You are on page 1of 32

“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .

hr

Poštovani čitatelji,

ovaj broj je posve ćen mojoj upravo rođenoj Sadržaj:


kćeri Lasi, koja će nadam se okusiti u
životu svu onu ljepotu bavljenja Karate
isto čnja čkim borila čkim vještinama koju Povijest i razvoj Uechi ryu karatea..............str.4.
sam i sam okusio prije sada to čno 30 Kako sam razvijao Hrvatski Uechi ryu.........str.5.
godina. Okinawa 1985..............................................str.7.
U ovom broju pisati ću o razvoju Karatea, Osnivanje K B V INA-DELTA.......................str.7.
Karate Aerobica i Tai Chia u Karate Klubu Okinawa 1997..............................................str.8.
“Delta” i Tai Chi Klubu “Rijeka”. Sada ve ć Osnivanje KK DELTA...................................str.8.
daleke 1978. godine zapo čeo sam sa Susreti s karate učiteljima..........................str.10.
vje žbanjem karatea a 10 godina poslije Seminar I.Prašnikara 1995........................str.10.
moja strast prema izvornim borila čkim Yokinobu Shimabukuro 1990.....................str.10.
vještinama uputila me je da zapo čnem i sa Terry Dally 1996........................................str.11.
vje žbanjem Tai Chia. Od tog trenutka pa do Takemi Takayasu......................................str.11.
danas neprekidno vje žbam. Za to sam Ken Nakamatsu 1994................................str.12.
vrijeme susreo mnoge učitelje kojima sam James Tomphson 1996.............................str.13.
zahvalan na nesebičnom prenošenju Kiyohide Shinjo 2003.................................str.13.
znanja. Od 1986.g. po čeo sam sa Javni nastupi KK DELTA...........................str.14.
podučavanjem Uechi ryu karatea, a od Javni nastupi u org. drugih klubova..........str.15.
1991.g. i sa seminarima Tai Chia. Od Najuspješniji natjecatelji KK DELTA..........str.16.
trenutka mog po četka prenošenja znanja Osvojena odličja.........................................str.17.
drugima pa do danas prošlo je oko 2000 Što su novine pisale o našim uspjesima....str.20.
ljudi koji su vje žbali ili još uvijek vje žbaju Moje shvaćanje vježbanja..........................str.22.
ono što sam naučio na izvoru. Dva puta Himna KK DELTA......................................str.23.
sam bio na Ok inawi kod učitelja Uechi ryu Tai Chi Chuan
karatea i prošao mnoštvo seminara po Povijest i principi Tai Chi Chuana..............str.25.
Evropi. U potrazi za izvornim znanjem Tai Zašto vježbamo Tai Chi.............................str.26.
Chia uputio sam se u Kinu i do sada sam Yang stol tai Chi Chuan.............................str.26.
svoje učitelje Tai Chia posjetio četiri puta. Moji susreti s učiteljima Tai Chi Chuana...str.27.
Stoga ću u ovom broju pisati sve ono što Moj prvi trening kod učitelja Liu X.Lua......str.27.
sam prošao za to vrijeme moje potrage za Vježbanje s učiteljem Qianjin Liangom.....str.28.
znanjem, pisati ću o svim tim predivnim Majstor Zhou Zi Huan...............................str.29.
ljudima od kojih sam učio i naravno o Učiteljica Ho Rui Ming...............................str.30.
najvrijednijim učenicima koje sam Shaolin......................................................str.31.
podučavao ili podučavam. Seminari...................................................str.32.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.2


Chou Tzu Ho

Kanbun Uechi

Kanei Uechi
“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Fuzhou (Fucou) je dobro poznati grad


i luka na jugu Kine, koji je prije više od 1000
godina po čeo kulturnu i trgova čku Principi vibracije tijela, i razvijanja vitalne qi
(ci) energije ljudskog tijela, udarci, pritisci,
komunikaciju sa drugim zemljama ovog hvatovi, napadi na 36 vitalnih to čaka, sve to
područja. Takđer, Fuzhou je mjesto u koje su predstavlja osnovu i sr ž vještine “Bijelog
ljudi sa Okinawe stotinama godina dolazili da ždrala” - Yongchun He Quan. Mo že se
pronđu učitelje kineskih quanfa (čuanfa) pretpostaviti da je učitelj Chou Tzu Ho, uz
vještina samoobrane. Prvi pisani podaci o veliko znanje koje je ve ć imao, kombinirao
kontaktu izmđu Kine i Okinawe potje ču iz Sui čvrsti i meki sistem borenja južnog Shaolina i
da je zato svoju školu nazvao Pangainan
dinastije (607. godina). quanfa – čvrstomeka južna šaka. Rije č
U o žujku 1897. godine kada se 'pangainan‘ ozna čava glavnu karakteristiku
iskrcao s broda u luci Fuzhou, po činje velika ovog vrlo efikasnog sistema borenja.
kineska avantura Okinawljanina Kanbuna Savršena harmonija izmđu meko će i čvrstine,
Uechia koji je došao u Kinu prona ći učitelja koja je prisutna u svakom pokretu vještine
quanfa vještine. Jednog dana sreo je učitelja Pangainan, zna či postizanje čvrstine kroz
Chou Tzu Hoa, koji ga je impresionirao meko ću. Na ovaj na čin je učitelj Chou Tzu Ho
svojom velikom vještinom kakvu nije vidio ni u ostavio poruku budućim generacijama.
jednoj drugoj školi. Po ondašnjem običaju,
Kanbun Uechi je službeno prihva ćen za
učenika na ceremoniji Pai Soo , odr žanoj u
hramu Fu Chan Shin.
Južna Kina-Provincija Fukien

Chou Tzu Ho nije samo bio veliki majstor Sparing 1951.godine na Ie-jima otoku iz među Seiy u Shinjo-
quanfa vještine, ve ć je podjednako bio a i Mr.Yohena.. Kanei Uec hi promatra borbu.
uspješan u pisanju poezije, kaligrafiji i
slikarstvu. Po pričanju Kanbuna Uechija, Na žalost, kao i sve drugo, Uechi ryu
njegov je učitelj neko vrijeme vje žbao pod je do živjela nekoliko modifikacija, tako da velika
instrukcijama poglavara hrama južnog ve ćina Uechi ryu vje žba ča u svijetu razumije i
Shaolina , gdje se tada vje žbao vrlo čvrst vje žba samo fizički aspekt snage, a izvorna
sistem koji se sastojao od čvrstog treninga Pangainan quanfa vještina učitelja Kanbuna
tijela i specijalnih vje žbi za ja čanje podlaktica Uechija je najvjerojatnije pokopana zajedno s
i njime.
potkoljenica. Naglasak se stavljao na brze i U prolje će 1904. godine Kanbun Uechi
sna žne udarce prstima, pritiske i hvatove na dobiva od svog učitelja certifikat Menkyo
Dim Mak – vitalne to čke tijela. Kaiden kojim je imenovan za učitelja kineskog
Drugi sistem koji je razvijen na jugu Pangainan sistema “Ždrala, Zmaja i Tigra”.
provincije Fujian sastojao se od mekih Poznato je da je Kanbun Uechi jedini od svih
obrambenih tehnika i kružnog kretanja, okinavljana koji su učili vještinu quanfa u Kini,
kojima se zaobilazi i propušta napada č. naučio kompletan sistem i za to dobio
Skokovi i specifično disanje te konstantna certifikat. Kanbun Uechi ostaje još tri godine
elastična kontrakcija određenih mišića i sa svojim učiteljem usavršavajući tri forme
tetiva (princip savijanja bambusa) prisutni su koje je naučio: Sanchin, Seisan i Sanseirui,
u svakom pokretu ove vještine. vještinu Dim Mak, lije čenje biljkama i
Koljena su savijena prema unutra, a stopala tradicionalnu medicinu.
“ukorijenjena” u zemlju – Sanchin.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.4


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

U velja či 1967. godine Kanei Uechi


dobiva od “Japan Karate Do Federation”
zvanje Hanshi Judan 10. dan. U svibnju 1975.
godine Kanei Uechi je izabran za predsjednika
“Okinawa Karate Asocijacije” - organizacije
koja objedinjuje sve okinavljanske karate i
kempo škole. U travnju 1977. godine od iste
organizacije Kanei Uechi dobiva zvanje Hanshi
10. dan. Tako je Kanei Uechi jedan od rijetkih
karate majstora u svijetu koji ima trostruko
zvanje Hanshi 10. dan, što je za jednog
majstora karate vještine Uechi ryu
nesumnjivo velika čast.
Kanei Uechi umire 21. velja če 1991.,
u osamdesetoj godini života. Poslije njegove
smrti na njegovo mjesto dolazi njegov
U velja či 1910. godine Kanbun Uechi najstariji sin Kanmei Uechi koji postaje glava
se vratio na Okinawu, da bi je ubrzo, 1924. Uechi ryu organizacije. U samoj nekadašnjoj
godine napustio i preselio se u Japan. velikoj svjetskoj
Nastanio se u mjestu Wakayama koje se organizaciji dolazi do raspada na više
nalazilo u blizini Osake. U travnju 1924. organizacija od kojih je najve ća Shohei ryu,
godine, u pedesetoj godini života, Kanbun kojoj su se priklonili vecina majstora sa
Uechi otvara prvu quanfa-kempo školu u Okinawe kao i ve ći dio klubova izvan Okinawe.
Japanu. U prvoj generaciji njegovih učenika
bilo je 15 ljudi. Oni su podučavani na Kako sam razvijao
specifičan, tradicionalan i vrlo čvrst na čin.
Učenicima je bilo zabranjeno svako
Hrvatski Uechi ryu
prenošenje i prikazivanje vještine Pangainan
quanfa izvan dvorane za vje žbanje. U o žujku Namik Dizd arević , 1978.g.
1932. godine, zbog sve ve ćeg interesa za
Pangainan quanfa vještinu, Kanbun Uechi
otvara vrata svoje dvorane za vje žbanje i
tada se po prvi put ova vještina po činje javno
poučavati. Škola je dobila naziv “Pangainan
ryu karate jutsu Kenkyu-jo”.
Vještina Kanbuna Uechia postala je
poznata i poštovana od majstora juda i
kenda (u to vrijeme škole karatea još nisu
postojale u Japanu). Najstariji sin
Kanbuna Uechija koji je
živio s majkom na Ok inawi
do svoje šesnaeste godine
priključio se svom ocu i
zapo čeo intenzivni trening Moje bavljenje borila čkim v ještinama
Pangainan vještine. Kanei zapo čelo je sa mojih 17 godina, to čnije
Uechi shvatio je da će 1978.g. u Budokai Centru u Rijeci. Nakon
vještina koju će naslijediti nepunih godinu dana vje žbanja nabavio sam
od oca biti za njega velika knjigu učitelja Maria Topolšeka “Chuan fa-
čast i obaveza. Kanei Uechi kineski boks”, koju sam pro čitao jednom
je zato vrlo ozbiljno prilikom dok sam le žao kući u krevetu od neke
pristupio treningu i vje žbao lakše bolesti.
svakodnevno i s velikim Kako nisam imao drugog izbora, nego
entuzijazmom. le žati u krevetu i čekati da se bolest povuče,
mogao sam se koncentrirati na sadr žaj knjige
Nakon 10 godina rigoroznog treninga
Kanei Uechi dobiva od svog oca certifikat koju sam pro čitao u jednom dahu. Od tada je
zapo čelo moje tra ženje kluba u kojem se
instruktora i dozvolu da otvori svoju dvoranu vje žbala ova originalna borila čka vještina. I na
za vje žbanje. Godine 1942. Kanei dolazi na
Okinawu gdje po činje poučavati vještinu svog svu sre ću moje tra ženje nije dugo trajalo.
Kako ka žu kada nešto jako želiš sve sile ovog
oca. Godine 1948. umire Kanbun Uechi svijeta u tome ti poma žu, pa ja ne samo da
učitelj. Poslije njegove smrti, učenici, u čast i
sje ćanje na njegovu veliku vještinu mijenjaju sam našao klub u kojem se vje žbao Uechi ryu
nego je taj klub bio u blizini moje kuće na
naziv Pangainan quanfa u Uechi ryu karate.
Kanei Uechi učitelj je bio tih i miran čovjek Podmurvicama gdje sam tada stanovao s
roditeljima. Jednog dana prolaze ći hodnikom
kao i njegov otac, ali vrlo strog karate srednje tehničke škole ugledao sam veliki
učitelj. Posvetio je skoro cijeli svoj život
popularizaciji i širenju Uechi ryu vještine. plakat na kojem je pisalo stiliziranim tekstom
Uechi ryu.
Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.5
“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Ispod naslova stajao je nacrtan lik u Eto, to je bio prvi razlog ne samo moga
karakterističnoj pozi karatiste. Sa strane je vje žbanja nego i mnogih drugih mojih vršnjaka.
stajao tekst koji je pozivao sve No sada je to manje va žno od onog pravog
zainteresirane da se upišu u klub. Ve ć na sazrijevanja koje dolazi neminovno vje žbanjem.
prvom slijede ćem treningu pojavio sam se Mnogi ljudi koji su dolazili kasnije kod mene
ispred dvorane Tehničke škole na Bandervu vje žbati jedan od va žnih razloga opredjeljenja
čekajući da zapo čnem svoj prvi trening. karateu bio je stjecanje samopouzdanja. Zato
Nepoznati ljudi su se po čeli okupljati ispred sam ja čitajuć i knjige, g ledajući filmove Bruce
dvorane u kojoj se vje žbao karate, a onda se Leea i vje žbajući kod mog trenera Nedjeljka
pojavio i trener Nedjeljko Kalac koji je otvorio Kalca prionuo svakodnevnom vje žbanju koje je
vrata dvorane i pustio nas nestrpljive buduće neki put trajalo i tri sata dnevno često i
karatiste da zapo čnemo s vje žbanjem. vikendom.

Riječki karatisti s sensei Mario T opolšekom. S lijeva s toje


N.Dizdarević, N. Kalac, M.Topolšek , Z.Kraljević, V.Zubak,
B.Isak ov, I.Frank ović. U donjem redu s lijeva, I.Pejković,
S.Frank o, V.Iglić i M.Mamul a. Ljetni seminar-Trpanj 1982.g. Znao sam da ću samo tako ovladati
Moj trening napokon je po čeo. U vještinom. Često bi treninzi po činjali u 19,30
dvorani se nije pričalo. Jedini koji se mogao sati i trajali do 22,30, a kako mi nije trebalo
dugo da dođem kući odmah po dolasku sam
čuti bio je trener Nedjeljko koji je brojao
ponavljajuće tehnike na japanskom jeziku kako ponovno vje žbao ispred kuće na terasi još pola
je to ve ć uvrije ženo u karate treningu. sata.
Tako je moje znanje raslo i nakon dvije i
pol godine vje žbanja ili 1983.g. polo žio sam za
crni pojas. To je bilo na seminaru u Kranju.
Polagali smo Velimir Zubak i ja. Ispitiva č je bio
Mario Topolšek. Test je bio dugotrajan i
naporan. Najviše smo se pribojavali testiranja
Sanchin kate jer smo morali primati vrlo
sna žne udarce ispitiva ča po tijelu i nogama a
da se ne pomaknemo s mjesta. Ni po
cijenu povrede nisam odustajao. To mi nije b ilo
ni na kraju pameti. Pa tu sam da bih bio
podvrgnut testu moje vještine. Pomislio sam,
sada je prilika da se doka žem i tako je i bilo.
Polo žili smo za crni pojas. Mojoj sre ći n ije b ilo
kraja. Učinilo mi se kao da sam sada neki drugi
S Lijev a stoje Z.Kraljević, N.Dizdarević, M.Topolšek , N.Kalac, ja. Kao da su sve moje loše strane u trenutku
V.Zubak. S lijeve strane č uče B.Marić, B.Roc e, Ž.Stanić i nestale s tom pomisli da crni pojas sa činjava
H.Tadin. Seminar-Šuplja stena, Beograd 1983.g. “Do”, kao na čin života karatiste.
Sada nakon toliko godina rado se
sje ćam toga vremena Bruce Leea koji nas je
oduševljavao svojim borila čkim umije ćem na
filmovima toliko da smo se poistovje ćivali s
njim. Bio je kadar pokrenuti mase svojom
vrlinom borenja. Mnogi mladi ljudi toga
vremena željeli su biti poput njega pa su
pohrlili u dvorane za vje žbanje. Kada je u k inu
Partizan igrao neki od njegovih filmova
dvorana je bila puna, a nakon borila čkih
sekvenca idola Bruce Leea čuo se
gromoglasan pljesak gledatelja koji su t ime
odobravali njegove postupke u borbi protiv N.Dizdarević i M.Mamula na ljetnom seminaru u Trpnju 1982.g.
zla.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.6


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Osnivanje Kluba Borilačkih vještina


INA-DELTA

Vrativši se iz
Japana moja želja za
vje žbanjem još se više
poja čala. Nastavio
sam s rigoroznim
treninzima i redovito
sam odlazio na karate
seminare koji su se
odr žavali u Rijeci,
Kranju, Beogradu,
Trpnju, Kranjskoj Gori,
Šupljoj Steni i Brusu
kod Kopaonika.
N.Dizdarević 1988.g.

Seminare je vodio Mario Topolšek, a


bila je to prilika da se uvje žbava naučena, uči
nova tehnika i pola že za viša zvanja u
Lijevo-Nedj eljko Kalac
karateu.
Desno-Namik Dizdarević Naravno je i druženje s drugim
Okinawa 1985.g. vje žba čima za mene je uvijek bilo od
neizmjerne va žnosti. Na seminarima bi
izmjenjivali iskustva, pričali o događajima iz
Okinawa 1985.g. klubova. Bilo je tu i šaljivih tema. No ipak
ono što nas je prvotno okupljalo bilo je
Svaki ozbiljni karatista trebao bi vje žbanje. Naši su seminari znali trajati po
barem jednom u životu po mom mišljenju dva tjedna sa oko pet sati dnevnog
posjetiti postojbinu karatea Okinawu. vje žbanja. Sje ćam se Trpnja 1984.g. kada
sam imao samo 65 kg a nosio sam na vratu
Moj prvi dolazak na Okinawu bio je s lako ćom partnera od 90 kg. To je b ilo u
moru kada smo se igrali izbacivanja iz
1985. godine iz razloga da nastupim na ravnote že.
otvorenom prvenstvu Okinawe u karateu koje
se odr žavalo svake godine u mjesecu prosincu
pod pokroviteljstvom Kanei Uechi senseia.
Boravak na Okinawi želio sam što bolje
iskoristiti tako što sam s ostalim članovima
grupe iz Hrvatske, Slovenije i Srbije odlučio
odlaziti na treninge Uechi ryua . Najva žniji
odlazak odnosio se na treninge kod Kanei
Uechi senseia. Više o samom putovanju
mo žete pro čitati u mojoj knjizi “Uechi ryu-put
tigra, ždrala i zmaja”.

Ljetni semi nar Trpanj 1982.g. Sparing u mor u. Dolje desno


N.Dizdarević nosi B.Isak ova.

Na treninge kod Nedjeljka Kalca


odlazio sam do 1986.g. kada sam riješio
otvoriti vlastiti klub u kojem će podučavati
Uechi ryu karate. Treninge sam vodio u
dvorani Tehničke škole na Podmurvicama i
broj članova je iz godine u godinu sve više
rastao.
Godine 1995. Klub Borila čkih Vještina
INA-DELTA, kako se tada zvao postaje član
Hrvatskog Karate Saveza. Moja namjera je
bila da se uključimo u program sportskog
karatea. Ta se odluka pokazala jako dobrom
Grupa naših vjež bač a u dojou K.Uechi a. jer smo izašli iz anonimnosti, bez obzira što
smo trenirali mo žda i više nego neki drugi
klubovi koji su se tada natjecali.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.7


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Naš po četak u sportskom karateu nije Okinawa 1997.g.


bio nimalo lak. Morali smo se boriti s
natjecateljima koji su ve ć dugo bili u Godine 1997. po drugi put odlazim na
sportskom karateu a mi jedva da smo Okinawu. Ovaj put kao natjecatelj na
poznavali pravila sportskog borenja. Ipak Svjetskom Kupu Okinawljanskih karate
vremenom smo izgradili odličnu ekipu boraca stilova. Dobro se sje ćam se tog toplog ljeta
među kojima bih nabrojao slijede će zaslužne kada se avion u kome sam se nalazio spustio
članove; Brankica Vujanić, Esna Bajrić , Tanja na vreli asfalt aerodroma u Nahi glavnom
Mandić, Jasmina Kanurić, Senad Dizdarević, gradu Okinawe. Imao sam u ruci rezervaciju
Adam Mešanović, Dean Pandžić, Neven Martić hotela u koji sam trebao odsjesti. Još sam
i Aron Hr žić. samo trebao do ći do taxija koji će me tamo
odvesti. Ve ć na samom ulazu u hotel do čekao
me je direktor organizacije legendarni
gospodin Sakumoto, nekadašnji najbolji
svjetski kataš. Zbog te zasluge povjereno mu
je bilo rukovođenje Svjetskim kupom na kojem
je nastupilo oko 1700 natjecatelja u katama i
borbama. Ja sam nastupio u otvorenoj
kategoriji koja je brojala 150 natjecatelja. Na
moju žalost nisam se uspio plasirati za
medalju pored toliko jake konkurencije.
Tijekom tih dana organizirani su bili i seminari
kod vode ćih Okinawljanskih majstora pa tu
S Lijev a Tanja Mandić, Neven Martić, Senad Dizdarević,
Brankica Vuj anić, Esna Bajrić, Merfi Ljubičić i Adam nisam gubio vrijeme.
Mešanović. Nakon sedam dana provedenih na
Okinawi pun dojmova vratio sam se kući gdje
Naši sportski rezultati su se nizali sam čvrsto odlučio još više poraditi na
jedan za drugim. Svi od navedenih članova vje žbanju i usavršavanju vještine.
osvajali su odličja na Dr žavnim prvenstvima a
neki od njih su bili i članovi reprezentacije
Hrvatske. Tih godina smo obilazili turnire po
cijeloj Hrvatskoj i Evropi. Takvo ulaganje se
isplatilo po rezultatima koje smo ostvarivali.

Namik Dizdar ević s grupom k aratista iz


Slovenije i učitelji ma s Okinawe 1997.g..

Osnivanje Karate Kluba “Delta”


Na redovitoj Skupštini kluba
15.12.1997. Klub Borila čkih Vještina INA-
DELTA mijenja ime u Karate Klub “Delta”. U
tim godinama intenzivnije sam radio u
Najbolji kadeti 1999.g. u Pri morsko-Goransk oj županiji na Hrvatskom Karate Savezu. Iste godine
Dr žavnom prvenstv u. S Lijev a stoje N.Dizdarević, M erfi zapo činjem sa odr žavanjima ljetnih seminara
Ljubičić, Adam Mešanović i Nev en Martić. u Puli (1998., 1999, 2000. i 2001.g.),
Umagu (2002.g.), Motovunu (2003.g.),
Fa žani (2004. i 2005.g.) i Puntiželi (2006. i
2007.g.). Ove godine obilje žavamo 10 godina
odr žavanja ljetnih seminara.
Godine 1999. diplomirao sam na
Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, smjer Viš i
sportski trener karatea.
Napredovao sam kao sudac u karateu
sa današnjim zvanjem međunarodni
pripravnik, a od 2000.g. radim kao predava č
u školi za trenere karatea pri Hrvatskoj
Olimpijskoj Akademiji.
Od 2004.g.radim kao predava č u školi
za izobrazbu zaštitara u programu
samoobrane.
Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.8
“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Ljetni seminar- Pula 1999.g.

Ljetni seminar-Faž ana 2004.g.

Ljetni seminar- Pula 2000.g. Ljetni seminar-Puntiž ela 2006g.

Ljetni seminar-Puntiž ela 2007 g.

Ljetni seminar- U mag 2002 .g. Lijev o Damir Glavočić.


Desno Senad Dizdarević.

Ljetni seminar-Motovun ranc h 2003g.

Ljetni semi nar –Puntiž ela 2007. detalj s a ispita za


2.DAN, Samula Roksandić a i Dalibora Domjana

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.9


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Susreti s učiteljima na karate


seminarima
Kako je karate Okinawljanska vještina
ranijih godina je bilo teško do ći do dobrog
učitelja pa smo se orijentirali na seminare koji
su bili organizirani kod nas i u inozemstvu. Ja
i moji učenici ranih 90-tih godina povezali smo
se s Igorom Prašnikarom iz Slovenije koji je
slovio za najboljeg poznavatelja Okinawljanskih
učitelja jer je i sam najviše puta boravio na
Okinawi, te je tako uspio upoznati najbolje Igor Prašnikar i N amik Dizdarević
učitelje Uechi ryua. Isto tako sa Igorom smo
ostvarili dobru suradnju pa je gostovao i kod
nas u Rijeci 1995.g. Tijekom 90-tih godina
učestvovali smo na seminarima kod; Yokinobu Shimabukuro seminar
-Yokinobu Shimabukuroa, Pokljuka 1990.g.
-Terry Dallya,
-Takemi Takaysua, Yokinobu Shimabukuro je jedan od
-Ken Nakamatsua, prvih Okinawljana koji se otisnuo s obala
-James Tomsona i Okinawe kako bi podučavao Uechi ryu u
-Kiyohide Shinja Evropi. danas ovaj majstor živi u Francuskoj i
tamo vodi grupu Uechi ryu karatea. Yokinobu
U s lijede ćem prilogu ću dati samo jedan dio Shimabukuro je specifičan po svojoj
seminara koje smo prošli. jednostavnosti i velikom poznavanju širokog
Seminar Igora Prašnikara u Rijeci 1995.g. spektra borila čkih vještina.

Igor Prašnikar na semi nar u u Rijeci 1995.g. sa čl anovi ma Majstor Yoki nobu Shi mabuk uro demonstrira sa N.Dizdarevićem
Kluba Borilačkih Vj eština INA-DELT A. Dvor ana Tehničke udarac mawas hi geri. Pokljuka 1990.g.
škole.

Igor Prašnikar i Dragan Šk orlić Učesnici semi nar a.

Shi mabukuro i N.Dizdarević

Shi mabukuro i Igor Yokinobu Shi mabukuro


Prašnikar
Igor Prašnikar i Z oran Pap. Iva Star čević i N enad Lakić.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.10


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Terry Dally Kranj 1996.g. Takemi Takayasu 1993.g.


Terryi Dally je u Evropi najbilji trener
Takemi Takayasu je u mladosti bio
Uechi ryua za sportske borbe. sam je bio odličan borac i učio je karate na Okinawi kod
reprezentativac Engleske i osvajao je mnoga
priznanja u borbama širom svijeta. Njegov Sei Shinjoa. Njegova je odlika tipična za
učenike Shinjoa a to je enormna snaga i
najbolji učeni Wayn Otto višestruki je svjetski
prvak u karateu. Na seminarima Terry Dallia izdr žljivost. Pored toga Takemi je jedan od
najbr žih majstora karatea koje sam upoznao.
prvenstveno smo učili sportske borbene i Ina če je po naravi miran i povučen. Na
taktičke kombinacije.
seminaru koji je odr žao na Pokljuci gotovo se
nije viđao izvan treninga. Na seminaru koji je
odr žao nisam napravio niti jednu fotografiju za
uspomenu jer se majstor navodno nevoljko
slika pogotovo u borbenim pozama. Pored
karatea se bavi kaligrafijom i slikarstvom. Živi
u Francuskoj.

Terry Dally na s emi naru u Kranju 1996.g. u izvođenj u kate


Kans hu.

Terry D. u vođenju treni nga Terry D. pok azuje napad


kata.. nogom.

Terry D. i Wayn Otto u Terry D. i Wayn Otto u radu s


sportskom s paringu. fokus eri ma.

Takemi Takay asu

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.11


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Ken Nakamatsu - Kranj 1994.g.


Majstor Ken Nakamatsu gostovao je
sa svojim najbiljim Učenikom Nobuhiro Higom
u Kranju 1994.g. Gospodin Nakamatsu slovi
za jednog od najboljih poznavatelja tehnike
Uechi ryua. Veliki dio života proveo je kod
Kanei Uechia uče ći Uechi ryu.
Prepoznatljivost majstora
Nakamatsua je u njegovom na činu detaljnog
objašnjenja bazičnih tehnika poput Sanchin
kate. Nosilac je majstorskog pojasa 9.Dan.
Iako priznaje da je njegov pristup vje žbanju
te žak za ve ćinu ljudi smatra da je to jedini
ispravni na čin vje žbanja. Govorio nam je da
njegov sin vje žba 14 godina karate i da je za
to vrijeme naučio samo Sanchin Kanshiwa
katu. Ipak njegov najbolji učenik Nobuhiro Higa S lijeva na des no Nobuhiro Higa, Namik Dizdarević i Ken
je 8 puta bio prvak Okinawe na Otvorenom Nakamats u. Kranj 1994.g.
prvenstvu Okinawe u karateu.

Ken Nakamatsu sa N obuhiro Higom demonstrira obranu od


mawas hi geria.

Majstor Nakamatsu s a Higom pokaz uje principe Sanchi n kate


učes nici ma s emi nara.

Nakamats u demontrira Demonstracija Kyu Kumitea.


udarac boshik en. Ken Nakamatsu i Nobuhiro
Higa.

Majstor Nakamatsu u k orekciji Viktor Iglić i N.Dizdarević


tehnike sanchin kate izvode Sanchi n katu.
N.Dizdarevića.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.12


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

James Tomson-Pokljuka 1996.g. Kiyohide Shinjo-Bad Kisingen 2003.g.


James Tomson je prvi stranac koji je Majstora Kiyohide Shinja smatram
učio kod Kanei Uechia originalni Uechi ryu. Kao danas za najve ćeg autoriteta Uechi ryu
Vojni časnik služio je na Okinawi u Američkoj karatea. Njegov predani rad i veliko
vojsci. Tamo se susreo sa Uechi ryu karateom postignuće u vještini rezultat su njegove
i nedugo zatim po čeo s vje žbanjem. James vjere u ono što radi. Ako želite naučiti izvorni
Tomson je 8.Dan Uechi ryu karatea i majstor Uechi ryu majstor Shinjo je sigurno najbolje
je Aikidoa. za njega je specifično da povezuje rješenje za to.
ova dva stila u borenju. Za obranu koristi Na seminaru u Bad Kisingenu okupilo
Uechi ryu blok Wa uke i završava sa jednom se oko stotinjak vje žba ča iz Njema čke,
od poluga iz Aikidoa. Slovenije i Hrvatske.
Majstora Shinja odlikuje tehnika
čvrstih hvatova Tigrove tehnike i poznavanje
vitalnih to čaka kyo sho.

Majstor james T oms on demonstrira polugu na ruku.

Demonstracija Seis an k ate.


James Tomson i J aka
Šarobon.

Kiyohide Shinj o i Namik Dizdarević

Majstor Tomson u prikazu Majstor Tomson demons trira


tehnike s hok en suk ui age uke. Aikido z ahv ate za pol uge.

Majstor Tomson i Namik Namik Dizdar ević izvodi k atu


Dizdarević. Seisan na polaganju z a 4.Dan
ispred ispitiv ača J ames
Toms ona. Majstor Shi njo u radu s naj mlađi ma.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.13


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Javni nastupi u organizaciji kluba


Tijekom ovih 30 godina vje žbanja i
vođenja kluba organizirao sam mnoge javne
promidžbene i sportske manifestacije. Isto
tako smo i mi sudjelovali na organizacijama
drugih klubova.
Organizacije promidžbenog tipa
zapo čele su moju pojavu u javnosti s
demonstracijama borila čkih vještina. Redom
su bile slijede će javne manifestacije koje sam
organizirao:
Demonstracija Seis an k ate.
-Croatia In 1992.g.
-Budo festival 1994.g James Tomson i J aka
Šarobon.
-Dan Borila čkih vještina 1995.g.
-Nastup na Rije čkom Korzu povodom Dana Nastup u MZ Podmurvice. Lijevo Namik Dizdarević, u
Svetog Vida 2000.g. sredini Nedjeljko Kalac i desno Branislav Isakov.
1982.g.
-od 1998.g.-2008.g. organizirao sam 10
međunarodnih karate natjecanja pod nazivom
“DeltaCup”.

Seminar za članove na Učki 1987.g.

Demostracija tameshiwari na Budo festivalu 1994.g.


Lijevo je Igor Prašnikar a desno Namik Dizdarević.

Članovi kluba u nastupu na TV emisiji povodom 20


godina Uechi ryua u Rijeci.

Senad Dizdarević i N.Dizdarević u prezentaciji Kobudoa


na Budo Festivalu 1994.g.

Dan Borila čkih Vještina 1995.g. Lijevo na slici testiranje


Sanchin kate. Desno Zoran Pap i danijel Bičanić u radu Slike iznad prikazuju detalje s nastupa na TV-u
s fokuserima. povodom 20 godina Uechi ryua u Rijeci.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.14


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

James Tomson i J aka


Šarobon.
Demonstracija Sanchin kate na Rije čkom Korzu glazbena grupa Metrobolik snimila je 2003.g. video
povodom Dana Svetog Vida 2000.g. spot sa pjesmom “Šarena kutija” na kojem su
nastupili naši članovi.
Javni nastupi u organizaciji drugih
klubova
Razvijajuću vještinu borenja postali
smo poznatim širim krugovima klubova koji su
njegovali slične vještine pa smo bili pozivani da
sudjelujemo na prezentacijama borila čkih
vještina.
Naši članovi nastupili su na slijede ćim
javnim nastupima u prezentaciji borila čkih
vještina;
-Cro Budo Show 1995.g. u organizaciji
dr.Emina Topića i Budokai Centra iz Zagreba,
-No ć Borila čkih Vještina u Karlovcu 1997.g.
-Dan Gun 1999.g. u organizaciji Taekwondo
kluba “Dan Gun” iz Zagreba,
Kemontracija kate natjecateljske ekipe Karate Kluba -No ć Borila čkih Vještina 2006.g u Karlovcu,
Delta na Korzu 2000.g. Lijevo je Senad Dizdarević.
-No ć šampiona 2007.g. u Banja Luci.

Na Rije čkom karnevalu 2001.g. naši članovi nastupili su u


organizaciji karnevala koja je prethodila povorci
karnevalskih grupa.

Slike iznad prikazuju detalje s nastupa na Cro Budo


Show-u 1995.g. u Zagrebu. Gore lijevo N.Dizdarević
radi katu sa tonfom. Gore desno N.Dizdarević i Dragan
Škorlić u prezentaciji obrane od napada palicom sa
tonfom. Dolje Zoran Pap u prikazu samoobrane.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.15


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Najuspješniji natjecatelji Karate Kluba “Delta”

Brankica Vuja nić , rođ. 1980.g.-200 2.g.


3.mj. 1996. Drž avno prvenstvo za juniorke
2.mj. 1996. Drž avno prvenstvo za juniorke kate ekipno
2.mj. 1996. Drž avno prvenstvo za seniorke
2.mj. 1996. Drž avno prvenstvo za seniorke, a psolutna ka tego rija
1.mj. 1997. nastup za juniorsku reprezentaciju ekipno u Padovi
2.mj. 1997. nastup za juniorsku reprezentaciju pojedinač no u Padovi
3.mj. 1998. Drž avno prvenstvo za juniorke
3.mj. 1998. Drž avno prvenstvo za juniorke e kipno
3.mj. 1998. Drž avno prvenstvo za seniorke
3.mj 1998. Liga šampiona seniorke

Adam Mešanović, rođ. 1982.g.


3.mj. 1998. Dr žavno prvenstvo za kadete
3.mj. 2000. Dr žavno prvenstvo za juniore
3.mj. 2000. Dr žavno prvenstvo za kadete ekipno
2.mj. 2000. Dr žavno prvenstvo za kadete
1.mj. 2000. Evropski kup za kadete Bratislava
3.mj. 2002. Evropsko prvenstvo za juniore ekipno
2.mj. 2002. Dr žavno prvenstvo seniori
1.mj. 2002. Dr žavno prvenstvo juniori
1.mj.2003. Dr žavno prvenstvo juniori
3.mj. 2003. Mediteransko prvenstvo
3.mj. 2003. Mediteransko prvenstvo Podgorica (ekipno)
5-8.mj .2003. Svjetsko prvenstvo juniori Marseille (ekipno)
3.mj. 2004. Dr žavno prvenstvo seniori

Dean Pa ndž ić , rođ. 1985.g.


2.mj. 2002. Italija Ope n Milano kade ti
1.mj. 2002. Drž avno prvenstvo kadeti
3.mj. 2002. Drž avno prvenstvo kadeti ekipno
3.mj. 2003. Drž avno prvenstvo kadeti
2.mj. 2004. Drž avno prvenstvo juniori e kipno
2.mj. 2004. Drž avno prvenstvo juniori
3.mj. 2005. Drž avno prvenstvo se niori
3.mj. 2006. Drž avno prvenstvo se niori
3.mj. 2006. Drž avno prvenstvo juniori
3.mj. 2007. Drž avno prvenstvo se niori
3.mj. 2007. Slovenija Open senio ri

Aron Hrž ić , rođ.1985.g.


3.mj. 2000. Drž avno prvenstvo za ml.ka dete
2.mj. 2002. Drž avno prvenstvo kadeti
1.mj. 2002. Venecija Cup
3.mj. 2002.Italija Ope n kade ti
2.mj. 2003. Drž avno prvenstvo juniori e kipno
1.mj. 2003.Drž avno prvenstvo juniori

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.16


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Osvojena odlič ja na Drž avnim pr venstvima, Evropskim i Svjetskim prvenstvima


Karate Kluba “Delta”

199 6.g.
3.mj. Brankica Vujanić , Drž avno prvenstvo za juniorke,
2.mj. Brankica Vujanić , Drž avno prvenstvo za juniorke kate ekipno,
2.mj. Brankica Vujanić , Drž avno prvenstvo za seniorke,
2.mj. Brankica Vujanić , Drž avno prvenstvo za seniorke, apsolutna kategorija,
1.mj. Esnafa Bajrić , Drž avno prvenstvo za kadetkinje,
3.mj. Abdul Veha b Č oko, Drž avno prvenstvo za uč enike,
3.mj. Esnaf Bajrić , Drž avno prvenstvo za se niore.

199 7.g.
1.mj. Maja Agić , Drž avno prvenstvo za uč enice,
2.mj. Maja Agić , Drž avno prvenstvo za uč enice u ka tama,
3.mj. Senad Dizdare vić , Drž avno prvenstvo za ml. kade te,
2.mj. Maja Agić , Svje tski karate kup Kobe Osa ka Interna tional, kate,
2.mj. Esnaf Bajrić , Drž avno prvenstvo za se niore,
3.mj. Brankica Vujanić , Drž avno prvenstvo seniorke,
3.mj. Brankica Vujanić , Drž avno prvenstvo juniorke,
2.mj. Tanja Mandić , Drž avno prvenstvo za kadetkinje.

199 8.g.
3.mj. Brankica Vujanić , Drž avno prvenstvo za juniorke,
3.mj. Brankica Vujanić , Drž avno prvenstvo za seniorke
3.mj Brankica Vujanić , Liga šampiona seniorke
1.mj. Brankica Vujanić , Studentsko prve nstvo senio rke,
2.mj. Esnaf Bajrić , Drž avno prvenstvo za se niore,
3.mj. Tanja Mandić , Drž avno prvenstvo za juniorke,
3.mj. Ekipa, Drž avno prvenstvo za juniorke (Brankica V., Tanja M. i Esnafa B.),
2.mj. Neven Martić , Drž avno prvenstvo za kadete,
3.mj. Adam Me šanović , Drž avno prvenstvo za kadete,
3.mj. Merfi Ljubič ić , Drž avno prvenstvo za kade te,
3.mj. Esnafa Bajrić , Drž avno prvenstvo za seniorke,
3.mj. Brankica Vujanić , Drž avno prvenstvo za seniorke, apsolutna kategorija.

199 9.g. nema podata ka


3.mj. Neven Martić , Drž avno prvenstvo ml. kadeti,

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.17


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

200 0.g.
3.mj. Aron Hrž ić , Drž avno prvenstvo za ml. kade te,
3.mj. Neven Martić , Drž avno prvenstvo za kadete,
2.mj. Adam Me šanović , Drž avno prvenstvo za kadete,
3.mj. Ekipa, Drž avno prvenstvo za kadete, (Adam M., Mo ris Lj., Sena d D. i Neven M.)
2.mj. Hadi Aji, Drž avno prvenstvo za uč enike,
3.mj. Sabina Behlić , Drž avno prvenstvo za uč enice,
3.mj. Adam Me šanović , Drž avno prvenstvo za juniore
3.mj. Moris Ljubič ić , Drž avno prvenstvo za kade te.

200 1.g. nemapodata ka


1.mj.

200 2.g.
2.mj. Adam Me šanović , Drž avno prvenstvo za seniore,
1.mj. Adam Me šanović , Drž avno prvenstvo za juniore,
5.mj Adam Me šanović , Svjetsko seniorsko prvenstvo ekipno
2.mj. Aron Hrž ić , Drž avno prvenstvo za kadete,
1.mj. Dean Pandž ić , Drž avno prvenstvo za kadete,
2.mj. Filip Štifa nić , Drž avno prvenstvo za uč enike,
2.mj. Hadi Aji, Drž avno prvenstvo za uč enike,
3.mj. Jelena Brko vić , Drž avno prvenstvo za kadetkinje,
1.mj. Marko Barič ević , Drž avno prvenstvo za uč enike,
1.mj. Saša Mamula, Drž avno prvenstvo za uč enike,
2.mj. Siniša Dabić , Drž avno prvenstvo za uč enike,

200 3.g.
1.mj. Adam Me šanović , Drž avno prvenstvo juniori,
5.mj. Adam Me šanović , Svjetsko prvenstvo, juniori e kipno,
3.mj. Adam Me šanović , Me dite ransko prvenstvo junio ri,
3.mj. Adam Me šanović , Me dite ransko prvenstvo junio ri ekipno,
3.mj. Aron Hrž ić , Drž avno prvenstvo juniori,
3.mj. Dean Pandž ić , Drž avno prvenstvo kadeti,
3.mj. Hadi Aji, Drž avno prvenstvo ml. kade ti,
2.mj. Jasmina K anurić , Drž avno prvenstvo kadetkinje,
3.mj. Marko Barič ević , Drž avno prvenstvo ml. kadeti,
2.mj. Siniša Dabić , Drž avno prvenstvo ml. kade ti

2004.g.
3.mj. Adam Me šanović , Drž avno prvenstvo se niori,
3.mj. Andrea Begić , Drž avno prvenstvo uč enice,
2.mj. Ekipa, Drž avno prvenstvo juniori, (Aron, Dean, Damir Havić ),
1.mj. Aron Hrž ić , Drž avno prvenstvo juniori,
2.mj. Dean Pandž ić , Drž avno prvenstvo juniori,
2.mj. Marko Barič ević , Drž avno prvenstvo ml. kadeti,
2.mj. Marko Radeljak, Drž avno prvenstvo uč enic i

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.18


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

200 5.g.
3.mj. Andrea Begić , Drž avno prvenstvo za uč enice,
2.mj. Filip Benić , Drž avno prvenstvo za uč enike,
2.mj. Marko Radeljak, Drž avno prvenstvo za ml. kadete,
2.mj. Matea Trošelj, Drž avno prve nstvo za uč enice,
2.mj. Vikto r Č ubrić , Drž avno prvenstvo za uč enike.

200 6.g.
3.mj. Andrea Begić , Drž avno prvenstvo za ml.kade tkinje,
3.mj. Danijel Mihalje k, Drž avno prvenstvo za uč enike,
2.mj. Ivor Hasan, Drž avno prvenstvo za uč enike,
3.mj. Matea Trošelj, Drž avno prve nstvo za ml.kade tkinje,
3.mj. Vid Bumbulo vić , Drž avno prvenstvo za uč enike,
2.mj. David Andrić , Drž avno prvenstvo za cic ibane kate,
3.mj. Hana Ž ivković , Drž avno prvenstvo za ciciba nke kate,
3.mj. Dean Pandž ić , Drž avno prvenstvo za seniore,
3.mj. Dean Pandž ić , Drž avno prvenstvo za juniore,
3.mj. Jasmina K anurić , Drž avno prvenstvo za junio rke.

200 7.g.
3.mj. Dean Pandž ić , Drž avno prvenstvo za seniore,
1.mj. Zvonimir Ž ivković , Drž avno prve nstvo za uč enike,
3.mj. Vikto r Č ubrić , Drž avno prvenstvo za ml. kade te,
3.mj. Damir Jurić , Drž avno prvenstvo za ml.uč enike u ka tama,

200 8.g.
1.mj. Marko Bumbulović , Drž avno prvenstvo uč enici,
1.mj. Luka P relec, Drž avno prvenstvo ml. kade ti,
1.mj. Zvonimir Ž ivković , Drž avno prve nstvo ml.kadeti,
2.mj. david Andrić , Drž avno prve nstvo uč enici,
2.mj. Stef ano Luketić , Drž avno prvenstvo ml. kadeti,
2.mj. Sanjin Šepić , Drž avno prvenstvo ml.kadeti,

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.19


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Neki č lanci iz novina o našim


sportskim uspjesima

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.20


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Dr žavno prvenstvo za učenike i mlađe kadete


Rijeka, 29.03.2008.
Dvorana “3.Maj” - Kantrida
Karate Klub “Delta”, drugi najuspješniji klub
Dr žavnog prvenstva između 67 klubova i 365
natjecatelja!
Osvojeni su slijede ći rezultati:
1.mjesto Marko Bumbulović, učenici +42 kg
1.mjesto Luka Prelec, ml.kadeti -57 kg Zvonimir Ž ivković
1.mjesto Zvonimir Živković, ml.kadeti -48 kg
2.mjesto David Andrić, učenici -38 kg
2.mjesto Stefano Luketić, ml.kadeti -48 kg Ljuka Prelec

2.mjesto Sanjn Šepić, ml.kadeti -52 kg

Marko Bumbulović

Sabjin Šepić
David Andrić Stefano Luketić

Č estitamo našim osvajač ima medalja i ž elimo im još puno sportskih uspjeha.
Karate Klub “Delta”

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.21


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Moje shvaćanje vježbanja


vještine borenja
Vrlo je teško re ći u nekoliko rije či ono što
je va žno o jednoj tako kompleksnoj vještini kao što
je Uechi ryu, a de se pri tom do čara čitatelju
njegova prava srž. No ipak to ću pokušati s
obzirom da sam ve ći dio svog života posvetio ovoj
vještini.
Mnoge ljude zanimaju one ideje koje brzo
dovode do rezultata. Vjerojatno iz razloga što
nemaju dovoljno ustrajnosti da posvete svoj život
jednom cilju. Ali što bi bio cilj kojem bi posvetili
svoj svakako vrijedan život. Ono što sam otkrio
tijekom velikog broja godina vje žbanja je to da
odabravši pravi cilj nije uludo provesti u
istra živanju svoj cijeli život.
Ka žu da nas kroz život vode ideali. To je
svakako to čno ukoliko su ti ideali posve ćeni
osobnom razvoju. Svatko od nas ima svoj “Put” ili
kako to Japanci ka žu “Do”. Sami biramo stazu Nije isto da li vje žbamo svaki dan ili dva
kojom ćemo kro čiti kroz život. Pri tome je vrlo do tri puta tjedno. Često sam slušao od nekih ljudi
va žno ukoliko postoji netko tko će nam na toj stazi kako se hvale da vje žbaju 10 ili 20 godina, ali pri
svijetliti fenjerom. To su naši u čitelji. Oni paze da tome ne govore o tome koliko su često proveli u
ne skrenemo sa staze. I oni su u mladosti bili vje žbanju. Za mene je puno va žnije kada se
vođeni od svojih u čitelja koji su isto tako pazili da odlu čimo vje žbati da to radimo bez rezerve.
oni ne “odlutaju”. Moramo biti predani. Predati se potpuno vje žbanju
Istina je samo jedna kako su nas u čili. No vrlo je va žno jer ćemo samo tako do živjeti
svatko od nas ima svoju stazu kojom tra ži istinu. potrebnu transformaciju naših intelektualnih i
Ja sam je našao davne 1978.g. kada sam tjelesnih sposobnosti.
zapo čeo s vje žbanjem borila čkih vještina. Tada Ako jedete jedan put na dan ne mo žete
sam doduše površno shva ćao njeno pravo imati toliko snage kao netko tko jede tri puta
zna čenje, ali su godine u činile da mi se to dnevno. Ako spavate pet sati dnevno niste tako
shva ćanje iskristalizira u jasnu poruku. odmorni kao onaj koji spava osam sati. Trening se
Vje žbanjem mijenjamo svoje lutanje u sastoji od rada i odmora. Ako jedno od ovoga
jasno zacrtan put koji nas vodi ka prosvjetljenju. izostavimo zaostajemo u napretku. Ali to nije sve.
Mo žda će netko pomisliti da je ovo preozbiljna Pored toga vrlo je va žan stupanj znanja i
rije č, ali vjerujte samo je ta fraza to čna. Krajnji je mogu ćnost primanja informacija. Za mene su ove
cilj svakog “Puta” prosvjetljenje. Ono mo že biti dvije stvari vrlo va žne da bi se uspješno obavljale
razli čito zavisno od onoga što te žimo na “Putu”. bilo koje životne du žnosti.
Moj “Put” je izu čavanje borila čkih vještina. U vje žbanju borila čkih vještina stupanj
Kroz godine vje žbanja otkrio sam da se mnoge znanja se odnosi na poznavanje povijesti razvoja
tajne života kriju upravo u vje žbanju istih. vještine, poznavanju principa, tehnike i iskustva u
Odabrao sam Uechi ryu, vjerojatno zato borenju.
što naginjem takvom na činu vje žbanja ali i Informacija je vrlo bitna jer nam slu ži za
poimanja života. Čitaju ći knjige i slušaju ći pri če daljnje razvijanje. Nije isto da li ćemo do ći na
mojih u čitelja divio sam se vještini i ljudima koji su natjecanje ne poznavaju ći protivnika ili ćemo pak
posvetili život kako bi unapredili znanje i vještinu prikupiti sve potrebne informacije o njemu i znati
borenja. na koji će se na čin boriti. Što bolje poznajemo
U vještini borenja primarno je nau čiti se protivnika to će nam biti lakše primijeniti tehni čko-
obraniti, a sekundarno razviti svoju svijest. takti čke zadatke protiv njega.
Naporni treninzi će pomo ći da svladamo svoje Tre će je pravilo dosljednost. Kada nešto u
slabosti, otkloniti će strah od nepoznatog i dati će
sigurnost svakom slijede ćem koraku kojim ćemo životu zapo čnemo vrlo je va žno da se u tome
koncentrirano zadržimo. Ako pro čitamo knjigu u
kro čiti. kojoj ćemo saznati sve tehnike i principe vještine,
Susretao sam mnoge ljude koji su došli to nije isto kao što je i njihovo pravilno shva ćanje.
vje žbati iz razli čitih razloga, no samo oni čiji su se Na moje m primjeru mogu to objasniti. Ve ć u
razlozi vje žbanja poistovje ćivali sa razlozima koji samo m po četku vje žbanja čuo sam kako u čitelji
su mene vodili ostajali su ustrajni u vje žbanju. citiraju rije či Kanbun Uechia koji je rekao da samo
“Put” karatea je te žak put ali nadasve lijep i bogat Sanchin vrijedi deset godina vje žbanja. Tada sam
iskustvima. Mnoga će nas iskustva koja smo primio saznanje ali ne i razumijevanje ovih rije či.
nau čili na treningu voditi kroz život olakšavaju ći “U Sanchinu je sve” često je napominjao Kanbun.
situaciju u kojoj se nalazimo. Zato je prvo pravilo Sada se potpuno sla žem s njim i trudim se u
svakog vje žba ča upornost. Drugo je pravilo vje žbanju.
redovitost. Bez nje ne mo žemo do živjeti sve ono
što nam pru ža vještina.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.22


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

HIMNA KARATE KLUBA DELTA


Ima mjesto gdje zastaje vrijeme,
Mjesto od kojeg šire se vene,
Gdje srce stane ja če da kuca,
Mjesto koje naša je kuća.

Tamo dolaze vedra duha ljudi,


Puni dobrote, koji nisu ludi,
Koji znaju to čno što žele,
Svi se oni ludo vesele.

Jako se puno vje žba i uči,


Katkad gore i od same zuči,
Bol je jaka i um se trza,
Ponekad iz oka zacakli suza.

Vještina je teška,prava kušnja,


Bez rada samo potpuna smutnja,
Nema milosti ni pred kime,
Zaslužit treba izgovorit joj ime.

Čovjek jedan vlada svim time,


Kućom i vještini izgovara ime,
Željan znanja ljudima da pokloni,
Onima kojima su mu odani.

Svi su skupa prava sila,


Mo ć i snaga,korijen i žila,
Nema toga što ih lomi,
Milosti nemaju, lome se atomi.

by Vanja Ilijev.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.23


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Tai Chi Chuan je Kineska borila čka Zhang Sanfeng je u ,mladosti poznavao
taoistička borila čka vještina koja umjesto stil “Bijelog ždrala” i stil “ Zmije” koji su jedni
od fundamentalnih sistema Kineskih borila čkih
snage koristi blagost u borenju. Prvi korijeni vještina. Isto tako u borenju je koristio ma č ili
nastanka Tai Chia vezani su za planinu “jian” na kineskom.
Wudang i taoističkog redovnika Zhang Svoje poznavanje borila čkih vještina
Sanfenga koji je živio u periodu od Chin Bijelog ždrala i Zmije iskoristio je u stvaranju
dinastije do Ming dinastije. borila čkog umije ća koje će se sili odupirati
blagošću, a u isto vrijeme biti vrlo efikasno.
Poznavanje Taoističke mudrosti
pomoglo mu je da oformi principe na kojima se
bazira stil. Tehnike “Bijelog ždrala” i “ Zmije”
utkane su u koncept Jina i Janga, pokreta ča
cijelog svemira prema Taoističkog teoriji. Time
je tehnike Bijelog ždrala poistovjetio s
principima Janga, s obzirom da Jang
simbolizira nebo, svjetlost i snagu. Tehnike
“Zmije” poprimile su principe Jina koji
simbolizira zemlju, tamu i blagost.

Zhang Sanfeng

Smatra se da je Zhang Sanfeng bio


poznavatelj ranije nastalih borila čkih vještina,
kineske tradicionalne medicine i taoističke
filozofije. Svoja znanja ujedinio je u sistem
koji se prvobitno zvao Boks sjenke zato što
je koristio u napadu i obrani lukave pokrete
koje protivnik nije mogao predvidjeti.
Demonstracija Wudang kung fua na Wudangu 2004.g.

Uz to je vrlo bitno da je Zhang


Sanfeng vrlo s obzirom da je dobro poznavao
tehnike “neijia” ili mekanog unutarnjeg razvoja
energije, smišljajući pokrete vodio je ra čuna o
tome da svakom tehnikom koju izvodi rukovodi
iznutra tijela vode ći ra čuna o kretanju
energije energetskim kanalima. Time je izvana
blag pokret dobivao veliku snagu iznutra.
Danas se zna da se ovakav oblik
borenja u nama poznatoj povijesti prakticirao
u selu Cheniagou u porodici Chen gdje se i
razvio Chen stil Tai Chi Chuana. Majstor Yang
Lu Chan godinama je vje žbao kod porodice
Chen a onda se zaputio na planinu Wudang
gdje je kombinirao svoje ranije naučene
Na slici iznad je Zhang Sanfengova ku ća tehnike s Wudang kung fuom i stvorio Yang
na Wudang planini u kojoj je živio i stvarao novu stil Tai Chi Chuana koji je danas i najrašireniji
borila čku vještinu. u svijetu.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.25


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Vrlo je čest slučaj da se Ti Chi vje žba Yang stil je kako sam ve ć rekao
ne radi njegove borila čke primjene, ve ć kao najrašireniji Tai Chi stil na svijetu. Ono što
pokret koji omogućava dobro tjelesno stanje. karakterizira Yang stil su vrlo polagani
pokreti, polaganiji od bilo kojeg drugog Tai Chi
Iako je i ovakav vid vje žbanja dobar ne mo že stila. Cilj ovakvih polaganih pokreta je da se
se govoriti o potpunoj vještini. Tai Chi je osjeti stav, tj. ukorijene stopala i da se opusti
mnogo kompleksniji od samog izvođenja tijelo kako bi energija chi slobodno kolala
pokreta u cilju odr žavanja dobrog zdravlja. cijelim t ijelom. Često se iz ovog razloga ka že
Kako je uopće došlo do ovakvog poimanja Tai da je Tai Chi meditacija u pokretu.
chia?

Učitelj Wudang kung fua izvodi for mu s mačem. .


Namik Dizdar ević izvodi pol ožaj J ednostruk e udice na
Wudang planini 2004.g.
Dugogodišnja tradicija bavljenja Tai
Chiem kod mnogih je majstora rezultirala dobrim U Yang stilu vje žbaju se Kratka forma
zdravljem i dugovje čnošću. Ta se tradicija Yang 24, Srednja forma Yang 43 i Duga
forma Yang 115 polo žaja. Od oružja se v je žba
proširila narodom koji je vapio za ne čim što će
sa ma čem, sabljom i kopljem. Vje žbanje u
pomo ći u tom htijenju. Danas je Tai Chi poprimio paru najva žnije je zbog Gurajućih dlanova-Tui
široke svjetske razmjere i vje žba ga veliki broj so, gdje se nadmetanjem dvojice partnera želi
ljudi svih uzrasta. No na žalost ovaj vid vje žbanja izbaciti iz ravnote že.
obuhva ća uglavnom bavljenje forme i poneke Iako je Tai Chi Chuan borila čka vještina
vje žbe disanja ili razgibavanja. nema rizika povrede jer nema naglih i brzih
Jedan manji broj vje žba ča vje žba Tai Chi kretnji. Često se ka že da se partnera mo že
odgurnuti silom ali to nije pravi Tai Chi. Pravi
onakav kakav on uistinu jeste. Izvorno vje žbanje je onaj kada je protivnik odgurnut ali ne
zahtijeva svakodnevnu praksu i do dva puta osje ća upotrebu sile. Mo žda je ovaj prikaz
dnevno. Pored forme vje žbaju se Tui so-guraju ći apstraktan ali on upravo govori o suštini
dlanovi, stati čki i dinami čki Wai Dan Chi Kung vje žbanja Tai Chia. Mo žemo uzeti primjer
koje imaju smisao pove ćanja snage i izdržljivosti vode. Voda je blaga i bez čvrste forme. Ako
tijela i Nei Dan Chi Kung koji obuhva ća tehnike zaplivate ne osje ćate veliki otpor, ali ako
upadnete u valove ili brzake osje ćate njenu
disanja i meditacije. ogromnu snagu.
Zato ja preferiram svakodnevno
vje žbanje jer samo tako mo žemo osjetiti
napredak. Od dva treninga tjedno ka žemo da
smo se pomakli s mjesta u v je žbanju. Od tri
treninga se rekreiramo, a od pet treninga
tjedno ulazimo u područje izučavanja vještine.

Na slici su s lijeva Kristina Mateši ć,


Namik Dizdarevi ć i Ivana Anti ć. Wudang
planina 2004.g.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.26


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Kona čno moj razlog dola ženja u Kinu


ostvario se kada sam krenuo na prvi ve černji
Kada sam zapo čeo s vje žbanjem Tai trening Tai Chia. S velik im nestrpljenjem sam
Chia kod nas u Hrvatskoj nije bilo učitelja koji o čekivao susret s učiteljem. Sally, turistička
je mogao kvalitetno podučavati Tai Chi. Zato voditeljica sigurnim korakom vodila nas je
prema mjestu gdje se vje žbao Tai Chi jer je i
sam se odlučio po prvi puta 2002. godine sama nekada bila vje žba č.
uputiti u Kinu u potrazi za dobrim učiteljima. Nakon pola sata vo žnje autobusom
Te godine poveo sam grupu od 18 ljudi koji stigli smo na odredište. Na velikom platou koji
su uglavnom bili moji vje žba či. Boravili smo u se nalazio uz samu rijeku koja je tuda prolazila
Kini tri t jedna od kojih smo sedam dana bili u okupila se grupa ljudi koja je čekala po četak
Chengdu, glavnom gradu Sechuan provincije treninga. Sally nas je upoznala s učiteljem i
odmah nakon toga gotovo iznendada učitelj je
gdje smo vje žbali Tai Chi kod učitelja Liu Xin
tra žio da zapo čnemo vje žbu Guranja dlanova.
Lua. Ovaj običaj nastavio se kasnije kod svih mojih
dolazaka u Kinu.
Učitelj Liu Xi n Lu i Namik Dizdarević u vj ežbi Guranja
dlanova. Kina 2002.

Učitelj Liu xi n Lua sa sv oji m učenici ma .

Učitelj L iu Xin Lu je 6 generacija


učenika od legendarnog Yang Cheng Fua. Treninzi su bili dosta iscrpljujući jer su
Njegov učitelj Wang Ming Lon je učio od Li Ya znali trajati i do tri sata. Učio sam Dugu
formu, a kako je trajala oko 30 m inuta
Shuena koji je pak b io jedan od najboljih trebalo je zapamtiti veliki broj pokreta. Jedini
učenika Yang Cheng Fua. na čin da se to učini bilo je ponavljanje. Često
Učitelj L iu Xin Lu vje žba Tai Chi svako sam nakon završetka treninga osje ćao jake
jutro i nave čer u parku Wu Ding Chao, koji je bolove u nogama i jedva.
dobio ime po mostu iznad rijeke koja prolazi Učitelj je posvetio veliku pa žnju mom
parkom. vje žbanju. Vodio je ra čuna o svakom pokretu
koji sam učinio. Kada je morao otići ranije
ostavio bi nekoga od asistenata da radi sa
mnom. Meni nije bilo teško učiti Dugu formu
jer sam ve ć duže vrijeme vje žbao Kratku
formu koja je skra ćeni ili pojednostavljeni oblik
Duge forme.
Na kraju mog prvog boravka kod
učitelja Liu Xin Lua dobio sam certifikat o
završenom kursu Duge forme.

Učitelj Liu Xin Lu sa svojim


učenicima na ve černjem treningu Tai Chia
u parku Wu Ding Chao. Chengdu 2002.g.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.27


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Kada je majstor završio sa formom


prišao sam mu i i upoznao se s njim. Nakon
nekoliko izmijenjenih rije či o tome odakle smo i
da vje žbamo Tai Chi u našoj domovini, majstor
Liang pozvao me je da poka žem svoju formu.
Učitelj Qianjin Liang nacionalni je Nakon mene on je kako sam kasnije saznao
trener Wu Shua Kine. Wu Shu objedinjuje napravio staru formu Chen koja se danas
sve kineske borila čke vještine i sportove. Na manje vje žba jer je zahtjevnija po pitanju
učitelja Lianga sasvim sam slučajno naletio fizičke aktivnosti.
jednog jutra kada sam odlučio sa još nekoliko
članova posjetiti najve ći Pekinški park Tian
Tan. Čuli smo da se tamo svako jutro okuplja
veliki broj v je žba ča Tai Chia ali i mnogi drugi
koji se bave raznim rekreacijskim vje žbama u
rano jutro pa smo pohitali.

Majstor Liang i N.Dizdarević u


vježbanju Gurajući h dl anova-
Tui so.Peking 2002.g.

Tian Tan ili Nebeski park. Dženi i Siniša u trku kroz


Tien Tan.
Majstor Liang je nakon završenog
vje žbanja ostavio na mene vrlo jak dojam.
Oduševilo me je s kolikom lako ćom izvodi vrlo
slo žene elemente Chen Tai Chia. Ono što
nisam vidio nigdje drugdje je na čin njegovog
disanja dok izvodi formu. Sna žni i blagi pokreti
Chen stila koji se stalno izmjenju ju, skokovi i
spuštanja do zemlje popra ćeni su glasnim
Naša grupa vje žba Tai Pogled na centralni dio disanjem kroz nos. čak sam u jednom
Chi u Tian Tanu. Tian Tana gdje je hodao trenutku vidio kako dok radi formu na udah
car. zatvara jednu nosnicu dok drugu otvara i
obrnuto prilikom izdaha. Zadivila me je
Razgledali smo park koji nas je njegova vještina borenja koja je odavala
oduševio svojom veličinom i ljepotom. Gledali njegovo veliko poznavanje Tai Chia.
smo mnoge vje žba če koji su odrađivali svoj
jutarnji trening. Nakon nekog vremena i u
nama se probudila želja za vje žbanjem pa
smo uradili Kratku formu.
Nedugo zatim Siniša me je pozvao da
pogledam kako je rekao: “pravog majstora na
djelu”. Ostali smo zadivljeni vještinom kojom
je majstor Liang izvodio Tai Chi. Dok smo ga
promatrali izvodio je sa grupom Chen Tai Chi.

Majstor Qianjin Liang sa grupom


vje žba Tai Chi u parku Tian Tan.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.28


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Jake me uspomene ve žu za ovog


majstora koji mi je otvorio vrata novog viđenja
borila čkih vještina. Ono što će zapamtiti cijeli
život su njegove rije či kojima je rekao pošto
nije znao niti rije či engleskog jezika da ako
želimo čuti jedan drugoga ne moramo
poznavati jezike. Slobodno mo žemo govoriti ja
na svom a on na svom jeziku i razumjeti ćemo
se. dalje je govorio o tome da bi se shvatio
smisao vje žbanja treba otvoriti srce. Kasnije
sam mnogo vremena proveo u odgonetanju
smisla ovih rije či i zaključio sam da je majstor
mislio da samo potpuno predavanje vještini
mo že nas uvesti u njenu bit.
Majstor Liang sa članovi ma Tai C hi Kluba “Rijeka” u
parku Ti an T an. Peking 2004.g.

S majstorom Liangom sreo sam se


još jednom 2004.g. kada sam posjetio Kinu
tre ći put. Majstora sam sreo na treningu Tai
Chia u Beihai parku kako vje žba sa grupom
vje žba ča. Dogovorili smo se da ćemo se na ći
slijede ći dan u Tian Tan parku kako bi zajedno
vje žbali. Taj dan je za mene bio nezaboravan
jer je majstor Liang objašnjavao va žne
principe vje žbanja Tai Chia a na kraju smo
dugo on i ja radili borila čke aplikacije Tai Chia.

Majstor Zhou Zi Huan u poz adi ni prati izv ođenje for me Tai
Chia Namik a Dizdarevića. Chengdu 2004.g.

Kada sam drugi put posjetio majstora


Huana 2005.g. dan prije toga imao je veliko
slavlje jer mu se ženio brat. Iako su tu no ć do
Učitelja Zhou Zi Huana posjetio sam jutra slavili htio je da se nađemo što je za
tri puta 2002.g., 2004.g. i 2005.g. Zhuo Zi mene bila posebna čast jer kako je rekla Sally,
Huan je Majstor je Ba Kua Chang vještine mora da mu puno zna čim kada je pristao na
borenja za koju se ka že da je bila namijenjena našu posjetu. Kao i do sada izmijenili smo
pitanja i krenuli na vje žbanje. Učitelj Huan je
samo članovima carske obitelji. To je vještina
uvijek imao što re ći na tu temu pa smo ga
koja je isto kao i Tai Chi svrstana u interni pomno slušali. Impresionirala me je njegova
kung fu. Principi vje žbanja zasnivaju se na ljubav prema onome što radi. U školi je imao
osam trigrama po Ji Chingu kako i samo ime učionicu u kojoj se učio konfučijanizam, a
ka že, “Ba” je osam a “kua” su trigrami. posebno mjesto je bila njegova mala kapela u
“Chang” ozna čava šaku. Dakle, originalni koju je kako je rekao primao samo bliže
prijevod bi zna čio “Šaka osam trigrama”. prijatelje gdje su se vršili molitveni obredi ali i
va žni filozofski razgovori.

Namik Dizdarević i Filip Ličanin kod


učitelja Ba Kua Changa gospodina Zhou Zi Namik Dizdarević sa Mladenom
Huana. Chengdu 2002.g. Majerom i Zvjezdanom Sabljak izvode Tai
Chi formu u školi majstora Zhou Zi Huana.
Chengdu 2005.g.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.29


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Učiteljica Ho Rui Ming učila je Tai chi


Kod učitelja Wang Ming Lona. Danas pošto
je učitelj ve ć napunio 90 godina ona vodi
školu kao njegova zamjena. Ina če generacija
je učenika sa Liu Xin Luom. Tako sam je i
upoznao. Kako je moja želja bila da naučim
sve što se vje žba u Yang stilu Tai Chia Sally
mi je predlo žila da naučim formu s ma čem a
onda formu sa sabljom. Moram priznati da
sam se tomu u po četku protivio ali pod
njenim sam nagovorom ipak popustio i danas
sam joj radi toga vrlo zahvalan.

Majstor Zhou Zi Huan u poz adi ni prati izv ođenje for me Tai
Chia Namik a Dizdarevića. Chengdu 2004.g.
Učiteljica Ho Rui Ming i Namik Dizdarević u na v ečer njem
treningu vj ežbanju sa ma čem. Chengdu 2005.g.

Učiteljica je mirna osoba sa visokim


poznavanjem Tai Chia. Njezina je specijalnost
vje žbanje sa oružjem i Gurajući dlanovi-Tui
so. U guranju dlanova je vrlo uspješna i sa Ho Rui Ming
mnogo ja čim muškarcima što dovoljno govori
o njezinoj v ještini. Jednom prilikom mi je
rekla da je posvetila život vje žbanju i kada mi
Mnogi ljudi danas misle da čitajući
bude trebala njezina pomo ć neka je potra žim.
knjige i gledajući filmove mogu naučiti
Isto tako je rekla da se danas mnoge knjige vještinu. Knjige i filmovi mogu pokrenuti želju
pišu na temu Tai Chia ali da nisu sve dobre. za vje žbanjem ali samo vje žbanje uz vođenje
Poklonila mi je neke svoje knjige koje su učitelja mo že dovesti do majstorstva
doduše pisane na kineskom jeziku i rekla mi vještine.
kada budem mogao da ih prevedem jer se u Učitelji su naša zvijezda vodilja. Oni su
njima nalaze va žni tekstovi o Tai Chiu koje je tu da nam poka žu put i ako s njega skrenemo
oni nas vra ćaju.
potrebno pro čitati. Vje žbanje bez nadzora učitelja dati će
mrvice vještine a simbolično mrvica je zrno
pijeska u oceanu.
Ako stojimo i gledamo u nebo vidimo
zvijezde koje se presijavaju na no ćnom nebu.
Glupo je misliti da sa zemlje vid imo sve
zvijezde. Iako ih ne vidimo znamo da su one
tu.
Zato je područje našeg istra živanja
vještine neiscrpno. Ka že se da su granice
tamo gdje ih sami odredimo.
Područje tjelovje žbe obuhva ća,
rekreaciju, sport i vještinu. Za rekreaciju je
potrebno dva do tri treninga tjedno. Za sport
Učiteljica Ho Rui Ming i Namik treba vje žbati svaki dan, a za vještinu
Dizdarević u guranju dlanova. Chengdu vje žbamo cijeli naš život 24 sata dnevno.
2007.g.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.30


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Škola borila čkih vještina podsje ća na


vojarne sa velikom centralnom zgradom u
kojoj su učionice, restoran za prehranu i
Shaolin je mjesto o kome sam sanjao spavaonice a ispred je veliki plato na kojem se
gotovo cijeli svoj život. To egzotično mjesto vje žbaju borila čke vještine.
za mene je bila u mladosti samo bajka o Postavlja se pitanje zašto ljudi dolaze
nastanku borila čkih vještina, ali ta se bajka u Shaolin. Postoji v iše razloga za to, npr.
netko dođe s namjerom da nakon završene
pretvorila u stvarnost prvi puta 2002.g. a škole u Shaolinu zapo čne karijeru kao glumac,
zatim ponovno 2004.g. kada sam putujući policajac, tjelohranitelj ili vojnik . Svakako je
Kinom otišao na mjesto nastanka borila čkih Shaolin odsko čna daska za ta zanimanja.
vještina Dalekog istoka.

Plato ispred škol e borilačkih vješti na na kojem s e


Grupa članova Tai Chi Kluba “Rijeka” ispod s tatue svakodnevno odvijaju treninzi.
Bodhidar me na pl anini Shao Shan. Shaolin 2002.g.

Ono što je mene najviše impresioniralo


Denafeng je gradić koji je udaljen od je brdo Shao Shan na kojem je Bodhidarma
Shaolina oko 15 km i tamo se smjestili u osniva č borila čkih vještina Shaolina proveo 9
hotel. Nedugo zatim autobusom smo se godina u meditiranju i razvijanju tehnika
odveli do Shaolina. Interesantna je činjenica borenja promatrajući borenje životinja u
da se na ulazu u grad pla ća ulaznica. Shaolin prirodi. Bodhidarma je svakako vrlo va žna
povijesna ličnost jer je njegovom zaslugom
je za vrijeme kulturne revolucije bio razoren razvijen sistem borenja ali i filozofija Zen
da bi se ponovno polovinom 20 st. obnovio i budizma koji su rašireni po cijelo svijetu.
nastavio svojim prijašnjim životom. U
Shaolinu se nalaze 52 škole borila čkih
vještina u kojima je smješteno oko 30 000
vje žba ča. Cijelo područje izgleda kao veliki
poligon na kome se vje žba pa tako nije
rijetkost vidjeti vje žba če koji vje žbaju pored
ceste udarajući u vre će ili pak tr če ći jednim
od mnogobrojnih poligona.

Jedan od mnogobrojnih poligona na kojem


se svakodnevno okupljaju vje žba či i vje žbaju vje žbe Bodhidarmina statua visoka 7 m na planini
koordinacije i ravnote že. Shao Shan nalazi je iznad pe ćine u kojoj je živio
Bodhidarma.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.31


“Tai Do” č asopis za borilačke vještine, zdrav ž ivot i drevne nauke www.dinamik .hr

Na slijede ćim fotografijama mo žete


vidjeti neke događaje sa proteklih seminara
koji su ostvareni u organizaciji Tai Chi Kluba
“Rijeka”.

Vježbanje Tai Chi a 1998.g.

Semi nar Motov un ranch 2002.g.

Semi nar F erijalni savez Pula 1999.g.

Semi nar F ažana 2004.g.

Semi nar F erijalni savez Pula 2000.g.

Semi nar U mag 2002.g.


Semi nar Puntižela 2007.g.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.32

You might also like