CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL Sectors de treball: oficis ABELLAIRE – Persona que té cura de les abelles.

ACOMODADOR – Persona encarregada, en els espectacles, de designar els seients que han d’ocupar les persones. ADOBACOSSIS – Persona que té per ofici adobar cossis i altres estris de terrissa.
ADOBAR – Reparar una cosa espatllada.

AFILADOR - Persona que afila. AGUTZIL- Persona que fa les feines que li encarrega l’alcalde. AIGUADER- Persona que tragina o ven aigua. AIGUARDENTER - Persona que fabrica o ven aiguardent. ALQUIMISTA – Persona que es dedicava a l’estudi de fenòmens químics. APEDAÇADOR - Persona que posa pedaços a la roba. APOTECARI - Farmacèutic. ARGENTER – Persona que treballa l’argent.
ARGENT – Metall preciós, brillant ... , utilitzat en la fabricació de monedes, joies, etc.

ARRIER - Persona que té per ofici traginar mercaderies.
TRAGINAR- Transportar mercaderies d'un lloc a l'altre.

ASSAONADOR – Persona que té per ofici assaonar pells.
ASSAONAR – Treballar el cuir o la pell.

ATACONADOR- Sabater que es dedica a adobar calçat. BARBER – Persona que té per ofici tallar o arreglar els cabells i afaitar. BARQUER – Persona que governa una barca. BARRETAIRE O BARRETER – Persona que fa barrets. BARRETINAIRE- Persona que ven o fa barretines. BASTER- Persona que té per ofici fer guarniments pel bestiar. BASTONER- Persona que fa o ven bastons. BATEDOR- Persona que bat el blat, les nous, les ametlles, etc.
BATRE – Donar cop repetits sobre una cosa. 1

BLANQUER- Persona que té per ofici adobar pells.
ADOBAR - Preparar les pells.

BOSQUER O BOSCATER – Persona que fa llenya al bosc. BOTER- Persona que té per ofici fer bótes. BOTONER - Persona que fa o ven botons. BOVER O BOUER - Pastor de bous. BROCANTER - Persona que té per ofici comprar i vendre objectes usats. BRODADOR – Persona que broda. BUDELLER- Persona que ven tripes o budells. BUGADER – Persona que es dedica a rentar la roba dels altres. BUROT- Persona encarregada de cobrar uns diners per l'entrada de mercaderies en una població. CABRER – Persona que guarda un ramat de cabres. CADIRAIRE – Persona que fa o ven cadires. CAIXISTA- Treballador d'impremta que compon manualment. CALAFAT O CALAFATADOR- Persona que construeix embarcacions de fusta. CALDERER- Persona que fa o ven calderes i perols. CAMÀLIC – Persona que té per ofici transportar coses de pes a coll. CAMISER – Persona que fa o ven camises. CAMPANER- Persona que fa i instal·la campanes. Persona que té al seu càrrec de tocar les campanes d'una església, etc. CARBONER- Persona que fa o ven carbó. CARDADOR- Persona encarregada de l'operació de cardar.
CARDAR- Pentinar els flocs de cotó, llana . . . amb la carda.

CAPELLÀ – Sacerdot que diu missa en una capella. CARRETER- Persona que construeix carretes, carros. CASTANYER- Persona que torra i ven castanyes pels carrers. CERER – Persona que treballa o ven la cera.
2

CISTELLER- Persona que fa o ven cistells. COBRADOR – Persona encarregada de cobrar. CORNAMUSAIRE – Persona que toca la cornamusa.
CORNAMUSA – Sac de gemecs.

CORDER- Persona que fabrica o ven cordes. COSIDOR – Persona que té per ofici cosir. COTXER- Persona que té per ofici de guiar els cavalls, muls, etc. que tiren el cotxe. COURER – Persona que treballa el coure. CULLERAIRE O CULLERER- Persona que fa o ven culleres, forquilles i altres estris de cuina, generalment fets amb fusta de boix. DAGUER- Persona que fa o ven tota mena de ganivets. DESTRALER – llenyataire. DIDA- Dona que alleta l'infant d'una altra dona. DRAPAIRE - Persona que compra i ven draps vells, papers i altres objectes de rebuig. EBENISTA - Persona que treballa fustes fines per fer-ne mobles. EMBLANQUINADOR - Persona que té per ofici emblanquinar.
EMBLANQUINAR – Pintar de blanc.

ENLLUSTRADOR – ENLLUSTRABOTES - Persona que té per ofici enllustrar el calçat. EMPELTADOR – Persona que empelta.
EMPELTAR – Unir una part d’un arbre en una branca o tronc d’un altre arbre.

ENQUADERNADOR – Persona que enquaderna llibres. ENVERNISSADOR - Persona que envernissa. ESCATIDOR- Persona que escateix els arbres.
ESCATIR- Tallar.

ESCLOPER O ESCLOPAIRE- Persona que fa esclops. ESCOLÀ – Persona, normalment jove, que serveix en els monestirs i les esglésies per ajudar a missa.
3

ESCORXADOR- Persona que escorxa animals, arbres. ESCRIVÀ- Persona que escrivia actes, contractes . . . ESCRIVENT – Persona que té per ofici escriure pels altres. ESCULTOR - Artista que esculpeix. ESCURA- XEMENEIES- Persona que té per ofici escurar xemeneies ESMOLADOR O ESMOLET- Persona que esmola eines tallants. ESPARDENYER- Persona que fa o ven espardenyes. ESPARTER – Persona que fa o ven objectes d’espart.
ESPART – Planta utilitzada per a la fabricació de cordes, cabassos, calçat . . .

ESPASER- Persona que fa o ven espases. ESQUILADOR- Persona que esquila.
ESQUILAR- Tallar arran el pèl, la llana.

ESTAMPADOR – Persona que estampa.
ESTAMPAR – Fer un dibuix en relleu, en tinta, en colors . . .

ESTANYAPAELLES – Persona que estanya paelles, cassoles i altres atuells de metall.
ESTANYAR – Recobrir d’una capa d’estany.

ESTASSADOR - Persona que estassa.
ESTASSAR- Tallar bardisses, herba, etc.

FANALER- Persona que tenia cura i encenia els fanals públics. FANGADOR- Persona que fanga la terra.
FANGAR – Girar la terra, d’un camp, amb la fanga..

FARINAIRE- Venedor o comerciant de farines. FARONER- Persona que té cura d'un far. FEMATER - Persona que arreplega fems. FERRADOR- Persona que té per ofici ferrar cavalls, muls, etc.
FERRAR- Posar les ferradures a un cavall.

FIDEUER – Fabricant o venedor de fideus i altres pastes per a sopa. FILADOR- Persona que fila qualsevol matèria tèxtil. FLASSADER - Persona que fabrica flassades.
FLASSADA – Peça teixida de llana o de cotó que s’utilitza per abrigar-se al llit.

FOGONER – Persona que té cura del foc.
4

FONEDOR – Persona que té per ofici fondre metalls. FORJADOR – Persona que forja metall.
FORJAR – Treballar el metall amb foc i martell.

FORQUER- Persona que fa forques. GRAVADOR – Persona que té la professió de gravar.
GRAVAR – Fer un dibuix sobre metall o fusta amb una eina dura.

GUARDAAGULLES- Persona que, en els ferrocarrils, té al seu càrrec el maneig de les agulles. GUARDABARRERA- Persona que, en un pas a nivell, té cura de posar les barreres, les cadenes, etc.
PAS A NIVELL- Encreuament d'una carretera o d'un camí amb una via de tren.

GUITARRER – Persona que fa o ven guitarres. HERBATGER – Persona que cull herba per alimentar els animals. HOME ORQUESTRA- Músic ambulant que toca diversos instruments que duu al seu damunt.
AMBULANT- Que va d'un lloc a l'altre.

HORTOLÀ- Persona que conrea un hort o horts.
CONREAR- Treballar la terra perquè doni fruits.

HOSTALER – Persona que té un hostal. IL·LUMINADOR- Persona que il·lumina.
IL·LUMINAR- Donar color a les figures, a les lletres, etc., d’un llibre, d’una estampa.

JOGLAR – Persona que anava pels castells dels senyors, per les festes, cantant cançons, ballant i fent jocs. JORNALER – Persona que treballa a jornal.
JORNAL – El que guanya un treballador per la feina d’un dia.

LICORISTA – Persona que fa o ven licors. LLAUNER – Persona que fabrica o ven estris de llauna. LLAURADOR- Persona que llaura la terra.
LLAURAR- Fer solcs, a la terra, amb una arada o una màquina llauradora.

LLENYATAIRE- O LLENYATER- Persona que té per ofici fer llenya al bosc. LLETER- Persona que ven llet.
5

LLEVADORA – Persona que ajuda les dones durant el part. MAINADER- Persona destinada a tenir cura d’un o més infants. MAJORDONA- Criada d'un capellà. MARXANT – Comerciant que va pels pobles i les masies a vendre les seves mercaderies. MASOVER – Persona que té cura d’un mas d’una altra persona. MATADOR- Persona que mata i esquartera els animals a l'escorxador.
ESQUARTERAR- Fer trossos per repartir.

MATALASSER- Persona que fa, adoba o ven matalassos. MESTRE D’AIXA – Persona que construeix embarcacions de fusta. MINER O MINAIRE- Persona que treballa en una mina. MISSATGER – Persona que transporta paquets per mitjà d’un serve i regular. MOCADER – Persona que, en la matança del porc, fa les botifarres. MODISTA – Persona que té per professió fer vestits. MOLINER- Persona que treballa en un molí. MOSSO – Criat d’una masia. MUNYIDOR- Persona que muny. NUNCI – Missatger encarregat d’anunciar alguna cosa. OLLER- Persona que fa o ven olles i altres atuells de terrissa. ORDIDOR – Persona que ordeix.
ORDIR – Enrotllar fils. . .

PAPERAIRE- Persona que fa o ven paper. PARAIGÜER- Persona que fa, ven o adoba paraigües. PARAIRE – Persona que treballa la llana i la converteix en fil. PARRACAIRE- Persona que comercia amb els draps vells, amb paperassa i amb altres objectes de rebuig. PASTOR – Persona que porta el bestiar a pasturar.

6

PELADOR – Persona que lleva el suro de les alzines sureres.
LLEVAR– Separar alguna cosa.

PEÓ DE CAMINS- Persona que treballa en el manteniment de les vies del tren i de les carreteres. PEROLER O PEROLAIRE - Persona que fa o ven perols i calderes. PICAPEDRER- Persona que treballa la pedra que es farà servir per construir edificis. PLANXADORA – Persona que té per ofici planxar. PLORAMORTS- Persona llogada per anar plorant en els enterraments. PREGONER- Persona que fa les crides en un poble. PRESTADOR- Deixar diners, joies, a algú, per un temps amb l’obligació de tornar-ho. PORTER- Persona que vigila l'entrada d'una casa particular, d'una escola, d'una oficina, etc. POUATER O POUATAIRE – Persona que fa pous o n’adoba. PUNTAIRE- Persona que fa puntes al coixí. QUADRANTER – Persona que fa rellotges de sol. RABASSAIRE O RABASSER – Persona que conreava un tros de terra. RAIER – Persona que construeix un rai i el condueix riu avall muntada sobre seu.
RAI – Troncs lligats els uns amb els altres que segueixen el corrent d’un riu.

RAJOLER - Persona que fa o ven rajoles. RELLOTGER – Persona que fa, ven o adoba rellotges. RETRATISTA – Persona que es dedica a fer retrats. RONDALLAIRE - Contador de rondalles. RUSCADOR – Persona que té cura dels ruscos de les abelles. SABATER - Persona que fa o adoba calçat o en ven. SABONAIRE – Persona que fabrica o ven sabó. SAGRISTÀ – Persona que té cura de la sagristia i de l’endreçament de l’església.
SAGRISTIA- Lloc, a les esglésies on es revesteixen els sacerdots. 7

SANADOR – Persona que guaria el bestiar. SARGAIRE – Persona que treballa amb sarga o vímets.
SARGA- Arbust de ribera. VÍMET- Branca prima d’una planta anomenada vimetera.

SARGIDOR- Persona que es dedica a sargir.
SARGIR- Refer amb l'agulla el teixit d'una roba foradada.

SASTRE- Persona que té per ofici fer vestits, especialment per a home. SAURÍ- Persona que amb una vareta a la mà intenta endevinar si hi ha aigua a sota terra o altres coses. SEGADOR- Persona que sega.
SEGAR- Tallar l'herba, el blat . . . amb la falç o altres eines.

SERENO- Vigilant municipal que ronda de nits.
RONDAR- Anar recorrent els carrers d'una població, especialment de nits, per assegurar que les coses van bé.

SERRALLER- Persona que fabrica i ajusta panys, claus i tota mena d'objectes de ferro per a edificis, mobles, etc. TAVERNER - Persona que té una taverna.
TAVERNA – Botiga on es ven vi i altres begudes i se serveixen menjars.

TEIXIDOR- Persona que té per ofici teixir. TELEFONISTA – Persona que s’ocupa de fer la connexió entre les línies. TELEGRAFISTA- Persona que instal·la i té cura dels aparells telegràfics. TERRISSAIRE- Persona que fa o ven terrissa.
TERRISSA- Objecte o conjunts d'objectes( olles, cassoles, càntirs, etc.) fets de terra molla i després cuita.

TEULER – Persona que fa o ven teules. TINTORER – Persona que té per ofici de tenyir matèries tèxtils. TORNER - Persona que fa peces amb un torn. TRAGINER- Persona que té per ofici traginar mercaderies.
TRAGINAR- Transportar mercaderies d'un lloc a l'altre.

TRIPER O TRIPAIRE – Persona que ven tripes. VAQUER – Pastor de vaques. VIDRIER O VIDRIAIRE - Persona que ven vidres plans, en talla i n'instal·la.
8

VINATER – Persona que ven vi. VINYATER- Persona que conrea vinyes. VITRALLER- Persona que fa vitralls. XARLATÀ – Persona, que fent soroll, busca la popularitat per aconseguir vendre els seus productes. XOLLADOR – Persona que esquila el bestiar.

Han col·laborat:

Nisrin Alami Aniol Cañada Arnau Carbona David Cerezo Lluch Coderch Aleix Codina Laia Coromina Maria Díaz Joel Ferrés Adrià Font Marta Garcia Cori Guàrdia Coral Moli Max Oliveras Maria Pérez Emma Prat Nic Paulus Gerard Sáez Álvaro Ruiz Guillem Tuneu

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful