You are on page 1of 256

Broj/Broj

Godina XV Godina XV
Utorak, 31. maja/svibnja 2011. godine 43 Utorak, 31. maja 2011. godine

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik


ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 - srpski jezik

1) Obavje{tenje za konkurs za izradu idejnog rje{enja,


VIJE]E MINISTARA b) Obavje{tenje o dodjeli ugovora,
1) Obavje{tenje o dodjeli ugovora za pregovara~ki
BOSNE I HERCEGOVINE postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci,
134 c) Obavje{tenje o poni{tenju postupka javne nabavke,
Na osnovu ~lana 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i 1) Obavje{tenje o poni{tenju pregovara~kog postupka
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~l. 20. i 53. Zakona o javnim d) Dodatno obavje{tenje za konkurentski zahtjev za
nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. dostavljanje ponuda,
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i e) Obavje{tenje o nabavci-me|unarodno objavljivanje,
60/10), na prijedlog Agencije za javne nabavke, Vije}e ministara f) Ispravka obavje{tenja.
Bosne i Hercegovine, na 150. sjednici odr`anoj 11. maja 2011. (4) Obrasci obavje{tenja navedena u stavu (3) ovog ~lana
godine, donijelo je dostupna su na web stranici javnih nabavki iz stava (2) ovog
UPUTSTVO ~lana, u elektronskom obliku.
(5) Obrasci obavje{tenja u papirnoj formi su dati kao Prilozi
O NA^INU OBJAVLJIVANJA OBAVJE[TENJA U ovog Uputstva i ~ine njegov sastavni dio.
POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
^lan 3.
^lan 1. (Postupak registracije)
(Predmet)
(1) Ugovorni organ je du`an prije po~etka kori{tenja
Ovim uputstvom se utv|uje na~in objavljivanja obavje{tenja Informacionog sistema izvr{iti registraciju.
u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni organi iz ~lana 3.
Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni (2) Nakon unosa podataka obaveznih za registraciju ugovorni
glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, organ je du`an da dostavi pismenu potvrdu podataka
70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon), obavezni Agenciji za javne nabavke.
primjenjivati u postupcima javnih nabavki, u skladu sa (3) Ukoliko ugovorni organ ne posjeduje tehni~ke pretpostavke
odredbama Zakona. za kori{tenje Informacionog sistema du`an je popuniti
obrazac za registraciju, koji je dat kao Prilog i ~ini sastavni
^lan 2. dio ovog Uputstva.
(Vrste obavje{tenja)
(1) Ugovorni organ dostavlja obavje{tenja u postupcima javnih ^lan 4.
nabavki na objavljivanje putem Informacionog sistema za (Kori{tenje Informacionog sistema)
elektronsko objavljivanje obavje{tenja (u daljnjem tekstu: (1) Ugovorni organ nakon {to se registruje mo`e nesmetano
Informacioni sistem). koristiti obrasce u aplikaciji.
(2) Objavljivanje obavje{tenja se vr{i na web stranici javnih (2) Ugovorni organ je odgovoran za popunu obrazaca u
nabavki www.javnenabavke.gov.ba i u "Slu`benom glasniku aplikaciji.
BiH". (3) U slu~aju vrijedonosnog razreda za koji se zahtijeva
(3) Obavje{tenja koja se primjenjuju su: me|unarodno objavljivanje ugovorni organ pored
a) Obavje{tenje o nabavci, objavljivanja obavje{tenja o nabavci, du`an je objaviti
Broj 43 - Strana 2 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
obrazac na engleskom jeziku. Ugovorni organ je odgovoran (4) U slu~aju da "Slu`beni list BiH" objavi tekst obavje{tenja,
za tekst oglasa na engleskom jeziku. popunjenog u papirnoj formi koji nije istovjetan
(4) Ugovorni organ koji nema mogu}nosti dostavljanja dostavljenom tekstu ugovornog organa "Slu`beni list BiH"
obavje{tenja on-line putem, mo`e koristiti obrasce u papirnoj }e objaviti ispravak obavje{tenja na propisanom obrascu iz
formi do prelaska na on-line dostavu, a najkasnije 2 (dvije) priloga ovog Uputstva, bez naknade, u prvom narednom
godine od dana stupanja na snagu ovog Uputstva. broju "Slu`benog glasnika BiH" od momenta kada ga je
(5) Kada ugovorni organ dostavi obavje{tenje u JP NIO ugovorni organ o tome obavijestio na dokaziv na~in, a u
"Slu`beni list BiH" (u daljnjem tekstu: "Slu`beni list BiH") skladu sa rokovima predvi|enim Zakonom.
on-line, du`an je istovremeno dostaviti i narud`benicu ili ^lan 8.
pismeno koje se obavezno mora pozivati na broj (Objavljivanje obavje{tenja)
obavje{tenja koji je dodijeljen automatski. (1) Obavje{tenja dostavljena on-line "Slu`benom listu BiH" do
^lan 5. ~etvrtka u 12:00 sati, bit }e objavljena u ponedjeljak naredne
(Mogu}nosti Informacionog sistema) sedmice.
(1) On-line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanje (2) Obavje{tenja dostavljena u "Slu`beni list BiH" u skladu sa
obavje{tenja u postupcima javnih nabavki podrazumijeva ~lanom 7. stav (1) ovog Uputstva do utorka u 16:00 sati, bit
unos tra`enih podataka (izbor izme|u ponu|enih opcija, }e objavljena u ponedjeljak naredne sedmice.
unos informacija ili oznaka) u predvi|ena polja. (3) Obavje{tenja koja budu dostavljena "Slu`benom listu BiH"
(2) On-line unos podataka omogu}ava ugovornom organu: poslije rokova utvr|enih u st. (1) i (2) ovog ~lana ne}e biti
a) jednostavan i brz unos podataka u predvi|ena polja, objavljena u ponedjeljak naredne sedmice, ve} }e biti
b) ispravljanje i brisanje unesenog teksta, prije kona~nog objavljena u prvoj narednoj sedmici.
slanja na objavljivanje, ^lan 9.
c) pomo} pri unosu podataka, (Prelazne odredbe)
d) automatsku dojavu o neispunjenim poljima, Danom po~etka primjene ovog Uputstva prestaje da va`i
e) automatsku dojavu uo~enih gre{aka unosa prije slanja na Uputstvo o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli
objavljivanje. ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH",
^lan 6. broj 17/05).
(Uslovi za kori{tenje Informacionog sistema) ^lan 10.
Za kori{tenje Informacionog sistema potrebno je da ugovorni (Stupanje na snagu)
organ obezbijedi minimum tehni~kih uslova potrebnih za izradu i Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanje obavje{tenja u postupcima javnih nabavki i to: objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se
a) pristup internetu i od 01.09.2011. godine.
b) internet preglednik. VM broj 60/11 Predsjedavaju}i
^lan 7. 11. maja 2011.godine Vije}a ministara BiH
(Dostavljanje obavje{tenja u papirnoj formi) Sarajevo Dr. Nikola [piri}, s. r.
(1) Ugovorni organ koji ne ispunjava minimum tehni~kih uslova PRILOG A Obavje{tenje o nabavci
iz ~lana 6. stav (1) ovog Uputstva, popunjava obrasce u A.1. Obavje{tenje za konkurs za izradu idejnog rje{enja
papirnoj formi, te ih zajedno sa popratnim aktom {alje PRILOG B Obavje{tenje o dodjeli ugovora
"Slu`benom listu BiH" faksom, po{tom ili li~nom dostavom. PRILOG C Obavje{tenje o poni{tenju postupka javne nabavke
(2) Ugovorni organ je obavezan obrasce za obavje{tenja u PRILOG D Dodatno obavje{tenje za konkurentski zahtjev
postupcima javnih nabavki popunjavati ~itko, a ispravke PRILOG E Obavje{tenje o nabavci-me|unarodno objavljivanje
moraju biti unesene vidljivo i dokazivo. PRILOG F Ispravka obavje{tenja
(3) "Slu`beni list BiH" nije obavezan objavljivati obavje{tenja iz PRILOG G Obrazac za registraciju
stava (1) ovog ~lana, ukoliko u dostavljenom obrascu nisu
uklju~eni svi obavezni podaci, o ~emu }e bez odgode
obavijestiti ugovorni organ.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 3
Broj 43 - Strana 4 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 5
Broj 43 - Strana 6 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 7
Broj 43 - Strana 8 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 9
Broj 43 - Strana 10 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 11
Broj 43 - Strana 12 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 13
Broj 43 - Strana 14 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 15
Broj 43 - Strana 16 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 17
Broj 43 - Strana 18 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 19
Broj 43 - Strana 20 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 21
Broj 43 - Strana 22 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 23
Broj 43 - Strana 24 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 25
Broj 43 - Strana 26 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 27
Broj 43 - Strana 28 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 29
Broj 43 - Strana 30 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 31
Broj 43 - Strana 32 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 33
Broj 43 - Strana 34 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 35
Broj 43 - Strana 36 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 37
Broj 43 - Strana 38 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 39
Broj 43 - Strana 40 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 41
Broj 43 - Strana 42 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
(2) Ugovorno tijelo je odgovorno za popunu obrazaca u
aplikaciji.
Na temelju ~lanka 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i (3) U slu~aju vrijedonosnog razreda za koji se zahtijeva
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, me|unarodna objava, ugovorno tijelo pored objave
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lanaka 20. i 53. Zakona o javnim obavijesti o nabavi, du`no je objaviti obrazac na engleskom
nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. jeziku. Ugovorno tijelo je odgovorno za tekst oglasa na
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i engleskom jeziku.
60/10), na prijedlog Agencije za javne nabave, Vije}e ministara
(4) Ugovorno tijelo koje nema mogu}nosti dostavljanja
Bosne i Hercegovine, na 150. sjednici odr`anoj 11. svibnja 2011.
obavijesti on-line putem, mo`e koristiti obrasce u papirnoj
godine, donijelo je
formi do prelaska na on-line dostavu, a najkasnije 2 (dvije)
NAPUTAK godine od dana stupanja na snagu ovog Naputka.
(5) Kada ugovorno tijelo dostavi obavijest u JP NIO "Slu`beni
O NA^INU OBJAVA OBAVIJESTI U POSTUPCIMA list BiH" (u daljnjem tekstu: "Slu`beni list BiH") on-line,
JAVNIH NABAVA du`no je istovremeno dostaviti i narud`benicu ili pismeno
^lanak 1. koje se obvezno mora pozivati na broj obavijesti koji je
(Predmet ) dodijeljen automatski.
Ovim Naputkom utvr|uje se na~in objave obavijesti u ^lanak 5.
postupcima javnih nabava, koje su ugovorna tijela iz ~lanka 3. (Mogu}nosti Informacijskog sustava)
Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni (1) On-line unos podataka potrebnih za izradbu i objavu
glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, obavijesti u postupcima javnih nabava podrazumijeva unos
70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon), obvezna tra`enih podataka (izbor izme|u ponu|enih opcija, unos
primjenjivati u postupcima javnih nabava sukladno odredbama informacija ili oznaka) u predvi|ena polja.
Zakona.
(2) On-line unos podataka omogu}ava ugovornom tijelu:
^lanak 2. a) jednostavan i brz unos podataka u predvi|ena polja,
(Vrste obavijesti) b) ispravljanje i brisanje unesenog teksta, prije kona~nog
(1) Ugovorno tijelo dostavlja obavijesti u postupcima javnih slanja na objavu,
nabava na objavljivanje putem Informacijskog sustava za c) pomo} pri unosu podataka,
elektroni~ko objavljivanje obavijesti (u daljnjem tekstu:
Informacijski sustav). d) automatsku dojavu o neispunjenim poljima,
(2) Objavljivanje obavijesti se vr{i na web stranici javnih nabava e) automatsku dojavu uo~enih gre{aka unosa prije slanja na
www.javnenabavke.gov.ba i u "Slu`benom glasniku BiH". objavu.
(3) Obavijesti koje se primjenjuju su: ^lanak 6.
a) Obavijest o nabavi, (Uvjeti za kori{tenje Informacijskog sustava)
1) Obavijest za natje~aj za izradbu idejnoga rje{enja, Za kori{tenje Informacijskog sustava potrebno je da
b) Obavijest o dodjeli ugovora, ugovorno tijelo osigura minimum tehni~kih uvjeta potrebnih za
izradbu i objavljivanje obavijesti u postupcima javnih nabava i
1) Obavijest o dodjeli ugovora za pregovara~ki to:
postupak bez objave obavijesti o nabavi,
a) pristup Internetu i
c) Obavijest o poni{tenju postupka javne nabave,
b) Internet preglednik.
1) Obavijest o poni{tenju pregovara~kog postupka
bez objave obavijesti o nabavi, ^lanak 7.
d) Dodatna obavijest za konkurentski zahtjev za dostavu (Dostava obavijesti u papirnoj formi)
ponuda, (1) Ugovorno tijelo koje ne ispunjava minimum tehni~kih uvjeta
e) Obavijest o nabavi-me|unarodna objava, iz ~lanka 6. stavak (1) ovog Naputka, popunjava obrasce u
f) Ispravka obavijesti. papirnoj formi, te ih zajedno sa popratnim aktom {alje
(4) Obrasci obavijesti navedeni u stavku (3) ovog ~lanka "Slu`benom listu BiH" faksom, po{tom ili osobno.
dostupni su na web stranici javnih nabava iz stavka (2) ovog (2) Ugovorno tijelo je obvezno obrasce za obavijesti u
~lanka, u elektroni~kom obliku. postupcima javnih nabava popunjavati ~itko, a ispravke
(5) Obrasci obavijesti u papirnoj formi su dati kao Prilozi ovog moraju biti unesene vidljivo i dokazivo.
Naputka i ~ine njegov sastavni dio. (3) "Slu`beni list BiH" nije obvezan objavljivati obavijesti iz
stavka (1) ovog ~lanka, ukoliko u dostavljenom obrascu nisu
^lanak 3. uklju~eni svi obvezni podaci, o ~emu }e bez odgode
(Postupak registriranja) obavijestiti ugovorno tijelo.
(1) Ugovorno tijelo je du`no prije po~etka kori{tenja (4) U slu~aju da "Slu`beni list BiH" objavi tekst obavijesti,
Informacijskog sustava izvr{iti registriranje. popunjen u papirnoj formi koji nije istovjetan dostavljenom
(2) Nakon unosa podataka obveznih za registraciju, ugovorno tekstu ugovornog tijela, "Slu`beni list BiH" }e objaviti
tijelo je du`no dostaviti pismenu potvrdu podataka Agenciji ispravak obavijesti na propisanom obrascu iz priloga ovog
za javne nabave. Naputka, bez naknade, u prvom narednom broju "Slu`benog
(3) Ukoliko ugovorno tijelo ne posjeduje tehni~ke pretpostavke glasnika BiH" od trenutka kada ga je ugovorno tijelo o tome
za kori{tenje Informacijskog sustava du`no je popuniti obavijestilo na dokaziv na~in, sukladno rokovima
obrazac za registraciju, koji je dat kao Prilog i ~ini sastavni predvi|enim Zakonom.
dio ovog Naputka. ^lanak 8.
^lanak 4. (Objavljivanje obavijesti)
(Kori{tenje Informacijskog sustava) (1) Obavijesti dostavljene on-line "Slu`benom listu BiH" do
(1) Ugovorno tijelo nakon {to se registrira mo`e neometano ~etvrtka u 12:00 sati, bit }e objavljene u ponedjeljak
koristiti obrasce u aplikaciji. narednog tjedna.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 43
(2) Obavijest dostavljena u "Slu`beni list BiH" sukladno ~lanku ^lanak 10.
7. stavak (1) ovog Naputka do utorka u 16:00 sati, bit }e (Stupanje na snagu)
objavljena u ponedeljak narednog tjedna. Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
(3) Obavijesti koje budu dostavljene "Slu`benom listu BiH" "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od 01.09.2011.
poslije rokova utvr|enih u st. (1) i (2) ovog ~lanka ne}e biti godine.
objavljene u ponedjeljak narednog tjedna, ve} }e biti VM broj 60/11 Predsjedatelj
objavljene u prvom narednom tjednu. 11. svibnja 2011. godine Vije}a ministara BiH
^lanak 9. Sarajevo Dr. Nikola [piri}, v. r.
(Prijelazne odredbe) PRILOG A Obavijest o nabavi
Danom po~etka primjene ovog Naputka prestaje da va`i A.1. Obavijest za natje~aj za izradbu idejnog rje{enja
Naputak o na~inu pripreme obavijesti o nabavi, o dodjeli PRILOG B Obavijest o dodjeli ugovora
ugovora i poni{tenju postupka nabave ("Slu`beni glasnik BiH", PRILOG C Obavijest o poni{tenju postupka javne nabave
broj 17/05). PRILOG D Dodatna obavijest za konkurentski zahtjev
PRILOG E Obavijest o nabavi-me|unarodna objava
PRILOG F Ispravka obavijesti
PRILOG G Obrazac za registraciju
Broj 43 - Strana 44 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 45
Broj 43 - Strana 46 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 47
Broj 43 - Strana 48 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 49
Broj 43 - Strana 50 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 51
Broj 43 - Strana 52 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 53
Broj 43 - Strana 54 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 55
Broj 43 - Strana 56 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 57
Broj 43 - Strana 58 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 59
Broj 43 - Strana 60 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 61
Broj 43 - Strana 62 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 63
Broj 43 - Strana 64 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 65
Broj 43 - Strana 66 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 67
Broj 43 - Strana 68 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 69
Broj 43 - Strana 70 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 71
Broj 43 - Strana 72 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 73
Broj 43 - Strana 74 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 75
Broj 43 - Strana 76 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 77
Broj 43 - Strana 78 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 79
Broj 43 - Strana 80 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 81
Broj 43 - Strana 82 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 83
Broj 43 - Strana 84 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
^lan 4.
(Kori{tewe Informacionog sistema)
Na osnovu ~lana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i (1) Ugovorni organ nakon {to se registruje mo`e nesmetano
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, koristiti obrasce u aplikaciji.
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08 ) i ~l. 20. i 53. Zakona o javnim (2) Ugovorni organ je odgovoran za popunu obrazaca u
nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. aplikaciji.
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), na
prijedlog Agencije za javne nabavke, Savjet ministara Bosne i (3) U slu~aju vrijedonosnog razreda za koji se zahtijeva
Hercegovine, na 150. sjednici odr`anoj 11. maja 2011. godine, me|unarodno objavqivawe ugovorni organ pored
donio je objavqivawa obavje{tewa o nabavci, du`an je objaviti
obrazac na engleskom jeziku. Ugovorni organ je odgovoran
UPUTSTVO za tekst oglasa na engleskom jeziku.
(4) Ugovorni organ koji nema mogu}nosti dostavqawa
O NA^INU OBJAVQIVAWA OBAVJE[TEWA U obavje{tewa on-line putem, mo`e koristiti obrasce u
POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI papirnoj formi do prelaska na on-line dostavu, a najkasnije
^lan 1. 2 (dvije) godine od dana stupawa na snagu ovog Uputstva.
(Predmet ) (5) Kada ugovorni organ dostavi obavje{tewe u JP NIO
Ovim uputstvom se utvr|uje na~in objavqivawa "Slu`beni glasnik BiH" (u daqwem tekstu: "Slu`beni
obavje{tewa u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni glasnik BiH") on-line, du`an je istovremeno dostaviti i
organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i naruxbenicu ili pismeno koje se obavezno mora pozivati na
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, broj obavje{tewa koji je dodijeqen automatski.
92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daqwem tekstu: ^lan 5.
Zakon), obavezni primjewivati u postupcima javnih nabavki, u (Mogu}nosti Informacionog sistema)
skladu sa odredbama Zakona. (1) On-line unos podataka potrebnih za izradu i objavqivawe
^lan 2. obavje{tewa u postupcima javnih nabavki podrazumijeva
(Vrste obavje{tewa) unos tra`enih podataka (izbor izme|u ponu|enih opcija,
unos informacija ili oznaka) u predvi|ena poqa.
(1) Ugovorni organ dostavqa obavje{tewa u postupcima javnih
nabavki na objavqivawe putem Informacionog sistema za (2) On-line unos podataka omogu}ava ugovornom organu:
elektronsko objavqivawe obavje{tewa (u daqwem tekstu: a) jednostavan i brz unos podataka u predvi|ena poqa,
Informacioni sistem). b) ispravqawe i brisawe unesenog teksta, prije kona~nog
(2) Objavqivawe obavje{tewa se vr{i na internet stranici slawa na objavqivawe,
javnih nabavki www.javnenabavke.gov.ba i u "Slu`benom
glasniku BiH". c) pomo} pri unosu podataka,
(3) Obavje{tewa koja se primjewuju su: d) automatsku dojavu o neispuwenim poqima,
a) Obavje{tewe o nabavci, e) automatsku dojavu uo~enih gre{aka unosa prije slawa na
1) Obavje{tewe za konkurs za izradu idejnog objavqivawe.
rje{ewa, ^lan 6.
b) Obavje{tewe o dodjeli ugovora, (Uslovi za kori{tewe Informacionog sistema)
1) Obavje{tewe o dodjeli ugovora za pregovara~ki Za kori{tewe Informacionog sistema potrebno je da
postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci, ugovorni organ obezbijedi minimum tehni~kih uslova
potrebnih za izradu i objavqivawe obavje{tewa u postupcima
c) Obavje{tewe o poni{tewu postupka javne nabavke, javnih nabavki i to:
1) Obavje{tewe o poni{tewu pregovara~kog a) pristup internetu i
postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci,
b) internet preglednik.
d) Dodatno obavje{tewe za konkurentski zahtjev za
dostavqawe ponuda, ^lan 7.
(Dostavqawe obavje{tewa u papirnoj formi)
e) Obavje{tewe o nabavci-me|unarodno objavqivawe,
(1) Ugovorni organ koji ne ispuwava minimum tehni~kih
f) Ispravka obavje{tewa. uslova iz ~lana 6. stav (1) ovog Uputstva, popuwava obrasce
(4) Obrasci obavje{tewa navedeni u stavu (3) ovog ~lana u papirnoj formi, te ih zajedno sa popratnim aktom {aqe
dostupni su na internet stranici javnih nabavki iz stava "Slu`benom glasniku BiH" faksom, po{tom ili li~nom
(2) ovog ~lana, u elektronskom obliku. dostavom.
(5) Obrasci obavje{tewa u papirnoj formi su dati kao (2) Ugovorni organ je obavezan obrasce za obavje{tewa u
Prilozi ovog Uputstva i ~ine wegov sastavni dio. postupcima javnih nabavki popuwavati ~itko, a ispravke
moraju biti unesene vidqivo i dokazivo.
^lan 3. (3) "Slu`beni glasnik BiH" nije obavezan objavqivati
(Postupak registracije) obavje{tewa iz stava (1) ovog ~lana, ukoliko u
(1) Ugovorni organ je du`an prije po~etka kori{tewa dostavqenom obrascu nisu ukqu~eni svi obavezni podaci, o
Informacionog sistema izvr{iti registraciju. ~emu }e bez odga|awa obavijestiti ugovorni organ.
(2) Nakon unosa podataka obaveznih za registraciju ugovorni (4) U slu~aju da "Slu`beni glasnik BiH" objavi tekst
organ je du`an da dostavi pismenu potvrdu podataka obavje{tewa, popuwenog u papirnoj formi koji nije
Agenciji za javne nabavke. identi~an dostavqenom tekstu ugovornog organa
(3) Ukoliko ugovorni organ ne posjeduje tehni~ke "Slu`beni glasnik BiH" }e objaviti ispravku
pretpostavke za kori{tewe Informacionog sistema du`an obavje{tewa na propisanom obrascu iz priloga ovog
je popuniti obrazac za registraciju, koji je dat kao Prilog Uputstva, bez naknade, u prvom narednom broju "Slu`benog
i ~ini sastavni dio ovog Uputstva. glasnika BiH" od momenta kada ga je ugovorni organ o tome
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 85
obavijestio na dokaziv na~in, a u skladu sa rokovima ^lan 9.
predvi|enim Zakonom. (Prelazne odredbe)
^lan 8. Danom po~etka primjene ovog Uputstva prestaje da va`i
(Objavqivawe obavje{tewa) Uputstvo o na~inu pripreme obavje{tewa o nabavci, o dodjeli
(1) Obavje{tewa dostavqena on-line "Slu`benom glasniku ugovora i poni{tewu postupka nabavke ("Slu`beni glasnik
BiH" do ~etvrtka u 12:00 sati, bi}e objavqena u ponedjeqak BiH", broj 17/05).
naredne sedmice. ^lan 10.
(2) Obavje{tewa dostavqena u "Slu`beni glasnik BiH" u (Stupawe na snagu)
skladu sa ~lanom 7. stav (1) ovog Uputstva do utorka u 16:00 Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana
sati, bi}e objavqena u ponedjeqak naredne sedmice. objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", a primjewiva}e se
(3) Obavje{tewa koja budu dostavqena "Slu`benom glasniku od 01.09.2011. godine.
BiH" poslije rokova utvr|enih u st. (1) i (2) ovog ~lana SM broj 60/11 Predsjedavaju}i
ne}e biti objavqena u ponedjeqak naredne sedmice, ve} }e 11. maja 2011. godine Savjeta ministara BiH
biti objavqena u prvoj narednoj sedmici. Sarajevo Dr Nikola [piri}, s. r.
Broj 43 - Strana 86 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 87
Broj 43 - Strana 88 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 89
Broj 43 - Strana 90 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 91
Broj 43 - Strana 92 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 93
Broj 43 - Strana 94 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 95
Broj 43 - Strana 96 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 97
Broj 43 - Strana 98 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 99
Broj 43 - Strana 100 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 101
Broj 43 - Strana 102 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 103
Broj 43 - Strana 104 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 105
Broj 43 - Strana 106 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 107
Broj 43 - Strana 108 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 109
Broj 43 - Strana 110 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 111
Broj 43 - Strana 112 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 113
Broj 43 - Strana 114 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 115
Broj 43 - Strana 116 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 117
Broj 43 - Strana 118 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 119
Broj 43 - Strana 120 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 121
Broj 43 - Strana 122 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 123
Broj 43 - Strana 124 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 125
Broj 43 - Strana 126 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
podacima na dan 17. 5. 2011. godine u 24,00 sata, za
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA potrebe provedbe prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine
BOSNE I HERCEGOVINE Sanski Most koji }e se odr`ati 26. 6. 2011. godine.
Na osnovu ~lana 3.6 stav (2) ta~ka e) i ~lana 14.3 stav (5) (2) U Sredi{nji bira~ki popis, zaklju~no sa podacima na dan 17.
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", 5. 2011. godine u 24,00 sata, upisano je ukupno 815 bira~a
broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, za glasovanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lana 106. stav Op}ine Sanski Most.
(3) Pravilnika o na~inu provo|enja izbora u Bosni i Hercegovini ^lanak 2.
("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11) i ~lana 2. stav
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u
(4) Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje
"Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije
prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a
BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom
("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/11), Centralna izborna komisija
glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici www.izbori.ba.
Bosne i Hercegovine je na 33. sjednici, odr`anoj dana 19. maja
2011. godine, donijela Broj 01-07-1-632-7/11
19. svibnja 2011. godine
ODLUKU Sarajevo Predsjednica
(V.G.) Irena Had`iabdi}, v. r.
O ZAKLJU^IVANJU I POTVRDI BROJA UPISANIH
BIRA^A U CENTRALNI BIRA^KI SPISAK ZA
GLASANJE IZVAN BiH ZA PRIJEVREMENE IZBORE Na osnovu ~lana 3.6 stav (2) ta~ka e) i ~lana 14.3 stav (5)
ZA NA^ELNIKA OP]INE SANSKI MOST KOJI ]E SE Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
ODR@ATI 26. 6. 2011. GODINE BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
^lan 1. 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lana 106. stav (3)
(1) Ovom Odlukom se utvr|uje broj upisanih bira~a u Centralni Pravilnika o na~inu provo|ewa izbora u Bosni i Hercegovini
bira~ki spisak za glasanje izvan BiH za prijevremene ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11) i ~lana 2.
izbore za na~elnika Op}ine Sanski Most, zaklju~no sa stav (4) Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za
podacima na dan 17. 5. 2011. godine u 24:00 sata, za odr`avawe prijevremenih izbora za na~elnike op{tina
potrebe provo|enja prijevremenih izbora za na~elnika Sanski Most i Ilixa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/11),
Op}ine Sanski Most koji }e se odr`ati 26. 6. 2011. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 33.
(2) U Centralni bira~ki spisak, zaklju~no sa podacima na dan 17. sjednici, odr`anoj 19. maja 2011. godine, donijela
5. 2011. godine u 24:00 sata, upisano je ukupno 815 bira~a ODLUKU
za glasanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika
Op}ine Sanski Most. O ZAKQU^IVAWU I POTVRDI BROJA UPISANIH
^lan 2. BIRA^A U CENTRALNI BIRA^KI SPISAK ZA
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i bit }e GLASAWE VAN BiH ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA
objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama NA^ELNIKA OP[TINE SANSKI MOST KOJI ]E SE
Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", ODR@ATI 26. 6. 2011. GODINE
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici ^lan 1.
www.izbori.ba. (1) Ovom Odlukom se utvr|uje broj upisanih bira~a u
Broj 01-07-1-632-7/11 Centralni bira~ki spisak za glasawe van BiH za
19. maja 2011. godine Predsjednica prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Sanski Most,
Sarajevo Irena Had`iabdi}, s. r. zakqu~no sa podacima na dan 17. 5. 2011. godine u 24,00 ~asa,
(V.G.) za potrebe provo|ewa prijevremenih izbora za na~elnika
Op{tine Sanski Most koji }e se odr`ati 26. 6. 2011.
godine.
Na temelju ~lanka 3.6 stavak (2) to~ka e) i ~lanka 14.3 stavak
(5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik (2) U Centralni bira~ki spisak, zakqu~no sa podacima na dan
BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 17. 5. 2011. godine u 24,00 ~asa, upisano je ukupno 815 bira~a
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lanka za glasawe van BiH za prijevremene izbore za na~elnika
106. stavak (3) Pravilnika o na~inu provedbe izbora u Bosni i Op{tine Sanski Most.
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11) i ^lan 2.
~lanka 2. stavak (4) Naputka o rokovima izbornih aktivnosti za Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim
Most i Ilid`a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/11), Sredi{nje novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike
izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je, na 33. sjednici Srpske", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na
odr`anoj 19. svibnja 2011. godine, donijelo web stranici www.izbori.ba.
ODLUKU Broj 01-07-1-632-7/11
19. maja 2011. godine
O ZAKLJU^IVANJU I POTVR\IVANJU BROJA Sarajevo Predsjednica
UPISANIH BIRA^A U SREDI[NJI BIRA^KI POPIS ZA (V.G.) Irena Haxiabdi}, s. r.
GLASOVANJE IZVAN BiH ZA PRIJEVREMENE
IZBORE ZA NA^ELNIKA OP]INE SANSKI MOST
Na osnovu ~lana 3.6 stav (2) ta~ka e) i ~lana 14.3 stav (5)
KOJI ]E SE ODR@ATI 26. 06. 2011. GODINE
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",
^lanak 1. broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
(1) Ovom Odlukom se utvr|uje broj upisanih bira~a u Sredi{nji 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lana 106. stav
bira~ki popis za glasovanje izvan BiH za prijevremene (3) Pravilnika o na~inu provo|enja izbora u Bosni i Hercegovini
izbore za na~elnika Op}ine Sanski Most, zaklju~no sa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11) i ~lana 2. stav
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 127
(4) Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje ^lanak 2.
prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u
("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/11), Centralna izborna komisija "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije
Bosne i Hercegovine je, na 33. sjednici odr`anoj 19. maja 2011. BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom
godine, donijela glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici www.izbori.ba.
ODLUKU Broj 01-07-1-632-7/11
O ZAKLJU^IVANJU I POTVRDI BROJA UPISANIH 19. svibnja 2011. godine
BIRA^A U CENTRALNI BIRA^KI SPISAK ZA Sarajevo Predsjednica
GLASANJE IZVAN BiH ZA PRIJEVREMENE IZBORE (V.G.) Irena Had`iabdi}, v. r.
ZA NA^ELNIKA OP]INE ILID@A KOJI ]E SE
ODR@ATI 26. 6. 2011. GODINE
^lan 1. Na osnovu ~lana 3.6 stav (2) ta~ka e) i ~lana 14.3 stav (5)
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
(1) Ovom Odlukom se utvr|uje broj upisanih bira~a u Centralni BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
bira~ki spisak za glasanje izvan BiH za prijevremene 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lana 106. stav (3)
izbore za na~elnika Op}ine Ilid`a, zaklju~no sa podacima Pravilnika o na~inu provo|ewa izbora u Bosni i Hercegovini
na dan 17. 5. 2011. godine u 24:00 sata, za potrebe ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11) i ~lana 2.
provo|enja prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Ilid`a stav (4) Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za
koji }e se odr`ati 26. 6. 2011. godine. odr`avawe prijevremenih izbora za na~elnike op{tina
(2) U Centralni bira~ki spisak, zaklju~no sa podacima na dan 17. Sanski Most i Ilixa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/11),
5. 2011. godine u 24:00 sata, upisano je ukupno 708 bira~a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 33.
za glasanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika sjednici odr`anoj 19. maja 2011. godine, donijela
Op}ine Ilid`a.
^lan 2. ODLUKU
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i bit }e
objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama O ZAKQU^IVAWU I POTVRDI BROJA UPISANIH
Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", BIRA^A U CENTRALNI BIRA^KI SPISAK ZA
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici GLASAWE VAN BiH ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA
www.izbori.ba. NA^ELNIKA OP[TINE ILIXA KOJI ]E SE
Broj 01-07-1-632-7/11 ODR@ATI 26. 6. 2011. GODINE
19. maja 2011. godine
Sarajevo Predsjednica ^lan 1.
(V.G.) Irena Had`iabdi}, s. r.
(1) Ovom Odlukom se utvr|uje broj upisanih bira~a u
Centralni bira~ki spisak za glasawe van BiH za
Na temelju ~lanka 3.6 stavak (2) to~ka e) i ~lanka 14.3 stavak prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Ilixa,
(5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik zakqu~no sa podacima na dan 17. 5. 2011. godine u 24,00 ~asa,
BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, za potrebe provo|ewa prijevremenih izbora za na~elnika
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lanka Op{tine Ilixa koji }e se odr`ati 26. 6. 2011. godine.
106. stavak (3) Pravilnika o na~inu provedbe izbora u Bosni i
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11) i (2) U Centralni bira~ki spisak, zakqu~no sa podacima na dan
~lanka 2. stavak (4) Naputka o rokovima izbornih aktivnosti za 17. 5. 2011. godine u 24,00 ~asa, upisano je ukupno 708 bira~a
odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski za glasawe van BiH za prijevremene izbore za na~elnika
Most i Ilid`a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/11), Sredi{nje Op{tine Ilixa.
izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je, na 33. sjednici
odr`anoj 19. svibnja 2011. godine, donijelo ^lan 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
ODLUKU objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim
O ZAKLJU^IVANJU I POTVR\IVANJU BROJA novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike
UPISANIH BIRA^A U SREDI[NJI BIRA^KI POPIS ZA Srpske", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na
GLASOVANJE IZVAN BiH ZA PRIJEVREMENE web stranici www.izbori.ba.
IZBORE ZA NA^ELNIKA OP]INE ILID@A KOJI ]E SE
ODR@ATI 26. 6. 2011. GODINE Broj 01-07-1-632-7/11
19. maja 2011. godine
^lanak 1. Sarajevo Predsjednica
(1) Ovom Odlukom se utvr|uje broj upisanih bira~a u Sredi{nji (V.G.) Irena Haxiabdi}, s. r.
bira~ki popis za glasovanje izvan BiH za prijevremene
izbore za na~elnika Op}ine Ilid`a, zaklju~no sa podacima Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 6) i ~lana 5.15 Izbornog
na dan 17. 5. 2011. godine u 24,00 sata, za potrebe provedbe zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01,
prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Ilid`a koji }e se 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
odr`ati 26. 6. 2011. godine. 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), te ~lana 100.
(2) U Sredi{nji bira~ki popis, zaklju~no sa podacima na dan 17. Pravilnika o na~inu provo|enja izbora u Bosni i Hercegovini
5. 2011. godine u 24,00 sata, upisano je ukupno 708 bira~a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11), Centralna
za glasovanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 33. sjednici
Op}ine Ilid`a. odr`anoj 19. maja 2011. godine, donijela
Broj 43 - Strana 128 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.

ODLUKU 5. @ILI] SMAIL


SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
O POTVR\IVANJU I OBJAVI KANDIDATA ZA
NA^ELNIKE OP]INA SANSKI MOST I ILID@A ^lanak 2.
^lan 1. Redoslijed kandidata iz ~lanka 1. ove odluke je utvr|en
`drijebanjem koje je obavljeno dana 19.05.2011. godine.
Za u~e{}e na prijevremenim izborima, koji se odr`avaju
26.06.2011. godine, za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a ^lanak 3.
ovjeravaju se kandidati: Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se
(032) Sanski Most u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije
1. AVDAGI] MUSTAFA BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE glasniku Br~ko Distrikta BiH".
(131) Ilid`a Broj 06-01-07-1-632-10/11
1. JUGO SEAD 19. svibnja 2011. godine
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU Sarajevo Predsjednica
2. MEMI] SENAID (U.I.) Irena Had`iabdi}, v. r.
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
3. HADROVI] [EMSUDIN
BOSANSKOHERCEGOVA^KA PODRINJSKA NA- Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 6) i ~lana 5.15 Izbornog
RODNA STRANKA - BPNS zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.
4. MAHMUTOVI] HUSEIN 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
SAVEZ ZA BOLJU BUDU]NOST BiH - SBB BiH 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), te ~lana 100. Pravilnika
o na~inu provo|ewa izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni
5. @ILI] SMAIL
glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11), Centralna izborna
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
komisija Bosne i Hercegovine, je na 33. sjednici odr`anoj 19.
^lan 2. maja 2011. godine, donijela
Redoslijed kandidata iz ~lana 1. ove odluke je utvr|en
`rijebanjem koje je obavljeno dana 19.05.2011. godine. ODLUKU
^lan 3. O POTVR\IVAWU I OBJAVI KANDIDATA ZA
Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se NA^ELNIKE OP[TINA SANSKI MOST I ILIXA
u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije ^lan 1.
BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom
glasniku Br~ko Distrikta BiH". Za u~e{}e na prijevremenim izborima, koji se odr`avaju
26.06.2011. godine, za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilixa
Broj 06-01-07-1-632-10/11 ovjeravaju se kandidati:
19. maja 2011. godine
Sarajevo Predsjednica (032) Sanski Most
(U.I.) Irena Had`iabdi}, s. r. 1. AVDAGI] MUSTAFA
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Temeljem ~lanka 2.9 stavak (1) to~ka 6) i ~lanka 5.15 (131) Ilixa
Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", 1. JUGO SEAD
br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), te 2. MEMI] SENAID
~lanka 100. Pravilnika o na~inu provedbe izbora u Bosni i SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11),
Sredi{nje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, na 33. 3. HADROVI] [EMSUDIN,
sjednici odr`anoj 19. svibnja 2011. godine, donijelo BOSANSKOHERCEGOVA^KA PODRIWSKA NA-
RODNA STRANKA - BPNS
ODLUKU 4. MAHMUTOVI] HUSEIN
O POTVR\IVANJU I OBJAVI KANDIDATA ZA SAVEZ ZA BOQU BUDU]NOST BiH - SBB BiH
NA^ELNIKE OP]INA SANSKI MOST I ILID@A 5. @ILI] SMAIL
^lanak 1. SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
Za sudjelovanje na prijevremenim izborima, koji se ^lan 2.
odr`avaju 26.06.2011. godine, za na~elnike op}ina Sanski Most i Redoslijed kandidata iz ~lana 1. ove odluke je utvr|en
Ilid`a ovjeravaju se kandidati: `rijebawem koje je obavqeno dana 19.05.2011. godine
(032) Sanski Most
^lan 3.
1. AVDAGI] MUSTAFA
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u
(131) Ilid`a "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama
Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i
1. JUGO SEAD
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH".
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
2. MEMI] SENAID Broj 06-01-07-1-632-10/11
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 19. maja 2011. godine
3. HADROVI] [EMSUDIN Sarajevo Predsjednica
BOSANSKOHERCEGOVA^KA PODRINJSKA NA- (U.I.) Irena Haxiabdi}, s. r.
RODNA STRANKA - BPNS
4. MAHMUTOVI] HUSEIN Na osnovu ~lana 14.3 stav (1) Izbornog zakona BiH
SAVEZ ZA BOLJU BUDU]NOST BiH - SBB BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 129
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i
33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izborna komisija Bosne i 32/10), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na
Hercegovine je na 36. sjednici, odr`anoj 25. maja 2011. godine, 36. sjednici, odr`anoj 25. maja 2011. godine, donijela
donijela
ODLUKU
ODLUKU O RASPISIVAWU I ODR@AVAWU PRIJEVREMENIH
O RASPISIVANJU I ODR@AVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKA OP[TINE TRAVNIK
IZBORA ZA NA^ELNIKA OP]INE TRAVNIK
^lan 1.
^lan 1. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisuje raspisuje prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Travnik.
prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Travnik.
^lan 2.
^lan 2. Izbori iz ~lana 1. ove Odluke }e se odr`ati u nedjequ,
Izbori iz ~lana 1. ove Odluke }e se odr`ati u nedjelju, 24.07.2011. godine.
24.07.2011. godine. ^lan 3.
^lan 3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama
"Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske",
BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web
glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici Centralne stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.
izborne komisije BiH www.izbori.ba.
Broj 06-1-07-1-763-1/11
Broj 06-1-07-1-763-1/11
25. maja 2011. godine Predsjednica 25. maja 2011. godine Predsjednica
Sarajevo Irena Had`iabdi}, s. r. Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r.

Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 9. i ~lana 5.32 Izbornog


Temeljem ~lanka 14.3 stavak (1) Izbornoga zakona BiH zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj
("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Centralna
33/08, 37/08 i 32/10), Sredi{nje je izborno povjerenstvo Bosne i izborna komisija Bosne i Hercegovine je, na 35. sjednici
Hercegovine na 36. sjednici, odr`anoj dana 25. svibnja 2011. odr`anoj 24. maja 2011. godine, donijela
godine, donijelo
ODLUKU
ODLUKU O POTVR\IVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIH
O RASPISIVANJU I ODR@AVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKA OP]INE MRKONJI] GRAD
IZBORA ZA NA^ELNIKA OP]INE TRAVNIK ODR@ANIH DANA 08.05.2011. GODINE
^lanak 1. ^lan 1.
Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvr|uje
raspisuje prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Travnik. rezultate prijevremenih izbora za na~elnika op}ine Mrkonji}
^lanak 2. Grad odr`anih dana 08.05.2011. godine.
Izbori iz ~lanka 1. ove Odluke odr`at }e se u nedjelju, (1) Za na~elnika op}ine Mrkonji} Grad izabrana je ANI^I]
24.07.2011. godine. DIVNA, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata -
SNSD - Milorad Dodik.
^lanak 3.
^lan 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u
"Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije Sastavni dio ove odluke je izvje{taj o rezultatima glasanja
BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom prijevremenih izbora iz ~lana 1. stav (1) ove odluke.
glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici Sredi{njeg ^lan 3.
izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u
Broj 06-1-07-1-763-1/11 "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benom glasniku RS",
25. svibnja 2011. godine Predsjednica "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku
Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r. Br~ko Distrikta BiH" te na web stranici Centralne izborne
komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.
Broj 06-1-07-1-223-37/11
Na osnovu ~lana 14.3 stav (1) Izbornog zakona BiH 24. maja 2011. godine Predsjednica
("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, Sarajevo Irena Had`iabdi}, s. r.
Broj 43 - Strana 130 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 131
(1) Za na~elnika op}ine Mrkonji} Grad izabrana je ANI^I]
DIVNA, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata -
Temeljem ~lanka 2.9 stavak (1) to~ka 9. i ~lanka 5.32 SNSD - Milorad Dodik.
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",
broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, ^lanak 2.
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Sastavni dio ove odluke je izvje{}e o rezultatima glasovanja
Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 35. prijevremenih izbora iz ~lanka 1. stavak (1) ove odluke.
sjednici odr`anoj 24. svibnja 2011. godine, donijelo ^lanak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u
ODLUKU "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benom glasniku RS",
O POTVR\IVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIH "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku
IZBORA ZA NA^ELNIKA OP]INE MRKONJI] GRAD Br~ko Distrikta BiH" te na web stranici Sredi{njeg izbornog
ODR@ANIH DANA 08.05.2011. GODINE povjerenstva Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.
^lanak 1. Broj 06-1-07-1-223-37/11
Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine 24. svibnja 2011. godine Predsjednica
potvr|uje rezultate prijevremenih izbora za na~elnika op}ine Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r.
Mrkonji} Grad odr`anih dana 08.05.2011. godine.
Broj 43 - Strana 132 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 133
(1) Za na~elnika op{tine Mrkowi} Grad izabrana je
ANI^I] DIVNA, kandidat Saveza nezavisnih
Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 9. i ~lana 5.32 Izbornog socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik.
zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, ^lan 2.
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izborna Sastavni dio ove odluke je izvje{taj o rezultatima glasawa
komisija Bosne i Hercegovine je, na 35. sjednici odr`anoj 24. prijevremenih izbora iz ~lana 1. stav (1) ove odluke.
maja 2011. godine, donijela ^lan 3.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u
ODLUKU "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benom glasniku RS",
O POTVR\IVAWU REZULTATA PRIJEVREMENIH "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom
IZBORA ZA NA^ELNIKA OP[TINE MRKOWI] GRAD glasniku Br~ko Distrikta BiH" te na web stranici
ODR@ANIH DANA 08.05.2011. GODINE Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
^lan 1. www.izbori.ba.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine Broj 06-1-07-1-223-37/11
potvr|uje rezultate prijevremenih izbora za na~elnika 24. maja 2011. godine Predsjednica
op{tine Mrkowi} Grad odr`anih dana 08.05.2011. godine. Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r.
Broj 43 - Strana 134 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 135
^lan 3.
Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 2., a u vezi s ~lanom 1.10, U obrascu za utvr|ivanje prestanka mandata OB -1 uputstva
9.5, 9.6, 9.7a, 9.8 i 13.5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine rije~i: " - (ako on podnosi zahtjev za prestanak mandata)" bri{u
("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, se.
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, ^lan 4.
33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izborna komisija Bosne i U obrascu za utvr|ivanje prestanka mandata OB -1 uputstva
Hercegovine je na 33. sjednici, odr`anoj 19. maja 2011. godine, iza ta~ke 9. dodaje nova ta~ka 10. koja glasi:
donijela "(10) Ukoliko se radi o zahtjevu za utvr|ivanje prestanka mandata
UPUTSTVO na~elnika op}ine i predsjednika i potpredsjednika Republike
Srpske, potpis predsjednika/predsjedavaju}eg zakonodavnog
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O DODJELI organa vlasti na obrascu nije potreban."
I PRESTANKU MANDATA
^lan 5.
^lan 1. (Stupanje na snagu i objavljivanje u slu`benim glasilima)
U obrascu za utvr|ivanje prestanka mandata OB -1 Uputstva Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana
o dodjeli i prestanku mandata ("Slu`beni glasnik BiH" broj objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a objavit }e se
37/10, 71/10 i 2/11) (u daljnjem tekstu: uputstvo), rije~i: "(s "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku
telefonom za kontakt)" zamjenjuju se rije~ima: "sa brojem RS", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i web stranici
telefona za kontakt." Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.
^lan 2. Broj 05-1-02-2-2114-3/10
U obrascu za utvr|ivanje prestanka mandata OB -1 uputstva 19. maja 2011. godine Predsjednica
rije~i: " - (ako on podnosi zahtjev za prestanak mandata)" se Sarajevo Irena Had`iabdi}, s. r.
bri{u.
Broj 43 - Strana 136 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 137
Broj 43 - Strana 138 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
^lanak 3.
U obrascu za utvr|ivanje prestanka mandata OB -1 naputka
Temeljem ~lanka 2.9 stavak (1) to~ka 2., a u svezi s ~lankom rije~i: " - (ako on podnosi zahtjev za prestanak mandata)" se
1.10, 9.5, 9.6, 9.7a, 9.8 i 13.5 Izbornog zakona Bosne i bri{u.
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, ^lanak 4.
24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Sredi{nje izborno U obrascu za utvr|ivanje prestanka mandata OB -1 naputka
povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 33. sjednici, odr`anoj iza to~ke 9. dodaje nova to~ka 10. koja glasi:
19. svibnja 2011. godine, donijelo "(10) Ukoliko se radi o zahtjevu za utvr|ivanje prestanka
mandata na~elnika op}ine i predsjednika i potpredsjednika
NAPUTAK Republike Srpske, potpis predsjednika/predsjedatelja
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O DODJELI I zakonodavnog tijela vlasti na obrascu nije potreban."
PRESTANKU MANDATA ^lanak 5.
^lanak 1. (Stupanje na snagu i objavljivanje u slu`benim glasilima)
U obrascu za utvr|ivanje prestanka mandata OB -1 Naputka Ovaj naputak stupa na snagu narednog dana od dana
o dodjeli i prestanku mandata ("Slu`beni glasnik BiH", broj objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a objavit }e se
37/10, 71/10 i 2/11) (u daljnjem tekstu: naputak), rije~i: "(s "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku
telefonom za kontakt)" zamjenjuju se rije~ima: "sa brojem RS", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i web stranici
telefona za kontakt." Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba.
^lanak 2. Broj 05-1-02-2-2114-3/10
U obrascu za utvr|ivanje prestanka mandata OB -1 naputka 19. svibnja 2011. godine Predsjednica
Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r.
rije~i: " - (ako on podnosi zahtjev za prestanak mandata)" se
bri{u.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 139
Broj 43 - Strana 140 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 141
^lan 3.
U obrascu za utvr|ivawe prestanka mandata OB -1 uputstva
Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 2., a u vezi s ~lanom 1.10, rije~i: " - (ako on podnosi zahtjev za prestanak mandata)" bri{u
9.5, 9.6, 9.7a, 9.8 i 13.5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine se.
("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i ^lan 4.
32/10), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na U obrascu za utvr|ivawe prestanka mandata OB -1 uputstva
33. sjednici, odr`anoj 19. maja 2011. godine, donijela iza ta~ke 9. dodaje nova ta~ka 10. koja glasi:
"(10) Ukoliko se radi o zahtjevu za utvr|ivawe prestanka man-
UPUTSTVO data na~elnika op{tine i predsjednika i potpredsjednika
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O DODJELI Republike Srpske, potpis predsjednika/predsjedavaju}eg
I PRESTANKU MANDATA zakonodavnog organa vlasti na obrascu nije potreban."
^lan 1. ^lan 5.
(Stupawe na snagu i objavqivawe u slu`benim glasilima)
U obrascu za utvr|ivawe prestanka mandata OB -1 Uputstva
o dodjeli i prestanku mandata ("Slu`beni glasnik BiH", broj Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana
37/10, 71/10 i 2/11) (u daqwem tekstu: uputstvo), rije~i: "(s objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", a objavi}e se
telefonom za kontakt)" zamjewuju se rije~ima: "sa brojem "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom
telefona za kontakt." glasniku RS", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i
web stranici Centralne izborne komisije BiH
^lan 2.
www.izbori.ba.
U obrascu za utvr|ivawe prestanka mandata OB -1 uputstva
rije~i: " - (ako on podnosi zahtjev za prestanak mandata)" se Broj 05-1-02-2-2114-3/10
bri{u. 19. maja 2011. godine Predsjednica
Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r.
Broj 43 - Strana 142 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 143
Broj 43 - Strana 144 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora,
Na osnovu ~lana 14.3 stav (6) Izbornog zakona Bosne i odnosno do 24.06.2011. godine.
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, b) @rijebanje za odre|ivanje zastupljenosti politi~kih
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, subjekata u bira~kim odborima obavlja se najkasnije u
24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lana 91. Pravilnika o na~inu roku od 25 dana prije dana odr`avanja prijevremenih
provo|enja izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik izbora, odnosno do 29.06.2011. godine.
BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11), Centralna izborna komisija c) Politi~ki subjekti dostavljaju prijedloge kandidata za
Bosne i Hercegovine je na 36. sjednici, odr`anoj 25. maja 2011. ~lanstvo u bira~kim odborima najkasnije 20 dana prije
godine, donijela dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do
04.07.2011. godine.
UPUTSTVO d) Nadle`na op}inska izborna komisija imenuje ~lanove
O ROKOVIMA IZBORNIH AKTIVNOSTI ZA bira~kih odbora i dostavlja akte o imenovanju ~lanova
ODR@AVANJE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA bira~kih odbora Centralnoj izbornoj komisiji BiH
NA^ELNIKA OP]INE TRAVNIK najkasnije u roku od 15 dana prije dana odr`avanja
prijevremenih izbora, odnosno do 09.07.2011. godine.
^lan 1.
e) Obuka ~lanova op}inskih izbornih komisija odr`at }e se
(1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (u daljnjem od 04.07.2011. godine do 07.07.2011. godine.
tekstu: Centralna izborna komisija BiH) je na 36. sjednici, f) Obuka ~lanova bira~kih odbora odr`at }e se u periodu od
odr`anoj dana 25.05.2011. godine, donijela Odluku o 15 dana do 7 dana prije dana odr`avanja prijevremenih
raspisivanju prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine izbora, odnosno od 09.07.2011. godine do 17.07.2011.
Travnik. godine.
(2) Prijevremeni izbori za na~elnika Op}ine Travnik odr`at }e se (11) Objava kona~nih listi kandidata u slu`benim glasilima
u nedjelju, 24.07.2011. godine. obavit }e se najkasnije 25 dana prije dana odr`avanja
^lan 2. prijevremenih izbora, odnosno do 29.06.2011. godine.
(1) Rokovi teku od 26.05.2011. godine. (12) Odre|ivanje lokacija bira~kih mjesta, objavu i dostavu
(2) Prijave za ovjeru politi~kih stranaka i nezavisnih podataka o odre|enim lokacijama Centralnoj izbornoj
kandidata podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH komisiji BiH, nadle`na op}inska izborna komisija obavit }e
najkasnije u roku od 5 dana od dana raspisivanja najkasnije u roku od 15 dana prije dana odr`avanja
prijevremenih izbora, odnosno u periodu od 26.05.2011. prijevremenih izbora, odnosno najkasnije do 09.07.2011.
godine zaklju~no sa 30.05.2011. godine, do 16.00 sati. godine.
(3) Zahtjevi za ovjeru koalicija podnose se Centralnoj izbornoj (13) Medijsko predstavljanje politi~kih subjekata po~inje 15
komisiji BiH najkasnije u roku od 13 dana od dana dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno od
raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno zaklju~no sa 09.07.2011. godine.
07.06.2011. godine, do 16.00 sati. (14)Neposredno obra}anje politi~kih subjekata putem
(4) Krajnji rok za registraciju novih bira~a koji glasaju elektronskih medija po~inje 15 dana prije dana odr`avanja
putem po{te na prijevremenim izborima za na~elnika prijevremenih izbora, odnosno od 09.07.2011. godine.
Op}ine je 20 dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora, (15) Zahtjevi za akreditiranje posmatra~a politi~kih
odnosno zaklju~no sa 14.06.2011. godine. subjekata podnose se izbornim komisijama najkasnije 7
(5) Prijavu kandidata za na~elnika Op}ine ovjereni politi~ki dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do
subjekti podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH 17.07.2011. godine.
najkasnije 20 dana od dana raspisivanja prijevremenih (16) Zahtjevi za akreditiranje posmatra~a iz udru`enja
izbora, odnosno zaklju~no sa 14.06.2011. godine, do 16.00 gra|ana podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH
sati. najkasnije 7 dana prije dana odr`avanja prijevremenih
(6) @rijebanje za utvr|ivanje redoslijeda politi~kih izbora, odnosno do 17.07.2011. godine.
subjekata na glasa~kim listi}ima obavit }e se u sjedi{tu (17) Zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog
Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu, Danijela Ozme mnijenja po~inje 48 sati prije otvaranja bira~kih mjesta i traje
br. 7, dana 16.06.2011. godine, u 12,00 sati. do zatvaranja bira~kih mjesta, odnosno u periodu od
(7) Odluku o ovjeri kandidata za na~elnika Op}ine za u~e{}e 22.07.2011.godine u 07,00 sati do 24.07.2011. godine do
na prijevremenim izborima Centralna izborna komisija zatvaranja bira~kih mjesta.
BiH donosi najkasnije u roku od 10 dana od dana (18)Zahtjevi za akreditiranje me|unarodnih posmatra~a
podno{enja prijava, odnosno najkasnije do 24.06.2011. podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 1
godine. dan prije dana odr`avanja izbora, odnosno do 23.07.2011.
(8) Centralni bira~ki spisak se zaklju~uje 20 dana prije dana godine.
odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno zaklju~no sa (19)Izborna {utnja po~inje 24 sata prije otvaranja bira~kih mjesta i
04.07.2011. godine. traje do zatvaranja bira~kih mjesta, odnosno u periodu od
(9) Objavljivanje broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki 23.07.2011. godine u 07,00 sati do 24.07.2011. godine do
spisak za op}inu za koju se provode prijevremeni izbori zatvaranja bira~kih mjesta.
obavit }e se u roku 17 dana prije dana odr`avanja (20)Unos i obrada rezultata izbora elektronskim putem vr{i
prijevremenih izbora, odnosno najkasnije do 07.07.2011. se od 24.07.2011. godine u sljede}im rokovima:
godine. a) prikupljanje obrazaca sa bira~kih mjesta od 21,00 do
(10) Imenovanje ~lanova bira~kih odbora vr{i nadle`na 21,30 sati
op}inska izborna komisija u skladu sa sljede}im rokovima: b) unos rezultata od 21,30 do 22,00 sata
a) Nadle`na op}inska izborna komisija dostavlja svim c) objava preliminarnih nezvani~nih i nekompletnih
ovjerenim politi~kim subjektima poziv da prisustvuju rezultata izbora do 22,30 sati.
postupku `rijebanja za odre|ivanje zastupljenosti (21)Bira~ki odbori vr{e dostavu rezultata glasanja i
politi~kih subjekata u bira~kim odborima najkasnije 30 kompletan izborni materijal do nadle`ne op}inske
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 145

izborne komisije, najkasnije u roku od 12 sati po zatvaranju dana raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno zaklju~no
bira~kih mjesta, odnosno do 25.07.2011. godine do 7,00 sati. sa 07.06.2011. godine, do 16.00 sati.
(22)Op}inska izborna komisija dostavlja zapisnike sa (4) Krajnji rok za registraciju novih bira~a koji glasuju
objedinjenim zbirnim rezultatima glasanja na nivou putem po{te na prijevremenim izborima za na~elnika
op}ine Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 24 sata Op}ine je 20 dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora,
po zatvaranju bira~kih mjesta, odnosno najkasnije do odnosno zaklju~no sa 14.06.2011. godine.
25.07.2011. godine, do 19,00 sati. (5) Prijavu kandidata za na~elnika Op}ine ovjereni politi~ki
(23)Preliminarne nezvani~ne i nekompletne rezultate subjekti podnose Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH
prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Centralna najkasnije 20 dana od dana raspisivanja prijevremenih
izborna komisija BiH objavit }e 24 sata po zatvaranju izbora, odnosno zaklju~no sa 14.06.2011. godine, do 16.00
bira~kih mjesta i po dobijanju rezultata od nadle`ne op}inske sati.
izborne komisije, odnosno 25.07.2011. godine u 19,00 sati. (6) @drjebanje za utvr|ivanje redoslijeda politi~kih
(24)Krajnji rok za prijem glasa~kog materijala za glasa~e subjekata na glasa~kim listi}ima obavit }e se u sjedi{tu
putem po{te, je 5 dana od dana odr`avanja izbora, odnosno Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH u Sarajevu, Danijela
zaklju~no sa 29.07.2011. godine, sa otiskom pe~ata po{te sa Ozme br. 7, dana 16.06.2011. godine, u 12.00 sati.
datumom odr`avanja izbora. (7) Odluku o ovjeri kandidata za na~elnika Op}ine za
(25)Utvr|ivanje i objavu rezultata prijevremenih izbora za sudjelovanje na prijevremenim izborima Sredi{nje
na~elnika Op}ine Centralna izborna komisija BiH obavit }e izborno povjerenstvo BiH donosi najkasnije u roku od 10
najkasnije u roku od 10 dana od dana odr`avanja dana od dana podno{enja prijava, odnosno najkasnije do
prijevremenih izbora, odnosno do 03.08.2011. godine. 24.06.2011. godine.
(26)Podno{enje zahtjeva za ponovno brojanje glasa~kih (8) Sredi{nji bira~ki popis se zaklju~uje 20 dana prije dana
listi}a vr{i se u roku od 3 dana od dana objave rezultata odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno zaklju~no sa
prijevremenih izbora. 04.07.2011. godine.
^lan 3. (9) Objavljivanje broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se popis za op}inu za koju se provode prijevremeni izbori
u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije obavit }e se u roku od 17 dana prije dana odr`avanja
BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom prijevremenih izbora, odnosno najkasnije do 07.07.2011.
glasniku Br~ko Distrikta BiH". godine.
(10)Imenovanje ~lanova bira~kih odbora vr{i nadle`no
Broj 06-1-07-1-763-2/11
25. maja 2011. godine Predsjednica op}insko izborno povjerenstvo sukladno sljede}im
Sarajevo Irena Had`iabdi}, s. r. rokovima:
a) Nadle`no op}insko izborno povjerenstvo dostavlja svim
ovjerenim politi~kim subjektima poziv da nazo~e
Temeljem ~lanka 14.3 stavak (6) Izbornoga zakona Bosne i postupku `drjebanja za odre|ivanje zastupljenosti
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, politi~kih subjekata u bira~kim odborima najkasnije 30
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lanka 91. Pravilnika o odnosno do 24.06.2011. godine.
na~inu provedbe izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik b) @drjebanje za odre|ivanje zastupljenosti politi~kih
BiH", broj 37/10 i 71/10) i Pravilnika o dopuni Pravilnika o subjekata u bira~kim odborima obavlja se najkasnije u
na~inu provedbe izbora u Bosni i Hercegovini br. roku od 25 dana prije dana odr`avanja prijevremenih
06-1-02-2-198/11 od 02.03.2011. godine, Sredi{nje je izborno izbora, odnosno do 29.06.2011. godine.
povjerenstvo Bosne i Hercegovine na 36. sjednici, odr`anoj 25. c) Politi~ki subjekti dostavljaju prijedloge kandidata za
svibnja 2011. godine, donijelo ~lanstvo u bira~kim odborima najkasnije 20 dana prije
dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do
NAPUTAK 04.07.2011. godine.
O ROKOVIMA IZBORNIH AKTIVNOSTI ZA d) Nadle`no op}insko izborno povjerenstvo imenuje
ODR@AVANJE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ~lanove bira~kih odbora i dostavlja akte o imenovanju
NA^ELNIKA OP]INE TRAVNIK ~lanova bira~kih odbora Sredi{njem izbornom
^lanak 1. povjerenstvu BiH najkasnije u roku od 15 dana prije dana
odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do
(1) Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (u 09.07.2011. godine.
daljnjem tekstu: Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH) na 36.
e) Obuka ~lanova op}inskog izbornog povjerenstva odr`at
sjednici, odr`anoj dana 25.05.2011. godine, donijelo je
}e se od 04.07.2011. godine do 07.07.2011. godine.
Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za na~elnika
Op}ine Travnik. f) Obuka ~lanova bira~kih odbora odr`at }e se u razdoblju
(2) Prijevremeni izbori za na~elnika Op}ine Travnik odr`at }e se od 15 dana do 7 dana prije dana odr`avanja prijevremenih
u nedjelju, 24.07.2011. godine. izbora, odnosno od 09.07.2011. godine do 17.07.2011.
godine.
^lanak 2. (11)Objava kona~nih listi kandidata u slu`benim glasilima
(1) Rokovi teku od 26.05.2011. godine. obavit }e se najkasnije 25 dana prije dana odr`avanja
(2) Prijave za ovjeru politi~kih stranaka i neovisnih prijevremenih izbora, odnosno do 29.06.2011. godine.
kandidata podnose se Sredi{njem izbornom povjerenstvu (12)Odre|ivanje lokacija bira~kih mjesta, objavu i dostavu
BiH najkasnije u roku od 5 dana od dana raspisivanja podataka o odre|enim lokacijama Sredi{njem izbornom
prijevremenih izbora, odnosno u razdoblju od 26.05.2011. povjerenstvu BiH, nadle`no op}insko izborno povjerenstvo
godine zaklju~no sa 30.05.2011. godine, do 16.00 sati. obavit }e najkasnije u roku od 15 dana prije dana odr`avanja
(3) Zahtjevi za ovjeru koalicija podnose se Sredi{njem prijevremenih izbora, odnosno najkasnije do 09.07.2011.
izbornom povjerenstvu BiH najkasnije u roku od 13 dana od godine.
Broj 43 - Strana 146 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
(13)Medijsko predstavljanje politi~kih subjekata po~inje 15 BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom
dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno od glasniku Br~ko Distrikta BiH".
09.07.2011. godine. Broj 06-1-07-1-763-2/11
(14) Izravno obra}anje politi~kih subjekata putem 25. svibnja 2011. godine Predsjednica
elektronskih medija po~inje 15 dana prije dana odr`avanja Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r.
prijevremenih izbora, odnosno od 09.07.2011. godine.
(15) Zahtjevi za akreditiranje promatra~a politi~kih
subjekata podnose se izbornim povjerenstvima najkasnije 7 Na osnovu ~lana 14.3 stav (6) Izbornog zakona Bosne i
dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
17.07.2011. godine. 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lana 91. Pravilnika o na~inu
(16) Zahtjevi za akreditiranje promatra~a iz udruga gra|ana provo|ewa izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
podnose se Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH BiH", broj 37/10 i 71/10) i Pravilnika o dopuni Pravilnika o
najkasnije 7 dana prije dana odr`avanja prijevremenih na~inu provo|ewa izbora u Bosni i Hercegovini br.
izbora, odnosno do 17.07.2011. godine. 06-1-02-2-198/11 od 02.03.2011. godine, Centralna izborna
(17)Zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnijenja komisija Bosne i Hercegovine je, na 36. sjednici odr`anoj 25.
po~inje 48 sati prije otvaranja bira~kih mjesta i traje do maja 2011. godine, donijela
zatvaranja bira~kih mjesta, odnosno u razdoblju od
22.07.2011.godine u 07,00 sati do 24.07.2011. godine do UPUTSTVO
zatvaranja bira~kih mjesta. O ROKOVIMA IZBORNIH AKTIVNOSTI ZA
(18)Zahtjevi za akreditiranje me|unarodnih promatra~a ODR@AVAWE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA
podnose se Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH NA^ELNIKA OP[TINE TRAVNIK
najkasnije 1 dan prije dana odr`avanja izbora, odnosno do
23.07.2011. godine. ^lan 1.
(19)Izborna {utnja po~inje 24 sata prije otvaranja bira~kih (1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (u
mjesta i traje do zatvaranja bira~kih mjesta, odnosno u daqwem tekstu: Centralna izborna komisija BiH) na 36.
razdoblju od 23.07.2011. godine u 07,00 sati do 24.07.2011. sjednici, odr`anoj dana 25.05.2011. godine, donijela je
godine do zatvaranja bira~kih mjesta. Odluku o raspisivawu prijevremenih izbora za na~elnika
Op{tine Travnik.
(20)Unos i obrada rezultata izbora elektronskim putem vr{i
se od 24.07.2011. godine u sljede}im rokovima: (2) Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Travnik
odr`a}e se u nedjequ, 24.07.2011. godine.
a) prikupljanje obrazaca sa bira~kih mjesta od 21,00 do
21,30 sati ^lan 2.
b) unos rezultata od 21,30 do 22,00 sata (1) Rokovi teku od 26.05.2011. godine.
(2) Prijave za ovjeru politi~kih partija i nezavisnih
c) objava preliminarnih, nezvani~nih i nekompletnih
kandidata podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH
rezultata izbora do 22,30 sati.
najkasnije u roku od 5 dana od dana raspisivawa
(21)Bira~ki odbori vr{e dostavu rezultata glasovanja i prijevremenih izbora, odnosno u periodu od 26.05.2011.
kompletan izborni materijal do nadle`nog op}inskog godine zakqu~no sa 30.05.2011. godine, do 16.00 ~asova.
izbornog povjerenstva, najkasnije u roku od 12 sati po (3) Zahtjevi za ovjeru koalicija podnose se Centralnoj
zatvaranju bira~kih mjesta, odnosno do 25.07.2011. godine izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od 13 dana od dana
do 7,00 sati. raspisivawa prijevremenih izbora, odnosno zakqu~no sa
(22)Op}insko izborno povjerenstvo dostavlja zapisnike sa 07.06.2011. godine, do 16.00 ~asova.
objedinjenim zbirnim rezultatima glasovanja na razini op}ine (4) Krajwi rok za registraciju novih bira~a koji glasaju
Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH najkasnije 24 sata po putem po{te na prijevremenim izborima za na~elnika
zatvaranju bira~kih mjesta, odnosno najkasnije do Op{tine je 20 dana od dana raspisivawa prijevremenih
25.07.2011. godine, do 19,00 sati. izbora, odnosno zakqu~no sa 14.06.2011. godine.
(23)Preliminarne, nezvani~ne i nekompletne prijevremenih (5) Prijavu kandidata za na~elnika Op{tine ovjereni
izbora za na~elnika Op}ine Sredi{nje izborno povjerenstvo politi~ki subjekti podnose Centralnoj izbornoj komisiji
BiH obavit }e 24 sata po zatvaranju bira~kih mjesta i po BiH najkasnije 20 dana od dana raspisivawa prijevremenih
dobijanju rezultata od nadle`nog op}inskog izbornog izbora, odnosno zakqu~no sa 14.06.2011. godine, do 16.00
povjerenstva, odnosno 25.07.2011. godine u 19,00 sati. ~asova.
(24)Krajnji rok za primitak glasa~kog materijala za glasa~e (6) @rijebawe za utvr|ivawe redoslijeda politi~kih
putem po{te, je 5 dana od dana odr`avanja izbora, odnosno subjekata na glasa~kim listi}ima obavi}e se u sjedi{tu
zaklju~no sa 29.07.2011. godine, sa otiskom pe~ata po{te sa Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu, Danijela
nadnevkom odr`avanja izbora. Ozme br. 7, dana 16.06.2011. godine, u 12.00 ~asova.
(25)Utvr|ivanje i objavu rezultata prijevremenih izbora za (7) Odluku o ovjeri kandidata za na~elnika Op{tine za
na~elnika Op}ine Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH u~e{}e na prijevremenim izborima Centralna izborna
obavit }e najkasnije u roku od 10 dana od dana odr`avanja komisija BiH donosi najkasnije u roku od 10 dana od dana
prijevremenih izbora, odnosno do 03.08.2011. godine. podno{ewa prijava, odnosno najkasnije do 24.06.2011.
godine.
(26)Podno{enje zahtjeva za ponovno brojanje glasa~kih
listi}a vr{i se u roku od 3 dana od dana objave rezultata (8) Centralni bira~ki spisak se zakqu~uje 20 dana prije dana
prijevremenih izbora. odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno zakqu~no sa
04.07.2011. godine.
^lanak 3. (9) Objavqivawe broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki
Ovaj Naputak stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se spisak za op{tinu za koju se provode prijevremeni izbori
u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije obavi}e se u roku 17 dana prije dana odr`avawa
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 147

prijevremenih izbora, odnosno najkasnije do 07.07.2011. periodu od 23.07.2011. godine u 07,00 ~asova do 24.07.2011.
godine. godine do zatvarawa bira~kih mjesta.
(10)Imenovawe ~lanova bira~kih odbora vr{i nadle`na (20)Unos i obrada rezultata izbora elektronskim putem vr{i
op{tinska izborna komisija u skladu sa sqede}im se od 24.07.2011. godine u sqede}im rokovima:
rokovima: a) prikupqawe obrazaca sa bira~kih mjesta od 21,00 do
a) Nadle`na op{tinska izborna komisija dostavqa svim 21,30 ~asova
ovjerenim politi~kim subjektima poziv da prisustvuju b) unos rezultata od 21,30 do 22,00 ~asa
postupku `rijebawa za odre|ivawe zastupqenosti
politi~kih subjekata u bira~kim odborima najkasnije c) objava preliminarnih nezvani~nih i nekompletnih
30 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, rezultata izbora do 22,30 ~asova.
odnosno do 24.06.2011. godine. (21)Bira~ki odbori vr{e dostavu rezultata glasawa i
kompletan izborni materijal do nadle`ne op{tinske
b) @rijebawe za odre|ivawe zastupqenosti politi~kih izborne komisije, najkasnije u roku od 12 ~asova po
subjekata u bira~kim odborima obavqa se najkasnije u zatvarawu bira~kih mjesta, odnosno do 25.07.2011. godine do
roku od 25 dana prije dana odr`avawa prijevremenih 7,00 ~asova.
izbora, odnosno do 29.06.2011. godine. (22)Op{tinska izborna komisija dostavqa zapisnike sa
c) Politi~ki subjekti dostavqaju prijedloge kandidata za objediwenim zbirnim rezultatima glasawa na nivou
~lanstvo u bira~kim odborima najkasnije 20 dana prije op{tine Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 24
dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno do ~asa po zatvarawu bira~kih mjesta, odnosno najkasnije do
04.07.2011. godine. 25.07.2011. godine, do 19,00 ~asova.
d) Nadle`na op{tinska izborna komisija imenuje ~lanove (23)Preliminarne nezvani~ne i nekompletne rezultate
bira~kih odbora i dostavqa akte o imenovawu ~lanova prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Centralna
bira~kih odbora Centralnoj izbornoj komisiji BiH izborna komisija BiH objavi}e 24 ~asa po zatvarawu
najkasnije u roku od 15 dana prije dana odr`avawa bira~kih mjesta i po dobijawu rezultata od nadle`ne
prijevremenih izbora, odnosno do 09.07.2011. godine. op{tinske izborne komisije, odnosno 25.07.2011. godine u
19,00 ~asova.
e) Obuka ~lanova op{tinskih izbornih komisija odr`a}e (24)Krajwi rok za prijem glasa~kog materijala za glasa~e
se od 04.07.2011. godine do 07.07.2011. godine. putem po{te, je 5 dana od dana odr`avawa izbora, odnosno
f) Obuka ~lanova bira~kih odbora odr`a}e se u periodu od zakqu~no sa 29.07.2011. godine, sa otiskom pe~ata po{te sa
15 dana do 7 dana prije dana odr`avawa prijevremenih datumom odr`avawa izbora.
izbora, odnosno od 09.07.2011. godine do 17.07.2011. (25)Utvr|ivawe i objavu rezultata prijevremenih izbora za
godine. na~elnika Op{tine Centralna izborna komisija BiH
(11)Objava kona~nih listi kandidata u slu`benim glasilima obavi}e najkasnije u roku od 10 dana od dana odr`avawa
obavi}e se najkasnije 25 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno do 03.08.2011. godine.
prijevremenih izbora, odnosno do 29.06.2011. godine. (26)Podno{ewe zahtjeva za ponovno brojawe glasa~kih listi}a
(12)Odre|ivawe lokacija bira~kih mjesta, objavu i dostavu vr{i se u roku od 3 dana od dana objave rezultata
podataka o odre|enim lokacijama Centralnoj izbornoj prijevremenih izbora.
komisiji BiH, nadle`na op{tinska izborna komisija ^lan 3.
obavi}e najkasnije u roku od 15 dana prije dana odr`avawa Ovo Uputstvo stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se
prijevremenih izbora, odnosno najkasnije do 09.07.2011. u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama
godine. Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i
(13)Medijsko predstavqawe politi~kih subjekata po~iwe 15 "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH".
dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno Broj 06-1-07-1-763-2/11
od 09.07.2011. godine. 25. maja 2011. godine Predsjednica
(14)Neposredno obra}awe politi~kih subjekata putem Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r.
elektronskih medija po~iwe 15 dana prije dana odr`avawa
prijevremenih izbora, odnosno od 09.07.2011. godine.
(15)Zahtjevi za akreditirawe posmatra~a politi~kih DIREKCIJA ZA CIVILNO
subjekata podnose se izbornim komisijama najkasnije 7 dana
prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno do ZRAKOPLOVSTVO BiH
17.07.2011. godine. Na osnovu ~lanova 16. i 61. stav (1) i (2) Zakona o upravi
(16)Zahtjevi za akreditirawe posmatra~a iz udru`ewa gra|ana ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), ~lanova 14. i 15.
podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 7 Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno BiH", broj 39/09), generalni direktor Direkcije za civilno
do 17.07.2011. godine. zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi
(17)Zabrana objavqivawa rezultata ispitivawa javnog mnijewa PRAVILNIK
po~iwe 48 ~asova prije otvarawa bira~kih mjesta i traje do
zatvarawa bira~kih mjesta, odnosno u periodu od O LICENCIRANJU ZRAKOPLOVNOG TEHNI^KOG
22.07.2011.godine u 07,00 ~asova do 24.07.2011. godine do OSOBLJA - DOZVOLA ZA ODR@AVANJE
zatvarawa bira~kih mjesta. ZRAKOPLOVA - ZRAKOPLOVI ZA KOJE NE
(18)Zahtjevi za akreditirawe me|unarodnih posmatra~a POSTOJE Part 66 OVLA[]ENJA ZA TIP
podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 1 ^lan 1.
dan prije dana odr`avawa izbora, odnosno do 23.07.2011. (Primjenjivost)
godine. (1) Predmet ovog Pravilnika su pravila za izdavanje Dozvole za
(19)Izborna ti{ina po~iwe 24 ~asa prije otvarawa bira~kih odr`avanje zrakoplova - zrakoplovi za koje ne postoje Part
mjesta i traje do zatvarawa bira~kih mjesta, odnosno u 66 ovla{tenja za tip (u daljnjem tekstu: BHDCA AML
Broj 43 - Strana 148 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
dozvola), i pridru`ena ovla{tenja va`e}a za zrakoplove za ^lan 4.
koje ne postoje Part 66 ovla{}enja za tip. (Primjenjivi propisi)
(2) Dozvola za odr`avanje i pridru`ena ovla{tenja iz stava 1. Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i
ovog Pravilnika bi}e ozna~ena kao dozvola BHDCA AML aeronauti~kih proizvoda, dijelova i ure|aja, te o ovla{tenjima
dozvola. organizacija i osoblja uklju~enih u te poslove ("Slu`beni glasnik
^lan 2. BiH" broj 33/11), se primjenjuje na izdavanje i obnavljanje
(Definicije) BHDCA AML dozvola, osim dijela koji se odnosi na ovla{tenja
Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljede}e za tipove zrakoplova.
zna~enje: ^lan 5.
a) Mali zrakoplov; podrazumijeva zrakoplov maksimalne (Ovla{tenja za tipove zrakoplova (Aircraft Rating): Potrebno
dozvoljene mase u polijetanju od 5700 kg ili manje znanje)
(MTOW≤ 5700 kg). Svaka osoba koja podnosi zahtjev za BHDCA AML dozvolu,
b) Veliki zrakoplov; podrazumijeva zrakoplov maksimalne sa pridru`enim ovla{tenjima za tip zrakoplova, du`na je prilo`iti
dozvoljene mase u polijetanju preko 5700 kg odgovaraju}e potvrde o obavljenoj teorijskoj i prakti~noj obuci
(MTOW>5700 kg) i vi{e motorni helikopter. na tipu zrakoplova na koji se predmetni zahtjev odnosi, i koje su
c) Odr`avanje; podrazumijeva se bilo koja od navedenih izdate od organizacije koja je prihvatljiva za BHDCA.
radnji ili bilo koja kombinacija: remonta (overhaul), ^lan 6.
popravke, inspekcije, zamjene, modifikacije ili (Zahtjevi za organizaciju za obuku)
otklanjanja kvara na zrakoplovu/zrakoplovnoj Organizacije koje vr{e obu~avanje osoblja iz ~lana 4. moraju
komponenti. imati odobrenje u skladu s Aneksom IV. (Part-147) Regulative
d) Modifikacija; podrazumijeva izmjenu zrakoplova/zra- (EC) br. 2042/2003 Evropskog parlamenta i Vije}a od 20.
koplovne komponente u skladu sa odobrenim novembra 2003. godine o kontinuiranoj plovidbenosti zrako-
standardom. plova i aeronauti~kih proizvoda, dijelova i ure|aja, te o
e) Remont (Overhaul); podrazumijeva obnavljanje zrako- odobravanju organizacija i osoblja uklju~enih u te poslove, koja
plova/zrakoplovne komponente putem vr{enja pregleda i ~ini Dodatak I Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti
vr{enje zamjena u skladu sa odobrenim standardom s zrakoplova i aeronauti~kih proizvoda, dijelova i ure|aja, te o
ciljem produ`enja vijeka upotrebe. odobravanju organizacija i osoblja uklju~enih u te poslove
f) Opravka; podrazumijeva vra}anje zrakoplova/zra- ("Slu`beni glasnik BiH" broj 33/11) tako da imaju pravo:
koplovne komponente u ispravno stanje u skladu sa (a) voditi priznate te~ajeve osnovne obuke; i/ili
odobrenim standardom. (b) obavljati ispite; te
g) Organizacija za obuku ({kolovanje) zrakoplovnog (c) izdavati potvrde o obuci.
osoblja (Aviation Training Organisation - ATO); ^lan 7.
podrazumijeva organizaciju odobrenu ili prihva}enu od (Podno{enje zahtjeva)
BH DCA za obuku ({kolovanje) zrakoplovnog tehni~kog Zahtjev za izdavanje, dopunu, obnavljanje i tabele za
osoblja. konverziju postoje}ih dozvola koje su izdate na osnovu propisa u
h) BHDCA; Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Bosni i Hercegovini do stupanja na snagu ovog pravilnika se
Hercegovine; nalazi u Dodatku I ovog Pravilnika koji ~ini njegov sastavni dio.
i) ICAO; zna~i "Me|unarodna organizacija za civilno ^lan 8.
zrakoplovstvo" (International Civil Aviation (Izgled BHDCA AML dozvole)
Organization); Format i izgled BHDCA AML dozvole se nalazi u Dodatku II
j) CAA; zna~i "Civilna zrakoplovna vlast" (Civil Aviation ovog Pravilnika koji ~ini njegov sastavni dio.
Authority);
^lan 9.
k) Zrakoplov; zna~i stroj koji mo`e proizvesti potporu u (Prelazna odredba)
atmosferi od reakcija zraka osim reakcija zraka u odnosu
(1) Sve dozvole izdate do dana stupanja na snagu ovog
na povr{inu zemlje.
Pravilnika, zamijenit }e se BHDCA dozvolama utvr|enim
^lan 3. ovim Pravilnikom prilikom podno{enja zahtjeva za
(Ovla{tenja - (Ratings)) produ`enje njihove va`nosti, a najkasnije do 28.09.2011.
U skladu sa ovim Pravilnikom, izdaju se sljede}e dozvole i godine.
ovla{tenja: (2) Svi postupci za prvo izdavanje BHDCA AML nakon dana
B1.1 Turbinski avioni i pridru`ena ovla{tenja za tipove stupanja na snagu ovog Pravilnika vr{it }e se po odredbama
zrakoplova. ovog Pravilnika.
B1.2 Klipni avioni i pridru`ena ovla{tenja za tipove ^lan 10.
pogonskih grupa. (Zavr{na odredba)
B1.3 Turbinski helikopteri, i pridru`ena ovla{tenja za tipove Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
zrakoplova. objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".
B1.4 Klipni helikopteri i pridru`ena ovla{tenja za tipove
zrakoplova. Broj 1-3-02-2-758-1/11
25. maja 2011. godine Generalni direktor
B2 Avionika i pridru`ena ovla{tenja za tipove zrakoplova Banja Luka
i/ili ovla{tenja za tipove sistema. \or|e Ratkovica, s. r.
C Kontrolor kvaliteta i pridru`ena ovla{tenja za tipove
zrakoplova.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 149
Broj 43 - Strana 150 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 151
Broj 43 - Strana 152 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 153
Broj 43 - Strana 154 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 155
Broj 43 - Strana 156 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 157
Broj 43 - Strana 158 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 159
Broj 43 - Strana 160 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 161
Broj 43 - Strana 162 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 163
Broj 43 - Strana 164 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 165
Broj 43 - Strana 166 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 167
Broj 43 - Strana 168 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 169
Broj 43 - Strana 170 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 171
Broj 43 - Strana 172 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 173
Broj 43 - Strana 174 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 175
Broj 43 - Strana 176 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 177
Broj 43 - Strana 178 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
^lanak 3.
(Ovla{tenja - (Ratings))
Na temelju ~lanaka 16. i 61. stavak (1) i (2) Zakona o upravi Suklado sa ovim Pravilnikom, izdaju se sljede}e dozvole i
("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), ~lanaka 14. i 15. ovla{tenja:
Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik a) B1.1 Turbinski avioni i pridru`ena ovla{tenja za tipove
BiH", broj 39/09), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplova.
zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi
b) B1.2 Klipni avioni i pridru`ena ovla{tenja za tipove
PRAVILNIK pogonskih grupa.
c) B1.3 Turbinski helikopteri, i pridru`ena ovla{tenja za
O LICENCIRANJU ZRAKOPLOVNOG TEHNI^KOG tipove zrakoplova.
OSOBLJA - DOZVOLA ZA ODR@AVANJE d) B1.4 Klipni helikopteri i pridru`ena ovla{tenja za tipove
ZRAKOPLOVA - ZRAKOPLOVI ZA KOJE NE zrakoplova.
POSTOJE Part 66 OVLA[TENJA ZA TIP e) B2 Avionika i pridru`ena ovla{tenja za tipove zrakoplova
^lanak 1. i/ili ovla{tenja za tipove sustava.
(Primjenjivost) f) C Kontrolor kvaliteta i pridru`ena ovla{tenja za tipove
(1) Predmet ovog Pravilnika su pravila za izdavanje Dozvole za zrakoplova.
odr`avanje zrakoplova - zrakoplovi za koje ne postoje Part ^lanak 4.
66 ovla{tenja za tip (u daljnjem tekstu: BHDCA AML (Primjenjivi propisi)
dozvola), i pridru`ena ovla{tenja va`e}a za zrakoplove za Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i
koje ne postoje Part 66 ovla{tenja za tip. aeronauti~kih proizvoda, dijelova i ure|aja, te o ovla{tenjima
(2) Dozvola za odr`avanje i pridru`ena ovla{tenja iz stavka 1. organizacija i osoblja uklju~enih u te poslove ("Slu`beni glasnik
ovog Pravilnika bi}e ozna~ena kao dozvola BHDCA AML BiH" broj 33/11), se primjenjuje na izdavanje i obnavljanje
dozvola. BHDCA AML dozvola, osim dijela koji se odnosi na ovla{tenja
za tipove zrakoplova.
^lanak 2.
(Definicije) ^lanak 5.
Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljede}e (Ovla{tenja za tipove zrakoplova (Aircraft Rating): Potrebno
zna~enje: znanje)
Svaka osoba koja podnosi zahtjev za BHDCA AML dozvolu,
a) Mali zrakoplov; podrazumijeva zrakoplov maksimalne
sa pridru`enim ovla{tenjima za tip zrakoplova, du`na je prilo`iti
dozvoljene mase u polijetanju od 5700 kg ili manje
odgovaraju}e potvrde o obavljenoj teorijskoj i prakti~noj obuci
(MTOW≤ 5700 kg). na tipu zrakoplova na koji se predmetni zahtjev odnosi, i koje su
b) Veliki zrakoplov; podrazumijeva zrakoplov maksimalne izdate od organizacije koja je prihvatljiva za BHDCA.
dozvoljene mase u polijetanju preko 5700 kg
^lanak 6.
(MTOW>5700 kg) i vi{e motorni helikopter.
(Zahtjevi za organizaciju za obuku)
c) Odr`avanje; podrazumijeva se bilo koja od navedenih Organizacije koje vr{e obu~avanje osoblja iz ~lanka 4.
radnji ili bilo koja kombinacija: remonta (overhaul), moraju imati odobrenje u skladu s Aneksom IV. (Part-147) Regu-
popravke, inspekcije, zamjene, modifikacije ili lative (EC) br. 2042/2003 Europskog parlamenta i Vije}a od 20.
otklanjanja kvara na zrakoplovu/zrakoplovnoj studenog 2003. godine o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova
komponenti. i aeronauti~kih proizvoda, dijelova i ure|aja, te o odobravanju
d) Modifikacija; podrazumijeva izmjenu zrakoplova/zra- organizacija i osoblja uklju~enih u te poslove, koja ~ini Dodatak I
koplovne komponente sukladno sa odobrenim Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aero-
standardom. nauti~kih proizvoda, dijelova i ure|aja, te o odobravanju
e) Remont (Overhaul); podrazumijeva obnavljanje organizacija i osoblja uklju~enih u te poslove ("Slu`beni glasnik
zrakoplova/zrakoplovne komponente putem vr{enja BiH" broj 33/11) tako da imaju pravo:
pregleda i vr{enje zamjena sukladno sa odobrenim (a) voditi priznate te~ajeve osnovne obuke; i/ili
standardom s ciljem produ`enja vijeka upotrebe. (b) obavljati ispite; te
f) Opravka; podrazumijeva vra}anje zrakoplova/zra- (c) izdavati potvrde o obuci.
koplovne komponente u ispravno stanje sukladno sa ^lanak 7.
odobrenim standardom. (Podno{enje zahtjeva)
g) Organizacija za obuku ({kolovanje) zrakoplovnog Zahtjev za izdavanje, dopunu, obnavljanje i tabele za
osoblja (Aviation Training Organisation - ATO); konverziju postoje}ih dozvola koje su izdate na temelju propisa u
podrazumijeva organizaciju odobrenu ili prihva}enu od Bosni i Hercegovini do stupanja na snagu ovog pravilnika se
BH DCA za obuku ({kolovanje) zrakoplovnog tehni~kog nalazi u Dodatku I. ovog Pravilnika koji ~ini njegov sastavni dio.
osoblja. ^lanak 8.
h) BHDCA; Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i (Izgled BHDCA AML dozvole)
Hercegovine; Format i izgled BHDCA AML dozvole se nalazi u Dodatku
i) ICAO; zna~i "Me|unarodna organizacija za civilno II. ovog Pravilnika koji ~ini njegov sastavni dio.
zrakoplovstvo" (International Civil Aviation ^lanak 9.
Organization); (Prelazna odredba)
j) CAA; zna~i "Civilna zrakoplovna vlast" (Civil Aviation (1) Sve dozvole izdate do dana stupanja na snagu ovog
Authority); Pravilnika, zamijenit }e se BHDCA dozvolama utvr|enim
k) Zrakoplov; zna~i stroj koji mo`e proizvesti potporu u ovim Pravilnikom prilikom podno{enja zahtjeva za
atmosferi od reakcija zraka osim reakcija zraka u odnosu produ`enje njihove va`nosti, a najkasnije do 28.09.2011.
na povr{inu zemlje. godine.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 179
(2) Svi postupci za prvo izdavanje BHDCA AML nakon dana
stupanja na snagu ovog Pravilnika vr{it }e se po odredbama
ovog Pravilnika.
^lanak 10.
(Zavr{na odredba)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".
Broj 1-3-02-2-758-1/11 \or|e Ratkovica, v. r.
25. svibnja 2011. godine Generalni direktor
Banja Luka
Broj 43 - Strana 180 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 181
Broj 43 - Strana 182 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 183
Broj 43 - Strana 184 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 185
Broj 43 - Strana 186 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 187
Broj 43 - Strana 188 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 189
Broj 43 - Strana 190 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 191
Broj 43 - Strana 192 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 193
Broj 43 - Strana 194 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 195
Broj 43 - Strana 196 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 197
Broj 43 - Strana 198 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 199
Broj 43 - Strana 200 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 201
Broj 43 - Strana 202 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 203
Broj 43 - Strana 204 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 205
Broj 43 - Strana 206 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 207
Broj 43 - Strana 208 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 209

k) Vazduhoplov; zna~i stroj koji mo`e proizvesti potporu


u atmosferi od reakcija vazduha osim reakcija vazduha u
Na osnovu ~lanova 16. i 61. stav (1) i (2) Zakona o upravi odnosu na povr{inu zemqe.
("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), ~lanova 14. i 15.
Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni ^lan 3.
glasnik BiH", broj 39/09), generalni direktor Direkcije za (Ovla{tewa - (Ratings))
civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi U skladu sa ovim Pravilnikom, izdaju se sqede}e dozvole i
ovla{tewa:
PRAVILNIK
a) B1.1 Turbinski avioni i pridru`ena ovla{tewa za
O LICENCIRAWU VAZDUHOPLOVNOG TEHNI^KOG tipove vazduhoplova.
OSOBQA - DOZVOLA ZA ODR@AVAWE
b) B1.2 Klipni avioni i pridru`ena ovla{tewa za tipove
VAZDUHOPLOVA - VAZDUHOPLOVI ZA KOJE NE pogonskih grupa.
POSTOJE Part 66 OVLA[]EWA ZA TIP
c) B1.3 Turbinski helikopteri, i pridru`ena ovla{tewa
^lan 1. za tipove vazduhoplova.
(Primjewivost)
(1) Predmet ovog Pravilnika su pravila za izdavawe Dozvole d) B1.4 Klipni helikopteri i pridru`ena ovla{tewa za
za odr`avawe vazduhoplova - vazduhoplovi za koje ne tipove vazduhoplova.
postoje Part 66 ovla{}ewa za tip (u daqwem tekstu: e) B2 Avionika i pridru`ena ovla{tewa za tipove
BHDCA AML dozvola), i pridru`ena ovla{tewa va`e}a vazduhoplova i/ili ovla{tewa za tipove sistema.
za vazduhoplove za koje ne postoje Part 66 ovla{}ewa za tip.
f) C Kontrolor kvaliteta i pridru`ena ovla{tewa za
(2) Dozvola za odr`avawe i pridru`ena ovla{}ewa iz stava 1. tipove vazduhoplova.
ovog Pravilnika bi}e ozna~ena kao dozvola BHDCA AML
dozvola. ^lan 4.
(Primjewivi propisi)
^lan 2.
(Definicije) Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i
Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sqede}e aeronauti~kih proizvoda, dijelova i ure|aja, te o
zna~ewe: ovla{tewima organizacija i osobqa ukqu~enih u te poslove,
("Slu`beni glasnik BiH" broj 33/11), se primjewuje na
a) Mali vazduhoplov; podrazumijeva vazduhoplov izdavawe i obnavqawe BHDCA AML dozvola, osim dijela koji
maksimalne dozvoqene mase u polijetawu od 5700 kg ili se odnosi na ovla{tewa za tipove vazduhoplova.
mawe (MTOW ≤ 5700 kg). ^lan 5.
b) Veliki vazduhoplov; podrazumijeva vazduhoplov maksi- (Ovla{tewa za tipove vazduhoplova (Aircraft Rating):
malne dozvoqene mase u polijetawu preko 5700 kg Potrebno znawe)
(MTOW>5700 kg) i vi{emotorni helikopter. Svaka osoba koja podnosi zahtjev za BHDCA AML dozvolu,
c) Odr`avawe; podrazumijeva se bilo koja od navedenih sa pridru`enim ovla{tewima za tip vazduhoplova, du`na je
radwi ili bilo koja kombinacija: remonta (overhaul), prilo`iti odgovaraju}e potvrde o obavqenoj teorijskoj i
popravke, inspekcije, zamjene, modifikacije ili prakti~noj obuci na tipu vazduhoplova na koji se predmetni
otklawawa kvara na vazduhoplovu/vazduhoplovnoj zahtjev odnosi, i koje su izdate od organizacije koja je
komponenti. prihvatqiva za BHDCA.
d) Modifikacija; podrazumijeva izmjenu ^lan 6.
vazduhoplova/vazduhoplovne komponente u skladu sa (Zahtjevi za organizaciju za obuku)
odobrenim standardom. Organizacije koje vr{e obu~avawe osobqa iz ~lana 4.
moraju imati odobrewe u skladu s Aneksom IV. (Part-147) Regu-
e) Remont (Overhaul); podrazumijeva obnavqawe
lative (EK) br. 2042/2003 Evropskog parlamenta i Savjeta od
vazduhoplova/vazduhoplovne komponente putem vr{ewa
20. novembra 2003. godine o kontinuiranoj plovidbenosti
pregleda i vr{ewe zamjena u skladu sa odobrenim
vazduhoplova i aeronauti~kih proizvoda, dijelova i ure|aja, te
standardom s ciqem produ`ewa vijeka upotrebe.
o odobravawu organizacija i osobqa ukqu~enih u te poslove,
f) Popravak; podrazumijeva vra}awe vazduhoplo- koja ~ini Dodatak I Pravilnika o kontinuiranoj
va/vazduhoplovne komponente u ispravno stawe u skladu plovidbenosti vazduhoplova i aeronauti~kih proizvoda,
sa odobrenim standardom. dijelova i ure|aja, te o odobravawu organizacija i osobqa
g) Organizacija za obuku ({kolovawe) vazduhoplovnog ukqu~enih u te poslove ("Slu`beni glasnik BiH" broj 33/11)
osobqa (Aviation Training Organisation - ATO); tako da imaju pravo:
podrazumijeva organizaciju odobrenu ili prihva}enu od (a) voditi priznate kurseve osnovne obuke; i/ili
BH DCA za obuku ({kolovawe) vazduhoplovnog
(b) obavqati ispite; te
tehni~kog osobqa.
h) BHDCA; Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne (c) izdavati potvrde o obuci.
i Hercegovine; ^lan 7.
i) ICAO; zna~i "Me|unarodna organizacija za civilno (Podno{ewe zahtjeva)
vazduhoplovstvo" (International Civil Aviation Zahtjev za izdavawe, dopunu, obnavqawe i tabele za
konverziju postoje}ih dozvola koje su izdate na osnovu propisa
Organization); u Bosni i Hercegovini do stupawa na snagu ovog Pravilnika se
j) CAA; zna~i "Civilna vazduhoplovna vlast" (Civil nalazi u Dodatku I. ovog Pravilnika koji ~ini wegov sastavni
Aviation Authority); dio.
Broj 43 - Strana 210 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
^lan 8. (2) Svi postupci za prvo izdavawe BHDCA AML nakon dana
(Izgled BHDCA AML dozvole) stupawa na snagu ovog Pravilnika vr{i}e se po odredbama
Format i izgled BHDCA AML dozvole se nalazi u Dodatku ovog Pravilnika.
II. ovog Pravilnika koji ~ini wegov sastavni dio. ^lan 10.
^lan 9. (Zavr{na odredba)
(Prelazna odredba) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
(1) Sve dozvole izdate do dana stupawa na snagu ovog objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH".
Pravilnika, zamijeni}e se BHDCA dozvolama utvr|enim Broj 1-3-02-2-758-1/11
ovim Pravilnikom prilikom podno{ewa zahtjeva za 25. maja 2011. godine Generalni direktor
produ`ewe wihove va`nosti, a najkasnije do 28.09.2011. Bawa Luka \or|e Ratkovica, s. r.
godine.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 211
Broj 43 - Strana 212 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 213
Broj 43 - Strana 214 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 215
Broj 43 - Strana 216 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 217
Broj 43 - Strana 218 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 219
Broj 43 - Strana 220 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 221
Broj 43 - Strana 222 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 223
Broj 43 - Strana 224 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 225
Broj 43 - Strana 226 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 227
Broj 43 - Strana 228 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 229
Broj 43 - Strana 230 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 231
Broj 43 - Strana 232 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 233
Broj 43 - Strana 234 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 235
Broj 43 - Strana 236 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 237
Broj 43 - Strana 238 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 239
Broj 43 - Strana 240 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 241

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE


BOSNE I HERCEGOVINE Na temelju ~lanka 41. stavak (2) Zakona o hrani ("Slu`beni
Na osnovu ~lana 41. stav (2) Zakona o hrani ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/04) i ~lanka 61. Zakona o upravi
glasnik BiH", broj 50/04) i ~lana 61. Zakona o upravi ("Slu`beni ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), direktor Agencije
glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), direktor Agencije za sigurnost za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi
hrane Bosne i Hercegovine donosi NAREDBU
NAREDBU O ZABRANI UPOTREBE 2,2-BIS (4-HIDROKSIFENIL)
PROPANA, OP]ENITO POZNATOG KAO BISFENOL A
O ZABRANI UPOTREBE 2,2-BIS (4-HIDROKSIFENIL) (BPA), U PROIZVODNJI PLASTI^NIH FLA[ICA ZA
PROPANA, OP]ENITO POZNATOG KAO BISFENOL A HRANJENJE DOJEN^ADI, STAVLJANJA NA TR@I[TE
(BPA), U PROIZVODNJI PLASTI^NIH FLA[ICA ZA I UVOZA U BOSNU I HERCEGOVINU PLASTI^NIH
HRANJENJE DOJEN^ADI, STAVLJANJA NA TR@I[TE MATERIJALA I PREDMETA NAMIJENJENIH DA
I UVOZA U BOSNU I HERCEGOVINU PLASTI^NIH DO\U U KONTAKT SA HRANOM KOJI NISU U
MATERIJALA I PREDMETA NAMIJENJENIH DA SKLADU SA ODREDBAMA OVE NAREDBE
DO\U U KONTAKT SA HRANOM KOJI NISU U
SKLADU SA ODREDBAMA OVE NAREDBE I.
Zabranjuje se kori{tenje 2,2-Bis (4-hidroksifenil) propana,
I. poznatog kao Bisfenol A (BPA) u proizvodnji polikarbonatnih
Zabranjuje se kori{}enje 2,2-Bis (4-hidroksifenil) propana, bo~ica za hranjenje dojen~adi.
poznatog kao Bisfenol A (BPA) u proizvodnji polikarbonatnih II.
fla{ica za hranjenje dojen~adi.
Do dono{enja posebnog propisa o formulama za dojen~ad i
II. formulama nakon dojenja pojam "dojen~ad" u smislu ove
Do dono{enja posebnog propisa o formulama za dojen~ad i Naredbe ima sljede}e zna~enje:
formulama nakon dojenja pojam "dojen~ad" u smislu ove "dojen~ad" su djeca u dobi do 12 mjeseci starosti.
Naredbe ima sljede}e zna~enje: III.
"dojen~ad" su djeca u dobi do 12 mjeseci starosti. Privremeno se zabranjuje proizvodnja, stavljanje na tr`i{te i
III. uvoz u Bosnu i Hercegovinu, plasti~nih materijala i predmeta
Privremeno se zabranjuje proizvodnja, stavljanje na tr`i{te i namijenjenih da do|u u kontakt s hranom koji nisu u skladu s
uvoz u Bosnu i Hercegovinu, plasti~nih materijala i predmeta odredbama ove Naredbe.
namijenjenih da do|u u kontakt sa hranom koji nisu u skladu sa IV.
odredbama ove Naredbe. Odre|uju se mjere povla~enja s tr`i{ta Bosne i Hercegovine i
IV. ne{kodljivog uni{tavanja plasti~nih materijala i predmeta
namijenjenih za kontakt s hranom koji nisu u skladu s odredbama
Odre|uju se mjere povla~enja sa tr`i{ta Bosne i Hercegovine ove Naredbe.
i ne{kodljivog uni{tavanja plasti~nih materijala i predmeta
namijenjenim za kontakt sa hranom koji nisu u skladu sa V.
odredbama ove Naredbe. Nadle`ni inspekcijski organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH
du`ni su subjektu u poslovanju s hranom, kod kojega se tijekom
V. provo|enja mjera propisanih ovom Naredbom ustanovi
Nadle`ni inspekcijski organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH neuskla|enost, nalo`iti mjere u skladu sa zakonom.
du`ni su subjektu u poslovanju sa hranom kod koga se tokom VI.
sprovo|enja mjera propisanih ovom Naredbom ustanovi
neuskla|enost nalo`iti mjere u skladu sa zakonom. Sve tro{kove nastale primjenom ove Naredbe snose subjekti
u poslovanju s hranom.
VI. VII.
Sve tro{kove nastale primjenom ove Naredbe snose subjekti Ova Naredba stupa na snagu danom dono{enja, primjenjuje
u poslovanju sa hranom. se od 1. lipnja 2011. godine, a objavit }e se u "Slu`benom
VII. glasniku BiH".
Ova Naredba stupa na snagu danom dono{enja, primjenjuje VIII.
se od 1. juna 2011. godine, a objavit }e se u "Slu`benom glasniku Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u skladu sa
BiH". svojim nadle`nostima, nastavit }e pratiti nova znanstvena
VIII. saznanja o ve} zapa`enim toksikolo{kim efektima 2,2-Bis
(4-hidroksifenil) propana (BPA), a posebno po pitanju
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u skladu sa
biokemijskih promjena na mozgu, imuno-modulatornih efekata i
svojim nadle`nostima, nastavit }e pratiti nova nau~na saznanja o
ve}e podlo`nosti nastajanju tumora dojke.
ve} zapa`enim toksikolo{kim efektima 2,2-Bis (4-hidroksifenil)
propana (BPA), a posebno po pitanju biohemijskih promjena na IX.
mozgu, imuno-modulatornih efekata i ve}e podlo`nosti Odredbe ove Naredbe ostaju na snazi do stavljanja van snage
nastajanju tumora dojke. istih.
IX. Broj 01-1-02-2-970/11
25. svibnja 2011. godine Direktor
Odredbe ove Naredbe ostaju na snazi do stavljanja van snage Mostar Doc. dr. sci. Sejad Ma~ki}, v. r.
istih.
Broj 01-1-02-2-970/11
25. maja 2011. godine Direktor Na osnovu ~lana 41. stav (2) Zakona o hrani ("Slu`beni
Mostar Doc. dr. sci. Sejad Ma~ki}, s. r. glasnik BiH", broj 50/04) i ~lana 61. Zakona o upravi
Broj 43 - Strana 242 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), direktor glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i
Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine donosi tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 12.
maja 2011. godine, donijelo
NAREDBU
O ZABRANI UPOTREBE 2,2-BIS (4-HIDROKSIFENIL)
ODLUKU
PROPANA, OP[TE POZNATOG KAO BISFENOL A O IMENOVANJU TU@IOCA U OKRU@NO
(BPA), U PROIZVODWI PLASTI^NIH FLA[ICA ZA TU@ILA[TVO U BANJOJ LUCI
HRAWEWE DOJEN^ADI, STAVQAWA NA TR@I[TE I I.
UVOZA U BOSNU I HERCEGOVINU PLASTI^NIH Za tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci, imenuje se
MATERIJALA I PREDMETA NAMIJEWENIH ZA SANJA GUZINA.
KONTAKT SA HRANOM KOJI NISU U SKLADU SA II.
ODREDBAMA OVE NAREDBE Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne
I i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo
imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla,
Zabrawuje se kori{}ewe 2,2-Bis (4-hidroksifenil) izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim
propana, poznatog kao Bisfenol A (BPA) u proizvodwi stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova
polikarbonatnih fla{ica za hrawewe dojen~adi. tu`ioca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po
II pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i
Do dono{ewa posebnog propisa o formulama za dojen~ad i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i
formulama nakon dojewa pojam "dojen~ad" u smislu ove zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova
Naredbe ima sqede}e zna~ewe: kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje
"dojen~ad" su djeca u dobi do 12 mjeseci starosti. propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom
III vije}u Bosne i Hercegovine.
Privremeno se zabrawuje proizvodwa, stavqawe na III.
tr`i{te i uvoz u Bosnu i Hercegovinu, plasti~nih materijala Imenovana preuzima du`nost 1.6.2011. godine.
i predmeta namijewenih da do|u u kontakt sa hranom koji nisu u IV.
skladu sa odredbama ove Naredbe. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja.
IV V.
Odre|uju se mjere povla~ewa sa tr`i{ta Bosne i Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u
Hercegovine i ne{kodqivog uni{tavawa plasti~nih skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom
materijala i predmeta namijewenim za kontakt sa hranom koji vije}u Bosne i Hercegovine.
nisu u skladu sa odredbama ove Naredbe.
Broj 04-02-196-364/2011 Predsjednik
V 12. maja 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r.
Nadle`ni inspekcijski organi entiteta i Br~ko
Distrikta BiH du`ni su subjektu u poslovawu sa hranom kod
koga se tokom sprovo|ewa mjera propisanih ovom Naredbom Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 2. Zakona o Visokom
ustanovi neuskla|enost nalo`iti mjere u skladu sa zakonom. sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
VI glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i
Sve tro{kove nastale primjenom ove Naredbe snose tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine, je na sjednici odr`anoj
subjekti u poslovawu sa hranom. 12. svibnja 2011. godine, donijelo
VII ODLUKU
Ova Naredba stupa na snagu danom dono{ewa, primjewuje se O IMENOVANJU TU@ITELJA U OKRU@NO
od 1. juna 2011. godine, a objavi}e se u "Slu`benom glasniku TU@ITELJSTVO U BANJOJ LUCI
BiH".
I.
VIII Za tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Banjoj Luci, imenuje se
Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine, u SANJA GUZINA.
skladu sa svojim nadle`nostima, nastavi}e pratiti nova
nau~na saznawa o ve} zapa`enim toksikolo{kim efektima II.
2,2-Bis (4-hidroksifenil) propana (BPA), a posebno po Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e
pitawu biohemijskih promjena na mozgu, imuno-modulatornih Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i
efekata i ve}e podlo`nosti nastajawu tumora dojke. iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se
istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim
IX prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje
Odredbe ove Naredbe ostaju na snazi do stavqawa van snage poslova tu`itelja i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema,
istih. po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i
Broj 01-1-02-2-970/11 odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i
25. maja 2011. godine Direktor zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova
Mostar Doc. dr sci. Sejad Ma~ki}, s. r. kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje
propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i
tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine.
VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E III.
BOSNE I HERCEGOVINE Imenovana preuzima du`nost 1.6.2011. godine.
Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 2. Zakona o Visokom IV.
sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 243

V. sve~anu zakletvu za navedenu poziciju. Prema odluci o


Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", imenovanju, mandat tu`ioca je trebala preuzeti 3.5.2011. godine.
sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom Dana 29.4.2011. godine, Mira Mileti} je pismeno
vije}u Bosne i Hercegovine. obavijestila Vije}e da nije u mogu}nosti preuzeti du`nost tu`ioca
Broj 04-02-196-364/2011 Predsjednik u Okru`nom tu`ila{tvu u Banjoj Luci iz porodi~nih i
12. svibnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. zdravstvenih razloga.
U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu ovla{tenja
utvr|enih ~lanom 46. stav 2. Zakona o Visokom sudskom i
Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 2. Zakona o Visokom tu`ila~kom vije}u BiH, Vije}e je donijelo Odluku kao u
sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine dispozitivu.
("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Broj 04-02-1264-46/2011 Predsjednik
Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na 12. maja 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r.
sjednici odr`anoj 12. maja 2011. godine, donio
ODLUKU Sukladno ~lanku 46. stavak 2. Zakona o Visokom sudbenom
O IMENOVAWU TU@IOCA U OKRU@NO i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
TU@ILA[TVO U BAWOJ LUCI BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i
tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
I
Vije}e) je, na sjednici odr`anoj 12. svibnja. 2011. godine,
Za tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Bawoj Luci, imenuje donijelo
se SAWA GUZINA.
II ODLUKU
Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet O PONI[TENJU ODLUKE O IMENOVANJU
Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i TU@ITELJA U OKRU@NO TU@ITELJSTVO U BANJOJ
iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa LUCI
se istakla, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim
prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe Poni{tava se Odluka o imenovanju MIRE MILETI] za
poslova tu`ioca i mogu}no{}u analizirawa pravnih tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Banjoj Luci, broj
problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, 04-02-1264-6/2011 od 29.3.2011. godine.
integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH",
kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti.
Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava
uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom Obrazlo`enje
sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Odlukom o imenovanju, br. 04-02-1264-6/2011 od
III 29.3.2011. godine, Mira Mileti} je imenovana za tu`itelja u
Imenovana preuzima du`nost 1.6.2011. godine. Okru`no tu`iteljstvo u Banjoj Luci, a 12.4.2011. godine je dala
sve~anu prisegu za navedenu poziciju. Prema odluci o
IV imenovanju, mandat tu`itelja je trebala preuzeti 3.5.2011.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. godine.
V Dana 29.4.2011. godine, Mira Mileti} je pismeno
Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku obavijestila Vije}e da nije u mogu}nosti preuzeti du`nost
BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`itelja u Okru`nom tu`iteljstvu u Banjoj Luci iz obiteljskih i
tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. zdravstvenih razloga.
Broj 04-02-196-364/2011 Predsjednik Sukladno naprijed navedenom, a na temelju ovla{tenja
12. maja 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. utvr|enih ~lankom 46. stavak 2. Zakona o Visokom sudbenom i
tu`iteljskom vije}u BiH, Vije}e je donijelo Odluku kao u
dispozitivu.
U skladu sa ~lanom 46. stav 2. Zakona o Visokom sudskom i
tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", Broj 04-02-1264-46/2011 Predsjednik
br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e 12. svibnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r.
Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu: Vije}e) je, na sjednici
odr`anoj 12. maja 2011. godine, donijelo
U skladu sa ~lanom 46. stav 2. Zakona o Visokom sudskom i
ODLUKU tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
O PONI[TENJU ODLUKE O IMENOVANJU TU@IOCA BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki
savjet Bosne i Hercegovine ( u daqwem tekstu: Savjet) je, na
U OKRU@NO TU@ILA[TVO U BANJOJ LUCI
sjednici odr`anoj 12. maja 2011. godine, donio
Poni{tava se Odluka o imenovanju MIRE MILETI] za
tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci, broj ODLUKU
04-02-1264-6/2011 od 29.3.2011. godine.
Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", O PONI[TEWU ODLUKE O IMENOVAWU TU@IOCA U
kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. OKRU@NO TU@ILA[TVO U BAWOJ LUCI
Poni{tava se Odluka o imenovawu MIRE MILETI] za
Obrazlo`enje tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Bawoj Luci, broj
Odlukom o imenovanju, br. 04-02-1264-6/2011 od 04-02-1264-6/2011 od 29.3.2011. godine.
29.3.2011. godine, Mira Mileti} je imenovan za tu`ioca u Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH",
Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci, a 12.4.2011. godine je dala kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti.
Broj 43 - Strana 244 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.

Obrazlo`ewe Obrazlo`enje
Odlukom o imenovawu, br. 04-02-1264-6/2011 od 29.3.2011. Sead Temim, tu`itelj Federalnog tu`iteljstva Federacije BiH,
godine, Mira Mileti} je imenovan za tu`ioca u Okru`no putem glavnog tu`itelja, dana 11.4.2011. godine, uputio je
tu`ila{tvo u Bawoj Luci, a 12.4.2011. godine je dala sve~anu pismenu ostavku Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u BiH,
zakletvu za navedenu poziciju. Prema odluci o imenovawu, na du`nost tu`itelja navedenog tu`iteljstva, sa danom 3.6.2011.
mandat tu`ioca je trebala preuzeti 3.5.2011. godine. godine.
Dana 29.4.2011. godine, Mira Mileti} je pismeno ^lankom 88. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom
obavijestila Savjet da nije u mogu}nosti preuzeti du`nost vije}u BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat suca
tu`ioca u Okru`nom tu`ila{tvu u Bawoj Luci iz porodi~nih ili tu`itelja, a jedan od razloga je u slu~aju podno{enja ostavke.
i zdravstvenih razloga. Sukladno naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lanka
U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu ovla{tewa 88. stavak 1. to~ka d) Zakona o Visokom sudbenom i
utvr|enih ~lanom 46. stav 2. Zakona o Visokom sudskom i tu`iteljskom vije}u BiH, kao i ~lanka 48. Poslovnika Visokog
tu`ila~kom savjetu BiH, Savjet je donio Odluku kao u sudbenog i tu`iteljskog vije}a BiH, donijeta je Odluka kao u
dispozitivu. dispozitivu.
Broj 04-02-1264-46/2011 Predsjednik Broj 04-07-1379-2/2011 Predsjednik
12. maja 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. 12. svibnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r.

U skladu sa ~lanom 88. stav 1. ta~ka d) i stav 4. Zakona o


U skladu sa ~lanom 88. stav 1. ta~ka d) i stav 4. Zakona o
Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine
Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH" br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi
("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi
sa ~lanom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a
sa ~lanom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog
BiH ("Slu`beni glasnik BiH" br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je,
savjeta BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10),
na sjednici odr`anoj 12. maja 2011. godine, donijelo
Savjet je, na sjednici odr`anoj 12. maja 2011. godine, donio
ODLUKU
ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
SEADU TEMIMU, tu`iocu Federalnog tu`ila{tva Federacije O PRESTANKU MANDATA
Bosne i Hercegovine, prestaje mandat tu`ioca navedenog SEADU TEMIMU, tu`iocu u Tu`ila{tvu Federacije
tu`ila{tva, sa danom 3.6.2011. godine, zbog podno{enja ostavke. Bosne i Hercegovine, prestaje mandat tu`ioca navedenog
Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", tu`ila{tva, sa danom 3.6.2011. godine, zbog podno{ewa
kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. ostavke.
Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH",
Obrazlo`enje kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti.
Sead Temim, tu`ilac Federalnog tu`ila{tva Federacije BiH, Obrazlo`ewe
putem glavnog tu`ioca, dana 11.4.2011. godine, uputio je
pismenu ostavku Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH, na Sead Temim, tu`ilac u Tu`ila{tvu Federacije Bosne i
du`nost tu`ioca navedenog tu`ila{tva, sa danom 3.6.2011. Hercegovine, putem glavnog tu`ioca, dana 11.4.2011. godine,
godine. uputio je pismenu ostavku Visokom sudskom i tu`ila~kom
^lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u savjetu BiH, na du`nost tu`ioca navedenog tu`ila{tva.
BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili ^lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom
tu`ioca, a jedan od razloga je u slu~aju podno{enja ostavke. savjetu BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat
U slu~aju podno{enja ostavke, sudija ili tu`ilac Vije}u sudije ili tu`ioca, a jedan od razloga je u slu~aju podno{ewa
podnosi ostavku u pismenoj formi uz naznaku datuma ostake. ostavke.
U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lana U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lana
88. stav 1. ta~ka d) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom 88. stav 1. ta~ka d) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom
vije}u BiH, kao i ~lana 48. Poslovnika Visokog sudskog i savjetu BiH, kao i ~lana 48. Poslovnika Visokog sudskog i
tu`ila~kog vije}a BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu. tu`ila~kog savjeta BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu.
Broj 04-07-1379-2/2011 Predsjednik Broj 04-07-1379-2/2011 Predsjednik
12. maja 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. 12. maja 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r.

U skladu sa ~lanom 88. stav 1. ta~ka d) i stav 4. Zakona o


Sukladno ~lanku 88. stavak 1. to~ka d) i stavak 4. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine
Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi
("Slu`beni glasnik BiH" br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u sa ~lanom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a
svezi sa ~lankom 48. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je,
vije}a BiH ("Slu`beni glasnik BiH" br. 44/09, 28/10 i 58/10), na sjednici odr`anoj 12. maja 2011. godine, donijelo
Vije}e je, na sjednici odr`anoj 12. svibnja 2011. godine, donijelo
ODLUKU
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA
O PRESTANKU MANDATA RAMIZU SALIHBA[I]U, tu`iocu u Kantonalnom
SEADU TEMIMU, tu`itelju u Tu`iteljstvu Federacije Bosne tu`ila{tvu Tuzlanskog kantona, prestaje mandat tu`ioca
i Hercegovine, prestaje mandat tu`itelja navedenog tu`iteljstva, navedenog tu`ila{tva, sa danom 3.5.2011. godine, zbog
sa danom 3.6.2011. godine, zbog podno{enja ostavke. podno{enja ostavke.
Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH",
kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti.
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 245

Obrazlo`enje Obrazlo`ewe
Ramiz Salihba{i}, tu`ilac u Kantonalnom tu`ila{tvu Ramiz Salihba{i}, tu`ilac u Kantonalnom tu`ila{tvu
Tuzlanskog kantona, dana 29.4.2011. godine, uputio je pismenu Tuzlanskog kantona, dana 29.4.2011. godine, uputio je pismenu
ostavku Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH na du`nost ostavku Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu BiH na
tu`ioca navedenog tu`ila{tva zbog prelaska na drugu du`nost. du`nost tu`ioca navedenog tu`ila{tva zbog prelaska na
^lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u drugu du`nost.
BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili ^lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom
tu`ioca, a jedan od razloga je u slu~aju podno{enja ostavke. savjetu BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat
U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lana sudije ili tu`ioca, a jedan od razloga je u slu~aju podno{ewa
88. stav 1. ta~ka d) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom ostavke.
vije}u BiH, kao i ~lana 48. Poslovnika Visokog sudskog i U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lana
tu`ila~kog vije}a BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu. 88. stav 1. ta~ka d) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom
Broj 04-07-1601-2/2011 Predsjednik savjetu BiH, kao i ~lana 48. Poslovnika Visokog sudskog i
12. maja 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. tu`ila~kog savjeta BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu.
Broj 04-07-1601-2/2011 Predsjednik
12. maja 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r.
Sukladno ~lanku 88. stavak 1. to~ka d) i stavak 4. Zakona o
Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u U skladu sa ~lanom 88. stav 1. ta~ka d) i stav 4. Zakona o
svezi sa ~lankom 48. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine
vije}a BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), ("Slu`beni glasnik BiH" ,br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi
Vije}e je, na sjednici odr`anoj 12. svibnja 2011. godine, donijelo sa ~lanom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a
BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je,
ODLUKU na sjednici odr`anoj 12. maja 2011. godine, donijelo
O PRESTANKU MANDATA ODLUKU
RAMIZU SALIHBA[I]U, tu`itelju u Kantonalnom
tu`iteljstvu Tuzlanskog kantona, prestaje mandat tu`itelja O PRESTANKU MANDATA
navedenog tu`iteljstva, sa danom 3.5.2011. godine, zbog ALTIJANI MAHMUTOVI], tu`iocu u Kantonalnom
podno{enja ostavke. tu`ila{tvu Sarajevskog kantona, prestaje mandat tu`ioca
Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", navedenog tu`ila{tva, sa danom 1.6.2011. godine, zbog
kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. podno{enja ostavke.
Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH",
Obrazlo`enje kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti.
Ramiz Salihba{i}, tu`itelj u Kantonalnom tu`iteljstvu
Obrazlo`enje
Tuzlanskog kantona, dana 29.4.2011. godine, uputio je pismenu
ostavku Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u BiH na Altijana Mahmutovi}, tu`ilac u Kantonalnom tu`ila{tvu
du`nost tu`itelja navedenog tu`iteljstva zbog prelaska na drugu Sarajevskog kantona, dana 6.5.2011. godine, uputila je pismenu
du`nost. ostavku Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH na du`nost
^lankom 88. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom tu`ioca navedenog tu`ila{tva zbog razloga privatne prirode.
vije}u BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat suca ^lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u
ili tu`itelja, a jedan od razloga je u slu~aju podno{enja ostavke. BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili
Sukladno naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lanka tu`ioca, a jedan od razloga je u slu~aju podno{enja ostavke.
88. stavak 1. to~ka d) Zakona o Visokom sudbenom i U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lana
tu`iteljskom vije}u BiH, kao i ~lanka 48. Poslovnika Visokog 88. stav 1. ta~ka d) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom
sudbenog i tu`iteljskog vije}a BiH, donijeta je Odluka kao u vije}u BiH, kao i ~lana 48. Poslovnika Visokog sudskog i
dispozitivu. tu`ila~kog vije}a BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu.
Broj 04-07-1601-2/2011 Predsjednik Broj 04-07-1620-2/2011 Predsjednik
12. svibnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. 12. maja 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r.

U skladu sa ~lanom 88. stav 1. ta~ka d) i stav 4. Zakona o Sukladno ~lanku 88. stavak 1. to~ka d) i stavak 4. Zakona o
Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u
sa ~lanom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog svezi sa ~lankom 48. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog
savjeta BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), vije}a BiH ("Slu`beni glasnik BiH" br. 44/09, 28/10 i 58/10),
Savjet je, na sjednici odr`anoj 12. maja 2011. godine, donio Vije}e je, na sjednici odr`anoj 12. svibnja 2011. godine, donijelo
ODLUKU ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA O PRESTANKU MANDATA
RAMIZU SALIHBA[I]U, tu`iocu u Kantonalnom ALTIJANI MAHMUTOVI], tu`itelju u Kantonalnom
tu`ila{tvu Tuzlanskog kantona, prestaje mandat tu`ioca tu`iteljstvu Sarajevskog kantona, prestaje mandat tu`itelja
navedenog tu`ila{tva, sa danom 3.5.2011. godine, zbog navedenog tu`iteljstva, sa danom 1.6.2011. godine, zbog
podno{ewa ostavke. podno{enja ostavke.
Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH",
kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti. kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti.
Broj 43 - Strana 246 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.

Obrazlo`enje II.
Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 1.6.2011. godine
Altijana Mahmutovi} tu`itelj u Kantonalnom tu`iteljstvu i du`nost }e obavljati do 1.6.2013. godine.
Sarajevskog kantona, dana 6.5.2011.. godine, uputila je pismenu
ostavku Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u BiH na III.
du`nost tu`itelja navedenog tu`iteljstva zbog razloga privatne Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne
prirode. i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo
^lankom 88. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom kandidatkinje. Imenovana je u proteklom mandatu pokazala
vije}u BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat suca stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obavljanje du`nosti
ili tu`itelja, a jedan od razloga je u slu~aju podno{enja ostavke. u narednom periodu.Vije}e smatra da ova kandidatkinja u
Sukladno naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lanka potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43.
88. stavak 1. to~ka d) Zakona o Visokom sudbenom i Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i
tu`iteljskom vije}u BiH, kao i ~lanka 48. Poslovnika Visokog Hercegovine.
sudbenog i tu`iteljskog vije}a BiH, donijeta je Odluka kao u IV.
dispozitivu. U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i
Broj 04-07-1620-2/2011 Predsjednik tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bit }e
12. svibnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama
Vije}a dostupnim javnosti.
V.
U skladu sa ~lanom 88. stav 1. ta~ka d) i stav 4. Zakona o
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja.
Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi Broj 06-07-1619-3/2011 Predsjednik
sa ~lanom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog 12. maja 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r.
savjeta BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10),
Savjet je, na sjednici odr`anoj 12. maja 2011. godine, donio
Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1., a u svezi sa ~lankom
ODLUKU 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i
O PRESTANKU MANDATA 15/08) i ~lanka 45. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog
ALTIJANA MAHMUTOVI], tu`iocu u Kantonalnom vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09,
tu`ila{tvu Sarajevskog kantona, prestaje mandat tu`ioca 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 12. svibnja 2011.
navedenog tu`ila{tva, sa danom 1.6.2011. godine, zbog godine, donijelo
podno{ewa ostavke.
Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", ODLUKU
kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti. O PRODU@ENJU MANDATA DODATNOM SUCU U
KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU
Obrazlo`ewe
I.
Altijana Mahmutovi}, tu`ilac u Kantonalnom tu`ila-
Produ`ava se mandat EMI HOD@I], dodatnom sucu u
{tvu Sarajevskog kantona, dana 6. 5. 2011. godine, uputila je
Kantonalnom sudu u Sarajevu, na period od dvije godine.
pismenu ostavku Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu BiH na
du`nost tu`ioca navedenog tu`ila{tva zbog razloga privatne II.
prirode. Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 1.6.2011. godine
^lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom i du`nost }e obna{ati do 1.6.2013. godine.
savjetu BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat III.
sudije ili tu`ioca, a jedan od razloga je u slu~aju podno{ewa Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e
ostavke. Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i
U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lana iskustvo kandidatkinje. Imenovana je u proteklom mandatu
88. stav 1. ta~ka d) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom pokazala stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obna{anje
savjetu BiH, kao i ~lana 48. Poslovnika Visokog sudskog i du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ova
tu`ila~kog savjeta BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu. kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje
Broj 04-07-1620-2/2011 Predsjednik propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i
12. maja 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine.
IV.
Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1., a u vezi sa ~lanom 33. Sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i
Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bit }e
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama
15/08) i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog Vije}a dostupnim javnosti.
vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, V.
28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 12. maja 2011.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja.
godine, donijelo
Broj 06-07-1619-3/2011 Predsjednik
ODLUKU 12. svibnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r.
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNOM SUDIJI U
KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU
Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1., a u vezi sa ~lanom 33.
I. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i
Produ`ava se mandat EMI HOD@I], dodatnom sudiji u Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i
Kantonalnom sudu u Sarajevu, na period od dvije godine. 15/08) i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog
Utorak, 31. 5. 2011. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 43 - Strana 247

savjeta Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. iskustvo kandidatkiwe. Imenovana je u proteklom mandatu
44/09, 28/10 i 58/10), Savjet je, na sjednici odr`anoj 12. maja 2011. pokazala stru~nost u izvr{ewu zadataka i spremnost za
godine, donio obavqawe du`nosti u narednom periodu. Savjet smatra da ova
kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe
ODLUKU propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom
O PRODU@EWU MANDATA DODATNOM SUDIJI U savjetu Bosne i Hercegovine.
KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU IV
I U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i
Produ`ava se mandat EMI HOXI], dodatnom sudiji u tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e
Kantonalnom sudu u Sarajevu, na period od dvije godine. objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama
II Savjeta dostupnim javnosti.
Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 1.6.2011. godine i V
du`nost }e obavqati do 1.6.2013. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa.
III
Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Broj 06-07-1619-3/2011 Predsjednik
Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i 12. maja 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r.

SADR@AJ

VIJE]E MINISTARA Odluka o potvr|ivawu i objavi kandidata za na~elnike


BOSNE I HERCEGOVINE op{tina Sanski Most i Ilixa (srpski jezik) 128
134 Uputstvo o na~inu objavljivanja obavje{tenja u Odluka o raspisivanju i odr`avanju prijevremenih izbora
postupcima javnih nabavki (bosanski jezik) 1 za na~elnika Op}ine Travnik (bosanski jezik) 128
Naputak o na~inu objava obavijesti u postupcima javnih Odluka o raspisivanju i odr`avanju prijevremenih izbora
nabava (hrvatski jezik) 42 za na~elnika Op}ine Travnik (hrvatski jezik) 129
Uputstvo o na~inu objavqivawa obavje{tewa u Odluka o raspisivawu i odr`avawu prijevremenih
postupcima javnih nabavki (srpski jezik) 84 izbora za na~elnika Op{tine Travnik (srpski jezik) 129
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA Odluka o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za
BOSNE I HERCEGOVINE na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad odr`anih dana
Odluka o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u 08.05.2011. godine (bosanski jezik) 129
Centralni bira~ki spisak za glasanje izvan BiH za Odluka o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za
prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Sanski Most na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad odr`anih dana
koji }e se odr`ati 26. 6. 2011. godine (bosanski jezik) 126 08.05.2011. godine (hrvatski jezik) 131
Odluka o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih Odluka o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora
bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za glasovanje izvan BiH za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad odr`anih dana
za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Sanski Most 08.05.2011. godine (srpski jezik) 133
koji }e se odr`ati 26. 06. 2011. godine (hrvatski jezik) 126
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o dodjeli i
Odluka o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a prestanku mandata (bosanski jezik) 135
u Centralni bira~ki spisak za glasawe van BiH za
prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Sanski Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o dodjeli i
Most koji }e se odr`ati 26. 6. 2011. godine (srpski jezik) 126 prestanku mandata (hrvatski jezik) 138
Odluka o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o dodjeli i
Centralni bira~ki spisak za glasanje izvan BiH za prestanku mandata (srpski jezik) 141
prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Ilid`a koji }e se
odr`ati 26. 6. 2011. godine (bosanski jezik) 126 Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje
prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik
Odluka o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih (bosanski jezik) 144
bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za glasovanje izvan BiH
za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Ilid`a koji }e Naputak o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje
se odr`ati 26. 6. 2011. godine (hrvatski jezik) 127 prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik
(hrvatski jezik) 145
Odluka o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a
u Centralni bira~ki spisak za glasawe van BiH za Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za
prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Ilixa koji odr`avawe prijevremenih izbora za na~elnika
}e se odr`ati 26. 6. 2011. godine (srpski jezik) 127 Op{tine Travnik (srpski jezik) 146
Odluka o potvr|ivanju i objavi kandidata za na~elnike DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH
op}ina Sanski Most i Ilid`a (bosanski jezik) 127
Pravilnik o licenciranju zrakoplovnog tehni~kog osoblja
Odluka o potvr|ivanju i objavi kandidata za na~elnike - Dozvola za odr`avanje zrakoplova - zrakoplovi za koje
op}ina Sanski Most i Ilid`a (hrvatski jezik) 128 ne postoje Part 66 ovla{}enja za tip (bosanski jezik) 147
Broj 43 - Strana 248 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 31. 5. 2011.
Pravilnik o licenciranju zrakoplovnog tehni~kog osoblja Odluka o imenovanju tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u
- Dozvola za odr`avanje zrakoplova - zrakoplovi za koje Banjoj Luci (hrvatski jezik) 242
ne postoje Part 66 ovla{tenja za tip (hrvatski jezik) 178
Odluka o imenovawu tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u
Pravilnik o licencirawu vazduhoplovnog tehni~kog
Bawoj Luci (srpski jezik) 243
osobqa - Dozvola za odr`avawe vazduhoplova -
vazduhoplovi za koje ne postoje Part 66 ovla{}ewa za Odluka o poni{tenju Odluke o imenovanju tu`ioca u
tip (srpski jezik) 209 Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci (bosanski jezik) 243
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE
BOSNE I HERCEGOVINE Odluka o poni{tenju Odluke o imenovanju tu`itelja u
Okru`no tu`iteljstvo u Banjoj Luci (hrvatski jezik) 243
Naredba o zabrani upotrebe 2,2-Bis (4-hidroksifenil)
propana, op}enito poznatog kao bisfenol A (BPA), u Odluka o poni{tewu Odluke o imenovawu tu`ioca u
proizvodnji plasti~nih fla{ica za hranjenje dojen~adi, Okru`no tu`ila{tvo u Bawoj Luci (srpski jezik) 243
stavljanja na tr`i{te i uvoza u Bosnu i Hercegovinu
plasti~nih materijala i predmeta namijenjenih da do|u u Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik) 244
kontakt sa hranom koji nisu u skladu sa odredbama ove
Naredbe (bosanski jezik) 241 Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik) 244
Naredba o zabrani upotrebe 2,2-Bis (4-hidroksifenil) Odluka o prestanku mandata (srpski jezik) 244
propana, op}enito poznatog kao bisfenol A (BPA), u
proizvodnji plasti~nih fla{ica za hranjenje dojen~adi, Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik) 244
stavljanja na tr`i{te i uvoza u Bosnu i Hercegovinu Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik) 245
plasti~nih materijala i predmeta namijenjenih da do|u u
kontakt sa hranom koji nisu u skladu sa odredbama ove Odluka o prestanku mandata (srpski jezik) 245
Naredbe (hrvatski jezik) 241
Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik) 245
Naredba o zabrani upotrebe 2,2-Bis (4-hidroksifenil)
propana, op{te poznatog kao bisfenol A (BPA), u Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik) 245
proizvodwi plasti~nih fla{ica za hrawewe Odluka o prestanku mandata (srpski jezik) 246
dojen~adi, stavqawa na tr`i{te i uvoza u Bosnu i
Hercegovinu plasti~nih materijala i predmeta Odluka o produ`enju mandata dodatnom sudiji u
namijewenih da do|u u kontakt sa hranom koji nisu u Kantonalnom sudu u Sarajevu (bosanski jezik) 246
skladu sa odredbama ove Naredbe (srpski jezik) 241
Odluka o produ`enju mandata dodatnom sucu u
VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E Kantonalnom sudu u Sarajevu (hrvatski jezik) 246
BOSNE I HERCEGOVINE
Odluka o imenovanju tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Odluka o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u
Banjoj Luci (bosanski jezik) 242 Kantonalnom sudu u Sarajevu (srpski jezik) 246

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III -
Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks:
722-074 -Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044 722-046, faks - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje
polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo
161-000-00071700-57 - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana
od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj
01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za I polugodi{te 2011. za "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM
Godina XV Broj/Broj Godina XV
Utorak, 31. 5. 2011. godine
43 Utorak, 31. 5. 2011. godine

koje je kolektivna organizacija zaklju~ila sa


SLU@BENE OBJAVE autorima/drugim nosiocima autorskih prava,
"SINE QUA NON" D.O.O. AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I organizacijama autora (strukovna dru{tva autora);
ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA IZ SARAJEVA, bilateralne ugovore koje je kolektivna organizacija
BRANILACA SARAJEVA 21 KOJU ZASTUPA MIRZA zaklju~ila sa sestrinskim dru{tvima u inostranstvu, te drugu
HAJRI], DIREKTOR (DALJE: KOLEKTIVNA dokumentaciju kojom kolektivna organizacija dokazuje
ORGANIZACIJA) svoj legitimitet;
i - da su pregovori okon~ani dana 11.04.2011. godine
potpisivanjem ovog Kolektivnog ugovora.
Udru`enje hotelijera i restoratera BiH iz Sarajeva, Bla`ujski
drum 80 kojeg zastupa Amir Had`i}, predsjednik udru`enja II. UGOVORNE STRANE
(Dalje: REPREZENTATIVNO UDRU@ENJE) ^lan 1.
dana 18. 05. 2011. godine u Sarajevu zaklju~ili su Sine Qua Non d.o.o. Agencija za zastupanje i za{titu autorskih
KOLEKTIVNI UGOVOR prava je specijalizirano pravno lice za obavljanje djelatnosti
O NEISKLJU^IVOM PRENOSU PRAVA ZA ostvarivanja autorskih prava, koje djelatnost obavlja na osnovu
KORI[TENJE ZA[TI]ENIH AUTORSKIH MUZI^KIH Rje{enja Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno
DJELA OD STRANE KORISNIKA IZ OBLASTI vlasni{tvo Bosne i Hercegovine broj IP5694/02-01 S@ od
UGOSTITELJSTVA 04.06.2002. godine (danas: Institut za intelektualno vlasni{tvo
Bosne i Hercegovine), te nastupa u svoje ime a za ra~un preko 2
I. UVODNE ODREDBE miliona autora iz zemlje i svijeta na osnovu punomo}i autora te
Ovim ugovorom konstatuje se: recipro~nih ugovora sa stranim dru{tvima i to kao ~lanica
- da "Sine Qua Non" d.o.o. Agencija za zastupanje i za{titu CISAC-a zavedena pod kodom 216, djeluju}i kao kolektivna
autorskih prava iz Sarajeva, Branilaca Sarajeva 21 kao organizacija na teritoriji Bosne i Hercegovine kako u odnosu na
specijalizirano pravno lice iz ~lana 87. Zakona o autorskom doma}i tako i na inostrani repertoar muzi~kih i knji`evnih djela.
pravu i srodnim pravima u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", Udru`enje hotelijera i restoratera BiH iz Sarajeva je
broj 7/02, 32/02 i 76/06) nastavlja da obavlja poslove reprezentativno udru`enje korisnika autorskih djela iz oblasti
kolektivnog ostvarivanja autorskih prava na osnovu ~lana ugostiteljstva koja nastupa u ime i za ra~un 360 svojih ~lanica ~iji
44. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih spisak ~ini sastavni dio ovog ugovora (u daljem tekstu : korisnici).
prava ("Slu`beni glasnik BiH", broj 63/10) kao kolektivna ^lan 2.
organizacija; Ovim kolektivnim ugovorom su obuhva}ena samo prava
- da Udru`enje hotelijera i restoratera BiH iz Sarajeva, autora muzi~kih djela i samo korisnici autorskih muzi~kih djela iz
Bla`ujski drum 80, koje predstavlja interese 360 ~lanica oblasti ugostiteljstva.
udru`enja, u ovom ugovoru nastupa kao reprezentativno Ovim ugovorom nisu obuhva}ena prava autora iz drugih
udru`enje korisnika autorskih djela iz ~lana 24. stav 1. oblasti stvarala{tva, kao ni: izvo|a~a, proizvo|a~a fonograma,
Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih filmskih producenata, organizacija za radio difuziju, izdava~a i
prava (Dalje: ZKOASP); proizvo|a~a baza podataka na njihovim izvo|enjima,
- da je kolektivna organizacija na osnovu ~lana 25. fonogramima, videogramima, emisijama i bazama podataka.
ZKOASP-a objavila Poziv za zaklju~enje kolektivnog
III. PREDMET UGOVORA
ugovora dana 17.08.2010. godine u "Slu`benom glasniku
BiH", broj 67/10; ^lan 3.
- da su pregovori za zaklju~enje kolektivnog ugovora Ovim kolektivnim ugovorom odre|uju se naro~ito:
zapo~eli dana 11.10.2010. godine; a) tarifa, osnovica za obra~un i na~in primjene tarife,
- da je reprezentativno udru`enje izvr{ilo uvid u: repertoar b) uslovi za kori{tenje autorskih djela iz repertoara kolektivne
autorskih djela kolektivne organizacije; punomo}i/ugovore organizacije,
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 43 - Strana 2 - Oglasi - Utorak, 31. 5. 2011.

c) okolnosti kori{tenja zbog kojih se visina odre|ene naknade ^lan 6.


prema tarifi uve}ava, smanjuje ili opra{ta, Shodno odredbama prethodnog ~lana ovog ugovora, korisnici
d) rok i na~in naplate naknade, autorskih djela na koje se odnose odredbe ovog ugovora ne mogu
e) na~in naplate naknade za kori{tenje autorskih djela i na~in pojedina~nim ugovorom sa autorom/autorima individualno
obra~unavanja napla}enih naknada u slu~aju postojanja pribavljati autorska prava i obavezuju se da to rade isklju~ivo
privremene tarife iz ~lana 26. ZKOASP-a za kori{tenje tih pojedina~nim ugovorom sa kolektivnom organizacijom pod
djela do momenta zaklju~enja kolektivnog ugovora, ako se uslovima utvr|enim ovim kolektivnim ugovorom.
tim ugovorom prvi put odre|uje tarifa za pojedinu vrstu Ukoliko se pak desi da neki od korisnika zaklju~i
kori{tenja autorskih djela. individualno ugovor sa autorom/autorima, smatra}e se da tim
Ovaj ugovor ni u kom slu~aju ne zna~i, niti se mo`e tuma~iti ugovorom nisu pribavljena autorska prava, a korisnik se
da su korisnici autorskih djela za djelatnost ugostiteljstvo dobili obavezuje da zaklju~i individualni ugovor sa kolektivnom
odobrenje za kori{tenje autorskih djela bez zaklju~enog organizacijom, odnosno da po{tuje autorska imovinska i moralna
pojedina~nog ugovora. prava prema kolektivnoj organizaciji u skladu sa ovim
kolektivnim ugovorom.
Odobrenje }e se izdati isklju~ivo u pojedina~nim ugovorima s
korisnicima autorskih djela i to pod uslovom po{tivanja VI. POLAZNI OSNOV ZA ODRE\IVANJE
imovinskih i moralnih prava autora utvr|enih u Zakonu o PRIMJERENE TARIFE
autorskom i srodnim pravima (Dalje: ZASP) i ZKOASP-om pod a. Uporedivost sa tarifama kolektivnih organizacija susjednih
uslovom po{tivanja svih obaveza iz ovog kolektivnog ugovora i dr`ava i regiona
pojedina~no zaklju~enih ugovora.
^lan 7.
IV. REPERTOAR KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE Prilikom odre|ivanja primjerene tarife utvr|ene ovim
^lan 4. kolektivnim ugovorom, ugovorne strane vodile su ra~una da ista
bude utvr|ena na na~in kako se to utvr|uje u drugim dr`avama.
Dozvola na koju se odnose uslovi i pogodnosti iz ovog
Naro~ito se vodilo ra~una da autorska naknada bude
ugovora obuhvata repertoar muzi~kih djela koja na teritoriji
primjerena i da ne odstupa od principa i visine autorske naknade
Bosne i Hercegovine {titi KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA i u
utvr|ene tarifama/kolektivnim ugovorima u zemljama koje
koja spadaju naro~ito:
grani~e sa Bosnom i Hercegovinom, kao i u`eg regiona.
a) muzi~ko-scenska djela ili njihovi odlomci (opere, operete,
b. Zna~aj kori{tenja autorskih djela za djelatnost korisnika
baleti, koreoratorij, razne vrste igrokaza i sl.) bez obzira na
njihovo trajanje. ^lan 8.
Ovim kolektivnim ugovorom se utvr|uje da korisnici
b) muzi~ka nescenska djela (oratorijumi, kantate, svi oblici
za{ti}enih autorskih muzi~kih djela koji obavljaju osnovne
duhovne muzike, djela orkestralne, simfonijske, kamerne,
djelatnosti iz oblasti ugostiteljstva ne koriste muzi~ka djela kao
solisti~ke, horske, zabavne - pop - rok - jazz - elektronske
osnov za ostvarivanje prihoda osnovne djelatnosti, nego im
muzike, dje~ije, narodne i sl.);
kori{tenje autorskih muzi~kih djela koristi za pobolj{anje
c) naru~ena i nenaru~ena muzi~ka djela kori{tena u dramskim kvalitete osnovne usluge koju pru`aju (pru`anje usluga prehrane,
djelima, bilo da su kori{tena kao muzi~ka pratnja ili pripremanje i poslu`ivanje pi}a i napitaka i pru`anje usluga
ilustracija, ili da su uklopljena u sam dramski tekst; smje{taja).
d) naru~ena ili nenaru~ena muzika kori{tena u TV serijama; Izuzetak od odredbi prethodnog stava su pojedina~ni objekti
e) naru~ena ili nenaru~ena muzika u svim vrstama TV tipa "Disco klub" u kojima se ugostiteljske usluge pru`aju
filmova kao i kinematografskim filmovima, koji se emituju isklju~ivo zahvaljuju}i muzi~kim programima koji se u takvim
putem RTV; objektima odr`avaju ("`iva muzika", programi koje osmi{ljavaju
f) nescenska muzi~ka djela koja se dramsko-scenski ili DJ-evi i sl.), te povremeno kori{tenje "`ive muzike" u drugim
koreografski prikazuju na RTV (koncertna i radio ugostiteljskim objektima uz naplatu ulaznica (kojim prihodom se
izvo|enja) bez obzira na trajanje; pokrivaju tro{kovi organizovanja "`ive muzike").
g) naru~ena ili nenaru~ena muzika za muzi~ko-knji`evne c. Na~in ostvarivanja
emisije (muzi~ke pri~e, recitali, humoristi~ke, reporta`ne i ^lan 9.
sli~ne emisije); Ovim kolektivnim ugovorom se utvr|uje da se ostvarivanje
h) muzika kori{tena za testove u televizijskim programima, autorskih prava kori{tenjem za{ti}enog repertoara muzi~kih djela
kao ilustrativna muzika za {pice, pauze, slajdove, telope, od strane korisnika iz oblasti ugostiteljstva obavlja isklju~ivo
reklame, intermeca i sl., bez obzira na to da li je naru~ena ili kolektivno i to putem kolektivne organizacije.
nenaru~ena; d. Repertoar djela koja se koriste
i) muzi~ke obrade i aran`mani svih vrsta; ^lan 10.
j) prevodi djela Ovim kolektivnim ugovorom se utvr|uje da autorska djela
koja se koriste u objektima koji pru`aju ugostiteljske usluge i na
V. PRETPOSTAVKA KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA koje se odnosi primjena odredbi ovog kolektivnog ugovora
PRAVA predstavljaju za{ti}ena autorska djela, te da se neza{ti}ena
^lan 5. autorska djela neznatno ili uop}e ne koriste.
Shodno odredbama ~lana 18. stav 1. ZKOASP-a postoji e. Slo`enost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava
pretpostavka da je kolektivna organizacija, u okviru vrste prava i ^lan 11.
vrste djela za koje je specijalizovana, ovla{}ena da djeluje za Ovim kolektivnim ugovorom se utvr|uje da kolektivno
ra~un svih autora. ostvarivanje autorskih prava koje kolektivna organizacija obavlja
SLU@BENI GLASNIK BiH
Utorak, 31. 5. 2011. - Oglasi - Broj 43 - Strana 3

na osnovu ovog ugovora predstavlja izuzetno slo`en posao kako


Broj osoba Broj bodova Vrijednost boda
prilikom izdavanja odobrenja pojedina~nim korisnicima, tako i
prilikom raspodjele prikupljenih sredstava/prihoda od strane do 100 osoba 100 0,1 KM
korisnika na koje se odnose odredbe ovog kolektivnog ugovora. Za svakih narednih 100 Dodatno jo{ 50 0,1 KM
VII. TARIFA osoba bodova
^lan 12.
Ovim kolektivnim ugovorom prihvata se Pravilnik o 5. Za kori{tenje muzi~kih djela u drugim objektima koji
naknadama za javno izvo|enje i saop{tavanje javnosti muzi~kih pripadaju hotelu i koji predstavljaju posebno odvojen
djela, te naknadama za kori{tenje muzi~kih izvedbenih materijala prostor (restorani, barovi, disko klubovi i sl.) i u kojima se
sa tarifom minimalnih naknada (objavljeno u "Slu`benom stalno ili povremeno organizuje "`iva muzika" ili koriste
glasniku BiH", broj 95/10 od 16.11.2010. godine). usluge DJ-a, autorska naknada se utvr|uje pojedina~no za
Izuzetno u odnosu na Pravilnik sa tarifom iz prethodnog svaki takav objekat/prostor.
stava, za Udru`enje hotelijera i restoratera BiH zbog brojnog 6. Autorska naknada po tarifi za a. hotele utvr|uje se
~lanstva utvr|uju se posebne pogodnosti i umanjenja koja iznose kumulativno po svakoj ta~ki ove tarife.
do 40% za pojedine vrste kori{tenja autorskih djela, te se utvr|uje b. Ostali ugostiteljski objekti
posebna tarifa kako slijedi: 1. Za kori{tenje muzi~kih djela putem mehani~ke muzike u
a. Hoteli drugim ugostiteljskim objektima mjese~na se naknada
1. Za kori{tenje muzi~kih djela u sobama/apartmanima odre|uje na osnovu sljede}ih osnovica:
hotela, aparthotela, motela, pansiona, preno}i{ta, hotelskog
naselja putem radija, interne televizije zatvorenog tipa ili
Radno Vrsta lokala Vrijed-
bilo koje druge televizijske ili kablovske mre`e ili putem nost
vrije- a) Sku- b) Skupina: c) Lokali i
ure|aja za prijem satelitskog programa mjese~na naknada boda
iznosi ovisno o kapacitetu i to: me pina "RESTO- objekti u
"BA- RANI", kojima se ne
ROVI" "BU- to~e alkoholna
Broj le`aja Broj bodova Vrijednost boda (no}ni FFETI" i pi}a i objekti
do 25 le`aja 1.500 0,1 KM klubovi, "KAFANE" u kojima se
od 26 do 50 le`aja 2.000 0,1 KM i barovi, (Restorani, ponuda ne
disko- gostionice, konzumira na
od 51 do 100 le`aja 2.500 0,1 KM
klubovi i picerije, licu mjesta,
od 101 do 200 le`aja 3.600 0,1 KM barovi i caffe-barovi, kao i objekti
od 201 do 300 le`aja 5.000 0,1 KM sl.), te bistroi, zatvorenog
pivnice zalogajnice, tipa (kantine i
vi{e od 300 le`aja 6.000 0,1 KM
kr~me, bifei i sl.)
sl.)
2. Za kori{tenje muzi~kih djela u zajedni~kim prostorijama
(predvorju, holu, salonu, kafe baru u prijemnom holu ili do 24 2.000 1.000 bodova 300 bodova 0,10 KM
neposrednoj blizini ili sl.) mjese~na naknada iznosi ovisno sata bodova
o kategoriji hotela (vrste: hotel, hotelsko naselje, poslije 3.000 1.600 bodova 600 bodova 0,10 KM
aparthotel, apartmansko naselje, motel, pansion i sl.) i to: 24 sata bodova

Kategorije Broj bodova Vrijednost boda 1.1.Uzimaju}i u obzir kapacitet ugostiteljskog objekta, visina
naknade odre|uje se na osnovu osnovice iz prethodnog stava
Hoteli sa 1 * 250 0,1 KM
kako slijedi:
Hoteli sa 2* 500 0,1 KM Do 50 osoba osnovica se umanjuje za 30%
Hoteli sa 3* 750 0,1 KM Od 51 do 100 osoba: 100% vrijednosti osnovice
Hoteli sa 4* 1.000 0,1 KM Od 101 do 200 osoba osnovica se uve}ava za 50%
Od 201 do 500 osoba osnovica se uve}ava za 100%
Hoteli sa 5* 1.500 0,1 KM
Od 501 do 1.000 osoba osnovica se uve}ava za 200%
Od 1.001 i vi{e osoba osnovica se uve}ava za 300%
3. Kategorija se odre|uje prema kategorizaciji utvr|enoj
1.2.Za "`ive" izvedbe osnovice iz stava 1. uve}avaju se za 100%.
rje{enjem nadle`nog ministarstva, a ukoliko iste nema,
prema kategoriji koja se zvani~no upotrebljava. 1.3.U slu~aju disko-programa za koji se napla}uju ulaznice ili
4. Za kori{tenje muzi~kih djela u kampovima i drugim obavezna konzumacija u toku dva dana sedmi~no, osnovice iz
ugostiteljskim objektima za smje{taj (vrste: kamp, sobe za stava 1) i 2) se uve}avaju za 100%.
iznajmljivanje, apartman, omladinski hotel, planinarski 1.4.U slu~aju naplate ulaznica ili obavezne konzumacije do ~etiri
dom, odmarali{te, preno}i{te i sl.) izvan restorana putem dana sedmi~no, osnovica iz stava 1. se uve}ava za dodatnih
mehani~ke muzike mjese~na naknada iznosi ovisno o 30%.
kapacitetu i to: 1.5.U slu~aju naplate ulaznica ili obavezne konzumacije vi{e od
~etiri dana sedmi~no, osnovica iz stava 1. se uve}ava za
dodatnih 20%.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 43 - Strana 4 - Oglasi - Utorak, 31. 5. 2011.

1.6.Sve odredbe ta~ke b. ovoga ~lana se primjenjuju kumulativno Broj osoba Broj bodova Vrijednost boda
uzimaju}i u obzir sve navedene parametre.
1.7.Za objekte iz ta~ke 1. ovog tarifnog broja (kako je prikazano u do 50 osoba 50 1,00 KM
tabeli), a koje posluju u sklopu skupine "HOTELI" (hotel, od 51 do 200 osoba 150 1,00 KM
hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, motel, od 201 do 1000 osoba 300 1,00 KM
pansion, odmarali{te, preno}i{te i sl.) ili u sklopu aerodroma,
osim ako posluju kao posebna poslovna jedinica, osnovica se od 1001 do 10 000 osoba 600 1,00 KM
umanjuje za 30%. vi{e od 10 000 osoba 650 1,00 KM
c. Priredbe
1. Na svadbenim ve~erama i sli~nim priredbama sa "`ivom" 5. Za izvo|enje muzi~kih djela ozbiljne muzike ukupna naknada
izvedbom muzi~kih djela naknada iznosi po priredbi: utvr|uje se srazmjerno udjelu za{ti}enih djela u izvedbenom
programu.
Broj osoba Broj bodova Vrijednost boda 6. Naknada za iskori{tavanje narodnih muzi~kih tvorevina putem
javne izvedbe pla}a se u visini utvr|enoj za javnu izvedbu
do 100 osoba 1.000 0,1 KM autorskih djela.
od 101 do 200 osoba 2.000 0,1 KM 7. Naknadu napla}enu na javnim izvedbama, koncertima i
od 201 do 300 osoba 3.000 0,1 KM priredbama organiziranim u humanitarne svrhe, odnosno
javnim izvedbama, koncertima i priredbama u korist primalaca
vi{e od 300 osoba 4.000 0,1 KM pomo}i, kolektivna organizacija }e nakon primljene
pripadaju}e naknade po tom osnovu pravnim ili fizi~kim licima
2. Za priredbe iz ta~ke 1) koje se odr`avaju u luksuznim kojima je potrebna pomo} dozna~iti putem posebnog ugovora
restoranima, no}nim klubovima i sli~nim prostorima naknada sa primaocem pomo}i iznos naknade ostvarene po osnovu
se uve}ava za 100%. prikupljanja nov~ane pomo}i u humanitarne svrhe. Pomo} i
3. Za priredbe iz ta~ke 1) koje se odr`avaju u prostorima u kojima uplate iz stava 1. ovog ~lana, za izvedbe i saop{tavanje javnosti
se povremeno obavlja ugostiteljska djelatnost uslu`ivanja jela i autorskih djela za koje se ubire naknada u humanitarne svrhe,
pi}a (dru{tveni domovi, {atori i sl.) naknada se umanjuje za }e se izvr{iti samo pod uslovom da izvo|a~i nastupaju
50%. besplatno, te da organizator u slu`benom programu navede
4. Naknada po ovoj tarifi se utvr|uje neovisno od toga da li je autore i njihovog zastupnika kao sudionika prikupljanja
vlasnik ugostiteljskog objekta zaklju~io ugovor ili pla}a pomo}i.
naknadu po odredbama ta~ke b. ove Tarife. e. Ostale priredbe
5. Ukoliko vlasnik ugostiteljskog objekta u kojem se odr`ava 1. Za izvo|enje muzi~kih djela na koncertu ozbiljne muzike
priredba utvr|ena ovom Tarifom za c. Priredbe sâm ne (festivalu, takmi~enju), akademiji, baletnom divertismanu ili
organizuje priredbu, du`an je organizatora uputiti kako da promenadnom koncertu kao i ostalih vrsta muzike uz naplatu
pribavi odobrenje, a ukoliko organizator to ne u~ini, vlasnik ulaznica ili drugih oblika naplate, naknada iznosi 10% bruto
ugostiteljskog objekta je du`an sam pribaviti odobrenje, te prihoda, ali ne manje od naknade odre|ene prema stavu d.2.
uplatiti autorsku naknadu u skladu sa ovom Tarifom. 2. Na plesnom takmi~enju, reviji na ledu ili sli~noj priredbi uz
d. Muzi~ke priredbe naplatu ulaznica naknada iznosi 6% bruto prihoda, ali ne manje
1. Za izvo|enje muzi~kih djela na koncertu ozbiljne muzike od naknade odre|ene prema stavu c.1. Tarife.
(festivalu, takmi~enju), akademiji, baletnom divertismanu ili 3. Na modnoj reviji, izboru ljepote, demonstraciji proizvoda ili
promenadnom koncertu kao i ostalih vrsta muzike uz naplatu sli~noj priredbi, uz naplatu ulaznica naknada iznosi 4% bruto
ulaznica ili drugih oblika naplate, naknada iznosi 10% bruto prihoda, a najmanje 3.000 bodova, koliko iznosi i u slu~aju ako
prihoda, ali ne manje od naknade odre|ene prema stavu d.2. je priredba bez naplate ulaznica, s tim da je vrijednost boda
2. Za izvo|enje muzi~kih djela ozbiljne ili ostale muzike u deset konvertibilnih pfeninga (0,1 KM);
zatvorenom prostoru bez naplate ulaznica ili drugih oblika 4. Na cirkuskoj, artisti~koj ili sli~noj priredbi uz naplatu ulaznica
naplate naknada se odre|uje primjenom stope iz stava d.1. od naknada iznosi 3% bruto prihoda, a najmanje 3.000 bodova
osnovice utvr|ene prema kapacitetu prostora s prosje~nom koliko iznosi i u slu~aju ako je priredba bez naplate ulaznica, s
cijenom ulaznica za sli~ne priredbe, ali ne ni`om od 7,50 KM, s tim da je vrijednost boda deset konvertibilnih pfeninga (0,1
tim da ista ne mo`e da bude ni`a od 200 bodova po koncertu uz KM);
vrijednost boda od 1,00 KM 5. Na sportskoj priredbi naknada iznosi:
3. Na sezonskoj zabavnoj priredbi kao {to je do~ek Nove godine,
krabuljni ples, karneval, Valentinovo, Martinje, prazni~ne Broj sjedala Broj bodova Vrijednost boda
sve~anosti i sl. uz naplatu ulaznica ili drugog oblika naplate,
naknada iznosi 12% bruto prihoda, a najmanje 3.000 bodova, do 5.000 osoba 100 0,1 KM
koliko iznosi i u slu~aju ako je priredba bez navedene naplate, s od 5.001 do 10.000 osoba 200 0,1 KM
tim da je vrijednost boda deset konvertibilnih pfeninga (0,1
od 10.001 do 30.000 300 0,1 KM
KM);
osoba
4. Ako je izvo|enje muzi~kih djela iz stava d.2. na otvorenom
prostoru (trg, ulica, pla`a i dr.) bez naplate ulaznica ili drugih vi{e od 30.000 osoba 400 0,1 KM
oblika naplate, naknada se odre|uje prema kapacitetu prostora,
i to:
SLU@BENI GLASNIK BiH
Utorak, 31. 5. 2011. - Oglasi - Broj 43 - Strana 5

^lan 13. Ukoliko se uplata vr{i bez prethodno zaklju~enog ugovora sa


Udru`enje hotelijera i restoratera BiH obavezuje se da }e kolektivnom organizacijom, korisnik je obavezan nazna~iti da
kolektivnoj organizaciji najkasnije u roku od 10 dana od dana uplatu vr{i na osnovu ovog kolektivnog ugovora, te kolektivnoj
potpisivanja ovog kolektivnog ugovora dostavi ovjeren spisak organizaciji bez odlaganja dostaviti relevantne podatke na osnovu
svojih ~lanova koji treba da sadr`i sve mati~ne podatke ~lanice kojih je izvr{en obra~un upla}ene autorske naknade.
(naziv pravnog lica, sjedi{te i adresa, ime i prezime i funkcija Ukoliko se autorska naknada upla}uje bez prethodno
odgovorne osobe, JIB i PIB, te kontakt telefone). Ovaj spisak zaklju~enog ugovora sa kolektivnom organizacijom,
predstavlja sastavni dio kolektivnog ugovora. korisnik/uplatilac }e na iznos ukupne autorske naknade utvr|ene
Za korisnike koji naknadno pristupe ~lanstvu Udru`enja ovim Kolektivnim ugovorom obra~unati i dodati iznos PDV-a,
hotelijera i restoratera BiH, Udru`enje }e posebnim dopisom obra~unat u skladu sa zakonom, te uplatiti ga zajedno sa iznosom
obavijestiti kolektivnu organizaciju, ili }e takvom korisniku izdati autorske naknade u ukupnom iznosu.
odgovaraju}u potvrdu za potrebe kolektivne organizacije sa svim
mati~nim podacima, u cilju primjene pogodnosti predvi|ene X. ROKOVI
kolektivnim ugovorom za ~lanove Udru`enja hotelijera i ^lan 20.
restoratera BiH.
^lan 14. Autorska naknada se upla}uje na transakcijski ra~un
kolektivne organizacije u roku od 15 dana, a najkasnije do 15. u
Autorska naknada utvr|ena ovom Tarifom ne sadr`i iznos
mjesecu za prethodni mjesec.
PDV-a, koji se u skladu sa zakonom obra~unava i dodaje na
ukupan iznos autorske naknade. XI. PRIMJENA UGOVORA
^lan 15.
^lan 21.
Ukoliko se koristi "`iva muzika" ili usluge DJ-a, vlasnik
ugostiteljskog objekta je du`an kolektivnoj organizaciji Odredbe ovog kolektivnog ugovora odnose se na sve
dostavljati i spisak svih kori{tenih djela. korisnike koji na teritoriji Bosne i Hercegovine imaju obavezu da
Spisak kori{tenih autorskih djela dostavlja se kolektivnoj pla}aju autorsku naknadu utvr|enu ovim Kolektivnim ugovorom.
organizaciji na obrascu za popis izvedenih djela (javna izvedba) ^lan 22.
koji je dostupan na web stranici kolektivne organizacije
Odredbe ovog Kolektivnog ugovora po~inju se primjenjivati
(http://www.sqn.ba) u roku od 15 dana, a najkasnije do 15. u
od 01.01.2011. godine
mjesecu za protekli mjesec.
^lan 16. ^lan 23.
U slu~aju da korisnik muzi~kih djela u zakonskom i/ili Za kori{tenje autorskih djela koje je nastalo do momenta
ugovorenom roku dostavi nepotpune podatke (~lan 15. primjene odredbi ovog kolektivnog ugovora kao privremena
kolektivnog ugovora) o kori{tenim muzi~kim djelima i njihovom tarifa iz ~lana 26 ZKOASP-a primjenjuje se: Pravilnik o
autorima (npr. samo naziv djela, ili samo ime autora, bez naslova naknadama za javno izvo|enje i saop{tavanje javnosti muzi~kih
djela i samo ime/naziv izvo|a~a i sl.) ili vr{i neuredno pla}anje, djela, te naknadama za kori{tenje muzi~kih izvedbenih materijala
zbog pote{ko}a koje nastaju kod obrade podataka i usljed toga sa Tarifom minimalnih naknada koji je dostupan na web stranici
pove}anja obima posla, a samim tim i pove}anja tro{kova, visina kolektivne organizacije (http://www.sqn.ba/), po kojem }e se
autorske naknade se uve}ava za 50%. obra~unavati autorske naknade za period do momenta primjene
^lan 17. ovog kolektivnog ugovora.
U slu~aju da korisnik muzi~kih djela ni nakon pismene ^lan 24.
opomene kolektivne organizacije u ostavljenom roku uop{te ne
Ovaj kolektivni ugovor zaklju~uje se na period od 2 godine.
dostavi podatke (~lan 15. kolektivnog ugovora) o kori{tenim
muzi~kim djelima i njihovom autorima i/ili ne plati autorsku Najkasnije 3 mjeseca prije isteka ovog ugovora, ugovorne
naknadu, utvr|ena visina naknade se uve}ava za 100%. strane se obavezuju da }e zapo~eti pregovore za zaklju~ivanje
^lan 18. novog kolektivnog ugovora.
U slu~aju da korisnik namjerno ili krajnjom nepa`njom Ukoliko se do kraja perioda va`enja ovog kolektivnog
izbjegava pla}anje autorske naknade i/ili namjerno ili krajnjom ugovora ne zaklju~i novi kolektivni ugovor, njegovo va`enje se
nepa`njom ne dostavlja podatke o kori{tenim djelima i njihovim produ`ava do zaklju~enja novog kolektivnog ugovora.
autorima, u postupcima za za{titu autorskih prava pred sudovima i
drugim organima kolektivna organizacija mo`e da tra`i naknadu XII. OBJAVLJIVANJE
koja iznosi 300% od naknade utvr|ene ovim kolektivnim ^lan 25.
ugovorom (~lan 158. stav 1 ZASP-a).
Kolektivna organizacija }e odmah a najkasnije u roku od 7
IX. NA^IN NAPLATE dana od dana potpisivanja ovaj kolektivni ugovor dostaviti JP
^lan 19. NIO Slu`beni list BiH radi njegovog objavljivanja u "Slu`benom
Autorska naknada utvr|ena po Tarifi predvi|enoj ovim glasniku BiH" (~lan 25. stav 2. ZKOASP-a)
ugovorom upla}uje se mjese~no na transakcijski ra~un kolektivne ^lan 26.
organizacije:
Kolektivni ugovor shodno odredbama ~lana 25. stav 2.
Primalac: "Sine Qua Non" d.o.o. Sarajevo ZKOASP-a po~inje da va`i za sve istovrsne korisnike autorskih
Transakcijski ra~un: 338-320-22509502-90 djela iz repertoara kolektivne organizacije petnaestog dana od
Koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. dana njegovog objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH",
Svrha uplate: Autorska naknada po ugovoru broj: (korisnik nezavisno od toga da li su ti korisnici u~estvovali u pregovorima
unosi broj ugovora zaklju~enog sa kolektivnom organizacijom). ili ne.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 43 - Strana 6 - Oglasi - Utorak, 31. 5. 2011.

XIII. DOSTAVA PODATAKA RJE[ENJE


1. U Registar udruga kod Ministarstva pravde Bosne i
^lan 27. Hercegovine upisuje se Udruga pod nazivom:
Reprezentativno udru`enje se obavezuje da }e do momenta UDRUGA "HERCEGOVA^KA GORSKA SLU@BA
potpisivanja ovog kolektivnog ugovora, ali ne du`e od 15 dana po
SPA[AVANJA"
potpisivanju istog dostaviti kolektivnoj organizaciji popis svojih
~lanica sa svim podacima kojima raspola`e, te kolektivnu UDRU@ENJE "HERCEGOVA^KA GORSKA SLU@BA
organizaciju blagovremeno obavje{tavati o promjenama u svom SPA[AVANJA"
~lanstvu. UDRU@EWE "HERCEGOVA^KA GORSKA SLU@BA
^lan 28. SPA[AVAWA"
Kolektivna organizacija }e blagovremeno obavje{tavati Skra}eni naziv Udruge je:
reprezentativno udru`enje o svim promjenama u svom UDRUGA "HGSS", UDRU@ENJE "HGSS",
poslovanju, a koje se ti~u ili su u vezi sa primjenom ovog UDRU@EWE "HGSS".
Kolektivnog ugovora ili sa svojim statusom. Sjedi{te Udruge je: Mostar, ulica Put Spasa broj 1.
XIV. ZAVR[NE ODREDBE 2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1085, knjiga I Registra,
sa danom 25.03.2011. godine.
^lan 29.
3. Danom upisa u Registar udruga kod Ministarstva pravde Bosne
U slu~aju promijenjenih okolnosti ugovorne strane mogu ovaj
i Hercegovine, Udruga sti~e svojstvo pravne osobe i ima
kolektivni ugovor izmijeniti i dopuniti.
slobodu djelovanja na podru~ju cijele Bosne i Hercegovine
^lan 30. isklju~ivo pod registriranim nazivom.
Individualni korisnici kod kojih u toku va`enja ugovora do|e 4. Ciljevi i djelatnosti Udruge su: okupljanje gra|ana radi
do statusnih i/ili sli~nih promjena (promjena adrese, prestanak sudjelovanja, poticanja i razvijanja potrage i spa{avanja
rada, promjena kapaciteta prostora, namjena objekta, ili bilo koji nestalih i unesre}enih; poticanje, razvijanje kao i sudjelovanje u
drugi element na osnovu kojeg se utvr|uje iznos autorske potrazi i spa{avanju nestalih i unesre}enih osoba uslijed
naknade) du`ni su o takvoj promjeni obavijestiti kolektivnu vremenskih nepogoda i katastrofa {irih razmjera, potresa,
organizaciju radi izmjene ili raskida individualno zaklju~enog po`ara, poplava, ru{enju objekata, prometnih i drugih nesre}a;
ugovora. poticanje, razvijanje i sudjelovanje u potrazi za unesre}enima u
^lan 31. planinskim terenima, u ru{evinama i ostalim nepristupa~nim
Na izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora ili njegov terenima; poticanje, razvijanje i sudjelovanje pri potrazi
prestanak primjenjuju se na odgovaraju}i na~in odredbe ~lanova prilikom va|enje tijela, sredstava i predmeta iz spilja, jama,
24. i 25. ZKOASP-a. bunara, spu{tanje sa visokih objekata i visina, izvla~enje iz
^lan 32. snje`nih nanosa i lavina i dr. nepristupa~nih mjesta; poticanje i
Na sve odnose koje nisu regulisani ovim kolektivnim zalaganje za uspostavljanje signalizacije i putokaza na stazama
ugovorom, a ti~u se autorskih prava, direktno se primjenjuju izvan redovitih ruta; poticanje i zalaganje za uklanjanja
odredbe ZASP-a i ZKOASP-a, Zakona o obligacionim odnosima, minskoeksplozivnih sredstava; poticanje, razvijanje i
kao i odredbe drugih pozitivnih propisa koji reguli{u ovu oblast. sudjelovanje pri evakuaciji unesre}enih sa svih ugro`enih
podru~ja; poticanje, zalaganje i sudjelovanje u pru`anju stru~ne
^lan 33.
i tehni~ke pomo}i i uspostava veze i komunikacije za potrebe
Popratno pismo sa pozivom za zaklju~enje individualnih potrage i spa{avanja u nepristupa~nim podru~jima;
ugovora koje }e reprezentativno udru`enje proslijediti svojim sudjelovanje, zalaganje za pru`anja pomo}i i zra~ne potrage za
~lanicama je sastavni dio ovog ugovora. unesre}enima i helikopterska evakuacija iz ugro`enih
^lan 34. podru~ja; educiranje ~lanova i drugih zainteresiranih osoba u
Ovaj je ugovor zaklju~en u 3 jednaka izvorna primjerka, od spa{avanju osoba, objekata i sredstava; educiranje svojih
kojih je po jedan za svaku ugovornu stranu, a jedan primjerak ~lanova u cilju osposobljavanja za sigurno i pravovremeno
kolektivna organizacija }e dostaviti Institutu za intelektualno izvr{enje postavljenih zadataka u neophodnim specijalnostima
vlasni{tvo BiH (~lan 12. stav 4. ta~ka b) ZKOASP-a). (skijanje, alpinizam, speleologija, rukovanje raznim alatima i
Za Kolektivnu organizaciju Za reprezentativno udru`enje opremom; podizanje op}e svijesti o potrebi za postojanje i
Mirza Hajri}, s. r. Amir Had`i}, s. r. djelovanje spasila~kih slu`bi; sudjelovanje na raznim
(SL-555/11-G) specijalisti~kim te~ajevima u zemlji i inozemstvu; razmjena
iskustava sa istim ili sli~nim udrugama te organiziranje
me|usobnih susreta povodom jubilarnih godi{njica izdavanje
UDRU@ENJA - FONDACIJE prigodnih sve~anih izdanja razli~itih publikacija i druge
aktivnosti kojima se pospje{uje rad i afirmacija Udruge.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
5. Osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje Udruge u
Zahtjev UDRUGE "HERCEGOVA^KA GORSKA SLU@BA
pravnom prometu su:
SPA[AVANJA", sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Put Spasa broj 1, u
predmetu, upis u Registar udruga, na temelju ~lanka 8. i 33. - Goran Vidovi}, predsjednik Udruge, JMBG:
Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni 1106981150011, Mostar, ulica Druge Bojne Rudni~ke broj
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08) i ~lanka 4. stavak (1) 185A;
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udruga i zaklada Bosne i - Mihovil ^uljak, potpredsjednik Udruge, JMBG:
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udruga i zaklada i drugih 0911981150026, Mostar, ulica Rudarska broj 118 i
neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/10), - Luka Mandi}, tajnik Udruge, JMBG: 3003982150035,
donosi Mostar, ulica Mile Budaka broj 43.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Utorak, 31. 5. 2011. - Oglasi - Broj 43 - Strana 7

6. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u RJE[ENJE


Registar, Udruga je du`na, sukladno ~lanku 43. stavak 1.
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine,
Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom:
podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene. a) Udru`enje za afirmaciju arhitekture, kulture prostora i
7. Ovo Rje{enje objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". vizuelnih umjetnosti "Fora"
Obrazlo`enje Udru`ewe za afirmaciju arhitekture, kulture prostora
i vizuelnih umjetnosti "Fora"
UDRUGA "HERCEGOVA^KA GORSKA SLU@BA
SPA[AVANJA", sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Put Spasa broj 1, Udruga za afirmaciju arhitekture, kulture prostora i
je dana 22.02.2011. godine podnijela zahtjev za upis u Registar vizualnih umjetnosti "Fora"
udruga kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. b) Skra}eni naziv Udru`enja je: Udru`enje "Fora", Udru`ewe
Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev za upis u Registar udruga "Fora", Udruga "Fora".
prilo`io slijede}u dokumentaciju: Zapisnik sa Utemeljiteljske
c) Sjedi{te Udru`enja je: Mostar, ulica Kralja Tomislava broj
skup{tine Udruge od 19.01.2011.godine; Odluku o utemeljenju
53.
UDRUGE "HERCEGOVA^KA GORSKA SLU@BA
SPA[AVANJA", broj: 1/2011 od 19.01.2011.godine, sa 2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1091 knjiga I Registra
potpisima svih utemeljitelja; dva primjerka Statuta Udruge, broj: sa danom 07.04.2011.godine.
2/2011 od 19.01.2011.godine; Odluku o davanju ovlasti za 3. Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru`enja je natpis "Fora", sa
predstavljanje Udruge prilikom upisa u Registar udruga od lijeve strane je stilizirano veliko slovo "F", sa desne strane
19.01.2011.godine; Odluku o imenovanju predsjednika Udruge, stilizirano malo slovo "a", i izme|u su slova "a" i "r"
broj: 3/2011 od 19.01.2011.godine; Odluku o imenovanju jednostavnog geometrijskog oblika. Znak je crno bijele boje.
podpredsjednika Udruge, broj: 4/201 1 od 19.01.2011.godine;
Odluku o imenovanju tajnika Udruge, broj: 5/2011 od 4. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
19.01.2011.godine; ovjerene vlastoru~ne potpise osoba ovla{enih Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i
za zastupanje i predstavljanje Udruge u pravnom prometu; ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i
Odluku o imenovanju predsjednika Skup{tine Udruge, broj: Hercegovine, isklju~ivo pod registrovanim nazivom.
11/2011 od 19.01.201 l.godine; Odluku o izgledu pe~ata Udruge, 5. Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: zalaganje za raznolik i
6/2011 od 19.01.2011.godine, te ovjerene preslike osobnih kontinuiran razvoj arhitekture; podr{ka u razvoju savremene
iskaznica svih osniva~a Udruge. arhitekture i njenog vrednovanja prema standardima i
Na temelju ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su principima u Bosni i Hercegovini; pomo} u izradi i
ispunjeni uvjeti predvi|eni Zakonom o udrugama i zakladama implementaciji projekata iz oblasti arhitekture, kulture prostora
Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja registra i vizuelnih umjetnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva dru`enja;
udruga i zaklada Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih provo|enje programa kojim se poti~e savremena kulturna i
udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija za upis umjetni~ka vje{tina mladih ljudi; Uskla|ivanje rada arhitekata,
UDRUGE "HERCEGOVA^KA GORSKA SLU@BA njegovanje i razvijanje etike arhitektonskog poziva;
SPA[AVANJA", u Registar udruga kod Ministarstva pravde povezivanje svojih ~lanova me|usobno, kao i s drugim
BiH, pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu. udru`enjima i asocijacijama koji obavljaju istu ili sli~nu
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna pristojba u djelatnost; izdavanje stru~nih publikacija, knjiga, biltena,
iznosu od 200,00 KM sukladno ~lanku 33. stavak (2) to~ka a) bro{ura, web stranica i portala, audio i video zapisa i drugih
navedenog Pravilnika. materijala koje koriste ostvarivanju ciljeva i djelatnosti
Udru`enja a sve u skladu sa Zakonom; saradnja s
Pouka o pravnom lijeku:
univerzitetima, institutima i drugim organima i organizacijama
Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti priziv Povjerenstvu za u Bosni i Hercegovini radi ostvarivanja ciljeva Udru`enja;
prizive, u roku od 15 dana od dana prijema. Priziv se podnosi, u tri razmjena iskustava sa stru~nim udru`enjima i drugim
primjerka, putem ovog Ministarstva. Na priziv se pla}a organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu koje se
administrativna pristojba u iznosu od 10,00 KM, sukladno bave istom ili sli~nom djelatno{}u radi ostvarivanja ciljeva
tarifnom broju 2. Zakona o administrativnim taksama ("Slu`beni Udru`enja; organiziranje simpozija, konferencija, znanstvenih
glasnik BiH" br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 13/07 i 76/07). i drugih kulturnih doga|aja, radionica, predavanja, seminara,
Broj UP08-07-1-368/11 konkursa, izlo`bi, samostalno ili u saradnji s drugim
25. o`ujka 2011. godine Ministar udru`enjima i organizacijama srodnih djelatnosti u svrhu
Sarajevo Bari{a ^olak, v. r. ostvarivanja ciljeva Udru`enja.
(FU-86/11-G)
6. Lica ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udru`enja su:
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i a) Enida [etka, predsjednik Udru`enja, iz Mostara, ulica
Zahtjev, Udru`enja za afirmaciju arhitekture, kulture prostora i Kralja Tomislava broj 53.
vizuelnih umjetnosti "Fora", sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Kralja
Tomislava broj 53, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana b) Edina Li~ina, zamjenik predsjednika Udru`enja, iz
8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine Mostara, ulica Krpi}a broj 20.
("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08) i ~lana 4. stav 1) 7. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj podnijeti ovom Ministarstvu, zahtjev za izmjenu i dopunu
44/10), donosi registracije, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 43 - Strana 8 - Oglasi - Utorak, 31. 5. 2011.

8. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik
Obrazlo`enje BiH", broj 44/10), donosi
Udru`enje za afirmaciju arhitekture, kulture prostora i RJE[ENJE
vizuelnih umjetnosti "Fora", sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Kralja 1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Tomislava broj 53, podnijelo je dana 15.03.2011 .godine, zahtjev Hercegovine, kod Udru`enja Biro zelene karte u Bosni i
za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovini, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Kolodvorska broj
Hercegovine. 11 A/II, upisanog pod registarskim brojem 90/03, knjiga I
Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`ena je slijede}a Registra, dana 25. 04. 2003. godine, upisuje se promjena, kako
dokumentacija: Odluka o osnivanju Udru`enja za afirmaciju slijedi:
arhitekture, kulture prostora i vizuealnih umjetnosti "Fora", broj: - Izmjene i dopune Statuta Udru`enja, broj: BZK-002/03 od
01/11 od 07.03.2011. godine sa potpisom svih osniva~a i 23.04.2003. godine;
predsjedavaju}eg osniva~ke Skup{tine, Statut Udru`enja za - Mijenja se ~lan 2. stav 5. Statuta Udru`enja, broj:
afirmaciju arhitekture, kulture prostora i vizuelnih umjetnosti BZK-002/03 od 23. 04. 2003.godine, tako da se umjesto
"Fora", broj: 04/11 od 07.03.2011.godine u dva primjerka, dosada{nje adrese sjedi{ta Udru`enja "Sarajevo,
Odluka o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje i Kolodvorska broj 11 A/II", upisuje nova adresa sjedi{ta:
predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu, broj: 02/11 od "Sarajevo, ulica Dervi{a Numi}a broj 7".
07.03.2011.godine, Odluka o imenovanju predsjednika i 2. Ostali upisi u Registru udru`enja izvr{eni na osnovu Rje{enja
zamjenika predsjednika Udru`enja broj: 05/11 od broj: RU-90/03 od 25. 04. 2003. godine, ostaju neizmjenjeni.
07.03.2011.godine, Odluka o imenovanju predsjednika 3. Ovo Rje{enje objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH".
Skup{tine Udru`enja, broj: 03/11 od 07.03.2011.godine, ovjeren Obrazlo`enje
potpis lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje Udru`enja i Udru`enje Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini, sa
ovjerene fotokopije li~nih karata, primjerak znaka Udru`enja, sjedi{tem u Sarajevu, ulica Kolodvorska broj 11 A/II, upisano je u
Spisak osniva~a Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine,
osniva~a Udru`enja i Zapisnik sa osniva~ke Skup{tine Udru`enja. pod registarskim brojem 90/03, knjiga I Registra, dana
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su 25.04.2003. godine.
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i Udru`enje je dana 16.02.2011.godine podnijelo Zahtjev za
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja upis promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva.
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i Uz zahtjev za upis promjena u Registru udru`enja, prilo`ena
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih je slijede}a dokumentacija: Zapisnik sa sjednice Skup{tine od
organizacija za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde 24.03.2011; Odluku o promjeni sjedi{ta Udru`enja, broj:
Bosne i Hercegovine, pa je doneseno Rje{enje kao u dispozitivu. SK-1167/11 od 24.03.2011 .godine i Odluku o izmjeni Statuta
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu Udru`enja, broj: SK-1168/11 od 24.03.201 l.godine.
od 200,00 KM u skladu sa ~lanom 33. stav (2)a navedenog Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
Pravilnika. ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
Pouka o pravnom lijeku: fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
ovog Ministarstva u tri primjerka, sa 10,00 KM administrativne organizacija za upis promjene u Registru udru`enja. Stoga je
takse, u skladu sa Tarifnim brojem 2. Zakona o administrativnim rije{eno kao u dispozitivu.
taksama ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, Na ovo rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
76/06, 13/07 i 76/07). od 200,00 KM u skladu sa ~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog
Broj UP08-07-1-522/11 Pravilnika.
7. aprila 2011. godine Ministar Pouka o pravnom lijeku:
Sarajevo Bari{a ^olak, s. r. Protiv ovog Rje{enja dozvoljena je `alba Komisiji za `albe u
(FU-114/11-G) roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem
ovog Ministarstva u tri primjerka, sa 10,00 KM administrativne
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i takse, u skladu sa Tarifnim brojem 2. Zakona o administrativnim
Zahtjev Udru`enja Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini, sa taksama ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06,
sjedi{tem u Sarajevu, ulica Kolodvorska broj 11 A/II, u predmetu 76/06, 13/07 i 76/07).
upis promjene u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Broj 01/6-154/02-5
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine 14. aprila 2011. godine Ministar
("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08) i ~lana 4. stav Sarajevo Bari{a ^olak, s. r.
(1) Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija (FU-116/11-G)
Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i