A. r'aé WvU"Ô, Ïûop.

…EQ&Y† Ey`L"å["R E¥ê]Ñ H&RãÑ Cûef\R"? CûjR"é, AR]"é GmTz
E¥â Y"Z ¿zf\®?
Cé'X. AÏL `YmTÎÏàÑ, AÏL híêàÑ Y"ØÑ E¥ê]‹Lå ÙÀP L"Xήeh
EQë CéX"Ué Y"Z ¿zuÑ. SUehÎR"Ô N"mny| ¿zÎRëP&] Tp!
Gé.GÔ. N©Ì, W"^T"'[VÑ.
CWÀ|
LÀ,
CWÀ|
pïÙWLÑ,
CWÀ|
L"®,
'L,
GÔÜûehÑ&T"®, UÁRãeh HÔ CWÀ| CRV‹Lå Cé'X?

L"é

Cé'XR"Ô.
B]"é
CWÀ|
CRVήeL"]
`NVéT"|

CRVÎÏ&X&V Cûef\®. n[ynWcâ Nê¥é'X. CRVήe&L WÎR
Nm'[ Cé'X GÔ\"àÑ CRVÑ `Uå[ `Uå[m `TêR"f CûTÎ'Rj®
NRùfRÑ Y'W &U"NU"Y'R NU"íe f\®. WÎRe hZ"£LÄeh
collateral GÔ\ U"Öïm T"£oNé A'Uef\®. AR]"é UÁRãeh
JÀ&Q ¿eL"é CRVÑ GÔï `N"éXX"Ñ.
…T"&W" b"Wx† GÔf\ AÅj®&T"] ñûL C]ήeh 25 Az LØή!
¤'[eh WÎRÑ AãmT ARÖh Jû CRVÑ &T"R"® GÔïÑ ê&X &Wx
&T"X Gy| CRVÑ &R'YmTy zûehÑ GÔïÑ LÂef\"âLå
BW"£opV"[âLå. CjR WÎR KyP nWo']V"éR"Ô L"XY"efé AjR ñûL&U YZe`L"Åj® &T"£ùyP®.
AR"Y® ¤'[eh ¿Ø WÎRÑ &T"Lùé'X. `N‹hÎR"L kñâj® kÔ\"&X AjR ñûLήeh TXä]¿Ñ
UVeL¿Ñ YjÏûeL &YÀ|Ñ.
TêNWÔ, L'PVSéèâ.
L'PVSéèâ.
RY'[¥Ô LÀ A'UmÇÎ RήYÎ'Rm Çêj®`L"å[ ¿zuU"]"é, A'Rm T"®L"mÇ, ùÀ`Yí BW"£op
¿RóV ®'\Líé GÀQÖ\ Y'LLíé TVÔT|ÎR ¿zuÑ GÔ\ RLY'X Jû T'ZV TÎÏê'LÎ ®Êefé
TzÎ&RÔ. RY'[e LÀÂé AmTz GÔ] p\mTÑN‹Lå Eå[]?
RY'[¥Ô LÀLíé p\mTÑNÑ G]ehÎ `RêjRY'W A'YLå C'W'V ¿Ø‹hYRÖhÑ LÀLå ERëfÔ\]
GÔT&R. Jû çop'V S"e'L Ùyz JyP'Yή Eå&[ RåÄÑ&T"® LÀLÄÑ Eå&[ `NÔï, N"mnyP'R
`R"À'P YÅV"LÎ Rå[ ERëfÔ\]. S"Ñ T"R"Ñ AéY" ¿Ø‹fVnÔ Jû kñcÑ ARÔ &Pxy'P WpeL
LÀ'Q ¤ze `L"åYÏé'XV"?
&UàÑ A'YLå H\eh'\V 270 zfê rÖÜm T"âeLYéX'Y.
L. CWù, `NÔ']>20.
U"Öï CRVÑ `T"ûήY®&T"é, U"Öï ¤'[ `T"ûÎR ¿zuU"? AmTzm `T"ûÎÏ]"é, ARÔ `NVéÏ\Ô
GmTz¥ûehÑ?
U"Öï ¤'[ `T"û먄 A[ëeh ùŸO"]Ñ ¿Ô&]\ùé'X. CRVÑ Jû TÑm. ¤'[ GÔT® JûYÁÔ
¿Ø Y"üe'L.
C®TÖÜ Jû &^"e EÀ|.
…P"ePâ G]eh U"Öï ¤'[ 'YeL GÎR'] `NXY"hц GÔï Jû &S"V"í &LyP"â.
…BÀ ¤'[ GÔ\"é Ij® XyNÑ, `TÀ ¤'[ GÔ\"é CWÀ| XyNÑ!†
&S"V"í, …A® GmTz?† GÔï &LyP"â.
…BÀ ¤'[ AÏLÑ TVÔTP"Ué Ç®eLûe LÅV"Ué Cûeh&U† GÔ\"â.

`T"ÔùÅ, AÔÓâ.
T\'YLå, ñûL‹Lå GàÑÇ ¿Üë HÖTyP"é GÔ] `N£uÑ? CVÖ'LV"L&Y A'Y NêV"fù|U"?
nÔ GmTz BâÎ&R"tze Nâ^ÁPU" &T"L ¿zuÑ? T\'YL["Y® TWY"¥é'X. G]ehÎ `Rû S"£Lå
¡®R"Ô AãR"TÑ. `Rûm 'TVÔLíÔ `N‹hÜV"L LéXz Ty| `L"ŸNÑ &SWÑ L"å L"å GÔï LÎÏ ùy|
Y"'X Jíή 'Yήe`L"À| `S"Àz `S"Àz G‹&L" T®‹f ¤Ôï S"yLíé T'ZVTz nÿV"L KP
BWÑnήù|fÔ\].
Õ.&L.Gx. ¤âÎÏ, &L"n`NyzmT"'[VÑ.
pX Y'L S"£Lå T|eLm &T"hÑ ¿Ô, AjR CPÎ'Ro pX rÖï rÖÜùy|m T|ef\&R... HÔ?
AjR CPÎ'R …GÔ㮆 GÔï Jû RP'Y EXheh AÜùmTRÖh!
G‹Lå fùuÑ ññuÑ U']ù CûjR"é &N"T"ùé T|ehÑ. S"Ô YjRëPÔ C\‹f ¤'X¥é &T"£
T|ήù|Ñ.
z. `^£p‹, &L"'Y>1.
Y"ή HÔ A'P L"mTÏé'X? ARÖh AmTz GÔ] O"TL U\Ï?
Ù‹Lå `N"éY® Nê¥é'X. C]ήeh C]Ñ
TÎÏóûj®
TÔÁWÀ| ¿y'P¥|Ñ. rU"â 28 S"íé hŸr `T"ÜehÑ. …eY"e,
eY"e† GÔï k'\V AWy'P AzehÑ. `TÀ Y"ή A'PL"ή
nå'[L'[ Yê'NLyz …Y"ef‹† A'Zήo `Néf\®. BÀ Y"ή
L"Yé
L"ef\®.
Y"ή
¿y'PeL"L
A'YL'[
UÁRÔ
nêmTR"éR"Ô
A'PL"mT'R

U\j®ù|f\®.
q'Ue&L"ÅL'[m
&T"XÎR"Ô.
¿y'PeL"L
Y[âeLm
T|Ñ
&L"ÅLå (XL"Ô &L"ÅLå) A'PL"efÔ\]Y" GÔ]? ¿y'P¥|Ñ
`U¶ÔLåR"&] A'Y!
T"WÏ¿ûLÔ, UQèâ&Ty'P.
LPé GmTz EûY"]®? ARÔ n\mÇ YWX"Ö'\e `L"ŸNÑ ù[eh‹L&[Ô?
CÔ'\eh NÖ&\\eh'\V 400 &L"z BÀ|LÄeh ¿Ô çñ ñLo
sP"L CûjR®. A® `Uå[ BïÑ&T"® L"ÖïÑ ÙW"ùuÑ çñ'Vo
süj®`L"å[, &UàÑ híWe híW ÙW"ù ÙW"f, LPX"f... CmTz
Jû …ÏVê†R"Ô RÖ&T"® `NX"YÂ¥é Eå[®.
&L". L&QNÔ, hÔÓâ.
`NVÖ'L &L"åLíé &TWÅë BuR‹L'[m T®ef 'Yήm T"£oN
¿zuU"?
`NVÖ'Le &L"åLíé AòY'L BuR‹L'[ 'YmTRÖh ñL
AÏLU"Lo `NXY"hÑ. ARÖhÎR"Ô LÀPÎ ®eh LÀPÑ R"ëÑ
T"óxze ñ'NéLå Eå[]&Y. `Péó¥é EyL"âj®`L"À| TyP']
AØÎÏ ]"é W"YénÀz¥é Jû hÜmnyP ThÏ'V AÅή ùPX"Ñ.
A&R&T"é AYâLÄÑ `Péó AeTâ &W"|eh …Y"üήeLÄPÔ†
AãmTX"Ñ.
L. CWù, `NÔ']>20.
BÀL'[ùP `TÀLÄeh nÔÇ\Ñ `TêR"L CûeLe L"WQÑ GÔ]?
&Låù `W"ÑT AYpVU" GÔï &LyL"©âLå..
AYpVÑR"Ô! `TÀLíÔ biological role nå'[ `TïY®. ARÖL"L
AYâL[® `Téùx ThÏ NÖï ALXU"L CûehÑ. CRÔ ù'[Y"L
nÔÇ\Ñ `TêN"LÎ `RêuÑ. BÀLíÔ LY]Î'Re LYûÑ Jû
CWÀP"ÑTyNe L"WQ¿Ñ EÀ|. CjR R'XfW"mÇ, õÔx uLÎÏé

¿Ô]"é `NéY® `TÀQ" GÔï LÀ|nzeLëÑ ERëf\&R!
LUé Jû AÜùVé ôÏV"] L"WQÑ `N"Ô]"â. BÏY"pm `TÀLå `R"Pâj® EQùéX"Ué Cûef\ k'X
YWX"Ñ GÔï GÏâT"âή, nÔ TeLÎÏé N'R &Nâή 'YmT"âL["Ñ. `L"ØmÇ &NâjÏûmTR"é L"jÏ'VùP
AÏL S"yLå EÀQ" &S"ÔÇ CûeL ¿zuU"Ñ.
Ï. T"WÏ, `NÔ']>17.
TêQ"U Y[âop¥é RÖ&T"'RV L'Pp k'X B\Üë T'PÎR UÁRÔ GÔ\"é, SUeh A|ÎR k'X HZ"Y®
AÜë GÔ]Y"L CûehÑ?
HZ"Y® AÜë GÔ\"é A® AÜùVéR"Ô. UÁRÔ RÔ LÀ, L"®, ¤eh &T"Ô\ AYV‹LíÔ Ï\'U'V
AÜùVé ETLWQ‹Lå `L"À| ÙyzÎÏûef\"&]. `PXx&L"m, 'UeW"x&L"m, N"yz'Xy, `PóùcÔ
¤XÑ T"â'Y'V ÙyzÎ Ïûef\"Ô. H&W"m&[Ô ¤XÑ T\eL ¿zV"R'Rm T\eL 'YÎÏûef\"Ô. `U¶ÔLå
¤XÑ 'LLíÔ Ï\'U'V ÙyzÎÏûef\"Ô. LÑm¢yPêÔ ¤XÑ ¤'[¥Ô Ï\'U'V! HZ"Y® GÔ].. Gy|,
JÔT®, Tή GÔï G‹&L&V" &T"£ùyP"Ô. A|ÎR AÜë AÑU" > AmT" CéX"Ué pûÌzR"Ô.
A. r'aé WvU"Ô, ÏûopW"mTåí>21.
C®Y'W HÖTyP …LPé s\"Yí†Lí&X&V ñLm
`TêV® G®? ARÔ ù'[ëLå GÔ]? Tsunamy
GÔï z.ù>¥é `N"Ô]"âL&[...
…(y)b#]ñ† GÔT® ^mT"ÁVo `N"é. ñLm`TêV
A'X GÔï AâÎRÑ. Jû Hê¥é Lé &T"yP"é
A'X GØf\ RéXY".. A&R &T"X LPóé HÖT|Ñ
A'XÎ`R"Pâ.

`Yí¥óûj®
YûYRéX..
LPàeLz¥é HÖT|Ñ çLÑTÎÏÔ ù'[ë. CR]"é
GØÑ A'X¥Ô &YLÑ 200 'Uàeh &Ué. ^$'X
1958>é AX"xL"ùé GØjR (y)b#]ñ A'X
EVWÑ 1720 Az. C®R"Ô êeL"âP"Ñ.
CjR W"yNR hàeLé A'X¥óûj® RmneL F'W
Jyz nWU"ÀP A[ùé rYâ GØmn 'Yή...
`R"Pâj® S|‹fe `L"Àzûef\ ^]‹LÄÑ EÀ|.
ç&L"[ ôÏV"L hÜmnyP ThÏ¥é Uy|ÑR"Ô C® ÏûÑTÎ ÏûÑT Yûf\®.
ä. ¿Î'RV", Ïû`Sé&Yó>6.
N¡TÎÏé …a"ê T"yPâ>2† T"âÎ&RÔ. AÏé ¿Róé YûÑ …a"ê T"yPûÑ WLpV A'\uц GÔf\ 'Pyzé,
a"óëy TPe L"yp¥Ô ¡&R Yûf\&R... T'ZV 'Pyz'X GmTz Ùehf\"âLå?
C`RéX"Ñ Avid &T"Ô\ S"Ô-úÁVâ GzyPûeh ^#^#n! &L"PÑT"eLÑ, UL"ó‹LÇWÑ, Ï.SLûehm &T"]"é
`N£®ùP ¿zuÑ.
TêNWÔ, L'PVSéèâ.
çW"Ô …Jû R"£eh Jû nå'[V"]R"é A'R V"ûÑ AzeLe iP"®† GÔ\ BN"WÑ RñüS"yzé kXëYR"L
Jû ®Êeho `N£Ï TzÎ&RÔ. A® GjR[ëeh EÀ'U? k^U"L&Y çW"Ô k'\Ve hyz &T"P"R"?
A`RéX"Ñ Cé'X. A|ÎR RP'Y çW"']m T"âÎR"é, A'R E‹Lå L"Ïé çW"Ué T"âήe `L"åÄ‹Lå.
ñÏmTRÖh ¿Ô …HÑT"! Ù EÔ R"£eh J&W nå'[V"† GÔï ùN"êήe `L"ÀzûeL"©âLå. B]"é
A'YL["é BTÎÏé'X. `L"ŸsÀ| ùcÑR"Ô 'YÎÏûehÑ. LzÎR"é &XN"L Rzή &RÁ `L"yz] U"Ïê
YóehÑ... T"yz 'YÎÏVÑ &T"®Ñ.
TZÑ`Tû'UñeL …L"UsÎÏW"†ùé LûÎR'P ¿'\Lå TÖÜV ù[eLÑ EÀP"?
EÀ|. B]"é AÏé G®Ñ L"X" L"XÎÏé TVÔTyPR"LÎ `RêVùé'X. LPëå `L"|ef\"â GÔï `TÖïÎ
Råí¥ûef&\"Ñ. AòY[ë HÔ, `R"éL"mnVÎÏé iP LûÎR'P TÖÜV `N£Ï EÀ&P.
&L.GÔ. DxYWÔ, T"'[VÑ.

EXfé `YíV"hÑ TÎÏê'LLíé smTâ `Nex TÎÏê'L GÔï Ù‹Lå G'Ro `N"éäâLå?
…m&[ T"£†R"Ô.A®R"Ô rU"â TÏ`]y| `U"ÅLíé Yûf\®. AÏé `Nex RùW UÖ\ SéX SéX
Ly|'WLÄÑ L'RLÄÑ GØ®fÔ\]â. JÔï `Rêu&U" E‹LÄeh... Bâ.&L. S"W"VÀ …m&[ T"¥†é Jû
L'R GØÏ¥ûef\"â.
GÑ. LÏâ&Yé, &L"'Y>28.
R‹Lå LR"T"ÎÏWÎR"é LYWmTy|, GÔ ¤ÎR 'TVãeh YNjÎ GÔï `TVâ 'YÎ&RÔ. LÀT"â'Y U‹LX"LÎ
`Rêf\® GÔï Tê&N"ÏeLm &T"]&T"®R"Ô pïÙWLÑ `NVóZjR® `RêVYjR®. pïÙWLÑ T"ÏeLmTy|e
`L"Àzûef\® GÔT'R ¿Ô&T AÜV AÜhÜLå EÀP"?
R‹Lå UL'] Jû SéX Nephrologist CPÑ L"y|‹Lå.
U"Öï pïÙWLÑ `T"ûÎÏVnÔ Immuno Suppressants `R"Pâj® N"mnP &YÀzV® ñL AYpVÑ. ÇÏV qïÙWLÑ
TZhÑ Y'W. NêV"fùyP® GÔï Jû&T"®Ñ LY]eh'\Y"L CûeLeiP"®.
A. r'aé WvU"Ô, Ïûop>21.
…ùTή HÖTy| Jû LmTé LPóé ¤ühÑ&T"®, AjRe LmTóÔ &LmPÔ ¤ühÑ LmTàPÔ ¤üL&YÀ|ц
GÔT® EÀ'UV"?
¿ØL &YÀ|Ñ GÔT® EÀ'UVéX. L'PpV"Le LmT'X ùy| `Yí&VïY® TÀÇ. ARÖhå LmTé
¤üfùyP"é AYûÑ ¿ØL &YÀzV®R"Ô.
L.S". CW"&^xYWÔ, `U"Wy|mT"'[VÑ.
`U"Wy|mT"'[VÑ.
RÖ&T"® n["yz]Ñ S'LLå TWTWmT"Lm &TNmT|f\&R, R‹LÎ'RùP n["yz]Ñ GjRY'L¥é ENÎÏ?
n["yz]Ñ N‹fóLå JÖ'\ 'YWÎ'R `TÔ`PÔyP"L AÂj®`L"å[ RÖ&T"® TQeL"WâL["é
ùûÑTmT|f\®. A® R‹LÎ'RùP ù'X AÏLU"]®. A&RNUVÑ &W"zVÑR"Ô CÔãÑ AÏL ù'X. Jû
fW"Ñ IV"¥WÑ áT"£ehe fy&P..
n["yz]Ñ ñL EïÏV"]®. TLyzéX"Ué AÂYRÖh HÖ\ S'L. LØÎÏé GÔ] GÔï V"W"Y® &LyP"é
n["yz]Ñ `N¥Ô GÔï TÏé YjR"é Y"'Vm n[eLëÑ.
Gx. T"XL‹L"RWÔ, L"ŸpÇWÑ.
SU® S"yz&X YPe&L `NéXo `NéX UÁRâLå Uy|UéX.. &YmT C'X ¿Ré &RÃ Y'W GéX"&U
('bÿé) …TP" TP"†Y"L CûmT® HÔ? (AYâLå Ry|Ñ ùW"yz¥Ô ùyPÑ iP Jû Az CûehÑ.)
UÁRâLå, `T"®Y"L TŸN"nLÄÑ, ^"yLÄÑ, W"^xR"ÁVâLÄÑ 'Nÿé
CûmT"âLå. L"WQÑ AYâLå EQùé Eå[ ÇWRo NήLÄÑ õÔ NU"N"W¿Ñ.

RñZâL'[ùP

…TP"†Y"L

&YmT C'X &RÁ TÖÜm `Tê®T|ÎR ¿zV"®. `L"£V"mTZÑ, S"YÖTZ`UéX"Ñ YPe&L `TêN"L CûehÑ.
CRÖh ùYN"Ve L"WQ‹LåR"Ô AÏLÑ. ç&L"[e
L"WQ‹Lå Cé'X. &L"'Y¥é Õ.z. S"u| `TêV
`TêV L"£LÜL'[uÑ TZ‹L'[uÑ Y[âÎÏe
L"yz¥ûef\"â. TêNWÔ, L'PVSéèâ.
…UPN"ÑnW"† GÔT® GÔ]?
TX NjRâmT‹Líé SUehe `LyP Y"âÎ'RLå
CéX"R Ïy| Y"âÎ'RLå &R'YmT|fÔ\]. AjR
Y'L¥é
…UPN"ÑnW"†
&NûÑ.
Jû¿'\
U'Z¥é S|&W"zé kÔï &T"] L"'We f[mT
¿VÖpÎR P"eÿ z'WYâ, ARÔ xzVê‹'L
AØÎÏ …&RY&X"Lή `RÔ'] UW&U f[Ñ&TÔ†
GÔï Ïyz]"â. CÑU"Ïê ETÎÏWYñéX"R Ïy|
Y"âÎ'RLå
Fûeh
Fâ,
`U"Åeh
`U"Å
&YïT|Ñ. …^#Òn† GÔ\"é GÔ]... Ù‹Lå AâÎRÑ

`T"®Y"L Peer Pressure GÔT®R"Ô CÑU"Ïê ¿zëL'[Î ©âU"ÁehÑ.S". Jû CÔÕÃVê‹ Ç`W"TNâ JûYâ E‹L'[ RåíùyPR"éR"Ô Ù‹Lå CÔÕÃVâ Bf CûefÔÉâLå. CÏé 70 ñéó fW"Ñ &RÔ &NâeL lÜóûj® B¥WÑ UXâL'[ ù^VÑ `N£V &YÀ|Ñ. A`UêeL" &T"]"âLå. L"â. S"ãÑ CÔÕÃVâ. `PÔÁÿé `TÀLå hy'Pm T"Y"'P AÂj® ù'[V"|Y® HÔ? ByPÎ'RùP AÏé E‹L'[m &T"Ô\ WpLâLå . &YÀ|Ñ. pÑTÔÿ hW‹hLÄeh Ly'P ùWé Cûef\®.C. n\h C\e'LV"é ùpÜ AjRÎ ÏWYÎÏé Eå[ Ù'We h'\ή `LyzÎ &R]"ehfÔ\]. ¤eh ÛÁ¥é 'Yή UÖ\ ùWéL'[ Byz …AZh† L"y|Y'RuÑ &Nâή. L"XÁ¥é 90 NRùfRÑ C'[OâLå CÔÕÃVê‹ Õ.. CmTzo &NLêÎR &R'] &Y'XeL"WÎ &RÃeLÄeh U"Öïf\®.. A[ùPmT|Ñ. 'LùWéLíé Ly'P ùWé Uy|Ñ ùÎÏV"NU"L Cûef\&R.. `NÔ']>113.e¢. T"âm&T"Ñ. TêNWÔ. rûeLU"Lo `N"Ô]"é `T"ï'U¥Ô A[ëR"Ô EQ. U"QùLÄÑ AmTz&V. Emotional Quotient GmTz LQefPmT|f\®? Ù‹Lå EQâopYNmT|TYW". &Y'XeL"WÎ &RÃeLå A'WU A'Rm TRmT|ÎÏ GÔ'bÑLå &Nâή &RÔ iyzé A'\Líé TWÎÏ 'YefÔ\].? C'R AÜV pX &LåùLå &LyLmT|Ñ. A'YLÄeh TÏé AímTÏóûj® E‹Lå C. AÏé &NLêήe `L"åf\®. EQâopL'[e Ly|mT|ήTYW". `T"®Y"L CÔc$WÔx H`^À|LÄehÑ. Ty|e&L"y'P. TÑn‹ `U¶]"L GjR RLY'Um'Te `L"ÀzûefÔ\]? &RÃ. GÑ. ¿aÑU® aÃT". A'YLíÔ Ly'P ùWéLå pÜV'Y. `U"Wy|mT"'[VÑ. AmT" CÔÕÃVâ. AûLû&L CûehÑ Domino>eLíé JÔ'\ RåíùyP"é (Domino Effect) UÖ\® `R"Pâj® ùØY® U"Ïê. &P"@`Té GÔï &T"]"âLå. f`WzyL"â| ùÖTYâLÄehÑ SéX C. S"‹Lå `TûÑT"X"] BÀ|Lå Y"üjR n. UÁRÔ LéX"é `N£R BuR‹L'[m TVÔT|ÎRÎ ®Y‹fV L"XÑ A®.Bâ.`N"éà‹L&[Ô. NêR"&]? GÔ &Lÿé Ç`W"TNâ Cé'X.. SÑ'Um &T"é Jû BuRÎ'R Cïefm nzeL AYÖ\"é ¿zV"®.Gé. ¡Ô®åí T"ÀzVÔ. UÁR Ly'P ùWóé Eå[ ¤Ôï R'NLå pÑTÔÿeh Cé'X. AmT. L"WQÑ. y¢m &T"Ô\ S"e'L Ùyz UXêÔ &R'] EÜŸp ¿Róé &NñeL ARÖ`LÔï RÁV"] &RÔ Y¥ï 'YÎÏûef\®. kR"ÁV". CRÔ BÏL"XÎ RήYÑ GÔ]? Ly'P ùWóÔ UÁR A'PV"[‹Lå rU"â 23 XyNÑ Yûc‹LÄeh ¿ÖTyP® GÔf\"âLå. B]"é. GÔ LQefé TÔÁWÀ| Yûf\®.. L'PVSéèâ.C.. &RÃeLå &R'] EÜŸN. G|Î`RÜj® &TrTYW". CÔ'\V Ï]‹Líé Ly'P ùW'X GÎR'] ùR‹Líé TVÔT|ήf&\"Ñ GÔT'R &V"pήm T"û‹Lå..e¢. CW"&^xYWÔ. GéX"Ñ nVâ n`Wcâ! L. Jû EÀ'UV"] BÔ¡L hû RåíùP Jû hÑT&X ùØf\® GÔT® E‹L[® Lûή.

L"ÀP"ñûLÎÏÔ `L"ÑÇeh SÑ `Nex Ï\'U'V AÏLêehÑ NeÏ CûmTR"Lo `N"éó `L"ÑÇeL"L AÅή AÅή.. ù'[V"y| äWâLå FeL Uûj® N"mny| Cûef\"âLå GÔT'R GmTze LÀ|nzef\"âLå? TzmTzV"] Tê&N"R'] ¿'\L'[o `N"éà‹L N"â. C'P¥'P&V Help GÔï GØÏ¥ûmT'R eíe `N£R"é T"ÏeL"êVÑ ©âjR®. A`UêeL"ùé CûehÑ &TWÔL&["| &TN &YÀ|Ñ. Cm&T"`RéX"Ñ `L"ŸNÑ 'Pm AzeLÎ `RêjR"é &T"®Ñ. `T"Ø®&T"eL"?! CjÏV S"y|eh YV"eW"&Y &L. AûL"'U¥é U"QY'We &LÄ‹Lå.LYÁή. ÏûYÀQ"U'X>11. &Låù &LyTRÖhÑ ^$. V"'W&VãÑ ERùeh imnP &YÀz¥ûef\®.. `NÔ']>17. . LzeL"®. CÏé H®Ñ `TêV Tê&N"R'] ¿'\Lå Cé'X. TÏ']j® kñPÎÏé `N"éóe `L"|mT"âLå. A'R AXpm T"âÎR"&X A]T"óe x{W"£|Lå Eå[]Y" GÔï `Rêj®ù|Ñ. YV"eW"ëeh A|ή A'R ùPëÑ EVâjR Uûj®L["L umêU" > pV"óx BfV Magic Medicines U"âe`Ly|eh AÜ¿LU"L CûmTR"L `N"éXmT|f\&R. ¢êÔ N"Ñnå `L"|ÎR"L &YÀ|Ñ. AmTz&V.. Çû&]. A'R SLâÎÏm T"û‹Lå. ÏûYÀQ"U'X>11.. Gx. TÑUé. `^£p‹. ¿ØmT"ÑÇÑ Jû Vertebra-Y"L CûmTR"é. Y"£x `U¥é Uy|Ñ SÔ\"Le LÖïe`L"å[ Jû SéX ÇÎRLÎ'Ro `N"éà‹L&[Ô. E‹Lå Fêé (¿)Wy|ή GÔ] ù'X? GÔ.ÏV"LW"^Ô. Nê. `U"Wy|mT"'[VÑ GÔ\ FêÔ `TVâ L"WQÑ > ARÔ `W"ÑT L"X `TVW"] ¿Ré Wy| T"'[VÑR"Ô GÔï ù[eLÑ Rj® L"â| &T"yPRÖh SÔÜ.. ÏûU‹LXehz ¿LÑU® R¡Ñ. Eå[ V"&WãÑ m[x} ¿Róé Mouse G]mT|Ñ ryz'V GmTz eíe `N£Y® GÔT'R Uy|Ñ hZmTñÔÜ LÖïe`L"åÄ‹Lå &T"®Ñ..Gx. &UÖ`L"À| C'Rm TÖÜV ùYW‹L'[Î R"û‹L&[Ô. `T"®Y"Le f'PmTRÖh AêR"] pX ùcV‹Líé ù&Nc hQ‹Lå CûmTR"L S"y| 'YÎÏVâLå `N"éYRÔ ù'[ë. D>`U¥é. C`RéX"Ñ S"y|mÇ\ SÑne'LLíÔ ù'[ë. T"âeL &YÀ|Ñ GÔ\ BYóé CjR YVÏé (70+) LÑm¢yPâ Y"‹fùy&PÔ.ù. iêV LÖLÄÑ ¿ÖLÄÑ CûehÑ CPÎÏéiP T"ÑÇ Fâj® `NéàÑ&T"® GjRùR g\àÑ CéX"Ué GmTzm T"®L"mT"Lo `NéX ¿zf\®? T"ÑÇ EPÑnÔ R'N A'UmÇ AmTz. AjR C]&U AÅj®ù|Ñ k'X HÖTy|å[®. W"^&L"T"XÔ. pX&Y'[ CÏé RYïLÄÑ kLØÑ. L"ÀP"ñûLÎÏÔ `L"ÑÇeh AmTz Jû ù'XV"? ñÔN"WÎ'R T"£op L"ÀP"ñûLÎ'R `L"Ôï ARÔ `L"ÑÇL'[Î Ïû|YR"Lm TzÎ&RÔ. `RêV"ÎR]U"L Jû TyP'] AØÎÏùyP"é A® T"P"£mT|ήf\®.. AR]"é CÌPήeh Y'[j® `Síj® `NéX ¿zf\®. &L"'Y>01. CjÏV äW"‹L']¥Ô &Lÿé &T"X. ARÖhÎ RhjR"Ö&T"é …PeLW"L† Jû TPÑ `L"|mTRÖhÑR"Ô. z. R¡Ñ! Çû&] &T"Ô\ TQeL"W S"|Líé C®R"Ô &R'Y¥éX"Ué UeLå `R"'L `Tûfe `L"Àzûef\®. UÂU"\ UÂU"\Ô.

ER"WQU"L.H>¥é SÑ rT"YÑ GØÏ¥ûmT® GÔ]&Y" Y"xRYÑR"Ô. L"Ré &T"Ô\'YLÄÑ õÁé CûjR"àÑ CYÖ'\e iyPëÑ h'\eLëÑ xùyo &T"P &YÀz¥ûef\®.. &N]é SP먄 A[ëeh AYâLÄeh JÖï'UuÑ TQ TX¿Ñ CûjR"é Ïûy| ù.. NÎVmêVÔ. UÁRÁÔ rT"YÎ'R Y[âmn]"é. 40/60. &N]é YjR"é SéX®R"Ô. L"â Ky|f\"âLå.H. n\mnÔ&T"&R z. C`RéX"Ñ CjR NU"N"W‹L["éR"&] N"ÎÏVU"]®.ù. B]"é.GÔ. ER"WQU"L. T"òX"ò. @mW"Ôpx L"éPÔ. BÑ! SÑ õÔLíé TXYÖÜé Jû xùyo (Switch) Cûef\R"Ñ. Jû UÁRÁÔ rT"YÑ AYÔ n\m'Tm `T"ïÎR®. AjR z. Jû h|ÑTÎÏé Kê]o &Nâe'L'V ùûÑÇÑ BÀLå `TûÑT"àÑ C'[V N&L"RWâL["LÎR"Ô Cûef\"âLå (¤ÎR® BQ"L CûjR"é). Kê]o&Nâe'L&V" çmT'PY&R" õÔ NÑTjRmTyP®R"Ô. AR'] …m&W"&U"yP↠GÔf\"âLå. CW".&WYÏ mêVÔ. P"âùÁÔ E\ëeL"W W"] L"éPÔ (Galton) GÔTYâR"Ô Nature or Nurture &Låù'V ¿Róé GØmnVYâ (CjRo `N"Ö`\"Pâ &cexnVêé Cûef\R"Ñ). D&W"|>1. ùrùÔ AWy'P AW‹LÎÏé EWÎR hWóé AzeL YûY®&T"X &Trf\"âLå. SÑ Y"üS"å ¿Ø®Ñ n\mÇÑ Y[âmÇÑ JÔïPÔ JÔï nÔÁm n'QfÔ\]. TPÎ RV"êmT"[âL["é ®Y‹L CûehÑ …Rñü Ï'W† GÔ\ z. Rj'R¥éX"Ué Y[âjR `TÀLå qefW&U çmT'Pf\"âLå (h|ÑTÎ'Re L"mT"Ö\ AmT" CéX"R AYNWÑ). CeLy|'W pjR']L'[ Kâ Eàeh Eàef¥ûef\®. &N]é AYâLå GÏâT"âmnÔTz Ïûy| ù. z. CRÔ ¿efV BRWY"[âLå CU"Ôu`Yé L"Ày. 30/70.H>ù&X&V SÑ rT"YÑ GØRmTy|ùyP® GÔf\ Biological Determinism RÖ&T"® Uër h'\j® Yûf\®. Y'[V"TÏ.p. Jû LyPÎÏé GéX"&U õÔ NU"N"WÑ. `NŸp. C&R&T"é `U"ÅÎ Ï\'U. Gm&T"&R" kÔÜûehÑ. 70/30 GÔï n\mÇ-Y[âmÇ ùfR"N"WήeL"] UÏmt|Lå U"Üe`L"À&P YjÏûefÔ\].. B]"é.GÔ...H>'Vo `NVéT|먄 `UeL"ÁbÑ GÔT® Jû UÁRÔ Y[âjR sük'X'Vm `T"ïÎR® GÔï `Rêf\®. `T"Ñ'U `N£Y® GmTz GÔ`\éX"Ñ L"y|f\"âLå. Ù‹Lå ¿®h `N"ÜY® iP E‹Lå õÁé Eå[® GÔ\"âLå. SYÑ N"Ñxf &T"Ô\YâLå. CRãPÔ …GÔa"Ôb↠GÔï UÖ`\"û FeLmT|먄 N‹LÏuÑ &Nâj® xùyo Gm&T"® &T"Pm T|f\® Gm&T"® A'QeLmT|f\® AéX® &T"P"U&X&V APef 'YeLmT|f\® GÔT'Re Ly|mT|ήf\R"Ñ. &R"yPehÜop. A® AYÔ õÔLíé Eå[® GÔf\ Y"RÑ `NÔ\ lÖ\"Àzé Yàm`TÖ\®. CWÀ| LypuÑ U"Ü U"Ü ¿RóPήehm &T"yz &T"|fÔ\].z. RñÅé `N[LêVU"L n\mT" Y[âmT" GÔï Yzë `Tïf\®. Y'[V"TÏ. A'RÎ ®Yef 'YehÑ `NVé AjRjR sük'X'Vm `T"ïÎR® GÔ\ ¿zëeh YjÏûef\"âLå.? TPÎRV"êmÇÑ &N]é SPήY®Ñ &Yï &Y'X.p.z>eL'[ JÅήù|Ñ G] k']efÉâL[". . N¡TÎÏV z.GÔ. peUÀy @mW"£| &T"Ô\YâLå. m&W"&U"yPêé Eå[ &XN"] ùÎÏV"N‹LåR"Ô Kâ E¥ê]ÎÏÔ A'Um'TÎ ©âU"ÁefÔ\]Y"Ñ. AYâLå `R"'XeL"yp &N]éLíé Yj® N'UmT® GmTz. BW"£opLíé LÀzûmT'R …'Pц TÎÏê'L Jû Ay'PeLy|'W¥é `Yí¥y|å[®. Jû UÁR'] EûY"ehY® n\mT" Y[âmT" GÔTRÖh AÜùVóÔ &XyPxy TÏé GÔ]? &XyPxy'Po `N"éà¿Ô CjRe &Låù 1874>óûj® Yûf\® GÔT'R AÜj®`L"åÄ‹ Lå.GÔ. sük'XV"é U"Ö\ ¿zuÑ GÔ\ SÑnVYâLå ^"Ô X"e. CéXÎRWpL'[ &N"Ñ&TÜÎR]U"L U"ÖïÑ AÎR'] NU"N"W‹LÄÑ Yj®ùyP&R? CéXÎRWpL'[ UÖ\ TVãå[ ùcV‹Líé D|T|ÎR C'Y ERëfÔ\]&Y.

.. CRÔ m&W"&U"yPâLíé Eå[ &YïT"|LåR"Ñ E¥ê]Ñ &L"ÅV". z. CW". BR"WU"Lm T"âÎR"é C`RéX"Ñ Distribution of wealth R"Ô.. GÑ. rûy'P ¿z &T"Ô\ BR"W ùcV‹Lå Uy|Ñ n\mÇe L"WQ‹L["é ©âU"ÁeLmTPX"Ñ. NY FâYXήeh ¿Ô …P"Ôx† HÔ? SÑ S"yzé C\mÇ GÔT® BWY"WU"L CïÏV"Lo `NXYÅeL Jû NjRâmTÑ. ETêV"L N"'Ye L"WQÑ `N"éóùy|. C®e`LéX"Ñ n\j® YWÊÑ GÔï AXyze`L"ÀP"é …a!† GÔï `N"éà‹Lå. `NÔ']>101. AYÔ NûUÎÏÔ k\Ñ. U'XmT"ÑT" GÔï ©âU"Áef\®. ù^&VjÏWÔ. Jû UÀÇØëehÑ SUehÑ IÑT® NRùfRÑ õÔLå J&W Y'L&V! rû‹Lo `N"Ô]"é RÖ&T"® n\mn]"é Uy|Ñ UÁRÔ EûY"YÏé'X. `^£p‹. ù^&VjÏWÔ. Gm&T"® GmTz HÖTyzûeh`UÔï k']efÉâLå? hZj'Rm TûYÎÏé &TN BWÑnÎRÏóûj&R `T"£uÑ BWÑnehÑ. UÁRãehm `T"£ `N"éX &YÀ|Ñ. LPë'[ YQ‹L &YÀ|ц > &T"Ô\'Y ùŸO"] ôÏ¥é AYpVU". NÀ'P Cé'X.ER"WQU"L Hoxc8 GÔãÑ õÔ Kâ E¥ê]ÎÏÔ U"âÇe iP"] &R"W"e'b kâQ¥ef\®. ÏûjReizV'Y GÔT® `Rêf\®. `T"£ Cé'X&Vé. A|ÎRY'W HU"Ö\ &YÀ|Ñ GÔ\ GÀQ`UéX"Ñ. &L"'Y>1. L"Ré Cé'X. TX `U"ÎRÎÏé U"óeuXâ TV"XÕ RÖ&T"® Jû ÇÏV UãRâU N"xÏWÎ'R A'Uήe`L"Àzûef\®. n\mÇeL"WQ‹Lå Y[âmn]"é ÏûÎR. NjÏW fWLQÑ &T"Ô\'Y kLØÑ&T"®.? &V"pήm T"û‹Lå. sêV fWLQÑ. CÏé H&RãÑ RYï &Sâj®ùyP"é Góeh U'XmT"ÑÇ &T"X EPé ¿Ø®Ñ U"âÇeiP"f ù|Ñ. …ÇÀÂV SÏLíé ÙW"z. CXefV&U Cé'X. …hX‹L["V DêWÀzé JÔÜàÑ n\jÏ&XÔ† GÔï BR‹LmT|Ñ ÏûUÅ'N BüY"â. NÑTÎ. W"^"W"Ñ L'R JÔ'\uÑ Tzήm T"û‹Lå. &YX"uRÑT"'[VÑ. UÖ\ N"ÏLíé C\j® &T"]Yûeh Fâ iz TQÑ &T"y| `NXYÅehÑ NjRâmTÑ. `T"£ `N"éYRÖL"] RÀP']L'[uÑ UÔÁmÇL'[uÑ `N[LêVÎ'RuÑ `T"ïή AjRÎ …Ï\'U† Y[ûÑ. Soul BellowùÔ Seize the day GÔf\ hïS"Y'XuÑ …&L"Q‹Lå† `R"hmné U. LÑTâ `N"Ô]®&T"é ……EÀ'U Cé'X `T"£ E'W CX"'UV"醆.? . Lù'R GØ®Ñ Ï\'U õÔ NU"N"WÑ. V"W"Y® E‹LíPÑ C`RéX"Ñ E]eh YW"®. S"Ñ EåTP GéX" E¥âLÄehÑ CjR Hoxc8 Cûef\®. B]"é. RÀ Azήùy| P"Ôx BPX"Ñ. AjR xùyr &T"PmT|Y® Y[âmn]"éR"Ô. Jû S"yzÔ `T"û["R"W&U `T"£ N"âjR®. nW"UQe h|ÑT‹Líé N"ùÔ&T"® NêV"Lo `NXYÅeLùé'X GÔ\"é AjR BÎU" TWUTRÑ `NéX"® GÔï `N"éY"âLå. GóV".. AÖÇRU"] NjRήPÔ ùûÎRÑ GØ®Ñ Ï\'U T'PÎÏûjR"â.. ù[ÑTWÑ Cé'X.

SPeL&Y". Bz&V" BÑmí@'TVâ GéX"Ñ AjR BíÔ L"Ïé CûjR"é _Wή JóTWmÇLå &LyhÑ..? A®TÖÜ pX YêLå møx. Y"ef‹ GÔ &T"Ô\ 'Neí‹ `aâÁV" AÜhÜLå CéX"R GYûehÑ. G® EyP"X‹Lz &Y'X G]e LÀPÜV ¿zuU"? &RâRé Y"ehïÏLÄeh …'X z`PeP↠&R'Y&V Cé'X. C'R CÔPâ`SyzàÑ C'QeL ¿zuÑ.R"Ô.... CeL"XÎÏé CÔPâ`Syzé C'QeL ¿zVùé'X GÔ\"é GjRo N"R]¿Ñ ùV"T"WU"L"®. G®Y'W EPÑ'T YûÎRX"Ñ ©âU"Áu‹Lå. U"mnå'[hmTÑ. AéX® AYâ L"Ïé Jû t&b" G`Xeyêe xTzLå (Piezo Electric Crystal) ÇhjÏûjR"é &X"eLé x&PcÔ &LyLX"Ñ. 'Tx AaUÎ. Ïûop>14. ñebâ. S"UeLé.p-¥Ô AÎR'] N"ÎÏVe iïLÄÑ AÎR'] k']Y"Ö\àÑ `TûÑT"X"] NUV‹Líé &R'YmT|Y Ïé'X. S"'L>1.. BâG@m BÑmí@'TVâ. Walking. …`T"£† GÔTRÖh Uï`TV&W &RâRé Y"ehïÏ. Gx. Treadmill-é SPj®.. CmTz Jû `TêV óxy&P Cûef\®. sêVÔ &T"Ô\ SyNÎÏWήeh rU"â S"Óï &L"z BÀ|Lå BhÑ. f. BâRâ f["âefÔ …LPëíÔ Jû &L"zm `TVâLå† LYâjR'Y. ñÏeL&Y" GÔï a"ây AyP"e'L YWY'Zήe .. TzÎ&RÔ. ùŸO"] Ç']eL'RLíé R‹L'[ ñLëÑ LYâjR Ç']eL'R G®. Cycling G® SéX TV']Î RûÑ? ^"f‹ C[YVreL"WâLÄeh. SÏeL'W Ç&W"fRâLÄeh péX'W ÇWÄÑ! CW". pï L'RLíé &W nW"yTê¥Ô 'Weldt'.AYpVñé'X. Simputer TÖÜ ù[eLëÑ. fWLQ‹Lå fWL‹LíÔ kZéLå GÔïR"Ô AÜùVé `N"éf\®. RÁ T¥Öp &R'Y Cé'X GÔf\"âLå C'Re LÀ|nzÎR `T‹LìâeL"WâLå. L&QNÔ. pÑm¢yPâ GÔT® T"e`Ly LÑm¢yPâ. ÇÀÂV SÏLíé ÙW"Pé LPë'[ YQ‹hRé GÔT`RéX"Ñ (UÖ`\"û &Låùeh TÏé `N"Ô]Tz) URSÑne'L'Ve L"WQÑ L"yz TQÑ Tfâj®`L"åÄÑ EÎÏ&V! &L"¥àeh YûU"]Ñ. IG@m BÑmí@'TVâ.. fyPÎRyP 140 &LåùLå J&W ¤opé GØÏ AãmnV E‹Lå ¿VÖp'Vm T"W"y|f&\Ô. Jogging.p. AòY'L¥é pÑm¢yPâ Jû GíV n.? C® GmTz N"ÎÏVÑ? AVéS"| JÔÜé Jû UÁRÁÔ L"Ïé AjS"y| Y"`]"ó kLüopLå GéX"Ñ R"]"L&Y (Y"`]"ó CéX"Ué) JóehÑ NÎRÑ &LyTR"Lm ¿ûLÔ! CÑU"Ïê &LåùLå &Lyh¿Ô Jû &Wz&V" GmTz &Y'X `N£f\® GÔT'R pWUÑ T"âeL"Ué AÜj® `L"åÄ‹Lå. GÔT'R &TâYÅ AÜj® KP&Y". C'Rm TVÔT|ÎR TzmTÜë.. ¿ûLÔ. qÁVâ pyzbÔLÄeh. Ïúm.. U®'W>2. LéX"â WvUÎ. Red Giant GÔT® Eå&[ UN"X" L"óV"f.. &YÀ|U"]"é C'R 'Yήe`L"À| ù&Ye L"`Uz TÀQX"Ñ. A® PC-eh CÔPâ`Sy C'QmÇ `L"|eL ¿zuU"? U"Ö\"L A'UuU"? AÏé Jû n. N"hÑ RûY"¥é Eå[ SyNÎÏWÑ. S"Yóé IW" `XùÔÁÔ Boys from Brazil . ùÀ¡ãeh YVR"]"é pYmÇ W"yNR ùÀ¡]"f (Red Giants) ù|U"&U? Jû SyNÎÏWÑ GÎR'] YVÏé (n\jRÏóûj®) pYmÇ W"yNR ùÀ¡]"L U"ïÑ? A® SyNÎÏWÎÏÔ A['Ym `T"ïÎR®. A® GíV &Tor B'QL'[o `NVéT|ήÑ.. nzY"RU"L EPÖT¥Öp `N£f&\Ô `L"å[eiP"®. …'X z`PeP↠(Lie Detector) Lûù Eå[R"&U? C'R 'Yή &RâRóÔ&T"® SU® AWpVéY"ÏLå Aåí ärÑ Y"ehïÏLíé G® k^Ñ. ¢.

L'PVSéèâ.. U"Ô&R"é NU"N"WÑ &YR L"XÎÏóûj® YûÑ Primitive NP‹hLíÔ ñoNÑ. T"é N"mn|Y&R ¿WÀT"|R"Ô. …x}Yây óyzé† TP‹Líé YûÑ Gó LR"T"ÎÏWÑ L"ây}]"LëÑ Cé'X. Ç\eLÂmT® HÔ? &NâeLX"ÑR"Ô. HÔ.. `NÔ']>32. r. fW"neb"LëÑ Cé'X. W"UoNjÏWÔ. nWUS"VLÇWÑ.ÎR"† GÔï Ïy|Y®. …ù[eLÖ\Ñ T"âehÑ Cû&[&T"é. Jû T"yxU'] AëyP"ehYRÖh UÖ`\"û ¿'\ TÑTâ &T"y| B[zmT®. AÔ'Tm &T"ÏehÑ ®\ùLå ÇóÎ&R"é. U"Ô&R"óé AUâj® &T"ÏmT® ¿WÀT"P"L Cé'XV"? BÑ. CÔãÑ `L"ŸNÑ BZU"Lo pjÏÎR"é LÜL"£LÄehÑ E¥â Cûef\®. CWù. …&U"cÔ L"moN↠GÔf\ ¿'\¥é E'WV"PóÔ `YePâ (vector)L'[m TÏë `N£® `L"åf\"âLå... L. Cj® URÑ `YÕy&PêV]"]&R ÇÎRâ L"Xήeh AmÇ\ÑR"Ô.not cricket. &TrY® UÁRÔ A'NmT® Gó. Ïû`Sé&Yó PëÔ. kV"VU"Lm T"âÎR"é S"Ñ `NûmÇ AÂY&R. C'[VYÔ. …X"âyx†ÿé Ny'P'Ve LZÖÜ &N"Á EPÑ'Te L"y|Y®! . ¿Î'RV".. `L"ÀLÔ ¿VeLÖ\Ñ T"âehÑ TNmdž &T"Ô\ h\åL'[o `N"éóe `L"|eL {oNâ GÔ] `N£Y"â? …ù[e'L A'Qή CûÄeh L"ÎÏûmT®&T"é.. `NÔ']>20. ÇóÎ&R"é TÖÜÎ `RêV"®. . LQYÁÔ A'QmÇeh L"ÎÏûef\® TN'X† GÔ\"é YhmÇ NÖï `PÔc]"fùP"R"? S". Ïûeh\íé L"UήmT"é ThÏ'Vm TÎR"Ñ YhmÇeh &UX"Y® T"PÎÏyPÎÏé &NâeLX"&U. TêNWÔ. ùe`Ly gmTâ AYÔ L"Rûfé …. LÀ A'NëL'[ Gó¥Ô nÑTήeh U"ÖÜe `L"|ήù|ÑTzV"] `UÔ `T"ûå Eå[®. ä.TêNWÔ.. GjR Y'L¥é G|eLmTyP'Y CjRm TP‹Lå? Gó'V xL"Ô TÀ 'Yef\"âLå.. 'It is not cricket' GãÑ kV"VY"R YN]Ñ CeL"XÎÏé G|T|U"? Gm&T"® `Pxy fêe`LyzÔ Yz'Y U"ÖÜ JûS"å fêe`Ly'P BxÏ&WóV `^âê T"eLâ BWÑnÎR"&W" Am&T"&R fêe`Ly RÔ NÔ] S"sehL'[ CZjR®. AmÇ\Ñ G'RÎR"Ô ÏÔT®? UÁRÔ ¿WÀT"| CéX"Ué Y"Z ¿zV"®. LÑm¢yPâ AjR ER|.. AÔ'Tm &T"ÏmTYâLå A'YL'[ EÀT®Ñ ¿WÀT"|R"Ô. CjR S"yLíé C® ¿WÀT"|R"Ô. UÁRâL'[m &TN 'Yήùy|. B]"é.

&RLmT¥Öp¥éR"Ô ¤'[ AÏLÑ &N"âY'Pf\®.S"¥Ô h'Wm'T `U"Å`TVâehÑ Lûù JÔ'\ ^mT"Áé LÀ|nzήå["âL["&U? AjRe Lûù EÀ'UV"... pX S"£LÄeh RÁ'U nzeL"®. …H&R" `N"éX Yj&RÔ. qâL"Å>9. ARÖh E‹LíPÑ HR"Y® Cûef\R"?†† L'PeL"Wâ > ……Cûef\®. U\j®y&PÔ† GÔï `UUê xyWe BY® HÔ? CRÖhe L"WQÑ Eå U]Ïé AjR ùcVÎ'R Ù‹Lå U\j® &T"L ùûÑÇfÉâLå GÔï AâÎRÑ.. `U"Wy|mT"'[VÑ. G‹Lå äy| fù `Rûe&L"z¥é L"â YjR"&X h'WmT"Ô. `L"ŸNÑ &T"£Y"ê‹L["?† GÔï `N"éàÑ ¿'\ A®..†† RñZûù. `T"®Y"L S"Ñ V"êPU"Y® &Tpe `L"Àzûe'L¥é. r'aé WvU"Ô. GÔ]? AYL"&P" GÀ`Q£. `NVÖ'L U'Z `T£ùehÑ ÏyPÑ UeLÄeh GjR[ë TVÔT|Ñ? C® `YÖÜLWU"]®R"]"? . AÔÁVâLíP&U" AÔÁV nW"ÂLíP&U" …C® GÔ CPÑ.. LQYÔ: ……EÔfyP GÔ]&U" `N"éX Yj&RÔ U\j® &T"or UéóL"!†† U']ù: ……GÔ &Tâ UéóL" Cé'X. …&W"&LÔ† (rogaine) f'PÎR"é RPùm T"û‹Lå.. TêNWÔ. Uûj®eL'P¥é JûYâ > ……R'X¿z `L"y|f\&R. ARÖh P"Áe`LéX"Ñ EÀP". A. CÑU"Ïê ¿efV Y'Lehå AP‹hÑ h'WmÇeh `U"Å `TVâmÇe Lûù &R'Y¥é'X.S". `U"Å¥Ô ¿Ré NÎR‹Lå `R"P‹fV&T"®.†† L. Gebâ'bx TÀÂùy| Lù'R GØR"©âLå. ……GÔ'] ùy|y|m &T"£yP"‹L&[. Ï]¿Ñ S"Ñ `L"|ehÑ GjR U"Ïê &Y'X¥]"é …¤'[† AÏLÑ &N"âY'Pf\®? ù&]"RU"L. TVU" Cûe&L†† GÔï `N"éXëÑ `L"ŸNÑ F'[ LXjR h'WmÇ. hPj'R. CW"&^xYWÔ. S"£LíÔ h'WmÇ Kâ GoNêe'L R"Ô. N¡TÎÏV BW"£op¥ÔTz `b&W"yz ÁÔ (Serotinin) GÔãÑ ju&W" yW"Ôx¡yPâLíÔ A[ë &RLmT¥Öp¥Ô&T"® AÏLU"f\R"Ñ. …ñÔ]"eÿzé† (Minnoxydil) GÔãÑ NU"N"WÑ SéX® GÔf\"âLå. A'Y JÔïÑ koNVU"L &Y'X `N£f\R"LÎ `RêVùé'X. UÁRâLÄehm `TVâ sy|Ñ TZeLÑ ¿RÔ¿Róé Gm&T"®. BüjR AãR"TÑ. Ïûop>21. `W. T"R"Ñ GÀ`Q£ CYÖÜóûj® &W"U Y[âopeh lÖïeLQeL"] …P"Áe†hLå EÀ|. AR]"é ¤'[ &N"âY'Pf\R"Ñ.. &Yé¿ûLÔ. pX NUVÑ &T"â Azef\&R GÔ\ …'PÑ T"b#†eL"LëÑ h'WehÑ. L'PVSéèâ. U¥â Kâ E¥WÖ\ `T"ûå. UÁRÔ ¿RÔ ¿Róé hÖ\Ñ `N£VÎ `R"P‹fV&T"®. EP"Ôb"? Lûù H®Ñ &R'Y¥ÔÜ S"¥Ô h'Wm'T Y'LT|ÎRX"Ñ. G‹h HÖTyP®? UÁRãeh ¿RÔ¿Ré hZj'R n\j® A® RÔã'PV® GÔ\ A'PV"[Ñ L"QÎ &R'YmTyP &T"®.

E‹LÄeh? AmTz¥é'X. `Sm&T"óVÔ hy'P. SÑU wyXâ …`WùÔ¢ xP"Ñm† 'Nx ¡'N'V `Yor EXLÎ'R&V GmTz S|‹L 'YÎR"â? EXfÔ NâY"ÏL"êLå TXâ NâY"ÏL"êL["L U"ÜVRÖhe L"WQ&U. UÁRÔ R]® ¤'[¥Ô `NVéT"yzé CV‹hÑ &T"® fWL‹Lå GòY"ï ByzmT'Pef\®? …©®Ñ SÔïÑ n\â RW Y"W"† GÔïÑ `N"éf\"âLå. TêNWÔ. `T"®Y"L ¿Wy| ¡'N'Vm T"âÎR"éR"Ô TVÑ Yûf\®. JûYâ _‹L"U&X (TLóàÑ. U"mnå'[hmTÑ. fWL‹Lå SÑ'U …Byzm T'PeL† A'Y RÑ Ï'N Rmn çñ'V &S"ef YjR"éR"Ô AT"VÑ.. `NÏé `NÏX"L CûehÑ C\e'LLíÔ &Ué &XN"L Jû `UØh RPù¥ûehÑ > U'Z¥é S']V"Ué CûeL! C\e'L¥é YÀQe &L"X‹Lå A'YL'[ UXâL["L GÀÂe`L"À| UÖ\ çopLå HU"j® &T"YRÖhÑ Rñüe LùOâLå 'aeieLå GØ®YRÖhÑ Eå[]. LéX"â WvUÎ.. ¿ûLÔ. C'[VYÔ. R‹Lå &R"Ö\ÎÏé TVÑ Cé'X GÔ\ …L"Ñm`[ex†R"Ô GÔïÑ `N"éY® EÀ|. C'YL`[éX"Ñ ¿WÀT"|L["L Cûef\&R GmTz? …S"å GÔ `NuÑ S'U S"z YjR &L"å GÔ `Nuц GÔï TZ‹L"XÎÏóûj&R fWL NU"N"W‹L'[ &Låù &Lyzûef\"âLå. A® EÀ'UV"? AmTz`VÔ\"é. xP"óãeh ÇxÏ ¡'N &T"é H&R" Jû ùRÎÏé R"‹Lå ùÎÏV"NU"]YâLå GÔï hÜmnP ùûÑÇf\"âLå. ®éóV ÙXU"L Y"]Ñ CûehÑ&T"® A&V"'P|L'[ ùU"]Ñ ¤XÑ Y"Áé _ëYÏé TVÔ Cé'X.. HÔ RÀÈâ Ï'W&V &R'Y¥ÔÜ AjRWÎÏ&X&V `T"Ñ'U L"yP ¿zuÑ. p. Bï¿LÑ. …N"Uâ`Ny U"ц>eh ÏehY"£ CûjR®. &a"&X" fW"Ñ ¿'\mTz! Jû S'P zxÁ &Y"âé| &T"£m T"û‹Lå. S"UeLé. r. ¤Ô\"Y® ô¶Ô (Reicn) UÖ\ R'XYâLå `U"Ø `U"Ø ¿LÎRYâLå. S"'L>1. L"WUb"ò N&L"RWâLíé Smyrdiakov GØÎR"[âLå TXûeh EPéôÏV"] h'\'V AYâLå GØÎÏÔ ¤XÑ AÖÇRU"L `YímT|ÎÏuå["âLå. ¿Ñ'T¥Ô U'WÔ z'Wò ThÏ¥é …RÀÈâ Ï'W† A'Uή AÏé Ï'WmTPÑ L"y|f\"âL["&U. Catchment area-ùé Lû&ULÑ CûjR"é `NVÖ'L U'Z TXÔRûÑ. ¢. p\jR GØÎR"[âLíé pXâ EPé ôÏV"L h'\TyzûjÏûef\"âLå. AR]"é HÖTyP RÁ'U. 'Tx AaUÎ. A® kLZ `W"ÑT `W"ÑT lÖ\"À|Lå BhÑ.. L'PVSéèâ. CWùàÑ) TX S"å CûjR"é GÔ] BhÑ? . f. AR]"é ù'[jR S"Yé 'Of Human Bondage'. Nâopàeh rûy|. nWUS"VLÇWÑ.l `NVÖ'L U'Zeh ¿Róé U'Z &UL‹Lå &YÀ|Ñ. `NÔ']>90.Y"éPâ xL"y|eh YómÇ &S"£ CûjR®. wyXâ ¡'NuÑ fW"mÇÑ AY'WÎ RÁm T|ÎÏeL"yz]. P"xP"Vòxf UÖïÑ Nâ. p\jR GØÎR"[âLÄeh EPéôÏV"L HR"Y`R"û h'\ CûehÑ GÔï `N"éf\"âL&[. `R"yP"&X SÑ ùWéLíé Jyze`L"åÄÑ YÀQήm çop¥Ô C\e'L¥é Eå[ YÀQ‹Lå U'ZÙâ TyP"é L'Xj® ùP"R"? YÀQήm çop¥Ô C\e'L YÀQ‹Lå `T¥Ày AzÎRRéX.

T"Ïeh &Ué AzTy|m &T"£ù|Ñ... Rñü . 17 YV®å[ BW"£op U"QYâ JûYâ 264 U &SWÑ _eLñÔÜ CûjÏûef\"â. B¥WÑ &T'Wm Tó `L"åÄU[ëeh `Y¥é BjÏW"'Y Uy|Ñ L|'UV"Lm T"ÏeL GÔ] L"WQÑ? sêVÔ ^$Ô U"RÑ CûTÎÏ`WÀP'W zfê YPe&L AyNVe &L"y|eh YûYR"é. Jû 'L'V TWR S"yzV SPÁ'Vm&T"X Ïûmne L"y|Y'R …R"W'UV" TÀÊf\®† GÔT"âLå ~W‹LÎÏé. G]eh AZL"] BÀhZj'R n\j® Jû U"RU"f\®. zxLYê. &N]é Eå[R" N"â? Cé'X.ù. L'R SLâjÏûjR"é AjR qêV'XÎ `R"Pâj® T"û‹Lå.. r'aé WvU"Ô. S"L¿Î®U"ê. BüjR _eLÎÏé CûehÑ &T"®. 'L'Ve L"'X Byz …'Nefå ù|f\&R. RâU"¡yPâ GéX"Ñ `YzehU"Ñ! `Y¥óé `NéàÑ&T"® R'Xeh héX"£ AéX® AÔ'\V `N£ÏÎR"'[ héX"V"L Bef AÂj® `L"å[ëÑ. L. qêVéL'[ WpeL Jû YÅ `N"éf&\Ô. pêehÑTz ¤'[ LyP'[¥|f\R"? C®TÖÜ ù[eh‹L&[Ô. A'YL'[ U"NÑ Jû RP'Y &RÏ 'Yήe `L"À| T"û‹Lå. T"â'Y UjRU"hÑ. &Sc]é ÕV"eWne.. CjÏVe hzULÔ ARÖh ùÀQmneLX"Ñ. BâYÑ h'\uÑ. AYÔ smTW"Lo pêef\"Ô. Ïûop>21. CWù. hZj'R RÔ ¿LÎÏÔ AÎR'] R'NL'[uÑ AzeLz CVefm T"âmTRÔ ù'[Y"L ÇÔ]'LuÑ &Nûf\®. Sun Stroke Yj® ^]‹Lå N"Y® CjR BÀ| BjÏW"ùé AÏLÑ.† A® &T"éR"Ô C®ëÑ. AÁUé m["`]y &T"Ô\'YLíàÑ J&W R'XmÇe`L"ÀP `R"Pâ kLüopLå YûÑ. 49 Y'W &T"hÑ. C‹fX"j®. qêVéL&[ CéX"R z. A`UêeL" EåíyP &U'XS"|Líé pïYâ-pïñVâLÄeL"] RjÏWe L'RLÄehÑ L"ñex L'RLÄehÑ Eå[ YW&YÖÇ CjÏV"ùé CéX"RRÖhe L"WQÑ GÔ]? CòY"\"] RjÏWe L'RLÄeh &UéS"|Líé Eå[ YW&YÖÇ CjÏV"ùàÑ Eå[®. ÙÀP &SWÑ _‹fVRÖh fÔ]ÿé CPÑ CûjR"é. `NÔ']>20. møx! (…L]ùé LPëå Yj® ù'[V"y|e L"y|Y"↠G] G]® AÑU" iïf\"â!) b"ê! LPëÄeh CRÖ`LéX"Ñ NUVÑ Cé'X. LY]Ñ h'\uÑ. GÔ] BhÑ? `TêN"L T"ÏmÇ G®ëÑ HÖTP"®. YPU"kX‹Lå TXYÖÜàÑ EÌQ R'XYó 48.. BjÏW"ùé Uy|ñé'X. _‹hÑ &T"®. &YX"uRÑT"'[VÑ. B]"é CjR YW&YÖÇ B‹fXÎÏé TzehÑ &UéRy|e hZj'RLÄeh UÎÏ¥éR"Ô! AÀ'U¥é `YíV"] …a"ê T"yP↠L'R CjÏV"ù&X&V Jû XyNÑ nWÏ ùÖT'] B¥Ö\"Ñ. A. CjR ùcV`UéX"Ñ UïTz _‹L BWÑnÎR CWÀ| S"yLíé NêV"fù|Ñ..CÏé êeL"â| 11 S"yLå. NÑTÎ. ù. GÑ. 1947>óûj® _‹fe `L"Àzûef&\"Ñ. &UàÑ …W"UhÀPц GÔãÑ Fâ CjÏV"ù&X&V AÏL A[ë EÌQÎ'RÎ `R"|f\®. Ïû`Sé&Yó.

T"‹L"e HIV>¥àÑ ¿Ô]Â¥é kÖf\® `RêuU"? LéX"â WvUÎ. T"êé TêU"ïY®Ñ `TÀLå. `TÀLå `Ty&W"é AzmT®Ñ T"êé TêU"ïY®Ñ A`UêeL }êxy LX"N"WÎÏÔ R"eLÑ. `^£p‹. &U&X Eå[ TPÎÏé `TêR"eLmTyzûehÑ SÀ| T"û‹Lå.. Jû pÜV &S"y ÇÎRLÎÏé AÔ\"P SÑTâL'[uÑ hÜή 'Yήe `L"åY®. ¿efVU"L `N£V &YÀzV'R TX CP‹Líé hÜmÇo qy|L["L GØÏ. &Y'XL'[uÑ `Pó&T"Ô 4. A‹h `Ty&W"é AzmT®Ñ `TÀLå. . S"'[ LWÀy né LyP &YÀ|Ñ).? N"ÑnÄeh. AÏé 100 `TÀLÄeh 102 BÀLå Eå[]â.8 &L"z. A®&Y E‹LÄeh G‹`L‹h &S"efãÑ `TÀQ"LÎ `Rêf\®. 5.. AÏNV E¥ê]Ñ HR"Y®. GÑ. `L"ÀPVÑTyz. &L"¥àehm &T"'L¥&X" Y"e &T"'L¥&X" AòYm&T"® áy'P U"ÖïY®. 2. 7. ÇÎRLÎÏãå T|e'L Aûfé GÔï 'Yήe `L"åY®. YVR"L YVR"L U\ÏuÑ AÏLêmT® HÔ? U\Ï¥é CWÀ| Y'L EÀ|. R"£X"j® S"yzÔ T"‹L"e `NÔÜûj&RÔ. ER"WQÑ. G‹&L ÏûÑn]"àÑ `TÀLíÔ R'X&V `Rêf\®! CmTz AjR S"yzé …`TÀLå EÖTÎÏ AÏLêmÇeh† ùŸO"] ôÏV"] L"WQÑ HR"Y® EÀP"? R"£X"jÏÔ UeLy `R"'L 5. z. S"'L>1. ùT"c". AXU"ê¥é. AYêPÑ &Tpe `L"ÀzûehÑ&T"® &TWÔ &TÎÏLíÔ `TVâL'[ k']ë 'Yήe `L"åYÏéR"Ô hZmTÑ HÖT|f\® GÔ\"â. A&R &T"é `N£® ¿zÎR L"êVÎ'RuÑ AzeLz `N"éóe `L"åY® (E-Ñ. GéX"YÖ'\uÑ L"ypL["L k']ë 'Yήe `L"åÄ‹Lå. Tâx &T"Ô\YÖ'\ J&W CPÎÏé 'Yu‹Lå. NêV"Lo `N"éf\"â. N"ù. CRÖh ¿efVe L"WQÑ > AÏL K£ëÑ ¤'[eh &Y'X CÔ'UuÑR"Ô. AYêPÑ Ù‹Lå `S£&Yó¥é Nâäÿé &NâjR&T"® NÑT[Ñ GÎR'] Y"‹fÃâLå GÔï &Ly&PÔ. O"TLÑ Yj®ù|Ñ. GjR CPÎÏóûj® Yj©âL&[" A‹h ÏûÑno `Néà‹Lå. S"'[&V" A|ÎR Y"W&U" `N£V &YÀzV L"êVÎ'R AzeLz `N"éóe `L"åY® (E-Ñ. pX ùcV‹L'[ &YÀ|`UÔ&\ U"ïRX"Lo `N£ Y®. Kâ A'\ehå YjR®Ñ pX&Y'[ C‹&L GRÖh Yj&R"Ñ GÔ\ ùVmÇ HÖT|Ñ.. 1. U\eL U"y{âLå. YVN"YR"é AÏLêmT® AÀ'UeL"X k']ëLíÔ U\ÏR"Ô. &TW'] Tåíeho `NÔï A'ZήYW &YÀ|`UÁé Tåí Y"Nóé kÖT'RuÑ AY'] A'Zή YûY'RuÑ Jû pÁU" TPÑ&T"X U]pé TÏήe `L"åÄ‹Lå. C'R kYâÎÏeLëÑ peLóéX"Ué RmTëÑ pX GíV ¿'\Lå Eå[]. GÔ U']ù¥Ô `TêVmT"ëeh 95 YV®eh &Ué. 6. 3.&T"Ô\ UÖ\ `U"ÅLíàÑ AòY"\"] L'RLÄÑ TPe L'RLÄÑ f'PÎR"é koNVÑ BâYήPÔ TzmT"âLå.). GØRÎR"Ô Bíé'X. &L"'Y>1.. TyPÔL'[ pX S"å gÅûj® &UX"Lm &T"y|e `L"åY®. `Ne'L T"‹fé &T"yP"fùyP®. Am&T"®. k^ÎÏé A® S"QVÑ 'NxR"Ô! LPàeLz¥é Eå[ E¥ê]‹L'[uÑ &L"Wé Y'LL'[uÑ B¥WU"¥WÑ YÀQo pR\éL'[uÑ T"âehÑ&T"® LPë'[m TÖÜuÑ pûÌz'Vm TÖÜuÑ ©ùWU"L GÀQÎ &R"ÔïÑ.

L"â&T"U"]nÔ. ¿mnP"Ï. R'XYó YjRëPÔ sP"L L"n. S"Lâ&L"ùé>1. LéX"â WvUÎ. 'Ue&W"pm 'YeL"R Sä] N"R]&U Cé'X. Gx..R"x. Gx. pmné Eå[ CÔ@mW" `Wy yW"ÔxñyPâLå AãmÇÑ `N£Ï¥óûj® AjRm `T"éX"R D¥Ô T"'R'V AÜj®`L"À| AYÖ'\ Jû YÅ TÀQ HÖT"| `N£f\"âLå. L"n¥é CûehÑ L@tÔ Jû X"fê Yx®. UÂLÀPÔ. 550 TëÀy G'Puå[ CjR x&X"&U"cÔ 'NY EQë B'ULíÔ ÙÀP S"å Y"üëeh ¿efVe L"WQÑ. 1835>é P"âùÔ T"âÎR A&R B'UL'[ CÔ'\ehÑ pXâ T"âÎÏûeLe i|Ñ GÔf\"âLå. C'R kYâÎÏeL Night Guard (CWëm T"®L"YXÔ) GÔ\ m["xze NU"N"WÑ Eå[®. `NÔ']`NÔ']-78.R"x.ù. .ù.p. pX B'ULå Cûlï YûP‹LÄeh&Ué Y"ØU"&U. Cm&T"® AjR k'X'U Cé'X. E‹Lå LQYâ TÖL'[ S\S\mTRÖhe L"WQÑ > Ï] Y"üe'L¥é HR"Y® Jû LY'X AéX® nWo'] CûeLX"Ñ. 'PX"ÀzÔ. U"mnå'[ehmTÑ. S"'L>1. GÔ LQYâ CWùé _‹hÑ&T"® TÖL'[ S\S\ `YÔï Lzef\"â.f. óÎÏVÑ L"âT&]y. ¿ûLÔ. AjR x`Tc"óyz TÖÜ? Galapagos (L"XT"&L"x) ©ùÔ B'ULå `TûÑT"X"]'Y 150 BÀ|LÄeh &Ué Y"üT'Y. HÔ ^mT"Áé P"£`Xy qyzéiP 'Ue&W"pm GÔãÑ péà LÑm¢yPâL'[ ù'Ref\"âLå.. A'R CWùé Y"¥é U"yze `L"ÀP"é S\ S\mÇÑ &LyL"®. BÑ! m&Wÿé S"yzé Jû Y'L ùéXÔ &RÃeLå &L"ÌzV"L YPe&L T\j® &T"£.. { AzeLz hzef\YâLÄehÎR"Ô C®. &Uèâ. HÔ? L"n. &RÃehå 'Ue&W" pm 'Yef\"âL["&U?! BÑ. ¿®fé Jû 'Ue&W" pm 'Yή …&T"mT"† GÔ\ Aãmn ù|f\"âLå. f. ù. CRÖh Bruxism GÔï `TVâ.. `Ty&W"é T‹e.z. m&[Vâ. L"â.. U"r `R"jRWë CéX"R ©ùé Y"üjR®Ñ UÁRÔ A'YL'[ &Yy'PV"P"R®ÑR"Ô GÔf\"âLå. { N"mnPÎ &R"Ôïf\&R. Ù‹Lå &LyP® &Rà AéXY".. P"ePâLå NÑURñÔÜ C'YL'[Î `R"yP"é G]ehe &L"TÑ YûÑ. &RÔ&NâehÑ SéX &RÃeL'[Î R"ef AÅή ù|f\R"Ñ. P"âùÔ L"XT"&L"x ©ëeho `NÔ\&T"® GÀÂe'L 25 XyNÑ CûjR'Y CÔï 15000R"Ô T"ef¥ûefÔ\]. AYÖÜÔ AÅëm T"'R'V LÂeL JÔÜWÀ'P nzή 'Yή. TéóÔ G]"UàÑ T"®L"eLm T|Ñ. a"â&U"Ô pfo'N H&RãÑ Eå[R"? l Cûef\®. m&W"mW"]X"é &T"Ô\'YL'[ &L"TÑ ¿RóyP ASP (Anti Social Personality) ET"'RLÄeh `L"|ef\"âLå. UÁRâLí'P&V …&L"T† EQâ'Ye h'\eL. AR]"é L"n hzή TZeLÑ Eå[YâLÄeh A® Cé'X`VÔ\"é R'XYó YWÎR"Ô `N£uÑ. Btÿé GÔ] mW"m[Ñ GÔïÑ &Ly|m T"âeLX"Ñ. Y"¶‹`U¶Ô. L"WQÑ GÔ]? E‹Lå LQYâ CÔãÑ pïYW"L&Y CûeL ùûÑÇf\"â GÔï AâÎRÑ.

…L]ëLíÔ ù[eLц GÔï 1900>é AYâ GØÏV lé EXLm nWpÎÏ `TÖ\®. L"ÔbûeL"] pfo'NeL"L G|ήe`L"åÄÑ Uûj®LÄÑ g&U"`RWmnuÑ (chemotherapy) . AjRe L"X‹Líé { Cé'X.L". `T"®Y"L rY"Nm'T. LÏ&WÌ. L"Ôbâ! nzÎR"â. GÔ]‹L A®? `NÔ\ lÖ\"Àzé 1939 Y'W Y"üjR …peUÀy @mW"£|† ¿Róé AÜùÎR pÎR"jRÑ C®. @mW"£| pfo'Neh EyL"ûÑ&T"® k'\V Por rûy|Lå C‹fX"j®ehe hz&VÜ]"â..† GÔ\"â @mW"£|. Sä] E[ùVX"[âLå @mW"£| `N"Ô] pX L"WQ‹LÄPÔ Jήm &T"YÏé'X. hPj'R. LéúWé.... pÁU"ùé ¿RóWëe L"yp¥é A'\ehå YûÑ Ú&W"¥Ô T"é`N"ÑÇ `L"À| Yûf\"&W. CjRm `TÀUÂ¥Ô &LxR"Ô EXLÎÏÔ ¿Ré 'Ne&L" A]"ópx GÔãÑ E[ùVé ThmT"£ë GÔï hÜmnyz ûef\"âLå. NûUÑ &T"Ô\ UÖ\ AYVY‹LíéR"Ô AÏLÑ Yûf\®. L"Ôbâ`NéLíÔ ùTôR Y[âop. NjÏW Jí'Vo N"mnP ¿zV"®. `R"À'P. …C{Tx L"Ñm`[ex† GÔï GÔ 'NeL"XÕ SÀTÔ `^âe ù|f\"Ô. 1938>é wyXûehm TVj® L. SÑ L]ëL'[ Ï] Y"üùé k'\&YÖ\ ¿zV"R EåU] Co'NLå GÔ\"â. @mW"£|. AYû'PV ñLm ÇWypLWU"] pÎR"jRÑ C{Tx L"Ñm`[ex. 'The Interpretation of Dreams' . GéX" C'[Oâ LÄehÑ RLmT'] ®WÎÏùy| R"'V UQj® `L"åÄÑ Co'NuÑ GéX"m `TÀLÄehÑ R"'VÎ ®WÎÏ ùy| Rj'R&V"| T|ήe`L"åÄÑ Co'NuÑ EåU]ÎÏé EÀ| GÔ\"â. B. S"['Pùé @mW"£zPÑ E[ùVé pfo'N `T\ TXâ YjR"âLå. { `N"ÑÇ R"&] `L"À|YW &YÀ|Ñ? `N"Ñné _eL U"ÎÏ'W&V &T"yzûjR"àÑ AjR CWë _eLÑ YW"®. ÇÖï&S"£ V"'W&VãÑ CRVÎÏé R"efV®ÀP"? l CRVÑ GÔT® R'NV"é B] Jû TÑm. BÎRmTÑT"'[VÑ.pW"Ò. C'RÎR"Ô …C. AY'[ wm]"zNÎ _eLÎÏé BüÎÏ ùN"êÎR @mW"£|. U"âTLÑ. RÔ &TcÀyP"] Jû `TÀU Ï{â Ï{â GÔï YómÇ Yj® 'L L"é ù[‹L"Ué &T"£ R"£`U"Å&V U\j® &T"]®TÖÜ @mW"£zPÑ `N"Ô]"â. Sä] E[ùV óÔ Rj'R AYâ. rÎR @mW"| GÔï Gé&X"ûÑ YàY"L GÏâÎR"àÑ A® EÀ'UV"L Cûeh&U" GÔ\ Nj&RLÎ ©Öï CÔïÑ Cûef\®. ÏûopÏûop-1. kV"VmTz(!) _eLÑ YW"UóûeL. f&WeL ÇW"Qe L'R JÔÜé C{Tx RY\"L RÔ Rj'R'Ve `L"Ôïùy|. ÏûN‹h. ER"WQU"L AYâ SÑ GéX"o `NVéLÄehÑ `NexR"Ô AzmT'P GÔ\"â. RÔ LÀ|nzmÇL'[ ÇÎRL‹L["L GØÏ]"â. Y"]ÑT"z U'ZÙ'W EÀ| Y"üYR"LëÑ N&L"WÑ GãÑ T\'Y NjÏW Jí'V EÀ| Y"üYR"LëÑ `N"éf\"âL&[. GmTz? Y"]ÑT"z RÔ Y"'VÎ Ï\jR"é f'PehÑ U'Z Ùâ ARÖ&L &T"R"®. ARÔ hŸrL'[ &Yï TW"UêeL &YÀ|Ñ. BxÏêV"ùé ùVÔ]" SLWÎÏé `T"® UûήYU']¥é SWÑnVé P"ePW"LÎR"Ô RÔ Y"üe'L'VÎ ®Yef]"â. ¿RóWë YZeL‹Lå Y"ÎxV"V]â L"XÎÏóûj® YûY®. Asâ Wù. `RêV"Ué RÔ R"'V&V UQj® `L"åf\"Ô. 1939>é C\j® &T"]"â. …AjRm `TÀ RÔ Rj'R &S"£Y"£m TyzûehÑ&T"® NêV"L LYÁeL"RÏé HÖTyP EåU]e hÖ\ EQâopR"Ô `Yí¥é AjR wx{êV"Y"L TêQñÎR®† GÔ\ L"WQÑ `N"Ô]"â. 1883>é AYûPÔ TÂÇêjR …mW"V↠GÔ\ NL P"ePâ. hûjRÑTy|.

W"Õ.CRVÎ'Rm T"ÏmTRÖL"] AT"V‹Lå TÖÜ k'\V UûήYe Ly|'WLå Eå[]. CRVήe&L L"Ôbâ YjR"é GéX"Ñ &T"or.. pXYÖ'\Î `R"yP"é AêmÇ. U"mnå'[ehmTÑ.. Sä] zÕyPé `R"ÅéÛyTÎÏé Jó A'XL'[ 'T]ê G]mT|Ñ Cûk'X GÀL["L U"ÖÜ A'UmT® `N[LêVÑ. YûÑ `YåíefZ'Uehå `U"ÎRU"L ¤z ùØ‹fù|Ñ. Yåíehyz. N‹gRÎÏÔ `Rí'Y `SyzÔ Gé'XLÄeh EyTy| AãmÇÑ `Pe]"XÕ RjÏWÑ C®. GmTzuÑ `NòY"£ fWLÎÏé Jéóe 'L L"é `Wy'P UÀ'P UÁRâL'[o NjÏmT® N"ÎÏVñé'X. CWÀP"Y® &RPàehÑ CjR Y"WÑ AãmT Eå[®. C'R ùYêeL Jû RÁeLy|'W&V GØR &YÀ|Ñ. ^$Ô U"RÑ 10>Ñ &RÏ A`UêeL S"N" kïY]Ñ `NòY"£ fWLÎ'R &S"ef Jû &W"T"y'P `PéP" W"e`Lyzé 'Yή Aãmnuå[®. RÀÈâÎ Ry|mT"| &T"X S"Ñ rY"pehÑ L"ÖïehÑ Ry|mT"| YûU"? Ry|mT"| YW"®. RzmÇ &T"Ô\'Y HÖT|Ñ. U"mnå'[ehmTÑ.. ARÖL"L A'R AØÎÏmnzή Aãmn. GÏâ¿']¥é nêήe `L"åYRÖL"] LÑm`WcÔ RjÏW‹Lå TX Eå[]. S"Ñ Uûj&R". TÎêS"Î &T"Ô\ U'Xm nW&RN‹Líé Beÿ^Ô h'\Y"é Ry|mT"| HÖT|Ñ.. U"ÎÏ'W&V" Ey`L"ÀPnÔ TX &SW‹Líé SU® pïÙâ UŸNå k\U"L U"ïYRÔ L"WQÑ GÔ]? L"WQÑ E‹Lå pïÙWLÑ Aãmnù|YR"éR"Ô. çopL'[ ùØ‹hÑ R"YW‹Lå TX Eå[]. `Uå[ çop'V ¤zm &T"âÎÏ. `S£&Yó>7. AjR ÇY&]xYê `W‹LW"^Ô. A|ÎR ^]Yê¥é C\‹f N"Ñnå G|ή AXp BW"uÑ&T"® CÔãÑ RLYé `RêuÑ. `NòY"£ fWLÎÏé RÀÈâ TzY‹Lå CûmTR"L YjÏûef\&R. SÑ'U&V R"YW‹Lå Cûef\R"&U. &L. LïmÇ YÀzeho `N"éX &YÀzV®R"Ô. U"ÎÏ'W NU"N"W‹L'[ AjkV Yx®Y"Le LûÏ pïÙûPÔ &Nâή . ¿ûLÔ. CYÖÜÔ C'X KWÎÏé &RÔ &T"X CûehÑ. f. AmTz U"ÖïÑ &T"® A'RÎ ®éóVU"Le `LP"Ué AãmÇYRÖh AÏL A'X ALXÑ (Band width) &YÀ|Ñ. CWÀ|Ñ IÑT® &L"z f&X" ¡yPâ TVQÑ `N£®. `Sé'X`Sé'X-1.L"j'RV".. `NÔ']>2. W"R"fûÌQÔ. TÀûyz. {Né Ç'L¥Ô A[ë AÏLêή SLW‹Líé ¿L¤z AÂV &YÀzV LyP"VÑ HÖTPX"Ñ. GÑn3 (MP3) GÔT® GÔ] YzY Jó A'UmÇ N"â? GÑn 3 GÔT® Jó¥Ô zÕyPX"L U"Ö\mT|Ñ Jû &L"mÇ A'UmÇ > File Format. C'R …&L"`Pe† (Codec) GÔãÑ N"R]ÎÏé `N£f\"âLå. AÏé çop EyL"âjR"é T'N &T"X Jyze`L"åÄÑ. pX `Nz `L"zLíé ùcÑ CûehÑ. S"Ñ R"YW‹L'[o N"mn|f&\"Ñ. A® k^ÑR"]"? N"mn|Ñ ¿Ø UÁR'] EmÇ ñ[h &Nâήo N"mn|Ñ R"YW‹Lå CûmTR"LÎ `RêVùé'X.. Ïûop>8. TZ. rY"pehÑ L"ÖÜé `Ty&W"é. C® GjR[ëeh ¿efVήYÑ Y"£jR®? `NòY"£ fWLÎÏÔ YP ®ûYÎÏé &UÖTWmÇehe gü Ix CûmT'R Aê&b"]" TéL'XeLZLÎÏ]â LÀ|nzÎÏûef\"âLå. CR]"é `NòY"£ fWLÎÏé T"e{êV" Y'L ÛyTU"] E¥âLå CûjÏûeLX"Ñ GÔf\ SÑne'L YàY"f\®..

. A|ÎR A'X'V .. U¥X"|®'\ U¥X"|®'\>1. ¿Ré PC Y'L &U'Ne LÂm`T"ÜL'[uÑ T¥Öp RûÑ …fy†L'[uÑ RÔ …Bx&T"âÔ LÑm¢yPâx† ¤XÑ ùÖT'] `N£® ñhjR TQÑ NÑT"ÏÎR"â BPÑ Bx&T"âÔ. HÔ Ny'P&V LÑm¢yPW"L U"\X"Ñ.. Jû pÜV fW"UÎÏé AYâ Ç'ReLmTyP"â. Tåím TûYÎÏóûj&R `N"éóe `L"|ehÑ ùRÑ NêV"L CûeL &YÀ|Ñ. NÀ¿LS"RÔ. R"&] &TrÑ Ï\'U'VuÑ Cm&T"&R `L"À|å[].. ARÔnÔ T"e`Ly Çe. InGÑ. né&Lyb#eh ¿Ô&]"zV"L CûjRYW"&U! AYW® GØopuÑ äüopuÑ `L"|'UR"&]? AYâ `TVâ BPÑ Bx&T"âÔ (Osborne). AÏW"ÑTyz]Ñ. LQehm &T"|Y® RLYé &R|Y® GéX"Ñ …`Sy†zé f'Pήù|Ñ. CûmÇ HLήehÑ &Nâj®&T"£ xP"e ùØj® AÏóûj® ¡[&Y Cé'X.000 LÑm¢yPâLå ùÖïe `L"ÀzûjR LÑm¢yPêÔ A|ÎR U"P'X AYNWmTy| pX U"R‹Lå ¿Ô&T AÜùήùP. GÏâL"XÎÏé LÑm¢yPûehÑ AjR k'X'U YûU"? YWX"Ñ.. YéX"'W GéX"ûÑ Ly|eLyP"Lo N"mn|Y"âLå. AÏ'W ÇL"ê. RÖ&T"® Jû `Né&T"ãeh `Uå[`Uå[ Jû LÑm¢yPâ hQ‹Lå YûY'R Ù‹Lå LYÁÎÏûmtâLå. U"RÑ 10. LÑm¢yPûeh RÖ&T"® …&S"yÇe†R"Ô `N[LêV A[ë. A'Y CéX"Ué TzÎR"àÑ ÇêuÑ. AmTzm T"âÎR"é. A`UêeL nW'^V"] nêyzÌL"Wâ. Aû'UV"L GØRmTyP lé. pÔ] YVÏé AYâ RñüS"yzé Y[âjRYâ. L"âÎÏe …AUâÎV"†.. C'Y GéX"Ñ EÀ'U Cé'X.`YÀ'PeL"£ N"mnyP"é LQeh SÔ\"L YûÑ GÔT®Ñ YéX"'W N"mnyP"é O"TL NeÏ Y[ûÑ GÔT®Ñ ùŸO"]ôÏV"L EÀ'UV"? ù[eLëÑ. LÂm`T"ÜLå &Tor B'QL'[ A'PV"[Ñ LÀ|`L"À|. `L"ŸNÑ Lz]U"] ThÏLå GÔï k']mTYÖ'\ AeL'\&V"| RÁV"L Aze&L"zy|e L"y|Y"â. &U'XS"|Líé GÑT"ñ‹ GÔãÑ ¿'\¥é TRmT|ÎÏ . ^]‹Lå ¿j'RV U"Pé Y"‹hY'R kïÎÏùP.. ¿RÔ¿RX"L 'Ue&W" mW"bbâ péà LÀ|nzeLmTyP&T"® AYâ GØÏV Introduction to Micro Processors GÔãÑ lé ñLm`TêV `YÖÜ. GéX" N"R]‹LÄehÑ Kâ AÖT A[ë Eå[®. L"éh&XyPûÑ &Xbâ 'Xy|Ñ N"ùe`L"ÎÏé Yj®ùyP&R. RñüS"yzé 'NY EQë EÀTYâLå A']YûehÑ LQeh SÔ\"L YW&YÀ|Ñ. C\jRYÁÔ EP'X GÎR'] S"yLå 'YÎÏûeLX"Ñ? A`UêeL"ùóûj® ULÔ YW&YÀ|Ñ GÔ\"é Ix `Tyzehå 'Yή rÖÜàÑ F®YÎÏ `L"ÄÎÏ Jû ¤Ôï S"å ñŸpm &T"]"é S"à S"å 'YÎÏûeLX"Ñ. GéX"YÖ'\uÑ ùy`P"Åή `L"'PeL"]é YjR"â.. 1982>é &L"z &L"zV"L NÑT"ÏÎRYâ `N£R Jû RmÇ. `N"jR Y"üùé ®VW‹LÄÑ AzeLz YûÑ TW"óÿb#Ñ ùWeÏ uÑ AY'W By`L"ÀP®. S"‹Lå GéX"Ñ AÏéR"Ô …péóVé† LÖ&\"Ñ.Bmnå. 'Ue&W" N"my A'X'V AYW"é NU"íeL ¿zVùé'X. LQeh SÔ\"L YW. `L"'PeL"]óé N¡TÎÏé U(\)'\jR BPÑ Ax`Tâe TÖÜ. RÔ N&L"RêuPÔ `L"'PeL"]óé Y"üjR"â. L"'Wehz. &T]". 64 YVÏé CjR YûPÑ U"âo 24>Ñ &RÏ C\j® &T"]"â.

CYÔ C®. C'R kYâÎÏeL 'Andro' &T"Ô\ ÇÌz Uûj®Lå EÀ|. Jû&Y'[ BTÎÏé . GR]"é GÔï `RíY"LÎ `RêVùé'X. W"^". CjÏV"ùàÑ pX L"ñW"&UÔLå C'RÎ Ï\'UV"Lo `N£f\"âLå. W"Upb#eh BâÎ'Wyzx CûjÏûef\®. GÔ] X"TÑ? rU"â 35 XyNÑ Yûc‹LÄeh ¿Ô UÁR C]ÎÏÔ ¿Ô&]"zV"] &a"ñÁyx (Hominids) GÔãÑ k'X¥&X&V kñâj® kÔï SPmT® ®Y‹fùyPR"Lo `N"éf\"âLå.AjR S"Ôh S"yLíàÑ A£V" &c"eL"LÎ &R"ÔïÑTz LÔ]ÎÏé áÒ GéX"Ñ RPù 'Yef\"âLå. GmTzuÑ Jû Y"WÑR"Ô EoNYWÑÇ. …Õцñé EPÖT¥Öp `N£R"é BÀ EïmÇ pÜVR"f. WÎR KyPÑ NêV"L CûjÏûeLùé'X. AjR N"]éLÄeh Ù‹Lå iP AãmTX"Ñ. LéV"QrjRWÑ.? …CYâLå Gm&T"®Ñ rÖÜÎ ÏêYÏé'X. Jû SéX P"eh`UÀPê `N£R"é. S"L"X"j® &T"Ô\ ThÏLíé pX TZ‹hz C]ÎÏ]â BÊÑ `TÀ ÊÑ 15 S"å &Nâj® Y"üjR nÔ&] UQY"üe'L TÖÜ ©âU"ÁehÑ TZeLÑ Eå[®. `TÀT"'Xe hÜeLëÑ A@Ü'Q Uy|&U (AYÔ. CmTz`VéX"Ñ CÔï P"ePâLå LÀ|nzÎÏûef\"âLå. `R£&YjÏWÔ. L"y| ñûL‹L'[uÑ. BÀ'Ue&L T‹LÑ YûÑ GÔf\"âL&[.. C'[VYÔ. k'\V péX'\.) Uy|&U! …AYå† …CYå† f'PV"®! CW".. pX &LxLíé 3200 BÀ|Lå LÅj®ÑiP EPé AÏLÑ `LP"Ué CûjÏûmT® AÏNVÑ. TÖLíé pX `N"Î'R.. ÏûUQ TjRÑ EûY"eh YÏÔ ¿Ré NÑnWR"VU"L Jû BÀ &T"£ `TÀ'Qm T"âmT&R S'P¿'\¥é Cûef\®. `TÀT"é GÔT&R f'PV"®. EÀ'UV"? l ñL JéóV"] Eûù ùyP"Ö&T"X &R"Ö\UíehÑ ù'[V"y| äWâLÄeh AYâLå EPóé `L"ØmÇ &NñmÇ ñLe h'\Y"L CûmTR"é AYâL[® `Px&P"xz&W"Ô (Testosterone) Nm'[ h'\Y"é BÀ'U h'\uÑ. A‹gLêÎR"é TQÑ RûY"âLå. UÁR C]Ñ Gm&T"® kÔï SPeL BWÑnÎR®. CWÀP"Ñ W"Upx UÔ]ÁÔ EP'X CÔïÑ `L£&W" ñ¢ÿVÎÏé T"âeLX"Ñ. `T"®Y"L B'Q Jû `TÀ H`\|ήm T"âeLÎ RV‹hYR"é YjR YZeLÑR"Ô SÑU `TÀ T"âehÑ TPXÑ. pX ù'[V"y| äW"‹L']LÄeh U"RùXeh iP kÔïù|Ñ. Ïûe&L"ùèâ. &Sc]é ÕV"eW"ne &T"Ô\ kïY]‹Lå CYâL'[Î RÁmTy| Aãmn 'Yή GéX" `N[LêV‹LÄÑ TÀÂe `L"|ef\®. T\'YL'[uÑ e&["x>Amné L"y|f\"âLå &Sc]é ÕV"eW"n¥é! Gj&SW¿Ñ CRÖL"L L"|Líé rÖÜÎ ÏêuÑ AÜùVé BâYXâLå TÖÜ.. AãmT"]z. E. A®. AR]"é SUeh GÔ] SÌPÑ. pX YPUÎÏV ÏW"ùP `U"ÅLíé (`L"X"ñhù) BÀT"é EÀ|. `L"ŸNÑ &Xy. Jû `TÀ ¿Róé B'Qm T"âehÑ YZeLÑ Gm&T"® YûÑ? Ù‹Lå `N"éf\ S'P¿'\ GéX" N¿R"VÎÏàÑ Cé'X. Gx. E‹LÄehÎ `Rêu&U". &NXÑ>6. GfmÏV @T&W"Y"eLíÔ EPéL'[ Ï\'UV"L UÑñmT|ÎÏ nWñ|LÄehå 'YÎR"âLå. nWUS"VLÇWÑ.

H&R" L"WQÎR"é S"Ôh L"é S'P¥óûj® CWÀ| L"àeh CR]"é `T"®Y"L SÔ'ULåR"Ô kLüjÏûefÔ\] GÔ\"àÑ ñLm`TêV T"ÏmÇ UÁR C]ÎÏÔ `Nex Y"üe'L¥éR"Ô HÖTyP®. L"XÑ &RNÑ CWÀ|Ñ LPjR®. CÔPâ`Syzé Eå[ RLYéLå A']먄 k^UéX. kÔï SPj® `NéàÑ S"seh YjRnÔ `NeÿÔ ¿efVÑ h'\j® UÁR]"é UÖ\ L"êV‹Líé D|TP ¿zjR®. L'X. UÁRÁÔ `Nex Y"üe'L U"RùXeh N"âjR Jû JØ‹heh YW"Ué &T"£ &Y'[ `LyP &Y'[V"f ùyP®. ù. `NÔ']`NÔ']-87. UûήY T"'c¥é U"&]"'bL"yze (Monozygotic) GÔTâ. Gé. X"&X GÔãÑ CW"Ô CWy'P N&L"RêL'[ TóLP" Bef ùyP"âL&[.Ç_â.. A® `Ym EXLÑ. UûήY N"R'] GÔ\ `TVêé &XPÔ. CûjÏûeLX"Ñ. …&T"£V" &T"† GÔï …`^Vц TPÎÏé YûY® &T"Xo `N"éóùPX"Ñ. CR]"é nWo']&V CéX"Ué GjRùRU"] NÑUR¿Ñ &LyL"Ué ReL NUVÎÏé AÊf ùy| ùXLX"Ñ. SÔ'ULå TX. Cm&T"®Ñ TX ñûL‹LÄeh CmTzÎR"Ô &Y'[ YûÑ&T"® …Y" L"êVÎ'R LYÁ† AmÇ\Ñ. AÜùVé. CXefVÑ. A'YLíÔ ùíÑné 20>óûj® 30>Y'W rWmnLå Eå[]. 'YÎÏVS"RÔ. AYâL'[`VéX"Ñ YåÄYâ `N"éY® &T"é …UL`]]é UeLyTRz G]é†. ¤âÎÏ. ù&Ye KTW"£ &T"Ô\YâLå IxYâV"W"'V 'Ny AzeL Jû LÀ pñyPé TVÔT|f\®. ùVâ'Y LÀÂé C\‹L"UóûeL. Cé'X&Vé V"'WP" GmTP" Råío `NéXX"Ñ GÔïR"Ô NR" NâYL"X¿Ñ GÀÂe `L"Àzûm&T"Ñ. CWù. ARÖh ISP GÔãÑ C'QV &N'Y RûTYêÔ Jή'ZmÇ &YÀ|Ñ.. `L"ŸNÑ ¿']jR"é GjR &RNÎÏóûj® `U¥é Yûf\® GÔT'Re LÀ|nzeLX"Ñ.? AjRo N&L"RêLå Lûùé EûY"] &T"® GÔ] N"â RmÇ SPjÏûehÑ? AYâL'[ Jyzm n\jR (conjoined) CWy'PVâ GÔTâ. C>`U¥é GjR Fêóûj® AãmTmT|f\® GÔï LÀ|nzeL ¿zV"R"? (hÑT&L"QÎÏé Cûj® AãmÇÑ C>`U¥óéiP …C‹&L XÀPÁé híâ AÏLU"¥ûeh†ã GØR ¿zf\&R) CÔPâ`Sy C'QVήeh Fâ f'PV"®. CjR ¿'\ CûYûÑ &T"£ ùyP"âLå. BT&WcÔ `N£® JûYW"Y® n'ZmT® YZeLÑ. LÀ pñy|Ñ&T"`RéX"Ñ LÀ ùÅ'V C'YLå ¤XÑ AXÑÇfÔ\]. C® CZmÇ.K|YRÖh rXTU"L U"Üùy&P"Ñ. `N. hyzLÄÑ B&W"efVU"Lm n\ehÑ. `T"ïmTÖ\ rRjÏW EXLÑ. ¿Ô&]Ö\Ñ GéX"YÖïehÑ `NeÿÔ &Ué LY]Î'Re h'\ÎR kñâjR SÔ]'PuÑ AR]"é rRjÏWÑ `TÖ\ 'LLÄÑR"Ô L"WQÑ.. S"Ôh L"éLíé SPehÑ&T"® `TÀ C]‹Lå Gm&T"® `Neb#eh RV"â GÔT® `Yím T'PV"LÎ `RêuÑ. k'\V ¿']jR"é äy|e&L `NÔï nzeLX"Ñ. B]"é. AØ® LÀÈâ ù|Ñ&T"® LÀ ùÅ &Ué CûehÑ rWmnLíóûj® LÀÈâ Nm'[ Bf\®. R"¥Ô Y¥ÖÜé LâmTU"fV ¿y'P ¿Róé CWÀP"Lm nêuÑ&T"® NêV"Lm nêV"Ué HR"Y® Jû AYVÎÏé Jyzm n\ehÑ AêV kLüop (85000 n\mÇLíé JÔï). CW"ÁVm `TÀLå e&WÁ&V"T"Lx (Craniopagus) Y'L CWy'PVâ. LÀ C'ULåR"Ô SÑ 'YmTâLå. C'YL'[ AØ® K£jRnÔ ÙeLëÑ LÀ pñyPé &R'YmT|f\®.. kÔï SPmTR"é UÁR C]ÎÏé Gm&T"® `TÀ RV"W"L Cûef\"å GÔT® LÀ|nzeL ¿zV"Ué AjR AÜe'LLÄÑ &R'YVÖïm &T"£ùyP]. UÁRÔ AzeLz LÀ pñy|Y® HÔ? LÀLå EXâj® &T"L"UóûeL CWÀ| Y'LV"] DWÑ &R'YmT|f\®. ñûL k'X¥é `Neb#Ñ C'W &R|Y®Ñ Uy|ÑR"Ô nWR"]U"L CûjR®. LÀÂé _r TzjR"é ÙeLëÑ pñyPé TVÔT|f\®. CR]"é `TÀLå ÇÏV pe]é ¿'\L'[uÑ BÀLå ÇÏV AÊh¿'\L'[uÑ L'PmnzeL &YÀz CûjR®. Cm&T"® iP pXâ AjR U"Ïê Cûef\"âLå GÔT® &Yï ùcVÑ. Y"üS"å ¿ØY®Ñ Jyz Y"üY'RùP . U®'W U®'W--9. LÀ CWm'T AZheh AéX.

AjR Yzëeh &R"àÑ R'NuÑ TzmTzV"Lo &Nâή YzY'UÎRÏé hW‹f]ÎÏóûj® nêj® UÁR C]U"hÑ&T"® CmTzÎR"Ô &R"Ö\UíÎ Ïûm&T"Ñ G] AÜV ¿zf\®. `Pe]"XÕ¥]"àÑR"Ô C'Y A']Î'RuÑ RùâeL ¿zuÑ. CmTéX"Ñ AjRo NÑTYÑ AzeLz SPeLÎ `R"P‹fùyP&R. E‹Lå T"yz'Ve &Ly|m T"û‹Lå. GÏê. hÜmT"L Bxy&W&X" nÏLx GÔãÑ ¿ÔUÁRâLíÔ UÀ'PLå f'Pήå[]. hÜmT"L q]ή Y"ή C\hLåR"Ô ñLop\jR …cyzé†LÄehm TVÔT|fÔ\]. A'RÎ RùâeL HR"Y® &V"N']Lå `N"éà‹L&[Ô.. ¿Ô`TéX"Ñ W¥éùTή GÔT® Gm&T"R"Y® SPehÑ. ¿Ø UÁR áTÑ `TïYRÖh¿Ô S"Ñ GmTzÎ &R"Ö\UíÎ&R"Ñ? UÁR hXήeh¿Ô …&a"ñÁy† (Hominid) GÔf\ H\eh'\V UÁR áTÑ `TÖÜûj&R"Ñ. `Y¥óé A'Xj®ùy| äy|ehå YjRëPÔ IxY"yPâ N"mnyP"é ^X&R"cÑ nzήù|f\&R. LPÔL"WÔ. `YÀLXm T"']¥é &SWU"hÑ. U®'W>9. S"Î. &Lx yWÇå YûÑ GÔf\"âL&[.. `T"ÔùÅ. C\h Tj® RV"êeL GjRm T\'Y¥Ô C\h TVÔT|f\®? A® GmTz.. ¿. Aûfàå[ TPÎÏé CûmT® Jâ AZL"] `TÀ. U®'WU®'W-402. nWcâ heLêé N'UmT® Cyó T"'] ¥é Cyó r|Y® &T"XÎR"Ô. 'LX"NÑ.? ¤'[ ¿z`Y|mT`RéX"Ñ E¥â n'ZehÑ &R'Y'Vm `T"ïÎR®. Bâ. S"W"VQT"'[VÑ.. SéX&Y'[ AjRe L"XÎÏé! T"... ¤âÎÏ. L"Ró CYâLå Gé&X"'WuÑ J&W NUVÎÏé T"âeL &SûÑ&T"® V"ûeh ¿efVήYÑ `L"|eL &YÀ|Ñ GÔï ¿z`Y|mTÏé ¤'[¥Ô T‹h. G‹fûj® `U"ÎRU"L `L"å¿Ré `N£VmT|f\®? Y"ή C\hLå ¤XÑ. Ïû`Sé&YóÏû`Sé&Yó-11. A® EÀ'UV"? EÀ'UVéX.. AjR ùRÎÏé GÏêehÎR"Ô ¿efVήYÑ `L"|ehÑ > RmneL! n. yW"e qW'UmÇ Nê¥éX"RR"é HÖT|Ñ ùêNéLå.. nWcâ heLêé EQë N'Uή N"mnyP"é nWcâ YûÑ. JÔï `Rêu&U".. …yW"e† &YLÑ R"‹L"RR"é RPÑ ÇWåY®. &YàUÂ. AjRe L"XÎÏé V"ûÑ &T"y&P" G|eLùé'X. pX UÀ'P&V"|LåR"Ô f'Pήå[]. CjÏV W¥é&Y¥Ô W¥é ùTήLÄeh ¤Ôï ¿efVe L"WQ‹Lå.nêj® T"âeLX"Ñ GÔï ©âU"ÁÎÏûeLX"Ñ. C'YL'[ 'Yήe`L"À| ^"Ô hâ`c (John Gurche) GÔTYâ m["xPâ U"PéLå `N£R"â. EÌQ¿Ñ ÙW"ùuÑ ùWVU"L"RR"é qefWÑ `Yj® ù|f\®.Gx. T"'R CWyzmn]"àÑ. HÔ? . nWcâ heLâ YûYRÖh ¿Ô ûeñ heLâ GÔ\ JÔï CûjR®. S"Ô fy&P Cûj® T"âÎRÏé'X. ¿Lm&Tâ. fûÌQÔ. Jyzmn\jR CWy'PVâLíé `TûÑT"X"&]"â `TÀLå.ù. UÁR LY]e h'\ù]"é CWë &Y'[ &U"RéLå. AzmT"LÑ L"âefé CûjR"àÑ C\hLÄeh m["xze NêmTPùé'X. A&R …mêÔpmnå†R"Ô nWcâ heLûÑ. AmT". SÀTÔ. AÔÓâ. GmTz C\hL'[m n£mT"âLå GÔï &LyL"©âLå.

RÖ&T"'RV BpV"ùóûj® 6400 f&X"¡yPâ `RÖfé Cûj&R"Ñ. `PÔcÔ CéX"Ué CûjR"é. C'R xL"Ô TÀ CûmnPÎ'Re LÀ|nzή Ùef ù|f\"âLå.^X&R"cÑ nzmT® 'YWx GÔãÑ ÛÀfûñ'V rY"pmTR"é. …H£ Ù `W"ÑT AZL" Cûe&L† GÔï R]e&L `N"éóe`L"ÀP"é &T"®Ñ. CÔ'\V LQefÔTz GY`Wxy pLWÑ Yûcήeh 3 ñéó ¡yPâ EVâj® Yûf\®. CRÖhm TZ‹L"Xή ¤ó'L Uûj®Ñ EÀP"Ñ. dwarfstar GÔï TéN"â GÔT® &YLU"Lo rZàÑ k¢yW"Ô SyNÎÏW‹Lå. Brain Stem GÔãÑ ¤'[¥Ô L"ÑnÔ UWQÑ.. q]"ùé …¤'[e Lyz &S"£† TWëf\R"&U.. U"mnå'[ehmTÑ. T"TS"NÑ. EÀ'UR"]"? Sä] UûήY AÜùV'Xm `T"ïÎRY'W UWQÑ J&W Jû Y'LR"Ô.. rÎRU"L CûjR"é.. BpV I&W"mnV LÀPήPÔ S"['Pùé ¿yz &U"Ï Jyze`L"ÀP&T"®.. ÏûmT"o&NÎÏÏûmT"o&NÎÏ-10. BÏ. f.. L"ÑU" &W (óN" &W Cé'X. &Rù. Jò`Y"û lÖ\"À|Ñ JÔT® ¡yPâ. GÔ] `N[LêVÑ T"û‹Lå! ®'W. Bâ. ¿ûLÔ. CûTÎÏWÀP'We &L"z Yûc‹LÄeh ¿Ô BxÏ&WóV" TeLÎÏé Jû `TêV ©Y"L CjÏV" CûjR®.. AR]"éR"Ô CUVÎÏÔ Eop¥é LPé Y"ü R"YW‹LíÔ @T"péLå f'PÎR]. AYâ U"Pé!) YzYÎÏé ùy| ùy| . A`RÔ] ¤'[e Lyz &S"£....... &Yèâ&Yèâ-1 …TéN"↠fWLÑ TÖÜ Ç®N"L k¢ÿé `N"éf\"âL&[. L"ÖÜé AjR 'YWx LXjÏûeLX"Ñ.? ¤'[eho `NéàÑ pÜV WÎRe hZ"£Lå BP>¥]"é &NRmTy| WÎRe Lpë HÖTy| ¤'[¥Ô ThÏL'[m T"ÏmT®. CUVU'X¥Ô Eop ThÏ¥é …LPé Y"ü R"YW‹Lå† > Eå[R"Lm TzÎ&RÔ > C® TÖÜ. Ïû`Sé&YóÏû`Sé&Yó-11. C®R"Ô &UÖ`L"À| n'ZeL U"âeLñéX"R UWQÑ. IxY"yPâ hzmTRÖh ¿Ô V"'WV"Y® `R"yzûmtâLå. C®RùW. AR]"é TW"óÿx YûY®. AmTzV"? l AmTz Cé'X. &YÀP"R Jû Lyz A®. ¿ûLÔ. `Uå[ A® YP&UÖL"L SLâjR®. AR]"é Gm&T"® `Nex &YÀ|U"]"àÑ AÀ'P ANóé n\ ÇØeL'[Î &Rzo`NéX &YÀP"Ñ. B&W"efVU"L CûjR"é. AéX® V"W"Y® Aûfé ®Ññ¥ûeLX"Ñ.. Jû L"XLyPÎÏé. C'YLÄeh çñ'VùP XyNÑ &L"z UP‹h L"jR NeÏ EÀ|. A'YLå rÖïÑ AorÑ (Axis) L"jR AorÑ &YïTyzûmTR"é A'YLíóûj® LÏâäor Gex&W.. A® GÔ] N"â? AzT|f\&R. ¤'[¥é Lyz YûY®. `L"ŸNÑ L"ÎÏûj® T"û‹Lå `RêuÑ. IxY"yPûehÑ ARÖhÑ NÑTjRñé'X. UÀÇØeLå L"U`YÜ nzÎR'YLå GÔï G‹&L" TzÎR O"TLÑ. xYâQ rT". 27 ñéó ¡yPâ YPfZeL"L SLâf\®. ¤'[¥é Lyz YûYRÖh TX L"WQ‹Lå Eå[]. AjR &U"Róé GØjR®R"Ô CUVU'X.. q]"ùé hÜmT"L a"‹L"‹fé CjR BT&Wc'] &W"T"y|Lå `N£fÔ\].. UWQÎÏé 101 Y'L EÀ| GÔï Buâ &YRÑ iïYR"Lm TzÎ&RÔ. NUoqW"] EQë EÀP"é. UÀÇØëeh BÊïmÇÑ `TÀÊïmÇÑ J&W EPóé Cûef\®. IxY"yPâ GÔ] Ix T"[&U JÔïÑ `N£V"®.

Dwarf Star GÔT® ñL ñLm TZ'UV"] N"hÑRïY"¥é Eå[ SyNÎÏWÑ. f. AR]"é TéN"â GÔï `TVâ. ER"WQU"L PDA GÔf\ Jû Y'L CRV &S"£ehÑ Jû Y'L õÔ N‹fóÎ `R"PûehÑ `R"PâÇ Cûef\R"Le LÀ|nzήå["âLå. kñPeLQeféR"Ô n'Z. GXeyW"Ô GÔT'R f&WeLâLå LÀ|nzή A'Rm TVÔT|ÎR&Y AYâLÄeh 1800 BÀ|Lå B¥]. &YRL"X AÜùVé GÔ] GÔT'RÎ `RíY"efùPX"Ñ. &L"TmTP" Ué. sWÎ G® ÇÏR"Le LÀ|nzÎR"àÑ EP&].n. Cm&T"® AYâLå LÀ|nzÎR'RÎR"Ô UïTz LÀ|nzήe `L"Àzûef&\"ц GÔï `N"éY® `L"ŸNÑ KYâ. IjR"Ñ lÖ\"Àzé çñ¥Ô YV'Re LQefyP"âLå. PVT{x &T"Ô\'YLÄÑ AyP"e'L HÖT|ÎRX"Ñ. AYâLÄeh SyNÎÏW‹L'[m TÖÜ AÜë CûjRR"Lo `N"éXX"Ñ. &L"'Y. W"^W"^Ô N'T¥é LXâ `PóùcÔ CûjR® GÔf\ &WŸreh HR"Y® r&X"LÑ. SWpÑUÔ. êe&YRÎÏé …SecÎW ùÎV"† GÔf\ Y"âÎ'R Yûf\®. Jû YûcÑ GÔT® 365 S"yLå BïU &SWÑ TÔÁWÀ| kñPÑ GÔï LQefyzûjR"â. `Lm[ûeh B¥WÑ YûPÑ ¿Ô]&U&V fWL‹LíÔ ¿y'P YzYm T"'R'V BâVTyP" AÜjÏûjR"â. Lé`Yy| GÔï BR"WÑ L"yz]"é AmTz `N"éTY'W T"âή &XN"L ÇÔ]'LeLëÑ.ù. WÎR AØÎRÑ. Jû Sä] `R"'XeL"ypm`Tyz GÔT® &U'X S"y| ùŸO"] pjR']¥Ô CïÏ ù'[ë.`YímT|Ñ. z. A® &T"X YW"añwWâ. hÜmT"L. CR]"é. ……C® SUeh ¿Ô&T `RêuÑ. EÀ'U¥é SUeh k'\V AÜùVé AÜë (AjRe L"XÎÏé) CûjRR". …SÑ CWëÑ TLàÑ çñ R]ehÎR"&] rZéYR"é HÖT|f\®† GÔf\ EÀ'U'V `Yí¥yP"â.n. AÏLÑ EÀQ"Ué. Ç'LnzÎRé. ARâYQ &YRÎÏé k'\V CÔ'\eh ERY"R `Lñxyê Eå[®. ¿ØeL Y"üj® `Ly| …G'P CZj®† `U®Y"] @m¢cÔ Y'L NeÏ CZmn]"é GéX" NU"N"W¿Ñ L"óV"hÑ Y'W CØÎRzή pYmT"f TØmT"f L'Pp¥é LïmT"f `Yzή smTâ &S"Y" BhÑ. f. AWNâLÄeh S"å T"âήo `N"éX AxyW"XÕ ERV AxRU] fWLQ NU"N"W‹Lå TÖÜV AÜë &^"ÏPâLÄehÎ &R'YV"L CûjR®. Cé'X&Vé GéX" ùŸO"]e LÀ|nzmÇLÄÑ SÑ ÇW"Q CÏL"N‹LíàÑ &YR ETkc®LíàÑ CûefÔ\] GÔï `N"éóù|Y"âLå. TVj® &T"£ AYâ GØÏV'R U"ÖÜ A'UÎR"âLå. a"ây-AyP"e YûYRÖh TX L"WQ‹Lå Eå[]. CjR O"]`UéX"Ñ AÅj®TyP®. Ï]Ñ &RLmT¥Öp `N£R"é AyP"e YW"®. f. a"ây-AyP"e Jû TWÑT'W &S"V"? CRV &S"£Líé pX Y'LR"Ô YÑNÑ N"âjR'Y. &L"PÑT"eLÑ. E‹Lå h|ÑTÎÏé CûjR"é TRÖ\mTP"Ué. &YRÎÏé AéX® ETkcÎÏé Eå[®†† GÔï NUxfûRÎÏé Jû x&X"LÑ `N"éàf\ &L"Ìz JÔï Cûef\®. W"^"W"UÔ. AR]"é fWL‹LíÔ T"'RL'[uÑ fWLQ‹L'[uÑ YûPÑ çW" A'YLíÔ Y"]ÎÏé xÏÏL'[uÑ `PXx&L"m &T"Ô\ LûùLíÔ ERù¥ÔÜ&V CWë BL"VÎ'Rm T"âήm T"âή AÏé Eå[ JØ‹'Lm T"âήm T"âή ùVeLÎReL AÜë `TÖÜûef\"âLå. `TêVmT". …SÑ ¿Ô&]"âLå GéX"Ñ AÜjÏûjR"âLå. . qYL pjR"U &T"Ô\ léLíé _Wή kLüopL'[m T"âeL LÀQ"z &T"Ô\ N"R]‹Lå `N"éXmTyzûefÔ\]. 499>é BâVTyP" GÔãÑ AÜOâ.. 13>Ñ lÖ\"Àzé BâVTyP"ùÔ lé XÎÏÁé `U"Å`TVâeLmTyP®. UL"T"WRÎÏé NŸNVÔ `Né&T"Ô 'YÎÏûjR"Ô. AjRe L"XÎÏàÑ SéX LÖT'] Y[¿Ñ pjR]"NeÏuÑ CûjR]. mWÑU hmRâ &T"Ô\YâLå GéX"Ñ AjR L"XLyP AÜëPÔ JmnyP"é &U'RLåR"Ñ. f&WeL ùŸO"ÁLÄeh 200 BÀ|LÄeh ¿Ô]&U&V sêVÔR"Ô 'UVÑ GÔT'R AÜj® 'YÎÏûjR"âLå. B]"é. AmTzV"]"é GmTzÎ `R"'XÎ&R"Ñ? C®TÖÜÎ `RíY"LÎ `Rêj® `L"åY® AYpVÑ. LûùL'[uÑ AÜùVé ¿'\L'[uÑ TVÔT|ÎÏ ET&V"L¿å[ `T"ûåL'[e LÀ|nzehÑ BÖ\é CûjRR"LÎ `RêVùé'X. 300>é sâVpÎR"jRÑ GÔ\ lóé fWL k'X. A®&T"é BüY"â T"PéLíé. pÎRmT" G] G]® AmT"ùÔ E\ëLå A']ή&U a"ây-AyP"eL"é T"ÏeLmTyzûefÔ\]. XR". GéX"Ñ Am&T"® CûjR® GÔï `N"éX BR"Wñé'X. SÑU"üY"â T"PéLíàÑ Ïû¿'\LíàÑ TX Sä] L"xU"XÕ &T"X CûehÑ. SÑ &YR"jR‹Líé `L"ŸNÑ CØή &V"pÎR"é Cm&T"® i\mT|Ñ ne T"‹e (Big bang) CûmT'Ro `N"éXX"Ñ. fWLQ‹Lå TÖÜ `RíY"L Eå[®. AÏóûj® &W"T"yzex.

S"UeLé TeLÎÏé `aóT"y CûjR"é &T"®Ñ.. NWeheh HÔ AmTz Jû `TVâ? CRÖh H\ÎR"Z 16 ù[eL‹Lå Eå[]. T"êé AYWYâ hzήùy| ñoNñûmT'R Cock GÔ\ Jû T"ÎÏWÎÏé `L"yz 'YmT"âL["Ñ.. `T"\"'UV"é R'X¥é Lé'XÎ _efm &T"y|e `L"Ô\®. HRT GÔf\ a"â&U"Ô pfo'N G|ήe `L"å["RYâLÄeh EPé N"âjR `Nex EQâop ¿ØY®Ñ &T"£ù|Ñ GÔf\"âLå. A®TÖÜV RLYéLå møx. CWÀ| T¥Öp `TÖ\ SâxLå.'Tx AaUÎ. &Wz&V" `R"PâÇ. B]"é T\ehÑ BÑÇXÔx A®... GRÖhÑ Bxz&V" &T"W"ÿx &T"Ô\ pX ET"'RL'[Î RùâmTRÖh `L"ŸNÑ a"â&U"Ô CÔ`^ecÔ G|ήe `L"åY® SéX®. &L"TÑ EyL"ûÑ CP‹Lå TX. S"Lâ&L"ùé. clinicopter GÔ\ SPU"|Ñ BT&WcÔ Ï&VyPâLå `YíS"|Líé T"mÇXW"f Yûf\R"&U. N"R"WQU"L &Tx &UeLâ. B'[ Azήù|Ñ. AÏóûj® Cocktail YjÏûeLX"Ñ. &L"Å'V Eå&[ &T"y| LXef H&R&R" &NâU"]‹Lå &Nâή 16>Ñ lÖ\"Àzé Jû yê‹e CûjRR"Ñ. C`RéX"Ñ `N£R"àÑ U]R[ùé R"Ô AWY"ÂLå `Ne'b AãTùeL ¿zuÑ. ¢. AYâ `N£R hÖ\Ñ GÔ]? 'TníÔ Tz BR"ñÔ UL]"] `L£ÔR"Ô ¿Ré hÖ\Y"í. &Y"yL"R"Ô EÎRUÑ. UÖ`\"û ù[eLÑ CjR LXmÇ LXeL'X hzÎRYâLå Y"é EVâj® kÖhU"Ñ. `L"ŸNÑ EP'Xo N"âjR®. 200 'Uàehå G‹fûjR"àÑ `aóL"mPâ ¤XÑ ùTή xRXÎÏóûj® eíÁeheh A'ZήYW ERëÑ BÑÇXÔx A®. AR"Ô CmTz Jû &Låù'Ve &Lyf&\Ô. sWÎ . ¤ehehÑ. …L"pƒ. &L"TÎÏé ¤efÔ Ky'P ùêY'PuÑ. &L"T EQâopehÑ NÑTjRÑ EÀP"? (AYãeh ¤eh&UX &L"TÑ Yû®ã `N"é\"‹L&[. EXf&X&V p'\oN"'X¥é A'PeLmTyP ¿Ré hÖ\Y"í V"â. A..r'aé WvU"Ô. G® GmTz&V" nV'WuÑ ùxf'VuÑ Uy|Ñ LXeL"©âLå. ÇûYÑ EVûÑ. ER| ®zehÑ. GéX"ùR U"ÁyPâLå. AYÔ `N£R hÖ\Ñ RÔ N&L"RW'] GjR &RNÎÏàÑ GjR SÑne'L¥àÑ ¿Ré hÖ\‹LÄÑ p'\ÎRÀP']LÄÑ Eå[]. LÀLå `TêN"hÑ. ¿RéYâ YûYRÖh RV"êeLmT|Ñ `aóT"|LÄeh UÖ`\"û TVÔT"|. SWpÑUÔ.hU"WT"'[VÑ. S"UeLé. …z > @nmê&XyPâ†.NeÏ&YXÔ T. Jû P"ePâ GéX"ûÑ CÏé CûmT"âLå. AÏé L'Pp'V tailings GÔT"âL["Ñ. Ïûop. AR]"é L"e`P£é. BT&WcÔ Ï&VyPâLå CûmTR"Lm TzeLùé'X. U]ÏÔ `Nex EQâop BÄeh Bå &YïT|Ñ. T"YÑ! f. WÑ.¿LU® a#U"¢Ô...) Cé'X. H. AWY"ÂLíÔ `Nex &YïTyzûehÑ? EQâopLå N"R"WQ UÁRâLíóûj® GÔ]Y'L¥é AWY"ÂL'[m `T"ïÎRY'W `Nex EQâop GÔT® `L"ŸNÑ U]'Ro N"âjR®.A® GÔ] N"â …L"e`P¥é†.

C®ëÑ ÙÀPS"å Y"üùÔ WLpVÑ.! AéX® nWëÔ c#LW"L! C'R Y"¥é APefe`L"ÀP"é GéX"&U Tío`NÔï `RêuÑ. A'R Sref]"é (Eò&Y!) `Yå'[V"L LpY® WÎRÑ &T"XÎR"Ô.. YÑNùûÎÏ? `TÀ RV"â GÔT'R BÀ ¡'N ¤XÑ AÜj® T"âNX"L ùj®'YÎ Rj®ù|Ñ. B'N AïT® `NLÀ| GÔï ÏûÎR&YÀz YûÑ.Gxÿ ^#Y"XÕ f["pé z`NecãehÑ ERëÑ. Y"N']uÑ AÜuÑ. `NÔ']. `TûÑT"àÑ AzY¥ÖÜé.. Gopé EÀ|. S"iâ. A'RÎ ®WÎR&Y ®WÎR"©âLå. n.. 2000 RÁmTyP `XÔxLå Eå['Y. ÏûYåìâ N¡TU"L `NÔ']¥é nzTyP &T"'R N"e`Xy NU"N"WÑ T|c"ef‹L"L Cûef\&R. CRãPÔ Gbâÿ GÔï nÔTeLÎÏé hyz ¡'N JÔï.. pÔ]R"L Jû fyÁ. RÁmTyP ¤eh f'PV"®. &U"LÑ ¿mT® S"å. Y"N'] T"âmT® CWÀ|Ñ Y"£R"Ô.? LŸN"Y"L CûehÑ. N"mn|Y®. UÖ\ E¥ê]‹L'[m &T"XÎR"Ô EQë. …LeL"† &T"hÑ&T"® RÀÈ'W Ùef ê'Nefå TÀ 'Yήe`L"åÄÑ. B'N AïT® S"å GÔï `N"éYRÔ LQeh ÇêVùé'X&V?! TZ`U"ÅLÄeh CÑU"Ïêe LQeh GéX"Ñ T"âeLeiP"®. A|ÎR ¿'\ CjR AÏNVU"] E¥ê]Î'R ALmTP"®.. A'R Y"‹fe `L"À| `TÀ Y"üS"å ¿ØY®Ñ LâmTU"L CûehÑ Jû 'T¥é 16óûj® 64 ¿y'P Y'W &T"y| A'R GR"Y® Jû `T"ûÄPÔ JyP'Yήù|Ñ. DWÑ C'YLå f'PehñPÎÏé GéX"Ñ LWmT"Ô çopLå Y"ØÑ.. F&W AXÑn ùyP"Ö&T"X CûehÑ. ^"Ô &Pùy. CÔ'\eh CjRm TZ`U"Å'V &U"LÑ ¿mT® `NLÀ|. ¡'NLå NLX Ï'NLíàÑ RPëÑ. hÜmT"L `TÀ GmT `Wz GÔT'R BÀ ¡'NV"é `R"y&P LÀ|nzήù|Y"â. &L"XÔ. s|. HÔ nûÌPT"LÑiP Eå[®. CRVÑ pÔ]e hZ"£ &T"Ô\®. CRVÑ kÔï &T"]"àÑ LWmÇ E¥âY"ØÑ. &U"LÑ. AjR N"e`XyLíé AmTz GÔ] LXef\"âLå? N"R"WQ N"e`Xy Líé Cûj® AYÖ'\ GmTz nêήm T"âmT®? GÔ] LXmT"âLå. WÎRÑ GÔï f'PV"®. AmTz`VÔ\"é GÔ]? . S"Ô Y"N']m T"efé Eå[ ^"ÏeL"£eh &Ué `NÔ\Ïé'X. B'N CWÀ|&U RÖL"óLU"]® GÔT®R"Ô &UyPâ. Am®éX" AvU®. C`RéX"Ñ T"âÎRYâLå `N"éf\"âLå. AÏé `L"ØmÇ NeÏuÑ N"mnyP'R U"ÖïÑ NeÏuÑ EÀ|. AT"VÑ nÔTeLÎÏé Cûj® YjR"é ù| ^$y|eL"L.. `L"ŸNÑ AûYûmnéX"Ué LWmT"'] LYÁm&T"Ñ. LWmT"Ô çop Jû Y"WÑ E¥&W"| CûehÑ. E‹LÄehÎR"Ô nn GfïÑ! &V"pήùy| ñÏu‹Lå.. G`XeyW"Áe RLYé `R"Pâ'T pX NUVÑ `NVóZeLo `N£V …^"U↠GÔï EÀP"&U. &U"Á. G®'LeL"L …&U"† . SUeh HR"Y® ET&V"LÑ GÔ\"é GéX"ùR sük'X¥àÑ E¥âY"ØÑ Ï\'U'V ùVeL C'Y ERëÑ GÔï `N"éXX"Ñ. ¤'[ EPÑÇ çW" Eå[®.…¿† …B† . ä| U"ïÑ &T"® LWmT"Ô çopuÑ U"ïÑ WLpVÑ C®R"Ô (T'ZV äyzÔ NjRÏ¥]â). ¤or. äy|ehm &T"hÑ A'WUÂm TVQÑ Bï U &T"X CûehÑ. LÀLå GéX" Ï'NLíàÑ T"âeLYéX'Y. R'X'V `YyzmT"û‹Lå. Gx. R'X¥é `L"ŸNÑ SWÑÇ UÀPXÑ EÀ|..`TÀL'[m TV¿ï먄 LWmT"ÔçopLå TÖÜ rY"WxVU"L.. EPÑÇ çW" ¤orù|Ñ. pXûeh AXâÕ Yj® EPÑÇ çW" Rzήù|Ñ.…A†.

CVX"R'R `Yí&V AãmÇf\®. P"ePâ `NéYW"NÁÔ …Y¥ï† GÔf\ ÇÎRLÎ'Rm Tzήm T"û‹Lå. N¡TÎÏéiP Jû U"yzÔ Y¥ÖÜé AïT® f&X" G'PV[ë n["xze UÖïÑ CûÑÇ `T"ûyLå Aï'Y pfo'N ¤XÑ ALÖ\mTyzûef\®. DVÑ nÎR'[. CjRm `TVâ &X"L"]jRÔ. pXûeh CjR Ï\'U CVéT"L YûÑ. n. A`RÔ]. UÁRâLå pXâ n&[|. TêNWÔ. YX®'L¥é …`UXz†'VuÑ CP® 'L¥é Ly'PuÑ L"â'PuÑ (Chord) `Yò&Yï rÏ¥é Y"pmT'Re LYÁÎR"é ¤'[¥Ô Ï\'U'V ùVeL"Ué CûeL ¿zV"®. D&W"|D&W"|-2. C'YLå GéX"Ñ L"Öï `Yí¥é S"Ñ C'\ehÑ &Wz&V" CÔ@mW" `Wy A'XLíÔ T"ÏmÇ. Jû ùpÜe Ly'P ¤Ô'\uÑ ùØ‹hY'R LÀiP"Lm T"âÎÏûef&\Ô. C'Wm'T WmTâ &T"é ùêj® N"mnyPRÖ`LéX"Ñ CPÑ `L"|ef\®. `TéX"ê. HÔ &Yï TZÑ RWeiP"®? AP.ù... SÑ ^]"ÏTÏ'V &LyP"é k'\Vo `N"éY"â. `Né&T"Ô YûÑ&T"® LÑm¢yPâ `L"W `L"W GÔãÑ. &Wz&V" `R"Pâ'TuÑ hZmÇYRÖh GÔï &YÀ|`UÔ&\ AãmTmT|Ñ pe]éLå. T'ZV CûÑÇeh &TôoNÑTZÑ..¥é L"y|f\"âL&[. C'Y G`XeyW"Áe uÎR Y'L'Vo &NûÑ. ¤'[ J&W &SWÎÏé CWÀ| ùcV‹L'[o pjÏehU"? AÌP"YR"ÁL'[m TÖÜe &LåùmTyzûmtâLå. pXûeh T¥Öp ¤XÑ. &T"êÔ&T"® GÏêLíÔ &WP"'WuÑ. BÏ UÁR S"yLíé f'PÎR'R GéX"Ñ N'UeL"Ué N"mnP&YÀzV &R'Y¥Ô ñoNÑ C®.. ¿Róé AjR EVWU"] CPÎ'RÎ &Râj`R|ÎÏûeLX"Ñ... Jammer GÔT® RÁ Y'L. Jû AYVÎ'RmTÎÏ 954 TeLÑ.ù>¥é T"âÎ&RÔ. AÏé Eå[ rWmnLå &R'YVÖ\ ùcV‹L'[ õWÂeL ¿Véf\®. CÔ'\V Ï]‹Líé n&[| ùØ‹Lé …fÔ]x† N"R']LÄeL"L Uy|Ñ `N£VmT|Ñ `NVé..ù>¥é &L"| &L"P"LÎ `RêuÑ. &aUXR". (Electronic Warfare) CjR Jammer>óûj® RmneL AYâLå pâm (Chirp Radar) @mêe`YÔp a"mTâ (A'XYê'NÎ R"Yé) GéX"Ñ 'YÎÏûef\"âLå. X"m P"mnÔ ®zmÇLå H&W"m&[ãehå nWo'] HÖT|ήÑ. EQëehZ"£ N"mnyP'R Eå&[ Rå[. õ]΢rm. LPÖL'We L"e'LLå i|LyP 1818>óûj® TZf Yûf\®. pY"Õ TP &T"xPâ. &TôoNÑTZ YZeLÑ GmTz‹L YjR®? . A&R &T"X LmTé YûY'R L'W¥óûj® LÀL"ÂehÑ EVWU"] CPÎ'RuÑ L"e'Lei| GÔf\"âLå.S"Ñ TVÔT|먄 G`XeyW"Áe ETLWQ‹L["é UÖ\ N"R]‹Lå T"ÏeLmTPX"Ñ. JÔÜóûj® JÔ\'W óyPâ `L"å[[ë Y'W ùêVeizV®. SUe&L CÎR'] Y'[j® `L"|ehÑ Y¥ï GÔ\"é U"y|eh? ~W‹LÎÏé TrU"|. N¡TÎÏé JûYâ J&W &SWÎÏé Cû 'LL["àÑ. AÏW"ÑTyz]Ñ. LmTóé Eå[ `L"zUWÎÏÔ Eopeh 'CROW'S NEST' GÔï `TVâ YjR® GmTz? `L"z UWÎÏÔ Eopeh Aû&L Eå[ pÜV m["yT"WÎ'R Crow's Nest GÔf\"âLå. L"'NV"Y® `L"|eLX"&U. CûÑÇ B &T"Ô\ YÖ'\ N"mn|YR"L AòYm&T"® z. AYÖ'\ hPé GmTz HÖïe `L"åf\®? SÑ C'Wm'T. L'PVSéèâ. C® ECM GÔï Jû RÁ CVé. J&W &SWÎÏé Cû 'LL["àÑ `N£uÑ L"êVήeh ñLop\jR ER"WQÑ nV"&]" Y"pmT®R"Ô. CWÀ| `U"ÅLíé `Yò&Yï ùcV‹L'[ GØ®Ñ N"R']'V z. &U&X H&W"m&[Ô &T"hÑ&T"® z. Gy| ¿ZÑ &YÌz JÔï.

`Sé'XVmÇWÑ. L"¶Vx &T"Ô\YâL["é LÎÏV"é hÎRmTy| C\jR&T"® BÀzxzVx (Antistius) GÔTYâR"Ô NêÎÏWÎÏÔ ¿Ré &T"xyU"âyPÑ êm&T"ây'P RV"êÎRYâ. Gx. &T"xyU"âyPÑ `N£uÑ TZeLÑ ¿RÔ¿Róé V"W"é. C`RéX"Ñ ñûLeL"ypN"'X¥éR"Ô N"ÎÏVÑ. rÅeh AmTz Jû ù&NcÑ Cûef\R". L"'WeL"é. N"ùàÑ qbâ. rÅVÖ\ lï &T'WÎ &Rz AYâLå Y"üùé &Ny'PL'[ BW"£op TÀ (correlation) `T"ûÎRÑ Cûef\R" T"âeL &YÀ|Ñ. Salary GÔf\ `N"é Salt>óûj® YjR®. A‹LVÖLÀÂ. Ïû&YÖL"|. S"Ô ¿Róé BW"£op `N£V ùûÑÇY® U"ânÔ S| `NÔPêé UoNÑ CûjR"é `W"ÑT AÏâÌPÑ GÔf\"âL&[.†† TZ‹L"XÎÏé TÀPU"Öï `SéX"L CûjR®. C'YL'[ L"yzé ùyP"é n'ZeL ¿zV"®. AyPL"NU"L `Yí&V\ ùûÑn]"â . A. Eå`["Ôï 'Yήm Ç\`U"Ôï &TrÑ sZàeh UÁRÔ GmTzÎ Rå[mTyP"Ô? Gm&T"® AYãeh `TÀ. GRÖL"L HÖTyP®? CWÀP"¥WÑ BÀ|LÄeh ¿Ô U"UÔ]â ^$óVx qbâ RÔ']o rÖÜ¥ûehÑ SÀTâL["] máyPx. LP"WÑ`L"ÀP"Ô. GÔ]? CjR SÑne'LLå A']먄 Y"üe'L'V rY"WxVU"]R"eL HÖTyP®.Jû L"XÎÏé CûjR TÀP U"Ö\ ¿'\LíÔ ñoNÑ C®. C'R`VéX"Ñ ùŸO"] ôÏV"L JmÇe`L"åYRÖh rÅuå[. UÀ.`NéYÔ. `TÀ ÇóuÑ `Sû‹fm TZf Yûf\R"&U. CjR fW"x`Nex TÖÜ. pYR"x. `T"Ô ¤Ôï B'NLÄÑ HÖTyP]&Y" Am&T"® CjRÎ &R'Y HÖTyP®. &^"âP"Áé Eå[ AÑU"Ô ñûLeL"yp N"'X¥é Jû BÀ p‹L¿Ñ. ÇûcÁÔ T"Ày'P &T"y|ùy| GYâpéYâ fÀ Y"‹fù|Y'Rm TÖÜ GÎR'] &^"e TzÎÏûef&\"Ñ? ER"WQÑ > AÀPâ&Yêé L"n N"mny|e `L"ÀzûehÑ ÇûcÔ. …R'X¥é CWy'Po rÅ CûjR"é AÏL &Ny'P TÀÊY"âLå† GÔf\"âL&[. GéX" LXmn]‹LíàÑ U"ÁPe hïeg| Cûj&R ©ûÑ.. z... N¡TÎÏé AjR AÜe'L'V BW"£op `N£R CÎR"óVâ JûYûÑ a"âYâ| TéL'XeLZL E[ùVX"[â JûYûÑ ^$óVx qbûeh RÔ']e `L"éàÑ NÏÎÏyPÑ TÖÜ ¿Ô]&U `RêjÏûjR® GÔ\ ¿zëeh Yj®å["âLå. `Yå'[eL"WÔ L"XÎÏé EmÇ.. p‹L¿Ñ ÇóuÑ `T"Ø®&T"L"Ué &Nâj® …'XL↠&T"Ô\ ù&]"Rm n\ùL'[ EÀP"efuå[]. ……G‹&L T‹L^Ñ GÔ T"Ày|?†† ……AÏéR"&] L"n hzopyzûeg‹L. A'R! câñ[" `^VhU"â.

fÔ`N‹. AòY[&Y. E'PVÂjRYâLíÔ &T"y&P"'Y G|ήe `L"À| fW"@nex ¤XÑ ®fàêήm T"âmT®R"Ô.Asâ Wù. CRÔ ù'[Y"L &W"UÑ GØj® kÖhÑ. …YpV Uûj®†]" GÔ] R'XY".. CÔï Y'W C'Y`VéX"Ñ kÔï ù'[V"zV R"LÎ RLYé Cé'X. GmTz? RñÅéR"Ô L" L" g g GéX"Ñ. L"W N"U"ÔLå. 'W&]"ùÔ `L"ÑÇ. AmTzm T"âÎR"é YÀzeL"WÔ U"y'P ARy|Ñ NÎRÎ'R RñÅé GØÏÎ R"û‹Lå. Gx. TzmTzV"L SÑ EPé çW" &W"U‹L'[ CZj® B'P AÂj®Ñ Lyzmnz먄 hí'Wo NU"íÎ&R"Ñ. B£xPâ GéX"&U YpV Uûj®L["L LûRmTyP]..g.† `Y] h¥é iëY®Ñ E¥â`U£ GØή Lí&X&V `YímT|f\&R.. …g. SÑ &W"UÑ Jò`Y"ÔïÑ NûUÎÏÔ AzÎR[ÎÏé hyz hyz 'TLíóûj® Ç\mT|fÔ\]. `W. CjÏV" &T"Ô\ S"|Líé …fÔ`N‹† nWpÎRÑ. ñoNñûehÑ U¥â T'ZV O"TLÎÏé io`NÜf\®.n.&Yé¿ûLÔ. ^mT"Áé ç']LíÔ 40 Y'L …ñV"ò†L'[ `U"Å`TVâehÑ N"R]Ñ JÔ'\e LÀ|nzÎÏûef\"âL["Ñ. ARÖh 'Ue&W"N"@my k'\V kWéLå `L"|efÔ\]â. C`RéX"Ñ BÏUÁR L"XÎÏé. `NÀy GéX"&U YpV Uûj®R"Ô.. C'Ro N"mnyP"é L"n N"mnyP® &T"X rïrïmT"L CûehÑ. Uûj®. ……GòY[ë &SWU" `N"éóefyzûe&LÔ.. T\'YLíÔ NÎR‹LÄeh &SWzV"] GØήeLå GjR `U"Å¥àÑ Cé'X.? A® G‹h f'PehÑ? W"US"RÔ! EXfÔ LÑm¢yPâ CVóÔ R'XSLWU"] pV"yzóé Cûj®`L"À| CjRe &Låù &LyfÉâLå.? NjÏWÔ! fÜx&P"Tâ @m'W `N"Ô]® &T"é kX" GÔT® Y"]ÎÏé LPëå 'YÎR YpV Uûj®. A`UêeL".LêmTR"Lo `N"éàÑ) EQë. EXfÔ ñLm`TêV YpV Uûj® G® `RêuU". Jò`Y"û 'TehÑ Jû Ly|mT|먄 R'P EÀ|.. pÔ]UÓâ. Jû L"XÎÏé EP`XéX"Ñ &W"UU"L Cûj&R"Ñ. IV"¥WÑ BÀ|L["L UÁRÔ YpV Uûj®L'[ Ey`L"À| YjÏûef\"Ô.. T"]Ñ. ç'].ù.. B]"é. T"ÎáÑ &T"LÊÑㆆ GÔï `U"Å`TVâeLX"Ñ. q]". C®ëÑ YZe`L"Åj®ùyP®. …U¥âeio`NÜRé† GmTz HÖT|f\®? A® pX `S"zLå Uy|&U ÙzmT® HÔ? C® SÑ ñL ñLm T'ZV TZeL‹Líé JÔï. S"£ AT"VÎÏÔ&T"® `N£u&U A®&T"X. A® AjRm 'T'V TèÔ &T"X FÏùP YéX®. pV"yzé.. hPj'R. J&W YÅ. Bâ. …i. R'N¥óûj® s| EÀP"hÑ. UÖ\ `U"ÅLíé NÖï &YïT|Ñ. Gex LÏâLåR"Ñ E'P'V F|ûYe izV'Y.? `Nex EQâop'V AÏLêehÑ (. qâL"Å.. GÔ ÇÎRLÑ JÔ'\m TêNíef&\Ô.†`Y] L"LÑ L'WY®Ñ.S"Î. A'R GmTzÎ RV"êef\"‹L. ETêV"L AT"VÎÏÔ&T"® &W"UÑ póâmT® S"Ñ Cûef\ 'N'bùP `TêN"L EP'XeL"y|Ñ EÎ&RNÑ.. i. Ï`TÎ. Gx. Ïû`Sé&YóÏû`Sé&Yó-11 . Am&T"® AÏLe híûÑ CûjR®. W"US"RÔ.Gx.. `Né&T"Ô 'Nb#eh CûehÑ CjRe Lûùeh Aûfé Jû ç']¥Ô ñV"'Ye L"y|Ñ&T"®. W"^U'Z.L". A'Y L"y|Ñ nÑTÎÏé rY"WxVÑ CûeL"®. kÔ\ &W"UÑ híûehm &T"â'YV"hÑ.† G] fí LήY®Ñ.. `L"êV". …L". B'PLÄehå F|ûùm T"âeLeizV LÀQ"z LÀ|nzeLmTy|å[R".

ùV"NâT"z. çLÑT&U YjR"àÑ LY'X¥é'X. `T"®Y"L ^yz Y"‹hÑ &T"® A|ÎR 'Nx Y"‹hY® SéX®.. lï P"Xûeh &Ué 'Yήe `L"åYÏé'X. LûÑÇÎ &R"yP‹Lå k'\jR BpV S"|Líóûj® ùN". `Né&T"ÁÔ Eå&[ CûehÑ ÿÑ L"âzÔ (Sim Card) kWé AÏé Ao`NØή &T"é TÏY"]®. f`Wzy L"â|..M. pX `Né&T"ÔL'[ LÑm¢yPûPÔ C'QeL &YÀzYûÑ. Am&T"® 'YWx Û'ZVX"Ñ. zWëNâ AÂV ¿Róé ¿z`Y|ÎR e&WUâ. `Pó&T"Ô 'PWePê &T"Ô\'YL'[ 'YWx ¤XÑ AÅeL ¿zuÑ. Jû pÜV iy|ehå ¿y'PuÑ ùj®ëÑ TÎÏWmT|ÎRmT|Ñ. CRÖh CWÀ| ÇØeLÄÑ UÀ'QÎ &R"À|Y'R ùy| &U&X YW&YÀ|Ñ.S. A`UêeL". JÔï BQ"LëÑ UÖ\® `TÀQ"LëÑ T"ây G|ήe`L"À| AûLû&L R'XU"| L"éU"P"L U"ÖÜm T|ήe`L"å[ &YÀ|Ñ. CWÀ| ÇØeLå &^"z &NW&YÀzV® AYpVÑ. G`XeyW"Áe TQU"Ö\Ñ ¿Ø'UV"L YjR n\h `Uå[ `Uå[ L"fR &S"y|LíÔ &R'Y h'\j®ù|Ñ. EÀ'U¥&X&V UÀÇØùé BÀ EïmÇÑ `TÀÊïmÇÑ J&W NôWÎÏé CûjR"àÑ rV LâmTÑ N"ÎÏVñé'X.. CjÏV"ùéR"Ô AÏLÑ áT"£ &S"y|Lå ÇZ‹hfÔ\]. nÔ]® ¿y'P Nm'[ `N£uÑ. ñ&N"ê. Jû&Y'[ AÀP"âyzeL"Y"L CûeLX"Ñ. ÇØSÑTâ 1 ÇØSÑTâ 2>ehå ùj® R"]Ñ `N£V.. A'RùP G®ë&U Eå&[ AÂV"Ué CûmT® `N[LêVÑ GÔï nÔ]â ©âU"Áef\"Ô. `Né&T"ÁÔ AyWx Çe. `Pny L"â|. ¤XÑ 'YWx TWmÇf\"âLå GÔï &LåùmTy&PÔ. CÁVRWÔ. A'R 'YWx T"ÏeL"®. C'Y GÔ`b@m'Xzx GÔãÑ ¤'[e L"£oN'Xm TWmÇ fÔ\]Y" GÔï RÖ&T"® BW"£j® Yûf\"âLå. hÜmnyP YV®eh &Ué BÀLå X‹&L"| AÂY® CVX"Ué &T"LX"Ñ. `Né&T"Áé S. AûQ"eL¥ï èb"f AzeLz rRjÏWÑ `TÖï `T"® CP‹Líé N‹LPU"fù|Ñ. AÎR'] Ù[Ñ ®Â f'PeL"®. A® GmTz? SMS `N£Ï¥é TPÑ ¿RóV'Y AãmÇÑ&T"®. AmTz&V CûehÑ. ARÔnÔR"Ô LâmTÑ. `L"r'Y JÅeL&Y ¿zV"R"? ¿zV"®. `N"mÇ &T"Ô\ CP‹Líé `L"reLå ^"óV"L C]m`TûeLÑ `N£uÑ. `TûŸN"ÎR"‹hz. Wow! pÎR"âÎR". S&WjÏWÔ. &R‹L"£ ¤z. `L"r&Y CéX"R &RNÑ G® GÔ\"é.Jû hÜmnyP YV®eh &Ué BÀLå X‹&L"| AÂY® SéX® GÔï pXâ `N"éf\"âLå. ÏûopÏûop-21. pXâ zWëNâ SéX® GÔf\"âLå. A`UêeL"ùé `TûÑT"X"&]"â.. G® SéX®? N¡TÎÏé S"Ô WpÎR Seinfeld `R"Pêé (Zee English) X‹&L"| &T"X CïeLU"L AÀPâ&Yâ AÂYR"é BÀ'Ue h'\ë HÖTPX"Ñ GÔï V"&W" `N"éX. &L. A®ëÑ ÏûPâLå ñWyz]"é . SêUQÑ. WmTâ. m["xze áT"£ &S"y|Lå SÑ S"yzé AÜ¿LmT|ÎRm TP"UóûmT® HÔ? CÔ]¿Ñ AoNzeL AÏL `NXY"hÑ. `N¥Ôy è¥x. T"x&T"ây CéX"Ué A`UêeLâL'[e LzeLo `NÔÜûehÑ …H¶VÔ 'PL↠`L"reLåR"Ô SÑ _®YâLå.. Ly|eLyP"L &Nâή 'YmT® LÌPÑ. WmTâ PVâ. `RÔ'] UW‹Lå. G‹`L‹`LéX"Ñ ^XÑ &R‹h&U". `NjÏé rmWUÂVÑ. Ní&T"X Jû ÏWYÑ LpV Jû U &SWÑ Jyze`L"À| rfehÑ. UÀÇØeLå RUehÎR"&U LâmTU"ef `L"å[eizV'Y GÔï Ù‹Lå `N"Ô]® RY\éXY"? UÀÇØeLå `aâU"@m`W"'Py Y'L'Vo &NâjR'Y GÔT'R NÖï &Yze'LV"Le hÜmnPÎR"Ô AmTzo `N"Ô&]Ô. Bâ.

U®'WU®'W-9. A®TÖÜ.. CRÖh U&]"RήY ôÏ¥é L"WQ‹LÄÑ `N"éf\"âLå.? `U"ÎRÑ Bï yW"efé TÏY"fuå[ pz (C.. ¤âÎÏ. A'\&V N‹gRÎÏé kWÑÇÑ. BÀL'[ùP `TÀLÄeh U®ùÔ T"ÏmÇ AÏLÑ `RêuÑ.1† GÔ\ AÏSä] `R"ÅéÛyT ¿'\¥é G|eLmTy|å[R"&U. 'L! AmT" GÎR'] L"êVÑ! TPÑ &T"|f\®..D. `L"'X `N£f\®. nV"&]" Y"pef\®. UÎÏV"] &Y'X¥é UéX"j® T|ÎR"é A¿ehY"Ô YûÑ. ARÖhe L"WQÑ SÑ `NVéLíé ñLmTX 'L N"âjRR"L CûmT®R"Ô. L"X"é GÔ] nW&V"N]Ñ? SPeLX"Ñ.z. nWUS"VLÇWÑ. YX®. YX®. nWo'] GÔ]`YÔ\"é `TÀLíPÑ U®ùÔ `L"|'U'V R"‹hÑ NeÏeL"] pX GÔ'bÑLå h'\ë. &Röâ &Uy|eL'P. . CjR pz>'V z.CP®. S|. Sleep Paralysis GÔãÑ …A¿ehY"Ô† BW"£opuÑ SPj® `L"Àzûef\®. rÑU" L"é&Ué L"é &T"y|e `L"À| ByPX"Ñ.? L]ëLå Uy|Ñ Cé'X.1 GÔT®. UÖ\`RéX"Ñ m["xze L"â|R"Ô. U® hzehÑ TZeLÑ …C[Ñ `TÀLíPц AÏLêή YûYR"L Jû B£ë iïf\&R? BÑ. CVehSâ c‹LêÔ …T"£x† TPÑ …zÕyPé zW"e pxPÑ 5... hzehÑ BÀ `TÀ ùfR"N"W ùÎÏV"NÑ CWÀ| ùØeL"|eh Aû&L Yj®ùyP®. hPj'R. ARÔnÔ sub woofer C®R"Ô AjR . L"é SLÑ AÏé T"ÏR"Ô. `NÔ']`NÔ']-20.. SéX pxP¿Ñ &YÀ|Ñ. C®TÖÜ. r. L"&N Cé'X GÔ\"é `TêR"L AzùØÑ.) A®. ùcVÑ `Rêu&U". TRÖ\ U]‹L'[ NU]mT|먄 ¿VÖpV"L A`UêeL"&Y m&W"b"e (Prozac) U"ÎÏ'WL'[ ùØ‹fe`L"Àzûef\®. I came by the down train GÔTRÖh TÏé I came by the town drain GÔï `N"éY®. c‹Lâ AÎR'] `NXY"í AéX. ù'[ë. nÔTeLÑ . 'L¥àå[ ùWéLíÔ SL‹L'[ùP L"óàå[ ùWéLíÔ SL‹Lå Y[âop h'\Y"L CûmT® HÔ? L"WQÑ 'Leh WÎR Nm'[ L"'XùP AÏLÑ. EPÑÇ Y"hÑ &R"®TP"®. AÏLÑ hzÎR"é SLÑ Y[W"®. CRÖh `T"û["R"W rRjÏW¿Ñ ÙÀP S"å APeh ¿'\uÑ L"WQÑ GÔf\"âLå. Asâ Wù. xç]êbÑ GÔT® GÔ]? Y"£RYÜ U"ÖÜo `N"éY®.. pV"U[" DxYWÔ.ù.. m&[Vêé &LyL &YÀ|Ñ. Rñü&SNÔ.`L"|mTRÖh. `YíS"|Líé L]ëLå TÖÜV BW"£op CÔ]¿Ñ SPj® `L"Àzûef\R"&U. C'[VYÔ. …RmT" AzeL"&R† GÔTRÖh TÏé …AmT" RzeL"&R† GÔf\ U"Ïê..CP®. hÜmT"L SLWήm `TÀLíP¿Ñ Léèê U‹'LLíP¿Ñ AÏLêή YûYR"LÎR"Ô B£ë iïf\®. ¿ÔTeLÑ . L]ëLíé &XyPxy. …`Y¥é YêãÑ U'Z YêãÑ ùêh'PV"Ñ 'L&V!† 'TÏ&Y. E‹Lå 'L SLÑ U"Rήeh ¤Ê ñéó ¡yPâ Y[âf\®.. …T"£x† TPήeh B] `NXë TÖÜ B["Äeh ñ'LV"Lo `N"éóe `L"Àzûef\"âLå. @mW"£| `N"Ô]`RéX"Ñ YZe`L"Åj® &T"£ ju&W" @T"âUL"XÕ (Neuro Pharmocology) GÔãÑ ÇÏV CVàehÎ R"ëf\®. @ÇyT"é BPX"Ñ.

RÖ&T"® C'R JØ‹hT|ÎRëÑ A'YL'[ Lû'QuPÔ TW"UêeLëÑ N‹L‹Lå Eå[]. ù'[V"y|ÎR]U"L LÔïehyz.. e`[m&P"&UÁV" GÔãÑ CjR ET"'R TX nWTX‹LÄeh EÀ|.? ùX‹hLíPÎÏé EÀP"? pX ùX‹hLíàÑ EÀP"Ñ. G|mTÏé Jû Nj&R"cÑ AòY[&Y... Ïû|Ñ Co'N k'\&YïY®R"Ô `Têr. Tpne ©ëLå. T"Àzo&Nê. UÁRÁÔ &UÑT"y|eh E¥âù|Ñ GóLÄehÑ ¿VéLÄehÑ pÔ]R"L Jû &L"¥é LyP&YÀ|Ñ. Aò'YV"âT"'[VÑ. AjR 'PNãeh GÔ] B¥Öï? 'PNÔ hήoNÀ'P Ï\'U¥Ô Eop¥é CûjRYâ. `TûÑT"X"] &N"R']V"[âLå ¿Róé …Gó†'V TóLP" BehY® HÔ? Gó Uy|UéX. AòY[&Y. Same Sex behaviour GÔf\ WLÎÏéR"Ô C'Y &NûÑ. A|ÎR ¿'\ 'Pò AzehÑ&T"® `^éó @nÌ E‹L'[ A'Qήe`L"ÀP"é EP&] n|‹fe `L"À| &U&X Yj® RzÎR CPÎÏé AXÑn Ix 'Yή ùÁLâ RPYëÑ. GÔ`]Ô]&Y" c"ÑÇeL'[ &R£Î®e`L"À| Y"¥éX" õYÔL'[ S"Ñ T|먄 T"|! ùŸO"ÁLå `N"âeLήehm &T"L&Y ¿zV"®. iP"®. NÑTÎ. Cj®U"e LPé &T"Ô\ CP‹Líé CjR …ÙX T"yzé† C]Ñ AÏLÑ ÇZ‹hÑ. GÑ. &UXLnxRXÑ. AY'W hήoNÀ'P &T"P Uy|Ñ `Yí&V ùy| ùy| ¡À|Ñ Eå&[ Råí]"é &L"TÎÏé GÏW"í L"'Re Lzήù|f\"â. n. Physalia GãÑ LPéY"ü ùX‹heh 'L. Aò'Y. A`UêeL ùV"T"We LX"N"W qWÅùé `T"ÏjÏûef\®.. AzeLz AzRz Nâo'N¥é pef hήoNÀ'P äWâ 'Ue 'PNÔ RÀP'] `Tïf\"&W. C'[VYÔ. &L..Gx. `TÀnå'[ NU"N"WÎÏé U"yze`L"À| `^¥àehm &T"]Yâ. r. Aï'Y …pfo'N†Lå TVÔT|ÎRmT|fÔ\]. L'PVSéèâ. ôbx hW‹h &T"Ô\'Y L'[uÑ TVÔT|ήY"âLå. ARã'P&V Tentacles pX NUVÑ 50 ¡yPâ Ù[Ñ iP CûehÑ. AjRo NW|Líé ùcÑ CûehÑ. ¿Vé. LÀLå &T"Ô\ ¿RÔ'UV"] EïmÇLå f'PV"® GÔf\"âL&[. AÎR']'VuÑ 'Yή ¿ØY®Ñ A'Qήe`L"ÀP"é GÏê L"ó. L"âÎÏ&LVÔ. TX RP'Y G|ÎR `T"û'[Î Ïûmn 'Yήù|Y"âLå. An&ce. `XxnVÔ.. CYâLÄeh N‹LÑ Cûef\®. . NŸqùT"WÏ. CjR ùV"Ï TÖÜ rY"WxVU"Lo `N"éà‹L&[Ô. S"£ehyz &T"Ô\'YLå J&W C]Î&R"| ù'[V"z mW"e{x T"âehÑ. YWX"Öïm ÇLüñeL R'XYâLÄehe iP pÔ]o pÔ]Î Ïûy|Lå `N£Y® &T"Ô\ TZeL‹Lå CûjRR"Lm TzÎÏûef&\"Ñ. EPóÔ T"L‹L'[ Tê&N"R']eL"L CZj®. L"éLå. &a"&U"`Nex &T"Ô\ E\ëLå UÁR C]ÎÏé Uy|ÑR"]". UÁRÁÔ &Ué Tê&N"ÏehÑ ¿Ô GóLíÔ &Ué TX Uûj®Lå. AéX® SÀTâLå äyzé G'RV"Y® XëyPÎ &R"ÔïÑ Kâ B'N. nWUS"VLÇWÑ.. L'Pehm &T"]"é ÏûPÎ &R"ÔïÑ. LÀ hûP"f. aY"£. &YX"uRÑT"'[VÑ. hÜmT"L V"']L'[o `N"éàf\"âLå.TêNWÔ. C'R 'Yήe`L"À| &a"&U" `Nex AéX® S"âUé GÔï `N"éX ¿zV"®. 'PNÁÔ &L"TÎÏÔ L"WQÑ.. `T"ûíÔ UÏmÇ `TêNéX. nÔ A® GmTz RÔ'] GÏêLíPñûj® L"ήe `L"åf\®? `^éó @nÌ GÔãÑ C]ήeh C® `T"®m`TVâ.

`Nex G]âÕ¥Ô A[ë LûùÅ¥é `RêV"®. ¿Åef\ ¿Å¥é Ïûy|ÎR]Ñ CûjR"é. C® GjR A[ë EÀ'U? GòùR EÀ'UuÑ Cé'X. iyPÑ AÑ¿f\®. GjR 'YÎÏVÎÏàÑ Uûj® T"Ï. G]ehÎ `Rêj® k^U"L&Y U®'WeL"WâLå `T"ï'UV"Le L"ÎÏûj®. `Sé'XVmTÇWÑ. Jû UÁRÁÔ LûùÅ'Vm T"âÎ&R AYêÔ `Nex A['Ye LÀ|nzή ùP ¿zuU"&U C® hÜή. U®'WU®'W-9. UÖ\Tz.. A® &T"é TÎÏÁ JûÎÏ'Ve &L"TÑ`L"À| AYâ T"âÎR&T"®.. CÑU"Ïê TX C]‹Lå YZe`L"ÅjRR"éR"Ô S"Ñ n'ZÎÏûef&\"Ñ. U®'W>9. AòY[ëR"Ô! CW". z. `NéYÔ. LØ'R WÎRÑ hzÎR"é pX &S"£Lå hQU'PuÑ GÔï pXâ `N"éf\"âL&[. Jû S"Yóé GØÏ¥ûef\"â. hQU"Y® ¡Á]"é AéX. Ïûeh\'[ CVÖÜVYâ V"â GÔT® TÖÜ ÇÏR"L Jû Nâo'N f[Ñnuå[® TÖÜ. Asâ Wù.&a"&U"† GÔ\ T\'Y TÖÜe `L"ŸNÑ `N"éà‹Lå? …&a"&U" a"nóx† GÔãÑ T\'Y 18 XyNÑ YûP‹LÄeh ¿Ô n\jRR"LëÑ.. rÑU"Y"! ¤âÎÏ.r.? Ïûeh\'[ CVÖÜVYâ Jû '^]â GÔTRÖL"] BR"W‹Lå ARÔ LPëå Y"üήm ThÏ¥àÑ pX h\åLíé `N"éXmT|Ñ Uïn\ùe `L"å'LL["àÑ FâÕRU"YR"Lo `N"é&Y"â EÀ|. &Y'[ YjR®Ñ …XTe† GÔï `L"ÎÏe `L"À| T\jÏûef\"âLå. U®'W¥é Jû LûÎRW‹fé `UâùÔ (RÔ]Ñne'L lé `Yí¥|TYâ) `L"eL"Ô&]Ô† GÔï TX RP'Y iÜ]"â. AYâ Jû fÜxRYâ GÔïÑ ÇÁR R"Ux L"XÎÏé CûjRYâ GÔï L. LéV"QrjRWÑ. ÏûYåÄYâ 'YQYâ GÔïÑ pXâ `N"éf\"âLå. ¿Ø U"']uÑ Jû `L"ήe `L"ÎÏ _efo `NéàU"Ñ.. A'R 'Yή BN"ñ¥Ô GÀQ KyPÎ'Re LÂeLX"Ñ. SÑne'L T"Ï GÔ\"âL&[. `PWâ Tâ| (Terror Bird) GÔãÑ TV‹LWm T\'Y 'P&]"N"âLÄeh A|ÎR LyPU"L EXùe`L"ÀzûjRR"Ñ. 'aRW"T"ÎÏé JûYâ Jû hÜmnyP Ï]ÎÏé `L"|ehÑ ¡'] AmTz&V XTef]"é Bx®U" hQU"hÑ GÔï SÑne'L. `Yí YyPÑ JÔï `RêVÎ ®Y‹hÑ.. .. BL"R `L"e'L pÎRâ JûÎRâ `YïÑ LÀQ"&X&V T"âή GêÎR"W"Ñ.. CÑU"Ïê AêR"]. L"eL" LÜ N"mnyP"é WÎRo &N"'L hQU"hÑ GÔïÑ. …`L"eheh GÔ] p\mÇ?† &Tr'L¥é …U®'WeL"WW" `L"eh Eï¡Ô YûÑ Y'W¥é Y"z¥ûmT® &T"é. S"]" `L"eL"Ô&]Ôƒ GÔï AjR pÎR'Wm T"âή TÎÏÁ PT"£ÎRR"Le &Låù.. C'R TêQ"UâLå Jήe`L"åYÏé'X. A® f'PÎRÖLêV ¡Ô Y'L GÔï UeLå UÎÏ¥é TWù¥ûef\ SÑne'L L"WQU"LÎR"Ô GÔf\"âLå UûήYâLå. ÇómT"é.. …`L"e`LÔï k']ÎR"&V" `L"‹LQY"† GÔï RÁmT"Pé JÔï EÀ|. fïehÎR]U"] pX pfo'NL'[o `N£YR"é pX NUVÑ Bx®U" &T"Ô\ 'Ne&L" &N"U"yze ùV"ÏLå &YÀ|U"]"é hQU"LX"Ñ. `TVâ GÔ]Y"L CûjR"àÑ URÑ GÔ]Y"L CûjR"àÑ …CVÖ\àÑ DyPàÑ L"ÎRàÑ L"ÎR YhÎRàÑ YéX(®) AWr† &T"Ô\ JÔ\'W Yê¥é EXLm `T"û["R"W¿Ñ `N"Ô] AjR &U'R'U UR‹L'[e LPjR®. A®R"Ô hW‹hehÑ UÁRãehÑ C'PmTyP E¥ê]Ñ GÔïÑ pXâ Lû®f\"âLå. …AmTz`VéX"Ñ GÔ'] TxUÑ TÀÂùP ¿zV"®.S". G]âÕ Jû UÁRÁÔ LûùÅ'Vm T"âή AYãeh YVN"fe `L"Àzûef\R" GÔT'R &YÀ|U"]"é LÀ|nzeLX"Ñ. U®'WeL"WâLå RhjR NjRâmTÑ YûÑ Y'W L"ÎÏûmT"âLå GÔï `N"éó¥ûmT"â. YVN"L BL. hPj'R. L"ÀP"ñûLÎÏÔ `L"ÑÇ BfVYÖïeh AÖÇR UûήY hQÑ CûmTR"L SÑÇY®ÑiP CjR Y'LR"Ô.

ÏûY"áâ>3. GÔ] `N£R"é AjR Yó i|f\®. `^âUÁ¥é nVâ aëx GÔï TX `TVâLíé A'ZeLmT|Ñ U®N"'X! `RÔÁjÏV"ùé L&T. q]m TP‹Líé L"ÖÜé T\j® NÀ'P &T"|Y®Ñ. GjR YóV"L CûjR"àÑ G‹&L Yóef\®. &TrY'Re &LyP"é. E|U'X.. GÔ] `N£R"é h'\f\® &T"Ô\ ùYW‹L'[e hÜή 'Yήe `L"À| P"ePêPÑ `N"éX &YÀ|Ñ.. U"QYâLå CjR áyzé `N£R `PP"Xx (Dedaulus) GÔãÑ T\ehÑ CVjÏWÑR"Ô. GjR YóV"L CûjR"àÑ.. pYR"x. A`UêeL GÑ. ¿LÑU® R¡Ñ. U®e L'PLÄeh HÔ N"â …J¥Ô c"m† GÔï `TVâ YjR®? C® CjÏVm TZeLÑ. A'R KyzV x{ò ÇxbX"ê (Steve Bussalori)L'[ήm &T"]R"é T"Ï YÅ¥é ùØj® `S"ï‹fV®. G]eh V"W"Y® LÌPmTy| C‹fúÌ TyPmTLó&X&V TV‹LWU"L ¿®h YóehÑ. BÂL'[Î RùW. Ïû`Sé&Yó PëÔ. A® 30 f&X" ¡yPâ &YLÎÏé T\jR®. N¡TÎÏé 400 TëÀy G'P `L"ÀP 1000>ehÑ &UÖTyP sêV `NéL'[ Eå[PefV &N"X"â L"âLíÔ &Wx S'P`TÖ\'Re &LåùmTyzûmtâLå. DWήÂ'Ve LÑÇ &T"é TVÔT|ÎÏo NÀ'P &T"|Y®U"Le L"ypLå Yûf\&R. L"n f[m GÔf\"âL&[. UÖ\`RéX"Ñ &XN" &XN" `N£R®. GÎR'] &SWÑ Yóef\®. ùxf GÔï GÎR']&V" nW"À|Lå CûeL. Jû 'Nefå &T"X `TPé TÀÂo `NàÎR &YÀ|Ñ.. ä. k^U"L&Y AmTzmTyP L'XLå Eå[]Y"? C'Y`VéX"Ñ NÀ'Pm T¥ÖpV"[ûÑ fW"@nex BN"ñuÑ Jή'Zήo `N£uÑ N"LN‹Lå.S. ¿Î'RV". 110 f&X" ¡yPâ T\jÏûeL &YÀzV®. `YïÑ UÁR EPé TXÎ'R Uy|Ñ TVÔT|ÎÏ ùÀÂé `NàÎReizV CVjÏWÎ'R LÀ|nzehÑ ¿VÖp óV]"â&P" P" ùÔÿ L"XÎÏóûj&R Eå[®. tâ.AñâR&SVÔ. A`UêeL"ùé T"â.I. Çû']. WY" &R"'NuÑ . CjR 'Pm LÀ|nzmÇLíé p\jR®. TL'XùP CWùé AÏLU"L EQâYRÖhe L"WQÑ. AÏé L"nuPÔ R¥â Y'PuÑ. C‹fX"jÏé Tm (Pub). GjR &S"V"L CûjR"àÑ (¿å hÎÏV® iP) TL'XùP CWùé Yó AÏLU"L CûmTRÖhe L"WQ`UÔ]? UÁR EPÖi| q&R"ÌQU"? > ù[ef]"é ù[‹fe `L"å&YÔ. 68 TëÀ| `L"ÀP A'R. ARÖL"] T'N'Ve iP RW"pé kïÎÏÎR"Ô ñL ñLe `L"ŸNU"Lm TVÔT|ÎÏ]"âLå. A. A. TLóé SÑ LY]Î'Re L'XeLm TX ùcV‹Lå CûmT®. AjR CVjÏWÎÏé Jû pX xeû. AÏNVU"L ÇxbX"ê RmnùyP"â. nW"jÏ.z. C® &T"Ôï YWX"ÖÜé TÏë `TÖïùyP Ç®'UV"] CVjÏWÑ TÖÜV ùYW‹Lå G®ëÑ CûjR"é G‹LÄehÑ `L"ŸNÑ `N"éà‹L&[Ô? 'Ue&W" 'Xy CÔÕÔ G®ëÑ CéX"Ué. CYâLå ERù¥ÔÜ LR"T"ÎÏW‹Lå Jû x}'Xe iP E'ReL ¿zV"®. Gm&T"®.

^$Ô 1940>é n`WŸr &RNή LPÖL'W¥é U"yze`L"À| nÔY"‹fV ¤Ôï XyNÑ nêyzÌ... `W. A`UêeL. CX‹'Leh nWo'] GÔf\"âL&[. GjR Jû L"WQ¿Ñ CéX"Ué Jû pX'W SUehm nzmTÏé'X&V A® HÔ? l HR"Y® Jû L"WQÑ Cûj&R ©ûÑ. A® BÏY"pLíPñûj® YjR SP]ÑR"&]? AmTzÎR"Ô BÔÎWT"XÕx|Lå (UÁR CVX"[â) `N"éf\"âLå.. Jû CÔ`N"é. D&W"|. ¿®`LéX"Ñ &W"UÑ GÔï L"WQÑ Cûj&R ©ûÑ. SÑ'U&V iP LÀQ"z¥é T"âeLm nzeL"® > CjR ¤ŸpuPÔ L'Pp Y'W Y"Z &YÀ|U" GÔï. Ïû`Sé&Yó>11. CWÀP"Ñ EXLm &T"êé PÔLâe (Dunkirk) NÑTYÑR"Ô.. AÎR'] nWU"ÀPU"] ¡yÇeh ñLe h'\Y"] E¥âo&NRÑR"Ô. ¿Ø‹fù|Ñ AT"VÑ Cûef\®. C'[VYÔ. An&ce. …`Téó P"Ôx† GÔï z. `L"ŸNÑ &V"pήmT"âÎR"é L"WQÑ `YímT|Ñ. &N"ZpW"UÂ. Jû Ï\'U.. &Yé¿ûLÔ. HÔ. S"Î.Gx. Jû pXêÔ Wishful thinking. Jû AYUÏmÇ. r. U&]"RήYe L"WQ‹L'[uÑ.. Jû EPé S"Ö\Ñ. Jû &R"Ö\ &YïT"|.ù.. TÀÂ]"é CX‹'L r. Jû `TÀ.ù>¥é L"y|f\"âL&[. ÏehY"£ h'\T"| Eå[YâLå Y"¥é iZ"‹LÖLå Y"£mnûef\® GÔf\"âL&[. nÖT"| ÏûήY® LÌPÑ.f'Pef\&R A®&T"X. `TûÑT"àÑ RÔ]Ñne'Le h'\ëÑ. ~W‹Lή &L"ÇWÎÏÔ Jû U"PÎÏàå[ LXN‹Lå g&Z ùØj®ùyPR"é CjÏV"ëeh BTή. A£VmTÔ.. HR"Y® Jû NÑTYÑ. &UXLnxRXÑ. &L. Jû E¥âiP &NRñéX"Ué SPjR EXfÔ ñLm`TêV ¡yÇmT G® N"â? EXfÔ ñLm`TêV ¡yÇmTÂ. qâL"Å>9. Jû `T"\"'U. E¥âo&NRÑ Cé'X GÔï EÎRWY"RU"Lo `N"éX ¿zV"®.. CRÔ &S"eLÑ `Nex EQâopL'[ Ermnùy| LâmTήehÑ nå'[m &TûehÑ ¿L"jÏWÑ A'UmT®. iZ"‹Lé'X. ÏeL'XÎ ®YehÑ Y"âÎ'RL'[uÑ ¿Róé LÀ|nzeL&YÀ|Ñ.pXâ CRÔ @&T"Á¶VÔ BWÑT‹L'[m TÖÜo `N"éf\"âLå. GfmÏé NU"Ïo pÎÏW‹Líé `Téó P"Ôx Y'WjÏûef\"âLå. nWUS"VLÇWÑ. C® GÔ] X"Õe N"â? CÏé GjR X"ÕehÑ Cé'X. Ïû`Sé&Yó>11. RÖ&T"® CjRe L'X &L"PÑT"eLÎÏé p\mT"Le LÖïÎRWmT|f\®! &WYÏmêVÔ. Ïefù|&U" GÔf\ TV¿ÑR"Ô L"WQU"L CûehÑ. pX NUVÑ SÑ U]®efÁVYâL'[&V `Yïm&T"Ñ. `U"ÅmT¥Öp ¤XÑ (Speech and Language Therapy) LÂNU"Le h'\eLX"Ñ. B]"é ÏehY"'V &Torm T¥Öp. …HR"Y® TêL"WÑ L"mT"Ö\mT|ц GÔï NjÏêL" Jû hyz V"'] Aãmn]"é NêV"Lm &T"£ù|Ñ. C® EyP"X‹LzR"&]? 'Yήm &Tpm TZhY® ¤XÑ hQU'PV Ij® YV®ehå ÏehY"'VÎ ÏûÎRùé'X`VÔ\"é. . Bâ. `TéÕV ®ûmÇeL'[m TÎÏWU"L `L"À| &NâÎR® C‹fX"j® {Ñ.

R"]"L RÀÈûehå hÏeL"®. WÕÁ W"Ñf. CWù. W"^xR"']o &NâjR P"ePâ `L&X"y (Gehlot) GÔãÑ JyPL kÇQâ. T"é `L"|mT® LâmTU"Y® CWÀ| L"êVÑR"Ô! A.ÙjRÎ `RêV"R J&W ùX‹h JyPLÑ G]m TzÎ&RÔ.H. …U"RùP"£† nWo'] ùX‹hLÄehÑ EÀP"? EÀ|. Jò`Y"û `U"ÅehÑ 16 ny Ù[¿å[ RLYé ÇXÎ'R J®efo qW'Uήå[® uÁ&L"| LÔb"âyzVÑ GÔãÑ NâY&RN A'UmÇ.. B]"é SÑ'Um &T"é U"R"jÏWe LQeh YW"®.. `TûÑT"X"] Rñü C'QV TeL‹L'[ uÁ&L"|eh `N"éfÉâL&[. pX NUVÑ Bï U"NÑ. `^TW"Ò. Sê GéX"YÖïehÑ EÀ|.! U"ÖïYR"Lo uÁ&L"| GÔT® EXfÔ AÎR'] `U"ÅL'[uÑ LÂm`T"Ü¥é zÕyPX"L &Nâή 'YeL HÖTyP hܧ|. hÏ'W. L.z. L. LWz. z. r'aé WvU"Ô.. _‹fe `L"Àzûe'L¥é L]ë L"ÊÑ&T"® &XN"L Y"'X By|Ñ! z.z. Ï'W ALXήehÑ EVWήehÑ Eå[ ùfRÑ 10>eh 9 CûehÑ. A® TÖÜ? `ao. Jò`Y"û GØήeh S"à Y'L CûehÑ. `NÔ']>20. S"£. ER"WQU"L S"à …L† SUehÎ RWmTy|å[®. U¥X"|®'\ U¥X"|®'\.z.. pX NUVÑ CWÀ| U"NÑ. `ao.z. hW‹h. CjR Y"WÑ C'QV U"S"yzé A'RmTÖÜÎR"Ô &Trf&\Ô. `S£&Yó. JyPL‹Lå AWÇ &RN‹Líé ÙoNé h[‹Líé Ùj®Y'Rm T"âÎRR"L GØÏ¥ûef\"â. (N¡TÎÏé L"XU"]) G‹Lå S"£ ññ. hZj'RLÄehm TÖLå ¿'[ehÑ RïY"¥é Y¥Öïm&T"eh HÖT|f\&R! A® GR]"é? .Gé. T"'XY]‹Lí&X Y"üYR"éR"Ô JyPLήeh ÙjRÎ `RêVùé'XV"? AéX® &Yï L"WQÑ Cûef\R". Gó. z.ù>¥Ô ñLm `TêV GÏê > RÖ&T"® EXfé YZefé Eå[ AïT® &L"z NÑnWR"V z. CÏé CjÏV `U"ÅLÄeL"] J®egy'P &LyhÑ&T"® RñØeh RWmTyP CP‹Líé pX ùWVU"LÎ RWmTyzûefÔ\].ù (HDTV ) H&R" `R"Åé ÛyTÎÏé ENÎÏV"] z. B]"é.z. UÁR']m &T"X UÖ\ E¥ê]‹LÄehÑ …L]ëLå† YûU"? YûÑ GÔïR"Ô `N"éf\"âLå. GÔT® 'a `P@TÁcÔ..ù>¥é C'Rm &T"X CWÀ| UP‹h Yû|Ñ Yê GÀÂe'L CûehÑ. `ao.? V"â `N"Ô]"âLå? y&W"Ñ`Pê (JÖ'\ ¿®h) T"eyêVÔ (CWy'P ¿®h) JyPL‹Lå CûY'LuÑ ÙjRe izV'Y. U"Ô. B]"é A'RÎ RåíùyP"é Ï\'UV"L Ùj®U"Ñ. CÏé Lûή &YïT"|LÄÑ EÀ|.ù GÔf\"âL&[. N"R"WQ z.. ñoN ¤Ôï CPÎ'R &Yï GØήLÄehm TVÔT|ÎRX"Ñ GÔT®R"Ô SÑ Y"RÑ. møx. CVÖ'L'Vm `T"ïÎRY'W `TÀ C]Ñ YûPÑ ¿ØY®Ñ LâmTU"L CûmT&R hÜe&L"å. B]"é …L]"eLÀ&PÔ &R"Å S"Ô† GÔï T"P ¿zV"®. `L"ŸNÑ ù[eh‹L&[Ô.ù>¥é Jû @m&Wñé CPÑ YXU"L Yû|Ñ YêLå 525>óûj® 625 Y'W CûehÑ. `ao. RñØeh C® &R'Y¥é'X. CPÑ YXU"L 41 zfêuÑ &Ué gZ"L 23 zfêuÑ R'X A'NeLX"Ñ. z. &Yï CjÏV `U"ÅL'[ U]Ïé`L"À| CmTzm TÀÂ¥ûef\"âLå &T"X.ù>¥é T"âehÑ nÑTÎÏé TWm'T AÏLêehÑ `R"ÅéÛyTÑ. rjRâ. N"ÎR"Ôh[Ñ. ÏûopW"mTåí>21. SUehÎR"Ô GéX" LâmT k&LR‹LÄÑ! BmêeL TZ‹hz¥]â pXûeh U"RùP"&V f'PV"®. D space Ratio GÔ\ Jû NU"N"WÑ EÀ|..ù>eL'[ GÔ] `N£Y® GÔT&R! `^.

A‹&L TXâ hímT'R Jû UR SÑne'LV"L&Y `L"ÀPYâLå. BÜóûj® TÔÁWÀ| YV®ehå AÎR']uÑ Rzή xÏWU"] TÖL["fù|Ñ. híâopV"L HR"Y® NmTe `L"|‹Lå. P"ePâ NÑUÏÎR"é T"WÿyPU"é RWX"Ñ. AjR L"XÁeh Jy|`U"ÎRU"] Kâ AÜëÑ Ï\'UuÑ Eå[®. Lù'RÎ `R"hmÇL'[ N"mn|Y® rÑU" mW"ezb#eL"L. BÀ. m`WŸr .. Y¥Öïm&T"eh.Gx. Ï]mTz híÎÏûmT"âL[" Nj&RLÑR"Ô. `TÀ. ¿R'X RÀÈê&X Y"ØÑ E¥ê]Ñ! AmTz¥ûeL.Té ¿'[mTRÖh CWÀ| AéX® ¤Ôï U"R‹Lå ¿Ô&T T"mT" `L"ŸNÑ LÌPmTP BWÑnehÑ.C. ¡]" rjRâ. ¿Ré Té AŸpóûj® HØ U"Rήehå &R"ÔïÑ. AYâLå ¿Róé Yj® C\‹fV® &LW["ùé. fWL‹Lå UÁR'] YÅ SPή fÔ\]Y"? CRÖh TÀ'PV &YR‹Líé TÏé Cûef\R"? TÀ'PV &YR‹Líé Cé'X TÀ'PV N"xÏW‹LíàÑ ÇW"Q‹LíàÑ C'RmTÖÜV SÑne'LLå CûefÔ\]. &U"LÔW"Ò. ¿R'XLå RÑ C'W'VÎ &Rzo N"mn|¿Ô LÀÈâ ù|Ñ GÔï B‹fX. RÁmTyP &UxÏê&V" Bâef`Pey&P" f'PV"®. L. &YR ETkc®Líé ^"RLÑ. ARÔ ù'[Y"L &XN"] ^#WÑ. &LW["ëeh DP"Le hímTYâLå ^mT"ÁVâLå. kY"WQÑ? D'\Î RPùe `L"|‹Lå. Tp¥Ô'U. BL. L'PVSéèâ. AmTze híÎR"àÑ RÀÈâ `R"yz¥é Y"WÑ Jû ¿'\ ñRj®ùy| ®'Pήe `L"åf\YâLå. L'\V"ÔLå AYÖÜÔ ÇÖïL'[e &L"ÇW Yzùé Ly|Y® HÔ? Jû ùRÎÏé T"âÎR"é CjR YzYÑR"Ô xÏWU"L CûeLe izV®. Ï]Ñ CWÀ| &Y'[ híeLùé'X`VÁé AYâLÄehm `T"ïeL"®. ù. Té ¿'[ehÑ&T"® Dï pYj® ä‹f pX hZj'RLÄeh AÏLÎ `R"jRWë RûÑ. CWÀP'W YVrehå rU"â 20 T"é TÖLå ¿'[ehÑ. AzT"LÑ ALÔïÑ &U&X &T"Lm &T"L hïfuÑ. `R"ÅX"í GÔ\ T"hT"| CûmnãÑ A® Jû L"XÁ. CRÖh Jû `^é Cûef\®. LÀÈûeh ¿R'X'V ER"WQU"L iïY® ¿WÀT"| Cé'XV"? T"N"‹L"L ®eLÑ `L"ÀP"z AØYRÖh ¿R'Xe LÀÈâ GÔï `N"éY® Jû T'ZV YZeLÑ. Wù. B‹f&XVâLå híâ &RNÎÏóûj® YjRYâLå. B]"é CjRÎ Ï\'UuÑ `R"ÅéÛyT¿Ñ GjRe L'\V"ÁPÑ Cûef\® GÔï &LyP"é V"ûehÑ `N"éXÎ `RêVùé'X. UQehmTÑ. GPmT"z. TêNWÔ. AêehÑ CjR L'\V"ÔLå CVÖ'LV"] UWehm'TL'[uÑ ùØj® `NÎR UW‹L'[uÑ AmÇ\mT|ήYRÖh HÖTyP®. `NÔ']>20. híVé S"LêLÎÏé S"ÑR"Ô ¿Ô&]"zV" N"â? CûeLX"Ñ. `T"®Y"L …¿R'Xe LÀÈâ Yzef\"Ô† GÔf&\"Ñ. L"XÁ¥Ô EåÄQâë ARÔ ÇÖï. L'\V"ÔLíé W"Â. NûUÎÏé rashes iPYûÑ. CVÖ'L¥Ô hήUÏmT"] nWñ|Lå A'Y. &^"xVÑ Cé'X. B‹f&XVâLå CjÏV"ëeh YjR&T"® LP&X"WÎÏé Eå[ RñZâLå hímT'Rm T"âήR"Ô R"‹LÄÑ Ï]¿Ñ híehÑ YZeLÎ'R HÖT|ÎÏe `L"ÀP]â GÔï Ç'LmTPe L'XOâ a"êñéXâ CjÏVÔ GexnWÿé GØÏV Jû Ly|'W¥é hÜmnyzûjR"â.

¿ÎRÑ UÁR S"LêLÎÏé TXùRU"] EQâopL'[ `YímT|ήf\®.GØÎR"[âLå GØÏuå["âLå. RñÅé L] GØήeLÄeh : hܧy'P TVÔT|ÎRX"Ñ. ¿ÖïmÇåí.ûp LÀP ç']†. 'W@nå &T"Ô\'YLíóûj® RmneL. C`RéX"Ñ EPÑ'T Uy|&U T"®L"ehÑ. {. ÇéXy Çá@m `Uy{êVé GjR E&X"LÎÏóûj® RV"êef\"âLå? `LòX"â (kevlar) GÔãÑ Y'X Y'XV"L CûehÑ `T"û["é `N£R®. `^VmnWL"Ì. CWy'PmÇåí &T"Ô\ EoNêmÇe hܧ|Lå TX EÀ|. RÔ EP'X ùy| ñRj® `NÔ\R"Le iPo `N"éf\"âLå. EÀ'U¥é ¿R'Xeh LÀÈâ rWmnLå f'PV"®. UÁRÔ Uy|ÑR"Ô A'R `W"ÑT ñ'LmT|ÎÏ C|m'T Y'[ή NÎRÑ `L"|ή WL'[ TÀÂe `L"|mT"Ô. T". A'R`VéX"Ñ rc#mÏ AYx'R GÔT"âLå. `L"ŸNÑ Ïûy|ÎR]¿Ñ ©âU"]ñÔ'UuÑ L"y|Ñ. Cm&T"® S"Ñ GØ®Ñ&T"® TVÔT|먄 LU". EÑX"y GÔï TX®Ñ EÀ|. SéX&Y'[ SÑ'U BÀP® B‹f&XVâLå GÔTR"é S"Ô'Lj® hܧ|LÄPÔ RmnÎ&R"Ñ.? L"WQÑ ç']R"Ô. C\mÇehmnÔ kLüY'Ro `N"éX ¿Róé C\j® &T"L&YÀ|Ñ. T Jó¥óûj® D BL ùÎÏV"NmT|Y'Re LYÁu‹Lå. A® &T"é! n.. R'Xeh `aé`UyR"Ô T"®L"mÇ. B‹f&XVûPÔ RñØeh YjR®. 1400>é GØÏV Jû TVQe hÜmné bâ ^"Ô Uj`Rùé GÔTYâ ¿R'X Jû UÁR']o N"mn|¿Ô AØR'Re LÀQ"é T"âÎRR"L GØÏuå["â. N"â. aêaWÔ.. k^U" Jy'Popù‹f. CmTz ç']'V Uy|&U ER"WQÑ L"yP HR"Y® x`Tcé L"WQÑ Cûef\R". ¡ÔLå. .. TâäÔ T"ã.. C\mÇeh nj'RV k'X hÜή HR"Y® ùŸO"]mçâYU"] BR"WÑ Cûef\R"? AéX® N"ÑT&X"| L"óV"? BR"WÑ Cé'X. TreLå. m`WŸr.s| LÀP ç'] . `SRâX"Àyx `U"ÅLíé C'YLÄPÔ dia critical marks GÔ\ R'XmÇåí. ARÔnÔ WyV"ây fmí‹>fÔ …^‹få Çe† ¤XÑ RñØeh YjÏûeL &YÀ|Ñ. L"WQÑ.{. L"é Çåí &T"Ô\'Y ¿Róé GjR `U"ÅeL"L EûY"eLmTyP®? C'Y `T"®Y"L I&W"mnV `U"ÅLÄeL"Lm TVÔTyP®.Gx. ¿LÑU® R¡Ñ. `NÔ']>13. A'WmÇåí. XÎ©Ô `U"Å¥é Ae¢y. S"£ehyzLå GéX" ñûL‹LÄÑ ¿ÎRÑ `L"|ehÑ. SéXήehz. NâeLÑ@m`[ex. NâeL"âTÏ. H. Çû']. ñLo p\jR T"®L"mÇ ®mT"efehÎ &R'Y CéX"R N¿R"VÑR"Ô.Gx. V"â äyzàÑ GíÏé Jyze`L"å["®. &cexnVâ A'R G|ήe`L"ÀP"â. `^âUÔ. `TûÑT"X"] 'LήmT"efLíóûj® L"mT"ÖïÑ. W"VÔ. pXâ Near death > UWQήeh Aû&L `NÔ\ AãTY‹L'[ GØÏuå["âLå.. `NW"ñe AéX® L] E&X"LÑ 'Yήo `N£R E'P &R'YmT|Ñ. `R"À'P¥Ô TeLÎÏé Eå[ rWmnLå G'RV"Y® ùØ‹hÑ&T"® LÀ'Q S']ehU"Ñ. pX &Tûeh SéX T"R"Ñ AéY" N"mnyPnÔ …Ba"† GÔï B]jR T"ÌTÑ YûYÏé'XV". E¥ê]‹Lí&X&V EPà\ëeh ¿Ô R'XY"? UÁRãeh A|ή Ç\"eLå Uy|&U ¿ÎRñy| `L"åf\® GÔf\"âL&[. `N‹LéTy|. …UÏé&Ué ç'] . I.

C'R SÑÇfÉâL["? C® N"ÎÏVU"]"é GÔ] SPehÑ? `NmPÑTâ 16. `N. R'X¿z UÖïÑ L"Ré. Lù'R GØ®Y®. çñ¥é CWÀ| &Tâ CWÀ| RÁmTyP CP‹Líóûj® `NòY"£efWLÎ'R J&W NUVÎÏé `PXx&L"m ¤XÑ T"âή AjRe &L"QÎ'RÎ ®éóVU"Le LQefy| _WÎ'Re LÀ|nzeL ¿zuÑ. Aû&L 'L'Ve `L"À| &T"]"é 'L¥àå[ &W"U‹Lå póâή kÖfÔ\]&Y. …`Tâ¿P" y'WV"‹få† UâUÑ ù|Ty| ùyPR" N"â. GÑ.03 CRÅé Jû n'Z ÏûÎRÑ.? Am&T"&R …HÔ? GRÖh? GmTz?†¥é `Tâ¿P" TÖÜ ùêY"Lo `N"éó¥ûef&\Ô. Cm&T"® 600 &L"z! C‹&L CPÑ &T"R"ùyP"é G‹&L &T"f&\"Ñ? `NòY"£ fWLÎÏé? A‹&L Y"üYRÖh HÖT ¤or U"\X"Ñ. AmT" > AÑU" `NÔz`UÀy &T"Ô\'YL'[ CZeLX"Ñ. C&R ù'[ëR"Ô! A. A`UêeL"ùÔ fZehe LPÖL'W'V JyzV AyX"Àze N¿ÎÏWm ThÏ¥é kLüjR A|ÎR|ÎR ùTήeLå GéX"Ñ BoNêV¤y|Ñ RÖ`NVéLåR"Ô GÔïÑ AÏé AN"R"WQÑ G®ëÑ Cé'X`VÔïÑ `N"éf\"âLå Cm&T"®. 1887>é n\jR Kamato Hongo GÔf\ `TÀUÂR"Ô RÖ&T"® êeL"â|. `NÔ']>77. A® GmTz? CRÖ`LÔ&\ &WP"â ¿'\Lå Eå[]. 122 YV'N pXâ `R"yzûef\"âLå. BÏ UÁRÔ L"XÎÏé EXfé `U"ÎR&U 60XyNÑ &Tâ Cûj&R"Ñ.. `NòY"£ fWLÑ çñeh CÎR'] f&X" ¡yPâ _Wήeh `Sû‹f YjÏûef\® GÔï ®éóVU"Lo `N"éf\"âL&[. …120 BÀ| ¿Ré 500 BÀ|LåY'W UÁRâLå E¥ûPÔ Y"Z¿zuÑ. TêQ"U Y[âop¥é &T"f&\"Ñ? Y"é CZj&R"Ñ. CW&UÌ. 27. `S|ŸN"'XLíé CWÀ| FâLÄeh C'P¥X"] _WÎ'ReiP SÑU ByLå RmÇÑ RYïU"L GØÏ 'Yef\"âLå. ùÎÏV"NÑ k'\V! ^$.. EP'X U'\ÎÏûjR &W"UÑ CZj&R"Ñ. GÔ] L"WQÑ? z. N"L"Ué CûmT® JÔï. &XNâ .ù.NÑTÎ.. N"L"Ué Y"üY® GÔT® &Yï.ù. &YX"uRÑT"'[VÑ. Ï'W'V Yû|Ñ G`XeyW"Ô LÖ'\ ARÔ&Ué çNmTyP @T"x@Tâ GÔãÑ Jíâ `T"ûíÔ&Ué T|Ñ&T"® `L"ŸNÑ xP"yze G`Xeyêpyz EÀP"f\®. CYâLíÔ ÙÀP Buå WLpVÎ'R A|ÎR 50 YûPήehå CjRÎ R'X¿'\¥]â LÀ|nzήù|Y"âLå GÔï `N"éf\"âLå.8. AmTz¥ûeL. AéX® q&R"ÌQ &YïT"|L'[o NU"íeL ÇÏV AYVY‹Lå &R"Ô\X"Ñ.. pYR"x. ÏûmT"o&NÎÏ. Aspect Ratio GÔTRÖh TÏé D space Ratio GÔï AoN"fùyP®. > r^"R" T. y'WV"‹fíé UâUU"L G®ëÑ Cé'X GÔ\ ¿zëR"Ô A®. CRÖhêV N"ÎÏVeiïLå GÏâL"XÎÏé EûY"hц GÔï 'UeLé&N GÔ\ A`UêeLm &TW"pêVâ iÜ¥ûef\"â. z. `^VmnWL"Ì. póâehÑ. `^W"ÔP"XÕ BW"£op¥ÔTz CYâL'[ smTâ NRâLå (Super centenarians) GÔf\"âLå.. ¿ûL"]jRÑ. `S|ŸN"'X¥é _WeLQefé n'Z YWeiP"®. ÏûY"áâ>3.. A® E‹Lå &W"UÎ'Ro póâeL 'Yef\®.ù.ù-'V …BÔ† `N£®ùy| z. m["xze qmné R'XY"êùy| &W"UÎ'RÎ `R"y|m T"û‹Lå. A|ή G'R CZeLm G'R CZeLm &T"f\"Ñ GÔT'RùP GmTzm n'ZeLm &T"f&\"Ñ GÔTRÖh HÖT TêQ"U Y[âop HÖT|Ñ.®. NâeL"âTÏ. ¿e&L"Qήeh k^U"L&Y UâUÑ EÀP" GÔ\ ùY"RÑ `U®Y"L ¿zëeh Yj®`L"Àzûef\®.

. RñÅé. SÑ Fâ TyzUÔ\Ñ.. Beÿ^Ô CéX"R fWL‹Líé &Yï HR"Y® RÁUήPÔ Photosynthesis HÖT|Ñ GÁé. LùVW‹LÑ U"Ïê `YíS"|LíàÑ SPefÔ\]Y"? AéX®. ¤ÎÏWÑ &T"Y® G'RuÑ AÏLÑ T"ÏeL"®. N"mny|m T"âÎR"é LNehÑ `Rêu&U"? Jû &T"'R Uûj®eh speed GÔ\ Ç']`TVûÑ EÀ|.. `R"À'PÎ R'NL'[ T"ÏehÑ. TWUpYÑ. Uûj&R" LÀPÜVmTP ùé'XV"&U? C® TÖÜ... `T"®Y"L 40 YVreLmÇ\Ñ YWeizV peLé C®. j¢W"XÕxy|Lå CRÔ BWÑTÎ'Re LÀ| nzήo `N"éY"âLå. N"ÑnÄeh &U&X! &L". S"y|oNâeL'W &T"XëÑ T]‹LéLÀ| &T"XëÑ &R"ÔïYR"é ARÖho `NéXm`TVâ. B|®'\ B|®'\. GéX" E¥ê]‹LÄ&U Beÿ^'] rY"pήR"Ô E¥â Y"üfÔ\]Y"? Beÿ^Ô &R'YmTP"R E¥ê]Ñ G®ëÑ Cé'XV"? SÑ çñ'Vo rÖÜuå[ L"Öï UÀPXÎÏé Beÿ^Ô Eå[Y'W E¥ê]‹Lå Beÿ^'] H&R" Jû ùRÎÏé N"âjÏûehÑ.. ù. &RÁ. Y"N']. B]"é.TVÔT|ÎÏ ñéó¡yPâ ®éóVÎÏé _W‹L'[e LQefP ¿zuÑ. &U"yP"â juW"ÔLå SÑ R'N CVeLήeho `N£Ï AãmÇÑ juW"ÔLå (¤'[¥é Eå[ `NéLå). UûήYή'\¥é C®Y'W ARÖL"] L"WQ&U". CjR &S"V"é T"ÏeLmTyPYâ LÄe`LÔ&\ N‹LÑ. áTx. `Uå[ `Uå[ AÏLU"f Ij® YûcÎÏé Bå Aëy! ñŸpm &T"]"é Tή YûcÑ. 50>óûj® 70 Y'W AÏLÑ YûÑ. T"‹L"e. J£. ùØ‹hYÏé pWUñûehÑ. ùxYS"RÔ. &L"'Y. UÁRãeh Motor Neuron Disease GÔ\ &S"£ YjR"é EPóÔ Jò`Y"û T"L¿Ñ `NVóZj® ù|Ñ GÔf\"âLå. E¥â EûY"L Beÿ^']ùP JíR"Ô ¿efVÎ &R'Y. &Pm 'Yήm nzή A[ehÑ T'ZV ¿'\L["éR"Ô n'ZLå HÖT|Ñ. Ù}â SY"x. …`NéX"¥ ùçφ GÔ`\éX"Ñ `N"éf\"âLå. . C'Y RñZâLÄeh Uy|&U B] LX"N"WU"? TyzUÔ\Ñ > z&Ty GÔf\ Yzùé Jû `T"û'[m TÖÜ G|ήm &TNëÑ Uïήm &TNëÑ `R"hήm &TNëÑ &UÖLÎÏV S"LêLÎÏé Uy|Ñ AéX. W"UR"bÔ. RñÅé S'P`TïÑ GéX"e LùVW‹L‹LÄÑ G]eh SéX S'Lor'Y&V! n.. nWëÔ rLûeh HÔ AjRm `TVâ YjR®? rLûehÑ (NâeL'W) ARÖhÑ GÔ] NÑTjRÑ? &R"Ö\ÑR"Ô. r'Y. C‹&L `N"éX &YÀzV CÔ`]"û ùcVÑ. C®Y'W MND>eh pfo'N CûmTR"LÎ `RêVùé'X. GéX"Ñ &Låù O"]ÑR"Ô.. `Nex. CjRe &L"["ï ¿LÎ'R T"ÏehÑ.? &L"ây|Líé S'P`TïY® YZeL"| UÔ\ÑR"&]. ^]S"VLÎÏÔ A‹LU"L G‹hÑ Eå[®! T"âó`UÀ|Líé S'P`TïY® TyzUÔ\‹LåR"&]. A‹&L &Yï ùRU"] Beÿ^]Ö\ E¥ê]‹Lå &R"Ô\X"Ñ. pYL‹'L..? LùVW‹L¿Ñ AmTz&V! wjÏ¥é S'Lor'Ye Lù'RLÄe`LÔ&\ LùVW‹LÑ Eå[®. k'\V eêV"yzÔ Y'L Uûj®L'[m Tê&N"Ïή Yûf\"âLå. Y'XmTeLÑ GéX"&U Cûef\®. `NòY"£ fWLÑ Gm&T"®&U UÁRÁÔ BW"£opÎ ®ûYóéR"Ô Cûef\®. A‹&L &T"£ UÁRÔ E¥â Y"üYRÖL"] N"ÎÏV‹L'[ BW"£Y&R"| AjRe fWLÎÏÔ Té&Yï ThÏLíé CÀ| C|eh ùP"Ué &RzmT"âeL CVjÏW‹L'[e iP A`UêeL ùÀ`Yí BW"£op 'UVU"] S"N" z'bÔ `N£® 'YÎÏûef\®.

L. WLpVÑ &TNeiP"®. AéX® AÔï L"'XR"Ô FM-é CWÀ| &Tû&U &LyzûmT"âLå. A&R&T"é ÏûÑn YûÑ&T"® AjR &L"y|eh Aûfé L"'W kïÎÏ]"é. V"'] too slow `YÕ&PêVÔ. Cm&T"®R"Ô A® NÖ&\ AP‹fuå[®. L"ÀP"ñûLÑ `L"ÑÇ Nê¥é'X. f. …K&b"Ô† UÀPXÎ'Rm TÖÜ J&W ÇXÑTX"L CûjR®. GeL"WQÑ `L"À|Ñ ÇùDâm'T SÑU"é ¡\ ¿zV"®. SÌP YZehm &T"P &UéS"|Líé CRÖL"L&Y X"VâLå Cûef\"âLå.T"‹L"efóûj® 550 f&X" ¡yPâ _WÎÏé TâU" Gé'X¥é …&U&b"y† GÔ\ U'XmThÏ Eå[®. I. L"â AmTz&V nÔ&]"ef &Uyzé R"]"L&Y Hïf\®. AjR CPÎÏé L"'W kïÎÏùy|. T"XfûÌQÔ. NyP‹LÄÑ Eå[]. Sê. S"Ô k']ÎR T"P'X A|ÎR `S"z&V G]® U"U" T"| f\"â. LéX"â WvUÎ. L"RXâLÄeh C'P&V kLØÑ. Nê&Y". K&b"Ô UÀPXÎÏÔ RÖ&T"'RV k'X GÔ] N"â? . YêehÏ'W pêmÇ Yûf\®. Çó. `TûÑT"àÑ RÖ`NVX"L kLüY® C®. Hï¿L&U" TeLÎÏé CûehÑ LyPPÑ AéX® U'X A'R Jmn|Ñ&T"®..CW". 'Nx. TâäÔ T"ã. AjR 150 Az _WÎÏé AmTz GÔ] ÇùDâmÇ U"Ö\Ñ kLüf\®? ÇêV'X&V N"â! C&R &T"é Ló@&T"âÁV"ùé Jû rÖïX" CPÑ Cûef\®. &NXÑ&NXÑ-4. G'R 'Yή p‹LÎ'Re L"y|eh W"^" GÔï iïf\"âLå? BÀ p‹LÎÏÔ &R"Ö\ÑR"Ô. `Né&T"Ô ET&V"fehÑ&T"® L'PmnzeL &YÀzV S"LêLÑ GÔï HR"Y® Eå[R"? `Né&T"'] N"'X¥é YÀz Ky|Ñ&T"® &TNeiP"®. &RÁ iPèâ. A|ÎR A'\¥é U"U" T"|f\"W" T"û‹Lå. KS"£ GéX"Ñ LÑtW&U CéX"Ué TÑ¿fÔ\]. Jy'Popù‹f. A. CÎR']ehÑ &UP"] T"'R A®. Torts GÔï NyPÎÏé Jû nê&Y Eå[®.. A`UêeL"ùé Jû pï RmÇeheiP SÌPDP"Lm TX &L"z P"XâL'[ LÔx¢UâLå L\j®ù|f\"âL&[. SÑU Fêé HÔ AjR NyPÏyP‹Lå Cé'X? SÑ S"yzàÑ NyPÏyP‹Lå CûefÔ\]. UÁRãPÔ Y"Zm TZfùyP®. C® RÖ`NVé GÔï káneL CjR A'\¥é Cûj® …U"ÎÏ&V"&N† T"P&YÀ|Ñ GÔï k']ήe `L"åÄ‹Lå. AXypVÑ GéX"YÖÜàÑ smTâ! Rñü pÁU" LR"S"VLâLå AòYm&T"® póâÎ`RØj® ùéX']Î R"eL Morphing-eh ELjR® p‹LÑR"Ô. `N‹LéTy|. Ambulance Chasers GÔT"âLå. KYâ'Nx ç'] U"Ïê Cûef\®. Bï¿LÑ. TÔÜ`VéX"Ñ GjRùR W"^LÑtW¿Ñ AÖ\'Y. T"â'Y... Ty|e&L"y'P. B]jRÔ. CR]"é …`PóTφ CûmTR"L GÀQ"©âLå. rûeLU"L &UyPâ GÔ]`YÔï `N"éYRÖh Uy|&U `Né&T"Ô. S"£. S"'L. hÜmT"L JÎRpjR'] Eå[ LQYÔ > U']ù. C® GmTzo N"ÎÏVU" f\® GÔT'R AÜùVé T"'c¥é ù[eh‹L&[Ô. C‹h hÜmnyP Kâ CPÎÏé Magic Hill GÔ\ &T"â| 'Yή &W"yzé U"âe `N£Ïûef\"âLå. `T"® CP‹Líé NÎRÑ &T"y| …N"ÁyPê S"mfÔ† &T"Ô\ ùcV‹Lå &TNeiP"®. A'YLíÔ `NVéT"yzé Eå[ R"URÎÏ]"àÑ XŸNÎÏ]"àÑ CjÏV E¥ûehÑ U]ήehÑ UÏmnéX"RR"àÑ nzY"RU"Lo NÀ'P &T"Pm TXûehÎ 'RêVñéX"RR"àÑ A'Y &R"ÖfÔ\]. C'R Perspective Dodge GÔTâ. T"|f\"â GÔ\"é A® &Tp 'YÎR®. p‹LÑ JÔïR"Ô nPê. GÔ]R"Ô Cé'X CjR S"yzé? CûjR"àÑ. A|ÎR ¿'\ A‹h &T"hÑ&T"® Jû xnêy `XY'X (LyPPm TÂ¥é TVÔT|ÎRmT|Ñ WNUyPe &L"é) G|ήm &T"£ AjR CPÎÏé 'Yήm T"û‹Lå. ÛLâ&Y"ûeL"] RÁ &L"ây|Lå Eå[]. k¢yWóé &T"y| CÔÕ'] B@m `N£®ùyP"àÑ Ij® f&X" ¡yPâ &YLÎÏé rU"â 150 Az _Wήeho `Néf\®. Nêë &U| U"ÏêÎ &R"ÔïÑ.

hZj'R n\jRëP&]&V A® BQ"L&Y" AéX® `TÀQ"L&Y" CéX"Ué AWY"ÂV"LÎR"Ô YWm&T"f\® GÔT'Re LÀPÜV ¿zV"R"? ¿zuÑ GÔ\"é BWÑT LyPÎÏ&X&V A'R kYâÎÏeL ¿zV"R"? ¿zuÑ. nWUS"VLÇWÑ. Y"N']. L"Öï UÀPXÎÏàå[ L"âTÔ-'P-Be'b| A[ë AÏLêή. EÜŸNeizV TX 'LLå. K&b"Ô Ky'P `TêN"f Yûf\® GÔf\"âLå. Green House ù'[ù]"é Bâeze TÁmnW&RNÑ Eûf. Cm&T"`RéX"Ñ TX n\ùe h'\L'[ GÏâT"âήo `N"éóùP ¿zuÑ. &Yé¿ûLÔ. CmTz B["Äehe hZmÇf\"âLå.? AmTz Cé'X. Jû ©ùWU"] ¿VÖp Cûef\®. n\ù¥&X&V T"â'Y CZjRYâLÄeh k']Y"Ö\é CûehU"? HÔ CûeL"®? SÑ'UùP AÏLU"L&Y CûehÑ. `W.K&b"Ô UÀPXÑ Cé'X. ¿å fôPÑ..H. SyNÎÏW ¡ãeh CVÖ'L RûÑ J&W Jû …GÁñ† > y'WyPÔ (Triton) GÔãÑ SÎ'R Y'L. A'YN"âjR k']Y"Ö\é CûehÑ. L'PVSéèâ. LPÖL'W SLW‹Lå A']먄 pX lï BÀ|Líé L"ó.EU"TÏ. C'[VYÔ. qâL"Å.? n\h GmTz ARÖh UWQÑ kLüf\®. LûehZj'R¥Ô z. AYâLÄehÎ `R"|'L. SyNÎÏW ¡'] UÖ\ ¡ÔLå G®ëÑ N"mnP"®. SyNÎÏW ¡Ô A[ùé Jû ¡yPâ `TêN"LeiP Y[ûÑ. C'R GYÔ ¿Ø‹hY"Ô GÔï UÖ\ ¡ÔLå &Nùή J®‹fù|Ñ. Gx.. GmTzuÑ EUehÑ G]ehÑ BTή Cé'X. .. CFC GÔãÑ H&W"b"é @mì&W" L"âTÔ TVÔT"y'Pe h'\eL. AmTz Cé'X GÔf\"âLå. `aXÔ `LéXêÔ Y"üe'L YWX"Ö'\m Tzήm T"û‹Lå. Jû L"éTj® 'Nb#eh CûjR"àÑ. A'Umnóûj® `Rêj®`L"À| Lû'Ye L'XeL ¿zuÑ. RÖ&T"'RV LY'X . RÔ']ùPm `TêV SyNÎÏW ¡'] XTe`LÔï ùØ‹hÑ. pX NUVÑ SÑ k']Y"Ö\'Xe L"ypLå LY]Ñ L'XehÑ. GÔ]R"Ô A® RÔ SyNÎÏW AjRx'Re hÜmny|Î ÏQÜ]"àÑ SÎ'R A'R ùØ‹fù|Ñ! TêNWÔ. T"â'Y N"âjR k']Y"Ö\é &Yï YzYÎÏé CûehÑ. Jb"U" UÀPXÑ! r. hÔ\ hÔ\Î_â.ARÔ RÖ&T"'RV k'X'Vm TÖÜ CWÀ| ùRU"Lo `N"éf\"âLå.. ûp &T"Ô\ UÖ\ S"Ôh ÇXÔ EQâëLå ñLëÑ ©yPmTyzûmTR"é. SyNÎÏW ¡']Î ®À| ®ÀP"L `Yyz]"àÑ C\mTÏé'XV"&U. hWéLå.GÔ.

UÔ]âLå TVÔT|ÎÏVR"L N‹fóV"é B] Ny'P'V Ç®e&L"y'P Aû‹L"ypVLÎ Ïé LÀ&PÔ. B&W"efV¿Ñ AmTzÎR"Ô. AÜë Y[âop sük'X'Vm `T"ïÎR®. …E¥êÔ syrUÑ CûmT® SÑ Brain Stem GÔãÑ ¤'[e L"ÑnéR"Ô† GÔf\"âLå ùŸO"ÁLå. T"éW"Ò. CûTÎ'Rj® YV® Y"óTãehm n\ehÑ hZj'Re hÑ 50 YV'Re LPjR Jû ¿ÏVYûehm n\ehÑ hZj'RehÑ B&W"efV Y'L¥&X" AéX® AÜë Y[âop Y'L¥&X" HR"Y® &YïT"|Lå CûehU". `YïÑ n["xze'L Uy|Ñ TVÔT|ÎÏ T"Ñ RV"êmT® N"ÎÏVU"? (CjRe &Låùeh TÏé `N"Ô]"é r^"R" ©ùWY"RÎ'R . AjR LYN E'P¥Ô G'P H\ÎR"Z IÑT® f&X" CûehÑ. LPèâ. W"^&L"T"XÔ. ç'] …SÑTâ 2† &T"]®Ñ.ù. SÑnV"â hWóé …N† EoNêmÇ …c† &T"é CûeL &YÀzV® ¿efVÑ. AéX® &Ly| EïÏmT|ÎÏe`L"å[ëÑ. ç'] `T"®Y"L RÔ']uÑ RÔ hyz'VuÑ Sef Sef rÎRmT|ήÑ. N"â? l CûeL"®. Y"êV"â. `NÔ']. p. A'UmÇR"Ô ¿efVÑ. pY"Õ. ñûL‹Lå R‹Lå …ùbâ^] Yx®†eL'[ > hÜmT"L pïÙ'W > …C® GÔ HêV" Trespassers will be punished† GÔï &T"â| &T"|YRÖhm TÏX"L TVÔT|ήfÔ\].. W"UÔ. Rj'R CûYêÔ z.TX hWéLíé &TrTYâLÄeh CVÖ'L¥&X&V …hWéY'[†¥é HR"Y® x`Tc"óyz EÀP"? AéX® A® T¥ÖpV"é YûÑ Ï\'UV"? x`Tc"óyz GÔï H®ëÑ Cé'X.? E¥â S"efé Cé'X. 35 YV®eh&Ué `TÀLå LâmTÑ RêehÑ&T"® hZj'R SéXTz n\eL pX GoNêe'LLå &R'YmT|Ñ. LYÁή. ññeê `N£uÑ&T"® &XN"L n'Z CûjR"àÑ A'PV"[Ñ LÀ| `L"åY"âLå. LUé. `UyPé z`PePûeh …`Tm&T† L"yzùy|. &Yé¿ûLÔ. pX n\ù ùV"ÏL'[m `T"ïÎRY'W R"£. &T"êé GÏê¥Ô LÎÏ¥Ô R"ehRàeh L"VÑ TP"Ué CûeL. GÑ. A'Re hÜmn|Ñ ùRU"LÎR"Ô …LyP"VU"L S"&U S"e'L `Yí&V `L"À|Yj® C\j® ùPX"ц GÔï A©RU"] AYU"]Î'Re hÜmnP HÖTyP `N"éYZehR"Ô C®. Gx. …S"e'Lm n|‹fe`L"À| N"LX"ц GÔï …PVX"e† ù|f&\"&U. ER"WQU"L. E¥â S"ef&XV" Cûef\®.GÔ. NjÏW ªÎRé. C'R GjR Y'L¥é &NâmT®? `T"®Y"L. UÔ]âLå. &NXÑ. CW". &L"'Y.. WÕÁ CYâLÄ'PV hWéL'[ UeLå &Ly|e &Ly| TZfVR"é. AòY[ëR"Ô. n\h LâU pWÎ'RuPÔ A'R UÀQ"é ¤|f\&R! UÁRâLÄe&L CéX"R CjR rL"R"W LX"N"WÑ G‹fûj® ç']eh YjR®? C® rL"R"W LX"N"WÑ GÔT® `L"ŸNÑ …KYâ†R"Ô. SÑnV"â.H. T¥ÖpuÑ EÔÁmT"L UÖ\Yâ hWéL'[ LYÁehÑ Ï\'UuÑR"Ô ¿efVÑ. `NÔ']. AjRe hWéLíé Eå[ ù&Nc‹L'[ Uy|Ñ 'a'Xy TÀ &TN&YÀ|Ñ. N"hÑ&T"® pXNUVÑ S"eh R"]"L `YíYûÑ. IÑT® f&X"Y" GÔT'R ¿zjR"é G'P &T"y|m T"âeLëÑ. A'R AÂj® `L"À| &T"ê|Y® N"ÎÏVU"? N"ÎÏVñé'XR"Ô. Gx. T'P äWâLÄeh `RÑTíeL hÏ'W &Ué Yj® T"â'Y¥|Ñ&T"® TVÔ T|ÎÏ¥ûeLX"Ñ.

Ï]Ñ Jû 'YWx f[Ñn LÑm¢yPâ EX'L ByzmT'Pef\&R. AYÖ'\ &Te `N£uÑ&T"®. CjR 'YWxLÄeh kWjRWÎ ©âë H®Ñ f'PV"R"?! S"âyPÔ LÑ`TÁ¥Ô ÇÏV BÔyz 'YWxR"Ô RÖ&T"'RV kWjRWÎ ©âë. W"UrmWUÂVâ. nWTŸNÎÏÔ BR"WÎRÁUU"] 'ayW^Ô.. 2.. ¢. 'Tx AaUÎ. Cm&T"® …T"£x† YN]Ñ GØÏVRÖ&L `T"P"ùé RåíùP &YÀ|Ñ GÔï B["Äeh `N"éóe `L"Àzûef\"âLå. 'YW&b CéX"UóûeL CWÀ| L"êVÑ `N£V &YÀ|Ñ. R‹LÑ HR"Y® CûjR"L &YÀ|Ñ.Fehùef\"â GÔï `T"P"ùé Çzorm &T"|Y"‹L&["?) N"ÎÏV&U. 1. A'Y AÀ'U AÊeL'[ ®'[ήΠRLâeL.. CWÀ| Y'L¥àÑ BR"WU"L IÔx'PÁÔ Tûm`T"ûå > NeÏ NUÔT"| (E=mc2) R"Ô L"WQÑ. Bâ. Ç®e&L"y'P>1.. CjR YefW NY"é hQÑ BR"WU"] UÁR hQÑ.S">ùÔ U"ÀyêV"é U"S"| JÔÜé GéX" S"|LÄÑ n["xze `Yz Uûj®L'[Î RV"êehÑ&T"®. êNâò Y‹f¥é C'Re LQef|Y"âLå. S"pefé &R'Yeh HÖ\"Ö &T"é TQÎ'R S"&U AoNzήe `L"å[ ¿zV"R"? &S"y| GÔT® Jû A'PV"[ÑR"Ô. ÏûY"áâ. C® ATÎRÑ! H&W"m&[Ô ùTήeh Çù Dâm'Te LÀ|nzÎR k¢yP']e hÖ\Ñ `N"éY® &T"X! pYL"ñ B]jÎ. HÔ. 'ayW^Ô hÀ|. AYâLå `T"Ø®&T"e&L 'YWx LÀ|nzή EXLÑ ¿ØeL AãmÇY®R"Ô. SÑ sêVÁé S"Ñ Ï]Ñ T"âmT® 'ayW^Ô hÀ|LåR"Ô! SéX&Y'[. ÚóVU"L U"ïÑ&T"® `YímT|Ñ ETê NeÏ. ñL AÏLU"L &S"y AzÎR"é no'NeL"WâL&[. S"UeLé. CR]"é AÊhÀ'P LÀ|nzÎRRÖh IÔx'P]e hÖ\Ñ `N"éTYâLå EÀ|. `YíS"yzé CjÏV" LPÔ Y"‹hf\® GÔï `N£ÏLå Yûf\&R. &S"y| AzmTRÖh `T"ûÎRU"L SÑñPÑ EÖTÎÏÎ Ï\'U.. C'RuÑ HU"ÖïÑ ÇÏV 'YWx YûÑY'W 'YWxL'[ EÀP"ehf\YâLå Geeks GÔï `N"éXmT|Ñ LÑm¢yPâ CVóé ùÖTÔ]âLå. CjR N‹fó ù'[Y"é (Chain Reaction) `YíYûÑ ATêñRU"] NeÏR"Ô AÊhÀ|. k¢yW"ÔLå ¤XÑ AÊùÔ EyLû'YÎ ®'[ehÑ&T"® &UàÑ k¢yW"ÔL'[ pR\zή. GíR"Lo `N"éf&\Ô. `RíY"L E'\&Ué hÜmnP &YÀ|Ñ GÔïÑ AYÖ'\ rXTU"L LÀ|nzmTRÖh HÖ\Y"ï GÏóÔ e'[L"é 'P'Sy&Wy &T"Ô\ Yx®eL'[o &Nâή RV"êeL &YÀ|Ñ GÔïÑ AfX EXLÎ ©âU"]Ñ &T"PmTyP®. ©ùWY"ÏLå C'Rm TzÎÏûmT"âL[" GÔï `RêVùé'X. lï áT" &S"y| `L"|ή . …GÔ] N"ñ. AÊ hÀ|ehÑ 'ayW^Ô hÀ|ehÑ GÔ] ùÎÏV"NÑ? CRÖh @ncÔ @m¢cÔ (Fission Fusion) GÔï CVÖnVóé T"P&U G|eL &YÀ|Ñ. CÔPâ`Sy L`]ecãeh Firewall > AR"Y® R|mÇorYâ A'UeL &YÀ|Ñ. S"Ñ TÎÏWU"] _WÎÏé Eå&["Ñ. CR]"éR"Ô I. @m["mn zxe TVÔT|ÎRe iP"®. HÖïUÏm `T"ûåLå.

.Gx. Tή? lï? `T"®mT|ÎÏo `N"éYRÖh GÀÂe'L &T"R"®. L"âÎÏ&LVÔ. 'ayW^Ô. Jû Lm {ehiP BY"&R† GÔT"âLå.. ¡À|Ñ ¡À|Ñ Nê T"âÎRé. z. R'X¥é L"QmT|Ñ C®&T"Ô\ rÅLÄehÑ hïÑÇÎR]ήehÑ AÜùVé ôÏV"] L"WQÑ EÀP"? AÜùVé C'RÎR"Ô &LyhÑ r'aé WvU"Ô > GÎR'] hïÑÇå[ CWy'P rÅe hZj'RL'[m T"âÎÏûefÉâLå. L"ây}Ô TP‹Lå UÁR U]ÎÏé `T"Ïήå[ YÔ¿'\eh Kâ ETÎÏWñéX"R YzL"é. L"ây}Ô kLüopLå hZj'RLíPÑ YÔ¿'\ GÀQÎ'RÎ _À|YR"Le iïf\"âL&[. > &LÄ‹Lå. A|ÎR ¿'\ &UX LnxRXÎÏóûj® `NÔ']eh YûÑ&T"® nâX" &L"[W‹Lήeh Jû ùpy Azήùy| 3C273 GÔT® GÔ] GÔï ùN"êu‹Lå. ùÀ`Yí¥é eY"bâLå (Quasars) TÖÜ `L"ŸNÑ ù[eh‹L&[Ô? eY"bâLå > eY"'b x`PéX"â &Wz&V" &b"âx (Quasi Stellar Radio Source) GÔT'Y 1963>é LÀ|nzeLmTyP]. n. L'PVSéèâ. ARÖhå 'Nefå KyPm TZfù|‹Lå. N. &Yé¿ûLÔ. &W. CjR eY"bâL'[ &Wz&V" `PXx&L"mÇLå ¤XÑ LÀ|nzή SÑTûÑ `L"|ÎÏûef\"âLå.. R'X¥é CWy'P rÅ Eå[ hZj'RLå `L"ŸNÑ AÏLU"L&Y hïÑÇÎR]‹Lå `N£Y'Rm T"âÎÏûef&\Ô. Jû LûÑ Tå[ÎÏé ùÀ`Yí¥é Matter GÔãÑ Tûm`T"ûå ùØÑ&T"® AÏNeÏ Y"£jR &Wz&V" A'XLå `YímT|Ñ.. &UX LnxRXÑ. `T"®m T|ÎÏV'R ùÏV"L ùêëT|ήRé. A. {Né ¿ØY®Ñ GÏâL"XÎÏé YÖÜm&T"hÑ Y"£mÇ Eå[R"? `Ty&W"é ¿ØeLÎ ©âj®ùyP"é &L"zeLQeL"] Y"L]‹LÄeh U"Öï YÅ GÔ]? Y"£mÇ Eå[®. ..H'Z Y¥Î®X AzeLÉ‹L&[. HÔ ùÀLX‹Líé TVÔT|Ñ Fuel Cells GÔï TX YÅL'[ BW"£j® `L"Àzûef\"âLå. ^mT"ÁV Y"üùé YÔ¿'\e LX"N"WÑ Cé'X. `T"®mT|ÎRé.. r'aé WvU"Ô. CjR lÖ\"ÀzÔ CïÏ¥é YÖÜ ùPX"Ñ GÔf\"âLå. `Ty&W"é. &YXmTÔ. Ïûop>21. qâL"Å>9. hZj'RLíPÑ YÔ¿'\'V Y[âmT® AYâLå Y[ûÑ Hü'UuÑ NoNWëÑ k'\jR sük'XR"Ô. ùŸO"] ¿'\ GÔT® T"âÎRé. EÀ'UV"? EXfÔ ¿Ô&]ÜV S"|Líé JÔ\"] ^mT"Áé …U"‹L"† GÔãÑ L"ây}ÔLíéR"Ô AÏLmTz YÔ¿'\e L"ypLå Eå[] GÔï `N"éf\"âLå.. ARÖL"] U"Öï Gê `T"ûåL["L sêVNeÏ.ù.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful