ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Για να εγγραφείτε στο Πρόγραµµα Σπουδών στο οποίο έχετε επιλεγεί (κατηγορία Α) πρέπει να κάνετε τα
ακόλουθα:
1.
Να συγκεντρώσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i.

Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιµου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του
εσωτερικού ή του εξωτερικού (επικυρωµένο). Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής πρέπει
να είναι θεωρηµένος για τη γνησιότητά του και να συνοδεύεται από επικυρωµένη επίσηµη µετάφραση.

ii.

Ειδικά για το Πρόγραµµα Σπουδών «Ισπανική
τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο
αντίγραφα). Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο
γνησιότητά του και να συνοδεύεται από επικυρωµένη

Γλώσσα και Πολιτισµός», πιστοποιητικά που να
συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών (επικυρωµένα
της αλλοδαπής πρέπει να είναι θεωρηµένος για τη
επίσηµη µετάφραση.

iii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599 ότι «δεν είµαι εγγεγραµµένος/η σε οποιοδήποτε προπτυχιακό τµήµα ή
πρόγραµµα σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Πανεπιστηµίου ή A.Τ.Ε.Ι., συµπεριλαµβανοµένου και του
Ε.Α.Π.)» και στην οποία να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. και η ∆.Ο.Υ. στην οποία ανήκετε.

iv. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας (επικυρωµένο). Όποιος έχει αλλάξει τον αριθµό της ταυτότητας µε την
οποία έκανε αίτηση να στείλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599 που να αναφέρει ότι
ήταν….»

v.

«ο παλιός αριθµός

4 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας στις οποίες θα γράφετε στο πίσω µέρος το ονοµατεπώνυµο σας, το
πρόγραµµα σπουδών και το έτος εισαγωγής (2010).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.
2.

Να συµπληρώσετε το Έντυπο ∆ήλωσης Θεµατικών Ενοτήτων ΕΝΤΥΠΟ 1.

3.

Να ενηµερωθείτε από το ΕΝΤΥΠΟ 2 για το λογαριασµό της Ε.Τ.Ε. που αντιστοιχεί στο πρόγραµµα στο οποίο έχετε
επιλεγεί.

4.

Να καταθέσετε στην Εθνική Τράπεζα και συγκεκριµένα στο λογαριασµό που αντιστοιχεί στο Πρόγραµµα Σπουδών που
έχετε επιλεγεί (ΕΝΤΥΠΟ 2) τη συµµετοχή σας στις δαπάνες σπουδών. Η κατάθεση των χρηµάτων πρέπει να γίνει
αποκλειστικά από 21 ∆εκεµβρίου 2009 έως και 15 Ιανουαρίου 2010. Η συµµετοχή αυτή αντιστοιχεί σε €700 ΕΥΡΩ
για κάθε Θεµατική Ενότητα. Στο έντυπο κατάθεσης της Τράπεζας πρέπει απαραίτητα να είναι συµπληρωµένα
χειρόγραφα µε κεφαλαία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας, το ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ και οι ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΤΩΝ Θ.Ε. επιλογής
σας. Πρέπει οπωσδήποτε να φυλάξετε το παραπάνω έντυπο και να στείλετε στο Ε.Α.Π. αντίγραφο αυτού µαζί µε τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (i, ii, iii, iv και v) και τα υποχρεωτικά έντυπα (έντυπο δήλωσης Θ.Ε.,
αντίγραφο κατάθεσης στην Ε.Τ.Ε. συµµετοχής στις δαπάνες σπουδών), πρέπει να σταλούν όλα µαζί στο Ε.Α.Π.,
(∆ιεύθυνση: Ε.Α.Π., τµήµα Φοιτητικού Μητρώου, Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 Πάτρα), σε µεγάλο φάκελο
το αργότερο µέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2010 µε συστηµένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδροµείου). Στο εξωτερικό του
φακέλου µε τα δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράψετε ευδιάκριτα τα στοιχεία που υπάρχουν στο
ΕΝΤΥΠΟ 4.
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των δικαιολογητικών σας, παρακαλούµε όπως όλα
τα έντυπα (δικαιολογητικά) αποσταλούν σε µέγεθος Α4 (30Χ21 εκατοστά)

ΣΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΑΣ.
5. Όσοι από τους ανήκοντες στην κατηγορία Α επιθυµούν να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής µερικής ή ολικής απαλλαγής
από τη συµµετοχή τους στις δαπάνες σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011, πρέπει να συµπληρώσουν το
ΕΝΤΥΠΟ 3 (αίτηση χορήγησης υποτροφίας) το οποίο θα συνοδεύεται από τα συναφή δικαιολογητικά που αναφέρονται
στις οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών της σχετικής αίτησης. Κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη ενηµέρωση των
υποψήφιων σχετικά µε τον Κανονισµό Χορήγησης Υποτροφιών Ε.Α.Π. ο οποίος έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του
Ιδρύµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eap.gr/ Eκπαίδευση/ Κανονισµός Χορήγησης Υποτροφιών, για να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα.
Το ΕΝΤΥΠΟ 3 και τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν σε ξεχωριστό φάκελο στο Ε.Α.Π. στη διεύθυνση:
Ε.Α.Π. Γραφείο Υποτροφιών, Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 - Πάτρα, µε συστηµένη επιστολή, από τις 21 ∆εκεµβρίου
2009 µέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2010 (σφραγίδα ταχυδροµείου). Τονίζεται ότι η συγκεκριµένη περίοδος υποβολής
αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας ισχύει µόνο για τους ανήκοντες στην κατηγορία Α. Στο εξωτερικό του φακέλου θα
πρέπει να αναγράφονται ο χαρακτηρισµός «Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας», καθώς επίσης, ευδιάκριτα, και όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 4.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα ΕΝΤΥΠΑ 1, 2, 3 και 4 πρέπει, µε δική σας ευθύνη, να τα κατεβάσετε από το διαδίκτυο. Ειδικά τα
έντυπα 1, 2 και 4 βρίσκονται στις ακόλουθες σελίδες του παρόντος εγγράφου.

1

Ε.: ___________________________________ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Τ. Πειραιάς Αθήνα ΑΡ. 367327.Π. Πριν επιλέξετε τον αριθµό των Θ. για νεοεισαχθέντες φοιτητές" ή να δείτε στην ιστοσελίδα του Ε. τις Θ.) (σε περίπτωση επιστροφής χρηµάτων)*: ___________________ ΟΝΟΜΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ε. παρακαλούµε να δηλώσετε τον τόπο διεξαγωγής Ο. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΜΟΝΟ Ε. Η απόφασή σας αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την πρόοδό σας. σηµειώστε ότι για κάθε Θ.1/1η ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2 .Ε.Ε.Ε. ______________________________ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ______________________________________________ • • • Για την επιλογή των Θεµατικών Ενοτήτων πρέπει να µελετήσετε προσεκτικά το έντυπο "Οδηγίες για την επιλογή Θ.Ε. που επιθυµείτε να παρακολουθήσετε. Επιστροφές χρηµάτων σε όσους διακόπτουν τις σπουδές τους δε γίνονται. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: _______________________________ Α. ΟΙΚΙΑΣ: ___________________________________________ FAX: _____________________________________ ΚΙΝΗΤΟ: __________________________________________ Εάν είστε κάτοικος των Νοµών ∆ωδεκανήσου. (2610) 367317. *Σε περίπτωση που δεν έχετε εσείς ή κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο λογαριασµό στην Ε.ΕΝΤΥΠΟ 1 ∆ΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑ: ______________________________________ ΕΠΩΝΥΜΟ: ____________________________________ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: _______________________________ ΑΡ.Τ.Α.Ε. Ε 192.MAIL: __________________________ ΤΗΛ. 367336. 1.Υ. 2. τα χρήµατά σας θα σας επιστραφούν µε τηλεφωνική εντολή και χρέωση δικαιούχου. Λέσβου ή είστε κάτοικος Κρήτης και δεν δηµιουργηθεί τµήµα εκεί.: ___________________ ΠΟΛΗ: _________________________ ΝΟΜΟΣ: ________________________ E . Κυκλάδων. 3. έχει υπολογιστεί ότι χρειάζεται µελέτη περίπου 10 ωρών εβδοµαδιαίως. Μπορείτε να επιλέξετε µόνο από αυτές. Πρέπει εποµένως να σταθµίσετε πολύ προσεκτικά το χρόνο που µπορείτε να διαθέσετε για µελέτη και να µην επιλέξετε σε καµία περίπτωση περισσότερες Θ.Κ.Ε. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι προτίθεµαι κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 να παρακολουθήσω τις ακόλουθες Θ. από αυτές που µπορείτε πράγµατι να παρακολουθήσετε. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο µπορούν να τηλεφωνούν στα τηλ.Τ. (µπορείτε να δηλώσετε από µία έως τρεις για τα προπτυχιακά προγράµµατα): ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ Θ.Ε. Χίου.Σ.Φ. 367355 και 367600 για να πάρουν τις αντίστοιχες πληροφορίες.Μ.Ε.Ε.Τ. ΗΜΕΡΑΣ: __________________________________________ ΤΗΛ.Ο.: ______________________________________ ∆. Σάµου. του πρώτου έτους.Σ.

συνιστάται να επιλέξετε εκτός από την ΠΛΗ10. ΦΥΕ14 του πρώτου έτους προκειµένου να εγγραφείτε στη Θ. ΦΥΕ14: Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήµες. ΕΠΟ10: Γενική Ιστορία της Ευρώπης και ΕΠΟ31: Οι Επιστήµες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ακαδηµαϊκό έτος 2010 -2011) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Κατά το α’ έτος σπουδών συνιστάται να επιλέξετε δύο Θ. τότε αυτή πρέπει να είναι η ΠΛΗ10: Εισαγωγή στην Πληροφορική. ΙΣΠ11: Εκµάθηση της Ισπανικής Επίπεδο ΙΙ και ΙΣΠ12: Κατανόηση της Γλώσσας και του Πολιτισµού. ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Κατά το πρώτο έτος σπουδών.Ε.Ε. ΕΠΟ10.Ε. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατά το α’ έτος σπουδών. ∆ΕΟ13.: την ΕΛΠ11: Ελληνική Ιστορία και την ΕΛΠ10: Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισµό. συνιστάται να επιλέξετε τις Θ.Ε. τότε εκτός από τις ∆ΕΟ13 και ∆ΕΟ11.: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες. του πρώτου έτους ΕΠΟ10 και ΕΠΟ31. να ακολουθήσουν την εξής σειρά επιλογής: ΙΣΠ10: Εκµάθηση της Ισπανικής Επίπεδο Ι. ΕΛΠ12: Τέχνες Ι.Ε.Ε. συνιστάται να επιλέξετε τη Θ.Ε. 2. τότε θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη Θ. ∆εν µπορείτε όµως να παρακολουθήσετε την ΠΛΗ11 ή την ΠΛΗ12 εάν δεν παρακολουθείτε ταυτόχρονα τη Θ. ΕΛΠ10: Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισµό και ως τρίτη επιλογή τη Θ. Εάν διαθέτετε χρόνο που σας επιτρέπει να επιλέξετε πέραν των δύο Θ.Ε. Εάν διαθέτετε τον απαιτούµενο χρόνο µπορείτε να επιλέξετε και την ΕΛΠ12: Τέχνες Ι. Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµίας. ΦΥΕ12 του πρώτου έτους προκειµένου να εγγραφείτε στη Θ. απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναγνωρισµένων από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ) µε επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου µε επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα. συνιστάται να επιλέξετε τις Θ. ΦΥΕ10 του πρώτου έτους προκειµένου να εγγραφείτε στη Θ. 2) τη Θ. Προκειµένου να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις Θ. Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισµός της Ευρώπης. η 10η ∆εκεµβρίου 2009. ΠΛΗ10.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Κατά το α’ έτος σπουδών εάν επιλέξετε µία µόνο Θ.Ε.Ε.ΕΝΤΥΠΟ 1 . ΕΠΟ11 και ΕΠΟ22 του δεύτερου έτους θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς και τις δύο Θ. οι οποίες είναι εναρκτήριες.Ε. Υπενθυµίζουµε ότι θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς: 1) τη Θ. ΕΠΟ20: Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη και ΕΠΟ21: Ιστορία Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. Εάν δεν διαθέτετε χρόνο.Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ Θ. ΕΛΠ11: Ελληνική Ιστορία. Εάν διαθέτετε τον απαιτούµενο χρόνο και επιθυµείτε να επιλέξετε τρεις Θ.Ε.Ε.Ε.Ε.).Ε.π. ΦΥΕ10: Γενικά Μαθηµατικά Ι. Εάν επιλέξετε 2 Θ. ΦΥΕ20 του δεύτερου έτους. Όσοι είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηιspanicos Πανεπιστηµίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης). 3 . έπειτα τη Θ. Εάν κατά το α’ έτος σπουδών δεν έχετε τον απαιτούµενο χρόνο για να επιλέξετε δύο Θ. επάρκεια στην ελληνική γλώσσα κ. ΙΣΠ12: Κατανόηση της Γλώσσας και του Πολιτισµού και να αντικαταστήσουν τις Θ. οι οποίες είναι εναρκτήριες. Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµίας.Ε. ΕΠΟ12: Γενική Γεωγραφία. ΦΥΕ12: Γενική και Ανόργανη Χηµεία και 3. ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Συνιστάται ιδιαιτέρως στους κατόχους τίτλου επιπέδου Β2. τότε εκτός από τις ΕΠΟ10 και ΕΠΟ31.Ε.. ΦΥΕ24 του δεύτερου έτους.. προσδιορίζει την ηµεροµηνία απόκτησης του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και οποιουδήποτε άλλου τίτλου απαιτείται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις εισαγωγής των προγραµµάτων σπουδών (τίτλος Ισπανικής γλώσσας.Ε..Ε. ΦΥΕ22 του δεύτερου έτους.λ. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Κατά το α’ έτος σπουδών µπορείτε να επιλέξετε από µία έως τρεις Θ.Ε. 3) τη Θ. µπορείτε να επιλέξετε και την ΠΛΗ11: Αρχές τεχνολογίας Λογισµικού.Ε. αλλά και στους κατόχους του Diploma de Estudios Ηιspanicos Πανεπιστηµίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης). µπορείτε να µελετήσετε και την ∆ΕΟ10: Βασικές Αρχές ∆ικαίου και ∆ιοίκησης. Εάν δεν διαθέτετε χρόνο. δηλ. στους απόφοιτους ισπανόφωνων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναγνωρισµένων από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ) µε επάρκεια στην ελληνική γλώσσα και στους απόφοιτους Ισπανόφωνου Λυκείου µε επάρκεια στην ελληνική γλώσσα για το 1ο έτος σπουδών. µπορείτε να επιλέξετε και την ΕΠΟ21: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. ΙΣΠ10: Εκµάθηση της Ισπανικής Επίπεδο Ι και ΙΣΠ11: Εκµάθηση της Ισπανικής Επίπεδο ΙΙ µε δύο από τις ακόλουθες Θεµατικές Ενότητες του Προγράµµατος Σπουδών «ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»: ΕΠΟ11: Κοινωνική και Οικονοµική Ιστορία της Ευρώπης. του πρώτου έτους: 1. Εάν διαθέτετε χρόνο που σας επιτρέπει να επιλέξετε πέραν των δύο Θ.Ε.Ε. ∆ΕΟ13: Ποσοτικές Μέθοδοι και ∆ΕΟ11: Εισαγωγή στη ∆ιοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισµών. ή να επιλέξουν πρώτα την Θ.Ε.Ε.: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες. µπορούν να επιλέξουν (κατά την κρίση τους) για το 1ο έτος την προαναφερόµενη σειρά επιλογής των Θεµατικών Ενοτήτων.Ε. και την ΠΛΗ12: Μαθηµατικά για Πληροφορική Ι. πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη Θ.

21 4 .64 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ∆ΕΟ 229/ 540033 .78 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΠ 229/ 540037 .95 ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΠΟ 229/ 540031 .Π.35 ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΕ 229/ 540038 .Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 229/ 540030 . ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΡ.48 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗ 229/ 540039 .ΕΝΤΥΠΟ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ Ε.

Κ.ΕΝΤΥΠΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _____________________________ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: _________________________________________ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ______________ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Α .Β ή Γ): __________ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: _______________________________ _________________________________________________ Τ.Β ή Γ): __________ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: _______________________________ _________________________________________________ Τ. ________ 5 . Κ. ________ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _____________________________ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: _________________________________________ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ______________ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Α .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful