Cmg A =CTM A =>O. pentru p ~ Pmin(B)' unde Pmin(B) respecta relat ia P Cmg B = CTM B => Q B + 1 = 0.8QA +2=0.22.5p + 200. P ~ 14 26 . CTM (este nivelul pretului sub care firma ar Firma de tip A: CTA::.8'P ~ 14 A 14 In consecinta. oferta firmei de tip A este: P-2 { O.<P11~ 11 O.11:5 P < 14 { 5(I.5QB 2 + Q B + 50 Cantitatea care asigura maximizarea profitului respecta egalitatea: p Cmg A => p = Q B + 1=> Q B = p-1.l1:5 P < 14 5QA + IOQB'p ~ 14 O'P < 11 lO(p-l) = lOp -10.8 • = 15 => Pmin(A) =0.

000 lei.--------.1.000 lei. C n. punetul de echilibru fiind dat de: lOp .:60....000 lei $i C rv =50.350. deci pretul de echilibru este 12 u.m. din care se eeonomisesc 70..000 lei. venitul unui consumator este de 200.- .000 lei. CalcuHind pentru fiecare categorie de bunuri $i servicii elasticitatea cererii in funetie de venit..> }.10.000 lei. C m= 10.000 lei.> }.:70.14)...000 lei $i C1v. Cm= 15. se constata cii interseetia functiilor de eerere $i ofertii are loe in intervalul (11. TESTE AUTOVERIFICARE 1.> }. determinati categoriile de bunuri consumate (bunuri inferioare.000 lei. din care eeonomise$te 50....:20.000 lei.5p + 200 1.------------""-­ 300 250+---------------~~----~ 200~------------~---150+---~~=---------- ----1 100 + ..:75..> Care sunt elementele earacteristice pentru notiunea de "piata"? Cum este definita valoarea unui bun? Explieati rolul concurentei in cadrul mecanismului eeonomiei de piata! Care sunt elementele caraeteristice ale mediului concurential normal? StatuI trebuie sa intervina in meeanismul economiei de piata? Argumentati! Cum definiti comportamentul rational al agentilor economiei? 1.> }..6.---. In prezent..-----~"""""=_-------_j I_cererel -oferta I 50+-----~~------~---~ o +--"""'T---. normale sau superioare) 27 .000 lei.:80.5. venitul cre$te la 300. Cu. consumul este repartizat pe 4 categorii de bunuri $i servicii astfel: C1.7. In perioada urmatoare.-----i ·50 . in structura consumului se produc urmatoarele modifieari: Cr..> }.000 lei. .I-O----:5~--:-10"---1---5-· 20 25 Din grafic. iNTREBARI CHEIE }..

4.5 + p.04 ~i piata C careia Ii corespunde coeficientul de elasticitate de -0.25P.000 33. Trei produse sunt caracterizate prin urmatoarele func!ii ale cererii: Q 1 = 5.500 mii lei/pereche. 28 .500 .15P.8P. Q2 = 4. iar pentru al III-lea produs se constata 0 scad ere a pretului cu 13%.000 5.800 25.450 ~i respectiv de 400 lei. in momentul T 1.2. i~i desface produsele ~i firma Yuco.900 32.Q.500 lei/pachet.000 5. Firma FAST produce anua120. piata B caracterizata prin coeficientul de e1asticitate de -1 .2p si oferta Q = .3.0.000 27.1.0.000 5. Se cunosc urmatoarele date: Pret unitar 5.5. firma produciitoare studiaza piata ~i constata urmatoarea functie a cererii: Q = 50. preturile se modifica astfel: pretulia primul produs cre~te cu 10%. (elasticitatea arc)! 1. in vederea unei eventuale modificari a pretului la tigari.25p. La momentul To preturile practicate pe piata sunt de 1. pentru al II-lea produs pretul scade cu 15%. Pe piata cu concurenta perfecta a bunului X se manifestcl cererea Q = 10 .000 .200.000 .500 27.000 Cantitate ceruta 35.000 31.000 Cantitate oferita 21. Determinati elasticitatea incruci~ata pentru cele trei bunuri ~i stabili!i existenta unor eventuale rciatii de complementaritate sau de substituibilitate.500 .000 mii pantofi.5. 1. Care va fi cantitatea produsa de aceasta intreprindere (in conditiile maximizarii profitului)? I • 1. $tiind ca se urmare~te ob!inerea unui pret cu 18% mai mare.750 30.1. vfulduti in prezent la pretul de 1. firma caracte­ rizata prin costul fix de 20 ~i costul variabil de Q2 . in prezent pretul practicat este de 15.6.0.0. Q3 = 7.000 Determinati elasticitatile pererii ~i ofertei dind pretu1 este cuprins intre 5.5. determinati pe care piata este recomandabila extinderea firmei FAST. Pe aceasta piata. Analizati impactul unei cre~teri a pretului asupra cantitatii cerute! 1.500 5.000 30.820 32.800 5. 1.m. in viitor se dore~te extinderea productiei pe una din urmatoarele trei piete: piata A caracterizata prin elasticitatea cererii in functie de pre! de -3.750 u.400 25.000 .

1.315.m.000 acela~i pachet la preturi diferite. cantitatea optima este de 25 unitati.550 3.285. care este pretul de echilibru stabilit pe piata. Functia de productie a unei firme care actioneaza pe 0 piata cu concurenta perfecta este Q X 2/5 y3/5.000 14. Se cunosc veniturile fiecarei persoane din cele trei categorii: VA = 200 u. fiecare avand un cost total CT = 0. Pe piata faetorilor de productie se stabile~te pretul unei unitati din primul factor de productie de 10 u.000 Pret Nr. V B=500 u.000 a) prin metoda eelor mai mici patrate. d) pretul ~i cantitatea de echilibru pe piata bunului x. unde x ~i y sunt cantitatile consumate din cei doi factori de productie. 400 de tip B ~i 300 de tip C.05X2 . 14. Oferta bunului X este asigurata de 500 intreprinderi identice. c) Daca firma stabile~te ca.7.000 14.000 13.910.000. tipul C: U c = Xy2.000 13.800 3. Vc = 700 u.. ~i pentru al doilea factor de productie un pre! de 15 u.213.342. se efectueaza un test.3X + 320.000 14.700 3.700 ~i p = 13.400 3.650 3.9.8.m. b) Exprimati costul total al intreprinderii in functie de productia realizata. deterrninati functia cererii. c) functia individuala de oferta. caracterizate prin urrnatoarele functii de utilitate ¢ tipul A: U A = XY..000 14. pentru maximizarea profitului. considerand ca functia cererii este liniara in raport cu pretul. b) calculati elasticitatea pentru preturile: p = 14. b) functia de cerere totala pentru bunul x.078.1. a) Deterrninati cantitatea optima a celor doi factori de productie pentru obtinerea unei productii Q 106 .255.m.120.366. Intr-o economie cu concurenta perfecta. tipul B: U B= X2Y.paehete eumparate 3.850 3. 1.000 13. Firma Elites vinde cafea in pachete de 250 g.paehete eumpiirate 2. Deterrninati: a) functia de cerere pentru bunurile x ~i y aferente fiecarui tip de consumatori. In cursul unei saptamani.000 14. in care sunt produse ~i consumate numai doua bunuri X ~i Y exista 1200 de consumatori de trei tipuri diferite: 500 persoane de tip A. I este 0 problema de optimizare: minimizarea eostului total.m.100 3.m. eu restrietia ea produetia obtinuta sa fie de 10 29 .650.250 Pret Nr.950 3. oferind Rezultatele au fost urrnatoarele: 15.

> 30 .10. a) care este nivelul pretului de echilibru in fiecare dintre eele trei momente. In aeeasta situatie.> Care este efeetul progresului tehnie asupra funetiei de produetie? ).> Pentru 0 funetie de utilitate Cobb Douglas. Determinati impaetul stabilirii unui plafon mInIm / maxim al prelului asupra eehilibrului pe piata unui anumit bun! ). determinati rata marginaUi de substitutie a doua bunuri de eonsum! ).> Maximizarea profitului este eehivalenta eu minimizarea costului? Argumentati ~i. eventual.> Estimati empiric elastic ita tea eererii pe 0 anum ita piatli de auto­ mobile! ).> I I j 1. cum se determina eurbele de izoutilitate? ). la momentul t 2 . Q 1 = 10 bue. Cererea unui bun normal a ereseut sub efeetul ameliorarii veniturilor: la momentul to' Qo = 5 bue. funetia cererii fiind P = 75 .> Determinali impaetul introducerii unei taxe / subventii asupra echilibrului pe piata unui anumit bun! ).> Aflati semnifieatia notiunilor: "surplusul eonsumatorului".. 7. de venit generate de modificarea pretului? ). b) cum a evoluat elastieitatea eererii in raport eu pretul? 1.8. ~i explie ati neeesitatea 1.5Q.5Q. se poate ea ambele bunuri sa fie inferioare? )..c) determinati zona cu cerere inelastidi identifiearii aeesteia.> Maximizarea profitului este eehivalenta eu maximizarea valorii de piata a firmei? ). TEME DE CERCETARE Studiati proprietlitile functiei de utilitate. Q 2 = 25 buc..> Ce reprezinta ~i cum se determina efeetul de substitutie ~i efeetul . "sur ­ plusul produeatorului"! ).2. pentru eumplirarea earora folose~te intreg venitul disponibil. functia cererii fiind P = 75 . TEME DE REFLECTIE .Q. func:tia cererii fiind P = 75 .> Un eonsumator eonsuma doar doua bunuri. exemplificati pentru 0 anumita funelie de productie! ). la momentul t 1.

"Price Theory and Applications"... Parkin M. Dumitrescu D.. Editura Didacticii ~i Pedagogicii.i concurentii ". Gregory P.basic principles and extentions"."Microeconomics". ­ "Prefuri. 1995 Mo~teanu T. Vula M .~ ~ Demonstrati ca functia costului total mediu este minima in punctul de intersectie a functiilor de cost marginal cu costul total mediu! Analizati forma functiei de oferta pe termen scurt.. .. site DOFIN Friedman D. . the Dryden Press.Modelarea deciziilor economice". BIBLIOGRAFIE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Altar M. 1992 Nicholson W. Prentice-Hall... Bucure~ti. Editura Didactica ~i Pedagogica. "Microeconomic Theory .. Rees R. Edilia a II-a.. Dumitrescu D. 1993 Hirshleifer J."Microeconomics ". mediu ~i lung pe 0 piata cu concurenta perfecta. Editia 3. Addison Wesley Publishing Company. Glazer A. Floricel c. Florice! C. Longman Group UK Limited. revizuitii ~i completatii. 2000 Mo~teanu T.. ."Intermediate microeconomics Norton&Company Inc. . Alexandru F. "Price Theory an intermediate text". 1996 31 . 1993 Ruffin R."Culegere de aplica!ii practice # studii de caz la disciplina Pre!uri ~i Concurenlii ".. 1993 a modern approach ". Varian H. Harper Collins College Publishers. "Principles o/microeconomics". South-Western Publishing Co.. ."Note de curs . 1986 Gravelle H. 1999.

2.TEMA NR.0BIECTIVUL CAPITOLULUI urmare~te Capitolul intitulat "Strategii de adaptare a preturilor la cerintele pietei" familiarizarea studentului cu diverse concepte. in functie de caracteristicile concurentei acesteia. se prezinta ~i strategii de fixare a preturilor de catre stat. precum ~i masmile luate de stat ce acompaniaza aceste mecanisme.1. cu posibilitatile de stabilire a preturilor pe piata. CONCEPTE CHEIE: • • • • • • • • • • • • • Concurent a Competiti vitate Concurenta perfecta Intreprindere marginala Monopol Incasare marginala Cost mediu (unitar) Cost marginal Reguli alternative de gestiune Preturi de monopol Discriminare prin pret Monopson Concurenta monopolistica • • • • • • • • • • • • Bun omogen ~i substitutele acestuia Concurenla prin produs Concurenla prin prel Razboi al prelurilor Oligopol Duopol simetric ~i asimetric Preturi administrate Profit unit Pre! limi ta maxima Pre! limita minima Concurenla potentiala Bariere de intrare 2. 2. respectiv mecanismul de fhare a preturilor maxime ~i minime. 2 STRATEGII DE ADAPTARE A PRETURILOR • LA CERINTELE PIETEl • • 2.3. In acel~~i timp. ce se concretizeaza in comportamentul de rivalitate individualizat 32 . SINTEZE STRATEGD ALE STABILIRD PRETURILOR IN CONDITIILE PIETEI Concurenta reprezinta un mod de manifestare specific al economiei de piata.

adaptarea agentilor economici la cerintele pietei se face numai prin cantitati sau numai prin preturi. ~ indeplinirea conditiilor de competitivitate pentru produsul respectiv. s-au identificat urmatoarele strategii d~ atragere a . cu trasaturi de unicat prin corelatia produs . adaptarea se face tot pe doua cai: . A. pentru care se ofedi cele mai bune servicii cucerirea interesului clientilor pentru un produs anume.1. Conditii1e de exercitare a concurentei intre operatorii economici sunt: ~ Existenta mai multor producatori specializati in producerea ~i livrarea unui bun ~i a substitutelor acestuia. revenirea la 0 noua stare de echilibru se realizeaza astfel: A.marca design servire Asigura concurenta prin preturi imbatabile Urmare~te Strategia diferentierii bunurilor dintr-o gama superioara Strategia dominatiei globale prin costuri Tinand cont de caracteristicile fiecarui tip de concurenta a pietei. ~ echilibrarea cererii de catre oferta.prin preturi (cre~te pretu1 a~a indit sa determine reducerea cererii) . Pomind de la cunoa~terea concurentei de catre produciitori. cererea scade. ~i a cotei de piata. acest nivel asigura echilibrarea cereri) 33 . adaptarea la piata se face pe doua cai: .interesului pietei: Tipuri de strategii Strategia efortului concentrat Caracteristici Este destinata atragerii unei clientele speciale pentru un produs special. ~ autonomizarea conducerii ~i gestiunii prin pretul liber.prin cantitati (cre~te oferta.prin pre!uri (acesta scade pana la nivelul pentru care cre~terea cererii asigura echilibrarea cu oferta) - prin cantitati (oferta scade ceea ce duce la reducerea pretului de cerere. ~ respectarea disciplinei comerciale ~i fiscale. cererea cre~te. pe seama utilizarii capitalului investit. preturile se vor stabili diferit.al agentilor economici de pe aceea~i piata. deoarece pretul cererii este mai mare dedit eel de oferta) 2. oferta este fixa. In cadrul concurentei perfecte. Echilibrul pietei perfecte pe termen scurt 1. care au ca obiectiv maximizarea profitului obtenabil. oferta este fixa.

in conditiile formarii pretului de echilibru. Formarea preturilor pe perioade lungi de timp va fi influentata de pa!ametrii activitatii intreprinderii marginale.3.. In cazul in care aceasta intreprindere ar dispare. Formarea pretului in conditii de monopol: strategiile de fixare a pretului sunt: . oferta scade.--­ ~B D CTM2 Ramura q Figura nr. pe perioade mari de timp.2. 34 .-c:!:I. adaptarea se face: .prin preturi (ele cresc pana la restabilirea echilibrului) . iar profitul intreprinderii marginale este nul (figura nr. A.prin cantitati (cererea scade pana la restabilirea echilibrului). oferta cre~te. cererea este fixa. deoarece punctul de intersectie a costului mediu minim cu coAstul marginal are aceea~i ordonata cu cea a nivelului pretului pietei.. 1 c. 1). are costurile medii cele mai mari ~i nu inregistreaza nici pierdere.> Oferta insuficienta => cre~terea pretului pietei => profitul cre~te => apar noi concurenti in ramura respectiva )...prin preturi (acesta scade pana la restabilirea echilibrului) . x ~~-~ ---y.. Intreprinderea marginala este aceea care. nici profit. cererea este fixa. Formarea pretului deechilibru al pietei perfecte pe termen lung ____ c.2.prin cantitati (cererea cre~te pana la atingerea punctului de echilibru) 4. in conditiile in care intreprinderile nu au acela~i cost de productie. \c i . influentele consecutive sunt: ). adaptarea se face: . Strategia stabiliriiprefu. 1.> Apar noi concurenti => oferta totala cre~te => reducerea preturilor in concluzie./ui pentru ace/ nivel al producfiei pentru care incasarea marginalli (Rill) este ega/Ii cu costu/ marginal (ell)' profitul (7C) fiind maxim.3 B. CTM3 CTM1 intreprinderile 1. echilibrul se va realiza atunci cand oferta total a este egaBi cu cererea totala.

. prefera sa aiba profituri imediate. costuri fixe (CF). Maximizarea profitului monopolului presupune ca a doua derivata a functiei profitului sa fie negativa. costuri variabile (CV). 2 Derivand functia profitului obtinem: Rm = Cm' unde: . 35 . Reguli alternative de formare a pretului in situa!ia de monopol Figura nr. adica sporul sau reducerea de incasare pe masura cre~terii productiei vandute cu a unitate suplimentadi. cu caracteristicile urmatoare: . iar cea de a doua derivata este negativa (figura nr. Inciden/a pre/uri/or in regulile alternative de gestiune folosite de monopol: ~ Maximizarea cifrei de afaceri. costuri totale (CT). obtinuta in plus.Rm este incasarea marginala. 2.C'~ < 0. adica rata cre~terii incasarii marginale trebuie sa fie mai mica decat rata cre~terii costului marginal.Cm este costul marginal. 2). uneori chiar pierderi.Pentru a determina relatia de maximizare a profitului. respectiv R~ .urmare~te evitarea aparitiei concurentilor. mai putin ridicate. in cadrul cuplului cantitate-pre! (P j Ql ). pornim de la elementele urmatoare: incasare total a (RT). adica cre~terea costului pentru fiecare unitate suplimentara de produs. Profitul va fi maxim atunci dnd prima derivata a functiei profitului in raport de nivelul produc!iei se anuleaza.

. • elasticitatea cererii trebuie sa fie diferita de la 0 piata la alta.se poate aplica ~i in situa!ia in care monopolul este administrat de stat. care nu comunid intre ele. .pre! (P3Q3)' caracteristicile metodei fiind: . in cadrul cuplului cantitate . ceea ce duce la 0 cifra de afaceri crescuta. • se vand ultimele stocuri mai ieftin decat primele cantita!i. Cll scopul cre~terii desfacerilor. P2 = CTM' => profit = 0. Strategia discriminarii fn stabilirea prelului de catre monopol.. pentru a se evita crearea stocurilor.se aplica atunci cand producatorul dore~te sa-~i creasca produc!ia fata de eventuali concuren!i. 36 . . pe dreapta incasarii medii identificandu-se nivelul pre!ului Pl' Monopolul va ca~tiga nu prin profitul pe prod us . CM = cost total mediu ~ Stabilirea pretu1ui la nivelul costului marginal. 3.pre!ul ~i costul sunt egale (ele se afla la nivelul pragului de renta­ bilitate). ci prin cantitatea mare de produse. caracteristicile metodei sunt: . . deoarece prin pre! se asigura acoperirea costului real al ob!inerii bunurilor.condi!ia ce permite maximizarea profitului este: Rm = 0. pe piete diferite.relatia de maximizare a profitului este: p = Cm' unde p= pre!ul. unde: RM = incasare medie. care pe grafic este definita prin punctul de intersectie a dreptei incasarii marginale cu axa absciselor. . are urmatoarele caracteristici : • apare atunci cand acelea~i produse ale unei intreprinderi sunt vandllte la preturi diferite.ofera posibilitatea de diferentiere a preturilor ~i tarifelor acelora~i produse sau servicii.pre! (P 2Q2). lara insa sa obtina pierderi. punct ce marcheaza nivelul produc!iei Ql.strategia vizeaza vanzarea ultimelor cantita!i.ii obliga pe producatori sa economiseasca resursele. • se poate aplica numai pe piete diferite. Rela!ia de maXlmlzare a profitului va fi: RM = CTM.se aplica cand gestiunea la echilibru nu da rezultatele do rite sau cand monopolul este administrat de stat. in cadrul cuplului cantitate . . ~ Gestiunea la echilibru. Crn=costul marginal.

intreprinderea monopolista fixeaza preturi diferite pentru cantitati diferite de bunuri cerute.profit maxim este ca monopsonul sa se aprovizioneze cu acea cantitate de produse pentru care incasarea marginal a a vanzarii propriilor produse sa fie egala cu costul marginalia productiei sale. Exista trei tipuri de discriminare: discriminarea de gradul intai sau perfecta. Rm2 = incasarea marginalii pe cele doua piete diferite PI ( 1 + lie I ) = P2 ( 1 + lIe2 ) = Cm' unde: indicii 1 1?i 2 corespund celor doua segmente ale pietei sau celor doua clientele diferite. in confruntarea cu un numar mare de v3. caracteristicile sunt: • Un agent economic devine monopson atunci cand. discriminarea de gradul doi. - sa atraga majoritatea consumatorilor. iar in functie de aceasta va incerca: - sa determine consumatorul sa plateasca pretul maxim. Discriminarea de gradul doi apare atunci dind. Formarea preturilor in situatia monopsonului. adica determinarea incasarilor totale 1?i anularea derivatei intai a profituluL 37 . pretul va fi mai mare pe piata unde cererea este mai putin elastica. • pentru maximizarea profitului.• profitul va fi cu atat mai mare. Discriminarea de gradul trei apare atunci dnd 0 intreprindere in situatie de monopol i1?i va cre1?te profitul prin vanzarea productiei la preturi diferite pe fiecare piata in conditiile mentinerii separate a pietelor . fiind exogen pentru producatori 1?i endogen pentru consumator. relatiile sunt: ~1 Rm2 em' unde: R ml . • Pretu1 produsului este 0 functie crescatoare de cantitatea ceruta. • Conditia de . = = c. este cumparator unic. preturile trebuie sa aiba aceea1?i valoare. Daca elasticitatile sunt egale. pe piata unui bun omogen. daca elasticitatile sunt diferite. cu cat se pot distinge mai muUe piete pe care se pot practica preturi deosebite. caz in care monopolul incearca sa obtina 0 parte din surpiusul consu­ matorului. discriminarea de gradul treL Discriminarea de gradul intai sau perfecta presupune ca intre­ prinderea aflata in situatie de monopol cunoa1?te curba cererii fiecarui consumator pentru bunul pe care 11 produce.nzatori.

a produselor.preturi administrate" . fixate de intreprinderi.. in conditiile in care i~i vinde productia X la un pret fix P.In aceste conditii. xl' = f(x) + xr(x) = p + + xr(x) Pentm di f'(x) > 0. • fiecare concurent este preocupat de stabilirea pretu1ui :?i a cantitatii de produse. sunt rigide. ceea ce duce 1a sdiderea cifrei de afaceri a intreprinderii determinate. E. profitul unui producator depind de reactii1e celorlalti vanzatori. Formarea pretului in concurenta monopolistica presupune: • doua forme de piata: concurenta ~i monopolul. • existenta unui numar mare de vanzatori ~i 0 mare diferentiere a produselor • fiecare intreprindere suporta concurenta produse1or fabricate da aite intreprinderi.pret aplicata prin diferentierea sortimentala. deoarece obJ:inerea de profit incWi alte firme sa intre in ramura respectiva. pe acest tip de piata. 38 .~i oligopolistice. • concurenta prin produse inlocuie:?te concurenta prin preturi. fiind denumite . Conditia de maximizare a profitu1ui monopsonu1ui presupune determi­ narea incasarii tot ale (RT) . rezulta di pentru cumparatorul unic al produsului. 1t' C m . Piata oligopolistidi are doua trasaturi: interdependenta :?i incertitu­ dinea. care. "A-p" C} _ r 1t este maxim -. cantitatile vandute. costul marginal de obtinere este mai mare decat pretu1 de cumparare: Cm > p. X(x).monopolul". deci se impune reconsiderarea formarii preturilor...P + x (x) ° D. f(x) > 0. avem: P = f (x). anu1area derivatei intai a profitului. • preturile. Formarea pretului in strategia intelegerii sau combaterii in cadrul concurentei duo. 1t = PX(x). • cre:?terea numarului de intreprinderi duce :?i la aparitia capacitatii de productie excedentara. prezinta caracteristicile urmatoare: • interdependenta actiunilor vanzatorilor de pe piata. RT = P . unde x este cantitatea ceruta pe piata Costul monopsonului este: C = (C') =[f(x) . putandu-se stabili simultan cantitatea :?i pretul pentru care intreprinderea detine . aparand astfe1 optiunea pentru strategia cuplului cantitate .

~i deci nu prin pret. Condipile de maximizare a profitului vor fi: R. constructivi. care se bazeaza pe doua ipoteze: 1. 39 .Agentii economici vor oscila intre: ~ comportamentul maximizarii profitului unit. Echilibrul pietei se va realiza atunci cand cantitatile produse de fiecare firma Ie asigura maximizarea profitului prin luarea in calcu} a volumului productiei eoncurentului. care permite concurenta prin pret pentru un produs identic. C m2 sunt costurile marginale. ceea ee inseamna ca ineasarile marginale trebuie sa creasca mai lent decat costurile marginale. ~ comportamentul confrunHirii deschise. functionali. omogenitatea produsului. fiecare firma alegand solutia cea mai avantajoasa pentru ea considerand ca aceasta nu este susceptibila de a modifica productia concurentului. unde: R m1 . pe cand eea dominanta va cauta sa-~i maximizeze profitul tin and eont de reaetia firmei dominate. va tine cont in luarea propriei decizii de decizia celeilalte parti.derivatele secundare sa fie negative. caz in care intreprinderile nu "sparg" preturile decat daca avantajul obtinut este mai mare dec at costul modificarii. Cazuri specifice: I) Formarea preturilor in cadrul duopolului simetric al lui Cournot. In consecinta. Rm2 sunt incasarile marginale ale celor doua firme. 2) Formarea preturilor in cadrul duopolului asimetric al lui Stackelberg pune in evidenta raporturile asimetriee intre cele doua intre­ prinderi aflate pe piata. parametri tehnici. intreprinderea dominata se va eomporta ea in eazul duopolului de tip Coumot. diferentierea bunului ~i concurenta in afara pretului: produsele sunt concurate prin performante. 3) Formarea preturilor in cadrul duopolului Bertrand corespunde modelului concurential: opozitia intre duopoli~ti va conduce la egalizarea costului marginal eu pretul. al razboiului preturi10r sau al concurentei prin produse. induce ipoteza ca cele doua intreprinderi ce produc un bun omogen. una din cele doua avand 0 pozitie dominanta. care evidentiaza confortul an utilizare ~i economie in intretinere. iar maximizarea profitului unit este mai putemica atunci cand numarul producatorilor este mai mic. Cml .nl = C ml ~i Rm2 = Cm2 . 2.

Acest pret este superior pretului practicat de concurenta. ~ cei doi concurenti vor ajunge la 0 intelegere pentru a evita pierderile foarte mari. fiecare bazandu-se pe ipoteza ca celalalt va ceda. nici unul dintre ei neacceptand intelegeri. Diferentierea produselor: acorda firmei un control sigur asupra preturilor produsului sau. Productia totaHi va fi mai mare decat cea calculata separat de cei doi concurenti. Ea determina practicarea unui pret maxim sau a unui pret limita.Pc ) I Pc Unde: PI pretul impus rara riscul de atragere a concurentilor Pc = pretul concurentei Cele . atragand consumatorii prin marca sa.mai importante bariere sunt: ~. situatie in care va aparea un monopol prin unirea celor doi duopoli~ti. Barierele la intrare se manifesta prin acordarea unei prime in cadrul unui pret mai ridicat decat pretul concurentei. prin posibilitatea instalarii de catre acestea a unor capacitati de productie suplimentare in ramura considerata. F. ori de cate ori intrarea in ramura nu poate fi perfecta. Concurentii vor decide sa actioneze in comun pentru maximizarea profitului global al ramurii. Pentru a se reabilita situatia exista urmatoarele variante: ~ unul dintre concurenti va reu~i sa-l elimine pe celalalt. Aceasta prima define~te conditia de intrare: E =( PI . duopolul fiind inlocuit de monopol. Concurenta potentiala ~i barierele la intrarea in ramura Concurenta potentiaHi este exercitata de firmele importante dintr-o alta ramura sau de pericolul aparitiei altor firme. In acest 40 . care nu poate fi depa~it de pretul pietei. decat prin crearea un or noi intreprinderi ~i prin distrugerea echilibrului pe perioada lunga. Fiecare duopolist i~i va fixa oferta independent de celalalt concurent.4) Formarea pretului in cadrul duopolului cu doi lideri (al lui Bowley) porne~te de la ipoteza ca ambele intreprinderi existente pe piata au 0 pozilie dominanta. profitul scontat nu se va realiza. surplusul de productie va determina 0 scadere a pretului. inregistrandu-se pierderi.

deoarece acestea trebuie fie sa ofere produsul la un pre! mai scazut decat pretul pietei. . ~ Avantajul superioritatii in materie de costuri de productie ce apare datorita urrnatoarelor cauze: superioritate tehnica. pe baza ciireia se realizeaza principalele economii la scara. . In aceste conditii. . Acest pre! se define~te ca fiind acela care asigura echilibrul pielei pe o perioadii lunga. Diferenta dintre pretul limita stabilit ~i costul mediu al potentialilor concurenti masoara ecartul la intrarea in ramura. etc. precizand ipotezele de plecare: tehnica de productie este aceea~i pentru toa!e firmele.curba cererii produsului este data.existii 0 dimensiune optima a capacitiitii instalate. identificiim elementele conditiei de intrare in ramura (E). iar intreprinderile existente pe piata i~i vor fixa pretu1 sub nivelul costului mediu al concurenti1or potentiali.produsul Q este omogen. pentru orice nivel al productiei. patrunderea pe piata a altor firrne se realizeaza cu greu. prin roIuI de bariera pe care 11 joaca.avantajul unui pret mai scazut obtinut pe baza acordurilor incheiate cu fumizorii. 41 . fie sa suporte cheltuieli de reclama ~i publicitate. costul mediu al noilor firme va fi pe terrnen lung mai mare. produse semifabricate. Efectele barierei pot fi nule daca noii concurenti dispun de elemente de superioritate privind tehnologia de productie sau apropierea de sursele de materii prime. ~ Economiile la scara provenite din tehnica. iar curba costurilor medii devine orizontalii (figura nr. . 3) . ce corespunde unui volum de productie Q. Rela!ia de calcul este: PI = Pc (1 + E) Pomind de la aceasta relatie. . organizare sau din avantajul factorilor de produc!ie pun problema deterrninarii pretului limi ta pentru economia la scara.controlul ofertei de materii prime.controlul asupra ofertei de munca.context.

>. care nu vor mai patrunde pe piata. Aceasta cantitate nu trebuie sa depa~easca 0 cantitate limita (QI)' astfel ca daca se adauga oferta suplimentara a altui concurent (Q*). G. Finnele existente pe piata vor a~tepta ca noii concurenti sa intre in ramura cu 0 tehnologie superioara celei minime.Politica de pret a finnelor instal ate sau a finnei pilot. 3 c Q Q Din figura de mai sus rezulta ca productia totala a concurentei este Qc' iar pretul este Pc care se fixeaza la nivelul costului mediu pe perioada lunga. pretu1 scazand sub partea orizontala a curbei costului mediu. atat timp cat productia total a a finnelor din ramura este superioara sau la limita . acela~i pentru toate firmele. plecand de la volumul total al productiei oferite de ele. rezulta ca un pret mai scazut conduce la pierderi pentru toate intreprinderile. cu implicatii directe asupra pozitiei de piata detinuta de agentul economic. Pc este egal cu costul mediu pe perioada lunga. sum a va depa~i productia concurentei (Qc)' iar pretul pietei (Pq) scadea sub pretu1 concurenlei (Pc)' Dar pentru ca prin definitie. vor detennina pretul limita in mod indirect. Intrarea in ramura este barata. deoarece altfel acestea ar fi in pierdere. iar pretul fiecarui vanzator va exprima nu numai cerintele pielei produsului considerat ci ~i 42 . inclusiv pentru concurenti. Deoarece finnele dintr-o ramura au preocuparea de a impiedica a1ti concurenti sa-~i faca aparitia. ).Detenninarea pretu1ui limita in economia de scara pret(cost) costul mediu Pc Q' Q Figura nr. Strategia stabiIirii preturilor in univers concurential Stabilirea pretu1ui va avea 0 importantii deosebitii.

valoare estimata de consumator P<C Produciitorul nu poate pret propus pe piat ~ supravietui..costul de obtinere a produselor. se pot avea in vedere urmatoarele elemente: Obiective realizate prin cre~terea de pret peste pretul pietei • Obtinerea de maximum de profit pe termen cih mai scurt (in cazul ie~irii din ramura) • Crearea unei "umbrele de pre!" pentru protejarea concurentilor cu costuri mai mari • La produsele noi. . In ceea ce prive~te obiectivele strategiei de pret.cost de productie unitar . Corelatia pret propus pe piata . . . Din figura nr rezuita di pretu1 pe care producatorul il poate propune pe piata se afla. P > valoarea estimata Cost total de productie (unitar) ~ ~ valoarea produsului estimatii de consumator Decizia de pret este influentata de anumiti factori. pentru protejarea vanzarilor produ­ Obiective ale selor mai vechi dar din aceea~i linie de produse strategiei de Realizate prin reducerea de pre{ sub pre{ul pietei prel • cre~terea segmentului de piata detinut • atragerea unui nou client sau a unei comenzi importante • descurajarea potentialilor concurenti de a intra in ramura • prevenirea unui atae coneurential 43 .interventia autoritatii guvemamentale in materie de pret. iar superior de valoarea estimata.reactia de raspuns a acestuia la politica promovata de concurentll. acceptabiHi pentru produs de catre consumatori. etica in afaceri... dintre care enumeram: . ca marime. tntr-un interval de valoare limitat inferior de marimea costurilor de productie.estimarile consumatorilor privind valoarea produsului..

este vizat acel segment al cumparatorilor care asociaza produsului o valoare mare. asigura un profit important prin efeetul multiplieator al numarului mare de produse vandute. - in faza de imbatranire a produsului.. cre~terea excesiva a preturilor la unele bunuri de consum. dintre aeestea amintim: • produsul nu trebuie sa prezinte nici un viciu sau defect evident sau aseuns. eliminarea concuren!ilor prezenti ~i viitori mai putin eompetitivi. existenta penuriei de resurse de materii prime ~i energie. • trebuie identificat ~i incitat spre consum un segment de clientela potentiala care sa fie apta sa accepte produsul imediat. ceea ce influenteaza in mod negativ satisfacerea cererii dar ~i nivelul de viata al consumatorului. pentru a raspunde cat mai repede cererii de pe piata. strategia de pre! bazata pe modificarea in timp a pre!ului in acord cu gradul de noutate al produsului ce presupune: preturi mari ..penetrarea rapida ~i masiva a produsului pe piata. • strategia nu este eficienta pentru domeniile sau produsele cu un grad mare de noutate ~i cu costuri mario Fixarea preturilor de ditre stat InteJ. . .In ceea ce prive~te strategia de pret adoptata in functie de gradul de noutate al produsului. 44 . produeatorul va urmari marimea segmentului de piata detinut. Metoda presupune ~i riseuri importante.V'entia statului in fix area ~i urmarirea evolutiei preturilor poate fi justificata in urmatoarele cazuri: . sunt luate In consideratie: 1. aproape de pragul de rentabilitate.odata eu redueerea gradului de noutate. . de noutate ~i dezvoltare a produsului. prin ere~terea vanzarilor ~i redueerea pretului. . in perioada de aparitie.peste eel al pietei.. fiind dispu~i sa plateasca un plus de pret.. cu o ere~tere lenta ~i cu concurenta mare. obieetivul urmarit va fi maximizarea volumului vanzarilor prin practiearea unor preturi sub pretul dominant al pietei... • strategia nu se recomanda a se utiliza pentru industriile mature. strategia de pre! bazata pe un pre! scazut inca din momentul apari!iei produsului pe pia!a. oferta deficitanl la anumite produse. • capacitatea de productie ~i canalele de distribuire a produsului trebuie sa fie flexibile. 2. care vizeaza: .

);- necesitatea acordiirii protectiei financiare anumitor produse; );- ruinarea unor produciitori indigeni de concurenta straina ~i nece­ sitatea protectiei acestora; );- aparitia unor situatii de monopol sau de oligopol, utilizarea practi­ cilor anticoncurentiaIe, etc. StatuI poate interveni prin: • stabilirea unor preturi fixe sau limite de preturi Ia unele produse; • recurgerea la metode de fixare generalizata a preturilor tuturor sau a majoritatii produseIor; • blocajul preturilor Ia nivelul atins de acestea Ia 0 anumiHi data, asigurandu-se stabilizarea lor ~i intreruperea procesului inflationist propagat prin pre!uri. StatuI poate interveni ~i indirect asupra determinarii pretuIui, ofertei sau a cererii, interventie ce poate imbraca formeIe: StatuI recurge Ia politica stocarii surplusului de ..-_ _ _-.,/produse pe care n achizitioneaza direct de la Oferta producatori 1<'--. excedentara Blocarea importurilor Distribuirea gratuita a excedentelor Realizeaza campanii publici tare pentru cre~terea consumului de produse excedentare Rationalizarea consumului Marirea importurilor ~i reducerea "tarifului vamal la import Masuri de Iimitare a veniturilor sau a cererii (prin impozite ~i imprumuturi de stat)
Incurajarea productiei prin facilitali fiscale ~i prin
credite acordate in conditii avantajoase

Oferta deficitara

In cazul in care statuI fixeaza preturi maxime, actiunea puterii publice se aplica in funclie de nivelul pretului de echilibru, pretul maxim fiind inferior pretului de echilibru. Din figura nr. se observa ca nivelul pretului maxim trebuie sa fie sub nivelul pretului de echilibru (Pm < Pe), deoarece se stimuleaza cre~terea consumului, deci a ofertei. Simbolurile utilizate in figurii sunt: C, 0 reprezintii curbele cererii, respectiv ofertei; P, Q reprezintii pretul, respectiv cantitatea;
45

Pe'

Qe reprezinta preWI de echilibru, respectiv cantitatea de echilibru;

Pm este nivelul preWlui maxim;

Qo este nivelul ofertei, ca reactie a introducerii pretului maxim;
Qc este nivelul cererii, ca urmare a introducerii pretului maxim. Fixarea preturilor maxime
p

o

Pe
Pm

Qo

QE

Qc

...

Figura nr. 4

Introducerea preWlui maxim in scopul asigurarii protectiei consuma­ torilor are efecte negative asupra ofertei, care, nefiind stimulata prin pret, scade, putand apare penuria de produse. Reducerea pretului prin plafonarea lui duce la reducerea ofertei ~i la cre~terea cererii , la formarea cererii excedentare (egala cu diferentaQc - Qo). Daca diferenta este reala, ea poate fi nesolvabila, iar liberalizand pretul, care va tinde spre pretul de echilibru (Pe) poate fi mcuta prin asigurarea de venituri suplimentare consumatorilor (pentru a cre~te solvabilitatea cererii) sau prin subventionarea produselor de la bugetul de stat. Ajustarea libera pentru restabilirea echilibrului este posibila prin urmatoarele tendinte: Tendinte ell efecte negative - formarea pie!ei negre de vanzare ilegala a bunurilor, prin practicarea unor preturi superioare pretului impus prin reglementiiri; - rationalizarea consumului; - vanzarea preferentiala pentru anu­ miti clienti, pe baza relatiilor per­ sonale. Tendinte ell efecte pozitive - reactiile spontane ce se pot pro­ voca prin utilizarea unor parghii economice care sa determine produ­ catorii sa-~i creasdi productia: ):> reducerea impozitelor; ):> acordare de subventii de la buget; ):> sprijin la aprovizionarea cu ma­ terii prime; ):> etc

46

Daca statuI fixeaza preluri minime, atunci interzice vanzarea bunurilor serviciilor la un pre! mai mic de un anumit prag, nivelul pretului minim fiind mai mare decat pretul de echilibru. Din figura nr 5, se observa ca stabilirea unui pret minim deasupra pretului de echilibru provoaca modificari atat ale cantitatii cerute de echilibru cat ~i ale cantitatii oferite, aceasta crescand fata de cea de echilibru.
~i

p

o

Pm-----­

Q
Figura nr. 5. Fixarea prefului minim

Stabilind un pre! Pm deasupra pretului de echilibru PE duce la modificarea cantitatii cerute la echilibru QE' Q c < QE' dar ~i la modificarea cantitatii oferite Qo, care va cre~te fata de cea de echilibru Qo> QE' Apare excesul de oferta in raport cu cererea (linia pretului impus intersecteaza curbele cererii ~i ofertei, obtinandu-se Qc < Q E < Qo), iar statuI, care a urmant stimularea cre~terii productiei, trebuie sa continue prin asigurarea debu~eelor producatorilor (altfel apare riscul ca ace~tia sa nu-~i poata desface productia): acordarea unor facilitati fiscale, de credit, etc.

Formarea preturilor in cadrul ciclului de viata al produselor
Ciclul de viata al unui produs este determinat de: tendinta de uzura moraHi a produselor existente pe piata, exprimata prin parametri tehnici devansati de catre cei ai noilor produse lansate. Ciclicitatea este marcata de momentele apariliei noilor produse, lansarea ~i maturizarea lor, declinul ~i disparitia determina alte noi produse etc. Din figura nr. 5 se observa ca, in functie de etapele parcurse de un produs (de la aparitia lui ~i pana la declinul, respectiv disparitia lui de pe piata), nivelul pretului este efectul confruntarii diver~ilor factori ce apar ~i se manifesHi in produc!ie ~i in circulatie (la piata).
47

In cadrul ciclului de viata al produselor se pot constata cel putin trei etape, ~i anume: );> cercetarea, proiectarea ~i asimilarea in productie; );> maturizarea, normalizarea ~i maximizarea productiei, cre~terea cererii ~i a consumului; );> declinul produsului, cre~terea costurilor de productie, reducerea pretului. Odam cu lansarea unui produs nou, pentru care consumatorii manifesta interes, actioneaza tendinta de maximizare a consumului prin maximizarea productiei,ceea ce conduce la: • oblinerea un or preluri mari;
• obtinerea unor profituri mari inca de la inceputul desfacerii;
• are loc 0 polarizare a consumului de resurse in sectorul de prelucrare a bunului respectiv. In toate fazele ciclului de viala al produselor trebuie sa existe un echilibru relativ intre tendintele: maximizarea consumului ~i minimizarea cheltuielilor, deoarece, in acest mod, pretul devine 0 rezultanta a infruntarii acestora. Orice dezechilibru poate genera pierderi, astfel: Inertia maximizarii consumului Se manifesta prin fenomenul "productie pentru productie", ceea ce genereaza pierderi Pretul scade Este focalizata in etapa de saturatie a consumului .I~et!i~ " ~Determina consumatorul sa cumpere masiv mmlmlzarn ~Conduce la imobilizari de fonduri cheltuielilor Se fnlneaza modemizarea productiei ~i a progresului tehnic, prin cumpararea unor utilaje depa~ite tehnic ~i economic, mentinerea altor utilaje in functiune dupa ce au fost amortizate

2.4. APLICATII $1 STUDII DE CAZ
1. 0 Intreprindere in situatie de monopol este confruntata cu 0 cerere de forma:
3 . ~ . . x = - 5" p + 36, un d e x reprezmta cantItatea ~l p pretu I.

Intreprinderea folose~te, pentru realizarea productiei trei sectii, costu­ rile acestora variind conform datelor de mai jos:
48

Cantitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sectia 1 costuri 10 26 48
78

Sectia 2 costuri 23 53 91 133 178 233 301 376 464 554

Sectia 3 costuri 15 38 68 102 138 176 216 260 308 360

118 170 236 314 404 504

a) Determinati eurba eostului total al monopolului; b) Calculati pretu1 la care va fi vandut produsul; c) Calculati profitul obtinut de fieeare seetie. Rezolvare: Din funetia eererii rezuIHi: X = 3/5 p + 36 => P = 60 - 5/3x RT = px = 60x - 5/3x Deterrninam i'neasarea marginal a: Rm (RT)' 60 - 10/3x, din eonditia de maximizare a profitului Rm = C m se observa (tabelul nr ) ea aeestea sunt egale dnd x = 9.

t±jC
Cantitate 3 4 5 6 7 8 9 10

Cost marginal C m2 23 30 38 42 45 55 68 75 88 90 Cm3 15 23 30 34 36 38 40 44 48 52

m 10'

Cost marginal al monopolului 10 15 16 22 23 23 30 30 30 34

Incasare marginaUi 56,66 53,33 50 46,66 3,33 40 36,66 33,33 30 2666

Cost total 10 25 41 63 86 109 l39 169 199 233

16 22 30 40 52 66 78 90 100

49

C m2 1.2q + 0.Olql H 67 .005q2 C2 = 6.5 .85 + 1.2 + O.5 .0.5 .0.0.005q2 Incasarea marginalii va fi: Rm = 68.0. dupa cum urmeazii: C) = 5. Directia tehnica a estimat functia costului total pentru fiecare uzina.005q) q = 68.O.5 .0.01Oq.Olq = 68.CT.06q2' unde ql ~i q2 sunt productiile corespunziitoare celor doua uzine.Olq) = 0. Se cere: a) Ce volum lunar al productiei permite maximizarea profitului total ~i cum trebuie repartizatii aceastii productie intre cele doua uzine? b) Care este nivelul pretului de vanzare optim ~i care este nivelul profitului realizat la acest pret? Rezolvare: a) Maximizarea profitului presupune conditia: Rm = Cml = C m2 Din functiile costului total obtinem costurile marginale pentru cele doua uzine. fapt ce Ie asigurii un monopol regional.O. 50 .Pretul va fi: p =60 .07q ::::} q2 = 520. sectia I produce 4 buciiti: 1t1 = 45 x 4 78 =102 - sectia 2 produce 2 buciiti: 1t2 45 x 2 .Olql .03q2.53 = 37 - sectia 3 produce 3 buditi: 1t3= 45 x 3 68 67 1t Pe total monoPol< n ~ RT _ CT ~ (60 Ex 9 1tl + 1t2 + 1t3 = 206 5/3 x 81) .2 + 0.5/3.Olql .3 . Incasarea totala a intreprinderii este: R = P .02q) = 0.25 + 1.01q2 } Rm = Cm2 -)68. pe baza productiilor lunare.O.0.Olq.005q. ql= 3090. .O. unde q reprezintii cantitatea produsii (mii buc) Functia cererii regionale pentru produsul in cauza este: P = 68. dupa cum urmeaza: Cml = 1.5 .01q2 = 1.5q + 0.0..01q2 = 1.5 .9 =45.5q . costul total se va determina ca sumii a Cm iar profitul fiecarei sectii este = RT . -)68. unde peste pretul de vanzare a unui produs. ce au luat na~tere in urma unei fuziuni.01q2 Pentru a determina volumullunar al productiei pomim de la urmatorul sistem de doua ecuatii cu doua necunoscute: = Rm = Cm. Societatea Titan este formatii din doua uzine. deci productia totala este q = 3610. q = (68.5 + O.199 ~ 206 2.06qz H 67.5 + O.O.

005q. conditia va fi: RM = P = Cm' din inlocuire rezuWi: 6 -q/2 0.CT rr.5 . monet.l q3 ­ - 0. functia costului total al intreprinderii A este de forma: C (qa) = qaZ. iar pentru intreprinderea B 1 este: C (qb) = 2 qb Z.q +100. de unde rezulta: 6 -q12 = 0. functia inversa a cererii este de forma: P = .45 unit.6q +2 q = 6.2q + 2 q = 5. unde Peste pretul. StatuI impune intreprinderii stabilirea pretu1ui la nivel marginal. cealalta varianta nu convine din punct de vedere economic { p=4 rr. Ce marime va avea acest profit? b. Determinati cantitatea vanduta ~i pretul cerut in aceasta situatie. Daca statuI impune stabilirea pretului la nivelul marginal.5 { rr. Productia totala este: q = qa + qb.3qZ -1.q = 0.). conditia va fi: Rm = C m . deci 6 . = p' q - (C 1 - C z).O. Rezolvare: a. Calculati cantitatile viindute ~i pretul cerut. Un monopol are curba costurilor totale de forma: CT = 0. Profitul obtinut va avea valoarea: = RT . In situatia in care monopolul dore~te maXlmlzarea profitului.b) P = 68. unde qa ~i qb reprezinta cantitatile produse de cele doua firme. 3. Determinati in aceasta situatie pretul ~i cantitatea viinduta. StatuI impune intreprinderii gestiunea la echilibru. 11. P = 50.2 b.O. In situatia in care se impune gestiunea la echilibru. c.2q + 2 q 4. Calculati: 51 . a.1 qZ . Fie doua intreprinderi in situatie de monopol. Curba cererii este: p = 6 1I2q.3qZ -1. cealalta varianta nu convine din punct de vedere economic p = 3.4 { P = 2. conditia este: CM = RM. unde q este cantitatea de produse fabricata (mii buc.6qZ + 2q. 10 c. 121001 unit. Care este profitul realizat? . cand monopolul dore~te sa-~i maximizeze profitul. monet.8 4.

trebuie sa ~tim ea este eazul duopolului asimetric de tip Staekelberg. qa .qa 2 Dar q = qa + qb' de unde rezulta ca ITa = (.q/ Pentru maximizarea profitului avem conditiile: {IT~. 2. In cadrul duopolului de tip Coumot fiecare intreprindere va dori sa-~i maximizeze propriul profit.(qa + 100 .27 { qb = 100 -Qa /3 In aeeste eonditii.1.(Qa + qb) + 100)qa· q/ ~ ITa = (. a raspunde cerintei de la aeest punet. IT. qa .q/ Dar q= qa + qb' de unde rezulta ea ITa =(. Analog se va proceda ITb ~i pentm eealalta intreprindere. rezultat ce indica ea fiecare intreprindere i~i ia propria decizie in functie de decizia celeilalte intreprinderi.qa2. qb .qa /3) + 100) qa .18 ~i qb = 27. IT:'<0~-4<0 . ITa = P .C(qb) ~ ITb = (- (qa + qb) + 100)qb 1I2qb2 Pentru maximizarea profitului avem eonditiile: {ITb:. astfel: ITa = P . obtinand: =P .C(qa) ~ ITa = (-q + 100)qa . ITa < 0.45 iar pretul P = 54. Pentru. firma A maximizandu-~i profitul tinand eont de reae!ia firmei B. Comentariu. de unde ob!inem: qb:::: 100 qa /3 Din sistemul de doua eeuatii determinam cantitatile produse de cele doua intreprinderi: qa = 100 . eantWitile ~i profiturile la eehilibru.qb /4 ~ qa= 18.qb /4. = 0 .(qa + qb) + 100) qa . eantitatea totala q = 45. acelea~i cerinte in cazul in care firma A i~i impune legea firmei B. = 0 de unde obtinem: .C(qa) ~ ITa = (-q + 100)qa . daca qb 100 q/3 52 . = 0 ~ .4qa -qb + 100 = O~ qa 100 . ITb < 0.55 2. daca eele doua firme se afla in cadrul duopolului de tip Coumot. Rezolvare: 1. pretu1.

Se cere: a) Calculati functia de reactie a celor doua firme in ipoteza strategiei de dublu satelism.10/3 < 0 In aceste conditii qb = 100 . Care sunt efectele generate de stabilirea unui pret limita minima? Dar ale celui limita maxima? Ce masuri luate de stat pot acompania aceste preturi impuse? 6.Pentru maximizarea profitului avem: ITa' = 0 => . unde ql ~i q2 reprezinta cantita!ile fabricate de cele doua firme. Considerati ca formarea cartelurilor se poate realiza pe 0 piata de tip oligopol sau monopol? Argumentati. TESTE AUTOVERIFICARE 1.67 ~i ITb = 1066. ceea ce avantajeaza consumatorul.10/3qa + 200/3 = 0 => qa =20 ITa" < 0 => . c) Calculati pretul. Ce este intreprinderea marginala ~i care este rolul acesteia? 4. 3. ITa = 666. cantitatile ~i profiturile celor doua firme la echilibru. pe eleme'nte. 5. Enumerati ~i prezentati caracteristicile pietei de tip oligopoi. iNTREBARI CHEIE 1. In perioade de criza se poate tolera carte luI? 2. urmatorul comportament: 53 .5.qa /3 = 80/3. iar pentru firma 1 2 este: C (q2 ) = ql.q + 60. functia costului total pentru firma 1 este de forma: C (ql) = 4 q12.6. 2. unde Peste pretul. Realizali 0 comparatie intre strategiile de stabilire a pretului in cadrul pietei de tip monopol.67 Se observa ca in cazul duopolului de tip Stackelberg pretul practicat este mai mic decat cel practicat in cadrul duopolului simetric. daca firma 2 este dominanta. 2. curba costurilor poate avea. Functia cererii este: P . Pe 0 piata cu caracteristici de duopol. 0 intreprindere a stabilit ca in functie de q produse. q = 140/3 iar pre!ul P = 160/3. 7. b) Deduceti echilibrul de tip Cournot.

buc).q12 + 20. la piata se stabile~te pretul de 8 urn.5q/. functiile profiturilor celor doi concurenti fiind: 111 = 5ql qI 2 . Ion Alexandru conduce 0 intreprindere care este in pozitie de monopol pe piata unui produs. Determinati: a) Volumul produqiei care permite firmei dominante sa-~i maximizeze profitul.2qI' cea a clubului 2 este: 54 . Curba cererii clubului I este: PI = 40 . c) Productia totala la acest pre!. Cat trebuie sa se produca pentru a se maximiza profitul? d) Care este elasticitatea ofertei in raport cu pretul de oferta de 8 urn? 3. unde q este oferta productiei intreprinderii dominante (mil. unde: 11 este profitul iar q este producwia (mii bucali) Daca se presupune ca fiecare intreprindere crede ca cealalta nu va action a niciodata la propriile sale decizii. c) Presupunem di pentru produsul considerat. in care S reprezinta cantitatea oferita (mil. ce valori vor ave a produqia ~i profitul fiecareia? Dar profitul global al industriei considerate? in ce conditii cele doua intreprinderi vor avea interes sa se inteleaga? 4. Oferta totala a firmelor mici este estimata prin relatia: S 49p. 0 intreprindere produce colaci de salvare pe care Ii vinde unor cluburi de natatie situate in regiuni diferite. buc). b) Pretul pe care il impune pe piata. costurilor fixe. Industria de instalatii se compune din doua intreprinderi. Ecuatia curbei cererii este: p = 300 Q.1.0. costurilor variabile. b) Stabiliti forma curbelor costului total. caracte­ risticile pietei demonstreaza ci. Functia costului intreprinderii dominante este C = 80 + 5. 5. EI lasa ~i alte intreprinderi mai mici sa yanda pe piata dar la un pret fixat de el. in care p reprezinta pretul pe produs iar Qcantitatea totaIa ceruta pe piatii (mil buc).5 q2 2 + 12 112 = 9q2 .9q.Amortizare: 3 Salarii: 4q + 1 Materii prime: q3 . ca ~i costul total mediu ~i costul variabil mediu.i deciziile unei intreprinderi afecteaza profi­ turile celeilalte. a) Izolati costurile fixe de cele variabile.3q2 + 4q.

4p + 104. a) Calculati pretul ~i cantitatea de echilibru pe perioada scurta. deter­ minati oferta fiecarei intreprinderi la acest pret ~i oferta totala a ramUfll. 8. unde q este cantitatea totala (ql + q2)' a) Ce pret trebuie sa practice pentru fiecare club? b) Care este profitul total? 6. In tara A. iar functia costului total este: C(q2) = 2ql· qt 55 . Fie 0 piata cu concurenta perfecta pe care exista 5 intreprinderi. ce valoare va avea pretul de echilibru ~i profitul individual pe perioada "foarte scurta"? c) Calculati noul pret de echilibru ~i cantitatea de echilibru pe 0 perioada scurta. q = qA + qs. a) Determinati oferta individuala a fiecarei firme. functia cererii fiecarei intreprinderi este: q = . functia costului total al unei intreprinderi este: CT = 3q 3 2q2 + 4.0 societate comerciala care produce un bun omogen este in situatie de monopol in doua tari: A ~i B. iar functia costului total este: C(ql) = inversa a cererii este P 2 = . Functia costului intreprin­ derii A este: C A = q 2AI2 + 4qA .4q2' Intreprinzatorul i~i estimeaza functia costului total de forma: C = 22 + 4q. 7. unde q este cantitatea produsa. pre cum ~i profitul fiecarei firme. unde peste pretul iar q este cantitatea. 9. b) Presupunem ca cererea totala se modifica. Functia cererii totale este: Q = .p + 55. Pe piata sunt zece intreprinderi ce fabrica produsul. Determinati echilibrul ramurii ~i caracteristicile acestuia pentru marirea profitului total. Fie 0 piata cu concurenta perfecta pe care exista 0 ramura cu doua intreprinderi care fabrica doua produse: A ~i B. functia inversa a cererii este: In tara B.P2 = 92 . functia PI = ql + 40. Fie 0 piata cu concurenta perfecta pe care se vinde un produs la pretul p.q2 + 70. functia costului fiecarei intreprinderi este: CT = 3q2 + 12. c) Daca pretul de echilibru pe perioada scurta este egal cu 8. fiind de forma: q = .qAqs' iar cea a intreprinderii Beste: Cs = q 2s + qA. b) Deduceti oferta total a a ramurii.p + 77.

. d) Care va fi efectul existentei acestor profituri asupra ramurii pe termen lung? 56 .. cantitatile produse fiind qj ~i q2. functia costului total este C (ql' q2) = 2q21 + q)q2 + aq22' a ~ 1.. Tabloul urmator indica imaginea cantitatilor ~i costurilor ce corespund unei intreprinderi situata pe 0 piata cu concurenta perfecta. _. determinati cantitatea la echilibru ~i profitul unitar. b) Ce puteti spune despre preturile... cantita!ile ~i profitul monopolului la echilibru.. astfel indit cantitatile produse de cele doua firme sa fie egale.. b) Determinati pretul de echilibru pe termen lung pentru intreprindere. a) Determinati cantWitile produse de cele doua firme astfel incat profitul sa fie maxim. _-_ .... Costuri fixe Costuri variabile Cost total Cost marginal Cost mediu Cost fix mediu Cost variabil mediu Productia 1 2 3 I 15 15 15 15 15 15 15 15 _ . _­ - a) Completati tabelul.­ 8 13 17 4 5 6 20 22 25 31 41 ------­ 7 8 9 15 55 _ .. 0 intreprindere produce doua bunuri.. c) Presupunand 0 cre~tere a cererii pentru acest produs care va determina 0 cre~tere a pretului unitar la 10. b) Stabiliti relatia dintre preturile p I ~i pz.. cantitatile ~i profitul monopolului daca consumatorii se deplaseaza dintr-o tara in alta? ... calcula!i preturile. c) Ce conditie se impune pentru "a" pentru ca intreprinderea sa ~l maximizeze profitul? 11. 10.a) Presupunand ca produsul circula intre cele doua tari ~i ca intreprinderea este totdeauna in situatie de monopol.

q fiind cantitatea de produse fabricate. "Micro-economie". 1996 Piller..> ). D..e) Presupunem 0 modificare a costurilor variabile dupa cum rezulta din tabelul urmator: Productia 2 3 4 5 6 7 8 9 Costuri fixe 15 15 15 15 15 15 15 15 Costuri variabile 23 29 33 39 40 47 59 74 Care va fi noul pret de echilibru pe termen lung? 12. Curba cererii este de forma: P = 6 1jz q. D.. ).> Mo~teanu.> Mo~teanll.. Ed.. Dllmitrescll. T. a incasarilor totale ~i medii. Ed. echilibru concurentia1li bunastare sociala ". BIBLIOGRAFIE ). a costului marginal. Didactica ~i Pedagogica. Determinati in aceasHi situatie pretul ~i cantitatea vanduHi... S. 1982 57 . T.. Ed. "Pre/uri li concu­ renta ". Paris. c...6q2 + 2q. R.. Armand Collis. F. Vuta. W. Care este marimea acestuiprofit? c) StatuI impune intreprinderii stabilirea pretului la nivel marginal. Maxima. 2001 Percheron. Bllcure~d. "The Theory of Natural Monopoly". Cambridge University Press.> ). a incasarii marginale. cand monopolul dore~te maximizarea profitului. "Pre/uri.> )... F. 2000 ). a) Construiti curba costurilor medii. Ed.. Quant. 1999 Mo~teanu.l q3 ­ .> de aplicalii practice # studii de caz la disciplina Preturi li Concurenla ". "Exercices de microeconomie". "Culegere c. Econo­ mica. Didactica ~i Pedagogica. Floricel Alexandru..M. 1995 Sharkey. M. Alexandru.. Un monopol are functia costurilor totale de forma: CT O. A "Manuel d'exercices corriges" Ed. B llcllre~ti. Dumitrescu.O. J. 1999 ). Paris. Floricel.> Handerson. Dllnod.... Care este profitul realizat? d) StatuI impune intreprinderii gestiunea la echilibru. T. b) Calculati cantita!ile vandute ~i pretu1 cerut. Determinati cantitatea vanduta ~i pretu1 cerut in aceasta situatie...E.

. similare sau asemanatoare.1. acces pe piata ~i impar­ tire a pietei au efecte negative asupra c1ientilor ~i a concurentilor.competitia dintre agenti economici care desIa~oara activititi economice identice. CUVINTE CHEIE • Concurenta economica • Concurenta ne10iaUi • Concentrare economica • Dumping 1a import/export • lnvestigat ie • Inte1egeri anticoncurentia1e • Masuri de sa1vgardare • • • • • • • Notificare Piata re1evantii Practici anticoncurentia1e Practici concertate Subventie Taxa antidumping Taxa compensatorie 3.TEMA NR. 3 PROTECTIA CONCURENTEI ECONOMICE • • 3. OBIECTIVELE CAPITOLULUI • Insu~irea notiuni1or ~i regu1i1or de baza privind protectia concurentei • Cunoa~terea proceduri1or prin care se asigura transpunerea In practica a reglementari10r in materia concurentei economice • Prezentarea unor aspecte din activitatea institutii10r care asigurii protejarea concurentei ~i a mediului concurential in Romania 3. SINTEZE Abuz de pozitie dominanta .3.2.comportament care poate fi exercitat de catre agenti economici care detin 0 pozitie dominanta pe piata ~i ale caror actiuni in materie de preturi. Concurenta economic a comerciala Concurenta neloiala 58 . .reprezinta orice act/fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea comerciaHilindus­ tria1a.

Notificare .spa!iul de intalnire a vanzatorilor ~i cumparatorilor unui produs ~i a substi­ tutelor acestuia. notiune folosita pentru a studia impactul Piata afectata operatiunii de concentrare economica asupra concuren!ei pe piata relevanta a unui produs.procedura prin care se aduce la cuno~tin!a autoritatii concurentei un comportament pe piata pentru care Consiliul Concuren!ei trebuie sa acorde aviz sau sa certifice noninterven!ia. Masuri de salvgardare . mai mult sau mai putin spontan. de pe pia! relevanta. in scopul asigurarii bunastarii generale. Investigalie . Mediu concuren!ial normal ansamblu de condi!ii ~i de factori in care se desfii~oara concurenta pentru a ave a efecte pozitive asupra functionarii mecanismului pie!ei.adaptarea agentilor economici.act emis de autoritatea respectiva ca hoHirare Iuata in plenul Consiliului in legatura cu un anumit act sau 0 fapta privind concurenta. Piatil relevanta . in cadrul careia se anali­ zeaza practicile anticoncurentiale.obiectiv economic. social sau politic de importanta generala.masuri dispuse cu scopul de a apara producatorii nationali ~i productia nationala in cazul importului unei anumite cantitati de produse similare sau in anumite conditii Dumping la import/export importul sau exportul la un pre! inferior valorii normale a marfurilor respective Interes public major . la 0 anumita linie de conduita. 59 .procedura specifica de constatare a actelor ~i faptelor incriminate de Legea con­ curentei.Decizia Consiliului Concurentei .acte sau fapte incriminate de Legea concuren!ei datorWi efectelor negative asupra concurentei ~i a mediului con ­ curentiaL Practici concertate . protectiei consu ­ matorilor. Practici anticoncuren!iale .

pretul la care marfurile importate circula pe piata intema in tara de origine. ci in mod realist. un mijloc pentru atingerea anumitor obiective fie de ordin economic. pe de 0 parte. E.stabilirea unei valori minime (prag) a nivelului cifrei de afaceri pana la care practicile anticoncurentiale nu fac obiectul interventiei . Transpusa in acte normative.masura de natura fiscaHi prin care se anuleaza efectul practicarii dumpingului la import. ca modalitate de a corecta deficientele pietei.asigura protectia consumatorilor. dar sunt tolerate structurile de tip ologopol. Reglementarile juridice privind protectia concurentei economice din U.Regula de minimis Subventie Taxa compensatorie Taxa antidumping Valoare normal a . in anumite conditii. . abordeaza concurenta economica nu ca pe un scop in sine. poarta amprenta nivelului de dezvoltare al economiei ~i se afia in stransa corelare cu politica industriala.masura de stimulare a exportului cu incidenta asupra preturilor la import. autoritatii competente. Statutul Romaniei de tara care a semnat un Acord prin care se instituie o asociere intre Romania. fie de ordin sociaL Reglementarile comunitare in materie se refera la concurenta eficienta sau practicabila (suficienta) ale carui principale componente sunt: 1. sanctioneaza exercitiul abuziv al libertatii de care dis pun agentii economici (concurenta neloiaIa). piata sa fie deschisa: accesul agentilor economici sa fie liber. ceea ce inseamna ca sunt interzise structurile de tip monopol ~i monopson. fiind excluse masurile administrative). . poate fi data de costul de productie. ~i Comunitatile Europene ~i statele membre ale acestora.masura de natura fiscala prin care se anuleaza efectul prezentei subventiei la import . . Politica statului in domeniul protejarii concurentei economice. astfel. pe de alta parte. oligopson. pre cum ~i de candidat la integrare in structurile Uniunii Europene impune armonizarea prevederilor romane~ti in materie cu prevederile comunitare in domeniu. 60 . pragmatic. 3. agentii economici sa dispuna de libertate de actiune pe piatii: privind modul de stabilire a pretului (pe baza raportului cerere-oferta. . utilizatorii ~i consumatorii sa beneficieze de un grad satisIaciitor de libertate in alegerea fumizorului ~i a marfurilor dorite. . politic a de protejare a concurentei economice se materializeaza in reglementari care: - reprima practicile monopoliste. 2. Concurenta reprezinta.

denigrarea.pe plan national.Valoarea normala este data de pretul la care marfurile circula pe piata intema in tara de origine. Reglementarea concurentei neloiale Fapte reprimate: .confuzia cu concurentul vatamat (marci obscure care provin dintr-o marca originala). Sanctiunea . Conditia este sa se poata demonstra ca faptele incriminate sunt posibile credibile pentm conditiile specifice ale domeniului respectiv.3.1. 3. elaborat sub egida GATT (mnda Tokyo). semnat la Geneva. . 22811992 . • Reprimarea dumpingului la import/export Fapta .acapararea agresiva a clientelei (ex: publicitatea). Taxa nu trebuie sa fie mai mare dedit marja de dumping (care reprezinta diferenta dintre valoarea normala ~i pretul de import al marfurilor).Hotararea Guvemului llf. contraventionala: sanctiunea este amenda 3.importul in Romania a unor produse la un pre! inferior valorii lor normale. .aplicarea unei taxe antidumping pentm a neutralizal impiedica practicarea unor preturi de dumping. .masurile de salvgardare.dezorganizarea intreprinderilor rivale. ~i Concurenta neloiali in relatiile de comert exterior Sediul materiei (cadrul legal): .subventiile la produsele importate/exportate . • Reprimarea subventiilor la produsele import ate in Romania Subventia reprezinta un termen general pentm orice masura de sti­ mulare a exportului cu incidenta asupra preturilor practicate la import. civila 2. in anumite conditii valoarea normala poate fi reprezentata de costul de productie. penala: sanctiunea este privarea de libertate ~i amenda penala.Acest tip de concurenta este avut in vedere de prevederile Tratatului de la Roma din anul 1957. 61 .dumpingul la import/export . al II-lea Cod antidumping pe plan international. Raspunderea pentm faptele de concurenta neloiala: 1. Aspecte reglementate: . in decembrie 1979 ~i ratificat in 1980 de Romania.

care sa reflecte nivelul pre!urilor practicate pentru opera!iunile comerciale nonnale pe piata interna ~i externa.. Ia propunerea Ministe­ rului Comerfului ~i a Ministerului Finantelor Pub lice. 3. autoritate administrativa autonoma. Sumele obtinute din taxele antidumping.Neutralizarea aeestei practici se face prin aplicarea unor taxe eompen­ satorii.faptul ca dispune de puterea de a sanctiona. . Instituirea taxelor antidumping. existii 0 autoritate autonoma: Consiliul Concurentei. .1.masuri de suspendarelinterdictie a practicilor anticoncurentiale. prin: .3. Taxa compensatorie nu trebuie sa depa~easca suma estimata a valorii subven!iilor acordate in tara de origine. Documentele elaborate ale Consiliului Concurenlei sunt prezentate in schema urmatoare. . Consiliul Concuren!ei are competen!a de a pronunfa: sanctiuni.2. In aceasta categorie se i'ncadreaza: .j este un organism administrativ autonom.injonc!iuni.j se apropie de 0 institu!ie jurisdic!ionaHi. ca ~i in alte state europene. Contingentarile la import se introduc prin ordinul ministrului comerfului.3. Instituliile competente In Romania.suprataxele la import contingentarile la import.procedura de lucru (plenar eontradictorie). taxele compensatorii ~i suprataxele la import au ca destinatie bugetul de stat ~i sunt platite de agen!ii economici importatori. • Introducerea unor masuri de salvgardare Prin aceste masuri se reprima importul unor produse in cantita!i sau in condi!ii de natura sa produca sau sa ameninte cu producerea unui prejudiciu gray producfia na!ionala sau producatorii nationali de produse similare.2. care are o natura juridica complexa: . prin care cere agentilor economici sa revina la situatia anterioara. • Masuri de prevenire a dumpingului la export Agen!ii economici trebuie sa stabileasca in contractele incheiate eu partenerii stdiini pre!uri la export. .. pentru ca a~a il define~te legea. a taxelor compensatorii ~i a supra­ taxelor la import se face prin hotanlrea Guvernului. Reglementarea practicilor de tip monopolist 3. Consiliul Concurentei. 62 .

. . . .. .DOCUMENTE ELABORATE DE CONSILIUL CONCURENTEI .. .··········. .1 CONSILIUL CONCURENTEI competenta I ! I I II PRE$EDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI Ordin de punere in aplican CURTEA DE APE. . . . . . decizii FORMULEAZA avize ELABOREAZA rapoarte l 0\ W i J I pot fi atacate in contenclOS I .... .. . . ..·····. _ 1 EMITE recomandiiri 1 T _ w ! modifici'iri ADOPTA regulamente. instrucfiuni EMITE ._---.. . ... .··.·. Q competenta I proiect ! . . . . .. I I ~ • I • J. ······~··.~ CONSILIU~ LEGISLATIV aVlzeaza 1 -. ordine ADOPTA.. . . .. . .1 I ri···················....·. .

. b) organele administratiei publice centrale ~i locale in anumite situatii prevazute ex pres de lege.. 4 consilieri de concurenta.. Consiliul Concurentei are competenta consultativa ~i contencioasa: a) Competen{a consultativa: . Activitatea Consiliului Concurentei se desIa~oara in plen ~i in comisii. Competenta Consiliului Concurentei nu se exercita pe urmatoarele piete: . Aceasta conditie este 0 expresie a principiului juridic al suveranitatii teritoriale. pia!a monetara ~i pe piata titlurilor de valori. un pre~edinte . Conditia pentru ca legea romaneasca sa se aplice este ca actele/faptele incriminate sa fie savar~ite pe teritoriul Romaniei sau sa produca efecte pe acest teritoriu. Consiliul Concurentei trebuie sa avizeze toate actele de restructurare prin fuziune/dizolvare a Regiilor Autonome ~i a societati1or comerciale cu capital majoritar de stat. Consiliul Concurentei ia deciziile prevazute de lege in cazul indilcarii prevederilor legale privind • practicile anticoncuren!iale • concentrarile economice • acordarea ajutoarelor de stat daca au ca efect/obiect restrangerea. 2 vicepre~edinti . impiedicarea ~i denaturarea concurentei. Autorii actelor/faptelor incriminate de legea concurentei: a) agentii economici sau asociatii ale acestora... b) Competen{a contencioasa: .. in masura in care libera circulatie pe aceste piete face obiectul unor masuri speciale.Consiliul Concurentei este condus de 0 structura colegiala formata din 7 membri: . 64 . Consiliul Concurentei trebuie sa avizeze to ate proiecteie de acte normative ale Guvemului care pot avea impact anticoncurential. .. pia!a muncii ~i a relatiilor de mund .. pre cum ~i persoanele fizice.

.1. 65 .procedeele folosite. Diversitatea intelegerilor cu impact asupra mediului concurential impune 0 grupare a acestora. Legea ajutorului de stat prevede autorizarea ~i monitorizarea ajutoarelor acordate pnn administratii publice de catre Consiliul Concurentei. unanim acceptata pe piata respectiva. Din punct de vedere economic. .2.3.criterii economice.2. impiedicarea.2. 3.structurate juridic.nestructurate juridic.2.structura juridica. . Aceasta devine 0 linie de conduita. agenti economici sau asociatiile acestora. Intelegerile structurate juridic reprezinta acorduri incheiate intre. Categoriile de practici anticoncurentiale grupate in "intelegeri" pot fi clasificate luand in considerare: . intelegerile se pot clasifica in: • acorduri orizontale: privesc agenti economici situati la acela~i nivel al proceselor economice. Intelegerile nestructurate juridic sunt reprezentate de practicile concer­ tate prin care agen!ii economici sau asociatiile acestora se adapteaza mai multlmai putin spontan la 0 anumita linie de actiune. . . - folosirea in mod abuziv a unei pozitii dominante.concentrari economice. indiferent daca sunt exprese sau tacite.3. infeiegerile . 3. denatu­ rarea concurentei. fiira a fi nevoie de existenta unui acord in acest sens. Practicile anticoncurenliaie Termenul generic de practici anticoncurenliale este folosit pentru a desemna: intelegeri intre agentii economici sau asociatiile acestora. care au ca obiect sau pot avea ca efect restdingerea.Legea concurentei imparte actele ~i faptele anti-concurentiale in: practici anticoncurentiale. Din punct de vedere al structurii juridice intelegerile pot fi: .

Ex. • 0 stare de posibilitate (efect eventual). • intelegeri care urmiiresc restrtingerea libertatii de actiune a concu­ rentilor de pe 0 anumita piata. In principiu. care poate fi folosita abuziv. intelegerile sunt interzise. Intelegerile care urmaresc reducerea numarului concurentilor pe 0 piata sunt noeive deoarece se creeaza posibilitatea pentru functionarea unor intelegeri ~i praetici coneertate in scopul restrangerii.: acorduri intre produciitori. ~i la constituirea de concentriiri eeonomice. 66 . • acorduri verticale: privesc agen~ii economici situati la nivele diferite ale aceluia~i proces economic. impiediearii sau denaturarii concurentei. • limitarea accesului pe 0 anumiHi piata a unor produse sau servicii. • intelegeri privind organizarea unui boicot Cali de anumiti concurenti. intelegerile se pot grupa in: • intelegeri care urmaresc reducerea numarului concurentilor pe piata respectiva. Amploarea ~i eficacitatea intelegerii asupra concurentei pot fi apreciate cu ajutorul unor criterii: • partea din piata afectata sau controlata. • intelegeri privind impiirtirea pietei. Ambele tipuri de efecte intra sub incidenta legii. intre distribuitori. acorduri intre producatori ~i distribuitorii aceluia~i tip de produs. • obstacole in calea introducerii progresului tehnic ~i in cale inovarii. In functie de procedeele folosite pentru realizare. impiedi­ carea. Efectul anticoncurential al intelegerii poate fi: • real. Conditia: intelegerea sa aiba ca obiect/efect restrangerea. • numarul ~i durata practicilor anticoncurentiale. denaturarea concuren~ei. Tipuri de astfel de intelegeri: • restrangerea aecesului la 0 anumita profesiune. • diversitatea mecanismelor ~i a procedeelor prin care sunt puse in actiune practicile anticoncurentiale.Ex. Pe 0 piata eu un numar redus de concurenti se poate ajunge mai u~or la detinerea unei pozitii dominante.

In cadrul primului set de conditii. pentru care se acorda beneficiul exceptarii in anumite conditii. au fost stabilite un numar de categorii de intelegeri. Daca conditiile sunt indeplinite Consiliul Concurentei acorda 0 dispensa. sunt cuprinse criteriile de apreciere a intelegerilor: • efectele pozitive sa prevaleze asupra celor negative sau sa fie suficiente pentru a compensa restrangerea concurentei provocata de intelegerea respectiva. impreuna insa cu primul set de conditii. impiedicarea sau denaturarea concurenteL Justijicarea 1nleiegerilor interzise Legea romana s-a aliniat practicii inregistrate pe plan international de a rezerva intelegerilor interzise posibilitati de justificare (intelegerile pot fi exceptate de la "principiul interzicerii" in anumite conditii). Autorii acestor intelegeri trebuie sa demonstreze ca inde­ plinesc conditiile pentru a obtine 0 exceptare individuaHi. • obstacole in cale dreptului fiecarui agent economic de a acorda remize. Decizia de exceptare se acorda pe term en limitat ~i agentii econo­ mici trebuie sa intervina pentru reinnoirea acesteia. Prin Reguiamentul Consiliului Concurentei. 67 . Conditiile care trebuie indeplinite pentru a obtine exceptarea de la principiul inter­ zicerii pot fi grupate in doua categorii: • un prim set de patru conditii care trebuie indeplinite cumulativ. care pot fi grupate astfeI: • obstacole in calea dreptului fiecarui agent economic de a-~i fixa in mod liber preturile sau adaosurile comerciale (marjele). • restrangerea libertatii de actiune pe linia conducerii propriei intre­ prinderi. • un al doilea set de cinci conditii care trebuie indeplinite alternativ. • alinierea pentru fixarea (stabilirea) de conditii comerciale comune. Legislatia romana (ca ~i cea occidentala) afirma principiul interzicerii intelegerilor dadi acestea au ca obiect sau pot avea ca efect restrangerea.Intelegerile care conduc la restnlngerea libertatii de actiune a concu­ rentilor de pe 0 piata se pot realiza prin mai muite mijIoace. Proba privind indeplinirea conditiilor Decesare pentru acordarea beneficiului exceptarii care in sarcina autorilor intelegerii.

economica.2. Legea con sacra principiul interzicerii folosirii in mod abuziv a unei pozitii dominante. Intelegerile interzise se pot justifica prin argumente vizand asigurarea progresului economic: • ameliorarea productiei sau a distributiei. ~i economic apartin 3. Cand sunt mai multi agenti economici care detin 0 pozitie dominanta. In Romania. 68 . • practicarea in mod durabil a unor preturi mai reduse in vii tor. ceea ce impune utilizarea unor informatii de natura tehnica. ei pot sa fie sau nu legati intre ei prin diferite forme de organizare. ca ~i in aite tari europene. • piala susceptibila de a fi dominata. Argumente tinand de asigurarea progresului tehnic setului de conditii care trebuie indeplinite altemativ. agentilor economici care sunt parte la intelegere. • respectiva intreprindere sa nu acorde. Pentru definirea pozitiei dominante se iau in considerare trei elemente: • un agent economic sau un grup de agenti economici capabili sa ocupe pozilii dominante.2. Folosirea in mod abuziv a poziliei dominante . • eventualele restdingeri ale concurentei sa fie indispensabile pentru obtinerea avantajelor scontate. este incriminata de lege numai folosirea in mod abuziv a pozi!iei dominante. • intarirea pozitiei concurentiale intreprinderilor mici ~i mijlocii. comerciala. • imbunatatirea calitatii produselor/serviciilor. posibilitatea de a elimina concurenta pe 0 parte substantiaia a pietei respective.3. date privind intinderea pietei ~i segmentele in care aceasta piala se poate imparti.. nu ~i constituirea unei astfel de pozitii. • cre~terea gradului de competitivitate a produselor romane~ti pe piata extema.• beneficiarilor sau consumatorilor sa Ii se asigure un avantaj corespunzator celui realizat de partile respectivei intelegeri.2. Piata pe care se realizeaza obtinerea dominatiei trebuie analizata in evolutia ei. • dominarea acestei piele.

• forme de comercializare. • importanta importurilor. • categorii de producatori (cumparatori).> natura bunurilorlserviciilor (produsului). ~i este caracterizat prin Dominarea pietei: se identifica partea de piata pe care 0 controleaza un agent economic/un grup de agenti economici.localizarea clientelei. Natura produsului intereseaza in legatura cu posibilitati!e de sub­ stituire. Clientela un parametru al pietei unui produs criterii cum sunt: . .puterea de cumparare. . Legea roman a condamna pozitia dominanta cand este folosita in mod abuziv prin recurgerea la fapte anticoncurentiale care au ca obiect sau pot avea ca efect: 69 . Pentru a defini piata se iau in considerare: ).modul in care agentul economic respectiv i~i pune in aplicare strategiile de piatii. • raportul intre cheltuielile de transport ~i valoarea de piata a pro­ dusului. ). de produs. • produse. ). . de livrare fata de comercianti/clienti.importanta ~i notorietatea marcilor comerciale detinute (pentru ca ele pot constitui bariere la intrarea pe pietele respective).unui produs se utilizeaza urmatoarele criterii: • gradul de protectie (tarifara sau netarifara) la frontiera.nevoile specifice. .Impartirea pietei in segmente se poate realiza in functie de: • utilizatori. Acest criteriu a fost completat cu alte criterii care dau un raspuns mai adecvat dominarii pietei. • importanta serviciilor oferite de furnizori. CRITERII: . in general. Dimensiunea teritoriala: pentru a identifica spatiul in care se confrunta cererea ~i oferta . se considera di exista 0 pozitie dominant a pe 0 piata atunci cand un agent economic detine aproximativ 50% din piata respectiva.> di versitatea clientelei.> dimensiunea zonei acoperite de asociaJiile/agentilor economici.prezenta ~i pozitia detinute pe alte piete.

lntre pozilia dominanta pe care un agent economic 0 deline pe 0 piala ~i practicile abuzive manifestate in comportamentul lui exista 0 legatura de cauzalitate. Victima acestei exploatari abuzive trebuie sa dovedeasca fapt ca atitudinea fumizorului afecteaza sau este susceptibila de a afecta comertul sau consumatorii. lnstitulia abilitata de legea romana sa ia masuri ~i sa dispuna sanctiuni in cazul practicilor anticoncurentiale este Consiliul Concurentei. se desfii~oara pe 0 anumita piata: piata relevanta. Aceasta proba este greu de facut. 70 . Practicile abuzive pot fi uneori rezultatul unor inlelegeri incheiate intre agenlii economici care delin impreuna 0 pozitie dominanta pe piata. Aplicarea prevederilor legale privind concurenta se refera intotdeauna la piata relevanta. acordurile de impartire a pietei sau participarea la licitatii. Practicile anticoncurentiale prezinta unnatoarele legaturi cu piata relevanta: • intelegerile prezinta un grad maxim de nocivitate dind se stabilesc intre agentii economici care actioneaza pe aceea~i piata relevanta. Concurenta. Comportamentele susceptibile de a fi calificate drept practici antic on­ curentiale ies de sub incidenta principiului interzicerii daca agentii econo­ mici sau grupurile de agenti economici care recurg la aceste practici indeplinesc conditiile: » cifra de at-aceri a exerciliului financiar precedent" acestor practici nu depa~e~te un an plafon stabilit anual prin ordinul pre~edintelui Consiliului Concurentei. Piata relevanta Definirea pietei relevante este necesara in scopul de a stabili partea de piata pe care se manifesta practicile anticoncurentiale. Daca. ca proces economic pe care legislatia din tarile cu economie de piata cauta sa 0 promoveze ~i sa 0 protejeze. De aceea agentii economici prejudiciati (afectati) prefera caile de drept civil sau comercial ~i nu cele oferite de dreptul concurenlei. • prejudicierea consumatorului. » cota de piata detinuta nu depa~e~te 5%.• afectarea comertului. exonerarea de mai sus nu opereaza. insa practicile anticoncurentiale privesc preturile. pentru ca: » trebuie sa dovedeasca doar prejudiciul propriu. tarifele. » sunt mult mai familiarizati cu aceste proceduri.

Piala produsului din punet de vedere al ofertei se identifica pe baza a doi parametri: a) u§urinta se refera la posibilitatea pe care 0 are un anumit producator ca. Piata relevanta are doua componente: • piata produsului. ci mai ales ca element in functie de care se calculeaza elasticitatea incruci~ata. • pretul la care acest produs Ii este oferit. b) utilitatea: este data de faptul ca produsele prezinta un grad suficient de substitutie in satisfacerea necesitatilor consumatorilor.definirea ei se bazeaza pe urmatoarele elemente: • toate produsele care pot deveni intr-o anum ita perioada de timp substituibile pentru produsul in cauza creeaza imagine a pietei produsului din punct de vedere al ofertei. Pentru a identifica produsele considerate substituibile din punct de vedere al consumatorilor sunt folositi urmatorii parametri: a) caracteristicile: produsele trebuie sa fie asemanatoare (nu neaparat identice). consumatorul stabile~te 0 anumita relatie intre: • gradul de satisfactie pe care it procura un anumit produs datorita caracteristicilor lui. sa poata oferi produse substituibile pentru produsul analizat. Piata relevanta este notiunea care reune~te produsul ~i aria geografica pe care acesta se produce ~i se comercializeaza. Piata produsului . c) pre!ul: este important nu numai ca nivel. Aceasta depinde de: 71 . creeaza imaginea pietei produsului din punct de vedere al cererii. care trebuie sa aiba valori apropiate.• folosirea in mod abuziv a pozitiei dominante se define~te prin referire la piata relevanta pe care se manifesta practicile abuzive. Prin analiza empirica. • toate produsele considerate substituibile pentru produsul respeetiv de catre consumatori. dar sa poata fi considerate substituibile din punct de vedere al eonsumatorilor. • piata geografica. Piata relevanta a produsului este egala cu reuniunea dintre multimea produselor considerate substituibile din punet de vedere al cererii ~i multimea produselor considerate substituite din punct de vedere al ofertei. Notiunea de piata relevanta este folosit pentru a identifiea produsele (serviciile) ~i agentii economici care se afla in concurenta directa. intr-o perioada rezonabiUi de timp.

I este prezentata procedura des~arii investigatiilor. b) la plangerea unei persoane fizice/juridice afectata in mod real ~i direct de practica anticoncurentiala respectiva.definirea ei se bazeaza pe unnatoarele elemente: • agentii economici implicati in producerea/comercializarea produ­ selor incluse in piata relevanta a produsului analizat (produse substituibile). • omogenitatea conditiilor de concurenta pe teritoriul respectiv. d) diferentele la nivelul cotelor de piata detinute de agentii eCQnomici in zone geografice invecinate. Consiliul Concurentei recomanda luarea in considerare a urmatoarelor elemente: a) tipul ~i caracteristicile produselor implicate. din punct de vedere economic. Investigarea practicilor anticoncurentiale Procedura de investigatie se declan~eaza: a) din oficiu. Admiterea plangerilor/cererilor depinde de indeplinirea conditiilor privind: ~ autorul pHingerii/cererii " modul de formulare ~ existenta prejudiciului cauzat de practica anticoncurentiala recla­ mata.• tehnologie. e) diferente substantiale intre nivelul pretului la fumizor ~i nivelul cheltuielilor de transport. • resursele naturale ~i financiare. Definitia pietei geografice este subsecventa definirii pietei produsului. In anexa nr. Piata geografidi . • teritoriul pe care agentii economici de mai sus sunt localizati. • pregatirea fortei de munca. b) existenta unor bariere la intrarea in ramura. b) recompensa cat de acceptabiHi este.> fie beneficiul exceptarii pentru ca se incadreaza intr-o categorie de intelegeri exceptatii prin Regulamentul Consiliului Concurentei. 72 . Pentru definirea pietei geografice. pentru un agent economic producerea bunului respectiv.> fie 0 exceptare individuala. d) la cererea unor institutii abilitate de lege. c) preferintele consumatorilor. ). c) la cererea agentilor economici/asociatilor de agenti economici inte­ resati sa obtina: ).

cerere.emite decizie motivatii de acordare/refuz de exceptare individuala prin dispensii . econo ici la cerere a petentului Obtinere copii ~i extrase .Anexa 1 Procedura desfii~uriirii investigatii10r Organizatii Agenti economici asociatii Sesizare.emite decizie motivata de lncadrare/neincadrare a practicii notificate tntr-o categorie exceptata 73 . pliingere. reclamatie Consiliul Concurentei Neadmitere Pre~edintele Consiliul Concurentei .I D Ispune l ' admIte po ate pern\ite partilor .

C. "Tuingdor" . C. se incheie un contract. "Tuingdor" SRL incheie contracte de concesiune cu fiecare fotograf din reteaua organizata. 12. 2111996. nr. coroborat cu contractele de concesiune exclusiva dintre S. 127 din 07. in scopul executarii fotografiilor necesare solicitantilor de permise de conducere auto. Pentru executarea fotografiilor necesare eliberarii permiselor de conducere auto.SRL cu fotografii acreditati au incalcat prevederile Legii Concurentei nr. 0) Decizia Consiliului Concuren!ei nr. Obiectul investigatiei I-a constituit analiza modului in care contractul pentru imprimarea de fotografii ~i contractele de concesiune incheiate de S. s-a deschis investigatia nr. pe piata echipamentelor de videoimprimare ~i pe piata consumabilelor specifice tehnologiei digitate. "Tuingdor" .STUDII DE CAZ Studiu de caz: Piata executiei de fotografii pentru permisele auto·) Ca urmare a unui act normativ (HG nr. "Tuingdor" . Ca urmare a sesizarilor primite privind posibilele incalcari ale prevederilor Legii Concuren!ei nr. pe de alta parte. C. 98 din 20 iunie 1998 prin ordin al adjunctului ~efului Oficiului Concuren!ei. C. C. pe intregul teritoriu al tarii. C.piata comer­ cializarii aparaturii de videoimprimare ~i piata comercializarii con­ sumabilelor aferente.SRL ~i fotografi au afectat concurenta pe alte doua piete relevante . prin care se acorda exclusivitate S.SRL obtinuse de la Mitsubishi Electric Europe GmbH exclusivitatea distributiei pe teritoriul Romaniei a produselor livrate de aceasta firma. S. 11. Din Raportul de investigatie intocmit de raportorut numit in aceasta cauza rezuita: • Contractul pentru imprimarea de fotografii. la data de 16. Ministerul de Interne ~i Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" (RAPPS) pe de 0 parte. Anterior (5 septembrie 1995) firma S. "Tuingdor" . 1995.SRL ~i Mitsubishi Electric Europe GmbH. 68 din 18 februarie 1999 74 . Of. contract caruia Consiliul Concurentei i-a acordat beneficiul exceptarii pe categorii de intelegeri.SRL in realizarea unei retele de fotografi profesioni~ti. "Tuingdor" . 2111996 pe piata executiei de fotografii. De asemenea. ~i S. 778/1995) s-a decis schimbarea formei ~i con!inutului permisului de conducere auto ~i s-a stabilit termenul de preschimbare a formei ~i permiselor existente In circulatie. 1998 publicata in M.

).> eliminarea fotografilor care nu au acceptat sa cumpere consumabile de la S. a tarifelor SRL Europe GmbH pentru fotografii / art. C.• S. Tabelul I Elementele constitutive ale deciziei Consiliului Concurentei Agentul economic Ilnstitu(ia • • • • • • S. C. In decizia emisa de Consiliul Concurentei este prezentata incadrarea faptelor ~i efectelor actiunilor agentilor economici ~i institutiilor implicate in raport cu prevederile Legii Concurentei nr. C.S. ). "Tuingdor" ­ SRL prin: ). "Tuingdor" SRL a obtinut pozitia dominanta pe cele doua piete.> realizarea de profituri suplimentare de catre S. g) 75 . ). ). 5 alin (1) lit. "Tuingdor" SRL turi paralele prin contractul pentru imprimarea • Mitsubishi Electric Europe GmbH de fotografii. 5 alin (1) lit.> impunerea indirecta a pretului fotografiilor executate de fotografii acreditati.SRL.> controlul pietei executiei de fotografii pentru permise de conducere auto. C. "Tuingdor" ­ SRL ca urmare a abuzului de pozitie dominanta pe piata. C. c) • Limitarea accesului altor distribuitori ~i impor­ • S. • RAPPS • Eliminarea fotografilor care executau astfel de fotografii prin restrictii1e impuse In cadrul contractului pentru imprimare de fotografii I art. A. "Tuingdor" SRL in relatiile contractuale cu fotografii. a) ImPiirtirea surselor de aprovizionare prin aceea SRL Europe GmbH cll. C. ). "Tuingdor" .> impunerea unor clauze abuzive de catre S. 2111996 ~i dispune sanctiunile ~i masurile care sa conduca la restabilirea concurentei pe piete1e analizate.> restrangerea accesului pe piata echipamentelor de videoprintare a agentilor economici concurenti. 5 alin (1) lit. C. "Tuingdor" SRL I art. C. In mod indirect. stabilirea tehnologiei s-a materializat in obligarea fotografilor de a se aproviziona numai de la S. • Manifestarea unui comportament abuziv al S. C. ). "Tuingdor" Mitsubishi Electric RAPPS S. "Tuingdor" Mitsubishi Electric RAPPS Fapta I Prevederi incll/cate din Legea Concurentei Fixarea concertata. Tabelul urmator cuprinde principalele elemente constitutive ale deciziei Consiliului Concurentei. preluand clientii altor doua firme ("Roger Impex" SRL ~i "Mons Medius Investments" .

? Anularea contractelor de concesiune incheiate intre S. d). • Obligarea fotografilor de a incheia. a deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei. C. a). ? Amenzi pentru incalcarea dispozitiilor art. Decizia Consiliului Concurentei contine ~i 0 serie de masuri comple ­ mentare: Obligarea RAPPS de a notifica Consiliul Concurentei toate contractele de exclusivitate incheiate ~i care se afla in derulare. a) ~i b) • S. ci numai rolul de recunoa~tere a provenientei lor. 6 lit. 76 . 6 lit.SRL a~a cum vor fi calculate de Comisia Consiliului Concurentei.SRL • Ministerul de Interne Consiliul Concurentei a stabilit sanctiunile: ? Anularea contractului privind imprimarea in regim de exclusivitate a fotografiilor pentru permisele de conducere auto. g).Tabelul 1 • S. a). pe cheltuiala partilor implicate. C. ? Confiscarea ~i varsarea la bugetul de stat a profiturilor suplimentare realizate de ditre S.Tuingdor" . . ? Publicarea. C. • Clauza privind dreptul unilateral de a nu prelungi contractu1 de concesiune / art. pe Binga contractul de cesiune ~i un contract privind asigurarea serviciilor de service in perioada de garantie ~i postgarantie I art. (1) lit. Partea I. 6 lit. a) • Obligarea fotografilor acreditati de a cumpiira holograme care nu au nici 0 legatura cu procesul de executie a fotografiilor sau cu securitatea documentului. "Tuingdor" ­ SRL Impunerea indirecta a unui pre! mai mare al fotografiilor prin pretul hologramei ~i al hartiei termice impuse prin contractul privind imprimarea de fotografii / art. g) ~i ale art. "Tuingdor" . 6 lit. c). g) Decizii prin care s-a limitat libertatea comertului ~i s-au stabilit conditii discriminatorii pentru activitatea agentilor economici / art. d) • S. 5 alin (1) lit.. "Tuingdor" .Continuare . "Tuingdor" ­ SRL • Clauza privind rezilierea unilaterala a contrac­ tului de concesiune. in termen de 15 zile de la comunicarea el. C . Cuantumul acestor amenzi este stabilit prin Comisia desemnata prin Ordin al Pre~edintelui Consiliului Concurentei.SRL ~i fotografii acreditati de aceasta. 9 alin. C.

in termen de 30 de zile de la comunicare. drept pentru care pHingerea este respinsa ca fiind neintemeiata. in acces gratuit abonatilor Connex la aceste servicii. in funqie de clienti.A. Sesizarea Ministerului Finantelor in vederea efectuarii de verifidiri privind posibilitatea incaiciirii legislatiei vamale ~i fiscale prin sub/supra­ evaluarea pretului hologramelor importate.Sesizarea Departamentului de Control al Guvernului in vederea cerce­ tarii modului in care RAPPS a incheiat contractele de exclusivitate aflate in derulare. Rezolvare. Partile au la dispozitie 0 cale de atac a acestei decizii la Curtea de Apel Bucure~ti . Solicitarea Ministerului de Interne de a ancheta conditiile incheierii Contractului privind imprimarea de fotografii ~i de a comunica sanctiunile aplicate. transmite 0 cerere privind oferta lansata de aceasta societate pe piata serviciilor de Internet. 6 litera c) au rezultat urmatoarele: obiectivul principal de activitate al societatii reclamante este producerea de laminate plate. Stu diu de caz: Certificarea neinterventiei SC Mobifon S.Sectia contencios administrativ. Potrivit art. produse cocsochimice. In concluzie. prin practicarea nor preturi diferite la vanzarea acestuia. datele nu indica existenta unei pozitii dominante. Stu diu de caz: Abuz de pozitie dominanta Printr-o sesizare anonima a fost acuzat comportamentul abuziv al SC Sidex SA Galati pe piata oxigenului lichid. in urmatoarele limite: un cont pentru navigare pe Internet cu acces nelimitat ~i un cont de e-mail cu nume utilizator ales de client. Oferta se refera la servicii Xnet prin linie comutata "dial-up" ~i consUl. Decizia Consiliului Concurentei se comunica piirtilor ~i devine aplica­ bila de la data comunicarii ei. activitatea de producere a oxigenului lichid este 0 activitate secundara -: segmentul de piata detinut fiind de circa 10%. tevi sudate longitudInal. 77 .

• Concentrarile economice sunt supuse controlului Consiliului Concu­ rentei inaintea realizarii efective. Din analiza efectuata a rezultat ca de aceasta oferta au beneficiat abonatii CONNEX GSM care erau deja abonati la Xnet sau nu aveau nici un abonament la Internet. ci doar evitarea efectelor negative pe care anumite grupari economice Ie pot avea asupra mediului concurential pe piata romaneasca sau pe 0 parte a acesteia.6%. Astfel. in ianuarie 2001. deoarece exist a pe piata multi provideri care vor putea oferi preturi rezonabile. avand ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante. detinea 0 cota de 3. de leader.A.3. nu se poate folosi de gratuitatea accesului pe Internet ca sa elimine concurentii ~i ulterior sa creasca preturile. iniaturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piata romaneasdi sau pe 0 parte a acesteia.3. SC Mobifon S. De pe aceasta pozitie. Caracteristici generale Legea nr.Rezolvare. consumatorii sunt avantajati chiar daca serviciul nu este calitativ prea bun .gratuitatea serviciului primand in alegerea acestora. In urma lansarii acestei oferte. • Instituirea unei proceduri de analiza pentm a stabili compatibilitatea operatiunilor care genereaza concentrari economice cu un mediu concurential normal. pe aceasta piata exist au peste 200 de provideri. 21/1996 (Lege a Concurentei) contine caracteristicile esentiale ale reglementarilor in materie. consumatorii avand astfel alternative in alegerea serviciului. SC Mobifon S. Procedura controlului se declan­ ~eaza la initiativa partilor interesate prin efectuarea actiunilor preva­ 78 . Analizand situatia pe piata serviciilor de Internet. 3.2.1. a rezultat ca. Reglementarea concentrarilor economice 3.A. abonati care. daca nu ar fi existat aceasta oferta nu ar fi apelat la un alt provider de Internet. 13 din lege se instituie principiul interzicerii concen­ trarilor economice care. conduc sau ar putea conduce la restrangerea.2.3. a ajuns pe primul 10c pe piata serviciilor de Internet. Prin oferta Xnet.A. la art.datorita numamlui mare de utilizatori . pe plan european: • Instituirea controlului concentrarilor economice nu vizeaza interzi­ cerea acestor operatiuni. Ia momentul lansarii ofertei Xnet.3. iar SC Mobifon S.

3. prin posibiliHitile de derogare de la principiul interzicerii constituie un instrument prin care autoritatile publice pot sa actioneze pentru atingerea unor obiective de politica economica ~i sociala. la art. lipsind incriminarea de natura penaUi prezenta in cazul practicilor anticoncurentiale.J Se situeze peste pragul stabilit de lege in ce prive~te suma cifrei de afaceri a agen!ilor economici implicati. Controlul concentrarilor economice.3.. Obligatia notificarii revine: . • Controlul concentrarilor economice nu are 0 natura represiva.3.3. in celelalte cazuri. Exceptia de la regula controlului o constituie concentrarile economice In care agentii economici implicati nu depa~esc un anumit prag. obligatia notificarii operatiunii pentru concentrarile care depa~esc pragul privind cifra de afaceri a agentilor economici implicati.. se regase~te ~i in legea romana. 16. 3. practicat In cele mai multe legislatii straine ~i prevazut In Regulamentul CEE din 21 decembrie 1989.J Corespunda definitiei legale.2. operatiune de concentrare sa poata face obiectul controlului trebuie sa: .. daca operatiunea de concentrare economica se realizeaza printr-un acord. . In aceasta materie actioneaza numai sanctiunile pecuniare.J Fiecaruia dintre partile interesate.J Agentului economic care a initiat concentrarea.. • Procedura notificarii Legea concuren!ei prevede.3.zute in procedura de notificare. 3. Controlul concentriirilor economice Controlul automat al operatiunilor de concentrare economica efectuat indirect prin procedura notifidirii obligatorii. 79 . Domeniul de aplicare a controlului concentriirilor economice Pentru ca 0 anumitii.2.2. stabilit ca suma absoluta prin insumarea cifrei de afaceri a partilor implicate . .

• Cota de piata detinuta de catre agentii economici in cauza. caracteristieile distributiei. • Alternativele disponibile pentru furnizori ~i utilizatori. care corespund definitiei legale ~i ale diror parti implicate depa~esc pagul privind cifra de afaceri insumata. • Neeesitatea de a mentine ~i de a dezvolta eoncurenta pe piata romaneasca. inlaturarea sau denaturarea aeestei. Aeeste elemente tin. Prin procedura eontrolului eoneentrarilor economice. in general. tinand seama de struetura tuturor pie!elor in eauza ~i de eoncurenta existenta sau potentiala dintre agen!ii economici situa!i in Romania sau in strainatate. Atingerea adusa eoneurentei se poate manifesta prin restrangerea. puterea lor economica ~i financiara. Elementele care se iau in ealeul pentru a stabili incidenta opera!iunii de eoncentrare asupra fune!ionarii pietei sunt extrem de diverse ~i difera de la piata la piala. art. 80 . controlul concentrarilor economice se implete~te cu eontrolul folosirii in mod abuziv a unei pozitii dominante. • Contributia la progresul tehnic ~i economic. de struetura pietii.• Atingerea adusa concurentei prin operatiunea de concentrare economic a Proiectele sau operatiunile de concentrare economidi. • Tendin!a cererii ~i a ofertei pentru bunurile ~i serviciile in eauza. piata relevanta putand fi piata nationaia sau 0 parte a acesteia. conduc sau ar putea conduce la restrangerea. cad sub incidenta principiului interzicerii daca "avand ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante. eontextul international. 14 alin (1)) stabile~te urmatoarele criterii: . legea romana (art. • Masura in care sunt afectate interesele beneficiarilor sau ale consumatorilor. aceesullor la piete ~i la surse de aprovizionare. 13). Pentru a stabili compatibilitatea operatiunilor de eoneentrare cu un mediu coneurential normal. precum ~i orice bariere instituite prin acte normative sau de alta natura la intrarea pe piata. inlaturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piata romaneasca sau pe 0 parte a acesteia" (Legea concurentei. autoritatea publica intervine in faza eonstituirii strueturilor de tip pozitie dominanta. Tabelul 2 prezinta deciziile Consiliului Concurentei in materia concentrarilor economice. Astfel.

e prevederilor 30 de zile de la primirea Poate fi revocata de catre Consiliul legit) Concurentei dacii a fost luata pe notificarii baza unor informatii incorecte sau false Operatiunea notificata cade sub incidenta legii ~i 30 de zile de la primirea Poate fi revocata de catre Consiliul nu exista motive pentru a fi refuzata notificarii Concurentei daca a fost luata pe baza unor informatii incorecte sau false Operatiunea notificata cade sub incidenta legii ~i 130 de zile de fa pnmlrea prezinta indoielile serioase privind compatibilitatea notificarii cu un mediu concurential normal Se creeaza 0 pozitie dominanta in sensul art. cu unele Maximum 5 luni de la obligatiile ~i/sau condi!iile modificari.Tabelul 2 Deciziile Consiliului Concurentei in materia concentrarilor economice Decizia Situatia Termen Observatii Decizie de admitere Decizie de neobiectiune Operatiunea notificata nu contravin. 2111996 . 13 Maximum 5 luni de la Decizia de refuz primirea notificarii din lege Decizia de autorizare Prin operatiunea de concentrare economica nu se Maximum 5 luni de la creeaza ~i nici nu se consolideaza 0 pozitie prirnirea notificiirii dominanta in sensul art. 13 din lege Decizie prin care stabile~te Operatiunea de concentrare economica. ar putea fi compatibila cu un mediu primirea notificarii ce trebuie indeplinite pentru concurential normal autorizarea operatiunii Decizia de deschidere a unei investigatii In urma efectuarii investigatiei decise de Consiliul Concuren!ei In urma efectuarii investigatiei decise de Consiliul Concurentei In urma efectuarii investigatiei decise de Consiliul Concurentei 00 *) termenul "lege" semnifica Legea Concurentei ill.

Pite~ti. Daewoo Auto Trading SRL. C. a rezultat: Piata produsului este piata autoturismelor din clasa "C" medie. A. adoptata in baza OUG nr. pre~edintele Consiliului Concurentei a dispus. Piala geografica este intregul teritoriu al Romaniei. la data de 27 septembrie 1999. a Hotararii de Guvero nr. "Automobile Dacia" . C. ARO Campulung S.S. precum ~i a ~apte agenti economici din industria orizontala romaneasca. Cotele de piata sunt redate in tabelul urrnator: .S. 44511999 privind acordarea de facilitati ~i conditiile de realizare a investitiei la S. in urma negocierii directe cu Fondul Proprietatii de Stat. In vederea formuHirii eventualelor observatii. dupa intrarea in vigoare la 7 iunie 1999. 4711999. Actiuni intreprinse anterior emiterii deciziei Consiliului Concurentei: » Transmiterea Raportului de investigatie (concluziile ~i masurile propuse) partilor implicate. "Automobile Dacia" . Pite~ti. In baza notificarii depuse In numele firmei RENAULT. A. A. declan~area unei investigatii avand ca obiect verificarea compatibilitatii concentrarii economice notificate cu un mediu concurential normal. Of. » Desfii~urarea ~edintei de audiere in Plenul Consiliului Concurentei in care a fost prezentat Raportul de investigatie ~i s-a permis reprezentantilor partilor implicate ~i celorlalti agenti economici interesati *) sa-~i exprime opiniile. prin societatea de consultanta imputemiciHi GIDE LOYRETTE NOVEL a depus la Consiliul Concurentei (5 iulie 1999) notificarea concentdirii economice realizate prin achizitionarea a 50. Contractul de vanzare cumparare s-a incheiat la data de 2 iulie 1999. 203 din 28 septembrie 1999 publicata In M. nr.STUDn DE CAZ Stu diu de caz: Piata autoturismelor Decizia Consiliului Concurentei nr. 67/1999 privind unele masuri pentru dezvoltarea activitatii economice.) Am solicitat ~i am primit aprobarea sa participe reprezentantii legali ai celorla1ti producatori de autovehicule (Daewoo Automobile S. Analizand piata relevanta pe care are loc concentrarea economica. la data de 26 august 1999.) ai Asociatiei Patronale a Producatorilor ~i Importatorilor de autovehicule din Romania. fumizori principali de rep ere ~i subansamble pentru automobile. 96% din capitalul social al S. inferioara ~i piata autovehiculelor uti Ii tare u~oare.A. Craiova. 82 . prin Ordinul nr. 518 din 25 octombrie 1999 Firma RENAULT.

mentinerea unui mediu concurentia1 normal pe pietele relevante. cu respectarea conditiilor EURO 2 ~i. CI Modemizarea utilajelor industriale ~i a gamei actuale de autotu­ risme. in mod cumulativ. chiar daca au preturi substantial mai mari decat cele practicate de Dacia. in masura in care. incepand cu trim IV al anului 2004.Pozitia dominanta a DACIEI se mentine. CI Cre~terea calitatii autovehiculelor produse de DACIA ~i pentru producerea unui autoturism complet nou. ceea ce va ave a ca efect consolidarea mediului concurential pe piata relevanta a autoturismelor din c1asa C "medie inferioara" avand. impact favorabil asupra mediului concurential de piata formate din c1asa A . lara a se intari dupa achizitionarea pachetului majoritar de catre RENAULT. se va face fata cerintelor de ordin calitativ. precum ~i a sistemului de distributie ~i service.7 milioane USD intr-un interval de 5 ani din momentul preluarii.Cotele de piata Piala Firma Inainte de realizarea concentriirii economice: . pentru fumizorii de subansambluri componente pentru Dacia. Considerente care motiveaza decizia Consiliului Concurentei: >. CI Consumatorii au la dispozitie 0 gama larga de produse ~i autovehicule utilitare. a conditiilor prevazute la art.. sunt de 0 cali tate superioara.autoturisme "Mini" ~i din c1asa B autoturisme . in acela~i timp. >. Analizand concentrarea economica prin prisma indeplinirii. CI Pastrarea calitatii de fumizori ~i dupa realizarea concentrarii .small".DACIA .219.RENAULT Prin realizarea concentriirii economice Autoturismelor din clasa "C" medie inferioarii Autovehicule utili tare u~oare 67% 1% 68% 53% 7% 60% Rezulta ca pozitia domin~nta pe piata a DACIEI se va mentine.economice. care. a investitiilor preconizate a se realiza . 14 alin (2) din Legea Concurentei 83 .Prin aceasta operatiune sunt create conditii pentru: CI Continuarea productiei de autovehicule produse de Dacia ~i dupa 1 ianuarie 2000. CI Influenta pozitiva asupra puterii economice ~i financiare a DACIEI. im­ plicit.

C. nu vor fi afectati nici ceilalti producatori interni ~i nici importatorii. in consecinta. --i Posibilitatea ca DACIA sa exporte in tarile Uniunii Europene poate deveni realitate numai dupa inceperea fabricarii noului automobil.774. pe care Consiliul Concurentei Ie apreciaza ca nu contravin dispozi!iilor art. 64 alin (1) paragraful (iii) din Acordul de asociere incheiat de Romania ~i Comunita!ile Europene. "Auto­ mobile Dacia" S. in Raportul de investigatie se concluzioneaza ca. respectiv din contractul incheiat cu FPS. . constand. 33 alin (2) din Legea Concurentei nr. in baza art. opera!iunea de concentrare economica este admisibila deoarece conduce la: ? Ameliorarea productiei. " Pretul noului automobil ce va fi produs de DACIA cu incepere din trim IVaI anului 2004 nu va fi afectat direct de facilitatile acordate. in decalarea cu trei ani a platii TVA ~i cu 65 de zile a platii taxei pentru drumurile pUblice. ? Preturile vehiculelor produse de DACIA vor cre~te. parti la concentrarea economica. 2111996. data care este ulterioara acordarii ajutorului de stat. prevede: o Autorizarea concentrarii economice realizatii prin achizi!ionarea de catre RENAULT a 50. cotnparativ cu cele care ar trebui sa fie practicate. vor plati taxa de autorizare in cuantum de 2. Proiectul DACIA RENAULT a beneficiat din parte a Guvernului Romaniei de 0 serie de facilitati de natura fiscala. 84 . Pite~ti.96% din capitalul social al S. prin raportare la sporul de calitate. ? Realizarea programului de investitii asumat de RENAULT va face sa prevaleze efectele pozitive ale operatiunii de concentrare econo­ mica. o Agentii economici. in principal. 2111996. Ajutorul de stat acordat de Guvernul Romaniei nu afecteaza comertul cu tarile Uniunii Europene ~i are un impact nesemnificativ asupra mediului concurential normal pe pietele relevante din Romania. 51 alin (2) lit. " Ajutorul de stat nu infiuenteaza semnificativ pretul autovehi­ culelor produse ~i livrate pe piata interna. dar aceste cre~teri vor fi mai mici.790 lei. deoarece: " Volumul ajutorului de stat calculat pe intreaga perioada de 5 ani este apreciat ca "mic". in masura in care RENAULT i~i executa obliga!iile asumate. b) din Legea Concurentei nr. 2111996. --i Ajutorul de stat nu are caracter definitiv. A. Decizia Consiliului Concurentei luata in conditiile din Notificarea inaintata de RENAULT. distributiei ~i la cre~terea eficien!ei econo­ mice ~i a exportului.509.nr. in baza art.

Rezolvare.Sectia Contencios Administrativ. 21/1996. 2111996. intrucat Saba Investments (Overseas) Ltd. Saba Investments (Overseas) Ltd. Bacau i~i va mentine pozitia de cvasi-monopol pe segmentul de piata al hartiei de ziar ~i de monopol pe piata hartiilor speciale. In urma specializarii operatiunii de concentrare economica notificate.A. SC Letea S. Partea I. TESTE DE EVALUARE REZOLVATE 1. pe cheltuiala paqilor la concentrarea economica.4. in materia protectiei concurentei economice. Bacau este producator unie pe piata hartiei de ziar ~i a hartiilor speciale.A. 62 alin (1) din Legea Concurentei nr. A) din Legea nr. Consiliul Concurentei a refuzat autorizarea concentriirii economice notificate in baza prevederilor art. putilnd afecta concurenta pe piata in aval. Bacau. SC Letea S. In astfel de conditii.A.o Decizia devine aplicabiHl de la data primirii de catre Consiliul Concurentei a unei copii de pe ordinul de plata al taxei de autorizare. investigalia reprezinta: a) procedura prin care se aduce la cuno~tinta autoritatii concurentei un comportament pe piatii pentru care Consi1iul Concurentei trebuie sa acorde aviz sau sa certifice noninterventia. o Decizia va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 85 . Cipru actioneaza in domeniul mass-media. pe de 0 parte nu a adus argumente prin care sa dovedeasca indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de lege. iar pe de alta parte. Stu diu de caz: SC Letea S. operatiunea de concentrare economica ar fi condus la denaturarea semnificativa a concurentei pe piata hilrtiei de ziar. in urma investigatiei. 51 alin (2) lit. Cipru. decizia poate fi atacata de persoanele interesate la Curtea de Apel Bucure~ti . Cipru a notificat Consiliul Concu­ rentei despre achizitionarea pachetului majoritar de actiuni la SC Letea S. in termen de 30 de zile de la comunicare.A. 3. o Conform dispozitiilor art. Bacau Cazuri solutionate prin decizii urmare investigatiei Saba Investments (Overseas) Ltd. b) procedura specifica de constatare a actelor ~i faptelor in­ criminate de Legea Concurentei.

c) act emis de Consiliul Concurentei ca hotarare in plen. d) stabilirea unei valori minime a nivelului cifrei de afaceri pana la care concentrarile economice nu fac obiectul interventiei autoritatii competente. in materia concurentei economice. in materia concurentei economice. d) stabilirea unei valori minime a nivelului cifrei de afaceri pana la care concentrarile economice nu fac obiectul interventiei autoritatii competente. c) act emis de Consiliul Concurentei ca hotarare in plen. in materia concurentei economice. in legatura cu un anum it act sau fapt privind concurenta. e) acte sau fapte incriminate de Legea Concurentei datorita efectelor asupra concurentei ~i a mediului concurential. d) stabilirea unei valori minime a nivelului cifrei de afaceri pana la care concentrarile economice nu fac obiectul interventiei autoritatii competente. 86 . e) acte sau fapte incriminate de Legea Concurentei datorita efectelor asupra concurentei ~i a mediului concurential. 4. b) procedura specifica de constatare a actelor ~i faptelor incrimi­ nate de Legea Concurentei. 3. notificarea reprezinta: a) procedura prin care se aduce la cuno~tinta autoritatii concu­ rentei un comportament pe piata pentru care Consiliul Con­ curentei trebuie sa acorde aviz sau sa certifice nonintervenpa. c) act emis de Consiliul Concurentei ca hotarare in plen. decizia Consiliului Concu­ rentei reprezinta: a) procedura prin care se aduce la cuno~tinta autoritatii concurentei un comportament pe piata pentru care Consiliul Concurentei trebuie sa acorde aviz sau sa certifice noninterventia. in legatura cu un anumit act sau fapt privind concurenta. in legatura cu un anumit act sau fapt privind concurenta. b) procedura specifica de constatare a actelor ~i faptelor incrimi­ nate de Legea Concurentei. 2. e) acte sau fapte incriminate de Legea Concurentei datorita efectelor asupra concurentei ~i a mediului concurential. reguhz de minimis reprezinta: a) procedura prin care se aduce la cuno~tinta autoritatii concurentei un comportament pe piata pentru care Consiliul Concurentei trebuie sa acorde aviz sau sa certifice noninterventia.

5. materializata in reglementari privind concurenta neloiala. 0 modalitate de corectare a dezechilibrelor economice. in legatura cu un anumit act sau 0 fapta privind concurenta. Politica unui stat de protejare a. b) 1+3+4+5.b) procedura specifica de constatare a actelor ~i faptelor incrimi­ nate de Legea Concurentei. c) 2+3+4+5. 3. in legatura cu un anumit act sau fapt privind concurenta. concurentei economice este: 1. presupune ca accesul agenti10r economici pe piata sa fie liber. Combinatia corecta este: a) 1+2+3+4+5. e) 3+4+5. 6. corespunde unei abordari teoretice in care concurenta este un scop in sine. 2. d) 1+4+5. b) procedura specifica de constatare a actelor ~i faptetor incrimi­ nate de Legea Concurentei. e) acte sau fapte incriminate de Legea (?oncurenlei datorita efectelor asupra concurentei ~i a mediului concurential. 7. In materia concurentei economice. 0 modalitate de corectare a deficienlelor pietei. 3. c) act emis de Consiliul Concurentei ca hotarare in plen. 87 . d) stabilirea unei valori minime a nivelului cifrei de afaceri pana la care concentrarile economice nu fac obiectul interventiei autoritatii competente. c) act emis de Consiliul Concurentei ca hotarare in plen. e) acte sau fapte incriminate de Legea Concurentei datorita efectelor asupra concurentei ~i a mediului concurential. 2. practicile anticoncurentiale reprezinta: a) procedura prin care se aduce la cuno~tinla autoritatii concurentei un comportament pe piata pentru care Consiliul Concuren!ei trebuie sa acorde aviz sau sa certifice noninterventia. . materializata in reglementari care reprima practicile monopoliste. reprezinta orice act sau fapt care corespunde uzante10r cinstite in activitatea comerciala sau industriala. Concurenta eficienta sau practicabila: 1. 0 componenta a politicii industriale. d) stabilirea unei valori minime a nivelului cifrei de afaceri pana la care concentrarile economice nu fac obiectul intervenliei autoritatii competente. 5. 4.

define~te un concept care nu are relevanta pentro prevederile Tratatului de la Roma. al unor masuri eu caracter administrativ. Taxa antidumping: 1. e) 1+3+5. Combinatia corecta este: a) 1+2+5. d) 2+4+5. 6. nivelul acesteia are ea limita maxima suma estimata a reprezenta valoarea subventiei acordate in tara de origine. b) 2+4+5+6. 5. 9. 5. are rolul sa neutralizeze efectul subventiilor asupra pretului produselor importate. se instituie pentro a impiedica importul unor produse in eantitati sau in conditii de natura sa produca sau sa ameninte eu produeerea unui prejudiciu gray produeatorii nationali de produse similare. 3. Combinatia eorecta este: a) 1+2+4. Combinatia corecta este: a) 1+3+5. c) 1+2+4+5. 4. Taxa compensatorie: 1. 88 . are ca rol sa neutralizeze efectul subven!iilor asupra pre!ului produselor importate. reprezinta 0 masura de protejare a producatorilor na!ionali de concuren!a neloiala a produselor importate. e) 1+3+5+6. nivelul acesteia are ca limita maxima sum a estimataa reprezenta marja de dumping. c) 1+3+4. nivelul aeesteia are ca limita maxima suma estimata a reprezenta marja de dumping. presupune ea utilizatorii ~i consumatorii sa beneficieze de un grad satisIacator de libertate in alegerea furnizorului ~i a marfurilor. presupune ca preturile sa fie rezultatul. 3. 4. c) 2+3+5. 8. reprezinta 0 masura de protejare a producatoriior nationali de coneurenta neloiala a produselor importate. in principal. 2. d) 2+4+5. 5. d) 3+6. b) 1+3. se instituie pentro a impiedica importul unor produse in cantitati sau in conditii de natura sa produca sau sa ameninte cu producerea unui prejudiciu gray producatorii nationali de produse similare. nivelul acesteia are ca limita maxima suma estimata a reprezenta valoarea subven!iei acordate in tara de origine. e) 3+4+5. 2. 4. b) 1+3+4.

inlaturarea sau denaturarea concurentei. 2. 89 . prin Ordinul Pre§edintelui Consiliului Concurentei. 4. atat intelegerilor cat §i folosirii in mod abuziv a pozitiei dominante. 4. b) 3+4+6. trebuie sa indeplineasca cumulativ condifiile: 1. 6. 3.10. are statut de institutie de specialitate In materia protectiei concurentei. 5. sa aiba ca obiect restrangerea. adopt a regulamente ~i instructiuni care sunt puse in aplicare. din punct de vedere juridic. sa aiba ca efect real sau eventual restrangerea. 2. sa fie structurate. e) 2+3+5. in urma avizului Consiliului Legislativ. c) 1+3+5. Combinatia corecta este: . are competen!a contencioasa. Consiliul Concurentei: 1. a) 1+4+5. In subordinea Guvernului. sa iasa de sub incidenta regulii de minimis. Pentru ca intelegerile intre agentii economici sau asociafiile acestora sa intre sub incidenfa Legii concurentei. 3. are statut de autoritate independenHi in materia protectiei concurentei. in acorduri exprese sau tacite. numai intelegerilor care au ca obiect sau pot avea ca efect restrangerea. prin emiterea unei dispense de catre Ministerul Finantelor Publice. 2. 3. Inlaturarea sau denaturarea concurentei. inHiturarea sau denaturarea concurentei. sa urmareasca reducerea numarului concurentilor pe 0 piata. 11. c) 2+4+6. 12. adopta regulamente §i instructiuni care sunt puse in aplicare prin Ordinul Pre~edintelui Consiliului Concurentei. 5. 6. b) 1+2+4+5. d) 3+4+5. In subordinea Parlamentului. Combinatia corectii este: a) 2+3+4+6. sa cada sub incidenta regulii de minimis. 3) 2+6. d) 2+3+6. are statut de institu!ie de specialitate In materia protectei concurentei. Beneficiul exceptarii de la principiul interzicerii prevazut de Legea concurentei se acorda: 1.

c) 1+3+5. 13. 1uand in considerare ~i produsele substituibile. Combinatia corecta este: a) 2+5+6. d) 3+4. 6. b) 2+5. Legea concurentei incrimineaza: a) folosirea in mod abuziv a pozitiei dominante pe 0 piata. c) existenta pozitiei dominante. e) 1+4+5+6. b) constituirea pozitiei dominante pe 0 piata. pretul la care produsu1 este oferit. posibilitatea pe care 0 au anumiti producatori. Piata relevanta: 1. Combinatia corecta este: a) 1+4. 5. permite identificarea produselor ~i agentilor economici aflati In concurenta directa. In situatia Indeplinirii conditii1or prevazute de Legea concuren!ei. c) 2+3. reune~te produsu1. 3. 14. 2. agen!ii economici implicati In producerea/comercia1izarea produ­ sului. d) fo1osirea in mod abuziv a pozi!iei dominante pe 0 piata daca agentul economic care detine aceasta pozitie cade sub incidenta regu1ii de minimis.4. caracteristicile produselor. 4. reune~te produsu1 tara a tine cont de produsele substituibile ~i aria geografica pe care acesta se produce ~i se comercializeaza. d} 1+4+5. este 0 no!iune folosita numai pentru a identifica efectele unei concentrari economice. 4. 3. 2. Piata produsului se define~te analizand: 1. pe termen nelimitat. 90 . prin emiterea unei dispense de catre Consiliu1 Concurentei. 5. 5. teritoriu1 pe care sunt localizati agentii economici producatoril comercianti. indiferent daca se recurge sau nu la fapte anticoncurentiale. 15. pre cum ~i piata geografica a acestuia. definirea acesteia este facultativa in aplicarea prevederilor le­ gale privind concurenta. b) 1+5+6. sa poaHi oferi produse substituibile pentru produsul analizat. ca Intr-o perioada rezonabiHi de timp.

d) 3+4+5+7. b) 2+4+7. ca intr-o perioada rezonabila de timp. din punct de vedere economic. 17. 2. 16. omogenitatea conditiilor de concuren!a pe teritoriul identificat. din punct de vedere economic. pretul la care produsul este oferit. Piata geografica se define~te analizand: 1. ca urmare a cererii unor persoane fizice sau juridice afectate in mod real ~i direct de producerea faptelor/actelor anticoncurentiale. sa poata oferi produse substituibile pentru produsul analizat. 5. 5. Reglementarea concentrarilor economice se caracterizeaza prin: 1. d) 3+4+5. e)I+4+5+6. stabilirea ca obiectiv a evitarii efectelor negative asupra mediului concurential a activitatii gruparilor economice. stabilirea ca obiectiv a interzicerii constituirii unor structuri de tip monopol. b)I+3+4+6. c) 2+3+5. la plangerea unor persoane fizice sau juridice care au cuno~tinta de producerea faptelor/actelor anticoncurentiale. Combinatia corecta este: a) 1+2+3+4. 4. c) 3+5+7. cat de acceptabH este producerea produsului analizat. 4. la sesizarea din oficiu numai a Consiliului Concurentei. posibilitatea pe care 0 au anumiti producatori. c) 1+3+4+5. e) 2+5+7. 18. 91 . 3. omogenitatea conditiilor de concurenta pe teritoriul identificat.. 2. 7. Procedura investigatiei in materia protectiei concurentei economice se declan~eaza: 1. pentru un agent economic. 6. pentru un agent economic. la sesizarea din oficiu a Consiliului Concurenlei Combinatia corecta este: a) 3+5+6. caracteristicile produselor. 6. e) 3+4+6. cat de acceptabH este producerea produsului analizat. Combinatia corecta este: a) 1+3+5. 2. b) 1+3+5. 3. la cererea agentilor economici sau a asociatiilor acestora interesati sa obtina maximizarea profitului. la cererea unor institutii abilitate de lege. 7. teritoriul pe care sunt localiza!i agentii economici producatori/ comercianti. agentii economici implicati in producerea/comercializarea produsului. d)2+5+6.6.

Controlul concentrarilor economice: 1. stabilirea unei proceduri de control de ditre Ministerul Finantelor Pub lice inaintea realizarii efective a concentdirii economice. 7. 5. controlul concentrarilor economice se declan~eaza la iniliativa partilor interesate. d) 2+6+9. 6. 19. prin efectuarea actiunilor prevazute in procedura de notificare. 8. 3.3. 9. Defini!i caracteristicile concurentei pe care se bazeaza stabilirea prevederilor legale in materie. 4. e) 2+6+8. b) 1+4+5. d) 1+2+5. 2. 3. nu prevede 0 regula de minimis pentru aplicarea prevederilor legale. 4. iNTREBARI RECAPITULATIVE 1. impactul operatiunii de concentrare economicii se studiaza definind piata afectata. analizeaza efectele proiectelor sau operatiunilor de concentrare economica asupra concurentei pe piata nationala sau pe 0 parte a acesteia. b) 2+4+6+9. stabilirea unei proceduri de control de catre Consiliul Concurentei inaintea realizarii efective a concentrarii economice. 6. in Uniunea Europeanii 92 . deschiderea unei investigatii. c) 2+4+6. se aplica dacii profitul insumat al partilor implicate depa~esc pragul previizut de lege. nu urmare~te stabilirea compatibilitatii operatiunilor de concen­ trare cu un mediu concurential normal. c) 2+4+5+9.5. Combina!ia corecta este: a) 1+3+7+8. presupune obligatoriu. 5. instituirea unei proceduri de control a concentdirilor economice dupa realizarea efecti va a acestora. in toate cazurile. e) 1+3+5. prezenta sanc!iunilor de natura penala. Locul ~i rolul politicii de protejare a concurentei economice in cadrul politicii economice a unui stat 2. instituirea principiului interzicerii concentrarilor economice indiferent de incidenta acestora asupra mediului concurenlial. ci interzicerea acestor structuri. Combinatia corectii este: a) 1+3+4. se implete~te cu controlul folosirii in mod abuziv a unei pozitii dominante.

.> Corelatia BIBLIOGRAFIE Capatana. O.. Purcarea. Alexandru.> Criteriile }. Bucure~ti. Identificati etapele procedurii investigatiei 7. Protectia concurentei economice in Statele Unite ale Americii 3. Clasificati practicile anticoncurentia1e 6.1994. proceduri)" Buletin Economic Legislativ nr.> Decizia Consiliului Concurentei in cazuri concrete de practici anticoncurentiale }. Alexandru. Bucurer. PROPUNERI DE REFERATE 1. }. D. DEZBATERI $1 STUDII DE CAZ politica industriala .> Decizia Consiliului Concurentei in cazuri concrete de concentrari economlce }. Tribuna Economicii. "Pre/uri ~i concurenlii" Editura didactica ~i pedagogica. Dumitrescu. }. T. F.politica in materia concurentei de justificate a practicilor anticoncurentiale }. Purcarea.. jurisprudenlii) " Buletin Economic Legislativ nr. "Concurenta economicii (regimul sanc/iunilor) " Buletin Economic Legislativ nr. Alexandru. }. T.ti. in cadrul operatiunilor de comert exterior 4. M.> Mo~teanu. 88 din 30 aprilie 1996. "Proteclia mediului concurenfial (proceduri. 1992 . C. I III... Alexandru. Bucure~ti. Definiti sanctiunile in materia concurentei neloiale. Alexandru.> Criteriile prin care se stabile~te compatibilitatea opera!iunilor de concentrare economic a cu un mediu concurentiai normal }. 2111996 Monitorul Oficial nr. 3/1998. F.> Mor. R. "Dreptul concurenlei comerciale n. Editia a III a Bucure~ti. Stadiul negocierii dosarului "concurenta" in cadrul negocierilor privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana 2. Editura Lumina Lex.3.. T. vol. T. Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei in materia concen­ trarilor economice 3. }.. }. Bucure~ti. 912000. 711997. Reglementarea concentrarilor economice la nivelul Uniunii Europene 3..7. Concurenta (reglementiiri. Floricel.> Mo~teanu.teanu..> Mo~teanu. institutii. 2000. F. Tribuna Economica. M . A.6. F. Definiti competentele institutiilor abilitate in materia protectiei concurentei economice 5. T. T. Tribuna Economicii.> 93 .. }. Alexandru.....> *** "Legea Concurentei" nr.

pHitit pentru un factor de productie. 4. CONCEPTE CHEIE • cost • cost • cost • cost • cost • cost • cost • cost • cost • cost unitar total partial direct indirect variabil actual istoric fix previzionat • cost contabil • cost economic • contributia • marja • cost standard • pret fundamentatlde oferta • pret negociat • pret de piatii • prag de rentabilitate 4.reflectii opinia managementului privind evolutiile viitoare.3. METODE BAZATE PE COSTURI 4.1.determinat pe baza planului operational ~i stra­ tegic. . . . • utilizarea diferitelor categorii de costuri In fundamentarea preturilor de oferta. . SINTEZE Cost actual Cost bugetat Cost standard Cost planificat 94 .predeterminat pe baza unor conditii normale de eficienta ~i volum al productiei.2. OBIECTIVELE CAPITOLULUI • prezentarea metodelor folosite privind stabilirea preturilor in cadrul intreprinderilor pe baza costurilor.TEMA NR. 4 STABILIRA PRETULUI IN INTREPRINDERI .

inglobeaza toate cheltuielile de productie. ofera informatii privind modul de realizare a activitatii ~i posibilitatile de imbunatatire a acesteia. 95 . in raport cu modificarea volumului productiei.nivelul total nu se modifica. .rezultat dintr-un studiu de inginerie industria1i:i. caracteristici ale materiei prime. eventuale modificari ale preturilor intrarilor (modificarea cursului de schimb valutar. pe termen scurt. Cost real (efectiv) . . este un cost efectiv inregistrat pentru un anumit Costul contabil volum de productie ~i in anumite conditii tehnice. Costul economic .Se stabile~te pomind de la costul contabil asupra direia se opereaza anumite tipuri de ajustari.compus din cheltuieli variabile ~i fixe generate de desIa~urarea activitatii ~i care se repartizeaza asupra produselor pe baza unor chei de repartitie.Cost proiectat Cost total Cost partial Cost variabil Cost fix Cost direct Cost indirect .nivelul total se modifica in acela~i sens cu modificarea volumului productiei.compus din cheltuieli variabile ~i fixe care pot fi repartizafe asupra produselor pe baza unor elemente obiective (consumuri specifice. se elimina cheltuielile nejustificate datorate unor defi­ ciente in aprovizionare (achizitia de materii prime necorespunzatoare). de organizare a muncii. tarife de manopera. . consumuri specifice. sunt luate in considerare modifidirile din perioada curenta fata de perioada baza de calcul. Sursa datelor: ~ contabilitatea .). . nivelul unitar este relativ constant. .stabilit pe baza informatiilor din contabilitatea de gestiune cost rezultat din evidenta contabiHi. modificarea elementelor de fiscalitate).sursa primara ~ studiile de inginerie industriala ~ informatii privind activitati similare Stabilirea preturilor reprezinta un obiectiv important al politicii unei firme atat pe termen lung cat ~i pe termen scurt. tehnologice. .inglobeaza anumite cheltuieli de productie. nivelul unitar este in relatie invers propoqionala cu volumul productiei.

Metode generale - metode bazate - metode bazate - metode bazate de pe pe pe stabilire a preturilor: cerere. o exogene (comportamentul cumparatorului. Pre!urile de oferta ale fieciirui vanzator sunt fundamentate pe baza costului urmand ca pe piata sa se constate care este relatia intre pretul de oferta ~i pretul pie!ei. concurenta.ofertantii cauHi sa studieze cat mai bine piata pe care actioneaza utilizand in acest sens instrumentele oferite de marketing. 96 . In raport cu prioritatea acordata uneia sau alteia dintre cele doua categorii de informatii.pret extrinsec stabilit po mind de la informatiile de tip exogen. nivelul pretului este determinat de raportul cerere-oferta. de regula se lucreaza cu un cost previzionat (antecalculat) rezultand costuri stabilite pentru 0 perioada viitoare. de regula.pre! intrinsec . concurenta.ofertan!ii studiaza rivalii (competitorii) pe pia!a cautand sa obtina cat mai multe elemente privind produsele oferite. Metode bazate pe costuri pomesc de la obiectivul fiecarui ofertant de a-~i acoperi cheltuielile efectuate ~i a-~i asigura obtinerea de profit. pretul stabilit este: . Aparent confruntarea pe piata intre ofertanti are loc la nivelul pretului pentru acela~i bun. In realitate este 0 concuren!a intre costurile fiedirui ofertant. . pretul acestora. conditii de vanzare. experien!a). Reialia cost-pre1. In economia de pia!a.Decizia de stabilire a pretu1ui se bazeaza pe integrarea a doua categorii de informatii: o endogene (costuri. Se opereaza. conjunctura economica). In procesul de fundamentare a pre!ului. Metode bazate pe concurenlii . economiile de scara. Metode bazate pe cerere . relatia cost-volum de activitate . reglemen­ Hirile juridice. costuri.Stabilirea preturilor pe baza costurilor se bazeaza pe teoria obiectiva a pretu1ui construiHi pomind de la interesul ofertantului: prin pret sa-~i asigure acoperirea cheltuielilor ~i in aceasta optica pretu1 trebuie fundamentat pe baza costului luand in considerare ~i 0 anumita marja a profitului.profit.stabilit luand in considerare in primul rand costurile. cu costuri economice nu cu costuri contabile.

. costul trebuie sa inglobeze toate cheltuielile efectuate pentru produsul (productia) respectiv pentru a fi luate in considerare la stabilirea pretului de ofertii. cre~terii • La nivelul pietei (ramura de activitate): . Pomind de la obiectivul prin miirimea profitului ~i considerand un anumit nivel al costurilor se stabile~te rata rentabilitiitii (rata profitului) mai intai la nivelul firmei. astfel incat profitul unitar (TIu): Rn .Multiplele ipostaze in care apare costul ca element de funda­ mentare a pretului • La nivelul firmei (ofertant) - costul este 0 miisurii a efortului produciitorului: in aceastii opticii. firma nu realizeaza niei profit.eostul individual inregistrat de fieeare firma din ramura respectiva. Pe piata intemationalii diferenta de competitivitate dintre diferite produse nationale de acela~i tip provine ~i din diferenta de cost.cost marginal: ofera informatii despre incidenta volumului productiei asupra profitului. .costul eoncurential cost minim inregistrat In ramura respectiva (firma in cauza obtine eel mai mare profit unitar). • La nivelul economiei nationale: In procesul competitivitatii. . . nici pierderi).costul apare ca bazii de cal cui pentru stabilirea profitului: firma l~i propune un anumit obiectiv privind nivelul profitului Intr-o perioadii.rata profit la nivelul firmei: TI Rn x CT . iar apoi la nivel de produs.eostul maxim al ramurii = costul inregistrat de firma marginala (firma al carui cost unitar pretu1. 97 . frrmele nationale sunt interesate de nivelul costului inregistrat de coneurentii lor pe piata intemationala.element de fundamentare a pretului: P CTM + TIu CTM (1+Rn) .cost mediu al ramurii = costul care sta la baza stabilirii nivelului pretului pe piata.

cost marginal. » proiectarea nivelului costurilor ~i veniturilor viitoare pentru diferite nivele ale activitatii. . Studiu de caz: comparatie intre folosirea costului variabil costului total ·in fundamentarea deciziilor Costul variabil ~i a Costul variabil asigura informatii pentru fundamentarea deciziilor privind: » producerea/achizitionarea unui subansamblu (componenta). » Stabilirea pretului Ecuafia de conversie: Rata marjei profitului = capitalul utilizat I cost complet anual x randamentul capitalului » Stabilirea pretului pe baza costului partial Relatia de calcul a pretului Pretul = cost partial + contributia (aportul) Costurile partiale utilizate: cost variabil. Contributia (aportul) trebuie astfel stabilita incat sa asigure acoperirea cheltuielilor necuprinse in costul partial ~i obtinerea profitului. Etape de Iucru: .randamentul capitalului utilizat. » relatia dintre profit ~i volumul incasiirilor.fixarea obiectivului .aplidind 0 cota (pro cent) la costul complet. Marja profitului se poate stabili in functie de atingerea unui obiectiv prestabiIit: nivelul randamentului capitalului utilizat.trecerea de Ia randamentul capitalului la rata marjei profitului. pe baza costului complet Relatia de calcul a pretului: Pretul cost complet unitar + profit unitar Profitul unitar se poate stabili: .utilizand un coeficient multiplicator (k). .partial (reallprevizionat).complet (real/previzionat). . 98 . un cost: .Metodele de stabilire a pretului pe baza costurilor utilizeaza dupa caz. cost direct.

Costul variabil mediu este de 10 u.m.m.m.3400 = .m. iar la sIar~itullunii a patra vinde Intreaga productie detinuta la pretul de 20 u.10200 = . Incidenta fiedirei metode asupra stabilirii nivelului profitului In cadrul fiecarei metode este redata prin exemplul de mai jos.m C 4 (10 + 2000/1 00) x 340 10. ~1 Alegerea Intre stabilirea costului pe baza metodei costului total sau a costului variabil depinde de conditiile particulare In care se afla firma.m. )0.600 = 200 u. C2 = (10 + 2000/100) x 20 600 u. V3 = 40 x 20 = 800 u.m.m.m. II3 = 800 . II = 200 x 3 .. Evaluarea stocului la cantitatea aflata in stoc): sIar~itul ~i cost total unitar la nivelul perioadei analizate fiecarei luni (Si cost total unitar x 99 .m. V4 20 x [3 (100-20) + 100] 6800 u.600 = 200 u.m. iar costul fix este de 2000 u. II4 = 6800 .m.m. In primele trei luni vinde cate 20 unitati/luna la pretul de 40 u.m. Metoda costului total Stabilirea nivelului Incasarilor lunare (Vi pretul x cantitatea vanduta): V I = 40 x 20 = 800 u.lluna. V2 = 40 x 20 = 800 u.Costul total Costul total: )0. II2 = 800 .m. C 3 (10 + 2000/100) x 20 600 u.> nu permite diminuarea importantei costurilor fixe.m.2800 u.200 u.> permite stabilirea profitului In relatie cu volumul productiei volumul vanzarilor.3400 u.m Stabilirea profitului lunar (IIi Vi Cj ) ' (II = LIIJ II I = 800 . Stabilirea costului lunar aferent vanzarilor (Ci x cantitatea vanduta): C I = (l0 + 200011 00) x 20 = 600 u.600 = 200 u.. o intreprindere are 0 capacitate de productie normata de 100 unitati! luna dintr-un bun "X" ~i produce la capacitate timp de 4 luni.

II = 2800 u. Stabilirea costului lunar aferent vanzarilor (Ci CV·I + CF) I C I = (lO x 2000) + 2000 = 2200 u. II 3 800-2200 = -1400 u. sfar~itul Evaluarea stocului la cantitatea aflata in stoc): lunii (Sj = costul variabil me diu x Sl = 10 x 80 = 800 u. Metoda costului variabil Stabilirea nivelului incasari10r lunare (Vj) nu difera fata de metoda costului total.m. 100 . Compararea rezultatelor obtinute: ~ prin metoda costului variabil managementul firmei este informat ­ prin pierderile aferente primelor trei luni .ca a produce lara a avea desfacerea asigurata este 0 decizie cu efecte nefavorabile. S2 == 30 x 160 = 4800 u.m. S 3 = 30 x 240 7200 u.m.m. II 4 = 6800-5400 +1400 u.Sj = 30 x 80 = 2400 u. S2 = 10 x 160 = 1600 u. C2 = (10 x 2000) + 2000 = 2200 u.m. ~ profitul/pierderea la sfa~itul perioadei este aceea~i prin ambele variante.m C 3 (lO x 2000) + 2000 2200 u. II2 800-2200 = -1400 u. pentru a preintampina 0 cerere sezoniera.m Stabilirea profitu1ui/pierderii lunare (IIi) la nivelul perioadei analizate (II): III 800-2200 = -1400 u. pierderile semnalate prin metoda costului variabil nu mai corespund realitatii. S 3 = 10 x 240 2400 u.m C 4 = (10 x 340) + 2000 5400 u.m.m. ~ prin metoda costului total pierderea apare abia in ultima luna ~i are un nivel considerabil.m. Nota: daca stocurile sunt realizate deliberat.m.m.m.m.

pentru acest volum al productiei. care este volumul productiei ce permite realizarea obiectivului privind nivelul cifrei de afaceri. semnifica faptul ca. Se studiaza. 101 . Rata marjei asupra costului variabil (m) este data de relatia: in care: p = pretul v = costul unitar Pragul de rentabilitate este utilizat ca instrument care permite masu­ rarea efectului fluctuatiei pretului de vanzare asupra dfrei de afaceri. pentru diferite nivele ale pretului de vanzare. d . marja asupra costurilor variabile este egala cu costul fix. Q-{k marJa e secuntate: {k in care: Q nivelul vanzarilor previzionate Qo = nivelul vanzarilor care corespund pragului de rentabilitate ~ rata profitului previzionat: Cn in care: CF = CF C. 1C contributia neta la profit costuri fixe specifice ~i Nivelul activitiitii pretu1 Problema 0 reprezinta modul de repartizare a costurilor indirecte asupra volumului productiei in special in cazul in care nivelul activitatii este redus. reprezentand volumul productiei pentru care costurile totale sunt egale cu cifra de afaceri. in raport cu capacitatea normal a de productie. In acest sens se utilizeaza: ~ . Rata marjei asupra costului variabil se stabile~te pe baza ipotezei: proportionalitatea cheltuielilor variabile in raport cu volumul productiei se reflecta in proportionalitatea marjei costurilor variabile in raport cu cifra de afaceri.Pragul de rentabilitate §i pre!ul Pragul de rentabilitate.

relatia de calcul a pretului (P) este: P = (1 + m)x CT Q o in care: m = marja neta a profitului CT = cost total Q = volumul productiei se utilizeaza in cadrul Metoda "Target rate of return pricing" ramurilor de activitate in care firma care detine 0 pozitie dominanta pe piata impune pretul pe piata respectiva in raport cu obiectivul sau in ce prive~te randamentul capitalului utilizat.yi concurentii. Tatiana (coord). • metoda "Target rate of return pricing" (stabilirea marjei in raport cu randamentul dorit al capitalului utilizat). op. In aceasHi situa!ie pretul este dat de rela!ia: pre! cost unitar direct previzionat + marja previzionata unitara Calculul marjelor Cele mai utilizate marje ale profitului sunt: m .l 06-1 07 ** Pentru 0 prezentare mai larga a se vedea Mo. tinand cont de fluctua!ia nivelului activitatii.rata marjei pe baza costurilor totale m' rata marjei pe baza cifrei de afaceri k rata sub forma de coeficient multiplicator. 2000.108-112 102 . Marjele sunt calculate: • pentru activitatea totala ~i pe produs. Tatiana (coord).teanu. Bucure~ti. • ca marimi absolute ~i relative. p. cit. Metode de stabilire a preturilor ** in cadrul obiective1or strategice ale politicii de pre!: • metoda "Mark-up Pricing" (adaugarii la cost). p. • metoda marjei asupra costului variabiL Metoda "Mark-up Pricing" . * Mo~teanu. Prefuri . EDP.solu!ie avansata in literatura de specialitate (modelul Neil Dorward) * recomanda 0 absorb!ie mai ra!ionala a costurilor indirecte in pre!UI produsului.

Ed. In aeest caz se pome~te de la relatiile: (1) conditia de maximizare a profitului: I1rnax: ~ = ern (2) relatia incasare marginala .pret elasticitatea cererii in func!ie de pre!: R. a se vedea ~i studiul de caz prezentat de aplicatii practice ~i studii de caz la disciplina Preturi Bucure~ti.Relatia de ealeul a pretului: P=-(1+m) CT Q m = marja neta a profitului Metoda marjei asupra costului variabil * stabile~te pretul pornind de la cost partial (eostul variabil unitar) ~i stabilind marja astfel incat asigura aeoperirea eosturilor fixe ~i obtinerea profitului. A II a. 1999. EDP 103 . 54-78. eaz in care se obtine 0 solutie eompatibila cu teoria marginalista. =PX(l+. * ~i Tatiana Culegere de concurenlii. J In care: e elasticitatea eererii in raport cu pretu1 ~i (3) ipoteza egalitatii intre costul variabil unitar (v) eostul mar­ ginal: (4) relatia de stabilire a pretului pornind de la eostul variabil unitar: p = v (l+m) In care: m = maIja asupra costului variabil unitar Mo~teanu. Relatia de ealeul a pretu1ui (P): P = (1 +m) v v = eostul variabil unitar m = maIj a asupra eostului variabil MaIja se poate stabili in funetie de elasticitatea cererii. p.

nivelul preturilor sau alti factori relevanti. » costuri standard curente pot fi realizate in conditii de eficienta. care trebuie atinse in conditii de eficienta. sunt mai freevent utilizate deoarece pot motiva eomportamentul angajati1or. . 104 . ~ l+m I de unde rezulta: e =--.sau m =--­ m l+e Costurile standard: v costuri predeterminate. Costurilor standard sunt adecvate pentru intreprinderile ale caror activitap se constituie dintr-o serie de actiuni comune ~i repetate. Costurile standard sunt folosite ca sistem de referinta in analiza eosturilor efective.stabilite pe baza costurilor minime care sunt posibile in cele mai eficiente conditii posibile.!:. sunt rar folosite deoareee sunt imposibil de atins. Tipuri de costuri standard: » costuri standard de bazii sunt valabile pe perioade lungi ~i constituie baza de comparatie pentru costurile efective. • folosirea date lor din studiile tehriice care analizeaza fiecare operatie cerutii de realizarea unui produs. de materiale ~i manoperii.) e (l + m)(l + =v I e = 1.Dacii se scrie relatia (1) in functie de relatiile (2) ~i (3) se obtine: I (5) pel + -) = v e Inlocuind in relatia (5) pretul prin expresia din relatia (4) se obtine: vel + m)(1 + . costuri "tinta". Modalitati de stabilire a costului standard: • folosirea datelor din perioadele trecute pentru a estima consumul . identificandu-se abaterile eeea ee permite apoi stabilirea masurilor ~i a raspunderilor. » eosturi standard ideale . devin in­ utile in conditiile in care se modi fica tehnologiile. in tabelul urmator este prezentat modul de ealcul al abaterilor eosturilor efective in raport eu costurile standard. Abaterile pot fi favorabile sau nefavorabile.

3. productia planificata rata costurilor indirecte fixe standard RcIFS RcIFS Hll numar de ore de mund planificate • o VI 3.Qp) (Hs .. Costurilor indirecte fixe totale RcIFS) - CIF e ! .4 .2. Costurilor indirecte fixe (Hs .He 2.ts CIFp . Pretu1ui materiilor prime ~i materialelor (P s . crt. Costurilor salariale totale (Qe • C s) .He) (Hs .2. Productivitiitii muncii 3..1.1. Tarifului pentru manop era 2. materialelor (Ms ...Stabilirea abaterilor in raport cu costurile standard Nr.CSe (ts .2.Me) ..CIFe (Qe .He) . 1..te) .Hp) (Qe • RcIFS = numar ore de munca standard pentru productia efectivii = costuri costuri indirecte fixe planificate indirecte fixe efective CIFp C1Fe Qp RCIFS 3.CMe Semnificapa notapilor Qe = productia efectiva Cm = costul material standard unitar CMe costuri materiale efective PS = pre! standard Pa = pre! actual Me = cantitate de materii prime l..1. Abaterea Costurilor materiale totale Formula de calcul (Qe • Cm) . Productivitatii muncii 3.Ps Ms = cantitatea standard de materii prime pentru productia efectiva Me = cantitatea efectivii de materii prime consumate Cs = costul saladal standard unitar CSe = costuri salariale efective ts = tarif orar standard te tarif orar efectiv He numar ore efectiv prestate Hs 2. Nivelului costurilor indirecte fixe 3. Folosirii capacitiitii . Consumului materiilor prime.Pa) • Me ~i materiale cumparata 1.

ms) EVe IDr ms Ve Vs = marja profitului = volumul unitar real marja profitului unitar standard = volumul standard al cantitatii vandute standard al cantitatii vandute I 5.Vs) ms I . crt. Productivitatii muncii 4.2.CIV TIe .2. Nivelului marjei unitare (Hs He) Rc. Abaterea Costurilor indirecte variabile Formula de calcul CIVp ­ CIVe Semnificatia notatiilor CIV p = costuri indirecte variabile planificate pentru volumul efectiv al producliei CIVe = costuri indirecte variabile efective RcIVS 4.1. Marjei vanzarilor totale 5.TIp TIe = profitul total efectiv TIp = profitul total planificat I (IDr . Volumului marjei vanzarilor - (Ve .1. Costurilor indirecte variabile 5.vs = rata costurilor indirecte variabile standard (Qe • R CIVS ).o 0\ Nr. 4.

costuri indirecte: repartizate asupra produsului pe baza unei cote de 200% aplicate asupra salariului direct.m.1h . pre! de intrare 47 u. Se cere: 1) stabiliti pretu1 de vanzare planificat ~i pretu1 efectiv 2) identificati abaterile ~i cauzele acestora.materii prime consumate: .lkg • materia prima B: 3 kg la pretul de 50 u.Volumul vanzarilor: 15000 unitati de produs .m.lh . Rezolvare: L Stabilirea pretu1ui de vanzare planificat ~i a pretului efectiv 107 .200 u.m.salarii directe: 5 h cu un tarif de 30 u.manopera: 67200 h.volumul vanzarilor: 14000 unWiti de produs .pret de vanzare: mai mare cu 15% fata de nivelul planificat .lkg . Folosirea costurilor standard fnfundamentarea deciziilor la nivelul fntreprinderii Pentru 0 finna care produce un bun "x" sunt disponibile unnatoarele date privind luna martie din anul n: • Planificat: .4. .m.materii prime directe: • materia prima A: 5 kg la pretu1 de 100 u.Costuri standard unitare .costuri indirecte: 4.m.lkg . pre! de intrare 120 u.190.materia prima A: 68600 kg.m. • Realizat: . tarif mediu: 32 u.lkg .m.Pretul: calculat pentru a pennite obtinerea unui profit de 25% la pretul de vanzare.materia prima B: 44100 kg.4. A PLICA TIl $1 STUDll DE CAZ 1.

300 10.750.1.05 153.505.u.250.30 1687.973.500.000 500 7. Abaterile realizarilor efective de la marimile standard sunt stabilite in tabelul de mai jos 108 .700 2.232.000 150 2.190.700 8.000 2.072.05 498. Costul de productie efectiv Materii prime ~i materiale directe .materia prima A (consum specific x pre! = 5 x 100) .500.000 · · • Salarii directe (m. Profit (rata profitului la pre! x cost standard = 25/(100 ­ 25) x 1100) 367 5.00 148.000 1.150.500.10 6./bun Total 1.2.645. Realizat 2.000 9.95 736.000 1. Pre! de vanzare (cost standard + Profit unitar) 1467 2.400 l 16.304. 1.05 588.materia prima B (44100 x 47114000) 1188.ore x tarif = 5 x 30) Costuri indirecte (salarH directe x cota standard 150 x 200%) 300 4.200 • · • • • Salarii directe (67200 x 32114000) Costuri indirecte (4190200: 14000) Pre! de vfmzare (pre! planificat x 115%) Profit (pre! vanzare cost efectiv) II.3.1.m.materia prima A (68600 x 120/14000) .materia prima B (consum specific x prel = 3 x 50) 150 2.400 4.000 1100 650 16. Standarde Costul de produclie standard Materii prime ~i materiale directe .60 299.250.

Pa) • Me = (50-47) • 44100 = .1. lnfluenta nefavorabilii de 134400 u.m . 14000-68600). l.05-1100 587.10~000 + 35000 2.2.75000) 60 = .Hp) RcIS (67200 . Costurilor salariale totale (Qe. Produetivitafii muneii 3. crt. Consumului materiilor prime Materia prima A: ~i materialelor (Ms Me). Abaterea Costurilor materiale totale Mod de calcul (Qc • C~) .67200) 60 = + 168000 Influenta favorabila de 309800 u.Cle = 4500000 4190200 = + 309800 (Hg He) RcIS = (70000 .2.m. Tarifului pentru manopera 2. Costuri indireete 3.m. Folosirii eapaeitiitii (He .Vp ) llls = (14000 -15000) • 367 = .mg) • Ve = (587.367000 .1204700 Observatii Influenta nefavorabila pe total de 1.ore/produs Influenta nefavorabilii 15000·5= 75000 2. Produetivitatii muneii 3. Volumului marjei vanzarilo (Ve . 1.134400 (H g He) • is = [(5 • 14000 .Abaterile realizarilor efectiv de la marimile standard Nr.1239700 u.05 lnfluenta nefavorabila o 4. Ps=(5.05-367) • 14000 = + 3080700 Influen!ii favorabila ~ = pre! efeetiv . 14000-44100)· 50 . (ts ­ te) • He = (30 32) • 67200 .m CIll .46800 10 4.2.m.m Materia prima B: (P s .m lnfluenta fa vorabila RcISIh = 200 % • tarif standard = 200% • 30 = 60 70000 Hs Qe • nr.ore/produs = 14000 • 5 Hp = Qp • nr.67200) • 30] == + 84000 Influenta favorabila de 84000 u. Ps=(3.m.m. Influenta favorabilii pe total de 35000 u.50400 Influenta nefavorabilii la nivelul eosturilor salariale de 50400 u. Nivelului maIjei unitare (m r .CMe = (14000 • 650) 10304700 = .132300 u.pret standard = 1687. 100=+ 140000 Materia prima B: (MS-Me).1. 1239700 u. Cs) CSe"" [(14000 • 150) .1. Pretului materiilor prime ~i Materia prima A: materialelor (P s Pa) · Me = (100-120) • 68600 .2150400] = .1.2.1372000 u.

000 .000 .300 kg.500 .lkg.asigurari sociale 3. Stabiliti incidenta accepmrii acestei comenzi asupra nivelului profitului realizat in luna respectiva.amortizari 1. 45. iar alte costuri variabile inregistreaza 0 cre~tere cu 25% pentru orele suplimentare. la pretul de 875 u.000 .000 . livrarea pentru luna mai a. Rezolvare: II = RT CT in care: II = profitul RT = incasari totale CT = costuri totale 110 . astfel: angajatii sunt platiti cu un spor de 30%. iluminat. Producatorul poate onora comenzi sup limentare. Incidenta volumului producpei ~i a pretului asupra nivelului profitului Un agent economic producator de produse alimentare i~i desface produsele printr-o retea de mici comercianti la pretul de vanzare de 1000 u. care au 0 incidenta asupra costurilor.materii prime ~i materiale directe . in mod curent. Pentru productia curenta agentul economic inregistreaza urmatoarele costuri: mn u. incalzire 300 .intretinere. in proportie de 80%.m.alte costuri variabile 5.m. a 25. Capacitatea de productie de care dispune este de 100 tIluna care este utilizata.alte costuri fixe Un mare distribuitor Ii propune.m.c.lkg. in limita a maximum 40 t/luna.salarii directe 15. in vederea stabilirii unei colaborari viitoare.Total abateri favorabile: 309800 + 168000 + 2713700 = 3191500 nefavorabile: 1204700 + 50400 + 468000 = 1723100 total: 1468400 Profit efectiv: Profit planificat + Total abateri = 5505000 + 1468400 6973400 ­ 2.000 4.

m. Acceptarea comenzii suplimentare genereaza modificarea costurilor variabile. suplimentara care se realizeaza in limita capacitiitii proiectate. inciilzire + aite costuri fixe 73. In aceste conditii: CT2 CV' + cV" in care: CV' = costuri variabile aferente paqii din comanda suplirrientara care se realizeaza in Iimita capacitatii proiectate (Q = 20. 22.000. Incidenta acceptarii comenzii suplimentare asupra costurilor variabile unitare (salarii ~i aite costuri variabile) trebuie analizata distinct pentru: partea din comandB. 102.137.RT = RT) + RT2 in care: RT I = incasari din vanzarea productiei curente RT2 = incasari din livrarea comenzii suplimentare RT) RT2 = Q). iluminat.000 kg) CV" Costuri variabile aferente paqii din comanda suplimentadi care implidi ore suplimentare (Q" 5.lkg Q Q Q Q 562.000 u.137.300 • 875 = 80.000 • 1.500 h.25 + 37.000 u.50 111 . partea care determina efectuarea de ore sup limentare.m. respectiv.800.m.000 Q2 • P2 = 25.75 u.500 u.m.50 + 56.50 + 187. CT = CT 1 + CT2 in care: CT) == costuri aferente productiei curente CT2 = costuri aferente comenzii suplimentare Materii prime ~i materiale directe + Salarii directe + CT I Asigurari sociale + alte costuri variabile + amortiziiri + intretinerea.300 kg) CV'= CVM • Q' CVM = Mpd + Sd + As + Acv = 843. PI = 80.m.

din care: (mii buc) 15.alte costuri variabile (mii u.m.amortizare (mii u.100 .materii prime directe (mii u. Determinati: 1.m.m.500 Costuri totale.125 u.125 u.m.2.cheltuieli de desfacere (mii u.462.) Pretul de vanzare este stabilit adaugand 0 marja de 35% asupra costului total. NiveIuI pretului stabilit conform metodei stabilite la punctul 1.125 u. 2.m.200.m.) .050 . Metoda de stabilire a pretului care permite realizarea obiectivului stabiIit.25.) 950 . StudiiIe de prospectare a pietei evidentiaza 0 elasticitate a cererii in raport cu pretu1 de .salarii directe (mii u.909.50 + 56.3 + 37.784. 3.25 u. Presupunand acceptarea unei comenzi suplimentare de 20.m/kg CV" 4. 3.50 + (187.375 u.5 • 1.) 4.000 u.200 2.25 = 926.) 5.m.m.cheltuieli intretinere ~i iluminat (mii u.m. Incidenta practicarii noului nivel de pre! asupra volumului vanza­ rilor ~i a nivelului profitului realizat.m. CT2 = 21.m.000 kg ar rezulta un profit de 11.) 1. in paraiel cu maximizarea contributiei produsului la acoperirea costurilor fixe ~i la obtinerea profitului.584. comparativ cu situa!ia initiala.800 700 .25) • 1. CT = 95.m. Agentul economic i~i propune sa utilizeze 0 metoda de stabilire a pretului care sa tina cont ~i de elasticitatea cererii.500 u.300 . ar fi realizat un profit de 6. Q" CVM" = Mpd + (Sd + As) • Isd + Acv • IACV = = 562. Dadi agentul economic nu ar fi acceptat comanda suplimentadi. 112 .553. Metode de stabilire a prepdui Un agent economic care produce un bun omogen realizeaza la nivelul unei luni urmatorii indicatori: Volumul vanzarilor (mii buc) 3.CV" CVM". I1 = 6.

113 . agentul economic trebuie sa sporeasca volumul vanzarilor. 3.mlbuc. Nivelul pretului: - In situatia initiala: P = C (1 + m) in care: P = pretul conform metodei utilizate initial C cost total unitar m = marja asupra costului total unitar C = CT/Q = (CV + CF)/Q = 4.30 u.mlbuc P = 5.1(1+ e) = 0. Utilizand aceasta metoda agentul economic ar trebui sa practice un pret mai redus cu aprox. se poate realiza prin utilizarea unei metode e stabilire a pretului pe baza costului partial in acest caz. 5.40 u. Po Q1 = 5. Pentru a-~i atinge obiectivul in materie de profit in cazul practicarii noului pre!.8 P' = 4. 24% fata de situatia initiala.80 u:m.Rezolvare: 4. m = . a costului variabil unitar ~i a stabilirii marJel (contributiei) in raport cu elasticitatea cererii in functie de pret.In cazul adoptarii noii metode: P' = v (1+m) in care: P' = pretu1 conform metodei propuse v = costul variabil unitar m = marja asupra costului variabil v = CV IQ = 2.400 buc.lbuc. in conditiile date. . Cre~terea volumului vanzarilor este permisa de existenta unei cered elastice pe piata respectiva.m/buc. Pentru a stabili volumul vanzarilor putem utiliza: (1) formu~a elasticitatii cererii in raport cu pretu1: LlQ = ec x Qo x LlP = 1900buc. Obiectivul stabilit e agentul economic.46 u.

Stabiliti pe baza datelor din tabelul de mai jos: Unitiili de factori variabili ~ Produetia (bue) q)~ 114 50 75 100 125 150 4000 6500 8200 10000 11000 I ? I I . conform tabelului de mai jos: Situatia Initiala Utilizare formula (1) Utilizare formula (2) Nivel profit mii u.m.m.a utilizarea unei unitari de factor variabil genereaza cheltuieli de 30.46-5400+6450) = 4026 mii u.(CY)+CF) = 5400 .m.80 .m RTI .15050 = 5250 mii u./bue pretul 5250 4026 6408 3500 5400 6628 4.4.000 u.llunar.(2. Q (hue) Observatii prelul == 5.40 u./bue n n\(I)= RTo CTo = 3500 x5.m.4. TI 1(2)= RT) u.m. Acest lucru rezulta ~i din nivelul profitului.m. Costurile fixe ale firmei sunt evalu­ ate la 700000 u. deoarece varianta (2) de calcul se justifica prin faptul ca suntem in prezenra unei modificari semnificative a prerului.(2) formula elasticWirii . 0 intreprindere estimeaza c. PROBLEME PROPUSE 1.40 .46-6628+6450) 6408 mii 4.are: QI-QO/~-Po ec = -""---"­ Q1 +Qo ~ +Po Inlocuind in formula de mai sus obtinem: Q 1 6628 buc. (CY)+CF) = 6628 .80 u.4.llunar.40 . Utilizarea celor doua variante de cal cui s-a Iacut din motive de ordin didactic.m.(2.

0 intreprindere produce un bun "Z" pentru care sunt disponibile. care este profitul obtinut ~tiind ca volumul productiei vandute la acest pret corespunde capacitatii proiectate. Costul variabil unitar este de 500 u. • Realizat: . I h . Stabiliti incidenta asupra semnalelor primite de managementul firmei privind nivelul profitului in cazul in care pretul se stabile~te pe baza metodei costului total. 2.lkg o materia prima B: 2 kg la pretul de 500 u.Pretul: calculat pentru a permite obtinerea unui profit de 15% la pretul de vanzare .m. iar la sfiir~itul perioadei vinde intreaga productie detinuta la pretul de 1200 u.m. b) nivelul pretului in conditiile in care intreprinderea folose~te pentru determinarea acestuia 0 maIja de 20% aplicata asupra costului total.m.Volumul vanzarilor: 500 unitati de produs .m.m.JIJ1 \ ~a .lluna. c) nivelul pretului in care situatia utilizarii unei marje de 40% asupra costului variabil. In primele patru luni vinde cate 500 bucati/luna la pretu1 de 800 u. respectiv.Costuri standard unitare: .m.#.500 u. I kg .75. pentru luna martie.a) nivelul productiei care corespunde capacita!ii de productie pro­ iectate.2./ costuri indirecte: repartizate asuora produsului pe baza unei cote de 150% aplicata asupra salariului direct./ salarii directe: 7 h cu un tarif de 750 u.000 u.pretul de viinzare: mai redus cu 5% fata de nivelul planificat 115 . .lkg o mat~ria prima C: 1 kg la pretu1 de 2. iar costul fix este de 500./ materii prime directe: o materia prima A: 3 kg la pretu1 de 1...p. in conditiile in care elasticitatea cererii in functie de pre! pe piata este de . urmatoarele date: • Planificat: .Volumul viinzarilor: 550 unitati de produs . anul n.. 0 intreprindere are 0 capacitate de productie normata de 1000 bucali/luna dintr-un bun omogen "Y" ~i oduce la capacitate timp de 5 luni.m.500 u. a costului variabiL 3. ce volum de productie ar putea vinde in aceasta situatie.m.

m. 116 .A.lkg .. CiUin Oprea./ materia prima C: 715 kg. ed./ materia prima B: 1045 kg.costuri indirecte: 4. pre! de intrare de 1. 1999. Colin Drury Management and cost accounting.lkg . a II-a. Metodele de stabilire a pretu1ui pe baza cererii ~i a concurentei versus metodele de stabilire a pretului pe baza costurilor.m. Editura Didactica ~i Pedagogica.lh ..materii prime consumate: ..300 u. Bucure~ti. b) identificati abaterile ~i cauzele acestora.lkg . 2000 ). Mo~teanu Tatiana (coordonator) Cufegere de aplicalii ~i studii de caz fa disciplina "Pre/uri # Concurentii ". R. pre! de intrare de 2. Bucure~ti. BIBLIOGRAFIE )... Se cere: a) stabili!i pre!ul de vanzare planificat ~i pre!ul efeciv..000 u.450 u.6. pre! de intrare de 560 u. Mo~teanu Tatiana (coordonator) "Pre/uri ~i concurenlii"..m..m. Editura Didactica ~i Pedagogica. ). 4.m./ materia prima A: 1760 kg. tarif mediu: 800 u.manopera: 3685 h. ed a II-a.200. Studiu comparativ privind statutul costului in contabilitatea de gestiune ~i in activitatea de stabilire a pretu1ui... TEME PROPUSE PENTRU REFERATE $1 STUDII DE CAZ ~ ~ ~ Metode de stabilire a preturilor la firma .

TEMA NR. 5 FUNDAMENTAREA ~I ACTUALIZAREA PRETURILOR DE OFERTA . CONCEPTE CHEIE • Analiza a costurilor proiectate • Actualizare a pretului de oferta • Dreapta a bugetului (a izocostului) • Harta a izocuantelor productiei • Maximizare a productiei pentru un cost dat • Minimizare a costului pentru 0 productie determinata • Maximizare a profitului pe seama utilizarii factorilor.1. 5. • Asigura i'ntelegerea modului de reflectare a valorii de i'ntrebuintare in nivelul ~i corelatiile dintre preturi. • Explica incidenta impozitelor indirecte ~i a subventiilor asupra preturilor. • Pune in lumina legatur~ dintre acumularile bane~ti ~i pre! focalizandu-se in mod deosebit profitul ca element al pretului de vanzare. 117 . OBIECTIVUL CAPITOLULUI • Permite dobandirea notiunilor privind modelele fundamentale de fundament are ~i actualizare a pretului de oferta de catre producator.2. in conditiile constrfmgerii resurselor • Reflectare a valorii de intrebuintare in pretul produsului • Tehnici ale analizei valorii acumulari bane~ti • Profit-element al pretului de vanzare • Subventii • Spirala inflationista • Blocaj al preturilor • Blocaj al veniturilor si al cheltuielilor. 5.

As = cotizatii la ajutorul de ~omaj. Sb = salarii directe brute. combustibil sau energle. Mr = materialele recuperabile obtinute in procesul de fabricatie a produsului. SINTEZE o Actualizarea costului de producfie sub influenfa factorilor endogeni exogeni Pentru fiecare perioada de contractare a unui produs sau ori de cate ori apar modificari substantiale in elementele determinante ale costului.• Evidenliaza impactul complex al inflatiei in fundamentarea nivelului ~i structurii preturilor. 5. energiei ~i combustibililor: Mpia = Mpio x Ipi llo sau Mpia = Mpio+ Nlpio X (Ipi llo . AC = alte cheltuieli. dispozitive ~i verifica­ toare. 118 .100)/100 In care: i = tipul de reper de materie prima. • Actualizarea poate avea in vedere influenta urmatorilor factori: 1) Modificarea preturilor materiilor prime. materialelor. CIFU = cheltuielile de intretinere ~i functionare a utilajelor. material. din import).3. subansamblu. se refundamenteaz~ pretul de oferta prin luarea in considerare a influentelor provocate de catre factorii specifici costului in interiorul pretului. CAS = contributii la asigurarile sociale. CG =.Mr) + (Sb+CAS+AS) + CIFU + CSS + SDV + AC + CG in care: Ct = costul total pe unitatea de produs. CCS = Cheltuielile comune ale sectiei. cheltuieli generale ale intreprinderii. SDV = valoarea cheltuielilor privind scule. • In cadrul calculatiei pe articole de cheltuieli costul total pe produs se stabile~te dupa relatia: ~i Ct = (Mp . Mp = materiile prime ~i materialele directe (din tara.

din doeu­ mentatia anterioara a pretului. eoreetate eu influenta produe­ tivitatii muncii.Mpia Mpio Ipi llo valoarea materiilor prime. actualizata in funetie de modifiearea preturilor. adaosuri la salariile brute (majorari. 5) Modifiearea productivitatii muncii: S'b = Sb x 100I±Mw a a 100 unde: S'b a salariile brute aetualizate. ajutorul de ~omaj aetualizat. pe tip de repere "i". salariile brute direete inainte de aetualizare. pe tip de rep ere "i". indieele de modifieare a pretu1ui materiei prime "i" in perioada in care se efectueaza actualizarea fala de perioada In care s-a efectuat ultima ea1culatie. 119 . renegocieri. sporuri). valoarea materiilor prime. eontributii1e la asigurarile sociale aetualizate. 3) Modifiearea proportiei recuperarii materialelor: Mria = Mpia x cota actualizata 4 )Modifiearea salariilor brute direete: Sb a ~ Sb o + AdSb CSAa = Sb a x cota CAS a AS a = Sb a x cota AS a unde: Sb a Sb o AdSb = CAS a AS a salariile brute direete actualizate pe produs. 2) Modifiearea indicilor de utilizare a materiilor prime (Va) fata de indicii anteriori (Vo): sau unde: M'pia = valoarea materiilor prime aetualizate influentate de indieele de utilizare aetualizat Via' Vio indicii de utilizare a materiei prime "i" inainte de aetualizare (0) ~i in momentul aetualizarii C) .

PP a pretul produeiitorului aetualizat ITa = profitul aetualizat PRa = Cta + (Cta x r/lOO) + TVA = PP a + TVA unde. PRa = pretul eu ridieata (de faeturare) aetualizat TVA = Taxa pe valoarea adiiugata Propoqia modifieiirii pretului de ofertii: Ipp PPa = --x100 PPo PRa PRo IpR = --x100 Dreapta bugetului (sau a izocostului) .ansamblul combina/iilor posibile ale Jactorilor de Produclie pe care producatorul are posibilitatea sa Ie ob/ina sub constriingerile de resurse ~i preluri ale Jactorilor de produclie date.Mria) + Sb a + CAS a + AS a + AC a + CIFU a + CCS a + CGa unde (a) simbolizeaza aetualizarea elementelor din formula (Ct).CCS.CG): Cota de eheltuieli indireete = Cheltuieli indirecte totale actualizate x 100 Baza de repartizare totala actualizata Concluzie: Cta = (Mpi a .± Mw = abaterea indieelui produetivWilii muncii de la 100% 6) Modifiearea eotelor de eheltuieli indireete (CIFU. 120 . Indieele eostului total aetualizat falii de nivelul anterior este: ICalO = Cta/Cto x 100 oJerta negociabi/ o Actualizarea pre/ului de PP a = Cta + TIa unde.

Ji produs in intervale diferite sau pe destina/ii (pie/e) diferite.file marginale divizate prin preturile factorilor considera/i. Ro 1Tl = .Ji nici chiar in pre/ul aceluia. ca marime relativa nu cre.Izocuanta reprezinta ansamblul combina/iilor factorilor produc/iei care permit ob/inerea aceluia. Elasticitatea substitutiei factorilor reprezinta varia/ia inprocente a intensita/ii utilizarii factorilor de produc/ie in urma unei varia/ii in procentajul dat al nivelului marginal al substitu/iei sau ceea ce este echivalent cu pre/urile relative Valoarea. multiplicatorul lui Lagrange masoara suplimentul de produc/ie care decurge din legatura acesteia cu constriingerea bugetara. La echilibru (optim) raportul productivita/ilor marginale ale factorilor este egal cu raportul pre/uri/or factorilor.) este egal cu raportul constant dintre Productivita.Ji nivel al produc/iei. Relatiile de dimensionare a profitului: 1) In etapa de fundamentare a pretului de oferta: 1To = CA x Ro/100 PPo= CA + 1'Co 2) In etapa de stabilire a pretu1ui pietei: Rl = PP l . ca valoare de schimb.Ji intreprinderi . Rl t:.in conceptia analizei valorii reprezinta suma efectelor sau a avantajelor tehnice care potfi ob/inute de un produs prin urmiitoarele aspecte: ca valoare de intrebuin/are. ca valoare estetica. Profitul cuprins in pretul de vanzare al producatorului.i maximizeaza profitul atunci ciind productivitatea marginala valorica a fiecarui factor este egala cu pre/ul sau.CA 1Tl /CA x 100. F' x IF'y = px/py Multiplicatorullui Lagrange (A. ca valoare economicii. Producatorul i.Jte uniform fa/a de baza de determinare (costul) in pre/urile tuturor produselor aceleia. .

5. negociere (1).5 3834.7 140 5850 877.8 2. 7. CA costul anteca1culat pe produs. Materiale recuperabile (se scad) Salarii brute directe CAS CIFU CCS Cost sectie CG Total cost complet 15 57 110 122 . 4.7 42 549.2 Inflatia ca fenomen monetar inseamna exces de masa monetara in raport cu cantitatea de bun uri $i servicii care fi asigurii acoperirea.5 4727.1. 5.anteca1culatia de fundamentare a ultimului pret de oferta: Nr. Articole de calculatie % Materii prime ~i Valori (Cto) lei materiale directe 20000 0.Ro In care: profitul din pretul produsului in etapele precizate . R2:F. CP = costul postcalculat pe produs.RI :F. blocajul veniturilor $i cheltuielilor. Crt. in acest scop economi~tii din intreprindere au la dispozitie urmatoarele informatii: . 1.CP R2 = 1t2/CP x 100. 3. 8. 9. APLICATII SI STUDII DE CAZ 1.4. ~i vanzare (2)' PP = pretul de vanzare negociat de producator.3) In etapa vanzarii produselor: 1t2 PP 1 . Un producator dore~te fundamentarea pretului unui produs in conformitate cu mutatiile din interiorul ~i exteriorul intreprinderii sale.2 rata rentabilitatii pe produs in etapele precizate 1(0. in lupta impotriva inflatiei pot fi avute in vedere patru strategii: blocajul preturilor. blocajul cheltuielilor publice. RO.I. 6.de fundamentare(o).6 7400 37822 12. blocajul monedei.

7. 3.9 materiale directe 0.8 lei 56 808. 6. Valori(Cto) Articole de calculatie Materii prime ~i Valori (Cta) % - % lei 20 000 140 5850 877. 4. C. MPa = Mpo x Ip M'Pa 2.9 4255 100 047. b) pretul de oferta al produsului !?tiind ca in perioada de baza rentabilitatea a fost 10% !?i se dore!?te mentinerea aceleia~i mase a profitului pe produs.44 10 a) 1.89 la 0. Proportia materialelor recuperabile ereste la 0. 4. Indieele produetivitatii muncii scade eu 40%. Indicele de utilizare a materiilor prime ereste de la 0. 8.8%. CCS scade la 98%.89/0.8 4255 46 804.9 10 644 95 792. 3. 5.rt. 7.5 12. 1. ea urmare a renegoeierii eontraetului de munea salariile erese eu 15% 5.94.7 6 442.5 1 883. Rezolvare: Nr.Se inregistreaza urmatoarele modificari legate de variatia produqiei ~i a pietei: 1. indicele pretului fiind Ip 300%.5 3834. Proportia CAS plus contributia la ajutorul de ~omaj este stabilita la 20%. 9.7 42 549. 6. Preturile materiilor prime cresc.2 11 076 85 148. 2. = 60 000 x 0.6 7400 37822 4727.5 MPa x cota aetualiz.5 480 9 418.5 4.7 - 2...8 20 57 98 15 57 110 12. Se cere: a) actualizarea eostului.8% = 480 . 10 11 Materiale recuperabile (se scad) Salarii brute directe CAS CIFU CCS Cost secfie CG Total cost complet Profit Pret 0. Mra 20 000 x 3001100 = 60 000 MPa x UofUa = 60 000 x 0.94 = 56 808.

Crt.44% ICa/o = 95792.88 1a 0. Antecalculatia de pre! pentru un produs este urmatoarea: Nr. 6. 7.3. 124 . 8. Articole de calculatie % Valori (Cto) lei Materii prime ~i materiale directe - 100 000 700 33 000 4950 21 252 41 745 200 247 26 032 226279 2. 5.Elementele care impun actualizarea costului sunt urmatoarele: Indicele de utilizare a materiilor prime scade de la 0. 4.5 x x (100 +40)/100 = 9418.5 cota actualiz = 9418.9 r n = 42551 95792.7 4. CAS a = Sba no Cto x rn:o =42549. Sb a = Sb o + AdSb S'b a b) 5850 x 1.9/46804.76% 2.13% IPa/o = 1000047.92 1a 0.5 x 6727.7 - 15 56 110 13 9.8 Pa Cta + no 95792 + 4255 = 100 047.86 Coeficientul de recuperare a materii10r prime refolosibile scade de la 0. 1.9 = 4.8 + 4255 406804.5 201100 = 1883. profitul din pretul de oferta precum ~i noul pret de oferta ~tiind di se dore~te mentinerea accesai rata de rentabilitate pe produs.9/42549. 3.8 x 10% = 4255 Po Cto + no 42549.90 Productivitatea muncii scade cu 8% CAS se modi fica de la 15% 1a 17% Cota de repartitie a CIFU s-a redus 1a 55% Cota de CG cre~te 1a 14% Pe baza acestor elemente sa se calculeze costu1 actualizat.8 = 224. . Materiale recuperabile (se scad) Salarii brute directe CAS CIFU CCS Cost seclie CO Total cost complet 0.15 = 6727.7 = 213.

5. crt Artico1e de ca1cu1atie Materii prime ~i materia1e directe: din care: . 9. 7. Pret de productie 125 . Profit 12. 6.indicele de cre~tere a preturilor la materiile prime este 130% .2 120 SDV 10. 5.85 la 0.materii prime ~i materia1e din import Materia1e recuperabi1e (se scad) Sa1arii brute directe CAS CIFU CCS Cota de modele Cost sectie CG 13. 6.Pretul concurentei pe piata (inclusiv cota de TVA .semi fabricate ~i servicii prin cooperare . 15 59. 8. Crt.Productivitatea muncii creste cu 4% . 7. 3.Indicele de utilizare a materiilor prime creste de la 0. 8. 3. Artico1e de ca1cu1atie % Va10area 0 lei 271 627 27 924 4188.86 - 2.4 394 165. .8 I. Total cost comp1et II. 10 11 Materii prime directe Sa1arii brute directe CAS CIFU CCS Cost sectie CG Total cost comp1et Profit Pretu1 produciitoru1ui 15 59.2 110 .3.88.4 457 231. 0.4 63 066.6 32 353.6 19 010. Antecalculatia de pret a produsului X se prezintii astfel: Nr. Se cere actualizarea costului ~i a profitului din pretul de oferta cunoscand antecalculatia aflata la baza pretului actual ca ~i unniitoarele modificiiri: Nr. 4.pe care 0 considerati cea in vigoare) este de 596 700 lei.4 10 ~i % Mii 1ei/buc 3830 1618 166 34 394 59 268 544 160 5221 700 5921 592 6513 I. 4. 4.8 355 104 11 16 39 061. 9.Cota CAS ~i contributia la fondul de ~omaj reprezintii 32% .

Care sunt ipotezele de lucru pentru modelele de calcul economic privind optiunile posibile ale producatorului in raport eu costul.4% la 12%.· " Elementele pe baza carora se face actualizarea costului sunt: .5.Cheltuielile cu SDV -urile se reduc cu 17% .Cota de repartizare a CCS s-a redus de la 120% la 115% .940. in functie de utilizarea factorilor de productie? 4. Ce sunt ~i cum se individualizeaza acumularile bane~ti din pret? 8. 5. .89 la 0. Explicati in ce mod inflatia intervine in fundamentarea nivelului ~i structurii preturilor 126 . .2 la 57%. Ce este ~i ce masoara multiplicatorul Lagrange in cadrul modelelor de la intrebarea anterioanl? 5. Care sunt principalii factori care determina modificari ale costului? 3.CAS se modifica de la 15% la 20%. 7. . Care sunt efectele a~ezarii impozitelor indirecte in pret? Dar cele ale acordarii unei subventii? 10.indicele de utilizare a materiilor prime creste de la 0. a) Pe baza acestor elemente sa se actualizeze costul total profitul ca ~i pretul de oferta ~tiind ca se dore~te pastrarea aceleia~i mase a profitului.Cota de repartitie a CIFU s-a redus de la 59.Cota de CG se reduce de la 13. Care sunt factorii care influenteaza nivelul profitului ~i al ratei rentabilitatii in pret? 9. care este pretul de factura? b) Calculati indicele modifidirii costului total ~i cel al pretului ~i comentati rezultatul.86 la 0.Productivitatea cre~te cu 5% .coeficientul de recuperare a materiilor prime cre~te de la 0. iNTREBARI CHEIE 1. Care este utilitatea ~i care sunt obiectivele analizei costurilor proiectate pentru fundamentarea pretu1ui de oferta? 2. Cum se justifica reflectarea valorii de intrebuintare in nivelul preturilor? 6. Prezentati principalele tehnici ale analizei valorii utilizate in fundamentarea preturilor ~i explicati aplicabilitatea lor.93 .

b)l +2+3+6. 127 . c) productivitatile marginale ale factorilor sunt egale cu preturile factorilor. 2. Orice produeator dispunand de un volum limitat de resurse R. d) modificarea ratei de rentabilitate pe produs. TESTE DE AUTOVERIFICARE 5. a) 1+2+3+4. Maximizarea productiei pentru un cost dat. c) identificarea unei seari de intervale a optiunilor care include ~i marimile neadecvate ~i cele excesive. d) exista egalitatea productivitatilor marginale ale factorilor cu preturile factorilor. tn cazultn care produditorul opteaza pentru maximizarea productiei pentru un cost dat. la echilibru( optim): a) raportul productivitatilor marginale ale factorilor este egal cu raportul preturilor factorilor. e) modificarea cotelor cheltuielilor indirecte. 2. Maximizarea costului pentru 0 productie data. ale combustibililor ~i energiei. Echilibrul produditorului sub influenta modifidirilor din structura preturilor factorilor de produc!ie. b) evaluarea pe variante a parametrilor ~i a cheltuielilor cu care se pot ob!ine. d) 3+4+5+6. c) modificarea indicelui productivitatii muncii. Minimizarea costului pentru 0 productie determinata. 4. tn condi!iile constrangerii resurselor. Care dintre urmatorii factori nu determina modificari ale costului: a) preturile materiilor prime. 3. b) produsul productivitatilor marginale ale factorilor este egal cu produsul preturilor factorilor. Maximizarea costului pentru 0 productie maxima. e) productivitatea marginala a factorilor este mai mica dedit preturile factorilor. pe baza principiului resurselor limitate. Maximizarea profitului pe seama utilizarii factorilor. Care din urmatoarele nu este 0 etapa a apliearii metodei matricei combinex: a) analiza obiectivului pentru stabilirea condi!iilor cerute. e) 1+3+4+6 4. 5. b) modificarea consumurilor de materiale ~i energie. c) 2+3+5+6.5.6. tn conditiile unor preturi ale factorilor de productie date poate opta pentru: 1. 3. 6. folosita pentru evaluarea varia!iilor raportului de dependenta costuri-parametrii.

Supor­ tarea impozitului indirect se face de catre consumator.7. Prin acordarea unei subventii de catre guvern curba ofertei se deplaseaza in sus (spre stanga) datorWi scaderii preturilor ~i cre~terii cererii. e) tabelul combinex 5. e) Infla!ia este intretinuta ~i prin factori previzionalL Raspunsuri: I-d). Prin acordarea unei subventii de catre guvern curba ofertei se deplaseaza in jos (spre dreapta) datorita scaderii preturilor ~i cre~terii cererii. 2. 7. Suportarea impozitului indirect se face de catre producator. 6. A~ezarea unui impozit indirect asupra unui produs determina deplasarea curbei ofertei in sus (spre stanga) datorita cre~terii pretului corespunzator unei cereri mai mici. TEME DE CERCETARE 1) Identificati masurile intreprinse in Romania pentru reducerea inflatiei in ultimii cinci ani ~i comentati efectul lor. Care dintre afirmatiile urmatoare nu este corecta: a) Indicatorii care masoara inflatia sunt: indicele general al pretu­ rilor. e) 1+3+5 6. 128 . raportul d'intre masa monetara ~i produsul intern brut. 2-a). c) 1+3+7. a) 2+4+6. 5-e).d) un ansamblu de factori de ierarhizare masurabila care sa reprezinte contributia adusa de fiecare din variabilele de optiune la conditiile cerute. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte: 1. 4.3-b). b)2+4+7. Suportarea impo­ zitului indirect se imparte intre producator ~i consumator. 5. 3. A~ezarea unui impozit indirect asupra unui produs determina deplasarea curbei ofertei in jos (spre dreapta) datorita cre~terii pretului corespunzator unei cereri mai mici. b) Rata inflatiei constituie un factor care trebuie luat in consi­ derare in programele de protectie sociaUi. d)I+3+6. c) N evoia de resurse financiare ale statului poate conduce prin emisiune la cre~terea cantitalii de bani peste nevoile reale ale circula!iei monetare care atrage dupa sine cre~terea inflatiei d) Inflalia ca fenomen monetar inseamna exces de bunuri ~i servicii in raport cu masa monetara care ii asigura acoperirea. 4-c). gradul de erodare a monedei nationale in raport cu valutele libere convertibile. 6-d) 5.

lonete . Mo~teanu. Explicati mecanismul prin care blocajul veniturilor ~i al cheltuielilor poate duce la conflicte sociale. Paris.> ). Care ar fi utilitatea practicii a calculului elasticitiitii substitutiei factorilor? BIBLIOGRAFIE ). D.Alexandru. ce miisuri sunt de intreprins. M."Pre{uri ~i Concu­ renta ". Floricel. Mo~teanu. Editure Economica. C.> ). Frois . Bucure~ti 1976 T. F."Economie Politique".A. ) cercetati evolutia nivelului impozitelor indirecte din pretul ultimilor cinci ani ~i identificati cum a evoluat cererea pe piata romaneasca. 1988 M. Mc. Vuta. Bucure~ti 2000 T. 1.. EDP. Rudiger Dornbusch . Bran . Editura Economicii. Economica. comentati rezultatele constatate."Economia valor. Crum "Ingineria valorii "."Intermediate Price Theory Analisys. C.1984 P. Paris.Culegere de aplica{ii practice ~i studU de caz la disciplina "Pre/uri ~i concurenla ". benzina.> ). Graw-Hill Book Company 1981 C."Fixation du prix de vente des produits industriels ". trad engl.> ). Gisser .> ). Bucure~ti 1995 L. Bucure~ti.> ).. Bucure~ti. . Issues and applications ". editia a III-a. EDP.> ). Editure Economics."Microeconomie ". 5. Editura Academiei."Comportamentul procesului de formare a pre{urilor". tutun etc . Dumitrescu. Dumitrescu..w. 1976 M. Stanley Fisher.2) Pentru un agent economic considerati doua produse ~i examinati factorii care au afectat miirimea elementelor de structura a preturilor in doua perioade de contractare succesive. Floricel. F.8.> David Begg. ".. Chavalier . TEME DE REFLECTIE . Editura Tehnicii. 3) Pentru un produs cu cerere inelasticii (a1cool. 4* Edition. 2. D. Paris 1990 G.> ). Alexandru . 1999 129 .

SINTEZE Relatia dintre noutatea produselor ~i pretu1 acestora innoirea productiei modificarea structurii acesteia.TEMA NR. grupe de produse ~i produse. care poarta denumirea de "produs etalon". similar ca valoare de intrebuintare. OBIECTIVUL CAPITOLULUI Capito lui i~i propune sa explice incadrarea preturilor noilor produse in nivelul general al preturilor produselor existente. fabricat in tara sau provenit din import. prin corelarea cu pretul unui produs reprezentativ din aceea~i grupa de produse. 6.3. 130 .1. 6 METODE DE FUNDAMENTARE SI CORELARE A PRETURILOR PRODUSELOR NOI . pe ramun. 6. subramuri. CONCEPTE CHEIE • • • • • • • • • • Calculatie pe articole de cheltuieli Valoare de intrebuintare Inginerie a valorii Matrice de interactiune a parametrilor Matrice combinex Scala standard a raportului costuri-parametri Matrice a costurilor functiilor Diagrama de distributie ABC Produs etalon Spor de efect 6.2.

iar aceste estimari trebuie sa cuprinda inca de acum aprecieri asupra vitezei de perisabilitate a notei distinctive a produsului considerat. neesentiale ~i nu aduc avantaje deosebite nici produditorilor.valoarea de. confirmate de beneficiari -)0 produsele la care modificarile sunt minime. Folosirea unor noi materii prime -)0 Produs nou = produsul care se obtine cu modificari constructive sau functionale esentiale sau care reprezinta un nou tip sau model dedit produsul existent.uiui nouiui produs -)0 estimarea cererii -)0 precizarea strategiei de promovare a produsului -)0 alegerea canale lor de distributie Estimarea cererii -)oeste mult mai dificil de realizat pentru produsele cu un grad ridicat de noutate deoarece acestea se afla in afara experientei consumatorilor. -)0 pentru un produs nou este necesara analizarea urmatoarelor aspecte: . desen. Diversificarea structurii sortimentale a produselor prin reproiectare: imbunatatirea performantelor valorii de intrebuintare a acelora~i produse -)0 produse in intregime noi. intrebuintare ~i utilitatea pe care consumatorii 0 acorda acestuia. din punct de vedere constructiv ~i functional 2). astfel ca acesta sa fie atractiv din punct de vedere economic pentru cumparatori. cu alt numar de proiect. -)0 Strategii de fundamentare a pretului noilor produse pe piata concurentiala Etape in stabilirea pre. schita.Cai de infaptuire: 1). 131 . precizat pe un interval de admisibilitate. ordinul de marime pentru pretul produsului. Nu se pot considera produse noi: acelea care nu prezinta caracteristici diferite. nici beneficiarilor -)0 produsele care sunt asimilate ~i fabricate ~i de alte unitati -)0 produsele care se executa sub alta denumire.

volumul vanzarilor la care poate spera producatorul pentru diferite valori ale pretului. separat pentru venitul net. separat pentru costuri. Corelarea preturilor inlatura mecanicismul ~i arbitrarul in stabilirea preturilor.incadrarea preturilor produselor noi in scara preturilor produselor similare existente. astfel incat aces tea sa exprime cat mai fidel raporturile dintre valorile de intrebuintare ale produselor ~i dintre costurile de productie. la toate formele lui de manifestare ~i a~ezare in pret. Comparatiile presupuse de corelare se efectueaza in mod obligatoriu atat pentru valoarea de intrebuintare prin parametrii tehnici-functionali ~i constructivi..reactia la pretul vizat din partea producatorilor ~i a vanzatorilor produselor inlocuite prin noul produs. Preturile mari in prima perioada.respectarea corelatiilor necesare din interiorul preturilor ~i dintre preturile produselor. pe elemente primare de cheltuieli sau pe articole de caleulatie. impotriva cgncurentei. al caror nivel ~i structura au fost confirmate de piata. 132 . ! Decizia de lansare in productie va fi adoptata numai in masura in care exista siguranta ca totalul costurilor legate de introducerea noului produs vor fi acoperite inainte de momentul in care acesta sa devina un bun eomun. iar concomitent eheltuieli mari de reclama ce vor fi recuperate prin e~alonare in perioadele urmatoare 2. u~or de inloeuit eu altuL Producatorul care lanseaza produsul nou --j ereare a pietei pentru acest produs --j politiea de pret pentru acoperirea costurilor inainte ca libertatea sa in stabilirea pre!urilor sa se restranga --j strategii: 1. cat ~i al preturilor. Prin corelare se stabilesc preturi in apropierea preturilor existente. . . cat ~i pentru elementele structurale ale pretu1ui noului produs. protectoare. Preturi mici inca de la inceput care sa actioneze ca 0 bariera eficaee. al nivelului general al preturilor in economie. Prin corelare se urmare~te: . Continutul ~i necesitatea coreHirii preturilor Produsele noi sunt comparabile cu cele existente pe piata atat din punet de vedere tehnie.

sa aiba cerere. Metode de corelare a preturilor 1. in concordanta cu tendinta realii a evolutiei preturilor pe piata externii. Tdisaturile produsului etalon I. pretu1 produsului etalon sa se aile intr-un raport corespunzator cu preturile produselor din grupa. cuprins in planul de productia al unei intreprinderi in perioada in care se proiecteaza noul produs e). adica sa aiba aceia~i parametricuantificabili. b). sa fie de fabricatie curenta. Corelarea preturilor in cadrul grupelor omogene de produse prin barem. unicat) d). b). Corelarea prin compararea parametrilor valorii de intrebuintare a produselor 2. se actualizeaza preturile externe mai vechi cu ajutorul indicilor de escaladare (sau de regresie) a preturilor. sa faca parte din aceea~i grupa de produse. aceea~i valoare de intrebuintare. pretu1 extern al produsului etalon trebuie sa fie rezultatul ultimei tranzactii sau al unei tranzactii recente. reperelor fizice. Produsul eta Ion din productie interna: a). pretul pe unitate de efect uti1 sa fie aproximativ egal cu eel a1 ce10rlalte sortimente din grupa. sa aiba 0 pondere apreciabila in productia intreprinderii fata de a1te produse din grupa 1). Produsu1 eta Ion provenit din import: a). rentabilitatea sa fie cea mai apropiata de media grupei. 2. cu care se pot compara noile produse in vederea fundamentarii ~i stabilirii preturilor acestora. caracterul productiei produsului eta10n sa corespunda cu caracterul productiei noului produs (serie mare. sa fie eel mai apropiat de nou1 produs din punct de vedere al parametrilor tehnico-functionali ~i calitate. 133 . pieselor. c). serie mica. Agregarea preturilor subansamble10r. coeficient de calcul sau integrarein seria de preturi existenta 4. Corelarea prin compararea costurilor sau metoda calculatiilor 3.Alegerea unui produs etalon ~i folosirea acestuia in operapunile de corelare a preturilor Produsele eta Ion sunt produse similare existente in productia indigena sau provenite din import.

Pretul rezultat din calcul in cadrul acestei metode este de fapt pretul maxim al noului produs. etc). ca pret al noii valori de intrebuintare. deci elemente constructive cu totul noi fata de produsul etalon. pretul. sub forma coeficientului de echivalenta a parametrilor. Utilizarea metodei de corel are presupune alegerea unui numar minim de parametri sau elemente care se compara pentru fiecare produs.pretul noului produs. pentru ca ulterior sa se foloseasca 0 serie de procedee de reducere a lor la 0 expresie unica (metoda coeficientilor de importanta. metoda punctajului. acestea se vor adauga la pretul corelat cu valoarea de intrebuintare comparabila. Pn .pretul produsului etalon. nu asigura cre~terea eficientei econo­ mice la beneficiari prin folosirea produsului nou.Corelarea preturilor pe baza valorii de intrebuintare. determinat pe baza parametrilor valorii de intrebuintare. Daca produsul nou prezinta dotari suplimentare. analizate critic: Pn = Pe • Kc • ids' sau Pn = Pe • Kc + chds in care: ids' chds = indicele dotarilor suplimentare sau cheltuielile cu dotarile suplimentare in raport cu produsul etalon. un coeficient me diu de corelare notat Kc. Pe . Pretul unui produs. Astfel. Aceasta corelare se realizeaza prin compararea parametrilor tehnici-constructivi ~i functionali ~i se folose~te pentru produsele a caror valoare de intrebuintare este determinata de acelea~i caracteristici tehnico-constructive ~i la care raportul dintre parametri trebuie sa stea la baza raportului dintre preturile produselor in cauza. se determina prin relatia: Pn = PexKc in care: Kc coeficientul mediu de corelare. cre'scand proportional cu cre~terea valorii de intrebuintare a produsului. metoda cheilor de echivalenta. ci Ie asigura la efect uti I egal cheltuieli egale cu cele determinate de folosirea produsului vechi sau 134 .

r'e negoclabzl x 100 Cn(max) P negociabil P . prettIl negociabil al noului produs: P negociabil = Pe + Pe(Kc I)! a sau P negociabil = Pn (Pn Pe a)' in care: P negociabil = prettI l noului produs delimitat prin repartizarea spo­ rului de efect intre producator ~i cumparator.etalon. tehnica noua nu este mai economicoasa de cat cea mai veche. calculat pe baza ratei profitului din pretul etalonului. ~i delimitarea sporului de efect util stabilit ~i cuprins in pretul maxim (Pn max).x . lIa raportul de impartire a sporului de efect util cuprins in pret intre producatori ~i beneficiari. 100 Xl- in care: Pea = pretul actual al produsului etalon Cea costul actualizat al produsului etalon r' e = rata profitului. De asemenea. deci. Se determina. iar beneficiarii nu sunt cointeresati innoire. urmand ca ea sa se regaseasca ca efect economic propagate la beneficiari. z negoclab'l xr'e . ~i propoqia care nu se va cuprinde in acest pret. astfel. fata de costul complet de productie actualizat (adus in conditii comparabile cu noul produs) al acestuia. ca proportie a profitului in pretul actualizat al etalonului.-Cea 100 = r 'nt. Metoda va cuprinde. ca raport intre proportia ce se va reflecta in prettIl producatorului.. nu asigurii 0 ieftinire relativa a produselor. In acest fel. . Astfel: Pea . ca parte ce revine producatorului. 135 . pentru a-I cointeresa la innoire. e-IO Pea . Profitul minim se va putea obtine ca diferenta intre nivelul pretului astfel determinat ~i costul maxim. in cadrul metodei de corelare pe baza compararii para­ metrilor se procedeaza la stabilirea profitului minim ce va trebui asigurat in pretul noului produs.

Compararea parametrilor unii cu altii dupa enuntul "care este mai important" (po ate fi inlocuit dupa caz cu: mai bun. in cele ce urmeaza. liniile si coloane contin aceiasi parametrii (elemente. Metoda matricelor de interactiune presupune trei faze distincte: . Se stabilesc elementele componente ale celor doua liste.analiza combinatorie. In aceasta etapa a analizei combinatorii este inclusa completarea matricei. comuna. In cazul matricelor "patra­ tice". iar in cazul matricelor "dreptunghiulare" liniile Si coloanele contin serii diferite. Se fac aprecieri asupra rezultatelor obtinute prin asociatiile dintre termenii matricei. precum si sensul sau importanta acestora.evaluarea solutiilor. faptul ca permit 0 cercetare sistematica a interactiunii dintre doua liste de fenomene care iau nastere lntr-o clasificare cu dubla intrare. Acestea pot fi ordonate sau nu dupa 0 anumita caracteristica. caracteristicile ei.enumerarea sau intocmirea listelor. yom exemplifica pe scurt. determinarea absentei sau prezentei relatii10r dintre termeni. caracteristici). A A B C I B C D I D Etapa 2. Etapa 3. Ele au drept caracteristica esentiala. Etapa 1. care permit 0 cercetare a conexiunilor dintre elemente. . etc) duce la un numar de decizii pozitive care poate fi verificat dupa cunoscuta formula din teoria combinarilor: 136 . Avand in vedere gradul ridicat de extindere al acestei metode in analiza valorii Si in studiul relatiei valoare de intrebuintare-pret. in cadrul unei probleme practice date. preferat.Un interes deosebit pentru fundamentarea parametridi a deciziilor de pret sunt matricele de interactiune. .

folosite pentru a evalua variatiile factorilor. care sa reprezinte contributia adusii de fiecare din variantele de optiune la coditiile cerute.. un ansamblu de factori de ierarhizare masurabila.. obtinandu-se un coeficient de ierarhizare care asigura 0 mai mare exactitate procedeului. dit ~i cele excesive . ' ~ .. 0 metoda de evaluare bazata pe principiul resurselor limitate: o scara de intervale limitate . elemente ale functiilor. Punctul nodal al metodei combinex este completarea tabelului cu acela~i nume. Aceasta metoda cuprinde: analiza obiectivului pentru stabilirea condi­ tiilor cerute. Schema generalizata a matricei combinex poate fi reprezentata astfel: Variante de opt iune Parametri Ponderi Xl X2 X3 AI b ll ZII a2 a3 Cifrii de merit zi YI Y2 Y3 b l2 z12 bn Zt3 b21 Z21 b22 Z22 b23 Z23 z2' b31 z31 b32 z32 b33 z33 z3 Notatiile simbolizeaza: xI' x2' .. care serve~te in acela~i timp ~i pentru alegerea variantei celei mai favorabile.. ai' a2' ..ponderea importantei elementelor xl . ' xm .. n = numarul termenilor seriei () Ierarhizarea parametrilor poate fi stabilita ~i prin calcularea ponderilor acestora fata de totalul deciziilor. xmin ansamblu..functi i.·' Yn ..D=nx(n 1) 2 in care: D numarul de decizii (+).. tabelul combinex. YI> Y2'. Utilizarea matricei combinex In fundamentarea prelurilor Metoda matricei combinex poate fi folosita la fundamentarea preturilor produselor noi pe diferite variante de optiune.. definite pe baza relatiei tehnic-economic sau pentru diferentierea preturilor produselor noi pe trepte de calitate. parametri. elemente constructive sau produse supuse alegerii.. 137 ..variante de proiect.care exclude aUlt marimile inadecvate..

care constituie "conditia cea mai putin favorabila dar corespunzatoare" pana la o limita superioara care constituie "conditia optima ce poate fi realizata in practica". elementelor. pe baza diferente10r de cheltuieli de productie antecalculate. dar corespunzatoare. care merge de la limita inferioara. zn cifre de merit pe variantele de optiune YI' Y2'·····.notarea combinata prin produsul dintre nota de apreciere (b) ~i ponderea importantei (a). propor­ tionaUi. Punctul limita maxima al searii este 90 ~i indica conditia foarte buna.. Nota 91 indica deja excesivul. Scara apreciativa standard cuprinde notari cuprinse intre 90 (900) ~i 70 (700)... Scara apreciativa cea mai utilizata este scara liniara. 0 performanta notata cu 90 nu reprezinta maximul absolut. respectiv conditia cea mai putin favorabila. ce trebuie exclus din calcule.. Corelarea preturilor prin compararea costurilor Aceasta metoda de corelare este cea mai frecvent utilizaHi In fundamentarea preturilor ~i are ca scop determinarea eficientei noului produs.. . costa prea mult ~i nu se justifica economic. Ccal/K = costul de productie pe calitatea K. fie care din elementele "x" se incadreaza lntr-un domeniu de alegere. Cifra 70 este folosita pentru notarea punctului limita al scani. icK = indicele de corelare a rentabilitatii pe calitatea K. ·. ce poate exista in practica.. rNvn = rata normala a venitului net pentru produsul respectiv. etc. iar 69 0 conditie ce nu poate fi acceptata de la inceput. Yn.. Znn . zl'····· . Pentru aceasta...notarea pe baza scarii apreciative a elementelor Xl' X2'····' xm pe diferite variante de optiune YI> Y2'·····. fata de produsul etalon. ·. ci optimul practic. . optima. Y n. Construirea scani pleadi de la idee a ca cifra 100 ar indica perfectiunea tehnici'i. 138 .. b2. Zll'· . b n . pe diferite variante de optiune. Pe baza modelului se pot determina 3 calitiiti care se stabilesc astfel: ~i preturi1e diferentiate pe cele PpcallK == CcallK + Ccal/K x r Nvn *icK 100 in care: PpcallK pretul de productie diferentiat pe calitatea K... Ca urmare.. datorita u~urintei folosirii ei. Aplicarea acestei tehnici de calcul presupune notarea pe baza unei scari apreciative a functiilor parametrice.b l .

Principala conditie pentru asigurarea unei corelari corespunzatoare pe baza calculatiei consta in corecta determinare a celor doua niveluri ale costurilor care se compara ~i care reflecta intr-un fel raportul dintre valorile de intrebuintare ale produselor comparate. Compararea costurilor celor doua produse se bazeaza pe antecalculatia intocmita pentru produsul nou ~i calculatia actualizata a costului produsului etalon. Compararea costurilor complete ale celor doua produse reprezinta un prim factor de apreciere a incadrarii noului produs in nivelul general al preturilor pentru produsele din grupa sau subgrupa din care fac parte. Dad costurile: a) Sunt apropiate atunci: >- Noul produs i~i va gasi un loc potrivit printre produsele din grupa sau subgrupa din care fac parte; >- Procesul de corelare poate continua cu determinarea elementelor de venit ~i, inclusive, a preturilor pentru produsul nou. a) Prezinta diferenle mari atunci: .:. Etalonul a fost ales in mod necorespunzator ~i deci nu este elementul de comparare cel mai potrivit. .:. Continuarea corelarii este inutila pentru ca dezechilibrul dintre costuri se va repercuta ~i asupra preturilor. Preturile de produclie se stabilesc pe baza formulei:
Pn Cn+Cnx
rn

100

,

unde:
Pn = pretul noului produs;
Cn = costul total unitar al produsului nou;
rn rata rentabilitatii noului produs.

Metoda nu presupune preluarea mecanica a ratei rentabilitatii din pretul etalonului ~i transpunerea acesteia in pretul noului produs. Marimea ratei venitului net in pretul produditorului, ca rata a rentabilitalii totala raportata la costuri, se analizeaza ~i in functie de ponderea noului produs astfel incat pretul noului produs sa influenteze pozitiv rata medie a rentabilitatii pe intreprindere, pe grupa de produse. In acest fel se vor reflecta in nivelul rentabilitatii noile conditii in care se oblin produsele proiectate.
139

Corelarea preturilor in cadrul baremelor
Baremele de pre! se prezinta sub forma unor tabele, in care pretu1 se afIa deja calculat in functie de variatia parametrilor ale~i, procesul de stabilire a unui pre! la un produs nou constand in stabilirea grupei de varia tie a parametrilor, in care se incadreaza ~i aplicarea pre!ului corespunzator. Pentru a elabora un barem este necesara gasirea, in general a 2 parametri esen!iali, de care sa se tina seama la construirea unei serii de preturi, in care sa se calculeze primul ~i ultimul termen al seriei, dimanand de determinat ralia de cre~tere. La construirea unui barem de preturi se tine seama de faptul ca unul din parametri de baza este fix, iar ceHilalt variabH, diferentierea Iacandu-se cu ajutorul unei ra!ii care poate fi constanta sau regresiva (ori progresiva). In cazul unei ralii constante, aceasta se ca1culeaza dupa formula:
r

=

P" - PI

n - I in care: r = ratia; P n= pretul ultimului termen al seriei; P 1= pretul primului termen al seriei; n = numarul de termeni.

Baremul de preturi se prezintii sub forma unui tabel in care pretul diutat se giise~te la locul de intersectie a randului cu coloana reprezentand cei doi parametri ale~i.

Barem de pret
Sortimentul (parametru) 0 1
1

Costul

Profitul

Pret ell ridicata 3

2
1CI

C1 C, + rc C 2 + rc
1C1 +

PR1 PR1 + TpR PR2 + TpR

2
3 ...

rg 1C2 + r"
...

...

... ...
n-I n
,

... ...
C n_,+ rc Cn

... . ..
1C,,_1

... . ..
. ..
PR
II _

+ r"

1

+ TpR

1C"

PR"

La elaborarea unui barem se parcurg mai multe faze, ~i anume: pregatirea, calculul, verificarea posibilita!ilor pastrarii nivelului de pre! ~i finisarea baremului. Calculele privind elementele structurale ale pretului se efectueaza pentru fiecare marime in parte, atat la prima pozitie de barem (primul rand), cat ~i la ultima pozitie din barem (ultimul rand ~i ultimul termen al seriei). Dupa calcularea primului ~i ultimului termen, cunoscandu-se numarul de termeni se poate calcula ratia ~i, pe baza ei, preturile din cadrul seriilor. Astfel:
rc =

c -c
fI

n 1I

'2

C

CI + rc'. C3 = C 2 + rc

~.a.m.d.

PR n -PR, n 1 ; PR 2

PR , + rPR'. PR 3

= PR 2 + rPR

~.a.m.d.

Coeficientii de calcul
Coeficien!ii de calcul reprezinta 0 alta forma simplificata ~i operativa de stabilire a preturi10r prin corelare, care se deosebe~te de baremele de preturi prin aceea ca nu contine preturile gata calculate, ci numai ni~te coeficienti sau formule pe baza carora, in functie de anumite elemente caracteristice, se calculeaza preturile cu u~urinta. Stabilirea preturilor cu ajutorul unor coeficienti sau normative este precedata de determinarea eoeficientului, pe baza relatiei:

K =P" , de unde: Ce

K - coeficient de proportionalitate intre cost-pret
Ce , Pe - eostul, pretul produsului etalon
Ci , Pi - costul, pretu1 produsului "i" din serie.
Existenta coeficientului de ealeul pentru un anumit produs sau grupa de produse eli mini necesitatea corelirii pretului fiecarui sortiment in parte,
141

eorelarea fiind efeetuata odata eu stabilirea eoefieientului, pentru care trebuie acordata 0 atentie deosebita. o varianta a metodei 0 reprezinta fundamentarea tarifelor pentru diferite operatiuni prestate, in funetie de manopera. Relatia de deterrninare a tarifului este: T=m+mxK, mr cheltuieli indirecte + manopera K=T-m m unde: T = tariful m = manopera K = eoeficient In cadrul unei serii de operatiuni pHitite la tarife diferentiate in funetie de manopera, stabilirea tarifelor pe operatiuni se va efeetua pe baza unui coeficient sau norrnativ de calcul prestabilit ~i a cheltuielilor eu manop era, dupa relatia: profitul

K=

----------------~~---

T;

mi +mi xK

Stabilirea coeficentului K este precedata de 0 fundamentare pe baza articolelor de calculatie a tarifului pentru 0 operatiune etalon. Corelarea in cadrul seriilor de preturi Aceasta metoda de stabilire a preturilor consta in incadrarea pretului noului produs in seria de preturi existenta potrivit dimensiunilor sau altor pararnetri luati ca baza pentru stabilirea preturilor respective. In eazul ineadrarii noului pre! in interiorul seriei, operatiunea se nume~te interpol are, iar eand aeesta prelunge~te seria, extrapolare. Se nume~te metoda bazata pe seriile de preturi intrueat, fiind yorba de 0 varietate de sortimente, totalitatea prelurilor acestei familii de produse a~ezate intr-o ordine, de regula erescatoare, forrneaza 0 serie de preturi. In situatia unor produse noi care se ineadreaza, prin parametrii lor, inauntrul seriei sau in prelungirea ei, preturile se pot stabili prin interpolare sau extrapolare, spre exemplu, eu ajutorul ecuatiei unei drepte ee treee prin doua puncte date, ~i anume:
142

a). pentru interpolare:

b). pentru extrapolare:
Pn =p+ 1
p-p
1

Xl -Xo

°x(xn -x), I

in care:
p
n

= pretul sortimentului nou; '
~i

pP p0 = pretul sortimentelor vecine cu sortimentul nou; parametrii celor 3 sortimente (nou veeine eu sortimentul nou).
X n"1' X 0 = X

cele doua sortimente

Avantaje ale metodei: a). permite corel area pretului noului produs nu numai cu pretul unui singur produs, ci cu doua sau mai multe preturi reale sau cu toate preturile ajustate din grupa respectiva. Prin celelalte metode de corelare ~i, in special, pe baza de antecalculalie sau prin agregare, pretul se stabile~te prin corelare cu pretul unui singur produs luat etalon ~i a carui alegere este de multe subiectiva. In acela~i timp, pe baza seriilor de preturi, prin ajustarea lor cu ajutorul un or functii corespunzatoare, se pot stabili corelatii mult mai exacte intre preturile diferitelor sortimente, limitand posibilitatea aparitiei unor anomalii intre preturile sortimentelor din grupa sau subgrupa respectiva de produse; b). prin aceasta metoda se iau in considerare, in mai mare masura, interesele beneficiarului, punandu-se accent pe valoarea de intrebuintare a produselor; c). prin folosirea metodei seriilor de preturi se asigura ~i 0 mai mare operativitate in stabilirea preturilor, intrucat nu mai este necesara opera­ tiunea de determinare a fiecarui element din structura pretului. Aplicarea acestei metode de corel are este conditionata atat de existenta unor sortimente de produse cu insu~iri de intrebuintare asemanatoare, care sa poata fi a~ezate intr-o anumita ordine, a1catuind 0 serie statistica, cat ~i existenta unei anumite legaturi de dependenta intre valoarea de intre­ buintare ~i cheltuielile de productie. Deci, ea nu poate fi aplicata la stabilirea preturilor tuturor produselor, dar aeolo unde se poate forma 0 serie de preturi, ar trebui folosita eu prioritate.
143

cheltuielile privind montajul. iar formarea pretu1ui noilor produse se face. Nr. Parametrii Uitimea de lucru Xl UIM mlm m X3 Produsul etalon Produsul nou 1 2 3 4 23. Cotele de profit.4. prin insumarea preturilor subansamblelor ~i reperelor componente. p = preturi1e produselor (subansamb1elor) originale. a profitului. Prelul produsului nou se determina prin adaugare sau scadere la ~i din pretu1 produsu1ui etalon a costurilor ~i dupa caz.L. m d 6. in general.10 2. Parametrul 2 este mai important dedit parametrul 4.Corelarea preturilor prin metoda agregarii In aplicarea acestei metode se are in vedere faptul cii unele produse noi sunt compuse din subansamble ~i rep ere care au preturi stabilite (sau se pot stabili). a impozitului indirect ~i a adaosului comercial aferent pieselor componente ale nou1ui produs. pe care acesta Ie are in plus sau in minus. impozit ~i adaos comercia1 folosite pentru piesele componente sunt cele corespunzatoare produsului etalon.e + LP i=l j=l t j +C m in care: p prelul noului produs. Re1alia de agregare este: m p="\:'p+c111 11 . Parametru1 3 este mai important dedit 2 ~i 4.47 50700 53319 Capacitatea liizii x2 Numiirul de cicluri Greutate X4 3 cicluri/ora Kg Pret productie Lei 144 .9 2. ~: preturile produselor (subansamblelor) componente comparabile cu cele ale produsului etalon. APLICATII $1 STUDII DE CAZ 1) F olosind date1e din tabelul urmator sa se determine nivelul pretu1ui negociat ~i a1 pretului de factura pentru un produs daca se cunosc urmatorii parametri ai valorii de intrebuintare: Parametrul 1 este mai important dedit toli ceilalti. fata de produsu1 etalon.. crt.99 50700 60605 391.J Ie sau i=l II! ~l = LP.950 18.

33 =0.50 0.9 =0818 ] 231 ' . gS4 = - o 6 b).4 7 = 0 826 2. Determinarea coeficientului de corelare pe fiecare parametru.17 0. a).50 gS2 1 ="6 =0. Determinarea coeficientului mediu de corelare Kc: 145 . Parametrii Xl Xl X2 X3 x4 Total plusuri parametru (d) 3 1 gSj Xl ° - + + + + + 0. K = 18.33 ~x 4 ° + - - ° gSj 2 i valoarea de Intrebuintare ° = d ° 6 ° 1 D gs] = ~ =0.Rezolvare. Determinarea ponderilor gSj ale parametrilor prin analiza valorii matricea de interactiune a parametrilor. K 2 = 2.99 ' K =50700 =1 3 50700 53319 =088 60605 ' c).17 2 gS3 = - 6 = 0.

000X.950 x 0. rata profitului este 10%.000 990.200 Ratie cost 1!1 900.000 R a.000 + 90.600 654.178. Sortimentul SI S S S S S -----~--- Cost 400.818 + 0.000 900.88 0.50 x 0.600 102.360 159.000 Pretu1 producatoru1ui 440.000 770.KC = L.000= 100.689 lei 410.000 x - 10 1!1 10 100 90.000 6-1 = 400. se cunosc costul sortimentului 1 (C l ) este 400.40.17 x 0. Rezolvare.440 140.000-100.280 178.000 800.000 880.000 = 440.000 660.000 80.000 lei.000 lei.Ie 1! t· 90.047.000 100 = 900.000 70.000 50.500 785.300 1.000 550.000 500.100 83. 19 = 344.87942 Pretul noului produs: Pn = Pe x Kc 391.000 90.520 121.000 Profit 40. 10 000 Pretul producatorului Pretul producatorului 146 1 6 = 400.826 + 0.000 TVA Pret factura 523.87942 Pretu1 de factura: Pret factura Pn xl. i=1 4 gSj x Kt = 0.33 x 1 + 0 x 0.180 lei 2) Sa se construiasca un barem de pret (pana la pretul de factura) pentru un produs realizabil in 6 sortimente.000 700.400 916.000 = 990.000 60.000 600. costul sortimentului 6 (C 6) este 900.000 + 40.200 1.000 900.000 .= 40.000 .000 6 -1 =.

100 .5.000 lei/bucata ~i respectiv 540.440. Corelarea se face cu doua tipuri de rnlmenti care au greutatea de 1.19 = 523. 147 .000 x 0.600 990. 'PROBLEME PROPUSE 1).178.2-1.2 kg.000-480.19 = 178.000 lei/bucata.8 kg ~i respectiv 2.000 6-1 440.000 = 110. 3) Sa se stabileasca pretul cu ridicata al producatorului pentru un rulment cu greutatea de 2.523.217.000 x 1.750.920 6-1 . Aplicand formula pentrn interpolare se obtine: Pn = Pel + Pe 2 Ge 2 ( ) x\Gn-Ge l Gel I Pe Pn = 480.600 == 18.900 6 1 440.4 kg ~i care au preturile de productie stabilite de 480.19 83.000 x 1. Sa se determine pretullimita economidi daca Pe = 2.000 x 0.4 -1.8 6.600 = 130.570. Pn 3. iNTREBARI CHEIE Cum definiti produsul etalon? Ce trasaturi trebuie sa prezinte un produs pentru a fi considerat etalon? Ce intelegeti prin spornl de efect? Cum se iau in calcul la pretul produsului nou (P) dotarile supli­ mentare? Prin ce difera coeficientii de calcul de baremele de preturi? 6.000 lei.200-83.· ~ RatIe pret pro d ucator Pret factura 1 Pret factura 6 = 990.6.000 .000+ 540.200 = Ratie TVA = 178.600 990. Ce = 2.980 lei ~i se cunoa~te faptul ca spornl de efect va fi impartit 3/5 in favoarea consumatornlui.100 = Ratie pret factura TVA) TVA 2 = 1.178.000 lei.19 = 1.8)= 2.000 x(2.

b14=79. b13=82.01 V2 kl k2 k3 k4 = 1. xI este cel mai important. fata de un produs etalon. X3 este cel mai important.03 Diferentele constructive necomparabile cu etalonul sunt pentru toate variantele proiectate de 45. Sa se stabileascii pretul ~i costul maxim al noului produs in cadrul V I ~i V 2 . 148 . b13=72. b12=83.2). astfel: VI kl k2 k3 k4 = = = = 1.03 1. b).00 V3 kl k2 k3 k4 = = = = 1. x2 11 determina pe x 3. x3 ~i x4. b15 =89 Care este varianta optima? 3).05 1. Se proiecteaza un produs nou in 2 variante V I ~i V2. Pretul produsului etalon (Pe) este de 450. b 31 = 86 TI.04 = 1. Sa se determine varianta optima. Produsul proiectat se caracterizeaza prin modificiiri cantitativ functionale ale valorii de intrebuintare. N otele de apreciere acordate celor 5 parametri sunt: Var. Parametrii principali care se folosesc la aprecierea valorii de intrebuintare sunt xI' x2.05 1.05 = 1. b13=85. Notele de apreciere acordate celor 4 parametri in cadrul variantelor proiectate sunt: I. X2 este determinat de Xl. 4).04 1.000 lei.800 lei. b15 =79 Var. tar x 2 pe x 4. b14=9l. Parametrii principali sunt: XI' X2.07 1. x3 11 determina pe 4 x2. 1: bll=78. b12=87.02 = 1.03 1. X . b ll = 80 TIl. X5 este determinat de X4. Se proiecteaza un produs nou in 3 variante. x4 11 determina pe x 2. Sa se proiecteze un produs nou in 3 variante.000 lei. b21 = 75 b 32 = 86 b22 = 80 bl2 = 88 b 33 = 85 b13 = 89 b23 = 85 b24 = 85 b 34 = 85 b l4 = 96 a). iar costul etalonului (Ce) de 70. 3: bll=75. b15 =73 Var. b14=89. Parametrii principali care se folosesc la aprecierea valorii de intrebuintare sunt in relatiile urmatoare unul fata de celalalt: X211 determina pe X4. b12=83. X3. XI este cel mai important. 2: bll=83.

echilibru concurenfial §i bunastare sociala ".. d).04 1. 200 1 149 .000 lei.01 kl = kz k3 = k4 1.03 1. Considedind ea eele trei variante proieetate pot reprezenta trepte de calitate ale produsului.2000 Mo§teanu. Vuta M. care dintre ele eorespund ealitatii 2 ~i 3. Produsul proiectat se caracterizeaza prin modificari constructive ale valorii de intrebuintare fata de un produs etalon astfel: kJ = kz k3 k4 = 1. Didactica ~i Pedagogica. Mo~teanu.05 1. Sa se stabileasca prettI I ~i eostul maxim al noului produs in cadrul celor 3 variante proiectate. Floricel C.02 1. Economica..000 lei. Sa se interpreteze suceint rezultatele problemei. Alexandru F. Strategies et Tactiques des Entreprises ".00 Diferente1e constructive necomparabile eu etalonul sunt pentru toate variantele proiectate de 42.> ). sa se arate..> ). Ed.03 1. Alexandru F. c). Dumitrescu D. iar Ce = 700. Paris.. e). Ed. T. Bucure~ti..> ). 1990.> M.Notele de apreeiere aeordate eelor patru parametri in eadrul variantelor proiectate sunt: Varianta 1 b II = 80 b l2 = 80 b13 80 b J4 = 80 Varianta 2 b 21 = b22 b 23 = b24 = 75 80 80 85 Varianta 3 b 31 86 b32 = 86 b 33 = 85 b34=85 a). Gilleta "Les prix. Ed.. rezultat din fundamentare ~i eorelare. BIBLIOGRAFIE ). T.. 1999 Mo~teanu.. Floricel c. Sa se delimiteze varianta optima. Daca intre produeator ~i cumparator se negoeiaza un eoefieient de imparlire a sporului de efeet. Dumitrescu D. "Pre/uri ~i concurenfii ".. Politique. Edltura Eyrolles. "Preturi. Didactica ~i Pedagogica. euprins in pretul noului produs de r in formularea produeatorului. T. Cufegere de aplicalii practice ~i studi! de caz fa disciplina Prefuri $I Concurenfa.. Bucure~ti. sa se stabileasca: pretul limita eeonomiea ~i eostul maxim eorespunzator. b). Pretul Pe == 800.000 lei.05 1.

).A fost autorizat de Consiliul Concurentei.. ).Recomandarea de anulare sau de modificare a ajutorului existent.TEMA NR. acordat de autoritati publice sau de alte organisme care Ie administreaza in numele statului.2.1.. din surse de stat. CONCEPTE CHEIE • • • • • • • • • • • Ajutor de stat Notificare Autorizare a ajutorului de stat Ajutor individual Schema de ajutor de stat Fumizor de ajutor de stat Regulamente de acordare de ajutor de stat Intensitate bruta Intensitate neta Costuri eligibile Firma aflata in dificultate 7. renuntarea la unele venituri viitoare care asigura unui agent economic un beneficiu (de natura economica sau financiara). pe care nu l-ar fi obtinut in absenta acestor masuri.Exista inainte de intrarea in vigoare a legii ajutorului de stat. Ajutorul existent este considerat ajutor individual sau 0 schema de ajutor daca indepline~te una din conditiile de mai jos: ). 7 AJUTORUL DE STAT 7.. indiferent de forma.Consiliul Concurentei nu a luat una din deciziile urmatoare: . EI se concretizeaza in transferuri de fonduri publice catre un agent economic. 150 . SINTEZE Ajutorul de stat inseamna orice SPflJlll.

dar nu impune 0 sarcina suplimentara pentru bugetul de stat. servicii sau regiuni. Pentru ca 0 masura sa fie incadrata in categoria ajutorului. anumite bunuri. respectiv orice forma de ajutor ce nu se acorda pe baza unei scheme de ajutor Pentru a se Incadra in sfera ajutorului de stat. se includ: .autoritati pub lice centrale. Practica intema!ionala considera ca 0 masunl care este initiata de stat (direct sau indirect) ~i care confera un avantaj unui agent economic.asociatii profesionale. )io> 151 . o conditie ca 0 masurii sa constituie ajutor de stat este satisfacerea criteriului selectivitatii.autoritati publice locale. . incluzand: .. Schema de ajutor de stat care este un sistem pe baza caruia se pot acorda alocari spe­ cifice de ajutoare agentilor economici. Ajutorul de stat poate lua forma: < Ajutor de stat individual.Oprirea acordi. )io> sa distorsioneze semnificativ concurenta ~i afecteaza aplicarea corespunzatoare a acordurilor intemationale la care Romania este parte. adidi de ea trebuie sa beneficieze numai anumiti agenti economici. Impunerea unor conditii ~i obligatii care sa asigure compa­ tibilitatea ajutorului cu dispozitiile legale.societati comerciale. Notiunea de stat trebuie inteleasa in sens larg.institutii financiare ~i de credit. )io> sa favorizeze numai anumiti agenti economici sau productia numai a anumitor bunuri sau servicii. ajutorul analizat trebuie sa fie caracterizat de urmatoarele elemente: Sa constituie un avantaj (avantajul poate fi sau nu poate fi acordat in mod gratuit). )io> Sa fie fumizat din surse de stat de catre autoritati publice sau alte organisme care la administreaza in numele statului. . In categoria altor organisme. trebuie ca aceasta sa-i fie atribuita statului ~i sa fie finantata din resurse ale acestuia. . nu constituie ajutor de stat.irii ajutorului existent.

. Orice ajutor de stat trebuie autorizat de Consiliul Concurentei avandu-se in vedere efectele asupra concurentei. In conformitate cu conditiile de pe piata. • Garantii acordate de stat sau de alte organisme pub lice in conditii preferentiale. • Anulare de datorii sau preluarea pierderilor. inclusiv acordarea unor Imprumuturi cu dobanzi pre fe­ rentiale. reduceri sau amanari de la plata taxelor ~i impozitelor. Exceptie: ajutorul acordat unui agent economic.participari cu capital ale statului sau a altor institutii publice.Din acest punct de vedere.ajutoare cu caracter social.ajutoare acordate pentru Inlaturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente exceptionale. dadi rata de rentabilitate a acestor investitii este estimata a fi cel putin egala cu cea anticipata de un investitor privat prudent. este considerat a fi autorizat ~i nu cade sub incident a obligatiei de notificare. • Exceptari. cu conditia sa fie acordate rara discriminare in ceea ce prive~te originea produselor ori a serviciilor implicate. in categoria ajutorului de stat includem: • Subventii. . . Intr-o perioada de pana la 3 ani.ajutoare sub forma serviciilor publice generale pentru activitatea economica. • Reduceri de pre! la bunurile furnizate ~i la serviciile prestate de catre autoritati pub lice care administreaza resurse ale statului. 152 . aplicabile tuturor agentilor economici. acordate consumatorilor individuali. daca rata de rentabilitate a acestor investitii este mai mica decat cea anticipata de un investitor privat prudent ~i care este considerata normala. • Renuntarea la obrinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor pub lice. dintre acestea enumeram: . cu conditia de a nu favoriza anumite sectoare sau agenti economici. inclusiv vanzarea unor terenuri ce apaqin domeniului privat al statului la preturi sub pretul pietei. Totu~i exista ~i alte masuri ~i ajutoare de stat care nu intra sub incidenta legii. Notificari privind schemele de ajutor de stat ~i ajutoarele de stat individuale vor fi avizate in prealabil de catre Oficiul Concurentei.masuri de natura fiscala care sunt parte a normelor fiscale interne. .Imprumuturi sau garantii acordate de organisme publice care admi­ nistreaza resurse ale statului. . In valoare totaHi de 1 miliard lei. inclusiv subventii de export. • Participari cu capital ale statului sau a altor institutii pub lice.

>. se poate calcula fie la fel ca echivalentul in bani pentru imprumuturile cu dobanda redusa. Exista ~i cazuri in care ajutorul de stat nu se acorda in forma baneasca. pentru verificarea respectiirii pragului minim se va calcula echivalentul in lei.Calcularea echivalentului banesc al ajutorului acordat sub diferite forme se realizeaza inainte de prelevarea oricaror impozite directe. Perioada de trei ani mentionata va incepe sa curga din momentul la care beneficiarul prime~te primul ajutor de stat aflat sub pragul minim.Acest prag poate fi actualizat prin ordin al pre~edintelui Consiliului Concurentei. echivalentul banesc. Factorul de rise se calculeaza pe baza experientei acumulate pe parcurs. in momentul acordarii ajutorului. pe un an dat. dupa ce au fost scazute primele de asigurare platite.Echivalentul banesc al unei scutiri de impozit reprezinta economia Iacuta la plata in anul respectiv.Orice ajutor ce urmeaza a se primi in viitor trebuie actualizat la valoarea prezenta a acestuia. Scopul controlului ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice sau de organisme care administreaza surse ale statului este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal. Pragul minim se va aplica la totalul sumelor acordate ca ajutor sub pragul minim. neafecHind posibilitatea beneficiarului da a obline alte ajutoare cu condilia ca acestea sa fie autorizate de Consiliul Concurentei. >. >. In cadrul Uniunii Europene valoarea maxima totala a pragului de minimis este de 100. Caracteristicile calculului echivalentului in lei: >. intr-o economie de piata in care pretul produselor ~i serviciilor se regleaza in functie de cerere ~i oferta.000 euro pe firma.In cazul garantarii unor imprumuturi. fie ca diferenta intre suma garantata nerambursata multiplicata cu factorul de risc ~i orice prima de asigurare pHitita. >. in aceste conditii. >.Rata de actualizare ~i rata de referinta utilizate pentru calcularea ajutorului in cazul unui imprumut cu dobanda redusa vor fi rata medie activa a dobanzii practicata de bancile comerciale. pentru 0 perioada de trei ani. luand in calcul e~ecurile inregistrate in cazuri similare.Echivalentul banesc al unui imprumut cu dobanda redusa reprezinta diferenta dintre dobanda datorata calculata la rata de referinta ~i dobanda platita efectiv. respectiv 153 .

combinatii ale celor de mai sus. )0. • precizarea intensitatii ajutorului de stat. 154 . reduceri de la plata taxelor ~i a impozitelor. 5. subventie. )0- pentru protectia mediului inconjurator. 4. Evaluarea se va face distinct pentru ajutoarele de stat individuale ~i pentru cele ce sunt scheme de ajutor de stat. 2. • specificarea costurilor ce au stat la baza calcularii ajutorului de stat. 7. Pentru fiecare din aceste forme se precizeaza: • valoarea totala a ajutorului de stat. )0- pentru promovarea culturii ~i conservarea patrimoniului natural. 6. pentru rationalizarea structurii ramurii.pentru cercetare dezvoltare. marimea firmei. sector. )0- pentru instruirea angajatilor ~i pentru crearea de noi locuri de munca. exceptari de la plata taxelor ~i impozitelor. evaluarea unui ajutor individual se efectueaza pomind de la modalitatile concrete de acordare. preluarea pierderilor.ajutor general pentru promovarea exporturilor. Astfel. )0- pentru promovarea sanatatii ~i a invatamantului. cu e~alonarea anuala a acesteia. • descrierea detaliata a regulilor ~i conditiilor de aplicare pentru fiecare modalitate concreta. )0. anulare de datorii 3.imprumuturi acordate in acelea~i conditii (ramura. etc.pentru intreprinderi mici ~i mijlocii. nivelul activitatii economice). • precizarea proportiei in care sunt asigurate fondurile necesare unui ajutor de stat din acorduri exteme de finantare. precizandu-se ce tip de ajutor este: )0. Evaluarea ajutorului sub forma schemelor de ajutor se face por­ nind de la scopul acestora ~i de la justificarea lor. amanari de la plata taxelor ~i a impozitelor. regimul de impozitare pentru ajutorul respectiv. )0.ajutor acordat sectoarelor in care existii probleme de supracapacitate. care pot lua una din formele de mai jos: 1. )0- pentru dezvoltare regionala. )0.

. A~a cum mention am anterior. in calitate de fumizor al unui ajutor de stat. 155 .efectele negative asupra concurentei. va decide deschiderea unei investigatii.daca se constata ca masura notificatii nu prezinta indoieli cu privire la compatibilitatea cu legea. . Daca Consiliul Concurentei nu va Iua una din masurile mention ate in term en de 30 de zile de la data la care notificarea a devenit efectiva. Notificarea ajntoarelor de stat se va face prio completarea noni formnlar tip ce cnpriode ioformatii ~i date corecte. autoritatile publice sau alte organisme ce administreaza surse de stat au obligatia.dacii se constata ca masura notificata prezinta indoieli cu privire la compatibilitatea cu legea.efectele pozitive asupra dezvoWirii unor activitiiti economice sau a anumitor zone comerciale. Consiliul Concuren!ei va examina notijicarea ~i va da unul din urmiitoarele riispunsuri: . va emite 0 decizie de autorizare . in cazul in care acesta denatureaza semnificativ mediul concurential normal. precum ~i suma medie ce se va acorda anual fiediruia . afectand aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte.Suma totaHi estimata a ajutorului acordat sub forma schemei de ajutor de stat trebuie defalcata pe fiecare an. sa notifice la Consiliul Concurentei: • Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou.daca miisura notificata nu este considerata ca fiind ajutor de stat. In cazul in care se ia 0 decizie de interzicere a unui ajutor de stat. ajutorul poate fi acordat in timp legal ~i va deveni ajutor existent. va emite 0 decizie in care sa precizeze acest fapt . exacte care sa permitii evalnarea compatibilitiitii ajntornlni de stat en dispozitiile legale. va fi anulat ~i recuperat de catre furnizorul ajutorului sau rambursat de ditre beneficiar. • Orice modificare a unui ajutor deja existent. daca acesta a fost acordat. putand sa autorizeze ajutorul de stat prin impunerea unor conditii sau obligatii care sa asigure functionarea normala a mediului concurential ~i neafectand aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte . precizandu-se numarul estimat al agentilor economici ce beneficiaza de alocari specifice conform schemei de ajutor. evaluand: . Notificarea permite Consiliului Concurentei sa analizeze compatibi­ litatea ajutorului cu un me diu concurential normal.va interzice acordarea ajutorului de stat.

> supravegherea respectarii prevederilor din actele normative pe baza carora s-au acordat ajutoarele de stat dar ~i a indeplinirii deciziilor luate de Consiliul Concurentei. regulament privind ajutorul de stat regional ~i ajutorul de stat pentru intreprinderi mici ~i mijlocii. 5. ). in fiecare an avand obli­ gatia sa raporteze aceasta marime la Bruxelles.> propune masuri pentru obtinerea rezultatelor anticipate la acordarea ajutoarelor de stat. Ajutorul de stat poate fi acordat pentru: • investi!ia initiaHi. trebuie raportat la Consiliul Concurentei care va inventaria ajutoarele indivi­ duale dar ~i schemele de ajutor.> evalueaza dimensiunea ajutorului de stat. conform cu programele guverna­ mentale in derulare. Ajutorul de stat regional are urmatoarele obiective: ). modernizare. Nu se include in categoria investitiilor initiale investitia de inlocuire. ). 156 . au fost elaborate mai multe regulamente ce vizeaza acordarea unui ajutor de stat in urmatoarele domenii: 1. regulament privind ajutorul de stat pentru protectia mediului. adica a unei investitii in capital fix.Orice ajutor de stat. diversificare. la Comisia de Concurenta dar sa ~i publice raportul in Monitorul Oficial. legata de crearea unei noi unitati. regulament privind ajutorul de stat pentru salvarea ~i restructurarea firmelor In dificultate.> supravegheaza modul de acordare a ajutoarelor de stat cu privire la utilizarea fondurilor publice. Acesta monitorizeaza ajutoarele acordate prIn: ). ). chiar dadi nu depa~e~te limita de 1 miliard. modernizarea. regulament privind ajutorul de stat pentru cercetare ~i dezvoltare. 2. diversificarea activitatii agentilor economici din aceste regiuni.> dezvoltarea durabila a regiunilor slab dezvoltate prin incurajarea investitiilor ~i a crearii de noi locuri de munca. prin rationalizare.> favorizeaza extinderea. regulament privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor. 3. in Romania. 4. extinderea uneia existente sau inceperea unei activiHiti care implica schimbari in procesul de fabricatie. ).

sub formele: . 157 . din circuitul economic. dupa impozitare. 2. iar serviciile prestate nu constituie 0 activitate permanenta sau periodica ~i nu sunt legate de activitatea normaia a firmei (servicii de consultanta fiscaUi fiscala. Intensitatea bruta a ajutorului reprezinta cuantumul ajutorului exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului. pe termen scurt sau mediu. pentru intreprinderile. pentru servicii furnizate de consultanti externi. . - ajutoare pentru servicii de consultanlii.• pentru operare. ajutorul brut nu depa~e~te 50% din costurile suplimentare ce rezuWi din inchirierea. amenajarea ~i organizarea standului de prezentare. to ate date Ie fiind cele din inaintea aplicarii impozitelor directe. Acest tip de ajutor este limitat in timp ~i va fi redus progresiv. pentru intreprinderile mici. mijlocii. daca indeplinesc condi!iile: I.ajutoarele sa fie justificate prin contribu!ia lor la dezvoltarea regionala. cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: . Intensitatea neta a ajutorului reprezinta cuantumul ajutorului net. intensitatea bruta a ajutorului sa nu depa~easca 7.5%. cuantumul ajutorului va fi echivalentul . juridica. In cazul in care se acorda un ajutor sub 0 alta forma dedit subventie. ajutorul brut nu depa~e~te 50% din costuri.ajutoare pentru investilii in imobiliziiri corporale ~i necorporale cu indeplinirea conditiilor: 1.subventie al acestuia. intensitatea bruHi a ajutorului sa nu depa~easca 15%. • pentru intreprinderi mici ~i mijlocii. alte servicii ~i activitii/i. Ajutorul de stat pentru salvarea ~i restructurarea firmelor in dificultate poate fi justificat de: ? considerente de politica regionala ~i/sau sociala ? importanta ~i de rolul pozitiv pe care-l au in economie intreprnderile mici ~i mijlocii ? de dorinta de a mentine 0 structura de piata competitiva in cazul in care dispari!ia unor firme ar conduce la crearea unei situatii de monopol sau de oligopol o firma este considerata ca fiind in dificultate atunci dnd nu este capabila (din resurse proprii sau externe) sa acopere pierderile care 0 vor duce la ie~irea. 2. pentru participare la targuri ~i expozitii. publicitate).nivelul ajutoarelor sa fie proportional cu marimea dezavantajelor pe care dore~te sa Ie atenueze. exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului.

infuzii de capital 2.Formele ajutorului de stat. garantii de stat '1jutor pt. Ajutorul de stat pentru cercetare ~i dezvoltare trebuie sa serveasca drept stimulent astfel incat agentii economici sa i'ntreprinda asemenea activitati. nu sunt considerate ajutoare de stat urmatoarele: . Ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor se aplica masurilor de instruire a angajatilor. dandu-le posibilitatea de a beneficia de instruire nelegata de firma sau de industria in care lucreaza.rilor sociale de stat Ajutorul pentru restructurare se acorda 0 singura data iar cel pentru salvare este 0 masura exceptionaIa. anularea datoriilor 3. Plafonul intensitatii ajutorului poate fi: y maxim 35%. Astfel. i'mprumuturi 4. sub forma instruirii specifice sau a celei generale. pot fi: 1. 158 .burse de formare in intreprinderi. dadi se acorda pentru sectorul transporturi maritime. pentru instruire specifidi in cazul intreprinderilor mari y maxim 45%.~colarizarea ~i instruirea profesionaUi initiaHi. . restructurare pentru imprumuturi J 5. .instruirea sau recalificarea ~omerilor. salvare }. pe langa activitati1e curente. . adidi a instruirii ce implidi taxe de ~colarizare. . pentru instruire generaIa in cazul intreprinderilor mici y poate sa ajunga pana la 100%. pentru instruire specifica in cazulintreprinderilor mid y maxim 60%. scutiri de taxe sau de contributii la bugetul asigudi. sa amane inevitabilui ~i sa transfere problemele economice sau sociale altor producatoriu mai performanti. pentru instruire generaUi in cazul i'ntreprinderilor mari Y maxim 80%. ajutor pt. Trebuie insa sa tinem cont de faptul di nu toate masurile de instruire sunt ajutoare de stat.schemele ce instituie stimulente fiscale tuturot firmelor ce investesc in instruirea angajatilor.masuri ce vizeaza direct lucratorul sau grupe de lucratori. neputandu-se autoriza ajutoare repetate care nu ar face altceva decat sa mentina situatia grea.

> pentru ea IMM-urile sa Indeplineasca standardele de mediu. respectiv pentru aetivitati de gestionare a de~eurilor ~i a eeonomisirii de energie. In sensu 1 depa~irii normelor sau realizarii un or investitii care sa reduca poluarea gene rata de propriile instalatii. ). se pot autoriza ajutoare eu 0 intensitate maxima de 15% brut din eosturile eligibile. acesta nu este considerat ajutor de stat. intensitatea nu poate depa~i 25% din costurile eligibile ale proiectului.> in cazul in care finantarea publica a cercetarii fundamentale este efectuata de institutii lara scop lucrativ de inva!amant superior sau de cercetare. intensitatea nu poate depa~i 50% din costurile studiului. intensitatea nu poate depa~i 75% din costurile studiului.> pentru cercetarea aplicativa. ). intensitatea fiind diferita dupa cum urmeaza: ). ). in anumite conditii specifice in care nu este posibil ca agentii economici sa realizeze intemalizarea totala a costurilor. 159 .> pentru agentii economici.Plafonul intensitatii ajutorului poate fi: ).> pentru studiile de fezabilitate pregatitoare ale activitatilor de cercetare aplicativa.> pentru activitatile de cercetare procompetitiva. dar ~i pentru investi!ii in produ­ eerea eombinata a energiei eleetrice ~i termice. dnd poate avea efect stimulator asupra agentilor economici.> daca cercetarea fundamentaHi este realizata de agenti economici sau pentru ace~tia. ). intensitatea va fi calculata la 0 rata de 40% din costurile eligibile. ajutorul poate fi acordat cu 0 intensitate bruta de pana la 100%. ). intensitatea va fi de maxim 30% brut din costurile de investitii eligibile. deoarece se situeaza aproape de piata iar ajutorul acordat poate denatura concurenta ~i tratatele intemationale la care Romania este parte. ca ace~tia sa depa~easca standardele de mediu existente. Ajutorul de stat pentru protectia mediului se justifica in doua imprejurari: 1. ). ). 2. • operare. Ajutorul de stat pentru protectia mediului se acorda pentru: • investitii.> pentru studii pregatitoare ale activitatilor de dezvoltare preconcurentiala.> pentru economisirea de energie. intensitatea nu poate depa~i 50% din costurile eligibile ale proiectului.

in a~a fel incat debitorul sa nu plateasea decat 0 rata a dobanzii de 35% anual. cu perioada de gratie de 3 ani Debitorul va beneficia de 0 perioada de gratie de trei ani.15 1. in primul an.000 lei _ anul 2: 10. Caleulati echivalentul banesc al acestui imprumut. Dobanda medie la ereditele acordate de bancile comerciale.000. deoareee unele forme de ajutor pot contraveni acestui prineipiu ~i pot avea efecte noeive asupra eoneurentei.666.000.000.5 _ anu1 3: 10. in perioada respectiva este de 50% (rata de referinta). Politica privind ajutoarele de stat in domeniul mediului trebuie sa ~ina cont de respeetarea prineipiului « poluatorul plate~te ». Echivalentul banesc al subventiei de dobanda se va determina. 3.1.000.000 160 x = 666.444 lei 0. 7.000 x 0.666 = 444. Rezolvare: 4. dupa relatia: Echiv.3.000. tara perioada de gratie. echivalentul este caeulat similar. el incepand rambursarea imprumutului din eel de-al patrulea an. .5 lei . APLfCATff Sf STUDff DE CAZ Un furnizor de ajutor de stat se obliga sa subventioneze do banda la un Imprumut de 10 miliarde lei.Intensitatea ajutorului poate fi de 100% din costuri in primul an. atingand rata zero la sIar~itul anului cinci (ajutoarele de operare se supun unei durate limitate de cinci ani).444.000 x 0. efeetuat de un agent economic.000. 1.000. pe 0 perioada de 5 ani.5 = 1.anul 1: 10. 1.in tran~e anuale egale. cu perioada de gratie de 3 ani. dar utilizandu-se formula ratei dobanzii compuse. La ealculul eehivalentului banesc al ajutorului de stat se presupune ca rata de referinta va ramane constanta. dar va descre~te liniar.000. Suma imprumutata x subventia de dobanda (procente) I rata de referinta Pentru anii urmatori. in doua cazuri: 2.1.

000 x .148 lei 0.024.432 lei 1 In acest caz.000 0. cu 0 perioada de gratie de 6 luni inclusa in perioada de 5 ani.2001.15 1. b).000.anuI 3: 6 .anul 1: 10.anuI 2: 8. adicii 1. Ajutorul de stat se acorda societatii comerciale HIDROELECTRICA S.A.15 5 1. amanari de la plata impozitelor ~i taxelor restante la 31.000.000 x 0.5 .000.000. 161 .666 .000 x Echivalentul banesc va fi egal cu sum a subventiilor actualizate din fiecare an.518 lei 1.506.anu1 4: 4.5 -3 .000.666.anul 5: 2.5 39..358.1.15 = 98.000. iar echivalentul banesc al subventiei de dobanda va fi: . Hidroelectrica solicita un ajutor de stat.15 1. gaze ~i minier.690 lei.2001 in suma de 201.833 milioane lei. rara perioada de gratie Imprumutul va fi rambursat in rate anuale egale. 1.000. Rezolvare Motive.765. la valoarea prezenta.000. 12 alin (2) lit.958. In temeiul dispozitiilor art.A.06.333. 398/ 2001 privind unele masuri de redresare financiara a agentilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic.000.R. Tot ca studiu de caz supunem atentiei situatia Hidroelectrica S. petrol.03.000 .000.518.000.G.000.644 lei. Modalitatile de acordare a ajutorului de stat sunt: a).000.000 x = 148.15 4 = 118.148. echivalentul banesc este de 2. prin H.000.000. nr. leI x 0.000 lei = 533.127 lei .anul 4: 5.anul 5: 5.0. pe 0 perioada de 5 ani incepand eu 1. 1.5 .5 = 266.024.333 lei x 1.000 ..15 2 1.5 0.000 x 0.

statuI impune un pret de 10. intra in competitie sunt: • Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice ~i Termice "TERMOELECTRICA" S. Masura de ajutor de stat nu afecteaza mediul concurential normal nu contravine acordurilor internationale la care Romania este parte. Alti producatori de energie electrica cu care S. 7.A.A. S. In cazul in care se acorda un ajutor de stat de pana la 1 miliard.4% din consumul de energie al tarii.A.000 lei . realizarea de servicii de sistem pentru reglaj frecventa-putere. anularea de datorii de ditre bugetul de stat in valoare de 199. asigura Sistemului Energetic National circa 26.A.c.c. pe langa redresarea financiara a societatii. • Societatea Nationala "NUCLEARELECTRICA" S. asigurarea rezervei statice ~i dinamice pentru Sistemul Energetic National. TESTE AUTOVERIFICARE 1. 3. In cazul in care se acorda un ajutor de stat de pana la 1 miliard. sunt: produ­ cerea ~i vanzarea energiei electrice.costul real al unei calatorii cu metroul 15. acesta trebuie notificat ~i autorizat de Consiliul Concurentei? 4. iNTREBARI CHEIE 2.5. regularizan de debite ~i de alte servicii comune de gospodarire a apelor.000 lei. HIDROELECTRICA S. trebuie anuntat Oficiul Concurentei? Argumentati.A. Se considera urmatoarele date: . pentru diferenta acordandu-se subventie 162 . • Producatori independenti ~i autoproducatori. ~i 7. Acordarea ajutorului de stat va avea efecte.b). HIDROELECTRICA S.900 milioane lei constfmd in majorari de intarziere ~i penalitati pentru plata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat. Considerati ca toate categoriile de subventii reprezinta ajutor de stat? Argumentati raspunsul. realizarea programului de restructurare a activitatii societatii pe termen scurt. Activitatile desIa~urate de S.C. HIDROELECTRICA S. tensiune.4. realizarea de servicii de gospodarire a apelor din acumularile proprii prin furnizarea de apa bruta.

3. publicata in M. Calculali echivalentul banesc at acestui imprumut.O nr. respectiv «Regulamentul privind ajutorul de stat regional ~i ajutorul de stat pentru intreprinderi mici ~i mijlocii». efectuat de un agent economic.143/1999 privind ajutorul de stat. Ordinul nr. Dobanda medie la creditele acordate de banciie comerciale. La calculul echivalentului banesc al ajutorului de stat se presupune ca rata de referinla va ramane constanta.143/1999 privind ajutorul de stat. statuI impune distribuitorilor de medicamente crearea unor stocuri de medicamente care sa depa~easca necesarul cu 30%. Masura de scutire de taxe vamale 9i TVA este ajutor de stat? Argumentali. 34012000. 163 . public at in M.143/ 1999 privind ajutorul de stat. continutul ~i alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat ~i a Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare. Suma ce reprezinta echivalentul banesc trebuie notificata 9i autorizata de Consiliul Concurentei? BIBLIOGRAFIE ~ ~ ~ ~ Legea nr.125/1999. 37011999.Considerali ca aceasta subventie intra in sfera ajutorului de stat? Argumentali raspunsul. Ordinul nr. nr. «Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare ~i dezvoltare». in doua cazuti: A) cu perioada de gralie de 1 an. «Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea ~i restructurarea firmelor in dificultate».O nr. 27/2002 al Pre~edintelui Consiliului Concurentei pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind forma. in perioada respectiva este de 40% (rata de referinla). 2. dar numai pe perioada stipulata in hotarare 9i numai pentru costurile suplimentare ocazionate de crearea stocurilor suplimentare. pe 0 perioada de 3 ani. statuI Ie va acorda scutire de taxe vamale ~i de TVA. H. Un fumizor de ajutor de stat se obliga sa subventioneze dobanda la un imprumut de 3 miliarde lei.G. B) lara perioada de gratie. publicata in M. Intr-o anumita perioada. «Regulamentul privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilom. monitorizare ~i ihformare in aplicarea legii nr. 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare. 92/2002 al Pre~edintelui Consiliului Concurentei privind punerea in aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei. in a~a fel incat debitorul sa nu plateasca decat 0 rata a dobanzii de 20% anual. Pentru cei care respecta hotararea.O nr. elaborate in baza legii nr.

14. 84/2002 al Pre~edintelui Consiliului Concurentei pentru modificarea plafoanelor prevazute la art.(l) din Legea nr. publicat in M. publicata in M. Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.O nr.O nr.> «Regulamentul privind ajutorul de stat pentru protectia mediului». publicat in M.> }. 470/2202. precum ~i completarea art.}.14311999 privind ajutorul de stat.143/1999 privind ajutorul de stat. 164 . 97/2002 privind asigurarea transparentei in domeniul ajutorului de stat ~i ale relatiilor financiare dintre autoritatile publice ~i intreprinderile publice. 348/2002. ali. Ordinul nr. 63112002.O nr. 6 din Legea nr.

2. termenii cu care se opereaza in cadrul sistemului de preturi. 165 .TEMA NR.1. 8 SISTEMUL PRETuRILOR iN ROMANIA 8. OBIECTIVUL CAPITOLULUI Este ace1a de a asigura inlelegerea de catre student a necesitalii procesului de liberalizare a preturilor. sa poata calcula corect pretul (indiferent de categorie). sa cunoasca metodele ce stau la baza stabilirii preturilor de export ~i sa poata interpreta influenta impozitelor indirecte asupra formarii preturilor. CONCEPTE CHEIE • • • • • • • • • • • • • • • • • Pret liber Pret reglementat Sistem de preturi Preturi ale marfurilor ~i serviciilor Preturi speciale Preturi ale produditorilor Preturi de comercializare Preturi de transfer Preturi de oferta Preturi efective Preturi de gros Preturi cu amanuntul Preturi de import Preturi de export Preturi de deviz Tarife Incidenta fiscala 8.

in conditiile concurentei. datorate sistemului centralizat ~i planificat: a) Eliminarea disfunctionalitatii din domeniul preturilor. a conexiunii dintre preturi ~i sistemul financiar. Sistemul de preturi creat in economia de piata a Romaniei are trasaturile specifice economiei concurentiale. prin eliminarea urmatoarelor aspecte negative ~i anacronice din economie. iar. necesitatea liberalizarii preturilor a fost justificata pentru asigurarea conditiilor de infiiptuire a programului trecerii la economia de piata. ~i preturile reglementate. SINTEZE 8.8. preturile marfurilor ~i serviciilor.3. intre care exista interconditionari. Liberalizarea pre/uri/or in Romiinia Una din trasaturile fundamentale ale economiei de piata este formarea lib era a preturilor. a procesului valoric al formarii ~i repartizarii veniturilor in economie. cu avizul autoritatilor nationale de reglementare sau al Ministerului Finantelor Publice. 166 .2. In cadrul sistemului de preturi se disting doua mari structuri: 1. 8. Preturile libere sunt regula. iar preturile reglementate excePtia. Preturile interne influenteaza preturile externe. d) Racordarea nivelului ~i evolutiei preturilor interne la preturile mondiale. in Romania.3. sistemul de preturi cuprinde preturi libere. stabilite pe baza cererii ~i ofertei. In prezent. b) Inlaturarea anacronismului creat in functionarea mecanismului economiei. Sistemul de pre/uri Sistemul de preturi reprezil1ta ansamblul preturilor ~i tarifelor care se utilizeaza in tranzactiile dintre operatorii economici sau dintre ace~tia ~i populatie.1. c) Exprimarea. astfel incat pretul/tariful fiecarui bun/serviciu este influen­ tat sau influenteaza preturi1e celorlalte bunuri ~i servicii din economie. prin preturi. Sistemul de preturi cuprinde categorii fundamentale ~i forme parti­ culare ale aplicarii acestora in unele domenii de activitate. care cup rind preturile factorilor de productie ~i preturile bunurilor ~i tarifele ~i serviciilor obtinute pe seama factorilor de productie. efectuate in interiorul pietei nationale sau in relatiile comerciale exteme.3.

iar evolutia lor distincta este determinata de piata sau de reglementari juridice. se pot grupa in urmatoarele eategorii: a) in funetie de sfera de aplieare: preturile eu ridieata ale produeatorilor. pretul pamantului ~i altele). preturile de eomercializare (en gross . deci.). preturile pot fi preturi de oferta (preturi de catalog. t. ~i preturi efective (preturi de contract negociate. concurenta.i servieiilor. aplicate in tranzactiile intre agentii economici. b) in funetie de formarea in eadrul meeanismului pietei. in cadrul obiectivelor in investitii se aplica ~i la alte categorii de proiecte. nivelul preturilor se stabile~te prin negociere ~i contine.2. 6) preturile de deviz folosite pentru determinarea preturilor lucrarilor de constructie-montaj ~i a celor pentru reparatii1e capitale in constructii. exprimate la cursul de schimb valutar in vigoare. dupa caz.. comision vamal. este un pret al pietei mondiale influentat de cerere. 167 . indiferent de forma deproprietate a acestora. pe langa contravaloarea cheltuielilor de productie. pretul intern de productie este un pret fundamentat.a. 3) preturile de vanzare ale produselor agrieole la care acestea se revand agentilor economici.) comisionul cuvenit societalii de import -'­ export sau marja importatorului. preturi de consum) Se definesc.v. precum ~i a marjei comerciale. preturi de bursa. oferta.a. care implica sectoare specifice de activitate. (taxe vamale. preturi de deviz s. salariul. 2) preturile de eumparare (de eontraetare sau de aehizitie) la care se cumpara produsele agricole de la producatorii agricoli. la care se adauga. stabilite pentru a acoperi cheltuielile efectuate pentru producerea ~i transportul pana la granila sau bordul vasului de incarcare ~i dupa caz. de regula. pentru prestatii servicii. un profit. predominante in cadrul sistemului de preturi. impozitele indirecte. accize. 5) preturile produselor destinate exportului. Preturile marfurilor . preturi de licitatie. care se negociaza ~i se exprimil in valuta. preturi de cotatie la bursa. menite sa asigure acoperirea cheltuielilor de productie ~i un profit. indiferent de forma de proprietate a acestora.export. preturile de transfer. determinate pe baza preturilor de cumparare. comisionul societalii de import:. preturile speciale (do Muda.i en detail). 4) preturile marfurilor din import stabilite ca atare sau formate pe baza preturilor externe in valuta. pretul real stabilit prin contract. urmatoarele eategorii de preturi: 1) preturile eu ridieata ale produselor industriale.

adaosul comercial. in timp ce pretu1 plafon se situeazii sub pretul de echilibru. pe baza actiunii conjugate a cererii ~i a ofertei. Asemenea preturi se aplicii la produsele de foarte mare importantii pentru consumul populatiei. formate prin negociere ~i stabilite prin contractele incheiate intre agentii economici sau afi~ate pentru marfurile expuse pentru vanzare sau pentru care se face publicitate in scopul vanzarii. limitele se stabilesc sub forma de plafoane. pentru care trebuie dusii o politica de protejare ~i folosire rationala de ditre toti agentii economici. care nu pot fi depa~ite de nivelul preturilor libere. nivelul acestor preturi cuprinde: pretul cu ridicata negociat. preturile ~i tarifele care functioneaza in cadrul acestor categorii pot fi: 1. Preturi lib ere. statuI implicandu-se ~i in modul de organizare a pietelor de desfacere a acestor bunuri. Asemenea limite se practicii in liirile in care guvemele protejeazii in mod deosebit agricultura sau aite ramuri. Acestea reprezinta majoritatea preturilor. in conditiile concurentei libere ~i corecte: - preturile produselor sau serviciilor obtinute ~i livrate in conditii de monopol. respectiv pentru vanzarile prin reteaua comeqului cu amanuntul. dupa regula caracteristica includerii adaosului comercial ~i apoi a taxei pe valoare adaugata. ca 0 exeePtie de la regula generala a formarii preturilor prin negocierea intre produciitori ~i beneficiari. se stabilesc pomind de la preturi de gross. II. in general.7) preturile eu amanuntul stabilite ~i aplicate la desfacerea produselor ~i executarea serviciilor catre populatie. . care au atributii de autoritatin de reglementare. inc1usiv cele de import. deci limite maxime. Preturile reglementate ~i preturile limita se prezintii in sistemul preturilor. Preturi reglementate. destinat acoperirii cheltuielilor obiectiv necesare pentru desfacerea marfurilor ~i asiguriirii unui profit pentru agentii economici cu activitate comerciala cu amanuntul. III. stabilite dupa regulile generale ale formiirii preturilor. in cadrul preturilor limitii se cuprind ~i preturile limita minima sau preturi prag. care se stabilesc de catre Guvem sau organe imputemicite de acesta. Dacii produsele circula mai intai prin intermediul comeqului de gross. 168 . pe 0 piata neconcurentia1ii. Preturi limita. Plafonarea preturilor poate antrena acordarea de subventii de la bugetul statului. In ansamblullor. taxa pe valoare adaugata. Pretul prag se situeaza deasupra pretului de echilibru. 8) tarifele pentru serviciile prestate agentilor economici ~i populatiei.preturile resurselor de baza ale economiei. la care preturile se coreleazii strict cu veniturile. sub care nu se permite stabilirea ~i aplicarea preturilor la tranzactiile comerciale.

· platite de cumparatori. preeum si preturile de recuperare a acestora. ca pre!uri ale unitatilor producatoare sau comereiale. In toate aceste situatii preturile ~i tarifele se stabilese. se avizeaza de catre Guvern sau de catre organele imputernicite de acesta.1. la produsul cu destinatie finala. Ele nu cuprind TVA. ambalajele cu care se desfac produsele preambalate. Preturi cu TVA. Formarea preturilor sub incidenta taxei pe . Preturi fara TVA. urmatoarele nume reprezinta. respectiv preturile platite la cumpararea bunurilor ~i servieiilor necesare traiului. pe baza de fundamentare ~i justifieare a nivelului propus de catre furnizori. . . cuprinzand ~i TVA colectata pe traseul parcurs de produs. de la populatie.rii TVA 4 5 250000 325000 350000 6 47500 61750 66500 PR eu TVA de factura 7 297500 386750 416500 TVA datorat VA*eota/IOO sau (col 6 .ra TVA PP VA TVA (ehelt. care echivaleaza cu cifra de afaeeri pe produs.col 2) 0 I II III 1 2 3 8 47500-38000=9500 61750-47500=14250 66500-61750=4750 238000 38000 200000 50000 297500 47500 250000 75000 386750 61750 325000 25000 Nota: Datele sunt ipotetice. ~i. Cota de TVA 19% 169 . denumita TVA colectata. eolec­ (pret de preL negociat) tat sau PV ~i profit) :fii.. de la materia prima. deci. Pre!urile fiira TVA sunt pre!uri ale factorilor de productie sau preturi ale bunurilor aflate in stadii intermediare ale circuitului economic al acestora. Tabelul 8. Preturile cu amanuntul includ TVA.preturi1e ~i tarifele unor produse ~i servicii de importanta strategica pentru economia nationala. In sistemul preturilor se stabilesc ~i funclioneaza: A. de cumparare. ca preturi de facturare. chiar daca sunt exeeutate de eel putin de trei agenti economici.preturile acelor produse care fac obiectul sarcinilor de livrare stabilite prin balante. B.preturile ~i tarifele produselor ~i serviciilor subventionate temporar de la bugetul statului. In cadrul tabelului. fiind insa baza de caleul a TVA care se formeaza in stadiul respectiv ca TVA aferent vanzarilor.vaJoarea adaugata .mii lei Stadii PC din inelusiv care TVA TVA PC :fii. Preturile eu TVA sunt preturile de cumparare ale suportatorilor aeestui impozit. iar eonsumatorul final (populatia) este suportatorul real al aeestei taxe. remunerand costurile si profitul.

C +I1 denumite preturi de gross (PG) PG = PR + ACG In momentul facturarii. preturi de licitatie.3.000 totalul valorii adaugate in cadrul circuitului 66. cotatii de bursa.a. Preturile se afi~eaza de catre persoane autorizate ale bursei. Delimitarea elementelor structurale ale pre/urilor in cadrul categoriilor acestora ~i al mecanismului impozitelor indirecte tn functie de formarea in mecanismul pietei. cereale.966 8. • preturi la livriirile imediate ~i 170 . ulei. ? Preturile incluse in contracte sunt preturi negociabile intre agentii economici.500 totalul taxei pe valoarea adaugata. in orele de functionare a bursei.350. putand fi: preturi de vanzare ale producatorilor sau ale angrosi~tilor.500 x 100 15. cafea. metale neferoase. preturi de consum).) ~i preturi efective (preturi de contract.3. denumite prteuri cu ridicata (PR) PR Preturile angrosi~tilor. preturi de deviz ~.000 + 66. Formulele de calcul: Preturile produditorilor.500 416. direct sau prin repre­ zentanti. Exista 0 multitudine de preturi cu care se opereaza la bursa: • preturi de oferta ~i preturi de cumparare. PG facturat PG + TVA in care: ACG = adaosul comercial al angrosistului ? Cotatiile de bursa se stabilesc ~i se utilizeaza la marfurile fungi bile. bumbac.500 Cota recalculata = 66. ce se caracterizeaza prin omogenitate ~i mica variatie a parametrilor valorii de intrebuintare: petrol. zahar. preturile pot fi preturi de oferta (preturi de catalog. preturi de cotatie la bursa. cacao. colectate ~i incasate la buget pe seama consumatorilor finali.500 = 416. se adauga TVA colectat: PR facturat = PR + TVA. fiind element structural al pretului 350. cauciuc naturaL Mecanismul de formare a acestor preturi prin bursa consta in stabilirea punctului de echilibru valoric dintre totalitatea ofertelor ~i totalitatea cere­ rilor prezentate de catre vanzatori ~i cumparatori.

aeesta fiind redus suecesiv pana dnd eumparatorul i~i manifesta acceptul fata de prel.> Preturile de licitatie: .nzator devine proprietarul marfii.se stabilesc ~i se aplica la vanzarea (exportul) unor marfuri generale. Nivelul acestora influenteaza putemic ~i pretu1 altor produse (similare./ metoda de scadere a pretului cand pretul este maxim. functie ~i pana la termenul de livrare sunt folosite in scopuri speculative). substituibile.se stabilesc prin licitatii organizate in eadrul unor organizatii comerciale sau in centre comerciale traditionale. se pome~te sa se coteze din nou de la ultima cotatie efeetiva inregistrata la inchiderea bursei. care se stabilesc pe baza tranzactiilor ce se incheie in mod efectiv in perioada considerata. complementare etc.. lacut cunoscut cumparatorilor ~i vanzatorilor prin publieitate. ). Daea intervalul lara tranzactii este mai mare. la care se formeaza stocuri mari in intervale scurte de timp (fructe. nu se incheie tranzactii.efective. . 3. permit organizarea unor piete ad-hoc pentru contractarea prin competitie ~i in mod avantajos a unor lucrari ~i echipamente de investitii importante pentru cre~terea economiea. Preturile de licitatie se pot forma prin: .). din lipsa de cerere sau oferta. grabesc desfacerea marfurilor perisabile sau eu stoeuri mari.nominale. cu grad mare de perisabilitate. dar eorectat in raport cu modificarile de pret inregistrate la produsele similare care au fost cotate in perioada considerata. utilaje./ metoda pretului minim de strigare. 2. Preturile de licitatie. 171 . Cand pentru un produs nu se incheie tranzactii la bursa 0 perioada scurta de timp (1-3 zile). instalatii eomplexe) pentru efectuarea unor lucrari de con­ structii-montaj. obiecte de arta etc. ultimul nivel al cotatiei efective. care sunt stabilite pentru produsele care in mod obi~nuit sunt cotate la bursa dar pentru care. au 0 serie de avantaje: I. spre deosebire de eotatiile de bursa. ca punct de plecare se considera. Cotatiile pot fi: .• preturi la livrarile la termen (oscilatiile preturilor de cotatie de bursa in. in perioada considerata. . pe~te proaspat etc) sau la cumpa­ rarea (importul) unor echipamente de investi!ii (ma~ini. . Primul eumparator care ~i-a exprimat aeceptul pentru pretul dorit de v3. de asemenea. regulamentul de lieitatie este stabilit de catre organizatori. stabilit de vanzator in acord eu societate de lieitatie care cunoa~te tendinta pietei.

calitativi ~i economici ai produsului. ~ Pretul de acord are la baza acorduri internationale incheiate pe produse intre tarile exportatoare ~i tarHe importatoare. traditia in afaceri etc. ~ Pretul de lista sau catalog are urmatoarele caracteristici: • se stabile~te de catre producatori pe baza analizei cheltuielilor de productie ~i in comparatie cu preturile firmelor concurente • se scriu in cataloage de preturi • se comunica cumparatorilor potentiali • se aplica marfurilor fabricate intr-o larga gama sortimentala ~i tipodimensionala. Actualul sistem de preturi se prezinta din punct de vedere structural.). Un rol important in evaluare 11 au parametrii tehnici. volumul tranzactionat. 172 ~ . in vecinatatea unui aIt element sau mai multor elemente structurale. pentru evaluarea in suma total a absoluta a tranzactiei. Taxa pe valoarea adaugata este a~ezata imediat dupa acesta. imediat dupa acesta. iar adaugarea sa la pret incheie un proces foarte important in formarea preturilor. ~i 8. cu parametrii tehnico-economici u~or masurabili. profitul intreprinzatorului se determina in raport cu costul ~i se a~eaza langa cost. tevi. acela al preturilor cu ridicata facturate. pompe. conditiile de livrare ~i plata. Elasticizarea nivelului preturilor de vanzare se realizeaza prin diferen­ tierea sortimentala ~i prin acordarea de bonificatii sau majorari in functie de fluctuatiile pietei. motoare electrice. ma~ini agricole. pre cum ~i 0 serie de factori indirecti (nivelul cotatiilor de bursa. Se aplica la marfurile cu pondere mare in schimburile internationale. Fiecare element structural are locul bine definit in pret. in conditiile respectarii principiilor concurentei corecte. Evaluarile se fac pe baza documentatiei tehnice privind produs ~i nivelul preturilor practicate de firmele concurente. pentru ca impreuna formeaza pretul ce revine producatorului ca pret de vanzare sau cifra de afaceri pe produs. Calculul TVA este nemijlocit legat de actul vanzarii.Pretul de tranzactie sau negociat se stabile~te prin tratative intre parteneri. ca: laminate. in care se prezinta. Astfel.2. in momentul livrarii bunurilor. in functie de care se formeaza. autovehicule. pentru fiecare partida de marfuri ce face obiectul contractarii ~i este consemnat in contract. a~a cum rezulta din schemele din figurile 8. deoarece se stabile~te in functie de ea.1.

.I pret r de Pret de gross faetura Cost j Pret eli Pret de eumparare Pret de eumparare rldilta '---------' ANGROSIST DETAILIST PRODucATOR ~ Fig. Structura pretului unui bun de consum de productie intern a. Incidenta TVA asupra preturilor de gross este asemanatoare cu cea asupra preturi10r de vanzare ale producatorilor.. i 1 Marja importa­ torului Pret de import Pretul ImportatorulUl Pret de cumparare 1 1 Adaos eomereial 1 11 DETAILIST IMPORTATOR ANGROSIST Fig. preturile cu amanuntul includ TVA.Adaosul comercial apare ca element distinct in pretul de comercializare. 8.1. modul de determinare fiind prin calcul ~i adaugare la preturi1e cu ridicata...1. angrosist la populatie TVA in varna Aeeiza Comision TVA eoleetat TVA eoleetat TVA eoleetat Adaos eomercial Pret de Prel de eumparare Prel de faeturare LA FRONTIERA. 173 . in drumul parcurs de la producator la populatie TVA colee tat Adaos eomereial Pretul eu amiinuntul TVA eoleetat TVA eoleetat Aeciza Profit Adaos eomercial t .. Structura pretului unui bun de consum din import in drumul parcurs de la importator. 8.

. .costurile de expediere. II. Daca aceste niveluri de pret au fost stabilite. Lungimea canalelor de distributie ~i caracteristicile acestora vor 174 .taxele vamale. \.este deseori bazatii pe evaluan denaturate ale costurilor.estimarea costurilor margin ale ~i totale pentru a atinge volumele de vanzare preconizate.costurile de fabrica!ie. In practica interna!ionala se folosesc mai multe metode pentru stabilirea preturilor de export: I.selectarea pretului care aduce contributia cea mai mare la profit.maIja de profit.estimarea cantita!ilor cumparate la diferite preturi. Preturile competitive pot fi determinate numai prin examinarea nivelului preturilor pentru produse similare pe pietele considerate.0> >- Metoda adaugarii la cost prezinta dHeva inconveniente: . . . acestea sunt bazate pe volumul vanzarilor. joase.ignora cererea ~i concuren!a din cadrul pietelor vizate. pretul de baza poate fi determinat considerand urmatoarele etape: . Metoda adaugarii la cost care include insumarea: . Suplimentar apare cercul vicios: preturile sunt bazate pe costuri.adaosurile unita!ilor de produc!ie. .costuri suplimentare.Preturile de export Pretul intern de productie este un pre! negociabil iar pre!ul de tranzactie stabilit prin contract este un pre! al pie!ei mondiale ~i se exprima in valuta. .costurile administrative. cre~terea rezultatelor pe termen scurt sau lung ale investitiilor sau prevenirea intrarii concurentei pe piata respectiva prin fixarea unor preturi scazute.costurile de cercetare-dezvoltare. 0 alternativa este considerata politica de preturi ca un element al strategiei in masura sa contribuie la atingerea altor obiective majore. Metoda adaugarii la costuri este justificatii numai daca costul informatiei asupra cererii ~i costurile administrative ale aplidirii unei politici de pret bazate pe cerere depa~esc profitul obtinut prin aceasta abordare. Pretul de baza poate fi determinat dupa evaluarea intregului context al pietei. Metoda bazata pe preturi competitive. ). . pre! final . iar acesta din urma se bazeaza pe costuri. . cum ar fi obtinerea unei ponderi sporite pe piata. .

Metoda determinarii pretului extern pe baza pretului pe unitatea de materie prima realizat de concurenta. costurile variabile sunt singurele costuri aditionale. Cu to ate acestea. Selectarea celui mai profitabil pret depinde de perioada de timp pentru care s-a fiicut estimarea. utilaje. IV. Metoda bazata pe exploatarea vanzarilor pe pietele similare. 175 . Uneori cererea poate fi estimaHi prin exploatarea vanzarilor de pe piete1e considerate similare pietei vizate. construc!ii metalice. Estimarea cererii trebuie sa tina cont de activitatea produsului. etapele de aplicare a metodei fiind: . Aceasta metoda se folose~te pentru produse apropiate din punct de vedere al parametrilor tehnici ~i economici. Aceasta poate fi costisitoare.se inscriu intr-un tabel comparativ parametrii principali ~i pretul practicat de concurenta actualizat. III. Pe unele piete intemationale potentialul pietei este prea mic pentru a justifica cele mai simple cercetari de marketing astfel incat. Cand productie poate fi crescuHi fiira cre~terea costurilor fixe. piese de schimb. iar masurarea acestei activitati poate necesita teste experiment ale de piata. de obicei. Relatia de cuantificare este: Pex Pcc ± Pcc x cota 100 in care: Pex pretul produsului exportat. Metoda determinarii pretului extern pe baza pretului de concurenta ~i a parametrilor tehnici calitativi. - se raporteaza fiecare parametru al produsului concurentei la parametrii produsului pentru export ~i se oblin coeficienlii tehnici de corectare a pretului.afecta preturile finale ~i costurile de productie aparute din necesWitile de adaptare la piata vizata vor afecta costul de baza. Pee = pretul practicat de concurenta. V. pentru ma~ini. roti dintate etc. cotall 00 = expresia diferentierii complexitatii produsului exportat fata de produsul concuren!ei. iar rezultatul este supus erorii. estimarea cererii trebuie bazata pe opiniile organizatiilor intemationale ~i a speciali~tilor in comer!. costurile marginale nu sunt disponibile iar pentru a Ie obline este necesara analiza operaliilor de produc!ie in vederea identifidirii costurilor fixe ~i a celor variabile.

Kj = eoefieientul de eoreetare a pretului de eoneurenta. _L KJ - Parametrul produsului firmelor eoneurente Parametrul i al produsului exportat Pex = LPeek· Kl m n reprezinta numarul de parametrii: in care: Pex = pretul mediu de export. Dadi exishi mai muite firme eoneurente se eaIeuieaza un pret mediu de export. ealitatea produsului. Peej = pretul frrmei eoneurente. loeul ljli momentul vanzarii. 176 .eu ajutorul eoefieientilor se determina pretul produsului destin at exportului in raport eu preturile praetieate de eoneurenta. x = oferta eurenta. Modifiearea preturilor in funetie de eerere nu mai depinde de eosturi iar apliearea metodei are in vedere: • oscilatiile eererii. e = eererea pe termen seurt. VI..pretul sa fie eel mai avantajos in raport de eonjunetura pietei mondiale din momentul negoeierii §i eu preturile produselor eomparabile ale eoneurentei. v = vanzarile. a eoeficientul de dezeehilibru intre eerere. Coneret. Coefieientul de eoreetare (Kj) al preturilor firmelor eoneurente se ealculeaza ea medie aritmetiea a raporturilor dintre dimensiunile para­ metrilor: in care: . conform eiirora pretul urea sau eoboara • fixarea pretului ljli in funetie de diversitatea elientilor. Relatia de ealeul este: r=a e' x v in care: r rata modifiearii preturilor. m = numarul de firme eoneurente. oferta ljli vanziiri. prin adueerea preturilor eoneurentei la nivelul eoefieientului de eoreetare. Determinarea pretului pe baza nivelului cererii externe. se are in vedere ea: .

evidentiat separat. sa asigure acoperirea pretului intern complet de export. calculele de eficienta ale activitatii de export se fac avand in vedere pretu1 extern de export adus in conditii FOB (franco-frontiera romana). materii recuperabile (se scad). amortizare.> este inclus in contractul international de vanzare a marfii ). Pretul extern de export: " ). Indiferent de conditiile de livrare. Pretul intern al produselor de export cuprinde urmatoarea structura: a) cheltuieli materiale. e) profitul (p). vanzatorul suporta transportul intern. dupa caz. acesta suportand cheltuielile de transport pe pareurs extern ~i asigurarea. pana la frontiera romana. dar nu ~i asigurarea marfii. cele de transport ~i cele cu ambalajul pentru export (neinglob"ate in pretul intern).echivalentul in lei la cursu I in vigoare al pretului in valuta. f) pretul intern (PI) g) cheltuieli suplimentare de export (CSE). defalcate pe principalele subgrupe (CMAT): materii prime ~i materiale.> sunt influentate de eonditii1e de livrare adoptate de parti: . PICE (CMAT + S + CAS + I + n) + CSE = PI + CSE Deoarece pretu1 intern complet de export se calculeaza franco-frontiera romana (FOB). din care. d) impozite. vanzatorul suporta cheltuielile de transport extern. combustibil ~i energie. reparatii ~i intretinerea utilajelor. franco-frontiera romana.CAF. taxe ~i alte cheltuieli prevazute de lege (I). cheltuielile de transport privind exportul se includ in pretul complet de export numai in limita celor !acute pana la frontiera romana sau bordul vasului in portul romanesc de incarcare.CIF. .franco. b) (S) cheltuielile cu salariile. vanzatorul suporta cheltuielile de transport ~i asigurare. Din acest punct de vedere.frontiera romana. comisionul socieHitii comerciale de export-im­ port. c) CAS plus contributia pentru ajutorul de ~omaj (AS).FOB (pentru livriiri mai mari) marfa devine prioritatea cumpara­ torului dupa inearearea marfii la bordul vasului. . din pretul de contract incheiat in conditiile CAF sau CIF se scad pe rand elementele adaugate: cheltuielile de asigurare ~ilsau cheltuielile cu transportul pe parcursul extern astfel: 177 . produse din colaborare. de la punetul de expediere (produea:tor. pe teritoriul tarii. . alte cheltuieli de export.> exprima pretul in valuta obtinut pe piata mondiala ). vanzator) ea punet de pleeare.

M) = pretul materialelor in momentul contractarii. a. Prima metoda are in vedere includerea in pretul de oferta ~i in contractul extern a unei marje asignratorii care urmare~te realizarea in timp a echivalentei dintre cheltuielile efectuate la un ~oment dat ~i cele efectiv incasate dupa un interval mai mare de timp.PE FOB = PE CAF . efectuate de partea romana. Formula generala elaborata de comisia economica ONU pentru Europa pentru contractele ce au ca obiect exportul de instalatii complexe este: PO Mj Pj = -( a+ b . in conditia de livrare CIF. evaluate in devize ca ~i pretul extern. M o.Ch T PE FOB = PE CIF (Ch T + A).b. rata inflatiei. practica comertului international a consacrat dona met ode de combatere a acestui risc ~i anume: 1. A dona metoda presupune includerea in contractul extern a unor clauze de revizuire sau ajustare a preturilor. respectiv al livrarii. A = cheltuieli de asigurare pe parcurs extern.c ponderea partii fixe a pretului produsului. in conditia de livrare CAF. pentru a preintampina pierderile datorate modificarilor de pret (mai ales la materiile prime. pretul extern de export efectiv poate fi adus in conditia franco-frontiera romana pentru a putea fi comparat cu pretul complet de export intern. pretul extern in valuta. etc. Po pretul instalatiei complexe la data incheierii contractu lui. 178 . In consecinta. efectuate de partea romana.+ cSI 100 Mo So J unde: p) = pretul final efectiv ca pret revizuit. PE CAF PE CIF = pretul extern in valuta. in conditia de livrare FOB. energie ~i costul fortei de munca incorporata in produs). unde: PE FOB = pretul extern in valuHi. a materiilor ~i a salariilor in pretu1 produsului. Ch T = cheltuielile de transport pe parcurs extern. La exportnrile pe termen lung. deci pentru a asigura comparabilitatea in calculele de eficienta. 2. Se utilizeaza mode lui factorului de utilizare in functie de coeficientul anual de erodare a capitalului.

dar interpretarea este inversa. prin transformarea cu ajutorul cursului de schimb valutar PJ = VV + VV x (cota TV + cota comision) + Acciza (dupa caz) + TVA in vama Acesta exprima toate costurile ocazionate de aducerea bunurilor in lara. PI = pretul la ajustare. utilizat la actualizare in momentul incasarii. unde: PO = pretul la contractare. inclusiv impozitele datorate la frontiera. pe baza cursului de revenire. PO = pretul la momentul incheierii contractului. PVJ = pretul de vanzare al importatorului. iar cand valoarea raportului este egala sau mai mica decat cursul in vigoare al leului fata de val uta respectiva eficienta este pozitiva y Preturile produselor importate Formulele dupa care se stabilesc preturile bunurilor provenite din import: VV = PE + A + T + AC. utilizat la actualizare in momentul contractiirii. Utilizarea ratei medii de ere~tere a pretului produsului: PI PO(1+Ke)n. n = numarul de ani intre contractare ~i incasare.S 1 = pretul manoperei la data contractarii ~i respectiv al livrarii.X l n · 100 'r' PO . pI costul elementului incorporat in produs. MJ = marja importata. Ip=­ . Eficienta inceputului se calculeaza similar. pI pO unde: PI = pretul corectat dupa aplicarea cauzei de actualizare. Ke = coeficientul de escaladare a pretului. in care: cheltuieli cu transportul. PJ = pretul de import. 179 . Coreetarea pretului eu un indiee de erodare a pretului se aplica mai ales la costul materiei prime sau la costul altui element incorporat in produs dupa modelul: so. la pre/ul extern in valuta. T cheltuieli pe parcurs extern. ca in cazul exportului. PVJncgociat PJ (rara TVA) + MJ PVJ facturat = PVJ + TVA. exprimate in moneda nationala. in lei. pO = eostul elementului incorporat in produs. PI = . AC aite VV = valoarea in vama. Efieienta exportului pentru furnizor se poate aprecia prin raportarea pre/ului intern complet de export.

preturile pe obiecte de constructii. Comisionul vamal se calculeaza utilizandu-se cota de 0. Daca produsele circula mai intai prin intermediul comertului de gros. ci se afi~eaza ~i se plate~te de catre consumatorul final. 8. accize 20%. inc1usiv transportul. Importatorul vinde produsele importate la doi comercianti en-gros. Tarifele pentru serviciile prestate agentilor economici ~i populatiei.4. Un importator completeaza dec1aratia vamaHi din care rezulta ca valoarea in varna a produsului importat este de 1$/ buc. Regimul fiscal cuprinde: taxa vamala 10%. se stabilesc po mind de la preturi de gros. dupa regula catacteristica includerii adaosului comercial ~i a taxei pe valoarea adaugata. utilizfu1d 0 marja de adaos de 10% la pretul de gros.Preturile cu amanuntul se stabilesc ~i se aplica la: • desfacerea produselor ~i executarea lucrarilor de constructii ditre populatie. care se calculeaza la suma pretu1ui de aprovizionare. TVA 19%.. fiecare dintre ace~tia folosind un adaos comercial de 5%. adaosul comercial. Pretul cu amanuntul nu se negociaza. se utilizeaza: preturile pe articole de deviz. devizul general. cursul de schimb este de 35. - taxa pe valoare adaugata. pentru a-~i vinde marfa. prin magazinul propriu. respectiv 10%. Engrosistul B vinde produsele unui detailist care. se stabilesc dupa regulile generale ale formani preturilor. In procesul de stabilire a preturilor. • livrarile prin reteaua comertului cu amiinuntul catre agentii econo­ mici.000 lei pentru un dolar. Care este acest nivel de pre!? 180 . APLICATII 'SI STUDII DE CAZ 1. Engrosistul A vinde produsele prin propriul magazin. care include toate costurile ocazionate de realizarea unei investitii. indiferent de forma de proprietate.> Preturile de deviz au cea mai larga aplicabilitate in domeniul lucrarilor de construct~ii-montaj. Nivelul acestor preturi cuprinde: - pretu1 cu ridicata negociat. preturile pe categorii de lucrari. marja importatorului este de 10% la valoarea in varna. destinat acoperirii cheltuielilor necesare pentru desfacerea marfurilor ~i asigurarii unui profit pentru agentii econo­ mici cu activitate comerciaHi. va stabili un pret cu 0 marja de adaos astfel incat nivelul pretului cu amanuntul sa fie acela~i cu cel al engrosistului A. ).25%. - adaosul comercial.

5 46.717.000 TVA 330. conform contractului incheiat ~i pe baza facturii: cantitate 11.805 + 49.805 + 49.25 % 87.786 lei Pretul de gros cu TVA = 54. reducere comerciala 5% (se acorda pentru cantitatea ce depa~e~te 10.453 lei 2.915.295*19% = 62231 lei Pretul de detaliu lara TVA = 52.5 lei Pret de import lara TVA 35.295 +52.524 54.000 * 0.700.805 * 19% 59.500+87.195 lei Marja detailistului 57.000 lei Taxa vamala = 35.305 + 35.500 lei Comision vamal 35.000.000 * 5% = 1. pret unitar 30.000 Reducere eomerciala 1000* 30.000 * 19% 285.305 lei Pretul importatorului lara TVA 46.717.295 + 52.295*10%= 57.000 bue.000 Valoare 330.524*19% = 68.5 lei Acciza (35.000+3.000 lei.000 TVA aferent redueerii comerciale 1.000 * 10 % = -3.524 + 57.000 buc).805 * 5% = 52.500 + 87. Determinati valoarea facturii ~i nivelul TVA.524 lei Pretul detailistului cu TVA = 68.000 Total factura 390.000*19% 62.000 lei 181 .Rezolvare: Valoarea in varna = 35.5+7.268 lei Engrosistul A Pretul de gros lara TVA 49.786*19% = 65.000.5) * 20% 7.524 lei Pretul de detaliu cu TVA = 57.805*10% = 54.805 +49. 0 societate comerciaHi achizitioneaza marfuri de la un producator.805 lei Pretul importatorului cu TVA 49.000 + 3.786 = 2.000*10% 49.738 lei Pretul detailistului lara TVA = 57.453 lei (pret cu amanuntul) Engrosistul B Pretul de gros lara TVA = 49.000 Pret unitar 30.500.295 lei Pretul de gros cu TVA 52. Rezolvare: Factura va cuprinde urmatoarele elemente: Cantitatea cumparata 11.500.786 +54.

000 lei. lNTREBARI CHEIE 1. c) pretu1 cu amanuntul. Pentru sprijinirea exportului. Ce sunt preturile de efective? Exemplificati.6. d) TVA ineasat la bugetul de stat de la fiecare platitor.8. Pentru un bun produs in tara ~i destinat consumului populatiei se cunosc urmatoarele elemente: - pretul cu ridicata negociat 200.000 lei (pret de faetura). Pentru un produs din import cum stabiliti pretul de vanzare cu amanuntul? 7.5. determinati pretul eu amanuntul. Care este valoarea TVA din pretul eu amanuntul? 182 . Enumerati elementele componente ale pretului de vanzare cu amanuntul pentru un predus (produsul trece de la producator la angrosist ~i de la acesta la detailist). . - cota adaosului comercial practicata de angrosist: 15% la pretul de cumparare negociat. Prezentati conceptul de liberalizare a preturilor. 2. - cota adaosului comercial practicata de detailist: 30% la pretul de cumparare. preturile fixe ~i preturile limita. 6. 8. Cum apreciati eficienta exportului pentru furnizor? 4. 8. Care sunt acestea? 5. statuI poate lua anumite masuri. Ce sunt preturile de oferta? Exemplificati. Pe baza elementelor prezentate stabiliti: a) preturile negociate intre agentii economici. Un predus parcurge toate verigile de la productie la vanzarea cu amanuntul. b) preturile inscrise in factura. 2. Definiti preturile libere. adaosul de gros este de 10% iar eel eu amanuntul este de 20%. acceptat in urma negocierii cu angrosistul. $tiind ea pretul de vanzare al producatorului este de 350.cota de TVA: 19%. Care sunt elementele ce stau la baza determinarii preturilor destinate exportului? 3. TESTE DE AUTOVERIFICARE 1.

500 lei pentru un euro). in tabelul de rnai jos.000 Se cere cornpletarea tabelului precizand: a) Preturile negociate. Un pro ducat or ~i un cornerciant incheie un contract cornercial in care se stipuleaza ca pentru curnpararea unei cantitati rnai rnari de produse de 100. se prezinta datele necesare pentru stabilirea preturilor negociate. 1.000 lei pentru un euro. 1. de la rnaterie prima la consurnatorul final. b) Pretul de factura. c) TVA pe stadii ~i TVA din pretul cu arnanuntul. Un irnportator intocrne~te declaratia varnala din care rezulta ca valoarea in varna a produsului este de IOOO. Care este valoarea TVA-ului din pretu1 de factura? 183 . Stiind ca pretul negociat este de 50. II Angrosist Detailist 300.3.000 80. Stiind ca din aceasta operatiune dore~te sa obtina un profit de 30%. deterrninati pretul de factura pentru intreaga cantitate curnparata.000 buc. Cursul de schirnb este de 35. Un produs parcurge in circuitul sau. ~i comerciantul cumpara 110. I Prod. acciza 35%.000 75. iar cota adaosul cornercial este de 15%? Care este valoarea TVA -ului datorat de agentul economic la buget? b) Irnportatorul dore~te sa exporte produsul iar pentru aceasta el va efectua cheltuieli cu rearnbalarea in valoare de 50€ (cursul de schirnb fiind de 35.000 50.. cornision varnal 0. se acorda 0 reducere cornerciala de 10% pentru surplusul curnparat.000 lei /buc. a celor de factura ~i a pretului cu arnanuntul: Stadiu PV facturat Din care TVA PC tara TVA VA PV negociat PV facturii PA TVA TVA de colectat plata la buget Prod. 4 stadii.25%.000 buc. deterrninati pretul de export.000 60. a) Care este pretul afi~at daca produsul este vandut prin rnagazinul propriu al irnportatorului.€ Regirnul varna I este: taxa varnala 20%.

determinati pretul practicat de p rodudit or. Mo~teanu.000 pachete. Alexandru F. Ed.Culegere de aplicatii practice §i studii de caz la disciplina "Pre/uri §i Concurenfii ".. . 8. 184 . Floricel c. Didacticii ~i Pedagogicii.7.. . Acciza pentru tigarete este: 2.. Economicii. Didacticii ~i Pedagogicii.6. ~tiind di producatorul are incheiat un contract de vanzare cu un mare distribuitor pentru 0 cantitate de 300.000 lei / pachet. "Pre/uri # concuren/a ". prin care sa evidentiati influent a impozitelor indirecte asupra formarii pretu1ui cu amanuntul. ... Ed. Un produditor de tigarete stabile~te pretul de vanzare maXIm declarat 30. Bucure~ti. Floricel c.. Dumitrescu D. T. BIBLIOGRAFIE . Bucure~ti. Vutii M. un pachet are 20 tigarete. 2000...42€11000tigarete +33%. daca marja distribuitorului este de 10%. 1999.. Alexandru F. echilibru concurential §i buniistare sociala ". Dumitrescu D. T. Mo~teanu.. Realizati un studiu de caz pentru un produs ce este importat.. 2001. "Pre/uri.... Ed.. T. Mo~teanu.. TEME DE CERCETARE 1.

preturilor nominale. 9.4. ASUPRA PRETURILOR .3. • incidenta impozitelor indirecte asupra comportamentului produ­ catorilor ~i consumatorilor.cantitatilor oferite sau cerute. pe 0 piata concurentiaHi in echilibru inainte de introducerea impozitului. . OBIECTIVE URMARITE • introducere in problematica analizei incidentei fiscale. are caracter inevitabil. Povara fiscala . Cadrul teoretic al analizei Teoria economica utilizeaza conceptul de incidenta fisc alii pentru a evidentia efectul impozitelor atat la nivel microeconomic.1. 9. CUVINTE CHEIE • incidenta fiscala. • povara fiscala. SINTEZE 9. • cunoa~terea conceptelor de baza ale teoriei economice a fiscalitatii.TEMA 9 INCIDENTA IMPOZITELOR INDIRECTE .1. 9. Incidenta impozitului este analizata in cadrul: • echilibrului partial.2. DEFINITII $1 RELA TIl Incidenta fiscala arata cine suporta in final povara impozitului ~i cum este aceasta difuzata in intreaga economie prin sistemul preturilor. 185 . cth ~i macro­ economIC.suma prelevata ca impozit. In acest fel se evidentiaza incidenta impozitului asupra: . 9.4.

~ tipul de concurenta de pe pia!a respectiva. ==> inainte de impozitare. Repartizarea poverii fiscale intre ofertanti ~i cumparatori depinde. in principal.• echilibrului general tinand cont de interactiunile dintre produse. Incidenta accizei specifice Acciza specifica este datorata de producator: ==> intereseaza functia ofertei sub forma inversa (indica pretu1 de oferta .cine suporta in final aceasta povara. acest prel minim este egal cu costul mar­ ginal de productie. ==> introducerea impozitului face ca pretul de oferta al intreprinderii sa fie egal cu costul marginalia care se adauga suma impozituluL Analiza grafica se desfii~oara pe baza graficului 1. Analiza incidentei fiscale arata: . p Co o B "F o 186 I C Graficul 1 ! A a • Incidenfa accizei specij'ice . punand in evidenta incidenta impozitului asupra preturilor relative. sectoare ~i factori de productie. prin sistemul preturilor. In acest capitol ne preocupa abordarea teoriei inciden!ei fiscale in cadrul echilibrului partial. de: • elasticitatea in raport cu pretul a ofertei ~i a cererii.2.pretul minim pe care trebuie sa-l primeasca intreprinderea in functie de cantitatile produse). . in intreaga economie.cum se difuzeaza povara impozitului.4. 9.

Consumatorii platesc indirect. In general. Curba 0 1 este curba ofertei intreprinderii tinand cont de impozit. Cre~terea pretu1ui de vanzare este egala cu EB. Repercusiunea unei parti din obligatia de plata reprezentand acciza asupra consumatorilor.partea care cade in sarcina producatorilor este data de aria BJKP. deoarece. . in loc de OB cat reprezenta anterior introducerii impozitului). Datorita introducerii accizei specifice. cumparatorii nu ar cumpara cantitatea produsa. Diferenta verticaHi dintre cele doua curbe este egala cu suma impozitului datorat pentru fiecare unitate de produs.daca ar putea. 187 . decat 0 parte a accizei.partea care cade in sarcina cumparatorilor corespunde ariei EHJB. Punctului de echilibru initial (G) 'ii corespunde cantitatea OA schimbata la pretu1 OB. Are loc 0 translatare partiala a impozitului asupra cumpaditorilor. egaHi cu raportul EBtEP. putem spune cit aceasta a fost intentia legiuitorului. care sunt contribuabili in fapt. Povara fiscala se repartizeaza astfel: . (BEtEF) este in sarcina intreprinderii. Confruntandu-se cu un pret mai ridicat. (fiind egal cu OF. Restul. De~i introducerea accizei specifice determina cre~terea pretului de vanzare. nu reprezinta 0 incalcare a legii. ofertantii nu reu~esc translatarea impozitului "in intregime asupra cumparatorilor . iar suma impozitului este egala cu EF (deoarece EF = HK este diferenta verticala dintre cele doua curbe ale ofertei 'inainte ~i dupa introducerea impozitului). remuneratia lor neta ar fi nemodificata ~i ar produce aceea~i cantitate de produse. este curb a ofertei inainte de introducerea impozitului. de la OB la OE. impozitul fiind indirect. suma prelevata ca impozit este reprezentata de aria EHKF. pretu1 exclusiv impozitulinregistreaza 0 reducere. Repartizarea poverii fiscale Elasticitatea cererii ~i ofertei in raport cu pretu1 este criteriul in functie de care povara fiscala se repartizeaza mtre producator ~i consumator.Curba 0 0 corespunde curbei costului marginal al intreprinderii. Acciza are ca efect cre~terea pretului de vanzare ~i reducerea cantitatii de produs schimbata pe piata. Punctului de echilibru dupa introducerea impozitului (H) ii corespunde cantitatea de OC ~i pretu1 OE. care corespunde produsului dintre suma unitara a impozitului ~i cantitatea totala vanduta.

Demonstratie algebrica: Functiile cererii. Tabelul nr. Pt ~i qt sunt date de expresiile: Pt= (a-c+dt)/(b+d). considerati in general pozitivi. '" aproxirnarile de ordinul intai ale celor douii functii 188 . pretul ~i cantitatea corespunzatoare situatiei de echilibru din momentul initial. pO = pretul de oferta. Impozitul specific in sarcina vanzatorului este de t u. Diferenta dintre cantiHitile vandute dupa introducerea impozitului ~i cantitatea initiala este: qcqo -bdtl(b+d) RezuWi ca diferenta qcqo este negativa. cu suma impozitului. respectiv ofertei. Aceasta diferenta masoadi translatarea impozitului. b. ceea ce inseamna ca introducerea acestui impozit nu conduce la cre~terea pretului. pe unitatea de produs. pC pretul de cerere.bpt = C + d(pt-t) in care: Pt pretul dupa introducerea impozitului. deci posibilitatea vanzatorilor de a-I repercuta asupra cumparatorilor. Notam cu Po. qO cantitate oferita. In aceste conditii. a.m. deci cantitatea vanduta se reduce dupa introducerea impozitului. 1 prezintii incidenta impozitului in functie de caracteristicile cererii ~i ofertei. sunt date de forma *): qC (pC) qO (pO) = a _ bpc c+dpo Notatiile reprezinta: qC = cantitatea ceruta. respectiv qo. dupa introducerea impozitului. trebuie sa se inregistreze egalitatea intre cantitatea oferita ~i cea ceruta la noul pret. Pentru ca piata sa fie in echilibru. qt (ad+bc-bdt)l(b+d) Diferenta dintre pretul dupa introducerea impozitului ~i pretul initial este: Pt Po = dt/(b+d) RezuWi ca diferenta Pt Po este inferioadi sumei impozitului specific (t). astfel: a . in mod obligatoriu. c ~i d = parametri.

1.3. P dp dpo Pe baza definitiilor elasticitatii cererii (ec ~ 0) pretul se obtine: eC ...Tabelul nr.=-2. In general. latura pietei mai putin elastica suporta cea mai mare parte a impozitului.4. rezulta ca suma impozitului pe unitatea fizica de bun este 189 . cu cat oferta este mai elastica ~i cererea mai putin elastica. qo bt Impozitul este translatat in intregime asupra cumpara­ torilor lmpozitul este suportat in intregime de cumparatori q. Oferta perfect inelastica (verticala) (d=O) = qo Impozitul este suportat in intregime de vanzatori Oferta perfect elastica Pt = Po + t PtC = Po '+ t (orizontala) Pro = Po (lId =: 0) Cerere perfect inelastica (vertical a) (b=O) PIc = Po + t PtO = Po q..Incidenta impozitului specific Oferta/cerere Pretul dupii introducerea impozitului Pt = Po pte = Po PtO = Po+ t Cantitatea dupa Repartizarea poverii fiscale introducerea impozitului q. Scaderea pretului pentru vanzatori este cu atat mai puternica. P C P 0 ec Din relatia de mai sus rezuWi ca pretul pentru cumparatori cre~te cu atilt mai mult..=qo-dt Impozitul este suportat in intregime de vanzatori Pentru functiile generale ale ofertei ~i cererii.e O () ~i ofertei In raport cu dpC P dpo P dpc dp" e sau . . iar pretu1 bunului impozitat este p. incidenta unui impozit indirect poate fi masurata aplicand regulile calculului diferential asupra conditiei de echilibru de piata: qC (PC) = qO (pO) dqC d C dq0 d" ... P =--. 9. Incidenta accizei ad-valorem Daca se introduce 0 accizli ad-valorem de cota v.t (I1b=O) q. = qo Cerere perfect elastica Pt= Po pte = Po ( orizontaHi) Pro Po ..= e . cu cat oferta este mai putin elastica ~i cererea mai elastica./ .

incasarea fiscala este data de aria EHKF..aria BJKF. dupa introducerea impozitului. cu v ~i adunand suma astfel calculata la fiecare prel. Constatari: . cu un pro cent v. de pe curba ofertei inainte de impozit (0 0). ­. Dupa introducerea accizei ad-valorem condilia de echilibru a pietei devine: pC pO (1 + v) Aceasta inseamna ca pretul minim pe care doresc sa-l primeasca ofertantii pentru a produce fiecare cantitate posibila de bun cre~te.acciza ad-valorem a generat cre~terea pretului de la OB la OE ~i reducerea cantitatii de la OA la OC. o Graficul 2 C A incidenta accizei ad-valorem a Curba ofertei 0 1 dupa introducerea impozitului a fost obtinuta inmul­ tind fiecare prel dat. echilibrul indicat prin punctul H. Conditia de echilibru pe piata se exprima prin egalitatea dintre pretu1 de oferta (pO) ~i pretul de cerere (pC). p Co 01 E o F ~ .. Punctului de echilibru initial G i se substituie. datorita impozitului. 190 . • suma in sarcina cumparatorilor aria EHJB. repartizata astfel: • suma in sarcina ofertantil or .. ... Diferenla verticala intre cele doua curbe este astfel egala cu vpoo.vp.

dupa caz. Elasticitatea redusa a cererii in raport cu pretul semnifica faptul ca cei care nu au de ales sunt cumparatorii: ei trebuie sa cumpere 0 anumita cantitate dintr-un bun. Aplidind regulile calculului diferentia1: dpC = dp dpo= (1. in sarcina consumatorilor sau produditorilor.Demonstralie algebricii: (pC) ~i Introducerea unui astfel de impozit de cot a v face ca pretul de cerere pretul de oferta (pO) sa fie redate de expresiile: pc = p ~i pO (1. ei sunt dispu~i sa plateasca orice pret.Incidenta unui impozit ad-valorem proportional Elasticitate ec=O e=-oo c eo= 0 e0 = 00 dp/p dv/(l-v) 0 0 dp~ dpo 0 pdv/(l-v) 0 0 -pdv -pdv 0 dv/(l-v) pdv/(l-v) 1°. eo ~l lacan m OCUln po dv . a ofertei in functie de prel. prelufuld in acest fel intreaga povara a impozitului.-- Tabelul nr. respectiv. Tabelul nr. 2. Pentru aceasta.v)p in care peste pretul pietei. +'X ~ d AI' '1 e se 0 btme: . Astfel de 191 . . 2 reda cazurile particulare in raport cu elasticitatea cererii.v)dp-pdv Variatia pretului (dp) poate fi interpretata ca partea din suma impo­ zitului care cade. Revenind la ecuatia ec -dpC pC p ec dp = eo(d ~) p p I-v pe baza careia: dp ::::: ::::: dp".

in special in Uniunea Euro­ peana este. iar cumparatorii vor suporta impozitul. aparatura electrocasnica ~i altele. Incidenta taxei pe valoarea adaugata Spre deosebire de accizii. Cea mai utilizata metoda de calcul a TVA constii in a aplica un anumit pro cent t asupra materiei impozabile. care este 0 taxii specialii de consumatie asupra anumitor bunuri de consum.t (costuri deductibile) Fiecare intreprindere deduce. prin definitie un impozit asupra valorii adiiugate de intreprinderi. in conditiile in care il pot procura de pe 0 altii piatii la un pret nemodificat. Este cazul bunurilor de tipul produselor proaspete cu un grad ridicat de perisabilitate pre cum ~i a produselor agricole. impozitul pe care I-a pliitit asupra valorii (exclusiv TVA) achiziliilor de bunuri intermediare ~i de capital. cum 0 aratii ~i numele. TVA care functioneaza in toata lumea. Valoarea adaugata a unei intreprinderi este definita in general ca diferenla dintre incasiirile provenind din vanzarea bunurilor ~i serviciilor produse ~i cheltuielile corespunzand bunurilor ~i serviciilor pe care le-a cumparat.nzarilor. pretul va fi dictat de cerere. pretul nu poate fi modificat. 0 astfel de situatie este tipicii pietelor locale. in principiu. bunurile de primii necesitate. 192 .bunuri sunt: tigiirile. Exemple de astfel de bunuri sunt: produsele de lux. 4°. ceea ce inseamna cii povara impozitului va cadea in intregime in sarcina vanziitorilor.4. 2°. In aceste conditii. un impozit asupra achizitiilor de bunuri de consum. din aceasta decurgand statutul sau de taxii generalii asupra vanzarilor de bunuri catre consumatori. alcoolul (pe termen scurt) . taxa pe valoarea adaugatii este o taxa generalii pe consum. cel putin pe termen scurt. Ace~ti cumpariitori nu sunt dispu~i sa accepte nici 0 cre~tere de pret. pe 0 piata data. din impozitul datorat pe valoarea v8. astfel: a~ezata t (incasari) . Elasticitatea putemica a ofertei in raport cu pretul semnifica faptul ca vanzatorii dispun ~i de alte debu~ee nesupuse impozitului. 9. sau bunul in cauza are un inlocuitor care nu a fost impozitat. Elasticitatea putemicii a cererii in raport cu pretul denotii decizia cumpiiriitorilor de a atribui 0 valoare precisii bunului. In acest caz. Elasticitatea redusa a ofertei in raport cu pretul indicii. 3°. Taxa pe valoarea adaugatii este. ceea ce face ca vanzatorii sa suporte intreaga povara a impozitului. berea. 0 productie fixii pe care vanzatorii fac eforturi deosebite sa 0 yanda.4.

bunurile ~i serviciile exportate in afara teritoriului national. ceea ce are un efect deosebit in planul promovarii concuren!ei economice. precum ziarele ~i revistele. . Din reglementarea concreta a TVA. in baza principiului destina!iei bunul care este exportat se impoziteaza in tara in care se consuma.Prezentarea schematica de pana acum. ea nu incita la integrarea verticaHi a intreprinderilor. de exemplu). {ntre "modelul pur" al TVA ~i impozitul reglementat sub acest nume intervin diferenteprivind in special: • cota TVA in realitate. I % la un numar foarte limitat 193 . In ceea ce prive~te aprecierea incidentei TVA. permite doar aprecierea efectelor acestui tip de impozit.inciden!ei unui impozit in cadrul echilibrului general. "redusa" ~i "cota zero". • excep!iile de la tendinta manifestata de-a lungul anilor de a generaliza TVA pentru tqate bunurile ~i serviciile. comparativ cu impozitele pe cifra de afaceri. de regula. aceasta se reduce la analiza: . universita!i) sau agen!i economici care nu depa~esc un anumit prag al cifrei de afaceri. in func!ie de elasticitatea ofertei a cererii se poate ajunge ca 0 parte din povara TVA sa nu fie repercutata asupra consumatorilor. cand ne intereseaza efectele modificarii simultane a cotei TVA pentru to ate bunurile ~i serviciile. ~i * Franta practica fa mijlocul anilor '90 de prod use. deoarece TVA este asimilabiUi unui impozit unic asupra unui bun perceput in stadiul vanzarii cu amanuntul atunci cand ne intereseaza efectele unei modificiiri a cotei aplicate in cazul unui bun. In plus. dar in practicii problematica TVA este mult mai complexa. 0 cota de 2. anumite categorii de persoane juridice (administratii publice.inciden!ei unei accize. Astfel de excep!ii privesc anumite operatiuni (cele financiare. in anumite tari *) pot exista ~i cote foarte reduse pentru un numar foarte limitat de produse. TVA a inlocuit impozitele tradi!ionale in quasitotalitatea !arilor deoarece este considerata "neutra". Cota zero prive~te. In special. in special in spatiul european exista trei tipuri de cote: "normala".

4. Este 0 analiza de tip normativ. Inciden!a fiscala: a) este specifica numai impozitelor indirecte. 5). 4). Un impozit pe consumul unui bun va determina cre~terea pretului bunului dadi: 1. 2. e) toate variantele sunt incorecte. Tipul de concuren!a pe pia!a analizata. 3. Cererea este inelastica. b) (2. 4. Veniturile fiscale incasate la buget. in principal. 2. 5. 2. c) studiazi modul in care povara unui impozit este difuzata in economie. c) (1.9. 5). Faptul ca este un impozit direct sau indirect. 2. t) depinde. c) (1. Varianta corecta este: a) (1. 3.3). Incidenta unui impozit depinde de: 1. 4). TESTE DE EVALUARE REZOLVATE 1. e) (2. Oferta este inelastica. 4. 5). 3). 4). 3. Studiaza efectele fiscalitatii la nivel macro ~i microeconomic. d) (1. 4). de comportamentul contribuabililor. 4. d) (2. e) (1. 4. b) (2. b) (1. 2. 3. 5). Este un concept din ansamblul tehnicilor ~i instrumentelor fiscale. Varianta corecta este: a) (1. in principal. 4. b) este consecinta manifestarilor de tip evazionist ale contribua­ bililor. 194 .4). c) (2.3).5. Autoritatea fiscala care administreaza perceperea impozitului. 4). 3. 2. 4. d) (1. Cererea este elastica. 5. Ofera un raspuns standard in ce prive~te fundamentarea deciziilor in materie fiscaHi. Varianta corecta este: a) (1. e) depinde. Oferta ~i cererea agentilor pe piata respectiva. 4). de comportamentul administratiilor fiscale. Oferta este elastica. Arata cine suporta in final povara unui impozit. Incidenta fiscaUi: 1. 2.

Ed. London.Preturi $i concurenlii. d) (1. Gilbert. Tatiana. 4). 1995 195 . 1994 Wolfelsperger.> ).> ). iNTREBARI RECAPITULATIVE 1.> ). 4. Paris. PROPUNERI DE REFERATE 1. Fiscalite. Cerea este inelastic a. Florice!. Guy auteur Encic/opedie Economique. . Stiglitz. b) (2. Incidenta impozitelor indirecte asupra produselor petroliere.> ). Alexandru. Jacques Reiffers. Claude Economie des decisions publiques. 3. Jean-Louis Editeurs.. Expuneti elementele care definesc cadrul in care se analizeaza incidenta unui impozit 2.E. 9.5. Dalina. 3).Fiscalitate $1 pre/uri in economia de piata.B. Incidenta impozitelor indirecte in cazul bauturilor alcoolice. McGraw Hill Book Company. Cererea este elastica. Care sunt efectele introducerii unei accize ad-valorem pe 0 piata cu cerere perfect elastica 9.. Oferta este elastica. Factorii care determina incidenta fiscala 3.3).. A. e) nu se poate raspunde. Economica. Economica.> Alexandru Felicia . Xavier Mairesse. Paris. J. 2000 Pondaven. Oferta este inelastica. Paris.7. 1980 Greffe. 2. c) (2. Presses Universitaires de France. Felicia . Vuibert Economie. Bucure~ti. 3. 4).. II. 1990 Mo~teanu. Care sunt efectele introducerii unei accize specifice pe 0 piata cu oferta perfect inelastica 4. Alain Economie pub/ique.6. Incidenta impozitelor indirecte in cazul produse1or din tutun. Bucure~ti. Editura Didactica ~i Pedagogica. BIBLIOGRAFIE ). Dumitrescu. Varianta corecta este: a) (1. 2. 2002 Atkinson.Lectures on Public Economics.. Constantin..> ). Un impozit pe consumul unui bun va avea 0 incidenta redusa asupra pretului bunului daca: 1. vol.

10. 196 .1. CONCEPTE CHEIE • • • • • • • • • • • • • • • • • Monopol natural Preturi libere Preturi reglementate Piata reglementata Piata concurentiala Piata spot Autoritate Na!ionaHi de Reglementare Sistem Energetic National Contract de tip PPA Contract de portofoliu Contract pentru servicii de sistem Ordine de merit Pre! marginal de sistem Consumatori eligibili Sistem universal Asigurari de viata Asigurari generale 10. OBIECTIVUL CAPITOLULUI Prezentul capitol riispunde intrebarilor legate de pre!urile reglementate in Romania.TEMA NR. fiind cunoscuta realitatea conform careia Consiliul Concurentei are atributiuni mai reduse odata cu aparitia in multe domenii de interes national a Autorita!ilor Nationale de Reglementare. 10 PRETURILE REGLEMENTATE . Domeniile pe care Ie vom supune atentiei sunt cele ale energiei electrice.2. telecomunicatiilor ~i asigurarilor.

Au fost stabilite pragurile de deschidere a pietei (26% In 1999. y protectia mediului. 33% in 2003). In categoria 197 .3.10. Data fiind importanta deosebita a acestuia. pe caracterul intensiv investitional. atilt persoane fizice. crearea Sistemului Energetic National s-a bazat. Pentru protectia consu­ matorilor "captivi". In functie de posibilitatea de a alege fumizorul de energie electricii. pe importanta retelelor de transport ~i distributie ~i pe raritatea ~i concentrarea resurselor energetice pe plan mondiaL In plus. au fost instituite mecanisme de control administrativ al preturilor. bazaHi pe concurenta. In mod traditional. atilt pentru ramurile economiilor na!ionale. in special. privind instituirea Comunitiitii Europene lasa la latitudinea membrilor modul de organizare ~i functionare a acestor servicii. acesta a fost considerat n sector in care monopolul natural este de neevitat. Rezultatul acestei actiuni a constat in crearea unor colo~i integrati pe verticala care. in majo­ ritatea state lor. Prevederile Tratatului de la Roma. 28% in 2000. Sunt definite. pe intervenlia investitionala mas iva a statului. cat ~i pentru asigurarea bunastarii populatiei. de regula. statuI a preluat sarcina realizarii ~i exploatarii sistemului. cat ~i juridice. la nivelul Uniunii Europene s-a conturat 0 serie de tendinte care urmaresc simultan: y promovarea concurentei prin deschiderea pietei. Tendinte actuale in sectorul energetic din Uniunea Europeana In efortul de creare a pietei unice. Ceea ce contesta Tratatul este existenta acelor monopoluri care pot aduce atingere obiectivului de creare a pietei unice. SlNTEZE Reglementarea preturilor in domeniul energiei electrice Sectorul electroenergetic este unul din sectoarele cele mai mportante in cadrul oricarei economii nalionale. inclusiv in ceea ce prive~te tipul de proprietate (articolul 86). ultrimul fiind dependent de distribuitorul monopolist al energiei electrice. y asigurarea surselor de aprovizionare cu energie. asigurau productia. pentru a se preveni un abuz din partea acestuia. fata de fumizorul monopolist. conceptele de "consumator eligibil" ~i "consumator captiv". Directiva 96/92/CE stabile~te cadrul minimal ~i etapele procesului de liberalizare a pietei produselor energetice. Aceasta prezumlie s-a bazat. transportul ~i distributia produselor energoelectrice.

este constituita din opt filiale regionale care vor fi privatizate). ). Supravegherea pietei energiei electrice care in sarcina Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).A. Distributia energiei electrice catre consumatorii captivi se realizeaza de catre operatorul monopolist al retelei de distributie. caruia i se pot impune obligatii de furnizare in anumite zone sau catre anumiti consumatori.A.A. ANRE este autoritatea publica ce are competenta de elaborare a metodologiei de calcul a preturilor ~i tarifelor aplicabile activitatilor de monopol natural ~i de aprobare a sistemelor de preturi ~i tarife pentru aceste activitati. Compania Nationala de Electricitate . 627/2000. S. transportul ~i distributia energiei electrice. protectia corespunzatoare a consumatorilor de energie.C. urmarind ca obiectiv.> solutia proprietatii de stat (de precizat ca Electrica S.consumatorilor eligibili sunt incadrati consumatorii care realizeaza un consum anual peste 0 anumita limita (9 GWh. privind regimul reglementat/negociat de acces la retea ~i privind modul de separare Uuridica/contabilatmanageriala) a activitatilor care constituie monopol natural sunt lasate la latitudinea statelor membre.> accesul reglementat la retea. precum $i cele de alimentare a consumatorilor captivi de catre societatile de distributie a energiei electrice. Piata energiei electrice in Romania In cadrul procesului de armonizare a legislatiei interne cu reglementarile comunitare...> separarea legala a activitatilor care constituie monopol natural (transport ~i distributie).A.. ~i Societatea Comerciala pentru Distribuirea Energiei Electrice Electrica S. Hidroelectrica S. Prin HG nr. Termoelectrica S. a fost reorganizata. Astfel s-a optat pentru: ). pentru asigurarea serviciului universal. Activitatile de monopol natural din domeniul energiei electrice sunt cele de transport ~i distributie a energiei electice.. 198 .A.A. S. incepand cu 2003)..CONEL S. Preturile practicate de distribuitor pot fi reglementate de catre autoritatile statelor membre. creandu-se Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S. institutie pblica in subordinea Ministerului Industriei ~i Resurselor. ).C. ~i in Romania fost initiat un amplu proces de reformare a reglementarilor referitoare la productia. Deciziile strategice referitoare la forma de proprietate a operatorului/ operatorilor monopoli~ti.

a) pretul pietei se formeaza printr-un mecanism specific. in Romania. cu care incheie contracte negociate. d) racordarea la retele de transport ~i de distributie reprezinta un serviciu public obligatoriu. ). Aceste contracte sunt reglementate dar preturile sunt negociate intre parti. b) participantii la piata. care funqioneaza pe baza urmatoarelor principii: a) piata se realizeaza prin aranjamente comerciale en gros cu energie elctrica ~i cu servicii asociate.> piata spot.Modul de organizare a pietei energiei electrice Tranzactionarea energiei electrice ~i a serviciilor de sistem. piata este compusa din: • Piata reglementata.A. respectiv componenta pietei concurentiale pe care energia electrica necontractata este tranzactionaa prin licitatie la Pretul Marginal de Sis tern.) 199 . • Piata concurentia1a compusa din urmatoarele segmente: ).) • un operator de distributie (Electrica S.A. c) in prima etapa. se realizeaza in cadrul pietei en gros a energiei electrice. e) participantii la piata beneficiaza de transport nediscriminatoriu. prin contracte cadru ~i preturi reglementate. c) consurnatorii eligibili pot alege furnizorul de energie electric a. care acopera circa 67% din energia electrica tranzactionata. b) piata trebuie sa devina competitiva la nivelul produditorilor ~i furnizorilor de energie electrica ~i reglementata pentru activitati1e de transport ~i de distributie.> piata contractelor bilaterale intre furnizori ~i consumatori eligibili. Participantii la piatii Tipurile de participanti la piata en gros sunt: • producatorii • furnizorii • consumatorii eligibili • un operator de transport (Transelectrica) • un operator de sistern (Hidroelectrica S. intre participanti. inclusiv consumatorii eligibili sunt Indreptatiti sa aiba acces reglementat.

• stabile~te orele de varf ~i de gol de sarcina ale SEN..A. • colecteaza ~i face pub lice informatii despre pia!a. infiintata prin HG nr. OPCOM S. • suspenda piata din propria initiativa sau la solicitarea operatorului de sistem.A. Pentru asigurarea bunei functionari a pietei. directa sau prin intermediul contractelor ~i tarifelor reglementate.ciale ale pietei • asigurarea unor relatii comerciale eficiente ~i sigure pentru consu­ matorii finali de energie electrica ~i pentru toti agentii economici din sector. • introducerea unei presiuni concuren!iale asupra agentilor economici din sector.C. Mecanismul de functionare Rolul mecanismului pietei. filiala a Transelectrica S. • urmare~te ~i face publice pierderile de energie electridi in reteaua de transport. 200 .A. OPCOM S. pe care puterea electrica ~i serviciile se exprima ptin valorile medii).Administrarea pietei en gros a energiei electrice Administrarea pietei en gros este asigurata de S. • stabile~te cantWitile de energie electrica ~i servicii trnzactionate zilnic la nivel interval baza de tranzactionare ~i decontare (respectiv durata unei ore ~i serve~te ca unitate de masura a timpului in exprimarea tuturor relatii10r comerciale.. • stabile~te drepturile ~i obligatiile de plata ale participantilor la pia!a ~i asigura function area mecanisme lor specifice de regularizare privind platile. • coordoneaza activitatea de prognoza a cererii de energie electrica pentru planificarea opra!ionala ~i programarea operativa a Sistemului Electroenergetic National (SEN).C. contractuale sau pe piata spot. 625/2000. are urmatoarele competente ~i atributii: • asigura preluarea ~i prelucrarea ~fertelor de vanzare/cumparare de energie electrica ~i servicii de la participantii la piata. S. • determina ~i face publice preturile pietei pe interval baza de decontare. recum ~i alte preturi sau obliga!ii bane~ti relevante pentru piata. inclusiv prognoze pe termen scurt privind acoperirea cererii de ditre oferta. ~i aranjamentele comer.

cat ~i producatorul. Principalele tipuri de contracte incheiate pe piata en gros a energiei electrice sunt: 1). de regula. calitatii energiei transportate la parametrii normali de fiunctionare ~i pentru acoperirea pierderilor din reteaua de transport.. profilate pe intervale baza de decontare ~i zile calendaristice. Sunt utilizate pentru contractarea unor cantitati ferme de energie electrica. Contractul de portofoliu reprezinta forma principala de vanzarel cumparare a energiei electrice. pre cum ~i efectul restric!iilor din reteaua de transport asupra ordinii de merit sunt cuprinse in tariful reglementat de transport. asigurand atat fumizorul. fumizate de catre agentii economici participan!i la piata (in continuare denumite servicii de sistem) Costul serviciilor de sistem cu exceptia costului energieie electrice pentru acoperirea pierderilor in reteaua de transport va fi achitat de catre fumizorul de energie electrica sau de catre consumatorul eligibil direct fumizorului de servicii de sistem. Pierderile de energie electrica in reteaua de transport. la pretu1 reglementat de ANRE. de catre produditori.C. in functie de variatia orara a consumului prognozat. In scopul fluidizarii platilor. Contractu} de tip PPA incheiat intre Societatea Nationala NuclearIectrica ~i S. 3). Valoarea acestor contracte include ~i costul reglementat al serviciului de transport. care reprezinta functia operatorului de sistem • tehnologice. 2). Electrica S. cheltuielile pentru rambursarea creditelor ~i costul capitalului invest it.• trecerea graduala de la sistemul de monopol in alimentarea cu energie electrica. pe baza avizului prducatorului caruia i-a fost prestat acest servlClU. pentru mentinerea nivelului de siguranta in funclionarea sistemului electroenergetic. 201 .A. costul serviciului de transport trebuie achitat de ditre furnizori direct catre Transelectrica. impotriva riscului variatiei pretului pe piata. Serviciile de sistem se impart in 2 categorii: • funclionale. 4). Contractul pentru transportul energiei electrice Serviciul de transport include ~i costurile reglementate ale serviciilor de sistem. precum ~i serviciul de transpor aferent. prin care este asigurata preluarea integralii a energiei electrice produse ~i a puterii disponibile a Nuclearelectrica. la piata pe deplin concurentiala. Contractul pentru servicii de sistem Serviciile de sistem reprezinta servicii asigurate. la cererea operatorului de sistem. Pretul de achizitionare de catre furnizori a puterii disponibile acopera cheltuielile fixe de exploatare.

Pretul marginal de sistem se determina ca medie.A. Metodologiile de stabilire a tarifelor ~i preturilor energiei electrice In cadrul acestora se inc1ud: ~ metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie a energiei electrice. intretinerea.. dezvoltarea retelei de distributie in scopul transmiterii energiei electrice de la producatori/operatori de transport la consumatorii fin ali de energie electrica.i contractul de tip PPA incheiat de S. ~ metodologia de stabilire a tarifului pentru transportul energiei electrice ~ metodologia de stabilire a tarifelor pentru consumatorii finali captivi de energie electrica In prezenta lucrare ne propunem sa tratam in detaliu doar metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie a energiei electrice. Prin ordinea de merit se stabilesc: • puterea cu care participa fiecare unitate la acoperirea necesarulu de energie electrica.A. • pragul cererii de consum din sistem de la care intra in functiune fiecare unitate. sa fac oferte ferme pentru fiecare interval baza de decontare pentru toate unitatile de productie pe care Ie detin in ziua anterioara celei pentru care se face programul de functionare a SEN. stabilit. Ordinea de merit reprezinta ordinea in care producatorii de energie ofertanti sunt luati in considerare de catre dispecer pentru acoperirea cererii de energie electric. 202 . :..N.A. pen-tru fiecare zi de tranzactie.i a energiei electrice produse de Nuc1earelectrica..C.i S. ponderata a preturilor reglementate din contractele de portofoliu :.Ofertele de producere a energiei electrice Produditorii sunt obligati ca.. Electrica S. prin care este asigurata preluare integrala a puterii disponibile :. Nuc1earelectrica S. Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie a energiei electrice Serviciul de distributie consta in exploatarea. pe baza acestor oferte de catre OPCOM S.

tarif pentru linii de Joasa Tensiune.C. In prezent. . prin care se asigudi transmiterea energiei electrice catre consumatori sau in zonele de consum. pe nivel de tensiune ~i tip de instalatii.tarif pentru linii de 110 kV. Stabilirea de catre ANRE a tarifelor pentru transportul ~i distributia energiei electrice se face pe baza unei metodologii care tine cont de categoriile de costuri ale operatorilor. Serviciul de distributie 2. Tarifele pot fi revizuite periodic.A. doua categorii de servicii: 1. Pe termen scurt. Serviciile de sistem ale retelelor de distribu!ie a energiei electrice. Costurile de exploatare ~i intretinere a re!elei.tarif pentru linii MT. Tarifele se stabilesc pentru serviciul de distribu!ie prestat. reparatii Y siguranta tehnica ~i a muncii 203 . Pentru fiecare din grupele de elemente de retea se stabilesc tarife specifice de tip monom. Nivelul tarifelor de distributie se fundamenteaza cu datele privind cheltuielile anuale ale operatorului.4 kV ~i 110 kV inclusiv. referitoare la: Y exploatarea retelei Y intre!inere. daca se inregistreaza 0 variatie a costurilor unit are mai mare de 5% fata de cele previzionate. prin cele opt filiale regionale (operatori) ale acesteia.tarif pentru puncte de transformare Medie Tensiune I Joasa Tensiune. pe piata energiei electrice. interven!ii. ~i anume: . pentru categoriile de destinatari: • fumizori alimentari din reteaua de distributie. distributia energiei electrice este asigurata de S.Reteaua electrica de distributie reprezinta re!eaua electridi de curent altemaiv cu tensiunea cuprinsa intre 0.tarif pentru puncte de transformare 110 kV/MT (medie tensiune). Tarifele de distributie se determina pentru fiecare operator de distri­ butie pe baza cheltuielilor aferente utilizarii retelelor de distributie ale acestuia ~i sunt unice pe teritoriul operatorului. Electrica S. .. Operatorul de distributie asigura. se preconizeaza privatizarea a doua dintre aceste filiale. . • consumatori eligibili alimentati din reteaua de distributie. dupa cum urmeaza: A. odata cu revizuirea tarifelor reglementate pentru consumatori finali. . • alti operatori de distribulie/transport pentru tranzitul energiei.

Profitul total reglementat (P) operatorului de distributie se deterrnina prin insumarea profiturilor totale reglementate ale grupelor de elemente de retea: P= LP] Venitul total pentru fiecare din cele cinci grupe de elemente ale rete lei (VT ) se determina ca: VT. comisioane bancare diferenle de curs valutar legate de credite pentru investitii) ~i Cota de profit brut aplicabiHi la surna acestor costuri este de 8%.] p Profitul fiecarei grupe de elemente de rete a se deterrnina: p] = (L CI.J )x k 11 00 unde: k p = rata profitului brut Ct. 204 .J' pe structura costurilor precizate mai sus: C] = LC.. Costurile pentru consumul propriu tehnologic B. pentru serviciul de distributie destinat consumatorilor eligibili (ECE.. amortizare ).).. cheltuieli conexe pentru investitii A. + PJ .J)' furnizorilorl consumatorilor captivi (E F. = costurile aferente fiecarei structuri Rata profitului aplicabila este de 8% pe an in raport cu costurile calculate in USD. Costurile financiare pentru dezvoltare (dob§nzi. serviciile asigurate clienlilor ). Pentru fiecare grupa de elemente de retea se determina instalatiile componente ~i energia electrica livrata prin acestea (E ] )....J)' cat ~i tranzitului destinat altor operatori de distributie sau operatorului de transport (Er . pentru fiecare grupa. prin insumarea componenteior C'.. ECE. .J +EF.] De asemenea.J +ET. se deterrnina costul asociat C] . = C.): EJ ..

. al furnizorilor de energie electrica sau al operatorului de transport. in cazul unui utilizator conectat la reteaua de medie tensiune.t E puncte de transio~are 110 kV/MT linii MT .MTIJT linii JT . Progresul tehnologic a constat in special in aparitia de noi tehnologii alternative de transmisie. tariful aplicabil se determina prn insumarea tarifelor aferente elementelor de retea utilizate.> ).JlOIMT +tLE.. explozia de operatori pe piata a condus la regandirea politicii de dezvoltare a pietei ~i serviciilor..> ).e.llOIMT In cazul consumatorilor eligibili.t LEJT t TR. De exemplu.l00 +tTR. in special cele naturale. Aparitia acestor noi tehnologii ~i servicii nu a eliminat insa in totalitate monopolurile.> ). a caror existenta deriva din importanta reteleiftzice pentru furnizarea serviciilor ~i din faptul ca sunt 205 .> ). ceea ce a permis aparitia de noi piete ~i. a cunoscut o dezvoltare tehnologica exploziva in umtimele doua decenii.MT Reglementarea preturilor in sectorul comunicatiilor Domeniul comunicatiilor. in special cel al telecomnicatiilor.t LE. dominat de uria~e companii monopoliste. tariful de distributie se stabile~te prin urmatoare formula: T = t l . intr-o masura destul de consistenta. a concurentei pe pietele din sector. utilizand noi platforme de comunicatii.iar venitul total reglementat (VT) al Operatorului de distributie este determinat prin insumarea veniturilor totale reglementate ale grupelor de elemente de retea: VT = L VT J = C+P Tarifele specifice de distributie pentru fiecare grupa de elemente de retea se calculeaza ca fiind raportul intre suma veniturilor totaleVTJ suma energiilor livrate consumatorilor E J : ~l ).tTR..MT puncte transformare MT/JT .> tarif pentru tarif pentru tarif pentru tarif pentru tarif pentru linii II 0 k V . Daca pana la inceputul anilor '80. sectorul era in mod traditional..

prin intermediul unei tehnologii diferite. etc). resursele de numerotatie. Solutiile furnizate de catre piata pot fi la nlndul lor clasificate in doua eategorii: • furnizarea unor servieii de teleeomunieatii prin intermediul unor retele initial dimesionate pentru alte utilizari (alte servieii de telecomunicatii sau alte tipuri de servicii. Problemele cele mai importante in acest domeniu apar pe piata serviciului de telefonie fixa §i pe piata serviciilor po§tale. Solutiile aparute pe plan international pot fi grupate in doua mari categorii: ~ Solutii furnizate de catre piata (de ditre operatorii de piata) ~ Solutii administrative. pana in aeest moment. a diror utilizare rationala implica impunerea unor restrictii §i din necesitatea asigurarii serviciului universal. ce nu se incadreaza n domeniul teleeomunicatiilor) In cadrul acestei categorii pot fi mentionate solu!ii cum ar fi utilizarea re!elelor de transport §i distributie a energiei electrieesau a eelor de televiziune prin cablu pentru furnizarea serviciilor de telefonie sau utilizarea re!elelor de telefonie mobila pentru servicii de telefonie fixa. Totu§i. a condus la cautarea febrila de noi solutii. prin intermediul retelei operatorului monopolist a unor servicii concurente eu cele oferite de acesta. • furnizarea. eel mai bun exemplu pentru acest tip de solutie it eonstituie tehnologia de transmitere a convorbirilor telefonice prin protocolul internet (Voice Over IP) care reprezinta 0 alternativa mult mai putin costisitoare pentru telefonia interna!ionala. I. solutii pentru eradicarea completa a monopolului pentru toate tipurile de servieii §i niei pentru toate zone Ie geografice.utilizate in special resurse limitate (spatiul radioelectric. Piata telefoniei fixe Importan!a retelei fizice in furnizarea serviciilor de telecomunieatii §i caraeterul de foarte multe oriinefieient al eonstruetiei de re!ele fizice paralele pentru furnizarea acelora§i servicii (de cele mai multe ori servicii de telefonie). fapt care a impus implicarea statului. impuse de catre autoritati. pia!a nu a dezvoltat. atunei cand piata nu a eondus la eliminarea monopolului natural. in incerearea de a separa nucleul monopolului natural de celelalte eornponente 206 .

06. In plus. intervenlia statului consta ~i in asigurarea serviciului universal. In acest mod.ale serviciilor de telecomunicatii. datorita faptului ca obligatia de asigurare a serviciului universal poate implica asumarea unor costuri suplimentare ~i desIa~urarea unor activitati ineficiente din punct de vedere economic. indiferent de localizarea lor geografica.1998 (au fost stabilite perioade mai lungi de liberalizare a pietei pentru Grecia. infrastructuri alternative ce puteau fi utilizate pentru furnizarea telefoniei vocale se 207 . ? interconectare a retelelor de telecomunicatii.1990. asigurarea unui serviciu de informatii ~i asigurare de telefoane pub lice cu plata. In acest scop au fost impuse fo~tilor operatori monopoli~ti. o preocupare deosebita a fost generata de aparitia efectiva a concurentei pe piata serviciilor de telefonie fixa. a operatorilor concurenti pe piata serviciilor de telefonie. 1. s-a constatat ca. Portugalia ~i Spania). in scopul crearii unui grad dit mai ridicat de concurenta. in principal la asigurarea accesului la 0 locatie fixa. Irlanda. prin pret sau prin conditii de acces. obligatii legate in principal de: ? permitere a accesului la rete a.01. fo~tilor operatori monopoli~ti Ie-au fost impuse obligatii de separare a activitatilor legate de administrarea ~i furnizarea retelei de activitatile de furnizare. respectiv setul minim de servicii de 0 calitate determinata care este disponibil pentru toti utilizatorii. in 1998. Asigurarea serviciului universal poate implica ~i acordarea unor compensatii companiilor care sunt desemnate pentru furnizarea acestora. prin intermediul retelei serviciilor de telefonie. in cinditii nediscriminatorii a celorlalti operatori pentru furnizarea serviciilor chiar concurente. In acest scop. poate fi determinata posibila discriminare. Tendinte actuate in Uniunea Europeana Procesul de liberalizare a serviciilor de telecomunicatii in UDiuaea Europeana a fost inliat prin Directiva Comisiei Europene 9OI388IEEC diD 28. dat fiind faptul ca disparitia drepturilor speciale sau exclusive existente nu garanteaza aparitia efectiva a concurentilor pe piata. In fapt. care detin in proprietate reteaua de telefonie fixa. la un tarif accesibiL Setul de servicii se refra. prin care s-a solicitat Statelor Membre sa retragi dreptwile speciale sau exclusive pentru furnizarea serviciilor de telefonie publica fixa pana cel mai tarziu la data de 01. astfel indit clientii unei companii de telefonie sa poata apela clientii unei alte companii.

aflau in proprietatea aceluia~i operator care detinea ~i reteaua de telefonie fixa. de acordarea accesului la retea. pe baza regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice ~i a regulamentului privind efectuarea analizelor de piata ~i determinarea puterii semnifieative de piata. astfelindit consumatorii europeni sa poaUi profita dit mai mult de beneficiile liberalizarii. In scopul supravegherii pietelor. odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 2. Doar 43% din gospodariile europene erau conectate fie la 0 retea de televiziune prin cablu. care. de interconeetare a retelelor de teleeomunicatii. atunci dind constata ca un operator detine pozitia dominanta pe 0 anumita piata geografica. Reglementarea pietei serviciilor telefonice in Romania Incepand eu octombrie 2002. oricum a condus la reducerea cu aproximativ 40% a tarifelor telefonice intemationale. pe baza analizelor de piata efectuate in colaborare cu autoritatile de concurenta. Prin acest nou eadru legislativ se incearca facilitarea intrarii unor noi operatori pe piata serviciilor de telefonie ~i incurajarea concurentei cel putin pe piata serviciilor. Peste 59% din aceste gospodarii erau deservite de un operator de televiziune prin cablu aflat in proprietatea fostului monopolist pe piata telefoniei fixe. sunt introduse ~i in Romania regulile comunitare cu privire la supravegherea pietei serviciilor ~i retelelor de telecomunicatii. poate impune operatorilor de pe piata obligatii legate de furnizarea serviciului universal. in acest seop. Directiva 2002122/EC privind serviciul universal ~i Direetiva 20021l/EC privind accesul ~i interconectarea). Pentru supravegherea pietelor se solicita statelor membre sa infiinteze autoritati nationale de reglementare. fie la un sistem de transmisie a programelor TV prin sate lit. ANRC efectueaza analize de piata pentru a determina dadi un fumizor de servicii sau retele de telecomunicatii detine pozitie 208 . inc1usiv telefonie. 79/2002 ~i cu infiintarea Autoritatii N a!ionale de Reglementare in Comunicatii. prin noul set de directive din martie 2002 (Directiva 20021211EC privind cadrul general de reglementare in domeniul eomunicatiilor eleetronice. care. regulile specifice privind protectia concurentei ~i regle­ mentarea preturilor in acest domeniu. In plus autoritatile de reglementare pot stabili medologii de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telecomunicatii. Aceste masuri au ca scop principal dezvoltarea concurentei pe pie!ele serviciilor. Aceasta situatie de fapt a fost eonsiderata ca fiind 0 piedica majora in calea dezvoltarii coneutentei. Directiva 20021201 EC privind autorizarea.

La impunerea obligatii1or ANRC va lua in considerare investitia Iacuta de operatorulin cauza ~i va permite existenta unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit. indicandu-se cel putin principalele categorii in care sunt grupate costurile ~i regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare impusa trebuie sa promoveze eficienta economid! ~i concurenta ~i sa maximizeze beneficiul consumatorilor. ajusari ale acestor tarife. rezultatele acestui audit urmand sa fie publicate in conditiile stabilite de ANRC.asigurarea accesului la reteaua publica de telefonie. atunci proba faptului ca tarifele respective sunt determinate prin adaugarea la costuri a unei rate rezonabile de recuperare a investitiei se afla in sarcina operatorului In cauza. In acest scop ANRC poate sa ia in considerare tarifele practicate pe pietele concurentiale comparabile. Serviciul universal este compus din: . etc. la un punct fix. pentru furnizarea anumitor forine de acces sau de interconectare.dominanti'i. Indeplinirea obligatii1or de implementare a sistemului contabil trebuie auditata anual de un organism independent. daca este cazul. In cazul in care un operator are obligatia sa i~i fundamenteze tarifele in functie de costuri. Dadi 0 analiza de piata indica absenta concurentei efective. autoritatea de reglementare poate utiliza metode de contabilizare a costurilor.asigurarea serviciulul de informatii privind abonatii ~i registrele abonatilor. de asigurare a evidentei contabile separata. 209 . In vederea calcularii costului fumizarii eficiente a serviciilor. inclusiv obligatii de fundamentare a tarifelor in functie de costuri ~i obligatii privind evidenta contabila. tin and seama de riscurile asociate acestei investitii. respectiv dad! are posibilitatea de a se comporta independent de clientii sau fumizorii sai. ANRC poate sa impuna obligatii referitoare la recuperarea costurilor ~i controlul tarifelor. in detrimentul utilizatorilor finali. descrierea acestui sistem trebuie Iacuta publica. ANRC poate impune fumizorilor care detin pozitie dominanta obligatii de nediscriminare. ANRC poate cere unui operator sa fumizeze toate informatiile care au stat la baza determinarii unor tarife ~i poate impune. In situatia in care controlul tarifelor se realizeaza prin impunerea implementarii unui sistem de contabilitate a costurilor. de stabilire pe baza unei metodologii agreate. care presupune ca operatorul in cauza este capabil sa mentina tarifele la un nivel excesiv de inalt sau sa reduca tarifele in mod nejustificat. . altele dedit cele utilizate de operator. .asigurarea de telefoane pub lice cu plata.

transparente. asigurarea dreptului de acces la serviciul universal ~i dezvoltarea retelei po~tale. 210 . nediscriminatorii ~i fundamentate pe costuri. autoritatea de reglementare va solicita avizul consultativ al Oficiului Concuren!ei.01. putand obliga furnizorii acestui tip de servicii sa aplice tarife comune.2006. Furnizorii serviciului niversal sunt desemnati pe baza unor conditii ~i proceduri stabilite de catre ANRC ~i Consiliul Concurentei. inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone geografice sau pe intreg teritoriul national sau sa respecte anumite formule de control al cre~terii tarifelor. pentr anumite zone geografice sau pentru intreg teritoriul Romaniei. Modul de reglementare ~i de control al tarifelor pe piata serviciilor po~tale. pe baza conditiilor ~i procedurii nediscriminatorii stabilite de catre autoritate. prin OG 3112002 a fost stabilita limita maxima de gramaj (350 g) a trimiterilor de corepondenta interne ~i intemationale pentru prestarea carora pot fi desemnati unul sau mai multi furnizori (momentan furnizorul desemnat este Po~ta Romana). Aceasta limita poate fi redusa prin Hotarare a Guvemului. Tarifele serviciilor po~tale din sfera serviciului universal trebuie sa fie accesibile.2003. in orice punct de pe teritoriul Romaniei. Serviciul universal este definit ca dreptul oricarui consumator de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor po~tale de 0 calitate definita. respectiv de 50 g incepand cu l. Tot ANRC are ~i rolul de a monitoriza nivelul ~i evolutia tarifelor serviciilor cuprinse in sfera serviciului universal.0 1. Tarifele percepute pentru prestarea serviciilor po~tale se stabilesc avandu-se in vedere eficienta economic a. care prevad 0 limita de 100 g incepand cu 1. la un pret accesibil. Si in domeniul serviciilor po~tale tendinta. atat pe plan european cat ~i pe plan national sunt legate de deschiderea pietelor catre concurenta in contextul asigurarii serviciului universal. In vederea aprobarii tarifelor percepute pentru serviciile rezervate. ceea ce poate permite alinierea la normele europene in domeniu. Furnizorii de serviciu universal carora Ii s-a rezervat dreptul de apresta unul sau mai multe servicii po~tale din sfera serviciului universal au obligatia de a supune spre aprobare ANRC tarifele percepute pentru serviciile rezervate ~i de a Ie aduce la cuno~tinta publicului cu eel putin 30 de zile inainte de data la care acestea intra in vigoare.ANRC desemneaza unul sau mai multi furnizori ai serviciului universal. Pentru deschiderea graduala la concurenta.

In situatia in care un furnizor de serviciu universal aplica tarife reduse in cazul unui volum mare de trimiteri de la acela~i expeditor, el are obligatia de a aplica principiile transparenlei ~i nediscriminarii aat cu privire la tarife, cat ~i cu privire la conditiile asociate acestora. ANRC poate stabili in sarcina furnizorilor de serviciu universal obligatia mentinerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care sunt obligati sa Ie presteze, pe intreaga arie geografica in care presteaza aceste servicii. Furnizorii de serviciu universal trebuie sa respecte urmatoarele prin­ cipii la incheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunziitoare trimiterilor po~tale internationale expediate din afara teritoriului Romaniei catre 0 adresii aflatii pe teritoriul Romaniei catre 0 adresii aflata pe teritoriul acesteia: a) cheltuielile terminale sa fie fixate in functie de costurile prelucriirii ~i livriirii trimiterilor po~tale internationale; b) nivelul tarifelor sa fie corespunzator calitatii serviciului; c) cheltuielile terminale sa fie transparente ~i nediscriminatorii. Furnizorii de serviciu universal trebuie sa tina evidenta contabiHi separaUi, in cadrul contabilitatii interne de gestiune, pentru fiecare dintre serviciile rezervate, pe de 0 parte, ~i pentru serviciile nerezervate, pe de alta parte. In evidenta corespunzatoare serviciilor nerezervate trebuie sa se urmareasca distinct serviciile incIuse in sfera serviciului universal ~i cele care nu supt incluse in aceasta sfera. Metodologia de repartizare pe conturi a costurilor corepsunzatoare serviciilor rezervate ~i serviciilor nerezervate se stabilesc de ANRC. Situatiile financiare anuale ale fiecarui furnizor de serviciu universal trebuie intocmite, pre zen tate spre auditare unui auditor financiar independent ~i publicate anual pe cheltuiala furnizorului ~i in conditiile stabilite de autoritatea de reglementare. Reglementarea tarifelor in domeniul asigurarilor Domeniul asigurarilor este reglementat de Legea nr. 13611995 privind asigurarile ~i reasigurarile in Romania ~i de Legea nr. 3212000 privind societatile de asigurare ~i supravegherea asigurarilor. Rolul de reglementare ~i supraveghere a sectorului ii revine Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), autoritate publica autonoma infiintata prin Legea nr. 32/2000 pe structura Oficiului pentru Supravegherea Activitatii de Asigurare ~i Reasigurare, care are atributii in ceea ce prive~te ini!ierea ~i avizarea actelor normative referitoare la domeniul asigurarilor,
211

autorizarea, supravegherea ~i controlul operatorilor, emiterea de norme ~i decizii necesare pentru aplicarea legii, asigurarea respectarii normelor pruden!iale, etc. Activita!ile desfil~urate in domeniul asigurarilor sunt: - activitatea de asigurare, care consta in preluarea (subscrierea) de catre un agent economic autorizat (asigurator) a unor riscuri (evenimente viitoare, posibile ~i incerte a caror producere poate cauza pagube de natura patrimoniala) ale unei persoane fizice ~i juridice (asigurat), in schimbul unei contrapresta!ii bane~ti, denumita prima de asigurare. In cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul va despagubi asiguratul in limita pagubei suferite. - activitatea de reasigurare, constand in preluarea de catre un agent economic (reasigurator) a unei parti din portofoliul de riscuri subscrise de catre un asigurator, in schimbul cedarii unei cote din prime Ie de asigurare incasate de la asigura!i pentru riscurile respective. In cazul producerii riscului asigurat, reasiguratorul va despagubi asiguratorul pentru riscurile reasigurate produse. Reasigurarea nu creaza raporturi juridice intre . reasigurator ~i asigurat, acesta din urma neputandu-se indrepta impotriva reasiguratorului in caz ca nu este despagubit de catre asiguditor. - activitatea de intermediere in domeniul asigurarilor, respectiv oferirea de servicii de consultanta ~i de negociere in numele clientilor privind acoperirea riscurilor ~i/sau vanzare a produselor de asigurare ale uneia sau mai multor societati de asigurare catre asigurati a produselor de asigurare ale uneia sau ale mai multor societa!i de asigurare. Aceste activitati sunt desfii~urate de urmatoarele categorii de operatori: Societatile de asigurare-reasigurare, care preiau, in nume ~i pe cont propriu riscuri ale asiguratilor sau ale altor asiguratori. In functie de categoriile de asigurare practicate, socieHitile de asigurare trebuie sa dispuna de anumite niveluri ale capitalului social ~i al marjei de solvabilitate ~i este obligata sa constituie rezervele tehnice sau fondurile prevazute de lege. Agentii de asigurare, intermediari care subscriu, in numele ~i contul societatilor de asigurare, riscuri ale asiguratilor. Activitatea acestora nu este supusa autorizarii CSA, insa ace~tia pot intermedia produse ale aceleia~i clase de asigurari pentru 0 singura societate de asigurare. - Brokeri de asigurare, persoane juridice autorizate autorizate de catre CSA sa negocieze sau sa incheie, pentru clientii sai, contracte (polite) de asigurare ~i sa acorde alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau regularizarea daunelor.
212

Elementul In jurul caruia graviteaza intraga activitate de asigurare 11 constituie riscul. Prin intermediul asigurarilor se urmare~te protectia patrimoniului asiguratului impotriva daunelor care pot aparea ca urmare a producerii evenimentului posibil dar nesigur. In functie de riscurile acoperite produse de asigurare pot fi clasificate in urmatoarele clase: I. Asigurari de viata, grupate in urmatoarele categorii: 1. a). Asigurari de viata: }i> asigurarea de supravietuire }i> asigurarea de deces }i> asigurarea mixta de viata b). Anuitati (asigurari de tip renta) c). Asigurari de viata suplimentare, care cuprind: asigurari de vatamari corporaIe din accidente, asigurari de incapacitate de munca cauzate de un accident, asigurari deces rezultat din accident; 2. Asigurari de casatorie ~i de" na~tere; 3. Asigurari de viata legate de investitii, pentru care expunerea la riscul de investitii, pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata asiguratului; 4. Asigurari permanente de sanatate, administrate la fel ca asigurarile de viata; 5. Asigurari de capitalizare, care cuprind: asigurari de viata cu prima unica, asigurari de viata cu prima e~alonata. II. 'Asigurari generale, grupate in urmatoarele categorii: 1. Asigurari de accidente ~i boala, inclusiv accidente de munca ~i boli profesionale, pentru care se pot acorda at at despagubiri financiare, In natura sau mixte (financiare ~i in natura), cat ~i despagubiri pentru vatamari corporale suferite de persoane in timpul transportului; 2. Asigurari de sanatate, pentru care se pot acorda atat despagubiri financiare sau in natura, citt ~i mixte (financiare ~i in natura); 3. Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare, care acopera orice daunii suferita de vehicule terestre, cu motor ~i altele decat cele cu motor; 4. Asigurari de mijloace de transport feroviar, care acopera orice dauna suferitii de vehiculele ce se deplaseaza sau transporta marfuri ori persoane pe cale ferata; 5. Asigurari de mijloacede transport aerian, care acoperii orice dauna suferita de vehicule aeriene care se deplaseaza sau transporta marfuri ori persoane pe linie aeriana; 213

6. Asigurari de mijloace de transport naval, care acopera orice dauna suferite de vehiculele maritime, fluviale, lacustre sau pentm canale navigabile, constmite, amenajate ~i echipate pentm a pluti, a se deplasa, a transporta marfuri sau persoane, precum ~i pentm a executa lucrari tehnice; 7. Asigurari de bunuri in tranzit, inclusiv marfuri transportate, bagaje ~i orice alte bunuri, care acopera orice dauna suferita de bunurile in tranzit sau de bagaje, oricare ar fi mijlocul de transport; 8. Asiguriiri de incendiu ~i calamitati naturale, care acoperii orice daunii partialii sau totala cauzatii proprieta!ilor ~i bunurilor, altele dedit cele mentionate la pct. 3-7, cauzata de incendiu, cutremur, inundatie, alte calamitati naturale, etc; 9. Alte asigurari de daune la proprietii!i, asigurari care acopera orice dauna paqiala sau totaHi s~ferita de proprietiiti sau bunuri, altele dedit cele mentionate la pct. 3-8, cauzatii de grindina sau inghet ~i de alte evenimente; 10. Asiguriiri de raspundere civila pentm autovehicule, care se refera atat la asigurarea obligatorie de raspundere civila, internii, pentm pagube produse tqilor prin accidente de autovehicule ~i care este obligatorie, cat ~i la asigurarea de riispundere civila auto, externa, carte verde, care acopera orice raspundere rezultatii din producerea unor prejudicii aduse unor terte persoane din utilizarea autovehiculelor, inclusiv raspunderea transportatomlui; 11. Asiguriiri de riispundere civiHi pentm mijloace de transport aerian, prin care se acopera orice riispundere rezultatii prin producerea unor prejudicii aduse unor teqe persoane prin utilizarea mijloacelor de transport aerian, inclusiv raspunderea transportatomlui; 12.Asiguriiri de riispundere civilii pentm mijloace de transport naval, destinate acoperirii oricarei raspunderi rezultate prin producerea unor prejudicii produse unor terte persoane prin utilizarea mijloacelor de transport maritim, fluvial, lacustm sau pe canale navigabile, inclusiv riispunderea transportatomlui; 13.Asiguriiri de raspundere civila profesionala, care acoperii orice riispundere rezultatii prin producerea unor prejudicii produse unor terte persoane, altele decat cele men!ionate la punctele 10-12; 14.Asiguriiri de riispundere civilii generalii, care acopera orice riispundere rezultata prin producerea unor prejudicii produse unor ter!e persoane, altele decat cele mentionate la punctele 10-12; 15.Asigurari de pierderi financiare, care acoperii riscuri de pierderi din: utilizare, insuficienta veniturilor, pierderi cauzate de timpul 214

nefavorabil, pierderi din beneficii, cheltuieli comerciale nepre­ vazute, mentinerea cheltuielilor generale, pierderea valorii de piata, pierderi de renta sau alte venituri, pierderi comerciale indirecte, altele dedit cele mentionate mai sus, precum ~i pierderi necomerciale sau alte pierderi financiare; 16.Asigurari de protectie juridica, care au ca obiect suportarea cheltuielilor cu procedura judiciara ~i oferirea altor servicii care decurg din acoperirea asigurarii, cum ar fi: recuperarea pagubei suferite de asigurat pr