คริสตจักรความหวังนครปฐม

บทเรียนแคร์ อาทิตย์ที ่ 5
มิ.ย.2011

เป้ าหมายบทเรียน
เพือ
่ ให้เราเห็นคุณค่าของผ้้อภิบาล และแสดงออกเป็ นร้ปธรรม

บทกล่าวนำา
พระคัมภีร์เปรียบภาพของผ้้เชือ
่ เสมือนแกะ ซึง่ จำาเป็ นต้องได้รับการ
เลีย
้ งด้ด้วยความสนใจ เอาใจใส่ ทะนุถนอม เพราะแกะเป็ นสัตว์ทีส
่ ายตา
สัน
้ ขาสัน
้ ขนยาวและมีเขายาว แกะจึงจำาเป็ นต้องอาศัยผ้้เลีย
้ งทีค
่ อย
นำาทางและด้แลอย่างดี เพราะแกะอาจจะหลงทาง

ตกหลุมพราง

และถ้กสัตว์อืน
่ ๆ ทำาร้าย ในทำานองเดียวกัน ในการดำาเนินชีวิตคริสเตียน
ผ้้เลีย
้ งจึงเป็ นผ้้ทีม
่ ีบทบาทสำาคัญยิง่ ในการช่วยเหลือ ด้แลผ้้เชือ
่ ให้จำาเริญ
เติบโตขึน
้ ในทางของพระเจ้า

ในทางตรงกันข้าม หากปราศจากผ้้เลีย
้ ง

ทีร
่ ก
ั และเอาใจใส่ ช่วยเหลือเรา เราอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ปกป้ อง
ได้ดีเท่าทีค
่ วร บทเรียนครัง้ นี ้ เราจะแบ่งออกเป็ น

สองตอน ตอนแรก

หัวข้อว่า “คุณค่าของผู้เลีย
้ ง” อย่างน้อย 4 ประการ และครัง้ ต่อไปเราจะ
ศึกษากันในเรือ
่ ง “ผลดีของการมีผู้เลีย
้ ง”

ร่วมกัน

เนื้ อหาบทเรียน

1 พระเจ้าทรงแต่งตัง
้ งขึ้น
้ ผ้้เลีย
ยรม.23:4

พระเจูาตรัสว่า เราจะตัง้ ผู้เลีย
้ งแกะไวูเหนือเขา ผู้จะเลีย
้ งด้เขา

่ ครูาม จะไม่ขาดไปเลย
และเขาทัง้ หลายจะไม่กลัวอีกเลย หรือครัน
~1~

พระธรรมเยเรมีย์ตอนนีท
้ ำาให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าเป็ นผ้้แต่งตัง้ ผ้้เลีย
้ งให้

ด้แลฝ้งแกะของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงทราบว่าแกะต้องการ
ผ้้เลีย
้ ง ในทำานองเดียวกันประชากรของพระองค์ก็ต้องการคนทีอ
่ ภิบาล
ด้แลให้เติบโตขึน
้ ในทางพระเจ้า อีกทัง้ ปกป้ องฝ้งแกะไม่ให้พลัดหลงหรือ
กระจัดกระจายไป
 พระเจ้าทรงด้แลประชากรของพระองค์ผ่านทางผ้้เลีย
้ งระดับต่างๆ
เพือ
่ ให้พวกเขาได้รบ
ั สวัสดิภาพในฝ่ ายวิญญาณ สันติสุข ความชืน
่ ชม
ยินดีและดำาเนินชีวิตตามวิถีทางของพระองค์ได้อย่างถ้กต้อง เหมาะสม
 ในฐานะของผ้้เลีย
้ ง เราควรตระหนักถึงสิทธิพิเศษนีท
้ ีไ่ ด้รับมอบหมาย
จากพระเจ้า ซึง่ มีส่วนสำาคัญยิง่ ในงานของพระเจ้า เราควรรับผิดชอบ
บทบาทหน้าทีท
่ ีไ่ ด้มอบหมายจากพระเจ้าอย่างดีเลิศ
 และในฐานะทีเ่ ราเป็ นแกะของพระเจ้า เราก็ควรตระหนักและเห็น
คุณค่าของผ้้เลีย
้ งทีพ
่ ระเจ้าทรงแต่งตัง้ เพือ
่ ด้แลเรา เราควรนบนอบและ
อย่้ในการปกคลุมด้แลของผ้้เลีย
้ งของเรา
2

พระเจ้าให้เกียรติและเห็นคุณค่าผ้้เลีย
้ ง

1 ปต.5:4

่ พระผู้เลีย
และเมือ
้ งผู้ยง
ิ ่ ใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทัง้ หลาย

่ ว
จะรับศักดิศ
์ รีเป็ นมงกุฎทีร
่ งโรยไม่ไดูเลย

 ผ้้เลีย
้ งทีด
่ ีนัน
้ พระเจ้าทรงให้เกียรติและเห็นคุณค่าเขา โดยทรง
ประทานสิทธิอำานาจให้เขา เพือ
่ อภิบาลและใช้สิทธิอำานาจเพือ
่ เป็ นพร
เพือ
่ การเสริมสร้างชีวิตของแกะตามหลักการพระคัมภีร์ ผ้้เลีย
้ งทีไ่ ด้รับ
ผิดชอบในบทบาทหน้าทีอ
่ ย่างดีและสัตย์ซือ
่ พระองค์จะประทาน
บำาเหน็จรางวัลให้

เพราะพระองค์เห็นคุณค่าในสิง่ ทีเ่ ขาได้ทำาเพือ

พระองค์
~2~

เมือ
่ พระเจ้าให้เกียรติแก่ผ้ใดหรือสิง่ ใด เราก็ควรจะให้เกียรติแก่ผ้นัน
้ หรือ

สิง่ นัน
้ ด้วย เช่น ให้เกียรติผ้ปกครองหรือผ้้ทีเ่ ทศนาสัง่ สอน ใน
่ กครองดีนัน
1 ทธ.5:17 จงถือว่าผู้ปกครองทีป
้ สมควรไดูรับเกียรติสอง
เท่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ปกครองทีเ่ ทศนาและสัง่ สอน

 ดังนัน

ในฐานะทีผ้
่ เ้ ลียงเป็

นผ้ห
้ นึง่ ทีมี
่ บทบาทในการแนะนำาเราในสิงต่
่ างๆ
เราจึงควรเคารพและให้เกียรติแก่เขา ไม่เพิกเฉยหรือด้หมินผ้
่ เ้ ลียงของเรา

 เราควรเห็นคุณค่า ให้เกียรติและให้ความสำาคัญแก่ผเ้ ลีย
้ งอย่างเหมาะ
สม เพราะผ้เ้ ลีย
้ งทีแ
่ ท้นน
ั ้ ไม่ได้มาเพือ
่ หวังประโยชน์อน
ั ใดจากแกะ
เราควรปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผ้เ้ ลีย
้ งของเราอย่างเหมาะสม

เช่น กล่าวทักทาย การ

ใช้นา
ำ้ เสียงทีด
่ ใี นการสนทนา เราควรให้ความสนใจ เอาใจใส่ และให้
กำาลังใจผ้เ้ ลีย
้ งเสมอ
 การทีเ่ ราให้เกียรติและเห็นคุณค่าผ้เ้ ลีย
้ ง ก็เท่ากับเราได้ให้เกียรติแด่
พระเจ้าด้วย
ในฐานะผ้เ้ ลีย
้ ง เราควรใช้สิทธิอำานาจของพระเจ้าอย่างถ้กต้อง เหมาะ

สม ไม่ใช้เพือ
่ ตนเอง และไม่บงั คับ ข่มข่้ แต่ชีแ
้ นะ แนวทาง ให้การ
ช่วยเหลือแกะด้วยความรัก ด้วยความปรารถนาดีเสมอ
3 ผ้้เลีย
้ งเป็ นแบบอย่างทีด
่ ีให้แก่เรา

1 ปต.5:3

่ ่มขีผ
่ ู้ทอ
และไม่ใช่เหมือนเป็ นเจูานายทีข
ี ่ ย่้ใตูอำานาจ

แต่เป็ น

แบบอย่างแก่ฝ้งแกะนัน

 พระคัมภีรข
์ อ
้ นีสะท้

อนให้เราเห็นลักษณะของผ้เ้ ลียงที

ดี
่ และลักษณะ
การนำาแกะนัน
่ คือ นำาด้วยแบบอย่างชีวต
ิ พระเจ้าปรารถนาให้ประชากร
ของพระองค์สง่ อิทธิพลทีดี
่ ให้แก่กน
ั อย่ต
้ ลอดเวลา และผ้เ้ ลียงที

ตั
่ ง้ ใจเดิน

~3~

ติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริง ย่อมมีชว
ี ต
ิ ทีเปลี

ยนแปลงไปในทางที

ดี
่ ขน
ึ้
เรือ
่ ยๆ
 ในการดำาเนินชีวิตคริสเตียนให้ประสบความสำาเร็จนัน

หากไม่มีแบบ

อย่างชีวิตทีป
่ ระพฤติตามพระวจนะจะเป็ นการยากมาก แต่หากมีคนที ่
เดินนำาหน้าเราไปและเป็ นแบบอย่างในการประพฤติตามพระวจนะให้เรา
ด้

เราจะมีกำาลังใจและเดินตามทางพระเจ้าได้ง่ายขึน

 ผ้้นำาคริสตจักรในแต่ละระดับจึงควรเป็ นแบบอย่างทีด
่ ีในการดีทุกอย่าง
 แบบอย่างชีวิตทีด
่ ีนัน
้ อาจจะรักษาไว้ได้ไม่ง่ายดายนัก ฉะนัน
้ หากเรา
เห็นใครเป็ นแบบอย่างชีวิตทีด
่ ี เราควรขอบคุณพระเจ้าสำาหรับชีวิต
ของเขา

เราควรให้กำาลังใจ และหนุนใจโดยเป็ นแบบอย่างชีวิตทีด
่ ีแก่

กันและกัน
4 ผ้้เลีย
้ งปกป้องให้พ้นจากอันตราย และช่วยให้มีชีวิตทีด
่ ีข้ึน
อสค.34:14-16 เราจะเลีย
้ งเขาในลานหญูาอย่างดีและลานหญูาของเขาจะอย่้
่ ัน
่ เขาจะนอนลงในลานหญูาทีด
่ ี
บนบรรดาภ้เขาส้งแห่งอิสราเอล ณ ทีน

และเขาจะหากินอย่้บนลานหญูาอุดมบนภ้เขาแห่งอิสราเอล ตัวเราเองจะ
เป็ นผู้เลีย
้ งแกะของเรา เราจะกระทำาใหูเขานอนลง พระเจูาตรัสดังนีแ
้ หละ
่ วหาแกะทีห
่ าย และเราจะนำาแกะทีห
่ ลงกลับมา
เราจะเทีย
่ ระด้กหัก
ใหูแกะทีก

่ ่อนเพลีย
และเราจะเสริมกำาลังแกะทีอ

และเขูมแข็งเราจะทำาลาย

และเราจะพันผูา
่ ูวน
แต่ตัวทีอ

เราจะเลีย
้ งเขาดูวยความยุติธรรม

 ผ้เ้ ลีย
้ งทีแ
่ ท้นน
ั ้ ย่อมคอยปกป้ องแกะให้พน
้ จากอันตรายต่างๆ เช่น
คอยระวังไม่ให้แกะเดินตกหลุมหรือหลงจากฝ้งไป หรือต้องคอยระวัง
ไม่ให้แกะไปติดในพ่ม
ุ ไม้ หาทางออกไม่ได้ หรือแม้แต่ปกป้ องจากสัตว์รา
้ ย
ทีจ
่ ะมากัดกินแกะ นอกจากนี ้ ผ้เ้ ลีย
้ งแท้ยงั ต้องเอาใจใส่แกะบางตัวที ่
~4~

บาดเจ็บด้วย ต้องช่วยเยียวยาให้แกะแข็งแรง

และสำาหรับแกะทีด
่ อ
ื้ ดึง

ก็ตอ
้ งคุมวินย

เพือ
่ ให้มน
ี ส
ิ ย
ั ทีน
่ า
่ รัก
เช่นเดียวกับชีวิตคริสเตียน หากปราศจากผ้้เลีย
้ ง ชีวิตเราอาจจะไม่

สามารถได้รับการปกป้ อง ช่วยเหลือในทางของพระเจ้าได้อย่างดี
เพราะในปั จจุบน
ั นี ้ มีปรัชญา ความคิด ค่านิยมทีผ
่ ด
ิ อย่างโจ่งแจ้งและผิด
อย่างเจือปนมากับความจริงจำานวนมาก หากไม่มผ
ี เ้ ลีย
้ งทีเ่ ข้าใจมาช่วย
แยกแยะ เราอาจจะได้รบ
ั พิษร้ายจากสิง่ เหล่านีไ้ ด้
 ผ้้เลีย
้ งทีแ
่ ท้จงึ จำาเป็ นต้องปกป้ องแกะให้พ้นจากอันตราย ส่งเสริมให้แกะ
ได้รับสวัสดิภาพทัง้ ในฝ่ ายวิญญาณและฝ่ ายกายภาพ สนับสนุนให้แกะมี
ชีวิตทีจ
่ ำาเริญขึน
้ ตามนำา
้ พระทัยของพระเจ้า
 ในฐานะผ้้เลีย
้ ง เราต้องขวนขวายทีจ
่ ะพัฒนาตนเองเสมอ ปรับตัวให้ทัน
สมัย ทันต่อความเปลีย
่ นแปลงของโลกนี ้ เราควรหาโอกาสศึกษาพระ
คัมภีร์ให้ได้มากทีส
่ ุดเท่าทีจ
่ ะทำาได้

เพือ
่ เราจะสามารถคิดวิเคราะห์

แยกแยะสิง่ ดี และไม่ดีออกจากกันได้อย่างชัดเจน เพือ
่ ให้คำาแนะนำาที ่
เป็ นประโยชน์ต่อแกะ
 ในฐานะแกะก็ควรอย่้ในการด้แลของผ้้เลีย
้ ง ไม่ดือ
้ ดึง คอยฟั งคำาแนะนำา
ของผ้้เลีย
้ งเสมอ
สรุป:

เราทัง้ หลายควรเห็นคุณค่าของผ้เ้ ลีย
้ ง เพราะผ้เ้ ลีย
้ งเป็ นผ้ท
้ ี่

พระเจ้าทรงแต่งตัง้ ไว้เพือ
่ ให้เป็ นพระพรต่อตัวเรา พระเจ้าทรงให้เกียรติ
และเห็น

คุณค่าผ้เ้ ลีย
้ ง เราจึงควรให้เกียรติและเห็นคุณค่าผ้เ้ ลีย
้ งทัง้

ด้วยวาจาและการกระทำา ผ้เ้ ลีย
้ งพยายามจะเป็ นแบบอย่างชีวต
ิ แก่เรา เรา
จึงควรหนุนใจผ้เ้ ลีย
้ งให้มก
ี ำาลังใจอย่เ้ สมอเพือ
่ เราจะรับผลดีจากแบบอย่าง
ชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี องเขาด้วย และผ้เ้ ลีย
้ งคอยช่วยปกป้ องเราจากอันตรายต่างๆ
~5~

รวมทัง้ ช่วยให้ชว
ี ต
ิ ของเรานัน
้ ดีขน
ึ้

เราจึงควรแสดงออกถึงการเห็นคุณค่า

ผ้เ้ ลีย
้ งของเราอย่างสมำา
่ เสมอเช่นเดียวกัน
คำำถำมเพือ
่ กำรอภิปรำย: 1 ให้ชว
่ ยกันเสนอว่าการกระทำาอย่างไรที ่
เป็ นการให้เกียรติและเห็นคุณค่าผ้เ้ ลีย
้ ง 2 ท่านคิดว่าหากท่านเป็ นผ้เ้ ลีย
้ ง
ท่านตัง้ ใจจะพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง เพือ
่ จะสามารถอภิบาลแกะได้อย่าง
มีคณ
ุ ภาพ

3 ท่านคิดว่า เราจะช่วยส่งเสริมให้คนมีใจปรารถนาเป็ นผ้้

เลีย
้ งได้อย่างไรบ้าง
ข้อพระคัมภีร์เพื่อท่องจำา:
ยรม.23:4 พระเจ้าตรัสว่า เราจะตั้งผ้้เลี้ยงแกะไว้เหนื อเขา ผ้้จะเลี้ยงด้เขาและ
เขาทั้งหลายจะไม่กลัวอีกเลย หรือครั่นคร้าม จะไม่ขาดไปเลย

"ชีวิตจะสร้ำงสรรค์

เมือ
่ ไปสังสรรค์กันในแคร์"

~6~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful