I

II DALIS SANTUOKA II SKYRruS SANTUOKOS SUDARYMAS PIRMASIS SKIRSNIS
TUOKTIS SUSITARIMAS pASnrcrnS rR JO TEISINES
Fl

3.7 str.

J. / srnaPSNIS Santuokos samprata 1. Santuoka yra istatymq nustatyta tvarka iformintas savanoriSkas lyro ir moters susitarimas sukurti Seimosteisinius santykius. 2. Vyras ir moteris, istatymq nustatyta tvarka iregistravg santuok4, yra sutuoktiniai. 1. Komentuojamo straipsnio I dalyje pateikiamas santuokos apibre- r Zimas. CK itvirtina santuokoskaip sui generzssutarties, susitarimo (consensusfacit nuptias) doktrin4. Zmogaus teisq sudaryti santuok4 garantuoja Konstitucijos 38 straipsnio 3 dalis ir Europos Zmogaus teisiq ir pagrindiniq laisviq apsaugoskonvencijos 12 straipsnis'. SprendZianti5 CK pateikto apibreZimo santuok4 apibfldina keli poZymiai. Pirma, santuoka yra savanori5kai pasiektas dviejq veiksniq asmenq susitarimas, t.y. jq valios sutapimas.Bet kokie Saliq valios trukumai, leidZianfys abejoti susitarimo savanori5kumu, yra pagrindas pripaZinti santuok4 negaliojandia (CK 3.13, 3.I5,3.40 str.).Antra, susitarimo Salysturi atitikti [statymo nustatytus kriterijus: galima tik vyro ir moters, sulaukusiq istatymo nustat5rto amiiaus, nesudariusiq kitos santuokos ar nelregistravusiq partnerystds ir nesandiq artimqjq giminaidir5 kuriems istatymas draudZiatuoktis tarpusavyje(CK 3 .12, 3 .14, 3.16-3. l7 str.), tarpusavio
I Zr. EuroposZmogaus teisiq teismo sprendim4byloj e Cossqt v. UK, 1990

^)

i.7-3.8

't..

II DALIS. Santuoka

II SKYRIUS. Santuokos sudarvmas

3.8-3.9.t..

iantuoka. Susitarimas, paLsidLianlis Siuos reikalavimus, negali b1'ti lat(omas santuoka. Tredia, turi buti specialus susitarimo tikslas, Salirl ketirimas: santuoka laikomas tik toks vyro ir moters susitarimas, kuriuo iiekiama sulGrti teisinius padarinius - Seimos teisinius santykius, t. y. ieim4. Jeigu tokio tikslo susitarimo Salys neturejo ir neturi, tai Saliq iusitarimas yra ne kas kita, kaip imitacija, fiktyvi santuoka, galinti biiti >ipaiintanegaliojandia (CK 3'39 str.). Ketvirta, butina speciali susita'imo forma. Santuoka pripaZistamas tik susitarimas, sudarytas civilines netrikacijos istaigoje CK 3. I 8-3.22, 3'298-3.303 straipsniuosenurolyta arbabaLnydios(konfesijq) nustatyta fvarka laikantis CK 3.24-3.25, 1.304straipsniq reikalavimq. Taigi Saliq susitarimas sukurti Seimossanykius, sudarytas nesilaikant Siostvarkos,palryzdLiui, pagal tautinius ar dtokius paprodius, nera laikomas santuoka. 2. Yyras ir moteris, sudarq santuok4 igyja naujq teisini statusq - jie ampa sutuoktiniai ir igyja turtines ir asmeninesneturines teises ir parei3as,kurias gali tureti tik sutuoktiniai. Asmenys, gyvenantys bendrai neregistravE santuokos - sugyventiniai (partneriaD (CK 2.29 str.), ndra aikomi sutuoktiniais, todel jq teisinis statusasSiek tiek skiriasi nuo suuoktiniq teisinio statuso, pavyzdLiui, partneris kitam mirus nepaveldi CK 5.7 str.). ,t*^IPSNIS 3.8 Susitarimas tuoktis (suZaddtuves) 1. Susitarimas tuoktis ne[pareigoja ir negali biiti igyvendintas prierarta, taCiau gali sukelti Sio kodekso 3.9-3.11 straipsniuose nustaQrtas :eisinespasekmes. 2. Susitarimas tuoktis gali bflti i5reik5tas LoMiu arba raStu. 3. Paduotas nustatytos formos pra5ymas civilinds metrikacijos istai;ai iregistruoti santuokq laikomas vie5u susitarimu tuoktis. 1. Komentuojamame straipsnyje numat5rtas naujas Seimosteises instiutas, kurio neZinojo SSK, - susitarimas tuoktis (suZadetuves).Santuora sudaroma po ilgesnes ar trumpesnes vyro ir moters paZinties, t. y. rrie5 sudarant santuok4 Salis sieja tam tikri ikisutartiniai santykiai. Reniantis santuokos savanori5kumo principu (CK 3.13 str.), asmens ne;alima priversti lr,ykdyti duoto paZado tuoktis. Taigi susitarimas tuoktis Salilikti neigyvendintas, jeigu viena ar abi jo Salyspakeidia nuomone ir ttsisako sudaryti santuokq. Tadiau asmenys, tardamiesi del santuokos, ;ali sudaryti tam tikrus susitarimus, pavyzdLiti,ikivedybinE sutartl (CK i.102 str. 1 d.), padovanoti vienas kitam tam tikr4 turt4 ar atlikti kitus reiksmus, sukeliandius civilinius teisinius padarinius, sakykime, pasit2

siflti vestuvinq suknelE ar kostiumq supirkti maisto produktus vestuvirl pokyliui ir pana5iai. Tokiu atveju kyla klausimq ar galima reikalauti gr4iinti dovanas, kas turi atlyginti iSlaidas, susijusias su pasirengimu vestuvdms, ir kitokiq. SSf Siq klausimq nereglamentavo. Komentuojamo straipsnio I dalyje nurodyta, kad nors susitarimo tuoktis negalima priversti igyvendinti, tadiau toks susitarimas gali sukelti tam tikrus teisinius padarinius, kurie numat5rti CK 3.9-3.11 straipsniuose. 2. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje sakoma, kad susitarim4 tuoktis galima sudaryti tiek ra5tu, tiek ZodZiu. Salys, be abejo, gali sudaryti tokl susitarim4 ir notarine tvarka (CK 1.77 str.). Notaring form4 toks susitarimas igis savaime, kai bus sudaroma ikivedybine sutartis (CK 3.102 str. I d.). Ikivedybinds sutarties (CK 3.102 str. I d.) sudarymas rei5kia ir susitarim4 tuoktis. Susitarimo tuoktis forma turi didelq reik5mq, nes teisinius padarinius, numat5rtus CK 3.9 ir 3.11 straipsniuose, sukelia tik vie5as susitarimas tuoktis. 3. Komentuojamo straipsnio 3 dalyje vie5u susitarimu tuoktis pripaZistamas civilines metrikacijos istaigai paduotas nustatytos formos praSymasfegistruoti santuokq(CK 3. 18, 3.299 str.).Vie5u susitarimu tuoktis taip pat reikia pripaZinti vie5qpaskelbimq apie numatomqba"Znytinq (konfesin$ santuokq kanonq teises nustat5rta tvarka. Tokia i5vada darytina atsiZvelgiant i tai, kad CK3.24 straipsnyje pripaZistama baZnytine santuokos registracija, todel pripaZintinas ir vie5ai paskelbtas susitarimas tuoktis. Tadiau vie5u susitarimu tuolctis nelaikomi ketinandiqtuoktis asmenrl jr1 tevq vie5i parei5kimai del numatomos santuokos ir pana5iai. Aplinkybe, kas laikytina vie5u susitarimu tuoktis, yra labai svarbi, nes CK 3.9 ir 3.11 straipsniuose numaQrti teisiniai padariniai atsiranda tik jeigu susitarimas tuoktis buvo vie5as. Susitarimas tuoktis gali btrti pripaZintas negaliojandiu tais padiais pagrindais kaip ir santuoka. ,t*^IPSNIS 3.9 Dovanq gr4Zinimas 1. Jeigu santuoka nesudaroma, ably-ie5tisusitarimo tuoktis Salysturi teisg reikalauti viena i5 kitos gr4Zinti visk4, k4 viena yra gavusi i5 kitos kaip dovan4 ry5ium su blsima santuoka, i5skyrus atvejus' kai dovanos vert6 nevir5ija vieno ttkstaniio litq ir kai Salis, gavusi dovan4, mir6 iki santuokos iregistravimo, ir santuoka nebuvo sudaryta d6l Saliesmirties. kny2. Reikalavimams gr4Zinti dovanastaikomos Siokodekso Se5tosios gos normos, reglanentuojaniios santykius, susijusius su nepagristu praturt€jimu ar turto gavimu. 43

3. kai ieSkovas suZinojo ar turejo suZinoti.9-3. kad atsakovas atsisake sudaryti santuok4 be pakankamo pagrindo. 3. buvusi dovanojimo pagrindas. t. y. ivykdymo faktinds i5laidos.248 str. patirtus d€l susitarimo tuoktis neivykdymo. Si fakt4 galima frodineti bet kokiomis [rodinejimo priemondmis.467. Komentuojama norna kalba tik apie vie5o susitarimo tuoktis Saliqteisq eikalauti grELinti dovanas.) Salis nesudarius rantuokosturi teisq reikalauti grqzrnti kitai Saliai del b[simos santuokos radovanotus daiktus. Siuo atveju prieZastys. Skirtingai nei dovanq gr4Zinimo atveju (CK 3. Todel remiantis Siuo straipsniu regalima iSreikalauti dovanos. kad resudarys santuokos. kad santykiams.nuostoliq atlyginimas. kiti giminaidiai.Dsimieji sutuoktiniai daiktus dovanoja vienas kitam del savo b[sinos santuokos.23i 6. susijusiq su btrsima santuoka. yra pteziumuojama (CK6.'Pirma) turl butl irodytas susitarimo tuoktis faktas.472 straipsniais. 2. Ievai ar kiti asmenys taip pat turi teisq reikalauti yqi.). negalima reikalauti grqLinti dovanos. returi reik5mes . Jeigu viena ar abi Salys atsisako sudaryti santuok6 t. y. tai vienam i5 jq ar abiem atsisakius sudaryti santuok6 inyksta aplinkybe. t. 3. i5nyksta aplinkybe.abipusis dovanq grqZinimas. urios vertd vir5ija vien4 hlkstanti litq. Anrra.10 't.237 straipsnio 2 dall pareiga grqzinti turt4 atsianda. 3 d. fiekviena vie5o susitarimo tuoktis (CK 3. Tadiau daiktus busimiems sutuoktiniams gali Lovanotiir jq tevai. Zodziu. ir atsiranda teise reikalauti gr4zinti be pagrindo igyt4turt4. 'adiau ir Siuo atveju turi buti taikomi komentuojamoje normoje numatlrti lu ribojimai.be pakankamo pagrindo atsisakiusi sudaryti santuokq. turto [gijimo . Termino eiga prasideda nuo atsisakymo sudaryti santuok4 dienos. Nuostoliq dydi sudaro Saliestur€tos faktinds i5laidos ruo5iantis sudaryti santuok4. Reikatavimams ddl nuostoliq atlyginimo taikomas vieneriq metq ie5kinio senatiesterminas. kad tik esant vie. o ketindamos ateityje sudaryti santuokq t.8 str.242. atlyginimas Nuostoliq 'TRAIPSNIS 1. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje nurodyta. Komentuojamo straipsnio 3 dalyje nustatytas sutrumpintas vienq s metq ie5kinio senaties terminas reikalavimams del dovanos grqZinimo pareik5ti.).9 str. del kuriq santuoka nebuvo sudaryta. 6. Kadangi .10 . rrrios gavdjas mire nesudarEssantuokos. kokia forma sudarytas susitarimas tuoktis ra5tu. reglamentuojantys be pagrindo lgyto turto gr4Zinim4. Dovaojimo pagrindas tokiais atvejais yra viesas susitarimas tuoktis.10 straipsnio 1 dali atsiranda esant trims s4lygoms.9. paskatinusi dovanoti. Antra. kai teises reikalauti grqZinti dovanas neLtsiranda. pallzdZiu| gimtadienio. turi atlyginti kitai Saliai nuostolius. tai kaltoji Salisturi atlyginti nuostolius pagal Sio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas. Jeigu dovanota del blsimos santuo. kuri atsirado d6l kitos Salieskalt€s. Santuoka II SKYRIUS Santuokos sudarymas 3. 6. 4. Jeigu Salis atsisakd tuoktis d€l svarbios prieZasties. Komentuojamo straipsnio I dayje numatlrtos tik dvi i5imtys. atsisakiusiai sudaryti santuokq nebuvo pakankamo pagrindo Sitai daryti. tiek nepagristai atsisakius sudaryti sanuok6 atsiranda teise reikalauti gr4Linti dovanas. teise i nuostoliq atlyginimq pripaZistama neatsiZvelgiant i tai. buvusi dovanojimo pagrindas. 1. padovanotos. skaiiiuojamas nuo atsisakymo sudaryti santuok4 dienos. jeigu pagrindas. atsisakymas sudaryti santuok4 turi b[ti nepagristas. rantuokQ 1.rieZastis. y.os. Todel atsakovas.inti dovanas remdamiesi CK 6. Teises reikalauti gr qLinti dovanas pripaZinimas ik vie5o susitarimo tuoktis atvejais aiSkinamas tuo.r tis ne[vykdymo teisinis padarinys . rniversiteto baigimo ir pana5ia proga.tiek pagr[stai. t. Saliai. yra Saliq ketinimas sudaryti santuok4. jis buvo viesas ar ne ir pana5iai. ir 5i nebuvo sudaryta butent lel jo mirties. y. kuriuo igytas turtas. II DALIS. kurios vertd ne'ir5ija vieno hrkstandio lit4.2314. 2.. tos dienos. Susitarimo tuoktis Salis. Teise i nuostoliq atlyginim4 pagal CK 3. Aplinkybe. negalima reikalauti grqLinti dovanos. y. Dovanos gavejo.9 str. Ie5kinys ddl dovanos grQZinimo gali biiti pareik5tas per vieneriq netq ieskinio senaties termin4. dar iki savo mirties parei5kusio. skaiiiuojam4 nuo atsisakymo sudaryti dienos. o 5i nesudaroma. Tadiau dovanojimo ikslas Siuo atveju svarbu galima reikalauti grqLinti tik tokie dovan4 :uri dovanota del busimos santuokos. taip pat prievotiq. taikomi CK 6. iSnyksta paskiau. siekdamas i5vengti atsako- 3. jeigu jq ketinimai neigyvendinami ir santuoka nesudaroma. mirtis kitai Saliai netrukdo i5reikalauti dovanos. Pirma. pa- tvirtinantis.242 straipsLiai. kad kita susitarimo tuoktis Salis atsisako sudaryti santuokq. Komentuojamame straipsnyje nurodytas dar vienas susitarimo tuok. kad Salys viena kitai dovanoja daiktus ne Siaip sau. Komentuojamame straipsnyje numatytas vienas i5 vie5o susitarimo uoktis neirykdymo teisiniq padariniq .am susitarimui tuoktis yra akivaizdus rimtas Saliq ketinimas sudaryti antuokq. kaip busimieji sutuoktiniaiTaigi Siuo atveju aplinkybe. Pagal CK 6. kai dovanq negalima i5reikalauti. suijusiems su dovanq i5reikalavimu.

teisingumo ir s4Ziningumo rincipais (CK 1. Pasirengim4 bfisimai santuokai finansal. Komentuojamame straipsnyje numatytas tredias susitarimo tuoktis neivykdymo teisinis padarinys . yra nusikaltelis.). tokiu afveju atlyginti nuostolius gali reikalauti atsakovas. pavyzdLiui. Tokius tiesioginius nuostolius gali sudaryti tik faktines ilaidos.12-3. 1 d. Jeigu susitarimas tuoktis buvo vie5as. buvq kitri ie5kovui Linomq kliudiq sudaryti santuok4 numat5rtq CK3. kad Sis buvo nes4Ziningas ir neatskleide jam svarbiq fakh5 turejusiq itakos jo apsisprendimui sudaryti santuok4: ie5kovas nuslepe nuo atsakovo.turinti teisg i nuostoliq atlyginim4 pagal Siokodekso 3. 3. 3 d. teises i jos atlyginimqpagalSi straipsn[ neturi.' II DALIS Santuoka II SKYRruS.249 str. turi buti prieZasinis nepagristo atsisakymo sudaryti santuok4 ir nuostoliq rySys. faktas. Atsakovo. . pavyzdLiui.).5 str. Sio straipsnio komentar4). 4. kad buvo pakankamo pagrindo jam atsisalqrti sularyti santuok4. busimqjq sutuoktiniq tdvai. nors ir patyrq neturtines Zalos del santuokos nesudarymo.25 6.245-6. nybes.253. pavyzdLiui. vertindamas priteistinq tiesioginiq uostoliq dydi turi vadovautis protingumo. jos dydZio skaidiavimui Siuo atveju taikoma bendroji CK norma .). Teisq i neturtines Zalos atlyginim4 pagal 5i straipsnl turi tik susitarimo tuoktis Salys. Neturtines Zalos sampratai. venerine ar kitokia uZkrediama ar pavojingliga.padariusi nusikaltim4 yra CK 3. Prie. 6. y. kad nepagrlstai atsisalqrta sudaryti santuokq. pavyzdlil| b[simq sutuoktiniq tevai. Komentuojama nonna kalba tik apie susitarimo tuoktis Salies teisq i ratirtq tiesioginiq nuostoliq atlyginim4. Tredia.). ie5kovas tud teisQpateikti lrodymus.8 str.249. 5. 3. kuris lrodo. [rodqs. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje nustaqftas sutrumpintas vieml metq ie5kinio senatiesterminas reikalavimui del neturtines Zalos atlyginimo pareik5ti. Teismas. l. Taigi . Jeigu susitarimas tuoktis nebuvo vie5as. I d. Termino eiga prasideda nuo atsisakymo sudaryti santuoka dienos. serga AIDS. Pakankamu pagrindu atsisakyti sudaryti santuokq gali buti ripaZintos svarbios aplinkybes.usiq businqjq sutuoktiniq tevq ar kitq asmenq patirtos tiesiogines i5laidos gali rflti atlyginamos pagal bendrqsias civilines atsakomybes taisykles (CK . 3 d. kad kita susitarimo Salis na nevaisinga.17 straipsniuose numatyq kliudiq Salims sudaryti santuok4 ir pana5iai.). i5ankstinis atlygis Z automobilio nuom% fotografo paslaugas. Be abejo. taip pat gali reikalauti neturtinds Zalos atlyginimo. d) ie5kovas lrode neturtines Zalos fakt4 ir prieZastini atsakovo nepagristo atsisakymo sudaryti santuok4 ir atsiradusios neturtinds Zalos rySi.10 straipsni.9 str. skaiiiuojam4 nuo atsisakymo sudaryti santuok4 dienos.263-6.]. Komentuojamo straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe pareik5ti prieini ie3kini. 3 d.10 str.). Komentuojamo straipsnio 1 dalyje nurodyta. Jis taip pat privalo rodyti susitarimo tuoktis fakt4..11't.10 str.neturtinds Zalos atlyginimo galimybe.b) atsakovasatsisake sudaryti santuok4 be pakankamo pagrindo (CK 3. ir panaSiai. o ne negautaspajamas (CK i.6. ad santuoka nebuvo sudaryta del ie5kovo kaltes.282 str.29| str.250 straipsnis (Zr. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje nustatyta ribota civiline atsakonybe ir nuostoliai apibreZiami tik kaip turdtos faktines i5laidos rengiantis udaryti santuokq ir vykdant su jos sudarymu susijusias prievoles.11 srRArPSNrs Neturtinds Zalos atlyginimas 1.). itsiradg nuostoliai yra pasirengimo sudaryti santuok4 i5laidos ir jos pairtos biitent ddl to. jog yra nevaisingas.l2-3. patalpq vestuvirl pokyliui LuomQ. Tadiau tokiq nuostoliq gali ratirti ir kiti asmenys. Komentuojamo straipsnio 4 dalyje nustatytas sutrumpintas vienq metq ie5kinio senaties terminas reikalavimams del nuostoliq i5ie5kojimo pareik5ti.alima i5ie5koti tik tiesioginius nuostolius. Termino eiga prasideda nuo atsisakymo sudaryti santuok4 dienos (CK 3.. kad neturtine Zala susitarimo tuoktis Saliai gali bUti atlyginama tik esant visoms tokioms s4lygoms: a) susitarimas tuoktis buvo vie5as (CK 3.17 straipsniuose.Kiti asmenys. kad atsisako sudaryti santuokq del akankamo pagrindo ir Sisyra atsiradqs del kitos Salieskaltes.10 't.251. kiti artinieji giminaidiai. 2.astini rySi ir nuostoliq dydi turi lrodyti ie5kovas. turetq [rodyti. c) del atsakovo atsisakymo sudaryti santuokq nera ie5kovo kaltes (CK 3. serga AIDS. taip pat bendrosiomis civilines atsakomybestaiyklemis (CK 6. t.). 6. supirktq ir del nelvykusiq vestuviq sugedusiq maisto produktq tigijimo kaina ir pana5iai. Atvirk5iai. tiesiogiai susijusios su pasirengimu sudaryti santuok4: vestuviressuknelesar kitokiq vestuviniq drabuZiq isigijimas.10-3.teises i neturtines Zalos atlyginimq neatsiranda.tai Salis. pareigos tlyginti ie5kovo patirhrs tiesioginius nuostolius neatsiranda. Santuokos sudarymas 3. Ie5kinys ddl neturtin€s Zalos atlyginimo gati biiti pareik5tas per vieneriq metq ie5kinio senatiestermin4. 2. 6. patvirtinndius nebuvus pakankamo pagrindo atsakovui atsisakyi sudaryti sanuok4. kai sutarytas susitarimas tuoktis. kurias atsakovas suZino po to. 2.

y. No 2. kurias Zinodama ji nesudarytq santuokos. 1 d. 1.229 str.156 str... The (Jnited Kingdom ir I. ' I5samiauapie tos padioslyies asmenqs4jung4Zr.). Taigi tam. PavyzdLiui. Pacses PrivateIntemationalLaw // Rivista di diritto intemaand ionaleprivatoe processuale. sprendimais. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje pateikiamas pavyzdinis sqra5as atvejq kai santuokos savanori5kumo principas paleidLiamas. nuslepia kliUtis sudaryti santuok4 ir pana5iai(CK 1.p.: Jessurun d'Oliveira H. [skaitant santuokosnesavanori5kuma(CK 3.jos galiojimo s4lyga. nurodytos CK i. kurios jis buvo gimdamas. kad santuoka tikrai b[tq sudaryta savanori5kai. kai nuo kitos Salies nuslepiamos aplinkybes.ksaqtat+:-9. Tolel kol kas Lietuvoje nera pripaZistamatos padios lyties asmenq s4junga . Konkredios CK normos siekia uZtikrinti. 49 .vol. ReisteredPartnerships. nes prie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymrl iwirtintai 'ie5ajaitvarkai (CK 1. tradicinemis paZilromis i 5eim4 urios viena i5 pagrindiniq funkcijq laikoma reprodukcin6 funkcija.298-3. London: Butterworths. Santuokos sudanmas 3.ietuvoje.santuoka") ar partneryste.3. t.293-322.25.. reikalavinas. 3.) nera pagrindas tokiam asmeniui leisti tuoktis su tos padios yties. liepos 11 d.Fd atsisakymas 8 Tlely l:p-gidzia Konvencijos ir l2 srraipsniq. kad yra kliUdiqjq sudaryti.25 str. Pirma. 995. 2.91 str.402. Santuoka taip pat gali buti sudaryta apgaule. Norvegijoj e. Tadiau 5i poZiur[ paneige ruroposZmogausteisiqteismas2}l2 m. Santuoka sudaroma laisva lyro ir moters valia. y. Todel :ises literaturoje buvo teigiama. kad siekiant nustat5rti.ra ir procedurines jos sudarymo ir galiojimo s4lygos.).9 I straipsnl.remiantis CK 1. . . asmuo veikia svetima pavarde.].yra priverdiamas sudaryti santuok4 del i5oriniq jegq poveikio. prievarta.su kuo ir kokius susitarimus jam sudaryti (CK 6.). Buvo ar ne grasinta ir vartota prievarta. gindiiamas asmens laisves principu. kad santuoka galioh6 jq sudarantis asmuo b[tinai turi suvokti tikrqia savo veiksmrl prasmQ.21 str.304 str.l8-3. Hamilton. Sis eikalavimas grindZiamas moralindmis.ll straipsnio I dalimi ir 3. uZsienyje sudaryta sqjunga (. v. Olandijoje. asmeniu2.1990. Velesnis lyties pakeitimas medicininiu bDdu CK2. iskaitant ir santuokos sudarym4.12 str.15 str. pavyzdLiui. EuroposZmogaus teisiqteismassprendime. ivedijoje ir kai kuriose kitose Vakarq valstybdser.17 sIr. santuoka sudaroma vie5ai ir kiekvienas suinteresuotas asmuo gali pareik5ti. K. 2000. Skirtinga asmenq lytis yra ne tik santuo:os sudarymo.. santuoka gali buti sudaryta del grasinimo. reikia vadovautis ta asmens lytimi. t. CK 3. negalima sudaryti santuokos per atstovq (CK t303 str. kai asmeniui ar jo artimiesiems giminaidiams grasinama fiziniu smurtu.13 srRArPSNrs Santuokos savanori5kumas 1. y.).). U. y.).). Komentuoj amame straipsnyje nustaQrtavadinamoji materialioji sanuokos sudarymo ir atitinkamai .santuoka") ar partneryste bus nerripaZistama. del faktines prievartos. pfr-imtais ylose Goodwin v. kad bDsimieji sutuoktiniai asmeni5kai paduotq pr_a-iypa sudaryti santuokq santuoka sudaroma tik asrneni5kai dalyvaujani sutuoktiniams ir dviem liudytojams. bus atsisakoma pripaLinti santuok4 sudaryt4 uZsienio valstybeje paleidLiant savanori5kumo princip4 nors pagal sudarymo vietos valstybes teisq tokia santuoka ir galioh6 patyzdLiui.okiosjis buvo gimdamas. bet ir registruotos partneryst€ss4lyga (CK3. kai fizinis smurtas yra i5 tikrqjq vartojamas. Tokie atvejai gali buti dviejq r[Siq. tos valstybes teise leistq nuotakos pagrobima ir santuokos sudarymq prie5 jos vali4.Zmogus laisva valia sprendZia. 3. kad besituokiantieji btrtq skirtingos lyties asmenys (be materialiqq santuokos sudarymo ir galiojimo s4lygq numat5rtqCK 3. y. Bet koks grasinimas. itvirtintu Konstitucijos 20 ir 38 straipsniuose. t. t. XXXVI.Kadangi mindta norma m imperatyvi ir nustato tam tikr4 vie5osios tvarkos element4 remiantis a tos padios lyties Lietuvos piliediq turindiq nuolatinq gyvenamqj4 viet4 . Asmens lytis yra biologinis kriterijus ir nustatomajam gimstant. kad santuoka turi bUti sudaryta laisva vyro ir moters valia.68.18 it 3. priimtame byloje Cossey UK.12 2.. visi5kai suvokiantis tikr{4 savo veiksmq prasmQ. 1. Standley. Reikalavimas. santuokos savanoriSkumasgali btrti paLerdLramasdel objektyviq i5oriniq prieZasdirl t.27 str. apgauld ar kitokie valios trfrkumai yra pagrindas santuok4 pripaZinti negaliojaniia. ir pana5iai. Todel santuok4 gali sudaryti tik veiksnus asmuo (CK 3. tokiais atvejais nustatomapagal analogijq taikant CK 1. kai asmuo. iteisinta Danijoje. The United Kingdom.299 straipsniuosereikalaujama.P. ANTRASIS SKIRSNIS SANTUOKOS SUDARIryIO SALYGOS II DALIS Santuoka II SKYRIUS.13 str.11str. ' Family Law in Europe/ editedby C. 'TRAIPSNIS Draudimas tuoktis tos paiios lyties asmenims Santuok4 leidZiama sudaryti tik su skirtingos lyties asmeniu. Santuokos savanori5kumas grindZiamas Zmogaus teisiq apsaugos b[tinumu.ar busimieji suLroktiniai yra skirtingq lydiq asmenys. ParryzdLiui. Del Sios prieZasties.13 straipsniu. leisti sudaryti santuok4su tos padioslyties . todel jis yra vie5osios tvarkos elementas.).12-3.

suklydimas del tokiq aplinkybiu kurios labai reik5mingos Seimai. moraliniq sarybiq fu t. CK 3. CpK 579-582 str. nesulaukusiam l5 metq amZiaus. kad santuokinis amZius yra 18 metq. nors ir rebldamas pipaLinlas neveiksniu. nesulaukusi 15 metq amZiaus ir norinti sudaryti santuokq jau pagimde arbajeigu nepilnamediui. alstybind vaiko teisiq apsaugos institucija privalo pateikti i5vad4 d6l antuokinio amZiaus sumaZinimo tikslingumo ir ar tai atitinka nepilnaneiio interesus. Toks pat santuokiis amZius buvo nurodytas ir SSK 16 straipsnyje.) teismo tvarka santuokinis amZius gali blti sumaZinamas. o administracine tvarka. Tadiau prie5 nustat5rta [registruojant labai seno (pvz. minimalus amZius nebuvo nustaqftas. SSK l6 straipsnis iki 1989 m. Teismas.svarbi prieZastis sumaZinti santuoini amiiq.5 str. Teismas toki nepilnamedio praSym4nagrineja supaprastinto(sumarinio) proceso tvarka (1964 m. I d. gali sirgti liga. Nd5tumo atveju teismas gali leisti tuoktis asmeniui. Vynl ir motenl antuokinis amZius yra vienodas. Noriniio tuoktis. (Lr. 3. Simtamedio) asmenssantuokqreikia ypad kruopsdiai ivertinti visas aplinkybes.L4 't" II DALIS. TeisE kreiptis i teismQ del santuokinio amZiaus sumaZinimo turi pats 4 nepilnametis. speciaru_sisveiksnumas. leido sumaZinti santuokin[ amLiqiki 16 metq o po 1989 m. toddl tik esant teismo pripaZintoms svarbioms prieZastims santuokinis amZius gali btrti sumaZintas.1. lytirio pajegumo..). Komentuojamo straipsnio 2 dalyje numatjrta Sio straipsnio I dalies : i5imtis.13-3.jeigu nepilnamete. neigyja teisds sudaryti santuokq nes santuokinis veiksnrrmas yra savarankiskas.jis sulare santuok4 palmejus psichikos ligai. Antra.14 'TRATPSNIS Santuokinis amZius 1. 1. Nepilnametis. del kurios nesugeba iuvokti tikrosios savo veiksmq prasmds ar jq valdyti. Kai sprendZiamas klausimas ddl santuokinio amiiaus sumaZinimo. numatanti Sio straipsnio 1-2 dalyse nustat5rhltaisyklirl i5imt[. 4. amZius.ndStumasar kiidikio gimimas. turtinp pad6Q ir svarbias prieZastis.bet ne daugiau kaip trejais metais.Be to. santuok4 asmuo sudare rudamas apsvaigqsnuo alkoholio. santuokinio amZiaussumaZinimo klausimas pagal SSK 16 straipsni buvo sprendZiamasne teismo.Noredamas sudaryti santuokq iki I 8 metq amZiaus.). Pa*yzdLiui. t. sio straipsnio 4 d. santuokinis amZius taip pat gali btrti sumaZintas. nustatanti benrqj4 taisyklq. Remiantis sia norma. arjis supranta savo veiksmq prasme ir sugebajuos valdyti.. taiiau neturiniio aStuoniolikos metq asmenspraymu teismas supaprastinto proceso tvarka turi teisg sumaZinti tokio Lsmens santuokinf amZiq. CPK 31230-31233 str. CK nurodo tik minimalq santuokini amiiq. narkotiniq medZiagq..90 straipsni. 16 metq amZiaus buvEs emancipuotas (CK 2. Sulaukqs 18 metr. nvyzdiiu| kai buvo suklysta del kito sutuoktinio sveikatos blkles. o ne pareiga.40 str. Tadiau toki pra5ymq taip pat gali paduoti nepilnamedio tdvai ar r[pintojai. santuokos savanori5kumo principas gali btrti paZeidZiamas del iantuok4 sudariusio asmens subjektyvaus gebejimo suvokti tikrqj4 savo /eiksmu prasmE ar del jo suklydimo. Santuokinis amZius siejamas su pilnaletyste tiek del moraliniq ir medicininiq sumetimq tiek del teisiniq prieZasdiq. norintis sudaryti santuok4. sulaukusiam l5 metq. Kitos Sio straipsnio onnos yra specialiosios ir nustato Siostaisykles i5imtis. nesulaukusiam renkiolikos metq. pagal Si4 norm4 tik ndstumo atveju teismas gali leisti sudaryti santuok4 ir asmeniui. iki z kurio bute leidLiama sudaryti santuokq nera nustatytas.jau gime vai- 0 . t. 2.Tikrosios asmensvalios tr[kunas gali pasireik5ti ir suklydimu. sprgsdamas klausim4 ddl santuokinio amZiaus sumaiinino. Taigi Sis klausimas paliktas sprqsti teismui savo nuoZiura.).9 str. Asmuo. Del svarbirl prieZasdiq (Zr. y. SumaZinti santuokini amZiq yra teismo teisd.lobdjq ar rupintojq nuomonQ ir atsiZvelgti i jo psichinp bei psichologiLgbiiklg. nesulaukusiam 15 metqamZiaus.Ir4aksimalus. Sanhroka lI SKYRIUS. Santuokos sudarymas 3. i5imtiniais atvejais gali bDti leidLiama sudaryti santuokq asmeniui. Siuo aweju teisinE reik5mEturi tik esmine klaila.3 str.jis turi kreiptis i teismq Sio straipsnio 2 dalyje nustat5atatvarka del santuokinio amZiaus sumaZinimo. Nd5tumas .). 5. teismas pirmiausiai turi vadovautis nepilnamedio interesais (CK 3. t. igyja visi5k4 civilin[ veiksnum4 (CK 2.14. Komentuojamo straipsnio 3 dalis yra specialioji norma. y. Tokiu atveju pagal analogij4 galima ailcyti CK 1. asmuo tampa pilnametis. Siuo atveju svarbi santuokinio amZiaus sumaZinimo prieZastis . isitikinti. Santuok4 leidZiama sudaryti asmenims. komentar{ 3. . t. 3. 2. kurie santuokos sudarymo lien4 yra a5tuoniolikos metq.Sprqsdamas del santuokinio amZiaus sumaZinimo. d6l kuriq butina sumainti santuokini amZiq. tikrosios savo veiksmq valios regalejo suprasti del senatvesir panaSiai. bet ne daugiau kaip trejais metais. Taigi nuo l8 metq asmuo igyja teisq laisvai sprgsti ir santuokos sudarymo klausimus.20O2m. Taip pat ndra jokiq besituokiandirjq amZiausskirtumo ribojimq. I d.t. Komentuojamo straipsnio I dalis yra bendroji norma. y. atsirandantis tik nuo 18 metr1. pavyzdiitti. turi teismo posddyje i5klausyti noriniio tuoktis nepilnameiio t6vq.

kai nepilnametis jau gyvena santuokir[ gyvenimq). Si institucija privalo patik:inti visas nepilnamedio gyvenimo s4lygas. kad vienam i5 besituokiandiqjq i5kelta pripaZinimo neveiksniu byla. tadiau leidimas sudaryti sanuokq jaunesniam nei 14 metq amZiaus asmeniui neturetq bUti toleruoamas del teisiniq moraliniq ir medicininiq prieZasdiq' Komentuojama nofina numato teismo teisE. kol byla bus i5nagrineta ir isiteises joje priimtas teismo sprendimas ar ji bus baigta kitokiu bldu (pvz. nesulauku. . y.antuokin[ amL. nuo kurio teismas gali leisti sudaryti tantuok4 Siuo pagrindu. i5skyrus atvejus. Nera kliltis sudaryti santuok4 asmens psichikos liga ar jo pripaZinimas ribotai veiksniu (CK 2. Komentuojama nofina draudZia sudaryti santuok4 asmenims.15 srRArPSNrs Veiksnumas l. nepilnamedio tevq (globejrS rupintojq) sutikimo ne:eikia.Tokia informacij4 civilines metrikacijos lstaigai gali pateikti bet kuris suinteresuotasasmuo (CK 3. vaiko gimimas. kurie jau yra sudarq santuok4 ir kuriq 5i nera nutraukta ar pasibaigusi. Asmuo. Komentuojamo straipsnio 5 dalyje nurodytas privalomas valstybir€s vaiko teisiq apsaugos institucijos dalyvavimas sprendZiant teisme tantuokinio amZiaus sumaZinimo klausim4. 2. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje numat1rtasspecialus santuokos registravimo sustabdymo atvejis. iregistravusiems partnerystq (CK 3 .L4 str. kodel su ja nesutiko. priimlamas priesingq nei sille institucija. todel jo sudaryta santuokaprie5tarautq santuokos savanori5kumo principui. Kad btrtq sumaZintas .).16 'TRAIPSNT' Draudimas paZeisti monogamijos princip4 Sudarps santuok4 ir jos [statymrl nustatyta tvarka nenutraukgs asmuo negali sudaryti kitos santuokos. negali i5reik5ti savo valios. nepilnameiio savaranki5ko uZsiemimo ir pajamq turejimas ir pana5iai. tadiau teismas. nera numaq4as. isiteis€jusiuteismo sprendimu pripaZintas neveiksniu. Toks teismo sprendimas turi bflti priimtas ir isiteisejqs prie5 iregistruojant santuok4. tiek civilines metrikacijos istaigoje apskaityt4 santuokq sudarytq bahrydios (konfesijrD nustatlta tvarka) ar partnerystes pasibaigi53 .iam 15 meflt kitais nei ne5tumas ar kfldikio gimimas pagrindais' Reniantis minetais pagrindais galima sumaZinti tiek moters. nepilnamedio emancipacija. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas neveiksniu (CK 2.).10 str. tie atvejai. Tadiau teismas privalo i5klausyti jq nuomonq. Institucijos i5vada teismui nera privaloma. Sprqsdamas 5i klausim4 teismas pirr ne remtis niausiai turi vadovautis nepilnametes (nepilnamedio) ir b[simo ar jau gimusio vaiko interesais. tiek vyro sanuokini amLitl.).22 str.. Santuoka II SKYRIUS Santuokos sudarvmas 3.229 st.): kol registruota partneryste istatlrno nustaqrtatvarka nenutraukta ar nesibaige del kito partnerio mirties. Asmens pripaLinimas neveiksniu sudarius santuok4 nedaro santuokos negaliojandios. i2 3. nepilnamedio psichikos ir psichologine bukle fo branda.ll str. santuokos registracija turi buti atiddta iki teismo sprendimo i5keltoje bytoje isiteisdjimo.). o ne pareig4 sumaZinti Todel teismas turi ivertinti visas faktines aplinkybes.ir1. Komentuojama norna taip pat numato. Komentuojama nonna pateikia tlkpavyzlini nebaigtini svarbiq prieZasdir5kurioms esant galima sumaZinti sanuokini amLiq sqraS4. negalima sudaryti santuokos ar lregistruoti partnerystes su kitu asmeniu. Nepilnamediq tear kitq atstovq pagal istatym4 nuomone yra vienas i5 kriterijq kuriuo '. Asmuo. sudarius santuok4 Seimagales savaranki5kai apsirupinti u bus priklausoma nuo kitq asmenq).. 2.kad yra i5kelta byla ddl vieno i5 ketinaniirl susituokti asmenq pripaZinimo neveiksniu.16 str. Zastys.15-3.Taigi teismas negali leisti sudaryti santuokos asmeniui. tokios santuokos registravim4 bUtina atiddti. kad kitos svarbios prieyra nd5tumas.40 str.). vien n€Stumo faktu. 1. kai irodoma. bus nutraukta ar parei5kimasbus paliktas nenagrinetas). Sis draudimas taip pat taikomas asmenims. reik5mingas sprendZiant 5i dausimq ir ra5tu pateikti teismui motyvuot4 i5vadq ar. Komentuojamo straipsnio 4 dalyje reglamentuojama santuokinio rmZiaus sumaZinimo klausimo sprendimo tvarka. 4. sprendim4 turi nurodyti argumenus.Kitos svarbios prieZastys gali buti jau susiklostq ieimos santykiai (t. Si i5vada yra vienas i3 irodymt5 kuriais vadovaudanasis teismas sprendZia. jos nuomone. 5. protines raidos lygis. kuriq teismas gali sumaZinti santuokini amLfuu del repilnamedio (taip pat kito bUsimojo sutuoktinio) turtine padetis (pvz. Jeigu prie5 iregistruojant santuok4 paai5keja. t. Minimalus amZius. kad asmuo sudarydamas santuok4 negalejo suprasti savo veiksmq prasmes ir jq valdyti (CK 3. Jeigu paaiSkdja. lantuokinio amZiaus sumaZinimas atitinka nepilnamedio interesus ir tolel yra tikslingas. 3.3.q :emdamasisteismas gali sumaZinti arba atsisakyti sumaZinti santuokin[ rmZiq.antuokinis amZius. II DALIS. gebejimas savaranki5kai varkyti savo reikalus ir t.. Ankstesnes santuokos (s4voka . :[tina ivertinti.ankstesndsantuoka" apima tiek santuok4 sudaryt4 civilinds metrikacijos istaigoje. <as. negali sudaryti santuokos. ar yra svarbiq prieZasdiq sumaZinti santuokini mZiq.

). ar ndra kliudiq sudaryti santuok4 kad kiekvienas asmuo. BaZnydios (konfesijrD nustatSrta Narka z santuoka sudaroma pagal kanonq teises taisykles (CK 3. Santuoka II SKYRIUS. Sio pra5ymo tikslas .ll straipsniuose numatlrtus turtinius padarinius. 3 d. kad yra [rykdytos visos Sio kodekso 3.. Pirmasis b[. nei numatJrta komentuojamoje normoje. privalo ra5tu patvirtinti. numat5rtakomentuojamoje normoje. Santuokos sudarymas 3. 3. t. Pra5ymas [registruoti santuok4 yra vie5as susitarimas tuoktis (CK I 3. Nors tokio pra5ymo padavimas ir neipareigoja ir bet kuris pra5ym4 padavEs asmuo ar jie abu gali atsisakyti registruoti santuokq tadiau tokio pra5ymo padavimasgali sukelti CK 3. Todel nesantuokine. Komentuojamo skirsnio nofinos reglamentuoja santuokos sudarym4 t civilines metrikacijos istaigose. seneliams su vaikaiiiais.19 srRArPSNrs Pra5ymo iregistruoti santuok4 vie5as skelbimas Pra5ymo iregistruoti santuok4 padavimo faktas vie5ai skelbiamas Sio kodekso 3.d6d€ms su dukterdiiomis' tetoms su siindnais.' II DALIS.121.18-3. tikriems ir netikriems broliams su seserimis. TRECIASISSKIRSNIS SANTUOKOS ST]DARYMAS 3. kurie turi arba bendr4 tevq arba bendrq motinq. Draudimas tuoktis komentuojamoje normoje nurodytiems asmenims nustatytas vadovaujantis tiek moraliniais. Itevirl ir ivaikiq tarpusavio santuokos draudZiamos moraliniais sumetimais.17 straipsniuosenustatytos santuokos sudarymo s4lygos. giminystes linijos ar laipsnio asmenq tarpusavio santuoka. Nors ivaikinimo atveju teisiniai kraujo giminaidirl rySiai baigiasi.299 straipsnio nustatyta tvarka. tadiau faktine kraujo giminyste. ji negali buti laikoma privataus gyvenimo dalimi. kurie neturi nei bendro tdvo. nesvarbu Sisjuridi5kai patvirtintas ar ne.r tinas veiksmas norint sudaryti santuok4 yra CK 3.300 str. CK 3. Tadiau artimqjq ivaikio ir itevio giminaidiq tarpusavio santuoka nedraudZiama. Kartu su pra5ymu biitina pateikti CK 3. Zinantys esant kli[diq sudaryti tiems asmenims santuokq galetA Sitai pareiksti (CK 3. Normoje nustat5rtiribojimai yra i5samiis ir negali bdti aiskinami plediant.300 straipsnyje nurodyhrs dokumentus (Zr. nurodant ketinandiq tuoktis asmenq pavardes. Norintys susituokti asmenys.20 't..299-3. Draudimas tuoktis artimiesiems giminaidiams grindZiamaskraujo giminystes faktu.paduodami pra5ym4 iregistruoti santuok4. Todel 5i informacija gali buti skelbiama ir spaudoje.17 'TRAIPSNIS Draudimas tuoktis artimiesiems giminaiiiams DraudZiama tuoktis tdvams su vaikais. y.patvirtinti asmenq ketinimq sudaryti santuok4 taip pat 5i jq ketinimq paskelbti vie5ai. nei bendros motinos.).20 srRArPSNrs Pra5ymas [registruoti santuok4 Asmenys. Toks pra5ymas paduodamas vieno i5 norindiqiq tuoktis arba jq tdvq gyvenamosios vietos civilines metrikacijos istaigai.18't.suvestiniams" broliams ir seserims. galetq Sitai pareik5ti prie5 sudarant santuokq (CK 3. kraujo giminyste taip pat yra kliutis sudaryti santuok4. itdviams su ivaikiais. tiek medicininiais kriterijais.8 str. vardus. Paduotas pra5ymas iregistruoti santuokq vie5ai skelbiamas civilin€s metrikacijos istaigoje ne vdliau kaip dvi savaites iki santuokos registravimo dienos.).18 srRArpsNrs 3. Zinantis jq esant.299 straipsnyje numatyto pra5ymo padavimas civilines metrikacijos istaigai. kad visi suinteresuoti asmenys. asmenims.L6-3. 3. paduoda pra5ym4 [registruoti santuokq Sio kodekso 3.pusbroliams su pusseserdmis.24 str. norintys susituokti. teisi5kai neiforminta. Vie5o paskelbimo apie numatom4 santuokosregistravimA tikslas . gimimo metus ir bUsimos santuokos registravimo datq(Lr. Santuokos sudarymo procedura susideda i5 keliq etapq. y.9. komentar4).22 str.). Kadangi tokios informacijos skelbim4 numato istatymas.22 str. Taip pat nera draudZiama tolimesnds. CK 3. Todel komentuojama norma nedraudZia sudaryti tarpusavio santuokos .t. 55 . I d. 54 Santuokos sudarymo selygq irykdymo patvirtinimas L.302 straipsnio nustat5rta tvarka..302 str. komentar4). 3. nes jq nesieja kraujo giminystes rySiai.netikri broliai ir seserys" rei5kia asmenis.i5siai5kinti. Sqvoka.3. i5lieka kliutis sudaryti ivaikinto asmens ir komentuojamame straipsnyje numatytq jo artimqjq giminaidiq pagal kilmq tarpusavio santuokq.

Vieno i5 noriniiq tuoktis asmenq neprane5imas kitam apie tai. del jq santuokos sudarymo pagrindas gali apskritai i5nykti. Tadiau busimq sutuoktiniq sveikatos biikle yra svarbi jiems patiems.12-j.BK) 217 straipsnyje. 2. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje nustat5rtacivilines metrikacijos istaigos pareigiinq pareiga prie5 iregistruojant santuok4 patikrinti ir isitikinti. nei dvasine norindiqtuoktis as- menrl blkle nera kliutis iregistruoti santuok4. kad jis serga venerine liga arba AIDS. tai tik rekomendacinio pobtrdZio sillymas. ar ndra i5kelta asmens pripaZinimo neveiksniu byla ir pana5iai. Visapusi5ka informacija apie vienas kito sveikatos buklq yra butina prielaida laisvai apsisprqsti tuoktis ar nesituokti. ar yra ivykdytos visos Sio kodekso 3. ir patikrinti kitas materiali4sias santuokos sudarymo s4lygas.301 str. pirmasis turi teisE atsisalcyti sudaryti santuok4. pavojinga uZkrediama ir (ar) lytiniu btrdu plintanti ar paveldima liga. lytinis potraukis tos padios lyties asmenims ir pana5iai. I d'). pries iregistruodami santuokg.3. Kadangi santuokos sudarymo salyg{ laikymasis susijqs su vie5osios tvarkos uZtikrinimu.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sqlygos' 1. taip pat gali uZklausti atitinkamq institucijq papildomos informacijos. Linandiam. Tiesa. Todel komentuojamo straipsnio I dalyje nurodyta.2001. Atsisakymas pasitikrinti sveikatq gali buti iSreikitas bet kokia forma: LodLiu. nevaisingumas. uZklausti teismo. b[simiesiems su2. todel atsisakiusiam sudaryti santuok4 asmeniui negali b[ti taikomi CK 3. Siuo aweju atsisakymas sudaryti santuok4 yra pagristas. 328' Lr. kad nera klitrdiq iregistruoti t. 56 )t . [sakymuNr. Sutuoktiniai gali atsisakyti j4 tikrintis. Siame dokumente esantys asmens sveikatos biikles duomenys sudaro jo privataus gyvenimo dali todel civilines metrikacijos lstaiga privalo uZtikrinti jq konfidencialumq.10-3. isitikinti. privalo patikrinti. aplinkybirl numaf5rQ CK312-317 straipsniuose. Tam tikri vieno i5 norindiq tuoktis asmenl sveikatos sutrikimai ar anomalijos.). taip pat kelti pavojq palikuonims.21. 1. str. kad jis serga AIDS arba venerine liga. numat5rta BaudZiamojo kodekso (toliau . birZelio I 8 d. 53-1906. Asmeniui. pavyzdLiui. civilines metrikacijos istaigos pareig[nai. Santuokos registravimas taip pat gali buti atidetas. kad pra5ymE padavq asmenys pateiktq papildomus dokumentus. 2. tuoktiniams ar vienam i5 jq sveikatos nepasitikrinus ir nepateikus nustat5rtosformos sveikatos paZymejimo. 2 d. Tokiq aplinkybiq nuslepimas gali blti pagrindas reikalauti pipaLinti santuok4 negaliojantia. Padavus pra5ym4 santuoka registruojama praejus ne maZiau kaip vienam mdnesiui (CK 3. Todel nei fizine. 3. Kadangi sveikatospasitikrinimas yra savanori5kas.15 str. ar jie yra pilnamediai. 3. DraudLiama sudaryti santuok4 tik su asmeniu.: Zinios. Tokia istatymo nuostata gindLiama vie5ojo intereso apsauga ir negali buti pripaZ[stama ki5imusi i privatq asmens g. yra pagrindas santuok4 pripaZinti negaliojaniia. Komentuojamo straipsnio 1 dalyje nustaqrta norindiq tuoktis asmejq santuokq nq pareiga raitu pafvirtinti. y. Norintiems susituokti asmenims.). ar ndra sudarq kitos santuokos. prireikus civilines metrikacijos istaigos pareigiinai turi teisq reikalauti. civilin6s metrikacijos istaigos pareigfinai pasifllo pasitikrinti sveikat4 ir iki santuokos iregistravimo dienos pateikti Vyriausybds igaliotos institucijos nustatytos formos sveikatos dokument4. pavyzdLiui.11 straipsniai. 3. 2. kuris [siteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas neveiksniu (CK 3. santuokq bfltina lregistruoti.2{0-3.21"t'' II DALIS Santuoka II SKYRruS Santuokos sudarymas 3. priemqs asmenq pra5ym4 iregistruoti j4 santuokq pasiulo busimiems sutuoktiniams pasitikrinti sveikat4.21 Noriniiq srRArPSNrs susituokti asmenq sveikatos tikrinimas 1. padavusiems praSym4 iregistruoti santuokq. Jeigu norintis tuoktis asmuo Linojo arba turejo Linoti.rvenim4. ra5tu. Nr. o kitas nesutinka Sito daryti arba atsisako leisti kitam susipaZinti su jo sveikatos dokumento turiniu. jeigu teisme nagrinejama vieno i5 norindi4 tuoktis asmenq pripaZinimo neveiksniu byla (CK 3.15 str. kad civilines metrikacijos [staigos pareigunas. pasitikrinq sveikat6 pateikia civilines metrikacijos lstaigai nustaq/tos formos sveikatos dokumentqr. kad tokiq klitrdiq yra. Asmenys. ir melagingai pareiskiandiam jq nesant arba civilines metrikacijos istaigai suteikiandiam i5 anksto Zinom4 melaging4 informacija" gali buti taikoma baudZiamoji atsakomybd. gali padaryti kitam Zalos. sveikatos dokumento nepateikimu prie5 iregistruojant santuok4. ir neprane5d apie tai kitam bflsimajam sutuoktiniui r Dokumento forma patvirtinta sveikatosapsaugos ministro 2001 m. Todel atsisakymo fakto nereikia [forminti kokia nors specialia forma. Tadiaujeigu vienas i5 btrsimq sutuoktiniqnori pasitikrinti sveikat4ar j4pasitikrina. Per 5i laikq civilines metrikacijos istaigos pareigiinai turi patikrinti asmenq pateiktus dokumentus. 1 d. ar nera kliudiq ja iregistruoti. Norindiq tuoktis asmeml sveikatos bDkle nera materialioji santuokos sudarymo s4lyga. Komentuojamo straipsnio 3 dalyje nurodyti informacijos apie kai kurias Zinomas ligas neatskleidimo kitam sutuoktiniui padariniai. Sveikatos dokumento nepateikimas n6ra kli[tis iregistruoti santuok4.

kur konstatuota. 5 d. Toks paSytinius [rodymus.). globos institucijos. kuriuo pra5ymas ddl klifliiq sudaryti santuok4 yra paneigtas kaip nepagristas. kad yra kliudiq iregistruoti santuokq arba jie buvo pateikti Sio straipsnio 2 dalyje nustaq. Komentuojamo straipsnio 4 dalyje numat5rta asmens.i5skyrus atvejus. kad toks parei5kimas turi btrti pateiktas ra5tu tai civilines metrikacijos istaigai. gali buti pripaZintaskito sutuoktinio suklaidinimu ir sis gali reikalauti pripaZinti sanfuokq negaliojandia del esminds klaidos (CK 3. Civilin€s metrikacijos istaigos pareigtrnas. Jeigu teismas savo sprendimu pra5ym4 d6l klifliiq sudaryti santuok4 pripaZista nepagristu. uL. nesutinkantiems su tokiu parei5kimu ir reikalaujantiems [registruoti santuokq bltina paaiSkinti. tai norintys fuoktis asmenys. patvirtinandius esant kliudiq [registruoti santuok4. .ta specialioji taisykle. Norintiems susituokti asmenims. patvirtinandius esant kliudiq sudaryti santuok4. Jeigu pateikiami ra5ytiniai irodymai apie esaniias klitrtis sudaryti santuokq. Jeigu per 5[ termin4 parei5kejas nepateikia jokirl ra5ytiniq irodymq pawirtinandiq esant kliudiq iregistruoti santuokq 5i iregiskuojama.38 str. Tokiais atvejais santuoka registruojama tik tada. Santuoka tokiais atvejais gali b[ti registruojama tik kai civilines metrikacijos istaigai pateikiamas isiteisejqs teismo sprendimas.sutuoktiniai turi teisp per vienerius metus nuo tokio teismo sprendimo isiteisdjimo dienos reikalauti tiesioginiq nuostoliq atlyginimo i5 pra5ym4 ddl kliUiiq sudaryti santuok4 padamsio asmens. o po santuokos sudarymo . savo nevaisingumA lytrni nepajegumq epilepsij4 ir pana5iai. Prie parei5kimo parei5kejas turetq prideti raaplinkybes. kretim4 AIDS. civilinds metrikacijos istaigos pareigflnas sustabdo santuokos registravirn4 ir. patvirtinandius esant kli[diq sudaryti santuok4 taikoma Sio straipsnio 3 dalis. Nors sirgimas venerine liga ar AIDS nera pagrindas atsisakyti registruoti santuok4 tadiau jq palikuoniq kadangi Sios ligos kelia pavojq ir kito sutuoktinio. Norindio tuoktis asmens nepranesimas kitam busimam sutuoktiniui apie kitokiq j am Einomqligq ar sveikatos anomalijq pavyzdZiui. t.22 . kai norintys tuoktis asmenys pateikia civilinds metrikacijos istaigai isiteis€jus[ teismo sprendimq. Jeigu teismas pripaZino jo parei5kim4 nepagristu. 4. 2. kad yra Sioje knygoje numatytq kliuiiq sudaryti santuok4. Gindamas vie5qj[ interes4 tok[ parei5kimq gali paduoti prokuroras. Komentuojama nofina numato. Santuoka II SKYRIUS Santuokos sudarymas 3. Tokiose bylose aplinkybq.121 str. 4. Komentuojamo straipsnio 2 dalis taikoma tik kai parei5kejas prie savo parei5kimo neprideda ra5ytinirl irodymq patvirtinandiq jame nurodytas kli[tis sudaryti santuok4.22 'TRAIPSNIS Pra5ymas d6l klitriiq sudaryti santuok4 1. santuoka negali buti registruojama. ir del siq ligq nustatl. Bet kuris suinteresuotas asmuo turi teisg rabtu pareik5ti civilinds metrikacijos istaigai. Kai parei5kejasprie parei5kimo i5 karto buvo pridejqs ra5ytinius irodymus. kad jie gali kreiptis I teismE del tokio parei5kimo paneigimo.parei5kim4 esant kliudiq sudaryti santuok4. Komentuojama norrna numato nauj4 institut4 kurio SSK neZinojo. kai pra5ym4 buvo padavp vieno i5 sufuoktiniq tdvai ar prokuroras. Kol nepraeis trijq dienq terminas. 1. patvirtinantys.40 str. norintys tuoktis as- 59 . kad ndra kliudirr sudaryti santuokq turi irodyti norintieji lregistruoti santuokq t. 58 kad santuoka negali buti iregistruota. jie turi nugindyti parei5kejo pateiktus ra5ytinius irodymus. "t priei sudarant santuok4 kitas sutuoktinis turi teisE reikalauti pripaZinti sanruok4negaliojandia (CK 3. 3. Tokiu afveju civilines metrikacijos pareigunas [pareigoja asmen[ per tris kalendorines dienas (CK 1.22str' II DALIS. 3.sveikatai ir gyvybei.21-3. Jeigu asmuo per tris dienas tokiq irodymq nepateikia. jei kyla ginias. Teisinl interes4 paduoti tok[ parei5kim4 turi vieno i5 besituokiandiqjq sutuoktinis ar parfireris. nes yra kliudiqjq sudaryti.3. turindios duomenr5 kad vienas i5 busimqjq sutuoktiniq teismo sprendimu pripaZintas neveiksniu.). Komentuojamo straipsnio I dalyje suteikiama teisd bet kuriam suinteresuotam asmeniui pareik5ti. 2.ta tvarka. venerine ar kitokia liga yra numatJ. patvirtinandius jame i5dest5rtas prie5 lregistruojant santuok4. su kuriuo santuoka ar partneryste nenutraukta. Jo iteikimas rei5kimas turi btrti iteiktas [registravus santuok4 nesukelia Siame straipsnyje numatlrtr4teisiniq padariniq. y. 3. Jeigu prie parei5kimo esant kliudiq sudaryti santuokqpateikti ra5ytiniai irodymai. uL. 3 d'). nepagristai parei5kusio esant kliudiq sudaryti santuok4 ribota civiline atsakomybe. kuri paskelbe apie numatom4 santuokos iregistravim4.) pateikti civilines metrikacijos istaigai ra5ytinius irodymus. santuokos registravimo procedura sustabdoma. paskelbusiai apie praSym4 iregistruoti santuok4. santuoka registruojama bendra tvarka. besituokiandiqiqtevai ir t. i5ai5kina norintiems tuoktis asmenims jq teisp kreiptis i teism4 d6l tokio pra5ymo paneigimo. o civilines metrikacijos pareig[nas norintiems tuoktis asmenims i5ai5kina komentuojamo straipsnio 3 dalies esmq. gavgspra5ym4 d€l kli[diq sudaryti santuok4oatideda santuokos registravim4 ir ipareigoja pra5ym4 padavusi asmeni per tris dienas pateikti ra5ytinius pra5yme nurodytq faktq irodymus.ta baudZiamoji atsakomybe(BK 135-139 str. kad parei5kimas buvo nepagr[stas ir norintys tuoktis asmenys ji paneige.

Jeigu santuokos ira5as dingsta (sudega per gaisrqir pan. Jokie kiti dokumentai negali patvirtinti santuokossudarymo fakto. kurios leistq patikrinti net maZiausius itarimus esant kliudiq sudaryti santuok4. gindamas vie5qji interesq gali suklysti. 2.12-3. kai santuokos sudarymo akt4 pasira5o sutuokiniai ir santuok4registruojantiscivilines metrikacijos istaigos pareigunas.okiais atvejais taip pat neatsiranda. 3. '0 . laikydamasis nuomonds. o nuo to momento. Si taisykle taikoma ir baZnydios (konfesijq) nustaq/ta tvarka sudarytoms santuokoms. 2.2 d. y. BaZnyiios (konfesijq) nustatyta tvarka santuoka sudaroma pagal atitinkamos religijos vidaus (kanonq) teis€snustatyt4 procedur4.sutuoktiniai per vienq metq ie5kinio senaties termin4 gali pareik5ti tokiam asmeniui ie5kini del tiesioginiq nuostolirl atlyginimo. laikym4si. sumos. i5leistos ruoliantis vestuvems uZ transporto priemonirS patalpq nuomQj faktines i5laidos ruo5iantis nellykusiam vestuviq pokyliui ir pan. turi disponuoti tokiomis priemonemis. iregistravusi santuok4.).kad valstybe pripaZistabet kur ir bet kaip 61 3.9g_ntuoka. pavyzdLiui. l. 3) santuokos sudarymas baZnyiios (konfesijq) nustatyta tvarka buvo [trauktas i apskaitq civilin€s metrikacijos istaigoje Siosknygos nustatyta tvarka. 2. prokuroras. {statymq leidejas.registracijq (Konstitucijos 43 str.). II DAIIS. Taigi Lietuvoje santuoka gali buti sudaryta dviem btdais: civiline arbabaLnytios (konfesijq) nustafyta tvarka.r tinE (konfesinq) santuokos.3. Tokia priemond yra prokuroro. susijusios su santuokos registravimo sustabdymu ir paskesniu bylinejimusi (pvz. 2.23 srRArpsNrs Santuokos irodymas 1. sudaryta baZnydios (konfesijq) nustatlta tvarka.24"t.). konentarq). panaikina valstybes atsakomybes galimybq tokiais atvejais. Be :o. Tiesioginius nuostolius Siuo atveju sudaro faktines iSlaidos. Sutuoktiniq tevq atZvilgiu tokia nuostata grindLiama moraliniais sumetimais.2002 m. Santuokos iudijimas taip pat i5duodamas itraukus i santuokq apskait4 santuok4 tudaryt4 baZnydios (konfesijq) nustaryta tvarka (Lr. todel tokios santuokos sudaromos pagal atitinkamos religijos vidaus (kanonq) teisds norrnas. ga''Es klaiding4 informacij4 i5 kitq asmenqr todel valstybes atsakomybes . o jos irodymas yra vien remiantis tokia apskaita civilines metrikacijos istaigos i5duotas santuokos liudijimas (CK 3.304 straipsnyje nurodyta tvarkaf3pka:!4__i!pg!Jq. tur6dama pareigE uZtikrinti imperatyviq teises normr5 nustatandiq santuokos sudarymo s4lygas.304 str.jeigu: 1) nebuvo paZeistosSio kodekso 3. Pagal Konstitucijos 38 straipsnio 4 dali valstybe pripaZista baLny. CK 3. santuokosliudijimas yra lrodymas.). Santuokos ira5as ir juo remiantis i5duotas santuokos liudijimas yra : vieninteliai santuokos sudarymo irodymai.17 straipsniuose nustatytos santuokossudarymo s4lygos.2 d. 3 p. Todel tol.r1ar prokuroro paduotas parei5kimas buvo nepagristas. Sanhroka II SKYR]US Santuokos sudarymas 3. padariusi santuokos lra54 sutuoktiriams i5duoda oficialirl dokumentq santuokos liudijim4. Asmeniui. Civilines metrikacijos istaiga. Santuokos liudijimas yra prima Jitcie godymas. pametusiam santuokos liudijim4 i5duodamasjo dublikatas. santuokosiregistravimo faktasnustatomasteismo tvarka (1964m.Todel jis nerei5kia. ginandiovieS4ji interes6 taigi turindio teisq paduoti parei5kimq del kliudiU ludaryti santuok4 institutas. i5duoda san:uokos liudijim4.s(konfesines) santuokos pripaZinimas nera ir negali buti z absoliutus.).24 srRArPSNrs Santuokos sudarymas baZnyiios (konfesijq) nustatyta tvarka 1. o jeigu jie susituoke . 2 d. prokuroro hro. CPK272 str. Santuokosakto ira5asir jo pagrindu i5duotassantuokosliudijimas rra santuokosirodymas. CK baZnytines (konfesines) santuokos sudarymo proceduros nereglamentuoja. nors ir irode. I5 Siq asmenq sutuoktiniai patirtrl nuostoliq negali i5ie5koti. Siuo atveju nustatyta ribota civiline atsakomybe. Santuokos sudarymas traZnyiios (konfesijq) nustatyta tvarka sukelia tokias pat teisinespasekmeskaip ir santuokossudarymascivilin€s metrikacijos istaigoje. t. ir turedamas tiksl4 nustatyti toki teisini reglamentavinq kuris pa5alintq bet kokiq apsidraudeli5kosprokuroro pozicijos galinybE.).286 str. kad valstybe. sudarytos Lietuvoje pripaZistamos ir oficialiai veikiandios religijos (konfesijos) nustatyta Brarka. patvirtinantis santuokos sudarymq. Santuoka laikoma sudaryta ne nuo santuokos liudijimo i5darimo. 2) santuoka buvo sudaryta pagal Lietuvos Respublikoje [registruotq ir valsfyb€s pripaZintq religiniq organizacijq kanonq nustaQt4 procedur4. CPK 444 str. <ad Siuo atveju visuomen6s interesus geriau atitiktq vie5umon i5keltq diudiq tyrimas. neatlyginama tik Sie nuostoliai ir negautos pajamos. Civilinds metrikacijos istaiga.304 str.23-3.. Todel yra pripaZlstama Ii! CK 3.23"t.3 p.22-3. BaLnytind. kad ter.. Komenfuojama norna kartu numato dvi ru5is asmenrt kurie turi imunitet4 tokiems ie5kiniams: sutuoktiniq tel'us ir prokuror4. kol santuokoslra5asndra nugindytas ir anuliuotas teismo tvarka (CK 3. menys. l.

Zydq religine bendruomene. 5'7-2062. Todel atitinkama religine konfesija. pavyzdLiui. nurodytos komentuojamo straipsnio 2 dalyje. sudaryt4 santuok4. Graikq apeigqkatalikqbendruomete. ivangelikqrefomatqreligine bendruomene.25 ir 3. 3.). Sutuoktiniai turi lygias teisesir vienod4 civilinq atsakomybp vienas kitam bei vaikams santuokos sudarymo. Toddl.31 str. 2000. Pai. 2. Prane5imo apiebai'nydios (konfesijq) nustafta tvarka iregistruot4 santuokQ form4 ir Sio prane5imo tvarkE reglamentuoja teisingumo ministro 2001 m. Stadiatikiqreligine bendruomene. reikalaujama.304 straipsnyje nustaqrta tvar<a.). isakvmasNr. Santuokos. 124r. sudarytos Lietuvoje pagal musulmonq (Sariato) teisqr.2 63 . Santuokos iregistravimas sukelia tam tikrq teisiniq padariniq. II DAUS.304 straipsnis (Zr. kuri numato. Asmens.25-3.ta tvarka sudarytq santuokq apskait4 reglamentuoja CK 3. poligaminiq santuorq prevencija ir pan. 6i-2022. jos trukmds ir jos nutraukimo klausimais.ym|tina.304 straipsniai atitinka Sios tarptautines sutarties luostatas. Taigi komentuojamas straipsfs ir CK 3.aip pat negali pipaLinti. kad 2000 m. valstybe gali pipaLinti tik tai. pavyzdLiui. butinos tam tikros s4lygos. l. Sudarp santuok4. Valstybe tokiu atveju santuok4 pripaZista ir itraukia jq I apskait4 :ivilines metrikacijos istaigoj e. Santuoka II SKYRIUS Santuokos sudarymas 3.25 straipsnis yra blanketind norma. teisE fureti dvigubq savo ir sutuoktinio. sutuoktiniai [gyja Sioje knygoje numatytas teises ir pareigas. 'Zinios. kas jai yra Linoma. birZelio 27 d. Sudarq santuokQ. pa. kad baZnydios (konfesijrD nustat1. kad valstyft pripaLintl1jos iregistruotq santuokq privalo apie tokios santuokos Lregistravim4informuoti valstybq CK 3.'yzdLiui. kuriq neturi nesusituokqs asmuo. Lietuvos Respublikos ir Svenojo Sosto sutarties del santykiq tarp Katalikq baZnydios ir valstybes eisinirl aspekrq-r13 ir l7 straipsniuose numaqrta.3. Evangelikq liuteronq religine bendruomene. reglamentuojandiossantuokossudarymo tvark4 atitinkama religine konfesija nepripaLins. tiek padiq sutuoktinirl interesais. KETVIRTASIS SKiRSNIS TEISINES PASEIAVIES SANTUOKOS 3. Karaimqreligine bendruomene Lietuir 'os evangelikrlbaptistqbendruomeniqs4junga. . kad sudarant santuok4baZnydios (kontvarka neb0tqpaZeistos valstybes numat5rtosmaterialiosios fesdrf nustat5rta sudarymo s4lygos.304 straipsnio nustatyta tvarka.26 srRArPSNrs Sutuoktiniq lygiateisi5kumas 1.17 straipsniuose. sudarEs I Zinios. geguZes5 d. Tokia santuokq apskaita btrtina tiek ralstybes interesais (statistikos duomenq rinkimas. Tam. nor6dama.Nr.26"t. sudariusio santuokq teisinio statusopo_-kv-d-Laj trejopi. 3. nes jos yra vie5osios tvarkos elementas. P aLymetina. santuokos sudarymas suteikia asmeniui naujq teisirg kuriq neturi santuokos nesudarqs asmuo. pagal kanonq teisq neturindiam tokios teises.12-3. kad baZnytine santuora sukelia civilinius teisinius padarinius tik jeigu sudaryta pagal Lieturos Respublikos istatymq reikalavimus.25 (konfesijq) nustatyta tvarka BaZnyiios 'TRAIPSNIS sudarytq santuokq oficiali apskaita BaZnyiios (konfesijq) nustatyta tvarka sudarytos santuokos itraukiamos i oficiali4 apskait4 Sio kodekso 3.2001. paryzclZiui. kad pagal Konstitucij os )8 straipsnio 4 dali civilines bflkles aktr1 taigi ir santuokos registravinas Jira i5imtine valstybes prerogatyva. Tredia. asmenis sutuokus dvasininkui. Pirma.Jie tampa sutuoktiniai ir lgyja tam tikras teises ir pareigas. numat1rtasCK trediojoje y1a knygoje. CK3.Prtma. Musulmonq sunitrlreigine bendruomene.tatyta lv atka sudarytos santuokos valstybes pripaZlstamos itraukiant as I apskait4 vie5uose registruose.'Antra.EnepripaLins poligamines santuokos.72 str. Sutuoktiniai susitarimu negali atsisakyti teisiq ar panaikinti pareigq. Sio straipsnio komentar4). baZnydios (konfesijq) nustatyta tvarka sudaryta santuoka turi galioti pagal kanonq teisq. Todel valstybe tokios santuokos .Nr. kurios pagal istatymus atsiranda kaip santuokos pasekm6. Sentikiq religine bendruomene.nurodytos CK 3. Tredia.). sudarqs santuokq asmuo igyja tam tikras pareigas. pareig4 i5laikyti kit4 sutuoktini (CK 3. pavardE (CK 3. kad baLnytine (konfesine) santuoka butt+ pripaiinta. Antra.vyras ir moteris igyja nauj4 teisinl statusq.valstyb. TaigibaLnydios (konfesijq) nu.Sios santuokos s4lygos yra privalomos visoms Lietuvoje veikiandioms religinems bendruomenems. ' Tradicinesir oficialiai pripaZlstamos Lietuvoje religineskonfesijosyra Romoskaalikq religine bendruomene. kuriq registruojant buvo paZeistos procediirines kanonq teisds normos.24 str.

UZsieniediq teisines padeties istatymoa 19-20 straipsnius uZsienietis.3. it. ir pana5iai (CK 3. Asmens.Nr. atsiZvelgiant i kiekt Butinum4uZtikrinti sutuoltiniq lygiateisi5kum4ne kart4savo praktikoje yra pabreZEs EuroposZmogaus teisiq teismas. santuokos sudarymas turi [takos ir asmens teisiniamstatusuivie5ojojeteiseje. kad kiekvienas sutuoktinis prisidetq prie Seimospareigq vykdymo pagal savo galimybes. Pagal 1991m. Sutuoktinirl teisiq [gyvendinimas ir pareigrl rykdymas daLnai nera vien jq privatus reikalas. gind4 sprendZiateismas (CK3. "t II DALIS Santuoka II SKYRruS. gyvenimo s4lygomis.2000. Konstitucijos 29 straipsnyje ir 1998 m. ' Zinios. sudariusiam santuokq su Lietuvos Respublikos piliediu. daikq isigijimas.105 str.) ir kita.Nr. 1996.82t-3. Santuokos sudarymas 3. kad visi ieimos glrvenimo klausimai (Seimospiniginiq le5rl naudojimas. bendrq turt4 negali blti nustaqrtos skirtingos Lmonai ir vyrui santuokos nutraukimo 1Zinios.16 str. Tadiau to paties istatymo 14 straipsnyje sakoma.167 str. Advokatrlros [statymos26 straipsnio 4 dalyj e advokatu i draudiiamaatstovauti ar ginti teisme.igyja teisq gauti leidim4laikinai (vieniems metams) apsigyventi Lietuvoje. Nr. 2. geguZesl6 d. taip pat vienas kit4 remti moraliai bei materialiai ir. [statymas tik i5imtiniais atvejais numato valstybes institucijq ki5imqsi sprendZiantSiuosklausimu s.26 . taigi turi ir vieiojo intereso element4.3 straipsnio I dalyje itvirtintas sutuoktinirtr lygiateisi5kumo principas. o+ sElygos. kuriq suteikia Seimos turto institutas. t. kad dispozityvumo ribos Seimos teiseje yra siauresnds nei kitose civilinds teises Sakose. 1998.Nr. 3. 1998.27 srRArPSNrs Sutuoktiniq pareiga vienas kit4 remti 1. Todel vienas sutuoktinis neturi daugiau teisirl ar pareigq nei kitas sutuoktinis. pavyzdLiui. u Zinios. Motenl i. 3Zinios. I 12-3100. o ne visi5kai vienodo materialiojo jq indelio. 64-1840.).. asmuo sudarqs santuokq nebeturi teises sudaryti kit4 santuok4 ar registruoti partnerystq (CK 3. bet koks kitoks skirtingas [statymuose nustat5rtassutuoktiniq statuso del jq lyties reglamentavimas ir pana5iair.Stai 1996m. Seimos teisiq ar pareigq atsisakymas gali paZeisti vaikrq interesus. Vie5qjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tamyboje lstatymo2 2 ir 6 straipsniuose nustatl4a. Lygiateisi5kumas reikalauja. Todel Salir1susitarimai ar viena5aliai parei5kimai. kad pajamas ir privadius interesus turi deklaruoti ne tik Siuose straipsniuose numatyti asmenys. o Zmona yra namq Seimininke. bet ir jq sutuoktiniai. 67 -1659.PavyzdLiui. 1998 m. vyrq lygiq galimybiq lstatymeT. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje detalizuojamas Konstitucijos 38 straipsnio 5 dalyje ir CK 3.). sutuoktinir5 negalindirl susitarti del pavardes vaikui suteikimo. atsirandatam tikri sutuoktinio nuosarybds teises ribojimai (CK 3.Ireland. 3. sprendim4byloj Airey v. Lietuvos Respublikospilietybe suteikiama lengvatinemis sqlygomis.. l0-11 straipsniuoseir 1997 m. birZelio 25 d. vienas sutuoktinis negali tureti daugiau teisiq uZ kit4 sutuoktinl i vaikus.pvz. yra imperatyvios. vaikq i5laikymu. e . itvirtintu Europos Zmogaus teisiq ir pagrindinirl laisviq apsaugoskonvencijos6 Septintojo protokolo 5 straipsnyje. vaikq auklejimas ir t.26-3. atsisakyti gynybos.Lygiateisi5kumo principo nepaZeidLiata aplinkybe.Nr. dirba tik vyras. 1997. sudariusio santuok4 teisinio statuso ypatumai gali btrti nurodyti ir kituose fstatymuose. Seimosplanavimas. santuoktu asmuo prarandatam tikras teises ar nustatomi tam tikri jo teisirl ribojimai. tt5-3236. PavyzdLiui. 1998. Tadiau daugeliu kite atvejq sutuoktiniai privalo patys rasti abipusi5kai priimtin4 sprendimo variantq kuris neb[tq viena5ali5kas problemos sprendimas. Abu sutuoktiniai privalo r[pintis Seimosbuitimi. Pilietybes [statymo] 4 straipsn[ santuokos sudarymas su uZsienio valstybes piliediu arba asmeniu be pilietybes ar tokios santuokos nutraukimas savaime nekeidia sutuoltinirl pilietybes. kad materialusis sutuoktiniq indelis i Siq pareigq vykdym4 gali btrti nevienodas. Akivaizdu. 7 Zinios. gruodZio I d.vie5qjl interesq.27 str. 1991. 50-1197. pavyzdLiui.86 str. gruodZio 17 d.). I979. Sutuoktiniai privalo bfrti vienas kitam lojaltrs ir vienas kit4 gerbti. Dauguma Seimosteisds normr5 nustatandiq sutuoktiniq teises ir pareigas.) butq sprendZiami ne viena5ali5kai.Nr. 40-g}i. 36-9i7. nes savo valios primetimas kitam sutuoktiniui gali i5ardyti 5eim4. kad asmeniui. 1995.Nr. liepos 2 d. 5. o abipusiu sutuoktiniq susitarimu.Nr. kurie reik5tq istatyme numat5rtq santuokiniq teisiq ar pareigq atsisakymq komentuojamo straipsnio 3 dalyje yra draudZiami. sutuoktiniai vedybq sutarlyje negali i5 anksto atsisakyti teises i i5laikymA panaikinti savo pareigos i5laikyti vaikus. PavyzdLiui. o Zinios. Sutuoktiniq lygiateisi5kumas grindZiamas konstituciniu asmenq lygiateisi5kumo principu. parryzdLiui. Lygiateisi5kumas kartu rei5kia ir pareigq bei atsakomybdsuZ Seimosreikahl tvarkym4 ir jos prievoles lygybq. Lygiateisiikumas reikalauja. Pagal 1998 m. nes dauguma Siq teisiq ir pareigrtrsusijE su vaikq interesq uZtikrinimu. kartu . 2 Zinros. gruod'Zio5 d.sudarqssantuok4 su Lietuvos piliediu arba su nuolat Lietuvoje gyvenandiu uZsieniediu. Lygiateisi5kumas rei5kia diskriminavimo draudim4. I 8-43I . kuriame teiseju dirba jo esamasar buvqs sutuoktinis. Seimosnamq ukio tvarkymas. auklejimu ir pana5iai. Gyventojrr turto ir pajamq deklaravimo [stafymot 3.

3 d.). prisid6ti prie bendrq Seimosar kito sutuoktinio eikiq tenkinimo. lojalumu ir pasitikejimu. nedarbo ir pana5iai. Santuokos tikslas ir padarinys yra Seimos santykiq sukDrimas. slepe savo pajamas ar naudojo jas ne Seimos poreikiams. 2. neStumo. PavyzdLiui. mokymosi. nedaryti psihologinio spaudimo ir pana5iai. Sutuoktiniq lygiateisi5kumas rei5kia ne tik vienodas teises.60 str. dvasine blkle.28 srRArPSNrs Seimos santykiq sukfirimas Sudarp santuok4 sutuoktiniai sukuria Seimossantykius kaip bendro gyvenimo pagrindq.). buti vienas kitam i5tikimi.teismas gali atsisakyti tenkinti sutuoktinio. taigi ir prie5 sutuoktini. 123 str. Be abejo. visus Seimos gyvenino klausimus sprqsti abipusiu susitarimu. kad nenumatyta teisiniq sankcijq Z jU nevykdymq taip pat negalima priversti sutuoktiniq Siaspareigas zdLiui. reikalavim4priteisti i5laikym4 i5 kito sutuoktinio (CK3. Lmona yra ne3dia ar prlZluri maZamedius vaikus ir pana5iai. I sutuoktinirl pareigq vykdym4 taip pat atsiZvelgiama sprendZiant i5laikymo klausimus . visos Seimosinteresais. P a. Jeigu sutuoktiniq galimybes materialiai aprupinti 5eim4 del objektyviq prieZasdir5pavy zdLiu| ligos. Jeigu vienas sutuoktinis d6t objektyviq priezasiiq negali pakankagalirai prisideti prie bendnl Seimosporeikiq tenkinimo.27-3. pagarba. teismas ykdyti. visi5ko jq atvirumo.46 str. kiek tai nepalcidLia kito sutuoktinio ir visos eimos teisiq ir interesrg geros morales principq ir impera[wiq teises rorTnq. Sanhrokos sudarymas 3. i5skyms materialiosios paramos pareigq. tiek Z jos ribq turi veikti tik kito sutuoktinio.. nesirupinusio kitu sutuoktiniu. kad sutuoktiniai privalo rupintis vienas kitu: tiek vienas kito materiali4ja. y. Sanrokiniq pareigq numatytq Siame ir kituose CK straipsniuose. nevartoti prie5 vienas kit4 ir :ifus Seimos narius fizines prievartos. Santuoka II SKYRIUS.28"t. tiek fizine. Lojalumas kartu rei5kia proting4 toleancij4 ir pakantum4 be kuriq neimanomas Seimosgyvenimas: sutuokinis turi toleruoti kito sutuoktinio pasirinkt4 profesij4 ar kitokios ruSies LZsiemim4jo pomegius. Lojalumo pareiga rei5kia. t4 pagal savo daryti kitas sutuoktinis' rybes turi l. vaikq prieZiDros.27 sr. tiek kitais Seimos reikalais. kad sutuoktiniai privalo paisyti 'ienas kito nuomonds. vienas sutuoktinis privalo materialiai i5lailcyti tokios paramos reikaling4 kit4 sutuoktini ir prisiimti atsakomybq uZ materialqj[ visos Seimos aprupinim4. poieno jq galimybes. santykirl grindZiamrl abipuse meile. atsiradimas. 3 d. pavyzdLiui. II DALIS. Aplinkybes.. Nuo sutuoktinio elgesio gali priklausyti ir jo teise i mirusio sutuoktinio turto paveldejima (CK 5. ndra vienodos.. kitas sutuoktinis privalo r[pintis tiek juo. 34 d.nry egali ipareigoti vieno sutuoktinio gerbti kit4 sutuoktini nes toks teisro sprendimas paprasdiausiai neir. kad sudarius santuok4 tarp sutuoktiniq susiklosto Seimos santykiai. patvirtinanti sutuoktinio kaltq del Seimos iirimo (CK 3. kur kiI Salis yra jo sutuoktinis. bet ir vienodas pareigas bei atsakomybEuZ visq 5eim4. smurto. pagarbair rupinimusi vienas kitu. 2. t. Visos Sios pareigos tarpusavyje susijusios vienos pareigos paZeidimas rei5kia ir kitos paZeidimq.). Visi5kas nesirupinimas kitu sutuoktiniu ar Seima daugiau nei vienus metus yra pagrindas pripaZinti.5. Todel preziumuojama. Tadiau sutuoktinirl galimybes vienodai prisideti prie vienas kito ir visos SeimosmaterialiqirS buities poreikiq tenkinimo gali btrti nevienodos del objektyviq prieZasEip.60 str. Todel aptariamq pareigrl erykdl'rnas.72 str. meile.ykdomas. gali bfiti pagrindas sumaZinti jo dali sprendZiant del bendrosiosjungtinds sutuoktiniq nuosavybespadalij imo (CK 3. Sie santykiai sudaro santuokos pagrind4 ir Seimos esmE. jq paZeidimas gali reik5ti Seimosi5irim4 ir suteikti sutuokniui teisE reikalauti nutraukti santuok4 ar patvirtinti separacij4. Seimos santykiai yra grindLiami abipusiu Seimos nariq pasitikejiru. Lojalumas reikalauja i5 sutuoktiniq abipusio pasitikejimo ienas kitu. Tokiais atvejais pareiga tiek iSlailqrti kit4 sutuoktini tiek rupintis visos Seimos buitimi tenka kitam sutuoktiniui.neturi jokios specialybes. Advokatlros istatymo 6 straipsnio I dalyje advokatui draudZiama atstovauti byloje. kad santuoka i5iro del Seima nesirflpinusio sutuoktinio kaltes (CK 3. 3. kurios karhr ra ir moralines jq pareigos. vienas sutuoktinis serga ar mokosi. 2 d. tokie jq tarpusavio santykiai gali buti 67 t6 .7 str.). Moraline ir materialioji parama rei5kia. le5q slepimas ir kita. Jeigu vienas sutuoktinis del objektyviq prieZasdirp negali pasirupinti savimi. Abipuses pagarbos pareiga rei5kia. kad sutuoktinis nesirupino kitu sutuoktiniu.). vienas sutuoktinis turi specialybE ir gerai atlyginam4 darb6 o kitas .Jis egali priesinti savo asmeniniq interesq kito sutuoktinio ar Seimos inrresams. Lojalumo pareigq paLeidLia santuokind neitikimybe. PatryzdLiu| Konstituijos 31 straipsnio 3 dalyje draudLiama versti duoti parodymus prieS avo Seimos narius. psichologine. Komentuojamo straipsnio dalyje ltvirtintos teisines sutuoktiniqpareigos vienas kitam. Aptariamq teiiniq sutuoktiniq pareigrl savitumas. bet ir kitq teises Sakq nornos. negrasinti. paZeidiras i5 esmesgali btrti aplinkybe. sunkiai serga ir pana5iai. kad sutuoktinis visada tiek Seimoje. Lojalumo pareigos vykdym4 uZtikria ne tik Seimos.

Santuokos sudarymas 3. jog istatymas nereikalauja.7 straipsnio I dalyje santuoka pipaLlstamas tik tos susitarimas.). Todel sudarqs santuok4 asmuo tam tikras savo tufiines teisesgali igyvendinti tik lailcydamasisimperatyviq Seimosteisdsnormrl reikalavimq.).kad veiksnaus asmens glruenamoji vieta negali bes4lygi5kai priJausyti nuo kito asmens gyvenamosios vietos. PavyzdLiui. SudarEssantuokq asmuo igyja nauj4teisini status4.. Konstitucijos 32 straipsnio I dalyje garantuojana asmens teis6 nevarZomai kilnotis ir pasirinkti gyvenamEj4 viet4. naudojimu ir disponavimu juo. Todel santuokq sudariusio asmens teise laisvai disponuoti savo turtu objektyviai negali buti tokia pati kaip santuokos nesudariusio asmens. Tadiau kartu santuokos sudarymas ipareigoja asmeni. rendrosgyvenamosios vietos turejimui.qsEuropos Zmogaus teisiq teismasl. igyvendindamas savo teises. nesant kitokiq aplinkybir5 neeiSkia. t.Moustaquim v. PaLymdtina. sutuoktiniai gali susitarti. paZeistrl5i4 norm4 bei Europos Zmo.) ir pana5iai.. kad yra ribojamas asmensteisnumas ir veiksnumas ir vyras ar Lmona tampa vienas kito priklausiniu ar pavaldiniu.l d. o 38-39 straipsniuoseSeimosinteresamsteikiamas pirmumas. valdymu ir disponavimu juo. visi klausimai. igytas priei sudarant santuokq jie gali nustatlrti papildomus savo turtinirl teisiq. Todel ir sudarq santuoie sutuoktiniai gali glwenti atskiruose namuose.3. Tam tikrais istatymo numaQrtaisatvejais galima nustatyti laikin4 turtiniq sutuoktinio teisiq igyvendinimo ribojima (CK 3. ribojimus ir pana5iai (CK 3. bDtinq siekiant uZtikrinti deramus Seimos santykius ir vaikq teises bei interesus. Taigi santuok4 apibDdina susitarimo formos ir urinio vienove. ^'-2t.. t.34 str. nes suuoktiniq i5skyrimas prievarta.69 str.199-1.vavtmui uZtikrinti (Konstitucijos 28 straipsnyjereikalaujama. vieno sutuoktinio priversinis deportavimas i5 valstybds. i.29"t - II DALIS Santuoka II SKYRIUS. . Tai 'eiSkia. Komentuojamos nonnos tikslas 6apabrdLti santuokos tiksl4.l2 str.) analize leidLia daryti iSvadq kad statymq leidejas teikia pirmenybq bendram sutuoktiniq glwenimui.3.sutuoktinis savo nuosavybesteisq i daiktus.36 str.92 str. Sitai ypad svarbu. Tadiau sistemineCK normq (CK2.39 str. {statymq leidejas. Esant galiojandioje vedybq sutarfyje nustatytiems tam tikr-q turtiniq teisiq ribojimams. Jeigu yra tik formalus susitarimas. PavyzdZiui.kad nebuvo sukurti Seimossantykiai. taiiau suuoktiniq galdjimas igyvendinti tam tikras teisesgali biiti ribojamas edybq sutarties bei imperatyviq Sio kodekso normU. 1993. miestuose ar ret valstybese. Lamguirulazv.84 3. Belgium. tai yra nes kas kita. Europos Zmogausteisiq teismo sprendimusbyloseBeljoudi v. France. siekdamas uZtikrinti minimalias Seimos gywavimo s4lygas.7 str.28-3. pvz. pavyzdLiui. kaip santuokos mitavimas.vokos daiktq ir pana5iai. 3. 992.titam tikry asmeninirlneturtinirl sufuoktiniqteisirl igyvendinimo ribojimus. jam atsiranda naujq pareigq ir papildomll jo turtiniq ir asmeniniq neturtiniq teisiq igyvendinimo ribojimq.). Jeigu sutuoktiniai.ir teismo leidimu (CK 3.28 str. nevarZytq kitq asmenq teisiq ir laisviq. Tam tikrus teisiq igyvendinimo ribojimus sutuoktinai gali nustatyti ir tarpusavio susitarimu sudarydami vedybq sutarti. Bendros gyvenanosigs viqtos neturejimas savaime. tlK.86 str. gali buti ribojama teise pasilikti santuokinq pavardq (CK 3. susijusiq su bendro turto naudojimu.Seimos sukurim4 nes CK 3. kai sutuoktiLiaituri nepilnamediq vaikq. sudarydami sanuokq neketino sukurti ir susituokq fakti5kai nesuklre Seimos santykiq okia santuoka gali bDti pripaZinta negaliojandia (CK 3.. tadiau Seimossanty<iai tarp sutuoktiniq nesukuriami. y. dirbti skirtingose vietovese ir pana5iai.104 str. kad asmuo. Ir santuok4 sudarqs asmuo turi teisq laisvai pasirinkti gyvenamqj4viet4 darb4 profesij4 kitokl uZsiemim4 ir pana5iai.rvenam4j4 vietq. turi buti sprendZiamibendru sutuoktiniq sutarimu (CK 3. kad sutuoktiniai turetq benlr4 g.Siuolaikines transporl. y. Imperatyvios teisds normos taip pat gali nustaty.kitose bylose. gali igyvendinti tik kito sutuoktinio sutikimu.aus teisiq ir pagrindinirl laisvirl apsaugoskonvencijos 8 straipsnyje .Tadiau tai nerei5kia.).usikloste dar prie5 sudarant santuok% jeigu sutuoktiniai kartu gyvena <aip \yras it Lmona dar iki santuokos.arantuot4 Zmogaus teisE i Seimos gyvenim4 o tai ne kart4 yra pabre. 3"29 srRArpsNrs Sutuoktiniq teisnumas ir veiksnumas Santuoka neapriboja sutuoktiniq teisnumo ir veiksnumo. namq ap). butuose. kurie pagal istatym4laikomi Seimosturtu. Komenfuojama norrna yra svarbi vie5osios teises poZiuriu.. kai kuriais atvejais . ir kt.). kurio tikslas yra sucurti Seimos santykius. sutuoktiniai gali tas teises igyvendinti tik lai- 8 69 . fiktyvi santuoka. bendro Seimos biudZeto. kiek Sitai yra b[tina vaikq ir visos Seimosg]. kad bendr4ja sutuoktiniq nuosarybe tampa ir jq individualus turtas.o ir elekomunikacijq sistemos leidZia palaikyti Seimos santykius ir gyverant skirtingosevietose. palyginti su asmens interesais). y. 5 d.29 str. Pa*ryzdLiui. t. Tikros Seimos sukurimas neimanomas be minimaliq materialiqjq jos gyvenimo s4lygq: Seimos gyvenamosios patalpos. susijq su bendro sutuoktiniq turto valdlmu. Tadiau tokie ribojimai galimi tik del jq turtiniq o ne asmeniniq neturinirl teisiq lgyvendinimo. impera[wiomis teisds normomis nustato santuokq sudariusio asmens turtiniq teisiq igyvendinimo ribojimus. T4 galima pasiekti tik sutuoktiniams kooperuojant le5as ir veikiant pirmiausia Seimosinteresais.

sutuoktiniai vedy.46 str.i. Santuokos sudarymas 71 3. Todel sutuoktiniai ir sudarEsantuok4savo teises igyvendina ir pareigas rykdo savaranki5kai.). kiekvienas sutuoktinis gali pasirinkti dvigubq pavardq.30 'TRAIPSNIS Sutuoktiniq Pareigos vaikams Sutuoktiniai privalo iSlaikyti ir aukldti savo nepilnameiius vaikus. tuo tarpu nes4Ziningas sutuoktinis neturi teises reikalauti palikti jam santuokinqpavardq (CK 3. s4Ziningas sutuoktinis gali pasilikti santuokinq pavardE.rl sutartyje negali nustaq^i savo asmeniniq neturtiniq teisiq ar jq Gyendinimo ribojimq (pvz.). reglamentuojaniios kito asmensreikodekso Se5tosios kalq tvarkym4 be pavedimo. nepaiekus bendro sutarimo kiekvienas gali Siuos klausimus sprEsti savaraniSkail. Toks pakeitimas ar panaikinimas galioja tik ateiiiai. .).69 straipsni (Zr. Esant susituokus pavardq galima pakeisti bendr4ja tvarka (CK 3. 3. Jeigu vienas sutuoktinis veikd kito sutuoktinio vardu be igaliojimo ar teismo leidimo. y. numatlrti s4lygq kad Zmona seks paskui vypriZi[res namus' pastos 4 jam keidiant gyvenam4j4 viet4 nedirbs. kad sutuoktinis veikia prie5ingai Seimosar nepilnameiiq vaikq interesams.teisq i pavardq. Komentuojama norana reglamentuoja sutuoktiniq asmeninE neturtinq . asmens nelieiiamybg ir laisvg. kad jie igyja naujq teisiq ir pareigq bei papildom4 tsakomybq (Konstitucijos 38 str. kad kito sutuoktinio sutikimo gauti tikrai ne[manoma ir kad tokio leidimo davimas afitinka Seimosinteresus. t.31-3. privalo isitikinti. sutuoktiniai ' Europos Zmogaus teisiq teismas byloje Burghartz v. ad vieno iS sutuoktiniq pavardes pasirinkimas kaip bendrosl_e-4tiqg i5 kito sutuoktiio teises vartoti savo ikisantuokinE pavardq. vaiko turtines. 0 .137-3.208 str. avardes klausimai sprendZiami abipusiu sutuoktiniq sutarimu.). Antra. Pirma. II DALIS Santuoka II SKYRIUS Santuokos sudarymas 3. 6 d. prie ikisantuokines pavardds prideti kito sutuoktinio pavardq.numaQrtas vidaus ir tarptautinds teis6s. Tadiau. Tai rei5kia. P avyzdLiui. socialines ir kitokias eises.31 srRArPSNrs Sutuoktiniq pavardd Abu sutuoktiniai turi teisg pasilikti iki santuokos turdt4 savo pavartg.3lstr. 1. ydamiesi vedybq sutarties nuostatq.. [statymas numato tris galimas alternatyvas.307-3. Todel vaiko . Tredia. Komentuojama norma i5vardija agrindines turtines ir asmeninesneturtines su vaikais susijusias sutuokiniq teises ir pareigas. sutuoktiniai Gyju ttunjE teisini statuse jie tampa ivai.45-3. Del pavardes sprendZiama registruojant santuok4. uZtikrinti vaiko teisg i asmenini gyveninil. Igg4 paiymejo. t. mineta. o jei leidimas susijps su disponavimu nekilnojamuoju daiktu. Switzerland. o tik ik qro sutikimu ir Pan. tai tokiems veiksmamsir jq pasekm6mstaikomos Sio knygos normos.).imimas sutuoktiniams yra nattlralus ir daZniausiai jq laukiamas dalyas.32 't. y. i5skyrus atvejus.prie5 duodamas tok[ leidim4.isq .). Sio straipsnio komentar4). Vienam sutuoktiniui pakeitus pavardE kito pavardd automati5kai nesikeidia. Sutuoktiniai yra savo nepilnamediqvaikq tstovai pagal istatymq(ex fficio). Del sutuoktinirl pavardds nutraukus santuok4 ar pripaLinus j4 negaliojandia sprendZiamapagal CK 3.Jos detalizuojamoskituose CK trediosios kny(CK 3. Tokia teismo nutartis jos pri€mimo dien4 turi biiti nusiqsta Notarq rlmams.osstraipsniuose iqteises irpareigos yra lygios. sveikata.32 'TRAIPSNIS Atstovavimas 1. Jeigu tam tikriems veiksmams atlikti reikalingas kito sutuoktinio sutikimas. gali pasilikti kiekvienas savo pavardq. nekeisti ikisantuokines pavardds. Teismas. Su vaikais susijusiossutuokti. kai sutuoktiniai turi bendrq vaikq (CK 3. Remiantis sutuoktiniq lygiateisi5kumo principu. 3. Teismo duotas leidimas galioja tik teismo nutartyje nurodytam veiksmui atlikti per nutartyje nurodyt4 terminq. 3.pasirinkti kito sutuoktinio pavardp kaip bendr4 pavardg arba pasiinkti dvigub4 pavardp.valstybinds vaikq teisiq apsaugosinstitucijos ar prokuroro parei5kimu gali savo duot4 leidim4 pakeisti ar panaikinti.29-3. tarpusavio susitarimu jie gali pasirinkti kaip bendrq vieno i5 sutuoktiniq pavardq (tiek qzro. Santuokos sudarymas nerei5kia sutuoktiniq teisnumo ir veiksnumo 1 ribojimo (CK 3. fipintis jq Svietimu. tiek Zmonos). tai suinteresuoto sutuoktinio pra5ymu leidim4 tiems veiksmams atlikti gali duoti teismas.vie5am registrui. nustatgs. toddl privalo uZtikrinti vaikq turtiiq ir asmeniniq neturtiniq teisiq ir interesq apsauge.308 str.).69 str. taiiau tokio sutikimo ddl objektlwiq prieZasiiq Sisnegali duoti.Teismas.29 str. Vienas sutuoktinis gali igalioti kit4 sutuoktin[ veikti jo vardu ir jam atstovauti. 2 d. kai prie savo pavardds prijungiama sutuoktiLiopavard6. Gimus vaikui. Viena i5 pagrindiniq Seimos funkcijq yra reprodukcine. 2..

ir nurodyti. "t rip pat nereiskia.32 str. kad lmanoma gauti kito sutuoktinio sutikim4 kad veiksmas priestatus sutuoktinirl nepilnamediq vaikq ir visos Seimos interesams.raipsnio I dalyje. Siuo atvejuteismonutartisleis3 atlikti tam tikr4 veiksm4 atstoja kito sutuoktinio sutikim4. Suroktini4 tarpusavio atstovavimo santykiai gali susiklost5rtibendraisiais agrindais (CK 2. del sunkios ligos yra be s4monds ir pan. kad leidimas galioja pusE metq. metus ir pan. Vieno sutuoktinio veikimas be kito sutuoktinio sutikimo ar leidimo gali sukelti ir kitokiq padariniq. Todel iki panaikinant leidim4 sutuoktinio sudaryti sandoriai galioja. Sutuoktinis gali igaliokit4 sutuoktini tvarkyti ne tik turt4 kuris yra jq bendroji jungtine uosavybd. kad ex officio susiklosto sutuoktiniq tarpusavio atstoavimo santykiai ir jie tampa vienas kito atstovai pagal istatymq. 3. Tokie pragmai nagrinejami supaprastinto (sumarinio) proceso tvarka (1964 m. IPK 31230-3 1233 str. Jeigu sutuoktiniui buvo leista atlikti tam tikrus veiksmus. taikoma Lis atvejais. CK3. PatryzdLiui. hipotekos ir pan.). apdairiai. 3.4 d. Msais atvejais sutuoktinis privalo veikti r[pestingai. reglamentuojandios kito asmens reikalq tvarkym4 be pavedimo (CK 6. Komentuojama norrna reglamentuoja atvejus.kad sutuoktinis piktnaudZiauja jam suteikta teise veikti be kito sutuoktinio sutikimo. rsij usius su di sponavimu bendrqja j ungtine sutuoktinirl nuosavybe esaniu nekilnojamuoju daiktu ar daiktinemis teisemis i ji ar jq vatLymu. tiek prokuroro ar valstybines vaiko teisiq apsaugos institucijos praSymu.). perleidimo ar teisirl I juos varZymo gali sudaryti tik abu sutuoktiiai.). pavyzdZiui.92 straipsnio6 dalyje. 97 str.132-2.veiksm4 yra teismo teise. taiau jo negalima gauti del objektyviq prieZasdirl (pvz. Leidimo panaikinimas galioja tik ateityje. kol kitas sutuoktinis gales rreik5ti savo valiq ir pana5iai.).) . Tokia pati sutuoktinio teise virtinta ir CK 3. Sitai gali butipadar5. del objektyviq prieZasdiq negalindio i5reikiti savo valios. be kito sutuoktinio ar teismo leidimo tvarkiusio ir kito sutuoktinio. Leisti rtuoktiniui atlikti tam tikra. pavyzdZiui. kad kai kuuos veiksmus sutuoktiniai gali atlikti tik abu kartu arba vienas i5 jq ito sutikimu ..92 straipsnio 4 dali sandorius. teismas. leidimas neteks galios ir sutuoktinis tures gauti nauj4 teismo leidim4. jeigu nera Zinoma.tapaai5kejus. o ne Seimosinteresais. o ne pareiga.34 straipsnio 2 dalyje.35 straipsnio3 dalyje. Lippat sandorius del bendros imones perleidimo ar teisiq i jqvari. ) . Terminuotas leidimas gali bDti i5duotas ir vienkartiniam veiksmui. panaikinqs savo leidim4 nutarties kopijq jos priemimo dien4 turi i5siqsti Notarq r[mams. bet ir jam asmeninds nuosavybes teise priklausanti turt4 :K 3. kelis kartus per metus i5veZti gydyti i uZsieni vaika teismas nutartyje privalo nurodyti terminq kiek toks leidimas galioja (menesi kelis menesius. kitas sutuoktinis ingqs. nutarties kopijq teisejas t4 padi4 dien4 privalo i5siqsti atitinkamam vie5am registrui (Zemes ir kito nekilnojamojo turto. Komentuojama norna taip pat numato teismo teisq panaikinti i5duot4 leidim4. Teismas atsisako iSduoti tokl leidimq ir ustatqs. Leidimas panaikinamas tiek teismo iniciatyva. esant paankamam pagrindui.).229-6. veikia savo asmeniniais.ymo vertybiniq popieriq kurie yra bendroj i jungtine sutuoktiniq nuosavye. pagal CK 3. kai kito sutuoktinio sutikimo negalima gauti del objektyviq prieZasdiq. jeigu vienas sutuoktinis veike be kito sutuoktinio sutikimo ir teismo leidimo. Mineti santykiai daLnai atsiranda del to. kad notarai nebetvirtintq tokio sutuoktinio sandoriq. ndra butinybes neatidelionai atlikti veiksmq todel protinga palaukti.92 straipsnio dalyje. Sutuoktinio. kol ndra nugindyti kitais pagrindais. kad tam tikram veiksmui kito sutuoktinio sutikimo apskritai ereikia.2O02m. Leisdamas vienam sutuoktiniui atlikti nevienkartinius veiks- mus.93 straipsnyje nustaqfta tvarka. Suinteresuotas suroktinis gali kreiptis i teismq ir pra5yti leisti jam atlikti bfitin4 veiksm4 r veiksmus be kito sutuoktinio sutikimo. kai ndra sutuoktiniq tarpusavio atstovavimo santykiq o Lmtikras veiksmas gali bDti atliktas tik kito sutuoktinio sutikimu.96 straipsnyjenumatlrtais atvejais kitas sutuoktinis gali reikalauti pripaLinti sandorius. gali duoti sutikim4 atlikti bet koki veiksmq kuam reikia kito sutuoktinio sutikimo. patryzdLiui.Sitai ir numatyta komentuojamo . Jeigu kitas sutuoktinis nepagr[stai atsisako duoti sutikim4 atlikti tam tikrE veiksmq suinteresuotas sutuoktinis gali kreiptis i teism4 CK 3. nedarydamas Zalos kito sutuoktinio teisdms ir interesams.. veiksmams ir jq padariniams taikomos nortnos..236 sIr. 2. Todl teismas gali atsisakyti leisti atlikti atitinkam4 veiksm4 jeigu nustar.32 . Jeigu turtas per 5i terminq nebus parduotas. perleisti bendr4 sutoktiniq turt4 i5veZti i uZsien! nepilnamet! vaik4 ir pana5iai. Svaisto nfi4 paLeidLia nepilnamedirl vaikq interesus ir pana5iai. Teismas. Santuoka II SKYRIUS Santuokos sudarymas 3. PatryzdLiui. Komentuojamo straipsnio 2 dalis yra specialioji norma. Tadiau jeigu vienas sutuoktinis igalioja kit4 sutuoktini tokius sanorius sudaryti ir jo vardu. paLeis egalindio duoti sutikimo sutuoktinio teises. kada tiksliai sutuoktinis j[ atliks. 3. teismas gali leisti sutuoktiniui parduoti konkretq turtq esanti bendrqja jungtine sutuoktiniq nuosavybe. CPK 579 582 str. kito sutuoktinio turimas igaliojimas leidLia tdaryti sandori ir vienam sutuoktiniui uZ abu. susijusiems su nekihnojamuoju daiktu. Komentuojamo straipsnio 3 dalyje nurodyti teisiniai padariniai. susijusius su sandoriq sudarymu. reikalus.151 str. 2 73 . Kai leidimas buvo i5duotas veiksmams. II DALIS. 3.

. 4. Liosenatiestermin4. leidZiandiE vienasmeni5kai paimti i5 sqskaitos pinigus.92 straipsnio 2 dalyje nustaqrh ftarka (Zr. II DALIS Santuoka II SKYRIUS. Zinojo ar turejo Linoti. t. i5skyrus atvejus. Komenrojama norna taikoma tais atvejais.) nustat5rta tuarka. y.ll straipsniu. susijusius su bendrq le5q naudojimu.26 str. be kito sutuoktinio sutikimo nerotingai investuoja bendras le5as i labai riziking4 verslq nesiriipina epilnamediq vaikq i5laikymu ir t.ll straipsn[ nera agrindo. kai sutuoktinis suZiLojoarba turdjo suZinoti apie tok[ sandori.I| straipsniu.92 str. PatryzdLiui. Santuokos sudarymas 3.34 'TRAIPSNIS Laikinas sutuoktinio turtiniq teisiq apribojimas 1. naudoja Seimos ld5as r kitok[ f. Komentuojamoje normoje numatyti reikalavimai nagrinejami 1964 m. su kuriuo buvo sudarytas sandoris. kitas sutuoktinis turi teisE kreiptis I teism4 del laikino sutuoktiniq teisiq ribojimo CK 3.). kuris piktnaudLiaula alkoholiiais gerimais.). pavyzdLiui. P avyzdLiui. Sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo neturi teisdsperleisti. kur yra sutuoktinio s4skaita. kuris neturi kito sutuoktinio sutikimo ji sudaryti. pavyzdLiui. Tokie sandoriai gali buti pnpaZinli negaliojandiais pagal kito sutuoktinio ie5kini tadiau tik jeigu kita sandorio Salisbuvo nesqZininga. t. turi irodyti ie5kovas. Sios nornos komentarfl. kuriq sutuoktinis netur6jo teisds sudaryti be kito suuoktinio sutikimo. kai vienas sutuoktinis bendras Seimos pajamas ileidLia tik savo asmeniniams poreikiams ir nesirupina kitu paramos . Kitas sutuoktinis toki4 teismo nutarti gali paskelbti spaudoje. 3 d. ir pana5iai. kitas sutuoktinis turi teisg kreiptis i teism4 ir pra5yti LZdraustisutuoktiniui be kito sutuoktinio sutikimo disponuoti bendru utuoktiniq turtu. Sutuoktinio. kad Sis nutartimi laikinai uZdraustq itam sutuoktiniui be jo (suinteresuoto sutuoktinio) sutikimo disponuobendru turtu. kai ie5kovas suZinojo ar turejo suZinoti apie tok[ sandor[. jeigu treiiasis asmuo. i5imant gqrnuosius pinigus iS banko automato naudotntis kredito kortele. Komentuojamame straipsnyje numat1. Tokiems reikalavimams pareik5ti nustat5rtassutrumpintas vienq metq ie5kinio senaties terminas. gali bfti pripaZinti negaliojaniiais pagal pastarojo eskini. kai tailcyti CK 2. 1.t" 3. nerupestingai naudojant savo asmenin[ turt4 ir del to kylant gresmei Seimos interesams. o pervestas i banko s4skait6 i5 kurios pinigai gali btrti paimami tik kito sutuoktinio sutikimu. nes galioja s4Ziningumo ir sutikimo buvimo prezumpcija (CK3.34str.35. kito sutuoktinio sutikimo objektyviai neimanoma atikrinti. Be to. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje nurodyti teisiniai padariniai sutuoktiniui paZeidus jam nustatyt4 teismo draudim4 sudaryti sandorius. be kito sutuoktinio sutikimo. i5nuomoti ar kitokiu biidu suvarZyti teisg i kitnojam4ii daikt4. 2. Tokios teismo nutarties kopijos turi btrti siundiamos atitinkamoms istaigoms ir institucijoms.ikalingu sutuoktiniu ar bendrais Seimos reikalais (Seimos gyvenamoios patalpos i5laikymu. :K 3. kad bltq galima uZtikrinti tokio draudimo vykdym4. naudojam4 Seimos namq ukyje.34-3. 3.inti su CKZ. CPK 579-582 str. kad darbo uZmokestis butq i5moketas ne jam asmeni5kai.trtq azartiniams lo5imams. narkotinemis ar toksinemis medZiagomis. Jeigu sutuoktiniai nefuri bendro turto. ribojimus. Tadiau tok[ sandori naudingq Seimai. Tok[ draudimq teismas gali nustatlrti ne ilgiau kaip dvejiems metams. Siosnormos negalima taikyti. kad sudaro sandor[ su sutuoktiniu.).35 srRArPSNrs Sutuoktiniq teisds ir pareigos namq [kyje 1. Vienam sutuoktiniui nelykdant savo santuokiniq pareigq ir neprotingai. kitas sutuoktinis gali patvirtinti (Sie sandoriai yra nugindijami) ir kartu atsisalgrti teisesji gindyti (CK 1. kai kuriais atveris. Tokio draudimo terminas negali btrti ilgesnis nei dveji netai.tagalimybe laikinai riboti suroktinio turtines teises. skaidiuojamas nuo tos dienos. . kad kita sandorio Salis buvo nes4Zininga. ir savo veiksmais kelia grdsmg turtiniams 1as. kai rm reikia ra5ytinio kito sutuoktinio sutikimo (5i prezumpcija netaikola ir kai kita sandorio Salis buvo nes4Zininga). taliau daZniausiai sudarant sandorius u trediaisiais asmenimis toks sutikimas preziumuojamas. pagal kuri4 kiekvieno esant susituokus igyjamas turtas yra asmenin€ nuosavybd. eiksnumas gali btrti apribotas remiantis CK 2.92 straipsnio 3 dalyje nurodyta. maisto isigijimu ir pan. Jeigu vienas sutuoktinis i5 esmdspa7eidLia savo santuokines pareinumatytas Sioje knygoje. Aplinkybq. Sis draudimas taikomas tiems veiksmams ir sandoriams. Nutartis taip pat gali buti siundiama sutuoktinio darbovietei. yra sudarq vedybq sutart!. tokia nutartis turi buti i5siqsta bankui.2 d. CPK 31230-31233 straipsnig(2}D2 m. Komentuojama norna suteikia suinteresuotam sutuoktiniui risq kreiptis i teism4 ir reikalauti. uriems lstatymas nenustato privalomo ra5ytinio kito sutuoktinio suti6 kimo. jog sutuoknis sudaro sandorius kito sutuoktinio sutikimu. Sandoriai. patryzdLiui. narkotikais. 2.79 str. skaiiiuojam4 nuo tos dienos. kad preziumuojama. buvo Toks ieSkinys gali btrti pareik5tas per vieneriq metq ieSkiLes4Ziningas.1. Komentuojama norna taikoma tik nustatant sutuoktinio turtiniq teisir5 susijusiq su disponavimu bendru sutuoktiniq turtu. Sl straipsnl bltina vertinti kaip specialqit paly. Nors bendru turtu sutuoktiniai gali isponuoti tik abipusiu sutikimu. eimos interesams. kad 5is anuliuofrl jo kredito kortelq. ikeisti.

Si straipsni reikia aiSinti ir taikyti sistemi5kai. valdyti k CK 3. 3. kai sandoris buvo atlygininis. baldai' iSskyrus meno kurinius. sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo parduoda baldus. yra biitina deramo Seimosnamq iikio gyvaimo sqlyga. Sutuoktinis.. Kilnojamuoju daiktu. be kurio sutikimo buvo sudarytas toks sandoris.3 5 straipsnio I danes CK fie minimas qUIlliqas gali buti i5reik5tas spStuarba Lp. atlygintinai perleidqs daiktq be kito sutuoktinio sutikimo.dulkiq siurblys. kateris. istatymo. kitas gyvulys. kitas sutuoktinis savo paZeistus interesus gali ginti kitais CK numatytais budais. 3-4 d. atsiZvelgiant i tai. t. iSskl'rus atvejus. PavyzdZiui. kad kita jo Salis buvo nes4Zininga.A:?iv. kuri Seimanaudoja visos Seimosporeikiams tenkinti. kita buities technika.t. rairios kolekcijos. gali buti pripaZlstamas namq ukiui naudojamu daiktu. 2 d. burlaivis. kieno nuosavybe Sie daiktai yra: sutuoktiniq bendroji ar asmenine ieno i5 jqnuosavybe. automobis. turi teisq toki sandor[ nugindyti.kaitant baldus. ir gautus pinigus i5leidzia savo asmeniniams poreikiams.. negalima pripaLinti negalioj andiu. televizorius. kad atlygintinio sandorio atveju preziumuojama. kolekcijas r namq bibliotekas. y.. 3. Atlygintinio sandorio. skirti Seimos namq ukio poreikiams tenkinti. be kurio sutikimo buvo perleistas Seimosturtu esantis kilnojamasis daiktas ar suvar4rtos teises i ji. epripaZlstami automobilis. ex ffiio.. Todel CK 3. kai kalbama pie nekilnojamqji daiktq. naudojamais Seimosnamq ukiui : tai baldai. Slq aaittt+ naudojimui ir disponavimui jais taikomos benrosios CK taisykles. be kito sutuoktinio ra5ytinio sutikimo neturi teis€snutraukti nuomos sutarties prie5 ter- .123 str. esanii4 Seimos turtu 1. Tadiau neatlygintini sandori pavyzdLiui. 2 d. l. o sunaudojo savo asmenindms reikm€ms. ad kilnojamieji daiktai.). kai ie5kovas suZiqojo ar turejo suZinoti apie toki sandor[ (CK 3. kad i bendr4 turtq ieinanti pirmojo sutuoktinio dalis biitrl sumaZinta baldq verte (CK 3. Siuo atveju kitas sutuoktinis dalijant turtqgali reikalauti. Tadiau daiktais. Komentuojamo straipsnio 3 dalyje nurodyti Sio straipsnio I dalies : paZeidimo teisiniai padariniai. Siuo atveju nesvaru. sutuoktiniq nepilnamediq vaikq rteresams. kitos transporto priemones.36. Santuokos sudarymas 3. Sutuoktinis. sudargs nuomos sutarti. 3. kurio sutuoktinio nuosavybe jie yra. Santuoka II SKYRIUS. ku4 atokiai gyvenanti Seima naudoja vaikams i mokyklq veLti arba kaip susisiekimo priemonq nesant kitos altematyvos. o treiioji Salis buvo s4Zininga. meno kuriniai. Todel viena5alis disponavimas namq ukio daiktais gali elti gresmq visos Seimos gyvavimui. Karhr komentuojama norna numato vien4 i5imti kai sutuoktinis neturi teises gindyti sandorio.36 srRArPSNrs Sutuoktiniq teisds ir pareigos i gyvenam4i4 patalp4. kurio kita Salisbuvo s4Zininga. Tokiems ie5kiniams pagal analogij4 taikytinas vienq metq senatiesterminas.vieno i sutuoktiniq asmenine ar abiejq sutuoktiniq bendra. nesvarbu.) arba kad bendrosios jungtines nuosavybes sumaZejim4 pirmasis sutuoktinis kompensuotq i5 savo asmeniniq le5q (CK 3.35-3. 3 d.y. skalbimo maina. turi eispreikalauti pripaZinti sandor[ negaliojaniiu' jeigu jis sandorio neatvirtino po jo sudarymo. 3. koks turtas laikomas ilnoj amaisiais daiktais. . y. kad Seimos turhr sutuoktinis gali disponuoti. Saldytuvas. 2. 2. t.tastodel. jog parnustat5rta davus daikt4 yra gaunamos tam tikros pajamos. Toks ribojimas nustat5. kad daikri. galima pt'rpaLinti negaliojandiu neatsiZvelgiant i kitos sandorio Salies s4Ziningum4.90 str. naudojamais Seimosnamqlkiui. namqbibliotekos. ginklai. Taip pat turetq bUti vertinama vienintele karve.).patyzdZiui. Toel kai kurie kilnojamieji daiktai prie namq ukio daiktq kategorijos gali [ti priskiriami atsiZvelgiant i faktines Seimos gyvenimo aplinkybes.34 str. II DALIS. yra fakto klausimas. kartu su CK 3. Tadiau jeigu sutuoktinis. naudoiamu Seimosnamq trkyje' pripaZistani namq apyvokos daiktai. neZinojo ir negalejo Zinoti sudaranti sandori su sutuoktiniu. pripaZ[stami Seimos turtu. neturindiu tam kito sutuoktinio sutikimo.85 straipsnyje nustaQrtatvarka. Tadiau biitent koie kilnojamieji daiktai naudojami namqukiui.i. j[ naudoti. skaidiuojamas nuo tos dienos. kurios bus skirtos Seimos poreikiams tenkinti. tigi i jqnaudojimo Seimosreikmems specifikq. Sis s4ra5asnera baigtinis. patalynd.85 straipsnyje saoma. stalo ankiai.84 straipsniu. kai daiktas buvo padovanotas.79 str. gautq pajamq Seimos poreikiams neskyr6. kur nurodyta. todel namq pyvokos dailctais gali btrti pripaZinti ir kiti daiktai. kiti prabangosdalykai.118 str. pavyzdZiu| apuo5alai.t. Tadiaujis turi teisq ir patvirtinti sandori bei Sitaip atsisalqrti teisesji gindyti (CK 1. kieno nuosavybe jie yra .98 str. Tokia i5imtis todel. PavyzdLiui. Jeigu sutuoktiniai g)ryenagywenamojojepatalpoje pagal nuomos sutart[. . CK 3. tai sutuoktinis.85 straipsnio 2 dalyje ra5ytinio sutikimo reikalaujama. kurie yra bendroji jungtine sutuoktiniq nuosavybe. naudojami namq iikiui. 3 d. Taip pat galima pripaLinti negaliojandiu atlygintini sandori jeigu irodoma.). 3. Komentuojamo straipsnio I dalyje nustatytas dar vienas sutuoktiiq turtiniq santykiq igyvendinimo ribojimas. poilsiui arrekreacijai skirti aiktai.35 st'. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje paaiSkinta.

40.71 straipsnyje.uzufrukto. skaidiuojamas nuo tos dienos. t.242. nesvarbu. 25. urio sutuoktinio nuosavybe ji yra. 1. Normos. kuri 1'ra bendroji jungtine sutuoktiniqnuosalybd. panaudos. Tokiems ie5kiniams pagal analogij4 taikytinas vienq metq senatiesterminas.). II DALIS. 16 388. kuriam Seimosgyvenamoji patalpa nuosavyb€steise rriklauso jam vienam. 2 d. Se to. kokiq eikiajo frzinei. t. jog Seimosg).venamoji patalpa yra Seimos turtas. sandoris gali bDti pripaZintas negaliojandiu (CK 3. garantuojandiostiek repilnamediq vaikg tiek visos Seimosteisq i btrst4. nedavqs sutikimo sudaryti toki sandori ar vdliau jo nepavirtings. jeigu patalpa buvo nurodyta kaip 'ie5ameregistre giniijama gyvenamoji eimos turtas. skaidiuojamasnuo tos dienos. namas. neturi teisdsbe kito sutuoktinio rasytinio sutiiimo Sios gyvenamosios patalpos perleisti. kad Seimosgyvenamoji patalra (t. 135. P. dorovinei ir socialinei raidai.ro-o.). produk:ij4 ir vaisius) bei panaudos atvejais. Tokiais atvejais sutuoktinis .86 straipsniais. i5nuomoti gyvenamosios patalpos ar kitaip varLyli teises ! ja.be CK 3. turi teisq reikalauti pripaZinti sandori negaliojaniiu. ragal lstatymq yra Seimos turtas.oms imanoma uZtikrinti tinkamq nepilnamediq vaikq raidq jq sveikat4 r auklejim4. butas) yra butina materialioji eimos gyvavimo prielaida. o nuomojamoje gyvenamojoje patalpotZinios. panaudos ir pana5iai.l2T straipsnio3 dalyje nurodyais budais. 1996 m. nepilnamediq vaikq ir kito sutuoktinio teise igyvenamqj4patalp4ginama ir CK 3. pagal nin4o sutrnuomoti gyvenamosiospatalpos arba perleisti teises Sutuoktinis. kovo 7 d. ikeisti ar i5nuomoti.t. Vaiko teisiq apsaugospagrindq istatymo 4 straipsnio 5 punkte rakoma. aip pat jl varLyli tik abiejq sutuoktiniq sutikimu. kur nurodyta. y. butq kuriame gyvena Seima.310-3 11.jis jam buvo padovanotas. kai suuoktiniai gy/ena ne nuosavoje.1.Nr. Santuokos sudarymas 3.33-807. kad Sios taisykles taikomos ir kai sutuoktiniai ne nuosavoje gyvenamoje patalpoje gyvena remdamiesi kitokia turtine teise .8 2. Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencljos 27 straipsnyje urodyta.3. 2.3K-3-264/2001. neturi teises be kito sutuoktinio ra5ytinio sutikimo nutraukti nuomos sutarties prie5 termin4 perleisti ar var\rti nuomos teisE ar sudaryti gyvenamosios patalpos subnuomos sutarti. 76-7 8.41. Tokius sandorius kitas sutuoktinis turi teisE gindyti. Vr. dvasinei. Kai Seimagyvena gyvenamojoje patalpoje. Tik irodZius. jeigu sutuoktiniai turi nepilnamediq vaikrg tokiems sandoriams bltinas teismo leidimas (CK 3. kad vaikui privalu garantuoti tokias gyvenimo s4lygas. Sios normos ai5kinimo ir taikymo praktikq Lr. pavyzdLiui. turi teisp reikalauti pripazinti aniiu. kad aplinkybd.6. sutuoktinioteises.84 3. 3. galioja ir daugumoje Vakarq iuropos valstybirl2.) ex fficio.85 str. kat. Santuoka II SKYzuUS. prie5 s4Ziningus trediuosius asmenis gali buti panaudota tik jeigu nekilnojamasis daiktas buvo iregistruotas vie5ame registre kaip Seimos turtas.b. 2 d. 207.84 straipsnio 4 dalyje nurodyta.). jog gyvenamoji patalpa yra Seimosturtas.84-3. lkeisti. y.. kai ie5kovassuZinojo ar turejo suZinoti apie toki sandori (CK 3. ji negalioLr veliau jo nepatvirtinps.34 str.). 2Family Law in Europe. Tada sutuoktinis. 2 d. s23_524. butas. Tadiau CK 3. taip pat turtine teisd naudotis gyveram4ja patalpa (nuomos. l. sutuoktinis buvo isigijqs dar iki santuokos. nedaves sutikimo sudaryti tok[ sandori . 452. Tik esant deramoms Seimosgyvenimo s4ly. nutartisc. rovo 14 d. jo dalis. kai ie5kovas suZinojo ar turdjo suZinoti apie toki sandori (CK 3. Seimos gyvenamoji patalpa (namas.be kito sutuoktinio raiytinio sutikimo taip pat neturi teises perleisti.86 straipsniuose nustatytrt norrnU ginamos taikant ir CK 3. Tokiems ie5kiniams pagal analogij4 tailqrtinas vienq metq senaties terminas. uzufrukto ir pan. arba sutuoktiniai yra sudarq vedybrl sutarti. Komentuojamo straipsnio 3 dalyje sakoma.protinei. Komentuojam4 straipsni reikia ai5kinti ir taikyti sistemi5kai. VilmaBaranauskiene.:LNl IBS 2001 m. Todel tokie sandoriai gali buti nugindyti tik kai Seimos gyvenamoji patalpa vie5ame registre (Zemes ir kito nekilnojamojo turto registre) nurodyta kaip Seimos turtas.34 str. pana5ios i rustatltas komentuojamame straipsnyje. Sio straipsnio I ir 2 dalyse numatytos taisykl€s taikomos ir uzuf'ukto (t. 483. esantis nuomos sutarties Salis. y. y. 1996. teisdsnaudoti svetim4 daikt4 ir gauti i5 jo pajamas.. 4 d.84 str. 2. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje aptariamasatvejis.. kad ne vienas vaikas negali buti paliktas be gyvenamojo b[so1. Sutuoktinis turi teisq gindyti be jo sutikimo sudarytus sandorius.36 't. Todel CK nustatytos specialiosios taisykles. Komentuojamo straipsnio I dalyje reglamentuojamas atvejis. paveldetas. Todel Siuo turtu galima disponuoti.76 straipsnio 3 dalyje.276 278. 3. RamilnasStankeviiiusv. kartu su lK 3. Suuoktinis. Be komentuojamo straipsnio. Sutuoktinis.175. kad kita sandorio 5alis buvo nes4Zininga.86 straipsnyje. l0 8t . 10 11.gyvenamosios patalpos savininkas . kur Seima fakti5kai gyvena). pagal kuriq neigyja bendro turto. je.36. Zinojo arba turejo Linoti. nors vie5ame registre Sitai ir nebuvo nurodyta. 3. sutart!. kai Seimos gyvenamoji patalpa priklauso vienam sutuoktiniui asmeninds nuosarybds teise.92 straipsnio taisykles. PrieSingu atveju kita sandorio Salis laikoma s4Zininga ir tokio sandorio negalima pripaZinti negaliojandiu.

34 straipsnio 1 dalis.3. 3.andorioSalisbuvo nes4Zininga' 3.uoktiniams sutaikYti.188 straipsnio2 dalis.ne. 69 st r .97 straipsnio 2 dalis. 3. kad teismas turi vadovautis ne vieno. 3. Todel nesutariantys sutuoktiriai. 71 3. 3. Veno sutuoktinio reikalavimas ipareigoti kitq sutuoktini naudoti kontraceptines priemones ar jq nenaudoti negali b[ti nagrinejamas teisme. kad kiekvienas Seinos klausimas turi buti sprendZiamassutuoktiniq tarpusavio sutarimu. 3.hologines ir kitokias Seimos problemas. CK 3.1 64. Tadiau tu.5 straipsnyje itvirtintais teisinguflo. . kad sutuoktiniai kiek lmanydami . jqnepilnamediqvaikq interesais ir. ) .169 straipsnio 2 dalis. Komentuojama norma taip pat reikalauja. remdamasis CK 1.167straipsnio 2 dalis. Sutuoktiniq lygiateisi5kumo principas rei5kia. privalo imtis priemoniq su.33"t ' II DALIS.eismas 2. 3. 2. o kitas . 3. iudarytus be jo sutikimo ar teismo leidimo. kitokio tarpininko. 3. og sandoris sudaromas kito sutuoktinio sutikimu. Tadiau teismas gali i5sprqsti ne kiekvien4 sutuoktiniq konflikt4. Jeigu sutuoktiniai negali susitarti ddl savo pareigq rykdymo ar teiliq [glvendinimo. PavyzdZiui. ieimos ir viesasis interesai reikalauja. nes tai yra privataus asmens glruenimo sritis ir valstybe negali ki5tis.visus sutuoktiniq gindus sprqsti atsiZvelgiant ! jq nepilnamediq vaikq interesus. taip pat kai kita .Kitos CKnormos. Jeigu sutuoktiniq taikinimas prieStarautqjq nepilnamediq vaikq interesams. Tai rei5kia. 13.3 straipsnio I dalyje nurodyta. Teismas. neieina I teismo kompetencij6 nes teismo lsikiSimas pazeistq sutuoktiniq ar vieno i5 jLI teisq i privatq g)'venim4. Vaikq interesai taip patyra svarbus sprendZiant santuokos galiojimo.95 straipsniai. nes teismas gali i5sprqstitik teisines. privalo atsiZvelgti i jq nepilnamediq vaikq interesus. atsiZvelgdamas i vaiko interelus.ine priemond.vienas sutinka.93. gyvenamosios patalpos padalijimo ir kitus turtinius jq gindus. ie5koti tokio gindo sprendimo varianto. bet bendrais abiejq sutuoktiniq interesais.. psi. sutuoktiniq tarpusavio i5laikymo. 1 d. prie5 kreipdamiesi i teism4 turetq meginti i5sprqsti kilus! konflikt4 rsichologo. 74 75 . .iZvelgiant i Seimossantykiq specifik4 kai kurie sufuoktiniq gindai. vienas sutuoktinis nori tureti vaikq o kitas nenori ir naudoja kontraceptines ar kitokias apsaugospriemones. ). Si teismo pareiga detalizuojama kituose CK straipsniuose (CK 3. Iokiu atveju leidim4 gali duoti teismas. kad prioritetine vaikq teisitl ir teisetq interesq gynyba yra vienas i5 pagrindiniq Seimosteises principq. teismas turi teikti pirmum4 vaikq interesams.33. 5 d. Visais atvejais bylinejimasis yra kra5tu. 3 d.t. teismas privalo sprEsti vadovaudamasis tik vaikq interesais ir i5klausqs bei atsiZvelgdamas I vaikq nuomonq (C K 3. kuris leistq i5saugoti 5eim4. . 177sI r . Sprendim4 ddl sutuoktiniq gindo teismas privalo priimti atsiZvelglamas I sutuoktiniq nepilnameiiq vaikq ir visos Seimosinteresus. 3. Komentuojamos nornos I dalyje numatyta bendroji taisykle. Santuoka II SKYRIUS.173-3. Todel teismas tokiu atveju sutuoktiniq tarpusavio gind4 turi sprqsti atsiZvelgdamas I vaikq interesus ir ie5koti tokio varianto. CK 3. kreipdamiesi i Seinos centre ar kitoki4 institucij6 teikiandiq pagalb4 kilus Seimos kontliktui. 2d. 3. sprEsdamas sutuoktinirl turto. 3. sutuoktiniq pavardes nutraukus santuok4 ir kitus klausimus (C K 3. negaliojandiais. fadiau sutuoktiniai ne visada gali pasiekti abiem priimtin4 sprendim4. 41 st r .170 straipsnio 4 dalis.92 straipsnio 3 dalyje itvirtinta prezumpcija.16 str. kad cK 3.etina omenyje. 3.1. gindo sprendimasneiSvengiamaivienokiu ar kitokiu budu darys itakA ir jr1 vaikams. bet kuris sutuoktinis turi teisp kreiptis i teism4' kad i5sPrgstqjq gind4. 3. PatryzdLiui.64 str. 3. bulami privataus pobfldZio.54. SutuoktinirS kurie turi nepilnamedirl vaikq ir kuriq gindE sprendZia teismas. o ki5imasis reik5tq ne tik teises i privatq gyvenimq bet ir asmens laisves varLymq.pecialiai aptaria sutuoktiniq teisq kreiptis i teismq. 57 st r . Tadiauji turi bUti derinama su to paties straipsnio 3 dalyje numabrta kita teismo pareiga .. o ne vidines. Tadiau toks ar pana5us sutuoktiniq konfliktas gali b[ti teisi5kai reik5mingas sprendZiant santuokos nutraukimo ir kitus Seimos gindus.iniq vaikui reikia atlikti operacijq tadiau sutuoktiniai nesutaria del leilimo j4 atlikti .pavyzdLiui. kad ret kuris sutuoktinis turi teisq perduoti tarpusavio gind4nagrineti ir sprqsti :eismui. 174.166 straipsnio 3 dalis. l. kad teismas sutuoktiniq gindus sprqstq atsiZvelgdamasi visos Seimosinteresus.sprqsdamassutuoktiniq gini4.tengtqsi i5sprqsti nesutarimus. At. kad operacija butq atlikta. PavyzdLirti. separacijos. kuris vaikams butq maZiausiai skausmingas.194 straipsnis. . . Teismui gali tekti . Santuokos sudarymas 3. 2. 3. teismas. nepilnamediui sutuok.175straipsniai. nutraukimo.32-3. advokato padedami.).3. 3.3. 3.33 'TRAIPSNIS Sutuoktiniq giniai d6l pareigq vykdymo ir teisiq lglwendinimo 1. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje nustatyta bendroji teismo pareiga sprendZiant visus Seimosgindus siekti sutaikyti sutuoktinius ir Sitaip i5saugoti 5eim4.3.).prqsti ir kitokius sutuoktiniq gindus. Si prezumpcija neuiko-u tik kai sutikimas turejo blti isreikstas rastu.123 sir. Tuo tarpu sutuoktiniq gind4 susijusi su jq teisdmis ir pareigomis vaikams. protingumo ir sqZiningumo kriterijais. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful