HOBBES

HOBBES - LEVIJATAN MOĆ nekog čovjeka jesu njegova sadašnja sredstva za postizanje nekog budućeg vidljivog dobra - prirodna

= izraženost sposobnosti tijela ili duha - instrumentalna = one moći koje stečene pomoću prirodnih služe kao sredstva i instrumenti za postizanje nečeg višeg 3 načelna uzroka sukoba: NATJECANJE >dobit NEPOVJERENJE>sigurnost SLAVA>ugled PRIRODNO PRAVO je sloboda svakog čovjeka da koristi svoju snagu kako hoće, radi očuvanja svoje vlastite naravi, tj. vlastitog života te dosljedno tome, da čini sve što po svom vlastitom sudu i razumu bude smatrao najprikladnijim sredstvom za to PRIRODNI ZAKON je propis ili opće pravilo, iznuđeno pomoću razuma, po kojemu je nekome zabranjeno da čini ono što je štetno po njegov život ili što mu oduzima sredstva za očuvanje života, ili da odustaje od činjenja onoga što smatra najboljim sredstvom za očuvanje života → pravo se sastoji u slobodi činjenja ili uzdržavanja, a zakon određuje ili obvezuje na jedno od toga 1. temeljni zakon prirode: tražiti mir i slijediti ga 2. prirodni zakon: da čovjek bude voljan, ako to jesu i drugi i koliko to smatra nužnim za mir i svoju obranu, odložiti to svoje pravo na sve i zadovoljiti se s onoliko slobode prema drugima koliko bi drugima dopustio prema samome sebi 3. prirodni zakon: pravda - da ljudi izvršavaju učinjene sporazume -pravo se napušta odustajanjem ili prenošenjem na nekog drugog 9. prirodni zakon: protiv ponosa - da svaki čovjek priznaje drugoga sebi jednakim po prirodi OSOBA je čovjek čije se riječi ili djela smatraju njegovim vlastitima (prirodna osoba) ili predstavljaju riječi ili djela nekog drugog ili nečeg rugog čemu se pripisuju, bilo istinito bilo fiktivno (umjetna osoba) PREDSTAVNIK je onaj koji nosi osobu i samo jednu osobu, jedinstvo u mnoštvu se ne može razumjeti na drugi način DRŽAVA je osoba, a tvorac njezinih radnji postao je veliki broj pojedinaca i to posredstvom uzajamnih sporazuma, s ciljem da koriste snagu i sredstva onako kako to budu smatrali prikladnim za mir i zajedničku obranu – onaj tko je nositelj te osobe naziva se SUVEREN, za kojeg se kaže da ima SUVERENU VLAST, a svatko drugi njegovim PODANIKOM - 2 načina stjecanja suverene vlasti: 1) pomoću prirodne sile – STEČENA DRŽAVA, 2) kad se ljudi slože o podređivanju jednoj osobi – POL.DRŽAVA ili DRŽ. PO USPOSTAVI -tri oblika države: MONARHIJA, DEMOKRACIJA, ARISTOKRACIJA SLOBODA ili nezavisnost znači u pravom smislu odsutstvo otpora (pod otporom misli na izvanjske prepreke kretanju) a može se primijeniti podjednako na nerazumna i neživa stvorenja kao i na razumna SLOBODAN je onaj tko u onome što je po svojoj snazi i umu sposoban činiti nije spriječen činiti to za što ima volju – sloboda čovjeka se sastoji u tome da on ne nailazi ni na kakvu prepreku dok čini ono za što ima volju, želju ili sklonost da čini SLOBODA PODANIKA sastoji se u slobodi od ugovora – u svim vrstama radnji koje zakon preskače ljudi imaju pravo da čine ono što im vlastiti razum nalaže kao najprobitačnije za njih same → najveća sloboda podanika je u onome o čemu zakon šuti

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful