You are on page 1of 8

LLENGUA CASTELLANA

Pàgina d’exercicis de llengua castellana:

http://www.aprendereso.com/aprender/actividades.php

Llibres recomanats 1r ESO:

Los hijos de los masai, Javier Salinas, Editorial ALFAGUARA Manolito tiene un secreto, Elvira Lindo, Editorial ALFAGUARA

     

Página de ejericios y actividades para lengua castellana (y otras) para todos los cursos:

MATEMÀTIQUES

http ://www.aprendereso.com/aprender/actividades.php

 

Obligatori per als alumnes que han de recuperar les matemàtiques de 1r d’ESO (hauran d’entregarlo al setembre)

Recomanat per als altres alumnes.

Libros recomendad os ESO:

Quadern de Matemàtiques 1r curs. Editorial Nadal ISBN 9788478874972

Los hijos de los masai, Javier Salinas, Editorial ALFAGUARA RA

PÀGINES WEBS:

http://clic.xtec.net/

Manolito Manolito tiene tiene un un secreto, secreto, Elvira Elvira Lindo, Lindo, Editorial Editorial ALF ALFAGUARA AGUARA

http://www.xtec.net/aulanet

   

http://descartes.cnice.mec.es/

TECNOLOGIES

ANGLÈS

http:\\www.xtec.cat/recursos/tecnologia/

Tots els alumnes que hagin suspès l’assignatura d’anglès hauran de fer OBLIGATÒRIAMENT el llibre d’estiu Summer Fun de l’editorial Burlington que correspongui al seu curs, i triaran un llibre de lectura dels dos que s’ofereixen, el llegiran i en faran els exercicis. Aquestes dues tasques – quadern i lecturaseran avaluades al setembre juntament amb l’examen de recuperació. La resta d’alumnes pot fer les mateixes tasques si ho considera oportú.

En aquesta pàgina trobaràs molts enllaços interessants d’EINES, TALLER DEL MAMUT, ELECTRICITAT ...

(Voluntari!!)

 

LECTURES: cal triarne una! The Mummy’s Secret. Burligton Level 1 Five Children and It. Burligton Level 1

   

CIÈNCIES SOCIALS

ACTIVITATS

D’ESTIU

09
09

1r d’ESO

Feina voluntària d’estiu per als alumnes de 1r d’ESO :

http://iesterresdeponent.xtec.cat/web/departaments/socials/prehistoria/index.htm

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/roma/index.htm

http://webquest.xtec.cat/ee2008/femviatge/index.HTM

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/rius/rius/index.HTM

http://www.xtec.cat/~rherna24/wq/index_art_prehist.htm

http://www.xtec.net/~smora/webquest/WQlaprehistoria/index.html http://iesterresdeponent.xtec.cat/web/departaments/socials/prehistoria/index.htm

http://almez.pntic.mec.es/~eruiz7/

http://www.iesramiro2.es/emporion/cat/

http://www.guizeb.com/webquest/ibers/

http://www.santillana.es/recursos/contenidos/952/

Recuperació de l’assignatura de Ciències Socials. Activitats al llarg de l’estiu:

Elaborar un dossier en el qual haurà de constar el resum (el més complet possible) de cadascun dels temes que han fet al llarg del curs i entren a l’examen. Aquest dossier val fins un 40% de la nota final. Estudiar aquests temes per l’examen que es farà a començament de curs. L’examen val fins un 60 % de nota.

LLENGUA CASTELLANA Pàgina d’exercicis de llengua castellana: http://www.aprendereso.com/ aprender/actividades.php Llibres recomanats 1r ESO: ‐ Los hijosx.HT M http://webquest.xtec.cat/h ttpdocs/rius/rius/index .HT M http://www.xtec.cat/~rherna24/wq/index_a rt_ pr ehis t.htm http://www.xtec.net/~smora/webqu est/W Qlap re hist oria/index.html http://iesterresdeponent.xtec.cat/web/dep arta m ents /socials/pr ehistoria/index.htm http://almez.pntic.mec.es/~eruiz7/ http://www.iesramiro2.es/emporion/cat/ http://www.guizeb.com/webquest/ibers/ http://www.santillana.es/re cursos/contenidos/952/ ‐ Recuperació de l’assignatura de Ciències Socials. Activitats al llarg de l’estiu: ‐ Elaborar un dossier en el qual haurà de constar el resum (el més complet possible) de cadascun d els temes que han fet al llarg del curs i entren a l’examen. Aquest dossier val fins un 40% de la nota final. ‐ Estudiar aquests temes per l’examen que es farà a començament de curs. L’examen val fins un 60 % de nota. " id="pdf-obj-0-330" src="pdf-obj-0-330.jpg">
Llengua catalana CIÈNCIES NATURALS Treball voluntari Pàgines web recomanades: Pàgines web: Invitem els alumnes a navegar
Llengua catalana
CIÈNCIES NATURALS
Treball voluntari
Pàgines web recomanades:
Pàgines web:
Invitem els alumnes a navegar per les pàgines web seleccionades i comentades del seu llibre de text, a l’apartat “
‐ http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
És un curs virtual d’autoaprenentatge del català. Existeix un modalitat lliure (gratuïta) Exercicis
autocorrectius de nivell bàsic a nivell de suficiència.
No t’ho perdis” de cada tema, on també trobaran llibres i audiovisuals recomanats.
Llibre de lectura recomanat pel departament:
Hawking, Stephen i Lucy Hawking. La clau secreta de l’Univers. Ed. Montena.
‐ http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/jclic/index.htm
Les activitats del JCLIC són altament recomanades. Són exercicis autocorrectius de llengua
catalana.
Treball de recuperació (per aquells alumnes que passen de curs amb les Ciències Naturals pendents): Han de
portar completat el quadernet d’exercicis de recuperació
Lectures d’estiu:
Les que us recomanin a la biblioteca municipal de Salou. Mireu els llibres de la biblioteca i trieu.
MÚSICA: TASQUES RECOMANDES DURANT L’ESTIU
Els alumnes pendents de llengua catalana han de presentar obligatòriament al setembre, a la
seva professora de Català el que s’indica a continuació. Els altres alumnes ho poden fer d’una
manera voluntària:
Tots els alumnes poden realitzar un seguit de tasques per reforçar els continguts apresos durant el curs. Poden
trobar activitats per repassar al blog de l’Aula de Música:
http://blocs.xtec.cat/musicajaume1
1) el quadernet d’exercicis ben fet : Quadern de reforç de Llengua Catalana 1 Editorial
Dintre del bloc han de clicar la pestanya: “projectes de 1r i 3r” i allí apareixen tots els projectes que hem
treballat, i en cadascuna hi ha una pestanya titulada TIC amb tot un seguit d’enllaços per fer diverses activitats.
2)
Barcanova, 2005
el resum d’una lectura a triar entre les que hi ha a la biblioteca municipal de Salou.
.
Els alumnes que tinguin la matèria suspesa, cal que facin un dossier de recuperació que hauran de demanar a la
professora per correu electrònic.
Completant i presentant el dossier de recuperació, podran fer la prova de recuperació que es realitzarà el mes
d’octubre (un cop començat el curs ja s’avisarà a l’alumnat). D’aquesta manera, podran recuperar la matèria
abans de les proves de la primera avaluació.
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
Per aquells alumnes que duguin l’assignatura suspesa de 1r, cal preparar els següents temes durant l’estiu:
Per realitzar aquest dossier de recuperació hauran de consultar el dossier de la matèria i també el blog de l’Aula
de Música, citat anteriorment.
Dossier de recuperació 1r d’ESO: demanar‐lo a rosasanahujamusica@gmail.com
Dossier de recuperació 3r d’ESO: demanar‐lo a cristinaduranmusica@gmail.com
‐ TEORIA DEL COLOR
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://www.profesorenlinea.cl/swf/links/frame_top.php?dest=http%3A//www.profesorenlinea.cl/artes/colorestu
diodel.htm
http://akvis.com/es/articles/teoria‐color/index.php
EDUCACIÓ FÍSICA
Treball voluntari
Cercar en la pàgina www.Edu3.cat en l’apartat Educació Física trobareu vídeos. Haureu de triar‐ne 5 i fer el
següent treball:
‐ CONSTRUCCIÓ DE POLÍGONS
http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria/gplana/poligonos/poredalacc.asp
http://www.educacionplastica.net/poligonos.htm
http://www.kalipedia.com/matematicas‐geometria/tema/poligonos/construccion‐poligonos‐
regulares.html?x=20070926klpmatgeo_129.Kes
Nom del vídeo
Descripció del vídeo
Petit resum del vídeo
Valors destacats
Qualitats físiques treballades
Elaborar una sessió sobre el tema tractat
Opinió personal del vídeo comentat
‐ LÀMINES PER FER:
Agafar una fotografia de l’estiu que t’agradi i fer‐la a tamany DIN‐A4 (làmina de paper, no en un foli) i pintar‐la
amb colors freds i colors càlids.
Es pot pintar amb qualsevol tècnica: llapis de fusta, retolador, plastidecor, tempera ...
Cal un mínim de dos folis per vídeo
S’ha de lliurar el treball al setembre
Treball d’estiu obligatori per l’alumnat amb pendents:
Treball escrit de 20 folis com a mínin, triant un d'aquests temes:
Aquesta làmina s’haurà de lliurar a principi de curs al Departament d’Educació Visual i Plàstica.
‐ PEL∙LÍCULES RECOMANADES per a tots els alumnes:
“El sol del membrillo” ,“El loco del pelo rojo”, “Rembrandt” ,“Moulin Rouge” (la del 1956),“Frida”
“La joven de la perla”
‐ Els Jocs
‐ L'atletisme
‐ Habilitats i destreses físiques
El treball ha de tenir índex, exercicis per fer a classe, explicació teòrica i
bibliografia, no val copiar i pegar d'internet.
Desprès es farà el dia de recuperació un circuit d'habilitats

LLENGUA CASTELLANA

Pàgina d’exercicis de llengua castellana:

http://www.aprendereso.com/aprender/actividades.php

Llibres recomanats 2n ESO:

Los secuestradores de burros, Gerald Durrell, Editorial ALFAGUARA La canción de Hannah, JeanPaul Nozière, Editorial ANAYA

MATEMÀTIQUES

 

2n d’ESO Quadern obligatori per als alumnes que han de recuperar les matemàtiques de 1r (hauran d’entregarlo al setembre) i recomanat per als altres alumnes. Quadern de Matemàtiques 2n curs. Editorial Nadal ISBN 9788478875016

PÀGINES WEBS:

http://clic.xtec.net/

http://www.xtec.net/aulanet

http://descartes.cnice.mec.es/

ANGLÈS

 

Tots els alumnes que hagin suspès l’assignatura d’anglès hauran de fer OBLIGATÒRIAMENT el llibre d’estiu Summer Fun de l’editorial Burlington que correspongui al seu curs, i triaran un llibre de lectura dels dos que s’ofereixen, el llegiran i en faran els exercicis. Aquestes dues tasques – quadern i lecturaseran avaluades al setembre juntament amb l’examen de recuperació. La resta d’alumnes pot fer les mateixes tasques si ho considera oportú. (Voluntari!!)

LECTURES: triarne una ! 2n ESO: The Abandoned House. Burligton Level 2 The Magic Pen. Burligton Level 2

CIÈNCIES SOCIALS

 

Feina voluntària de l’estiu per als alumnes de 2n d’ESO :

http://www.xtec.net/recursos/socials/romanicesc/conques/ http://cv.uoc.edu/~sgonzalezcab/webquest/webquest_modificada.htm

http://www.histodidactica.es/WEBQUEST/Troballa%20medieval/index.htm

http://www.xtec.es/~RGISBER2/romanic/index1.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/nsdelapaz/webquests/siervosyvasallos/index.htm

l

Recuperació de l’assignatura de Ciències Socials. Activitats al llarg de l’estiu:

Elaborar un dossier en el qual haurà de constar el resum (el més complet possible) de cadascun dels temes que han fet al llarg del curs i entren a l’examen. Aquest dossier val fins un 40% de la nota final. Estudiar aquests temes per a l’examen que es farà a començament de curs. L’examen val fins un 60 % de nota.

TECNOLOGIES

http://www.xtec.cat/recursos/tecnologia/

En aquesta pàgina trobaràs molts enllaços interessants d’EINES, TALLER DEL MAMUT, ELECTRICITAT ...

ACTIVITATS

D’ESTIU

09
09

2n d’ESO

LLENGUA CASTELLANA Pàgina d’exercicis de llengua castellana: http://www.aprendereso.com/ aprender/actividades.php Llibres recomanats 2n ESO: Los secuestradores den d ’ESO : http://www.xtec.net/recursos /socials/romanice sc/ conques/ http://cv.uoc.edu/~sgonzalezca b/webqu est/ we bqu est_modificada.htm http://www.histodidactica.es/WEBQUE S T/T rob alla %20medieval/index.htm http://www.xtec.es/~RGISB ER2/romanic /ind ex 1.ht m http://www.juntadeandalucia.es /averro es/n sde lap az/webquests/ siervosyvasallos/index.htm l ‐ Recuperació de l’assignatura de Cièncie s So cial s. A ctivitats al llarg de l’estiu: ‐ Elaborar un dossier en el qual haurà de constar el resum (el més complet possible) de cadascun dels temes que han fet al llarg del curs i entren a l’examen. Aquest dossier val fins un 40% de la nota final. ‐ Estudiar aquests temes per a l’examen que es farà a començament de curs. L’examen val fins un 60 % de nota. TECNOLOGIES http://www.xtec.cat/recursos/tecnologia/ En aquesta pàgina trobaràs molts enllaços interessants d’EINES, TALLER DEL MAMUT, ELECTRICITAT ... ACTIVITATS D’ESTIU 09 2n d’ESO " id="pdf-obj-2-299" src="pdf-obj-2-299.jpg">
   
 

LLENGUA CATALANA

 

Pàgines web recomanades:

Pàgines web recomanades:
 

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php És un curs virtual d’autoaprenentatge del català. Existeix un modalitat lliure (gratuïta) Exercicis autocorrectius de nivell bàsic a nivell de suficiència.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/jclic/index.htm Les activitats del JCLIC són altament recomanades. Són exercicis autocorrectius de llengua catalana.

‐ http://www.edu365.cat/eso/m uds/catala/jclic/index.htm Les activitats del JCLIC són altament recomanades. Són exercicis autocorrectius de llengua catalana.
 

Lectures d’estiu:

Les que us recomanin a la biblioteca municipal de Salou. Mireu els llibres de la biblioteca i trieu.

 
 

Els alumnes pendents de llengua catalana han de presentar obligatòriament al setembre, a la seva professora de Català el que hi ha a continuació. Per als altres alumnes és voluntari:

   

1) el quadernet d’exercicis ben fet: Quadern de reforç de Llengua Catalana 2 Editorial

2)

Barcanova, 2005 el resum d’una lectura a triar entre les que hi ha a la biblioteca municipal de Salou.

 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÁSTICA

   

Per aquells alumnes que duguin l’assignatura suspesa de 2n, cal preparar els següents temes durant l’estiu:

 

TEORIA DEL COLOR http://es.wikipedia.org/wiki/Color

 

http://www.profesorenlinea.cl/swf/links/frame_top.php?dest=http%3A//www.profesorenlinea.cl/artes/colorestu

diodel.htm

http://akvis.com/es/articles/teoriacolor/index.php

 

CONSTRUCCIÓ DE POLÍGONS http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria/gplana/poligonos/poredalacc.asp

http://www.educacionplastica.net/poligonos.htm http://www.kalipedia.com/matematicasgeometria/tema/poligonos/construccionpoligonos

regulares.html?x=20070926klpmatgeo_129.Kes

SISTEMA DE VISTES http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria/normalizacion/Renorcuerpos/obtenciondevistas.asp

 
 

LÀMINES PER FER:

Agafar una fotografia de l’estiu que t’agradi i ferla a tamany DINA4 (làmina de paper, no en un foli) i pintarla amb colors freds i colors càlids. Es pot pintar amb qualsevol tècnica: llapis de fusta, retolador, plastidecor, tempera ...

Aquesta mina s’haurà de lliurar a principi de curs al Departament d’Educació Visual i Plàstica.

 

PELLÍCULES RECOMANADES per a tots els alumnes:

“El sol del membrillo” ,“El loco del pelo rojo”, “Rembrandt” ,“Moulin Rouge” (la del 1956),“Frida” “La joven de la perla”

   

CIÈNCIES NATURALS

 

Treball voluntari

Pàgines web:

Invitem els alumnes a navegar per les pàgines web seleccionades i comentades del seu llibre de text, a l’apartat “No t’ho perdis” de cada tema, on també trobaran llibres i audiovisuals recomanats.

Llibre de lectura recomanat pel departament:

Hawking, Stephen i Lucy Hawking. La clau secreta de l’Univers. Ed. Montena.

Treball de recuperació (per aquells alumnes que passen de curs amb les Ciències Naturals pendents): Han de portar completat el quadernet d’exercicis de recuperació.

MÚSICA

 

Tots els alumnes poden realitzar un seguit de tasques per reforçar els continguts apresos durant el curs. Poden trobar activitats per repassar al blog de l’Aula de Música:

http://blocs.xtec.cat/musicajaume1

Dintre del bloc han de clicar la pestanya: “projectes de 1r i 3r” i allí apareixen tots els projectes que hem treballat, i en cadascun hi ha una pestanya titulada TIC amb tot un seguit d’enllaços per fer diverses activitats.

Els alumnes que tinguin la matèria suspesa, cal que facin un dossier de recuperació que hauran de demanar a la professora per correu electrònic. Completant i presentant el dossier de recuperació, podran fer la prova de recuperació que es realitzarà el mes d’octubre (un cop començat el curs ja s’avisarà a l’alumnat). D’aquesta manera, podran recuperar la matèria abans de les proves de la primera avaluació.

Per realitzar aquest dossier de recuperació hauran de consultar el dossier de la matèria i també el blog de l’Aula de sica, citat anteriorment. Dossier de recuperació 1r d’ESO: demanarlo a rosasanahujamusica@gmail.com Dossier de recuperació 3r d’ESO: demanarlo a cristinaduranmusica@gmail.com

EDUCACIÓ FÍSICA

 

Treball voluntari

Cercar en la pàgina www.Edu3.cat en l’apartat Educació Física trobareu vídeos. Haureu de triarne 5 i fer el següent treball:

Nom del vídeo Descripció del vídeo Petit resum del vídeo Valors destacats Qualitats físiques treballades Elaborar una sessió sobre el tema tractat Opinió personal del vídeo comentat

Cal un mínim de dos folis per vídeo. S’ha de lliurar el treball al setembre

Treball d’estiu obligatori per l’alumnat amb pendents:

Treball escrit de 20 folis com a mínin, triant un d'aquests temes:

L’escalfament Un esport (Natació, voleibol o bàdminton) Les capacitats condicionals El treball ha de tenir índex, exercicis per fer a classe, explicació teòrica i bibliografia, no val copiar i pegar d'internet. Desprès es farà el dia de recuperació una prova de natació i test de cooper

   

LLENGUA CASTELLANA

Pàgina d’exercicis de llengua castellana:

http://www.aprendereso.com/aprender/actividades.php

Llibres recomanats 3r ESO:

Un capitán de 15 años, Julio Verne, Editorial ALFAGUARA Donde aprenden a volar las gaviotas, Ana Alcolea, Editorial ANAYA

MATEMÀTIQUES

 

3r d’ESO Obligatori per als alumnes que han de recuperar les matemàtiques de 1r d’ESO (hauran d’entregarlo a setembre) i recomanat per als altres alumnes. Quadern d’estiu de Matemàtiques 3. Editorial Barcanova ISBN 9788448917289 PÀGINES WEBS:

 

http://clic.xtec.net/

http://www.xtec.net/aulanet

http://descartes.cnice.mec.es/

ANGLÈS

 

Tots els alumnes que hagin suspès l’assignatura d’anglès hauran de fer OBLIGATÒRIAMENT el llibre d’estiu Summer Fun de l’editorial Burlington que correspongui al seu curs, i triaran un llibre de lectura dels dos que s’ofereixen, el llegiran i en faran els exercici . Aquestes dues tasques – quadern i lecturaseran avaluades al setembre juntament amb l’examen de recuperació. La resta d’alumnes pot fer les mateixes tasques si ho considera oportú. (Voluntari!!)

LECTURES: triarne una ! 3r ESO: The Invisible Man. Burligton Level 3 The Ghost of the Green Lady. Burligton Level 3

CIÈNCIES SOCIALS

 

Feina voluntària per l’estiu pels alumnes de 3r d’ESO :

 

http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/global1.HTM

http://www.didac.arrakis.es/wq/ue/index.htm

http://iespgirona.xtec.es/~ealonso/flash/catcom1.html

http://iespgirona.xtec.es/~ealonso/flash/catcom2.html

http://iespgirona.xtec.es/~ealonso/flash/catcom3.html

Recuperació de l’assignatura de Ciències Socials. Activitats al llarg de l’estiu:

Elaborar un dossier en el qual haurà de constar el resum (el més complet

possible) de cadascun dels temes que han fet al llarg del curs i entren a l’examen. Aquest dossier val fins un 40% de la nota final. Estudiar aquests temes per l’examen que es farà a començament de curs. L’examen val fins un 60 % de nota.

TECNOLOGIES

MÀQUINES I MECANISMES:

http:\\concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm

ENERGIA:

www20.gencat.cat/portal/icaen

http:\\www.xtec.cat/recursos/tecnologia/ En aquesta pàgina trobaràs molts enllaços interessants

ACTIVITATS

D’ESTIU

09
09

3r d’ESO

LLENGUA CASTELLANA Pàgina d’exercicis de llengua castellana: http://www.aprendereso.com/ aprender/actividades.php Llibres recomanats 3r ESO: Un capitán deque han fet al llarg del curs i entren a l’examen. Aquest dossier val fins un 40% de la n ota final. Estudiar aquests temes per l’e xam en que es farà a començament de curs. L’examen val fins un 60 % de nota . TECNOLOGIES MÀQUINES I MECANISMES: http:\\concurso.cnice.mec.es/cnice 200 6/ mat erial107/index.htm ENERGIA: www20.gencat.cat/portal/icaen http:\\www.xtec.cat/recursos/tecnologia/ En aquesta pàgina trobaràs molts enllaços interessants ACTIVITATS D’ESTIU 09 3r d’ESO " id="pdf-obj-4-279" src="pdf-obj-4-279.jpg">
   
 

LLENGUA CATALANA

 

Pàgines web recomanades:

 
 

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php És un curs virtual d’autoaprenentatge del català. Existeix un modalitat lliure

‐ http://www.parla.cat/pres_catal aenlinia/AppPHP/login/index.php És un curs virtual d’autoaprenentatge del català. Existeix un modalitat lliure
‐ http://www.parla.cat/pres_catal aenlinia/AppPHP/login/index.php És un curs virtual d’autoaprenentatge del català. Existeix un modalitat lliure
 

(gratuïta) Exercicis autocorrectius de nivell bàsic a nivell de suficiència.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/jclic/index.htm Les activitats del JCLIC són altament recomanades. Són exercicis autocorrectius de llengua catalana.

Lectures d’estiu:

Les que us recomanin a la biblioteca municipal de Salou. Mireu els llibres de la biblioteca i trieu.

 

Els alumnes pendents de llengua catalana han de presentar obligatòriament al setembre, a la seva professora de Català, els materials que hi ha a continuació. Per als altres alumnes són voluntaris:

   

1) el quadernet d’exercicis ben fet: Quadern de reforç de Llengua Catalana 3 Editorial

 

Barcanova, 2005

2)

el resum d’una lectura a triar entre les que hi ha a la biblioteca municipal de Salou. .

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÁSTICA

   

Per aquells alumnes que duguin l’assignatura suspesa de 3r, cal preparar els següents temes durant l’estiu:

 

TEORIA DEL COLOR http://es.wikipedia.org/wiki/Color

 

http://www.profesorenlinea.cl/swf/links/frame_top.php?dest=http%3A//www.profesorenlinea.cl/artes/colorestu

diodel.htm

http://akvis.com/es/articles/teoriacolor/index.php

 

CONSTRUCCIÓ DE POLÍGONS http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria/gplana/poligonos/poredalacc.asp http://www.educacionplastica.net/poligonos.htm http://www.kalipedia.com/matematicasgeometria/tema/poligonos/construccionpoligonos

regulares.html?x=20070926klpmatgeo_129.Kes

SISTEMA DE VISTES http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria/normalizacion/Renorcuerpos/obtenciondevistas.asp

 
 

LÀMINES PER FER:

Agafar una fotografia de l’estiu que t’agradi i ferla a tamany DINA4 (làmina de paper, no en un foli) i pintarla amb colors freds i colors càlids. Es pot pintar amb qualsevol tècnica: llapis de fusta, retolador, plastidecor, tempera ... Aquesta làmina s’haurà de lliurar a principi de curs al Departament d’Educació Visual i Plàstica.

PELLÍCULES RECOMANADES per a tots els alumnes:

 

“El sol del membrillo” ,“El loco del pelo rojo”, “Rembrandt” ,“Moulin Rouge” (la del 1956),“Frida” “La joven de la perla”

CIÈNCIES NATURALS

Treball voluntari

Pàgines web:

Invitem els alumnes a navegar per les pàgines web seleccionades i comentades del seu llibre de text, en els

quadres verds situats als marges de les pàgines. Llibre de lectura recomanat pel departament:

Hawking, Stephen i Lucy Hawking. La clau secreta de l’Univers. Ed. Montena.

Treball de recuperació (per aquells alumnes que passen de curs amb les Ciències Naturals pendents): han de portar completat el dossier d’activitats de recuperació de Biologia i Geologia i el Quadernet d’exercicis de recuperació de Física i Química.

MÚSICA

Tots els alumnes poden realitzar un seguit de tasques per reforçar els continguts apresos durant el curs. Poden trobar activitats per repassar al blog de l’Aula de Música:

http://blocs.xtec.cat/musicajaume1

Dintre del bloc han de clicar la pestanya: “projectes de 1r i 3r” i allí apareixen tots els projectes que hem treballat, i en cadascun hi ha una pestanya titulada TIC amb tot un seguit d’enllaços per fer diverses activitats.

Els alumnes que tinguin la matèria suspesa, cal que facin un dossier de recuperació que hauran de demanar a la professora per correu electrònic. Completant i presentant el dossier de recuperació, podran fer la prova de recuperació que es realitzarà el mes d’octubre (un cop començat el curs ja s’avisarà a l’alumnat). D’aquesta manera, podran recuperar la matèria abans de les proves de la primera avaluació.

Per realitzar aquest dossier de recuperació hauran de consultar el dossier de la matèria i també el blog de l’Aula de Música, citat anteriorment. Dossier de recuperació 1r d’ESO: demanarlo a rosasanahujamusica@gmail.com Dossier de recuperació 3r d’ESO: demanarlo a cristinaduranmusica@gmail.com

EDUCACIÓ FÍSICA

Treball voluntari

Cercar en la pàgina www.Edu3.cat en l’apartat Educació Física trobareu vídeos. Haureu de triarne 5 i fer el següent treball:

Nom del vídeo Descripció del vídeo Petit resum del vídeo Valors destacats Qualitats físiques treballades Elaborar una sessió sobre el tema tractat Opinió personal del vídeo comentat

Cal un mínim de dos folis per vídeo. S’ha de lliurar el treball al setembre

Treball d’estiu obligatori per a l’alumnat amb pendents:

Elaboració de tres exercicis per tal de millorar la vostra condició física de dues qualitats físiques bàsiques a triar d’entre les treballades durant el curs i un Treball de recerca d’aquests exercicis. Caldrà indicar bibliografia i recursos electrònics emprats. L’altra activitat a realitzar és la construcció d’un circuit de gestos tècnics d’un dels esports practicats a classe durant el curs. Cal portarho tot per escrit i fer la representació el dia de la recuperació.

ANGLÈS

Tots els alumnes poden realitzar el llibre d’activitats Summer Fun de l’editorial Burlington que correspongui al seu curs, i triar un llibre de lectura dels dos que s’ofereixen, per tal de llegirlo i fer els exercicis .

LECTURES:

4t ESO: A Sense of Danger. Burligton Level 4 Underwater Adventure. Burligton Level 4

CIÈNCIES SOCIALS

Feina voluntària d’estiu per als alumnes de 4t d’ESO:

http://platea.pntic.mec.es/~jferna5/recursos/4sesion/grupo1Pilar/WEBQUEST%20ROBERTO.

htm

http://www.xtec.es/~agimeno5/webquest/europa/index.htm

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqglobalit/index.HTM

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/geodesigualtat/index.htm

http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/webtour/index.htm

http://www.xtec.es/~jfierro/franquisme/index.htm

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/gcivil/index.htm

TECNOLOGIES

http:\\www.xtec.cat/recursos/tecnologia/ En aquesta pàgina trobaràs molts enllaços interessants

ACTIVITATS

D’ESTIU

09
09

4t d’ESO

ANGLÈS Tots els alumnes poden realitzar el llibre d’activitats Summer Fun de l’editorial Burlington que corresponguiTM http://webquest.xtec.cat/httpdocs/geodesigualtat/ind ex. htm http://www.xtec.es/aulanet/ ud/catala/webtour/index .htm http://www.xtec.es/~jfier ro/franquisme/index.htm http://webquest.xtec.cat/h ttpdocs/gcivil/index.htm TECNOLOGIES http:\\www.xtec.cat/recursos/tecnologia/ En aquesta pàgina trobaràs molts enllaços interessan ts ACTIVITATS D’ESTIU 09 4t d’ESO " id="pdf-obj-6-110" src="pdf-obj-6-110.jpg">

LLENGUA CATALANA

Pàgines web recomanades:

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php És un curs virtual d’autoaprenentatge del català. Existeix un modalitat lliure (gratuïta) Exercicis autocorrectius de nivell bàsic a nivell de suficiència.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/jclic/index.htm Les activitats del JCLIC són altament recomanades. Són exercicis autocorrectius de llengua catalana.

LLENGUA CATALANA ‐ Pàgines web recomanades: ‐ http://www.parla.cat/pres_catal aenlinia/AppPHP/logi <a href=n/in dex.php És un curs virtual d’autoaprenentatge del català. Existeix un modalitat lliure (gratuïta) Exercicis autocorrectius de nivell bàsic a nivell de suficiència. ‐ http://www.edu365.cat/eso/m uds/catala/jclic/index.htm Les activitats del JCLIC són altament recomanades. Són exercicis autocorrectius de llengua catalana. ‐ Lectures d’estiu: Les que us recomanin a la biblioteca municipal de Salou. Mireu els llibres de la biblioteca i trieu. ‐ Quadern de reforç de Llengua Catalana 4 Editorial Barcanova, 2005. " id="pdf-obj-7-47" src="pdf-obj-7-47.jpg">

Lectures d’estiu:

Les que us recomanin a la biblioteca municipal de Salou. Mireu els llibres de la biblioteca i trieu.

Quadern de reforç de Llengua Catalana 4 Editorial Barcanova, 2005.

LLENGUA CATALANA ‐ Pàgines web recomanades: ‐ http://www.parla.cat/pres_catal aenlinia/AppPHP/logi <a href=n/in dex.php És un curs virtual d’autoaprenentatge del català. Existeix un modalitat lliure (gratuïta) Exercicis autocorrectius de nivell bàsic a nivell de suficiència. ‐ http://www.edu365.cat/eso/m uds/catala/jclic/index.htm Les activitats del JCLIC són altament recomanades. Són exercicis autocorrectius de llengua catalana. ‐ Lectures d’estiu: Les que us recomanin a la biblioteca municipal de Salou. Mireu els llibres de la biblioteca i trieu. ‐ Quadern de reforç de Llengua Catalana 4 Editorial Barcanova, 2005. " id="pdf-obj-7-72" src="pdf-obj-7-72.jpg">

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

TEORIA DEL COLOR http://es.wikipedia.org/wiki/Color

http://www.profesorenlinea.cl/swf/links/frame_top.php?dest=http%3A//www.profesorenlinea.cl/artes/colorestu

diodel.htm

http://akvis.com/es/articles/teoriacolor/index.php

CONSTRUCCIÓ DE POLÍGONS http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria/gplana/poligonos/poredalacc.asp

http://www.educacionplastica.net/poligonos.htm http://www.kalipedia.com/matematicasgeometria/tema/poligonos/construccionpoligonos

regulares.html?x=20070926klpmatgeo_129.Kes

SISTEMA DE VISTES http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria/normalizacion/Renorcuerpos/obtenciondevistas.asp

LÀMINES PER FER:

Agafar una fotografia de l’estiu que t’agradi i ferla a tamany DINA4 (làmina de paper, no en un foli) i pintarla amb colors freds i colors càlids. Es pot pintar amb qualsevol tècnica: llapis de fusta, retolador, plastidecor, tempera ...

PELLÍCULES RECOMANADES :

“El sol del membrillo” “El loco del pelo rojo” “Rembrandt” “Moulin Rouge” (la del 1956)

CIÈNCIES NATURALS

Pàgines web:

Invitem els alumnes a navegar per les pàgines web seleccionades i comentades del seu llibre de text, en els quadres verds situats als marges de les pàgines. Llibre de lectura recomanat pel departament:

Hawking, Stephen i Lucy Hawking. La clau secreta de l’Univers. Ed. Montena.

MÚSICA

Tots els alumnes poden realitzar un seguit de tasques per reforçar els continguts apresos . Poden trobar activitats per repassar al blog de l’Aula de Música:

http://blocs.xtec.cat/musicajaume1

EDUCACIÓ FÍSICA

Cercar en la pàgina www.Edu3.cat en l’apartat Educació Física trobareu vídeos. Haureu de triarne 5 i fer el següent treball (A nivell personal).

Nom del vídeo Descripció del vídeo Petit resum del vídeo Valors destacats Qualitats físiques treballades Elaborar una sessió sobre el tema tractat Opinió personal del vídeo comentat

LLENGUA CASTELLANA

Pàgina d’exercicis de llengua castellana:

http://www.aprendereso.com/aprender/actividades.php

Llibres recomanats 4t ESO:

La lluvia de París, Lorenzo Silva, Editorial ANAYA Alas de fuego, Laura Gallego, Editorial LABERINTO

MATEMÀTIQUES

PÀGINES WEBS:

http://clic.xtec.net/

http://www.xtec.net/aulanet

http://descartes.cnice.mec.es/