Statistik Asas Statistik Asas

Statistik Asas Statistik Asas
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 2 2
Apakah itu Apakah itu
statistik? statistik?
i. i. Kepada ahli Kepada ahli· ·ahli statistik, ahli statistik,
merupakan satu bidang merupakan satu bidang
matematik yg dapat matematik yg dapat
menghasilkan teori dan menghasilkan teori dan
kaedah utk menganalisis kaedah utk menganalisis
data. data.
Konsep Konsep Asas Asas Statistik Statistik
1. 1. Skor Skor mentah mentah / / taburan taburan kekerapan kekerapan tidak tidak
terkumpul terkumpul / / taburan taburan kekerapan kekerapan
terkumpul terkumpul / / sela sela kelas kelas
2. 2. Ukuran Ukuran memusat memusat ·· Nod / median / min. Nod / median / min.
3. 3. Ukuran Ukuran Serakan Serakan -- ]ulat ]ulat / / Sisihan Sisihan Piawai Piawai
4. 4. Skor Skor Piawai Piawai -- Skor Skor z / z / skor skor tt
S. S. Lengkung Lengkung Taburan Taburan -- normal / normal / positif positif / /
negatif negatif
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 3 3
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 4 4
Taburan kekerapan
Skor-skor mentah hanya boleh digunakan
untuk membuat penganalisisan apabila disusun
dalam sesuatu jadual taburan kekerapan
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 5 5
SS SS 3 3 3 3
4S 4S 64 64
SS SS 3 3 S3 S3 61 61 6 6
6 6 3 3 S6 S6 6 6 6 6
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 6 6
Kelas Kelas Kekerapan Kekerapan
63 63 -- 63 63 SS
-- 6 6 1 1
-- 3 3
4 4 ·· 3 3 33
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 7 7
angkah2 membina jadual taburan
kekerapan terkumpul
Skor (x) Skor (x) Cundalan Cundalan Kekerapan (f) Kekerapan (f)
3 3 // // 22
4 4 // 11
// 11
2 2 /// /// 33
// // 22
6S 6S // // 22
63 63 //// //// SS
61 61 // 11
S S // 11
S4 S4 // // 22
]umlah ]umlah 2 2
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 8 8
angkah2 membina jadual taburan
kekerapan terkumpul
1. Tentukan julat
= skor tertinggi (T) - skor terendah (R)
= 89 - 54 = 35
2. Tentukan bilangan kelas -
jangan terlalu besar atau terlalu kecil
3. Tentukan saiz sela/interval kelas
= julat ÷ bilangan kelas
= 35 ÷ 6
= 5.8
= 6
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 9 9
angkah2 membina jadual taburan
kekerapan terkumpul
4. Membina jeda kelas :
pastikan skor tertinggi dan skor terendah
termasuk dalam sela kelas.
5. Kira bilangan kekerapan bagi
setiap sela kelas
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 10 10
Skor Skor
(sela kelas) (sela kelas)
Titik Titik
tengah tengah
Cundalan Cundalan Kekerapan Kekerapan
(f) (f)
S S ·· 3 3 // // 22
3 3 ·· 4 4 2 2 // // 22
3 3 ·· 6 6 /// /// 33
6 6 ·· 2 2 // // 22
61 61 ·· 66 66 64 64 //// /// //// ///
S4 S4 ··6 6 S S /// /// 33
]umlah ]umlah 2 2
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 11 11
Histogram
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
56 - 60 61 - 66 67 - 72 73 - 78 79 - 84 85 - 90
skor
k
e
k
e
r
a
p
a
n
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 12 12
!oIigon kekerapan
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
56 -
60
61 -
66
67 -
72
73 -
78
79 -
84
85 -
90
skor
k
e
k
e
r
a
p
a
n
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 13 13
"gif "gif
1. 1.!alah graf garis yang !alah graf garis yang
menghubungkan peratus menghubungkan peratus
kekerapan terkumpul atau kekerapan terkumpul atau
kekerapan himpunan kekerapan himpunan ( (cumulative cumulative
frequency percentage or cumulative frequency percentage or cumulative
frequency) frequency)
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 14 14
adual kekerapan himpunan
Skor Skor
Sela kelas Sela kelas
Sempadan Sempadan
kelas kelas
Sempadan Sempadan
atas atas
Kekerapan Kekerapan
(f) (f)
Kekerapan Kekerapan
himpunan himpunan
S S ·· SS SS 43.S 43.S -- SS.S SS.S SS.S SS.S
S6 S6 ·· 6 6 SS.S SS.S -- 6.S 6.S 6.S 6.S 33 33
61 61 ·· 66 66 6.S 6.S -- 66.S 66.S 66.S 66.S 11 11
6 6 ·· 2 2 66.S 66.S -- 2.S 2.S 2.S 2.S 22 13 13
3 3 ·· 2.S 2.S -- .S .S .S .S 33 16 16
3 3 ·· 4 4 .S .S -- 4.S 4.S 4.S 4.S 22 1 1
S S ·· 3 3 4.S 4.S -- 3.S 3.S 3.S 3.S 22 2 2
]umlah ]umlah 2 2
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 15 15
gif
55.5
60.5
66.5
72.5
78.5
84.5
90.5
0
5
10
15
20
25
55.5 60.5 66.5 72.5 78.5 84.5 90.5
skor
k
e
k
e
r
a
p
a
n

h
i
m
p
u
n
a
n
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 16 16
1. Untuk data tidak terkumpul
Nin (X ) = 7 X/N
= 2 + 3 +4S + S/4
= 36.2S
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 17 17
Nin untuk data terkumpul
Sela kelas Sela kelas Nilai titik Nilai titik
tengah (x) tengah (x)
Kekerapan Kekerapan
(f) (f)
fx fx
16 16 ·· 2S 2S 2.S 2.S 11 2.S 2.S
26 26 -- 3S 3S 3.S 3.S 22 61. 61.
36 36 -- 4S 4S 4.S 4.S 11 4.S 4.S
46 46 ··SS SS S.S S.S 33 1S1.S 1S1.S
S6 S6 -- 6S 6S 6.S 6.S 11 6.S 6.S
66 66 ··S S .S .S 11 .S .S
6 6 ·· S S .S .S 11 .S .S
]umlah ( ]umlah (7) 7) 7f = 7f = 1 1 7fx = 4S. 7fx = 4S.
Nin ( X )= 7fx ÷ 7f = 4S ÷ 1 = 4.S
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 18 18
Nenunjukkan markah purata murid
Nenghuraikan prestasi murid secara
keseluruhan
Nembuat perbandingan pencapaian
antara murid/kumpulan
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 19 19
1. Untuk data tidak terkumpul
dalam jadual taburan kekerapan
¯
¯
=
¦
¦
¦
'
+

'

+

apan ke iumlah f
f
ke skor M Median
07

Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 20 20
X X ff cf cf
S S 44 44
22 66
33 33
S S 11 1 1
22 12 12
32 32 11 13 13
7f 7f= 13 = 13

=
=
¦
'
+

'

+
=
¦
¦
¦
'
+

'

+
=
¯
ke skor
ke skor
f
ke skor M Median
Thursday, 08 Thursday, 08
December 2011 December 2011 copyright/h2o2t/ copyright/h2o2t/statistik statistik
pddk pddk/ÌPTAR /ÌPTAR
21 21
2. Untuk data terkumpul dalam
]adual taburan kekerapan
fm s
f
L M L
¦
¦
¦
'
+

'

+ =
¯

L = sempadan kelas bawah dalam kelas median
7f = jumlah kekerapan
S = jumlah kekerapan sebelum kelas median
Fm = kekerapan kelas median
C = saiz sempadan kelas
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 22 22
Skor Skor ff cf cf
6 6 ·· 64 64 33 33
6S 6S -- 63 63 1 1 13 13
-- 4 4 2 2 33 33
S S -- 3 3 1S 1S 4 4
·· 4 4 22 S S
7f = S 7f = S=
L + =
L ¦
'
+

'

+ =
L
¦
¦
¦
'
+

'

+ =
¯
. fm s
f
L M
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 23 23
Narkah penengah dalam
sesuatu taburan skor
!a kurang dipengaruhi oleh skor
melampau/ekstrim
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 24 24
1. Untuk data tidak terkumpul

N
X X
SD
¯
¦
¦
'
+

'

=

9
calon jumlah N
min X
skor X
=
=
=

Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 25 25

X X ( X X ( X ( skor
11 11··3 = 3 = ··22 44
22 22··3 = 3 = ··11 11
44 44··3 = 1 3 = 1 11
SS SS··3 = 2 3 = 2 44
N = 4 N = 4 7= 1 7= 1

N
X X
SD
= =
¦
¦
¦
¦
¦
'
+

'

=
¯

9
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 26 26
2. Untuk data terkumpul
kelas sela tengah titik X
N
fX
N
fX
=
¦
¦
'
+

'

¯

¯
=

9
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 27 27
skor skor ff X X fX fX X X
22
fX fX
22
1 1 ·· 14 14
22 12 12 24 24 144 144 2 2
1S 1S ·· 13 13
33 1 1 S1 S1 23 23 6 6
2 2 ·· 24 24
44 22 22 44 44 1336 1336
2S 2S ·· 23 23
22 2 2 S4 S4 23 23 14S 14S
7 7
11 11 21 21 4S43 4S43

= =
=
¦
¦
'
+

'

= 9
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 28 28
Nenunjukkan sisihan drp purata
bagi sesuatu skor/sebaran skor
dalam satu taburan skor
Saiz nilai SD menunjukkan luas/jarak drp min
dlm sesuatu taburan skor
Semakin kecil nilai SD, semakin kecil
sebaran skor dlm taburan,
adalah hampir dgn min/homogen
Semakin besar nilai SD, semakin
besar sebaran skor dlm taburan,
jauh drp min/heterogen
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 29 29
Digunakan utk membuat perbandingan atas
pencapaian seseorang murid dgn murid lain
dlm satu ujian/antara ujian drp beberapa mata pelajaran.
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 30 30
piawai sisihan X
skor X
X X
z
= =
=

=

9
9
23

*
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 31 31
Skor piawai t ialah skor piawai ditukarkan
dgn min S S sisihan piawai 1 sebagai asas
dlm lengkung taburannya.
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 32 32
engkung taburan normaI
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
mod=med=min (skor)
B
i
I
.

m
u
r
i
d
SD = kecil SD = besar
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 33 33
%aburan normaI
0
.
1
3
%
2
.
1
4
%
1
3
.
5
9
%
3
4
.
1
3
%
3
4
.
1
3
%
1
3
.
5
9
%
2
.
1
4
%
0
.
1
3
%
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 34 34
1. Lengkung taburan normal yg mempunyai nilai
SD yg besar boleh dirumuskan bahawa pencapaian
murid adalah berbeza/heterogen
2. ]ika SD kecil, pencapaian murid adalah
hampir sama/homogen
3. Nilai min/median/mod adalah sama
4. Hampir 6.2% murid berada dilingkungan
satu sishan piawai drp min
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 35 35
0.13 2.27 15.86 49.99 15.86 2.27 0.13
Skor Z ·······················································································
·3SD ·2SD ·1SD 1SD 2SD 3SD
Skor t ·······················································································
2 3 4 S 6
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 36 36
engkung taburan positif
mod/med/min (skor)
B
i
I
.

m
u
r
i
d
positif
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 37 37
1. Lengkung taburan pencong positif menunjukkan
situasi apabila mod < median < min.
2. !ni ditafsirkan ramai murid mendapat
markah lebih rendah drp markah min.
3. !ni bermakna pencapaian murid kurang baik/ujian
terlalu sukar/murid lemah
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 38 38
engkung taburan negatif
min/med/mod (skor)
B
i
I

m
u
r
i
d
negatif
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 39 39
1. Nenunjukkan min < median < mod.
2. Ditafsirkan bahawa ramai murid mendapat
markah lebih tinggi drp min.
3. !ni bermakna pencapaian murid adalah
baik/ujian senang/murid cerdas/harus tambah
bilangan sukar.
atihan statistik.doc
Thursday, 08 December Thursday, 08 December
2011 2011
copyright/h2o2t/statistik copyright/h2o2t/statistik
pddk/ÌPTAR pddk/ÌPTAR 40 40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful