Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad

ENERGETSKA EFIKASNOST JEDNOPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA ENERGY EFFICIENCY OF A SINGLE FAMILY HOUSING Milana Perić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Oblast – INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Kratak sadržaj – U ovom radu je opisana jednoporodična stambena kuća, njene građevinske karakteristike, struktura omotača i njena energetsku infrastrukturu. Prikazana je i analizirana sadašnja potrošnja energenata, obim i načini korišćenja energije i predložene su sve potencijalno opravdane mere i paketi mera za povećanje energetske efikasnosti objekta kao celine. Abstract – This document presents the basic concepts of energy audit, еnergy efficiency, solar energy. In it is shown the energy balance of a family building, its construction characteristics, the layer structure and energy infrastructure, energy consumption, losses and infiltration. Display the current consumption of energy, volume and usage of energy and suggested that all potentially reasonable measures and package of measures to increase energy efficiency of the building as a whole. Ključne reči: Енергија, ефикасност, енергетски одит, губици, топлота, инфилтрација, објекат, соларна енергија Key words: Energy, effiency, energy audit, losses, heat, infiltration, object, solar energy 1. UVOD Energetski menadžment podrazumeva realizaciju i upotrebu novih tehnologija u oblasti upravljanja energetskim procesima i efikasno korišćenje energije. Zadatak za energetski menadžment je kompetentno upravljanje i planiranje rada energetskih postrojenja u kontekstu energija kojima raspolaže. Primena sveobuhvatnog energetskog menadžmenta može obezbediti značajnu energetsku uštedu. Energetski odit jeste samo jedan deo ukupnog procesa koji podrazumeva energetski menadžment. On je ključna aktivnost u uspešnom uvođenju energetskog menadžmenta u zgradarstvu. Energetski odit podrazumeva analizu toplotnih karakteristika spoljnog omotača objekta i karakteristika tehničkih sistema s ciljem utvrđivanja efikasnosti/neefikasnosti potrošnje energije, donošenja zaključaka i preporuka za povećanje efikasnosti. Osnovni cilj energetskog odita jeste dobiti što tačniji uvid u zatečeno energetsko stanje objekta, određivanje mesta povećanog trošenja ili gubitka energije u određenom objektu. Prema opsegu detaljnosti, energetski odit se deli na preliminarni i detaljni energetski odit. ________________________________________________ NAPOMENA: Ovaj rad proistekao je iz diplomskog-master rada čiji mentor je bio prof. dr Jovan Petrović Energetska efikasnost podrazumeva upotrebu manje količine energije (energenta) za obavljanje istog posla, odnosno funkcije (grejanje ili hlađenje prostora, rasveta, proizvodnja raznih proizvoda, pogon vozila). Pojam energetska efikasnost se najčešće susreće u dva moguća značenja, jedno se odnosi na uređaje, a drugo na mere i ponašanja. Energetska efikasnost treba da prožima sve sfere života i energetska efikasnost ne sme se posmatrati kao štednja energije. [1] Energetska politika Srbije govori da energija u Republici Srbiji nije roba. Znatan deo brige o socijalnom statusu stanovništva odvija se preko cena energije i uopšte položaja energije i energenata, što je destimulativno za program povećanja energetske efikasnosti. Osnovni ciljevi energetske Politike Srbije podrazumevaju pouzdanu domaću proizvodnju i sigurno snabdevanje potrošača, usklađivanje rada i razvoja celine energetskog sistema, efikasnu proizvodnju, racionalnu i ekonomski-efektivnu upotrebu energenata , uspostavljanje novih zakonodavnih i institucionalnih okvira i postupne strukturne i ekonomske promene u energetskim kompanijama. Cilj je da se do kraja 2012. godine poveća učešće električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora za 2,2%, i da zastupljenost biogoriva i drugih obnovljivih goriva na tržištu iznosi najmanje 2,2% u odnosu na ukupnu potrošnju goriva u saobraćaju. Planirano je privlačenje i angažovanje privatnih izvora finansiranja u izgradnji kapaciteta snage 102 MW koji za proizvodnju električne energije koriste obnovljive izvore, čime bi se stvorili uslovi za povećanje proizvodnje „zelene električne energije". Postojeći osnovni zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti u Srbiji čine: • Zakon o energetici • Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. g • Program ostvarivanja Strategije razvoja Republike Srbije do 2012. g Zakon o energetici u Srbiji predstavlja prvi zakon koji celovito reguliše odnose u energetici, donet 22. jula 2004.,stupio na snagu 1.avgusta 2004. On uvodi u energetski sektor nekoliko novih institucija (Agencija za energetiku Republike Srbije (AE) i Agencija za energetsku efikasnost (AEE)). Takođe predviđa i mogućnost za osnivanje operatora prenosnog sistema (zasebnog preduzeća za prenos električne energije). Stanje energetske neefikasnosti u Srbiji oslikavaju sledeći pokazatelji:

energija potrebna za zagrevanje objekta dobija se sagorevanjem prirodnog gasa u kotlu na gas. su sledeće: • Prelazak sa grejanja na električnu energiju • Zamena sijalica u domaćinstvima i poslovnim objektima • Dosledna primena standarda (Tehnički uslovi za projektovanje i građenje zgrada) • Prelazak sa paušalnog na obračun za grejanje TPV prema merenju potrošnje toplotne energije • Osnivanje podsticajnih fondova za poboljšanje toplotne zaštite stambenih i nestambenih zgrada • Zamena prozora • Poboljšanje izolacije zidova objekata • Uvođenje pribavljanja sertifikata energetske efikasnosti za zgrade 2. • Za tonu hleba Srbiji je potrebno 1. preko svega je blato od 5 cm. Takođe. Visina u donjem delu kuće iznosi 2. kaljeva .5 cm). a u industriji se smanjila od 37% na 31%. obim iznosi 75.54 kg nafte. Sistem grejanja . a ukupna zapremina objekta 339 m3 (puna zapremina se greje). Tabela broj 1. • Potrošnja električne energije u domaćinstvima je porasla od 35% na 55% ukupne proizvodnje. 2.19%.kreč i odvajajući 28 cm debljine – cigla + malter + obloga. Spoljašnji zidovi u prizemlju su debljine 40 cm . dok je visina na spratu 2. • Od svih vidova enerije najneefikasnje u Srbiji se troši električna energija. Pod u prizemlju je drveni (parket) sem u predsoblju. Mere koje se odnose na subvencionisanje „zelene“ električne energije. je na nivou srednje razvijenih zemalja Evrope. na štaflu kucana letva debljine 3 cm i mešovita pokrivka (crep i bituvel ploče u zavisnosti od nagiba krova). a krov koji je svojom kosinom orijentisan u pravcu sever–jug omogućava postavljanje solarnog kolektora na svoju površinu. u objektu se za potrebe dogrevanja koriste 2 grejalice po 1800 W. 3 cm stiropor. ali bi se pokretnim nogarima lako mogli podešavati pod druge uglove kako bi se što bolje iskoristila Sunčeva energija. • Potrošnja električne energije je najveća u Evropi. reflektujuća folija prema unutra. Krov i plafon na spratu je sledećeg sastava: drvena krovna konstrukcija sa drvenim venčanicama i rogovima od 12 cm x 12 cm debljine. visine 60 cm. Prikaz površina svih delova omotača analizirane kuće. Ona sesastoji se iz prizemlja i jednog sprata. sa njihovim koeficijentima prolaza toplote i pojedinačnim gubicima. koji su dvoslojni. • Potrošnja električne energije po glavi stanovnika (3400 kWh/god). biodizela. • Cene električne energije su nekoliko puta niže nego u Evropi. dok je svetski prosek 0. U ovom objektu nigde nema betona.• Bruto društveni proizvod (BDP) je opao od 1989 za 2. Ovaj objekat poseduje 9 livenih radijatora sa sledećim brojem rebara: 5 + 19 + 30 + 10 + 6 + 23. • Gubici u prenosu i distribuciji električne energije su najveći u Evropi . Mere u oblasti poreza. u proseku potroši 0. Solarni kolektori bi zbog pogodnosti mogli biti postavljeni na južni nagib krova pod uglom od 450C u odnosu na zemlju. bio-etanola i sličnih ekoloških goriva Mere za unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu do 2012. dok klanice troše 3. Pod na spratu je takođe drveni. gips ploče od 9 mm.5 m. reflektujuća aluminijumska folija sa vazdušnim jastučićima prema napolje. drvena krovna konstrukcija i pokrivka – keramički crep. Sledi tabela broj 1 u kojoj su prikazane površine svih delova omotača analizirane kuće.5 puta više električne energije nego u Danskoj. Severna strana je zaštićena od hladnih vetrova drugom kućom koja se naslanja na analiziranu kuću.20 m.6 puta više energije od danskih Podsticajne mere stanovništvu kako bi se ova neefikasnost šo više smanjila mogu biti sledeće 1. Svi prozori i vrata su drveni. sa njihovim koeficijentima prolaza toplote i pojedinačnim gubicima: Koeficijent prolaza toplote U (W/m2K) predstavlja važan podatak o kvalitetu omotača sa aspekta gubitaka i dobitaka toplote. kontra štafla debljine 5 cm. spoljašnja strana: gusto kucana colarica daska (2. i 3 panela od 1.5 puta. OSNOVNE INFORMACIJE O OBJEKTU Objekat analiziranja jeste stambena kuća u Novom Sadu. akciza. carina i sl. Površina iznosi 136 m2 (prizemlje ima 88 m2.40 m. kuhinji i kupatilu gde je keramika. bezpovratnih davanja 3. dvorišnim delom kuće ima kara tavan (štukator trska) malterisana. Mere koje imaju za cilj stvaranje povoljnijih kreditnih uslova i povoljnijih uslova finansiranja 4. a odozgo je patosana daskom. Tavanski prostor je negrejan. Mere u oblasti subvencija. • Na svaki dolar društvenog proizvoda domaća industrija. Viša vrednost koeficijenta U znači veće gubitke toplote.cigla i po + malter +obloga . Objekat je povoljno orijentisan u prostoru. a krov na južnoj strani je pogodan za prihvat dnevne svetlosti. iznutra je dodat stiropor na plafon. a unutrašnja strana: šupljina rogova od 12 cm tvrdo popunjena mineralnom vunom. a sprat 48 m2).70 m.19 kg.30 m i 2. Krov nad prizemnim.

Procenjuje se da su energetske potrebe posmatrane kuće 46736 kWh/god. EKONOMSKO I EKOLOŠKO VREDNOVANJE PREDLOŽENIH MERA POBOLJŠANJA ENERGETSKIH SVOJSTAVA OBJEKTA Ovaj deo energetskog odita obuhvata predlog energetski. dok bi zamenom odeđenih delova omotača bili smanjeni na 10165 kWh. investicija iznosi 2451 €.3 m2. 5. godini. televizori. smanjenju troškova energenta i sl. PRORAČUN TOPLOTNIH GUBITAKA Gubici toplote kod objekata nastaju kao posledica razmene toplote između unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha u zimskom periodu i veličina tih gubitaka je srazmerna ukupnoj količini toplote ili toplotne energije potrebne za zagrevanje prostorija. ekonomske i ekološke uštede. g.peć i trajno žareći šporet. Sprovođenjem mera energetske efikasnosti . Predlozi za podove i krov Površina krova na kojoj treba biti sprovedena mera je 76. dok su procenjeni godišnji toplotni gubici iznose 20661 kWh/god.11 din/god.064 €/kWh. Investicija za izolaciju iznosi 30 €/m2. a koju uređaj za zagrevanje mora nadoknaditi svojim toplotnim učinkom. a efikasnost sistema grejanja iznosi 63%. ili 334 kWh/m2/god. a za celu površinu bi iznosila 3330 € . Gubici toplote provođenjem nakon sprovođenja mera uštede iznose 1168 kWh. Energetske kategorije aparata analizirane kuće se sledećih energetskih kategorija – A. Najlakši način smanjenja potrošnje energije u objektu je izgradnja dobro izolovanog omotača objekta u kojem će se kontrolisati ventilacioni gubici tako da budu minimalni. a površina za zamenu iznosu 16. Toplotni gubici analizirane stambene kuće iznose 20661 kWh/god. Ukupni gubici vazduha u posmatranoj kući se procenjuju na 26076 kWh/god. Klimatizacija – objekat poseduje dva klima uređaja po 1800 W. Osvetljenje – u objektu postoji 14 sijalica sa grejnom niti.[2] Objekat poseduje centralno grejanje sa kotlom na prirodni gas. 3 štedljive sijalice. koji su posledica infiltracije vazduha (izmene vazduha) pogotovo kroz spojnice pregrada omotača. a sobe su dogrevane grejalicama na električnu energiju po potrebi. potrošeno 5854 kWh el. A kategorije su: veliki zamrzivač.1 kWh/god. Za svaku opisanu meru potrebno je. klima uređaji i mašina za veš i sitni kućni aparati. U zavisnosti od porekla nastajanja. nakon postavljanja izolacije na krov iznosili 71. dok ukupni infiltracioni gubici iznose 25414 kWh/god. procenu investicije. Na mesečnom nivou u grejnoj sezoni. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. a period otplate investicije se procenjuje na 14-15 godina. u kaljevoj peći i šporetu.6 kWh/god. C. Od ove ukupne sume električne energije koja je potrošena u 2008. Predlozi za prozore. ENERGETSKO . Predložene mere potrebno je analizirati s obzirom na njihovu izvodljivost na analiziranom objektu. Cena toplotne energije koja se dobije sagorevanjemu ovom kotlu iznosi 0. 3. Potrošnja energije .5 din/kWh električne energije.199. frižider. vrata i svetlarnike Cena novih iznosi 150 €/m2. Ukupni infiltracioni gubici: pre zamene iznose 4309 kWh. u njoj stanjuju četiri odrasle osobe. Teoretski gubici kroz infiltraciju omotača trenutno iznose 25414 kWh. Potrošnja energije pre ugradnje mineralne vune procenju se na 3309. što ukupno iznosi 60 m3/h. mogu se razlikovati: transmisioni (prenosni) gubici toplote kroz omotač objekta. B. računari. Predlozi za zidove Površina zidova koje treba izolovati iznosi 111 m2 . što u dinarima iznosi 88479. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije.18 m2. Ukupna potrošnja električne energije za 2008. na zagrevanje analizirane stambene kuće je potrošeno 5854 kWh ili izraženo u dinarima 32197 din. na grejanje odlazi od 3000 do 10 000 din.9 m2 – to je stari deo krova. šporet. godinu je bila 16090 kWh/god. 5.3. ukupno smanjenje troška iznosi172 €. PROCENA I PREDLOZI MERA POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI OBJEKTA 5. Trenutni godišnji gubici energije za staklene površine objekta iznose 293 kWh/m2/god za protok vazduha od 15 m3/h. 4.energije ili 32197 din). a ukupna investicija za izolaciju krova iznosi 1538 € . prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih ušteda. a broj izmena vazduha po osobi je trenutno 15 m3/h. Ukupna ušteda energije nakon sprovođenja mera energetske efikasnosti iznosi 2848 kWh. i ventilacioni (infiltracioni) gubici toplote.1. rerna. dati numeričke podatke o uticaju na sistem kao podatke o povećanju efikasnosti sistema nakon primene mere.2. Podovi su u dobrom stanju i nije potrebno vršiti izmene. Ukupna površina prozora i vrata u posmatranoj kući iznosi 21. Loženo je na dva mesta u prizemlju.8 €/god. Dogrevano je po potrebi klima uređajima (za temperature do -5°C). ekonomski i ekološki povoljnih mera poboljšanja energetskih svojstava objekta. te jednostavni period povrata ulaganja uz izračunata smanjenja emisija CO2. Infiltracioni gubici prozora su 35 kWh/m2/god. 1 neonske sijalica. Gubici kroz omotač objekta predstavljaju gubitke toplote i zato se razmatraju u okviru toplotnog bilansa objekta. Ukupni trošak izolacije iznosi 20 €/m2. a budući gubici energije bi iznositi 117 kWh/m2/god ukoliko protok vazduha bude 6 m3/h. te proceniti energetske. a ukupna 73763 kWh/god . 5. Trenutni gubici energije iznose 293 kWh/m2/god za protok vazduha od 15 m3/h staklene površine. po ceni od 5.u mesecu sa izuzetno niskim temperaturama troši se 500 m3 gasa po tržišnoj ceni (na zagrevanje analizirane stambene kuće je 2008. U jednoj sezoni – za celu zimu potrošilo se 4 m3 drvnog otpada koji se koristi u industriji nameštaja (iverice) i 2 m3 tvrdog drveta. B katergorije je: bojler i C karegorije je: stari zamrzivač. Potrošnja energije posmatranog objekta iznosi 542 kWh/m2/god. Trenutni troškovi potrošnje energije krova .9 €/god. period otplate investicije od 1538 € se procenjuje na 12 godina. ali dovoljni kako se ne bi narušili zdravstveni aspekti života u nekom objektu. Procenjene godišnje energetske potrebe iznose 46 736 kWh/god. a nakon ugradnje bi iznosila 1188. muzičke linije. dok bi nakon ugradnje novih oni iznosili 1723 kWh. smanjenju toplotnih gubitaka.

zatim očekivana godišnja ušteda u potrošnji energije. Drvena vrata zameniti vratima od plastike sa dobrim zaptivačima. lipanj 2009. punjeni nekim od gasova.98 W/m2K što je izuzetno visok broj i veoma povoljan za ovaj objekat jer on znači veoma velike uštede energije i novca. Mera smanjenja vrednosti koeficijenata prolaza toplote svih delova omotača sa ciljem da srednji koeficijent prolaza toplote bude manji od 1 W/m2K Potrebno je postaviti direktno na plafon 20 cm debeo sloj mineralne vune dobrog kvaliteta. zastakljene dvoslojnim niskoemisionim staklom. Na zid od 33 cm se predlaže postavljanje Demit fasade sa debljinom stiropora od 8 cm. Ukupno smanjenje troška bi iznosilo 367 €/god. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada. koeficijent prolaza toplote se smanjuje sa 1. januar 2009.koeficijent prolaza toplote se smanjuje sa 1. 8.Energetski pregledi u Crnoj Gori.9 W/m²K. senzore na pokret kako bi se uštedelo što više električne energije i samim tim račun za električnu energiju znatno smanjio.1 kWh.5 kWh (prosečna količina el. Površina solarnih kolektora potrebnih za zagrevanje vode ovog objekta i ove količine vode iznosi 7. Beograd. Mera postavljanja solarnih kolektora za zagrevanje tople potrošne vode Ova mera podrazumeva postavljanje solarnih kolektora koji bi većeg dela godine zagrevali toplu vodu koja se na dnevnom nivou potroši u analiziranom objektu. Najrentabilnije i najisplativije sprovesti Deveti paket mera. a ukupna ušteda energije bi bila 6076 kWh/god. Ukupna količina tople potrošne vode u objektu iznosi 240 l/dan. a period povračaja investicije bi iznosio tri meseca. 6. Podgorica 2009.7 na 0. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije. [4] Prezentacija . Period otplate investicije od 3500 € iznosi 11 godina. koeficijent prolaza toplote se smanjuje na 1. koeficijent prolaza toplote se smanjuje sa 1. Tabela broj 2. dok se povraćaj investicije od oko 3330 € procenjuje na period od nešto više od 7 godina.97 i 1. Ušteda za ceo objekat bi iznosila 7670. Za svaku meru je utvrđena visina investicije koja obuhvata sve troškove implementacije mera. Dušan Gvozdenac. toplotni koeficijent se smanjuje na oko 0.6. 4. Ugrađivati tajmere i releje.uštedelo bi se 69. grejnog sistema. 5. Primena predloženih mera mora biti u saglasnosti sa funkcijom i karakterom objekta i sa mogućnošću da se uložena sredstva vrate u razumnom vremenskom periodu u odnosu na očekivani tehnički životni vek investicije. a 6 je potrebno zameniti. ZAKLJUČAK Postoje veliki gubici. predlaže se sprovođenje Drugog paketa mera za povećanje energetske efikasnosti. i 463.37 W/m²K. Količina energije koju kolektori mesečno proizvedu. Mere poboljšanja energetske efikasnosti uporedo predstavljene: 7.9 m2. potrebna je ekspanziona posuda zapremine 20 l. energije potrebna za zagrevanje vode u električnom bojleru za posmatrani objekat iznosi 600 kWh mesečno).5.22 €.5 na 0. Podgorica. Predlaže se usvajanje četiri kolektora ukupne površine 8. LITERATURA [1] Uputstvo za pripremu projekta u oblasti energetske efikasnosti u opštinama. Ukupna investicija za ovaj objekat bi iznosila 120 €. ili dva sloja debljine po 10 cm od istog materijala. Prozore i svetlarnik zameniti PVC prozorima i svetlarnikom. Zagreb. Kratka biografija: . koeficijent prolaza toplote se smanjje sa 2.3 W/m²K.Aktivnosti u realizaciji energetskog pregleda.1 kWh/m2 energije.3 i 2. ima velik broj običnih sijalica.1 W/m²K. Koa deo ovog sistema.[3] 5. mali broj štedljivih sijalica i velik broj sijaličnih mesta.7.92 m2.9 na 1 i 1. 5. [5] Metodologija energetskih pregleda. Na zidove od 28 cm je potrebno postavljanje Rigistil ploče. velika potrošnja energije i novca i veliki prostori za uštedu energije. decembar 2008. kao i očekivana godišnja ušteda u novčanim sredstvima prema trenutnim cenama i period otplate investicije. Dušan Gvozdenac. Potrebno je što više običnih sijalica zameniti štedljivima i na što je efikasniji i racionalniji način rukovati sistemom osvetljenja. ZBIRNE MERE POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI – PAKETI MERA Mere poboljšanja energetske efikasnostisu u sledećoj tabeli uporedno predstavljen.[4] 5.9 na 0. Mere energetske efikasnosti u unutrašnjem osvetljenju Sistem osvetljenja veoma loš u analiziranom objektu.42 W/m²K. Ukoliko bi sprovei sve prethodno predložene mere povećanja energetske efikasnosti analiziranog objekta srednji koeficijent prolaza toplote kompletnog omotača bi iznosio 0. prosečno iznosi 472. objekat poseduje 8 regulatora. Potrebna zapremina bojlera koja je neophodna za ovu količinu vode koja se potroši u ovom objektu iznosi (420≈480)l. Na zidove od 40 cm je potrebno dodavanje stiropora od 10 cm . Ukoliko postoji nedostatak finansijskih sredstava za finansiranje nekog od investiciono zahtevnijih paketa mera.18 W/m²K. Predlozi za regulatore toplote Jedan regulator košta 20 €. [3] Prezentacija .

.Milana Perić rođena je u Novom Sadu 1985. odbranila je 2010.god. Diplomski-master rad na Fakultetu tehničkih nauka iz oblasti Industrijskog inženjerstva i menadžmenta.godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful