Petak. 3. junVliponj 2011.

tv extra

TV LICA Adrijana Kurtlsa] vraca se na male ekrane

Mnogi su primijetili moje odsustvo i to znacl da sam ostavila neki trag • U potpunosti sam se ukljucila u politleku situaciju
1. HUMANOST "Linija zivola", koju svaks posljednje nedjelje u rniesecu organizira a9fln a ekipa lVSA, vrijedna je pohvaJe. Hamanl cil), trud zaposlenika, zanimlJivi gosl! koji se javljaju na telefo" nske pozlve i pjevaci u Domu mladih - sigumo je da svakog pula. privuku paZnju brojnih gledalaca. Nadamo se da Ce se ovaj projekt naslavtti. 2. TENIS BHT 1 j8 za svoje gledaoce osigurao prij 8nOS8 zavrsnice prsstlznop !eniskog tumira Holan Garos. Za lstlnske sportske sladokusce, aJI i one kOje ufjvaju oa barem na malim ekranlma vide dah svjetskog' glamu'" ra i luksuza, to je idealna pril lka. za uiivanje isp red maJog ekrana dnjana KurtiSaj naJkon viAeod pola gocline odsustva vraca se na male ekrane. Plavo.kosa vOOi" tefjica k.oja je krenula ad vremenske prognoze, pa se potom pr,esefila u revijalne emisije 00 subote, .<t juna, vOOHee DBN Info" koji je na programu svakoq dana ula.50 satl, - Nemam tremu kada su kamere i emiSije uzwo u pltan]u, ali morarn priznati da sad postoji 00 redena doze, jer se nalazlm pred novim izazo-

A

Promjene stajlinga
- Promjena, ee biti kada je stajl ing u p ilanj u, Ipak, sada cu voditi lntormatlvne srnlslje i moram biti ozbiljnija u svakorn poqlsdu - kaze Kurlisaj i dodaje da ipakostaje vjema plavoj bojl kose.
vorn, Priprerne i probe suu toku, pa sam slguma da ce

3. KUHAR
"Lonei i poklopci" na aBN-u su dobar vOOic za one neuke u kuhinji, ali i ani vjeStiji kulinari l.JVijeknssto novo mogu nauciti ad VjekoslavaKramera. Ul zanirnljive i na taka komplicirana recepts, Kram8r gledaocima pnrza i dobru lV zabavu, sto je jedan ad zadataka televizije ... rijatno! P 1. KATASTROFA "Red Carpet" na OBN"u tone sve dublje u ponor nekvalitela. Osnova za 'uspjeh je infomniranost novinara, sto je najslabija tacka .Red Ca!;p9ta". Taka Naidu Kundurovie nazivaju lV vodneIjioom, iako to ona vee goS dinama nije,. novu pjesmu, Dine Mer.u; lina koja se pise ~Undo", aizgovara < ,,Andu". u "Red Carpstu" i;:govaraju, ::e po Vuku, ,Undo"i sve to zacinjeno 5!: prastarirn prilogom a otvaranju spoe, rnen-kucs Proeskog. USPAVANKA Ako je neko u nedjelju, 29, mala, Imao problema s nesanioom, covolino je bilo da na Federalnoj tv pogteda prijenos lzbora Miss Federaelje BIH iutone u dobeki san. DWvojke simpaticne, ali daleko ad rnlsica.nemastovita ko reografija i pjevacikoj i svi zajedno n e mogu napuniti spejz, Te vei5eri najviSe je hajrovala Amina Matejic, koja je dobila priliku da zapjeva na lV, a to sto bukvalno nlko nijecuo m riju, nikog ne zanima. 3.SVEPOTRI Zar nam je zalsta bilo potrebno da final.e Uge prvaka gledamo na trl javna emitera - BHT 1, FlV-u i RTRS-u, ito s trojieom razlicitih komentatora? Nijeto prvi put.. ista praksa bila, je i prelhodne godine, ali nakon ove nesuvislosU, da ne kaZemo gluposti, ostaje samo da se zapitamo - dokl'e?

do subote trema nestat. Mnogi su primijetili moje odsustvo s TV ekrana i to znaei da sam ostavila neki trag - 'kaie atraktivnaAdrijana. Na paeetku vOOiteljska kanjare Adrijana je kratko radlla u redakciji Inlomnativnog programa.

- LakSe mi je nego nekome ko sa prvi put sus reils S informativom. Kao voclieljca sam se form irala u zabavno] redakcijl, stekla iskustvo i povjerenje gle.dalaca Posljednjlh mjeseci provodila sam dosta vrerrena s kolegama koji su gooinama u redakciji Informativnog programa. Uz njihovu veli!<u pornoc u potpunosti sam ss ukljucilau kompletnu politiOku, situaciju i poeela, jednostavno, da ,Zivim" taj zivot - kazs KurtiSaj. Priznaje da ie uvJjek zanirnao informativni program ida se polajno nadala ovom angaz.manu. - avo mi je korak naprijed U: karijeri i smatram da ovom lzazovu kvalitetno mogu oo'govorib zrelije osobs, koje imaju dugogodisnje voditeIjsko lskustvo, Znamdaje informativni programna· jgledanijl i dra" go mije dasam dobita priliku da so pokaiem i oo'<a;:eU,l'!I novom svjeUu - ' liSaj.

Zabavno-rnuzlcka

redakcija BHT 1

2_

"Konacno petak" uskoro na odmoru, srjed· SFF
Magazin BHT 1 .Konaeno pei vode Maja Cengic j Dejan Kukrlc, na prograrnu je do kraja juna, kada slliedi ljetna pauza, No, 10 nece OZnatiti predah za redakcilu Zabavno-muzickoq proarame, jer bi potetkom juta trebale uslijediti pripreme za specljalni program k.oji ee praliti deSavanja na Sarajevo Film Festivelu 2011 - Mada u vezi S ovim projektom nema jos nisla konkretno, posto imamo ugovor sa SFF·om, i ove godine ocekujemo da realiziramo specijaini program - kaze Dejan Kukric, urednik Zabavno-muzickog programa BHT I. L.S. R_
tak", koji ursdulu

-"""=-...... ....,.-_.

Udri muski

:nezadovoljn'i' 51;,0 ie' terminemitlranja emislje tako kasno

RAZGOVOR

Od septembra cu trazltl udarni termin, jer 23 sata je veoma kasno • Supruga me vodi na Sfingov koncert • Nasmijavaju me stihovi turbofolkera
mjerno namjestlo", aja njemu: "Nisam" covjece, 10je takva programska osim toga sto je vrserna!" To me sprecava hun ski TV novinar, reci ce da snimam neke kvallteda je dobari posten covjek. Zato nas nije ni iznetnije emisije s Borisorn nadilo kada je na nas upit Tadlcarn iii Jadrankom pada Ii gledanost Kosar. Malo je 10 iluzoru to doba. "Teleringa" zbog vecrna o Kazete da Vas lI.'lJjer{N)a- no praviti prispjelo nl- To vise nije kasnog emitiranja" pone" ju 00 imaie dobru gledanost, zasta, Ako se sta pamedjeljkom oko 23" s pika a kako ste Vi primije,riH da Ina kaze, to u novinama odgovorio: n ije isla kao ranije? mozeizacl tek za dva - Vidim po gostima d'a dana. To je termin kao Dva dana su nezadovoljni SIO je tekad je Kasijus Klej (Cas- Mene uvjeravaju da rmin tako kasno. Imao sius Clay)boksovao u imam gledanost, sam problem s prvom Kinsasl. medutim, imam namjeru emisijom koja je krenula o Slarad.ite u pauzama to pustiti ovako do go" lako kasno. Lagumdzija snimanja? disnjeg odmora, a od sese skoro naliutio na me- lrna tu costa humaniptembra se prebaciti u prne. Kaze: "To si mi' natarnoq rada, pcrnazern prijateljima, to me cini zaKo je gost 1.000. emisije dovoljnim. Sretan sam - Do kraja ove iii odmah pocelkom sljedece gokad se nsko barem malo dine trebao bih imati 1.000. izdanje "Teleringa". To obraduje. je neka20. sezona. Emisija jekrenula na tuzlao JesfJ. Ii honeeni i muzika nskoj TV odmah s pocetka rata. Hiljadilu emisiju VaIixbor? bi'h htio snimili bas S nekim zvucnlm imenom koje - Moja suprugaje fan je sire od prostora Balkana.Irnam neku ideju, ali toga i 8. juna ml, naravno, otom-potorn - kaze Mato fJakovic. iderno na Slingov koncert

mam erm· kao Kasijus Klej kad je boksovao u Kinsasi
za Malu Dakoviea,
Vikoji ga poznaju, lme-tims. Ne vrijedi ovako radili. Termin od 22 do 23 sata biobi tantasncan, pogotovo u Ijetno vrijeme. Ali zbog obaveza prema tursklrn serijima, po meni, "Telering" je veoma kasno - kaie Dakovie.

Mato Dakovlc najavljuje promjenu satnice "Teleringa

U

S

Nikad n.eCu moeinapisati kako sam preZivio smrt. sina
D. Kalro stoje stuari s knjigonl koju ste nqja'IJljivaIi? - Nlkako, Nemam snage. Moram sa okrsnuti drugoj tematlci. Kako sam prezivio srnrt sina, nlkad necu mocl naplsatl, Doista [e bolno, nemam snage. Pisat cu knjigu, ali neku drugu. Proillo je sest i po godina od sinove smrli, ali lazu da vrijeme lijeei sve ..Ne lijeci, samo sa navlknss na to. u Beograd. Ali moram priznati da me zena vodi. Dzinoviea., Ali ovo nemam pojma sla je, ne znarn gdje 10 svrstati. li zliali do ie II. T,,· zli fJ. subotu odrzm, izbor za Miss Pederacije? - Nisam. To je postalo toliko deplasirano da to ne vrijedi ni pratltilmamo Miss Bosne, Miljacke .. DNa koncu, hoce Telering" icina ljetnu pauzu? - U julu idem na odmor, ali posto] velik.a vjerovalnoca da sa "Telering" nace ni prekidati,da cu snimati cijelo Ijeto. L. SARAJLIC-RAMOVU!:

Odmor u julu
D. Kaho homemiraze ceste nastupe folk pjf!'lJflca i fJ. Sarajevu i u Vaso] T uziit - Mi to, stvarno, ne slusamo i sad, kad bi Ii meni rekla deja u Tuzli bio neke Iz svijela lolka, nlsta ne bih znao. Sa" mo ponekac cujern neki njihov stih, pa se srnljem. Iz sviieta narodne rnuztke volim Miroslava llica, Halida Beslica, .Leqends". Harisa

o A jeste

M.llakovic

OBN I.GRA
na

Ostali $0,50 % NAGRADNA
Za 5voje omiljene emisije. serije il i TV vodilelj e glasajle sl]ede~ na~in: Ukucajta

kljucnu rijeO VeOITELJ Iii

u;

EM ISIJA, zalim razrnak Ie ime i prezlm e voolte~a, odnosno Mzivemisije, SMSposalii[e na bloj mobilo<>gtelelona 094/410·1 QQ. Cijena S MS~a 1:'"O$i 0,50 KM+ PDV. Posloci sa lzvode ria osnovu broja pri"tiglih 9MS·ova za 00 re<!enu eml"lJu rII vodilelja:.

Vlasnik broja m obilnoglelelo· na 0621:l46-S55 dobilnij{ je
d,viju ulaznica za kino.

Petak, 3, ju nVlipanj 01 I . 2

eijenj.m; ,;i/fmci" TV E!dre" i dalje nam moiete s/"ti $voje knmentare. Dovol/no Ie da na brojte/efona

D61 142 D15 ukucate kljucnu rije?; EXTRA" n~provile r<amak; te napisete Vas komentar.

M
• POHVA.LE Svepohvale zaseriju "Ezel". To je

"r----:-----:;;::J!I,.._.i

S

SMS
znarnomlade
talenlirane .Ijude. • FILMOVIMolba za 'Federalnu TV de malo vise prostora daju starijim ikultnim fi· lrnovlrna strave, • PRIJED-

L.OG -BHo
bi dohrokadabiOBN

lznlrnnokvalitetna drama i krlrnlnalisticka sapurnca na Federainoj TV~ • SERIJA.Bilo bi dobra

prlxazlvaol
film.Gu-

mus; u komeglume Kivanc Talli· lung i SongulOden.

¥0__ bi aditi p 0 I__ 0 i vod- "Mi ijnasa"
MuratoviC:

Milan Pavlovic, voditelj .Upitnika"

-IS

Zbog dobre zezancije i opustene atmosfere .Upitnik" mi nikad nece.~osaditi • Zasitio sam se sou programa • S Enisom S9 lako mogu doqovcriti

OtiSao s

nv -a

Barbaric: Promjena

sredine

Nova llca u .Al-Jazeera Balkans"

se, u,oklobru prosls godine., vratio na male ekrana u naso] zemlji, kviz "Upilnlk" postao je obavezan TV sadrza] u mnogim dolkako movima. Ovo ts-rnlnutno takmicenje u znanju gledaoce privlaci. [ednostavnom formom i pristojnim novcanlm naqraoarna, ali za uspjeh kvlza koji se

Q

prasine diglo nakcn sto su se neki: takrnicari zalili da nisu u predvidenom
roku dobili na.grade koje su osvojili U ,Upilniku'·. ali Milan smatra da je, jeenostavno, rijee 0 nesporazumu.

Muratovic: Veliki izazov
novinare, timu "AI·Jazeera Balkans", kako doznalarno, prije nekoliko dana prikljueio se i dojueerasnji sportski komsntator FTVa Ibrahim Muralovic. - Potpisao sam ugovor i trebaonih poceli s radom vee polovinom juna. Smatram da ie ovoizazov za svakog novlnara, jer je rijee 0 najambiciozllijem rnadiiu na svijstu. Ko god Uzbrojne

Citati pravHa
. Konkretnih problema oko uruclvan]a nagrada nikad nue bilo. Jedini problem je bio tal sto Ijudi ne cilaju pravila. Dakle, od danakada osvoils nagradu, .Upitntk" ima na ra· spolaganju dva mjeseca da Ie ispl'a!i. a ne, kako su neki tvrdili, za svega ssdmleu-dvl]e. Uglavnom, do sada se jos nije desilo da neko ne dobije osvojeni iznos, samo Ire" ba uloziti malo strpljenja govori sarajevski glumac. TV arnbicije Milana Pavlovlca ne vezu se samo za ,.Upitnik··. Kako sam kaie, rado bi se oprobao i u nekim drugim TV projektlrna. - Kad je kviz u pitanju, volio bih raditi oMilijunasa". Ali. da ne bude nesporazuma, govorim 0 "Milijunasu". koji je u Hrvatsko] vodlo Tarik Filipovic, a ne ovaj koji ~e emilirao na OBN-u. Sou programa sam se, rnozda, i zasttio. Radio sam ih dosta, nekad s malo, nekad s puno

U ekipi Damir Simic, Marina Pelerms, Mustafa Hadoncic te Irena Barbaric
kaze da nijs zalnteresiran i da rnu .At-Jazeera" nije lzazov, nije objektivan. To je velika prilika za svakoga - govori Muratovie. Muratovic docajs da su angaiman dobili,

svakodnavno ernltira na

TV slanice

'FederalnoJ TV i RTRS"u velike zasiuqe Ireba priptsan i provjerenom voditeIjskom tandemu Milanu Pavlovleu i Enisu BesTagicu. Dvojica poznalih bh. glumaca u interakciji s takrnicarlma stvaraju izuze-

lzrnedu ostaun, i sportskl
novinar 'Mustafa Radonc,ie Ie Dami.r Bimie s BHT 1. Oslrn njih, timu ce se pridruzitl Mar,ina Pelemis i Irena Barbaric s OBN-a, Ad. K.

tno pozltlvnu atrnosteru,
stoga ne cudi slo veliki broj gledalaca "Upilnika·' cine caki onikoji se ne mogu nazvati Ijubiteljima kvlzova. Kako islice Milan Pavlovic, upravo je to i jedan od razloga zbog kojih ni njernu ova emislla ni-

Selma Kecalovic, Pink BH

kada nsce dosadlti.

Efektan

i brz

Selma sTanjom

Ourovic U emisiji

"City"

Ekipj televizije Pink BH. pridruiila se Selma Kecalo· vic, apsolvelltica iurnalislike na 'Fakulletu polilickih nauka u Sarajevu. - Radim priloge i najave za "Zabranjeni forum·', .Dobar komsija" Ie s kolegicom Tanjom £Iurovle vodim zabavno·informativnu emisiju ,City"'. Ovo mi. je prvi po-

Treba mi jos z.nanja za informativniprogram
sao u novinarstvu i one sto sam naucila na fakultelu ne pomaie mi puno u poslu. Trenutno se najvise vidim u emisijama zabavnog karakt~ra, jer mi je to najblize. Sto se lice informalivnog programa, smatram da mi treba puno vise znaI"Ija i is kustv a • 9 ovo ri Keea.lovic. Ad. K.

""Upitnik"bez prestanka ide vee pola godine, 10 je pristojan vrernenski period, ali jos mi nije dosadio niti cs mi, vjerovatno. ikada dosaditi. Program ide uzlvo, radi se opusteno, uvijsk irna dobre zezancije, a sam kviz [e, ako tako mogu reel, "siguriea". Kratko traje, elektan ie., nema puno pametovanja, idu brzo pitanja, ouqovon ... Super je i sto se s Enisom uvijek mogu dogovoriti oko raspodiele posla, nekad ja vise ra" dim kada on ima nekih obaveza, i obrnuto, s la· kocom pravimo raspored - naglasava Pav:lovic.

Pavlovic.: Be:. pun.o pametovanja Za raztiku od bh. verzijs "Upitnika",. ovaj kviz se vise ne ernitira na Novoj TV, ali Mi'lan kaze ds, prema njegovim saznanjirna, raztoq skidanla s programske seme nije slaba gledanos!. .. I u Hrvatskoj je kviz bio dosla uspjesan. Meclutim, jednostavno im

Nezaboravni Dino
Mnogi Milana Pavlovlea josidentiliciraju s likom Dine Mehmeda Mujkica, kojeg je pr,ije nekollko godina tuma~io u seriji .Lud, zounien, ncrmatan", - To mi i nije tollko nevjerovatno jer se i'danas eesto repriziraju eplzode u kojima sam glumio. Siabo ko mesada i zove Milanom, svl mi. se obraeaju s Dina. Doduse. ima i onihkoji me zovu Mujo, zahvaljujuei DVD-u s vicevima kO]i sam snimio s Enisom - kaZe glumac. se nisu termini uklopili nakon sto je Nova TV ,kreirala novu programsku semu. Oakle, "Upitnik" u Hrvatskoj nije ukinut, vratilce se na male e:krane, ali tek nakon slO nadu odgovaraju6i terminkaie Pavlovic. Svojevremeno se mnogo uspjeha, Medutim, volio bih raditi neslo poput onoga sto je radio Nisvel Dzanko na 'Federalnoj TV,. neki pulopis tokom kojeg bih razgovarao sa zanimljivim Ijudima, pronalazio interesantne price - zakljucuje vodilelj.

"Vanjek i Sladek"
Na polju glume Milan je jOs veoma aktivan. - Sa Sulejmanom Kupusovieem sam. radio ,Hamleta u: Mrdusi Donjoj"', predstava je zaista odlicno prosla kod publike. Takoder, s Alenom Muralovi6em u Hrvatskoj sam nedavno odriao predstavu" Vanjek i Sladek", s [stirn komadom uskora kre6emo na lurneju po BiH - govori Pavlovic.

H. PROLIe

Peta~" 3. junillipanj 2011.

NA SNIMANJU

Josip Pejakovic promijenio koncepciju

U doqovoru s ljudirna s BHT 1 odlucio sam da na neki nacln odem lz krajnosti u krajnost, kaze Pejakovic
oslp Pejakovlc vise od pet godina realizira emisiju "U ime narcda". Nakon brojnih potresnih prtca koje je snimao uglavnom u ruralnim i zabacenirn dijelovirna BiH i eijj aktsrl iedva prezivljavaju Pejakovlc je odlueio da u narednim emisijama predstavi i drugu stranu nase zemlje. Naime, sada radi emisije 0 usp[esnlm Bosaneima i Hercegoveima.

"U ime naroda" 0 uspjesnim Bosa cima iercegovcima

J

200.izdanje
• U dogovoru s Ijudi· rna s BHT 1 odluclo sam da na neki naein odem iz krajnosli u kralnost. Oni su zeljeli da napravim serijal 0 Bosancima i Hereegovcima koji su ostvarill velike uspjehe. Radio sam s brojnirn uspjesnfrn Ijudima, a posljednju emisiju u ovom nizu snimao sam u Ustikolini na rancu uspjssnop ugostitelja Seje Brajlovlea- kate Pejakovic,

Do sada je Pejakovic sa svojom troclanorn ekipom snimio 191 ernl-

siiu.

- Polako se priblizavarn brojci od 200.

U ekipi sinovi i supruga
U ekipi emisije "U ime naroda" uz Josipa su supruqa Vesna Masic,.koja je redileljka snimljenog ma!erijala, njihov sin Sasaje kamerman i montazer, a drugi sin Dejan zaduien je za muziku ..U ekipi je jos snimaleij Dusan Majiusevic.

Nije to mala stvar. Una· rednom periodu pokusat cu napraviti balans izrnsdu veselih i tufnih prlca. To ee, nazalost, blti teskc, jer je u naso] zemlji mnogo vise ovih drugih - kazs Joslp

Nemoguea misija
Poznali glumac i njegovi saradnici do sada su snimali emisije u najzabacenijim dijelovima

BiHi za njih nije bilo ne· premoslivih prepreka. - Najteze je bilo snlmati u zlrnskirn mleseeima. U nekim mjeslima automobili su jedva prolazili Ijeli, a zimi to je bjla nsmoquca misi[a. Ceslo sma morali Iraziti podrsku surnara da nas usmjere na pravi put - govori nam Pe-

[akovlc.

D.ZEBA

Uvijek me razgale numonsucne dosjetke harlzrnatlcnoq Nazifa Gljive u "Gljiva Showu".

Od poHtickih emisija bih Izdvoiila ,,60 rninula",koja je, prema mom misljenju,. najkvaHlelnija.

Oda radosti

Ova televizija za vikend prenosi i finale Rolan Garosa

Originalni nazlv: The Hangover: Part II, Reziser: Tod Filips. Uloge: Bredli Kuper. Zak Galifijanakisi Ed He,lms. Zanr:. Kornedlja. Tra.Janle: 102 minute. Godina.proizvodnje: 2011. Budiet: 80 miltona dclara,

Petak, 3_ junVtipanj 2011_

Ena priznaje
PONEDJEWAK (61. ep.)

arini da je voli
Pod sretnom zvijezdom
Ivija traiiutjeh.ukod 'Beti. Zora savjeluje Suzani da je mozca vrijeme da Mar· ta sazna da joj je ona rnajka, Bali shvatl da ie Va· sna sludentica a kojoj je Silvija pricala.
CETVRTAK (64. ep.)

Kreso se iznenadi 510 [e Nina sa Siavenom
Adam se zbuni na TOl1kil1o pitanje zelili da .live zaiedno. Maril1a se spalcrala i rekla Zlatku da odlazi. Tonka se pozaJi Ni11 i kako je Adam razoearao, a Nina joj prizna de je zeljubljena u Siavena. Adam se ispriea Tonki i objasnl joj da zell zivjeli s njom. Ena priana Mari· nidaje voli i daje zbognje spremna ostavif Martina_
UTORAK (62. ep.J

Slaven oblasnlava Nini zasto su na naslovnici casoplsa on i vlasta kao zaljubljeni par, Kreso se neugodno iznenadi saznavsl da je Nina vjerova· Ino sa Siavenom ,.Ena pred Martinom pokusava sakri\i lugu i patnju koju osieca zbog Marine.
SRIJEDA (63. ep.)

Vlasta trail od Zialke da iskopa informacije 0 Nil1i" nom naglorn bogatstvu, Ena smiruje Martil1a uzrujanog zbog Siavenovih odtuka i obeeaje rnu pomoct Slaven se ocfluci pohvaliti Nen da hoda s Ninom. Silvija traii pornoc i uijehu ad Martina.
PETAK (65. ep.)

Kreso i Suzana trude se utjesili potrssenu Martu_ Nakon prekida s lvom Si-

Zora ne moze vjerovati da je Marta naumila pronael roditelje_ Beti i Fanika sretne su sto ce Silvija studirali na Berkleyu. Dina pristane pornocl Ivi u njegovo] odluci da se ozeni Vesnorn Martin se pohvall Siavenu da je Ena uspjela nagovorili Kolarica da

odustane ocuclene.

Menekse pronaazi ··aliovo oruije
Mithat otkriva Halilu da mu je on otac

SUBOTA 20.15 (101. ep.)

Diengiz igra prljavo i spljunira za obje strans. Ezel olkrije ca je Badeina adresa preblvallsta tazna, Daje joj otkaz sumnjajuci da bi mogla biti Jusufova krtica. Kenan se oporavlja u Ejsaninom drustvu.Ramiz i Jusuf doqovaraju detalje 0 kupoprodaji. Telo prati Bade.
PONEDJEWAK 20,00 (102, ep.)

Ejsan iznenadi Ezela govoreei da, napokon, mogu biti zajedno. On je odbija i kaze jOjida se z,aljubio u drugu zenu. .Jusut doznaje da je Ezel ustvari Orner, pa isplanlra ublstvo njegove porodloe, cernu se Diengiz usprolivi. Jusuf upada u novu zamku
UTORAK 2fJ.DfJ

(1fJ3. ep.)

Ezel je upoznao Bade s roditeljima. Ramiz je uvjeren da je Ezel spreman postaf novi voda, a Ali se ne staze, jer misli da Ezel nema dovoljno hrabrostl za

Pojavljuje se Baronova dugo skrivanakcerka
PONEDJEWAK (26. ep.)

ju., Semih postaje lovac,. a Milhat
ulov, SRIJEDA (28. ep.) Halll biva slornljan saznavsi istinu

Menekse dolazi na rub zlvaca zbog svega slO je prezivjela. Dok polieija posvuda lra2i' Mustatu, i Emine, oni za sene pronalaze novo skrovisle. Mustafa se kune da nikada nece ostavitt Menekse na miru, S druga strana, Emine sasvlm sluealno saznaje da je MeneMe jos ziva.
UTORAK (27. ep.)

Halil i Mustafa, nakon svega sto su prozJvjeli, napokon se su06avaju_ Menekse saznaje daje Halil posao za Muslafom. Milnal Sa suoCavs sa svojom pros'loscu Ie smatra daje cil1jenica slo je Hallil uistinu njegov sin posve dovoljna da mu' obezbijedi sigurnost Odlu6uje zalraZiti po· moe od Semiha, Uloge se mijenja~

koju mu Mithal otkrlva, Dok Halil pokusava otkriti svoj!,! prcslost, Menekse se pcsvecule Sebnem. Jedan stranac koji traga za Emine dolazl na njena vrata i unosi nemir u njenu kucu, Inspektor Orner ponovo pronalazi Mustalu u trenu kada je trebalo da se sastane sa Semihom. Halil se zel; uvjeritl da je Mithat zaisla njegov olac i podvrgava se DNK analizi ..
CETVRTAK (29. Bp.)

hrabrosli pogledati rezultate DNK analize te lh odlui';uje poderatl. lnspsktora Omera, kojem Mustafa jo!l jednom izmice iz ruku, obuzima osjeea] bijesa. Zejnep razgovara sa sekretarlcorn koja je optuzena za Semihovo ublstvo. MenekSe pronelazi Halilovo oruzje i biva uznemlrena saznanjern sto njan voljeni covjek takvo sto posjeduje.
PETAK (30. ep.)

Koji ce biti Polatov odgovor na Elifinu prosidbu?
PONEDJEWAK (47. ep-J

Memali, koji se ~eli ubiti, zove Polatakako bi se oprostlo s njim. Polat jsrastragan izmedu Elil i ma.lije i odrianja ravnoteza u njoj. Osim. Aslana, posloje i drugi koji prate tai broo. 6aronovu odluku cekaju Testere, koji se nalazi na oelu organizacije LazZija, eiji nijedan brod do sada nije bio pctopljen, Kilie I Husrev-aqa.
UTORAK (48. ep.)

Halil se tesko miri s bolnom mo" guenoscu da je Mithatov sin. Nema

Halil uspijeva saznati mjesto sastanKa Muslale i Mithata Ie kraee u akciju. Menekse dozivljava ogromno razocarenje, Sh.vativsi da ce se Halil sukob'iti s Mustafom, u panici poziva policiju _Ljubav izmedu Menekse i Halila ponova 6e biti. slavljena na kuSnju.

Polapanje broda koji je prevozlo dr~avnom ni Baronovorn vijecu. vi put dozivlo poslovni neuspjeh, polopljen, IraZ.e Testerinu glavu

heroin ne odgovara ni Husrev-aqa, koji je pri Laz Zija, 6iji ie bred od Sarona_

SRIJEDA (49. ap.)

Ko je osoba koju Polat donosi u vreei u Aslanov stan? Koji ee biti Polatov odgovor na Elifinu prosidbu? Kako ce Laz Zija i Husrev-aga gledati na novonaslaiu siluaciju? Sla ee 'Uraditl Baron i Kilie kada se pojavi Baronova dugo skrivartakeerka?

Petak, 3.

luni/lipani 2011.

.. Jasemm Je po OVO r dna

PONEDJEWAK 21.20 (51. ap.J

SRIJEDA 21.25 (53. ep.J

CE7VRTAK 21.15 (54. ap.J Jeli kra] za savasa i Jasemin? Ludo .zaljubljene Jasarnin i Savasa opet i5eka· ju teski danl. Savas osieea daje u beziztazno] situacijji zbog zadatka .kojlmu je postavio z'Niko", jertreba preti u Iran I u hvatlti Be!iira. Time bi sprao Ijagu s imena porodice i ujedno se rijeSio svih prepreka koje rnu Sleje na putu srelnog braka s Jasemin. SavaS je u nedoumici kakoovu vijest saopCitiJasemin.
PETAK21.20(55. ep.)

Nestrpljiva ubljanje. Kako bi se posteno odredio njegov nasljednik, Rami;c traii ad dOOjioe~a pronadu nacin kako se nje!iHi .krtioo" Sebnem. EjSan .leli doznati nesto viSe 0 Bade.
SRIJEDA 20.0Ct (104. ep.J

da se pomiri sa sevasorn. Jasemin cuje
voljeti,

Iskoristl.vsl njenu prevrtljivost, Ezel traii da spijunira Kenana za njega, Kenan obavlestava pollciju 0 Ezelovom pravom idsntttetu. Ali nareduls Teli da ubije KajLl.
PETAK 20.00 (106. ep.)

za zloclnkojl [e pocinio Mustafa i na zeli ostavltl

Savasa_samog u teskoj siruaciii, Sahnur je u strahu sta teuraditi Moral"lovi njenom sinu Mustali.
U70RAK 21.15 (52. Bp.J

Ejsan je Ijubomoma na Bade. Porutuje joj da odastane od Ez.ela, koji je isk.oristava samo ca bl zaboravo na niu Bade povje· ru je u Ejsanin u p ricu i izbaci Ezela lz svoje radnje. Poslije razgovoras RamizomAli mora ocaoran sta mu [e vainije u zivotu • Azad iii biti voda, Sebnemjeoeajna i.moli DZ8ngiza da je primi nazad
CE1VRTAK 20.00 (105. ep.)

Ezel je pozvan na razgovor u policijsku stanicu nako] do laze i niegovi roditeljl"
Ezalu uzlmaju otiske za poredenls s

Moranov! otvaraju vatru
na Savasa u tstanbulu, a

U partiji pokera s neobicnlm ulozima pobjeduje 'Dzengiz,. Ejsan moll Ezela da je primi nazad jer ga nlkada nije prestala

Omerovim. Ali je postao Ramizov zarnjenik i potpuno se promiienlo - grub je prema saradnlclrna i vrijeda ih, a sve ie manje zaintereslran za Azad, slo ona ne rnoze prihvatitt. Kenan Isprica 'EIsan svol novi plan - unlstttl Ezela, Alija i mengiza i poslati ih u zatvor Na drugom krajuqrada proslost se ponavljapolicija odvodi Ezela u pritvor.

Baldarovi u Vanu na Javuza. Javuz dolazl u posjetu ku ci Baldarovih i n udi ~esenje za zaustavlianie krvne osvats. Mehmet se sprema da POI"IOVO posjetl Jasemin, all ga doceKuje
neocekivano lznenadsnje.

Ook se to sve desava, otkriva se da je Mustafino prvo ubi stvo lsko nstnuiran o.

Savas saznaie da policija namjerno nije uhvatlta Beslra 'i sad se suocava s najsurovijorn cinjenleom u svom zivotu, Savas i Jasemin prozivljavaju teske dane i utjehu nalaze jedino u podrscl jedno drugom kroz svoju ljubav, Jasemin i Savas pripremaju vellka i cudesna iznenadenja jedno dn» gom. Savas nastoji da skine Ijagu sa svoje poredice lone koiuirna s Jasemin i Omerom, ali mora da krene ria put na koj e m ee m u zivot biti u,pitanju.

Jasemin postaje veorna nestrplllva jer zeli savesa obradovati vijeseu 0 drugoj bsbi, HODe II Savas otitl u lran? Kakav je plan Besira, ko] u stopu prati Savasa?

Leo ardo otkr·va da ·e Kristina iiva ..
Daniel se veseli sto 6e uskoro fivjeti kcdAlbierija. Leonardo pri povralku u Majami otknva da je Kristina ipak fiva. Marisa odlazi u policijsku stanicu kako bi prijavil'a prij_?lnju zbog dijamanlne ogrlice, Zad ponizno moli Saida oa [o] prepusti starateljstvo nad Kadijom nakon razvoda.
UTORAK (82. ep.)

Marisa prijavljuje policiji prijetnje zbog ogrlice

Osvaldo je povrijeden jer Dora pridaie vscu paznju sinu nego njernu, pa odlu,¢i napustitl kucu, Istovremeno, Zad do detalja isplanira Lukasov tajni dolazak u Saidovu kucu Alehandro u poHcijskoj stanlci daje iskaz 0 nestanku Marisine ogrlice.
CE1VRTAK (84. ep.J

CE1VRTAK (50. ap.J

Hoeeli se Baron zauzeti za Testeru?lli te, mozda, dati Testeru da ne bi izgubio Laz Ziju i Husrev-agu? Sia te PolaJ saznati od Ki~kora] Hoce Ii Polat uspieti doKaz.ati Cakirovu l"Ievinost? Sla 'Eli! radi kako bi mogla pobli2'e upoznati. Polata? Koji Ie Meralin eilj?

Naivna Luciia nlje prlmijetila marlhuallu u clgareti koju joj ie ponudio Fernando. Pokrenuta je istraga 0 kradljlvcu dijamantne ogrllce, a policajei su vee dosli u kucu Feferovih i kod Alehandrakako bi uzeli iZjave, Zad ie sretna sto se uspjela domoei Laliflnog mobitela da bi nazvala Lukasa. Leonarda Ijuti slo ]e vidio Krislinu kako Ijubi Pabla.
SRIJEDA (83. ep.)

lad je napeta zbog Abdulove prisutnosti jer ne zeli da svi otkrij.u da ceka l.ukasa. Nakon slo je vidjela kako joj se kcarka Ijubi sAlehandrom Merisa podmetne ogrlicu u njegov automobll I obavijes!i policiju. Kristina je ot~jna jer joj je tjubomorni Leonardo zamrznuo sve bankovne racune I vise js ne .leli vidjeti.
PETAK (85. ep.J

Albieri priznaje Danielu da ga Ire· nutno ne moze ugostiti zbog Luise.

Marisu smiruJe kada Alehandro zavrsi iza reselaka. Natalia preko Anreje i Pabla olikrije dajoj je dragl u zatvoru. Medulim, jos je vise razalosli sto su Leonardo i Lukas odb.ili pomo!':i Alehandru.

oglasi

c;;=~
1M~rrv.cu"
IYEIflVQI,I.

VOOOI"6TAlACut

"

GP,W.·UE

~m

~
08'«MJM IlVOII SUHA
C>!IAl)!.tiA


~ ~
kUiAMlotAl !.A "'-RJA

!UWlGlJ[

NAPRAVITE SEBI vGOD SNJE DOBA KAKVO VI Z IT I
prDlZYOOata
U 'WK prod:tjtum m,oSllmtl;fI'IOtolo pl~
UI kllmalrzaci/u
7B

'J~j

ulUlaprOClutlovllU

as.g.

I, VWJl.tlar:t;Ll prD:510ra jehna.. vlainostl udobnos I hlgljMO: svokog proslOla V, .. parcrl!"U ~ UJl( I V "l t kI mil urnd

s...

Rll'lOfnlrMlh SltJOlSklh
&11X:s

r:""O

I

climaVAI'R VAl 2

·FIl_.~~.TIhI'_ .DIo_· __
'.~ ,*,' ~,o:ad'
I(J!""

·_DC·~ruNd·_~~·LC.""'·;"'''''' no... •~ 0Cil' 1QVl"". FODo. ..... Aonk*~ .
._
iii!*! '....
... _ ~ _,""'iii ""', OIl dafNpiI

...

'..... eII ....... AlRVAJ 2, ~ .. 'Y~ _1_ ,Id _-.onGIrjII . .. u...,.,., WIll ~""""",dIIIII"""'."< .,.. ........ AIA\I...,2~ ... ~ "._.pffI.,O ........... _~ hog .otoIl

_1MdIl...,.. ..

Poslovnlce V1aoko GtbD'Yica. Z6grolltlfltn ~0
Let 033·6&J, 6CIO
wwwluk.1)II Stup', ~~; 'ole tel IXI3 777Il00 wwwluf<.ba

AInIIUIQritko poll tlb ·181 002 731 090
WNW 1)11

XVlIlIiM!lI!l~ _wlukba WNW'luk,boII

I:IrlflldD 25

101035 290 117

ProIa ~ _ Kasla lib I I 051310300 wwwlu ba.

TO MOZE SAMO
'" ':.

VAS
j

f
,', •• ,', '~.

P...... d ••• ,.,., h,c:~book.Lo""'/t.nHlO.bl\

,

I

,~l ~ ....

e--

ogla.si_------------------Extr_;_a---'-~-.:....:..."'_"-ll

PUSENJE

JE

STETNO

ZA

ZDRAVLJE

petal<3. iu~Vlipaili 2011

Oceva pravda
Pro!esor ltan Lerner, njegava supruga Grejs te njihova djeca, dasetoqodisnj celisl Ozos i jos rnlada pijarustica Erne, vracaju se kucl nakon Ozosovog koneerta. Zauslave se na benzinskoj pumpi, gdje na Ozosa slucalno naleli svojlrn vozllorn razvedeni advokat Ovajl Amo, koji je tuoa prolazlo s jedanaestogodisnjim sinom Lukasom, vracajuci se s bejzbolske utakrnice, Uloge: Joakin Feniks, Mark Rulalo, Oieniler Koneli Reditelj: Teri DZordi

ROMANTICNA KOMEDIJA

Em

lIB

Duhovi Sarajeva
U poslqeratnorn Sarajsvu dvojica mladica Pik i Tre! sanjaju 0 tomeda zajednitkim snagama obnove Trebevlcku zitaru. Zbog toga cesto odlaze u zgradu zapustsne fieare koju cuva General, a dane provodi igrajuci drustvanu igru s prijateljem ..Jednoga dana u Sarajevo pristigne alia, lijepa Bpllcanka, tvrdeci da trazl davno izgubljenog'a polubrata. UJoge: Severin a Vuckovic, Enis Beslagic, Davor JanjiC Reditelj: Oejan Radonic

KOMEDIJA

Od klinke do komada
Nesretnoj se 13-godisnjakinji preko noel ispunila zelja te je postal a 30·godisnja zena, Ozena Rinkima trinaest godina 1987. godine. Njeni je roditelji guse, a popularni klinei u skoliignoriraju. Kad se njen rodendanski tulum pretvori U katastrofu, Ozena zaieli da se pretvori u odraslu osobukako bi magla irnati fivot kakav je oduvijek zeljela. Uloge: Dzenifer Gamer, Mark Rufalo, Dzudi Grir Reditelj: Geri Vinik

II atak 3, ju nvripa~j 2011

KOMEDIJA

DRAMA

Reno 911!: Majami
Porucnlk Dengl obavjestava svoju stanlcu da [e pozvan na arnericku pollcilsku konvenciju u Majami. Sa sobom vodi sedam zamlentka. NaKon 35 san voznje serifov sektor iz Renoa stize u Majami, ali njihova irnena msu na listi zvaruca pa ne mogu prisustvovati proslavi, a ne mogu ni u hotel.. Uloge: leni loftin, Deni DeVito, Robert Ben Garant Reditelj: Hobert Ben Garant

AKCIJA

Dosmrti
Entoni Lov je detekt'vko]l radl u polieiji u Nju Orlaansu. Lov sudjeluje u akciji u kojo] su ubuena eva polieajca,aglavni zloclnac je uspio pobjecl, Osim toqa, an ima problema i sa suprugom koja ga je upravo obavilestila da je trudna, ali dijete nije njegova. Prilikom posjele jednom restoranu, Lav se nade ocl u oci sa svojrn glavnim protivnlkorn, koji ga namllosrdno upuca u glavu... , Ulage: Zan·l<Jod Van Dam, Selina Gils, Mark Dajmand Reditelj: Sajmon Felovs

ROMANTICNA DRAMA

Pat.ije zena u ranlrn tridesetirna kaja zivi u Njujorku. Godinarna je pokusavala ostvariti san i postatl uspjesna spisateljiea, ali morala sa, barern pnvremsno, odreci pisapja i sad prodaje nekrelnine, s cim uopce nije zadovolina. ,Zivol joj otezava i cinjenica da ioj se i brak pretvorio u rutinu i da ni ona ni suprug vise ne mare jedno za druqo, UI'oge: Selma Bier" Patrik Vilson, Edvard Bums Reditelj: Edvard Burns

14 .... ,

1»>,...,1"'"

Dne"ni a"az

SUBOTA 4. 6. 2011

1900

BOGATMJ

BHn
OB.OOBHT vijesli Program za djecui rnlade 08.10 Be Ha Ie bebe 08.15 Pamela, dokumentami film, r. 0B.30Kih, igran! film 10.00 BHTvijesli 10.05 Govor lisine, emisija za osobe ostecen og sl uha i 9 ovora 11.00 Peeat, domaea igrana seMja,30136, r. 11.•30 Josip Pejakovic: U .ime nareda, r. 12.00 .BHT vijesli 1.2.15 Tribunal 12.45 Skriveni dokazi, igrana serija, 4/66 13.35 Festiva I clrku sa, revijaln i program 14.00 Majslori brzlne: Sialina 2011, rap or07.00 Skok s orkom, j apanski do ku rnentam i film 08.00 Vijesti OB.05 Barimba 08.30 ZIZ, zaDava·.i~ra·znanje 11.00 Saraievskahronika 1:1.25 Mozaik religija, viers~i program 12.00 Onevnik 1 . . 12.15 'Bombalii, jugoslovenskiigralli film 13.45 AUantis, rrancusKo·italijallski dokumentami film 15.15 Vijesti 15.25 Uubav Ikazna, .igrana sClija. 46.i 47. eplznda 17.19 Onevnik, nalava 17.20 Ezel, igrana serija, 100. epizoda 1B.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 20. e pizo da, IV sezona 19.10 Lolo, prijenos izv,latenja 19.20 50ni i njegovo stado, ertani film 19.30 Onevnik.2 20.10 Glava u balunu, dokumenlami film 21..30 Greh njene rnajke, igrana serija, 17. epizoda 23.15 Onevnik 3 23.30 Klub Cilalaca, noeni show program, 1. dio 00.00 sestra Jackie, igrana serlla, 9'. epizoda 00.30 KI ub ti ta laca, nnenl show program, .2. dio 01.50 Ras om on, japanski ig rani Ii Im 03.15 Pregled programa za nedjelju djecu 20.00 DinolopiJa. program za OB.10 Kecer; (16), zabavn i program 09.00Tri mala prascica, djeciji film 10.50 Zemlja sneva (12), turska serija . 12.10 tnneli poklnpci, ku Iin arski show 13.00 Zemlja sneva (12), furska serija . 14.20 Zamlja snova (12), torska serija 15 ..40 Zemlja snova (12), turska serija 17.00 Zemlja snova (12), turska serija 17.30 OeJana Talk Show, terna, "Trgovina Ijudima ne dog ada se drugima!" 18.45 Lanina. vremanska prognaza 18 ..50 OBN Info, informat'iv ni p rog ram 19.10 Zemlja snova (12),

TV ALFA
Priva.tna polieija, crtam film 07.29 Zorro,. crtanl mm 08.00 Grcka rnilologija, ertani film 08.30 Lovei na zmajeve, crtani j,ilm 09.00 Tajno skrovisfe, film 1.0.30 Vijesli 10.35 Aulovizija, emisija 0 automobilizmu 11.15J u kebox, muz:i~ki program 12.30 Vijesti 12.35 Jukebox, muzi~ki program 14.30 Vijesti 15.05 Dva smo suijeta r<lzlicita, serija 16.05 Dadilja Ana, serija 18.00 Chris Angel, zab avn i pro gram 1 B.40 Onevnik 19.00 Bogatasi, zabavnl program 20.10 Ova smn svijela razliti1.a, ssrija 21.00 Jukebox, muzicki program 22.05 Aml"eosko srca, igr311ifilm 00.30 Astrologija 18.00 ADS kviz l' a.3 0 Vie ra i Zivot. vlers kl program 19.00 0 enis n apast, crtanl film 1'9.30 Onevflik FTV 20.00 VljesU Ie 20.20 Slii vole R ejmo nda, igrana senla 21.00 Leg.ende b h. sparta 21.45 Peta dimenzija, turska serila, 23.00 Vilesti TV Sahar 20.1:5 Odlican 5+, program za mlade .20.20 Xtreme, sp 0 rtski magazin 21.00 Biogralije, revijalni program 22.00 Sportski program 23.30 LR.l.6.· program na bosanstom jeziku 07.0B

taza

14.35 BHCJ" vijesli 14.50 Tenis (i): Grand Slam Roland Garms 2011,. finale, p njenos 18.00 Zemlja: Snaga ptanete •. I.zuzetna ze mil a, stra na doku mentarna s erija,

5/5 .

19.00 Onevnik 19.30 Jajce: Otvaranje 30. Pozorisnih/Kazalisnih igaraBiH, prijenos 20.15 Ezel, igrana serija, 101/136 21.15 Na lubu Ilubau!, britanski igrani lilm 23.10 BHTvijesli .23.25 Mj esto ~IDeina.• New York,. ig rana sarija, 1'6/23 00.10 Poljubi mladu, americkiigrani film 01.50 Na rubu Ijubavi, britanski' igrani fUm, r. 03.40 .Pregled program a ra nedjelju

nrska senla

Do smrti (16), i grani film 21:,50 Umri muski (16), igranililm 23.40 Rambo 4 (16), igranililm 01.30 Do smrti (16), igrani film 18.00 MedU nama 18.3(1 Mali ogla5i 19.00 Vijesti 20.00 0 tome se govo~i 20.45 Obavjestenja 21.00 Nije tesko bili Ja 22.00 MU2icki program 22.30 Tuzna sjManja

20.00

00.00
SERIJA, RV

Sestra Jackie

Ozakj i Grlijs. lao poelnlu .p~hatlatl

maik~·. Ku p priieti
da ce odati Illefii zhog luga ~I" je lui" volvoriia doku· m611t8 dallvaoca organa. Sas13nak sa Edlls m .sepnblttava, " iOlski ne moze sklnLJtiburrnu sa prst a. O'Ha· tavnD plBfezatl.

"cas za k¢~rki i

za miade

06 ..30 Rep rizn i' prog ram 07.00 Bjekstvo sa oslrva Skorpio n a, real tty show za rnlade 07.30 B j e ksllIo sa ostrva Skorpi on a, realtty show

made

ra ce iol pomoci Ill· ko ~IOee iejednos·

Mell Rai!J1SU u srednloi ~koll bill "aibalii pnlatelil, B ponekadiviSe od log!. Te· wm godin. ilgubili su kont,ld, ,bog Cega,~ M Bl i<n en"~1kada debl)e po. livni"u ,a Raianovo vie· n~anift, pDsebno lato ~IO se Rajanfenl· ~noml Mel odlu~1 nilkraiko plBkinuU svoj altem~~vni2ivCllni sUI kaku bl 51 vraHo u rI)~ni

Poljubi'mladu

grad.

Ulog~: TOIi Speling, Alip Kame" Ohlims Il'~ea Redilelj: Si Olei Koks

08.00 Program za dlecu 1 0.00 Kike ti ke tatka, program za djecu, u~ivo 11.05 Grimove bajke, program za d iecu (r) 1 1.30 Autoshop magazin, emisija 0 alllomobilizmu 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Rebus, pol~icki magazin 14.45 Merlin, serijski program 16.15 Sarajevska h ronika, in!. program 17.00 Tribunal 17.30 B iznis magazin 18.00 Za svaku b olest trava raste 18.15 Sarajevu s .Ijubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevn ik TVSA 19.00 Kike tike lac ke, za

21.30 Vijesti TVSA 21.40 Igrani film 23.45 SBe dok, program 00.35 Oinotopija, program za miad'S 02.05 Odjava programa

KISS
Film Kuhinja, emisija BeD ortata Do bar, lo~, zao, talk show 17.10 Ja sam tvoja sudbloa, serija 17.40 Vinoteka, emisija 18.20 Zagrljaj Ilepote 19.05FIS SHO P 19.30 Dnevnik HRT 1 20.00 Coviek i 13.00 14.40 15.1 0 15.40

HEMA
09.00 Iz arhiva Tv Hema 10.00 Hema magalin, eentralna informativna emisija, r. 11.00 Kutni; Ijubimci, obrawvni program, r. 12.0 a City Iightz. muzi tka em isija, r. 13.00 Nasi razgovori 14.00 Izaberi zdravlje, em isija 0 1d ravstvu: u BiH. f. 15.00 NaSi ra<govori, inlervju, r. 16.00 Bosanska. do Ii na piramida, dokumentami program, r. 17 .00 Religijau sluib i i:ivota, r. 1 a.o 0 Iskra kuRura, emisija a umjetnosti i kuttumim zbivanjima, r. 19.00 Crtani lilm 20.00 Iglani fll m 22.00 Zanimlji'losti, pregled zanimljMh vijesti 23.00 Program za dijasporu

l:il j.b1:B;I_
r

VDGDSCA
10.30 VOA· Glas Amerike, bosanskl ssrvis 11.00 tude srce, telen ovelo (repriza eplzoda it sedmicej 16.00 SENSE· Ha~ki tribunal, informaV~ni program 1;6.301 nformativni program 1'7.00 Vegelarijanski na talijanski na~ i n 17.30 Svjeitiu dan 17.50 Wil d,Life, c rtani film 18.00 Sedam dana u Vogo~ci,. Informa~vn i program 1: .30 8M8 mUSiC 8 1:9.30 Dokumentami. program 20.00 Price za laku noc, prag ram za djecu
prethodne

14.00 Film 16.05 Oadilja Ana. ig rana serija 17.15 Ova s me svijeta razli~ ita, igrana serija 111.30 Muzi~ki program 1 UO Auto. shop 19.30 Reem~lr.anie dnevnika HRT·a 211.05 Dva smo sllijela razli6ita, igrana seMja 21.10 Tito, do ku m entarna serija 22.05 Film

zdravstvena

kultura 21.00 Ja sam tvo ja sud bin a, se rija 2 t35 Zivot pis e priee, dokum e ntama emisija 22.05 Lifestyle 1V 22.50 Euromax, emisija o stilu i:ivota

KAKANJ
14.30 T nounal, info nnativni program 15.00 Svi vole Rajmonda, se~ia 15.30 SavrSeno dijete, 17.05 Igrana se Ilja

ZENICA
16.00 Srijedom, repriza 17.00 Dokumentami program 17.30 SIs ra, em isila iz kulture 17.55 TV izlog

17.00 Flash vijesti

film

SUBOTA 4. 6. 2011

SATELITSKI TV PROGRAM
HRll
1·0,.1.5 Kulturna basuna 1. 0,30 Papa u Hrvatsko] 1: .00 TV kalendar 4 114.1:! M,rtute zdra\dja lz D ielpharma, o;.misija pod pokrovltefjstvom M.13 Bran it.lji dornovlne, i nformatlvnoOOukalivni spot N.20 Ben edikt XVL • Poruka za lrecl mllenii. doku mentarru film 1.5,00 Opera box 15.35 Jelo",id izgub~enog vremena 1: 5,55 Eu r<lmagazin 1. 6.30 Vijesti 1,6.305 Vnjeme sutra 16,36 HAK· Promel info 16.110 Slrnnja. KJiSl na ~alu 1!1,30 Papa·u Hrvatskc] 2(]ll. 19,30 D nevnlk 19.4~ Sport 19,44 Vrijeme l' 9.45 Papa u Hrvatsko] 2011, 21.305 Vijesti 2·1.50 Vij"stl Iz ku It" r. 22.00 060va pravda, film 23.110 Papa u Hrvatsl<oj 2011, . sa2elal< dana 00, rs Rlmski maraton, Venka guz",a u kine.koj tet.rti. film 01:,50 Ffl mski maraton, 01rnarr0l1, film

HRT 2
:Bjjeg :Iukavog.lisea. zadjecu 09,00 Vrijeme je '" Dlsn eyja. Moji p rijalerj i Tigar i Pooh 09,25 Vrijema je za Di$nayja. 'Einstei n titi 09,50 Pse,;a ophodo]a, senja U dj.cu 10.15 niD.A nt NE 1.1.151spunjene zelje, film.a djeou 12.45 'Filmska ma~nejil. Clarence, firm 14,15 !<onceni 1·.5,35KS aUlomagazjn 1.6,05 obnn ik canner, emisiJa pod pokrovileljsrvom 1.6,40 Lada Ka§telan, Se.,re 17,254>ida 1 a,05 Sport.ki program 19,15 LOTD 7/39 19,25 'Son Jovi specija' + poseo •.n dodatak. Hugh Laude 1.9,55 V.ceras 20"00 Howards End:. film 22,05 ZMtitnica svjedoka serija 22,50 Vrijeme· je za Jazz 23,50 KS aulomagazjn 00,20 4 >ida 00,55 Naeo'li glazbeni program Roland Garro s. tents 08,35

Nova TV
05.30 Braene vade. sanja 06.25 Fir. i cvjetno dru~t.o, cnana "Mja 06.a5 Timmy 11me, crtana ser,lja 00.50 Peppa. cnana serfja 07.05 8akug,m II. • New Vsstroia, crtana serija 07.30 Chuggington. crtana seriia 07·"45 8eyb1ade metal fusion. cnana se.rija OB.l·0 Winx. crtana sarija 08.35 Svjedocan.t.o, do"kumenlami IiIm 10.30 Spec ijaJ. Papa u Hrvatskoj 13.30 Najbolje godina. sarlja 1 5.00 Specija" Papa u Hrvatsk·oj 15.10 Najbolje godine, serfja ~ nastavak 15.40 Posljednja istraga, film 17.00 Vije.,i Nove TV 17.10 Poslj.dnja istrag., film • nastavak 1 5,00 Specii".!. p",pa u Hrvatsk.oj 19.15 Onevnik Nove TV 20.05 Sm rtonosna zona 2. film .21.S0Covjek Iz "jena, mm 23.35 NevidlJivicovjek 2, film 01. j 5 ELO TV. IarOI show 02.20 Twin Peaka. film 1)4,20 Sm rtonosna zona 2.filrn 09,06 11 11,30 12,10 12,30 13.00 13,15 13.25 13.30 14,10 15,00 15.1' 0 15,40 16,00 16,30

zen.

.en)"

.os

PINK BH
06.00 08.00 10.00 Porodica Adams, film Prica 0 ajkulama,.

RlRS
Gumenko, crtana serija 80 u pokrelu, ertana serija Male olimpijske iqre, report3za Mali dnevnik 8jekslvo sa Ostrva skorpiona, rijalrti sou 11.05 Violeta, zakupljen tsrrnln 11..10 Pravoslavlje, religijski program 11.30 Rijel': vj.ere, religijski program 12.00 Onevnik 1 Izbor najklltka RS, konkurs 12.20 Sarno pjesma zna 13.25 Ja imam lalenal, SOU program 14.30 Gaslrlln.ornad, cloppino riblja eorba 14.50 Srecka za svsmlr, film 16.30 Darko Med ic, kol ekei ja zivota 17.00 VijesU 17.1.5 Nil Jlmlt, muzicka emisija 17.40 za, Druga, emisija za rmace 18.05 Zemlja viilena. oeima neba, dokcmentarni serijal 19.00 Ah, ta planeta 19.30 Dnevnik. 2 20.15 U orlovom gnijezdu, linalna emisija 21.10 Ja imam talenat, sou program 22.25 Onevnik 3 22.55 Prisluskivanje, serlla 23,55 8 I ek Oi ek, Iii m 01.30 Zemlja viilena Deima nebs, doku mentam i se ~jal 02.20 Ah,la. ptanata, zabavni prog ram program 20.30 Pop Top, mullcka emjsija 21.00 Klin i ka, igran a serija 22.00 Intervj u 09.00 09.06 09.30 10.00 10.25

Grand hltovi, muzlckl program 11.00 Arena 8·1.3, talk show 12.00 Inlo lop, inl.program 12.20 Gold Music, muzicki program 14.00 Inlo lop,. in'-program 14.05 Zavodnik, lilm 15.50 Inlo I(lp, i"l.program 16.00 MOle .Ijubavi, serija 17.00 Show lime, zabavna emis~a 18.45 Nemoguca misija, emisija 19.30 Grand pogaca, m uzic ki pro gram 20.00 VeHki brat, p regie d dana 21.ooZvijezde granda, m uzic ki pro gram 23.00 VeHki brat, re ality sh ow 00.00 Cily, zabavnaemisija 011.10 Vremenski Ijesnac, lilm

film

17,00 16,00 16,aO 19,00 19,30 20.05 21.00 22,00 ~3.,00

Zlkina sarenlca Gra~anln Knj ig3 utlsaka Vrijeme odtuke Svijel z(iravlj" On avnik Sport plus V,.iieme Subotom sa dijasporom Dokumantaml program Viie.~ Sve boje "vota TV mlnljatu re Za sva '{rem ena Medijska mr,,~a srpske diJaspo,e Petkazanje Leti,.leti pjesmo mojamila K"adratura k

"'93

Siagatica

Dnavnik

'1

Gorki: p!odovi TV Ilea Jelen I.op oeset Svijel sporta n,30 Jelen superllga 00,00 Imam jednu zalju 00,50 Knjiga utisaka

..

.~ i1ill!h'l Ii Ii If _
08,35 09.00 09,45 1.0,45 13,00 1.4.00 14.45 1'7,00 17,30 , 8,15 l' 8.25

Universal
12,00 12,30 Pre mier League Magazin Premier League Classic. Manchester Cily . ArseMi Mobil 1 "The Grid Real N SA N BA finale Game 2. Miami· Dallas NB.A Action Uiivo: Fud bat Uiivo: Kvalifikaciie za EP. Englan d • Switz. rland pramlar League Uiivo: KOSarka playoff Finale. Cedevita.· .Zagreb NSA Action Real N SA Kvalilikacije za E P. Engl1l!1d· Switzerland Pror. boks. 06,20 01,20 08.20 09,20 10.20 11.20 12,20 13:20 15,10 17.00 18.00 19,00 20,00 21',00 23,00 00,50 01..50 02.,5.0 Walker. rendler Walker. rend~er Walker. rendier Walker, rendIer Walker, lekaaskj OOksaski leksaskl leksaski teksaSki

H,30

IGMAN
14.00 Lokalni info 14.311 lIahija i kaside 14,52 Ezan za lkindiju namaz 15,0 II Islam C hannal. Allah artJslry, lsa ce 15,311 lIahlja i kaside 16.00 Auto Shop Mag.zin, em isija (I automobilizm u 16,30 Islam Channel Nas heed Ti m a 17,00 UOenje Kur'ana. vjers ki program 17 ,27 Ezan zo Aksam namaz 17,32 Price 0 pos lanie Ima, vjerski program 18,0 II Lokaln i .info 18,30 Gftan i lilm, djeOiji program 18,51 Ezail Zo Jaciju Namaz 19,00 Ucenje Kurana 19,3D Muz icki pro gram 20.15 The final Legacy, igrana serija 21,00 lIahije i kaside 21.311 lsi am Chan ner. Ail h artistry • 'PIanela 22,311 Put s rece. eduka~vn i program

19,30 Dnevn i k 2 20, DO Vitafon 20,30 BN music 21,30 Tude slade 2.2,30 Onevnik 3 22,45 Film Igran i film Dadiija Ana Bio g rafiie Dan, inforrnativna emisija 19, DO Vremenska prognoza 19,30 Po rtal 19AO Game zone 20,10 Dva sma sv.ijilla razli~tta. se Mja 21,10 Tito. doku mentami ,erijal 22,05 Igran i film 14,1 0 16,05 17,25 18,30

TV USK
14.40 Inspekior Mors, Igrana serija 16.30 Auto shop magazi n, Int. program 17.00 Bonaventura 17 ,45 Za svaKu bolest trava raste 18.00 Duhovnl svijel. vjers ki program 18..30 0 nama. emisija 0 RlV USK 19.00 Dne\ll1ik j 19.30 MU2ieRi program 20.05 H ronika kraji sIGh gradova, in!. program 20.45 TajaoslVenepri ce, dokumentarna selija 21.30 Vijesti 21.35 Igranl Ii Im 22.05 'Koneert 0 i De Mel1iM, snimak

Tents Fudbal Fudbal Fudbal Tenis T ,ke aotomoblta, H u nqarorl ng Fudbal Tanis, Grand Slam Tumlr Tanis Fudbal FUdbal Fudbal. Omladinski Festival Tulen . Francuska ~

07,00 Vije.ti 07,30 Terns 09.00 Valerpolo. Belgrade . HC Zagreb 10,00 Valerpolo, Pro Reeco, ~ Budve 11 ,00 Australijski fud bal, Colli ngwood FC • St Fe H,QO Fudbal 14.30 Fudbal 1'5,15 Fudbal 1:6.1· FuelbaJ. Dml a dinsl<i 5

Kilo"

13,00 13,30 14,00 16,30 17 .00 17 "45

rend!er

FestMiJ Tulon •

Kina

se

vraliti

20,15 Fudbal 21 ,00 Fudbal 21 ,45 Konjl~kl skokovt, Global cnamoions Tau r Hamburg 23,00 Fudbal

M"ksa<.o·MadarS"_' 16..00 FUdbei. Dmladinskl Festival Tulon 18.45F.ia mea, Hungaroring 19,30 Tents 20,00 Vijesti 20.30 Odbojka, Nacionaini Samplonatllalija 22,30 T enls. Gran d Slam Tumir

19.15 20,15

22.,00 22,30 23,00

01 ,00

Borovtaflin

PravOOno pravo Dobra isna Kalifomijci Robe s gre~korn Brae.. i seslre Braea i sesfre Dobra lena =raveono pravo llama mladez Pies u Lughn"sl Medii Medij Haven

(]{J

LA..a

:l -,
~

Ulll LXI

VISOKO
17.00 Ojeciji program 17,30 Zaba'lno revijalni program r. 19,30 Onevnik F1V 20.05 Sj ec ania 20,30 .Aktueln osti 21. 05 Sp ortski pro 9 ram 2.2,40 Bingo show, muzjfkj program

_Nalional G.
1 0,00 Megagradevine 11,00 Te!ak fivet 12,00 Is~ivanle planele Zemlje 13,(10 Ug rioti rna 14,00 Ug rizi me 1'5.00 Rastavljanja najvecih , 6.00 Nailezi popravc;; 17,00 I nzeI1je,.ke
VGze

MlV Adria
09,00 "The Chalenge 1· 10 Real World. 0, Las Vegas 1.0.40 MTV"The MOVies 1.1,00 Juk~bc>< 1·2,00 3 From 1 12,10 MTVE"press 1: 2,30 MTV"The 'Movles Weekend 1:6,308 rand Now 17.10 Just See MTV 1'7,50 3 From 1

FOXlile
09.40 10,30 11 ,20 12,05 t2,30 13.20 14,10 14.55 1 5,40 , 6.,30 17·.15 18.,00 18.,50 19,35 20,25 21 ,1.0 .22,00 Ru,na Beti Sapat duhova Viii Grejs Sudij e '" Sill Prljavi seksi

FOXCRIME _
09,15 10,00

t: (1,45.

novae

U,30 1:2,.15
1:3,00

HIT_TV
16,25 Tn minula 19.00 12 dana u dan 20.00 Aulo shop magazin 21.00 Biljana.za Vas 22.00 Bonaventura 22.311 FoIk show 23.30 Trend semr 00,00 Tri minula,. vijesti 00.05 Film

TV BPI;( GORAlDE
11. 00 Naj ava programa 'Kontak! pm gram 19.00 Onevni k 19,30 M uzitki program 2 O. 00 Istina, doku mentarnJ

1·6,00 Top 20

1'8,00

rrlzenjerske
V£l2B

16,110 Dnevnik 1 16,25 Vece sa Ivano m Ivanovieem 17,30 Zivol,a ,Wom 18,0 II Kao kod svoJe ku6e

1:9,00 Megarvmnioe 20,00 Droge 21 ,00 Zalolle nl u i.nozemstvu 22,00 U vrllogu 11. ruj:ns 23,00 Tabu. 00,00 Megarvornice

1:9,40 Just See MTV 20,00 MTV Take OVer 20,30 So 00'5 21 ,30 Dllioial Top 20 22,50 MTV ·E'press 2a, lO MTV World Sta.ge 00,00 Party Zone

Otajne ku tan ice Poroditna pra.lo:$a Os, Draga Rufna 8eti Sapat d unova Vii i Gr"jS ca, Drag a Houp i Fejt Ocajne ku6an ice Da, Draga S~klama dll vrha Ludnica u Klivlendu 2:2,25 Kugar Taun 2.2,50 Se5lr" Jackie n,15 Sve ispolletka OO,OS U'vod u ana'" mij u OO.sS Vii i Grejs 02.45 Sudij e ta

n45
1'4.30 15,Zij " 6.10 1 6,55 '.8.25 1:9,.10 20,00 20,45 2LSO 22,15. 23,00 23,50 00.35

17,40

sm

M edijum Ne/'ujno Aerod rom lIbiiackl Mgon Bouf1.$ Medijum Necujno i "",,on. Zlotinacke namjere :ROOi "",,on. ZioCinacl<. namje,,, :Roo i "",,on, Zloci naekenamjere Aerod rom ZaStilnica svjedoka 'Red I "",,on. Zloeinaeke namjere Bouns Ubilacki 'Oa90n Alijas Ne~ujno Polioajoi iz Delmita Monk Medijum M .dijum

Roo

, 6 .... ,

1»>,...,1"'"

Dne"ni a"az

NEDJEUA 5. 6. 2011

BHn
OB.OODHT Vijesti Program za djecu i mlads OB.1SBHTslagaliea 0B.40Bruk.linski most, igrana serija, 32/35 09.05 Zombi holel, animirana serija, 4/19 09.30 Skola mma, obrazovna 1 0,00 DHT vii esti liO.15 TV Liberty 10.45 Zialo divljine: Moruna, riblja kralllea, 116, strana doku mentarna serija 11.1 0 Duhovni mostovi, emisija 0 religiji 12 .OOBHT vijesti 1.2.15 Imovi po Ijop rivre de 13.00 Skriveni dokazi,igrana serija, 5/66 13.50 U polrazi za dale kim okusima,. sirana d okum entarna serij a, 6/8 14.20 Muziekii prng ram U.35BHT vijesti 14.50 Tenis (m): Grand Slam Roland Gar· res 2011, finale, prijenos 16.30 Smanji gas!, emisila 0 saobracaju 19.00 Dnevnik 19.25 Koiiarke (i): Kvalifikacije ra EP 2013: Bosna i Hercegovina· Esloni· ja, prijenos 21.15 Global, emislla 0 zbivanjima u svijetu 21.45 Juini Bruklin, igrana seria, 5/22 22.35BHT vijesti· . 22.50 DHT sp ort 23.05 Zlogiasna Betlie Page, am ericki igrani tilm 00.40 .Pregledprogr~ma za ponedjeljak 07.00 Zapanjujuta blaga Nishi·Honwanjija, j apanski ookum e nta mi Ii Im 08.00 Vijesti 08.05 Barimba 08.30 ZIZ, zabava·igra·znanje 1:1.00 Harveyloones, animirani film 11.25 Ssdm lea, magazin izkultu re 12.00 Onevnik 1 12.15 Zelena panorama, dokumenlami program 12 .45Preg Ied sezon e Ug a p rva\(a ~ nogometu 13.30 Mama, lu.dba Iski mag, am sricki igrani film . 15.10 Vijesli 15.20 tjubav i kazna, igmna serija, 48., 49. i 50. epizoda 17.59' Unevn i k, najava 1B.00 Greh niene majke, igrana serija, 17. eptzoda 19.00 !Pipl i nzi, crtana serija 19.30 onevnik 2 20.10 Lud, zbunlen norrnalan,igrana serija, 21. eptzoda 2·1.00 B01 j i z.ivot, j ugos love ns ki ig ran i fi Im 22.40 Nasa mala klinika, igrana serua, 76.epizoda 23.30Paralele. vanjskopolHitki. magazin 00.00 Onevnik.3 00.15 Rasomon, japanskiigrani film 01.40 Klub Citalaca, nocni show program, r.. 03.30 Pregledprograma za ponedjeljak

I:
OB.l0 AntIeli i prllatelli, crtanl film· OB.3o Roni, Oily, rani, ertanl rilm 08.50 og9V I zahari III, ertani film 09.10 Gerald McBoing, ertani fjlm 09.30 KornjafaHero, ertani film 09.50 Keferi SMACKooWN (16), labavni prog ram 1 0.30 Gosti lz prasla 8t2, ob ilej j ski film 12.20 00 smrtl (16), film 14.10 Lane! Ipoklopci, ku Ii narskl show 15.00 Bumerang (16), domael film 16.30 Red Carpel (1 B), showbiz maqazin 17.30 Dejana Tall! Show, Tema. 'Ima m cesete ro djece, pa sta j!" , talk show 18.45 Lanina vremanska prognoza 18.50 OBNlnfo, inlormalivni program 19.10 Najsexyzene svijela, zabavni program 20.00 Tango Argentino (16), do mati film 21.45 00 smrti (1'6), film 23.30 Tango Argentino (16), dornael film 01.1,5 Umri muski (16), film
0

TVAlFA
07.08 Privalna pollclla, ertani film 07.29 .Zorro, ertani film 08.0 0 Grcka mitolo 9 ij a, ertarn film 08.30 Lovei na zmajeve, crtarn film 09.00 Jukebox, m u';:icki. program 10.10 Proliv n~puklag neba, westem film 11.3 0 Vijesti 11.40 Nevolje s nastavnikom, igrani tilm 1.2.30 Vijes1i 12.35 Jukebox, mUlic!U program 13.20 Pustolovine Pluto Nasha, igmni Iilm 15.00 Juke box, m uzieki program 15.30 V.IJesU 15.35 Gliivashow, zabavno- rnazi c ki Dro gra m 17.25 Ova smo svijeta mlifila, ssrlla 1B ..40 Onevnik 19.10 Za svaku bolesl Irava raste, emisija 0 zdravlju 20.05 Policalac s Pettovog brda,

sena, 6/26, r.

sonia

20.55 Ova smo svljela razlieila, 21.40 Alp inl sta, igmni film 23.20 Carl eo ne, sef nad selovlma, serija 00.30 As!rologija selija Diogratije Razotklivenl Vijesti TV Sahar Film

serija

17.30
TOKSOU,OBN

Dejanatalk

Imoli dje~u zahtjel'iln je I od· gOl'Oran pesaotwji traIl pune Ijub.vl. strpllenl'. flnansij5lclh sredstava U ovorn uturW.· nom tempu iivotil njetkost su pmodice S Irl)j$, a da ne govo· rim 0 one sa ~!$I'UO, sedmero ill desetern dieca. Nekima Ie naucna 1aJ1l.ls~ka mau d:vQj~ djece, drugi se sa tzazovlm. odgoja"Ise djece nose sa I.· kocom. U OVIJj emisiji cemc <,"irili "tl"~ v~llkihporodlca

show

U p~li.ij6ku stanley 00· Wi '"Ml«lia wldl da Ie uznemi(3l'a grupa kiDI'" nova. koji ~v~ u nienom susjoosl'lu I Santoro se mQra za nju pobri nuti. U meduv<emenu. Loven i Non, PQmaZu Inv,lidu koji je preluten I oplj· a1 kan " s"om stan".

lovlri sa mo,a suotiti sa /:ivotom bez IvonB·.
I!tekujuci oslobadaju· GUpre.udu Wilke pom· Ieu slutalu Hopkins.

06.30 RepMzni program 07.00 Biekstvo sa ostl1ia skolPiona, rsal ity show za mlade 07.30 8ie ks!Vo sa ostva skoIPiona, real ity sh ow za mlade 08.00 Biekstvo sa ostrva skoIPiona, real ity Show za miMe OS.30 Program Z8 dlecu 10.30 Pusti rnuziku, muzi cko· zabavni program 11.00 Sevdah, muriCkl program 1'1.30 Sarajevska hro nika. int program 1~.30 Za svaku boles! 2 'lava raste 13.0 0 Vijes~ TVSA 13.10 TVSA dokumenll, dok. pro gram 14.15 Oinolopija, pro gram za ml ade 1.5.45 Biznis magazin 16.15 TMbunal 16.45 Merlin, serijski program 1:8 .15 Sarajevu s liubavlju. dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Da S8 ne zaboravi. dok. pro gram 21.0 0 Vijes~ TVSA 21.05 Sarajevo art, em isija i2 ku'lture 21.35 Melro nom. em isija o klasicnoj muzici 22.05 Igrani film 23.40 Auloshop

,1:i,il@:Hil_
15.20 Film 17.25 Ova smo svijela razlitita, serlja 1'9.30 Reemitiranie Dnevn ika HRT·a Sport Vfijeme 2ll.1 0 Poiicajac s pje~Qvo9 brda, serila 20.55 0 va smo svijet;l razli c ita, serlla 21.40 Film 23.00Ser na Sefovima,
serija

magazin,emisija automobil izmu 00.1 0 Merlin, se rijski program 01.40 bnevn i k TVSA 02.1 0 Odjava program a

KISS
13.30 Sport 15.00 livot prlca pn~e 15.30 Auto shop, emisija '16.00 Hrana i vino, emislja 17 .10 Ja sam Ivoja sudblna, serija 17.50 Kuhinja 18.20 Tjednik, info magazin 19.20 Marketing, 19.30 Dnevnik HRT 1 20.00 Adventure Rakela, putopisna .20.30 Euro max 21.00 Ja sam !Voja sudbina, serna 21.35 Vinuteka, emisija 0 vi nirna 22.10 Rubala 01.30 Leljko Malnar, mali notni razgovori

21.10 22.00 23.00 23.30

VOGOSCA_
15.00 TV Zehra, magazin za zen ui p omdlcu 16.00 Uljep~aj svol fivot, edu kativno·v]ers ki program 1:7 .00 Info :IC, infonnalivn i pro 9ram NTV Ie Kakanj t 7 .3 0 Xtreme, sp 0 rtski magazin 17.50 Wil d' Life, crtani film 18.00 Sedam dana u VogMcj, infonnatvn i progrMl 18.30 SMS music 19.30 Ookumentami program 20.0 0 PIi~e za laku no c, pro 9ram za djecu 20.15 OdliCan 5+, pro 9ram za mlade 20.20 Auto Shop Magazin, emisiia 0 automObililmu 20.45 MUlicki program 23.30 I.R.1.B • program na bosanskom j81.iku

ZENICA
14.00 Pllt za Ejvonli, 'igrana serija 15.00 Odlikasi, I1Jpri;za 15.55 TV Izlog 16.00 Animirani film, repriza 17.55 Mal i oglasi 111.00 Autoshop 111.30 Mali oglasi. obavjestenja 111.00 OOkumentami program 19.50 ObavjeMenja 20.00 Selu u ponode 20.45 TV izlog 21.00 Igrani lilm 22.30 Tulna ~jecanja 22.45 Sou na mol nacin

KAKANJ __
13.50 Ja sam Ivoja 5udbina. serija 14.10 Bonaventu ra 15.00 Svi vo'le Rejmonda, serija 15.30 Legen de 8H sporta 16.00 Viera i fivol 17 .00 Pela dimen:z.jja, lu rska selija 18.00 SVakodnevnica 19.00 Denis napas! 19.15 EPP 19.30 Dnevnik rrv 20.00 INFO IC 20.30 Svi vole Relmonda,

program,. r.. 12.00 Svjetlo .lsiine, religijski program. r. 13.00 SvjeUa :istine, religiiski program. r. 14.00 TV Zehra, maqazn za ~enui porodicu 15.00 NaSi razqovori, inlervju, r. 16,.00 Auto shop mag azin, emisija 0 automo'bilizmu., r, 1:7:1l0 TV Liberty, magazin Radija slnbodna evropa 18.00 Igrani film 20.00 Reporta1a 21.00 Religija u SIUlb i ziYota. religijski program 22.00 Preg Ied sedmice, infoimaUvn I program 23.00 Program za diiasporu

IGMAN
14.00 LOkalni info 14.30 lIahije i kaside 14.53 Ezan za Iklndiju namaz 15.00 The Final Legacy " igrana serij a l' 5 .45 Diamije' vjerski program 1'6.00 Islam Channel: Ueenje Kurana • viers ki program 16.30 U posie! poznatim, zabavni pro gram 17..211 Ezan za AkMm namaz 17.33 Ucenje Kurana,

HEMA
OB.30 Crtani film 10.0 0 Zanimliivos~, pregled zanimljivih v'ijesti, r. 11.00 Svjello j sli ne, religijski

NEDJEUA S. 6. 2011

SATELITSKI TV PROGRAM
HRll
13.12 Minula zdravlja iz D ielphanna ernls" iia pod pokroviteljsl'l/Clm Emlsija pod pokrovileljstvom Rijeka. More Nedjeljom u dva Bran it.lji do mevi ne, lntormstlenoedukalivni spot HAZU Portre~ Vijesti HA:K - Prornat info Ujepom nasorn, I..jubu~·ki Papa u H rvatsko] 2011. D nevni k Spon Vrij"me Papa u Hrvatsko] 2011. 1 protlv 100. kvtz Mirluta ~dr3\1lja l:t: D ietphanna, emisija pod pOkrOvilelj.-

HRT 2
08.00 Konoerl klasicne gla2be 09.00 Ziatna kl noteka, U~ UI gubill~te, film 10.30 Konoert zabavne gJa<be 11.40 Films ka metlneje. IPjeIlu~a'IJ~ cijanid • Prerna ro man U Agatha ChrisHe. fifm 1· 3.20 Fitrpove babe. emisija pod pokrovileljslvom 13.50 e-H rvatska, emisija pod pokrovileljstl'om 1.4.30 01 imp· sponska emisija Riieka. Tenis.

Nova TV
07,00

07.15 Peppa. crtana "'oij;! 07.30 Bakug a n II; • New 07.55 Chuggington.
08.10 00.00 00.30 13.00 16.15 11.00 H.l0 18.00 19.15 20.05 .21.15 23.00 00.25 01.55 02.25 04.00 1)5.10 06.00 00.25 06.40 crtana serlia 6eyblade melal fusion, crtana seriia Win". crtana seri)" Magazin Uge prvaI<a Spec:ijal. Papa u Hrvatsko] Najbolje gQdine. serfja Maslerch of. reality show V.iiesti Nove TV Masterchef. reality show nastavak Spevijal. Papa u
r

Tlmmy Tlme. crtana ser,ija Vestmia., serija

1.3.13 1.3.20 14.00 1· .00 5

ertana

OS.35

PINK BH
06.00 Iskupljenje, film 08.1)0 Ubislvo u mojo] glavi, film 10.00 Veliki brat, real ity s~ow 11.00 Birajle svoj hit, muzieki p rag ram 12.00 Inlo top, inl.program 12.20 Gold express, muZiCki D rog ram 14.00Inlo top, inl.program 14 ..10 Dobar komsija, zabavna emisija, u~i\lo 15.501 nto top, inl.program 16.00 Veliki brat, real ity sh ow 11.00 Sve zaljubav, real ity sll ow 18.30 Ami G show, talk show, r. 20.00 Veliki brat, real i ty sh ow 22.00 Pa razwlov na ;poznate,. emisija 23 ..00 DJ Talent Show 01:.00Seks monstrum, film vjers ki program 18.00 LoKalni inlo 18.30 Grtani film. Sindibad, djeciji prO!lram 18.52 Ezan za Jaciju 19.00 lIahije i kasiIJe 1 9.3 II Muzicki program 20.15 The Final Legacy, igrana sen j a 21.00 lIahije i kaside 21.30 Ucenje Ku~ana 22.0 II Loka!n i i OlD 13.00 14.00 14.30 15.30 19.30 20.10 20.40 22.10 BN mUSiC Bez maske Pro Ijubrnici Nedjeljno pOjlodne Montlo r Preljubnici Sjela la~a, selija Rim

RlRS
09.00 Gum enko, c rtana serija 09.12 MimI! i Carli, crtana serija 09.17 Bo upokrelU, c rtana s e rija 09.40 Mar, crtana senia 10.05 DHajla i Dzulijus, ertana serija 10.30 Set nj a sa cud ovi stlma, dokomentama serija 11.00 Kvizolog, kviz za djecu 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snap 13.00 Sviraj nesto narodno 13.30 Ja.i rna m la Ienat, sou program 14.35 Kocka je ba c en a, lilm 16.1 Gaslronomad, kus-kus 16.30 Magazin IIge bmpiona 11.00 Vi j esti 17.20 R u kom et • Fi nale kupa RS, dlrektan prijenos 19 ..30 Dnevnik 2 20.15 Kenedijevi, serija 21.10 Ja imam talenat, sou program 22.15 Sporlskipregled 23.00 Dnevnik 3 23.30 KoC ka je ba c en a, film 01.1 0 Kenedijev.i, serija 01.55 Dama kOja nestala

l' 5.05 " 5.15 15.21 15.25 l' 6.30 19.30 19 .. 5 4 19.49 f9.52 20.35 21:.25

00.06 Zikina sareruca 11..05 Znanje imanje 12..00 UNHCR . povratak. Kosovo 12.15 Vjerskl kalandaf 12.25 Moi Ijubimac 13.00 Dn .vnik 13.15 Sport plus 13.25 Vr.ijeme 13.30 Balkanskom ulicom 14.10 Vriieme je za bebe 14·.45 Gaslmnomad 15.00 Vijes~ 15.1·0 Sat

16.. 3 Veli. 0
11.05

repcrtafa

15.00

RCfland Garros, te nls

r

steom
21 .30 Stipe u gostima 2, TV serija 22.15 SYjedod. hrvalski mm 23.50 Vijesti 00.05 Vijesti lz kutturs 00.1 0 Papa u Hrvatsko] 20 1 1. . ".zetak dana 00.45 Cikl US eu ropskog mma. Day WatCh. HIm 02.50 ReprjU11 program

19.15 19.25

21.00 21.05

o

23.40 01.25

LOTO 6/45 Kvalifikacijs za rukornelno EP 2012 .. Hrvatska • Srbija,1. polwrijeme VeceJfIS Ciklus filmskog spektakla, Hatarl! ~film, Filmski boutiqu e Notn] 9 lazbenl prog ram. H~ dana

prllenos flnela

~~~rko~ove TV Nad lipom 35, humori$itl:no~glar :zbeni snow Oozvota za vjencanje. film Aed carpet, shoo I)'bi, magazin Covje~ lz .jOf1e, film Svi mae Chrtsa, serija I'Ijeno pravo, soriia Red carpel. s_.howbl;z magtWn .Carobnlce, seflja Svi m rze Chris". sarija

Automotiv, au-

IomJlorTl'1llazil Kraj prog rama

Brodveia Sta la imam od 1ll9a 17..40 Medii ska rn reia srpske dija,spore 18.00 S'psl<i lstocnlcl 18.21 Sasvlm porcdno 19.00 Slo.g."lio," 19.30 D~"vnik 20.05 Gorki plodovi 21.00 Be. vi.e .21.30 Balkanskorn ulicom 2:2.05 Boje sljepila 23.00 VijeSli 23.05 Uvid"i ·23.45 Dn evnik 00.00 Kosmos

.....

Of ;,,,.~I PHOrlV 1

•. ,/ ..!'.t'"'

I!., "·"-1:' ' ..... _.
." .. I

2035

iMikldd,f_
09.30 10.30 11.15 12.00 13.00 1.4.15 15.00 Fudbal Fudbal Fudbal Fia wtco, H u ngamri n9 rta wtcc, H u nqarorl ng Bicikli.am 'tenls, Grand Slam Tumlr Tanis Fudbal FUdbal. Om ladi· nski Festival Tulon • 0 bala sron ovaoa • Porlugill FudbaJ. Om ladin· ski Festival Tulon . Il3ly . Colombia Boks Boles Tenis. Grand Slam Turnlr Molorsportovi 11.00 Tlka automoolla, Hungaronng t 2.00 Tenis, Gran d Slam Tumir 14.00 Tenls. Gran d Slam

Universal
00 ..30 Kiu pske TV 08.30 Wo~d strongest man 12.00 Kvallr.kacij. za E P. England· Switze· rland 14.00 Ko§arka play oft Finale. Cedevlta ~ 06.20 01.20 00.20 09.20 10.20 11.20 12.20 13:20 15.10 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 01.01) Nash Bridges Nash Bridges Nash Bridge" Nash Bridges Nash Bridges 8raCa i· ssstre Braca i ses Ire Zabavi nik~d kraja Posebna poSiljka Haven Eri"" Pravedno pravo Dobra ~ena Braca i sesjre Braca I "eslre Ziatna mlad~! Dobr" zena

Tumlr

20.55 Ova s m 0 svij eta razlitita 21 ..40 Film 23.20 S ef nad ~elovima, serija

narnaz

VISOKO
17.30 Sportski program 19.30 Onevni k FTV 2 O.05 Sj ecania 20.30 Aldueln osti 2 D. 55 Ekologija i zdrav ~ivot 21.35 Sloga· Bosna Prevent, ,nimak rukomelne
utakmice

22.55 Nasa realnost 00. DO Odjavni telop

GORAlOE
17.05 Ritam zivota
17.30 B~ike Z~ djecu 1B.DO Turizam plus 18.30 Poljoplivredne

TVOSM
14.00 Formula 1 16.10 Vikend caffe 17.25 Dvasmo $vijeta rnzlicila 18.15 Vike~d caffe 18.35 Nedjelja, in!. emisija 1.9.30 Portal 19.40 Game zone 20.05 Policajac s Pellovog

19.00 SedmiCa 19.30 Muzifki progr,am 20.00 KIi nika, igrllna selija 21.00 Retrovizor, i nlo mnalivno •doku m entami program 2.2.00 Igran i film

Ierne, r.

14..35 Preporutujemo 14.40 Hronika Krajiskih gradova 15.25 Svljel taj ne, igrana serija 15.55 Prepo m c ujemo 16.00 Za svaku bolsst irava raste 16.15 TV i,lo2ba: Satko H adzihas anov.ic 16.30 Nedjeljom zajed'no 18.30 Bajke iz cijelog sVljeta, . progr.am za djecu 19.00 Onevnik 1 19.30 MU2.itki program 20..00 OJeca pjev.aju Move, zabavni program 21.45 Vijesti 21.50 Film 23.10

1'7.30 1:8.00 1.8.30

20.15

21.00 22.00 22.45

23.45

t 5.00 Mali fud bal. Nacion"tnl ampi onat Sp-enija 1116.00 Mountain bike H .00 Mou ntaln bike 1.7.30 Dvoranekl fud bal, Arena Fulba.ll te a • gu" SAD, -Jacksonvillo Sha'KS • Nju Orteans VuD u 18.30 Fuobal, Omlad· ins"i Fes~VBI Tulon . Italy· Colom bia 20.15 Vijesti 20.90 Terns 21.00 Tenis, Gran d Slam Tumir 22.45 Fudbal 23.45 Svi spo~ovi

S

Zagreb
Ufivo: Pudbal U21. Eogta_od • 'Norway 18,00 NH L Stan ley Cup finale Game 2. Va· nCQuver ~ Bost~ onJTampa Bay 20,00 Uiivo: Premier La, aguePregled sezone 23.00 Fudbal U21. England· Norway 01.00 Premier League Classio. Manohes· ter City . Man~he· ster United 01 ,30 Real N BA 16;00

,

\.~
PORODltNA

1B.OD

19 IO

't'f

BOUNS

_Nalional G.
1 0.00 Allask; golica.jci 11.00$aptat gsima 1:2.00 ~"ptat psi ma 1. 3.OP Skriveni $vijet 14,00 Tko je polopio brod Bismarck? "5.00 Porooni prratski grad 17.00 De~JJ<!irani Stonehenge l' 8.00 Najsiarije dijete na svijelu 19.00 M"l)alvornice 20.00 Iza scene 21:.00 Stmgi mtvor Oz 21..30 Seku nde do kalastrofe 22.00 Isttalivanie planate Zemlje 23.00 t::a .cena OO.OP St'og.l mlVOrOl

MTV Adria
09.00 Teen Mom 2 09.40 Teen Mo m 2 1.0.20 Paris HUton's Dubaf 1.1.00 J ul<~bo" 12.00 3 From 1 1· 2.10 MTV The Movies Weekend 16.10 MTVE"press 1 6.30 '8 rand Now 17.10 Just See MTV 1'7.50 3 From 1 1· 8.00Dom aciea 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Take OVer 20.30 ;Blue Monjajn Slate 21.00 Heno 91 1 21.20 Chapelle Shaw 21.50 Skins 22.40 Je"'''y Shere 3 23.40 Alternalive Nation 00.40 3 From 1

FOXlile
Ru,na Be~ Sa,pat duhO'llai 11..20 Vii i Grejs 1~..OS Sudij e UI Stil 12.30 Houp I Fajt 13.20 Otajne ku tan ice 14.1,0 Prlj;avi seksi novae 14.55 Da, Drag a 15.40 Au;;na Beti 16.30 !lapat dun"" .. H.15 Vii i Grejs 18 .• 00 Porodiooa praksa 18.50 Ludniea u Klivlendu 19.1.0 Kugar Taun 19.35 Ocajne ku can ice 20.25 Da, Drag a 21..10 Dr. Haus 22.00 Ljekar po pOI\Jd'lbini ~:1,SO Seslra Jaokie 00.05 Ruzna Beti DO.5SViII Grejs 0;> .45 Sudijs UI SUI 10.$0 09.40

FOXCRIME_
10.45 11' .30 1:2.15 13.00 13.45 1. 4.30

to.oo·

Necujno Aerod rom Ubilackin ..gon Bou .... Medijum Necujno Red i zakon .. Zlo1).

inacke' namIere 1. 5.25 Red; i ,akon. Zlo"'i·

TV USK
14. DO Majslor kuhinje 14.30 Vijesti

brda

15.00 Hit nedjeljom 1'8.20 Rim 20.15 Dobro Ii vece 21.15 Nije IMko biti ja 22.S0 Reportaie sa zemlje mira, emisija 0 ekologiji 23.00 Talk show 00.30 Film

na,cke namjere 1,6•. W Red I ,,,kon. Zlo<':i· n.. eke namjer .• 116.55 Aerod rom ,.7.40 Frikovi "8.25 Monk 19.10 BOUM 20.00 Ubilacki 'Oagon 20.45 Srojev, 21.30 K"sl 22.20 Tiielo kao dokaz 23.10 Zlocinacki um""i 23.55 Zlooinacki umevi 00.40· Zlocina"ki umovi 01·.25 ZloCin..cki umovi 02.10 Zlooinack, umovi 02.50 Odielienje 06.50 Ne6uino

18 .... ,

1»>,...,1"'"

Dne"ni

a"az

PONEDJEUAK 6. 6. 2011

BHn
09.15 tlmornlpas, animirani film 09.20 TV enciklopedija, r, 09.30 Bruklinsld'mosl, igrana serija, 32/35, r. 1 O.OOB HI vije stl 10.15 Pies zivola, igrana senia, 50/125 11.05 Moja mala kuhinja, r. 11.15 Goiline prolaze" igrana senja, 11/68 1'2.00 BHT vijesti 12.15 TV Uberty, r. 12.45 Uga ilampiona u nogomelu, magazia, r. 13.15 Global,emisua 0 zbivanjilUa u svijetu, r. 13,45 Smanji gas!, emisija 0 saohracaju, r, 14.15 BHT vi]esll 14.30 Sorko·slalko, igrana serija, 1151229, r" 15.00 Odlican. 5+, edukalivna ssrlja Program za djecu i rnlade 15.05 U c iii ea, ,kviz 15,30 Cudesnisvijet, ohrnzovna serija, 31/52 15.45N em a p robl em II 1'6.05 Sa malo novea u ... , strana dokumentama seriia 6113 16.30 Garko-sl atka, igran II s e nja, 116/229 17.00 B H g ast ro kulak, kul inarski show 17.30 Sve u svem u, d nevn i maqazi n e 1B.45 Pim i Porn, animirana serija, 25/26 19.00 Dnevnik 20.00 Elel, igrana serua 102/136 21.00 Nicolas Le Floch,igrana serij3. B/8 22.00 BHT vijesli 22.20 tema dana 23.1 0 Busl ness News, r. 23.15 Nicolas Le Floch, .igrana serila, 8/8, r. 00.05 Sve u svemu dnevni magazin, r. 09.05 R.elovi. igrana serija, 23. epizoda 09.30 Dbale pricaju rijeka. slusa, dokumemar" ni program 10.00 erlani filmovi Piplinzi Harvcytoons DZepni zmajiti 11.10 Villa Maria, igrana ssrlla 134. epzoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod 5 rei no m zvi jeld om, igrana s elija, 60. epizoda, r. 1:3.05 Bolnica Three Ri.vers, igrana serija, 11, 13.55 Zelenapanorama, program za agrar, r. 14.25Paralele, vanjskopolHicki magazin, r. 15.00 Vijesli 15.1 0 H arveytoo ns 15.35S p retn n-sretne, tv ig ra 16.00 Vi lIa Maria ,i gran a SBrija, 135, ep izoda 16.50 Federaci j a dan as 17.15 Ezel, igrana serna 101. epizoda 112/ 18.15 Pod sretnam zvijeldom, igrana serija, 61. spizoda l' 9.08 U pitn ik, kviz 19.30 D.nevo i k 2 20.1 0 60 min ul a, D olilicki mag azl n 21.20 Ljubav ikazna, igrana serija. 51. epizoda 22,20 Dnevnik 3 22.50 Projekl vjdice i2 Siaira, ameritki' igrani f1lm/151 00.30 'H ayd u pa rk, program za m I ada 01..00 60 min ul a, p olHicki, mag azl n, r. 02.05 Federacija danas, r. 02,25 Dnevllik 3. r. 08.25 08.45 09.15 1 o. DO 10.30 1 1.45 11.55 12.05 12.1.5 12.30 12.50 13.45 15.15 17.00 17 .30 18.45 18.50 19.10 20.00 21.35 22.45 22.55 23.50 01.45 Oggy i lahari III, crtani lilm Top 5hop Oivo ren a vr ala ,h urn ori slit na se n ja Slol za 4, kulinars ki show, IV sezon a Zemlfa snova (12), torska serija La n in a vre me nska pro gn oza OBN lnto, informaUvni program Vox populi Top shop Skriven a ka me ra, IlU m ori slie n i program Border (16), !crimi serija Dolina, vukova (16), turska kriminalis.~cka serija Ljubav i osveta. (12), turska talenovela Siol za 4, ku Iinarski show, IV s szona Zem!ja snova (12). mrska seMja Lanina vremenskaprognoza OBN Inlo, informalivn i prog ram Nemojle sta zamjeriti mit FadiJ und D a rio, hu mo risli tni pro gra m Ljubav i esveta (12), lurska teieneveia Dolina vukova (16), turska kriminalistitka serha Vax populi Telering, Talk show Slall([ iivol (12), film DoHna vukova, (16), turska kriminalisticka serija 18.30 19.00 19.30 19.50 .20.00 Mali oglasi Zenica dan as Muricki spotovl ObavjCStenja Ja sam IYoja s udblna, igrana senla 20.30 TV klo 9 Ze sport plus 20.30 TVizlog 20.40 Bonavenlu ra 21.30 Iudzam plus 22.30 OtJaVje~tenja i tuma sjecanja 23,.0(1 Zenica danas

TV ALFA
Privatna polieija, crtam film 07.29 Zorro,. ertani film 08.00 Novo jutro, j uta mj i D rogram 10.00 .Jukebox, mULicki program 10.30 Vijesli 10.35 Jukebox. muz.itki program 11.30 Vljes!i 11.35 Jukebox, m tIzi ~kip rog ram 13.30 Vijesti 13.35TIr Liberty., informatlvn i Drogram 14.30 Vijesti 15.10 Saga 0 McGregorijev.ima, seria, (I) 15.30 Vijesti 16.05 Eliza, serija, (r) 16.55 Rijetke pUce, igrani film 18.40 Dnevnik 19.10 Intervju dana 19.45 "810 da ne", showblzz magazin 20.05ElizB, senia 21.1 0 Zene na iviei, serija .21.45 Saga a McGregorijevima, sBr.ija 22.38 Vijesli 22.40 Usamljeni .Dzim, Igranl flIm 00.30 Astrologija pro g ram TV Fiva 21.00 Ludo srce, 22.0 a Vogoscanska hronika, infonnativni program (repriza) 22..30 libe rty TV, inlonnativ ni magazin radija Siobodna Evropa 23.00 IRUB.· program na bosanskem jezlku 23.30 VOA· Glas Amerike, bosanskl servts 07.08

eplzooa

01.00
FILM,PINK BH

Smoking
Diiml Tong v01a~lebnga!a~a I zavodnika KI.rka Oevlrflil. Devlin irna samn iMno pmvi10: nlko ne smije !!irati n jegov smoking. AJI kada Oel'lln do1ivi "malu' nesrecu. Toog ne moie tlil oooli ea ne proba smoking. Uskoro ,postilje sl'jestan da je to zapravosup"r·§piiunsko Qdijelo vrijadno2 mlillarlie dolaraitako. ne znajutl. postale harlZlTlilUenl tl!lnlajlenl Uloge: Dze~1 ten, DzenKer

10.00 Bjekslllo saosnva ~korplona, reaUty show 1~ .30 Mucke, humOlisti ckl 0 program 11.00 VijesU TVSA 1'1.05 VItaminix, program za dlecu 11.D7 Noody, program za 11.20 Ca~i i Mirna, pro gram za djecu 11.25 Grimove baj ke, pro 9ram za djecu 11.45 Banmba. pro gram za djecu l' 2.00 BBC do k. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo an, em i sija 11ku llure 13.45 Oinotopija, pro 9ram .3 m lode 15.20 Uberty TV 15.50 Bjekslllo sa ostrva ~korpiona,real ity show 16.25 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 16.40 Ulica Zoolo§kog vrta. program za djecu 16.50 BBC dok. ;program 17.45 Mucke, humoris~cki program 18.20 r arih. dok. senj_! 18.30 0 nevnik TVSA l' g.O0 Vilaminix. program za djecu 1g.O2 Naody. program za Qlecu 19.15 Ca~i i Mimo. pro gram za djecu 19.21 Grimove baj ke,

dieGu

program za djec u 19.45 Barimba, program za djecu 20.00 Oobre vibracije, revijalni program, 'uzivo 2.1.30 Tanh. dOK. senjal 21.35 VeOemje vijesli 2.2.05 Spo rt magazin 22.35 Senjski program 23.05 [granj film 00.45 Spo rt mag~lin 01.15 Dnevnik TVSA

HTV OSKAR C
12.05 [grani film 14.00 Ja sam lIIoja su~bioa, Igran a seMja 111.00 Elisa, igrana serija 17.15 Nijemi svjedok, ]g rana serija 16.15 Kvi1. 19.00 Dnevnik HTV Oscar C 19.30 Reem~i ranje dnevnika HRT·a 211.05 Elisa, igrana serija 21.00 TuMzam plus 22.45 Film

KISS
H.05 Film '13,511 Okolo kale, zabavna emis ija 14,30 Plehan: Propus niea .i;1 1:ivol, reportaia 16.00 Adventure Rakela, putopisna 16,30 Hrana i vino. emisija 17..1(1 Ja sam IYoja sudbina, seMja 17 .50 Tied n ii( 19,00 Dnevnik. KISS 19,20 Sportskip regie d i vlijeme 19..3(1 Dnevnik HRTl 20.00 Pressica, talk show 21.00 Ja sam IYoja sudb ina, se Iija 21 ,35 Ulestyle TV 22.15 Dnevnik Kl SS 22,40 Igrani film
15.30 Znaslllen I foru m

14.30 ADS KVIZ 15.(1(1 Svi vole Rejmonda, se nja 15.3(1 Legende bh. sporta 1'6.(10 Vjera i iivot 17.00 Petadimenzija. turska serlla 1. 8.00 Svakodnevni ca 1g.O 0 0 enls napast 19·.30 On evnik mr 20.00 Vijesti Ie 20.30 Svi vole Rejmo nea, se Mja 21.1 0 Biografije . 22,00 Razolkriven i

tslenovela

VOGOSCA
14.00 Na.tragu, dolcumentami program 14.30 Odlitan 5+, pro gram za ml ade 1'4.35 BajkE iz cijelog svijeta, crlan i film 1'4.50 Wiid lile, crtanl film 15.0.0 Ludo srce. telen ove'la (repriza) 1'6.00 Dlvoreni program, pro 9ram u~ivo l' 7 .5 0 Wild L~e,crtani lilm 18.00 Vogostanska hronjka, informatiVili program 1a.3 0 8M'S music, muzi Oki program 19.3 II TeSanjs~a hro ni~a, intonna~vn i program TV Smart Tesanj 20.00 Hronik.3 optine Novi Grad, infonnativn i

HEMA
09.00 Iz amlva Tv Hema 10.00 Preglad sedmice, infoimativni program 11.0 0 Mu~itk:i program + Sms 'box + Pmmocija programa 12.00 Mlilicki ,program + Sms ;box + Promocija programa 13.00 Igrani lilm 15.0 II Vijes~, infonnativni program 16.00 Religijau sluib i 2lvota, religijskl program, r, 1.7 .00 F:inalscore, sportski program 18.00 lIijest, infonnativni program 19.0 II Svijello istine, religijski program 20.,OOlskre kulture, emisija o umjetnosti I l<ultumim zbivanjima 21.00 Nasi ra2govori, intervju

la"Hiurt

Reditelj: Kevin Oono"an

ZENICA
14.30 Sfera, replil3 15.00 Vijesli 15.10 Ja sam wOja SIIdbina. igranasenja 15.40 Muzicki spotovi 15,55 TV izlog 111.00 Iz dana udan 16.0.5 Selu u pohode 16.45 Discovery, d oku m entam i program 17..25 Program za dje cu 17.55 TV izlog 18.01 ZE sport magazin

Naslovnl II~ mlm ,. vra~ OIl U S'lcj rodnl grad isilom pli"1;;0 pris~j~n ie da pan""" fui u ~u¢i s"Djih r~ditelja. Ito nara"nD izaziva brome Siresne si· Waclje .za o~je str.ne. Uloge: Kejsi. Aflek, lJII Tailer. Men Kej PleiS Redile!j: Stiv Bu~eml

KAKANJ
1.2.05 Film 13.30. GJ as naro da 14.00 Imam Alija, selija

I:;t.J: 13 ., J 3 11;1 :«=4*1'! , !

SATELITSKI TV PROGRAM
HRll
12.00 Dn"""ik 12.1 S Mlnula Zdravlia it D[e-tpharma. emisiJa pod pokrO'Vil"ljsM>m 12.16 TVk.landar 12.30 Gospodarica 1\'oga srce, tetenoveje 13.20 Rodil.lji i djoca. ~ja 14.05 ViIesU uz hrvalsl<i makovni jazik 14.14 Vlij""", SUIIa 14"'20 Znanstvena petlca 14.50 Znanstvene ~jestl 15.00 Dharma i G,.g 3, sarija 15.25 GI.5 domOliine 15.55 ZAElA· 9D sekundt 16.00 T"')<I sam .u~dbina, 1"lenOveia 16AS Pastel, amisii. pod 16.50 e:'~i!el)SIVOm 17.05 H.......usk. utivo 18.10 HAl< ~Promet mlo 18.11 Pastel. ami';;" pod' pokrovileljs1vOm 1 15 8. kat, talk show 19.02 Do",",lk emisijapod ROkrovitelJOIVOm 19.12 KocI Ane. emisija pod pokrovitetjstvom 19030 Dnevnlk 20.04 ZABA· 9D sekundl, emlsj.lapod

HRT 2
08.50 Skols\<i program Ton i ton Na glasu 09.35 di""" 10..00 Tvoj<i sam slJdbina,

Nova TV
07.25 Neuslrasivl 1)7.50 Bakugan. OB.15 Bum ba, serija
SroobydClO ertana serija

sen).""

09.05 Gore·dole 10.00 VijesU 10.05 tov I 10.35 Eke
11.35 ribolov karavan

PINKBH
07 ..00 Liubavu zaledu, hrvatska i g ran a serija 08.1)0 Miesov.iti brak, seriia 09.00 U dri musld, tal k show, uzivo 1 0.00 Ve Iiklbrat, reality show 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena Ijubav, lelenovela,r 12.00 I nto to p, info. prog ram 12.20 Veliki brat,reality show 13.00 Brze pa re, kviz 14.00 Inlo lop, inlo.program 14.20 Veliki brat, reality Show 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi. ba, e misija 15.50 .1 10 p, inl.p ro gram nl0 16.00 Mo re Ifu bav.!, tela novela 17 .00 Naslijel1e, [edne dame.turska serlla, r 17.40 Ku pi .ba, e misija 18.00 Poljelala,. terska senla 18.50 Inl0 top, centralne v.ijesti 19.11 Zabranjena. Ijubav, teleno· vela 20.00 Velikibral, reality show 21.00 Nasi iie lIe i ed ne ua me, narnd pita, muziCka emisija, uiivo .23.30 Veliki brat, reality show 00 ..00 City, zabavaa emisija 00.10 Veliki brat, reality show Ol.OOSmoking, film
Grand

RlRS
09 ..1 0 Pod s retno m zvi j ezd om, tv novela Mala \V 10.00 Kenguri kosar.kasi, crtana serija 10.25 Ma r,.crtan a serlja 10.50 Rimske mislerije, serija 11.25 I la imam tatenat 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Pregled za osobe sa ostecenim sluhom 13.25 Retrov'izo r 14.05 Krt.ice, serlja 15.00 VijesUsa fumacem g eslovno g jezika 15.10 TlH, serija 16 .05 Re".publ i ka • Hercegovina 16.24 Izvjdtaj sa ba njal u eke b erze 16.30 Srp ska da nas 17.05 Pod s retno m zvi iezd om, 1B.OO Art rna s ina, em isija iz kulture 1B.45 Nodi, crtana serija 19.08 Upitn i k, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.15Presing, polilitki 10k SOU 21.35 Zauv1iek mlad ('kom~inica), 22.05 I la imam talenat, zabavn i prog ram 22.35 Dnevnik 3 2,3..10 Tribunal 23.40 Dead: !'ish, film 01.15 Krl.ice, serija

.I.jubu!l<i 11.45 '~ilam liOOM. g!azbe<ll magazin 12.20 Fotografija u Krvatskoj 1~.40 ·Mala~ V T TVvrti6 B~og c".robna pl<>¢a. 13.10

teo_1enovela 10.45 l.ijepom nasom

crtana serija OS.30 Roo'Y. crtana 08.45 Tomlca i prijatelii. crtana sarija Pobjeda Ii" bavi,

11.1 0 Za sva vremana
S,bija na vezl 12.00 Dnsvnik 12.15 Sporl plus 12.:015 Vriieme 12.30 Igrai fudbat, budi sracan 13.00 Bez vile 13.20 Tri dana plsca 14.35 Viie,li 14.45 Bez vize 16.00 je Srbij" 16.35 Siagalica 17.00 On evnik 11.20 Sia radile. bre? 17.45 Beogradska hrunlka

09.25

senja 10.25 twaT

Na glasu 14..00 8ije(l na planinu 15.30

S~~r~rog""" 1'oni1l>n 1::~~~ij~~ paooram
a

serija 11.25 Nale Berlms 1,2.20 IN magazin 13.05 Pobjeda Ij U bavi. sarija 14.05 Najbolje godine, serlja
15.30 Masterch"f, "how

pravda.

15.45 Holel dvorac Orth4,

ove

a.

pl1I'I"".

16.30 pslma 4 17.20 Johnny Bravo, cstana serija

t~~~

pokrovi.teljstvom

20.10 TV 81ngo 20;35 Puis HMISl<e 21.50 Svij., pronto 22.30 Dnevnik 3 Viles'i", kulU.J'" 2:1.10 KonoM klasi"n.

noo
00.00

~-:~Iwr.Dooi, fuota i stnr1i2. 5eriia OOAO flelm\ll,or. Dragl .
Johne 4~5efiia

11l.65Krstarenja slli.l5kim ijopolama. do1<umenlarM ~ja 19.50 Hit clan. 19.57 20..00 ,Braca i sestre 3, eerfja ~o.45 GIw .s onja za mlado 21.35_udara:::4 ~ja lakon I red. Odjel za zltve 10. seriia Dnovnil< pl.,",~. em~lja pod IPO'krovit0Jjstvom 23.20 811"11 na planinu gnZlIJa, film OO~5Q Neeni glatbenl IProgram. K~ <Ian"

~~~n ~::e~f~d~,S::~~
ve¢",,,.
22<~

"'ality shew 17.00 Viies~

Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 POd aratnom

19.15 Onevni~

zvije:zdom, serila
Nove TV

18.25 eke
19.00

n.1O

20.05 Asi. serija 21.00 Maslerch"f. reality show 2~.00 Od kllnke do
komada. mm ~3.50 Ve¢ernje vijesti 00.10 Brak iii ~tr.aik. film 01.50 Medij

ve.z:l 19.30 Onevnik 20.05 Gorki, plodovi 2.0.55 Pjasma i .2.2.00 Upllnlk :13.00 llijesU
:?3.05 23.30 Za sva bingo

Srbij.

na

vremena
MelrOpol is

00.00 On evnik 00.15 Evronet

senla

22.00

senia

senia

iMikldd,f_
08.30 M01orspon<IVi 00.45 Fia wtce 09.30 Tanis, Grand
Slam. Turnlr

Universal
07 ..30 TWS OS.OO Fudbal U21. Engla!1d· Norway 10.1S FulITII1 Poker 1 1.00 Face The Pro 12.00 Utivo, ATP Halle 20;00 Rea I N SA 20.30 NBA F:INALE Game 3. Dallas· Miami 23;00 FulrTill Po~er 23-45 NBA Live 00.00 Kvalmkacij" za EP. England" SWitze rland 02 .00 Uzivo: NHL Sianley Cup FIANLE Game 3. BaSion • Vancouver 04.45 NBA Live

07.30 Odbojka 09.00 Reli.
fnl"mo<1~nental Rally Chall"nge Ukrllj)na Fudbal, Omladinski Festival Tulon • Iialy • Colombia Fudbal Odboika I'udbal Mali fudt>al. Nacionalni SarT\pior>at~panija Teni s, ATP Turnrr Queen', Svi sportovi Fudbal, Omladinski FeslillalTulon Vijesti Odbojka. Nadonalni Sampionatltalija 9dboJka,. Nadonalnl SampiOrl!llltaliJa AuSlralijski fudbal

06.10 Zakon i red' 07.10 Sutkinj a Amy 08.10 Sutklnja. Amy
09.10 10.10

11..00 Fudbal, Uera
Euro 201.2· Austrija. Nematka Fudbal Tenis· Tanis, ATP Tumlr Queen's Bidkli..,m Tam s, ATP Turnrr Queen's Trka autornoolta

1 0.00

11.10 Walker. 12.10 Nash Brld ges 13.10 Mama 15.00 Umorslva u 17.00 Zakcn i fad 18.00 Nas~Blidg ..s 19.00 Walker. 20.00 MOOij 21'.00 Dobrazena 22.00 PravOOno
p,avo teksaSKi 'rendier Midsomeru inspektor 2' lek$a~ki rendzer

pravo

Erica Pravedno

22.00 Hema magazin, eentralna infonnativna emisija .23.0 I) Program za dijasporu

IGMAN
16.00 UOenje Kurana. vjernki program 16.30 I, arhiva mtv Igman 17 .00 Djee!ji svijet, djetiji progr.am 17 .15 Mali kuhari,djeciji program 17 .30 Ezan za .Ak~am namaz 1.7 .35 Dj eca ucaci Kurana, die Olii program 17 .5 0 Uziman j e ab nesta, dje eiii pro gram 18.00 Lokalniinlo 18.30 Djecaucaciilanlja, dje eiii pro gram 18.45 D.!amlje. vjerski program 18.53 Ezan ,8 Jaciiu namaz 19.00 lIahije i kaside 1.9.3D UMnje Kurana .20.15 The Final legacy , igrana serija .21.00 Islam Channel NaSheed Time 21.30 Put srece, edukativni program 22.0 II Lokaln iinlo 1'4.0 D Novosti 14.05 Gren njene majke, senja

1B.00 16.25 18.00 18.30 19.00 19.30 2.0.10

Sve za Ijubav, ,erij~ Dnevnik 1 K.asandra, seilja Danas u S rpskoj Mo nitoring B N sport Onevnik 2 Greh nje ne maj ke, serija 21. DO B N koklel 22.30 One"n i~3 23.00 Igmru film

l5.00

12.00

11.00

VlSDKD
17 ..0.0 Sportski program 18.511 Ekologija i zdrav fwo! r, 19 .. 0 Dnevnik FN 3 2.0..05 Sjecan Ia 20 ..311 Aklu elnosti 20.50 Drug 0 poluvniem e, sp 0 rtskl pro 9 ram 21.40 H ilna sluiba, igrana serija 22.411 Sporlske legende

13.00

1.3.30 15.30
17.30

12.JO
13.30

1:5.00

19.30 20.00 20.30 20.45 20.55 21.00
21..25 21..30

16.00
17.30 1'B.00 19.45 20.00

Tanis

22 .. 0 3
23.30

GDRAZDE
19.00 1 9.30 21.00 21.3.0 2.2.0.0 Dnevni k Bingo Show TVTK Sportski pregled RKam zivota Ja sam lYoja sudbina. indijs ka TV sertja 2.2.30 M uzieki program

Svi sportovi SVi sportovl SVi spon<IVi Wwe Svi spon<IVi Wwe Fudbal Bicikliztam

21.00
23.00

23.00 Erica 00.00 Kaven 01.00 MOOii

TV USK
16.00 Reporla!e sa zemlje mir~" 16.S0 Majslor kuhinje 17.00 Preporucujemo 17 .10 Pl'e~i, plMi, senja 18.0.0 Duhovni ,vliet 1'8.25 0 nama 1,9.00 Dnevnik 1 19.30 Muz]~kIprogram 20.0(1 Sport 20.2(1 eitaj B.I H, domaca lektira 20.50 Kult, kult,ku Itura 21.SG Dnevnik 2 21.50 Ple~i, plMi, [grana senja 22.40 Sveci i g re§nici, dokument.mi serijal

~

',~ 4f·-M~ ..
,
1 GO
l , •

~AprAC

TV_D8M
13.20 Teleshop 13.56 Treta dimenzija 15.07 Zoohoby 15.30 Teleshop 16.05 EIiza, igrana seriia 17.15 Nije m i' svjedak, i grana seriia 18.30 Dan. ce ntralna i nlo nn ativna emisija 19.1 0 SMS oglasi 19.30 Po rtal 19.40 Game zone 20.05 EliZa, i grana serija 21.05 Olvoreni indeks 2.2.00 Ti si moja sudbina, i grana seriia 22.45 Ne p ad noSljiva lakota postojanja, igrani film

_Nalional G.
10.00 21atni tuljanj
11.00 12.00 Vel ik. veti. najve6i Vel ike seobe t::a scene Val ik. "eOi. najveci Opasni

MlV Adria
1:2.00 3 Prom 1
1.2.10 JuSI See MTV 12.20 'MnJ Express 1.3.1Q Domaciea 14.00 Brand New 14.30 P,anked 3 14.50 Pimp My Rida 15.20 Dale My Mom 3 1 5.40 When I Was 17 1 6.00 'Real Wo~d. Las VegilS 1:7.20 True uta 17 .301·m The New Kid In Town 1'7.50 3 I'rom 1 l' 8.00 'Brand New l' 8.30 Jukebox 1:9.00 Vidoog,aphy 20.00 Music Video Premiere 20 ..10 McMe Awards 2011 22.10 The Challenge 22.50. Jersey Shore 3 23.30 'Reno $'11 00..00 Domata Zadaca 01.00 3 I'rom 1

FOXlile
OS.30 Da. Drag" 10.1 E Momo sa Medlsona 11.05 Razvedeni Gari 11.30 Dml 11.55 Vii i Greis 12 AO Porodi~a praksa 13.30 :nvot po Dzimu 14.15 Pepper Oennis 15.05 R,,<vadeni Gari 15.30 Ofui 15.55 Oa.Orag. 16"45 Houp i Feit 17 .35 Ka~o sam upoznao v.su majku 18.00 Uvad u analo mij u 18.50 Pmodicna praksa 19.35 Da. Drag" 20.25 Pepper Dennis 2.1.10 Dr. Kaus 22.00 l.jekar po ponJdHlini 22.55 Kako sam Up01.n30 vMu majko 23.15 Da. Drags (}I).OS Uvod u snail:> mlj u 00.50 Pepper Dennis

FDXCRIME_
09.55. Sark
10.45 1:1.30 12.20 Odslrel Njujor~kj plavci Odjeljenje Broj evi Distrikt M etlok UbiS1\'o. napisal. ie Doilova repuclika Od.trel I'ri~<IVi Srojevi Salk Red i zal<on. Zloei n..eke narnie'" Doilova ,,,publi ka ZaStnnica svjedoka Alijas Zloclnacki umovi Hed i ""kon. ZloelJ1atke namj",e Sark Broi evi Tiielo keo dokat ZloCine';ki umovi

13.00
l' 4.00

13.05 13.65
14.40

15.00
1 6.00

,susreti Kad pOole
<ilitmu

15.30 16.15 17.00
1'7.45 l' B.30 19.15 20;00 20.45 21.30

HI1TV
18. SG Vre mepi ov 19..0D Objektiv.l 19.25 Triumph 19 .. 5 Frame 3 20 ..00 liana. se~ja 21.0D l.udo Zivota 21.S0 Viele gume 22.0[1 Objeldiv II 22.S5 Ja sam \Voja sud bi na, sertia

17.00 NajokMniji
l' 8.00 arn"ricki zalvori Saplac psima Vel ike seobe Tel'ak !iVOI Aljaski lelacl Najokrutniji

19.00
20.00

21:.00
22.00

ameri~ki
zatvori

22.20 23 ..10'
23.55 00.!Kl

23.00 00.00

lro:ak
zivot AljMki lota"';i

01.25
02.05

02.30 Momd sa Medisona

02.55

20 .... ,

1»>,...,1"'"

Dne"ni a"az

UTORAK 7. 6. 2011

BHn
Dobro julro Be Ha Tebebe l'roljei':e, ammiram film Cullesni svijel, oorazmma serila. 31/52, r. Nema problema, r BAT vilesli PIes 2lvola, ig rana se rila, 51/1 25 Moja mala kullinja, r. Godine prolaze, i~rana serlia, 12/68 B HT vij esli Dimenzija vise, program .Izkulture,. r. Sa malonovca u ... , snana doku· menlama serija, 6/13, r, 13.45BH gaslrokutak, kulinarski show, r. 14.15 BAT vij esli 14.30 Gorlro·slalko,. igrana senja, 1161229. t. 15.00 Od Iit an, 5 + , edukativna sen j a 15.05 U~ilica,kviz 15.30 Vuk i trl prasica, animirani film 15.35 Prsle n, dra rna 15.50 Kiri Klaun, animirana sena, 19/28 15.55 Japanske pri~e, animirana wrija, 9/43 16.05 Naucna posllgnuca, 32/47 16.30 Gorko·sralko, igrana serija, 117/229 17.00 Orusivo znanja, dokumenlarna sertja 17.30 Sve u svemu, dnevnl magazin 1 8.458 usl ne ss News 1B.50 Pi m i Po m, anim irana sen ja, 26/26 19.00 Dnevnik 19.35 Sportski program 20.15 Nogomel: KvaUlikacije za EURO 2012: scsna i.Hercegovina· Albani· ja, prijenos 22.15 Elel, Igrana serija, 1031136 23.15 8HT v~esti 23.45 .Euroimpuls, maqazln 00.15 Planela d.rveca, strana dol\. 5elija, 8/10 00.45 Sve u svemu, dnevni magazin, r, 02.00 Prey Iedpro grl! m a za srij eeu 01.00 09.10 09.15 09.20 09.35 10.00 l' 0.15 11.05 11.15 12.00 12.15 13.15 07.00 Oobro lutrn, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, ,igrana serija, 24. epizuda 09.30 Obale pricaju,rijeka slusa, dok. program to.OOCrlani tIImovi Piplinzl 'H arveytoo ns Olepni zmajii:i 11.10 Villa Maria,igranaserija, 135. epizoda. r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnnm zvijezdom, igrana ssriia, 61.epizoda. r. 13.05 ,Bolnica Three Rlvers, serija, 12. epiloda 13.55 60 m in uta, po I iUCki m agazin, r. 15.00 Vi jesU 15.1 0 'H arveytoo ns 15.35 S P retn u-sretne, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serha, 136. epizoda 16.50 Federacija danas 17.15 Ezel, igrana serija, 102. splzoda 1:8.15 Pod sretnom zvijezdom, serija, 62. lljJizoda 19.08 U pitn i k, kviz Finansijske nuvcstl 1'9.30 Dnevnik 2 20.10 lola, prijenos izvlacenja 20.30 Lud,. zbunlsn ncnnalan, the best off 2 t15 lj ub av i kazna, s€lija, 52. epizoda 22.15 Turneja, igrana serija,3. eplzoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske nnvastl 23.40 UKW dogaiJaj, dnkumentami program 00.10 Ha~ld dnevnik 00.50 Fede! acl j a d an as, r. 01.1 0 Dnevnik 3, r. 01.40 Pregled programa za srijedu 08.25 OB.45 09 ..1.5 1 0.00 10.30 11.45 11.55 12.05 12.15 12.30

TV AlFA
Oggy i lahari III, ertani film
Top Shop Otvorenavrala, humoristicna sClija SI 01 za 4, kulin a rski sM ow. IV S8lOn3 Zemlja snova (12), turska sellja La n Ina vie me nska p rag noza DBN Into, informalivni program Vox populi Top shop Skrivena kamela, humo ristic ni pro gram Border (16), klimi serija Dolina. vukova (16), turska kriminalistick.3 ssnia Lju bavi 0 sveta (12) ,. tu rska telenovela Sial za 4, KUIi narski show, rv sezona Ze mlja sn ova (12), tu rska selija La nin a vre me nska p rag noz a DBNlnlo, info nmativn i p 10 gram lonei i. poklopei. ku I i narski show ljubavi csveta (12), turska telenovela Doli na vukova (16), turska Krim i nal is· tieka serija Va.l populi Dejana TalK Show, Terna "Trgovina Iju· dim a n 8 dogada ss dru gim a!" Slucajne irlve (12)" film Doli na vukova. (16), turska krim inal is" licka senja 16.30 za svakub clast trava raste, repirza 17.00 Discovery, doku· rnnetarn i'program 17 .30 Dieeiji program 17.50 Ze sport plus 17 .55 TV izJog 18.00 lerica danaI;, najaw 18.01 Frajzer, humo· IisUcka selija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica dan as Ze SpOIl plus 19.30 MU2icid spotoyi 19.55 otmje~renja 20.00 Ja sam Ivoja sud b ina, serija 20.30 TV izlog.mali oglasi 20.40 Razg Iednica . 21.35 Putopis. 22.30 ObavjeSienja 13.00 l' 3.3 D 14.00 14.30 15.00 15.30 1: 6.0 D 17.00 1'7.05 18.00 1'8.30 19.0 0 1'9.30 20.0 0 20.20 21.00 21.30 22.00 23.0 D 07.08 Privatna policija, ertanl film 07.29 Zorro, crtani film OB.0 0 Nov 0 j utro, jutarnji pro gram 10.00 Jukebox, m u'zitki program 10.30 Vijesti 10.35 Jukebox, m uzicki' program 11.00 Chris Angel, zabavni program, (r) 11.30 Vijesli 11. 35 IntelVju ea na (r) 13.10 .Zene na Mei, serija (r) 13.,45 Tv liberti, infonma~:vn i program, (f) 14.30 Vijesli 14.40 Jukebox, m u zieki program 15.10 Saga 0 McGregarijevima, ssrila, (r) 16.05 Eliza, serija, (r) 16.55 Sil.ne rlbe, igrani film 1 B.40 Dnevnlk 19.10 Intenrju. dana 20.05 Eliza, serija 21.10 Jukebox, m uzitki' program 22.311 Vijesli 23.10 Knravi. mlesec, igrani film 00.30 Aslrologija

13045
15.15 17.00 17.30

12.50

18045
18.50 19.10 20.00 21.35 22.45 22.55 00.05 01.30

00.05
fILM,DBN
Svakod ne""j problB· mi liu dl fooii dolaze u lokalnl kakic uclnil ee se beznacajnim poja· vljlvaniBm dvnJ1c~ pljaeka!a :kQ~u bljBgu ltd poli~iJe dQlaze

u kalit iP\icai~ po s'·
nlpiJIu.

aiwm ko 1m 5B na~e U IDge: Kekin O'Hara, Poli

Ofo Pantoliano, Sara Redlletl: D!eriCit·
Q~U

U neprekidnQm 'atu policij· Sklh snaqa S3 organiw"a· nlm knminal'om. krva,,; yrhu· naedosUg n ut je u 1I1s\Vom si· na jMnog cd mar.ja~kih lor· dO"i. NBfllsanl zakon "lice Ija kad~ malija. Uos'eli ubije 5UPJlJgu i djBCU predanog detekliva.Rejs Morga"", Uloge: Geri Denljels,Tomas Kapa~, Bili M~doks Aedllel]:MKama~o

dane.i nevu·B.kal~cilunasi·

06.30 Replizni program 07.00 Sarajevsko jutro, inlormativno ·ruv· ijalni program, u~ 10.0 0 Bje ksNo sa ostva ~korpiona, real ily show 10.30 Mucke, humon· sMId program 11.00 Vijesti TVSA 11.05.1 Vitaminix, program za dJecu 11.01 Noody, program za djecu 11.20.1 Ca~i I Mimo, program za djecu 1'1.25.1 Grimove llajke, progf~m za dj ecu 11.45.1 Barimba, program za dj ecu 1.2.00 BBC dot program 13.0 D Vijes~ TVSA 13.15.1 Sport magazin l' 3 .45 Se rijskl program 15.20 Bjekstvo sa oslrva skorpiona, :realily show 15.50.1 aajke iz ~ijelog svljeta, pro 9 ram ta djecu 16.10 Ulica Zoolo§kog vita, program ~a djecu 16.25 Hollywood. fatalJle ;!ene, lJIb. program 16.50 BBC dok. program 17 .4 5 Muc ke, humo· ris~ckj prog ram 18.20 Tanh, dok. senlal l' 8.30 0 nevnik TVSA 19.00 Vilaminix, program za djecu 19.02 Noody, program za djecu

111.15 CarJi.i Mimo, p rog"lm za dje cu 1!1.21 Glimove bajke, ;p rogram za djecu 19.45 Balimba, program za djecu 211.1l1l Dobre vibracije, rev· !ijalniprogram. uZivo 2.1.30 Tarih, dolt senjal 21.35.1 Vecemje vijesti 22.115 livol i zdravlje, ul:ivo 22.55 Selijs ki program 00.25 Igrani film o U 0 Odjava p rograma

l!hillbtMiliM

11.00 Muzi~ki program 12.05 Igrani film 14.00 Ja sam Ivoja sud,· bina. i9ra~a serija 16.00 Elisa, igrana senja 17.15 Nije mi svjedok, igrana senja 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik HTV Oscar·C 19.30 ReEmili ranje Dnevn ika HRT·a 211.05 Elisa, igrana seilja 21.00 Nasa realnost 22. DO DOkumentami program 23.15 Igrani film

KISS
12.50 Reportala 14.30 OJecja veca r. zabavna emisija 16.30 H!ana.i vim, emisija 17.1 a Ja sam \voja sudbina, serija 17.50 COVjek i zdra~ vstvena kultura 19.00 Dnevnik KISS l' 9 .30 0 nevnik HRT 1 .20.00 Extra Plus, konlakl emislja 21.00 Ja sam \voja sudbina, serija 21.35 KontravelZe~by Ora· go Pletku, emisija 22.15 0 nevnik KISS 23.15 5a Zemlje mira, emisija

VaGoteA

Hutba Extreme Imam Alija, senla Legen de BH sporta Svi vole R ejmonda, sen]a 01 iver Twist Pe nsacoa, se rija FIash Yijesti ludo srce, selija Glas naroda Ja sam !'Ioja sn dbi na, senja 0 enis n apast Onevnik FTV Vijes~ IC Svi vol e Reim· ooda, S8 rija Intervju Bizo i·smagazin Ja sam tlroja sud bina.. serija VijesU TV Sahar

pro gram uzivo 17.50 Wild L~e, crtani film 18.00 Vogoscanska hro· nika, inf. program 18.30 SMS mu sic, muzi Oki program 19.3 0 Sedam dana u Ma· gla)u. inionnativni pr. ogram 1V Magiaj 20.0 0 0 ok. program 21.00 LUM srce, leleoovela 22.0 0 Vogoscanska hronika, int program 22.30 lsnna, emisija 0 povratku

HEMA
09.0 D Svjetio istine, religij· ski progr·am, r. 10.00 Hema magazin, cent· ralna info emisija, r. 11.00 Final score, .sportski program, r 12..0 D Mllzil:k:i program + Sms box + Prom· oeija p rograma 13.00 Mlnicki program + Sms 'box + Prom· oeija p rograma 1'4.00 MlIlitki program + Sms box + Pro" moeija p rograma 15.0 0 Vijes~, informallvni program 1.6.00 Iskre kultlJre,emisija o umjetnosti i kIlltlJ· mim z!>ivanjima, r. 17 .00 NMi razgovori, intervju. f. 18.0 0 Vijestl, informativni program 19.00 1V liberty, magazin Radija Siobodna Evropa 20.00 Reportilia 2t.0 0 Na~i razgovori

ZENICA
14.D5 14.30 14.55 15.00 15.D5 15.35 15.55 1£.00 16.10 Samo ta smijeh Ze .sport magazin Mali ogl asi Vijesti Ja sam (voja sud~· 'bina, igrana senja Mu~i6ki spotov.i TV izlog It d~na u dan Zonakantona, r.

KAKANJ
12.05 Ashabi Bo2ijeg Poslanika

1'2.00 Namjesnik ,Ijubavi, igrana serija 12.30 Hronika optine Novi Grad, info prog ram TV Fiva 13.10 liberty lV, i1lform· ativni magazJll radiia Siobodna Evropa 13.35 "fe~jska hron~ informativni program 1V Smail Tffianj 14.00 Na tragu, dokum· entami program 14.30 Odlican 5+. prog· ram za miMe 14.35 Bajkeiz cijeiog $vijeta. erta ni film 1'4.50 Wild Ufe, ertani film 15.00 l.udo sru3, ~Ia 16.00 Otvoreni program.

UTORAK 7. 6. 2011

SATELITSKI TV PROGRAM
HRll
12.00 12.15 1: .30 2 13.20 14.05 14.20 1; .00 5 D nevnlk TV kalendas Go'podarica tvoga seoa, telenovela Roditalji i dje"~. serija Vijesti uz tvvatskl znakovnl je2ik Me~u nama Dharma i Greg 3, serija Proces Ivoja sam sudbina, I.. lsnovela Vijesti Hrvatska u;;;vo B. kat. talk show Dne",,;k plavu~e. emlslja pod pokrovlteqstvorn Kod Me. emi,;ja pod ~j~ D nevnik ZABA· 90 sekundl. emislja pod pok'roviteljstvom 5·7·5 za Hrvatsku, dolcu mentaml til m Misiia. Zajedno Pastel, ernislja pod pokrovrts [stvom Paralo'!e D nevnik 3 Putem europskth

HRT 2
12.00
1.0.45 G lo·balno sijelo 11.15 Prlzrna, mullin· acional nl ,ma,gaz:.in

Nova TV
07.40 06.05 Sakugan. crtana serlja Sum ba, ortana serija OB.20 Roary, ertana 08.35 Kvadratura kn)ga Pulopis .. Kuba 11.05 Irio aa <!etvorQ 11,.30 Srbija na vezl 12.00 Dn evnik 12..1.5 Sport p'lus 12.25 Vriieme. stanje na putavima 12.30 Kad 10.35 09.05 10.00 10.05 Gore·dole

VijesU

I::uromag..a2in
Mala TV TVvrtll: Ninin kulak Otanl film

12.30

serrja Tornlca i

Oanlca
13.00

1:5.25
16.00

PINK BH
07 ..00 Ljubav u zaledu, hrvatska igrana serija 08.00 Mjesov.ili bra k, s e rija 09.00 U dri m uiiki, talk sh ow , uiivo 10.00 Veliki brat, [eality show 10.40 Kupl.ba, emisija H .00 Zabranjena .tjubav, telenovela, r 12.00 Inlo lop,info.program 12.20 Veliki brat,reality sl10w 13.00 Bue pa re, kviz 14.00 Into lop, i nto.p ro gram 14.20 Veliki brat, realtty show 15.. 0 Lo la, telenovela 0 15.45 Kupl.ba, emisija 15.50 Into to p, i nf. plog ram 16.00 Mo re Ij ub avj, telenovela 17.00 Naslijede jedne dame, tu rska serija, r 17.40 KupLba, emisija 18.00 Polje lala, terska serija 18.50 Into top, centralne vijes!i 19.10 Zabranjena ljubav, telsnovela 20.00 Veliki brat, realtty show .21.00 Naslijede jedne dame, turska scrija, 22.00 Ami G show, talk show, uBvo 23.30 VeUlti brat, reality show, ulivo 00.00 City, za baven a em isija 00.10 VeUki brat, reality show 01'.00 Smrtonosni trze], film 22.00 Hema magazin,. central na informativna emisija 23.00 Progmn za!l~ 15.00 16.00 16.25 lB. DO 1B.30 19.00 19.30 2 O. 05 20.1 0 20.55 21.00 2.2.30 23.00

RlRS
09 ..10 Pod sretnom zvijezdom, 1'1 novela Mala. tv 1 0.00 Ke n 9 u ri klls arkas i, crtana serija 10.25 Mar, crtana serta 10.50 Rimske mlsterlle, senia 11.25 I ja imam talenat, labavn i program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13 .00Pri ce opj esm am a 13.. 0 Vi se grad ske. sl aze, 3 reportala 14.05 Krtice, scrija 15.00 Vijeslisatumacem gestovnogjezjka 15.10 TNT, serija 16.05 Re'pu bl ika • D Db ojs kD -tre bays ka regija 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvije2t!om, 1'1 novela . 1B.OO Danjalueka panorama 1 B.45 Nodi, enana serija 19 ..08 U pitn i k, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.15 Nekad bilo 21.15 Miesto zlofina, Majami 8,. serija 22.00 I ja imam talenat, zabav~ i program 22.30 Dnevnik 3 2:3..10 JUGe ne umire nikad, film 00.50 Krt.ice, seri j a 01.35 Mles!o zlocina, Majam! 8, serija Sve za Ijubav, serlia Dnevnik 1 kas andra, selija Danas u S rpskoj Mo n itoring Sport tlash Dnevn ik 2 Marketing Povra!ak alpi san i h, seriJa Marketi ng Gmo na bijeio Dnevn ik 3 Film 17.50 18.50 19 ..30 20.10 20.45 21.00 21.35 H ima slu~ba r. Drogo paluvrijeme r. Dnevnik FTV Sjetanja Alctuelnosti Svijet mladi h H ima slulba, se r.i, js ki program

1,6.50 17.05 I! 0.15 "9.02 19.12 119"30 20.04

Skolski prog ram Navrh jelika Kral~i spo] 13.45 29.u lica, III m 1.5.90 Zupanijska

09.15 10.15 11.15 12.10 13.00

panorama

15.45

Hotel dvorac O~11 4.S",rlja 16.30 Sapta6 psirna 4 , 7.20 Joh n ny 6ravo. crtana serija 17.40 Trava zalena 3. serij" 18. , 0 ROditelji i djeca,

15.00 16.00 17.00

seriJa

VijesU

pf,ijalelji. crtana serija Poojed" Ij U bavl, serija twar p ravce, sa r,ija Nale Ber~us show IN maga:z;n Pobjeda Ijubavi, sarija Asi. senJa Mastereh"f, reality show

zazvoni

13.00 14.00 15.l0 16.00 16.35 17..00 17 ..20 11.45 18.25

Trezor Tabloid Vrijeme je

bebe

za

20.10 21'.05 21.55 22.00 22.35 23.1 0 23.30 00.25

fondosa
~

Re!r<Mzor. Dodir Zivo!a i smr1i 2. serija

errt;ja

01:..15 RetrovizOf. Dragi donne 4. sorija 01.40 Hetrovizor. Ksena . princeza ratnl ca 6, serija

1.S.55 Krstarenja svjetsk· im Ijepotama. dokemantama serija 19.50 Hit dana 19.57 Vece.r,," 20.00 Bra.Ca.i sastre 3. serija 20.45 Ciklus komedij a. Odrnor u Las Vegasu, film 22.20 Zakon I red. Odjel za zrtve· to, serija 23.05 On""" ik plavuse, emisija pod pokscviteljstvcm 23.15 29. uliea, 1iI m 00.55 Ncenl glazbeni program

17.25 IN magazin
18.10 Pod sretncm zvijezdorn, serija Onevnik Nove TV nsl, serija Masterch of • reality show Nova raca, film Vecarnje vijesti Od k linke do komada, film Medij

Nove TV

19.15 20.05 21.00 22.00 23.45 00.05

HI.OO
19.30 20.05 21.00 2.2.00

01.50

23 .. 0 4 23.55 00.00

Ovaje Srbija Slaga!ioa Dn emi. Sta radile·, bre? Beogradska hronika Oko magazFfl Srbija na vezl Dn evnik Gorki plodovl Aktuelno Koneerl orkesira becke r.lhannonija On evnik Evrooat TV mfe;;a

Universal
00.45 01 .15 00.30 09.00 1.0.00 1.,1.00 12.00 1.2.30 Trka automoblta Motorsportovl Trka aUlomobi[a Tenls Bicikli.am Fudbal Tenls Teni. Tanis, ATP 07.00 Vijesti 08.00 Trka automobua OO.SO Fudbal 09.30 TlI<aautomdbiia 1.0.00 Koolarka 1.1.00 Fudbal 12.30 Fudbal 1:3.30 Fudbal 15.00 Fudbal 1116.30 Tanis, AT'P Tumlr 00.30 ATP Halle 09.30 FullTlU Poker 10.00 NBA finale Game 3. Darlas • Miami 12.00 Ufivo: ATP Halle ~o.OO NH t, Stan ley Cup final. Game 3. 06.10 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 12.10 1 a.l 0 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00 01.00 02.00 Zakon i red Butkinj a Amy Sutkinja Amy Braca I' sestre Braca i s",,1re Warkef. tekseskl rendfer Nash Bridges Ple~ u Lughnasi Umorstva U Mid,someru Zakon i ,ed Nash Brid·g". Warker, te~saski rend.ler Me<lii Pos~ednja zabava Braea i s"slte Brace I seslre Me<lil Mama, lata i ona

ta.so

Turnir

Queen's 1,6.30 Blclktzam 1'1.30 Tenls, ATP

Que.en's

Ttrrnir
Queen's 19.20 Fudbar 1,9,30 Trka autornobna 20.00 T enis, A TP Turnlr Queen's 21.00 Bok,;, Niema~ka· S. SYIVeste r • D. Geale 23.00 Fudbal

IGMAN
16.00 DJ8ea ueaei Kurana, dJeeiji program 16.15 Mali kuhari, djeciji program 16.30 eftan i film, djMiji pro9ram 16.45 Djeea u~e ilahije, die eiJi pro gram 1.7.0G Djetlji svijet, dje~iji program n.l0 Zm,.djeciji program 17.31 EzaJl la Aksam namaz n.3i Vrijeme je za pricu Islam chan nel 17.5{} Kako kJanjati. dje eiji pro gram 18.00 Lokaln ii nlo 18.30 Vladar svjetlostl, die eiii pro gram 18.45 mamije, vierski program 1.8.54 Eza n za Jaciju namaz . 1,9.00 Ueenje Kurana, vjers ki program 19.311 lIahije i kaside 20.00 Auto Shop magazin. emisija 0 automobili,m u 20.30 Muzicki pro gram 21.0 ~ Allah Artistry. Kam ufla1a, doklJ· me ntam i program '22.00 Islam Channel Nasheed 1i m e 14.0D Novostl 14.05 Grli'h n jene majke. seliia

TV USK
14.30 Vijesti 14.35 Krajiru<azeml)a, em· isija za PQljoplivredu i selo 15.05 Sport r. 15.25 Inlermeco 15.30 Kull. kult, ~ultura r. 16.00 CHaj BiH: Domata lektira 17.00 Proporueujemo ... 17.10 Ple~i, plesi igrana seriia r. 18.0.0. TV Skala. obrazovni program 18.45 Grtani film 19.0.0 Dnevnik 1 19.30 Muzicki prog ram 20..05 TV intervju, in!. prp· gram 20.50 Tragovi sud b ina, int .·aok. pro 9ram 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple~i. ple~i

1: .30 Skaitbording, 7 Svedska , 8,00 Svi spo~"vi " 8.15, KOSarka 18.30 Fudbal 19.30 Vijesti l' 9.45Ko~arka 20.0060ks. Me!!u narodno Takmicenje· 22.00 Fudbal, Omladll'lski Festival Tulon 23.00 Fudbal

Boston-

vancouver 22.15 NBII Live 22 ,30 Real N 6A 23.00 FullTilt Poke, 00 ..00 Pre mi er LeaguePreg led
seZOr1e

03,00

U!ivo: NBA Final Game 4. Oanas • Miami

TVOSM
16. 05 Elfza. serija" 17.15 Nijemi svjedok, serija 1 B.30 Dan, informativna emisija 19.1'0 Hrana i vino 20.05 Elisa, serija 21.05 OIVoreni in dex 2.2.00 Ti 5i moja sudbina. serija 23.15 Igrani fitm

~

'1.1

r

:;.
2_Ufl

...

_lit
BR(fJEVI

_Nalional G_
1 0.00 Kad 11.00 Velik.

MTV Adria
1.0.00 Tap 10 at 10 11.00 Juk~bo. 12.00 3 From 1 1.2.20 JUSI See MTV 1,3.00 Roek Oharl 14.00 Brand New 14.30 ,pranked 3 1.4.50 Pimp My Ride 15.20D"le My Mom 3 15.40 When I Was 17 16.00 Movie Award. 2011 18.00B rand new 1'8.30 Jukebo.x 19.00 Videography 1,9.30 Jus! See MTV 1:9.50 MTVExpress 20.10 Jus! See MTV 21.20 'Hip Hop Chari 21.50 3 From l' 22.00 oBIue Mou nta.in State 2 22.20 Chapelle Show 22.40 :Reno 911 ~3.10 Skin. 00.00 MTV World Stage 01.00 3 I'rom 1

FOXlile
11..05 Razvedllnl Gari Dioi 11.55 Viii Grejs 12.40 Porodi&1a praksa 1:l.30 t.vot po Diimu 14.1'5 Pepper DMnis 15.05 Razyedeni Gari 15.30 Noi 15.55 Dr. Haus 16.45 t.jekar po porudZbini 17.a5 Kako sam UPG"nao vaSu majku 10 ..00 Uvad u analomij u 10 ..50 porodiena praksa 19.a5 Da, Draga 20.25 Pepper Dennis 21.1.0 S~klama do ",ha 2,2.00 Llldnica u K1Moodu 22.25 Kugar Tau n 22.55 Kako sam upoznao VMU majku 23.15 Da, Draga 00.05 Uvod U anal<>mij u 00.50 Pepper DaMis 02..30 Momei sa M ed i,.· ona

FOXCRIME_
09.55. 1. 0.45 1:1.30 12.20 13.05 13.65 14.110 15.30 t 6.15 17.00 17.45 l' 8.311 19.15 20.00 20.45 21'.30 22.20 2a.l0 23.55 OO.!IO 01.25 02.05 02.55 Sark Odstrel Njuiorski plavci Odjeljenje Broj evi Distnk! M etlQk Ubistvo. napisala je Dojlova republlka Odst".! Zaltilnica $vjedoka Broj ovi Sark Rod i zakon. Zlotinacke n""'jere Doilova republi ka 6rojevi Pofioajallz Oetroita Zlooinaeki umovi Red' i Z<ik@. 210& 'ina~ke namj ere Sark Broj evi R"d i zakon. Zlotina/;ke n amjere Zio/;inacki umovl

GORAlDE
17.05 SMS Chat 1 B.15 Sestrice, igrana serija 19. DO Dnevni k M uzitki program 2 O.00 Reportai:a 20.30 Balkan disc, muzitkaemisija 2.2.00 Ja sam 1'10 j a sudbina. serija 2.2.30 M uzit kim program 23. DO Dnevni k, r. 23.30 Glas Amenke

",,61. rtajvee:i

utihnu

poole

n.so

1:2.00 Velika .eobe 13.00 Toe;!,,"

iivot

HIT_TV
Film Vre meplov Objektiv I Triumph Taina, serija Utorkom u!ivo, muzicka emisija 22.00 Dbjelctiv II 22.35 Ja sam l'Ioja su d,· bina, serija 16.45 18.30 19.00. 19 ..25 20.00 21.00

VISOKO
17.01 Sportske lagende r.
17. 00 Pregled program a

, 4.00 Velik. veel, rlajve6i 15.00 Opasni susfeti 1:6.00 Tamn •.• lrana cimpanzi 17.00 Najokrutniji americki mOOri " 8.00 Saptac psima l' 9.00 Vel ike seobe 20.00 MegaiVornice 21.00 Megagradevine 22.00 Naiokrutniji 23.00 00.00 Megatvornice Megagraaovina

amed¢ki za~ori

22 .... ,

1»>,...,1"'"

Dne"ni a"az

SRIJEDA 8. 6. 2011

BHn
09.15Prsten,. drama 09.30 Japanske price, animirana seriia, 9/43 09.40 Naucna postlgnuca, 32/47 1,0.00 BHT vije s!i 10.15 Pies zivata, igrana serija, 52/125 11.05 MoJa mala kuhinja, r. 11.15 Godine prnlare, igrana serija, 13/68 12.00 BHT vije stl 12.15 Una - vada vadilj a, dokumenlami film 12.55 Muz.icld: p rag ra m 13.15 Planeta drveca, sirana dokornentarna serija, 8/1 0, r. 1;a.45 EUfoimpuls, magazin, r. 14.15BHTvijesti 1,4.30 Gorka-slaiko, igrana sen]a, 117/229. r. 15.00 Odlitan, 5 +, edukalivna serija Program za djecu i rnlade 15.05 U c iIiea ,kviz 15.30 Ra bat Ra bi, an imi rana sen ja, 36/52 15.45 Mini school 16.00Bez rlzlka, igrana seri]a, 3/8 16.30 Garko-slalko, igrana seriia" 1 t 8/229 17.00 Mini portreli sllkara; Boska Kucansld 17.30 SYe u svem u, d navn i mag azi ne 1B.45 Mall kuhari, anirnirana soma, 1/39 1,9.00 Dnevnik .20.00 Ezel, igrana serija, 104/136 21.•00 TV J u stl ee, suds ka hron ika 21.•30 Jajce: 30. Pozorisne/Kazaliiine igre BiH, hronika 22.00BHT vijes1i 22.30Na dnevnom redu, i nformalivni pro gra m 23.00 Vrata do vrata, igrani film 00.15 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 07.00 Dobro jutro, jutamji program 09.00 Vijesti 09.05 RezoYi, igrana serija,. 25. eplzoda 09.30 Obalepricaju, rijeka slusa, dokumentarru program 10.00 Program za djecu Piplinzi Harveytoons Diepni zmajici 11.10 Villa Maria, igrana serija. 136. epizoda, L 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod srelnom zvijezdom, igrana sarija, 62. epizoda, r. 13.05 'Bolnica Three Rivers, igrana serija, 13. epiznda 13.55 do ku me nta rn ipro gram t 4.25 Moni kreli gij a, vjerski pro gram 15.00 Vijesti 15.1 0 H arveytoo ns 15.35 Spretno-sretno, tv igra li6.00 Villa Maria, igrana sarija, 137. epzoda 16.50 Fedel~cija danas 1'7.15 Ezel, igrana serija, 103. splzoda 18.15 Pod srelnom zvijezdom, igrana serija, 63. epizoda 1.9.08 U pitn i k, !wiz Finansijske rovosu 19.30 Onevnik 2 20.10 Lud,. zbunien norrnatan the best of 21.15 Ljubav lkama, igrana senia, 53. eplzoda 22.15 Dnevnik 3 22.4513azij3, nomacl igrani film 00.30 Federacija danas, r. 00.55 Onevllik 3, r. 08.25 08.45 09 ..1.5 1 0.00 10.30 11.45 11.55 12.05 12.15 12.30 12.50 Oggy i zohati HI, crtani lilm Top Shop OIvorena vrata,humorislicna serija Slol za 4, kuUnars ki sMow. IV sezen a Zemlja snova (12), turska serija La n Ina VIe me nska pro gn Ola OBN Info,. informalivni program Vox. populi Top shop Skrivena kamera, humo ristic ni pro gra m Border (16), krimi serija 0 oUna vullova (16), turska kriminalisticka serija Lju ba v i osveta (12.), tu rska telen ove Ia Siol za 4, ku Ii narski show, IV s ezona Zemlja snova (12), tu rska se rija La nin a vre me nskapro go oza OBN Inlo, info rm alivn i prog ram ExkluziY, zabavnl proQram Lju ba.v i osYeta (12), turska talanevela OoHna vukova (16), lu rska kJim inalisti tka serha VOl populi Dejana Talk. Show,. Tema. "Imam cesste ro djeee, pa Slaj!", talk show Ritam srca (t2). film Doli na YUkova (16), tu rska krim inalisticka serija danas 18.01 Frejzer hlImQristi~ka senja 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 M uzitki spotovi 19.50 Obavjeslenja 20.00 Ja sam Ivoja sud b ina.igrana senja 20.30 TV iilo g 20.40 Srije d 0 m, kontakt program

TV ALFA
07.08 07.29 08.00 10.00 10.30 l' 0.35 11.J0 t1.35J 12.30 12.35 13.30 1'3.35 14.30 15.00 15.30 16.05 17.00 18.40 19.10 19.45 Privatna polieija, Zarro,. crtam film Nova jutro, jutarnji Jukebox, muzicki Vijesli .Jukebox, muzicki Vijesli II kebo x, m uzi cki p rog ram Vijesli Inlervju dana (f) Vijestj Nije I.esko hltl [a, zabavni program Vijesli ertanj film program program program

13.45
15.15 17.00 17 .30 18,45 18.50 19.10 20.011 21.35 22.45 22,55 00.05 01.30

Caffe Ana,.

zabavni program Vijesli Eliza, serija. (r) .Bez kljuca,. igrallj film Dnevnik Inlervju dana "Slo da ne", s howb izz magazin 20.05Eliz3, serija 21.00 Jukebox, mUlicki program 21.35 Saga 0 McGregorijevima, serija 22. 30 V ijesfi 22.40 Ljubicaslo uljubicaslom, igranililm 00.30 Aslrologija program 18.30 S MS music, mtai~ki program 1 9.30 M agazin Plus. seomena hronika Visotke regije 20. eu UI)epSai svol.tivot. edlikaHvno·vjerski program 2U 0 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogoscan,ka h ronika,infonnativni program 22.30 Lokalno je prtmarno. informalivn i prolJram 23.00 I.R.I.!8.·· program na bosanskom je.ziku

13.05
SERIJA, RV

Bolnica Three Rivers
,Ieanl udar. a Endi gi\[)I)s1a,lla ea sam I'fIl bna transplanl· aclj~. All, ssma opel1lcilil C1l (fo. cI u pit,nie kada pollca]ci odluCe "leti novae ~oii je pliKupljen l8 njegm,utran· splantacilu.

Kuol ie doziv!o

liste pacijenata kIljima je potre-

drutlu pr!Sa~lvanJaorgana, kIljl se Ddlu~uie prelneli IjzI~eopalllcila kaje bi vecina dokllJla joollOst,wllO odllil. [.diti. i,skalla lilfivi)!" pa~ijanala. kaa I bu· ducnost svojjh kani!-

Ooktor Notanijel Gront Ie cijenjenl h1rul1l.Ie· dan od pionlra na po"

UlDge: Trat Vilijams, KaIi MaceL Sed! GolaM Reditelj: Suv Gomer, Oejvid Holander

ra...

10.30 Mul)ke, humonsU~ki program 11.0 a Vijssti TVSA 11.05 Vitaminix, program za djecu 1'1.06 No 0 dy. program za djecu 11.20 {;a~i i Mimo, program za d lee u 11.25 Grimave bajke. pro.gram za djecu 11.45 Bari mba, program za djecu 1'2.00 BBC dck. program 13.0 0 Vijes~ TVSA 13.15 Zivot i zdravlje 14.10 Serfjski' program 15.40 Biekstvo sa ostrva Skorpiona, real ity show 16.10 Bajke iz cijelog 5vijela, program ~a diecu 16.2,5 Ulica Zoolo~kog v:r1.a. program za dlecu 16.50 BBC do k. program 17 ,45 Mue ke, humonsticki program 18.20 Tanh. dok. serijal 18.30 0 nevnik TVSA 19.00 Vllaminix. program za djecil l' 9.02 No 0 dy, program za djecu " 19.15 Carli i Mima. program .za diecu 1'9.20 Grimave bajke. pro,gram za djecu 19.45 Barim ba, program za dlecu 20.00 Dobre vibracije, revijaln ip rogram, ulivo

.1:i,il@:Hil_
12.05 Igrani film 14.00 Ja sam tvoja sudbina, igran a ssrila lli.DO Elisa, igrana selija 17.15 Nije mi svje dok, Ig rsna senj. 18.15 Kvrz 19.00 Dnevnik HTV Oscar C 19.30 Reemitiranje d nevnika HAT"a 20.05 1001 not, igrana serija 21.00 Bonaventura 22. DO Dokumentami program 22.451grani film

21.30 Tarin, dok. serijal 21.35 Vecemje vijesti 22.D5 Sarajevd isanje, do k. p ragram 22.35 Serijs ki PrQgram OO.IlS Igra~niIiIm 01.30 0 nevnik TVSA

KISS
12,30 Rubala show, glazbe na em islja 15.30 Covjek i zdravslve na kuHura,. emisija l' 6 .30 Hrana I vino. emisija 17 .10 Ja sam Noja sudbina, serija 1'7.50 Ekstra plus 19.00 Dnevnik KISS 19,20 Marketin g, 19.25 Sporlskip regie d' i vrijeme 19.30 Dnevnik. HRT 1 20.00 Reporta1a 21.00Ja sam tvoja sud bina, serija 21.35 Biografije. reportala 22.25 Cri oS An 9el Mindfreak. serija 23,00 Dnevnik KISS 00.00 Nocni program

l'4.00 Imam AUja, s erlla 1'4.30 IC sport 15.00 Svi vole R ejmonda, se rija 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola, ssrila 17.00 Flash vijesll 17.05 Ludo sree, serija 18.00 Melodije Orijenla 18.30 Ja sam IVoja su dbi na, seri]a 19.00 0 snis n spast 19.30 Onevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svl vole Rejmonda, se lija 21.00 ADS kviz 21.30 Auto Shop Magazi" 22.00 Ja sam IVoja su dbina. serija 23.00 VijesU TV Sahar

HEMA
12.00 MuziOki program + Sms box + Promocija program,l 13.00 Mulitki program + Sms box + Promocija programa 14.00 Muzieki Plogram + Sms box + Promocija program 15.00 Vijesti, Inlol111aitvni program 16.00 Reportala, r. 17.00 NaSi razgovori. 18.00 Vijesti, inlonnaljvni ,program 19.00 SvieUa isHne.religijski program 20,00 Kucni ijubimci, obrazovni prog ram 21.00 Izaben zdravlje, emisija 0 zdravsivu 22,00 Hema magazin, centralna infonnillivna emisija 23.00 Program za dijasporu
inlmvju,

VOGOSCA
13.30 Sedam dana u: Maglaju, infonnativni program TV Maglaj 14.00 Na tragu, doku menlami program 14.30 Ddlitan 5+. prog ram za mlade 14.35 Bajke Iz cijelog svijeta. crtani film 14.50 W,ild We, crtani film 1'5.00 Ludo srce. telenovela 1:6.00 Olvoreni program, prog ram uzivo 1'7.50 Wild We. crtani film 1:8.00 VogoManska hronika, Infol111ativni

ZENICA
14.00 14.15 15.00 15.05 15.40 15.55 16.00 16.05 17.00 17.30 17.50 17.55 18.00 II dana u dan 60 naventura Vijest! Ja sam (voja sudbina, igran a senja Muzicki spolovi TV izl09 Iz danaudan Razglednica Discovery, dQkumentarni program Djeeiji pro gram Ze sport plus TV Wog Najllva Zenice

r.

KAKANJ
12.00 Rash v1jesU 12.05 Nemimo more, film 13.30 TV Liberty

SRIJEDA 8. 6. 2011
12.00

SATELITSKI TV PROGRAM
HRll
11' .55 Pastel •• mi,ija pod po~r1>'IileljSlvOm
DIIl8'llfllik

HRT 2
08.50 Skolski prog ram lzazovl, dokumenl1lml film 09.35 serija M djeeu 1 0.00 Pdj encsl,i2 Sabora 1.3.30 Mala TV TVvrti¢ Crtani film Mala princeza. crtaolfllm 14.00 Druga pr.ilika. film , 5.30 2:upanijska

Nova TV
07.40 06.05 06.20 Bakugan. ertana serqa Bum ba, crtana

12.15 Mlnula z(j''''''ja I. Dlespharma, emisiji3 pod pokrovit.';'<vom 12.16 TVkaJ_ar 12.30 Gospodarica tvoga lelenovela 13.20 Rmfil.'ji i djeca. "";ja 14.05 VijesU II> hrvalsl<i

senja
Roary. ertana

OS.05 Gore·dole , 0.00 VijesU '0.05 Trag , 0.40 Zadnia

~ul:a

"rca.

serrja
OB.35 Tomica i prijatelji, crtana so r.iia OS.15 Pobjeda Ituba";. serija 1 1 .15 twar pravda, serija 12.10 IN maqazln 13.00 Pob.leda Iluba,,;. sarlja 15.00 Asi. serija 1 6.00 Maste,,;:h.f. re a lily Show 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN maga.in 1 B.1 0 Pod sretnorn zvijazdom. sarija 19.15 Dnevnik Nove TV 20,05 ASi! serija .21.00 Mastereh ef • real;1y show 22.00 Osvatmk, film ~.50 Vee. rrt je v;jesti 00.10 Nova faca, film 0' .50 Na PU1U prema dol)e. serija

PINK BH
07 ..00 Ljubavu zaledu, hrvatska I9 ran a serija 08.00 Mjesov.ili brak, serlja 09.00 U dri musld, tal k show, utivo 10.00 Ve Ii klbrat, reality show 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena Ijubav, lelenovela, r 12.00 Into to p, info. prog ram 12.20 Veliki brat,reality show 13.00 Brze pa re, kviz 14.1.10 Into lop, inlo.program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi. ba, e misija 15.50 .1 nto to p, inl.p ro gram 16.00 Mo re Ifu bav.!. tela novela 17 .00 Naslijel1e, [edne dame, tcrska serlla, r 17.40 Ku pi .ba, e misija 18.00 Polielala,. terska senla 18.50 Into top, centralne v.ljesti 19.10 Zabranjena. Ijubav, teleno· vela 20.00 Velikibrat, reality show 21: .00 Nasi ije ire jed ne ua me, tu r· ska senla 22.00 Grand parada, muzitki orogram .23.30 Veliki brat, realiy show 00 ..00 City, zabavaa emisija 00.10 Veliki brat,reality show Ol.OO Reno 911-Majami, film

RlRS
09 ..1 0 Pod sretno m zvi j ezd om, tv novela Mala IV 10.00 Kenguri kosarkasi, crtana serija 10.25 Ma r,. crtan a serija 10.50 Rimske misterije, serija 11.25 I la imam talenst, zabavni program 12.0!l Onevnik 1 . 12.20 U fokusu 13.00 EUi mi 13 ..25 Retrovizo r 14.05 Krtice, serlja 15.00 Vijes!i sa iumacem gestmrnog jezika 15.1 0 TNT, serija 16.05 Re'publika· Sarajevsko·romanijska. regija 16.23 Izvjestaj sa banjalucke berze 16.30 S rp ska da nas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, 1 B .!l0 16.45 1 9.!l8 19.30 20.15 22.00 22.25 23.!l0 23.25 23.55 01..25 MOlai k, obrazovanie Nod i, crta na sen ja Upitn i k, kvlz Dnevnik 2 Film I ja imam talenat, zabavn i prog ram Dnevnik 3 Mediatesl,. Banja Luka 2011., hronika Non· stop, serija Uz svjetski dan nkeana- uvala, dokumentami film Krtice, seli]a .21..30 H[tria slu!ba, senjski program 22. 20 MU2i~ki prog ram

14.14 Vrij""",""'. 14.20 Rijee lii""'. religilski program 15.00 CtIaIma I Greg 3. ~ja 15.2~ Alp. Dunav J.;dran 15,,5 ZABA· 90 W<undl. emisij" pod leIeooveia 16,50 Vijes~ 17,.05 H....mtsk-a U'z.ivo 18.06 Pastel •• mi,ija pod' pokr1>'lileljstvom 18.10 5. kat. lalk show 18,53 Do"""'k pI""u" 19.05 Kod Ana. em",ija pod 19.15 19.30 Dn"""ik 20.04 ZABA· 90 ,"",undi 20.10 Kapelski ktesovi, d""",~. oorIja 21,.30 BRaJilg.a:jpnnceze 4. "'$ 22.05 Nazovi 112. ooku",""lama sOlija 2".2AO Dnevnik 3 :1:3.20 Drugiformal 00.10 FteIrO'vi,or.Dodir mota i smrti 2, serija 00.55 ReVO\Ilwr. Ova I pol mu~arca. 5, aerila 01.20 ~. Ksena· prh::e:!a _"" 6. saija 16.00

znaliiovniJe'Zl.R

panorama
1 5.45 Hotel dvorac O~h 1 6.30 Saptac psirna 4 , 7.20 Joh n ny Bravo. cnana serija 17.40 Trava zeiena a,

4.seriia

~i~~~~na.

serij.a

, 8.10 HO<IitelJi I dJe"". serif" 18.55 Krstar.enja svjelskim Ijepotama. dokum·

eruarna sen].:.

~6'~~SIvOm

19.45 19.52 1 9.55

tv noveia

Hit dana Vetaras Kvalifikacijs za rukornelno EP 2012 .. RumunjskaHrvatska, prijeno. 21 .35 Ciklus ratnoq filma. Suljeska .•m m 23.40 Zakon i red. Odjel za Zrlve 10, serij" 00.25 Dnevnlk plavuse, .ern isija pod pokrovileljstvom 00.35 Dru9. p rllika, film 02.05 Noen! gla.beni program. Hit dana

SIbij" 11.05 EKV 1 1.35 S,bija na vezl 12.00 Dnsvnik 12.15 Sport plus lV'?5 V,iieme 12.30 Enciklopedija za radoznala 13.00 Medijska m rem srpske dijaspore 13 .• 20 T ri dana pisea 14.35 Vijesll 14.45 Vi i Mira Manja Polak , 6.00 avo Ie Srbija 15.35 SI"gali"" 17.00 On evnik n .20 Sia "'dita. bre 17 .45 Beograd.ka hmnlka 18.25 Oko 19.00 Srbija na vszl 19.30 ,on .vnik 20 .• 05 Gorki plodovi 21 .00 .Aktuelno .2.2.00 Vli"sll .2:2.05 46 satl svadba '22.55 Bunt 23.25 Beokelt '23.45 On evnik 00.00 Evronet

I,

1(~t~1
~
-- --_ .. _--

'-4Iw
.

-

-

-

2325

BEOKU[

iMikldd,f_
08.30 09.00 09.45 1.0.30 11.30 1'2.30 t3.30 Trka automoblta Biciklimm Fudbal Fudbal Fudbal Teni. Tenls, AlP Tumlr Queen's 1 6,30 Blclkllzem 17.30 Tenls. AlP Tumlr Queen's 19.30 l'ka autcmcblta 20,00 FUdbal. Omlaoinsl<i Festival Tulon 21.45 SVi sportovl 21:.55 Konjicki. skokovi, 51 Galen 22.55 Konjicki skok""i 23.00 Golf. Ladies European Tour 23.10 Golf 23.15 Jed,ilio!arstvo 23.20 Svi spo"""i 23.30 Biciklizam 05.30 07.00

Universal
07 ..00 ATP Halle 09.30 FulrTill Poker 10.00 NHL SIar1ley Cup finals Game 3. Bo st on .. 06.10 07.10 Sutkinj a Amy OB.l0 Sutkinja Amy 09.10 zakon I red 10.10 Zakon I red 11.10 Walker. lek$a~ki rendzer 12.10 Nash Bridges 13.10 Prevasena 15.00 Umorsiva u Midsomeru 17.00 Zakcn i rao 18.00 Nash Brid'ges 19.00 Walker. leksaski renozer 20.00 Me<lij 21'.00 Prave<lno oravo 22.00 Eric," 23.00 Ziatna mle<l~! 01.00 Me<li) Zakon i red'

07.30
08.00 08.30 09.30 10.00

IGMAN
1:5.0D The Final legacy, igrana serlla 15.45 lIahlle 16.00 TV Liberty, Inlonnativni program 16.30 Utenje Kurana 16.45 OZamij e. viers kl program 17.00 Dleciji svljet. dleolll program 17 .15 Crtan I film. djetiji program 17 .3.2 Ezan za Akt am n.maz 11.31 Islam Channel. Utenje Kuriana 18.00 Lokalrtl info 18.311 Uten Ie Kurana, v'jers ki program l' 8 .55 Ezan za Ja ciiu namaz 19.00 lIahlje i kaside 19.30 Utenje Kurana 20.15 The Final legacy. igrana serjla 21.00 Nasheed time 21.311 Iz Arhiva MTV Igman 22.311 lIahije i kaside

2 O.05 M alketl ng 20.10 Greh njene rnajke, serija 21.00 Kumovi. film 2.2.30 Dnevn i k 3 23.00 Igran I film

n.OO Fudbal

Tenls, Al'P Tumir Queen's Vijestl Tenls, ATP rumJ, Queen's T<I<a automoblla F udbal Trna autornobtla Fudbal

Vancou.ver

20;00

TV USK
13.15 Ruska imperija, dokume ntarnl program 14.30 Vljesti 14.35 TV inlervju, r. 15.15 Tragovi sudbina. infonnativno· dokume ntami program 16.00 Znanstvenl forum 16.30 MaJ,tori kuhinje 1.7.10 Ple~l, ple~i, seilja 18.0n MOje,dllete, sllvletovalisle za roditetJe 18.40 Eko kutak, obralOvni program 19.00 Dnevnik 1 19.30 Mulitk1 program 20.05 Biogralij e: Pablo Pikaso 1 20.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple~i, plesi, igrana senja 16.45 18.30 19..0[1 19.35 20.00 21.00 22.0[1 .22.35 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Talna, serija OlVoreni studio Objeldiv II Ja sam 1V0ja sud bIna, serija 23.00 Glas Amerlke 23.35 Triumph 23.50 Frame OO.OD Tii mlnuta 00.05 Aim

12.30 Fudbal 1.3.30 Fudbal 1:4.15F'udbal 1:5.00 F'udbal 1'6.30 Tenis, AlP Tumlr

Oueerrs

GORAlDE
17.05 SMS Ghat 1 BJ 5 sesmce, igrana serija 19.00 Dnevnik 20.00 Po lIop rivredn e leme 2.0.30 Nasa realnas! 21.00 Liberty TV 22.00 Ja sam tvoja sudbina. indllska tv serija 22.30 Reportaia 23.00 Dnevnik 23.30 Giss Amelike

17.30 t 8.00 20.00 20.45 21' .00 22.00

Fuoba: T,rka autornobua Fudbal Vijesti Fuobal, ltalija Trka autornoblla, Ostala T akml&lnja

Utivo: AlP Halle NB.A Final Game 4. Dallas· Miami ~2.30 Fudoal mondijal rnaqaztn 23,00 Ful!Jilt Poker 00,00 NBA Li'lll 00.15 ATP Halle 02.00 Uii",,:

12.00

NHL

05,00

24 <!asa Le
Mana

Stanley Cup finale Game 4. BeatonVancouver Spirit ot Yaohting. King Of the se.

TVOSM
16.05 Eliza, serija 17.15 Nijem I svledok, senja 18.30 Dan, j nfonnatlvn a emislja 19.1 0 Hrana I vin 0 20.05 Elisa, serlja 21.05 Lice naeije 22.00 Ti si moja sudbina, serija 2.2.45 Igran I film

_Nalional G.
1 0.00 T amna ,'rana

MTV Adria
Made Top 10 al1'O Ju kabox 3 From 1 Just Sea MTV Hip Hop Chart 8 rand New Pranked 3 Pimp My Ride Date My Mom 3 W.henl Was 17 Real World. Las Vegas 17.00 True L~e 1'7.504 From 1 " 8.00 'Brand New 1:8.30 Jukebox 1:9.00 Videography ,. 9.30 Just See MTV 20.00 MTV Express 21.10 Top 20 22,,00 Pari. Hilton!s Dubai 22.50 Punk"d ~3.1U Chapalle Show 23.110 3 F'rom 1 00.00 Doma.<!a Zadaca 09.10 "0.00 1.' .00 '2.00 1.2.20 13.10 14.00 1.4.30 14.50 15.20 15.40 l' 6.00

FOXlile
OS.30 Da. Draga 10.'5 Momo sa Medlsona 11.05 Razvedeni Gari 11.30 Dml 11.55 Vii i Grajs 12 AO U liea sjeCar1ja 13.30 nvot po D,imu 14.15 Pepper Dennis 15.05 Razvadeni Gari 15.30 Dioi 15.55 Sliklama do vr~a 16.45 Ludnica u KJM""du 17.10 Kugar Taun 17.35 Kako sam upoLnao vaSu majku 18.00 Uvod u Mato miju 18.50 U I;ea sjei:anla 19.35 Da. Drag a 20.25 Pepper Dennis 21..'0 Sve 15po~tka 2.2.00 Uvod u analo miJu 22.55 Kako sam upoznao vaSu majku ~·3.15 Da. Drag" 00.05 Uvod u analO mij u 00.50 Pepper Donnis

FOXCRIME_
t 0.45 Odstre I H.SO NjujorlikJ plavcl 12.20 Odjeljenje j 3.05 Broj evi 13.55 DiSllik1 1'4.40 Me110k 15.30 UbiSNO. napisala. ja 16 ..15 Dojl"" .. lepublika 17.00 Odstr.1 17.45 Ubilatki nag<>n "a.30 Broj.vi 1'9.15 SarI< 20 .. 0 Red i zakan. 0 Zloonacke namjem 20.45 Do~ova ,epublil<a 21.30 Red; zakon. 2loonacke namjere 2:2.17 Red i zakon. ZToonacke namje<e 23.10 2loonaoki umovi 23.55 Red; zakon. 2loona~ke namjere 00.!Kl Sark 01.25 Brojevi 02.05 Policajd iz Oetroita 02.55 2100inacki umovi

l'.00
1:2.00 13.00 14.00 " 5.00 16.00

Vel ik.

cimpa.n2i ve6i. rtajvee:i

HI1TV

_BN

_

14.00 Novosti 14.05 Greh "Iene malke, senja 15..00 Sve za Ijubav, senla 15.40 TV sop 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasand ra, serija 1'8.00 Danas u Srpskoj 18..311 Montto rin9 19.011 Sport flash 19.30 Dnevnik 2

17.00
,. 8.00 l' 9.00 20.00 20.30 2' .00

VISOKO
17.00 17.05 17.55 18.25. 19.30 20.05 2 O.30 20.55 Preglell program a TV liberty, r. HHna sluiba, r. Svijal mladih, r. Dnevnl k FTV Slet anja Aktueln osli U dru§tvu sa....

22.00
23.00 00.00

Vel ike seoba Megatvornice Vel ik. veCl. najve6i Opasni .u.reti lamna .lrana voden ih konj~ Najol<·.... . tniji am"ricki ~tvori Sapia'; psi ma Vel ike seobe Zagonetni dosiei Zagonelni dosjei Bibl iiski misteriji Najokrutniji ameril:ki :lal'lJori Zagonelni doojei Bi bl ijSk i

miSl.eriji

24 .... ,

1»>,...,1"'"

Dne"ni a"az

CETVRTAK 9. 6. 2011

BHn
09.15 Robot Robi. anhnlrana serija, 36/52 09.30Dez rizika, igrana serija, 3/8 1 O.OOBHT vijesli 10 ..15 Pies .i:ivola, igralla serija, 53/125 11.05 M.oja malakuhinja,. r. 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 14/68 12.00 BHT v.ijesli 1'2.15 Na dnevnem redu, inlormativni pro gra m, r. 12.45 Jajce: 30. Pazorisne/Kazalisne igre BiH, hronika, r. 13.15 M.ini ,portreli slikara: Bosko KuCa.nski, r, 13.45BH 9 aslm kut ak, ku Iinarski show, r. 14.15 OHTvl]esli 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 11'8/229, r.. 15.00 Odlican, 5+, edukativna ssrlja Program za djecu i rnlade 15.05 U c iii ca, .kviz 15.30Fre nd eri u OiH, an imirana serija 15.40 Aladinove prl~e" animirana serija, 15/26 15.55 Ka'ko de ne, s ko Ia en gleskog jeri ka 16.30 Garko-sl atka, igran a serija, 119/229 17.00 Putevi zdfllVlja, magazine 17.30 Sve u svem u, d nev" i maqazi ne 1 B.45 Mali kuhari, anlmirana serija, 2/39 19.00 Dneynik 20.00 Ezel, igrana serua 105/136 21.00 Holel Babilon,igrana serija, 7/16 22.00 BHT vijesti 22.20 tema ilana 23.1 0 Dusl ness News, r. 23.15 Figure: Abdulah Sidran, programiz kulture 07.00 Dobra jutro, jutamji program 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, igrana serija,. 26. epizoda 09.30 PIani na Bit ovn j a, dokumemami program 10.00 Program za djecu Piplinzi Harveytoons Oiepni zmajici 11.10 Villa Maria, igrana ssnla 137. epizoda, r. 12.00 Dneynik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igralla serija, 63. aplzoda, r. 13.05 Viza za buducnost, igrana serija, 1. 13.55 Sedmic3'. magazin iz kuHur,e, r, 14.25 UKW dogadaj, aokumentllmi program, r, 15.00 Vijesti 15.1 0 H arveytoo ns 15.35 S p rein n-sretnc, tv Ig ra 16.00 Villa Marla, igrana serija, 138. epizoda li6.50Federacija danas 17.15 Ezel, igrana senia, 104. epizcda 18.15 Pod sretnam zvijezdom, igrana serija, 64. spizoda 19.08 Upitn ik, kviz 1.9.30 Un evn i k 2 20.10 DdgOVOlile Ijudima, dijaloska emisija 21.15 lju bav ikazna, igrana senja, 54. epizoda 22.15 Ookumenlarni cetvrlak: Sta zna omladina o gej populaGiji, d6kumentltmi program 22.45 Oneynik. J 23.15Noi: klasika Rassellini: Rim· otvoreni 9 ra d, italijanski ig rani Ii Im 01.00 Federacija danas, r. OB.25 OB.45 09.15 10.00 10.30 11.45 11.55 12.05 12.15 12.30 Dggy i znharl III, ertani lilm Top Shop Otvore na vr ata, hum 0 ris!i t na s erija Sial za 4, kulinarski show, IV sezona Zemlja snova (12), nnska senla lanina vremeriska prognoza OBN Inlo,inlOffilalivni program Vox populi Top shop SkriYena kamera, humorisli~ni program 12.50 Border (16), krimi sena 13 ..45 DoUna vu kava (1.6), III rs ka krim ina Iistl Eka serila 15.15 Ljuba.v i osveta (12), lurska telenovela 17.00 Sial za 4, kulinarski show, 'IV sezona 17.30 Zemlja sneva (12), torska serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 DBN Inlo, informativni program 19.1 0 Exk luziv, zahavn i program 20.00 Ljubav i nsveta (12), tors ka tel en ove Ia 21.35 Dolina vukova(16), turska krlrnlnalls-

TV ALFA
07.08 Priva.tna polieija, crtani Iilm 07.29 Zorro,. crtam film OB.OO Novo lutro, iLItamji program 10.00 Jukebox, muzieki program 10.30 Vijesli 10.35 Jukebox, m uzi cki p rog ram 11.30 V ~esli 12.00 "Slo da ne", snowblzz magazin (r) 1.2.30 Vijesli 1.2.35 .Inlervju dana, (r) 13.30 Vijesti 1:3.35 Bogalasi, zabavni program, (rl 1.4.30 Vijesli 1'5.10 Saga 0 McGregorijev.ima, sClija (r) 15.30 Vijesti 16.00 Eliza, serija n.05 Calfe Azra, zabavni program (rl 18 ..40 Dnevnik 19.10 Ova sma svijeta razlieita, serija 20.05 Eliz3, serija 21.00 Gljiva show, rnuzieko-zabavnt program .22.30 .Express club, zabavni program 22 ..40 Grad zlocina, igrani film 00.15 Vijesli 00.30 Aslrologija jezilm 23.30 VOA - Glas AmeMke, bosanski servls

epzooa

titka senla
22.45 22.55 23.50 01.45 Vox populi Biseri sa, VanjomBulicem, Talk show Glas smrti 2 (18), film Dolina YukOYa (16), lu rs ka krlm inal istl 6Ra s arija obavJe~lenja 19 .00 Zeni~a dan as 19.50 Obavjestenja 20.00 Elisa, igrana seriia

21.00
SERIJA, BHTl

Hotel Babilon
sa

duilelllzvesil

Iluzionlsl Di11 Blek je u gr.·

svojpeflQI-

Skvera. Ana ze~ otkriti ka·
~a on it"odl' slIOie laelre I

mans-neslati Tralalgar

na~GvaJ3Be·

na oa oee u
w.._"~_:::1 ~~~~~~~~.

njego\OlJsoou d~k OV3.i nastupa, ne bi II

olkrilatainu.

1'0.30 Mucke, humonstiOki program 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix, program za djecu 1'1.06 No 0dy. program za djscu 11.20 Carll I Mimo, pro gram za djecu 11.25 GrimlJve bajke, pro,gram za djecu 11.45 Bari mba, program za djecu 1'2.00 BBC dck. program 13.0 0 Vijes~ TVSA 13.15 Sarajevdis anje, dok. pro gram (r) 1.3.45 Serijskip rogram (r) 15.20 Bjeksl'lo sa ostlVa skorpiona, real ity 15.55 BajKe iz cijelog svijela, program za .djecu 16.10 Ulica Zoolo~kog vrta, program za djecu 16.50 BBC dok. program 1'7.50 Mucke. humonsMki program 1;8.20 Tanh, dok.. serijal l' 8.30 Dnev nik TVSA l' 9.00 Vitamini»:. Pfogram za djecu 19.02 Noody, program za djecu _ 1'9.15 Carli i Mimo. pro,gram za djecu 19.21 Grimove bajke. pro,gram za djecu 19.55 BaMm ba, program .la djecu 20.00 Oobre vibracije,

21.30 21.35 22.115 23.05 23.35

revijalni program, uzivo Tarih, dok. seriial Vecemje vijesti TVSA. dokumenll, do k. program Pusll muzi ku, zabavno ·muzicki program Serijski program

KISS
.zabavna emisija 13.3!1 Reportaza KISS 14.00 Znastveni forum 14.30 Sa Zemlje mira. 15.00 Kuhinja 15.30 Reportaza 16.30 Hrana i vina, emisija 1'7.10 Ja sam Ivoja sud bina, serija 17.50 Zagr\jaj Ijepats 19.00 Onevnik KISS 19.30 ONEVNIK HAT 20.00 Dabar, 1M·, zao 21 .35 Euromax, em isija 0 stilu iivota
11 .25 Ojecja vecer,

.22.0 II Ja sam l'Iola sudblna, senja 22.3 II Romske price 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

HEMA
12.00 M!lZiOki program + Srns box + Promoclla programa 1:3.00 MuZicki program -tSmsbox + Promocija, programa 14.00 Muzleki program + Smsbox + Promocija prQgrama 15.00 Vijesli, irlformativni program 16.00 Kucni Ijubimci, obrazovni program, r. H:OO IzabeJildravlje, emisija 0 ldravstvu, 18.00 Vijes~,. infonnativni program 19.00 Aula shop magazin, emisija 0 aulomobilizmu 20.00 City ligntzs, mUlieka emisija 21.00 Nasi ra2llOvo ri, inlervju 22.00 Hema magazin, cenlralna informativna emisija 23.00 Program za dljasporu 00.00 Program za dijasporu

VOGOSCA_
13.30 isnna, emislja 0 povratku 14.00 Na tragu, doku menlami program 14.30 Odlican 5 +, prog ram za ml ada 14.35 Bajke iz cijelog $vijeta, crtan i film 1'4.50 Wi! d L~e, crtani iilm 15.00 Ludo sree, telenovela 16.00 Otvoreni program, pro gram uzivo 17 .5 0 Wildi Life, crtani film 18.0 0 Vogo~ canska hronika, infonna~vn i program 18.30 SMS music, muziCki program 19.30 Hronika sedmice, infonnativni program TV Jablanic. 20.00 Bonus, taJkshow 21.00 Ludo srce, telenovela 22.0 0 Vogo~tanska hronika, infonnativn i program 22.30 Criss Angel Mindfrie~, revijaln i program 23.00 I.R.I.S. - program na bosanSkom

OSKAR C
12.05 Igrani film 14.DO Ja sam tvoja sudbina. igran a serija 16.00 Elisa, igrana serija 17.20 Nijemi svijedok, igrena selija 18.15 Kviz 19.00 Onevnik HTV Oscar-C 19.30 Aeemiti ranje Onevn i ka HRT-a 20.05 EIisa, igrana serija 2.1.00 Muzi~ki program 22.35 Film

reportaza

r.

sMw

KAKANJ
12.00 12.05 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17 .00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 .21.20 Rash vljesti Biografije Putovanja Imam Alija, senja Svjed ok pnro de SVi vole Rejmonda, serija Oliver Twist Pensacola, seriia Rash vijesti Ludo srce, serija InlelVju Ja sam !voja sudoina, serija DeniS napast Onevnlk. FTV ViJesti Ie Svi vole Rajmonda, seri j a Vjera i zivol

ZENICA
14.00 14.30 15.00 15.05 15.40 15.55 16.00 16.05 17.00 17.30 17.50 1B.00 18.30 II dana u dan Autosh op, repriza Vijest! Ja sam (voja sudbina, igran a seriJa Muzicki spotovi TV Izl09 Iz danaudan Srijedom. r1Jpriza Discovery, dokumentami program OjeOiii pro gr3m Ze sport plus Frejzer. senja Mali oglasi.

Sarti Veld Valillaus popu~ta ...... na .vlm paljlma: gl3d~kl nlotnici ga igrlO~raJu. bjysa lellO sprijetal'll da vida ~t"r, aalae~Ikoholj~arp"~· la.i~sva nas'nlji. Vel" ima Iluba\>lli~u, oluplnu odauta i groznu zububOliu. A Dnda grad poke.selezi'lo 'u'blstvo 18dn~ bost(m.kog sindlkalea za "rijeme tova koji je "ooio VejdllVprij3tell. Uloge: N[k Nofl~. SiSi Spa. c~l<.OZaims Kobum Redilalj: Pol Sredlll"

IGMAN
14.57 Ezan Z3 lkindilu namal 15.03 The Final Legacy, igrana sen j a 15.45 lIahije I kaside 16.00 UOenje Ku~ana. vi emki program 16.30 Islam Channel Nasheed Time

CETVRTAK9. 6. 2011
'2.30

SATELITSKI TV PROGRAM
HRTl
1: .00 D nevnlk 2 12.1 ,6 TV kalender

HRT 2
OS.50 Skolski prog ram.
Kokioe I\beceda EU 09.35 serija M djecu 1 0.00 Pdj encsl,i2 Sabora 1,3.30 Mala TV TVvrti¢ Otanl film :EBU drama za die"" 14.00 Eve i vatreni ken], film 15.30 ~ parorama 15.45 :Holel dvorac O~h 4.serija 16.30 Sapia;; psirna 4 17.20 Joh n ny Bravo. cnana serija 17.40 Trava zeiena 3, 18.10 HO<IitelJi I dJe"" ,

Nova TV
07.40 Sakugan.
crtana serrja OB.05 Bumba, crtana serfja 08.20 Roary, etlan a sariia 08.35 Tornlca i,prijalalji. crtana serija 09.15 Pobjeda Iiu bavl, serija 11.15 Cwar p ravce, sa r,ija 12.10 IN magazin 13,00 Pobieda Ij,ubavi, sarija 1 5.00 Asl, ""rija 1'6.00 Masterchef. reaJity show 11.00 VijesU Nove TV 17.25 IN magazin 16.10 Pod sretnom 2viJezdom, serija 19.15 Onevnik Nove TV 20.05 ASi. senja 21.00 Masterch af • reaJity show P'ovj.reno, Gore·dofe VijesU Sasvlm prirodno !>vijet rlbolova Viiesti Igrale se delije Srbija na va,i On emik Sport plus 12:.25 Vriieme i slanje l1a putavirna 12.30 Vie"n; sjaj die~ni'lva 13.00 Trezor 14.00 Trendsetar 15..20 Ko"moo 16.00 Ovo je Srblja 16.35 Siagaliea 17 .00 Dn evnik 17.20 radile, bre? 17,.45 Beogradska hrunlka 18.25 0 ko ma,gazin 19.00 Srbija na vezl 19.30 On .vnik 20.05 Gorki' plodovi 21.00 7 ATS sal dana 21.15 Oanilu.'ka· jubil"i 40 godin. 22.00 Raspakivanie ,2.2.45 Miera za muziku 23.35 Dn evnlk :?3.50 Evron~t ':?3,55 0 p§teobra<ovni program OO.;?S Jedna pjesrna, jedna ;;efja

Gospodarlca tvoga
srca, tel'e.nove'a Roditeljl i djeca. serija Vijasti hlV;'lISki

13.20 1: 4.05

znakoenl j eiik

uz

/908

UP/fIIIK

PINK BH
zaledu, hIValska i g fan 8 serija 08.1)0 Mjesav.ili brak, seriia 09.00 U dri musld, tal k show, utivo 1 0.00 Ve Ii klbrat, reality show 10.40 KupLba, emisija 11.00 Zabranjena Ijub~v, telenovela 12.00 Into 10 p, info. pfOg ram 12.20 Veliki brat,reality show 13,00 Brze pa re, kviz 14.00 Into lop, info. program 14.20 Veliki brat, feality show 15.00 Lola, telenovsla 15.45 KupL ba, e misija 15.50 .1 nto 10 p, inl.p ro gram 16.00 Mo re Ifu bavi, tete novela 17 .00 Naslijel1e, [edne dame, turska serija,r 17 .40Ku pi. ba, e misija 18.00 Potjelala,. terska senla 18.50 Into top, cemrane v.ijesti 19.10 Zabranjena. Ijubav, telenovela 20.00 NasliJefl'e jedne dame, turska senia Za bra nje 01 10 ru m, tal k snow,uIivo 23.00 Ve Ii ki brat, fcalily show 00.00 City, zabavna emisija 00..1 0 Ve 1i ki brat, reality show 01:.0U Policajac podkontrolom,
film

RTRS
09 ..1 0 Pod sretno m zvi j ezd om, tv novela Mala tv 10.00 Kenguri koSarkaSi, crtana serija 10.25 Ma r, ertao a serija 10.50 Rimske misterlle, serija 11.25 I j aim am ta Ie nat, zabavni pro gram 12.00 Dnevnik 1 12.20 U foku su 13.00 Zd ravli e je Iij e k 13.30 Retrov'izo r 14.05 Krt.ice, serija 1S.UO VijesUsa fumacem g eSlovno g jezika 15.10 TtH, serijs 16.US Re"pu bl i ka • Kraji n a 16.30 S rp ska da nas 17.U5 Pod sratnem zviiezdom, tv noveia 1 B.UO EUi rnl, specijal 19.08 U pitn ik, kviz 19.30 Dnevnik.2 20.15 Pees I, p oliticki m agazin 21..20 Hera j ii len om en i, dnkumantarni program 21.55 I [a imam talenat, zsb avn i prog ram 22,25 Dnevnik 3 23.00 Me d i31est, Bania Luka 2011.,. hronika 2:3..20 Ralniei, dokumentami serilal 00.15 Sjenka vampira, film 01..45 Krt.ice, serija povocorn 21.55 H itna slu2oa, seliiski program 22,40 Aktu elnosti, r

07..00 Liubavu

14.14 Vnjeme sutra 1:4,20 Trenutak spozn a je 15,00 0 harm .. i Greg 4, se-rija 15.25 Mar a Matoo.c • prva nrvatska pomiCarka, doku mentarnl film 15.55 ZABA· 90 ""kundi, emisija pod pokrovitelislvom 16.00 Tooja sam su dolna, telenovela 16.50 Vijestl 1:7.05 H rvatska uzivo 1: 8.1 0 HAK - Promel info 1: 15 S. kat, talk show

09.05 10.00 10.05 10.35 1 1.00 11.0$ 11.30 12.00 12.15

serij.a

serila 18.55 1{!'StareI'llaSYjetskim 19.50' 19.51 20.00 20.45 21 .20 22.45 23.90 23.40
Ijepotama, dokumentarna seriia Hit dana Ve¢eras BroCa. i sastre 3. serija Afrioki dnev~ik • Hakuna Malala FUmo"; ~asih susjeca. Duhovi Sarajeva, film Zakon I red, Odjel za :!11Ve t 0 se ri,e Dnevnik plavus ... emisija pod pokrovHeljstvom 'Eve i vatreni ken], film
1

Sla

19.!I~ 0 nevnlk plavuse.
emlslja pod pck rovltefjstvom Kod Ana, emisija pod pokrovitelistvom 0 nevnik 1 protlv 100. kvtz RaHed zoi t, HAZU Zavodl • Cuvan b udllonosli, Dubrovnik D nevnik 3 Vrijeme Vije.sti it kulture Zaljev, dok.l film

a,

19.1 ~
l' 9,30 20.1 0

'n.oo

21.05 21.35

mlormatlonl rnaqazln 23.00 Pakl ana vo;;nja,
film viJesti

,23.45 Ve~ernje 00.05 Pakl ena
vol'nja, film· nastavak 01.05

0 22.38
22.1

n.50

22.40

Osvetnlk,
film

• '... ..!'.t'"'
20 10

df ;,,,,~.
1 PROf/V I

•. ,/

I!., "·"-1:' ' ...... _
." .. I

nou

iMikldd,f_
0' .1S SVi sportovl.
08.30 WADS Konjil!kl skokovl, St Galen 09.30 T ~nis, ATP Turnlr Que,,·n's 1. 0.30 Fudbal

Universal
ATP Halle OS.30 FulrTill Poker 10.00 NBA RnaJ Game 4, Dallas • Miami 12.00 U!ivo· AlP Halle 1/8 Finala 20,00 NHL Stanley Cup finale 07,,00

07.30 Tenls, Al'P Tumir

eaao

09.30 TlI<aautomdbila
1.0.00 Koolarka 11.00 Fudbal 12.30 Fudbal I:3,30 Fudbal 111.30 Fudbal. Omiadinskl Festival Tulon 16,00 Tenls, ATP Tumlr Quoon's 17.30 SpidVej. Vel ika Nagrada RepubUkaCeska 18.30 Vijesti 19.00 Tn<a automobua 20.00 Vijestl 20.30 Obaranje ruke 21.00 Crashed ice, Serije Minhen 22.00 Longdrajv g{lll, Svlelsko p",enstvo Neva.da 23.00 Kuglanja, SAD

Queen's Fudbal

06.10 Zakon i ",d' 07.10 Sutkinj a Amy 08.10 Sutkinja Amy
09.10

17.00 Djecau~acj

Kur'ana. djecijl program 17.15 C!1anI Iilm, djeOiji

2.1.00 Puis 22.30 Onevn Ik 3 23.00 Igran i film

tt.so Blclkllzem 1'2.30 Tenls. ATP Tumlr 13.30 Tanls, ATP Tumlr
Queen's 1'6.00 Biciklizam 1'7.30 Tanis, ATP Turnir Queen's Queen's

10.10 n.l0

Game e.

pmgram 17.34 EzaJl za Aksam
17 .40 Zvrl(, diecijl

GDRAiDE
17.05 Izgubljena seba, igrana senja, r. 18 ..15 Sestrice, sigrana serija 19.00 Onevnik 20.00 Kontaklemislja 21.30 KuIlumoh i.stol'iisko naslljede Podrlnja, d oku menlarn i 22.00 Ja sam Ivoja sudbina. serija 22,30 Turizam r. 23.00 Onevni k, r. 23.30 Glas Amelike 16.05 EIiza, se rlja 17.15 Niiem I svjedok, senja 18.30 Dan. informatlvn a 20.05 Elisa, serlja 21.05 TV 0 rdinacij. 22.00 TI si mola sudbina, serija 2.2..45 Igran i film

n.15

TV USK
l' 2 .05 Strogo povjMjivo, dokume ntarnl senlal ( r) 13.05 Cirku s, zabavnl program 14.00 Bloopers 14,30 Vijesti 14.35 Biograflje: Pablo Pika so 15.3U Naibolje godi ne, igrana serija 16.15 Eko .kutak, obrazovnl program 1.6.30 Majston kuhinje H.l0 Ple~i, ple~l, seliia 18.10 TV Liberti, inf. program 18.45 Crtan i film 19,0[1 Dnll'volk 1 1 9.30 M ltli6ki program 2[1,[10 U fOKuSU, Inl. program 21.15 Pravl spaj 21.30 Dnevnik2. 22.0[1 Plesl, pleSi 22.45 Igrani IiIm

namaz

1,9,301rka

22 ,30 23,00 00,00 00.30 01 .30 02.00 03.00

17 .50 Vlije me je za plicu, die eijj pro gram 18.00 Lokalnilnfo 1.8.30 Ueenje KUr'ana, viers kl program 18.57 EzaJ1za Jacilu na.maz 1:9.03 Ucenje Kurana 19.3U Itahije i kaside .20.00 Amanel, kontakl emlsi]a 21.00 The Final legacy, igrana serija 22.0D Pola sata sa.... mUll cki p rogra.m 22.311 Sura YaZsin, vjerski pfOgram 23.00 Islam Channel.Konfer" eoc ija 2a s i ro6adi I dlo 23.311 VOA vljesti na bosans kom jeziku 14.00 Novosti 14.05 GfEh njene majke. sen]a 15.00 Sve za Ijubav. selija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, selija 18.00 0 ana, u Srpsko] 18.311 Monitoring 19.00 Sport flash l' g .311 Dn evoik 2 20.10 Greh njene majks, selija

program

20.00 Trka automobra 21.00 Fudbal 22.00 Trka alltamobila,
OstaJa T akmlo.nja oasa La Mana 24

autornobna

Boston Vancouver NB.AUve NB,A Action FuliTilt Poker Premier League Magazin Pr"tllad ar'gentinske lige Inside G rand Prix TWS U1Jvo: NSA Final Game 5. Dallas· Miami

randier 12.10 Nash '8 rid'g"s
13,10

Pravedno pravo Erica Walker. leksaski

15.00 Umorslva u
Midsomeru

Posebna po.i lika

17,00 Zakon i fed 18.00 Nash Brid'ges
19.00 WaJker. teksaski rend.ler Medij Ziama mlad,,~ Medij Medij Medij .

20.00 21.00 23.00 00.00 01.00

program

_Nalional G.
10.00 T amna slfana 11.00 Verik. veei, rtajvee:i
vaden ih konja

MlV Adria
1'0.00 Top 10 at 1'0 1, 1.00 Ju kabox 12.00 3 From 1 1,2.20 J U$I Sea MTV 1.2.40 MTV Exp ress 13.00 MTV World Slage 1,4.00 '8 rand Now 14.30 Pra"ked 3 14,50 Pimp My Ride 15.2.0 :Date My Mom 3 1 5.40 When I Was 17 1'6.00 M .. de 1'7.00 MTV The 'Movie" 1'7.30 MTVExpre"" 1'7.50 3 From 1 1: .00 :Brand Now 8 1:S.30 Jukebox l' 9.00 Videography 20.00 Just See MTV 21.20 DFC 21.50 3 From 1 22.00 Movie Awards Dira<:IOr$ Cu t 00.00 Alternative N a,tion 01,00 3 From 1

FOXlile
09.30 Da, Drag. 10.1 E Momo sa Medlsona ".05 Razvedeni Gari 11.30 Diol
11.55 Vii i Grejs 12 AO U Ijca sieCaJ1ja 13.30 nvot po Diimu 14.15 Pepper Oonnis , 5.05 Razvedeni Gan 15.30 Oiei 15.55 !>ve i.spotetka 16"45 Uvod u analo mii u 1'7.35 Kako sam upoznao va§u majku 16.00 Uvad u analo mij u 16.50 U liea sje<':ania 19.35 Da, Drag" 20.25 Pepper Dennis 22.00 Ruzna Seti 22.55 Kako sam upoznao va§u majku 23.15 Da, Draga 00.05 Uvod u ana'" mij u 00.50 Pepper OeMi. 02..30 Momei sa Medisona

FDXCRIME _
09.10 UbislllO, naplsal" je 09.55 Sark 10.45, Odstrel 1:1.30 Nluior~ki plavci 1:2.20 Odjeljenja 1: 3.!l5 8roj avi
13.1>5 DiSI<ikt

09.10 True Ute

emisija 1 9.3[1 Po rtal

VISOKD
14. DO TV strane 17.00 U druStvu sa 17 .. 5 M uzitki program 4 18.30 HHna sluiba, serijs ki program, r. 1 9.30 Dnevnl k FTV 20.05 Sjet anja 2 O.30 Aklueln osti 20.55 Razg ovor s

19,OD 19.25 20,0[1 21.00 22.00 22,35

16.45 Film 1.8.30 Vremeplov

HlllV

23.00
23.35

Objeldiv I Triumph Serij'a Razgovors povOilom Objeldivll Ja sam !voja sud bIna, se Mja Glas Amer.ike Tnumph

1:2.00 Vel ike Se{lbe 13.00 Zagonelni dooi ei 14.00 Vel ik. veCl, najve6i 1: 5,00 Opasni su.",ti 16,00 KraJj 9 uslera 17.00 NaiokJutniji .mericki ""tvori l' 8.00 Saplac psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 6kipa za ocevid grabe!:ljivaca 21.00 Upecani 22.00 Najokrut"iji ameril:ki :lahlori 23.00 Eki pa .a otevi d grab~ljivaca 00.00 Up.cani

14.40 Metlok " 5.W Ubi.lIIo. naploala je , 6.15, Dojlova ",publi ka 17,00 Odslr.1 1:7.45 Ubilaok; nagon 19.15 ~an<
1,8.30 Broj.vi 20.00 'Red i Mkon. Z!ooine¢ke "",mjere 20.45 DOjlova republi ka 21..S0 Monk 22.20 Frik{lvi 23,,10' lloci"acki umovi 23.55 Hed i ""kon. ll~iJ1atke namjare 00.!Kl Sark 01.25 8roievi Q2.()5 Red i ""'on. Zf~i nacke namj.ra

26 .... ,

1»>,...,1"'"

Dne"oi a"az

PETAK10. 6. 2011

BHn
07.00 Dobrojutro o 9.15Fre nd eriu Bm, ani mirana serila 09.25 Aladinoveprice, allim, serija, 15/26 09.35 Kako da ne, skolaengleskogjezika 10.00 BHTvilesti 10.15Plesiivola, igrana serua, 54/125 11.15 Godina prcleze, igranaserija, 15/68 1'2.00 BHTvijesti 12.15 Drustvo znanja, dokume ntarn a serij a, r. 12.45Fi 9 ure: A,bdul ah Sidran, prag ram iz kulture,r. 13.45 Pul e vi zd ravl j a, mag azi n, r. U.15BHTvi j es Ii 14.30 GOIlm,slatko, igranaserija, 1,19/229, r. 15.00 OliliCan, 5 +. edukativnaserija 15.05 U C i1ica, kviz 15.30 VuUovce,animiranifilm 15.35 Riva Islvo u pin D, do,kum enta mi Iilm 15.50 Uradi sam, uradlsama 15.55 Skolaillma, obrazovnasena, 7/26 1'6.30 Gorko·slalko, igrana serija, 120/229 17.00 B H g3 stro kula k, ku Iinarski show 17 .30 Kon-acno petak! 18.45 Mali kuhari, animiranaserija, 3{39 19.00 D,nevn i k 20.00 Eze I,i gflm a seri j a, l' 06/136 21.00 Petat,. d om aca ig rana serija, 31/36 21.30 JOSi!! Pelakovic: U ime narcna 22.00 Illmenzija vise. program iZkulture 23.110B HT vi j esli 23.20 .0usl nes s News, r. 23.30 t ov j e k od p ru G a,.ig ran iiilm 01.•15 Konacno petak!, r. 02.30 .Preg Ied p rog rama za su botu Dobro lutro, jularnji.program Vijesti Rezovi, igrana serija, 27, eplzoda Zee planlna, dokumentami program Program za dJecu Villa Maria, igrana senla, 138. epzooa. r. Dnevnik 1 Pod sretnem zvijezdom, igranaserija, 64. epizoda 13.05 Viz a 1lI bu du G no st, ig rana s erija, 2, epzoda t 3.5 5 H ayd u p ar.k, program za m lade, r. 14,25BHpjesmarica,.muzic,ki program, f. 15.00 Vijesti 15.1 0 H arveytoo ns 15.35 S preln e-sremo, tv ig ra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 139. eplzoda 16.50 ,Federacija danas 1.7.15 Ezet,.i gran a seri j a, 105, epizod a 18.15 Pod sretnem zvi j ezdom, igra na serlia, 65. epizoda 19.08 Upitnik,.kviz finans ij s ke n ovosn 19.30 Dnevnik2 20.1 0 TV Bin 9 0 sha w,' d irektn lzvl ace nje 2'1.20 Ljubav i kaZDa, igranaserija, 55. epizoda 22.20 .Nasa mala klinika, igrana serija, 77. epl07.00 09.00 09.05 09.30 10.00 11.10 12.00 12,15 118.25 11 ggyi ioh ar! III, c rtani Ii 1m 08.45 Top Shop 09.1.5 Otvorenavrala, humo ristl c na serlja 10.011 Odred za Cislocu, zsba vn i program 10.30 Zemljasnova(12), turskaseriia 11.45 Lan in a vrem en ska pro 9 n eza 11.55 OBN Inlo, infomnati.vni program 12.05 Vax populi 12.16 Topshop 12.30 Skrivena kamela', humaristi tni prog ram 12.511 Border (16), krimi serija 13.45 Do'linavukova (16), tu rska kri minalisticka seri ja 15.15 Lju ba.v i IIsvela (12), tu rska telenovela 17 .00 Odred za clstocu, zabavni program 17.30 Zemlja snova (12), turskaserila 18.45 Laninavremenskapragnoza 18.511 OBN Inlo, iniomnativni program 19.111 Pilajmo zajedno, talk show 20.00 Ljubavios.vela (12), lu rska telenovela 21.35 Red Carpel (18), ShowbiZ mag azi n 22.45 Vaxpopuli 22.55 Kuca duhova (1' 6), film 00.45 Red Carpel (18), showbiz mag azi n 01.45 Kuta duhova (16), film 18.00 Nalava Zenice danas 18,01 Frejzer 18.30 Mali oglasi. obavje~lenia 19.00 Zenica danas 19.30 M uzitki pro 9 ram 19.50 Ubavjestenja 20.00 Ja sam tvoja sud bina.igr3na serija 20.30 rv iila 9 20.35 Igrani Ii Im 22.00 Slera

TV ALFA
07.08 Privalna palieila, crtanifilm 07.29 Zorra, crtanifilm 08.00 NovoJulra, jutarnji prog ram 10.00 Jukebox, m uzitki pro gra m 111.30 VijesU 10.35 Jukebox, m u zicki pro gra m 12.00 Expresclub, zabavni prog ram 12.30 ViJesli 13.00 Jukebox 13.30 V.ijesU 13.35 .Za svakubolesllrava raste, emisijao zdravlju (r) 14.30 VijesU 14.50 IsUna,emisijaoljudskim sudbinama 15.30 Vijesli 16.05 E.liza, ssnia 16.55 Intenzivna njega, igranililm 18.40 Dnevnik 19.10 Inlervju da n a 19.45 "Slodane" . . showbizz m'agazin 20.05 Eliza, igrana serija 21.05 .Zene na !vic I, igranaserija 21.45 Saga 0 Mcllregorijevima,seMja 22.40 Ramb02, igranifilm 00.15 Vijesli 00.30 Aslrologija su dbina, serija DeniS n apast Onevnik FTV Vijesti IC Svi vole R ejmo nda, se rija Svakodnevni ca Ja sam tvola su dbi na, serila Hulba Vilesli TV Sahar I$akanj 20.00 sto lflfokuleb 0 lest, edukativni program 20.30 R epol1ale sa zem lie mira 21.00 Ludo srce, 22.00 Vogoscan ska hronika, inlonnaijvni program (repriza) 22.30 Se nse • Haski tribunal, informativni program 23.00 I,R.I.B, • program na bosanskem lezlku

°

zoda

23.10 Dnevnik3 Iii n3nsijske novost 23.40 ,pokrelna mel a, amsnc ki igran i Ii I m 01.•25 Federacija danas, r. 01.50 'D.nevnik 3, r. 02,20 Pregled programa zasubetu

23.40
FILM, fTV

Pokretna meta
Soni ill lovac na ,"cjlln~, Nakan puoo godlnapro· ,adenlh u tom nez;g.od· nom poolu. trodna iIJ·

pruga ga ""govara da pronade legalan posao, Me<rutim, nije 00 lakQ Iz·

'u&i "Illg opasnog PO$· la Sonilu n~u namlesll u~istvo ion SB odlellnom nade u vatJilzmeilu. 1Ml11· ~ilei ruskin Qan~ster.!. Uloge: Malkl Dudi~or, Bill 01 Viujams, ArlIQn Bss Redtt~li: Demija" Li

Godinale 1973., Cile, Po· grbljenog siledug .t.rca Es\ebana Truebu "jeg~v, ktl 81anka dovodl kIIti kOiaie, sude6ipo ptahtarna kajima ie namiB!lai pokriien, dU90 vmm~1l3 blla pmna. M nogo godl· na 'anije, kad je Esleban blo siromailan mladlc. zap'oslo je djeoQjkIJ Iz bQgale obftelji. Rosu d~t , ValL Uloge: M,ril Slrip, Ofe'B· mlAlmn" Vinona Raider Rediler: BllAu USI

06.30 RepMzni program 07.00 Sarajevsko lulro, info.·revijalni pro gram, utivo 10.00 Bjekstvo sa osnva Skorpiona, reality show 10.30 Mucke, humoris~cki program 11.00 Vijesti lVSA 1'1.05 Vitam inix, pro gram za djecu 1'1.06 No (I dy, program ;:3 djecu 1'1.20 Ca~i i Mimo, pro 9 ram za djecu 11.25 Grimove b~jke. program za djecu 1'1.45 Bari mba, program za djecu 1!2.0 II BBC do k. program 13.0 0 Vijes~ lVSA l' 3 .15 lVSA dokumenti, domaci dok. program 14.20 Serijski program 15.50 6jekstvo sa ostrva ~korpiona, real ity show 16.25 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 16.40 UIiea loo lo~kog v~a, program <a dJecu 16.5 II BBC dok" program 1HO Mu eke, hum 0risti~ki program 18.20 Tanh, dok, senlal l' 8.30 0 ne'mik lVSA 19.0 II Vilaminix, program 19.02 NoDdy, program za djecu

p rogra.m za die cu 19.Z1 Glimove bajke, program za dlecu 19.45 Balimba, program za djecu 211.1l0 Dobre vibracije, revijalni program, u~ivo 21.30 Tarih,. dok. senjal 2.1.35 VijesU lVSA 21.40 Reb U s, pol iticki magazin. lri]vo 23.15 Noena plic a: ze lena, zelsna nava, serijski p rogram, 19/26 23.45 Noena plica: igrani film 01.20 Dnevn ik lVSA 02.00 Odlava programa

1!1.15 CarJi.i Mimo,

l' 9.00 19.30 20.0 II 20.20 21.0 D 22.00 22.30 23.00

telanovela

VOGOSCA

KISS
1'5.00 Biogralije, serija 16.00 Zivol p iSe pri ee U.30 Hrana i vina 17,1 OJa sam zyoja sudbina, serija 17.50 RepOl1ala KISS 18.50 Marketing, 19.00 Dnevnik KISS 19.30 Dnevnik H RT 1 :20.0[1 Euromax 21'.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 21 ,35 0 nevnik KISS 22.00 Vesna Kljajit u zivo

HTV OSKAR C
11.DO Muzitki program 12.05 Ig [lLni film 14.00 Ja sam tvoja sudbina 16.00 Elisa, igrana serija 17.15 Nijemi sviedok, igrana serija 18.15 KVfi: 19.00 Dnevnik HlV Oscar-C 19.30 Reemili ranle Dnevn ika HRT -a 20.00 Elisa, igrana serija 21.000 Film 2.2.35 .Film

KAKANJ
12.00 12.05 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 17 .05 18.00 18.30 Flash vijesti Bonaventu ra Sulieri Imam Alij~, serila SVjedok priro de Svi vole Rejmonda, serija 0 Iiver Twist Pensacola, serija Rash "ijesti Ludo srce, serija mlniS magazin Ja sam tvoja

ZENICA
17.00 Discovery, d oku m entam i proglOm 17.30 Djeciji program 17.50 Ze sport plus 17 .55 lV izlog

;:a diecu

12.00 Namjesnik Ijubavi, igrana serija 12.3 D Hronik'a sedmlce, inlarma~vni program rv jablanica (repriza) l' 3.0 II Bonus, tal kshow (repri<a) 14.00 Na tragu, doku mentami program 14.30 OdUcan 5+. prog ram ;:a miMe 1:4.35 Bajke iz cije log svijeta, crtani film 14.50 Wild Lile, crtani film 15.00 ludo srce, telenovela (repri<a) 16.00 Dlvoreni progrllm, pro 9ram uzivo 17.50 Wil d, Life, crtani film 1a.o 0 VogoStanska hronika, inlormativn i program 1~ .30 SMS mUSiC, 8 muzi cki program 19.30 Info IC, infonnaUvn i prag ram NTV IC

HEMA
09.00 Aulo shop magazin, emisija 0 aufomobililmu, r. 1 0.00 Hema magali n, centrllina informativna emisija, r. 11.00 Mlnicki 'P rogram + Sms 'box + Promocija programa l' 2.0 [I Muricki program + Smsllox + Promocija programa 13.0 0 Mu~icki program + Sms .box + Promocija programa 14,0 0 MII~icki program + Smsbox + Promocija programa 15.0 0 Vijes~, infonnativni program 16.00 City Iiglltz, muzicka emisija, r.

PETAK 10. 6. 2011

SATELITSKI TV PROGRAM
HRll
16.30 Pastel, emisija pod pckroviteljstvom 16.35 Vijestl ,.6.41 HAK - Promet Info 1; .50 Putem europskth 6

HRT 2
1.3.40 Skolski prog ram Puni krug Glazb"ceda 14.90 D,agi mOj Imljlvte, film 15.55 psnijska 16.10

Nova TV
09.05 Gore·dote
06.30 NaSI Mjbolj;

01.15 Neust",§ivl 07.40
06.05 08.20 06.35 Scooby doc. crtana serija Bakugan, crtana senja Bumba. crtana serija Aoary, crtana serija ramie. i' plijatelji, crtana serija Pobieda Ij,ubavi, serija

serrja

dani,

10.00

10.0S Aazgledniea. 10.35 Na skriveno te 11.00 Vijest;
11.05 12.00 vcdirn mjeslo S,bija na vezl Dn.vnik Slrlja

VijesU

loncova 17.05 Hrvatska u;:ivo
emi,sija

17 .!l0 Dobrc je mall,

znan-obrezovoa U tstern loncu,

panorama HOlel dvorac Orth A,serija

Zu

18,15

kuli narskl show

PINK BH
07.. 0 Ljubav u zale ~u, 0
hrvatska igrana serija 08.00 Mjesov.iU brak, serija talk show, uzivo 1 0.00 Ve Iiki b rat, reality show 10.40 Kupi.ba,emisija 11.00 Zabraniena Ijucev, telenoIntolop,info.program Veliki bral,reality show Brzepare, kviz Inlolop, into.proqram 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola,lelenovela

RlRS
09..10 Podsrelnom zviiezdom, tvnovela
Malatv 10.00 Ke n g uri koh rkasi,

19.0.2 Dnevnik plallU'e. erntsija pod
pokrovltsqstvom

19.12 Kod Ane. emisiia
pod pokrovlte [srvorn 1;9.22 Minuta zdravljalz n ietphanna. emlslja pod pokrovlte Ijstvom 19.30 D nevnik 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA· 90 sekundl, ~rn,"ija pod pokrovltefjstvom 20.1 0 Mjesac vesterna Silverado, film 22.25 D nevnik 3 22.50 Sport 220'53 Vrijenne 22.55 Vije,sti iz ku Itu 'e 23.05 Peti dan, talk show 00.00 Hl nnski marston • ci.lus leeja.

09.00 Udri muski,

c rtana serija 10.25 Mar,.crtanaserija 1 0.50 Rim ske m isteri j e, S Briia
11.25 I ia imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1

12.00 12.20 13.00 14.00

vela.r

1 6.55 'Briljant • .,n 17.9S Ritam ljedna. g'lazbeni magazi n 1 8.10 Hoditelji i djsca, serija l' 8.55 Klstarenja s'ljetskim IJepotama. ookumentama serija 1.9.50 Hit dana 19.57 Ve~errul 20.00 Legende ameriekog SM. Will iam Edus rd Boeing Avioi ndustrijski as. dokumentema

12.1,5 Sport plus 12.25 Vrijeme.
12.30 slanje na putevirna Vodic kroz modernu arhitekturu Beograda Medijska m reza srpske dijaspore

09.15

11.15 twar
12.10 13.00 15.00 16.00 17.00 17.25 16.10 19.15

pravda,

sarlja IN magazln Pobjeda Iju bavi,

13 ..00

serrja

13.20 1 !I.30 16.00

rn dana
ptsea TV Ilea

seriji:!

Asl, serija Masterehef. reality show Vijest; Nove TV IN maqazln Pod sretncrn

15.20 Vijesti

AVO je S,bija

16.35 Siagalica
17 .00 Dn evnik 17.20 Sia radite, bre? 17,45 Beogradska hrcnlka 16.. 5 Oko 2 19.00 S,bija na vezi 19.30 Dnevnlk 20.05 Gorkl ptodovi .21,.00 Visokl napon 21.45

:t:vrjezdom, as nja

20.50

12.20 Ulakusu 13..00 Frojcov3; runlea 13.30 Retrovizo r 14.05 15.00

M uskard na stabflrna 2, serija 21 .35 Dnevnik plavu .... emi.ij. pod pokrovileljstvom 21 .45 Izgaranje, mi nl-serlja 23.15 Na rubu

Dnevnik No"," TV :W.OO A.i. ""lija 21 .00 Ma.wrch 8f. real ity show 22.40 15 rninuta, mm 00.50 Napad mor.kog'

,mm

lIE, REZERVACUE I KUPO~INU KARAYA KONTAKT1RAJTE
JiP"MEflUNAROONI AEROOROM TUZLA" 0.0.0. Pl "AIR TOURS" ifuzla TELEFONI:
E-MAIL:illrtcIIJTS@blh.net.ba Itfo@mtlP.sgl'Clup,otg

glasi----------------------

Extra _, ..._,.". 29 ......;;;.

Bingo. Kra.ij dobrih cjena

30 '''''' ~.".-..; "" '- Extra

oglasi

2S rtllltlllh IfUnaQDd28m~ • !Om'

Tfl DB 1l161~' fa. OU 111616' MoO 1») ))11 rr- Moll 1»1

ns

M)I"" ...... 'ma.1 corn ·1o'otI 061 710 (0)

www.tibra-pacific. .. om c

Bosna i Hercegovi no Federacij a Bos ne i Hercegovine Tuzlanski kanron Tuzla OPCINSKI SUD U ZIVINICAMA Broi: 3.3 0 Mal 008175 08 Mol Zivinice, 29.04.201 Lgodine

OGLAS
No csnovu cl'n" 348, Slav 3, ZPP·, I'BiH, ru (A::nom Sf: dos tavl [a presuda Opci'nski sud 11 Ziviuicama, sudija Sead Konievic, U pravnej stvari tufioca ...BH Telecom" Sarajevo Dirckciia Tuzla, proriv tuzenog Dza.fic EniS3) iz m iesta Dzaku le, T m ovc i bb, Doborovci, radi isplare duga, vsp. 303,7, KM, dana 29, 04. 20 J I.. god ino, denio ie ,Iiedecu

- "bog propustanj

PRESUDU
0-

KM, sa zakonskom kamarorn, pocev od dana dospi je61 obaveza, do dana isplate, kako sli iedi: --no lznos od 262,45 KM, pccev od 25. 06.2008, godine, do dana up late, - na iznos od 8,75 KM, poe." od 25. 07. 2008, go" dine, do dana uplate, - na iZDOS od 9,50 KM, POCo" od 25. 08. 2008,godine, do dana uplare, " na izncs od 13,55 KM, pocev od 25. 09, 200K go" dine, do dana u plate, - na iznos od 9,50' KM, pocev od 25. 10_ 2008. godine, do dana, u pi ate, kao i d. tuzitel iunadoknad i troskove parnicnng postupka u iznosu od 160,00 KM, sve u roku od 15 dana po pravosnaznosu pre, ude, pod pri] emiom prin udnog izvrsen] a. .POUKA 0 PRAVNOMUJEKU: Prcriv ove presude nije dozvoljena ;;;alb., ali Luienik moie podnijeti prijedlog Zi3 povraca] u p red,in ie stan ie u skladu sa od redbama Zako na 0 pamicnom postupku. SUDIJA S ead K onjevic Nape rn ena: Dosta va se smatra i zvrseno m pro tekom roka od 15 dana. od dana obievliivania ..

USV Ai A SE tuzbeni zahtjev tuzitelia, pa S. obav ezu j e tuzen i d. ruzitel j u p Ia ti iznos od 303,75

ogla.si_-----------------------------------Ext-r_;a-----'~-----'-",,_,"31

...

lP

STAN: Vogosta. Josanlcka I25a,POSlOVNI PROSTORll U~ ,m,1 ~ ISOOKM/ml sa PDV-omi AOMINISTRATIVNI, VagoSta, 36m;!·1450 KMi PRODAJNI,SKlADISN.1 SEmiraFraste br7 P.ROIZVODNI: (AJ1paSl'nopai'lE), 71 mil uUce Marka Marullca 2, l BrEka CEntarlOSm I Dzemala BIJedlca, ISO.

vet cd O,7SKM/kom • grada'ZiI, krovnu konstrukciW . . vee od 299,KM/m) * daska 24 mm,. I k1asa _00 • 3 225, KMlm
• ulJep
·parapropus'na follIa

BLOK
.. 251( 19 x19

-kafl'a'

RoOO dostavtjamo na adreukupca uSarajEVU

• Ie tva

O,60KM/m
O,60KM/m

1,'5KM/m

l

Velika,

akclja keramickih ploCi.ca GORENJE
UZ 'KUPUENE 'PLotlCE UEPltO GRATIS I

===c-,

TU5 KABINA
• 90cm • mat stakJo

JUPOl MARK
• boJa la 'unutra~n'Je ddove .. 25icg

ve:cod

9,90KMlm2
t.lOOUCNOST KUPOVI E

229,00 M
NA 6 MJESECII

RAlFFElSEN SHOPP NG, KARTlCA KUPOV NE NA 12 mjDSflCj bez 1wn.a1ll

AllPASI MOST-OiemalaBiJeclital50'
Tel! 387 33 472 481 TE$ANJ.JeIa1l, Tel:: +387 666 226

Tel "·387 J3 ,66() 575

PRODAJNA MJEMA UP MALl.tJI, Malta Marulita 2

:
I I
I

B

KU

NAGRAD.NI KUPON

J

S,IUG - •.

J

03.06.2011
OBEZBUEtlEN SPECIJALAN,
DON051OCU KUPONA I

NUCIMO USI.UGE AA.:litTEKTE
VODOINSTALATERA, SrOI.ARA, KROJACICA

Ake Ja.vrlJedl od 03.6.-19.06.2011. 111 Isroka z.aJlha do

OGOSCA 113m 1500KM7m (sa PDV..:om)

I

ROBE lU t4EKAETNlNAJ

POPUST, PRI KUPOVINI,

Platite 2 Uzmite 3
'ouMvdi
TutI. rrlklAiu

0.6-18 Juna

I( ,Ilia pUUlIlIiuM AUt FRANCE o.t.. 19).tijUu z&tihM. .. ~ldje.ti. a..Ibvt I pualllLluM.