ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2007. október 26.

Név: ........................................................... osztály:......

Latin nyelv

LATIN NYELV
KÖZÉPSZINTŰ
ÍRÁSBELI VIZSGA
2007. október 26. 14:00

I. Fordítás
Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma
Tisztázati
Piszkozati

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM

középszint — írásbeli vizsga 0612
I. Fordítás

Latin nyelv — középszint

Név: ........................................................... osztály:......

Fontos tudnivalók
Az alábbi latin szöveget nyomtatott szótár segítségével kell lefordítania magyarra. A
feladat elvégzéséhez 120 perc áll rendelkezésére. A fordítással maximálisan 40 pontot
szerezhet. (Az írásbeli vizsga összpontszáma 75.) Végső megoldását (tisztázat) írhatja
a következő oldalra vagy a teremfelügyelőktől kapott pótlapra – az utóbbi esetben
egyértelműen tüntesse fel, melyik a tisztázat! Piszkozatot, illetve jegyzeteket, ha
szükséges, a pótlapokra, illetve a latin szöveg sorközeibe írhat. Az esetleges
piszkozati és tisztázati pótlapokat külön-külön számozza be! Csak a
teremfelügyelőktől kapott lapokon dolgozhat, és minden lapot be kell adnia.

Sextus Tarquinius bejutása Gabiibe
(Ovidius: Fasti 2.687–698)
Tarquinius Superbus király csellel juttatta be a legkisebb fiát, Sextust a megszerezni kívánt Gabii
városába. Sextust azért nem ölték meg Gabiiben, mert úgy ment oda, mint aki a saját családja elől
menekül. Miután befogadták, a várost apja kezére játszotta. A részlet Sextus Gabiibe érkezéséről
szól.

Ultima Tarquinius Romanae gentis habebat
regna, vir iniustus, fortis ad arma tamen.
Ceperat hic1 alias, alias everterat urbes,
et Gabios turpi fecerat arte suos.2
Namque trium3 minimus, proles manifesta Superbi,
in medios hostes nocte silente venit.
Nudarant4 gladios: „Occidite,” inquit,5 „inermem!
Hoc cupiant fratres Tarquiniusque pater,
qui mea crudeli laceravit verbere terga.”
(Dicere ut hoc posset, verbera passus erat.)
Luna fuit: spectant iuvenem, gladiosque recondunt
tergaque, deducta veste, notata6 vident.

1

hic – ti. Tarquinius Superbus
Gabios suos fecerat – Gabiit megszerezte
3
trium – értsd trium filiorum
4
nudarant – a nudaverant alak rövid változata
5
A nudarant állítmányhoz odaértendő alany a Gabii-beliek, az inquit állítmányhoz odaértendő alany pedig
Sextus Tarquinius.
6
noto 1 – itt: megsebezni
2

írásbeli vizsga, I. összetevő
0612

2/4

2007. október 26.

Latin nyelv — középszint

Név: ........................................................... osztály:......

Tisztázat

írásbeli vizsga, I. összetevő
0612

3/4

2007. október 26.

Latin nyelv — középszint

Név: ........................................................... osztály:......

I. Fordítás

maximális
elért
pontszám pontszám
40
ÖSSZESEN
40

javító tanár

Dátum: ................................................

__________________________________________________________________________

programba
pontszáma
beírt
pontszám
I. Fordítás

javító tanár

jegyző

Dátum: ......................................

Dátum: .................................

Megjegyzések:
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész
üresen marad!
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel,
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!

írásbeli vizsga, I. összetevő
0612

4/4

2007. október 26.

ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2007. október 26.

Név: ........................................................... osztály:......

Latin nyelv

LATIN NYELV
KÖZÉPSZINTŰ
ÍRÁSBELI VIZSGA
2007. október 26. 14:00

II. Feladatsor
Időtartam: 60 perc

Pótlapok száma
Tisztázati
Piszkozati

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM

középszint — írásbeli vizsga 0612
II. Feladatsor

Latin nyelv — középszint

Név: ........................................................... osztály:......

Fontos tudnivalók
Ebben a vizsgarészben egy nyolc kérdésből álló feladatlapot kell megoldania. A
munkához semmilyen segédeszközt nem vehet igénybe; a teszt vége utáni oldalon
megtalálja a megoldáshoz szükséges szavak szótári alakját. A rendelkezésére álló idő
60 perc. A feladatlappal összesen 35 pontot szerezhet. (Az írásbeli vizsga
összpontszáma 75.) Az egyes feladatok mellett ott találja azok pontértékét is. Csak a
feladatlapon dolgozhat, de ha szükség van rá, az üres oldalakon készíthet jegyzeteket.
Ügyeljen arra, hogy esetleges javításait mindig egyértelműen jelölje: a rossz választ
egy vonallal húzza át és tegye zárójelbe!

írásbeli vizsga, II. összetevő
0612

2/8

2007. október 26.

Latin nyelv — középszint

Név: ........................................................... osztály:......

1. Változtassa meg a következő jelzős kifejezések számát az esetet változatlanul hagyva!
(8 pont)
silvae virentis

…………………………………………

de virginibus pulchris

…………………………………………

urbes magnas

…………………………………………

viis triumphalibus (dat.)

…………………………………………

2. Fokozza az alábbi mellékneveket! (6 pont)

alapfok

középfok

felsőfok

altus 3
similis 2
citus 3

3. Tegye az ige megfelelő tövét az igevégződések elé! (4 pont)
lego 3 legi, lectum

………–untur

video 2 vidi, visum

………–bimus

sto 1 steti, staturus

………–erant

pono 3 posui, positum

………–isti

4. Írja le az alábbi igék I. imperativusát egyes és többes számban! (6 pont)
duco 3

……………

……………

venio 4

……………

……………

lego 3

……………

……………

írásbeli vizsga, II. összetevő
0612

3/8

2007. október 26.

Latin nyelv — középszint

Név: ........................................................... osztály:......

5. Milyen igenevei az alábbiak a colo 3 colui, cultum igének? (4 pont)
coli

……………………………………………

culturus 3

……………………………………………

ad colendum

……………………………………………

cultus 3

……………………………………………

6. Írja le, milyen alárendelő tagmondatokat ismer fel az alábbi összetett mondatokban!
(3 pont)
Amicus ad me venit, ut mecum loqui posset.

………………………………

Dormitum eo, quia iam nox est.

………………………………

Scriberem ad te, si tempus haberem.

………………………………

7. Képezzen a következő főnevekből latin igét (teljes szótári alakokat adjon meg)! Mit
jelent az ige? (2 pont)

főnév

ige

jelentés

nomen, –inis n.
regnum, –i n.

8. Írja le a melléknevek ellentétes jelentésű párját! (2 pont)
magnus

……………………

pauper

……………………

írásbeli vizsga, II. összetevő
0612

4/8

2007. október 26.

Latin nyelv — középszint

Név: ........................................................... osztály:......

Szószedet:
domus, –us f. = ház
magnus 3 = nagy
nomen, –inis n. = név
pauper, (–eris) = szegény
pulcher, pulchra, pulchrum = szép
regnum, –i n. = uralom
silva, –ae f. = erdő
triumphalis 2 = győzedelmes, triumphatori
urbs, –is f. = város
via, –ae f. = út
virens, –ntis = viruló, zöld
virgo, –inis f. = lány

írásbeli vizsga, II. összetevő
0612

5/8

2007. október 26.

Latin nyelv — középszint

írásbeli vizsga, II. összetevő
0612

Név: ........................................................... osztály:......

6/8

2007. október 26.

Latin nyelv — középszint

írásbeli vizsga, II. összetevő
0612

Név: ........................................................... osztály:......

7/8

2007. október 26.

Név: ........................................................... osztály:......

Latin nyelv — középszint

II. Feladatsor

maximális
elért
pontszám pontszám
1. feladat
8
2. feladat
6
3. feladat
4
4. feladat
6
5. feladat
4
6. feladat
3
7. feladat
2
8. feladat
2
ÖSSZESEN
35

javító tanár

Dátum: ................................................

__________________________________________________________________________

pontszáma

programba
beírt
pontszám

I. Fordítás
II. Feladatsor

javító tanár

jegyző

Dátum: ......................................

írásbeli vizsga, II. összetevő
0612

Dátum: .................................

8/8

2007. október 26.