þrŸ viÿõu sahasran˜ma stotram þrŸ lakÿmyaÿ÷ottara þatan˜ma stotram

þrŸ viÿõu sahasran˜ma stotram
þukl˜mbaradharaÕ viÿõuÕ þaþivarõaÕ caturbhujam prasannavadanaÕ dhy˜yet sarva vighnopaþ˜ntaye yasya dvirada vaktr˜dy˜× p˜riÿady˜× paraþþatam vighnaÕ nighnanti satataÕ viÿvaksenaÕ tam˜þraye vy˜saÕ vasiÿ÷ha napt˜raÕ þakte× pautramakalmaÿam par˜þar˜tmajaÕ vande þukat˜taÕ taponidhim vy˜s˜ya viÿõur¨p˜ya vy˜sa roop˜ya viÿõave namo vai brahma nidhaye v˜siÿ÷h˜ya namo nama× avik˜r˜ya þuddh˜ya nity˜ya param˜tmane sadaika r¨pa r¨p˜ya viÿõave sarva jiÿõave yasya smaraõa m˜treõa janma saÕs˜ra bandhan˜t vimucyate namastasmai viÿõave prabhaviÿõave oÕ namo viÿõave prabhaviÿõave þrŸ vaiþamp˜yana uv˜ca ----þrutv˜ dharm˜naþeÿeõa p˜van˜ni ca sarvaþa× yudhiÿ÷hira× þ˜ntanavaÕ punarev˜bhyabh˜ÿata þrŸ yudhiÿ÷hira uv˜ca ----kimekaÕ daivataÕ loke kiÕv˜pyekaÕ par˜yaõam stuvanta× kaÕ kamarcanta× pr˜pnuyurm˜nav˜× þubham ko dharma× sarvadharm˜õ˜Õ bhavata× paramo mata× kiÕ japan mucyate janturjanma saÕs˜ra bandhan˜t þrŸ bhŸÿma uv˜ca ----jagatprabhuÕ devedevamanantaÕ puruÿottamam stuvann˜masahasreõa puruÿa× satatotthita× tameva c˜rcayannityaÕ bhakty˜ puruÿamavyayam dhy˜yan stuvannamasyaÕ þca yajam˜nastameva ca an˜dinidhanaÕ viÿõuÕ sarvalokamaheþvaram lok˜dhyakÿaÕ stuvannityaÕ sarvadu×kh˜tigo bhavet brahmaõyaÕ sarvadharmajñaÕ lok˜n˜Õ kŸrtivardhanam lokan˜thaÕ mahadbh¨taÕ sarvabh¨tabhavodbhavam eÿa me sarvadharm˜õ˜Õ dharmo'dhikatamo mata× 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

yadbhakty˜ puõýarŸk˜kÿaÕ stavairarcennara× sad˜ paramaÕ yo mahatteja× paramaÕ yo mahattapa× paramaÕ yo mahad brahma paramaÕ ya× par˜yaõam pavitr˜õ˜Õ pavitraÕ yo maðga¹˜n˜Õ ca maðgalam daivataÕ devat˜n˜Õ ca bh¨t˜n˜Õ yo'vyaya× pit˜ yata× sarv˜õi bh¨t˜ni bhavanty˜diyug˜game yasmiÕ þca pralayaÕ y˜nti punareva yugakÿaye tasya lokapradh˜nasya jagann˜thasya bh¨pate viÿõorn˜masahasraÕ me þ®õu p˜pabhay˜paham y˜ni n˜m˜ni gauõ˜ni vikhy˜t˜ni mah˜tmana× ®ÿibhi× parigŸt˜ni t˜ni vakÿy˜mi bh¨taye ®ÿirn˜mn˜Õ sahasrasya vedavy˜so mah˜muni× chando'nuÿ÷up tath˜ devo bhagav˜n devakŸsuta× am®t˜Õ þ¨dbhavo bŸjaÕ þaktirdevaki nandana× tris˜m˜ h®dayaÕ tasya þ˜ntyarthe viniyujyate viÿõuÕ jiÿõuÕ mah˜viÿõuÕ prabhaviÿõuÕ maheþvaram anekar¨pa daity˜ntaÕ nam˜mi puruÿottamam asya þrŸ viÿõordivya sahasran˜ma stotra mah˜mantrasya þrŸvedavy˜so bhagav˜n®ÿi× anuÿ÷up chanda× þrŸ mah˜viÿõu× param˜tm˜ þrŸmann˜r˜yaõo devat˜ am®t˜Õ þ¨dbhavo bh˜nuriti bŸjam devakŸ nandana× sraÿ÷etiþakti× udbhava× kÿobhaõo deva iti paramo mantra× þaðkhabh®nnandakŸ cakrŸti kŸlakama þ˜rðga dhanv˜ gad˜dhara ityastrama rath˜ðga p˜õi rakÿobhya iti netrama tris˜m˜ s˜maga× s˜meti kavacam ˜nandaÕ parabrahmeti yoni× ®tu× sudarþana× k˜la iti digbandha× þrŸviþvar¨pa iti dhy˜nam þrŸmah˜viÿõu prŸtyarthe sahasran˜majape viniyoga×

14 15 16 17 18 19 20 21 22

dhy˜nam ----kÿŸrodhanvatpradeþe þucimaõivilasatsaikate mauktik˜n˜m m˜l˜kl®pt˜sanastha×spha÷ikamaõinibhairmauktikairmaõýit˜ðga× þubhrairabhrairadabhrairupariviracitairmuktapŸy¨ÿa varÿai× ˜nandŸ na× punŸy˜darinalinagad˜ þaðkhap˜õirmukunda× bh¨×p˜dau yasyan˜bhir viyadasuranilaþcandra s¨ryau ca netre karõ˜v˜þ˜×þirodyaurmukhamapi dahano yasya v˜steyamabdhi× anta×sthaÕyasya viþvaÕsuranarakhagagobhogigandharvadaityai× citraÕraÕramyatetaÕtribhuvana vapuÿaÕ viÿõumŸþaÕnam˜mi om namo bhagavate v˜sudev˜ya þ˜nt˜k˜raÕ bhujagaþayanaÕ padman˜bhaÕ sureþaÕ viþv˜k˜raÕ gaganasad®þaÕ meghavarõaÕ þubh˜ðgam lakÿmŸk˜ntaÕ kamalanayanaÕ yogih®dhy˜nagamyaÕ vande viÿõuÕ bhavabhayaharaÕ sarvalokaikan˜tham meghaþy˜maÕ pŸta kauþeyav˜saÕ þrŸvats˜ðkhaÕ kaustubodbh˜sit˜ðgam puõyopetaÕ puõýarŸk˜yat˜kÿaÕ viÿõuÕ vande sarvalokaikan˜tham nama× samasta bh¨t˜n˜m˜dibh¨t˜ya bh¨bh®te aneka r¨pa r¨p˜ya viÿõave prabhaviÿõave saþaðkha cakraÕ sakirŸ÷a kuõýalaÕ sapŸtavastraÕ sarasŸruhekÿaõam sah˜ravakÿa× sthalaþobhikaustubhaÕ nam˜mi viÿõuÕ þiras˜ caturbhujam ch˜y˜y˜Õ p˜rij˜tasya hemasiÕh˜sanopari ˜sŸnamambudaþy˜mam˜yat˜kÿamalaðk®tam candr˜nanaÕ caturb˜huÕ þrŸvats˜ðkita vakÿasam rukmiõŸ satyabh˜m˜bhy˜Õ sahitaÕ k®ÿõam˜þraye

n˜ma sahasra pr˜rambha× ----hari× oÕ viþvaÕ viÿõurvaÿa÷k˜ro bh¨tabhavyabhavatprabhu× bh¨tak®d bh¨tabh®dbh˜vo bh¨t˜tm˜ bh¨tabh˜vana× p¨t˜tm˜ param˜tm˜ ca mukt˜n˜Õ param˜ gati× avyaya× puruÿa× s˜kÿŸ kÿetrajño'kÿara eva ca yogo yogavid˜Õ net˜ pradh˜napuruÿeþvara× n˜rasiÕhavapu× þrŸm˜n keþava× puruÿottama× sarvaþþarvaþþivassth˜õurbh¨t˜dirnidhiravyaya× sambhavo bh˜vano bhart˜ prabhava× prabhurŸþvara× svayambh¨× þambhur˜ditya× puÿkar˜kÿo mah˜svana× an˜dinidhano dh˜t˜ vidh˜t˜ dh˜turuttama× aprameyo h®ÿŸkeþa× padman˜bho'maraprabhu× viþvakarm˜ manustvaÿ÷˜ sthaviÿ÷ha× sthaviro dhruva× agr˜hya× þ˜þvata× k®ÿõo lohit˜kÿa× pratardana× prabh¨ta strikakubdh˜ma pavitraÕ maðga¹aÕ param Ÿþ˜na× pr˜õada× pr˜õo jyeÿ÷ha× þreÿ÷ha× praj˜pati× hiraõyagarbho bh¨garbho m˜dhavo madhus¨dana× Ÿþvaro vikramŸ dhanvŸ medh˜vŸ vikrama× krama× anuttamo dur˜dharÿa× k®tajña× k®tir˜tmav˜n sureþa× þaraõaÕ þarma viþvaret˜× praj˜bhava× ahassaÕvatsaro vy˜¹a× pratyayassarvadarþana× ajassarveþvarassiddha× siddhi× sarv˜diracyuta× v®ÿ˜kapiramey˜tm˜ sarvayogavinih s®ta× vasurvasuman˜h satyassam˜tm˜ sammita× sama× amogha× puõýarŸk˜kÿo v®ÿakarm˜ v®ÿ˜k®ti× rudro bahuþir˜ babhrurviþvayoni× þuciþrav˜× am®ta× þ˜þvata sth˜õurvar˜roho mah˜tap˜× sarvaga× sarvavidbh˜nurviÿvakseno jan˜rdana× vedo vedavidavyaðgo ved˜ðgo vedavit kavi× lok˜dhyakÿa× sur˜dhyakÿo dharm˜dhyakÿa× k®t˜k®ta× catur˜tm˜ catur vy¨ha þcaturdaÕÿ÷ra þcatur bhuja× bhr˜jiÿõurbhojanaÕ bhokt˜ sahiÿõur jagad˜dija× 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

anagho vijayo jet˜ viþvayoni× punarvasu× upendro v˜mana× pr˜Õþuramogha× þucir¨rjita× atŸndra× saðgraha× sargo dh®t˜tm˜ niyamo yama× vedyo vaidya× sad˜yogŸ vŸrah˜ m˜dhavo madhu× atŸndriyo mah˜m˜yo mahots˜ho mah˜bala× mah˜buddhirmah˜vŸryo mah˜þaktirmah˜dyuti× anirdeþyavapu× þrŸm˜namey˜tm˜ mah˜dridh®k maheÿv˜so mahŸbhart˜ þrŸniv˜sa× sat˜Õ gati× aniruddha× sur˜nando govindo govid˜Õ pati× marŸcirdamano haÕsa× suparõo bhujagottama× hiraõyan˜bha× sutap˜× padman˜bha× praj˜pati× am®tyu× sarvad®k siÕha× sandh˜t˜ sandhim˜n sthira× ajo durmarÿaõa× þ˜st˜ viþrut˜tm˜ sur˜rih˜ gururgurutamo dh˜ma× satya satyapar˜krama× nimiÿo'nimiÿa× sragvŸ v˜caspatirud˜radhŸ× agraõŸr gr˜ maõŸ× þrŸm˜n ny˜yo net˜ samŸraõa× sahasra m¨rdh˜ viþv˜tm˜ sahasr˜kÿa× sahasrap˜t ˜vartano niv®tt˜tm˜ saÕv®ta× sampramardana× aha× saÕvartako vanhiranilo dharaõŸdhara× supras˜da× prasann˜tm˜ viþvadh®gviþvabhugvibhu× satkart˜ satk®ta× s˜dhurjanhurn˜r˜yaõo nara× asaðkhyeyo'pramey˜tm˜ viþiÿ÷a× þiÿ÷ak®cchuci× siddh˜rtha× siddhasaÕ kalpa× siddhida× siddhis˜dhana× v®ÿ˜hŸ v®ÿabho viÿõurv®ÿaparv˜ v®ÿodara× vardhano vardham˜naþca vivikta× þrutis˜gara× subhujo durdharo v˜gmŸ mahendro vasudo vasu× naikar¨po b®hadr¨pa× þipiviÿ÷a× prak˜þana× ojastejodyutidhara× prak˜þ˜tm˜ prat˜pana× ®dva× spaÿ÷˜kÿaro mantraþcandr˜Õþur bh˜skaradyuti× am®t˜Õþ¨dbhavo bh˜nu× þaþabindu× sureþvara× auÿadhaÕ jagata× setu× satyadharmapar˜krama× bh¨tabhavyabhavann˜tha× pavaaa× p˜vano'nala× k˜mah˜ k˜mak®tk˜nta× k˜ma× k˜maprada× prabhu× yug˜dik®dyug˜varto naikam˜yo mah˜þana×

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ad®þyo vyaktar¨paþca sahasrajidanantajit iÿ÷o viþiÿ÷a× þiÿ÷eÿ÷a× þikhaõýŸ nahuÿo v®ÿa× krodhah˜ kridhak®tkart˜ viþvab˜hurmahŸdhara× acyuta× prathita× pr˜õa× pr˜õado v˜sav˜nuja× ap˜midhiradhiÿ÷h˜namapramatta× pratiÿ÷hita× skanda× skandadharo dhuryo varado v˜yuv˜hana× v˜sudevo b®hadbh˜nur˜dideva× purandara× aþokast˜raõast˜ra× þ¨ra× þaurirjaneþvara× anuk¨la× þat˜varta× padmŸ padmanibhekÿaõa× padman˜bho'ravind˜kÿa× padmagarbha× þarŸrabh®t maharddhir®ddho v®ddh˜tm˜ mah˜kÿo garuýadhvaja× atula× þarabho bhŸma× samayajño havirhari× sarvalakÿaõalakÿaõyo lakÿmŸv˜n samitiñjaya× vikÿaro rohito m˜rgo heturd˜modara× saha× mahŸdharo mah˜bh˜go vegav˜namit˜þana× udbhava× kÿobhaõo deva× þrŸgarbha× parameþvara× karaõaÕ k˜raõaÕ kart˜ vikart˜ gahano guha× vyavas˜yo vyavasth˜na× saÕsth˜na× sth˜nado dhruva× pararddhi× paramaspaÿ÷astuÿ÷a× puÿ÷a× þubhekÿaõa× r˜mo vir˜mo virajo m˜rgo neyo nayo'naya× vŸra× þaktimat˜Õ þreÿ÷ho dharmo dharmaviduttama× vaikuõ÷ha× puruÿa× pr˜õa× pr˜õada× praõava× p®thu× hiraõyagarbha× þatrughno vy˜pto v˜yuradhokÿaja× ®tu× sudarþana× k˜la× parameÿ÷hŸ parigraha× ugra× saÕvatsaro dakÿo viþr˜mo viþvadakÿiõa× vist˜ra× sth˜varasth˜õu× pram˜õaÕ bŸjamavyayam artho'nartho mah˜koþo mah˜bhogo mah˜dhana× anirviõõa× sthaviÿ÷ho'bh¨rdharmay¨po mah˜makha× nakÿatranemirnakÿatrŸ kÿama× kÿ˜ma× samŸhana× yajña ijyo mahejyaþca kratu× satraÕ sat˜Õ gati× sarvadarþŸ vimukt˜tm˜ sarvajño jñ˜namuttamam suvrata× sumukha× s¨kÿma× sughoÿa× sukhada× suh®t manoharo jitakrodho vŸrab˜hurvid˜raõa× sv˜pana× svavaþo vy˜pŸ naik˜tm˜ naikakarmak®t

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

vatsaro vatsalo vatsŸ ratnagarbho dhaneþvara× dharmagubdharmak®ddharmŸ sadasatkÿaramakÿaram avijñ˜t˜ sahastr˜Õþurvidh˜t˜ k®talakÿaõa× gabhastinemi× sattvastha× siÕho bh¨tamaheþvara× ˜didevo mah˜devo deveþo devabh®dguru× uttaro gopatirgopt˜ jñ˜nagamya× pur˜tana× þarŸrabh¨tabh®dbhokt˜ kapŸndro bh¨ridakÿiõa× somapo'm®tapa× soma× purujitpurusattama× vinayo jaya× satyasandho d˜þ˜rha× s˜tvat˜Õ pati× jŸvo vinayit˜ s˜kÿŸ mukundo'mitavikrama× ambhonidhiranant˜tm˜ mahodadhiþayo'ntaka× ajo mah˜rha× sv˜bh˜vyo jit˜mitra× pramodana× ˜nando nandano nanda× satyadharm˜ trivikrama× maharÿi× kapil˜c˜rya× k®tajño medinŸpati× tripadastridaþ˜dhyakÿo mah˜þ®ðga× k®t˜ntak®t mah˜var˜ho govinda× suÿeõa× kanak˜ðgadŸ guhyo gabhŸro gahano guptaþcakragad˜dhara× vedh˜× sv˜ðgo'jita× k®ÿõo d®ýha× saðkarÿaõo'cyuta× var¨õo v˜ruõo v®kÿa× puÿkar˜kÿo mah˜man˜× bhagav˜n bhagah˜nandŸ vanam˜lŸ hal˜yudha× ˜dityo jyotir˜ditya× sahŸÿõurgatisattama× sudhanv˜ khaõýaparaþurd˜ruõo draviõaprada× divisp®k sarvad®gv˜so v˜caspatirayonija× tris˜m˜ s˜maga× s˜ma nirv˜õaÕ bheÿajaÕ bhiÿak sanny˜sak®cchama× þ˜nto niÿ÷h˜ þ˜nti× par˜yaõam þubh˜ðga× þ˜ntida× sraÿ÷˜ kumuda× kuvaleþaya× gohito gopatirgopt˜ v®ÿabh˜kÿo v®ÿapriya× anivartŸ niv®tt˜tm˜ saðkÿept˜ kÿemak®cchiva× þrŸvatsavakÿ˜× þrŸv˜sa× þrŸpati× þrŸmat˜Õ vara× þrŸda× þrŸþa× þrŸniv˜sa× þrŸnidhi× þrŸvibh˜vana× þrŸdhara× þrŸkara× þreya× þrŸm˜n lokatray˜þraya× svakÿa× svaðga× þat˜nando nandirjyotirgaõeþvara× vijit˜tm˜ vidhey˜tm˜ satkŸrtiþchinnasaÕþaya× udŸrõa× sarvataþcakÿuranŸþa× þ˜þvatasthira×

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

bh¨þayo bh¨ÿaõo bh¨tirviþoka× þokan˜þana× arciÿm˜narcita× kumbho viþuddh˜tm˜ viþodhana× aniruddho'pratiratha× pradyumno'mitavikrama× k˜laneminih˜ vŸra× þauri× þ¨rajaneþvara× trilok˜tm˜ trilokeþa× keþava× keþih˜ hari× k˜madeva× k˜map˜la× k˜mŸ k˜nta× k®t˜gama× anirdeþyavapurviÿõurvŸro'nanto dhanañjaya× brahmaõyo brahmak®d brahm˜ brahma brahmavivardhana× brahmavid br˜hmaõo brahmŸ brahmajño br˜hmaõapriya× mah˜kramo mah˜karm˜ mah˜tej˜ mahoraga× mah˜kraturmah˜yajv˜ mah˜yajño mah˜havi× stavya× stavapriya× stotraÕ stuti× stot˜ raõapriya× p¨rõa× p¨rayit˜ puõya× puõyakŸrtiran˜maya× manojavastŸrthakaro vasuret˜ vasuprada× vasuprado v˜sudevo vasurvasuman˜ havi× sadgati× satk®ti× satt˜ sadbh¨ti× satpar˜yaõa× þ¨raseno yaduþreÿ÷ha× sanniv˜sa× suy˜muna× bh¨t˜v˜so v˜sudeva× sarv˜sunilayo'nala× darpah˜ darpado d®pto durdharo'th˜par˜jita× viþvam¨rtirmah˜m¨rtirdŸptam¨rtiram¨rtim˜n anekam¨rtiravyakta× þatam¨rti× þat˜nana× eko naika× sava× ka× kiÕ yat tatpadamanuttamam lokabandhurlokan˜tho m˜dhavo bhaktavatsala× suvarõovarõo hem˜ðgo var˜ðgaþcandan˜ðgadŸ vŸrah˜ viÿama× þ¨nyo gh®t˜þŸracalaþcala× am˜nŸ m˜nado m˜nyo lokasv˜mŸ trilokadh®k sumedh˜ medhajo dhanya× satyamedh˜ dhar˜dhara× tejov®ÿo dyutidhara× sarvaþastrabh®t˜Õ vara× pragraho nigraho vyagro naikaþ®ðgo gad˜graja× caturm¨rtiþcaturb˜huþcaturvy¨haþcaturgati× catur˜tm˜ caturbh˜vaþcaturvedavidekap˜t sam˜varto'niv®tt˜tm˜ durjayo duratikrama× durlabho durgamo durgo dur˜v˜so dur˜rih˜ þubh˜ðgo lokas˜raðga× sutantustantuvardhana×

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

indrakarm˜ mah˜karm˜ k®takarm˜ k®t˜gama× udbhava× sundara× sundo ratnan˜bha× sulocana× arko v˜jasana× þ®ðgŸ jayanta× sarvavijjayŸ suvarõabindurakÿobhya× sarvav˜gŸþvareþvara× mah˜h®do mah˜garto mah˜bh¨to mah˜nidhi× kumuda× kundara× kunda× parjanya× p˜vano'nila× am®t˜Õþo'm®tavapu× sarvajña× sarvatomukha× sulabha× suvrata× siddha× þatrujicchatrut˜pana× nyagrodho'dumbaro'þvatthaþc˜õ¨r˜ndhraniÿ¨dana× sahasr˜rci× saptajivha× saptaidh˜× saptav˜hana× am¨rtiranagho'cintyo bhayak®dbhayan˜þana× aõurb®hatk®þa× sth¨lo guõabh®nnirguõo mah˜n adh®ta× svadh®ta× sv˜sya× pr˜gvaÕþo vaÕþavardhana× bh˜rabh®t kathito yogŸ yogŸþa× sarvak˜mada× ˜þrama× þramaõa× kÿ˜ma× suparõo v˜yuv˜hana× dhanurdharo dhanurvedo daõýo damayit˜ dama× apar˜jita× sarvasaho niyant˜ niyamo yama× sattvav˜n s˜ttvika× satya× satyadharmapar˜yaõa× abhipr˜ya× priy˜rho'rha× priyak®t prŸtivardhana× vih˜yasagatirjyoti× surucirhutabhugvibhu× ravirvirocana× s¨rya× savit˜ ravilocana× ananto hutabhugbhokt˜ sukhado naikajo'graja× anirviõõa× sad˜marÿŸ lokadhiÿ÷h˜namadbhuta× san˜tsan˜tanatama× kapila× kapiravyaya× svastida× svastik®tsvasti svastibhuksvastidakÿiõa× araudra× kuõýalŸ cakrŸ vikramy¨rjitaþ˜sana× þabd˜tiga× þabdasaha× þiþira× þarvarŸkara× akr¨ra× peþalo dakÿo dakÿiõa× kÿamiõ˜Õvara× vidvattamo vŸtabhaya× puõyaþravaõakŸrtana× utt˜raõo duÿk®tih˜ puõyo du×svapnan˜þana× vŸrah˜ rakÿaõa× santo jŸvana× paryavasthita× ananantar¨po'nantaþrŸrjitamanyurbhay˜paha× caturasro gabhŸr˜tm˜ vidiþo vy˜diþo diþa× an˜dirbh¨rbhuvo lakÿmŸ× suvŸro rucir˜ðgada×

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

janano janajanm˜dirbhŸmo bhŸmapar˜krama× ˜dh˜ranilayo dh˜t˜ puÿpah˜sa× praj˜gara× ¨rdhvaga× satpath˜c˜ra× pr˜õada× praõava× paõa× pram˜õaÕ pr˜õanilaya× pr˜õabh®tpr˜õajŸvana× tattvaÕ tattvavidek˜tm˜ janmam®tyujar˜tiga× bh¨rbhava×svastarust˜ra× savit˜ prapit˜maha× yajño yajñapatiryajv˜ yajñ˜ðgo yajñav˜hana× yajñabh®d yajñak®d yajñŸ yajñabhug yajñas˜dhana× yajñ˜ntak®d yajñaguhyamannamann˜da eva ca ˜tmayoni× svayañj˜to vaikh˜na× s˜mag˜yana× devakŸnandana× sraÿ÷˜ kÿitŸþa× p˜pan˜þana× þaðkhabh®nnandakŸ cakrŸ þ˜rðgadhanv˜ gad˜dhara× rath˜ðgap˜õirakÿobhya× sarvapraharaõ˜yudha× srŸ sarvapraharaõ˜yudha om nama iti vanam˜lŸ gadŸ þ˜rðgŸ saðkhi cakri ca nandaki þrim˜n n˜r˜yaõo viÿnurv˜sudevo'bhi rakÿatu þrŸv˜sudevo'bhi rakÿatu oÕ nama iti phalaþruti þlok˜× -------itŸdaÕ kŸrtanŸyasya keþavasya mah˜tmana× n˜mn˜Õ sahasrandivy˜n˜maþeÿeõa prakŸrtitam ya idaÕ þ®õuy˜nnityaÕ yaþc˜pi parikŸrtayet n˜þubhaÕ pr˜pnuy˜tkiñcitso'mutreha ca m˜nava× ved˜ntago br˜hmaõa× sy˜tkÿatriyo vijayŸ bhavet vaiþyo dhanasam®ddha× sy˜cch¨dra× sukhamav˜pnuy˜t dharm˜rthŸ pr˜pnuy˜ddharmamarth˜rthŸ c˜rtham˜pnuy˜t k˜m˜nav˜pnuy˜tk˜mŸ praj˜rthŸ c˜pnuy˜tpraj˜m bhaktim˜n ya× sadotth˜ya þucistadgatam˜nasa× sahasraÕ v˜sudevasya n˜mn˜metatprakŸrtayet yaþa× pr˜pnoti vipulaÕ jñ˜tipr˜dh˜nyameva ca acal˜Õ þriyam˜pnoti þreya× pr˜pnotyanuttamam na bhayaÕ kvacid˜pnoti vŸryaÕ tejaþca vindati bhavatyarogo dyutim˜nbalar¨paguõ˜nvita×

101 102 103 104 105 106 107

1 2 3 4 5 6 7

rog˜rto mucyate rog˜dbaddho mucyeta bandhan˜t bhay˜nmucyeta bhŸtastu mucyet˜panna ˜pada× durg˜õyatitaraty˜þu puruÿa× puruÿottamam stuvann˜masahasreõa nityaÕ bhaktisamanvita× v˜sudev˜þrayo martyo v˜sudevapar˜yaõa× sarvap˜paviþuddh˜tm˜ y˜ti brahma san˜tanam na v˜sudevabhakt˜n˜maþubhaÕ vidyate kvacit janmam®tyujar˜vy˜dhibhayaÕ naivopaj˜yate imaÕ stavamadhŸy˜na× þraddh˜bhaktisamanvita× yujyet˜tm˜ sukhakÿ˜nti þrŸdh®ti sam® ti kŸrtibhi× na krodho na ca m˜tsaryaÕ na lobho n˜þubh˜ mati× bhavanti k®ta puõy˜n˜Õ bhakt˜n˜Õ puruÿottame dyau× sacandr˜rkanakÿatr˜ khaÕ diþo bh¨rmahodadhi× v˜sudevasya vŸryeõa vidh®t˜ni mah˜tmana× sasur˜suragandharvaÕ sayakÿoragar˜kÿasam jagadvaþe vartatedaÕ k®ÿõasya sacar˜caram indriy˜õi mano buddhi× sattvaÕ tejo balaÕ dh®ti× v˜sudev˜tmak˜ny˜hu× kÿetraÕ kÿetrajña eva ca sarv˜gam˜n˜m˜c˜ra× prathamaÕ parikalpate ˜caraprabhavo dharmo dharmasya prabhuracyuta× ®ÿaya× pitaro dev˜ mah˜bh¨t˜ni dh˜tava× jaðgam˜jaðgamaÕ cedaÕ jagann˜r˜yaõodbhavam yogo jñ˜naÕ tath˜ s˜ðkhyaÕ vidy˜× þilp˜di karma ca ved˜× þ˜str˜õi vijñ˜nametatsarvaÕ jan˜rdan˜t eko viÿõurmahadbh¨taÕ p®thagbh¨t˜nyanekaþa× trŸÕlok˜nvy˜pya bh¨t˜tm˜ bhuðkte viþvabhugavyaya× imaÕ stavaÕ bhagavato viÿõorvy˜sena kŸrtitam pa÷hedya icchetpuruÿa× þreya× pr˜ptuÕ sukh˜ni ca viþveþvaramajaÕ devaÕ jagata× prabhumavyayam bhajanti ye puþkar˜kÿaÕ na te y˜nti par˜bhavam na te y˜nti par˜bhavam oÕ nama iti sri arjuna uv˜ca ----padmapatraviþ˜l˜kÿa padman˜bha surottama bhakt˜n˜manurakt˜n˜Õ tr˜t˜ bhava jan˜rdana 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

þrŸ bhagav˜nuv˜ca ----yo m˜Õ n˜masahasreõa stotumicchati p˜õýava soha'mekena þlokena stuta eva na saÕþaya× stuta eva na saÕ þaya oÕ nama iti þrŸ vy˜sa uv˜ca ----v˜san˜dv˜sudevasya v˜sitaÕ bhuvanatrayam sarvabh¨taniv˜so'si v˜sudeva namo'stu te þrŸ v˜sudeva namo'stuta oÕ nama iti þrŸ p˜rvatyuv˜ca ----kenop˜yena laghun˜ viÿõor n˜ma sahasrakam pa÷hyate panýitair nityam þrotumicch˜myaham prabho Ÿþvara uv˜ca ----þrŸr˜ma r˜ma r˜meti rame r˜me manorame sahasra n˜ma tattulyam r˜man˜ma var˜nane (3) þrŸ r˜man˜ma var˜nana oÕ nama iti brahmov˜ca ----namostvanant˜ya sahasra moorttaye sahasra p˜d˜kÿi þiroru b˜have sahasran˜mne puruÿ˜ya þ˜þvate sahasrako÷Ÿ yugadh˜riõe nama× sahasrako÷Ÿ yugadh˜riõa oÕ nama iti sañjaya uv˜ca ----yatra yogeþvara× k®ÿõo yatra p˜rtho dhanurdhara× tatra þrŸrvijayo bh¨tirdhruv˜ nŸtirmatir mama þrŸbhagav˜nuv˜ca ----anany˜þcintayanto m˜Õ ye jan˜× paryup˜sate teÿ˜m nity˜bhiyukt˜n˜Õ yogakÿemaÕ vah˜myaham paritr˜õ˜ya s˜dhoon˜Õ vin˜þ˜ya ca duÿk®t˜m dharma saÕsth˜pan˜rth˜ya sambhav˜mi yuge yuge ˜rt˜ viÿaõõ˜× þithil˜þca bhŸt˜× ghoreÿu ca vy˜dhiÿu varttam˜n˜× saðkŸrtya n˜r˜yaõa þabdam˜traÕ vimukta du×kh˜× sukhino bhavanti k˜yena v˜c˜ manasaindriyaiv˜

budhy˜tman˜v˜ prak®tair svabh˜v˜t karomi yadyat sakalaÕ parasmai n˜r˜yaõ˜yeti samarppay˜mi iti þrŸ viÿõu sahasran˜ma stotraÕ samp¨rõam om tat sat

þrŸ lakÿmyaÿ÷ottara þatan˜ma stotram
sri devyuv˜ca ----------devadeva mah˜deva trik˜lajña maheþvara karuõ˜kara deveþa bhakt˜nugraha k˜raka aÿ÷ottara þataÕ lakÿmy˜× þrotumicchami tatvata× sri Ÿþvara uv˜ca ---------devi s˜dhu mah˜bh˜ge mah˜bh˜gya prad˜yakam sarvaiþvaryakaraÕ puõyaÕ sarva p˜pa praõ˜þanam 1 sarva d˜ridrya þamanaÕ þravaõ˜dbhukti muktidam r˜javaþyakaraÕ divyaÕ guhy˜dguhyataraÕ param durlabhaÕ sarva dev˜n˜Õ catuÿÿaÿ÷ika¹˜spadam padm˜dŸn˜Õ var˜nt˜n˜Õ nidhŸn˜Õ nityad˜yakam samastadeva saÕsevya maõim˜dhyaÿ÷a siddhidam kimatra bahunoktena devŸ pratyakÿa d˜yakam aÿ÷ottara þatasy˜sya mah˜lakÿmŸstu devat˜ klŸÕ bŸjapadamityuktaÕ þaktistu bhuvaneþvarŸ aðgany˜sa× karany˜sa× sa ity˜di prakŸrtita× dhy˜nam ---------vande padmakar˜Õ prasannavadan˜Õ saubh˜gyad˜Õ bh˜gyad˜Õ hast˜bhy˜mabhayaprad˜Õ maõigaõairn˜n˜ vidhairbh¨ÿit˜m bhakt˜bhŸÿ÷aphalaprad˜m harihara brahm˜dibhi× sevit˜Õ p˜rþve paðkaja þaðkhapadmanidhi bhiryukt˜m sad˜ þaktibhi× bhagavati harivallabhe manojñe tribhuvanabh¨tikari prasŸdamahyam om prak®tiÕ vik®tiÕ vidy˜Õ sarvabh¨ta hitaprad˜m 3 2 sarasijanayane saroja haste dhava¹atar˜Õ þukagandham˜lyaþobhe 1 6 4 5 tava prŸty˜dya vakÿy˜mi sam˜hita man˜× þruõu 3 2

þraddh˜Õ vibh¨tiÕ surabhiÕ nam˜mi param˜tmik˜m 4 v˜campadm˜lay˜Õ padm˜Õ þuciÕ sv˜h˜Õ svadh˜Õ sudh˜m dhany˜m hiraõmayŸÕ lakÿmŸÕ nityapuÿ÷˜Õ vibh˜varŸm 5 aditiñcaditiÕ dŸpt˜Õ vasudh˜Õ vasudh˜riõŸm nam˜mi kamal˜Õ k˜nt˜Õ k˜m˜Õ kÿŸrodasambhav˜m anugrahaprad˜Õ budhdhimanagh˜Õ harivallabh˜m aþok˜mam®t˜Õ dŸpt˜Õ lokaþokavin˜þinŸm nam˜mi dharmanilay˜Õ karuõ˜Õ lokam˜taram padmapriy˜Õ padmahast˜Õ padm˜kÿŸÕ padmasundarŸm 8 padmodbhav˜Õ padmamukhŸÕ padman˜bhapriy˜Õ ram˜m padmam˜l˜dhar˜Õ devŸÕ padminŸÕ padmagandhinŸm 9 puõyagandh˜Õ suprasann˜Õ pras˜d˜bhimukhŸÕ prabh˜m nam˜mi candravadan˜Õ candr˜Õ candrasahodarŸm 10 caturbhuj˜Õ candrar¨p˜mindir˜mindu þŸtal˜m ˜hl˜da jananŸÕ puÿ÷iÕ þiv˜Õ þivakarŸÕ satŸm vimal˜Õ viþvajananŸÕ puÿ÷iÕ daridryan˜þinŸm prŸtipuÿkariõŸÕ þ˜nt˜Õ þuklam˜ly˜mbar˜Õ þriyam 12 bh˜skarŸÕ bilvanilay˜Õ var˜roh˜Õ yaþasvinŸm vasundar˜mudar˜ðg˜Õ hariõŸÕ hemam˜linŸm n®paveþmagat˜nand˜Õ varalakÿmŸÕ vasuprad˜m 14 þubh˜Õ hiraõyapr˜k˜r˜Õ samudratanay˜Õ jay˜m nam˜mi maðga¹˜Õ devŸÕ viÿõuvakÿa×sthala sthit˜m 15 viÿõupatnŸÕ prasann˜kÿŸÕ n˜r˜yaõa sam˜þrit˜m d˜ridrya dhvaÕsinŸÕ devŸÕ sarvopadravav˜riõŸm navadurg˜ mah˜ k˜lim brahmaviÿõuþiv˜tmik˜m trik˜lajñ˜nasampann˜Õ nam˜mi bhuvaneþvarŸm 17 lakÿmŸÕ kÿŸrasamudrar˜ja tanay˜Õ þrŸraðgadh˜meþvarŸÕ d˜sŸbh¨ta samastadevavanit˜Õ lokaikadŸpaðkur˜m þrŸmanmanda ka÷˜kÿalabdavibhava brahmendra gaðg˜dhar˜Õ tv˜Õ trailokya ku÷umbinŸÕ sarasij˜Õ vande mukundapriy˜m lakÿmŸÕ kÿŸrasamudrar˜ja 18 16 13 dhanadh˜nyakarŸÕ siddhiÕ straiõasaumy˜Õ þubhaprad˜m 11 7 6

m˜tarnam˜mi kamale kamal˜yat˜kÿi þrŸviÿõuh®tkamala v˜sini viþvam˜ta× kÿŸrodaje kamalakomala garbha gauri lakÿmŸ prasŸda satataÕ namat˜Õ þaraõye m˜tarnam˜mi kamale phalaþruti þlok˜× -------trik˜laÕ yo japedvidv˜n ÿaõm˜saÕ vijitendriya× d˜ridrya dhvaÕsanaÕ k®tva þriyam˜pnotyayatnata× 1 devŸn˜ma sahasreÿu puõyamaÿ÷ottaraÕ þatam yena þriyamav˜pnoti ko÷i janmadaridrata× bh®guv˜re þataÕ dhŸm˜n pa÷hedvatsaram˜trakam aÿ÷aiþvarya mav˜pnoti kubera iva bh¨tale d˜ridrya mocanaÕ n˜mastotra mamb˜paraÕ þatam yenaþriya mav˜pnoti daridra× ko÷ijanmasu bhuktv˜tuvipul˜n bhoog˜nasy˜× s˜yujya m˜pnuy˜t pr˜ta×k˜le pa÷hennityaÕ sarvadukhopaþ˜ntaye pa÷haÕstu cintaye ddevŸÕ sarv˜bharaõabh¨ÿit˜m iti þrŸ lakÿmyaÿ÷ottara þatan˜ma stotram samp¨rõam 5 4 3 2 19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful