,',I

II

II
I
,

-

TOKKATA

'Veloce
11
_g JJ
~-

(qua S I. una. t 0 ecat a.) .',. "
-

v ,. ..... '"

"

tV

J ." ,6 _fi'- £ofj;. ;w I"" ·f

&I'

..

II ayJ1&

I'tOHCTAHT1IHECl(Y

-

_

iI!f

_

.¥f'

,-

..-

IW

""" I""'"
II

.. oI.of!' .... M !!"!"
'

a

M'

.~.

4P'r

"

I

I

()
_..:

p'
.

I

\. ...II' :"t

,

.! ,

II

.J

.it

,,-

Ill'

111'

ill

_&'I

0

..

==
-_.
,

..... ""' . ,

_,-

m._

=

.... ~
!,

iii

:1
.L

-'~I

I'

..

~

....

,,..u

....".

Jc
I

I

_A>!

-

..."

i

_IJ
r-,- ~-11
\.: V
iF

Jtf

I

II I
,

_

, ~,.£I
'~.~

,'J
(F

IJ -

,M X.Mr/ItIlF

,

, fl.
'

_.
...

.....

;'i!j{~

fBI.

Ifl:

,_ ,~,
'X,rtoI"-d ,.

-

...--'
.:ifi

....
-.
;II

I

.M
i

.,

'A_~r&'I!

_" -~
It!


,

,....
B fD
'.~_ H'1i!JI.}

....,..,

oW'

._

. -~
--,
I

!.

lit.

"

,fi!iij

,M-

,:

=

I
,1iIiti;l Jill

,.
, ,

fiJ

i5IIl

01

D

_D_

._

,

_

~
,

.. .~
'\.,

')..

tJ
'lit'

.X ~'6tii!i"""

M

...
·1lI

.....

__
M rf.l'

.M

j.

x ... '

.~,"'

.
ill'

-

X#'Sl

~

_!

--. ot-'

m

Il'Io'

·1fJ

x::ll'a
i

'"

,

~

"""

.....

,

..
i!'~

B

,
,

,

f1
~
_,Afl

,

l.\ J

,m

(,1:'

ill!

~.

Ii'!

_filii

a

II

.J

..
"CIP
_______

I

'-"--1<' ,
,~

irI!

.IS!

L

IH_~" ~~

,v.., ~ '; r.Jl'JI1LkfCo. ~!1-- • '
j AN

:+: .. ~~~ ,

I·~U \ ~;~ ~ A
~_"""-'~

e ~ ('l,\
"._-!tI

_ _""'-

--

~-

--'

,I

II';,

" ,- _, • - - '••

..J
L " " _ -, _ -:::--:-;.'_ '_ ••

tt • ."..I._~~{q)!!: ',.. ..


II II

II

t'l

8_. -" --~." -""
r _

••

">-.~.:'
.J!·fiH''
I

....

'

.-.. .

II II II

II II II
11 I

II

0,

-,,!'"--'I"--~.~-'.........f'~ ..! . ..,.:~~I1....'~~.__.,ftM;... __ ~
l .."

u.

_5;

~

~._."I'~,... -l··~---~q----T--r··· =_~o=--,I~~L~~-+=---~+I"'"~-----+-""
1

::u. ''____ .

iiiI!i:._

,~

........

-~ 11L_
iR+.

II II II
..

""1',.~Il:.....---~rb,.-------1:~----1
1 -,

"-~._~,-----,~------.4------~--~------4~---~---~.~I~---4-~~~~-----~----4-~.---~----~~~~--1_-~

II II
III

:='

II
II

II

j~~-~;_
) b,,;.
@.'

(~-~~.~~4-~~~~_~~~J~~~

-

~~~~~~_I~-

~~

II II

~ti.~:i...m,_~---~--~--,~-~-L-=
'

.4

-_+,--J;-------+"""~--D~~~1=-.-::,..~=+-t=--,=l.+-fB=:---,..-¥.,

:l~~ii~~€5=='~ii ~_~~------, ±=-~ .. L=_
=--~-~~~.~

II

II II
~~-~,~

.. ---

II II
II

38

II

I h~l~ ~~. -I~ )~~~.• ~·~~c~·~~""~·'~~i~"~---.~':;[::::~i.~.r:::::~C::~:::::::~::::::::~: ::::],~~,}~~~, ~::j,.I·:::::::~-· ~~=::::2.t,::::::::t:::J·=!~~·=::::.~:=:==~·~-~··~~ II \.1' ""
I ~

1_

_

Ii'

.~

-

':iii

... l1li

.... _

_..../

.....

II II

1''''''';
. ,,~ "V

,.,
~

Il
II

>.

_. -'

.. -• .. I!!"
,

.-- •

.... .....

..
I

-• III'

'II'

"!II"

._ ....

:>.
,

i......

II II II
II
)

-

I

....

u • n
]i~

r-'

.....

-''.
~ i
1 1-

~

,

.... ., _.

""
0,,[,1,.

"""

=== .g~
I',

-•
... •
_.

"'"

- ..

'"
, i!l

,

,

.' -

_

·LIo

r ...... •. he p v

....

- .'

---...

.......

1

5-- ~:r-. to .. :.6.
~
_Aj

.......

..1"

"'Ir I,.

""fill

",j!of

.....:-

rl'

1

....

b.iIo'lI!!!

.·8-" __ _.-,~. _~ ..~
r-r1"l~f·:~.' --~~'__1111 "t ...... ,~:I.Ir::_:-T, ~-:::--'_~-..:::' t.". }:~' ,r .'" Ll... "

a

~•

-

-b· "?' ."_~ ~ _- ~ ~ - ~._ -.>" ~ __ ,,_, - ~ .- ..~----_._ ~ ~ .. ~.
.~ ~

~~,.;::. -------f~r. . -.=.v~lIIl'""-"_·-~·~-"i1~.-----i·~-" .. -+.I_t_~.E"_ _
......

:f'tr,
'.1"

:"

.'

-=

"

~

~.I<:.;7~.,,",,}'_-'I .~

.. _"l
.

10 .1.
'.... -

====~
_II

~.

-

-"-

_-_----...:-:-":_.-

-_-

----

",-

II I I
.....I'

..

Fl .,,_

F-

.J.._ • __ ·tJ··..

_
~.

.,

i

.•

.1

. .-

;j

~iI:
~~
..

_.

••
.~.
]

~

~-

~.

•-

-~
,..;..,-

.. fI:

.= ....

L .~ .......

.f=-""

~

,

...
r
~,

_::::...

.It. 'f!: ,- I: ~ r-,F-' ~

-,_

...

I II
II

s
,
I

r,-

1#

-

--

--


.,...
~'~
.. _l
".

::::>.
<II'

fA, ,

p-"

I I I
tJ
_t1.
1\ J 1't"1l \.V

b Ir
~
·~1.......
.........
-

·:;:;;.':;',
-'-.';

'.

,=
._. tid

-F

". p,S: .~ .'
r
1

J .1;

.,._.~
1

I
I
II

~

I..-~ •

...,

.. I [J"

U
.~

..... .1i.!.
7"

L

.

LI

L

.,

~._.
l

:3

..

.,.
,

.oIiIi

r;

~I....... .....

...:.-._--=

_

'11-11'""

..

,
If

~

Y

h

I

.'!""

.m:
I"'" 111'

.~",.F

U,

""'

_,

b'I"

.kIo ....

_.

....

_1~
!"'"

Ll

IIf_

_

t-

r.u
,

_"':--

.....

~M_

lJ' ..

.;l!l"

..
it
!"'"

..
If e

,~

0" .~ ~

&1

!'~J..1=
I..oi. I'""
,

._.

s

-

<>: ,~r~ .>.
~~
~.
,I

,

_.01"1"
,_.

.~

I-

....

.....

1

I'"'"

II II

m

.. ~~
M'
. ~!

.....

~

:B=

..

'

3'9

II II

-

II, ·11 II II
II

_.

,1'1
I

.L ..1.1 CL ... ..l':.

II!:.

_.tr_ e; ,
I

.Mo. I

.~

I!.
,

_1
,

-

J£.

tJ
_~

_a,,""_

_.r-

L

L -_;t[_ ....
_ft_

I
~~
I

.. :1

....:. .~

.~

-

i~
c;

.' ,._
I

r: .... _.·c ,
L

_

~
I
, I

.~~r-'

_'-

E'

I

~==
-..!!'!.. c. _._

L:_.~if.e
~

tt"

...

.... -

..
I

.....
=

·tt

.... r:--

!-.

...iIi

._.
I

...n_ .... ..!:.:::

_.

_ ... ~ ~-. ~
I

j,j_

L.!

..

18..

. .

semnre

cresc.
,,;;II

I

..III!:.

'ff, ,.

..

.~~-~~~~

.~.-

I

~

A

.. ~.~--.

-

i
_

----

... i" ~~~#~ i~
~
.1

,

II

~

I

11,._

____

t~I'~~~-¥' -:
(

~~~~~_
11

f

_LJ,

JiL

II
~.

. .....
"7

--Lf..'a

;\._I_I.L

fJ

+f .'
~
_d __f!_


~ ~

.... .

;~ 1·1

_. !.o .... .-

1
I

~ .,w: ...
II

.it ,.,.

_.ill

....:::::

..

'J.;]. Ia ..!'. ...

.01 _....

..i! r-

.n_..

-

_..iI!

.J.--IUi. A ", ._.

..-.
..

!-

_, u.

-=

.oil

'

.atl

. ~..L"

_j,.~'

r:

L

.

~

....

,~

...

_~ _iI'I'_ .~
_::_ I

~

--

_Jf'r.

...,.'

-I

~

.. - ..
E

'=-

~
.,L

_ifi•

-_

II
II

_II!..

.

L -'III!I.

...II"';;:_~'

'~.'

'EJ

...
-::t" ll.l

_

'il!l"'

"

11· •

1.

_

II
'LL·

II

11._

41-

II

II
II II

II'
II
II

II

II

-

II
8-- .,; _ --." ....
= ..-;. .

1

... ,,'I

!!!!!. ~

....

iii

.;;

......

"!!' ......

;all!!

.....

.;;; _ ...

-=, - .. .., .". ..........

- .. - ..",.-

........

r

-

.... -

-

-

"'-

_. -..~-

~

__ ~p'-"'_ ~

._~I_·

P'"'t1,. _

,,",,,IT.

,1..

I

....~-o_',

r:

..:

~ '.. '

.".V P- l
r
1

_j_

.1

.1

,_ ...

.

8·..--~ ,_ ~ ..---~ -.__ --.~-_ --.' _ ._ ._.~ -----_~ -~ ..-,_ _.-'.-- _. .__

II

, , _'_I " ~J
f)
X;

.1
\.

.. . .' =
.-

~..

~

~

J-V

, ,

.-

,~. .. '~!, =~
'.
i

'.

""

'~

_l

III ."

T 1

L

,

-I-

r-

.~

~'

,..,
,

_,
,

~

3

tI.
II If
.'!._

"'
~.

.~L
I's:':a. .! _ .. h

V'

II

@) ~j kf'

...

L~

1_ ....
Ii"

b. v•
....

,I

~=====
r>"'

I"'"

.~
../

»>:
,..,..
IJ!

.~

~,

.r'J~, =, ....
,
A

..
,

&!Ij1'

.~.
11

==

I

,

/"

r "

' ,S

~

...iIi

~ff ....... '1"['
_AI

d

'-n. .,_

.

-..;;!!.

1

"

II ,,'"

::d"z

" j

'~ 1

I

_

III
l1_

"._[2'"_.-_-_ ... ..

_-_-_-_-_-=++-=~_~_-_-_""'i_,:..:....m-·~=:::::~:::E~t::::::::::.:..-..JJ_'_~·!::~-=-~~~!~:=:::iwt:::=:j===~::==:=:==:=:':==:=:::i:::~:=-~~-·---~~--·--~---<I

'--:-V

.•

.... ' "_.

1,'

<f"r '",,",

II


...

.....

'fill.

::~

~

=)."'.' ..~
~~I • •

: fF; ~J':.~::':===t========".__=.=t==Tt:: ~'~:' __ =*:'.....'.==.:..=~=.-:-~i~:.~;~-i=:~=,~,~~~=!"~-·t~-,~il'W-t- =lE:'4I:E...::!·~~' '.-=._...... :t:t!'~ =.. . .. ~~e~.=-~·=~·I ,- _~J-~G. ~.
=. _1'12.:'"

~=~~.

IJ,_,..:-:.:::'.,..1I11:_-:....;iII----,,_-~-=_=...--l~

'~~

0:;:::=;" -

=::.t-:._-:_-....j_".t:i!il--Jiof~~ .~,_-1.........-==~~.Ll-:; ..

!t~====~~.--4~--r.T~!L~-IT~· ~~ :

..

j,..

.~-~._.__~

. it~__
-I

1-

~f!E-

,-~J =l

II II

._

,-

#
-

".. r-

'e:
,
_

/I, "j'

.~~]
--iii' "'"

-.~.
51
j

J

-

Til'!

_"-..:.¥

'"'"
~

..

.,.,

:i

41

..It;. .~.

~~

.s:

L_

~l
,

.~-~l_
,

,

#~I
'iolb 1 .,. :!""

~l
.... r.-

:::>-

~I:_ ._

_ p cchIs.s. r l t '.

~~l

~l
I
I

~

.~

..
_Ij
'(

.II
L

II

~

"'::i

~-..

~
'.:1

A~ __

.s:

L_

.~_l_

~

d.im. ,
~
LIIIL I'!""_

Jolt. '-._ ..wJI I'!"'_

._

,

..... ..
~

...
-

I"""

'-

Pochissimo

.-~
~

..... ....

J.l w.. .:u.....11 ,..~'

,

... -

..w. ___ _ J.Io
_j_Ic .....

r-

--

..-.....
I~

,
I

.J.i..
II

.._.
'

~

-

...

-

I!"""

.

~

II

_11
_j:l

~

me:no mo sso
1
',_iL
.

"

,

'~

_

'

"t

'~

..

-

III
II ,II :11
II

'.

i,I. \

Ie:..

'__

c::J_'

i'

_,.;.,
_

-""IiI
_.'

.L

-.....
u,_

'.

...

j_

....

w. III

_'"

'.
.'

'. ,t

i

1.__ 1"'"'

r-

_.I,. ,

, ,,01. 'it!

, -C"

I

LL

L!"l"'l __ ~"l

~

""7:

_. -

III

III
" ''W _~ II' if""!iJ~
IL

.11

t_, _ .,. vI
,ell

'; ".-._'. #~
-~

~

.

_

,~

r-

or
~.

:~

'I'-

'.

'r-

',"~

.

r

'r- _t_

jIlL-

__

,~

I!io.i

. _\.

"''''', ,1

II'
J.

.'

't£ :._

II
II

,

~.
II

II
j_
!

II
II'

II

~---~---

• o.~" ... .. -,
"

t

rI ~

......

'"

U
/

lin

,0

in

• ~ ...
'

..

I

-. ,
7

1

1,",':"' --_::: I

=

...

~

,

....
._

...•

,

~t

- R4li
...
I

4't
'!'.

._. ~~,~,~~.-~,#~~ m~_!Iit
I"'"

,~==
....
i
'

"I-"

..
-

,
1

,

,

i

~'

.c

['

u"'. ~
IP ,

,.....

..-

,

..

'N

J
I

- .... _, ..

'!J
I

I

;.
~.

II"" I'!"'"

..-=:::
IU.

_I,r :1

~

_li-

u. """ JI

D'

nil,..
.J.,.

. -~
-

'!I

ft.~ #~~
1

~

,

.. ,.

....

T

:u

JJ.

1

~

H
,

"
L

r

~

...

I

, !!'

ft-H ,..

~

,. .1

l

....
J

....... '....
:..

...

'",

fIM

....
0

!.A.

.A.

-

,

~,o '1,..
,
c"

.., ,.
tJ
II)

~J

11,.1+

zn

L(

-,

'r IY

Ii..
..,ji

_.. ::!t ......
7'f
"'Z

.,,_#". .... .,,:
-F- "J.Fi-I ~'~.
i'---

~

£")

(j
r
I

If. '0 'V

I.)

...
n

..,
I

==
~--,-

..
,

---..J "-J!!!I
(

·.. it._,. '., ,.
~

cil

.....
~~

,

Y
J

)i

r

u.
II.

JU.. -,

'i",I,

"' c

.... .....
.....

!!
u.
IT

I-- II

--

".1

Tf

J.I,.•

.u'

..
.....I:
~.

~

'--

£""t..~

.,.

I ~d

..
,
,

...
~

'il'

-,

,_,.

oil

c:. n

.",
7
Ai

II:

n .,1'1 """

II, f. i

-:7

i'

I""" 1

.
,ff8'

..

-I'


I

"

n

D

.""",,

I' '~
"'-it'

.... 'ft' •"'I'
I.J

~.

";::I

A

e

C

~'

I
_.
I)", I~

b,._

I"

~. .~
t -------_~.(

c

....

-

II~'

&4

"'""

-

_.
• 01'1" ...
"

ereso.
iii T _

POCO

a

poco
I

....'

~~.b', , •••
!

...
,


,

~_
1iI!: I"!""
I

q_l
U.

H

• ...
..

I

I,


.
",,'

... ..

u

u
~ ~

~ .,..

.. '
I_To

,-• ....
'!!!!I'"

...

• tr-JoiI'.;

-

-.

_

= --~
I

-

-II"

.

.....

-•

£iii

• ... ,_

-

1=,
... 1

""'"

• ,,-oIoIJ,..,j

,

-.
__.

=

-4

"lfF"

• ·,tt·_.
oM' ._

• ...........

'I'


~...-:~~.

.~~ ~.~':;j.
~ ~J,·

== :J' .=i~ .......... .....
"
• '" "I

~~
~....".

...

-

# 11

.~.

~

.........

=="

=ill.

........
~

....,...

~

_......

..,ra:;zLflfiil::::iL...D!r~~~I:5C,~....-!Iii!nr~

I

1
\J '~

~ '~~~l:-1J t):~ f'<._.. I'''}~'':,
r
1)..

I

"""i' -Mo."" '\

l"'T •. ,!"..=
'~~ ~~

~,

..:..U,.·,!f~ j

VLl

L".'~' ,b~·

::':'''''';''Ll..I~~II''I!'!'':~.d5

I

l'J.

II
4.3

/.

-;-~

.,

_7

... ••

Tranquil10
Ii., }, Ii.

----

-

-

-.-

-'

_....
-

..
.......... --._

_

....

.;or _.
.... s ....., r .

-::...1.

I

. ,H__ '. ...oiiiiII ~._

'1,-

'1 .II!!"

-

II II II III

/,

fJ

II

""'!!l 'l 1r
'\

~

_..---/"

tJ

-.r l

H~

.' ---....-

-+-«,
I I

T-em:po ~B
.s;.'
i1ii ,

i!!!!j""'!!-'

__

I

'iiiiiIiI_ii1i

__

iiii'iiiiiiii""

3i_

-,..
, I

-

M:'"
I ] ...I'

-,

• -._._
.:.

-..IlL
i
17

T~~ f ,.r -I

".

-_

-~(~)~;

••

-

II

II
II

I
1

J'

~

(-

..,-.•. -.-.


,

~

f

'7

~

'r

J

\

~

.,..

I

j.
-n;

-"' _'H~ _
','---

-1..1. ,_
.... n,-

n.
I-~-

~. .. ...
8
--'!!'it.!!!!!'!'!!1~~-

IIi III
--

,__
_

--

.

MiiiIII.,

__

·,_'oe__ ' -'_ r~;};;
_.I""',

-;'~~~~.-'--"--"'-------'---~:':;;:----""-"-'--'-'-'"-----._---_.......
,...... ,_ ;p!!!""

f!'
....

•• ,-,;"
),;.v

I

.)

----------------.. II -~ -

-.
f
Ir......

_,


----.;of

,iJj
I

I
I

I""
c

U II!'
..Y

I!J

"l
I

II

II
II
II

I,
1',"

-"""r

fJ

i

'-

f..'

~. U uif

""!!!!I!!!III

__

'iiI.'__'~

,.. -

~
.....:,
II"'"

-1"

,

-..... 11'1"" ..,
j,

.

..".

~ I

-II!!
d" lm~ .

I

# .
,
II

~r-j,-- I-.~
,

...

J.l.-.

""'"

"

7,,. r'lI ~' \J

,_

n

'

..........

~r

-

.....

-"" ....
. !

"

-..,::

.
_

·b... __

.....-

II r,

-.....-

I
[}

-JJ. ~., ~.
I

~ ,...


,

II II
,

:;:::::...

., .

u
IJ. ...

...-'

1,1 -

.

:-

---.:i
I

-]ii'

hi _ il-

!IIII'"

...
I

1T

1f1 •

,

-.I

hU-

t

II

yn-

--

I

-1i:J ,/

II

,.,
/'
_Ir ["1,

,,;I

~v

JIll!""

-

,..

t..

--

-

t

11_

.. -~-

--r,

I.

~r -I

_ll

-

I

I

_Il~

J.• ' T _[

.. "
fl

-

.,

-

._

...;
-

~

.-

,

t1fT
,
__iT

#'4~T R4-

,.

-~~

crest!
.,

~

.'
-1!!!11"

.,
....-'
'1'

,== ..
_.rI'_"
T

-

-oR

...

iI!II

,
-

-

__ . ....::

I I'

-jiof-.,... I

JJ._


=

.._...

h.~ ~e.

1

~

tJ

T

-v..
~
I '1

-..,
_l

~

--",~

-

-

.-

---

-

iT

.I

-

.... ._

",I,,·

n

--I """

..
__ __

,_, n
10'-'

u

"


-

. ,IP.

-

.'

II
....,;i .

It. ~.
:

I

rJ

..
I

'"\J V

.r

A-

.;

iV

~

,,

'1

r

II

.. ,. "-

-

.... -=...--

II'

-lB-

II

II
...,._ .. ~ II'~

"!I!--~

I

--

II
II
~
"""Ii~L.I'_,",,_""_

11 ~

n~ -\-~ '3
f!)
,

1

_11 III' oM' , III'"

I

. JJ. _

iff ._
I

..•.

f!.

-;

,T

I.• iT 1/- I11III--..

""fI,

f" E-I

I ~ • TT _
10'

J.;t,"'l '.... i-

ar-

.i

.a:
,

I

71 ---,
III t"'t
I

n

-!)I'

I'

,U_ ,,. .. ~ .. , IL
.' ;101'1""" 1'1 1

jJ

'\:' V

-

f"!'"

17'-:

.'tIr

,d
"Ill --:-.

•. •
...
'

• ...

-_ • •
iA
I"'"

.... """ K,
','

--

:i

_

H- l_

.,
I"!'"

v ..

-.'
._
l.-

,.11--


_

.-

La
I""

1
L
,j,

....."
v

r"_ • ... ....
'

, iii.

...

-iii'

~

"V

-.:.i

~
,~

--

I

III

~fi":::P,I"

l

'IIJiI:
"!!!!"

.... '-.

.... BI'

_.

~
_'!Ii

':.i

....

..... __.

k,"'!!" I:... YlllIIII!'"

.. -•

ilL
~

~.~ -J

I

~. Ih~-I o~ •

~~

.. ;I
,

lIP1---,

III""""

r

.,;, ,_ -n Ii('

fj

'C It

8

~

'"
'iI

.."'.
....~

::::>

-' -•

'"

....., -.m1.0. TIliI
I I

.. ~

.-III' jill'

,

tIf-

-1

_.
1-, ill Ill"

fI"

IF'

.'
..,."

--.
.

..... ~'
~

'

... ....

.. -....

_.-

-. III'
IIJil
I

-

'I
i,

I

r '77

k:'~ 11'-..-

-

IAn

II
II II ,~ ..
I

-'
--',

111,-

L_ l1li

I

-:;;

-iiIi

-

L.o.. , Tf
'!'

'n •

..

!

L-

......

B
i}
Q1' P'tI

. =,""I! ....

iiiI,."',.""" ...

_"II!!!!_I!!II!!S_;;t;iIli

.. _

...

_@II~""II!E!!!II!

~

__

~

__

illi

___

'!!!!I

~'_!!!IIII!ii'iII_~_oii_'iii!'"

iiiiI'_~"'"

-;w ~

u,_

~

iiii!---'-", ""
~
'

,~;m
I
I

.m

""'.

m

.,~

_.

_l
V
I

(iN

-.:0:..,
P""

V III

I

"P"

.

....

-~-, .
'l""

-!I"'!!'''!!!!!l'!!!

1I!!!'f!i!l!lIlhlliiillli'ii!!_

-!!II

III iIIii!iii!llllilIiilIlllli_'_IIIII!!!!""!"!lIll'IiI!Il!!!IliiIii!Iii~L_iiii!t~"'-

:::>.
I!f:l
..n,

;;,.' .... 119

,

I"""

1./, B

I

:oi."

to

.!J.j'

U

>_,
K fI!!'"

__ :._,.

\_,

@J

V· ,

,

fA

!

".. ",.. .".. -I.. '~I- ..;1l ~~ .,'•..i1!" _;;;..... _--

b ,~

I. e; 7ii'

!""'"

J

..

''In'. 7'

Ul)'L"IRi
1:.[

II
II

e~

,m!

rr

~
-

....

'

::>

-~

_

...

!iii

:::>

F' I
1-

~"'"

f!'"

-.

li '~J.
I

::::>

',I

,-

.., :t' "
tlJ

JI ,

II

--....01 II

'lito-

...-

..
'

....
~

,
I

II II

,._
-r r-. i"t, I r-,rJ
If::
f')
I-'I--

.iL
~
I-

....
'f.-

~

..I--

.~

11..,

....
-F F
, i
,~

tJ.~
"'~ , ,

,

~

b~~" ..,......
,~

.. ..
,.
I

-~ '....... ---'t- :._
,

--

._

..~
,

__.b~
-

'1'--

_~
f--

-I"---'

:11-

'-

c

"

-~~~,

I
,

~.PJL
r

~
-

.'
--

-~~.
";"';:f-'

,.jIL

'

II ,~~

e)

V~

I

'\

,..'

s;...... ' --W.'
7.

-,
I

_'

~b=;;- u: ..
"

.-o..i

.. '"
'

,

-......
,

I)

,.["

,.' -

I

-

t

_I"--

""

T
~,

,

I

~

-

.. ..
,-

b'::> -111--

I

-'""""
'J'
I

--

,

-

I-

-

.."'_
~
-

h:l I

;:>

--

_'[

_. .
''10;

A ;L

I
"

4!J

l~

-

II

fl" {I'
IJ ~
At

liP

10

:J:.'- LI

~~..
V

"'"

I!F

• .....
,

.,a.-

.H' I"""

It,_,

iJ

_.. ,

&It~
ij'"

__

,f

~j!#1l ....
.

".
~
i'~_
~'

IV

.,.;,L.
LI

• "'"
~
,

ii'J'

~

-....

,;pr
r,<

~:~

~

~

.Jiif_ ot"r 'P-

L_
..

8
..
~.

--

....

.

-flL,

..re-

I

L!I".I' ,

,U~
f!l""
~,

'-_~ ==
..

.,
I

.. I

I"""

,II

~
IH

~
1"",

"

,

..
II

i"-

_.. L "_.

P'_.~

I.

-l:; -ov-'"

~~

;:.~'i=--

""'
~

...

.>:
-~

..

~!- L:4-#?:
"-f,I' ,_ _..... __ JP/'
~' !>O'

J

~

I"""

""'"

~~-.iI
,~, fT
~'

'_~

,

,

''':'''~.' ~

, .' J
'

II
I

sempre ere sc.
--

P{)C'O

,I"""

II

II

II

II III

II

II
II

.....

'~

-

l
_,
I"'"

• &
~ ~

~

u
n

-•

,

..
._

_L

I"'"

.. .1'"'

.-

., .'
n_ ....
_W I •

J!Il'"

,

d!. 'J

I 4Iir ... "IIIr' _

I"""'TI

-~~ I"'"
" ,,,,",'

_1:

~,.
...!. _

,,__
• L

-... t-' .~' ,+t.
1

,

r,. •

_

.,~ JI~

~
I

,

•1

'-'U

...

_f!'!'

A-

..oiiI

_>-

..

.

_l _ft

_it

~

.
-

-""" ~

" .J-

n

~

,


__..f: .._
,

'.,

_I ~h

f..._
i""

'....

..

- -..
~
'"

,_
,

~

~

...

-

-

.ilL

, ,I

::;:~

-

~!: ~IL -., _,
!J

I

~_

b_.

.'
,
,
'

J
j

l

........

1

_,_

--,
I
4,a,92
.. T.

,t

'I

_-

I

"
,I'" .::;.:

'"- ~I.' ,",'

t.

, :

. ". ..
,

-.f..!.'

~

.'- ."
'

'~._,-_'

-

,I

-

_

,

n,.
Ti

it

rIIf"-

7,

~'

_' r -.......
I

1

r
b.. ~:
I ...;,;;:

II II,

_,

"~

I

-u: I[]'

,w

fJ
!II

t
~

..... ...
".

tJ
f

"!!II"

-,
,~

-~

'I

• ,r

._'

.....

,


.......II

'

.... ....

II

lJ 'h,,__ '

,'",".-

Related Interests

  ~~

  -

  ti'-~I!!"""

  .
  ,

  ;;~ • _'
  ~;.I

  , if '10:"'--

  1

  ih ....

  ...... "~I
  ~
  --

  b.e:
  .
  ~

  .

  #''_
  ~,

  1-,

  I

  • .......

  r
  I'

  j'

  I'

  _ ...

  T

  -........"

  #' *
  ,,~
  "

  ,

  ,~,

  .....,;I

  1:11 r'U

  ....

  "J " .iii, "'I I

  ~~,J ...,---..,

  ... -_,

  .....

  ••

  1

  .;

  ,

  /l:';
  ,
  "
  " '

  8-~-I

  -\
  1

  /'

  I)'

  4-

  -

  I, ""_
  '~-

  I"'"

  T,

  -

  ,I!""':' J I

  I

  ,

  ,=S:

  / :.'

  7

  .b..
  --

  ,

  -

  II II

  -

  II II

  ,', I. ~ ~ ~ ~
  I
  I
  ., I _

  (

  b.·~'
  "_
  ... _,

  (f
  III -...,_,"

  b.~
  __ ,

  7.'
  • ~ ---

  T ,. /)7
  .'

  T

  '--.',I

  ,

  _'

  _, I""

  I

  b. 'I'

  ~

  III

  -

  II'

  II

  I

  II
  ~,

  rl
  '1#'

  /~,~(_.f;
  ,
  I
  1
  I

  7

  U"

  ,

  ,
  I

  ,-u -r
  'I

  ,1",' ~

  1

  ,/ 7 7 J

  .:
  -

  ..........
  ~

  t.u.,'~
  1
  " "

  --

  , .M' ':I"

  '.
  '"
  La

  •'

  u_
  T'I

  _U

  ...:.-.: 'n

  .'f
  1

  -ii' '_'

  '''''''...a

  '.

  ...I

  -

  II II II

  -

  ,

  ,. I ..,.
  til
  J
  ,

  '

  -

  IJ

  Ii

  ~"

  '"

  ~

  4~V\-

  n,.

  ,~

  "

  ::;;-

  f
  1
  !"""

  .... ...;.
  -

  -

  ~..I

  ct.,. ' • • .,
  -u,
  1'[1

  --

  ==r;;
  L'
  -

  (

  if

  e

  Z

  .,

  /~'.,..
  1jJ:
  ' "»',
  ' !.
  i.-

  ~
  ,

  '~.u':t ..-_,rI"I"
  " ~'

  ,-

  lIP'

  ,
  I
  I

  1 -: '~(
  , -V'

  ',r'lff',f h g,.,_
  nn "'[
  ,


  I
  ,

  ("I

  tI' 11

  ',. -

  ::;;;:- '• r

  ..-

  I

  I

  ,'ITt

  , u•

  TI,

  -.

  'b!'" ,'VI

  ...

  ,

  ,,,

  ',I.,..

  ,~'O{b

  '~,

  l'
  ~

  PI! ' JoI,

  '"

  n'

  £"II. •

  .-.,;;

  -

  -:/

  /'

  f
  ,

  n "'
  _I

  II

  !!l[ ~

  Related Interests

   '/

   ~ -__!1f'-, ~,.wK

   ~

   ,

   t ,.,~

   ff ,..,
   -i--

   .',

   (II

   ,~*'J n
   -

   )

   ,_'_
   M

   ,tt
   ,_ M~~,d';"'"

   ,,_
   t[ ',

   8= l1li
   I

   GlO'

   . IH!S.

   ~

   ~
   .. Jr;/I" Jill"

   ~

   .

   .-..

   ; Ji' !'Lt
   '~

   l

   I

   .. ,-'+FE_ ..1 :

   ,fllf']

   .:;,.

   "

   E !II'"

   s.

   :~"
   i "";
   "

   ".

   "
   -

   L

   ."

   - !Gr.

   ,_
   :_
   i

   --

   H,,,_ !'Til ill!
   '

   ,_.

   ..
   ,

   .' .'
   I

   l.CIi.
   P"

   "n

   ~F_ ....
   ... ",_.'

   -

   ,IJO ,.." , '

   I

   t'

   .~

   •;'Jit'j II.:

   ~

   ,

   1::=

   11"""

   ...

   ~.~'

   ~- •
   Ill,

   "1,

   ==

   -

   ,d
   . 'l

   '1.
   I,

   ~

   --I

   II

   'U ...
   -

   l-.

   ~

   i

   ... -

   11'-

   H' .-,

   ]~

   .

   r:==;
   !Il!!
   .

   ,.;: . ~ft" " ~t~ if • .'........ .... "
   8--,-~

   ~

   ..
   "

   II

   'n

   WJIIII

   '

   I


   .

   l1li:

   ~

   ~ ·~tt

   'tM' W·
   !IF.

   '"".;~

   ,.
   ,

   ... _'
   ~

   •• ,
   4"'"

   "
   I

   ,-~
   'ii,

   -

   •.

   I

   II

   II

   II

   4.3'9.2

   ..._.. I

   -

   !'I~ "1-

   11
   .. ' ..

   .~

   n'"

   ..

   .-

   .., -,_ ..H.... ''!,!y' i.~ _,

   ~L

   ~

   -~------~--~
   ...,[ .:

   J

   i

   I. ..... III!' -F-.,.

   -.101' .... "

   .~--------~~--- -.
   ,ill'
   .

   ........

   ,

   ....

   .

   • hi"""
   I.

   _I_
   1

   v'_

   ..

   .•.

   _'

   -

   ,_....._'-!.V"

   Itl

   8.. -._--- ~ ~.-_ -._,~ _

   .w ._

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   _

   -

   _

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   _

   -

   -

   -

   ,_

   -

   -.,_

   -

   __

   ,-

   ..

   ~

   -

   _

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   ~

   -

   -

   _

   .,

   _

   ..

   ~

   II II
   II

   -.

   ,""" '_! I""'"J'1LI !, I -

   ,_

   ~_#.~
   .' I"-" ..

   II"'l"'r'

   "'"'

   .1 ".


   II

   I _n_-----: __ :11' J"'[

   , 'oPi!' ,.,f

   -~

   r

   r
   !I!! ,... ., _ ... "". ~

   j

   'I'!... T

   >-,

   'i'!" ~
   _' .. _ ....
   !II. _._ ............. _._ ~...., """""'""'.

   ~'!., 'R-

   8'. --.-.----_ -_.... ,_ ...." --.._.._ ....

   '= ...... '.' ""'....,-

   '" -

   -""

   _ .., -

   .""., . .

   H. ~'a'
   1n

   "..----

   • -

   II

   II II
   II
   .Il '

   "~~~I. ,~~ +
   11

   L~

   .;;10.

   ,,'_IT

   '''''';,,----!!"'- ~~

   I

   ..~". ~..j.!---~#----:,w;,_

   -

   .... ----

   .. p""'"'.~----

   ~-

   -

   I

   paim·,

   II

   I

   m (l rrn

   t f S"S i "J1Z0

   II"

   II II I, I I
   :..! ..• -. •

   Related Interests

    ~~

    -

    ti'-~I!!"""

    .
    ,

    ;;~ • _'
    ~;.I

    , if '10:"'--

    1

    ih ....

    ...... "~I
    ~
    --

    b.e:
    .
    ~

    .

    #''_
    ~,

    1-,

    I

    • .......

    r
    I'

    j'

    I'

    _ ...

    T

    -........"

    #' *
    ,,~
    "

    ,

    ,~,

    .....,;I

    1:11 r'U

    ....

    "J " .iii, "'I I

    ~~,J ...,---..,

    ... -_,

    .....

    ••

    1

    .;

    ,

    /l:';
    ,
    "
    " '

    8-~-I

    -\
    1

    /'

    I)'

    4-

    -

    I, ""_
    '~-

    I"'"

    T,

    -

    ,I!""':' J I

    I

    ,

    ,=S:

    / :.'

    7

    .b..
    --

    ,

    -

    II II

    -

    II II

    ,', I. ~ ~ ~ ~
    I
    I
    ., I _

    (

    b.·~'
    "_
    ... _,

    (f
    III -...,_,"

    b.~
    __ ,

    7.'
    • ~ ---

    T ,. /)7
    .'

    T

    '--.',I

    ,

    _'

    _, I""

    I

    b. 'I'

    ~

    III

    -

    II'

    II

    I

    II
    ~,

    rl
    '1#'

    /~,~(_.f;
    ,
    I
    1
    I

    7

    U"

    ,

    ,
    I

    ,-u -r
    'I

    ,1",' ~

    1

    ,/ 7 7 J

    .:
    -

    ..........
    ~

    t.u.,'~
    1
    " "

    --

    , .M' ':I"

    '.
    '"
    La

    •'

    u_
    T'I

    _U

    ...:.-.: 'n

    .'f
    1

    -ii' '_'

    '''''''...a

    '.

    ...I

    -

    II II II

    -

    ,

    ,. I ..,.
    til
    J
    ,

    '

    -

    IJ

    Ii

    ~"

    '"

    ~

    4~V\-

    n,.

    ,~

    "

    ::;;-

    f
    1
    !"""

    .... ...;.
    -

    -

    ~..I

    ct.,. ' • • .,
    -u,
    1'[1

    --

    ==r;;
    L'
    -

    (

    if

    e

    Z

    .,

    /~'.,..
    1jJ:
    ' "»',
    ' !.
    i.-

    ~
    ,

    '~.u':t ..-_,rI"I"
    " ~'

    ,-

    lIP'

    ,
    I
    I

    1 -: '~(
    , -V'

    ',r'lff',f h g,.,_
    nn "'[
    ,


    I
    ,

    ("I

    tI' 11

    ',. -

    ::;;;:- '• r

    ..-

    I

    I

    ,'ITt

    , u•

    TI,

    -.

    'b!'" ,'VI

    ...

    ,

    ,,,

    ',I.,..

    ,~'O{b

    '~,

    l'
    ~

    PI! ' JoI,

    '"

    n'

    £"II. •

    .-.,;;

    -

    -:/

    /'

    f
    ,

    n "'
    _I

    II

    !!l[ ~"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/57066289","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=57066289&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"item_props":[{"type":"document","id":126637281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/126637281/108x144/7f64487461/1488346560?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/126637281/216x288/06a70f799e/1488346560?v=1","title":"Garun A by Vardapet Komitas","short_title":"Garun A by Vardapet Komitas","author":"Clayton J. Heydorn","tracking":{"object_type":"document","object_id":126637281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZKufRPLupi3LaSMgkb35SuwEfe4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/126637281/Garun-A-by-Vardapet-Komitas"},{"type":"document","id":239203651,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/239203651/108x144/9f2b53bd89/1499605004?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/239203651/216x288/fe09154b7d/1499605004?v=1","title":"Armenian Songs (Vardapet, Komitas)","short_title":"Armenian Songs (Vardapet, Komitas)","author":"Rodolfo Rondinelli","tracking":{"object_type":"document","object_id":239203651,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3MdrU2B59bMAt7wp0WWa/qAcj0g="},"url":"https://www.scribd.com/document/239203651/Armenian-Songs-Vardapet-Komitas"},{"type":"document","id":361001969,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361001969/108x144/95e3ee44fc/1513022546?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361001969/216x288/80ce9d1801/1513022546?v=1","title":"Marko Tajčević - Sedam Balkanskih Igara","short_title":"Marko Tajčević - Sedam Balkanskih Igara","author":"Harun Zulić","tracking":{"object_type":"document","object_id":361001969,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bapsvV1CuwIr0W/rsScYRuDdMoM="},"url":"https://www.scribd.com/document/361001969/Marko-Tajčević-Sedam-Balkanskih-Igara"},{"type":"document","id":296940055,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296940055/108x144/991f1d3ebf/1516129429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296940055/216x288/42260aa7ba/1516129429?v=1","title":"Arno Babajanian - Polyphonic Sonata for Piano solo (1947)","short_title":"Arno Babajanian - Polyphonic Sonata for Piano solo (1947)","author":"Արտյոմ Անդրեասյան","tracking":{"object_type":"document","object_id":296940055,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JsfmIsp041nfqNBL833uvzD1yvY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296940055/Arno-Babajanian-Polyphonic-Sonata-for-Piano-solo-1947"},{"type":"document","id":265381596,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265381596/108x144/82a84fe9b7/1517789296?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265381596/216x288/a7aa1500a5/1517789296?v=1","title":"Dance of the Reed Pipe - Flute Quartet","short_title":"Dance of the Reed Pipe - Flute Quartet","author":"wosowo324","tracking":{"object_type":"document","object_id":265381596,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8EqZ1Id771Tn9bk+3FFUsrrPQ+A="},"url":"https://www.scribd.com/document/265381596/Dance-of-the-Reed-Pipe-Flute-Quartet"},{"type":"document","id":32265500,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/32265500/108x144/7e441b1acc/1521149195?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/32265500/216x288/04c7bd35c8/1521149195?v=1","title":"Vivaldi Concerto pour 4 Flutes","short_title":"Vivaldi Concerto pour 4 Flutes","author":"Philippe Souchu","tracking":{"object_type":"document","object_id":32265500,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eR+GhGPROYnKbLbxS5rwnFdymLo="},"url":"https://www.scribd.com/document/32265500/Vivaldi-Concerto-pour-4-Flutes"},{"type":"document","id":94964892,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94964892/108x144/fac9553472/1491405185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94964892/216x288/9db9992427/1491405185?v=1","title":"4 Fabule - Paul Constantinescu","short_title":"4 Fabule - Paul Constantinescu","author":"Silviu Olaru","tracking":{"object_type":"document","object_id":94964892,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mjD4YoxvJvv2EP2iz3BJUhwnzFA="},"url":"https://www.scribd.com/document/94964892/4-Fabule-Paul-Constantinescu"},{"type":"document","id":235738581,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/235738581/108x144/90fb983d6c/1533768656?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/235738581/216x288/dec68ec4fb/1533768656?v=1","title":"Armenian Composers l Complete","short_title":"Armenian Composers l Complete","author":"Arman Mkhitaryan","tracking":{"object_type":"document","object_id":235738581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S1Kzw1kht/++8b28zQHEAf1kvG4="},"url":"https://www.scribd.com/document/235738581/Armenian-Composers-l-Complete"},{"type":"document","id":75132076,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/75132076/108x144/8a10114ff6/1537157275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/75132076/216x288/7b8e9f59a2/1537157275?v=1","title":"Aram Khachaturian Waltz From Masquerade Four Hands","short_title":"Aram Khachaturian Waltz From Masquerade Four Hands","author":"Filip Meštrović","tracking":{"object_type":"document","object_id":75132076,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dMzkvcZH2hIT9dyBR9lk6iQWkQM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/75132076/Aram-Khachaturian-Waltz-From-Masquerade-Four-Hands"},{"type":"document","id":131026126,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/131026126/108x144/7033beac60/1536587702?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/131026126/216x288/d3645e7dfa/1536587702?v=1","title":"Mic album de piese romanesti","short_title":"Mic album de piese romanesti","author":"Editura Muzicala GRAFOART","tracking":{"object_type":"document","object_id":131026126,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vwVyoyAu8a3rRziikJnScOwNmNQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/131026126/Mic-album-de-piese-romanesti"},{"type":"document","id":294385635,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294385635/108x144/5fbecc6519/1512660833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294385635/216x288/37aaff8419/1512660833?v=1","title":"Arno Babadjanian - Six Pictures for Piano","short_title":"Arno Babadjanian - Six Pictures for Piano","author":"Արտյոմ Անդրեասյան","tracking":{"object_type":"document","object_id":294385635,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Fr0C3hIdl47ge91HP/hmnzyrC0A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294385635/Arno-Babadjanian-Six-Pictures-for-Piano"},{"type":"document","id":181850896,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181850896/108x144/0250e72e6d/1522871514?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181850896/216x288/4e081ea2b7/1522871514?v=1","title":"Russian Piano Music Vol. 3 L - P.pdf","short_title":"Russian Piano Music Vol. 3 L - P.pdf","author":"aarr","tracking":{"object_type":"document","object_id":181850896,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a/ofkK+zuTMFPd+mb4iyhgo5jew="},"url":"https://www.scribd.com/doc/181850896/Russian-Piano-Music-Vol-3-L-P-pdf"},{"type":"document","id":223800327,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/223800327/108x144/c25ced82d7/1520424764?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/223800327/216x288/fc3ec589d4/1520424764?v=1","title":"Pleyel Duets Op 8","short_title":"Pleyel Duets Op 8","author":"leffiegrl","tracking":{"object_type":"document","object_id":223800327,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"56284jaq8wYtBHmnntd0YceQNOk="},"url":"https://www.scribd.com/document/223800327/Pleyel-Duets-Op-8"},{"type":"document","id":131875809,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/131875809/108x144/a5251778cc/1501647553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/131875809/216x288/1b7be3b2f0/1501647553?v=1","title":"Ciocarlia","short_title":"Ciocarlia","author":"Adela Maria","tracking":{"object_type":"document","object_id":131875809,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nRLKNvyv2QdU88UAz7XMkNKBhGk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/131875809/Ciocarlia"},{"type":"document","id":204113939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/204113939/108x144/862d7f7f1e/1391389643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/204113939/216x288/ce2d0789ca/1391389643?v=1","title":"Spain Michel Camilo","short_title":"Spain Michel Camilo","author":"DongHoon Kim","tracking":{"object_type":"document","object_id":204113939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4HJ6iCrf2noh9Ac0wrbSB+2KOcQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/204113939/Spain-Michel-Camilo"},{"type":"document","id":172964447,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/172964447/108x144/2c49fc5fc0/1518943688?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/172964447/216x288/6f82ecfcdd/1518943688?v=1","title":"Album Flauta-Tango VOL.1","short_title":"Album Flauta-Tango VOL.1","author":"fluteslave","tracking":{"object_type":"document","object_id":172964447,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u8QB3mR69TsmNqTWqfe9+swo6RM="},"url":"https://www.scribd.com/document/172964447/Album-Flauta-Tango-VOL-1"},{"type":"document","id":118323533,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118323533/108x144/b48ad1ba38/1452028795?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118323533/216x288/f9383b204c/1452028795?v=1","title":"[Piano Jazz ] - Bluesette - Transcrit par Georges Arvanitas.pdf","short_title":"[Piano Jazz ] - Bluesette - Transcrit par Georges Arvanitas.pdf","author":"Stéphane Alexandre","tracking":{"object_type":"document","object_id":118323533,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PsxCU5SUlniQu89fip2NBFT6I+s="},"url":"https://www.scribd.com/doc/118323533/Piano-Jazz-Bluesette-Transcrit-par-Georges-Arvanitas-pdf"},{"type":"document","id":187274518,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/187274518/108x144/563487c942/1443871116?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/187274518/216x288/6d89e8abae/1443871116?v=1","title":"Bartok_Romanian Folk Dances_for Violin_piano ","short_title":"Bartok_Romanian Folk Dances_for Violin_piano ","author":"kortemese","tracking":{"object_type":"document","object_id":187274518,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MR9DRfXb0FKXckI322+Mgo/22yE="},"url":"https://www.scribd.com/document/187274518/Bartok-Romanian-Folk-Dances-for-Violin-piano"},{"type":"document","id":51246217,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51246217/108x144/13e3eb4eb2/1381585111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51246217/216x288/63d85314fd/1381585111?v=1","title":"My Way - Piano - Frank Sinatra","short_title":"My Way - Piano - Frank Sinatra","author":"chemaalpa","tracking":{"object_type":"document","object_id":51246217,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"44ytkAARVgj8w4EvaEshY2VnaU4="},"url":"https://www.scribd.com/document/51246217/My-Way-Piano-Frank-Sinatra"},{"type":"document","id":236070904,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/236070904/108x144/b8056d0c38/1506886773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236070904/216x288/437e55e183/1506886773?v=1","title":"Carmen Suite - 4 flutes","short_title":"Carmen Suite - 4 flutes","author":"ValenFlute","tracking":{"object_type":"document","object_id":236070904,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4ZF0JUvpTlFZ6WVekKJyoSEOMRc="},"url":"https://www.scribd.com/document/236070904/Carmen-Suite-4-flutes"},{"type":"document","id":266451257,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/266451257/108x144/01517e5198/1451940384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/266451257/216x288/e56b981f9b/1451940384?v=1","title":"Ligeti","short_title":"Ligeti","author":"Roberto Muñoz Delgado","tracking":{"object_type":"document","object_id":266451257,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mTTiXLUWEB9C1OU8HufQYqCxbcU="},"url":"https://www.scribd.com/document/266451257/Ligeti"},{"type":"document","id":178493655,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178493655/108x144/fa91746d33/1382556737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178493655/216x288/6d852becc2/1382556737?v=1","title":"Fifteen Hungarian Peasant Songs.pdf","short_title":"Fifteen Hungarian Peasant Songs.pdf","author":"Michæl Graham","tracking":{"object_type":"document","object_id":178493655,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4j1zxAbwV48jNdd5sA+yzd0ILZg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/178493655/Fifteen-Hungarian-Peasant-Songs-pdf"},{"type":"document","id":50562909,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/50562909/108x144/1c561a79bf/1310484949?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/50562909/216x288/96eeccecad/1310484949?v=1","title":"Astor Piazzolla - Calambre (Tango)","short_title":"Astor Piazzolla - Calambre (Tango)","author":"vichten","tracking":{"object_type":"document","object_id":50562909,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EyauJp/iW53dDYxYKtZPe/pEtLs="},"url":"https://www.scribd.com/document/50562909/Astor-Piazzolla-Calambre-Tango"},{"type":"document","id":60397145,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60397145/108x144/4e2eb40cd1/1536351628?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60397145/216x288/2372ca5c11/1536351628?v=1","title":"Once Upon a Piano","short_title":"Once Upon a Piano","author":"Austin Stout","tracking":{"object_type":"document","object_id":60397145,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EiSZ/OtnMkWgA0wjS8msqb0/rpc="},"url":"https://www.scribd.com/document/60397145/Once-Upon-a-Piano"},{"type":"document","id":249026315,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/249026315/108x144/f201734be9/1417603524?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/249026315/216x288/8bcc2f0799/1417603524?v=1","title":"Valse Amelie","short_title":"Valse Amelie","author":"veronicavartanian","tracking":{"object_type":"document","object_id":249026315,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Den7nsbY8SNOoGXz+OwtYqNlibk="},"url":"https://www.scribd.com/document/249026315/Valse-Amelie"},{"type":"document","id":156486009,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/156486009/108x144/0fb5846afd/1444316655?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/156486009/216x288/d7a5274150/1444316655?v=1","title":"Fantasie Impromtu","short_title":"Fantasie Impromtu","author":"matthewperr","tracking":{"object_type":"document","object_id":156486009,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jQGopwHhiDxJmRRTtNboxkSzngo="},"url":"https://www.scribd.com/document/156486009/Fantasie-Impromtu"},{"type":"document","id":363578330,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363578330/108x144/8e823fc042/1509925338?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578330/216x288/fb78d759b6/1509925338?v=1","title":"Attendance","short_title":"Attendance","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578330,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4tImeP5+sZ7hDLSw84cgClgIJkQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578330/Attendance"},{"type":"document","id":363573164,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573164/108x144/21be63576e/1509920733?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573164/216x288/ff6441c544/1509920733?v=1","title":"Resume","short_title":"Resume","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363573164,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JPYKpftboMNaVzkFAPH0OMz69BY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363573164/Resume"},{"type":"document","id":371800481,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371800481/108x144/c1e97823c4/1518988797?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371800481/216x288/7cd838fb04/1518988797?v=1","title":"Regulament Carl Filtsch-2018","short_title":"Regulament Carl Filtsch-2018","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":371800481,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e/biEMf5tuExG66yAWGtB1O5kWE="},"url":"https://www.scribd.com/document/371800481/Regulament-Carl-Filtsch-2018"},{"type":"document","id":363578987,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578987/108x144/e264b087aa/1509925964?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578987/216x288/a054b2f2cf/1509925964?v=1","title":"Autorul Literatura Filozofia Occidentală vs. Cea Orientală","short_title":"Autorul Literatura Filozofia Occidentală vs. Cea Orientală","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578987,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XDTihlkBbOoynmhL2UjHrPRsVgw="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578987/Autorul-Literatura-Filozofia-Occidentală-vs-Cea-Orientală"},{"type":"document","id":363578840,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578840/108x144/13e822f28b/1509925871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363578840/216x288/24b209aed7/1509925871?v=1","title":"Arta, Principiile Morale În Societate","short_title":"Arta, Principiile Morale În Societate","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578840,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+3nT8giTN5d2h4Xq9HtzbzUnzvY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578840/Arta-Principiile-Morale-In-Societate"},{"type":"document","id":363607057,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363607057/108x144/1b5717894b/1509950209?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363607057/216x288/305f759058/1509950209?v=1","title":"Autorul Literatura Filozofia occidentală vs. cea orientală.pdf","short_title":"Autorul Literatura Filozofia occidentală vs. cea orientală.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363607057,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z+8s2nSdEojzduJzn39Q9mDTcwY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363607057/Autorul-Literatura-Filozofia-occidentală-vs-cea-orientală-pdf"},{"type":"document","id":363576618,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363576618/108x144/9eb419db80/1509924112?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363576618/216x288/fca2ffba08/1509924112?v=1","title":"Saudades Do Brazil","short_title":"Saudades Do Brazil","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363576618,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WkfuH6Y85GBJxhbVPRVlgRiB+gI="},"url":"https://www.scribd.com/document/363576618/Saudades-Do-Brazil"},{"type":"document","id":363607123,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363607123/108x144/3d6cbec78e/1509950275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363607123/216x288/cfc57fe1df/1509950275?v=1","title":"Voci , Filimon","short_title":"Voci , Filimon","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363607123,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l5LDXg/T709rQNEMWU7OFS7aDlM="},"url":"https://www.scribd.com/document/363607123/Voci-Filimon"},{"type":"document","id":363869476,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363869476/108x144/32b2258279/1510161767?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363869476/216x288/c4c585b8f8/1510161767?v=1","title":"Vasile Stati; Andrei Hropotinschi; Traducerile Şi Plagiatul","short_title":"Vasile Stati; Andrei Hropotinschi; Traducerile Şi Plagiatul","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363869476,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RSiaNbisSBzCPTtF0q8VywbVRg4="},"url":"https://www.scribd.com/document/363869476/Vasile-Stati-Andrei-Hropotinschi-Traducerile-Şi-Plagiatul"},{"type":"document","id":363578566,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578566/108x144/3854379746/1509925625?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363578566/216x288/fdd2b7544a/1509925625?v=1","title":"walden5.pdf","short_title":"walden5.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578566,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3onD6sL7uZir+FEDjgvmMJkM6rg="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578566/walden5-pdf"},{"type":"document","id":363869343,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363869343/108x144/247e7fb878/1510161662?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363869343/216x288/25a3bb216a/1510161662?v=1","title":"Vieru, Mama, Vatamanu, Pavel Boţu, Paul Mihnea","short_title":"Vieru, Mama, Vatamanu, Pavel Boţu, Paul Mihnea","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363869343,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"36Q9F9WqobPZZxtSmh/4XWYVWL8="},"url":"https://www.scribd.com/document/363869343/Vieru-Mama-Vatamanu-Pavel-Boţu-Paul-Mihnea"},{"type":"document","id":368178589,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/368178589/108x144/b6ceafbe72/1514767231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/368178589/216x288/fb814e7d4f/1514767231?v=1","title":"Lageplan_8100514.pdf","short_title":"Lageplan_8100514.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":368178589,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i6iIP2Pt2oXd1THNf8AcncdxfnM="},"url":"https://www.scribd.com/document/368178589/Lageplan-8100514-pdf"},{"type":"document","id":388240821,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/388240821/108x144/230a782637/1536576408?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/388240821/216x288/166c1d1c25/1536576408?v=1","title":"studzeitbestaetigung_588201_20180830102224.pdf","short_title":"studzeitbestaetigung_588201_20180830102224.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":388240821,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ziWG11hSVDgZyib8Y9Rq43p3jjA="},"url":"https://www.scribd.com/document/388240821/studzeitbestaetigung-588201-20180830102224-pdf"},{"type":"document","id":363578629,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578629/108x144/bd08bb32e7/1509925665?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578629/216x288/a24fdd41f7/1509925665?v=1","title":"Daily Reports","short_title":"Daily Reports","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578629,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CrpD5IiYscJvz2EGJ9c2H1J9qME="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578629/Daily-Reports"},{"type":"document","id":363573293,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573293/108x144/5d2c7f6ea4/1509920890?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573293/216x288/18b7846587/1509920890?v=1","title":"Sviatoslav Richter - Live in Budapest 1954 – 1980","short_title":"Sviatoslav Richter - Live in Budapest 1954 – 1980","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363573293,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5BcwVfKf2OG2ylRyQC0gi1ce/KE="},"url":"https://www.scribd.com/document/363573293/Sviatoslav-Richter-Live-in-Budapest-1954-1980"},{"type":"document","id":306735124,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/306735124/108x144/611dc4ffb0/1491399325?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/306735124/216x288/03ac9a9c9b/1491399325?v=1","title":"Shostakovich - Aria Kateriny Ismailovoy from the opera \"Lady Macbeth of Mzensk\"","short_title":"Shostakovich - Aria Kateriny Ismailovoy from the opera \"Lady Macbeth of Mzensk\"","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":306735124,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CtrkO07NySuaj1QuTszIUwc2JfQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/306735124/Shostakovich-Aria-Kateriny-Ismailovoy-from-the-opera-Lady-Macbeth-of-Mzensk"},{"type":"document","id":363546957,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546957/108x144/ec4182658d/1509897158?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546957/216x288/acf4f7c271/1509897158?v=1","title":"Lucian Raicu interviu","short_title":"Lucian Raicu interviu","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546957,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DxX08RpmGCpp5P2W77sdcZLDKCQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546957/Lucian-Raicu-interviu"},{"type":"document","id":363572237,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363572237/108x144/f5073f4e34/1509919838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363572237/216x288/8f4195557b/1509919838?v=1","title":"zodia cancerului","short_title":"zodia cancerului","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363572237,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"biJKMXwFlKhzD4onDeRezg7CHVw="},"url":"https://www.scribd.com/document/363572237/zodia-cancerului"},{"type":"document","id":363546577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546577/108x144/5442d0a149/1509896853?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546577/216x288/73c1ea2e12/1509896853?v=1","title":"1000 German Nouns6.Xlsx","short_title":"1000 German Nouns6.Xlsx","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dn3tno5URYwKOm8ajd3IkvADNPU="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546577/1000-German-Nouns6-Xlsx"},{"type":"document","id":71028309,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/71028309/108x144/336660b76a/1357642923?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/71028309/216x288/510631466f/1357642923?v=1","title":"Ciolac - Rasai Asupra Mea","short_title":"Ciolac - Rasai Asupra Mea","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":71028309,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xg0e1x/iWo8jU2qMqIMGMTXIbTI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/71028309/Ciolac-Rasai-Asupra-Mea"},{"type":"document","id":252974958,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252974958/108x144/59ef1b1422/1437122185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252974958/216x288/07aef2e1f2/1437122185?v=1","title":"Puterea copilăriei (Lev Tolstoi)","short_title":"Puterea copilăriei (Lev Tolstoi)","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":252974958,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kSucdvKj/Xwc1oPs8i2PIZsS1ps="},"url":"https://www.scribd.com/doc/252974958/Puterea-copilăriei-Lev-Tolstoi"},{"type":"document","id":363546320,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546320/108x144/901d7e1745/1509896636?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546320/216x288/5aa02fa1e1/1509896636?v=1","title":"d louis couperin suite","short_title":"d louis couperin suite","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546320,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rEzJKN2GjrP6NQqRlCq5q9mg2so="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546320/d-louis-couperin-suite"},{"type":"document","id":363546523,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546523/108x144/907775e616/1509896804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546523/216x288/8ba639a3ba/1509896804?v=1","title":"d.pdf","short_title":"d.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546523,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZYwUohvHAGjKleLZdChEJYomNGY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546523/d-pdf"},{"type":"document","id":363545322,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363545322/108x144/6476ff36e7/1509895825?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363545322/216x288/8dbf029b85/1509895825?v=1","title":"Unde e Iubire, Acolo e Şi Dumnezeu","short_title":"Unde e Iubire, Acolo e Şi Dumnezeu","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363545322,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/DwYHL30cH8uTNYlGr/H/dN93vs="},"url":"https://www.scribd.com/document/363545322/Unde-e-Iubire-Acolo-e-Şi-Dumnezeu"},{"type":"document","id":363573055,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573055/108x144/31bd4bbf20/1509920600?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363573055/216x288/ba08b4c2e9/1509920600?v=1","title":"Monthly Budget","short_title":"Monthly Budget","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363573055,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kM6wBlb5ihmn2F/emRLZbgmuctY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363573055/Monthly-Budget"},{"type":"document","id":363546234,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546234/108x144/620d96c3ac/1509896561?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546234/216x288/ccd34a7da3/1509896561?v=1","title":"suite C couperin","short_title":"suite C couperin","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546234,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"P8bvxvhnQsfxhRvG2dk6J5eSOUw="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546234/suite-C-couperin"},{"type":"document","id":272929771,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/272929771/108x144/8abb9eff84/1438173531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/272929771/216x288/9cde336d03/1438173531?v=1","title":"B.IstruAcademicieniiLaAcademieAcademia","short_title":"B.IstruAcademicieniiLaAcademieAcademia","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":272929771,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bmMbNyvAKwakwGGjBTMForK2upE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/272929771/B-IstruAcademicieniiLaAcademieAcademia"},{"type":"document","id":363546493,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546493/108x144/7fa4567c07/1509896769?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546493/216x288/100bfda940/1509896769?v=1","title":"74032766-Bryan-Adams-Everything-i-Do-i-Do-It-for-You.pdf","short_title":"74032766-Bryan-Adams-Everything-i-Do-i-Do-It-for-You.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546493,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bVWQyQS6ir6aMpbnHIpB7oucC28="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546493/74032766-Bryan-Adams-Everything-i-Do-i-Do-It-for-You-pdf"},{"type":"document","id":363546829,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546829/108x144/54583ac126/1509897060?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546829/216x288/e6b634b2d1/1509897060?v=1","title":"Inteligenta emotionala prezentare","short_title":"Inteligenta emotionala prezentare","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546829,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1IhulA54bTDhNHn6yauyjUpgyHg="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546829/Inteligenta-emotionala-prezentare"},{"type":"document","id":363571852,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363571852/108x144/be32834728/1509919504?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363571852/216x288/e970ca00ee/1509919504?v=1","title":"Zuev Bac 2014","short_title":"Zuev Bac 2014","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363571852,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qyXHkn20IZz7j0W3R9UyUHL5Bqo="},"url":"https://www.scribd.com/document/363571852/Zuev-Bac-2014"}],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"lQ/9BvWBBX1nDSeFR1F2Y3llKGE=","module_id":"lfUrxR01qqAsbhNPUnlFQZGuPxc=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"type":"document","id":126637281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/126637281/108x144/7f64487461/1488346560?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/126637281/216x288/06a70f799e/1488346560?v=1","title":"Garun A by Vardapet Komitas","short_title":"Garun A by Vardapet Komitas","author":"Clayton J. Heydorn","tracking":{"object_type":"document","object_id":126637281,"track":"similar_to","doc_uuid":"ZKufRPLupi3LaSMgkb35SuwEfe4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/126637281/Garun-A-by-Vardapet-Komitas"},{"type":"document","id":239203651,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/239203651/108x144/9f2b53bd89/1499605004?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/239203651/216x288/fe09154b7d/1499605004?v=1","title":"Armenian Songs (Vardapet, Komitas)","short_title":"Armenian Songs (Vardapet, Komitas)","author":"Rodolfo Rondinelli","tracking":{"object_type":"document","object_id":239203651,"track":"similar_to","doc_uuid":"3MdrU2B59bMAt7wp0WWa/qAcj0g="},"url":"https://www.scribd.com/document/239203651/Armenian-Songs-Vardapet-Komitas"},{"type":"document","id":361001969,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361001969/108x144/95e3ee44fc/1513022546?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361001969/216x288/80ce9d1801/1513022546?v=1","title":"Marko Tajčević - Sedam Balkanskih Igara","short_title":"Marko Tajčević - Sedam Balkanskih Igara","author":"Harun Zulić","tracking":{"object_type":"document","object_id":361001969,"track":"similar_to","doc_uuid":"bapsvV1CuwIr0W/rsScYRuDdMoM="},"url":"https://www.scribd.com/document/361001969/Marko-Tajčević-Sedam-Balkanskih-Igara"},{"type":"document","id":296940055,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296940055/108x144/991f1d3ebf/1516129429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296940055/216x288/42260aa7ba/1516129429?v=1","title":"Arno Babajanian - Polyphonic Sonata for Piano solo (1947)","short_title":"Arno Babajanian - Polyphonic Sonata for Piano solo (1947)","author":"Արտյոմ Անդրեասյան","tracking":{"object_type":"document","object_id":296940055,"track":"similar_to","doc_uuid":"JsfmIsp041nfqNBL833uvzD1yvY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296940055/Arno-Babajanian-Polyphonic-Sonata-for-Piano-solo-1947"},{"type":"document","id":265381596,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265381596/108x144/82a84fe9b7/1517789296?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265381596/216x288/a7aa1500a5/1517789296?v=1","title":"Dance of the Reed Pipe - Flute Quartet","short_title":"Dance of the Reed Pipe - Flute Quartet","author":"wosowo324","tracking":{"object_type":"document","object_id":265381596,"track":"similar_to","doc_uuid":"8EqZ1Id771Tn9bk+3FFUsrrPQ+A="},"url":"https://www.scribd.com/document/265381596/Dance-of-the-Reed-Pipe-Flute-Quartet"},{"type":"document","id":32265500,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/32265500/108x144/7e441b1acc/1521149195?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/32265500/216x288/04c7bd35c8/1521149195?v=1","title":"Vivaldi Concerto pour 4 Flutes","short_title":"Vivaldi Concerto pour 4 Flutes","author":"Philippe Souchu","tracking":{"object_type":"document","object_id":32265500,"track":"similar_to","doc_uuid":"eR+GhGPROYnKbLbxS5rwnFdymLo="},"url":"https://www.scribd.com/document/32265500/Vivaldi-Concerto-pour-4-Flutes"},{"type":"document","id":94964892,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94964892/108x144/fac9553472/1491405185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94964892/216x288/9db9992427/1491405185?v=1","title":"4 Fabule - Paul Constantinescu","short_title":"4 Fabule - Paul Constantinescu","author":"Silviu Olaru","tracking":{"object_type":"document","object_id":94964892,"track":"similar_to","doc_uuid":"mjD4YoxvJvv2EP2iz3BJUhwnzFA="},"url":"https://www.scribd.com/document/94964892/4-Fabule-Paul-Constantinescu"},{"type":"document","id":235738581,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/235738581/108x144/90fb983d6c/1533768656?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/235738581/216x288/dec68ec4fb/1533768656?v=1","title":"Armenian Composers l Complete","short_title":"Armenian Composers l Complete","author":"Arman Mkhitaryan","tracking":{"object_type":"document","object_id":235738581,"track":"similar_to","doc_uuid":"S1Kzw1kht/++8b28zQHEAf1kvG4="},"url":"https://www.scribd.com/document/235738581/Armenian-Composers-l-Complete"},{"type":"document","id":75132076,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/75132076/108x144/8a10114ff6/1537157275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/75132076/216x288/7b8e9f59a2/1537157275?v=1","title":"Aram Khachaturian Waltz From Masquerade Four Hands","short_title":"Aram Khachaturian Waltz From Masquerade Four Hands","author":"Filip Meštrović","tracking":{"object_type":"document","object_id":75132076,"track":"similar_to","doc_uuid":"dMzkvcZH2hIT9dyBR9lk6iQWkQM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/75132076/Aram-Khachaturian-Waltz-From-Masquerade-Four-Hands"},{"type":"document","id":131026126,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/131026126/108x144/7033beac60/1536587702?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/131026126/216x288/d3645e7dfa/1536587702?v=1","title":"Mic album de piese romanesti","short_title":"Mic album de piese romanesti","author":"Editura Muzicala GRAFOART","tracking":{"object_type":"document","object_id":131026126,"track":"similar_to","doc_uuid":"vwVyoyAu8a3rRziikJnScOwNmNQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/131026126/Mic-album-de-piese-romanesti"},{"type":"document","id":294385635,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294385635/108x144/5fbecc6519/1512660833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294385635/216x288/37aaff8419/1512660833?v=1","title":"Arno Babadjanian - Six Pictures for Piano","short_title":"Arno Babadjanian - Six Pictures for Piano","author":"Արտյոմ Անդրեասյան","tracking":{"object_type":"document","object_id":294385635,"track":"similar_to","doc_uuid":"Fr0C3hIdl47ge91HP/hmnzyrC0A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294385635/Arno-Babadjanian-Six-Pictures-for-Piano"},{"type":"document","id":181850896,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181850896/108x144/0250e72e6d/1522871514?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181850896/216x288/4e081ea2b7/1522871514?v=1","title":"Russian Piano Music Vol. 3 L - P.pdf","short_title":"Russian Piano Music Vol. 3 L - P.pdf","author":"aarr","tracking":{"object_type":"document","object_id":181850896,"track":"similar_to","doc_uuid":"a/ofkK+zuTMFPd+mb4iyhgo5jew="},"url":"https://www.scribd.com/doc/181850896/Russian-Piano-Music-Vol-3-L-P-pdf"},{"type":"document","id":223800327,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/223800327/108x144/c25ced82d7/1520424764?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/223800327/216x288/fc3ec589d4/1520424764?v=1","title":"Pleyel Duets Op 8","short_title":"Pleyel Duets Op 8","author":"leffiegrl","tracking":{"object_type":"document","object_id":223800327,"track":"similar_to","doc_uuid":"56284jaq8wYtBHmnntd0YceQNOk="},"url":"https://www.scribd.com/document/223800327/Pleyel-Duets-Op-8"},{"type":"document","id":131875809,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/131875809/108x144/a5251778cc/1501647553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/131875809/216x288/1b7be3b2f0/1501647553?v=1","title":"Ciocarlia","short_title":"Ciocarlia","author":"Adela Maria","tracking":{"object_type":"document","object_id":131875809,"track":"similar_to","doc_uuid":"nRLKNvyv2QdU88UAz7XMkNKBhGk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/131875809/Ciocarlia"},{"type":"document","id":204113939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/204113939/108x144/862d7f7f1e/1391389643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/204113939/216x288/ce2d0789ca/1391389643?v=1","title":"Spain Michel Camilo","short_title":"Spain Michel Camilo","author":"DongHoon Kim","tracking":{"object_type":"document","object_id":204113939,"track":"similar_to","doc_uuid":"4HJ6iCrf2noh9Ac0wrbSB+2KOcQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/204113939/Spain-Michel-Camilo"},{"type":"document","id":172964447,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/172964447/108x144/2c49fc5fc0/1518943688?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/172964447/216x288/6f82ecfcdd/1518943688?v=1","title":"Album Flauta-Tango VOL.1","short_title":"Album Flauta-Tango VOL.1","author":"fluteslave","tracking":{"object_type":"document","object_id":172964447,"track":"similar_to","doc_uuid":"u8QB3mR69TsmNqTWqfe9+swo6RM="},"url":"https://www.scribd.com/document/172964447/Album-Flauta-Tango-VOL-1"},{"type":"document","id":118323533,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118323533/108x144/b48ad1ba38/1452028795?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118323533/216x288/f9383b204c/1452028795?v=1","title":"[Piano Jazz ] - Bluesette - Transcrit par Georges Arvanitas.pdf","short_title":"[Piano Jazz ] - Bluesette - Transcrit par Georges Arvanitas.pdf","author":"Stéphane Alexandre","tracking":{"object_type":"document","object_id":118323533,"track":"similar_to","doc_uuid":"PsxCU5SUlniQu89fip2NBFT6I+s="},"url":"https://www.scribd.com/doc/118323533/Piano-Jazz-Bluesette-Transcrit-par-Georges-Arvanitas-pdf"},{"type":"document","id":187274518,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/187274518/108x144/563487c942/1443871116?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/187274518/216x288/6d89e8abae/1443871116?v=1","title":"Bartok_Romanian Folk Dances_for Violin_piano ","short_title":"Bartok_Romanian Folk Dances_for Violin_piano ","author":"kortemese","tracking":{"object_type":"document","object_id":187274518,"track":"similar_to","doc_uuid":"MR9DRfXb0FKXckI322+Mgo/22yE="},"url":"https://www.scribd.com/document/187274518/Bartok-Romanian-Folk-Dances-for-Violin-piano"},{"type":"document","id":51246217,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51246217/108x144/13e3eb4eb2/1381585111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51246217/216x288/63d85314fd/1381585111?v=1","title":"My Way - Piano - Frank Sinatra","short_title":"My Way - Piano - Frank Sinatra","author":"chemaalpa","tracking":{"object_type":"document","object_id":51246217,"track":"similar_to","doc_uuid":"44ytkAARVgj8w4EvaEshY2VnaU4="},"url":"https://www.scribd.com/document/51246217/My-Way-Piano-Frank-Sinatra"},{"type":"document","id":236070904,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/236070904/108x144/b8056d0c38/1506886773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236070904/216x288/437e55e183/1506886773?v=1","title":"Carmen Suite - 4 flutes","short_title":"Carmen Suite - 4 flutes","author":"ValenFlute","tracking":{"object_type":"document","object_id":236070904,"track":"similar_to","doc_uuid":"4ZF0JUvpTlFZ6WVekKJyoSEOMRc="},"url":"https://www.scribd.com/document/236070904/Carmen-Suite-4-flutes"},{"type":"document","id":266451257,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/266451257/108x144/01517e5198/1451940384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/266451257/216x288/e56b981f9b/1451940384?v=1","title":"Ligeti","short_title":"Ligeti","author":"Roberto Muñoz Delgado","tracking":{"object_type":"document","object_id":266451257,"track":"similar_to","doc_uuid":"mTTiXLUWEB9C1OU8HufQYqCxbcU="},"url":"https://www.scribd.com/document/266451257/Ligeti"},{"type":"document","id":178493655,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178493655/108x144/fa91746d33/1382556737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178493655/216x288/6d852becc2/1382556737?v=1","title":"Fifteen Hungarian Peasant Songs.pdf","short_title":"Fifteen Hungarian Peasant Songs.pdf","author":"Michæl Graham","tracking":{"object_type":"document","object_id":178493655,"track":"similar_to","doc_uuid":"4j1zxAbwV48jNdd5sA+yzd0ILZg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/178493655/Fifteen-Hungarian-Peasant-Songs-pdf"},{"type":"document","id":50562909,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/50562909/108x144/1c561a79bf/1310484949?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/50562909/216x288/96eeccecad/1310484949?v=1","title":"Astor Piazzolla - Calambre (Tango)","short_title":"Astor Piazzolla - Calambre (Tango)","author":"vichten","tracking":{"object_type":"document","object_id":50562909,"track":"similar_to","doc_uuid":"EyauJp/iW53dDYxYKtZPe/pEtLs="},"url":"https://www.scribd.com/document/50562909/Astor-Piazzolla-Calambre-Tango"},{"type":"document","id":60397145,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60397145/108x144/4e2eb40cd1/1536351628?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60397145/216x288/2372ca5c11/1536351628?v=1","title":"Once Upon a Piano","short_title":"Once Upon a Piano","author":"Austin Stout","tracking":{"object_type":"document","object_id":60397145,"track":"similar_to","doc_uuid":"EiSZ/OtnMkWgA0wjS8msqb0/rpc="},"url":"https://www.scribd.com/document/60397145/Once-Upon-a-Piano"},{"type":"document","id":249026315,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/249026315/108x144/f201734be9/1417603524?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/249026315/216x288/8bcc2f0799/1417603524?v=1","title":"Valse Amelie","short_title":"Valse Amelie","author":"veronicavartanian","tracking":{"object_type":"document","object_id":249026315,"track":"similar_to","doc_uuid":"Den7nsbY8SNOoGXz+OwtYqNlibk="},"url":"https://www.scribd.com/document/249026315/Valse-Amelie"},{"type":"document","id":156486009,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/156486009/108x144/0fb5846afd/1444316655?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/156486009/216x288/d7a5274150/1444316655?v=1","title":"Fantasie Impromtu","short_title":"Fantasie Impromtu","author":"matthewperr","tracking":{"object_type":"document","object_id":156486009,"track":"similar_to","doc_uuid":"jQGopwHhiDxJmRRTtNboxkSzngo="},"url":"https://www.scribd.com/document/156486009/Fantasie-Impromtu"}],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Paul Constantinescu - Joc Dobrogean (Toccata) sheet music","track_opts":{"compilation_id":"lQ/9BvWBBX1nDSeFR1F2Y3llKGE=","module_id":"RSdTcgLk5kdR2T2AK+uMfHjIBiw=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"document","id":363578330,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363578330/108x144/8e823fc042/1509925338?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578330/216x288/fb78d759b6/1509925338?v=1","title":"Attendance","short_title":"Attendance","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578330,"track":"from_user","doc_uuid":"4tImeP5+sZ7hDLSw84cgClgIJkQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578330/Attendance"},{"type":"document","id":363573164,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573164/108x144/21be63576e/1509920733?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573164/216x288/ff6441c544/1509920733?v=1","title":"Resume","short_title":"Resume","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363573164,"track":"from_user","doc_uuid":"JPYKpftboMNaVzkFAPH0OMz69BY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363573164/Resume"},{"type":"document","id":371800481,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371800481/108x144/c1e97823c4/1518988797?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371800481/216x288/7cd838fb04/1518988797?v=1","title":"Regulament Carl Filtsch-2018","short_title":"Regulament Carl Filtsch-2018","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":371800481,"track":"from_user","doc_uuid":"e/biEMf5tuExG66yAWGtB1O5kWE="},"url":"https://www.scribd.com/document/371800481/Regulament-Carl-Filtsch-2018"},{"type":"document","id":363578987,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578987/108x144/e264b087aa/1509925964?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578987/216x288/a054b2f2cf/1509925964?v=1","title":"Autorul Literatura Filozofia Occidentală vs. Cea Orientală","short_title":"Autorul Literatura Filozofia Occidentală vs. Cea Orientală","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578987,"track":"from_user","doc_uuid":"XDTihlkBbOoynmhL2UjHrPRsVgw="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578987/Autorul-Literatura-Filozofia-Occidentală-vs-Cea-Orientală"},{"type":"document","id":363578840,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578840/108x144/13e822f28b/1509925871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363578840/216x288/24b209aed7/1509925871?v=1","title":"Arta, Principiile Morale În Societate","short_title":"Arta, Principiile Morale În Societate","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578840,"track":"from_user","doc_uuid":"+3nT8giTN5d2h4Xq9HtzbzUnzvY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578840/Arta-Principiile-Morale-In-Societate"},{"type":"document","id":363607057,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363607057/108x144/1b5717894b/1509950209?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363607057/216x288/305f759058/1509950209?v=1","title":"Autorul Literatura Filozofia occidentală vs. cea orientală.pdf","short_title":"Autorul Literatura Filozofia occidentală vs. cea orientală.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363607057,"track":"from_user","doc_uuid":"Z+8s2nSdEojzduJzn39Q9mDTcwY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363607057/Autorul-Literatura-Filozofia-occidentală-vs-cea-orientală-pdf"},{"type":"document","id":363576618,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363576618/108x144/9eb419db80/1509924112?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363576618/216x288/fca2ffba08/1509924112?v=1","title":"Saudades Do Brazil","short_title":"Saudades Do Brazil","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363576618,"track":"from_user","doc_uuid":"WkfuH6Y85GBJxhbVPRVlgRiB+gI="},"url":"https://www.scribd.com/document/363576618/Saudades-Do-Brazil"},{"type":"document","id":363607123,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363607123/108x144/3d6cbec78e/1509950275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363607123/216x288/cfc57fe1df/1509950275?v=1","title":"Voci , Filimon","short_title":"Voci , Filimon","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363607123,"track":"from_user","doc_uuid":"l5LDXg/T709rQNEMWU7OFS7aDlM="},"url":"https://www.scribd.com/document/363607123/Voci-Filimon"},{"type":"document","id":363869476,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363869476/108x144/32b2258279/1510161767?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363869476/216x288/c4c585b8f8/1510161767?v=1","title":"Vasile Stati; Andrei Hropotinschi; Traducerile Şi Plagiatul","short_title":"Vasile Stati; Andrei Hropotinschi; Traducerile Şi Plagiatul","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363869476,"track":"from_user","doc_uuid":"RSiaNbisSBzCPTtF0q8VywbVRg4="},"url":"https://www.scribd.com/document/363869476/Vasile-Stati-Andrei-Hropotinschi-Traducerile-Şi-Plagiatul"},{"type":"document","id":363578566,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578566/108x144/3854379746/1509925625?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363578566/216x288/fdd2b7544a/1509925625?v=1","title":"walden5.pdf","short_title":"walden5.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578566,"track":"from_user","doc_uuid":"3onD6sL7uZir+FEDjgvmMJkM6rg="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578566/walden5-pdf"},{"type":"document","id":363869343,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363869343/108x144/247e7fb878/1510161662?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363869343/216x288/25a3bb216a/1510161662?v=1","title":"Vieru, Mama, Vatamanu, Pavel Boţu, Paul Mihnea","short_title":"Vieru, Mama, Vatamanu, Pavel Boţu, Paul Mihnea","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363869343,"track":"from_user","doc_uuid":"36Q9F9WqobPZZxtSmh/4XWYVWL8="},"url":"https://www.scribd.com/document/363869343/Vieru-Mama-Vatamanu-Pavel-Boţu-Paul-Mihnea"},{"type":"document","id":368178589,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/368178589/108x144/b6ceafbe72/1514767231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/368178589/216x288/fb814e7d4f/1514767231?v=1","title":"Lageplan_8100514.pdf","short_title":"Lageplan_8100514.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":368178589,"track":"from_user","doc_uuid":"i6iIP2Pt2oXd1THNf8AcncdxfnM="},"url":"https://www.scribd.com/document/368178589/Lageplan-8100514-pdf"},{"type":"document","id":388240821,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/388240821/108x144/230a782637/1536576408?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/388240821/216x288/166c1d1c25/1536576408?v=1","title":"studzeitbestaetigung_588201_20180830102224.pdf","short_title":"studzeitbestaetigung_588201_20180830102224.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":388240821,"track":"from_user","doc_uuid":"ziWG11hSVDgZyib8Y9Rq43p3jjA="},"url":"https://www.scribd.com/document/388240821/studzeitbestaetigung-588201-20180830102224-pdf"},{"type":"document","id":363578629,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578629/108x144/bd08bb32e7/1509925665?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578629/216x288/a24fdd41f7/1509925665?v=1","title":"Daily Reports","short_title":"Daily Reports","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578629,"track":"from_user","doc_uuid":"CrpD5IiYscJvz2EGJ9c2H1J9qME="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578629/Daily-Reports"},{"type":"document","id":363573293,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573293/108x144/5d2c7f6ea4/1509920890?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573293/216x288/18b7846587/1509920890?v=1","title":"Sviatoslav Richter - Live in Budapest 1954 – 1980","short_title":"Sviatoslav Richter - Live in Budapest 1954 – 1980","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363573293,"track":"from_user","doc_uuid":"5BcwVfKf2OG2ylRyQC0gi1ce/KE="},"url":"https://www.scribd.com/document/363573293/Sviatoslav-Richter-Live-in-Budapest-1954-1980"},{"type":"document","id":306735124,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/306735124/108x144/611dc4ffb0/1491399325?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/306735124/216x288/03ac9a9c9b/1491399325?v=1","title":"Shostakovich - Aria Kateriny Ismailovoy from the opera \"Lady Macbeth of Mzensk\"","short_title":"Shostakovich - Aria Kateriny Ismailovoy from the opera \"Lady Macbeth of Mzensk\"","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":306735124,"track":"from_user","doc_uuid":"CtrkO07NySuaj1QuTszIUwc2JfQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/306735124/Shostakovich-Aria-Kateriny-Ismailovoy-from-the-opera-Lady-Macbeth-of-Mzensk"},{"type":"document","id":363546957,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546957/108x144/ec4182658d/1509897158?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546957/216x288/acf4f7c271/1509897158?v=1","title":"Lucian Raicu interviu","short_title":"Lucian Raicu interviu","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546957,"track":"from_user","doc_uuid":"DxX08RpmGCpp5P2W77sdcZLDKCQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546957/Lucian-Raicu-interviu"},{"type":"document","id":363572237,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363572237/108x144/f5073f4e34/1509919838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363572237/216x288/8f4195557b/1509919838?v=1","title":"zodia cancerului","short_title":"zodia cancerului","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363572237,"track":"from_user","doc_uuid":"biJKMXwFlKhzD4onDeRezg7CHVw="},"url":"https://www.scribd.com/document/363572237/zodia-cancerului"},{"type":"document","id":363546577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546577/108x144/5442d0a149/1509896853?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546577/216x288/73c1ea2e12/1509896853?v=1","title":"1000 German Nouns6.Xlsx","short_title":"1000 German Nouns6.Xlsx","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546577,"track":"from_user","doc_uuid":"dn3tno5URYwKOm8ajd3IkvADNPU="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546577/1000-German-Nouns6-Xlsx"},{"type":"document","id":71028309,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/71028309/108x144/336660b76a/1357642923?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/71028309/216x288/510631466f/1357642923?v=1","title":"Ciolac - Rasai Asupra Mea","short_title":"Ciolac - Rasai Asupra Mea","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":71028309,"track":"from_user","doc_uuid":"xg0e1x/iWo8jU2qMqIMGMTXIbTI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/71028309/Ciolac-Rasai-Asupra-Mea"},{"type":"document","id":252974958,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252974958/108x144/59ef1b1422/1437122185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252974958/216x288/07aef2e1f2/1437122185?v=1","title":"Puterea copilăriei (Lev Tolstoi)","short_title":"Puterea copilăriei (Lev Tolstoi)","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":252974958,"track":"from_user","doc_uuid":"kSucdvKj/Xwc1oPs8i2PIZsS1ps="},"url":"https://www.scribd.com/doc/252974958/Puterea-copilăriei-Lev-Tolstoi"},{"type":"document","id":363546320,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546320/108x144/901d7e1745/1509896636?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546320/216x288/5aa02fa1e1/1509896636?v=1","title":"d louis couperin suite","short_title":"d louis couperin suite","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546320,"track":"from_user","doc_uuid":"rEzJKN2GjrP6NQqRlCq5q9mg2so="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546320/d-louis-couperin-suite"},{"type":"document","id":363546523,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546523/108x144/907775e616/1509896804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546523/216x288/8ba639a3ba/1509896804?v=1","title":"d.pdf","short_title":"d.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546523,"track":"from_user","doc_uuid":"ZYwUohvHAGjKleLZdChEJYomNGY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546523/d-pdf"},{"type":"document","id":363545322,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363545322/108x144/6476ff36e7/1509895825?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363545322/216x288/8dbf029b85/1509895825?v=1","title":"Unde e Iubire, Acolo e Şi Dumnezeu","short_title":"Unde e Iubire, Acolo e Şi Dumnezeu","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363545322,"track":"from_user","doc_uuid":"/DwYHL30cH8uTNYlGr/H/dN93vs="},"url":"https://www.scribd.com/document/363545322/Unde-e-Iubire-Acolo-e-Şi-Dumnezeu"},{"type":"document","id":363573055,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573055/108x144/31bd4bbf20/1509920600?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363573055/216x288/ba08b4c2e9/1509920600?v=1","title":"Monthly Budget","short_title":"Monthly Budget","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363573055,"track":"from_user","doc_uuid":"kM6wBlb5ihmn2F/emRLZbgmuctY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363573055/Monthly-Budget"},{"type":"document","id":363546234,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546234/108x144/620d96c3ac/1509896561?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546234/216x288/ccd34a7da3/1509896561?v=1","title":"suite C couperin","short_title":"suite C couperin","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546234,"track":"from_user","doc_uuid":"P8bvxvhnQsfxhRvG2dk6J5eSOUw="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546234/suite-C-couperin"},{"type":"document","id":272929771,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/272929771/108x144/8abb9eff84/1438173531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/272929771/216x288/9cde336d03/1438173531?v=1","title":"B.IstruAcademicieniiLaAcademieAcademia","short_title":"B.IstruAcademicieniiLaAcademieAcademia","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":272929771,"track":"from_user","doc_uuid":"bmMbNyvAKwakwGGjBTMForK2upE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/272929771/B-IstruAcademicieniiLaAcademieAcademia"},{"type":"document","id":363546493,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546493/108x144/7fa4567c07/1509896769?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546493/216x288/100bfda940/1509896769?v=1","title":"74032766-Bryan-Adams-Everything-i-Do-i-Do-It-for-You.pdf","short_title":"74032766-Bryan-Adams-Everything-i-Do-i-Do-It-for-You.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546493,"track":"from_user","doc_uuid":"bVWQyQS6ir6aMpbnHIpB7oucC28="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546493/74032766-Bryan-Adams-Everything-i-Do-i-Do-It-for-You-pdf"},{"type":"document","id":363546829,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546829/108x144/54583ac126/1509897060?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546829/216x288/e6b634b2d1/1509897060?v=1","title":"Inteligenta emotionala prezentare","short_title":"Inteligenta emotionala prezentare","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546829,"track":"from_user","doc_uuid":"1IhulA54bTDhNHn6yauyjUpgyHg="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546829/Inteligenta-emotionala-prezentare"},{"type":"document","id":363571852,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363571852/108x144/be32834728/1509919504?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363571852/216x288/e970ca00ee/1509919504?v=1","title":"Zuev Bac 2014","short_title":"Zuev Bac 2014","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363571852,"track":"from_user","doc_uuid":"qyXHkn20IZz7j0W3R9UyUHL5Bqo="},"url":"https://www.scribd.com/document/363571852/Zuev-Bac-2014"}],"title_link":null,"title":"More From Valentin Malanetski","track_opts":{"compilation_id":"lQ/9BvWBBX1nDSeFR1F2Y3llKGE=","module_id":"sVlMDK2vXJu9548MxxE4b+uD/4A=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/57066289","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=ypXCGTNtAuJZsMVDSbGtRMQSlVc%3D&authenticity_token=ODXWgw%2FdMGKx1APnhXZGWK09%2BEVX5HZEfDiceMmOc%2BWX240RIbn4SORLBoEcZme8nTpjY6PFvB0EPV2QDzgz6Q%3D%3D&expires=1538039815&wordDocumentId=57066289&wordUploadId=59925058"},"renewal_nag_props":null}-->

    '/

    ~ -__!1f'-, ~,.wK

    ~

    ,

    t ,.,~

    ff ,..,
    -i--

    .',

    (II

    ,~*'J n
    -

    )

    ,_'_
    M

    ,tt
    ,_ M~~,d';"'"

    ,,_
    t[ ',

    8= l1li
    I

    GlO'

    . IH!S.

    ~

    ~
    .. Jr;/I" Jill"

    ~

    .

    .-..

    ; Ji' !'Lt
    '~

    l

    I

    .. ,-'+FE_ ..1 :

    ,fllf']

    .:;,.

    "

    E !II'"

    s.

    :~"
    i "";
    "

    ".

    "
    -

    L

    ."

    - !Gr.

    ,_
    :_
    i

    --

    H,,,_ !'Til ill!
    '

    ,_.

    ..
    ,

    .' .'
    I

    l.CIi.
    P"

    "n

    ~F_ ....
    ... ",_.'

    -

    ,IJO ,.." , '

    I

    t'

    .~

    •;'Jit'j II.:

    ~

    ,

    1::=

    11"""

    ...

    ~.~'

    ~- •
    Ill,

    "1,

    ==

    -

    ,d
    . 'l

    '1.
    I,

    ~

    --I

    II

    'U ...
    -

    l-.

    ~

    i

    ... -

    11'-

    H' .-,

    ]~

    .

    r:==;
    !Il!!
    .

    ,.;: . ~ft" " ~t~ if • .'........ .... "
    8--,-~

    ~

    ..
    "

    II

    'n

    WJIIII

    '

    I


    .

    l1li:

    ~

    ~ ·~tt

    'tM' W·
    !IF.

    '"".;~

    ,.
    ,

    ... _'
    ~

    •• ,
    4"'"

    "
    I

    ,-~
    'ii,

    -

    •.

    I

    II

    II

    II

    4.3'9.2

    ..._.. I

    -

    !'I~ "1-

    11
    .. ' ..

    .~

    n'"

    ..

    .-

    .., -,_ ..H.... ''!,!y' i.~ _,

    ~L

    ~

    -~------~--~
    ...,[ .:

    J

    i

    I. ..... III!' -F-.,.

    -.101' .... "

    .~--------~~--- -.
    ,ill'
    .

    ........

    ,

    ....

    .

    • hi"""
    I.

    _I_
    1

    v'_

    ..

    .•.

    _'

    -

    ,_....._'-!.V"

    Itl

    8.. -._--- ~ ~.-_ -._,~ _

    .w ._

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    _

    -

    _

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    _

    -

    -

    -

    ,_

    -

    -.,_

    -

    __

    ,-

    ..

    ~

    -

    _

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ~

    -

    -

    _

    .,

    _

    ..

    ~

    II II
    II

    -.

    ,""" '_! I""'"J'1LI !, I -

    ,_

    ~_#.~
    .' I"-" ..

    II"'l"'r'

    "'"'

    .1 ".


    II

    I _n_-----: __ :11' J"'[

    , 'oPi!' ,.,f

    -~

    r

    r
    !I!! ,... ., _ ... "". ~

    j

    'I'!... T

    >-,

    'i'!" ~
    _' .. _ ....
    !II. _._ ............. _._ ~...., """""'""'.

    ~'!., 'R-

    8'. --.-.----_ -_.... ,_ ...." --.._.._ ....

    '= ...... '.' ""'....,-

    '" -

    -""

    _ .., -

    .""., . .

    H. ~'a'
    1n

    "..----

    • -

    II

    II II
    II
    .Il '

    "~~~I. ,~~ +
    11

    L~

    .;;10.

    ,,'_IT

    '''''';,,----!!"'- ~~

    I

    ..~". ~..j.!---~#----:,w;,_

    -

    .... ----

    .. p""'"'.~----

    ~-

    -

    I

    paim·,

    II

    I

    m (l rrn

    t f S"S i "J1Z0

    II"

    II II I, I I
    :..! ..• -. •

    "},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/57066289","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=57066289&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"item_props":[{"type":"document","id":126637281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/126637281/108x144/7f64487461/1488346560?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/126637281/216x288/06a70f799e/1488346560?v=1","title":"Garun A by Vardapet Komitas","short_title":"Garun A by Vardapet Komitas","author":"Clayton J. Heydorn","tracking":{"object_type":"document","object_id":126637281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZKufRPLupi3LaSMgkb35SuwEfe4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/126637281/Garun-A-by-Vardapet-Komitas"},{"type":"document","id":239203651,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/239203651/108x144/9f2b53bd89/1499605004?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/239203651/216x288/fe09154b7d/1499605004?v=1","title":"Armenian Songs (Vardapet, Komitas)","short_title":"Armenian Songs (Vardapet, Komitas)","author":"Rodolfo Rondinelli","tracking":{"object_type":"document","object_id":239203651,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3MdrU2B59bMAt7wp0WWa/qAcj0g="},"url":"https://www.scribd.com/document/239203651/Armenian-Songs-Vardapet-Komitas"},{"type":"document","id":361001969,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361001969/108x144/95e3ee44fc/1513022546?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361001969/216x288/80ce9d1801/1513022546?v=1","title":"Marko Tajčević - Sedam Balkanskih Igara","short_title":"Marko Tajčević - Sedam Balkanskih Igara","author":"Harun Zulić","tracking":{"object_type":"document","object_id":361001969,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bapsvV1CuwIr0W/rsScYRuDdMoM="},"url":"https://www.scribd.com/document/361001969/Marko-Tajčević-Sedam-Balkanskih-Igara"},{"type":"document","id":296940055,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296940055/108x144/991f1d3ebf/1516129429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296940055/216x288/42260aa7ba/1516129429?v=1","title":"Arno Babajanian - Polyphonic Sonata for Piano solo (1947)","short_title":"Arno Babajanian - Polyphonic Sonata for Piano solo (1947)","author":"Արտյոմ Անդրեասյան","tracking":{"object_type":"document","object_id":296940055,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JsfmIsp041nfqNBL833uvzD1yvY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296940055/Arno-Babajanian-Polyphonic-Sonata-for-Piano-solo-1947"},{"type":"document","id":265381596,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265381596/108x144/82a84fe9b7/1517789296?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265381596/216x288/a7aa1500a5/1517789296?v=1","title":"Dance of the Reed Pipe - Flute Quartet","short_title":"Dance of the Reed Pipe - Flute Quartet","author":"wosowo324","tracking":{"object_type":"document","object_id":265381596,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8EqZ1Id771Tn9bk+3FFUsrrPQ+A="},"url":"https://www.scribd.com/document/265381596/Dance-of-the-Reed-Pipe-Flute-Quartet"},{"type":"document","id":32265500,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/32265500/108x144/7e441b1acc/1521149195?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/32265500/216x288/04c7bd35c8/1521149195?v=1","title":"Vivaldi Concerto pour 4 Flutes","short_title":"Vivaldi Concerto pour 4 Flutes","author":"Philippe Souchu","tracking":{"object_type":"document","object_id":32265500,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eR+GhGPROYnKbLbxS5rwnFdymLo="},"url":"https://www.scribd.com/document/32265500/Vivaldi-Concerto-pour-4-Flutes"},{"type":"document","id":94964892,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94964892/108x144/fac9553472/1491405185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94964892/216x288/9db9992427/1491405185?v=1","title":"4 Fabule - Paul Constantinescu","short_title":"4 Fabule - Paul Constantinescu","author":"Silviu Olaru","tracking":{"object_type":"document","object_id":94964892,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mjD4YoxvJvv2EP2iz3BJUhwnzFA="},"url":"https://www.scribd.com/document/94964892/4-Fabule-Paul-Constantinescu"},{"type":"document","id":235738581,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/235738581/108x144/90fb983d6c/1533768656?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/235738581/216x288/dec68ec4fb/1533768656?v=1","title":"Armenian Composers l Complete","short_title":"Armenian Composers l Complete","author":"Arman Mkhitaryan","tracking":{"object_type":"document","object_id":235738581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S1Kzw1kht/++8b28zQHEAf1kvG4="},"url":"https://www.scribd.com/document/235738581/Armenian-Composers-l-Complete"},{"type":"document","id":75132076,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/75132076/108x144/8a10114ff6/1537157275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/75132076/216x288/7b8e9f59a2/1537157275?v=1","title":"Aram Khachaturian Waltz From Masquerade Four Hands","short_title":"Aram Khachaturian Waltz From Masquerade Four Hands","author":"Filip Meštrović","tracking":{"object_type":"document","object_id":75132076,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dMzkvcZH2hIT9dyBR9lk6iQWkQM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/75132076/Aram-Khachaturian-Waltz-From-Masquerade-Four-Hands"},{"type":"document","id":131026126,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/131026126/108x144/7033beac60/1536587702?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/131026126/216x288/d3645e7dfa/1536587702?v=1","title":"Mic album de piese romanesti","short_title":"Mic album de piese romanesti","author":"Editura Muzicala GRAFOART","tracking":{"object_type":"document","object_id":131026126,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vwVyoyAu8a3rRziikJnScOwNmNQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/131026126/Mic-album-de-piese-romanesti"},{"type":"document","id":294385635,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294385635/108x144/5fbecc6519/1512660833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294385635/216x288/37aaff8419/1512660833?v=1","title":"Arno Babadjanian - Six Pictures for Piano","short_title":"Arno Babadjanian - Six Pictures for Piano","author":"Արտյոմ Անդրեասյան","tracking":{"object_type":"document","object_id":294385635,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Fr0C3hIdl47ge91HP/hmnzyrC0A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294385635/Arno-Babadjanian-Six-Pictures-for-Piano"},{"type":"document","id":181850896,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181850896/108x144/0250e72e6d/1522871514?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181850896/216x288/4e081ea2b7/1522871514?v=1","title":"Russian Piano Music Vol. 3 L - P.pdf","short_title":"Russian Piano Music Vol. 3 L - P.pdf","author":"aarr","tracking":{"object_type":"document","object_id":181850896,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a/ofkK+zuTMFPd+mb4iyhgo5jew="},"url":"https://www.scribd.com/doc/181850896/Russian-Piano-Music-Vol-3-L-P-pdf"},{"type":"document","id":223800327,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/223800327/108x144/c25ced82d7/1520424764?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/223800327/216x288/fc3ec589d4/1520424764?v=1","title":"Pleyel Duets Op 8","short_title":"Pleyel Duets Op 8","author":"leffiegrl","tracking":{"object_type":"document","object_id":223800327,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"56284jaq8wYtBHmnntd0YceQNOk="},"url":"https://www.scribd.com/document/223800327/Pleyel-Duets-Op-8"},{"type":"document","id":131875809,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/131875809/108x144/a5251778cc/1501647553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/131875809/216x288/1b7be3b2f0/1501647553?v=1","title":"Ciocarlia","short_title":"Ciocarlia","author":"Adela Maria","tracking":{"object_type":"document","object_id":131875809,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nRLKNvyv2QdU88UAz7XMkNKBhGk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/131875809/Ciocarlia"},{"type":"document","id":204113939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/204113939/108x144/862d7f7f1e/1391389643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/204113939/216x288/ce2d0789ca/1391389643?v=1","title":"Spain Michel Camilo","short_title":"Spain Michel Camilo","author":"DongHoon Kim","tracking":{"object_type":"document","object_id":204113939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4HJ6iCrf2noh9Ac0wrbSB+2KOcQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/204113939/Spain-Michel-Camilo"},{"type":"document","id":172964447,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/172964447/108x144/2c49fc5fc0/1518943688?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/172964447/216x288/6f82ecfcdd/1518943688?v=1","title":"Album Flauta-Tango VOL.1","short_title":"Album Flauta-Tango VOL.1","author":"fluteslave","tracking":{"object_type":"document","object_id":172964447,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u8QB3mR69TsmNqTWqfe9+swo6RM="},"url":"https://www.scribd.com/document/172964447/Album-Flauta-Tango-VOL-1"},{"type":"document","id":118323533,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118323533/108x144/b48ad1ba38/1452028795?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118323533/216x288/f9383b204c/1452028795?v=1","title":"[Piano Jazz ] - Bluesette - Transcrit par Georges Arvanitas.pdf","short_title":"[Piano Jazz ] - Bluesette - Transcrit par Georges Arvanitas.pdf","author":"Stéphane Alexandre","tracking":{"object_type":"document","object_id":118323533,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PsxCU5SUlniQu89fip2NBFT6I+s="},"url":"https://www.scribd.com/doc/118323533/Piano-Jazz-Bluesette-Transcrit-par-Georges-Arvanitas-pdf"},{"type":"document","id":187274518,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/187274518/108x144/563487c942/1443871116?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/187274518/216x288/6d89e8abae/1443871116?v=1","title":"Bartok_Romanian Folk Dances_for Violin_piano ","short_title":"Bartok_Romanian Folk Dances_for Violin_piano ","author":"kortemese","tracking":{"object_type":"document","object_id":187274518,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MR9DRfXb0FKXckI322+Mgo/22yE="},"url":"https://www.scribd.com/document/187274518/Bartok-Romanian-Folk-Dances-for-Violin-piano"},{"type":"document","id":51246217,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51246217/108x144/13e3eb4eb2/1381585111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51246217/216x288/63d85314fd/1381585111?v=1","title":"My Way - Piano - Frank Sinatra","short_title":"My Way - Piano - Frank Sinatra","author":"chemaalpa","tracking":{"object_type":"document","object_id":51246217,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"44ytkAARVgj8w4EvaEshY2VnaU4="},"url":"https://www.scribd.com/document/51246217/My-Way-Piano-Frank-Sinatra"},{"type":"document","id":236070904,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/236070904/108x144/b8056d0c38/1506886773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236070904/216x288/437e55e183/1506886773?v=1","title":"Carmen Suite - 4 flutes","short_title":"Carmen Suite - 4 flutes","author":"ValenFlute","tracking":{"object_type":"document","object_id":236070904,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4ZF0JUvpTlFZ6WVekKJyoSEOMRc="},"url":"https://www.scribd.com/document/236070904/Carmen-Suite-4-flutes"},{"type":"document","id":266451257,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/266451257/108x144/01517e5198/1451940384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/266451257/216x288/e56b981f9b/1451940384?v=1","title":"Ligeti","short_title":"Ligeti","author":"Roberto Muñoz Delgado","tracking":{"object_type":"document","object_id":266451257,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mTTiXLUWEB9C1OU8HufQYqCxbcU="},"url":"https://www.scribd.com/document/266451257/Ligeti"},{"type":"document","id":178493655,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178493655/108x144/fa91746d33/1382556737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178493655/216x288/6d852becc2/1382556737?v=1","title":"Fifteen Hungarian Peasant Songs.pdf","short_title":"Fifteen Hungarian Peasant Songs.pdf","author":"Michæl Graham","tracking":{"object_type":"document","object_id":178493655,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4j1zxAbwV48jNdd5sA+yzd0ILZg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/178493655/Fifteen-Hungarian-Peasant-Songs-pdf"},{"type":"document","id":50562909,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/50562909/108x144/1c561a79bf/1310484949?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/50562909/216x288/96eeccecad/1310484949?v=1","title":"Astor Piazzolla - Calambre (Tango)","short_title":"Astor Piazzolla - Calambre (Tango)","author":"vichten","tracking":{"object_type":"document","object_id":50562909,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EyauJp/iW53dDYxYKtZPe/pEtLs="},"url":"https://www.scribd.com/document/50562909/Astor-Piazzolla-Calambre-Tango"},{"type":"document","id":60397145,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60397145/108x144/4e2eb40cd1/1536351628?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60397145/216x288/2372ca5c11/1536351628?v=1","title":"Once Upon a Piano","short_title":"Once Upon a Piano","author":"Austin Stout","tracking":{"object_type":"document","object_id":60397145,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EiSZ/OtnMkWgA0wjS8msqb0/rpc="},"url":"https://www.scribd.com/document/60397145/Once-Upon-a-Piano"},{"type":"document","id":249026315,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/249026315/108x144/f201734be9/1417603524?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/249026315/216x288/8bcc2f0799/1417603524?v=1","title":"Valse Amelie","short_title":"Valse Amelie","author":"veronicavartanian","tracking":{"object_type":"document","object_id":249026315,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Den7nsbY8SNOoGXz+OwtYqNlibk="},"url":"https://www.scribd.com/document/249026315/Valse-Amelie"},{"type":"document","id":156486009,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/156486009/108x144/0fb5846afd/1444316655?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/156486009/216x288/d7a5274150/1444316655?v=1","title":"Fantasie Impromtu","short_title":"Fantasie Impromtu","author":"matthewperr","tracking":{"object_type":"document","object_id":156486009,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jQGopwHhiDxJmRRTtNboxkSzngo="},"url":"https://www.scribd.com/document/156486009/Fantasie-Impromtu"},{"type":"document","id":363578330,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363578330/108x144/8e823fc042/1509925338?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578330/216x288/fb78d759b6/1509925338?v=1","title":"Attendance","short_title":"Attendance","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578330,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4tImeP5+sZ7hDLSw84cgClgIJkQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578330/Attendance"},{"type":"document","id":363573164,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573164/108x144/21be63576e/1509920733?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573164/216x288/ff6441c544/1509920733?v=1","title":"Resume","short_title":"Resume","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363573164,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JPYKpftboMNaVzkFAPH0OMz69BY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363573164/Resume"},{"type":"document","id":371800481,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371800481/108x144/c1e97823c4/1518988797?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371800481/216x288/7cd838fb04/1518988797?v=1","title":"Regulament Carl Filtsch-2018","short_title":"Regulament Carl Filtsch-2018","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":371800481,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e/biEMf5tuExG66yAWGtB1O5kWE="},"url":"https://www.scribd.com/document/371800481/Regulament-Carl-Filtsch-2018"},{"type":"document","id":363578987,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578987/108x144/e264b087aa/1509925964?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578987/216x288/a054b2f2cf/1509925964?v=1","title":"Autorul Literatura Filozofia Occidentală vs. Cea Orientală","short_title":"Autorul Literatura Filozofia Occidentală vs. Cea Orientală","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578987,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XDTihlkBbOoynmhL2UjHrPRsVgw="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578987/Autorul-Literatura-Filozofia-Occidentală-vs-Cea-Orientală"},{"type":"document","id":363578840,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578840/108x144/13e822f28b/1509925871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363578840/216x288/24b209aed7/1509925871?v=1","title":"Arta, Principiile Morale În Societate","short_title":"Arta, Principiile Morale În Societate","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578840,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+3nT8giTN5d2h4Xq9HtzbzUnzvY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578840/Arta-Principiile-Morale-In-Societate"},{"type":"document","id":363607057,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363607057/108x144/1b5717894b/1509950209?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363607057/216x288/305f759058/1509950209?v=1","title":"Autorul Literatura Filozofia occidentală vs. cea orientală.pdf","short_title":"Autorul Literatura Filozofia occidentală vs. cea orientală.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363607057,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z+8s2nSdEojzduJzn39Q9mDTcwY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363607057/Autorul-Literatura-Filozofia-occidentală-vs-cea-orientală-pdf"},{"type":"document","id":363576618,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363576618/108x144/9eb419db80/1509924112?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363576618/216x288/fca2ffba08/1509924112?v=1","title":"Saudades Do Brazil","short_title":"Saudades Do Brazil","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363576618,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WkfuH6Y85GBJxhbVPRVlgRiB+gI="},"url":"https://www.scribd.com/document/363576618/Saudades-Do-Brazil"},{"type":"document","id":363607123,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363607123/108x144/3d6cbec78e/1509950275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363607123/216x288/cfc57fe1df/1509950275?v=1","title":"Voci , Filimon","short_title":"Voci , Filimon","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363607123,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l5LDXg/T709rQNEMWU7OFS7aDlM="},"url":"https://www.scribd.com/document/363607123/Voci-Filimon"},{"type":"document","id":363869476,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363869476/108x144/32b2258279/1510161767?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363869476/216x288/c4c585b8f8/1510161767?v=1","title":"Vasile Stati; Andrei Hropotinschi; Traducerile Şi Plagiatul","short_title":"Vasile Stati; Andrei Hropotinschi; Traducerile Şi Plagiatul","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363869476,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RSiaNbisSBzCPTtF0q8VywbVRg4="},"url":"https://www.scribd.com/document/363869476/Vasile-Stati-Andrei-Hropotinschi-Traducerile-Şi-Plagiatul"},{"type":"document","id":363578566,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578566/108x144/3854379746/1509925625?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363578566/216x288/fdd2b7544a/1509925625?v=1","title":"walden5.pdf","short_title":"walden5.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578566,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3onD6sL7uZir+FEDjgvmMJkM6rg="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578566/walden5-pdf"},{"type":"document","id":363869343,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363869343/108x144/247e7fb878/1510161662?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363869343/216x288/25a3bb216a/1510161662?v=1","title":"Vieru, Mama, Vatamanu, Pavel Boţu, Paul Mihnea","short_title":"Vieru, Mama, Vatamanu, Pavel Boţu, Paul Mihnea","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363869343,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"36Q9F9WqobPZZxtSmh/4XWYVWL8="},"url":"https://www.scribd.com/document/363869343/Vieru-Mama-Vatamanu-Pavel-Boţu-Paul-Mihnea"},{"type":"document","id":368178589,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/368178589/108x144/b6ceafbe72/1514767231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/368178589/216x288/fb814e7d4f/1514767231?v=1","title":"Lageplan_8100514.pdf","short_title":"Lageplan_8100514.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":368178589,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i6iIP2Pt2oXd1THNf8AcncdxfnM="},"url":"https://www.scribd.com/document/368178589/Lageplan-8100514-pdf"},{"type":"document","id":388240821,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/388240821/108x144/230a782637/1536576408?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/388240821/216x288/166c1d1c25/1536576408?v=1","title":"studzeitbestaetigung_588201_20180830102224.pdf","short_title":"studzeitbestaetigung_588201_20180830102224.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":388240821,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ziWG11hSVDgZyib8Y9Rq43p3jjA="},"url":"https://www.scribd.com/document/388240821/studzeitbestaetigung-588201-20180830102224-pdf"},{"type":"document","id":363578629,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578629/108x144/bd08bb32e7/1509925665?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578629/216x288/a24fdd41f7/1509925665?v=1","title":"Daily Reports","short_title":"Daily Reports","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578629,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CrpD5IiYscJvz2EGJ9c2H1J9qME="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578629/Daily-Reports"},{"type":"document","id":363573293,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573293/108x144/5d2c7f6ea4/1509920890?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573293/216x288/18b7846587/1509920890?v=1","title":"Sviatoslav Richter - Live in Budapest 1954 – 1980","short_title":"Sviatoslav Richter - Live in Budapest 1954 – 1980","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363573293,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5BcwVfKf2OG2ylRyQC0gi1ce/KE="},"url":"https://www.scribd.com/document/363573293/Sviatoslav-Richter-Live-in-Budapest-1954-1980"},{"type":"document","id":306735124,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/306735124/108x144/611dc4ffb0/1491399325?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/306735124/216x288/03ac9a9c9b/1491399325?v=1","title":"Shostakovich - Aria Kateriny Ismailovoy from the opera \"Lady Macbeth of Mzensk\"","short_title":"Shostakovich - Aria Kateriny Ismailovoy from the opera \"Lady Macbeth of Mzensk\"","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":306735124,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CtrkO07NySuaj1QuTszIUwc2JfQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/306735124/Shostakovich-Aria-Kateriny-Ismailovoy-from-the-opera-Lady-Macbeth-of-Mzensk"},{"type":"document","id":363546957,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546957/108x144/ec4182658d/1509897158?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546957/216x288/acf4f7c271/1509897158?v=1","title":"Lucian Raicu interviu","short_title":"Lucian Raicu interviu","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546957,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DxX08RpmGCpp5P2W77sdcZLDKCQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546957/Lucian-Raicu-interviu"},{"type":"document","id":363572237,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363572237/108x144/f5073f4e34/1509919838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363572237/216x288/8f4195557b/1509919838?v=1","title":"zodia cancerului","short_title":"zodia cancerului","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363572237,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"biJKMXwFlKhzD4onDeRezg7CHVw="},"url":"https://www.scribd.com/document/363572237/zodia-cancerului"},{"type":"document","id":363546577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546577/108x144/5442d0a149/1509896853?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546577/216x288/73c1ea2e12/1509896853?v=1","title":"1000 German Nouns6.Xlsx","short_title":"1000 German Nouns6.Xlsx","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dn3tno5URYwKOm8ajd3IkvADNPU="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546577/1000-German-Nouns6-Xlsx"},{"type":"document","id":71028309,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/71028309/108x144/336660b76a/1357642923?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/71028309/216x288/510631466f/1357642923?v=1","title":"Ciolac - Rasai Asupra Mea","short_title":"Ciolac - Rasai Asupra Mea","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":71028309,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xg0e1x/iWo8jU2qMqIMGMTXIbTI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/71028309/Ciolac-Rasai-Asupra-Mea"},{"type":"document","id":252974958,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252974958/108x144/59ef1b1422/1437122185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252974958/216x288/07aef2e1f2/1437122185?v=1","title":"Puterea copilăriei (Lev Tolstoi)","short_title":"Puterea copilăriei (Lev Tolstoi)","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":252974958,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kSucdvKj/Xwc1oPs8i2PIZsS1ps="},"url":"https://www.scribd.com/doc/252974958/Puterea-copilăriei-Lev-Tolstoi"},{"type":"document","id":363546320,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546320/108x144/901d7e1745/1509896636?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546320/216x288/5aa02fa1e1/1509896636?v=1","title":"d louis couperin suite","short_title":"d louis couperin suite","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546320,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rEzJKN2GjrP6NQqRlCq5q9mg2so="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546320/d-louis-couperin-suite"},{"type":"document","id":363546523,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546523/108x144/907775e616/1509896804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546523/216x288/8ba639a3ba/1509896804?v=1","title":"d.pdf","short_title":"d.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546523,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZYwUohvHAGjKleLZdChEJYomNGY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546523/d-pdf"},{"type":"document","id":363545322,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363545322/108x144/6476ff36e7/1509895825?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363545322/216x288/8dbf029b85/1509895825?v=1","title":"Unde e Iubire, Acolo e Şi Dumnezeu","short_title":"Unde e Iubire, Acolo e Şi Dumnezeu","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363545322,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/DwYHL30cH8uTNYlGr/H/dN93vs="},"url":"https://www.scribd.com/document/363545322/Unde-e-Iubire-Acolo-e-Şi-Dumnezeu"},{"type":"document","id":363573055,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573055/108x144/31bd4bbf20/1509920600?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363573055/216x288/ba08b4c2e9/1509920600?v=1","title":"Monthly Budget","short_title":"Monthly Budget","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363573055,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kM6wBlb5ihmn2F/emRLZbgmuctY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363573055/Monthly-Budget"},{"type":"document","id":363546234,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546234/108x144/620d96c3ac/1509896561?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546234/216x288/ccd34a7da3/1509896561?v=1","title":"suite C couperin","short_title":"suite C couperin","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546234,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"P8bvxvhnQsfxhRvG2dk6J5eSOUw="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546234/suite-C-couperin"},{"type":"document","id":272929771,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/272929771/108x144/8abb9eff84/1438173531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/272929771/216x288/9cde336d03/1438173531?v=1","title":"B.IstruAcademicieniiLaAcademieAcademia","short_title":"B.IstruAcademicieniiLaAcademieAcademia","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":272929771,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bmMbNyvAKwakwGGjBTMForK2upE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/272929771/B-IstruAcademicieniiLaAcademieAcademia"},{"type":"document","id":363546493,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546493/108x144/7fa4567c07/1509896769?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546493/216x288/100bfda940/1509896769?v=1","title":"74032766-Bryan-Adams-Everything-i-Do-i-Do-It-for-You.pdf","short_title":"74032766-Bryan-Adams-Everything-i-Do-i-Do-It-for-You.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546493,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bVWQyQS6ir6aMpbnHIpB7oucC28="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546493/74032766-Bryan-Adams-Everything-i-Do-i-Do-It-for-You-pdf"},{"type":"document","id":363546829,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546829/108x144/54583ac126/1509897060?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546829/216x288/e6b634b2d1/1509897060?v=1","title":"Inteligenta emotionala prezentare","short_title":"Inteligenta emotionala prezentare","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546829,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1IhulA54bTDhNHn6yauyjUpgyHg="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546829/Inteligenta-emotionala-prezentare"},{"type":"document","id":363571852,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363571852/108x144/be32834728/1509919504?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363571852/216x288/e970ca00ee/1509919504?v=1","title":"Zuev Bac 2014","short_title":"Zuev Bac 2014","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363571852,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qyXHkn20IZz7j0W3R9UyUHL5Bqo="},"url":"https://www.scribd.com/document/363571852/Zuev-Bac-2014"}],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"lQ/9BvWBBX1nDSeFR1F2Y3llKGE=","module_id":"lfUrxR01qqAsbhNPUnlFQZGuPxc=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"type":"document","id":126637281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/126637281/108x144/7f64487461/1488346560?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/126637281/216x288/06a70f799e/1488346560?v=1","title":"Garun A by Vardapet Komitas","short_title":"Garun A by Vardapet Komitas","author":"Clayton J. Heydorn","tracking":{"object_type":"document","object_id":126637281,"track":"similar_to","doc_uuid":"ZKufRPLupi3LaSMgkb35SuwEfe4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/126637281/Garun-A-by-Vardapet-Komitas"},{"type":"document","id":239203651,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/239203651/108x144/9f2b53bd89/1499605004?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/239203651/216x288/fe09154b7d/1499605004?v=1","title":"Armenian Songs (Vardapet, Komitas)","short_title":"Armenian Songs (Vardapet, Komitas)","author":"Rodolfo Rondinelli","tracking":{"object_type":"document","object_id":239203651,"track":"similar_to","doc_uuid":"3MdrU2B59bMAt7wp0WWa/qAcj0g="},"url":"https://www.scribd.com/document/239203651/Armenian-Songs-Vardapet-Komitas"},{"type":"document","id":361001969,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361001969/108x144/95e3ee44fc/1513022546?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361001969/216x288/80ce9d1801/1513022546?v=1","title":"Marko Tajčević - Sedam Balkanskih Igara","short_title":"Marko Tajčević - Sedam Balkanskih Igara","author":"Harun Zulić","tracking":{"object_type":"document","object_id":361001969,"track":"similar_to","doc_uuid":"bapsvV1CuwIr0W/rsScYRuDdMoM="},"url":"https://www.scribd.com/document/361001969/Marko-Tajčević-Sedam-Balkanskih-Igara"},{"type":"document","id":296940055,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296940055/108x144/991f1d3ebf/1516129429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296940055/216x288/42260aa7ba/1516129429?v=1","title":"Arno Babajanian - Polyphonic Sonata for Piano solo (1947)","short_title":"Arno Babajanian - Polyphonic Sonata for Piano solo (1947)","author":"Արտյոմ Անդրեասյան","tracking":{"object_type":"document","object_id":296940055,"track":"similar_to","doc_uuid":"JsfmIsp041nfqNBL833uvzD1yvY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296940055/Arno-Babajanian-Polyphonic-Sonata-for-Piano-solo-1947"},{"type":"document","id":265381596,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265381596/108x144/82a84fe9b7/1517789296?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265381596/216x288/a7aa1500a5/1517789296?v=1","title":"Dance of the Reed Pipe - Flute Quartet","short_title":"Dance of the Reed Pipe - Flute Quartet","author":"wosowo324","tracking":{"object_type":"document","object_id":265381596,"track":"similar_to","doc_uuid":"8EqZ1Id771Tn9bk+3FFUsrrPQ+A="},"url":"https://www.scribd.com/document/265381596/Dance-of-the-Reed-Pipe-Flute-Quartet"},{"type":"document","id":32265500,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/32265500/108x144/7e441b1acc/1521149195?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/32265500/216x288/04c7bd35c8/1521149195?v=1","title":"Vivaldi Concerto pour 4 Flutes","short_title":"Vivaldi Concerto pour 4 Flutes","author":"Philippe Souchu","tracking":{"object_type":"document","object_id":32265500,"track":"similar_to","doc_uuid":"eR+GhGPROYnKbLbxS5rwnFdymLo="},"url":"https://www.scribd.com/document/32265500/Vivaldi-Concerto-pour-4-Flutes"},{"type":"document","id":94964892,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94964892/108x144/fac9553472/1491405185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94964892/216x288/9db9992427/1491405185?v=1","title":"4 Fabule - Paul Constantinescu","short_title":"4 Fabule - Paul Constantinescu","author":"Silviu Olaru","tracking":{"object_type":"document","object_id":94964892,"track":"similar_to","doc_uuid":"mjD4YoxvJvv2EP2iz3BJUhwnzFA="},"url":"https://www.scribd.com/document/94964892/4-Fabule-Paul-Constantinescu"},{"type":"document","id":235738581,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/235738581/108x144/90fb983d6c/1533768656?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/235738581/216x288/dec68ec4fb/1533768656?v=1","title":"Armenian Composers l Complete","short_title":"Armenian Composers l Complete","author":"Arman Mkhitaryan","tracking":{"object_type":"document","object_id":235738581,"track":"similar_to","doc_uuid":"S1Kzw1kht/++8b28zQHEAf1kvG4="},"url":"https://www.scribd.com/document/235738581/Armenian-Composers-l-Complete"},{"type":"document","id":75132076,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/75132076/108x144/8a10114ff6/1537157275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/75132076/216x288/7b8e9f59a2/1537157275?v=1","title":"Aram Khachaturian Waltz From Masquerade Four Hands","short_title":"Aram Khachaturian Waltz From Masquerade Four Hands","author":"Filip Meštrović","tracking":{"object_type":"document","object_id":75132076,"track":"similar_to","doc_uuid":"dMzkvcZH2hIT9dyBR9lk6iQWkQM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/75132076/Aram-Khachaturian-Waltz-From-Masquerade-Four-Hands"},{"type":"document","id":131026126,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/131026126/108x144/7033beac60/1536587702?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/131026126/216x288/d3645e7dfa/1536587702?v=1","title":"Mic album de piese romanesti","short_title":"Mic album de piese romanesti","author":"Editura Muzicala GRAFOART","tracking":{"object_type":"document","object_id":131026126,"track":"similar_to","doc_uuid":"vwVyoyAu8a3rRziikJnScOwNmNQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/131026126/Mic-album-de-piese-romanesti"},{"type":"document","id":294385635,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294385635/108x144/5fbecc6519/1512660833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294385635/216x288/37aaff8419/1512660833?v=1","title":"Arno Babadjanian - Six Pictures for Piano","short_title":"Arno Babadjanian - Six Pictures for Piano","author":"Արտյոմ Անդրեասյան","tracking":{"object_type":"document","object_id":294385635,"track":"similar_to","doc_uuid":"Fr0C3hIdl47ge91HP/hmnzyrC0A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294385635/Arno-Babadjanian-Six-Pictures-for-Piano"},{"type":"document","id":181850896,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181850896/108x144/0250e72e6d/1522871514?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181850896/216x288/4e081ea2b7/1522871514?v=1","title":"Russian Piano Music Vol. 3 L - P.pdf","short_title":"Russian Piano Music Vol. 3 L - P.pdf","author":"aarr","tracking":{"object_type":"document","object_id":181850896,"track":"similar_to","doc_uuid":"a/ofkK+zuTMFPd+mb4iyhgo5jew="},"url":"https://www.scribd.com/doc/181850896/Russian-Piano-Music-Vol-3-L-P-pdf"},{"type":"document","id":223800327,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/223800327/108x144/c25ced82d7/1520424764?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/223800327/216x288/fc3ec589d4/1520424764?v=1","title":"Pleyel Duets Op 8","short_title":"Pleyel Duets Op 8","author":"leffiegrl","tracking":{"object_type":"document","object_id":223800327,"track":"similar_to","doc_uuid":"56284jaq8wYtBHmnntd0YceQNOk="},"url":"https://www.scribd.com/document/223800327/Pleyel-Duets-Op-8"},{"type":"document","id":131875809,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/131875809/108x144/a5251778cc/1501647553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/131875809/216x288/1b7be3b2f0/1501647553?v=1","title":"Ciocarlia","short_title":"Ciocarlia","author":"Adela Maria","tracking":{"object_type":"document","object_id":131875809,"track":"similar_to","doc_uuid":"nRLKNvyv2QdU88UAz7XMkNKBhGk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/131875809/Ciocarlia"},{"type":"document","id":204113939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/204113939/108x144/862d7f7f1e/1391389643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/204113939/216x288/ce2d0789ca/1391389643?v=1","title":"Spain Michel Camilo","short_title":"Spain Michel Camilo","author":"DongHoon Kim","tracking":{"object_type":"document","object_id":204113939,"track":"similar_to","doc_uuid":"4HJ6iCrf2noh9Ac0wrbSB+2KOcQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/204113939/Spain-Michel-Camilo"},{"type":"document","id":172964447,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/172964447/108x144/2c49fc5fc0/1518943688?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/172964447/216x288/6f82ecfcdd/1518943688?v=1","title":"Album Flauta-Tango VOL.1","short_title":"Album Flauta-Tango VOL.1","author":"fluteslave","tracking":{"object_type":"document","object_id":172964447,"track":"similar_to","doc_uuid":"u8QB3mR69TsmNqTWqfe9+swo6RM="},"url":"https://www.scribd.com/document/172964447/Album-Flauta-Tango-VOL-1"},{"type":"document","id":118323533,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118323533/108x144/b48ad1ba38/1452028795?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118323533/216x288/f9383b204c/1452028795?v=1","title":"[Piano Jazz ] - Bluesette - Transcrit par Georges Arvanitas.pdf","short_title":"[Piano Jazz ] - Bluesette - Transcrit par Georges Arvanitas.pdf","author":"Stéphane Alexandre","tracking":{"object_type":"document","object_id":118323533,"track":"similar_to","doc_uuid":"PsxCU5SUlniQu89fip2NBFT6I+s="},"url":"https://www.scribd.com/doc/118323533/Piano-Jazz-Bluesette-Transcrit-par-Georges-Arvanitas-pdf"},{"type":"document","id":187274518,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/187274518/108x144/563487c942/1443871116?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/187274518/216x288/6d89e8abae/1443871116?v=1","title":"Bartok_Romanian Folk Dances_for Violin_piano ","short_title":"Bartok_Romanian Folk Dances_for Violin_piano ","author":"kortemese","tracking":{"object_type":"document","object_id":187274518,"track":"similar_to","doc_uuid":"MR9DRfXb0FKXckI322+Mgo/22yE="},"url":"https://www.scribd.com/document/187274518/Bartok-Romanian-Folk-Dances-for-Violin-piano"},{"type":"document","id":51246217,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51246217/108x144/13e3eb4eb2/1381585111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51246217/216x288/63d85314fd/1381585111?v=1","title":"My Way - Piano - Frank Sinatra","short_title":"My Way - Piano - Frank Sinatra","author":"chemaalpa","tracking":{"object_type":"document","object_id":51246217,"track":"similar_to","doc_uuid":"44ytkAARVgj8w4EvaEshY2VnaU4="},"url":"https://www.scribd.com/document/51246217/My-Way-Piano-Frank-Sinatra"},{"type":"document","id":236070904,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/236070904/108x144/b8056d0c38/1506886773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236070904/216x288/437e55e183/1506886773?v=1","title":"Carmen Suite - 4 flutes","short_title":"Carmen Suite - 4 flutes","author":"ValenFlute","tracking":{"object_type":"document","object_id":236070904,"track":"similar_to","doc_uuid":"4ZF0JUvpTlFZ6WVekKJyoSEOMRc="},"url":"https://www.scribd.com/document/236070904/Carmen-Suite-4-flutes"},{"type":"document","id":266451257,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/266451257/108x144/01517e5198/1451940384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/266451257/216x288/e56b981f9b/1451940384?v=1","title":"Ligeti","short_title":"Ligeti","author":"Roberto Muñoz Delgado","tracking":{"object_type":"document","object_id":266451257,"track":"similar_to","doc_uuid":"mTTiXLUWEB9C1OU8HufQYqCxbcU="},"url":"https://www.scribd.com/document/266451257/Ligeti"},{"type":"document","id":178493655,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178493655/108x144/fa91746d33/1382556737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178493655/216x288/6d852becc2/1382556737?v=1","title":"Fifteen Hungarian Peasant Songs.pdf","short_title":"Fifteen Hungarian Peasant Songs.pdf","author":"Michæl Graham","tracking":{"object_type":"document","object_id":178493655,"track":"similar_to","doc_uuid":"4j1zxAbwV48jNdd5sA+yzd0ILZg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/178493655/Fifteen-Hungarian-Peasant-Songs-pdf"},{"type":"document","id":50562909,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/50562909/108x144/1c561a79bf/1310484949?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/50562909/216x288/96eeccecad/1310484949?v=1","title":"Astor Piazzolla - Calambre (Tango)","short_title":"Astor Piazzolla - Calambre (Tango)","author":"vichten","tracking":{"object_type":"document","object_id":50562909,"track":"similar_to","doc_uuid":"EyauJp/iW53dDYxYKtZPe/pEtLs="},"url":"https://www.scribd.com/document/50562909/Astor-Piazzolla-Calambre-Tango"},{"type":"document","id":60397145,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60397145/108x144/4e2eb40cd1/1536351628?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60397145/216x288/2372ca5c11/1536351628?v=1","title":"Once Upon a Piano","short_title":"Once Upon a Piano","author":"Austin Stout","tracking":{"object_type":"document","object_id":60397145,"track":"similar_to","doc_uuid":"EiSZ/OtnMkWgA0wjS8msqb0/rpc="},"url":"https://www.scribd.com/document/60397145/Once-Upon-a-Piano"},{"type":"document","id":249026315,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/249026315/108x144/f201734be9/1417603524?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/249026315/216x288/8bcc2f0799/1417603524?v=1","title":"Valse Amelie","short_title":"Valse Amelie","author":"veronicavartanian","tracking":{"object_type":"document","object_id":249026315,"track":"similar_to","doc_uuid":"Den7nsbY8SNOoGXz+OwtYqNlibk="},"url":"https://www.scribd.com/document/249026315/Valse-Amelie"},{"type":"document","id":156486009,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/156486009/108x144/0fb5846afd/1444316655?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/156486009/216x288/d7a5274150/1444316655?v=1","title":"Fantasie Impromtu","short_title":"Fantasie Impromtu","author":"matthewperr","tracking":{"object_type":"document","object_id":156486009,"track":"similar_to","doc_uuid":"jQGopwHhiDxJmRRTtNboxkSzngo="},"url":"https://www.scribd.com/document/156486009/Fantasie-Impromtu"}],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Paul Constantinescu - Joc Dobrogean (Toccata) sheet music","track_opts":{"compilation_id":"lQ/9BvWBBX1nDSeFR1F2Y3llKGE=","module_id":"RSdTcgLk5kdR2T2AK+uMfHjIBiw=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"document","id":363578330,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363578330/108x144/8e823fc042/1509925338?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578330/216x288/fb78d759b6/1509925338?v=1","title":"Attendance","short_title":"Attendance","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578330,"track":"from_user","doc_uuid":"4tImeP5+sZ7hDLSw84cgClgIJkQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578330/Attendance"},{"type":"document","id":363573164,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573164/108x144/21be63576e/1509920733?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573164/216x288/ff6441c544/1509920733?v=1","title":"Resume","short_title":"Resume","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363573164,"track":"from_user","doc_uuid":"JPYKpftboMNaVzkFAPH0OMz69BY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363573164/Resume"},{"type":"document","id":371800481,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371800481/108x144/c1e97823c4/1518988797?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371800481/216x288/7cd838fb04/1518988797?v=1","title":"Regulament Carl Filtsch-2018","short_title":"Regulament Carl Filtsch-2018","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":371800481,"track":"from_user","doc_uuid":"e/biEMf5tuExG66yAWGtB1O5kWE="},"url":"https://www.scribd.com/document/371800481/Regulament-Carl-Filtsch-2018"},{"type":"document","id":363578987,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578987/108x144/e264b087aa/1509925964?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578987/216x288/a054b2f2cf/1509925964?v=1","title":"Autorul Literatura Filozofia Occidentală vs. Cea Orientală","short_title":"Autorul Literatura Filozofia Occidentală vs. Cea Orientală","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578987,"track":"from_user","doc_uuid":"XDTihlkBbOoynmhL2UjHrPRsVgw="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578987/Autorul-Literatura-Filozofia-Occidentală-vs-Cea-Orientală"},{"type":"document","id":363578840,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578840/108x144/13e822f28b/1509925871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363578840/216x288/24b209aed7/1509925871?v=1","title":"Arta, Principiile Morale În Societate","short_title":"Arta, Principiile Morale În Societate","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578840,"track":"from_user","doc_uuid":"+3nT8giTN5d2h4Xq9HtzbzUnzvY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578840/Arta-Principiile-Morale-In-Societate"},{"type":"document","id":363607057,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363607057/108x144/1b5717894b/1509950209?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363607057/216x288/305f759058/1509950209?v=1","title":"Autorul Literatura Filozofia occidentală vs. cea orientală.pdf","short_title":"Autorul Literatura Filozofia occidentală vs. cea orientală.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363607057,"track":"from_user","doc_uuid":"Z+8s2nSdEojzduJzn39Q9mDTcwY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363607057/Autorul-Literatura-Filozofia-occidentală-vs-cea-orientală-pdf"},{"type":"document","id":363576618,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363576618/108x144/9eb419db80/1509924112?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363576618/216x288/fca2ffba08/1509924112?v=1","title":"Saudades Do Brazil","short_title":"Saudades Do Brazil","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363576618,"track":"from_user","doc_uuid":"WkfuH6Y85GBJxhbVPRVlgRiB+gI="},"url":"https://www.scribd.com/document/363576618/Saudades-Do-Brazil"},{"type":"document","id":363607123,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363607123/108x144/3d6cbec78e/1509950275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363607123/216x288/cfc57fe1df/1509950275?v=1","title":"Voci , Filimon","short_title":"Voci , Filimon","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363607123,"track":"from_user","doc_uuid":"l5LDXg/T709rQNEMWU7OFS7aDlM="},"url":"https://www.scribd.com/document/363607123/Voci-Filimon"},{"type":"document","id":363869476,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363869476/108x144/32b2258279/1510161767?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363869476/216x288/c4c585b8f8/1510161767?v=1","title":"Vasile Stati; Andrei Hropotinschi; Traducerile Şi Plagiatul","short_title":"Vasile Stati; Andrei Hropotinschi; Traducerile Şi Plagiatul","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363869476,"track":"from_user","doc_uuid":"RSiaNbisSBzCPTtF0q8VywbVRg4="},"url":"https://www.scribd.com/document/363869476/Vasile-Stati-Andrei-Hropotinschi-Traducerile-Şi-Plagiatul"},{"type":"document","id":363578566,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578566/108x144/3854379746/1509925625?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363578566/216x288/fdd2b7544a/1509925625?v=1","title":"walden5.pdf","short_title":"walden5.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578566,"track":"from_user","doc_uuid":"3onD6sL7uZir+FEDjgvmMJkM6rg="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578566/walden5-pdf"},{"type":"document","id":363869343,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363869343/108x144/247e7fb878/1510161662?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363869343/216x288/25a3bb216a/1510161662?v=1","title":"Vieru, Mama, Vatamanu, Pavel Boţu, Paul Mihnea","short_title":"Vieru, Mama, Vatamanu, Pavel Boţu, Paul Mihnea","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363869343,"track":"from_user","doc_uuid":"36Q9F9WqobPZZxtSmh/4XWYVWL8="},"url":"https://www.scribd.com/document/363869343/Vieru-Mama-Vatamanu-Pavel-Boţu-Paul-Mihnea"},{"type":"document","id":368178589,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/368178589/108x144/b6ceafbe72/1514767231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/368178589/216x288/fb814e7d4f/1514767231?v=1","title":"Lageplan_8100514.pdf","short_title":"Lageplan_8100514.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":368178589,"track":"from_user","doc_uuid":"i6iIP2Pt2oXd1THNf8AcncdxfnM="},"url":"https://www.scribd.com/document/368178589/Lageplan-8100514-pdf"},{"type":"document","id":388240821,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/388240821/108x144/230a782637/1536576408?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/388240821/216x288/166c1d1c25/1536576408?v=1","title":"studzeitbestaetigung_588201_20180830102224.pdf","short_title":"studzeitbestaetigung_588201_20180830102224.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":388240821,"track":"from_user","doc_uuid":"ziWG11hSVDgZyib8Y9Rq43p3jjA="},"url":"https://www.scribd.com/document/388240821/studzeitbestaetigung-588201-20180830102224-pdf"},{"type":"document","id":363578629,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578629/108x144/bd08bb32e7/1509925665?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363578629/216x288/a24fdd41f7/1509925665?v=1","title":"Daily Reports","short_title":"Daily Reports","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363578629,"track":"from_user","doc_uuid":"CrpD5IiYscJvz2EGJ9c2H1J9qME="},"url":"https://www.scribd.com/document/363578629/Daily-Reports"},{"type":"document","id":363573293,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573293/108x144/5d2c7f6ea4/1509920890?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573293/216x288/18b7846587/1509920890?v=1","title":"Sviatoslav Richter - Live in Budapest 1954 – 1980","short_title":"Sviatoslav Richter - Live in Budapest 1954 – 1980","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363573293,"track":"from_user","doc_uuid":"5BcwVfKf2OG2ylRyQC0gi1ce/KE="},"url":"https://www.scribd.com/document/363573293/Sviatoslav-Richter-Live-in-Budapest-1954-1980"},{"type":"document","id":306735124,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/306735124/108x144/611dc4ffb0/1491399325?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/306735124/216x288/03ac9a9c9b/1491399325?v=1","title":"Shostakovich - Aria Kateriny Ismailovoy from the opera \"Lady Macbeth of Mzensk\"","short_title":"Shostakovich - Aria Kateriny Ismailovoy from the opera \"Lady Macbeth of Mzensk\"","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":306735124,"track":"from_user","doc_uuid":"CtrkO07NySuaj1QuTszIUwc2JfQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/306735124/Shostakovich-Aria-Kateriny-Ismailovoy-from-the-opera-Lady-Macbeth-of-Mzensk"},{"type":"document","id":363546957,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546957/108x144/ec4182658d/1509897158?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546957/216x288/acf4f7c271/1509897158?v=1","title":"Lucian Raicu interviu","short_title":"Lucian Raicu interviu","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546957,"track":"from_user","doc_uuid":"DxX08RpmGCpp5P2W77sdcZLDKCQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546957/Lucian-Raicu-interviu"},{"type":"document","id":363572237,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363572237/108x144/f5073f4e34/1509919838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363572237/216x288/8f4195557b/1509919838?v=1","title":"zodia cancerului","short_title":"zodia cancerului","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363572237,"track":"from_user","doc_uuid":"biJKMXwFlKhzD4onDeRezg7CHVw="},"url":"https://www.scribd.com/document/363572237/zodia-cancerului"},{"type":"document","id":363546577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546577/108x144/5442d0a149/1509896853?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546577/216x288/73c1ea2e12/1509896853?v=1","title":"1000 German Nouns6.Xlsx","short_title":"1000 German Nouns6.Xlsx","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546577,"track":"from_user","doc_uuid":"dn3tno5URYwKOm8ajd3IkvADNPU="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546577/1000-German-Nouns6-Xlsx"},{"type":"document","id":71028309,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/71028309/108x144/336660b76a/1357642923?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/71028309/216x288/510631466f/1357642923?v=1","title":"Ciolac - Rasai Asupra Mea","short_title":"Ciolac - Rasai Asupra Mea","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":71028309,"track":"from_user","doc_uuid":"xg0e1x/iWo8jU2qMqIMGMTXIbTI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/71028309/Ciolac-Rasai-Asupra-Mea"},{"type":"document","id":252974958,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252974958/108x144/59ef1b1422/1437122185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252974958/216x288/07aef2e1f2/1437122185?v=1","title":"Puterea copilăriei (Lev Tolstoi)","short_title":"Puterea copilăriei (Lev Tolstoi)","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":252974958,"track":"from_user","doc_uuid":"kSucdvKj/Xwc1oPs8i2PIZsS1ps="},"url":"https://www.scribd.com/doc/252974958/Puterea-copilăriei-Lev-Tolstoi"},{"type":"document","id":363546320,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546320/108x144/901d7e1745/1509896636?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546320/216x288/5aa02fa1e1/1509896636?v=1","title":"d louis couperin suite","short_title":"d louis couperin suite","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546320,"track":"from_user","doc_uuid":"rEzJKN2GjrP6NQqRlCq5q9mg2so="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546320/d-louis-couperin-suite"},{"type":"document","id":363546523,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546523/108x144/907775e616/1509896804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546523/216x288/8ba639a3ba/1509896804?v=1","title":"d.pdf","short_title":"d.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546523,"track":"from_user","doc_uuid":"ZYwUohvHAGjKleLZdChEJYomNGY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546523/d-pdf"},{"type":"document","id":363545322,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363545322/108x144/6476ff36e7/1509895825?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363545322/216x288/8dbf029b85/1509895825?v=1","title":"Unde e Iubire, Acolo e Şi Dumnezeu","short_title":"Unde e Iubire, Acolo e Şi Dumnezeu","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363545322,"track":"from_user","doc_uuid":"/DwYHL30cH8uTNYlGr/H/dN93vs="},"url":"https://www.scribd.com/document/363545322/Unde-e-Iubire-Acolo-e-Şi-Dumnezeu"},{"type":"document","id":363573055,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363573055/108x144/31bd4bbf20/1509920600?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363573055/216x288/ba08b4c2e9/1509920600?v=1","title":"Monthly Budget","short_title":"Monthly Budget","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363573055,"track":"from_user","doc_uuid":"kM6wBlb5ihmn2F/emRLZbgmuctY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363573055/Monthly-Budget"},{"type":"document","id":363546234,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546234/108x144/620d96c3ac/1509896561?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546234/216x288/ccd34a7da3/1509896561?v=1","title":"suite C couperin","short_title":"suite C couperin","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546234,"track":"from_user","doc_uuid":"P8bvxvhnQsfxhRvG2dk6J5eSOUw="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546234/suite-C-couperin"},{"type":"document","id":272929771,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/272929771/108x144/8abb9eff84/1438173531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/272929771/216x288/9cde336d03/1438173531?v=1","title":"B.IstruAcademicieniiLaAcademieAcademia","short_title":"B.IstruAcademicieniiLaAcademieAcademia","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":272929771,"track":"from_user","doc_uuid":"bmMbNyvAKwakwGGjBTMForK2upE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/272929771/B-IstruAcademicieniiLaAcademieAcademia"},{"type":"document","id":363546493,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546493/108x144/7fa4567c07/1509896769?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546493/216x288/100bfda940/1509896769?v=1","title":"74032766-Bryan-Adams-Everything-i-Do-i-Do-It-for-You.pdf","short_title":"74032766-Bryan-Adams-Everything-i-Do-i-Do-It-for-You.pdf","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546493,"track":"from_user","doc_uuid":"bVWQyQS6ir6aMpbnHIpB7oucC28="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546493/74032766-Bryan-Adams-Everything-i-Do-i-Do-It-for-You-pdf"},{"type":"document","id":363546829,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363546829/108x144/54583ac126/1509897060?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363546829/216x288/e6b634b2d1/1509897060?v=1","title":"Inteligenta emotionala prezentare","short_title":"Inteligenta emotionala prezentare","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363546829,"track":"from_user","doc_uuid":"1IhulA54bTDhNHn6yauyjUpgyHg="},"url":"https://www.scribd.com/document/363546829/Inteligenta-emotionala-prezentare"},{"type":"document","id":363571852,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363571852/108x144/be32834728/1509919504?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363571852/216x288/e970ca00ee/1509919504?v=1","title":"Zuev Bac 2014","short_title":"Zuev Bac 2014","author":"Valentin Malanetski","tracking":{"object_type":"document","object_id":363571852,"track":"from_user","doc_uuid":"qyXHkn20IZz7j0W3R9UyUHL5Bqo="},"url":"https://www.scribd.com/document/363571852/Zuev-Bac-2014"}],"title_link":null,"title":"More From Valentin Malanetski","track_opts":{"compilation_id":"lQ/9BvWBBX1nDSeFR1F2Y3llKGE=","module_id":"sVlMDK2vXJu9548MxxE4b+uD/4A=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/57066289","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=ypXCGTNtAuJZsMVDSbGtRMQSlVc%3D&authenticity_token=ODXWgw%2FdMGKx1APnhXZGWK09%2BEVX5HZEfDiceMmOc%2BWX240RIbn4SORLBoEcZme8nTpjY6PFvB0EPV2QDzgz6Q%3D%3D&expires=1538039815&wordDocumentId=57066289&wordUploadId=59925058"},"renewal_nag_props":null}-->