OLEH: DAYANG MAYANG BINTI AWANG ABAS UNIT PRASEKOLAH IPG KAMPUS KENT, TUARAN

DEFINISI AKTA
y undang-undang (yang digubal dan diluluskan oleh

parlimen dan sebagainya)
y surat sijil y surat keterangan yang disahkan oleh suatu badan

rasmi atau badan pemerintah

KONVENSYEN HAK ASASI KANAKKANAK (CRC) KAITANNYA
Kanak-kanak mempunyai hak kepada: 1. Penghidupan dan perkembangan 2. Taraf hidup yang sempurna 3. Taraf kesihatan yang tinggi dan perkhidmatan yang berkesan 4. Penjagaan khas bagi kanak-kanak untuk menjamin kan maruah dan martabat, menggalakkan keyakinan diri dan memudahkan penyertaan aktif dalam komuniti 5. Keselamatan sosial serta perkhidmatan dan kemudahan pengasuhan kanak-kanak

PENGENALAN
y Dikenali sebagai Akta 611 y Akta ini terpakai di seluruh Malaysia y Suatu Akta untuk menyatukan dan meminda undang-

undang yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pemulihan kanak-kanak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya. y Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta. y Mengandungi 15 bahagian . Setiap bahagian ada seksyen , subseksyen dan perenggan y contoh :45(1)(a), (aa) (i)

PENGENALAN
y Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) (selepas ini dirujuk

sebagai Akta 611) hanya mula berkuatkuasa pada 1 Ogos 2002, walaupun ia telah diluluskan pada tahun 2001. y Akta 611 telah memansuhkan tiga status yang lain, iaitu Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 dan Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973, dan telah menggabungkan undangundang berkenaan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan kanak-kanak.

pemakaian dan permulaan kuat kuasa Tafsiran tentang termaterma yang digunakan dalam Akta ini Seksyen 2 .BAHAGIAN 1(PERMULAAN) SEKSYEN Seksyen 1 HURAIAN tajuk ringkas.

BAHAGIAN II ( AJLIS PENYELARAS BAGI PERLINDUNGAN ANAKKANAK) SEKSYEN Seksyen 3 Seksyen : Seksyen 5 Seksyen 6 : Seksyen 7 : HURAIAN penubuhan Majlis Penyelaras bagi Perlindungan Kanak-Kanak Seksyen : Keangg taan Majlis Mesyuarat Majlis :Penubuhan jawatankuasa Penubuhan Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak .

BAHAGIAN III( PERLANTIKAN PERLINDUNG. DAN LAIN-LAIN) SEKSYEN HURAIAN Seksyen 8: Seksyen 9: Seksyen 10: perlantikan dan kuasa Pelindung Pelantikan Pendaftar Besar dan Pendaftar Perlantikan pegawai akhlak .

Sekatan ke atas laporan dan penyiaran media Anggapan mengenai umur Seksyen 14 Seksyen 15 Seksyen 16 .BAHAGIAN IV (MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK) SEKSYEN HURAIAN Seksyen 11 Seksyen 12 Seksyen 13 Penubuhan dan bidang kuasa Mahkamah Bagi Kanak-Kanak tempat bersidang dan orang yang boleh hadir di Mahkamah Bagi Kanak-Kanak Tempoh yang dinyatakan dalam mana-mana perintah yang dibuat oleh mahkamah bagi kanak mahkamah bagi kanak-kanak boleh memerintahkan supaya penahanan dsb.

BAHAGIAN V(KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN) BAB BAB 1 (AM) BAB 2 ( JAGAAN SEMENTARA DAN PEMERIKSAAN DAN RAWATAN SEKSYEN 17 HURAIAN Pengertian kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan Pengambilan kanak-kanak ke dalam jagaan sementara 18 19 20 Pengemukaan di hadapan Mahkamah Bagi kanak-Kanak Kanak-kanak yang memerlukan pemeriksaan atau rawatan perubatan Pemeriksaan rawatan dan perubatan Kebenaran untuk dimasukkan ke hospital 21 22 .

BAHAGIAN V(KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN) BAB BAB 2 ( JAGAAN SEMENTARA DAN PEMERIKSAAN DAN RAWATAN) SEKSYE N HURAIAN 23 Kawalan ke atas kanak-kanak yang dimasukkan Kebenaran bagi rawatan perubatan Langkah-langkah yang diambbil selepas pemeriksaan atau rawatan Tiada liabiliti ditanggung kerana memberikan kebenaran Kewajipan pegawai perubatan atau pengamal perubatan Kewajipan ahli keluarga Kewajipan pengasuh kanak-kanak Kuasa Mahkamah Bagi Kanak-Kanak 24 25 26 27 28 29 30 .

pembuangan atau pendedahan kanak-kanak Kanak-kanak tidak boleh digunakan untuk mengemis. dsb Kesalahan kerana membiarkan kanak-kanak tinggal tanpa pengawasan yang berpatutan 32 33 . pengabaian.BAHAGIAN V(KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN) BAB BAB 3 ( KESALAHAN BERHUBUNG DENGAN KESIHATAN DAN KEBAJIKAN KANAKKANAK SEKSYE HURAIAN N 31 Penganiayaan.

JAGAAN ATAU KAWALAN SEKSYE HURAIAN N 34 Pemakaian dan tafsiran 35 Pemberitahuan tentang pengambilan kanak-kanak ke dalam pemeliharaan. jagaan atau kawalan Obligasi Kuasa Pelindung untuk menghendaki supaya kanak-kanak dikemukakan di hadapannya 36 37 .BAHAGIAN V(KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN) BAB BAB 4 ( PEMBERITAHUAN APABILA MENGAMBIL KANAK-KANAK KE DALAM PEMELIHARAAN.

dsb 39 40 41 42 .BAHAGIAN VI(KANAK-KANAK MEMERLUKAN PEM PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN) BAB BAB 1 ( AM) SEKSYEN HURAIAN 38 Pengertian kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan Memindahkan kanak-kanak ke tempat perlindungan Perintah apabila siasatan selesai Kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dengan segera Siasatan dan penahanan seseorang kanak-kanak yang telah dibeli atau diperoleh dengan dakwaan palsu .

BAHAGIAN VI(KANAK-KANAK MEMERLUKAN PEM PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN) BAB BAB 2 ( KESALAHAN) SEKSYEN HURAIAN 43 Kesalahan 44 Anggapan berhubung dengan seksyen 43 45 Penahanan sementara menanti prosiding .

BAHAGIAN VII( TIDAK TERKAWAL) BAB SEKSYEN HURAIAN 46 Kanak-kanak yang tidak terkawal 47 Pengawasan oleh pegawai akhlak .

jagaan atau kawalan kanakkanak dengan menyalahi undang-undangyang tidak terkawal Pembawaan masuk kanak-kanak melalui dakwaan palsu Pemeriksaan kanak-kanak dan orang yang menjaganya Pelindung boleh menghendaki jaminan Kesalahan membawa atau menghantar keluar kanakkanak tanpa keizinan yang sepatutnya orang yang mempunyai jagaan yang sah Perintah mendapatkan balik 49 50 51 52 53 .BAHAGIAN VIII( PEMERDAGANGAN DAN PEMELARIAN KANAK-KANAK ) SEKSYEN HURAIAN 48 Pemindahan milikan.

BAHAGIAN IX(INSTITUSI) BAB SEKSYE N HURAIAN BAB 1 TEMPAT SELAMAT & TEMPAT PERLINDUNGAN 54 Tempat selamat 55 56 Tempat perlindungan Kanak-kanak yang lepas lari atau dipindahkan dari tempat selamat atau tempat perlindungan Kesalahan memindahkan atau menolong kanak-kanak lepas lari dari tempat selamat atau tempat perlindungan 57 .

BAHAGIAN IX(INSTITUSI) BAB SEKSYE N HURAIAN BAB 2 TEMPAT TAHANAN 58 Tempat tahanan 59 60 Kanak-kanak yang lepas lari atau dipindahkan dari tempat tahanan Kesalahan memindahkan atau menolong kanak-kanak lepas lari dari tempat tahanan .

BAHAGIAN IX(INSTITUSI) BAB SEKSYEN HURAIAN BAB 3 ASRAMA AKHLAK 61 Asrama akhlak 62 63 64 Kanak-kanak di bawah umur sepuluh tahun tidak boleh dihantar ke asrama akhlak Kanak-kanak yang lepas lari atau dipindahkan dari asrama akhlak Kesalahan memindahkan atau menolong kanak-kanak lepas lari dari asrama akhlak .

BAHAGIAN IX(INSTITUSI) BAB SEKSYEN HURAIAN BAB 4 SEKOLAH DILULUSK AN 65 Sekolah diluluskan 66 67 68 Kanak-kanak di bawah umur sepuluh tahun tidak boleh dihantar ke sekolah yang diluluskan Bila kanak-kanak boleh dihantar ke sekolah diluluskan Perintah sekolah yang diluluskan yang membawa kanak-kanak ke sekolah itu .

BAHAGIAN IX(INSTITUSI) BAB SEKSYE N HURAIAN BAB 5 SEKOLAH HENRY GURNEY 73 Sekolah Henry Gurney 74 Kanak-kanak yang dilbawah umur empat balas tidak boleh dihantar ke Sekolah Henry Gurney Bila kanak-kanak boleh dihantar ke Sekolah Henry Gurney 75 .

TEMPAT PERLINDUNGAN. SEK DILULUSKAN DAN HENRY GURNEY 76 Kuasa berkenaan dengan orang yang berumur lapan belas tahun tetapi dibawah dua puluh satu tahun 77 Kuasa Menteri untuk memindahkan orang yang menjalani hukuman pemenjaraan ke Sekolah Henry Gurney Kuasa Menteri untuk memindahkan kanak-kanak yang menjalani hukuman pemenjaraan ke Sekolah diluluskan atau Sekolah Henry Gurney Kuasa untuk menggantikan tempoh tahanan dengan tempoh pemenjaraan Pemindahan kanak-kanak dari satu tempat selamat atau tempat perlindungan ke suatu tempat selamat atau tempat perlindungan lain 78 79 80 .BAHAGIAN IX(INSTITUSI) BAB SEKSYE HURAIAN N BAB 6 PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNG DENGAN TEMPAT SELAMAT.

BAHAGIAN IX(INSTITUSI) BAB SEKS HURAIAN YEN Kanak-kanak atau orang yang ditahan hendaklah tertakluk kepada peraturan-peraturan Lembaga Pelawat BAB 7 81 PELBAGA I 82 .

JAMINAN DSB SEKSY EN 83 HURAIAN Pembicaraan kanak-kanak hendaklah menepati Akta ini jaminan Pengasingan kanak-kanak daripada orang dewasa di balai polis atau Mahkamah Penjagaan kanak-kanak yang tidak dilepaskan atas jaminan selepas ditangkap Pengemukaan maklumat oleh pegawai polis selepas penangkapan 84 85 86 87 .BAHAGIAN X (TATACARA JENAYAH DI MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK) BAB BAB 1 PERTUDUHAN .

BAHAGIAN X (TATACARA JENAYAH DI MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK) SEKS HURAIAN YEN BAB 2 88 Ibu atau bapa atau penjaga (PEMBICARAA dikehendaki hadir N) 89 Ibu atau bapa atau penjaga boleh disuruh keluar BAB 90 Tatacara di mahkamah Bagi Kanak-Kanak .

membayar enda .BAHAGIAN X (TATACARA JENAYAH DI MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK) BAB SEKSYE N HURAIAN uasa Ma a a Ba i Ka a -Ka a a a ila esala a i uktika BAB 3 91 KUASA AHKA AH BA I KANAK-KANAK A A AKHIR ERBI ARAAN 92 93 94 Cara melaksa aka se ata Ibu atau ba a e ja a e me yempur aka bon akla Kuasa untuk mmerinta kan supaya ibu atau bapa atau penja a an bukan kanakkanak.dsb Rayuan Sekatan ke atas perinta pemenjaraan Hukuman mati 95 96 97 .

BAHAGIAN X (TATACARA JENAYAH DI MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK) BAB SEKSYE N HURAIAN BAB 4 98 PERCUBAAN 99 100 101 102 103 104 Bila percubaan boleh diperintahkan Tidak mematuhi perintah percubaan Pelakuan kesalahan selanjutnya Kesan percubaan Pindaan perintah percubaan Spelepasan perintah percubaan Mahkamah hendaklah memberikan salinan perintah pindaan atau pelepasan kepada pegawai akhlak .

BAHAGIAN XI (DALAM PEMELIHARAAN ORANG YANG LAYAK DAN SESUAI) SEKSYE N HURAIAN 105 106 Kanak-kanak yang diletakkan dalam pemeliharaan orang yang layak dan sesuai Kanak-kanak yang lepas lari atau dipindahkan daripada pemeliharaan orang yang layak dan sesuai Kesalahan memindahkan atau menolong kanak-kanak lepas lari daripada pemeliharaan seseorang yang layak dan sesuai 107 .

BAHAGIAN XII (PERINTAH SUMBANGAN) SEKSYE HURAIAN N 108 Sumbangan oleh ibu atau bapa atau penjaga atau orang lain .

PENYITAAN DSB) SEKSYE N HURAIAN 109 110 111 112 113 114 115 116 Kuasa untuk menyiasat Kuasa untuk menangkap tanpa waran Pengeledahan dengan waran Pengeledahan tanpa waran Kuasa untuk memeriksa orang Pemeriksaan Halangan Perlindungan informer .BAHAGIAN XIII (PENYIASATAN.PENGELEDAHAN.PENANGKAPAN.

PENANGKAPAN.PENGELEDAHAN.BAHAGIAN XIII (PENYIASATAN.PENYITAAN DSB) SEKSYE N HURAIAN 109 110 111 112 113 114 115 116 Kuasa untuk menyiasat Kuasa untuk menangkap tanpa waran Pengeledahan dengan waran Pengeledahan tanpa waran Kuasa untuk memeriksa orang Pemeriksaan Halangan Perlindungan informer .

BAHAGIAN XIV (PELBAGAI) HURAIAN SEKSYE N 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Kuasa Mahkamah Bagi Kanak-Kanak diberikan kepada Mahkamah Tinggi daftar Kandungan daftar Akses kepada daftar Kesalahan berkenaan dengan Daftar Perakuan pendaftar menjadi keterangan Perlindungan terhadap guaman dan prosiding undang-undang Pekhidmat awam Penalti am Permulaan dan Perjalanan pendakwaan Penyampaian dokumen Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan .

dsb Institusi yang ditubuhkan atau ditetapkan Pencegahan anomali .BAHAGIAN XV (PERUNTUKAN KECUALIAN DAN PERALIHAN ) SEKSYE N 129 130 131 132 133 134 135 HURAIAN Tafsiran pemansuhan Sebutan mengenai Mahkamah Juvana dsb Penerusan Majlis. dll Penerusan kaedah-kaedah .

selain daripada dalam sesuatu prosiding jenayah. y Oleh itu Akta 611 terpakai kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun. dan berhubung dengan prosiding jenayah. seseorang yang sudah mencapai umur bagi tanggungjawab jenayah sebagaimana yang ditetapkan dalam seksyen 82 Kanun Keseksaan.TAKRIF KANAK-KANAK y Akta 611 telah mendefinisikan kanak-kanak dalam seksyen 2 sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun. Ini adalah selaras dengan Akta Umur Dewasa 1971 yang menetapkan umur dewasa sebagai 18 tahun .

y Kanak-kanak didera atau dicederakan (seperti di atas) yang mana ibu bapa atau ahli keluarga gagal untuk melindungi atau tidak mahu melindunginya daripada penderaan atau kecederaan y Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak tidak layak.SIAPAKAH YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN (SEKSYEN 17) y Dicederakan atau berisiko untuk dicederakan secara fizikal. emosi atau didera secara seksual oleh ibu bapa. tidak mampu atau cuai dalam mengawal dan memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap kanak-kanak. .penjaga atau ahli keluarganya.

makanan atau asuhan yang cukup y kanak-kanak telah ditinggalkan atau tiada ibu bapa atau penjaga y ibu bapa atau penjaga kanak-kanak enggan membenarkan pemeriksaan perubatan. ujian perubatan atau rawatan .SIAPAKAH YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN y Diabaikan atau tidak sanggup untuk menyediakan tempat berlindung. pakaian.

31 dan 33 .y berkelakuan yang boleh mencederakan dirinya SIAPAKAH YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN y dipergunakan untuk meminta sedekah atau aktiviti haram y Kanak-kanak itu ialah seorang yang terlibat dengan mana-mana kesalahan yang dinyatakan dalam Jadual Pertama atau mana-mana kesalahan daripada jenis yang diperhalkan dalam seksyen 31.

y Mengemis atau menerima sedekah. judi atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang yang memudaratkan kesihatan dan kebajikan mereka y dicederakan dari segi emosi dan mental y Fotografi. bermain. menyanyi. SIAPAKAH YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN membuat persembahan atau menawarkan apa-apa jua untuk jualan (i) atau menjalankan penjajaan yang menyalahi undang-undang. porno.lucah dsb . loteri haram.

JAGAAN SEMENTARA DAN PEMERIKSAAN DAN RAWATAN PERUBATAN SEKSYEN 18 y Mana-mana Pelindung atau pegawai polis yang berpuas hati atas alasan-alasan yang munasabah bahawa kanak-kanak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan boleh mengambil kanak-kanak itu ke dalam jagaan sementara. melainkan Pelindung atau pegawai polis itu berpuas hati. .

KESALAHAN &HUKUMAN y Seksyen 27 : mana-mana pegawai perubatan atau pengamal perubatan berdaftar yang tidak mematuhi (membiarkan dan tidak memberitahu serta merta kepada pelindung). y . y sekiranya melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

KESALAHAN DAN HUKUMAN SEKSYEN HUKUMAN 27. Kewajipan pegawai perubatan Melakukan suatu kesalahan dan apabila Mana-mana pegawai perubatan atau disabitkan boleh didenda tidak melebihi pengamal perubatan berdaftar yang tidak lima ribu ringgit atau dipenjarakan mematuhi (membiarkan dan tidak selama tempoh tidak melebihi dua tahun memberitahu serta merta kepada atau kedua-duanya. . Kewajipan anggota keluarga yang tidak mematuhi mana-mana syarat bon yang diperuntukkan dalam subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. pelindung 28.

dia hendaklah dengan serta-merta memberitahu seorang Pelindung. pengabaian. melakukan kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya. . pembuangan atau pendedahan kanak-kanak Melakukmelakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.jika seseorang pengasuh kanak-kanak mempercayai atas alasan-alasan yang munasabah bahawa seseorang kanak-kanak telah dicederakan dari segi fizikal atau emosi akibat teraniaya.KESALAHAN DAN HUKUMAN SEKSYEN HUKUMAN 29. terabai. Penganiayaan. (1). atau teraniaya dari segi seks. terbuang atau terdedah. 31(1). Kewajipan pengasuh kanak-kanak Menurut seksyen 29.

apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya 35(1). Lewat memberitahu kepada pelindung tentang pengambilan tidak lewat daripada satu minggu . Melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya Seksyen 35 (7) siapa melakukan kesalahan subseksyen 1 . Kanak-kanak tidak boleh dijadikan Melakukan suatu kesalahan dan apabila untuk mengemis dsb disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.KESALAHAN DAN HUKUMAN SEKSYEN HUKUMAN 32. Biarkan kanak-kanak tinggal tanpa pengawasan yang berpatutan . 33(1).

Ditempat oleh mahkamah Bagi kanak-Kanak di bawah pengawasn Pegawai kebajikan yang dilantik oleh mahkamah selama apa-apa tempoh yang tidak lebih tiga tahun dari tarikh perintah . 40 .Perintah apabila siasatan selesai) Tempoh siasatan:tidak lebih satu bulan dari tarikh dia dimasukkan.SEKSYEN KESALAHAN DAN HUKUMAN HUKUMAN 40(7) mahkamah Bagi kanakKanak . apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit. melakukan kesalahan. perintahkan ibu bapa atau penjaga menyempurnakan bon dalam tempoh perintah (tinggal dirumah pada masa yang ditetapkan) Lawatan tetap ke tempat kanakkanak ditempatkan Sekiranya .

memiliki. memalsukan maklumat.KESALAHAN DAN HUKUMAN SEKSYEN HUKUMAN 43 (1) perenggan (a)hingga (k) Menjual. menyorokkan. memberikan. nafsu sek . nafsu seks dan menjadi pengantara (iklan untuk pelacuran atau melanggar seksyen 43) didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebih lima belas tahun atau keduaduanya boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit dan dipenjarakan selama tempoh yang tidak kurang daripada tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima belas tahun dan hendaklah juga dihukum dengan hukuman sebat tidak lebih daripada enam sebatan Kesalahan perenggan (i) atau (j): Pengantara atau melanggan/menyewa. menyewakan.

melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. jagaan atau kawalan kanak-kanak dengan menyalahi undang-undang (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya..KESALAHAN DAN HUKUMAN SEKSYEN HUKUMAN 48 . mana-mana orang yang tanpa kebenaran atau alasan yang sah menyorokkan atau ada dalam milikan. Seksyen 48(2) memperuntukkan. . jagaan atau kawalannya seseorang kanak-kanak yang mengenainya milikan. Pemindahan milikan. jagaan atau kawalan sementara atau tetap telah dipindahkan atau diberikan bagi balasan berharga oleh mana-mana orang lain di dalam atau luar Malaysia .

membawa atau membantu membawa seseorang kanak-kanak ke dalam Malaysia Seksyen 52 Membawa atau menhantar keluar kanak-kanak tanpa keizinan oleh yang mempunyai jagaan sah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. itu melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.KESALAHAN DAN HUKUMAN SEKSYEN HUKUMAN Seksyen 49 iaitu pembawaan masuk kanak-kanak melalui dakwaan palsu menjelaskan mana-mana orang yang disabitkan dalam perenggan (a) atau (b) sama ada di dalam atau luar Malaysia. .

.KESALAHAN DAN HUKUMAN SEKSYEN HUKUMAN Seksyen 53 : perintah dapatkan balik Tidak boleh dihalang orang yang berkuasa memasuki permis melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun dan disebat tidak melebihi enam sebatan. Seksyen 57: Memindah atau menolong kanak-kanak lepas lari dari tempat selamat Didapti menyorokkan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

.KESALAHAN DAN HUKUMAN SEKSYEN HUKUMAN Seksyen 60 mengenai kesalahan memindahkan atau menolong kanakkanak lepas lari dari tempat tahanan melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Seksyen 64 :Memindahkan atau menolong kanak-kanak lepas lari dari asrama akhlak Didapti menyorokkan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

KESALAHAN DAN HUKUMAN SEKSYEN HUKUMAN Seksyen 68(4) Seseorang diberi kuasa untuk membawa kanak-kanak ke sekolah yang diluluskan :menemui kanak-kanak :memperolehi milikan kanak-kanak Subseksyen (5) sekiranya tidak mematuhi tanpa alasan yang munasabah. dia boleh sebagai tambahan kepada apa-apa liabiliti lain yang boleh dikenakan ke atasnya di bawah Akta ini dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit. Seksyen 72 :Memindahkan atau Didapti menyorokkan membantu kanak-kanak lepas lari apabila disabitkan boleh didenda tidak dari sekolah yang diluluskan melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. .

mendorong.KESALAHAN DAN HUKUMAN SEKSYEN HUKUMAN Seksyen 88 :Pembicaraan Ibu bapa dikehendaki hadir Sekiranya tak hadir apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh lima ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. . apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Seksyen 102 :Memindahkan atau menolong kanak-kanak lepas lari dari spemeliharaan seseorang yang layak dan sesuai Didapti menyorokkan.

menyerang.KESALAHAN DAN HUKUMAN SEKSYEN HUKUMAN Seksyen 115 :Halangan Enggan memberi Pelindung atau Pegawai Kebajikan masyarakat kepada mana-mana permis atau tidak akur. .menyembunyikan dll apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh lima ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. Seksyen 121 : kesalahan berkenaan dengan daftar (mendedahkan butir MAKLUMAT apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

. perlindungan dan pemulihan kepada kanakkanak agar mereka dapat hidup dengan sejahtera. Ini adalah selaras dengan Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak yang telah diterima oleh Kerajaan Malaysia.KEPENTINGAN AKTA DALAM MENJAGA KEBAJIKAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA y Jabatan berperanan dan bertanggungjawab memberi jagaan.

Cubaan Akhlak. Cubaan Lesen dan Jagaan Lanjutan .PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN y Perlindungan dan pemulihan y Program pemulihan akhlak y Pengendalian kes kanak-kanak yang terlibat dengan masalah akhlak dan jenayah y Pengendalian kes kanak-kanak yang terdedah kepada bahaya moral dan mangsa pelacuran y Membuat seliaan.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN y y y y y y y y y Pengendalian kes penderaan kanak-kanak Pemeliharaan dan perlindungan Teledera Jawatankuasa Kebajikan Kanak-kanak Daerah Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak Guardian and Litem (penjagaan Sementara) Pengendalian permohonan anak angkat/anak pelihara Bantuan anak pelihara Sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia Kebangsaan .

RUMUSAN y Sebagai individu perlu bertanggungjawab untuk mempastikan kanak-kanak mendapat perlindungan. kehidupan dan mendapat hak seperti individu yang lain. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful