¾¢ÉÓõ ´¾ìÜÊ Ьì¸û

Ì÷¬ý ÁüÚõ ÍýÉò¾¢Ä¢ÕóÐ

........................................................................................................ i
................................................................................................................................... ii
......................................................................................................................................... viii
............................................................................................. 1
.............................................................................. 13
....................................................................................... 26
................................................................................ 37
-

............................................................................................ 49
......................................................................................... 60
......................................................................................... 70
................................................................................ 79

i

¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÀ¡Ç÷ ÌÈ¢ôÒ

அளவ ற அ ளாள

நிகர ற அ

ைடேயா

மாகிய அ லா

வி

தி

ெபயரா

கிேற

ஹகீ
உ ம ஹ ர ெமௗலான அ ரஃ அ தா வி (ர ) அவ க இ பதா
றா
வா த மிக
ெபாிய மகா
ஆவா . ஆயிர
ேம ெப ட
தக ைத எ திய இவ ஒ மாெப
அறிஞ .
உ ம
கான இவர ேசைவ
ெசா
மாளா . ஐ


சமய தி

மணி ேநர
ட நி ேற
ெசா ெபாழிவா
பவ . தஃ சீ ஆக
தச

ஆக
ஃபி
ஆக
அ ல

ஆக
அைன
தைல பி
இவ
தக கைள எ தி
ளா .
இவ
கீ
இவாி
வழிகா

ப ஹதீைத சா த

இவாி
மாணவ களா எ த ப
ள . இவாி
தக பயா

ஒ சிற த
னாஜா -எ-மஃ
அவாி
பிரசி தி
தஃ சீ ஆ
. பஹி தி ேஜவ ம
ெப ற
களா
.

தக
னாஜா -எ-மஃ
நா இ லாஹி தா
ைவ தி
ைப
சலா கரா சி பாகி தானி இமா ம
கதீபாகிய ஹ

ஸ தா
(ஹஃ ஜஹு லா ) அவ களா
தின
தமி ம க
பய
பாி
ைர க ப ட . இதனி பயைன க
எ ற ேநா க

இைறவனி அ ளா இதைன ெமாழிெபய க
அ லா
‫ ﷻ‬இதைன எ னிடமி
எ பானாக ம
நா

ம ஜி
ர ெமௗலானா
ஓத என
ெபற ேவ
ெதாட கிேன .
அைனவைர

அ ைர
களான ஆ க ம
இதி
பயனைடய ெச வானாக இத
ெப க
அைனவ
ேச பானாக எ க
ஆ கைள அ கீகாி பானாக.
இ பணியி
உதவிய அைனவாி
பாவ கைள
அ லா
ம னி பானாக!
அவ க
மீ

ாிவானாக! அவ களி
அ மதி க ப ட அைன
ஆ கைள
அ கீகாி பானாக!ஆமீ . இ த
தக தி
ைரைய ஹகீ
உ ம ஹ ர
ெமௗலான அ ரஃ அ
தா வி (ர ) அவ க
ேமலாக
எ னா
விவாி க
யா . அதனா
அவாி
ைர
அவ ெதா

ஆ கைள
தின
ெதாட
ஓதி பய ெப
க .

ெமாழிெபய

பாள

ii

அளவ ற அ
தி

ளாள

ெபயரா

லா

வா

ஆைவ

ெப


லகி

பல

மி க

(வ வசாய ,
ெவ றியா
ெவ றி அள

வா

ேபா

ஒேர ேநர தி

கள லி
ெச தா

பயனள
அைடய

வா

கைள வழிகா

மக

டறிய

ஆ றைல

ெசலவழி த

.

எவ

அள

தா

பல

ெப

.

கள லி

ேம

கத

உதவ

ைல.

கைள
ெபற

வ ேமாசன

ஆைவ

தவ ர அைன

வழிவைககள

உ ப ட

.

இய ைகய

வழிவைககள

ெபா

லாதவ

ெவ றி

வா

ேபா
மைற

ஷ அ தி

றைவ)
கமாக

வழிவைககைள

தவைர, அவ றி

ஆய

வழிவைககைள
,

இைவக

.

சா தி

ேதைவ இ

றைவ)

சா தி

வழிவைககைள

வா

மமான

பல

,

.

ேக!

வழிவைககைள

ைடயவ க

பா

ைமயானவ றி

ெவ றியா

ைக

லா

.

‫ﷻ‬

ஆய

கா க

சா தி

வைரயைற

.

லா

ய பாைதய

ெப

வண க ,

அள

லா

ேதைவ

அைடய இதைன

மா

.

திய

.

, ெவ றி

.

மாகிய அ

அவ க

லியா க

ைம

இத காகேவ

‫ﷺ‬

பல ைத

ெவா

திற தா

பா

ஹ ம

நிவராண

உலமா க

கள

சஹாபா க

அைன

அறி

ெவள ேய ற

அவ கள
ேநா

கள

ைடேயா

கிேற


ெகா

யர

நிகர ற அ

இைவக
.

வழிவகி கிற

ஆ ஒ
.

,

ேற இ

ேநா க


(ேநா

, ெதா

லக
ைக,

ைமயான ேநா க

பைட

உலக ெவ றிகைள

iii

ஆவ

இ தன ப ட

கிய

ஹததி

தி

கிய

தி

றினா :

"எ த நப

"க

"

, நா

:

,

வாய

ைணய

சா தி

: "ெசா க தி

திற க

ேளா

ெபா

நி

வைர ேபாரா ட
அைன

கைள வ ட

ஆ மிக
னா

பரக தா

பைத

நா

கீ கார , அ த

அறிகிேறா .

ரஸூ
லா

ைலேயா, அவ

மன

கீ க

றினா க

: "யா

சமய
." இதிலி

கள

என வ
அதிக
சிரம

. நிகழ

இற

இர

இைடய

ைகக

ெச வத

ெச தப
டா
:"

ல , அ த


ைல

வைகயான

கி

,

ஆைவ

வட

ைல."

பைத

கீ க

, அ

அதிகமாக


கள

ெச

சிற த

ரஸூ
லா

கிறாேரா அவ

லாத சமய

வதி

.

சிரமமான சமய தி

க ேவ

,

ேக க

, ஆப

தாமதி க

ப த க

கிற

ஆவ

தளர

ேவ

."

பைத அறிகிேறா . ேம

அவ க

றினா க

ென ச

பா ைவய

‫ﷺ‬அவ க
வளைமயான

கள

, ஆப

.

பலனா

ளாேரா

ேதைவகைள

அத

ஆப

அறிகிேறா .

‫ﷺ‬

கிற

பய

அ த

ஆவ

லா

ெதாட

ஆைகயா

கிறேதா இ

. ேம

வைககளான

ஆப

ஆவ

கிற

இைத

‫ ﷺ‬அவ க

மிக

. சமய

,

ம ற

லா

அறிகிேறா .

கிற

னட

."

திற க

ைணயாக இ

ட உ

ஆ அைத எதி ெகா

இதிலி

பைத

உலக

: "எ

." ரஸூ

நா

ள ப

கத

இதிலி

நா

திற க

."

கியாம

ெகா

பல

ணலா

,

‫ ﷺ‬அவ க

லா

பா

, வளைம

ஆைவ

வா

ஆன

கிறா

." அ

இத

,

தா

‫ﷻ‬

ெப ய

, இத

ரஸூ

ேக பதி

,

மிக

கத
கிற

."

வட

கைள

தி ட

ஏ ேப

கிற

லா

லா

ேபராப
ெபா

க டைளய ட
ஆப

.

ஆ ெச

கத

கிற

பலாபல

காரண தினா

அைத

ற ப

:"

இத

. இத

வழி பா

கீ க

கள

றினா க

கிற

றினா க
அவ

றி பட

ைமயா

ெதள

ெச

லா
அவ

ெச ய

ைடய
பழகி
ஆவ

iv

ப ரதிபலைன
ரஸூ

சிரம தி

ேவ

டா .

ஏென

ரஸூ

லா

‫ﷺ‬

தன

ைண

,

ரஸூ

லா

ெச

றா க

ரஸூ

லா

அவ

பதி
கிற

லா

வட
‫ﷺ‬

ெச

ைல

(அதாவ

கீ க

கள

தா

சில ேநர

கள

கள

காண

ைக


தி
ெப

உண வ

.

ேநர

ேம

ைல.

, ெபா

ஆ சியாள கள ட

ம க

ஆனா


தி

வழி

பத தி

ேதைவைய அைடய இதைன ஒ

, அ

ெப

வ .

கிறா

லா

மா

வா

ஆ ற

றா

மி க

பைத
வட

,

பைத

, ஐேவைள

எ தவ த

ஆ ற
உலகி

ப ம

தா

சில

னதமானவ க

இ த ம

.

மனன

நிைலைமய

ஆவ

மிக

கிற

அவ கள

ைல.

றி

ஆனா

அறிகிேறா .

கிற

, ம க

க ப

இ ெசய

றா

இதிலி

நா

ேசக

,

க டாய

அறிகிேறா .

ெச

ேபா

ைல."

ைலெய

."

ேபாக, உ

கள

கள
.

, கவனம றவ களாக

சம ப

ப இைற
அதி

ைற ந

இ த

ெபறாம

ெபற

கிற

தாமதி க

அவ

பைத

கமாக

:'ஏ
லிமாக

கிறா

காக

ைற

ேக பதி

உடன யாக ெப

அவ கள

,

." ஒ

கீ கார

டதின கிைடேய

பைத நா

ஆப

ைறவான ேநர

லா

கிற

அறி ேதா .

ெச கிறா க

தி

ைல."

அைத

,

எதி கால தி

ஆைவ

ைல. அ

மா

பரக தா

பற

மா ற

தா

சா வ றவ களாக

கிைட கிற

ெதா
ெச

பா

:"எ த

ேசக

கிற

இழ பதி

றினா க

உடன யாக ெப

ஏ க ப

மன

வளைமைய


ெபா
லிமி

ஒள

அவ

அவ

அவ க

நிைல தி

, அதிகமான ம க

ஆவ

, நி சயமாக எதாவ

வாறி

:"

ேக பைத அ த நப

நா

ைகேய தினா

எைத

றினா க

காக

ஆவ

இத

அறிகிேறா .

அக ப ட ஒ

சா தி

வத

சில ேநர
சமய

பா

நா

ஆ ெச

கள

ஆப தி

அைத அவ

நி சயமாக ந

வான

வதி

எதி கால தி

அத

றினா க

அவ க

:"

ஆவா

மி ம

). ஒ

அவ

றா

அவ க

அவ கைள

றினா க

‫ ﷺ‬அவ க

.

ம க

உண வைத

‫ ﷺ‬அவ க

லா

வட

ெபா

எ த

ஆ வ
அவன ட

ைமைய

, ெவ றி
அவ க

தைலவ கள ட

வத
ைறயாக

சம - ஒ

,


கிற

.

v

ைடயகி

ேவ


றன.


லா


ைடய

றவ றி

கிறேதா

பா

ஷ அ

‫ﷻ‬, அவ


கி

அள

ஆைசய
ஆவ

4.

ஆ ெச

இ த

ஆன
வைகயான

நிைறேவ

)

வதி

ெச

தா

,

ப டா

,

ஆ கள

க படாத

ைறக

க, இ

எ த

ஏ க பட

ேவ

கள

ெகா

ச ேதக


கள

ெச

.

ேம

பட ப ட

,

ணமாக
கி

றன.

த கால தி

ஆ க

மி

கி

, எதி ேநா


த த

ைடய

கிற

, வ ர தியைடவ

பட ப ட

ேவ

ைக

கள

ஆ ெச

ெபா

பல வ ஷய

ைகவ ட

, ஹத

‫ﷻ‬, அவ

ந ப

ஏ ப டா

.

கிய

றன.

,

ஆன

,

ெதா

ஆ கைள

ஆ சியாளேர த

ெசய

லா

கி

தியான

தாமத

தி

ஹத

லாம

உடன யாக

ைவ

ஆ க

ஓத ப

,

நிவ

ஆ கைள

ெசா கைள

.

இதி

ேதைவகைள மனதி
வான

, மன சா ப

வைத வ

ைறகைள

, அ

ெகா

.

, ம

தவ ர,

ெபா

கீ க

ைடய

எதி பா

1.

ைல.

லாம

லாம

பகரமாக

மா?

ெபா

பதிலாக வஜாஇஃ க

:

வதி

‫ﷺ‬

,

ஆவ

ெகா

வ ஷய தி

ெகா ய ேதைவ இ
அத

5.

ெச

கியமான ேதைவ வ

ரஸூ
3.

,

தா

ஷ அ

‫ ﷺ‬க

,

ெபா

கவனமாக

கள

ெபா

ஜா கிரைதயாக

க,

ைடய ரஸூ

றன. அைவக

1.
2.

றி

மி க

உய

, வஜாஇஃ , அம

,

ல ,

. அ

கிறா

ய சி

கிற

அதி

ேபா

லா

அேத பர க , இ த அம
கமாக

பத

ெசயல

பதிலாக

ைலேயா.

றன

ேபராப

நி ப தி க

உ ப டதாக

லா

ைமயான

ெச

ஒ ப

வள கி

ப அவ

அத

உபாய

‫ ﷻ‬தி

ல.

ேதைவகைள

,

, ஆைசக

அைன

ேபா

கைள

வட

உணர ப ட
ம ற

றன. அைவக
ைறைய

பதா

,

அ த

ேவ

பதி

ைல.

அைத

.

லா

:

(ம

ேபா

,

vi

லா

ேவ ‫ ﷻ‬க

லமாக

ஏ க த கதாக உ

நம

2.

அள

யா

சில

3.

ைமய

ெனா

ெச

தா .

வல

ெப

இ த

னா .

கமாக

பதி


, ஒ

ேபா

.

கவன
,

.
நா

அவ க

காக

ெபா

ஆ ெச தா
அம

எதிராக

ரஸூ

லா

ெவ

டாக

கள

ைள

ைமய

சஹாப ய

அவர

தாேன

ெதா

ம கள

. ஆனா

ஆ ெச

ெபா

இைத
ெச

இைவ

க காக

பாக

றி ப ட ப

களாக

பாகமாக. அத
ள (

ஆ ெச

கிற

மா

).

கி


,

ெசா க தி
ஆவ

தி

தினா .
,

ெகா

ெச

பலகீ னமாக

,

அத

ெச ய அவ கள ட
) இ

ேவ உ

ைமய

வழியா
சில

ெச ய த

றா

ஆ கள

லபமா க,

அதைன ெமாழிெபய

இதி

லபமான

அவ க

(ஏென

ைற

ைடய ெமாழிெபய

(

அவ

,

வாறான ப ைழக

ெச

மனன

சமேயாசித

. இ

திநிைல

வ வைம பதா

லியமாக

ஆ கைள

அவைர

ஆ கைள

சா திய

ைம)

‫ ﷺ‬அவ க

மக

த ைத

அவ

மாள ைகைய

ள அேத ெசா கைள

, அத

நா

காரணமாகி

காக (ெபா

ெகா

ளவா

அழிவ

லகிேல

ெனா

க ப

றினா க

ேத

க பட

ைறபா ைட

கீ க

, அைத கவர

சஹாப

ேக ட

ஹத

ஆனா

மாக ேமேல

‫ﷺ‬

அவ க

கவன

ஆ கள

ஆ ந

நிைறவான

யா

உணர ப ட

றி

ெகா

பைடய

ெவா

இைத

ஆ கைள ேத

, அதி

மி த

தா . இ

, இதி

சஹாப ச

டைனைய

ைல.

கள

ஆவ

ைள

எதிபா

ப க தி

பல

லமாக

‫ﷺ‬

லா

ேதைவக

,அ த

பா

,ஒ

உதாரண , ஒ

ஹததி

ெபா

பைட

லா

சில ெப

இ ப ைழக

ளதா

ெப

கிேறா . இதனா

ரஸூ

அவ கைள

. உதாரன தி

ைம

வேத

.

கள

ைவ க ப ட

ெச

ஆவ

தா .

,

, அ

ரஸூ

ேநர

.

ெச

அதிக

ைடய

எ த வைகயான

கிற

ஆ க

நாேம இய

ேவ

மக ம

ெவள ப

ெபா

ெகா

க ப

.

த த

,

வான
ணமாக

வார தி

லமாக, இ த
ெபா

இத

ஏ ப

தக
)

vii

ைறகைள நிவ
பயண தி

'
'

தி


இத

இ த

தானாபவ

. இ த

ெபயைர

ரஃ

தக

கத கதாக இ
ைவ க

லாஹி வ சலவாதி

னாஜா -எ-மஃ

ஹ ம

கிற

ெபா

அரப ய

பா

ெச


கிற

நா

ரஸூ

ெபா

.
ெச

', அத

,

ேட

ைடய ெமாழிெபய

'.

அலி

கதா
ஹி

1354

,

‫‪viii‬‬

‫‪:‬‬

‫‪கிறா‬‬

‫"'‪.‬‬

‫‪ேப‬‬

‫‪. நா‬‬
‫"‪.‬‬

‫‪க‬‬

‫‪சாறா‬‬

‫ﺎل ا ُ  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ‬
‫ﻗَ َ‬
‫ﻃ‬
‫ﺎل رﺑُّ ُﻜﻢ اد ُﻋﻮ ِﱐ ْ أَ‬
‫ِ‬
‫ﺐ ﻟ َ ُﻜ ْﻢ‬
‫ﺠ‬
‫ﺘ‬
‫ﺳ‬
‫َ‬
‫َو ﻗَ َ َ ُ ْ ْ ْ ْ‬
‫ اﻟﺴ َﻼ ُم ‬
‫ﺎل  َﻠَﻴ ْ ِﻪ  َّ‬
‫  َوﻗَ َ‬
‫اِ َن اﻟ ُّﺪ ﺎۤء  ُﻣ ُّﺦ اﻟْﻌِﺒﺎدةِ‬
‫ّ َ َ‬
‫َ َ‬
‫‪ஆ ெச‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪ெகா‬‬

‫‪, பா கியமி க அ‬‬
‫‪ெதாட‬‬

‫‪ஆ வழி பா‬‬

‫‪னட‬‬

‫‪ஆ கைள ஏ‬‬
‫" ‪:‬‬

‫‪:'எ‬‬

‫‪றினா க‬‬

‫‪லைம‬‬
‫‪கிறா‬‬

‫‪க‬‬

‫ﷺ‬

‫‪மி க வ‬‬
‫‪ர‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪க‬‬

‫‪"உ‬‬

‫‪ெதாட‬‬
‫‪லா‬‬

‫‪ரஸூ‬‬

‫ُ ْ‬
‫َ‬
‫ﺧﻄﺒﺔ‬

‫َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ٰ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ﻤﺪك ﻳﺎﺧ ﻣﺎﻣﻮ ٍل و ا ﺮم ﻣﺴﺆو ٍل ﻣﺎ ﻠﻤﺘﻨﺎ ِﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺟﺎ ِة‬
‫ْ َ ّٰ َ َ َ‬
‫ْ ُ‬
‫َّ ُ ْ َ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ‬
‫َْ ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ات ا ﺳﻮ ِل ﻓﺼ ِﻞ ﻠﻴ ِﻪ ﻣﺎاﺧﺘﻠﻒ‬
‫ﺎت ِﻋﻨﺪ ا ِ وﺻ‬
‫ِ‬
‫اﻟﻤﻘﺒﻮ ِل ِ ﻗﺮﺑ ٍ‬
‫َّ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ‬
‫ﺖ اﻟ وع ِﻣﻦ ا ﺻﻮ ِل ﺛﻢ ﺴﺄﻟﻚ ﺑِﻤﺎ ﺳﻨﻘﻮل و ِ ﻨﺎ‬
‫اﻟﺪﺑﻮر واﻟﻘﺒﻮل وا ﺸﻌﺒ ِ‬
‫ُّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ‬
‫اﻟﺴﺆال و ِ ﻨﻚ اﻟﻘﺒﻮل۝‬

ix

ெவா

(ஒ

அளவ ற அ

ளாள

ைன

சிற தவேன!

கீ க

லா


.

றாட

ஆதாரமா

.
ேம

கியாம

நா

இ ெபா

,

கிற

னட

ேக ப

ெகா

‫ ﷺ‬அவ கள
ெத

ேவ லி

ஜிலி

பவ கள

தத

, உன ேக
க ைத ெபற

ஆ கைள ெபற

திைச

வள

கா

வைர


(அதவா

வாயாக.

ஓத

பா கியமி கவேன!

டனான ‫ ﷻ‬ெந

லா

லா

ைவ க ப

மி க

மாகிய அ

ைக

பவ கள

லா

அவ க

)

கிேற

ந ப

, ேம

கிைளக
வைர)

கிேறா .

ஆ க
ரஸூ

அதனா

வைர

பண ேய.

இ த

. ேம

ைடேயா

ெபயரா

ஆ கைள எ

ஓத ேவ

க கிேறா .

க ப

ஆதாரமா

ேவ

ஜி

நிகர ற அ
தி

நா

ேபாவைத

னட

கடைம. அைத ஏ ப

நா

உன

‫‪……………1‬‬

‫ اﻟﺴﺒ ْ ِﺖ‬
‫ا َ ْﳌ َ ْ ِ ُل  َّ‬
‫اﻻو ْل  ﻳ َ ْﻮ َم َّ‬

‫‪வ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪மாகிய அ‬‬

‫‪நிகர ற அ‬‬

‫‪ைடேயா‬‬

‫‪ளாள‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫َ َّ َ ٰ‬
‫ُّ ْ َ َ َ َ ً َّ‬
‫َ‬
‫رﺑﻨﺎ اﺗِﻨﺎ ِ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ و ِ‬
‫!‪வாயாக‬‬
‫‪ப‬‬

‫‪ைமைய வழ‬‬

‫‪ெந‬‬

‫‪நரக‬‬

‫‪கைள‬‬

‫‪ந‬‬

‫‪வ‬‬

‫‪தி‬‬

‫‪ெபயரா‬‬

‫ْ ٰ َ َ َ َ ً َّ َ َ َ َ َ َّ‬
‫ا ِﺧﺮ ِة ﺣﺴﻨﺔ و ِﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎ ِر۝‬
‫‪லகி‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪அளவ ற அ‬‬

‫‪இ‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪க‬‬

‫‪ைமைய வழ‬‬

‫!‪ர ேப‬‬

‫‪ந‬‬

‫!‪கா பாயாக‬‬

‫‪க‬‬

‫‪லகி‬‬

‫‪1. எ‬‬
‫‪ம‬‬

‫‪ேவதைனய லி‬‬

‫َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ً َّ َ ّ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ‬
‫ْ‬
‫رﺑﻨﺂ أﻓ ِﺮغ ﻠﻴﻨﺎ ﺻ ا وﺛ ِﺒﺖ أﻗﺪا ﻨﺎ واﻧ ﻧﺎ ﻠﻰ اﻟﻘﻮ ِم‬
‫ْ ٰ‬
‫َ‬
‫ﻳﻦ۝‬
‫ا‬
‫ِِ‬
‫‪க‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪எதிராக‬‬

‫‪வாயாக,‬‬

‫‪ட தி‬‬

‫‪ைமைய ஊ‬‬

‫‪த‬‬

‫‪ைன) ம‬‬

‫‪சகி‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪வாயாக! (உ‬‬

‫‪க‬‬

‫‪ர ேப! எ‬‬

‫‪கைள நிைல ப‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪உத‬‬

‫‪க‬‬

‫‪2. எ‬‬

‫‪க‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪பாத‬‬

‫ْ‬
‫َرﺑَّ َﻨﺎ َ ﺗ ُ َﺆاﺧ ْﺬﻧَﺂ ا ِْن َّﺴ َ‬
‫ﻴﻨﺂ اَ ْو أ َ ۡﺧ َﻄﺄﻧَﺎ َرﺑَّ َﻨﺎ َو َ َ ْ ِﻤ ْﻞ َ ﻠ َ ْﻴ َﻨﺂ إ ْ اً‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ َ ْ َ ٗ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ّ ْ َ َ َ َ َ َ َ‬
‫َ ْ ُ‬
‫َ‬
‫ِﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑِ ٖﻪ واﻋﻒ‬
‫ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻠﻰ اﻟ ِﺬﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗﺒﻠِﻨﺎ رﺑﻨﺎ و‬

‫َ‬
‫َﻤﺎ‬

‫َ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ َّ‬
‫‪ َ ……... 2‬اﻟﻤ ِ ل ا ول ﻳﻮم‬
‫ﺖ‬
‫اﻟﺴ ْﺒ ِ‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
‫ِ‬

‫َ َّ َ ْ ْ َ َ وﻗﻔﺔ َ ْ َ ْ َ وﻗﻔﺔ َ ْ َ َ ْ ٰ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ‬
‫ْ‬
‫ﻋﻨﺎ واﻏ ِ ﻟﻨﺎ وارﺣﻤﻨﺎ أﻧﺖ ﻣﻮﻟﻨﺎ ﻓﺎن ﻧﺎ ﻠﻰ اﻟﻘﻮ ِم‬
‫ْ ٰ‬
‫َ‬
‫ﻳﻦ‬
‫ِِ ۝‬
‫ا‬
‫‪டாேலா‬‬
‫‪ேறா‬‬
‫‪க‬‬

‫‪வ‬‬

‫‪ெச‬‬

‫‪ெச‬‬

‫‪டாேலா தவ‬‬
‫‪ர ேப! எ‬‬

‫‪க‬‬

‫‪ம தி வ டாேத! எ‬‬

‫!‪வ டாேத‬‬

‫‪ம தி‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪ம‬‬
‫‪க‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪க‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪எதிராக‬‬

‫‪க‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪மற‬‬

‫‪வ டாேத! எ‬‬
‫‪ேபா‬‬

‫‪லாதைத‬‬

‫‪ன பாயாக! அ‬‬
‫‪ட தி‬‬

‫‪வ‬‬

‫‪கைள ம‬‬
‫‪ம‬‬

‫‪க‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪ம திய‬‬

‫!‪ர ேப‬‬

‫)‪ைன‬‬

‫‪க‬‬

‫‪கைள த‬‬

‫‪சிரம ைத‬‬

‫‪வலிைமய‬‬
‫‪எ‬‬

‫‪க‬‬

‫‪அதிபதி.‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪க‬‬

‫‪ம‬‬
‫‪க‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪ந உத‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪ர ேப! எ‬‬

‫‪ப ைழகைள ெபா‬‬

‫‪(உ‬‬

‫‪3. எ‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪நேய‬‬

‫‪க‬‬

‫َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ﻣ ْﻦ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ً َّ َ َ ْ َ‬
‫رﺑﻨﺎ ﺗ ِﺰغ ﻗ ﺑﻨﺎ ﺑﻌﺪ اِذ ﻫﺪﻳﺘﻨﺎ وﻫﺐ ﻟﻨﺎ ِ ﻟﺪﻧﻚ رﺣﻤﺔ ِإﻧﻚ أﻧﺖ‬
‫َ َّ َ َّ َ ٰ َ َّ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ‬
‫اﻟ ْ َﻮ َّﻫ ُ‬
‫اﻟﻨﺎ ِر۝‬
‫ﺎب۝ رﺑﻨﺂ ِإﻧﻨﺂا ﻨﺎ ﻓﺎﻏ ِ ﻟﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ و ِﻗﻨﺎ ﻋﺬاب‬
‫‪கைள‬‬

‫‪ள‬‬

‫!‪வாயாக‬‬
‫‪ைக‬‬

‫‪ந ப‬‬

‫‪கைள நரக‬‬

‫‪க‬‬

‫‪உ‬‬
‫‪வழ‬‬

‫‪க‬‬

‫‪எ‬‬
‫‪ைள‬‬

‫‪யப‬‬
‫‪அ‬‬

‫‪ர ேப! நா‬‬

‫‪ன பாயாக! எ‬‬

‫‪ேந வழிைய கா‬‬
‫‪க‬‬

‫‪க‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪கைள ம‬‬

‫‪எ‬‬

‫!‬

‫‪ள‬‬

‫‪க‬‬

‫!‪வ டாேத‬‬

‫‪பாவ‬‬

‫!‪கா பாயாக‬‬

‫‪வ‬‬

‫‪க‬‬

‫‪ெச‬‬

‫‪மாெப‬‬

‫‪ர ேப! எ‬‬
‫‪ந‬‬

‫‪க‬‬

‫‪ரள‬‬

‫‪4. எ‬‬
‫‪தட‬‬

‫‪நி சயமாக‬‬

‫‪ேடா . எனேவ எ‬‬
‫‪ேவதைனய லி‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪ப‬‬

‫‪ெகா‬‬
‫‪ெந‬‬

‫َ َّ َ َ َ َ ْ َ ٰ َ َ ً ُ ْ ٰ َ َ َ َ َ َ َ َّ‬
‫َ َّ َ َّ َ‬
‫رﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺬا ﺑﺎ ِﻃ ﺳ ﻨﻚ ﻓ ِﻘﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎ ِر۝ رﺑﻨﺂ ِإﻧﻚ‬
‫َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٗ ط َ َ ّ ْ َ ﻣ ْﻦ َ ْ‬
‫َﻣ ْﻦ ُ ْ‬
‫۝رﺑَّ َﻨﺂ إﻧَّﻨﺎَ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ر‬
‫ﻤ‬
‫ﻠ‬
‫ﻠﻈ‬
‫ﻟ‬
‫ﺎ‬
‫ﻣ‬
‫و‬
‫ﻪ‬
‫ﺎ‬
‫ﺼ‬
‫ﻧ‬
‫ِأ‬
‫ﺘ‬
‫ﻳ‬
‫ﺰ‬
‫ﺧ‬
‫أ‬
‫ﺪ‬
‫ﻘ‬
‫ﻓ‬
‫ﺎر‬
‫اﻟﻨ‬
‫ﻞ‬
‫ﺧ‬
‫ﺪ‬
‫ِ‬
‫ِِ ِ‬
‫ٍ‬
‫ﺗ ِ ِ‬
‫ِ‬
‫َ ْ َ ُ َ ً ُّ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ٰ ُ ْ َ ّ ُ ْ َ ٰ َ َّ َ َّ َ َ ْ‬
‫ﺎﻏ ْ ﻟَﻨﺎَ‬
‫ِ ﻌﻨﺎ ﻨﺎدِﻳﺎ ﻳﻨﺎدِي ﻟ ِ ِ ﻳﻤﺎ ِن أن ا ِ ﻮا ﺑِﺮﺑِﻜﻢ ﻓﺎ ﻨﺎ رﺑﻨﺎ ﻓ ِ‬
‫ُذﻧ ُ ْﻮﺑ َ َﻨﺎ َو َ ّ ْ َﻋ َّﻨﺎ َﺳ ّﻴ ٰﺎﺗ َﻨﺎ َوﺗ َ َﻮﻓَّ َﻨﺎ َ َ ا ْ َﺑْ َﺮار۝ َرﺑَّ َﻨﺎ َو ٰاﺗ َﻨﺎ َﻣﺎ وَ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ ْ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ٰ َ ط َّ َ َ ُ ْ ُ ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ِﺰﻧﺎ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﻤ ِﺔ ِإﻧﻚ ﻠِﻒ اﻟ ِﻤﻴﻌﺎد۝‬
‫ﻋﺪﺗﻨﺎ رﺳﻠِﻚ و‬

……………3

5. எ

ர ேப! இதைன ந வணாக

நரக ேவதைனய லி

பவைன

இழி

உதவ யாள
ந ப

ைகைய

பாவ

கைள

நா

ைல.

ேநா கி

உடேன

ர ேப! உ

கைள கா பாயாக! எ
"உ

இைறவைன

ெகா

ேடா .

மரண

ைக

த க

மற மா டா

ேலா

வழியாக ந எ

ைம நாள

.

ன பாயாக!

கைள

டா

ைல; ந

தி

அைழ தவ

ந ப

வாயாக! ம

வா

அழி பாயாக!
வழ

பைட க வ

அநதி

யவ

ர ேப! ந நரக தி

இைழ ேதா

அைழ ைப

தைமகைள

ெச

எ த

ெசவ

!"

ேறா .

ர ேப!

வாயாக!

வா கள

கைள இழி

: எனேவ

கைள

தைத எ

தாேத! நி சயமாக ந

.

ُ
َ َ ‫َرﺑَّ َﻨﺎ َﻇﻠ َ ْﻤ َﻨﺂ أَﻧْ ُﻔ َﺴ َﻨﺎ ﺳﻜﺘﻪ َوإ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﺗ َ ْﻐ ْ ﻟ َ َﻨﺎ َو ﺗ‬
َ‫ﺮﺣ ْﻤ َﻨﺎ ﻟ َ َﻨ ْ ﻧ َ َّﻦ ِﻣﻦ‬
ِ
ِ
ْٰ
َ
ْ
‫ﻦ‬
‫ﻳ‬
‫ا ِِ ۝‬

.

6. எ

ர ேப! எ

நா

டமைட ேதாராேவா .

அநதி இைழ

யா

டா

ேடா . எ

நி சயமாக

,

கைள ந
நா

َّ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ
ْ
َ
َ
ُ
‫رﺑﻨﺂ أﻓ ِﺮغ ﻠ ْﻴﻨﺎ ﺻ ًا وﺗﻮﻓﻨﺎ ﻣﺴﻠِ ِﻤ ۝‬

7. எ

ர ேப!

கைள

8. நேய எ

ெபா

லி களாக மரண

ைமய

வாய

கைள திர

ெச வாயாக!

வாயாக!

ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ُّ َ َ ْ َ
َ
َ
ْ
‫أﻧﺖ وﻟِﻴﻨﺎ ﻓﺎﻏ ِ ﻟﻨﺎ وارﺣﻤﻨﺎ وأﻧﺖ ﺧ اﻟﻐﺎ ِﻓ ِﺮﻳﻦ۝‬

உதவ யாள

வாயாக! நேய ம

. எ

கைள ம

ன பவ கள

மிக

ன பாயாக! எ

சிற தவ

!

ْ ّٰ
َ ْ ‫َ َ ّ َ َ ْ َ َ ﻣ َﻦ‬
َ ْ ّ ً َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
َ
ْ
‫ﻚ‬
‫ﺘ‬
‫ﻤ‬
‫ﺣ‬
‫ﺮ‬
‫ﺑ‬
‫ﺎ‬
‫ﻨ‬
‫ﻮم‬
‫ﻘ‬
‫اﻟ‬
‫و‬
‫۝‬
‫م‬
‫ﻮ‬
‫ﻘ‬
‫ﻤ‬
‫ﻠ‬
‫اﻟﻈ‬
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ‫رﺑﻨﺎ ﻌﻠﻨﺎ ِﻓﺘﻨﺔ ﻟِﻠ‬
ِ ِ
ٰ ْ
َ
ْ
‫ﻦ‬
‫ﻳ‬
‫ِِ ۝‬
‫ا‬

َّ َ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ
‫…… َ اﻟﻤ ِ ل ا ول ﻳﻮم‬... 4
‫ﺖ‬
ِ ‫اﻟﺴ ْﺒ‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

9. எ

ர ேப! அநதி இைழ பவ க

வ டாேத!

உன

ளா


ைன)

(உ

கைள ேசாதைனயாக ஆ கி

ட திடமி

கைள கா பாயாக!

‫ْ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ًﻤﺎ‬

10. வான

َّ َ َ
ٰ ْ َ َ ْ ُّ
َ ْ َ ‫َ َ َّ ٰ ٰ َ َ ْ ﻗﻒ‬
َ
ّ
َ
ِ ‫ض أﻧﺖ و ِ ٖ ِ اﻟﺪﻧﻴﺎ وا ِﺧﺮ ِة ﺗﻮﻓ‬
ِ ‫ﻓﺎ ِﻃﺮ اﻟﺴﻤﻮ ِت وا ر‬
ْ ّ ٰ ْ ْ ْ َ َّ
َ
‫وأ ِ ﻘ ِ ﺑِﺎ ﻟﺼ ِ ِ ۝‬

கைள

நேய என

மிைய
பா

காவல

ைன பயப தி

பைட தவேன! இ
. எ

ைடேயா

ைன

ேச

லகி

லிமாக மரண

,ம

ைமய

ெச வாயாக!

பாயாக!!

ۤ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ّ ُ ْ َ ٰ َّ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ّ َ
ْ َ َّ َ
ْ ِ ‫اﻏ‬
‫ر ِب اﺟﻌﻠ ِ ﻣ ِﻘ اﻟﺼ ِة و ِﻣﻦ ذ ِرﻳ ِ رﺑﻨﺎ وﺗﻘﺒﻞ د ﺎءِ۝ رﺑﻨﺎ‬
ْ ُ ْ َُ َ َْ َ ْ
ْ ْ َ َ
ُ
َ
‫ِ ْ َوﻟ ِ َﻮاﻟِﺪ ّي َوﻟِﻠ ُﻤﺆ ِ ِﻨ ﻳﻮم ﻳﻘﻮم ا ِ ﺴﺎب۝‬
11. என

ர ேப!

நிைலநா

ைன

ேவாராக ஆ

ஏ பாயாக! எ

அைன

ந ப

வாயாக! எ

ர ேப! எ

ச ததிகள

ர ேப! என

என

சி

வனாக

வ சாரைண

) பராம


ேபா

ேபா

ெதா

ப ரா

ெப ேறாைர

நாள

ْ ‫َر ّب‬
‫ار َﺣ ْﻤ ُﻬ َﻤﺎ‬
ِ

ைகைய

தைனைய

நைட ெப

َ
ْ
َ
‫َﻤﺎ َرﺑّ ٰﻴ ِ ْ َﺻ ِﻐ ً ا۝‬

ர ேப!

(ெப ேறா க

ைன

ைகயாள கைள

ன பாயாக!

12. என

என

ைன

வாயாக!

َ ْ ُ َّ ‫َ ّ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َّ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َّ ْ َ ْ ّ ْ ﻣ ْﻦ‬
‫ر ِب اد ِﺧﻠ ِ ﻣﺪﺧﻞ ِﺻﺪ ٍق واﺧ ِﺮﺟ ِ ﺮج ِﺻﺪ ٍق واﺟﻌﻞ ِ ِ ﻟﺪﻧﻚ‬
ْ َ ْٰ
‫ُﺳﻠﻄ ًﻨﺎ ﻧ ِﺼ ًا۝‬

13. என

ர ேப!

ைழ பாயாக

ெவள ேய
ெகா

ைன

ேம

வாயாக!

பாயாக!

ைமயானவனாக

, ேந ைமயானவனாக

,

ைமயானவனாக

, ேந ைமயானவனாக

,

ன டமி

தா

ச திைய

என

……………5

ً َ َ َ ۡ َ ‫َ َّ َ ٰ َ ﻣ ْﻦ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ً َّ َ ّ ْ َ َ ﻣ ْﻦ‬
‫رﺑﻨﺎ اﺗِﻨﺎ ِ ﻟﺪﻧﻚ رﺣﻤﺔ وﻫ ِﻴﺊ ﻟﻨﺎ ِ ا ِ ﻧﺎ رﺷﺪا۝‬
14. எ

ர ேப!

பண கைள எ

உன

சீரா

ைள எ

வாயாக!

வழ

வாயாக!

ً
ُْ ْ َ
ْ َ ْۤ ْ ّ َ َ
ْ َ ْ ْ َْ ّ َ
ْ
ْ
‫اﺣﻠﻞ ُﻋ ْﻘ َﺪة ِّﻣ ْﻦ‬
‫ر ِب ا ح ِ ﺻﺪ ِري۝ وﻳ ِ ِ ا ِ ي۝ و‬
َ
ّ
َْ
‫ﻟ ِ َﺴﺎ ِ ْ ۝ ﻳَﻔﻘ ُﻬ ْﻮا ﻗ ْﻮ ِ ْ ۝‬

15. என
என

ர ேப! என
எள தா

அதனா

16. என

என

ைணயாள

18. என

ர ேப!

உ ைமயாள

19. என

!

!

.

ள ைத என

என

ெசா

ர ேப! என

17. என

நாவ

ைல அவ க

வ ைய அதிக


ெகா

! என

பண ைய

ைச அவ

வா க

.

ْ
ً
‫ِ ﻠﻤﺎ۝‬

ْ ‫َر ّب ِز ْد‬
ِ ِ

!

ْ ّ ٰ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُّ ُّ َ َّ َ ْ ّ َ
َ
‫أ ِ ﻣﺴ ِ اﻟ وأﻧﺖ ارﺣﻢ ا ِﺣ ِﻤ ۝‬

ேந

.

ைணயாள க

ெக

லா

ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ
‫َر ِ ّب ﺗﺬ ْر ِ ْ ﻓ ْﺮ ًدا ّواﻧﺖ ﺧ ُ اﻟ ٰﻮ ِرﺛِ َ ۝‬
ைன

தன யாளாக

வ டாேத!

மிக

சிற த

ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ً َ ٰ ُّ ً َ ْ ُ ْ ْ ْ َ ّ َ
َ
‫ﻣ ﺎ واﻧﺖ ﺧ اﻟﻤ ِ ﻟ ِ ۝‬
ِ ‫ر ِب اﻧ ِﺰﻟ‬

ர ேப! பா கிய

ைன த

க ைவ பாயாக! த

ُ ْ َّ ْ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ
ْ ٰ َّ
ْ
ُ
‫و ِن۝‬
‫َ ٰ ِت اﻟﺸﻴ ِﻄ ِ ۝ و اﻋﻮذ ﺑِﻚ ر ِب ان‬

َ ُ ُ َ
َ
‫َر ِ ّب اﻋ ْﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ ﻫ‬

ைவ ேபா

!

ந மிக

ெப ற இட தி

சிற தவ

.

َّ َ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ
‫…… َ اﻟﻤ ِ ل ا ول ﻳﻮم‬... 6
‫ﺖ‬
ِ ‫اﻟﺴ ْﺒ‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

20. என
பா

பா

21. எ

காவ

ேத

காவ

ேத

கிேற

. அவ க

.

நா

ந ப

னட

கள லி

வைத வ

னட

னட

ைக

ெகா

ேடா !

வாயாக! நேய க

எனேவ எ

கைள

ைணயாள கள

.

َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َّ َ
ً
َ
‫رﺑﻨﺎ ا ِ ف ﻋﻨﺎ ﻋﺬاب ﺟﻬ اِن ﻋﺬاﺑﻬﺎ ﺎن ﻏﺮاﻣﺎ۝‬
ர ேப!

கைள

ேவதைன நிைலயானதாக இ

கள

ْ ّ ٰ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ٰ ۤ َ َّ َ
َ
‫رﺑﻨﺎ ا ﻨﺎ ﻓﺎﻏ ِ ﻟﻨﺎ وارﺣﻤﻨﺎ و اﻧﺖ ﺧ ا ِﺣ ِﻤ ۝‬

ன பாயாக! எ

ைஷ தா

கிேற

ர ேப!

சிற தவ

22. எ

ர ேப!

மிடமாக

கிற

கிற

நரக ேவதைனைய த
. அ

பாயாக!

அத

ேமாசமான ஓ வ டமாக

,

.

ْ ‫َرﺑَّ َﻨﺎ َﻫ ْﺐ ﻟ َ َﻨﺎ ﻣ ْﻦ اَ ْز َو اﺟ َﻨﺎ َو ُذ ّر ٰﻳﺘ َﻨﺎ ﻗُ َّﺮ َة اَ ْﻋ ُ َّو‬
َ ْ ‫اﺟ َﻌﻠ ْ َﻨﺎ ﻟِﻠ ْ ُﻤ َّﺘ ِﻘ‬
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ً ‫ا َِﻣ‬
‫ﺎﻣﺎ۝‬

23. எ

ர ேப!

ேனா யாக


வா

ைக

ள சிைய

கைள ஆ

ைனகள
வாயாக!

(உ

வாயாக!

ம கள

,
ைன)

ேவா

َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ٰ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ۤ ْ
‫أﻧﻌﻤﺖ و ﻠﻰ واﻟِﺪي و أن اﻋﻤﻞ‬

َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ۤ ْ ْ ْ َ ّ َ
ِ ‫ر ِب أو ِزﻋ ِ أن أﺷﻜ َﺮ ﻧِﻌﻤﺘﻚ اﻟ‬
ْ ّٰ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ٰ ْ َ ً َ
َ
‫ﺻﺎ ِ ﺎ ﺗﺮﺿﻪ وأد ِﺧﻠ ِ ﺑِﺮﺣﻤ ِﺘﻚ ِ ِﻋﺒﺎدِك اﻟﺼ ِ ِ ۝‬

24. என

ர ேப! என

றி ெச

ைன ேச

வா

, ந ெபா

பள பாயாக!

பாயாக!

உன

ெப ேறா
தி

ெகா

ைணயா

ந ெச

உன

த அ

லற ைத நா

ெகாைட
ெச ய

ல யா க

ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ ۤ َ ْ ّ
ٌ
‫ِ ﻟِﻤﺎ أﻧﺰﻟﺖ ِإ ِﻣﻦ ﺧ ٍ ﻓ ِﻘ ۝‬

‫َر ِ ّب ِإ‬

……………7

25. என

ர ேப!

கிேற

26. என

என

!

வழ

ைமய

ேதைவ

ளவனாக

ْ ُْ َْْ َ َ ْ ُْْ ّ َ
َ
ْ
‫ﻦ‬
‫ﻳ‬
‫ر ِب اﻧ ِ ﻠﻰ اﻟﻘﻮ ِم اﻟﻤﻔ ِﺴ ِﺪ ۝‬

ர ேப! சீரழி

தாய

எதிராக என

உத

வாயாக!

َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ َ ‫َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َّ ْ َ ً َّ ْ ً َ ْ ْ َّ ﻳْ َﻦ‬
‫رﺑﻨﺎ و ِﺳﻌﺖ ﻞ ٍء رﺣﻤﺔ و ِ ﻠﻢ ﻓﺎﻏ ِ ﻟِﻠ ِﺬ ﺗﺎﺑﻮا واﺗﺒﻌﻮا ﺳ ِﺒﻴﻠﻚ‬
َ ‫َوﻗ ْ َﻋ َﺬ‬
ّ‫اب ا ْ َﺤ ْ ۝ َرﺑَّ َﻨﺎ َوأ َ ْدﺧﻠ ْ ُ ْ َﺟ ٰﻨ‬
ْ‫ﺖ َﻋ ْﺪن اﻟ َّ ْ َو َﻋ ْﺪ ﺗ َّ ُ ْ َو َﻣﻦ‬
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ْ َ َ ْ َ ٰ ‫َ َ َ ﻣ ْﻦ‬
َ ْ َ َ َّ ْ ّ ُ َ ْ
َ ْ ‫ﺖ اﻟ ْ َ ﻳْ ُﺰ ا‬
َ
َ
ُ ِ ‫۝و ِﻗ‬
ُ ْ‫ﻜ‬
‫ﻳﺘ ِ ِإﻧﻚ أﻧ‬
ِ
ِ ‫اﺟ ِ وذ ِر‬
ِ ‫ﺻﻠ ِ اﺑﺂ ِء ِ وأزو‬
ِ
ٰ َْ َ
ٰ َْ
ُ َْ ُ َ ٰ ٗ
ْ ََ
‫اﻟ ّﺴ ِّﻴﺎ ِت ط َو َﻣ ْﻦ ﺗ ِﻖ اﻟ ّﺴ ِّﻴﺎ ِت ﻳ َ ْﻮﻣ ِ ٍﺬﻓﻘﺪ َر ِﺣ ْﻤ َﺘﻪط َوذﻟِﻚ ﻫ َﻮ اﻟﻔ ْﻮز‬
ْ
‫اﻟ َﻌ ِﻈ ْ ُ ۝‬

27. எ

ெபா

ைள

ர ேப!

ப றிேயாைர

கா பாயாக! எ
ேசாைலகள

உன

;

அவ கைள

கைளவ

டா . இ

எனேவ
நரக

ர ேப! ந அவ க

தி

ஞான தா
தி

ேவதைனய லி
வா கள

ைழ பாயாக!

ஞானமி கவ

கா பாயாக!

.

அ நாள

உன

ெவா

வழிைய

அவ கைள

த நிர தர

ேனா கள

,

நி சயமாக

தைம

கா தாேயா, நி சயமாக அவ க

யாைர

ந அ

வா ைக

ச ததிகள லி

ேவ மக தான ெவ றி.

ெச

நேய

வைத

தைமயான

ْ ْ ُ ْ َ ّْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ّْ ْ َ ّ ُ ْ ْ ْ َ َ
َ
‫وأﺻ ِ ْ ِ ِ ذ ِرﻳ ِ ِا ِ ﺗﺒﺖ اِﻟﻴﻚ و ِا ِ ِﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠِ ِﻤ ۝‬

28. என காக என

ளா .

ன பாயாக!

ேலா கைள அவ க

ெசய

ைண

அவ கள

ைனகள

மிைக தவ

ேட

! நா

ச ததிகைள
லி கள

சீரா

வாயாக! நா
.

னட

தி

ْ َ ٌ ْ ُ ْ َ ّْ َ
َ
ْ
‫أ ِ ﻣﻐ ب ﻓﺎﻧﺘ ِ ۝‬

َّ َ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ
‫…… َ اﻟﻤ ِ ل ا ول ﻳﻮم‬... 8
‫ﺖ‬
ِ ‫اﻟﺴ ْﺒ‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

29. நா

ًّ

ேதா

க ப

ேட

; எனேவ ந உதவ ெச வாயாக!

ْ َ َّ َ
َ‫اﻏ ْ ﻟ َ َﻨﺎ َو ْﺧ َﻮاﻧ َﻨﺎ اﻟَّﺬﻳْ َﻦ َﺳ َﺒ ُﻘ ْﻮﻧَﺎ ﺑﺎ ْ ﻳْ َﻤﺎن َو َ َ ْ َﻌ ْﻞ ْ ﻗُ ُ ْ ﺑﻨﺎ‬
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ‫رﺑﻨﺎ‬
ِ ِ ِ
ِ
ّّ
َ ٌ
َ َّ َ ُ ٰ
‫ﻟ ِﻠ ِﺬﻳْ َﻦ ا َ ْﻮا َرﺑّ َﻨﺂ اِﻧﻚ َر ُء ْوف ّر ِﺣ ْ ٌ ۝‬

30. எ

ர ேப! எ

சேகாதர கைள
ெகா

இர க

ேடா

கைள

, ந ப

ெவ

ைப ஏ ப

ன பாயாக!

ைடேயா

; நிகர ற அ

ர ேப! உ

ைனேய சா

ைகய

கைள

தி வ டாேத! எ

ைடேயா

கி

திவ

.

ட எ

ந ப

ைக

இைறவா! ந

َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ
َ‫ﻚ اﻟ ْ َﻤﺼ ْ ُ ۝ َرﺑَّ َﻨﺎ َ َ ْ َﻌﻠْﻨﺎ‬
‫رﺑﻨﺎ ﻠﻴﻚ ﺗﻮ ﻠﻨﺎ واِﻟﻴﻚ أﻧﺒﻨﺎ واِﻟﻴ‬
ِ
ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ ّ ً َ ْ
ْ
َ
ُ
‫ﻜ ۝‬
ِ ‫ِﻓﺘﻨﺔ ﻟِﻠ ِﺬﻳﻦ ﻛ وا واﻏ ِ ﻟﻨﺎ رﺑﻨﺎ اِﻧﻚ اﻧﺖ اﻟ ِ ﻳﺰ ا‬

31. எ

ன டேம

ேசாதைனயாக எ

.

தி

கிேறா . உ

ர ேப!

கைள ஆ கி வ டாேத! எ

இைறவா! நேய மிைக தவ

; ஞானமி கவ

ன டேம தி

கைள ம

ைன

ப ேனா .

ேபா

ன பாயாக! எ

.

َ ْ َ ّ ُ ٰ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ
ْ
ٌ
‫ِﻞ ٍء ﻗ ِﺪﻳﺮ۝‬
‫رﺑﻨﺂ اﺗ ِﻤﻢ ﻟﻨﺎ ﻧﻮرﻧﺎ واﻏ ِ ﻟﻨﺎ ِاﻧﻚ‬

32. எ

ர ேப!

கைள

ஆ ற

33. என

ெகா
, ெப

ைடயவ

ஒள ைய

ன பாயாக!
!

ைமயா

ெவா

ெபா

வாயாக!

ْ
َ َ
ْ
َ َ
ْ ْ َ
ْ
‫َر ِ ّب اﻏ ِ ْ ِ ْ َوﻟ ِ َﻮاﻟِﺪ ّي َوﻟ ِ َﻤ ْﻦ َدﺧﻞ ﺑ َ ْﻴ ِ َ ُﻣﺆ ِ ًﻨﺎ ّوﻟِﻠ ُﻤﺆ ِ ِﻨ َ َو‬
َ ْ ْ
‫ﺎت۝‬
ِ ‫اﻟ ُﻤﺆ ِ ﻨ‬

கைள

ர ேப!

ைன

,

ைழ தவைர

ன பாயாக!

, நமப

ெப ேறாைர
ைக

ெகா

,
டஆ

ந ப ைக
கைள

……………9

َّ
َ َ ْ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
َ
َ
َ‫اﻟﺜﻠ ْ َواﻟ ْ َ َ ِد َوﻧ َ ّﻖ ﻗَﻠ ْ ْ ِﻣ َﻦ ا ْ َ َﻄﺎﻳَﺎ َ ﻤﺎ‬
َ
‫ا ﻢ اﻏ ِﺴﻞ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﺑِﻤﺂ ِء‬
ِ ِ
ِ
َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ َّ َ ُ
‫ﺎﻋﺪ ﺑﻴ ِ وﺑ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪت‬
ِ ‫ﺲ وﺑ‬
ِ ‫ﻳﻨﻘﻰ اﻟﺜﻮب ا ﺑﻴﺾ ِﻣﻦ اﻟﺪ‬
ْ َْ َ ْ َْ َ َْ
‫ﺑ اﻟﻤ ِ ِق واﻟﻤ ِ ِب۝‬
34. அ

லா

ேவ!

வாயாக! ெவ

ேபா

, என

கிழ கி

ேபா

என

35. அ

பன

டா

யா

ைள

ண ைய அ

ள ைத பாவ

ேம கி

வாயாக!

ஆல

,

கள லி

இைடேய

பாவ

கிலி

யா

ைம

ெதாைலைவ

இைடேய

ைம

பாவ

கைள

வாயாக!

டா கிய

ெதாைலைவ

َ ْ َ َ ّ ٰ َ ‫ٰ ّ ُ َّ ٰ َ ْ ْ َ ْ ٰ َ َ َ ّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َﻣ ْﻦ‬
َ‫ﺖ َوﻟ ُّﻴﻬﺎ‬
‫ﻢ ا ِت ﻧﻔ ِ ﺗﻘﻮﻫﺎ وز ِﻬﺂ اﻧﺖ ﺧ‬
ِ ‫ز ﻬﺂ اﻧ‬
ََ
‫ﻫﺎ۝‬

லா

ேவ!

அைத

என

ைம

நேய அத

ெபா

ள தி

இைறய ச ைத

வாயாக!

பாள

ைம ப

; நேய அத

ேவா

எஜமா

ெகா

َ

‫ا‬

‫َو َﻣ ْﻮ‬

பாயாக!

நேய சிற தவ

.

.

َّ َ َ َ َ ُ ّ ٰ َّ َ ٌ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ
َ
‫اِﻧﺎ ْﺴﺄﻟﻚ ِﻣﻦ ﺧ ِ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻚ ِ ﻨﻪ ﻧ ِﺒ ّﻴﻚ ّﻤﺪ ﺻﻠﻰ ا ﻠ ْﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ۝‬
36. உன

நப

ைமகைள

37. உன

னட

ேவ

னட

ேவ

அைன

கிேறா .

ْ ّ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ۤ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ
‫ﺎت ا ِ ك واﻟﺴ ﻣﺔ ِﻣﻦ ِﻞ ِإﺛ ٍﻢ‬
ِ ‫اِﻧﺎ ﺴﺄﻟﻚ ﻋﺰاﰱِﻢ ﻣﻐ ِ ﺗِﻚ و ِﻴ‬
َّ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َّ ّ ُ
َ َ ْ َْ َ
َّ َ
َ
ْ
ْ
ّ
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
‫واﻟﻐ ِﻨﻴﻤﺔ ِ ِﻞ ﺑِ ٍﺮ واﻟﻔﻮز ﺑِﺎ ﻨﺔ واﻟ ﺎ ِة ِ اﻟﻨﺎ ِر۝‬

ன ைப

வ ேமாசன ைத அள

பாவ

‫ ﷺ‬அவ க

ஹ ம

கள

ெப

பா

ய அைன

கா ைப

,

அைன

ெசய

ந ெசய

வழிவைககைள

கைள

கள

,

,

ெவா

அப மித

,

َّ َ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ
‫…… َ اﻟﻤ ِ ل ا ول ﻳﻮم‬... 10
‫ﺖ‬
ِ ‫اﻟﺴ ْﺒ‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

வ க ைத அைடதைல

ேவ

கிேறா .

38. பய

39. அ

ெச

40. அ

வர

41. அ

ெச

42. அ

லா

த பாவ

தைல

னட

َّ ً ْ َ ُ َ ْ َ
ً
‫أﺳﺄﻟﻚ ِ ﻠﻤﺎ ﻧﺎ ِﻓﻌﺎ۝‬

வ ைய நா

ேவ!

நா

ேவ

கிேற

.

َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ ْ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
َ
‫ا ﻢ اﻏ ِ ِ ذﻧﻮ ِ و ﺧﻄ ِ ﻲ وﻋﻤ ِﺪي۝‬

அறி

கைள

னட

ெச

பாவ

ன பாயாக!

கைள

,

அறியாைமயா

َُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ۤ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ۤ َ ْ ْ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ اﻏ ِ ِ ﺧ ِﻄﻴﺄ ِ وﺟﻬ ِ و ِا ا ِ ِ ا ِ ي وﻣﺂ اﻧﺖ ا ﻠﻢ ﺑِ ٖﻪ‬
ّ
‫ِ ِ ْ۝‬

லா

ேவ!

மறியைத

,எ

ன பாயாக!

லா

தைத

லா

வழி பா

43. அ

நரக திலி

,

லா

நிைல தி

ேவ!

தவைற

ன டமி

,

அறியாைமைய

நா

,

ஏ ப டதாக ந அறி த அைன ைத

َ َ ْ ّ ْ ْ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
ْ
‫ا ﻢ اﻏ ِ ِ ِﺟ ِﺪي وﻫﺰ ِ ۝‬
நா

ேவ

ன பாயாக!

ெம

ெச

தைத

அறியாம

,

َ َ َ ٰ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ّ َ ْ ُ ُ َ ّ َ ُ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ﻣ ِ ف اﻟﻘ ِب ِ ف ﻗ ﺑﻨﺎ ﻠﻰ ﻃﺎﻋ ِﺘﻚ۝‬٤٢

ேவ! உ
பா

ேவ!

தி

என

கைள

தி

வாயாக!

ெச வாயாக!

பவேன! எ

ேந வழிைய

கைள உன

ّ َ َ ْ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
ْ
‫ ا ﻢ اﻫ ِﺪ ِ وﺳ ِﺪد ِ ۝‬٤٣
கா

வாயாக!

ைன

ٰ ْ َ َ َ َ ْ َ ٰ ُّ َ ٰ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺄﻟﻚ ا ﺪى واﻟﺘﻘﻰ واﻟﻌﻔﺎف واﻟ ِﻐﻨﻰ۝‬٤٤

‫‪……………11‬‬

‫‪,‬‬

‫‪க ைப‬‬

‫‪,‬‬

‫‪இைறய ச ைத‬‬

‫‪நட ைதைய‬‬
‫‪என‬‬

‫‪ைமைய‬‬

‫‪ைமைய‬‬
‫‪என‬‬

‫‪ம‬‬
‫‪ந‬‬

‫‪,‬‬

‫‪.‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪என‬‬

‫‪ள‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪ல‬‬

‫‪ெச‬‬

‫ٰ‬
‫‪ ٤٥‬اَ ّ ُ َّﻢ اَ ْﺻ ْ ْ دِﻳْ‬
‫ِ ِ ِ‬
‫ٰۤ‬
‫َ‬
‫َﻣ َﻌﺎ ِ ْ َوا ْﺻ ِ ْ ِ ْ ا ِﺧ َﺮ‬
‫َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً‬
‫واﺟﻌ ِﻞ اﻟﻤﻮت راﺣﺔ‬
‫‪லைக‬‬
‫‪கிற‬‬

‫‪ேந வழிைய‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪ேவ‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪னட‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪44. அ‬‬

‫‪மனநிைறைவ‬‬

‫َ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ُ ْ‬
‫ﺎي اﻟ َّ ْ ﻓ ْﻴﻬﺎَ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫اﻟ ِﺬي ﻫﻮ ِﻋﺼﻤﺔ ا ِ ي و اﺻ ِ ِ دﻧﻴ‬
‫ِ ِ‬
‫َ َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٰ َ َ َ ً ّ ْ ْ ُ ّ َ ْ‬
‫ِ اﻟ ِ ِﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎدِي واﺟﻌ ِﻞ ا ﻴﻮة ِزﻳﺎدة ِ ِ ِﻞ ﺧ ٍ‬
‫ّْ ْ ُ ّ َ‬
‫ّ‬
‫ِ ِﻣﻦ ِﻞ ٍ ۝‬
‫‪இ‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪ெவா‬‬

‫‪ஒ‬‬

‫‪தைமகள லி‬‬

‫!‬

‫‪ற‬‬

‫‪கவசமாக‬‬

‫‪வா கி‬‬
‫‪ப‬‬

‫‪வா நாைள‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪எ‬‬

‫!‬

‫‪ஆ‬‬

‫‪தி‬‬

‫‪மரண ைத ஆ‬‬

‫‪கள‬‬

‫‪கா ய‬‬

‫‪நா‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪என‬‬

‫‪யதாக‬‬

‫‪45. என‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪சீ ப‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪சீ ப‬‬

‫‪த‬‬

‫‪சீ ப‬‬

‫‪அதிக ப‬‬

‫‪தைலயள பதாக என‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ‬
‫ْ‬
‫‪٤٦‬ا ﻢ اﻏ ِ ِ وارﺣﻤ ِ و ﺎ ِﻓ ِ وارزﻗ ِ ۝‬

‫‪வ‬‬

‫ْ‬
‫َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ‬
‫ﻚ ﻣ َﻦ اﻟ ْ َﻌ ْﺠﺰ َوا ْ َ َﺴﻞ َوا ْ ُ ْ َواﻟ ْ َ َﺮم َواﻟ ْ َﻤ ْ َم َواﻟ ْ َﻤﺄﺛَﻢ وَ‬
‫ا ﻢ ِا ِ أﻋﻮد ﺑِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ‬
‫ۡ َ َ‬
‫َْْ َ‬
‫ْ ٰ‬
‫اب اﻟﻘ ِ َو ِّ ِﻓ ْﺘ َﻨ ِﺔ اﻟ ِﻐﻨﻰ‬
‫ﺬ‬
‫ﻋ‬
‫و‬
‫ﻘ‬
‫اﻟ‬
‫ﺔ‬
‫ﻨ‬
‫ﺘ‬
‫ﻓ‬
‫و‬
‫ر‬
‫ﺎ‬
‫اﻟﻨ‬
‫ﺔ‬
‫ﻨ‬
‫ﺘ‬
‫ﻓ‬
‫و‬
‫ر‬
‫ﺎ‬
‫اﻟﻨ‬
‫اب‬
‫ﺬ‬
‫ِ ِ ِ‬
‫ِ ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِﻣﻦ ﻋ ِ‬
‫ِ‬
‫َّ َّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ‬
‫َ َّ ْ َ َْْ َ ْ َّ ْ َ ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ﺎت‬
‫ﺎل و ِ ِﻓﺘﻨ ِﺔ اﻟﻤﺤﻴﺎ واﻟﻤﻤ ِ‬
‫و ِ ِﻓﺘﻨ ِﺔ اﻟﻔﻘ ِﺮ و ِﻣﻦ ِ ِﻓﺘﻨ ِﺔاﻟﻤ ِﺴﻴ ِ اﻟﺪﺟ ِ‬
‫َ ﻣ َﻦ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ِ واﻟﻔﺴﻮ ِق‬
‫و ِ اﻟﻘﺴﻮ ِة واﻟﻐﻔﻠ ِﺔ واﻟﻌﻴﻠ ِﺔ واﻟ ِﺬﻟ ِﺔ واﻟﻤﺴﻜﻨ ِﺔ وا‬
‫َ ّ َ َ َّ ْ َ َ ّ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫ام وﺳ ِﻴ ِﺊ‬
‫و ِ‬
‫ﺎق واﻟﺴﻤﻌ ِﺔ وا ِﻳﺂ ِء و ِﻣﻦ اﻟﺼﻤ ِﻢ واﻟﺒﻜ ِﻢ وا ﻨﻮ ِن وا ﺬ ِ‬
‫اﻟﺸﻘ ِ‬
‫ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ّ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ‬
‫ﺎل و ِﻣﻦ أن أرد‬
‫ا ﺳﻘ ِ‬
‫ﺎم وﺿﻠ ِ اﻟﺪﻳ ِﻦ و ِﻣﻦ اﻟ ِ وا ﺰ ِن واﻟ ِﻞ و ﻠﺒ ِﺔ ا ِﺟ ِ‬

َّ َ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ
‫…… َ اﻟﻤ ِ ل ا ول ﻳﻮم‬... 12
‫ﺖ‬
ِ ‫اﻟﺴ ْﺒ‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

ْ َ َْ ٰ
ْ َّ ‫ُّ ْ َ َ ﻣ ْﻦ ْ َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َّ َ ْ َ ُ َ ﻣ ْﻦ‬
ْ
َ
ُ
َ
ُ
‫ﺲ‬
ٍ ‫ِإﻟﻰ أرذ ِل اﻟﻌ ِ و ِﻓﺘﻨ ِﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ و ِ ِ ﻠ ٍﻢ ﻳﻨﻔ وﻗﻠ ٍﺐ ﺸ و ِ ﻧﻔ‬
َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ‫َ ْ َ ُ َ ﻣ ْﻦ‬
‫ﺸﺒ و ِ دﻋﻮ ٍة ﺴ ﺎب ﺎ۝‬

َّ

46. அ

என

லா

லா

ேவ!

ைன

அைமதிைய ெகா

ேசாதைனய லி

, மஸ

, மரண

,

ப ைத

,

,

, பள

பற

,

ம கள

அட

உலக ேசாதைனய லி

அட கமி

ேத

லாத உ

கிேற

.

கீ க

க படாத

,

ஏ ைமய

,

ேநா

,

பயன ற

ள தி

, இழிைவ
, ஒ

ெச

,

ைப தியதன ைத

கைள

, க

ளாத

ேக பத காக ேப வைத

,

கட

ைமைய


ச தன ைத வ

,
ைவ

வயதைடவைத வ

, நிைறவைடயாத

ஆைவ வ

, வா

,

ைமைய வ

,

,

,

ேசாதைனய லி

, பற

யர ைத வ

வைத வ

இைணைவ பைத வ

ெச வைத

ேமாசமான

ள ைத

, பாவ

, வ

தைல வ

ைறைய

, ேகாைழ தன ைத

ேசாதைனய லி

, உன

,

வாயாக!

ேசாதைனய லி

ஏ ப

வாயாக!

உணைவ வழ

அ -த ஜாலி

ைமைய

க ைத வ

,

வ தி

பா பத காக

ஊைம த

ேநாைய

ேசாதைனய லி

, அல சிய ைத வ

சீ ேக ைட வ

ெச
ேபா

ைமைய வ

, ேசா பைல வ

நரக

,
,

ேபா

, கடைன வ

ேசாதைனய லி

பாயாக! என

ைமைய வ

,

ெதா

ன பாயாக!

ேவ! பலகீ ன ைத வ

நரக ேவதைனய லி

வ ைய

ஆ மாைவ

னட

நா

பா


காவ

,
,
,

……………13

‫ا َ ْﳌ َ ْ ِ ُل اﻟﺜ َ ِﺎﱐ ْﻳ َ ْﻮ َم ْ اﻻ َ َﺣ ِﺪ‬

அளவ ற
தி

ளாள

ெபயரா

நிகர ற

கிேற

ைடேயா

மாகிய

லா

ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ّ َ ّ َ
ْ ‫اﻫ ِﺪ‬
‫ر ِب ا ِﻋ ِ و ﺗ ِﻌﻦ واﻧ ِ و ﺗﻨ‬١
ِ ‫واﻣﻜﺮ ِ و ﺗﻤﻜﺮ و‬
ٰ ُۡ َّ َ
َ َّ ً َّ َ َ َّ ً َّ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ّ َ َّ َ َ ٰ َ ‫َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ٰ َﻣﻦ‬
‫وﻳ ِ ِ ا ﺪ ي ِ واﻧ ِ ﻠﻰ ﺑﻐﻰ ر ِب اﺟﻌﻠ ِ ﻟﻚ ذ ﺎراﻟﻚ ﺷ ﺎر اﻟﻚ‬
ُّ ً ّ َ َ ۡ َ ً ۡ ُ َ ۡ َ ً ُ َ َّ ً َ ۡ َ َّ ً َّ َ
ً
ۡ
‫ﻫﺎﺑﺎ ﻟﻚ ِﻣﻄﻮا ﺎ ﻟﻚ ﻣ ِﻄﻴﻌﺎ اِﻟﻴﻚ ِﺒﺘﺎ اِﻟﻴﻚ اواﻫﺎ ِﻨﻴﺒﺎ۝‬
1.

என

ர ேப!! என

உதவ

யாேத! என

ெவ றிைய அள

காேத!

எதிராக எவைர
ேம

எதிராக என
நிைனதி

உதவ

உதவ

பவனாக

ெற

உன

பண பவனாக

ன டேம என
பவனாக

,

என

சாதகமாக

எள தா

, உன

வாயாக!

வாயாக! என

ெற

ெற

பவனாக

தியான ைத தி
ைன ஆ

ர ேப! உ
,
உன

ேத

வாயாக!

வழிகா

என

வாயாக!

அ கிரம கார க
ைன அதிக

,

உன

கீ

ேம

அதிக

பவனாக

ெற

பவனாக

பவனாக

எவ

வாயாக!

றி ெச

எவ

தி டமி

மதி காேத! என

என

ன டேம

எதிராக

ெவ றிைய அள பாயாக! எ

தி டமிட அ

வழிைய

ெற

வாயாக! என

ப வனாக
,

ெற

,

ன டேம

َْ
َ ُ ْ َْ
‫……اﻟ َﻤ ِ ل اﻟﺜﺎ ِ ْ ﻳ َ ْﻮ َم ا َﺣ ِﺪ‬...
َ
14

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

ۡ ّ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ ّ َ
َ‫ﺖ ُ َّ ۡ َو َﺳ ّﺪ ۡد ﻟ ِ َﺴﺎ ۡ و‬
‫ر ِب ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻮﺑ ِ واﻏ ِﺴﻞ ﺣﻮﺑ ِ وا ِﺟﺐ دﻋﻮ ِ وﺛ ِﺒ‬٢
ِ
ِ
ِ
ۡ َ َ َ ۡ َ ُۡ ۡ َ ۡ َۡ ۡ
ۡ
‫اﻫ ِﺪ ﻗﻠ ِ واﺳﻠﻞ ِ ﻴﻤﺔ ﺻﺪ ِري۝‬
2.

என

ர ேப! எ

ப ரா

நாைவ
கா

ன ைப எ பாயாக! எ

தைனைய எ பாயாக! எ
ைம

ேப வதாக

வாயாக! என

ெந

சிலி

சா

பாவ

ைற நிைலநி

வாயாக!

கைள

ம ைத ந

வாயாக!

வாயாக! எ

ள தி

வழி

வாயாக!

َّ َ َ ّ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ اﻏ ِ ﻟﻨﺎ وارﺣﻤﻨﺎ وارض ﻋﻨﺎ واد ِﺧﻠﻨﺎ ا ﻨﺔ و ِ ﻨﺎ ِﻣﻦ اﻟﻨﺎ ِر‬٣
َّ ُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ
ٗ
‫واﺻ ِ ۡ ﻟﻨﺎ ﺷﺎﻧﻨﺎ ۝‬

3.


லா

ேவ! எ

கைள ெபா

நரக ெந
சீரா

ப லி

கைள ம

தி

வாயாக!

ெகா

ன பாயாக! எ

வாயாக! எ

கைள

கைள கா பாயாக! ேம

வ க தி

வாயாக!

ைழ பாயாக!

கா ய

கைள

َّ َ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ ّ َ َّ ُ ّ ٰ َ
َ‫اﻟﺴ َم َو َ ّ َﻨﺎ ِﻣﻦ‬
‫ا ﻢ اﻟِﻒ ﺑ ﻗ ﺑِﻨﺎ و اﺻ ِ ذات ﺑﻴ ِﻨﻨﺎ واﻫ ِﺪﻧﺎ ﺳﺒﻞ‬٤
ِ ِ
ُ ُّ
َ ۡ َ ۡ ّ َ َ ۡ ُّ َ
َ
َ
ۡ ‫اﺣ َﺶ َﻣﺎ َﻇ َ َﺮ ِ ۡﻨ َﻬﺎ َو َﻣﺎ ﺑ َ َﻄ َﻦ َوﺑَﺎ ِر ۡك ﻟ َ َﻨﺎ‬
ِ ‫اﻟﻈﻠﻤﺎ ِت اِﻟﻰ اﻟﻨﻮ ِر وﺟ ِﻨﺒﻨﺎ اﻟﻔﻮ‬
ِ
َ ۡ َ َ َّ ۤ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َّ ّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ
‫اﺟﻨﺎ وذ ِرﻳﺎﺗِﻨﺎ وﺗﺐ ﻠﻴﻨﺎ اِﻧﻚ اﻧﺖ‬
‫ا‬
ِ
ِ ‫ﺎﻋﻨﺎ واﺑﺼﺎ ِرﻧﺎ و ﻗ ﺑِﻨﺎ وازو‬
َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َّ ُ َّ َّ
َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ُ َ َ ۡ ‫ﻳۡ َﻦ‬
‫اﻟﺘﻮاب ا ِﺣ و‬
‫ﺎواﺗِ ّﻤ َﻬﺎ‬
‫اﺟ َﻌﻠ َﻨﺎ ﺷﺎ ِ ِﺮ ﻟ ِ ِﻨﻌﻤ ِﺘﻚ ﻣﺜ ِﻨ ﺑِﻬﺎ ﻗﺎﺑِ ِﻠﻴﻬ‬
َ َ
َ
ۡ
‫ﻠﻴﻨﺎ ۝‬
4.

லா

கா

பர
பா

பர

ேவ! எ

உறைவ

பாயாக!
ெச

மான ேகடான


சீ

கைள

வாயாக!
ெசய

கள

கள

ேநச ைத உ

வாயாக!

ள லி

கைள

அைமதிய

ெவள ேய றி

ெவள பைடயான

டா

ர பட

வாயாக! எ

வழிகைள

ெவள ச தி
அ தர

வாயாக!

கமான

……………15

ெசவ கள

, எ

ைனவ கள

ஏ ப

தி

வாயாக!

றி பாரா

கைள ஆ

இதய

ச ததிகள

ஏ பாயாக!

நிகர ற

உன

வாயாக!

, எ

ன ைப

!

ெகாைடக

ைடேயாராக எ

தி ெச

பா ைவகள

ஏ பவ

ெகாைடக

உன

வாயாக!

ன ைப

கழ

, எ

!

யவ களாக
ெப

வாயாக! ேம

நேய

உன

கைள ஆ

ெகாைடகைள

பரக ைத

நி சயமாக

ைடேயா

பவ களாக எ

ைன

கள

வாயாக!

வத

அதைன எ

கைள

َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُّ َ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ َ ُ َ ۡ َ ۡ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺄﻟﻚ اﻟﺜﺒﺎت ِﻓﻰ ا ِ واﺳﺎﻟﻚ ﻋ ِﺰﻳﻤﺔ ا ﺷ ِﺪ واﺳﺎﻟﻚ‬٥
ً ُ ُ ً َ ً ۡ َ َّ ً َ ً َ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ
‫ﺎﺳ ِﻠ ۡ َوﺧﻠﻘﺎ‬
‫ﺷﻜﺮﻧِﻌﻤ ِﺘﻚ وﺣﺴﻦ ِﻋﺒﺎدﺗِﻚ واﺳﺎﻟﻚ ﻟِﺴﺎﻧﺎ ﺻﺎدِﻗﺎ وﻗﻠﺒ‬
َ ۡ َ َ َّ ُ َ ۡ َ َّ ِ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ‫ُّ ۡ َ ۡ ً َّ َ ۡ َ ُ َ ﻣ ۡﻦ‬
ُ‫ﺖ َ َّم‬
‫ﻣﺴﺘ ِﻘ واﺳﺄﻟﻚ ِ ﺧ ِ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ و اﺳﺘﻐ ِ ك ﺎ ﺗﻌﻠﻢ اِﻧﻚ اﻧ‬
ُۡ
‫اﻟﻐ ُﻴ ۡﻮ ِب۝‬
5.

ேவ

லா

ேவ

ேவ!

கிேற
கிேற

வண க தி

.
.

மா

உய தர
உன

ேம

நாைவ

நா

கிேற

னட

னட

ேவ

அறி தவ

நா

.

நா

கள

வா

ேவ

,
.

ேவ

திநிைலைய

நாணய ைத

ேநாய ற

கிேற

ெகாைடக

ைமைய

ேந ைமயான

கா ய

னட

மனைத

. ந அறி த ந

அறி த

கிேற

.

பாவ

நா
,

னட

னட

றிைய

,

ேவ

சீரான

நேய

நா

உன

கிேற

.

ண ைத

ைமயானவ ைற உ

நி சயமாக

நா

உன

னட

ன ைப

மைறவானவ ைற

َ ۡ َ ۤ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۤ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۤ َ َ ُ ۡ َّ َ ۤ َ َ ُ ۡ َّ َ َ ۡ ۡ ۡ َّ ُ ّ ٰ َ
ُ‫ﺖ اَ ۡ ﻠَﻢ‬
‫ا ﻢ اﻏ ِ ِ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ وﻣﺎاﺧﺮت وﻣﺎا رت وﻣﺎ ا ﻠﻨﺖ وﻣﺎ اﻧ‬٦
ّ
‫ﺑِ ٖﻪ ِ ِ ۡ ۝‬

6.

லா

பாவ

ேவ!

கைள

நா

ெச த

ன பாயாக! நா

பாவ

கைள

,

மைறவாக ெச த பாவ

ெச

கைள


,

َْ
َ ُ ْ َْ
‫…… َ اﻟ َﻤ ِ ل اﻟﺜﺎ ِ ْ ﻳ َ ْﻮ َم ا َﺣ ِﺪ‬... 16

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

ெவள பைடயாக ெச

த பாவ

நேய அறி த அைன

பாவ

கைள

கைள

ன பாயாக! நா

உணராத

ன பாயாக!

َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ َ ‫َ ٰ ّ ُ َّ ۡ ۡ َ َ ﻣ ۡﻦ‬
ۡ‫ﻚ َو ﻣﻦ‬
‫ﺎﺻﻴ‬
ِ ‫ا ﻢ اﻗ ِﺴﻢ ﻟﻨﺎ ِ ﺧﺸﻴ ِﺘﻚ ﻣﺎ ﻮل ﺑِ ٖﻪ ﺑﻴﻨﻨﺎ و ﺑ ﻣﻌ‬٧
ِ
َ َ َّ َ
َ َ َ
َ‫ﻚ َوﻣ َﻦ اﻟ ۡ َﻴﻘ ۡ َﻣﺎ ﺗ ُ َﻬ ّﻮ ُن ﺑﻪ َ ﻠ َ ۡﻴ َﻨﺎ َﻣ َﺼﺎ ۤﰱﺐ‬
َ ‫ﻚ َﻣﺎ ﺗ ُ َﺒﻠ ّ ُﻐ‬
‫ﺘ‬
‫ﻨ‬
‫ﺟ‬
‫ﻪ‬
‫ﺑ‬
‫ﺎ‬
‫ﻨ‬
‫ﻃﺎﻋ ِﺘ‬
ِٖ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۤ َ َ َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ّ َ َ َ ۡ ُّ
‫اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣ ِﺘﻌﻨﺎ ﺑِﺎ ﺎ ِﻋﻨﺎ و اﺑﺼﺎ ِرﻧﺎ وﻗﻮﺗِﻨﺎ ﻣﺎاﺣﻴﻴﺘﻨﺎ واﺟﻌ اﻟﻮا ِرث‬
ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّ
‫ِ ﻨﺎ واﺟﻌﻞ ﺛﺎرﻧﺎ ﻠﻰ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻨﺎ واﻧ ﻧﺎ ﻠﻰ ﻣﻦ ﺎداﻧﺎ و ﻌﻞ‬
ََ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ُ
َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ّ َ َ َ ۡ َ ۤ َ ۡ ُّ
ۡ
َ
‫ﻣ ِﺼﻴﺒﺘﻨﺎ ِ دِﻳ ِﻨﻨﺎ و ﻌ ِﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ا‬
‫ﻫ ِﻤﻨﺎ و ﻣﺒﻠﻎ ِ ﻠ ِﻤﻨﺎ و ﺎﻳﺔ‬
َّ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ّ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
‫رﻏﺒ ِﺘﻨﺎ و ﺴ ِﻠﻂ ﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﺣﻤﻨﺎ۝‬
7.

லா

கைள

ேவ! எ

பாக

வழி பா ைட
ெப

ெசவ ய

பற

பவ

பழி த
உத

َ ۡ َٰ َ ۡ
‫ﻨﺎ واﺛِﺮﻧﺎ‬

வழ

,

ெச

ந எ

ேம

ெச வாயாக! எ

வைத வ

ெச

வழ

உன

ய அள

திடமான ந ப

அத

பைகவ க

மா க ைத எ

அள

இ த

பலைன

வாயாக!

வாயாக!

கைள வாழைவ தி

பா ைவய

வாயாக!

ைழ க

பலைன

அள பாயாக!

வாயாக! எ

கா டாதவன

இைறய ச ைத

அ பமா க

பாயாக!

ப தி

எதிராக பாவ

கைள

ெதாடர

வய

உன

அள

வ க தி

இ த உலைக எ

உலகி

உட

,

ைமைய

அ கிர

எதிராக

ைகைய

வைர எ

திைய

வைரயைறயாக

ெச

தவ கைள

சிரமமாக ஆ கி வ டாேத!

அதிகார தி

ஆ கிவ டாேத!

ஆ கி

வ டாேத!

கைள வ

மரண தி

ப ரதான இல காக ஆ கிவ டாேத! இதைன எ

தரணமாக

லா

இதைன

வ டாேத!

கள

ைண

ۡ‫اَ ٰ ّ ُ َّﻢ ز ۡدﻧَﺎ َو َﺗ َ ۡﻨ ُﻘ ۡﺼ َﻨﺎ َواَ ۡ ﺮ ۡ َﻨﺎ َو َ ﺗُﻬ َّﻨﺎ َواَ ۡﻋﻄ َﻨﺎ َو َ َ ﺮ‬٨
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ۡ َ َ َۡ َ َ َۡ َ ۡ ُۡ َ َ
‫ارض ﻋ ّﻨﺎ۝‬
‫و ﺗﺆﺛِﺮ ﻠﻴﻨﺎ وار ِﺿﻨﺎ و‬

……………17

8.

வழ

லா

வழ

ேவ! அதிக

வாயாக! அதைன
வாயாக!

அப மிதமாக

கைள

கைள

லா

10. அ

உய

கா ய

11. நா

ேவ

ேவ!

கைள சீ

லா

கிேற

.

நிைலய

தி

கள டமி

ைவ பாயாக!

சி

ெகாைடகைள எ

திவ டாேத!

வ டாேத! எ

இழி

வாயாக!

உய

உண

ைற

கைள

ேவ! என

ள தி

லா

வழ

ம றவ கைள

9.

அதிகமான உன

கைள

ெபா

வ டாேத!

கி

மகி வ

தி

ண ய ைத

ெகா

பாயாக!

ளாேத!

ேமலாக
ேம

ெகா

வாயாக!

ۡ ُ ۡ ۡ ۡ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ۡ
‫ا ﻢ ا ِ ﻤ ِ رﺷ ِﺪي۝‬٩

ைமைய பய க

ய அைன ைத

வாயாக!

ۡ َ ۡ ُ ٰ َ ۡ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ َّ َ ۡ َّ ُ ّ ٰ َ
ۡ
‫ا ﻢ ِﻗ ِ ﻧﻔ ِ و اﻋ ِﺰم ِ ﻠﻰ رﺷ ِﺪ ا ِ ي۝‬١٠

என

ெச வத

வட

ைக

ைன

ண ைவ என

கா பாயாக!

ெகா

பாயாக!

என

َ َ
َ
ٰ
ٰ
ُ
ۡ
ۡ
ُ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
‫ا ۡﺳﺄل ا اﻟﻌﺎ ِﻓﻴﺔ ِ اﻟﺪﻧﻴﺎ وا ِﺧ َﺮ ِة۝‬١١

லக தி

லக தி

அைமதிைய

َ ُ َ ۡ َ ۤ ۡ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
ۡ‫ﻚ ﻓ ۡﻌ َﻞ ا ۡ َ ۡ َات َوﺗ َ ۡﺮ َك اﻟ ۡ ُﻤ ۡﻨ َﻜ َﺮات َو ُﺣ َّﺐ اﻟ ۡ َﻤ َﺴﺎ ۡ َو اَن‬
ِ ‫ا ﻢ ِإ ِ اﺳﺎﻟ‬١٢
ِ
ِ
ِ ِ
َ َّ ُ َ ُ َ ۡ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ َ ً َ ۡ ۡ َ َّ ۡ َ َ ۤ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ
‫ﺗﻐ ِ ِ وﺗﺮﺣﻤ ِ و اِذااردت ﺑِﻘﻮ ٍم ِﻓﺘﻨﺔ ﻓﺘﻮﻓ ِ ﻏ ﻣﻔﺘﻮ ٍن واﺳﺎﻟﻚ ﺣﺒﻚ‬
َ ّ ُ ٰ ُ ّ َ ُّ َ َ َّ ُ َ َ ُّ ُّ ‫َ ُ َّ َﻣ ۡﻦ‬
‫و ﺣﺐ‬
‫ِ ﺒﻚ وﺣﺐ ﻋﻤ ٍﻞ ﻳﻘ ِﺮب ِا ﺣ ِﺒﻚ۝‬
12. அ

லா

னட

ைமைய

ேவ

கிேற

.

அ த

ஆப தி

ஆ றைல

னட

நா னா
ெச

ேவ! உ

வாயாக!
,

வாயாக!

ேவ

ஏேத

கிேற

ெச

ைன ம

வத

ஆ றைல

. ஏைழகைள ேநசி
ன பாயாக!

ேம

தைமைய

ேபராப ைத அ

ைன

மரண

ைப

َْ
َ ُ ْ َْ
‫…… َ اﻟ َﻤ ِ ل اﻟﺜﺎ ِ ْ ﻳ َ ْﻮ َم ا َﺣ ِﺪ‬... 18

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

உன

ேநச தி

ேநச ைத

னட

பா

,

அைழ

நா

ேவ

ைன

கிேற

ۡ ۤ َۡ َ َ ۡ
َ
‫و ِﻣﻦ اﻟﻤﺎ ِء اﻟﺒﺎ ِردِ۝‬
13. அ

லா

வட

ேவ!

,

கிைட

என
)

உன

ேநசி பவ

ெச

அ ந ெசயலி

.

ேநச ைத

ேநச ைத

ைனேய

ேநச ைத

நா

வட

ேநச ைத வ ட

,

ேநசி பைதைய
ெவய லி

(க

ேநச தி

யதா

ٰ
َ َّ ُ ۡ
ۡ ‫ﻚ َو ُﺣ َّﺐ َﻣ ۡﻦ ﻳَّ ۡﻨ َﻔ ُﻌ ۡ ُﺣ ُّﺒ ُﻪ ِﻋ ۡﻨ َﺪ َك اَ ّ ُ َّﻢ ﻓ َ َﻜ َﻤﺎ َر َزﻗۡ َﺘ‬
‫ﺣﺒ‬
ِ
ِ
َ ۡ َ َ َ َ َّ ُ ّ ٰ َ ُّ ُ َ ۡ ۡ ّ ً َّ ُ ُ
ُ ۡ ‫ﺎﺟ َﻌ‬
ۡ َ ‫ﺖ َﻋ ّ ۡ ِ َّﺎۤاُﺣ ُّﺐ ﻓ‬
‫ﻗﻮة ِ ِﻓ ِ ﺐ ا ﻢ وﻣﺎ زوﻳ‬
ِ
ِ

14. அ

வழ

வழ

லா

ன டமி

ேவ!

கியைத ேபா

லா

, ந ேநசி

ஆதாரமாக ஆ

அழிைவ

ைவ தாேயா,

15. உ

ேநச ைத

பல

வாயாக!

உன

தைலயள

கைள

நிைல தி

டா

மா

)

ேமா

ேவ!

வாயாக!

ேநசி

ெச

டா

ேநச தா

ேநச ைத

ேநசி தைத

என

என

என

ெசயைல நிைறேவ ற அதைன என

லா

எ ெபா

ைள

ெசயைல

யதாக ஆ

அவர

நா

.

ۡ ُ ۡ َّ ُ ّ ٰ َ
ِ ‫ا ﻢ ارزﻗ‬١٤
ۡ َ ۡ َ ُّ ُ ۤ َّ
‫ِ ﺎ ا ِﺣﺐ ﻓﺎﺟﻌ‬
ُّ ُ َ ۡ ۡ ّ ً َ َ
‫ﻓﺮا ﺎ ِ ِﻓ ِ ﺐ۝‬

எவர

,

உன

,

َّ َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ اﺟﻌﻞ ﺣﺒﻚ اﺣﺐ ِا‬١٣

ۡ َ َ ۡ ۡ َ ‫َ َّ ﻣ ۡﻦ‬
ِ ‫ِ ﻧﻔ ِ واﻫ‬

ப தி

ேநச ைத

ேவ!

நா

ன டமி

நிைறேவ ற

வாயாக!

ேநசி த

அதைன

(என

வ ல கி
என

ُ ُۡ َ ّ َُ َ
َ
ٰ َۡ ۡ َ
‫ﺐ اﻟﻘ ۡ ِب ﺛ ِّﺒﺖ ﻗﻠ ِ ۡ َ دِﻳۡ ِﻨﻚ۝‬
‫ﻳﺎ ﻣﻘ ِﻠ‬١٥

பவேன!

வாயாக!

என

ள ைத

உன

மா க தி

َ ُ َ ۡ َ ۤ ۡ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
ُ ّ ٰ ‫ﻚ ِاﻳۡ َﻤﺎﻧ ًﺎ َّﻳ َ ۡﺮﺗ َ ُّﺪ َوﻧَﻌ ۡ ً َّﻳ َ ۡﻨ َﻔ ُﺪ َو ُ َاﻓ َ َﻘ َﺔ ﻧَﺒ ّﻴ َﻨﺎ ُ َ َّﻤﺪ َﺻ َّﻞ ا‬
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟ‬١٦
ِ
ٍ
ِ ِ
ۡ ُ ۡ َّ َ َّ َ ۡ َ َ َ ٰ ۡ َ ۤ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ َ
‫ﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ ِ ا درﺟ ِﺔ ا ﻨﺔ ۡﺟﻨ ِﺔ ا ﻠ ِﺪ۝‬

‫‪……………19‬‬

‫‪வைடயாத‬‬

‫‪,‬‬
‫‪வ க தி‬‬

‫‪தான தி‬‬

‫‪ஈமாைன‬‬
‫‪த‬‬

‫‪ அவ கள‬ﷺ‬

‫‪ேதாழைமைய‬‬

‫‪மாறாத‬‬

‫‪மிக‬‬

‫‪உய‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪நப‬‬
‫!‬

‫‪லா‬‬

‫‪ெகாைடகைள‬‬

‫‪,‬‬

‫‪ஹ ம‬‬

‫‪16. அ‬‬

‫)‬
‫‪ேவ‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪ன‬‬

‫‪(ஜ‬‬

‫‪னட‬‬

‫‪உ‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ّ ۡ ۤ َ ۡ َ ُ َ ِ َّ ً ۡ ۤ ۡ َ َّ ۡ َ ً ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ ً َ ۡ ُ ٗ‬
‫ﺎن واِﻳﻤﺎﻧﺎ ِ ﺣﺴ ِﻦ ﺧﻠ ٍﻖ و ﺎ ﺣﺎ ﺗﺘ ِﺒﻌﻪ‬
‫‪١٧‬ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ﺔ ِ اِﻳﻤ ٍ‬
‫َ َ ً َّ َ ۡ َ ً ّ ۡ َ َ َ َ ً َّ َ ۡ َ ً ۡ َ َ ۡ َ ً‬
‫ﻓ ﺣﺎ ورﺣﻤﺔ ِ ﻨﻚ و ﺎ ِﻓﻴﺔ وﻣﻐ ِ ة ِ ﻨﻚ و ِرﺿﻮاﻧﺎ۝‬
‫‪,‬‬

‫‪நல ைத‬‬

‫‪உட‬‬

‫‪,‬‬

‫‪சா திைய‬‬

‫‪, உன‬‬

‫‪ெசழி‬‬
‫‪னட‬‬

‫‪ெதாட‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪ப‬‬

‫‪ஆேரா கியமான‬‬
‫‪ெவ றிைய‬‬
‫‪ைள‬‬

‫‪ெபா‬‬

‫‪த ைத‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪தி‬‬

‫‪ட‬‬

‫‪எ‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪ஈமாைன‬‬

‫‪,‬‬

‫‪, உன‬‬

‫‪ஈமா‬‬

‫‪உன‬‬

‫‪ெவ றிைய‬‬

‫‪ன ைப‬‬

‫‪,‬‬

‫!‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ ّ ۡ ۡ َ َ ۡ َ‬
‫ُ‬
‫ۡ‬
‫‪ ١٨‬ا ﻢ اﻧﻔﻌ ِ ﺑِﻤﺎ ﻠﻤﺘ ِ و ﻠِﻤ ِ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌ ِ ۝‬
‫‪அைடய‬‬

‫‪பய‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪ைன‬‬

‫‪வழ‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪வ ய லி‬‬

‫‪வ ைய என‬‬

‫‪க‬‬

‫‪ள க‬‬

‫‪கிய‬‬

‫‪ட‬‬

‫‪வழ‬‬

‫‪பய‬‬

‫‪ந‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪ண‬‬

‫‪ேமா‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪17. அ‬‬
‫‪ந‬‬

‫‪வ‬‬

‫‪உன‬‬
‫‪ேவ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪வாயாக! ேம‬‬

‫‪18. அ‬‬

‫‪ெச‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٰ َ‬
‫‪١٩‬ا ﻢ ﺑِ ِﻌﻠ ِﻤﻚ اﻟﻐﻴﺐ وﻗﺪرﺗِﻚ ﻠﻰ ا ﻠ ِﻖ اﺣ ِﻴ ِ ﻣﺎ ِﻠﻤﺖ ا ﻴﻮة‬
‫َ ْ ً ّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ً ّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ‬
‫ْ‬
‫ﺧ ا ِ وﺗﻮﻓ ِ اِذا ِﻠﻤﺖ اﻟﻮﻓﺎة ﺧ ا ِ و اﺳﺎﻟﻚ ﺧﺸﻴﺘﻚ ِ اﻟﻐﻴ ِﺐ‬
‫َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ‬
‫ّ ٰ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ً َّ َ ْ َ ُ‬
‫ص ِ ا ِﺿﻰ واﻟﻐﻀ ِﺐ و اﺳﺎﻟﻚ ﻧ ِﻌ ﻳﻨﻔﺪ‬
‫واﻟﺸﻬﺎد ِة و ﻠِﻤﺔ ا ِ ﺧ ِ‬
‫َ ُ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ ْ َ َ ۤ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ‬
‫ﺶ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮ ِت وﻟﺬة‬
‫وﻗﺮة ﻋ ٍ ﺗﻨﻘ ِﻄﻊ واﺳﺎﻟﻚ ا ِﺿﺎ ﺑِﺎﻟﻘﻀﺎ ِء وﺑﺮد اﻟﻌ ِ‬
‫َّ ْ ٰ َ ْ َ َ َّ ْ َ ٰ َ ۤ َ َ َ ُ ْ ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫اﻟﻨﻈ ِﺮ اِﻟﻰ وﺟ ِﻬﻚ واﻟﺸﻮق اِﻟﻰ ﻟِﻘﺎﰱِﻚ واﻋﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦ ض‬

َْ
َ ُ ْ َْ
‫اﻟ َﻤ ِ ل اﻟﺜﺎ ِ ْ ﻳ َ ْﻮ َم ا َﺣ ِﺪ‬..............
ِ
20

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

ً َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َّ ّ َ َّ ُ ّ ٰ َ َّ ُ َ ْ َّ َّ ُ َ ۤ َّ
‫ﺎن واﺟﻌﻠﻨﺎ ﻫﺪاة‬
ِ ‫َراء ﻣ ِ ٍة و ِﻓﺘﻨ ٍﺔ ﻣ ِﻀﻠ ٍﺔ ا ﻢ زﻳِﻨﺎ ﺑِ ِﺰﻳﻨ ِﺔ ا ِ ﻳﻤ‬
ُ
‫ّﻣ ْﻬ َﺘ ِﺪﻳْ َﻦ۝‬
19. அ

லா

ேவ!

மைறவானவ ைற

பைட தவ றி

வா

வாழ

அறி தா

என

ெச வாயாக!

ைன

ன ைலய

ேந ைமைய

னட

மரண தி

மகி

நா

கிேற

சிரம ைத
லா

ைமைய பய

மரண

மரண

உன

ேவ

பற
,

அ ச ைத

,

நா

ேவ

கிேற

.

பமான

ச தி

ேவ! ஈமான

ேந வழிைய அைட த எ

பய

.

த மான தி
, உ

னட

நா

அழைக ெகா

கைள அத

வழிகா

பா

,

ைன

பற


,

வைடயாத
சிைய

பண ைவ

க ைத

ஆ வ ைத

தைமைய வ

ப தி

,

கிேற

ளதா

தன ைமய

வளைமய

வா ைவ

ந அறி தா

ைமைய

வைடயாத

உன

ேம

,

ஆ ற

ெச வாயாக!

. தைமயானவ றி

ளதா

ைமயாக

,

ைன

அறி

என

னட

ெகாைடகைள

சிைய

ேவ

உன

னட

கா

,

நா

, வழிதவற ெச

காவ

கைள அல

களாக

ேத

கிேற

.

பாயாக!

வாயாக!

َٰ
ّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
ُ ْ َ َ
َ
ْ‫ﺖ ِ ْﻨ ُﻪ َو َﻣﺎﻟَﻢ‬
‫ﺎﺟ ِ وا ِﺟ ِ ٖ ﻣﺎ ِﻠﻤ‬
ِ ٖ ِ ِ ‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ِﻣﻦ ا‬٢٠
َ َْ
ْ
‫ا ﻠﻢ۝‬

20. அ

லா

ேவ! த கால தி

அறியாதைத
ேவ

கிேற

மான

.

லா

, எதி கால தி

ைமகைள

; ந அறி தைத

, நா

னட

நா

َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ َ ُّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ِﻣﻦ ﺧ ِ ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻚ ﻋﺒﺪك وﻧ ِﺒﻴﻚ ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ا ﻨﺔ‬٢١
ْ َ ْ ّ ۤ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
ً
‫وﻣﺎﻗﺮب اِﻟﻴﻬﺎ ِﻣﻦ ﻗﻮ ٍل اوﻋﻤ ٍﻞ واﺳﺎﻟﻚ ان ﻌﻞ ﻞ ﻗﻀﺎ ٍء ِ ﺧ ا۝‬
21. அ

லா

ேவ!

ைமகைள
வ க ைத

உன

, அத

அ யா
னட
பா

நப
நா

ேவ
ெச

‫ ﷺ‬ேவ
கிேற
அைன


.

அைன
லா

ெசா

ைல

ேவ!
,

……………21

ெசயைல

அைன ைத
ேவ

22. ந

கிேற

என

னட

என

.

ேவ

கிேற

. ந என காக த மான

ைமைய பய

மா

னட

நா

ً ْ ُ ٗ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ‫َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ﻣ ْﻦ‬
‫واﺳﺎﻟﻚ ﻣﺎﻗﻀﻴﺖ ِ ِ ا ٍ ان ﻌﻞ ﺎ ِﻗﺒﺘﻪ رﺷﺪا۝‬٢٢
த மான

ைம

நா

யதாக உ

எ தெவா

னட

நா

வ ஷய தி

ேவ

கிேற

வ ைள

.

என

َ َ َ َ ْ ُّ
ََ َُّ ُُْْ
َ َّ ُ ّ ٰ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
‫اب‬
ِ ‫ا ﻢ اﺣ ِﺴﻦ ﺎ ِﻗﺒﺘﻨﺎ ِ ا ﻣﻮ ِر ِﻠﻬﺎ وا ِﺟﺮﻧﺎ ِﻣﻦ ِﺧﺰ ِي اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻋﺬ‬٢٣
ْٰ
َ
‫ا ِﺧﺮ ِة۝‬
23. அ

லா

ேவ!

ைம

யதா

ைமய

வாயாக!

கா ய
ேம

டைனய லி

அைன தி

லகி

வ ைளைவ

கைள கா பாயாக!

இழிவ லி

,

ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ ً َ َ َّ ًّ ُ َ ْ ْ ْ ُ َ َّ ً َ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ِ ‫ا ﻢ اﺣﻔﻈ ِ ﺑِﺎ ِ ﺳ ِم را ِﻗﺪاو ﺸ ِﻤﺖ ِ ﻋﺪواو ﺣ‬٢٤
ِ ‫ﺎﺳﺪاا ﻢ ِا‬
َ َ ٗ ُ ۤ َ َ ْ َ ُّ ْ َ َُ َْ
‫اﺳﺎﻟﻚ ِﻣﻦ ِﻞ ﺧ ٍ ﺧﺰاﰱِﻨﻪ ﺑِﻴ ِﺪك۝‬

24. அ

லா

ேவ! நா

நி

ெபா

ைன இ

லா ைத ெகா

கா பாயாக!

நா

அம

ெபா

ைன

லா ைத

கா பாயாக!

நா

ெபா

ைன

லா ைத ெகா

கா பாயாக!

பைகவேனா அ

ேம

ெபாறாைம காரேனா அதி

அைடய காரணமா கி வ டாேத! அ
நா

னட

ேவ

ைகய ேலேய இ

25. உ

ேவ

ைகய

கிேற

.

கிற

எ தெவா

.

கிேற

.

லா

அத

ேவ! எ

ெகா

ேபராப ைத

லா

ெபா கிஷ

மமான இ

,

ப ைத

ைமகைள

அைன

ّ ُ َ َ َ ُ ْ َّ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ
‫واﺳﺎﻟﻚ ِﻣﻦ ا ِ اﻟ ِﺬي ﻫﻮﺑِﻴ ِﺪك ِ ٖ ۝‬٢٥
அைன

ைமகைள

னட

நா

َْ
َ ُ ْ َْ
‫اﻟ َﻤ ِ ل اﻟﺜﺎ ِ ْ ﻳ َ ْﻮ َم ا َﺣ ِﺪ‬..............
ِ
22

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

ٗ َ ْ َ َ َّ ً ْ َ َ َ ٗ َ ْ َّ َ َّ ًّ َ َ َ ٗ َ ْ َ َ َّ ً َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ﺗﺪع ﻟﻨﺎ ذﻧﺒﺎ ِا ﻏ ﺗﻪ و ﻫﻤﺎ ِا ﻓﺮﺟﺘﻪ و دﻳﻨﺎ ِا ﻗﻀﻴﺘﻪ‬٢٦
َۤ َ ْ ّ ً َ َ َ َ
ْ
َّ َ َ ْ ۤ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ٰ ْ َ َ ْ ُّ
َ
‫اﺣ ِﻤ ۝‬
ِ ‫و ﺣﺎﺟﺔ ِﻣﻦ ﺣﻮا ﰱِ ِﺞ اﻟﺪﻧﻴﺎ وا ِﺧﺮ ِة ِا ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻳﺎارﺣﻢ ا‬
26. அ

லா

ேவ!

வ டாேத!

எ தெவா
எ தெவா

தி

எ தெவா

ெச

கவைலைய

கடைன

ெச

ேதைவைய
யாம

ைணயாளேன!

27. அ

எ தெவா

அைட காம

உலகி

வ டாேத!

பாவ ைத

ந காம

வ டாேத!

எ தெவா

காம

வ டாேத!

லகி

ேதைவைய

ைணயாள க

ெக

லா

َ ْ ُ َ َ َ ْ ٰ َ َّ َ َّ ُ ّ ٰ َ
َ َ َ
ُ
َ
ْ
‫ا ﻢ ا ِﻋﻨﺎ ﻠﻰ ذِﻛﺮك وﺷﻜ ِﺮك وﺣﺴ ِﻦ ِﻋﺒﺎدﺗِﻚ۝‬٢٧

லா

உத

ேவ!

வத

, உ

ைன

நிைன

வத

ைன அழகான

உன

,

ைறய

வழிபட

, எ

றிைய

வாயாக!

ْ َ ْ ّ َ ۤ َ ٰ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ّ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ﻗ ِﻨﻌ ِ ﺑِﻤﺎ رزﻗﺘ ِ وﺑﺎ ِرك ِ ِﻓﻴ ِﻪ واﺧﻠﻒ ﻠﻰ ﺎﰱِﺒ ٍﺔ ِ ِ ِ ۝‬٢٨
28. அ

லா

ெகா
ெபா

29. அ

ேவ! ந என
பாயாக!

லா

வழ

சிற த

ன டமி

ّ‫َ َ ًّدا َﻏ ْ َ َ ْ ﺰي‬
ٍ ِ

ேவ!

இழிவ ற, இக

கியதி

ைறய

மனநிைறைவ
மைறவாக
ைன க

, அதி

காண பாயாக!

பரக

ெவா

َّ ً َّ َ ً َ ْ َّ ً َّ َّ ً َ ْ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ِﻋ ﺸﺔ ﻧ ِﻘﻴﺔ و ِﻣﻴﺘﺔ ﺳ ِﻮﻳﺔ و‬٢٩
َ َ َّ
‫ﺎﺿ ٍ ۝‬
ِ ‫و ﻓ‬

தமான

வா ைவ

சிய ற இற தைல

, அைமதியான
னட

நா

மரண ைத

ேவ

கிேற

ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ّ َ َ ٌ ْ َ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
‫ﻢ ِا ِ ﺿ ِﻌﻴﻒ ﻓﻘ ِﻮ ِ ِرﺿﺎك ﺿﻌ ِ وﺧﺬاِﻟﻰ ا ِ ﺑِﻨﺎ ِﺻﻴ ِ واﺟﻌ ِﻞ‬
ْ ُ ْ َ ٌ ْ َ ْ ّ َ ْ َّ َ َ ٌ ْ َ ْ ّ َ ْ ۤ َ
َ
ٰ
ْ
‫َم ُ ْﻨ َﺘﻬﻰ ِرﺿﺎ ءِي و ِا ِ ذﻟِﻴﻞ ﻓﺎ ِﻋﺰ ِ و ِا ِ ﻓ ِﻘ ﻓﺎرزﻗ ِ ۝‬

َ

,
.

‫ا‬٣٠
ْ
‫ا ِ ْﺳ‬

……………23

30. அ

லா

ெகா

ேவ!

ெந றிய

ெகா

பலகீ னமானவ

பலகீ ன தி

உேராம ைத

ெச

ைலயா

நா

வாயாக!

வாயாக!

ண ய ைத

ெகா

உணைவ வழ

ெகா

ேம

நா

.

பல ைத
, எ

நா

வாயாக!

தி

ெபா

ெகா

ைன

லா ைத

இழிவைட

பாயாக!

உன

ேட

.

ஏ ைமயனாவ

த ைத

பாயாக!

ைமய

ப க

ப தி

ஆதலா

என

. ஆதலா

என

ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ۤ َ ُّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
َ
َ
‫ﺎح وﺧ اﻟﻌﻤ ِﻞ‬
ِ ‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ﺧ اﻟﻤﺴﺎﻟ ِﺔ وﺧ اﻟﺪ ﺎ ِء وﺧ اﻟ‬٣١
ْ ّ َ َ ْ ْ َ َ ْ ّ َ َ ْ ْ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ٰ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
‫ﺎت وﺛ ِﺒﺘ ِ وﺛ ِﻘﻞ ﻣﻮا ِزﻳ ِ وﺣ ِﻘﻖ‬
ِ ‫اب و ﺧ ا ﻴﻮ ِة وﺧ اﻟﻤﻤ‬
ِ ‫وﺧ اﻟﺜﻮ‬
َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
َّ َ ْ َ ٰ ُ ْ
َ
َ
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ﺎت اﻟﻌﻠﻰ ِ ا ﻨ ِﺔ‬
ِ ‫اِﻳﻤﺎ ِ وارﻓ درﺟ ِ وﺗﻘﺒﻞ ﺻ ِ واﺳﺎﻟﻚ اﻟﺪرﺟ‬
ْ ٰ
َ
‫ا ِﻣ ۝‬
ٗ َ َ َ ٗ َ َ ٗ َ َّ َ َ ٗ َ َ َ َ ٗ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ﺎﻫﺮ ه‬
ِ ‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ﻓﻮاﺗِ ا ِ وﺧﻮاﺗِﻤﻪ وﺟﻮا ِﻣﻌﻪ واو وا ِﺧﺮ ه وﻇ‬
َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ ٰ َ َ َ
َ‫ﻚ َﺧ ْ َ َﻣﺎ ۤ ٰا ْ َو َﺧ ْ َ َﻣﺎ ۤاَﻓْ َﻌ ُﻞ َو َﺧ ْ َ َﻣﺎ ۤاَ ْﻋ َﻤ ُﻞ َو َﺧ ْ َ ﻣﺎ‬
‫وﺑﺎ ِﻃﻨﻪ ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟ‬
ِ
َ
ْ َ َ
‫ﺑَﻄ َﻦ َوﺧ َ َﻣﺎ ﻇ َ َﺮ۝‬
31. அ

லா

ேவ! சிற த ேக

ெவ றிைய

வா ைவ
ேவ

கிேற

சிற த

,

. (அ

லா

ெசயைல

வ க தி

ஆம

. அ

திைய

நா

ேவ

கைடசிைய

உய

லா

, அத

, அத

கிேற

லா ந

ெதா

கைள

!

ைமகள

வ சாலமானைத
ெவள

சிற தந

ைன நிைல தி

வாயாக! எ

தான

, சிற த

மரண ைத

ேவ!) எ

வாயாக! எ

ேவ! எ

,

சிற த

நியாய தராைச கனமா

ப நிைலைய உய

கண ைக

ற ைத

ஆைவ

, சிற த

லிைய

,

னட

சிற த
நா

ெச

வாயாக!

ெகா

வாயாக!

ஈமாைன உண வாயாக! எ

ைகைய ஏ
னட

நா

ேவ

ெதாட க பாக ைத

, அத

, அத

ைமைய

சாைர

கிேற

, அத

, அத

னட

.

‫َْ‬
‫َْ ْ ُ َ‬
‫‪..............‬اﻟ َﻤ ِ ل اﻟﺜﺎ ِ ْ ﻳ َ ْﻮ َم ا َﺣ ِﺪ‬
‫ِ‬
‫‪24‬‬
‫‪ெச வதி‬‬

‫‪, நா‬‬

‫‪மைறவானவ றி‬‬
‫‪உ‬‬

‫‪னட‬‬

‫‪சிற தைத‬‬

‫‪சிற தைத‬‬

‫‪,‬‬

‫‪சிற தைத‬‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
‫ِ‬

‫‪ேபாவதி‬‬

‫‪ைறய‬‬

‫‪ேவ! நா‬‬

‫‪ெச ய‬‬
‫‪நைட‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪, என‬‬

‫‪ெவள பைடயானவ றி‬‬

‫‪சிற தைத‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪.‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪சிற தைத‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪ேவ‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ ّ ْ َ ْ َ ُ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ﺎع ﻋ ِ ي۝‬
‫‪٣٢‬ا ﻢ اﺟﻌﻞ اوﺳ ِرز ِﻗﻚ ِﻋﻨﺪ ِ ِ ِﺳ ِ واﻧ ِﻘﻄ ِ‬
‫‪, என‬‬

‫‪ைமய‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪உணைவ என‬‬

‫‪ெபா‬‬

‫‪வ சால ப‬‬

‫‪ேவ! ந என‬‬

‫‪வழ‬‬

‫‪ய ெதாட‬‬

‫‪ைன ப‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪32. அ‬‬

‫‪வா‬‬

‫َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ۤ ٰ َ ٗ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ٗ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ‬
‫‪٣٣‬واﺟﻌﻞ ﺧ ﻋ ِ ي ا ِﺧﺮه وﺧ ﻋﻤ ِ ﺧﻮاﺗِﻴﻤﻪ وﺧ اﻳﺎ ِ ﻳﻮم اﻟﻘﺎك‬
‫ِﻓ ْﻴ ِﻪ۝‬
‫‪, சிற த ெசயைல‬‬
‫‪நாளாக‬‬

‫‪ணமாக‬‬

‫‪ச தி‬‬

‫‪ைன‬‬

‫‪தி த‬‬
‫‪உ‬‬

‫‪ண ைத இ‬‬

‫‪நாைள‬‬

‫‪சிற த த‬‬

‫‪சிற த‬‬

‫‪,‬‬

‫‪ெசயலாக‬‬

‫‪லா ைத‬‬

‫‪க‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪நிைல தி‬‬

‫!‪காவலேன‬‬
‫‪ைன‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪பா‬‬

‫‪வைர‬‬

‫‪ம கள‬‬

‫َ‬
‫َْ َُ َ‬
‫ﻚ ِﻏ َﻨ َ‬
‫ﺎي َو ِﻏ َﻨﺎ َﻣ ْﻮ َي ۝‬
‫‪٣٥‬اﺳﺎﻟ‬

‫‪நா‬‬

‫‪ச தி‬‬

‫‪தி‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫َ َ ْ‬
‫َ َْ َ‬
‫ٰ َْ َ َ‬
‫ﺎو ِ َّ ا ِ ْﺳ ِم َواﻫ ِ ٖ ﺛ ِّﺒ ْﺘ ِ ْ ﺑِ ٖﻪ َﺣ ّﺘﻰ اﻟﻘﺎك۝‬
‫‪٣٤‬ﻳ‬
‫‪அத‬‬

‫‪வா வ‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪ைன‬‬

‫‪லா தி‬‬

‫‪உ‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪33. எ‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪ஆ‬‬

‫‪34. இ‬‬

‫‪ெகா‬‬
‫‪ெச‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ ۤ ْ‬
‫َّ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ۤ ٰ َ َّ ۤ َ ْ َ‬
‫ْ‬
‫ﺖ اَنْ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦ ﺳﻮ ِء اﻟﻌ ِ و ِﻓﺘﻨ ِﺔ اﻟﺼﺪ ِر واﻋﻮذﺑِ ِ ﺗِﻚ ِا ِا اﻧ‬
‫ُ َّ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ۤ‬
‫ّ ۤ‬
‫ۤ ْ ۤ َ‬
‫َْ ۤ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫اﻟﺸ َﻘﺎ ِء َو ُﺳ ْﻮ ِء اﻟ َﻘ َﻀﺎ ِء َو َ ﺎﺗ َ ِﺔ ا ْﻋ َﺪا ِء َو ِﻣ ْﻦ‬
‫ﺗ ِﻀﻠ ِ و ِﻣﻦ ﺟﻬ ِﺪاﻟﺒ ِء ودر ِك ِ‬
‫َ َ َ َ‬
‫َ ّ َ َ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ﻣ ْﻦ َ ّ َ َ ْ ُ‬
‫ﺖ َو ِﻣ ْﻦ ِّ َﻣﺎﻟ ْﻢ ا ْ ﻠ ْﻢ َو ِﻣ ْﻦ‬
‫ِ ﻣﺎ ﻋ ِﻤﻠﺖ و ِ ِ ﻣﺎﻟﻢ اﻋﻤﻞ و ِ ِ ﻣﺎ ِﻠﻤ‬
‫َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ ُ َ ۤ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ‬
‫ﻚ َو ِﻣ ْﻦ َ ّ َ ْ ْ‬
‫ال ﻧِﻌﻤ ِﺘﻚ و ﻮ ِل ﺎ ِﻓﻴ ِﺘﻚ و ﺎء ِة ﻧِﻘﻤ ِﺘﻚ وﺟ ِﻤﻴ ِ ِﻄ‬
‫ِ ِ‬
‫زو ِ‬

……………25

َ
َ
َ
َْ َ
َ ْ
‫َو ِﻣ ْﻦ ِّ ﺑ َ َ ِ ْي َو ِﻣ ْﻦ ِّ ﻟ ِ َﺴﺎ ِ ْ َو ِﻣ ْﻦ ِّ ﻗﻠ ِ ْ َو ِﻣ ْﻦ ِّ َ ِﻨ ِ ّ ْ َو ِﻣ َﻦ اﻟ َﻔﺎﻗ ِﺔ َو ِﻣ ْﻦ‬
َّ
َ ‫اَ ْن اَ ْﻇ ِﻠ َﻢ اَ ْواُ ْﻇﻠ َ َﻢ َو ِﻣ َﻦ ا ْ َ ْﺪ ِم َو ِﻣ َﻦ اﻟ َ ّد ِْي َو ِﻣ َﻦ اﻟ ْ َ َق َوا ْ َ َﺮق َو اَ ْن ﻳَّ َ َ َّﺒ َﻄ‬
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ ْ َ َّ ً ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ‫َّ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ﻣ ْﻦ‬
‫اﻟﺸﻴﻄﺎن ِﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮ ِت و ِ ان اﻣﻮت ِ ﺳ ِﺒﻴﻠِﻚ ﻣﺪﺑِﺮا وان اﻣﻮت‬
ً َ
‫ﻟ ِﺪﻳْﻐﺎ۝‬
35. த

ேவ

ன ைறைவ
கிேற

லா

ேவ!

ெகா

!

ரதி

னட

-உ

வழிதவற

, எ

ைன

நா

ேபராப

கான

த மான ைத

ெசேத

ைக வ

ெகாைடக
, உன
ெச

கிேற

).

தைமைய

தைமைய
பா

காவ
ேம

என

(அதனா

என

கிேற

அ கிர

வைத

நா

பா

டைனைய வ

நா

ைன ந

,

நா

) உ

, எ
னட

வைத

வைத வ

பா

, வஷ

காவ

நா

என

ேத

நா

(உ

, ேபா

களா

கிேற

).

வைத

ேகாப ைத
காவ

பா ைவய

னட

மனதி

ெச வைத வ

ஏேத

பா
,

). உன

பா

என

,

), ஏேத

தி

நா

காவ

மரண தி

ெகா

,

, அறியாம

அைமதி

.

, நா

கிேற

ேம

ைன

கிேற

ேத

, அ கிர

வைத வ

ேத

அறி

,

தைமைய

ண ய ைத

அைடவைத

னட

தைமைய

வ தி

ைடய

நா

ைல-ந எ

ம ைத

காவ

(உ

தைமைய

நாவ

ெச ய ப

ைன

னட

.

, நா

). ஏ ைமைய வ

மரண பைத

(உ

ெசவ ய

னட

அைன ைத

, என

ேத

ைக

காவ

ட ைத

னட

ேசாதைனகைள

பா

, பைகவ கள

நி பைத

ேவ

நா

ரதி

சி

. உன

யவ

னட

, ெந

ேத கிேற

,

(உ

,

காவ

எதி பாரா த

(அதனா

ைஷ தா
ெபா

கைள

ெச யாத

த த

தி

பா

ெச வதிலி

கான

நிைறைவ

டமான வா நாைள வ

தவ ர வண க தி

ெச

டாள கள

,

வைத

வைத

ேத

கா

நா

கிேற

ெபா

.

மரண பைத

ْ َ ْ َ ُ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ
‫……اﻟﻤ ِ ل اﻟﺜﺎﻟ ِﺚ ﻳﻮم ا ِ ﺛﻨ‬... 26

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

ِ
ِ ْ َ ‫ﺚ ﻳ َ ُﻮ َم اﻻِﺛْﻨ‬
‫ﲔ‬
ُ ‫ا َ ْﳌ َ ْ ِ ُل اﻟﺜَّﺎﻟ‬

அளவ ற
தி

ளாள

ெபயரா

நிகர ற

கிேற

ைடேயா

மாகிய

லா

ۤ ْ ّ ً ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َّ ً ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َّ ً ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ
ِ ‫ﻢ اﺟﻌﻠ ِ ﺻﺒﻮرا واﺟﻌﻠ ِ ﺷ را واﺟﻌﻠ ِ ِ ﻋﻴ ِ ﺻ ِﻐ ا و‬
َّ ُ
ْ َ
ً
‫ﺎس ﻛ ِﺒ ا۝‬
‫اﻟﻨ‬
ِ
ِ
1.


லா

றி

ேவ!

ைன

,

பற

ைடயவனாக

அ பமானவனாக

2.

வாயாக!

ெபா

ைமமி கவனகா

வாயாக!

கள

என

ைன

,

கள

உய

ۤ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْۤ
‫ِ ار ِﺿﻨﺎ ﺑ َﺮ ﺘﻬﺎ و ِزﻳﻨﺘﻬﺎ وﺳﻜﻨﻬﺎ و ِﺮ ِ ﺑ َﺮ ﺔﻣﺎ‬
َ َ ّ ََْ
‫ﺗﻔ ِﺘ ِ ْ ِﻓ ْ ا ْﺣ َﺮ ْﻣ َﺘ ِ ْ ۝‬
லா

ேவ!

அைமதிைய
பரக ைத
ெகா

கவ

வழ

நில தி

வாயாக! ந என

கி

ைலேயா அதி

ெகா

என

பரக ைத

ெகா

ளாேத!

ஆைச

,

த எ த ஒ

டாேத!

என

َ

‫ا‬١
ْ َ
‫اﻋ‬

மி க
ைன

தவனாக

ْ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ﺿ‬٢
َ ْ َ
‫اﻋﻄ ْﻴ َﺘ ِ ْ َو‬
ெசழி ைப
ெபா

,

எைத

ُ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
‫ا ﻢ اﺣﺴﻨﺖ ﺧﻠ ِ ﻓﺎﺣ ِﺴﻦ ﺧﻠ ِ ۝‬٣

……………27

3.

லா

ண ைத

4.

என
ெச

ேவ! ந என

ெவள

அழகா

6.

َ ۤ َ َ ْ َّ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
‫وا ِﺟﺮ ِ ِﻣﻦ ﻣ ِﻀ ِت اﻟ ِﻔ ِ ﻣﺎاﺣﻴﻴﺘﻨﺎ۝‬

َْ َ ْ َ ْ ََْ
ِ ‫واذ ِﻫﺐ ﻏﻴﻆ ﻗﻠ‬٤

ள தி

ேகாப ைத ந

ேசாதைனகள

லா

வாயாக!

லா

நா

வாயாக!

ேம

வா

வைர

மரண

ெபா

என

தி

ேவ!

இ நாள

ைமைய

ஒள ைய

நா

ைன

ெதாட

கலிமாைவ க

َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ ٗ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٰ ْ
َ ْ ‫ﻚ َﺧ‬
‫ِ ﻫﺬااﻟﻴﻮ ِم وﺧ ﻣﺎﺑﻌﺪ ه ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟ‬
ُ َ ُ َ ٗ ََ ََ َ ٗ َ ُْ َ ٗ َ
‫ه و ﻧﻮر ه وﺑﺮ ﺘﻪ وﻫﺪاه۝‬

ைமைய

ைன வழிதவற

ْ َ ْ
ْ َ َّ ُ ْ ّ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
َ
َ
َ
‫ﺎت۝‬
ِ ‫ﺎن ِﻋﻨﺪ اﻟﻤﻤ‬
ِ ‫ا ﻢ ﻟ ِﻘ ِ ﺔ ا ِ ﻳﻤ‬٥

ேவ! நா

ளா . என

வாயாக!

கா பாயாக!

5.

ேதா ற ைத அழகா கி உ

னட

நா

இத

,
, இத

ேவ

ேவ

ைமைய

கிேறன. அ

ெவ றிைய

பரக ைத

கிேற

இத

,

இத

َ َُ َْ ّ َ
َ‫ﻚ َﺧ ْ َ ﻣﺎ‬
‫ر ِب اﺳﺎﻟ‬٦
ْ َ ‫ٰﻫ َﺬااﻟ ْ َﻴ ْﻮم ﻓ َ ْ َ ٗﻪ َو ﻧ‬
ِ

, இத
லா

ேவ! இ நாள

உதவ ைய

ேந வழிைய

,

இத

னட

.

ُ َّ ُ ّ ٰ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻌﺎ ِﻓﻴﺔ ِ دِﻳ ِ ودﻧﻴﺎي واﻫ ِ وﻣﺎ ِ ا ﻢ اﺳ‬٧
ْ ‫ﻋﻮرا واﻣﻦ رو ﺎ اَ ٰ ّ ُ َّﻢ‬
َ‫اﺣﻔ ْﻈ ْ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْ ﻳ َ َﺪ َّي َو ﻣ ْﻦ َﺧﻠ ْ ْ َو َﻋ ْﻦ ﻳَّﻤ ْﻴ ْ و‬
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ ْ َ
ْ
ْ
‫ﻋﻦ ِ ﺎ ِ و ِﻣﻦ ﻓﻮ ِ و اﻋﺆذ ﺑِﻌﻈﻤ ِﺘﻚ ان اﻏﺘﺎل ِﻣﻦ ِ ۝‬
7.

லா

ேவ! உன

வா வ

என

னட

,

என

நா

,

ன ைப
ப தி

ேவ

பய ைத

ன லி

,

கிேற

. என

ன லி

,

சா தியாக

, என
என

மா றி

மா க தி
ெச

, என

வ தி

உலக

அைமதிைய

ப ைழகைள மைற பாயாக! ேம

வல

வாயாக!

ற திலி

லா
,

ேவ!

இட

ْ َ ْ َ ُ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ
‫……اﻟﻤ ِ ل اﻟﺜﺎﻟ ِﺚ ﻳﻮم ا ِ ﺛﻨ‬... 28

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

ற திலி

ேம

உன

ேம

கிேற

ேமலி

ைமைய

அக ப

ெத யாதவ றி
ேத

என

ெகா

வதிலி

என

ைன பா

னட

கீ ழிலி
நா

கா பாயாக!
, என

பா

காவ

!

َ َ ْ َ ْ ْ َ ٰ ۤ ْ ْ َ َ َ ٗ َّ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُّ َ َ ُّ َ َ
‫ﻳﺎ ﻳﺎﻗﻴﻮم ﺑِﺮﺣﻤ ِﺘﻚ اﺳﺘ ِﻐﻴﺚ اﺻ ِ ْ ِ ﺷﺎ ِ و ﺗ ِ ﻠ ِ اِﻟﻰ ﻧﻔ ِ ﻃﺮﻓﺔ‬٨
ْ َ
‫ﻋ ٍ۝‬
8.

ெற

ைணைய

ஜவ

தி

சீ

அைன ைத

சார வ

பவேன! எ

ெகா

ெற

னட

உதவ

வாயாக! ேம

வ டாேத!

நிைல தி

ேத

கிேற

. எ

ைன ஒ

பவேன! உன
கா ய

கண

ட எ

َ َ َ ُ ‫َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ ۤ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ٰ ٰ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ّ َﺣ ّﻖ‬
‫اﺳﺎﻟﻚ ﺑِﻨﻮ ِر وﺟ ِﻬﻚ اﻟ ِﺬي ا ﻗﺖ اﻟﺴﻤﻮت وا رض وﺑِ ِﻞ ٍ ﻫﻮﻟﻚ‬٩
َ َ ْ ُ َّ ‫َ َ ّ َّ ۤ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ﻣ َﻦ‬
‫و ِ ِﻘﺎﻟﺴﺎﰱِ ِﻠ ﻠﻴﻚ ان ﺗ ِﻘﻴﻠ ِ و ان ِ ِ ِ اﻟﻨﺎ ِر ﺑِﻘﺪرﺗِﻚ۝‬

9.

வான
ெகா

கைள

, உன

இர ேபா கள

ெந

னட

ஒள

ெவா

உ ைமைய

நா

ப லி

மிைய

பா

ேவ

காவ

உ ைமைய

கிேற
ேத

.

ெகா

ேம

கிேற

ெகா
,

க தி

,உ

ைன

உன

.

ஒள ைய

ேபரா றலா

மா

நரக

َ ُ َ ْ َ ً َ َ ٗ َ ٰ َّ ً َ َ ٗ َ َ ْ َ َّ ً َ َ َ َّ َ ٰ َ َّ َ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ اﺟﻌﻞ اول ﻫﺬااﻟﻨﻬﺎ ِر ﺻ ﺣﺎ واوﺳﻄﻪ ﻓ ﺣﺎ وا ِﺧﺮ ه ﺎﺣﺎ اﺳﺎﻟﻚ‬١٠
ْ ّ َ َ ْ َ ۤ َ َ ٰ ْ َ َ ْ ُّ َ ْ َ
َ
‫ﺧ اﻟﺪﻧﻴﺎ وا ِﺧﺮ ِة ﻳﺎارﺣﻢ ا ِﺣ ِﻤ ۝‬
10. அ

லா

ேவ! இ நாள

வளைமயாக

,

ைணயாள க
லகி

ெக

தி

னட

லா

பாக ைத ந

பாக ைத

ைமயாக

,ந

ெவ றியாக

ைணயாளேன!

சிற தைத நா

ேவ

கிேற


.

பாக ைத

வாயாக!

லகி

,

……………29

َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ ‫ﻚ َﻫﺎ ْ َوﺛ َ ِّﻘ ْﻞ ﻣ ْ َ ا ْ َو‬
ْ ْ ‫اﺟ َﻌﻠ‬
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ‫ا ﻢ اﻏ ِ ِ ذﻧ ِ واﺧ ِﺴﺊ ﺷﻴﻄﺎ ِ وﻓ‬١١
َّ
ٰ َْ
‫اﻟﻨ ِﺪ ِّي ا ْ ﻠﻰ۝‬
11. அ

லா

ேவ!

ன டமி

அைன ைத

ேம

லா

பாவ

க தி

உய

ேவ! உன

டைனய லி

வான

மிகள

ைஷ தா

ْ

கள

கள


பா

லா

ெக

ைக


என

காவலனாக

ெபய

வாயாக!

நியாய

தான தி

என

என காக

தராைச கன

அ யா கைள எ
ைன

ைஷ தாைன

ெச த

வாயாக!

ைன ைவ பாயாக!

நாள

கா பாயாக!

அைவக

அைவக

அைவக

தா

பா

,

எதிராக

பா கியமி க

.

நிழலி

(கியாம

நா

), உ

, என

அ கிரம

பாயாக! உன

பா

அைனவ

, அவ கள

எவ

வைத

பாயாக! ந பைட தவ றி

வைத
கா

அதிபதிேய!

ெச

எதிராக

எவ

அதிபதிேய!

அைன தி

ைக வ

காவலனாக இ

அவ கள

அைன தி

வழிதவற

லா த

ெச வைத வ

, நேய என
,

ன பாயாக!

َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ِﻗ ِ ﻋﺬاﺑﻚ ﻳﻮم ﺗﺒﻌﺚ ِﻋﺒﺎدك۝‬١٢

அதிபதிேய! ந பைட தவ றி
என

ْ َّ َ َ ْ َّ َ َ ۤ َ َ ْ َّ
َٰ ّ َّ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ٰ
ْ
‫ا ﻢ رب اﻟﺴﻤﻮ ِت اﻟﺴﺒ ِ وﻣﺎاﻇﻠﺖ ورب ا ر ِﺿ‬١٣
ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ ْ ً َ ْ ّ ْ ُ ْ َّ َ َ ۤ َ َ ْ َ َّ
‫اﻟﺸﻴﺎ ِﻃ ِ و ﻣﺎاﺿﻠﺖ ﻛﻦ ِ ﺟﺎرا ِﻣﻦ ِ ﺧﻠ ِﻘﻚ اﺟﻤ ِﻌ‬
َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ٰ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ّ
‫ِ ﻨ اوان ﻳﻄﻐﻰ ﻋﺰﺟﺎرك وﺗﺒﺎرك ا ﻚ۝‬

َّ َ َ ْ َّ َ َ ۤ َ َ َ
‫وﻣﺎ اﻗﻠﺖ ورب‬
ٌ َ َ َ َْ َ
‫َ ا ْن ﻳّ ُط َ َّ ا َﺣﺪ‬

13. ஏ

கைள

திற பாயாக! என

12. அ

என

ஆ ற

கள பைத

, நேய

மி க

َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ۤ
‫اﻧﺖ ِ ﻳﻚ ﻟﻚ ﺳ ﺎﻧﻚ ا ﻢ ِا ِ اﺳﺘﻐ ِ ك ﻟِﺬﻧ ِ واﺳﺎﻟﻚ‬

.

என

உன

َّ َ ٰ ۤ َ
‫ ِا ِا‬١٤

َ
‫َر ْﺣ َﻤ َﺘﻚ۝‬

ْ َ ْ َ ُ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ
‫……اﻟﻤ ِ ل اﻟﺜﺎﻟ ِﺚ ﻳﻮم ا ِ ﺛﻨ‬... 30

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

14. உ

ைன

தவ ர

னட

இைணயானவ
ேவ

15. அ

கிேற

லா

ன ைப

ைல.

ேத

கிேற

.

ேவ

லா

ேம

ேவ!

ைல.

உன

என

பாவ

உன

ைணைய

.

ேவ!

ைன

வாயாக! ேம

ன பாயாக!

என

உணவ

பரக ைத ெகா

அதிக

அதிக

ல ைத

வ சால

பாயாக!

َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َّ َ ْ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ّ
َ
ْ
‫ا ﻢ اﺟﻌﻠ ِ ِﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺑِ واﺟﻌﻠ ِ ِﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄ ِ ِﺮﻳﻦ۝‬١٦

லா

ேவ!

வனாக

17. அ

யவ

ْ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ْ ّ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
‫ا ﻢ اﻏ ِ ِ ذﻧ ِ وو ِﺳﻊ ِ ِ دا ِري وﺑﺎ ِرك ِ ِ ِرز ِ ۝‬١٥

16. அ

எவ

வண க தி

வனாக எ

லா

என

18. உன

னட

ைன

ைன ஆ

ேவ! எ

ச யான வழிைய கா

ேம

ேத

தமா

பவ கள
வ கள

ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
َ
َ
ْ
‫ا ﻢ اﻏ ِ ِ واﻫ ِﺪ ِ وارزﻗ ِ و ﺎ ِﻓ ِ ۝‬١٧

ைன ம

மதியா

வாயாக!

வாயாக!

உணைவ வழ

ன பாயாக! என

வாயாக! ேம

என

ேந வழி கா

வாயாக!

சா திைய அள பாயாக!

َ ْ ّ َ ْ ‫ْ ْ َ ْ ُ َ ْ ﻣ َﻦ‬
‫اِﻫ ِﺪ ِ ﻟِﻤﺎاﺧﺘ ِﻠﻒ ِﻓﻴ ِﻪ ِ ا ِﻖ ﺑِ ِﺎذﻧِﻚ۝‬١٨

,ச

ைச

பாயாக!

ய உ

ைமயான வ ஷய

கள

, என

َّ ً ْ ُ ْ ْ َ ْ َّ ً ْ ُ ْ َ َ ْ َّ ً ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ً‫او َﻋ ْﻦ ﻳَّﻤ ْﻴ ْ ﻧ ُ ْﻮرا‬
‫ا ﻢ اﺟﻌﻞ ِ ﻗﻠ ِ ﻧﻮراو ِ ﺑ ِ ي ﻧﻮراو ِ ِ ﻧﻮر‬١٩
ِ ِ
َّ ً ْ ُ ْ َ َ ْ َّ ً ْ ُ ْ ْ َ َّ ً ْ ُ ْ َ ْ َ َّ
ْ ‫او‬
ً‫اﺟ َﻌ ْﻞ ّ ْ ﻧ ُ ْﻮ ًرا َّو ْ َﻋ َﺼ ْ ﻧ ُ ْﻮرا‬
‫وﻋﻦ ِ ﺎ ِ ﻧﻮراوﺧﻠ ِ ﻧﻮراو ِﻣﻦ اﻣﺎ ِ ﻧﻮر‬
ِ
ِ
ِ
ً‫َّو ْ َ ْ ْ ﻧ ُ ْﻮ ًرا َّو ْ َد ْ ﻧ ُ ْﻮ ًرا َّو ْ َﺷ ْ ْي ﻧ ُ ْﻮ ًرا َّو ْ ﺑ َ َ ْي ﻧ ُ ْﻮ ًرا َّو ْ ﻟ ِ َﺴﺎ ﻧ ُ ْﻮرا‬
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ

……………31

ْ َّ ُ ّ ٰ َ ً ْ ُ ْ ْ َ ‫َّ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ ً َّ ْ َ ْ ﻣ ْﻦ َ ْ ْ ُ ْ ً َّ ﻣ ْﻦ‬
ْ ‫اﻋ ِﻄ‬
‫ِ ﻧﻮرا ا ﻢ‬
ِ ‫واﺟﻌﻞ ِ ﻧﻔ ِ ﻧﻮرا و اﺟﻌﻞ ِ ﻓﻮ ِ ﻧﻮرا و‬
ِ
ُ
‫ﻧ ْﻮ ًرا۝‬
19. அ

லா

ேவ!

ெசவ கள

என

, என

என

வல

, ஒள ைய

சிற பான ஒள ைய ஊ
இர த தி
ெச

, என

வாயாக! ேம

பா

ேம

வாயாக! அ

என

உய

வாயாக!

லா

, இட

ரவ

ெச

வாயாக! என

என

,

ற தி

லைமயான ஒள ைய என

ஒள மயமாக

20. அ

ளதி

என

வழ

ேவ! என

ற தி

வாயாக!

தைசய

, என

கள

, என

என

ரவ

வாயாக! எ

ைன

, என

தன

ரவ

ெச வாயாக!
ைமயாக

கீ

ஒள ைய ெகா

,
, என

, ஒள ைய

ஒள ைய ஊ
ேம

, சைதய

நாவ

என

,

ஒள ைய

பாயாக!

َ ْ َ َ ْ َ ۤ َ َّ ْ ّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ۤ َ َ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ اﻓﺘ ﻟﻨﺎ اﺑﻮاب رﺣﻤ ِﺘﻚ وﺳ ِﻬﻞ ﻟﻨﺎ اﺑﻮاب ِرز ِﻗﻚ۝‬٢٠

லா

எள தா

ேவ! உன

வாயாக!

வழ

ைணய

உணவ

கைள எ
வாய

திற பாயாக!

கைள

َ ْ َّ َ ْ ْ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ﺎن۝‬
ِ ‫ا ﻢ اﻋ ِﺼﻤ ِ ِﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄ‬٢١

21. அ

லா

ேவ! ைஷ தான டமி

22. அ

லா

ேவ! உன

ْ ‫ْ َو اَ ْﺣﻴ ْ َو‬
ْ ‫ار ُز ْﻗ‬
ِ
ِِ
ۤ َّ ۤ َ َ ّ َ ُ ْ َ َ َ َ
‫ِ ﻬﺎ و ﻳ ِ ف ﺳ ِﻴﺌﻬﺎ ِا‬

வாய

கி

ைபைய உ

ைன பா

கா பாயாக!

َ ْ َ ‫َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ْ َ ُ َ ﻣ ْﻦ‬
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ِ ﻓﻀﻠِﻚ۝‬٢٢
னட

நா

ேவ

கிேற

.

ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ِ ‫ا ﻢ اﻏ ِ ِ ﺧﻄﺎﻳﺎي وذﻧﻮ ِ ﻠﻬﺎ ا ﻢ اﻧﻌﺸ‬٢٣
َ ٗ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
‫َواﻫ ِﺪ ِ ْ ﻟ ِ َﺼﺎﻟ ِ ِ ا‬
ِ ‫ِل و ا ﺧ ِق اِﻧﻪ ﻳﻬ ِﺪي ﻟ ِﺼﺎ‬
َ َْ
‫ا ﻧﺖ ۝‬

ْ َ ْ َ ُ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ
‫……اﻟﻤ ِ ل اﻟﺜﺎﻟ ِﺚ ﻳﻮم ا ِ ﺛﻨ‬... 32

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

23. அ

லா

என

ேவ! என

ன பாயாக!

க தி

யாரா

தய

யா

லா

ைன

வாயாக!

வழ

வாயாக!

என

கா ய

வழிகா

கள

, பாவ

ைன

ந ெசய

வாயாக!

, தய ஒ

, எ

கள

ைன

கிேற

ஆேரா கியமான

னா

.

கீ க

உணைவ

க ப ட

ெசய

, பய

கைள

தவ ர

திைச தி

َّ ْ َ
ً ََ
ً َ َ
َ ً ْ َ َُ َّۤ
‫ِ ْ ا ْﺳﺎﻟﻚ ِرزﻗﺎ ﻃ ِّﻴ ًﺒﺎ ّو ِ ﻠ ًﻤﺎ ﻧﺎ ِﻓ ًﻌﺎ ّوﻋ َﻤ ُﻣ َﺘﻘ ّﺒ ۝‬
ேவ!

ைன

வாழைவ பாயாக,

.

லா

ேவ

பா

ப ைழக

உய

உணைவ

ெலா

24. அ

َ‫اَ ٰ ّ ُ ّﻢ ِا‬٢٤
வ ைய

னட

நா

َ َ َ ‫َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ َ ْ ُ َ َ ﺑْ ُﻦ َ ْ َ َ ﺑْ ُﻦ‬
َّ ‫ﻚ ﻧَﺎ ﺻ َﻴ ْ ﺑ َﻴﺪ َك َﻣﺎض‬
‫ا ﻢ ِا ِ ﻋﺒﺪك وا ﻋﺒ ِﺪك وا اﻣ ِﺘ‬٢٥
ِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ُ ْ ّ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ ۤ َ َ َّ ٌ ْ َ َ ُ ْ ُ
ْ ‫ﻚ اَ ْواَﻧْ َﺰﻟ ْ َﺘ ٗﻪ‬
‫ﺣﻜﻤﻚ ﻋﺪل ِ ﻗﻀﺎؤك اﺳﺎﻟﻚ ﺑِ ِﻞ اِﺳ ٍﻢ ﻫﻮ ﻟﻚ ﻴﺖ ﺑِ ٖﻪ ﻧﻔﺴ‬
ِ
َ َ ْ َ ْ ّ ً َ َ ۤ ٗ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ
ْ‫اﺳ َﺘ ْﺎ ﺛ َ ْﺮ َت ﺑﻪ ْ ﻠْﻢ اﻟ ْ َﻐ ْﻴﺐ ﻋ ْﻨ َﺪ َك اَن‬
ْ
‫ﻛِﺘﺎﺑِﻚ او ﻠﻤﺘﻪ اﺣﺪا ِﻣﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ ا ِو‬
ِ ِ
ِ ِ ِ ِٖ
َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َۤ َ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ ٰ ْ ُ ْ َ َ َْ
‫ﺎب ﻫ ِّ ْ ۝‬
‫ﻌﻞ اﻟﻘﺮان اﻟﻌ ِﻈ رﺑِﻴ ﻗﻠ ِ و ﻧﻮر ﺑ ِ ي وﺟ ء ﺣﺰ ِ و ذﻫ‬
25. அ

லா

ேள

ேவ!

அ யா கள

ைன

தி

நாம


பதி

தி

ெவா

நாம

சா

தி

ெகா

மக

ைன

நாம

த தி

கைள

சா

நாம

ெகா

யதாக

களாக

ஊ றாக

அ ைம,

உன

த உன

களாக

வாயாக!

உன

.

ைவ க ப ட

ள தி

அக ற

.

நா

களாக

உன

,

, ேம

ழைமயான

தி

நாம

கள

. நேய

உன

பைட ப ன

க டைள

நியாயமான

, என

உன

உன

களாக

ண யமி க

பா

ெப

நிைறேவறி
ெகா

ேவத தி

கள

நா

ட உன

ந அறிவ

எவ

ேக

மைறவான ஞான தி
,

தி

ஒள யாக

உன

கவைலைய ந க


அைன

ஆைன

, எ

.

என

க ைத

யதாக

‫‪……………33‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ٰ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ۤ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ٰ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ‬
‫اﻫ و ِا ﺎ ِﻋﻴﻞ‬
‫‪٢٦‬ا ﻢ ِا ِﺟ ﰱِﻴﻞ و ِﻣﻴ ﺎﰱِﻴﻞ و ِا ا ِﻓﻴﻞ و ِا اِﺑﺮ ِ‬
‫َ ْ ٰ َ َ ْ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ َ ً ّ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َّ َ َ َ‬
‫ْ‬
‫و ِا ﺎق ﺎ ِﻓ ِ و ﺴ ِﻠﻄﻦ اﺣﺪا ِﻣﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ ﺑِ ٍء ﻃﺎﻗﺔ ِ ﺑِ ٖﻪ۝‬
‫!‪அதிபதிேய‬‬

‫‪சா தி‬‬

‫‪உன‬‬

‫‪ராஃபலி‬‬

‫‪அதிபதிேய! என‬‬
‫!‪வ டாேத‬‬

‫‪ள வ‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪ச தி இ‬‬

‫‪மா'ஈ‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪என‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪ைன அட கி ஆ ெகா‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪இ ராஹ , இ‬‬

‫‪அள பாயாக! எத‬‬
‫‪பைட ப‬‬

‫‪எவ‬‬

‫ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ‬
‫ِﻔ ِ ِ ﻟِﻚ ﻋﻦ ﺣﺮا ِﻣﻚ واﻏ ِﻨ ِ ﺑِﻔﻀﻠِﻚ ﻋﻤﻦ ِﺳﻮاك۝‬

‫‪ேதைவய றவனாக‬‬
‫‪சா‬‬

‫‪'ஹா கி‬‬

‫‪ைலேயா அைத ெகா‬‬

‫‪٢٧‬اَ ٰ ّ ُ ّﻢ اَ‬
‫‪நிைறைவ‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪, மகா'ஈ‬‬

‫‪ஜி ர'ஈ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪26. அ‬‬

‫‪மன‬‬
‫‪ம‬‬

‫‪எவ‬‬

‫‪உணவ‬‬

‫‪என‬‬

‫‪தவ ர‬‬

‫‪மதி க படாத‬‬

‫‪உணவ‬‬
‫‪ைன‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪மதி க ப ட‬‬

‫‪, உ‬‬

‫‪ளா‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪உன‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪உன‬‬

‫!‪பாயாக‬‬

‫‪அ‬‬

‫!‪வ டாேத‬‬

‫‪உன‬‬

‫‪லா‬‬
‫‪க‬‬

‫‪க வ‬‬

‫‪27. அ‬‬
‫‪இ‬‬

‫‪ெகா‬‬
‫‪இ‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ٰ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ٰ َ َ ْ َ‬
‫ﻔ ﻰ ﻠﻴ ﻚ‬
‫‪٢٨‬ا ﻢ اِﻧﻚ ﺴﻤ‬
‫ِ وﺗﺮى ﻣ ﺎ ِ وﺗﻌﻠﻢ ِ ِ ي و ﻧِﻴ ِ‬
‫َ ْ ٌ ّﻣ ْﻦ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ۤ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ‬
‫ء ِ ا ِ ي و اﻧﺎ اﻟﺒﺎ ِﺲ اﻟﻔ ِﻘ اﻟﻤﺴﺘ ِﻐﻴﺚ اﻟﻤﺴ ِ اﻟﻮ ِﺟﻞ اﻟﻤﺸ ِﻔﻖ‬
‫ْ ُ ُّ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ۤ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ‬
‫ﻜ ِ و اﺑﺘ ِﻬﻞ اِﻟﻴﻚ اﺑ ِﺘﻬﺎل‬
‫اﻟﻤ ِﻘﺮ اﻟﻤﻌ ِ ف ﺑِﺬﻧ ِ اﺳﺎﻟﻚ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟ ِﻤﺴ ِ‬
‫َّ‬
‫ُْ ْ‬
‫َّ ْ َ ُ َ ۤ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ٗ‬
‫َ َْ ُ ْ َ ُ َ َۤ َ‬
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ﻴﻞ و ادﻋﻮك د ﺎء ا ﺎﰱِﻒِ اﻟ ِ ﻳ ِﺮ و د ﺎء ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻚ رﻗﺒﺘﻪ‬
‫اﻟﻤﺬﻧِ ِﺐ اﻟﺬﻟ ِ ِ‬
‫َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ٗ َ َ َّ َ َ ْ ُ ٗ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ٗ َ ٰ ّ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ۤ َ‬
‫وﻓﺎﺿﺖ ﻟﻚ ﻋ ﺗﻪ وذل ﻟﻚ ِﺟﺴﻤﻪ ور ِﻏﻢ ﻟﻚ اﻧﻔﻪ ا ﻢ ﻌﻠ ِ ﺑِﺪ ﺎءِك‬
‫َ ًّ َّ ُ ْ ّ ْ َ ُ ْ ً َّ ْ ً َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ٰ ّ ُ َّ َ ْ َ‬
‫ﺷ ِﻘﻴﺎ و ﻦ ِ رءوﻓﺎ ر ِﺣ ﻳﺎﺧ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟ ِ وﻳﺎ ﺧ اﻟﻤﻌ ِﻄ ا ﻢ اِﻟﻴﻚ‬
‫َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ‬
‫ْ َ ٰ‬
‫َ ۤ َ ْ َ َ َّ‬
‫اﺣ ِﻤ اِﻟﻰ‬
‫ﺎس ﻳﺎارﺣﻢ ا ِ‬
‫اﺷ ﺿﻌﻒ ﻗﻮ ِ و ِﻗﻠﺔ ِﺣﻴﻠ ِ وﻫﻮ ا ِ ﻠﻰ اﻟﻨ ِ‬

ْ َ ْ َ ُ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ
‫……اﻟﻤ ِ ل اﻟﺜﺎﻟ ِﺚ ﻳﻮم ا ِ ﺛﻨ‬... 34

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

ً َ ْ ُ َ ْ َّ ْ ۤ ْ ْ َ ٗ َ ْ َّ َّ ْ َ ٰ ْ َ ۤ ْ ُ َّ َ َ َّ ّ ُ َ ٰ ۤ ْ ُ َ ْ َ
‫ﺎﺧﻄﺎ‬
ِ ‫ﻣﻦ ﺗ ِ ﻠ ِ اِﻟﻰ ﻋﺪ ٍوﻳﺘﻬﺠﻤ ِ ام اِﻟﻰ ﻗ ِﺮﻳ ٍﺐ ﻣﻠ ﺘﻪ ا ِ ي اِن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳ‬
ُ َ َ
ََ ْ َ
ُۤ ََ َ
‫َ َّ ﻓ اﺑَﺎ ِ ْ ﻏ َ ا ّن َ ﺎ ِﻓ َﻴ َﺘﻚ ا ْو َﺳ ِ ْ ۝‬
28. அ

லா

ேவ! எ

பா

கிறா !

அைன ைத
மைற தி
உதவ

இைற

ெகா

பவ

வைத

பாதி க ப

கிேற

ேபா

அவ

.அ

லா

ேவ

ட ப

லா

ன டேம

ேவ! உ

ைனேய

ளாள கள ெல

பற

ைறய

கிேற

ைன யா ட

ைல. என

தலி

னட

பவ கள ெல

லா

.

,உ

ேகாப

சா திேய

என

டேதா

டாேனா
ெநா

லா

,

சிற த

ளாளேன!

வள தி

அ ப ைத

ைனயாள க

வைத

ைண

, என

என

னட

உன காக

மன

ந ஒ பைட கிறா ? எ

சிற த

கள

ேபராப தா

கைள

. ெக ட பாவ

ேவ

,

இர ேபா

பண

சம

பலகீ ன ைத

பைகவன டமா அ

உறவ ன டமா? உன

தவ

னட

ளவ

பாவ

ேபா

ட ப

.

பைத

ெகா

.

ைடய க

ேவ

வ டாேத.

ேவ

கிேற

வைத

னட

இைற

பவ

கிேற

றா

. எவ

,

சம ப

வலிைமய

கவைல இ

ேவ

ெவள ப

ேத

ெகா

இைற

னட

கிேற

ஆ கி

என

னட

, ேதைவ உ

காவ

ளவ

ேள

ளவ

, பா

ைத உ

னட

, நா

ைடய

அைத

ளவ

பாயாக!

பவேன!

த எ

ைன

பா

அ ச

ைடய உட

எவ

பவ

உன

ேவ

, எவ

ைறைய

என

நா

ைணயாளேன!

ெகா

29. அ

ேவ!

ப றா

னட

,

.

பாதி க ப

ேபா

சி

. த

ேபானவனாக

ேபா

கிறேதா அவ

அவ

. நா

. நா

அைன ைத

அறிகிறா

ளவ

வைத ேபா

றா

ேவ

ெகா

பய

,

மைற

யா

கதறி

பவ

நா

ேப ைச ந ேக கிறா

ந க

ெக

ைன

லா

பா ைட

ைல எ

ேபா

றா

மான

,
.

َ ْ َ ْ ً َ ْ ُّ ً َ ْ ُّ ً َ َّ َ ً ْ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ اِﻧﺎ ﺴﺎﻟﻚ ﻗ ﺑﺎ اواﻫﺔ ِﺒﺘﺔ ِﻨﻴﺒﺔ ِ ﺳ ِﺒﻴﻠِﻚ۝‬٢٩

லா

ேவ!

கைள

கைள

இர க

,

ஓயாம

னட

ெகா

கிற

உன

நா

பாைதய

ேவ

கைள

பாவம

கிேறா .

,

அட கமான
ேத

‫‪……………35‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ْ َ ُ َ ْ َ ً ُّ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ً َ ً َ ٰ ّ َ ْ َ َ َ َّ ٗ‬
‫‪٣٠‬ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ اِﻳﻤﺎﻧﺎ ﻳﺒﺎ ِ ﻗﻠ ِ وﻳ ِﻘﻴﻨﺎ ﺻﺎدِﻗﺎ ﺣﺘﻰ ا ﻠﻢ اﻧﻪ‬
‫َ ُ ْ ُ ْ ۤ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ً ّﻣ َﻦ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ‬
‫ْ‬
‫ﻳ ِﺼﻴﺒ ِ ِا ﻣﺎ ﺘﺒﺖ ِ و ِرﺿﻰ ِ اﻟ ﻤ ِﻌ ﺸ ِﺔ ﺑِﻤﺎ ﻗﺴﻤﺖ ِ ۝‬
‫‪எ‬‬

‫‪ெகா‬‬

‫‪னட‬‬

‫‪ப றி‬‬

‫‪ைன பாதி கா‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪தியாக‬‬

‫‪ைகைய‬‬

‫‪த வா வாதார தி‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪ந ப‬‬

‫‪ெகா‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪ள தி‬‬

‫‪தவ ர எ‬‬

‫‪தியான‬‬
‫‪.‬‬

‫ீ‪க‬‬

‫‪ப‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ً ّ‬
‫‪ ٣١‬ا ﻢ ﻟﻚ ا ﻤﺪ ﺎﻟ ِﺬي ﺗﻘﻮل و ﺧ ا ِ‬

‫‪உ‬‬

‫‪திய‬‬

‫‪என‬‬

‫‪எ‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪, ந என‬‬

‫‪வைரய லான‬‬

‫‪. ந என‬‬
‫‪ேவ‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪னட‬‬

‫َ َُ ُ‬
‫ّﺎﻧﻘ ْﻮل۝‬

‫‪லா‬‬

‫‪30. அ‬‬

‫‪ஈமாைன‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪உண‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪ேவ‬‬

‫‪மனநிைறைவ உ‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ ْ ُّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ۤ َ ْ َ ْ َ ۤ‬
‫ِل وا ﻫﻮا ِء و ا دوا ِء‬
‫ات ا ﺧ ِق وا‬
‫ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻨﻜﺮ ِ‬
‫َ ُ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ َ ّ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُّ َ‬
‫ﻚ ُ َ َّﻤ ٌﺪ َﺻﻠَّﻰ ا ٰ ّ ُ َ ﻠ َ ْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َّ َﻢ َو ِﻣﻦْ‬
‫ﻧﻌﻮذﺑِﻚ ِ ِ ﻣﺎاﺳﺘﻌﺎذ ِ ﻨﻪ ﻧ ِﺒﻴ‬
‫ُّ ْ ۤ ْ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ّ َ َ َ َ‬
‫َﺟﺎ ِراﻟﺴﻮ ِء ِ دا ِر اﻟﻤﻘﺎﻣ ِﺔ ﻓ ِﺎن ﺟﺎر اﻟﺒﺎ دِﻳ ِﺔ ﻳ ﻮل و ﻠﺒ ِﺔ اﻟﻌﺪ ِو و ﺎﺗ ِﺔ‬
‫ْ َ ْ َ ۤ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ٗ ْ َ َّ‬
‫اﻟﻀﺠ ْﻴ ُ َو ﻣ َﻦ ا ْ َﻴﺎﻧَﺔ ﻓَﺒ ْ َﺴﺖ اﻟْﺒ َﻄﺎﻧ َ ُﺔ َواَنْ‬
‫ا ﻋﺪا ِء و ِﻣﻦ ا ﻮ ِع ﻓ ِﺎﻧﻪ ﺑِ ﺲ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ﻧَّ ْﺮﺟ َ َ ﻠ ٰﻰ اَ ْﻋ َﻘﺎﺑ َﻨﺎ ۤاَ ْوﻧ ُ ْﻔ َ َ َﻋ ْﻦ دِﻳْﻨ َﻨﺎ َو ﻣ َﻦ اﻟْﻔ َ َﻣﺎ َﻇ َ َﺮ ْﻨ َﻬﺎ َو َﻣﺎ ﺑ َ َﻄ َﻦ وَ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ُّ ْ ۤ َ ْ َّ ْ َ ُّ ْ ۤ َ ْ َ َ ُّ ْ ۤ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ﺎﺣ ِﺐ‬
‫ِﻣ ْﻦ ﻳّ ْﻮ ِم اﻟﺴﻮ ِءو ِﻣﻦ ﻟﻴﻠ ِﺔاﻟﺴﻮ ِء و ِﻣﻦ ﺳﺎﻋ ِﺔ اﻟﺴﻮ ِء و ِﻣﻦ ﺻ ِ‬
‫ُّ ۤ‬
‫اﻟﺴ ْﻮءِ۝‬
‫‪க‬‬

‫‪, நா‬‬

‫‪,‬‬
‫‪காவ‬‬
‫‪ேத ய‬‬

‫‪க‬‬

‫‪கள‬‬
‫‪பா‬‬

‫‪ட அள‬‬

‫‪உன ேக.‬‬

‫‪ெசய‬‬

‫‪காவ‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪பா‬‬

‫‪,‬‬
‫‪னட‬‬

‫‪தி ெகா‬‬
‫‪க‬‬

‫‪க‬‬

‫‪அதிகமான‬‬

‫‪நட ைதய ள‬‬
‫‪உ‬‬

‫‪ அவ க‬ﷺ‬

‫‪ைனேய ந‬‬

‫‪ேவ! உ‬‬

‫‪க கள‬‬

‫‪ேநா கள லி‬‬

‫‪ஹ ம‬‬

‫‪நப‬‬

‫‪ெவ‬‬
‫‪,‬‬

‫‪உன‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪க‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪31. அ‬‬

‫‪உன‬‬
‫‪லா‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪ஆைசகள லி‬‬

‫‪.‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪ேத‬‬

ْ َ ْ َ ُ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ
‫……اﻟﻤ ِ ل اﻟﺜﺎﻟ ِﺚ ﻳﻮم ا ِ ﺛﻨ‬... 36

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

தைமகள லி
பா

காவ

யவ

ஏ தள
பாத

மா

ேத

ேத

.

தி

கிேறா ).

ேசாதைனகள
(உ

னட

னட

(உ

ஆ ெகா

னட

வைத
தி

நா

பா

காவ

பா

ேத

காவ

ேசாதைனகள

,

வைத

பைகவ கள டமி

காவ

ேத

கிேறா .

(உ

னட

ேதாழேனா க டாயமாக ப

, தைமயான

பா

வ டாைர

ெவள பைடயான

ேநர திலி

நா

ைட

நா

கிேறா ). பயண

அட கி

க திலி

தைமயான

தய

(உ

பகலி

னட

ேத

அ தர

, எதி

கிேறா ).

ெச

நா

நா

கமான

க சிய

கிேறா ).

, தைமயான
தைமயான

பா

காவ

அைன

இரவ லி

ேதாழைன

,

……………37

ِ‫ا َ ْﳌ ْ ِ ل اﻟ َﺮاﺑِﻊ  ﻳَﻮم اﻟﺜ ّ ََﻼﺛَﺎۤء‬
َْ ُ ّ ُ َ

அளவ ற
தி

ளாள

ெபயரா

நிகர ற

கிேற

ைடேயா

மாகிய

லா

ُ ّ َ َ َ َ ْ ٰ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ٰ َ َ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
َ
‫ﺎت و اِﻟﻴﻚ ﻣﺎ ِ وﻟﻚ ر ِب ﺗﺮا ِ ۝‬
ِ ‫ ا ﻢ ﻟﻚ ﺻ ِ و ﺴ ِ و ﻴﺎ ي و‬١
1.

லா

நா

லா

என

2.

ேவ

ேவ! என

மரண

ெதா

, உன ேக. உ

ெச

அைன

, என

ன டேம என

வழி பா
தி

உன ேக உ ய

.

, என

வா

,

. ேம

ۤ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
ُ
ُ
َ
ّ
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ِﻣﻦ ﺧ ِ ﻣﺎ ﺗ ِ ء ﺑِ ِﻪ ا ِﻳﺎح۝‬٢

ேவ! கா

கிேற

ைக

!

ெகா

ைமைய உ

னட

நா

ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ّ َ ُ ۤ ْ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ اﺟﻌﻠ ِ اﻋ ِﻈﻢ ﺷﻜﺮك وا ِ ذِﻛﺮك و اﺗ ِﺒﻊ ﻧ ِﺼ ﺘﻚ واﺣﻔﻆ‬٣
َ َ َّ َ
َ‫ﻚ۝ اَ ٰ ّ ُ َّﻢ ا َِّن ﻗُ ُ ُ ﺑ َ َﻨﺎ َوﻧ َ َﻮاﺻ َﻴ َﻨﺎ َو َﺟ َﻮا ر َﺣ َﻨﺎ ﺑ َ ْﻴﺪ َك ﻟ َ ْﻢ ﺗ ُ َﻤﻠ ّ ْ ﻨﺎ‬
‫و ِﺻﻴﺘ‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ۤ َ َ ٰ ۤ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ٰ َ ْ َ َ َ َ ً ْ َ َ ْ
ْ
‫ِ ﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎﻓ ِﺎذاﻓﻌﻠﺖ ذﻟِﻚ ﻓﻜﻦ اﻧﺖ وﻟِﻴﻨﺎواﻫ ِﺪﻧﺎ اِﻟﻰ ﺳﻮا ِء اﻟﺴ ِﺒﻴ ِﻞ۝‬
3.

லா

அதிக
உன

ேவ!

நிைன

ைன

அதிக

பவனாக

வசி ய ைத

, உன

நிைனவ

றி

ெச

அறி

ைவ தி

பவனாக

ைரைய

பவனாக

, உ

ைன

ஏ பவனாக

,

ைன

ۤ َ َ َّ
ُ َ ُ ْ َْ
ِ ‫…… اﻟ َﻤ ِ ل ا ّ ِاﺑ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟﺜ ﺛﺎ ِء‬... 38

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

வாயாக! அ

அைம

ெச

,எ

ததனா

லா

ேவ! எ

, நேய எ

கைள ேந வழிய

உன

, எ

ைக வசேம உ

பா ைட

ெகா

கவ

உதவ யாளனாக இ

ெச

த ேவ

. இதி

ைல.

க ேவ

.

உட
எத

இதைன

. ேம

ۤ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ۤ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ّ ٰ َ
‫ا ّﻢ اﺟﻌﻞ ﺣﺒﻚ اﺣﺐ ا ﺷﻴﺎ ِء ِا واﺟﻌﻞ ﺧﺸﻴﺘﻚ اﺧﻮف ا ﺷﻴﺎ ِء‬٤
َّ ْ َ ْ َ ْ ْ
َ ۤ َ ٰ ْ َّ
ْ ُّ
َ
َ
َ ُ ‫ﻚ َو ا َِذاۤاَ ْﻗ َﺮ ْر َت اَ ْﻋ‬
َ
ْ
ِ‫ِﻋﻨ ِﺪي واﻗﻄ ﻋ ِ ﺣﺎ ﺟﺎ ِت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑِﺎﻟﺸﻮ ِق اِﻟﻰ ﻟِﻘﺎﰱ‬
َ َ َ ‫ُّ ْ َ ﻣ ْﻦ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ﻣ ْﻦ‬
َْ
‫اﻫ ِﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ِ دﻧﻴﺎ ﻓﺎﻗ ِﺮر ﻋﻴ ِ ِ ِﻋﺒﺎدﺗِﻚ۝‬

4.லா

ேவ! உன

வாயாக!

ேம

லாவ ைற

ச தி
ெவ

ேநச ைத எ
உன

ஆ வ ைத
ெகா

மனநிைறைவ

ெகா

ெகா

, இ

யதாக

ெபா

என

வாயாக!

லக ேதைவகைள எ

லக ம க

பாயாக!

வ ட ேநச தி

அ ச ைத

வ டஅ சதி

வாயாக! இ

மனநிைறைவ

லாவ ைற

உன

,

கள

யதாக

கள

ன டமி

ைன

உலக வா வா

வழிபா

என

َ‫اَ ٰ ّ ُ ّﻢ ِا‬٥
ْ َْ
‫ﺑِﺎﻟﻘﺪ ِر۝‬

ٰ ّ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ّ َ ُ َ ْ َ ْ ّ
‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟ ِﻌﻔﺔ وا ﻣﺎﻧﺔ وﺣﺴﻦ ا ﻠ ِﻖ و ا ِﺿﻰ‬
ِ ‫ِ اﺳﺎﻟﻚ‬

5.

லா

சா திைய

ேவ!
,

ஆேரா கியமான

ண ைத

மகி வைடவைத

உட

,

னட

நல ைத

நா

என

ேவ

,

த மான

கிேற

மான ைத
ததி

,

நா

!

َ ّ ۤ َ َ َ ْ ْ َّ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ ً ْ َ ُّ َ ْ َ َ َّ ً ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ﻟﻚ ا ﻤﺪ ﺷﻜﺮا وﻟﻚ اﻟﻤﻦ ﻓﻀ ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ اﻟﺘﻮ ِﻓﻴﻖ ﻟِﻤﺤﺎﺑِﻚ‬٦
َ ّ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ‫ﻣ َﻦ‬
‫ِل و ِﺻﺪق اﻟﺘﻮ ِﻞ ﻠﻴﻚ وﺣﺴﻦ اﻟﻈ ِﻦ ﺑِﻚ۝‬
‫ِ ا‬
6.

லா

கி

ைப

ேவ!

ேச

ந ெசய

றி
த எ

ேச
லா ந


றி

ெச வத

லா

உன ேக. அ

உன ேக.
லா

ேபரா றைல

உன

ேவ! உன
,

……………39

7.

ைமயான

னட

ந ப

நா

ேவ

கிேற

, உ

!

ைன

ப றி

ெல

ண ைத

َ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُْ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ
ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
َ‫ﻚ و‬
َ
َ
ِ ‫ا ﻢ اﻓﺘ ﻣﺴﺎ ِ ﻗﻠ ِ ﻟ ِ ِﺬﻛ ِﺮك و ارزﻗ ِ ﻃﺎﻋﺘﻚ وﻃﺎﻋﺔ رﺳﻮﻟ‬٧
َ َ ًۢ َ َ
‫ﻜﺘﺎﺑِﻚ۝‬
ِ ِ ‫ﻋﻤ ﺑ‬

லா

ேவ!

கீ

ப தைல என

ெசவ கைள
ேபா

8.

ைகைய

ைன

நிைன

திற பாயாக!

வழிநட க என

வத

உன

வழ

உன

வாயாக! ேம

ள தி

ேவததி

ளைத

ெசயலா றைல ெகா

என

பாயாக!

என

َ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ّ ٰ َ ً َ َ َ َ َ ۤ ْ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ
‫ﻢ اﺟﻌﻠ ِ اﺧﺸﺎك ﺎ ِ اراك اﺑﺪا ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺎك واﺳ ِﻌﺪ ِ ﺑِﺘﻘﻮاك‬
ُْ
َ
‫ﺸ ِﻘ ِ ْ ﺑِ َﻤ ْﻌ ِﺼ َﻴ ِﺘﻚ ۝‬

லா

ைன

ேவ!

ச தி

ைன

வைர எ

ேந

ைன அ

பா கியசாலியாக

கீ ப யாைமைய

ெகா

ெச

வைத

ேபா

வாயாக! இைறய ச ைத

ைன க

வாயாக!
டன

ேம

, உ

ெகா

َ

‫ا‬٨
ََ
‫و‬

ைன

உன

ெச யாதி

பாயாக!

َ ْ َ َ ْ َ ّ ُ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ّ ُ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ٌ ْ ‫ﻚ َ ِﺴ‬
‫ا ﻢ اﻟﻄﻒ ِ ِ ﺗ ِﺴ ِ ِﻞ ﻋ ِﺴ ٍ ﻓ ِﺎن ﺗ ِﺴ ِﻞ ﻋ ِﺴ ٍ ﻠﻴ‬٩
َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َّ
ٌّ ُ َ َ َّ َ ْ ّ َ ُ ْ َّ ُ ّ ٰ َ َ ٰ ْ َ َ ْ ُّ
‫واﺳﺎﻟﻚ اﻟﻴ واﻟﻤﻌﺎﻓﺎة ِ اﻟﺪﻧﻴﺎ وا ِﺧﺮ ِة ا ﻢ اﻋﻒ ﻋ ِ ﻓ ِﺎﻧﻚ ﻋﻔﻮ‬
َ
‫ﻛ ِﺮﻳْ ٌﻢ۝‬

9.

லா

இர கமாக
எள தா


தி

னட

லா

ேவ!

ப தி

உன

இல

பாயாக!

ைவ

ேவ! எ

லா

ப பாவ

எள தா
, ம

பாவ

கைள

நி சயமாக
. ேம

ன ைப

கைள

கைள ெபா

ெபா


எள தா கி

லா

இ ைமய

பவ

னட

நா

, ம

ேவ

னட

கைள

ைமய

கிேற

,
.

வாயாக! நி சயமாக நேய

! இர க

ைடயவ

!

ۤ َ َ َّ
ُ َ ُ ْ َْ
ِ ‫…… اﻟ َﻤ ِ ل ا ّ ِاﺑ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟﺜ ﺛﺎ ِء‬... 40

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

َ ْ َ ْ َ َ ۤ َ ّ َ ْ َ َ َ َ ّ َ ْ ْ َ ْ ّ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ِﺬ ِب‬
‫ﺎق وﻋﻤ ِ ِﻣﻦ ا ِﻳﺎ ِء وﻟِﺴﺎ ِ ِﻣﻦ ا‬
ِ ‫ا ﻢ ﻃ ِ ﺮ ﻗﻠ ِ ِﻣﻦ‬١٠
ِ ‫اﻟﻨﻔ‬
ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ۤ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ
ُ ُّ
ْ
ُ
‫وﻋﻴ ِ ِﻣﻦ ا ِ ﻴﺎﻧ ِﺔ ﻓ ِﺎﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﺧﺎﰱِﻨﺔ ا ﻋ ِ وﻣﺎ ِ اﻟﺼﺪور۝‬
10. அ

லா

ெசய

ேவ!

என

கைள

ேப வதிலி

மைற

,

வாயாக!


என

திய லி

நி சயமாக

அைன ைத

ள ைத

நயவ

சகதன ைத
என

,
கைள

அறிகிறா

ேராக ைத

.

, என

நாைவ

ேராக திலி

கள

ெபா

, உ

ைம

ُ َ ْ َْ
َّ
َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
ْ‫اﻟﺪ ْ ِﻣﻦ‬
ُ
َ
ْ
‫ف‬
ِ ‫ﺎن اﻟﻘﻠﺐ ﺑِﺬرو‬
ِ ‫ا ﻢ ارزﻗ ِ ﻋﻴﻨ ِ ﻫﻄﺎﻟﺘ ِ ﺴ ِﻘﻴ‬١١
ِ
ْ َ ْ َّ ً َ ُ ْ ُ ُّ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ
ْ
ُ
ً
َ
‫ﺧﺸﻴ ِﺘﻚ ﻗﺒﻞ ان ﺗ ن اﻟﺪﻣﻮع دﻣﺎ وا اس ﺟ ا۝‬

11. அ

லா

ேவ! மி

ல , எ ேநர தி

தணலாக மா

தியாக அ

ேமா அத

ணரா

கைள என

இர தமாக

என

மா

வழ

ேமா

வாயாக! அத

தாைடக

ளைத, உன

பய தா

நைன பாயாக!

َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ُ ّ ٰ
َ‫ﻚ و‬
‫ﺾ اﺟ ِ ِ ﻃﺎﻋ ِﺘ‬
ِ ‫ﻢ ﺎ ِﻓ ِ ِ ﻗﺪرﺗِﻚ واد ِﺧﻠ ِ ِ رﺣﻤ ِﺘﻚ واﻗ‬
َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ
‫ِ ِ ِ ﻋﻤ ِ واﺟﻌﻞ ﺛﻮاﺑﻪ ا ﻨﺔ ۝‬

12. அ

லா
ைண

வழி பா

ேவ! உன

கட க

மாக! ேம

மாெப
ைன

மாக!

ஆ றலி

வா நாள

ெசா க ைத இத

‫ا‬١٢

ْ
ْ ِ ‫اﺧ‬

சா திைய அள பாயாக! உன

ைழ பாயாக!

என

َ

என

வா நா

உன

தி, சிற த ெசயலா

லியாக ஆ

வாயாக!

ُّ َ ٰ ْ َ َ ْ ّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ّ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ َ َّ ُ ّ ٰ َ
َ‫اﻟﺪﻧْ َﻴﺎ و‬
‫ﺎﺷﻒ اﻟﻐ ِﻢ ِ ﻴﺐ دﻋﻮ ِة اﻟﻤﻀﻄ ِﺮﻳﻦ رﺣﻤﻦ‬
ِ ِ ‫ا ﻢ ﻓﺎ ِرج اﻟ‬١٣
ْ
َ َْ َ َ ْ َ
ْ َ ‫ﺖ ﺗ َ ْﺮ َﺣ ُﻤ ْ ﻓ‬
‫ﺎر َﺣ ْﻤ ِ ْ ﺑِ َﺮ ْﺣ َﻤ ٍﺔ ﺗ ُ ْﻐ ِﻨ ْﻴ ْ ﺑِ َﻬﺎ َﻋ ْﻦ َّر ْﺣ َﻤ ِﺔ َﻣ ْﻦ‬
‫ر ِﺣﻴﻤﻬﺎ اﻧ‬
ِ
َ
‫ِﺳ َﻮاك۝‬

……………41

13. அ

லா

ேவ!

அைமதிய றவ கள
அளவ ற

ைண

ைணய

ளாள

கா

பவ

.

ப ரா

,

நிகர ற

னா

ேதைவய றவனாக ஆ

யர ைத

தைனைய

பற

ஏ பவேன!

ைடயவேன!

ைண

கா

வாயாக!

.

ைணய

நேய

ேம

ேம

லா

ேத

ேவ!

கிேற

எதி பாரா

எதி பாரா

ைமைய

தைமைய

.

னட

பா

னட

நா

லகி

அ ெப

َّ َ ۤ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ۤ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ
ّ
‫ِ اﺳﺎﻟﻚ ِﻣﻦ ﺎء ِة ا ِ واﻋﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦ ﺎء ِة اﻟ ِ ۝‬

14. அ

பவேன!

ேவ

நா

ைன

َ‫اَ ٰ ّ ُ ّﻢ ِا‬١٤
பா

கிேற

காவ

.

َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ِل‬
‫ا ﻢ اﻧﺖ اﻟﺴ م و ِ ﻨﻚ اﻟﺴ م واِﻟﻴﻚ ﻳﻌﻮداﻟﺴ م اﺳﺎﻟﻚ ﻳﺎذا‬١٥
ْ
ُ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ ْ َ
ُْ َ
‫ﺎدﻋ َﻮﺗ َﻨﺎ َوا ْن ﺗ ْﻌ ِﻄ َﻴ َﻨﺎ َرﻏ َﺒ َﺘ َﻨﺎ َو ا ْن ﺗﻐ ِﻨ َﻴ َﻨﺎ‬
‫ام ان ﺴ ِﻴﺐ ﻟﻨ‬
ِ ‫وا ِ ﺮ‬
َ ْ َ ‫َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ٗ َ َّ ﻣ ْﻦ‬
‫ﻋﻤﻦ اﻏﻨﻴﺘﻪ ﻋﻨﺎ ِ ﺧﻠ ِﻘﻚ۝‬
15. அ

லா

சா தி வ

யாைர

16. அ

கிற

லைம

ப ரா

ேவ!

,க

ஸலா

. ேம

ணய

கைள

லா

பா

ேவ! எ

சிற தைதேய வ

வாயாக!

ப ைத

தினாேயா

ெச

ன டமி
கிற

ேத

. மி க

சாதகமாக எ

தி

ெச வாயாக! ந

அவ கள

பா

َ ْ َ ْ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
ْ
‫ا ﻢ ِﺧﺮ ِ واﺧ ِ ۝‬١٦

காக சிற தைதேய ேத
வாயாக!

ெபயேர.

ன டேம சா தி தி

அல சிய

அல சிய

உன

உைடயவேன! எ

தைனைய ஏ பாயாக! எ

ெச

வாயாக! ேம

َ ْ ْ َ َّ ُ ۤ َ ّ ٰ َ ْ َ ّ ُ َ ْ ْ ْ َ َ َ ۤ َ َ ْ ْ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ار ِﺿ ِ ﺑِﻘﻀﺎﰱِﻚ وﺑﺎ ِرك ِ ِ ﻣﺎ ﻗ ِﺪر ِ ﺣﺘﻰ ا ِﺣﺐ ﺗﻌ ِﺠﻴﻞ‬١٧
َ ْ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ ۤ َ
‫ﻣﺎاﺧﺮت و ﺗﺎ ِﺧ ﻣﺎ ﻠﺖ۝‬

ۤ َ َ َّ
ُ َ ُ ْ َْ
ِ ‫…… اﻟ َﻤ ِ ل ا ّ ِاﺑ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟﺜ ﺛﺎ ِء‬... 42

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

17. அ

ெச

லா

ேவ!

வாயாக!

அதனா

உன

ந என

தியதி

18. அ

லா

ேவ! ம

19. அ

லா

ேவ!

20. அ

ேத

வழ

தாமதி ததி

பா

நா

ைமய

கியவ றி
பா

பரக ைத

நா

அவசர

தாமத

கா டாம

வா ைவ

தவ ர ேவ

வா

ைன

ஏ க

அள பாயாக!

கா டாம

ٰ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ َ
َ
‫ﻋ ﺶ ِا ﻋ ﺶ ا ِﺧﺮ ِة ۝‬

,ந

.

َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ‬١٨
ைல.

ْ ‫اَ ٰ ّ ُ َّﻢ اَ ْﺣﻴ ْ ﻣ ْﺴﻜ ْﻴ ًﻨﺎ َّواَﻣ ْﺘ ْ ﻣ ْﺴﻜ ْﻴ ًﻨﺎ َّو‬١٩
َ‫اﺣ ُ ْ ْ ْ ُز ْ ِة‬
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ْ
‫اﻟ ِ َﻤ َﺴﺎ ِ ِ ۝‬

பண வானவனாக

என

க டைளகைள

ைன எ

பண வானவனாக

ைன

வாயாக!

இற க

ைன

வாழ

ெச வாயாக!

ெச வாயாக!

பண வானவ கள

ۤ َ َ ۤ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ۤ َ َ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ّ ٰ َ
ُ
‫ا ّﻢ اﺟﻌﻠ ِ ِﻣﻦ اﻟ ِﺬﻳﻦ اِذا اﺣﺴﻨﻮا اﺳﺘﺒ ِ وا و اِذا اﺳﺎء وا‬٢٠
َْ َ ْ
ْ
ُ
‫اﺳﺘﻐ وا۝‬

லா

ைன

ேவ! ந

பவ கள

ைமைய

வாயாக!

வனாக எ

ெச த ப

மகி வைடபவ கள

தய ெசயைல
ைன ஆ

ெச

வாயாக!

தப

,

வனாக

ன ைப

َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
ُ‫ﻚ َر ْﺣ َﻤ ًﺔ ّﻣ ْﻦ ﻋ ْﻨﺪ َك ﺗ َ ْﻬﺪ ْي ﺑ َﻬﺎ ﻗَﻠ ْ ْ َو َ ْ َﻤ ُ ﺑ َﻬﺎ ۤ اَ ْ ْي َوﺗُﻠ ّﻢ‬
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟ‬٢١
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ‫ﺑ َﻬﺎ َﺷ ْﻌ ْ َوﺗ ُ ْﺼ ُﺑ َﻬﺎ دِﻳْ ْ َو ﺗ َ ْﻘ ْ ﺑ َﻬﺎ َدﻳْ ْ َو َ ْ َﻔ ُﻆ ﺑ َﻬﺎ َﺎۤﰱ ْ َوﺗ َ ْﺮﻓ َ ُ ﺑﻬﺎ‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ۤ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ ّ َ ُ َ ْ ْ َ َ ُ ّ َ ُ َ ْ
َ
‫ﺎﻫ ِﺪي وﺗﺒ ِﻴﺾ ﺑِﻬﺎ وﺟ ِ وﺗﺰ ِ ﺑِﻬﺎ ﻋﻤ ِ ْ وﺗﻠ ِﻬﻤ ِ ﺑِﻬﺎ رﺷ ِﺪي وﺗ ُﺮدﺑِﻬﺎ‬
‫ﺷ‬
ِ
ْۤ ُ ّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
‫اﻟﻔ ِ وﺗﻌ ِﺼﻤ ِ ﺑِﻬﺎ ِﻣﻦ ِﻞ ﺳﻮءٍ۝‬

……………43

21. அ

என

லா

ேவ! என

கா ய

என

க ைத

அைட
கா


ைணைய

சீ

ெச

உன

ள தி

த மான

கைள

உன

உன

கைள

கா ய

மா

ைணைய

,

ைணைய

, நா

ைணைய

ேந வழிய

ெசய

ெவா

னட

நா

கைள

பா

லா

ஈமாைனேவ!

தியான

எ த

ைம

ேவ

, எ த

ைணயா

ந ப

ைணைய

ந ப

கிேற

ைகைய
ன டமி
னட

பற

,
நா

ேவ

என

.

ெப

ைன

,

என

கடைன

ைன

உன

உன

உன

த த

கா த

உன

உன

َّ ً َ ْ ۤ ْ ْ َ َ ُ ّ ٰ َ
‫ا ّﻢ اﻋ ِﻄ ِ اِﻳﻤﺎﻧﺎ‬٢٢
ٰ ْ َ َ ُّ
َ َ ََ
َ
‫ﻛﺮاﻣ ِﺘﻚ ِ اﻟﺪﻧﻴﺎ وا ِﺧﺮ ِة۝‬

பற

ைக

ஒள

ண ைவ

தி

ைக

ஈமா

,

,

ப யான

பவ ைற வ

க ைத

,

, மைறவானவ றிலி
னட

ைணைய

ைணைய

ைணைய

َ َ َ َ ُ َ َ ً َ ْ َ َّ ٌ ْ ُ ٗ َ ْ َ َ ْ َّ ً ْ َ َ ُّ َ ْ َ
‫ﻳﺮﺗﺪ وﻳ ِﻘﻴﻨﺎ ﻟ ﺲ ﺑﻌﺪه ﻛ ورﺣﻤﺔ اﻧﺎل ﺑِﻬﺎ ف‬

22. அ

ைணைய

உன

, எ

என

உன

ேநசி தவ ைற

,

ைணைய

,

என

ைணைய

ெச

ைணைய

ைணைய
,

உன

உன

வழி கா

தி

நிராக

லகி

,

ண ய ைத
கிேற

.

ைலேயா

ைலேயா

உலகி

அைடேவேனா

அ த

அ த

எ த

அ த

َ َ َ َ ُ َ ۤ َ َ ُّ َ ْ َ َ ۤ َ َ ُّ َ ُ ُ َ ۤ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ اﻟﻔﻮز ِ اﻟﻘﻀﺎ ِء وﻧﺰل اﻟﺸﻬﺪا ِء وﻋ ﺶ اﻟﺴﻌﺪا ِء و اﻓﻘﺔ‬٢٣
ۤ َ ُّ ُ ْ َ َ َّ ۤ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ ۤ َ َ ْ
‫ا ﻧ ِﺒﻴﺎ ِء واﻟﻨ ﻠﻰ ا ﻋﺪا ِء اِﻧﻚ ِ ﻴ اﻟﺪ ﺎءِ۝‬
23. அ

லா

ேவ! ந என

உபசரைணைய
ேதாழைமைய
ேவ

கிேற

வ தி தவ றி

, அதி ஷடசாள க

, பைகவ க

. நி சயமாக ந ப ரா

ேபா

ெவ றிைய

வா ைவ

எதிராக ெவ றிைய
தைனைய ெசவ

, ஷஹ

கள

, நப மா கள


பவ

னட

.

நா

ۤ َ َ َّ
ُ َ ُ ْ َْ
ِ ‫…… اﻟ َﻤ ِ ل ا ّ ِاﺑ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟﺜ ﺛﺎ ِء‬... 44

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

ٰ
ْ َ ‫اَ ّ ُ َّﻢ َﻣﺎﻗَ ُ َ َﻋ ْﻨ ُﻪ َر ْا ْ َو َﺿ ُﻌ َﻒ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻋ َﻤ ْ َوﻟ َ ْﻢ ﺗ َ ْﺒﻠ ُ ْﻐ ُﻪ ُ ْﻨ َﻴ ْ َو َﻣ ْﺴﺎَﻟ‬٢٤
ِ
ِ
ِ
ِ
ۤ ْ َّ َ َ َ ْ ّ ً َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ً ْ َ ۤ ّ ْ َ َّ ْ َ ْ
‫ِﻣﻦ ﺧ ٍ وﻋﺪ ٍﺗﻪ اﺣﺪا ِﻣﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ اوﺧ ٍ اﻧﺖ ﻣﻌ ِﻄﻴ ِﻪ اﺣﺪا ِﻣﻦ ِﻋﺒﺎدِك ﻓ ِﺎ‬
ْ َ ٰ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َ
‫ارﻏﺐ اِﻟﻴﻚ ِﻓﻴ ِﻪ واﺳﺎﻟﻚ ﺑِﺮﺣﻤ ِﺘﻚ رب اﻟﻌﻠ ِﻤ ۝‬
24. அ

லா

ேவ!

யாத

யாத ந

வா கள
ெகா


த ந

ைமைய

ேபா

னட

வப

ேதா

ைமயாக

.

, ஏேத

ைமயாக

ேவ

கிேற

ேம

நா

என

,

ைமைய

கிேற

ப ப

என

அப

உன

ப ராய தா

பககீ னமான

உன

ெசய

களா

பைட ப ன

அ யா

எவ

- நி சயாக இதைன உ

உன

தி வள

.

ைணயா

அகில க

நிைறேவ ற

அைடய

ேக

னட

நா

வைன ைத

அைன ைத

நாயேன!

பைட

ٰ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ِا ِ اﻧ ِﺰل ﺑِﻚ ﺣﺎﺟ ِ واِن وﻗ را ِ وﺿﻌﻒ ﻋﻤ ِ اِﻓﺘﻘﺮت اِﻟﻰ‬٢٥
ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ْ‫اﻟﺼ ُﺪ ْور َﻛ َﻤﺎ ُ ْ ُ ﺑ َ ْ َ اﻟ ْ ُ ُ ْﻮر اَن‬
ِ
ِ
ِ
ِ ‫رﺣﻤ ِﺘﻚ ﻓﺎﺳﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻗﺎ ِ ا ﻣﻮر وﻳﺎﺷﺎ‬
َ َ ْ ْ َ ْ ُ
ُ ْ َ ْ ‫َّ ْ َ ﻣ ْﻦ َ ْ َ ُّ ُ ْ َ ﻣ ْﻦ‬
ْ
ُ
‫اب اﻟﺴ ِﻌ ِ و ِ دﻋﻮ ِة اﻟﺜﺒﻮ ِر و ِ ِﻓﺘﻨ ِﺔ اﻟﻘﺒﻮ ِر۝‬
ِ ‫ِ ِ ِﻣﻦ ﻋﺬ‬

25. அ

லா

ேவ!

ஒ பைட கிேற
ெசய

ேதைவ

ளவ

அைன ைத
கட

என

டைன

என

.

அைன

என

பலகீ னமா

உண

ஆதலா

.


.

ெச பவேன!

ேவதைன

, என

ேதைவகைள

திற

பலகீ னமா

உன
நா

ைப

ேவ

ைணய

கிேற

ைவ தைத

ேபா
ககரதி


.

பா

னட
என

கா ய

நா

ணமள பவேன!

, என

நரக

ந வ

ைப ைவ பாயாக!

,

……………45

ْ َ َّ ُ ّ ٰ َ
َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َّ
َ
ْ
‫ا ﻢ ذا ا ﺒ ِﻞ اﻟﺸ ِﺪﻳ ِﺪ وا ِ ا ِﺷﻴ ِﺪ اﺳﺎﻟﻚ ا ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﻮ ِﻋﻴ ِﺪ وا ﻨﺔ‬٢٦
َ َّ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ُّ َّ ُّ ْ ُ ُّ َ ْ َّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ
‫ﻳﻮم ا‬
‫ِد اﻟﻤﻘﺮﺑِ اﻟﺸﻬﻮ ِد ا ِ اﻟﺴﺠﻮ ِد اﻟﻤﻮ ِﻓ ﺑِﺎﻟﻌﻬﻮ ِد اِﻧﻚ‬
ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ َّ َّ ٌ ْ ُ َّ ٌ ْ َ
‫ر ِﺣ ودود واِﻧﻚ ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎﺗ ِﺮﻳﺪ۝‬
26. அ

லா

ைகவச

நா

)

வா

ைவ

ளவேன! வா

நிைறேவ

க ைத

ைணயாள

(

), நியாயமான த

தி அள க பட நாள

பவ க

னட

, இர க

ைடயவ

ைற

உன

,

, உன

றிதிைய

ஆ ற

வான கய

சா திைய

ேபா

ேவ! வ

, ஸுஜூ

நா

ைடயவ

ேக

ேவ

(நியாய

உன

,

ெச ேவா

அ த

. ேம

நிர தரமான

கிேற

ைப

.

ேன

, த

நாள

நி சயமாக

ந நா ய எைத

ெச ய

.

َ ۤ َ ْ َ ّ ً ْ َ ْ ّ ُ َ َ َ ْ ّ ۤ َ َ ْ َ ‫َ ٰ ّ ُ َّ ْ َ ْ َ َ ﻳْ َﻦ ُ ْ َ ﻳْ َﻦ‬
‫ا ﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻫﺎ ِد ﻣﻬﺘ ِﺪ ﻏ ﺿﺎﻟ ِ و ﻣ ِﻀ ِﻠ ِﺳﻠﻤﺎ ِ وﻟِﻴﺎﰱِﻚ‬٢٧
َ َ َ َ ‫َ َ ْ ً ّ َ ْ َ ۤ َ ُ ُّ ُ ّ َ َﻣ ْﻦ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َﻣ ْﻦ‬
‫ﻚ ِﻣ ْﻦ‬
‫وﺣﺮﺑﺎ ِ ﻋﺪاﰱِﻚ ِ ﺐ ِ ِﺒﻚ اﺣﺒﻚ وﻧﻌﺎدِي ﺑِﻌﺪاوﺗِﻚ ﺧﺎﻟﻔ‬
َ ْ َ
‫ﺧﻠ ِﻘﻚ۝‬
27. அ

லா

ேவ!

ெப றவ களாக

வழிதவற
உன

ெச

பவ க

பைகவ கள

ேநச தி காக

ேநசி பவ களாக

உன
,

கைள

ேந வழிகா

களாக

வாயாக!- வழிதவறியவ க

ல. உன

பைகவ களாக
பைட ப ன

உன

கள

பகைம காக

ைன பைக பவ கைள பைக பவ களாக

ப கள

கைள ஆ

ைன

உன

,

ேந வழி

ல, ப றரைர

ப களாக

,

வாயாக! உன

ேநசி பவ கைள

பைட ப ன

கைள ஆ

கள

வாயாக!

ُّ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ٰ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ۤ َ ُّ َ ٰ َّ ُ ّ ٰ َ
َ‫اﻟﺘ َ ُن اَ ٰ ّ ُ ّﻢ‬
‫ا ﻢ ﻫﺬا اﻟﺪ ﺎء و ﻠﻴﻚ ا ِ ﺟﺎﺑﺔ و ﻫﺬا ا ﻬﺪ و ﻠﻴﻚ‬٢٨
َ ْ َ ۤ َ َ َ ْ ّ ْ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ٰ ۤ ْ ْ َ َ
ْ
‫ﺗ ِ ﻠ ِ ِا ﻧﻔ ِ ﻃ ِﺮﻓﺔ ﻋ ٍ و ﺗ ِ ع ِ ِ ﺻﺎﻟ ِ ﻣﺎاﻋﻄﻴ ِ ۝‬

ۤ َ َ َّ
ُ َ ُ ْ َْ
ِ ‫…… اﻟ َﻤ ِ ل ا ّ ِاﺑ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟﺜ ﺛﺎ ِء‬... 46

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

28. அ

லா

ேவ! இ

லா

ேவ!

என

என

ய சி.

இத

ெபா

சிமி

வ டாேத! ந என

ெகா

ேவ

வழ

ளாேத!

. இைத ஏ ப

ேநர தி

கிய ந

ைவ க

ட,

ைமைய எ

ைன


ன டமி

னட

.

.

கி

َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َّ ّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ٰ َ ْ َ َ َّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ اِﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﺑِ ِﺎ ِ ا ۨﺳ ﺪﺛﻨﺎه و ﺑِﺮ ٍب ﻳ ِﺒﻴﺪ ذِﻛﺮه اﺑﺘﺪﻋﻨﺎه و ﻠﻴﻚ‬٢٩
ٰ َ َ َ َ َ ۤ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َّ ٰ ‫ُ َ َ ۤ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ﻣ ْﻦ‬
‫ﺎء ﻳﻘﻀﻮن ﻣﻌﻚ و ﺎن ﻟﻨﺎ ﻗﺒﻠﻚ ِ ِا ٍ ﻧ ﺎ اِﻟﻴ ِﻪ وﻧﺬرك و ا ﺎﻧﻚ ﻠﻰ‬
َ ْ َ ۤ َّ َ ٰ ۤ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ٗ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ ۤ َ ْ َ
‫ﺧﻠ ِﻘﻨﺎ اﺣﺪ ﻓﻨ ِ ﻛﻪ ِﻓﻴﻚ ﺗﺒﺎر ﺖ و ﺗﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓ ﺴﺎﻟﻚ ِا ِا اﻧﺖ‬
ْ
‫اﻏ ِ ْ ِ ْ ۝‬
29. அ

லா

மைற

ேவ! நா

ேபா

பா

காவ

அதிபதி

க ப டவ

க டைளய ட யா

பைட

எவ

ேதட எ த கட
ெபா

அவ கைள நா
மிக

உய

ைன

தவ

தவ ர

கட
.

ன பாயாக!

வா கிய ெத

ைல. ேம

உன

ந.


உன

ல ந. உன

ந.

லா

உதவ ய

ததி

ளாக நிைன க. ந பா கிய

ஆதலா

வண க தி

னட

நா

யவ

ேவ

ேவ!

, உ

நிைன

ைன வ

ைல. ந எ
ைல,

ைடயவ

களா

ேவ

ைல-

கைள

அதனா

. ேம

கிேறா எ

ைன

َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ّ ٰ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ّ ٰ َ
َ‫ﺎﻫﺎ ۤا ِْن اَ ْﺣ َﻴ ْﻴ َﺘﻬﺎ‬
‫ا ﻢ اﻧﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻔ ِ و اﻧﺖ ﺗﻮﻓﻬﺎ ﻟﻚ ﺎﺗﻬﺎ و ﻴ‬٣٠
ُ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
َّ َ َ َ
َ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ
‫ﻓﺎﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑِﻤﺎ ﻔﻆ ﺑِ ٖﻪ ِﻋﺒﺎدك اﻟﺼﺎ ِ ِ و اِن اﻣﺘﻬﺎ ﻓﺎﻏ ِ ﺎ‬
ْ ‫َو‬
‫ار َﺣ ْﻤ َﻬﺎ۝‬

30. அ

லா

மரண

அைத

ேவ!

நேய

ெச வா
வாழ

.

என

ஆ மாைவ

ஆதலா

ெச

தா

,

அத

உன

பைட தா .

வா

, மரண

ேம

ல யா கைள

அைத

பா

உன ேக.
கா

……………47

பா

காவைல

ெச

31. அ

சகி

தா

லா

ெகா

ெகா

, அைத ம

அைத

ன பாயாக! ேம

அழகா

ைமைய

ைன க

வ ைய

ெகா

ணய ப

வாயாக!

கா பாயாக!

அத

ََ ْ ْ ْ
‫ﺑِﺎ ِ ﻠ ِﻢ وا‬

ْ ْ ‫ْ ﺮ ْ ْ ﺑﺎﺗ َّ ْﻘ ٰﻮى َو َﺟ ِّﻤﻠ‬
ِ
ِ ِ ِ

ேவ!

பா

ெகா

ைன அல

அைத

ைண

மா

ேவ

ேபா
நா

லா

ேவ! நா

அறிஞ

என

உத

வாயாக! சா திைய

ணய ப

ெதாடராம

த படாம

டா . அவ கள

அரப ய க

ேபா

ேபா

.

இதய

ஆனா

கா

.

பைத

பைத

அரப

அவ கள

(அவ க
ெகா


அரப

வா க

வாயாக!

வாயாக!

பாயாக! இைறய ச ைத

அ த ேநர ைத ச தி க ேவ

ّ ّ َ َ ْ ْ ْ ّ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ِ ِ‫ا ﻢ ا ِﻋ ِ ﺑِﺎﻟ ِﻌﻠ ِﻢ و زﻳ‬٣١
ْ
‫ﺑِﺎﻟ َﻌﺎ ِﻓ َﻴ ِﺔ۝‬

ெகா

َ
َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ٌ َ َ ْ
ٰ ْ ‫از َﻣﺎﻧًﺎ ّ ﻳ ُ َّﺘ َﺒ ُ ِﻓ ْﻴ ِﻪ اﻟ ْ َﻌ ِﻠ ْ ُ َو َ ُ ْﺴ َﺘ‬
‫زﻣﺎن و ﻳﺪ ِرﻛﻮ‬
َْ
َ ْ ُ َْ ُ
َ َ ْ ‫ْ ﺑ ُ ُ ﻗُ ُ ْ ُب ا‬
‫ﺎﺟ ِﻤ َﻮ اﻟ ِﺴ َﻨ ُﺘ ْ اﻟ ِﺴ َﻨﺔ اﻟ َ ِب۝‬
ِ

32. அ

மரண

அ ேநர தி

ம யாைத

இ ம க

லாதவ கள

நா
)

ைன

ْ ْ ُ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ِ ‫ا ﻢ ﻳﺪ ِرﻛ‬٣٢
ُُ ْ َْ َ
‫ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣﻦ ا ِﻠ ِ ﻗ‬

டா .
,

கேளா

யவ

பவ

இதய

அரப ய கள

லாதவ க

ஆனா

َ َ ٌ َ َ َ َ ۤ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ ً ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
َ
ّ
ُ
َ
‫ا ﻢ ِا ِ ا ِ ﺬ ِﻋﻨﺪك ﻋﻬﺪا ﻟﻦ ِﻠﻔ ِﻨﻴ ِﻪ ﻓ ِﺎﻧﻤﺎ اﻧﺎ ﺑ ﻓﺎﻳﻤﺎ ﻣﺆ ِﻣ ٍﻦ‬٣٣
ٗ ُ ّ َ ُ ً َ ْ ُ َّ ً ٰ َ َّ ً ٰ َ ٗ َ َ ْ َ ْ َ ٗ ُ ْ َ َ ْ َ ۤ ُّ ْ َ َ ْ َ ۤ ٗ ُ ْ َ َ ْ َ ۤ ُ ْ َ ٰ
‫اذﻳﺘﻪ او ﺷﺘﻤﺘﻪ او ﺟﻠﺪ ﺗﻪ او ﻟﻌﻨﺘﻪ ﻓﺎﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻ ةوز ﻮة وﻗﺮﺑﺔ ﺗﻘ ِﺮﺑﻪ‬
َ َ ۤ َ
‫ﺑِﻬﺎ اِﻟﻴﻚ۝‬
ّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
ّ ‫اﻟﺸ َﻘﺎق َو‬
ْ‫اﻟﻨ َﻔﺎق َو ُﺳ ْ ۤﻮ ِء ا ْ َ ْﺧ َ ق َو ِﻣﻦ‬
‫ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻟ‬
ِ ِ ِ ِ ‫ص و ِﻣﻦ‬
ِ
ِ
َّ َ َ َّ
َ َ ْ ّٰ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ ّ َ
ْ
ْ‫اﻟﻨﺎر َو َﻣﺎ ﻗَ َّﺮ َب اِﻟ َ ْﻴ َﻬﺎ ِﻣﻦ‬
‫ﺎل اﻫ ِﻞ اﻟﻨﺎ ِر و ِﻣﻦ‬
ِ
ِ ‫ِ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ اﻋﻮذ ﺑِﺎ ِ ِﻣﻦ ﺣ‬

ۤ َ َ َّ
ُ َ ُ ْ َْ
ِ ‫…… اﻟ َﻤ ِ ل ا ّ ِاﺑ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟﺜ ﺛﺎ ِء‬... 48

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

ٌۢ ٰ
َ ٰ ْ َ َّ ْ َ ُ ُْ ََ َ
َ ۤ َ ّ َ ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ
َ
ْ
َ
‫ﻗﻮ ٍل اوﻋﻤ ٍﻞ و ِﻣﻦ ِ ﻣﺎ اﻧﺖ ا ِﺧﺬ ﺑِﻨﺎ ِﺻﻴ ِﺘ ٖﻪ واﻋﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦ ِ ﻣﺎ ِ ﻫﺬا‬
َ َ ْ َّ ْ َ َ ْ َ ٰ ْ ّ ّ َ َ ْ ْ َ ّ َ ْ َ ٗ َ ْ َ َ ّ َ َ ْ َ ْ
َ
‫اﻟﻴﻮ ِم و ِ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ه و ِﻣﻦ ِ ﻧﻔ ِ و ِ اﻟﺸﻴﻄ ِﻦ و ِ ِ ٖﻪ و ان ﻧﻘ ِ ف ﻠﻰ‬
َ ‫اَﻧْ ُﻔﺴ َﻨﺎ ُﺳ ْ ۤﻮ ًء اَ ْو َ ُ َّﺮ ٗهۤ اِﻟ ٰﻰ ُﻣ ْﺴﻠﻢ اَ ْواَ ْ َﺴ‬
ْ‫ﺐ َﺧ ِﻄ ْ ۤﻴ َﺌ ًﺔ اَ ْو َذﻧ ًﺒﺎ َّ ﺗ َ ْﻐ ُ ٗه َو ِﻣﻦ‬
ِ
ِ
ِ
ٍِ
َ َْ ْ
َ ‫ﺎم ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ َﻴ‬
‫ﺎﻣ ِﺔ۝‬
‫ﻘ‬
ِ ‫ِﺿﻴ ِﻖ اﻟﻤ‬
33. அ

லா

ேவ! உ

எ ெபா

ந வா

ஆதலா
ெகா
சப


தி

அைன

நா(உ

தி

ேநாைய

தைமைய

பா

நிைலைய

ேத

,

ைஷ தான

ைனயாவைத வ

கள பைத வ
ன டம நா

இட ைத வ

.

தைமைய

காவ

ேத

னட

நா

தி

கிைழ

ைண,

நா

ேம

காவ
,

ெசயைல

தைமைய வ

நா

பா

வைத

பா

காவ

ேம

ேத

, ஒ

ேத

நாள

கிேற

.

வாயாக!

,

ந அறி த

ேத

கிேற

பா

,

.

உன

லா

ஆ மாவ

). கியாம

காவ

ைம ம

காத தவேறா, பாவேமா
கிேற

,

தைமைய

, என

தாேலா,

நரக தி

அதி

மன தேன.

ச சரைவ

பா

நரக ைத

இ நாள

ெகா

ைட,

.

தாேலா

ண ைத வ

னட

னட

, ந ம

,

தைமைய

ெப

ஆதாரமாக அதைன ஆ கி வ

,

(உ

ைக

பா

கிேற

கிேற

. நா

சாதகமாக, க

அைன

காவ

நா

தாேலா,

றிதிைய ெப

க ேவ

ெசா

, சீ ேகடான

பா

நா

வா

லிைம

ய ஒ

சகதன ைத வ

ெதாட

மேத

ெதா

ெச

மாறாம

ேவ!

நரகவாசிகள

ெகா

நா

தாேலா, அதைன அவ

ைன ெந

லா

நயவ

ைம

எ த

னட

வட

இைத

தைமைய

கிேற

அவ

). எ

லி

வைத வ
ெந

கமான

……………49

ِ‫ا َ ْﳌ ْ ِ ل اﳋْﺎ ِﻣﺲ  ﻳَﻮم ْ اﻻَرﺑﻌﺎۤء‬
ََْ َ ْ ُ َ ُ َ

அளவ ற
தி

ளாள

ெபயரா

நிகர ற

கிேற

ைடேயா

மாகிய

லா

ْ َ ۤ ْ ْ ّ َ َ ْ ْ َ ْ ّ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
‫ا ﻢ ﺣ ِﺼﻦ ﻓﺮ ِ وﻳ ِ ِ ا ِ ي۝‬١
1.

லா

கா ய

ேவ! என

ெவ க

கைள எள தா

வாயாக!

தல ைத பா

கா பாயாக! ேம

என

َ َ ْ َ َ َ َ ٰ َّ َ َ َ َ ۤ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
َ‫ﻚ َوﺗ َ َﻤﺎم‬
ِ‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ﺗﻤﺎم اﻟﻮﺿﻮ ِء وﺗﻤﺎم اﻟﺼ ِة وﺗﻤﺎم ِرﺿﻮاﻧ‬٢
َ ْ
‫َﻣﻐ ِ َ ﺗِﻚ۝‬
2.

நா

லா

தி

ேவ!

ேவ

ெபா

கிேற

த ைத


.

, ெதா

ேம

னட

ைகய

நா

ரணமான
ேவ

ரண ைத

உன

கிேற

.

னட

ன ைப

,

ْ َ َّ ُ ّ ٰ َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
‫ا ﻢ اﻋ ِﻄ ِ ﻛِﺘﺎ ِ ﺑِﻴ ِﻤﻴ ِ ۝‬٣
3.

லா

ெகா

ேவ! என

பாயாக!

(ெசய

றி

) பதிேவ ைட என

வல

ைகய

ْ ‫اﻟﺴﺎد ُس ﻳ َ ْﻮ َم ا ْ َﻤ‬
ّ ‫…… اَﻟ ْ َﻤ ْ ُل‬... 50
‫ﺲ‬
ِ
ِ
ِ
ِ

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

َ َ َ َ ْ ْ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ ّ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ﻏ ِﺸ ِ ﺑِﺮﺣﻤ ِﺘﻚ وﺟ ِﻨﺒ ِ ﻋﺬاﺑﻚ۝‬٤
4.

ேம

லா

ேவ!

உன

உன

ைணயா

டைனய லி

ைன

கி

ைன கா பாயாக!

ெகா

வாயாக!

َ ْ َ ْ ْ ُّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ّ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ُ
‫ا ﻢ ﺛ ِﺒﺖ ﻗﺪ ﻳﻮم ﺗ ِﺰل ِﻓﻴ ِﻪ ا ﻗﺪام۝‬٥
5.

லா

ேவ!

நிைல தி

பாத

நாள

என

,

பாத

கைள

ெச வாயாக!

ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
َ
‫ا ﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻔ ِ ِ ۝‬٦
6.

லா

ேவ! வ ேமாசன

ெப

ேவா

கைள ஆ

வாயாக!

َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ‫ﻚ َواَ ْﺳﺒ ْﻎ َ ﻠ َ ْﻴ َﻨﺎ ِﻣﻦ‬
‫ا ﻢ اﻓﺘ اﻗﻔﺎل ﻗ ﺑِﻨﺎ ﺑِ ِﺬﻛ ِﺮك و اﺗ ِﻤﻢ ﻠﻴﻨﺎ ﻧِﻌﻤﺘ‬٧
ِ
ْ
َّ َ َ ‫َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ﻣ ْﻦ‬
‫اﻟﺼﺎ ِ ِ َ ۝‬
‫ﻓﻀﻠِﻚ واﺟﻌﻠﻨﺎ ِ ِﻋﺒﺎدِك‬
7.

லா

ேவ! உன

திற பாயாக! உன
உன

ைள

ல யா கள

தி ைர

ெகா

ெகாைடைய எ

கைள ஆ

ரணமா

வாயாக!

வாயாக!

கள

ைட

தி ெச வாயாக!
ேம

உன

ْ ْ َّ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ۤ ْ ٰ َّ ُ ّ ٰ َ
َ
‫ا ﻢ اﺗِ ِ اﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﺆ ِ ِﻋﺒﺎدك اﻟﺼﺎ ِ ۝‬٨
8.


லா

ேவ!

வழ

உன

வாயாக!

ல யா க

வழ

சிற தைத

َ َّ ً ْ ُ ْ ْ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
ُ
ْ
ً
‫ا ﻢ اﺣ ِﻴ ِ ﻣﺴﻠِﻤﺎ وا ِﻣﺘ ِ ﻣﺴﻠِﻤﺎ۝‬٩
9.

லா

ேவ! எ

லிமாக மரண

ைன

லிமாக வாழ
ெச வாயாக!

ெச வாயாக! ேம

ைன

‫‪……………51‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ َ ّ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ ُ ُّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ‬
‫َ‬
‫‪١٠‬ا ﻢ ﻋ ِﺬ ِب ا‬
‫ة و اﻟ ِﻖ ِ ﻗ ﺑِ ِ ا ﻋﺐ وﺧﺎﻟِﻒ ﺑ ﻠِﻤ ِﺘ‬
‫َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ٰ ّ ُ َّ َ ّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ‬
‫ﻠﻴ ِ ِرﺟﺰك وﻋﺬاﺑﻚ ا ﻢ ﻋ ِﺬ ِب ا‬
‫ة اﻫﻞ ا ِ ﺘ ِ‬
‫ﺎب واﻟﻤ ِ‬
‫َّ ﻳْ َﻦ َ ْ َ ُ ْ َ ٰ َ َ َ ُ َ ّ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُّ ْ َ َﻋ ْﻦ َ ْ َ‬
‫ﻚ َو ﻳ َ َﺘ َﻌ ُّﺪ ْونَ‬
‫اﻟ ِﺬ ﺤﺪون اﻳﺎﺗِﻚ و ﻳﻜ ِﺬﺑﻮن رﺳﻠﻚ و ﻳﺼﺪون ﺳ ِﺒﻴﻠِ‬
‫ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ٰ ً ٰ َ َ َ ۤ ٰ َ َّ ۤ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ْ ُ‬
‫ﺣﺪودك و ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻌﻚ ِا اﺧﺮ ِا ِا اﻧﺖ ﺗﺒﺎر ﺖ وﺗﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻘﻮل‬

‫ْ َ َْ ْ‬
‫ِ و اﻧ ِﺰل‬
‫ﻛِ ْ َ‬

‫ٰ ّ ُ ْ َ ُ ُ ًّ‬
‫اﻟﻈﻠِﻤﻮن ا‬
‫‪அவ கள‬‬
‫‪உம‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪, உன‬‬

‫‪ட‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ைன‬‬
‫‪.‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪த‬‬

‫‪ஏ ப‬‬

‫‪அவ க‬‬

‫‪, ேவத‬‬

‫‪வழிய லி‬‬

‫‪,‬‬

‫‪உன‬‬

‫‪மறியவ கைள‬‬

‫‪பாயாக! உ‬‬

‫‪த‬‬

‫‪பவ கைள‬‬

‫‪நிராக‬‬

‫‪,‬‬

‫‪பவ கைள‬‬

‫‪வர ைப‬‬
‫‪இ‬‬

‫‪வைத வ‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪அ ச ைத‬‬
‫‪த‬‬

‫‪உன‬‬

‫‪ேவ‬‬

‫‪பைறசா‬‬

‫‪யவ‬‬

‫‪கள‬‬

‫‪,‬‬

‫‪கைள‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪நிராக‬‬
‫‪,‬‬

‫‪10. அ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪ள‬‬

‫‪ேவதைனைய‬‬

‫‪நிராக‬‬

‫‪கைள அைழ பவ கைள‬‬

‫‪ைல. ந மி க பா கியமி கவ‬‬
‫‪ந மிக உய‬‬

‫‪நிராக‬‬

‫‪டைனைய‬‬

‫‪இைணைவ பவ கைள‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪தவ‬‬

‫‪பவ கைள‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪ைடயவ கைள‬‬

‫‪,‬‬

‫‪ப றைர‬‬

‫!‪பாயாக‬‬
‫‪ேம‬‬

‫!‪வாயாக‬‬
‫‪உன‬‬

‫َ ْ‬
‫ً‬
‫ِﺒ ا۝‬

‫‪வசன‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪ேவத‬‬

‫‪த கைள‬‬

‫‪பவ கைள‬‬

‫‪த‬‬

‫‪ெபா யான கட‬‬

‫‪தவ ர வண க தி‬‬

‫‪அ கிரம கார க‬‬

‫‪ேம‬‬

‫ْ َ َ ُْ ْ ٰ َ ُْ ْ ْ َ َ ْ‬
‫َ ٰ ّ ُ َّ ْ ْ ْ َ ْ ُ ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ﺎت‬
‫‪١١‬ا ﻢ اﻏ ِ ِ و ﻟِﻠﻤﺆ ِ ِﻨ و اﻟﻤﺆ ِ ﻨ ِ‬
‫ﺖ و اﻟﻤﺴﻠِ ِﻤ واﻟﻤﺴﻠِﻤ ِ‬
‫ََْ ْ ُْ َ َْ ْ َ َ‬
‫اﺟ َﻌ ْﻞ ْ ﻗُ ُ ْ ﺑ ُ ا ْ ﻳْ َﻤﺎنَ‬
‫ات ﺑ َ ْﻴﻨ ْ َواَﻟ ِّ ْﻒ ﺑ َ ْ َ ﻗُ ُ ْ ﺑ ْ َو ْ‬
‫واﺻ ِ و اﺻ ِ ذ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ ِ ِ‬
‫ِ‬
‫َ ْ ْ َ َ َ َ ّ ْ ُ ْ َ ٰ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َّ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َّ ْ ۤ َ ْ َ ْ َ‬
‫وا ِ ﻜﻤﺔ و ﺛ ِﺒﺘ ﻠﻰ ِﻣﻠ ِﺔ رﺳﻮﻟِﻚ واو ِزﻋ ان ﺸﻜﺮواﻧِﻌﻤﺘﻚ اﻟ ِ اﻧﻌﻤﺖ‬
‫َ َ ْ ْ َ َ ْ ُّ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ‬
‫ﺎﻫ ْﺪ ﺗ َّ ُ ْ َ ﻠ َ ْﻴ ِﻪ َواﻧْ ُ ْ ُ ْ َ ﻠ ٰﻰ َﻋ ُﺪ ّو َك َو َﻋ ُﺪ ّو ِ ْ‬
‫ﻠﻴ ِ و ان ﻳﻮﻓﻮا ﺑِﻌﻬ ِﺪك اﻟ ِﺬي‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ُّ‬
‫ٰ َ ْ َ ّ ُ ْ َ َ َ َ ۤ ٰ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ۤ َّ َ‬
‫اﻟﺬﻧ ُ ْﻮبَ‬
‫ﻚ ﺗ َ ْﻐ ِ ُ‬
‫ِا ا ِﻖ ﺳ ﺎﻧﻚ ِا ﻏ ك اﻏ ِ ِ ذﻧ ِ واﺻ ِ ْ ِ ﻋﻤ ِ اِﻧ‬

ْ ‫اﻟﺴﺎد ُس ﻳ َ ْﻮ َم ا ْ َﻤ‬
ّ ‫…… اَﻟ ْ َﻤ ْ ُل‬... 52
‫ﺲ‬
ِ
ِ
ِ
ِ

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

ْ ُ َّ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ۤ َ َ ْ َ
ُ ‫اﻏ ْ ﻳَﺎ ﺗ َ َّﻮ‬
ُ‫ﺎر ْﺣ ٰﻤﻦ‬
َ َ ‫اب ﺗ ُ ْﺐ َ َ َّ ﻳ‬
ِ ِ ‫ﻟِﻤﻦ ﺸﺎء واﻧﺖ اﻟﻐﻔﻮر ا ِﺣ ﻳﺎ ﻏﻔﺎر‬
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ۤ ْ ْ ْ َ ّ َ َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ّ َ ُ ْ ُّ ُ َ َ ْ ْ َ ْ
‫ارﺣﻤ ِ ﻳﺎﻋﻔﻮاﻋﻒ ﻋ ِ ﻳﺎرءوف ارءف ِ ﻳﺎر ِب او ِزﻋ ِ ان اﺷﻜﺮ ﻧِﻌﻤﺘﻚ‬
َ ُ َ ْ َ ّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ّ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ۤ ْ َّ
ّ‫ﺎرب‬
َ َ ‫ﻚ ِﻣ َﻦ ا ْ َ ْ ُ ّ ﻳ‬
‫اﻟ ِ اﻧﻌﻤﺖ وﻃ ِﻮﻗ ِ ﺣﺴﻦ ِﻋﺒﺎدﺗِﻚ ﻳﺎر ِب اﺳﺎﻟ‬
ِٖ ِ
ِ
َّ ً ْ َ ْ ْ ْ َّ ْ َ ْ ْ َ ْ
َ َّ ‫َّ ّ َ َ َﻣ ْﻦ ﺗَﻖ‬
‫ﺎت ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِ ٍﺬ‬
‫و‬
‫ﺎت‬
‫ﺌ‬
‫ﻴ‬
‫اﻟﺴ‬
‫ﻗ‬
‫و‬
ِ
ِ
ِ ‫اﻟﺴ ِّﻴﺌ‬
ِ
ِ ِ ِ ‫اﻓﺘ ِ ِ ٍ واﺧ‬
ِ
ِ
ُْ َْْ َُ َ ٰ َ ٗ َ َ ْ َ ْ ََ
ْ
َ
ُ
‫ﻓﻘﺪرﺣﻤﺘﻪ و ذﻟِﻚ ﻫﻮاﻟﻔﻮزﻟﻌ ِﻈ ۝‬
11. அ

லா

ேவ!

கைள

ெப

, ெப

கைள

கிைன பாயாக!

ெச

வாயாக! ேம

அவ கள ட
அவ க

. ந ம

வாயாக!

எ பாயாக!
ெபா

ேவ

! உ

ெகாைடக

ர ேப!

.

என

வாயாக! ேம

வாயாக!

ைன

ைறய

ைமயான
ர ேப!

என

நிைறேவ ற

ைமயான அ

லா

பைகவ க

ைடேயா

ைண

எதிராக

ேவ!

யவ

என

நா யவ கள

ேவ

கா ய

. ம

என

கைள

பாவ

கைள

ன பவேன!

வாயாக!

பாைவ
ப ைழ

பாயாக! இர கமி கவேன! எ
ர ேப!

றிபாரா ட

வழிபட என

அைன ைத

என

அள

ெச வாயாக!

ஏ பவேன!

ப ைழகைள ெபா

,

அவ கைள

தவ ர வண க தி

பாைவ

கைள

அவ கைள

அவ கள

, நிகர ற அ

,

ஈமாைன

ேந வழிய

ன பாயாக! ேம

இதய

கள

றிபாரா ட

கைள

வாயாக! அவ கள

அவ க

றிதிைய

நி சயமாக

ைன

ன பாள

கா

அைன

அவ கள

அள பாயாக! உ

ைணமி கவேன!

ைன சிற பான

ெதாட

ன பாயாக!

இர க

கிேற

வா

கைள ம

பவேன! என

என

உன

ன பவ

ைன

கிய

பாவ

வா

ைல. எ

உன

அவ கைள

ைமயானவ

சீ

ேம

அவ கள

ெவ றிைய

மிக

வாயாக!

ெச வாயாக!

ெகாைடக

ைகயாள களான

லி களான அைன

,

வாயாக!

டா

நிைல தி

ந ப

,

ன பாயாக! அவ கைள சீ ப

ஞான ைத

ைன

கைள

ைமைய

ேட

வாயாக!

ச திைய ெகா

வா ைவ

லைத ெகா

ெச

என

னட

லைத

வழ

ேம

பாயாக!
ெகா

நா

பாயாக! தைமைய

……………53

பா

ைன

கா பாயாக! அ த

கா தாேயா, நி சயமாக

ேம

ேவ மிக

அவ க

நாள

யாைர ந

மக தான ெவ றி.

தைமைய

டா .

َ َ ٗ ُّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ٗ ُّ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ٗ ُّ ُ ُ ْ ُّ َ َ َ ٗ ُّ ُ ُ ْ ْ َ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ﻟﻚ ا ﻤﺪ وﻟﻚ اﻟﺸﻜﺮ و ﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ وﻟﻚ ا ﻠﻖ ﺑِﻴ ِﺪك‬١٢
َ ُ ْ ُ َ َ ٗ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ٗ ُّ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ٗ ُّ ُ ُ ْ َ ْ
ّ َّ ‫ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟ‬
‫اﺳﺎﻟﻚ‬
‫واِﻟﻴﻚ ﻳﺮ ِﺟ ا‬
‫ا‬
ِ‫واﻋﻮذﺑ‬
ِ
َ‫ُ ّ ۝ ْﺴﻢ ا ٰ ّ اﻟَّﺬ ْي َ ۤ ِا ٰ َ َﻏ ْ ُ ه اَ ٰ ّ ُ َّﻢ اَ ْذﻫ ْﺐ َﻋ ّ اﻟ ْ َ َّ َوا ْ ُ ْﺰ َن اَ ٰ ّ ُ ّﻢ‬
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِٖ
َ َ ُ ْ َ َْ َ َْ
ُ ََْ ْ
‫ِ ﻤ ِﺪك اﻧ ﻓﺖ وﺑِﺬﻧ ِ اﻋ ﻓﺖ۝‬
12. அ

லா

ேவ! அைன

உன ேக. அைன

உன ேக. ஆ சி அதிகார

அைன

ெச

ைமகைள

உன
ேம

கி

பா

கிேற

நடமா

.அைன

. அைன

அைன

ேத

கட

.

கைள

தைமகைள

ைல.

கிேற

லா

. ேம

தி

கா ய

லா

ேவ!

என

பாவ

வாயாக!

உன ேக.

ெபயரா

னட

என

உன

.

அைன
நா

னட

றிபாரா

ைம

ன டேம

தி

ேவ

நா

கிேற

பா

அவைன

அைன

கைள ஒ

தவ ர

காவ
ேவ

கவைலகைள

கைழ

ெகா

ெகா

கிேற

.

ேட

,

நா

.

َ ْ ۤ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٰ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ٰ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٰ َ ْ ٰ َّ ُ ّ ٰ َ
‫اﻫ و ِا ﻖ وﻳﻌﻘﻮب و ِا ِﺟ ﰱِﻴﻞ و ِﻣﻴ ﺎﰱِﻴﻞ‬
ِ ‫ا ﻢ ِا ﻟ ِ و ِا اِﺑﺮ‬١٣
َ َُ َْ َ ْ َ ْ َ
َ ‫ﻚ اَ ْن َ ْﺴ َ ْﻴ‬
ُ َ ‫ﺐ َد ْﻋ َﻮ ْ ﻓَﺎَﻧ‬
ْ ّ ‫ﺎﻣ ْﻀ َﻄ ٌّﺮ َّوﺗ َ ْﻌ ِﺼ َﻤ ِ ْ ْ دِﻳْ ِ ْ ﻓ َ ِﺎ‬
‫و ِا ا ِﻓﻴﻞ اﺳﺎﻟ‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ َ َ ْ َ ْ ّ َ َ ْ َ َّ ٌ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ً َ ْ َ
َ
ٌ
ُ
ْ
َ
ْ
‫ﻜﻦ۝‬
ِ ‫ﻣﺒﺘ وﺗﻨﺎﻟ ِ ﺑِﺮﺣﻤ ِﺘﻚ ﻓ ِﺎ ِ ﻣﺬﻧِﺐ وﺗﻨ ِ ﻋ ِ اﻟﻔﻘﺮﻓ ِﺎ ِ ﻣﺘﻤﺴ‬
13. அ

யா

லா

ேவ!

இைறவேன!
ப ரா

என

இைறவேன!
நா

தைனைய ஏ

ேசாதைனய

இைறவேன!

மிக

இ ராஹ ,

ஹா

அைமதிய றவனாக

கிேற

ஜி ர'ஈ

ெகா
ேட

,

ள உ

. என

மகா'ஈ
னட

தன

நா

ேவ

ராஃபலி
.

கிேற

என

. நா

ைன கா பாயாக! நா

ْ ‫اﻟﺴﺎد ُس ﻳ َ ْﻮ َم ا ْ َﻤ‬
ّ ‫…… اَﻟ ْ َﻤ ْ ُل‬... 54
‫ﺲ‬
ِ
ِ
ِ
ِ

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

பாவ தி

ஏ ைமயானவ

. என

ேட

. எ

ஏ ைமைய அக

ைண கா

வாயாக! நா

வாயாக!

َ َ ُّ َ ًّ َ َ ْ َ َ ۤ َّ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ۤ َّ ّ َ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ِ ِﻖ اﻟﺴﺎﰱِﻠِ ﻠﻴﻚ ﻓ ِﺎن ﻟ ِﻠﺴﺎﰱِ ِﻞ ﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎ اﻳﻤﺎ ﻋﺒ ٍﺪ‬١٤
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ّ َ ْ ْ َ ‫َ ْ َ َ ّﻣ ْﻦ‬
ْ ‫ﺖ ُد َ ﺎ ۤ َء ُ اَ ْن ﺗ ُ ْ َﻛ َﻨﺎ‬
‫اواﻣ ٍﺔ ِ اﻫ ِﻞ اﻟ ِ واﻟ ِﺮ ﺗﻘﺒﻠﺖ دﻋﻮﺗ واﺳ ﺒ‬
ِ
ِ
َ َ ُْ َْ َ
َ
َ‫ﻚ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َواَ ْن ﺗ ُ ْ َﻛ ُ ْ ْ َﺻ ْﺎﻟ ِ َ َﻣﺎ ﻧ َ ْﺪ ُﻋ ْﻮ َك ِﻓ ْﻴ ِﻪ َواَ ْن ﺗ ُ َﻌﺎ ِﻓ َﻴ َﻨﺎ و‬
‫ﻧ‬
‫ﻮ‬
‫ﻋ‬
‫ﺪ‬
‫ﻳ‬
‫ﺎ‬
‫ﻣ‬
‫ﻟ‬
‫ﺎ‬
‫ﺻ‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ ۤ َ َّ َ ٰ ۤ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ
‫اِﻳﺎ و ان ﺗﻘﺒﻞ ِ ﻨﺎ و ِ ﻨ و ان ﺎوز ﻋﻨﺎ و ﻋﻨ ﻓ ِﺎﻧﻨﺎ ا ﻨﺎ ﺑِﻤﺎ اﻧﺰﻟﺖ‬
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َّ َ
َ
ْ
‫ﺎﻫ ِﺪﻳﻦ۝‬
ِ ‫واﺗﺒﻌﻨﺎ ا ﺳﻮل ﻓﺎ ﺘﺒﻨﺎ اﻟﺸ‬
14. அ

ெப

லா

ேவ! உ

னட

நா

. இ த ம

தா

தைனகள
ப ரா

அவ க

அவ கள டமி
அவ கள

நா

ேவ

கிேற

ண ேலா அ

அ ைமேயா,

உடன யாக அ
ப ரா

கீ க

எதாவ

தைனகள

ப றிேனா , ஆதலா

கடலிேலா, உன

ப ரா

,உ

வாயாக!

(ப

லா
ைர

ேவ!

ேடா

சா சி பக பவ கள

ஹ ம

அ ைமேயா,

ேச

பாயாக!

ேம

கைள

‫ﷺ‬

பா கியமி க

அவ

னட

அவ கள

ெச

கள டமி

,

ப ைழகைள

,

ள யவ றி

உன

ேச

தைர

பாயாக!

َ َّ َ ُ ْ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ اﻋ ِﻂ ﻤﺪ‬١٥
ْ َّ َ ُ ْ َ ٗ َ َ َ َ
ِ‫درﺟﺘﻪ و ِ اﻟﻤﻘﺮﺑ‬

பதவ )

தைனைய

பாயாக! நி சயமாக ந அ

ெகா

உ ைம

தைனைய

ْ ‫ۨ ا ْل َوﺳ ْﻴﻠ َ َﺔ َو‬
َ ْ َ ‫اﺟ َﻌ ْﻞ ﻟْ ُﻤ ْﺼ َﻄ َﻔ ْ َ َ َ َّﺒ َﺘ ٗﻪ َو ا ْ َ ْ ﻠ‬
ِ
ِ
ِ
ٗ ْ
‫َ ذِﻛ َﺮه۝‬
15. அ

ப ரா

ெகா

ெச

அள பாயாக!

ெகா

னட

பாயாக! ேம

அவ கைள

ெபா
ைக

தா

ேச

சா திைய

ந ப

ெச தி

கைள

உ ைமைய

இர ேபா க

எவராவ

ப ைழகைள

.

இர ேபா கள

-வஸிலா
வழ

ைவ

வாயாக!

……………55

ேத

ெத

தவ கள

வாயாக!

அவ கள

அவ கைள மி க அ

ப நிைலைய
உன

உய

ெந

யவராக ஆ

ப நிைலய

கமானவ கள

அவ கள

வாயாக!

ளவ கள

நிைனைவ

அள பாயாக!

َ َ ْ َّ ‫ٰ ّ ُ َّ ْ ْ ﻣ ْﻦ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ﻣ ْﻦ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ ﻣ ْﻦ‬
َ‫ﻚ و‬
‫ﻢ اﻫ ِﺪ ِ ِ ِﻋﻨ ِﺪك و ا ِﻓﺾ ِ ﻓﻀ ِﻠﻚ و اﺳ ِﺒﻎ ِ رﺣﻤ ِﺘ‬
َ َ َ َ ‫َ َ َّ ﻣﻦ‬
‫ِ ﺑﺮ ﺎﺗِﻚ۝‬
16. அ

இற

லா

கி

ேவ! உ

ன டமி

ைப

ரனமா

என

வாயாக!

வாயாக!

ேம

வாயாக!

ேந வழிைய வழ

‫ا‬١٦
ْ َْ
‫اﻧ ِﺰل‬

வாயாக! எ

உன

உன

َ

ைணைய

ெகாைடகைள

َّ ُ َّ َّ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
ُ
‫ا ﻢ اﻏ ِ ِ وارﺣﻤ ِ وﺗﺐ اِﻧﻚ اﻧﺖ اﻟﺘﻮاب ا ِﺣ ۝‬١٧
17. அ

லா

ஏ பவ

ேவ! எ
பாைவ

. க

ைன ம

ைணயாள

.

ன பாயாக! எ
ெகா

வாயாக!

ைண கா

நி சயமாக

நேய

வாயாக!

பாைவ

ََْ َ َ َ ُ َ
‫ِ و ﻨﺎ ﺔ اﻫ ِﻞ‬
ْ َ
َْ َ ُ َ
‫ّ ﻏ َﺒ ِﺔ َوﺗ َﻌ ّﺒﺪ اﻫ ِﻞ‬

ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ٰ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ﺗﻮ ِﻓﻴﻖ اﻫ ِﻞ ا ﺪى وا ل اﻫ ِﻞ اﻟﻴ ِﻘ‬١٨
َْ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َّ
َْ َ
‫اﻟ ّﺘ ْﻮﺑ َ ِﺔ َوﻋ ْﺰ َم اﻫ ِﻞ اﻟﺼ ِ و ِﺟﺪاﻫ ِﻞ ا ﺸﻴ ِﺔ وﻃﻠﺐ اﻫ ِﻞ ا‬
َ َ ْ َ ّٰ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
‫اﻟﻮر ِع و ِﻋﺮﻓﺎن اﻫ ِﻞ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺎك۝‬

18. அ

ேந வழி

லா

ேவ!

ெசயலா றைல

ெசய

கைள

ேந ைமைய

பவ க

ேபரா வ ைத
அறி

ைடய க

னட

நா

,
, தி

,

தியான

ந ப

ைக

ேத யவ க

ய சிைய

, உன

ைமயாள க

பயப தி

ேபா
ேவ

ேபா

தி ம

, ெபா
ேபா

ெப றவ க

அறி

கிேற

ேபா

ைடயவ க

ைமைய

.

அம

கைள

ைடயவ க

ேபா

மனஉ

ேபா

திைய

ெச ய
ேபா

ைமைய

பவ கைள

, உன

ேபா

வழிபா ைட

ைன ச தி

,

,

வைர

‫اﻟﺴﺎد ُس ﻳ َ ْﻮ َم ا ْ َﻤ ْ‬
‫‪ ……... 56‬اَﻟ ْ َﻤ ْ ُل ّ‬
‫ﺲ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
‫ِ‬

‫َ ٰ ّ ُ ّ ّ ْ ۤ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ً َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ً‬
‫ﺎﺻﻴﻚ ﺣﺘﻰ اﻋﻤﻞ ﺑِﻄﺎﻋ ِﺘﻚ ﻋﻤ‬
‫‪١٩‬ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ﺎﻓﺔ ﺠﺮ ِ ﻋﻦ ﻣﻌ ِ‬
‫َ َ ُّ‬
‫َ َ َ َ ّ ُ َ ِ َ َ َّ ْ َ َ ْ ً ّ ْ َ َ َ ّ ُ ْ َ َ َ‬
‫ا ْﺳ ِ ﻖ ﺑِﻪ ِرﺿﺎك و ﺣﺘﻰ اﻧﺎ ﻚ ﺑِﺎﺗﻮﺑ ِﺔ ﺧﻮﻓﺎ ِ ﻨﻚ و ﺣﺘﻰ اﺧﻠِﺺ ﻟﻚ‬
‫َّ ْ َ َ َ َ ً ّ ْ َ َ َ ّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ّ َ َ ُ ْ َ َﻇ ّﻦ َ‬
‫اﻟﻨ ِﺼ ﺔ ﺣﻴﺎء ِ ﻨﻚ و ﺣﺘﻰ اﺗﻮ ﻞ ﻠﻴﻚ ِ ا ﻣﻮ ِر ِﻠﻬﺎ وﺣﺴﻦ ﺑِﻚ‬
‫ُّ‬
‫ُ َْ َ َ‬
‫اﻟﻨ ْﻮر اَ ٰ ّ ُ َّﻢ َ ﺗ ُ ْﻬﻠِ ْ َﻨﺎ ُ َﺎ ۤ َء ًة َّو َ ﺗ َ ْﺎ ُﺧ ْﺬﻧَﺎ ﺑ َ ْﻐ َﺘ ًﺔ َّو َ ﺗ ُ ْﻐ ِﻔﻠ ْ َﻨﺎ َﻋﻦْ‬
‫ﻖ‬
‫ﻟ‬
‫ﺎ‬
‫ﺧ‬
‫ﺳ ﺎن‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َﺣ ّﻖ َّ َ َ َّ‬
‫ٍ و و ِﺻﻴ ٍﺔ۝‬
‫‪கிேற‬‬
‫‪க‬‬

‫‪த‬‬

‫‪ய‬‬
‫‪.‬‬

‫‪த‬‬

‫‪ேவ‬‬
‫‪தர‬‬

‫‪பாவம‬‬

‫‪ெச‬‬

‫‪ைப‬‬

‫‪தி‬‬

‫‪தமானவ‬‬

‫‪ல‬‬

‫‪வ டாேத! எதி பாரா‬‬
‫‪க‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪ஈ‬‬

‫‪ந ப‬‬

‫‪ப‬‬

‫‪த ைத‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪தி‬‬

‫‪எதி பா‬‬

‫‪பதிலி‬‬

‫‪ெப‬‬

‫‪பா ைட ப‬‬

‫‪ைகைய‬‬
‫‪.‬‬

‫‪ைன அ‬‬

‫‪ய‬‬

‫‪ன‬‬

‫‪அ ச ைத‬‬
‫‪எ‬‬

‫‪ைடய‬‬

‫‪என‬‬

‫‪கள‬‬

‫‪ந‬‬

‫‪ெகா‬‬

‫‪ப யாம‬‬

‫‪ெபா‬‬

‫‪தி‬‬

‫‪ப தைல‬‬
‫‪உன‬‬

‫‪வ ஷய‬‬

‫‪உன‬‬

‫‪. ஒள ைய பைட தவ‬‬
‫‪கைள அழி‬‬

‫‪அஜா கிரைதயாக‬‬

‫‪கைள‬‬

‫‪உ‬‬

‫ீ‪க‬‬

‫‪உன‬‬
‫ீ‪க‬‬

‫‪உன‬‬
‫‪உன‬‬

‫‪அ ச தா‬‬

‫‪ெவ க தா‬‬

‫‪அைன‬‬

‫‪அைன‬‬

‫‪வ டாேத! எ த உ ைமயாக‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪உ‬‬
‫‪இ‬‬

‫‪னட‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪ன டமி‬‬
‫‪கிேற‬‬

‫‪. உ‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ேவ‬‬

‫‪ேம‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪ஆைகயா‬‬

‫‪கைள‬‬

‫‪.‬‬

‫‪உன‬‬

‫‪.‬‬

‫‪19. அ‬‬

‫‪ெசய‬‬
‫‪ேம‬‬

‫‪த‬‬

‫‪ெபற‬‬
‫‪ப‬‬

‫‪ைவ க‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪னட‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪ேவ! எதி பாரா வ தமாக எ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪உபேதசமாக‬‬

‫‪ல‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪ெச‬‬

‫‪கைள பண யா ற‬‬

‫‪, அதி‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪வ தமாக எ‬‬

‫‪வ டாேத!அ‬‬

‫‪வ‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ٰ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ٰ ّ ُ َّ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ ٰ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ۤ‬
‫‪٢٠‬ا ﻢ ا ِﺲ وﺣﺸ ِ ِ ﻗ ِ ي ا ﻢ ارﺣﻤ ِ ﺑِﺎﻟﻘﺮا ِن اﻟﻌ ِﻈ ِ واﺟﻌ ِ‬
‫َ ً َّ ُ ْ ً َّ ُ ً َّ َ ْ َ ً َ ٰ ّ ُ َّ َ ّ ْ ْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ّ‬
‫ْ ُ‬
‫ْ‬
‫اِﻣﺎﻣﺎ وﻧﻮرا وﻫﺪي ورﺣﻤﺔ ا ﻢ ذ ِﺮ ِ ِ ﻨﻪ ﻣﺎ ِﺴﻴﺖ و ﻠِﻤ ِ ِ ﻨﻪ‬
‫َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ٗ ۤ ٰ َ ۤ َ َّ ْ َ ٰ َ ۤ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َّ ً َّ َ َّ‬
‫ﻣﺎﺟ ِﻬﻠﺖ وارزﻗ ِ ﺗِ وﺗﻪ اﻧﺎء اﻟﻠﻴ ِﻞ واﻧﺎء اﻟﻨﻬﺎ ِر واﺟﻌ ِ ﺔ ﻳﺎرب‬
‫ْ َ ْ‬
‫اﻟ ٰﻌﻠ ِﻤ َ ۝‬

……………57

20. என

லா

ேவ!

ைண

ண யமி க

யாக

அதிலி

அறியாதவ ைற

அதைன

வாயாக! ேம

ேந வழிகா

தன ைமைய

ஓத

ச ேதாஷமாக

தி

மற தவ ைற
என

ெகா

ெச வாயாக!

ர ேப!

அதைன

ெகா

இமாமாக

ளாக

நிைன

வாயாக! அகில

ஆைன

இதைன என

மா றி

பாயாக!
என

அைன ைத

ப ப

, ஒள யாக
வாயாக!

,

நா

வாயாக!

பகலி

வாயாக!

, இரவ

நா

ேப வதாக

தி வள

َ َ َ ‫ٰ ّ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ﺑْ ُﻦ َ ْ َ َ ﺑْ ُﻦ‬
ُ َّ ‫ﻚ ﻧَﺎﺻ َﻴ ْ ﺑ َﻴﺪ َك اَﺗ َ َﻘﻠ‬
ْ ‫ﺐ‬
‫ا ﻢ اﻧﺎ ﻋﺒﺪك وا ﻋﺒ ِﺪك وا اﻣ ِﺘ‬٢١
ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ‫َ ْ َ َ َ ُ َ ّ ُ َ ۤ َ َ ُ ْ ﻣ ُﻦ‬
‫ﻗﺒﻀ ِﺘﻚ واﺻ ِﺪق ﺑِ ِﻠﻘﺎﰱِﻚ و او ِ ﺑِﻮﻋ ِﺪك ا ﺗ ِ ﻓﻌﺼﻴﺖ وﻧﻬﻴﺘ ِ ﻓﺎﺗﻴﺖ‬
ۤ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ۤ َّ َ ٰ ۤ َ َّ َ َ ۤ َ ْ ُ َ َ َ ٰ
ِ ِ ‫ﻫﺬاﻣ ﺎن اﻟﻌﺎﰱِ ِﺬﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻟﻨﺎ ِر ِا ِا اﻧﺖ ﺳ ﺎﻧﻚ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔ ِ ﻓﺎﻏ‬
َ ْ َ ۤ َّ َ ْ ُ ُّ ُ ْ َ َ ٗ َّ
‫اِﻧﻪ ﻳﻐ ِ اﻟﺬﻧﻮب ِا اﻧﺖ۝‬
21. அ

லா

ைக ப

ேவ!

நா

ய ேல

உன

ச தி ைப நா
ந என

ெப

உன
ேள

.

ைன

ன பாயாக! நி சயமாக உ

தவ ர

தமானவ

. எ

நா

.

ய ேல

பா

காவ

யவ

அ கிரம

ைன

அ ைமய

நா

எ ெபா

நடமா

கி

ேற

நா

மா

றிதிைய திடமாக ந

அைத

ன டமி

மக

அத

என

வண க தி

உன

வா

டா . என

. உன

ைன

ப லி

தா .

உன

ெந

அ ைமய

கிேற

க டைளய

அ ைம.

தவ ர ம

நா

ேதட
ேவ

ன பவ

உன

.

உன

கிேற

ெச ேத

ெச ேத

மக

ேவ

ேட
ேவ

.

. ந

நரக

இட .

ைல.

. எ

.

ைன

ைல.

َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٰ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ُ ‫ﺖ اﻟ ْ ُﻤ ْﺴ َﺘ َﻌ‬
َ‫ﺎن و‬
‫ا ﻢ ﻟﻚ ا ﻤﺪ واِﻟﻴﻚ اﻟﻤﺸﺘ و ﺑِﻚ اﻟﻤﺴﺘﻐﺎث واﻧ‬٢٢
ّ ٰ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ
‫ﺣﻮل و ﻗﻮة ِا ﺑِﺎ ِ ۝‬

ْ ‫اﻟﺴﺎد ُس ﻳ َ ْﻮ َم ا ْ َﻤ‬
ّ ‫…… اَﻟ ْ َﻤ ْ ُل‬... 58
‫ﺲ‬
ِ
ِ
ِ
ِ

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ‫َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ َ ﻣ ْﻦ َ َ َ َ ُ َ َ َ ﻣ ْﻦ‬
‫ِﻄﻚ وﺑِﻤﻌﺎ ﻓﺎﺗِﻚ ِ ﻋﻘﻮﺑ ِﺘﻚ واﻋﻮذﺑِﻚ ِ ﻨﻚ‬
ِ ‫ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِ ِﺮﺿﺎك‬
َّ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ ّ ٰ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ۤ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ً ۤ َ َ
ْ ُ ‫َ ۤا‬
ْ
‫ﻧ‬
‫ﺖ‬
‫ﻴ‬
‫ﻨ‬
‫ﺛ‬
‫ا‬
‫ﺎ‬
‫ﻤ‬
‫ﻛ‬
‫ﺖ‬
‫ﻧ‬
‫ا‬
‫ﻚ‬
‫ﻴ‬
‫ﻠ‬
‫ء‬
‫ﺎ‬
‫ﻨ‬
‫ﺛ‬
‫ﺣ‬
‫ﻔﺴﻚ ا ّﻢ اِﻧﺎ ﻧﻌﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ان ﻧ ِﺰل‬
ِ
ِ
َّ ْ َ ۤ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ
‫او ﻧ ِﺰل اوﻧ ِﻀﻞ اوﻧﻈﻠِﻢ اوﻳﻈﻠﻢ ﻠﻴﻨﺎ او ﻬﻞ او ﻬﻞ ﻠﻴﻨﺎ او ا ِﺿﻞ‬
ْ َ َ ْ َ َ ُ ٰ ٰ َّ ُ َ ْ َ ۤ َ َ ۤ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ َ
َُ‫ﺖ‬
‫اواﺿﻞ اﻋﻮذ ﺑِﻨﻮ ِر وﺟ ِﻬﻚ ا‬
‫ِﺮﻳ ِﻢ اﻟ ِﺬي اﺿﺎءت اﻟﺴﻤﻮت وا ﻗ‬
َ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ ٰ ْ َ َ ْ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ُّ
َّ َ َ ‫ﻚ َوﺗ ُ ْ َل‬
‫اﻟﻈﻠﻤﺎت وﺻﻠ ﻠﻴ ِﻪ ا اﻟﺪﻧﻴﺎ و ا ِﺧﺮ ِة ان ِ ﻞ ﻏﻀﺒ‬
ِ
َ ً َ َ َّ ُ ّ ٰ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ٰ ْ َ ّ ٰ َ ٰ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
‫ﻄﻚ وﻟﻚ اﻟﻌﺘ ﺣ ﺗﺮ و ﺣﻮل و ﻗﻮة ِا ﺑِﻚ ا ﻢ وا ِﻗﻴﺔ ﻛﻮا ِﻗﻴ ِﺔ‬
ُ َّ ْ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ ْ َ ّ َ ‫ْ َ ْ َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ‬
ْ
‫اﻟﻮﻟِﻴ ِﺪ ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِﻚ ِ ِ ا ِ ﻋﻤﻴ ِ اﻟﺴﻴ ِﻞ و اﻟﺒ ِﻌ ِ اﻟﺼﺌﻮ ِل۝‬
22. அ

லா

கா க

கி

ெகா

ெகா
ேத

உதவ

தவ ர

ேவ!

பாவ

னா

அள

ப றைர

வழி
,

பற

ய ப வைத

ஒள மயமா க

உன

ஒள யா
உன

கி

ைல.

ெபா
பா

யவ

ந. அ

லா

ெச வைத

அ கிரம

னட

பவ கள

ேத

,இ

ஒள யா

நா

உன

லகி

வழி

பா

காவ

ஒள யா

ேகாப

நா

, ப றைர

ெசய

. உன

பா

, இ

இற


,

, ப றைர

ெச வைத

வான

ப ரகாசி க

ெசய

ெகா

.

அ கிர

.

கிேற

ெச வைத

ப றரா

ைமய

காவ

வைத வ

கிேற

ைள

ன ைப

, ப றைர வழிதவற

ைன
ைப

ேத

,

ைன

ெவ

காவ

ப வைத

ேத

வழிதவற

ேதட

பா

ெபாழி

.

அைன

ைல, உ

உன

னட

நா

உதவ

கிேற

ேவ! வழி ந

வைத வ

ன டேம

சிற தவ

ெகா

வைத

, உன

நேய

னட

ன டேம

கா க

, அறியாதனமாக

பட வ

ைல. நேய உ

றன.

காவ

கழ இயலவ

உன ேக.

தைத

டைனைய

ைன

அறியாதனமாக ெசய

கைள

நா

ைன

ேதட

தி

னட

உன
.

உன

கிேற

ைறய ட

றன.

லா

அைன

வழி பட ச தி

ேவ!

கைள

ெச

கைள ஒ

வைத வ

,

……………59

உன
பா

ெவ

காவ

உன

பாவ

கைள

ைல.

நா

பா

பா

ைப

ேத

கிேற

காவைல நா
காவ

ெகா

. இைறவா ந மகி

தன ப ட


சி

கா க

உ ைம
வழி

ழ ைதைய

ேவ

ேத

கிேற

கிேற

-ெவ

பா

.

ைத

வைர எ

ைல, உ

உன

.

கா பைத

டான இர

தா

னட

நா

ைன ெசயலா ற எ

ைன

ேபா

உதவ

வழி பட

, உ

ைட வ

னட

ஒ டக .

லாம

ச தி

உன

னட

,

‫اﻟﺴﺎد ُس ﻳ َ ْﻮ َم ا ْ َﻤ ْ‬
‫‪ ……... 60‬اَﻟ ْ َﻤ ْ ُل ّ‬
‫ﺲ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
‫ِ‬

‫ س ﻳُ ْﻮ َم ا ْﳋ َ ِﻤ ْ ِﺲ‬
‫ اﻟﺴﺎدِ ُ‬
‫ا َ ْﳌ َ ْ ِ ُل ّ‬

‫‪வ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪மாகிய‬‬

‫‪ைடேயா‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪நிகர ற‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪ளாள‬‬
‫‪வ‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪அளவ ற‬‬

‫‪ெபயரா‬‬

‫‪தி‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ْ َ ُ َ ُ َ َّ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ٰ َ ّ َ‬
‫ﻚ َو ِﻋ ْﻴ ٰ‬
‫ِ ِﻴ‬
‫اﻫ ﺧ ِﻠﻴ ِﻠﻚ و ﻣﻮ‬
‫‪١‬ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ﺑِﻤﺤﻤ ٍﺪ ﻧ ِﺒ ِﻴﻚ واِﺑﺮ ِ‬
‫ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُْٰ َ ْ‬
‫ْ ٰ َ َ ُ ْ َ ٗ َ َ ُ ْ َ ُ َ َّ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ﺎن ﻤ ٍﺪ‬
‫رو ِﺣﻚ و ﻠِﻤ ِﺘﻚ و ِﺑ ِم ﻣﻮ و ِا ﻴ ِﻞ ِﻋﻴ وزﺑﻮ ِر داود وﻓﺮﻗ ِ‬
‫َ ۤ َ َ َ ۤ َ َ َ ٗۤ َ ۤ َ ْ َ َ ٗۤ‬
‫َ َّ ٰ ّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ّ َ ْ َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ﺻ ا ﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ و ِﺑ ِﻞ و ٍ اوﺣﻴﺘﻪ اوﻗﻀﺎ ٍء ﻗﻀﻴﺘﻪ اوﺳﺎﰱِ ٍﻞ اﻋﻄﻴﺘﻪ‬
‫َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٗۤ َ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ ٗۤ َ ْ َ ۤ ّ َ َ ْ َ ٗ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ‬
‫ﻚ اﻟَّﺬيْ‬
‫اوﻓ ِﻘ ٍ اﻏﻨﻴﺘﻪ او ﻏ ِ ٍ اﻓﻘﺮﺗﻪ او ﺿﺎ ٍل ﻫﺪﻳﺘﻪ واﺳﺎﻟﻚ ﺑِﺎ ِ‬
‫ِ‬
‫َ َ ْ َ ٗ ََ َْ‬
‫َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ ٰ ٰ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ‬
‫ْ‬
‫ﺖ‬
‫ﻮ‬
‫ﻤ‬
‫اﻟﺴ‬
‫و‬
‫ت‬
‫ﺮ‬
‫ﻘ‬
‫ﺘ‬
‫ﺎﺳ‬
‫ﻓ‬
‫ض‬
‫ر‬
‫وﺿﻌﺘﻪ ا‬
‫ﺎل ﻓﺮﺳﺖ‬
‫ﺒ‬
‫ا‬
‫و‬
‫ﻠ‬
‫ﻘ‬
‫ﺘ‬
‫ﺎﺳ‬
‫ﻓ‬
‫ت‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ‬
‫ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ‬
‫ْ ُ َ َّ‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫ﺎﻫ ِﺮ اﻟﻤﻄ ِﺮ‬
‫واﺳﺎﻟﻚ ﺑِﺎ ِ ﻚ اﻟ ِﺬي اﺳﺘﻘﺮﺑِ ٖﻪ ﻋﺮﺷﻚ واﺳﺎﻟﻚ ﺑِﺎ ِ ﻚ اﻟﻄ ِ‬
‫َ ْ ُ َ َّ ْ َ َ ْ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ ٗ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ‬
‫اﻟﻤ ِل ِ ِﻛﺘﺎﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ وﺑِﺎ ِ ﻚ اﻟ ِﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎ ِر ﻓﺎﺳﺘﻨﺎر و‬
‫َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ۤ َ َ ُ ْ َ ْ َ‬
‫ﻚ اَ ْن ﺗ َ ْﺮ ُزﻗَ ْ اﻟ ْ ُﻘ ْﺮ ٰا َن اﻟ ْ َﻌ ِﻈ ْ َ‬
‫اﻟﻠﻴ ِﻞ ﻓﺎﻇﻠﻢ وﺑِﻌﻈﻤ ِﺘﻚ و ِ ِ ﻳﺎﰱِﻚ و ﺑِﻨﻮ ِر وﺟ ِﻬ‬
‫ِ‬
‫َ ُ َ ّ َ ٗ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َّ ٗ‬
‫و ِﻠﻄﻪ ﺑِ ِ ود ِ و ِ و ﺑ ِ ي و ﺴﺘﻌ ِﻤﻞ ﺑِ ٖﻪ ﺟﺴ ِﺪي ِ ﻮﻟِﻚ وﻗﻮﺗِﻚ ﻓ ِﺎﻧﻪ‬

……………61

َ َّ ُ ّ ٰ َ َ َّ َ َّ ُ
‫ﻗﻮة ِا ﺑِﻚ ا ﻢ‬
ْ َْ َ َ ْ َ َْ
َ
‫ﻌﻠﻨﺎ ِﻣﻦ اﻟﻐﺎ ِﻓﻠِ ۝‬

َّ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َّ ْ ُ
‫ﺗﺆ ِ ﻨﺎ ﻣﻜﺮك و ﺗ ِﺴﻨﺎ ذِﻛﺮك و ﺗﻬ ِﺘﻚ ﻋﻨﺎ‬

1.

லா

ேவ!

உன

இ ராஹைம

ெகா

கிேற
ஜைல

பய

ெச

ேவ

ெவா

எதனா

தி

கிேதா

தி

ெபயைர

தி

ெபயைர

ள ய உன

உன

தி

ேவ

ெச

இத

. அ

ஆைன

தவ ர

உன

உன

என

வழி பட ச தி

ெகா
,

ெகா

னட

நா

னட

உன

ேவ! உன

, என

னட

வழ

நா

வாயாக!

ெசவ ய

ச திைய

கீ ப யாைமய லி
கிைடயா
ஆ கி

கைள அல சியமாக இ

.

உன

க வ

பக

,

ைவ த

உன

றி

. உன

கிறேதா

ேவத தி

ெகா

என

.க

பா ைவய

ெகா

னட

,

இரகசிய தி ட
நிைன

நா

உன

ண யமி க

சைதய
, ஊ

லைமைய

வ டாேத! எ

நா

ப ரகாசி கிறேதா

கிேற

அதைன

கள

ெபயைர

ேவ

உன

ெகா

கிேற

ெச வாயாக! உ

வ டாேத!

வழிகா

னட

. உன

ண ய ைத

தி

, ந

நிைல தி

ெகா

, வ

ெவா

தியாக

ேவ

தி

, என

ெகா

கிேற

எதனா

,

. ந

இட ெபயராம

கிேற

ெகா

, வான

‫ﷺ‬

யாசி பவைர

ெபயைர

நா

தமான

ெகா

ேவ

ைமயான, ப

,

தி

ஈஸாவ

ெவா

, எதனா

எதனா

, எதனா

பற ப

மைலகள

ேவ

ெகா

நா

ஹ ம

ஏைழைய

ெகா

உடைல ெசயலா ற

அ சம றவ களாக

ெகா

என

இர த தி

வாயாக!

ெவா

வ தைர

,

லா

ஸாைவ

னட

,

நா

, ந

ேதாழ

,

ெகா

அைடகிறேதா அைத

வ ைத ெகா

தி

என

ெகா

ந ைவ த உன

ெகா

ெபயைர

கிேற

மக

ெச

ெபயைர

ெகா

ெகா

தி அைட தேதா அைத

ெகா

இர

ெகா

, உன

உைரயா ய

னட

ெகா

லகி

அைத

ெகா

வஹைய

ெவா

கிறேதா அைத

அைத

ெகா
,

. இ

ஜ ைர

வழி தவறியவைர

கிேற

ைவ த உன

தி

வ தரா கிய ஒ

ெகா

ேவத ைத

, தா

ெகா

ஏைழயா கிய

ஸாவ

ெவா

, ந

ைவ

மாவான ஈஸாைவ

காைன

க டைளைய
ெகா

.

ஹ ம
,

ெகா

அவ கள

ெகா

, உன

ேவ

நப

ََ َ ْ َ َ
‫ﺣﻮل و‬
ََ َ َْ
‫ِﺳ ك و‬

ெகா

ைன
யா

,
ரவ
,

ெகா

, உன

கைள

வதிலி

கைள அ பல ப

தி

‫اﻟﺴﺎد ُس ﻳ َ ْﻮ َم ا ْ َﻤ ْ‬
‫‪ ……... 62‬اَﻟ ْ َﻤ ْ ُل ّ‬
‫ﺲ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫‪ஆ கி‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪கைள‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪பவ கள‬‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
‫ِ‬

‫‪அஜா கிரைதயாக‬‬

‫!‪வ டாேத‬‬

‫‪ேம‬‬

‫!‪வ டாேத‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ۤ َ َ ُ ُ ْ ً ّﻣ َﻦ ُّ ْ َ ۤ ٰ‬
‫‪٢‬ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ﺗﻌ ِﺠﻴﻞ ﺎ ِﻓﻴ ِﺘﻚ ودﻓ ﺑ ﰱِﻚ وﺧﺮوﺟﺎ ِ اﻟﺬﻧﻴﺎ ِا‬
‫َ ْ َ َ‬
‫ﻚ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﻳَّ ْﻜ ْ َﻋ ْﻦ ُ ّﻞ اَ َﺣﺪ َّو َ ﻳ َ ْﻜ ْ ْﻨ ُﻪ اَ َﺣ ٌﺪ ﻳَﺎ اَ َﺣ َﺪ َﻣ ْﻦ َّ ۤاَ َﺣ َﺪ َ ٗ‬
‫رﺣﻤ ِﺘ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ ٍ‬
‫ِ‬
‫َ َ َ َ َ َﻣ ْﻦ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ ۤ ُ َّ ْ َ َ ّ ْ ِ َّ ۤ َ َ ْ َ َ ّ ْ َ ٰ‬
‫وﻳﺎﺳﻨﺪ‬
‫ﺳﻨﺪ اﻧﻘﻄ ا ﺟﺎء ِا ِ ﻨﻚ ِ ِ ﺎ اﻧﺎ ِﻓﻴ ِﻪ وا ِﻋ ِ‬
‫َ ۤ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ّ ُ َ َّ َ َ ْ َ ٰ ْ‬
‫َ‬
‫ِﺮﻳ ِﻢ و ِ ِﻖ ﻤ ٍﺪ ﻠﻴﻚ ا ِﻣ ۝‬
‫ﻣﺎاﻧﺎ ﻠﻴ ِﻪ ِ ﺎ ﻧﺰل ِ ِ ﺎ ِه وﺟ ِﻬﻚ ا‬
‫‪த ப வைத‬‬

‫‪,‬‬

‫‪உன‬‬

‫‪னட‬‬

‫!‪பவேன‬‬

‫‪.‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪மானதா‬‬

‫‪யா‬‬

‫‪ேத‬‬

‫‪ந ப‬‬

‫‪வ ேமாசன ைத‬‬
‫‪ம‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪வ‬‬

‫‪ேபா‬‬

‫‪தி அைடய‬‬

‫‪பவ கள‬‬

‫‪ைக‬‬

‫‪வைத‬‬

‫‪,‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪ப‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪ெகா‬‬
‫‪.‬‬

‫‪எவ‬‬

‫‪வைத‬‬

‫‪கைள‬‬

‫‪அக‬‬
‫‪எ‬‬

‫‪தி‬‬

‫‪காவ‬‬

‫‪பா‬‬

‫‪லைக‬‬
‫‪லாம‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪நிைலய‬‬

‫‪ண யமி க இ‬‬

‫‪தைல‬‬

‫‪உ ைமைய‬‬
‫‪உத‬‬

‫‪அவ கள‬‬

‫‪ைடய‬‬

‫‪பா‬‬

‫‪அைன திலி‬‬

‫‪தவ ர‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪ெப‬‬

‫‪ைன‬‬
‫‪க‬‬

‫ﷺ‬

‫‪எதிராக என‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪தவ ர‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪ைணய‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ெகா‬‬

‫!‪ஆதரவாளேன‬‬

‫‪லாம‬‬

‫‪வாயாக! ஆம‬‬

‫‪ைடய‬‬

‫‪ேசாதைன‬‬

‫‪வ‬‬

‫‪யா‬‬

‫‪என‬‬

‫‪ெகா‬‬

‫‪,‬‬

‫‪வ ைர‬‬

‫‪சா தி‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪ைன‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪2.‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪க‬‬

‫‪ேவ‬‬
‫‪உ‬‬

‫‪ஆதரவ றவ கள‬‬
‫!‪காவலேன‬‬
‫‪நா‬‬

‫‪ைல.‬‬

‫‪பா‬‬
‫‪இ‬‬

‫‪அள பாயாக! உன‬‬
‫‪ஹ ம‬‬

‫‪நிைலைம‬‬

‫‪ள‬‬

‫‪உ‬‬
‫‪இ‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ‬
‫ﻚ اﻟَّﺬ ْي َ ﻳ ُ َﺮامُ‬
‫‪٣‬ا ﻢ اﺣﺮﺳ ِ ﺑِﻌﻴ ِﻨﻚ اﻟ ِ ﺗﻨﺎم وا ﻨﻔ ِ ﺑِﺮ ِﻨ‬
‫ِ‬
‫َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ۤ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ۤ َ َ ْ ّﻣ ْﻦ ْ َ َ ْ َ ْ َ‬
‫ﺖ ﺑ َﻬﺎ َ َ َّ‬
‫وارﺣﻤ ِ ﺑِﻘﺪرﺗِﻚ ﻓ اﻫﻠِﻚ واﻧﺖ رﺟﺎﰱِﻲ ﻓﻜﻢ ِ ﻧِﻌﻤ ٍﺔ اﻧﻌﻤ ِ‬
‫َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ‬
‫َ َّ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ‬
‫ْ‬
‫ﻗﻞ ﻟﻚ ﺑِﻬﺎﺷﻜ ِﺮي و ﻢ ِﻣﻦ ﺑﻠِﻴ ِﺔ ا ۨ ﺑﺘﻠﻴﺘ ِ ﺑِﻬﺎ ﻗﻞ ﻟﻚ ﺑِﻬﺎ ﺻ ِ ي ﻓﻴﺎﻣﻦ ﻗﻞ‬
‫ِﻋ ْﻨ َﺪ ﻧِ ْﻌ َﻤ ِﺘ ٖﻪ ُﺷ ْﻜﺮ ْي ﻓَﻠ َ ْﻢ َ ْﺮ ْ ْ َوﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﻗَ َّﻞ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺑَﻠِ َّﻴ ِﺘ ٖﻪ َﺻ ْ ْي ﻓَﻠ َ ْﻢ َ ْ ُﺬﻟ ْ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ َ َﻣ ْﻦ َّ ٰ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫وﻳﺎ را ِ ا ﻄﺎﻳﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻀﺤ ِ ۝‬

……………63

3.

லா

பா

ேவ!

உற

கா பாயாக!

அரவைண பாயாக!
ச தியா

ந அதிக
ைற

அத

ெபா

ைம

நா

அழியாம

ேசாதைனைய

ெகாைடக

பாவ

ைண

ைறேவா

ைமேயா

ச திைய

அவேன!

மிக

றி

எவ

தவேன!

ைற

ைடய

ெகா

ைன

ைறேவா

பா

ெகா

ந ப

என

ெகா

ளாதவேன!

வைத

தாதவேன!

உன

ளா . அத

என

ெகா

கைள

வாயாக! நேய என

ெபா

கி

யாத

ெப

நா

அதைன

உன

என

.

காத

.


ைன

உன

ைக. எ

றிேயா மிக

அவேன!

ேசாதி தா .
எவ

ைடய

ேசாதைன

ைன

ைன

என

ைகவ டாதவேன!

ைன

இழி

َ ُ َ ْ َ ً َ َ ٰ ْ ُ َ ْ َّ ۤ َ ْ َّ َ َ َّ ً َ َ ۤ ْ َ ْ َ َ ْ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ َ
ْ‫ﻚ اَن‬
‫اﺑﺪا اﺳﺎﻟ‬
ِ ‫ﻳﺎ ذاﻟﻤ و‬٤
ِ ‫ف اﻟ ِﺬي ﻳﻨﻘ ِ اﺑﺪا وﻳﺎذااﻟﻨﻌﻤﺎ ِء اﻟ‬
ْ َ ۤ َ ْ ْ ْ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ٰ ٰ َ َ َّ َ ُ ٰ َ ّ َ ُ
َ
َ ‫ﺗﺼ‬
‫ﻤ ٍﺪ و ا ِل ﻤ ٍﺪ وﺑِﻚ ادرأ ِ ﻮ ِر ا ﻋﺪا ِء وا ِ ﺒﺎﺑِ َﺮ ِة۝‬
ِ
வைடயாத

4.

ெகாைடகைள

ெகாைடகைள ைவ தி
‫ ﷺ‬அவ கள

ஹ ம

பைகவ க
ேன

னட

கிேற

.

நா

வழ

பவேன!

ஹ ம

ப தா
ேவ

எதிராக

கிேற
,

பவேன!

. உன

ெகா யவ க

‫ ﷺ‬அவ கள

அட

கா

,

ைமயான அ
ச திைய

ெகா

ைள

எதிராக

ேட

ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ٰ ْ َّ ْ َ ٰ ٰ َ َ َ ْ ُّ ْ ْ ٰ َ ْ ّ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫دِﻳ ِ ﺑِﺎﻟﺪﻧﻴﺎ و ا ِﺧﺮ ِ ﺑِﺎﻟﺘﻘﻮي واﺣﻔﻈ ِ ِﻓ ِﻏﺒﺖ ﻋﻨﻪ‬
ِ ‫ا ﻢ ا ِﻋ‬٥
ُّ ُ ُّ ُ َ َّ ْ َ ٗ ُ ْ َ َ َ ْ
ْ َ ٰ ْۤ ْ َ َ
ْ‫اﻟﺬﻧ ُ ْﻮ ُب َو َ ﺗ َ ْﻨ ُﻘ ُﺼ ُﻪ اﻟ ْ َﻤ ْﻐ َ ُة َﻫﺐ‬
َ
ْ
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ﺗ ه‬
‫ِو ﺗ ِ ﻠ ِ ِا ﻧﻔ ِ ِﻓ ﺣ ﺗﻪ ﻳﺎ‬
ِ
َ َ ُ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُّ ُ َ َ َ ْ
ً ْ َ ً
َ
ْ َ
‫ِ ﻣﺎ ﻳ ك اِﻧﻚ اﻧﺖ اﻟﻮﻫ‬
‫ﺎب ا َﺳﺎﻟﻚ ﻓ َﺮ ًﺟﺎ ﻗ ِﺮﻳْ ًﺒﺎ ّو َﺻ ًا َﺟ ِﻤ ْﻴ ّو ِرزﻗﺎ‬
َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ۤ َ َ ْ ْ َ ‫َّ ً َّ ْ َ َ َ ﻣ ْﻦ‬
َ‫ﻚ َد َوام‬
‫اﺳﻌﺎ واﻟﻌﺎ ِﻓﻴﺔ ِ ﺟ ِﻤﻴ ِ اﻟﺒ ِء و اﺳﺎﻟﻚ ﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎ ِﻓﻴ ِﺔ و اﺳﺎﻟ‬
ِ ‫و‬

ْ ‫اﻟﺴﺎد ُس ﻳ َ ْﻮ َم ا ْ َﻤ‬
ّ ‫…… اَﻟ ْ َﻤ ْ ُل‬... 64
‫ﺲ‬
ِ
ِ
ِ
ِ

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

َّ َ َّ ُ َ َ
َّ
َ ٰ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ
‫ﻦ‬
‫ﻋ‬
‫اﻟﻌﺎ ِﻓﻴ ِﺔ واﺳﺎﻟﻚ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﻌﺎ ِﻓﻴ ِﺔ واﺳﺎﻟﻚ اﻟ ِﻐ‬
‫ﺎس و ﻗﻮة ِا‬
ِ ‫ِ اﻟﻨ‬
ْ ّ َ ْ ّٰ
ْ
َ
‫ﺑِﺎ ِ اﻟﻌ ِ ِ اﻟﻌ ِﻈ ِ ۝‬
5.

லா

ேவ! இ

பயப திைய
மைற
ேம

(ம

பாவ

ம சிைய

அைன
ேவ

பதிலி

ஆப

கிேற

.

றிைய உ
னட

தவ ர,

நா

பாவ

ைல.

லா

ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ ً َ
ِ ‫ﺔ ا ﻢ ِا‬
ّۤ َ َ
‫ﺿﺎ ٍل‬

6.

லா

ெச

னட

யாம

ைன பா

பாயாக!

ெபா

கள

னட

நா

ேவ

கள

கிேற
தி

உன

ைமைய

களா

ைன

ேவ

ட ைத

நேய ெகா

வழி

ேவ! ெச
நா

வ தி

ஆக

ேவ

அதைன ஆ

ைள என
ஆக

கிேற

பவ

ம க

னட

வாயாக!

,

நா

வைடயாத

அழி த

சா தி

த திர ைத

வழி பட

லா

ைவ

ச தி

َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ اﺟﻌﻞ ِ ﻳﺮ ِ ﺧ‬٦
ُْ َ
َ َُ َْ
َ
ْ
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
ِ ‫اﺳﺎﻟﻚ ِ ﺻﺎﻟ ِ ِ ﻣﺎﺗﺆ‬
ََ
ّ
‫ّو ُﻣ ِﻀ ٍﻞ۝‬

ைணவ ய

ஆக

ெகா

வழிதவறாம

(என

உணைவ

த, பா கியமி க அ
ைல,

காதைத

. உடன யான

. ம கள டமி

பதி

படாதவேன!

ெவள ைய வ ட சிற பா
,

.

.

َ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ ّ ً ْ
‫اﺟ َﻌﻞ َ ﻧِ َﻴ ِ ْ َﺻ ِﺎ‬
‫ا ِﻣﻦ ﻧِﻴ ِ و‬
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
‫ﺎل وا ﻫ ِﻞ واﻟﻮﻟ ِﺪ ﻏ‬
ِ ‫اﻟﻨﺎس ِﻣﻦ اﻟﻤ‬

,

கிேற

. மிக உய

ன டமி

ெகா

அதிகமான

,

வாயாக!

பாதி காதவ ைற

சா திைய

கிேற

உத

பாதி க

சா திைய

நா

ேவ

வாயாக!

கா பாயாக! எ

றா

ைமயான

னட

ேவ! என

ழ ைதகள

ெகா

மா க தி

உத

வ டாேத! பாவ

அழகான

சா திைய

ன பாயாக. ஏென

,

என

ைமய

மைடயாதவேன!

என

) ம

ெகா

ைன சார வ

)

ெகா

ன பா

லைக

,

ப றைர

வாயாக!

லவ ைற

வழிதவற

……………65

7.

َ ْ ِ‫َ اﻟ ْ َﻮﻓْﺪ اﻟ ْ ُﻤ َﺘ َﻘ َّﺒﻠ‬
ِ
ُ َ َْ َ َ ۤ َ َ
‫ﺑِﻘﻀﺎﰱِﻚ و ﺗﻘﻨ‬

ْ َّ َ ُ ْ ّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ِ‫ا ﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ِﻣﻦ ِﻋﺒﺎدِك اﻟﻤﻨ ِﺒ اﻟ ِ اﻟﻤﺤﺠﻠ‬٧
ٰ ْ َ َ َ ۤ َ ُ ْ ُ ً َّ َ ْ ُ َ ۢ ً ْ َ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﺎ ﺑِﻚ ﻣﻄﻤ ِ ﻨﺔ ﺗﺆ ِﻣﻦ ﺑِﻠِﻘﺎﰱِﻚ وﺗﺮ‬
َ ۤ َ َ
‫ﺑِﻌﻄﺎ ﰱِﻚ۝‬

ேத
லா

ேவ!

தியாக

ெத

ப ரகாசி

பா கேளா

ேமா, ேம

அவ கள

நிைறவைட

ள ஆ மாைவ

னட

லா

நா

அ யா கள

கைள

ேவ

, உன

கிேற

ஆ மாைவ

ஆ மாைவ
, உன

உன

களா

, எவ கள

ண யமி க வ

வாயாக!

,

ைன

க டைளகளா

நிைறவைட

,

தினராக

லா

ேவ!

ச தி பதி

மகி

சியாக

ஆ மாைவ

.

َ َ ً َ ً ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ً َ ً ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ﻟﻚ ا ﻤﺪ ﺣﻤﺪا داﰱِﻤﺎ دوا ِﻣﻚ وﻟﻚ ا ﻤﺪﺣﻤﺪا ﺧﺎﻟِﺪا‬٨
ً ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ٗ َ ٰ َ ْ ُ َّ ً ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ
‫ﺧ دِك وﻟﻚ ا ﻤﺪ ﺣﻤﺪا ﻨﺘ‬
‫دون ﻣ ِﺸﻴ ِﺘﻚ وﻟﻚ ا ﻤﺪ ﺣﻤﺪا‬
ّ ُ ُّ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ّ ُ َ ْ ً ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ۤ ٗ ُ ۤ َ ُ ْ ُ َّ
‫ﺲ ِﻞ‬
ِ ‫ﻳ ِﺮﻳﺪ ﻗﺎﰱِ ِا ِرﺿﺎك وﻟﻚ ا ﻤﺪ ﺣﻤﺪا ِﻋﻨﺪ ِﻞ ﻃﺮﻓ ِﺔ ﻋ ٍ وﺗﻨﻔ‬
َ َ ْ َ َ ۤ َ َّ ‫َ َ َ ٰ ّ ُ َّ َ ْ ْ َ ْ ْ ۤ ٰ ْ َ َ ْ َ ْ ﻣ ْﻦ‬
ْ‫ﻚ اﻟٰ ّ ُ َّ ﺛ َ ّﺒ ْﺘ ْ ۤ اَن‬
‫ﺲ ا ﻢ اﻗ ِﺒﻞ ﺑِﻘﻠ ِ ِا دِﻳ ِﻨﻚ واﺣﻔﻆ ِ وراﰱِﻨﺎ ﺑِﺮﺣﻤ ِﺘ‬
ِ ِ
ٍ ‫ﻧﻔ‬
َّ َ ْ َ ۤ ْ ْ َ َّ َ
‫ا ِزل و اﻫ ِﺪ ِ ان ا ِﺿﻞ۝‬
8.

ெதாட

ேவ! எ

சியாக

வைடயாத

பைறசா

பவ

ெவா

பவ

ெற

ெதாட

ளைத உன

பா

கா பாயாக!

திைசய லி

உன

ைல. க
ெபா

நிைல தி

தி

மா

உன ேக.

தி

ெபா

சிமி

உன
லா

ேவ!

நேய

தைத

ெவா

பா

தி

லா

உன

தவ ர

ெபா

ைணைய
வழி

உன ேக. உன

உன ேக.

உன ேக எ

க தி

தி

நா டமி

யவ

.

ேவ

. அ

வாயாக! ேம

வா

ேவ! என
அைன

ெகா

வாம

அைத

எதைன

,
லா

றி

கைள
ைன

ْ ‫اﻟﺴﺎد ُس ﻳ َ ْﻮ َم ا ْ َﻤ‬
ّ ‫…… اَﻟ ْ َﻤ ْ ُل‬... 66
‫ﺲ‬
ِ
ِ
ِ
ِ

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

நிைல தி
கா

ெச வாயாக! வழி தவறாம

வாயாக!

க என

ேந வழிைய

َّ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ ُ ّ ٰ َ
َ‫اﻟﺸ ْﻴ َﻄﺎن َو َﻋ َﻤ اَ ٰ ّ ُ ّﻢ‬
‫ا ﻢ ﻛﻤﺎ ﺣﻠﺖ ﺑﻴ ِ وﺑ ﻗﻠ ِ ﻞ ﺑﻴ ِ وﺑ‬٩
ِ
ِٖ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ‫ْ ُ ْ َ ﻣ ْﻦ‬
‫ﺎءﻧﺎ‬
‫ارزﻗﻨﺎ ِ ﻓﻀ ِﻠﻚ و ِﺮ ﻨﺎ ِرزﻗﻚ وﺑﺎ ِرك ﻟﻨﺎ ِﻓ رزﻗﺘﻨﺎ واﺟﻌﻞ ِﻏﻨ‬
ْ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْۤ
َ َ
َ
‫اﺟ َﻌﻞ َرﻏ َﺒ َﺘ َﻨﺎ ِﻓ ْ ِﻋ ْﻨﺪك۝‬
‫ِ اﻧﻔ ِﺴﻨﺎ و‬
9.

ேபா

லா

ேம

ேவ!

என


என

என

, ைஷ தா

வாயாக!

உன

வழ


கி

உணைவ எ

மனநிைறைவ

ெகா

ெச வாயாக!

ள தி

அவன

ைபைய

கள டமி

லா

ேவ! உ

வனாக

ேந வழிைய

னட

ந ப

ைனஆ

உதவ

ேத ,

வாயாக!

ைக ைவ

வாயாக!

அைட தவ கள

உதவ

பாயாக! உ

َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ٰ ْ َ ْ َ ٗ َ ْ َ َ َ َ َْ َ
‫ﻠﻴﻚ ﻓﻜﻔﻴﺘﻪ واﺳﺘﻬﺪك ﻓﻬﺪﻳﺘﻪ واﺳﺘﻨ ك‬

10. அ

ெசய
வழ

னட

வ தைத

கி ெகா

வாயாக!

ளாேத!

ளைத எ

கைள

َ َّ َ َ ْ َّ ْ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ اﺟﻌﻠ ِ ِ ﻦ ﺗﻮ ﻞ‬١٠
َ
َٗ
‫ﻓ َﻨ َ ْ ﺗﻪ۝‬
தி

னட

வனாக

ெப றவ கள

தி அைட தவ கள
ேந வழிைய

ைனஆ

வனாக

நா ,

வாயாக!

ُّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ ُ ّ ٰ
‫ﺎوس ﻗﻠ ِ ﺧﺸﻴﺘﻚ و ِذﻛﺮك واﺟﻌﻞ ِﻫﻤ ِ وﻫﻮاي ِﻓ ِ ﺐ‬
ِ ‫ﻢ اﺟﻌﻞ وﺳ‬
َ َ ّ َ ْ َّ ُ ْ ْ ّ َ َ َّ َّ َ ّ ْ
َ َ ْ َ َ َّ ُ ّ ٰ َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
‫ا ﻢ وﻣﺎاﺑﺘﻠﻴﺘ ِ ﺑِ ٖﻪ ِﻣﻦ ِرﺧﺎ ٍء و ِﺷﺪ ٍة ِﺴﻜ ِ ِﺴﻨ ِﺔ ا ِﻖ و ِ ﻳﻌ ِﺔ‬

ைன

َ

‫ا‬١١

ٰ َْ َ
‫وﺗﺮ‬
َ ْ
‫ا ِ ﺳ ِم۝‬

11. அ

லா

தி ராக

ேநசி பவ

ேவ!

மா

ச ேதக

வாயாக! என

பா

, உ

கைள

உன

ண ைவ

ைன மகி வ

, என
பா

அ சமாக

,

ப ைத

உன

உபேயாகி பாயாக!

……………67

லா

லபமாக

வழிய
ெச

ேவ!

,

எைதேய

லாமி

ெகா

க னமாக

ஷ அ தி

ைன

ேசாதி தா

, உ

ைன

, அ

ைமயான

நிைல தி

வாயாக!

ّ ٰ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُّ َ َ ّ ُ ۤ َ ْ َ ْ
َ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
‫اﻟﻨﻌﻤ ِﺔ ِ ا ﺷﻴﺎ ِء ِﻠﻬﺎ واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻚ ﻠﻴﻬﺎ ﺣ‬
ِ ‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ﺗﻤﺎم‬١٢
ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ّ َ َْ َ ٰ َْ
ْ
ُ
‫ﺗﺮ وﺑﻌﺪ ا ِ ا ِ ة ِ ﺟ ِﻤﻴ ِ ﻣﺎ ﻳ ن ِﻓﻴ ِﻪ ا ِ ة و ِ ِﻤﻴ ِ ﻣ ﺴﻮ ِر‬
َ َ َ ْ ُ َْ َ َُّ ُُْْ
‫ِﺮﻳْ ُﻢ۝‬
‫ا ﻣﻮ ِر ِﻠﻬﺎ ﺑِﻤﻌﺴﻮ ِ ﻫﺎﻳﺎ‬

12. அ

லா

ேவ!

அைன

ெகாைடகள

ெகா

ந எ

வைர அத

ைன ெபா

என காக

க னமாக

ேத

திய ப ற

ெத

ெபா

ைமைய

கள

,

றிைய

பாயாக!

. இர கமி கவேன!

னட

, வழ கமாக ெபா

வழ

ைன
நா

கள

ெபா

ேவ

ேத

லபமானதாக

ெத

ய காைலைய

யைன

பாைதய

ேதா

, ச திரைன

பவேன!

இரைவ

ஓ வாக

, ேநர ைத கண பதாக ஆ

ெச ய என

ச திைய

ெகா

தி

கிேற

ً َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َّ ً َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ ْ ‫ٰ ّ ُ َّ َ ﻟ َﻖ‬
‫ﺎﻋﻞ اﻟﻠﻴ ِﻞ ﺳﻜﻨﺎواﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘ ﺣﺴﺒﺎﻧﺎ‬
ِ ‫ﺎح وﺟ‬
ِ ‫ﻢ ﻓﺎ ِ ا ِ ﺻﺒ‬
ْ ََ
َ
َ
َ
ْ
‫ا ِ ﻬﺎ ِد ِ ﺳ ِﺒ ِﻴﻠِﻚ۝‬

13. வ

கிய
.

பைத

َ

‫ا‬١٣
ْۤ ّ َ
ِ ‫ﻗ ِﻮ‬

பவேன!

பவேன! உன

பாயாக!

َ ۤ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ٰ َ ْ َ َ َ ۤ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ﻟﻚ ا ﻤﺪ ِ ﺑ ﰱِﻚ وﺻ ِﻨﻴ ِﻌﻚ ِا ﺧﻠ ِﻘﻚ و ﻟﻚ ا ﻤﺪ ِ ﺑ ﰱِﻚ‬١٤
ً َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ۤ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ
‫ﺎﺻﺔ‬
‫وﺻ ِﻨﻴ ِﻌﻚ اِﻟﻰ اﻫ ِﻞ ﺑﻴﻮﺗِﻨﺎ وﻟﻚ ا ﻤﺪ ِ ﺑ ﰱِﻚ وﺻ ِﻨﻴ ِﻌﻚ اِﻟﻰ اﻧﻔ ِﺴﻨﺎ ﺧ‬
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ۤ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
َ‫ﻚ ا ْ َ ْﻤ ُﺪ ﺑ َﻤﺎ َﺳ َ ْ ﺗَﻨﺎ‬
‫وﻟﻚ ا ﻤﺪ ﺑِﻤﺎ ﻫﺪﻳﺘﻨﺎ وﻟﻚ ا ﻤﺪ ﺑِﻤﺎ ا ﺮﻣﺘﻨﺎ وﻟ‬
ِ

‫اﻟﺴﺎد ُس ﻳ َ ْﻮ َم ا ْ َﻤ ْ‬
‫‪ ……... 68‬اَﻟ ْ َﻤ ْ ُل ّ‬
‫ﺲ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
‫ِ‬

‫ََ َ َْْ ُ ُْْٰ ََ َ َْْ ُ َْْ َ َْ ََ َ َْْ ُ ُْ َ َ ََ َ‬
‫ﺎل وﻟﻚ ا ﻤﺪ ﺑِﺎﻟﻤﻌﺎﻓﺎ ِة وﻟﻚ‬
‫وﻟﻚ ا ﻤﺪ ﺑِﺎﻟﻘﺮا ِن وﻟﻚ ا ﻤﺪ ﺑِﺎ ﻫ ِﻞ واﻟﻤ ِ‬
‫ْ َ ْ ُ َ ٰ ّ َ ْ ٰ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ْ ٰ َ َ ْ َ ْ َ ْ‬
‫َ‬
‫ا ﻤﺪ ﺣ ﺗﺮ وﻟﻚ ا ﻤﺪ اِذار ِﺿﻴﺖ ﻳﺎ اﻫﻞ اﻟﺘﻘﻮي واﻫﻞ اﻟﻤﻐ ِ ِة۝‬
‫‪ேசாதைனகள‬‬

‫‪,‬‬

‫‪ப தா‬‬
‫‪க‬‬

‫‪,‬‬
‫‪க‬‬

‫‪ந‬‬

‫‪கள‬‬

‫‪ன‬‬

‫‪யத‬‬

‫‪ெப‬‬

‫‪க‬‬

‫‪. எ‬‬

‫‪, இ‬‬

‫‪கா‬‬

‫‪ேசாதைனகள‬‬

‫‪க‬‬

‫‪மைற தத‬‬

‫‪உன ேக.‬‬

‫‪உன ேக.‬‬

‫‪த பற‬‬

‫‪ன‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪ப‬‬

‫‪ேந வழி‬‬

‫‪க‬‬

‫‪க‬‬

‫‪கள‬‬

‫‪உன ேக அைன‬‬

‫‪தியத‬‬

‫‪உன ேக. ந‬‬

‫‪க‬‬

‫‪அைன‬‬

‫‪அைன‬‬

‫‪ணய‬‬

‫‪அைன‬‬

‫‪க‬‬

‫‪க‬‬

‫‪க‬‬

‫‪காக‬‬

‫‪க‬‬

‫‪உன ேக. ந மகி‬‬
‫!‪தவேன‬‬

‫‪கள‬‬

‫‪க‬‬

‫)‪ைறகைள‬‬

‫‪ச த‬‬

‫‪பைட ப ன‬‬
‫‪அைன‬‬
‫‪ன‬‬

‫‪ெப‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪கைள‬‬

‫(‬

‫‪க‬‬

‫‪ஆ‬‬

‫‪வ தி‬‬

‫‪தத‬‬

‫‪உன ேக‬‬

‫‪எ‬‬
‫‪எ‬‬

‫‪, ெச‬‬

‫‪கள‬‬

‫‪ேசாதைனகள‬‬

‫‪வா வ‬‬

‫‪க‬‬

‫‪க‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪அைன‬‬

‫‪உன ேக.‬‬

‫‪க‬‬

‫‪உன ேக.‬‬

‫‪ன‬‬

‫‪ெப‬‬

‫‪உன ேக‬‬
‫‪அைன‬‬
‫‪அைன‬‬

‫‪ப ைழகைள‬‬

‫‪வைர‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪அைன‬‬

‫‪உன ேக. தி‬‬
‫‪ப தி‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪றி பாக‬‬

‫‪உன ேக.‬‬

‫‪ற கண‬‬

‫‪அைன‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪உன‬‬

‫‪, இ‬‬

‫‪.‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪14. அ‬‬

‫‪கிய‬‬

‫‪வழ‬‬

‫‪க‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪மகி வைட‬‬

‫!‪ைடயவேன‬‬

‫‪அைன‬‬
‫‪ஆ ற‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ َ ّ ْ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ٰ ﻣ َﻦ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ّ َّ َ ْ َ ْ‬
‫اﻟﻨﻴ ِﺔ وا ﺪ ِي‬
‫‪١٥‬ا ﻢ و ِﻓﻘ ِ ﻟِﻤﺎ ِ ﺐ و ﺗﺮ ِ اﻟﻘﻮ ِل واﻟﻌﻤ ِﻞ و اﻟ ِﻔﻌ ِﻞ و ِ‬
‫َّ َ َ ٰ ُ ّ َ ْ َ‬
‫ٌ‬
‫ِﻞ ٍء ﻗ ِﺪﻳﺮ۝‬
‫اِﻧﻚ‬
‫َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ْ َّ ٰ‬
‫َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ َ ْ َّ‬
‫ا ﻢ ِا ِ اﻋﺆذﺑِﻚ ِ ﺧ ِﻠﻴ ٍﻞ ﻣﺎ ِ ٍﺮ ﻋﻴﻨﺎه ﺗﺮﻳﺎ ِ وﻗﻠﺒﻪ ﻳﺮ ﺎ ِ اِن راي‬
‫َ َ َ ً َ َ َ َ َ ْ َّ ٰ َ ّ َ ً َ َ َ َ َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ‬
‫ﻚ ﻣ َﻦ اﻟْ ُﺒ ْﺆ س وَ‬
‫ﺣﺴﻨﺔ دﻓﻨﻬﺎ واِن راي ﺳ ِﻴﺌﺔ اذاﻋﻬﺎ ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِ ِ‬
‫ِ‬
‫َّ َ ُ َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ‬
‫ﻚ ِﻣﻦْ‬
‫س ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِﻚ ِ اِﺑ ِﻠ ﺲ وﺟﻨﻮ ِد ٖه ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِ‬
‫اﻟﺘﺒﺎؤ ِ‬
‫ّ َ ۤ َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ َ ْ َ ُ َّ َ ّ ْ َ ْ َ‬
‫ﻚ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْﻘ ٰﻴ َﻤﺔ اَ ٰ ّ ُ ّﻢَ‬
‫ِﻓ ْﺘ َﻨ ِﺔ اﻟ ِ ﺴﺎ ِء ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِﻚ ِ ان ﺗﺼﺪ ﻋ ِ وﺟ ِﻬ‬
‫ِ ِ‬
‫َ ُ ُ َ‬
‫ُْ‬
‫ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ ُ ّ َ َ ُ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ َ‬
‫ﻚ ﻣ ْﻦ ُ ّﻞ َ‬
‫ﺎﺣ ٍﺐ ﻳّﺆذِﻳْ ِ ْ َواﻋ ْﻮذﺑِﻚ‬
‫ﺻ‬
‫ِ‬
‫ِا ِ اﻋﻮذﺑِﻚ ِ ِﻞ ﻋﻤ ٍﻞ ِﺰﻳ ِ و اﻋﻮذﺑِ ِ ِ‬

……………69

ً

ُّ
َ ُ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ُّ ْ َ ّ ُ ‫ﻣ ْﻦ ُ ّ َ َ ُّ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ‬
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ِ ِﻞ اﻣ ٍﻞ ﻳﻠ ِﻬﻴ ِ و اﻋﻮذﺑِﻚ ِ ِﻞ ﻓﻘ ٍﺮ ﻳ ِﺴﻴ ِ و اﻋﻮذﺑِﻚ ِ ِﻞ ِﻏ‬
َ ْ ْ َّ ‫ُّ ْ ْ ْ َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ َّ ْ ْ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ‬
ّ
‫ﻳﻄ ِﻐﻴ ِ ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِﻚ ِ ﻣﻮ ِت اﻟ ِ و اﻋﻮذﺑِﻚ ِ ﻣﻮ ِت اﻟﻐ ِﻢ۝‬

15. அ

லா

ேவ!

எைத

மகி வைடகிராேயா அைத

ெசா

லாக

லா

பா

காவ

(எ

ன ட ) ஏேத

லா

உன

பா
(எ

வழி

ஆ ற

ைறயாக

ேவ!

ன ட ) ஏேத
ேவ!

லா

னட

லா

.

கிேற

.

நா

பா

ெவா

நா

பா

ேத

ேவ! ம

. என

கிேற

னட

னட

அஜா கிரைதயாக

ெவா

ைன

னட

நா

வர

காவ

நா

ேத

பா

னட

காவ

ைம நாள
காவ
ேக

னட

ேத

காவ

மற

ெச

காவ

ேத

.

நா

கிேற

ேத

லா

பா

லா

னட

. எ

ெவா

னட

.

. அ

கிேற

காவ

ைன வ

கிேற

ேத

, ேசாகமான

கிேற

கிேற

ந எ

ேபா

.

ெவா

கிேற

.

மரண ைத

பா

கிறா

கிறா

.

.

கிேற

கள

கிேற

.

.

ைன இழி

நா

பா

காவ

ேதாழைன வ

நிைனவ லி

ைகைய
மற க

காவ

ேத

வெசழி ைப

லா

. அவ

வைத வ

ேவ! எ

ைன

ேத

தி

அவ

மிக ெப ய

ேத

காவ

ந ப

ெச

திவ

ேவ! ெப

ைன உன

நா

)

பைடைய

ெவா

நா

,

பா

அவன

,

ேத

(அ

னட

, அைத மைற

ைமைய

நா

வ ைளவ

பா

பா

, அைத ெவள ப

ெசயலி

காவ

கள

ைன கிழி ெதறிகிற

தா

தா

ஏ ைமைய வ

மரண ைத
பா

ைமயான

பா

பாயாக!

ணமாக

ெபா

ைன

எதனா

ெகா

,

ளேமா எ

லைத

தயைத

பா

ேசாதைனகைள
னட

ைஷ தாைன

நா

பைன

ெவள பைடயாக எ

ேவ!

ஆ றைல

ெசயலாக

,

அவன

ேதைவய லி

ஆனா

என

. நி சயாமாக அைன

ேபாலியான

ேத

கிறா

ெச ய

அமலாக

,

ேநசி கிராேயா

ேவ!

னட

ெச

கிேற

.

கமான
நா

‫‪……... 70‬‬

‫ اﻟﺴﺎﺑِ ُﻊ  ﻳ َ ْﻮ َم ا ْﳉ ُ ُﻤﻌَ ِﺔ‬
‫ا َ ْﳌ َ ْ ِ ُل ّ‬

‫‪வ‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪மாகிய‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪ைடேயா‬‬

‫‪ளாள‬‬

‫‪நிகர ற‬‬

‫‪வ‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪அளவ ற‬‬

‫‪ெபயரா‬‬

‫‪தி‬‬

‫َ َ ّ َ َ ّ َ َ ّ َ ٰ ّ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َّ َ ْ َ َ ٗ َ َ‬
‫ﻳﺎر ِب ﻳﺎر ِب ﻳﺎر ِب ا ﻢ ﻳﺎ ِﺒ ﻳﺎ ِ ﻴ ﻳﺎﺑ ِﺼ ﻣﻦ ِ ﻳﻚ و‬
‫َْۤ‬
‫َ ْ َ ٗ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ۤ‬
‫َ‬
‫ﻒ‬
‫ﺲ ا ﺎﰱ ِ ِ‬
‫ﺲ و اﻟﻘ ِ اﻟﻤ ِﻨ ِ وﻳﺎ ِﻋﺼﻤﺔ اﻟﺒﺎ ِ ِ‬
‫و ِزﻳﺮ وﻳﺎﺧﺎﻟِﻖ اﻟﺸﻤ ِ‬
‫َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ‬
‫ُْ ْ َ ْ ََ َ َ ّ ْ‬
‫ِﺴ ِ ا ْدﻋ ْﻮك‬
‫ﺎﺑﺮاﻟﻌﻈ ِﻢ ا‬
‫ﺎﺟ‬
‫ﻳ‬
‫و‬
‫ﻐ‬
‫اﻟﺼ‬
‫ﻞ‬
‫ﻔ‬
‫اﻟﻤﺴ ِ ِ وﻳﺎرا ِزق ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫اﻟﻄ ِ‬
‫َُ َۤ َْ ۤ‬
‫ْ َ ْ َ ُ َ ۤ ْ ُ ْ َ ّ َّ ْ َ ْ َ ُ َ‬
‫ْ ّ ﻣ ْﻦ َ ْ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ﺲ اﻟﻔ ِﻘ ِ ﻛﺪ ﺎءِاﻟﻤﻀﻄ ِﺮ اﻟ ِ ﻳ ِﺮ اﺳﺎﻟﻚ ﺑِﻤﻌﺎ ِﻗ ِﺪ اﻟ ِ ِ ِ ﻋﺮ ِﺷﻚ‬
‫د ﺎء اﻟﺒﺎ ِ ِ‬
‫ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ۤ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ٰ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َوﺑِ َﻤﻔﺎﺗِ ْﻴ ِ ا ّ ْﺣ َﻤ ِﺔ ِﻣﻦ ﻛِﺘﺎﺑِﻚ و ﺑِﺎ ﺎ ِء اﻟ ﻧِﻴ ِﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ِﺔ ﻗﺮ ِن‬
‫َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ٰ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ۤ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ﺲ ان ﻌﻞ اﻟﻘﺮان رﺑِﻴ ﻗﻠ ِ وﺟ ء ﺣﺰ ِ ۝‬
‫اﻟﺸﻤ ِ‬
‫!‪ெப யவேன‬‬
‫!‪பா பவேன‬‬
‫‪ம‬‬

‫‪பவன‬‬
‫‪ேத‬‬

‫‪ேவ! மிக‬‬
‫‪ய‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪கா ைப‬‬

‫‪ர ேப! அ‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪அைன ைத‬‬

‫!‪லாதவேன‬‬

‫‪ப தி‬‬

‫‪பா‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪ர ேப! என‬‬

‫!‪பவேன‬‬

‫‪ஆேலாசக‬‬

‫!‪பைட பாளேன‬‬

‫!‪காவலேன‬‬

‫‪பா‬‬

‫‪ெசவ‬‬

‫‪பவன‬‬

‫!‬

‫‪ர ேப! என‬‬

‫‪என‬‬

‫‪அைன ைத‬‬

‫‪இைணய றவேன‬‬

‫‪ச திரன‬‬

‫‪பய தி‬‬

‫‪ப ராகசமான‬‬

‫!‪காவலேன‬‬

‫‪பா‬‬

‫‪1.‬‬

‫ْ‬
‫ََْ ْ ُ ّ ُ‬
‫ﺎﺑ ﻳ َ ْﻮ َم ا ُ ُﻤ َﻌ ِﺔ‬
‫‪ ……........... 71‬اﻟﻤ ِ ل اﻟﺴ ِ‬

‫‪ழ ைத‬‬

‫‪ப தி‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪,‬‬

‫‪சி‬‬

‫!‪ேச பவேன‬‬

‫‪இைற‬‬

‫‪அக ப டவ‬‬

‫‪கைள‬‬

‫‪ள‬‬
‫‪.‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪கைள‬‬

‫‪ள தி‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪இைற‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪யதாக‬‬

‫‪னட‬‬

‫‪தி‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪பவன‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪ேபா‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪உைட த‬‬
‫‪வ‬‬

‫‪. ஆப தான ெப‬‬

‫‪ண ய தி‬‬
‫‪உன‬‬

‫‪பா‬‬

‫‪கைள‬‬

‫‪ப தி‬‬

‫‪ேவத தி‬‬
‫‪நாம‬‬

‫!‪காவலேன‬‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
‫ِ‬

‫‪க‬‬

‫‪.‬‬

‫‪னட‬‬

‫‪அ ஷி‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪உன‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪ஆைன என‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ந க‬‬

‫‪கைள‬‬

‫‪த ப‬‬

‫‪இைற‬‬

‫‪யர‬‬

‫!‪உணவள பவேன‬‬

‫‪இைற‬‬

‫‪. உன‬‬

‫‪ெகா‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪ைடயவ‬‬

‫‪இைற‬‬

‫‪ெகா‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪அவேனா ேதைவ‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪னட‬‬

‫‪சாவ கைள‬‬
‫‪எ‬‬

‫‪நா‬‬

‫‪அைன‬‬

‫‪அக ப டவ‬‬

‫‪இைற‬‬
‫‪உ‬‬

‫‪ெகா ப‬‬
‫‪னட‬‬
‫‪என‬‬

‫‪ெகா‬‬

‫‪ைணய‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪,‬‬

‫‪ேபா‬‬

‫‪யன‬‬

‫‪க‬‬

‫‪ெகா‬‬

‫‪ஊ றாக‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪ஆ‬‬

‫ُّ‬
‫اﻟﺪﻧْ َﻴﺎ َ َﺬا َو َ َﺬا ﻳَﺎ ُﻣ ْﻮ َﺲ ُ ّﻞ َوﺣ ْﻴﺪ َّوﻳَﺎ َﺻﺎﺣ َ‬
‫َرﺑَّ َﻨﺎ ٰاﺗ َ‬
‫ﺐ ُ ّﻞ ﻓَﺮﻳﺪْ‬
‫ﺎ‬
‫ﻨ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ ٍ‬
‫ِ ِ ٍ‬
‫ِ ِ‬
‫َّ َ َ ْ ً َ ْ َ َ ْ َّ َ َ‬
‫ﺎﻫ ًﺪا َﻏ ْ َ َﺎۤﰱﺐ َّوﻳَﺎ َﺎﻟ ِ ًﺒﺎ َﻏ ْ َ َﻣ ْﻐ ُ ْ ب ﻳَﺎ َ ُّ ﻳﺎَ‬
‫ﺎﺷ‬
‫وﻳﺎﻗ ِﺮﻳﺒﺎ ﻏ ﺑ ِﻌﻴ ٍﺪ وﻳ ِ‬
‫ِ ٍ‬
‫ٍ‬
‫َ ُّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ٰ ٰ َ ْ َ ْ َ َ َ ﻳْ َﻦ َّ‬
‫اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت وَ‬
‫ض وﻳﺎز‬
‫ﻗﻴﻮم ﻳﺎذا‬
‫ِ‬
‫ِل وا ِ ﺮ ِ‬
‫ام ﻳﺎﻧﻮر اﻟﺴﻤﻮ ِت و ا ر ِ‬

‫ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ٰ ٰ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ٰ ٰ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ‬
‫ض ﻳﺎ ﺑ ِﺪﻳ‬
‫ض ﻳﺎ ِ د اﻟﺴﻤﻮ ِت و ا ر ِ‬
‫ض ﻳﺎ ﺟﺒﺎر اﻟﺴﻤﻮ ِت و ا ر ِ‬
‫ا ر ِ‬
‫َّ ٰ ٰ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َّ‬
‫اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ا ْ َ ْرض ﻳَﺎ َذا ْ َ َ ل َوا ْ ِ ْ َﺮام ﻳﺎَ‬
‫ض و ﻳﺎ ﻗﻴﺎم‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫اﻟﺴﻤﻮ ِت و ا ر ِ‬
‫ِ‬
‫َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ۤ ﻳْ َﻦ َ ْ ُ َ ّ ُ َ‬
‫اﻟﻤ ْﻜ ُﺮ ْوﺑ ْ َ َو اﻟ ُ َ ّوحُ‬
‫َ‬
‫ﻦ‬
‫ﻋ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ﻳ اﻟﻤﺴﺘ ِ ِﺧ و ﻨﺘ اﻟﻌﺎﰱِ ِﺬ واﻟﻤ ِج ِ‬
‫َ َْ ْ ُْ ْ َ َُ ْ َ َُ ۤ ُْ ْ َّْ َ ََ َ‬
‫ﺎﺷ َﻒ اﻟ ْ َﻤ ْﻜ ُﺮ ْوب ﻳَﺎ ۤ ِا ٰ َ اﻟ ْ ٰﻌﻠَﻤ ْ َ‬
‫ﻋ ِﻦ اﻟﻤﻐﻤﻮ ِﻣ و ِ ﻴﺐ د ﺎ ِءاﻟﻤﻀﻄ ِﺮﻳﻦ وﻳﺎ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ْ َ َ ْ ُ ْ ٌ ۢ َ ُ ُّ َ َّ‬
‫َ َ ۤ َ ْ َ َ َّ‬
‫ول ﺑِﻚ ﻞ ﺣﺎﺟ ٍﺔ۝‬
‫اﺣ ِﻤ‬
‫وﻳﺎارﺣﻢ ا ِ‬
‫‪க‬‬

‫‪னைத ..... (உ‬‬

‫‪ன‬‬

‫‪கி‬‬

‫‪லாம‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪பாயாக. தன ைமய‬‬

‫‪க‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪) ெகா‬‬

‫‪ெதாைலவ‬‬

‫‪ேவ! இ த உலக தி‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪வ‬‬

‫‪ெவா‬‬

‫‪ஒ‬‬

‫‪க‬‬

‫‪ேக ேக‬‬

‫!‪ேதாழேன‬‬

‫‪ேதைவகைள இ‬‬

‫‪2.‬‬

……... 72


பவேன!

தவறாம

லாம

மிக

அைன ைத

உய

வான

அல

உைடயவேன!

காவ

இைறவேன!

ேன அைன

வான

வான

மிய

கைள

ேத

பவேன!

சல

பவ கைள

ைணயாள க

,

ஒள ேய! வான
மிைய

லா

ைவ க

பவேன!

கைள

,

ணய

பதிலள பவேன!

பவ க

ப ரா

தைனைய ஏ பவேன!

அகில

கி

அைமதிய றவ களாக

பவேன!

ணய

தா

,

அைழ ப

பவ கள

வா பவேன!

வான

லைம

தவனாக

கள

மிைய

,

க தி

ெக

தா

ெற

கலிடேம!

ேத

ேதைவக

வா கியவேன!

பவேன!

கைடசி

பவேன!

லைம

,

அைழ பவ

பவ

பவேன!

கைள

நி

ைன

அள பவேன! மன
யர தி

ேப!

நிைல

ேத

பவ கைள

மிைய

,

மிைய

பா

பவேன!
கைள

நி வகி பவேன!

உைடயவேன! வான
மிய

எ ெபா

அைன தி

ைணயாளேன!

றன!

َ ْ ُّ َ َ َّ ٌ ْ َّ ٌ ْ ُ َ َ َّ ٌ ْ َ ٌ ْ َ َ َّ ٌ ْ َ ٌ َّ َ َ َّ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ
‫ش‬
ِ ‫ا ﻢ اِﻧﻚ ﺧ ق ﻋ ِﻈ اِﻧﻚ ِ ﻴ ﻠِ اِﻧﻚ ﻏﻔﻮر ر ِﺣ اِﻧﻚ رب اﻟ‬٣
ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُّ َ ْ َ َّ َّ ُ ّ ٰ َ ْ َ ْ
ْ ‫ار َﺣ ْﻤ ْ َو َ ﺎ ِﻓ ْ َو‬
ْ ‫اﻏ ْ ْ َو‬
ْ ‫ار ُز ْﻗ‬
‫اﻟﻌ ِﻈ ِ ا ﻢ اِﻧﻚ اﻟ ا ﻮاد ا‬
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ‫ِﺮﻳﻢ‬
َ َ ْ َ َ َّ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َّ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ
‫واﺳ ِ واﺟ ِ وارﻓﻌ ِ واﻫ ِﺪ ِ و ﺗ ِﻀﻠ ِ واد ِﺧﻠ ِ ا ﻨﺔ ﺑِﺮﺣﻤ ِﺘﻚ‬
َّ ُ ْ َ ۤ ْ َ ْ ْ ّ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ّ َ َ ّ َ َ ْ َ َ ْ
َّ َ َ ْ َ ۤ َ
‫ﺎس‬
ِ ‫ﻳﺎارﺣﻢ ا‬
ِ ‫اﺣ ِﻤ اِﻟﻴﻚ ر ِب ِﺒﺒ ِ و ِ ﻧﻔ ِ ﻟﻚ ﻓﺬﻟِﻠ ِ و ِ اﻋ ِ اﻟﻨ‬
َ َ َّ َ ُ ّ ٰ َ
َ َ َْْ َ ْ َ
ّ ََ
َ
َ‫ﻚ َﺳﺄﻟ ْ َﺘ َﻨﺎ ﻣ ْﻦ اَﻧْ ُﻔﺴﻨﺎ‬
ّ
ْ
ْ
ّ
ْ
ْ
ّ
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ﻓﻌ ِﻈﻤ ِ و ِ ﺳ ِﻴ ِﺊ ا ﺧ ِق ِﻨﺒ ِ ا ﻢ اِﻧ‬
ِ
ِ
َّ َ َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ۤ ٗ ُ
َ َ
‫َﻣﺎ ﻧ ْﻤ ِﻠ ﻪ ِا ﺑِﻚ ﻓﺎﻋ ِﻄﻨﺎ ِ ﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﺮ ِﺿﻴﻚ ﻋﻨﺎ۝‬
3.

லா

ேவ!

ெசவ

பவ

,

பா கியமி க

வழ

ளாள

,

ைண

அறி தவ

அ ஷி
இர க

வாயாக!

வாயாக!

ம பாயாக! எ

பா கியமி க

.

என

ைன உய

அதிபதி.

ைடயவ
(

பைட பாள

.

சா தி

ைறகைள)

ன பவ
லா

ைன

.
,

ேவ!

அைன ைத

ைனமி கவ

கி

ன பாயாக!

அள பாயாக!

மைற பாயாக

வாயாக! என

!

என
நா

ேந வழிைய கா

.

ைபயாள


,

உணைவ

இழ தைத

வாயாக!

ْ
ُ ّ ُ ْ ََْ
‫ﺎﺑ ﻳ َ ْﻮ َم ا ُ ُﻤ َﻌ ِﺔ‬
ِ ‫…… اﻟﻤ ِ ل اﻟﺴ‬........... 73

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

ைன

வழிதவற

லா

ேவ!

ைன

தவ ர

கிறா

ள தி

ண ய ைத வழ

கா பாயாக! அ
ேக

லா

.

உன

ைணயாள க

ைன

என

ெகா

வ டாேத!

ைழ பாயாக! க

கீ ப தைல
என

ெச

ைடயதாக

ஆதலா

வலிைமைய

ைணயா

லா

வாயாக! ெக ட
ச திய

ைணயாளேன!

வாயாக!

ம கள

ைலேயா,

ந ெபா

ெகா

உன

பா ைவய

ண திலி
உன

அைத

அ த ந கா ய

பாயாக!

வ க தி

,

ைவ பாயாக!

ேவ! எ த கா ய

ெக

கி

,

ைன

ைபைய
கள ட

கைள

ெச

ً َ ً ْ َ َ ُ َ ْ َ َّ ً َ ً ْ َ َ ُ َ ْ َ َّ ً َ ً َ ْ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ﺎﺷﻌﺎ واﺳﺎﻟﻚ ﻳ ِﻘﻴﻨﺎ ﺻﺎدِﻗﺎ‬
ِ ‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ اِﻳﻤﺎﻧﺎداﰱِﻤﺎ واﺳﺎﻟﻚ ﻗﻠﺒﺎ ﺧ‬٤
ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ َّ َ ّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ً ّ َ ً ْ َ ُ َ ْ َ َّ
‫ام اﻟ َﻌﺎ ِﻓ َﻴ ِﺔ‬
‫واﺳﺎﻟﻚ دِﻳﻨﺎ ﻗ ِ واﺳﺎﻟﻚ اﻟﻌﺎ ِﻓﻴﺔ ِﻣﻦ ِﻞ ﺑ ِﻠﻴ ٍﺔ واﺳﺎﻟﻚ دو‬
ٰ
َّ َ ٰ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُّ َ ُ َ ْ َ َ
َ‫اﻟﻨﺎس اَ ّ ُ َّﻢ ِا ّ ْ ۤاَ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِ ُ َك ﻟِﻤﺎ‬
‫واﺳﺎﻟﻚ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﻌﺎ ِﻓﻴ ِﺔ واﺳﺎﻟﻚ اﻟ ِﻐ ﻋ ِﻦ‬
ِ
ِ
ُ ْ َ َّ ُ ْ ْ َّ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ۤ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُّ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ
ْ
‫ف‬
ِ ‫ﺗﺒﺖ اِﻟﻴﻚ ِ ﻨﻪ ﺛﻢ ﻋﺪت ِﻓﻴ ِﻪ واﺳﺘﻐ ِ ك ﻟِﻤﺎاﻋﻄﻴﺘﻚ ِﻣﻦ ﻧﻔ ِ ﺛﻢ ﻟﻢ او‬
ْ َ ّ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ٰ َ َ ُ ْ َّ َ َ ْ َّ َ ّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ‫ﻟﻚ ﺑِ ٖﻪ واﺳﺘﻐ ِ ك ﻟ‬
ٍ ‫ﻠﻨﻌ ِﻢ اﻟ ِ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑِﻬﺎ ﻣﻌ ِﺼﻴ ِﺘﻚ و اﺳﺘﻐ ِ ك ِ ﻞ ﺧ‬
َ َّ ٌ َ ْ َ َّ َ ْ ْ ُ َ َّ ُ ّ ٰ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ ْ َ َ
‫اردت ﺑِ ٖﻪ وﺟﻬﻚ ﺎﻟﻄ ِ ِﻓﻴ ِﻪ ﻣﺎﻟ ﺲ ﻟﻚ ا ﻢ‬
‫ِﺰ ِ ﻓ ِﺎﻧﻚ ِ ﺎﻟِﻢ و‬
َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ْ ّ َ ُ
ٌ
‫ﺗﻌ ِﺬﺑ ِ ﻓ ِﺎﻧﻚ ﻗﺎدِر۝‬
4.

லா

தியான

ேவ
மா

ேவ! எ

கிேற

.

கள

வைடயாத

ஆதர

லா

தி

ந ப ைகைய

க ைத

சா தி காக

ெற

ளைத

னட

னட

சா திைய

சா திைய

றிைய

சாராம

நிைல தி

நா

னட

நா

னட

ேவ

னட

னட

கிேற
.

நா

நா

ேவ

னட

நா

கிேற

னட

நா

பைத

னட
ேவ

ேவ! எ த பாவ தி காக உ
ெச ேதேனா, அத

ஈமாைன உ

நா
நா

ேவ

கிேற

நா


னட

ேவ
.

ேவ

.

ெவா

.

ம க

ேவ

கிேற

.

தியான

கிேற

நா

கிேற

.

இ த

கிேற

.

கிேற

.

ேத , அைத

ேத

……... 74

நா

ன டேம

வா

ெகாைடகளா

, உ

ேதேனா, அத

ஏ ப டேதா,

ேத

கிேற

.

லா

றாக ந அறிகிறா

ேவ!

. எ

.

ேவ!

மற

ண யப ற

கல தத

ைன

ைன த

நா

ய எ

அைத

,

வர ைப

னட

ெச

ண ைத

ஆ ற

நா

ைடய

ைமைய

ெச த

னட

அத காக

உன காகேவ ந

தி

ேத

கிேற

என

நா

.

கிேற

லாம

.

ஏேதா

திவ டாேத! எ

வ டாேத! உன

எ த

ண ச

ேத

, உன க

னட

இழி

நிைறேவ றாம

ைன

َّ
َٰ ّ َّ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ‫اﻟﺴ ْﺒ َو َر َّب اﻟ ْ َ ْ ش اﻟ ْ َﻌ ِﻈ ْ اَ ٰ ّ ُ َّﻢ ا ْ ِﻔ ْ ُ َّﻞ ُﻣ ِ ّ ِّﻣﻦ‬
ٰ
‫ا ﻢ رب اﻟﺴﻤﻮ ِت‬٥
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ ْ ‫َ ْ ُ ْ َ َ ﻣ ْﻦ َﻳْ َﻦ‬
ُ ّ ٰ ‫ﺎي َﺣ ْﺴ َ ا‬
َ ‫ﺖ َﺣ ْﺴ َ ا ٰ ّ ُ ﻟِﺪﻳْ ْ َﺣ ْﺴ َ ا ٰ ّ ُ ﻟ ِ ُﺪﻧْ َﻴ‬
‫ﺣﻴﺚ ِﺷﺌﺖ و ِ ا ِﺷﺌ‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ‫ﻟ ِ َﻤﺎ ۤاَ َﻫ َّﻤ ْ َﺣ ْﺴ َ ا ٰ ّ ُ ﻟ ِ َﻤﻦ ﺑ َ ٰ َ َ َّ َﺣ ْﺴ َ ا ٰ ّ ُ ﻟ ِ َﻤ ْﻦ َﺣ َﺴ َﺪ ْ َﺣ ْﺴ َ ا ٰ ّ ُ ﻟ ِ َﻤﻦ‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ
َ ‫ﺎد ْ ُﺴ ْ ۤﻮ ٍء َﺣ ْﺴ َ ا ٰ ّ ُ ِﻋ ْﻨ َﺪاﻟ ْ َﻤ ْﻮ ِت َﺣ ْﺴ َ ا ٰ ّ ُ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟ ْ َﻤ ْﺴﺄﻟ َ ِﺔ اﻟ ْ َﻘ ْ َﺣ ْﺴ‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ َّ َ ٰ ۤ َ ُ ّ ٰ َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ّ ٰ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ّ ٰ
ْ
‫اط ﺣﺴ ِ ا‬
‫ِا ِا ﻫﻮ ﻠﻴ ِﻪ‬
ِ ِ ‫ان ﺣﺴ ِ ا ِﻋﻨﺪ اﻟ‬
ِ ‫ا ِﻋﻨﺪ اﻟ ِﻤ‬
ْ ْ َ ْ ُّ َ َ ُ َ ُ ْ َّ َ َ
ْ
َ
‫ش اﻟﻌ ِﻈ ِ ۝‬
ِ ‫ﺗﻮ ﻠﺖ وﻫﻮ رب اﻟ‬
5.

லா

அதிபதிேய!

நா யவா
ேபா

என

மா

அைன

அ கிரம

ேபா

என

,

லா

வான

உலக

வா

யர

பவ

ெபாறாைம
.

ேவ!

என

ெகா

கா

எைடேபாட ப

ெபா

என

லா

எதிராக

ேவ என
ேவ

நா யவா

கியமான

,
,

மானவ

லா

அதிபதிேய!

மா க தி

ைக

ேபா

கள

ெவா

வாயாக!

மானவ

லா

ேபா
.

ேபா

ேவ

எதிராக

அ ஷி

கள

ேவ

லா

.

ேவ

கி

ேபா

மானவ

ேவ என

ேபா

ேபா

மானவ

, அ
பவ

லா

. மரண ேநர தி

ேக

ேபா

ஏமா

மானவ

லா

லா

ைன

ேம

ண யமி க

வஷ

, அ

ேவ

,அ

மானவ

லா

ேக க ப
என

.

ைன

மானவ
.

என

மானவ

ேவ

என

எதிராக

, அ
ைம,

ேபா

லா

ெபா


.

.
,

ேவ

தைமக

மானவ

,
.

ْ
ُ ّ ُ ْ ََْ
‫ﺎﺑ ﻳ َ ْﻮ َم ا ُ ُﻤ َﻌ ِﺔ‬
ِ ‫…… اﻟﻤ ِ ل اﻟﺴ‬........... 75

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
ِ

சிராதி
லா

ேவ

வண க தி
ைவ

கி

என

யவ

ேள

லா

னட

ேவ!

நா

அ யா க
ேவ

கிேற


னட

ேபா

னட

லா

ைல. அவன டேம, என

ேபா

ேவ

ேவ

மானவ

றிபாரா

ேவ

.

நா

நா

ைன

பவ க

கிேற

நப மா கள

,

ைணயாளேன!

லா

:

ேபா

அவைன

மானவ

.

தவ ர

ந ப ைகைய

அதிபதி.

கிேற

தர ப

உன

ெந

கமாக

உபசரைணைய

ேதாழைமைய

கிேற

பா ைட உ
மரண

.

ைமயானவ கள

ேவ

ேவ

என

َّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ
ِ‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ﺛﻮاب اﻟﺸﺎ ِ ِﺮﻳﻦ وﻧ ِﺰل اﻟﻤﻘﺮﺑ‬٦
ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ْ ّ ّ َ ْ َ َ
‫اﻟﺼ ِﺪﻳ ِﻘ وذِﻟﺔ اﻟﻤﺘ ِﻘ واِﺧﺒﺎت اﻟﻤﻮ ِﻗ ِﻨ‬
‫وﻳ ِﻘ‬
ِ
ْ
َّ َ َ ْ َ ۤ َ
َ
‫اﺣ ِﻤ ۝‬
ِ ‫ﻳﺎارﺣﻢ ا‬

வழ

கிேற

ேவ

, அவேன பா கியமி க அ ஷி

َّ َ َ َ َ ُ َ َ
َ ْ ‫اﻟﻨﺒ ّﻴ‬
ِ ِ ‫و اﻓﻘﺔ‬
َ ٰ ٰ َ ْ َّ َ َ ّ ٰ َ َ
‫ﺣ ﺗﻮﻓﺎ ِ ذﻟِﻚ‬

6.

,

.

னட

.

நா

ெச

பயப தி

தியான

ேவ

னட

நா

ந ப ைகைய

பண ைவ

ைக ெகா

கிேற

லிைய
நா

னட

ைடேயா

தியான ந ப
வைர.க

டவ க

-இ த நிைலய

ைணயாள க

ெக

லா

َّ َ َ ْ َ ۤ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َ ُ ّ ٰ َ
َ َْ
َ
ْ
ْ
‫ا ّﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟﻚ ﺑِ ِﻨﻌﻤ ِﺘﻚ اﻟﺴﺎﺑِﻘ ِﺔ ّ وﺑ ﰱِﻚ ا ﺴ ِﻦ اﻟ ِﺬي اﺑﺘﻠﻴﺘ ِ ﺑِ ٖﻪ‬٧
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ّ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ ْ َّ َ ْ َ َ
‫وﻓﻀﻠِﻚ اﻟ ِﺬي ﻓﻀﻠﺖ ان ﺗﺪ ِﺧﻠ ِ ا ﻨﺔ ﺑِﻤ ِﻨﻚ وﻓﻀﻠِﻚ ورﺣﻤ ِﺘﻚ ۝‬
7.

ெச

னட

ேவ!
நா

த ேசாதைன

ெபாழி த கி

ெகா

ைப

ெகா

கிேற

ைபைய

ெகா

ைன

வ க தி

ெகா

ேவ

, உன

ெச

. ந

கி

َّ ً َّ ً
‫ﻠﻤﺎ ﻧﺎ ِﻓ ًﻌﺎ۝‬
ِ‫و‬

னட

உன

கி

ல ேசாதைனய
நா

னட

ைபைய

ேவ

நா

ெகா

ைழ பாயாக!

ைபகைள

கிேற

ேவ

ெகா

ைன கட க
. எ

கிேற

, உன

. உன

ைண

َ ُ َ ْ َ ۤ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
ّ َ‫ﻚ اِﻳْ َﻤﺎﻧًﺎ َداۤﰱ ًﻤﺎ َّو ُﻫ ًﺪي ﻗ‬
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳﺎﻟ‬٨
ِ
ِ

……... 76

8.


9.

லா

ேவ!

வழிைய

ெற

, பய

நிைல தி

ள க

வ ைய

னட

ஈமாைன
நா

, நிைலயான

ேவ

கிேற

.

َٰ
ً
َ
ّ
ٰ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ّ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ّ
‫ﺎﺟ ٍﺮ ِﻋﻨ ِﺪي ﻧِﻌﻤﺔ ا ﺎ ِﻓﻴ ِﻪ ﺑِﻬﺎ ِ اﻟﺪﻧﻴﺎ وا ِﺧ َﺮ ِة۝‬
ِ ‫ا ﻢ ﻌﻞ ﻟِﻔ‬٩


ேவ

லா

ைமய

ேவ!

தயவன

நா

டா .

தி

உபகார தி

ப ெகா

இ ைமய

,

,

ஏ பட

ْ َّ ُ ّ ٰ َ
ْ ‫اﻏ ِ ْ ْ َذﻧ ْ َو َو ّ ِﺳ ْﻊ ْ ُﺧﻠ ُ ْ َو َﻃ ّﻴ ْﺐ ْ َﻛ ْﺴ ْ َو ﻗَ ِّﻨ ْﻌ ْ ﺑ َﻤﺎ َر َز ْﻗ َﺘ‬
‫ا ﻢ‬١٠
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ّ َ ٗ َ ْ َ َ ْ َ ٰ ْۤ َ َ ْ ْ ُ َ َ
ْ
‫ٍء ﻓﺘﻪ ﻋ ِ ۝‬
‫و ﺗﺬ ِﻫﺐ ﻃﻠ ِ ِا‬

10. அ

லா

ேவ!

வ சால

பாவ

வாயாக!

வாயாக! ந என

ெகா

பாயாக!

என

ந எ

கைள

என

வழ

ெகா

ன பாயாக!

ச பா திய ைத

அைன தி

ைன வ

ேவ ைகைய

காம

ஏேத

என

, என

பாயாக!

ண ைத

மதி கத கதாக

மனநிைறைவ

ைற தி

ப யதி

பா

َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ّ َّ ُ ّ ٰ َ
‫ا ﻢ ِا ِ اﺳ ِ ك ِﻣﻦ ﺟ ِﻤﻴ ِ ِﻞ ٍء ﺧﻠﻘﺖ واﺣ ِ س ﺑِﻚ ِ ﻨﻬﻦ‬١١
ْ ‫اﺟ َﻌ ْﻞ ّ ْ ﻋ ْﻨ َﺪ َك َوﻟ ِ ْ َ ًﺔ َّو‬
ْ ‫َو‬
ْ ‫اﺟ َﻌ ْﻞ ّ ْ ﻋ ْﻨ َﺪ َك ُزﻟ ْ ٰ َو ُﺣ ْﺴ َﻦ َﻣ ٰﺎب َّو‬
ْ‫اﺟ َﻌﻠ ْ ْ ِ َّﻦ‬
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ً َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ْ َّ ْ ْ َ ْ َ َ َ ۤ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ
‫ﺎف ﻣﻘﺎﻣﻚ وو ِﻋﻴﺪك وﻳﺮﺟﻮ ﻟِﻘﺎءك واﺟﻌﻠ ِ ِ ﻦ ﻳﺘﻮب اِﻟﻴﻚ ﺗﻮﺑﺔ‬
ُ
َ ُ َ ْ َ َّ ً ْ ُ َّ
ْ ‫ﻚ َﻋ َﻤ ً ُﻣ َﺘ َﻘ َّﺒ ً َّو ِ ﻠ ْ ًﻤﺎ َّ ْ ْ ًﺎ َّو‬
ْ‫ﺎر ًة ﻟَّﻦ‬
َ َ ِ ‫ﺳﻌ ًﻴﺎ َﻣ ْﺸ ْ ًرا َّو‬
‫ﻧﺼﻮﺣﺎ واﺳﺎﻟ‬
َ
‫ﺗ ُﺒ ْﻮ َر۝‬

11. அ
பா

லா
காவ

கிேற

ஏ ப

லா

ேவ!
.

ேத

வாயாக!

ேவ!

பைட த

கிேற

.

அவ கள டமி

உன

உன

அைன திலி

ைழ

காைமய

கலிட

நி க

உன

என

னட

நா

பா

கா ப

நா

தல ைத
ஏ ப

பவ கள

என

தல ைத

,

வாயாக!

,

உன

‫ْ‬
‫ََْ ْ ُ ّ ُ‬
‫ﺎﺑ ﻳ َ ْﻮ َم ا ُ ُﻤ َﻌ ِﺔ‬
‫‪ ……........... 77‬اﻟﻤ ِ ل اﻟﺴ ِ‬

‫‪பவ கள‬‬

‫‪னட‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪தி‬‬

‫‪தி‬‬

‫‪ஆ‬‬

‫‪, ேபா ற த க‬‬
‫‪நா‬‬

‫‪ச தி ைப ந‬‬

‫‪னட‬‬

‫‪மனதார‬‬

‫‪வனாக‬‬

‫‪ஒ‬‬

‫‪வ ைய‬‬

‫‪ள க‬‬

‫‪உ‬‬

‫ﻨﺎﺟﺎت ﻣﻘﺒﻮل‬
‫ِ‬

‫‪, உன‬‬

‫‪பவ கள‬‬

‫!‪வாயாக‬‬
‫‪ைன‬‬

‫‪வண க ைத‬‬

‫‪ஆ‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪, பய‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪கைள‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪ஒ‬‬

‫‪வனாக‬‬

‫‪பவரகள‬‬

‫‪ேத‬‬

‫‪ெசய‬‬

‫‪ட‬‬

‫‪ந‬‬

‫‪றிதிக‬‬

‫‪க ப‬‬
‫‪,‬‬

‫‪١٢‬اَ ٰ ّ ُ ّﻢ ِاَ‬
‫َ َ َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ات اﻟﻤﻮ ِت۝‬
‫وﺳﻜﺮ ِ‬

‫‪.‬‬

‫‪வா‬‬

‫‪ைன‬‬

‫‪எ‬‬

‫‪கீ க‬‬

‫‪அ‬‬

‫‪ம‬‬

‫‪ன‬‬

‫‪ய சிகைள‬‬

‫‪ேவ‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫ّ ْۤ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ‬
‫َّ َ ٰ ّ ُ َّ َ ّ ْ َ ٰ َ َ َ ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ات اﻟﻤﻮ ِت‬
‫ﻏ‬
‫ﻋ‬
‫ا‬
‫ﻢ‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ﺎ‬
‫اﻟﻨ‬
‫ﺒ‬
‫ِ‬
‫ِ اﺳﺎﻟﻚ ِﻓ ﺎك رﻗ ِ ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬

‫‪நா‬‬
‫‪,‬‬

‫‪னட‬‬

‫‪க‬‬

‫‪ன‬‬

‫‪உ‬‬

‫‪இ‬‬

‫‪வா ைவ‬‬

‫‪மரண தி‬‬

‫‪ப‬‬

‫!‪வாயாக‬‬

‫‪வ‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪உத‬‬

‫‪லா‬‬

‫‪நரகிலி‬‬
‫‪அ‬‬

‫‪எதிராக என‬‬

‫‪.‬‬

‫!‪ேவ‬‬

‫‪கிேற‬‬

‫‪லா‬‬
‫‪க‬‬

‫‪12. அ‬‬

‫‪ேவ‬‬

‫‪சிரம‬‬

‫َ ٰ ّ ُ َّ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َّ ْ ْ َ ٰ‬
‫‪١٣‬ا ﻢ اﻏ ِ ِ وارﺣﻤ ِ و ا ِ ﻘ ِ ﺑِﺎر ِﻓﻴ ِﻖ ا ۝‬
‫َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ً َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ۤ َ ْ َ‬
‫ُ‬
‫ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦ ان ا ِ ك ﺑِﻚ ﺷﻴﺌﺎ و اﻧﺎ ا ﻠﻢ واﺳﺘﻐ ِ ك ﻟِﻤﺎ ا ﻠﻢ ﺑِ ٖﻪ‬
‫َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َّ ْ ُ َ َ َ َّ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ َ ّ َﻣ ْﻦ َّ ْ ْ َ ٰ‬
‫و اﻋﻮذﺑِﻚ ان ﻳﺪﻋﻮ ر ِﺣﻢ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِﻚ ِ ِ ﻳﻤ ِ‬
‫ْ َ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َّ ْ ْ َ ٰ َ ْ َ َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ‬
‫ﺑ َ ْﻄﻨﻪ َوﻣ ْﻦ َ ّ َﻣ ْﻦ ﻳَّ ْﻤ ْ َ‬
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
‫ﻦ‬
‫ﻣ‬
‫و‬
‫ﻠ‬
‫ﺟ‬
‫ر‬
‫ﻤ‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ﻢ‬
‫ﺑ‬
‫ر‬
‫ا‬
‫ﻳ‬
‫ﻰ‬
‫ﻠ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ ِ‬
‫ِ ٖ ِ ِ‬
‫ِِ‬
‫ٍ‬
‫َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ ُ َ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َّ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ ً َّ‬
‫اﻋﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦ ِا ا ٍة ﺸ ِﻴﺒ ِ ﻗﺒﻞ اﻟﻤ ِﺸﻴ ِﺐ و اﻋﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦ وﻟ ٍﺪ ﻳ ن وﺑﺎ و‬
‫َ ُ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ َّ َّ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ ً َ ٰ ّ ُ َّ ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ ﻣ َﻦ َّ ّ ْ ْ َ ّ َ ْ َ‬
‫ﻚ ِ ا ِﻖ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺎل ﻳ ن ﻋﺬاﺑﺎ ا ﻢ ِا ِ اﻋﻮذﺑِﻚ ِ اﻟﺸ ِ‬
‫اﻋﻮذﺑِﻚ ِ ﻣ ٍ‬
‫َّ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ‬
‫ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ْ َ‬
‫ّ‬
‫اﻟﺪﻳْﻦ اَ ٰ ّ ُ ّﻢَ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫اﻟﻴ ِﻘ ِ و اﻋﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄ ِ‬
‫ﺎن ا ِﺟ ِ و اﻋﻮذﺑِﻚ ِﻣﻦ ِ ﻳﻮ ِم ِ ِ‬
‫ّ ْ ۤ َ ُ ْ ُ َ ﻣ ْﻦ َّ ْ ْ ُ َ ۤ َ َ ﻣ ْﻦ َ ْ ْ َ َّ َ ﻣ َﻦ َّ‬
‫اﻟﺴ ُﺒ َو ِﻣ َﻦ اﻟ ْ َ َ َق َو ِﻣﻦَ‬
‫ِا ِ اﻋﻮذﺑِﻚ ِ ﻣﻮ ِت اﻟﻔﺠﺎء ِة و ِ ﻟﺪ ِغ ا ﻴ ِﺔ و ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫ْ َ َ َ ﻣ ْﻦ َ ْ َ َّ َ ٰ َ ْ َّ ﻣ َﻦ ْ َ‬
‫ْ َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ﻒ۝‬
‫ا ﺮ ِق و ِ ان ا ِﺧﺮ‬
‫ٍء و ِ اﻟﻘﺘ ِﻞ ِﻋﻨﺪ ِﻓﺮا ِر ا ﺣ ِ‬

……... 78

13. அ

உய

லா

த ேதாழ கள

லா

ேவ!

உறவ ன

நக

னட

நா

ேத
ெப

கிேற

நா

ெகா

.

ைண

கிேற

னட

பா

கிேற

. ம

நா

பா

டைன
ேத

கா

கிேற

ச ேதக

. அ

நா


.

ெகா

லா

ெச

வதி

லா

கா

ேத

ேவ!


வல

கள

எதிபார
கள

, தைலகீ ழாக

கிேற

ெபா
.

ெகா

னட

சாப திலி

வல

ேத

னட

வைத வ

ேவ!

நா

வய

ைக வ

கிேற
நா

.

னட

னட

மரண திலி

றி

றா
,

காவ

ெச

தைம

பா

பா

காவ

னட

காவ

நா

பா

காவ

நா

பா

காவ

,
வைத

வைத வ

எ த

மனஉ

நா

னட

பா

ச திய தி

ைவ பைத

ைய நைர க

,

ஏேத

வாயாக!

ேவ! நா

ேவ! தன

காவ

லா

அவ

நக

பா

ைண
இைண

. அ

லா

களா

உன

ேதேனா,

ைக வ

வழிவ

ைம நாள

, பைட த ப ஓ
காவ

னட

பாயாக!

க ப ட ைஷ தாைன வ

வைத

கிேற

வல

ழ ைதகைள

, அதி

,

ேத

ேத கிேற

ைம அைடவத

காவ

ேத

க ய லி

நக

. த

. சப

காவ

, இ

காவ

கிேற

பா

ேச

ைக வ

.

, அறியாம

ைன

ப த ைத

களா

ட பற

கிேற

அறி

நா

பா

ேத
ேத

ன பாயாக! எ

இர த

,

நா

கா

ைன ம

நா

வல

வழிவ
ேத

ேவ! எ

பா ப

தி

,
வைத

னட

79

‫ُﺛ َّﻢ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ﺑَﻌْ َﺪ  اﳋَْﺘْ ِﻢ‬

ْ ْ َ ْ َ ُ ّٰ َ ّ َ َ ّ َ ْ
ْ َّ َ َ َ
ْ َ ُ
ْ َّ
َ
‫ﻖ‬
‫ﺣ‬
‫ﺎج ا ِْﻣﺪا ِد ا ِ َو َ ّﻤﺪ ا َ ف َ ِ ْ َو َ ّﻤﺪ‬
‫ا‬
‫ات‬
‫ﻮ‬
‫ﻋ‬
‫اﻟﺪ‬
‫ه‬
‫ﻫﺬ‬
‫ﻞ‬
ِ ِ ‫وﺗﻘﺒ‬
ِ
ِ ِ ِ
َ‫َﻣﺴ ْﻴ ا ٰ ّ َو َﺳ ّﻴﺪ ِ َ د َو َﺟﻤ ْﻴ اﻟ ْ ُﻤ ْﺆ ﻨ ْ َ َو اﻟ ْ ُﻤ ْﺆ ﻨ‬
َ ْ ‫ﺎت َواﻟ ْ ُﻤ ْﺴﻠِﻤ‬
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ّ َ ٰ َ ٰ َ َ ُ ّ ٰ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ
‫ﺎت‬
‫ﺎت و ا ﺮ ِم ال‬
‫ﺎت و ﺻ ا ﺗﻌﺎ‬
ِ ‫ﻗ‬
ِ ‫ﺳ ِﻴ ِﺪ ا ﺎﰱِﻨ‬
ِ ‫واﻟﻤﺴ ِﻠﻤ‬
َْ ُ ُْ ً ٰ َ
َ
‫ﺎت۝‬
ِ ‫ﺻ ة ﺴ ِﺒﻖ اﻟﻐﺎﻳ‬
ُ َ َّ ُّ َ َ ْ ْ َّ ّ ٰ ْ َ
‫ِ ﻤ ِﺪ ا ِ اﻟ ِﺬي ﺑِ ِﻨﻌﻤ ِﺘ ٖﻪ ﺗ ِ اﻟﺼﺎ ِ ﺎت‬
ஹாஜி இ தா
ஹ ம
ஹ ம
ஸ ய
ெப

மஸஹு
இமா

லாஹி அைல

அவ க

ற திலி

,

அலி ர

லாஹி அைல

அவ க

ற திலி

,

லா

அவ க

ற திலி

ற திலி

இ த

தைலவ

லா

லா

லாஹி அைல

ற திலி
,

லிமான அைன
கீ க

பைட ப ன

மறிய நிர ப ய க
லா

அவ க

ஃமினான அைன

,

ஆ கைள அ

, அைன

லாவ ைற

பாயாக. அைன

கள

ேம

கி

நிைறவைடகி

ைபயா
றன.

லா

,

ெப

பைட ப ன

ைமயானவ

ைணைய அ

ேக ‫ﷻ‬, எவன

ற திலி

கள

‫ﷺ‬ம

‫ ﷻ‬ெபாழிவானாக!

அைன

லற

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful