P. 1
E-KNJIGE Formati Seminar

E-KNJIGE Formati Seminar

|Views: 47|Likes:
Published by Nini Ban

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nini Ban on Jun 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2011

pdf

text

original

E-KNJIGE: S PAPIRJA NA ZASLON ± ZAKAJ E?

Nina Ban

Definicija e-knjige emonografsko literarno delo v digitalni obliki. Skupek razli nih digitalnih dokumentov, ki so konvertirani in sformatirani v obliko, ki se pojavi na zaslonu italca. 

L. 1994

Nastanek e-knjige e

Ideja stara kot ra unalniki.

Faktorji, ki so vplivali na razvoj: - izum namiznega zalo ni tva - rasto a pomembnost ³paperlass´ zalo ni tva -enostavnost s katero elektronska informacija nastane - vedno ve ja dostopnost lokalnih in globalnih ra unalni kih komunikacijskih mre , -zametki ekplozije elektronskih infomacij. 

L. 2000

Tak ne knjige so bile za ve ino uporabnikov predrage, takrat na trgu e ni bilo naprav za branje, zato so se ljudje bolj poslu evali brezpla nih zbirk (npr.Projekt Gutenberg) prebirali so jih na ra unalniku ali pa so jih natisnili 

dve osnovni razli ici organiziranja ponudbe: 

Zalo nik sam organizira tehni no platformo za dostop Posrednik uredi svojo platformo Zakup do celotne zbirke Nakup posameznih naslovov 

 

Stro ki tiskanja (celuloza predstavlja 90% stro kov), prevoza, skladi enja in maloprodaje so neprimerljivi s stro ki objave majhne datoteke na spletu. Prva elektronska knjigarna Read USA je bila ustanovljena leta 1991, danes je najve ja Amazon.com (www.amazon.com), ki obstaja od leta 1995. 

Prednosti e-knjig e

- ko je enkrat elektronski tekst postavljen, ima potencial za takoj njo svetovno distribucijo preko interneta - celotni stro ki tiska in distribucije so znatno manj i kot pri klasi nem tisku, - bralniki lahko hranijo mnogo gradiva, vsebina elektronski dokumentov samih pa se lahko raz iri in posodobi po eljah uporabnikov   

-pomembnej e izpopolnitve so: popolno e-tekst iskanje, integriran interaktivni slovar, mo nost prikaza multimedijskih vsebin, prilagodljiva velikost rk in osvetlitve - e-teksti lahko zni ajo stro ke podjetja z vpeljavo elektronskih dokumentov, kot zamenjavo za tradicionalne papirnate dokumente ipd. - pozitivna lastnost knjig je tudi njihova prikladnost in dejstvo da so vedno na zalogi. 

  

pri e-knjigah naklade in zaloge niso pomembne; - e-knjigo lahko ob istem asu bere ve je tevilo uporabnikov; - starej o izdajo e-knjige na preprost na in nadomestimo z novo, popravljeno, raz irjeno ali dopolnjeno izdajo, staro lahko, e seveda elimo, obdr imo; - v svoj bralnik lahko prenesemo tudi eknjige, ki so v papirnati izdaji e zdavnaj po le, - programi omogo ajo sprotno zapisovanje opomb in pod rtavanje, kar je mogo e kadarkoli zbrisati - na zaslonu bralnika si lahko izberemo poljubno velike rke in tako ne naprezamo o i;

Koristi za avtorje so pove ano bralstvo, primerno finan no povra ilo za njihovo delo ter nezmanj ana mo nost kontroliranja avtorskih pravic. Zalo nikom prina ajo manj drago ³papirless´ masovno produkcijo, enostavno distribucijo preko spletnih distributerjev in marketing do potro nika. Uporabnikom nudijo mo nost uporabe audio mode, orodji za iskanje, rezervo kar se ti e prostora, saj je ve knjig mo no shraniti na majhnem prostoru, zvo ne in video dodatke ter prilagajanje po lastnem okusu (pisava, barva ozadja, osvetlitev ...). Knji nicam pa nudijo takoj njo dostavo kupljenih knjig, ni je cene zaradi ni jih stro kov produkcije, konec izgubljenih in po kodovanih knjig, mo nost izdelave lastnih tekstov ipd.

Pomanjkljivosti 
 

 

- drage naprave, prezasedenost linij in zamudno iskanje po internetu; - neenotnost zapisov, vsak proizvajalec ponuja svojo re itev; - sorazmerno ob utljive naprave za branje (padec na tla, vlaga, vro ina«); - manj a izbira bralnikov in cena sta zaenkrat marsikomu nedosegljivi; - dlan niki so zaradi majhnih zaslonov neprimerni za branje dalj ih besedil; - velike ve ine e-knjig pred nakupom ne moremo prelistati, le redke zalo be omogo ajo branje izvle kov ali povzetkov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->