ൈശ

ിതേനാ

േചാദി

അവയവ
ൾ ദാനം െച ാേമാ?
കു ി, Director- Islamic Foundation of Toronto,Canada

ാം

േചാദ ം

അവയവ

ൾ ദാനം െച

ലാമി

അനുവദനീയമാേണാ ?


രം: ശരീഅ
ി െറ അനുവദനീയ പരിധി
വിേരാധമില. അതി
ചില ഉപാധികൾ പൂർ
െച തി
്. അവയവദായകനിൽ ഉ
ാേവ
1. അവയവദാനം െച
യാൾ ബു ിമാ
ബു ിയും വിേവകവും അവ / അവൾ
2. പായപൂർ

ിെയ

3. തീരുമാനെമടു
4. സ
ം ജീവ
മുഖ ാവയവ

ിയിരികാര
െള ിൽ അവയവദാന
ീകരി ിരി
ണെമ ് പ
ിത ാ
വ വ
ഉപാധികൾ:

ം ഉ
വനാകരു . സ
് ഉ
ായിരി
ണം.

ണം, ചുരു

ിയ

21 വയെ

സ േമധയാ ആവണം. ബാഹ സ

അവയവദായകൻ മരി

ൾ മാ ിെവ
ി

ർദ

് അടിെ

2. ഇ
െനെയാരു അനുവാദപ തം മരണ
ി
മു
ഉ ബ ു

് ഇ
ാര
ി
തീരുമാനെമടു

4. ൈവദ ശാ

ത പ കിയയിലൂെട തെ

ആ തീരുമാനം.

േതാ ആയ

അനുവദനീയമല.

ിൽ താെഴ പറയു

് ആകരു

പതികൂലമായി ബാധി

ഉപാധിക

1. മരി
ു തി
മു ് തെ , അവയവ ദാന
ി
താൻ സ േമധയാ
ഒരു
മാെണ തി െറസാ
പത
ൾഉ
ായിരി
ണം. വസ ി
ഒ ിേ ാ മേ ാ അ സാധ മാ .

3. മെ ാരാള െട ജീവൻ നിലനിർ
എടു
ു െത ് െമഡി
ൽ സാ

ാനു

ിലും.

തെ
അപകടെ ടു
ു േതാ ആേരാഗ െ
ളിൽ ഒ ാകരു
ദാനമായി നൽകു
.

5. ൈലംഗികാവയവ

മായി തീരുമാനെമടു

ി

് ഉ
ാവു


ാൻ കഴി
താ .

ഉതകു
ഒരു അവയവം തെ
േളാെട േബാധ െ
ിരി
ണം.
മരണം ഉറ

ുവരണം.

് വഴിേയാ േഡാണർ കാർഡി

ി ിെല

യാ

ി

, മരണെ

മാ ിെവ

ിയ േശഷേമ അവയവം എടു

യാള െട

് മാ ാവൂ.

5. അത ാഹിത
ളിലും മ ം മരണെ ടു

ാതരാെണ ിൽ അവരുെട അവയവ
ള ം
എടു
ാവു താ ; ഒരു ന ായാധിപ െറ കർശന േമൽേനാ
ിലായിരി
ണം നടപടി കമ
െള ് മാ തം.
േചാദ ം
അവയവദാനെ
മരണേശഷവും നിലനിൽ ു
ദാന(സ ദഖ
ുൻ ജാരിയ)മായി കാണാൻ പ േമാ?

രം: ഒരാള െട ജീവൻ ര
ി
ാൻ, അെല ി
അയാൾ
് മു േ

െമ െ െ ാരു ജീവിതം
നൽകാ
അവയവം ദാനം െച
പതിഫലാർഹമായ ഒരു സ കർമമാെണ തി സംശയമില. ഈ
വിഷയം ചർ
െച ത പ
ിത ാരുെട അഭി പായമാണി . എ ിലും ഇെതാരു നില

ദാന(സ ദഖ
ുൻ ജാരിയ)മായി മാറാൻ ശരീഅ
് മാർഗനിർേദശ
പൂർണമായി പാലി ിരി
ണെമ ്
ഉപാധിയു
്. ''ത െറ സേഹാദര
എ ് സഹായം െച ാൻ കഴിയുെമ ിലും അതവ
െച െ '' എ ്
പവാചകൻ നെ
പഠി ി ി
്. അവയവം/ടിഷ ൂ ദാനം െച
ഒരാള െട ജീവൻ

ി
ുകെയ താ
ഏ വും വലിയ സഹായം എ
കാര
ിൽ ആർ
ും തർ
മിലേലാ. ഏ വും
പതിഫലാർഹമായ ദാനധർമ
ളിലാ

െപടു
. ത െറ മരണേശഷവും ത െറ ഒരു അവയവം
മെ ാരാള െട ശരീര
ിൽ പവർ
ി
െകാ
ിരി
ു ുെ
ി , അ മരണേശഷവും നില

ദാനധർമ
ി
തെ യാ
െപടുേ
.
(ഈ േകാള
ിൽ പകടി ി
െ ടു

ിതൻമാരുെട വ
ിപരമായ അഭി പായ
ളാ .)
Prabodhanam 2011 െമ
28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful