Latin nyelv

középszint Javítási-értékelési útmutató 0622

2007. május 16.

LATIN NYELV

ÉRETTSÉGI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Latin nyelv — középszint

Javítási-értékelési útmutató

I. FORDÍTÁS
Aeneas megpillantja Itália partjait (Vergilius: Aeneis III. 521–529) Iamque rubescebat stellis Aurora fugatis, |6 cum procul obscuros colles humilemque videmus Italiam. |5 Italiam primus conclamat Achates, |4 Italiam laeto socii clamore salutant. |4 Tum pater Anchises magnum cratera corona induit implevitque mero, |5 divosque vocavit stans celsa in puppi: |6 „Di maris et terrae tempestatumque potentes, |4 ferte viam vento facilem |4 et spirate secundi!” |2 Maximálisan elérhető pontszám: 40 pont A részpontszámokat egy-egy nagyobb gondolati egység végén tüntettük fel. A dolgozat értékelésében a pontszámokat mondatonként kell jelölni. A fordítást akkor tekinthetjük teljes értékűnek, ha a vizsgázó megértette mind a mondat nyelvtani szerkezetét, mind a helyét a kommunikációs folyamatban. Ha a kettő közül csak az egyik valósul meg, a fordítás nem teljes értékű. Ha a tévedés nem lehetetleníti el a szöveg alapvető tartalmának megértését, még akkor se vonjuk le a teljes pontszámot, ha annak oka alapvető grammatikai félreértés! Ha viszont a mondat szerkezetét felismeri a vizsgázó, de nem sikerül a jelentést a szövegkörnyezetnek megfelelően alakítania, teljesítménye nem lehet 50 százaléknál nagyobb. A magyar szöveg minőségével kapcsolatos szempontok: nem a szöveg „irodalmiságát” értékeljük, de csak akkor tekinthető a fordítás kifogástalannak, ha a magyar nyelv szabályai szerint megalkotható mondatokból áll. Értelmetlen mondatokra még akkor sem adhatunk 40 százalékot meghaladó pontszámot, ha a probléma láthatóan nem a latin nyelvi ismeretek hiánya miatt keletkezett. Figyelembe kell venni továbbá a mondatra adható összpontszám 20 százalékáig a szöveg koherenciáját. A szavak jelentését és a mondatok logikai hangsúlyát a szöveg globális megértéséből kell levezetnie a teljes értékű megoldásnak. Tájékoztató jellegű fordítás: És már pirkadt a hajnal elkergetve a csillagokat, amikor a távolban homályos dombokat pillantunk meg, és az alacsonyan fekvő Itáliát. Elsőként Achates kiált Itáliát, Itáliát üdvözlik a társak víg kiáltozással. Akkor atyám, Anchises egy nagy vegyítőedényt megkoszorúzott és megtöltötte borral, és hívta az isteneket a magas hajótaton állva: „Tenger és szárazföld istenei, és a viharok urai, adjatok a szélnek könnyű utat, és kedvezően fújjatok!”

írásbeli vizsga 0622

2/4

2007. május 16.

Latin nyelv — középszint

Javítási-értékelési útmutató

II. FELADATSOR
Általános tudnivalók: Ahol teljes szótári alak megadása a feladat, csak hibátlan és hiánytalan megoldásra lehet pontot adni (részpont nem adható). Hasonlóképpen, ahol ragozott szóalakokat kell megadni, csak hibátlan és hiánytalan megoldás fogadható el.
1. Egyeztesse a zárójelben megadott névmást az alábbi főnevekkel! (4 pont)

homine consilia pro viris urbis

(ille, illa, illud) (hic, haec, hoc) (ipse, ipsa, ipsum) (qui, quae, quod)

homine illo consilia haec pro viris ipsis urbis cuius

1 pont 1 pont 1 pont 1 pont

2. Egy betű eltéréssel megváltozhat a szó jelentése, alakja, esetleg szófaja. Írja a szavak mellé, melyik latin szóból származnak (teljes szótári alakban), és határozza meg, hogy milyen alakban szerepelnek itt! (4 pont) ferenti ferendi stant stent fero, ferre, tuli, latum; part. impf. act. sg. dat. / sg. abl. fero, ferre, tuli, latum; gerundium sg. gen. vagy gerundivum sg. gen. m-n. / pl. nom. m. sto 1 steti, staturus; praes. impf. ind. act. pl. 3. sto 1 steti, staturus; praes. impf. coni. act. pl. 3. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont

Nem követelmény az összes lehetséges eset felsorolása! 3. Adja meg az accipio 3 accepi, acceptum és a moveo 2 movi, motum ige passzív

participiumait! (4 pont) acceptus 3 accipiendus 3 motus 3 movendus 3 1+1 pont 1+1 pont

4. Írja a dico 3 dixi, dictum ige megadott alakjai mellé az interrogo 1 –avi, –atum ige

azonos képzésű alakjait! (6 pont) dicuntur dic! dixisses dices diceremus dicti 3 sunt interrogantur interroga! interrogavisses interrogabis interrogaremus interrogati 3 sunt 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont

írásbeli vizsga 0622

3/4

2007. május 16.

Latin nyelv — középszint

Javítási-értékelési útmutató

5. Nevezze meg a mondatokban szereplő igeneves szerkezeteket! (5 pont) Semper primus in pugnam ivisse dicitur. nominativus cum infinitivo Daedalo narrante Icarus intentus tacet. ablativus absolutus Post bellum senatus de urbe renovanda consilium habet. gerundivumos szerkezet Audivi avem meam canere. accusativus cum infinitivo Patre duce filius volare incipit. ablativus absolutus mancus 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont

6. Aeneas post bellum Troianum multos labores adivit, ut patriam novam conderet. a. Milyen alárendelt tagmondatot ismer fel ebben az összetett mondatban? (2 pont) célhatározói mellékmondat b. Milyen módban van az alárendelt mondat állítmánya, és ezt mi indokolja? (2 pont) coniunctivus, a célhatározói mellékmondat következtében
c. Indokolja meg az alárendelt mondat állítmányának idejét és

actióját (imperfectum – perfectum)! (2 pont) praeteritum, mert a főmondat állítmánya múlt idejű; imperfectum, mert a mellékmondat egyidejűséget fejez ki
7. Párosítsa a szinonimákat (jelentésük alapján párosítsa a szavakat)! (3 pont)

sacer mortales timeo

sanctus homines metuo

1 pont 1 pont 1 pont

8. Bontsa részeire az alábbi összetett szavakat! (3 pont) magnanimus triumvir perfidelis magnus + animus tres + vir per + fidelis 1 pont 1 pont 1 pont

írásbeli vizsga 0622

4/4

2007. május 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful