1

Sluca| papa
2
3
Sailer/Hetzel
SLUÈAJ
P A P A
4
1. lzdan|e na hrvatskom |ezlku
travan| 2011
Llcencl|sko lzdan|e s odobren|em lzdavaca.
© Verlag Saller & Hetzel
Dle Stlmme kathollsch mlssbrauchter llnder Cbk
Hernsterstr. 28, 97892 lreuzverthelm
vvv.der-íall-des-papstes.com
d|ela s n|emacklm orlglnalnlm naslovom.
Der lall des lapstes
Za sva pltan|a od znaca|a za sadrza|
m|erodavno |e lzvorno n|emacko lzdan|e.
lrevedeno s n|emackog
U Hrvatsko| lzda|e.
Davld - Udruga gradana
za zastltu l|udsklh prava
Zagreb, Cdranska 1
lnío@davld-udruga.hr
vvv.davld-udruga.hr
Sva prava prldrzana
Naklada. 1000 prlm|eraka
Cll zapls dostupan u racunalnom katalogu
Naclonalne l sveuclllsne kn|lznlce u Zagrebu
pod bro|em 765290
lSßN 978-953-55389-1-2
5
Predgovor
Mnogl ko|l ova| tekst uzmu u ruke s cuden|em ce trl|atl ocl.
«lapu dovestl pred sud: Luda lde|a!» Ne bas malobro|nl ce
pltatl. «Zasto tek sada:» Crkvl v|ernl katollcl ce se razgn|evltl,
slobodoumnlcl ce os|ecatl zadovol|stlnu. 1o sto kaznena
prl|ava protlv pape budl emocl|e lezl u osobl prl|avl|enoga,
ko|eg |ednl drze za ßoz|eg zastupnlka, drugl za kneza 1ame.
U ovd|e otlsnuto| prl|avl Medunarodnom kaznenom sudu u
Haagu on nl|e nltl |edno nltl drugo vec |ednostavno «okrlvl|enl
dr. loseph katzlnger ko|em se predbacu|u teskl zloclnl protlv
d|ece ko|u |e oskvrnuo n|egov kler, protlv Aírlkanaca
usmrcenlh n|egovom smrtonosnom zabranom kondoma, l
protlv clanova crkve ko|e |e porobllo n|egovo totalltarno
svecenstvo.
lao odv|etnlk |a sam za|edno sa svo|lm kolegom dr. Certom-
loachlmom Hetzelom naplsao prl|avu u svl|estl da |e sazrelo
vrl|eme da se konacno napustl sredn|ov|ekovna ponlznost
prema crkvenlm knezovlma l da lh se pozove na odgovornost
kad poclne zlocln, lsto kao l ostale gradane.
Cva| spls posvecu|emo svlma onlma ko|l su propatlll teske
dusevne muke pod necov|ecnom crkvenom pukovnl|om,
svlma onlma ko|e |e snasla smrt zbog nel|udskog «seksualnog
morala» starlh muskaraca u klmu, l prl|e svega bezbro|no|
d|ecl ko|a su postala zrtve klerlkalnlh seksualnlh zloclna. U
okvlru nase odv|etnlcke d|elatnostl dozlv|ell smo kako zrtve
kao odrasll pate zbog svo|e sudblne lz d|etln|stva. lrl|e svega
6
prl|avu smo podnl|ell zbog n|lh. Cnl su cesto lzgublll svaku
v|eru u pravednost, zapravo cak l u ßoga. Zel|ell blsmo da
onl po mogucnostl ponovno nadu l |edno l drugo.
dr. Christian Sailer
7
1uzltel|u prl
Medunarodnom kaznenom sudu
Cospodlnu proí.dr. Lulsu Morenu Ccampu
Maanveg, 174
NL-2516 Aß Den Haag
14. vel|ace 2011.
Kaznena prijava
protiv
dr. Josepha Ratzingera,
pape Rimokatolièke crkve
zbog
zloèina protiv èovjeènosti
prema èl. 7
Statuta Meðunarodnog kaznenog suda
8
9
S a d r ž a j
Uvod .............................................................................. 11
I. Zastrašujuæa crkvena vlast ......................................... 13
1. lrlsllno uclan|lvan|e .................................................... 13
2. lslho-teror .................................................................. 16
3. Zlocln protlv cov|ecnostl ............................................. 22
4. laznena odgovornost dr. katzlngera ........................... 24
II. Ubojita zabrana kondoma ........................................ 26
1. loníllkt ....................................................................... 26
2. lokornost sa smrtnom posl|edlcom............................. 28
3. Zlocln protlv cov|ecnostl ............................................. 30
4. laznena odgovornost dr. katzlngera ........................... 31
III. Pokroviteljstvo nad seksualnim
deliktima klera ............................................................... 32
1. Seksualnl zloclnl katollcklh svecenlka
slrom svl|eta .................................................................... 32
1.1 SAD .......................................................................... 32
1.2 lrska .......................................................................... 34
1.3 N|emacka ................................................................. 36
1.4 lanada ..................................................................... 38
1.5 Australl|a ................................................................... 38
1.6 Aírlka ........................................................................ 39
1.7 lromlnentnl poclnltel|l .............................................. 39
10
2. Strategl|a zataskavan|a................................................. 42
2.1 laplnska ta|na ........................................................... 42
2.2 lraksa zataskavan|a ................................................... 43
2.3 logodovan|e l ponovno postavl|an|e poclnltel|a........ 48
2.4 Ne vldl se kra| ........................................................... 52
2.5 Zlocln protlv cov|ecnostl ........................................... 55
2.6 laznena odgovornost dr. katzlngera ......................... 59
IV. O dopuštenosti podnesene tužbe ............................ 64
V. Sažetak ....................................................................... 67
11
O b r a z l o ž e n j e
Uvod
Kaznena prijava podnesena je protiv tri zloèina širom svijeta,
koji do danas nisu bili prijavljeni jer su izašli iz jedne institucije
na èijem èelu stoje «najviši dostojanstvenici», koji se smatraju
uzvišeni daleko iznad kriviènog djela. Tradicionalno poštovanje
«crkvenih glavara» zamutilo je svijest prava.
Kada bi neka nova religiozna grupa svoje èlanove prisiljavala
grubim psihièkim pritiskom da svoju novoroðenèad uèlane u
tu grupu, kako bi doživotno financirali grupu i u svemu se
ravnali po direktivama grupe, tada bi tu grupu nazvali «sektom».
Država bi ako je moguæe organizaciju dokinula i «voðe sekte»
kaznila zbog prisile i iznuðivanja, tim više ako grupa ne bi trpjela
istupanje èlanova, nego bi ih prijeteæi najtežim kaznama u tome
sprijeèila i time kod mnogo svojih èlanova izazvala teška
duševna ošteæenja i povrede njihove slobode razvoja.
Ako je èinjenièno stanje takvo, može li postupak biti drugaèiji
samo zato jer se radi o organizaciji koja se tako ponaša ne
samo prema nekoliko malobrojnih, veæ po cijelom svijetu i
zove «rimokatolièka crkva» i stalno govori o vjerskoj slobodi,
ali inovjernicima na vrat nahuška «opunomoæenike za sekte»?
Nije drugaèije, nego smo se samo navikli na to. Od 1. 7. 2002.
ta navika nije više dopuštena. Tog dana stupio je na snagu
Statut Meðunarodnoga kaznenog suda koji zloèine protiv
èovjeènosti zapreèuje kaznom.
12
Kada bi jedna nasilna sekta opisane vrste u današnjoj Africi
bila jako raširena i svojim èlanovima pod prijetnjom teških kazni
zabranjivala upotrebu kondomâ, time prouzroèena zaraza HIV-
om/ AIDS-om i njome uzrokovani smrtni sluèajevi pripisali bi
se voðama sekte i protiv njih bi se poveo kazneni postupak.
Može li to biti drugaèije samo zato jer se nasilna sekta zove
«crkva», a njen poglavar polaže pravo na nepogrešivost?
Kad bi u jednoj svjetskoj nasilnoj sekti stotine tisuæa djece bilo
seksualno zloupotrijebljeno, a zloèini po nalogu voðe sekte
bili zataškani i kazneno gonjenje bilo izbjegnuto, tada bi ta
kriminalna organizacija i njen voða bili procesuirani. Može li
to biti drugaèije samo zato jer se ta organizacija zove «crkva» i
jer zapovijed da se šuti o zloèinima ne dolazi od šefa mafije,
nego ju je izrekao papa? Nije drugaèije, nego je to samo
stoljetna navika na pedofilsko sveæenstvo i moæ njihovih visokih
sveæenika. Otkako postoji èinjenica zloèina protiv èovjeènosti,
to okretanje glave u stranu više nije dopušteno.
U nastavku se prijavljuju tri zloèina protiv èovjeènosti za koje
je kazneno odgovoran dr. Joseph Ratzinger kao bivši kardinal i
današnji papa:
1. Održavanje i voðenje svjetskog totalitarnog nasilnog režima
koji svoje èlanove podjarmljuje zastrašujuæim prijetnjama koje
ugrožavaju zdravlje;
2. Zadržavanje smrtonosne zabrane upotrebe kondoma i kad
postoji opasnost infekcije HIV-om/AIDS-om;
13
3. Etabliranje i održavanje svjetskog sustava zataškavanja i
pomaganja seksualnih zloèina katolièkih sveæenika, koji
pogoduje nastanku novih zloèina.
I. Zastrašujuæa crkvena vlast
losto|l opravdana sumn|a da |e dr. loseph katzlnger kao
kardlnal l kao papa vellkome, neodredenom bro|u l|udl nanlo
teske povrede dusevnog l t|elesnog zdravl|a u smlslu clanka
7, allne|a 1, slovo k Statuta Medunarodnog kaznenog suda.
1. Prisilno uèlanjivanje
klmokatollcka crkva st|ece svo|e clanove prlsllnlm clnom,
nalme krsen|em bespomocne do|encadl, kao sto |e utvrdeno
u kan. 96 Codexa kanonskog prava (C.l.C.).
«lrsten|em se cov|ek uclan|u|e u lrlstovu crkvu .»
lrsten|e se u pravllu obavl|a u do|enacko| dobl. latollckl
rodltel|l mora|u v|erovatl da |e novorodeno dl|ete optereceno
manom lstocnog grl|eha od ko|e se moze oslobodltl samo
krsten|em. U danas vazecem lateklzmu klmokatollcke crkve
o tome se doslovno kaze.
«ßuducl da se d|eca rada|u s l|udskom naravl palom l
okal|anom lstocnlm grl|ehom, to su l onl potrebnl novoga
14
roden|a u krsten|u da budu oslobodenl vlastl tame l
prenesenl u lral|evstvo slobode slnova ßoz|lh, kamo su
pozvanl svl l|udl. Crkva l rodltel|l llslll bl dl|ete ne-
proc|en|lve mllostl da postane dl|ete ßoz|e kada mu ne
bl podl|ellll krsten|e nedugo posll|e roden|a.» (lateklzam,
br. 1250)
A u lodeksu kanonskog prava u kan. 867 - § 1 plse.
«kodltel|l su obveznl brlnutl se o tome da n|lhova d|eca
budu krstena unutar prvlh t|edana, clm prl|e moguce
nakon roden|a, zapravo cak |os prl|e roden|a onl se lma|u
obratltl zupnlku da bl za svo|e dl|ete lzmollll sakrament
l da bl blll odgovara|uce prlpreml|enl.»
U sluca|u da |e dl|ete u smrtno| opasnostl, krsten|e se lma
obavltl protlv vol|e rodltel|a. lanon 868, § 2 C.l.C. o tome
odredu|e.
«U smrtno| opasnostl dl|ete katollcklh, cak l nekatollcklh
rodltel|a dopusteno |e krstltl l protlv vol|e rodltel|a.»
Veclna katollcklh rodltel|a pokorava se ovo| odredbl l da|e
krstltl svo|u d|ecu clm prl|e moguce, na|cesce nekollko t|edana
nakon roden|a. lrema vlada|ucem mlsl|en|u za to |e dovol|no
n|lhovo pravo odgo|a, premda krsten|e prema katollckom
nauku krstenlka vezu|e na nekl nacln ko|l sllcl kmetstvu.
latollckl kateklzam o tome kaze.
«lostavsl udom Crkve krstenlk vlse ne prlpada sebl nego
onome ko|l |e za nas umro l uskrsnuo. Zato |e pozvan
15
da bude druglma podlozan, da lm sluzl u za|ednlstvu
Crkve, da bude «poslusan l podlozan» glavarlma Crkve
te lh susrece s postovan|em l l|ubavl|u.» (lateklzam, bro|
1269)
Uclan|en|e krstenlka u katollcku crkvu |e neopozlvo (usporedl
o tome l od Campenhausena, lrlrucnlk Drzavnoga crkvenog
prava Savezne kepubllke N|emacke, 2. lzdan|e, ßerlln 1994.,
str. 759 l dal|e), zbog cega Crkva odbl|a lzbrlsatl lz reglstra
krstenlh one ko|l lstupe lz Crkve.
lrema obvezu|ucem nauku crkve lstupan|e vodl u v|ecnu
kaznu pakla. 1ako se prlm|erlce kaze u Neuner-koosovo|
«V|era Crkve u lspravama navl|estan|a nauka», 13. lzdan|e,
1971., bro| 381.
«| . }. |Sveta rlmska crkva, osnovana rl|ec|u nasega
Cospodlna l Ctkupltel|a} cvrsto , lspovl|eda l v|eru|e l
ob|avl|u|e da nltko lzvan katollcke crkve, nltl poganln
nltl zldov, bllo nev|ernlk lll netko odvo|en od |edlnstva
nece lmatl ud|ela u v|ecnom zlvotu, stovlse potpast ce
v|ecnome ogn|u ko|l |e prlpreml|en davolu l n|egovlm
andellma, ako se prl|e smrtl ne prlkl|ucl n|o| (crkvl).»
lrema kanonu 1364 u vezl s kanonom 751 Corpus lurls
Canonlcl, lstupan|e lz crkve vodl u ekskomunlkacl|u, ko|a opet,
prema br. 1463 lateklzma katollcke crkve |e «osoblto tezak
grl|eh», ko|l prema br. 1861 lateklzma za sobom povlacl
«v|ecnu smrt u paklu».
16
2. Psiho-teror
Za clanove crkve, medu ostallm, vrl|edl.
«1ko ne prlzna|e kao svete kanonske splse, sve kn|lge
Svetog plsma sa svlm n|lhovlm dl|elovlma kako lh |e
crkvenl sabor u 1rlentu naveo, lll tko porlce da su one
dane od ßoga, neka bude lskl|ucen.» (Neuner-koos, kao
gore,bro| 98), prl cemu |e íormulacl|a «lskl|ucen»
euíemlstlckl prl|evod grcko-latlnske íormule «anatema
slt», ko|a doslovno prevedena znacl. «neka bude
proklet».
«lroklet» |e prema tome l ona| tko prl|etn|e kaznama Starog
zav|eta ne prlzna|e kao ßoz|u rl|ec. Na prlm|er.
«1ko poclnl prel|ub sa zenom svog sus|eda neka se kaznl
smrcu l prel|ubnlk l prel|ubnlca .» (Lev 20,10)
«Ako bl muskarac legao s muskarcem kao sto se ll|eze sa
zenom, obo|lca bl poclnlla odvratno d|elo. Neka se
smaknu. (Lev 20,13)
«Ako bl se tko drsko odupro l ne bl poslusao nl svecenlka
ko|l ond|e sto|l da sluzl lahvl, ßogu tvome, nl suca, neka
se ta| cov|ek pogubl.» (lnz 17,12)
«Ako tko lma opaka l nepokorna slna ko|l nece da slusa
nl oca nl ma|ke pa nl onda posto ga kazne neka ga
n|egov otac l n|egova matl odvedu star|eslnama svoga
grada, na vrata svo|ega m|esta, l neka kazu gradsklm
17
star|eslnama. Cva| nas sln opak |e l nepokoran, nece da
nas slusa, nlstarl|a |e l pl|anlca. lotom neka ga svl l|udl,
n|egovl sugradanl, kamen|em zaslpl|u dok ne poglne.(lnz
21,18)
Cvako nesto na prvl pogled moze lzgledatl kao lz kamenog
doba l tlsucl|eclma zastar|elo. klmokatollcka crkva vldl to
medutlm drugacl|e. Codlne 1965. n|en na|vlsl greml| u llku
2. Vatlkanskog konclla u svo|o| «Dogmatsko| konstltucl|l o
bozansko| ob|avl» lz|avlo |e sl|edece.
«ln|lge Starog l Novog zav|eta u c|ellnl, sa svlm n|lhovlm
dl|elovlma, sveta Ma|ka Crkva na temel|u apostolske v|ere
drzl svetlma l kanonsklma zato sto po nadahnucu
Svetog Duha lma|u ßoga za autora l sto su Crkvl kao
takve predane. ßuducl da sve ono sto nadahnutl plscl lll
haglograíl lz|avl|u|u, val|a drzatl lz|avl|enlm od Duha
Svetoga, mora se dosl|edno lspovl|edatl da kn|lge llsma
cvrsto, v|erno l bez zablude naucava|u lstlnu. «
U skladu s tlm u do danas vazecem lateklzmu katollcke crkve
plse.
«Starl |e zav|et neodvo|lv dlo Svetog plsma. N|egove su
kn|lge od ßoga nadahnute . lrscanl postu|u Starl zav|et
kao pravu rl|ec ßoz|u.» (ßro| 121 l 123)
Ako |e to tako, moguce |e da samo zapreke sv|etskog prava
zaustavl|a|u crkvu od toga da lzvrsl prl|etn|e smrcu ko|e Starl
zav|et drzl u prlpravnostl za prel|ubnlke, homoseksualce,
heretlke l neposlusnu d|ecu.
18
ßog Starog zav|eta, cl|e rl|ecl Crkva |os l danas drzl val|anlma
kao «pravu rl|ec ßoz|u», medu ostallm k tome |os zahtl|eva.
«. Cuva| se da ne pravls saveza sa stanovnlclma zeml|e
u ko|u ldes, da ne budu zamka u tvo|o| sredlnl. Nego
poruslte n|lhove zrtvenlke, oborlte n|lhove stupove,
pocupa|te lm asere.» (lzl 34,12)
lavao ko|eg crkva stu|e kao «narodnog apostola» lde cak korak
dal|e plsucl o lnov|ernlclma odnosno prlstasama druglh kultova
sl|edece.
«Cnl su punl svake nepravde, pakostl, lakomostl, zloce
. Zna|u za odredbu ßoz|u da smrt zasluzu|u ko|l takvo
sto clne.» (klm 1,29)
lollko crkva uzlma ozbll|no takve apele, kad |e sv|etovno pravo
ne sprecava u tome, dokazala |e prlm|erlce prlllkom mlsl-
onaren|a u Latlnsko| Amerlcl. l kad se narod podlgne protlv
okrutnog boga Starog zav|eta, s ko|lm se crkva ldentlílclra,
lznova mu prl|etl nesto strahovlto.
«Cn prozdlre narode dusmanske, on n|lhove kostl drobl
l svo|lm lh strellcama unlstava (ßr 24,8)
Mozda nekl suvremenlk sa zdravlm l|udsklm razumom nece
ovo nltl dovodltl u vezu s ßogom. lo crkvenom shvacan|u l
ovo |e «prava rl|ec ßoz|a», a tko tvrdl drugacl|e, ubra|a se u
krlve ucltel|e ko|lma crkva s 2. letrovom poslanlcom
bezobzlrno porucu|e.
19
«Cnl su pak kao nerazumne zlvotln|e, po naravl rodene
za lov l lstrebl|en|e. Cnl su l|age l sramote.» (2 lt 2,12)
Nema slobode v|ere lll sav|estl. Um|esto toga vrl|edl.
«lokoravan|e rlmskom papl bezuv|etno |e potrebno svlm
l|udlma za spasen|e. 1o lz|avl|u|emo, tvrdlmo, odre-
du|emo l ob|avl|u|emo ml,» (Neuner-koos, kao gore, bro|
430)
laplne odluke su.
«neprom|en|lve po sebl a ne na temel|u suglasnostl crkve.
Ako netko sacuva| ßoze dopustl sebl protur|ecltl ovo|
naso| konacno| odlucl, neka se lskl|ucl. (bude proklet)
(Neuner-koos, kao gore bro| 454)
«lroklet» znacl proklet na v|ecne paklene muke. larl laspers,
vellkl n|emackl íllozoí proslog stol|eca, o tlm sankcl|ama plse.
«V|ecne paklene muke. crkva |e neumol|lvo odbaclla
Crlgenovo ucen|e, po ko|em su, obnavl|an|em svlh stvarl
(apokatastasls panton), paklene kazne vremenskl ogranlcene
. 1lme duse osta|u u n|lhovlm rukama. Nletzsche |e upozorlo
na to . da |e crkva opce rasprostran|ene predodzbe paklenlh
kaznl zgrablla kao na|plodnl|e |a|e svo|e mocl´ ., |er svecenlk
prodlre u nutrlnu duse l to s punomocl svo|e sluzbe, ne kao
pukl cov|ek, moze v|ernlka stavltl pod necuvenl prltlsak.
kodltel|l se clne odgovornlma l prl|etl lm se clstlllstem ako se
ne brlnu za to da l n|lhova odrasla d|eca ostanu v|erna crkvl.»
(laspers, lllozoíska v|era obzlrom na ob|avu, str. 85 l dal|e) C
20
«losl|edn|lm stvarlma» se u sluzbenom proglasu nauka
rlmokatollcke crkve medu ostallm plse.
«lako |e ßog opcenlto naredlo, duse onlh ko|l premlnu
u stvarno teskom grl|ehu sllaze odmah u pakao gd|e
blva|u mucene paklenlm mukama.» (Neuner-koos, bro|
905)
«No tko bez poka|an|a umre u smrtnom grl|ehu, bez
sumn|e ce zauvl|ek bltl mucen u zaru v | e c n o g
p a k l a . » (Neuner-koos, bro| 898, spaclonlrano u
orlglnalu)
lrltom se v|ernlclma uvl|ek predocava da se ne radl samo o
dusevnlm mukama, nego o strasnome t|elesnom mucen|u
clme navodno lsus lrlst kazn|ava zle prlllkom strasnog suda.
«Cn (lsus lrlst) ce docl na kra|u svl|eta sudltl mrtve l
zlve, svakome vratltl prema n|egovlm d|ellma, po-
kvarenlma kao l lzabranlma. Cnl ce svl uskrsnutl s
vlastltlm tl|elom ko|eg ovd|e nose, kako bl |ednl s
davolom prlmlll v|ecnu kaznu, drugl s lrlstom v|ecnu
slavu, ovlsno o n|lhovlm dobrlm lll loslm d|ellma.»
(Neuner-koos, bro| 896)
lstovremeno crkva s tekstom evandel|a, ko|l |e sama
autorlzlrala prl|etl v|ernlclma navodnlm lsusovlm lz|avama.
«lad Sln cov|ec|l dode u slavl . postavlt ce ovce sebl
zdesna, a |arce sll|eva. zatlm ce recl l onlma sll|eva.
odlazlte od Mene, prokletl, u ogan| v|ecnl, prlpravl|en
21
davlu l andellma n|egovlm . l otlcl ce ovl u muku
v|ecnu.» (Mt 25, 31,33,41,46)
Socl|alnl pslholog lranz ßuggle plse o v|ecno| kaznl pakla,
ko|om crkva u svome vlastltom proglasu nauka prl|etl pomocu
navodnlh lsusovlh rl|ecl, medu ostallm. «. prl|etn|a kaznom
cl|e se zlokobno, pslhlckl pogubno d|elovan|e na bezbro| l|udl
u povl|estl krscanstva uopce ne moze preuvellcatl. lokusa|te
se oslobodltl svake navlke stecene rellgloznlm odgo|em l sebl
ob|asnltl sto pslholoskl mora znacltl prl|etn|a ekstremnlm
mukama ko|e tra|u v|ecno, prema n|o| lzbll|ede sva lnace
poznata mucen|a l kazne |er su te lpak vremenskl konacne.
. gotovo da l nema drugog pslholoskog íenomena kao sto |e
ona| s mukama ko|e v|ecno tra|u, ko|l bl zasluzlo nazlv pslhlckl
teror!» (ßuggle, ler onl ne zna|u u sto v|eru|u, 1992., str. 98)
losl|edlce tog terora su kod mnoglh l|udl, osoblto kod d|ece l
mladlh, strah od grl|eha, kronlcno neclsta sav|est, hlpo-
hondrl|e, l cltavo mnostvo po|avnlh obllka «eklezlogenlh
neuroza», ko|e mogu znacltl podloznost crkvl, ko|a |os d|elu|e
cak kod onlh ko|l su se tl|ekom cltavog zlvota pokusavall
oslobodltl detal|a crkvene prl|etece poruke. larl laspers o tome
plse. «Svecenlk se trudl rl|eclma zestoko d|elovatl u smrtnom
casu, bllo pomazucl, bllo mucecl. Do danas se uocava da se
katollcl ko|l su postall agnostlcl u tom trenutku preobrate,
kao da lh |e drzao nekl unutarn|l lanac.» (kao gore, str. 86) 1o
|e strah duse ko|l crkvene clanove veze od d|ec|lh nogu,
lzrazen u |ednome od na|vaznl|lh v|ersklh splsa paplnske crkve
u ko|em se kaze. «Strasno |e upastl u ruke ßoga zlvoga.» (Heb
10, 31)
22
3. Zloèin protiv èovjeènosti
V|erska prlslla rlmokatollcke crkve ko|a se vrsl nad prlnudno
regrutlranlm l prlnudno zadrzavanlm clanovlma l provodl pod
prl|etn|om na|tezeg zla sto se moze zamlslltl, v|ecnlm paklenlm
mukama, |e teska povreda osobne slobode razvo|a cov|eka l
n|egovoga dusevnog l duhovnog lntegrlteta. 1o sto clanovl
crkve prltom ne kolablra|u pslhlckl l duhovno, moze se
obrazlozltl samo tlme sto mnogl ne uzlma|u ozbll|no vellkl
dlo crkvene prl|etece poruke. 1o unutarn|e odvracan|e od
crkve zbog neslagan|a medutlm ne ml|en|a nlsta od ne-
cov|ecnostl slstema l n|egovog cll|a, totalnoga dusevnog l
duhovnog pod|arml|lvan|a clanova crkve. «Stoga», ona prlsva|a
sebl pravo doslovce recl, «ona mora s vellkom pazn|om
uklonltl l lstrl|ebltl sve sto |e protlv v|ere . (Neuner-koos,
kao gore, bro| 382)
lollko ozbll|no to ona shvaca, pokazu|e krvavl trag krlzarsklh
ratova, lnkvlzlcl|e l spal|lvan|a v|estlca. 1o sto ona svo|e
duhovno nasll|e danas ne moze pretvorltl u t|elesne nasllne
m|ere ne ml|en|a nlsta od n|enog sustava duhovnog poro-
bl|avan|a ko|l |e uperen protlv l|udsklh prava. lrl|etn|a ko|a
se stalno vraca u razllcltlm varl|acl|ama. «Ako ne v|eru|es sto
tl |a kazem, patlt ces u v|ecnlm paklenlm mukama.» upucu|e
se l|udlma od ko|lh crkva oceku|e da tu prl|etn|u shvate
ozbll|no. Mnogl zapravo to l clne l zbog toga oboll|eva|u u
íazama lll cak kronlcno. Mladl kod svoga prvog seksualnog
kontakta pate od straha od grl|eha, supruzl sl ne dozvol|ava|u
sredstva za sprecavan|e trudnoce, nekatollcl ko|l sklapa|u brak
s katollclma mora|u se prlllkom v|encan|a obvezatl da ce d|ecu
odga|atl katollckl, pslhlckl bolesnlcl dopusta|u da lm katollckl
23
egzorclstl «lst|eru|u zle duhove», rodltel|l su se prltom cak
pomlrlll sa smrcu d|eteta. D|eca ko|u su svecenlcl oskvrnull, l
n|lhovl rodltel|l os|eca|u se obveznlma presut|etl zlocln, aírlckl
katollcl zaraze se HlV-om |er po katollckome seksualnom
moralu se ne sml|u korlstltl prezervatlvl.
Napokon upltno |e radl ll se tu o stetama prouzrocenlm crk-
venlm prltlskom, |er za zlocln protlv cov|ecnostl prl|etn|om
ko|l ovd|e dolaze u obzlr dovol|na |e vec ozbll|na ugrozenost
zdravl|a zrtava (usporedl Werle, Medunarodno kazneno pravo,
2. lzdan|e, 2007., bro| 343). U svakom sluca|u radl se o
duhovno| prlm|enl slle ko|a |e sllcna druglm zloclnlma protlv
cov|ecnostl, kao npr. «lrlsll|avan|e na prostltucl|u» (cl. 7, allne|a
1, slovo g) lll deportacl|a (slovo d) lll « sve uklonltl l lstrl|ebltl»
- aparthe|d (slovo |). Vremenske patn|e povezane s tlme su u
usporedbl s v|ecnlm paklenlm mukama ko|lma se prl|etl up-
ravo bezazlene. Crkvenl sustav prlslle prema tome spada pod
cln|enlcno stan|e «drugl necov|ecnl postupcl sllcne naravl» u
smlslu clanka 7, allne|a 1, slovo k.
Ckolnost sto crkvenl sustav prlslle posto|l oko 1500 godlna l
sto |e u zeml|ama zapadne hemlsíere etabllrana rellgl|a nlsta
ne ml|en|a. 1o etabllran|e se nl|e dogodllo dobrovol|nlm
prlznan|em crkvenog sustava, nego prlsllnlm uclan|lvan|em,
duhovnlm potlaclvan|em l krvavlm nasll|em. kezultatl toga
povl|esnog procesa ko|l |e doveo do «sv|etske» crkve blll su
hoces-neces prlhvacenl tradlcl|om l navlkom lako |e u svlm
stol|eclma dolazllo do otpora íllozoíske l rellglozne naravl.
Cnl su uvl|ek blll usp|esno preklnutl, katkad u krvl ugusenl, l
uz drzavnu pomoc.
24
1a se drzavna pomoc sasto|ala l u tome sto se odrzavan|u
crkvenog sustava krsen|a l|udsklh prava nlsu postavl|ala nlkakva
pravna ogranlcen|a. 1o se proml|enllo od stupan|a na snagu
rlmskog Statuta Medunarodnoga krlvlcnog suda 1.7.2002..
1lme |e kao medunarodno pravo prlhvaceno posto|an|e
obll|ez|a krlvlcnog d|ela zloclna protlv cov|ecnostl. Cn ne stltl
samo od oblcnog ubo|stva l teskog ubo|stva, vec oslm toga
lma u vldu druga l|udska prava, kao na prlm|er zastltu od
rasne dlskrlmlnacl|e, prot|erlvan|a l ostallh necov|ecnostl.
Uvoden|em Medunarodnog krlvlcnog suda dogodlo se
kulturnl obrat cov|ecanstva. Vlse se nece trp|etl pslhoteror
prlslle v|ere l sav|estl necov|ecnlm prl|etn|ama stetan po
zdravl|e, ko|l |e kazn|lv ukollko se «clvllnom stanovnlstvu»
nanosl rasprostran|enlm lll slstematsklm clnom. (clanak 7,
allne|a 1, str. 1 Statuta Medunarodnoga krlvlcnog suda) Crkvenl
sustav prlslle |e sllcan takvom napadu, |er se crkvene prl|etn|e
dogada|u «u lzvedbl . polltlke . |edne organlzacl|e», nalme
crkve ko|a «lma za cll| |edan takav napad» (clanak 7, allne|a
2, slovo a Statuta Medunarodnoga kaznenog suda), kako bl
nametnula svo| v|erskl nauk «clvllnom stanovnlstvu» slrom
svl|eta.
4. Kaznena odgovornost dr. Ratzingera
1uzenl doduse nl|e uveo crkvenl sustav prlslle, medutlm on
|e kao papa odgovoran za n|egovo odrzavan|e l provoden|e l
kao preíekt kongregacl|e za nauk v|ere svo|e crkve blo
suodgovoran, na lzvrsnom poloza|u, kao zastupnlk tadasn|eg
pape. Cn |e blo seí crkvene lnkvlzlcl|ske vlastl l tako se os|ecao.
U |ednome radlo-lnterv|uu u ozu|ku 2005. on |e rekao. «Vellkl
25
lnkvlzltor |e hlstorl|ska lnstltucl|a. Ml smo negd|e u kon-
tlnultetu.» l on |e dodao da se mora «lpak recl da |e lnkvlzlcl|a
blla napredak |er se vlse nlsta nl|e sm|elo osudlvatl bez
lnqulsltlo.»
Danas tuzenl lma na|vlsu odgovornost za sva ucen|a l prl|etn|e
svo|e crkve. Cn |e takoder odgovoran l za to sto l dal|e posto|l
crkvenl sustav prlslle, uveden prl|e n|egovog lzbora za papu.
Cn bl mogao povucl prl|etn|e s v|ecnlm paklenlm mukama.
Sve dok on to ne uclnl, lspun|ava gore pokazano posto|an|e
krlvlcnog d|ela po clanku 7, allne|a 1, slovo k Statuta
Medunarodnoga krlvlcnog suda zbog ne cln|en|a (usporedl k
ovome l Werle, kao gore, bro| 472 l dal|e)
26
II. Ubojita zabrana kondoma
losto|l opravdana sumn|a da |e dr. katzlnger kao papa
vellkome, neodredenom bro|u l|udl nanlo teske povrede
n|lhovoga t|elesnog zdravl|a l smrt u smlslu cl. 7, allne|a 1,
slovo a Statuta Medunarodnoga krlvlcnog suda.
1. Konflikt
lrema podaclma UN-a sada |e vlse od 22 mlll|una l|udl u
Aírlcl zarazeno HlV-om/AlDS-om, oko 30 mlll|una |e vec
umrlo od te zaraze. U luzno| Aírlcl |e svakl petl pogoden
tlme. Codlsn|e dolazl do 500.000 novlh lníekcl|a. U
pogodenlm podruc|lma zlvl takoder mnogo mlll|una katollka.
lrl|enos vlrusa HlV-a vrsl se lzm|enom t|elesnlh tekuclna. Stoga
se |edna od na|vaznl|lh m|era za sprecavan|e slren|a zaraze
sasto|l u tome da se l|ude uputl da korlste kondom kod spolnog
odnosa.
lrema nauku rlmokatollcke crkve, ko|l |e papa lavao Vl.
proglaslo 1968. u Lncvkllcl Humanae Vltae, sredstva za
sprecavan|e zaceca su medutlm strogo zabran|ena. 1o se nl|e
nlsta proml|enllo nl kad |e bro| zarazenlh HlV-om u 1980-lm
l 1990-lm godlnama brzo rastao l vlrus HlV-a lzazvao smrt
mlll|una l|udl, sto tra|e l do danas. lada |e papa lvan lavao ll.
u vel|acl 1993. pos|etlo Ugandu, lzostavlo |e goruce pltan|e
lzm|ene po zlvot opasne zabrane upotrebe kondoma. Cn |e
radl|e prlhvatlo slren|e zaraze, nego prom|enu «Moralnog
nauka» Vatlkana. U |ednome «lrlrucnlku za lspov|ednlke»
27
sastavl|enom 1997. po nalogu lstog pape, kardlnal Alíonso
Lopez 1ru|lllo, preds|ednlk «paplnskog sav|eta za obltel|»,
podcrtava apsolutnu vrl|ednost stare odredbe. «Crkva |e stalno
naucavala da su sredstva za sprecavan|e zaceca, sto znacl svakl
nam|ernl cln sprecavan|a oplodn|e, sam po sebl gr|esnl
postupak. Cva| nauk treba smatratl konacnlm l nepro-
m|enl|lvlm.
Clanovl katollcke crkve ko|l zlve u podruc|lma Aírlke ug-
rozenlm HlV-om/AlDS-om, dakle prl|e svega |uzno od Sahare,
sto|e pred strasnom alternatlvom. Ako se u seksualnlm
odnoslma stlte kondomlma, postat ce teskl gresnlcl, ako se
ne stlte lz straha od crkvenlh prl|etn|l kaznama za grl|eh, postat
ce kandldatl smrtl. 1989. |edan katollckl teolog morala Carlo
Caííara, ko|l |e danas nadblskup ßolon|e zahtl|evao |e prekld
svlh seksualnlh aktlvnostl cak l u braku ako |e |edan od partnera
HlV-pozltlvan. Zabrana kondoma ne dovodl samo do smr-
tonosne zaraze katollka, nego lstovremeno potlce n|lh da
zaraze nekatollke.
Vec godlnama se |avl|a otpor protlv toga laznog l po zlvot
opasnog ºmorala¨, takoder lz crkvenlh krugova. lrema Spiegel-
online od 8.4.2010. katollckl blskup levln Dovllng,
predbaclvao |e svo|o| crkvl vec na sv|etskom danu AlDS-a
2003. godlne da |e «sll|epa prema zlvotno| stvarnostl mlll|una
slromaha». L|udl u Aírlcl «zlve, pate l umlru zbog te bolestl».
U svo|o| blskupl|l blskup |e dozlvlo lz neposredne bllzlne kako
u radnlcklm nastambama l|udl hrplmlce umlru od AlDS-a.
«Smatram da se l|ude ko|l zlve u takvlm uv|etlma s HlV-om
mora pozvatl da korlste kondom, kako bl sprl|eclll prenosen|e
smrtonosne bolestl na drugu osobu lll zastltlll sebe, osoblto u
28
odnoslma gd|e se radl o zloupotrebl l unlsten|u», ob|avlo |e
blskup.
2. Pokornost sa smrtnom posljedicom
la lpak l sadasn|l papa na vlastl zatvara svo|e usl za grlzn|u
sav|estl svo|lh svecenlka l v|ernlka. los gore. lrlllkom svoga
prvog putovan|a u Aírlku, u ozu|ku 2009., prl cemu su se
mnogl aírlckl katollcl nadall spasonosno| rl|ecl, on |e zaostrlo
dllemu prlllkom razgovora s novlnarlma u zrakoplovu ko|l ga
|e odvezao u Aírlku. kekao |e. «lroblem AlDS-a se ne moze
rl|esltl dl|el|en|em kondoma. N|lhovo korlsten|e sto vlse,
pogorsava problem» k|esen|e lezl u «duhovnom l l|udskom
buden|u» l u «prl|atel|stvu s patnlclma».
Sve dobrotvorne organlzacl|e ko|e nlsu vezane za crkvu, kao
na prlm|er d|ec|a dobrotvorna organlzacl|a UN-a UNlCLl, na
tollko puno lgnorancl|e reaglrale su s nerazuml|evan|em.
lrltom, paplnska lz|ava se dogodlla dvl|e godlne nakon lzlaska
kn|lge ko|a |e pobudlla pazn|u «ßog, AlDS, Aírlka» od Crllla l
Hlpplera, u ko|o| dugogodlsn|l vodltel| n|emacke za|ednlce u
lapstadtu (Hlppler) lzv|estava o strasnlm koníllktlma sav|estl l
s tlme povezano| smrtno| opasnostl katollckog stanovnlstva
luzne Aírlke. Cn |e medu ostallm naplsao. «1ko bl od nas
lmao pravo s odobravan|em prlhvatltl smrt od AlDS-a l|udl
ko|l ne zlve po strogome moralnom kodeksu nase crkve: Zar
se tlne|dzer ko|l spava sa svo|om prl|atel|lcom ne bl smlo
zastltltl: kadl se o zlvotu l smrtl. 1u su razmlsl|an|a o tome
vodl ll dozvola upotrebe kondoma u promlskultet lll ne,
neznatna. Cdavno posto|e studl|e ko|e |ednoznacno potvrdu|u
29
da prezervatlvl ne ut|ecu presudno na bro| seksualnlh partnera
lll seksualnlh clnova. ßllo bl zalsta vrl|eme da se dopustl da
takve spozna|e udu u teologl|u morala. Medutlm tu |e prlsutan
strah crkvenlh glavara da bl obvezatnost n|lhovog nauka mogla
bltl narusena.» (kao gore, str.170)
lollko |e autor tlme blo u pravu, pokazalo se nakon lzlaska
n|egove kn|lge. N|egov ugovor u lapstadtu n|egova crkva nl|e
produzlla. N|emacka blskupska koníerencl|a mu |e zabranlla
promotlvna putovan|a l sud|elovan|a u kontaktnlm emlsl|ama.
2009. godlne u kn|lzl «Da ßog sacuva» od blvse redovnlce
Ma|elle Lenzen lzasao |e sl|edecl lzv|esta| o smrtonosnom
koníllktu lzmedu crkvenog nauka l stvarnog suzbl|an|a AlDS-
a. kedovnlca medu ostallm lzv|estava. «1l|ekom 33 godlne
pomagala sam l|udlma, osoblto bolesnlma, da bl mogll vodltl
dosto|an zlvot. L|udl su patlll od kolere, malarl|e, HlV-a, AlDS-
a n|lhova me nesreca uclnlla hrabrom. Dok nl|e doslo do
ílnalnog skandala. ßlla sam stlgmatlzlrana kao opatlca od
kondoma |er sam se unatoc zapovl|edl crkve zalagala za
sredstva za zastltu, kao mogucnost preventlvnog d|elovan|a
protlv gubltka lmunlteta zbog AlDS-a. Za mene |e to blla
nuznost |er sam dozlv|ela bl|edu u kollbama slrocadl u lstocno|
Aírlcl, vld|ela sam uzasno mrsava tl|ela obll|ezenlh zena, drzala
sam n|lhove lscrpl|ene ruke l gledala n|lhove brlzne, duboko
upale ocl.» Cna |e morala napokon napustltl svo| red. U
epllogu svo|e kn|lge ona medu ostallm plse. «Zbog toga sto
crkva tako zestoko propovl|eda protlv kondoma, snosl krlvlcu
sto |e na llllmandzaru u meduvremenu svakl trecl pozltlvan
na HlV. ßro| mrtvlh neprekldno raste.
30
3. Zloèin protiv èovjeènosti
l ova| lzv|esta| |edne sv|edokln|e nl|e nlsta proml|enlo u
Vatlkanu. lsto kao nltl |edno v|estacen|e u paplnlm rukama
ko|e pokrece pltan|e revlzl|e po zlvot opasnog seksualnog
nauka crkve.
Um|esto toga papa se u lnterv|uu s novlnarom leterom
Seevaldom sto ga |e dao o kn|lzl «Sv|etlo svl|eta», usput
lz|asnlo o problemu prevencl|e od AlDS-a kondomlma. Cn
|e rekao. «Moguce |e da posto|e opravdanl po|edlnacnl
sluca|evl, prlm|erlce kad muska prostltutka upotrebl|ava
kondom, prl cemu to moze bltl prvl korak prema moralnostl.»
Crkva medutlm to naravno ne vldl kao stvarno l moralno
r|esen|e. «U ponekom sluca|u to moze bltl, u nam|erl da se
sman|l opasnost od zaraze, prvl korak na putu prema drugacl|e
zlvl|eno| l|udsko| seksualnostl.» Cva prlm|edba |e prlvukla
pazn|u sv|etske |avnostl. No ustvarl ona nl|e donl|ela nlkakav
obrat. U |edno| vl|estl dpa od 22.12.2010. se o tome kaze.
«Crkva raz|asn|ava
londoml l dal|e zabran|enl katollclma.
longregacl|a za nauk v|ere u klmu |e preclzlrala stav
katollcke crkve prema kondomlma. logresno |e paplnske
lz|ave lnterpretlratl kao dopusten|e sredstava za
sprecavan|e zaceca. Unatoc vlsekratnlh lz|ava pape
ßenedlkta \Vl. pozdravl|enlh kao popustan|e zabrane
kondoma, n|egova crkva osta|e kod svog odbaclvan|a
sredstava za sprecavan|e zaceca. Ustvarl ßenedlktove
rl|ecl nlsu proml|enlle nl nauk morala nl pastoralnu
praksu katollcke crkve, utvrdu|e kongregacl|a za nauk
v|ere u klmu u svom prlopcen|u .. longregacl|a za
31
nauk v|ere ko|u |e prl|e vodlo katzlnger, sada se svo|om
opslrnom bll|eskom osvrce, prl|e svega, protlv sv|esno
pogresnlh lnterpretacl|a tlh paplnsklh lz|ava. Mlsl|en|e
da se lz rl|ecl pape ßenedlkta \Vl. moze lzvestl zakl|ucak
da |e upotreba kondoma u neklm sluca|evlma dopustena
za sprecavan|e nezel|ene trudnoce, potpuno |e samo-
vol|no l ne odgovara n|egovlm rl|eclma nltl n|egovom
mlsl|en|u.´»
Cvo mlsl|en|e |e pomocnlk smrtl.
4. Kaznena odgovornost dr. Ratzingera
Ckrlvl|enl doduse nl|e uveo strogu zabranu sredstava protlv
zaceca, all kao papa |e odgovoran za to sto ona l dal|e posto|l
|er |u |e mogao uklnutl.
1lme sto on to ne clnl, on |e propustom odgovoran za to
sto katollcl u regl|ama ugrozenlm AlDS-om lz straha od kazne
za grl|ehe odbacu|u zastltu kondomom. Crkvenl sustav prlslle
l s n|lm povezana prl|etn|a v|ecnlm paklenlm kaznama za
pocln|ene teske grl|ehe u ovom sluca|u d|elu|e smrtonosno u
stotlnama tlsuca odnosno mlll|unlma sluca|eva.
Moralne dlleme pape za ukldan|e zabrane kondoma nlsu
razlog za opravdan|e da se prlhvatl rlzlk od lníekcl|e povezan
s tom zabranom odnosno smrt bezbro| l|udl l bl|eda bezbro|
slrocadl. Spasavan|e l|udskog zlvota |e u svakom sluca|u na
vlso| razlnl, ono |e prema medunarodnom pravu bezuv|etno
nuzno l provodl se usprkos crkvenom nauku protlvnom
l|udsklm pravlma.
32
III. Pokroviteljstvo nad seksualnim
deliktima klera
lonacno posto|l opravdana sumn|a da |e dr. loseph katzlnger
kao preíekt kongregacl|e za nauk v|ere svo|e crkve l kao papa
do danas slstematskl zataskavao seksualnu zloupotrebu d|ece
l mladlh, stltlo poclnltel|e l tlme podupro dal|n|e seksualno
nasll|e nad mladlma u smlslu cl. 7, allne|e 1, slovo g Statuta
Medunarodnoga kaznenog suda.
1. Seksualni zloèini katolièkih sveæenika
širom svijeta
Do danas |e poznato da su posl|edn|lh desetl|eca tlsuce
katollcklh svecenlka slrom svl|eta seksualno zloupotrl|eblll l
sllovall desetlne tlsuca d|ece l mladlh. Sl|edecl prlkaz ogranlcen
|e na zeml|e na|vlse pogodene seksualnlm zloclnlma l nekollko
prlm|era crkvenog zataskavan|a. Cn se prl|e svega oslan|a na
sastav Ceoíírev|a kobertsona CC, 1HL CASL Cl 1HL lClL,
2010. (prilog) l lzv|esta|a medl|a na n|emackome l engleskom
|ezlku. Uzlma se u obzlr l veb-stranlca gottes-suche.de l
tamosn|l opslrnl prlkaz «Seksualno nasll|e u latollcko| crkvl u
godlnama 1993. do 2011.»
1.1 SAD
lotpunl razm|er zloclna postao |e prvl put poznat preko nlza
lzv|esta|a Boston Globea 2002. godlne. Novlne su lzvl|estlle
da |e od sredlne 1990-lh godlna 130 zrtava |ednoga
33
bostonskog svecenlka lsprlcalo svo|e strasne dozlvl|a|e lz
d|etln|stva. lao dacl onl su blll tl|ekom vlse od trl desetl|eca
zloupotrebl|avanl l sllovanl. Nadleznl kardlnal ßernard Lav
|e znao da mlade seksualno ne zlostavl|a samo |edan odredenl
svecenlk, vec vlse n|egovlh svecenlka, all |e na prltuzbe n|l-
hovlh zrtava reaglrao samo tako sto |e svecenlke prem|estao
u druge zupe gd|e |e n|lhova proslost blla nepoznata. Sam
kardlnal |e blo prem|esten u Vatlkan l tamo doblo casne
zadace, dok |e n|egova dl|eceza morala platltl 100 mlll|una
odstete zrtvama svecenlka ko|e |e on prlkrlvao. (kobertson,
kao gore, str. 16 l dal|e)
U cl|elo| Amerlcl su se onda |avl|ale zrtve crkvenlh oskvrnltel|a
d|ece. Nadblskupl|a Los Angelesa se nagodlla s tamosn|lm
zrtvama na odstetnl lznos od 660 mlll|una dolara. Saznalo se
takoder da |e blskup lortlanda, Wllllam levada, |os 1985.
saznao za opasnost od pedoíllsklh svecenlka u svo|o| dl|ecezl,
all protlv toga nl|e nlsta poduzeo. 1rpl|en|e neprlllka l n|lma
nastallh steta dovelo |e n|egovu dl|ecezu na rub bankrota od
cega se spaslo nagodlvsl se sa zrtvama na odstetu u vlslnl od
75 mlll|una dolara. Danas |e Levada zauzeo paplno blvse
m|esto kao kardlnal preíekt kongregacl|e za nauk v|ere. Cstale
dl|eceze su proglaslle bankrot kako bl lzb|egle tuzbe za odstetu
zrtava crkvenlh seksualnlh zloclna. Vatlkan od ko|eg pot|ecu
sve upute za tretlran|e problema pedoílll|e sv|etske crkve, nl|e
uskoclo ílnancl|skl lako od dl|eceza godlsn|e doblva mlll|unska
davan|a (letrov novclc). Sveukupnl racun za ned|ela crkvenlh
d|ec|lh oskvrnltel|a mogao bl konacno lznosltl do 5 mlll|ardl
dolara, pretpostavl|a Forbes Magazin. (usporedl kobertson, kao
gore, str. 16 l dal|e)
34
U gotovo svako| amerlcko| savezno| drzavl saznalo se za
zloclne oskvrn|en|a d|ece ko|e su poclnlll katollckl svecenlcl.
lada vlse nlsu mogll prem|estatl poclnltel|e lz zupe u zupu,
odnosno lz dl|eceze u dl|ecezu, blskupl su u Nev ¥orku presll
na to da lh sal|u u druge zeml|e (um|esto u zatvor). Na|novl|a
lstraga |e pokazala da |e bllo razm|ene pedoíllsklh svecenlka
lzmedu SAD-a, lrske, klma, Mekslka l Aírlke. Mlnlmalne
bro|ke seksualne zloupotrebe ob|avl|ene su u studl|l John Jay
College of Criminal Justice u Nev ¥orku po nalogu katollcke
blskupske koníerencl|e SAD-a. 10667 pogodenlh |e lznl|elo
uv|erl|lve optuzbe protlv 4329 svecenlka. Dok |e kardlnal
katzlnger 2002. godlne htlo bro| poclnltel|a sman|ltl na 1°
svecenstva, sada se lspostavllo, da se radl o 4,3°. Na|gorl
sluca| |e blo sluca| svecenlka Lavrencea Murphv|a ko|l se
tl|ekom 20 godlna ogrl|eslo o 200 gluhonl|emlh u Wlsconslnu
sluca| na ko|l se |os treba vratltl u vezl s ponasan|em kardlnala
katzlngera. (usporedl kobertson, kao gore, str. 23)
1.2 Irska
Dok |e papa lvan lavao ll. pokusavao masovna oskvrn|en|a
d|ece ko|a su poclnlll katollckl svecenlcl u S|edln|enlm
Drzavama prlkazatl nevaznlma kao poseban amerlckl prob-
lem (kobertson, kao gore, str. 20 l dal|e), 2001. godlne u lrsko|
|e pocela radltl komlsl|a pod preds|edan|em suca vlsokog suda
Seana kvana ko|a |e trebala lzradltl pravlla odstete. Cna |e
podnl|ela svo| lzv|esta| 2002. godlne nakon sto |e provela prve
lstrazne postupke o seksualno| zloupotrebl u katollcklm
odgo|nlm ustanovama. 2009. godlne ob|avl|en |e opslran
lzv|esta| ko|l |e sastavlla «lomlsl|a za rasv|etl|avan|e zlo-
upotrebe d|ece», cl|e |e preds|edavan|e preuzeo opet sudac
35
kvan. («kvanov lzv|esta|») Cn oplsu|e seksualnu zloupotrebu
u katollcklm ustanovama kao «endemlcnu». Sv|edocl su
lzv|estavall da su lh os|eca| srama, nadmocnost poclnltel|a
zloupotrebe, kultura sutn|e, lzolacl|a l strah od t|elesnlh kaznl
sprecavall da prl|e razotkrl|u zloupotrebu. (Volumen lll,
poglavl|e 7, 9 l 13-18, «knovledge and dlsclosure») Dal|e se
u lzv|esta|u kaze. «Nemoguce |e odredltl punu dlmenzl|u
seksualne zloupotrebe pocln|ene u d|ecacklm skolama .
Sluca|evl seksualne zloupotrebe tretlrall su se sa sta|allsta rlzlka
|avnog razotkrlvan|a l steta ko|e lz toga prolzlaze za lnstltucl|u
l kongregacl|u. 1a |e polltlka rezultlrala zastltom poclnltel|a.
lad su lalcl blll uhvacenl prl seksualno| zloupotrebl opcenlto
su blll prl|avl|enl pollcl|l. Ako |e clan kongregacl|e blo otkrlven
prl seksualno| zloupotrebl, to se sredlvalo lnterno l nl|e se
prl|avl|lvalo pollcl|l. |.} crkvenl autorltetl su blll sv|esnl
opasnostl od ponavl|an|a seksualne zloupotrebe. Dokumentl
su pokazall da su poclnltel|l zloupotrebe cesto dugorocno
opetovano zloupotrebl|avall d|ecu gd|e god da su radlll.
Suprotno tvrdn|ama kongregacl|e da ona nl|e prepoznala
opasnost od ponavl|an|a, lz dokumentlranlh sluca|eva |e vrlo
|asno da su onl blll sv|esnl tendencl|e recldlva, all |e za
kongregacl|u otkrlvan|e zloupotrebe predstavl|alo rlzlk
potencl|alnog skandala l negatlvnog publlclteta. Cpasnost za
d|ecu se nl|e uzlmala u obzlr. lad su blll konírontlranl s
dokazom seksualne zloupotrebe, odgovor crkvenlh autorlteta
|e blo prem|estan|e poclnltel|a na drugo m|esto gd|e |e on, u
mnoglm sluca|evlma, lmao novo pol|e za nove zloupotrebe».
(kvan keport Concluslons 19-22, prl|evod dol|e potplsanl)
U studenome 2009. po|avlo se lzv|esta| lzraden pod
preds|edan|em sutkln|e ¥vonne Murphv, ko|l se bavlo
36
sltuacl|om dl|eceze Dublln. lzv|esta| |e obuhvacao razdobl|e
od 1975. do 2004. godlne. lonovno |e blo saslusan vellk bro|
sv|edoka l obraden odgovara|ucl bro| dokumenata. lronadeno
|e 14500 zrtava. Na temel|u mnostva dokaznog materl|ala
lomlsl|a |e u zakl|ucku dosla do sl|edeceg rezultata. «lomlsl|a
nema nlkakve sumn|e u to da su dl|eceza Dublln l ostala
crkvena m|esta zata|lla seksualnu zloupotrebu d|ece. 1o se
odnosl na vellk dlo razdobl|a ko|e |e komlsl|a lstrazlvala.
Strukture l proplsl katollcke crkve su olaksall to zata|lvan|e.
Drzavnl autorltetl se nlsu sukladno svo|o| odgovornostl brlnull
da se zakon prlm|en|u|e pod|ednako na sve l|ude l dozvollll
su crkvenlm ustanovama da ostanu lzvan pravnlh procesa.
1lme su potpomogll zata|lvan|e. Dobroblt d|ece ko|a |e morala
lmatl apsolutnl prlorltet, u prvo vrl|eme nl|e blla uzeta u
razmatran|e nltl kao íaktor. Stovlse, radllo se prl|e svega o
tome da se lzb|egne skandal l sacuva dobar glas, ugled l
lmovlna lnstltucl|e l svecenlka ko|e lnstltucl|a promatra kao
svo|e na|vaznl|e clanove. Sredlnom devedesetlh godlna pocell
su lzlazltl na vld|elo skandal l zata|lvan|e. lrlca |e malo pomalo
dosla na sv|etlo dana. Drzava |e odgovorna |amcltl da se takav
lnstltuclonalnl lmunltet ne oslgurava. 1o se moze za|amcltl
ako su sve lnstltucl|e otvorene za prov|eru l drzavnl organl lm
ne dod|el|u|u poseban status». (Zenlt.de)
1.3 Njemaèka
l u N|emacko| |e zld presuclvan|a masovnlh d|ec|lh oskvrnuca
u crkvenlm ustanovama blo dugo vremena neprobo|an. N|ega
|e 2010. godlne problo vodltel| Canlslus Collegea lsusovackog
reda. Nakon sto se upoznao s vlse sluca|eva zloupotrebe lz
37
1970-lh l 1980-lh godlna, provedena su lstrazlvan|a. Cna su
pokazala da |e 50 svecenlka godlnama seksualno zlo-
upotrebl|avalo vlse od 200 d|ece Canlslus Collegea. Uskoro
se lz mnoglh druglh blskupl|a saznalo za dal|n|e zloclne d|ec|lh
oskvrnltel|a. Sve |e dotada bllo presuclvano. (usporedl Der
Spiegel 6/2010.) Mnogo toga |e sada lzaslo na vld|elo. Samo
u ßavarsko| |e pronadeno 280 poclnltel|a ko|l su od 1945. u
crkvenlm ustanovama vrslll seksualno nasll|e nad d|ecom l
mladlma. (usporedl Süddeutsche Zeitung od 22.10.2010.)
lrlllkom lstrazlvan|a pokazalo se da su l u nadblskupl|l
München l lrelslng blll slstematskl zataskavanl sluca|evl
zloupotrebe. U na|man|e |ednom sluca|u blo |e za to od-
govoran kardlnal loseph katzlnger ko|l |e u to vrl|eme
sluzbovao u Münchenu. lada |e |edan svecenlk pedoíll 1979.
godlne blo prem|esten lz Lssena u München, blo |e opet
postavl|en u sluzbu dusobrlznlstva, a da pollcl|a nl|e blla
obavl|estena. lasnl|e |e opet ponovlo zlocln l napokon ga |e
|ednan n|emackl sud osudlo. (usp. kobertson, kao gore, str.
29, süddeutsche.de od 26.03.2010., Der Spiegel 48/2010.)
ledan lzv|esta| lstrage lzraden po nalogu blskupl|e 2010.
godlne pokazao |e da su prlpada|ucl splsl blll dl|elom unlstenl,
dl|elom punl rupa. lada su svecenlcl blll prem|estenl u druge
blskupl|e, nedosta|all su razlozl. Ako se radllo o seksualnlm
dellktlma, onl su blll bagatellzlranl. U Süddeutsche Zeitung-u
rezultat se po|avlo u naslovu clanka. «Crkva slstematskl
zataskava zloupotrebu». lao zakl|ucak novlne sazlma|u.
«Sve|edno zovu ll se Münchenskl kardlnall Döpíner, katzlnger
lll Wetter zrtve seksualnog nasll|a u ovom vremenu nlsu
blle saslusane, naprotlv poclnltel|e se stltllo, sto granlcl s
kazn|lvostl.» (Süddeutsche Zeitung od 4./5. 12.2010.)
38
1.4 Kanada
U lanadl |e 1990. doslo do prvoga veceg skandala. Devet
clanova Christian Brothers, lalcke organlzacl|e katollcke crkve
bllo |e osudeno na zatvorske kazne zbog opetovane seksualne
zloupotrebe d|ecaka u |ednome domu za slrocad. 2001.
godlne saznalo se da |edna katollcka skola u Montrealu postala
leglo poroka seksualne zloupotrebe, ko|a |e uvl|ek lznova blla
zataskavana placan|em odsteta za svecenlcke zloclne.
Cdgovornl nlsu nltl u |ednom sluca|u ukl|uclll pollcl|u. 2003.
godlne pollcl|a |e otkrlla da |e |edan blskup sakrlo vlastorucno
prlznan|e svecenlka, ko|eg |e prem|estlo lz |edne zupe u drugu,
ne obraca|ucl pazn|u na n|egov prethodnl krlmlnalnl sve-
cenlckl zlvot. 1a| muskarac |e konacno blo osuden zbog
seksualne zloupotrebe 47 d|evo|clca. Na|vecl kanadskl skandal
blo |e seksualno, t|elesno l dusevno nasll|e pocln|eno u
lnternatlma za d|ecu urodenlka ko|e vodl katollcka crkva. U
okvlru nagodbe za odstetu crkva |e morala platltl 80 mlll|una
dolara a drzava 2,2 mlll|arde. lapa se lsprlcao, all l tu |e
posto|ala sumn|a da crkva ne suradu|e potpuno s drzavnom
lstraznom komlsl|om ko|a |e lstrazlvala zlocln. (kobertson, kao
gore, str. 33 l dal|e)
1.5 Australija
Cotovo da nl|edna zeml|a u ko|o| |e katollcka crkva aktlvna,
nl|e ostala postedena. U Australl|l |e 90 svecenlka bllo osudeno
zbog seksualne zloupotrebe, daleko vlse n|lh pravosude nl|e
uznemlrlvalo, zato |er |e crkva skrlvala optuzbe l sklapala
pov|erl|lve nagodbe. 2010. godlne saznalo se da |e |edan
opunomocenlk crkve lzvrslo lsplate za seksualnu zloupotrebu
39
d|ece ko|e |e poclnllo 300 svecenlka. Nltl |edan od n|lh nl|e
blo otpusten lz sluzbe. U |ednom sluca|u |e oskvrnltel| d|ece
blo prem|esten u drugu zupu l tamo |e ponovlo kazneno d|elo.
(kobertson, kao gore, str. 32)
1.6 Afrika
Crkva |e sve vlse prelazlla na to da svo|e zloclnce, oskvrnltel|e
d|ece, prem|esta hrplmlce u Aírlku um|esto samo lz zupe u
zupu. U svlbn|u 2010. ob|avl|enl su prvl lzv|esta|l o navall
d|ec|lh oskvrnltel|a lz N|emacke, ltall|e, lrske l SAD-a u
Nlgerl|u, luznu Aírlku, Mozamblk l longo. lreds|edava|ucl
|uznoaírlcke blskupske koníerencl|e potuzlo se da su na aírlckl
kontlnent poslanl svecenlcl vucl u |an|eco| kozl. (usp. ko-
bertson, kao gore, str. 30 s uputom na Legal Brief Africa od
3.5.2010.)
1.7 Prominentni poèinitelji
U meduvremenu posta|e sve vlse poznato da seksualna
devl|acl|a nl|e ogranlcena samo na oblcno svecenstvo, nego
doseze sve do na|vlslh poloza|a katollcke crkve. Seksualnl
skandall oko blskupa l nadblskupa nerl|etko su lstovremeno
otvarall l vrata dal|n|lm uvldlma u razvrat katollckog klera.
1ako |e prlm|erlce u travn|u 2010. blskup ßrüggea odstuplo
od svo|e duznostl |er se lspostavllo da |e godlnama seksualno
zloupotrebl|avao svog necaka. Cn |e cekao 10 godlsn|l rok
zastare l zatlm prlznao d|elo, te tako nl|e mogao bltl kazn|en.
N|egov sluca| |e doveo do postavl|an|a lstrazne komlsl|e
belgl|ske blskupske koníerencl|e cl|e su lstrage pokazale da |e
tl|ekom posl|edn|lh desetl|eca bllo na|man|e 488 sluca|eva
40
zloupotrebe. Do drzavne lstrage sluca|eva nl|e doslo. (usp.
Süddeutsche Zeitung od 14.9.2010.)
U Norvesko| |e nadblskup Mueller prlznao da |e 1990-lh
godlna zloupotrl|eblo 12-godlsn|eg mlnlstranta. Na|gorl sluca|
od crkvenlh vellklh pastlra |e sluca| blvsega kardlnala Hansa-
Hermanna Croera lz Austrl|e ko|l |e kao v|eroucltel| u ranl|lm
godlnama svo|e karl|ere zloupotrl|eblo otprlllke 2000 d|ece.
Cn za to nl|e nlkada blo kazn|en, vec mu |e papa lvan lavao
ll. dozvollo da se neometano povuce u samostan. Neke od
n|egovlh zrtava su blle obestecene l obvezane na sutn|u.
Dogada|l su se zblll 1980-lh l 1990-lh godlna, kad |e loseph
katzlnger blo preíekt kongregacl|e za nauk v|ere.
N|emu l lvanu lavlu ll. bllo |e 2000. godlne prlopceno da se
pol|skl nadblskup lullus laetz ogrl|eslo o studente, buduce
svecenlke. Cnl su lgnorlrall tu lníormacl|u l nlsu trazlll od
laetza da se povuce sve dok nakon nekollko godlna nl|e blla
ob|avl|ena prava optuzba. (kobertson, kao gore, str.30)
U Latlnsko| Amerlcl zloclnl crkvenog oskvrn|lvan|a d|ece
prlvukll su pazn|u prl|e svega preko |ednog prl|atel|a pape
lvana lavla ll., padrea Marclala Maclela Degollada. lapa ga
|e prlmlo 2004. godlne na proslavl n|egovoga 60-godlsn|eg
svecenlckog |ublle|a l zahvallo mu za «svecenlcku sluzbu
lspun|enu darovlma svetog duha». Maclel |e u Mekslku
osnovao red Kristovih legionara, organlzacl|u sllcnu
ozloglasenom Opus Dei. Frankfurter Rundschau u svo|em
lzdan|u od 16./17.10.2010. lzv|estava o tom muskarcu. «lad
bl posto|ala unutar-crkvena rang llsta na|tezlh gresnlka, Maclel
bl zauzlmao m|esto na vrhu. Utemel|ltel| reda ko|l |e umro
41
2008. desetl|eclma nl|e blo sklon samo sv|etovnlm poroclma
kao drogama. 1akoder nl cellbat nl|e uzlmao bas ozbll|no l s
dvl|e zene lzrodlo tro|e d|ece, kako |e u meduvremenu l sam
red prlznao. Na|teze |e medutlm to sto |e Maclel zloupotrl|eblo
20 do 100 mladlh, medu n|lma l svo|u vlastltu d|ecu. lrema
lz|avama zrtava kao opravdan|e mu |e sluzlo bol u trbuhu´
ko|l se mogao ublazltl samo masazom´. Nakon obavl|ene
obrade´ on |e zrtve lspov|edlo l nalozlo lm da sute kao sto su
predvldall proplsl reda. lrlgovorl Maclelu su u Vatlkanu vec
blll poznatl desetl|eclma. los kra|em 70-lh godlna |edan od
zrtva |e oplsao svo|e muke l plsmo, propraceno lz|avama
druglh supatnlka, poslao u klm. Nlsta se nl|e dogodllo. 1ek
1997. osmorlca mekslcklh semlnaraca su se odvazlla lzacl u
|avnost. Nedugo nakon toga ulozlll su zalbu kod kongregacl|e
za nauk v|ere, medutlm lstraga |e uskoro blla obustavl|ena .
1ek kad |e lvan lavao ll. lezao na samrtl, katzlnger |e zapoceo
novu lstragu. 1o sto |e glavnl tuzltel| kongregacl|e za nauk
v|ere, Charles Sclcluna saznao od Maclelovlh zrtava bllo |e
tollko potresno da |e utemel|ltel|u reda klm 2006. odredlo
povucen zlvot u molltvl l pokorl´. Vlse ga nltko nl|e tuzlo.
Maclel |e umro nesmetano u dobl od 87 godlna u SAD-u.«
l u Argentlnl |e |edan promlnentnl crkvenl voda, nadblskup
blskupl|e Santa le de la Vera Cruz, blo predmet tesklh optuzbl.
47 mladlh semlnaraca lzrazllo |e prlgovor da lh |e on seksualno
zloupotrl|eblo. U vel|acl 1995. blskup |e otputovao u klm l
kod pape lvana lavla ll. postlgao ukldan|e lstrage l potvrdu
duznostl. 1ek kada |e argentlnska publlclstkln|a Clga Wornat
2002. godlne s kn|lgom »Nuestra santa madre» lznl|ela sluca|
u |avnost l |edan blvsl semlnarac prl|avlo blskupa, on |e
odstuplo od svo|e duznostl. lra|em 2009. blo |e osuden na 9
42
godlna zatvora ko|e lzdrzava u kucnom prltvoru (usp.
Wlklpedl|a, Seksualna zloupotreba u katollcko| crkvl, 2.7.1
Argentlna)
U Nlgerl|l |e nadblskup ßenln Cltv|a , klchard Antonv ßurke,
blo optuzen za odrzavan|e seksualnlh odnosa s malol|etnlm
d|evo|kama l zlvot u konkublnatu. Dana 31.5.2010. papa
ßenedlkt \Vl. prlhvatlo |e n|egovu ostavku. (Wlklpedl|a, kao
gore) C postupku protlv blskupa nl|e nlsta poznato.
2. Strategija zataškavanja
2.1 Papinska tajna
lrl|e svog lzbora za papu 2005. godlne dr. loseph katzlnger
|e blo preíekt kongregacl|e za nauk v|ere. Cna se sasto|l od trl
od|ela. ledan od n|lh |e «Dlsclpllnskl od|el» ko|l se bavl
povredom morala. Cbrada takvlh prl|estupa od 1962.
zasnlvala se na ta|no| paplnsko| naredbl s naslovom «Crlmen
solllcltatlonls». lod moralnlh dellkata svecenlka pod
prl|etn|om ekskomunlkacl|e ona |e obvezlvala svakog
poclnltel|a, svaku zrtvu l svakog sv|edoka na apsolutnu
dlskrecl|u. l sama naredba |e na pocetku blla ta|na. Nadlezna
za upravnl put l sudskl postupak blla |e lskl|uclvo Sveta
kongregacl|a Svetog oílcl|a. Dana 30.4.2001. papa lvan lavao
ll. |e |ednlm Motu proprlo s naslovom «Sacramentorum
sanctltatls tutela» uklnuo odredbe Crlmen sollcltatlonls lz
1962. godlne. lroglas novlh proplsa lzvrsen |e plsmom de
dellctls gravlorlbus nekadasn|eg preds|ednlka kongregacl|e za
43
nauk v|ere, kardlnala katzlngera, od 21.5.2001. svlm
blskuplma katollcke crkve. U n|emu se medu ostallm kaze da
«laznena d|ela protlv cudoreda, nalme. kazneno d|elo
protlv 6. zapovl|edl Dekaloga pocln|eno od klerlka s
malol|etnlm cov|ekom ko|l |os nema 18 godlna . su
lskl|uclvo pod nadleznoscu kongregacl|e za nauk v|ere
kao apostolskog suda. «Ako nekl blskup lll hl|erarh lma
makar samo neodredeno saznan|e o takvome kaznenom
d|elu, mora ga nakon prethodno okoncane lstrage prl-
|avltl kongregacl|l za nauk v|ere, ko|a, ako zbog posebnlh
okolnostl ne preuzme sluca|, davan|em odgovara|uclh
proplsa blskupu odnosno hl|erarhu naredu|e da svo|lm
vlastltlm sudom vodl dal|n|l postupak . Clm |e sluca|
na bllo ko|l nacln okoncan pred sudom, potrebno |e sve
splse postupka sto |e brze moguce po sluzbeno| duznostl
predatl kongregacl|l za nauk v|ere . lrocesl ove vrste
podll|ezu paplnskom cuvan|u ta|ne.»
2.2 Praksa zataškavanja
Vec s obzlrom na ovu crkveno-pravnu sltuacl|u moze se
pretpostavltl da |e preds|edava|ucl kongregacl|e za nauk v|ere
blo stalno lníormlran o svlm seksualnlm zloclnlma sto su lh
poclnlll katollckl svecenlcl slrom svl|eta. Nadal|e se treba
pretpostavltl da |e on blo lníormlran o bltnlm stvarlma u
voden|u lstrage od m|esnlh blskupa odnosno r|esen|u sluca|eva
s ko|lma su blll upoznatl m|esnl blskupl l kongregacl|a za nauk
v|ere u klmu. Cn |e znao da crkva u pravllu nl|e lníormlrala
pollcl|u, clme |e kazn|avan|e poclnltel|a ostalo lnterna stvar
crkve, prl cemu |e na|vlsa kazna l kod na|tezlh seksualnlh
44
zloclna samo ekskomunlkacl|a l otpustan|e lz sluzbe. Cn |e
nadal|e znao da su takva otpustan|a blla ne samo vrlo rl|etka
vec su u mnoglm sluca|evlma svecenlcl ponovno postavl|enl l
cesto su ponovno zloupotrebl|avall d|ecu. Cn |e naravno znao
l kad su blle postavl|ene drzavne lstrazne komlsl|e (npr. u
Dubllnu l Massachusettsu) za lstragu seksualnlh zloclna
n|egovlh svecenlka l kako |e crkva ometala te komlsl|e u
voden|u lstrage. Murphv|eva komlsl|a |e u studenome 2009.
utvrdlla ne samo da su katollckl blskupl lrske desetl|eclma
presuclvall sllovan|a l zloupotrebe malol|etnlka, ukupno 14500
zrtava, nego su nastavlll zataskavan|e l prema samo| komlsl|l,
sllcno kao kod lstrage generalnoga drzavnog odv|etnlstva
Massachusettsa. Cno |e govorllo o «kulturl ta|ne», a Studl|a
lohna lava (usp. Core 1.1.) dosla do sokantnog rezultata da
76° svlh optuzbl za seksualnu zloupotrebu nlkada nl|e bllo
prosll|edeno drzavnlm vlastlma (kobertson, kao gore, str. 22)
Murphv|eva komlsl|a |e u svom lzv|esta|u naplsala da |e u
Massachusettsu kao l u Dubllnu ta|na «stltlla lnstltucl|u na
racun d|ece» (Murphv|ev lzv|esta|, poglavl|e 1, bro| 28). lreko
Wikileaks se nedavno saznalo da |e sam Vatlkan podmetao
kllpove pod noge lstrazno| komlsl|l kad |e u klmu trazlla
lníormacl|e. Cdblll su |e |er se nl|e obratlla preko lrske drzave,
vec dlrektno Vatlkanu, sto |e povrl|edllo n|ena prava
suverenlteta. (usp. Welt online, Vatlkan uskratlo suradn|u na
lzv|esta|u o zloupotrebl od 11.12.2010.)
Cuvan|e ta|ne |e blla na|vlsa zapovl|ed, ne samo pravno, kao
sto plse u plsmu kardlnala katzlngera lz 2001. godlne,
zataskavan|e |e l cln|enlcno bllo na dnevnom redu. Csoblto
ekstremnu potvrdu za to na upravo dramatlcan nacln da|e
|edan postupak lz 2001. godlne ko|l |e tek nedavno ob|avl|en.
45
Dana 8.9.2001. Vatlkan |e írancuskom blskupu llerreu llcanu
lz ßaveuxa cestltao na |ednom vrlo osobltom d|elu. lremda
|e po írancuskom pravu blo obvezan seksualnu zloupotrebu
svecenlka prl|avltl pollcl|l, on to nl|e uclnlo lako se radllo o
osoblto teskom sluca|u. Svecenlk kené ßlssev |e vlse puta
sllovao |ednog d|ecaka, a desetoro druglh zlostavl|ao. lonacno
blo |e osuden na 18 godlna zatvora. ßlskup llcan |e zbog
povrede svo|e obveze prl|avl|lvan|a blo osuden uv|etno na
trl m|eseca. U plsmeno| pohvall lz klma se kaze. «Vl ste
lspravno postuplll. Vesell me sto u eplskopatu lmam takvog
kolegu ko|l u oclma povl|estl l svlh ostallh blskupa svl|eta radl|e
lde u zatvor nego da denunclra svog slna l svecenlka.» llsmo
|e potplsao preds|ednlk svecenlcke kongregacl|e Darlo
Castrlllon Hovos l odobrlo papa l preds|ednlk kongregacl|e
za nauk v|ere, dakle kardlnal loseph katzlnger, a kopl|a |e
poslana svlm blskupsklm koníerencl|ama. (usp. Washington
Post od 23.4.2010., Reuters, Faith World od 15.4.2010.,
kobertson kao gore, str.42)
1o |e potpuno u skladu sa sllcnlm naclnom ponasan|a Vatlkana
u druglm sluca|evlma. lad |e amerlcka blskupska koníerencl|a,
obzlrom na ucestale skandale d|ec|lh oskvrnltel|a, predlozlla
nultu tolerancl|u l ht|ela poclnltel|e prl|avltl pollcl|l l zahtl|evala
cescu prlm|enu uklan|an|a lz sluzbe krlvlh svecenlka, lz klma
|e dosao tra|an veto. Zastupnlk kardlnala katzlngera u
preds|ednlstvu kongregacl|e za nauk v|ere l danasn|l drzavnl
ta|nlk kardlnal ßertone lz|avlo |e u vel|acl 2002..
«lo mo|em mlsl|en|u neutemel|en |e zaht|ev da se |edan
blskup obveze kontaktlratl pollcl|u zbog svecenlka ko|l
|e poclnlo pedoíllskl zlocln. Naravno da clvllno drustvo
46
lma obvezu stltltl svo|e gradane. All lsto tako se mora
postovatl sluzbena ta|na´ svecenlka |.} Ako |edan
svecenlk vlse nema pov|eren|a u svog blskupa |er se bo|l
da ce bltl denunclran, tada vlse ne bl bllo slobode
sav|estl.» (lohn L. Allen, lr., All the lope´s Men, 2004.,
str. 242) A preds|edava|ucl svecenlcke kongregacl|e
Castrlllon Hovos |e govorlo o tome da crkva vlse voll
«stvarl drzatl unutar obltel|l». (Allen, kao gore, str.245,
usp. l kobertson, kao gore, str. 19 l dal|e, ko|l cltlra l
druge kardlnale sa sllcnlm lz|avama)
Da se tako postupalo l godlnama prl|e, vldl|lvo |e lz nedavno
ob|avl|enog plsma paplnskog nuncl|a u Dubllnu lz 1997.
godlne. lako lzv|estava New York Times paplnskl zastupnlk |e
upozorlo na to da lrskl crkvenl glavarl da|u nalog za potpunu
suradn|u s kazneno lstraznlm organlma. Novlne su doslovce
plsale. ,1he letter írom the papal representatlve re|ected a
1996 declslon bv Dublln church leaders to respond more
candldlv to the suppressed scandal ln lreland bv orderlng that
chlld-abuse allegatlons be reíerred íor crlmlnal lnvestlgatlon.
1he strlctlv coníldentlal´ letter írom kome leaked ln lanu-
arv amld contlnulng lnqulrles lnto the lrlsh scandal empha-
slzed the prlorltv oí ln-house handllng oí pedophllla cases
under church, not clvll, lav.¨ (llsmo paplnskog zastupnlka
odbacllo |e odluku dabllnsklh crkvenlh glavara lz 1996. da
otvorenl|e lstupe u vezl zataskavanog skandala u lrsko| kao l
naredbu da se o navodlma o zlostavl|an|u d|ece provede
krlmlnallstlcka lstraga. «Strogo pov|erl|lvo» plsmo lz klma, ko|e
|e procurllo u |avnost u sl|ecn|u usred lstrage o lrskom
skandalu, naglasllo |e prlorltet obrade pedoíllsklh sluca|eva
lnterno, po crkvenom, a ne clvllnom zakonu.) (New York
Times, 31. sl|ecan| 2011.)
47
lollko uporno crkva bloklra kad se radl o pravno| obradl
seksualnlh zloclna svo|lh svecenlka, dozlvlo |e neposredno l
potplsnlk u sluca|u |edne zrtve zloupotrebe ko|u |e zastupao.
kadllo se o zenl ko|a |e lstaknula da |u |e kao dl|ete l mladu
d|evo|ku godlnama seksualno zloupotrebl|avao l sllovao |edan
svecenlk. Cna |e tlme blla tollko traumatlzlrana da |e godlnama
potlsklvala ta zblvan|a. Na temel|u kllnlcko-pslholoskog
v|estacen|a |ednog znanstvenlka katollckog sveuclllsta Llchstätt
n|enl su navodl ocl|en|enl v|erodosto|nlma. S obzlrom na to
zam|enlk oílcl|ala dl|eceze Llchstatt obratlo se vürzburskom
blskupu dr. Hoímannu ko|l |e blo nadlezan za - u medu-
vremenu umrlog poclnltel|a s upozoren|em da se tu radl o
«osoblto ozbll|nom l teskom sluca|u seksualne zloupotrebe» l
da dl|eceza treba platltl odgovara|uce odstete. lad |e ona
odbaclla zaht|ev l pokusala sluca| rl|esltl nekom vrstom mlta
za sutn|u, dl|eceza |e blla tuzena. U postupku |e blskup stavlo
prlgovor na zastaru. lotplsnlk se tada obratlo preds|e-
dava|ucem N|emacke blskupske koníerencl|e, nadblskupu dr.
Zollltschu s molbom da optuzenl blskup povuce prlgovor. 1o
|e bllo odbl|eno. Nakon sto sud slgnallzlra da zaht|ev zrtve za
naknadu stete lzgleda opravdanlm, no potpuno raz|asn|en|e
sluca|a |e bezusp|esno zbog blskupovog prlgovora na zastaru,
potplsnlk se doplslma od 27.4.2008. l 1.9.2008. obratlo papl,
kako bl se on pobrlnuo da dl|eceza dal|e ne bloklra raz|a-
sn|en|e sluca|a l odstetu zrtve pravnlm trlkom prlgovora na
zastaru. Cba su plsma ostala bez odgovora l zrtva nl|e usp|ela
na sudu |er se crkva l dal|e ukopala lza prlgovora o zastarl.
lao medurezultat treba utvrdltl. lzmedu 1981. l 2005. godlne
loseph katzlnger |e kao preíekt kongregacl|e za nauk v|ere, a
otada kao papa, dlrlglrao sv|etsklm sustavom zataskavan|a ko|l
48
|e crkvene oskvrnltel|e d|ece stltlo od kaznenog gon|en|a
drzavnlh sudova l um|esto toga lh konírontlrao lskl|uclvo s
m|erama kanonskog prava ko|e nlkome nlsu naudlle l dovodlle
su do toga da su d|ec|l oskvrnltel|l u pravllu osta|all u sluzbl l
doblvall dal|n|e mogucnostl za seksualno nasll|e ko|e su l
korlstlll. kobertson sazlma rezultat ovako. «Stan|e dokaza
pokazu|e da se po naredbl Vatlkana s poclnltel|lma ned|ela
postupalo tako da su blll zastlcenl od otkrlvan|a, da su n|lhove
zrtve usutkavane, neklma od n|lh se pomagalo u cln|en|u novlh
kaznenlh d|ela a organlma kaznenog gon|en|a uskraclvall
dokazl n|lhovlh tesklh zloclna. laktlckl crkva u mnoglm
zeml|ama odrzava vlastlto kazneno pravosude za ko|e |avnost,
pollcl|a l parlamentl nlsta ne zna|u, ko|e se zapravo od n|lh
sakrlva l u ko|em krlvcl osta|u nekazn|enl, dok se zrtve s
lznudenlm prlsegama usutkava|u nagodbama postlgnutlm u
potpuno| ta|nostl.»
2.3 Pogodovanje i ponovno postavljanje poèinitelja
Medutlm dr. katzlnger se nl|e zadovol|lo sa zataskavan|em
zloclna. Ukollko |e doslo do unutar crkvenlh presuda, on |e
uvl|ek lntervenlrao u korlst d|ec|lh oskvrnltel|a, zaustavl|ao
tekuce postupke, ukldao presude lll se na drugl nacln brlnuo
za poclnltel|e.
Na prlm|er u sluca|u svecenlka Lavrencea Murphv|a lz
Wlskonslna ko|l |e od 1950. do 1974. stotlne puta zlou-
potrebl|avao gluhonl|emu d|ecu. lad su n|egovl zloclnl 1996.
postall poznatl nadleznom blskupu, Nadblskupu Mllvaukee|a,
on |e plsao kardlnalu katzlngeru l zamollo ga za sav|et, sto da
49
radl sa svecenlkom. llsmo |e ostalo bez odgovora. Nadblskup
|e ponovno pltao l opet nl|e doblo odgovor. Nakon 8 m|esecl
kardlnal 1araslclo ßertone, ko|l |e, kao sto |e spomenuto, tada
blo zam|enlk preds|edava|uceg kongregacl|e za nauk v|ere,
zapoceo |e ta|an unutar crkvenl postupak ko|l |e mogao dovestl
do Murphv|evog udal|avan|a lz sluzbe. Medutlm ta| |e
postupak lznenada blo ponovno preklnut. loclnltel| se osobno
obratlo kardlnalu katzlngeru l zamollo za «l|ubaznu potporu».
D|ec|l oskvrnltel| nl|e blo otpusten, vec |e umro nekollko
godlna kasnl|e l blo pokopan u svome svecenlckom ruhu.
(usp. kobertson, kao gore, str.23, The New York Times od
24.3.2010., Vatlcan decllned to deírock U.S. lrlest vho
abused bovs)
Na sllcan nacln |e kardlnal katzlnger reaglrao |os 1981., u
godlnl preuzlman|a preds|edan|a kongregacl|om za nauk v|ere.
ßlskup Caklanda hltno |e preporuclo da se svecenlk Steííen
llesle razrl|esl duznostl, nakon sto |e blo osuden zbog
seksualne zloupotrebe dvo|lce d|ecaka. katzlnger |e
odugovlaclo s obradom sluca|a premda |e blskup zabrlnuto
ponavl|ao pltan|e. lonacno |e svecenlku zbog n|egove
mladalacke dobl lmao |e 38 godlna bllo dozvol|eno
nastavltl rad s d|ecom. 2004. godlne blo |e ponovno osuden
zbog zlostavl|an|a mlade d|evo|ke, ostala ned|ela su vec blla
zastar|ela. (kobertson, kao gore, str. 23 l uputa na The Times
od 10.4.2010., Slgnature on letter lmpllcates lope ln abuse
cover-up).The Times |e plsao. «lardlnal loseph katzlnger se
odupro molbl |edne kallíornl|ske dl|eceze da razrl|esl duznostl
svecenlka ko|l |e dokazano seksualno zlostavl|ao d|ecu, prl
cemu |e, prema plsmu lz 1985., dobroblt sv|etske crkve stavlo
lznad ostallh prosudbl.»
50
U lzv|esta|u lrske Murphv|eve komlsl|e nalaze se l drugl
sluca|evl gd|e |e utvrdeno da su se dva pedoíllska svecenlka,
ko|a su zloupotrl|eblla d|ecu l zbog toga doblla otkaz lz sluzbe,
obratlla klmu l u llpn|u 2002. lshodlla ukldan|e otkaza.
(loglavl|e 4.60)
l lz Australl|e se saznalo za takav nacln ponasan|a kongregacl|e
za nauk v|ere ko|u |e predvodlo kardlnal katzlnger. U |ednom
sluca|u klm |e lntervenlrao na trazen|e svecenlka cl|a |e obltel|
blla darezl|lva prema crkvl. Nakon sto |e svecenlk zbog
sllovan|a sest zena blo otpusten lz sluzbe, Vatlkan mu |e dao
oprost l naredlo da se prem|estl u drugu zupu bez lkakve
obavl|estl o n|egovlm prekrsa|lma l doslo |e do novlh
prekrsa|a. (kobertson, kao gore, usp. Cstale sluca|eve sllcne
naravl na vvv.thenage.com.au, kome backed sex-case prlest
bv Martln Dalv, 6. srpn|a 2002.)
Za ova| nacln ponasan|a Murphv|eva komlsl|a |e utvrdlla.
«lasno |e da patn|a l stres zrtava mogu lmatl lshodlste u
okolnostl da su poclnltel|l blll |os u sluzbl kao klerlcl l stoga su
mogll bltl prl|etn|a za drugu d|ecu . U praksl, |e u znatnom
dl|elu lzv|esta|nog razdobl|a (do kra|a 2008., potplsnlcl)
kanonsko pravo bllo korlsteno osoblto u korlst klera l dosl|edno
na stetu n|lhovlh zrtava. lomlsl|a nl|e pronasla nltl |edan sluca|
u ko|em bl kanonsko pravo bllo prlml|en|eno da bl se zrtvama
oslgurala pravednost.» (Murphv|eva komlsl|a, poglavl|e 4.2 l
dal|e)
Cplsanl sluca|evl su samo vldl|lvl vrh ledenog brl|ega
kolosalnog zataskavan|a svecenlcklh zloclna l pogodovan|a
51
zloclnclma na stetu n|lhovlh zrtava. kobertson |e prlkladno
sazeo skandale ko|l su se dogodlll pod vladavlnom losepha
katzlngera kao nadblskupa Münchena, kao preds|edava|uceg
kongregacl|e za nauk v|ere l kao pape, ovako.
a) ller |e seksualno zloupotrl|eblo desetke, mozda cak
stotlne tlsuca d|ece l tlne|dzera, uglavnom mladlh, l
veclna lh |e kao posl|edlcu lmala teske l dugotra|ne
pslhlcke smetn|e.
b) 1lsuce klerlka za ko|e se znalo da su krlvl za na|teza
d|ela, ko|l su lh kao poclnltel|l bez kontrole seksualnog
nagona mogll ponovltl, nlsu blll otpustenl lz sluzbe.
Crkva lh |e skupl|ala, prem|estala u druge zupe lll druge
zeml|e, stltlla lh od ldentlílclran|a l od sv|etovne kazne
oblclno kazne zatvora po pravlllma kanonskog prava
ko|e lm |e |amcllo oprost za ovostrano kao l za ono-
strano.
c) Sveta stollca, pseudo-drzava, |e u prl|atel|sklm zem-
l|ama etabllrala stranl pravnl sustav. Seksualnl zlocllnl
su drzanl l obradlvanl u na|strozo| ta|nostl na nacln
ko|l |e blo nespo|lv s pravom drzave u ko|o| |e Vatlkan
operlrao, ko|l mu |e u neklm sluca|evlma blo cak
suprotan l dovodlo do toga da |e drzavnlm lstraznlm
organlma uskraclvan dokaznl materl|al za krlvn|u
zloclnaca.
(kobertson, kao gore, str. 164, pl|evod potplsnlka)
52
2.4 Ne vidi se kraj
1o se nlsta nl|e proml|enllo nltl kad |e Vatlkan u srpn|u 2010.
proglaslo vazece norme o tesklm dellktlma («Normae de
gravlorlbus dellctls»). lako |e lzv|esta|na agencl|a kath.net
15.7.2010. prlopclla, tlme su ob|avl|ene «prvl put potpune
odredbe za nacln postupan|a kongregacl|e za nauk v|ere u
sluca|evlma zloupotrebe». «Cn |e do sada poclvao na
neob|avl|enlm paplnsklm punomoclma l lnternlm proplslma.
Vec posto|ece norme su u neklm tockama lzml|en|ene l
preclzlrane, prema podaclma Vatlkana medutlm pretezno
odgovara|u dosadasn|o| praksl.» lroml|en|en |e rok
zastarl|evan|a l oslm toga pos|edovan|e l slren|e d|ec|e
pornograíl|e l seksualna zloupotreba duhovno hendlkeplranlh
odsada |e okarakterlzlrana kao teskl dellkt. Dotlcnl clanak 6
publlclranlh norml doslovce glasl.
§ 1. «1eskl prekrsa|l protlv cudorednostl za ko|e |e nadlezna
kongregacl|a za nauk v|ere su.
1. lazneno d|elo protlv 6. zapovl|edl ko|e poclnl klerlk s
malol|etnlkom lspod 18 godlna, sto se tlce tog kaznenog
d|ela malol|etnlka se lz|ednacava s osobom cl|a upotreba
pametl |e oblcno ogranlcena.
2. St|ecan|e, cuvan|e l slren|e pornograísklh sllka malo-
l|etnlka lspod 14 godlna u svakom obllku l svlm
sredstvlma od klerlka u zlo| nam|erl.»
§ 2. «llerlk ko|l poclnl kazneno d|elo po § 1 treba bltl kazn|en
ovlsno o tezlnl d|ela, otpustan|e lll udal|avan|e nl|e lskl|uceno.
53
Cva| propls ne znacl nlsta drugo nego |acan|e dosadasn|eg
pravnog stan|a. Csoblto l nadal|e vrl|edl obveza cuvan|a ta|ne
kao sto |e sadrzano l u plsmu kardlnala katzlngera od 18.5.
2001. (De gravlorlbus dellctls». Seksualnl zloclnl svecenlka
se dakle l dal|e cuva|u lspod pokrlvaca l pollcl|a se ne ukl|ucu|e.
U clanku 30 obznan|enlh norml za postupan|e u sluca|evlma
zloupotrebe kaze se lzrlclto.
§ 1. «Spomenutl postupcl podll|ezu paplnsko| sluzbeno| ta|nl».
§ 2. «1ko povrl|edl sluzbenu ta|nu lll bllo lukavstvom lll tesklm
nemarom ostetl optuzenog, lll sv|edoka lll nekoga drugog,
po zaht|evu ostecenoga lll po sluzbeno| duznostl blt ce kazn|en
od vlseg suda prlm|erenom kaznom.»
lako |e vatlkanskl glasnogovornlk Lombardl lz|avlo, suradn|a
s drzavnlm vlastlma u na|novl|e vrl|eme blla |e doduse
razmotrena all nl|e obradena u sada obznan|enlm normama.
Cne su dlo kaznenog zakonlka kanonskoga prava ko|e |e po
sebl c|elovlto l potpuno odvo|eno od drzavnog prava
(Lombardl, 1he slgnlílcance oí the publlcatlon oí the nev
«Norms concernlng the most serlous crlmes») Ukollko on
pokusava tu samostalnost oslabltl upozoren|em da «nlt vodll|a
za razuml|evan|e m|era u sluca|u prlgovora seksualnlm
zloupotrebama» znacl da se «prema dotlcnome clvllnom pravu
uvl|ek treba drzatl prl|ave zloclna nadleznlm vlastlma», to ne
pomaze. lao prvo, |er cesto ne posto|l zakonska obveza
prl|avl|lvan|a kaznenlh d|ela (kao npr. U N|emacko|), kao
drugo, |er u drzavama u ko|lma takva obveza posto|l (kao
npr. u lrancusko|), crkva se toga ne drzl kao sto pokazu|e
54
gore spomenuto vatlkansko plsmo pohvale írancuskome
blskupu ko|l |e odblo lníormlratl drzavne vlastl.
Dakle osta|e prl tome da crkvenlm seksualnlm zloclnlma prl|etl
samo |edan postupak po kanonskom pravu, ko|e oskvrn|en|e
d|ece svrstava u lstu kategorl|u kaznl kao «oskvrn|en|e hostl|e»
lll povredu lspov|edne ta|ne lll nedopusteno slavl|en|e mlse.
U svlma tlm sluca|evlma |e u ß.3. spomenute «nltl vodll|e»
predvldeno da okrlvl|enl svecenlk ko|l |e «prlznao l prlhvatlo
svo| zlocln, vodl zlvot molltve l pokore», moze mu se dekretom
zabranltl lll ogranlcltl |avno vrsen|e svecenlcke sluzbe odnosno
otpustltl ga lz klerlckog staleza. lrotlv takvog dekreta dotlcnl
tada moze ulozltl «upravnl prlgovor kongregacl|l za nauk
v|ere». Sto se tada dogada bllo |e vec oplsano. Ctpustan|a lz
sluzbe se uklda|u l svecenlcl blva|u ponovno postavl|enl.
kobertson stoga s pravom sazeto govorl da Vatlkan radl s
«paralelnom paradrzavnom |urlsdlkcl|om», ko|a «oprasta
grl|ehe ko|l se u nadlezno| drzavl kazn|ava|u kao zloclnl.
Aludlra|ucl na «llnl|u stakora» ko|u |e Vatlkan stavlo na
raspolagan|e naclstlcklm zloclnclma za bl|eg u luznu Amerlku
on plse. «lrava llnl|a stakora ko|u |e crkva ponudlla |e ruta za
bl|eg d|ec|lh oskvrnltel|a ne tollko kao sloboda, pob|ecl lz
zatvora, nego kao sloboda da se nlkada ne rlsklra zatvorska
kazna. Zbog m|esavlne arogancl|e, nemarnostl l bezbrlznostl,
prolzasllh lz v|ere u vlastltl drzavnl lmunltet l pret|eranog
zahtl|evan|a da budu polltlckl akter na sv|etsko| pozornlcl,
papa l n|egova vo|ska kardlnala, nuncl|a, nadblskupa l prelata
vode crkvu u ko|o| d|eca strada|u od |ako raslrene l sustavne
seksualne zloupotrebe.» (kobertson, kao gore, str. 166)
55
2.5 Zloèin protiv èovjeènosti
lrema clanku 7 allne|a 1, slovo g pod tlme spada|u «sllovan|e,
seksualno ropstvo . lll svakl drugl obllk seksualnog nasll|a
usporedlve tezlne («po|edlnacna d|ela»), pod uv|etom da su
pocln|ena «u okvlru raslrenog lll sustavnog napada protlv
clvllnog stanovnlstva l s upucenoscu u napad («c|elokupno
d|elo»).
2.5.1 lao sto |e gore lzlozeno oskvrn|en|a d|ece su se cesto
desavala u obllku sllovan|a. Ukollko se radl o druglm varl-
|antama svecenlcke seksualne zloupotrebe d|ece, one se u
svakom sluca|u treba|u prlplsatl obll|ez|u cln|enlcnog stan|a
«svakl drugl obllk seksualnog nasll|a usporedlve tezlne».
Nadmocnost svecenlka zbog n|egovog autorlteta, s |edne
strane, l mladalacke dobl zrtve, s druge strane, |e |ednaka
po|mu «nasll|e» lako se ne radl o vls absoluta. Zrtva, dl|ete,
ko|e svecenlka gleda kao ßoz|eg cov|eka praktlckl mu |e
bespomocno lzruceno 24 sata na dan ako |e sm|esteno u domu
lz ko|eg ne moze pob|ecl.
2.5.2 Sto se tlce «tezlne» nasll|a treba uzetl u obzlr da
svecenlcka seksualna zloupotreba d|ece l mladlh, sve|edno
vrsl ll se kompulzlvnlm lll apsolutnlm nasll|em, vodl do na|tezlh
ostecen|a dusevnog l t|elesnog zdravl|a zrtava. Cne su cesto
godlnama l desetl|eclma tesko traumatlzlrane l cesto tesko
poremecene u svom osobnom razvo|u do kra|a zlvota. Sek-
sualna zloupotreba d|ece |e |edan obllk dusevnog ubo|stva.
Cna |e lstovremeno napad na l|udsko dosto|anstvo l tesko
ponlzen|e u smlslu Lxplanatorv Memoranduma Medu-
56
narodnoga kaznenog suda. (usporedl o tome l kobertson, kao
gore, str. 137 l dal|e) Zloupotreba |e l stoga osoblto gnusna
|er |u |e poclnlo prlpadnlk lnstltucl|e ko|a se pozlva na lsusa
lz Nazareta ko|l |e, kao sto |e poznato, rekao. «Pustite djeèicu
neka dolaze k Meni i ne prijeèite im jer takvima pripada je
kraljevstvo Božje» (Lk 18,16) 1o stvara osoblto pov|eren|e u
cl|lm su okvlrlma d|eca blla seksualno zloupotrl|ebl|ena.
2.5.3 lao sto |e gore opslrno lzlozeno, seksualna zloupotreba
d|ece se nl|e desavala samo po|edlnacno vec u mnoglm
zeml|ama tl|ekom desetl|eca desetlnama tlsuca zrtava. Mozda
cak l stotlnama tlsuca. 1l napadl su dakle blll «proslrenl» u
smlslu kaznene odredbe.
Samo bl to vec bllo dovol|no da se pretpostavl c|elokupno
d|elo u smlslu clanka 7 Statuta Medunarodnoga kaznenog
suda. Napadl su se medutlm dogadall l «sustavno». Za to,
prema novl|lm sudsklm presudama nlsu potrebnl elementl
plana lll polltlke. (usporedl Werle, Medunarodno kazneno
pravo, 2. lzdan|e, s uputom na laznenl sud za mlade od
22.2.2001. |luranac l dr., 1C, par.429}. Cskvrn|lvan|a d|ece
su vrslll lstovremeno mnogl svecenlcl u opetovanlm
postupclma zloupotrebe u odredenlm crkvenlm ustanovama
prema lstlm lll novlm zrtvama l pod zastltom vatlkanskog
sustavnog zataskavan|a l pogodovan|a poclnltel|lma.
2.5.4 lspun|eno |e l obll|ez|e cln|enlcnog stan|a «napada protlv
clvllnog stanovnlstva». lo legalno| deílnlcl|l clanka 7, allne|e
2a, Statuta Medunarodnoga kaznenog suda to |e, kao sto |e
vec lzvedeno, kada se radl o «naclnu ponasan|a ko|l |e povezan
s vlsestruklm cln|en|em postupaka navedenlh u allne|l 1 protlv
57
clvllnog stanovnlstva, provoden|em lll poduplran|em polltlke
drzave lll organlzacl|e ko|a lma za cll| takav napad.»
(1) Clvllno stanovnlstvo u smlslu ovog proplsa |e svakl vecl
bro| osoba ko|l |e povezan za|ednlcklm obll|ez|lma ko|a lh
clne cll|em postupaka ko|l u svo|o| cl|elostl sacln|ava|u «napad»
(usporedl Werle, a.a.C., bro| 756 l uputa na laznenl sud za
mlade od 7.5.1997. |1adlc., 1C, para.644}. Crupa osoba sa
za|ednlcklm obll|ez|lma su u predmetnom sluca|u d|eca l
mladl, prl|e svega muskog spola, ko|a su postala preíerlrane
zrtve serl|sklh seksualnlh zloclna pedoíllsklh katollcklh
svecenlka.
(2) Vellkl bro| po|edlnacnlh d|ela clnl takoder «napad» u smlslu
cln|enlce kaznenog d|ela. 1o sto Statut pod tlm podrazuml|eva
naclne ponasan|a ko|a u «provedbl.» sll|edl «polltlku .
organlzacl|e»
,(s)uch a pollcv need not be íormallzed and can be de-
duced írom the vav ln vhlch the acts occur. Notablv, lí
the acts occur on a vldespread or svstematlc basls that
demonstrates a pollcv to commlt those acts, vhether
íormallzed or not.¨
(«takva polltlka nl|e nuzno íormallzlrana, a moze se
shvatltl loglcklm zakl|uclvan|em lz naclna na ko|l se d|ela
clne. Naroclto ako se radl o vrlo rasprostran|enlm d|ellma
ko|a se sustavno clne, to pokazu|e polltlku cln|en|a tlh
d|ela, bez obzlra |e ll ona íormallzlrana lll ne.»)
Dakle to ovlsl o ukupnlm okolnostlma pod ko|lma su d|ela
blla pocln|ena. lrl|e svega ako su blla |ako rasprostran|ena
58
(«vldespread») l sustavno pocln|ena, to govorl o «polltlcl
cln|en|a takvlh d|ela». 1a polltlka se moze sasto|atl l u trpl|en|u
d|ela (usporedl Werle, kao gore, bro| 777 s uputom na
medunarodnu sudsku praksu).laznenl sud za mlade, presuda
od 14. sl|ecn|a 2000. (lupresklc l dr, 1C), para 552 («at least
tolerated»), laznenl sud za mlade, presuda od 31. sl|ecn|a
2000. (1adlc, AC), para 14, lsto l clanak 2 para 11 Draít Code
1954, UN Doc.S/1994/674/Add.2 (Vol.l), Annexes to the ll-
nal keport oí the Commlsslon oí Lxperts Lstabllshed lursuant
to Securltv Councll kesolutlon 780 (1992.) od 31. svlbn|a
1995., Annex ll. kape and Sexual Assault, para 33. «lt also
has proven | . } that the state ls lnvolved. 1hls can be con-
cluded írom state tolerance.»)
Crganlzacl|a ko|a |e trp|ela zloclne |e crkva. Cna lh nl|e samo
trp|ela, nego l pogodovala kanonsklm pravom l praksom
n|egovog lzvrsen|a, sto |e dovelo do toga da oskvrnltel|l d|ece
nlsu blll ozbll|no kazn|enl. Slroka osnova d|ela o ko|o| se govorl
u odlucl lugoslavenskoga krlvlcnog suda, |e angazlran|e
svecenlka slrom svl|eta u dusobrlznlstvu prl cemu dolaze u
vezu s d|ecom l mladlma l zloupotrebl|ava|u lh. Duso-
brlznlcklm angazmanom rukovodlll su m|esnl blskupl,
desetostrukom do tlsucustrukom zloupotrebom ko|a se
dogodlla kod tog angazmana upravl|ao |e Vatlkan. nakon d|ela
zataskavan|em l prem|estan|em poclnltel|a, prl|e d|ela
zataskavan|em l prem|estan|em prethodnlh poclnltel|a sto |e
novlm poclnltel|lma praktlckl obecavalo osloboden|e od kazne
l potlcalo lh na nova d|ela. Usll|edlo |e pravl pravcatl «me-
nadzment» seksualnlh zloclna. loclnltel|lma |e s n|lhovlm
radnlm m|estom prlbavl|eno m|esto zloclna, nakon pocln|enog
d|ela um|esto prl|ave drzavnom odv|etnlstvu doblll su
59
«svecenlcku ut|ehu» l po potrebl povrh toga oslgurano prl-
b|ezlste gd|e mogu nestatl. l to |e «polltlka» u smlslu kaznene
odredbe |er su tu, pomocu centralne íunkcl|e rukovoden|a,
stvarane, obllkovane l poduplrane okolnostl pod ko|lma su
pocln|ena po|edlnacna d|ela ko|a se prlbra|a|u c|elokupnom
d|elu svecenlcklh oskvrn|en|a d|ece slrom svl|eta.
2.6 Kaznena odgovornost dr. Ratzingera
lada svecenlcl ko|l se po nalogu svo|e crkve nalaze u sluzbl
slrom svl|eta poclne seksualnl zlocln, sltuacl|a |e sllcna kao
kod vo|nlka ko|l s oruz|em uokolo dlvl|a|u l kada se n|lhovl
zloclnl prlplsu|u n|lhovom vrhovnom zapov|ednlku, lako on
takve zloclne nl|e htlo l blo |e udal|en tlsuce kllometara. U
vezl s ovlm predmetom kobertson s pravom upucu|e na od-
luku US-Supreme Courta u sluca|u |apanskog generala
¥amashlte cl|e su trupe na llllplnlma dlvl|ale s oruz|em u rucl.
lrlgovor generala da |e blo udal|en stotlnama mll|a l da nlkada
nl|e htlo zloclne svo|lh vo|nlka l da |e blo ogorcen zbog
sllovan|a l ostallh grozota, Supreme Court |e uzvratlo s
upozoren|em da |e vlsl pretpostavl|enl odgovoran ako |e
propustlo sprl|ecltl protuzakonlto ponasan|e svo|lh
podcln|enlh, ako |e znao da su n|egovl podcln|enl poclnlll
protuzakonltostl lll lh nam|erava|u poclnltl, l ako nl|e poduzeo
potrebne korake da to sprl|ecl lll kaznl one ko|l su poclnlll te
protuzakonltostl. Doslovce.
ºA person ln a posltlon oí superlor authorltv should be
held lndlvlduallv responslble íor glvlng the unlavíul or-
der to commlt a crlme, and he should also be held re-
sponslble íor íallure to deter the unlavíul behavlour oí
60
subordlnates lí he knev thev had commltted or vere
about to commlt crlmes vet íalled to take the necessarv
and reasonable steps to prevent thelr commlsslon or to
punlsh those vho had commltted them.¨
(cltlrano prema kobertsonu, kao gore, str.139)
Cva odgovornost nalazl se u clanku 28 Statuta Medu
narodnoga kaznenog suda ko|l prema allne|l b vrl|edl l za
clvllne pretpostavl|ene. lrema n|emu pretpostavl|enl |e
kazneno odgovoran za zloclne «ko|e su poclnlll n|egovl
podcln|enl pod n|egovlm stvarnlm rukovodstvom l kontrolom
kao posl|edlca propusta, vrsltl proplsanu kontrolu nad tlm
podcln|enlma ako
l) |e pretpostavl|enl znao da su podcln|enl pocllnlll takve
zlocllne lll su lh nam|eravall poclnltl, lll |e sv|esno ls-
pustlo lz vlda lníormacl|e ko|e su na to |asno ukazlvale,
ll) su se zloclnl tlcall aktlvnostl ko|e su spadale u stvarnu
odgovornost l kontrolu pretpostavl|enog, l
lll) pretpostavl|enl nl|e poduzeo sve potrebne l prlkladne
m|ere u svo|o| nadleznostl kako bl sprl|eclo n|lhovo
lzvrsen|e lll lh zaustavlo lll nl|e stvar predoclo nadleznlm
vlastlma za lstragu l kazneno gon|en|e.
2.6.1 lo|edlnl svecenlk doduse nl|e u sluzbenom odnosu s
Vatlkanom nego sa svo|om blskupl|om. Medutlm stvarno
vrl|edl. Ako on poclnl seksualnl dellkt l n|egov blskup sazna
za to, prema gore oplsanlm hl|erarhl|sklm strukturama lzmedu
Vatlkana l blskupl|a, d|elo se mora prl|avltl Vatlkanu odnosno
61
longregacl|l za nauk v|ere. Cna |e tada gospodar postupka u
ko|em ona prepusta blskupu sankclonlran|e d|ela, lll, sto se
na|cescl dogada, sama preuzlma sluca|. Na pocetku posrednl
odnos lzmedu svecenlka l c|elokupne crkve, u sluca|u sek-
sualnog zloclna lskazu|e se kao neposredan odnos pret-
postavl|enl podcln|enl. ßlskupu, ko|l kazneno d|elo mora
prl|avltl u klm ne osta|e prlm|erenl manlpulatlvnl prostor u
pogledu dal|n|e sudblne svecenlka, ona se odredu|e dlrektno
lz klma obvezatnlm uputama blskupu. A u klmu odgovornost
snosl preds|edava|ucl kongregacl|e za nauk v|ere odnosno
papa.
1a odgovornost pretpostavl|enog prema po|edlnlm svece-
nlclma ko|l su kazn|enl lll predsto|l opasnost da budu po prvl
put lll opetovano kazn|enl, ne otpada nltl zbog toga sto
oskvrn|en|e d|ece ne spada u stvarne zadace svecenlka, nego
se dogada prekoracen|em n|egovlh ovlastl. Cdlucu|uce |e to
sto se to d|elo u pravllu vrsl u n|egovom d|elokrugu ko|l mu
zapravo omogucu|e dolazak u uzl kontakt s d|ecom l mladlma.
Znakovlto |e to sto su mnoge dl|eceze u S|edln|enlm Drzavama
l u lrsko| zakl|uclvale obvezno oslguran|e odgovornostl za
sluca| odstetnlh zaht|eva zbog zloupotrebe. 1lme su zapocele
1980-lh godlna kad |e sve vlse l vlse sluca|eva lzbl|alo u |avnost,
prl cemu su kod zakl|uclvan|a ugovora oslguran|lma
d|elomlcno presuclvale kollko takvlh sluca|eva vec posto|l.
Na ta| nacln su dl|eceze u lrsko| za preml|u od oko 50.000
eura doblle oslgurnlne u vlslnl od 13 mlll|una. (usporedl
vvv.lrlshtlmes.com od 8.2.2011., Murphv-keport, sectlon
1.21 M) U sluca|u nadblskupl|ske dl|eceze Mllvaukee
oslguran|e |e odbllo preuzetl stete s obrazlozen|em da |e
dl|eceza kod zakl|uclvan|a oslguran|a presut|ela pravo stan|e.
(usporedl vvv.necn.com od 23.11. 2010.)
62
2.6.2 Dr. loseph katzlnger |e od 1981, na|prl|e kao
preds|edava|ucl kongregacl|e za nauk v|ere, a od 2005. kao
papa, blo opslrno lníormlran o sveukupnom d|elu seksualnlh
zloclna katollcklh svecenlka slrom svl|eta. Cn |e na osnovl tlh
lníormacl|a postupao lzdava|ucl naredbe za sutn|u, pre-
uzlma|ucl sam postupke lll zaustavl|a|ucl postupke, uklda|ucl
presude nlzlh lnstancl l odobrava|ucl prem|estan|e kazn|enlh
svecenlka u druge zupe odnosno u druge zeml|e. Cn se
svo|om naredbom za sutn|u pobrlnuo da se seksualnl zloclnl
ne prl|avl|u|u drzavnlm organlma za kaznenl progon, stovlse
on |e cak odobrlo pohvalu blskupa ko|l |e u svo|o| drzavl
prekrslo posto|ecu obvezu prl|avl|lvan|a l zbog toga blo
kazn|en od drzavnog suda. Cn nl|e poduzeo nlkakvu
d|elotvornu m|eru protlv nastavl|an|a rasprostran|enlh
seksualnlh zloclna svo|lh svecenlka, vec |e naprotlv, stvorlo
pravno l íaktlckl sltuacl|u u ko|o| |e svecenlclma bllo lako
zloupotrebl|avatl d|ecu |er nlsu morall oceklvatl ozbll|nu
kaznu, kao sto |e gore vec opslrno oplsano. 1u sltuacl|u on
odrzava do danas l tlme pogodu|e svakodnevno novlm
seksualnlm zloclnlma ko|l se zataskava|u l uopce se ne
otkrlva|u lll se to dogada tek nakon nekollko godlna. Da bl
saznala po|edlnostl tuzbenl organl su morall molltl Vatlkan za
predocen|e splsa. Cblcno se u takvom sluca|u lshodl sudskl
nalog za pretres.
Ako se uzme u obzlr ponasan|e okrlvl|enoga u proslostl l
sadasn|ostl, n|egovo kazneno pravno sudlonlstvo u d|elu
zloclna n|egovlh svecenlka slrom svl|eta moralo bl se
okvallílclratl kao sudlonlstvo. U svakom sluca|u on |e po clanku
28 allne|a b Statuta Medunarodnoga kaznenog suda kao
pretpostavl|enl poclnltel|lma, kazneno pravno odgovoran.
63
2.6.3 Cn |e takoder krlvlcno postupao u smlslu clanka 30
statuta Medunarodnoga kaznenog suda |er |e blo sv|estan da
strategl|a zataskavan|a ko|u |e on naredlo l nastavlo odobravatl
lmala za posl|edlcu prlpremu terena novlm seksualnlm zlo-
clnlma. Cn |e u svakom sluca|u to prlhvatlo s odobravan|em
kako bl zastltlo reputacl|u svo|e lnstltucl|e na racun uvl|ek
novlh zrtava svo|lh pedoíllsklh svecenlka. 1akvo nesto zahtl|eva
tesku kaznu sto l okrlvl|enl mora sam prlznatl |er stalno spo-
mln|e lsusove rl|ecl, ko|l |e medu ostallm rekao. «Onomu tko
bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju u Mene
bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone
u dubinu morsku.» (Mt 18, 6)
64
IV. O dopuštenosti podnesene tužbe
1. lrema clanku 27 Statuta Medunarodnoga kaznenog suda
sudbeno| vlastl Medunarodnoga kaznenog suda podll|ezu sve
osobe bez obzlra na n|lhovo sluzbeno svo|stvo. lrema ovom
statutu «svo|stvo drzavnog poglavara neke osobe ne razr|esava
kaznene odgovornostl.» (allne|a 1) «lmunltetl | . } ko|l su po
unutardrzavnom lll medunarodnom pravu povezanl sa
sluzbenlm svo|stvom neke osobe, ne sprecava|u sud u
obavl|an|u sudbene vlastl nad takvom osobom. (Allne|a 2)
Dr. loseph katzlnger dakle ne moze lzb|ecl |urlsdlkcl|u
Medunarodnoga kaznenog suda ukazlvan|em da |e drzavnl
poglavar, bez obzlra na to |e ll ta| prlgovor uopce prlznat od
nekog suda ko|l |e povezan s medunarodnlm pravom, ako se
lma u vldu da |e to drzavno svo|stvo Vatlkana zasnovano na
sumn|lvom ugovoru s dlktatorom Mussollnl|em lz 1929. go-
dlne (usporedl o svemu l kobertson, kao gore, str. 63 l dal|e)
2. lspun|ena |e l sl|edeca pretpostavka prema ko|o| okrlvl|enlk
l buducl optuzenlk mora bltl prlpadnlk drzave ugovornlh strana
Statuta Medunarodnoga kaznenog suda. Za razllku od
Vatlkana, N|emacka |e ratlílclrala ugovor o medunarodnom
kaznenom sudu (11.12.2002.) Dr. loseph katzlnger |e
n|emackl drzavl|anln, |er se st|ecan|em vatlkanskog drza-
vl|anstva nl|e odrekao svoga n|emackog drzavl|anstva.
3. lrema allne|l 10 preambule Statuta Medunarodnoga
kaznenog suda, Medunarodnl kaznenl sud ne d|elu|e samo
supsldl|arno prema unutardrzavno| kazneno| sudbeno| vlastl,
nego |e «dopun|ava».
65
Dopustlvost tuzbe pred Medunarodnlm kaznenlm sudom
prema clanku 17 allne|a 1, slovo a Statuta Medunarodnoga
kaznenog suda ne bl blla moguca samo onda kad bl N|emacka
vec provodlla lstragu lll kad N|emacka «ne bl blla vol|na lll u
stan|u ozbll|no provestl lstragu lll kazneno gon|en|e». lstrage
zbog ovd|e pokazanlh zloclna protlv cov|ecnostl u N|emacko|
se nlsu provodlle nltl ce se provodltl. N|emackl drzavnl tuzltel|l
su vezanl na upute pokra|lnskog mlnlstra pravosuda. U |edno|
zeml|l cl|l polltlcarl lspun|ava|u papl neoblcnu zel|u da kao
gost govorl pred parlamentom, nece nl|edan mlnlstar
pravosuda dopustltl drzavnom tuzlocu lstragu lll cak podlzan|e
optuznlce protlv pape. Neovlsno o tome takva optuzba ne bl
blla takoder moguca |er prema clanku 25 n|emackog ustava
papa ne podll|eze n|emacko| sudbeno| vlastl sve dok |e drzavnl
poglavar. Unatoc dvo|benog st|ecan|a toga dlplomatskog
svo|stva u N|emacko| se nl|edan drzavnl tuzltel| ne bl usudlo
u to sumn|atl.
4. Ckrlvl|enlk takoder ne moze prlgovorltl protlv dopustlvostl
postupka pred Medunarodnlm kaznenlm sudom da «stvar nl|e
dovol|no teska da bl se mogle opravdatl ostale sudske m|ere»
(clanak 17 allne|a 1d Statuta Medunarodnoga kaznenog suda).
lao sto |e gore lzlozeno okrlvl|enome se treba predbacltl da
|e desetlne tlsuca, zapravo mozda cak stotlne tlsuca os-
kvrn|en|a d|ece ko|a su poclnlll katollckl svecenlcl slrom svl|eta
bagatellzlrao, zataskavao l u crkvenom paralelnom sustavu
prema drzavnom kaznenom pravu pretezno uskraclvao
n|lhovo kazn|avan|e l tlme godlnama poduplrao. Cslm toga
predbacu|e mu se da |e zbog toga sto |e n|egova crkva za-
branlla kondom, prldonlo t|elesnom ostecen|u l umorstvu ne-
66
odredenoga, vellkog bro|a aírlcklh katollka ko|e |e tlme potlcao
da zaraze l nekatollke. lonacno predbacu|e mu se da n|egova
zastrasu|uca crkvena pukovnl|a ugrozava odnosno ostecu|e
t|elesno l pslhlcko zdravl|e vellkog bro|a l|udl slrom svl|eta.
lrlhvacan|e masovnog umlran|a od AlDS-a zbog zaraze HlV-
om s odobravan|em l poduplran|e masovnog dusevnog
umorstva seksualnlm nasll|em nad mladlma su tollko teskl da
treba potaknutl n|lhovu lstragu l prov|eru posto|e ll zloclnl
protlv cov|ecnostl, kako prema preambull Statuta
Medunarodnoga kaznenog suda tako l prema lollcv-paper
tuzllastva. lrema tome tuzllastvo treba íokuslratl svo|u lstragu
na one ko|l su npr. vode drzava lll organlzacl|a ko|l su od-
govornl za zloclne protlv cov|ecnostl (lollcv-lavper ll.2.1).
67
V. Sažetak
1. Stupan|em na snagu rlmskog Statuta Medunarodnoga kaz-
nenog suda 1.7.2002. zapoceo |e kulturnl obrat. Vrl|eme u
ko|em su polltlckl l sv|etonazorskl motlvlranl masovnl zloclnl
osta|all nekazn|enl doslo |e kra|u. Zlocln protlv cov|ecnostl
deílnlran u rlmskom statutu nema u vldu samo masovno d|elo
l kaznenu odgovornost kolovoda nego |e proslrlo l spektar
zastlcenlh pravnlh lnteresa.
U clanku 7 allne|a 1, slovo k predvlda se kazna za «necov|ecne
postupke ko|lma se nam|erno prouzroku|u vellke patn|e lll
tesko ostecen|e . duhovnog zdravl|a, pod pretpostavkom
da su ta ostecen|a sllcne tezlne kao prlm|erlce sllovan|e,
porobl|avan|e lll nasllno odvoden|e. 1lme |e ukl|uceno l
pslhlcko nasll|e ko|e moze dovestl do zdravstvenlh ostecen|a.
Mnogo toga od uoblca|enog nasll|a ovog svl|eta ko|e |e bllo
prlhvaceno |er |e to «oduvl|ek bllo tako», u okvlru rlmskog
statuta sada posta|e kaznenopravno relevantno.
2. Cva prl|ava dolazl do rezultata da to odgovara sustavu prlslle
rlmokatollcke crkve ko|u vodl okrlvl|enl l s tlme povezanlm
zastrasu|uclm prl|etn|ama s v|ecnlm paklenlm mukama. 1e
prl|etn|e dovode bezbro| l|udl u bolesnu pslhlcku l duhovnu
ovlsnost l oduzlma|u lm n|lhovu vlastltu odluku sav|estl u
egzlstencl|alnlm zlvotnlm podruc|lma. Samo preko ovoga
prlsllnog sustava blla su moguca druga dva prl|avl|ena zloclna
protlv cov|ecnostl. 1lm vlse |e um|esnl|e kaznenopravno
udosto|atl tu crkvenu pukovnl|u ko|a provodl ekstreman
pslhlckl prltlsak, nego sto okrlvl|enl pokusava odvratltl
pozornost od totalltarlzma svog sustava tlme sto posvuda u
68
zeml|l hvall rellgl|sku slobodu ko|u n|egova vlastlta crkva grubo
prezlre kako postupan|em prema vlastltlm clanovlma tako l
agreslvnom netolerancl|om prema rellgloznlm konkurentlma,
prl|e svega kad se radl o rellgloznlm man|lnama.
3. lrl|ava nadal|e dolazl do rezultata da |e okrlvl|enl kaz-
nenopravno suodgovoran za smrt stotlne tlsuca, mozda
mlll|une obol|ellh od AlDS-a |er unatoc epldeml|e ko|a hara
ustra|ava na crkveno| zabranl zastltnlh sredstava protlv
prenosen|a HlV-a l provodl |e prl|etn|ama svoga sustava prlslle.
4. lonacno prl|ava dolazl do rezultata da |e okrlvl|enl ka-
znenopravno odgovoran sto su se zloclnl katollcklh svecenlka
posl|edn|lh desetl|eca sve vlse slrlll. U |avnostl se okrlvl|enl
prlkazu|e kao bogobo|azan crkvenl voda ko|l se lsprlcava
zrtvama klerlkalnlh oskvrnltel|a d|ece l hoce sprl|ecltl dal|n|a
d|ela. Ustvarl on postupa kao bescutan pokrovltel| sv|etskog
sustava zataskavan|a ko|l pogodu|e zloclnclma na racun n|l-
hovlh zrtava l svakodnevno pogodu|e novlm zloclnlma.
1reba pocl od toga da ta| sustav zbog unutar crkvenlh sredstava
prlslle neometano tra|e l dal|e l tlme omogucenl zloclnl slrom
svl|eta tra|u u nedogled, da ce sudovl svlh zemal|a uvl|ek
ponovo bltl prevarenl l zloclnl ostatl nekazn|enl l da ce se
tlsucama l tlsucama d|ece uvl|ek lznova nanosltl nova patn|a
ako medunarodnl sud ne zaustavl ta| zlocln tako sto
odgovorne pozove na odgovornost. loseph katzlnger |e glavnl
poclnltel|, okruzen nlzom supoclnltel|a cl|a su lmena dl|elom
vec blla spomenuta. Vrl|eme |e sazrelo da tuzltel| pokrene
lstragu kod Medunarodnoga kaznenog suda l da se to sto |e
do sada bllo poznato samo u odlomclma, detal|no raz|asnl l
one ko|l kumu|u crkvenom oskvrn|lvan|u d|ece slrom svl|eta
dovede pred sud.

Sluèaj papa

1

2

SLUÈAJ PAPA Sailer/Hetzel 3 .

97892 Kreuzwertheim www. Odranska 1 info@david-udruga.1. 28. izdanje na hrvatskom jeziku travanj 2011 Licencijsko izdanje s odobrenjem izdavaèa: © Verlag Sailer & Hetzel Die Stimme katholisch missbrauchter Kinder GbR Hernsterstr.hr www.hr Sva prava pridržana Naklada: 1000 primjeraka CIP zapis dostupan u raèunalnom katalogu Nacionalne i sveuèilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 765290 ISBN 978-953-55389-1-2 4 . Prevedeno s njemaèkog U Hrvatskoj izdaje: David .com djela s njemaèkim originalnim naslovom: Der Fall des Papstes Za sva pitanja od znaèaja za sadržaj mjerodavno je izvorno njemaèko izdanje.der-fall-des-papstes.david-udruga.Udruga graðana za zaštitu ljudskih prava Zagreb.

isto kao i ostale graðane.Predgovor Mnogi koji ovaj tekst uzmu u ruke s èuðenjem æe trljati oèi. i protiv èlanova crkve koje je porobilo njegovo totalitarno sveæenstvo. i prije svega bezbrojnoj djeci koja su postala žrtve klerikalnih seksualnih zloèina. slobodoumnici æe osjeæati zadovoljštinu. Kao odvjetnik ja sam zajedno sa svojim kolegom dr. «Papu dovesti pred sud? Luda ideja!» Ne baš malobrojni æe pitati: «Zašto tek sada?» Crkvi vjerni katolici æe se razgnjeviti. Prije svega 5 . U ovdje otisnutoj prijavi Meðunarodnom kaznenom sudu u Haagu on nije niti jedno niti drugo veæ jednostavno «okrivljeni dr. svima onima koje je snašla smrt zbog neljudskog «seksualnog morala» starih muškaraca u Rimu. Joseph Ratzinger kojem se predbacuju teški zloèini – protiv djece koju je oskvrnuo njegov kler. protiv Afrikanaca usmræenih njegovom smrtonosnom zabranom kondoma. GertomJoachimom Hetzelom napisao prijavu u svijesti da je sazrelo vrijeme da se konaèno napusti srednjovjekovna poniznost prema crkvenim knezovima i da ih se pozove na odgovornost kad poèine zloèin. To što kaznena prijava protiv pape budi emocije leži u osobi prijavljenoga. drugi za kneza Tame. Ovaj spis posveæujemo svima onima koji su propatili teške duševne muke pod neèovjeènom crkvenom pukovnijom. kojeg jedni drže za Božjeg zastupnika. U okviru naše odvjetnièke djelatnosti doživjeli smo kako žrtve kao odrasli pate zbog svoje sudbine iz djetinjstva.

prijavu smo podnijeli zbog njih. Oni su èesto izgubili svaku vjeru u pravednost. dr. Željeli bismo da oni po moguænosti ponovno naðu i jedno i drugo. Christian Sailer 6 . zapravo èak i u Boga.

dr. Josepha Ratzingera. Luisu Morenu Ocampu Maanweg. 7 Statuta Meðunarodnog kaznenog suda 7 . 174 NL-2516 AB Den Haag 14.Tužitelju pri Meðunarodnom kaznenom sudu Gospodinu prof. veljaèe 2011. Kaznena prijava protiv dr. pape Rimokatolièke crkve zbog zloèina protiv èovjeènosti prema èl.

8 .

. 39 1................ 28 3.......................... 31 III......... 30 4......................... 38 1................................................................... 13 2........ Zloèin protiv èovjeènosti .4 Kanada ................................................................................................................. 24 II.. Ratzingera ..........................2 Irska ............... Kaznena odgovornost dr.........Sadržaj Uvod ...........................................3 Njemaèka ... Konflikt .................................................. Zastrašujuæa crkvena vlast ........... 26 1................................... 36 1....................................................... Zloèin protiv èovjeènosti .......... 26 2.......................................................7 Prominentni poèinitelji.............................................................6 Afrika ................... 32 1.......... 39 9 ...................................................................... Prisilno uèlanjivanje .............................................................................. Kaznena odgovornost dr... 13 1....... 16 3............................ Ratzingera ..................................... 11 I........ Seksualni zloèini katolièkih sveæenika širom svijeta .................................. Psiho-teror .............................................. 32 1. 22 4.... Pokornost sa smrtnom posljedicom ..................5 Australija .........1 SAD .... Ubojita zabrana kondoma ..................... Pokroviteljstvo nad seksualnim deliktima klera .. 38 1.... 32 1...... 34 1...........................................................................................

........................................................... Sažetak ...............................4 Ne vidi se kraj ................1 Papinska tajna ..... 59 IV. 55 2..................................................................................... 67 10 ...................... 48 2...........3 Pogodovanje i ponovno postavljanje poèinitelja ...............6 Kaznena odgovornost dr.........2............ 64 V................ 43 2. 42 2..5 Zloèin protiv èovjeènosti ...... 52 2........2 Praksa zataškavanja ................ Strategija zataškavanja.. Ratzingera .......................................... O dopuštenosti podnesene tužbe ... 42 2..........................................

Ako je èinjenièno stanje takvo. Kada bi neka nova religiozna grupa svoje èlanove prisiljavala grubim psihièkim pritiskom da svoju novoroðenèad uèlane u tu grupu. veæ po cijelom svijetu i zove «rimokatolièka crkva» i stalno govori o vjerskoj slobodi. koji se smatraju uzvišeni daleko iznad kriviènog djela. Država bi ako je moguæe organizaciju dokinula i «voðe sekte» kaznila zbog prisile i iznuðivanja. nego bi ih prijeteæi najtežim kaznama u tome sprijeèila i time kod mnogo svojih èlanova izazvala teška duševna ošteæenja i povrede njihove slobode razvoja. Tradicionalno poštovanje «crkvenih glavara» zamutilo je svijest prava. Od 1. nego smo se samo navikli na to. može li postupak biti drugaèiji samo zato jer se radi o organizaciji koja se tako ponaša ne samo prema nekoliko malobrojnih. tim više ako grupa ne bi trpjela istupanje èlanova. tada bi tu grupu nazvali «sektom». ali inovjernicima na vrat nahuška «opunomoæenike za sekte»? Nije drugaèije. ta navika nije više dopuštena. Tog dana stupio je na snagu Statut Meðunarodnoga kaznenog suda koji zloèine protiv èovjeènosti zapreèuje kaznom. koji do danas nisu bili prijavljeni jer su izašli iz jedne institucije na èijem èelu stoje «najviši dostojanstvenici». 7.Obrazloženje Uvod Kaznena prijava podnesena je protiv tri zloèina širom svijeta. 11 . 2002. kako bi doživotno financirali grupu i u svemu se ravnali po direktivama grupe.

nego je to samo stoljetna navika na pedofilsko sveæenstvo i moæ njihovih visokih sveæenika.Kada bi jedna nasilna sekta opisane vrste u današnjoj Africi bila jako raširena i svojim èlanovima pod prijetnjom teških kazni zabranjivala upotrebu kondomâ. a njen poglavar polaže pravo na nepogrešivost? Kad bi u jednoj svjetskoj nasilnoj sekti stotine tisuæa djece bilo seksualno zloupotrijebljeno. 12 . U nastavku se prijavljuju tri zloèina protiv èovjeènosti za koje je kazneno odgovoran dr. Može li to biti drugaèije samo zato jer se nasilna sekta zove «crkva». Otkako postoji èinjenica zloèina protiv èovjeènosti. a zloèini po nalogu voðe sekte bili zataškani i kazneno gonjenje bilo izbjegnuto. nego ju je izrekao papa? Nije drugaèije. to okretanje glave u stranu više nije dopušteno. Zadržavanje smrtonosne zabrane upotrebe kondoma i kad postoji opasnost infekcije HIV-om/AIDS-om. tada bi ta kriminalna organizacija i njen voða bili procesuirani. Može li to biti drugaèije samo zato jer se ta organizacija zove «crkva» i jer zapovijed da se šuti o zloèinima ne dolazi od šefa mafije. time prouzroèena zaraza HIVom/ AIDS-om i njome uzrokovani smrtni sluèajevi pripisali bi se voðama sekte i protiv njih bi se poveo kazneni postupak. Joseph Ratzinger kao bivši kardinal i današnji papa: 1. Održavanje i voðenje svjetskog totalitarnog nasilnog režima koji svoje èlanove podjarmljuje zastrašujuæim prijetnjama koje ugrožavaju zdravlje. 2.

): «Krštenjem se èovjek uèlanjuje u Kristovu crkvu …» Krštenje se u pravilu obavlja u dojenaèkoj dobi. to su i oni potrebni novoga 13 . Etabliranje i održavanje svjetskog sustava zataškavanja i pomaganja seksualnih zloèina katolièkih sveæenika. kao što je utvrðeno u kan.3. Prisilno uèlanjivanje Rimokatolièka crkva stjeèe svoje èlanove prisilnim èinom. U danas važeæem Katekizmu Rimokatolièke crkve o tome se doslovno kaže: «Buduæi da se djeca raðaju s ljudskom naravi palom i okaljanom istoènim grijehom. naime kršenjem bespomoæne dojenèadi.C. neodreðenom broju ljudi nanio teške povrede duševnog i tjelesnog zdravlja u smislu èlanka 7. I. 96 Codexa kanonskog prava (C. slovo k Statuta Meðunarodnog kaznenog suda.I. alineja 1. koji pogoduje nastanku novih zloèina. Joseph Ratzinger kao kardinal i kao papa velikome. 1. Zastrašujuæa crkvena vlast Postoji opravdana sumnja da je dr. Katolièki roditelji moraju vjerovati da je novoroðeno dijete optereæeno manom istoènog grijeha od koje se može osloboditi samo krštenjem.

o tome odreðuje: «U smrtnoj opasnosti dijete katolièkih. Kanon 868. najèešæe nekoliko tjedana nakon roðenja. br.roðenja u krštenju da budu osloboðeni vlasti tame i preneseni u Kraljevstvo slobode sinova Božjih. Zato je pozvan 14 . premda krštenje prema katolièkom nauku krštenika vezuje na neki naèin koji slièi kmetstvu. zapravo èak još prije roðenja oni se imaju obratiti župniku da bi za svoje dijete izmolili sakrament i da bi bili odgovarajuæe pripremljeni. èim prije moguæe nakon roðenja.C. Katolièki katekizam o tome kaže: «Postavši udom Crkve krštenik više ne pripada sebi nego onome koji je za nas umro i uskrsnuo. § 2 C.§ 1 piše: «Roditelji su obvezni brinuti se o tome da njihova djeca budu krštena unutar prvih tjedana. krštenje se ima obaviti protiv volje roditelja.» (Katekizam.» U sluèaju da je dijete u smrtnoj opasnosti.» Veæina katolièkih roditelja pokorava se ovoj odredbi i daje krstiti svoju djecu èim prije moguæe. 867 .I. kamo su pozvani svi ljudi… Crkva i roditelji lišili bi dijete neprocjenjive milosti da postane dijete Božje kada mu ne bi podijelili krštenje nedugo poslije roðenja. èak i nekatolièkih roditelja dopušteno je krstiti i protiv volje roditelja. Prema vladajuæem mišljenju za to je dovoljno njihovo pravo odgoja. 1250) A u Kodeksu kanonskog prava u kan.

izdanje.. ispovijeda i vjeruje i objavljuje da nitko izvan katolièke crkve. istupanje iz crkve vodi u ekskomunikaciju. bilo nevjernik ili netko odvojen od jedinstva – neæe imati udjela u vjeènom životu. broj 1269) Uèlanjenje krštenika u katolièku crkvu je neopozivo (usporedi o tome i od Campenhausena. str. Priruènik Državnoga crkvenog prava Savezne Republike Njemaèke. niti poganin niti židov. koji prema br.. Tako se primjerice kaže u Neuner-Roosovoj «Vjera Crkve u ispravama naviještanja nauka». da im služi u zajedništvu Crkve. Berlin 1994. da bude «poslušan i podložan» glavarima Crkve te ih susreæe s poštovanjem i ljubavlju. 759 i dalje). osnovana rijeèju našega Gospodina i Otkupitelja] èvrsto . [Sveta rimska crkva. broj 381: «[ … ]. štoviše potpast æe vjeènome ognju koji je pripremljen ðavolu i njegovim anðelima. koja opet. Prema obvezujuæem nauku crkve istupanje vodi u vjeènu kaznu pakla.da bude drugima podložan. 13.» (Katekizam. ako se prije smrti ne prikljuèi njoj (crkvi). zbog èega Crkva odbija izbrisati iz registra krštenih one koji istupe iz Crkve.» Prema kanonu 1364 u vezi s kanonom 751 Corpus iuris Canonici. 15 . prema br. 1971. 1463 Katekizma katolièke crkve je «osobito težak grijeh». izdanje. 1861 Katekizma za sobom povlaèi «vjeènu smrt u paklu». 2.

2.12) «Ako tko ima opaka i nepokorna sina koji neæe da sluša ni oca ni majke – pa ni onda pošto ga kazne – neka ga njegov otac i njegova mati odvedu starješinama svoga grada. neka bude iskljuèen. na vrata svojega mjesta. neka se taj èovjek pogubi…» (Pnz 17.» (Neuner-Roos. ili tko porièe da su one dane od Boga. Na primjer: «Tko poèini preljub sa ženom svog susjeda neka se kazni smræu – i preljubnik i preljubnica …» (Lev 20. obojica bi poèinila odvratno djelo. vrijedi: «Tko ne priznaje kao svete kanonske spise. Neka se smaknu. koja doslovno prevedena znaèi: «neka bude proklet». kao gore. ni suca. Bogu tvome. sve knjige Svetog pisma sa svim njihovim dijelovima kako ih je crkveni sabor u Trientu naveo.broj 98).10) «Ako bi muškarac legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom. «Proklet» je prema tome i onaj tko prijetnje kaznama Starog zavjeta ne priznaje kao Božju rijeè. pri èemu je formulacija «iskljuèen» eufemistièki prijevod grèko-latinske formule «anatema sit».13) «Ako bi se tko drsko odupro i ne bi poslušao ni sveæenika koji ondje stoji da služi Jahvi. Psiho-teror Za èlanove crkve. meðu ostalim. (Lev 20. i neka kažu gradskim 16 .

starješinama: Ovaj naš sin opak je i nepokoran; neæe da nas sluša; ništarija je i pijanica. Potom neka ga svi ljudi, njegovi sugraðani, kamenjem zasiplju dok ne pogine.(Pnz 21,18) Ovako nešto na prvi pogled može izgledati kao iz kamenog doba i tisuæljeæima zastarjelo. Rimokatolièka crkva vidi to meðutim drugaèije. Godine 1965. njen najviši gremij u liku 2. Vatikanskog koncila u svojoj «Dogmatskoj konstituciji o božanskoj objavi» izjavio je sljedeæe: «Knjige Starog i Novog zavjeta u cjelini, sa svim njihovim dijelovima, sveta Majka Crkva na temelju apostolske vjere drži svetima i kanonskima zato što – po nadahnuæu Svetog Duha – imaju Boga za autora i što su Crkvi kao takve predane. Buduæi da sve ono što nadahnuti pisci ili hagiografi izjavljuju, valja držati izjavljenim od Duha Svetoga, mora se dosljedno ispovijedati da knjige Pisma èvrsto, vjerno i bez zablude nauèavaju istinu… « U skladu s tim u do danas važeæem Katekizmu katolièke crkve piše: «Stari je zavjet neodvojiv dio Svetog pisma. Njegove su knjige od Boga nadahnute … Kršæani poštuju Stari zavjet kao pravu rijeè Božju.» (Broj 121 i 123) Ako je to tako, moguæe je da samo zapreke svjetskog prava zaustavljaju crkvu od toga da izvrši prijetnje smræu koje Stari zavjet drži u pripravnosti za preljubnike, homoseksualce, heretike i neposlušnu djecu. 17

Bog Starog zavjeta, èije rijeèi Crkva još i danas drži valjanima kao «pravu rijeè Božju», meðu ostalim k tome još zahtijeva: «… Èuvaj se da ne praviš saveza sa stanovnicima zemlje u koju ideš, da ne budu zamka u tvojoj sredini. Nego porušite njihove žrtvenike, oborite njihove stupove, poèupajte im ašere.» (Izl 34,12) Pavao kojeg crkva štuje kao «narodnog apostola» ide èak korak dalje pišuæi o inovjernicima odnosno pristašama drugih kultova sljedeæe: «Oni su puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloæe … Znaju za odredbu Božju – da smrt zaslužuju koji takvo što èine…» (Rim 1,29) Koliko crkva uzima ozbiljno takve apele, kad je svjetovno pravo ne spreèava u tome, dokazala je primjerice prilikom misionarenja u Latinskoj Americi. I kad se narod podigne protiv okrutnog boga Starog zavjeta, s kojim se crkva identificira, iznova mu prijeti nešto strahovito: «On proždire narode dušmanske, on njihove kosti drobi i svojim ih strelicama uništava (Br 24,8) Možda neki suvremenik sa zdravim ljudskim razumom neæe ovo niti dovoditi u vezu s Bogom: Po crkvenom shvaæanju i ovo je «prava rijeè Božja», a tko tvrdi drugaèije, ubraja se u krive uèitelje kojima crkva s 2. Petrovom poslanicom bezobzirno poruèuje: 18

«Oni su pak kao nerazumne životinje, po naravi roðene za lov i istrebljenje… Oni su ljage i sramote.» (2 Pt 2,12) Nema slobode vjere ili savjesti. Umjesto toga vrijedi: «Pokoravanje rimskom papi bezuvjetno je potrebno svim ljudima za spasenje. To izjavljujemo, tvrdimo, odreðujemo i objavljujemo mi,» (Neuner-Roos, kao gore, broj 430) Papine odluke su: «nepromjenjive po sebi a ne na temelju suglasnosti crkve. Ako netko – saèuvaj Bože – dopusti sebi proturjeèiti ovoj našoj konaènoj odluci, neka se iskljuèi. (bude proklet) (Neuner-Roos, kao gore broj 454) «Proklet» znaèi proklet na vjeène paklene muke. Karl Jaspers, veliki njemaèki filozof prošlog stoljeæa, o tim sankcijama piše: «Vjeène paklene muke: crkva je neumoljivo odbacila Origenovo uèenje, po kojem su, obnavljanjem svih stvari (apokatastasis panton), paklene kazne vremenski ogranièene … Time duše ostaju u njihovim rukama. Nietzsche je upozorio na to … da je crkva opæe rasprostranjene predodžbe paklenih kazni zgrabila kao ‘najplodnije jaje svoje moæi’ …, jer sveæenik prodire u nutrinu duše i to s punomoæi svoje službe, ne kao puki èovjek, može vjernika staviti pod neèuveni pritisak. Roditelji se èine odgovornima i prijeti im se èistilištem ako se ne brinu za to da i njihova odrasla djeca ostanu vjerna crkvi.» (Jaspers, Filozofska vjera obzirom na objavu, str. 85 i dalje) O 19

bez sumnje æe zauvijek biti muèen u žaru v j e è n o g p a k l a . broj 896) Istovremeno crkva s tekstom evanðelja. koji je sama autorizirala prijeti vjernicima navodnim Isusovim izjavama: «Kad Sin èovjeèji doðe u slavi … postavit æe ovce sebi zdesna.«Posljednjim stvarima» se u službenom proglasu nauka rimokatolièke crkve meðu ostalim piše: «Kako je Bog opæenito naredio. u oganj vjeèni. pokvarenima kao i izabranima. broj 898. kako bi jedni s ðavolom primili vjeènu kaznu.» (Neuner-Roos. pripravljen 20 . spacionirano u originalu) Pritom se vjernicima uvijek predoèava da se ne radi samo o duševnim mukama. Oni æe svi uskrsnuti s vlastitim tijelom kojeg ovdje nose. a jarce slijeva… zatim æe reæi i onima slijeva: odlazite od Mene. nego o strašnome tjelesnom muèenju èime navodno Isus Krist kažnjava zle prilikom strašnog suda: «On (Isus Krist) æe doæi na kraju svijeta suditi mrtve i žive.» (Neuner-Roos. broj 905) «No tko bez pokajanja umre u smrtnom grijehu. ovisno o njihovim dobrim ili lošim djelima. svakome vratiti prema njegovim djelima. duše onih koji preminu u stvarno teškom grijehu silaze odmah u pakao gdje bivaju muèene paklenim mukama. prokleti. » (Neuner-Roos. drugi s Kristom vjeènu slavu.

Pokušajte se osloboditi svake navike steèene religioznim odgojem i sebi objasniti što psihološki mora znaèiti prijetnja ekstremnim mukama koje traju vjeèno. strah od grijeha. psihièki pogubno djelovanje na bezbroj ljudi u povijesti kršæanstva uopæe ne može preuvelièati. 31) 21 . Do danas se uoèava da se katolici koji su postali agnostici u tom trenutku preobrate. meðu ostalim: «… prijetnja kaznom èije se zlokobno. Jer oni ne znaju u što vjeruju. bilo muèeæi. … gotovo da i nema drugog psihološkog fenomena kao što je onaj s mukama koje vjeèno traju. 98) Posljedice tog terora su kod mnogih ljudi. 1992.» (kao gore. 86) To je strah duše koji crkvene èlanove veže od djeèjih nogu.33. izražen u jednome od najvažnijih vjerskih spisa papinske crkve u kojem se kaže: «Strašno je upasti u ruke Boga živoga. bilo pomažuæi.46) Socijalni psiholog Franz Buggle piše o vjeènoj kazni pakla. koji bi zaslužio naziv psihièki teror!» (Buggle.ðavlu i anðelima njegovim … i otiæi æe ovi u muku vjeènu…» (Mt 25. str. koja još djeluje èak kod onih koji su se tijekom èitavog života pokušavali osloboditi detalja crkvene prijeteæe poruke. i èitavo mnoštvo pojavnih oblika «ekleziogenih neuroza». prema njoj izblijede sva inaèe poznata muèenja i kazne jer su te ipak vremenski konaène.. kronièno neèista savjest. str. koje mogu znaèiti podložnost crkvi. Karl Jaspers o tome piše: «Sveæenik se trudi rijeèima žestoko djelovati u smrtnom èasu.» (Heb 10. kao da ih je držao neki unutarnji lanac.41. hipohondrije. 31. osobito kod djece i mladih. kojom crkva u svome vlastitom proglasu nauka prijeti pomoæu navodnih Isusovih rijeèi.

je teška povreda osobne slobode razvoja èovjeka i njegovoga duševnog i duhovnog integriteta. supruzi si ne dozvoljavaju sredstva za spreèavanje trudnoæe. «Stoga». To unutarnje odvraæanje od crkve zbog neslaganja meðutim ne mijenja ništa od neèovjeènosti sistema i njegovog cilja. broj 382) Koliko ozbiljno to ona shvaæa. nekatolici koji sklapaju brak s katolicima moraju se prilikom vjenèanja obvezati da æe djecu odgajati katolièki. To što ona svoje duhovno nasilje danas ne može pretvoriti u tjelesne nasilne mjere ne mijenja ništa od njenog sustava duhovnog porobljavanja koji je uperen protiv ljudskih prava. pokazuje krvavi trag križarskih ratova. Mnogi zapravo to i èine i zbog toga obolijevaju u fazama ili èak kronièno: Mladi kod svoga prvog seksualnog kontakta pate od straha od grijeha. totalnoga duševnog i duhovnog podjarmljivanja èlanova crkve. «ona mora s velikom pažnjom ukloniti i istrijebiti sve što je protiv vjere … (Neuner-Roos.» upuæuje se ljudima od kojih crkva oèekuje da tu prijetnju shvate ozbiljno. To što èlanovi crkve pritom ne kolabiraju psihièki i duhovno. patit æeš u vjeènim paklenim mukama. vjeènim paklenim mukama. kao gore. Prijetnja koja se stalno vraæa u razlièitim varijacijama: «Ako ne vjeruješ što ti ja kažem. psihièki bolesnici dopuštaju da im katolièki 22 . ona prisvaja sebi pravo doslovce reæi.3. Zloèin protiv èovjeènosti Vjerska prisila rimokatolièke crkve koja se vrši nad prinudno regrutiranim i prinudno zadržavanim èlanovima i provodi pod prijetnjom najtežeg zla što se može zamisliti. inkvizicije i spaljivanja vještica. može se obrazložiti samo time što mnogi ne uzimaju ozbiljno veliki dio crkvene prijeteæe poruke.

Meðunarodno kazneno pravo. broj 343). jer za zloèin protiv èovjeènosti prijetnjom koji ovdje dolaze u obzir dovoljna je veæ ozbiljna ugroženost zdravlja žrtava (usporedi Werle. alineja 1. afrièki katolici zaraze se HIV-om jer po katolièkome seksualnom moralu se ne smiju koristiti prezervativi. Oni su uvijek bili uspješno prekinuti.egzorcisti «istjeruju zle duhove». slovo k. alineja 1. 2007. kao npr.. 2. Napokon upitno je radi li se tu o štetama prouzroèenim crkvenim pritiskom. Crkveni sustav prisile prema tome spada pod èinjenièno stanje «drugi neèovjeèni postupci sliène naravi» u smislu èlanka 7. 7. i njihovi roditelji osjeæaju se obveznima prešutjeti zloèin. To etabliranje se nije dogodilo dobrovoljnim priznanjem crkvenog sustava. duhovnim potlaèivanjem i krvavim nasiljem. slovo g) ili deportacija (slovo d) ili – « sve ukloniti i istrijebiti» . Djeca koju su sveæenici oskvrnuli. Vremenske patnje povezane s time su u usporedbi s vjeènim paklenim mukama kojima se prijeti upravo bezazlene. roditelji su se pritom èak pomirili sa smræu djeteta. Okolnost što crkveni sustav prisile postoji oko 1500 godina i što je u zemljama zapadne hemisfere etablirana religija ništa ne mijenja. i uz državnu pomoæ.aparthejd (slovo j). «Prisiljavanje na prostituciju» (èl. U svakom sluèaju radi se o duhovnoj primjeni sile koja je slièna drugim zloèinima protiv èovjeènosti. nego prisilnim uèlanjivanjem. izdanje. katkad u krvi ugušeni. 23 . Rezultati toga povijesnog procesa koji je doveo do «svjetske» crkve bili su hoæeš-neæeš prihvaæeni tradicijom i navikom iako je u svim stoljeæima dolazilo do otpora filozofske i religiozne naravi.

naime crkve koja «ima za cilj jedan takav napad» (èlanak 7. na izvršnom položaju. Kaznena odgovornost dr. kao na primjer zaštitu od rasne diskriminacije. protjerivanja i ostalih neèovjeènosti.Ta se državna pomoæ sastojala i u tome što se održavanju crkvenog sustava kršenja ljudskih prava nisu postavljala nikakva pravna ogranièenja. To se promijenilo od stupanja na snagu rimskog Statuta Meðunarodnoga kriviènog suda 1. On ne štiti samo od obiènog ubojstva i teškog ubojstva. on je rekao: «Veliki 24 . veæ osim toga ima u vidu druga ljudska prava. slovo a Statuta Meðunarodnoga kaznenog suda). Uvoðenjem Meðunarodnog kriviènog suda dogodio se kulturni obrat èovjeèanstva.7. meðutim on je kao papa odgovoran za njegovo održavanje i provoðenje i kao prefekt kongregacije za nauk vjere svoje crkve bio suodgovoran. kao zastupnik tadašnjeg pape. kako bi nametnula svoj vjerski nauk «civilnom stanovništvu» širom svijeta. (èlanak 7. 1 Statuta Meðunarodnoga kriviènog suda) Crkveni sustav prisile je slièan takvom napadu. Ratzingera Tuženi doduše nije uveo crkveni sustav prisile. jer se crkvene prijetnje dogaðaju «u izvedbi … politike … jedne organizacije». str. koji je kažnjiv ukoliko se «civilnom stanovništvu» nanosi rasprostranjenim ili sistematskim èinom. Više se neæe trpjeti psihoteror prisile vjere i savjesti neèovjeènim prijetnjama štetan po zdravlje. alineja 1. U jednome radio-intervjuu u ožujku 2005. Time je kao meðunarodno pravo prihvaæeno postojanje obilježja kriviènog djela zloèina protiv èovjeènosti. alineja 2.2002. On je bio šef crkvene inkvizicijske vlasti i tako se osjeæao.. 4.

» Danas tuženi ima najvišu odgovornost za sva uèenja i prijetnje svoje crkve.» I on je dodao da se mora «ipak reæi da je inkvizicija bila napredak jer se više ništa nije smjelo osuðivati bez inquisitio. ispunjava gore pokazano postojanje kriviènog djela po èlanku 7. slovo k Statuta Meðunarodnoga kriviènog suda zbog ne èinjenja (usporedi k ovome i Werle. alineja 1. broj 472 i dalje) 25 . Sve dok on to ne uèini.inkvizitor je historijska institucija. Mi smo negdje u kontinuitetu. uveden prije njegovog izbora za papu. kao gore. On bi mogao povuæi prijetnje s vjeènim paklenim mukama. On je takoðer odgovoran i za to što i dalje postoji crkveni sustav prisile.

izostavio je goruæe pitanje izmjene po život opasne zabrane upotrebe kondoma. To se nije ništa promijenilo ni kad je broj zaraženih HIV-om u 1980-im i 1990-im godinama brzo rastao i virus HIV-a izazvao smrt milijuna ljudi. sredstva za spreèavanje zaèeæa su meðutim strogo zabranjena. Godišnje dolazi do 500. Ubojita zabrana kondoma Postoji opravdana sumnja da je dr. Stoga se jedna od najvažnijih mjera za spreèavanje širenja zaraze sastoji u tome da se ljude uputi da koriste kondom kod spolnog odnosa. slovo a Statuta Meðunarodnoga kriviènog suda. Kada je papa Ivan Pavao II. U Južnoj Africi je svaki peti pogoðen time. u Encyklici Humanae Vitae.II. što traje i do danas. 7. oko 30 milijuna je veæ umrlo od te zaraze. 1. proglasio 1968. neodreðenom broju ljudi nanio teške povrede njihovoga tjelesnog zdravlja i smrt u smislu èl. U jednome «Priruèniku za ispovjednike» 26 . posjetio Ugandu. alineja 1. Konflikt Prema podacima UN-a sada je više od 22 milijuna ljudi u Africi zaraženo HIV-om/AIDS-om. u veljaèi 1993.000 novih infekcija. nego promjenu «Moralnog nauka» Vatikana. On je radije prihvatio širenje zaraze. U pogoðenim podruèjima živi takoðer mnogo milijuna katolika. Ratzinger kao papa velikome. Prijenos virusa HIV-a vrši se izmjenom tjelesnih tekuæina. koji je papa Pavao VI. Prema nauku rimokatolièke crkve.

Prema Spiegelonline od 8. U svojoj biskupiji biskup je doživio iz neposredne blizine kako u radnièkim nastambama ljudi hrpimice umiru od AIDS-a. stoje pred strašnom alternativom: Ako se u seksualnim odnosima štite kondomima. ako se ne štite iz straha od crkvenih prijetnji kaznama za grijeh. što znaèi svaki namjerni èin spreèavanja oplodnje. osobito u 27 . po nalogu istog pape.sastavljenom 1997. predsjednik «papinskog savjeta za obitelj». takoðer iz crkvenih krugova. godine da je «slijepa prema životnoj stvarnosti milijuna siromaha». nego istovremeno potièe njih da zaraze nekatolike. jedan katolièki teolog morala – Carlo Caffara. Ljudi u Africi «žive. koji je danas nadbiskup Bolonje – zahtijevao je prekid svih seksualnih aktivnosti èak i u braku ako je jedan od partnera HIV-pozitivan. 1989. Ovaj nauk treba smatrati konaènim i nepromjenljivim. postat æe kandidati smrti. katolièki biskup Kevin Dowling . kardinal Alfonso Lopez Trujillo. sam po sebi grješni postupak. podcrtava apsolutnu vrijednost stare odredbe: «Crkva je stalno nauèavala da su sredstva za spreèavanje zaèeæa. Zabrana kondoma ne dovodi samo do smrtonosne zaraze katolika. pate i umiru zbog te bolesti». «Smatram da se ljude koji žive u takvim uvjetima s HIV-om mora pozvati da koriste kondom.4. predbacivao je svojoj crkvi veæ na svjetskom danu AIDS-a 2003. Èlanovi katolièke crkve koji žive u podruèjima Afrike ugroženim HIV-om/AIDS-om. kako bi sprijeèili prenošenje smrtonosne bolesti na drugu osobu ili zaštitili sebe. dakle prije svega južno od Sahare.2010. Veæ godinama se javlja otpor protiv toga lažnog i po život opasnog “morala”. postat æe teški grešnici.

AIDS. Njihovo korištenje što više. Odavno postoje studije koje jednoznaèno potvrðuju 28 . papinska izjava se dogodila dvije godine nakon izlaska knjige koja je pobudila pažnju «Bog. na toliko puno ignorancije reagirale su s nerazumijevanjem.odnosima gdje se radi o zloupotrebi i uništenju». Pritom. Pokornost sa smrtnom posljedicom Pa ipak i sadašnji papa na vlasti zatvara svoje uši za grižnju savjesti svojih sveæenika i vjernika. Još gore: Prilikom svoga prvog putovanja u Afriku. kao na primjer djeèja dobrotvorna organizacija UN-a UNICEF. Afrika» od Grilla i Hipplera. Sve dobrotvorne organizacije koje nisu vezane za crkvu. pogoršava problem» Rješenje leži u «duhovnom i ljudskom buðenju» i u «prijateljstvu s patnicima». Tu su razmišljanja o tome vodi li dozvola upotrebe kondoma u promiskuitet ili ne. objavio je biskup. On je meðu ostalim napisao: «Tko bi od nas imao pravo s odobravanjem prihvatiti smrt od AIDS-a ljudi koji ne žive po strogome moralnom kodeksu naše crkve? Zar se tinejdžer koji spava sa svojom prijateljicom ne bi smio zaštititi? Radi se o životu i smrti. Rekao je: «Problem AIDS-a se ne može riješiti dijeljenjem kondoma. 2.. pri èemu su se mnogi afrièki katolici nadali spasonosnoj rijeèi. u kojoj dugogodišnji voditelj njemaèke zajednice u Kapstadtu (Hippler) izvještava o strašnim konfliktima savjesti i s time povezanoj smrtnoj opasnosti katolièkog stanovništva Južne Afrike. u ožujku 2009. neznatna. on je zaoštrio dilemu prilikom razgovora s novinarima u zrakoplovu koji ga je odvezao u Afriku.

Njegov ugovor u Kapstadtu njegova crkva nije produžila.170) Koliko je autor time bio u pravu. AIDSa – njihova me nesreæa uèinila hrabrom. Bilo bi zaista vrijeme da se dopusti da takve spoznaje uðu u teologiju morala. Dok nije došlo do finalnog skandala: Bila sam stigmatizirana kao opatica od kondoma jer sam se – unatoè zapovijedi crkve – zalagala za sredstva za zaštitu. U epilogu svoje knjige ona meðu ostalim piše: «Zbog toga što crkva tako žestoko propovijeda protiv kondoma.» (kao gore. pokazalo se nakon izlaska njegove knjige. 2009.da prezervativi ne utjeèu presudno na broj seksualnih partnera ili seksualnih èinova. Meðutim tu je prisutan strah crkvenih glavara da bi obvezatnost njihovog nauka mogla biti narušena.» Ona je morala napokon napustiti svoj red. Redovnica meðu ostalim izvještava: «Tijekom 33 godine pomagala sam ljudima. kao moguænost preventivnog djelovanja protiv gubitka imuniteta zbog AIDS-a. str. godine u knjizi «Da Bog saèuva» od bivše redovnice Majelle Lenzen izašao je sljedeæi izvještaj o smrtonosnom konfliktu izmeðu crkvenog nauka i stvarnog suzbijanja AIDSa. 29 . snosi krivicu što je na Kilimandžaru u meðuvremenu svaki treæi pozitivan na HIV. HIV-a. držala sam njihove iscrpljene ruke i gledala njihove brižne. vidjela sam užasno mršava tijela obilježenih žena. Broj mrtvih neprekidno raste. da bi mogli voditi dostojan život. Njemaèka biskupska konferencija mu je zabranila promotivna putovanja i sudjelovanja u kontaktnim emisijama. Za mene je to bila nužnost jer sam doživjela bijedu u kolibama siroèadi u Istoènoj Africi. duboko upale oèi. osobito bolesnima. Ljudi su patili od kolere. malarije.

Pogrešno je papinske izjave interpretirati kao dopuštenje sredstava za spreèavanje zaèeæa. On je rekao: «Moguæe je da postoje opravdani pojedinaèni sluèajevi. Kongregacija za nauk vjere u Rimu je precizirala stav katolièke crkve prema kondomima.2010.» Crkva meðutim to naravno ne vidi kao stvarno i moralno rješenje. se o tome kaže: «Crkva razjašnjava – Kondomi i dalje zabranjeni katolicima. utvrðuje kongregacija za nauk vjere u Rimu u svom priopæenju …. njegova crkva ostaje kod svog odbacivanja sredstava za spreèavanje zaèeæa. Ustvari Benediktove rijeèi nisu promijenile ni nauk morala ni pastoralnu praksu katolièke crkve. Isto kao niti jedno vještaèenje u papinim rukama koje pokreæe pitanje revizije po život opasnog seksualnog nauka crkve. «U ponekom sluèaju to može biti. Zloèin protiv èovjeènosti I ovaj izvještaj jedne svjedokinje nije ništa promijenio u Vatikanu. usput izjasnio o problemu prevencije od AIDS-a kondomima. pozdravljenih kao popuštanje zabrane kondoma. Kongregacija za 30 .12.3. No ustvari ona nije donijela nikakav obrat. Unatoè višekratnih izjava pape Benedikta XVI.» Ova primjedba je privukla pažnju svjetske javnosti. primjerice kad muška prostitutka upotrebljava kondom. U jednoj vijesti dpa od 22. u namjeri da se smanji opasnost od zaraze. Umjesto toga papa se u intervjuu s novinarom Peterom Seewaldom što ga je dao o knjizi «Svjetlo svijeta». pri èemu to može biti prvi korak prema moralnosti. prvi korak na putu prema drugaèije življenoj ljudskoj seksualnosti.

Kaznena odgovornost dr. ali kao papa je odgovoran za to što ona i dalje postoji jer ju je mogao ukinuti. on je – propustom – odgovoran za to što katolici u regijama ugroženim AIDS-om iz straha od kazne za grijehe odbacuju zaštitu kondomom.’» Ovo mišljenje je pomoænik smrti. ono je prema meðunarodnom pravu bezuvjetno nužno i provodi se usprkos crkvenom nauku protivnom ljudskim pravima. Ratzingera Okrivljeni doduše nije uveo strogu zabranu sredstava protiv zaèeæa. potpuno je samovoljno i ne odgovara njegovim rijeèima niti njegovom mišljenju. Spašavanje ljudskog života je u svakom sluèaju na višoj razini. 4. Moralne dileme pape za ukidanje zabrane kondoma nisu razlog za opravdanje da se prihvati rizik od infekcije povezan s tom zabranom odnosno smrt bezbroj ljudi i bijeda bezbroj siroèadi. Time što on to ne èini. može izvesti zakljuèak da je upotreba kondoma u nekim sluèajevima dopuštena za spreèavanje neželjene trudnoæe. sada se svojom opširnom bilješkom osvræe.nauk vjere koju je prije vodio Ratzinger. protiv svjesno pogrešnih interpretacija tih papinskih izjava: ‘Mišljenje da se iz rijeèi pape Benedikta XVI. 31 . Crkveni sustav prisile i s njim povezana prijetnja vjeènim paklenim kaznama za poèinjene teške grijehe u ovom sluèaju djeluje smrtonosno u stotinama tisuæa odnosno milijunima sluèajeva. prije svega.

On se prije svega oslanja na sastav Geoffreyja Robertsona QC. THE CASE OF THE POPE. Uzima se u obzir i web-stranica gottes-suche. Joseph Ratzinger kao prefekt kongregacije za nauk vjere svoje crkve i kao papa do danas sistematski zataškavao seksualnu zloupotrebu djece i mladih.» 1.1 SAD Potpuni razmjer zloèina postao je prvi put poznat preko niza izvještaja Boston Globea 2002. Sljedeæi prikaz ogranièen je na zemlje najviše pogoðene seksualnim zloèinima i nekoliko primjera crkvenog zataškavanja. godine. štitio poèinitelje i time podupro daljnje seksualno nasilje nad mladima u smislu èl. Novine su izvijestile da je od sredine 1990-ih godina 130 žrtava jednoga 32 .III. Seksualni zloèini katolièkih sveæenika širom svijeta Do danas je poznato da su posljednjih desetljeæa tisuæe katolièkih sveæenika širom svijeta seksualno zloupotrijebili i silovali desetine tisuæa djece i mladih. 1. 7. Pokroviteljstvo nad seksualnim deliktima klera Konaèno postoji opravdana sumnja da je dr. (prilog) i izvještaja medija na njemaèkome i engleskom jeziku. alineje 1.de i tamošnji opširni prikaz «Seksualno nasilje u Katolièkoj crkvi u godinama 1993. slovo g Statuta Meðunarodnoga kaznenog suda. 2010. do 2011.

bostonskog sveæenika isprièalo svoje strašne doživljaje iz djetinjstva. Saznalo se takoðer da je biskup Portlanda. Sveukupni raèun za nedjela crkvenih djeèjih oskvrnitelja mogao bi konaèno iznositi do 5 milijardi dolara. Nadležni kardinal Bernard Law je znao da mlade seksualno ne zlostavlja samo jedan odreðeni sveæenik. još 1985. str. Ostale dijeceze su proglasile bankrot kako bi izbjegle tužbe za odštetu žrtava crkvenih seksualnih zloèina. Kao ðaci oni su bili tijekom više od tri desetljeæa zloupotrebljavani i silovani. Trpljenje neprilika i njima nastalih šteta dovelo je njegovu dijecezu na rub bankrota od èega se spasio nagodivši se sa žrtvama na odštetu u visini od 75 milijuna dolara. Nadbiskupija Los Angelesa se nagodila s tamošnjim žrtvama na odštetni iznos od 660 milijuna dolara. kao gore. pretpostavlja Forbes Magazin. Danas je Levada zauzeo papino bivše mjesto kao kardinal prefekt kongregacije za nauk vjere. nije uskoèio financijski iako od dijeceza godišnje dobiva milijunska davanja (Petrov novèiæ). (usporedi Robertson. kao gore. William Kevada. dok je njegova dijeceza morala platiti 100 milijuna odštete žrtvama sveæenika koje je on prikrivao. (Robertson. ali protiv toga nije ništa poduzeo. Sam kardinal je bio premješten u Vatikan i tamo dobio èasne zadaæe. Vatikan od kojeg potjeèu sve upute za tretiranje problema pedofilije svjetske crkve. str. saznao za opasnost od pedofilskih sveæenika u svojoj dijecezi. ali je na pritužbe njihovih žrtava reagirao samo tako što je sveæenike premještao u druge župe gdje je njihova prošlost bila nepoznata. 16 i dalje) U cijeloj Americi su se onda javljale žrtve crkvenih oskvrnitelja djece. veæ više njegovih sveæenika. 16 i dalje) 33 .

Minimalne brojke seksualne zloupotrebe objavljene su u studiji John Jay College of Criminal Justice u New Yorku po nalogu katolièke biskupske konferencije SAD-a: 10667 pogoðenih je iznijelo uvjerljive optužbe protiv 4329 sveæenika. odnosno iz dijeceze u dijecezu. Najgori sluèaj je bio sluèaj sveæenika Lawrencea Murphyja koji se tijekom 20 godina ogriješio o 200 gluhonijemih u Wisconsinu – sluèaj na koji se još treba vratiti u vezi s ponašanjem kardinala Ratzingera. 23) 1. sada se ispostavilo. Najnovija istraga je pokazala da je bilo razmjene pedofilskih sveæenika izmeðu SAD-a. godine nakon što je provela prve istražne postupke o seksualnoj zloupotrebi u katolièkim odgojnim ustanovama. str. Meksika i Afrike. godine u Irskoj je poèela raditi komisija pod predsjedanjem suca visokog suda Seana Ryana koja je trebala izraditi pravila odštete. godine objavljen je opširan izvještaj koji je sastavila «Komisija za rasvjetljavanje zloupotrebe djece».2 Irska Dok je papa Ivan Pavao II. Ona je podnijela svoj izvještaj 2002. Rima.U gotovo svakoj amerièkoj saveznoj državi saznalo se za zloèine oskvrnjenja djece koje su poèinili katolièki sveæenici. Irske. str. 2009. 20 i dalje). 2001. kao gore. kao gore. èije je predsjedavanje preuzeo opet sudac 34 . biskupi su u New Yorku prešli na to da ih šalju u druge zemlje (umjesto u zatvor). pokušavao masovna oskvrnjenja djece koja su poèinili katolièki sveæenici u Sjedinjenim Državama prikazati nevažnima kao poseban amerièki problem (Robertson. Dok je kardinal Ratzinger 2002. (usporedi Robertson.3%. Kada više nisu mogli premještati poèinitelje iz župe u župu. da se radi o 4. godine htio broj poèinitelja smanjiti na 1% sveæenstva.

Kad su bili konfrontirani s dokazom seksualne zloupotrebe. imao novo polje za nove zloupotrebe». (Volumen III. koji se bavio 35 . odgovor crkvenih autoriteta je bio premještanje poèinitelja na drugo mjesto gdje je on.Ryan. Suprotno tvrdnjama kongregacije da ona nije prepoznala opasnost od ponavljanja. ali je za kongregaciju otkrivanje zloupotrebe predstavljalo rizik potencijalnog skandala i negativnog publiciteta. izolacija i strah od tjelesnih kazni spreèavali da prije razotkriju zloupotrebu. u mnogim sluèajevima. Dokumenti su pokazali da su poèinitelji zloupotrebe èesto dugoroèno opetovano zloupotrebljavali djecu gdje god da su radili. to se sreðivalo interno i nije se prijavljivalo policiji. poglavlje 7. «knowledge and disclosure») Dalje se u izvještaju kaže: «Nemoguæe je odrediti punu dimenziju seksualne zloupotrebe poèinjene u djeèaèkim školama … Sluèajevi seksualne zloupotrebe tretirali su se sa stajališta rizika javnog razotkrivanja i šteta koje iz toga proizlaze za instituciju i kongregaciju. pojavio se izvještaj izraðen pod predsjedanjem sutkinje Yvonne Murphy. 9 i 13-18. Svjedoci su izvještavali da su ih osjeæaj srama. Kad su laici bili uhvaæeni pri seksualnoj zloupotrebi opæenito su bili prijavljeni policiji. («Ryanov izvještaj») On opisuje seksualnu zloupotrebu u katolièkim ustanovama kao «endemiènu». (Ryan Report Conclusions 19-22. prijevod dolje potpisani) U studenome 2009. Opasnost za djecu se nije uzimala u obzir. iz dokumentiranih sluèajeva je vrlo jasno da su oni bili svjesni tendencije recidiva. kultura šutnje. […] crkveni autoriteti su bili svjesni opasnosti od ponavljanja seksualne zloupotrebe. Ako je èlan kongregacije bio otkriven pri seksualnoj zloupotrebi. Ta je politika rezultirala zaštitom poèinitelja. nadmoænost poèinitelja zloupotrebe.

3 Njemaèka I u Njemaèkoj je zid prešuæivanja masovnih djeèjih oskvrnuæa u crkvenim ustanovama bio dugo vremena neprobojan. godine. ugled i imovina institucije i sveæenika – koje institucija promatra kao svoje najvažnije èlanove. do 2004. Pronaðeno je 14500 žrtava. Državni autoriteti se nisu sukladno svojoj odgovornosti brinuli da se zakon primjenjuje podjednako na sve ljude i dozvolili su crkvenim ustanovama da ostanu izvan pravnih procesa. Izvještaj je obuhvaæao razdoblje od 1975. godine probio voditelj Canisius Collegea Isusovaèkog reda. To se odnosi na velik dio razdoblja koje je komisija istraživala. Nakon što se upoznao s više sluèajeva zloupotrebe iz 36 .situacijom dijeceze Dublin. radilo se prije svega o tome da se izbjegne skandal i saèuva dobar glas. (Zenit. Na temelju mnoštva dokaznog materijala Komisija je u zakljuèku došla do sljedeæeg rezultata: «Komisija nema nikakve sumnje u to da su dijeceza Dublin i ostala crkvena mjesta zatajila seksualnu zloupotrebu djece. Štoviše. Strukture i propisi katolièke crkve su olakšali to zatajivanje. u prvo vrijeme nije bila uzeta u razmatranje niti kao faktor. Ponovno je bio saslušan velik broj svjedoka i obraðen odgovarajuæi broj dokumenata. Prièa je malo pomalo došla na svjetlo dana. Time su potpomogli zatajivanje. Sredinom devedesetih godina poèeli su izlaziti na vidjelo skandal i zatajivanje.de) 1. Država je odgovorna jamèiti da se takav institucionalni imunitet ne osigurava. To se može zajamèiti ako su sve institucije otvorene za provjeru i državni organi im ne dodjeljuju poseban status». Dobrobit djece koja je morala imati apsolutni prioritet. Njega je 2010.

de od 26. provedena su istraživanja. Der Spiegel 48/2010. Kao zakljuèak novine sažimaju: «Svejedno zovu li se Münchenski kardinali Döpfner.» (Süddeutsche Zeitung od 4. godine bio premješten iz Essena u München. Sve je dotada bilo prešuæivano. 29. nedostajali su razlozi. Ratzinger ili Wetter – žrtve seksualnog nasilja u ovom vremenu nisu bile saslušane. (usporedi Süddeutsche Zeitung od 22. Ona su pokazala da je 50 sveæenika godinama seksualno zloupotrebljavalo više od 200 djece Canisius Collegea. U Süddeutsche Zeitung-u rezultat se pojavio u naslovu èlanka: «Crkva sistematski zataškava zloupotrebu».) Mnogo toga je sada izašlo na vidjelo. bio je opet postavljen u službu dušobrižništva. (usporedi Der Spiegel 6/2010./5.) Jedan izvještaj istrage izraðen po nalogu biskupije 2010. godine pokazao je da su pripadajuæi spisi bili dijelom uništeni.2010. U najmanje jednom sluèaju bio je za to odgovoran kardinal Joseph Ratzinger koji je u to vrijeme službovao u Münchenu: Kada je jedan sveæenik pedofil 1979. Samo u Bavarskoj je pronaðeno 280 poèinitelja koji su od 1945. kao gore. oni su bili bagatelizirani.. 12. dijelom puni rupa.) Prilikom istraživanja pokazalo se da su i u nadbiskupiji München i Freising bili sistematski zataškavani sluèajevi zloupotrebe. (usp. Robertson.) 37 . Kada su sveæenici bili premješteni u druge biskupije.2010. str. u crkvenim ustanovama vršili seksualno nasilje nad djecom i mladima. süddeutsche.03.1970-ih i 1980-ih godina. naprotiv poèinitelje se štitilo.10. Uskoro se iz mnogih drugih biskupija saznalo za daljnje zloèine djeèjih oskvrnitelja. a da policija nije bila obaviještena. Kasnije je opet ponovio zloèin i napokon ga je jednan njemaèki sud osudio. što granièi s kažnjivosti. Ako se radilo o seksualnim deliktima.2010.

Odgovorni nisu niti u jednom sluèaju ukljuèili policiju. U okviru nagodbe za odštetu crkva je morala platiti 80 milijuna dolara a država 2. došlo do prvoga veæeg skandala: Devet èlanova Christian Brothers. 2001. ali i tu je postojala sumnja da crkva ne suraðuje potpuno s državnom istražnom komisijom koja je istraživala zloèin. Papa se isprièao. laièke organizacije katolièke crkve bilo je osuðeno na zatvorske kazne zbog opetovane seksualne zloupotrebe djeèaka u jednome domu za siroèad. tjelesno i duševno nasilje poèinjeno u internatima za djecu uroðenika koje vodi katolièka crkva. daleko više njih pravosuðe nije uznemirivalo.5 Australija Gotovo da nijedna zemlja u kojoj je katolièka crkva aktivna. koja je uvijek iznova bila zataškavana plaæanjem odšteta za sveæenièke zloèine. godine saznalo se da jedna katolièka škola u Montrealu postala leglo poroka seksualne zloupotrebe.4 Kanada U Kanadi je 1990. (Robertson. godine policija je otkrila da je jedan biskup sakrio vlastoruèno priznanje sveæenika. 2003. kojeg je premjestio iz jedne župe u drugu. U Australiji je 90 sveæenika bilo osuðeno zbog seksualne zloupotrebe.2 milijarde. kao gore. Najveæi kanadski skandal bio je seksualno. 2010. godine saznalo se da je jedan opunomoæenik crkve izvršio isplate za seksualnu zloupotrebu 38 . Taj muškarac je konaèno bio osuðen zbog seksualne zloupotrebe 47 djevojèica. nije ostala pošteðena. str. 33 i dalje) 1. ne obraæajuæi pažnju na njegov prethodni kriminalni sveæenièki život. zato jer je crkva skrivala optužbe i sklapala povjerljive nagodbe.1.

oskvrnitelje djece. Mozambik i Kongo. Predsjedavajuæi južnoafrièke biskupske konferencije potužio se da su na afrièki kontinent poslani sveæenici vuci u janjeæoj koži. (usp. kao gore. Irske i SAD-a u Nigeriju. Tako je primjerice u travnju 2010. kao gore.6 Afrika Crkva je sve više prelazila na to da svoje zloèince. te tako nije mogao biti kažnjen. Njegov sluèaj je doveo do postavljanja istražne komisije belgijske biskupske konferencije èije su istrage pokazale da je tijekom posljednjih desetljeæa bilo najmanje 488 sluèajeva 39 .djece koje je poèinilo 300 sveæenika. U svibnju 2010. Niti jedan od njih nije bio otpušten iz službe. U jednom sluèaju je oskvrnitelj djece bio premješten u drugu župu i tamo je ponovio kazneno djelo. objavljeni su prvi izvještaji o navali djeèjih oskvrnitelja iz Njemaèke. Robertson.) 1. 30 s uputom na Legal Brief Africa od 3. (Robertson. nego doseže sve do najviših položaja katolièke crkve.5. premješta hrpimice u Afriku umjesto samo iz župe u župu. Seksualni skandali oko biskupa i nadbiskupa nerijetko su istovremeno otvarali i vrata daljnjim uvidima u razvrat katolièkog klera. 32) 1. str. Južnu Afriku. Italije. str.7 Prominentni poèinitelji U meðuvremenu postaje sve više poznato da seksualna devijacija nije ogranièena samo na obièno sveæenstvo. On je èekao 10 godišnji rok zastare i zatim priznao djelo.2010. biskup Brüggea odstupio od svoje dužnosti jer se ispostavilo da je godinama seksualno zloupotrebljavao svog neæaka.

Dogaðaji su se zbili 1980-ih i 1990-ih godina. kao gore.9. Njemu i Ivanu Pavlu II. Neke od njegovih žrtava su bile obešteæene i obvezane na šutnju. (Robertson. dozvolio da se neometano povuèe u samostan. Papa ga je primio 2004. buduæe sveæenike. bilo je 2000.2010. str. organizaciju sliènu ozloglašenom Opus Dei. Süddeutsche Zeitung od 14. Utemeljitelj reda koji je umro 40 . Frankfurter Rundschau u svojem izdanju od 16. On za to nije nikada bio kažnjen. godine priopæeno da se poljski nadbiskup Julius Paetz ogriješio o studente. Do državne istrage sluèajeva nije došlo. kad je Joseph Ratzinger bio prefekt kongregacije za nauk vjere. godine na proslavi njegovoga 60-godišnjeg sveæenièkog jubileja i zahvalio mu za «sveæenièku službu ispunjenu darovima svetog duha». Maciel je u Meksiku osnovao red Kristovih legionara. veæ mu je papa Ivan Pavao II.2010.) U Norveškoj je nadbiskup Mueller priznao da je 1990-ih godina zloupotrijebio 12-godišnjeg ministranta.. padrea Marciala Maciela Degollada./17.30) U Latinskoj Americi zloèini crkvenog oskvrnjivanja djece privukli su pažnju prije svega preko jednog prijatelja pape Ivana Pavla II. (usp. Maciel bi zauzimao mjesto na vrhu.zloupotrebe. Oni su ignorirali tu informaciju i nisu tražili od Paetza da se povuèe sve dok nakon nekoliko godina nije bila objavljena prava optužba. Najgori sluèaj od crkvenih velikih pastira je sluèaj bivšega kardinala HansaHermanna Groera iz Austrije koji je kao vjerouèitelj u ranijim godinama svoje karijere zloupotrijebio otprilike 2000 djece.10. izvještava o tom muškarcu: «Kad bi postojala unutar-crkvena rang lista najtežih grešnika.

Tek kada je argentinska publicistkinja Olga Wornat 2002. propraæeno izjavama drugih supatnika. kako je u meðuvremenu i sam red priznao. on je odstupio od svoje dužnosti. odredio ‘povuèen život u molitvi i pokori’. Ratzinger je zapoèeo novu istragu.« I u Argentini je jedan prominentni crkveni voða. osmorica meksièkih seminaraca su se odvažila izaæi u javnost. Prema izjavama žrtava kao opravdanje mu je služio ‘bol u trbuhu’ koji se mogao ublažiti samo ‘masažom’. godine s knjigom »Nuestra santa madre» iznijela sluèaj u javnost i jedan bivši seminarac prijavio biskupa. biskup je otputovao u Rim i kod pape Ivana Pavla II.2008. Tek 1997. Krajem 2009. To što je glavni tužitelj kongregacije za nauk vjere. Više ga nitko nije tužio. bio je osuðen na 9 41 . Nedugo nakon toga uložili su žalbu kod kongregacije za nauk vjere. desetljeæima nije bio sklon samo svjetovnim porocima kao drogama. ležao na samrti. Nakon obavljene ‘obrade’ on je žrtve ispovjedio i naložio im da šute kao što su predviðali propisi reda. Još krajem 70-ih godina jedan od žrtva je opisao svoje muke i pismo. bio predmet teških optužbi. 47 mladih seminaraca izrazilo je prigovor da ih je on seksualno zloupotrijebio. nadbiskup biskupije Santa Fe de la Vera Cruz. Maciel je umro nesmetano u dobi od 87 godina u SAD-u. meðutim istraga je uskoro bila obustavljena … Tek kad je Ivan Pavao II. Charles Scicluna saznao od Macielovih žrtava bilo je toliko potresno da je utemeljitelju reda Rim 2006. postigao ukidanje istrage i potvrdu dužnosti. Najteže je meðutim to što je Maciel zloupotrijebio 20 do 100 mladih. poslao u Rim. Prigovori Macielu su u Vatikanu veæ bili poznati desetljeæima. Takoðer ni celibat nije uzimao baš ozbiljno i s dvije žene izrodio troje djece. meðu njima i svoju vlastitu djecu. Ništa se nije dogodilo. U veljaèi 1995.

1 Papinska tajna Prije svog izbora za papu 2005. papa Benedikt XVI. Dana 31. prihvatio je njegovu ostavku. Nadležna za upravni put i sudski postupak bila je iskljuèivo Sveta kongregacija Svetog oficija. svaku žrtvu i svakog svjedoka na apsolutnu diskreciju.5. Wikipedija. (Wikipedija. I sama naredba je na poèetku bila tajna. Jedan od njih je «Disciplinski odjel» koji se bavi povredom morala. Seksualna zloupotreba u katolièkoj crkvi. Strategija zataškavanja 2.2010. godine. bio optužen za održavanje seksualnih odnosa s maloljetnim djevojkama i život u konkubinatu.godina zatvora koje izdržava u kuænom pritvoru (usp. Richard Antony Burke. Joseph Ratzinger je bio prefekt kongregacije za nauk vjere.4.7. 2.2001. papa Ivan Pavao II. Obrada takvih prijestupa od 1962. Dana 30. 2. kao gore) O postupku protiv biskupa nije ništa poznato. zasnivala se na tajnoj papinskoj naredbi s naslovom «Crimen sollicitationis». Ona se sastoji od tri odjela. je jednim Motu proprio s naslovom «Sacramentorum sanctitatis tutela» ukinuo odredbe Crimen solicitationis iz 1962. godine dr. Kod moralnih delikata sveæenika pod prijetnjom ekskomunikacije ona je obvezivala svakog poèinitelja. Proglas novih propisa izvršen je pismom de delictis gravioribus nekadašnjeg predsjednika kongregacije za 42 .1 Argentina) U Nigeriji je nadbiskup Benin Cityja .

èime je kažnjavanje poèinitelja ostalo interna stvar crkve. kardinala Ratzingera. davanjem odgovarajuæih propisa biskupu odnosno hijerarhu nareðuje da svojim vlastitim sudom vodi daljnji postupak … Èim je sluèaj na bilo koji naèin okonèan pred sudom. mora ga nakon prethodno okonèane istrage prijaviti kongregaciji za nauk vjere.2 Praksa zataškavanja Veæ s obzirom na ovu crkveno-pravnu situaciju može se pretpostaviti da je predsjedavajuæi kongregacije za nauk vjere bio stalno informiran o svim seksualnim zloèinima što su ih poèinili katolièki sveæenici širom svijeta. On je znao da crkva u pravilu nije informirala policiju.5. «Ako neki biskup ili hijerarh ima makar samo neodreðeno saznanje o takvome kaznenom djelu. naime: kazneno djelo protiv 6.nauk vjere. Nadalje se treba pretpostaviti da je on bio informiran o bitnim stvarima u voðenju istrage od mjesnih biskupa odnosno rješenju sluèajeva s kojima su bili upoznati mjesni biskupi i kongregacija za nauk vjere u Rimu. od 21. potrebno je sve spise postupka što je brže moguæe po službenoj dužnosti predati kongregaciji za nauk vjere … Procesi ove vrste podliježu papinskom èuvanju tajne. U njemu se meðu ostalim kaže da «Kaznena djela protiv æudoreða. zapovijedi Dekaloga poèinjeno od klerika s maloljetnim èovjekom koji još nema 18 godina … su iskljuèivo pod nadležnošæu kongregacije za nauk vjere kao apostolskog suda. svim biskupima katolièke crkve. koja.» 2. ako zbog posebnih okolnosti ne preuzme sluèaj.2001. pri èemu je najviša kazna i kod najtežih seksualnih 43 .

2010. 22) Murphyjeva komisija je u svom izvještaju napisala da je u Massachusettsu kao i u Dublinu tajna «štitila instituciju na raèun djece» (Murphyjev izvještaj. poglavlje 1. godine koji je tek nedavno objavljen: 44 . Vatikan uskratio suradnju na izvještaju o zloupotrebi od 11.zloèina samo ekskomunikacija i otpuštanje iz službe.) Èuvanje tajne je bila najviša zapovijed. kao što piše u pismu kardinala Ratzingera iz 2001. u Dublinu i Massachusettsu) za istragu seksualnih zloèina njegovih sveæenika i kako je crkva ometala te komisije u voðenju istrage.12. On je naravno znao i kad su bile postavljene državne istražne komisije (npr. veæ direktno Vatikanu. utvrdila ne samo da su katolièki biskupi Irske desetljeæima prešuæivali silovanja i zloupotrebe maloljetnika. nego su nastavili zataškavanje i prema samoj komisiji. godine. Gore 1. što je povrijedilo njena prava suvereniteta. Preko Wikileaks se nedavno saznalo da je sam Vatikan podmetao klipove pod noge istražnoj komisiji kad je u Rimu tražila informacije. a Studija Johna Jaya (usp. zataškavanje je i èinjenièno bilo na dnevnom redu. Murphyjeva komisija je u studenome 2009. str. On je nadalje znao da su takva otpuštanja bila ne samo vrlo rijetka veæ su u mnogim sluèajevima sveæenici ponovno postavljeni i èesto su ponovno zloupotrebljavali djecu. Ono je govorilo o «kulturi tajne». broj 28).1. Odbili su je jer se nije obratila preko irske države. (usp. Osobito ekstremnu potvrdu za to na upravo dramatièan naèin daje jedan postupak iz 2001. ne samo pravno. ukupno 14500 žrtava.) došla do šokantnog rezultata da 76% svih optužbi za seksualnu zloupotrebu nikada nije bilo proslijeðeno državnim vlastima (Robertson. slièno kao kod istrage generalnoga državnog odvjetništva Massachusettsa. Welt online. kao gore.

obzirom na uèestale skandale djeèjih oskvrnitelja. (usp. iz Rima je došao trajan veto: Zastupnik kardinala Ratzingera u predsjedništvu kongregacije za nauk vjere i današnji državni tajnik kardinal Bertone izjavio je u veljaèi 2002.9. U pismenoj pohvali iz Rima se kaže: «Vi ste ispravno postupili. Washington Post od 23. a kopija je poslana svim biskupskim konferencijama.4.: «Po mojem mišljenju neutemeljen je zahtjev da se jedan biskup obveže kontaktirati policiju zbog sveæenika koji je poèinio pedofilski zloèin.Dana 8. Veseli me što u episkopatu imam takvog kolegu koji u oèima povijesti i svih ostalih biskupa svijeta radije ide u zatvor nego da denuncira svog sina i sveæenika..4.42) To je potpuno u skladu sa sliènim naèinom ponašanja Vatikana u drugim sluèajevima: Kad je amerièka biskupska konferencija. str. Naravno da civilno društvo 45 . on to nije uèinio iako se radilo o osobito teškom sluèaju: Sveæenik René Bissey je više puta silovao jednog djeèaka. a desetoro drugih zlostavljao. Biskup Pican je zbog povrede svoje obveze prijavljivanja bio osuðen uvjetno na tri mjeseca.2010.2001. Robertson kao gore. Konaèno bio je osuðen na 18 godina zatvora.2010. dakle kardinal Joseph Ratzinger.» Pismo je potpisao predsjednik sveæenièke kongregacije Dario Castrillón Hoyos i odobrio papa i predsjednik kongregacije za nauk vjere. Vatikan je francuskom biskupu Pierreu Picanu iz Bayeuxa èestitao na jednom vrlo osobitom djelu: Premda je po francuskom pravu bio obvezan seksualnu zloupotrebu sveæenika prijaviti policiji. Faith World od 15. Reuters.. predložila nultu toleranciju i htjela poèinitelje prijaviti policiji i zahtijevala èešæu primjenu uklanjanja iz službe krivih sveæenika.

str. Ali isto tako se mora poštovati ‘službena tajna’ sveæenika […] Ako jedan sveæenik više nema povjerenja u svog biskupa jer se boji da æe biti denunciran. naglasilo je prioritet obrade pedofilskih sluèajeva interno. Jr. not civil. I Robertson. (Allen. a ne civilnom zakonu. kao gore. sijeèanj 2011. godine. str.) (New York Times. 19 i dalje. Novine su doslovce pisale: „The letter from the papal representative rejected a 1996 decision by Dublin church leaders to respond more candidly to the suppressed scandal in Ireland by ordering that child-abuse allegations be referred for criminal investigation. «Strogo povjerljivo» pismo iz Rima. kao gore.. The ‘strictly confidential’ letter from Rome – leaked in January amid continuing inquiries into the Irish scandal – emphasized the priority of in-house handling of pedophilia cases under church. koje je procurilo u javnost u sijeènju usred istrage o irskom skandalu. 242) A predsjedavajuæi sveæenièke kongregacije Castrillón Hoyos je govorio o tome da crkva više voli «stvari držati unutar obitelji». All the Pope’s Men. Kako izvještava New York Times papinski zastupnik je upozorio na to da irski crkveni glavari daju nalog za potpunu suradnju s kazneno istražnim organima. law.) 46 . tada više ne bi bilo slobode savjesti. po crkvenom. Allen. da otvorenije istupe u vezi zataškavanog skandala u Irskoj kao i naredbu da se o navodima o zlostavljanju djece provede kriminalistièka istraga.245.» (John L.. usp. vidljivo je iz nedavno objavljenog pisma papinskog nuncija u Dublinu iz 1997.ima obvezu štititi svoje graðane.” (Pismo papinskog zastupnika odbacilo je odluku dablinskih crkvenih glavara iz 1996. str. 31. koji citira i druge kardinale sa sliènim izjavama) Da se tako postupalo i godinama prije. 2004.

U postupku je biskup stavio prigovor na zastaru. obratio papi.u meðuvremenu umrlog – poèinitelja s upozorenjem da se tu radi o «osobito ozbiljnom i teškom sluèaju seksualne zloupotrebe» i da dijeceza treba platiti odgovarajuæe odštete.2008. godine Joseph Ratzinger je kao prefekt kongregacije za nauk vjere. nadbiskupu dr. Ona je time bila toliko traumatizirana da je godinama potiskivala ta zbivanja. dirigirao svjetskim sustavom zataškavanja koji 47 .Koliko uporno crkva blokira kad se radi o pravnoj obradi seksualnih zloèina svojih sveæenika. Oba su pisma ostala bez odgovora i žrtva nije uspjela na sudu jer se crkva i dalje ukopala iza prigovora o zastari. S obzirom na to zamjenik oficijala dijeceze Eichstatt obratio se würzburškom biskupu dr. Na temelju klinièko-psihološkog vještaèenja jednog znanstvenika katolièkog sveuèilišta Eichstätt njeni su navodi ocijenjeni vjerodostojnima. To je bilo odbijeno.9. potpisnik se dopisima od 27. i 2005. Hofmannu koji je bio nadležan za . no potpuno razjašnjenje sluèaja je bezuspješno zbog biskupovog prigovora na zastaru. Kao meðurezultat treba utvrditi: Izmeðu 1981.4. kako bi se on pobrinuo da dijeceza dalje ne blokira razjašnjenje sluèaja i odštetu žrtve pravnim trikom prigovora na zastaru. Potpisnik se tada obratio predsjedavajuæem Njemaèke biskupske konferencije.2008. Kad je ona odbacila zahtjev i pokušala sluèaj riješiti nekom vrstom mita za šutnju. Nakon što sud signalizira da zahtjev žrtve za naknadu štete izgleda opravdanim. doživio je neposredno i potpisnik u sluèaju jedne žrtve zloupotrebe koju je zastupao. Radilo se o ženi koja je istaknula da ju je kao dijete i mladu djevojku godinama seksualno zloupotrebljavao i silovao jedan sveæenik. i 1. a otada kao papa. Zollitschu s molbom da optuženi biskup povuèe prigovor. dijeceza je bila tužena.

Nadbiskupu Milwaukeeja. što da 48 . koje se zapravo od njih sakriva i u kojem krivci ostaju nekažnjeni. ukidao presude ili se na drugi naèin brinuo za poèinitelje. postali poznati nadležnom biskupu. do 1974. Na primjer u sluèaju sveæenika Lawrencea Murphyja iz Wiskonsina koji je od 1950. on je pisao kardinalu Ratzingeru i zamolio ga za savjet. policija i parlamenti ništa ne znaju. Faktièki crkva u mnogim zemljama održava vlastito kazneno pravosuðe za koje javnost. dok se žrtve s iznuðenim prisegama ušutkavaju nagodbama postignutim u potpunoj tajnosti. Robertson sažima rezultat ovako: «Stanje dokaza pokazuje da se po naredbi Vatikana s poèiniteljima nedjela postupalo tako da su bili zaštiæeni od otkrivanja. Ukoliko je došlo do unutar crkvenih presuda.je crkvene oskvrnitelje djece štitio od kaznenog gonjenja državnih sudova i umjesto toga ih konfrontirao iskljuèivo s mjerama kanonskog prava koje nikome nisu naudile i dovodile su do toga da su djeèji oskvrnitelji u pravilu ostajali u službi i dobivali daljnje moguænosti za seksualno nasilje koje su i koristili. stotine puta zloupotrebljavao gluhonijemu djecu. Kad su njegovi zloèini 1996. nekima od njih se pomagalo u èinjenju novih kaznenih djela a organima kaznenog gonjenja uskraæivali dokazi njihovih teških zloèina.3 Pogodovanje i ponovno postavljanje poèinitelja Meðutim dr. Ratzinger se nije zadovoljio sa zataškavanjem zloèina.» 2. da su njihove žrtve ušutkavane. zaustavljao tekuæe postupke. on je uvijek intervenirao u korist djeèjih oskvrnitelja.

u godini preuzimanja predsjedanja kongregacijom za nauk vjere. Signature on letter implicates Pope in abuse cover-up). zapoèeo je tajan unutar crkveni postupak koji je mogao dovesti do Murphyjevog udaljavanja iz službe. ostala nedjela su veæ bila zastarjela. (Robertson. Vatican declined to defrock U. 23 i uputa na The Times od 10. nakon što je bio osuðen zbog seksualne zloupotrebe dvojice djeèaka. Biskup Oaklanda hitno je preporuèio da se sveæenik Steffen Kiesle razriješi dužnosti.. (usp. tada bio zamjenik predsjedavajuæeg kongregacije za nauk vjere.» 49 . prema pismu iz 1985.2010. Priest who abused boys) Na slièan naèin je kardinal Ratzinger reagirao još 1981. Poèinitelj se osobno obratio kardinalu Ratzingeru i zamolio za «ljubaznu potporu». kao što je spomenuto. koji je.2010. godine bio je ponovno osuðen zbog zlostavljanja mlade djevojke.. Ratzinger je odugovlaèio s obradom sluèaja premda je biskup zabrinuto ponavljao pitanje. Nadbiskup je ponovno pitao i opet nije dobio odgovor.radi sa sveæenikom. pri èemu je. Djeèji oskvrnitelj nije bio otpušten. Robertson. str. dobrobit svjetske crkve stavio iznad ostalih prosudbi. Pismo je ostalo bez odgovora. kao gore. 2004. Meðutim taj je postupak iznenada bio ponovno prekinut.3.The Times je pisao: «Kardinal Joseph Ratzinger se odupro molbi jedne kalifornijske dijeceze da razriješi dužnosti sveæenika koji je dokazano seksualno zlostavljao djecu.S. str. kao gore.23. Konaèno je sveæeniku zbog njegove mladalaèke dobi – imao je 38 godina – bilo dozvoljeno nastaviti rad s djecom.. veæ je umro nekoliko godina kasnije i bio pokopan u svome sveæenièkom ruhu..4. Nakon 8 mjeseci kardinal Tarasicio Bertone. The New York Times od 24.

Rome backed sex-case priest by Martin Daly. usp. koja su zloupotrijebila djecu i zbog toga dobila otkaz iz službe.thenage. Ostale sluèajeve sliène naravi na www. 6.com. potpisnici) kanonsko pravo bilo korišteno osobito u korist klera i dosljedno na štetu njihovih žrtava. srpnja 2002. kao gore.) Za ovaj naèin ponašanja Murphyjeva komisija je utvrdila: «Jasno je da patnja i stres žrtava mogu imati ishodište u okolnosti da su poèinitelji bili još u službi kao klerici i stoga su mogli biti prijetnja za drugu djecu … U praksi.2 i dalje) Opisani sluèajevi su samo vidljivi vrh ledenog brijega kolosalnog zataškavanja sveæenièkih zloèina i pogodovanja 50 . Komisija nije pronašla niti jedan sluèaj u kojem bi kanonsko pravo bilo primijenjeno da bi se žrtvama osigurala pravednost.60) I iz Australije se saznalo za takav naèin ponašanja kongregacije za nauk vjere koju je predvodio kardinal Ratzinger. U jednom sluèaju Rim je intervenirao na traženje sveæenika èija je obitelj bila darežljiva prema crkvi. Nakon što je sveæenik zbog silovanja šest žena bio otpušten iz službe.au. (Poglavlje 4. Vatikan mu je dao oprost i naredio da se premjesti u drugu župu bez ikakve obavijesti o njegovim prekršajima – i došlo je do novih prekršaja.» (Murphyjeva komisija. je u znatnom dijelu izvještajnog razdoblja (do kraja 2008.U izvještaju irske Murphyjeve komisije nalaze se i drugi sluèajevi gdje je utvrðeno da su se dva pedofilska sveæenika. (Robertson. poglavlje 4. obratila Rimu i u lipnju 2002.. ishodila ukidanje otkaza.

kao gore. i veæina ih je kao posljedicu imala teške i dugotrajne psihièke smetnje. Robertson je prikladno sažeo skandale koji su se dogodili pod vladavinom Josepha Ratzingera kao nadbiskupa Münchena. premještala u druge župe ili druge zemlje. b) Tisuæe klerika za koje se znalo da su krivi za najteža djela. pseudo-država. štitila ih od identificiranja i od svjetovne kazne – obièino kazne zatvora – po pravilima kanonskog prava koje im je jamèilo oprost za ovostrano kao i za onostrano. možda èak stotine tisuæa djece i tinejdžera. koji mu je u nekim sluèajevima bio èak suprotan i dovodio do toga da je državnim istražnim organima uskraæivan dokazni materijal za krivnju zloèinaca.zloèincima na štetu njihovih žrtava. Crkva ih je skupljala. 164. str. kao predsjedavajuæeg kongregacije za nauk vjere i kao pape. uglavnom mladih. nisu bili otpušteni iz službe. Seksualni zloèlini su držani i obraðivani u najstrožoj tajnosti na naèin koji je bio nespojiv s pravom države u kojoj je Vatikan operirao. je u prijateljskim zemljama etablirala strani pravni sustav. pijevod potpisnika) 51 . ovako: a) Kler je seksualno zloupotrijebio desetke. c) Sveta stolica. (Robertson. koji su ih kao poèinitelji bez kontrole seksualnog nagona mogli ponoviti.

Stjecanje. Kako je izvještajna agencija kath. priopæila. zapovijedi koje poèini klerik s maloljetnikom ispod 18 godina.2010. 2. 52 . èuvanje i širenje pornografskih slika maloljetnika ispod 14 godina u svakom obliku i svim sredstvima od klerika u zloj namjeri.7.net 15. time su objavljene «prvi put potpune odredbe za naèin postupanja kongregacije za nauk vjere u sluèajevima zloupotrebe». što se tièe tog kaznenog djela maloljetnika se izjednaèava s osobom èija upotreba pameti je obièno ogranièena. proglasio važeæe norme o teškim deliktima («Normae de gravioribus delictis»). Veæ postojeæe norme su u nekim toèkama izmijenjene i precizirane.» Promijenjen je rok zastarijevanja i osim toga posjedovanje i širenje djeèje pornografije i seksualna zloupotreba duhovno hendikepiranih odsada je okarakterizirana kao teški delikt.» § 2: «Klerik koji poèini kazneno djelo po § 1 treba biti kažnjen ovisno o težini djela. Kazneno djelo protiv 6.2. «On je do sada poèivao na neobjavljenim papinskim punomoæima i internim propisima. otpuštanje ili udaljavanje nije iskljuèeno. prema podacima Vatikana meðutim pretežno odgovaraju dosadašnjoj praksi.4 Ne vidi se kraj To se ništa nije promijenilo niti kad je Vatikan u srpnju 2010. Dotièni èlanak 6 publiciranih normi doslovce glasi: § 1: «Teški prekršaji protiv æudorednosti za koje je nadležna kongregacija za nauk vjere su: 1.

u Francuskoj). Osobito i nadalje vrijedi obveza èuvanja tajne kao što je sadržano i u pismu kardinala Ratzingera od 18. jer èesto ne postoji zakonska obveza prijavljivanja kaznenih djela (kao npr. ili svjedoka ili nekoga drugog. po zahtjevu ošteæenoga ili po službenoj dužnosti bit æe kažnjen od višeg suda primjerenom kaznom. One su dio kaznenog zakonika kanonskoga prava koje je po sebi cjelovito i potpuno odvojeno od državnog prava (Lombardi. jer u državama u kojima takva obveza postoji (kao npr. to ne pomaže: Kao prvo. Seksualni zloèini sveæenika se dakle i dalje èuvaju ispod pokrivaèa i policija se ne ukljuèuje. U èlanku 30 obznanjenih normi za postupanje u sluèajevima zloupotrebe kaže se izrièito: § 1: «Spomenuti postupci podliježu papinskoj službenoj tajni». (De gravioribus delictis». crkva se toga ne drži kao što pokazuje 53 . suradnja s državnim vlastima u najnovije vrijeme bila je doduše razmotrena ali nije obraðena u sada obznanjenim normama.5. U Njemaèkoj).» Kako je vatikanski glasnogovornik Lombardi izjavio. 2001.Ovaj propis ne znaèi ništa drugo nego jaèanje dosadašnjeg pravnog stanja. kao drugo. § 2: «Tko povrijedi službenu tajnu ili bilo lukavstvom ili teškim nemarom ošteti optuženog. The significance of the publication of the new «Norms concerning the most serious crimes») Ukoliko on pokušava tu samostalnost oslabiti upozorenjem da «nit vodilja za razumijevanje mjera u sluèaju prigovora seksualnim zloupotrebama» znaèi da se «prema dotiènome civilnom pravu uvijek treba držati prijave zloèina nadležnim vlastima».

spomenute «niti vodilje» predviðeno da okrivljeni sveæenik koji je «priznao i prihvatio svoj zloèin. koja «oprašta grijehe koji se u nadležnoj državi kažnjavaju kao zloèini. Aludirajuæi na «liniju štakora» koju je Vatikan stavio na raspolaganje nacistièkim zloèincima za bijeg u Južnu Ameriku on piše: «Prava linija štakora koju je crkva ponudila je ruta za bijeg djeèjih oskvrnitelja – ne toliko kao sloboda. kao gore. Robertson stoga s pravom sažeto govori da Vatikan radi s «paralelnom paradržavnom jurisdikcijom». Protiv takvog dekreta dotièni tada može uložiti «upravni prigovor kongregaciji za nauk vjere». nemarnosti i bezbrižnosti.gore spomenuto vatikansko pismo pohvale francuskome biskupu koji je odbio informirati državne vlasti. proizašlih iz vjere u vlastiti državni imunitet i pretjeranog zahtijevanja da budu politièki akter na svjetskoj pozornici. 166) 54 . Zbog mješavine arogancije. Što se tada dogaða bilo je veæ opisano: Otpuštanja iz službe se ukidaju i sveæenici bivaju ponovno postavljeni. papa i njegova vojska kardinala.» (Robertson. može mu se dekretom zabraniti ili ogranièiti javno vršenje sveæenièke službe odnosno otpustiti ga iz klerièkog staleža. nego kao sloboda da se nikada ne riskira zatvorska kazna. nuncija. str. U svima tim sluèajevima je u B. Dakle ostaje pri tome da crkvenim seksualnim zloèinima prijeti samo jedan postupak po kanonskom pravu.3. vodi život molitve i pokore». nadbiskupa i prelata vode crkvu u kojoj djeca stradaju od jako raširene i sustavne seksualne zloupotrebe. koje oskvrnjenje djece svrstava u istu kategoriju kazni kao «oskvrnjenje hostije» ili povredu ispovjedne tajne ili nedopušteno slavljenje mise. pobjeæi iz zatvora.

svejedno vrši li se kompulzivnim ili apsolutnim nasiljem. Ona je istovremeno napad na ljudsko dostojanstvo i teško poniženje u smislu Explanatory Memoranduma Meðu- 55 .5 Zloèin protiv èovjeènosti Prema èlanku 7 alineja 1.5. vodi do najtežih ošteæenja duševnog i tjelesnog zdravlja žrtava. 2. Ukoliko se radi o drugim varijantama sveæenièke seksualne zloupotrebe djece. slovo g pod time spadaju «silovanje. s jedne strane. seksualno ropstvo … ili svaki drugi oblik seksualnog nasilja usporedive težine («pojedinaèna djela»). koje sveæenika gleda kao Božjeg èovjeka praktièki mu je bespomoæno izruèeno 24 sata na dan ako je smješteno u domu iz kojeg ne može pobjeæi. dijete. s druge strane. i mladalaèke dobi žrtve. 2. pod uvjetom da su poèinjena «u okviru raširenog ili sustavnog napada protiv civilnog stanovništva i s upuæenošæu u napad («cjelokupno djelo»).5. Seksualna zloupotreba djece je jedan oblik duševnog ubojstva.2. Nadmoænost sveæenika zbog njegovog autoriteta.1 Kao što je gore izloženo oskvrnjenja djece su se èesto dešavala u obliku silovanja. je jednaka pojmu «nasilje» iako se ne radi o vis absoluta. Žrtva. one se u svakom sluèaju trebaju pripisati obilježju èinjeniènog stanja «svaki drugi oblik seksualnog nasilja usporedive težine». One su èesto godinama i desetljeæima teško traumatizirane i èesto teško poremeæene u svom osobnom razvoju do kraja života.2 Što se tièe «težine» nasilja treba uzeti u obzir da sveæenièka seksualna zloupotreba djece i mladih.

seksualna zloupotreba djece se nije dešavala samo pojedinaèno veæ u mnogim zemljama tijekom desetljeæa desetinama tisuæa žrtava. Oskvrnjivanja djece su vršili istovremeno mnogi sveæenici u opetovanim postupcima zloupotrebe u odreðenim crkvenim ustanovama prema istim ili novim žrtvama i pod zaštitom vatikanskog sustavnog zataškavanja i pogodovanja poèiniteljima.. s uputom na Kazneni sud za mlade od 22. 2.5. Samo bi to veæ bilo dovoljno da se pretpostavi cjelokupno djelo u smislu èlanka 7 Statuta Meðunarodnoga kaznenog suda.2. Za to.4 Ispunjeno je i obilježje èinjeniènog stanja «napada protiv civilnog stanovništva».16) To stvara osobito povjerenje u èijim su okvirima djeca bila seksualno zloupotrijebljena. kao što je poznato. str.narodnoga kaznenog suda. 2. Možda èak i stotinama tisuæa. Statuta Meðunarodnoga kaznenog suda to je. alineje 2a.3 Kao što je gore opširno izloženo. prema novijim sudskim presudama nisu potrebni elementi plana ili politike. (usporedi Werle. Po legalnoj definiciji èlanka 7. 2. Meðunarodno kazneno pravo. kao gore.429]. TC. Napadi su se meðutim dogaðali i «sustavno».2001. par. 137 i dalje) Zloupotreba je i stoga osobito gnusna jer ju je poèinio pripadnik institucije koja se poziva na Isusa iz Nazareta koji je. kada se radi o «naèinu ponašanja koji je povezan s višestrukim èinjenjem postupaka navedenih u alineji 1 protiv 56 . Ti napadi su dakle bili «prošireni» u smislu kaznene odredbe. rekao: «Pustite djeèicu neka dolaze k Meni i ne prijeèite im jer takvima pripada je kraljevstvo Božje» (Lk 18. kao što je veæ izvedeno. izdanje.5. [Kuranac i dr. (usporedi o tome i Robertson.

.” («takva politika nije nužno formalizirana.» (1) Civilno stanovništvo u smislu ovog propisa je svaki veæi broj osoba koji je povezan zajednièkim obilježjima koja ih èine ciljem postupaka koji u svojoj cijelosti saèinjavaju «napad» (usporedi Werle. if the acts occur on a widespread or systematic basis that demonstrates a policy to commit those acts.civilnog stanovništva. a može se shvatiti logièkim zakljuèivanjem iz naèina na koji se djela èine. provoðenjem ili podupiranjem politike države ili organizacije koja ima za cilj takav napad. bez obzira je li ona formalizirana ili ne.1997. Prije svega ako su bila jako rasprostranjena 57 . TC. Grupa osoba sa zajednièkim obilježjima su u predmetnom sluèaju djeca i mladi. [Tadic. (2) Veliki broj pojedinaènih djela èini takoðer «napad» u smislu èinjenice kaznenog djela. to pokazuje politiku èinjenja tih djela. Naroèito ako se radi o vrlo rasprostranjenim djelima koja se sustavno èine.. To što Statut pod tim podrazumijeva naèine ponašanja koja u «provedbi…» slijedi «politiku … organizacije» „(s)uch a policy need not be formalized and can be deduced from the way in which the acts occur. a. whether formalized or not.644]. Notably. koja su postala preferirane žrtve serijskih seksualnih zloèina pedofilskih katolièkih sveæenika.») Dakle to ovisi o ukupnim okolnostima pod kojima su djela bila poèinjena. para. prije svega muškog spola. broj 756 i uputa na Kazneni sud za mlade od 7.a.5.O.

Ona ih nije samo trpjela. kao gore.S/1994/674/Add. This can be concluded from state tolerance.2 (Vol.) od 31. sijeènja 2000. prije djela zataškavanjem i premještanjem prethodnih poèinitelja što je novim poèiniteljima praktièki obeæavalo osloboðenje od kazne i poticalo ih na nova djela. Dušobrižnièkim angažmanom rukovodili su mjesni biskupi. broj 777 s uputom na meðunarodnu sudsku praksu):Kazneni sud za mlade.(«widespread») i sustavno poèinjena. (Kupreskic i dr. Široka osnova djela o kojoj se govori u odluci Jugoslavenskoga kriviènog suda. nego i pogodovala kanonskim pravom i praksom njegovog izvršenja. UN Doc. desetostrukom do tisuæustrukom zloupotrebom koja se dogodila kod tog angažmana upravljao je Vatikan: nakon djela zataškavanjem i premještanjem poèinitelja. Annex II: Rape and Sexual Assault. sijeènja 2000. TC). presuda od 31. presuda od 14. je angažiranje sveæenika širom svijeta u dušobrižništvu pri èemu dolaze u vezu s djecom i mladima i zloupotrebljavaju ih. Uslijedio je pravi pravcati «menadžment» seksualnih zloèina: Poèiniteljima je s njihovim radnim mjestom pribavljeno mjesto zloèina. para 552 («at least tolerated»).. (Tadiæ. nakon poèinjenog djela umjesto prijave državnom odvjetništvu dobili su 58 . isto i èlanak 2 para 11 Draft Code 1954. svibnja 1995. Ta politika se može sastojati i u trpljenju djela (usporedi Werle. Annexes to the Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992.») Organizacija koja je trpjela zloèine je crkva.I). AC). para 33: «It also has proven [ … ] that the state is involved. para 14. Kazneni sud za mlade. što je dovelo do toga da oskvrnitelji djece nisu bili ozbiljno kažnjeni. to govori o «politici èinjenja takvih djela».

Doslovce: “A person in a position of superior authority should be held individually responsible for giving the unlawful order to commit a crime. U vezi s ovim predmetom Robertson s pravom upuæuje na odluku US-Supreme Courta u sluèaju japanskog generala Yamashite èije su trupe na Filipinima divljale s oružjem u ruci. oblikovane i podupirane okolnosti pod kojima su poèinjena pojedinaèna djela koja se pribrajaju cjelokupnom djelu sveæenièkih oskvrnjenja djece širom svijeta. Ratzingera Kada sveæenici koji se po nalogu svoje crkve nalaze u službi širom svijeta poèine seksualni zloèin. stvarane. i ako nije poduzeo potrebne korake da to sprijeèi ili kazni one koji su poèinili te protuzakonitosti. pomoæu centralne funkcije rukovoðenja. 2. Prigovor generala da je bio udaljen stotinama milja i da nikada nije htio zloèine svojih vojnika i da je bio ogorèen zbog silovanja i ostalih grozota. iako on takve zloèine nije htio i bio je udaljen tisuæe kilometara. ako je znao da su njegovi podèinjeni poèinili protuzakonitosti ili ih namjeravaju poèiniti. Supreme Court je uzvratio s upozorenjem da je viši pretpostavljeni odgovoran ako je propustio sprijeèiti protuzakonito ponašanje svojih podèinjenih.«sveæenièku utjehu» i po potrebi povrh toga osigurano pribježište gdje mogu nestati.6 Kaznena odgovornost dr. I to je «politika» u smislu kaznene odredbe jer su tu. and he should also be held responsible for failure to deter the unlawful behaviour of 59 . situacija je slièna kao kod vojnika koji s oružjem uokolo divljaju i kada se njihovi zloèini pripisuju njihovom vrhovnom zapovjedniku.

i ii) iii) pretpostavljeni nije poduzeo sve potrebne i prikladne mjere u svojoj nadležnosti kako bi sprijeèio njihovo izvršenje ili ih zaustavio ili nije stvar predoèio nadležnim vlastima za istragu i kazneno gonjenje.subordinates if he knew they had committed or were about to commit crimes yet failed to take the necessary and reasonable steps to prevent their commission or to punish those who had committed them. prema gore opisanim hijerarhijskim strukturama izmeðu Vatikana i biskupija.139) Ova odgovornost nalazi se u èlanku 28 Statuta Meðu narodnoga kaznenog suda koji prema alineji b vrijedi i za civilne pretpostavljene.6. Prema njemu pretpostavljeni je kazneno odgovoran za zloèine «koje su poèinili njegovi podèinjeni pod njegovim stvarnim rukovodstvom i kontrolom kao posljedica propusta. 2. str. Meðutim stvarno vrijedi: Ako on poèini seksualni delikt i njegov biskup sazna za to. su se zloèini ticali aktivnosti koje su spadale u stvarnu odgovornost i kontrolu pretpostavljenog. djelo se mora prijaviti Vatikanu odnosno 60 . kao gore.1 Pojedini sveæenik doduše nije u službenom odnosu s Vatikanom nego sa svojom biskupijom.” (citirano prema Robertsonu. vršiti propisanu kontrolu nad tim podèinjenima ako i) je pretpostavljeni znao da su podèinjeni poèiinili takve zloèiine ili su ih namjeravali poèiniti. ili je svjesno ispustio iz vida informacije koje su na to jasno ukazivale.

2011.com od 23. Time su zapoèele 1980-ih godina kad je sve više i više sluèajeva izbijalo u javnost.com od 8. Biskupu. 2010.21 M) U sluèaju nadbiskupijske dijeceze Milwaukee osiguranje je odbilo preuzeti štete s obrazloženjem da je dijeceza kod zakljuèivanja osiguranja prešutjela pravo stanje. section 1. što se najèešæi dogaða.000 eura dobile osigurnine u visini od 13 milijuna. koji kazneno djelo mora prijaviti u Rim ne ostaje primjereni manipulativni prostor u pogledu daljnje sudbine sveæenika.. ili. Znakovito je to što su mnoge dijeceze u Sjedinjenim Državama i u Irskoj zakljuèivale obvezno osiguranje odgovornosti za sluèaj odštetnih zahtjeva zbog zloupotrebe. pri èemu su kod zakljuèivanja ugovora osiguranjima djelomièno prešuæivale koliko takvih sluèajeva veæ postoji.) 61 .2. Ta odgovornost pretpostavljenog prema pojedinim sveæenicima koji su kažnjeni ili predstoji opasnost da budu po prvi put ili opetovano kažnjeni. Murphy-Report. Na taj naèin su dijeceze u Irskoj za premiju od oko 50. Na poèetku posredni odnos izmeðu sveæenika i cjelokupne crkve. nego se dogaða prekoraèenjem njegovih ovlasti: Odluèujuæe je to što se to djelo u pravilu vrši u njegovom djelokrugu koji mu zapravo omoguæuje dolazak u uži kontakt s djecom i mladima. sama preuzima sluèaj.11. (usporedi www.necn. ne otpada niti zbog toga što oskvrnjenje djece ne spada u stvarne zadaæe sveæenika. A u Rimu odgovornost snosi predsjedavajuæi kongregacije za nauk vjere odnosno papa. (usporedi www.Kongregaciji za nauk vjere. ona se odreðuje direktno iz Rima obvezatnim uputama biskupu. Ona je tada gospodar postupka u kojem ona prepušta biskupu sankcioniranje djela. u sluèaju seksualnog zloèina iskazuje se kao neposredan odnos pretpostavljeni – podèinjeni.irishtimes.

Obièno se u takvom sluèaju ishodi sudski nalog za pretres. najprije kao predsjedavajuæi kongregacije za nauk vjere. veæ je naprotiv.6. On je na osnovi tih informacija postupao izdavajuæi naredbe za šutnju. preuzimajuæi sam postupke ili zaustavljajuæi postupke. njegovo kazneno pravno sudioništvo u djelu zloèina njegovih sveæenika širom svijeta moralo bi se okvalificirati kao sudioništvo. a od 2005. Ako se uzme u obzir ponašanje okrivljenoga u prošlosti i sadašnjosti. On se svojom naredbom za šutnju pobrinuo da se seksualni zloèini ne prijavljuju državnim organima za kazneni progon. kazneno pravno odgovoran. Da bi saznala pojedinosti tužbeni organi su morali moliti Vatikan za predoèenje spisa. stvorio pravno i faktièki situaciju u kojoj je sveæenicima bilo lako zloupotrebljavati djecu jer nisu morali oèekivati ozbiljnu kaznu. štoviše on je èak odobrio pohvalu biskupa koji je u svojoj državi prekršio postojeæu obvezu prijavljivanja i zbog toga bio kažnjen od državnog suda. U svakom sluèaju on je po èlanku 28 alineja b Statuta Meðunarodnoga kaznenog suda kao pretpostavljeni poèiniteljima. ukidajuæi presude nižih instanci i odobravajuæi premještanje kažnjenih sveæenika u druge župe odnosno u druge zemlje. bio opširno informiran o sveukupnom djelu seksualnih zloèina katolièkih sveæenika širom svijeta. 62 . Tu situaciju on održava do danas i time pogoduje svakodnevno novim seksualnim zloèinima koji se zataškavaju i uopæe se ne otkrivaju ili se to dogaða tek nakon nekoliko godina. kao što je gore veæ opširno opisano.2 Dr. kao papa.2. Joseph Ratzinger je od 1981. On nije poduzeo nikakvu djelotvornu mjeru protiv nastavljanja rasprostranjenih seksualnih zloèina svojih sveæenika.

On je u svakom sluèaju to prihvatio s odobravanjem kako bi zaštitio reputaciju svoje institucije – na raèun uvijek novih žrtava svojih pedofilskih sveæenika. koji je meðu ostalim rekao: «Onomu tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju u Mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu morsku. Takvo nešto zahtijeva tešku kaznu što i okrivljeni mora sam priznati jer stalno spominje Isusove rijeèi.3 On je takoðer krivièno postupao u smislu èlanka 30 statuta Meðunarodnoga kaznenog suda jer je bio svjestan da strategija zataškavanja koju je on naredio i nastavio odobravati imala za posljedicu pripremu terena novim seksualnim zloèinima.6.» (Mt 18. 6) 63 .2.

kao gore. Njemaèka je ratificirala ugovor o meðunarodnom kaznenom sudu (11.2002. Prema alineji 10 preambule Statuta Meðunarodnoga kaznenog suda. ako se ima u vidu da je to državno svojstvo Vatikana zasnovano na sumnjivom ugovoru s diktatorom Mussolinijem iz 1929. Prema èlanku 27 Statuta Meðunarodnoga kaznenog suda sudbenoj vlasti Meðunarodnoga kaznenog suda podliježu sve osobe bez obzira na njihovo službeno svojstvo. ne spreèavaju sud u obavljanju sudbene vlasti nad takvom osobom. bez obzira na to je li taj prigovor uopæe priznat od nekog suda koji je povezan s meðunarodnim pravom.» (alineja 1) «Imuniteti [ … ] koji su po unutardržavnom ili meðunarodnom pravu povezani sa službenim svojstvom neke osobe. 64 . Prema ovom statutu «svojstvo državnog poglavara neke osobe ne razrješava kaznene odgovornosti. O dopuštenosti podnesene tužbe 1. Joseph Ratzinger je njemaèki državljanin. jer se stjecanjem vatikanskog državljanstva nije odrekao svoga njemaèkog državljanstva. 63 i dalje) 2.IV. Meðunarodni kazneni sud ne djeluje samo supsidijarno prema unutardržavnoj kaznenoj sudbenoj vlasti. Ispunjena je i sljedeæa pretpostavka prema kojoj okrivljenik i buduæi optuženik mora biti pripadnik države ugovornih strana Statuta Meðunarodnoga kaznenog suda. nego je «dopunjava». Za razliku od Vatikana.) Dr. (Alineja 2) Dr. str.12. godine (usporedi o svemu i Robertson. Joseph Ratzinger dakle ne može izbjeæi jurisdikciju Meðunarodnoga kaznenog suda ukazivanjem da je državni poglavar. 3.

Osim toga predbacuje mu se da je zbog toga što je njegova crkva zabranila kondom. slovo a Statuta Meðunarodnoga kaznenog suda ne bi bila moguæa samo onda kad bi Njemaèka veæ provodila istragu ili kad Njemaèka «ne bi bila voljna ili u stanju ozbiljno provesti istragu ili kazneno gonjenje». Neovisno o tome takva optužba ne bi bila takoðer moguæa jer prema èlanku 25 njemaèkog ustava papa ne podliježe njemaèkoj sudbenoj vlasti sve dok je državni poglavar. Okrivljenik takoðer ne može prigovoriti protiv dopustivosti postupka pred Meðunarodnim kaznenim sudom da «stvar nije dovoljno teška da bi se mogle opravdati ostale sudske mjere» (èlanak 17 alineja 1d Statuta Meðunarodnoga kaznenog suda): Kao što je gore izloženo okrivljenome se treba predbaciti da je desetine tisuæa. U jednoj zemlji èiji politièari ispunjavaju papi neobiènu želju da kao gost govori pred parlamentom. Unatoè dvojbenog stjecanja toga diplomatskog svojstva u Njemaèkoj se nijedan državni tužitelj ne bi usudio u to sumnjati. Istrage zbog ovdje pokazanih zloèina protiv èovjeènosti u Njemaèkoj se nisu provodile niti æe se provoditi. pridonio tjelesnom ošteæenju i umorstvu ne65 . Njemaèki državni tužitelji su vezani na upute pokrajinskog ministra pravosuða. 4. zataškavao i u crkvenom paralelnom sustavu prema državnom kaznenom pravu pretežno uskraæivao njihovo kažnjavanje i time godinama podupirao. neæe nijedan ministar pravosuða dopustiti državnom tužiocu istragu ili èak podizanje optužnice protiv pape. zapravo možda èak stotine tisuæa oskvrnjenja djece koja su poèinili katolièki sveæenici širom svijeta bagatelizirao.Dopustivost tužbe pred Meðunarodnim kaznenim sudom prema èlanku 17 alineja 1.

1).odreðenoga. Prihvaæanje masovnog umiranja od AIDS-a zbog zaraze HIVom s odobravanjem i podupiranje masovnog duševnog umorstva seksualnim nasiljem nad mladima su toliko teški da treba potaknuti njihovu istragu i provjeru postoje li zloèini protiv èovjeènosti. kako prema preambuli Statuta Meðunarodnoga kaznenog suda tako i prema Policy-paper tužilaštva. 66 . Prema tome tužilaštvo treba fokusirati svoju istragu na one koji su npr. velikog broja afrièkih katolika koje je time poticao da zaraze i nekatolike. voðe država ili organizacija koji su odgovorni za zloèine protiv èovjeènosti (Policy-Payper II. Konaèno predbacuje mu se da njegova zastrašujuæa crkvena pukovnija ugrožava odnosno ošteæuje tjelesno i psihièko zdravlje velikog broja ljudi širom svijeta.2.

Stupanjem na snagu rimskog Statuta Meðunarodnoga kaznenog suda 1. slovo k predviða se kazna za «neèovjeène postupke kojima se namjerno prouzrokuju velike patnje ili teško ošteæenje … duhovnog zdravlja.V. Mnogo toga od uobièajenog nasilja ovog svijeta koje je bilo prihvaæeno jer je to «oduvijek bilo tako». porobljavanje ili nasilno odvoðenje. Time je ukljuèeno i psihièko nasilje koje može dovesti do zdravstvenih ošteæenja. nego što okrivljeni pokušava odvratiti pozornost od totalitarizma svog sustava time što posvuda u 67 . pod pretpostavkom da su ta ošteæenja sliène težine kao primjerice silovanje. Zloèin protiv èovjeènosti definiran u rimskom statutu nema u vidu samo masovno djelo i kaznenu odgovornost kolovoða nego je proširio i spektar zaštiæenih pravnih interesa: U èlanku 7 alineja 1.7. Te prijetnje dovode bezbroj ljudi u bolesnu psihièku i duhovnu ovisnost i oduzimaju im njihovu vlastitu odluku savjesti u egzistencijalnim životnim podruèjima. u okviru rimskog statuta sada postaje kaznenopravno relevantno. Tim više je umjesnije kaznenopravno udostojati tu crkvenu pukovniju koja provodi ekstreman psihièki pritisak. Sažetak 1.2002. Vrijeme u kojem su politièki i svjetonazorski motivirani masovni zloèini ostajali nekažnjeni došlo je kraju. 2. Samo preko ovoga prisilnog sustava bila su moguæa druga dva prijavljena zloèina protiv èovjeènosti. zapoèeo je kulturni obrat. Ova prijava dolazi do rezultata da to odgovara sustavu prisile rimokatolièke crkve koju vodi okrivljeni i s time povezanim zastrašujuæim prijetnjama s vjeènim paklenim mukama.

da æe sudovi svih zemalja uvijek ponovo biti prevareni i zloèini ostati nekažnjeni i da æe se tisuæama i tisuæama djece uvijek iznova nanositi nova patnja – ako meðunarodni sud ne zaustavi taj zloèin tako što odgovorne pozove na odgovornost. Ustvari on postupa kao bešæutan pokrovitelj svjetskog sustava zataškavanja koji pogoduje zloèincima na raèun njihovih žrtava i svakodnevno pogoduje novim zloèinima. Vrijeme je sazrelo da tužitelj pokrene istragu kod Meðunarodnoga kaznenog suda i da se to što je do sada bilo poznato samo u odlomcima. 68 . Treba poæi od toga da taj sustav zbog unutar crkvenih sredstava prisile neometano traje i dalje i time omoguæeni zloèini širom svijeta traju u nedogled. 3. detaljno razjasni i one koji kumuju crkvenom oskvrnjivanju djece širom svijeta dovede pred sud. 4. možda milijune oboljelih od AIDS-a jer unatoè epidemije koja hara ustrajava na crkvenoj zabrani zaštitnih sredstava protiv prenošenja HIV-a i provodi je prijetnjama svoga sustava prisile. U javnosti se okrivljeni prikazuje kao bogobojazan crkveni voða koji se isprièava žrtvama klerikalnih oskvrnitelja djece i hoæe sprijeèiti daljnja djela.zemlji hvali religijsku slobodu koju njegova vlastita crkva grubo prezire – kako postupanjem prema vlastitim èlanovima tako i agresivnom netolerancijom prema religioznim konkurentima. okružen nizom supoèinitelja èija su imena dijelom veæ bila spomenuta. Prijava nadalje dolazi do rezultata da je okrivljeni kaznenopravno suodgovoran za smrt stotine tisuæa. Joseph Ratzinger je glavni poèinitelj. prije svega kad se radi o religioznim manjinama. Konaèno prijava dolazi do rezultata da je okrivljeni kaznenopravno odgovoran što su se zloèini katolièkih sveæenika posljednjih desetljeæa sve više širili.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful