Control Panel

www.blogmagazine.in

""Cusbgp¯v''
N. B. Suresh
Manoraj
U.A.E.

"A£c tIcf¯nsâ ssk_À kv]Àiw'
India - Keralam (Kollam)

India - Keralam, Ernakulam

Appu (Adyakshari) Niraksharan (Manoj Raveendran)
Middle East U.A.E.

Nandakumar
Layout & Graphic works

Cover Design

Sajeev Edathadan (Visalamanaskan) Muralikrishna Maaloth
India - Banglore

Dr. Jayan Evoor
Saudi Arabia

Biju Kottila Ranjith Chemmad
Illustrations

India - Keralam, Ernakulam

Ajith Gopalakrishnan K.G.Suraj
United States India - Keralam Thiruvananthapuram

Biju Kottila Khan Pothenkode Noushad Akambadam
Conversion & Proof

Geetha Rajan Hari Kumar (Maths Blog)
India - Keralam, Ernakulam

Kuzhoor wilson
U.A.E

Ranjith Chemmad
U.A.E.

Ramji Patteppadam
Saudi Arabia

Murali Krishna Manoraj Hari (Maths) Jayaraj Priyadarsini (Manjuthulli) Geetha Rajan
Cordination Crew

Agneya Femina
U.A.E

India - Keralam, Trissure

Chandni Ganan Prasanna Aryan Nandakumar
India - Hariyana, Gurgaon India - keralam ,Trissure.

G.Manu Konni Antony Boban
Kuwait Qatar

India - Keralam, Pathanamthitta

Biju Kumar Shaji Mullookkaaran
India - Keralam, Kannur

Neena Sabareesh Sivaprasad.R
Printing & Publishing Saikatham Books PB No. - 57 S.G.V. Press Building Market road Kothamangalam-686691 Phone: 0091 - 9947618497 Email: books@saikatham.com Web: www.books.saikatham.com Reg. No. ER 503/2010. Sno.BS-2011-1000

India - Keralam, Malappuram India - Keralam, Kottayam

Kottottikkaran S.N. Chalakodan Pakalkinavan Yousufpa Sabu M.H. Justin Jacob Naser Koodali Vineeth Rajan Sasi Chirayil Murali Mukundhan (Bilathipattanam)

Raju Iringal
Bahrain

Jikku Varghese Jacob
India - Keralam, Kottayam

Biju Kottila (Nadakakkaran)
Saudi Arabia . (kerala , kannur)

Please visit our Web Edition : www.blogmagazine.in Blog version http://eezhuthu.blogspot.com
please send your valuable comments and suggestions to link4magazine@gmail.com (it will be published in our web edition)

Lidiya Rakesh
U.A.E.

Search Page

www.blogmagazine.in
: : : : 12 16 20 27

A\pkvacWw bm{X

"Rm³ acns¨Sm' F¶v HmSnt¸mb tPym\h\v _qtemI¯nsâ {]nbs¸« A¦nfn\v Hcp ]q¼mäbpsS BßIY kpµÀcmPn\v BZcmRvPenIÄ

salvdmw L«v lcn¸mSv {iocmaIrjvWm{iaw cXv\ Kncnbnse kmlk§Ä EjntIinse KwKm\Zn DZbKncn tIm« ]mt»m s\cqZbpsS ho«nte¡v tKmbvtYmbpsS ho«nte¡v ss^\ð @ temUvkv kvssI ssUhnwMv InfnaômtcmbpsS Xmgvhcbnð Imft¸mcpw {]Xntj[hpw

: : : : : : : : : : :

75 82 93 121 130 136 170 210 218 219 221

\À½w

tImgn ap«IÄ hmWm _o ssa hmessâ³ k{]nSn¡äv AYhm, kÀ«n^n¡äv t]dpw ss_Xnt§w et¦m«n ap¡v tImÌv I«nw§v, AYhm apSn sh«v. Hcp sF. Sn. HmW kZy F¦nepw Fsâ hnime a\kv¡m {]khn¡p¶ X¼pcm«n ]m¸o A¸¨m

: : : : : : : : : :

44 48 53 55 77 110 114 149 160 162

A\p`hw

_¯m¡ am^n. IS ImWpt¼mÄ HmÀ½bnsemcp I®oÀ Npw_\w shbn Xn¶ ]£o \n\¡p hnS ZpcnX¡nS¡bn {]mÀ°\tbmsS apwXmkv _mey¯n\p ]dbm\pÅXv

: : : : : : :

43 65 120 125 176 195 202

Search Page

www.blogmagazine.in
: : : : : 9 18 40 41 46

teJ\w

t»msKgp¯nsâ \mÄhgnIÄ t»mKpw t»msKgp¯pw h\w Hcp hcw thgm¼Â kzbw hn¸\¨c¡mIp¶hÀ aebmfnbmIWsa¦n (a\pjy\mIWsa¦nepw) KÄ^pImc\mIï aebmf¯nsâ `mhn apÃs¸cnbmÀ s]m«nbm P\n¨ Znhkw Xs¶ acn¨p t]mbhÀ hnhc tZmjw ]dbpt¼mÄ {Kq¸v t»mKpIÄ t^ms«m t»mKpIÄ do{^jv sa½dn hc Xs¶ PohnXw At^mdnkw Hm^v Fw. sI. lcn IpamÀ C³ aebmfw `mhn tNmZy NnÓtam..? ]dªp Xocm¯ {]hmk hntij§Ä t»mKpIÄ¡p IãImew hcptam sXcpthmc¯p s]¿p¶ kwKoXw `mcXobw NnÃp IqSn\pÅnepÅ ]nXmal³ _qtemI {]km[Icpw ]pkvXI§fpw kp\man hmÀ¯IÄ P\n¨ Znhkw Xsó acn¨pt]mbhÀ

: 58 : 59 : 66 : : : : : 70 72 88 101 100

: 104 : 106 : 142 : 151 : 152 : 172 : 180 : 181 : 205 : 225

kn\na
C³ aebmf kn\na C³ Ip«n{km¦v ap§nacn¨ `qtemI kpµc³ ]mtecn amWnIyw IeÀ¸nÃm¯ amWnIyw Bdv _nbnse Sn.Un. Zmk\pÅ I¯pIÄ aebmf kn\nabnse Nne h\nXm kwcw`§Ä {]XoXn hnPb§Ä {Sm^nIv Xcp¶ {Ko³ knKv\epIÄ kn\na AhXmdnse A¸q¸³ XmSnIÄ kn\na \b³ sUUv : 28 : 29 : 31 : 33 : 34 : 35 : 37 : 78 : 165

Search Page

www.blogmagazine.in
: 25 : 39 : 40 : 42 : 45 : 52 : 54 : 63 : 63

IY

{]Wbw ]q¯ hgnbneqsS \ndapÅ aÕy§Ä Ipªv lcn Nµ\w k¦cbn\w arKKÔw Cãs¸Sm¯ \h [m\y sNSnIÄ ]nW¡w IY XpScpt¼mÄ Hm«w

aXnÂ
ImXzw _mte Im©\ ame F Sn Fw acWw shÀj³ 2 sNcp¸p Ip¯nbpsS IY s]m«n¨n ]pet¸Sn ag s]bvX Hcp {]Wb kÔybn HmÀ½bn Hcp hnjp \oi³ sKuXanbpsS Idp¯ cm{XnIÄ ]hÀ I«v »m¡v Bâ v sshäv FcnªS§m¯ NnX Nn¡³ ÌmÄ kab Xoc¯v hnaebpsS bm{XIÄ knKv\Õv Bâ v knkväwkv Ipamc³ sX¿w hwimhenbn \n¶p amªp t]mb ]p©ncn \mbv¡Ä Htc kn¯mcn Icbp¶p A\µnX ]dªXv s_³lÀ AenbpsS sXcphv BßmhpIsf hnfn¨phcp¯p¶hÀ hfÀ¯p arKw ssiXyImes¯ ap´ncn hÅnIÄ CÃn\n hnem]§Ä Xncn¨phchv {`m´n ssk\ CâÀhyq Ip¦pa \ndapÅ Nmb Hcp hm¡v Hcp Xpemag cmhn Xncn¨dnb ImÀUv D®n Dd§pIbmWv. eoe AhnSp¶pw hSt¡m«v U¯pw _À¯pw ]q¨IY Hcp {`m´sâIY.D¯cm[p\oIw {Kojvaw XWp¡pt¼mÄ kzw BwÌÀUmanse kpµcn hÀ®§fnð amªp t]mb A½

: 63
: 64 : 68 : 69 : 79 : 83 : 85 : 90 : 91 : 97 : 102 : 108 : 112 : 115 : 117 : 119 : 126 : 128 : 132 : 139 : 143 : 145 : 146 : 157 : 164 : 166 : 173 : 175 : 178 : 179 : 186 : 190 : 191 : 191 : 192 : 193 : 197 : 200 : 200 : 207 : 209 : 212 : 214 : 224

Search Page
www.blogmagazine.in
]pg Hcp Xp¼¸q sImïv aghm¡pIÄ Hdokbn Hcp®n : 14 ao³ aWapÅ PohnXw aIÄ acp¶v aSnbn InS¶v samgnªp shÅw Dd§n InS¡pIbmhpw \n¶nte¡v \mtf¡pÅ Nne .... ]mÀ¡v kµÀÈI apdn hn¸{Xw Nne¼v `cXw FÃmw ChÄ¡p thïn Adnhv IhnXbpsS elcn Idp¸pw shfp¸pw : 40 \obpw Rm\pw IS tXSnt¸mb ImeSnIÄ CSXp I®nepw heXp I®nepw \ntj[n ]cn[n¡p ]pd¯mWv »Uv sSÌv Fs¶¦nepw F¶ns«m¶v Dd§Ww ImgvN Xo¸pg
ac§Ä PohnX¯nð PohnX¯nsâ ssI¿£cw AhÄ s]®mb Znhkw

IhnX

KHAN

: 11 : 11 : 14 : 15 : 15 : 15 : 17 : 17 : 17 : 24 : 24 : 24 : 26 : 26 : 38 : 38 : 39 : 39 : 40 : 47 : 47 : 50 : 51 : 51 : 53 : 56 : 56 : 56 : 57 : 57 : 57 : 58 : 59 : 62 : 62 : 63 : 63 : 64 : 65 : 71 : 74 : 74 : 74

apdn Nnet¸mÄ \n\¡v Cu \Kcw Hcp h\w elcn ]qhv ]dbmsX t]mbXv {]nbt\ Dan X¶nã¡mÀ t\À¨t¡mgn Akl\obw Idn¡¯n Zm¼¯yw \mbnsâ a¡Ä

\Kc hoSv kz]v\ k©mcw Iodnb Nph¶ ]«w AhXmcw Bß IY \niÐX tLmjbm{X Dd¡¯n Ìmw ]oUv acW¯n\¸pdw am\w NneÀ D]t`mKm\µcw {]Wbw Nnec§ns\bmWv : 109 s\mÌmÄPnb Hä aqen ag ]pg¡cbnse ]qhpIÄ PohnX§Ä Hcp sshIpt¶c¯v {hWnX KoXw Hcmßmhp a®nte¡p aS§pt¼mÄ Ifhv acW samgn s]§Ä {]Wbw Xnc¨n hm¡v ChnsS Ct¸mÄ C§s\ ]IÀ¨ hym[n t]mÌÀ Im¯ncp¸v taLw Imivaocn B¸nÄ hn[h ImSv D·¯XIfpsS {Imjv emânwKpIÄ Ncn{X t_m[w DSbm¯ Ip¸nhfIÄ sXmSm³ hs¿¶v sXm«v sXm«v ag e£yw ]Icw AÑsâ ]m«v \mdmW¯v Nn´IÄ HmÀ½IfpsS acWw hnem]§Ä¡¸pdw

: : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

80 84 87 89 92 92 99 101 103 105 105 107 107 107
111 113 113 114 116 118 118 120 120 134 134 135 135 135 135 141 144 144 151 151 151

: 153 : 154 : 154 : 154 : 155 : 155 : 155 : 155 : 156 : 156

hÀj§Ä sImgnbpt¼mÄ ]eP·w XnckvIcn¡s¸«hsâ ASbmfw \mep s]mSn¡hnXIÄ iq\yXbnse tImWn¸SnIÄ Hcp a®nc \qdpdp¼pIÄ Rm³ am\njmZ Hgnª t_mKnIÄ kvt\ln¨hÀs¡ms¡ Iq«nse Ipªp ]£n t¢m¡nsâ ]m«v PohnX KÔw ]q¡tf ac¯W He¡ jdt]mh {]nbs¸« A½bv¡v ]pcpj dn¸»n¡n\v ag AÀ_pZw \ngepIÄ Rm\pw \obpw sN¼c¯n hgn samss_ ap¶dnbn¸v kaZqcw hr£w PohnX¯nsâ cpNn Hcp ISemkp IhnX Ddªpt]mIpt¶cw bphPt\mÕh aÕc¯n C¶v hnip² hcIÄ ImSv H¶v +H¶v=aq¶v (Xmen_m³ awKem]pcw) taÂaoi \nd§Ä \ngepIÄ hphpkseIÄ \niÐamIpt¼mÄ \mdmW¯p {`m´³ Dcp«n hn« IÃv ASp¡n sh¨ncn¡p¶Xv kvt\lw ad¶p sh¨ hm¡v kmlnd slÀt_dnbw thiybpsS]Ið t\c§Ä kzImcyw A½bv¡mbv

: 156 : 156 : 158 : 158 : 159 : 159 : 159 : 161 : 161 : 163 : 163 : 164 : 168 : 169 : 169 : 169 : 169 : 172 : 175 : 177 : 177 : 177 : 177 : 184 : 184 : 184 : 185 : 185 : 185 : 189 : 189 : 194 : 196 : 196 : 196 : 196 : 199 : 201 : 201 : 203 : 204 : 204 : 204 : 206 : 209 : 230 : 231 : 231