ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍

ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· 

°  

  

  

1 

!"# 

()* +,'$%&

 
-

ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η

1

ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ·

ΓΪΣ΍ϭ ϲϓ ϙήΤΘϳ Ϊη΍_ ϢδΟY ΍ΪόΘΒϣ ϲΑΎΒο ϮΟ ςγϭ ..ϖϘθϟ΍ ϡΎψϨΑ ΖϴΒϟ΍ ΍άϫ Γ_ϮμΑ ϲϣΩ΁ Ϣ˰δΟ ήϬψϳY ϢδΟ Ϯϫ ϒϠΨϟ΍ Ϧϣ ΔϤϠψϣ Ϧϣ ήϤόϟ΍ ϲϓ ΏήΘϘϳ Ϊη΍_ .ΖϴΒϟ΍ Ϧϋ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η A A A A A A A A 2 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .ΔϨγ ϲϓ ξϳήϤϟ΍ ϙήΤΗ ϙήΤΘϳY ΔΌϴϠϤϟ΍ ϝΰϨϤϟ΍ Δ˰˰ϘϳΪΣ ΔϗϼϤόϟ΍ _ΎΠηϷΎΑ ϰϟ· ήψϨϳ Ϯϫϭ ϙήΤΘϳY Δϧ΄ϛϭ ϲϨϜδϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ϰϨΒϣ ϰϟϭϷ΍ ΓήϤϠϟ ϩ΍ήϳ ήϴϏ ήϬψϳ ϻ Ϊη΍_ ϢδΟY .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Υ / ήΠϓ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϝΰϨϣ ϝΰϨϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϝϭϷ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϝϭ΃ ϲϓ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ΖϴΑ ήϬψϳY βϤθϟ΍ ΪϤΗ ϥ΃ ϞΒϗ ή˰Πϔϟ΍ ϰϟϭϷ΍ ΎϬσϮϴΧ Ϧϣ ϚϟΫ ήϬψϳ ˯ΎΘη Ϟμϔϟ΍Y ϰϠϋ ΏΎΒπϟ΍ αΎϜόϧ΍ ϩΎΠΗΎΑ ΔϬΟϮϤϟ΍ ΕΎϓΎθϜϟ΍ ΍ήϴΒϛ ϭΪΒϳ ϱάϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ΔΣΎδϣϭ ήΜϛ΃ ϭ΃ ϦϴϘΑΎτΑ ϙΎϨϫ ϥ΃ ϲΣϮΗ Ϫοήϋ ϲϓ ζϴόΗ Γήγ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ . Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ϢϠψϤϟ΍ ϩήϬχ ξόΑ ϰϟ· ϪΗ΍ήψϨΑ Ϟτϳ ϮϫY ΕΎτϘϟ ϲϓ ΖϴΒϟ΍ ϑή˰˰˰Ϗ ΔϟΎΤϟ ΎϬόϴϤΟ ΪϴϔΗ ΔϔϠΘΨϣ Γά˰ϓΎϧ ΍Ϊ˰ϋ Ύϣ ϡϼψϟ΍ .

ϰηϼΘϳ ϢΛ Ϧϣϭ ΏΎΒπϟ΍ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 3 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .νήϐϟ΍ ΍άϬϟ ϚϠΗ ϰϟ· ϪΗ΍ήψϧϭ Ϊη΍_ ϢѧδΟY A Ε΍_Ύϴδϟ΍ .ΔϴοΎϳ_ Γ_Ύϴγ _ΩΎѧѧϜϟ΍ ϲѧѧϓ ΝήѧѧΨϳ Ϊѧѧη΍_ ϢѧѧδΟY A ςѧѧγϭ ϯήѧѧΧ΃ ϪѧѧψΤϟ ϲѧѧϓ ΎϣΪѧѧϘΘϣ .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Υ / ήΠϓ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϝΰϨϣ Ε΍έΎϴδϟ΍ ϒϣ Ώή r ΎΜϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ Δ˰ѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ϋϮϤΠϣ ήѧѧѧѧѧѧѧѧϬψΗY A ω΍ϮѧѧѧѧѧϧϷ΍ ΔѧѧѧѧѧϔϠΘΨϤϟ΍ Ε΍_Ύϴѧѧѧѧѧδϟ΍ ϊ˰ѧѧѧѧѧ˰˰˰Α_΃ ϰѧѧѧѧѧϟ· Ϟѧѧѧѧѧμϳ ΎϫΩΪѧѧѧѧѧϋ ϲ˰ѧ˰˰˰˰ϓ ΎѧϬόϴϤΟ ϒѧϘΗ Ε΍_Ύϴγ Ζ˰όοϭ ΔϠψϤΑ ήϴΒϛ ϒϗϮϣ .ϥΎΘϤΨϓ ϥΎΗ_Ύϴγ ήϬψΗY A Ε΍Ϋ ΎѧѧѧѧѧϬϨϜϟϭ ΔτѧѧѧѧѧγϮΘϣ ΔѧѧѧѧΜϟΎΜϟ΍Y A ΔѧѧѧѧόΑ΍ήϟ΍ ΎѧѧѧϤϨϴΑ ϲϋΎѧѧѧΑήϟ΍ ϊϓΪѧѧѧϟ΍ .

ϲ΋΍ήϠϟ ϰϠϋ ήϬψϳ ϢϳΪϘϟ΍ ϝΰϨϤϟ΍Y ΔϠ΋Ύόϟ΍ ΖϴΑ ΔΣΎδϣ ϑήσ Ϫϧ΄ϛϭ Ϊη΍_ Ϫϟ ήψϨϳ ϱάϟ΍ ήψϨϴϟ ΩϮόϳϭ Δϧ_ΎϘϣ Ώήπϳ ϲϓ ΪΟϮϳ ϱάϟ΍ ϢϳΪϘϟ΍ ΖϴΒϠϟ .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· Υ / ήΠϓ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϝΰϨϣ ϢϳΪϘϟ΍ ϝΰϨϤϟ΍ ϡΎϣ΃ Ϟλ΍Ϯϳϭ ϙήΤΘϳ Ϊη΍_ ϢδΟY ϱάϟ΍ ϢϳΪϘϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ϮΤϧ ϩήϴγ ΍_ϮΠϬϣ ϢΠΤϟ΍ ςγϮΘϣ ήϬψϳ ϑήϘϠϟ ϩήϴΜϣϭ ΔϤϠψϣ ϪϧΎϛ_΃ .Ϊη΍_ ϢδΠΑ ςϴΤΗ ΔΑ΍ϮΑ ϰϟ· Ϟμϳ Ϊη΍_ ϢδΟY ϢϳΪϘϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ΏΎΒϟ΍ ΢ΘϔΑ ϢϬϳ ϒΠΗήΗ ΪϴΑY ϊϤδϧ ΎϨϧ΄ϛϭ Ϊ˰ϋΎμΘΗ ϪγΎϔϧ΃ϭ ϪΒϠϗ ΕΎϘϔΧ ϊϣϭ ΏΎΒϟ΍ ΢Θϔϳ Ϊη΍_ ϢδΟY Ϧϣ Ώήγ ήϬψϳ ϪΣΎΘϔϧ΍ ˯ΎϤδϟ΍ ϲϓ ήϳΎτΘϳ ϡΎϤΤϟ΍ ϪϘΣϼΗ Ϊη΍_ ΎϨϴϋϭ Ϧϣϭ ήϴτϟ΍ ϊϣ ΍ήϴϣΎϜϟ΍ ϲϧ΍ϮΜϟ Y ϰϟ· ϞϴϤΗ ϲΘϟ΍ ˯ΎϤδϟ΍ ϢΛ ΡϮοϮϟ΍ ϕήθϤΑ Ύϧϼϋ· ΖΑΎΛ _ΩΎϜϟ΍Y βϤθϟ΍ ΔϠΧ΍ΪΘϣ Ϫϴ΋Ύδϧϭ ΔϴϟΎΟ_ Ε΍Ϯλ΃ ϢΨϔϣ ΐϠϗ ΕΎϘϔΧ ήΛΆϣ ϟϭϷ΍ Δ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η ‘ϟΎΜϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϘϠΤϠϟ Δ ϣΪϘϤϟ΍ ή 4 A A A A A A A A ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .ΪϳΪΠϟ΍ ΖϴΒϟ΍ _Ϯγ ςϴΤϣ ΔϛήΤΑ Ϊη΍_ ϢδΟ ΖϔΘϠϳ Γ΄ΠϓY ϲΘϟ΍ Ε΍ϮλϷ΍ ϮΤϧ Δϔ΋ΎΧ ΕΎϫΎΠΗϻ΍ Ϧϣ ϲΗ΄Η Ϫϣ΍ϭΩ ϞϜη ϰϠϋ ΔόΑ_Ϸ΍ .

ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Υ/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϝΰϨϣ ϝΰϨϤϟ΍ ϡΎϣ΃ _Ϯϴσϭ ήϴϓΎμϋ ήΛΆϣ ˮΔγ_Ϊϣ ϡϮϳ Ϟϛ ϡίϻ ϲϨόϳ ήΒΨΑ ϲϧ΍ήΗ ϻ΍ϭ ͿΎϳ ϞδϜϟ΍ ϚϨϋ ϲϠΧ ϙϮΑ΃ ξϫΎϧ Ύϣ ϩΪόΑ ϱϮΑ΃ Ϧϳΰϧ΃ ΍ϮϛήΤΗ ͿΎϳ ͿΎϳ Ϧϳί :rϠϋ :Δϴοέ :ϥΎϳέ :Ϫϴοέ Â΍ήϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϲϓ ΪΘϤΗ βϤθϟ΍ ρϮϴΧY Γ_Ϯλ ϲϓ ΢ο΍ϭ ςϳήη ϒϴΜϜϟ΍ ϕϼϤόϟ΍ ήΠθϟ΍ ϮΤϧ ΍άϫ ϲϓ ΎΤο΍ϭ ϭΪΒϳ ϱάϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϯήϧ ϦΤϧϭ Ϊη΍_ ϢδΟY Ϧϣ ΔΟ΍_Ω΃ ΩϮόϳ ϩήϬχ ϥϵ΍ ϪϨϜϟϭ ΖϴΒϟ΍ ϮΤϧ ΪϳΪΟ ήϬψΘϓ ΔΤο΍ϭ Γ_ϮμΑ ΕΎϣϼϋ ϪϬΟϭ ϰϠϋ ϝϮΤϧϭ ΏϮΤθϟ΍ νήϤϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ· ΊϜΘΗ ϩΪϳϭ ϢδΠϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎόϳ ϮϬϓ ϩήϬχ ϰϠϜϟ΍ νήϣ ΖϴΒϟ΍ Ϟϣ΄Θϳ ϝ΍ΰϳ ϻ Ϊη΍_Y ΍ΪϳΪΤΗϭ ϰϟϭϷ΍ ΓήϤϠϟ Ϫϧ΄ϛϭ ϝΎϔσϷ΍ ΔϓήϏ ΝήϔϨΗ ϦϴϠϔσ Ε΍Ϯλ΃ ϊϤδϧY Ϯϫϭ ϼϴϠϗ Ϊη΍_ ήϳ_Ύγ΃ ϭΪΒΗ ϲΘϟ΍ ΓάϓΎϨϟ΍ ϰϟ· ήψϨϳ ϯήϧ ϥ΃ ϥϭΩ Δ˰˰˰˰ΣϮΘϔϣ ϊϤδϧ ΎϨϧ΃ ήϴϏ ϦϴϠϔτϟ΍ _ϭΎΤΗ ΔϴϘθϟ΍ ϢϬΗ΍Ϯλ΃ Ϫϴο_ ϢϬΗΪϟ΍ϭ ϮΤϧ ϪΗ΍ήψϧ ϝϮΤϳ Ϊη΍_Y αΎδΣΈΑ ϯήΧ΃ ΓάϓΎϧ ΐϗήΘϟ΍ ϰϟ· Ώήϗ΃ ή˰˰˰˰Χ΁ νΎΒϘϧϻ΍ ϭ΃ ΎϬϧ΄ϛϭ ΓάϓΎϨϟ΍ ϚϠΗ ή˰˰˰˰˰ϬψΗY ΢ΘϔΘγ A A A A A A Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .

.ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϝΰϨϣ Ϊϋϭ ΔϓήϏ ϩΎόϣ ΖϴΒϟ΍ ωϮοϮϣ ϢδΣ΃ ϡίϻ ϡϮϴϟ΍ :Ϊϋϭ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 6 βϣΎΨϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ΢Θϔϟ ΔϠϴϤΟ ˯ΎπϴΑ Ϊϳ ΪΘϤΗY ΚϴΣ Γ_ΎΘδϟ΍ ΎϬϠΒϗϭ ΓάϓΎϨϟ΍ ϑϮΟ ϰϟ· ˯Ϯπϟ΍ ϞΧΪϳ Δϓήϐϟ΍ ϪΟϭ ήϬψϳ .ΔϘϴϧ΃ ΎϬΗ΁ήϣ Ϧϣ ΏήΘϘΗ ΪϋϭY ϪϠϣ΄ΘΗ ΎϬϧ΄ϛϭ ήϬψϳ ΚϴΣ (ΎϫΎΘϔη ..΢ΘϔΗ ΓάϓΎϨϟ΍Y ϭΪΒΗ 4 ˰ϟ΍ ϲϓ ϲϫϭ Ϊϋϭ Ε΍Ϋ ˬ ΓΩΎΟ ΎϬϬΟϭ ΢˰ϣϼϣ ΖψϔΘΣ΍ Ϊ˰ϗϭ ˬ ΔΒϴϫ ϱή˰˰τϔϟ΍ ϝΎ˰ϤΠϟ΍ ΕΎϤδϘΑ ΐΟΎΣϭ ϦϴΘϠΤΘϜϣ Ϧ˰˰ϴϨϴόΑ ϖγΎϨΘϣ Ϣ˰δΟϭ ωϮϓήϣ ˯΍ΩϮγ Γ˯ΎΒϋ ΖΤΗ υϮϔΤϣ Ϧϣ ήΜϛ΄Α ϊ΋΍_ ΏΎΠΣϭ ϥϮϟ ΎϬ˰ϧ΄ϛϭ Γά˰ϓΎϨϟ΍ Ϊϋϭ ΢˰˰ΘϔΗY ˯΍ϮϬ˰ϟ΍ ϕΎ˰θϨΘγ΍ ΕΩ΍_΃ ϒ˰˰ϴψϨϟ΍ Ω_Ύ˰Βϟ΍ ΎΌϴη Ε΃_ ΎϬ˰ϧ΄ϛϭ Γ΄ΠϓY ΎϫΪ˰˰˰˰η ϝ΍ΰ˰ϳ ϻ Ϯ˰ϫϭ Ϊ˰η΍_ ή˰ϬψϳY ΓάϓΎϨϟ΍ ϮΤϧ ϪΗ΍ήψϧ Ύ˰ϘϠόϣ Ϊϋϭ ΔϓήϏ ΎϨϘΘΤϣ ΎϬϬΟϭ ϭΪΒϳ ΪϋϭY ϮΤϧ ϊΟ΍ήΘΗ ϼ˰˰˰˰˰ϴϠϗ ϭΪ˰˰˰˰˰˰˰ΒΗ ϲΘϟ΍ Δϓήϐϟ΍ ΩΩήΗ ϲϫϭ ..ΎϫΎϨϴϋ ΎϫΎΘϨΟϭ) ϰϠϋ ϦΌϤτΗ Ϊϳ ΔϛήΣ ϊϣ Ϟϛ΃ ΍Ϋ· Ύϣ ΎϬϬΟϭ ΢ϣϼϣ ϻ ϡ΃ ϥΎϣΰϟ΍ ϪϨϣ A A A A A A A ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .

ι ϰϓϮΘϤϟ΍ ΎϬΒϴτΧ ϕϼΨϟ΍ ϲΑ_ ϥΎΤΒγ ˬ ϲϨϴϋ _Ϯϧ ϲ˰˰˰ϫϭ ΎϬΤϣϼϣ ήϴϐΘΗ Γ΄ΠϓY A ϲϓ Ϊϳ΍ί ΕϮλ ϊϤδΗ ΎϬΒΣ΍ Ύϣ Ύϧ΃ ϰοϮϔϟ΍ ϱάϫ :Ϊϳ΍ί .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ϙ_ΎΒϣ ΕϮλ ήϛάΘΗ Γ΄ΠϓY A Ύѧϳ ϲѧϨϴϋ ϲϓ ϚϬΟϭ ήϴϏ ϖϠΧ Ύϣ ϲΑ_ :ϙέΎΒϣ .ι ϩΪΤΑ ΙΪΤΘϳ Ϯϫϭ ϞϔγϷ΍ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 7 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .

Ϊϳ΍ί Ύϳ ϚόϤγ΍ :Ϊη΍έ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η ϪδΟϮΘϣ ϩήψϨΑ ϪϘϣήϳ Ϊη΍_Y ϪϴϠϋ Ωήϳ ϻϭ ϰϠϋ ΎΌϴη ϊ˰˰˰πΗ ϪϣΩΎΨϟ΍Y ϭΪΒΗ .ΐϫάΗϭ Γήϔδϟ΍ ϪϠϴϤΟ ΔϴϨϴΒϠϓ νϮϔΨϣ ΕϮμΑY ϲ˰˰Ϡϋ ϥΎϳ_ϭ ϲϠϋ ϥϼ˰ϔτϟ΍Y ϥΎϳ_ϭ ΔόγΎΘϟ΍ ϲϓ ϥΎϳ_ϭ ΔόγΎΘϟ΍ ϲϓ Ε΍ϮϨγ Ε΍ϮϨγ Ύϣ ΕΎ˰˰˰Χήμϟ΍ ϚϠΗ ϲϔΘΨΗY ϡϷ΍ Ϫϴο_ϭ Ϊϳ΍ί Ύϳήϳ ϥ΃ Ϊϳ΍ί ϢϬϔϠΧ Ϧϣ 27 Ϧγ ϲϓ ϩΪΤΑ ϢϬϟ ήψϨϳ A A A A A ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ...ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω /ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϝΰϨϣ ϡΎόϟ΍ ΔϟΎλ ϡίϻ ΖѧѧϴΒϟ΍ ΍άѧѧϫ ϲѧѧϓ ζϴѧѧόϳ Ϊѧѧϳήϳ ϲѧѧϠϟ΍ :Ϊϳ΍ί ϡΰΘϠϳ UΩΎδϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ Δ˰˰˰ϘϠόϣ ΓήϴΒϜϟ΍ Ϊϳ΍ί Γ_ϮλY A Ϟ˰˰˰˰˰˰ϜθΑ _΍ΪΠϟ΍ ϰϠϋ Ζϓϻ αϮϠΠϟ΍ Ϊ˰˰˰˰˰˰μϘϳ Ϊϳ΍ίY A ϲϓ ϭΪΒϳ _ΎτϓϹ΍ Γήϔγ ϰϠϋ ϪΗΎϤδϗ ϩήϤϋ Ϧϣ 6ϝ΍ Ϫ˰˰ΗϮλ ΓήΒϧ Ϛϟάϛϭ ΓΩΎΣ ςϠδΘϟ΍ Ϧϣ ϮϠΨΗ ϻ ϲΘϟ΍ ϩήϣ΍ϭ΃ ΩΩήϳ Ϯϫϭ ΍ή˰δϜϨϣ ΎΘϣΎλ Ϊη΍_ ήϬψϳY A _ΎτϓϷ΍ ΔΒΟϭ ϝϭΎϨΘϳ Ϯϫϭ ϩήϫΎχ ˯ΎϴϋϷ΍ ΕΎϣϼϋϭ ϱάѧϫ ϲѧϓ ϲϧΪϋΎѧδΗ ϡίϻ Ϊѧη΍_ Ύѧϳ ϪΘϧ΃ϭ ΔτϘϨϟ΍ ϱΩϻϭ΄Α Ύϧ΃ϭ ϙΩϻϭ΄Α ϚϴϠϋ ϪΘϧ΍ ˮΖϛΎγ ϚϟΎϣ !ˮϚϤϠϛ΃ βϟΎΟ Ύϣ Ύϧ΃ ΔϳϮη ϥΎΒόΗ Ύϧ΃ βΑ.

..ϱϮѧѧѧΑ΍ Ύѧѧѧϳ ϢϬΘѧѧѧϘϳ_ Ύѧѧѧϧ΃ ΔѧѧΒϗ΍ήϣ ϱΪѧѧϨϋ ΔϠΠόΘѧѧδϣ Ύѧѧϧ΃ϭ .ϲϧΎΛ ϑήμΗ ..ήΧ΄Ηϭ ...ϥΫ΄Θγ΃ .ΡϭήϨΑ ϦΤϧ ΐϴσ :Ϊϳ΍ί :Δϴοέ Ϧϣ ϥΎΑήΘϘϳ ϥΎϳ_ϭ ϲϠϋY ΎϤϫϭ ϩΪϳ ϥϼ˰ΒϘϳϭ Ϊϳ΍ί ϞΟϮΑ ΡΎΒμϟ΍ ΔϴΤΗ ϥΎϴϘϠϳ Ϛϟάϛ Δϴο_ϭ Ϊη΍_ ϰϟ΍ ϥΎϬΟϮΘϳ ϥϼϔτϟ΍Y Ϟ˰όϔϟ΍ βϔϨΑ ϥΎϣϮϘϳϭ Ϫϴο_ Ϛϟάϛϭ Ϣϫήϣ΄ϳY ϪϗϮϨΨϣ ϪϣΎδ ΘΑ΄ΑY A A A ϰϠϋ ΎΌϴη ϊπΗ ϪϣΩΎΨϟ΍Y A ΐϫάΗϭ ΓΪ΋ΎϤϟ΍ :Ϊϳ΍ί :Δϴοέ :Ϊϳ΍ί ΎϬϧ΍ ϻ΍ ϝϮϘΗ Ύϣ ϱ_ΪΗ ϻY A ϪϨϋ ωΎϓΪϟ΍ ϝϭΎΤΗ ϩΪΤΑ ΎϬόσΎϘϳY A :Δϴοέ ϙήΤΘΗ Ϫϴο_Y ..ϪѧѧΣ_ΎΒϟ΍ ϲѧѧϨόϳ .ϥΎϛ !ˮϙ΍άϛ Ύϣ ϩ_Ϯϣ΃ ϊϣ ϩΩΎόϟ΍ ϞΜϣ ϥ΍ήϬγ !! ϲϨΒΠόϳ Ύϣ ϝΎΤϟ΍ ΍άϫ Ϫϧ΃ ϪϳήΒΧ ϩΎѧѧόϣ ϲѧѧϟ ϥϮѧѧϜϴΑ ϪѧѧΘϘϳήσ ήѧѧϴϏ Ύѧѧϣ ΍Ϋ΍ϭ ...ϡϮϴϟ΍ !!ΕΎϧΎΤΘϣ΍ ϡΎϳϷ΍ ϱάϫ ϩΪѧѧѧόΑ ϻϭ ϚѧѧѧΟϭί Ϧѧѧѧϳϭ .....ΐѧѧѧϴσ ΐѧѧѧϴσ !ˮΪϤΨϨϣ Ϊѧѧμϗ΃ .Ϯѧѧϫ ..ϥΎѧѧϛ ..α_΍Ϊѧѧϣ ..ϦϴϠϔτϟ΍ ϊϣ ΝϭήΨϟ΍ ΔϣΩΎΨϠϟ ϪϧΎδϟ ΝήΨϳ ϲϠϋY ϲ˰˰˰˰ϔΨΗ ϢΛ Ϧϣϭ ϢδΘΒΗ ϲΘϟ΍ Ϊ˰˰˰˰˰ϳ΍ί Ϧϣ Ύ˰ϓϮΧ ΎϬΘϣΎδΘΑ΍ Ϣ˰˰Ϡδϟ΍ Ϯ˰˰Τϧ ϪΗ΍ήψϧ Ϊη΍_Y ϪϴϠϋ ϝΰϨϳ Ϧϣ ΐϗήΘϳ Ϫϧ΄ϛϭ Ϊϋϭ Νή˰˰ΨΗ ϲ˰ϟΎΧ Ϣ˰Ϡδϟ΍Y Ϣ˰ϠόΗ ΎϬϧ΄ϛϭ ΓΩΎΣ Ε΍ήψϨΑ ΎϫήψΘϨΗ ΎϧϮϴϋ ϥ΃ ϻ· Ϊϋϭ ϯή˰ϳ ϥ΃ Ύϣ Ϊ˰ϳ΍ίY ΓήψϨΑ ΎϬϘϣήϳ Ϯϫϭ ξϬϨϳϭ ϪΗ΍Ϋ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ Ϫϧ΄ϛϭ ΓΩΎΣ ΎϬϨϣ ΏήϬϳ ϮΤϧ ϙήΤΗ ͿΎϳ ϲϠϋ ΐϴϋ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η A 9 A A A A A ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ..ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΍ϮϘϳήΗ ΍ϮδϠΟ ϢϫΪѧѧѧϨϋ ϑήѧѧѧόΗ .

Ζϗϭ Ϧϣ ϖϳήΘΗ ΐΤΗ .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ...ΔϋήδΑ ϲΘΤϤγ Ϯϟ ήϴμόϟ΍ :Ϊϋϭ Ϊϋϭ ήϴΨϟ΍ ΡΎΒλ :Ϊη΍έ ..ϚϤϠϛ΃ ΖϴϐΑ Ϊη΍_ :Ϊϋϭ Ε΍ήψϨϟ΍ ϚϠΗ φΣϼϳ Ϊη΍_Y Ϊϋϭ ϦϴΑ Δ˰˰˰˰Ϙη΍ήΘϤϟ΍ ϰγ΄Α Ϫ˰˰˰˰γ΃_ ΰϬϴϓ Ϊϳ΍ίϭ ϚϋϮΗϭ ΓΪ΋ΎϤϟ΍ Ϧϣ ΏήΘϘΗ ΪϋϭY ΔϣΩΎΨϟ΍ ΙΪΤΗ ϲϫϭ ΎϴΑΎΠϳ΍ ΎϬγ΍_ ΰϬΗ ϪϣΩΎΨϟ΍Y ΪόΘΒΗϭ ϚϋϮΘΑ ϢδΘΒϳ Ϊη΍_Y ϝϮϘΗ ϥ΃ ΪϳήΗϭ βϠΠΗ ϲϫϭY ΎϤϬϣ Ύϣϼϛ Ϫϟ ΚϳΪΤϠϟ ΎϋϮοϮϣ ϞόΘϔϳY ϪϳΩΎϋ ϪϘϳήτΑ ΐϴΠΗY ϪϴϨϴΗϭ_ ήϴμόϟΎΑ ϲΗΎΗ ϪϣΩΎΨϟ΍Y νϮϬϨϟΎΑ ϢϬϳ Ϊη΍_Y ϪϳΪΠΑ ϪϔϗϮΘδΗY ϖϴο ϲϓ βϠΠϳ Ϊη΍_Y ϩΪϳήΗ ΎϤϴϓ ϢϠόϳ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΄ϛϭ ΏήθΘϟ ήϴμόϟ΍ ϊϓήΗ ΪϋϭY ϪΟϭ ϲϓ ΔϘϠόϣ ΎϬΗ΍ήψϧϭ Ϊη΍_ A A A A A A A A A A A A Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 10 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ...Ϊη΍_ ήϴΨϟ΍ ΡΎΒλ :Ϊϋϭ !ˮΖΤλ Ύϣ ΎϫΪόΑ ϩΪΟΎϣ :Ϊη΍έ Ύѧѧϣ ϑήѧѧόΗ ΎѧѧϤϛ βѧѧΑ ΔѧѧπϫΎϧ ϩΪѧѧΟΎϣ ϻ :Ϊϋϭ .

ΪόΑ ΔϗϮϠΨϤϟ΍ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 11 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ..ι ΰϫΎΟ ϥϮϜϳϭ Ϛϴη _ήΣ΃ ϦϜϤϣ Ύϧ΃ :Ϟπϔϟ΍ ϚόϴϗϮΘϟ .ϖ΋ΎϗΩ ΪόΑ ΃ ..ήϣ΍ϭ΃ Ϛϣϼϛ .. ϱ΃_ ϑήόΗ ϪΘϧ· !!ϻ ΕΎϜϴθϟ΍ ϵ :Ϊϳ΍ί ...ι !!ήϣ΂Ηϭ ϝϮϘΗ .Ϟπϔϟ΍ ϮΑ΍ Ω_ ϪϟϮϤΤϣ _ί ϰϠϋ ςϐπϳY A ΩΩήϳ Ϯϫϭ ϩϮϫ Ϟλϭ Ϧϳϭ ϪϓϮη΃ ήμϴϘΑ ϞμΘΑ ϚϳΫ ΕήϓΎγ ϦϴϣϮϴϟ΍ ω ˬ Ϫϣ΃ϭ .ι Ύϳ Ϟϐη ϱΪϨϋ ϲΗ΍ί Ύϧ΃ ϦϜϟ ϚόϤγ΃ :Ϟπϔϟ΍ ΃ ήμϴϗϮΑ΍ ϲϧήψΘϧ΃ϭ ϙΪϨϋ ϲη ϱ΃ ϞΟ΃ :Ϊϳ΍ί ˮΖόϤγ ΃ ... ϱΪϘϧ ώϠΒϤϟ΍ Ϊϳ_΃ ϩΪΣ Ϟϗ΃ ϪΠϬϠΑY A ΡήΘϘϳY A ΓΪΤΑY A ϊϤδϳ ϥ΃ ϞΒϗ ςΨϟ΍ ϖϠϐϳY A .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Υ/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ϡΎϋ ωέΎη Ϊϳ΍ί ΓέΎϴγ Ϫϛήθϟ΍ Ϧϣ Ϟπϔϟ΍ ϮΑ΃ Ύϳ ϙήΤΘΗ ϻ :Ϊϳ΍ί ˮϲϨόϤδΗ Ϟλϭ΃ Ύϣ ΪΤϟ ÂΎδϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϪΗ_Ύϴγ ϲϓ Ϊϳ΍ί ήϬψϳY A ϡΎ˰˰˰όϟ΍ ω_Ύθϟ΍ ϲϓ ΔϤΨϔϟ΍ ΙϮΗϮϠΒϟ΍ ήΒϋ ΙΪΤΘϳ Ϯϫϭ Δϛήθϟ΍ ϲϣΎΤϣ ϊϣ (Ϟπϔϟ΍ ϮΑ΃ ϲϧ΍ΩϮδϟ΍) .ήχΎΣ :Ϟπϔϟ΍ Γήθϋ ΐΤδϳ ΕΎΑΎδΤϟ΍ ήϳΪϣ ϢϠϛ :Ϊϳ΍ί ϞλϮΑ Ύϧ΃ ϲΒΘϜϤϟ ϢϬΒϴΠϳϭ ϝΎϳ_ ϑϻ΁ .

.Ϊϳ΍ί ϙϮΧ΃ Ϛѧϧ΄ϛ Ύѧϣ Ϊѧϳήϳ Ύѧϣ ϒϴϛ Ϛϴϓ ϢϜΤΘϣ Ϊϳ΍ί .ΎϨϴΑ ϲѧΘόϗϭ ϲѧΘϧ΍ϭ ϩΪѧϨϋ ϲѧϠϟ΍ ΔѧϟΎϛϮϟ΍ ϲΘϴδϧ !ˮΎϬϴϠϋ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η VϣΎΜϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ 12 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ..ϪϬΟϮΗϭ ΔϘΣϼΗ ϲϫϭ Ϧѧѧѧѧϣ ϦϴѧѧѧѧΤϟ΍ ΪѧѧѧѧΤϟ ΍ϮѧѧѧѧΘόΑ Ϣѧѧѧѧϛ ϲϠϟϮѧѧѧѧϗ :Ϊϋϭ ϲѧο΍_Ϸ΍ϭ ϥϮΑΎμϟ΍ ϊϨμϣϭ ϲο΍_Ϸ΍ !!ˮ ςϘδϣ ϲϓ ϲϠϟ΍ ϲѧѧѧϟ΍ ΖѧѧѧϴΒϟ΍ ϰѧѧѧϠϋ _ϭΪѧѧѧϟ΍ ΊѧѧѧΟ ϦϴѧѧѧΤϟ΍ϭ !ˮΎϨϠϛ Ϫϴϓ ζϴόϧ Ϧѧѧϣ ϪѧѧΘϧ΃ ΖѧϤϠϜΗ Ύѧѧϣ ΍Ϋ΍ .!!!ήϴΒϜϟ΍ ϙϮΧ΃ ϲϧ· ϲΘϴδϧ ϲΘϧ΍ ϰΘΣ ΎϬϨϋ ΎϬϬΟϮΑ ΢ϴθϳY A ϩΪΤΑ ΪϳΪΟ Ϧϣ ϪϬΟ΍ϮΗY A ϪϟϮϘϳ Ύϣ ΪΠϳ ϻ Ϊη΍_Y A ϖϴοϭ ϩΪΤΑ ΎϬόσΎϘϳY A Ϫ˰˰˰˰˰˰ϣήΒΘϣ ϭΪΒΗ ΪϋϭY A ϪΜϳΪΣ Ϟ˰˰˰˰˰˰ϤϜϳ Ϊ˰˰˰˰η΍_Y A νήϣϭ ϩΎϧΎόϣϭ αΎδΣ΄Α !!ϑήμΘϤϟ΍ Ύϧ΃ ϲϧ΄ϛϭ ϲϨϴϤϠϜΗ ϑήѧμΘϤϟ΍ Ϫѧϧ΍ ϲѧϓήόΗ ϲΘϧ΍ ˬ Ϊϋϭ Ύϳ ϻ ϲѧѧϠϟ΍ Δϛήѧѧθϟ΍ϭ ϝ΍ϮѧѧϣϷ΍ Ϟѧѧϛ ϲѧѧϓ ΪѧѧϴΣϮϟ΍ ...ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϝΰϨϣ ΔϟΎ ϟ΍ ...ΖϜѧγ Ύѧϣ ΖѧϨϛ ϱ΃ήϟ΍ ΐΣΎλ ΖϨϛ Ϯϟ .!ήΒϛϷ΍ ΎѧѧϨόϨϘΗϭ ϪѧѧϴϠϋ ϖѧѧϓ΍ϮΗ ϪѧѧΘϧ΍ ϩΪѧѧϳήϳ ϲѧη ϱ΃ . ˰ϟ΍ ϭ !ˮ Ϊϳ΍ί ϡ΍Ϊϗ ϢϠϜΘϴΑ !!! ϪΠϬϠϟ΍ βϔϨΑ ϲϧϮϤϠϜΗ ϢϜϠϠϛ :Ϊη΍έ .. ϰΤѧѧλ· Ϊѧη΍_ .Ϊη΍_ Ύϳ ϚΗ_άΣϭ ϖΒγ ...ΔϘΑΎδϟ΍ ΪϫΎθϤϟ΍ Ϊη΍_ α΃_ ϰϠϋ ϒϘΗ ΪϋϭY A .ϪϘϓ΍ϮϤϟΎΑ ΎϨΣ΍ !ˮϡϼϜϟ΍ ΍άϬϟ ϲϋ΍Ϊϟ΍ ζϳ΃ϭ :Ϊϋϭ :Ϊη΍έ ϪϟΎμϟ΍ Ϧϣ ΓΪϳΪΟ Δϳϭ΍ίY A ϲϓ ΕήϬχ ϲΘϟ΍ ήϴϏ ...ϩΪΤΑ ϪΛΪΤΗ ϲϫϭ βϟΎΟ Ϯϫϭ ϞϠόϳ ϚϋϮΘΑY A :Ϊϋϭ ϩΪΤϟ΍ βϔϨΑ ϪόσΎϘΗY A :Ϊη΍έ ϚϋϮΗϭ ϖϴπΑ ξϬϨϳY A ϪϟΎμϟ΍ ˯ΎΟ_΃ ϲϓ ϙήΤΘϳϭ ....

.ΓΪΟΎϣ ... Ύϣ .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ϱάѧѧѧѧѧѧϬϟ ϞѧѧѧѧѧѧλϮϴΑ Ϫѧѧѧѧѧѧϧ΍ ΖѧѧѧѧѧѧόϗϮΗ Ύѧѧѧѧѧѧϣ :Ϊϋϭ !!Ϟϴλ΍ϮϤϟ΍ ΎѧѧϨϧ΄ϛϭ Δϛήѧѧθϟ΍ Ϧѧѧϋ ϢϠϜΘѧѧΗ βϟΎѧѧΟ ϪѧѧΘϧ΃ Ύѧϣ ϦϴϨѧγ ϲϟ_Ύѧλ Ύѧϧ΃ ΎϬϨϋ ϲη Ϧϴϓ_Ύϋ !!ϲη Ϊϳ΍ί Ϧϣ Ζϔη ΖѧѧϨϛ ϱΪѧѧϨϋ ϲѧѧϠϟ΍ _Ϯѧѧτόϟ΍ ϞѧѧΤϣ ϻϮѧѧϟϭ !!ΐϠτΑϭ ϲϨϳΪϳ ΪϤΑ ϻ΍ ϪѧѧѧϨϣ ΖϳάѧѧѧΧ ζѧѧѧϳϭ Ϊѧѧѧη΍_ Ύѧѧѧϳ ϪѧѧѧΘϧ΃ϭ ˮΕϼηΎϓ ϦϫΪόΑϭ ϰϠϜϠϟ Νϼϋ ϦϴΗήϔγ ϩήѧϣ ϙήϔѧδϳ ϪѧϨϣ ΐѧϠτΗ Ε_Ϊѧϗ ϯήѧΗ Ύѧϳ .ϪϔϟΎδϟ΍ ϱάϫ ΍ϮδϨΗ ϢϜϧ΃ ΖϴΒϟ΍ !! ϢϜϴϠϋ ϲϜΘθΑ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήϤϟ΍ϭ ... Ύϣ ......ϩΪΟ ΍΍΍Ύϣ ..ϻ ΎόΒσ !ˮΔΜϟΎΛ ...ΩΎΤϟ΍ ...ΓΪΟΎϣ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η ΓήϜϨΘδϣY ϩΩΎΤϟ΍ ΎϬΘόϴΒσ ϩάϫ ΪϋϭY Δϴϟ΍ϮΘϣ ΍άϜϫ ϲΗ΄Η ϱάϟ΍ ϊϔΗήΗ ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓϭ ΎΌϴη ϪϴΒμϋ ϪϟΎΣ ΎϬϳΪϟ ϚϟΫ ΪόΑ ϡϼϛ ϲϘϠΗ .. ΎΌϴθϓ ...ϞόϔΗ Ύϣ ϱ_ΪΗ ϻϭ ϪϨϣ ΔϋήδΑ ϢϠδϟ΍ ϮΤϧ ϙήΤΘΗY :ΔϣΩΎΨϟ΍ ΓΪΟΎϣ Ϣγ΃ ΩΩήΗ ϲϫϭ ϲϟΎϋ ΕϮμΑ ϪϴϠϋ Ύϴθϐϣ ςϘδϳ Ϊη΍_Y 13 A A A A A A A A A A ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .Ϫϣ΍Ϊϗ ΔϴμΨθϟ΍ ϒϴόο ϚϧϷ .... ϡϼѧϛ ϚѧϟϮϗ΃ ϦϴѧΤϟ΍ Ύϧ΃ :Ϊϋϭ . ϩΪΟ ΍΍΍Ύϣ .ΓΪΟΎϣ ..ΝήΤϤϟ΍ ΝΎΘϨΘγϻ΍ϭ Ωήϳ ΔϘΣϼΘϣ αΎϔϧ΄ΑY A A A A ϪϴΒμόΑ ϩΩΪϬϣY A ΔϴΒμϋ ΔϟΎΣ ϲϓ ΝήΨΗY ϪγΎϔϧ΃ϭ ϙΎϬϧΈΑ βϠΠϳ Ϊη΍_Y .ϪϓΎΨΗ Ϛϧ΍ ΢ϴΤμϟ΍ ϭ΃ ϞϤΤΘѧѧѧγ΍ Ύѧѧѧϣ Ύѧѧѧϧ΃ Ϊѧѧѧϋϭ Ύѧѧѧϳ ΍άѧѧѧϫ ήѧѧѧϴΜϛ :Ϊη΍έ ...ΓΪϋΎμΘϣ ήόθϳ Ϯϫϭ νϮϬϨϟ΍ ϝϭΎΤϳY :Ϊη΍έ ϕΎϨΘΧΎΑ ˯΍ΪϨϟ΍ ϰϠϋ ϯϮϘϳ ϻ Y ϲϓ ΓΪΟΎϣ Γ_Ϯλ ήϬψΗY .ϥΎϜϤϟ΍ ϥ΍_ΪΟ ΪΣ΃ ΏήΘϘΗ Ϛϟάϛ ϩ΍ήΗ ΔϣΩΎΨϟ΍Y .Ϛϣϼϛ ϊѧϴΑ ϲѧϓ ϱΩ_ϭ ...Ϫϴϓ ΎϬδϔϧ ϊΟ΍ήΗ ϪϬΟϭ ϦϘΘΣ΃ Ϊϗϭ Ϊη΍_ ϰϠϋY ϪΘΑΎΛ ϪΗ΍ήψϧϭ βϠΠϳϭ ϲγήϜϟ΍ ϰϟ΍ ΫϮϠϳY ΔϟΎΣ βϔϨΑ ϪϘΣϼΗ ΪϋϭY ΚϳΪΤϟ΍ ϲϓ ϝΎγήΘγϻ΍ Γ_ήϜΘϤϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ϭ .

ϪϠόϔΗ Ύϣ ϱ_ΪΗ ϻ Ν_ΎΨϟ΍ !ˮϦϴΤϟ΍ ϑήμΗ΃ ϒϴϛ Ύϧ΃ !ˮϱϮγ΃ ζϳ΃ ϲ˰˰η ϞϤϋ Ε_ήϗ ΎϬϧ΄ϛϭY A ΎϬϔΗΎϫ _΍_ί΃ ϰϠϋ ςϐπΗY A ΎϬϧΫ΍ ϰϠϋ ϪόϓήΗϭ ϝϮϤΤϤϟ΍ ϥΎϛ_΃ ϝϮΠΗ Ϫϔ΋ΎΧ Ε΍ήψϨΑ ϥΎϜϤϟ΍ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 14 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .ϞΟϭϭ ϑϮΧ Δ˰˰˰ϟΎΣ ΍Ϊ˰˰˰Α΃ ΎϬϴϠϋ ΐϴΠϳ ϻ Ϊη΍_Y A ϯΪΣ΃ ϥϮϠΧΪϳ ϥϮοήϤϤϟ΍Y A ϲϓ ϲϫ ϰϘΒΗ ΎϤϨϴΑ ϑήϐϟ΍ ....ϚϴϠϋ ΎϨϤτϳ Ϳ΍ϭ Ϛόϣ Ύϧ΃ ήηΎόϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϙή˰˰ΤΘϣ ή˰˰ϳήγ ϰ˰˰ϠϋY A ϪϴϠϋ Ύϴθϐϣ Ϊη΍_ Ϊ˰˰ϗήϳ ϥϭήΠϳ ϥϮοήϤϤϟ΍ϭ Δ˰˰ϓήϏ Ϯ˰˰Τϧ ήϳή˰˰δϟ΍ ΔΠϟΎόϤϟ΍ Ϧγ ϲϓ ϲϫϭ ΓΪΟΎϣ ήϬψΗY A Ϧϳήθόϟ΍ ϭ΃ ϪϨγ 22 ϲϓ ϲϫϭ ήϳήδϟ΍ ϊϣ ϝϭήϬΗ ..ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· Υ/ϥ ϔθδϣ ΝέΎΨϟ΍ Vϣ ϔθδϤϟ΍ ÂγΎϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϰϔθΘδϤϠϟ Δϴδϴγ΄Η ΔτϘϟY A Â Ω/ϥ ϔθδϣ Ήέ΍ϟ΍ rϓ ήϤϣ .ϱΪόΗϭ Δϣί΃ ϱϮΑ΃ Ύϳ ήη ϑϮθΗ Ύϣ :ΓΪΟΎϣ ..

ι :Ω΍Ϊη ΔϤΣΰϠϟ ΩϮόϳϭ ϒΗΎϬϟ΍ ϖϠϐϳ Y A ϱάϟ΍ ϞΟήϠϟ Ύϋήδϣ ΩϮόϳϭ ϩ_ΎψΘϧΎΑ ϝ΍ΰϳ ϻ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 1 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ..ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ςϘδϣ ϕγ ϝϭ΍Ϊϟ΍ Δ ϋΎ !ˮϙΪϨϋ ζϳ΍ ϩΪΟΎϣ ήϴΧ ϰϔθΘδϤϟ΍ ϩΎϨΒΟϭ ϥΎΒόΗ Ω΍Ϊη Ύϳ ΎϧϮΑ΃ !! ΔϔϟΎγ ϙΪϨϋ Ύϣ Ϳ΍ϭ ϩϮϫ΃ ϲѧϓ ϥϮѧϜϳϭ ΢ϴѧτϳ ϦϴϣϮѧϴϟ΍ ϰѧϠϋ ϙϮΑ΍ !!ϰϔθΘδϤϟ΍ ϪѧϔϳΎΧ ϱΪѧΣϮϟ Ύѧϧ΍ϭ ήѧϴΜϛ ϥΎΒόΗ ϚϟϮϗ΃ !!Ίη ΝΎΘΤϳ ϦϜϤϳ ϝΎόΗ ϙϮΟ_΃ ϪϴϠϋ ϝϮϐθϣ Ύϧ΃ ..ι :Ω΍Ϊη :ΓΪΟΎϣ .ΎΌϴη ϥϮϜϳ ϥ΃ Ϊϳήϳϭ ήϴΒϛ ΃ΪΑ ϱάϟ΍ ϪϔΗΎϬϟ ήψϨϳY ΪϳΪΟ Ϧϣ ϦϴϧήϟΎΑ ϱάϟ΍ ϞΟήϟ΍ Ϧϣ ϥΫ΄ΘδϳY ϼϴϠϗ ΪόΘΒϳϭ ϪϣΎϣ΃ ϲϓ ΔϠΠϋ ϰϠϋ Ϯϫϭ ΐϴΠϳY ϩήϣ΃ A A A A A A :ΓΪΟΎϣ . _Ϊϗ΍ Ύϣ !ˮ ΝΎΘΤϳ ϦϜϤϳ ζϳ΃ ϦϳΪόΑϭ ϡί϶ϟΎѧΑ ΍ϮѧϣϮϘϴΑ ϪѧϤϫ ϲϓΎѧΨΗ ϻ ΓΪΟΎϣ !! Ϫϴο_ ϲϤϠϛ ϚϟϮϗ΃ ϻ΍ϭ :Ω΍Ϊη 11 ΪϬθϤϟ΍ αΎϨϟ΍ ΔϤΣί ςγϭY Ϯϫϭ Ω΍Ϊη ή˰˰˰˰˰Ϭψϳ ϥήϳ ϱάϟ΍ ϪϔΗΎϬϟ ή˰˰˰˰ψϨϳ ΐσΎΨϳ Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓϭ ΔϤϟΎϜϤϟ΍ ϼϫΎΠΘϣ ϢϫΪΣ΍ ϩήϤϋ Ϧϣ 30 ϝ΍ ϲϓ Ω΍ΪηY Ϯ˰Ϭϓ ϥΎΘϣ_ϮΘϣ ϩΎϨϴϋ ήϬψΗ .. ήϤΨϠϟ ϲσΎόΘϣ ΡϮϤσ ϪϳΪϟϭ ϲϠϤϋ ϪΗ΍ΰϴϣY .

ϲϨϴόϤѧѧγ ϩΪѧѧΟΎϣ ..ΎΑΎϳ΃ϭ ΎΑΎϫΫ ϥΎ˰˰˰˰˰ϜϤϟ΍ A A A A ϪϴΒμϋϭ ϞϋΰΑY A ϝ΍ΰΗ ϻ ϖϤόϟ΍ ϲϓ Δϴϗ_Y A Δϴο_ ϩΎΠΗΎΑ ήψϨΗ ϪΟήΤϣ Δϴο_Y A ΔϴΒμϋϭ ϞϋΰΑY A ςΨϟ΍ ϖϠϐΑ ϢϬΗ ϩΪΟΎϣY A ΎϬΘ΋ΪϬΗ ϝϭΎΤΗY A ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· . ϩήϤϟ΍ ϱάϫ ϪΘΤϴσ ϲϓ ΐΒδϟ΍ ϩΪΟΎϣ .. ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ :Δϴοέ ϊϠσ΃ _Ϊϗ΍ Ϊѧѧϋϭ ϚѧѧΘϤόΑ ϲϠѧѧμΗ΍ .... ϞμΗ΍ ϦϤΑ ϲϠϴϟϮϘΗϻ ιϼΧ :ΓΪΟΎϣ . ϲϨϴόϤγ Ϧϳί :Δϴοέ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 16 12 ΪϬθϤϟ΍ ίΎϬΟ ϲϓ ΙΪΤΘΗ Δϴο_Y ϙήΤΘΗ ϲϫϭ ϒΗΎϬϟ΍ ϒλ Ϧϋ ΓΪ˰˰˰όΘΒϣ ..ΕΎϧΎΤΘϣϻ΍ Ϧϣ 3 ˰ϟ΍ ϲϓ Δϴϗ_ ήϬψΗY ΓήϳΪϣ ϲϫϭ ήϤόϟ΍ ΩΎόΘΑ΍ φΣϼΗ Δγ_Ϊ˰˰˰˰Ϥϟ΍ ϭΪΒΗϭ Ϟ˰˰˰˰μϔϟ΍ Ϧϋ Δϴο_ Δϴο΍_ ήϴϏ ϻ· ΎϬΗήψϧ φΣϼΗ Δϴο_Y ΩΎόΘΑϻΎΑ ήϤΘδΗ ΎϬϧ΃ Ϧϣ ϱΪϬΗ ϥ΃ ϝϭΎΤΗϭ .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· Υ/Ω / ϥ ϔθδϤϟ΍ /ΕΎϨ ΔγέΪϣ ήϤϣ /ήϤϣ ϱΪϫ΍ϭ ϲϓΎΨΗϻ ϲΘΒϴΒΣ ϩΪΟΎϣ :Δϴοέ ϱΪΣϮϟ ϥ΃ϭ Ϫϴο_ Ύϳ ϥΎΒόΗ ϱϮΑ΃ :ΓΪΟΎϣ Ϛόϣ ϥϮϜΑ κϠΧ΃ Ϧϣ Ύϧ΃ ϲϨϴϗΪλ :Δϴοέ !ˮϪϴο_ Ύϳ ϲΘϧ΃ ϰΘΣ :ΓΪΟΎϣ !!ϚϤϋ ˬ ϱϮΑ΃ ΍άϫ !!Ϣϫ΃ ϢϜϠϐη Ϫϧ΄ϛϭ ϢϜΤϣΎδΑ Ύϣ ϲη Ϫϴϓ _Ύλ ΍Ϋ΍ϭ Ϳ ˶ ΍ϭ Ύѧϣ Ύѧϧ΃ϭ ΕΎϧΎΤΘϣ΃ ϡΎϳ΃ ϱάϫ .. ΓΪΟΎϣ ϑϮΨΗ ϲϓ ϝϮΠΗ ΓΪ˰˰˰˰ΟΎϣY .. ήϴΧ ϢϜϴϓΎϣ ϢϜϠϛ Ϫѧѧϴϫ Ϊѧѧϋϭ ϚѧѧΘϤϋ Ϫѧѧϧ΍ ϚѧѧϤϠϋ ϲѧѧϓ ϥϮѧѧϜϳ ... ΎϬϳήΒΧϭ ..

...ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· !ˮ ϱϮγ΍ ζϳ΃ Ύϧ΃ Ϧϳί :Δϴοέ ϚϠϐѧѧѧη ϙήѧѧѧΘΗ _ΩΎѧѧѧϗ Ύѧѧѧϣ Ω΍Ϊѧѧѧη Ύѧѧѧϳ ϲѧѧѧϨόϳ !!! ϙϮΑ΃ ϥΎθϠϋ ΎϫΎόϣ ϥϮϜϳ ΪΣ ϡίϻ. ϲϤϋ !! ΖϴΒϟ΍ ϲϓ ϑήχ !!ΓΫΎΘγ΍ Ύϳ ΕΎϳϮϟϭ΃ Ϫϴϓ Ϫϧ· ΪϘΘϋ΃ :Δϴέ !!ΎѧѧѧѧϬϴϠϋ ΔѧѧѧѧϤϳΎϗϭ ΕΎѧѧѧѧϴϟϭϷΎΑ ϯ_Ω΃ Ύѧѧѧѧϧ΃ :Δϴοέ ήΛ΄ѧѧΗ Ύѧѧϣ ΔϴѧѧμΨθϟ΍ ΕΎѧѧϓϼΨϟ΍ Ϫѧѧϧ· ϮѧѧΟ_΃ !!ϲ΋΍Ω΃ ϯϮΘδϤϟ ϚϤϴϴϘΗ ϰϠϋ ΔѧѧѧψΣϼϣ ϱ΄ѧѧѧΑ ϲѧѧѧοήΗ Ύѧѧѧϣ ζϴѧѧѧϟ ϲѧѧѧΘϧ· !ˮΎϬϟϮϗ΃ βѧΑ !! ΕΎѧψΣϼϤϟ΍ ϰϠϋ νήΘϋ΃ Ύϣ Ύϧ΃ ϪѧѧѧѧϴϠϋ ϲѧѧѧѧϨϣ ϑήѧѧѧѧμΗ Ϟѧѧѧѧϗ΃ ήϴѧѧѧѧμϳ Ύѧѧѧѧϣ ΔψΣϼϣ !!Ϧϣ Ύϧ΃ ϲδϨΗ ϻ Ϊϳ΍ί ΖϨΑ Δϴο_ Ύѧϣ Ύϧ΃ ΐϴΒΣ ϡϼδϟ΍ΪΒϋ ΖϨΑ Δϴϗ_ ΓΫΎΘγ΍ !!ϱΪϛ΄Η Ζϴδϧ !!ϲϠϐη ϑϮθΑ ϚϧΫ· Ϧϋ :Δϴέ Ϟμϔϟ΍ ϩΎΠΗΎΑ ΩϮόΗ Δϴο_Y A ϲϫϭ Ύϫ_ΎψΘϧΎΑ Δϴϗ_Y A ΔϣήΒΘϣ Ν΍ήΣΈΑ _άΘόΗY A ΎϬόσΎϘΗ ΔϳΪΠΑY A ϡϼϜϟ΍ ΎϬΒΠόϳ ϢϟY A ϥϮϜΗ ϥ΃ ΔϴθΧ ΖϔΘϠΗ ϲϫϭY A ΕΎγ_ΪϤϟ΍ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ Δϴο_ ϝϮϗ ΖόϤγ :Δϴοέ ΎϫήϛάΗY A :Δϴέ :Δϴοέ Γ_άΤϣY A ΔϳΪΠΑY A ϥΫ΄ΘδΗY A ϡϼϜϟ΍ ΎϬΒΠόϳ ϻ Δϴϗ_Y A ϲΘϟ΍ ΎϬΘϓήϏ ϰϟ· ϙήΤΘΗ ..ΓήϳΪϤϟ΍ ΔϓήϏ ΎϬϴϠϋ ΐΘϛ ϞΧΪΗϭ ϙήΤΘΗ Δϴο_Y A Ϟμϔϟ΍ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 17 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ... ϱϮΑ΄Α ϞμΗ΄Α ΩΩήΗ ϩήδΤΑY A ΎϧΪѧѧϨϋ ϼѧѧόϓ βѧѧΑ Δѧѧϴϗ_ ΓΫΎΘѧѧγ΃ _άѧѧΘϋ΍ Ύѧѧϧ΃ :Δϴοέ .

ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· Ω/ϥ ΕΎϨ ΔγέΪϣ ϝϔϟ΍ ΪΣ΃ 13 ΪϬθϤϟ΍ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰μϔϟ΍ ϞΧΪΗ Δϴο_Y Δ΋ΩΎϫ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϝϭΎΤΗ ϲϫϭ Δ˰˰˰˰Βϗ΍ήϤϟ΍ Δγ_ΪϤϠϟ ϢδΘΒΗY ϢϠδΘΗ ϯήΧ΃ Δγ_Ϊϣ ϭΪΒΗY ϯΪΣ· Ϧϣ ΔΑΎΟϹ΍ Δϗ_ϭ ΝήΨΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΒϟΎτϟ΍ ϦτΑ ϲϓ ϙήΤΘΗ Δϴο_Y Ϟμϔϟ΍ 1 ϲϓ ϲ˰˰ϫϭ ϪϤΣ_ ήϬψΗY ϻϭ Δ˰˰˰σ_ϮΘϣ ή˰˰Ϥόϟ΍ Ϧϣ ϝϭΎΤΗ ΐΘϜΗ ΍ΫΎϣ ϑή˰όΗ Ϧϣ ΓΪ˰˰˰˰˰ϋΎδϤϟ΍ ΐϠσ ΎΜΒϋ ΔΒϟΎτϟ΍ϭ ΎϬϣΎϣ΃ ϲΘϟ΍ ΔΒϟΎτϟ΍ ϡΎϤΘϫ΍ ϱ΃ ΎϫήϴόΗ ϻ ϢϠΘδΗ ϲΘϟ΍ Δ˰˰˰˰˰˰˰γ_ΪϤϟ΍Y ϲϫϭ ΎϬΘϋΎδϟ ήψϨΗ ϕ΍_ϭϷ΍ ΔϋΎγ ϒμϧ ϲϘΒΘϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ :ΔγέΪϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ ϰϘΒΗ Ύϣ ϦϠόΗ ϡΎηήΑ ΝήΨΗ ΎϬϧ΄ϛϭ ΔϤΣ_Y ΎϬμϴϤϗ Ϣϛ ϞΧ΍Ω Ϧϣ ΎϬΘΤϤϟ ΎϬϧ΄ϛϭ Δϴο_Y ΖϨϤο ΎϬϧ΄ϛϭ ΖϔΘϠΗ ΔϤΣ_Y ϞϘϨΑ ΃ΪΒΗ Ύϫ΍ήϳ ΪΣ΃ ϻ ϥ΃ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΐΤδΗ ϲϫϭ Δϴο_ ΪϳY ϡΎηήΒϟ΍ ϲϟΎΣ Ύϣ Δϗ_Ϯϟ΍ ϱάϫ Ϳ΍ϭ :ΔϤΣέ ϚΒΗήΗ ΔϤΣ_Y !ˮ ϲϔϠΤΗ ϙΪόΑ :Δϴοέ ΎϫήϬϨΗY ϰϟ· ΎϬόΒλΈΑ ήϴθΗ ϲϫϭY ΍ήΑ ϲΟήΧ ΔϤΣ_ ΏΎΒϟ΍ Ϣϴψόϟ΍ Ϳ΍ϭ ΓΫΎΘγ΃ Γήϣ ήΧ΁ :ΔϤΣέ ΎϬϔτόΘδΗϭ ϒϘΗY ΍ήΑ ϲόϠσ ϲϠπϔΗ :Δϴοέ _΍ήλΈΑY ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 1 A A A A A A A A A A A A A A A ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .

ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· Ϧϣ ϞϴϠϗ ΩΪϋ ϪΑ Ϟμϔϟ΍ ϭΪΒϳY A ΕΎΒϟΎτϟ΍ ήϤΣϷ΍ ςΨϟΎΑ ϊϗϮΗ Δϴο_Y A ϢΛ Ϧϣϭ ΔϤΣ_ Δϗ_ϭ ϰϠϋ Δγ_ΪϤϟ΍ ΎϬϤϠδΗ Ϧϣ Ϟμϔϟ΍ Ϧϣ ΝήΨΗ Δϴο_Y A Ϧϣ Ϣϗ_ ΐϠτΗϭ ΪϳΪΟ ϝϮϤΤϤϟ΍ ΎϬ˰˰˰ϔΗΎϫ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 19 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .

ϑήμΘΑ Ύϧ΃ ϲϨϴόϤγ ..ΖϜγ ˬ ϚϤϠϛ ΪΤϣ ϪΘϧ΍ :Ϊϳ΍ί .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Υ/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· Ϊϳ΍ί Δϛήη ΝέΎΨϟ΍ Vϣ ϨΒϤϟ΍ 14 ΪϬθϤϟ΍ ΔϛήθϠϟ Δϴδϴγ΄Η ΔτϘϟY A ΓϮΧϷ΍) Δϛήθϟ΍ Ϣγ΍ ήϬψϳY A (ΕϻϭΎϘϤϟ΍ϭ Γ_ΎΠΘϠϟ Â Ω/ϥ Ϊϳ΍ί Δϛήη Ϊϳ΍ί ΐ ϣ Ϊη΍_ ϚϤϋ ϪϠϳϮγ΍ ϲϨϳΪϳήΗ ζϳ΃ ϲϨόϳ :Ϊϳ΍ί ˮϰϔθΘδϤϟ΍ ϲϓ Ϫϟ΍ΪΑ Ϊϗ_΃ Ρϭ_΃ ϲΘϧ΃ ϚϠϐη ϲϠΑΎϗ . ϖϠτϧ΃ ϻ ϞΒϗ ΊϴθΑ ϲϧήϣΎΗ !!ϖϠτϨΗ ϲ΋Ύπϓ ϙϮϜϣ ϥΎθϠϋ ϲϣΎΤϣ ϚϨσΎΣ ϲϧ΍ ϚϟΎϗ ΪΣ !ˮ Ϛϴϓ ϰϫΎΒΗ΃ ΍άϫ ϝϮϘϳ ΪΣ ΖόϤγ Ύϣ ϲΗ΍ί Ύϧ΃ !!ϝϮϘϟ΍ ΎϤϳ΍Ω Ε΍άϟΎΑ Δϛήθϟ΍ ϱάϫ ζϴϟ ΐΠϋ ϙΎϓ ϪΘϧ΃ϭ ΎϬϴϠϋ ϲϠϟ΍ Ω΍Ϊδϟ΍ ϲϓ ϞσΎϤΗ !ˮ ϚϤΛ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η :Ϟπϔϟ΍ ΃ :Ϊϳ΍ί 15 ΪϬθϤϟ΍ Ϯϫϭ ϪΒΘϜϣ ϲϓ Ϊϳ΍ίY A ΩϭήΒΑ ϪϔΗΎϫ ϲϓ ΙΪΤΘϳ ϲϧ΍ΩϮδϟ΍ ϲϣΎΤϤϟ΍ ήϬψϳY ΎϤϠϛ ϢδΘΒϳ Ϟπϔϟ΍ ϮΑ΃Y Ϧϴϋ ϲ˰˰ϓ ϪϨϴϋ Ε˯ΎΟ ϥϭΩ ϪΘϣΎδΘΑ΍ ϲϔΨϳϭ Ϊϳ΍ί 4 ˰ϟ΍ ϲϓ Ϯϫϭ ϚϟΫ Ϯ˰ϫϭ ςΨϟ΍ ϖϠϐϳ Ϊϳ΍ίY ΩΩήϳ ΎϤγΎΑ ϝϮϘϳ ϝϮπϔΑY ϪΘϜδϳY ϪϘϣ_ ήΘΠϳ Ϟπϔϟ΍ ϮΑ΃Y ϝ΄δϳϭ ϪϴΒμόΑ ΎϘϠόϣY ..ϙήϤϋ ..ΔϨϤϴϬΑ ϝϮϘϳ ϢΛ ϦϣϭY A A A A A A A A :Ϟπϔϟ΍ ΃ :Ϊϳ΍ί 20 ϰϠϋ ϥΎϛ ΎϔϠϣ ϊϓήϳY A ΐΘϜϤϟ΍ ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· . ϞΜϤϳ Ϫϧ΍ Ϛη΃ Ϳ΍ ϝϮσ ήϣϻ΍ ΍άϫ ϩ_ϭήπϟΎΑ βϴϟ :Ϟπϔϟ΍ ΃ ..Ϫϣϼδϟ΍ ϊϣ ΖϳΪΑ ΕΎΤϴτϟ΍ ϱάϫ ΢ϴτϳ Ύϣ ήΜϛ Ϧϣ ..

.. ΓΩΎϓ· ΓΩΎϋϹ΍ ϲϓ !! ϖΑΎγ ΞϤη ΖϠϗ Ύϧ΃ βΑ ϲϋ΍Ω .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΕΎϜϴθϟ΍ Ϟϛ ϊϤΠΗ ϙΪϳ_΃ ϲϨόϤγ ϥϭΪΑϭ Ω΍ΪδϟΎΑ ϢϬΒϟΎτΗϭ ΓήΧ΄ΘϤϟ΍ ...ϞϴΟ΄Η . ϚϧΫΎΌΘγ΃ ϞΠόΘδΗ ϻ ΎϣϮϤϋ ˬ ΔψΤϟ ΔψΤϟ Ω΍Ϊδϟ΍ ϲϓ ήϴΧ΄Θϟ΍ ΏΎΒγ΃ ϑϮη !!!ϲϧήΒΧϭ ΚϳΪΤϟΎΑ Ϟπϔϟ΍ ϮΑ΃ ϢϬϳY A Ϫϴτόϳ ϻ Ϊϳ΍ί ϥ΃ ήϴϏ .. Ϊϳ΍ί Ϣόϟ΍ ΍Ϯϔϋ Ϫϧ΍ ϲϨόϳ Ϧχ΃ Δϛήθϟ΍ ϱάϫ ΐΣΎλ !!ΎϘΑΎγ ϚΠϤηϭ ϢϴϤΤϟ΍ ϚϘϳΪλ !Δϴϗ_ ϮΧ΃ ΐϴΒΣ ϦΑ ϡϼδϟ΍ΪΒϋ / ΝΎΤϟ΍ !ˮΊη ΖϠϗ ϢϴϤΤϟ΍ ϲϘϳΪλ ϥϮϜϳ ϩήϴϏ ϭ΃ Ϯϫ ΖϠϗ ϲϓ !!ΖϴΒϟ΍ ϲϓ !! Δϋ_ΰϤϟ΍ ϲϓ !!ςϘϓ !!ΔλΎΨϟ΍ ΎϨΗ΍ήϬγ ϙΪϳ_΃ϭ . ϞϴϤϋ ϲϣΎϣ΍ Ϯϫ ϦϴΤϟ΍ !!ήΧ΁ ϞϴϤϋ ϱ΄ϛ ϩΎόϣ ϑήμΘΗ !ˮΪϴϋ΃ ϻϭ ΢ο΍ϭ ϲϣϼϛ Ϧϣ ϙΎϨϫ βϴϟ ϦϜϟϭ .. Δλήϔϟ΍ :Ϟπϔϟ΍ ΃ :Ϊϳ΍ί :Ϟπϔϟ΍ ΃ :Ϊϳ΍ί :Ϟπϔϟ΍ ΃ :Ϊϳ΍ί !ˮΝΎΤϟ΍ Ύϳ ϙΪϨϋ_Ύλ ζϳ΃ ϯήΗ Ύϳ :Ϊϳ΍ί ΍ήϜϔϣ ϢΘϤΘϳY A ϝϮπϔΑY A ϩΪΤΑ ϪΑϭΎΠϳY A ϑ΍ήψΘγΎΑ ΎϘϠόϣY A ΍ήϜϔϣ ϪϔϗϮΘδϳY A ΔΜϴΒΧ ΔϣΎδΘΑΎΑY A ΝϭήΨϟΎΑ Ϫϟ ήϴθϳY A ϪδϔϨϟ ΍ήϜϔϣ ϭΪΒϳ Ϊϳ΍ίY A Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 21 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .

ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Υ/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ Δϛήη ϨΒϤϟ΍ ϡΎϣ΃ 16 ΪϬθϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϒϘΗ ΔϤΨϓ Γ_ΎϴγY ιΎΧ ϖ΋Ύγ ΎϫΩϮϘϳ ϰϨΒϤϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ΎϬϨϣ ϞΟήΘϳY ΔτγϮΘϣ ΔϴΤϠΑ ϡϼδϟ΍ ΔϏϮΒμϣ ϝϮτϟ΍ ΔϣΎδΘΑΎΑ υϮϔΤϣ ήϬψϳY ϞϤΤϳ ΕΎϨϴΛϼΜϟ΍ ϲϓ ΔϴΒϠόΛ :υϔΤϣ ΔΒϴϘΣ ϰϨΒϤϟ΍ Ϧϣ ϡΪϘΘϳ ϮϫϭY :ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ :υϔΤϣ ϩ˯΍_ϭ ϲθϤϳ Ϯϫϭ ΎΟήΤϣY ΎϘϓΎϨϣY ΝΎΤϟ΍ ϱϮΧ΃ ϢϜϴϠϋ ϡϼδϟ΍ !ˮΓΪϳΪΟ _ΎΒΧ΃ Ίη .ϡϼδϟ΍ ϢϜϴϠϋϭ !!ΪϳΰΗ Ε΃ΪΑ ΕΎΒϟΎτϤϟ΍ ϚϴϠϋ ϰϔΨϳ Ύϣ !Ϣ Ϭϟ _Ύλ ζϳ΃ αΎϨϟ΍ ϲϠϳάϫ ϑήϋ΃ Ύϣ !!ΪϠΒϟ΍ Ϧϣ ήϳΎσ ΪΣ΍Ϯϟ΍ Ϫϧ΄ϛϭ !ˮ ΔϘϳήτϟ΍ ϱάϬΑ ϢϠϜΘΗ ζϴϟ :ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ !!Ίη ΎϬϴϓ Ύϣ ΎϬϗϮϘΤΑ ΐϟΎτΗ αΎϨϟ΍ A A A A A A ϰϨΒϤϟ΍ ϞΧΪϳ Ϯϫϭ Δϴόϗ΍ϮΑY A ϩ˯΍_ϭ ϰϨΒϤϟ΍ ϞΧΪϳ υϮϔΤϣY A Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 22 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ..

.ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ Δϛήη ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ΐ ϣ βϔϨΑ ήϣ ϢϬϨϣ ΪΣ΍Ϯϟ΍ Ϯϟ ϲϨόϳ :υϔΤϣ !ˮϪΘϠϬϣ΃ ΖϨϛ Ύϣ ϑήψϟ΍ 17 ΪϬθϤϟ΍ ϖϴϧϷ΍ ΐΘϜϤϟ΍ ϞΧ ΪϳY A ϞϤϜϳ ϩ˯΍_ϭ Ϧϣ υϮϔΤϣϭ Ϫϴγήϛ ΍άϫ ΍_ϭ Ϫϧ· ΖϠϗ ΖϨϛ ϱϮΧ΃ Ϛϧ· ϻϮϟ !!Ίη ϖϠϤϟ΍ Δϴϣ Ϧϋ ΎθΤϟ΍ϭ ΊθΣ !ˮ ϖϠϤΗ΃ Ύϧ΃ !!ϥΎϔϠΣ ΎϣΎϳ ϚΘδγΆϣ ϢϬϨϣ ΏήϐΘγ΍ Ύϧ΃ βΑ .ϭ ϢϬΗΪϧΎγϭ ϢϫΎόϣ Ζϔϗϭ ΔϔϟΎδϟ΍ ήμΘΨΗ Ύϣ ζϴϟ υϮϔΤϣ !!ϦδΣ΃ Ϛγ΃_ ϲϓ ϲϠϟ· ϝϮϘΗϭ Ϯϟ ϯήΗ Ύϳ ϝ˯ΎδΗ΃ ΖϨϛ Ύϧ΃ ˬ ΍ΪΑ΃ ϻ Γ_΍ίϮϟΎΑ ϚΒμϨϣ ϲϓ ϙΪόΑ ΖϨϛ !ˮΔϘϳήτϟ΍ ϱάϬΑ ϙΎόϣ ΍ϮϠϣΎόΘϴΑ :ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ :υϔΤϣ :ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ϰϠϋ βϠΠϳY A ϪϬΟ΍Ϯϳ ΔΣ΍ήμΑϭ Ύόϓ΍ΪϣY A ϪόσΎϘϳ ϞϠϤΑY A :υϔΤϣ ϢΛ Ϧϣϭ ϦϘΘΤϳ ΝΎΤϟ΍ ϪΟϭY A ήΜϜΗ ΢ϴτϳ ϞϤΟ Ϟϛ Ύϣ υϮϔΤϣ Ύϳ :ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ υϮϔΤϤϟ ΔϳΪΠΑ ΪϛΆϳ !ϪϨϴϛΎϜγ !! ϡΎϘϣ ϥΎδϧ· ϞϜϟ Ϫϧ· ϢϠόΗ υϮϔΤϣ ϪϣΎϘϣ ϲϠΨϳ ϲϠϟ΍ ήσΎθϟ΍ϭ βϜϋ αΎϨϠϟ ϦϴΑ Ϯϟϭ ϰΘΣ ΖΑΎΛϭ !ϚϟΫ ήϴϏ Ϯϫϭ υϮϔΤϣ ϪΟϭ ϰϠϋY A ϢϫΎϓ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 23 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ..

ϲϣ΃ϭ ΖΒϠσ Ύϣ ϞΜϣ ϦϳΪόΑϭ ΖϴΒϟ΍ ΎϬΘϠλϭ . ϙήϣ΃ ΖΤΗ ήχΎΣ Ϊη΍_ ϚϤϋ ϰϔθΘδϤϟ΍ ήϣ κϠΨΗ Ϧϣϭ !! ϩΪΟΎϣ ήϴϏ ϪΒϨΟ ΪΤϣϭ ΐόΗ !ˮϪϧΎΒόΗ ϩΪΟΎϣ !ˮϩΪΟΎϣ ϥΎΒόΗ ϲϠϟ΍ Ϯϫ Ϊη΍_ ϚϤϋ ϚϟϮϗ΃ . ϪϤϴόϧ Ϛϣ΃ Ϣγ΄Α Ϸ ....ΎϤϜϬΘϣ :ήϴ :Ϊϳ΍ί :ήϴ ϢϬόϓΪΗ ΡϭήΗ ( ϝΎϳ_ 6000) ϼϳάϫ άΧ :Ϊϳ΍ί ϲϠϟ΍ ϱ_ΎϘόϟ΍ ΐΘϜϤϠϟ ΔϨγ ΓΪϤϟ ϡΪϘϣ !! ϲοΎϤϟ΍ ωϮΒγϷ΍ ϪϘθϟ΍ ϩΪϨϋ ΎϨϔη ...ήχΎΣ :ήϴ ϚϤγΎΑ _ΎΟϷΎΑ ΪϘϋ ϊϗϮΗϭ !!!ˮ Ύϧ΍ ϲϤγ΄Α ϚϤγ΄Α ΎόΒσ .ϭ ϰϔθΘδϤϟ΍ ήϣ΃ ϝϮσ ϰϠϋ ιϼΧ 18 ΪϬθϤϟ΍ :Ϊϳ΍ί :ήϴ :Ϊϳ΍ί :ήϴ :Ϊϳ΍ί :ήϴ :Ϊϳ΍ί :ήϴ 24 ϝ΍ΆδΑ ϪόσΎϘϳY A ϪϴϟΎϣ ϪϣΰΣ ϪϴτόϳY A Ϧϣ ˯ΰΟ Ϊόϳ Ϫϧ΄ϛϭ Ϊϳ΍ίY A Ϫϴτόϳ ϢΛ Ϧϣϭ ώϠΒϤϟ΍ ϢΛ Ϧϣϭ ΐϗήΘϤϟ΍ ή˰μϴϘϟ ΐϗήΘϤϟ΍ ή˰μϴϘϟ Ϫϴτόϳ ΎΣήϓ ϩΎϨϴϋ ϊϤϠΗ ήμϴϗY ϩΰϛήϣ ϪΗ΍ήψϧϭ ϞϤϜϳY ϯΰϐϣ Ε΍Ϋϭ ϞΟϮΑ ΎΑήϐΘδϣ ΖϤμϳY ΓΩΎΣ ΔϳήΨδΑ ΎϘϠόϣY ϪϘϣ_ ήΘΠϳY A A A A A ϝϮϘϳ ϦϘΘΤϣ ϪϬΟϮΑY A αΎϤΤΑY A ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· . ΎόΒσ ΎόΒσ :Ϊϳ΍ί ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η ϞΧΪϳ Ϯϫϭ ή˰˰˰˰˰˰˰˰μϴϗY A Ϊϳ΍ί ϮΤϧ ϡΪϘΘϳϭ ΐΘϜϤϟ΍ ΞοΎϧήϴϏ22ϝ΍ ϲϓ Ϯ˰˰˰˰ϫϭ ϢΘϬϣ ήϴϏϭ ϼϴϠϗ ΩΩήΘϣϭ Ϫϣ΍ΪϨϬΑ ϪΘϘϳήτΑ ϪϠΒϘΘδϳ Ϊϳ΍ίY A ...ϭ ϚϨΒϟ΍ ΖΣ_ ϲϨϣ !ˮώϠΒϤϟ΍ ΖΒΤγ !ˮϚϟΎϣ ϢϠϜΗ ϞπϔΗ ..ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· Ϊϳ΍ί Δϛήη Ϊϳ΍ί ΐ ϣ !!Ζϓήη Ϛϧ΃ Ϧϳί !ˮήϴΧ΄Θϟ΍ ΍άϫ Ϟϛ ζϴϟ Ύϧ΃ ήϔδϟ΍ Ϧϣ ϦϴϠλ΍ϭ ΔϋΎγ κϧ Ϧϣ ......

ϰϔθΘδϤϟ΍ ϪόσΎϘϳY A ΔϠΠϋ ϰϠϋ ώϠΒϤϟ΍ άΧ΄ϳY A Ε΍ήψϧϭ ΎΟ_ΎΧ ϙήΤΘϳϭ ΩΩήϳ Ϯϫϭ ϪόΑΎΘΗ Ϊ˰˰˰˰˰ϳ΍ί ϰϠϋ ϚϧϮϴϋ....ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· . ϻ :Ϊϳ΍ί ΔϘθϟ΍ ΪϘϋ ωϮοϮϣ κϠΨΗ ϝϭϷΎΑ ΡϭήΗ ϦϳΪόΑϭ ... ΔϋήδΑ ϙήΤΘΘΑ Ϊϴϛ΃ !!ϙ΍ήΗ ϩΪΟΎϣ ϝϮϘϳ ϝϮϤΤϤϟ΍ ϪϔΗΎϫ ϥήϳY A ϢϗήϠϟ ήψϨϳ ϥ΃ Ύϣ ϞϠϤΑ ΩήϳY A !!!ˮΪόΑ ΪϳήΗ ζϳ΍ ϱάϫ . ϩϮϫϭ΃ !!ˮήϴΧ ϪϤϴόϧ ΍Ϯϳ΃ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 2 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· . ϢΗ Ϫϧ΍ ϲϴϓ ϞμΘΗϭ ϙήΤΗ .

.ι ϦϴΤϟ΍ϭ !!!ΔϠϴόϟ΍ ϱΫ ϲϓ ΓήΑΎΒΟ ϢϬϠϛ :ΔϤϴό ..ι ΕήϬχ ϲΘϟ΍ ΔϣΩΎΨϠϟ ήϴθΗY A ϰϟϭϷ΍ ΪϫΎθϤϟ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ΎϬϧ΄ϛϭ ϑ΍ήμϧϻΎΑ . ΎϨϠλϭ Ύϧ· ϚϨϤσ΃ ΖϴϐΑ βΑ :ΔϤϴό !!!ΏϮΒΤϟ΍ ϙΪϟϭ ϲϧήΒΧ ϑ_Ύϋ :Ϊϳ΍ί .Ϊη΍ήϟ ΙΪΣ ΎϤΑ ΎϫήΒΨΗ ϝϮπϔΑY A :ΔϤϴό :Ϊϳ΍ί .ϲϧΎΜϟΎΑ ΢ϳΎσ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ϊϣ ΖϋίΎϨΗ Ϊϋϭ ζϴϟ ΔΑήϐΘδϣ Ύϧ΃ βΑ !ˮϪϴΗΎΤΗ ΖϗϮϟ΍ ϝϮσ Ϫϴϫϭ Ϊη΍_ ΔϋήδΑϭ ϑήϋ΃ ϰΘΣ ΡΎΗήΑ Ύϣ ϻ ϻ ϰϠϋ Ϟόϔϟ΍ ΓΩ_ϭ ςΨϟ΍ ϖϠϐϳY A ΔϤϴόϧ ϪΟϭ ϞϤϋ Ε_ήϗ ΎϬϧ΄ϛϭ ϙήΤΘΗY A ˯ϲη Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 26 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϝΰϨϣ Ϊϳ΍ί ΡΎϨΟ 19 ΪϬθϤϟ΍ ΔϤϴόϧ ήϬψΗY A .. ΎϬϟϮΣ ΙΪΤΘΗ .Ϊϳ΍ί ϊϣ ϒΗΎϬϟΎΑ ϡ΃ϭ Ϊϳ΍ί ΔΟϭί ϲϫ ϪϤϴόϧY A ϲϓ ϲϫϭ Δϴο_ϭ ήμϴϗ ΔΟΫΎγ ήϤόϟ΍ Ϧϣ ϝ΍ ϥ΍ϭ ΎϬϤϴϠόΘϟ ϪϠϤϜϣ ήϴϏϭ ϦϤϟ ϚϟΫ βϜϋ ΎϬϧ΃ ΖϋΩ΍ ..Δϣϼδϟ΍ ϊϣ :ΔϤϴό :Ϊϳ΍ί ...ι !ˮΪη΍_ ϰϠϋ Ϊϋϭ ΎϬϟΎϣ ϦϴΤϟ΍ !!ΎϬϴϓϮθΗ ΎϤϟ ΎϬϴϟ΄γ ΎϫήϤϋ ΔϳϮδϣ ΎϬϓϮη΃ ϰΘϣ Ύϧ΃ϭ ϝΎϤϋ΃ ΔΒΣΎλ ͿΎϳ Ϛϔϟ΍Ϯδϟ ϲοΎϓ Ύϣ Ύϧ΃ !!ˮ ϦϳΪόΑϭ .

ϪϴϠϋ ήϬψΗ ΔϴΒτϟ΍ ΕΎ˰˰˰˰˰πΒϧ ΔΒϗ΍ήϣ ίΎ˰˰˰ϬΟY . ΓήΒϜϣ ΔτϘϟ ϲϓ...ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ϔθδϣ ΔλΎΧ ΔϓήϏ 20 ΪϬθϤϟ΍ ϡϮ˰˰˰˰ϧ ϲϓ ςϐϳ Ϊη΍_ ήϬψϳY ϖ˰˰ϴϤϋ Εϼ˰˰˰˰ϴλϮΘϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣY .ϩΪϳ ϊΑΎλ΃ϭ ϪϬΟϭ ϰϠϋ .ΐϠϘϟ΍ ϲϓ Ϯϫϭ ϑ΍Ϯϧ _ϮΘϛΪϟ΍Y ΔόϠτϟ΍ Ϣ˰˰ϴγϭ ΕΎϨϳήθόϟ΍ Ϊη΍_ ϰϠϋ ϑή˰˰θϳ ή˰˰˰ψϨΗ ϲΘϟ΍ ΓΪΟΎϣ ΩϮ˰˰ΟϮΑ ΐϗήΘΑ ϭΪΒϳ ϢϠΤΑ Ϫϧ΄ϛϭ ϭΪΒϳ Ϊη΍_Y ΔτϴδΒϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ..ϪϬΟϭY A A A A A A Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 27 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ..

ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Υ/Ω /ϥ/ϝ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΝΎ ϣϓ ϢϠ Τϟ΍ 21 ΪϬθϤϟ΍ ϙΎΑ εϼϓ ϢϠΣ ΔΌϴϫ ϰϠϋ ϙΎΑ εϼϓY ϩή˰˰˰˰ψϧ ΔϬΟϭ Ϧϣϭ Ϊη΍_Y ήϴϏ _Ϯλ ήϬψΗ ϢϠΤϟ΍ ϲϓ ιΎΨηϷ ΔΤο΍ϭ Ε΍_Ύ˰˰˰ϴγ ϕΎΒγ ΪϬθϣY ϢϳΪϗ ϲϠϣ_ ϩ_ϮμΑ Γ_Ύϴγ ϢτΤΗ ΪϬθϣY ϪΤο΍ϭ ή˰˰ϴϏ Ύϫ˯΍_ϭϭ ξϛήΗ Γ΃ήϣ΍Y ϪΤο΍ϭ ήϴϏ ϝΎΟ_ Ϣϫ_Ϯλ ϱάϟ΍ ϢϳΪϘϟ΍ ΖϴΒϟ΍ Γ_ϮλY ϰϟϭϷ΍ ΪϫΎθϤϟ΍ ϲϓ ήϬχ ΪΟΎϤϟ ΔΤο΍ϭ ήϴϏ ϩ_ϮλY Ϧγ ϲϓ Ϯϫϭ ήϴϐμϟ΍ ϩϮΧ΃ ϪϨγ 16ϝ΍ Ϯϫϭ ϪΑΎΒη ϲϓ Ϊϳ΍ΰϟ Γ_ϮλY Ύπϳ΃ ΎϬϨϜϟϭ ΚΒΨΑ ϢδΘΒϳ ΔΤο΍ϭ ήϴϏ ΎϬΑΎΒη ϲϓ ΪϋϮϟ Γ_Ϯ˰˰˰˰˰˰λY ήϴϏ Γ_Ϯ˰μϟ΍ ϪϗήΤΑ ϲϜΒΗ ΔΤο΍ϭ A A A A A A A A A Νΰ ϣ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 2 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .

Ίη ϞϤϋ !ˮ˯ϲη Ϫϟ ϞϤόϧ Ϧϳ_ΩΎϗ Ύϣ ΎϨϠϛ ΔϟϮϘόϣ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 29 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .ΩY Ϫ˰˰˰ϣΎδΘΑΎΑ ΔοήϤϤϟ΍ϭ Ϯϫ ΝήΨϳY ΎϬϴΑ΃ Ϧϣ Ώή˰˰˰˰˰ΘϘΗ ϩΪΟΎϣY ϊϣ ΩΩήΗ ϖϠϘϟ΍ ΔϟΎΣ βϔϨΑ ΎϬδϔϧ A A A A A A ϪΘϣϮϧ ϲϓ ϝ΍ΰϳ ϻ Ϊη΍_Y A ΔϘϴϤόϟ΍ ΎϘϴϤϋ ήϜϔΗ ϲϫϭ ϙήΤΘΗY A _ήϗ ϦϤϛ Δϓήϐϟ΍ Ϧϣ ΝήΨΗY A ...ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ϔθδϣ ΔλΎΧ ΔϓήϏ !!ΓήϘΘδϣ ϪΘϟΎΣ ˬ ϖϠϘϟ΍ ϲϋ΍Ω Ϫϟ Ύϣ :ϑ΍ Ύϳ ΓΎϧΎόϤϟ΍ ϱάϫ ϲϓ ϞψΘΑ ϰΘϣ ϰϟ· :ΓΪΟΎϣ !ˮϱϮΑ΃ 22 ΪϬθϤϟ΍ ϢϠΤϟ΍ ϙΎΑ εϼ˰˰˰ϓ Ϧϣ ΓΩϮϋY ϲϓ ςϐϳ ϝ΍ΰϳ ϻ Ϊ˰˰˰˰˰η΍_Y Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣϭ ϖϴϤϋ ϡϮϧ ήϬψΗ ΔϴΒτϟ΍ ΕϼϴλϮΘϟ΍ ϪϴϠϋ ϑ΍Ϯϧ _Ϯ˰˰ΘϛΪϟ΍ ΎϤϨϴΑY ϊϣ ϪΟϼϋ ϰϠϋ ϑή˰˰˰˰θϳ ϩΪΟΎϣ ΩϮΟϮ˰Α . ΔοήϤϤϟ΍ ϑ΍ϮϨϟ ΎϬΗ΍ήψϧ ϭΪΒΗ ϲΘϟ΍ ΔϠ΋ΎδΘϣ ΎϬ˰˰ϨΌϤτϳ ϑ΍Ϯ˰˰˰˰ϧ .

ϝΰϧ΃ ϲϠϠϨδΣ΃ :ΔϤϴό :Ϊϳ΍ί ι 23 ΪϬθϤϟ΍ ΎϘϴϧ΃ ϱ_ΎΠΘϟ΍ ϞΤϤϟ΍ ήϬψϳ Y ΐΗΎϜϣ ΎϬΑ ΔϳΎϨΑ Ϟϔγ΃ ΐΘϜϣ ΎϬϨϴΑ Ϧϣ ϱ_ΎΠΗ ϢΣΩΰϣ ϕϮγ ςγϭ ϲϓ Ϊϋϭ ϲϓ ϒϘΗ ΎϬΗ_Ύϴγ ϲϓ ΔϤϴόϧY ϞΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ΪΣ΃ ϊϣ ΎϬΘϤϟΎϜϣ ϲϬϨΗ ϲϫϭ Y Ϊϳ΍ί ΓΰϓήϨΑY A A A A :ΔϤϴό :Ϊϳ΍ί ι :ΔϤϴό :Ϊϳ΍ί ι :ΔϤϴό ˯ΎϋΩΎΑY A :Ϊϳ΍ί ι :ΔϤϴό ςΨϟ΍ ϖϠϐϳ Ϊϳ΍ίY A ϩ_Ύϴδϟ΍ Ϧϋ ϞΠΗήΘΗ ϪϤϴόϧY A ϞΤϤϟ΍ ϰϟ΍ ϝϮΧΪϟΎΑ ϢϬΗϭ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 30 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .....ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Υ/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· έόϠϟ Ϊϋϭ ϞΤϣ ΝέΎΨϟ΍ Vϣ Ϊϋϭ ϞΤϤϟ ΖϠλϭ Ύϧ΍ Ύϣ Ύϧ΃ ϲϠμΘΗ ϱϮη Ϟϛ ζϴϟ ΐϴσ !!ϚϠϴοΎϓ !!ϙήΒΧ΃ ΖϠϗ Ύϧ΃ !!ˮϲϨόϳ ϙΪϨϋ ϲϠϟ΍ Ε΍_Ϯτϋ ϚϨϓΎϛ Ύϣ ΪϋϮϟ ΪϤόϟΎΑ ϪϳΎΟ Ύϧ΃ βΑ ΕΎϴϔϜϣ !!!ΎϬϳ_ϭΰΗ ϢϜϨϴΑ ΓΩϮϤϟ΍ Ωϭί Ϧϣ ΓΩϮΟϮϣ ΓΰόϤϟ΍ϭ ΓΩϮϤϟ΍ Ϊϴϛ΍ !!ˮ΍άϛ ϖϳΎπΘϣ ζϴϟ ϪΘϧ΍ ...ΔϳϮη Ϟϛ ϚΗΎϤϟΎϜϣ Ϧϣ ΖϴϠϣ ϲϧϷ Ϊϳ΍ί . Ϊϳ΍ί ϲϬΟϭ ϲϓ ήϜγ Ϳ΍ϭ ΍ϮϓϮη .

. ϲη Ϫϴϓ Ύϣ ϲϨϤτΗ ΖϐΑϭ ϞΤϤϟ΍ ϲϓ ΔϤϴόϧ ϪϤόϟ΍ ΐϴσ .ϭ ήμϴϗ ϮΑ΃ ΔΟϭί ΎϬϧ΍ Ϧχ΃ ϚΘϠϴϣί ϱήΒΧϭ . ϚϠϐη ϲόΟ_ ΪϨϫ Ύϣ ϝϭ΃ ΎϬϨϣ ϪΘΒϠσ ϲϠϟ΍ ϲϟΰϬΠΗ ΎϳήΛ .... ϚϓϮθΗ !ˮϪϤϴόϧ .. ϭ ΢Βμϟ΍ ϞΤϤϟ΍ ϲΘϠΧΩ Ύϣ ... ΖϠΧΩ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η :ΪϨϫ :Ϊϋϭ 24 ΪϬθϤϟ΍ ΔϬΟ΍ϭ Ϧϋ ϱ_΍ΪΘϣ Ϧϛ_Y ϞΤϤϟ΍ Γ_΄ϓ ϙήΤΗ Ϊϋϭ ήϬψΗY ϲϓ ΚΤΑ ΔϟΎΣ ϲϓ ΏϮγΎΤϟ΍ ϲϫϭ ϪΑΎη Ύϣ ϭ΃ ϊϗϮϣ ΎϬΒΘϜϣ ϰϠϋ ϲϓ ΕΎό΋ΎΒϟ΍ ϯΪΣ· ϲϫ ϩΎΘϓY ϲϓ (ΪϨϫ) ϞΤϤϟ΍ βΑϼϣ βΒϠΗ ΕΎ˰Ϩϳήθόϟ΍ Εή˰˰˰˰˰Ϭχ Ϊϗϭ ΔΜϳΪΣ ϲϫϭ ΖϔϠϣ ϞϜθΑ ΎϬ˰ΘΛϮϧ΃ ϩ_ϮμΑ ϖϴΣΎδϤϟ΍ ϊπΗ Ϊϋϭ ϮΤϧ ϡΪϘΘΗ ϪΘϔϠϣ ϡΪϘΘΗ ϲϫϭ ΎϫήψϨΗ ΪϋϭY ΎϬδΒϟ ΎϬΒΠόϳ Ϣϟ ΎϬϧ΄ϛϭ ΔϐϟΎΒϤϟ΍ ΎϬΘϨϳίϭ A A A A ήΧϵ΍ ϩΎΠΗϻ΍ ϰϟ· ΖϔΘϠΗY A ϝϮϘΗ ϢΛ Ϧϣϭ ΎϬΒπϏ ϱ_΍ΪΗY A :ΪϨϫ :Ϊϋϭ :ΪϨϫ ΎϬΘψΣϼϣ ϱ_΍ΪΗY A :Ϊϋϭ :ΪϨϫ :Ϊϋϭ ΎϬϬΟϭ ϦϘΘΣ΍ Ϊϗϭ ϪΑήϐΘδϣY A Δϓήόϣϭ ϊϟΪΑY A ΎϬόσΎϘΗY A 31 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· . ΎόΒσ ϻ ..ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Υ/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· έόϠϟ Ϊϋϭ ϞΤϣ Ϊϋϭ ΐ ϣ ϚΘόσΎϘϤϟ Ϫϔγ΁ϭ ΍Ϯϔϋ :ΪϨϫ !ˮϙΎϨϫ ζϳ΃ ΪϨϫ ήϴΧ :Ϊϋϭ !ˮϲϨϣ Ϫϧϼϋί ϲΘϧ΃ ΍Ϯϔϋ ϥΎθϠϋ ϞΤϤϟ΍ ϲϓ ϚϠϐη Ϫϛ_ΎΗ ϦϴΤϟ΍ !!ˮϝ΍Άδϟ΍ ΍άϫ ϲϟ΄δΗ ϝϭ΃ Ϫϧϼϋί Ϛϧ΍ ΖϴδΣ βΑ .

ϪϴϠϋ ϩήμϣ ϲΘϧ· ΍άϫ ϊϣϭ .... ͿΎΑ ϻ΍ ΓϮϗ ϻϭ ϝϮΣ ϻ :Ϊϋϭ ΔϛήΤϟΎΑ ΪϨϫ ϢϬΗY A ϙήΘΗ ϲϫϭ Ϊϋϭ ΎϬϔϗϮΘδΗY A ϝϮϘΗ ϩΰϛήϣ ϩήψϨΑ ΎϬΒΘϜϣ ΎϬϟ ήϳήΒΘϟ΍ ϝϭΎΤΗY A ϪϳΪΟϭ ˯ϭΪϬΑ ΎϬόσΎϘΗY A Ύο_ ϡΪόΑY Ύο_ ϡΪόΑ ΓΪόΘΒϣ ϙήΤΘΗY ΎϬγ΃_ ΰϬΗY ήψϨΗϭ ϖϤόΑ αΎϔϧ΃ άΧ΄ΗY ΖΒϫΫ ϱάϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ βϔϧ ϲϓ ΪϨϫ ϪϨϣ A A A A Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 32 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .... Ύϧ΃ ϱάϫ ήϴϏ βΑϼϤΑ ϞΤϤϟ΍ ϲΠΗ ϩήϜΑ Ϧϣ ..ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· Ϳ΍ ˯Ύθϧ΍ :ΪϨϫ .ϚΟΎϴϜϣϭ ϚδΒϟ ϲϓ ϱ΃_ ϲϓήόΗ ΎόΒσ . ϚϬΟϭ ϲϓ ϲϠϟ΍ ΍άϫ ϲϔϔΧϭ ήοΎΣ :Ϊϋϭ :ΪϨϫ :Ϊϋϭ :ΪϨϫ :Ϊϋϭ :ΪϨϫ ....ΪϨϫ .Ϣόϧ .

ϩήϜΑ Ϧϣ βΒϠϟ΍ ΍άϫ ϱήϴϏ ϲϟϮϘΗ ΖϠλϭ Ϫϴϫ ϱάϫ ϲΘϜγ Ϧϳί ϥΎϜϣ ϲϟ ϑϮη΃ ϡίϻ Ύϧ΃ βΑ ΖϜδΑ .. ϚϠϐη ϲϠΑΎϗ Ϧϳί :ΎϳήΛ ΎϨϴϠϋ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 25 ΪϬθϤϟ΍ 33 ϲϫϭ ϖϤόϟ΍ ϲϓ Ϊϋϭ ήϬψΗY A ϪϤϴόϧ Ϧϣ ΏήΘϘΗ Ϧϣ ΏήΘϘΗ ΎϬΤϓΎμΗϭ ΎϬΤϓΎμΗϭ ϪϤϴόϧ ΎϳήΛ ϩΎΠΗ΄Α Ϊϋϭ Ε΍ήψϧY A . ΎϫΪϨϋ .. ϡϼϜϟ΍ ΍άϫ ϲϋ΍Ω ϪϟΎϣ ΪϨϫ Ύϣ ϲΘϧ΍ βΑ ΔϧϮϨΣ ϪϧΎδϧ΍ Ϊϋϭ ΔϤόϟ΍ . ϱάϫ ϪϟΎΣ Ύϣ :ΪϨϫ ΎϬϧ΄ϛϭ Ϧϳί ήψϨϤΑ ϥϮϜϧ ΎϧΪϳήΗ Ύϣ !_ΎϐΗ !ˮΎϨΒϧΫ ζϳ΃ ϦΤϧ _ΎτϘϟ΍ ΎϬΗΎϓ Ϫϴϫ ΍Ϋ΍ ... ΪϨϫϭ _άΤΗϭ ΎϬΗήψϧ φΤϠΗ ΎϳήΛY A ΪϨϫ ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· . ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϞϴϤΠΘϟ΍ ϲΘϟ΍ ΎϳήΛ Ϧϣ ϡΪϘΘΗ ΪϨϫY ϲϫϭ Ϧϛήϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϭΪΒΗ ϪΒοΎϏ ήϬψΗ _ΩΎϜϟ΍ ϖϤϋ ϲϓY ϲϫϭ _Ϯτόϟ΍ Ϟϣ΄ΘΗ ΔϤϴόϧ Ϊϋϭ ήψΘϨΗ ϻ΍ ΪϨϫ ήϤϋ βϔϧ ϲϓ ΎϳήΛY ήϬψϳϭ βΒϠϟΎΑ ΔϣΰΘϠϣ ΎϬϧ΃ βΒϠϟΎΑ ΔϣΰΘϠϣ ΎϬϧ΃ Ϧϣ Ϧϣ ήϬψϳϭ A A A A :ΪϨϫ :ΎϳήΛ :ΪϨϫ :ΎϳήΛ :ΪϨϫ ϑϮθΗ Ϊϋϭ ΔϤόϟ΍.. Ϫϴϓ ϞϐΘη΃ ϲϧΎΛ Ϧϳί ΐΗήϣ άΧΎϧ ϦΤϧ ϚΑ_ ϱΪϤΣ . ΎϬϨΘϤϫΎϓ !!ϝϭϷΎΑ ΎϬδϔϧ ϢϬϔΗ ΎϬϴϠΧ _Ϯτόϟ΍ ΕϼΤϣ ϦδΣ΍ ΎϫΪϨϋ Ϫϴϫϭ ΍άϫ ..ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· έόϠϟ Ϊϋϭ ϞΤϣ ϞΤϤϟ΍ ϞΧ΍Ω !!ΎϬϔϴϛ ϰϠϋ ΎϧΪϳήΗ ... ήϜϓ΃ ζϳ΁ ϲϓ Ύϧ΃ ϲϓήόΗ Ϯϟ Υ΁ :ΎϳήΛ ϞΤϤϟ΍ ϲϓ ΔϬΟ΍Ϯϟ΍ Ϧϛήϟ΍Y Ύ˰˰όγ΍ϭ Ϟ˰˰ΤϤϟ΍ ϭΪΒϳ ΚϴΣ ω΍Ϯϧ΃ ϰΘη Ϫϴϓ ΎϘϴϧ΍ϭ ΎΒΗήϣ ΔϴϟΎΟήϟ΍ _ϮΨΒϟ΍ϭ _Ϯ˰τόϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ Ύπϳ΃ϭ Δ˰ϴ΋ΎδϨϟ΍ϭ ...

.. ΎϬϳάΧϭ Ϊϋϭ ΪϨϋ ϲΣϭ_ ϪϠϛ Ϛϣϼϛ Ϫϧ΍ Ϯϟϭ !!ΪόΑ ϪϨϣ Ϧϳί :Ϊϋϭ !!ΔϴϨϣ ϲϠΤϣ ϲϓ ϲη ϚΒΠϋ Ύϣ ΍Ϋ΍ ΎϣϮϤϋ . Ϊϳ΍ί ϙϮΧ΃ ϢϠϛ΃ ΖϨϛ ΔϳϮη ϞΒϗ :ΔϤϴό ϲϟΎϗ _ϮΨΑϭ _Ϯτϋ ΔϳϮη ϪΟΎΘΤϣ .ΎϬΜϳΪΣ ϲϓ ϪϟϮϠϤϟ΍ ΪϋϮϟ ΔϫϼΒΑ ϚΤπΗY A ΩήΗ νΎόΘϣϷ΍ Ϧϣ ϞϴϠϘΑY A ΔϴΒμϋϭ ΔΣ΍ήμΑ ϲϫϭ Ϊϋϭ ΐπϏ κΘϤΗY A .ΚΒΧϭ ΔϠϣΎΠϣ Ϧϋ ϢδΘΒΗ ϲϓ ϼϠϣ ˯΍ϮϬϟ΍ ήϓΰΗ Ϊϋϭ Y A ϪΟϭ ϲϓ ϪϠγήΘδϤϟ΍ ϪϤϴόϧY A . ϚϳΪϬϳ Ϳ΍ Ϊϋϭ Ύϳ ϡϼϜϟ΍ ΍άϫ ΔϟϮϘόϣ :ΔϤϴό ϲΟϭί ΖΧ΃ Ζόϔϧϭ ΕΩϮϓ Ύϣ ΍Ϋ΍ Ύϧ΃ !ˮ Ϧϣ ϊϔϧ΃ ϲϧ΍ ϻ΍ ϲΗήϔγ Ϧϣ ΔϠλ΍ϭ ϡϮϴϟ΍ ϲϧ΍ ϊϣ ήΧ΁ ϱήΘη΃ Ϊϳ_΃ϭ ϙΪϨϋ ϪϳΎΟ ..ΔϴοΎϓ ϩϮϠϘϧϭ ΐόΗ Ϊη΍_ Ϫϧ΍ ϲΘϓήϋ :ΔϤϴό !ˮϰϔθΘδϤϟ΍ Ϊϋϭ ϮΤϧ ήψϨΗ ΪϨϫY A ϊϣ ϞϠϤΑ ΚϳΪΤϟΎΑ ΔϠϐθϨϤϟ΍ ϪϤϴόϧ ΎϬΜϳΪΣ ϊΑΎΘΗ ϲϫϭ ϪϤϴόϧY A _ϭΩ ϞΜϤΗ ϲϫϭ ΎϬΗήΛήΛϭ ϪϓϮθϜϣ ϖϳήτΑ ΔϴϨϐϟ΍ ...ΎϬΗήΛήΛ ΎϳήΛϭ ΪϨϬϟ ήϴθΗY A . ϪϴϧΎΜϟ΍ ΕϼΤϤϟ΍ ϙΪϨϋ ... ΎϬϨϋ ΩΎόΘΑϷΎΑ ϢϬΗY A ΚΒΨϟ΍ Ϧϣ ϮϠΨϳ ϻ ΕϮμΑY A ΎϬϔϗϮΘδΗ ήϳΪΗ ϥ΃ ϥϭΩ ϒϘΗ ΪϋϭY A ϭΪΒϳ ϦϜϟ ΎϫήϬχ ϪϤϴόϨϟ ΍άϫ Ϧϣ ΍ήϴΜϛ ΖϘϳΎπΗ ΎϬϧ΃ ϑϮΨϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϭΪΒϳϭ ήΒΨϟ΍ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 34 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· . ϚϠΤϣ ΖϠλϭ ϲϟ΍ Ε΍_Ϯτόϟ΍ ...ϙΎϨϫ ΕΎϨΒϟ΍ Ϧϣ ϲη ϱ΃ ϲΒϠτΗ ϦϜϤϣ :Ϊϋϭ Ύϣ Ϟϐη ϱΪϨϋ Ύϧ΃ ϪϤϴόϧ ϲϠπϔΗ ..ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ϪϠϠΘϠϗ ..

. ϩήϜΑ ϪϴΠΗϭ . ϱϮΑ΄Α Ύϣ ϪϴϤγήϟ΍ ϪΠϬϠϟ΍ Ϫϧ΍ Ϧϳί ϲϓήόΗ :ϑ΍ ϱάϫ Ϛϟ ΖϠϗϭ ϖΒγ !!ϚϨϣ ϲϨΒΠόΗ .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· Ω/ϥ ϔθδϣ Δϓήϐϟ΍ ϡΎϣ΃ ήϤϣ 26 ΪϬθϤϟ΍ ϦΌϤτϳ ϑ΍Ϯϧ _ϮΘϛΪϟ΍Y A βΑϼϤΑ ϲϫϭ ΓΪΟΎϣ ϯΪΣ· ϡΎϣ΃ ϒϘΗ ΔϴϧϻΪϴμϟ΍ . Ϳ ΪϤΤϟ΍ Ϣϳ΍Ϊϟ΍ ϚϣΎϤΘϫ΃ ϰϠϋ ϑ΍Ϯϧ.. ϩΪΟΎϣ Ύϳ ϲϨϴϗΪλ :ϑ΍ ΎϨϫ ΖϴΒϟ΍ ΡϭήΑ ϦϳΪόΑϭ ϪϴϠϋ ϦϤσ΃ ϞΧΩ΃ :ΓΪΟΎϣ Ν΍ήΣΈΑY A ήϤϤϟ΍ ϲϓ ϙήΤΘϳ ϮϫϭY A ΪϛΆϳ ΎϤδΘΒϣ Ϫόϣ ϲθϤΗ ϩΪΟΎϣY A ΔϤδΘΒϣ _άΘόΗY A Ύϣ ϱ_ΪΗ ϻ ϩΪΟΎϣ ϰϠϋY A ϰϠϋ Ϫϔ΋ΎΧ ΎϬϧ΃ ήϴϏ ϝϮϘΗ ΎϬϴΑ΃ ΎϤδΘΒϣ ΎϬϨΌϤτϳ ϑ΍Ϯϧ ... Δϔγ΁ Ύϧ΃ ϪϴϠϋ Ύϣ :ΓΪΟΎϣ ζϳ΃ ϩΪϨϋ ϲϠϟ΍ ˯ΎϤϏϷ΍ ΔϟΎΣϭ ΐϴσ !ˮΎϬΒΒγ ϥΎϛ Ϫϧ΍ ϞϤΘΤϤϟ΍ Ϧϣ ήϜδϟ΍ ϲϓ ΩΎΣ ωΎϔΗ_· :ϑ΍ .Ω ϙήϜη΃ :ΓΪΟΎϣ . ϞόϔϨϣ ϥΎϛ ΖϴΒϟ΍ ϲΣϭήΗ ϦϴΤϟ΍ ϚϨϣ ϩΪϳ_΃ ϲϠϟ΍ .. ϲΣΎΗήΗ ϲη ϪμϘϨϳ Ρ΍_ Ύϣ .ϚϠΘϠϗ Ύϣ ϞΜϣ .. ϲϠϐηϭ ϲΒΟ΍ϭ ϩήϴϏϭ ϙϮΑ΃ !ˮ΢ο΍ϭ .ΔψΣϼϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΐϴΒσ Ύϧ΃ϭ ΔϴϧϻΪϴλ ϲΘϧ· ΔϳΎϨϋϭ ˬ ϪϨϬϣ ˯ϼϣί ϲϨόϳ ϰϔθΘδϤϟ΍ ..ΩY A ˯ϭΪϬΑ ΐϠτΗY A ήϴΜϛ ϢϠϜΘϳ ϪϴϠΨΗ ϻ ϦϜϟ ΐϴσ :ϑ΍ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 3 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ....ΔΠϟΎόϤϟ΍ ϑήϏ ήϴΨΑ Ϊη΍_ Ϣόϟ΍ ϩΪΟΎϣ Ύϳ ϲϨϤτΗ ϙΪϳ_΍ :ϑ΍ ϦϴΤϟ΍ ϪΘϟΎΣ ΕήϘΘγ΍ ..

. ϲϨϴϤϠψΗ ϻ ϙϮΟ_΃ ϩΪΟΎϣ :ήϴ . ϢϬϣ Ύϣ ϪΤϠμϣ Ϫϴϓ ϢϜϟ Ϊη΍_ ϲϤϋ ΔΤλ ϒϴϛ ϲϨϳήΒΧ Ϧϳί :ήϴ !ˮϦϴΤϟ΍ .. Ύ˰˰˰ϧ΃ ..... ϰοήϤϟ΍ ϖϤϋ Ϧϣ ΎϣΩΎϗ ήμϴϗ ήϬψϳY ΎϣΩΎϗ ήμϴϗ ήϬψϳ _ΩΎϜϟ΍ _ΩΎϜϟ΍ ϖϤϋ Ϧϣ ϪϔϬϠϟ΍ ΔϟΎΣ ϪΑϭ ΎϬϨϣ ΏήΘϘϳY ΎϬϴϠϋ ϑϮΨϟ΍ϭ ϪΑήϐΘδϤϟ΍ ϩΪΟΎϣ ΓήψϧY ϪϨϣ ϖϴο ϲϓ ϭΪΒΗ ϩΪΟΎϣY A A A A A A ΐΘϋϭ ϩήΤΑY A ϝϮϘΗ ΎϬϨϜϟϭ ΚϳΪΤϟΎΑ ϢϬϳY A ΎϬϤόϟ ϪϟΎγ_ ϪΟϮΗ ΎϬϧ΄ϛϭ ΎϬϔϗϮΘδϳ ΔϛήΤϟΎΑ ϢϬΗY A Ϫδϔϧ Ϧϋ Ύόϓ΍Ϊϣ ΍ήδϔϣ ϩΪΤϟ΍ ϞδϠδΗ βϔϨΑ ϪόσΎϘΗY A ΍ΩΩήϣ ΎϬϘΣϼϳ Ϯϫϭ ΪόΘΒΗY A ΪόΘΒΗϭ ˯ϲθΑ ϩήΒΨΗ ϻY A ϕΎΤϠϟ΍ ϦϴΑ ϩήϴΣ ϲϓ ϭΪΒϳY A ϊΟ΍ήΘϟ΍ ϭ΃ ΎϬΑ Ϯϫϭ ϊΟ΍ήΘϟ΍ _ήϘϳ ΍ήϴΧ΃Y A ϝϮϘϳ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 36 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .... ˯ϲη ϦϴΟΎΘΤϣ Ύϣ ϦΤϧ ϦϤτΘϳ ϪϴϠΧ ήϴϏ Ύ˰ϧ΃ .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· !ˮ ήϴΨΑ ϲΘϧ΃ ϩΪΟΎϣ :ήϴ . ήϴΨΑ Ϊη΍_ ϲϤϋ Ϊμϗ΃ ϒϳΎΧ Ύϧ΃ϭ ήΒΨϟ΍ ΖόϤγ Ϧϣ Ύϧ΃ ϲϓήόΗ !! ϚϴϠϋ !! ϲϓήμΘΘΑ ϒϴϛ ϚϴΗΎΣ΃ ΖϨϛ Ϊμϗ΃ ϱάϛ ϥΎθϠϋ ϝϮϐθϣ ϩΪόΑ ϙϮΑ΃ ήϫΎψϟ΍ :ΓΪΟΎϣ !! ϚϠγ_ . ΢ϟΎμϣ ΏΎΤλ΃ . ήϴϏ ϱϮΑ΃ϭ ϢϜϧ΍ ˯ϲη ϢϜϴϓ ϒθΘϛ΃ ϡϮϳ Ϟϛ Ύϧ΃ :ΓΪΟΎϣ Ύϣ ϲϠϟ΍ ωϮοϮϤϟ΍ ...ϱ_ΎϘόϟ΍ ΐΘϜϤϟ΍ ϰϠϋ ϖΤϟ΃ ϲϟ ϦδΣ΃ :ήϴ ΍ΪόΘΒϣ ϑ΍Ϯϧ ϙήΤΘϳY ϑήϏ ϩΎΠΗ΄Α ΩϮόΗ ϩΪΟΎϣY ..

..ΔϘϴϧϷ΍ ϪΘϟϭΎσ ϝϮϘϳ Ϯϫϭ βϠΠϳY ΩΩήΘΑY ϢϬϔΑ ΎϤγΎΑY ϢϬϔΑY ΔϳΪΠΑY ϼϠόϣY A A A A A A A A A A Ϊϴϛ΄ΘΑY A :υϔΤϣ :Ω΍Ϊη ΎϤγΎΑY A ϢϬϓ ϡΪόΑ Ϫϟ ήψϨϳ υϮϔΤϣY A ΢οϮϳ Ω΍ΪηY A :υϔΤϣ ΔσΎδΒΑY A :Ω΍Ϊη :υϔΤϣ :Ω΍Ϊη ξϬϨϳ ϮϫϭY A ΎΑήϐΘδϣY A ˯ΎϛάΑY A :υϔΤϣ 37 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .ΎϬΗΎϫ _ΎΒΧϷ΍ !!ΔϠϴΒόϤϟ΍ ϲο΍_΃ ϰϠϋ ΐϠσ ϦϴϤϛ Ϫϴϓ !!ϞΠόΘδΗ ϻϭ ϢϬϴϠΧ ϙϼϳΫ ϻϻ !ˮϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ϲο΍_΃ !!ϢϬόϴΒϨΑ Ύϣ Ύϧ· ϚΗήΒΧϭ ϖΒγ Ω΍Ϊη !΍ϮϋΎΒϨϴϓ ϊϴΒϠϟ ϢϬϨο_Ύϋ ϡ΍Ω Ύϣ ΎѧѧѧϬϴΑ ήѧѧѧϤϳ ϲѧѧѧϠϟ· ϑϭήѧѧѧψϟ΍ ϑήѧѧѧόΗ ϪѧѧѧΘϧ· !!ΝΎΤϟ΍ ϱϮΧ΃ ϲѧѧѧϨϣ ήѧѧѧΜϛ΃ ϪѧѧѧϓϭήψΑ ϯ_Ω΃ Ϯѧѧѧϫ ΪѧѧѧϴϛϷ΍ !!ϚϨϣϭ !!Ίη ϑήόΗ Ύϣ Ϛϧ· ήϫΎψϟ΍ !!Γ_΍ίϮϟ΍ Ϧϣ ϊϠσ ιϼΧ Ϯϫ ϚϟϮϗ΃ .ΕΎϴϨϳήθόϟ΍ ϲϓY ΎϤϨϴΑ ΎϘϠόϣ υϮϔΤϣ ΩήϳY ϰϠϋ βϠΠϳ ΔϳΪΠΑ Ω΍Ϊη . ϲϛΫ Ύϳ ϪΗ_ΎΠΘϟ ύήϔΗ Ϯϫ ΍Ϋ· ΏΎѧѧδΣ ΐѧѧγΎΣ ΝΎѧѧΤϟ΍ ϙϮѧѧΧ΃ ϞѧѧΜϣ ϲѧѧϠϟ· !! ϦϴΤϟ΍ Ϫϴϓ ϩϮϫ ϲϠϟ· ϊοϮϟ΍ ϻ· ϊѧѧѧϴΒϠϟ ϲѧѧѧο΍_Ϸ΍ ϚѧѧѧϳΫ νήѧѧѧϋ Ύѧѧѧϣϭ !!ΐΒδϟ ϪѧѧϴϠϋ ϲѧѧϠϟ· Ε΍ήΧ΄ѧѧΘϤϟ΍ ΩΪѧѧδϳ Ϊѧѧϳήϳ ϩ΍ήѧѧΗ !!ΕΎδγΆϤϠϟ !!ϪΘϤϬϓ Ύϣ ϙΪόΑ Ϛϧ· ΔΒϳήϐϟ΍ !!ΐΘϜϤϟ΍ ΍Ϋ ϲϓ Ύϛήη Ύϧ΍ήΗ ϲϨϤϬϓ Ϧϳί Ϛϳήѧѧѧη ϞΧΪѧѧѧΗ ϚѧѧѧϨϣ ΐѧѧѧϠσ Ϧѧѧѧϣ ήϛάѧѧѧΗ !ˮϲόϣ !!Ϯϫ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η :ϞϴϠΧ :υϔΤϣ :ϞϴϠΧ :υϔΤϣ :Ω΍Ϊη :υϔΤϣ :Ω΍Ϊη :υϔΤϣ :Ω΍Ϊη 27 ΪϬθϤϟ΍ υϮϔΤϣϭ Ω΍Ϊη ϞΧ΍Ϊϟ΍ ϦϣY ΖϗϮϟ΍ Ε΍Ϋ ϲϓ ϥϼ˰˰˰ΧΪϳ Ύϣ ϒϘϳ "ϞϴϠΧ" ϒχϮϤϟ΍Y ΎϤϫ΍ήϳ ϥ΃ ΎϤγΎΑ ...ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ϱέΎϘόϟ΍ Ω΍Ϊη ΐ ϣ ΐ Ϥϟ΍ ϞΧ΍Ω !!ϢϜΘϣϼγ ϰϠϋ Ϳ ΪϤΤϟ΍ !ˮ ϦΤϧ ήϔδϟ΍ Ϧϣ ϦϴόΟ΍_ Ϧѧѧѧϣ Ίѧѧѧη Ϫѧѧѧϴϓ ΍Ϋ·ϭ ϞѧѧѧϴϠΧ ϚϠϐѧѧѧη ϞѧѧѧϤϛ .

ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· !!ϝΎϤϟ΍ α΃_ ϙΎτϋ ϲϠϟ· Ϯϫϭ :Ω΍Ϊη ϥΎѧϛ Ύѧϣ ϡΎѧϳ΃ ϡϼϜϟ΍ ΍άϫ ˬ ϑ_Ύϋ ϑ_Ύϋ :υϔΤϣ !!Δϴϗ_ ϲΘΧ΃ ΝϭΰΘϣ Ϊϳ΍ί ϚϤϋ ξѧϔΗ ϚѧϨϣ ΐѧϠσ ΍ϮϠѧμϔϧ΍ Ύѧϣ ΪόΑ ΐϴσ :Ω΍Ϊη !ˮΎϨϴΑ ϲϠϟ· Δϛ΍ήθϟ΍ !!ϥΎϔϠΣ Δϴϣ Ϧϋ ΎθΤϟ΍ϭ ΊθΣ ϡϼѧδϟ΍ ΪѧΒϋ ΝΎѧΤϟ΍ ΔγΎϴγ Ϫϴϫ ϱάϫ ΍Ϯϳ΃ :Ω΍Ϊη ΓΩϮѧϋ ςѧΧ Ϫѧϟ ϥϮѧϜϳ ΎϤ΋΍Ωϭ ΪϴόΒϟ ςτΨϳ ϑϼѧѧΧ ϰѧѧϠϋ ϥΎѧѧϛ Ϯѧѧϟϭ ϰѧѧΘΣ αΎѧѧϨϟ΍ ϊѧѧϣ !! ϢϬόϣ !ˮ ΖϤϬϓ !!ϚΘϤϬϓ Ύϣ Ϳ ΓΩΎϬθϟ΍ :υϔΤϣ !!ϚόϤγ΃ ΍Ϯϳ΃ ˬ Ϊϳ΍ί ϲϤϋ ϼϫ΃ :Ω΍Ϊη !!Ϣόϧ Ζϓήϋ !!ϙΎϨϫ ϰϗϼΘϧ ΐϴσ ϞϠϤΑY A αΎϤΤΑ ϲϔϨϳY A ΍ΪϛΆϣY A ϰϠϋ ϪόΒλΈΑ ϩήϘϨϳ ϮϫϭY A Ϫγ΃_ ϢϬϓ ϡΪόΑY A Ωήϴϓ ϥήϳ Ω΍Ϊη ϝϮϤΤϣY A ϪϬΠϟ΍ ϰϟ· ϪϬΟϭ ήϳΪϳ Ϯϫϭ ϯήΧϻ΍ ϙήΤΘϳϭ ϪΤϴΗΎϔϣ άΧ΄ϳ Ω΍ΪηY A ..ήϜϔϳ ϝ΍ί ϻ υϮϔΤϣY A Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 3 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .

... ϪΤϳ΍_ Ύϧ΃ ΐϴσ !ˮ Ϧϳΰϧ΍ ˬ ΎϬϠϴϟϮϘΗ 28 ΪϬθϤϟ΍ :ΪϨϫ ϰϟ΍ ήϴθΗ ς˰˰˰΋ΎΤϟ΍ ΔϋΎγY A ΔδϣΎΨϟ΍ Ϊϗϭ ΎϬΘϋΎγ ϰϟ΍ ήψϨΗ ΪϨϫY A ΙΪΤΗ Νϭή˰ΨϠϟ ΕΪόΘγ΃ . ΪѧѧѧϨϫ ϲόϤѧѧѧγ ϲϨϴϗΪѧλ βѧΑ ϡ΍ϭΪϟ΍ ϲϠϤϜΗ Ύϣ Ϛϧ΍ ΔϔϟΎγ Ύѧѧϣ ϲѧѧϫ ΍άѧѧϫ ϊѧѧϣϭ !!Ϫѧѧϓ_Ύϋ ΎѧѧϬϧ΄ϛϭ Ϫѧѧϴϫ !!!ϚϤϠϜΗ !ˮϚϣϼϛ ϲΘμϠΧ Ύѧϣ ΎѧϬϠϴϟϮϘΗ ϚѧΘΣ΍ήΑϭ . !ˮΖϗϮϟ΍ ϥΎѧѧѧϤΛ Ϧѧѧѧϣ ήѧѧѧΜϛ΃ . ϊΟήΘΑ ΎϬϧ΃ Ϧχ΃ Ύϣ ΖϴΒϟ΍ ΡϭήΑ Ύϧ΃ ιϼΧ Ϧѧѧѧѧϣ ϲϗΎѧѧѧѧΒϟ΍ Ϣѧѧѧѧϛ ϲϓϮѧѧѧѧη ϚѧѧѧѧϴϠϋ ϡ΍ήѧѧѧѧΣ . ΎϳήΛ Ώ΍ήϐΘγ΍ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 39 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ...ΎϳήΛ ΎϬΘϠϴϣί :ΎϳήΛ ΎϬΤμϨΗY A :ΪϨϫ :ΎϳήΛ ϪϳήΨδΑY A :ΪϨϫ ςγϭ ΔΟ_ΎΧ ϙήΤΘΗY A .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· έόϠϟ Ϊϋϭ ϞΤϣ ϞΤϤϟ΍ ϞΧ΍Ω . ΎѧѧѧϳήΛ Ύѧѧѧϳ ΖѧѧѧϴϠϣ Ύѧѧѧϧ΃ ϝΎѧѧΤϟ΍ Ϊѧѧδϳ ΏϭΩ Ύ˰ѧѧ˰ϳ ΐѧѧΗ΍ήϟ΍ϭ ΕΎϋΎѧѧγ !!ΎϬϨΒΟΎϋ Ύϣ ΎϫΪόΑϭ ΎѧѧѧϬϴϠϋ ϲѧѧѧϔΧ΃ ΎѧѧѧϤϳ΍Ω Ύѧѧѧϧ΃ ...

... ϪόϤδΗ ΎϬϧ΃ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 40 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ..ςϔϨѧϟ΍ Δϛήѧη ϲϓ ϲόϣ ΍ϮϠϐΘθϳ .. ϪΘϴδϧ ϲϧ· Ϧχ΃ !ˮΩϮϬϓ ϲϨϴϠλϮΘΑ ϰΘϣ ΔϤΣ_ ζѧѧϳ΍ ϪѧѧΘϧ΍ ϦϳΪѧѧόΑϭ ˬ ΔѧѧϤΣ_ Ύѧѧϣ ΪѧѧϨϫ Ύѧѧϧ΃ !ˮΩϮϬϓ ϲϓ ϱϮδΗ ΪϳήΗ !! ΪϨϫ Ύϳ Γήθόϟ΍ ΍ϮϧΎѧѧϛ ϲѧѧϠϟ· ϲΘϋΎѧѧΑ_ ϰѧѧϠϋ ϑήѧѧη΃ Ϊѧѧϳ_΃ ϦϴϤϟΎѧγ .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Υ/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΪϨϫ ϝΰϨϣ ϝΰϨϤϟ΍ ϡΎϣ΃ !ˮϦϴΤϟ΍ ϚϟΎΣ ϒϴϛ ήϫϮΟ ϱΪΟ !ˮϥϮϴϠϐϟ΍ ϙΎόϣ ϲϠϴΘΒΟ ϲѧѧϓ ϡϮѧѧϳ Ϟѧѧϛ ϚΘΤѧѧλ ϪѧѧϨϣ ϚѧѧδΑ ϱΪѧѧΟ .Ϫγ΃_ ϞΒϘΗ ϲϫϭ αΎϴϛϸϟ ήψϨϳ ϮϫϭY ΢ϜϳY ϩήϳΎδΗY Y ϝϮΧΪϟΎΑ ϢϬΗY A A A A A A A A A :ήϫΟ ϖϴπΑ ϞΧΪΗ ΪϨϫY A ϪϨϣ ΎϨχ ΚϳΪΤϟ΍ ϲϓ ήϤΘδϳY A .. ϦϴϨη Ωϭϭ ΏϮΣΪϣ Ϊϟϭϭ :ΪϨϫ :ήϫΟ :ΪϨϫ :ήϫΟ :ΪϨϫ :ήϫΟ :ΪϨϫ 29 ΪϬθϤϟ΍ βϠΠϳ Ϧδϣ ϞΟ_ ήϬψϳY ϲϋΎϤΘΟϹ΍ ϝΰϨϤϟ΍ ΔϛΩ ϡΎϣ΃ ΔϠΤϟ΍ ϝΎ˰˰ϔσ΃ ϪϣΎϣ΃ϭ .ϝίΎϨϟ΍ ....ϲϣΎΣ ϲλΎϨη ϩΪϳ_΃ !ˮ΍ϭΪϟ΍ ΖΑήη Ϧϳΰϧ΍ ...ΖϴΒϟ΍ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ϥϮΒόϠϳ ΎϬΗ_ΎϴδΑ ϞμΗ Ϊ˰˰˰˰˰˰ϨϫY ΏΎΒϟ΍ ϡΎϣ΃ ϢϳΪϘϟ΍ ΎϬϠϳΩϮϤΑ ΔϘϳΎπΘϣ ϲ˰˰˰ϫϭ ΎϫΪϴΑϭ ΎϬΗ_Ύϴγ Ϧ˰˰˰ϣ ϝΰ ϨΗY αΎϴϛ΃ ΎϫΪΟ ϰϠϋ ΔϴΤΘϟ΍ ϲϘϠΗY .

Ε΍ίΰѧѧѧόϣ ϦϜϴѧѧѧϠΧ΃ ϱΩϭ ΩϮѧѧѧϟ΍ Ϯѧѧѧϟ Ύѧѧϧ΃ ϚϣΎϤϋ Ωϻϭ΃ ΪϨϋ ΡϭήΑ Ύϧ΃ ϪϴϠϋ Ύϣ ϦϜϟ Ίη ΎϧϮτόϳ ϢϬϟ ϢϴθΗ΍ϭ ΓήϜΑ ϱϮѧΑ΃ ϖѧΣ !!ήѧΒΧ ϙΪѧϨϋ ϻϭ ϲΣϭήΗ ϻ !!ϢϫΩΎΒϛ ϲϓ _ϮϋΎγ ϥϮϜϳ Ϳ΍ ˯Ύη ϥ· ϙήѧѧѧϴϏ ϱΪѧѧѧϨϋ Ύѧѧѧϣ Ύѧѧѧϧ΃ ϲϨϳ_άѧѧѧϋ ϲѧѧѧϣ΃ .Γ_ΩΎϗ Ύϣ αϮѧѧϠϓ ΎѧѧϬϧ΄ϛ ήѧѧϴτΗ ϲѧѧΠΗ ϲѧѧϠϟ· αϮѧѧϠϔϟ΍ϭ .!!ϡ΍ήΣ ϲѧϓ ϞϐΘѧη΍ _Ϊѧϗ΃ Ύѧϣ ϦϴΤϟ΍ ϲϧ· ϢϟΎόϟ΍ Ϳ΍ ..ϪϠϴϜΘη΃ :Δϔϳήη :ΪϨϫ 30 ΪϬθϤϟ΍ ΓϮΧϷ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣY _Ύϐμϟ΍ Ε΍ϮΧϷ΍ϭ ϢϬπόΑ ˯΍_ϭ ϥϮπϛήϳ ΎϫΪϴΑϭ ΔϟΎμϟ΍ ϲϓ ϡΪϘΘΗ ΪϨϫY ϞΧΪΗ ϢΛ Ϧϣϭ αΎϴϛϷ΍ ΦΒτϤϟ΍ ΔϟϭΎτϟ΍ ϰϠϋ αΎϴϛϷ΍ ϊπΗY 0ϝ΍ ϲϓ Δϔϳήη ΎϬϣ΍ ήϬψΗY ΎϬϟ ΍ϮϋΪΗϭ ΎϬϟ ϢδΘΒΗY ϖϴπΑY A A A A A A :Δϔϳήη :ΪϨϫ :Δϔϳήη :ΪϨϫ :Δϔϳήη :ΪϨϫ Ϣϟ΄Α ϝϮϘΗϭ ήόθΗ ΔϔϳήηY A ξϓήΑY A ΎϬϨϣ ΏήΘϘΗY A Ϧϣ ϥΎΟήΨΗ Ϧϫϭ ϥΎϛήΤΘΗ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 41 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .. ΎϬΟήϔϴΑ !!ίϮΠϋ Εήλ ϲϧ· βΣ΃ .. ϢϴѧѧϤϜϟ΍ ΔѧѧσΎϴΧ ϰѧѧϠϋ ϻϭ αΎѧѧϨϟ΍ ΕϮѧѧϴΑ .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΪϨϫ ϝΰϨϣ ΦΒϤϟ΍ ϲΘϨΑ Ύϳ ΔϴϓΎόϟ΍ϭ ΔΤμϟ΍ Ϛϴτόϳ Ϳ΍ ϱάѧϫ ϞϤΤΘѧγ΃ Γ_ΩΎѧϗ Ύϣ ιϼΧ Ύϧ΃ ϲϣ΃ !!ΔϟάϤϟ΍ϭ ΔϟΪϬΒϟ΍ ϚѧѧΒΗ΍_ϭ ϲΘϠϐΘѧѧη΍ Ϛѧѧϧ· Ϳ ΪѧѧϤΤϟ΍ ϲѧѧΘϨΑ Ύѧѧϳ !!ϙϮΑ΃ ϡϮΣήϤϟ΍ ΐΗ΍_ ΪϋΎδϳ Ϟѧѧѧϛ ϞѧѧѧϤΤΗ΃ ΓήѧѧѧϴΒϜϟ΍ ϲѧѧѧϧϷ ϲѧѧѧΒϧΫ ϲѧѧѧϨόϳ !!΍άϫ ϙΪѧѧΟϭ ϚѧѧΗ΍ϮΧϭ Ϛѧѧϧ΍ϮΧ΍ϭ ϦѧѧΤϧ ΎѧѧϨϟ Ύѧѧϣ ϚѧѧΑ_ ϩήѧѧϜΑ ϲϠϤΤΘѧѧγ΍ ˬˬϲѧѧΘϧ΍ϭ Ϳ΍ ήѧѧϴϏ ......

.ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· !!ϥϮϴϠϐϟ΍ ΔϔϟΎγ ϰδϧ Ύϣ ϩΪόΑ ϱΪΟ ϩΪѧѧѧόΑϭ Ϫѧѧϗ΍Ϋ Ύѧѧϣ ϦϴϨѧѧγ ήѧѧθϋ Ϫѧѧϟ _Ύѧѧλ ϩήϛάΘϳ ΪѧΤϣ ϢѧϠϋ΃ Ϳ΍ ϲϠϟ· ϪΘϋΎΑ_ ΔϔϟΎγ ϻ·ϭ ϻ !!ϢϬϨϣ ϲϗΎΑ ! βѧϣϷ΍ ΕΎϳήϛΫ ϰϠϋ ζϴόϳ ϩΪόΑ ϙΪΟ ϦϴѧΤϟ΍ϭ αΎѧϨϟ΍ ϰѧϠϋ ϪѧϨϣ ϡήϛ΃ ϥΎϛ ΪΤϣ !!ϪϨϋ ϝΎδϳ ϢϫΪϋΎγ ϲϠϟ΍ Ϧϣ ΪΤϣ ϲѧѧδϔϧ ϢѧѧϬϠϟ΍ ϲѧѧϣ΃ Ύѧѧϳ ΓΎѧѧϴΤϟ΍ Ϫѧѧϴϫ ϱάѧѧϫ ϲδϔϧ !ˮΪϋϭ ϚΘϤϋ ΎϬψϔΤϳ Ϳ΍ _ΎΒΧ΃ ζϳ΃ ϡϮѧѧѧϴϟ΍ ΎѧѧѧϬϨϋ ϲϨϴϟ΄ѧѧѧδΗ ϻ ϙϮѧѧѧΟ_΃ ϲѧѧѧϣ΃ !!ϲΗΎϴΣ ϲϓ ϲϨΗήϔσ ϲѧѧѧѧѧϓ ΕϮѧѧѧѧѧγ ζѧѧѧѧѧϳ΃ ΔѧѧѧѧѧϤΣ_ ϲѧѧѧѧѧϨϳήΒΧ !ˮ_ΎΒΘΧϹ΍ :ΪϨϫ :Δϔϳήη .ΔϟΎμϟ΍ ϰϟ· ΦΒτϤϟ΍ ΔΣίΎϣY A ϚΤπΗY A :ΪϨϫ :Δϔϳήη :ΪϨϫ :Δϔϳήη :ΪϨϫ ήϛάΘΗY A ϖϴπΑY A ΎϬϣ΃ α΃_ ϞΒϘΗ ΪϨϫY A !ˮΪόΑ ΔγϮΤϨϤϟ΍ ϱάϫ ΕϮγ ζϳ΃ :ΪϨϫ ϲΒΨΗ ΎϬϧ΄ϛϭ ΩήΗ ϻ ΔϔϳήηY A Ύϴη ϦϤΨΗ ΪϨϫY A ϙήΤΘΗ ΪϨϫϭ ΩήΗ ϻ ΔϔϳήηY A ϑήϐϟ΍ ϯΪΣ· ϞΧΪΗϭ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 42 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .

..Ίη ϱ΃ !!Ϧϫ_Ϯϣ΃ !ˮϦϫ_Ϯϣ΃ Ε΍ήΑΪϣ ϲϨόϳ ϒϴϛ !ˮΔϳϭΎϧ ζϳ΃ ϰϠϋ ϲΘϧ· !!Ίη ϰϠϋ ΔϳϭΎϧ Ύϣ Ϳ΍ϭ !!ϚϗΪѧѧμΑ Ύѧѧϣ Ύѧѧϧ΃ ΔѧѧϔϠΤϟ΍ ϲΘϣΪѧѧϗ ϡ΍Ω Ύѧѧϣ ϢϬϨѧϋ ϲѧϤϠϜΘΗ ϲϠϟ· ΕΎϨΒϟ΍ ϲδϧ· ϲϨϴόϤγ !!ϲѧѧѧѧμϠΨΗ Ϧϴѧѧѧѧϟ΃ ϚΗήϛ΍άѧѧѧѧϤϟ ϲѧѧѧѧϬΒΘϧ΍ϭ !ˮϲΘόϤγ ..ΏάϜΗ ΎϬϧ΃ ϢϠόΗ ΪϨϫϭ ΎΑάϛ !!ϲϟ Δϗ_Ϯϟ΍ ΖϧΎϛ Ύϣ Ϳ΍ϭ Ϧѧѧѧѧϣ ΓΪѧѧѧѧΣϭ ϕ΍_ϭ΃ Ϧѧѧѧѧϣ Ε_Ύѧѧѧѧσ ΍Ϯѧѧѧѧϳ΃ !! ϚΘϟϭΎσ ϰϠϋ Ζϟΰϧϭ ϚΗϼϴϣί ΎѧγΎγ΃ ϚѧϧϷ ΍άϫ ϑήϋ΃ Ύϧ΃ϭ ϲΑάϜΗ ϲΘϧ· ....ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ϥ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ΪϨϫ ϝΰϨϣ ΪϨϫ ΔϓήϏ 31 ΪϬθϤϟ΍ ΪϨϬϟ ΎϬΗΩΎόϛ ϒϠΤΗ ΔϤΣ_Y A .ϱήϛ΍άΗ Ύϣ ΍άѧѧѧϫ ϲϠϴϟϮѧѧѧϘΘΑ Ϛѧѧѧϧ· Δѧѧѧϓ_Ύϋ Ύѧѧѧϧ΃ ΎϤѧѧѧδϗ !!ϡϼϜϟ΍ ϰѧϠϋ ϙϭήѧΒϣ ϚѧϟϮϗ΃ ϲϨϴΘϴϐΑ ζϳ΃ ΐΠϋ !ˮΓΩΎϣ ϲϓ ρϮϘδϟ΍ ϦѧΤϧ ϲѧϠϟ· ϑϭήψϟΎΑ ΔγΎΣ Ύϣ ζϴϟ ϲΘϧ· !ˮΎϬϴϓ ϥΎѧѧѧθϠϋ ΔѧѧѧϳϮϧΎΜϟ΍ ϲѧѧѧμϠΨΗ ϙΪѧѧѧϳ_΃ Ύѧѧѧϧ΃ !!ϲϨϳΪϋΎδΗ ϞϐΘѧη΃ ϦѧϜϤϣ Ύϧ΃ Ϊϳ_΃ Ύϣ Ύϧ΃ ϞϤϛ΃ ζϴϟϭ !!ϚϠΜϣ ϲϠΜϣ ϡϮϠΑΪѧѧϟ΍ ϱΪѧѧϨϋ Ύѧѧϧ΃ ϲϠϐΘѧѧθΘΑ ζѧѧϳ΃ ΔѧѧϠΒϫ !! ϲΘϠϐη ϱάϫϭ ζѧѧѧϳ΃ Ϧѧѧѧδϟ΍ ΍άѧѧѧϫ ϲѧѧѧϓ ϲѧѧѧΘϧ΍ϭ ϲѧѧѧϨϳήΒΧ !ˮϲϠϐΘθΘΑ Ε΍ήΑΪѧϣϭ ϲϨѧγ ϲѧϓ ΕΎѧϨΑ Ϫϴϓ .ϭ ήΧ϶ϟ ϲϨϴόϤγ ϲΘϧ· ΐϴσ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η :ΔϤΣέ :ΪϨϫ :ΔϤΣέ ΐΘόΑY A :ΪϨϫ ξϴϐΑY A :ΪϨϫ ΎϬϬΟ΍ϮΗY A :ΪϨϫ ΩήΗ ϻ ΔϤΣ_Y A :ΔϤΣέ :ΪϨϫ ΎϬϔϨόΗY A :ΔϤΣέ :ΪϨϫ Ϧϣ ΎϬϴϟ· ΎϬΒΤδΗ ϲϫϭ ϚθΑY A ΎϫΪϳ :ΔϤΣέ :ΪϨϫ ΓΪΤΑ ΎϬόσΎϘΗY A :ΔϤΣέ ΩΎϨόΑY A 43 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· ..

ϪϳΪϳήΗ ϲϠϟ·ϭ βΒϠϟ΍ ˬ ϑϭήμϤϟ΍ !ˮϚϴϠϋ ΔϔϳΎΧ ϲϧϷ ϲϨϴϣϮϠΗ !! ϦδΣϷ΍ ϙΪϳ_΃ ϲϧϷ !!ήϛ΍άΑ ϲϧ· ϙΪϋϭ΃ ˬ ΪϨϫ Δϔγ΁ Ύϧ΃ :ΔϤΣέ .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ϲόϤδΗ ˬˬ Ίη ϚϨϣ ϊϤγ΃ Ϊϳ_΃ Ύϣ :ΪϨϫ ήοΎΣ ϲϟϮϘΗϭ ϪϳάϔϨΗϭ ϡϼϜϟ΍ ϡϼ ϲϠϋ ϲϓήμΗ ϚϧϷ ϲϠϋ ϱήϣ΄ΘΗ ΔδϟΎΟ :ΔϤΣέ !!ϙ΍άϛ Ύϣ ϊϤδΑ ΔϘϳήτϟ΍ ϱάϬΑ Ϛϧ· ϲϨψΗ :ΔϤΣέ !ˮϚϣϼϛ Ίη ϱϮγ΃ Ύϣϭ ήοΎΣ ϚϟϮϗ΃ ϦϜϤϣ Ύϧ΃ !!ϪϴϟϮϘΗ ϲϠϟ· Ϧϣ !!ΎϨϴϠϋ ΔϴγΎϗ ϲϧϮϜΗ ϡϮϳ Ϟϛ !! ΔϘϳήτϟ΍ ϱάϬΑ ϱήϜϔΗ ΍Ϋ· ΔϧϮϨΠϣ :ΪϨϫ . ΩΎϋ ιϼΧ !ˮΔϗ_Ϯϟ΍ ΖΒΤγ ϲϠϟ· Δγ_ΪϤϟ΍ Ϧϣ :ΪϨϫ ΎϬόσΎϘΗY A ΐΘόΗ ϲϫϭ ΎϬϨϋ ΪόΘΒΗY A ΪϨϫ ϪΟϭ ϰϠϋY A ϒσΎόΘΑ ΪϨϫY A ˯ϭΪϬΑY A ΩήΗ ϻ ΔϤΣ_Y A ΎϬϣϼϜΑ ήόθΗ ΔϤΣ_Y A ϲϫϭ ΃ΪϬΗ ϥ΃ ϝϭΎΤΗ ΪϨϫY A ΎϬϟ΄δΗ Ϣγ· ήϛάΑ ϢϬΗ ΔϤΣ_ ϰϠϋY A ....... Ίη Ϟϛ ϲϓ ϲϨϋ ϚϳΪΑ΃ ΔδϟΎΟ Ύϧ΃ . Δϴο_ Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 44 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .

ϝϮϤΤϤϟ΍ ϪϔΗΎϬΑ A A A A Â ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 4 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .ΓήѧϤϟ΍ ϱάѧϫ Ϊѧη΍_ ϰѧϠϋ Ζϴδϗ ϼόϓ Ύϧ΃ :Ϊϋϭ _Ϊѧѧϗ΃ Ύѧϣϭ ϱ_Ϊѧλ ϖϴѧѧπϳ ϡϮѧϳ Ϧѧϋ ϡϮѧϳ !!ϲΑΎμϋ΃ ϚϟΎϤΗ΃ Ύѧѧϧ΍ ϥϮѧѧϛ΍ϭ Ίѧѧη Ϫѧѧϴϓ ήϴѧѧμϳ Ύѧѧϣ Ώ_Ύѧѧϳ ΐΒδϟ΍ 32 ΪϬθϤϟ΍ ϲϓ ϒϘΗ ΎϬΗ_Ύϴγ ϲϓ ΪϋϭY A ϭΪΒΗ ϲΘϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ΪΣ΃ .ΔϤΣΩΰϣ ϡΪϨϟ΍ ΕΎϣϼϋ ΎϬϬΟϭ ϰϠϋY A ΎϬϠΧ΍ΪΑ ΊθΑ ΎϬδϔϧ ΙΪΤΗY A ˯ΎϋΪΑY A ΎϬΗ_Ύϴγ Ϧϣ ϞΟήΘΗ ΪϋϭY ϰϔθϤϟ΍ ϞΧΪϣ ϩΎΠΗΎΑ ϡΪϘΘΗϭ ΪϴόΑ Ϧϣ ΏΎη (Ϊόγ) ήϬψϳY Ϫϧ΄ϛϭ ΔΤο΍ϭ ήϴϏ ϪΤϣϼϣ ΖϠλϭ ϥ΃ ΪόΑ Ϊϋϭ ΐϗ΍ήϳ ϒϗϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ϰϔθϤϟ΍ ϞΧΪΗ ΪϋϭY ΎϤϗ_ ΐϠτϳ Ϫϧ΄ϛϭ ϞΟήϟ΍Y ..ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Υ/ύ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ϔθδϣ ϔθδϤϟ΍ ϒ΍ϣ ..

ϭ ϡϼϜϟ΍ ϲϓ ϩΎόϣ ϲΘϳΪη ϲϠϟ΍ Ύѧѧϣ ... ήϴΨΑ ϥϮϜϳ Ϳ΍ ˯Ύη ϥ΍ :ΓΪΟΎϣ ˯ϰΟΎϔϤϟ΍ ϡΎϤΘϫϻ΍ ΍άϫ ϢϜϨϣ ΝΎΘΤϳ Ύϣ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 46 ϲϓ ΎϗήϐΘδϣ Ϊη΍_ ήϬψϳY A ϡϮϨϟ΍ ϲ˰˰˰γήϛ ϰϠϋ Ϊϋϭ ήϬψΗY A ϪϨϣ ΔΒϳήϗ ΙΪΤΗ ϲϫϭ Ϫϴϟ· ήψϨΗY A .. Ϊϳ΍ί ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .... ϲΣΎΗ_΍ . ϲϨϣ ήΜϛ΃ ϙϮΑ΃ ΰόΗ ϚϨο΃ ϦϴΤϟ΍ ϡϼϜϟ΍ ΍άϫ ϪΘϗϭ Ύϣ ΎϣϮϤϋ :Ω΍Ϊη ΖѧϴΒϟ΍ ϲѧΣϭ_ ϪѧϧΎΒόΗ ϚϠϜѧη ϲѧΘϧ΃ ϩΪΟΎϣ Ϳ΍˯Ύθϧ΍ ήϴΨΑ Ϊϟ΍Ϯϟ΍ .. ϑϮθΗ Ύϣ ϞΜϣ Ϛϣ΍Ϊϗ ϩϮϫ ΍άϫ :Ϊϋϭ ϲѧΘϧ΃ Ϛѧϧ΍ ϝϮѧϘϴΑ Ύϣ ϚϋϮϣΩ ϑϮθϳ ϲϠϟ΍ :Ω΍Ϊη ... ϡϼѧѧϜϟ΍ ΍άѧѧϫ Ϧѧѧϋ ϚѧѧϘϠΣ ήϜѧѧγ Ω΍Ϊѧѧη :Ϊϋϭ . ΔϘΑΎδϟ΍ ξϳήϤϟ΍ Ϊη΍_ ϪΟϭ ϰϠϋY A ˯ϭΪϬΑ ΢Θϔϳϭ ΏΎΒϟ΍ ϕήσY ΊΟΎϔϳ ϱάϟ΍ Ω΍Ϊη ϞΧΪϳY ϝ΄δϳ Ϫϧ΃ ϻ΍ Ϊϋϭ ΩϮΟϮΑ ϪϨϋ Ϫϴο΍_ ήϴϏ ΎϬϧ΄ϛϭY ΎϫΪϴΑ ΎϬΘόϣΩ ϱ_΍ΪΗ Ϫ΋ΩΎϫ ϪϳήΨδΑY A A A A ήϣ΃ϭ ϩΪΤΑϭ ϪόσΎϘϣY A βϔϨΑY A ΎϬϣϼϛ ϭΪΒϳ ϲΘϟ΍ ϩΪΟΎϤϟ ϪΗ΍ήψϧY A ϥΰΤϟ΍ϭ ϕΎϫ_ϻ΍ ΎϬϴϠϋ ϞϫΎΠΘϳ ˯ϭΪϬϟ΍ Ϫϴϋ΍Ω ϪΒΗΎϋ ΏήΘϘΗY A ϡΎϤΘϫϻ΍ ΍άϫ ϢϜϨϣ ΝΎΘΤϳ ΎϣY A ˯ϰΟΎϔϤϟ΍ ήϬψϳ ΢Θϔϳϭ ΏΎΒϟ΍ ϕήτϳY A .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ Ω/ύ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· 33 ΪϬθϤϟ΍ ϔθδϣ ΔλΎΧ ΔϓήϏ Ύѧѧϳ ϪѧѧϟΎΤϟ΍ ϱάѧѧϫ ϰѧѧϠϋ ϚϓϮѧѧη΃ ϲѧѧϠϋ ΰѧѧόϳ :Ϊϋϭ !!!ϚΒόΗ΃ ΕΪμϗ Ύϣ Ϳ΍ϭ Ϊη΍_ ήѧѧϴΨϟ΍ ΔѧѧτϘϧ Ζѧѧϧ΃ . ϦϴΘόϣ΍Ω ϦϴϨϴόΑ ΎϬδϔϧ ϯΪΣ΃ ϲϓ ϩΪΟΎϣ ήϬψΗY A ήϴϏ ϯήΧ΃ βΑϼϤΑ Ύϳ΍ϭΰϟ΍ ΪϫΎθϤϟΎΑ ΎϬΑ ΕήϬχ ϲΘϟ΍ ... ϲϨΤϣΎѧѧδΗ ϙϮѧѧΟ_΃ :Ϊϋϭ ϪϠ΋Ύόϟ΍ ϱάϫ ϲϓ ϪϴϗΎΒϟ΍ !ˮ Ϊϋϭ ϲΘϤϋ Ύϳ ϦϴΤϟ΍ ϱϮΑ΃ ϒϴϛ :Ω΍Ϊη .

ϢϜΘϟΎΣ ϱάϫ ϡ΍Ω Ύϣ ϝϭϷ΍ :Ϊϳ΍ί :Ω΍Ϊη ˯ΎΟήΑ ΍ήδϔϣY A :Ϊϋϭ ΎϬο΍ήΘϋ΍ Ϧϋ ΏήόΗY A ΎϤϬϴϠϜϟ ϡϼϜϟ΍ ϪΟϮΗY A :Ϊϳ΍ί ΎϬΜϳΪΣ ΍ίϭΎΠΘϣY A :Ϊϋϭ !ˮϦϳϭ Ύϧ΃ ˬ Ύϧ΃ ..... ήϴΨΑ :Ϊη΍έ !ˮΪ˰˰˰˰ϳ΍ί :Ϊη΍έ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 47 ϡϼϜϟ΍ ϪΒΠόϳ Ϣϟ Ϊϳ΍ί ϭΪΒϳY Ύϫϭ΄Θϣ ϖϴϔΘδϳ Ϊη΍_Y ϪϤδΘΒϣ ϲϫϭ Ϫϴϟ΍ ΔϋήδϣY ϱϮΧ΃ ϥΎϨΤΑ ϪϳΪϴΑ ϚδϤΗY A A A A Ϊϳ΍ί ϩΎΠΗ΄Α ϪΠΘΗ Ϊη΍_ Ϧϴϋ ϪΘϳ΅ήΑ ϕΪμϣ ήϴϏ Ϫϧ΄ϛϭ ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· . Ϛѧϗί_ ϰѧϠϋ ϞΠόΘѧδΗ ϻ ϚѧϠΘϠϗϭ ϖΒγ . ΎϬϟΎϜη΃ ϰϠϋ _Ϯϴτϟ΍ ϰѧѧΘΣ ΐѧѧγΎϨϣ ϥΎѧѧϜϤϟ΍ ΍άѧѧϫ Ϫѧѧϧ΍ Ϧѧѧχ΃ Ύѧѧϣ !!! ϢϜΗ_ΎΠΗ Ϧϋ ΍ϮϤϠϜΘΗ ϲѧѧѧѧѧΘϧ΃ ϲѧѧѧѧѧΟήΧ ϚѧѧѧѧϟϮϗ΃ ϲϨϴΘόϤѧѧѧѧѧγ Ύѧѧѧѧϣ !ˮϩΪΟΎϣϭ ϮѧΘϧ΃ ΍ϮѧΟήΨΗ Ϧϣ ϻ΍ ΝήΨΑ Ύϣϭ ϚΘόϤγ .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ˮϞπϔΗ ϲϤϋ ϞπϔΗ !ˮϲϤϋ :Ω΍Ϊη ϪϳϮη ωήΑ ϦΟήΧ . ϪϣίϷ΍ ίϭΎΠΗ Ϫϧ΃ ϝϮϘϳϭ ΎΒϴΣήΗ ϪΑ ΐΣήϳ Ω΍ΪηY ΍ΰϴϤΘϣ .ήѧѧη ϑϮѧѧθΗ Ύѧѧϣ ... ήϴΜϛ Ϟϐθϟ΍ ΕήΟ΄ѧѧѧѧΗ Ϯѧѧѧѧϟϭ ˬ ΩϮѧѧѧѧΟϮϣ ϲѧѧѧѧΒΘϜϣ βѧѧѧѧΑ ... Ϊϋϭ :Ϊϳ΍ί !ˮ ϪΒϨΗ Ύϣ ϩΪόΑ :Ϊϳ΍ί ϩΪѧΣϭ ϩήѧϣ ϪѧΒϨΗ ϝΎѧϗ _ϮΘϛΪϟ΍ ϪϨϋ ΖϠΌγ :Ω΍Ϊη .. ϱϮѧѧΧ΃ Ύѧѧϳ ϚΘϣϼѧѧγ :Ϊϋϭ !ˮϦϴΤϟ΍ Ϛδϔϧ βΤΗ ϒϴϛ !ˮήϴΨΑ ϪΘϧ΃ ...ΪϴϔΘδΑ Ύϧ΃ ϪϘϳήσ Ϧϋ ϩ_ΎϤόϟ΍ ˬˬˬϞϗ΃ ϥϮϜΘΑ ϪΒδϨϟ΍ Ϫϧ΃ ϲϨϗΪλϭ . ϩΪΟΎϣ .. ήϣ΄ϳ Ϯϫϭ ϞΧΪϳ Ϊϳ΍ίY Ν_ΎΨϟ΍ ϮΤϧ ϙήΤΘΗ ϩΪΟΎϣY ϻ ΎϬϨϜϟϭ ϩήψϨΑ ϪϘϣήΗ ΪϋϭY ΎϬϧΎϜϣ ϲϓ ϪδϟΎΟ ϝ΍ΰΗ ήψϨϳ Ϊϳ΍ίϭ ΎϨΌϤτϣ Ϊϳ΍ΰϟ "Y Ϊη΍ήϟ A A A A A ΎϤγΎΑ Ϊϳ΍ί Ϧϣ ΏήΘϘϳ Ω΍ΪηY A βϤϬϳϭ ωϮѧѧѧοϮϣ ϲѧѧѧϓ ΕήѧѧѧϜϓ Ύѧѧѧϣ Ϊѧѧѧϳ΍ί ϲѧѧѧϤϋ !ˮΓ_ΎϤόϟ΍ ϥ΃ Ϫϟ ϝϮϘϳ Ϫϧ΄ϛϭ Ϫϴϟ΍ ήψϨϳY A ΎΒδΤΗ ϡϼϜϟ΍ Ζϗϭ ΍άϫ βϴϟ Ϊϋϭ ΐπϐϟ .. ϩ΍΍΍΁ :Ϊη΍έ .

ϢѧѧϜϠϛ ϮΘϨѧѧδΣ΃ ϲόϣ ϢϜΒόΗ΃ ϩ΍΍΍΍΍΁ ΢ѧϳ_ ... ϱϮΧ΃ Ύϳ Ϛδϔϧ ... Ϊϳ΍ί ϪΟϭ ϰϠϋ Ϟόϔϟ΍ ΓΩ_Y ϒϠΨϠϟ ΩϮόΗ ϲΘϟ΍ Ϊϋϭϭ .... ϩΎΑ ϚΘϣϼγ Ϳ΍ϭ ϚϴϠϋ ϱΪѧѧμϗ ϥΎѧѧϛ Ύѧѧϣ .. Ύѧѧϧ΃ . ϱΪѧμϗ ϥΎѧϛ Ύϣ ϲϨΤϣΎγ ζѧѧѧϳ΍ ϑήѧѧѧϋ΃ Ύѧѧѧϣ ΐѧѧѧμϋ΃ ΎѧѧѧϤϟ ϲΘϟΎѧѧѧΣ !!ϝϮϗ΃ Ϊη΍_ Ύϳ ϲϨΤϣΎγ . Ϊϋϭ ϑήѧόΗ Ζѧϧ΃ .... ϚϠϴΣ Ϊη ͿΎϳ .... ϢϜϨϣ ϪΒϠσ΃ !! ΕϮϣ΃ ϻ ϞΒϗ ΪΟΎϣ ϑϮη΃ Ϊϳ_΃ Ύϧ΃ αΎϔϧ΃ϭ ϞγϮΗϭ ˯ΎΟήΑY . ϪϴϓΎόϟ΍ ΎѧϨϘϠϗ ϒϴϛ ϦΤϧ ϑήόΗ Ύϣ .... ϦϴΤϟ΍ ΡΎΗ_΍ . ϝΎѧѧΟ_ Ύѧѧѧϳ ϚѧѧѧϴϠϋ ΎϨΘϠѧѧηϭ . ϡϼϜϟ΍ Ϧϣ ΢ϳήΘγ΍ Ϊη΍_ ϙϮΟ_΃ . ΐѧѧѧϴσ ϻ΍ ϙήσΎѧѧѧΧ ήϴѧѧѧμϳ Ύѧѧѧϣ :Ϊϋϭ .....Ϊϳ΍ί ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η ϩΪϳ ϞΒϘΗY A ΐϠϗ ΔΒϴτΑY A Ϊϳ΍ί ϱΩΎϨϳY A 4 Ϫϧ΍ ϻ΍ ϝϮϘΗ Ύϣ ϱ_ΪΗ ϻY A ϪϨΌϤτΗ ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .. ϪΣϮϤδϣ .. ΪΟΎϣ .. ϦϴΘϛΎγ ϮδϠΠΗ ϻ ϪѧѧѧΘϧ΍ . ΎϧϮΧ΄Α ϞμΘΗ ϙΪϳ_΃ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· :Ϊϳ΍ί ωϮοϮϤϠϟ ΎτδΒϣY A :Ω΍Ϊη ϥΰΤϟ΍ ϼΜϤϣ Ω΍ΪηY A :Ϊη΍έ ήπΘΤϳ Ϫϧ΄ϛϭ ήΛ΄Θϣ Ϊη΍_Y A :Ϊϋϭ .ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϻ΍ Ϛѧѧѧϴϓ Ύѧѧѧϣ . ϦϴΘψΣΎΟ ϦϴόΑ ϪϴΒμόΑY ˯ΎΟήϟ΍ ΔϟΎΣ βϔϨΑY A A A A ΪϋϮϟ ήψϨϳ Ϊϳ΍ίY A ... Ϊϳ΍ί Ϊη΍_ Ύϳ ϚόϤγ΃ .. ϲϠϋ ϭΩ_ . ϩϭ΄ΘϳY A ˯ΎΟ_ϭ ϑϮΧϭ ΐΤΑY A :Ϊη΍έ :Ϊϋϭ ΎϤϬϣ Ύϣϼϛ ϝϮϘϴγ Ϫϧ΄ϛϭY A ϭ΃ ˯ΎΟήϟ΍ Ϧϣ ϮϠΨΗ ϻ ϩήΒϨΑ ϪϴλϮΑ ϲλϮϳ ϦϤϛ Ϫγ΃_ ϞΒϘΗ ΪϋϭY A :Ϊη΍έ :Ϊϳ΍ί :Ϊη΍έ !ˮϦϴΤϟ΍ αϮΤϨϤϟ΍ ϙ΍άΑ ϙήϛΫ ϲϟ΍ ζϳ΃ :Ϊϳ΍ί ΐѧѧϠσ ήѧѧΧ΁ ϥϮѧѧϜϳ Ϯѧѧϟϭ Ϊѧѧϳ΍ί Ύѧѧϳ ϙϮѧѧΟ_΃ :Ϊη΍έ . ΪΟΎϣ ϑϮη΍ ΎϤϟ ϻ΍ ΡΎΗήΑ Ύϣ :Ϊη΍έ .

.. ϲΠϴΑϭ _Ύλ ˯ϲη Ϟϛ ϰδϨϴΑ ..ϰϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ϥΎϣΰϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΎδϧ· ... ΪѧΟΎϣ ϚϤϋ ΩϮΟϭ Ϯϫ ϲϨϤτϳ ϲϠϟ΍ .. ήϜϔϳ ϒϴϛ ϩϮϓήόΗ Ϣϛ΍ήΗ ΔѧϟΎΤϟ΍ ΍άѧϫ ϰϠϋ ϲϧ΍ ϑήϋϮϟ ΪΟΎϣ . ϻ .. ϪΒϴΠϨΑϭ ϪϴϠϋ :Ϊϳ΍ί ϪϨΌϤτϳ ϭ΃ Ϫϳ_ΎΠϳ Ϫϧ΄ϛY A ΎΘϗΆϣ :Ϊη΍έ ϕΩΎλ αΎδΣΈΑY A :Ϊη΍έ :Ω΍Ϊη :Ϊη΍έ ϱΩΎϨϳ ˯ΎΟήϟ΍ βϔϨΑ Y A Ωήϳ ϞϴΜϤΘϟ΍ ΔϟΎΣ βϔϨΑY A :Ϊϋϭ :Ϊϳ΍ί ϪϨΌϤτΗϭ ϑϮΨΑY A ϪϟΎΤϟ ϩήΛΎΘϣ ϲϫϭY A ϦϳΰΤϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ΍άϫ ϲϬϨϳY A !!! Ώ΍ήϐϟ΍ ΐϴθϳ ΎϤϟ ϪΒϴΠϨΑ :Ϊϳ΍ί ˯ϭΪϬϟ΍ ϝϭΎΤϳ Ϊη΍_Y A Ϊη΍ήϟ ήψϨϳ Ϊϳ΍ί ϰϠϋY A ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓϭ ϪϣΎδΘΑΈΑ ΕϮμΑ Ϫδϔϧ ϲϓ ϝϮϘϳ ϲϠΧ΍Ω Â ϟϭϷ΍ ΔϘϠΤϟ΍ ΔϳΎϬ ϲϧ΍ΪϤΤϟ΍ ΪϤΣ΃ :ϒϴϟ΄Η 49 ΐϴΒΤϟ΍ βϴϧ΃ :Ν΍ήΧ· .. ϡϼϜϟ΍ ΍άϫ ϝϮϘΗ ϻ .. ϲΠϳ ϖϓ΍Ϯϳ Ϳ΍ ϰϠϋ ..ϦѧѧϜϟϭ ϪϓϮѧѧθϨΑ Ω΍Ϊѧѧη ϮѧѧΑ΃ Ύѧѧϳ ιϼѧѧΧ .. ϲΠϴΑ .. Ίϴη ήϤόϟ΍ Ϧϣ ϰϘΑ ... ϱΪϟϭ Ύϳ Ω΍Ϊη ϦϤτΗ ϱϮΑ΃ Ύϳ Ϛόϣ Ύѧϣ . ϙΎόϣ ϲΘτϠϐΑ ϲϨδδΤΗ ϻ !ˮ ΎϨϫ ϪΣΎϨϣ ΎϬΤΘϔϨΑ ϲϨόϳ ϒϴϛ !!ΔϠϏΎθϤϟ Ρϭήϳ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ΍ϮϛήΤΗ ͿΎϳ _ϭΪѧϨΑ Ύѧϧ· Ϊѧη΍_ Ύѧϳ ϚΗΪѧϋϭ Ύѧϣ ϞΜϣ Ύϧ΃ϭ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful