New Page 1

http://monywa.org/uzawaung/usa/80610-usamap.htm

Page 1 of 2

2/13/2009

New Page 1

http://monywa.org/uzawaung/usa/80610-usamap.htm

Page 2 of 2

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

Page 1 of 10

Date: 9-April-2008

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 2 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 3 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 4 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 5 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 6 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 7 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 8 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 9 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

Page 10 of 10

More Photo
www.badasf.org
End.......

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 1 of 4

16-May (Thursday)
ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွာ လမ္းေရွာက္ျပီး ပင္လယ္ကမ္းေျခဖက္ကို

Mon Tue Wed Tur Fri Sat Sun

သြားဖို ့ညေနပိုင္းမွာျပင္ဆင္ပါတယ္။ ကင္မရာ မယူျဖစ္တာလည္း
သဘာ၀အလွကို ေကာင္းေကာင္း ရွဳခင္းခံခ်င္တာေၾကာင့္ပါ။
ညေန၄ နာရီေလာက္မွာ တေယာက္တည္း အိမ္ရွင္ေတြကို
ေျပာျပီးထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ Lake

6

5

ႏွ ု တ ္ ဆ က္ ရ တာ ပံ ု မ ွ န ္ လ ိ ု ျ ဖစ္ ေ နတယ္ ။ စင္ က ာပူ မ ွ ာ ဆိ ု ရ င္
မသိတဲ့လူတေယာက္ကို ႏွုတ္ဆက္ဖို ့ခက္တာပဲ။

3

8

9

10

7
11

လမ္ း ေရွ ာ က္ သ ြ ာ းပါတယ္ ။ ထံ ု း စံ အ တိ ု င ္ း ေရအိ ု က ္ ေ ဘးမွ ာ 12
လမ္းေရွာက္၊ ေဂ်ာ့ကင္လုပ္ေနတဲ့ လူၾကီး၊ လူငယ္မ်ားစြာ ေတြ 19
အေမရိ က န္ ေ တြ တေယာက္ န ဲ ့ တ ေယာက္ ေ တြ ့ ရ င္ ဟဲ လ ိ ု

2

4

Marced ေရအိုက္ၾကီးေဘးက

ပါတယ္။ ဟဲလို ႏွုတ္ဆက္ရတာလည္း အရသာတမ်ိဳးပါပဲ။ ဒီက

1

26

13

14

15 16 17 18

20

21

22 23 24 25

27

28

29 30 31

Jan Feb Mar Apr May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec

လ မ ္ း ေ ရ ွ ာ က ္ ထ ြ က ္ တ ဲ ့ လ ူ အ ခ ် င ္ း ခ ် င ္ း ျ ဖ စ ္ ေ တ ာ ့ Stress
မရွိတာျခင္းတူလို ့ ႏွဳတ္ဆက္ျဖစ္တယ္ပဲ ေျပာရမယ္။ ျမိဳ ့ထဲ၊
လမ္းထဲမွာ ကုိယ့္အလုပ္နဲ ့ကိုယ္ ဘယ္သူမွ ကိုယ္မသိတဲ့လူကို
ဟဲလို မလုပ္နီုင္မဘူး။

MingalarOnline.net

SLOT လမ္းမၾကီးကို ေတြ ့ျပီး ဆန္ဖရန္စစၥကို Zoo ကိုေတြ

Qlock

တယ္။ အရင္ လပိုင္းေလာက္က က်ားတေကာင္ တိရိစၦာန္ရံုက
လြတ္သြားျပီး လူကိုက္သတ္လို ့နာမည္ၾကီးသြားတဲ့ Zoo

ပါပဲ။

Monywa.org/witmone

အဲဒီေရွ ့မွာေတာ့ ဖစိဖိတ္ သမုဒၵရာၾကီးကိုေတြ ့ရတယ္။ ကားေတြ
မ်ားစြ ာ ရပ္ ထ ားျပီ း လူ ေ တြ ေတာ္ ေ တာ္ ေ လးေတြ ့ ရ ေတာ့

Singapore Links

ဘာေၾကာင့္လဲ စူးစမ္းၾကည့္ရတယ္။ ပင္လယ္လိွဳင္းေတြကလည္း
လူတရပ္၊ ႏွစ္ရပ္ေလာက္ ျမင့္တက္ေနတာကို လွမ္းၾကည့္ေတာ့
လိွဳင္းေတြေပၚမွာ လူကေလးေတြ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္
ေရလြ ာ ေလ်ာစီ း လု ပ ္ ေ နတာကိ ု ေတြ ့ လ ိ ု က ္ ရ တယ္ ။ ေၾသာ္ ေရလႊာေလွ်ာစီး လာကစားတဲ့လူေတြနဲ ့ သူတို ့ကို
လာၾကည္ ့ ေ နတဲ ့ ပရိ တ ္ သ တ္ ပ ါလား လိ ု ့ သ ိ ရ ေတာ့ တ ယ္ ။

Moemaka.com

ဒီ ေ တာ့လ ည္ း အဲဒီ လာၾကည့ ္သ ူေတြနဲ ့ ထ ိုင ္ ၾကည့္ ေနမိ တယ္။
ေ က ် ာ က ္ က မ ္ း ဘ ာ းၾ က ီ း က ေ န ေ အ ာ က ္ က ိ ု ဆ င ္ း သ ြ ာ း ျ ပ ီ း
ပင္ လ ယ္ ေ ရကိ ု ကိ ု င ္ ၾ ကည္ ့ တ ယ္ ။ ေရလွ ဳ ိ င ္ း အၾကီ း ဆံ ု း အခ်ိ န ္ မ ွ
ေရကို လက္နဲ ့ထိကိုင္ၾကည့္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေအးတာပဲ။
ဒါေၾကာင္ ့ ေရလႊ ာ ေလွ ်ာစီ း လု ပ ္ သ ူ အမ်ိ ဳ းသားမ်ား ကိ ု ယ ္ က ်ပ္
အကၤ် ီ အနက္ေတြနဲ ့ေခါင္း၊ ေျခ၊ လက္ေတြကို
အျပည္ ့ က ာကြ ယ ္ တ ဲ ့ ၀တ္ စ ံ ု ေ တြ ၀ တ္ ထ ားရတာကိ ု း ။ ဒါမွ လ ဲ
ေရတိုက္ရိုက္ ခႏၱာနဲ ့မထိေတာ့ ေရလႊာေလွ်ာစီး
ၾကာၾကာလု ပ ္ ႏ ိ ု င ္ မ ွ ာ ပဲ ။ ကိ ု ယ ္ တ ံ ု း လံ ု း သာ ေရထဲ ဆ င္ း ရင္
တမိ န စ္ ေ လာက္ ဆ ိ ု ေအးခဲ သ ြ ာ းမလားေအာက္ ေ မမိ တ ယ္ ။
မ်က္ ႏ ွ ာ ကေတာ့ ေဖၚထားတယ္ ။ ေရလွ ိ ဳ င္ း ေတြ မ ွ ာ သူ တ ိ ု
စီ း ေနတာကိ ု အားက်မိ တ ယ္ ။ ပင္ လ ယ္ ေ ရငံ က ိ ု လက္ န ဲ
ကိုင္ျမည္းၾကည့္ျပီး ခပ္မဲမဲ သဲေတြကို ကေလာ္ၾကည့္မိတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80516-diary.htm

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 2 of 4

ေဘးနားမွ ာ ေက်ာက္ တ ံ ု း ေတြ က ိ ု စီ ျ ပီ း ေထာင္ ေ နတဲ ့ ၁၀

Judson Center (Singapore)

ေက်ာ္ သ က္ ေကာင္ း ေလး ၃ ေယာက္ က ိ ု လ ည္ း ေတြ ့ တ ယ္ ။
ဘီယာခြက္၂ ဇိမ္ယူျပီး ေက်ာက္ေဆာင္မွာ အိပ္ေနတဲ့
အာရွတိုက္သား မေလးလို၊ ဖိလစ္ပင္းလို ၂ ေယာက္လည္း ေတြ
မိတယ္။ အေပၚမွာေတာ့ လာၾကည့္သူအမ်ားစုဟာ
မ်က္ႏွာျဖဴအမ်ိဳးေတြခ်ည္းပါပဲ။ ကေလးငယ္ေလးေတြလည္း သူတို

edhamma.com

အေဖနဲ ့ ေရခ်ိဳခ်ိဳးတယ္။ ကစားေနတယ္။ သဲေသာင္မွာ ဆင္းျပီး
ေဆာ့ေနတဲ့ ကေလး၊ လူၾကီးေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ ညေန ၆
နာရီေလာက္ပဲ။ စေန တနဂၤေႏြဆိုရင္ေတာ့ ေရကူး၊
ေလွ်ာစီးသူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ -

အခုေတာ့ စုစုေပါင္း ၁၀၀

ေလာက္ ေရလႊာေလွ်ာစီးေနတာေတြ ့ပါတယ္။
တနာရီေလာက္ ၾကာေအာင္ ထိုင ္ ၾကည့္ေ နတာလည္း ဒီလ ူေ တြ
မျပီးေသးဘူး။ လွိဳင္းအၾကီးေတြ ေစာင့္ရင္း ေရထဲမွာ
ေပ်ာ္ေနၾကပံုပဲ။ လူငယ္ေတြျဖစ္မွာပဲလို ့ ထင္ေပမဲ့
ေရထဲဆင္းသြားသူတဲ့ ေရလြာစီးသူေတြကို ၾကည့္ေတာ့ အသက္
၄၀ေက်ာ္ေတြလည္း မနည္းေတြ ့ရတယ္။
တေန ့က

ဂလိုက္ဒါစီးသူမ်ား ေနရာကိုသာြ းေတာ့လည္း

ေလထဲ မ ွ ာ ဂလိ ု က ္ ဒ ါနဲ ့ ၀ ဲ ပ ်ံ ေ နတဲ ့ ဆန္ ဖ ရန္ စ စၥ က ိ ု သ ားေတြ
ေတာ္ေတာ္ေတြ ့ရတယ္။ ဂလိုက္ဒါ သူတို ့လို
ေလထဲပ်ံတဲ့အဆင့္ေရာက္ေအာင္ တႏွစ္ေလာက္ အျပင္းအထန္
တေန ့ ၅ နာရီေလာက္ ေလ့က်င့္ရတယ္ေျပာတယ္။
ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ေရာင္စံု ဂလိုက္ဒါစီးေနတဲ့
အမ်ိဳးသားေတြအမ်ားၾကီးပဲ။

တေယာက္နဲ

အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသးတယ္။ အႏွစ္ ၂၀ ဂလိုက္ဒါစီးတဲ့လူ -

သူ

အသက္က ၅၀ ေလာက္ရွိျပီ။ ထရပ္ကားေမာင္းတဲ့
ဒရိုင္ဘာအလုပ္လုပ္တယ္။ အခု ယူနီဗာစတီမွာ
ပညာဆက္သင္ေနတယ္ ေျပာတယ္။ ဒီမွာေတာ့
အခ်ိန္ေတြပိုေနေတာ့ ဂလိုက္ဒါစီး၊ ေရလႊာစီး နဲ ့
ပညာလည္းအသက္ၾကီးတဲ့အထိ ရွင္းရွင္ေျပာရရင္ ေသတဲ့အထိ
ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့လူေတြ ေတာ္ေတာ္ရွိမွာပဲ။
မနက္ပိုင္းေတာ့ ကိုေဇာ္ထူး စင္ကာပူျပန္မွာမို ့ SFO San
Francisco

Airport

မနက္

၁၀နာရီခဲြ

ေရာက္သြားတယ္။

သြားအားေပးေတြ ့ဆံုတာပါ။ အခ်ိန္ေပးနိဳင္တံုး
လူၾကံဳလည္းေပးရင္းေပါ့၊ သူ ့ေလယာဥ္က ေန ့၁ နာရီခဲြမွာ။ ေန ့
၁၂ နာရီ ခ ြ ဲ အ ထိ သူ န ဲ ့ ေ စ်း၀ယ္ ၊ လဘက္ ရ ည္ ေ သာက္ ျ ပီ း
ျပန္လာခဲ့တယ္။
ေလဆိပ္ကအျပန္ တိုက္ရိုက္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ ့ထဲ BART
Bay

Area

Rapit

Trasit

စီးသြားျပီး

ပိုက္ဆံသြားေပးတယ္။ BART

http://monywa.org/uzawaung/usa/80516-diary.htm

T-Mobile
ရထားကေတာ့

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 3 of 4

အေပၚတက္ လ ိ ု က ္ တ ာနဲ ့ ၅ ေဒၚလာေလာက္ ေ ပးရတာပဲ ။
ကားရထားကိုရွာစီးရတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေစ်းခ်ိဳတဲ့ MUNI

ကားရထားက လက္မွတ္တခါ၀ယ္ထားရင္ ၂ နာရီ
ၾကိဳက္သေလာက္ ေျပာင္းစီးႏိုင္တယ္။ တေဒၚလာခြဲပဲ ေပးရတယ္။
ကားရထားမရွိတဲ့ ေလဆိပ္မွာေတာ့ BART ရထားပဲစီးရတယ္။ ျမိဳ
ထဲ မ ွ ာ လည္ မိ ု ဘ ု ိ င ္ း ဖု န ္ း Bill ေပးဖိ ု ့ မ နည္ း လိ ု က ္ ရ ွ ာ ရတယ္ ။
မိုဘိုင္းဖုန္းက တလကို

နယူးေယာက္က ၀ယ္လာတဲ T-mobile
ေဒၚလာ ၅၀ ေလာက္ (၆၀၀ မိနစ္)

ညပိုင္း နဲ ့ စေန၊ တနဂၤေႏြ

ၾကိ ဳ က္ သ ေလာက္ အ လကားေျပာလိ ု ့ ရ တယ္ ။ မဆိ ု း ဘူ း လိ ု
ဆိုရမွာပဲ၊

Prepaid SIM card မိုဘိုင္းဖုန္းေတြလည္း တခုကို

ေဒၚလာ ၂၀ ကေနစျပီး ေရာင္းတယ္။ ကပ္ျပားကေတာ့ ေဒၚလာ
၁၀ ကေနစျပီး ေရာင္းတယ္။ ေဒၚလာ၁၀ ဖိုး၀ယ္ရင္ မိနစ္ ၂၀
ေလာက္ ပ ဲ ေ ျပာရတယ္ ။ ေဒၚလာ ၂၅ ဖိ ု း ၀ယ္ ရ င္ ၁၂၅ မိ န စ္ ၊
ေဒၚလာ၅၀ ဖိုးဆိုရင္ မနစ္ ၃၀၀ နဲ ့ ေဒၚလာ ၁၀၀ ဖိုးဆိုရင္ မိနစ္
၁၀၀၀ စသျဖင့္ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ကိုယ္ကေခၚသည္ျဖစ္ေစ၊
သူမ်ားက ကိုယ္ကိုေခၚသည္ျဖစ္ေစ Ring

Tone

မည္တာနဲ ့

တမိနစ္လို ့သတ္မွတ္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားကို မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ ့ေခၚရင္
ေစ်းသိပ္ၾကီးလို ့ Prepaid Phone Card 1800-call card ေတြနဲ
ပဲသံုးၾကတယ္။ စင္ကာပူေခၚရင္ ၅ေဒၚလာကဒ္ကို ၅နာရီေလာက္
ဆက္တိုက္ေျပာလို ့ရတယ္။ ျမန္မာျပည္ေခၚရင္ ၅ ေဒၚလာကဒ္ကို
၂၀ မိနစ္ေလာက္ေျပာလို ့ရ တယ္။ အေမရိ ကန္ျပည္နယ္တ ခုနဲ
တခု ေခၚရင္လည္း ၅ ေဒၚလာကဒ္ကို စင္ကာပူေခၚတဲ့ႏွဳန္းအတိုင္း
က်သင္ ့ တ ယ္ ။ ျမန္ မ ာျပည္ ေ ခၚတဲ ့ ၅ ေဒၚလာကဒ္ ျ ပားကိ ု
ျမန္မာျပည္ပဲေခၚဖို ့လုပ္ထားတယ္။ မသိလို ့ အဲဒီကဒ္ျပားသံုးျပီး
စင္ကာပူကိုေခၚလိုက္ရင္လဲ ျမန္မာျပည္ေခၚတဲ့
ႏွဳန္းအတိုင္းက်သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ Cheating by Phone Company
ကိ ု လ ည္ း သတိ ထ ားရတယ္ ။ အေမရိ က ားမွ ေနတတ္ ရ င္
ေစ်းခ်ိဳ တယ္၊ ကိ ုယ္ ကို ယ္က ို လယ္လ ွျပီထ င္ျပီ လုပ ္တ ဲ့လူ ေတြ
ေတာ္ေတာ္ခံရတတ္လုိ ့ အေမရိကားမွာ မသိရင္ လိုက္ေမးရတာ
ပံ ု မ ွ န ္ ပ ဲ ။ သိ သ လိ ု ဟတ္ ေ ဆာင္ ျ ပီ း ေနတဲ ့ လ ူ ေ တြ ခံ ရ တာပဲ ။
မေမးရင္ လ ဲ ဒီ က လူ ေ တြ ေစတနာနဲ ့ ေျပာျပတာမရွ ိ ဘ ူ း ၊
ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းကေတာ့ ရင္းႏွီးရင္ ေစတနာနဲ
ေျပာျပေလ့ရွိပါသည္။
Mon Tue Wed Tur Fri Sat Sun

1

2

8

9

3

4

5

6

7

10 11

12

13

14

15 16 17 18

19

20

21

22 23 24 25

26

27

28

29 30 31

Yesterday Report

http://monywa.org/uzawaung/usa/80516-diary.htm

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 1 of 2

Mon Tue Wed Tur Fri Sat Sun

11-May (Sunday)

1

ေန ့ တ နာရ ီ ဘု ရ ားေက်ာင္ း သြ ာ းသည ္ ။ ဆရာလတ ္ ႏ ွ င ္ ့ ကိ ု ႏ ူ း လာတ ိ ု ့
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ မိခင္မ်ားေန ့အထမ္းအမွတ္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊
မိခင္မ်ားအထမ္းအမွတ္ ေရွာ္လမြန္မင္းၾကီး ပညာရွိပံုအေၾကာင္း မိခင္အစစ္ႏွင့္ အထု
ျပဇတ္ တ ိ ု ေ လးကိ ု အသင္ း သူ ၊ အသင္ း သားမ်ားက ရသ၊ ဟာသ ေျမာက္ စ ြ ာ ႏွ င ္ ့
တင္ျပသြားပါတယ္။ လူၾကီးမ်ားရဲ့ ျပဇတ္ျဖစ္ပါတယ္။
အမွတ္တရ

မိခင္မ်ားအားလံုးကို

ေရွ

့ေခၚယူ

ဓါတ္ပံုရိုက္ၾကပါတယ္။

ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ထမင္းအတူ စားေသာက္ၾကပါတယ္။ ဦးေက်ာ္၀င္းရဲ့ သက္စမ္းေရ
တရားေခြနဲ ့ တနဂၤေႏြ တရားေခြ ၂ ခုကို ဥကၠဥျဖစ္သူကို ဆရာလတ္ေရွ ့မွာပဲ ဓမၼဓါန
အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

5

2

3

6

7

4
8

9

10 11
12

13

14

15 16

17 18
19

20

21

22 23

24 25
26

27

28

29 30

31
Jan Feb Mar Apr May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec

MingalarOnline.net
Qlock
မိခင္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳတရားေဒသနာ - ဆရာလတ္ရီေရွး ေဟာၾကားသြားပါတယ္။

Monywa.org/witmone
Singapore Links

Moemaka.com

http://monywa.org/uzawaung/usa/80511-diary.htm

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 2 of 2

Judson Center (Singapore)

edhamma.com

Mon Tue Wed Tur Fri Sat Sun

1

2

8

9

3

4

5

6

7

10 11

12

13

14

15 16 17 18

19

20

21

22 23 24 25

26

27

28

29 30 31

http://monywa.org/uzawaung/usa/80511-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 1 of 3

၉-ဇြန္-၂၀၀၈ (စေန)
အေမရိကန္က Public Library (ဆန္ဖရန္ စစၥကို)
ဒီကေန႔ေတာ့ အခ်ိန္ရတာနဲ႔ ေဒးလီစီးတီး ျပည္သူ႔ စာၾကည့တိုက္ အမွဳထမ္းအေမရိကန္
အမ်ိ ဳ းသမီ း ၾကီ း နဲ ႔ စကားေျပာရင္ း စာၾကည့ ္ တ ိ ု က ္ အသင္ း ၀င္ ခ ်င္ တ ဲ ့ အ ေၾကာင္ း ၊
ႏိုင္ငံျခားသားတေယာက္အေနနဲ႔ အသင္း၀င္လို႔ရမလားေမးၾကည့္တယ္။ ရတယ္ ဆိုပဲ။

Monywa

ပတ္စပို႔ နဲ႔ Proof of Address စာတိုက္က ခင္ဗ်ားနာမည္နဲ႔လာတဲ့ စာတေစာင္ယူလာခဲ့။
အခမ အသင္း၀င္ျပီး စာအုပ္ အခမဲ့ငွားႏိုင္တယ္။ DVDs and Magazine - 7 days, Highdemand materials - 7 days အခမဲ့ငွားေပးပါတယ္ ေျပာလို႔ ပါလာတဲ့ ပတ္စပို႔ရယ္၊
စင္ကာပူက ပို႔ေပးတဲ့ စာအိတ္ကိုျပျပီး အေမရိကန္ ေဒးလီးစီးတီး စာၾကည့္တိုက္အသင္း၀
င္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေဒလီးစီးတီး အပါအ၀င္ San Mateo County - 30 public libraries
ေတြမွာငွားရမ္းႏိုင္ေၾကာင္းေျပာတယ္။ အင္တာနက္ လိပ္စာကေတာ့ catalog.plsinfo.org
ျဖစ္ျပီး အြန္လိုင္းစာအုပ္ေတြ ၾကည့္ႏိုင္တယ္။

MingalarOnline.net

www.dalycitylibrary.org

ကိုလည္းသြားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း

အနည္းငယ္ေရးခ်င္ပါတယ္။

စင္ကာပူ၊

မေလးရွား၊

ထိ ု င ္ း ႏိ ု င ္ င ံ ျပည္ သ ူ ႔ စ ာၾကည္ ့ တ ိ ု က ္ ေ တြ မ ွ ာ စင္ က ာပူ က ေတာ့ အဆင္ ့ အ ျမင္ ့ ဆ ံ ု း ပါပဲ ။
ဂ်ပန္ က ေတာ့ စာလာဖတ္ တ ဲ ့ လ ူ ေ တြ သိ ပ ္ မ ်ားလိ ု ႔ ရပ္ က ြ က ္ တ ိ ု င ္ း မွ ာ ေတာင္ အစိ ု း ရ
စာၾကည့္တိုက္ေတြရွိတယ္။ အေမရိကန္ကေတာ့ အခမဲ့ ဗဟုသုတေလ့လာေရးေတြမွာ
ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာကိုေတြ႔ရတယ္။ ဥေရာပ စာၾကည့္တိုက္ေတြကို မေရာက္ဖူးေတာ့
အေမရိကန္မ်ား စာၾကည့္တိုက္ အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ကို ေတာ္ေတာ္ေလးခ်ီးက်ဴးပါတယ္။
၁။ စာၾကည့္တိုက္မွာ ကြန္ျပဴတာေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ အခု၂၀ေလာက္ ေဒးလီစီးတီး
စာၾကည့္တိုက္ေလးမွာရွိျပီး တေယာက္ကို တရက္ တနာရီပဲ သံုးခြင့္ေပးတယ္။ အသင္း၀
င္မဟုတ္သူ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေစ၊ တျခားေနရာကလာသူ အေမရိကန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေစ ေျပာျပီး တနာရီ အခမဲ့သံုးႏိုင္ပါတယ္။ တနာရီျပည့္ျပီးရင္ေတာ့ သံုးခြင္ကုန္သြားပါျပီ။
ပရိန္တာ တလံုးရွိျပီး တရြက္ကို 15 cents ႏွံဳးနဲ႔ သံုႏိုင္ပါတယ္။

Polaris Burmese Library
#05-12A Peninsula
Plaza
Singapore
(Tel: 63371569)
Monywa.org/witmone
Qlock

၂။ ကိုယ္ပိုင္ Laptop / Notebook ယူလာျပီး အခမဲ့ ပါ၀ါဆပ္ပလုိင္း၊ အခမဲ့ အင္တာနက္
စာၾကည့္တိုက္မပိတ္မျခင္း သံုးႏိုင္ပါတယ္။ စာၾကည့္တိုက္ေတြ ည ၉ နာရီအထိဖြင့္ေတာ့
စာၾကည္ ့ တ ိ ု က ္ ပ ိ တ ္ ခ ်ိ န ္ ဆ ိ ု ရ င္ အမွ ဳ ထမ္ း ေတြ လာသတိ ေ ပးပါတယ္ ။ ခင္ ဗ ်ားတိ ု ႔
လိုင ္ဗရီအျပင္ဖက္မ ွာ အင္တ ာနက္ အခမဲ ့သံုးႏိုင ္တယ္ ေျပာျပတယ္။ ကုိယ့္ Laptop
မွာေတာ့ Wireless access ပါမွျဖစ္မယ္။ မပါရင္ နက္၀ပ္ၾကိဳးနဲ႔ ခ်ိတ္သံုးႏိုင္ပါတယ္။
၃။ Laptop

မွာ Skype,

Singapore Links

Gtalk ေတြကိုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ လိုင္ဗရီထမ
ဲ ွာလည္း

တယ္ လ ီ ဖ ု န ္ း ေျပာခြ င ္ တိ ု း တိ ု း ေျပာရင္ ခြ င ္ ့ ျ ပဳေတာ့ အင္ တ ာနက္ န ဲ ႔ Chatting
လုပ္ခ်င္ရင္လဲရပါတယ္။ အျခားသူေတြကို အေႏွာက္အရွက္မျဖစ္ေစနဲ႔ေပါ့။
၄။ လိ ု င ္ ဗ ရီ က ပါ၀ါဆပ္ ပ လိ ု င ္ း အေပါက္ မ ွ ာ ကု ိ ယ ္ ့ မိ ု ဘ ိ ု င ္ း ဖု န ္ း ကိ ု Charge

Moemaka.com

လုပ္ခ်င္လဲရတယ္။ ကင္မရာ၊ အိုင္ေပါ့၊ MP3 player ေတြကိုလည္း Charge လုပ္ခ်င္ရင္
ရပါတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80609-diary-public_library.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 2 of 3

ေဒးလီးစီးတီးမွာေတာ့ တရုပ္၊ ဗီယက္နမ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ျမန္မာေတြလည္း
အရမ္ း မ်ားလိ ု ႔ စာၾကည္ ့ တ ိ ု က ္ မွ တ ္ ပ ံ ု တ င္ တ ာ ျမန္ မ ာလူ မ ်ိ ဴ း နာမည္ သ ူ လူ ၂
ေယာက္ရွိေနတယ္။ ေမြးေန႔မတူေပမဲ့ ပိုခြဲျခားႏို္င္ေအာင္ Middle

Name

(ဖခင္နာမည္)

ထပ္ထည့္ေပးပါ ေတာင္းဆိုတာေၾကာင့္ ထပ္ထည့္ေပးလိုက္ရတယ္။
ဒီကလူေတြေတာ့

အခ်ိန္ျဖဳန္းစရာမ်ားလြန္းေတာ့

စာၾကည့္တိုက္မွာ

စာအုပ္၀

ါသနာရွင္ေတြပရ
ဲ ွိပါတယ္။ အိမ္တိုင္းမွာလည္း အင္တာနက္ ေစ်းခ်ိဳစြာရပါတယ္။ တလကို
ေဒၚလာ ၂၀ ေလာက္ေပးရင္ Unlimitted

Access

ရေတာ့ လိုင္ဗရီကို အင္တာနက္

တကူးတက လာလုပ္ခ်င္သူ မရွိပါဘူး။

Judson Center
(Singapore)

edhamma.com

May Myanmar
Singapore

အစိုရစာၾကည့္တုိက္ Public Library ( ျမန္မာဂ်ပ္ဆန္အဘိဓါန္ကို ဆန္ဖရန္စၥကို အစိုးရ
စာၾကည့္တိုက္တိုင္မွာ ေတြ ့ႏို္င္ါပါတယ္။)
ထူးျခားတာကေတာ့

ဗီယက္နမ္၊

ဖိလစ္ပင္း

စာအုပ္ေတြအမ်ားၾကီး

တင္ထားတာေတြ႔ရတယ္။ လိုင္ဗရီမွာ အလားေ၀တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္သတင္းစာ၊ ဗီယက္နမ္
သတင္ း စာေတြ က ိ ု ေကာက္ ယ ူ သ ြ ာ းလိ ု ႔ ရ တယ္ ။ စင္ က ာပူ က တူ ေ ဒးသတင္ း စာကိ ု
မနက္ပိုင္း အခမဲ့ရေအာင္း တန္းစီယူေနရေပမဲ့ အေမရိကားမွာေတာ့ အခမဲ့သတင္းစာေတြ
ပံ ု ေ နတာပဲ။ ျမန္ မာအခမဲ ့ သ တင္ း စာေတာ့ ဆန္ ဖ ရန္ စစၥ က ိ ု မ ွ ာ ရတနာပံ ု ေ နျပည္ ေ တာ္
သတင္းစာေတြ႔ရတယ္။ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္က ျမန္မာမ်ားထုတ္ေ၀တဲ့ အခမဲ့သတင္းစာပါပဲ။
ေဒးလီးစီတီးအနီးအနားမွာ

Public Library 10 ခုရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ကိုေဖၚျပရရင္

Serramnote Main Library 40 Wembley Drive, Westlake Library 275 Southgate
Ave 3. John Daly Library 134 Hillside Boulevard 4. Bayshore Library 460
Martin Street စသျဖင့္ျဖစ္ပါတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80609-diary-public_library.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 3 of 3

ျမန္ မ ာအသိ ု င ္ း အ၀ိ ု င ္ း နဲ ႔ ေဆြ း ေႏြ း ၾကည္ ့ တ ဲ ့ အ ခါ ဆန္ ဖ ရန္ စ စၥ က ု ိ မ ွ ာ စင္ က ာပူ က
လမ္းျပၾကည္ ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ ပံုစံမ်ိဳး ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ္အသိစိတ္နဲ႔ ငွား၊ အပ္
တဲ ့ ပံ ု စ ံ လ ု ပ ္ ႏ ိ ု င ္ မ လား ေဆြ း ေႏြ း ၾကည္ ့ ေ တာ့ စာေပဒါေလာက္ ၀ ါသနာၾကီ း သူ ေ တြ
စင္ကာပူေလာက္ မရွိႏိုင္ဘူး။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ နဲ႔ ဘူးစကားေတြပဲ ၾကားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ျ ပ ည ္ သ ူ ပ ိ ု င ္ စ ာ ၾ က ည ္ ့ တ ိ ု က ္ မ ွ ာ ျ မ န ္ မ ာစ ာအ ု ပ ္ မ ် ာ း တ င ္ ခ ် င ္ တ ယ ္ ဆ ိ ု ရ င ္ ေ တ ာ ့
တင္ေပးမဲ့အလားအလာရွိပါတယ္။ မၾကာခင္မွာေတာ့ ျမန္မာစာအုပ္မ်ား
အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ Public Library မွာငွားဖတ္ခြင့္ရႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိပါတယ္။
အေမရိကန္ရဲ့ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းပါ။
မဂၤလာ အင္တာနက္
စင္ကာပူ

MingalarOnline.net

http://monywa.org/uzawaung/usa/80609-diary-public_library.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 1 of 19

ဆန္ဖရန္စစၥကုိမွ ျမန္မာမ်ား
29-May (Friday)
ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း

Monywa

MingalarOnline.net

Polaris Burmese Library
#05-12A Peninsula
ဆန္ဖရန္စစၥကုိဆိုရင္

ကမာၻသိတဲ့

Golden

Gate

တံတားနဲ႔စရပါမယ္။

တံတားကို

ေန႔စဥ္ လာၾကည့္ တ ဲ့ ႏိ ုင ္ င ံျခားသားမ်ားစြာနဲ ႔ အေမရိက န္ တျခားျပည္ နယ္က လာသူေ တြ
ေန႔စဥ္အရမ္း စည္ကားပါတယ္။ တရုပ္၊ေဟာင္ေကာင္၊ဂ်ပန္၊တိုင္၀မ္ စတဲ့အေရွ႔ႏိုင္ငံက
ဧည့္သည္ေတြလည္း မ်ားလွပါတယ္။

Plaza
Singapore
(Tel: 63371569)
Monywa.org/witmone
Qlock

Singapore Links

Moemaka.com

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 2 of 19

တံတားကို ၄ႏွစ္ၾကာေဆာက္ျပီး ၁၉၃၇မွာျပီးတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ Joseph. B.
Straus ရုပ္ထုကိုေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ Suspension သံမဏိၾကိဳးတန္း၂ခုနဲ႔ ဆြဲထားတဲ့ 2331
မီ တ ာရွ ည ္ တံ တ ားပါပဲ ။ တန္ း ထားတဲ ့ ၾ ကိ ဳ းလံ ု း ဟာ ၂၆ လကၼ ရွ ိ ျ ပီ း အတြ င ္ း ထဲ မ ွ ာ
သံမဏိၾကိဳးေပါင္း ၁၇၅၇၂ ခုစုေပါင္းထားတဲ့ ၾကိဳးကန္႔လန္႔ျဖက္ပံုကိုလည္း ျပထားပါတယ္။

Judson Center
(Singapore)

edhamma.com

May Myanmar
Singapore

အားလပ္ခ်ိန္မွာ ၀ါသနာအရ အခ်ိန္သံုးေနသူမ်ား
ဂလိုက္ဒါဆိုတဲ့

ေလမွာပ်ံတဲ့

တဦးစီး

ဖိစၥဖိတ္သမုဒရာကမ္းစပ္
ေလဟုန္စီးျခင္းလုပ္သူမ်ားအတြက္ Daly

စက္မဲ့

ေလဟုန္းစီးေနသူျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻးေပၚက
City

ေျပးလႊားခုန္ခ်ျပီး

အနီးက ကမ္းေျခမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀

ါသနာကေတာ့ က်န္းမာသန္စမ
ြ ္းျပီး စက္ယာဥ္ဖိုး ေဒၚလာ၁၀၀၀ ေလာက္အကုန္ခံရတယ္။
သင္ တ န္ း ကိ ု လ ည္ း ေဒၚလာ တေထာင္ ေ လာက္ အကု န ္ ခ ံ ျ ပီ း တေန႔ ၅ နာရီ ေ လာက္
ေလ့ က ်င္ ့ ရ င္ ၆လေလာက္ ေ လ့ က ်င္ ့ မ ွ ာ ဒီ ပ ံ ု ထ ဲ က အတိ ု င ္ း အျမင္ ့ ေ ပ၅၀၀ေက်ာ္
ေလဟု န ္စ ီ းႏိ ုင ္ပါမယ္ ။ မလြယ ္ ပါဘူး။ ေလ့ က ်င့္စဥ္ ေ တာ့ ေလထီ းခုန ္ က်င့္ တ ဲ့အတို င ္းပဲ
အကြဲအျပဲနဲ႔ ေတာ္ေတာ္လုပ္ရတယ္ေျပာတယ္။ သူတို႔ပ်ံေနတာေတြ႔ေတာ့ အားက်စရာပါ။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 3 of 19

ေျမၾကီးေပၚျပန္ဆင္းအျပီး ေသခ်ာစစ္ေဆးရတယ္။ အသက္နဲ႔ရင္းရတဲ့ ကစားနည္းပါ။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 4 of 19

ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ကိုယ္ေမြးထားတဲ့ ေခြးေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး အခ်ိန္ျဖဳန္းေနသူမ်ား

ျမန္မာမ်ားစြာရွိတဲ့ Daly City ဆိုတဲ့ ျမိဳ ႔ကေလး
ဆန္ ဖ ရန္ စ ၥ က ိ ု မ ွ ာ အာရွ တ ိ ု က ္ က တရု ပ ္ ေ တြ အ ေျခခ်ျပီ း ၊ ေနာက္ ပ ိ ု င ္ း ကိ ု း ရီ း ယား၊
ဗီယက္နမ္ို႔ျပည္တြင္းစစ္ေတြမွာ အေမရိကန္ေတြ ၀င္တိုက္ေပးျပီးတဲ့ေနာက္ ကိုးရီးယား၊
ဗီယက္နမ္ မ်ားကို အေမရိကန္က အစုလိုက္လက္ခံခဲ့တယ္။ ဆန္ဖရန္စစၥကို Daly

City

မွာအာရွ တိုက ္သ ားမ်ားနဲ ႔အတူ ျမန္မာျပည္က စစ္အစိုးရေၾကာင့္ ေရၾကည္ရာျမက္ႏ ုရ
ေျပာင္ း လာတဲ ့ ျမန္ မ ာမ်ားလည္ း အမ်ားအျပားပါပဲ ။ ၂၀၀၈ မွ ာ အေမရိ က န္ က
ျမန္မာဒုကၡသည္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ နယ္စပ္ေဒသကေန လက္ခံခဲ့ပါတယ္။
ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႔ကေတာ့ လူေနစရိတ္ၾကီးလြန္းလို႔ သိပ္မလာၾကပါဘူး။ အမ်ားစုကေတာ့
အင္ဒီယာနာျပည္နယ္ကိုေရာက္ပါသည္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 5 of 19

Daly City အိမ္ေျခမ်ားနဲ႔ အိမ္ေရွ႔မွာရပ္ထားတဲ့ သူတို႔ကားမ်ား၊ ေတာင္ေစာင္းေပၚက
လွပတဲ့ အိမ္မ်ား။

Daly City က ဂြ်န္ေဒလီလမ္းဆံုက Burger King - Fast Food ဆိုင္နဲ႔ အနီးကဓါတ္ဆီဆိုင္

အားလပ္ခ်ိန္ ေရလႊာေလွ်ာစီးျခင္း
Daly City အနီးက Slot လမ္းမအဆံုးမွာ ေရလႊာေလွ်ာစီးသမားမ်ားအတြက္ ပင္လယ္
ကမ္းေျခတခုပါပဲ။ ကိုယ ္ပိ ုင္ ေလွ်ာစီးအျပားၾကီးေတြက ို မိန ္မ၊ေယာကၤ်ားမ်ား ထမ္းျပီး
ေရထဲဆင္းေနပါတယ္။ ပင္လယ္လွိဳင္းေပၚ ေလွ်ာစီးရင္း တခါေရထဲစိမ္ရင္ ၂ နာရီေလာက္

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 6 of 19

ေနၾကတယ္။ ပင္လယ္ေရကလည္း ေတာ္ေတာ္ေအးေတာ့ စပယ္ရွယ္အက်ၤ ီ၊ ေဘာင္းဘီ၊
ေခါင္းစြပ ္ေတြ ၀တ္ရတယ္။ ေရက ေရခဲေရလိုပဲ ေအးေတာ့ မ်က္ႏွာပဲေဖၚထားရတယ္။
တခ်ိ ဳ ႔ လ ည္ း အေအးေတာ္ ေ တာ္ ခ ံ ႏ ိ ု င ္ ၾ ကပါတယ္ ။ ဒါလဲ သင္ တ န္ း ရက္ တ ိ ု ေ တာ့
တက္ရပါေသးတယ္။ ေလွ်ာျပားက ေဒၚလာ ၆၀၀ ေလာက္ေပးရျပီး အက်ၤ ီ ေဘာင္းဘီနဲ ့
ဖားေျခေထာက္၊ ဖားလက္ စတဲ့ ၀တ္စံုက ေဒၚလာ ၃၀၀ ေလာက္ေပးရတယ္။

အေမရိကန္မ်ား ေစ်း၀ယ္တဲ့ ေရွာပင္းစင္တာမ်ား

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Shops

မ်ားကို

တေနရာမွာစုျပီး

Page 7 of 19

ကားရပ္ရန္

ေနရာကို

ဆိုင္မ်ား၀

င္း ပတ္ထ ားတဲ ့ ပ ံု စ ံေ လးေတြ အမ်ားအားျဖင့္ ေ တြ႔ရ တယ္ ။ နာမည္ ၾကီး တဲ့က ု န ္တ ု ိက ္ေ တြ
တစုတေ၀းထဲေတြ႔ရတယ္။ စင္ကာပူက Shopping Center ပံုစံပါပဲ။ အေမရိကားမွာေတာ
Wal-mart, Wal-green, Home Depot, Office Depot, Ross, Circuit City, Radio
Shark စတဲ့ကုန္တိုက္မ်ားနဲ႔ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်တဲ့ ဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုက္မ်ား
စုေ၀ေရာင္းခ်ၾကတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 8 of 19

Lake Shore Plaza , Slot Road, San Francisco

Westlake Plaza at Daly City

ေမာ္ေတာ္ကား နဲ႔ အေမရိကား
အေမရိကားတခုလံုးမွာေတာ့

လူတိုင္းနီးပါး

ကားေမာင္းၾကရတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

ျမိဳ႔တင
ြ ္းက်တဲ့

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 9 of 19

ရထား၊ဘတ္ စ ကား သြ ာ းလာေရးအဆင္ ေ ျပတဲ ့ ေ နရာမ်ားမွ ာ ေတာ့ မလိ ု ပ ါဘူ း ။ ဒါေပမဲ ့
ကားမေမာင္ း တတ္ ရ င္ ေျခလက္ ပ ်က္ သ လိ ု ပ ါပဲ ။ ကားေစ်းေတြ လ ည္ း ေဒၚလာ ၅
ေထာင္ေလာက္ေပးရင္ ရပါျပီ။ သိပ္ေဟာင္းတဲ့ကာ ၁၀ ႏွစ္အထက္ကားေတြေတာ့ ေစ်းႏွဳံး
ေဒၚလာ တေထာင္ ၊ ႏွ စ ္ ေ ထာင္ ေ လာက ္ ေ ပးရင ္ ေ တာင္ ရ ပါတယ ္ ။ ဓါတ ္ ဆ ီ ဖ ိ ု း က
အရမ္ း ေစ်းၾကီ း ေတာ့ ၂၀၀၈ တ၀ိ ု က ္ မ ွ ာ ကားမ်ားမ်ားမေမာင္ း ရဲ ေ တာ့ ဘ ူ း ဆိ ု ပ ဲ ။
ကားသိပ္ေဟာင္းရင္ အလကားလာယူတဲ့ကုမၼဏီကို ေပးလိုက္ရတယ္။ ဒီပံုထဲကအတုိင္း
ကားကို

ၾကိတ္ျပီး

ဘယ္သယ္သြားသလဲေတာ့မသိဘူး။

ေက်ာင္းတက္တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ စာၾကည့္တိုက္
ဆန္ဖရန္စၥကုိက တကၠသိုလ္တခုပါပဲ၊ အစိုးရ ွSan Francisco State University ပါပဲ။ ၁၂
တန္းေအာင္ျပီးရင္ ေကာလိပ္တက္၊ ျပီးေတာ့ အစိုးရတကၠသိုလ္ဆက္တက္တယ္။ ပုဂၢလိက
တကၠသို္လ္မ်ား eg.

Stanford

,

Berkley ေတြက ေစ်းသိပ္ၾကီးေတာ့ ေတာ္ရံုလူေတြ

မတက္ ႏ ိ ု င ္ ပ ါဘူ း ။ အေမရိ က န္ မ ွ ာ ေတာ့ အသက္ ၾ ကီ း လည္ း ေက်ာင္ း တက္ ေ နသူ ေ တြ
ေတာ္ေတာ္ ရွိပါတယ္။ Keep

Yourselve

Young.

အသက္ၾကီးမွန္းမသိသာေအာင္

လူငယ္ေတြနဲ႔ ေရာေႏွာ ေနခြင့္ရတာေပါ့။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 10 of 19

SUTRO LIBRARY ဆိုတဲ့ ရာဇ၀င္၊ လူမ်ိဳးရိုး၊ အေမရိကန္ သမိုင္းဆိုင္ရာစာၾကည့္တိုက္

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 11 of 19

အစိုရစာၾကည့္တုိက္ Public Library ( ျမန္မာဂ်ပ္ဆန္အဘိဓါန္ကို ဆန္ဖရန္စၥကို အစိုးရ
စာၾကည့္တိုက္တိုင္မွာ ေတြ ့ႏို္င္ါပါတယ္။)

ျမိဳ ႔လယ္ေခါင္မွ Torist Attraction ေနရာမ်ား

Fisherman Walk (Central of San Francisco, near Powell Train station BART)

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Liberty

Ships

and

Page 12 of 19

Sub-marine

ဒုတိယကမၻာစစ္သံုး

ေရတပ္သေဘၤာ၊

ေရငုတ္သေဘၤာမ်ားနဲ႔ ျပခန္းမ်ား

တရုပ္တန္း မွာအသက္အရြယ္ၾကီးသူ တရုပ္မ၊ တရုပ္ၾကီးမ်ား အခ်ိန္ျဖဳန္း ဖဲကစားေနသူ
မ်ားစြာေတြ႔ရပါတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 13 of 19

ျမန္မာအသိုင္းအ၀ုိင္း
ဆန္ဖရန္စစၥကိုက

ျမန္မာအေရအတြက္ဟာ

ကာလီဖိုးနီးယားက

ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္

ေလာက္ မ မ်ားပါဘူ း ။ နည္ း တယ္ ဆ ိ ု ေ ပမဲ ့ ေနရာတိ ု င ္ း မွ ာ ျမန္ မ ာမ်ားေရာက္ ေ နပါျပီ ။
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး အဖြဲ ႔အစည္းေတြေတာ္ေတာ္ေတြ႔ရတယ္။

မစိ ု း ရိ မ ္ ဆ ရာေတာ္ ပ ်ံ လ ြ န ္ ေ တာ္ မ ူ ျ ခင္ း အတြ က ္ ေဆြ း ေႏြ း ပြ ဲ ။ ေၾကးမံ ု ဥ ီ း ေသာင္ း ၊
လူထုေဒၚအမာ တို႔အတြက္ အမွတ္တရ၊

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 14 of 19

ျမန္မာျပည္ နာဂရစ္ မုန္တိုင္းအတြက္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ အလွဴေငြေကာက္ခံပဲြ၊ တရားနာပြဲ၊
ဖရီးေမာင့္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း www.mettanandar.org

နာဂရစ္ မ ု န ္ တ ိ ု င ္ း အတြ က ္ မည္ သ ိ ု ႔ က ူ ည ီ မ ည္ န ည္ း ေဆြ း ေႏြ း စဥ္ ။ သံ ဃ ာ့ ေ မာလိ သ ိ ု ့
ေကာက္ရေငြမ်ားကို ေပးရန္ အဆုိျပဳပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေစ်းေရာင္းပြဲ၊ တရားပြဲ မ်ားနဲ႔ Fund
Raising လုပ္ျပီး ျမန္မာျပည္ကို ပို႔ေပးခဲပါတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 15 of 19

မု န ္ တ ိ ု င ္ း ကယ္ ဆ ယ္ ေ ရးေကာင္ း ေကာင္ း မလု ပ ္ ခ ဲ ့ ျ ခင္ း ကိ ု စင္ က ာပူ အ စိ ု း ရကမွ ာ တာ၀
န္ရွိေၾကာင္း 595

Market

Street,

Singapore

Counsulate

မွာ တရားထိုင္၊

ဆႏၵျပေနသူမ်ား။

တိဘက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားနဲ ့ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းတဲ့အတြက္

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

အုိလံပစ္ မီးရွဳးတိုင္း ဆန္ဖရန္စစၥကိုေရာက္လာခ်ိန္ ၉-ဧျပီ-၂၀၀၈ မွာ Golden

Page 16 of 19

Gate

တံတားျဖက္ေရွာက္ဆႏၵျပေနသူမ်ား။ www.badasf.org

ဆန္ဟိုေစး ျမန္မာခရစ္ယန္မ်ား တနဂၤေႏြဘုရားေက်ာင္းတြင္ သီခ်င္းစုေပါင္းသီဆိုစဥ္
www.bcccsv.org

ဆန္ဖရန္စစၥကို First Burmese Baptist Church မွ ျမန္မာခရစ္ယန္မ်ား မိခင္မ်ားေန႔
www.fbbcsf.org

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 17 of 19

အုတ္ကလန္ ျမန္မာခရစ္ယန္မ်ား နာဂရစ္မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရး ရံပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲ
www.obmbc-ca.org

ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွာ မ်ားစြာေသာ လည္ပတ္ၾကည္စရာမ်ား

Twin Peak ေတာင္ႏွစ္လံုးထိပ္မွာ Bay Area တခုလံုးကို ရွုခင္းေကာင္းစြာၾကည့္နိဳင္သည္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 18 of 19

Bay Bridge, 82 Bridge, Golden Gate Bridge စသည့္ တံတားအားလံုးျမင္ရပါတယ္။

လြ န ္ း ဘတ္ ဆိ ု တ ဲ ့ ပန္ း ေရာင္ စ ံ ု န ာမည္ ေ က်ာ္ ေတာင္ း ကု န ္ း ရွ ိ ပ ါတယ္ ။ ေမလမွ ာ ေတာ့
ပန္းသိပ္မရွိပဲ စိမ္းေနတဲ့ ပန္းပင္မ်ားပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။

Santa Cruze ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ေ၀ါ့ဒစ္စေနအေသးစားပံုစံ ေပ်ာ္စရာ၊ ကစားစရာ

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 19 of 19

စည္စည္ကားကားရွိပါတယ္။
ဒါေလာက္ပဲ အနည္းငယ္ေသာ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းပါ။
မဂၤလာ အင္တာနက္
စင္ကာပူ

MingalarOnline.net

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

USA Revival 08

Page 1 of 10

San Francisco (Bay Area) Burmse Churches

Organizing wall poster for Revival 08 (All churches and Fellowships at S.F Bay Area)

San Jose Burmese Church

http://www.burmesebible.com/media/usa/sfchurch.htm

2/13/2009

USA Revival 08

Page 2 of 10

Pastor Rev. Zauya Laphai

http://www.burmesebible.com/media/usa/sfchurch.htm

2/13/2009

USA Revival 08

http://www.burmesebible.com/media/usa/sfchurch.htm

Page 3 of 10

2/13/2009

USA Revival 08

http://www.burmesebible.com/media/usa/sfchurch.htm

Page 4 of 10

2/13/2009

USA Revival 08

Page 5 of 10

Some of bcccsv.org members

http://www.burmesebible.com/media/usa/sfchurch.htm

2/13/2009

USA Revival 08

Page 6 of 10

bcccsv chores team

Concord Burmese Church
(S.F Bay Area)

http://www.burmesebible.com/media/usa/sfchurch.htm

2/13/2009

USA Revival 08

Page 7 of 10

Praise and Worship team

http://www.burmesebible.com/media/usa/sfchurch.htm

2/13/2009

USA Revival 08

Page 8 of 10

Blind Saya U Thein Lwin from Myanmar

Saya U Thein Lwin & Saya Mon Thaung from Myanmar

http://www.burmesebible.com/media/usa/sfchurch.htm

2/13/2009

USA Revival 08

Page 9 of 10

Website: http://revival2008.blogspot.com
REVIVAL 2008 SPONSORED ORGANIZATIONS

1. First Burmese Baptist Church of San Francisco
2. Immanuel Myanmar Church, San Francisco

http://www.burmesebible.com/media/usa/sfchurch.htm

2/13/2009

USA Revival 08

Page 10 of 10

3. Oakland Burmese Mission Baptist Church, Oakland
4. Burmese Christian Community Church of Silicon Valley,
San Jose
5. Burmese Christian Family Fellowship of Bay Area,
Daly City
7. Burmese Christian Fellowship of Fremont, Fremont
8. United Burmese Christian Fellowship, San Francisco
9. East Bay Burmese Christian Fellowship, Concord

End...
15-April-2008

http://www.burmesebible.com/media/usa/sfchurch.htm

2/13/2009

Myanmar Baptist Church

Page 1 of 6

87-37 Whitney ve, Elmhurst, NY11373
Burmese service @ 12:30pm

Pastor Rev. U Myo Maw

http://www.burmesebible.com/media/usa/nychurch.htm

2/13/2009

Myanmar Baptist Church

Page 2 of 6

Music Team Chores

http://www.burmesebible.com/media/usa/nychurch.htm

2/13/2009

Myanmar Baptist Church

Page 3 of 6

Musician and Vocalist

New York ThinGyan
19-April-2008

http://www.burmesebible.com/media/usa/nychurch.htm

2/13/2009

Myanmar Baptist Church

Page 4 of 6

http://video.google.com/videoplay?docid=4742969523638237157&hl=en
Google 1 minute VDO

http://www.burmesebible.com/media/usa/nychurch.htm

2/13/2009

Myanmar Baptist Church

http://www.burmesebible.com/media/usa/nychurch.htm

Page 5 of 6

2/13/2009

Myanmar Baptist Church

Page 6 of 6

Some of New York Church member also participated and attended
Church Website:
www.geocities.com/myanmar_bc
Date: 20 April 2008
Chair Person: Ma Cho Cho Than, Speaker Rev. U Myo Maw,
Pianist Daw Lynn Lynn Shwe, Ushers: Hein Aung, Phillip Beacon

End.

http://www.burmesebible.com/media/usa/nychurch.htm

2/13/2009

New Page 1

Page 1 of 6

Kachin Today Travel to Tulsa, Oklahoma

Grand Canyon
277 miles (446 km) long, 18 miles (29 km) wide and 1 mile (1.6 km) deep.
Colorado River at center of canyon.

Grand Canyon (Mather Point 7120 feet)

http://burmesebible.com/story/tulsa.htm

2/13/2009

New Page 1

Page 2 of 6

Marther Point

Yapavai Point

http://burmesebible.com/story/tulsa.htm

2/13/2009

New Page 1

Page 3 of 6

Yapavai Point

Tourists

http://burmesebible.com/story/tulsa.htm

2/13/2009

New Page 1

Page 4 of 6

Welcome to Mather Point

Yavapai Point, Grand Canyon Exhibition Room

http://burmesebible.com/story/tulsa.htm

2/13/2009

New Page 1

Page 5 of 6

Tulsa , Friends

Tulsa, Burmese Community Pastor Vung Niang, Ah Po
Full Gospel Mission Team
Date: 5-Nov-2008

http://burmesebible.com/story/tulsa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 1 of 10

၂၇-ဒီဇင္ဘာ-၂၀၀၈ (စေန)
အေမရိကားမွာ ကားေမာင္းသြားလာတဲ့ အေၾကာင္းမ်ား ဆက္ေရးရဦးမယ္။ လူေတြက
သူမ်ားဒုကၡေရာက္တာဆိုရင္ သိခ်င္တယ္။ ဒီေတာ့ ဒုကၡေရာက္တဲ့ အေၾကာင္းမ်ား တခုစီ
တတ္ႏိုင္သမွ် ေရးပါမယ္။ သင္တို႔ အလွည့္က်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္လို မျဖစ္ေအာင္ ေစတနာနဲ႔
ေရးတာပါ။

Monywa

MingalarOnline.net

Polaris Burmese Library
#05-12A Peninsula
Plaza
Singapore

Denver City, Motel 6 morning with snow fall on cars
၁။ အေမရိကား နီဘရားစကားေရာက္ေတာ့ ျမန္မာမိတ္ေဆြတဦးက ေျပာတယ္။ Over
Speed,

Parking

Offence,

Traffice

offence

၃ခုဆက္တိုက္

တလတည္းမွာ

ျဖစ္ သ ြ ာ းတယ္ ။ ၇ႏွ စ ္ ေ လာက္ အေမရိ က ားမွ ာ ေနတာေတာင္ ၃ ခါမျဖစ္ ေ ပမဲ ့
ဒီ တ လတြ င ္ း မွ ာ ၃ခါျဖစ္ သ ြ ာ းတဲ ့ ရဲ ဖ မ္ း ခံ ရ တဲ ့ အ ေၾကာင္ း ေတြ ရယ္ ရ ယ္ ေ မာေမာ
ေျပာျပသြားတယ္။ အေမရိကားမွာ Traffic

Violation

(Tel: 63371569)
Monywa.org/witmone
Qlock

ဆိုရင္ စင္ကာပူထက္ေတာင္

ဆိုးေသးတယ္။ မူးျပီးေမာင္းရင္ Alchol Test .. Fail ျဖစ္တာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ သြားေပေတာ့
ေထာင္ထဲ၊ လိုင္စင္လဲ ခ်က္ခ်င္း Suspend
လမ္းေဘးမွာရပ္ထားခိုင္းျပီး Tow

လုပ္ပစ္လိုက္တယ္။ စီးလာတဲ့ကားကိုလည္း

Company

တခုက အျမန္လာျပီး ဆြဲယူသြားတယ္။

ဆြဲယူသာြ းခ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀၀ ကေန ၅၀၀ အထိေတာင္းျပီး၊ Tow

Singapore Links

Company

ကလည္း အနီးအနားက သူတို႔ ကုမၸဏီကို ဆြဲမသြားပဲ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာေ၀းတဲ့ (မိုင္ ၁၀၀
ေလာက္အေ၀း)

ထိ ဆြဲယူသာြ းတယ္။ တမိုင္ကို တေဒၚလာေလာက္ Tow

Service

charge ေတာင္ း တယ္ ။ ျပီ း ေတာ့ လာမေရြ း ရင္ တရက္ က ိ ု ေဒၚလာ ၂၀ ေလာက္
ထိ မ ္ း သိ မ ္ း ခ ရိ တ ္ ေ သးတယ္ ။ လူ က လဲ ေထာင္ ထ ဲ ေရာက္ ေ နျပီ း ကားကလည္ း
ကားေထာင္ထဲေရာက္သြားတယ္။ မူးျပီးေမာင္းတဲ့အတြက္ ဒါဏ္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၁၅၀၀ အထက္ ေပးရမဲ့အျပင္၊ ဒရိုင္ဘာ လိုင္စင္လဲ ျပဳတ္သြားတယ္။ အေမရိကားမွာ

Moemaka.com

ဒရိုင္ဘာလိုင္စင္ျပဳတ္သြားရင္ ဒုကၡအၾကီးအက်ယ္ပဲ ဆိုေတာ့ ျမိဳ႔ထဲကလူေတြ နဲနဲပါးပါး

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 2 of 10

ေသာက္ျပီးရင္ တကၠစီငွားျပီး အိမ္ျပန္ေလ့ရွိတယ္။ သူတို႔ကားကိုေတာ့ ေနာက္တေန႔မွ
ျပန္လာယူရတယ္။
အဲဒီမိတ္ေဆြက

အရက္မေသာက္ေတာ့

မူးေမာင္းတဲ့ျပသနာ

မရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့

တလအတြင္းမွာ ၃ ၾကိမ္ေတာင္ ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ဧကန္န အဲဒီလမွာ ခင္ဗ်ား ဘာေတြမ်ား
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပသနာရွိသလဲ ဆိုေတာ့

"ေအးဗ်ာ၊ အဲဒီလက ကြ်န္ေတာ့ ရီးစားနဲ႔

ကြဲတဲ့လပဲေလဗ်ာ" ဆိုပဲ။

Judson Center
(Singapore)

edhamma.com

May Myanmar
Singapore

ကိုလိုရာဒို၊ ဒင္ဗာျမိဳ႔ ဆီးႏွင္းမ်ား ခဲေနစဥ္

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 3 of 10

Denver City, Colorado State
၂။ ကြ်န္ေတာ္ နီဗရာစကား ျပည္နယ္ ႏွင္းေတာထဲမွာ ေမာင္းေတာ့ High
လမ္းမကေတာ့ မေလးရွား၊ ဂ်ဟိုး -

Way

ကြာလာလမ္းပူ လိုပဲ ၂လမ္းသြား လမ္းမပါ။

ညသန္းေကာင္းအခ်ိန္မပါပဲ။ ဓါတ္ဆီကုန္ေတာ့ လမ္းေဘး ၂ မိုင္ေလာက္အထဲကို ၀င္ျပီး
ဓါတ္ဆီဆိုင္သာြ းတယ္။ GPS

ဆိုတဲ့ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္းသြားထည့္ျပီး အျပန္

လမ္းမၾကီးကို အ၀င္မွာ ကားလမ္းမေပၚက ရဲကားကို မျမင္ဘူး။ Signal

Light

မိွတ္တုတ္မလုပ္ပဲ ညာေကြ႔ျပီး ေမာင္းလာေတာ့ ကိုက္တရာေလာက္ေမာင္းျပီးတဲ့အခ်ိန္
ေနာက္က ေရာင္စံုမီးေတြနဲ႔ ေနာက္က လိုက္လာတယ္။ သြားျပီ ..

ဘာအျပစ္လဲေတာ့

မသိဘူး။ Over Speed ေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ အေကြ႔မွာ ပထမလိုင္းကို မယူပဲ၊ ဒုတိယလိုင္းကို
တက္ေမာင္းလိုက္လို႔လား .. ထင္မိတယ္။ ကားကို ရပ္ေပးရတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 4 of 10

Ice Mountain at Denver, Colorado
လူငယ္

အျဖဳလူမ်ိဳး

ရဲ

၂ေယာက္

တေယာက္တစီးစီနဲ႔

ကားေမာင္းလာျပီး

အျပင္ ထ ြ က ္ လ ာတယ္ ။ ထံ ု း စံ အ တိ ု င ္ ကားဒရိ ု င ္ ဘ ာ ေနရာကေန လက္ ၂ ဖက္ စ လံ ု း
ေျမာက္ျပီး ဘယ္ဘက္ ကားတံခါးကို ဖြင့္ေပးလိုက္တယ္။ ေဖၚေဖၚေရြေရြပဲ မင္း Signal
မျပပဲ ဘာေၾကာင့္ ေကြ႔ရသလဲ။ ေပး .. မင္းရဲ့ ဒရိုင္ဘာ လိုင္စင္ ဆိုျပီး ၾကည့္တယ္။ ဟာ ..
မင္းက စင္ကာပူ ႏိုင္ငံကပဲ ဆိုေတာ့ ဒီလိုင္စင္နဲ႔ မင္းကားေမာင္းလို႔ရသလား ေမးတယ္။
ရပါတယ္ ။ အေမရိ က န္ ဥ ပေဒအရ တႏွ စ ္ အ ထိ ေ တာ့ ေမာင္ း ခြ င ္ ့ ေ ပးပါတယ္ ..
ေျပာျပရတယ္။ ဒါဆို မင္းရဲ့ ပတ္စပို႔ ျပပါ ေမးေတာ့ ထုတ္ေပးရတယ္။ ျပီးေတာ့ Walkie
Talkie နဲ႔ ဆက္ျပီး ေအာ္ေျပာလိုက္တယ္၊ He comes from Singapore and drive win
Singapore License လို႔ ေျပာေနသံၾကားတယ္။ ၾကည့္ရတာ စင္ကာပူကလာတဲ့ လူမ်ိဳး
မေတြ႔ဖူးလို႔ ထူးဆန္းတယ္ ဆိုတဲ့ ပံုစံပ။ဲ ကဲ ..

မင္း ငါ့ကားထဲ လိုက္ခဲ့ပါ။ မင္းကို

စစ္ စ ရာရွ ိ တ ယ္ လိ ု ႔ ေ ျပာေတာ့ ေရခဲ အ မွ တ ္ ေ အာက္ ေအးလွ တ ဲ ့ ကားအျပင္ ဘ က္ က ိ ု
ထြက္လိုက္တယ္။ ေအးလြန္းေတာ့ ၂ မိနစ္ေလာက္ေတာင္ အျပင္မွာ မေနႏိုင္ဘူး။ အျမန္
ရဲ ရ ဲ ့ ကား ဘယ္ ဘ က္ တ ံ ခ ါးကိ ု ဖြ င ္ ့ ျ ပီ း ရဲ က ားထဲ ၀င္ ထ ိ ု င ္ လ ိ ု က ္ ရ တယ္ ။ ေနာက္ ၁၅
မိနစ္ဆိုရင္ Alchol

Test

လုပ္မယ္ ေျပာျပီ၊ သူ႔ရဲ့ ဌာနခ်ဳပ္ကို လွမ္းေမတယ္။ ကြ်န္ေတာ့

ပတ္ စ ပိ ု ႔ က လူ န ာမည္ ၊ ဗီ ဇ ာနံ ပ ါတ္ က ိ ု လွ မ ္ း ေပးတယ္ ။ ဒီ ဇ င္ ဘ ာ ခရစ္ စ မတ္ ရ က္ န ား
နီးေနခ်ိန္လဲျဖစ္၊ စေနေန႔ ညသန္းေကာင္လည္း ျဖစ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့ ကိုယ္ေရးရာဇ၀
င္ေတြက ို အတိအက် မရႏိုင္ေသးဘူး။ ေစာင့္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ ရဲသားနဲ႔ ၁နာရီေလာက္
အလာပ၊သလာပ စကားေကာင္းေနရတယ္။ သူက မင္းတို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဘာညာ ေမးေပမဲ့
သိပ္စိတ္မ၀င္စားဘူး။ သူ႔အေၾကာင္းေတြပဲ ေျပာျပေနတယ္။ သူ
နယူးေယာက္ျမိဳ႔မေရာက္ဖူးေၾကာင္း၊ 911
ေၾကာက္စရာေကာင္းေၾကာင္း။ သူတို႔ Texas

Terrorists ေတြေၾကာင့္
နယ္ေျမကေလးက ေအးခ်မ္းေၾကာင္း။

ဥေရာပ ဂ်ာမဏီ ၊ ဆြ ဒ ္ ဇ ာလန္ ၊ ျပင္ သ စ္ ျ ပည္ ေ တြ ေရာက္ ဖ ူ း ေၾကာင္ း ။ ဂ်ာမဏီ ေ တြ
သိ ပ ္ ေ တာ္ ေ ၾကာင္ း ၊ သူ တ ု ိ ႔ န ယ္ ေ ျမခံ ရဲ ေ တြ အ တြ က ္ ၂၄ နာရီ အလု ပ ္ လ ု ပ ္ ရ ေတာ့
Understanding Wife ရွိဖို႔ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ လစာ ေကာင္းေပမဲ့ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 5 of 10

အလု ပ ္ ျ ဖစ္ ေ ၾကာင္ း ။ ၂၅ မိ ု င ္ ပ တ္ လ ည္ နယ္ ေ ျမအတြ င ္ း က လမ္ း ေတြ မ ွ ာ ရဲ က ားနဲ ႔
ကင္းလွည့္ရေၾကာင္း၊ သူ႔ရဲ့ အုိင္ေပါ့ iPod

ကိုထုတ္ျပျပီး ငါ့မွာ 20GB

free

space

ရွိေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ သူ႔ၾကိဳက္တဲ့ သီခ်င္း ၁၀၀ပုဒ္ ေက်ာ္ပဲ ထည့္ထားတာေတာင္
2GB ပဲရွိေသးလို႔

18GB အပိုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ Video ေတြ iPod ထဲထည့္လို႔ရေပမဲ့

မထည့္တတ္လို႔ ထည့္မထားရေသးေၾကာင္း စသျဖင့္ စကားေတာ္ေတာ္ေျပာေနတယ္။
ေနာက္ေတာ့ Alcohol Test လုပ္ျပီး၊ Report Form ေတြျဖည့္ျပီးတာနဲ႔ မင္းကိုငါ Vibal
Warning ေ ပ း တ ယ ္ ။ ေ န ာ က ္ ဆ ိ ု ေ က ြ ႔ ရ င ္ Signals ျ ပ ျ ပ ီ း မ ွ ေ က ြ ႔ ပ ါ ေ ျ ပ ာ ျ ပ ီ း
ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္။
စုစုေပါင္း ၁နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ ၾကာသြားတယ္။ အေမရိကန္ေတြ မေရာင္ရာ ဆီလူး ပံုစံ၊
အလု ပ ္ တ ခု က ိ ု အေသးစိ တ ္ ႏိ ႈ က ္ ႏ ႈ ိ က ္ ခ ြ ် တ္ ခ ြ ် တ္ လု ပ ္ ၾ ကတယ္ ။ ဒါေၾကာင္ ့ ပ ဲ
အေမရိကန္ႏိုင္ငံၾကီး မွာအလုပ္လုပ္ရတာ၊ အလုပ္ရွာရတာ သိပ္ေႏွးတာပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ဒဏ္မထိပဲ လြတ္လာတဲ့အတြက္ ရဲၾကီးကို ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။

ကားလမ္းေဘးမွ ဆီးႏွင္းေတာင္မ်ား

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 6 of 10

Amerillo City, Texas - Burmese refugee children, their house and car
၃။ မနက္အေစာၾကီးမွာ အိမ္ေအာက္ထပ္က မိတ္ေဆြက ခင္ဗ်ားရဲ့ကားကို Tow

Service

ကားက လာဆြဲေနျပီ လို႔ လာေျပာေတာ့ အျမန္သြားၾကည့္တယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကားကို
ၾကိဳးခ်ည္၊ ဘီးတုတ္ျပီး Tow

Car

နဲ႔ ဆြဲဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲ

ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေမးေတာ့ ခင္ဗ်ားကားက သူမ်ားအိမ္ေရွ႔ရပ္ထားတာ သူတို႔အိမ္ရဲ့
ကား၀င္ ၊ ထြ က ္ လ မ္ း ကိ ု ပိ တ ္ ေ နတာေၾကာင္ း အိ မ ္ ရ ွ င ္ က တိ ု င ္ လ ိ ု ႔ လ ာဆြ ဲ တ ယ္ တဲ ့ ။
ေသခ်ာၾကည့္ပါအံုး ဆရာရယ္၊ လမ္းၾကီးက ၂၀ ေပက်ယ္တဲ့ အေပါက္ကို
ကြ ် န္ ေ တာ့ က ားက ၆ လက္ မ ပဲ ပိ တ ္ ေ နတာပါ။ ကြ ် န္ ေ တာ္ ညတံ ု း က ကားရပ္ တ ံ ု း
အေသအခ်ာ မၾကည့ ္ လ ိ ု က ္ မ ိ လ ိ ု ႔ ျဖစ္ ရ တာပါ။ ခြ င ္ ့ လ ႊ တ ္ ပါ။ ကြ ် န္ ေ တာ့ က ားကိ ု အခု ပဲ
ခ်က္ ခ ်င္ း ေနရာ ေရႊ ႔ ပ ါမယ္ .. ေတာင္ း ပန္ ေ ျပာေတာ့ ၊ အရာရွ ိ န ဲ ႔ အလု ပ ္ သ မား ၂
ေယာက္တိုင္ပင္ျပီး ကားကို မဆြဲေတာ့ပဲ ျဖဳတ္ခ်ေပးလိုက္တယ္။

ဥပေဒအရ တလက္မ

ပိ တ ္ ေ နရင္ လ ဲ ကားကိ ု ဆ ြ ဲ သ ြ ာ းမွ ာ ပဲ ။ ဒီ န ိ ႈ င ္ င ံ က ဥပေဒ အတိ အ က်လိ ု က ္ န ာရေတာ့
တတက္ စ ားလဲ ၾကက္ သ ြ န ္ ဆိ ု တ ဲ ့ အ တိ ု င ္ း ကားလမ္ း ကိ ု တလက္ မပိ ု ျ ပီ း ရပ္ ထ ားရင္ လ ဲ
ဥပေဒေဖါက္ျဖက္တာပဲ ယူဆတယ္။
အိမ္ရွင္ေတြကလည္း

ကိုယ့္အိမ္နီးခ်င္းပဲ။

ကိုယ့္ကို

လာေျပာရင္

ေရႊ႔ေပးမွာေပ့ါ။

အခုေတာ့ ၄၁၁ နံပါတ္ကို တဂ်ီဂ်ီနဲ႔ ဖုန္းဆက္ျပီးတိုင္ေတာ့ သူတို႔က လာစစ္တယ္။ ၆
လက္မ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္တာဆိုေတာ့ သူတို႔တာ၀န္အရ ကားကို Tow

ဆြဲသြားရမွာ..

ကံေကာင္းလို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတာင္းပန္ေျပာဆိုလိုက္ေတာ့ အိုေကသြားတယ္။ ကားကို
ေနရာေရႊ႔လုိက္ျပီး အိမ္ရွင္ ေတြ ထြက္အလာကို ေစာင့္ရတယ္။ တနာရီေလာက္ေစာင့္မွာ
အိမ္ရွင္ေတြ ရုရွားလူမ်ိဳး
ရက္စက္တယ္။ သူတို႔ Tow

အိမ္ျပင္ ထြက္လာတံုး သူတို႔ဆီ သြားျပီး "ခင္ဗ်ားတို႔ဗ်ာ ..
လုပ္သာြ းရင္ ကြ်န္ေတာ္ ေဒၚလာ ၃၀၀ ေက်ာ္ကုန္မွာ။ ၆

လက္မေလာက္ပဲ ပိုျပီးရပ္မိတာ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္ ေသခ်ာ
ကားရပ္ပါမယ္။ ဒီလိုေတာ့ မတိုင္ပါနဲ႔ ..
အဲဒီရုရွားၾကီးက

၂ဦးစလံုးမေကာင္းပါဘူး"

..

လို႔ေျပာေတာ့

"တိုင္တာ ကြ်န္ေတာ္မဟုတ္ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ့မိန္းမ တိုင္တာပါ၊

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 7 of 10

ခင္ ဗ ်ားတိ ု ႔ က ားက ကြ ် န္ ေ တာ္ တ ိ ု လ မ္ း ကိ ု ပိ တ ္ ထ ားလိ ု ႔ ပ ါ" ေျပာတယ္ ။ ဘာပဲ ျ ဖစ္ ျ ဖစ္
အိ မ ္ န ီ း နားခ်င္ း ဆိ ု ေ တာ့ ခင္ ခ င္ မ င္ မ င္ ပ ဲ ရွ ိ သ င္ ့ ေ ပမဲ ့ အေမရိ က န္ စတိ ု င ္ အ ရဆိ ု ရ င္
အိမ္နီးခ်င္းလည္း ဟဲလို ေလာက္ပဲ ေျပာေလ့ရွိေနမွာပါပဲ။

Oklahoma City, Gas Station (Patro)

Vietnam Super Market at Okalahoma City
၄။ တေန႔ ကားရပ္ ျ ပီ း ပင္ လ ယ္ က မ္ း ေျခမွ ာ ေလရႈ ေ နတံ ု း ကားမီ း မပိ တ ္ မ ိ ဘ ူ း ၊ ၁၅
မိ န စ္ ေ လာက္ ၾ ကာေတာ့ ကားဘက္ ထ ရီ ေဒါင္ း သြ ာ းတယ္ ။ ေအာ္ တ ိ ု က ားဆိ ု ေ တာ့

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 8 of 10

ျမန္ မ ာျပည္ လ ိ ု တြ န ္ း စတတ္ လု ပ ္ လ ိ ု ႔ မ ရဘူ း ။ ေနာက္ က ားတစီ း နဲ ႔ ဘက္ ထ ရီ န ဲ ႔
အျပိဳင္ၾကိဳးဆက္ျပီး ကားစက္ႏႈိးရမွာဆိုေတာ့ ဘက္ထရီၾကိဳးလဲမရွိ၊ အျခားကားေတြကို
လိုက္အကူညီေတာင္းေတာ့လဲ

အဆင္မေျပျဖစ္ေနတယ္။

မိတ္ေဆြတဦးဆီလွမ္းဆက္ေတာ့ သူတို႔ကားနဲ႔ လာျပီး ကူညီေပးေတာ့ အိုေကသြားတယ္။
ကားနဲ႔အတူပါလာတဲ့

အန္ကယ္ၾကီးက

၁နာရီေလာက္

ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ

ေစာင့္လိုက္ရတာ ေတာ္ေတာ္စိတ္ညစ္သြားပံုရတယ္။ ဘက္ထရီ အသစ္
ခ်က္ခ်င္းလဲလိုက္ပါ တိုက္တြန္းတယ္။ ေနပါဦး အန္ကယ္ရယ္။ ဘက္ထရီအသစ္လဲရင္
ေစ်းၾကီးတယ္။ Recondition

Battery

ထည့္ရင္ ေဒၚလာ ၅၀ေတာင္ မကုန္ပါဘူး

ေျပာလဲ မ ရဘ ူ း ။ ကားဆ ိ ု င ္ က ိ ု ေ မာ င္ း ခ ု ိ င ္ း ျပီ း ဘက္ ထ ရီ အ သ စ္ လ ဲ ခ ိ ု င ္ း တယ္ ။
ကားဆိ ု င ္ ေ ရာက္ တ ာနဲ ႔ ၀ပ္ ေ ရွ ာ ့ အလု ပ ္ သ မားေတြ က ပံ ု မ ွ န ္ ဆ က္ ဆ ံ ျ ပီ း မန္ ေ နဂ်ာဆီ
လႊဲေပးတယ္။ မန္ေနဂ်ာက စကားေကာင္းေကာင္း၊ ခ်ိဳခ်ိဳေလးေျပာျပီး
ဘက္ထရီအသစ္ခ်က္ခ်ြ တ္ကို လဲေပးမယ္လုပ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္လဲ ေမးေတာ့ ေဒၚလာ
၁၄၂ က်သင့္တယ္ ဆိုပဲ။ ဘက္ထရီ အသစ္က ေဒၚလာ ၈၀၊
ေဒၚလာ ၅၀၊ Tax

Service

Charge

က

အခြန္က ၁၂ ေဒၚလာေပးရမယ္ ဆိုပ။ဲ ကြ်န္ေတာ္က မလဲေတာ့ဘူး

လုပ္တာ အတူပါလာတဲ့ အန္ကယ္ၾကီးက ကြ်န္ေတာ္ေပးမယ္။လဲလိုက္ပါ ..

ဆိုတာနဲ႔

ေဒၚလာ ၁၄၂ ကုန္သာြ းတယ္။ အန္ကယ္ၾကီးက ငါ့မွာေတာ့ ဒီလ Social

Security

(သက္ၾကီးပင္စင္ေငြ)

မတုတ္ရေသးေတာ့

အေၾကြးကပ္

(Credit

Card)

နဲ႔ပဲ

ယ္လိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ပိုက္ဆံ ေတာ္ေတာ္ ႏွေမ်ာေပမဲ့ အန္ကယ္ၾကီးကေတာ့
တန္တယ္၊ တန္တယ္။ ခ်က္ခ်င္းေကာင္းသြားတာ ပိုအေရးၾကီးတယ္ ဆိုပဲ။
အေမရိကန္ေတြ Service Charge အမ်ားၾကီးယူေနၾကတာ ပံုမွန္ပါပဲလား။

အေမရိကန္ခရီးသြားလမ္းညြန္ GPS
အေမရိကန္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက အရမ္းေခတ္စားလာတဲ့ GPS
အီ လ က္ ထ ရြ န ္ း နစ္ ကားလမ္ း ညြ န ္ ကရိ ယ ာကေလးဟာ အလြ န ္ အသံ ု း ၀င္ ပ ါတယ္ ။
သြားမဲ့ေနရာကို လိပ္စာ ထည့္ရိုက္လိုက္ပါ။ ဥပမာ State = Colorado,

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

No. = 1242,

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

City

=

Denver,

Street

Page 9 of 10

=

5th

Ave

သူေတာင္းတဲ့

အခ်က္အလက္ကို

ထည့္ေပးလိုက္တာနဲ႔ စက္ကေလးက အသံထက
ြ ္တယ္။ 6" Display LCD color screen
မွာလည္း လမ္းပံု၊ေကြ႔ရမဲ့ လမ္းညြန္ေတြ ျပတယ္။ ဒီေတာ့ သူေျပာတဲ့ အသံအတိုင္း Turn
Left, keep left, Turn Right ... turn left next exit .. စသျဖင့္ လိုက္ေမာင္းလိုက္ရံုပဲ။
သူေျပာတဲ့လမ္းအတိုင္း မသြားျဖစ္လို႔ ေက်ာ္သာြ းရင္လဲ "Re-calculation route" ေျပာျပီး
လမ္းအသစ္ကို ဆက္ေျပာတယ္။
GPS လမ္းညြန္က ေတာ္ေတာ္ကို အဆင္ေျပလွပါတယ္။ တခုကို ေဒၚလာ ၁၀၀ ကေန
၃၀၀ အထိ ေစ်းေပါက္ျပီး German,

Tomtom

စသျဖင့္ ကုမဏီေတြက

ထုတ္ေရာင္းပါတယ္။

GPS is too good , when you travel to un-known city
အေမရိကန္၊ မကၠဆီကို၊ ကေနဒါ ေျမပံုေတြ ထည့္ထားေတာ့ ကိုယ္ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ
ဘာေတြရွိသလဲ၊ လိုက္ရွာလို႔ရပါတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္ ဆိုရင္

Food,

Restaurant

ခလုပ္ႏွိပ္လိုက္ရင္ အနီးနား ကဆိုင္ေတြ တန္းစီျပီးေပၚလာတယ္။ မက္ေဒါနာ ၾကိဳက္ရင္
မက္ေဒါနား ၅မိုင္ ေ၀းတယ္ ဆိုတဲ့ စာတမ္းကို လက္နဲ႔ ႏွိပ္လိုက္ရံုပါပဲ။ စာၾကည့္တိုက္၊
ေရွ ာ ့ ပ င္ စ င္ တ ာ၊ တည္ း ခိ ု ခ န္ း ၊ ဟိ ု တ ယ္ ၊ ေလဆိ ပ ္ ၊ ဘတ္ စ ကားဂိ တ ္ ၊ ကား၀ပ္ ေ ရွ ာ ့ ၊
ဓါတ္ဆီဆိုင္၊ ကာစီႏို၊ ႏိုက္ကလပ္ စသျဖင့္ ၾကိဳက္တဲ့ဟာ ေရြးျပီး ဒါရိုက္ရွင္ ရွာလိုက္ရံုပါပဲ။
အေရိကန္တႏိုင္ငံလုံး သြားရတာ အင္မတန္လြယ္ကူလွပါတယ္။

မဂၤလာ အင္တာနက္
စင္ကာပူ

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 1 of 8

၂၄-ဇြန္-၂၀၀၈
စည္းကမ္းဆိုတာ စင္ကာပူ၊အေမရိကား နဲ႔ ျမန္မာ
စင္ကာပူမွာ ဘယ္ကားလမ္းေဘးမွာမဆို ပိုက္ဆံမေပးပဲ ကားရပ္နားလို႔မရပါဘူး။
ရပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ရပ္ေပါ့၊ လာစစ္တဲ့လူေတြ႔ရင္ ဒါဏ္ေငြထိမယ္၊ အဲ - မေတြ႔ရင္ေတာ့

Monywa

လြ တ ္ တ ယ္ ေ ပါ့ ၊ ဒီ လ ိ ု န ဲ ႔ ပ ဲ ပိ ု က ္ ဆ ံ မ ေပးပဲ ခိ ု း ျပီ း ကားရပ္ တ ဲ ့ လူ ေ တြ လ ည္ း
အမ်ားၾကီ း ပါပဲ ။ ကားေမာင္ း တဲ ့ ျမန္ မ ာတိ ု င ္ း ပင္ န ီ စ ူ း လား ပလာစာေအာက္ မ ွ ာ
ေခတၱ ခ ဏ ကားသြ ာ းရပ ္ လ ိ ု က ္ လ ိ ု ႔ ေဒၚလာ ၇၀ ဒါဏ္ ေ ငြ ထ ိ သ ြ ာ းသူ ေ တြ
အမ်ားၾကီးပါပဲ။ Public

Parking ေတြမွာေတာ့ စေန၊တနဂၤေႏြဆိုရင္

အခမဲ ့ လ ိ ု ႔ ေ ရးထားတယ္ ။ အျခားအခ်ိ န ္ ေ တြ ဆ ိ ု ရ င္ ခိ ု း ျပီ း ရပ္ န ားရင္ လ ည္ း
လာစစ္သူမရွိမွာ ေသခ်ာေတာ့ လူအမ်ားစု Parking

Cupon

မေပးပဲ

ခိုးရပ္ေလ့ရွိတယ္။ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စင္ကာပူအစိုးရက ခိုးရပ္တဲ့ကားေတြ

MingalarOnline.net

စစ္ ေ ဆးဖိ ု ႔ ဆပ္ က န္ ထ ရိ ု က ္ ေ ပးလိ ု က ္ တ ယ္ ။ ေမာ္ ေ တာ္ ဆ ိ ု င ္ က ယ္ ေ တြ န ဲ ႔
အရမ္ း လိ ု က ္ စ စ္ ေ တာ့ ခိ ု း ရပ္ တ ဲ ့ က ားေတြ မနည္ း ဘူ း ဒါဏ္ ေ ငြ ထ ိ က ု န ္ တ ယ္ ။
ဒဏ္ ေ ငြ က လည္ း ေဒၚလာ ၂၀ ကေန ၇၀ အထိ ပ ဲ ကားခိ ု း ရပ္ ခ ေပးရေတာ့
အေမရိ က န္ ျ ပည္ ေ လာက္ မဆိ ု း ေသးဖူ း လိ ု ႔ အေမရိ က ားေရာက္ ျမန္ မ ာမ်ားက
ေျပာၾကတယ္။
အေမရိကား ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွာ လူေနရပ္ကြက္ေတြမွာ တပတ္ကိုတရက္ပဲ NO
PARKING သတ္မွတ္ျပီး အခ်ိန္ကိုလည္း ေအာက္ကပံုအတိုင္း 7am to 8am
MONDAY,

STREET CLEANING

လို႔ေရးထားပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ MONDAY

Polaris Burmese Library
#05-12A Peninsula Plaza
Singapore

မန က ္ ၇ နာရ ီ န ဲ ႔ ၈ နာရ ီ ၾ က ာ း မ ွ ာ လ ာ စ စ ္ မ ယ္ ။ စ စ ္ လ ိ ု ႔ လ မ္ းေဘးမ ွ ာ

(Tel: 63371569)

ကားရပ္ ထ ားတာ ေတြ ႔ ရ င္ ေ တာ့ ဒါဏ္ ေ ငြ ေဒၚလာ ၇၀ အထက္ ရိ ု က ္ မ ယ္

Monywa.org/witmone

ဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။ လူစည္းကားတဲ့လမ္းေတြမွာေတာ့ လမ္းေဘးကားရပ္ခြင့္ လံုး၀
မေပးေပမဲ ့ အခုလ ိ ု လူ မရွိတ ဲ့ လူေနရပ္ကြက ္ေတြမ ွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီဆ ို င ္းဘု တ္

Qlock

လာေထာင္ထားရသလဲ ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားယူရပါတယ္။ အဲဒီ
သတ္မွတ္ထားတဲ့ မနက္ ၇ နာရီ နဲ႔ ၈ နာရီၾကားဆို တကယ္ပဲ တၾကိမ္လာစစ္တယ္။
လာစစ္မွာေသခ်ာေနေတာ့ လူေတြလည္း ကိုယ္အိမ္ေရွ႔လမ္းေပၚ ရပ္ထားတဲ့ကားကို
သတိ၀ီရိယရွိစြာ လာစစ္သူမလာခင္ ေရြ႔ထားၾကတယ္။ စည္းကမ္းစစ္သူကလည္း

Singapore Links

လာမယ္၊ သတိထား ေျပာတဲ့အတိုင္း တကယ္လဲလာေတာ့ ကားပိုင္ရွင္ေတြလည္း
တကယ္ပဲ သတိ၀ီရိယနဲ႔ သူတို႔ကားကို တနာရီ ေရွာက္ေမာင္းျပီး ေရွာင္ေနၾကတာ
ထူးဆန္းစြာေတြ႔ရတယ္။

Moemaka.com

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 2 of 8

Judson Center (Singapore)

edhamma.com

အလုပ္မရွိအလုပ္ရွာ

အေမရိကန္ေတြလုပ္

ဒီဆိုင္ဘုတ္ကို

လုပ္ထားတာေတာ့မဟုတ္ေလာက္ဘူး ဆိုျပီး စဥ္စားၾကည့္တယ္။ ဆိုင္းဘုတ္လံုး၀
မေထာင္ပဲ စင္ကာပူလို Parking Coupon စနစ္လုပ္ပစ္ရင္ မျဖစ္ဘူးလား လို႔လည္း

May Myanmar
Singapore

စဥ္းစားတယ္။
အေျဖကေတာ့

-

သူတို႔မွာ

အားအားရွိ

လိုက္ဖမ္းေနရေလာက္ေအာင္

လူေတြအမ်ားၾကီး စင္ကာပူမွာလို ခန္႔မထားနိဳင္ဘူး။ လာစစ္တဲ့လူကိုလည္း တကယ္
လာစစ္ေစခ်င္တယ္။ အလစ္အငိုက္ လိုက္ဖမ္းတဲ့ ျမန္မာျပည္ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြလို
မလုပ္ခ်င္ဘ ူး။ ေရးထားမယ္၊ သတိေပးမယ္၊ တကယ္လဲ လာစစ္မယ္။ မသိလ ို႔
လုပ္မိရင္ ဒါဏ္ေငြခံပဲ။ တခါခံျပီးသူေတြကေတာ့ မွတ္သြားျပီး
စည္းကမ္းလိုက္နာမယ္။

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ စည္းကမ္းေတြ

အရမ္ းထုတ ္ထ ားေတာ့ လူတ ို င္ းမွာ အျပစ္ ရွ ိေနျပီး ဖမ္း ခ်င္ရင္ အလြယ ္က ေလး
အျပစ္ ရ ွ ာ လိ ု ႔ ရ တယ္ ။ အေမရိ က န္ မ ွ ာ ေတာ့ သတိ ၀ ီ ရ ိ ယ ရွ ိ ရ ွ ိ အလု ပ ္ လ ု ပ ္ သ ူ ေ တြ၊
မ်က္ စ ိ န ဲ ႔ နားဖြ င ္ ့ ထ ားသူ ေ တြ အ တြ က ္ ေ တာ့ ဒါဏ္ ေ ငြ ထိ ခ ဲ ပ ါတယ္ ။ နေမာ္ န မဲ ့ ၊
ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားသူေတြလည္း ဒါဏ္ေငြခံရဖန္မ်ားေတာ့ သတိ၀ီရိယ
အရမ္းရွိလာၾကတယ္။
စည္းကမ္းထုတ္ထားတယ္။

အမ်ားလိုက္နာႏိုင္တဲ့

စည္းကမ္းျဖစ္ရမယ္၊

မလိ ု က ္ န ာတဲ ့ သ ူ ဆ ိ ု ရ င္ လ ဲ အဖမ္ း ခံ ရ ဖိ ု ႔ ေသခ်ာသေလာက္ ရ ွ ိ တ ဲ ့ စနစ္ ပ ါပဲ ။
ကုမၼဏီေတြမွာ ISO9000 ဆိုရင္ Procedure ေတြကို Document လုပ္ထားရမယ္။
QS9000

ဆိုရင္

လုပ္ထားတဲ့

Document

အတိုင္း

တကယ္လိုက္နာရဲ့လား

Checking System ရွိရမယ္။ ဒါအေမရိကန္စစၥတမ္ ပါပဲ။
ေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၥကုိ (ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္)

ဟာ ကားတိုက္မွဳ

အမ်ားဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္လို႔ တျခားျပည္နယ္က ေျပာင္းလာတဲ့
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြ လိုင္စင္ Convert

လုပ္ရင္ ေရးေျဖမကဘူး

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 3 of 8

လက္ ေ တြ ႔ အ ေမာင္ း စာေမးပြ ဲ စ စ္ ပ ါတယ္ ။ ဒီ ေ တာ့ လူ တ ိ ု င ္ း ကားရွ ိ တ ယ္ ၊
ကားေမာင္းတတ္တယ္။ အဲ -

လူတိုင္း Ticket

ဆိုတဲ့ ဒါဏ္ေငြကို

သိပ္ေၾကာက္ၾကတယ္။ စင္ကာပူလိုပါပဲ ဒါဏ္ေငြနဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းနည္း တမ်ိဳးပါပဲ။

ေၾကးရုပ္ထုေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီရုပ္ထုကေတာ့
ဂိုးဒင္းဂိတ္တံတားေဆာက္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ရုပ္ထုပါ။

ဒီျမင္းစီးရုပ္ထုကေတာ့ ဆန္ဖရမ္စစၥကိုျမိဳ႔ကို စတင္တည္ေတာင္ခဲ့တဲ့
စပိန္စစ္ဗိုလ္ၾကီးတဦး Captain Juan Bautista De Anza မကၠဆီကို ႏိုင္ငံက

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 4 of 8

ကာလီဖုိးနီးယား Governor ကိုလက္ေဆာင္ပို႔ေပးလို႔ ျမိဳ႔လည္ Lake Marced
ေရကန္ေဘးမွာ ထားပါတယ္။

ဒါကေတာ့ စပိန္စစ္ဗိုလ္ေနာက္လိုက္ ပထမဆံုး လူနီ Red Indian သူရဲေကာင္း
ေၾကးရုပ္ထုပါ။

ဆန္ဖရမ္စစၥကိုျမိဳ႔က ေဟာင္းေတာ့ လွ်ပ္စစ္၊ တယ္လီဖုန္းၾကိဳးေတြ
အိမ္ေနာက္ေဖး၊ အိမ္ေရွ႔မွာ ျမန္မာျပည္လို ဓါတ္တိုင္ေတြနဲ႔ ရွုပ္ေထြးေနတာပါပဲ။ 260
Belheven Ave, Daly City

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 5 of 8

ဆန္ဖရန္စစၥကို ဖိစၥဖိတ္သမုဒၵရာကမ္းမွာ ငါးမွ်ားတဲ့ ေနရာတခုပါ၊
အရက္ ေ သာက္ ျ ခင္ း ၊ ေဆးလိ ပ ္ ေ သာက္ ျ ခင္ း မ်ားကိ ု လူ ေ တြ က်န္ း မာေရး
ထိခိုက္မွာစိုးလို႔ တားျမစ္ေနရာ သိပ္မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား
လက္ထပ္ခင
ြ ့္ရတဲ့ ပထမဆံုး အေမရိကန္ျပည္နယ္ပါ။ ဒီမိုကရက္တစ္ေတြမ်ားေတာ့
လူ႔အခြင့္အေရးေတြလည္း သိပ္မ်ားပါတယ္။

ဆန္ဖရန္စစၥကို

ရာသီဥတုက

တႏွစ္လံုး

၅၀ ကေန

၈၀

ဖာရင္ဟိုက္ေလာက္ရွိပါတယ္။ ေလေအးတိုက္လြန္းျပီး ပင္လယ္ေရကေအးေတာ့
ျမိဳ႔လည္ေခါင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ SLOT

Beach,

Sun

Set

တ၀ိုက္မွာ လူအခ်ိဳ႔

ေရလႊာေလွ်ာစီး လာေလ့ရွိတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

ပူတဲ့ေန႔မ်ိဳးဆိုရင္ အဲဒီ SLOT

Page 6 of 8

Beach

မွာ ျမိဳ႔နဲ႔နီးေတာ့ အနားတ၀ိုက္ကလူေတြ

အပမ္းေျဖလာလိုက္ၾကတာ စင္ကာပူ စေနတနဂၤေႏြေတြမွာ ပင္လယ္ကမ္းေျခတ၀
က္ လူ စည္ က ားသလိ ု ပါပဲ။ ကြာ ျခားတာကေတာ့ လူ မဲ၊လူ ျဖဴ နဲ႔ အာရွသ ားေတြ
ဘီကီနီေတြနဲ႔ ပိုးလိုးပက္လက္ တပံုတပင္ ရွိေနတာပါပဲ။

ပိုင္ရွင္ ေရလႊာေလွ်ာစီး ပင္လယ္ထသ
ဲ ာြ းေနစဥ္ အေဖၚပါလာတဲ့ ေခြးျဖဴက်ားၾကီး
ကားထဲမွာ ထိုင္ေစါင့္ေနပံု။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 7 of 8

ျမိဳ႔အနီးမွာရွိတဲ့ ဂိုးဒင္းဂိတ္ ပန္းျခံ။ ဒီလုိပန္းျခံေတြ အေျမာက္အမ်ား ျမိဳ႔ထဲေတြမွာ
ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

အပန္းေျဖ လမ္းေလွ်ာက္ လာရင္ ေခြးပါလာမယ္၊ ပါလာတဲ့ေခြး တျခားသူမ်ားကို
ရန္လို၊ လိုက္ကိုက္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္လည္း ေခြးပါးစပ္ကို အုပ္ထားရမယ္
စည္းမ်ဥ္းထုတ္ထားေပမဲ့ မလိုက္နာပါဘူး။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Overseas Burmese Stories 2008

Page 1 of 5

စတၱဳထ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာသမိုင္းသင္ဖူးခဲ့ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ကစျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၃ ခုကို
အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္ နဲ႔ အေလာင္းဘုရား (ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္)

တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာေတြ

စစ္အင္အားသိပ္ၾကီးလို႔ အင္ပါရာေတာ္ေတာ္ခ်ဲ႔နိဳင္ခဲ့ပါတယ္။
လက္ရွိ

ျမန္မာစစ္အစိုးရကို

ျမန္မာအားလံုးနီးပါးက

မၾကိဳက္ေပမဲ့လဲ

စစ္အာဏာရွင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရြေျပာသလို ျမန္မာ့စစ္တပ္ကို ေၾကာက္ျပီး တျခားဘယ္အင္အားၾကီးႏိုင္ငံကမွ ၀
င္မစြတ္ရဲဘူး ေျပာတာရွိပါတယ္။ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံေတြက သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးမရွိတဲ့အလုပ္ဆိုေတာ့ ဘယ္
၀င္ စ ြ တ ္ ေ တာ့ မ လဲ ။ စက္ တ င္ ဘ ာ၂၀၀၇ ဘု န ္ း ၾကီ း အေရးအခင္ း ျပီ း တဲ ့ ေ နာက္ မ ွ ာ အေမရိ က န္ န ဲ ႔
ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ေလာက္ပါတယ္။
၁။ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ အင္အယ္ဒီ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ဘယ္လူ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း မဆို၊
လွဴပ္မရေအာင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါျပီ။ အေရးၾကီးတဲ့ ေဒၚစု၊ ဦး၀င္းတင္ တို႔ကို ေထာင္ထဲက မထုတ္ေတာ့ဘူး
ဆံုးျဖတ္သလို၊ (အသက္ၾကီလွတဲ့ ဦး၀င္းတင္ကို လႊတ္ေပးခဲ့ပါျပီ)၊ ရွစ္ေလးလံုး ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း
ေတာ္ ေ တာ္ ေ လး အစြ မ ္ း ထက္ လ ာေတာ့ ေထာင္ ထ ဲ ထ ည္ ့ ထ ားလိ ု က ္ ပ ါျပီ ။ ဇာကနာ၊ ေက်ာ္ သ ူ ကေတာ့
လူ မ ွ ဳ ေရးလု ပ ္ င န္ း ျဖစ္ လ ိ ု ႔ အာဏာကိ ု ထိ ပ ါးမယ္ မ ထင္ တ ာေၾကာင္ ့ ဖမ္ း လိ ု က ္ ၊ လႊ တ ္ လ ိ ု က ္ ေ ပါ့ ။
(ဇာကနာကိုေတာ့ ဒီစာျပန္တည္းျဖက္ခ်ိန္ - ျမစ္ၾကီးနားေထာင္ေရာက္သြားျပီၾကားပါတယ္။)
၂၊ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္တပ္မ်ားလည္း စစ္အစိုးရရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စီးပြားလုပ္ခြင့္ေပးတဲ့ အရိပ္ေအာက္မွာ
မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္း ျငိမ္ေနရပါတယ္။ ကရင္ ေကအင္ယူ တခုကိုေတာ့
ခပ္ ၾ ကမ္ း ၾကမ္ း ကိ ု င ္ ထ ားပါတယ္ ။ ဘယ္ လ က္ န က္ က ိ ု င ္ သူ ပ ု န ္ အ ဖြ ဲ ႔ အ စည္ း မွ ာ စကားတခြ န ္ း မမွ ာ းရဲ ဘ ူ း ။
ျမန္မာစစ္တပ္က အင္အားေတာ္ေတာ္ၾကီးေနေတာ့ စကားမွားလိုက္တာနဲ႔ အဲဒီစကားမွားတဲ့ သူပုန္အဖြဲ႔ကို
ေခ်မွဳန္းပစ္ႏိုင္တယ္။ အဲ သူပုန္အဖြဲ႔ေတြလည္း သူတို႔ခ်င္းညီညြတ္မွဳ လံုး၀မရႏိုင္ဘူး။ သူပုန္ေတြလည္း
ကုိယ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြကို ျမန္မာစစ္တပ္ လြယ္လြယ္ လာမတိုက္နိဳင္တဲ့ေနရာမွာ စခန္းခ်ထားရတယ္။
၃။ အာစီယံႏိုင္ငံမ်ား ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအေရး ပါ၀င္ေရး။ ဟန္ျပေလာက္ပါပဲ။ ကုလ နဲ႔ အေမရိက၊ အီးယူေတြ
ဖိ အ ားေပးလာရင္ ဟန္ သ ေဘာနဲ ႔ ထိ ု င ္ း ၊ စင္ က ာပူ တ ိ ု ႔ က ညီ လ ာခံ ေ လးလု ပ ္ ေ ပးလိ ု က ္ တ ယ္ ။ ျပီ း ေတာ့
သူတို႔တိုင္းျပည္ အက်ိဳးအေတြက္ ျမန္မာမ်ားဆီက ဂုတ္ေသြးစုတ္ေနတာပဲ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ၂၁ ရာစု
ကြ်န္မ်ားစြာ (Low

cost

labor)

အျမတ္ထုတ္ေနတယ္။ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ျမန္မာမ်ားကို

စင္ကာပူက အလုပ္ပါမစ္၊ စီးပြားေရး ပါမစ္ေတြ အလြယ္တကူေပးျပီး လက္ခံေနတယ္၊ က်န္တဲ့ ျမန္မာေတြ ၂
သန္း

နဲ႔

၃သန္း ကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းမွ သူမ်ားမလုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ေတြ တရားမ၀င္ေနထိုင္ရင္း

လု ပ ္ ေ နရတယ္ ။ မေလးရွ ာ းမွ ာ လည္ း မနည္ း ဘူ း ။ မေလးရွ ာ းမွ ာ အလု ပ ္ လ ု ပ ္ တ ဲ ့ ျမန္ မ ာမ်ားကေတာ့
ထိုင္းႏိ ုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ားေလာက္ ဆို းဆိုး ၀ါး၀ါးၾကီးေတာ့ မဟုတ္ေပမဲ ့ သူတို ႔ဘ ၀လည္း မေရမရာပဲ။

http://monywa.org/uzawaung/overseas-burmese2008.htm

2/13/2009

Overseas Burmese Stories 2008

Page 2 of 5

စင္ က ာပူ ေ ရာက္ ျ မန္ မ ာမ်ားကေတာ့ စင္ က ာပူ ႏ ိ ု င ္ င ံ သ ားအျဖစ္ ေရာက္ ဖ ိ ု ႔ သိ ပ ္ မ ခဲ ယ ဥ္ း ေပမဲ ့ တျခား
အေရွ႔ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ားဘ၀ကေတာ့ ဘာမွ မေရမရာပါဘူး။
၄။ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား ေရာက္ျမန္မာမ်ားဘ၀လည္း မေရမရာပါပဲ။
၅။ အေမရိကန္ နဲ႔ အီးယူ၊ အိႏိၵယ ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ေတာ့ စိတ္၀င္စားရင္ သူတို႔ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္
ခံ ယ ူ ခ ြ င ္ ့ အ ထိ ေ အာင္ ရက္ ရ က္ ေ ရာေရာ အခြ င ္ ့ ေ ပးထားပါတယ္ ။ ေက်းဇူ း တင္ စ ရာေကာင္ း ေပမဲ ့
လက္ေတြ႔မွာေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။

သဘာ၀တရားက

ျမန္မာျပည္ကို

ေျပာင္းလဲဖို႔

အေျခအေနေပးလာပါျပီ။

စက္တင္ဘာ

၂၀၀၇

ဘုန္းၾကီးသပိ္တ္ျပီးတဲ့ေနာက္ စစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ မွာေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ျပီး ျပည္သူ႔ကို အာဏာျပန္ေပးမယ္
ေၾကျငာတယ္ ။ အေျခခံ ဥ ပေဒကိ ု လ ည္ း မဲ ေ ပးခိ ု င ္ း ျပီ း အဓမၼ အ တည္ ျ ပဳျပီ း ပါျပီ ။ ျပည္ သ ူ ေ တြ က လည္ း
ေပါက္တဲ့နဖူး မထူးပါဘူး ဆိုျပီ ေထာက္ခံမဲ ေပးတဲ့လူရွိသလို၊ ေၾကာက္လို႔ ေထာက္ခံမဲေပးသူေတြလည္း
အမ်ားၾကီ းပါ။ ေနာက္ ဆံ ုးေတာ့ မဲရံုေတြမ ွ ာ ကန္ ႔ကြတ္ မဲေတြက ို ေထာက္ခံ မဲ ေျပာင္ းပစ္လိ ုက္ တာေတာ့
အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ေမ ၂၀၀၈ လမွာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းၾကီး

အမ်ားဆံုးျဖစ္မွာပဲ။

ျမန္မာျပည္ကို ၀င္လာေတာ့ လူသိန္းခ်ီ ေသဆံုး၊ သန္းခ်ီ အိုးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသယ္ေတြျဖစ္၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက
ကူညီခ်င္သူေတြ ကူခြင့္မေပးပဲ ဧရာ၀တီတိုင္းက ဒုကၡသယ္မ်ား သူထိုက္နဲ႔သူကံ ရွိေစဆိုျပီး ပစ္ထားလိုက္တဲ့
ရက္ စ က္ မ ွ ု က ေတာ့ ဘု န ္ း ၾကီ း ရိ ု က ္ တ ာထက္ ေ တာင္ ရက္ စ က္ လ ြ န ္ း လိ ု ႔ ကမၻ ာ တခု လ ံ ု း ၾသခ်ယူ ရ တာ
သိတဲ့အတိုင္းပါပဲ၊
အေမရိကန္

နဲ႔

အီးယူတို႔ကေတာ့

စက္တင္ဘာ

၂၀၀၇

အေရးအခင္းျပီးကတည္းက

သူတို႔ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ သိသြားတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တခုခ်ျပီးသားပါ။ ျမန္မာမ်ား ျဖစ္လာမလားဆိုတဲ့
စစ္အင္အားနဲ႔ ၀င္ဖို႔ကေတာ့ တရုပ္၊ရုရွားေတြေၾကာင့္ လံုး၀မျဖစ္နိဳင္ဘူး ဆိုတာ အားလံုးအသိပါ၊ လူလူျခင္း
ညွာတာေထာက္ထားေသာ အကူအညီေပးဖို႔ဆိုတာက ေျပာတာလြယ္တယ္၊ လက္ေတြ႔က သိပ္ခက္ပါတယ္။
ခိုးစား၊ လပ္စား။ အာဏာရွင္အၾကီးအေသး ၾကီးစိုးတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ အကူအညီသြားေပးလိုက္လို႔ကေတာ့
အာဏာရွင္အၾကီး၊ အေသးေတြ စားလို႔ေလာက္မွာေတာင္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ တကမၻာလံုးသိထားျပီးေတာ့
ခါတိ ု င ္ း လွ ဴ ေနက် စင္ က ာပူ လ ူ မ ်ိ ဳ းေတြ သူ တ ိ ု ႔ ၾ ကက္ ေ ျခနီ အ သင္ း ကိ ု ေ တာင္ မလွ ဴ ေတာ့ ဘ ူ း ။
စင္ က ာပူ ၾ ကက္ ေ ျခနီ က ျမန္ မ ာၾကက္ ေ ျခနီ က ိ ု လွ ဴ ဒါန္ း ရင္ လ ဲ အာဏာရွ င ္ အ ၾကီ း ၊အေသး လက္ ထ ဲ
ေရာက္သာြ းမွာ သိေနၾကေတာ့ ရွိပါေစေတာ့လို႔ လႊတ္ထားပစ္လိုက္ေတာ့တယ္။

အဲ -

တခုေတာ့ရွိတယ္။

အေမရိ က န္ ေလယာဥ္ တ င္ သ ေဘၤ ာ နဲ ႔ ျဗိ တ ိ န ္ ၊ ျပင္ သ စ္ စစ္ သ ေဘၤ ာ မ်ား ကယ္ ဆ ယ္ ေ ရးပစၥ ည ္ း ေတြ န ဲ ႔
ျမန္မာကမ္းလြန္ ၁၂ မိုင္မွာ ေစာင့္ေနေတာ့ ျမန္မာ ေနျပည္ေတာ္က စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား အံေသသြားတာေတာ့
ေသခ်ာပါတယ္ ။ သူ တ ိ ု ႔ မ ွ ာ ရွ ိ တ ဲ ့ စစ္ ေ လယာဥ္ ၊ သေဘာ၊ စစ္ တ ပ္ ေ တြ က ိ ု ခ်က္ ခ ်င္ း ကယ္ ဆ ယ္ ေ ရးကိ ု
မလႊတ္ရဲဘူး။ သူတို႔အာဏာကို ကာကြယ္ဖုိ႔ ပိုအေရးၾကီးေတာ့ အေမရိကန္ နဲ႔ အီးယူ စစ္သေဘၤာေတြ

http://monywa.org/uzawaung/overseas-burmese2008.htm

2/13/2009

Overseas Burmese Stories 2008

Page 3 of 5

ထြက္သြားပါ ရဲရဲေျပာႏိုင္တဲ့ အားအင္လဲရွိဟန္မတူဘူး။ တရုပ္ကို ေျပးကပ္ထားျပီး
ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔ျဖစ္ေနတယ္။ ေျပာမဲ့သာေျပာရမယ္၊ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ေတြ အေၾကာက္ဆံုးႏိုင္ငံက
အေမရိကန္မဟုတ္ဘူး။ တရုပ္စစ္တပ္ကို အေၾကာက္ဆံုးပါ။ အဂၤလိပ္က ျမန္မာျပည္ကို ကိုလိုနီလုပ္ခဲ့တာ
မွန္ေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာျပည္ကို အလြယ္တကူ၀င္ႏိုင္တာ တရုပ္ပဲရွိတယကုိး။ ေနာက္ဆံုးေတာ့
ျမန္ မာစစ္ ဗ ိ ု လ ္ ခ ်ဳပ္ ေ တြ စိ တ ္ ခ ်လာျပီ း အေမရိ ကန္ စစ္ ေလယာဥ္ ေ တြ မဂၤ လ ာဒ ံ ု ေ လဆိ ပ ္ က ိ ု
ကယ္ ဆ ယ္ ေ ရးပစၥ ည ္ း ခ်ခြ င ္ ့ ေပးလိ ု က ္ ရ တယ္ ။ အေမရိ က န္ ၾ ကီ း လည္ း အင္ အ ားျပခြ င ္ ့ ရ ေတာ့
ေက်နပ္သေလာက္ျဖစ္သြားျပီး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ သူတို႔လုပ္ရမဲ့အလုပ္ကို ဆက္လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ပိုခိုင္မာသြားေစပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူတို႔ ဘာဆက္လုပ္ေနၾကသလဲ
ျမန္မာျပည္တြင္က လူမ်ားကို ကယ္တင္ေရးကိုေတာ့ လက္ေလွ်ာ့လိုက္တဲ့သေဘာပါပဲ။
သူတို႔လုပ္နိဳင္တာကေတာ့ ျမန္မာျပည္ျပင္ပ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေရာက္သာြ းတဲ့ ဒုကၡသယ္မ်ားကို ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း
အမ်ားဆံ ု း လက္ ခ ံ ေ ရး စီ မ ံ က ိ န ္ း ၾကးကိ ု စတင္ လ ိ ု က ္ ပ ါတယ္ ။ ထိ ု င ္ း ႏိ ု င ္ င ံ မ ွ ာ ဒု က ၡ သ ယ္ စ ခန္ း ၾကီ း ေတြ က
ျမန္မာမ်ားကို စတင္ အင္တာဗ်ဴးရင္း ဒုကၡသယ္ ဘယ္ေလာက္ကို လက္ခံမလဲလို႔ အေမရိကန္၊ အီးယူ၊
ၾသစေၾတလ်ား စတဲ ့ ႏ ိ ု င ္ င ံ ၾ ကီ း မ်ားက ေဆြ း ေႏြ း ျပီ း ၂၀၀၇ မွ ာ ေသာင္ း နဲ ႔ ခ ်ီ ေခၚထု တ ္ သ ြ ာ းပါတယ္ ။
သတင္ း မ်ားအရ (ဒီ ဇ င္ ဘ ာလ အေမရိ က န္ သ မၼ တ ကေတာ္ ထိ ု င ္ း နယ္ စ ပ္ ျမန္ မ ာဒု က ၡ သ ယ္ စ ခန္ း
သြားမလည္ပတ္မွီ အေမရိကန္အိမ္ျဖဴေတာ္သတင္း)

၂၀၀၇ ကေန၂၀၀၈ အတြင္းမွာ ၄ေသာင္းေက်ာ္

ေရြ႔ျပီးသြားျပီသိရပါတယ္။ ျမန္မာ နယ္စပ္က ဒုကၡသယ္မ်ားကို အေမရိကန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေ၀း။ နယ္သလန္၊
ၾသစေၾတးလ်ား စတဲ ့ ႏိ ု င ္ င ံ မ ်ားက လက္ ခ ံ တ ဲ ့ အ ထဲ မ ွ ာ အေမရိ က န္ က ေတာ့ ၇၅ရာႏွ ံ ု း ေလာက္
လက္ခံပံုရပါတယ္။ ဒုကၡသယ္မ်ားကို တနွစ္အနည္းဆံုး Re-settlement

grant ေပးေတာ့ ထိုင္းလူမ်ိဴးေတြနဲ႔

ျမန္မာျပည္တြင္း က ပိုက္ဆံရ ွိသူမ်ား နယ္ စပ္ ျမန္မာဒုကၡ သယ္ အျဖစ္ ဟန္ေ ဆာင္ရင္း အေနာက္ ႏို င္ ငံကိ ု
ပါသြ ာ းၾကတယ္ လ ိ ု ႔ ေျပာစကားမ်ားလည္ း ရွ ိ တ ယ္ ။ ျဖစ္ ႏ ိ ု င ္ ပ ါတယ္ ။ ျမန္ မ ်ာေတြ လ ည္ း ဒီ ႏ ွ စ ္ အ တြ င ္ း မွ ာ
နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ကို ၀င္လာတယ္။ အေမရိကန္အစိုးရကလည္း ျမန္မာဆိုရင္ Student Visa, Vist
Visa သိပ္မစစ္ေဆးပဲ ေပးေနတာ သူတို႔ေပၚလစီလားေတာ့ မသိဘူး။ ျမန္မာေတြလည္း အေမရိကန္ကို ၀
င္ျပီးရင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေလွ်ာက္တယ္။ ေလွ်ာက္တဲ့လူတိုင္းနီးပါး ေပးတယ္။ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့
ခြဲထားပါတယ္။ တကယ္ နိုင္ငံေရး၊ လူမွဳေရး ဖိႏွိပ္မွဳေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာသူေတြကိုေတာ့ ၅ႏွစ္ၾကာရင္
အေမရိ က န္ ႏ ိ ု င ္ င ံ သ ားေလွ ် ာက္ ခ ြ င ္ ့ အ ထိ အလြ ယ ္ တ ကူ ေ ပးတယ္ ။ ျမန္ မ ာမိ ု ႔ အခြ င ္ ့ အ ေရးေပးတာပါ။
တျခားႏိ ု င ္ င ံ မ ွ ာ အျမဲ တ မ္ း ေနထိ ု င ္ ခ ြ င ္ ့ ရ ျပီ း သားျမန္ မ ာမ်ား ဥပမာ စင္ က ာပူ မ ွ ာ အလု ပ ္ ၊ ပီ အ ာ စသျဖင္ ့
ေနထိုင္ခြင့္ရေနတဲ့ ျမန္မာမ်ားကေတာ့ သူတို႔ရဲ့ အလုပ္၊ ပီအာ ဗီဇာမ်ားကို (တိတ္တဆိတ္)

စြန္႔လႊတ္ျပီး

ေလွ်ာက္မွ ဒုကၡသယ္အဆင့္ကို စဥ္းစားေပးပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူႏိုင္ငံေတြကေတာ့
သူတို႔လုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို ကူညီေနပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ အလားအလာ

http://monywa.org/uzawaung/overseas-burmese2008.htm

2/13/2009

Overseas Burmese Stories 2008

Page 4 of 5

ေလာေလာဆယ္ ေ တာ့ စိ တ ္ပ ်က္ စ ကားအေနနဲ ႔ ေျပာရရင္ ဘယ္ လူ ၊ အဖြ ဲ ႔ အစည္ း မွ စစ္ အ စိ ု း ရကိ ု
အံတုႏိုင္တဲ့အေျခအေနမရွိပါဘူ။ တရုပ္ အေမရိကန္တင္မကဘူး။ ထိုင္းစစ္တပ္ကေတာင္ ျမန္မာျပည္ကို ၀
င္သိမ္းမယ္ဆို သိပ္မခက္မခဲပဲ သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၾကာၾကာသိမ္းထိမ္းထားဖို႔က
သူ တ ိ ု ႔ မ တတ္ ႏ ိ ု င ္ ဘ ူ း ဆိ ု တ ာ သိ ေ တာ့ ဘယ္ သ ူ မ ွ မ ၀င္ ပ ါဘူ း ။ ၀င္ လ ိ ု ႔ ရမဲ ့ အ ျမတ္ အ စြ န ္ း ကလည္ း
အီရက္ႏိုင္ငံေလာက္ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။
စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊနဲ႔ အေပါင္းအပါမ်ားကလည္း သိပါတယ္။
အေျပာင္ း အလဲ လ ု ပ ္ က ိ ု လ ု ပ ္ ရ ေတာ့ မ ွ ာ ဆိ ု တ ာသိ ပ ါတယ္ ။ စစ္ တ ပ္ ဆ ိ ု တ ာ တေသြ း တမိ န ္ ႔ ထ ဲ ေ နရေတာ့
ကြ ဲ သ ြ ာ းဖိ ု ႔ ဆ ိ ု တ ာလည္ း အလြ န ္ ခ က္ ပ ါတယ္ ။ လူ င ယ္ ေ သြ း သစ္ ဗ ိ ု လ ္ ခ ်ဳပ္ ေ တြ က ိ ု ေနရာေပးရင္ း
ပူ း ေပါင္ း ေျပာင္ း လဲ ျ ပီ း ၂၀၁၀ ေရြ း ေကာက္ ပ ြ ဲ န ဲ ႔ ဗီ ယ က္ န မ္ အ စိ ု း ရလိ ု တေျဖးေျဖးေျပာင္ း လဲ သ ြ ာ းဖိ ု ့
လုပ္ေနၾကပါတယ္။
ေနာက္ဆံုး လူထုအံုၾကြမွဳနဲ႔လုပ္ဖို႔ဆိုတာလည္း သိပ္မလြယ္ေတာ့ပါဘူ။ စစ္တပ္ ဂ်ဴနီယာ ဗိုလ္ေလးမ်ားက
အီဂ်စ္၊ လစ္ဗ်ား၊ ဘန္ဂလာေဒ့ခ်္ ေတြလို အာဏာသိမ္းႏိုင္ေပမဲ့ စစ္ဗိုလ္ငယ္ကေလးမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ရင္ ပိုဆိုးျပီး
ျပင္သစ္ေတာ္ လွ န ္ ေရး၊ ခမာနီ ေတာ္လွန ္ ေရးလိ ု ေခါင္း ျဖတ္ သု တ္ သင္ပ ြ ဲ ေ တြ ျဖစ္ လာမလား စို း ရိမ ္ ေနတဲ ့
ျမန္မာ့အကဲျဖတ္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။
ဒီႏွစ္

ရွစ္ေလးလံုးမွာ

ဘာျဖစ္လာမလဲ

ေစာင့္ေနသူမ်ားလည္းရွိသလို

မတိုင္မီမွာ

၂၀၁၀

အေျပာင္ း အလဲ ျ ဖစ္ မ ွ ာ ေသခ်ာတယ္ ေျပာသူ မ ်ားလည္ း ရွ ိ ပ ါတယ္ ။ တခ်ိ ဳ ႔ လ ည္ း ဒီ ထ က္ ေ တာ့
ဆိုးစရာမရွိေတာ့ဘူး ဆိုျပီး အေကာင္းျမင္လို႔ သာယာ၀ေျပာတဲ့ ျမန္မာျပည္ၾကီးကို ေမွ်ာ္မွန္တယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့
ျမန္ မ ာျပည္ ေဒၚေအာင္ ဆ န္ း စု ၾ ကည္ န ဲ ႔ စစ္ ေ ခါင္ း ေဆာင္ မ ်ား ကု လ သမဂၢ အ စီ အ စဥ္ န ဲ ႔ ျငိ မ ္ း ခ်မ္ း စြ ာ
ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ညိွႏိွဳင္းဖြဲ႔ႏိုင္ရင္ေတာင္ ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာမ်ား ျပန္လာၾကမွာမဟုတ္ေသးပါဘူး။
ျပည္တင
ြ ္းမွာ ထံုးစံအတိုင္း ခြပ္ၾက၊ တိုက္ၾကနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရးကအစ ဘာသာေရးအထိေအာင္
သင္ တ င့ ္ တ ဲ ့ စနစ္ တ ခု က ိ ု လူ အ မ်ားလိ ု က ္ န ာဖိ ု ႔ အမ်ားၾကီ း ၾကိ ဳ းစားရပါမယ္ ။ စြ န ္ ႔ စ ားလိ ု သ ူ မ ်ားကေတာ့
ျမန္မာျပည္အေျခအေနမေကာင္းလို႔ ျပည္ပကိုခပ္ေစာေစာထြက ္လာၾကသလို အဲဒီ စြန္႔စားလိုသူမ်ားကပဲ
ျမန္ မ ာျပည္ တ ြ င ္ း ေျပာင္ း လဲ မ ွ ဳ ျဖစ္ တ ာနဲ ႔ ျပည္ တ ြ င ္ း ကိ ု ေစာေစာပဲ ျပန္ ၀ င္ သ ြ ာ းၾကမွ ာ ေသခ်ာပါတယ္ ။
အမ်ားစုေသာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္ မာမ်ားက သူ တိ ု႔ မိ သားစု ၊ သားသမီး ၊ စီးပြားေရး၊ အလု ပ္ အ ကို င ္မ်ားကိ ု
စြန္႔လႊတ္ျပီး မေသခ်ာတဲ့ ျမန္မာျပည္ကို မျပန္ၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ့ကိုယ္ကို

မိတ္ေဆြတေယာက္က

အၾကံေပး၊ေမးခြန္းတခုကို

ေမးခဲ့ပါတယ္။

ျမန္ မ ာျပည္ အ ေျပာင္ း အလဲ ျ ဖစ္ ဖ ိ ု ႔ အ တြ က ္ ျမန္ မ ာျပည္ က ိ ု စီ း ပြ ာ းေရး၊လူ မ ႈ ေ ရး၊ ဘာသာေရး ကအစ
ႏိုင္ငံေရးအထိ

စြန္႔စားသြားေရာက္လုပ္ဖို႔ အေျခတခုခု ခ်ထားျပီးပါျပီးလား။ အေျဖကေတာ့ ခ်စ္စြာေသာ

စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ပဲ ေျဖေစလိုပါတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/overseas-burmese2008.htm

2/13/2009

Overseas Burmese Stories 2008

Page 5 of 5

၂၀၀၉ ႏွစ္သစ္နဲ႔အတူ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

ဆန္းသစ္
ဇႏၷ၀ါရီ -၂၀၀၈

http://monywa.org/uzawaung/overseas-burmese2008.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 1 of 6

၁၅-ဇြန္-၂၀၀၈ (တနဂၤေႏြ)
အေမရိကန္က ျမန္မာမ်ား (ဆန္ဖရန္ စစၥကို - အပိုင္:၃)
ဆိုင္ကလုန္းရံပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲ အဖြဲ႔အားလံုးအတူဆင္ႏြဲ

Monywa

MingalarOnline.net

Polaris Burmese Library
#05-12A Peninsula
Attached please find the final Flyers of our Community Fund-raising
Event for Cylone victims List of Food Donors.
Karen Fellowship and Oversea Kachin Christian Association will come
and help with their fabulous traditional ethnic dances. Ma Myat Soe
Mon

(415) 407 7702

Plaza
Singapore
(Tel: 63371569)
Monywa.org/witmone
Qlock

is coordinating with Ko Zar Ni for the Cultural

Shows.
Burmese American Women Alliance for sponsoring Air Tickets for

Singapore Links

Classic Singer Daw Mar Mar Aye who come for Daw Aung San Suu
Kyi's Birthday Celebration event organized by BAWA on June 14, 2008..
Congratulation to all food Donors, Helpers, Organizations and Event
Committee:

http://www.monywa.org/uzawaung/usa/fundraise_cyclone_sf.htm

Moemaka.com

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Flyer to download

Page 2 of 6

Judson Center
(Singapore)

edhamma.com

May Myanmar
Singapore

http://www.monywa.org/uzawaung/usa/fundraise_cyclone_sf.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

http://www.monywa.org/uzawaung/usa/fundraise_cyclone_sf.htm

Page 3 of 6

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

http://www.monywa.org/uzawaung/usa/fundraise_cyclone_sf.htm

Page 4 of 6

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

http://www.monywa.org/uzawaung/usa/fundraise_cyclone_sf.htm

Page 5 of 6

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 6 of 6

မဂၤလာ အင္တာနက္
စင္ကာပူ

MingalarOnline.net

http://www.monywa.org/uzawaung/usa/fundraise_cyclone_sf.htm

2/13/2009

ေ◌ဆာင္ းပါး ေအမရိ က ားေ◌ရာက္ ◌ျမန
္မ ာမ

ေဆာင္း ပါး အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း
ဆန္း သစ္
ဗုဒ ၶဟူး ေန႔၊ ၾသဂုတ္လ

27 2008 12

:22 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

အျခားႏိုင္ငံမ်ားေန ျမန္မာမ်ား သူတို႔ေနထိုင္ခင
ြ ့္ VISA အတြက္ စိုး ရိမ္ရေသာ္လည္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတင
ြ ္ သိပ္မပူပင္ရပါ။ နည္း မ်ိဳးစံုျဖင့္
ေနထိုင္ခင
ြ ့္ ရေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္မ်ားက ျမန္မာ ၃ ေသာင္း ခန္႔ကုိ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားမွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တင
ြ ္ လက္ခံျပီး
ဆက္လက္ၿပီး လက္ခံရန္ အစီအစဥ္ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။
ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္တင
ြ ္ ျမန္မာ အသိုင္း အ၀ုိင္း ၾကီး မားလွသည္။ ျမန္မာျပည္မွ အဆိုေတာ္၊ ဂီတပညာရွင္မွအစ စာေပ၊ အႏုပညာရွင္၊
လုပ္ငန္း ရွင္ မ်ားစြာႏွင့္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ အခမဲ့ လစဥ္ထုတ္ သတင္း စာမ်ားပင္ အေမရိကန္ တ၀ွမ္း သို႔ ပို႔ေပးေနသည္ကို ၂၀၀၈ တြင္
ေတြ႔ရသည္။ ထိုသတင္း စာမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာမ်ား အေမရိကန္တင
ြ ္ လႈပ္ရွားေနထိုင္ပံု အၾကမ္း ဖ်င္း သိႏိုင္ပါသည္။
အေမရိကားသို႔

ျမန္မာမ်ား

မည္ကဲ့သို႔

ေရာက္ရွိလာသလဲ?

အေမရိကန္မွ

မစ္ရွင္ဆရာ

ယုဒ သန္

(Judson)

ျမန္မာျပည္သို႔

ဘုိုး ေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ၁၈၁၂ တြင္ ေရာက္ခဲ့သည္မွ စခဲ့ပံုရပါသည္။ အဂၤလိပ္မ်ားက သူတို႔ အဂၤလိပ္ Christian Mission မ်ားကို
ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ျမိဳ႕ၾကီး မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေစျပီး ၊ အေမရိကန္ Mission မ်ားမွာ အဂၤလိပ္မစ္ရွင္မ်ား မသြားခ်င္ေသာ ေတာင္တန္း ေဒသ
မိရိုး ဖလာ

နတ္ကိုး ကြယ္ေသာ

တိုင္း ရင္း သားမ်ားဆီ

သြားရပါသည္။

ထိုသို႔

ျမန္မာျပည္ေရာက္

အေမရိကန္အသိုင္း အ၀ုိင္း မွ

ထူး ခြ်န္သူျမန္မာမ်ားကို ပညာသင္မ်ားအျဖစ္ အေမရိကန္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္ကို ျမန္မာပညာသင္မ်ား သမိုင္း သုေတသန စာအုပ္တင
ြ ္
ဖတ္ရပါသည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး
ပိုမိုေရြး ခ်ယ္လာခဲ့သည္။
အေမရိကန္သို႔

ျမန္မာျပည္
၁၉၆၂

အသင့္အတင့္

လြတ္လပ္ေရးရျပီး ေနာက္

ဦး ေန၀င္း ၏

စစ္အစိုး ရ

ေျပာင္း ေရႊ႕မႈမ်ား

ပညာတတ္

ျမန္မာမ်ား

တက္လာျပီး သည့္ေနာက္တင
ြ ္

ရွိလာျပီး သည့္ေနာက္

၁၉၈၈

အေမရိကန္

တကၠသိုလ္မ်ားကို

လုပ္ငန္း မ်ားကို

ျပည္သူပိုင္သိမ္း ရာမွာ

ေနာက္ပိုင္း တြင္

အစုလိုက္အျပံဳလိုက္

ေျပာင္း ေရြ႕လာၾကပါသည္။ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားမွ ျမန္မာဒုကၡသည္ Refugee မ်ား
ကုလသမဂၢ UNHCR Project အျဖစ္ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရာတြင္ အေမရိကန္သည္ အမ်ားစုကို လက္ခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ယခုအခါ အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဦး ေရမွာ သိန္း ဂဏန္း ေက်ာ္သာြ းျပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာအသိုင္း အ၀ိုင္း အတြက္ အေမရိကန္တ၀ွမ္း လူသိမ်ား သတင္း စာ ၂ခု

ေ◌ဆာင္ းပါး ေအမရိ က ားေ◌ရာက္ ◌ျမန
္မ ာမ

ျမန္မာမိသားစု သတင္း ဂ်ာနယ္ & ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ (Mandalay Gazetted)

အေမရိကန္ လူဦး ေရ သန္း ၃၀၀ ခန္႔တင
ြ ္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူ ခန္႔မွန္း ေျခ သန္း ၂၀ နီး ပါးရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ
အိမ္နီး ခ်င္း မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွ ကူး လာသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ စပိန္ ဘာသာစကားကို ေျပာျပီး သူတို႔ Native Language လည္း
ရွိပါသည္။ ျမန္မာမ်ားက သူတို႔ကို "ပဲ" ဟု ေခၚၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္ရယ္မသိ၊ ပဲ စားျပီး အားေကာင္း ေမာင္း သန္သည့္ သေဘာ အဓိပၸာယ္
သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
အမ်ားအားျဖင့္ မကၠဆီကို ေတာင္ေပၚသားမ်ားမွာ အလုပ္ အင္မတန္ လုပ္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္္ၾကသည္။ စင္ကာပူသို႔ အလုပ္လာလုပ္ေသာ
အိႏိၵယႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ အလုပ္သမား လူတန္း စားမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားထက္ပင္လ်င္
အပင္ပန္း ခံႏိုင္၊ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ျပီး အာရွမွ တရုတ္၊ ကိုး ရီး ယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာမ်ား သူတို႔ကို ယွဥ္၍ အလုပ္ၾကမ္း
မလုပ္ႏိုင္ပါ။
စားေသာက္ဆိုင္၊
ၾကီး စိုး ထားပါသည္။

ျမိဳ႕ႀကီး ၊

ကုန္တိုက္၊

နယ္ဘက္

အမိႈက္ႀကံဳး၊

သန္႔ရွင္း ေရး

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရး၊

စသည့္

ၿခံခင္း ၊

အလုပ္သမား

သတၱဳ

ေလာကတြင္

ေရနံလုပ္ငန္း ၊

မကၠဆီကန္မ်ားက

ေဆာက္လုပ္ေရး

စသည့္

အလုပ္ၾကမ္း ေလာကတြင္လည္း ထိုသူမ်ားပင္ အားကိုး ရပါသည္။
၂၀၀၈

တရား၀င္စာရင္း ကို

မသိႏိုင္ေသးေသာ္လည္း

အေမရိကန္

လူဦး ေရစာရင္း

တရား၀င္

ေက်ညာခ်က္အရ

http://factfinder.census.gov ၂၀၀၆ တြင္ တႏိုင္ငံလံုး လူဦး ေရ ၂၉၃ သန္း ရွိျပီး စပိန္စကားေျပာ လူျဖဴ ၃၅ သန္း အပါအ၀င္ လူျဖဴ
၂၂၁ သန္း ၊ လူမဲ ၃၆ သန္း ၊ Red Indian (Native American) ၅ သန္း ၊ အာရွတိုက္သား ၁၂ သန္း နဲ႔ အျခားလူမ်ဳိး ၁၈ သန္း ရွိသည္ဟု
ေရးထားသည္။ အာရွတိုက္သားမ်ားတြင္ စာရင္း အရ အမ်ားဆံုး လူမ်ဳိး မ်ားမွာ တရုတ္ ၂.၄ သန္း ၊ အိႏၵိယ ၁.၇ သန္း ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၁.၉ သန္း ၊
ဗီယက္နမ္ ၁.၁၂ သန္း ၊ ကိုရီး ယား ၁.၀၇ သန္း ၊ ဂ်ပန္ ၀.၈ သန္း ျဖစ္ၾကျပီး လူတသိန္း ခန္႕ရွိသည့္ လူမ်ဳိး မ်ားမွာ သီရိလကၤာ၊ တိုင္၀မ္၊
ကေမၻာဒီး ယား၊ ေလာ၊ ပါကစၥတန္၊ Hmong လူမ်ဳိး ၊ ထိုင္း ၊ မေလးရွားမ်ား ျဖစ္သည္။

ေ◌ဆာင္ းပါး ေအမရိ က ားေ◌ရာက္ ◌ျမန
္မ ာမ

New York 2008 Burmese Thin Gyan Show

ျမန္မာလူမ်ဳိး ေရ တသိန္း မရွိေသးေသာ္လည္း ယခု ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္း အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံေနေသာေၾကာင့္
ျမန္မာလူဦး ေရသည္ အေမရိကန္တင
ြ ္ ေသခ်ာေပါက္ မ်ားလာေနျပီျဖစ္သည္။ တရုတ္၊ အိႏၵိယ လူဦး ေရ မ်ားျခင္း မွာ သဘာ၀က်သည္။
ဖိလစ္ပင္း က တတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ရျခင္း မွာ အေမရိကန္ ကိုလိုနီအျဖစ္ ၁၉၄၆ အထိ ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကိုရီး ယားစစ္ျပီး
၁၉၅၃ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္စစ္ျပီး ၁၉၇၅ တြင္ ဒုကၡသယ္မ်ားစြာ အေမရိကန္က လက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုလူမ်ိဳး ၂ ခုမွာ နံပါတ္ ၄ နွင့္ ၅
အမ်ားဆံုး

အာရွတိုက္သားမ်ား

ျဖစ္ေနရသည္။

ယခု

ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို

လက္ခံျခင္း ျဖင့္ ျမန္မာမ်ား

၂၀၀၈

ေနာက္ပိုင္း

အေမရိကန္တင
ြ ္ နံပါတ္ ၆ အမ်ားဆံုး အာရွတိုက္သားမ်ားျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္း မ်ားေနျပီဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာမ်ား ျပည္ပထြက္
အလုပ္လုပ္ရျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္အစိုး ရကို အျပစ္ပံုခ်ရမည္ျဖစ္သည္။
၁၉၈၈-၂၀၀၇ ျမန္မာမ်ား အေမရိကန္သို႔ ေရာက္လာေသာ နည္း လမ္း မ်ားတြင္ ့ ့ ့
၁။ Green Card / Citizen ရသူမ်ားမွ သူတို႔ ေဆြမ်ဳိး မ်ားကို တရား၀င္ေခၚယူျခင္း ၊
၂။ အေမရိကန္သို႔ ေက်ာင္း လာတက္ Student Pass ႏွင့္လာေရာက္ျပီး ဆက္လက္ ေနထိုင္ခင
ြ ့္ နည္း အမ်ဳိး မ်ဳိး ျဖင့္ ရရွိသာြ းျခင္း ၊
၃။ အလုပ္ကိုင္ႏွင့္ အလည္အပတ္အျဖစ္ H1, B1, B2 ဗီဇာမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ျပီး ဆက္လက္ ေနထိုင္ခင
ြ ့္ နည္း အမ်ဳိး မ်ဳိး ျဖင့္ ရရွိသာြ းျခင္း ၊
၄။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ကုလသမဂၢ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ၊
၅။ အျခားနည္း လမ္း အမ်ဳိး မ်ဳိး ျဖင့္ ေရာက္ရွိျခင္း (ဥပမာ၊ DV မဲေပါက္ျခင္း ၊ ဂူအမ္က်ြ န္း မွတဆင့္လာျခင္း ၊ ဂ်ေမကာ၊ မကၠဆီကို၊ ဟြန္ဒ ူရပ္
စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လာၿပီး မကၠဆီကိုနယ္စပ္မွ တရားမ၀င္လာသူမ်ား လမ္း ေၾကာင္း အတိုင္း ခိုး ၀င္လာျခင္း . . စသည့္ နည္း လမ္မ်ားစြာ

ေ◌ဆာင္ းပါး ေအမရိ က ားေ◌ရာက္ ◌ျမန
္မ ာမ

ရွိပါသည္။)
အေမရိကန္အစိုး ရက မ်က္စိမွိတ္ျပီး

ျမန္မာမ်ားကို လက္ခံေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ Migrant,

Work H1, DV, Student

စသည့္

ဗီဇာမ်ားအတြက္ အေမရိကန္အ၀င္မွာ ဘာမွ စိုး ရိမ္စရာမလိုပါ။ Visit VISA မ်ားအတြက္ ၀င္ခင
ြ ့္မရဘဲ အေမရိကန္ျမိဳ႕ ေလဆိပ္မ်ားမွ
Depot

လုပ္ခံရသူ

အလြန္နည္း ပါးေသာ္လည္း

အဆင္မေျပသူမ်ား

အနည္း အက်ဥ္း

ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ဗီဇာ

ေလွ်ာက္ရာတြင္ အေမရိကန္တင
ြ ္ပဲ ထာ၀ရ ေနထိုင္ခ်င္လွသည့္ ပံုစံႏွင့္မေလွ်ာက္ဘဲ အလည္ ၆ လခန္႔သာ ေနခ်င္သည့္ပံုစံႏွင့္
အင္တာဗ်ဴး၀င္လွ်င္

ဗီဇာရႏိုင္ေသာ္လည္း

ျမန္မာမ်ားအတြက္

အေမရိကန္ဗီဇာမွာ

ခက္ခေ
ဲ နဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ဗီဇာရရွိျပီး ေနာက္

ြ ့္
အေမရိကန္ျပည္သို႔ ၀င္ခင
ြ ့္ရလွ်င္ ၆ လ ေနထိုင္ခင
ြ ့္ တံုး ထုေပးလိုက္ျပီး ထို ၆ လအတြင္း မွာ အျခားနည္း ျဖင့္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခင
ရရွိေအာင္ ၾကိဳးစားရသည္။
အေမရိကန္တင
ြ ္ အလည္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာမ်ားအတြက္ အေျခက်ရန္ ၅ ႏွစ္ အနည္း ဆံုး လိုအပ္သည္ဟု အေျခက်ေနသူ
ျမန္မာမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ ဂရင္း ကဒ္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ရရွိေရးအတြက္ နည္း လမ္း မ်ားမွာ H1 Visa
အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးႏွင့္ ခိုလႈံခင
ြ ့္ဟု ေခၚေနေသာ Asylum ေလွ်ာက္ထားေရးပင္ ျဖစ္သည္။ Student Pass, Business Pass
ဆက္ေလွ်ာက္ထား၊ ေနထိုင္သာြ းလွ်င္လည္း ရႏိုင္ပါသည္။
အထူး သျဖင့္

ျမန္မာမ်ားအၾကားတြင္

ပိုမိုအားကိုး လာၾကသည္။

ေရပန္း စားေနေသာ

ျမန္မာအမ်ားစုမွာ

အေမရိကန္တင
ြ ္

ခုိလႈံခင
ြ ့္ဗီဇာကို

လံုး ၀မၾကိဳက္ေသာ္လည္း

ျမန္မာစစ္အစိုး ရကို

၂၀၀၇
စစ္အစိုး ရ

ေနာက္ပိုင္း တြင္
ဆန္႔က်င္ေရး၊

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစာြ မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ေရာက္လာျပီး ခိုလႈံခင
ြ ့္ မေလွ်ာက္လိုၾကပါ။ ေက်ာင္း တက္၊ ဘြဲ႔ရ၊
အလုပ္ရ၊

H1

Visa

ရရွိျပီး ေနာက္ပိုင္း

အိႏိၵယေက်ာင္း သားမ်ားကဲ့သို႔

ႏွစ္၊

၁၀

ႏွစ္

ႀကိဳးစားလွ်င္

အေမရိကန္တင
ြ ္

ႀကီး ပြားအဆင္ေျပႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္မွာ စစ္အစိုး ရဖိႏွိပ္မႈကို အေမရိကန္အစိုး က အျပင္း အထန္ ကန္႔ကက
ြ ္၊ စီး ပြားေရး
ပိတ္ဆို႔ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ျမန္မာမ်ား

ခိုလႈံခင
ြ ့္ေတာင္း ခံရာတြင္

ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္

စနစ္တက်

ဇာတ္လမ္း ေသခ်ာ

ေရးသားေတာင္း ဆိုမႈမ်ားကို

အင္တာဗ်ဴး၀င္ျပီး ေက်နပ္ပါက ခိုလႈံခင
ြ ့္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ ဒုတိယႏိုင္ငံ ေနာ္ေ၀း၊ ဒိန္း မတ္၊ အဂၤလန္၊ တိုင္၀မ္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း ၊ မေလးရွား
စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခင
ြ ့္လက္မွတ္ (ဥပမာ၊ အလုပ္ဗီဇာ၊ Permanent Resident ဗီဇာ ကိုင္ထားသူ) မ်ားကို အေမရိကန္
ခိုလႈံခင
ြ ့္ေပးရန္အတြက္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ခိုလႈံခင
ြ ့္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ခင
ြ ့္မ်ား ရရွိျပီး
အဆင္ေျပသြားကာ

အခ်ဳိ႕မွာ

ႏွစ္ေက်ာ္ပါက

အေမရိကန္

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္

ေလွ်ာက္ထားခြင့္ပင္

ရရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ခိုလႈံေနထိုင္ခင
ြ ့္ကို လာဘ္ျမင္သူ ျမန္မာမ်ားက ေကာင္း ေကာင္း အသံုး ခ်ေနၾကပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးတြင္

အေမရိကန္ကို

အားကိုး ခ်င္ေသာ္လည္း

လက္ေတြ႔

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန

ေလ့လာသူမ်ားက

အေမရိကန္၏

အာဖဂန္နစၥတန္အျပီး ၊ အီရတ္တင
ြ ္ ၀င္ေရာက္စက
ြ ္ဖက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ေတြ႔ေနျပီး ၊ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတင
ြ ္ ေဆြး ေႏြး ႏိုင္ေသာ္လည္း တရုတ္၊ ရုရွား တုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္တန္႕ေနရပါသည္။

ေ◌ဆာင္ းပါး ေအမရိ က ားေ◌ရာက္ ◌ျမန
္မ ာမ

San Francisco Cyclone Fund Raising (June 2008)
စီး ပြားေရးအေျခအေနတြင္လည္း စစ္စရိတ္ေထာင္း ေသာ အေမရိကန္မွ တရုတ္ျပည္သို႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ၊ ကြန္ျပဴတာစက္ရံုမ်ားစြာ
ေျပာင္း ေရႊ႕သြားမႈမ်ားရွိေန၍ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေလ်ာ့နည္း လာေနသည္ဟု ဆုိသည္။ အခ်ဳိ႕က Recession စီး ပြားကပ္ ဆိုက္ေနျပီဟု
မွတ္ခ်က္ခ်သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္က စင္ကာပူႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္လွ်င္ US$ 1 dollar = Singapore $1.8 ခန္႔ မွာ ယခုႏွစ္တင
ြ ္ စင္ကာပူေဒၚလာ 1.3
ေစ်းႏႈန္း သို႔ တေျဖးေျဖး က်ဆင္း သြားျပီး အေမရိကန္ ဓာတ္ဆီေစ်းမွာ ၂ ေဒၚလာမွ ယခု ၄ ေဒၚလာသို႔ တက္သာြ းသည္။ လူတဦး ခ်င္း
၀င္ေငြမွာ ပွ်မ္း မွ် တႏွစ္ ၃ ေသာင္း ခန႔္ ဆိုေသာ္လည္း တလ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ရႏိုင္ေသာ အၿမဲတမ္း အလုပ္မွာ အလြန္ရွားပါးေနပါသည္။
ယခင္က အၿမဲတမ္း အလုပ္သမားမ်ားကို ျဖဳတ္ျပီး ကန္ထရိုက္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္း လဲခန္႔ျခင္း ၊ လစာမ်ားမ်ား ရသူမ်ားကို
အလုပ္အနားယူ Retrench လုပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ ၂ ခု လုပ္ေစျခင္း စသျဖင့္ ကပ္ဆိုက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
Social Security ျဖင့္ ထုတ္စားေနေသာ စနစ္မွာ ေရရွည္တင
ြ ္ မဟန္ေတာ့ေၾကာင္း သိလာသျဖင့္ ယခုအခါ 401 Plan ဆိုေသာ
စနစ္သစ္ကို စတင္က်င့္လာရသည္။ ႏိုင္ငံသား အသက္ၾကီး လာလွ်င္ ငယ္စဥ္ကာလ အလုပ္လုပ္ရာ၌ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အခ်ဳိး က်ေငြ
စုေဆာင္း ထားသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူတင
ြ ္ ၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္း စတင္က်င့္သံုး ေသာ CPF စနစ္ျဖစ္သည္။ မေလးရွားကလည္း EPF
အျဖစ္ က်င့္သံုး ျပီး ၾသစေၾတးလ်ား၊ အဂၤလန္တို႔ကလည္း က်င့္သံုး ေနျပီျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ မည္သို႔ျဖစ္ေစ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ စီး ပြားေရး ကပ္ဆုိက္ေသာ္လည္း ၾကိဳးစားျပီး
ဥာဏ္ပညာ၊ ၀ိရိယ အားစိုက္ျပီး အေမရိကန္စနစ္ကို ေသခ်ာေလ့လာ လုပ္ကိုင္ပါက ကိုရီး ယား၊ ဗီယက္နမ္မ်ားထက္ မသာလွ်င္ပင္
တန္း တူလိုက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္က လစာ၊ ၀င္ေငြ ေကာင္း လွေသာ ဆရာ၀န္ အသိုင္း အ၀ုိင္း ၊ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္
အသိုင္း အ၀ိုင္း မ်ားသည္ ျမန္မာ့ဒ ီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္း အမ်ဳိး မ်ဳိး ေၾကာင့္ ေ၀းေနရသည္။ အားလံုး က ျမန္မာျပည္ၾကီး
ျပည္ေတာ္သာအျဖစ္၄င္း ၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္၄င္း ျမင္ခ်င္ေသာ္လည္း တဦး ႏွင့္တဦး ပူေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။
၂၀၀၇ သံဃာေတာ္လႈပ္ရွားမႈ ျပီး သည့္ေနာက္တင
ြ ္ အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားသာမက ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား ျပည္တင
ြ ္း သို႔
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို

ပူး ေပါင္း ေကာက္ခံေပးျခင္း မ်ား

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း ေၾကာင့္
ျမန္မာစစ္အစိုး ရ၏

ဧရာ၀တီ

ရွိလာသည္။

ျမစ္၀ကြ်န္း ေပၚသားမ်ား

ဥပကၡာျပဳလုပ္ရပ္ကို

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက

၂၀၀၈

သိန္း ႏွင့္ခ်ီ

အံ့ၾသစုတ္သပ္

မတ္လ

ျမန္မာ့သမိုင္း တြင္

ေသဆံုး ျပီး

သန္း ခန္႔

ျဖစ္ရသည္။

ျပည္ပေရာက္

မႀကံဳဖူး ေသာ

အိုး အိမ္မဲ့ျဖစ္သာြ းရာတြင္
ျမန္မာမ်ား

ဆက္လက္

ဲ ်ားႏွင့္
ပူး ေပါင္း ရံပံုေငြရွာ ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ရသည္။ အေမရိကန္ တ၀ွမ္း လံုး တြင္ ျမန္မာမ်ား Fund Raising Events မ်ား၊ ဆုေတာင္း ပြမ
အခ်ဳိ႕ အေမရိကန္ျမန္မာမ်ား ခြင့္ လႏွင့္ခ်ီျပီး ျမန္မာျပည္တင
ြ ္း ျပန္သာြ း ကူညီလုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ေ◌ဆာင္ းပါး ေအမရိ က ားေ◌ရာက္ ◌ျမန
္မ ာမ

ရခိုင္ရိုး ရာ ေခ်ာ့ေတးႏွင့္ကေခ်သည္မ်ား (LA Cyclone Fund Raising , July 2008)

အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ား အထူး သျဖင့္ အေျခမက်စဥ္ (၅ ႏွစ္အတြင္း ) အထူး ခက္ခမ
ဲ ႈမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳေနစဥ္တင
ြ ္ အဓိကျဖစ္ေသာ
ပညာေရးအတြက္ အခ်ိန္ေပးေနေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားစြာ ရွိသည္မွာ အားရဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ လူၾကီး မ်ားလည္း စင္ကာပူကဲ့သို Self
Upgrading Course မ်ားကို တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ Community Center မ်ားတြင္ တက္ေနၾကသည္။ ေရာက္ခါစတြင္ ျမန္မာမ်ား
ပညာေရး မလုပ္ႏိုင္ေသးဘဲ ၀မ္း ေရးအတြက္ အလုပ္၀င္လုပ္ရင္း လံုး ပါးသြားျပီး ေငြေၾကးကြ်န္ မျဖစ္ခ်င္ဘဲ ျဖစ္သာြ းရသူမ်ားလည္း
ရွိပါသည္။ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ တရုတ္ျပည္မ်ားတြင္ စီး ပြားေရး ေကာင္း ေနဆဲတင
ြ ္ ေတာ္ရံုစိတ္ထားႏွင့္ အေမရိကား လာေရာက္
စီး ပြားရွာလိုသူ ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အဆင္ေျပေအာင္ ေနတတ္သူမွာ ဘယ္ေရာက္ေရာက္ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးေနာက္လိုက္ေသာ လူမ်ားအဖို႔
တရုတ္စကားပံုအရ

ေျခ

ေခ်ာင္း ရွိေသာ

ပိုက္ဆံသတၱ၀ါ

လက္ေအာက္သို႔

က်ေရာက္သာြ းေလ့

ရွိပါသည္။

ဘ၀အတြက္

အဓိကလိုအပ္ေသာ ပညာေရး၊ ျပည္သူ႕နီတိ တရားမ်ားကို လက္ခံ က်င့္သံုး သူမ်ားအဖို႔ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရာက္ပါေစ စိတ္ခ်မ္း သာမည္။
ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ိရိယ ၃ ပါးႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ပညာ၊ ေငြေၾကးဥစၥာလည္း တိုး ပြားလာမည္။ တိုး ပြားေနေသာ အေမရိကန္ေရာက္
ေအာင္ျမင္ေနေသာ ျမန္မာမ်ားကိုလည္း အားက်မိပါသည္။ ေနာင္တခ်ိန္တင
ြ ္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးတြင္ ကမၻာတြင္
အႀကီး က်ယ္ဆံုး ၊

အခ်မ္း သာဆံုး ၊

ဒီမိုကေရစီအရွိဆံုး

ျဖစ္ေသာ

အေမရိကန္ေရာက္ျမန္မာမ်ား

ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဆန္း သစ္
ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

< Prev

Next >

အဓိကအခန္း မွ

ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 1 of 4

18-May (Saturday)
ဆန္ဖရန္စစၥကို

မနက္ပိုင္းကေတာ့

ေတာ္ေတာ္ေလး

Mon Tue Wed Tur Fri Sat Sun

ေအးသြ ာ းပါျပီ ။ အရင္ ၂ ရက္ ေ လာက္ က အပူ လ ွ ိ ဳ င္ း ၀င္ လ ိ ု ့
အပူခ်ိန္

ေန

့ပိုင္းမွာ

ဖာရင္ဟိုိက္

၁၀၀

လူေနရပ္ကြက္ေတြမွာ

ေလာက္အထိေရာက္သာြ းပါတယ္။

အပူခ်ိန္ျမင့္ရင္ ေရေသာက္ပါ၊ ထမင္း နည္းနည္းနဲ ့
အၾကိ မ ္ မ ်ားမ်ားစားပါ၊ တခါတည္ း အ၀ မ်ားမ်ားမစားပါနဲ ့ ၊
အိမ္တခါးေတြကို အပူလွိဳင္းမ၀င္လာေအာင္ ပိတ္ထားပါ စသျဖင့္
စာေတြ ကပ္ထားတာေတြ ့ရပါတယ္။
မနက္ပိုင္

BORDERS

စာအုပ္ဆိုင္ကို

1

2

3

8

9

10

4
5

6

7
11

12

13

14

15 16 17 18

19

20

21

22 23 24 25

26

27

28

29 30 31

သြားၾကည့္တယ္။

သတင္ း စာ ၀ယ္ မ ယ္ ဆ ိ ု ျ ပီ း သြ ာ းတယ္ ။ မ၀ယ္ ျ ဖစ္ ပ ဲ US
Immigration

အေၾကာင္းအေသးစိတ္ေရးထားတဲ့

အုပ္ကို ၀ယ္လာခဲ့တယ္။

စာအုပ္

13th edition, U.S Immigration

Made Easy by Attorney IIona Bray $39 and "How to
Become a U.S. Citizen - 4th edition" US$14.. စုစုေပါင္း
Tax

နဲ

့ဆိုရင္

၅၅

ေဒၚလာေလာက္ကုန္သြားပါတယ္။

စာအုပ္ဆိုင္မွာ တခါ၀င္ၾကည့္ရင္ အခ်ိန္ ၃ နာရီေလာက္ေတာ့
အသာေလးကုန္သာြ းတယ္။ "Why black man choose white
women"

ဆိုတဲ့

စာအုပ္မွာလည္း

လိင္ကိစၥ

အပါအ၀င္

အေသးစိ တ ္ ေ ရးထားတာကိ ု အၾကမ္ း ပ်င္ း ဖတ္ ရ ပါတယ္ ။

MingalarOnline.net
Qlock
Monywa.org/witmone

အထူးအျဖင့္ေတာ့ ဘာသာေရးနဲ ့ သမိုင္းစာအုပ္စဥ္မွာ ဆိုဖာ၂
ခုခ်ထားတာ စိမ္ေျပနေျပထိုင္ဖတ္ရပါတယ္၊ O Barma ေရးတဲ့ သူ
အေဖအေၾကာင္း စာအုပ္ US$14

ကိုလည္း ေလဆိပ္ကထက္

Singapore Links

US$2 dallars ေစ်းသက္သာတာေတြ ့ရတယ္။
အေမရိကန္

သမိုင္းကိုေရးထားတဲ့

စာအုပ္မ်ားမ်ား

ဖတ္ဖို

အခ်ိ န ္ ေ ပးရပါမယ္ ။ ကမၻ ာ ့ သ မိ ု င ္ း ျဖစ္ ရ ပ္ မ ်ား နဲ ့ အထု ပ ၸ တ ိ
စာအု ပ ္ မ ်ားကိ ု လ ည္ း စိ တ ္ ၀ င္ တ စားမ်ားစြ ာ ေတြ ရ တယ္ ။ ၀
ယ္စရာမလိုပါဘူး၊ ထိုင္ဖတ္ေနရင္ အိုေကတာပဲ။
မေၾကနပ္ေသးရင္ စတိတ္ယူနီဗာစတီ စာၾကည့္တိုက္ကို သြားျပီး

Moemaka.com

ေက်ာင္းသားေတြနဲ ့အတူ ေအးေအးေဆးေဆးဖတ္လို ့ရပါတယ္။
စာၾကည့္တိုက္မ်ား။
San

ဒီ 325 Buckingham Way, Apt 804,

Francisco

CA94312

အနားမွာ

စာၾကည့္တိုက္ေတာ္ေတာ္ရွိပါတယ္။ တကၠသိုလ္နယ္ေျမဆိုေတာ့
တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္ရွိတယ္။ အိမ္ေဘးမွာ တကၠသိုလ္ရဲ့
အေမရိ က န္ ေဆြ စ ဥ္ မ ်ိ ဳ းဆက္ စာရင္ း ေတြ က ိ ု အဖိ ု း ၾကီ း ၊
အဖြားၾကီးေတြ လာၾကည့္ေလ့ရွိတဲ့ စာၾကည့္တိုက္လည္းရွိတယ္။
Public

Library

ဆိုတဲ့

အမ်ားျပည္သူေတြအတြက္

အစိုးရစာၾကည့္တိုက္ (စင္ကာပူ National

Library)

လိ ု စ ာၾကည္ ့ တ ိ ု က ္ လ ည္ း ရွ ိ တ ယ္ ။ စာအု ပ ္ ဆ ိ ု င ္ ေ ဆြ က ေတာ့
စာအု ပ ္ ျ မည္ း ျခင္ း ကိ ု ေအးေအးေဆးေဆး စာၾကည္ ့ တ ိ ု က ္ လ ိ ု ပ ဲ

http://monywa.org/uzawaung/usa/80518-diary.htm

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 2 of 4

ၾကည့္ခင
ြ ့္ေပးထားတယ္။
ညေနပိုင္းေတာ့ မိတ္ေဆြနဲ ့ ကြန္ျပဳတာ၊ ကင္မရာေတြ ၀ယ္ဖို
သြားၾကည့္ၾကတယ္။ Us$470 နဲ ့ Acer Notebook, 1.7GHz ,
HDD120GB, Window Vista ၀ယ္လိုက္တယ္။ ဆိုင္မွာေတာ့ ၀

Judson Center (Singapore)

င္ယာလက္စ္ အင္တာနက္ရေတာ့ အင္တာနက္လည္း
ေကာင္ း ေကာင္ း စမ္ း ၾကည္ ့ လ ိ ု ့ ရ ပါတယ္ ။ ကြ န ္ ျ ပဴတာမ်ိ ဳ းစံ ု ၊
Notebook မ်ိဳးစံုကို ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳနဲ ့၀ယ္လို ့ရတာ အားရစရာပဲ။
စင္ကာပူေဒၚလာနဲ ့ဆိုရင္ 1.3
ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ Dell,

rating

အရဆိုေတာ့ S$700

HP ျပီးရင္ IBM

ကြန္ျပဴတာကို၀

edhamma.com

က ကမၻာမွာ တတိယ

ယ္လိုက္တဲ့ တရုပ္ကုမၸဏီ Lenovo

Notebook ေရာင္ း တဲ ့ အၾကီ း ဆံ ု း ကု မ ၸ ဏ ီ ျ ဖစ္ ေ နတယ္ ဆ ိ ု ပ ဲ ။
တရုပ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ဟုတ္ေနၾကျပီ။
ကင္မရာေတြလည္း ေျမာက္မ်ားစြာ ေစ်းႏွံုးခ်ိဳသာစြာနဲ ့ေတြ
ရတယ္။ NewYork

မွာ စိုးစိုး ၀ယ္ေပးတဲ့ (US$200

paid

by

Khin May Than) ဆိုနီ DSG W120 ကလည္း ေဒၚလာ ၁၉၉ ့၉၉
ေပးရတယ္။ AA battery operated ပံုစံတူ ကင္မရာကေတာ့
ေဒၚလာ ၁၃၅ ေပးရတယ္ (ဗီ ဒ ီ ယ ိ ု မပါဘူ း )။ ေနာက္ ပါ၀
ါသက္သာေစတဲ့ View

Finder

မပါတဲ့ ကင္မရာေတာ့ ေဒၚလာ

၁၇၀ ေပးရတယ္။ ေနာက္ဆံုးျခံဳၾကည့္ရင္ ကို၀င္းရွိန္၊ မစိုးစိုး တို
ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ေပးခဲ့တဲ့ ကင္မရာက ေစ်းႏံွဳးေရာ၊ ကြာလတီေရာ
ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္လို

မိတ္ေဆြက

မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြကိုယ္တိုင္ကေတာ့
ကင္မရာေပါင္ းမ်ားစြ ာကိ ု လိ ုက ္ စမ္ းၾကည္ ့၊ ရို က ္ ၾကည္ ့ျပီ းေတာ့
ကင္ႏြန္ (Made in Japan - Canon SX100IS) ကို ေဒၚလာ ၂၄၉
နဲ ့၀ယ္လိုက္တယ္။ SD card 2MB တခုကို ေဒၚလာ ၃၅ နဲ ့ ထပ္၀
ယ္ရေသးတယ္။ မၾကိဳက္ရင္ ၁၄ ရက္အတြင္း ျပန္လဲလို ့ရတယ္။
အထုပ္ျဖည္ျပီး ျပန္လဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၁၅ ရာႏွံဳး
ျဖက္မယ္ေျပာတယ္၊ Extended warrentee လည္းရွိတယ္။ One
to one exchange for damage insurance for 2 years
ကိ ု လ ည္ း ေဒၚလာ ၆၅ ေပးရမယ္ ေ ျပာတယ္ ။ မယူ ခ ဲ ့ ပ ါဘူ း ။
အေမရိ က န္ မ ွ ာ ၇ ႏွ စ ္ ေ လာက္ ၾ ကေနတဲ ့ မိ တ ္ ေ ဆြ က ေတာ့
Insurance ေ တ ြ န ဲ ့ အ သ ာ း က ် ေ န လ ိ ု ့ လ ြ တ ္ က ် ရ င ္
အ သ စ ္ တ လ ံ ု း ျ ပ န ္ ေ ပ း မ ယ ္ ဆ ိ ု တ ဲ ့ ေ ဒ ၚ လ ာ ၆ ၅ Package
ကိုသေဘာက် လိုခ်င္ေနတာေတြ ့ရတယ္။ ၂ ေယာက္တိုင္ပင္ျပီး
မ၀ယ္ျဖစ္ပါဘူး။

CIRCUIT, BEST BUY, RADIO SHALK

ဆိုင္ေတြမွာ လိုက္ၾကည့္ျပီ ၂ နာရီအခ်ိန္ျဖဳန္း ၀
ယ္ပစ္လိုက္ေတာ့တယ္။ အေတြ ့အၾကံဳသစ္တခုပါပဲ။
အရင္ ၂ရက္က ကာလာပရိန္တာ ေဒၚလာ ၉၇ နဲ ့၀
ယ္ထားတာကိုလည္း မလိုဘူးဆိုျပီး၊

Office

Depot

မွာ

ျပန္ အ ပ္ လ ိ ု က ္ တ ယ္ ။ ခရစ္ ဒ စ္ က ဒ္ န ဲ ့ ၀ ယ္ ထ ားေတာ့ အဲ ဒ ီ

http://monywa.org/uzawaung/usa/80518-diary.htm

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 3 of 4

ခရက္ ဒ စ္ က ဒ္ မ ွ ာ ပဲ ပိ ု က ္ ဆ ံ ျ ပန္ ထ ည္ ့ အမ္ း ေပးမွ ာ ျဖစ္ တ ယ္ ။
ဒီမွာေတာ့ မၾကိဳက္ရင္ ျပန္လဲ၊ ျပန္အပ္လုပ္တာ လုပ္ေနၾကပါပဲ၊
လြယ္လြယ္ကူကူပါပဲ။
ဆရာ လတ္ရီေရွး ခရစ္ယာန္ႏွစ္ျခင္း First Baptist Burmese
Church

,

S.F ေစ်းေရာင္းပြဲလုပ္တာလည္း ဖုန္းဆက္ေခၚေပမဲ့

မသြားျဖစ္ေတာ့ဘ ူး။ ေနသိပ ္မေကာင္းလို ့ အိမ ္မွာအိပ ္ေနရင္း
ေခၚတာနဲ ့ ကင္မရာ၊ ႏုတ္ဘုတ္ ၀ယ္ဖို ့လိုက္သြားခဲ့တယ္။ ည ၉
နာရီေက်ာ္မွ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ဆရာဆီ ဖုန္းဆက္ျပီ Voice
Message

နဲ

့ေနာက္က်သြားလို

မလာနိဳင္ေတာ့ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။
ျမန္ မ ာျပည္ ပု သ ိ မ ္ ၊ သာေပါင္ း ကိ ု ျပန္ မ ဲ ့ ကိ ု ျ မင္ ့ ေ ဇာ္ ဘြ ဲ
ယူအခမ္းအနား Barkley

မွာလုပ္တယ္။

University

ကိုေမာင္ရစ္ကို ေခၚေပမဲ့ မသြားၾကပါဘူး။ သူ ့အတြက္လည္း ကိုေ
၀ျဖိ ဳ းေခၚလိ ု ့ ျမန္ မ ာျပည္ ဒ ု က ၡ သ ယ္ မ ်ားအတြ က ္ ကိ ု ေ ၀ျဖိ ဳ းက
တခု ခ ု လု ပ ္ ေ ပးေသးတယ္ ထ င္ ပ ါတယ္ ။ ကိ ု ျ မင္ ့ ေ ဇာ္ လ ည္ း
ဆိ ု း ရိ ု း ေဖါင္ ေ ဒရွ င ္ း စပြ န ္ စ ာနဲ ့ ၉လၾကာ အေမရိ က ားမွ ာ
ပညာသင္ျပီး ျမန္မာျပည္ျပန္တယ္။ မႏွစ္က ၉ ေယာက္ေလာက္
အေမရိကားလာခဲ့တာ ၂ ေယာက္ပဲ ျမန္မာျပည္ျပန္ျပီး က်န္တဲ့ ၇
ေယာက္ ေ လာက္ က မျပန္ ေ တာ့ တ ာေၾကာင္ ့ ေဖါင္ ေ ဒရွ င ္ း က
ျမန္မာေတြကို ပညာသင္ဆ ု ဒီႏွစ္ ဆက္မေပးေတာ့ဘူးလုပ္တယ္။
အေမရိက န္မွာ က်န္ရစ္သ ူမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ ့ဆိုင္ရာ
လုပ ္ငန္းေတြကိ ုပဲ လု ပ္ ေနတာေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန ္းပါတယ္
ဆိုျပီး အခ်က္အလက္နဲ ့ တင္ျပဖို ့လုိပါတယ္။ ဒါမွ
ပညာသင္ဆုကို ျပန္ခ်ေပးမယ္ ထင္ရတယ္။ ကိုျမင့္ေဇာ္ကေတာ့
ျမန္မာျပည္ ျပန္ေ ရာက္တ ာနဲ ့ သူ ့ ဇာတိ သာေပါင္း ကို ျပန္ျပီ း
မုန္တိုင္းျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြ လုပ္မယ္ေျပာတယ္။ သူ ့ကို
Texas နဲ ့ Arizona ေတြက တကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားဖိတ္ေခၚျပီး
ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ကူေငြေတြ လာယူရင္း အလွဴရွင္မ်ားနဲ ့ေတြ
ဖို ့သာြ းရတာ မဆိုးဘူး ေျပာပါတယ္။
စာတိုက္ကေန ဖေလာ္ရီဒါကို ပို ့တဲ့ စာလည္း ကိုယ္အိမ္ကိုပဲ
ျ ပ န ္ ေ ရ ာက ္ လ ာ တ ယ ္ ။ လ ိ ပ ္ စ ာ ေ ရ း တ ာ ဖ ေ လ ာ ္ ရ ီ ဒ ါ လ ာ း ၊
ဆန္ဖရန္စစၥကိုလား မေသခ်ာလို ့ စာပို ့သမားက တဆိပ္ထုျပီး
ဒါဏ္ ခ တ္ တ ဲ ့ အ ေနနဲ ့ ဆန္ ဖ ရစ္ စ စၥ က ိ ု (စာပု ိ ့ သ ူ က ိ ု ပ ဲ ) ျပန္ ပ ိ ု
ေပးလိ ု က ္ တ ယ္ ။ ေလာဂ်စ္ န ဲ ့ တ ြ က ္ ရ င္ အာရွ အ ေတြ း နဲ ့
ဖေလာ္ရီဒါပဲ လိပ္စာမွန္ပို ့ေပးရမွာျဖစ္ေပမဲ ့ ဒီကလူေတြက သူတို
ကို ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့ ေဇာ္ေအာင္ကို မွတ္သြားေအာင္
လုပ္လိုက္တာပဲ။ ဒီတခါေတာ့ To

&

From

ကို

ေသေသခ်ာခ်ာေရးျပီ း မွ ပိ ု ့ ရ မယ္ ။ ဒီ က လူ ေ တြ အလု ပ ္ အ ပိ ု

http://monywa.org/uzawaung/usa/80518-diary.htm

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 4 of 4

သိပ္မလုပ္ဘူး။ မေသခ်ာရင္ ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘူး။
အထက္ အ ရာရွ ိ ဆ ီ တြ န ္ း ပိ ု ့ ပ စ္ လ ု ိ က ္ တ ာပဲ ။ ေစတနာနဲ ့
လု ပ ္ တ ာမ်ိ ဳ း အင္ မ တန္ န ည္ း ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ ့ သူ တ ိ ု ့ လ ု ပ ္ ရ မဲ ့
အလု ပ ္က ိ ုေ တာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပီ းေျမာက္ ေအာင္ လ ုပ ္ တ ာကိ ု
ေတြ ့ရတယ္။
Mon Tue Wed Tur Fri Sat Sun

1

2

8

9

3

4

5

6

7

12

13

14

15 16 17 18

19

20

21

22 23 24 25

26

27

28

10 11

29 30 31

Yesterday Report

WitMone
18-May-2008

http://monywa.org/uzawaung/usa/80518-diary.htm

2/13/2009

Burmese Family

Page 1 of 10

Information Download

Burmese Commnity

ျမန္မာမိသားစုသတင္းဂ်ာနယ္
သတင္းစာ (ေလာ့စ္အိန္ဂ်လ္ျမိဳ႔)
bfnj Burmese News Paper

ရန္ကုန္ထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္
Journal from Burma Download

ကာလီဖိုးနီးယား
ကားေမာင္းလိုင္စင္ စာေမးပြဲ
Califonia DMV Test Papers

(8MB)

DMV စာေမးပြဲ ျမန္မာလိုေျဖေရး

To view January 2009, News Paper
Click Here

Download PDF (10MB)

လာအိုကို ပံုပမာယူရန္
South East Asian Census
USA

ျမန္မာျပည္တယ္လီဖုန္းေခၚရန္

ျမန္မာမ်ားအားကိုးတဲ့ ေရွ႔ေနမ်ား
Attorney for Burmese in San
Francisco

0.4MB

အေမရိကန္စီးပြားအက်ပ္တည္းမွ
ျမန္မာမ်ားလြတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရး
ဗဟုသုတမ်ား၊ေလ့လာရန္မ်ား

လာအိုအမ်ိဳးသား NANA ျမန္မာျပည္မွ အေမရိကားေရာက္ေနသူမ်ားကို သူတို႔ကို အေမရိကန္အစိုးရ၊

Financial Education in USA

ျပည္နယ္မ်ားက အသိအမွတ္ မည္သို႔ျပဳခဲ့ျခင္းကို ရွင္းျပေနစဥ္။ Jan 3, 2008 Daly City, Califonia. Elaine
Lia Bolden and Ratha (U.S. Census Bureau, Seattle) မွ "Burmese Language ကို အေမရိကန္
ဘာသာစကား ၅၈ ခုတြင္ ထည့္သြင္းထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း။ ျမန္မာျပည္မွလာေသာလူအားလံုး Burmese

http://burmesefamily.com/

ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္
Public Library (USA)

2MB

2/13/2009

Burmese Family

Page 2 of 10

ကိုသံုးရန္အားေပးစကားေျပာရင္း၊ 2011 U.S Census အလုပ္လုပ္လိုသူမ်ား (Full Time) ေလွ်ာက္ႏိုင္ေၾကာင္း"
စသျဖင့္ စံုလင္စာြ ေျပာျပသြားပါသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကို တ၀ိုက္မွ ဖိတ္ၾကားထားသူ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စိတ္၀
င္စားသူမ်ား ၅၀ ခန္႔ (Ishimoto - Caseworker for Congresswoman Nancy Pelosi အပါအ၀င္)

၂၀၀၉ ျမန္မာျပကၡဒိန္

လာေရာက္ၾကျပီး U.S Census Committee for People of Burma အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္

စုခ်စ္သူ Suuchitthu No.1 & No.2

ဘာသာစကားကို အေမရိကန္ရွိ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုက သံုးစြဲသလို၊ ျမန္မာစကား Burmese Language ကို

2009 Burmese Calander

8.6MB

ျမန္မာျပည္မွာေရာက္လာသူ တရုပ္၊အိႏၷိယ၊ ကရင္၊ရွမ္း၊မြန္၊ ရခိုင္၊ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ရွမ္း၊ကယား စသည့္
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အားလံုး Communication Language အျဖစ္ အေမရိကန္တင
ြ ္
အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ Click Here Official Website
ျမန္မာမိသားစု ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
ခရစ္ယန္၊မူဆလင္ ဘာသာေရး
အေမရိကား လိပ္စာမ်ား
BFNJ News Paper (Los Angeles)

စင္ကာပူ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္း
လိပ္စာ၊ဆက္သယ
ြ ္ရန္
Singapore Burmese Society
Mingalar Internet

ျမန္မာကိုအေမရိကန္အသိမွတ္ျပဳရန္
US 2010 Census (Website)

Burmese Calenda from Fort Wayne, Indiana
Click Here
Polaris Burmese Library
#05-12A Peninsula Plaza
Singapore Tel: 63371569

ျမန္မာျပကၡဒိန္ ၂မ်ိဳး ေဒါင္းလုပ္ရႏိုင္ပါျပီ။ ရုပ္ပံုကို ကလစ္လုပ္ပါ။
two type of Burmese Calendars to click image to download
Coutesy from Suuchitthu.bogspot.com (or) www.myamarcupid.net
Freedom from Fear
Aung San Suu Kyi

http://burmesefamily.com/

2/13/2009

Burmese Family

Page 3 of 10

NCUB, NLD, DAB All Unity

ကာကြယ္ျပီး စီးပြားရွာ၊ ဘ၀ရပ္တည္ရတဲ့ အေျခခံေဖါင္ေဒရွင္းကို ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး ဆြမ္းငုယင္က World
Financial Group အျဖစ္လန
ြ ္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က စတင္ခဲ့ျပီ နယ္သာလန္ AEGON ကုမၸဏီၾကီးက ၀
ယ္ယူၾကီးပြားေစပါတယ္။ အဓိက အုတ္ျမစ္၄ခု Protection
Management

-

အေၾကြး၊

ေကာင္းေသာအေၾကြးနဲ႔

-

ကာကြယ္ဘ၀ရပ္တည္၊စီးပြားရွာျခင္၊

ဆိုးေသာအေၾကြးအေၾကာင္း၊

အေရးေပၚေငြလိုပါက (ဥပမာ မိဘမ်ားထံ ျမန္မာျပည္ေငြပို႔လိုပါက)

Emergency

Dept
Fund

ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံျခင္း နဲ႔

ထိ ု က ဲ ့ သ ိ ု ရင္ း ႏွ ီ း ျမဳတ္ ႏ ွ ံ ေ သာ အရင္ း ႏွ ီ း နဲ န ဲ ျ ဖင္ ့ အင္ တ ာနက္ ေ ခတ္ မ ွ ာ လု ပ ္ ႏ ိ ု င ္ ေ ၾကာင္ း မ်ားကိ ု ဦ း ၀င္ း ရွ ိ န ္
(နယူးေယာက္) မွရွင္းျပပါတယ္။ Click Here

20 Yrs ABSDF
www.absdf8888.org

အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဗီယက္နမ္၊တရုပ္ႏိုင္ငံသားမ်ားလို ေအာင္ျမင္လာေရး

Audio Presentation to Escape from Financial Crisis
http://burmesefamily.com/003.ko.win.shein.Financial.Knowledge.wma

KachinToday

Karenss.org

Singapore Vote NO
Photo Illustration

Sample Advertising

http://burmesefamily.com/

2/13/2009

Burmese Family

Page 4 of 10

Photo of the Month
April 2008 by Sg

Moemaka.com

Burmese Books in Daly City Public Library
(USA, Califonia)
ျမန္မာမ်ားစြာေနထိုင္တဲ့ ဆန္ဖရန္စစၥကို ေဘးဧရိယာမွာ ေဒလီစီးတီးျမိဳ႔ေလးကို ျမန္မာအမ်ားစု ေနထိုင္ခဲ့ဖူ၊
ေနထိုင္ဆ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုး ရ စာၾကည့္တိုက္မွာ ဖိလိပင္းစာအုပ ္၊ တရုပ္စ ာအုပ္၊ ကိုး ရီးယားစာအုပ္မ်ား

http://www.knuaff.com

အမ်ားျပည္သူ ငွားရမ္းႏိုငတ
္ ာကိုေတြ႔တယ္။ ေဒးလိစီးတီးအစိုးရစာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း Public Library
We want a Burmese Library
There are so many Burmese living in San Francisco Bay Area and Daly City is the center of Bay
Area Burmese. Public Library keep collection of Philippine books, Chinese books, Korea

Click to Enlarge

Books ..etc but not seen Burmese Books. Therefore, we are promoting ~200 Burmese books to

Advertisement

house in Daly City (San Francisco Bay Area) Seramonte Library Premise. Click More
Please, remember us (Pray or Send-Metta) to get a space from US government, public library.

Burmese Library in Japan & Singapore

Mizzima ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ ့
အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ား အပိုင္း (၂)
အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ား အပိုင္း (၁) ေဆာင္းပါး Click Here
၂၀၁၀ အေမရိကန္သန္းေကာင္စာရင္း ျမန္မာနာမည္သံုးရန္

http://burmesefamily.com/

2/13/2009

Burmese Family

Page 5 of 10

http://www.usburmesecensus.net/
စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ား သမိုင္းအက်ဥ္း
Concern for Burma / Myanmar (Bangkok Post Blog)
စင္ကာပူမွ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္ ေဂ်ေဂ် ႏွင့္ ေနေန

Read More on Promotion Link
http://burmesebible.com/judson/story/200811/burma2008a.htm

အစိုရစာၾကည့္တုိက္ Daly City Public Library ( ျမန္မာဂ်ပ္ဆန္အဘိဓါန္ကို
ဆန္ဖရန္စၥကို အစိုးရ စာၾကည့္တိုက္တိုင္မွာ ေတြ ့ႏို္င္ပါတယ္။ Judson Burmese
English Dictionary

Click to Enlarge
Advertisement

http://burmesefamily.com/

2/13/2009

Burmese Family

Page 6 of 10

Burmese Family News Journals
Published in Los Angeles (Chief Editor - Zarni Nyunt)

စာၾကည့္တိုက္အတြက္ လႈဒါန္းထားေသာ စာအုပ္စာရင္း အခ်ိဳ႔
Some Book list , donated to Library Team
စာေရးဆရာအမည္

စာအုပ္အမည္

ဦးကုလား

မဟာရဇ၀င္ၾကီး ပထမအုပ္

၃၈၀

ဦးကုလား

မဟာရဇ၀င္ၾကီး ဒုတိယအုပ္

၃၇၂

ဦးကုလား

မဟာရဇ၀င္ၾကီး တတိယအုပ္

၄၅၆

မင္းသု၀ဏ္

ေမာင္ေခြးဖို႔ ကဗ်ာမ်ား

ေရႊဥေဒါင္း

တသက္သာ မွတ္တမ္း ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား

၆၁၉

ေန၀င္းျမင့္

ေအးေအးလူလူ အေတြးမ်ား

၃၀၂

ေသာင္းထိုက္

မဟာဗ်ဴဟာ (ဘာသာျပန္)

၄၄၉

ပါေမကၡေဒါက္တာျမသိန္းဟန္ ရင္သားကင္ဆာ မေသသင့္ပါ
ျမဟန္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စာေပလက္ရာ

စာမ်က္ႏွာ လႈဒါန္းသူ

၁၈

၆၃
၂၀၀

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဘ၀
ေဖျမင့္

ရွင္သန္ေရးအေတြးအေခၚ ႏွင့္

၁၉၃

နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား
ေဖျမင့္

ဘ၀ ဒႆန ရသစာေပမ်ား

၂၂၅

သာဂဒိုး

စူလာနဖာႏွင့္ ေဆးနည္းေဆးပင္မ်ား

၁၈၁

ေခတၱရာ ဆရာေက်ာ္
ခ်စ္ဦးညိဳ
ေမာင္စူစမ္း (ဘာသာျပန္)

ေအာာင္ျမင္ၾကီးပြာလိုသူတိုင္းအတြက္
သိထာရင္လယ
ြ ္ပါတယ္
လကၤာဒီပခ်စ္သူ
ေစ်းကြက္ရွာေဖြ ထူေထာင္ျခင္ဆိုင္ရ မူၾကီမ်ား
အတြဲ(၁)

၁၆၇
၃၂၀
၂၈၆

ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

ထိပ္ဆံုးမွာ ေတြ႔ၾကမယ္

၅၆၀

ေဒါက္တာခင္ခန္႔ရီ

စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား

၂၃၀

ဆရာေတာ္ဦေဇာတိက

Snow in the Summer

၁၇၂

ဥာဏ္၀င္း

လူေတြ ဘာေၾကာင့္ အေမရိကန္ကို မုန္းတာလဲ

၃၇၃

ေမာင္စိန္၀င္း (ပုတီးကုန္း)

ေသာကေျခရာ၊ ရတနာ ကဗ်ာမ်ား

၄၀၇

ေမသူဇာ

အသုပ္စံု ေကာင္းေကာင္းစာၾကမယ္

၁၈၂

ေဖျမင့္

ဂ်ီးနီးယပ္ (ခ) ထူခြ်န္ထက္ျမက္မႈတခု

၂၀၉

တကၠသိုလ္ ေန၀င္း

ျပည္ေထာင္စုဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

၁၄၇

ခ်စ္ဦးညိဳ

မဟာ ေသနာပတိ

၂၃၅

ေဒါက္တာသန္းထြန္း

ပ်ဴေတြ ဘယ္ေပ်ာက္သာြ းလဲ

၂၁၈

ေဖျမင့္

ေဘဘီလံုမွာ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္

၂၉၀

http://burmesefamily.com/

Click to Enlarge
Advertisement

2/13/2009

Burmese Family

တက္တိုး

Page 7 of 10

အညတရ ဘ၀ရႈခင္း

၂၅၇

ဖန္မီးအိမ္သို႔ အလြမ္းစာ

၃၀၅

အရွင္ဆႏၱဓိက

နံ ့သာျဖင့္ ထံုမမ
ြ ္းအပ္ေသာ

၁၉၁

ေက်ာ္ဦးမိုး

ျမန္မာမႈဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ား

၁၂၁

ေမာင္ေမာင္လႈိင္ (အမ္စိုက္)

က်န္းက်န္းမာမာ အသက္ ၁၀၀ (၂)

ကဗ်ာဆရာတင္မိုး
အမွတ္တရာ ၁၉၃၃-၂၀၀၇

စေလဦးပုည
ေမာင္စူးစမ္း (ဘာသာျပန္)
ေမာင္စူးစမ္း (ဘာသာျပန္)
ေမာင္စူးစမ္း (ဘာသာျပန္)
ေမာင္စူးစမ္း (ဘာသာျပန္)
ေမာင္စူးစမ္း
ခင္ေမာင္သန္း (စိတ္ပညာ)

ေရသည္ျပဇတ္ႏွင့္ ဟံသာ၀တီဦးဘရင္၏
အေျပစံု
ေစ်းကြက္ရွာေဖြ ထူေထာင္ျခင္ဆိုင္ရာ
မူၾကီးမ်ား (၁)
ေစ်းကြက္ရွာေဖြ ထူေထာင္ျခင္ဆိုင္ရာ
မူၾကီးမ်ား (၂)
ေစ်းကြက္ရွာေဖြ ထူေထာင္ျခင္ဆိုင္ရာ
မူၾကီးမ်ား (၃)
ေစ်းကြက္ရွာေဖြ ထူေထာင္ျခင္ဆိုင္ရာ
မူၾကီးမ်ား (၄)
ကြ်န္ေတာ့္ အေမရိက
စီးပြားေရ အယူအဆေဟာင္းမ်ားမွ ေသြဖည္၍
ေအာင္ျမင္မႈ ရေအာင္လုပ္နည္း

၇၇
၃၀၄
၂၈၆
၃၆၀
၃၇၂
၃၅၄
၂၉၆
၂၁၉

ေမာင္စူစမ္း

ေဘာဂေဗဒႏွင့္ ဂ်ာနည္လစ္ဇင္ဗလံုးဖေထြး

၁၃၀

အရွင္ညာဏိသာရ

ဗုဒၶ၀ါဒ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

၃၃၃

သိဒၶိေအာင္

ဘုရားရွိခိုးနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး (မူေဟာင္း)

၂၆၂

ေမာင္စူစမ္း
ခ်စ္စံ၀င္း
ေမာင္ဒဂုန္

ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ေခတ္
အိုင္ဒီယာစီးပြားေရး
ယေသာ္စရာ အလြမ္း
အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ား သတိျပဳစရာ
နည္း ၁၀၀

ေမာင္ေမာင္လိႈင္ (အပ္စိုက္ကု) က်န္းက်န္းမာမာ အသက္ (၁၀၀)

၂၁၇
၃၀၅
၄၅
၉၄

ျမင့္စိုးလႈိင္

ခ်စ္သူလက္ေဆာင္

၁၄၄

အရွင္ဆႏၵာဓိက

ဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀း နီးနီးေလး

၁၂၇

သိန္းေဖျမင့္

ျမစ္ဖ်ားဧရာ ေရာင္စံုျဖာ

၃၉၆

ျမတ္ျငိမ္း

ဘ၀ျပိဳင္ပတ
ဲြ ိုင္း ေအာင္ႏိုင္သူ သင္ျဖစ္လိုလွ်င္

၂၁၈

ေမာင္းထြန္းသူ

အာရွခရီးသည္

၂၁၅

ေမာင္ေပၚထြန္း

ကိုယ္စမ
ြ ္းကုိယ္စျဖင့္ ၾကီးပြားေရး

၁၂၈

နတ္ႏယ
ြ ္

မင္းမွာသစၥာ လူမွာကတိ

၃၁၆

ေမာင္ပင့္ကူ
သိန္းေဖျမင့္
Health Digest
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

ဘာသာျပန္အေျခခံ သေဘာတရားႏွင့္
လက္ေတြ႔အသံုးခ်ပံု
ေမာ္စီတုန္းတရုပ္ႏွင့္
ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ
ႏိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာ
စတိုင္သစ္ မဂၢဇင္း အမွတ္ (၁၄၂)၊ ေမလ

http://burmesefamily.com/

Click to Enlarge
Advertisement

၁၆၂
၁၀၀
၂၆၆
၁၇၂

2/13/2009

Burmese Family

Page 8 of 10

၂၀၀၅
Life Style မဂၢဇင္း ေမ ၂၀၀၇
တူေဒးအယ္ဒီတာအဖြဲ႔

အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ သက္သာေစဖို႔

၁၈၄
၇၃

ရြက္ႏုေ၀ မဂၢဇင္း မတ္ ၂၀၀၇
ကိုယ္က်င့္ အဘိဓမၼာ (ဧကာ ဒသမ အၾကိမ္)

၃၅၁

This is a FORM
Suggestion for Burmese Libary in San Francisco. Books Donation..etc
Name:
Email address:
Comments

Send Feedback

Powered by thesitewizard.com

http://burmesefamily.com/

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 1 of 2

ကိုစန္းေအာင္၊ မညြန္႔ညြန္႔စိန္
၁၆-ဇႏၷ၀ါရီ-၂၀၀၉

Monywa

MingalarOnline.net

Polaris Burmese Library
Ko Sann Aung's hobby video at Youtube BCFF 2008 December Carol group
ေဒးလီစီးတီးျမိဳ႔မွာ ေနထိုင္တဲ့ ကိုစန္းေအာင္ရဲ့ ဗီြဒီယုိ hobby

ကိုအနည္းငယ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

#05-12A Peninsula
Plaza
Singapore

ျမန္ မ ာျပည ္ က ကြ န ္ ျ ပဴတာပညာရွ င ္ ကိ ု စ န ္ း ေအ ာင ္ န ဲ ႔ မ ိ သ ားစု စင ္ က ာပူ မ ွ ာ ကြ န ္ ျ ပဴတာ IT

(Tel: 63371569)

အလုပ္လာလုပ္ရာမွ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ႏွစ္ခန္႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ေျပာင္းေရႊ႔ အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Monywa.org/witmone

အားလပ္ ခ ်ိ န ္မ ်ားမွ ာ မိတ ္ ေ ဆြ မ ်ားရဲ ့ ကြ န ္ ျ ပဴတာ၊ အင္ တ ာနက္ ၊ ဗီ ဒ ီ ယ ိ ု ၊ ဓါတ္ပ ံ ု လို အ ပ္ ခ ်က္ မ ်ားကိ ု ၀
ါသနာအေလ်ာက္ကူညီရင္း မိသားစုသာြ းေရာက္ေလ့ရွိတဲ့ BCFF Burmese Christian Family Fellowship
ခရစ္ယန္အသင္းမွ ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာ ခရစ္စမတ္ဗီဒီယုိကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Qlock

Singapore Links

Moemaka.com

http://monywa.org/uzawaung/usa/90117.kosannaung.video.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 2 of 2

Judson Center
(Singapore)

မညြန္႔ညန
ြ ္႔စိန္ ၂၀၀၉ ဇႏၷ၀ါရီႏွစ္သစ္၊ BCFF အသင္းေတာ္မွာ ေျပာၾကားခ်က္အခ်ိဳ႔ (Click Here)

Ko San Aung in San Francisco
His hobby in YouTube

edhamma.com

May Myanmar
Singapore

http://www.youtube.com/watch?v=dvEJCI-Stbg
Their family In our BCFF Chruch in Daly City
http://video.google.com/videosearch?q=witmone.singapore&emb=0&aq=f#q=bcff&emb=0

မဂၤလာ အင္တာနက္

MingalarOnline.net

http://monywa.org/uzawaung/usa/90117.kosannaung.video.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 1 of 5

၂၀-ဒီဇင္ဘာ-၂၀၀၈
အေမရိကန္က ဒီဇင္ဘာ ႏွင္းေတာရွိရာ ျပည္နယ္မ်ားသို႔

Monywa

MingalarOnline.net

မိုတယ္ ၆ မနက္ေစာေစာ နွင္းမ်ား ကားေပၚက်စဥ္

Polaris Burmese Library
#05-12A Peninsula
Plaza
Singapore
(Tel: 63371569)
Monywa.org/witmone
Qlock

Singapore Links

သဘာ၀ ႏွင္းခဲကို ပထမဆံုးကိုင္ၾကည့္ျခင္း

http://monywa.org/uzawaung/usa/81227-colorado.nebraska.htm

Moemaka.com

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 2 of 5

Judson Center
(Singapore)

၅မိနစ္တာ ဗီဒီယို အမွတ္တရရိုက္ျခင္း။ တသက္တင
ြ ္ ပထမဆံုး သဘာ၀ႏွင္းအေတြ႔အၾကံဳ

edhamma.com

May Myanmar
Singapore

ငွားလာေသာ Thrift (၁ပါတ္ ၁၂၀ ေဒၚလာ ကားေပၚႏွင္းဖံုးေနျခင္း)

http://monywa.org/uzawaung/usa/81227-colorado.nebraska.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 3 of 5

ေကာ္ဖီဆိုင္ မစၥတာ အာဆပ္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ဘူရီးတို ကုန္စံုဆိုင္

မကၠဆီကိုမ်ားလည္း ငရုတ္သီးတအားစားတယ္။ ကုလားရႈံးေအာင္ အစပ္စားပါတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/81227-colorado.nebraska.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 4 of 5

ကိုစိုးႏိုင္၊ မငု၀ါတို႔မွ လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ေသာ ေဖါ့၀ိန္း ဘုန္ၾကီးေက်ာင္း ျပကၡဒိန္

http://monywa.org/uzawaung/usa/81227-colorado.nebraska.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 5 of 5

Vacation Trip ေခြးပါပီ မိသားစု
Other Links

မဂၤလာ အင္တာနက္
စင္ကာပူ

MingalarOnline.net

http://monywa.org/uzawaung/usa/81227-colorado.nebraska.htm

2/13/2009

Financial Knowledge - Burmese Family

Page 1 of 11

Information Download
ကာလီဖိုးနီးယား
ကားေမာင္းလိုင္စင္ စာေမးပြဲ
Califonia DMV Test Papers

(8MB)

ျမန္မာမ်ားအားကိုးတဲ့ ေရွ႔ေနမ်ား
Attorney for Burmese in San
Francisco

0.4MB

အေမရိကန္စီးပြားအက်ပ္တည္းမွ
ျမန္မာမ်ားလြတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရး
ဗဟုသုတမ်ား၊ေလ့လာရန္မ်ား
Financial Education in USA

Financial Presentation to Refugee in Denver, Colorado 12-Dec-08

ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္
Public Library (USA)

2MB

၂၀၀၉ ျမန္မာျပကၡဒိန္
2009 Burmese Calander

8.6MB

ျမန္မာမိသားစု ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
ခရစ္ယန္၊မူဆလင္ ဘာသာေရး
အေမရိကား လိပ္စာမ်ား
BFNJ News Paper (Los Angeles)

စင္ကာပူ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္း
လိပ္စာ၊ဆက္သယ
ြ ္ရန္
Singapore Burmese Society
Mingalar Internet

Auroa, Colorado Burmese Children

ျမန္မာကိုအေမရိကန္အသိမွတ္ျပဳရန္
US 2010 Census

http://burmesefamily.com/financial/usa.htm

2/13/2009

Financial Knowledge - Burmese Family

Page 2 of 11

Polaris Burmese Library
#05-12A Peninsula Plaza
Singapore
(Tel: 63371569)

Denver, Colorado - begining of snow flow 14-Dec-08

Freedom from Fear
Aung San Suu Kyi

Karen Youths - interesting to listen Finicial Knowledge
Amerillo, Texas

Singapore Vote NO
Photo Illustration

http://burmesefamily.com/financial/usa.htm

2/13/2009

Financial Knowledge - Burmese Family

Page 3 of 11

Photo of the Month
April 2008 by Sg

Amerillo, Texas

Moemaka.com

Click to Enlarge
Advertisement

Burmese Christian House in Dumas, Texas

http://burmesefamily.com/financial/usa.htm

2/13/2009

Financial Knowledge - Burmese Family

Page 4 of 11

Dumas, Texas 17-Dec-2008

Click to Enlarge
Advertisement

Help their financial documents

http://burmesefamily.com/financial/usa.htm

2/13/2009

Financial Knowledge - Burmese Family

Page 5 of 11

Click to Enlarge
Get advice from Spritual Christian Pastor in Tulsa, Oklahoma 18-Dec-08

Advertisement

Presentation at Oklahoma City, OK on 19-Dec-08

http://burmesefamily.com/financial/usa.htm

2/13/2009

Financial Knowledge - Burmese Family

Page 6 of 11

Click to Enlarge
Some of World Financial Group team in Oklahoma

Advertisement

Friends from Lincon City of Nebraska

http://burmesefamily.com/financial/usa.htm

2/13/2009

Financial Knowledge - Burmese Family

Page 7 of 11

Presentation at Kachin Family in Omaha, Nebraska

Returned to Dever , Colorado .. home of puppy lover Burmese house

http://burmesefamily.com/financial/usa.htm

2/13/2009

Financial Knowledge - Burmese Family

Page 8 of 11

Click to Enlarge
Advertisement

Ft Whyne, Indiana Buddhist Calander 2009

Click Here for 1 minute Video (Nebraska, USA)
http://video.google.com/videoplay?docid=-6517472194818553374&hl=en

For financial Education, feel free to our team presentation. I am sure, you
will get knowledge of America finicial presentation a little.

http://burmesefamily.com/financial/usa.htm

2/13/2009

Financial Knowledge - Burmese Family

Page 9 of 11

http://burmesefamily.com/003.ko.win.shein.Financial.Knowledge.wma

ကာကြယ္ျပီး စီးပြားရွာ၊ ဘ၀ရပ္တည္ရတဲ့ အေျခခံေဖါင္ေဒရွင္းကို ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး ဆြမ္းငုယင္က World
Financial Group အျဖစ္လန
ြ ္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က စတင္ခဲ့ျပီ နယ္သာလန္ AEGON ကုမၸဏီၾကီးက ၀
ယ္ယူၾကီးပြားေစပါတယ္။ အဓိက အုတ္ျမစ္၄ခု Protection - ကာကြယ္ဘ၀ရပ္တည္၊စီးပြားရွာျခင္၊ Dept
Management - အေၾကြး၊ ေကာင္းေသာအေၾကြးနဲ႔ ဆိုးေသာအေၾကြးအေၾကာင္း၊ Emergency Fund
အေရးေပၚေငြလိုပါက (ဥပမာ မိဘမ်ားထံ ျမန္မာျပည္ေငြပို႔လိုပါက) ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံျခင္း နဲ႔
ထိုကဲ့သို ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံေသာ အရင္းႏွီးနဲနဲျဖင့္ အင္တာနက္ေခတ္မွာ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းျပပါတယ္။

X-curve လူငယ္ဘ၀မွာ ၀င္ေငြနည္းရာမွ အသက္ၾကီးလာေသာ ေငြစုမ၊ လစာေကာင္းလာျခင္း။
ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္ အိမ္၊ကား၀ယ္ရန္ ဘဏ္ေတြက အေၾကြးေပးေပမဲ့ အသက္ၾကီးလာရင္
အလုပ္မရွိရင္ ဘဏ္ေတြက ေငြမေခ်းေတာ့တဲ့အတြက္ ေငြလက္ငင္းမ်ားမ်ားေပး ၀ယ္ရျခင္း သေဘာမ်ားကို
ရွင္းျပပါတယ္။

http://burmesefamily.com/financial/usa.htm

2/13/2009

Financial Knowledge - Burmese Family

Page 10 of 11

ေငြအေၾကာင္းနားလည္မွသာ မိမိဘ၀ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားေျပလည္မယ္ျဖစ္တယ္၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားကို နားလည္ရန္ Rule of 72 ကိုရွင္ျပပါတယ္။ ဥပေဒ နားလည္သူ နဲ႔ မနားလည္သူမ်ား
ေဘာ္လံုးကန္ရင္ ဘယ္သူႏိုင္မလဲ။ အကန္း နဲ႔ အရူး ေဘာ္လံုးကန္ရင္ ဘယ္သူႏိုင္မလဲ ဥပမာမ်ားနဲ႔
ရွင္းျပပါတယ္။ အခုေခတ္ အေမရိကန္ ဘဏ္မ်ားက ၁ ရာႏႈံးအတိုးေပးျခင္း၊ ၄ ၊ ၆၊ ၈၊ ၁၂ ရာႏံႈးမ်ား
ေပးေသာေနရာမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးအေၾကာင္း - လုိအပ္တာနဲ႔ လိုခ်င္တာ ၀ယ္ယူျပီး စနစ္တက်
စည္းကမ္းရွိရွိ ေငြကိုစုေဆာင္း၊ရင္းႏွီးျခင္းမ်ားကို ေျပာျပပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ရင္းႏွီးမႈ (Investment) နဲ႔ ကာကြယ္စီးပြားရွာျခင္း၊ အာမခံျခင္း (Insurance) ဟာ
အေၾကြေစ့ရဲ့ ေခါင္းနဲ႔ ပန္းလို တသားတည္းရွိျပီး ခြဲျခားမရႏိုင္ေၾကာင္း .. စသျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ေျပာၾကား
ရွင္းျပသြားပါတယ္။
Audio Presentation

http://burmesefamily.com/003.ko.win.shein.Financial.Knowledge.wma

San Francisco , Okaland Burmese Church frindly presentation
18-Jan-2009 www.obmbc-ca.org

http://burmesefamily.com/financial/usa.htm

2/13/2009

Financial Knowledge - Burmese Family

Page 11 of 11

အေမရိကန္တြင္သာမက တကမၻာအႏွံ႔အျပားေရာက္သာြ းတဲ့ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
ဘ၀ေအာင္ျမင္ၾကီးပြား၊ ပညာတတ္ကာ ၾကြယ္၀၊သာယာ၀ေျပာေစေရး ရည္ရြယ္ပါတယ္။ WRL Western

Reserve Life Assurance Illustration PDF

အယ္ ဒ ီ တာမွ တ္ ခ်က္ ။ ဦ း ၀င္ း ရွ ိ န ္ တ ဦ း ထဲ ၾ ကိ ဳ းစားရင္ သူ တ ေယာက္ ထ ဲ ပ ဲ ခ်မ္ း သာ၊ၾကြ ယ ္ ၀ ရံ ု ပ ါပဲ ။ ဦ း ၀

င္ း ရွ ိ န ္ မ ွ တ ဆင္ ့ သူ ႔ န ီ း ပါး ခ်မ္ း သာသူ မ ်ား ေပၚေပါက္ လ ာမွ ာ ျဖစ္ မ ယ္ ထ င္ မ ိ ပ ါတယ္ ။ သူ ႔ လ ူ ေ တြ
သူ႔ထက္ခ်မ္းသာသြားလဲ ဦး၀င္ရွိန္အေနနဲ႔ အိုေကလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလို စိတ္ထားေကာင္းေကာင္းရွိသူမ်ား
အေမရိကန္ျမိဳ႔မ်ားမွာ ေပၚေပါက္လာရင္ (ပထမ အိမ္ယာ၊အိမ္ငွားပိုင္ရွင္၊အက်ိဳးေဆာင္ၾကီးမ်ားရွိလာျပီး၊

လူမႈေရးစိတ္ရွိတဲ့
ဒုတိယ အဆင့္ အလုပ္ရရွိေရးအတြက္

စက္ရံုထူေထာင္ႏိုင္သူ ဗမာသူေဌးမ်ား ေပၚလာတဲ့ေနာက္၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံႏိုင္တဲ့ Financial

Investors

ျမန္ မ ာၾကြ ယ ္ ၀ သူ မ ်ား ျဖစ္ လ ာၾကပါမယ္ ။ အလားတူ ဗီ ယ က္ န မ္ ၊ ကိ ု း ရီ း ယား၊ ဂ်ပန္ ၊ တရု ပ ္ ေ တြ လ ိ ု
အေမရိကန္မွာ ျမန္မာမ်ားစီးပြား၊ ပညာေရး၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားသာမက လႊြတ္ေတာ္အမတ္၊ အစိုးရဆိုင္ရာ
ရာထူးၾကီးမ်ား၊ ပါေမကၡ၊ ကမၻာေက်ာ္ပညာရွင္ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာမဲ့အခ်ိန္ မေ၀းေတာ့လို႔ ထင္မိပါတယ္။

Mingalar Internet
20-Dec-2008

http://burmesefamily.com/financial/usa.htm

2/13/2009

Judson Center (Singapore) - #05-64 Peninsula Plaza

Page 1 of 11

Judson Burmese Bible
www.burmesebible.com

Judson Baptist Church
Singapore jbcs.org.sg

MCA Bangkok
www.mcabangkok.org

အိုမဟာျမိဳ႔ ကခ်င္မ်ား ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳရာ Parkside Baptist Church 22-Dec-2008 1pm

PDF Download

ေရခဲမွတ္ေအာက္အထိ ေအးလွတဲ့ ေန႔ခင္းအခ်ိန္ ဘုရားေက်ာင္းကို သြားေရာက္ေနသူ
ကခ်င္၊ျမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ား Church going Kachin, Burmese friends

သခင္စကား အမွတ၈
္ ၇ Nov08

http://burmesebible.com/judson/sermons/nebraska2008.htm

2/13/2009

Judson Center (Singapore) - #05-64 Peninsula Plaza

Page 2 of 11

Sermon Documents
Singapore

Under Snow fall ဆီးႏွင္းမ်ားနဲ႔ အိမ္မ်ား၊ ကားမ်ား

Rev. Dr Kyaw Win

ဆီးႏွင္းၾကားမွာ ၾကိဳဆိုေနတဲ့ ခရစ္စမတ္ဖိုးဖိုး Welcome by Santa Clause

http://burmesebible.com/judson/sermons/nebraska2008.htm

Bangkok - 2008

2/13/2009

Judson Center (Singapore) - #05-64 Peninsula Plaza

Page 3 of 11

Rev. Augustus

ႏွင္းေတာၾကားမွေနအိမ္ (အိုမဟာ - နီဘရာစကာ)

Tokyo Kachin Baptist
Church
Rev. Yojong Yaw Han

Judson (Singapore)

Karen KBCS
Singapore
ဒူ၀ါလြန္း၀ါ ေနအိမ္မွ လဘက္ရည္ၾကမ္း၀ိုင္း

http://burmesebible.com/judson/sermons/nebraska2008.htm

2/13/2009

Judson Center (Singapore) - #05-64 Peninsula Plaza

Page 4 of 11

Hakka Myanmar
Singapore

Myanmar Baptist Church
NewYork
အသင္းေတာ္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေနာ္မန္ ႏွင့္အဖြဲ႔ ခရစ္စမတ္သီခ်င္း သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း
Kachin Church President Dr. Naung Man and team Christmas Praise Song

First Burmese Baptist
Church
San Francisco

San Jose Burmese Church
www.bccsv.org

ဗီယက္နမ္ ကုန္တိုက္၊ ကခ်င္ ျမန္မာမ်ားလည္း ေနာက္၅ႏွစ္၊၁၀ ႏွစ္ဆိုရင္
သူတို႔နည္းတူ Copy Business လုပ္ရင္း သူတို႔ထက္သာရမယ္ ေမွ်ာ္လင့္
ဆုေတာင္း၊လုပ္ေဆာင္ေရး

Oakland Burmese Church

http://burmesebible.com/judson/sermons/nebraska2008.htm

2/13/2009

Judson Center (Singapore) - #05-64 Peninsula Plaza

Page 5 of 11

Calvary Baptist Church
Bangkok

MCA , Thailand

စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္လူသူ မိတ္ေဆြမ်ား Friends from Lincon City

Myanmar Christian
Assembly

Burmese Christian Links - Click
Here
Myanmar Audio Semons

www.BurmeseBible.com
ႏွင္းထူတဲ့ လမ္းေပၚမွာ ကားေမာင္းျခင္း Drive on the snowed road with GPS

http://burmesebible.com/judson/sermons/nebraska2008.htm

2/13/2009

Judson Center (Singapore) - #05-64 Peninsula Plaza

Page 6 of 11

အိမ္မ်ားလည္း ႏွင္းေတာၾကား - ခရစ္စမတ္အၾကိဳ Omaha houses at December 22

ကခ်င္မ်ား တနဂၤေႏြ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း မစမွီ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္းမွာ ေနရာယူျခင္း

http://burmesebible.com/judson/sermons/nebraska2008.htm

2/13/2009

Judson Center (Singapore) - #05-64 Peninsula Plaza

Page 7 of 11

ဗိမာန္ေတာ္ အတြင္း Inside the Church

ဆရာခြန္ဂမ္ (Rev. Khun Gam ..Sermon, "Where to Live") တရားေဒသနာ၊
ေနစရာအိမ္ - ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနစရာေစ်းၾကီးလွတဲ့ အေမရိကားမွာ
ထာ၀ရ ေန၀ရာအိမ္ေတာ္ကို ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ ခရစ္ေတာ္ၾကြဆင္းလာတဲ့ ခရစ္စမတ္

http://burmesebible.com/judson/sermons/nebraska2008.htm

2/13/2009

Judson Center (Singapore) - #05-64 Peninsula Plaza

Page 8 of 11

ကိုးကြယ္၀ပ္ျပဳျခင္းအျပီး မိတ္သဟာရ၊ အေၾကြးအေမြး Refreshment after Worship

ခရစ္စမတ္ပဲြ ျပဇတ္တိုက္ေနစဥ္ Reharsal of Christmas Show by Youths

http://burmesebible.com/judson/sermons/nebraska2008.htm

2/13/2009

Judson Center (Singapore) - #05-64 Peninsula Plaza

Page 9 of 11

လူငယ္မ်ား ျပဇတ္တိုက္စဥ္၊ လူၾကီးမ်ား မိတ္သဟာရေဆြးေႏြးပြဲ Fellowship at Church

ဦး၀င္ရွိန္ (နယူးေယာက္) သူ၏ ႏွစ္၂၀ အေမရိကားေနထိုင္စဥ္ ေငြေရးေၾကးေရး
ဗဟုသုတမ်ား
ေျပာၾကား မိတ္သဟာရဖြဲျခင္း။ Financial Knowlege Sharing by U Win Shein (New
York)

http://burmesebible.com/judson/sermons/nebraska2008.htm

2/13/2009

Judson Center (Singapore) - #05-64 Peninsula Plaza

Page 10 of 11

ကခ်င္ျပည္ကို အေမရိကန္လူမ်ိဳး ဆရာၾကီး အိုလက္ဟက္ဆန္ သာသနာျပဳလို႔
ခရစ္ေတာ္ကို ကခ်င္လူမ်ိဳး ၉၀ရာႏံႈး လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္မွာ ဆရာၾကီးရဲ့
ေဒသ အေမရိကန္၊ နီဘရာစကာျပည္နယ္၊ အိုမဟာျမိဳ႔မွာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားစြာ
တေၾကာ့ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပ္ဆင္စင္တာ (စင္ကာပူ) အဖြဲ႔မွာ
ခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္အျဖစ္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာလိုသီဆိုထားတဲ့
ခရစ္စမတ္သီခ်င္းကေလးပါ။
ခရစ္စမတ္ရက္ျမက္ ဒီအခ်ိန္ေလးထဲ၀ယ္

ေဆာင္းတြင္းျမဴေတြၾကားထဲ .. သီခ်င္းေလးသီဆိုရင္းနဲ႔
ခ်စ္တဲ့ညီအစ္ကို အေပါင္းသင္းမ်ားဆီ၀ယ္....
ေမတၱာေတြအျပည့္နဲ႔ ... ခ်စ္ၾကင္နာၾကမယ္..
ခရစ္စမတ္ရက္ျမက္ ဒီအခ်ိန္ေလးထဲ၀ယ္
Cho.. ဒီလိုခရစ္စမတ္အပင္ကေလးကို ေမ့မယ္ေနာ္
ဒို႔ရဲ့အရွင္ခရစ္ေတာ္ ဖြားျမင္လာတယ္ေလ
ဒို႔မ်ားဆံုေတြ႔ကာ သီခ်င္းေလးသီဆိုမယ္
ေယရႈခရစ္ ဖြားျမင္လာတာ ဒို႔အတြက္ေလ....
Christmas Gift from Kachin in Nebraska (41 Seconds .. Google Video)
http://video.google.com/videoplay?docid=-1481900951232217922&hl=en

BurmeseBible.org
21 Dec 2008 in Omaha & Lincon, Nebraska USA

http://burmesebible.com/judson/sermons/nebraska2008.htm

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

Page 1 of 30

Aေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားနဲ႔
သတင္းစာ ၂ ေစာင္မွ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေၾကာ္ျငာမ်ား
ျမန္မာမ်ားစြာ Aထူးသျဖင့္ ၂၀၀၇ နဲ႔ ၂၀၀၈ မွာ Aေမရိကားကို နည္းAမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ မိဇိမ Aင္တာနက္မွာ Aက်U္းခ်ဳပ္
ေဆာင္းပါးတပုဒ္ ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။ စင္ကာပူက ကိုေပါ နဲ႔ မစိုး၀ွပ္တို႔ ဒီဘိတ္ေရးသားၾကတာကို ဖတ္ျပီး ယခင္က Aိုးေ၀ (စင္ကာပူ)
Aဖြဲ႔သားမ်ား ပါစာရစ္က ကို၀င္းျမင့္ Aိမ္မွာ Aျပန္Aလွန္မ်က္ႏွာဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တာကို သတိရမိပါတယ္။ ကိုေပါရဲ့
Aျပဳသေဘာေရးသားထားခ်က္ကေတာ့ ကုိယ္Aေျခခိုင္မွ Aမ်ားAတြက္ ဒီမိုကေရစီကုိ လုပ္ႏိုင္မွာလား ဆိုတဲ့စကားလံုးပါပဲ။ ဆက္လက္ ဒီဘိတ္
Debate လုပ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ Aခုလို စင္ကာပူက ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ား ကိုယ္ရပ္တည္ခ်က္Aတြက္ ဘယ္သူမွ
Aားကိုးလို႔မရႏိုင္ေလာက္ေAာင္ ရုန္းကန္ေနရတဲ့Aခ်ိန္ေလးမွာ Aေမရိကန္က သတင္းစာAေၾကာင္း Information ကိုဖတ္ရသူ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊
မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ားAဖို႔ေတာ့ ငါတို႔က ဒါၾကည့္ျပီး ဘာလုပ္ရမွာလဲ ေမးေကာင္းခ်င္ပါလိမ့္မယ္။
စင္ကာပူကို Aေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းနဲ႔ လွမ္းၾကည့္တဲ့Aခါျမင္ရတဲ့Aျမင္ေလးပါပဲ။ Aႏွစ္၄၀ ေက်ာ္Aတြင္းမွာ ျမန္မာျပည္တင
ြ ္း၊ စင္ကာပူ နဲ႔
ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာမ်ားAေျခAေန Aမ်ားၾကီးေျပာင္းလဲသြားပါျပီ။ Aထူးသျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇ ဘုန္ၾကီးAေရးAခင္း Aျပီးမွာ ၂၀၀၈
Aတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ Vote No ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပန
ဲြ ဲ႔ AေျခခံUပေဒ၊ ေမ ၂၀၀၈ က Aံ့ၾသဘြယ္ရာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းAျပီး စင္ကာပူက
ျမန္မာဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ႏွိပ္ကပ
ြ ္၊ ေနထိုင္ခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားကို Helpless ပံုစံၾကည့္ေနရတာ
ေတာ္ေတာ္ေလး၀မ္းနည္းမိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ား ခက္ခဲတယ္ဆိုတာ ျမန္မာျပည္တင
ြ ္းက
ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားရဲ့ Aနစ္နာခံမႈ လုပ္ရပ္မ်ားAေပၚမွီေနရပါတယ္။ Aားလံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ဆက္စပ္ေနပါတယ္။
မိမိရပ္တည္ေရးAတြက္ ပထမ က်ိဳးစားရမွာကေတာ့ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြပ
ဲ ါပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းလည္း Aဖမ္းမခံရေရး
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရင္း ျမန္မာ့လတ
ြ ္လပ္ေရးAတြက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရေပမဲ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲပါပဲ။ နAဖ နည္းလမ္းကေတာ့ ထင္ရွားေနပါတယ္။ မစြန္႔စားခ်င္တဲ့သူေတြ၊ ေAးေAးေနခ်င္သူေတြ နဲ႔ သူခိုးဓါျပ၊ရိုက္စားေတြပဲ
နAဖနဲ႔လံုးလည္ခ်ာရိုက္ေနပါတယ္ (ျမန္မာျပည္မွာ ကလိမ္ဆက္လုပ္မရလို႔ စင္ကာပူလြင့္လာသူေတြ Aမ်ားၾကီးရွိေနျပီဆိုပဲ)။ စင္ကာပူေရာက္
ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သား ျမန္မာမ်ားကို ဂုဏ္ယူခ်င္ပါတယ္။ ေဒၚစုကို ဗဟိုမွာထားျပီး လႈပ္ရွားမႈေတြ ေAာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
Aထူးသျဖင့္ Aိုဘီပီ ဆိုတဲ့လူငယ္Aဖြဲ႔သားမ်ားကို ေလးစားမႈၾကီးမားလွသလို လမ္းျပၾကယ္ စာၾကည့္တိုက္ လုပ္Aားေပးမ်ားကိုလည္း
ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ တျခားAဖြဲ႔မ်ားျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယန္ ဘာသာေရးAသင္းမ်ား။ ေပၚလီတက္ကနစ္Aဖြဲ႔မ်ား၊ စင္ကာပူတကၠသိုလ္မ်ားက
ျမန္မာေက်ာင္းသားAဖြဲ႔မ်ား၊ ျမန္မာျပည္ကို ဒီမိုကေရးစီျဖစ္ေစလိုတဲ့ ခြေဒါင္း ျမန္မာစီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ျမန္မာကလပ္၊ Aင္ဂ်င္နီယာမ်ား
စသည္တို႔ကိုလည္း AသိAမွတ္ျပဳပါတယ္။ Aားလံုးက စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစျပီး ျမန္မာျပည္ၾကီးကို Aနည္းဆံုး ထိုင္းႏိုင္ငံေလာက္
Aဆင့္ရွိတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေစလိုပါတယ္။
Aေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီဆိုတာကေတာ့ ျမန္မာျပည္မေျပာပါနဲ႔ ေလာေလာဆယ္ စင္ကာပူေတာင္ မက်င့္သံုးႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားကို Aခမဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထမ
ဲ ွာ Aေမရိကန္က ထိပ္တန္းမွာ ပါ၀င္ေနတာ
ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ မွာ Aေမရိကန္ စီးပြားေရး ခြတ္ခတ
ြ ္လန္ ခံေနရျပီး တရုပ္၊ စင္ကာပူ စီးပြားေရးAေျခAေန ေကာင္းေနပါတယ္။
Aေမရိကန္လူမ်ိဳးေတြလည္း တရုပ္ျပည္ထုတ္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မွီခိုေနရရွာပါျပီ။ Aေမရိကန္ သမၼတသစ္ေရြးပြလ
ဲ ဲ ေနာက္၂လAၾကာမွာ
ျပီးသြားေတာ့မယ္။ Aမ်ားထင္တဲ့Aတိုင္း လူမဲကျပား Aိုဘားမားပဲ ရမယ္လို႔ ေျပာေနေတာ့ Aသံထြက္ျခင္းတူတဲ့ ဘားမာ Burma Aတြက္မ်ား
ေကာင္းတဲ့Aခ်က္ေတြေပၚလာမလား Aေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။
စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားကေတာ့ AAုပ္လိုက္၊ Aသင္းလိုက္ ပါပဲ။ ၂၀၀၈ မွာ စင္ကာပူစီးပြားေရးေကာင္းေတာ့ Aလုပ္သမားကAစ
ပညာတတ္မ်ား၊ သူေဌးမ်ားလည္း Aားလံုး စကၤာပူကို ျပံဳေရာက္လာၾကတာ AားလံုးAသိပါပဲ။ နယ္စပ္ေဒသနဲ႔ မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ားလည္း
Aေမရိကန္ကို ဒုကၡသယ္Aျဖစ္ UNHCR AစီAစU္နဲ႔ AၾကီးAက်ယ္ ေရြ႔ေျပာင္းေပးေနဆဲပါပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃လေလာက္က Aေမရိကန္ကို
ဒုကၡသယ္Aျဖစ္ေရာက္လာတဲ့ ထိုင္းနယ္စပ္က ဇနီး၊ကေလး၂ေယာက္နဲ႔ ဆန္ဖရန္စစၥကိုေရာက္လာသူကို ေမးျမန္းၾကည္ေတာ့ ဒီပုဂၢဳိလ္လည္း
Aလြန္စိတ္ဓါတ္က်ေနပါတယ္။ သူ႔ဇနီးနဲ႔ ကေလးငယ္ ၂ေယာက္ကေတာ့ တက္ၾကြေနတယ္။

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

Page 2 of 30

Aေမရိကားမွာ ဒုကၡသယ္ျဖစ္ေစ၊ Migrant လာလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာAားလံုး စိတ္ဓါတ္က်ၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ စင္ကာပူကို Aလုပ္လာလုပ္သူမ်ား
စိတ္ဓါတ္က်တယ္ဆိုတာ တႏွစ္၊၂ႏွစ္နဲ႔ Aဆင္ေျပရင္ ေျပသြားႏိုင္တယ္၊ Aေမရိကားကေတာ့ Aနည္းဆံုး ၅ႏွစ္ေလာက္ ေစာင့္ရမဲ့ကိန္းပါပဲ။
ျမန္မာမ်ားစြာ Aေမရိကားကို ေရာက္လာခဲ့ျပီး [Aေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ား (မိဇၹိမ)] Aလြယ္ကူဆံုးျဖစ္တဲ့ ေနထိုင္ခြင္ Asylum
ေရွာက္ရင္ေတာ့ A ေႏွးနဲ႔A ျမန္ A ိုေကသြားႏိုင္တယ္။ A လုပ္ရွာမယ္ H1 ဗီဇာ၊ ေက်ာင္းသားဗီဇာကဆင့္ Green Card ေျပာင္းမယ္။
စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ Business Visa ၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး ဗီဇာမ်ားကတဆင့္ A ေမရိကန္မွာ ေနထိုင္ရင္း ၅ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း
A ေမရိကန္ႏိုင္ငံသားA ျဖစ္ ရရွိေရး ၾကိဳးစားေနသူမ်ားလည္း A မ်ားၾကီးပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ထားသူမ်ားA တြက္
A င္မတန္ခက္ခဲေပမဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား Passport ကိုင္ထားသူမ်ားA တြက္ ေတာ္ေတာ္လယ
ြ ္ကူပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ စင္ကာပူကို
A ေမရိကန္A စိုးရနဲ႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ေတာ္ေတာ္ေလးစားၾကတယ္။ A ေမရိကန္ A စိုးရကိုယ္တိုင္ကလည္း မြတ္ဆလင္၂ႏိုင္ငံ (မေလးရွား၊
A င္ဒိုနီးရွား) ၾကားမွာရပ္တည္ေနတဲ့ စင္ကာပူကို A သံုးခ်ျပီး တရုပ္၊A ိႏိၷယၾကားက A ေရွ႔ေတာင္A ာရွမွာ ေနရာယူထားတယ္။ A သံုးခ်ေနက်
ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတြကို သံုးတာကတပိုင္း၊ စင္ကာပူက်ေတာ့ လူမ်ိဳးစြဲသိပ္မၾကီးတဲ့A ျပင္ စီးပြားေရးကလည္း A ရမ္းတိုးတက္ေနေတာ့
A ေမရိကန္ၾကီးကိုယ္တိုင္ A ထင္တၾကီးျဖစ္ေနတာ လီကြမ္းယူA စိုးရကိုပဲ Credit ေပးရမွာပါပဲ။
ေA ာက္ကဇယားကို ၾကည့္ပါ၊ A ႏွစ္၄၀ A တြင္ တA ားၾကိဳးစားလိုက္တာ A ာရွမွာ GDP တUီးခ်င္းA ျမင့္ဆံုးေရာက္သြားျပီ။ ကမၻာ့A ဆင့္မွာေတာင္
A ဆင့္၂၀ ေလာက္ေရာက္ေနျပီ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးဆိုေတာ့ စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံA ေျခA ေနကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ A လိုေလး A ႏွစ္၄၀
စစ္A စိုးရက A ရမ္းၾကိဳးစားလိုက္တာ့ A ာရွဘိတ္ခ်ီးျဖစ္ေနပါလား။ ျမန္မာမ်ား ျပည္ပမွာ ၃ သန္းေက်ာ္ ကေသာင္းကနင္းရုန္ကန္ေနရတာ
ခရစ္ယန္က်မ္းစာထဲက ဂ်ဴးလူမ်ိဳး (A စၥေရး) ေတြ သူတို႔ျပည္ကို ဘာဘီလံု (ယခု A ီရတ္ျပည္) ကဖ်က္ဆီးျပီး ကမၻာA ႏွံထြက္ေျပးသြားရသလိုေတာ့
မဆိုးေသးပါဘူး။ A ေကာင္းျမင္ရင္ေတာ့ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား A ထူးသျဖင့္ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ား ျမန္မာျပည္ စစ္A ာဏာရွင္စနစ္ကို
ေျပာင္းလဲေစေရးA တြက္ A ေရးပါလာေတာ့မယ္ လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

Page 3 of 30

A ေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဘာလုပ္ေပးႏိုင္သလဲ။
ထံုးစံA တိုင္း ကိုယ္ေရာက္တဲ့ေနရာကို A ေကာင္းဆံုးထင္တတ္တဲ့ လူ႔ဗီဇA တိုင္း ကမၻာ့မွာ A င္A ားA ၾကီးဆံုး၊ A ခ်မ္းသာဆံုး
A ေမရိကန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားကလည္း သူတို႔သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီA တြက္ A ေရးA ပါဆံုးထင္တာ မဆန္းပါဘူး။ တကယ္ေတာ့
A ားလံုးလက္ခံတာ ျပည္တင
ြ ္းက ျမန္မာမ်ားသာလွ်င္ A ဓိကျဖစ္တာ သိေပမဲ့ A ေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားကလည္း စစ္A ာဏာရွင္စနစ္ကို
ေျပာင္းလဲေစေရးA တြက္ သူတို႔သာလ်င္ A ေရးပါေနတယ္ လို႔ထင္ၾကတာမဆန္းပါဘူး။ တေလာက A ေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ပူပူေႏြးေႏြးျမန္မာတUီး
ျမန္မာျပည္သူ မိန္းကေလးကို လက္ထပ္ယူဖို႔ ျမန္မာျပည္တင
ြ ္းကို ျပန္သာြ းတယ္။ ဗီဇာ ၁လရေပမဲ့ ပိုျပီးေနခ်င္ေတာ့ Visa Extension လုပ္ရတယ္။
ျမန္မာ့လူ၀င္မႈဌာနကို လပ္ထိုးေတာ့ ျမန္ျမန္A ဆင္ေျပတာေပါ့။ FRC ႏိုင္ငံျခားသားA ျဖစ္ ေလ်ာက္ရင္ တႏွစ္တခါ Renew လုပ္တဲ့
ဗီဇာလုပ္ေပးမယ္ဆိုျပီး ကမ္းလွမ္းလာတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ စစ္A စိုးရက ျမန္မာလူမ်ိဳး A ေမရိကန္ႏိုင္ငံသားကို ျမန္မာလူမ်ိဳး
စင္ကာပူႏိုင္ငံသားထက္ ပိုျပီးဂရုစိုက္တာေတာ့ A မွန္ပါပဲ။
A ခက္A ခဲမ်ားၾကံဳေနတဲ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီA ဖြဲ႔သားမ်ား A တြက္ A ထူးသျဖင့္ ျမန္မာ ပတ္စပို႔ကို စြဲျမဲစြာကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို
ေလးစား ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား၊ A ေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေျပာင္းလဲသြားသူ ျမန္မာမ်ားကလည္း ေရာက္ရာA ရပ္မွာ ျမန္မာA ခ်င္းခ်င္း
ယိုင္းပင္းေနတာေတြ ေတြ႔ေတာ့လည္း ေက်နပ္မိပါတယ္။ A ခက္A ခဲ ၾကံဳေတြ႔စU္မွာ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာဖို႔၊ ကိုယ္ခႏၱာက်န္းမာဖို႔
A လြန္A ေရးၾကီးပါတယ္။ ျမန္မာမ်ားA တြက္ A ကယ္ဒမစ္ ပါေမာကၡေဟာင္း ေဒါက္တာ ဆလိုင္းထြန္းသန္းရဲ့
(http://salaitunthan.blogspot.com) မေလွ်ာ့ေသာလံု႔လနဲ႔ ပညာေရးၾကိဳးစားခဲ့ျခင္း ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားA တြက္ A လံမလွဲ A တုယူစရာပါပဲ။
ေA ာက္တိုဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ မွာ

Northern Illinois University ျမန္မာပညာရပ္ကြန္ဖရင့္ကို ျမန္မာပညာရွင္မ်ားစြာ A ကယ္ဒမစ္

ပိုင္းဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကမယ္သိရပါတယ္။ ၂၀၀၆ တံုးက စင္ကာပူ National University (Singapore) မွာ Burma Conference
လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ http://www.grad.niu.edu/burma/BURMA_confpage_3.html
စိတ္၀င္စားသူမ်ားA တြက္ A ေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာA မ်ားဆံုးေနထိုင္တဲ့ ေလာ့စ္A ိန္ဂ်ယ္လိ က ျမန္မာသတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္က စီးပြားေရး၊
လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။
A ားလံုးရြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 4 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 5 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 6 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 7 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 8 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 9 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 10 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 11 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 12 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 13 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 14 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 15 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 16 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 17 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 18 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 19 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 20 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 21 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 22 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 23 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 24 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 25 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 26 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 27 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

Page 28 of 30

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

Page 29 of 30

ေဘာ့စတြန္ျမိဳ႔က A ေမရိကန္ ေတးဂီတA ဖြဲ႔

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

2/13/2009

USA Burmese Advertising 2008

Page 30 of 30

Remember Our Leader (Photo)

http://www.monywa.org/witmone/document/usa.myanmar2008.htm

2/13/2009

San Francisco Burmese Attorneys

ျမန္မာမ်ား ဆန္ဖရန္စစၥကိုတင
ြ ္ ေနထိုင္ခင
ြ ့္အတြက္ အားထားရေသာ ေရွ႔ေန၂ဦး
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈
ျမန္မာမ်ား အေမရိကားေရာက္လွ်င္ အေမရိကားတြင္ဆက္လက္ေနထိုင္လိုပါက နည္း လမ္း မ်ားစြာရွိပါသည္။
အေသးစားစီး ပြားေရးလုပ္ငန္း ျပျခင္း ၊ ေက်ာင္း တက္ျခင္း ၊ အလုပ္အကိုင္ H1B ရွာေဖြျခင္း ၊ ဘာသာေရး လူမႈေရးလုပ္ငန္း မ်ားျဖင့္ R Visa
ရေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း စသျဖင့္ နည္း လမ္း မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ျမန္မာမ်ား စိတ္အ၀င္စားဆံုး အခ်က္မွာ ခုိလႈံခင
ြ ့္ တနည္း အားျဖင့္ ေနထိုင္ခင
ြ ့္
ြ ့္ရသူ ၈ေသာင္း ေက်ာ္တင
ြ ္ ျမန္မာမ်ားက ၂ေသာင္း ေက်ာ္ပါ၀င္ျပီး
အတြက္ ၾကိဳးစားျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ တြင္ အေမရိကား၌ ခိုလႈံခင
ရာႏႈံး အားျဖင့္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ဘုန္း ၾကီး အေရးအခင္း ကို ကမၻာက မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္သာြ း၍ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ားလည္း
နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အေမရိကန္ဗီဇာရေအာင္လာျပီး ေနာက္ အေမရိကန္ ျပည္နည္ ၅၀တြင္ ခိုလႈံခင
ြ ္မ်ားေတာင္း ခံၾကေတာ့သည္။
ြ ့္ Form I-589 ႏွင့္စတင္ရန္ ဇတ္လမ္း တခုဆင္ျပီး ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ေရွ႔ေနျဖင့္တင္မွသာ
www.uscis.gov အစိုး ရ အင္တာနက္မွာ ခိုလႈံခင
တေလးတစားရွိေသာ္လည္း ငယ္ရယ
ြ ္သူမ်ားအတြက္မူ ေရွ႔ေနပင္မလိုပါ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ ပညာတတ္လူငယ္မ်ားကို
ဦး စားေပးျခင္း မွာ သဘာ၀က်ေပသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုတင
ြ ္ ျမန္မာမ်ားလက္စဲြ ေရွ႔ေနႏွစ္ဦး ရွိသည္။

မစၥတာ ဘရုစ္
အသက္အရြယ္လတ္ပိုင္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳး၊ တကိုယ္ရည္သမားျဖစ္သည္။ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ေကာင္း ေသာေၾကာင့္ နာမည္ၾကီး သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ
၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္မွ ျမန္မာေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရွိလာျပီး ျမန္မာအေၾကာင္း ကို သာမန္ျမန္မာထက္ပင္ သိသူျဖစ္သည္။
ခ်မ္း သာၾကြယ္၀ေနျပီျဖစ္ေသာ ေရွ႔ေနၾကီး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြး ခြင့္ရန္ပင္ မလြယ္ပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဆြး ေႏြး ခ တနာရီ ေဒၚလာ ၁၀၀
အထက္ေပးရသည္။ သူ႔ထံအလုပ္အပ္ပါက ေနထိုင္ခင
ြ ့္ ပထမအဆင့္ကို ေဒၚလာ ၄၅၀၀ မွ်ေတာင္း တတ္သည္။
အလုပ္က်ြ မ္း က်င္ေသာေၾကာင့္၄င္း ၊ ျမန္မာမ်ားအားနည္း ခ်က္ကို ေကာင္း ေကာင္း သိေသာေၾကာင့္၄င္း သူဘက္ကေတာ့ ခပ္မာမာျဖစ္သည္။
ျမန္မာမ်ားေၾကာက္တတ္ျခင္း ကို အခြင့္ေကာင္း ယူက အလုပ္အပ္ခ်င္အပ္ - မအပ္ခ်င္ေန ခပ္ျပက္ျပက္၊ အေပၚစီး ကေျပာေလ့ရွိသည္။
ေငြအျပက္ရွင္း တတ္ေသာ ျမန္မာမ်ားကို အျပက္ေပးရန္ေတာင္း ဆိုေသာ္လည္း မတတ္ႏိုင္ပါက လစဥ္ Installment ျဖင့္အျမန္ဆံုး ေငြအေၾက
ေခ်ရန္ေတာင္း ဆိုတတ္သည္။
Bruce A. Fodiman, Attorney at Law, Tel 415 451 5545 211 Gough Street Suite 208, San Francisco CA 94102

San Francisco Burmese Attorneys

မစၥတာ ေရာ္ဂ်ာ
လူငယ္ပိုင္း

ယူေရးရွမ္း

ေရွ႔ေနျဖစ္ျပီး

ျမန္မာမ်ားႏွင့္

အလြမ္း သင့္လာသည္မွာမၾကာေသးပါ။

လုပ္ငန္း လည္း

အတင့္သင့္

ကြ်မ္း က်င္လာေသာေၾကာင့္ နာမည္ရလာသည္။ သူ႔ထံ သြားေရာက္ေဆြး ေႏြး လွ်င္ တိုင္ပင္ခ ေပးစရာမလိုပါ။ သင့္ထံမွ ေငြရရန္အတြက္
သူ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊

အစိုး ရႏွင့္

အဆက္အသြယ္

လုပ္ပံုမ်ားကို

သင့္အားအားရပါးရ

ေျပာျပပါမည္။ သင္၏

ဇတ္လမ္း ကိုဖတ္ျပီး

ေထာက္ခံေျပာဆိုကာ သင့္ကဲ့သို႔ ဇတ္လမ္း မ်ိဳးျဖင့္ သူ႔အမႈသည္ဘယ္တံုး က ဘယ္လို ေနထိုင္ခင
ြ ့္ရသြားေအာင္ သူလုပ္ေပးခဲ့ပံုမ်ားေျပာျပျပီး
အမႈအပ္ရန္ လက္မွတ္ထိုး ၊ ေငြေတာင္း ျခင္း ကို ခ်က္ျခင္း ဆံုး ျဖတ္ခိုင္း ပါသည္။ မဆံုး ျဖက္ႏိုင္လွ်င္လဲ တိုင္ပင္ေဆြး ေႏြး ခမေတာင္း ပါ။ သူလည္း
ျမန္မာမ်ား

အားနည္း ခ်က္ကို

သိေသာ္လည္း

ပထမေရွ႔ေန

ေလာက္ေတာ့္ တင္စီး မေျပာဆိုပါ။ မစၥတာ ဗရုစ္လည္း

မစၥတာဗရုစ္

နာမည္မၾကီး ခင္က ယခု မစၥွတာ ေရာ္ဂ်ာကဲ့သို႔ တိုင္ပင္ခမယူခဲ့ပါ။ မစၥတာ ေရာ္ဂ်ာက ပထမအဆင့္ ေနထိုင္ခင
ြ ့္အတြက္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀
အထက္ ေတာင္း တတ္ျပီး မစၥတာဘရုစ္ ကဲသို႔ ပိုက္ဆံကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျပက္ေတာင္း ေလ့ရွိသည္။
Roger S Kubein, Attorney at Law, TEl: 415 777 2930, 703 Market Street, Suite 508
အျခားေရွ႔ေနမ်ား
အေမရိကန္တင
ြ ္ ေရွ႔ေနႏွင့္ ဆရာ၀န္ ႏွစ္မ်ိဳးကို တတ္ႏိုင္ပါက ေရွာင္ၾကသလို၊ သူတို႔အကူအညီလည္း မရွိမျဖစ္လိုလာတတ္ပါသည္။
ဆန္ဖရန္စစၥကိုတင
ြ ္

ထိုေရွ႔ေနႏွစ္ဦး ကဲ့သို႕

နားလည္ေသာေရွ႔ေနမ်ားရွိမည္ျဖစ္သည္။
မ်ားလုပ္ရေသာေၾကာင့္

အျခားျပည္နယ္

အမ်ားအားျဖင့္

၅၀တြင္လည္း

ေရွ႔ေနမ်ားသည္

ကမၻာႏိုင္ငံ

ျမန္မာအေၾကာင္း
၁၀၀

ေက်ာ္မွ

အသင့္တင့္

Immigration

Cases

ကာယကံရွင္က ရွင္း ျပရန္အထူး လိုပါသည္။ သူတို႔သည္ လုပ္အားခ တနာရီလွ်င္ ေဒၚလာ ၂၀၀ ေက်ာ္ႏံႈး

သတ္မွတ္ျပီး ေတာင္း ဆိုေသာေၾကာင့္

ေဒၚလာ

ေထာင္ဂဏန္း မွ်သာရေသာ

သင့္အမႈကို

ေဆြး ေႏြး ခ်ိန္

၁နာရီ၊

နာရီအတြင္း

ျပီး ျပက္ေအာင္ေမးျမန္း တတ္သည္။
စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုး ျပီး လွ်င္ အရာရာမွာ ေရွ႔ေနအလိုက်ျဖစ္သာြ းသည္။ သူတို႔ကို ေတြ႔ခ်င္တိုင္း ေတြ႔ခင
ြ ့္ မရႏိုင္ပါ။ သင္အလုပ္အပ္ျပီး ျပီဆိုပါက
တယ္လီဖုန္း ျဖင့္ Appointment မလုပ္ပဲ ေရွ႔ေနရံုး ကို လာပါက မၾကိဳက္ပါ။ သူတို႔ေခၚေသာအခ်ိန္မွ လာျပီး လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း မ်ား
ေပးရသည္။

မိမိက

ေကာင္း သည္ထင္ေသာစာရြက္စာတမ္း မ်ားကိုလည္း

ေပးရသည္။

သူက

သင့္ေလွ်ာ္သည္ယူဆေသာ

ဓါတ္ပံု၊

စာရြက္စာတမ္း မ်ားကိုလည္း ရေအာင္ရွာေပးရေသးသည္။
ေရွ႔ေနမ်ားသည္

သူတို႔ေငြရမည္ထင္သူမ်ား၊

အားနာရသူမဟုတ္ပါက

အမႈသည္

အသစ္မ်ားကို

အလုပ္သေဘာအတိုင္း ဆက္ဆံေတာ့သည္။

ပ်ဴငွာစြာဆက္ဆံေသာ္လည္း

မပ်ဴငွာေတာ့ပါ။

ေငြကို

အလုပ္အပ္ျပီး သူမ်ားကိုမႈ

အတင္း ေတာင္း တတ္ျခင္း မွာလည္း

ေငြအေၾကမေပးပဲ ေပ်ာက္သာြ းေသာအမႈသည္မ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရွ႔ေနခ ေစ်းၾကီး ျခင္း မွာလည္း

www.peerallylaw.com

တြင္ၾကည့္ပါက ေစ်းအင္မတန္ၾကီး သည္မွာ မဆန္း ပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ ေရွ႔ေနမ်ားသည္ ယံုၾကည္ရသူတဦး Refer လုပ္ေပးပါက ပံုမွန္အားျဖင့္
ေရွ႔ေနခကို အရစ္က် တလ ေဒၚလာ ၁၀၀ (သို႔မဟုတ္) ၂၀၀ ႏႈံး ျဖင့္ ၂ႏွစ္ခန္႔ေပးရသည့္ Installment Plan မ်ားရွိၾကပါသည္။
တရားရံုး အေၾကာင္း နားလည္သူ ျမန္မာမ်ားကလည္း အခေၾကးယူျပီး ေရွ႔ေနမပါပဲ ဇတ္လမ္း ေရးသား၊ I-589 ေဖာင္တင္ေပးၾကသူမ်ား
ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ၂၀၀၀ အထိ ေတာင္း ေလ့ရွိသည္။

San Francisco Burmese Attorneys
လူမႈေရးကူညီတတ္သူ

ေနထိုင္ခင
ြ ့္

ရရွိျပီး

ျမန္မာလူငယ္

ေက်ာင္း သားတဦး ေျပာျပခ်က္မွာ

"ျမန္မာမ်ား

ေနထိုင္ခင
ြ ့္အတြက္

ဆန္ဖရန္စစၥကိုေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဒီ အီး ဒီယက္ ေရွ႔ေနႏွစ္ေယက္ Idiots နဲ႔ပဲ လုပ္ေနၾကတယ္။ တျခားေရွ႔ေနေတြ အမ်ားၾကီး ရွိတာ။
ပိုက္ဆံပေ
ဲ တာင္း ျပီး

ျမန္မာေတြကိုတဖက္သက္

ဆက္ဆံတတ္တာ

ၾကည့္မရဘူး ။

ကြ်န္ေတာ္မိတ္ေဆြေတြဆိုရင္

ဒီႏွစ္ေယာက္နဲ႔

မလုပ္ေစခ်င္ဘူး ။ ရွင္း ရွင္ေျပာရရင္ အီး ဒီယက္ ျမန္မာေတြပဲ အီး ဒီး ယက္ ေရွ႔ေနႏွစ္ေယာက္ကို ငွားၾကတယ္။ ေျပာလည္း မရဘူး ။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြေတာ့ ကုိယ္ဖာသာ တင္လိုက္တာ အဆင္ေျပတာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သိရ ေနထိုင္ခင
ြ ္ အေျခအေနအရ ေျပာရရင္
ျမန္မာ ၁၀ ေယာက္ ေနထိုင္ခင
ြ ့္တင္လိုက္ရင္ တခါတည္း အဆင္ေျပတာ ၂ေယာက္။ ၃ ေယာက္ေလာက္ပရ
ဲ ွိတယ္။ က်န္တဲ့ျမန္မာေတြေတာ့
ဒုတိယအဆင့္ တရားရံုး ေရာက္သာြ းတာပဲ။ ေရွ႔ေနေတြ ဆက္ရိတ္လို႔ ေကာင္း တာေပါ့။ တခါတည္း က်သြားတဲ့ ၃ ေယာက္မွာလည္း ၂
ေယာက္က လူငယ္ေက်ာင္း သားျဖစ္ျပီး ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ တကယ့္ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့လူပ။ဲ "
Immigration Attorney ေရွ႔ေနေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီး ပါ။ ေရွ႔ေနခ ေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္ညည္း တြားရသူမ်ား အေမရိကားတြင္ မဆန္း လွပါ။
ဆန္ဖရန္မွ ျမန္မာတဦး

New Page 1

Page 1 of 6

Karen New Year 2009 in Califonia
Daly City, Serremonte
3-January-2009 (Saturday)
300 people from Okland, Sacramento, Arizona, Los Angeles, Reno .. are participated 2748 KAREN NEW YEAR in Daly City (San
Francisco Bay Area), Califonia USA. Firstly traditional food (free of charge) are contributed by Karen Families from 10am to 1pm.
Ceremony was started at 1pm until 5pm. Opened with National Athen of US & Karen. Then so many dance, drama, humor .. are
presented and many prices of competition are given.

http://mingalaronline.net/story/karen.new.year.califonia.htm

2/13/2009

New Page 1

http://mingalaronline.net/story/karen.new.year.califonia.htm

Page 2 of 6

2/13/2009

New Page 1

http://mingalaronline.net/story/karen.new.year.califonia.htm

Page 3 of 6

2/13/2009

New Page 1

http://mingalaronline.net/story/karen.new.year.califonia.htm

Page 4 of 6

2/13/2009

New Page 1

http://mingalaronline.net/story/karen.new.year.califonia.htm

Page 5 of 6

2/13/2009

New Page 1

Page 6 of 6

Google Video
National Athens
http://video.google.com/videoplay?docid=5820443611953972413&hl=en

Karen Done Dance
http://video.google.com/videoplay?docid=-8302963662739124580&hl=en

Food for Guests by courtesy of Karen Famiy
http://video.google.com/videoplay?docid=7361710442623427837&hl=en

Mingalar Internet
3-Jan-2009

http://mingalaronline.net/story/karen.new.year.califonia.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 1 of 21

Download Palmlet

VIDEO - Kachintoday Youtube

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 2 of 21

Photo Illustrations

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 6 of 21

Crowd arrived at 12:00 noon to start

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 7 of 21

Master of Ceremony opened event

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 8 of 21

KIO second general's speech in Burmese

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 9 of 21

A senior Kachin greeting about how Kachin Revolution started

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 10 of 21

A Chin retired Professor Dr. Salai Tun Than's speech

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 11 of 21

Some Chin Attendance

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 12 of 21

BADA President U Nyunt Than

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 13 of 21

Karen greeting and praise song

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 14 of 21

Reading the Messages from Organization

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 15 of 21

Reading messags from Organization

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 16 of 21

Group Photo

Group Photo

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 17 of 21

Kachin Organizers from Kachin Today Group

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 18 of 21

Kachin Today Group - spiritual elder and attendance after event

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 19 of 21

Some attendance having lunch

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 20 of 21

San Francisco Burmese groups chatting after Lunch

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Download Palmlet

Page 21 of 21

San Francisco Burmese Chatting after lunch
Witmone.blogspot.com
7-Feb-2009

http://www.kachintodayusa.org/images/48.revolution.sanfrancisco.htm

2/13/2009

Burmese in USA 2008

ေဆာင္းပါး အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း
အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း
ဆန္းသစ္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ

27 2008 12

:22 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

အျခားႏိုင္ငံမ်ားေန ျမန္မာမ်ား သူတို႔ေနထိုင္ခင
ြ ့္ VISA အတြက္ စိုးရိမ္ရေသာ္လည္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတင
ြ ္
သိပ္မပူပင္ရပါ။ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေနထိုင္ခင
ြ ့္ ရေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္မ်ားက ျမန္မာ ၃ ေသာင္းခန္႔ကုိ
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တင
ြ ္ လက္ခံျပီး ဆက္လက္ၿပီး လက္ခံရန္ အစီအစဥ္ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။
ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္တင
ြ ္ ျမန္မာ အသိုင္းအ၀ုိင္း ၾကီးမားလွသည္။ ျမန္မာျပည္မွ အဆိုေတာ္၊ ဂီတပညာရွင္မွအစ
စာေပ၊ အႏုပညာရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားစြာႏွင့္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ အခမဲ့ လစဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားပင္
အေမရိကန္ တ၀ွမ္းသို႔ ပို႔ေပးေနသည္ကို ၂၀၀၈ တြင္ ေတြ႔ရသည္။ ထိုသတင္းစာမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါက
ျမန္မာမ်ား အေမရိကန္တင
ြ ္ လႈပ္ရွားေနထိုင္ပံု အၾကမ္းဖ်င္း သိႏိုင္ပါသည္။
အေမရိကားသို႔ ျမန္မာမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ေရာက္ရွိလာသလဲ? အေမရိကန္မွ မစ္ရွင္ဆရာ ယုဒသန္ (Judson)
ျမန္မာျပည္သို႔ ဘုိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ၁၈၁၂ တြင္ ေရာက္ခဲ့သည္မွ စခဲ့ပံုရပါသည္။ အဂၤလိပ္မ်ားက သူတို႔
အဂၤလိပ္ Christian Mission မ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေစျပီး၊ အေမရိကန္ Mission
မ်ားမွာ

အဂၤလိပ္မစ္ရွင္မ်ား

မသြားခ်င္ေသာ

တိုင္းရင္းသားမ်ားဆီ

သြားရပါသည္။

ထိုသို႔

ထူးခြ်န္သူျမန္မာမ်ားကို

ပညာသင္မ်ားအျဖစ္

ေတာင္တန္းေဒသ

မိရိုးဖလာ

ျမန္မာျပည္ေရာက္

နတ္ကိုးကြယ္ေသာ

အေမရိကန္အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ

အေမရိကန္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္ကို ျမန္မာပညာသင္မ်ား

သမိုင္းသုေတသန စာအုပ္တင
ြ ္ ဖတ္ရပါသည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး

ျမန္မာျပည္

လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္

ပညာတတ္

ျမန္မာမ်ား

အေမရိကန္

တကၠသိုလ္မ်ားကို ပိုမိုေရြးခ်ယ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ဦးေန၀င္း၏ စစ္အစိုးရ တက္လာျပီးသည့္ေနာက္တင
ြ ္
လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းရာမွာ အေမရိကန္သို႔ အသင့္အတင့္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ရွိလာျပီးသည့္ေနာက္
၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေျပာင္းေရြ႕လာၾကပါသည္။ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
နယ္စပ္မွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ျမန္မာဒုကၡသည္ Refugee မ်ား ကုလသမဂၢ UNHCR Project အျဖစ္
တတိယႏိုင္ငံသို႔

ပို႔ေဆာင္ေပးရာတြင္

အေမရိကန္သည္

အမ်ားစုကို

အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဦးေရမွာ သိန္းဂဏန္းေက်ာ္သာြ းျပီျဖစ္သည္။

လက္ခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္

ယခုအခါ

Burmese in USA 2008

အေမရိကန္ လူဦးေရ သန္း ၃၀၀ ခန္႔တင
ြ ္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူ ခန္႔မွန္းေျခ သန္း၂၀ နီးပါးရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အိမ္နီးခ်င္း မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွ ကူးလာသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ စပိန္ ဘာသာစကားကို
ေျပာျပီး သူတို႔ Native Language လည္း ရွိပါသည္။ ျမန္မာမ်ားက သူတို႔ကို "ပဲ" ဟု ေခၚၾကသည္။
ဘာေၾကာင့္ရယ္မသိ၊ ပဲ စားျပီး အားေကာင္းေမာင္းသန္သည့္ သေဘာ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
အမ်ားအားျဖင့္ မကၠဆီကို ေတာင္ေပၚသားမ်ားမွာ အလုပ္ အင္မတန္ လုပ္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္္ၾကသည္။ စင္ကာပူသို႔
အလုပ္လာလုပ္ေသာ အိႏိၵယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမား လူတန္းစားမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားထက္ပင္လ်င္

အပင္ပန္းခံႏိုင္၊ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ျပီး အာရွမွ တရုတ္၊

ကိုးရီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာမ်ား သူတို႔ကို ယွဥ္၍ အလုပ္ၾကမ္း မလုပ္ႏိုင္ပါ။
စားေသာက္ဆိုင္၊
မကၠဆီကန္မ်ားက

ျမိဳ႕ႀကီး၊

ကုန္တိုက္၊

ၾကီးစိုးထားပါသည္။

အမိႈက္ႀကံဳး၊
နယ္ဘက္

သန္႔ရွင္းေရး

စသည့္

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊

အလုပ္သမား ေလာကတြင္
ၿခံခင္း၊

သတၱဳ

ေရနံလုပ္ငန္း၊

ေဆာက္လုပ္ေရး စသည့္ အလုပ္ၾကမ္းေလာကတြင္လည္း ထိုသူမ်ားပင္ အားကိုးရပါသည္။
၂၀၀၈ တရား၀င္စာရင္းကို မသိႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အေမရိကန္ လူဦးေရစာရင္း တရား၀င္ ေက်ညာခ်က္အရ
http://factfinder.census.gov ၂၀၀၆ တြင္ တႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရ ၂၉၃ သန္းရွိျပီး စပိန္စကားေျပာ လူျဖဴ ၃၅
သန္း အပါအ၀င္ လူျဖဴ ၂၂၁ သန္း၊ လူမဲ ၃၆ သန္း၊ Red Indian (Native American) ၅ သန္း၊ အာရွတိုက္သား
၁၂ သန္းနဲ႔ အျခားလူမ်ဳိး ၁၈ သန္း ရွိသည္ဟု ေရးထားသည္။ အာရွတိုက္သားမ်ားတြင္ စာရင္းအရ အမ်ားဆံုး
လူမ်ဳိးမ်ားမွာ တရုတ္ ၂.၄ သန္း၊ အိႏၵိယ ၁.၇ သန္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၁.၉ သန္း၊ ဗီယက္နမ္ ၁.၁၂ သန္း၊ ကိုရီးယား
၁.၀၇ သန္း၊ ဂ်ပန္ ၀.၈ သန္း ျဖစ္ၾကျပီး လူတသိန္းခန္႕ရွိသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားမွာ သီရိလကၤာ၊ တိုင္၀မ္၊
ကေမၻာဒီးယား၊ ေလာ၊ ပါကစၥတန္၊ Hmong လူမ်ဳိး၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားမ်ား ျဖစ္သည္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးေရ တသိန္း မရွိေသးေသာ္လည္း ယခု ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္း အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ ဒုကၡသည္မ်ားကို
လက္ခံေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာလူဦးေရသည္ အေမရိကန္တင
ြ ္ ေသခ်ာေပါက္ မ်ားလာေနျပီျဖစ္သည္။ တရုတ္၊
အိႏၵိယ လူဦးေရ မ်ားျခင္းမွာ သဘာ၀က်သည္။ ဖိလစ္ပင္းက တတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ရျခင္းမွာ အေမရိကန္
ကိုလိုနီအျဖစ္ ၁၉၄၆ အထိ ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားစစ္ျပီး ၁၉၅၃ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္စစ္ျပီး ၁၉၇၅
တြင္ ဒုကၡသယ္မ်ားစြာ အေမရိကန္က လက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုလူမ်ိဳး ၂ ခုမွာ နံပါတ္ ၄ နွင့္ ၅ အမ်ားဆံုး
အာရွတိုက္သားမ်ား ျဖစ္ေနရသည္။ ယခု ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ ျမန္မာမ်ား ၂၀၀၈ ေနာက္ပိုင္း
အေမရိကန္တင
ြ ္ နံပါတ္ ၆ အမ်ားဆံုး အာရွတိုက္သားမ်ားျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေနျပီဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။
ျမန္မာမ်ား ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္အစိုးရကို အျပစ္ပံုခ်ရမည္ျဖစ္သည္။
၁၉၈၈-၂၀၀၇ ျမန္မာမ်ား အေမရိကန္သို႔ ေရာက္လာေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ့ ့ ့
၁။ Green Card / Citizen ရသူမ်ားမွ သူတို႔ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကို တရား၀င္ေခၚယူျခင္း၊

Burmese in USA 2008

၂။

အေမရိကန္သို႔

ေက်ာင္းလာတက္

Student

Pass

ႏွင့္လာေရာက္ျပီး

ဆက္လက္

ေနထိုင္ခင
ြ ့္

နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရရွိသာြ းျခင္း၊
၃။ အလုပ္ကိုင္ႏွင့္ အလည္အပတ္အျဖစ္ H1, B1, B2 ဗီဇာမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ျပီး ဆက္လက္ ေနထိုင္ခင
ြ ့္
နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရရွိသာြ းျခင္း၊
၄။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ကုလသမဂၢ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္း၊
၅။ အျခားနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာက္ရွိျခင္း (ဥပမာ၊ DV မဲေပါက္ျခင္း၊ ဂူအမ္က်ြ န္းမွတဆင့္လာျခင္း၊
ဂ်ေမကာ၊ မကၠဆီကို၊ ဟြန္ဒူရပ္ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လာၿပီး မကၠဆီကိုနယ္စပ္မွ တရားမ၀င္လာသူမ်ား
လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ခိုး၀င္လာျခင္း . . စသည့္ နည္းလမ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။)
အေမရိကန္အစိုးရက မ်က္စိမွိတ္ျပီး ျမန္မာမ်ားကို လက္ခံေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ Migrant, Work H1, DV,
Student စသည့္ ဗီဇာမ်ားအတြက္ အေမရိကန္အ၀င္မွာ ဘာမွ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ Visit VISA မ်ားအတြက္
၀င္ခင
ြ ့္မရဘဲ အေမရိကန္ျမိဳ႕ ေလဆိပ္မ်ားမွ Depot လုပ္ခံရသူ အလြန္နည္းပါးေသာ္လည္း အဆင္မေျပသူမ်ား
အနည္းအက်ဥ္း

ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ဗီဇာ

ေလွ်ာက္ရာတြင္

အေမရိကန္တင
ြ ္ပဲ

ထာ၀ရ

ေနထိုင္ခ်င္လွသည့္ ပံုစံႏွင့္မေလွ်ာက္ဘဲ အလည္ ၆ လခန္႔သာ ေနခ်င္သည့္ပံုစံႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၀င္လွ်င္
ဗီဇာရႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ဗီဇာမွာ ခက္ခေ
ဲ နဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဗီဇာရရွိျပီးေနာက္
အေမရိကန္ျပည္သို႔ ၀င္ခင
ြ ့္ရလွ်င္ ၆ လ ေနထိုင္ခင
ြ ့္ တံုးထုေပးလိုက္ျပီး ထို ၆ လအတြင္းမွာ အျခားနည္းျဖင့္
ဆက္လက္ေနထိုင္ခင
ြ ့္ ရရွိေအာင္ ၾကိဳးစားရသည္။
အေမရိကန္တင
ြ ္ အလည္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာမ်ားအတြက္ အေျခက်ရန္ ၅ ႏွစ္ အနည္းဆံုး လိုအပ္သည္ဟု
အေျခက်ေနသူ

ျမန္မာမ်ားက

ေျပာဆိုၾကသည္။

သို႔ရာတြင္

အေမရိကန္

ဂရင္းကဒ္

ႏွစ္အတြင္း

ရရွိေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ H1 Visa အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးႏွင့္ ခိုလႈံခင
ြ ့္ဟု ေခၚေနေသာ Asylum
ေလွ်ာက္ထားေရးပင္ ျဖစ္သည္။ Student Pass, Business Pass ဆက္ေလွ်ာက္ထား၊ ေနထိုင္သာြ းလွ်င္လည္း
ရႏိုင္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္

ျမန္မာမ်ားအၾကားတြင္

ေရပန္းစားေနေသာ

အေမရိကန္တင
ြ ္

ခုိလႈံခင
ြ ့္ဗီဇာကို

၂၀၀၇

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုအားကိုးလာၾကသည္။ ျမန္မာအမ်ားစုမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို လံုး၀မၾကိဳက္ေသာ္လည္း
စစ္အစိုးရ

ဆန္႔က်င္ေရး၊

အေမရိကန္ေရာက္လာျပီး
ရရွိျပီးေနာက္ပိုင္း

ခိုလႈံခင
ြ ့္

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္
မေလွ်ာက္လိုၾကပါ။

အိႏိၵယေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔

ႏွစ္၊

တက္ၾကြစာြ

ေက်ာင္းတက္၊
၁၀

ႏွစ္

ဘြဲ႔ရ၊

မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္
အလုပ္ရ၊

ႀကိဳးစားလွ်င္

H1

Visa

အေမရိကန္တင
ြ ္

ႀကီးပြားအဆင္ေျပႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္မွာ စစ္အစိုးရဖိႏွိပ္မႈကို အေမရိကန္အစိုးက အျပင္းအထန္

Burmese in USA 2008

ကန္႔ကက
ြ ္၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ျမန္မာမ်ား

ခိုလႈံခင
ြ ့္ေတာင္းခံရာတြင္

ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္

စနစ္တက်

ဇာတ္လမ္းေသခ်ာ

ေရးသားေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အင္တာဗ်ဴး၀င္ျပီး ေက်နပ္ပါက ခိုလႈံခင
ြ ့္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ ဒုတိယႏိုင္ငံ ေနာ္ေ၀း၊
ဒိန္းမတ္၊ အဂၤလန္၊တိုင္၀မ္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခင
ြ ့္လက္မွတ္ (ဥပမာ၊
အလုပ္ဗီဇာ၊ Permanent Resident ဗီဇာ

ကိုင္ထားသူ) မ်ားကို

အေမရိကန္ ခိုလႈံခင
ြ ့္ေပးရန္အတြက္

ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ခိုလႈံခင
ြ ့္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ခင
ြ ့္မ်ား ရရွိျပီး
အဆင္ေျပသြားကာ အခ်ဳိ႕မွာ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ပါက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ပင္ ရရွိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ခိုလႈံေနထိုင္ခင
ြ ့္ကို လာဘ္ျမင္သူ ျမန္မာမ်ားက ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ေနၾကပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေမရိကန္ကို အားကိုးခ်င္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေလ့လာသူမ်ားက
အေမရိကန္၏ အာဖဂန္နစၥတန္အျပီး၊ အီရတ္တင
ြ ္ ၀င္ေရာက္စက
ြ ္ဖက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း
ေတြ႔ေနျပီး၊ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတင
ြ ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ္လည္း တရုတ္၊ ရုရွား
တုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္တန္႕ေနရပါသည္။
စီးပြားေရးအေျခအေနတြင္လည္း စစ္စရိတ္ေထာင္းေသာ အေမရိကန္မွ တရုတ္ျပည္သို႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊
ကြန္ျပဴတာစက္ရံုမ်ားစြာ ေျပာင္းေရႊ႕သြားမႈမ်ားရွိေန၍ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေနသည္ဟု ဆုိသည္။
အခ်ဳိ႕က Recession စီးပြားကပ္ ဆိုက္ေနျပီဟု မွတ္ခ်က္ခ်သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္က စင္ကာပူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ US$ 1 dollar = Singapore $1.8 ခန္႔ မွာ ယခုႏွစ္တင
ြ ္
စင္ကာပူေဒၚလာ 1.3 ေစ်းႏႈန္းသို႔ တေျဖးေျဖး က်ဆင္းသြားျပီး အေမရိကန္ ဓာတ္ဆီေစ်းမွာ ၂ ေဒၚလာမွ ယခု
၄ ေဒၚလာသို႔ တက္သာြ းသည္။ လူတဦးခ်င္း ၀င္ေငြမွာ ပွ်မ္းမွ် တႏွစ္ ၃ ေသာင္းခန႔္ ဆိုေသာ္လည္း တလ
ေဒၚလာ

၁၅၀၀

ရႏိုင္ေသာ

အၿမဲတမ္းအလုပ္မွာ

အလြန္ရွားပါးေနပါသည္။

ယခင္က

အၿမဲတမ္း

အလုပ္သမားမ်ားကို ျဖဳတ္ျပီး ကန္ထရိုက္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခန္႔ျခင္း၊ လစာမ်ားမ်ား ရသူမ်ားကို
အလုပ္အနားယူ Retrench လုပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ ၂ ခု လုပ္ေစျခင္း စသျဖင့္ ကပ္ဆိုက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
Social Security ျဖင့္ ထုတ္စားေနေသာ စနစ္မွာ ေရရွည္တင
ြ ္ မဟန္ေတာ့ေၾကာင္း သိလာသျဖင့္ ယခုအခါ
401 Plan ဆိုေသာ စနစ္သစ္ကို စတင္က်င့္လာရသည္။ ႏိုင္ငံသား အသက္ၾကီးလာလွ်င္ ငယ္စဥ္ကာလ
အလုပ္လုပ္ရာ၌
ေနာက္ပိုင္း

အလုပ္ရွင္ႏွင့္

စတင္က်င့္သံုးေသာ

အခ်ဳိးက်ေငြ
CPF

စုေဆာင္းထားသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူတင
ြ ္ ၁၉၇၀

စနစ္ျဖစ္သည္။

မေလးရွားကလည္း

EPF

အျဖစ္

က်င့္သံုးျပီး

ရွိပါသည္။

စီးပြားေရး

ၾသစေၾတးလ်ား၊ အဂၤလန္တို႔ကလည္း က်င့္သံုးေနျပီျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ေရာက္

ျမန္မာမ်ားအတြက္

မည္သို႔ျဖစ္ေစ

အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ

ကပ္ဆုိက္ေသာ္လည္း ၾကိဳးစားျပီး ဥာဏ္ပညာ၊ ၀ိရိယ အားစိုက္ျပီး အေမရိကန္စနစ္ကို ေသခ်ာေလ့လာ

Burmese in USA 2008

လုပ္ကိုင္ပါက ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္မ်ားထက္ မသာလွ်င္ပင္ တန္းတူလိုက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္က
လစာ၊ ၀င္ေငြ ေကာင္းလွေသာ ဆရာ၀န္ အသိုင္းအ၀ုိင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသည္
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေ၀းေနရသည္။ အားလံုးက ျမန္မာျပည္ၾကီး
ျပည္ေတာ္သာအျဖစ္၄င္း၊

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္၄င္း

ျမင္ခ်င္ေသာ္လည္း

တဦးႏွင့္တဦး

ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။
၂၀၀၇ သံဃာေတာ္လႈပ္ရွားမႈ ျပီးသည့္ေနာက္တင
ြ ္ အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားသာမက ျပည္ပေရာက္
ျမန္မာမ်ား ျပည္တင
ြ ္းသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ပူးေပါင္းေကာက္ခံေပးျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။ ၂၀၀၈ မတ္လ
ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ မႀကံဳဖူးေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚသားမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီ
ေသဆံုးျပီး ၂ သန္းခန္႔ အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္သာြ းရာတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဥပကၡာျပဳလုပ္ရပ္ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက
အံ့ၾသစုတ္သပ္

ျဖစ္ရသည္။

ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ရသည္။
ဆုေတာင္းပြမ
ဲ ်ားႏွင့္

ျပည္ပေရာက္

အေမရိကန္

အခ်ဳိ႕

ျမန္မာမ်ား

တ၀ွမ္းလံုးတြင္

အေမရိကန္ျမန္မာမ်ား

ဆက္လက္

ျမန္မာမ်ား Fund

ခြင့္

လႏွင့္ခ်ီျပီး

ပူးေပါင္းရံပံုေငြရွာ

Raising

Events မ်ား၊

ျမန္မာျပည္တင
ြ ္း

ျပန္သာြ း

ကူညီလုပ္ကိုင္ၾကသည္။

အေမရိကန္ေရာက္

ျမန္မာမ်ား

အထူးသျဖင့္

အေျခမက်စဥ္

(၅

ႏွစ္အတြင္း)

အထူးခက္ခမ
ဲ ႈမ်ားကို

ေတြ႔ႀကံဳေနစဥ္တင
ြ ္ အဓိကျဖစ္ေသာ ပညာေရးအတြက္ အခ်ိန္ေပးေနေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားစြာ ရွိသည္မွာ
အားရဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ လူၾကီးမ်ားလည္း စင္ကာပူကဲ့သို Self Upgrading Course မ်ားကို တကၠသိုလ္၊
ေကာလိပ္၊ Community
မလုပ္ႏိုင္ေသးဘဲ

Center

မ်ားတြင္

၀မ္းေရးအတြက္

တက္ေနၾကသည္။ ေရာက္ခါစတြင္

အလုပ္၀င္လုပ္ရင္း

လံုးပါးသြားျပီး

ျမန္မာမ်ား ပညာေရး

ေငြေၾကးကြ်န္

မျဖစ္ခ်င္ဘဲ

ျဖစ္သာြ းရသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ တရုတ္ျပည္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး ေကာင္းေနဆဲတင
ြ ္
ေတာ္ရံုစိတ္ထားႏွင့္ အေမရိကား လာေရာက္ စီးပြားရွာလိုသူ ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

အဆင္ေျပေအာင္

ေငြေၾကးေနာက္လိုက္ေသာ

လူမ်ားအဖို႔

ေနတတ္သူမွာ

ဘယ္ေရာက္ေရာက္

တရုတ္စကားပံုအရ

ေျခ

အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။

ေခ်ာင္းရွိေသာ

ပိုက္ဆံသတၱ၀ါ

လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သာြ းေလ့ ရွိပါသည္။ ဘ၀အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ ပညာေရး၊ ျပည္သူ႕နီတိ
တရားမ်ားကို လက္ခံ က်င့္သံုးသူမ်ားအဖို႔ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရာက္ပါေစ စိတ္ခ်မ္းသာမည္။
ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ိရိယ ၃ ပါးႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ပညာ၊ ေငြေၾကးဥစၥာလည္း တိုးပြားလာမည္။ တိုးပြားေနေသာ
အေမရိကန္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ျမန္မာမ်ားကိုလည္း အားက်မိပါသည္။ ေနာင္တခ်ိန္တင
ြ ္ ျမန္မာျပည္
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးတြင္ ကမၻာတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး၊ အခ်မ္းသာဆံုး၊ ဒီမိုကေရစီအရွိဆံုး ျဖစ္ေသာ
အေမရိကန္ေရာက္ျမန္မာမ်ား အဓိကအခန္းမွ ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ဆန္းသစ္

Burmese in USA 2008

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

http://www.mizzimaburmese.com/songpa/1586-2008-08-27-06-07-00.html

Thee Lay Thee in USA

သီး ေလးသီး အျငိမ့္သဘင္အဖြဲ႔ အေမရိကားတခြင္ လွည့္လည္ေျဖေဖ်ာ္ျခင္း ကို အားေပးသူမ်ားစြာနဲ႔ ၀မ္း ေျမာက္၀မ္း သာျဖစ္ရပါတယ္။

Thee Lay Thee in USA
သီး ေလးသီး ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္ျမိဳ႔မွာ ပထမဆံုး စတင္တင္ဆက္ျပီး သြားပါျပီ။ ျမန္မာျပည္မွာ သီး ေလးသီး ေက်ာ္ၾကားျပီး တဲ့ေနာက္မွာ
ႏိုင္ငံျခားထြက္လာေတာ့ ပထမဆံုး စင္ကာပူကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူက လမ္း ျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္မွ ဦး စြာၾကိဳဆိုျပီး
သီး ေလးသီး အဖြဲ႔၀င္မ်ား စင္ကာပူက ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔သားမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စာြ သြားလာ၊ေျဖေဖ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း မေလးရွား၊ထိုင္း ၊ဂ်ပန္
စသျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး နာဂစ္မုန္တိုင္း ေနာက္ပိုင္း ေခတၱရပ္နားသြားခဲ့ရပါတယ္။ အခုေတာ့ အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ားကို
စတင္ေျဖေဖ်ာ္ေနပါျပီ။ ဘားမားတူေဒး သတင္း မွာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို အသံုး ျပဳထားပါတယ္။

Amarillo, Texas ျမိဳ႔မွာ ျမန္မာမ်ားစြာရွိပါတယ္။

Thee Lay Thee in USA

New Yorkျမိဳ႔ၾကီး ကေတာ့ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားစြာနဲ႔ ဆက္သယ
ြ ္ေရးဌာနခ်ဳပ္ပါပဲ။

Thee Lay Thee in USA

North Carolina ျပည္နယ္ Chapel Hill ေၾကာ္ျငာ (မတ္လ ၁၄ရက္)။

Thee Lay Thee in USA

ဆန္ဖရန္စစၥကိုကလည္း ျမန္မာ့အေရး ဘူမိနက္သန္ နယ္ေျမတခုပါပဲ။

Census Burmese . Bay Area

Meeting on 25-January, San Francisc
အေမရိကန္မွာ ၂၀၁၀ သန္း ေကာင္စာရင္း ေကာက္ရင္ ျမန္မာ Burmese ဆိုတာတရား၀င္သံုး စြႏ
ဲ ိုင္ေရး San Francisco Bay Are
ျမန္မာမ်ားကၾကိဳးစားရင္ U.S 2010 Census for People of Burma (Web)၄ၾကိမ္ေျမာက္ လစဥ္အစည္း အေ၀းကို Freemont Church မွာ 25
Jan (Sunday) ျပီး စီး သြားပါတယ္။ ေလာ့အိန္ဂ်လိျမိဳ႔မွာေတာ့ ျမန္မာအသိုင္း အ၀ုိင္း ပိုမိုမ်ားျပားျပီး

Burmese Complete Count Committe

(BCCC) (Web) အျဖစ္လႈပ္ရွားေနပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔အျပီး မွာ အက္ရွင္မ်ား ၀ိုင္၀န္း လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိပါတယ္။

Advertising for News Release

Census Burmese . Bay Area

Census Burmese . Bay Area

Following is first draft email of Meeting Minutes

2010 US Census Committee for the People of Burma
San Francisco Bay Area

Dear Members of the Census Committee,
Thank you to the members that could join us on Sunday. We had a very productive meeting and established
several subcommittees that will be essential for our outreach efforts for the 2010 census. Meeting minutes are
attached to this e-mail and posted below. Please review and send corrections--apologies for name misspellings.
Also, if you nominated a person to join a subcommittee who is not on our mailing list, please contact them and
confirm their participation.
For those of you who were unable to attend, subcommittee descriptions are listed in the minutes. Feel free to send
a message to the contact(s) for the committees you are interested in joining. Some of you may have been

Census Burmese . Bay Area

nominated by others (these names are indicated by the * symbol), please note there is no obligation to join, but let
the subcommittee contact(s) know if you would like to confirm your placement.
Lastly, we are planning for a Town Hall Meeting on Saturday, March 7th from 1pm-3pm. More information to
follow in the coming weeks. Thank you all again for your time and commitment.
Best regards,
Jen

2010 US Census Committee for the People of Burma
MEETING MINUTES
January 25, 2009
1:00pm – 3:00pm
I. Overview of Committee Process
Complete Count Committee typically has a Chair selected to dictate the outreach. However, we will be working
through a more grassroots process with community members doing the outreach and a liaison, Mary Nicely, to
work with the US Census Bureau.
II. Establish Subcommittees
The Committee decided upon creating the following subcommittees:
· Media and Information
Responsible for creating and coordinating print and web material on US Census for general outreach
· Finance
Members will work to raise funds or collect in-kind donations for general operations (e.g., printing costs, etc.).
Also responsible for keeping track of funds.
· Community Outreach
o Faith-Based/Religious Outreach
Members will work through religious institutions and networks to raise awareness about the 2010 Census
o Ethnic Outreach
Outreach to organizations and neighborhoods. Assist with translation and other needs for ethnic-based
communities.
o Education/Youth
Members will work through local schools, university campuses, and youth organizations to raise awareness abou
2010 Census
o Business /Professional Community Outreach
Connect with local business community and employee networks.
o Health-Based Outreach
Outreach through health agencies, clinics, medical offices particularly serving the Burmese community.
· Coordination
Will be responsible to connect with leads of each subcommittee to ensure that tasks are completed. Also
responsible for planning town hall meetings and committee meetings. Will work with Burmese Census committee
around the country to align efforts.
· Government Relations
Liaison with the US Census Bureau and other government entities.

Census Burmese . Bay Area

III. Subcommittee Assignments
(Note: Since subcommittees have not met formally yet, contacts indicated below are interim).
Asterisks (*) indicate persons not present at the meeting, but suggested for subcommittees. Assignments are not
confirmed.
Media and Information Subcommittee
Contact: U Hla Min, hla_min@yahoo.com
· Thynn Lynn
· Nyunt Than
· Myat Soe Mon
· Mary Nicely*
Finance Subcommittee
Contact: Barbara, barbara_shu@yahoo.com
· Dr. San San Myint (also able to help with printing materials to cut some costs)
· Daw Jean Gale
· Ah Chan (connection with nonprofit organizations and foundations)
Faith-Based Outreach Subcommittee (Contacts were not selected; e-mail jen.c.low@gmail.com to get connected)
Dr. Tin Aung
Baptist- Lorraine Lee, John Hla Aung
Methodist- Htwe Lay Khine (Burmese Methodist Fellowship)
Buddhist- U Hla Min, Kyaw Thura
Catholic- Daw Jean Gale
Christian- Kyaw Thura , Larry Chow
Muslim- Ma Yasmin
Ethnic-Based Outreach Subcommittee (E-mail jen.c.low@gmail.com to get connected)
Karen- Lorraine Lee, John Hla Oung*, Daw Aye Aye Thaw*
Kachin- U Zaw Aung
Chin- Kyaw Sit Naing, Daw Aye Aye Thaw*
Arakan- U Sein Tun
Mon- Ah Chan
Shan- Saw Myat Mar
Chinese- Victor Tan*, Jen Low
Education/Youth Outreach Subcommittee
Contacts: Ko Kyaw Sit Naing (City College of San Francisco)), karacy@gmail.com
Myat Soe Mon (UC Davis), myatsm234@gmail.com
· Moe Mra San (Westmoor High School, Daly City)
· Ko Wai Phyo (San Jose State University)
· Jen Low
· Allison Ngo
· Amanda Tun

Census Burmese . Bay Area

· Kyaw Thura
· Htet Lin Naing*
Health-Based Outreach Subcommittee
Contacts: Dr. Thynn Thynn Lynn, thynnt@yahoo.com
Dr. Tin Aung, tinaung@sbcglobal.net
· Lorraine Lee
· Dr. Lynda Kay
· Dr. San San Myint
· Dr. Julia Myint*
· Dr. Shu Mei Lee*
· Mabel Tun
· Dr. Maung Maung Thaw, DDS
· Dr. Kyaw Naing, DDS
Business/Professional Outreach Subcommittee
Contact: Dr. San San Myint, drssmyint@yahoo.com
· Barbara Shu
· Victor Tan*
· U Myat Swe*
· Randy Wong* (Post Office connection)
· Kyaw Sit Naing (Sushi business connection)
· Benny Tan
Coordination Subcommittee
Contacts: Dr. Thynn Thynn Lin, thynnt@yahoo.com
Ko Wai Phyo, wphyoe29@gmail.com
· U Hla Min
· Mary Nicely
· U Nyunt Than
· U Victor Win (National)
· Kyaw Thura
· Jen Low
Supporters:
· Milton Yang
· U Myint Lwin
· Daw Mya Shwe
· Daw Myaing Shwe
Government Relations Subcommittee
Contact: Mary Nicely, mary_nicely@mac.com
IV. Scheduling Next Town Hall Meeting
Committee decided to hold a town hall meeting on Saturday, March 7th from 1-3pm. Location most likely in
Oakland area; to be secured by newly formed Coordination Subcommittee.

Burmese Communities: 7 Months in America - Some Articles

SEARCH BLOG

FLAG BLOG

Page 1 of 9

Next Blog»uzawaung@gmail.com | New Post | Customize

Burmese Communities
News Burma Links

FRIDAY, JANUARY 2, 2009

7 Months in America - Some Articles
Mingalar Online - Click Here

အင္တာနက္
ျမန္မာသတင္းဌာနမ်ား
News Agencies
ေခတ္ျပိဳင္
ဧရာ၀တီ
မိဇၹိမ
မိုးမခ
သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္
ယေန႔ျမန္မာ
ဗြီအုိေအ
ဘီဘီစီ
အာအက္ဖ္ေအ
ဒီဗြီဘီ

၂၀၀၉ ႏွစ္သစ္အတြက္ မိတ္ေဆြမ်ားကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။
အေမရိ က န္ ႏ ိ ု င ္ င ံ က ိ ု လာေရာက္ ၾ ကည္ ့ ရ ႈ တ ာ ၇ လၾကာသြ ာ းပါျပီ း ။ စိ တ ္ ပင္ ပ မ္ း ဆင္ း ရဲ ျ ခင္ း ၊
စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ပိုမိုခိုင္မာလာျခင္း၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟ အသစ္မ်ားစြာ ရရွိျခင္း၊ မထင္မွတ္သူမ်ားက

Burma.Action.SG

ကူညီေပးျခင္း၊ ထင္မွတ္သူမ်ားက အေၾကာင္းအမ်ိဳမ်ိဳးေၾကာင့္ (သူတို႔မွာလဲ အခက္အခဲရွိေတာ့)
မကူ ည ီ ႏ ိ ု င ္ ျ ခင္ း ၊ ျမန္ မ ာျပည္ မ ွ ာ နာဂစ္ မ ု န ္ တ ိ ု င ္ း ၾကီ း နဲ ႔ လူ ေ ပါင္ း သိ န ္ း ခ်ီ ေ သေၾကျခင္ း ၊
ျမန္မာလူမ်ိဳးေသာင္းနဲ႔ခ်ီျပီး နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ အေမရိကန္သို႔ ဒုကၡသယ္အျဖစ္ေရာက္ရွိလာျခင္း၊
အေမရိကန္ႏိုင္ငံၾကီး စီးပြားေရးအင္းအားၾကီးပါတယ္ဆိုေပမဲ့ ဘဏ္ၾကီးမ်ား၊
အိ မ ္ ေ ငြ ေ ခ်းလု ပ ္ င န္ က ု မ ဏီ ၾ ကီ းေတြ ေဒ၀ါလီ ခ ံ ျ ပီ း တရု ပ ္ ၊ ရု ရ ွ ာ း၊ ဥေရာပဘံ ု ေ စ်းအဖြ ဲ ႔ က လည္ း
မကူရင္မျဖစ္ေတာ့

(စစ္အင္အားကိုေၾကာက္လို႔လားမသိ)

၀ိုင္းကူ၊ေငြေခ်း လုပ္ေပးရျခင္း၊

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေမရိကန္သမိုင္းမွာ ပထမဆံုး
အမ်ိဳးသမီးသမၼတေလာင္း ဟီလာရီကလင္တြန္ နဲ႔ ပထမဆံုး လူမဲသမၼတေလာင္း အိုဘားမားတို႔
အၾက ိ တ ္ အ န ယ ္ ျ ပ ိ ဳ င ္ ၾ ကတာ အ ိ ု ဘ ားမ ာ းအ န ိ ဳ င ္ ရ ရ ွ ိ သ ြ ာ းျ ခင ္ း ၊ အ ေ မ ရိ က န ္ သ မိ ု င ္ း မ ွ ာ
အသက္အၾကီးဆံုးသမၼတျဖစ္ခ်င္တဲ့ မက္ကိန္းက သူတို႔ ရီဘာဗလီကင္ပါတီရဲ့ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီ

Myanmar.Burma
News
Myanmar

ဒုသမၼတ မစၥပါလင္ကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ဒီမိုကရက္တစ္က အိုဘားမားကို အၾကိတ္အနယ္ ျပိဳင္ေပမဲ့
အိုဘားမ်ားက အျပက္အႏိုင္ရရွိသြားျခင္း၊ (မွတ္ခ်က္။ ျမန္မာျပည္ Burma
အိုဘားမား Obama

နဲ႔ နာမည္ခပ္ဆင္ဆင္

သမၼတ အေရြးခံရေတာ့ ျမန္မာျပည္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးမ်ား

လည္းရင္ထဲပိုရွိလာပါတယ္။) ေနာက္ဆံုးေတာ့ ၈ႏွစ္တာ သမၼတ လုပ္ခဲ့တဲ့ 911

Burma

Yangon

Myanmar party to petition
for Suu Kyi's freedom
The Associated Press
YANGON, Myanmar (AP) —
Myanmar's main prodemocracy party launched a
nationwide signature

အေရးအခင္း၊

အဖကန္စစ္ပြဲ။ အီရက္စစ္ပြဲေတြကို အျပက္အသက္အႏိုင္ယူခဲ့တဲ့ လက္ရွိသမၼတ ဘြတ္ခ်္ ချမာ
မ်က္ ႏ ွ ာ မသာမယာနဲ ႔ သူ မ ွ ာ းသြ ာ းပါတယ္ ၀န္ ခ ံ သ ြ ာ းပါတယ္ ။ ကြ ် န္ ေ တာ္ က ခြ င ္ ့ လ ႊ တ ္ ေ ပမဲ ့
အေမရိကန္သမိုင္းဆရာေတြကေတာ့ ခြင့္လႊတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ျမန္မာျပည္နဲ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ား ရြင္လန္းခ်မ္းေျမ႔၊ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ။
အေမရိကား၇လတာ အေတြ႔အၾကံဳအခ်ိဳ႔ မဂၤလာအင္တာနက္ Story - Click Here

http://witmone.blogspot.com/2009/01/7-months-in-america-some-articles.html

2/13/2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful