P. 1
Yehuda Nuriel - Yedioth - 24102008

Yehuda Nuriel - Yedioth - 24102008

|Views: 173|Likes:
Published by Yehuda Nuriel
הבוקר הציתו אנשי "תג מחיר" מסגד בכפר הפלסטיני הצנוע אלמע'ייר. באוקטובר 2008 התגוררתי במקום מספר ימים, והשתתפתי במסיק הזיתים. זה בערך מה שקרה שם.

כל הזכויות שמורות לידיעות אחרונות
הבוקר הציתו אנשי "תג מחיר" מסגד בכפר הפלסטיני הצנוע אלמע'ייר. באוקטובר 2008 התגוררתי במקום מספר ימים, והשתתפתי במסיק הזיתים. זה בערך מה שקרה שם.

כל הזכויות שמורות לידיעות אחרונות

More info:

Published by: Yehuda Nuriel on Jun 07, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

הקיזומ לע .בר טקשב תלהנתמ הדובעה .

רתויב
לכ לע רומשל םיבייח .רבדל ךחוגמ ןבומכ עקרב
רתוי םידחפמ הנשהו .תוומ דחפ .םיכורד םישוחה
רצוקי ,םימי שדוח ךוראל רומאה ,קיסמה .םעפ־יאמ
םיתיז םג .תועובש השולשל םרכא ידי לע הארנכ
המ עדת ךל .רהמ רהמ ,םיפטקנ ירמגל ולישבה אלש
.הלילה וליפא ,רחמ הרקי
טעמה .קוט לומס ןיא .תולטב תוחיש טעמכ ןיא
תובסנ תוחישהמ תיצחמ .רמאנ טקשב ,רמאנ רבכש
היינשה תיצחמה .םיריחמ ,ףסכ ,הסנרפ יניינע לע
שיי׳ג םילמה .םיימוימויה םיעוריאב השדו תרזוח
,(הרטשמ) הטרוש ,(תולחנתה) הנטוותסומ ,(אבצ)
שיתהל תולוכי ,בושו בושו בוש תורזוח (ינא) דוהי
י׳גיב שיי׳גלא תעימס .תושיתמ ןכא ףוסבלו ,ךתוא
.הא ?שיי׳גלא .הנטוותסומלא ןימ ?ןיוו ןימ .הרקוב
־רעאב אמ ?הנה ו׳גיב .דוהילל דיע יפ ונאל ?שייל
.בושו בושו בוש .שפ
ילוא ,שולש העשה תארקל םייתסמ הדובעה םוי
םרגוליק 50 לש םיקשב םימרענ םיתיזה .יצחו שולש
עצוממ םויב .תיז יצע ינשכ לש הלוכת ,דחא לכ
15־כ רבוח ינא םהילאש םידבועה תרשע םיקיפמ
ןמש וליק 12־כל וכפהי תיז וליק 50 לכ .םיקש
־מתמה היעבה לש בושיחה .וליקל לקש 20 יוושב
לקש 360־כ עצוממב בינמ לעופ לכש רמוא וזה תיט
:םיימוקמ םיגשומב קתע ןוה .עצוממ קיסמ םויב
אוה ונממ ,לקש 80 אוה קסומ לש ימויה ורכש
.םינטק םידלי ,העבש ילוא ,העבראו גוז תב םייקמ
םולהיו םייחה לעפמ איה ,אופא ,קיסמה תנוע
הנש לש האיש .תיניטסלפה תואלקחה לש רתכה
המיזג ,ןקוזיחו תוסרט תיינב ,העיטנ לש תכשוממ
םידבועהמ קלח וכישמי קיסמה םות רחאל .חוקיפו
.הטיח לודיגל הנפי רחאה קלחה ,חטשב תודובעב
ומכ ,יחצנ למס אוה םיניטסלפה רובע תיזה ץע
גגושב עגפיש םדא ,ודוהב .םידניהל השודקה הרפה
לומ ךבתסהל לוכי םיכרד תנואתב השידא הרפב
,טקש לע םירמוש םיירפכה ,ריי׳עמלאב .םעוז ןומה
דוגינב .ףוטקל םיכישממו הלפשהה תא םיעלוב
תיזה ,שומישה תרסח ךא השודקה ,תידוהה הרפל
.הכפהמה ילגלג לע ןמשה ,םייחה רוקמ םג אוה
לש םשג ,תיז ירחא תיז ירחא תיז ,קוט ,קוט ,קוט
םימולהי ומכ ,העיריה לע םירשונ םילוגס םיתיז
.קשה לא שדוק תדרחב םיפסאנה םיהכ
הלבח לש ךשוממה םויאה לצ תחת ,הז לכ
־דל היהי רשפא יא ,תומוהמ ויהי םא ,ןאכ .קיסמב
הרטמה וז .רתוי רחואמ דעומל לביטספה תא תוח
שיגרה הגופתה ךיראת לעב ,קיסמב לבחל :דגנמש
,ךיפה יתלב קזנל םורגלו ,איהש ךרד לכב ,ידיימהו
םשה הצרי םאו ;השק הדובע תנש לש הסנרפ ןדבוא
־לתסה לש ןויערה תא תעטלו תיזה תא רוקעל —
.םיניטסלפה ברקב חטשהמ תוק

ןב ןטק רפכ אוה ריי׳עמלא
־אמר תפנב םיבשות 2,400
סומרות רפכל ךומס ,הלל
־רזמ תינופצ מ”ק 27 .היאע
־ורד מ”ק 34 ,הללאמרל תיח
העגהה .םכשל תיחרזמ תימ
הזירז העיסנ :תיסחי הטושפ לארשימ םיאבל וילא
־רות ןוויכל ךשמהב תוקד רפסמ היינפ ,לאיראל
ךלש םיחראמה .הנחתה דצב הכחת םשו ,היאע סומ
־רקתמ ונחנא וב בלשב .רפכל ךתוא תחקל ואובי
גהנה לש ותונלבס הליחתמ ,היאע סומרותל םיב
תויהל דחפמ אל התא ,יל דיגת" .עוקפל ילארשיה
־מאב יתוא שטונו יל רמוא אוה ,"םיברע ןיב הככ
עמשא ,קוידב ,הזה טפשמה תא .תולצנתה ילב ,עצ
קר םעפ לכו ,םיבורקה םימיב םימעפ תורשע דוע
ןעמל .יחומב ןניק דועש ןורחאה קפסה תא קיחרת
,חיננ ,ומכ איה יניטסלפ רפכב תוחראתה ,תמאה
םא :קוחרה חרזמל תיברע הפועת תרבח םע הסיט
םירמוא םילוקמרה תכרעמבש הדבועל לגרתת
םאו ,"גניקיפס ליבנ ןטפק זיא סיד ,גנינביא דוג"
םיארוק ךלש הדובעה להנמלש הדבועה תא לבקת
.םעפ־יאמ רתוי ןגומ התאש ןיבת ,ןאסענ םרכא
.םיעט רתוי לכואה םגו
אצמנ אוה .ריי׳עמלאל דומצ "דע ידע" זחאמה
־המ מ”ק ינשו הליש תולחנתהמ מ”ק 3.5 קחרמב
ת ב ש ל ף ס ו מ ה | תונורחא תועידי
11
<<<
24.10.2008 – ט"סשת ירשתב ה"כ ,ישיש םוי
המ עדת ךל

,
רחמ הרקי
הלילה וליפא
ןורמושב םיניטסלפ םע םיתיז קסמ ”תבשל ףסומה” בתכ
םיבייח .םעפיאמ רתוי םידחפמ הנשה
.רצוקי הארנכ קיסמה .םיכורד םישוחה לכ לע רומשל
.רהמ רהמ ,םיפטקנ ירמגל ולישבה אלש םיתיז םג
10
תונורחא תועידי | ת ב ש ל ף ס ו מ ה
אל ,םימי רפסמ ינפל .לאעמשי יל ואר
־עמ הז היהיש יתבשח ,יתמ קוידב רכוז
,יניטסלפ יברעכ םימי המכ תולבל ןיינ
ןיב ,חטשב דובעל ,םיתיז קוסמלו תאצל
,רפכב תיבה לא ברעב רוזחל ,םיצעה
.ינשה דצה ןמ םלועה תא תוארל
־אב ,ריי׳עמלא ןטקה רפכב םימי רפסמ יתיהש
,סקול־הד לעופכ ,הללאמרל םכש ןיב ךרדה עצמ
אוה םרכא .35 ,ןאסענ םרכא לש ותיבב חראתמה
תורכינ תוקלח תלעב ,תיסחי הדימא החפשמל ןב
יעטמ לעב אוה ,ןאסענ בטאר ,ונתוחמו ודוד .חטשב
דקומ אוה ריי׳עמלא רפכה .יתדבע םהב םיתיזה
־וקמה םיחאלפה ןיב הנשה תומי לכב ץיפנ תומיע
וב תשחרתמ קיסמה תנועבו ,רוזאה ילחנתמל םיימ
.הלודג הרעבת תופוכת םיתעל
המכשהב חתפנ קיסמה תעב יסופיט הדובע םוי
זכרמב םילעופה םישגפנ יצחו שמחב .שמח העשב
לש חטשה בכר לעו רוטקרטה לע םיספטמו רפכה
5,000 .םיעטמה לא תישרט ךרדב םיאצויו ,םרכא
קורי ימתכ ,ןאסענ תחפשמ לש תוקלחב םיצע
,המדמדא המדא לע תועוטנ תורוש תורוש םירודס
תוסרט לע ,ץעל ץע ןיב ךרעב םירטמ 10 קחרמ
העונצה תיניטסלפה הסרגה .תויפהפי תועפושמ
ששב .קוחרה חרזמה לש תוללוהמה זרואה תוסרטל
םילעופ השולש וא םיינש ,דחא .הדובעה הליחתמ
תוסרטה ןמ רדסב םיענ ,דחא תיז ץע לע םישבלתמ
לע תועירי םישרופ תישאר .תונותחתל תונוילעה
.םינבאב ןתוא םיקזחמו ץעל תחתמ הלולתה עקרקה
דרומב וקסמייש םיתיז ןדבואמ ענמיהל ידכ לכה
.לולתה
תיברעב .ידמ תירויצ ,תירבע הלימ איה "קיסמ"
הברה ,ףייפוימ תוחפ הברה ,ףיטק ,ףטק םירמוא
קיסמל תוטיש רפסמ .םוימויהמ קלח ,ישעמ רתוי
.דיב וא ,לקמב הטבחו רועינ ךות וא ,הנוכמב :םיתיז
לע תרמושה ,הפושח דיב השענ ריי׳עמלאב ףיטקה
היינשהו ,תחא דיב ףנעה תא םיספות .רקיה ירפה
ףנעה תלוכת תא תנקורמ ,הטמל הלעמלמ תדרוי
ןיעמב םירזענ םילעופהמ המכ .הטמל העיריה לא
םיידיה רוע לע לקהל קיטסלפמ הנטק תינדי הפרגמ
דצל .םלוס בצומ דחוימב םיהובג םיצעב .עקפתמה
טעממה דחוימב ןכייח דבוע ,דמחא דמוע םהמ דחא
,עובקה ךויחהו לבמטה עבוכ ,תולודגה ויניעב .רבדל
בוט םויל סקראמ ופראה ןיב בוליש יל ריכזמ אוה
לט לש תמוסרפהמ תוינבגעה ףטוק ,חונמה הידרונ
.יתדלונש ינפל חמש הפ היהש םירמוא .ירטו
־אל הדובעה תא םיקיספמ ךרעב רשע העשב
לש תוקד םירשע .הדובעה םוי לש תיזכרמה החור
לכואה .הקזחה שמשהו תכשוממה הדימעהמ החונמ
לע םחל םמחמ םיקסומה דחא .תיבהמ םוקמל אבומ
־פהל םיעטו טושפ לכואה .הת תפוש ינשה ,הרודמ
םעט תזע ןאצ תניבג ,תויולק םיליצח תוסורפ :איל
םע הרעקו םישובכ המכ ,לופו סומוח ,תולק תנגוטמ
.המ אלא ,ןיוצמ תיז ןמשב לבוט לכה .םיציב
םיציאמו הירגיס םינשעמ המכ התה תייתש ירחא
־זכא תיב לעב ךירצ אל ןאכ .הדובעל בושל םמצעב
דיחפמה הדובעה ןרדס אוה לוממ תועבגב שחרה :יר
24.10.2008 – ט"סשת ירשתב ה"כ ,ישיש םוי
לאירונ הדוהי
קומאב םיצר ירבעל
השולש .םילחנתמ העברא
.בלכו םינוירב םיריעצ
קדרד חרוצ "?התא ימ"
תמיתח םע 17 וא 16 ןב
.ףלחתמ לוקו ילותב ןקז
"!תוהז תדועת יל ןת"
ינשה דקופ
ק
"םלועל שאייתא אלו טקשב ראשא ינא ,אל ?הנש 40־ל אלכל ךלאו ףרוטמ והשמ השעאש ,הצור התא המ" :םרכא .בטאר תועקרקה לעבו (ןימימ) םרכא הדובעה להנמ םע (זכרמב) לאירונ
הקיזומ לע .בר טקשב תלהנתמ הדובעה .רתויב
לכ לע רומשל םיבייח .רבדל ךחוגמ ןבומכ עקרב
רתוי םידחפמ הנשהו .תוומ דחפ .םיכורד םישוחה
רצוקי ,םימי שדוח ךוראל רומאה ,קיסמה .םעפ־יאמ
םיתיז םג .תועובש השולשל םרכא ידי לע הארנכ
המ עדת ךל .רהמ רהמ ,םיפטקנ ירמגל ולישבה אלש
.הלילה וליפא ,רחמ הרקי
טעמה .קוט לומס ןיא .תולטב תוחיש טעמכ ןיא
תובסנ תוחישהמ תיצחמ .רמאנ טקשב ,רמאנ רבכש
היינשה תיצחמה .םיריחמ ,ףסכ ,הסנרפ יניינע לע
שיי׳ג םילמה .םיימוימויה םיעוריאב השדו תרזוח
,(הרטשמ) הטרוש ,(תולחנתה) הנטוותסומ ,(אבצ)
שיתהל תולוכי ,בושו בושו בוש תורזוח (ינא) דוהי
י׳גיב שיי׳גלא תעימס .תושיתמ ןכא ףוסבלו ,ךתוא
.הא ?שיי׳גלא .הנטוותסומלא ןימ ?ןיוו ןימ .הרקוב
־רעאב אמ ?הנה ו׳גיב .דוהילל דיע יפ ונאל ?שייל
.בושו בושו בוש .שפ
ילוא ,שולש העשה תארקל םייתסמ הדובעה םוי
םרגוליק 50 לש םיקשב םימרענ םיתיזה .יצחו שולש
עצוממ םויב .תיז יצע ינשכ לש הלוכת ,דחא לכ
15־כ רבוח ינא םהילאש םידבועה תרשע םיקיפמ
ןמש וליק 12־כל וכפהי תיז וליק 50 לכ .םיקש
־מתמה היעבה לש בושיחה .וליקל לקש 20 יוושב
לקש 360־כ עצוממב בינמ לעופ לכש רמוא וזה תיט
:םיימוקמ םיגשומב קתע ןוה .עצוממ קיסמ םויב
אוה ונממ ,לקש 80 אוה קסומ לש ימויה ורכש
.םינטק םידלי ,העבש ילוא ,העבראו גוז תב םייקמ
םולהיו םייחה לעפמ איה ,אופא ,קיסמה תנוע
הנש לש האיש .תיניטסלפה תואלקחה לש רתכה
המיזג ,ןקוזיחו תוסרט תיינב ,העיטנ לש תכשוממ
םידבועהמ קלח וכישמי קיסמה םות רחאל .חוקיפו
.הטיח לודיגל הנפי רחאה קלחה ,חטשב תודובעב
ומכ ,יחצנ למס אוה םיניטסלפה רובע תיזה ץע
גגושב עגפיש םדא ,ודוהב .םידניהל השודקה הרפה
לומ ךבתסהל לוכי םיכרד תנואתב השידא הרפב
,טקש לע םירמוש םיירפכה ,ריי׳עמלאב .םעוז ןומה
דוגינב .ףוטקל םיכישממו הלפשהה תא םיעלוב
תיזה ,שומישה תרסח ךא השודקה ,תידוהה הרפל
.הכפהמה ילגלג לע ןמשה ,םייחה רוקמ םג אוה
לש םשג ,תיז ירחא תיז ירחא תיז ,קוט ,קוט ,קוט
םימולהי ומכ ,העיריה לע םירשונ םילוגס םיתיז
.קשה לא שדוק תדרחב םיפסאנה םיהכ
הלבח לש ךשוממה םויאה לצ תחת ,הז לכ
־דל היהי רשפא יא ,תומוהמ ויהי םא ,ןאכ .קיסמב
הרטמה וז .רתוי רחואמ דעומל לביטספה תא תוח
שיגרה הגופתה ךיראת לעב ,קיסמב לבחל :דגנמש
,ךיפה יתלב קזנל םורגלו ,איהש ךרד לכב ,ידיימהו
םשה הצרי םאו ;השק הדובע תנש לש הסנרפ ןדבוא
־לתסה לש ןויערה תא תעטלו תיזה תא רוקעל —
.םיניטסלפה ברקב חטשהמ תוק

ןב ןטק רפכ אוה ריי׳עמלא
־אמר תפנב םיבשות 2,400
סומרות רפכל ךומס ,הלל
־רזמ תינופצ מ”ק 27 .היאע
־ורד מ”ק 34 ,הללאמרל תיח
העגהה .םכשל תיחרזמ תימ
הזירז העיסנ :תיסחי הטושפ לארשימ םיאבל וילא
־רות ןוויכל ךשמהב תוקד רפסמ היינפ ,לאיראל
ךלש םיחראמה .הנחתה דצב הכחת םשו ,היאע סומ
־רקתמ ונחנא וב בלשב .רפכל ךתוא תחקל ואובי
גהנה לש ותונלבס הליחתמ ,היאע סומרותל םיב
תויהל דחפמ אל התא ,יל דיגת" .עוקפל ילארשיה
־מאב יתוא שטונו יל רמוא אוה ,"םיברע ןיב הככ
עמשא ,קוידב ,הזה טפשמה תא .תולצנתה ילב ,עצ
קר םעפ לכו ,םיבורקה םימיב םימעפ תורשע דוע
ןעמל .יחומב ןניק דועש ןורחאה קפסה תא קיחרת
,חיננ ,ומכ איה יניטסלפ רפכב תוחראתה ,תמאה
םא :קוחרה חרזמל תיברע הפועת תרבח םע הסיט
םירמוא םילוקמרה תכרעמבש הדבועל לגרתת
םאו ,"גניקיפס ליבנ ןטפק זיא סיד ,גנינביא דוג"
םיארוק ךלש הדובעה להנמלש הדבועה תא לבקת
.םעפ־יאמ רתוי ןגומ התאש ןיבת ,ןאסענ םרכא
.םיעט רתוי לכואה םגו
אצמנ אוה .ריי׳עמלאל דומצ "דע ידע" זחאמה
־המ מ”ק ינשו הליש תולחנתהמ מ”ק 3.5 קחרמב
ת ב ש ל ף ס ו מ ה | תונורחא תועידי
11
<<<
24.10.2008 – ט"סשת ירשתב ה"כ ,ישיש םוי
המ עדת ךל

,
רחמ הרקי
הלילה וליפא
ןורמושב םיניטסלפ םע םיתיז קסמ ”תבשל ףסומה” בתכ
םיבייח .םעפיאמ רתוי םידחפמ הנשה
.רצוקי הארנכ קיסמה .םיכורד םישוחה לכ לע רומשל
.רהמ רהמ ,םיפטקנ ירמגל ולישבה אלש םיתיז םג
10
תונורחא תועידי | ת ב ש ל ף ס ו מ ה
אל ,םימי רפסמ ינפל .לאעמשי יל ואר
־עמ הז היהיש יתבשח ,יתמ קוידב רכוז
,יניטסלפ יברעכ םימי המכ תולבל ןיינ
ןיב ,חטשב דובעל ,םיתיז קוסמלו תאצל
,רפכב תיבה לא ברעב רוזחל ,םיצעה
.ינשה דצה ןמ םלועה תא תוארל
־אב ,ריי׳עמלא ןטקה רפכב םימי רפסמ יתיהש
,סקול־הד לעופכ ,הללאמרל םכש ןיב ךרדה עצמ
אוה םרכא .35 ,ןאסענ םרכא לש ותיבב חראתמה
תורכינ תוקלח תלעב ,תיסחי הדימא החפשמל ןב
יעטמ לעב אוה ,ןאסענ בטאר ,ונתוחמו ודוד .חטשב
דקומ אוה ריי׳עמלא רפכה .יתדבע םהב םיתיזה
־וקמה םיחאלפה ןיב הנשה תומי לכב ץיפנ תומיע
וב תשחרתמ קיסמה תנועבו ,רוזאה ילחנתמל םיימ
.הלודג הרעבת תופוכת םיתעל
המכשהב חתפנ קיסמה תעב יסופיט הדובע םוי
זכרמב םילעופה םישגפנ יצחו שמחב .שמח העשב
לש חטשה בכר לעו רוטקרטה לע םיספטמו רפכה
5,000 .םיעטמה לא תישרט ךרדב םיאצויו ,םרכא
קורי ימתכ ,ןאסענ תחפשמ לש תוקלחב םיצע
,המדמדא המדא לע תועוטנ תורוש תורוש םירודס
תוסרט לע ,ץעל ץע ןיב ךרעב םירטמ 10 קחרמ
העונצה תיניטסלפה הסרגה .תויפהפי תועפושמ
ששב .קוחרה חרזמה לש תוללוהמה זרואה תוסרטל
םילעופ השולש וא םיינש ,דחא .הדובעה הליחתמ
תוסרטה ןמ רדסב םיענ ,דחא תיז ץע לע םישבלתמ
לע תועירי םישרופ תישאר .תונותחתל תונוילעה
.םינבאב ןתוא םיקזחמו ץעל תחתמ הלולתה עקרקה
דרומב וקסמייש םיתיז ןדבואמ ענמיהל ידכ לכה
.לולתה
תיברעב .ידמ תירויצ ,תירבע הלימ איה "קיסמ"
הברה ,ףייפוימ תוחפ הברה ,ףיטק ,ףטק םירמוא
קיסמל תוטיש רפסמ .םוימויהמ קלח ,ישעמ רתוי
.דיב וא ,לקמב הטבחו רועינ ךות וא ,הנוכמב :םיתיז
לע תרמושה ,הפושח דיב השענ ריי׳עמלאב ףיטקה
היינשהו ,תחא דיב ףנעה תא םיספות .רקיה ירפה
ףנעה תלוכת תא תנקורמ ,הטמל הלעמלמ תדרוי
ןיעמב םירזענ םילעופהמ המכ .הטמל העיריה לא
םיידיה רוע לע לקהל קיטסלפמ הנטק תינדי הפרגמ
דצל .םלוס בצומ דחוימב םיהובג םיצעב .עקפתמה
טעממה דחוימב ןכייח דבוע ,דמחא דמוע םהמ דחא
,עובקה ךויחהו לבמטה עבוכ ,תולודגה ויניעב .רבדל
בוט םויל סקראמ ופראה ןיב בוליש יל ריכזמ אוה
לט לש תמוסרפהמ תוינבגעה ףטוק ,חונמה הידרונ
.יתדלונש ינפל חמש הפ היהש םירמוא .ירטו
־אל הדובעה תא םיקיספמ ךרעב רשע העשב
לש תוקד םירשע .הדובעה םוי לש תיזכרמה החור
לכואה .הקזחה שמשהו תכשוממה הדימעהמ החונמ
לע םחל םמחמ םיקסומה דחא .תיבהמ םוקמל אבומ
־פהל םיעטו טושפ לכואה .הת תפוש ינשה ,הרודמ
םעט תזע ןאצ תניבג ,תויולק םיליצח תוסורפ :איל
םע הרעקו םישובכ המכ ,לופו סומוח ,תולק תנגוטמ
.המ אלא ,ןיוצמ תיז ןמשב לבוט לכה .םיציב
םיציאמו הירגיס םינשעמ המכ התה תייתש ירחא
־זכא תיב לעב ךירצ אל ןאכ .הדובעל בושל םמצעב
דיחפמה הדובעה ןרדס אוה לוממ תועבגב שחרה :יר
24.10.2008 – ט"סשת ירשתב ה"כ ,ישיש םוי
לאירונ הדוהי
קומאב םיצר ירבעל
השולש .םילחנתמ העברא
.בלכו םינוירב םיריעצ
קדרד חרוצ "?התא ימ"
תמיתח םע 17 וא 16 ןב
.ףלחתמ לוקו ילותב ןקז
"!תוהז תדועת יל ןת"
ינשה דקופ
ק
"םלועל שאייתא אלו טקשב ראשא ינא ,אל ?הנש 40־ל אלכל ךלאו ףרוטמ והשמ השעאש ,הצור התא המ" :םרכא .בטאר תועקרקה לעבו (ןימימ) םרכא הדובעה להנמ םע (זכרמב) לאירונ
םע .עקרקה ילעבל רתוה קיסמהו ,םילארשי ינפב
,םיעטמל זחאמה ןיב דירפמה ,רחא חטש ,תאז
רוגס םייתניב רתונ ,"יתנוע דוביעל חטש" הנוכמה
.רוריבה תמלשהל דע םמצע םיימוקמה ינפב
דע ידע זחאמ ןיב ,הזה רוגסה חטשה דצל
הנוכמה ,שובכ ליבש דירפמ ,םיניטסלפה יעטמל
לובגכ אבצה םעטמ עבקנ הזה שיבכה ."שיבכ" ןאכ
־לפהמ ענומה ,קיסמה תעב םידדצה ןיב קוה־דא
עיצמ ינאשכ .םהיתומדאמ המכל עיגהלמ םיניטס
"שיבכ"ה ךרואל לויטב יילא תוולתהל םהמ דחאל
,"יתוא וגרהי םה" .לחלחתמ אוה ,דע ידע ןוויכל
,יביבא־לתה חישה ןב הנוע ,"יתיא התא" .רמוא אוה
ךל ןיא ,ךתיא ינאשכ" ,האג ינויצ "ךומס" תזופב
אל שיא ןבומכו ,ךייחמ אל דחא ףא ."גואדל המ
.ףרטצהל זעמ

ליצא םדא אוה ןאסענ םרכא
אל ,יניינע ,טוהר ,טקש .שפנ
ליכשמ .עגרל ולו םהלתמ
ףידעה .תופש שולש רבודו
־מב ,רפכה לא ,התיבה רוזחל
החונ הדובעב קנפתהל םוק
.ותחפשמ ינבמ המכ םיהוש וב םוקמ ,וגקישב
םדיתע םצעבו ,רפכב תואלקחה דיתעש עדוי אוה
לע לטומ — המזגה הניא וזו — םיבשות יפלא לש
,לכוא םהל ןיכמ ,םידבועה תא איבמ אוה .ויפתכ
קודה רשק םייקמ ,ןבומכו ,םיחנזומ םיחטשב רקבמ
אוה .םדאה תויוכז תועונתו הפיכאה ימרוג לכ םע
.רושק אל רבכ הז לבא ,ללכה ןמ אצוי חראמ םג
יינפב ןייצמ ,תועבגה ןיב יתוא ךילומ םרכא
תחא העבג שאר לע .עוריא רחא עוריא תונלבסב
־הל תורעוכמ ,תוזופח ןוטב תוקיצי םילגמ ונחנא
עתפ ןויסינ ,המוחה המדאה תא תוסנוא ומכ ,דירח
ונחנא תרחא העבגב .רצענש עבק הנבמ םיקהל
200 יתלתש" .םירוקע תיז יליתש תואמ םילגמ
.םתוא ורקע ,היינש םעפ .םתוא ורקעו םיליתש
.טקש לוקב רמוא אוה ,"תישילשה םעפה וז וישכע
דוע ךלהמב ,ורבעל ירי הווח וליפא םייתנש ינפל
עוריאה היה הז .םיעטמה לע תוטלתשה ןויסינ
לש יטפשמ ךילה ידכל לישבהש דיחי טעמכה
עשרוה ומויסב .םילשוריב טפשמה תיבב שממ
תגסהב ,דע ידע זחאמהמ ,ומש טלמ זעוב ,דחא
המ" .לאוש ינא "?שאייתמ אל התאו" .דבלב לובג
והשמ השעאש" ,בצעב בישמ אוה "?הצור התא
אל ינא .אל ?הנש 50־40־ל אלכל ךלאו ףרוטמ
."םלועל שאייתא אל ינא .הז תא השעא
הטמ םעטמ דבוע אוה ,44 ,ןאסענ הדאעס ׳גרפ
רפכב ותיבב ותוא שגופ ינא .יניטסלפה רושיקה
,ןכייח ׳גרפ .הרצק החישל שיתמ הדובע םוי רחאל
.תוכורא םינש לש םיקבאממ ףייעו בוצע ךויח
ינפל דוע דלונ ,יחיש ינב תיברמל דוגינב ,אוה
,הרקמ רחא הרקמ לע יתיא רבוע אוה .שוביכה
ךכ לכ ויה" .םידדצל םיידי שרופו ,םינש ךרואל
םושל וכז אלש תולכנתהו ירי לש םירקמ הברה
קר עיגמ אליממ אבצהו ,הרטשמה לש תוסחייתה
."הווקת םוש יב הרתונ אלש ךכ ,קיסמ שישכ
?הרזח חוכב לועפל אלא
.וזה האנהה תא םהל ןתינ אל ונחנא .אל"
םושב םיברועמ אל ריי׳עמלא יבשות ,קודבת
םישנא שי ,ונלזמל .םילחנתמ דגנ המילא תוליעפ
לועפל וכישמי םה .םישאייתמ אלש ,םרכא ומכ
ינא לבא .תרחא הרירב ונל ןיא .תויקוחה םיכרדב
."ףייע רבכ
אל םה ,לזאזעל ,עודמ ׳גרפ תא לאוש ינאשכ
םירמוש תבצה לש טושפה ןויערה לע םיבשוח
לכב הנורחאלו הנושארל לקתנ ינא ,תיזה יעטמב
.האתשמ טבמו ,םעור ,לגלגתמ קוחצב יתוהש
םיכסי ימ" .ףוסבל יל רמוא אוה ,"יניצר אל התא"
דחא לכ !דחפמ םידעור םישנא ?חטשב רומשל
."רודכ ףוטחי אוהש דחפמ תמ טושפ
ךושח רבכ .רחואמ רמולכ ,ברעב יצחו שש
םיתבה לע .תמייק אל בוחרה תרואת .ירמגל
םרכא .תובוחרב םיבבותסמ םיטעמ ,הממד תדרוי
,תצק ררוואתהל ,הללאמרל ץופקל ילוא יל עיצמ
לתב רקבתש ירחא" .תופייעמ םיסורה ונינש לבא
ילש חראמהש חכוש ,סומינב בישמ ינא ,"ביבא
הללאמר םוקמב .ונילא עיגהל השרומ אל ללכ
,היאע סומרותל הרצק החיגב םיקפתסמ ונחנא
.תיז ןמשל דוביע יתב רפסמ וב שי .ךומסה בושייה
,םיירטה תיזה יקש םע תופיפצב םידמוע םיירפכ
םיאצויו ,רקיה ןמשה תא קיפהל ,רהמ רהמ רהמ
תרואתב ,ידיימ ,לוהב ,ץוחל לכה .םינקיר׳ג םע
קיסמה תנוע .םיממוש תובוחרו הלחלחכ םוריח
.המחלמ תנוע איה
־נה .תובר תועקרק לעב ,דומחמ ׳גאח לש ותיב
־עה תא רכוז ןיידע לבא ,70־מ רתוי ןב רבכ דבכ
,היאע סומרות ןפלואב ,׳68־ב בותכל דמלש תירב
אוה דומחמ ׳גאח .םויק־ודל הווקת התייה דועשכ
ונממ דמול ינא .שוביכ תונש 41 לש ךלהמ ןויכרא
היינפ לש ךילה לכ ןייפאמה ,יכיספה עטקה לע
לעב התאש חיכות אוב ,תישאר :קוחה תויושרל
הז תודבועמ תועקרקה יכ הנשמ הז ןיא .עקרקה
.םקוה דע ידע זחאמש ינפל הברה ,םינש תורשע
־עה דומחמ ׳גאח .ךילא סחייתנש ידכ חיכות ךל
לש םייקרוט םינאשוקב קיזחמ ,תושעל המ ,ןשק
הכושמה תא תרבע ,הא .30־ה תונשמ ותחפשמ
:ינשה בלשה עיגמ וישכע ?תבחסה לש הנושארה
.ןאשוק םוש רוזעי אל ןאכו .לופיטב אשונה
־ולת יקתעה תורשע יינפב שרופ דומחמ ׳גאח
תבצה ,תועקרק לזג ,הפירש ,ירי לע תורומח תונ
־ינב תרטשמל שיגהש ,םיללעמ ראשו םינאוורק
וכז אל ןלוכ טעמכ יכ .90־ה תונשמ דוע ,ןימ
םירקמה דחאב ,החילס .םויה דע תוסחייתהל
לש םתומל ומרג ךא ,תיזה יצעמ קיסמ ול וריתה
תקלחב דובעל רושיא ךל שי ,יל ורמא" .דקשה יצע
.בצעב דומחמ ׳גאח רמוא ,"םידקשב אל ,םיתיזה
."הנש 100 לש םיצע וגרה הככו"

־יחת לש תיאבצה תוחכונה
.והשיתמ תמלענ עובשה תל
פי׳ג עיגי ישילש ירהצב קר
תועש .דע ידע זחאמ לא יאבצ
תורבוע ותרזח ינפלש רקובה
.ירמגל טקש זחאמה .הדרחב
.לוממ העונת לכ תוארל רשפא יא םיתיזה עטממ
קיסמה תעב תיאבצ תוחכונ ןיא רשאכ ,ןויסינמ
־ערה לומ ערה והז ,ןבומכ ,הב הצור והשימש אלו —
יבשות לש תוללותשהל םייוכיסה םילדג — דחוימב
ת ב ש ל ף ס ו מ ה | תונורחא תועידי
13
24.10.2008 – ט"סשת ירשתב ה"כ ,ישיש םוי
החיסמ הלק השווא לכ
ןורוטקרט .תעדה תא
בוביסל עיגמש ,הלישמ
,לוממ סכרה לע ןיוואד
.ןיטולחל הדובעה תא רצוע
אל ,תוכירד םיאלמתמ םלוכ
שותיהש דע טבמ םיקיתמ
םלעיי הזה םזמזמה
טלחומה טקשה תא
רומח תריענ םיתעל הרפמ
תלגלגתמש ,זחאמה הלעממ
דירפמה ליבשה לא הטמ
.עטמה לא הלעמ הלועו
ול הנוע הקד יצח רובעכ
הריענב יניטסלפה רומחה
חישוד םכל הנה .ולשמ
םידבועה רבעל תוירי ורונו ןייבמוק ףרשנ זא ,ןורחאה ינוימ התצהה ידירש
תיזה יעטמ לע הייארה יאנת תא רפשלו תונדא ןיגפהל ,הובג יכה םקוממ .דע ידע זחאמה
(23 דומעב ךשמה)
12
תונורחא תועידי | ת ב ש ל ף ס ו מ ה 24.10.2008 – ט"סשת ירשתב ה"כ ,ישיש םוי
םוקמב .׳98 תנשב חמצ הנממ ,לחר תובש תולחנת
ןיב ,םילחנתמ לש ףלחתמ רפסמו םינאוורק רפסמ
.ךפהל הז אמש וא .ער םויב השולשל בוט םויב 20
וילעו םימ לדגמ יפ לע ותוא תוהזל ןתינ קוחרמ
הילע ,הלוכת היינשהו הנבל תחאה ,תויבח יתש
."ןימינב ימ" בותכ
אל םלועמ יכ ןייצמ 2005 תנשמ ןושש ח"וד
תמקהל ןוחטיב רש רושיא וא הלשממ רושיא ןתינ
זחאמה דגנכ .תיניטסלפ עקרק לע בשויה זחאמה
לבא ,הסירה יווצ תורשע רבכ ואצוה םינאוורקהו
.םייקו דמוע אוה ,הדבוע ,הנה
ההובגה העבגה לע ,יופצכ ,םקוממ זחאמה
־סלפה רפכה לע תונדא ןיגפהל ,רוזאב רתויב
,תיזה יעטמ לע הייארה יאנת תא רפשלו יניט
,הלעמל יכה םילוע םידוהיה .תונווכ ילב וא םע
םירבוחמ םיברעה .תימיימש הארשה לבקל ידכ
.עקרקל
םישדוקה שדוק לע בשוי ,רומאכ ,ריי׳עמלא
הווח אוה ,הזככ .תיז יעטמ ,יניטסלפה םעה לש
ינפל ףאו םינש רשע הז ,תומילא לש הירוטסיה
ומשרנ ,עובשכ ינפל ךא לחהש ,ןורחאה קיסמב .ןכ
םילחנתמ רשאכ ,םיתיז תבינג לש םירקמ העברא
ךותו םיניטסלפה לש םיתיזה תא םיקסומו םיעיגמ
ינויב 7־ב .ומצע עטמב קזנו סרהל םימרוג ךכ ידכ
םידבועה רבעל הלהבה תוירי ורונו ןייבמוק ףרשנ
־נו הטיח הדש תצוה ךכ רחא םימי השולש .עטמב
לע ןאוורק דוע בצוה ןכ ינפל שדוח .תיז יצע ורקע
יניטסלפה רפכה תומדא לע דע ידע ילחנתמ ידי
היה .תיז יצע ותרכנ סראמב .היאע סומרות ךומסה
.דבלב הנורחאה הנשה יצחמ יקלח ריצקת הז
15־ב ,קיסמה לא יתעגה ינפל םימי העברא
־דא לא םילחנתמ 30 וא 20־כ ודרי ,רבוטקואב
.חטשב דובעל םיירפכהמ וענמו ריי׳עמלא תומ
רפסמל הדועיי תא הגישה החתפתהש הלומהה
הרוה (רושיקהו םואיתה תלהנמ) ק"תמה :םימי
םע "רוריב םויק"ל דע חטשב קיסמה תריצע לע
.רוזאה יבשות םילחנתמה
םעטמ הפוחד היינפ השרדנ ןורחאה הרקמב
־הש דע ק"תמל "ןיד שי" םדא תויוכזל ןוגראה
.םוקמהמ םילחנתמה תא קיחרהש ל"הצ חוכ עיג
ובש ,ןוילימה םעפב ,סקט םויקו חטשב רויס ירחא
לע םהלש תולעבה יכמסמ תא םיניטסלפה םיגיצמ
רוגס יאבצ חטש וצ םוקמל אצוה ,םיעטמה יחטש
תואשנתהה לע
א
הבשחמה תא רישעהל םירומא חור ישנאו םילאוטקלטני
תוילולימ תוקיריב קפתסהל אלו ,תושדח תונבותב חישהו
תא תבהוא אל ינולא תימלוש רבעשל ךוניחה תרש .םתלוז לע
.םיניצקל םיכפוהו אבצל םיסייגתמ םייתד הברה ךכ לכש הדבועה
־ודג לע ינולא הלוע גחה ברעב ןמשיפ סכלא ונתימע לש ותבתכב
םיטלתשמו אבצה תא םישבוכש ימכ םייתדה םיריעצב האורו ,הית
םילייחה התעדל יכ ,רדסהה תובישי תא לטבל העיצמ איה .וילע
אמיגרת ינימו תונדגמ ראש דועו ,םידקפמל אלו םינברל םיעמשנ
.המוד תוכיאמ
םהידליו םהש לכעל םישקתמ ינולא לש הרוד ינבמ םיבר
ךשמב .הרבחה תא םיליבומה םידיחיה םינבה םניא רבכ םהידכנו
תעכו ,םיסייגתמ םניאש לע םידרחב טונסל ולגרתה םה רוד תונש
םשה ,וליפאו ,םיסייגתמ ןכ םהש לע הפיכה יגורסב םיפזונ םה
תויבופותדו תוינעזג תועד זיתהל ליבשב .עבק םימתוח םג ,רומשי
םניאש הלאה םייתדה ,םהה תא וארת" :םיקומינו תוחכוה ךירצ אל
,דחא ינגומוה שוג םהו ,אבצה לע םיטלתשמ םה ךיא ,ונומכ קוידב
היהי ררועתנ אל םאו ,תינרתח תוגיהנמו רתי תויוכז םהל שיו
."ידמ רחואמ
רבודמש ןוויכ לבא ,הירבדמ הלוע רחאה תאנש לש בקר חיר
לע התוא דבכלו שאר ןיכרהל הפ גוהנ טבשה תושודקמ תחאב
חוכשל .הלש תונגרנהמ לעפתהלו ,"לארשי סרפ" לעו "היתויוכז"
ןסחממ םואתפ ונילע הצפקש הבובה לש יוקיחב רבודמ םצעבש
.םיפוצרחה לש תורואפתה
,םיסייגתמ םייתד לש תורתסנ תונווכב שפשפל םוקמב ירה
רחובש ימב םיאור ינוליחה ךוניחב םימלש םיפגא המל קודבל יאדכ
הניא תיטירקהו תיזכרמה הלאשה .רזולו רייארפ תיאבצ הריירקב
רדסהה תובישי תרגסמב ,אבצב םיראשנו םיסייגתמ םייתד עודמ
־ימה םיינוכית רפס יתב המכבש הרק ךיא אלא ,תוליגר תורגסמבו
םירבדמ םירחא תומוקמבש דועב ,ב"לקו ן"בק ןה תוירלופופה םיל
.ד"גמו ל"קפ לע
טילקת ותוא תטרושו תרזוח איה .תנכדעתמ אל ינולא לבא
הטילא םניא וליאכ םייתדה םיריעצה לע תרבדמ איה .הנש 50 רבכ
יפ לע .םיידימת םידושח ןקת לע ,הלש םיתרשמה אלא ,תתרשמ
םדאה תויוכז איה ,הנכסה םהו תיטרקומדה איה ,בוטהו ןשיה רדסה
ינברס תא החבישש וז :הפצוחה לש םיאישה אישו .םזישאפה םהו
ענמנש יתדה לייחל היטרקומדו תויצ לע וישכע הפיטמ לאמשה
.ףיטק שוג תריקעב וליפא תונברסמ
־נתהה לע .זובב אלא ,סעכב אלמתהל ךירצ אלש איה תמאה
,ינוליחהו יתדה רוביצב םיכילהת ןיבהל תלוכיה רסוח לע ,תואש
.שדח רבד לכ תדמול הניאש םילרבילה לש האופקה תונרמשה לע
,ןונבלה לובגב בראמב בכושה ,ינוליח וא יתד ,לייח לכ לש ובלב ירה
רתוי שי ,וננעמלו ונמשב ,םכש לש הבסקב הלועפב ףתתשמ וא
תלגוסמ ינולא תימלושש המ לכמ תוירסומ םגו שפנ תוריסמ ,ץמוא
תישיא הדות דיגהל ךירצ ,ץימשהלו ךלכלל םוקמב .גישהלו ןיימדל
לכונ ונחנאו איהש ידכ וייח תא שידקהל ןכומש יברק לייח לכל
.ביבא לתב תונינא תונבות יאלמו םיוולש םייחרזא םייח להנל
ןיינע ותואב דועו
שושחל ךירצ והשימ םא לבא ,הז לע םירבדמ ךכ לכ אל
םחולה אבצה תורושב הפיכ יגורס םיריעצ לש לודגה םרפסממ
ירזגמה דובכה לכ םע .םמצע יתדה רוביצה ינב אקווד הלא
ללגב ץורפתש האבה המחלמב ,ךפהל וא ,תימואלה הוואגהו
ימ ,םהיכישממו םינלאמש לש תללרוטמ תוקתנתה תמזוי דוע
ריחמ הז םג .םימחולה םילייחה ויהי םתואירבבו םהייחב ומלשיש
.היטרקומדה
רבודמשכ לבא ,םינוליחו םייתד לצא המוד לפונש ןב לע באכה
רבעמ םיפופצו םיפסונ םילגעמב עגונ באכה ,רתוי תינגומוה הליהקב
.תסנכה תיבו בושייה ,הניכמה ,רדסהה תבישי :לייחה תחפשמל
,תיבמ תוציקע םיתעל םיגפוס םיתרשמה םייתדה םיריעצה
.תוטלתשה לע ץוחבמ תוצמשהו ,רתי תובדנתה לע ,ןימימ רקיעב
םה .םייתדה םעטמ אלו םינוליחה לש אבצב םיתרשמ אל םה לבא
םינוליחה םהירבחכ םינוכנ ,לארשי תנידמ לש אבצב םיתרשמ
םיאנקה לכל טקשב םיזבו ,המישמ לכ לע םירעתסמ ,הדוקפ לכל
.םיאנקמהו
תיזה יושע הממ
לאמש יניגפממ :םיקלח השולשמ בכרומ ילארשי ץראה תיזה
.םיימוקמ םילחנתממו רוזאה יבשות םיברעמ ,תומלצמב םידיוצמ
יליעפו םימלצה לע ,םומיסקמה תא םישובכה םיתיזהמ איצוהל ידכ
־חנתמה תא ןבצעלו תותבשב אובל ימוקמה יברעה סולפ לאמשה
םיעטק ריבעהלו םלצל םימלצה לע ,ןבצעתהל םילחנתמה לע .םיל
.רדשל תושדחה לע ,תושדחל םיכורע
ןמשמ ,ףוליגל םיאתמה עזגמ םג בכרומ ימוקמה תיזהש ףא
ךרוצ ןיא הלא לכב — םילשמ תלשמהלו לכאמל ,האופרל םיאתמה
תא אלא ,םולש ושפחת לא ,תיז לש הלע םע הנוי םתיאר םא .ללכ
¿ .תרתסנה המלצמה
ך ב ר ו א י ר ו א
iv ·iv
a·xv oin+in
zn+ niiu
az·u
zx·+x
+··'vnzx
iv ·iv
a·xv oin+in
zn+ niiu
az·u
zx·+x
+··'vnzx
עדת ךל
(םדוק דומעמ ךשמה)
ןיטולחל רחא יטילאיר םהל שי .יטילאיר אלו .םינועושעש אלו .לגרודכ םיאור אל .הלועפב םיקסומה
םע .עקרקה ילעבל רתוה קיסמהו ,םילארשי ינפב
,םיעטמל זחאמה ןיב דירפמה ,רחא חטש ,תאז
רוגס םייתניב רתונ ,"יתנוע דוביעל חטש" הנוכמה
.רוריבה תמלשהל דע םמצע םיימוקמה ינפב
דע ידע זחאמ ןיב ,הזה רוגסה חטשה דצל
הנוכמה ,שובכ ליבש דירפמ ,םיניטסלפה יעטמל
לובגכ אבצה םעטמ עבקנ הזה שיבכה ."שיבכ" ןאכ
־לפהמ ענומה ,קיסמה תעב םידדצה ןיב קוה־דא
עיצמ ינאשכ .םהיתומדאמ המכל עיגהלמ םיניטס
"שיבכ"ה ךרואל לויטב יילא תוולתהל םהמ דחאל
,"יתוא וגרהי םה" .לחלחתמ אוה ,דע ידע ןוויכל
,יביבא־לתה חישה ןב הנוע ,"יתיא התא" .רמוא אוה
ךל ןיא ,ךתיא ינאשכ" ,האג ינויצ "ךומס" תזופב
אל שיא ןבומכו ,ךייחמ אל דחא ףא ."גואדל המ
.ףרטצהל זעמ

ליצא םדא אוה ןאסענ םרכא
אל ,יניינע ,טוהר ,טקש .שפנ
ליכשמ .עגרל ולו םהלתמ
ףידעה .תופש שולש רבודו
־מב ,רפכה לא ,התיבה רוזחל
החונ הדובעב קנפתהל םוק
.ותחפשמ ינבמ המכ םיהוש וב םוקמ ,וגקישב
םדיתע םצעבו ,רפכב תואלקחה דיתעש עדוי אוה
לע לטומ — המזגה הניא וזו — םיבשות יפלא לש
,לכוא םהל ןיכמ ,םידבועה תא איבמ אוה .ויפתכ
קודה רשק םייקמ ,ןבומכו ,םיחנזומ םיחטשב רקבמ
אוה .םדאה תויוכז תועונתו הפיכאה ימרוג לכ םע
.רושק אל רבכ הז לבא ,ללכה ןמ אצוי חראמ םג
יינפב ןייצמ ,תועבגה ןיב יתוא ךילומ םרכא
תחא העבג שאר לע .עוריא רחא עוריא תונלבסב
־הל תורעוכמ ,תוזופח ןוטב תוקיצי םילגמ ונחנא
עתפ ןויסינ ,המוחה המדאה תא תוסנוא ומכ ,דירח
ונחנא תרחא העבגב .רצענש עבק הנבמ םיקהל
200 יתלתש" .םירוקע תיז יליתש תואמ םילגמ
.םתוא ורקע ,היינש םעפ .םתוא ורקעו םיליתש
.טקש לוקב רמוא אוה ,"תישילשה םעפה וז וישכע
דוע ךלהמב ,ורבעל ירי הווח וליפא םייתנש ינפל
עוריאה היה הז .םיעטמה לע תוטלתשה ןויסינ
לש יטפשמ ךילה ידכל לישבהש דיחי טעמכה
עשרוה ומויסב .םילשוריב טפשמה תיבב שממ
תגסהב ,דע ידע זחאמהמ ,ומש טלמ זעוב ,דחא
המ" .לאוש ינא "?שאייתמ אל התאו" .דבלב לובג
והשמ השעאש" ,בצעב בישמ אוה "?הצור התא
אל ינא .אל ?הנש 50־40־ל אלכל ךלאו ףרוטמ
."םלועל שאייתא אל ינא .הז תא השעא
הטמ םעטמ דבוע אוה ,44 ,ןאסענ הדאעס ׳גרפ
רפכב ותיבב ותוא שגופ ינא .יניטסלפה רושיקה
,ןכייח ׳גרפ .הרצק החישל שיתמ הדובע םוי רחאל
.תוכורא םינש לש םיקבאממ ףייעו בוצע ךויח
ינפל דוע דלונ ,יחיש ינב תיברמל דוגינב ,אוה
,הרקמ רחא הרקמ לע יתיא רבוע אוה .שוביכה
ךכ לכ ויה" .םידדצל םיידי שרופו ,םינש ךרואל
םושל וכז אלש תולכנתהו ירי לש םירקמ הברה
קר עיגמ אליממ אבצהו ,הרטשמה לש תוסחייתה
."הווקת םוש יב הרתונ אלש ךכ ,קיסמ שישכ
?הרזח חוכב לועפל אלא
.וזה האנהה תא םהל ןתינ אל ונחנא .אל"
םושב םיברועמ אל ריי׳עמלא יבשות ,קודבת
םישנא שי ,ונלזמל .םילחנתמ דגנ המילא תוליעפ
לועפל וכישמי םה .םישאייתמ אלש ,םרכא ומכ
ינא לבא .תרחא הרירב ונל ןיא .תויקוחה םיכרדב
."ףייע רבכ
אל םה ,לזאזעל ,עודמ ׳גרפ תא לאוש ינאשכ
םירמוש תבצה לש טושפה ןויערה לע םיבשוח
לכב הנורחאלו הנושארל לקתנ ינא ,תיזה יעטמב
.האתשמ טבמו ,םעור ,לגלגתמ קוחצב יתוהש
םיכסי ימ" .ףוסבל יל רמוא אוה ,"יניצר אל התא"
דחא לכ !דחפמ םידעור םישנא ?חטשב רומשל
."רודכ ףוטחי אוהש דחפמ תמ טושפ
ךושח רבכ .רחואמ רמולכ ,ברעב יצחו שש
םיתבה לע .תמייק אל בוחרה תרואת .ירמגל
םרכא .תובוחרב םיבבותסמ םיטעמ ,הממד תדרוי
,תצק ררוואתהל ,הללאמרל ץופקל ילוא יל עיצמ
לתב רקבתש ירחא" .תופייעמ םיסורה ונינש לבא
ילש חראמהש חכוש ,סומינב בישמ ינא ,"ביבא
הללאמר םוקמב .ונילא עיגהל השרומ אל ללכ
,היאע סומרותל הרצק החיגב םיקפתסמ ונחנא
.תיז ןמשל דוביע יתב רפסמ וב שי .ךומסה בושייה
,םיירטה תיזה יקש םע תופיפצב םידמוע םיירפכ
םיאצויו ,רקיה ןמשה תא קיפהל ,רהמ רהמ רהמ
תרואתב ,ידיימ ,לוהב ,ץוחל לכה .םינקיר׳ג םע
קיסמה תנוע .םיממוש תובוחרו הלחלחכ םוריח
.המחלמ תנוע איה
־נה .תובר תועקרק לעב ,דומחמ ׳גאח לש ותיב
־עה תא רכוז ןיידע לבא ,70־מ רתוי ןב רבכ דבכ
,היאע סומרות ןפלואב ,׳68־ב בותכל דמלש תירב
אוה דומחמ ׳גאח .םויק־ודל הווקת התייה דועשכ
ונממ דמול ינא .שוביכ תונש 41 לש ךלהמ ןויכרא
היינפ לש ךילה לכ ןייפאמה ,יכיספה עטקה לע
לעב התאש חיכות אוב ,תישאר :קוחה תויושרל
הז תודבועמ תועקרקה יכ הנשמ הז ןיא .עקרקה
.םקוה דע ידע זחאמש ינפל הברה ,םינש תורשע
־עה דומחמ ׳גאח .ךילא סחייתנש ידכ חיכות ךל
לש םייקרוט םינאשוקב קיזחמ ,תושעל המ ,ןשק
הכושמה תא תרבע ,הא .30־ה תונשמ ותחפשמ
:ינשה בלשה עיגמ וישכע ?תבחסה לש הנושארה
.ןאשוק םוש רוזעי אל ןאכו .לופיטב אשונה
־ולת יקתעה תורשע יינפב שרופ דומחמ ׳גאח
תבצה ,תועקרק לזג ,הפירש ,ירי לע תורומח תונ
־ינב תרטשמל שיגהש ,םיללעמ ראשו םינאוורק
וכז אל ןלוכ טעמכ יכ .90־ה תונשמ דוע ,ןימ
םירקמה דחאב ,החילס .םויה דע תוסחייתהל
לש םתומל ומרג ךא ,תיזה יצעמ קיסמ ול וריתה
תקלחב דובעל רושיא ךל שי ,יל ורמא" .דקשה יצע
.בצעב דומחמ ׳גאח רמוא ,"םידקשב אל ,םיתיזה
."הנש 100 לש םיצע וגרה הככו"

־יחת לש תיאבצה תוחכונה
.והשיתמ תמלענ עובשה תל
פי׳ג עיגי ישילש ירהצב קר
תועש .דע ידע זחאמ לא יאבצ
תורבוע ותרזח ינפלש רקובה
.ירמגל טקש זחאמה .הדרחב
.לוממ העונת לכ תוארל רשפא יא םיתיזה עטממ
קיסמה תעב תיאבצ תוחכונ ןיא רשאכ ,ןויסינמ
־ערה לומ ערה והז ,ןבומכ ,הב הצור והשימש אלו —
יבשות לש תוללותשהל םייוכיסה םילדג — דחוימב
ת ב ש ל ף ס ו מ ה | תונורחא תועידי
13
24.10.2008 – ט"סשת ירשתב ה"כ ,ישיש םוי
החיסמ הלק השווא לכ
ןורוטקרט .תעדה תא
בוביסל עיגמש ,הלישמ
,לוממ סכרה לע ןיוואד
.ןיטולחל הדובעה תא רצוע
אל ,תוכירד םיאלמתמ םלוכ
שותיהש דע טבמ םיקיתמ
םלעיי הזה םזמזמה
טלחומה טקשה תא
רומח תריענ םיתעל הרפמ
תלגלגתמש ,זחאמה הלעממ
דירפמה ליבשה לא הטמ
.עטמה לא הלעמ הלועו
ול הנוע הקד יצח רובעכ
הריענב יניטסלפה רומחה
חישוד םכל הנה .ולשמ
םידבועה רבעל תוירי ורונו ןייבמוק ףרשנ זא ,ןורחאה ינוימ התצהה ידירש
תיזה יעטמ לע הייארה יאנת תא רפשלו תונדא ןיגפהל ,הובג יכה םקוממ .דע ידע זחאמה
(23 דומעב ךשמה)
12
תונורחא תועידי | ת ב ש ל ף ס ו מ ה 24.10.2008 – ט"סשת ירשתב ה"כ ,ישיש םוי
םוקמב .׳98 תנשב חמצ הנממ ,לחר תובש תולחנת
ןיב ,םילחנתמ לש ףלחתמ רפסמו םינאוורק רפסמ
.ךפהל הז אמש וא .ער םויב השולשל בוט םויב 20
וילעו םימ לדגמ יפ לע ותוא תוהזל ןתינ קוחרמ
הילע ,הלוכת היינשהו הנבל תחאה ,תויבח יתש
."ןימינב ימ" בותכ
אל םלועמ יכ ןייצמ 2005 תנשמ ןושש ח"וד
תמקהל ןוחטיב רש רושיא וא הלשממ רושיא ןתינ
זחאמה דגנכ .תיניטסלפ עקרק לע בשויה זחאמה
לבא ,הסירה יווצ תורשע רבכ ואצוה םינאוורקהו
.םייקו דמוע אוה ,הדבוע ,הנה
ההובגה העבגה לע ,יופצכ ,םקוממ זחאמה
־סלפה רפכה לע תונדא ןיגפהל ,רוזאב רתויב
,תיזה יעטמ לע הייארה יאנת תא רפשלו יניט
,הלעמל יכה םילוע םידוהיה .תונווכ ילב וא םע
םירבוחמ םיברעה .תימיימש הארשה לבקל ידכ
.עקרקל
םישדוקה שדוק לע בשוי ,רומאכ ,ריי׳עמלא
הווח אוה ,הזככ .תיז יעטמ ,יניטסלפה םעה לש
ינפל ףאו םינש רשע הז ,תומילא לש הירוטסיה
ומשרנ ,עובשכ ינפל ךא לחהש ,ןורחאה קיסמב .ןכ
םילחנתמ רשאכ ,םיתיז תבינג לש םירקמ העברא
ךותו םיניטסלפה לש םיתיזה תא םיקסומו םיעיגמ
ינויב 7־ב .ומצע עטמב קזנו סרהל םימרוג ךכ ידכ
םידבועה רבעל הלהבה תוירי ורונו ןייבמוק ףרשנ
־נו הטיח הדש תצוה ךכ רחא םימי השולש .עטמב
לע ןאוורק דוע בצוה ןכ ינפל שדוח .תיז יצע ורקע
יניטסלפה רפכה תומדא לע דע ידע ילחנתמ ידי
היה .תיז יצע ותרכנ סראמב .היאע סומרות ךומסה
.דבלב הנורחאה הנשה יצחמ יקלח ריצקת הז
15־ב ,קיסמה לא יתעגה ינפל םימי העברא
־דא לא םילחנתמ 30 וא 20־כ ודרי ,רבוטקואב
.חטשב דובעל םיירפכהמ וענמו ריי׳עמלא תומ
רפסמל הדועיי תא הגישה החתפתהש הלומהה
הרוה (רושיקהו םואיתה תלהנמ) ק"תמה :םימי
םע "רוריב םויק"ל דע חטשב קיסמה תריצע לע
.רוזאה יבשות םילחנתמה
םעטמ הפוחד היינפ השרדנ ןורחאה הרקמב
־הש דע ק"תמל "ןיד שי" םדא תויוכזל ןוגראה
.םוקמהמ םילחנתמה תא קיחרהש ל"הצ חוכ עיג
ובש ,ןוילימה םעפב ,סקט םויקו חטשב רויס ירחא
לע םהלש תולעבה יכמסמ תא םיניטסלפה םיגיצמ
רוגס יאבצ חטש וצ םוקמל אצוה ,םיעטמה יחטש
תואשנתהה לע
א
הבשחמה תא רישעהל םירומא חור ישנאו םילאוטקלטני
תוילולימ תוקיריב קפתסהל אלו ,תושדח תונבותב חישהו
תא תבהוא אל ינולא תימלוש רבעשל ךוניחה תרש .םתלוז לע
.םיניצקל םיכפוהו אבצל םיסייגתמ םייתד הברה ךכ לכש הדבועה
־ודג לע ינולא הלוע גחה ברעב ןמשיפ סכלא ונתימע לש ותבתכב
םיטלתשמו אבצה תא םישבוכש ימכ םייתדה םיריעצב האורו ,הית
םילייחה התעדל יכ ,רדסהה תובישי תא לטבל העיצמ איה .וילע
אמיגרת ינימו תונדגמ ראש דועו ,םידקפמל אלו םינברל םיעמשנ
.המוד תוכיאמ
םהידליו םהש לכעל םישקתמ ינולא לש הרוד ינבמ םיבר
ךשמב .הרבחה תא םיליבומה םידיחיה םינבה םניא רבכ םהידכנו
תעכו ,םיסייגתמ םניאש לע םידרחב טונסל ולגרתה םה רוד תונש
םשה ,וליפאו ,םיסייגתמ ןכ םהש לע הפיכה יגורסב םיפזונ םה
תויבופותדו תוינעזג תועד זיתהל ליבשב .עבק םימתוח םג ,רומשי
םניאש הלאה םייתדה ,םהה תא וארת" :םיקומינו תוחכוה ךירצ אל
,דחא ינגומוה שוג םהו ,אבצה לע םיטלתשמ םה ךיא ,ונומכ קוידב
היהי ררועתנ אל םאו ,תינרתח תוגיהנמו רתי תויוכז םהל שיו
."ידמ רחואמ
רבודמש ןוויכ לבא ,הירבדמ הלוע רחאה תאנש לש בקר חיר
לע התוא דבכלו שאר ןיכרהל הפ גוהנ טבשה תושודקמ תחאב
חוכשל .הלש תונגרנהמ לעפתהלו ,"לארשי סרפ" לעו "היתויוכז"
ןסחממ םואתפ ונילע הצפקש הבובה לש יוקיחב רבודמ םצעבש
.םיפוצרחה לש תורואפתה
,םיסייגתמ םייתד לש תורתסנ תונווכב שפשפל םוקמב ירה
רחובש ימב םיאור ינוליחה ךוניחב םימלש םיפגא המל קודבל יאדכ
הניא תיטירקהו תיזכרמה הלאשה .רזולו רייארפ תיאבצ הריירקב
רדסהה תובישי תרגסמב ,אבצב םיראשנו םיסייגתמ םייתד עודמ
־ימה םיינוכית רפס יתב המכבש הרק ךיא אלא ,תוליגר תורגסמבו
םירבדמ םירחא תומוקמבש דועב ,ב"לקו ן"בק ןה תוירלופופה םיל
.ד"גמו ל"קפ לע
טילקת ותוא תטרושו תרזוח איה .תנכדעתמ אל ינולא לבא
הטילא םניא וליאכ םייתדה םיריעצה לע תרבדמ איה .הנש 50 רבכ
יפ לע .םיידימת םידושח ןקת לע ,הלש םיתרשמה אלא ,תתרשמ
םדאה תויוכז איה ,הנכסה םהו תיטרקומדה איה ,בוטהו ןשיה רדסה
ינברס תא החבישש וז :הפצוחה לש םיאישה אישו .םזישאפה םהו
ענמנש יתדה לייחל היטרקומדו תויצ לע וישכע הפיטמ לאמשה
.ףיטק שוג תריקעב וליפא תונברסמ
־נתהה לע .זובב אלא ,סעכב אלמתהל ךירצ אלש איה תמאה
,ינוליחהו יתדה רוביצב םיכילהת ןיבהל תלוכיה רסוח לע ,תואש
.שדח רבד לכ תדמול הניאש םילרבילה לש האופקה תונרמשה לע
,ןונבלה לובגב בראמב בכושה ,ינוליח וא יתד ,לייח לכ לש ובלב ירה
רתוי שי ,וננעמלו ונמשב ,םכש לש הבסקב הלועפב ףתתשמ וא
תלגוסמ ינולא תימלושש המ לכמ תוירסומ םגו שפנ תוריסמ ,ץמוא
תישיא הדות דיגהל ךירצ ,ץימשהלו ךלכלל םוקמב .גישהלו ןיימדל
לכונ ונחנאו איהש ידכ וייח תא שידקהל ןכומש יברק לייח לכל
.ביבא לתב תונינא תונבות יאלמו םיוולש םייחרזא םייח להנל
ןיינע ותואב דועו
שושחל ךירצ והשימ םא לבא ,הז לע םירבדמ ךכ לכ אל
םחולה אבצה תורושב הפיכ יגורס םיריעצ לש לודגה םרפסממ
ירזגמה דובכה לכ םע .םמצע יתדה רוביצה ינב אקווד הלא
ללגב ץורפתש האבה המחלמב ,ךפהל וא ,תימואלה הוואגהו
ימ ,םהיכישממו םינלאמש לש תללרוטמ תוקתנתה תמזוי דוע
ריחמ הז םג .םימחולה םילייחה ויהי םתואירבבו םהייחב ומלשיש
.היטרקומדה
רבודמשכ לבא ,םינוליחו םייתד לצא המוד לפונש ןב לע באכה
רבעמ םיפופצו םיפסונ םילגעמב עגונ באכה ,רתוי תינגומוה הליהקב
.תסנכה תיבו בושייה ,הניכמה ,רדסהה תבישי :לייחה תחפשמל
,תיבמ תוציקע םיתעל םיגפוס םיתרשמה םייתדה םיריעצה
.תוטלתשה לע ץוחבמ תוצמשהו ,רתי תובדנתה לע ,ןימימ רקיעב
םה .םייתדה םעטמ אלו םינוליחה לש אבצב םיתרשמ אל םה לבא
םינוליחה םהירבחכ םינוכנ ,לארשי תנידמ לש אבצב םיתרשמ
םיאנקה לכל טקשב םיזבו ,המישמ לכ לע םירעתסמ ,הדוקפ לכל
.םיאנקמהו
תיזה יושע הממ
לאמש יניגפממ :םיקלח השולשמ בכרומ ילארשי ץראה תיזה
.םיימוקמ םילחנתממו רוזאה יבשות םיברעמ ,תומלצמב םידיוצמ
יליעפו םימלצה לע ,םומיסקמה תא םישובכה םיתיזהמ איצוהל ידכ
־חנתמה תא ןבצעלו תותבשב אובל ימוקמה יברעה סולפ לאמשה
םיעטק ריבעהלו םלצל םימלצה לע ,ןבצעתהל םילחנתמה לע .םיל
.רדשל תושדחה לע ,תושדחל םיכורע
ןמשמ ,ףוליגל םיאתמה עזגמ םג בכרומ ימוקמה תיזהש ףא
ךרוצ ןיא הלא לכב — םילשמ תלשמהלו לכאמל ,האופרל םיאתמה
תא אלא ,םולש ושפחת לא ,תיז לש הלע םע הנוי םתיאר םא .ללכ
¿ .תרתסנה המלצמה
ך ב ר ו א י ר ו א
iv ·iv
a·xv oin+in
zn+ niiu
az·u
zx·+x
+··'vnzx
iv ·iv
a·xv oin+in
zn+ niiu
az·u
zx·+x
+··'vnzx
עדת ךל
(םדוק דומעמ ךשמה)
ןיטולחל רחא יטילאיר םהל שי .יטילאיר אלו .םינועושעש אלו .לגרודכ םיאור אל .הלועפב םיקסומה
,זחאמה הלעממ רומח תריענ םיתעל הרפמ טלחומה טקשה תא .זחאמה
רובעכ .עטמה לא הלעמ הלועו דירפמה ליבשה לא הטמ תלגלגתמש
.חיש־וד םכל הנה .ולשמ הרענב יניטסלפה רומחה ול הנוע הקד יצח
.לטילוד רוטקוד םג קקזיי רבשמה ןורתפל
דואמ ,תמאה .דע ידע זחאמ תא רקבל טילחמ ינא 11 תארקל
,הכילהה .השיתמה הדובעהמ זירבהל המיענ ךרד םג וז ,קוסמל ףייעמ
,תמ חטשב זחאמה ןוויכל היינפ תללוכ ,ידאווב העש עבר לכה ךסב
ידירש .חיופמה הטיחה הדש ינפ לע ףלוח ינא .עטמהמ תיפצתל רוויע
־דבתמ קיטסלפ יטרס המכו ,חטשב םייוצמ םדוע ינוי שדוחמ התצהה
הרואפת רוזאל םיוושמ ,עשפה רוזא םוחיתל ,לארשי תרטשמ לש םיר
םהילעמ ,םיעטמ ךשמהב .ליבשב ןטק תמוצל עיגמ .עורג ןוברעמ לש
לע .דע ידע זחאמל היילעה ןימי דצמ .ארפ ןאוורק דוע הנורחאל םקוה
אל םיהולא םג ,לודג טלש ךלשומ תמוצה
תומש םימושר וילע ,ןאכל עיגה ךיא עדיי
ורפסמו דוכילה לש זירמיירפב םידדומתמה
וישכע .ירמגל ןאכ שוטנ .םהמ דחא לכ לש
.דבל ירמגל ינא
םעפב .םוליצ תיווז אוצמל הסנמ ינא
הסינכה ןוויכל ישאר תא בבוסמ ינאש האבה
־רקב תלד םוקמ םושמ תחתפנ ,זחאמל
העברא קומאב םיצר ירבעל .ןושארה ןאוו
,םינוירב םיריעצ םהמ השולש .םילחנתמ
ןב בלכ תמאב ,בלכ שממ רבכ אוה יעיברהו
,קנע .סקמ ול םיארוק ,ןוכנ יתטלק םא .בלכ
סקמ .תוינש 15 ילוא ,10 ךות קחרמ יילא םצמצמ ,ףוריטב חבונ ,ריהב
יביבס בבותסמ אוה .תומצע ידמ רתוי יב שי ילוא .ןיידע ךשונ אל
.םירחאה תשולש םיעיגמ םייתניבו
ילותב ןקז תמיתח םע ,17 וא 16 ןב קדרד ,דחאה חרוצ "?התא ימ"
,תוניתמב הנוע ינא ,"םולש" .הנבל גח תמילג שובל ,ףלחתמ לוקו
,ינשה הנוע "!תוהז תדועת יל ןת" ."חמש גח ?ה׳רבח עמשנ המ"
הנבל הצלוח ,הבישי דימלת לש םיידילוס םידמב ,25 ןבכ רוחב
"!תוהז תדועת יל הארת" .םיבוט םייסנכמ ךותב םילוורש תכורא
.תויוכמס לעו קוח לע םיינורקע םיחוכיוול ןמזה אל שממ הז ,אל
־ירמ םתס םה — םיידיל קוחה תא םילטונ אל דע ידעב םילחנתמה
.שרק םימ
־מו הצירהמ ףשנתמ ,הבישיה רוחב .חוכב דיב יל זחוא קדרדה
שי םעפה ,ונ" .יאנותיעה תדועתבו םיטרפב ןנובתמ ,ןשקאה לדוג
הנכמל תונפל הסנמ ינא ,"ל"הצ ןיצקב וליפא עוגפל תונמדזה םכל
"?תצק שקשקנו דצב עגר יתיא ובשת ילוא ?ועגרית ילוא" ,ינמואלה
םהיניע םיאשונ יוב־הבישיהו קדרדה .םשור םהילע השוע אל הז
ירוחאמ תוריהב םייניע ,ךרעב 23־22 ןב .ישילשה רוחבה ,םגיהנמל
.םיילוש בחר עבוכו הנבל הכורא יטנאש תמילג ,םייתנפוא םייפקשמ
לע םשור תושעל ,חרזמב לייטל ךירצ היה הזכ רוחב ,ליגרה םלועב
.ןמואב םיצע לע םיבצעה תא קורפל ילוא ,האוג יפוחמ דחאב תורענ
,תיתדה תונויצה לש רחבומ ארפ לודיג תמאב ,הזה רוחבה לבא
בועיתו האנש לש למשוחמ לית ,קבואמ םולכ עצמאב וישכע עוקת
אי ינופוש ,עגושמ־ינא־המכ־וארת לש םיטבמ ףשור ,זזש המ לכל
ירבעל ןנסמ אוה ,"וישכע הפמ ךלת" .ףייע יאנותיע לע םייאמו ,סאנ
"!הפמ ךל" .תולק תופידהב ינוויכל שארה תא בחותו
םדוק םוי ,ןושאר רויסב .ןימימ רטמ 30־כ ,זחאמה רבעל ץיצמ ינא
ילוגנרת המכ ,הנטק יח תניפ ,שטורמ בכר לש הדלש וב יתאצמ ,ןכל
גוזימ .רוחש עבצב ,ינש ,תודימ םוצע בלכ דועו ,בולכב זוורב ,ודוה
ךותל סנכנ אל דחא ףא" .קדרדה חרוצ "!לובג גיסמ התא" .תויולג
,ילארשי יאנותיע ינא" ,תלעות אלב ןבומכ ,בישמ ינא ,"ךלש תיבה
"!הפמ ךל" ."יל עירפת לא לבא ,הצרת םא יתיא רבדל ןמזומ התאו
הזיחאהמ ררחתשהל םא לקוש ינא .תיתיזח בצייתמו יטנאשה ףשור
־סהל לכוא ילוא סקמ בלכה םע .הרקי המ עדת ךל .המינפ ךישמהלו
.ךמוס ינניא םתעד לוקיש לעש םיינש לע םיכלוהה הלא — רדת
ןכלהמב ,יל אצוהש שוריגה וצב תוקד 10 לש בוכיע גישמ ינא
הצור אל אוה ,אל .הבישיה רוחב םע תיסיסב החיש קיפהל חילצמ ינא
.הלשממב ,אבצב ,תונותיעב ןימאמ אל אוה ,אל .םהל םיארוק ךיא רמול
אוה "!ןאוורק ונל ףורשל םיברעל םתרזע םינלאמשהו םתא ,םתא"
,ררוסה ,"שדחה” ןאוורקה תצוה הנורחאל יכ רפסמו ,תושגרתהב רמוא
־מהו קדרדה םירזוח ,והשמ רמול חילצמ ינאש ינפל .בלכ לסוח ומעו
ךלת ,התאו" .יוב־הבישיה לע גיהנמה דקופ "!ותיא רבדת לא" .גיהנ
השולשה "!ונממ תאבש ארחל רוזחת" .קדרדה יילע חווצ "!וישכע ןאכמ
.העיגנ קחרמ םירמוש אל ,המלצמה לע די ,יילא םידמצנ בוש
אל חטבל .ילארשי םרוג םושל תכייש אל וזה המדאה .עדוי ינא
םלועבש תוכזה לכ יל התייה ,עדוי ינא .םיריעצה םינוירבה תשולשל
ךסב ינאו .שיאל תויוכז ןיא הזה םוקמב לבא .האלה ךרד סלפלו תוסנל
.רפכה לא תדרויה ךרדב רוחאל יתבס .םולשב התיבה רוזחל יתיצר לכה
.םויה הרות תחמש ,לכה תולככ .םילגעמב יתוא ףיקהל רזח סקמ

תנשב םקש םדא תויוכזל ןוגרא ,"ןיד שי"
קוחה תפיכא יא לדחמ תפישחב דקמתמ ,2005
ח"ודב .תיברעמה הדגב םילארשי םיחרזא לע
זוחא 91־ש ךכ לע ןוגראה עיבצה ןורחאה
םילארשי םיחרזא לש תוריבעב הריקחה יקיתמ
אלל םירגסנ תיברעמה הדגב םיניטסלפ יפלכ
ךלהמב קוחה תפיכא ימרוג לש דיה תלזא" .םושיא יבתכ תשגה
םידע ונאש רבגתמה ידוהיה רורטה תא החימצה תונורחאה םינשה
רבודמ" .ןוגראב םיריבסמ ,"תיברעמה הדגב םינורחאה םישדוחב ול
דצמ תומלעתהו תושידאל הכוזה ,םילחנתמה לש תיאבצה עורזב
."ןוחטיבה תוחוכ
וא עוגיפה חרכהב ונניא רורט .רורט הכומ רוזאב רבודמ ,ןכא
ינפמ דחפה אוה רורט .ומצע רבדה קר ונניא רורט .ישחומה קזנה
אוה רורט .ןמזמ הז תא חסינ קוק׳ציה דרפלא .תורקל לולעש המ
־יבש םיקסומה .ץצופתת יתמ תעדל ילב ,ץפנ תליבח לעמ תבשל
.רורט תחת םייח םימי רפסמ יתיהש םהינ
־ושמ םטבמו ,תיניינע הממדב םידבוע םה
השווא לכ .לוממ סכרה לא בושו בוש טט
ןורוטקרט .תעדה תא החיסמ ןוויכהמ הלק
ןיוואד בוביסל גחה ברע עיגמש ,הלישמ
שולש וא םייתש ויוושו ,לוממ סכרה לע
תא רצוע ,לעופ לש קיסמ תדובע תונש
,תוכירד םיאלמתמ םלוכ .ןיטולחל הדובעה
הזה םזמזמה שותיהש דע ,טבמ םיקיתמ אל
.םלעיי
.םלועב םינושו םיבר תומוקמב יתרקיב
,ללכה ןמ אצוי אלב ,תירבג הרבח לכב
:תימואלניבה תירבגה הפשב שומיש ךות תינושאר החיש םייקל ןתינ
אל הז .יתחלצה אל םעפה .הנולצרב ,לאיר ,יסמ ,הנודארמ .לגרודכ
רבדל םעט אצומ אל שיא לבא ,יסמו הנודארמ תא םיריכמ אלש
ינא ,הכורא תחלקמו החורא ירחא ,תרחואמ ברע תעשב .םהילע
ערתשמו הפק ןיכמ אוה .םרכא לש ותיבב החראהה תניפב ערתשמ
.רדחה לש ינשה דצב תבצינה תיקנעה היזיוולטה תא קילדמ ,דיל
.ןייוול יצורע 100־מ רתוי
הנומשב םירעש 36 ,תופולאה תגילב ללכה ןמ אצוי רוזחמ היה
קר עדוי ינא הלא לכ לע לבא .סטקילד שממ והשמ ,םיקחשמ
אלו .לגרודכ םיאור אל םרכאו םיבשותה ,םילעופה יכ .רתוי רחואמ
םרכא .ןיטולחל רחא יטילאיר םהל שי .יטילאיר אלו .םינועושעש
היזיוולטה ,הייברעלא ,הריז׳גלא .תושדחה תורודהמ ןיב פזפזמ
,תחא הרודהמ תמייתסמש עגרב .העידי לכל בושק .תיניטסלפה
־המ דוכלל ,האלה פזפזמ אוה ,תומוסרפה תקספהב רבכ םימעפל
חוויד הנה .תושדח קר .ברע לכבו ,ברעה הככ .תפסונ תושדח תרוד
.תושדח קר .ובר דבע רסאי הנה .ינבל יפיצ הנה .ןורבח רה םורדמ
.תושדח תבהבהמ היזיוולט לומ םימדרנו תופסה לא םיעקוש ונחנא
םירמוא .ישפנה רורטה לצב הדובע םוי דוע ליחתי רקובב 5־ב רחמ
¿ .תופולאה תגילב ללכה ןמ אצוי רוזחמ היהש
ת ב ש ל ף ס ו מ ה | תונורחא תועידי
23
24.10.2008 – ט"סשת ירשתב ה"כ ,ישיש םוי
תישארב תשרפל יתיב שרדמ
םדא השענ אוב
ה
וידי לטונ ,רקוב םע םיכשמ היה םדא םהבש םימי וי
תיב לא ,בוחרה לא ,הצוחה אצוי זאו ,תירחש תפ םעוטו
חתופ היה םדא םהבש םימי ויה .רכיכה לאו קושה לא ,הליפתה
."ךמולש המ"ו "בוט רקוב"ב ומוי תא
־רתמ םדאה־ינב־ראש תכלממ םע שדוחמה שגפמה ,ונימיב
רקובה לש ןושארה ןיעה רשק תא םילהנמ םיבר .שיבכה לע שח
בורב .םהלש תבצועמה תינפיה חפה תספוק לש השמשל דעבמ
ושפחת לאו רקוב לש ךור וב ןיא .ןיוע ןיע רשק והז ,םירקמה
."אבט ארפצ"ל רכז וב
לע רקובה תא חותפל ארונ טושפ הז ?טפטפמ ינא המ
ןיב רקובה בוביס תא םייסמ ינאשכ ,רתויב ישיא ןפואב .שיבכה
םכסל לוכי ינא ,םיינפוא לע וא תינוכמב ,םינגהו רפסה יתב
םיפסונ הנומש ,תמוצ יל ומסחש םיגהנ העבראל השולש ןיב
לבוס אל) הרזחב יתבנג יכ יל ורפצש השולש דוע ,רות יל ובנגש
.םיבצעה לע יל ולע םתסש המכ דועו (!םירפוצש
לייטמ התא הבש ,דסח לש העש תויהל רומא רקובה בוביס
הז ךיא זא .םלועב רתויב ךילע םיבוהאה םירוציה םע תחנב
התא ,תצקו הנומש לכה ךסב איה העשהו ,בוביסה םות םעש
?!םדא אנושו ןחתר ,שושת רבכ
תיתרבחה הכרעמה תא רקוב םע חותפל הנוגמה גהנמה
.תושק תוכלשה ררוג תינוכמה ךותב אקוודו שיבכה לע אקווד
־ידנ ןיאו דסח הב ןיאש ,תילארשיה טלפסאה םואיסולוק תריזב
תוגהנתהה תינבתמ עזעדזהל תורומא אלש תוירב תולדג ,תוב
."חרבו עגפ" הנוכמש
לש היצקארטניא לע ססובמ ילארשיה הרובחתה קחשמ לכ
־ילופ איה ונלש הקיטילופה םג ,תמאה לע הדונ םא .חרבו עגפ
המ זא .חרבו עגפב קחשמ םיקסעה םלוע .חרבו עגפ לש הקיט
הרצק יד הפוקתבש הדבועה לומ ימואתפה עוזעזה המו האילפה
?תוינלטק חרבו עגפ תונואת לש םירקמ הנומש ןאכ ושחרתה
¿ ¿ ¿
,דנר ילוש לש םובלאה .הנורחאל ןאכ ושחרתה םירבד דוע
לש םיטויפה .לשמל ,ןמלופ ירא לש "רישאב םע סלאו" .לשמל
"םיפע םירוביג הליבשב" .רוא׳ד דודו ,יאנב ריאמו ,יאנב דוהא
לכעל םירומא ונחנא ךיא ?הפ הרוק המ .דניורפטוג רימא לש
קרפ ותואב ,הפש התואב ,המצע הנידמ התואבש הדבועה תא
לשו בל תלרע תויניצ לש תוינוציק תועפות ןאכ תושחרתמ ,ןמז
ןיבהל םירומא ךיא ?ךכ לכ תיתמצועו הלולצ תיתריצי תונכ
,ןוזשריה ,טרמלוא תא ונל תנמזמש הפוקת התואש הדבועה תא
־מש הבולעה תואנותיעה תא םגו ,הבהאה ץרפמו "לודגה חאה"
םיילארשי םיעגר םג ונל הקינעמ ,הלא לכ תא םיחופתב תדפר
לביטספב שחרתמש המ ומכ ,רבעב םתמגודכ רכוז אל ינאש
.םולב רפכב וא ,לעפא תמרב "ל ֵ הקה"
יתמ ,ט”סשת לדומ תוילארשיל יבויח דצ שי םא ,רוציקבו
?הגיהנה תוברת לע תועפשהה תא תוארל ליחתנ
¿ ¿ ¿
םוקל םיהולאל םרוג המ בותכ אל הרותב םוקמ םושב
ויתודוס תא רמוש אוה תאזה הדוקנב .םלוע אורבלו דחא םוי
תונבותה תא םורתל וסינ םינשרפ רופסניאש ןבומ .ומצעל
תכל וקיחרה שממש הלאכ םהיניב ויהו ,ןיינעל םהלש תויטרפה
םיהולאש המ הז תומלוע אורבל"ש תעשעשמה הנעטה ידכ דע
."םישוע
־מה תכסמב ונתוא ףתשמ אל תישארב רופיסש תורמל
דחוימב תיבויח הריוואש רורב יד ,האירבל וליבוהש םיעינ
אל ונחנא שודקה רפסב רחא םוקמ םושב .הז לכ תא התוויל
ימי תששב ומכ וקלחב חמשו יבויח ,טוסבמ הכ לא םישגופ
ונלוכו ,האור אוה בוט קר .בוט יכ האורו ארוב אוה .האירבה
.רמוא םתס אל אוהש .יביטקייבוא בוט הזש ןימאהל םיצור
ורמא דימתש ומכ ,ןימי לגרב ליחתנ אוב לש ןיינע אל הזש
.הנשה שאר תארקל ונל
ער הלימה .ןונגס הנשמ רבכ םיהולא השרפה ףוס דע
תא הרוחשה התמילגב הסכמ איה הרהמ דעו ,ץבצבל הליחתמ
,ץראב םדאה תער הבר יכ ,׳ה אריו" .ונילע רזופש בוטה לכ
,וה .(5 ׳ו תישארב) "םויה לכ ער קר ,ובל תובשחמ רצי לכו
אלא רתונ אל תעכו .תאזה השגרהה תא םיריכמ ונחנאש המכ
ידכ .הז לכ תא ונל רפסל הרותה תחרוט ללכב המל תוהתל
?שואיי עורזל
־מה קוספהש םימעפל יל המדנ .אלש ןימאהל הצור ינא
לאה ןיב תימינפ החיש לע רפסמ אל "םדא השענ" םסרופ
ילואו ,יל המדנ .רפסה תיבב ונל רפסל וסינש ומכ ,ויכאלמל
םדאה לא .ונילא .ךילא הנופ הזה קוספהש ,ןימאהל הצור קר ינא
םיימשל דוגינב יכ ."םדא השענ אוב" ול רמואו ,רפסב ארוקש
אל םעפ ףא ,םדא תושעל ,אוהה טקיורפה ,םאבצ לכו ץראהו
¿ .םייתסמ תמאב
עודמ ׳גרפ תא לאוש ינאשכ
תבצה לע םיבשוח אל םה
לקתנ ינא ,תיזה יעטמב םירמוש
םיכסי ימ" .לגלגתמ קוחצב
טושפ דחא לכ ?חטשב רומשל
"רודכ ףוטחי אוהש דחפמ תמ
י ו ל ( י ק ג ) ב ק ע י
עדת ךל
(13 דומעמ ךשמה)
תמוסרפהמ תוינבגעה ףטוקל סקראמ ופראה ןיב בוליש .דמחא

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->