New Page 1

http://monywa.org/uzawaung/usa/80610-usamap.htm

Page 1 of 2

2/13/2009

New Page 1

http://monywa.org/uzawaung/usa/80610-usamap.htm

Page 2 of 2

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

Page 1 of 10

Date: 9-April-2008

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 2 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 3 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 4 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 5 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 6 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 7 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 8 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

Page 9 of 10

2/13/2009

FREE BURMA & Beijing Olympic

Page 10 of 10

More Photo
www.badasf.org
End.......

http://www.monywa.org/witmone/images/usa-olympic2008.htm

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 1 of 4

16-May (Thursday)
ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွာ လမ္းေရွာက္ျပီး ပင္လယ္ကမ္းေျခဖက္ကို

Mon Tue Wed Tur Fri Sat Sun

သြားဖို ့ညေနပိုင္းမွာျပင္ဆင္ပါတယ္။ ကင္မရာ မယူျဖစ္တာလည္း
သဘာ၀အလွကို ေကာင္းေကာင္း ရွဳခင္းခံခ်င္တာေၾကာင့္ပါ။
ညေန၄ နာရီေလာက္မွာ တေယာက္တည္း အိမ္ရွင္ေတြကို
ေျပာျပီးထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ Lake

6

5

ႏွ ု တ ္ ဆ က္ ရ တာ ပံ ု မ ွ န ္ လ ိ ု ျ ဖစ္ ေ နတယ္ ။ စင္ က ာပူ မ ွ ာ ဆိ ု ရ င္
မသိတဲ့လူတေယာက္ကို ႏွုတ္ဆက္ဖို ့ခက္တာပဲ။

3

8

9

10

7
11

လမ္ း ေရွ ာ က္ သ ြ ာ းပါတယ္ ။ ထံ ု း စံ အ တိ ု င ္ း ေရအိ ု က ္ ေ ဘးမွ ာ 12
လမ္းေရွာက္၊ ေဂ်ာ့ကင္လုပ္ေနတဲ့ လူၾကီး၊ လူငယ္မ်ားစြာ ေတြ 19
အေမရိ က န္ ေ တြ တေယာက္ န ဲ ့ တ ေယာက္ ေ တြ ့ ရ င္ ဟဲ လ ိ ု

2

4

Marced ေရအိုက္ၾကီးေဘးက

ပါတယ္။ ဟဲလို ႏွုတ္ဆက္ရတာလည္း အရသာတမ်ိဳးပါပဲ။ ဒီက

1

26

13

14

15 16 17 18

20

21

22 23 24 25

27

28

29 30 31

Jan Feb Mar Apr May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec

လ မ ္ း ေ ရ ွ ာ က ္ ထ ြ က ္ တ ဲ ့ လ ူ အ ခ ် င ္ း ခ ် င ္ း ျ ဖ စ ္ ေ တ ာ ့ Stress
မရွိတာျခင္းတူလို ့ ႏွဳတ္ဆက္ျဖစ္တယ္ပဲ ေျပာရမယ္။ ျမိဳ ့ထဲ၊
လမ္းထဲမွာ ကုိယ့္အလုပ္နဲ ့ကိုယ္ ဘယ္သူမွ ကိုယ္မသိတဲ့လူကို
ဟဲလို မလုပ္နီုင္မဘူး။

MingalarOnline.net

SLOT လမ္းမၾကီးကို ေတြ ့ျပီး ဆန္ဖရန္စစၥကို Zoo ကိုေတြ

Qlock

တယ္။ အရင္ လပိုင္းေလာက္က က်ားတေကာင္ တိရိစၦာန္ရံုက
လြတ္သြားျပီး လူကိုက္သတ္လို ့နာမည္ၾကီးသြားတဲ့ Zoo

ပါပဲ။

Monywa.org/witmone

အဲဒီေရွ ့မွာေတာ့ ဖစိဖိတ္ သမုဒၵရာၾကီးကိုေတြ ့ရတယ္။ ကားေတြ
မ်ားစြ ာ ရပ္ ထ ားျပီ း လူ ေ တြ ေတာ္ ေ တာ္ ေ လးေတြ ့ ရ ေတာ့

Singapore Links

ဘာေၾကာင့္လဲ စူးစမ္းၾကည့္ရတယ္။ ပင္လယ္လိွဳင္းေတြကလည္း
လူတရပ္၊ ႏွစ္ရပ္ေလာက္ ျမင့္တက္ေနတာကို လွမ္းၾကည့္ေတာ့
လိွဳင္းေတြေပၚမွာ လူကေလးေတြ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္
ေရလြ ာ ေလ်ာစီ း လု ပ ္ ေ နတာကိ ု ေတြ ့ လ ိ ု က ္ ရ တယ္ ။ ေၾသာ္ ေရလႊာေလွ်ာစီး လာကစားတဲ့လူေတြနဲ ့ သူတို ့ကို
လာၾကည္ ့ ေ နတဲ ့ ပရိ တ ္ သ တ္ ပ ါလား လိ ု ့ သ ိ ရ ေတာ့ တ ယ္ ။

Moemaka.com

ဒီ ေ တာ့လ ည္ း အဲဒီ လာၾကည့ ္သ ူေတြနဲ ့ ထ ိုင ္ ၾကည့္ ေနမိ တယ္။
ေ က ် ာ က ္ က မ ္ း ဘ ာ းၾ က ီ း က ေ န ေ အ ာ က ္ က ိ ု ဆ င ္ း သ ြ ာ း ျ ပ ီ း
ပင္ လ ယ္ ေ ရကိ ု ကိ ု င ္ ၾ ကည္ ့ တ ယ္ ။ ေရလွ ဳ ိ င ္ း အၾကီ း ဆံ ု း အခ်ိ န ္ မ ွ
ေရကို လက္နဲ ့ထိကိုင္ၾကည့္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေအးတာပဲ။
ဒါေၾကာင္ ့ ေရလႊ ာ ေလွ ်ာစီ း လု ပ ္ သ ူ အမ်ိ ဳ းသားမ်ား ကိ ု ယ ္ က ်ပ္
အကၤ် ီ အနက္ေတြနဲ ့ေခါင္း၊ ေျခ၊ လက္ေတြကို
အျပည္ ့ က ာကြ ယ ္ တ ဲ ့ ၀တ္ စ ံ ု ေ တြ ၀ တ္ ထ ားရတာကိ ု း ။ ဒါမွ လ ဲ
ေရတိုက္ရိုက္ ခႏၱာနဲ ့မထိေတာ့ ေရလႊာေလွ်ာစီး
ၾကာၾကာလု ပ ္ ႏ ိ ု င ္ မ ွ ာ ပဲ ။ ကိ ု ယ ္ တ ံ ု း လံ ု း သာ ေရထဲ ဆ င္ း ရင္
တမိ န စ္ ေ လာက္ ဆ ိ ု ေအးခဲ သ ြ ာ းမလားေအာက္ ေ မမိ တ ယ္ ။
မ်က္ ႏ ွ ာ ကေတာ့ ေဖၚထားတယ္ ။ ေရလွ ိ ဳ င္ း ေတြ မ ွ ာ သူ တ ိ ု
စီ း ေနတာကိ ု အားက်မိ တ ယ္ ။ ပင္ လ ယ္ ေ ရငံ က ိ ု လက္ န ဲ
ကိုင္ျမည္းၾကည့္ျပီး ခပ္မဲမဲ သဲေတြကို ကေလာ္ၾကည့္မိတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80516-diary.htm

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 2 of 4

ေဘးနားမွ ာ ေက်ာက္ တ ံ ု း ေတြ က ိ ု စီ ျ ပီ း ေထာင္ ေ နတဲ ့ ၁၀

Judson Center (Singapore)

ေက်ာ္ သ က္ ေကာင္ း ေလး ၃ ေယာက္ က ိ ု လ ည္ း ေတြ ့ တ ယ္ ။
ဘီယာခြက္၂ ဇိမ္ယူျပီး ေက်ာက္ေဆာင္မွာ အိပ္ေနတဲ့
အာရွတိုက္သား မေလးလို၊ ဖိလစ္ပင္းလို ၂ ေယာက္လည္း ေတြ
မိတယ္။ အေပၚမွာေတာ့ လာၾကည့္သူအမ်ားစုဟာ
မ်က္ႏွာျဖဴအမ်ိဳးေတြခ်ည္းပါပဲ။ ကေလးငယ္ေလးေတြလည္း သူတို

edhamma.com

အေဖနဲ ့ ေရခ်ိဳခ်ိဳးတယ္။ ကစားေနတယ္။ သဲေသာင္မွာ ဆင္းျပီး
ေဆာ့ေနတဲ့ ကေလး၊ လူၾကီးေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ ညေန ၆
နာရီေလာက္ပဲ။ စေန တနဂၤေႏြဆိုရင္ေတာ့ ေရကူး၊
ေလွ်ာစီးသူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ -

အခုေတာ့ စုစုေပါင္း ၁၀၀

ေလာက္ ေရလႊာေလွ်ာစီးေနတာေတြ ့ပါတယ္။
တနာရီေလာက္ ၾကာေအာင္ ထိုင ္ ၾကည့္ေ နတာလည္း ဒီလ ူေ တြ
မျပီးေသးဘူး။ လွိဳင္းအၾကီးေတြ ေစာင့္ရင္း ေရထဲမွာ
ေပ်ာ္ေနၾကပံုပဲ။ လူငယ္ေတြျဖစ္မွာပဲလို ့ ထင္ေပမဲ့
ေရထဲဆင္းသြားသူတဲ့ ေရလြာစီးသူေတြကို ၾကည့္ေတာ့ အသက္
၄၀ေက်ာ္ေတြလည္း မနည္းေတြ ့ရတယ္။
တေန ့က

ဂလိုက္ဒါစီးသူမ်ား ေနရာကိုသာြ းေတာ့လည္း

ေလထဲ မ ွ ာ ဂလိ ု က ္ ဒ ါနဲ ့ ၀ ဲ ပ ်ံ ေ နတဲ ့ ဆန္ ဖ ရန္ စ စၥ က ိ ု သ ားေတြ
ေတာ္ေတာ္ေတြ ့ရတယ္။ ဂလိုက္ဒါ သူတို ့လို
ေလထဲပ်ံတဲ့အဆင့္ေရာက္ေအာင္ တႏွစ္ေလာက္ အျပင္းအထန္
တေန ့ ၅ နာရီေလာက္ ေလ့က်င့္ရတယ္ေျပာတယ္။
ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ေရာင္စံု ဂလိုက္ဒါစီးေနတဲ့
အမ်ိဳးသားေတြအမ်ားၾကီးပဲ။

တေယာက္နဲ

အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသးတယ္။ အႏွစ္ ၂၀ ဂလိုက္ဒါစီးတဲ့လူ -

သူ

အသက္က ၅၀ ေလာက္ရွိျပီ။ ထရပ္ကားေမာင္းတဲ့
ဒရိုင္ဘာအလုပ္လုပ္တယ္။ အခု ယူနီဗာစတီမွာ
ပညာဆက္သင္ေနတယ္ ေျပာတယ္။ ဒီမွာေတာ့
အခ်ိန္ေတြပိုေနေတာ့ ဂလိုက္ဒါစီး၊ ေရလႊာစီး နဲ ့
ပညာလည္းအသက္ၾကီးတဲ့အထိ ရွင္းရွင္ေျပာရရင္ ေသတဲ့အထိ
ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့လူေတြ ေတာ္ေတာ္ရွိမွာပဲ။
မနက္ပိုင္းေတာ့ ကိုေဇာ္ထူး စင္ကာပူျပန္မွာမို ့ SFO San
Francisco

Airport

မနက္

၁၀နာရီခဲြ

ေရာက္သြားတယ္။

သြားအားေပးေတြ ့ဆံုတာပါ။ အခ်ိန္ေပးနိဳင္တံုး
လူၾကံဳလည္းေပးရင္းေပါ့၊ သူ ့ေလယာဥ္က ေန ့၁ နာရီခဲြမွာ။ ေန ့
၁၂ နာရီ ခ ြ ဲ အ ထိ သူ န ဲ ့ ေ စ်း၀ယ္ ၊ လဘက္ ရ ည္ ေ သာက္ ျ ပီ း
ျပန္လာခဲ့တယ္။
ေလဆိပ္ကအျပန္ တိုက္ရိုက္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ ့ထဲ BART
Bay

Area

Rapit

Trasit

စီးသြားျပီး

ပိုက္ဆံသြားေပးတယ္။ BART

http://monywa.org/uzawaung/usa/80516-diary.htm

T-Mobile
ရထားကေတာ့

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 3 of 4

အေပၚတက္ လ ိ ု က ္ တ ာနဲ ့ ၅ ေဒၚလာေလာက္ ေ ပးရတာပဲ ။
ကားရထားကိုရွာစီးရတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေစ်းခ်ိဳတဲ့ MUNI

ကားရထားက လက္မွတ္တခါ၀ယ္ထားရင္ ၂ နာရီ
ၾကိဳက္သေလာက္ ေျပာင္းစီးႏိုင္တယ္။ တေဒၚလာခြဲပဲ ေပးရတယ္။
ကားရထားမရွိတဲ့ ေလဆိပ္မွာေတာ့ BART ရထားပဲစီးရတယ္။ ျမိဳ
ထဲ မ ွ ာ လည္ မိ ု ဘ ု ိ င ္ း ဖု န ္ း Bill ေပးဖိ ု ့ မ နည္ း လိ ု က ္ ရ ွ ာ ရတယ္ ။
မိုဘိုင္းဖုန္းက တလကို

နယူးေယာက္က ၀ယ္လာတဲ T-mobile
ေဒၚလာ ၅၀ ေလာက္ (၆၀၀ မိနစ္)

ညပိုင္း နဲ ့ စေန၊ တနဂၤေႏြ

ၾကိ ဳ က္ သ ေလာက္ အ လကားေျပာလိ ု ့ ရ တယ္ ။ မဆိ ု း ဘူ း လိ ု
ဆိုရမွာပဲ၊

Prepaid SIM card မိုဘိုင္းဖုန္းေတြလည္း တခုကို

ေဒၚလာ ၂၀ ကေနစျပီး ေရာင္းတယ္။ ကပ္ျပားကေတာ့ ေဒၚလာ
၁၀ ကေနစျပီး ေရာင္းတယ္။ ေဒၚလာ၁၀ ဖိုး၀ယ္ရင္ မိနစ္ ၂၀
ေလာက္ ပ ဲ ေ ျပာရတယ္ ။ ေဒၚလာ ၂၅ ဖိ ု း ၀ယ္ ရ င္ ၁၂၅ မိ န စ္ ၊
ေဒၚလာ၅၀ ဖိုးဆိုရင္ မနစ္ ၃၀၀ နဲ ့ ေဒၚလာ ၁၀၀ ဖိုးဆိုရင္ မိနစ္
၁၀၀၀ စသျဖင့္ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ကိုယ္ကေခၚသည္ျဖစ္ေစ၊
သူမ်ားက ကိုယ္ကိုေခၚသည္ျဖစ္ေစ Ring

Tone

မည္တာနဲ ့

တမိနစ္လို ့သတ္မွတ္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားကို မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ ့ေခၚရင္
ေစ်းသိပ္ၾကီးလို ့ Prepaid Phone Card 1800-call card ေတြနဲ
ပဲသံုးၾကတယ္။ စင္ကာပူေခၚရင္ ၅ေဒၚလာကဒ္ကို ၅နာရီေလာက္
ဆက္တိုက္ေျပာလို ့ရတယ္။ ျမန္မာျပည္ေခၚရင္ ၅ ေဒၚလာကဒ္ကို
၂၀ မိနစ္ေလာက္ေျပာလို ့ရ တယ္။ အေမရိ ကန္ျပည္နယ္တ ခုနဲ
တခု ေခၚရင္လည္း ၅ ေဒၚလာကဒ္ကို စင္ကာပူေခၚတဲ့ႏွဳန္းအတိုင္း
က်သင္ ့ တ ယ္ ။ ျမန္ မ ာျပည္ ေ ခၚတဲ ့ ၅ ေဒၚလာကဒ္ ျ ပားကိ ု
ျမန္မာျပည္ပဲေခၚဖို ့လုပ္ထားတယ္။ မသိလို ့ အဲဒီကဒ္ျပားသံုးျပီး
စင္ကာပူကိုေခၚလိုက္ရင္လဲ ျမန္မာျပည္ေခၚတဲ့
ႏွဳန္းအတိုင္းက်သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ Cheating by Phone Company
ကိ ု လ ည္ း သတိ ထ ားရတယ္ ။ အေမရိ က ားမွ ေနတတ္ ရ င္
ေစ်းခ်ိဳ တယ္၊ ကိ ုယ္ ကို ယ္က ို လယ္လ ွျပီထ င္ျပီ လုပ ္တ ဲ့လူ ေတြ
ေတာ္ေတာ္ခံရတတ္လုိ ့ အေမရိကားမွာ မသိရင္ လိုက္ေမးရတာ
ပံ ု မ ွ န ္ ပ ဲ ။ သိ သ လိ ု ဟတ္ ေ ဆာင္ ျ ပီ း ေနတဲ ့ လ ူ ေ တြ ခံ ရ တာပဲ ။
မေမးရင္ လ ဲ ဒီ က လူ ေ တြ ေစတနာနဲ ့ ေျပာျပတာမရွ ိ ဘ ူ း ၊
ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းကေတာ့ ရင္းႏွီးရင္ ေစတနာနဲ
ေျပာျပေလ့ရွိပါသည္။
Mon Tue Wed Tur Fri Sat Sun

1

2

8

9

3

4

5

6

7

10 11

12

13

14

15 16 17 18

19

20

21

22 23 24 25

26

27

28

29 30 31

Yesterday Report

http://monywa.org/uzawaung/usa/80516-diary.htm

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 1 of 2

Mon Tue Wed Tur Fri Sat Sun

11-May (Sunday)

1

ေန ့ တ နာရ ီ ဘု ရ ားေက်ာင္ း သြ ာ းသည ္ ။ ဆရာလတ ္ ႏ ွ င ္ ့ ကိ ု ႏ ူ း လာတ ိ ု ့
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ မိခင္မ်ားေန ့အထမ္းအမွတ္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊
မိခင္မ်ားအထမ္းအမွတ္ ေရွာ္လမြန္မင္းၾကီး ပညာရွိပံုအေၾကာင္း မိခင္အစစ္ႏွင့္ အထု
ျပဇတ္ တ ိ ု ေ လးကိ ု အသင္ း သူ ၊ အသင္ း သားမ်ားက ရသ၊ ဟာသ ေျမာက္ စ ြ ာ ႏွ င ္ ့
တင္ျပသြားပါတယ္။ လူၾကီးမ်ားရဲ့ ျပဇတ္ျဖစ္ပါတယ္။
အမွတ္တရ

မိခင္မ်ားအားလံုးကို

ေရွ

့ေခၚယူ

ဓါတ္ပံုရိုက္ၾကပါတယ္။

ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ထမင္းအတူ စားေသာက္ၾကပါတယ္။ ဦးေက်ာ္၀င္းရဲ့ သက္စမ္းေရ
တရားေခြနဲ ့ တနဂၤေႏြ တရားေခြ ၂ ခုကို ဥကၠဥျဖစ္သူကို ဆရာလတ္ေရွ ့မွာပဲ ဓမၼဓါန
အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

5

2

3

6

7

4
8

9

10 11
12

13

14

15 16

17 18
19

20

21

22 23

24 25
26

27

28

29 30

31
Jan Feb Mar Apr May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec

MingalarOnline.net
Qlock
မိခင္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳတရားေဒသနာ - ဆရာလတ္ရီေရွး ေဟာၾကားသြားပါတယ္။

Monywa.org/witmone
Singapore Links

Moemaka.com

http://monywa.org/uzawaung/usa/80511-diary.htm

2/13/2009

နာဂစ္◌
္စ ္ မု္တိနုင္ းအျပီး စင
္ကာပူ

Page 2 of 2

Judson Center (Singapore)

edhamma.com

Mon Tue Wed Tur Fri Sat Sun

1

2

8

9

3

4

5

6

7

10 11

12

13

14

15 16 17 18

19

20

21

22 23 24 25

26

27

28

29 30 31

http://monywa.org/uzawaung/usa/80511-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 1 of 3

၉-ဇြန္-၂၀၀၈ (စေန)
အေမရိကန္က Public Library (ဆန္ဖရန္ စစၥကို)
ဒီကေန႔ေတာ့ အခ်ိန္ရတာနဲ႔ ေဒးလီစီးတီး ျပည္သူ႔ စာၾကည့တိုက္ အမွဳထမ္းအေမရိကန္
အမ်ိ ဳ းသမီ း ၾကီ း နဲ ႔ စကားေျပာရင္ း စာၾကည့ ္ တ ိ ု က ္ အသင္ း ၀င္ ခ ်င္ တ ဲ ့ အ ေၾကာင္ း ၊
ႏိုင္ငံျခားသားတေယာက္အေနနဲ႔ အသင္း၀င္လို႔ရမလားေမးၾကည့္တယ္။ ရတယ္ ဆိုပဲ။

Monywa

ပတ္စပို႔ နဲ႔ Proof of Address စာတိုက္က ခင္ဗ်ားနာမည္နဲ႔လာတဲ့ စာတေစာင္ယူလာခဲ့။
အခမ အသင္း၀င္ျပီး စာအုပ္ အခမဲ့ငွားႏိုင္တယ္။ DVDs and Magazine - 7 days, Highdemand materials - 7 days အခမဲ့ငွားေပးပါတယ္ ေျပာလို႔ ပါလာတဲ့ ပတ္စပို႔ရယ္၊
စင္ကာပူက ပို႔ေပးတဲ့ စာအိတ္ကိုျပျပီး အေမရိကန္ ေဒးလီးစီးတီး စာၾကည့္တိုက္အသင္း၀
င္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေဒလီးစီးတီး အပါအ၀င္ San Mateo County - 30 public libraries
ေတြမွာငွားရမ္းႏိုင္ေၾကာင္းေျပာတယ္။ အင္တာနက္ လိပ္စာကေတာ့ catalog.plsinfo.org
ျဖစ္ျပီး အြန္လိုင္းစာအုပ္ေတြ ၾကည့္ႏိုင္တယ္။

MingalarOnline.net

www.dalycitylibrary.org

ကိုလည္းသြားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း

အနည္းငယ္ေရးခ်င္ပါတယ္။

စင္ကာပူ၊

မေလးရွား၊

ထိ ု င ္ း ႏိ ု င ္ င ံ ျပည္ သ ူ ႔ စ ာၾကည္ ့ တ ိ ု က ္ ေ တြ မ ွ ာ စင္ က ာပူ က ေတာ့ အဆင္ ့ အ ျမင္ ့ ဆ ံ ု း ပါပဲ ။
ဂ်ပန္ က ေတာ့ စာလာဖတ္ တ ဲ ့ လ ူ ေ တြ သိ ပ ္ မ ်ားလိ ု ႔ ရပ္ က ြ က ္ တ ိ ု င ္ း မွ ာ ေတာင္ အစိ ု း ရ
စာၾကည့္တိုက္ေတြရွိတယ္။ အေမရိကန္ကေတာ့ အခမဲ့ ဗဟုသုတေလ့လာေရးေတြမွာ
ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာကိုေတြ႔ရတယ္။ ဥေရာပ စာၾကည့္တိုက္ေတြကို မေရာက္ဖူးေတာ့
အေမရိကန္မ်ား စာၾကည့္တိုက္ အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ကို ေတာ္ေတာ္ေလးခ်ီးက်ဴးပါတယ္။
၁။ စာၾကည့္တိုက္မွာ ကြန္ျပဴတာေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ အခု၂၀ေလာက္ ေဒးလီစီးတီး
စာၾကည့္တိုက္ေလးမွာရွိျပီး တေယာက္ကို တရက္ တနာရီပဲ သံုးခြင့္ေပးတယ္။ အသင္း၀
င္မဟုတ္သူ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေစ၊ တျခားေနရာကလာသူ အေမရိကန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေစ ေျပာျပီး တနာရီ အခမဲ့သံုးႏိုင္ပါတယ္။ တနာရီျပည့္ျပီးရင္ေတာ့ သံုးခြင္ကုန္သြားပါျပီ။
ပရိန္တာ တလံုးရွိျပီး တရြက္ကို 15 cents ႏွံဳးနဲ႔ သံုႏိုင္ပါတယ္။

Polaris Burmese Library
#05-12A Peninsula
Plaza
Singapore
(Tel: 63371569)
Monywa.org/witmone
Qlock

၂။ ကိုယ္ပိုင္ Laptop / Notebook ယူလာျပီး အခမဲ့ ပါ၀ါဆပ္ပလုိင္း၊ အခမဲ့ အင္တာနက္
စာၾကည့္တိုက္မပိတ္မျခင္း သံုးႏိုင္ပါတယ္။ စာၾကည့္တိုက္ေတြ ည ၉ နာရီအထိဖြင့္ေတာ့
စာၾကည္ ့ တ ိ ု က ္ ပ ိ တ ္ ခ ်ိ န ္ ဆ ိ ု ရ င္ အမွ ဳ ထမ္ း ေတြ လာသတိ ေ ပးပါတယ္ ။ ခင္ ဗ ်ားတိ ု ႔
လိုင ္ဗရီအျပင္ဖက္မ ွာ အင္တ ာနက္ အခမဲ ့သံုးႏိုင ္တယ္ ေျပာျပတယ္။ ကုိယ့္ Laptop
မွာေတာ့ Wireless access ပါမွျဖစ္မယ္။ မပါရင္ နက္၀ပ္ၾကိဳးနဲ႔ ခ်ိတ္သံုးႏိုင္ပါတယ္။
၃။ Laptop

မွာ Skype,

Singapore Links

Gtalk ေတြကိုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ လိုင္ဗရီထမ
ဲ ွာလည္း

တယ္ လ ီ ဖ ု န ္ း ေျပာခြ င ္ တိ ု း တိ ု း ေျပာရင္ ခြ င ္ ့ ျ ပဳေတာ့ အင္ တ ာနက္ န ဲ ႔ Chatting
လုပ္ခ်င္ရင္လဲရပါတယ္။ အျခားသူေတြကို အေႏွာက္အရွက္မျဖစ္ေစနဲ႔ေပါ့။
၄။ လိ ု င ္ ဗ ရီ က ပါ၀ါဆပ္ ပ လိ ု င ္ း အေပါက္ မ ွ ာ ကု ိ ယ ္ ့ မိ ု ဘ ိ ု င ္ း ဖု န ္ း ကိ ု Charge

Moemaka.com

လုပ္ခ်င္လဲရတယ္။ ကင္မရာ၊ အိုင္ေပါ့၊ MP3 player ေတြကိုလည္း Charge လုပ္ခ်င္ရင္
ရပါတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80609-diary-public_library.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 2 of 3

ေဒးလီးစီးတီးမွာေတာ့ တရုပ္၊ ဗီယက္နမ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ျမန္မာေတြလည္း
အရမ္ း မ်ားလိ ု ႔ စာၾကည္ ့ တ ိ ု က ္ မွ တ ္ ပ ံ ု တ င္ တ ာ ျမန္ မ ာလူ မ ်ိ ဴ း နာမည္ သ ူ လူ ၂
ေယာက္ရွိေနတယ္။ ေမြးေန႔မတူေပမဲ့ ပိုခြဲျခားႏို္င္ေအာင္ Middle

Name

(ဖခင္နာမည္)

ထပ္ထည့္ေပးပါ ေတာင္းဆိုတာေၾကာင့္ ထပ္ထည့္ေပးလိုက္ရတယ္။
ဒီကလူေတြေတာ့

အခ်ိန္ျဖဳန္းစရာမ်ားလြန္းေတာ့

စာၾကည့္တိုက္မွာ

စာအုပ္၀

ါသနာရွင္ေတြပရ
ဲ ွိပါတယ္။ အိမ္တိုင္းမွာလည္း အင္တာနက္ ေစ်းခ်ိဳစြာရပါတယ္။ တလကို
ေဒၚလာ ၂၀ ေလာက္ေပးရင္ Unlimitted

Access

ရေတာ့ လိုင္ဗရီကို အင္တာနက္

တကူးတက လာလုပ္ခ်င္သူ မရွိပါဘူး။

Judson Center
(Singapore)

edhamma.com

May Myanmar
Singapore

အစိုရစာၾကည့္တုိက္ Public Library ( ျမန္မာဂ်ပ္ဆန္အဘိဓါန္ကို ဆန္ဖရန္စၥကို အစိုးရ
စာၾကည့္တိုက္တိုင္မွာ ေတြ ့ႏို္င္ါပါတယ္။)
ထူးျခားတာကေတာ့

ဗီယက္နမ္၊

ဖိလစ္ပင္း

စာအုပ္ေတြအမ်ားၾကီး

တင္ထားတာေတြ႔ရတယ္။ လိုင္ဗရီမွာ အလားေ၀တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္သတင္းစာ၊ ဗီယက္နမ္
သတင္ း စာေတြ က ိ ု ေကာက္ ယ ူ သ ြ ာ းလိ ု ႔ ရ တယ္ ။ စင္ က ာပူ က တူ ေ ဒးသတင္ း စာကိ ု
မနက္ပိုင္း အခမဲ့ရေအာင္း တန္းစီယူေနရေပမဲ့ အေမရိကားမွာေတာ့ အခမဲ့သတင္းစာေတြ
ပံ ု ေ နတာပဲ။ ျမန္ မာအခမဲ ့ သ တင္ း စာေတာ့ ဆန္ ဖ ရန္ စစၥ က ိ ု မ ွ ာ ရတနာပံ ု ေ နျပည္ ေ တာ္
သတင္းစာေတြ႔ရတယ္။ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္က ျမန္မာမ်ားထုတ္ေ၀တဲ့ အခမဲ့သတင္းစာပါပဲ။
ေဒးလီးစီတီးအနီးအနားမွာ

Public Library 10 ခုရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ကိုေဖၚျပရရင္

Serramnote Main Library 40 Wembley Drive, Westlake Library 275 Southgate
Ave 3. John Daly Library 134 Hillside Boulevard 4. Bayshore Library 460
Martin Street စသျဖင့္ျဖစ္ပါတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80609-diary-public_library.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 3 of 3

ျမန္ မ ာအသိ ု င ္ း အ၀ိ ု င ္ း နဲ ႔ ေဆြ း ေႏြ း ၾကည္ ့ တ ဲ ့ အ ခါ ဆန္ ဖ ရန္ စ စၥ က ု ိ မ ွ ာ စင္ က ာပူ က
လမ္းျပၾကည္ ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ ပံုစံမ်ိဳး ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ္အသိစိတ္နဲ႔ ငွား၊ အပ္
တဲ ့ ပံ ု စ ံ လ ု ပ ္ ႏ ိ ု င ္ မ လား ေဆြ း ေႏြ း ၾကည္ ့ ေ တာ့ စာေပဒါေလာက္ ၀ ါသနာၾကီ း သူ ေ တြ
စင္ကာပူေလာက္ မရွိႏိုင္ဘူး။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ နဲ႔ ဘူးစကားေတြပဲ ၾကားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ျ ပ ည ္ သ ူ ပ ိ ု င ္ စ ာ ၾ က ည ္ ့ တ ိ ု က ္ မ ွ ာ ျ မ န ္ မ ာစ ာအ ု ပ ္ မ ် ာ း တ င ္ ခ ် င ္ တ ယ ္ ဆ ိ ု ရ င ္ ေ တ ာ ့
တင္ေပးမဲ့အလားအလာရွိပါတယ္။ မၾကာခင္မွာေတာ့ ျမန္မာစာအုပ္မ်ား
အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ Public Library မွာငွားဖတ္ခြင့္ရႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိပါတယ္။
အေမရိကန္ရဲ့ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းပါ။
မဂၤလာ အင္တာနက္
စင္ကာပူ

MingalarOnline.net

http://monywa.org/uzawaung/usa/80609-diary-public_library.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 1 of 19

ဆန္ဖရန္စစၥကုိမွ ျမန္မာမ်ား
29-May (Friday)
ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း

Monywa

MingalarOnline.net

Polaris Burmese Library
#05-12A Peninsula
ဆန္ဖရန္စစၥကုိဆိုရင္

ကမာၻသိတဲ့

Golden

Gate

တံတားနဲ႔စရပါမယ္။

တံတားကို

ေန႔စဥ္ လာၾကည့္ တ ဲ့ ႏိ ုင ္ င ံျခားသားမ်ားစြာနဲ ႔ အေမရိက န္ တျခားျပည္ နယ္က လာသူေ တြ
ေန႔စဥ္အရမ္း စည္ကားပါတယ္။ တရုပ္၊ေဟာင္ေကာင္၊ဂ်ပန္၊တိုင္၀မ္ စတဲ့အေရွ႔ႏိုင္ငံက
ဧည့္သည္ေတြလည္း မ်ားလွပါတယ္။

Plaza
Singapore
(Tel: 63371569)
Monywa.org/witmone
Qlock

Singapore Links

Moemaka.com

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 2 of 19

တံတားကို ၄ႏွစ္ၾကာေဆာက္ျပီး ၁၉၃၇မွာျပီးတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ Joseph. B.
Straus ရုပ္ထုကိုေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ Suspension သံမဏိၾကိဳးတန္း၂ခုနဲ႔ ဆြဲထားတဲ့ 2331
မီ တ ာရွ ည ္ တံ တ ားပါပဲ ။ တန္ း ထားတဲ ့ ၾ ကိ ဳ းလံ ု း ဟာ ၂၆ လကၼ ရွ ိ ျ ပီ း အတြ င ္ း ထဲ မ ွ ာ
သံမဏိၾကိဳးေပါင္း ၁၇၅၇၂ ခုစုေပါင္းထားတဲ့ ၾကိဳးကန္႔လန္႔ျဖက္ပံုကိုလည္း ျပထားပါတယ္။

Judson Center
(Singapore)

edhamma.com

May Myanmar
Singapore

အားလပ္ခ်ိန္မွာ ၀ါသနာအရ အခ်ိန္သံုးေနသူမ်ား
ဂလိုက္ဒါဆိုတဲ့

ေလမွာပ်ံတဲ့

တဦးစီး

ဖိစၥဖိတ္သမုဒရာကမ္းစပ္
ေလဟုန္စီးျခင္းလုပ္သူမ်ားအတြက္ Daly

စက္မဲ့

ေလဟုန္းစီးေနသူျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻးေပၚက
City

ေျပးလႊားခုန္ခ်ျပီး

အနီးက ကမ္းေျခမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀

ါသနာကေတာ့ က်န္းမာသန္စမ
ြ ္းျပီး စက္ယာဥ္ဖိုး ေဒၚလာ၁၀၀၀ ေလာက္အကုန္ခံရတယ္။
သင္ တ န္ း ကိ ု လ ည္ း ေဒၚလာ တေထာင္ ေ လာက္ အကု န ္ ခ ံ ျ ပီ း တေန႔ ၅ နာရီ ေ လာက္
ေလ့ က ်င္ ့ ရ င္ ၆လေလာက္ ေ လ့ က ်င္ ့ မ ွ ာ ဒီ ပ ံ ု ထ ဲ က အတိ ု င ္ း အျမင္ ့ ေ ပ၅၀၀ေက်ာ္
ေလဟု န ္စ ီ းႏိ ုင ္ပါမယ္ ။ မလြယ ္ ပါဘူး။ ေလ့ က ်င့္စဥ္ ေ တာ့ ေလထီ းခုန ္ က်င့္ တ ဲ့အတို င ္းပဲ
အကြဲအျပဲနဲ႔ ေတာ္ေတာ္လုပ္ရတယ္ေျပာတယ္။ သူတို႔ပ်ံေနတာေတြ႔ေတာ့ အားက်စရာပါ။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 3 of 19

ေျမၾကီးေပၚျပန္ဆင္းအျပီး ေသခ်ာစစ္ေဆးရတယ္။ အသက္နဲ႔ရင္းရတဲ့ ကစားနည္းပါ။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 4 of 19

ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ကိုယ္ေမြးထားတဲ့ ေခြးေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး အခ်ိန္ျဖဳန္းေနသူမ်ား

ျမန္မာမ်ားစြာရွိတဲ့ Daly City ဆိုတဲ့ ျမိဳ ႔ကေလး
ဆန္ ဖ ရန္ စ ၥ က ိ ု မ ွ ာ အာရွ တ ိ ု က ္ က တရု ပ ္ ေ တြ အ ေျခခ်ျပီ း ၊ ေနာက္ ပ ိ ု င ္ း ကိ ု း ရီ း ယား၊
ဗီယက္နမ္ို႔ျပည္တြင္းစစ္ေတြမွာ အေမရိကန္ေတြ ၀င္တိုက္ေပးျပီးတဲ့ေနာက္ ကိုးရီးယား၊
ဗီယက္နမ္ မ်ားကို အေမရိကန္က အစုလိုက္လက္ခံခဲ့တယ္။ ဆန္ဖရန္စစၥကို Daly

City

မွာအာရွ တိုက ္သ ားမ်ားနဲ ႔အတူ ျမန္မာျပည္က စစ္အစိုးရေၾကာင့္ ေရၾကည္ရာျမက္ႏ ုရ
ေျပာင္ း လာတဲ ့ ျမန္ မ ာမ်ားလည္ း အမ်ားအျပားပါပဲ ။ ၂၀၀၈ မွ ာ အေမရိ က န္ က
ျမန္မာဒုကၡသည္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ နယ္စပ္ေဒသကေန လက္ခံခဲ့ပါတယ္။
ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႔ကေတာ့ လူေနစရိတ္ၾကီးလြန္းလို႔ သိပ္မလာၾကပါဘူး။ အမ်ားစုကေတာ့
အင္ဒီယာနာျပည္နယ္ကိုေရာက္ပါသည္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 5 of 19

Daly City အိမ္ေျခမ်ားနဲ႔ အိမ္ေရွ႔မွာရပ္ထားတဲ့ သူတို႔ကားမ်ား၊ ေတာင္ေစာင္းေပၚက
လွပတဲ့ အိမ္မ်ား။

Daly City က ဂြ်န္ေဒလီလမ္းဆံုက Burger King - Fast Food ဆိုင္နဲ႔ အနီးကဓါတ္ဆီဆိုင္

အားလပ္ခ်ိန္ ေရလႊာေလွ်ာစီးျခင္း
Daly City အနီးက Slot လမ္းမအဆံုးမွာ ေရလႊာေလွ်ာစီးသမားမ်ားအတြက္ ပင္လယ္
ကမ္းေျခတခုပါပဲ။ ကိုယ ္ပိ ုင္ ေလွ်ာစီးအျပားၾကီးေတြက ို မိန ္မ၊ေယာကၤ်ားမ်ား ထမ္းျပီး
ေရထဲဆင္းေနပါတယ္။ ပင္လယ္လွိဳင္းေပၚ ေလွ်ာစီးရင္း တခါေရထဲစိမ္ရင္ ၂ နာရီေလာက္

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 6 of 19

ေနၾကတယ္။ ပင္လယ္ေရကလည္း ေတာ္ေတာ္ေအးေတာ့ စပယ္ရွယ္အက်ၤ ီ၊ ေဘာင္းဘီ၊
ေခါင္းစြပ ္ေတြ ၀တ္ရတယ္။ ေရက ေရခဲေရလိုပဲ ေအးေတာ့ မ်က္ႏွာပဲေဖၚထားရတယ္။
တခ်ိ ဳ ႔ လ ည္ း အေအးေတာ္ ေ တာ္ ခ ံ ႏ ိ ု င ္ ၾ ကပါတယ္ ။ ဒါလဲ သင္ တ န္ း ရက္ တ ိ ု ေ တာ့
တက္ရပါေသးတယ္။ ေလွ်ာျပားက ေဒၚလာ ၆၀၀ ေလာက္ေပးရျပီး အက်ၤ ီ ေဘာင္းဘီနဲ ့
ဖားေျခေထာက္၊ ဖားလက္ စတဲ့ ၀တ္စံုက ေဒၚလာ ၃၀၀ ေလာက္ေပးရတယ္။

အေမရိကန္မ်ား ေစ်း၀ယ္တဲ့ ေရွာပင္းစင္တာမ်ား

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Shops

မ်ားကို

တေနရာမွာစုျပီး

Page 7 of 19

ကားရပ္ရန္

ေနရာကို

ဆိုင္မ်ား၀

င္း ပတ္ထ ားတဲ ့ ပ ံု စ ံေ လးေတြ အမ်ားအားျဖင့္ ေ တြ႔ရ တယ္ ။ နာမည္ ၾကီး တဲ့က ု န ္တ ု ိက ္ေ တြ
တစုတေ၀းထဲေတြ႔ရတယ္။ စင္ကာပူက Shopping Center ပံုစံပါပဲ။ အေမရိကားမွာေတာ
Wal-mart, Wal-green, Home Depot, Office Depot, Ross, Circuit City, Radio
Shark စတဲ့ကုန္တိုက္မ်ားနဲ႔ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်တဲ့ ဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုက္မ်ား
စုေ၀ေရာင္းခ်ၾကတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 8 of 19

Lake Shore Plaza , Slot Road, San Francisco

Westlake Plaza at Daly City

ေမာ္ေတာ္ကား နဲ႔ အေမရိကား
အေမရိကားတခုလံုးမွာေတာ့

လူတိုင္းနီးပါး

ကားေမာင္းၾကရတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

ျမိဳ႔တင
ြ ္းက်တဲ့

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 9 of 19

ရထား၊ဘတ္ စ ကား သြ ာ းလာေရးအဆင္ ေ ျပတဲ ့ ေ နရာမ်ားမွ ာ ေတာ့ မလိ ု ပ ါဘူ း ။ ဒါေပမဲ ့
ကားမေမာင္ း တတ္ ရ င္ ေျခလက္ ပ ်က္ သ လိ ု ပ ါပဲ ။ ကားေစ်းေတြ လ ည္ း ေဒၚလာ ၅
ေထာင္ေလာက္ေပးရင္ ရပါျပီ။ သိပ္ေဟာင္းတဲ့ကာ ၁၀ ႏွစ္အထက္ကားေတြေတာ့ ေစ်းႏွဳံး
ေဒၚလာ တေထာင္ ၊ ႏွ စ ္ ေ ထာင္ ေ လာက ္ ေ ပးရင ္ ေ တာင္ ရ ပါတယ ္ ။ ဓါတ ္ ဆ ီ ဖ ိ ု း က
အရမ္ း ေစ်းၾကီ း ေတာ့ ၂၀၀၈ တ၀ိ ု က ္ မ ွ ာ ကားမ်ားမ်ားမေမာင္ း ရဲ ေ တာ့ ဘ ူ း ဆိ ု ပ ဲ ။
ကားသိပ္ေဟာင္းရင္ အလကားလာယူတဲ့ကုမၼဏီကို ေပးလိုက္ရတယ္။ ဒီပံုထဲကအတုိင္း
ကားကို

ၾကိတ္ျပီး

ဘယ္သယ္သြားသလဲေတာ့မသိဘူး။

ေက်ာင္းတက္တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ စာၾကည့္တိုက္
ဆန္ဖရန္စၥကုိက တကၠသိုလ္တခုပါပဲ၊ အစိုးရ ွSan Francisco State University ပါပဲ။ ၁၂
တန္းေအာင္ျပီးရင္ ေကာလိပ္တက္၊ ျပီးေတာ့ အစိုးရတကၠသိုလ္ဆက္တက္တယ္။ ပုဂၢလိက
တကၠသို္လ္မ်ား eg.

Stanford

,

Berkley ေတြက ေစ်းသိပ္ၾကီးေတာ့ ေတာ္ရံုလူေတြ

မတက္ ႏ ိ ု င ္ ပ ါဘူ း ။ အေမရိ က န္ မ ွ ာ ေတာ့ အသက္ ၾ ကီ း လည္ း ေက်ာင္ း တက္ ေ နသူ ေ တြ
ေတာ္ေတာ္ ရွိပါတယ္။ Keep

Yourselve

Young.

အသက္ၾကီးမွန္းမသိသာေအာင္

လူငယ္ေတြနဲ႔ ေရာေႏွာ ေနခြင့္ရတာေပါ့။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 10 of 19

SUTRO LIBRARY ဆိုတဲ့ ရာဇ၀င္၊ လူမ်ိဳးရိုး၊ အေမရိကန္ သမိုင္းဆိုင္ရာစာၾကည့္တိုက္

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 11 of 19

အစိုရစာၾကည့္တုိက္ Public Library ( ျမန္မာဂ်ပ္ဆန္အဘိဓါန္ကို ဆန္ဖရန္စၥကို အစိုးရ
စာၾကည့္တိုက္တိုင္မွာ ေတြ ့ႏို္င္ါပါတယ္။)

ျမိဳ ႔လယ္ေခါင္မွ Torist Attraction ေနရာမ်ား

Fisherman Walk (Central of San Francisco, near Powell Train station BART)

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Liberty

Ships

and

Page 12 of 19

Sub-marine

ဒုတိယကမၻာစစ္သံုး

ေရတပ္သေဘၤာ၊

ေရငုတ္သေဘၤာမ်ားနဲ႔ ျပခန္းမ်ား

တရုပ္တန္း မွာအသက္အရြယ္ၾကီးသူ တရုပ္မ၊ တရုပ္ၾကီးမ်ား အခ်ိန္ျဖဳန္း ဖဲကစားေနသူ
မ်ားစြာေတြ႔ရပါတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 13 of 19

ျမန္မာအသိုင္းအ၀ုိင္း
ဆန္ဖရန္စစၥကိုက

ျမန္မာအေရအတြက္ဟာ

ကာလီဖိုးနီးယားက

ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္

ေလာက္ မ မ်ားပါဘူ း ။ နည္ း တယ္ ဆ ိ ု ေ ပမဲ ့ ေနရာတိ ု င ္ း မွ ာ ျမန္ မ ာမ်ားေရာက္ ေ နပါျပီ ။
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး အဖြဲ ႔အစည္းေတြေတာ္ေတာ္ေတြ႔ရတယ္။

မစိ ု း ရိ မ ္ ဆ ရာေတာ္ ပ ်ံ လ ြ န ္ ေ တာ္ မ ူ ျ ခင္ း အတြ က ္ ေဆြ း ေႏြ း ပြ ဲ ။ ေၾကးမံ ု ဥ ီ း ေသာင္ း ၊
လူထုေဒၚအမာ တို႔အတြက္ အမွတ္တရ၊

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 14 of 19

ျမန္မာျပည္ နာဂရစ္ မုန္တိုင္းအတြက္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ အလွဴေငြေကာက္ခံပဲြ၊ တရားနာပြဲ၊
ဖရီးေမာင့္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း www.mettanandar.org

နာဂရစ္ မ ု န ္ တ ိ ု င ္ း အတြ က ္ မည္ သ ိ ု ႔ က ူ ည ီ မ ည္ န ည္ း ေဆြ း ေႏြ း စဥ္ ။ သံ ဃ ာ့ ေ မာလိ သ ိ ု ့
ေကာက္ရေငြမ်ားကို ေပးရန္ အဆုိျပဳပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေစ်းေရာင္းပြဲ၊ တရားပြဲ မ်ားနဲ႔ Fund
Raising လုပ္ျပီး ျမန္မာျပည္ကို ပို႔ေပးခဲပါတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 15 of 19

မု န ္ တ ိ ု င ္ း ကယ္ ဆ ယ္ ေ ရးေကာင္ း ေကာင္ း မလု ပ ္ ခ ဲ ့ ျ ခင္ း ကိ ု စင္ က ာပူ အ စိ ု း ရကမွ ာ တာ၀
န္ရွိေၾကာင္း 595

Market

Street,

Singapore

Counsulate

မွာ တရားထိုင္၊

ဆႏၵျပေနသူမ်ား။

တိဘက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားနဲ ့ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းတဲ့အတြက္

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

အုိလံပစ္ မီးရွဳးတိုင္း ဆန္ဖရန္စစၥကိုေရာက္လာခ်ိန္ ၉-ဧျပီ-၂၀၀၈ မွာ Golden

Page 16 of 19

Gate

တံတားျဖက္ေရွာက္ဆႏၵျပေနသူမ်ား။ www.badasf.org

ဆန္ဟိုေစး ျမန္မာခရစ္ယန္မ်ား တနဂၤေႏြဘုရားေက်ာင္းတြင္ သီခ်င္းစုေပါင္းသီဆိုစဥ္
www.bcccsv.org

ဆန္ဖရန္စစၥကို First Burmese Baptist Church မွ ျမန္မာခရစ္ယန္မ်ား မိခင္မ်ားေန႔
www.fbbcsf.org

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 17 of 19

အုတ္ကလန္ ျမန္မာခရစ္ယန္မ်ား နာဂရစ္မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရး ရံပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲ
www.obmbc-ca.org

ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွာ မ်ားစြာေသာ လည္ပတ္ၾကည္စရာမ်ား

Twin Peak ေတာင္ႏွစ္လံုးထိပ္မွာ Bay Area တခုလံုးကို ရွုခင္းေကာင္းစြာၾကည့္နိဳင္သည္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 18 of 19

Bay Bridge, 82 Bridge, Golden Gate Bridge စသည့္ တံတားအားလံုးျမင္ရပါတယ္။

လြ န ္ း ဘတ္ ဆိ ု တ ဲ ့ ပန္ း ေရာင္ စ ံ ု န ာမည္ ေ က်ာ္ ေတာင္ း ကု န ္ း ရွ ိ ပ ါတယ္ ။ ေမလမွ ာ ေတာ့
ပန္းသိပ္မရွိပဲ စိမ္းေနတဲ့ ပန္းပင္မ်ားပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။

Santa Cruze ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ေ၀ါ့ဒစ္စေနအေသးစားပံုစံ ေပ်ာ္စရာ၊ ကစားစရာ

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 19 of 19

စည္စည္ကားကားရွိပါတယ္။
ဒါေလာက္ပဲ အနည္းငယ္ေသာ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းပါ။
မဂၤလာ အင္တာနက္
စင္ကာပူ

MingalarOnline.net

http://monywa.org/uzawaung/usa/80529-diary.htm

2/13/2009

Myanmar Baptist Church

Page 1 of 6

87-37 Whitney ve, Elmhurst, NY11373
Burmese service @ 12:30pm

Pastor Rev. U Myo Maw

http://www.burmesebible.com/media/usa/nychurch.htm

2/13/2009

Myanmar Baptist Church

Page 2 of 6

Music Team Chores

http://www.burmesebible.com/media/usa/nychurch.htm

2/13/2009

Myanmar Baptist Church

Page 3 of 6

Musician and Vocalist

New York ThinGyan
19-April-2008

http://www.burmesebible.com/media/usa/nychurch.htm

2/13/2009

Myanmar Baptist Church

Page 4 of 6

http://video.google.com/videoplay?docid=4742969523638237157&hl=en
Google 1 minute VDO

http://www.burmesebible.com/media/usa/nychurch.htm

2/13/2009

Myanmar Baptist Church

http://www.burmesebible.com/media/usa/nychurch.htm

Page 5 of 6

2/13/2009

Myanmar Baptist Church

Page 6 of 6

Some of New York Church member also participated and attended
Church Website:
www.geocities.com/myanmar_bc
Date: 20 April 2008
Chair Person: Ma Cho Cho Than, Speaker Rev. U Myo Maw,
Pianist Daw Lynn Lynn Shwe, Ushers: Hein Aung, Phillip Beacon

End.

http://www.burmesebible.com/media/usa/nychurch.htm

2/13/2009

New Page 1

Page 1 of 6

Kachin Today Travel to Tulsa, Oklahoma

Grand Canyon
277 miles (446 km) long, 18 miles (29 km) wide and 1 mile (1.6 km) deep.
Colorado River at center of canyon.

Grand Canyon (Mather Point 7120 feet)

http://burmesebible.com/story/tulsa.htm

2/13/2009

New Page 1

Page 2 of 6

Marther Point

Yapavai Point

http://burmesebible.com/story/tulsa.htm

2/13/2009

New Page 1

Page 3 of 6

Yapavai Point

Tourists

http://burmesebible.com/story/tulsa.htm

2/13/2009

New Page 1

Page 4 of 6

Welcome to Mather Point

Yavapai Point, Grand Canyon Exhibition Room

http://burmesebible.com/story/tulsa.htm

2/13/2009

New Page 1

Page 5 of 6

Tulsa , Friends

Tulsa, Burmese Community Pastor Vung Niang, Ah Po
Full Gospel Mission Team
Date: 5-Nov-2008

http://burmesebible.com/story/tulsa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 1 of 10

၂၇-ဒီဇင္ဘာ-၂၀၀၈ (စေန)
အေမရိကားမွာ ကားေမာင္းသြားလာတဲ့ အေၾကာင္းမ်ား ဆက္ေရးရဦးမယ္။ လူေတြက
သူမ်ားဒုကၡေရာက္တာဆိုရင္ သိခ်င္တယ္။ ဒီေတာ့ ဒုကၡေရာက္တဲ့ အေၾကာင္းမ်ား တခုစီ
တတ္ႏိုင္သမွ် ေရးပါမယ္။ သင္တို႔ အလွည့္က်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္လို မျဖစ္ေအာင္ ေစတနာနဲ႔
ေရးတာပါ။

Monywa

MingalarOnline.net

Polaris Burmese Library
#05-12A Peninsula
Plaza
Singapore

Denver City, Motel 6 morning with snow fall on cars
၁။ အေမရိကား နီဘရားစကားေရာက္ေတာ့ ျမန္မာမိတ္ေဆြတဦးက ေျပာတယ္။ Over
Speed,

Parking

Offence,

Traffice

offence

၃ခုဆက္တိုက္

တလတည္းမွာ

ျဖစ္ သ ြ ာ းတယ္ ။ ၇ႏွ စ ္ ေ လာက္ အေမရိ က ားမွ ာ ေနတာေတာင္ ၃ ခါမျဖစ္ ေ ပမဲ ့
ဒီ တ လတြ င ္ း မွ ာ ၃ခါျဖစ္ သ ြ ာ းတဲ ့ ရဲ ဖ မ္ း ခံ ရ တဲ ့ အ ေၾကာင္ း ေတြ ရယ္ ရ ယ္ ေ မာေမာ
ေျပာျပသြားတယ္။ အေမရိကားမွာ Traffic

Violation

(Tel: 63371569)
Monywa.org/witmone
Qlock

ဆိုရင္ စင္ကာပူထက္ေတာင္

ဆိုးေသးတယ္။ မူးျပီးေမာင္းရင္ Alchol Test .. Fail ျဖစ္တာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ သြားေပေတာ့
ေထာင္ထဲ၊ လိုင္စင္လဲ ခ်က္ခ်င္း Suspend
လမ္းေဘးမွာရပ္ထားခိုင္းျပီး Tow

လုပ္ပစ္လိုက္တယ္။ စီးလာတဲ့ကားကိုလည္း

Company

တခုက အျမန္လာျပီး ဆြဲယူသြားတယ္။

ဆြဲယူသာြ းခ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀၀ ကေန ၅၀၀ အထိေတာင္းျပီး၊ Tow

Singapore Links

Company

ကလည္း အနီးအနားက သူတို႔ ကုမၸဏီကို ဆြဲမသြားပဲ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာေ၀းတဲ့ (မိုင္ ၁၀၀
ေလာက္အေ၀း)

ထိ ဆြဲယူသာြ းတယ္။ တမိုင္ကို တေဒၚလာေလာက္ Tow

Service

charge ေတာင္ း တယ္ ။ ျပီ း ေတာ့ လာမေရြ း ရင္ တရက္ က ိ ု ေဒၚလာ ၂၀ ေလာက္
ထိ မ ္ း သိ မ ္ း ခ ရိ တ ္ ေ သးတယ္ ။ လူ က လဲ ေထာင္ ထ ဲ ေရာက္ ေ နျပီ း ကားကလည္ း
ကားေထာင္ထဲေရာက္သြားတယ္။ မူးျပီးေမာင္းတဲ့အတြက္ ဒါဏ္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၁၅၀၀ အထက္ ေပးရမဲ့အျပင္၊ ဒရိုင္ဘာ လိုင္စင္လဲ ျပဳတ္သြားတယ္။ အေမရိကားမွာ

Moemaka.com

ဒရိုင္ဘာလိုင္စင္ျပဳတ္သြားရင္ ဒုကၡအၾကီးအက်ယ္ပဲ ဆိုေတာ့ ျမိဳ႔ထဲကလူေတြ နဲနဲပါးပါး

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 2 of 10

ေသာက္ျပီးရင္ တကၠစီငွားျပီး အိမ္ျပန္ေလ့ရွိတယ္။ သူတို႔ကားကိုေတာ့ ေနာက္တေန႔မွ
ျပန္လာယူရတယ္။
အဲဒီမိတ္ေဆြက

အရက္မေသာက္ေတာ့

မူးေမာင္းတဲ့ျပသနာ

မရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့

တလအတြင္းမွာ ၃ ၾကိမ္ေတာင္ ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ဧကန္န အဲဒီလမွာ ခင္ဗ်ား ဘာေတြမ်ား
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပသနာရွိသလဲ ဆိုေတာ့

"ေအးဗ်ာ၊ အဲဒီလက ကြ်န္ေတာ့ ရီးစားနဲ႔

ကြဲတဲ့လပဲေလဗ်ာ" ဆိုပဲ။

Judson Center
(Singapore)

edhamma.com

May Myanmar
Singapore

ကိုလိုရာဒို၊ ဒင္ဗာျမိဳ႔ ဆီးႏွင္းမ်ား ခဲေနစဥ္

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 3 of 10

Denver City, Colorado State
၂။ ကြ်န္ေတာ္ နီဗရာစကား ျပည္နယ္ ႏွင္းေတာထဲမွာ ေမာင္းေတာ့ High
လမ္းမကေတာ့ မေလးရွား၊ ဂ်ဟိုး -

Way

ကြာလာလမ္းပူ လိုပဲ ၂လမ္းသြား လမ္းမပါ။

ညသန္းေကာင္းအခ်ိန္မပါပဲ။ ဓါတ္ဆီကုန္ေတာ့ လမ္းေဘး ၂ မိုင္ေလာက္အထဲကို ၀င္ျပီး
ဓါတ္ဆီဆိုင္သာြ းတယ္။ GPS

ဆိုတဲ့ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္းသြားထည့္ျပီး အျပန္

လမ္းမၾကီးကို အ၀င္မွာ ကားလမ္းမေပၚက ရဲကားကို မျမင္ဘူး။ Signal

Light

မိွတ္တုတ္မလုပ္ပဲ ညာေကြ႔ျပီး ေမာင္းလာေတာ့ ကိုက္တရာေလာက္ေမာင္းျပီးတဲ့အခ်ိန္
ေနာက္က ေရာင္စံုမီးေတြနဲ႔ ေနာက္က လိုက္လာတယ္။ သြားျပီ ..

ဘာအျပစ္လဲေတာ့

မသိဘူး။ Over Speed ေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ အေကြ႔မွာ ပထမလိုင္းကို မယူပဲ၊ ဒုတိယလိုင္းကို
တက္ေမာင္းလိုက္လို႔လား .. ထင္မိတယ္။ ကားကို ရပ္ေပးရတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 4 of 10

Ice Mountain at Denver, Colorado
လူငယ္

အျဖဳလူမ်ိဳး

ရဲ

၂ေယာက္

တေယာက္တစီးစီနဲ႔

ကားေမာင္းလာျပီး

အျပင္ ထ ြ က ္ လ ာတယ္ ။ ထံ ု း စံ အ တိ ု င ္ ကားဒရိ ု င ္ ဘ ာ ေနရာကေန လက္ ၂ ဖက္ စ လံ ု း
ေျမာက္ျပီး ဘယ္ဘက္ ကားတံခါးကို ဖြင့္ေပးလိုက္တယ္။ ေဖၚေဖၚေရြေရြပဲ မင္း Signal
မျပပဲ ဘာေၾကာင့္ ေကြ႔ရသလဲ။ ေပး .. မင္းရဲ့ ဒရိုင္ဘာ လိုင္စင္ ဆိုျပီး ၾကည့္တယ္။ ဟာ ..
မင္းက စင္ကာပူ ႏိုင္ငံကပဲ ဆိုေတာ့ ဒီလိုင္စင္နဲ႔ မင္းကားေမာင္းလို႔ရသလား ေမးတယ္။
ရပါတယ္ ။ အေမရိ က န္ ဥ ပေဒအရ တႏွ စ ္ အ ထိ ေ တာ့ ေမာင္ း ခြ င ္ ့ ေ ပးပါတယ္ ..
ေျပာျပရတယ္။ ဒါဆို မင္းရဲ့ ပတ္စပို႔ ျပပါ ေမးေတာ့ ထုတ္ေပးရတယ္။ ျပီးေတာ့ Walkie
Talkie နဲ႔ ဆက္ျပီး ေအာ္ေျပာလိုက္တယ္၊ He comes from Singapore and drive win
Singapore License လို႔ ေျပာေနသံၾကားတယ္။ ၾကည့္ရတာ စင္ကာပူကလာတဲ့ လူမ်ိဳး
မေတြ႔ဖူးလို႔ ထူးဆန္းတယ္ ဆိုတဲ့ ပံုစံပ။ဲ ကဲ ..

မင္း ငါ့ကားထဲ လိုက္ခဲ့ပါ။ မင္းကို

စစ္ စ ရာရွ ိ တ ယ္ လိ ု ႔ ေ ျပာေတာ့ ေရခဲ အ မွ တ ္ ေ အာက္ ေအးလွ တ ဲ ့ ကားအျပင္ ဘ က္ က ိ ု
ထြက္လိုက္တယ္။ ေအးလြန္းေတာ့ ၂ မိနစ္ေလာက္ေတာင္ အျပင္မွာ မေနႏိုင္ဘူး။ အျမန္
ရဲ ရ ဲ ့ ကား ဘယ္ ဘ က္ တ ံ ခ ါးကိ ု ဖြ င ္ ့ ျ ပီ း ရဲ က ားထဲ ၀င္ ထ ိ ု င ္ လ ိ ု က ္ ရ တယ္ ။ ေနာက္ ၁၅
မိနစ္ဆိုရင္ Alchol

Test

လုပ္မယ္ ေျပာျပီ၊ သူ႔ရဲ့ ဌာနခ်ဳပ္ကို လွမ္းေမတယ္။ ကြ်န္ေတာ့

ပတ္ စ ပိ ု ႔ က လူ န ာမည္ ၊ ဗီ ဇ ာနံ ပ ါတ္ က ိ ု လွ မ ္ း ေပးတယ္ ။ ဒီ ဇ င္ ဘ ာ ခရစ္ စ မတ္ ရ က္ န ား
နီးေနခ်ိန္လဲျဖစ္၊ စေနေန႔ ညသန္းေကာင္လည္း ျဖစ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့ ကိုယ္ေရးရာဇ၀
င္ေတြက ို အတိအက် မရႏိုင္ေသးဘူး။ ေစာင့္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ ရဲသားနဲ႔ ၁နာရီေလာက္
အလာပ၊သလာပ စကားေကာင္းေနရတယ္။ သူက မင္းတို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဘာညာ ေမးေပမဲ့
သိပ္စိတ္မ၀င္စားဘူး။ သူ႔အေၾကာင္းေတြပဲ ေျပာျပေနတယ္။ သူ
နယူးေယာက္ျမိဳ႔မေရာက္ဖူးေၾကာင္း၊ 911
ေၾကာက္စရာေကာင္းေၾကာင္း။ သူတို႔ Texas

Terrorists ေတြေၾကာင့္
နယ္ေျမကေလးက ေအးခ်မ္းေၾကာင္း။

ဥေရာပ ဂ်ာမဏီ ၊ ဆြ ဒ ္ ဇ ာလန္ ၊ ျပင္ သ စ္ ျ ပည္ ေ တြ ေရာက္ ဖ ူ း ေၾကာင္ း ။ ဂ်ာမဏီ ေ တြ
သိ ပ ္ ေ တာ္ ေ ၾကာင္ း ၊ သူ တ ု ိ ႔ န ယ္ ေ ျမခံ ရဲ ေ တြ အ တြ က ္ ၂၄ နာရီ အလု ပ ္ လ ု ပ ္ ရ ေတာ့
Understanding Wife ရွိဖို႔ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ လစာ ေကာင္းေပမဲ့ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 5 of 10

အလု ပ ္ ျ ဖစ္ ေ ၾကာင္ း ။ ၂၅ မိ ု င ္ ပ တ္ လ ည္ နယ္ ေ ျမအတြ င ္ း က လမ္ း ေတြ မ ွ ာ ရဲ က ားနဲ ႔
ကင္းလွည့္ရေၾကာင္း၊ သူ႔ရဲ့ အုိင္ေပါ့ iPod

ကိုထုတ္ျပျပီး ငါ့မွာ 20GB

free

space

ရွိေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ သူ႔ၾကိဳက္တဲ့ သီခ်င္း ၁၀၀ပုဒ္ ေက်ာ္ပဲ ထည့္ထားတာေတာင္
2GB ပဲရွိေသးလို႔

18GB အပိုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ Video ေတြ iPod ထဲထည့္လို႔ရေပမဲ့

မထည့္တတ္လို႔ ထည့္မထားရေသးေၾကာင္း စသျဖင့္ စကားေတာ္ေတာ္ေျပာေနတယ္။
ေနာက္ေတာ့ Alcohol Test လုပ္ျပီး၊ Report Form ေတြျဖည့္ျပီးတာနဲ႔ မင္းကိုငါ Vibal
Warning ေ ပ း တ ယ ္ ။ ေ န ာ က ္ ဆ ိ ု ေ က ြ ႔ ရ င ္ Signals ျ ပ ျ ပ ီ း မ ွ ေ က ြ ႔ ပ ါ ေ ျ ပ ာ ျ ပ ီ း
ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္။
စုစုေပါင္း ၁နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ ၾကာသြားတယ္။ အေမရိကန္ေတြ မေရာင္ရာ ဆီလူး ပံုစံ၊
အလု ပ ္ တ ခု က ိ ု အေသးစိ တ ္ ႏိ ႈ က ္ ႏ ႈ ိ က ္ ခ ြ ် တ္ ခ ြ ် တ္ လု ပ ္ ၾ ကတယ္ ။ ဒါေၾကာင္ ့ ပ ဲ
အေမရိကန္ႏိုင္ငံၾကီး မွာအလုပ္လုပ္ရတာ၊ အလုပ္ရွာရတာ သိပ္ေႏွးတာပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ဒဏ္မထိပဲ လြတ္လာတဲ့အတြက္ ရဲၾကီးကို ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။

ကားလမ္းေဘးမွ ဆီးႏွင္းေတာင္မ်ား

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 6 of 10

Amerillo City, Texas - Burmese refugee children, their house and car
၃။ မနက္အေစာၾကီးမွာ အိမ္ေအာက္ထပ္က မိတ္ေဆြက ခင္ဗ်ားရဲ့ကားကို Tow

Service

ကားက လာဆြဲေနျပီ လို႔ လာေျပာေတာ့ အျမန္သြားၾကည့္တယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကားကို
ၾကိဳးခ်ည္၊ ဘီးတုတ္ျပီး Tow

Car

နဲ႔ ဆြဲဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲ

ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေမးေတာ့ ခင္ဗ်ားကားက သူမ်ားအိမ္ေရွ႔ရပ္ထားတာ သူတို႔အိမ္ရဲ့
ကား၀င္ ၊ ထြ က ္ လ မ္ း ကိ ု ပိ တ ္ ေ နတာေၾကာင္ း အိ မ ္ ရ ွ င ္ က တိ ု င ္ လ ိ ု ႔ လ ာဆြ ဲ တ ယ္ တဲ ့ ။
ေသခ်ာၾကည့္ပါအံုး ဆရာရယ္၊ လမ္းၾကီးက ၂၀ ေပက်ယ္တဲ့ အေပါက္ကို
ကြ ် န္ ေ တာ့ က ားက ၆ လက္ မ ပဲ ပိ တ ္ ေ နတာပါ။ ကြ ် န္ ေ တာ္ ညတံ ု း က ကားရပ္ တ ံ ု း
အေသအခ်ာ မၾကည့ ္ လ ိ ု က ္ မ ိ လ ိ ု ႔ ျဖစ္ ရ တာပါ။ ခြ င ္ ့ လ ႊ တ ္ ပါ။ ကြ ် န္ ေ တာ့ က ားကိ ု အခု ပဲ
ခ်က္ ခ ်င္ း ေနရာ ေရႊ ႔ ပ ါမယ္ .. ေတာင္ း ပန္ ေ ျပာေတာ့ ၊ အရာရွ ိ န ဲ ႔ အလု ပ ္ သ မား ၂
ေယာက္တိုင္ပင္ျပီး ကားကို မဆြဲေတာ့ပဲ ျဖဳတ္ခ်ေပးလိုက္တယ္။

ဥပေဒအရ တလက္မ

ပိ တ ္ ေ နရင္ လ ဲ ကားကိ ု ဆ ြ ဲ သ ြ ာ းမွ ာ ပဲ ။ ဒီ န ိ ႈ င ္ င ံ က ဥပေဒ အတိ အ က်လိ ု က ္ န ာရေတာ့
တတက္ စ ားလဲ ၾကက္ သ ြ န ္ ဆိ ု တ ဲ ့ အ တိ ု င ္ း ကားလမ္ း ကိ ု တလက္ မပိ ု ျ ပီ း ရပ္ ထ ားရင္ လ ဲ
ဥပေဒေဖါက္ျဖက္တာပဲ ယူဆတယ္။
အိမ္ရွင္ေတြကလည္း

ကိုယ့္အိမ္နီးခ်င္းပဲ။

ကိုယ့္ကို

လာေျပာရင္

ေရႊ႔ေပးမွာေပ့ါ။

အခုေတာ့ ၄၁၁ နံပါတ္ကို တဂ်ီဂ်ီနဲ႔ ဖုန္းဆက္ျပီးတိုင္ေတာ့ သူတို႔က လာစစ္တယ္။ ၆
လက္မ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္တာဆိုေတာ့ သူတို႔တာ၀န္အရ ကားကို Tow

ဆြဲသြားရမွာ..

ကံေကာင္းလို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတာင္းပန္ေျပာဆိုလိုက္ေတာ့ အိုေကသြားတယ္။ ကားကို
ေနရာေရႊ႔လုိက္ျပီး အိမ္ရွင္ ေတြ ထြက္အလာကို ေစာင့္ရတယ္။ တနာရီေလာက္ေစာင့္မွာ
အိမ္ရွင္ေတြ ရုရွားလူမ်ိဳး
ရက္စက္တယ္။ သူတို႔ Tow

အိမ္ျပင္ ထြက္လာတံုး သူတို႔ဆီ သြားျပီး "ခင္ဗ်ားတို႔ဗ်ာ ..
လုပ္သာြ းရင္ ကြ်န္ေတာ္ ေဒၚလာ ၃၀၀ ေက်ာ္ကုန္မွာ။ ၆

လက္မေလာက္ပဲ ပိုျပီးရပ္မိတာ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္ ေသခ်ာ
ကားရပ္ပါမယ္။ ဒီလိုေတာ့ မတိုင္ပါနဲ႔ ..
အဲဒီရုရွားၾကီးက

၂ဦးစလံုးမေကာင္းပါဘူး"

..

လို႔ေျပာေတာ့

"တိုင္တာ ကြ်န္ေတာ္မဟုတ္ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ့မိန္းမ တိုင္တာပါ၊

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 7 of 10

ခင္ ဗ ်ားတိ ု ႔ က ားက ကြ ် န္ ေ တာ္ တ ိ ု လ မ္ း ကိ ု ပိ တ ္ ထ ားလိ ု ႔ ပ ါ" ေျပာတယ္ ။ ဘာပဲ ျ ဖစ္ ျ ဖစ္
အိ မ ္ န ီ း နားခ်င္ း ဆိ ု ေ တာ့ ခင္ ခ င္ မ င္ မ င္ ပ ဲ ရွ ိ သ င္ ့ ေ ပမဲ ့ အေမရိ က န္ စတိ ု င ္ အ ရဆိ ု ရ င္
အိမ္နီးခ်င္းလည္း ဟဲလို ေလာက္ပဲ ေျပာေလ့ရွိေနမွာပါပဲ။

Oklahoma City, Gas Station (Patro)

Vietnam Super Market at Okalahoma City
၄။ တေန႔ ကားရပ္ ျ ပီ း ပင္ လ ယ္ က မ္ း ေျခမွ ာ ေလရႈ ေ နတံ ု း ကားမီ း မပိ တ ္ မ ိ ဘ ူ း ၊ ၁၅
မိ န စ္ ေ လာက္ ၾ ကာေတာ့ ကားဘက္ ထ ရီ ေဒါင္ း သြ ာ းတယ္ ။ ေအာ္ တ ိ ု က ားဆိ ု ေ တာ့

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 8 of 10

ျမန္ မ ာျပည္ လ ိ ု တြ န ္ း စတတ္ လု ပ ္ လ ိ ု ႔ မ ရဘူ း ။ ေနာက္ က ားတစီ း နဲ ႔ ဘက္ ထ ရီ န ဲ ႔
အျပိဳင္ၾကိဳးဆက္ျပီး ကားစက္ႏႈိးရမွာဆိုေတာ့ ဘက္ထရီၾကိဳးလဲမရွိ၊ အျခားကားေတြကို
လိုက္အကူညီေတာင္းေတာ့လဲ

အဆင္မေျပျဖစ္ေနတယ္။

မိတ္ေဆြတဦးဆီလွမ္းဆက္ေတာ့ သူတို႔ကားနဲ႔ လာျပီး ကူညီေပးေတာ့ အိုေကသြားတယ္။
ကားနဲ႔အတူပါလာတဲ့

အန္ကယ္ၾကီးက

၁နာရီေလာက္

ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ

ေစာင့္လိုက္ရတာ ေတာ္ေတာ္စိတ္ညစ္သြားပံုရတယ္။ ဘက္ထရီ အသစ္
ခ်က္ခ်င္းလဲလိုက္ပါ တိုက္တြန္းတယ္။ ေနပါဦး အန္ကယ္ရယ္။ ဘက္ထရီအသစ္လဲရင္
ေစ်းၾကီးတယ္။ Recondition

Battery

ထည့္ရင္ ေဒၚလာ ၅၀ေတာင္ မကုန္ပါဘူး

ေျပာလဲ မ ရဘ ူ း ။ ကားဆ ိ ု င ္ က ိ ု ေ မာ င္ း ခ ု ိ င ္ း ျပီ း ဘက္ ထ ရီ အ သ စ္ လ ဲ ခ ိ ု င ္ း တယ္ ။
ကားဆိ ု င ္ ေ ရာက္ တ ာနဲ ႔ ၀ပ္ ေ ရွ ာ ့ အလု ပ ္ သ မားေတြ က ပံ ု မ ွ န ္ ဆ က္ ဆ ံ ျ ပီ း မန္ ေ နဂ်ာဆီ
လႊဲေပးတယ္။ မန္ေနဂ်ာက စကားေကာင္းေကာင္း၊ ခ်ိဳခ်ိဳေလးေျပာျပီး
ဘက္ထရီအသစ္ခ်က္ခ်ြ တ္ကို လဲေပးမယ္လုပ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္လဲ ေမးေတာ့ ေဒၚလာ
၁၄၂ က်သင့္တယ္ ဆိုပဲ။ ဘက္ထရီ အသစ္က ေဒၚလာ ၈၀၊
ေဒၚလာ ၅၀၊ Tax

Service

Charge

က

အခြန္က ၁၂ ေဒၚလာေပးရမယ္ ဆိုပ။ဲ ကြ်န္ေတာ္က မလဲေတာ့ဘူး

လုပ္တာ အတူပါလာတဲ့ အန္ကယ္ၾကီးက ကြ်န္ေတာ္ေပးမယ္။လဲလိုက္ပါ ..

ဆိုတာနဲ႔

ေဒၚလာ ၁၄၂ ကုန္သာြ းတယ္။ အန္ကယ္ၾကီးက ငါ့မွာေတာ့ ဒီလ Social

Security

(သက္ၾကီးပင္စင္ေငြ)

မတုတ္ရေသးေတာ့

အေၾကြးကပ္

(Credit

Card)

နဲ႔ပဲ

ယ္လိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ပိုက္ဆံ ေတာ္ေတာ္ ႏွေမ်ာေပမဲ့ အန္ကယ္ၾကီးကေတာ့
တန္တယ္၊ တန္တယ္။ ခ်က္ခ်င္းေကာင္းသြားတာ ပိုအေရးၾကီးတယ္ ဆိုပဲ။
အေမရိကန္ေတြ Service Charge အမ်ားၾကီးယူေနၾကတာ ပံုမွန္ပါပဲလား။

အေမရိကန္ခရီးသြားလမ္းညြန္ GPS
အေမရိကန္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက အရမ္းေခတ္စားလာတဲ့ GPS
အီ လ က္ ထ ရြ န ္ း နစ္ ကားလမ္ း ညြ န ္ ကရိ ယ ာကေလးဟာ အလြ န ္ အသံ ု း ၀င္ ပ ါတယ္ ။
သြားမဲ့ေနရာကို လိပ္စာ ထည့္ရိုက္လိုက္ပါ။ ဥပမာ State = Colorado,

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

No. = 1242,

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

City

=

Denver,

Street

Page 9 of 10

=

5th

Ave

သူေတာင္းတဲ့

အခ်က္အလက္ကို

ထည့္ေပးလိုက္တာနဲ႔ စက္ကေလးက အသံထက
ြ ္တယ္။ 6" Display LCD color screen
မွာလည္း လမ္းပံု၊ေကြ႔ရမဲ့ လမ္းညြန္ေတြ ျပတယ္။ ဒီေတာ့ သူေျပာတဲ့ အသံအတိုင္း Turn
Left, keep left, Turn Right ... turn left next exit .. စသျဖင့္ လိုက္ေမာင္းလိုက္ရံုပဲ။
သူေျပာတဲ့လမ္းအတိုင္း မသြားျဖစ္လို႔ ေက်ာ္သာြ းရင္လဲ "Re-calculation route" ေျပာျပီး
လမ္းအသစ္ကို ဆက္ေျပာတယ္။
GPS လမ္းညြန္က ေတာ္ေတာ္ကို အဆင္ေျပလွပါတယ္။ တခုကို ေဒၚလာ ၁၀၀ ကေန
၃၀၀ အထိ ေစ်းေပါက္ျပီး German,

Tomtom

စသျဖင့္ ကုမဏီေတြက

ထုတ္ေရာင္းပါတယ္။

GPS is too good , when you travel to un-known city
အေမရိကန္၊ မကၠဆီကို၊ ကေနဒါ ေျမပံုေတြ ထည့္ထားေတာ့ ကိုယ္ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ
ဘာေတြရွိသလဲ၊ လိုက္ရွာလို႔ရပါတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္ ဆိုရင္

Food,

Restaurant

ခလုပ္ႏွိပ္လိုက္ရင္ အနီးနား ကဆိုင္ေတြ တန္းစီျပီးေပၚလာတယ္။ မက္ေဒါနာ ၾကိဳက္ရင္
မက္ေဒါနား ၅မိုင္ ေ၀းတယ္ ဆိုတဲ့ စာတမ္းကို လက္နဲ႔ ႏွိပ္လိုက္ရံုပါပဲ။ စာၾကည့္တိုက္၊
ေရွ ာ ့ ပ င္ စ င္ တ ာ၊ တည္ း ခိ ု ခ န္ း ၊ ဟိ ု တ ယ္ ၊ ေလဆိ ပ ္ ၊ ဘတ္ စ ကားဂိ တ ္ ၊ ကား၀ပ္ ေ ရွ ာ ့ ၊
ဓါတ္ဆီဆိုင္၊ ကာစီႏို၊ ႏိုက္ကလပ္ စသျဖင့္ ၾကိဳက္တဲ့ဟာ ေရြးျပီး ဒါရိုက္ရွင္ ရွာလိုက္ရံုပါပဲ။
အေရိကန္တႏိုင္ငံလုံး သြားရတာ အင္မတန္လြယ္ကူလွပါတယ္။

မဂၤလာ အင္တာနက္
စင္ကာပူ

http://monywa.org/uzawaung/usa/81228-driving.in.usa.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 1 of 8

၂၄-ဇြန္-၂၀၀၈
စည္းကမ္းဆိုတာ စင္ကာပူ၊အေမရိကား နဲ႔ ျမန္မာ
စင္ကာပူမွာ ဘယ္ကားလမ္းေဘးမွာမဆို ပိုက္ဆံမေပးပဲ ကားရပ္နားလို႔မရပါဘူး။
ရပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ရပ္ေပါ့၊ လာစစ္တဲ့လူေတြ႔ရင္ ဒါဏ္ေငြထိမယ္၊ အဲ - မေတြ႔ရင္ေတာ့

Monywa

လြ တ ္ တ ယ္ ေ ပါ့ ၊ ဒီ လ ိ ု န ဲ ႔ ပ ဲ ပိ ု က ္ ဆ ံ မ ေပးပဲ ခိ ု း ျပီ း ကားရပ္ တ ဲ ့ လူ ေ တြ လ ည္ း
အမ်ားၾကီ း ပါပဲ ။ ကားေမာင္ း တဲ ့ ျမန္ မ ာတိ ု င ္ း ပင္ န ီ စ ူ း လား ပလာစာေအာက္ မ ွ ာ
ေခတၱ ခ ဏ ကားသြ ာ းရပ ္ လ ိ ု က ္ လ ိ ု ႔ ေဒၚလာ ၇၀ ဒါဏ္ ေ ငြ ထ ိ သ ြ ာ းသူ ေ တြ
အမ်ားၾကီးပါပဲ။ Public

Parking ေတြမွာေတာ့ စေန၊တနဂၤေႏြဆိုရင္

အခမဲ ့ လ ိ ု ႔ ေ ရးထားတယ္ ။ အျခားအခ်ိ န ္ ေ တြ ဆ ိ ု ရ င္ ခိ ု း ျပီ း ရပ္ န ားရင္ လ ည္ း
လာစစ္သူမရွိမွာ ေသခ်ာေတာ့ လူအမ်ားစု Parking

Cupon

မေပးပဲ

ခိုးရပ္ေလ့ရွိတယ္။ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စင္ကာပူအစိုးရက ခိုးရပ္တဲ့ကားေတြ

MingalarOnline.net

စစ္ ေ ဆးဖိ ု ႔ ဆပ္ က န္ ထ ရိ ု က ္ ေ ပးလိ ု က ္ တ ယ္ ။ ေမာ္ ေ တာ္ ဆ ိ ု င ္ က ယ္ ေ တြ န ဲ ႔
အရမ္ း လိ ု က ္ စ စ္ ေ တာ့ ခိ ု း ရပ္ တ ဲ ့ က ားေတြ မနည္ း ဘူ း ဒါဏ္ ေ ငြ ထ ိ က ု န ္ တ ယ္ ။
ဒဏ္ ေ ငြ က လည္ း ေဒၚလာ ၂၀ ကေန ၇၀ အထိ ပ ဲ ကားခိ ု း ရပ္ ခ ေပးရေတာ့
အေမရိ က န္ ျ ပည္ ေ လာက္ မဆိ ု း ေသးဖူ း လိ ု ႔ အေမရိ က ားေရာက္ ျမန္ မ ာမ်ားက
ေျပာၾကတယ္။
အေမရိကား ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွာ လူေနရပ္ကြက္ေတြမွာ တပတ္ကိုတရက္ပဲ NO
PARKING သတ္မွတ္ျပီး အခ်ိန္ကိုလည္း ေအာက္ကပံုအတိုင္း 7am to 8am
MONDAY,

STREET CLEANING

လို႔ေရးထားပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ MONDAY

Polaris Burmese Library
#05-12A Peninsula Plaza
Singapore

မန က ္ ၇ နာရ ီ န ဲ ႔ ၈ နာရ ီ ၾ က ာ း မ ွ ာ လ ာ စ စ ္ မ ယ္ ။ စ စ ္ လ ိ ု ႔ လ မ္ းေဘးမ ွ ာ

(Tel: 63371569)

ကားရပ္ ထ ားတာ ေတြ ႔ ရ င္ ေ တာ့ ဒါဏ္ ေ ငြ ေဒၚလာ ၇၀ အထက္ ရိ ု က ္ မ ယ္

Monywa.org/witmone

ဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။ လူစည္းကားတဲ့လမ္းေတြမွာေတာ့ လမ္းေဘးကားရပ္ခြင့္ လံုး၀
မေပးေပမဲ ့ အခုလ ိ ု လူ မရွိတ ဲ့ လူေနရပ္ကြက ္ေတြမ ွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီဆ ို င ္းဘု တ္

Qlock

လာေထာင္ထားရသလဲ ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားယူရပါတယ္။ အဲဒီ
သတ္မွတ္ထားတဲ့ မနက္ ၇ နာရီ နဲ႔ ၈ နာရီၾကားဆို တကယ္ပဲ တၾကိမ္လာစစ္တယ္။
လာစစ္မွာေသခ်ာေနေတာ့ လူေတြလည္း ကိုယ္အိမ္ေရွ႔လမ္းေပၚ ရပ္ထားတဲ့ကားကို
သတိ၀ီရိယရွိစြာ လာစစ္သူမလာခင္ ေရြ႔ထားၾကတယ္။ စည္းကမ္းစစ္သူကလည္း

Singapore Links

လာမယ္၊ သတိထား ေျပာတဲ့အတိုင္း တကယ္လဲလာေတာ့ ကားပိုင္ရွင္ေတြလည္း
တကယ္ပဲ သတိ၀ီရိယနဲ႔ သူတို႔ကားကို တနာရီ ေရွာက္ေမာင္းျပီး ေရွာင္ေနၾကတာ
ထူးဆန္းစြာေတြ႔ရတယ္။

Moemaka.com

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 2 of 8

Judson Center (Singapore)

edhamma.com

အလုပ္မရွိအလုပ္ရွာ

အေမရိကန္ေတြလုပ္

ဒီဆိုင္ဘုတ္ကို

လုပ္ထားတာေတာ့မဟုတ္ေလာက္ဘူး ဆိုျပီး စဥ္စားၾကည့္တယ္။ ဆိုင္းဘုတ္လံုး၀
မေထာင္ပဲ စင္ကာပူလို Parking Coupon စနစ္လုပ္ပစ္ရင္ မျဖစ္ဘူးလား လို႔လည္း

May Myanmar
Singapore

စဥ္းစားတယ္။
အေျဖကေတာ့

-

သူတို႔မွာ

အားအားရွိ

လိုက္ဖမ္းေနရေလာက္ေအာင္

လူေတြအမ်ားၾကီး စင္ကာပူမွာလို ခန္႔မထားနိဳင္ဘူး။ လာစစ္တဲ့လူကိုလည္း တကယ္
လာစစ္ေစခ်င္တယ္။ အလစ္အငိုက္ လိုက္ဖမ္းတဲ့ ျမန္မာျပည္ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြလို
မလုပ္ခ်င္ဘ ူး။ ေရးထားမယ္၊ သတိေပးမယ္၊ တကယ္လဲ လာစစ္မယ္။ မသိလ ို႔
လုပ္မိရင္ ဒါဏ္ေငြခံပဲ။ တခါခံျပီးသူေတြကေတာ့ မွတ္သြားျပီး
စည္းကမ္းလိုက္နာမယ္။

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ စည္းကမ္းေတြ

အရမ္ းထုတ ္ထ ားေတာ့ လူတ ို င္ းမွာ အျပစ္ ရွ ိေနျပီး ဖမ္း ခ်င္ရင္ အလြယ ္က ေလး
အျပစ္ ရ ွ ာ လိ ု ႔ ရ တယ္ ။ အေမရိ က န္ မ ွ ာ ေတာ့ သတိ ၀ ီ ရ ိ ယ ရွ ိ ရ ွ ိ အလု ပ ္ လ ု ပ ္ သ ူ ေ တြ၊
မ်က္ စ ိ န ဲ ႔ နားဖြ င ္ ့ ထ ားသူ ေ တြ အ တြ က ္ ေ တာ့ ဒါဏ္ ေ ငြ ထိ ခ ဲ ပ ါတယ္ ။ နေမာ္ န မဲ ့ ၊
ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားသူေတြလည္း ဒါဏ္ေငြခံရဖန္မ်ားေတာ့ သတိ၀ီရိယ
အရမ္းရွိလာၾကတယ္။
စည္းကမ္းထုတ္ထားတယ္။

အမ်ားလိုက္နာႏိုင္တဲ့

စည္းကမ္းျဖစ္ရမယ္၊

မလိ ု က ္ န ာတဲ ့ သ ူ ဆ ိ ု ရ င္ လ ဲ အဖမ္ း ခံ ရ ဖိ ု ႔ ေသခ်ာသေလာက္ ရ ွ ိ တ ဲ ့ စနစ္ ပ ါပဲ ။
ကုမၼဏီေတြမွာ ISO9000 ဆိုရင္ Procedure ေတြကို Document လုပ္ထားရမယ္။
QS9000

ဆိုရင္

လုပ္ထားတဲ့

Document

အတိုင္း

တကယ္လိုက္နာရဲ့လား

Checking System ရွိရမယ္။ ဒါအေမရိကန္စစၥတမ္ ပါပဲ။
ေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၥကုိ (ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္)

ဟာ ကားတိုက္မွဳ

အမ်ားဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္လို႔ တျခားျပည္နယ္က ေျပာင္းလာတဲ့
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြ လိုင္စင္ Convert

လုပ္ရင္ ေရးေျဖမကဘူး

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 3 of 8

လက္ ေ တြ ႔ အ ေမာင္ း စာေမးပြ ဲ စ စ္ ပ ါတယ္ ။ ဒီ ေ တာ့ လူ တ ိ ု င ္ း ကားရွ ိ တ ယ္ ၊
ကားေမာင္းတတ္တယ္။ အဲ -

လူတိုင္း Ticket

ဆိုတဲ့ ဒါဏ္ေငြကို

သိပ္ေၾကာက္ၾကတယ္။ စင္ကာပူလိုပါပဲ ဒါဏ္ေငြနဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းနည္း တမ်ိဳးပါပဲ။

ေၾကးရုပ္ထုေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီရုပ္ထုကေတာ့
ဂိုးဒင္းဂိတ္တံတားေဆာက္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ရုပ္ထုပါ။

ဒီျမင္းစီးရုပ္ထုကေတာ့ ဆန္ဖရမ္စစၥကိုျမိဳ႔ကို စတင္တည္ေတာင္ခဲ့တဲ့
စပိန္စစ္ဗိုလ္ၾကီးတဦး Captain Juan Bautista De Anza မကၠဆီကို ႏိုင္ငံက

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 4 of 8

ကာလီဖုိးနီးယား Governor ကိုလက္ေဆာင္ပို႔ေပးလို႔ ျမိဳ႔လည္ Lake Marced
ေရကန္ေဘးမွာ ထားပါတယ္။

ဒါကေတာ့ စပိန္စစ္ဗိုလ္ေနာက္လိုက္ ပထမဆံုး လူနီ Red Indian သူရဲေကာင္း
ေၾကးရုပ္ထုပါ။

ဆန္ဖရမ္စစၥကိုျမိဳ႔က ေဟာင္းေတာ့ လွ်ပ္စစ္၊ တယ္လီဖုန္းၾကိဳးေတြ
အိမ္ေနာက္ေဖး၊ အိမ္ေရွ႔မွာ ျမန္မာျပည္လို ဓါတ္တိုင္ေတြနဲ႔ ရွုပ္ေထြးေနတာပါပဲ။ 260
Belheven Ave, Daly City

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 5 of 8

ဆန္ဖရန္စစၥကို ဖိစၥဖိတ္သမုဒၵရာကမ္းမွာ ငါးမွ်ားတဲ့ ေနရာတခုပါ၊
အရက္ ေ သာက္ ျ ခင္ း ၊ ေဆးလိ ပ ္ ေ သာက္ ျ ခင္ း မ်ားကိ ု လူ ေ တြ က်န္ း မာေရး
ထိခိုက္မွာစိုးလို႔ တားျမစ္ေနရာ သိပ္မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား
လက္ထပ္ခင
ြ ့္ရတဲ့ ပထမဆံုး အေမရိကန္ျပည္နယ္ပါ။ ဒီမိုကရက္တစ္ေတြမ်ားေတာ့
လူ႔အခြင့္အေရးေတြလည္း သိပ္မ်ားပါတယ္။

ဆန္ဖရန္စစၥကို

ရာသီဥတုက

တႏွစ္လံုး

၅၀ ကေန

၈၀

ဖာရင္ဟိုက္ေလာက္ရွိပါတယ္။ ေလေအးတိုက္လြန္းျပီး ပင္လယ္ေရကေအးေတာ့
ျမိဳ႔လည္ေခါင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ SLOT

Beach,

Sun

Set

တ၀ိုက္မွာ လူအခ်ိဳ႔

ေရလႊာေလွ်ာစီး လာေလ့ရွိတယ္။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

ပူတဲ့ေန႔မ်ိဳးဆိုရင္ အဲဒီ SLOT

Page 6 of 8

Beach

မွာ ျမိဳ႔နဲ႔နီးေတာ့ အနားတ၀ိုက္ကလူေတြ

အပမ္းေျဖလာလိုက္ၾကတာ စင္ကာပူ စေနတနဂၤေႏြေတြမွာ ပင္လယ္ကမ္းေျခတ၀
က္ လူ စည္ က ားသလိ ု ပါပဲ။ ကြာ ျခားတာကေတာ့ လူ မဲ၊လူ ျဖဴ နဲ႔ အာရွသ ားေတြ
ဘီကီနီေတြနဲ႔ ပိုးလိုးပက္လက္ တပံုတပင္ ရွိေနတာပါပဲ။

ပိုင္ရွင္ ေရလႊာေလွ်ာစီး ပင္လယ္ထသ
ဲ ာြ းေနစဥ္ အေဖၚပါလာတဲ့ ေခြးျဖဴက်ားၾကီး
ကားထဲမွာ ထိုင္ေစါင့္ေနပံု။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Zaw Aung in USA - 2008

Page 7 of 8

ျမိဳ႔အနီးမွာရွိတဲ့ ဂိုးဒင္းဂိတ္ ပန္းျခံ။ ဒီလုိပန္းျခံေတြ အေျမာက္အမ်ား ျမိဳ႔ထဲေတြမွာ
ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

အပန္းေျဖ လမ္းေလွ်ာက္ လာရင္ ေခြးပါလာမယ္၊ ပါလာတဲ့ေခြး တျခားသူမ်ားကို
ရန္လို၊ လိုက္ကိုက္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္လည္း ေခြးပါးစပ္ကို အုပ္ထားရမယ္
စည္းမ်ဥ္းထုတ္ထားေပမဲ့ မလိုက္နာပါဘူး။

http://monywa.org/uzawaung/usa/80624-disciplane.htm

2/13/2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful