UJIAN 2 (30 markah) Arahan: Jawab kedua-dua soalan.

Anda diberi masa satu minggu untuk menjawab (melainkan pensyarah e-learning anda melanjutkan tempoh menjawab). Upload jawapan anda melalui link assignment untuk Ujian 2 yang disediakan dalam MyGuru2.

1. Bina sebuah Peta Konsep seperti yang dihuraikan dalam Modul Jilid 2, Unit

7, untuk menunjukkan kefahaman anda tentang konsep berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Penaksiran Pengujian Ujian Pengukuran Penilaian Penaksiran autentik Penaksiran prestasi

Markah maksimum: 10 markah

2. Bahagian Pencapaian Pasukan Murid (BPPM) merupakan satu strategi

pembelajaran kooperatif yang dipelopori oleh Robert Slavin. Pilih satu hasil pembelajaran daripada huraian sukatan pelajaran bagi subjek yang diajar di sekolah (selain daripada Bahasa Cina atau Bahasa Tamil) dan huraikan secara ringkas (tidak melebihi satu muka surat, 1.5 spacing), bagaimana hasil pembelajaran tersebut dapat dicapai murid menggunakan strategi BPPM.

Markah maksimum: 20 markah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful