You are on page 1of 9

“ All humanity is created in the image of GOD.

TORTURE
is a profound violation of this principle”.
Legal Aid Center for Human Rights

ANTI - TORTURE

Alamin natin an gating mga karapatan sa illalimng batas. Tayo ay


may karapatang malaman ang mga bagay-bagay sa ating lipunan
at may kalayaang magpahayag ng sariling pananaw o damdamin. Legal Aid Center of Human Rights (LACHR) is
Huwag nating hayaang tayo ay gapiin ng takot at pagsasamantala a coalition of non-profit of non-government and
ng mga hindi makatarungan na opisyal n gating lipunan. Magka- people’s organization that works with children in
roon ng malawakang edukasyon at pagpapakalat ng kaalaman armed conflicts and the formation of human rights
hinggil sa pangyayari na pagpapahirap sa mga walang kalaban- advocates especially in the legal arena.
laban nating kapwa mamamayan. Pag-oorganisa at pagpapakilos
sa mamamayan sa mga pamayanan tungo sa pagdedepensa at pag- VISION:
papatampok ng karapatang pantao. Pagbubuo ng mga ugnayan at LACHR envisions a favorable legislative policy of
pakikipagtulungan sa mga NGOs. Pagpaplano at pag-oorganisa ng all children and just society where all marginalized
mga gawaing kampanya at pagkilos laban sa makahayop na pag- and vulnerable children are treated equally and es-
gamit ng dahas at labis na pagpapahirap sa mga taong wala na- pecially the universal respect for human rights.
mang sapat na batayan.
MISSION:
LACHR mission is to promote and protect the hu-
man rights. To raise public awareness on the
prevalence of torture in the Philippines and to sup-
port filling and lobbying of the Anti-torture Bill to
the Senate of the Philippines and House of Repre-
sentative.

9
Legal Aid Center for Human Rights

ANTI - TORTURE

A
N Pamamaraan ng Tortyur
T
Ang mga Iba’t-ibang pamamaraan ng pagpapahirap o
I tortyur ang mga sumusunod:
T Sasakluban ng plastic bag ang ulo, hihilahin ito sa likod para
O hindi makahinga ang biktima. Ang tawag dito ay “ tuyong
submarino” o “sinupot”
R Tinatalian ng basahan ang mga mukha, babasain ito ng tubig
hanggang sa halos hindi na makahinga ang biktima. Pagkatapos
T ay dinidiinan ang sikmura. Ang iba naman ay binubuhusan ng
U tubig ang butas ng ilong at bibig o kaya’y inilululob sa inidoro.
Kukuryentihin ng direkta sa balat o kaya ay bubuhusan ng tubig
R bago idikit ang kuryente sa labi, tenga, kamay,paa o ari.Ang iba
E ay inilulublob ang paa sa loob ng balding may tubig at doon ito
kukuryentihin.
BILL Sinusuntok at pinapalo karaniwan, ito ay ginagawa sa sikmura
upang hindi makapag-iwan ng sugat na madaling makita ng
madla.
Pinapaso ng sigarilyo ang labi, tenga at utong sa dibdib.
Nilalagyan ng bala ang pagitan ng mga daliri at didiinan ang
pag-ipit dito.
PASS Tinututukan ng baril sa ulo at bibig. Tatakutin na papatayin ang
biktima.
Right Paulit-ulit na hinahampas ng puluhan ng baril ang mga daliri sa
Now! kamay at paa.
Sinasakal ang leeg sa pamamagitan ng nylon. Minsan ay
binabalutan ng plastik bag ang mukha at sasarhan ito ng
masking tape.
Pinipilit painumin ng maraming tubig o kahit anong likido gaya

4
Legal Aid Center for Human Rights

ANTI - TORTURE

Nilalagyan ng sili ang mata at ari ng babae. Sa lalake,


ipinapasok ang ari sa butas ng bote na may laman na gasolina “If we condone torture, we yield the moral high
at sili.
Sa mga lalake yung puwet nila ay tinutusukan ng kung anu-
ground to our enemies and encourage anyone who
anong matutulis na bagay gaya ng bamboo stick o tingting. hates us to stoop to using subhuman level against us.
We reap whatever we sow.”
Mga maaaring biktima ng Tortyur

Ang kadalasang nagiging biktima ng tortyur ay ang mga


taong walang kalaban-laban ikaw man ay maging lalake , babae,
matanda o bata. Ang ginagawa sa mga batang nahuli o inakalang
may nagawang pagkakamali laban sa batas kahit walang
kaukulang imbidensya ay susuntukin sa sikmura o Published by :
tatadyakan.Ayon sa United Against Torture Coalition isang
coalisyong ng NGO kung saan adbokasiya ang maipasa at Legal Aid Center for Human Rights, Inc.
maisulong ang karapatan at katarungan sa mga biktima ng mga (LACHR)
natortyur at desaparecidos mula taong 1997, maraming ng mga No. 152 E-2 Maginhawa Street, Sikatuna Village, Quezon City, Philippines
bata na nababalita na ang idinulog sa ating himpilan ng pulisya
ang nakakadanas mula sa ating mga kawani o sa mga taong
nagpapalaganap ng paglabag sa batas na halos tinitayang 50
bansa kasama na ang bansang Pilipinas sa buong mundo. Sa mga
babae naman ay hina-harass o sikolohikal na pananakit torture
minsan tinututukan sila ng baril at sapilitang pag-inom ng alak at
harapang makikipagtalik sa kanila. Ang mga kadalasang biktima
ng pagpapahirap at pangaabuso ay mula sa mga pangkat ng
lipunan na kung saan sila ay naturingang kalaban ng gobyerno,
sila ay dinadakip at pinagsasamantalahan. Lumalaganap ang pag-
aabuso sa pamamagitan ng mga prostitusyon, mga bata sa kalye
na halos doon na nakatira, mga gumagamit ng droga at higit sa

5
Legal Aid Center for Human Rights Legal Aid Center for Human Rights

ANTI - TORTURE ANTI - TORTURE

Mga Nilalaman lahat ang mga mahihirap na wala namang kalaban-laban.


Kasama na din ang mga may sekswalidad na paniniwala na
wala daw karapatan sa mundo na hindi iyon dapat ipadama sa
kanila sapagkat sila ay nilikha ng poong may kapal at walang
sino man ang maaaring manakit o tapakan ang iyong karapatan
bilang isang mamamayan ng ating bansa. Sa mga lalake naman
ay lahat ng sakit sa katawan o sa pakiramdam ay kanilang
mararanasan mula sa mga taong walang pusong gumagawa nito.
Panimula: Pilit ka nilang paaminin kahit hindi mo ito nagawa. Paano ka
Ang Katotohanan Ukol sa Tortyur………………….1 hindi aamin, hirap na hirap ka na kahit pagpatay sa ating bayani
mapapaamin ka sa sobra sakit na iyong nadadama. Minsan ang
Ano ang Tortyur?...............................................................3 isang biktima ay makakadama ng walang pag-asa na mabuhay
pa mula sa kamay ng mga taong ito.
Pamamaraan ng Tortyur…………………………………….4
Mga Maaaring Biktima ng Tortyur………………………….5 Mga kaukulang remedyo ng biktima laban sa
torture
Mga Kaukulang Remedyo ng Biktima laban sa Tortyur….6
Kampanya laban sa Tortyur………………………………...7 Lumapit o makipanayam agad sa himpilan ng pulisya at
ibigay ang buong detalye ng pangyayaring naganap at sapat na
Ang mga Maaaring Gawin Upang Palakasin ang impormasyon para sa taong gumawa nito sa iyo. Upang
maisampa sa kanya ang kaukulang kaso na pananagutan niya sa
Kampanya Laban sa Tortyur…………………….8 batas. Kumuha ng mga pagsusuri sa pisikal o sikolohikal upang
may maging mabigat na ibedensya laban sa akusado na ikaw ay
nakadanas ng labis na paghihirap. Kung isa kang biktima, ikaw
ay maging matapang at matatag upang harapin ang kinabukasan
na may taas noo na handang ipaglaban ang iyong karapatan at
makamit ang hustisya laban sa mga taong gumawa nito sa iyo.

6
Legal Aid Center for Human Rights
PASS
ANTI - TORTURE ANTI–TORTURE BILL

Ano ang Tortyur?


TULUNGAN
Ang tortyur ay tumutukoy sa anumang gawain na niyo po ako
kung saan may matinding pasakit o pagpapahirap, maging hirap na
ito’y pam-pisikal o pang-kaisipan, na sinasadyang ipadama
sa isang tao upang makuha mula sa kanya o mula sa iba pang
nasasangkot na indibidwal ang mga impormasyon o pag
amin. Ito ay pagpaparusa sa kanya sa gawaing hindi naman
niya nagawa at ito ay naakusahan, pinagbibintangan sa ano
mang dahilan base sa iba’t-ibang diskriminasyong, kung saan
ang pasakit at pagpapahirap na naipadama o sa pilit na
pagpapaamin na may pahintulot ng isang opisyal o sino
mang opisyal na may kapasidad.
Ang tortyur ay isang uri din ng pang-aabuso sa
karapatang pantao na kung saan may matindi o malubhang
kirot, hapdi at sobrang paghihirap na madadama maging ito
man ay pisikal o sikolohikal na ipinapadama o ipinapataw
para sa hangad o layunin na makakuha ng sapat na
impormasyon o pag-amin sa pamamagitan ng pagmamalupit
at punuin ng takot ang biktima hanggang sa ito ay pilit na
umamin para sa anumang dahilan batayan sa diskriminasyon
sa lahat ng uri ng bagay ukol sa pangyayari o naganap na
kahit hindi mo ito ginawa o wala kang kinalaman.
Express Your Rage Against
Torture

3
Legal Aid Center for Human Rights Legal Aid Center for Human Rights

ANTI - TORTURE ANTI - TORTURE

Ayon sa (Article 5, Universal Declaration of


Human Rights (UDHR)) Walang taong maaaring manakit
Ang Katotohanan ukol sa Tortyur o labis na pagpapahirap o di-makataong pagtatrato.
(Article 2, UN Declaration on the Protection of All
Ang tortyur ay hindi lang nararanasan sa isang bansa, ito ay Persons from Being Subjected to Torture and Other
nangyayari sa lahat at bawat sulok ng mundo. Ang tortyur ay labag Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
sa batas. Sa kabila ng pangkalahatang pagsugpo sa pag-aabuso sa Walang bansa ang may karapatan na ang pagpapahirap o
karapatang pantao hanggang ngayon ito ay laganap. Nagagamit ito anumang uri ng labis na pananakit o di-makataong
para sa sipilitang pagkuha ng impormasyon para sa imbestigasyon. pagtatrato. Sinasabi din sa (Principle 6 , UN Body of
Maaaring nagaganap ito sa mga himpilan ng pulisya, bilangguan, Principles for the Protection of All Persons Under Any
maging sa lungsod o malalayong lalawigan. Kaakibat nito ang Form of Detention or Imprisonment) Walang taong nasa
sobrang pagmamaltrato o pananakit sa pisikal na pagdurusa at ilalim ng kahit anong uri ng pagkakakulong ayon sa
sikolohikal na pighati at dalamhati. saligang batas na hindi maaaring makadanas ng
Ang ganitong uri ng pagpapahirap ay maaaring pagpapahirap o kalupitan at di-makataong pagtatrato o
makakadama ng unting-unting pagkawala ng buhay o sanhi ng sobrang pagmamalabis na kaparusahan. Ayon na rin sa
kamatayan, makaranas ng pagkalumpo at may posibilidad na mag- (Jessica Soto of Amnesty International, Pilipinas) “Ang
iwan ng pilat sa katawan at kaisipan na dadalhin niya Torture ay hindi lang ginagamit sa aspetong politikal o
habangbuhay. Ang maaaring maging biktima nito makadama ng criminal lahat ng tao sa iba’t-ibang sector ng lipunan ay
lubos na pagkamuhi sa mundo at may posibilidad na magkaroon ng maaaring makaranas nito, magmula sa kanilang bahay
trauma at matinding takot kapag sa tuwing may nakikita siyang hanggang sa labas ng kanilang pamilya. Ito ay bilang
tao. Ang tortyur ay nag-iiwan ng pinsala at kawalan ng pag-asa kaparusahan sa kanilang pagiging babae, pagiging bata,
para sa hinaharap na kinabukasan. Ang ganitong pang-aabuso ay sa pagkakaroon sekswalidad sa kanilang paniniwala, o sa
hindi lamang sa mga taong walang puso gawin ang ganitong sektor o lahing kanilang kinabibilangan”. (Article 5, UN
pagpapahirap maaari din mula sa pamilya, malalapit na kaibigan, Code of Conduct for Law Enforcement Officials) Walang
may kapangyarihan sa lipunan at malaking kuminidad na maaaring saligang batas na nagsasabi na may karapatan ang sino
makadanas din. mang sektor na kumuha ng impormasyon sa sapilitang
pamamaraan katulad nalang labis na panananakit o
pagdadanas ng lubos na hirap.

1 2
Legal Aid Center for Human Rights Legal Aid Center for Human Rights

ANTI - TORTURE ANTI - TORTURE

Makipag-kaisa at makisulong ukol sa labis na pang-aabuso o Ang pagsulong sa pagpuksa laban sa tortyur ito ay sama-
pananakit na ginagawa ng mga piling kawani o organisasyon na samang pagkilos. Patuloy nating ipaglaban sa pamamagitan ng
nagpapalaganap ng anti-torture bill na ipinapasa sa kongreso pakikiisa sa mga piling kawani o organisasyon katulad nalang
upang maging ganap na batas sa ating bansa para hindi na ng mga NGO’s na handang isulong ang nararapat nating
mangyari sa marami pa nating maliliit na mamamayan. karapatan bilang kabahagi ng isang mamamayan. Sugpuin ang
mga mapang-aping rehimen, sistema at istrukturang
nagbabantang agawin ang matamis na katagumpayan.
Kampanya laban sa Tortyur
Ang mga maaaring gawin upang palakasin ang
Tayo bilang sambayanan ng pilipinas ay nagbibigay ng
pinakamataas na pagpapahalaga sa karangalan at kapunuan ng kampanya laban sa Tortyur
buhay ng tao at nagkakaisa ng hangarin para sa makataong
karapatan. Bagamat iba-iba ang ating pananampalataya at Tungkulin ng bawat tao ay manindigan para sa buhay,
ideolohiyang niyayakap maging ang wika nating ginagamit. karapatan, kapayapaan at demokrasya na magsagawa na mga
Ngunit isa lang an gating adhikain at rebolusyonaryong kaukulang hakbangin upang hindi tuluyang masadlak sa
pakikibaka laban sa lahat ng uri ng pang-aapi maging ito man ay kapahamak ang ating minamahal na samabayanan at kapwa.
pisikal o sikolohikal, katarungan, kapayapaan at higit sa lahat ang Tungkulin nating makibaka laban sa rehimeng mapanlinlang
pantay-pantay na pagtingin maging ikaw man ay nasa mababang at ugat ng pagdurusa ng ilang nating kapwa na walang ninais
estado ng isang mamamayan walang mayaman o mahirap kung ay ipaglaban ang ating karapatan. Pangunahing
ang karapatan ang pinag-uusapan. Ang pakikibaka ay higit na responsibilidad ng pamahalaan at ahensya ang igalang at
hangarin ngayon ng ilang nating kapwa mamamayan na biktima itaguyod ang mga karapatang pantao ng bawat Pilipino. Ito ay
ng labis na pagpapahirap o tortyur. nasasaad sa mga pandaigdigang deklarasyon pati na sa 1987
Sa kasalukuyan ngayon ang batas ukol sa tortyur na “Anti- konstitusyon upang maprotektahan ang bawat mamamayan sa
Torture Bill” na naglalayon maprotektahan ang ating karapatan at pang-aabuso. Ngunit tila nakalimutan na ng gobyerno ang
sarili mula sa kamay ng mga mapang-abuso na alagad ng batas. pananagutang ito. Bagkus nagiging sanhi pa ito ng patuloy na
Ito ay nasa kamara o senado ang kulang nalang ay lagda ng ating pagyurak sa karapatang pantao sa pamamagitanng sobrang
pangulo upang ito ay ganap na maisabatas. Tayo ay hinihimok na pagpaparanas ng sobra o labis na sakit o pighati na
makiisa sa hamon ng kasalukuyang panahon upang maibsan at pagpapahirap para lamang sa impormasyon na wala naman na
mapagtagumpayan ang mga pagyurak sa dignidad at karapatang sapat na batayan.
pantao na mula sa mga may kapangyarihan o mga awtoridad sa

7 8