Dr.

Alexandru Ilie, MBA

MANAGEMENT DE PROIECT
Universitatea Româno-Americană

Dr.Alexandru Ilie, MBA

Capitolul 1 Privire generală asupra managementului de proiect

Universitatea Româno-Americană

AtribuŃiile managerului de proiect 1. Exemplu de proiect: CEETP Universitatea Româno-Americană .5.Dr.2.4. MBA Cuprins 1.Alexandru Ilie.1. DefiniŃia proiectului 1. GeneralităŃi despre Managementul de Proiect 1.3. Istoria Managementul de Proiect 1.

trebuie să cunoaştem: .1.datele de început şi de terminare . MBA 1. Pentru elaborarea unui proiect.Alexandru Ilie. echipamente şi materiale Universitatea Româno-Americană .Dr.limitările financiare .consumul de resurse în termen de bani. DefiniŃia proiectului Proiect= grup de activităŃi relaŃionate în mod organizat pentru îndeplinirea unui scop.

1.Alexandru Ilie. DefiniŃia proiectului Proiectul apare ca urmare: • a unei propuneri pentru finanŃare • a unei decizii a conducerii unei firme pentru a realiza ceva important pentru bunul mers al activităŃii • a unor oportunităŃi / ameninŃări din partea concurenŃei Managerul de proiect trebuie să aibă capacitatea de a integra armonios resursele umane şi cele fizice pentru realizarea proiectului.Dr. Universitatea Româno-Americană . MBA 1.

1.banii şi / sau alte resurse .timpul (durata) .specificitatea rezultatelor Universitatea Româno-Americană .Dr.Alexandru Ilie. MBA 1. DefiniŃia proiectului Constrângerile de proiect = elementele necesare pentru direcŃionarea planificării proiectului iniŃial de către managerul de proiect Acestea sunt: .

şi nu un manager.Alexandru Ilie. întrucât ar putea deveni doar un alt tehnician. MBA 1. nu trebuie să se implice direct în activităŃi tehnice. AtribuŃiile managerului de proiect responsabilitatea de coordonare şi integrare a activităŃilor de-a lungul liniilor funcŃionale (operaŃionale). trebuie să realizeze interfaŃa între organizaŃia proiectului şi organizaŃia mamă. coordonează întreaga echipă pentru realizarea proiectului.2.Dr. trebuie să stabilească o DeclaraŃie de Lucru. Universitatea Româno-Americană . pe care o va prezenta membrilor echipei proiectului (astfel încât aceştia să înŃeleagă proiectul în ansamblul său).

GeneralităŃi despre Managementul de Proiect CerinŃele unui proiect sunt: planificarea proiectului trebuie să fie foarte detaliată controlul proiectului trebuie să fie amanunŃit Obiectivele proiectului vor trebui să fie realizate: la timp (în durata prevăzută) în bugetul prevăzut cu nivelul de performanŃă şi specificaŃii cerute cu utilizarea eficientă şi eficace a resurselor cu acordul clientului Universitatea Româno-Americană . MBA 1.Dr.Alexandru Ilie.3.

3.Alexandru Ilie. MBA 1. Universitatea Româno-Americană .GeneralităŃi despre Managementul de Proiect Conform autorului Harold Kerzner: Managementul de proiect = planificarea. conducerea şi controlul resurselor unei companii pe termen scurt pentru atingerea unor scopuri şi obiective prestabilite. organizarea.Dr.

Universitatea Româno-Americană . odată finalizat. MBA 1.GeneralităŃi despre Managementul de Proiect Managementul de proiect utilizează abordarea sistematică din management.Alexandru Ilie. managerii de proiect nu mai au nevoie de niciun fel de personal. în care personalul funŃional (ierarhia verticală) e atribuit proiectului respectiv (ierarhia orizontală).3.Dr. întrucât. Managerii de proiect nu au nevoie permanentă de managerii funŃionali.

Marele Zid din China. grădinile suspendate ale Babilonului. cele bugetare sau condiŃiile specifice stabilite pentru realizarea lor.Alexandru Ilie. Istoria Managementul de Proiect Istoria este plină de proiecte grandioase: piramidele din Egipt.Dr. nu s-a găsit documentaŃia acestor proiecte pentru a cunoaşte restricŃiile de timp. MBA 1. Din păcate.4. sau orice altă catedrală impunătoare din Europa. Universitatea Româno-Americană .

Dr. întreprinderilor. Programul avea ca scop atragerea universităŃilor. Exemplu de proiect: CEETP În 1990. organizaŃiilor non-guvernamentale şi agenŃiilor guvernamentale pentru a găzdui manageri din Europa de Est ca interni în SUA timp de 4-10 săptamâni. MBA 1. o cerere pentru propuneri de proiecte a fost publicată de AgenŃia de InformaŃii a SUA (USIA). Programul urmărea să dea managerilor est-europeni experienŃa practică în punerea bazelor economiei de piaŃă Universitatea Româno-Americană .Alexandru Ilie. prin care se solicita propunerea ca diferite organizaŃii din SUA să participe la proiecte de calificare prin programul Central and Eastern European Training Program.5.

Dr.Alexandru Ilie. MBA Capitolul 2 Alegerea managerului de proiect Universitatea Româno-Americană .

4. Alte funcŃii în managementul de proiect 2.5.Dr. MBA Cuprins 2. CerinŃele de calificare pentru managerul de proiect 2.2. Criterii de selecŃie a managerilor din sectorul privat 2. Criterii de selecŃie în organizaŃiile conduse prin proiecte 2.6. ImportanŃa managerului de proiect 2.3.1. CerinŃele tipice pentru managerul de proiect Universitatea Româno-Americană .Alexandru Ilie.

ExperienŃa în managementul de proiect contează în mod decisiv la alegerea unei persoane care să ocupe postul de manager de proiect la un nou proiect.1.ImportanŃa managerului de proiect Managerii de proiect trebuie să lucreze într-un mediu de lucru solicitant.Dr.Alexandru Ilie. Universitatea Româno-Americană . fiind nevoiŃi să facă faŃă cerinŃelor multiple ale acŃionarilor cu resurse şi durate limitate. MBA 2.

furnizorii. Universitatea Româno-Americană .Alexandru Ilie.Dr. cu managementul superior.1.ImportanŃa managerului de proiect Un manager de top creează o echipă cu reprezentanŃi din secŃiile / departamentele reprezentative şi Ńine legătura cu clienŃii. MBA 2. grupurile ecologiste şi cu alŃi oficiali interesaŃi.

Dr.2. MBA 2.Alexandru Ilie. Criterii de selecŃie în organizaŃiile conduse prin proiecte FuncŃiile managerilor de program: ― ― ― ― ― organizează şi motivează personalul proiectului stabileşte delegarea autorităŃii clară şi concisă asigură îndeplinirea tuturor obiectivelor proiectului studiul continuu şi aplicarea abordării sistematice corelează acŃiunile cu planificarea şi implicaŃiile bugetare Universitatea Româno-Americană .

8. Criterii de selecŃie în organizaŃiile conduse prin proiecte CalităŃile necesare unui bun manager de proiect: 1. aptitudini intuitive) aptitudini personale de a lucra cu oamenii orientare spre clienŃi competent tehnic. 6. 5. 3.Dr. 2. etic deschidere în gândire (perceptiv. 4. MBA 2.Alexandru Ilie. multi-disciplinar) conducător orientat abilitatea de a lua decizii aptitudini de comunicare (cu superiorii/subalternii) Universitatea Româno-Americană . 7. judecata bună (bun simŃ.2.

MBA 2.Alexandru Ilie. Criterii de selecŃie a managerilor din sectorul privat A.Dr.3. Aptitudini: ― ― ― ― ― ― ― ― formarea echipei leadership rezolvarea conflictelor experienŃa tehnică organicatorice administrative suport managerial alocarea resurselor Universitatea Româno-Americană .

Însuşiri personale: ― integritatea ― înŃelegerea problemelor oamenilor ― înŃelegerea tehnologiei de proiect ― manager competent de afaceri ― rapiditate mentală / agilitate ― energie / tărie de caracter ― autoritate în luarea deciziilor ― versatilitate (adaptabilitate) Universitatea Româno-Americană . Criterii de selecŃie a managerilor din sectorul privat B.Alexandru Ilie.Dr. MBA 2.3.

4.Alexandru Ilie.Dr. MBA 2. CerinŃele de calificare pentru managerul de proiect Absolvent cu diplomă de licenŃă în domeniul ingineresc sau economic Minim 5 ani experienŃă în coordonarea de activităŃi şi minim 2 ani în domeniul managementului de proiect CunoştiinŃe practice de aplicare a legilor. normelor şi regulamentelor din domeniu Demonstrarea abilităŃii de a dezvolta programe de control pentru managementul superior Universitatea Româno-Americană .

Alexandru Ilie. 4. MBA 2. 7.Alte funcŃii în managementul de proiect Ca o persoana să fie un bun manager de proiect: 1.5. 8. 3. 2. 5. 6.Dr. Trebuie să aibă experienŃă tehnică Trebuie să prezinte abilitatea de a lua decizii De a coordona resursele ExperienŃă în selectarea angajaŃilor RelaŃionarea cunoştiinŃelor Spirit de echipă Analist conceptual Bune aptitudini de comunicare în reŃea Universitatea Româno-Americană .

MBA 2.6. inginer de proiect Manager de proiect pentru un proiect mic / mare Consultant pentru Managementul Proiectelor Manager de proiect sau Vicepreşedinte pentru proiecte mari Candidat pentru top management Universitatea Româno-Americană .CerinŃele tipice pentru managerul de proiect • • • • • • • • EducaŃie universitară într-un domeniu specializat ExperienŃă de câŃiva ani într-un domeniu specializat EducaŃie post-universitară (Master în management – MSM) Asistent de manager de proiect.Dr.Alexandru Ilie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful