Mô ph ng m ch ghép h n h p ring hybrid ho t đ ng t n s 1.

8GHz s d ng ph n m m ADS

Nhóm: Hoàng Minh Ti p – 40702472 Hoàng Xuân Thiêm – 40702291 Phan Đ c Ti n – 40702454

GVHD: Th c s Hoàng M nh Hà

Đư ng truy n vi d i Đư ng truy n vi d i là m t d ng đư ng truy n sóng, g m 1 d i d n chính và 1 l p đi n môi.

Đư ng truy n vi d i Đ c tính tr kháng c a đư ng truy n: .

Đư ng truy n vi d i Trong đó h ng s đi n môi đư c tính như sau: .

M ch ghép h n h p Ring Hybrid Ring hybrid là m t lo i m ch ghép h n h p 180 đ đư c ch t o theo k thu t đư ng truy n vi d i. đư ng truy n d i .

M ch ghép h n h p Ring Hybrid Khi đưa tín hi u vào c a 1 thì: Công su t tín hi u ra t i c a 2 và 3 b ng nhau và cùng pha v i nhau. Khi đưa tín hi u vào c a 4 thì: Công su t tín hi u ra t i c a 2 và 3 b ng nhau nhưng l ch pha nhau 180 đ . .

Các thông s n n cho trư c tính W . Tìm chi u r ng đư ng truy n ? .Các bư c thi t k cho 1.H s đi n môi .Chi u dai l p đi n môi .

Các bư c thi t k cho .

Các bư c thi t k cho .

Các bư c thi t k cho 2. Tính chi u dài cho đư ng truy n L .Giá tr L tính đư c là 1007.V i 1mil = 1/1000 inch = 0.0254 mm .7 mil .

Các bư c thi t k cho .

Các bư c thi t k cho Tương t như trư ng h p Ro = 50 Ohm. ta tính đư c W. L như hình .

Các bư c thi t k cho Tính bư c sóng. t đó xác đ nh bán kính c a ph n t MCURVE .

Các bư c thi t k cho Tính bư c sóng. t đó xác đ nh bán kính c a ph n t MCURVE .

M ch mô ph ng .

K t qu mô ph ng .

K t qu mô ph ng .

K t qu mô ph ng .

K t qu mô ph ng .

K t qu mô ph ng .

K t qu mô ph ng .

Layout .

nhưng sai s không đáng k .Nh n xét M ch Ring Hybrid chia tín hi u đ u vào thành 2 tín hi u ngõ ra l ch pha nhau 180 đ . . ho c t ng h p 2 tín hi u k t h p. K t qu mô ph ng phù h p v i lý thuy t m c dù còn có sai sô.

C m ơn m i ngư i đã theo dõi ! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful