You are on page 1of 4

24.08.

2008 Deshabhimani weekly
ap-dn-hp-tXSn-t¸m-b tNm-c¯p-Ån-IÄ-
sI C F³-
F³-

Ip-Sn-bn-d¡s¸«hcp-sS I®p-\o-cm-Wv- Zm-À-ho-jn-sâ Ihn-XIfn-se Xo-bm-bn- I¯n-¸Scp-
óXv.- I®p-\oÀ¯p-Ån-Isf ap-gp-h³- Xo-¯p-Ån-Ifm-¡n-¯oÀ-¡p-ó Icp-¯m-WXnð-\n-
óp- Ip-Xdp-óXv.- F{X ho-gp-t¼mgpw- ]n-sóbp-sagptóð-¡p-ó hn-tam-N\¯n-sâ ho-cy-am-
WXnð-\n-óp- ap-jv-Sn-Np-cp-«p-óXv.- A`bmÀ-Yn- Iym-¼p-Ifnte¡pw- XShdIfn-te¡pw- kam-
\XIfn-ñm-¯ ]o-U\§fn-te¡pw- sh«n-¨p-cp-¡s¸« Hcp- cm-Py-¯n-sâ Ct¸mgpw- kv-]µn-
¡p-ó lr-ZbkXy-am-WXv- Bhn-jv-Icn-¡p-óXv.- km-{am-Py-Xz-¯n-\pw- kbWn-k¯n-\pw-
ap-¼nð- km-jv-Smw-Kw {]Wan-¡m³- kó²añm-¯ ]ekv-Xo³- hn-tam-N\kac¯n-sâ ]-
Xm-Ibm-WXnð-\n-óp - Dbcp-óXv.- "kz-´w- ap-dn-hv- tXSp-ó Hcp- tNm-c¯p-Ån-bp-sS'- Akz-
ØXIfnð-sh¨m-WXv- kv-t\lkm-{µam-b Hcp- tem-Is¯¡p-dn--¨v- kz-]v-\w- Im-Wp-óXv.-
"Km-k Hm-dôp-IÄ- hnð-¡p-ón-ñ.- Ah Sn-óp-Ifn-em-¡n-b AhfpsS càam-Ip-óp'- Fó
DÅw- ]n-fÀ-¡p-ó ]camÀ-Ys¯,- ]ekv-Xo³- hn-tam-N\ {]t£m-`¯n-sâ DuÀ-Pam-¡n-
¯oÀ-¡m³- Ign-ªXp-sIm-ïm-Wv,- alaq-Zv- ZmÀ-ho--jv,- ]ekv-Xo³- {]Xn-tcm-[ kac¯n-
sâ AXyp-Pz-e {]Xo-Iam-bn- am-dn-bXv.- "Rm³- \n-§tfm-sSm-¸w- \n-§tfm-sSm-¸w- Chn-
sS¯só \nð-¡pw'- Fópw,- "Fsâ ico-cw- Cu- `q-an-¡v- ap-Ifn-ep-Å \n-§fp-sS `q-an-bm-
Ip-óp'- Fópw-- Zm-À-ho-jv- km-£y-s¸Sp-¯n-bXv,- kz-´w- Po-hn--Xs¯ XShdIÄ-¡v- Fdn-
ªp-sImSp-¯p-sIm-ïm-Wv.- A`bmÀ-Yn-Ifm-¡s¸« Hcp- P\Xbp-sS `o-Xn-Zam-b Po-hn-
Xs¯,- tNm-cbn-segp-Xn-b Nq-SmÀ-ó hcn--IÄ-sIm-ïm-Wv- ZmÀ-ho--jv- A`n-hm-Zyw- sNbv-XXv.-
"\jv-Ss¸Sm³- ihaô§Ä- am-{Xw'- FóbmÄ- {]Jym-]n-¨Xv- C{k-tben-sâ CSn-hïn-IÄ-
¡n-Sbnð-\n-óm-bn-cp-óp.- kac§fnð-\n-óv- am-dn-\n-óp-sIm-ïñ,- AXn-t\m-sSm-¸w- tNÀ-óp-
sIm-ïm-Wv GXv- kÀ-h\m-is¯bpw- R§Ä- AXn-Po-hn-¡p-saóv- t]m-cm-fn-IÄ-s¡m-¸w-
\n-óv- ZmÀ-ho--jn-sâ Ihn-Xbpw- BhÀ-¯n-¨Xv.- Hcp- ssIbnð- kam-[m-\¯n-sâ Heo-hv- in-
Jc§fpw,- adp-ssIbnð- AXn-Po-h\¯n-sâ tXm-¡pw- AXp-bÀ-¯n-¸n-Sn-¨Xv,- kzm-X{´y-
¯n-sâ \h kq-tcym-Zb§Ä- kz-´w- Po-hn-X¯nð- km-£mð-¡cn-¡m-\m-Wv.- s]m-cp-Xn-
acn-¨hcpw,- acn-¨p- s]m-cp-Xp-óhcp-am-Wv- ZmÀ-ho--jn-sâ hm-¡p-Ifnð- ho-cy-am-sbcn-bp-óXv.-
"Hcn-¡ð- R§Ä- Hcp- P\Xbm-bn-cp-óp,-- Ct¸mÄ- R§Ä- Iñp-Ifm-Ip-óp'- Fó Zm-À-ho--
jn-sâ Ip-dp-In- I\¯ hcn-Ifnð- Bfn-¡¯p-óXv- AaÀ-j¯n-sâ AKv-\n-bm-Wv.- 1948
hsc Cu- `q-an-bnð- asäñm- a\p-jy-kaq-l§sfbpw- t]m-se,- Hcp- cm-Py-am-bn- Po-hn-¨n-cp-ó
"]ekv-Xo³'- BWv,- km-{am-Py-Xz-þkbWn-kv-äv- Kq-Vm-tem-N\Ifp-sSbpw- sh«n-¸n-Sp-
¯§fp-sSbpw `o-IcXIfp-sSbpw- `m-Kam-bn,- \½sfm-s¡bpw- Ct¸m-gpw- kz-´w- cm-Py-
§fnð- Po-hn-¨p-sIm-ïn-cn-s¡,- Po-hn-¡m-s\m-cp- cm-Py-an-ñm-sX,- A`bmÀ-Yn- Po-hn-X¯n-sâ
Akz-ØXIÄ- A\p-`hn-¨v- Aeªp-sIm-ïn-cn-¡p-ósXódn-bp-t¼m-gm-Wv- "Hcn-¡ð-
R§fpw- Hcp- P\Xbm-bn-cp-óp'- Fó Ahcp-sS thZ\IÄ- hn-§p-ó "hn-ïp-Io-dn-b'- hcn-
bp-sS,- tNm-cbn-ð- Ip-XnÀ-ó hm-¡p-Ifp-sS,- Akp-JIcam-b kv-acWIfp-sS AÀ-Yw- \mw-
Adn-bp-óXv.-

Nn-\z- A¨s_bp-sS Ir-Xn-IÄ- icn-¡pw- a\Ên-em-hWsa¦nð,- {^m³-kv- ^m-\sâ "`q-an-bn-
se ]Xn-Xcpw'- se\n-sâ "km-{am-Py-Xzw- ap-Xem-fn-¯¯n-sâ DóXL«w'- Fó {KÙhpw-
A\n-hm-cy-am-bpw- hm-bn-¡Wsaóv- s\bv-tdm-_n- kÀ-hIem-im-ebn-se hn-ZymÀYn-Itfm-Sv-
F³-Kq-Kn- ]dªXv,- a-laq-Zv- Zm-À-ho--jn-s\ a\Ên-em-¡Wsa¦nð AXn-t\m-sSm-¸w-
"kbWn-k¯n-sâ'- Ncn-{Xw- Iq-Sn- Adn-ªn-cn-¡Wsaóv- Iq-Sn- Iq-«n-t¨À-¯v- CómÀ-¡pw-
hn-]p-es¸Sp-¯m³- Ign-bpw.- A{Xtað- Zm-À-ho-jn-sâ Ihn-X s]m-cp-Xp-ó P\Io-bXbp-sS
{]Im-i\hpw- A[n-\n-thi¯n-sóXn-scbp-Å {]Xn-tj[hp-am-Wv.- Cópw- GsXm-s¡tbm-
A`bm-À-Yn- Iym-¼p-Ifnð,- kz-´w- cm-Py-¯n-sâ km-´z-\kv-]À-isas´ódn-bm-sX ]n-
d¡p--ó Ip-ªp-§Ä-t]m-epw X§fp-sS am-Xm-¡fpw- ]n-Xm-¡fpw- ]n-dó a®n-te¡v- {]Xo-
£m-]qÀ-hw- I®p-Xp-dón-cn-¡p-Ibm-Wv.- AhÀ- kz-´w- a\Ên-sâ `n-¯n-Ifnð- Km-kbpw-
dm-añbpw,- sIm-¯n-sh¨p-Ign-ªn-cn-¡p-óp.- Ahcp-sS ]p-Ibp-ó Xet¨m-dnð- hn-tam-N\
kz-]v-\§Ä- Iq-Sp-sh¨p-Ign-ªn-cn--¡p-óp.- sIm-¨p- Iñp-IÄ- Ifn-¡m-\p-ÅXñ s]m-cp-Xm-
\p-ÅXm-sWóhÀ- Po-hn-X hym-Ip-eXIÄ-¡n-Sbnð-sh¨p- Isï¯n-¡gn-ªn-cn-¡p-óp.-
Iq-ä³- tKm-en-bm-¯p-IÄ-s¡Xn-sc,- sIm-¨p- Zm-ho-Zp--am-cm-bn- AhÀ- a\Ên-se¦n-epw- am-dp-
Ibm-Wv.- D½m- F\n-s¡m-cp- "hm-hm-¨n-¡p-«n-sb'- thWw -Fóv- sIm-ôp-óXn-\v- ]Icw,-
D½m- F\n-s¡m-cp- càkm-£n-bm-IWw- Fóv- ]dbp-óhÀ- AhÀ-¡n-Sbnð- ]n-dóp-sIm-
ïn-cn-¡p-óp.- ]«w- ]d¯p-óXn-\p ]Icw- CóhÀ- ]cn-io-en-¡p-óXv- {]t£m-`§Ä-¡v- kz-
´w- {]m-W³- ]Ip-¯v- sIm-Sp-¡m-\m-Wv.-

a\p-jy-Xzw- achn-¨n-«n-ñm-¯ Hcn-{ktben- ssk\n-I\pw- a\p-jy-Xzw- Pz-en-¨p-\nð-¡p-ó
Hcp- ]ekv-Xo-\n-b³- am-Xm-hpw- X½nð- Iïp-ap-«n.- "\o-sbm-c[ym-]n-Ibsñ,- \n-sâ aIs\
\o- shdp-¡m³- ]Tn-¸n-¡cp-Xv.'-- B ssk\n-I³ Ahtcm-Sv- ]-- dªp.- "AsX,- Hcp- H¼Xv-
hbÊp-Im-c³- Bscbpw- shdp-¡cp-Xv.- ]t£ Ahs\ shdp-¡m³- ]Tn-¸n-¨Xv- Rm-\ñ.- \n-
§fp-sS A[n-\n-thiam-Wv.- ssItbä¯nð-\n-ópw- ]n³-hm-§n,- Fsâ aIs\ \n-§fp-sS
P\Xsb kv-t\ln-¡m³- A\p-hZn-¡q'- Fóm-bn-cp-óp- B ]ekv-Xo-\n-b³- am-Xm-hn-sâ
D¯cw-! sIm-¨p- _m-en-IamÀ- kz-bw- kv-t^m-SIhkv-Xp-¡tf´n- i{Xp- Sm-¦p-Ifnð- Nm-Sn-
ho-Wv- Nn-Xdn-s¯dn-¨Xv,- acWw- cp-Nn-¡m-\m-bn-cp-ón-ñ,- kzm-X{´yw- BtLm-jn-¡m-\m-bn-
cp-óp.-- Cós¯ A[n-\n-thi Ncn-{Xw- Ahsc "BßlXym-t_mw-_p-IÄ'- Fóv- hn-fn-¨v-
Bt£]n-¡p-t¼mÄ- \m-fs¯ hn-tam-N\ Ncn-{Xw- [o-ccàkm-£n-IÄ- Fó-hsc A`n-hm-
Zyw- sN¿pw.- Zm-À-ho--jv- A\p-`q-Xn-P\y-am-bpw- Bthi`cn-Xam-bpw- ]¦p-sh¡p-óXv,-
càkm-£n-Xz-¯n-sâ ]n-S¨n-epw- ]p-fIhp-am-Wv.- Ahkm-\n-¡m¯ kacXo-£v-WXIfm-
Wv,- càkm-£n- A\p-kv-acW§fm-bn- Zm-À-ho--jn-sâ Ihn-XIfnð- \n-dbp-óXv.-

"am-Xr-cmPyw' Fó Hscm-ä hm-¡v- kr-jv-Sn-¡m³-thïn- ]Tn-¨ hm-¡p-Isfsbm-s¡bpw-
XIÀ-¯Xn-s\¡p-dn-¨v- Zm-À-ho--jv- ]dbp-t¼mÄ- ]n-S¨p-Wcp-óXv- "am-Xr-cm-Pyw'- tam-jv-Sn-
¡s¸« Hcp- P\Xbp-sS in-Yn-ekv-acWIfm-Wv.- "Xo-hïn-bn-se ko-än-s\'-¡p-dn-¨v- Zm-À-ho--
jv- ]m-Sp-t¼mÄ,- kz-´w- \m-«nð- ko-än-ñm-¯hcp-sS k¦Sam-WXnð\n-ópw- Xp-fp-¼p-óXv.-
""hïn-bn-ep-Åhscñmw- Ip-Spw-_§fn-te¡v- aS§p-óhcm-Wv-/ Fómð,- R§Ä- Hcp- ho-«n-
te¡pw- aS§p-ón-ñ''- Fópw,- "kv-täj\p-IÄ- ]p-Xn-b {]hm-k tKl§fm-hp-t¼mÄ-/Xo-
hïn-IÄ- R§Ä-¡v- {]n-bam-Ip-óp''- Fópw- Zm-À-ho--jv- ]m-Sp-t¼mÄ,- s]m-«n-¯Icp-óXv,-
"]ekv-Xo³- `o-IcXIsf'-¡p-dn-¨p-Å sI«p-IYIfm-Wv.- ]n-dó a®nð-\n-ópw- Nhn-«n-¸p-
d¯m-¡s¸«hsc `o-Iccm-bpw- kw-kv-Im-ck¼ócm-b Hcp- P\kaq-ls¯bm-sI A]cn-
jv-Ir-Xcm-bpw- ap{ZIp-¯p-ó km-{am-Py-Xz-þkbWn-kv-äv- {Iq-cXIÄ-s¡Xn-scbp-Å Iqc¼p-
Ifm-Wv- Zm-À-ho--jn-sâ Ihn-XIfnð\n-óv- "an-sskð- IW¡v'- No-dn-hcp-óXv.- "\n-cm-ibp-sS
Ihebnð- {]Úbäp- \nð-¡p-óhÀ-¡v- ap-¼nð-'- katcmÕp-Iam-b ip-`m-]v-Xn- hn-izm-
k¯n-sâ iàn-ZpÀ-Kam-bm-WXv- \n-hÀ-óp-\nð-¡p-óXv.- "N§eIfn-epw- Zpx-J§fn-epw- ]q-
«n-bn-«n-cn-¡p-ó'-kz-´w- kJm-¡tfm-Sv,- \o-em-Im-i§sf t\m-¡n- ]m-Sm-\pw- Zq-c§fn-te¡v-
{]Xo-£IÄ- ]d¯n-hn-Sm-\p-am-WXv- Blzm-\w- sN¿p-óXv.- "tXm-äw-]m-«p-IÄ-¡p- ]Icw'-
am-ä¯n-sâ ]m-«p-Ifnð- sh¨m-WXv- A]IÀ-jXItfm-sSm-s¡bpw- hn-S]dªv- kz-bw- km-
bp-[am-Ip-óXv.- A\p-cm-Ks¯t¸m-epw,-"A{]Xy-£am-¡s¸«'- kz-´w- am-Xr-cm-Py-t¯m-Sp-
Å Xo-{ham-b B`n-ap-Jy-am-bn- Xn-cp-¯n-sbgp-Xm-\m-WXv- - Bthiw-sIm-Åp-óXv.- I®pw-
\n-dhp-am-bn,- kz-´w- lr-Zb¯n-sâ Xn-cn-bm-bn,- A¸¯n-sâ D¸m--bn- ]cn-Wan-¡p-ó "Pò`q-
an-bp-sS kzmZn-em-WXv-'- \n-Xy-am-b \nÀ-hr-Xn- \p-Wbp-óXv.-

P\m-[n-]Xy- cm-ln-Xy-¯n-sâ am-cI am-Xr-Ibm-bn- am-dn-¡gn-ª C{k-tben-sâ Im-]Sy-
s¯bm-Wv,- ]ekv-Xo³- tZio-bKm-\saóv,- "Z Iz-kv-äy³- Hm-^v- ]ekv-Xo³'- Fó
{it²bam-b ]p-kv-XI¯nð- FtUzÀ-Uv- skbv-Zv- hn-tijn-¸n-¡p-ó a-laq-Zv- ZÀ-hn-jn-sâ,-
""sFUân--än- ImÀ-Uv''- \n-hÀ-óv-\n-óv- tNm-Zyw- sN¿p-óXv.- ]cn-tim-[\Isf Xo{h ]o-
U\am-¡n-¯oÀ-¡p-ó C{k-tbð- A[n-\n-thi¯n-sóXn-scbp-Å {]Xn-tj[am-Wv- Zm-À-ho-
jn-sâ,- "Xn-cn-¨dn-bð- ImÀ-Unð''- Xn-f¨p-a-dnbp-óXv.- tcm-jhpw- \À-ahpw- Bt£]lm-ky-
hpw- AaÀ-jhpw- "Xn-cn-¨dn-bð- ImÀ-Unð'- Hcp- kv-t^m-S\am-bn- Icp-¯mÀ-Pn-¨n-cn-¡p-óp.-
{]Wbhpw- acWhpw- ]n-dhn-bpw- \S¡pw-hn-[w- ZoÀLIm-e XSªp-sh¡ð- tI{µ§fm-bn-
am-dn-b "sN¡p-t]m-kv-äp-IÄ-'-¡v Un-Iv-j\dn-bn-ep-Å AÀ-Yañ Cóv- C{ktben-ep-ÅXv.-
"sN¡p-t]m-kv-äp-Ifnð- Ip-ªn-\v- Po-h³- \ð-tIïn-hcp-ó lX`m-Ky-cm-b D½amcp-sS \m-
Sv- ]ekv-Xo³- am-{Xam-Wv'- Fsómscm-ä hkv-Xp-X aXn- C{k-tbð- ]cn-tim-[\Ifp-sS
alXz-¯n-\v-! Ad_n-IÄ- C{k-tbð- Im-gv-N¸m-Snð- "Ccp-Im-en-am-Sp-Ifm-Wv.- A]qÀ-W a\p-
jy-cm-Wv.'-- Hcp- ]ekv-Xo-\n-b³- Ip-ªv- ]n-d¡p-óXn-s\-¡p-dn-¨v- k¦ð-¸n-¡p-t¼mÄ- F\n-
¡p-d§m-\m-hp-ón-sñóv- ]dªXv,- C{k-tbð- A[n-Im-c¯n-sâ A`n-am-\am-b,- "tKmð-Um-
sabÀ'- BWv-! 1982 se Ip-{]kn-²am-b km-{_þjm-än-e Iq-«s¡m-ebnð- KÀ-`n-Wn-Ifm-b
kv-{Xo-Isf Iq-«t¯m-sS sIm-óXn-\v- C{k-tbð- ]dª \ym-bw,- Chn-Ss¯ KÀ-`n-Wn-IÄ-
`o-Icsc am-{Xta {]khn-¡p-Ibp-Åq- Fóm-bn-cp-óp-! Cu-sbm-cp- ]iv-Nm-¯e¯nð-\n-óv-
hm-bn-¡p-t¼m-gm-Wv- Zm-À-ho--jn-sâ "Xn-cn-¨dn-bð-ImÀ-Uv-'- Fó Ihn-X FtUzÀ-Uv- skbv-Zv-
hn-iZam-¡p-óXp-t]m-se ]ekv-Xo-\n-sâ tZio-bKm-\am-bn- hn-Ikn-¡p-óXn-sâ s]m-cpÄ-
sXfn-bp-óXv.- "Fgp-Xn-sbSp-t¯m''- (Record)- Fó {]kv-Xp-X Ihn-Xbn-se Hscm-ä ]Zw -
aXn- kXy-¯nð- AXn-sâ kv-t^m-S\iàn- A\p-`hn-¡p-óXnóv-! "Rm-s\m-cd_n,- Ip-«n-
IÄ- F«v.- Fgp-Xn-sbSp-t¯m.- shdp-sam-cp- kw-Úm- \m-aw-am-{Xw...- am-dm-t¸cpw- Øm-
\t¸cpw- Hópw- F\n-¡n-ñ....''- Im-t\jp-am-cn- IW¡n-se shdpw- A¡§Ä- am-{Xam-bn- Np-
cp-¡s¸Sp-ó Hcp- P\Xbp-sS AaÀ-jw-sIm-ïm-Wv,- "\n-ehn-en-ñm-¯' Hcp- cm-jv-{S¯n-sâ
"tZio-bKm-\w'- ZmÀ-ho-jv- ]q-cn-¸n-¨n-cn-¡p-óXv.- "Ip-«n-IÄ- F«v'- Fóp- ]dªp- \nÀ-¯n-
btijw,- "H¼Xm-at¯Xpw- ]p-ds¸Sm-dm-bn,'- "F´m- Nq-Sm-hp-tóm-'- Fó "Xn-cn-¨dn-bð-
ImÀ-Un-se'- Nq-S³-tNm-Zyw- Np-ïp-ISn-¨p- ]n-Sn-¨p- Nn-cn-¨p-sIm-ïñm-sX hm-bn-¡p-I km-[y-
añ.-

]ekv-Xo-\n-b³- Po-hn-X¯n-sâ "au-en-Im-hØ'- {]hm-kam-sWóv- FtUzÀ-Uv- skbv-Zv.-
F´pw- Ip-¯n-\n-d¡m-hp-ó Hcp- "am-dm-¸nð'- Ahcp-sS Po-hn-Xw- Np-cp-§pw-! Hcp- sN¡v-
t]m-kv-än-\pw- thsdm-cp- sdbnð-shkv-täj\p-an-Sbnð- shdp-sam-cp- "kq-«v-tIÊm-bn'- ]et¸m-
gp-ahÀ-¡p- kv-Xw-`n-¨v- \nð-t¡ïn-hcpw.- cm-Py-an-ñm-s¯m-cp- P\Xbp-sS Ibv-]v- Ip-Sn-¡p-
t¼m-gpw- "kzm-X{´y-¯n-sâ kzm-Zn'-te-¡m-WhÀ- Fón-«pw- Ip-Xn-¡p-óXv.- kz-´w- cm-jv-{Sw-
Bgtadp-ó Hcp- apdn-hm-bn-cn-¡p-t¼m-gpw,- AhÀ-¡Xv- A\\y-am-b t{]alÀ-j¯n-sâ ]q-À-
WXbm-Wv.- ]ekv-Xo³- AhÀ-¡v- sFXn-ly-§fp-sS am-dm-¸ñ,- aw-KfKo-X§fp-sS kam-lm-
cañ.- ]q-¡fp-sS ]p-fIañ.- AXhcp-sS ap-¼n-en-óv- XShn-en-Ss¸« Im-äm-Wv.- AXn-sâ
AØn-Iq-S§Ä- aq-Sn-bn-cn-¡p-óXv- sXm-en-sIm-ïñ,- AaÀ-j¯n-sâ A«n-IÄ-sIm-ïm-Wv.-
"Fsâ hn-i¸n-s\ `bóp-sIm-Åp-I'- Fót{X kar-²n-bnð- ]p-f¨v- kÀ-hhpw- hn-kv-acn-¡p-
óhÀ-¡p- AhÀ- \ð-Ip-ó Xm-¡o-Xv.- "]m-Spw- Rm³- Nm«hm-dn-\p- Io-gnð'-- Fóm-WhÀ- ]n-
Sbp-t¼m-gpw- {]Jym-]n-¡p-óXv.- "ar-X\m-bn- \o-tdm-þacn-¨n-ñ ]t£ tdmw'- Fót{X AhÀ-
Akz-Ø Nn¯cm-bn- A[n-\n-thiiàn-Isf HmÀ-an-¸n-¡p-óXv.- F{Xsb{X ho-gp-t¼m-gpw-
AhÀ- DbnÀ-s¯gp-tóð-¡pw.- kz-´w- D¸am-cp-sSbpw- D¸q-¸am-cp-sSbpw- tNm-cbpw- hn-bÀ-
¸pw- ho-Wv-Ip-XnÀ-ó a®nð-\n-óhÀ- Icp-¯mÀ-Pn-¡pw.- hn-hn-[ cm-Py-§fn-se A`bmÀ-Yn-
Iym-¼p-Ifnð- Cu-hn-[w- Nn-Xdn-¡n-S¡p-ó thsdm-cp- cm-Py-hpw- Cóv- tem-I¯n-ñ.- AXp-
sIm-ïp-Xsó ]ekv-Xo³-ImÀ-¡p- \ãs¸« kz-´w- Pò`q-an,- "Xn-cn-¨p- ]n-Sn-¡m-sX'- AhÀ-
¡v- Po-hn-Xhp-an-ñ....- "Xo-¡ñn-tòð- CSn-an-óð -ap-{Z ho-gv-¯n-¡gn-ªn-cn-¡p-óp.- /C\n-
Fsâ amw-kw- Ir-an-IÄ- Xn-óp-XoÀ-¯p-sIm-Ås«/- ]cp-´p-IÄ-¡p- ]n-dhn- \ð-Im³- Ddp-
¼p-IÄ-¡m-hn-ñ.- ]m-¼nð-ap-«IÄ- s]m-«n-bmð/- ]m-¼p-Ifñm-sX bm-sXm-ópw- hn-cn-bp-Ibn-
ñ.'-- Fó Zm-À-ho-jv- ]Icp-ó Xn-cn-¨dn-hv- AXp-sIm-ïm-Wv- t]m-cm-«¯n-sâ Xo-¸´am-bn-
Hcp- P\X kz-ba\p-`hn-¡p-ó ]o-U\§Ä-¡n-Sbn-epw- Pz-en-¡p-óXv.-

]ekv-Xo-t\m-Sv- Hcm-`n-ap-Jy-hpw- ]p-eÀ-¯m-sXbm-Wv- tUm-ÎÀ- BMv-kzo-Nm-bv,- A`bmÀ-Yn-
Iym-¼p-Ifn-te¡p- ISóp-sNóXv.- ""au-en-Ihm-Zn-bm-b Hcp- {In-kv-Xym-\n- Fó \n-ebnð-
Rm-s\ópw- C{k-tbð- A\p-Iq-en-bm-bn-cp-óp''- FóXhÀ- Hcn-¡epw- Hfn-¨p-sh¨n-ñ.-
"sX½m-Sn-Ifm-b `o-IcÀ'- Fó AÀ-Y¯nð- AIän- \nÀ-¯s¸tSïhcm-bm-WhÀ- Ad_n-
Isf ap-gp-h³- ]cn-KWn-¨Xv.- Fómð- ]ekv-Xo³-ImÀ-s¡m-¸ap-Å A`bmÀ-Yn-- Iym-¼n-se
Po-hn-Xw- ap³-hn-[n-IÄ- adn-IS¡m-\-hsc klm-bn-¨p.- kz-´w- A\p-`h¯n-sâ Fñnð-
sXm-«-hÀ Fgp-Xn-: "]dªdn-bn-¡m-\m-hm-¯ A\o-Xn-Ifp-sS Cu- CcIÄ- F§s\ {]Xn-
\m-bIcm-Ipw?- asäñm-hscbpw- t]m-se t\m-hp-ó B kXyw- Rm-\pw- A`n-ap-Jo-Icn-¡m³-
\nÀ-_Ôn-Xam-bn.- Rm³- Gäp-]dtbïn-bn-cn-¡p-óp.- Fsâ ap³-hn-[n-Ifpw- Adn-hn-ñm-bv-
abpw- ]ekv-Xo-\n-sâ Zp-cn-X§Ä- Im-Wm-\m-hm-¯hn-[¯nð- Fsó Ip-cp-Sn-bm-
¡n¡fªn-cn-¡p-óp...- P\p-hcn- Ahkm-\w- In-«n-b hmÀ-¯b\p-kcn-¨v- Iym-¼n-se
A`bmÀ-Yn-IÄ- Ahcp-sS ]Þn-Xòm-tcm-Sv,- "ihw- `£n-¡p-óXn-se A\p-hZ\o-
bXsb¡p-dn-¨v- "^Xv-h'- tNm-Zn-¨n-cn-¡p-óp.- acWw- ASp-¯m-sWóv- Fñm-hcpw- Xn-cn-¨dn-
bp-óp.- 1982 ð- C{k-tbð- D]tcm-[ Im-e¯p-t]m-epw- ]«n-tbbpw- ]q-¨tbbpw- Xn-óv- hn-
i¸St¡ï AhØbp-ïm-bn-cp-ón-ñ.- Cóv- a\p-jy- ihw- Xn-óm-tam- FóXn-sâ aXhn-[n-
bm-WhÀ- Xn-c¡p-óXv.'- (Ip-Sn-bn-d¡s¸«hsâ tað-hn-em-kw-: tUm-ÎÀ- BMv-kzo-Nm-bv-: hn-
h: tUm.- A_v-Zp-ÅaWn-a).- hy-Xy-kv-X cq]-§fn-em-bn-- ]n-cn-bp-Ibpw- am-Xr-cm-Py-¯n-sâ
]n-S¨n-enð- Hón-¡p-Ibpw- sN¿p-ó Zm-À-ho--jn-sâ Ihn-XIÄ- ]ekv-Xo³-Im-c\p-`hn-¡p-ó
kz-Xz- {]Xn-kÔn-bn-te¡pw,- A[n-\n-thi iàn-Ifp-sS ]ekv-Xo³- hn-cp-² {]Nm-
cW§fp-sS AKm-[XIfn-te¡p-am-Wv- \s½ Aim-´am-bn- \bn-¡p-óXv.- a®nð-\n-ópw-
ap-dn-¨p- am-äs¸« a\p-jy-cp-sS s\m-¼c§fm-Wv,- Ahkm-\s¯ AXnÀ-¯n-bpw- ap-dn-¨p-
ISóv,- R§sfhn-sS t]m-Im-\m-Wv- Fó Akz-Ø`cn-Xam-b Zm-À-ho--jn-sâ tNm-Zy-¯nð-
In-Sóp -\o-dp-óXv.-

A`bmÀ-Yn- Iym-¼p-Ifn-se Xmð-¡m-en-I Bip-]{Xn-sjUp-IÄ-t]m-epw- t_mw-_v- kv-t^m-
S\¯nð- XIÀ-óp- ho-gp-ó iÐw- tIÄ-¡p-t¼mÄ,- acWs¯ AXn-Po-hn-¨ tcm-Kn-IÄ-
]dbpw-: "lem-kv'.- "XoÀ-óp'- Fóm-WXn-óÀ-Yw.- "A¡m'- Bip-]{Xn-bnð-sh¨m-Wv- BZy-
am-bn-- BMv-kzo-Nm-bv- Cu- Ad_v- hm-¡v- \n-c´cw- tIÄ-¡p-I \n-an-¯w- B hm-¡v- ]Tn-¨p-
t]m-bXv-! AhÀ- ]Tn-¨ BZy- Ad_v- ]Zw- AXm-bn-cp-ót{X.- Fómð- asäm-cp- ]Zw-Iq-Sn-
AhÀ-¡p- ]cn-Nbs¸tSïn-hóp.-

"kap-Zv'- Fó asäm-cp- Ad_n-]Zw.- "ssØcyw'- AXn-Po-h\w- Fós{X AXn-sâ AÀ-Yw.-
Zm-À-ho--jn-sâ Ihn-XIfpw- HcÀ-Y¯nð,- "lem-kn-\pw'- kap-Zn-\p-an-Sbn-ep-Å kw-LÀ-j`cn-
Xam-b Hc\p-`htem-Iam-Wv- ]¦p-shbv-¡p-óXv.- s{_lv-äpw- s\cq-Zbpw- abt¡m-hv-kv-In-bpw-
eq-bn-AcKWpw- ep-j\pw- \n-t¡m-fm-kv-Kn-b\pw- _ôan³- sam-tfm-bv-kpw- AS§p-ó
"CSXp-]£ `m-h\bp-sS'- kaciàn-bpw- ku-µcy-tijn-bp-am-Wv- alaq-Zv- Zm-À-ho-jpw-
Bhn-jv-Icn-¡p-óXv.- ""Cós¯ Im-fcm-{Xn- \n-§fp-tSXm-Imw,- Fómð- \m-fs¯ {]`m-Xw-
R§fp-tSXm-hpw''- Fó t]m-cm-fn-Ifp-sS ]n³-aS¡adn-bm-¯ XoÀ-¸p-IÄ-¡v- Xm-sgbm-Wv-
Zm-À-ho--jpw- H¸p-NmÀ-¯p-óXv.- A[n-\n-thihn-cp-² kac§Ä-¡p- iàn- ]Icp-ó kv-
acWbm-bn,- Zm-À-ho-jn-sâ Im-hy-Po-hn-Xw,- C\n-bp-an-\n-bpw- kzm-X{´y-¯n-sâ BIm-
i¯nð- kq-cy-\m-bn- {]Im-iw- sNm-cn-bpw.