เราทําอะไรใน

เดือนเราะมะฎอน ? 

  

 
จัดทําโดย อุมมุมฮุ มั มัด
umm_3muhammad@yahoo.co.th

ภาพและเคาโครงเรื่องจาก อี-บุค เรื่อง Ramadan is …, Umm Publication

Ramadhan is . . . . 

 


1

ในเดือนเราะมะฎอน เราตื่นทานอาหารสะฮูร
เรากินและดื่ม กอนที่จะเริ่มถือศีลอด

2 

 
 
 

ในเดือนเราะมะฎอน เราหยุดกินและดื่ม
กอนเวลาละหมาดฟจรฺ

is to stop eating and drinking
just before salatul-Fajr.

Ramadhan

is waking up for suhoor.
We eat and drink before we begin to fast.
Ramadhan

3 4

ในเดือนเราะมะฎอน เราออกหางจาก
การกระทําที่ไมดี

ในเดือนเราะมะฎอน เราไมกินและดื่ม
ในเวลากลางวัน

Ramadhan

during day.

is to not eat and drink

is keeping away from
doing bad deeds.
Ramadhan

# " !    
5

6

$
% & '

ในเดือนเราะมะฎอน อานอัลกุรอาน
ใหมาทีส่ ดุ เทาที่จะทําได

ในเดือนเราะมะฎอน เราบริจาคทานให
มากทีส่ ดุ เทาที่จะทําได

is reciting the Quran
as much as you can.

Ramadhan

Ramadhan

is giving sadaqah
as much as you can.

ในเดือนเราะมะฎอน เราทําความดี
มากทีส่ ดุ เทาที่จะทําได

Ramadhan

as you can.

7

is doing as many good deeds

8 

 () +* 

ในเดือนเราะมะฎอน เรากินและดื่ม
อีกครั้งหลังดวงอาทิตยตก

is eating and drinking
again after the sunsets.

Ramadhan

, 
" '-
 

9

ในเดือนเราะมะฎอน เราละหมาดตะรอวีหฺ
ซึ่งเปนการละหมาดที่พิเศษ

is praying Salatul-Taraweeh.
This is a special prayer.

Ramadhan

10 

01   . /

เดือนเราะมะฎอน มี 29 หรือ 30 วัน
(ขึ้นอยูกับดวงจันทร)

is 29 or 30 days
( depending on the moon cycle )
Ramadhan 

(  3 &  2
เราะมะฎอน สิน้ สุดลง เมื่อถึงวันอีด 

( 45

Ramadhan

is over when we have Eid.

11


‫א‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful