1

1. GİRİŞ
Çalışmanın tanıtımı: Genel olarak neler yapıldı? Amaç neydi? (Birkaç paragraf yazılabilir) (Tüm rapor metni Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto (yazı büyüklüğü) ile iki yana yaslı olarak yazılır. Metinler dik ve normal harflerle 1.5 aralıkla yazılır. Tür isimleri veya latince kelimeler (ör: in vitro) italik yazılır. Tür isimleri başlıkta bile olsa cins isminin ilk harf büyük, diğer harfler küçük şekilde yazılır (ör: Schizosaccharomyces pombe) Koyu harfler başlıklarda kullanılır. Virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılır. Bölüm başlıkları (Giriş, Malzeme ve Yöntem, ...) birinci derece başlıklar olarak yazılırlar. Birinci derece başlıklar yeni bir bölüme geçişi gösterdiğinden her zaman sayfa başlarında yer almalıdır. Tüm başlıklar sağa ve sola dayalı (justify) olarak yazılırlar. Başlık özellikleri aşağıdaki gibidir: • • • •

1.

derece

başlıklar;

BÜYÜK

HARF,

14

PUNTO,

KOYU

HARFLERLE.
2. derece başlıklar; BÜYÜK HARF, 12 PUNTO, KOYU HARFLERLE. 3. derece başlıklar; Kelime Baş Harfleri Büyük Harf, 12 Punto, Koyu Harflerle. 4. derece başlıklar; Kelime Baş Harfleri Büyük Harf, 12 Punto, İtalik Harflerle.

Gönderilen bu taslak üzerinde çalışırsanız zaten şablon olarak Başlık 1., Başlık 1.1 … gibi yazım stili karşınıza çıkacaktır.

2

2. GENEL KISIMLAR
Deneyde incelenen konu hakkında genel bilgiler alt başlıklar halinde incelenecek.

2.1. Droshopila melanogaster / VEYA HANGI ORGANIZMA KULLANILDIYSA ONUNLA ILGILI GENEL BILGI Genel bilgi. Bu organizma neden seçildi? Avantajları/dezavantajları?

2.2. KULLANILAN YÖNTEM HAKKINDA GENEL BILGI Genel bilgi. Bu yöntemle yapılan başka çalışmalar var mı? Başka hangi yöntemler kullanılabilirdi?

3

3. MALZEME VE YÖNTEM
3.1. KULLANILAN ORGANIZMA Hangi özellikte organizmalar kullanıldı? 3.1.1. Yetiştirilme Ortamı Besiyeri nasıl hazırlandı? Organizma hangi koşullar altında yetiştirildi?

3.2. DENEY BASAMAKLARI Sırasıyla deneyde neler yapıldı? Alt başlıklar halinde yazabilirsiniz. Sadece yöntem yazılacak, sonuçlar “Bulgular” kısmına yazılacak. Sonuçların analizinde kullanılan yöntem ve bütün hesaplamalara ait formüller /denklemler belirtilecek. “Denklemler altta ve üstte 12 punto boşluk bırakılarak yazılır. Denklemler sayfa solundan 1 cm. içeriden başlanılarak yazılır. Denklemlere bölüm içinde sıra ile numara verilir. Tablo ve şekil numaralandırmasındaki sistem denklemlerde de geçerlidir ( (4.20), (1.10) vb.). Denklem numaraları sayfanın sağına hizalanarak yazılır.”

4

4. BULGULAR
Deneyde yapılan sıraya göre alınan sonuçlar alt başlıklar halinde yazılacak. Deneye ait fotoğraf/şekil varsa altına açıklaması yazılarak eklenecek. Sonuçlara ait tablo varsa ekleyin. “Tablolar ve şekiller metinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Bir yada birkaç tablo/şekil aynı sayfada yer alabilir. Tablo/şekil açıklaması tablo numarası ve tablo adından oluşur. Tablo/şekil numarasındaki ilk rakam bölüm numarası, ikinci rakam ise tablo veya şeklin o bölüm içindeki sıra numarasıdır. Tablo/şekil adı tablo/şeklin ne olduğu hakkında kısa bilgi verir. Her tablonun adı tablonun üstüne, her şeklin adı şeklin altına yazılır. (Şekil 2.1 Kazık çevresindeki zemin direnci-deformasyon değişimi) Tablo/şekil numaralarında ve tablo/şekil adlarında Times New Roman 11 punto yazı karakteri ve 1.0 satır aralığı kullanılır. Tablo açıklamasından önce 12 punto sonra ise 6 punto boşluk bırakılır. Şekil açıklamasından önce 6 punto sonra ise 12 punto boşluk bırakılır. Tablolar ve şekillerdeki grafikler sayfaya ortalanarak konulur. Benzer şekilde tablo ve şekil açıklamaları da sayfa sınırlarına ortalanarak yazılır. Tablo/şekil altına yazılacak olan her türlü bilgi için 8 punto yazı büyüklüğü kullanılacaktır. Tablolarda düşey çizgilerin tercih edilmemesi ve tablo içindeki yazıların 10 puntodan büyük olmaması tavsiye edilir.”

5

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışma bulgularının değerlendirilmesi ile varılan sonuçlar mevcut literatür bilgisi ile birlikte yorumlanır. Sonuçlar belirtilir. Beklenenden farklı sonuç bulundu mu? Hatalar çıktıysa nedeni ne olabilir, belirtilir. Çalışmanın geliştirilmesi/hataların en aza indirilmesi için ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde bulunulur.

6

KAYNAKLAR
Kullanılan kaynaklar alfabetik sıraya göre yazılır. İnternet sitesi kullanıldı ise siteye giriş tarihi de parantez içinde belirtilmelidir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful