ᠸᠧᠪ ᠰᠠᠢᠢᠲ ᠪᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠣᠪᠠᠭ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠋ᠠ᠃

ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠣᠰᠲᠠᠬᠣ ᠠᠶᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ᠠ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰ ᠨ ᠨ  ᠣ᠋
ᠭᠠᠨᠪᠢᠷ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠡ ᠣᠳᠣ ᠭᠠᠵᠢᠷ ᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣ
ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦᠷ ᠪᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠦᠰᠦᠷᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠦᠯᠲᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠳᠣ ᠲᠠᠢ
ᠡᠮᠦᠨ᠋ᠡ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠰ ᠨᠣᠲᠠᠭ ᠲᠣ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢ ᠣᠯᠵᠣ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠳᠩᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠋ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ
ᠡᠨᠡ ᠵᠦᠢᠯ 2010 ᠣᠨ ᠳᠥ ᠮᠧᠺᠰᠢᠺ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠠᠩ ᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠬᠣ ᠡᠴᠠ

ᠯᠦᠢᠽᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠪᠢᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ /ᠪᠠᠲ᠋ᠹᠢᠱ᠋/ Pancake Batfish

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠨᠡᠷ ᠡ᠄ Halieutichthys intermediusᠾᠠᠯᠢᠧᠣᠲ᠋ᠢᠼᠲ᠋ᠶᠰ ᠢᠨᠲ᠋ᠡᠷᠮᠡᠳᠢᠦᠰ

ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣ

ᠵᠣᠣᠮ ᠠ ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠪᠠ ᠲᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠬ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠡᠢ᠃
ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠣᠭ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠣ᠄ ᠬᠡᠷᠡᠯᠲᠣᠳᠡᠭ ᠮᠦᠬᠦ᠂ ᠥᠰᠦᠷᠳᠡᠭ
ᠦᠪᠡᠷᠰᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠣᠷᠠᠨ
ᠠᠷᠢᠽᠥᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful