Electromagnetismul

*
Editura Tehnica - Info Chişinău


MIHAI PUIU

-
BERIZINŢU PETRU LIVINŢI
BAZELE
ELECTROTEHNICII
MIHAI PUIU

-
BERIZINŢU
PETRU LIVINŢI
BAZELE
ELECTROTEHNICII
Partea I
ElectromagnetismulEditura Tehnica - Info
Chi şi nău - 2003
Referenţi:
Prof. univ. dr. ing. Ilie Popescu
Prof. univ. dr. ing. Alecsandru Simion
Descrierea CIP a Camerii Naţionale a Cărţii
Autori: PUIU - BERIZINŢU Mihai
LIVINŢI Petru
“BAZELE ELECTROTEHNICII”
Partea I
“Electromagnetismul”
Ch.: Tehnica-Info, 2003
(Tipogr. AS Gevi -F Iaşi)
286 pag.

ISBN 9975-63-206-8
100 ex.
P r e f a ţ ăElectromagnetismul, având ca obiect
teoria generală a câmpului electromagnetic,
constituie baza teoretică pentru înţelegerea şi
interpretarea ştiinţifică a fenomenelor elec-
trice şi magnetice ce intervin în aplicaţiile
practice ale electrotehnicii, una din ramurile
importante ale ştiinţelor tehnice.
Electromagnetismul, împreună cu teo-
ria circuitelor electrice, sunt cele două părţi
fundamentale ale cursului de Electrotehnică
teoretică, numit şi Bazele electrotehnicii
deoarece constituie baza teoretică pentru
studiul disciplinelor tehnice din domeniile şi
ramurile electrotehnicii.
Întrucât în aplicaţiile tehnice intere-
sează în primul rând examinarea fenomenelor
electromagnetice la nivel macroscopic, cursul
este dedicat studiului general şi sistematic a
câmpului electromagnetic în forma teoriei
macroscopice, clasice şi nerelativiste.
În această primă ediţie cursul este
structurat în cele patru părţi corespunzătoare
structurii teoriei clasice a electromagne-
tismului – Electrostatica, Electrocinetica,
Magnetostatica şi Electrodinamica – conţi-
nând în total un număr de 14 capitole şi trei
anexe.
Cursul se adresează îndeosebi studen-
ţilor şi inginerilor de profil electrotehnic şi
energetic, precum şi tuturor celor interesaţi de
dobândirea şi aprofundarea cunoştinţelor teo-
retice asupra fenomenelor electromagnetice ce
intervin în aplicaţiile tehnico-inginereşti.
Lucrarea este o dezvoltare a primei
părţi a cursului de Bazele electrotehnicii -
Electromagnetismul, ce se predă studenţilor
de la specializarea Energetică industrială,
ingineri, cursuri de lungă durată, de la
Universitatea din Bacău.
Experienţa didactică a autorilor şi
consultările avute cu cadre didactice de
specialitate din învăţământul universitar
românesc, au condus la convingerea că studiul
separat, în structura prezentată, a câmpurilor
electric şi magnetic în regim staţionar, este
cea mai eficientă formă din punct de vedere
instructiv pentru abordarea şi aprofundarea
teoriei macroscopice a câmpului electro-
magnetic.
Autorii vor fi recunoscători pentru
observaţii şi sugestii în vederea îmbunătăţirii
unei următoare ediţii a cestui curs.


AutoriiC U P R I N S
Prefaţă ....................................................................................................... 3
Introducere ................................................................................................ 11
Partea întâi
ELECTROSTATI CA
1. Câmpul electric în vid ............................................................................ 15
1.1. Câmpul electromagnetic. Câmpul electric. Regimurile câmpului
electromagnetic .................................................................................... 15
1.2. Starea de electrizare. Sarcina electrică şi intensitatea
câmpului electric în vid ...................................................................... 16
1.3. Câmpul electric coulumbian. Teorema lui Coulomb .......................... 20
1.4. Câmpul electric produs în vid de o sarcină punctiformă.
Principiul superpoziţiei câmpurilor coulombiene ............................... 22
1.5 Inducţia electrică şi fluxul electric în vid.
Teorema lui Gauss ............................................................................... 23
1.6. Tensiunea electrică. Tensiunea electromotoare. Potenţialul
electrostatic şi diferenţa de potenţial .................................................. 26
1.7. Gradient de potenţial ........................................................................... 29
1.8. Teorema potenţialului scalar al câmpului electrostatic ....................... 30
1.9. Suprafeţe echipotenţiale ...................................................................... 31
2. Câmpul electric în substanţă .................................................................. 33
2.1. Dielectrici ............................................................................................ 33
2.2. Dipolul electric. Momentul electric al dipolului ................................. 34
2.3. Polarizarea electrică

............................................................................ 35
2.3.1. Polarizaţia electrică ...................................................................... 35
2.3.2. Sarcina electrică de polarizaţie ...................................................... 35
2.3.3. Polarizarea temporară şi polarizarea permanentă .......................... 38

5

2.4. Intensitatea câmpului electric şi inducţia
electrică în corpuri polarizate .............................................................. 41
2.5. Legea polarizaţiei electrice temporare ................................................. 44
2.6. Legea dependenţei dintre inducţie, intensitate şi
polarizaţie în câmp electric................................................................... 45
2.7. Legea fluxului electric ......................................................................... 47
2.8. Suprafeţe de discontinuitate în câmp electric.
Refracţia liniilor de câmp .................................................................... 48
2.9. Conductoare în câmp electrostatic ....................................................... 50
3. Capacităţi electrice .................................................................................. 53
3.1. Condensatorul electric. Capacitatea electrică. ..................................... 53
3.2. Calculul capacităţilor ........................................................................... 55
3.3. Capacităţi echivalente .......................................................................... 57
3.4. Ecuaţiile de capacitate ale lui Maxwell ............................................... 63
3.5. Capacităţi în serviciu ........................................................................... 67
3.6. Calculul reţelelor de condensatoare .................................................... 68
4. Metode de calcul a câmpului electrostatic ............................................ 70
4.1. Metode de calcul direct a câmpului electrostatic ................................. 70
4.2. Metoda indirectă de calcul a câmpului electric.
Metoda imaginilor electrice ................................................................. 74
4.2.1. Teorema de unicitate a câmpului electrostatic .............................. 74
4.2.2. Metoda imaginilor electrice – principiul metodei ......................... 74
4.2.3. Metoda imaginilor electrice în raport
cu un plan conductor infinit .......................................................... 76
4.2.4. Metoda imaginilor electrice în raport
cu planul de separaţie a doi dielectrici .......................................... 78
4.2.5. Metoda imaginilor electrice în raport
cu cilindrul conductor .................................................................... 79
4.2.6. Metoda imaginilor electrice în raport
cu sfera conductoare ...................................................................... 80
5. Energia şi forţele câmpului electrostatic .............................................. 82
5.1. Energia câmpului electrostatic ............................................................. 82
5.1.1. Energia de interacţiune a corpurilor
încărcate cu sarcini electrice ......................................................... 82
5.1.2. Densitatea de volum a energiei câmpului electrostatic ................. 84
5.2. Forţe generalizate în câmp electrostatic .............................................. 86
5.2.1. Teoremele forţelor generalizate în câmp electrostatic .................. 86
5.2.2. Presiunea electrostatică ................................................................. 91
5.2.3. Densitatea de volum a forţei electrostatice ................................... 92

6

Partea a doua
ELECTOCI NETI CA
6. Mărimi şi fenomene electrocinetice ....................................................... 93
6.1. Starea electrocinetică. Efecte electrocinetice ...................................... 93
6.2. Intensitatea curentului electric ............................................................. 95
6.3. Tensiunea electromotoare ................................................................... 96
6.4. Câmpuri electrice imprimate ............................................................... 98
6.4.1. Câmpuri imprimate de volum ....................................................... 98
6.4.2. Câmpuri imprimate de contact ...................................................... 100
6.5. Legea electrolizei ................................................................................. 104
6.6. Repartiţia curentului electric de conducţie .......................................... 105
6.6.1. Repartiţia de volum. Densitatea curentului
electric de conducţie ...................................................................... 105
6.6.2. Repartiţia superficială. Pânza de curent ........................................ 106
6.7. Solenaţia curenţilor de conducţie ........................................................ 107
6.8. Curentul electric de convectie ............................................................. 108
7. Legile electrocineticii .............................................................................. 109
7.1. Legea conservării sarcinii electrice libere (adevărate) ........................ 109
7.1.1. Forma integrală a legii conservării sarcinii electrice .................... 109
7.1.2. Forma locală a legii conservării sarcinii electrice ......................... 110
7.1.3. Curentul electric hertzian .............................................................. 112
7.1.4. Consecinţe ale legii conservării sarcinii electrice ......................... 114
7.2. Legea conducţiei electrce .................................................................... 116
7.2.1. Forma locală a legii conducţiei electrice ....................................... 116
7.2.2. Forma integrală a legii conducţiei electrce ................................... 117
7.2.3. Conductoare neliniare ................................................................... 119
7.2.4. Variaţia rezistivităţii conductoarelor cu temperatura .................... 120
7.3. Legea transformării energiei în conductoare
în regim electrocinetic ......................................................................... 121
7.3.1.Bazele experimentale ale legii în regim staţionar.
Efectul electrocaloric Joule-Lenz. .................................................. 121
7.3.2.Forma locală a legii transformării energiei în conductoare
parcurse de curent electric de conducţie ........................................ 123
7.3.3.Forma integrală a legii transformării energiei în conductoare
parcurse de curent de conducţie în regim staţionar ........................ 1247
Partea a treia
MAGNETOSTATI CA
8. Câmpul magnetic în vid ......................................................................... 125
8.1. Inducţia magnetică în vid .................................................................... 125
8.2. Fluxul magnetic în vid ......................................................................... 126
8.3. Forţe particulare în câmp magnetic ..................................................... 128
8.3.1. Forţa magnetică (forţa Lorentz) .................................................... 128
8.3.2. Forţa electromagnetică (forţa Laplace) ......................................... 129
8.3.3. Forţa electrodinamică (forţa Ampère) ........................................... 130
8.4. Formula Biot – Savart - Laplace
pentru calculul câmpului magnetic ...................................................... 133
8.5. Tensiunea magnetică. Tensiunea magnetomotoare ............................. 134
8.6. Teorema lui Ampère ............................................................................ 135
9. Câmpul magnetic în substanţă ............................................................... 137
9.1. Influenţa substanţei asupra câmpului magnetic ................................ 137
9.1.1. Curenţi moleculari (ampèrieni) .................................................. 137
9.1.2. Momentul magnetic. Magnetizaţia. ............................................ 138
9.1.3. Magnetizarea temporară şi magnetizarea permanentă ............... 140
9.1.4.
Intensitatea câmpului magnetic şi
inducţia magnetică în substanţă .................................................. 141
9.2. Legea magnetizaţiei temporare ......................................................... 143
9.3. Legea legăturii dintre inducţie, intensitate şi magnetizaţie ............ 145
9.4. Materiale magnetice neliniare. Feromagnetismul. ............................ 146
9.5. Legea fluxului magnetic ................................................................... 151
9.6. Potenţialul magnetic vector. Ecuaţia Poisson
vectorială pentru câmpul magnetic. .................................................. 152
Partea a treia
ELECTRODI NAMI CA
10. Legile de evoluţie ale câmpului electromagnetic .................................. 155
10.1. Legea circuitului magnetic ................................................................ 155
10.2. Consecinţe ale legii circuitului magnetic. Suprafeţe de
discontinuitate. Refracţia liniilor de câmp magnetic ........................ 159
10.3. Legea inducţiei electromagnetice ..................................................... 161
10.3.1. Bazele experimentale ale
legii inducţiei electromagnetice .................................................. 161
10.3.2. Forma integrală a legii inducţiei electromagnetice ..................... 165
10.3.3. Forma locală a legii inducţiei electromagnetice ....................... 167
10.3.4. Fenomenul de autoinducţie ......................................................... 168
10.3.5. Generarea tensiunilor electromotoare alternative ........................ 169
10.3.6. Efectul Hall .................................................................................. 172

8
11. Inductivităţile circuitelor electrice ........................................................ 173
11.1. Inductivităţi proprii şi de cuplaj magnetic ........................................ 173
11.1.1. Inductivitatea proprie ................................................................... 173
11.1.2. Inductivităţi mutuale .................................................................... 174
11.1.3. Inductivităţi utile şi de dispersie .................................................. 176
11.2. Relaţiile lui Maxwell pentru inductivităţi ........................................ 178
11.3. Tensiuni electromotoare de inducţie proprie şi mutuală ................... 180
11.4. Formula lui Newmann pentru calculul inductivităţilor mutuale ...... 181
12. Circuite magnetice .................................................................................. 183
12.1. Elemente constructive. Clasificare ................................................... 183
12.2. Circuite magnetice liniare ................................................................. 184
12.2.1. Legea lui Ohm pentru circuite magnetice ................................... 184
12.2.2. Teoremele lui Kirchhoff pentru circuite magnetice .................... 186
12.2.3. Reluctanţe echivalente ................................................................. 189
12.2.4. Relaţia dintre inductivitate şi reluctanţă ...................................... 190
12.3. Circuite magnetice neliniare ............................................................. 191
12.4. Circuite magnetice cu magneţi permanenţi ...................................... 192
13. Energia şi forţele câmpului magnetic ................................................... 197
13.1. Energia câmpului magnetic ............................................................. 197
13.1.1. Energia de interacţiune a curenţilor electrici ............................... 197
13.1.2. Densitatea de volum a energiei magnetice .................................. 200
13.1.3. Inductivitatea interioară ............................................................... 201
13.2. Forţe generalizate în câmp magnetic ................................................ 203
13.2.1. Teoremele forţelor generalizate în câmp magnetic ..................... 203
13.2.2. Densitatea de volum a forţei magnetice ...................................... 206
14. Câmpul electromagnetic cvasistaţionar ................................................ 207
14.1. Teorema energiei electromagnetice .................................................. 207
14.2. Aplicaţii la teorema energiei electromagnetice ................................ 211
14.2.1. Transmisia energiei electomagnetice prin conductoare .............. 211
14.2.2. Puterea transmisă pe la bornele unui multipol ............................ 213
14.2.3. Teorema transformării ireversibile a energiei
electromagnetice (Teorema lui Warburg) ................................... 215
14.3 Ecuaţiile lui Maxwell pentru câmpul electromagnetic.
Ecuaţiile undelor. .............................................................................. 217
14.4. Câmpul electromagnetic variabil în medii dielectrice.
Unda electromagnetică plană. ........................................................... 221
14.5. Câmpul electromagnetic cvasistaţionar în conductoare masive ....... 227
14.5.1. Fenomene specifice ..................................................................... 227
14.5.2. Pătrunderea câmpului electromagnetic
în semispaţiul conductor. Adâncimea de pătrundere. ................. 231

9
14.5.3. Efectul pelicular .......................................................................... 236
14.5.4. Curenţi turbionari ........................................................................ 239


ANEXE
Anexa 1. Breviar de calcul vectorial .......................................................... 243
A.1.1. Elemente de algebră vectorială ..................................................... 243
A.1.1.1. Mărimi scalare şi mărimi vectoriale ......................................... 243
A.1.1.2. Operaţii algebrice cu mărimi vectoriale .................................... 244
A.1.2. Analza vectorială ........................................................................... 247
A.1.2.1. Câmpuri vectoriale şi câmpuri scalare ...................................... 247
A.1.2.2. Elemente de analiză a câmpurilor scalare ................................. 247
A.1.2.3. Elemente de analiză a câmpurilor vectoriale ............................ 253
A.1.2.4. Operatorul lui Hamilton (nabla) ................................................ 261
A.1.2.5. Derivata substanţială în raport cu timpul
a unui mărimi scalare ................................................................ 266
A.1.2.6. Derivata substanţială a integralei
de volum a unei funcţii scalare ................................................. 267
A.1.2.7. Derivata în raport cu timpul a fluxului
printr-o suprafaţă deschisă în mişcare ....................................... 269
Anexa 2. Sisteme şi unităţi de măsură ....................................................... 272
A.2.1. Sisteme de unităţi de măsură ......................................................... 272
A.2.2. Unităţile din Sistemul Internaţional ale unor
mărimi caracteristice ale electromagnetismului ............................ 273
A.2.3. Unităţile de măsură ale unor mărimi caracteristice
electromagnetismului. Echivalenţa sistemelor
MKSA neraţionalizat, CGSes şi CGSem cu sistemul SI. ............. 277


Bi bl i ogr af i e............................................................................................... 28010

I NTRODUCEREElectromagnetismul sau teoria câmpului electromagnetic, având ca
obiect studiul general şi sistematic al câmpului electromagnetic, constituie
baza teoretică pentru înţelegerea şi interpretarea ştiinţifică a fenomenelor
electrice şi magnetice ce intervin în aplicaţiile tehnice.
Electromagnetismul, împreună cu teoria circuitelor electrice, sunt
cele două părţi importante ale cursului general de Electrotehnică teoretică,
numit şi Bazele electrotehnicii, deoarece constituie baza teoretică a
Electrotehnicii, una din ramurile importante a ştiinţelor tehnice.
Importanţa Electrotehnicii ca ramură a ştiinţelor tehnice se datorează
rolului primordial pe care îl au fenomenele electrice şi magnetice în tehnica
contemporană a folosirii energiei electrice şi a transmiterii de semnale.
Astfel, rolul electrotehnicii este deosebit de important în:
ˆ tehnica producerii, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;
ˆ tehnica transmiterii semnalelor electromagnetice;
ˆ tehnica de calcul.
În strânsă legătură cu electrotehnica este electronica, care este de
fapt o ramură a electrotehnicii, în care se studiază:
• aplicaţiile tehnice ale fenomenelor electromagnetice, care pun în
evidenţă microstructura sistemelor fizice în care curentul electric se
stabileşte în special în vid, în gaze şi în semiconductoare;
• dispozitivele şi aparatele bazate pe aceste fenomene.
Cunoştinţele despre fenomenele electrice şi magnetice sau cristalizat
de-a lungul timpului în teorii macroscopice sau microscopice, clasice sau
cuantice, relativiste sau nerelativiste. Deoarece în majoritatea aplicaţiilor în
tehnică intervin viteze mici în raport cu viteza luminii în vid şi fiindcă
prezentarea fenomenologică este indispensabilă, teoria câmpului electro-
magnetic ce face obiectul acestei lucrări este o teorie macroscopică, clasică
şi nerelativistă.

11
Capitolele principale ale electromagnetismului, structurate în forma
clasică – electrostatică, electrocinetică, magnetostatică şi electrodinamică –
necesare pentru studiul fenomenelor macroscopice în scopul aplicaţiilor
practice, împreună cu teoria electronilor, teoria relativităţii şi mecanica
cuantică, necesare pentru studiul fenomenelor microscopice în vederea
aplicaţiilor, formează Bazele fizice ale electrotehnicii.
În lucrare sunt definite, expuse şi demonstrate mărimile de stare,
teoremele şi legile fundamentale ale teoriei câmpului electromagnetic, cu
exemple şi aplicaţii ilustrative pentru modul de utilizare practică a acestor
noţiuni în studiul fenomenelor electromagnetice. Lucrarea se limitează la
studiul regimurilor staţionare şi cvasistaţionare ale câmpurilor electric şi
magnetic, iar în ultima parte, electrodinamica, sunt prezentate legile şi
teoremele de bază ce intervin în studiul câmpului electromagnetic în medii
dielectrice şi conductoare.
Scopul acestei lucrări este de a realiza o prezentare sistematică, bine
fundamentată ştiinţific, a noţiunilor de bază ale electromagnetismului în
vederea asigurării cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea şi aprofundarea
ştiinţifică a fenomenelor electromagnetice ce intervin în mod frecvent în
aplicaţiile practice.
Cursul se adresează îndeosebi studenţilor de la facultăţile de profil
electrotehnic şi energetic, asigurând cunoştinţele necesare pentru studiul
circuitelor şi reţelelor electrice, al instalaţiilor, maşinilor şi echipamentelor
electroenergetice.
Scurt istoric asupra cunoştinţelor de electromagnetism
Cunoştinţele despre fenomenele electrice şi magnetice datează încă din
antichitate, însă prima lucrare ştiinţifică asupra acestor fenomene, numită „De
magnete”, a fost publicată în 1600 de către medicul englez W. Gi l be r t , care
constată analogia între magnetismul terestru şi cel al unor substanţe magnetizate
conţinute de unele minereuri (de exemplu, magnetita). Tot Gilbert introduce noţiu-
nea de electrizare ca explicaţie a fenomenului remarcat încă din antichitate de către
Tha l e s di n Mi l e t (sec. VII î.e.n.) cu privire la proprietatea chihlimbarului de a
atrage unele obiecte uşoare după ce a fost frecat cu o stofă de lână. La acea dată
însă nu se întrevedea legătura între fenomenele electrice şi magnetice.
Relaţiile cantitative care caracterizează forţele dintre corpurile încărcate
electric, elaborate prin experienţele lui Cha r l e s A. Coul omb şi prin analogie
cele dintre polii magneţilor, descoperirile lui L. Ga l va ni , A. Vol t ă , T. J .
Se e be c k etc., experienţele lui H. C. Oe r s t e dt , J . B. Bi ot , F. Sa va r t ,
A. M. Ampè r e etc., au fost interpretate în cadrul teoriei la distanţă. Conform
acestei teorii, corpurile exercită acţiuni ponderomotoare (electrice şi magnetice)
asupra altor corpuri, acţiuni care se transmit instantaneu, cu viteză infinită şi care,
la fel ca forţele gravitaţionale, satisfac principiul newtonian al acţiunii şi reacţiunii.

12
Descoperirea fenomenului inducţiei electromagnetice de către M.
Fa r a da y, experienţele lui H. He r t z , W. We bbe r , P. N. Le be de v etc.,
au arătat că modelul newtonian al interacţiunilor electrice şi magnetice nu este
satisfăcător. Deoarece nici o acţiune fizică nu este instantanee, acţiunile pondero-
motoare fiind localizate în spaţiu şi întârziate, necesită timp pentru a se propaga şi
ca urmare se transmit din aproape în aproape, cu viteză finită. Astfel, teoria acţiunii
la distanţă a fost înlocuită cu teoria acţiunii din aproape în aproape sau prin
contiguitate.
Conceptele şi principiile de bază ale teoriei de câmp a fenomenelor
electrice şi magnetice au fost stabilite printr-o lucrare de importanţă crucială, „A
Treatise on Electricity and Magnetism” elaborată în 1873 de J . C. Ma xwe l l
pornind de la conceptele de linie de forţă şi tub de flux introduse de M. Faraday. În
cadrul acestei teorii, purtătorul acţiunilor ponderomotoare electrice şi magnetice
este câmpul electromagnetic care le transmite în spaţiu şi timp cu viteză foarte
mare, dar finită. În această fază, teoria fenomenelor electrice şi magnetice iniţiată
de Faraday şi desăvârşită de Maxwell pentru medii imobile şi de Hertz pentru
medii în mişcare lentă, este o teorie fenomenologică şi macroscopică; caracterul
fenomenologic rezultă din modul în care sunt introduse speciile de mărimi şi se
enunţă legile teoriei, nefiind necesare ipoteze care să postuleze imposibilitatea
verificării lor prin experienţă; caracterul macroscopic ia în considerare modelul
continuu al substanţei, fără preocupare la scară atomică a sistemelor fizice şi a
stărilor acestora.
Deşi a reuşit să explice numeroase fenomene electromagnetice, teoria
macroscopică şi fenomenologică a lui Maxwell şi Hertz nu putea explica o serie de
legi sau fenomene cum sunt: legea electrolizei, legile combinaţiilor chimice, teoria
cinetico-moleculară, legile de material şi unele experienţe de optică şi
electrodinamică a corpurilor în mişcare (experienţele lui Rönt ge n, Wi l s on,
Fi z e a u, etc). Luând în considerare structura discontinuă a substanţei, dar păstrând
repartiţia continuă a câmpului electromagnetic, H. A. Lor e nt z a elaborat teoria
microscopică clasică a fenomenelor electromagnetice, numită şi teoria
electronilor. Extrapolând la scară atomică legile teoriei lui Maxwell şi considerând
sarcina electrică proprietate a particulelor elementare denumite generic electroni,
teoria lui Maxwell-Lorentz a explicat o mare parte din proprietăţile de material
printre care polarizaţiile electrică şi magnetică. Elaborarea de către A Ei ns t e i n a
teoriei relativităţii restrânse (“Asupra electrodinamicii corpurilor în mişcare”,
1905) a permis lui H. Mi nc ows c hi reformularea adecvată relativităţii restrânse
a teoriei lui Maxwell şi Lorentz; s-a constituit în acest fel teoria relativistă a
fenomenelor electromagnetice, numită şi electrodinamica relativistă.
Experienţe de mare fineţe arată că dacă energia şi impulsul schimbate între
particule sunt foarte mici, nici conceptele şi nici legile electrodinamicii relativiste
nu sunt potrivite. A fost necesar să se ia în considerare pe lângă structura
discontinuă a substanţei corpurilor şi structura discretă a câmpului electromagnetic.
S-a trecut astfel la faza electrodinamicii cuantice.

13
O contribuţie semnificativă la dezvoltarea şi sistematizarea cunoştinţelor în
domeniul electrotehnic au adus şi numeroşi oameni de ştiinţă, profesori şi
cercetători români, dintre care se menţionează aici doar câteva nume de prestigiu.
Ema noi l Ba c a l ogl u (1830 –1831), licenţiat în fizică la Paris, a adus o
contribuţie importantă la stabilirea unei terminologii ştiinţifice româneşti în
domeniul electrotehnic.
Dr a gomi r Hur muz e s c u (1865 –1965) a fost iniţiatorul învăţământu-
lui electrotehnic românesc şi a făcut cercetări teoretice şi experimentale în dome-
niul electricităţii, ocupându-se îndeosebi de studiul materialelor electrotehnice.
Ni c ol a e Va s i l e s c u Ka r pe n (1870 – 1964) a efectuat studii referi-
toare la curenţii de convecţie şi a avut realizări importante în domeniul pilelor de
combustie. A fost rector al Şcolii Politehnice din Bucureşti.
Şt e f a n Pr oc opi u (1890 – 1972), fizician, academician, profesor
universitar la Iaşi, a adus contribuţii importante în domeniul electromagnetismului
cum sunt: calculul momentului magnetic al electronului pe baza teoriei cuantelor,
descoperirea depolarizării longitudinale a soluţiilor coloidale (fenomenul Procopiu)
şi a discontinuităţii magnetizării unui fir feromagnetic străbătut de un curent
alternativ (efectul Procopiu).
Cons t a nt i n Bude a nu (1886 – 1959), academician, profesor universi-
tar, are importante contribuţii în elaborarea teoriei regimului deformant, a fenome-
nelor reactive, în raţionalizarea sistemelor de unităţi de măsură.
Re mus Ră dul e ţ , academician, profesor universitar, are contribuţii
importante la sistematizarea teoriei generale a câmpului electromagnetic, în
domeniul electrotermiei, în definirea parametrilor regimului tranzitoriu în circuitele
electrice. A pus bazele învăţământului românesc de electrotehnică.

14


Part ea î nt âi

ELECTROSTATICA
1. CÂMPUL ELECTRIC ÎN VID

1.1. Câmpul electromagnetic. Câmpul electric.
Regimurile câmpului electromagnetic.

Câmpul electromagnetic este o formă aparte de existenţă a mate-
riei, caracterizat prin aceea că exercită acţiuni ponderomotoare (forţe şi
momente) asupra corpurilor situate în câmp. Ca orice formă a de existenţă a
materiei, câmpul electromagnetic posedă energie.
Drumul cunoaşterii de la primele constatări empirice disparate,
până la concepţia actuală asupra câmpului electromagnetic ca formă a mate-
riei, până la cunoaşterea legilor care guvernează fenomenele electromag-
netice şi aplicarea lor în practică, a fost un proces îndelungat, care a
necesitat strângerea unui imens material faptic şi o dezvoltare a teoriei nu
lipsită de stagnări şi de salturi.
Teoria macroscopică a câmpului electromagnetic, care reprezintă
baza teoretică a electrotehnicii, a fost elaborată în liniile ei principale,
valabilă şi în prezent, în lucrările lui James Clerk Maxwell (1831-1879)
şi ale lui Heinrich Rudolph Hert z (1857-1894). Conform acestei teorii,
interacţiunile electromagnetice se transmit din aproape în aproape în spaţiu
şi timp (prin contiguitate) prin intermediul câmpului electromagnetic care se
propagă în spaţiu cu viteză finită (viteza luminii în vid).
Câmpul electromagnetic are două aspecte particulare: câmpul
electric şi câmpul magnetic. Cele două câmpuri formează un ansamblu
indisolubil, separarea lor având un caracter relativ, pur teoretic, dând
posibilitatea studierii lor separate.

15
Câmpul electric este deci unul din cele două aspecte ale câmpului
electromagnetic care se manifestă prin forţe mecanice ce acţionează asupra
unui corp încărcat electric, imobil, introdus în câmp.
Din punctul de vedere al modului de variaţie în timp a mărimilor
electrice şi magnetice, pentru câmpul electromagnetic se disting două
regimuri: regimul staţionar şi regimul variabil în timp.
În regim staţionar mărimile nu variază în timp, dar au loc trans-
formări de energie; din această categorie fac parte regimurile de câmp elec-
tric staţionar (electrocinetica) şi de câmp magnetic staţionar. Regimurile
staţionare neânsoţite de transformări de energie, se numesc statice: regimul
electrostatic (electrostatica) şi regimul magnetostatic (magnetostatica).
Regimurile variabile în timp în care se ia în considerare numai viteza
de variaţie în timp a uneia dintre inducţiile, fie electrică, fie magnetică, se
numesc cvasistaţionare. În regim cvasistaţionar anelectric sau magnetic se
neglijează intensitatea curentului electric hertzian, iar în regim cvasista-
ţionar amagnetic sau electric se neglijează tensiunea electromotoare indusă
de fluxul magnetic variabil în timp.
Regimul general valabil este regimul nestaţionar.

1.2. Starea de electrizare. Sarcina electrică
şi intensitatea câmpului electric în vid.

Experienţa arată că frecând cu o bucată de stofă un baston de sticlă,
răşină, etc., acesta capătă proprietatea de a atrage anumite corpuri uşoare.
De asemenea, între corpurile uşoare (de exemplu mici bucăţele de hârtie)
supuse acestui experiment se constată apariţia unor interacţiuni. Atât bucata
de stofă, bastonul de sticlă, cât şi obiectele uşoare trec într-o stare diferită
de cea mecanică sau termică, numită stare de electrizare. O stare similară se
obţine, în unele condiţii, şi prin şoc mecanic, deformarea corpurilor, încăl-
zire, iradierea corpurilor cu lumină, cu raze Röentgen sau ultraviolete, etc.
Se numeşte stare de electrizare starea corpurilor în care acestea
exercită asupra altor corpuri forţe electrice, adică forţe de natura celor
produse de corpurile electrizate prin frecare.
Starea de electrizare se poate transmite de la un corp electrizat la un
corp neelectrizat prin contact sau prin influenţă.
Din punctul de vedere al modului cum transmit starea de electrizare,
corpurile pot fi clasificate în trei categorii:
- conductoare – corpuri care transmit starea de electrizare practic
instantaneu (timp de ordinul a 10
-12
s);

16
- izolatoare – corpuri care transmit starea de electrizare în timp de
ordinul orelor sau zilelor;
- semiconductoare – corpuri cu proprietăţi intermediare (timp de
transmitere a stării de electrizare de ordinul secundelor sau fracţiunilor de
secundă).
Pentru caracterizarea stării de electrizare a corpurilor se defineşte
sarcina electrică ca fiind o mărime de stare ce caracterizează încărcarea
electrică a particulelor elementare; este o mărime scalară şi se notează cu q.
Pentru a pune în evidenţă existenţa câmpului electric se foloseşte un
corp de probă încărcat cu electricitate, care trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
- să fie imobil şi de sarcină invariabilă, pentru că altfel acţionează
asupra lui şi câmpul magnetic;
- să aibă o stare de electrizare astfel aleasă încât să nu modifice
starea electrică a sistemului de explorat;
- să aibă dimensiuni cât de mici posibil (practic punctual) pentru ca
forţa care se exercită asupra lui să poată fi aproximată prin forţa ce acţionea-
ză în acel punct şi nu prin rezultanta forţelor din regiunea ocupată de el.
Experimental se constată că forţa ce acţionează asupra corpului de
probă introdus în câmp depinde de punctul P în care este situat corpul şi de
starea sa de electrizare η:
( ) η = , P F F (1.1)
) , P ( F
1 1
η
Considerând corpul de probă cu
diverse stări de electrizare (η
1
, η
2
, etc.),
situat în diverse puncte (P
1
, P
2
etc.) din
spaţiu unde se presupune existenţa
câmpului (fig.1.1.), asupra lui acţionează
forţe care satisfac relaţia
) P ( E ) ( q F
v
⋅ η = . (1.2)
Corpul de probă asupra căruia se exercită forţa se consideră situat în
vid, adică în spaţiul lipsit de substanţă, echivalent cu starea limită de
rarefiere a unui mediu molecular. Deci, forţa care se exercită asupra
corpului de probă situat în vid este egală cu produsul dintre mărimea scalară
q - sarcina electrică (depinde numai de starea lui de electrizare) şi o mărime
vectorială
v
E , numită vectorul intensităţii câmpului electric în vid (depinde
numai de punctul considerat în câmp, nu şi de starea sa de electrizare ).
P
2
) P ( E
2 v

) P ( E
1 v
P
1
) , P ( F
2 2
η
Fig. 1.1.

17
Mărimea vectorială ) P ( E
v
, egală cu raportul dintre forţa ) , P ( F η
care se exercită în vid asupra corpului de probă şi sarcina lui electrică q,
când aceasta tinde către zero, caracterizează local câmpul electric în vid,
fiind definită prin relaţia
q
) , P ( F
lim ) P ( E
0 q
d
v
η
=

. (1.3)
Din relaţia (1.3) rezultă că unitatea de măsură a lui v E corespunde
vectorului câmp în care, asupra corpului de probă încărcat cu sarcina
electrică unitate, se exercită unitatea de forţă. În sistemul internaţional de
unităţi (S.I.), unitatea de măsură pentru intensitatea câmpului electric este
volt pe metru (V/m) şi este valoarea pentru care, asupra corpului punctiform
cu sarcina electrică de un coulomb, acţionează o forţă egală cu un newton.
Dacă se examinează toate punctele spaţiului în care există câmp
electric ) 0 E (
v
≠ , se pot construi nişte linii care au proprietatea că, în orice
punct, tangenta la aceste linii are direcţia locală a vectorului
v
E . Aceste linii
se numesc linii de câmp. Prin convenţie, sensul liniilor de câmp electric este
de la sarcina pozitivă spre sarcina negativă (fig. 1.2). Dacă se notează cu s d
elementul de lungime vectorial al liniei de câmp, orientat în sensul acesteia,
ecuaţia diferenţială vectorială a liniei de
câmp este:
v
E
s d
0 E s d
v
= × (1.4)
căreia, în coordonate carteziene, îi
corespunde sistemul de ecuaţii:

vz vy vx
E
dz
E
dy
E
dx
= = (1.5)
Ansamblul liniilor de câmp din reprezentarea grafică se numeşte
spectru de câmp.
Câmpul electric se numeşte omogen sau uniform dacă în fiecare
punct vectorul
v
E are aceeaşi valoare
şi orientare, liniile de câmp fiind în
acest caz paralele şi echidistante.
Fie o curbă închisă Γ; totalita-
tea linilor de câmp care trec prin
punctele curbei Γ alcătuiesc o suprafa-
ţă S
Γ
numită tub de câmp (fig.1.3).
Γ
S
Γ
v
E
1
Γ
n
Γ
Fig. 1.3.
-q +q
Fig. 1.2.

18
Deoarece nici o linie de câmp nu înţeapă suprafaţa tubului de câmp,
numărul liniilor de câmp prin orice secţiune transversală de contur Γ, Γ
1
,...,
Γ
n
este acelaşi. Dacă aria secţiunii transversale este infinit mică, tubul este
un tub de câmp elementar.
Repartiţii de sarcină electrică.
Sarcinile electrice se repartizează pe corpuri sau în corpuri. Analog
cu definiţia densităţii de masă care caracterizează repartiţia masei, se
defineşte mărimea scalară derivată care caracterizează local starea de
încărcare electrică a corpurilor şi deci repartiţia sarcinii electrice, numită
densitate de sarcină electrică.
Densitatea de volum a sarcinii electrice se defineşte prin relaţia

dV
dq
V
q
lim
0 V
d
v
=


=
ρ
→ ∆
[C/m
3
] (1.6)
şi corespunde unei distribuţii a sarcinii electrice în volumul corpurilor când
fiecare element de volum ∆V este încărcat cu sarcina elementară ∆q.
Densitatea de suprafaţă a sarcinii electrice este prin definiţie
dA
dq
A
q
lim
0 A
d
s
=


= ρ
→ ∆
[C/m
2
] (1.7)
şi corespunde unei distribuţii superficiale a sarcinii când fiecărui element de
suprafaţă de arie ∆A îi revine sarcina ∆q.
Densitatea de linie (lineică) a sarcinii electrice

ds
dq
s
q
lim
0 s
d
l
=


= ρ
→ ∆
[C/m] (1.8)
descrie distribuţia sarcinii electrice pe corpuri filiforme când pe fiecare
element de lungime ∆s al firului se află sarcina ∆q.
Sarcina electrică totală a unei distribuţii pe un domeniu D oarecare
(în volumul unui corp, pe suprafaţa unui corp sau de-a lungul unui corp
filiform) se poate calcula în funcţie de densitatea de sarcină electrică ρ
corespunzătoare (de volum, de suprafaţă sau de linie) cu relaţia
∫ ∫
= =
D D
D d ρ dq q
D
. (1.9)

19
Pentru sarcina electrică este valabil principiul conservării: sarcinile
electrice nu pot fi nici create, nici distruse, ci numai deplasate. Cele două
tipuri de sarcini electrice apar întotdeauna simultan şi au valori egale.
Pentru un sistem izolat de corpuri electrizate, suma algebrică a
sarcinilor repartizate în diferite puncte ale sistemului este constantă, adică
(1.10)

=
=
n
1 k
k
. const q
Dacă într-un sistem fizic sarcinile electrice q
1
, q
2
,…,q
n
, în general
variabile în timp, satisfac condiţia că în fiecare moment suma lor este nulă,
, (1.11)

=
=
n
1 k
k
0 q
ele alcătuiesc un sistem complet de sarcini electrice şi sistemul este neutru.
Dacă suma sarcinilor este nenulă,
, (1.12)

=

n
1 k
k
0 q
avem un sistem incomplet de sarcini electrice. În aceste condiţii, în acord cu
principiul de conservare, prezenţa sarcinii de un anumit semn într-un sistem
fizic presupune existenţa unei sarcini de semn contrar în exteriorul acestuia.


1.3. Câmpul electric coulombian.
Teorema lui Coulomb.

Câmpul electric invariabil în timp şi neânsoţit de transformări ale
energiei se numeşte câmp electrostatic. Forţele electrostatice au fost studiate
de Charles Augustin Coulomb efectuând experienţe cu mici corpuri încăr-
cate cu sarcini electrice, situate în aer. Proprietăţile electrice ale aerului fiind
asemănătoare cu cele ale vidului, câmpul electrostatic stabilit în aer se poate
aproxima cu cel din vid şi se numeşte câmp electric coulombian.
Teoria câmpului electric coulombian este o subteorie macroscopică a
câmpului electromagnetic şi se elaborează pe baza experienţelor lui
Coulomb, a principiului acţiunii şi reacţiunii şi a principiului superpoziţiei.
Fie q
1
şi q
2
sarcinile electrice care încarcă două corpuri punctiforme
situate în vid la distanţa R (fig.1.4). Forţele
21
F şi respectiv
12
F care se
exercită asupra primului corp, respectiv asupra celui de-al doilea corp au
următoarele proprietăţi:


20
12
F
21
F
21
u
12
u
21
F

q
1
>0 q
2
<0
R
R
12
F
q
1
>0 q
2
>0
12
u
21
u
Fig. 1.4.

• satisfac principiul acţiunii şi reacţiunii: forţa
12
F pe care o exercită
primul corp asupra celui de-al doilea este egală şi de sens opus cu forţa
21
F
pe care o exercită al doilea corp asupra primului, ; F F
21 12
− =
• dacă sarcinile sunt de acelaşi semn, forţele sunt de respingere, iar
dacă sunt de semne opuse, forţele sunt de atracţie;
• în valoare absolută, forţele sunt proporţionale cu produsul
sarcinilor şi invers proporţionale cu pătratul distanţei dintre sarcini

2
2 1
e 21 12
R
q q
k F F = = . (1.13)
În această relaţie k
e
este o constantă universală referitoare la proprie-
tăţile electrice ale vidului, având expresia
0
e
4
k
πε
=
x
,
unde x este coeficientul de raţionalizare, egal cu 4π în sistemele de unităţi
neraţionalizate şi cu unitatea în sistemele raţionalizate, iar ε
0
este

permitivi-
tatea absolută a vidului care, în sistemul internaţional de unităţi SI, are
valoarea
9
0
19 9 4
1
⋅ ⋅ π
= ε [F/m] . (1.14)
Notând cu
12
u , respectiv cu
21
u versori orientaţi de la sarcina q
1

către sarcina q
2
, respectiv de la sarcina q
2
către sarcina q
1
, expresiile
vectoriale ale forţelor lui Coulomb se scriu:
; u
R
q q
4
1
F
21
2
2 1
0
12
⋅ ⋅
πε
=
12
2
2 1
0
21
u
R
q q
4
1
F ⋅ ⋅
πε
= (1.15)


21
1.4. Câmpul electrostatic produs în vid de o
sarcină punctiformă. Principiul superpoziţiei
câmpurilor coulombiene.

În conformitate cu relaţia de definiţie a intensităţii câmpului electric
în vid, forţa 12 F cu care sarcina q
1
acţionează asupra sarcinii q
2
este egală cu
produsul dintre sarcina electrică q
2
şi vectorul câmpului electric în vid
12 v
E
stabilit de sarcina q
1
în punctul în care este situată sarcina q
2
şi, similar,
forţa
21
F cu care sarcina q
2
acţionează asupra sarcinii q
1
este egală cu
produsul dintre sarcina q
1
şi vectorul câmpului electric în vid
21
E stabilit de
sarcina q
2
în punctul în care este situată sarcina q
1
:
12 v
2
12 E q F ⋅ = ; 21 v
1
21 E q F ⋅ = (1.16)
Utilizând expresiile forţelor lui Coulomb (1.15), din (1.16) rezultă:
; u
R
q
4
1
E
12
2
1
0
12 v ⋅ ⋅
πε
=
21
2
2
0
21 v u
R
q
4
1
E ⋅ ⋅
πε
= (1.17)
O sarcină electrică punctiformă q situată în vid, stabileşte într-un
punct oarecare P, situat la distanţa R de sarcină, un câmp electric al cărui
vector intensitatea
v
E este orientat radial (fig. 1.5), proporţional cu sarcina
q şi invers proporţional cu pătratul distanţei:

3
0
R
2
0
v
R
R
4
q
u
R
q
4
1
E ⋅
πε
= ⋅ ⋅
πε
= (1.18)
Intensitatea câmpului electrostatic este orientată de la corpul
punctiform spre infinit, dacă sarcina e pozitivă, şi către corp, dacă sarcina
este negativă (fig. 1.5).
R
P
0 q >
v
E
v
E
v
E
Fig. 1.5.

22
Câmpul electric coulombian satisface principiul superpoziţiei care se
enunţă astfel: intensitatea câmpului electrostatic
v
E stabilit într-un punct
din vid de n sarcini electrice punctiforme q
k
, este egală cu suma vectorilor
vk
E (k = 1, 2, …, n) produşi în acel punct de fiecare sarcină punctiformă:
∑ ∑
= =

πε
= =
n
1 k
k
3
k
k
n
1 k
vk v
R
R
q
4
1
E E
0
(1.19)
Dacă sarcina electrică q este repartizată, intensitatea câmpului elec-
trostatic
v
E d stabilit în vid de sarcina elementară dq se calculează cu relaţia:
R
R
dq
4
1
E d
3
v
0
⋅ ⋅
πε
= (1.20)
În cazul general, când există sarcini distribuite în volum (cu densita-
tea de volum ρ
v
), pe suprafeţe (cu densitatea de suprafaţă ρ
s
), pe corpuri
filiforme (cu densitatea ρ
l
), cât şi sarcini punctiforme, intensitatea câmpului
electrostatic se calculează cu relaţia:
( )
+ ρ + ρ + ρ
πε
=

∫ ∫ ∫
=
n
1 k
k
3
k
k
S C
3
l
3
s
V
3
v v
R
R
q
ds
R
R
dA
R
R
dv
R
R
4
1
R E
0
(1.21)

1.5. Inducţia electrică şi fluxul electric în vid.
Teorema lui Gauss.

Mărimea vectorială egală cu produsul dintre intensitatea câmpului
electric în vid
v
E şi permitivitatea absolută a vidului
0
ε reprezintă inducţia
electrică în vid, notată cu
v
D :
A d
Γ S
n
v
D
v 0
d
v
E D

ε =
α
(1.22)
Se numeşte flux electric în vid,
fluxul vectorului inducţie electrică în
vid
v
D printr-o suprafaţă deschisă S
Γ
,
S
Γ
Γ

Γ
Γ
⋅ =
S
v S
A d D ψ , (1.23)
sau fluxul vectorului
v
D printr-o supra-
faţă închisă Σ,
Fig. 1.6.

23


Σ
Σ
= A d D ψ
v
. ( 1.24)
Observaţii. Elementul de arie vectorial A d este un vector elemen-
tar, având modulul egal cu aria elementului de suprafaţă şi fiind orientat
după direcţia normalei pozitive la suprafaţă. În cazul suprafeţelor deschise
(notate cu S
Γ
) care se sprijină pe o curbă închisă Γ (fig.1.6), sensul normalei
pozitive la suprafaţă este dat de sensul de înaintare al burghiului drept care
este rotit în sensul de referinţă stabilit pentru curba Γ. În cazul suprafeţelor
închise (notate cu Σ), normala pozitivă este întotdeauna orientată din interi-
orul către exteriorul suprafeţei.
Se consideră o suprafaţă deschisă S
Γ
şi un element de arie A d care
formează cu direcţia locală a vectorului inducţie electrică în vid un unghi α
(fig. 1.7). Fluxul electric determinat de sarcina electrică punctiformă prin
această suprafaţă se scrie:
∫ ∫
Γ Γ
Γ
α = = ψ
S
v
S
v S
dA cos D A d D (1.25)
A d
v
D
α
R
q
dΩ
dA
S
Γ
A d
S
Γ
Γ
v
D
q
dA
α
Fig. 1.7.

Produsul se exprimă în funcţie de elementul de unghi
solid cu relaţia
dA cos ⋅ α
Ω d
Ω ⋅ = ⋅ α d R dA cos
2
. (1.26)
Pe baza relaţiilor (1.25) şi (1.26) rezultă:
∫ ∫
Γ Γ
Γ
Ω ⋅
π
= Ω ⋅ ⋅ ⋅
π
=
S S
2
2
S
d
4
q
d R
R
q
4
1
ψ (1.27)

24
Când suprafaţa este un plan infinit S, avem
π = Ω

2 d
S
,
iar în cazul unei suprafeţe închise Σ, ce cuprinde în interior sarcina q, avem
π = Ω

Σ
4 d .
Dacă suprafaţa închisă Σ nu
conţine în interior sarcina q care
produce câmpul (fig. 1.8), ea poate
fi descompusă în două suprafeţe
complementare S
1
şi S
2
care se văd
sub acelaşi unghi solid Ω, deci pro-
duc fluxuri egale în modul, dar de
semne contrare deoarece cosα
1
> 0
şi cosα
2
< 0. Suma acestor fluxuri
este deci nulă:

Σ
S
2
q
2
A d
1
A d
α
1
1 v
D
S
1
2 v
D
α
2
Fig. 1.8.
(1.28) 0 ψ ψ ψ
2 1
S S
= + =
Σ
Pe baza acestor observaţii, pentru fluxul electric printr-o suprafaţă închisă
rezultă relaţia:
Σ
Σ
Σ
= = ψ

q A d D
v
(1.29)
care reprezintă expresia formei integrale a teoremei lui Gauss. Enunţul
acestei teoreme este: fluxul electric prin orice suprafaţă închisă Σ, trasată
exclusiv prin vid, este egal în orice moment cu sarcina electrică q
Σ
din
interiorul suprafeţei.
Fluxul electric este o mărime derivată, având aceeaşi dimensiune cu
sarcina electrică. În sistemul internaţional de unităţi SI, unitatea de măsură
pentru fluxul electric este deci coulombul (C).
Ţinând cont de relaţia de definiţie a inducţiei electrice în vid (1.22),
expresia formei integrale a teoremei lui Gauss poate fi pusă sub forma:
0
v
q
A d E
ε
=
Σ
Σ

(1.30)
Cu ajutorul acestei relaţii se poate determina valoarea intensităţii
câmpului electric în vid în ipoteza că integrala din membrul întâi se poate

25
calcula uşor din considerente fizice, cum ar fi cazul unor sisteme cu simetrie
(sferică, cilindrică, etc.).
Dacă în locul sarcinii electrice punctuale q
Σ
se consideră o sarcină
electrică distribuită cu densitatea de volum ρ
v
în volumul închis de suprafaţa
Σ vom avea

∫ ∫
ρ = ε
Σ V
v v
dV A d E
0
. (1.31)
Aplicând teorema Gauss-Ostogradski de transformare a integralei de supra-
faţă în integrală de volum,

∫ ∫
ρ = ε
V
v
V
v
dV dV E
0
div , (1.32)
rezultă

V
D ρ = div sau,
0
v
v
E
ε
=
ρ
div . (1.33)
Expresiile (1.33) reprezintă formele locale a teoremei lui Gauss.
Având divergenţa nenulă, câmpul electric în vid este un câmp potenţial,
newtonian sau de surse.

1.6. Tensiunea electrică. Tensiunea electromotoare.
Potenţialul electrostatic şi diferenţa de potenţial.

În general, într-un câmp de vectori, integrala de linie a vectorului
câmp în lungul unei curbe poate fi denumită tensiune. În cazul câmpului
electric această mărime se numeşte tensiune electrică.
Se consideră o particulă încărcată cu
sarcina electrică q care se deplasează cu o
viteză foarte mică în lungul unei curbe
oarecare C
AB
într-un câmp electric (fig.1.9).
v
E
q
s d
C
AB
v
E
B
A
Se presupune că sarcina q este
suficient de mică pentru a nu modifica starea
câmpului electric.
Lucrul mecanic necesar pentru depla-
sarea sarcinii q între punctele A şi B este:
Fig. 1.9.

=
B
A
AB
s d F L (1.34)

26
Ţinând seama de expresia forţei electrice
v
E q F = , avem


=
B
A
AB
s d F q L . (1.35)
Prin definiţie, raportul L
AB
/q reprezintă tensiunea electrică U
AB
dintre
punctele A şi B situate în câmp electric


= =
B
A
v
AB
d
AB
s d E
q
L
U (1.36)
Tensiunea electrică între două puncte din câmp este numeric egală
cu lucrul mecanic efectuat de forţele câmpului pentru deplasarea sarcinii
electrice unitare între cele două puncte.
Tensiunea electrică se măsoară în volţi (V). Un
volt este tensiunea dintre două puncte din câmp pentru
care se cheltuieşte lucrul mecanic de un joule pentru
deplasarea sarcinii electrice de un coulomb între cele
două puncte.
A
B
U
AB
Din relaţia (1.36) se vede că U
AB
= – U
BA
, deci
tensiunea electrică depinde de sensul de integrare.
Acest sens, numit sens de referinţă, se indică printr-o săgeată (fig. 1.10).
Fig. 1.10.
Integrala de linie a intensităţii câmpului electric efectuată pe o curbă
închisă Γ (circulaţia a vectorului
v
E ) se numeşte tensiune electromotoare şi
se notează cu e
Γ
sau cu u

dacă e variabilă în timp (tensiune electromotoare
instantanee) şi cu E
Γ
sau cu U

dacă este constantă în timp:


Γ
=
Γ
s d E
v
e (1.37)
În câmp electrostatic (coulombian) tensiunea electromotoare este
nulă pentru orice curbă închisă Γ

0 s d E E
v
= =

Γ
Γ
. (1.38)
Admiţând că
v
E este funcţie de punct, continuă şi suficient de netedă, iar
conturul Γ este arbitrar, aplicând teorema lui Stokes se obţine
0 A d E s d E
S
v v
= =
∫ ∫
Γ
Γ
rot .

27
Rezultă astfel,
0 E
v
= rot (1.39)
Câmpul electrostatic în vid este irotaţional şi se poate exprima, aşa cum se
va arăta mai jos, funcţie de un potenţial scalar.
Fig. 1.11.
Γ
v
E
A
B
n
m
P
0
B
U
AB
U
APo
U
BPo
A
O proprietate importantă a tensiunii
electrice în câmp electrostatic este că valoarea
ei nu depinde de curba după care se face
integrarea (de drum), ci numai de extre-
mităţile acesteia. Această proprietate se poate
demonsta simplu pe baza relaţiei (1.38).
Astfel, considerând punctele A şi B în câmp
electrostatic şi două curbe oarecare AmB şi
AnB care împreună alcătuiesc un contur
închis Γ (fig. 1.11), rezultă
0 s d E s d
BnA
v v
= + E s d E
AmB
v
=
∫ ∫ ∫
Γ
0 0
BP AP AB
U U U

respectiv, .
AnB AmB
U U =
Fie un punct de referinţă P
0
(fig.1.12).
Tensiunea între punctele A şi B se scrie:
− = (1.40)
Fig. 1.12.
Tensiunea unui punct oarecare P în
raport cu un punct de referinţă P
0
se numeşte potenţialul electric al
punctului respectiv şi se notează cu V
P
s d E U V = . (1.41)
0
0
P
P
v PP
d
P

=
Astfel, potenţialele punctelor considerate, A şi B, sunt:
s d E U V
0
0
P
A
v AP A

= = şi respectiv, s d E U V
0
0
P
B
v BP B

= =
În relaţiile de mai sus s-a presupus că potenţialul punctului de
referinţă P
0
este nul. Dacă acest potenţial nu este nul, atunci
s d E V V U
0
0 0
P
P
v P P PP

= − = (1.42)

28
şi deci, pentru potenţialul unui punct oarecare P, se va folosi una din relaţiile
s d E V V
0
0
P
P
v P P

+ = ; s d E V V
P
P
v P P
0
0

− = . (1.43)
În practică se consideră potenţial nul potenţialul pământului. În
unele probleme se consideră ca având potenţial nul punctele de la infinit.
Tensiunea dintre două puncte este deci egală cu diferenţa dintre
potenţialele celor două puncte:
U
AB
= U
Apo
– U
Bpo
= (V
A
–V
Po
) – (V
B
– V
Po
) = V
A
– V
B
(1.44)
Tensiunea electrică U
AB
, egală cu diferenţa potenţialelor V
A
şi V
B
,
reprezintă diferenţa de potenţial dintre punctele A şi B considerate în câmp
electric.


1.7. Gradient de potenţial

Pentru potenţialul unui punct oarecare P se consideră relaţia (1.43),

− =
P
P
v P P
0
0
s d E V V .
Prin diferenţiere, considerând punctul P de coordonate variabile, de exemplu
x, y şi z, se obţine:
s d E ) z , y , x ( dV
v
− = . (1.45)
Vectorii
v
E şi s d în sistemul de axe de coordonate carteziene au
expresiile:
k E j E i E E
vz vy vx
v + + = ; k d j d i d s d
z y x
+ + = ,
iar diferenţiala totală a potenţialului este
dz
z
V
dy
y
V
dx
x
V
dV


+


+


=
Prin diferenţiere, din relaţia (1.45) se obţine
dz E dy E dx E dz
z
V
dy
y
V
dx
x
V
vz vy vx
− − − =


+


+şi identificând termenii, rezultă:

29
.
z
V
E ;
y
V
E ;
x
V
E
vz vy vx


− =


− =


− =
Expresia vectorului intensităţii câmpului electric în vid este deci

+


+


− = k
z
V
j
y
V
i
x
V
E
v
. (1.46)
Mărimea din paranteza din membrul drept se numeşte gradient de potenţial
V E
v
grad − = . (1.47)
Prin urmare, câmpul electrostatic în vid este un câmp vectorial
irotaţional, derivând din potenţialul electrostatic.

1.8. Teorema potenţialului scalar
al câmpului electrostatic

Expresia intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică
punctiformă se poate pune sub forma:


πε
− = ⋅
πε
=
R
1
4
q
R
R
R
q
4
1
E
0
2
0
v
grad . (1.48)
Cum V E
v
grad − = , prin identificare rezultă:
C
R
q
4
1
V
0
+
πε
= , (1.49)
unde C este o constantă arbitrară.
Conform principiului superpoziţiei, intensitatea câmpului electric
produs într-un punct din spaţiul vid de n sarcini punctiforme este

∑ ∑ ∑
= = =


πε
− =
πε
= =
n
1 k
k
k
0
n
1 k
k
k
2
k
k
0
n
1 k
vk v
R
q
4
1
grad
R
R
R
q
4
1
E E . (1.50)
Rezultă de aici că principiul suprapunerii efectelor sau superpoziţiei
este valabil şi pentru potenţialul câmpului electrostatic:

∑ ∑
= =
+
πε
= =
n
1 k
k
k
0
n
1 k
k
C
R
q
4
1
V V (1.51)

30
unde
k
k
k
0
k
C
R
q
4
1
V +
πε
= este potenţialul determinat de sarcina q
k
.
Dacă în afara sarcinilor electrice punctiforme există sarcină electrică
distribuită, atunci, descompunând distribuţiile de sarcină electrică în sarcini
electrice elementare, distribuţiile de sarcină pot fi înlocuite prin mulţimi de
sarcini punctiforme şi pot fi aplicate relaţiile de forma (1.51). În cazul
general, în care există în spaţiu vid infinit n sarcini punctuale şi distribuţii de
sarcină electrică de volum, de suprafaţă şi de linie, expresia potenţialului la
distanţa R de sarcinile ce ocupă un spaţiu finit este
C ds
R
dA
R
dv
R R
q
4
1
V
S C
l S
V
V
n
1 k
k
k
0
+
ρ
+
ρ
+
ρ
+ ⋅
πε
=
∫ ∫ ∫

=
. (1.52)
Această relaţie determină potenţialul câmpului electrostatic în vid, definit
până la o constantă arbitrară care poate fi nulă prin alegerea convenabilă a
punctelor considerate de potenţial nul.
La distanţă foarte mare de sarcinile electrice, presupuse repartizate
într-un domeniu finit, potenţialul electrostatic V(R

) se aproximează astfel:
( )
∞ ∞

πε
=
+ ρ + ρ + ρ
πε∫ ∫
=
R 4
q
q ds dA dV
R 4
1
R V
0
S
n
1 k
k
C
l S
V
V
0
(1.53)
Aşadar, expresia potenţialului creat la o distanţă suficient de mare de
o repartiţie oarecare de sarcini ce ocupă un domeniu finit, este aceeaşi ca în
cazul unei sarcini electrice punctiforme care ar concentra întreaga sarcină
repartizată pe domeniul considerat.


1.9. Suprafeţe echipotenţiale

Potenţialul electrostatic fiind o funcţie de punct scalară, se pot trasa
suprafeţe ale căror puncte au acelaşi potenţial. Aceste suprafeţe se numesc
suprafeţe echipotenţiale sau de nivel.
Ecuaţiile suprafeţelor echipotenţiale se obţin egalând cu constante
expresiile analitice ale potenţialului,


= =
0
P
P
v P
. const s d E V (1.54)

31
Prin diferenţiere, rezultă ecuaţia diferenţială vectorială a suprafeţelor
echipotenţiale:
0 s d Ev = ⋅ (1.55)
care arată că suprafeţele echipotenţiale sunt normale pe liniile de câmp.
De exemplu, pentru o sarcină electrică punctiformă q al cărei
potenţial are expresia
( ) C
R
q
4
1
R V
0
+ ⋅
πε
= ,
ecuaţia suprafeţelor echipotenţiale în coordonate carteziene determină
familia de sfere concentrice cu sarcina punctiformă
. const z y x R
2 2 2
= + + =
Spectrul câmpului şi forma suprafeţelor echipotenţiale pentru o
sarcină punctiformă arată ca în figura 1.13,a), iar pentru două sarcini de
semn contrar ca în figura 1.13, b). În cazul a două sarcini egale şi de semn
contrar (fig. 1.13,b), planul median reprezintă suprafaţa de potenţial nul.

V=const.
v
E
_
+
V=0
v
E

v
E
+q
V=const.
a) b)
Fig. 1.13. Reprezentarea în plan a suprafeţelor echipotenţiale:
a) pentru o sarcină punctiformă;
b) pentru două sarcini punctiforme egale şi de semne contare.

322. CÂMPUL ELECTRIC ÎN SUBSTANŢĂ


2.1. DIELECTRICI

Din punctul de vedere al proprietăţilor electrice materialele se împart
în trei categorii: conductoare, izolante (dielectrici) şi semiconductoare.
Materialele conductoare sunt substanţe care, în condiţiile normale
în care sunt utilizate, sunt bune conductoare de electricitate (adică permit
trecerea rapidă a particulelor încărcate cu sarcină electrică). La conductori
există prin urmare particule care se pot deplasa, transportând sarcini
electrice. Aceste particule sunt constituite de electroni liberi în cazul
metalelor (conductori de speţa sau specia întâi) sau de ioni în cazul
electroliţilor (conductori de speţa sau specia a doua). Aceste particule care
se pot deplasa la distanţe relativ mari se numesc particule libere, iar sarcina
lor se numeşte sarcină electrică liberă sau adevărată.
Dielectricii sunt substanţe rele conductoare de electricitate deoarece,
în general, la nivel microscopic, nu conţin particule libere încărcate cu
sarcină electrică care să se poată deplasa la distanţe apreciabile. La
dielectrici, particulele încărcate cu sarcină electrică nu pot părăsi sistemele
de particule (atomi, molecule, ioni) din care fac parte. Totdeauna suma
sarcinilor electrice este nulă pentru întreg sistemul pe care îl formează; de
aceea, aceste particule sunt denumite particule legate iar sarcina electrică
corespunzătoare, sarcină electrică legată. Dielectricii pot fi încărcaţi şi cu
sarcini electrice libere aduse din afară.
Dielectricii sunt substanţe solide, lichide sau gazoase formate din
sisteme de sarcini electrice, neutre în ansamblu pentru mici domenii (suma
sarcinilor electrice din interiorul acestor domenii este nulă).
Ca şi materialele conductoare, materialele dielectrice, numite şi
materiale izolante, au largi aplicaţii în tehnică: materialele izolante
constituite din dielectrici folosesc proprietatea dielectricilor ideali de a nu
permite o conducţie electrică prin spaţiul ocupat de aceştia în prezenţa unui
câmp electric din exterior.

33
2.2. DIPOLUL ELECTRIC.
MOMENTUL ELECTRIC AL DIPOLULUI.

Dipolul electric reprezintă un ansamblu format din două sarcini
electrice punctiforme, egale şi de semn contrar, aşezate la distanţa ∆l foarte
mică, dar finită, numită axa dipolului (fig. 2.1).
∆l
p

+q –q
Dipolul electric este caracterizat din punct
de vedere electric momentul electric al dipolului
care este o mărime vectorială notat cu p, definit
prin produsul
l q p ∆ = (2.1)
al cărui modul este dat de relaţia de mai sus şi al
cărui sens se ia convenţional de la sarcina negativă, –q, la cea pozitivă, +q.
Fig. 2.1.
Unitatea de măsură pentru momentul electric în SI este C⋅m.
Substanţele dielectrice, având numai "sarcini legate" la nivel
microscopic, pot fi considerate, din punct de vedere electric, ca fiind
constituite din dipoli electrici. Aceşti dipoli se orientează în câmp electric,
iar acest fenomen de orientare a dipolilor se numeşte polarizare electrică.
Dacă un mic corp polarizat electric, ce poate fi echivalat cu un dipol,
este introdus într-un câmp electric
v
E cunoscut, se constată că asupra sa se
exercită un dublu efect ponderomotor: o forţă şi un cuplu (fig. 2.2).
Forţa rezultantă care acţionează
asupra micului corp polarizat este
( )
2 v 1 v 2 1
E E q F F F − ⋅ = − = . (2.2)
p
v
E
2
F
1
F
ο
ο
α
-q
+q
∆l
α
În câmpuri omogene,
v 1 v
E E =
2

şi forţa rezultantă este nulă.
În câmpuri neomogene, unde
2 v 1 v
E E ≠ şi ţinând cont de expresia
momentului electric (2.1), relaţia forţei
capătă forma generală
Fig. 2.2.
( ) v
v v
v
E grad p k
z
E
p j
y
E
p i
x
E
p F ⋅ = ⋅


+ ⋅


+ ⋅


= . (2.3)
Cuplul care acţionează asupra corpului polarizat aflat într-un câmp
omogen ( se determină cu relaţia: )
2 1
F F =

34
α ⋅ ⋅ ∆ = sin F l C sau, α ⋅ ⋅ = α ⋅ ⋅ ∆ = sin E p sin qE l C
v v
(2.4)
În general, cuplul este dat de produsul vectorial
p
v
E
C

v
E p C × = (2.5)
Acest cuplu are tendinţa de a roti micul corp polarizat
până ce o anumită axă privilegiată a acestuia, numită
axă de polarizare, devine paralelă cu câmpul electric
exterior (fig. 2.3).
Fig. 2.3.


2.3. POLARIZAREA ELECTRICĂ

2.3.1. Polarizaţia electrică

Starea de polarizare electrică a unui corp de dimensiuni foarte mici,
asimilabil cu un dipol electric, este complet caracterizată de momentul său
electric p . Descrierea locală a stării de polarizare a unui corp de dimensiuni
mari necesită introducerea unei mărimi vectoriale derivate – polarizaţia
electrică P , definită ca densitatea de volum a momentelor electrice:

dV
p d
V
p
lim P
0 V
d
=


=
→ ∆
(2.6)
unde p ∆ este momentul electric rezultant al dipolilor cuprinşi în elementul
de volum ∆V pentru cazul când ∆V se restrânge până la un punct.
Momentul electric rezultant p al corpului se calculează cu integrala
de volum:
dV P p
V

= (2.7)

2.3.2. Sarcina electrică de polarizaţie

Echivalenţa dintre momentul electric al unui mic corp polarizat
electric şi momentul dipolar al unui sistem de două sarcini punctiforme
dipolare, permite studiul polarizării electrice a unui corp masiv pe modelul
repartiţiei de dipoli, respectiv de sarcină electrică dipolară q
d
.
Fie Σ o suprafaţă închisă trasată în interiorul unui corp polarizat
volumetric (fig. 2.4).

35
o o
o o o o
o o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o
o
o
o o
o
o
Σ
P
P
∆V
d
q ∆ +
d
q ∆ −
l ∆
l ∆ ∆ = ∆
d
q p
o
o
o o
o
o
q
p
o o
o
o
o
o Σ
P
A ∆
d
q ∆
d
q ∆
l ∆
P
Σ
a) b) c)
Fig. 2.4.
Se consideră volumul corpului fragmentat în elemente de volum dV
de forma unor prisme cu muchiile omoparalele cu vectorul local al
polarizaţiei P (fig. 2.4, a). Fiecare fragment de moment electric p ∆ este
echivalent cu un dipol elementar cu sarcinile dipolare +∆q
d
şi -∆q
d
situate la
distanţa ∆l (fig. 2.4,b). Acest moment electric elementar poate fi exprimat în
două moduri, astfel:
ƒ l q p
d
∆ ∆ = ∆ – după definiţia momentului electric;
ƒ ( ) ( ) l A P l A p V P p ∆ ∆ ⋅ = ∆ ⋅ ∆ = ∆ = ∆ – după relaţia de definiţie
a polarizaţiei.
Contribuţia la sarcina dipolară totală q
d
din interiorul suprafeţei Σ a
dipolilor neintersectaţi de suprafaţă este nulă. Dipolilor elementari ale căror
sarcini dipolare pozitive sânt în interiorul suprafeţei Σ le corespund unghiuri
¬( ) A , P ∆ cuprinse între π/2 şi π, iar celor ale căror sarcini dipolare negative
sânt situate în interiorul suprafeţei Σ le corespund unghiuri ¬( ) A , P ∆
cuprinse între zero şi π/2. Ca urmare, din cele două relaţii de mai sus,
expresia care rezultă prin identificare pentru sarcina dipolară elementară
aflată în interiorul suprafeţei Σ se ia cu semnul minus:
A P q
d
∆ − = ∆ (2.8)
La limită, integrând ambii membri ai relaţiei (2.8), se obţine sarcina dipolară
totală din interiorul suprafeţei Σ


Σ
⋅ − = A d P q
P
(2.9)

36
Excesul de sarcină dipolară electrică de un semn faţă de sarcina
dipolară de semn contrar din intermediul suprafeţei Σ reprezintă sarcina de
polarizaţie electrică q
p
, egală cu integrala de suprafaţă luată cu semn
schimbat a polarizaţiei P . Ca urmare, starea de polarizare electrică a corpu-
lui este echivalentă cu o stare de încărcare cu sarcină electrică de polarizaţie.
Densitatea de volum ρ
vp
pentru sarcina electrică de polarizaţie q
p
se
defineşte cu relaţia

dV
dq
V
q
lim
p p
0 V
vp
=


= ρ
→ ∆
. (2.10)
În consecinţă, sarcina de polarizaţie din volumul V
Σ
delimitat de suprafaţa Σ
se poate determina cu relaţia


Σ
ρ =
V
vp p
dV q . (2.11)
Din relaţiile (2.9) şi (2.11), rezultă:
∫ ∫
Σ
− = ρ A d P dV
V
vp
.
Utilizând teorema Gauss-Ostrogradschi, în ipoteza că polarizaţia este funcţie
continuă de punct pe domeniul considerat, pentru densitatea de volum a
sarcinii de polarizaţie rezultă:
P
vp
div − = ρ (2.12)
Dacă se introduce noţiunea de densitate de suprafaţă a sarcinii de
polarizaţie, atunci, având în vedere relaţia (2.9), rezultă:
n P
dA
dq
p
sp
⋅ − = = ρ (2.13)
unde n este versorul normalei pozitive la suprafaţă.
Din relaţia (2.13) rezultă că modulul vectorului polarizaţie P este
numeric egal cu densitatea superficială
sp
ρ a sarcinii de polarizaţie.
Sarcina de polarizaţie a unui corp polarizat electric situat în vid este
nulă deoarece suma sarcinilor dipolare din interiorul corpului este nulă, iar
sarcina de polarizare care încarcă suprafaţa corpului este de asemenea nulă
(integrala de suprafaţă a densităţii de sarcină pozitivă fiind egală şi de semn
opus integralei de suprafaţă a densităţii de sarcină negativă).

37

2.3.3. Polarizarea temporară şi polarizarea permanentă

Pentru toţi dielectricii, experienţa pune în evidenţă o dependenţă mai
mare sau mai mică a stării lor de polarizare de intensitatea câmpului electric.
Dielectricii al căror moment electric p se anulează după suprimarea
câmpului în care au fost aduşi, se numesc cu polarizaţie electrică temporară,
iar polarizarea lor se numeşte polarizare electrică temporară. Mărimile care
caracterizează starea lor de polarizare sunt: momentul electric temporar
t
p
şi polarizaţia electrică temporară
t
P .
Dielectricii care prezintă o polarizaţie electrică chiar şi în lipsa unui
câmp electric din exteriorul lor, produsă de factori neelectrici, se numesc cu
polarizaţie electrică permanentă, iar polarizarea lor se numeşte polarizare
electrică permanentă. Mărimile care caracterizează polarizarea electrică
permanentă sunt: momentul electric permanent
p
p şi polarizaţia electrică
permanentă
p
P .
În general deci, momentul electric p al unui mic corp polarizat
electric este egal cu suma dintre o componentă temporară şi una
permanentă
p v t
p ) E ( p p + = . (2.14)
Acestei relaţii îi corespunde relaţia similară pentru polarizaţie:

p t
P ) E ( P P + = (2.15)
în care E este intensitatea câmpului electric în corpuri (în substanţă).
Polarizarea electrică temporară se produce numai sub influenţa
unui câmp electric din exterior şi dispare odată cu dispariţia acestui câmp.
Polarizarea temporară poate fi de două tipuri: de orientare şi de deformare.
Polarizarea temporară de orientare se produce în dielectricii care au
molecule sub forma unor dipoli electrici (dielectrici polari) la care centrul de
acţiune al sarcinii pozitive nu coincide cu centrul de acţiune al sarcinii
negative (de exemplu: molecula de acid clorhidric). Dacă sarcinile au
valorile +q şi –q, iar distanţa dintre centrele lor este l ∆ , momentul electric
al moleculei este dat de momentul electric al dipolului astfel constituit:
l q p ∆ = . În câmp electric exterior aceşti dipoli se orientează cu axa în
sensul câmpului, adică sarcina +q se deplasează în sensul câmpului, iar
sarcina –q se deplasează în sens contrar câmpului. Orientarea va fi cu atât

38
mai puternică, şi deci polarizarea lor mai mare, cu cât câmpul electric este
mai intens. Substanţe cu astfel de polarizare sunt: O
2
, SO
2
, metan, acizi
organici, etc.
La polarizarea temporară de deformare, atomul sau molecula se
deformează sub acţiunea câmpului exterior. Ca exemplu se consideră
atomul de hidrogen constituit, după cum se ştie, dintr-un nucleu cu sarcină
pozitivă în jurul căruia gravitează electronul cu sarcină negativă (fig. 2.5).
a) b)
0 E
v

0 p ≠
v E
-
l ∆
+

p
+
-q -
0 E
v
=
0 p =
+q
Fig. 2.5.
În lipsa câmpului electric ( 0 E
v
= ), centrul de acţiune al sarcinii
negative coincide cu centrul de acţiune al sarcinii pozitive şi valoarea medie
a momentului electric este nulă (fig. 2.5,a). Sub acţiunea câmpului electric
din exterior ( , 0 E
v
≠ fig. 2.5,b) centrele de acţiune ale sarcinilor nu mai
coincid şi atomul se vede din exterior ca un dipol cu momentul electric
l q p ∆ = . Deformarea (distanţa l ∆ ) este proporţională cu intensitatea
câmpului electric.
Polarizarea electrică permanentă nu depinde de valoarea locală a
intensităţii câmpului electric, fiind determinată de factori neelectrici.
Corpurile dielectrice pot fi polarizate sub efectul anumitor acţiuni fizico–
chimice cum sunt: încălzirea (polarizarea piroelectrică), deformarea meca-
nică (polarizare piezoelectrică), topirea şi resolidificarea în prezenţa unui
câmp electric suficient de intens (polarizarea electreţilor – proprietate pe
care o prezintă anumite substanţe cum sunt: răşini, plexiglas, ceruri, etc.).
Dintre materialele care prezintă o polarizare electrică permanentă,
cele mai cunoscute sunt: cristalele de cuarţ, sarea Seignette (dublu tartrat de
sodiu şi potasiu), turmalina.
Polarizarea feroelectrică este o formă specială a polarizării
permanente care se caracterizează printr-o polarizare neliniară sub acţiunea
unui câmp electric. La materialele feroelectrice, dependenţa dintre polariza-

39
ţie şi intensitatea câmpului electric este neliniară, prezentând fenomenul de
histerezis electric (fig. 2.6).
0
P
E
E
c
-E
c
-P
r
P
r
-E
m
E
m
P
m

-P
m
Fig. 2.6.

Pentru un material dielectric ce nu a mai fost supus polarizării,
polarizaţia electrică creşte neliniar din origine cu intensitatea câmpului
electric după o curbă numită curbă de primă polarizare. La scăderea şi apoi
la creşterea monotonă a intensităţii câmpului electric între două valori
maxime, –E
m
şi +E
m
, se parcurge un ciclu de polarizare de forma celui din
figura 2.6, în care s-au notat cu:
P
r


polarizaţia electrică remanentă (existentă la anularea
câmpului electric)
E
c
–intensitatea câmpului electric coercitiv (valoarea câmpului
ce trebuie aplicat pentru anularea polarizaţiei remanente).
Se demonstrează că aria ciclului de histerezis este proporţională cu
pierderile de energie electrică (prin dezvoltare de căldură) în unitatea de
volum, la efectuarea unui ciclu de polarizare.
Exemple de materiale feroelectrice sunt: titanatul de bariu, titanatul
de calciu, sarea Seignette.
Un alt fenomen care apare în polarizarea dielectricilor este
fenomenul numit postefect electric sau vâscozitatea electrică. Acest efect se
produce în regim nestaţionar, la frecvenţe mari şi constă în aceea că, în
această situaţie, variaţiile polarizaţiei instantanee nu mai pot urmări instan-
taneu variaţiile intensităţii câmpului electric exterior care o condiţionează.
Fenomenul de vâscozitate electrică determină pierderi suplimentare
de energie în dielectrici. Acest fenomen este utilizat practic la încălzirea
dielectricilor.

40
2.4. INTENSITATEA CÂMPULUI ELECTRIC
ŞI INDUCŢIA ELECTRICĂ
ÎN CORPURI POLARIZATE

Din analiza efectelor ponderomotoare exercitate de un câmp electric
asupra unui corp de probă în vid, s-a ajuns la concluzia că starea câmpului
electric în vid poate fi caracterizată printr-o mărime primitivă locală,
vectorială – intensitatea câmpului electric în vid
v
E , definită de relaţia
q
F
lim E
0 q
v

= în care, la limită, se anulează sarcina corpului de probă, deci şi
efectul de perturbaţie. Pentru a extinde această
definiţie şi la punctele din interiorul corpurilor,
este necesar să se considere că în jurul punctului
M, unde se studiază starea câmpului electric, s-a
practicat o cavitate vidă în interiorul căreia să se
poată introduce corpul de probă (fig. 2.7).
Raportul dintre forţa F , exercitată asupra
corpului de probă şi sarcina q a acestuia măsoară
intensitatea câmpului electric
cav
E din vidul
cavităţii. Pentru o caracterizare punctuală şi pentru
a reduce efectul perturbator al practicării cavităţii,
se consideră că se reduc dimensiunile cavităţii,
care la limită devin nule, fără a-i modifica forma. Intensitatea câmpului din
vidul cavităţii este astfel definită prin relaţia
c
Σ
n
cav
E
F
q
M
Fig. 2.7.
q
F
lim E
0 q
0
d
cav
c

→ Σ
= (2.16)
unde s-a notat
c
Σ - norma suprafeţei cavităţii (de exemplu, raza unei sfere
care circumscrie cavitatea).
Experienţa arată că intensitatea câmpului electric din cavitate,
cav
E ,
nu este însă o mărime susceptibilă de a caracteriza starea locală a câmpului
electric din corp deoarece depinde de forma şi orientarea cavităţii, oricât de
mică ar fi aceasta. Practicarea cavităţii duce la eliminarea unei porţiuni din
corpul polarizat, chiar din jurul punctului M şi astfel provoacă o perturbaţie
ce nu poate fi eliminată.
Câmpul electric din cavitate poate fi scris sub forma
pcav cav
' E ' E E + = (2.17)

41
unde: ' E este «câmpul de calcul» existent în corpul polarizat înainte de
practicarea cavităţii vide (câmp ce poate fi calculat prin suprapunerea
efectelor, considerând atât contribuţia sarcinilor libere, cât şi a celor de
polarizaţie), iar
pcav
' E este câmpul produs de sarcinile superficiale de
polarizaţie de pe suprafaţa .
c
Σ
Pentru a defini câmpul electric în substanţă
conform relaţiilor (2.15) şi (2.17), este necesar a
practica o cavitate în aşa fel încât contribuţia
sarcinilor de polarizare de pe suprafaţa
c
Σ să fie nulă
la producerea câmpului, deci să avem 0 = ' E
pcav
.
Această cavitate se ia sub forma unui canal cilindric
foarte lung şi cu rază foarte mică, axul cilindrului
fiind după direcţia vectorului polarizaţie P (fig. 2.8).
În această situaţie, contribuţia sarcinilor de polarizare de pe bazele
cilindrului sunt neglijabile deoarece ariile acestuia sunt infiniţi mici de
ordinul doi, iar densitatea sarcinii de polarizare de pe aria laterală este zero
deoarece aici vectorii P şi n sunt perpendiculari ) 0 P n ( .
Rezultă
.) lat . aria ( sp
= ⋅ = ρ
0 E
cav , p
= ′ şi câmpul din canal egal cu câmpul de calcul. Se
defineşte intensitatea câmpului electric E într-un punct din substanţă ca
fiind egală cu intensitatea câmpului electric din vidul unui mic canal, extrem
de subţire, orientat în lungul direcţiei locale a vectorului polarizaţie P :
P
E
n
c
Σ
Fig. 2.8.
P || canal
d
E E E = ′ = (2.18)
O mărime derivată, definită cu ajutorul vectorului câmp electric E
este tensiunea electrică între două puncte A şi B:
s d E U
B
A
AB


= (2.19)
care generalizează definiţia dată în vid s d E U
B
A
v AB

= .
În situaţia în care se practică în substanţa polarizată o cavitate vidă
de forma unui cilindru foarte plat (înălţimea sa mult mai mică decât raza
bazei) numit fantă, orientată cu feţele bazelor perpendicular pe direcţia
vectorului P (fig. 2.9), se defineşte în vidul acestei fante o mărime numită
inducţie electrică D.

42

P
E
n
c
Σ
- - - - - - - -
sp
ρ +
sp
ρ −

+ + + + + + + +
Se numeşte inducţie electrică D,
mărimea de stare vectorială a câmpului
electric numeric egală cu produsul dintre
permitivitatea vidului şi vectorul câmp
0
ε
P fantă
E

din vidul unei fante foarte mici,
orientată transversal faţă de direcţia locală a
polarizaţiei P :
Fig. 2.9.

P fantă
o
d
E D

⋅ ε = (2.20)
În cazul acestei cavităţi apare pe feţele interioare sarcina de polarizaţie cu
densitatea superficială n P
sp
⋅ = ρ . Din punct de vedere al câmpului produs
de sarcinile de polarizaţie, perturbaţia introdusă prin practicarea acestei
fante este maximă. Această fantă poate fi privită ca un condensator plan
pentru care câmpul în exterior este zero, iar în interiorul fantei câmpul este
datorat sarcinilor de polarizaţie superficială:
0 0
sp
P fantă , p
P
n E
ε
=
ε
ρ
= ′

(2.21)
Înlocuind în relaţia (2.17) mărimile date de relaţiile (2.20) şi (2.21), avem:
0
P fantă
P
E E
ε
+ ′ =

sau
0 0
P
E
D
ε
+ ′ =
ε
(2.22 )
Vectorii E şi D astfel introduşi depind numai de starea câmpului
electric din punctul M şi o descrie complet, deoarece permit calculul
intensităţii câmpului din orice cavitate practicată din jurul punctului M.
Rezultă că în corpuri este necesară utilizarea a două mărimi pentru preciza-
rea stării locale a câmpului electric: E - intensitatea câmpului electric şi D -
inducţia electrică.
În vid, conceput ca o stare extremă de rarefiere a materiei, vectorii
E şi
0
/ D ε coincid, astfel încât este suficientă o singură mărime de stare,
− v E intensitatea câmpului electric în vid. Experimental se arată că, în medii
izotrope, vectorii E şi D sunt paraleli.
Inducţia electrică D se mai numeşte şi deplasare electrică.
Unitatea de măsură a inducţiei electrice este, conform cu (2.22),
aceeaşi cu a polarizaţiei P (C/m
2
).

43
O mărime derivată, exprimabilă cu ajutorul inducţiei electrice este
fluxul electric definit prin integrala de suprafaţă ψ
∫ ∫ ∫
Γ Γ Γ
Γ
α = = = ψ
S S
n
S
d
S
cos dA D dA D A d D (2.23)
În cazul unui câmp omogen şi pentru o suprafaţa S plană, relaţia
fluxului ia forma:
α = α = α = ψ
∫ ∫
cos DA dA cos D cos DdA
S S
(2.24)
Pentru o suprafaţă ortogonală pe liniile de câmp, rezultă:
∫ ∫
= ⋅ = ψ
S S
dA D A d D , (2.25)
iar dacă câmpul este omogen, A D = ψ .

2.5. LEGEA POLARIZAŢIEI ELECTRICE TEMPORARE

Din interpretarea macroscopică a polarizaţiei electrice rezultă că
numai polarizaţia temporară poate fi exprimată funcţie de intensitatea
câmpului electric. Experimental se constată că în medii dielectrice liniare şi
izotrope există o relaţie de proporţionalitate între polarizaţie şi intensitatea
câmpului electric de forma
E P
e 0 t
χ ε = , (2.26)
relaţie numită legea polarizaţiei electrice temporare.
Mărimea este numită susceptivitate electrică şi depinde de natura
mediului, fiind deci o mărime de material. Aşadar, în teoria macroscopică a
câmpului electromagnetic, legea polarizaţiei electrice temporare este o lege
de material. Susceptivitatea electrică este o mărime adimensională pozitivă.
e
χ
În medii dielectrice liniare şi izotrope (dielectrici liniari şi izotropi),
susceptivitatea electrică este independentă de intensitatea câmpului electric
şi, în general, depinde de condiţii neelectrice ca: temperatura, presiunea, etc.
Un material dielectric este izotrop dacă sub acţiunea unui câmp
electric având orice orientare în corp, se polarizează temporar în direcţia
câmpului şi este liniar, dacă local, polarizaţia temporară instantanee este
proporţională cu intensitatea instantanee a câmpului electric:
) t , r ( E ) r ( ) t , r ( P
e 0 t
χ ε = .

44
La dielectricii liniari şi anizotropi, polarizaţia electrică temporară
depinde de direcţia câmpului electric,
e
χ având într-un punct din material
valori diferite în funcţie de direcţia locală a câmpului E . În acest caz
vectorii E şi
t
P nu mai sunt coliniari,
e
χ fiind un tensor:
E P
e 0 t
χ ε = (2.27)
Într-un sistem de coordonate carteziene, componentele polarizaţiei
P
tx
, P
ty
şi P
tz
sunt funcţii liniare de componentele câmpului E
x
, E
y
şi E
z

χ ε + χ ε + χ ε =
χ ε + χ ε + χ ε =
χ ε + χ ε + χ ε =
z ezz 0 y ezy 0 x ezx 0 tz
z eyz 0 y eyy 0 x eyx 0 ty
z exz 0 y exy 0 x exx 0 tx
E E E P
E E E P
E E E P
(2.28)
tensorul susceptivităţii, tensor simetric având matricea:

χ χ χ
χ χ χ
χ χ χ
= χ
ezz ezy ezx
eyz eyy eyx
exz exy exx
e
;
ekj ejk
χ = χ (2.29)
La dielectricii neliniari, dependenţa dintre polarizaţie şi intensitatea
câmpului electric este neliniară datorită variaţiei neliniare a susceptivităţii,
, aşa cum este, de exemplu, în cazul substanţelor feroelectrice. ) E (
e e
χ = χ

2.6. LEGEA DEPENDENŢEI DINTRE INDUCŢIE,
INTENSITATE ŞI POLARIZAŢIE
ÎN CÂMP ELECTRIC

Suma vectorială dintre polarizaţia P şi intensitatea câmpului electric
E multiplicată cu permitivitatea vidului
0
ε , este egală în orice moment şi în
orice punct cu inducţia electrică D, relaţia
P E D
0
+ ε = (2.30)
fiind numită, în teoria macroscopică a câmpului electromagnetic, legea
dependenţei dintre inducţie, intensitate şi polarizaţie în câmp electric.
Întrucât în relaţie nu intervin mărimi de material, legea dependenţei dintre
inducţie, intensitate şi polarizaţie este o lege generală şi de stare a câmpului
electromagnetic, verificabilă experimental şi în regim nestaţionar.

45
Dacă materialul dielectric este fără polarizaţie permanentă ( 0 P
p
= ,
) P P
t
= , legea poate fi scrisă sub forma
E E ) 1 ( P E D
e t 0 0
ε = χ + ε = + ε = (2.31)
în care:
- este permitivitatea absolută a materialului, numită uneori şi ε
constantă dielectrică, cu unitatea de măsură F/m ;
-
e r
1
0
χ − =
ε
ε
= ε este permitivitatea relativă.
Dacă se trasează grafic variaţia inducţiei electrice în funcţie de
intensitatea câmpului electric la variaţia periodică a câmpului între două
valori extreme, +E
m
şi –E
m
,

se pune în evidenţă fenomenul de histerezis
electric în care inducţia remanentă D
r
corespunde polarizaţiei permanente P
r

(fig. 2.10,a). Pentru un material feroelectric care nu a mai fost polarizat, se
obţine caracteristica neliniară D = f(E) numită caracteristica de primă
polarizare (fig. 2.10,b), din care se poate determina permitivitatea ε = D/E.

0
D
E
–E
m
D
m
–D
m

–D
r

D
r
–E
c
E
c
E
m
D
ε
0
D, ε
a) b)
Fig. 2.10.46
2.7. Legea fluxului electric

Fluxul electric printr-o suprafaţă închisă Σ, dat de integrala de
suprafaţă a produsului scalar dintre inducţia electrică şi elementul de
suprafaţă vectorial, este în fiecare moment egal cu sarcina electrică liberă
(adevărată) q
Σ
a corpurilor din interiorul suprafeţei.
Sub forma integrală, expresia legii fluxului electric este:
Σ
Σ
Σ
= ⋅ = ψ

q A d D (2.32)
Legea fluxului electric este o generalizare a teoremei fluxului
electric în vid (teorema lui Gauss) demonstrată pentru câmpul electrostatic.
Normala la suprafaţă Σ după care este orientat elementul de arie A d
se consideră orientată spre exterior astfel încât, pentru sarcini pozitive fluxul
este pozitiv (liniile lui D ies din suprafaţă), iar pentru sarcini negative
fluxul este negativ (liniile lui D intră în suprafaţă).
Relaţia se verifică experimental şi în cazul cel mai general al regi-
mului nestaţionar, legea fluxului electric fiind o lege generală şi de stare a
câmpului electromagnetic (în relaţie nu intervin mărimi de material).
Dacă în interiorul suprafeţei sarcina electrică q
Σ
este nulă, rezultă că
fluxul electric este nul, 0 = ψ
Σ
. Din anularea fluxului electric nu rezultă şi
anularea inducţiei electrice. În general, în acest caz, sarcinile electrice din
interiorul suprafeţei alcătuiesc un sistem complet de sarcini; integrala
efectuată pe porţiunile de suprafaţă prin care liniile de câmp ale inducţiei
electrice intră în suprafaţa Σ este egală şi de sens opus cu integrala de
suprafaţă pe porţiunile prin care liniile de câmp ies din suprafaţa Σ.
Dacă mediul este liniar şi izotrop, lipsit de polarizaţie electrică
permanentă, legea fluxului electric se poate scrie
ε
= ⋅
Σ
Σ

q
A d E (2.34)
care, în vid, capătă forma:
0
v
q
A d E
ε
= ⋅
Σ
Σ

.
Deoarece > > 0) rezultă că intensitatea câmpului electric în
vid este mai mare decât intensitatea câmpului electric E în substanţă.
Acest lucru se explică prin apariţia pe suprafaţa corpurilor încărcate cu
sarcini, a unor sarcini de polarizaţie ale mediului care neutralizează parţial
sarcinile proprii ale corpului.
ε
0
ε
e

v
E

47
Dacă sarcina electrică q
Σ
este repartizată cu densitatea de volum ,
şi relaţia (2.34) se scrie
v
ρ
dV q
V
v

Σ
ρ =
Σ
dV A d D
V
v
∫ ∫
Σ
ρ =
Σ
.
În ipoteza că
v
ρ şi Dsunt funcţii continue de punct, suficient de netede, prin
aplicarea teoremei Gauss – Ostrogradski integralei de suprafaţă se obţine:
v
D ρ = ∂iv (2.35)
relaţie care reprezintă forma locală a legii fluxului electric.
Considerând relaţia de legătură dintre D, E şi P în câmp electric
P
1
D
1
E P E D
0 0
0
ε

ε
= ⇒ + ε = ,
prin aplicarea operatorului divergenţă, rezultă:
) (
1
P
1
D
1
E
vp v
0 0 0
ρ + ρ
ε
= ∂
ε
− ∂
ε
= ∂ iv iv iv (2.36)
Divergenţa vectorului câmp electric este în orice punct proporţională
cu suma densităţilor de sarcină liberă ρ
v
şi de polarizaţie ρ
vp
.
În lipsa sarcinii de polarizaţie, forma locală a legii fluxului electric
este identică cu cea din vid,
0 v
E ε ρ = ∂iv .


2.8. SUPRAFEŢE DE DISCONTINUITATE ÎN CÂMP
ELECTRIC. REFRACTIA LINIILOR DE CAMP.

Se consideră două medii omogene
cu permitivităţile şi . În jurul unui
punct de pe suprafaţa de separaţie a celor
două medii se consideră o suprafaţă închisă
Σ de forma unui cilindru foarte plat, cu aria
bazei ∆A şi înălţimea ∆h (fig. 2.11).
1
ε
2
ε
1
2
n 1
D
∆h
∆Α
Σ
α
1
α
2
ε
1
ε
2
12
n
21
n
2
D n 2
D
1
D Dacă pe suprafaţa de separaţie a
celor două medii nu există sarcini electrice,
fluxul electric prin suprafaţa cilindrului
este nul: Fig. 2.11.


48

Σ
Σ
= = 0 q A d D (2.37)
Integrala se poate descompune pe porţiuni şi dacă se neglijează fluxul prin
suprafaţa laterală a cilindrului, din (2.37) rezultă:
0 A n D A n D
12 2 21 1
= ∆ + ∆ ,
respectiv, 0 cos A D cos A D
2 2 1 1
= α ∆ + α ∆ −
în care cu
12
n şi
21
n s-au notat versorii normalelor orientaţi de la mediul 1
către mediul d şi respectiv de la mediul 2 către mediul 1.
Rezultă că pe o suprafaţă de discontinuitate neâncărcată cu sarcină
electrică ( = 0), se conservă componentele normale ale inducţiei electrice:
s
ρ

n 2 n 1
D D = (2.38)
În mod similar, considerând în jurul unui punct de pe suprafaţa de
separaţie a celor două medii un contur închis Γ de formă dreptunghiulară
(fig. 2.12), în regim electrostatic este satisfăcută relaţia:

Γ
= 0 s d E .
sin l E
1 1

1
2
1
E
α
1
α
2
ε
2
∆h
2
E
t 2
E
t 1
E
ε
1
Descompunând conturul Γ pe porţiuni şi negli-
jând contribuţia porţiunilor de contur perpendi-
culare pe suprafaţa de separaţie în ipoteza că ∆h
este foarte mic, rezultă:
0 sin l E
2 2
= α ∆ − α ∆
Fig. 2.12.
Prin urmare, la suprafaţa de separaţie a două
medii dielectrice se conservă componentele
tangenţiale ale vectorului intensitate câmp
electric:
t 2 t 1
E E = (2.39)
Pentru medii omogene, liniare şi izotrope, fără polarizaţie perma-
nentă, avem relaţiile
2 2 2 1 1 1
E D şi E D ε = ε = ,
iar din relaţiile de conservare, avem:
2 2 1 1 n 2 n 1
cos D cos D D D α = α ⇒ = sau,
2 2 2 1 1 1
cos E cos E α ε = α ε ;
respectiv,
2 2 1 1 t 2 t 1
sin E sin E E E α ⋅ = α ⋅ ⇒ = .

49
Prin raportarea acestor relaţii, rezultă:
2
2
1
1
tg tg
ε
α
=
ε
α
sau,
2
1
2
1
tg
tg
ε
ε
=
α
α
. (2.40
Relaţiile (2.39) reprezintă teorema refracţiei liniilor de câmp
electric: la trecerea dintr-un mediu în altul, liniile de câmp suferă o
refracţie astfel încât, dacă mediul în care trec liniile are permitivitatea mai
mare ( > ), liniile de câmp se depărtează de normala la suprafaţa de
separaţie.
2
ε
1
ε

2.9. CONDUCTOARE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC

Conductoarele, fiind caracterizate prin existenţa unui număr
important de sarcini electrice libere care se pot deplasa ordonat dând naştere
unui curent electric de conducţie, rezultă că regimul electrostatic în
conductoare poate fi realizat numai dacă rezultanta tuturor forţelor care
acţionează asupra sarcinilor din conductoare este nulă. Dar în conductoarele
accelerate din punct de vedere cinematic sau neomogene din punct de
vedere fizic şi chimic (conductoare încălzite neuniform, sisteme de
conductoare cu diferite concentraţii de impurităţi, etc.), pot acţiona asupra
sarcinilor electrice libere (electronii din metale sau ionii din soluţii) şi forţe
de natură neelectrică
. neel
F . Raportul dintre forţa neelectrică şi sarcina
electrică asupra căreia acţionează această forţă se numeşte convenţional
câmp electric imprimat
i
E (câmp străin sau electromotor):
q
F
E
. neel
d
i
= (2.41)
Din punctul de vedere al forţelor rezultante – de natură electrică F şi
de natură neelectrică
. neel
F – un conductor se va afla în regim electrostatic
dacă este îndeplinită condiţia: 0 F F . neel = + , adică :
0 E E
i
= + (2.42)
relaţie care reprezintă condiţia de echilibru electrostatic.
În cazul particular al unui conductor omogen din punct de vedere
fizic şi chimic şi neaccelerat, intensitatea câmpului electric imprimat este
nulă, 0 E
i
= , şi condiţia de echilibru electrostatic devine:
0 E = (2.43)

50
adică, în regim electrostatic, intensitatea câmpului electric este nulă în
interiorul conductoarelor omogene.
Relaţia (2.42) implică o serie de consecinţe privind câmpul electro-
static şi deci mărimile care îl caracterizează pe suprafaţa conductoarelor,
cele mai importante fiind prezentate în continuare.
n În regim electrostatic conductoarele sunt echipotenţiale.
Fie două puncte A şi B aparţinând volu-
mului ocupat de conductor (fig. 2.13). Deoa-
rece în lungul unei curbe C interioară conduc-
torului care uneşte cele două puncte, intensitatea
câmpului electric este nulă, rezultă:
Σ
V
Σ
Σ
V
E = 0
(C)
A
B
0 V V s d
B A
= − = E U
B
A
AB
⋅ =


Fig. 2.13.
şi deci V
A
= V
B
= constant.
În particular, suprafaţa conductorului este o suprafaţă echipotenţială
în câmpul electric din mediul exterior conductorului.
oLiniile câmpului electric sunt normale la suprafaţa conductorului.
Rezultă din consecinţa n deoarece, suprafaţa conductorului fiind o
suprafaţă echipotenţială, aceasta este întotdeauna perpendiculară pe liniile
de câmp ) 0 s d E ( = ⋅ .
Se presupune un câmp electric omogen
0
E în care urmează să se
introducă un corp din material conductor neâncărcat iniţial cu sarcină
electrică (fig. 2.14). Sub acţiunea câmpului electric exterior
0
E sarcinile
libere din conductor se deplasează creând un câmp electric propriu
p
E .
-
-
- -
-
-
+
+
+ +
+
+
E
0
E =E
0
+E
p
E
p
E = 0
a) b) c)
Fig. 2.14.

51
Fenomenul de încărcare cu sarcini electrice de semn contrar a
diferitelor zone dintr-un conductor introdus în câmp electrostatic se numeşte
influenţă sau inducţie electrostatică.
Deplasarea sarcinilor din conductor are loc în aşa fel încât câmpul
electric exterior, împreună cu câmpul electric propriu, să dea rezultanta nulă
în interiorul corpului conductor, adică să fie îndeplinită condiţia de echilibru
electrostatic în orice punct din conductor: 0 E E
p 0
= + .
Prin compunerea câmpului electric exterior
0
E cu câmpul electric
propriu
p
E , în exteriorul conductorului se obţine câmpul rezultant
0 p
E E E + = care nu mai este omogen.
p În regim electrostatic sarcina electrică este repartizată numai la
suprafaţa conductoarelor.
Deoarece în interiorul conductorului 0 D = , se obţine şi 0 D = div
care, conform legii fluxului electric, implică 0
v
= ρ , adică sarcina electrică
a unui conductor poate fi repartizată numai superficial.
q Într-o cavitate practicată într-un conductor câmpul electric este
nul dacă în cavitate nu există corpuri încărcate electric.
Cavitatea practicată în interiorul conductorului
are volumul delimitat de suprafaţa
i
Σ (fig. 2.15).
Deoarece această suprafaţă aparţine conductorului, ea
este echipotenţială, respectiv: . const V
i
=
Σ
Dacă în
expresia legii fluxului electric, 0 ) E = ε ( div , înlocuim
V E grad − = , obţinem: 0 V = divgrad sau 0 V =
peste tot în interiorul cavităţii. S-a obţinut astfel
ecuaţia Laplace , ecuaţie cu derivate parţiale de ordinul doi. Pe
frontiera domeniului (pe suprafaţa cavităţii) se consideră
0 V = ∆
0
V V
i
=
Σ
= const.
care este soluţia ecuaţiei. Se demonstrează că aceasta este singura soluţie a
ecuaţiei care îndeplineşte condiţia de frontieră. Rezultă deci că în interiorul
cavităţii câmpul electric este nul: 0 V E
0
= − = grad .
Σ
E=0
Σ
i
Fig. 2.15.
Anularea câmpului electrostatic dintr-o cavitate practicată într-un
conductor se numeşte efect de ecran. Efectul de ecranare (împotriva
câmpului electric exterior) este folosit atât în construirea aparatelor electrice
de măsură şi a elementelor schemelor de măsurare, cât şi în energetică. În
acest scop, aparatul care trebuie ecranat este introdus într-o carcasă metalică
închisă denumită ecran.

523. CAPACITĂŢI ELECTRICE.
CONDENSATOARE.


3.1. CONDENSATORUL ELECTRIC.
CAPACITATEA ELECTRICĂ.

Sistemul alcătuit din două conductoare separate printr-un dielectric
fără polarizaţie permanentă constituie un condensator electric sau capacitor.
Cele două conductoare, numite armăturile condensatorului, se încarcă
superficial cu sarcini electrice egale în valoare absolută şi de semn contrar.
Dacă dielectricul este liniar, omogen şi izotrop şi armăturile se
încarcă cu sarcini electrice egale şi de semne opuse, teorema capacităţii
electrice se enunţă astfel: raportul pozitiv dintre sarcina electrică a uneia
dintre armături q
1
(q
2
) prin diferenţa de potenţial faţă de cealaltă armătură
V
1
– V
2
(V
2
– V
1
), este independent de valorile sarcinii sau diferenţei de
potenţial şi se numeşte capacitate electrică C:
1 2
2
2 1
1
V V
q
V V
q
C

=

= sau,
21
2
12
1
U
q
U
q
C = = (3.1)
unde
1 2 21 2 1 12
V V U respectiv , V V U − = − = . Cum q q q
2 1
= − = , se poate
scrie mai simplu:

U
q
C
d
=

(3.2)

În cazul unui mediu dielectric liniar este valabilă teorema superpo-
ziţiei: dacă la sarcinile q
1
şi q
2
corespund potenţialele V
1
şi V
2
, atunci la
sarcinile nq
1
şi nq
2
vor corespunde potenţialele nV
1
şi respectiv nV
2
. Noii
stări a sistemului îi va corespunde capacitatea:
C
V V
q
) V V ( n
nq
nV nV
nq
2 1 2 1 2 1
=

=

=

(3.3)

53
Prin urmare, dacă dielectricul este
liniar, capacitatea electrică a condensatorului
nu depinde de sarcinile electrice sau de
potenţialele armăturilor, ci numai de caracte-
risticile geometrice ale sistemului şi de permi-
tivitatea dielectricului.
+ −
C
u
U
+q –q
C
a)
În figura 3.1 se prezintă simbolurile
grafice utilizate pentru condensatoare, astfel:
fig. 3.1,a) pentru condensatorul de curent
alternativ (nepolarizat), iar în fig. 3.1,b) pentru
condensatorul de curent continuu (electrolitic, polarizat).
b)
Fig. 3.1.
Unitatea de măsură a capacităţii electrice se numeşte farad (F). În
sistemul internaţional (S.I.) de unităţi de măsură, un farad este capacitatea
unui condensator care la tensiunea de 1V între armături se încarcă cu
sarcina de 1C .
Întrucât faradul este o capacitate foarte mare, în practică se utilizează
submultiplii faradului, astfel:
- microfaradul, 1µF = 10
-6
F;
- nanofaradul, 1nF = 10
-9
F;
- picofaradul, 1pF = 10
-12
F
Dacă se dă condensatorul cu dielectric omogen, capacitatea sa este o
funcţie de mărimile geometrice (g
1
, g
2
, etc.) care caracterizează forma,
dimensiunile şi poziţia relativă a armăturilor şi este proporţională cu
permitivitatea ε a dielectricului:
) g ,..., g , g ( f C
n 2 1
⋅ ε = (3.4)
În cazul mediilor dielectrice neomogene, când în diferite domenii
permitivitatea dielectricului este diferită ) ,..., , (
n 2 1
ε ε ε , capacitatea este o
funcţie de forma:
) g ,..., g , g ; ,..., , ( f C
n 2 1 n 2 1
ε ε ε = (3.5)
În medii neliniare (materiale feroelectrice) caracteristica q(U) a
condensatorului este asemenea caracteristicii D(E) a dielectricului neliniar
dintre armături (fig. 3.2). În acest caz capacitatea condensatorului depinde
de tensiunea aplicată între armăturile sale. Se definesc o capacitate statică,
U
q
C
s
= şi o capacitate dinamică,
dU
dq
C
d
= .

54

q
U 0
Condensatorul
liniar
tgα = C α
0
Condensatorul
neliniar
U
q
Fig. 3.2.

3.2. Calculul capacităţilor

Calculul capacităţii unor condensatoare simple se efectuează în
următoarele etape:
c se presupun armăturile încărcate cu sarcinile electrice +q şi –q;
d se calculează intensitatea câmpului electric E într-un punct dintre
armături, sau potenţialele celor două armături V
1
şi V
2
;
e se calculează tensiunea electrică dintre armături, efectuând
integrala de linie a intensităţii câmpului electric pe drumul cel mai
convenabil pentru calcul, sau determinând diferenţa de potenţial
dintre armături:
s d E V V U
2
1
2 1 12
⋅ = − =


f se calculează capacitatea electrică cu relaţia:
12
U
q
C = .
Ca exemplu se efectuează calculul capacităţii condensatorului
plan idealizat.
Un condensator plan este format din două armături plane paralele de
arie A, care sunt aşezate la distanţa d, mică faţă de dimensiunile plăcilor;
între plăci se găseşte un dielectric de permitivitate ε (fig..3.3). Se consideră
cazul în care dielectricul este liniar, izotrop şi omogen, iar liniile de câmp
electric sunt perpendiculare pe suprafaţa armăturilor. Un astfel de
condensator plan este numit condensator plan idealizat.

55
Etapele de calcul sunt:
d
E
U
12
A
c
-q +q
d
- se consideră q
1
= q , q
2
= –q ;
- intensitatea câmpului electric între armături
este dată de relaţia:
A
q
E
s
⋅ ε
=
ε
ρ
= ;
- tensiunea între armături este:
d
A
q
s d
A
q
2
1
ε
=
ε

s d E U
2
1
12
= =

;
Fig. 3.3.
Expresia capacităţii condensatorului plan este:

d
A
U
q
C
12
⋅ ε
= = (3.6)
În cazul condensatorului plan real, deoarece distanţa dintre plăcile
armăturilor nu este infinit mică faţă de dimensiunile acestora, configuraţia
câmpului electric diferă de cazul idealizat. La marginea armăturilor liniile
de câmp electric se curbează,
fenomen numit efect de margine sau
efect de extremitate al conden-
satorului. Pentru eliminarea acestui
efect se utilizează câte un inel de
gardă în jurul fiecărei armături aşa
cum se arată în figura 3.4. Fiecare
inel de gardă este legat printr-un
conductor la armătura respectivă.
Inele de
gardă
Fig. 3.4.
Dacă dielectricul este constituit din n straturi paralele cu armăturile
având grosimile d
k
şi permitivităţile ε
k
(fig. 3.5), câmpul electric în stratul k
fiind
k k
k
A
q
E
ε ⋅
=
ε
ρ
= ,
A
ε
k
, d
k
diferenţa de potenţial se calculează astfel:

=
ε
= ⋅
n
1 k
k
k
k k
d
A
q
s d E


=
= −
n
1 k
2
1
2 1
V V .
Fig. 3.5.
Expresia capacităţii condensatorului plan cu dielectric neomogen rezultă:

56


=
ε
=
n
1 k
k
k
d
A
C (3.7)

3.3. Capacităţi echivalente

Prin definiţie, capacitatea echivalentă a unui sistem de condensa-
toare este raportul dintre sarcina absorbită de la sursă pe la una din borne
şi tensiunea sursei, dacă iniţial toate condensatoarele erau descărcate.
Astfel, dacă sistemul de condensatoare este
conectat la sursă între bornele A şi B, relaţia
de definiţie a capacităţii echivalente se scrie:

AB
A
e
U
q
C =
, U C q
AB k k
(3.8)
Deci, capacitatea echivalentă a unui sistem de
condensatoare este capacitatea unui condensator care sub aceeaşi tensiune la
borne se încarcă cu aceeaşi sarcină electrică ca şi sistemul dat (fig. 3.6).
Condensatoarele pot fi conectate în serie, în paralel, în stea sau în
triunghi şi, în general, în conexiuni mixte.
X Condensatoare legate în paralel.
Deoarece tensiunea la bornele condensatoarelor legate în paralel
(derivaţie) este aceeaşi, U
AB
(fig. 3.7), fiecare condensator se va încărca cu
sarcina electrică
). n ,..., 1 k ( = ⋅ =
Sarcina absorbită de la sursă pe la borna A
este

=
n
1 k
k AB
C U

=
= =
n
1 k
k A
q q .
Conform relaţiei de definiţie, capacitatea
echivalentă rezultă:

=
= =
n
1 k
k
AB
A
e
C
U
q
C (3.8)
+q
A
-q
C
e
B A
A
U
AB
Fig. 3.6.
+q
1
-q
1
C
1
+q
2
-q
2
C
2
+q
k
-q
k
C
k
+q
n
-q
n
C
n
B
A
U
AB
Fig. 3.7.

57
respectiv,
n k 2 1 e
C ... C ... C C C + + + + + = .
Capacitatea echivalentă a unui sistem de n condensatoare legate în
paralel este egală cu suma capacităţilor condensatoarelor.
Conectarea în paralel a condensatoarelor este utilizată pentru
obţinerea unor valori mari ale capacităţii.
Y Condensatoare legate în serie.
Se consideră sistemul de n condensatoare legate în serie (fig. 3.8).

+q
A
-q
A
C
1
+q
A
-q
A
C
2
+q
A
-q
A
C
k
+q
A
-q
A
C
n
A B
U
1
U
2 U
k
U
n
U
AB
Fig. 3.8.
În acest caz toate condensatoarele se încarcă cu aceeaşi sarcină,
n 2 1 A
q ... q q q = = = = ,
iar tensiunea între bornele A şi B este:

=
= + + + + + =
n
1 k
k n k 2 1 AB
U U ... U ... U U U
Tensiunea la bornele fiecărui condensator fiind
k
A
k
k
k
C
q
C
q
U = = , rezultă:

=
=
n
1 k
k
A AB
C
1
q U .
Expresia capacităţii echivalente a sistemului de condensatoare
conectate în serie rezultă:

=
= =
n
1 k
k
AB
A
e
C
1
1
U
q
C sau,

=
=
n
1 k
k e
C
1
C
1
(3.9)

58
respectiv,
n k 2 1 e
C
1
...
C
1
...
C
1
C
1
C
1
+ + + + + =
Mărimea
C
1
S = se numeşte elastanţă, având unitatea de măsură F
-1

numită şi daraf. Rezultă că elastanţa echivalentă a condensatoarelor înseri-
ate este dată de suma elastanţelor:
(3.10)

=
=
n
1 k
k e
S S
Se observă cu uşurinţă că, la legarea în serie a condensatoarelor,
capacitatea echivalentă este mai mică decât capacitatea oricărui
condensator, C
e
< C
k
, această conexiune utilizându-se pentru mărirea
tensiunii de lucru a bateriei de condensatoare.
Pentru două condensatoare legate în serie rezultă relaţia:
2 1
2 1
e
C C
C C
C
+

= . (3.11)
Pentru n condensatoare de valori egale ) C C (
k
= , rezultă:
n
C
C
e
= .
Sarcinile condensatoarelor fiind egale, avem:
C
1
U
1
= C
2
U
2
= ... = C
k
U
k
= ... = C
n
U
n
= C
e
U
Tensiunea se repartizează pe condensatoare invers proporţional cu
valoarea capacităţii acestora:
U
C
C
U
k
e
k
=
Un circuit utilizat deseori în practică este
divizorul capacitiv de tensiune cu schema electrică
din figura 3.9. Tensiunea la ieşirea divizorului în
gol se determină imediat cu relaţia
U
1
C
2
C
1
U
2
1
2 1
1
2
U
C C
C
U
+
= . (3.12)
Fig. 3.9.

59
Z Transfigurarea stea - poligon complet
Un circuit în care la fiecare bornă de acces este conectată o singură
latură care o uneşte cu un nod comun (0), se numeşte circuit în conexiunea
stea sau, prescurtat, circuit stea (fig. 3.10,a). Punctul (0) comun tuturor
laturilor se numeşte punct neutru.
Un circuit care are între fiecare pereche de borne de acces are câte o
latură se numeşte circuit în conexiunea poligon complet sau circuit poligon
complet (fig. 3.10,b).
a)
C
1
(1)
(j)
C
2
(n)
(0)
V
0
V
n
V
k
V
j
V
2
V
1
(k)
(2)
C
n
C
k
C
j
C
n1
C
1n
(1)
(j)
C
j
C
kn
(2)
(k)
V
1
V
2
V
j
V
k
V
n
C
nj
C
1
C
2
C
1j
C
2
C
2
(n)
b)
Fig. 3.10.
a) Circuitul în conexiunea stea. Sarcina electrică a condensatorului
C
j
legat la borna (j) a circuitului stea este
) V V ( C q
0 j j j
− = , j = 1, 2, …, n. (3.13)
Presupunând condensatoarele iniţial neâncărcate, se poate scrie
0 q
m
1 k
k
=

=
sau, (3.14) 0 ) V V ( C
m
1 k
0 k k
= −

=
din care rezultă expresia potenţialului V
0
pentru punctul neutru (0):


=
=
=
n
1 k
k
n
1 k
k k
0
C
V C
V (3.15)

60
Introducând această relaţie pentru V
0
în (3.13), pentru sarcina q
j
a circuitu-
lui în stea se obţine succesiv:

∑ ∑


=
= =
=
=

= − =
n
1 k
k
n
1 k
n
1 k
k k j j k j
n
1 k
k
n
1 k
k k
j j j j
C
V C C V C C
C
V C
C V C q ,
(
k j
n
k j
j
V V
C
C C
q
) j k (
1 k
n
1
− ⋅ =


=
=


l

l
), j = 1, 2, …, n. (3.16)
b) Circuitul în conexiunea poligon complet. Pentru aceleaşi
potenţiale ale bornelor, sarcina electrică luată pe la borna (j) de circuitul
poligon complet este:
( ) ( )
) V V ( C q q
k j
n
j k
1 k
jk
n
j k
1 k
jk j
− = =
∑ ∑

=

=
, j = 1, 2, …, n. (3.17)
Din identificarea expresiilor (3.16) şi (3.17) pentru sarcinile la
bornele circuitelor stea şi poligon complet, rezultă:

=
=
n
1
k j
jk
C
C C
C
l
l
pentru j, k = 1, 2,…, n şi j ≠ k. (1.18)
Se observă că C
jk
= C
kj
şi deci, dacă se dă circuitul în stea cu
capacităţile C
j
(j =1, 2, ..., n) ale condensatoarelor sale, cu relaţiile (3.18) se
pot calcula toate capacităţile C
jk
ale condensatoarelor circuitului echivalent
în poligon complet.
Transfigurarea inversă, poligon complet – stea, nu este totdeauna
posibilă deoarece numărul ecuaţiilor independente (3.18) este, în general,
mai mare decât numărul n al capacităţilor C
k
ale circuitului în stea, cu
excepţia cazului când n = 3. Aşadar, în timp ce transfigurarea stea-poligon
complet este totdeauna posibilă, transfigurarea inversă, poligon-stea, este
posibilă numai în cazul în care poligonul este un triunghi.


61
În cazul particular când n = 3 avem transfigurările stea - triunghi şi
invers, triunghi - stea (fig. 3.11).

(2)
(2)
(1)
(3)
C
1
C
2
C
3
C
12
C
23
C
31
(3)
(1)
Fig. 3.11.

La transfigurarea stea - triunghi, capacităţile circuitului echivalent
în triunghi se determină cu relaţiile (3.18) pentru n = 3, respectiv:
3 2 1
3 1
31
3 2 1
3 2
23
3 2 1
2 1
12
C C C
C C
C
C C C
C C
C
C C C
C C
C
+ +
=
+ +
=
+ +
=

(3.19)
Prin rezolvarea acestui sistem de ecuaţii în raport cu capacităţile C
1
,
C
2
şi C
3
, se determină expresiile capacităţilor circuitului în stea pentru
transfigurarea triunghi-stea:

12
13 23
13 23 3
13
23 12
23 12 2
23
13 12
13 12 1
C
C C
C C C
C
C C
C C C
C
C C
C C C
+ + =
+ + =
+ + =
(3.20)


62
3.4. ECUAŢIILE DE CAPACITATE
ALE LUI MAXWELL

Prin ecuaţiile de capacitate ale lui Maxwell se înţeleg relaţiile dintre
potenţialele şi sarcinile unui sistem de n conductoare situate într-un mediu
dielectric omogen, liniar şi izotrop, fără polarizaţie permanentă.
În figura 3.12 sunt reprezentate două din cele n corpuri ale
sistemului. Se vor stabili relaţiile dintre potenţialele şi sarcinile electrice ale
conductoarelor, la echilibru electrostatic. Mediul fiind liniar, se va utiliza
principiul superpoziţiei. De asemenea, se are în vedere că în regim
electrostatic toate punctele unui conductor au acelaşi potenţial.

3.4.1. Relaţiile lui Maxwell cu privire la coeficienţii de potenţial.
Se calculează potenţialul conductorului k produs de conductorul j
încărcat cu densitatea de sarcină
electrică :
sj
ρ
1 q
1
,V
1
q
j
,V
j
j
jk
sj
jk
dA
R 4
1
V
j


Σ
ρ
πε
=
j
∆A
j (3.21)
în care este distanţa dintre ele-
mentele de arie
j
şi .
jk
R
A ∆
k
A ∆
Aplicând principiul superpoziţiei
(teorema potenţialului electrosta-
tic), potenţialul conductorului k se
scrie:=
Σ
ρ
πε
=
n
1 j
j
jr
sj
k
j
dA
R 4
1
V , k = 1, 2, ... , n (3.22)
Multiplicând ambii membri ai acestei ecuaţiei cu
k sk
dA ρ şi integrând pe
suprafaţa Σ
k
a conductorului k şi ţinând cont că este constant,
k
V
k k k sk k
V q dA V
k
= ρ

Σ
, se obţine:

∫ ∫
=
Σ Σ
ρ ρ
πε
=
n
1 j
k j
jk
sk sj
k
k
k k
dA dA
R q 4
1
V , k = 1, 2, ... , n (3,23)
În forma explicită, relaţiile (3.23) se scriu
n
k
q
n
,V
n
q
k
,V
k
Σ
j
ρ
sj
∆A
k
Σ
k
ρ
sk
R
jk
Fig. 3.12.

63
(3.24)+ + + + + =
+ + + + + =
+ + + + + =
+ + + + + =
n nn j nj 2 2 n 1 1 n n
n kn j kj 2 2 k 1 1 k k
n n 2 j j 2 2 22 1 21 2
n n 1 j j 1 2 12 1 11 1
q p ..... q p ..... q p q p V
. .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
; q p ..... q p ..... q p q p V
. .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
; q p ..... q p ..... q p q p V
; q p ..... q p ..... q p q p V
în care s-a notat
k j
jk
sk sj
j k
kj
dA dA
R q q 4
1
p
j k

∫ ∫
Σ Σ
ρ ρ
πε
= . (3.25)
Coeficienţii
kj jk
sunt independenţi de sarcinile electrice şi densităţile
lor; unei repartiţii pe conductorul k de λ
p p =
k
ori mai mare,
sk k sk
ρ λ = ρ′ , şi
respectiv pe conductorul j de λ
j
ori mai mare,
sj j sj
ρ λ = ρ′ , îi corespund
sarcinile,
k k k
q q λ = ′ respectiv
j j j
q q λ = ′ şi deci coeficientul
kj
este
independent de
k
λ şi
j
. La permitivitate dată, coeficienţii
kj
depind
numai de configuraţia geometrică a sistemului de conductoare şi se numesc
coeficienţi de potenţial.
p
λ p
Ecuaţiile (3.24) constituie prima forma a ecuaţiilor de capacitate ale
lui Maxwell, numite şi relaţiile lui Maxwell cu referire la coeficienţii de
potenţial.

3.4.2. Relaţiile lui Maxwell cu referire la coeficienţii de influenţă
Dacă se rezolvă sistemul de ecuaţii (3.24) în raport cu sarcinile
electrice se obţin relaţiile:
j
q

=
γ =
n
1 k
k jk j
V q , j = 1, 2, …, n (3.26)

γ + + γ + + γ + γ =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
γ + + γ + + γ + γ =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
γ + + γ + + γ + γ =
γ + + γ + + γ + γ =
n nn k nk 2 2 n 1 1 n n
n jn k jk 2 2 j 1 1 j j
n n 2 k k 2 2 22 1 21 2
n n 1 k k 1 2 12 1 11 1
V ... V ... V V q
V ... V ... V V q
V ... V ... V V q
V ... V ... V V q


(3.27)

64
unde: , k j pentru ,
jk
≠ γ se numesc coeficienţi de influenţă electrică, iar
jj
γ
se numesc coeficienţi de capacitate proprie.
Coeficientul
jj
γ este pozitiv şi egal cu raportul dintre sarcina
electrică şi potenţialul V
j
q
j
al conductorului j când potenţialele V
k
ale
celorlalte conductoare sunt nule:
0
V
q
j k
V
j
j
jj
0 k
> = γ

=
(3.28 )
Coeficientul
jk
γ este negativ şi egal cu sarcina electrică indusă pe
suprafaţa conductorului j de potenţialul pozitiv egal cu unitatea conducto-
rului k, potenţialele celorlalte conductoare fiind nule:
0
V
q
k j
V
k
j
jk
0 j
< = γ

=
(3.29)
Este evident că
kj jk
γ = γ deoarece coeficienţii de potenţial sunt
reciproci:
kj jk
p p = .
Sistemul de ecuaţii (3.27) reprezintă a doua formă a ecuaţiilor de
capacitate ale lui Maxwell, numite relaţiile lui Maxwell cu referire la
coeficienţii de influenţă.

3.4.3. Relaţiile lui Maxwell cu referire la capacităţile parţiale
Dacă se urmăreşte explicitarea sarcinilor în funcţie de tensiuni, adică
în funcţie de diferenţa de potenţial dintre două conductoare, ,
sistemul de ecuaţii (3.29) poate fi scris sub forma:
k j jk
V V U − =
∑ ∑ ∑
= = =
γ + γ − γ =
n
1 k
jk j
n
1 k
jk j
n
1 k
k jk j
V V V q , j = 1, 2, …, n
sau, − − − γ − − − γ − − γ − = ... ) V V ( ... ) V V ( ) V V ( q
k j jk 2 j 2 j 1 j 1 j j


j jn jk 2 j 1 j n j jn
V ) ..... ..... ( ) V V ( γ + + γ + + γ + γ + − γ − , j = 1, 2, …, n
Sub formă restrânsă, ultima relaţie se scrie astfel:
, j = 1,2, ..., n (3.30)
∑ ∑
= =
= − =
n
0 k
jk jk
n
0 k
k j jk j
U C ) V V ( C q
Explicit, avem sistemul de ecuaţii:

65

+ + + + + =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+ + + + + =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+ + + + + =
+ + + + + =
− − 1 n , n 1 n , n nk nk 1 n 1 n 0 n 0 n n
jn jn jk jk 1 j 1 j 0 j 0 j j
n 2 n 2 k 2 k 2 21 21 20 20 2
n 1 n 1 k 1 k 1 12 12 10 10 1
U C ... U C ... U C U C q
U C ... U C ... U C U C q
U C ... U C ... U C U C q
U C ... U C ... U C U C q


(3.31)
în care,
) j (k , 0 C
jk jk
≠ > γ − = se numeşte capacitatea parţială între
perechea de conductoare j şi k ( ) C C ;
kj jk
=
n ,..., 2 , 1 j , ..... ..... C
jn jk 2 j 1 j 0 j
= γ + + γ + + γ + γ = este capacitatea
parţială a conductorului j faţă de pământ (V
0
= 0, fig. 3.13,a) sau faţă de
ecran, în cazul în care sistemul de n conductoare este ecranat (sunt cuprinse
într-un înveliş conductor, fig. 3.13,b).
1 2
n
j
C
10
C
12
C
1j
C
1n
C
2n
C
j2
C
jn
C
j0 C
n0
C
20
V
0
=0
Fig. 3.13.
a) b)
Ecran
n
j
C
12
C
1j
C
1n
C
2n
C
j2
C
jn
1
2
C
20
C
n0
C
j0
C
10
2
2
Pentru trei conductoare, în prezenţa pământului (fig. 3.14), sistemul
de ecuaţii (3.31) devine:
C
12

+ + =
+ + =
+ + =
32 32 31 31 30 30 3
23 23 21 21 20 20 2
13 13 12 12 10 10 1
U C U C U C q
U C U C U C q
U C U C U C q C
23
(3.32)
1 3
C
31
Sistemul de ecuaţii (3.31) reprezintă
a treia formă a ecuaţiilor de capacitate ale lui
Maxwell, numite relaţiile lui Maxwell cu
referire la capacităţile parţiale.
C
10 C
20
C
30
V
0
=0
Fig. 3.14.

66
3.5. CAPACITĂŢI ÎN SERVICIU

Liniile electrice aeriene şi cablurile multifilare de transmisie a
energiei sau de telecomunicaţii funcţionează în anumite condiţii privind
potenţialele sau sarcinile electrice care le încarcă. Pentru o linie sau un cablu
cu n conductoare având potenţialele V
k
şi sarcinile electrice q
k
, pământul
fiind conductorul de referinţă, condiţiile de funcţionare, numite şi de
serviciu, pot fi:
‰ serviciul cu suma tensiunilor tuturor conductoarelor faţă de pământ
U
k0
= U
k
egală cu zero,
0 U
n
1 k
0 k
=

=
;
‰ serviciul cu suma tuturor sarcinilor conductoarelor egală cu zero,
0 q
n
1 k
k
=

=
;
‰ serviciul cu toate conductoarele la aceeaşi tensiune faţă de pământ,
0 n 0 k 20 10
U ..... U ..... U U = = = = = ;
‰ serviciul cu aceeaşi sarcină pe fiecare conductor,
n k 2 1
q ..... q ..... q q = = = = = ;
Capacitatea în serviciu C
sjk
între conductoarele j şi k ale liniei
funcţionând într-un anumit serviciu este raportul dintre sarcina unuia din
conductoare, j sau k şi diferenţa dintre potenţialul lui şi al celuilalt
conductor:

j k
k
k j
j
d
skj sjk
V V
q
V V
q
C C

=

= = (3.33)
Capacitatea în serviciu este o mărime utilă în studiul regimurilor de
funcţionare a liniilor sau cablurilor electrice numai dacă relaţia care o
defineşte este independentă de potenţialele celorlalte conductoare. În
general această condiţie nu este satisfăcută şi îndeplinirea ei necesită
existenţa unor relaţii între potenţiale, precum şi a unor simetrii în
configuraţia geometrică a sistemului de conductoare.


67
3.6. CALCULUL REŢELELOR
DE CONDENSATOARE

Calculul reţelelor de condensatoare constă în determinarea sarcinilor
electrice şi a tensiunilor la bornele condensatoarelor electrice dacă sunt
cunoscute sarcinile sau tensiunile iniţiale, înainte de a realiza un anumit
mod de conectare, precum şi tensiunile electromotoare din reţea.
Se consideră un nod (k) al unei reţele de
condensatoare (fig.3.15). Aplicând legea conservării
sarcinii electrice adevărate pentru suprafaţa închisă
Σ care trece printre armăturile condensatoarelor
legate la nodul (k) şi introducând sarcinile cu semnul
corespunzător, se obţine:
C
2
+q
2
-q
2
C
3
+q
3
-q
3
(k)
C
1
C
4
Σ
-q
1
+q
1
+q
4
-q
4

40 30 20 10 4 3 2 1
q q q q q q q q − + − + = − + − +
Fig. 3.15.
Relaţia nu se poate aplica pentru cazurile în care suprafaţa închisă Σ
nu trece numai prin dielectrici, de exemplu, nu se poate aplica dacă
suprafaţa este intersectată de conductorul de legătură dintre nodul respectiv
al reţelei şi sursa de tensiune.
În cazul general, pentru o reţea cu n noduri, când în nodul (k)
concură mai multe laturi ale reţelei de condensatoare, relaţia se scrie
∑ ∑
∈ ∈
=
) k ( j
0 j
) k ( j
j
q q ; k = 1, 2, …, n (3.34)
unde semnul ''∈'' are semnificaţia că latura j este legată la nodul (k), iar q
j0

este sarcina iniţială a condensatorului din latura j.
Relaţia (3.34) se poate aplica pentru fiecare nod al reţelei, adică
pentru k = 1, 2, …, n şi corespunde primei teoreme a lui Kirchhoff
referitoare la reţelele electrice. Suma algebrică a sarcinilor electrice ale
armăturilor condensatoarelor legate la un nod de reţea este egală cu suma
algebrică a sarcinilor electrice iniţiale ale acestor armături.
Pentru o reţea cu n noduri se obţin astfel n–1 ecuaţii independente,
deci relaţiile de forma 3.34 se scriu numai pentru n-1 noduri ale reţelei.
Se consideră un ochi [m] al unei reţele de condensatoare (fig.3.16,a).
Pentru o latură j a ochiului (fig. 3.16,b), integrala de linie a intensităţii
câmpului electric de-a lungul laturii este tensiunea la bornele laturii:
s d E s d E s d E V V U
B
M
M
A
B
A
B A bj
∫ ∫ ∫
+ = = − =

68
-
C
1
C
2
q
Γ
2
a)
q
j
C
j U
ej
q
1
U
e1
C
n
q
n
-
-
-
+
+
+
+
U
1
U
2
U
j
U
n
[m]
A
C
j
-
U
ej
+
U
j
M B
U
bj
Pe porţiunea AM avem numai câmp
electric imprimat
i
E datorat sursei de t.e.m. şi
din condiţia de echilibru electrostatic,
0 E E i = + , rezultă:
i
E E − = . Expresia ten-
siunii la bornele laturii devine:
j ej
B
M
U U s d E s + − = +

M
A
i bj
d E U − =


unde s d E U
M
A
i ej

= este tensiunea electromo-
toare a sursei.
b)
Efectuând integrala de linie a
intensităţii câmpului electric pe conturul
închis Γ trasat de-a lungul laturilor ochiului şi
care trece prin dielectricul condensatoarelor, obţinem:
Fig. 3.17.
0 U U U s d E
] m [ j
j
] m [ j
ej
] m [ j
bj
= + − = =
∑ ∑ ∑

∈ ∈ ∈
Γ

respectiv,

∑ ∑
∈ ∈
=
] m [ j
ej
] m [ j
j
U U (3.35)
Relaţia corespunde celei de a doua teoreme a lui Kirchhoff pentru reţele
electrice: suma algebrică a tensiunilor electromotoare din laturile unui ochi
al unei reţele electrice de condensatoare este egală cu suma algebrică a
tensiunilor (căderilor de tensiune) pe capacităţile ochiului.
Aplicând relaţia (3.35) la toate ochiurile fundamentale ale reţelei se
obţine un sistem de ecuaţii independente pentru tensiunile la bornele
condensatoarelor. Tensiunea la bornele condensatoarelor mai poate fi
exprimată şi sub forma:
j j j j j
q S C / q U = = .
Se demonstrează că pentru o reţea cu l laturi şi n de noduri, numărul
ochiurilor fundamentale se calculează cu relaţia: o = l – n +1.
Numărul total de ecuaţii independente care se pot scrie folosind cele
două teoreme ale lui Kirchhoff pentru reţele de condensatoare este
(n – 1) + (l – n + 1 ) = l,
adică este egal cu numărul de laturi al reţelei.

69

4. METODE DE CALCUL A
CÂMPULUI ELECTROSTATIC


În electrostatică, problema fundamentală constă în determinarea
intensităţii câmpului şi potenţialului punctelor din spaţiu în care se exercită
acţiunea câmpului electric, dacă se cunosc distribuţiile de sarcini pe conduc-
toare şi poziţia relativă a conductoarelor. În literatură sînt tratate numeroase
metode de calcul ([1], [10], [12]), multe dintre ele bazate pe metode mate-
matice complexe şi de nivel înalt cum sunt: metodele variaţionale, metoda
diferenţelor finite, metoda funcţiilor de variabilă complexă, metoda
funcţiilor Green, metoda inversiunii geometrice (transformata Kelvin),
metoda transformării conforme, metode grafice şi grafo-analitice, etc.
Cursul de faţă se limitează la o sintetizare a metodelor de calcul
rezultate din teoria tratată anterior şi la metoda imaginilor electrice, metodă
utilizată des în aplicaţiile practice de calcul a cîmpului electrostatic în
sistemele electroenergetice.


4.1. METODE DE CALCUL DIRECT
A CÂMPULUI ELECTROSTATIC

O Metoda superpoziţiei.
Se determină intensitatea câmpului electric folosind principiul
superpoziţiei câmpurilor şi apoi se determină potenţialul electric pe baza
relaţiei de definiţie:
ρ
+ ρ + ρ + ρ ⋅
πε
=
∫ ∫ ∫

=
V A C
n
1 k
k
3
k
k
3
l
3
S
3
V
R
R
ds
R
R
dA
R
R
dV
R
R
4
1
E ;


⋅ + =
0
0
P
P
P p
s d E V V (4.1)
O Calculul câmpului folosind teorema lui Gauss.
Metoda se utilizează pentru câmpuri care prezintă simetrie. Se deter-
mină întâi intensitatea câmpului utilizând relaţia dată de teorema lui Gauss:


70

ε
=
Σ
Σ

q
s d E (4.2)
şi apoi se calculează potenţialul electric.
O Metoda bazată pe teorema potenţialului electrostatic.
Se calculează mai întâi potenţialul electric cu relaţia
+ ⋅ ρ + ⋅ ρ + ⋅ ρ ⋅
πε
=
∫ ∫ ∫

=
V A C
n
1 k
k
k
s s v
R
q
R
ds
R
dA
R
dV
4
1
V (4.3)
şi apoi se calculează câmpul cu relaţia V E grad − = .
Metoda nu se aplică decât pentru distribuţii de sarcină pe corpuri cu
dimensiuni finite pentru care se poate considera V

= 0.

O Metoda rezolvării ecuaţiilor lui Laplace şi Poisson.
Se pleacă de la forma locală a legii fluxului electric, ,
respectiv
v
D ρ = div
v
z
y
x
z
D
y
D
x
D
ρ =


+


+


. (4.4)
Pentru medii dielectrice liniare, izotrope, fără polarizaţie permenen-
tă este valabilă relaţia E D ε = asfel că ecuaţia (1.137) poate fi scrisă sub
forma
ε
ρ
v z
y
x
z
E
y
E
x
E
=


+


+


(4.5)
Utilizând relaţiile date de gradientul de potenţial, ,
y
V
E ,
x
V
E
y x


− =


− =
,
z
V
E
z


− = se obţine ecuaţia Poisson scalară pentru câmpul electrostatic:
ε
ρ
v
2
2
2
2
2
2
z
V
y
V
x
V
− =


+


+


, (4.6)
sau, simbolic
ε
ρ
− = ∆
v
V
, (4.7)

71

unde s-a notat cu
2
2
2
2
2
2
z y x ∂

+


+


= ∆
operatorul Laplace.
În domeniile în care lipsesc sarcinile electrice ( ) 0
v
= ρ , obţinem
ecuaţia lui Laplace pentru câmpul electrostatic:
0
z
V
y
V
x
V
2
2
2
2
2
2
=


+


+


,
respectiv, smbolic,
0 V = ∆ . (4.8)
Rezolvarea ecuaţiilor Poisson sau Laplace se poate efectua numai de
la caz la caz, folosind metode în general aproximative. De exemplu, în cazul
unui câmp plan paralel cum ar fi cel al unui condensator plan cu distanţa
dintre armături d foarte mică, ecuaţia lui Laplace devine 0
x
V
2
2
=


care, prin
două integrări consecutive, duce la soluţia: . K x K V
2 1
+ =
Constantele K
1
şi K
2
se determină din condiţiile la limită: x = 0,
V(0)= 0 şi x = d; V(d) = U (tensiunea aplicată plăcilor), de unde rezultă:
K
2
= 0 şi K
1
= U/d.
Potenţialul unui punct oarecare din dielectricul condensatorului plan
este: x
d
U
V = , x fiind distanţa de la punctul considerat la placa negativă.
O Metoda aproximărilor liniilor de câmp
Se poate uneori aproxima spectrul liniilor de câmp prin linii drepte şi
arce de cerc ([22]). De exemplu, se cere să se calculeze tensiunea dintre
două plăci metalice încărcate cu sarcini egale şi de semn contrar (fig. 4.1).
Tensiunea electrică dintre plăci U
12
se determină prin integrare de-a
lungul unei linii de câmp.
Aproximând o linie de câmp printr-un segment de dreaptă şi două
arce de cerc. se obţine:
( ) x D E s d E U
2
1
12
⋅ π + ⋅ = ⋅ =72
x
l
dx
E
E
dA
d
c
-q +q
a
a D
Fig. 4.1.
Aplicând legea fluxului electric avem:

Σ
ε = A d E q
unde suprafaţa închisă Σ este un paralelipiped ce îmbracă strâns placa
¤
.
Pentru integrala din membrul drept avem
∫ ∫
Σ
ε = ε
a
0
dx E 2 A d E l
şi rezultă:
( )
D
a d
ln
U 2
x D ln U
2
dx
x D
U
2 q
12
a
12
a
0
12
0
π +
π
ε
= π +
π
ε
=
π +
ε =

l
l
l .
Pentru tensiunea electrică dintre cele două plăci metalice rezultă
următoarea relaţie de calcul:
D
a D
ln 2
q
U
12
π +
ε
π
=
l
.73
4.2. METODA INDIRECTĂ DE CALCUL A
CÂMPULUI ELECTRIC.
METODA IMAGINILOR ELECTRICE.

4.2.1. Teorema de unicitate a câmpului electrostatic
Câmpul electric într-un domeniu D
Σ
limitat de o suprafaţă închisă Σ
în care mediul este liniar şi izotrop, caracterizat de o permitivitate absolută ε
cunoscută în fiecare punct, este univoc determinat dacă se dau următoarele
condiţii de unicitate:
n condiţiile de frontieră - potenţialul sau componenta normală a
inducţiei electrice pe suprafaţa Σ care delimitează domeniul;
o ,, sursele “ câmpului din domeniu care pot fi:
- sarcinile corpurilor punctuale încărcate;
- sarcinile sau potenţialele conductoarelor;
- densitatea de volum, de suprafaţă sau de linie ale
distribuţiilor de sarcini electrice;
- polarizaţia permanentă.

4.2.2. Metoda imaginilor electrice. Principiul metodei.
Metoda imaginilor electrice este o metodă de calcul indirect a
câmpului electric dintr-un domeniu dat pe baza observaţiei că acest câmp nu
se modifică dacă se menţin condiţiile sale de unicitate. Practic se urmăreşte
ca anumite conductoare la care este limitat domeniul, sau un mediu dielec-
tric înconjurător domeniului, să se înlocuiască - cu menţinerea condiţiilor de
unicitate - printr-un dielectric omogen în care sunt plasate corpuri punctuale
sau filiforme uniform încărcate cu sarcini electrice. O astfel de menţinere a
condiţiilor de unicitate este posibilă doar în unele cazuri particulare în care
intervin simetrii.
Astfel, dacă într-un mediu dielectric omogen în prezenţa unei su-
prafeţe conductoare S avem un număr n de sarcini punctiforme, fig. 4.2,a),
acelaşi câmp electrostatic se poate stabili (pentru domeniul în care sunt pla-
sate sarcinile iniţiale) şi în cazul repartiţiei de sarcini din fig. 4.3,b). Dacă
acestea vor fi astfel alese ca valoare şi astfel dispuse în spaţiu, încât supra-
faţa S să rămână echipotenţială, mediul din interiorul suprafeţei fiind de
această dată identic cu cel din exterior. Această nouă repartiţie va determina
acelaşi câmp în exteriorul suprafeţei S, condiţiile de unicitate pentru acest
câmp (potenţialul suprafeţei S şi sarcinile punctuale) rămânând aceleaşi.

74
ε
q
1
q
2
q
j
q
n
V
S
=const.
q
1
q
2
q
j
q
n
1
q′
2
q′
j
q′
n q′
ε
ε
(S)
Conductor
V
S
= const.
S
b) a)
Fig. 4.2.
Sarcinile se numesc sarcini imagine în raport cu q
j
q′
j
, şi invers,
deoarece dacă suprafaţa S este un plan, acestea sunt plasate în punctul
corespunzător imaginii optice într-o oglindă plană.
Dacă suprafaţa S închide un volum din material dielectric de
permitivitate ε
2
(pentru simplificare considerat neîncărcat electric), dispus
împreună cu sarcinile q
1
,q
2
,...,q
n
în mediul de permitivitate ε
1
, fig. 4.3,a),
câmpul din mediul
¤
poate fi descris de repartiţia de sarcini din fig. 4.3,b),
iar câmpul din mediul
C
de repartiţia de sarcini din fig. 4.3,c), unde
sarcinile şi sunt astfel alese, încât să fie satisfăcute condiţiile de
unicitate pentru domeniul considerat, inclusiv conservarea componentelor
normale ale inducţiei electrice şi a componentelor tangenţiale ale intensităţii
câmpului electric la suprafaţa de separaţie.
j
q′
j
q ′ ′
Metoda imaginilor electrice se poate aplica şi indirect, mai ales în
cazul conductoarelor situate în câmp electrostatic, studiindu-se forma
suprafeţelor echipotenţiale ce corespunde diverselor repartiţii de sarcină.
Dacă suprafeţele echipotenţiale se înlocuiesc cu suprafeţe conductoare,
câmpul din interiorul sau exteriorul acestora este identic cu câmpul din
interiorul sau exteriorul suprafeţelor echipotenţiale din cazul iniţial.

(S) S
q
1
q
2
q
j
q
n
1
q′
2
q′
j
q′
n q′
V
S
= const.
q
1
q
2
q
j
q
n
Dielectric
V
S
= const.
ε
1
(S)
ε
2 ε
2
1
q′ ′
2
q′ ′
j
q′ ′
n q ′ ′ ε
2
↑ ←
← ←


ε
1
ε
1
V
S
= const.
a) b) c)
Fig. 4.3.

75

4.2.3. Metoda imaginilor electrice în raport
cu un plan conductor infinit.
Se consideră o sarcină electrică punctiformă q situată la distanţa d
de un conductor plan infinit (fig. 4.5). Se presupune că potenţialul punctelor
de la infinit este nul. În acest caz suprafaţa de discontinuitate S este
suprafaţa conductorului.
Metoda imaginilor electrice se
aplică suprimând conductorul de suprafaţă S
şi extinzând la infinit domeniul dielectric de
permitivitate ε în care se află sarcina +q.
Pentru a păstra neschimbate condiţiile fron-
tieră (suprafaţa S să rămână echipotenţială),
se introduce sarcina fictivă –q, imaginea
sarcinii q faţă de suprafaţa (S). Deci,
conductorul se înlocuieşte cu sarcina
imagine –q situată la distanţa d de suprafaţa
conductorului (S). Potenţialul V în orice
punct al domeniului dielectric de permitivi-
tate ε şi câmpul electric E sunt stabilite de sarcina punctiformă q şi sarcina
imagine –q:
+q
R
2
P
d
+q
(S)
ε
d
-q
ε
×
R
1
ε
S
d
Fig. 4.4

⋅ ⋅
=
2 1
R
1
R
1
4
q
V
ε π
;

⋅ ⋅
=
3
2
2
3
1
1
R
R
R
R
4
q
E
ε π
(4.9)
Prin superpoziţie, câmpul electrostatic din dielectricul de permitivi-
tate constantă al unui sistem de sarcini punctiforme q
k
, (k = 1, 2,…, n)
situate la distanţele d
k
de semispaţiul conductor se calculează întroducând
imaginile –q
k
la distanţele –d
k
. Rezultă deci:
− ⋅ ⋅
ε ⋅ π ⋅
=
− ⋅ ⋅
ε ⋅ π ⋅
=
∑ ∑
= =
3
k 2
k 2
3
k 1
k 1
n
1 k
k
n
1 k
k 2 k 1
k
R
R
R
R
q
4
1
E ;
R
1
R
1
q
4
1
V
(4.10)
În cazul unui sistem de n conductoare filiforme infinit lungi,
dispuse paralel cu semispaţiul conductor (pământul, de exemplu) şi încărca-
te cu sarcini distribuite uniform cu densităţile ρ
lk
, metoda imaginilor elec-
trice se aplică similar înlocuind conductorul masiv cu conductoarele
filiforme imagine încărcate cu densităţile de sarcină –ρ
lk
(fig. 4.5).

76
R
k

l1
'
n
R
'
k
R
'
2
R
V=0
ρ
l1
P
R
1
'
1
R
R
n
R
2
d
1
-d
n
d
n

ln
ρ
ln
ρ
lk

lk

l2
ρ
l2
-d
k
d
k
d
2
-d
2
-d
1
Fig. 4.5.
Şi în acest caz, potenţialul şi câmpul electric într-un punct oarecare P din
domeniul în care sunt situate conductoarele se calculează prin superpoziţia
potenţialelor şi câmpurilor create de conductoarele reale şi de imaginile lor.
( )


− ρ
πε
=

ρ
πε
=


=
=
2
k
k
2
k
k
n
1 k
lk
n
1 k
k
k
lk
R
R
R
R
n l
2
1
E
R
R
ln
2
1
V
(4.11)
Pentru diedrul conductor cu deschiderea plană 2π/n şi sarcini
punctiforme (sau fire conductoare paralele cu feţele diedrului) metoda ima-
ginilor electrice se aplică întroducând sarcinile imagine în raport cu toate
planele ce formează cu feţele diedrului unghiuri de 2kπ/n, k = 1,2, …, n–1,
aşa cum se arată în figura 4.6.
2
π
h
-d d
-h -h
q
-d
h
d
q
-q
b)
4
π
-q
q
q
q
-q
-q
-q
-q
a)
q
Fig. 4.6.

77
4.2.4. Metoda imaginilor electrice în raport
cu planul de separaţie a doi dielectrici
Se consideră sarcina punctiformă q situată în dielectricul de permi-
tivitate constantă ε
1
care ocupă semispaţiul y > 0 la distanţa h de dielectricul
de permitivitate constantă ε
2
care ocupă semispaţiul y < 0 (fig. 4.7).
B
x
2
R
1
R
q′
q
h
q

1
)

2
)
M
y
0
y
A
1
R
q″
x
y
h
h
h

1
)

1
)

2
)

2
)
c)
b) a)
Fig. 4.7.
Pentru a calcula intensitatea câmpului electric în domeniul (ε
1
),
metoda imaginilor electrice se aplică considerând că domeniul (ε
1
) este
infinit extins şi că, în afara sarcinii electrice punctuale q, există şi sarcina
electrică imagine q' (fig. 1.48,b). Potenţialul şi intensitatea câmpului electric
într-un punct A din acest domeniu se calculează cu relaţiile:

′ +
πε
=
′ +
πε
=
3
2
3
1
1
1
1
1
R
R
q
R
R
q
4
1
E
R
q q
4
1
V
(1.134)
Intensitatea câmpului are în punctul A componentele:
. y
R
q
y
R
q
4
1
E E
; x
R
q
x
R
q
4
1
E E
3 3
1
y 1 n 1
3 3
1
x 1 t 1+ −
πε
= =+
πε
= =

din care rezultă şi expresia componentei normale a inducţiei electrice:

78+ −
π
= ε = = y
R
q
y
R
q
4
1
E D D
3 3
y 1 1 y 1 n 1
(4.13)
Pentru a calcula intensitatea câmpului electric şi potenţialul în
domeniul (ε
2
), se consideră domeniul (ε
2
) infinit extins şi în locul sarcinii q
se consideră sarcina q'' (fig. 1.48,c). Potenţialul şi câmpul electric într-un
punct B din domeniul (ε
2
) se calculează cu relaţiile:

3
1
2
2
2
2
R
R
4
q
E ;
R
q
4
1
V
πε
′ ′
=
′ ′
πε
= (4.14)
iar componentele tangenţială şi normală ale câmpului şi respectiv
inducţiei în punctul considerat sunt:


′ ′

π
= ε =
′ ′
πε
= = y
R
q
4
1
E D ; x
R
q
4
1
E E
3
y 2 2 n 2
3
2
x 2 t 2
(4.15)
S-au considerat punctele A şi B foarte apropiate de suprafaţa de
separaţie dintre cele două medii, astfel încât să se poată folosi aproximaţia
R
1
= R
2
= R.
Din necesitate respectării condiţiei de frontieră, folosind relaţiile D
1n
= D
2n
şi E
1t
= E
2t
din relaţiile (1.135) şi (1.137) se deduc relaţiile de calcul
pentru sarcinile imagine:
,

ε + ε
ε
= ′ ′
ε + ε
ε − ε
= ′

ε
′ ′
=
ε

+
ε
′ ′ − = ′ + −
q
2
q
q q
respectiv
q q q
q q q
2 1
2
2 1
2 1
1 1 1
(1.138)

4.2.5. Metoda imaginilor electrice în raport
cu cilindrul conductor

Paralel cu cilindrul circular conductor de rază R (masiv sau cav) şi
infinit lung, se găseşte la distanţa D de axa cilindrului în dielectricul de
permitivitate constantă ε, un fir F încărcat uniform cu sarcina electrică de
densitate ρ
l
(fig. 4.8).
Pentru calculul câmpului, metoda imaginilor electrice se aplică
suprimând conductorul şi introducând în locul acestuia firul imagine F'
încărcat uniform cu densitatea sarcină −ρ
l
şi plasat la distanţa d de axa
cilindrului în planul format de aceasta cu firul F.

79
N M
d
R
D
F′
F
ρ
l -ρ
l
Σ
Fig. 4.8.
Deoarece suprafaţa cilindrului Σ este echipotenţială înainte şi după
suprimarea conductorului, distanţa d se poate calcula din condiţia ca
potenţialele a două puncte oarecare şi, în particular, a punctelor M şi N de
pe suprafaţa Σ, să fie egale V
M
= V
N
. Potenţialele acestor puncte se
determină prin superpoziţie, fiind create de firul real F şi de imaginea sa F':
;
R D
d R
ln
2
V
l
M


πε
ρ
=
R D
d R
ln
2
V
l
N
+
+
πε
ρ
= .
Din egalarea acestor potenţiale se determină distanţa d:
D
R
d
R D
d R
R D
d R
2
= ⇒
+
+
=


(1.139)
Distanţele firelor F şi F' faţă de axa cilindrului satisfac o relaţie de
inversiune, puterea de inversiune fiind egală cu pătratul razei cilindrului.


4.2.6. Metoda imaginilor electrice
în raport cu sfera conductoare
Se consideră o sarcină punctiformă q situată în dielectricul de
permitivitate ε, la distanţa D de centrul sferei conductoare de rază a, potenţi-
alul sferei considerându-se nul (fig. 4.9).
De asemenea, se presupune că potenţialul punctelor de la infinit este
este potenţialul de referinţă nul.
Pentru calculul câmpului electric, metoda imaginilor electrice se
aplică înlocuind sfera conductoare cu o sarcină punctiformă imagine q',
situată la distanţa d de centrul sferei.

80
R′
M
Σ
D
q′
d
q
a
α
R
Fig. 4.9.
Potenţialul unui punct oarecare de pe suprafaţa sferei este dat de
sarcinile q şi q':
+
πε
=
R
q
R
q
4
1
V
M
.
Din condiţia ca potenţialul suprafeţei sferei să fie nul, V
M
= 0, rezultă:α − +


α − +
− =
α − +
α − +
− =

− =

cos a 2 d
d
a
d
cos a 2 D
D
a
D
cos ad 2 d a
cos aD 2 D a
R
R
q
q
2
2
2 2
2 2

Condiţia V
M
= 0 va fi îndeplinită pentru orice punct de pe suprafaţa
sferei, dacă ultimul membru al relaţiei nu depinde de α, adică, dacă este
satisfăcută relaţia d·D = a
2
. Din această condiţie, rezultă relaţiile de calcul
pentru sarcina imagine q′ şi poziţia acesteia d:
;
d
D
q
q
− ==
− = ′
D
a
d
q
D
a
q
2
. (2.18)
Potenţialul într-un punct oarecare P din exteriorul sferei se va
calcula acum considerănd sarcina reală q şi sarcina imagine q′, introdusă
prin eliminarea sferei conductoare:
πε
=
R
1
D
a
R
1
4
q
V
p
. (2.19)


81

5. ENERGIA ŞI FORŢELE
CÂMPULUI ELECTROSTATIC

5.1. ENERGIA CÂMPULUI ELECTROSTATIC
5.1.1. Energia de interacţiune a corpurilor
încărcate cu sarcini electrice

Pentru a stabili expresia energiei câmpului electrostatic produs de
corpuri încărcate cu sarcini electrice se consideră un experiment idealizat,
bazat pe legea conservării energiei. Astfel, pentru a stabili câmp electric
într-un domeniu al spaţiului unde acesta era iniţial nul, este necesar să
transportăm sarcini electrice din exterior (de la infinit) cu care se încarcă
corpurile din domeniu. Energia câmpului electrostatic astfel obţinut va fi
dată de lucrul mecanic total efectuat pentru transportul acestor sarcini.
Pentru a putea defini energia câmpului electrostatic în acest fel
trebuie să se facă anumite ipoteze:
− se consideră mediul izotrop, liniar, lipsit de polarizaţie permanentă;
− deplasarea sarcinilor electrice pe conductoare se face foarte lent, cu
viteze foarte mici, astfel încât câmpul magnetic care poate apărea este negli-
jabil; în acest fel fiecare din stările succesive ale sistemului poate fi
considerată o stare electrostatică, fără transformări ireversibile ale lucrului
mecanic efectuat în căldură;
− se consideră că sistemul de conductoare din domeniu care se
încarcă cu sarcini electrice este rigid pentru a nu se pierde lucru mecanic
pentru deformarea sau deplasarea conductoarelor.
În aceste ipoteze se va stabili expresia energiei câmpului electro-
static în funcţie de sarcinile şi potenţialele conductoarelor ce produc câmpul.
Se presupune starea iniţială identic nulă,
q
i
(0 ) = 0; V
i
= 0, i = 1, 2, ..., n,
iar starea finală dată de sarcinile şi potenţialele
q
1
, q
2
,…, q
n
; V
1
, V
2
,…, V
n
O stare intermediară se notează:

n 2 1
q , ... , q , q ′ ′ ′ − sarcinile corpurilor;

82

n 2 1
V , ... , V , V ′ ′ ′ − potenţialele corpurilor
Se admite că stabilirea stării finale se face proporţional, adică, în
orice moment sunt satisfăcute relaţiile:
i i
q q λ = ′ ,
i i
V V λ = ′ (5.1)
unde λ ia valori între 0 şi 1, 0 < λ < 1.
i
s d
ext
F d

i
q d ′
F d
P
i


i
1
n
2
E d

Fig. 5.1
Pentru a trece sistemul din starea
i
q′ într-o stare foarte apropiată,
, este necesar a se cheltui un lucru mecanic pentru deplasarea
sarcinii elementare contra câmpului (fig. 1.51) dat de relaţia:
i i
q d q ′ + ′
i
q d ′
s d F d L
i p
ext . ext , i


= δ (5.2)
Dar, forţa aplicată din exterior este egală şi de sens opus cu forţa
coulombiană: E q d F d
i ext
′ ′ − . Rezultă astfel,
i i
p
i . ext , i
q d V s d E q d L
i
′ ′ = ′ ′ − = δ


(5.3)
Luând în considerare operaţia de încărcare a tuturor conductoarelor, lucrul
mecanic elementar efectuat este

=
′ ′ =
n
1 i
i i . ext
q d V dL (5.4)
Lucrului mecanic efectuat în exterior dL
ext.
îi corespunde o creştere a
energiei electrostatice

=
′ ′ = =
n
1 i
i i e
q d V dL dW , respectiv

=
λ ∆ =
n
1 i
i i e
d q V dW

83
Prin integrare, pentru λ variind de la 0 la 1, se obţine expresia
energiei înmagazinată în câmpul electric al unui sistem de n conductoare
având sarcinile q
i
si potenţialele V
i
:= =
= λ λ =
n
1 i
i i
1
0
n
1 i
i i e
q V
2
1
d q V W (5.5)
Aplicaţie. Calculul energiei înmagazinate în câmpul electric al
unui condensator. Condensatorul are pe armături sarcinile q
1
= +q, q
2
= −q
şi potenţialele V
1
, V
2
care satisfac relaţia: U = V
1
− V
2
.
Conform relaţiei (1.145), energia înmagazinată în câmpul electric al
condensatorului va fi:
( ) qU
2
1
q V q V
2
1
q V
2
1
W
2 1
2
1 i
i i e
= − = =

=

sau, ţinând cont de relaţia de definiţie a capacităţii CU q = , se obţine:

C
q
2
1
U C
2
1
W
2
2
e
⋅ = ⋅ = (5.6)
Rezultă că, dacă se menţine tensiunea constantă, energia condensatorului
este proporţională cu capacitatea sa, iar dacă se menţine sarcina constantă,
energia este invers proporţională cu capacitatea.

5.1.2. Densitatea de volum a energiei
câmpului electrostatic

Relaţia de definiţie a energiei pentru un sistem de conductoare cu
sarcinile q
i
şi potenţialele V
i
,

=
=
n
1 i
i i e
V q
2
1
W , nu specifică dacă energia
este localizată pe corpuri sau în dielectric. În acest scop, se urmăreşte
exprimarea energiei în funcţie de mărimile de stare ale câmpului, E şi D.
Fie densitatea de volum a energiei dată de relaţia:

dV
dW
V
W
lim w
e e
0 V
e
=


=
→ ∆
(5.7)
∆V fiind elementul de volum în câmp. Energia cuprinsă în volumul V va fi:

84

=
V
e e
dV w W (5.8)
În cazul particular al unui condensator plan având câmpul omogen
(condensator plan idealizat), cu suprafaţa armăturii de arie A şi distanţa
dintre armături d, sarcina pe o armătură este dată de legea fluxului electric


Σ
⋅ = = A D A d D q ,
unde s-a considerat că suprafaţa Σ îmbracă strâns una dintre armături, iar
tensiunea electrică dintre armături se determină cu relaţia
d E s d E U
2
1
⋅ = =

.
Introducând expresiile lui q şi U de mai sus în relaţia energiei înmagazinate
în câmpul electric al condensatorului vom avea
V E D
2
1
d E A D
2
1
U q
2
1
W
e
⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ = ,
unde V = A⋅d este volumul dielectricului dintre armături.
Deoarece câmpul electric al condensatorului plan idealizat (cu inele
de gardă) este omogen, expresia densităţii de volum a energiei rezultă:
E D
2
1
V
W
w
e
e
⋅ = = (5.9)
În cazul general, când vectorii E şi D nu sunt coliniari, expresia
densităţii de volum a energiei se scrie
E D
2
1
w
e
⋅ = (5.10)
sau, având în vedere că pentru medii izotrope, fără polarizaţie permanentă,
E D ε = , relaţia poate fi pusă sub forma:
ε
⋅ = ε ⋅ =
2
2
e
D
2
1
E
2
1
w (5.11)
Energia câmpului electric poate fi scrisă astfel:

⋅ =
V
e
dV E D
2
1
W (5.12)

85
Relaţia (5.12) este cea mai generală formă a expresiei energiei
electrostatice şi este valabilă şi în medii anizotrope (dar liniare), precum şi
pentru sarcini variabile în timp. Expresiile densităţii de energie precizează
că energia câmpului electric este localizată numai în dielectric (acolo unde
există câmp electric) şi nu în conductoare (unde câmpul este nul).

5.2. FORŢE GENERALIZATE ÎN
CÂMP ELECTROSTATIC
5.2.1. Teoremele forţelor generalizate
în câmp electrostatic

Se va urmări stabilirea unui mod general de calcul al forţelor care
acţionează asupra corpurilor izolante sau conductoare în câmp electrostatic
în cazul când poate fi calculată energia câmpului electrostatic.
Configuraţia unui sistem de corpuri este complet determinată în
orice moment prin cunoaşterea unor parametri independenţi x
1
, x
2
, …, x
n
,
numiţi coordonatele generalizate sau lagrangeene ale sistemului. Numărul
de coordonate generalizate reprezintă numărul de grade de libertate ale
sistemului de corpuri. Coordonatele generalizate pot fi: distanţe, unghiuri de
rotaţie în jurul unor axe, arii ale unor suprafeţe sau volume (de exemplu în
cazul unui gaz).
Dacă coordonatele generalizate ar avea variaţiile elementare dx
1
,
dx
2
, …, dx
m
, atunci acţiunile ponderomotoare – forţe sau cupluri – adică
forţe generalizate, ar efectua un lucru mecanic elementar dL. Dacă s-ar
modifica numai o singură coordonată generalizată x
k
, şi anume ar avea
variaţia dx
k
, atunci lucrul mecanic elementar va fi:

k k
dx X L = δ (5.13)
Orientarea pozitivă a forţei generalizate Χ
k
este în sensul creşterii
coordonatei generalizate x
k
.
Există următoarea corespondenţă între coordonate generalizate şi
forţe generalizate: deplasare – forţă, unghiuri de rotaţie în jurul unei axe –
cuplu, arie – tensiune superficială, volum – presiune.
Modificările coordonatelor trebuie să fie cvasistatice, adică suficient
de lente pentru a se menţine starea de echilibru electrostatic.86
n Teorema forţelor generalizate la sarcini constante.
Se consideră un sistem de n corpuri conductoare de specia întâi,
izolate, încărcate cu sarcină electrică. Se consideră că se modifică o singură
coordonată generalizată x
k
, iar în cursul deplasării sarcina electrică totală a
fiecărui corp nu se modifică.
În acord cu primul principiu al termodinamicii, lucrul mecanic
elementar efectuat din exterior, δL
ext
, asupra unui sistem de n conductoare
în echilibru electrostatic este egal cu suma dintre creşterea energiei dW
e
şi
lucrul mecanic elementar δL efectuat de forţele electrostatice
δL
ext
= dW
e
+ δL . (5.14)
Dacă se menţin sarcinile conductoarelor constante, acestea fiind
izolate încât sistemul nu schimbă energie cu exteriorul, în ecuaţia (5.14)
avem δL
ext
= 0 şi deci
δL + (dW
e
)
q=const.
= 0.
Rezultă că lucrul mecanic elementar δL se efectuează exclusiv prin scăderea
energiei electrostatice
δL = −(dW
e
)
q=const.
sau, utilizând relaţia (5.13), avem
( )
. const q
e k k
dW dx X
=
− = . (5.15)
În cazul considerat, energia electrostatică se exprimă funcţie de
sarcinile electrice şi de coordonatele generalizate
W
e
= W
e
(q
1
,q
2
,…,q
n
,x
1
,x
2,
…,x
n
),
şi diferenţiala totală este
∑ ∑
= =


+


=
n
1 j
j
j
e
n
1 i
i
i
e
e
dx
x
W
dq
q
W
dW
Deoarece sarcinile sunt constante şi se modifică numai o singură
coordonată generalizată x
k
, expresia diferenţialei totale se reduce la un
singur termen, respectiv
(dW
e
)
q=const.
=
k
k
e
dx
x
WÎnlocuind în relaţia (5.15), rezultă:

. const q
k
e
k
x
W
X
=


− = (5.16)

87
Relaţia obţinută reprezintă prima teoremă a forţelor generalizate în
câmp electrostatic şi se enunţă astfel: forţa generalizată Χ
k
care se exercită
după direcţia de creştere a coordonatei generalizate x
k
, este egală şi de
semn contrar cu derivata energiei electrostatice în raport cu coordonata
generalizată x
k
, calculată la sarcini constante.
o Teorema forţelor generalizate la potenţiale constante.
La o variaţie elementară dx
k
a coordonatei generalizate x
k
, pentru a
menţine potenţialele constante este necesară modificarea sarcinilor electrice.
Sarcinii q
i
îi va corespunde o variaţie dq
i
. Sistemul în acest caz nemaifiind
izolat de exterior, lucrul mecanic elementar efectuat din exterior nu mai este
nul: δL
ext
≠ 0. Lucrul mecanic efectuat din exterior pentru deplasarea sarcinii
dq
i
de la infinit până la suprafaţa conductorului i, aflat la potenţialul V
i
, este
dat de relaţia (5.3) stabilită în paragraful 1.5.1: δL
i,ext
= V
i
dq
i
.

Variaţiei elementare dx
k
îi va corespunde un aport de lucru mecanic
din exterior:

=
= δ
n
1 i
i i ext
dq V L
Variaţia corespunzătoare a energiei electrostatice a sistemului în
condiţia menţinerii constante a potenţialelor este:
( )

=
=
=
n
1 i
i i
. const v
e
dq V
2
1
dW
În aceste condiţii se observă că δL
ext
= 2(dW
e
)
V=const
şi înlocuind în
relaţia de bilanţ energetic (1.14), obţinem:
2(dW
e
)
V=const.
= (dW
e
)
V=const.
+δL, respectiv δL = (dW
e
)
V=const.
(5.17)
În acest caz, energia sistemului se exprimă în funcţie de potenţiale şi de
coordonatele generalizate, W
e
= W
e
(V
1
,V
2
, …,V
n
; x
1
,x
2
,…,x
n
), şi diferenţi-
ala totală a energiei, ţinând cont că se modifică numai coordonata
generalizată x
k
, rezultă:
( )
k
. const V
k
e
. const v
e
dx
x
W
dW
=
=
=
Înlocuind în ecuaţia (5.17) δL şi dW
e
, obţinem:

. const v
k
e
k
x
W
X
=


= (5.18)
Relaţia obţinută reprezintă a doua teoremă a forţelor generalizate în
câmp electrostatic care se enunţă astfel: forţa generalizată Χ
k
care se

88
exercită după direcţia de creştere a coordonatei generalizate x
k
, este egală
cu deriva energiei electrostatice în raport cu coordonata generalizată x
k
,
calculată la potenţiale constante.
Se subliniază că indiferent care din cele două teoreme se utilizează,
expresia obţinută pentru forţa generalizată este aceeaşi.
Aplicaţii.
c Forţa care se exercită între armăturile unui condensator plan.
Pentru energia înmagazinată în câmpul electric al condensatorului
pot fi utilizate relaţiile (1.6)
C
q
2
1
CU
2
1
W
2
2
e
= = ,
iar capacitatea condensatorului plan este dată de relaţia
d
A
C
ε
= .
Coordonata generalizată este în acest caz distanţa d dintre armături,
iar forţa care se exercită asupra armăturilor se calculează aplicând succesiv
teoremele forţelor generalizate:
d
C
U
2
1
d
C
C
q
2
1
C
q
2
1
d 2
1
d
W
F
2
2
2 2
. const q
e
d


=


= ⎟− =
− =
=

d
C
U
2
1
CU
2
1
d 2
1
d
W
F
2 2
. const U
e
d


=
=
=
=

Expresia forţei este aceeaşi şi calculând derivata, obţinem:
d
C
U
2
1
d
A
U
2
1
d
A
d
U
2
1
F
2
2
2 2
d
− =
ε
− = ⎟
⎛ ε


=
Faptul că această forţă este negativă semnifică că ea acţionează în
sens invers creşterii coordonatei generalizate, adică a distanţei d dintre
armături, fiind deci o forţă de atracţie dintre armăturile condensatorului.
d Electrometrul electrostatic absolut.
Electrometrul electrostatic absolut, denumit şi electrometrul absolut
al lui Thomson, este un aparat electrostatic care serveşte la măsurarea
tensiunilor şi sarcinilor electrice. Acesta este alcătuit dintr-o balanţă având
pe un braţ montată placa mobilă a unui condensator circular prevăzut cu un
inel de gardă pentru uniformizarea câmpului, iar pe celălalt braţ are montat
un taler pentru greutăţi (fig. 5.2).
Pentru calculul forţei care se exercită asupra armăturii mobile se
poate utiliza, de exemplu, a-II-a teoremă a forţelor generalizate în câmp
electrostatic. Energia înmagazinată în câmpul electric al condensatorului

89
este
2 0 2
e
U
d
A
2
1
CU
2
1
W
ε
= =
G
d
inel de
gardă
F U 0
ε
A
a b
Fig. 5.2.
şi forţa ce acţionează asupra armăturii
mobile se calculează astfel:
2
. ct U
e
d
CU
d
1
2
1
d
W
F
− =
=
=
=

2
2
0
U
d
A
2
1
=
ε


Semnul „– “ arată că forţa F
d
este orientată în sens invers creşterii
coordonatei generalizate, respectiv a distanţei d dintre armături, deci
reprezintă o forţă de atracţie între armăturile condensatorului. La echilibru
este îndeplinită relaţia F⋅a = G⋅b şi înlocuind avem:
a
b
G
C
d
2 U b G a
d
CU
2
1
2
= ⇒ ⋅ =
Tensiunea U se poate deci determina cu acest tip de balanţă.
e Instrumentul de măsură electrostatic.
Instrumentul de măsură de tip electrostatic este constituit din două
plăci fixe notate cu P
1
şi o placă mobilă P
2
(fig. 5.3). Sistemul mobil este
menţinut în echilibru de un resort spiral R care creează un moment rezistent
proporţional cu unghiul de deviaţie α:
M
r
= k
R
⋅ α
R
P
2
P
1
P
1
P
2
α
Fig. 5.3.


90
Capacitatea dintre sistemul mobil şi cel fix este funcţie de unghiul α,
deci forţa generalizată este un cuplu:
α ∂

=


α ∂

=
=
C
U
2
1 W
M
2
. const V
e
a

Sistemul este în echilibru când cuplul rezistent M
r
este egal cu cuplul
activ M
a
, adică:
α =
α ∂

R
2
k
C
U
2
1
.
În funcţie de forma armăturilor, capacitatea poate depinde după o
anumită relaţie de unghiul α.
Pentru o dependenţă liniară, C = k
1
α, rezultă:
R
1 2
k 2
k
k unde , kU = = α
Instrumentul are în acest caz scala pătratică.
Pentru o dependenţă logaritmică de forma C = k
1
lnα + k
2
, rezultă:
2
R 1
1 2
U
k 2 k
k
⋅ = α sau kU = α .
Se obţine astfel o scală liniară a instrumentului.

5.2.2. Presiunea electrostatică

În regim electrostatic, asupra suprafeţei corpurilor încărcate cu
sarcină electrică se exercită o forţă ce poate fi determinată prin egalarea
variaţiei energiei câmpului la deplasarea suprafeţei elementare de arie dA pe
distanţa ds:
A d
s d
α
dA
s d F d dW
e
⋅ = (5.19)
Exprimând energia funcţie de densitatea de volum a
energiei, dW
e
= w
e
dV, unde dV este variaţia elementară
a volumului, α = ⋅ = cos dAds s d A d dV , rel. (5.19)
devine: s d F d s d A d
e
⋅ = ⋅ w
Fig. 5.4.
Presiunea electrostatică se defineşte prin
e
dA
dF
p w = = (5.20)

91
Deci, asupra suprafeţei conductoarelor omogene în echilibru electrostatic
câmpul electric exercită o presiune egală cu densitatea de volum a energiei.
Forţa F d este maximă după normala la suprafaţă orientată dinspre conductor
spre dielectric (fig. 5.4).

5.2.3. Densitatea de volum a forţei electrostatice

Forţele în câmp electrostatic pot fi determinate şi pe baza densităţii
de volum a forţei electrostatice
e
f dată de relaţia generală [12]
+ − = τ
τ
ε
E
2
1
ε E
2
1
E ρ f
2 2
v e
grad grad (1.21)
care conţine următoarele componente:
• E
v
ρ – densitatea de volum a forţei ce se exercită asupra unităţii de
volum încărcată cu sarcina
v
ρ situată în câmpul electric E ;
• ε E
2
1 2
grad − – densitatea de volum a forţei datorată neomoge-
nităţii dielectricului (permitivitatea ε este funcţie de punct);

τ
τ
ε
E
2
1 2
grad – densitatea de volum a forţei de electrostric-
ţiune datorată variaţiei permitivităţii ε cu densitatea de masă τ – intervine în
studiul fenomenului de electrostricţiune.
Forţa totală care acţionează asupra unui corp în regim electrostatic se
calculează prin integrare pe volumul corpului:

=
Vcorp
e e
dV f F (5.22)
Aplicaţie. Forţa ce acţionează asupra unui mic corp încărcat cu
sarcina q situat în câmp electric.
Se presupune mediul liniar, omogen, de permitivitate ε egală cu a
corpului. Corpul este de dimensiuni foarte mici, nedeformabil, încărcat cu
sarcină de densitate ρ
v
.
Forţa care acţionează asupra micului corp situat în câmpul electric
E este
E q dV E dV f F
Vcorp
v
Vcorp
e
= ρ = =
∫ ∫
.

92


Partea a doua

ELECTROCINETICA6. MĂRIMI ELECTROCINETICE

6.1. STAREA ELECTROCINETICĂ.
EFECTE ELECTROCINETICE.

După cum s-a arătat în capitolul anterior, în regim electrostatic
suprafaţa unui conductor omogen şi neaccelerat este echipotenţială, iar între
diferite părţi ale unui conductor neomogen sau accelerat pot exista diferenţe
de potenţial care apar datorită unor factori neelectrici cum ar fi: neomo-
genităţi de temperatură, de concentraţie, etc.
Dacă printr-un mijloc potrivit se realizează o diferenţă de potenţial
între două puncte sau regiuni ale unui conductor omogen şi neaccelerat, se
constată că acesta se va găsi într-o stare diferită de cea electrostatică - starea
electrocinetică - pusă în evidenţă de noi efecte.
Două conductoare C
1
şi C
2
omogene,
imobile, izolate electric şi încărcate la poten-
ţiale electrice diferite, pot menţine timp
îndelungat (teoretic infinit) regimul lor electro-
static. Foiţele electroscopului E adus în vecină-
tatea celor două conductoare se îndepărtează cu
unghiuri ce nu variază în timp (fig. 6.1).
V
1
E
V
2
L
c
K
C
1
C
2
Fig. 6.1.
Stabilind o legătură conductoare L
c
între conductoarele C
1
şi C
2
(de
exemplu un fir metalic), se constată că foiţele electroscopului se apropie
treptat, regimul electrostatic nu se mai menţine şi sistemul conductoarelor
C
1
, C
2
şi L
c
se află într-o stare nouă, starea electrocinetică, caracterizată de
efecte noi şi anume:
• efecte mecanice - asupra conductoarelor C
1
, C
2
şi L
c
se exercită
forţe şi cupluri care nu se exercitau anterior;

93
• efecte calorice - dacă legătura conductoare L
c
este un fir metalic,
acesta se încălzeşte;
• efecte chimice - dacă legătura conductoare L
c
este constituită
dintr-o soluţie de acizi, baze sau săruri (soluţii electrolitice), aceasta devine
sediul unor reacţii chimice;
• efecte magnetice - dacă în vecinătatea legăturii conductoare L
c

constituită dintr-un fir metalic se aduce un ac magnetic, asupra acestuia se
exercită forţe şi cupluri care nu se exercitau anterior închiderii legăturii L
c
;
• efecte electrice - între părţi diferite ale conductoarelor C
1
, C
2
şi L
c

se stabilesc diferenţe de potenţial, iar starea lor de încărcare electrică poate
să varieze în timp;
• efecte luminoase - dacă firul legăturii L
c
are o secţiune potrivită,
poate emite lumină ca urmare a încălzirii lui la incandescenţă; dacă legătura
conductoare este un gaz, acesta produce în anumite condiţii lumină,
independent de încălzire.
Starea conductoarelor în care are loc, în condiţiile arătate, cel puţin
unul din aceste efecte se numeşte stare electrocinetică.
Conductoarele care în stare electrocinetică nu sunt însoţite de efecte
chimice, se numesc conductoare de speţa sau specia întâia: metalele,
carbonul, semiconductoarele.
Conductoarele care, în stare electrocinetică, sunt sediul unor reacţii
chimice, se numesc conductoare de speţa sau specia a doua: soluţiile
electrolitice (prescurtat, electroliţi).
Într-o interpretare macroscopică simplificată, starea electrocinetică a
conductoarelor se poate considera ca fiind asociată transmisiei de purtători
de sarcină, adică unui curent de sarcini electrice în conductoare numit
curent electric de conducţie.
Diferenţa de potenţial între conductoarele C
1
şi C
2
caracterizează în
acest caz sursa curentului electric. Existenţa unei diferenţe de potenţial şi, în
general, a unei tensiuni electrice între părţi ale unui conductor nu este
singura posibilitate de stabilire de curent electric de conducţie; acesta mai
poate fi stabilit de fluxul magnetic variabil în timp, de neomogenităţi de
temperatură, de concentraţie, etc.
Părţile între care sursa menţine o tensiune electrică într-un circuit
electric se numesc borne. Se spune că sursa alimentează circuitul electric,
respectiv aplică la bornele circuitului o tensiune electrică.


94

6.2. INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC

Considerând o anumită secţiune printr-un conductor electric, se
defineşte intensitatea curentului electric de conducţie ca fiind viteza de
transmitere a sarcinilor electrice prin
suprafaţa secţiunii considerate de către
particulele încărcate cu electricitate:
i
E
V
2
>V
1
V
2
V
1
C
2
C
1
dt
dq
t
q
lim i
0 t
=


=
→ ∆
(6.1)
Prin convenţie se defineşte ca sens
pozitiv al curentului electric, sensul de
deplasare al sarcinilor electrice pozitive
care se deplasează în sensul câmpului electric, adică de la conductorul cu
potenţial mai ridicat către conductorul cu potenţial mai scăzut (fig. 6.2).
Fig. 6.2.
În Sistemul Internaţional de unităţi (S.I.), unitatea de măsură a
intensităţii curentului electric - amperul - este fundamentală şi cu ajutorul lui
se defineşte unitatea de măsură a sarcinii electrice:
1C = 1A⋅1s.
După modul de variaţie în timp a mărimilor ce caracterizează
curenţii electrici, ei pot fi împărţiţi în trei categorii:
n curenţi electrici staţionari, a căror mărime este constantă în timp (I);
o curenţi electrici nestaţionari sau momentani, a căror mărime variază
în timp, durata lor fiind în general foarte mică (i);
p curenţi electrici cvasistaţionari (i), a căror mărime variază în timp
după o anumită lege, durata lor putând fi nelimitată.
Curenţii staţionari sunt curenţii continui produşi de o sursă de
energie electrică având tensiunea la borne constantă.
În categoria curenţilor cvasistaţionari intră curenţii periodici,
sinusoidali sau deformaţi, produşi de surse de curent alternativ, numindu-se
curenţi alternativi;
Curenţi nestaţionari sunt curenţii care apar în regimurile tranzitorii
ale circuitelor electrice.
95
6.3. TENSIUNEA ELECTROMOTOARE

Apariţia curentului electric se datorează unor forţe neelectrice care
acţionează asupra sarcinilor electrice. Raportul dintre forţa neelectrică şi
sarcina asupra căreia acţionează se numeşte câmp electric imprimat (
i
E ):
i
neel
E
q
F
= (6.2)
Pentru ca sarcinile să fie puse în mişcare este necesar să fie
îndeplinită relaţia:
0 E E
i
≠ + (6.3)
Corespunzător, asupra sarcinii electrice va acţiona o forţă rezultantă,
compusă dintr-o forţă electrică F şi una neelectrică
neel
F ,
0 F F
neel
≠ + , (6.4)
care va efectua un lucru mecanic la deplasarea sarcinilor.
Prin definiţie, tensiunea electromotoare (t.e.m.) este integrala de
linie pe contur închis (circulaţia) a sumei dintre câmpul electric şi câmpul
imprimat,
( )

Γ
+ = s d E E
i
d
e , (6.5)
care este numeric egală cu lucrul mecanic efectuat de forţa rezultantă pentru
deplasarea sarcinii unitate pe conturul închis Γ.
Dacă conturul Γ este situat numai în medii conductoare, în regim
electrostatic avem îndeplinită condiţia de echilibru electrostatic: 0 E E
i
= + .
Se consideră o pilă electrică (fig. 6.3) în
două situaţii:
Cu
n
Zn
m
K
B A
Γ
H
2
SO
4
a) comutatorul K închis (regim electrocinetic);
b) comutatorul K deschis (regim electrostatic).
Dacă K este închis, conturul Γ se află în
întregime în conductoare şi integrala de linie
( ) 0 ≠ s d E E
i
+

Γ

deoarece există o circulaţie de sarcini (regim
electrocinetic).
Fig. 6.3.

96
Dacă K este deschis rezultă, de asemenea,
( )

Γ
≠ + 0 s d E E
i

deoarece conturul Γ, nefiind situat în întregime în conductoare, nu se poate
impune condiţia de echilibru electrostatic.
În ambele situaţii integrala se poate calcula şi ea reprezintă tensiunea
electromotoare a pilei electrice.
Considerând, de exemplu, cazul când întrerupătorul K este deschis,
se descompune integrala astfel:
( ) ( )
∫ ∫
+ + + =
AmB BnA
i i
s d E E s d E E e (6.6)
În această situaţie sistemul se află în regim electrostatic pentru care, în con-
ductoare este satisfăcută condiţia de echilibru electrostatic ( ) 0 E E
i
= + şi
integrala a doua este nulă.
Pe porţiunea de contur AmB însă, nu poate exista câmp imprimat, ci
numai câmp electrostatic. Tensiunea electromotoare este

= =
AmB
0 AB
U s d E e (6.7)
şi deci, tensiunea electromotoare a unei surse este tensiunea măsurată între
bornele sale la mersul în gol (întrerupătorul K deschis), notată U
AB0
.
Un alt mod de calcul al integralei este:
∫ ∫
Γ Γ
+ = s d E s d E
i
e (6.8)
Prima integrală este nulă deoarece este integrala pe contur închis a câmpului
coulombian şi rămâne,
∫ ∫ ∫
+ = =
Γ AmB BnA
i i i
s d E s d E s d E e (6.9)
Prima integrală este nulă, deoarece pe porţiunea de contur AmB nu este
câmp imprimat, neexistând neomogenităţi, deci, în final, rezultă

=
BnA
i
s d E e , (6.10)

97
ceea ce arată că tensiunea electromotoare este produsă numai de câmpuri
imprimate şi este localizată în porţiunea unde există câmp imprimat (în
cazul de faţă pe porţiunea de contur BnA unde există neomogenităţi
determinate de aflarea în contact a unor conductoare de specii diferite).
În cazul general al regimului nestaţionar, apare şi un câmp electric
solenoidal E
s
indus prin variaţia în timp a fluxului magnetic, a cărui
circulaţie nu este nulă. Prin urmare, în cazul cel mai general, t.e.m. este dată
de relaţia:
( )
∫ ∫ ∫
Γ Γ Γ
+ = + = s d E E s d E s d E
s i s i
e (6.11)

6.4. CÂMPURI ELECTRICE IMPRIMATE

După cum s-a arătat, tensiunea electromotoare este o mărime fizică
care produce curent electric în circuite, deci efectuează un lucru mecanic.
Acest lucru mecanic este transmis de la un "motor" care transformă o formă
de energie în energie electrică. Din punctul nostru de vedere energia este
primită prin intermediul câmpului electric imprimat
i
E care este o mărime
fictivă (de calcul).
Câmpurile imprimate pot fi împărţite în două categorii:
- câmpuri imprimate de volum
- câmpuri imprimate de suprafaţă sau de contact.

6.4.1. Câmpuri imprimate de volum
n Câmpul imprimat de acceleraţie.
Câmpul imprimat de acceleraţie poate fi
pus în evidenţă, de exemplu, la rotirea unui disc
metalic cu viteza unghiulara ω (fig. 6.4). Electro-
nii liberi supuşi forţei centrifuge se deplasează
spre periferia discului. Forţa de natură neelectrică
este în acest caz forţa centrifugă dată de relaţia:
ω
r
u
r
2
0 neel
u r m F ω = (6.12)
E
Această forţă determină câmpul imprimat:
i
E
U
i
r
o
2
o neel
i
u
q
r m
q
F
E
ω
− = =

Fig. 6.4.
(6.13)

98
unde s-a notat cu m
o
masa electronului, cu q
o
sarcina electronului şi cu
r
u
versorul radial.
Deplasarea electronilor spre periferie se face până când câmpul
electrostatic E al sarcinilor echilibrează câmpul imprimat
i
E , adică este
îndeplinită condiţia de echilibru electrostatic 0 E E
i
= + .
Câmpul electric imprimat de acceleraţie este deci egal şi de sens
opus câmpului electrostatic: E E
i
− = . Notând cu
m
ρ , respectiv cu
densităţile de masă şi respectiv de sarcină electrică a fluidului electronic şi
cu acceleraţia într-un punct din interiorul cilindrului la distanţa r de
axă, densitatea de volum a forţei centrifuge
v
ρ
r a
2
ω =
a f
m m
ρ = este egală şi de sens
opus cu densitatea de volum a forţei columbiene E f
v e
ρ = , prin urmare:
E a
v m
ρ = ρ a E
v
m
ρ
ρ
= ⇒ (6.14)
Intensitatea câmpului electric E şi deci şi a câmpului imprimat
i
E
se pun în evidenţă prin măsurarea tensiunii electrice U
i
dintre perii, care se
calculează astfel:
2
0
v
2
m
r
0
v
2
m
r
0
v
m
r
0
i
r
2
rdr r d a r d E U
0 0 0
ρ
ω ρ
=
ρ
ω ρ
= ⋅
ρ
ρ
= ⋅ =
∫ ∫ ∫
(6.15)
Pentru fluxul electronilor liberi, raportul kg / C 10 767 , 1
11
m v
⋅ ≈ ρ ρ .
o Câmpul imprimat de concentraţie (difuzie) apare într-un vas
cu soluţii de concentraţii diferite despărţite printr-un perete poros (fig. 6.5).
Se produce o difuzie prin peretele poros care tinde să egaleze concentraţiile
electrolitului din cele două vase. Prin peretele poros tind să treacă din
soluţia concentrată în soluţia diluată atât ionii H
+
cât şi Cl
-
,
dar mobilitatea
celor doi ioni nu este la fel de mare şi trec mai
uşor ionii H
+
. Se obţine în final o încărcare
pozitivă a soluţiei diluate şi una negativă a celei
concentrate. Această încărcare cu sarcini
echivalează cu un câmp imprimat. Apare astfel şi
un câmp electrostatic care opreşte difuzia când
este îndeplinită condiţia de echilibru electrostatic
0 E E
i
= + .
HCl
diluat
i
E
E
HCl
conc.
Perete poros
Fig. 6.5.

99
p Câmpul imprimat termoelectric de volum apare în situaţia în
care se încălzeşte neuniform un metal. Asupra electronilor se exercită o forţă
medie neelectrică datorită necompen-
sării ciocnirilor. Câmpul imprimat
este raportul dintre această forţă şi
sarcina electronului. Electronii liberi
difuzează în partea de temperatură
mai joasă (fig. 6.6).
T
1
i
E
E
T
2
T1>T
Fig. 6.6.

6.4.2. Câmpuri imprimate de contact

Aceste câmpuri sunt localizate în stratul de neomogenitate foarte
subţire care separă două conductoare diferite puse în contact. Ele sunt în
general foarte intense comparativ cu cele de volum.
Câmpurile imprimate de contact sunt caracterizate prin integrala:
s d E
2
1
i 12

= e (6.16)
în care drumul de integrare 1
|
2 este extrem de mic.

nCâmpuri imprimate voltaice. Apar la suprafaţa de contact a două
metale diferite, fără a fi încălzite la temperaturi diferite. Tensiunea electro-
motoare voltaică depinde atât de temperatură, cât şi de natura metalelor
aflate în contact. Conductoarele de prima speţă se pot ordona într-un şir în
care orice conductor, adus în contact cu un conductor din faţa lui, se încarcă
pozitiv şi în contact cu un conductor din urma lui se încarcă negativ. O parte
din acest şir, numit şirul potenţialelor de contact sau serie Volta este
următorul:
(+) Al, Sn, Zn, Cd, Pb, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt (-)

Cu Zn
De exemplu, pentru Zn – Cu:

Dacă se construieşte un circuit închis de contur Γ cu mai multe
conductoare din acest şir, toate aflate la aceeaşi temperatură, rezultă:
0 s d E
i
=

Γ
. Deci, prin acest procedeu nu se poate obţine un curent electric
întrucât nu se introduce energie din exterior în sistem. Pentru a se obţine un

100
lucru mecanic (apariţia unei tensiuni electromotoare), adică, pentru a avea
0 s d E
i


Γ
, există următoarele posibilităţi:
- realizarea de temperaturi neuniforme;
- introducerea în circuit a unor conductoare de speţa a doua, care
produc reacţii chimice şi deci degajă energie;
- excitarea cu anumiţi agenţi exteriori (de exemplu cu lumină sau
alte radiaţii).

o Câmpuri imprimate termoelectrice de contact.
Efectul termoelectric direct, numit şi efectul Seebeck, apare în
situaţia când două conductoare din materiale diferite sudate la capete,
alcătuind astfel un circuit, au cele două suduri la temperaturi diferite
(fig.6.7). La suprafeţele de contact apar t.e.m. diferite în funcţie de
temperatura contactului respectiv:
b a
T T ≠
T
b
T
a
c
Fe
Constantan
e
12b
e
12a
d
) T ( f e ) T ( f e
b b 12 a a 12
= ≠ =
T.e.m. rezultantă, numită tensiune
termoelectromotoare (t.t.e.m), este

= = s d E
a 12 i
e e ≠ − 0
b 12
e .
Fig. 6.7.
Aceasta t.t.e.m. este nenulă numai dacă temperaturile la care sunt situate
capetele sudate diferă, T
a ≠
T
b
.
Energia care se transformă în căldură prin efect Joule Lentz ca
urmare a trecerii curentului prin conductoare este compensată de căldura
transmisă din exterior pentru a menţine diferenţa de temperatură.
Dacă se trece un curent electric prin punctul de contact a două
conductoare de prima speţă, se dezvoltă sau se absoarbe căldura după
sensul curentului prin conductoare. Fenomenul reprezintă efectul
termoelectric invers, numit şi efect Peltier. Căldura schimbată în unitatea de
timp este proporţională cu intensitatea curentului electric. Fenomenul
dezvoltării de căldura prin efect Peltier se deosebeşte de fenomenul
dezvoltării de căldură prin efect Joule-Lentz deoarece, la acesta din urmă,
căldura este proporţională cu pătratul intensităţii curentului, fiind
independentă de sensul acestuia. Cantitatea de căldura degajată sau
absorbită în unitatea de timp este dependentă şi de natura celor două
materiale conductoare aflate în contact, efectul fiind mult mai puternic la
semiconductoare decât la metale.

101
Experimental se constată că la trecerea unui curent electric printr-
un conductor metalic omogen încălzit neuniform, se degajă sau se absoarbe
căldură. Fenomenul reprezintă efectul Thomson şi poate fi observat cel mai
simplu atunci când circulă un curent electric printr-un conductor metalic
având capetele la temperaturi diferite. Dacă în timpul dt conductorul este
parcurs de o sarcina electrică Idt în sensul de parcurgere dinspre zona cu
temperatura T
1
spre zona cu temperatura T
2
, atunci în circuit se va dezvolta
o cantitate de căldură data de relaţia în care este
coeficientul Thomson. Odată cu schimbarea sensului curentului, se schimbă
şi sensul căldurii (degajare sau absorbţie).
Idt Q dQ
12
=
12
Q
În cazul unui circuit compus din două
conductoare diferite sudate la unul din capete,
având capetele la temperaturi diferite (fig 6.8)
se obţine un termoelement a cărui diferenţa de
potenţial rezultă din însumarea efectelor
Thomson, Volta şi Peltier. În concordanţă cu
teoria atomomoleculară efectul Peltier este
dublu faţă de efectul Thomson. Pe acest principiu se construiesc
traductoarele termoelectrice de temperatură, numite termocuple, utilizate
pentru măsurarea temperaturilor în tehnică.
Const.
Fe
mV
T
1
T
0
Fig. 6.8.

p.Câmpuri imprimate galvanice. Apar la suprafaţa de contact a
două conductoare de specii diferite. Un electrod dintr-un material conductor
de prima speţă introdus într-o soluţie
electrolitică în care poate exista fluidul
sau ionic pozitiv, are tendinţa de a
dizolva în soluţie fluidul sau ionic pozitiv
cu o presiune care depinde numai de
natura conductorului, numită presiune de
disoluţie electrolitică p
d
. Presupunând că
soluţia conţine fluidul ionic pozitiv al
conductorului, se exercită asupra conduc-
torului o presiune de sens contrar, numită
presiune osmotică p
o
. Dacă presiunea de
disoluţie este mai mare decât presiunea osmotică, p
d
>p
o
, o parte a fluidului
ionic pozitiv al conductorului trece în soluţie, pe care o încarcă pozitiv, iar
conductorul rămâne încărcat negativ (fig. 6.9). Se stabileşte astfel un câmp
electric în stratul de contact dintre electrod şi electrolit, orientat dinspre
electrolit spre electrod. Dacă presiunea de disoluţie este mai mică decât
presiunea osmotică, p
d
<p
o
, o parte a fluidului ionic pozitiv din soluţie trece
p
d
< p
o
p
d
> p
o
Fig. 6.9.

102
pe electrod, pe care îl încarcă pozitiv, iar soluţia rămâne încărcată negativ şi,
ca urmare, câmpul electric dintre electrod şi electrolit este orientat dinspre
electrod spre electrolit (fig. 6.9).
Tensiunea electrică imprimată dintre electrod şi soluţia electrolitică a
fluidului său ionic pozitiv se numeşte tensiune sau potenţial electrolitic
normal al conductorului dat de relaţia

o
d
0 v
i
p
p
ln
F n
RT
U = (6.17)
în care s-a notat cu:
CuSO
4
ZnSO
4
Zn Cu
R - constanta gazelor perfecte,
T - temperatura absolută,
n
v
- numărul de valenţă,
F
o
- constanta lui Faraday.
În tabelul 6.1 sunt prezentate potenţialele
electrolitice normale ale unor elemente.
Fig. 6.10.

Potenţialele electrolitice normale ale unor elemente
Tabelul 6.1.
Li K Na Zn Fe Cd Ni Pb H Cu Ag Hg Cl
-3,02 -2,92 -2,71 -0,77 -0,43 -0,40 -0,22 -0,12 0 0,34 0,80 0,86 1,35

O pilă voltaică se compune dintr-un vas compartimentat printr-un
perete poros. În fiecare compartiment se introduce câte un electrod într-o
soluţie electrolitică în care poate exista fluidul sau ionic pozitiv. De
exemplu, dacă se introduc electrozi de cupru şi de zinc în soluţii de acid
sulfuric în care CuSO
4
şi ZnSO
4
sunt cele două soluţii care conţin ionii de
cupru şi de zinc (fig. 6.10), tensiunea electrică între electrozi rezultă:
V 11 , 1 ) 77 , 0 ( 34 , 0 e = − − + =

q Câmpuri imprimate fotovoltaice. Apar la suprafaţa de separaţie
a unui semiconductor cu un metal sub acţiunea luminii. Electronii "scoşi"
din semiconductor datorită radiaţiei luminoase sunt trecuţi în metal din
cauza proprietăţii joncţiunii de a conduce unidirecţional. Acest fenomen
echivalează cu o forţa neelectrică, deci un câmp imprimat. Se obţine prin
acest procedeu aşa-numitele fotoelemente, utilizate mai ales în aeronautică.


103

6.5. Legea electrolizei

Legea electrolizei se referă la conductoarele de speţa a doua
(electrolitice) în care trecerea curentului electric de conducţie este însoţită îi
de reacţii chimice.
În general, la trecerea unui curent electric printr-un electrolit topit
sau printr-o soluţie electrolitică, la electrodul negativ, numit catod, apare
hidrogenul sau metalul din soluţie, iar la electrodul pozitiv, numit anod,
apare un radical sau un alt element. Elementele eliberate la electrozi pot
reacţiona chimic cu electrozii sau cu soluţia.
Legea electrolizei stabilită de Faraday se enunţă astfel: masa de
substanţă dm/dt depusă în unitatea de timp la unul din electrozii unei băi
electrolitice parcursă de curentul de conducţie i, este egală cu produsul
dintre intensitatea curentului i şi raportul dintre echivalentul electrochimic
A/n
v
prin constanta universală a lui Faraday F
0
,
i
F n
A
dt
dm
o v
= , F
0
= 96460 C (6.18)
Pentru un interval de timp de la 0 la t, masa de substanţă depusă la
unul din electrozi este:


= =
t
o 0 v 0 v
F n
Aq
idt
F n
A
m (6.19)
în care:

=
t
idt q
0
este sarcina electrică,
A - masa atomică a elementului, n
v
- numărul de valenţă,
A/n
v
- echivalentul electrochimic al substanţei.
Echivalentul electrochimic al substanţei (A/n
v
) fiind o mărime de
material, legea electrolizei este o lege de material.
104
6.6. REPARTIŢIA CURENTULUI ELECTRIC
DE CONDUCŢIE

6.6.1. Repartiţia de volum.
Densitatea curentului electric de conducţie.

Pentru caracterizarea locală a stării electrolitice a unui conductor în
care există o distribuţie de volum a curentului electric, se utilizează o
mărime derivată vectorială J - densitatea curentului electric de conducţie -
definită din condiţia ca intensitatea curentului electric printr-o suprafaţă
oarecare să fie egală cu fluxul vectorului
Γ
S J prin această suprafaţă:

∫ ∫ ∫
Γ Γ Γ
= α = =
S
n
S S
dA J dA cos J A d J i (6.20)
în care A d este elementul de arie vectorial orientat în sensul normalei
pozitive la suprafaţa ce se sprijină pe conturul
Γ
S Γ (fig. 6.11). În conse-
cinţă, curentul care trece prin suprafaţa elementară dA este:
dA J dA n
n
= J A d J di ⋅ = = .
A d
i
J
α
Sensul vectorului densităţii de curent J
este dat de sensul local de deplasare al
sarcinilor pozitive în punctul considerat.
Într-un conductor drept, parcurs de un
curent uniform repartizat, densitatea de curent
este constantă pe secţiunea transversala de arie A şi are expresia:
Fig. 6.11.
A
i
J = (6.21)
Unitatea de măsură a densităţii de curent este A/m
2.
În practică
secţiunea conductorului exprimându-se în mm
2
, densitatea de curent se
corelează cu aceasta folosindu-se unitatea de măsură A/mm
2
:
1A/mm
2
= 10
6
A/m
2.
Liniile de câmp ale vectorului J se numesc linii de curent electric.

105
6.6.1. Repartiţia superficială a curentului electric.
Pânza de curent.

Experienţa arată că pot există repartiţii ale curentului electric în care
densitatea de curent este nulă în interiorul conductoarelor şi curentul trece
numai printr-un strat subţire la suprafaţa acestora. O repartiţie de curent de
acest fel se numeşte pânza de curent S şi intensitatea curentului se defineşte
astfel:
) h J ( s d lim ) s d h ( J lim i
C
J
0 h
C
J
0 h
× = × =
∫ ∫
∞ →

∞ →

(6.22)
în care s-a înlocuit s d h dA n A d × = = (fig.6.12,a).
C
J
l
J
s d
h
) S (
{
di
ds
a) b)
Fig. 6.16.
Mărimea notată
l
J , definită de relaţia
) h J ( lim J
J
0 h
l
× =
∞ →

(6.23)
se numeşte densitatea pânzei de curent şi are unitatea de măsură
amper/metru (A/m).
Rezultă:
s d J i
C
l

= (6.24)
În studiul maşinilor electrice, unde curentul este repartizat în con-
ductoarele bobinajelor dispuse la periferia circuitelor magnetice (fig.
6.12,b), se foloseşte noţiunea de pătură de curent notată cu A:
ds
di
s
i
lim A
0 s
=


=
→ ∆
(6.25)
106
6.7. SOLENAŢIA CURENŢILOR DE CONDUCŢIE
Se consideră o suprafaţă deschisă care se sprijină pe curba Γ . Se
numeşte solenaţie şi se notează cu
Γ
S
Γ
θ
S
intensitatea curentului total prin
suprafaţa . În cazul general când avem curenţi cu repartiţie de volum cu
densitatea
Γ S
J , curenţi repartizaţi pe suprafeţe cu densitatea pânzei de curent
l
J şi curenţi prin conductoare filiforme i
k
(fig. 6.13,a), solenaţia curentului
de conducţie prin suprafaţa S este dată de relaţia:
Γ


∫ ∫
+ + = θ
Γ
k
k
C
l
S
S
i s d J A d J (6.26)
S
Γ
i
N
Γ
J
l
J
s d
Γ
S
Γ
i
n
i
1
i
k
a) b)
Fig. 6.13.
În cazul unei bobine cu N spire parcursă de curent electric de
conducţie i, solenaţia bobinei
Γ
θ
S
, notată mai simplu cuθ , se consideră în
raport cu o suprafaţă străpunsă de toate spirele bobinei, aşa cum se arată în
figura 6.13,b). Prin urmare, solenaţia unei bobine este dată de produsul
dintre numărul de spire al bobinei şi intensitatea curentului electric:
i N⋅ = θ (6.27)
Solenaţia este o mărime algebrică şi are semnul plus sau minus
după cum sensul de referinţă al curenţilor filiformi, al densităţii de curent,
sau al pânzei de curent coincide sau este opus sensului de înaintare al
burghiului drept rotit în sensul de referinţă al curbei Γ .
Unitatea de măsură a solenaţiei este aceeaşi cu a intensităţii
curentului electric, amperul. Pentru solenaţia unei bobine unitatea de măsură
este numită amperspiră (Asp).


107
6.8. CURENTUL ELECTRIC DE CONVECŢIE
urentul electric de convecţie este reprezentat de mişcarea
macros
cu
sarcină

C
copică a corpurilor încărcate cu sarcini electrice în raport cu un
sistem de referinţă. Aici se include şi curentul electric reprezentat de
mişcarea de ansamblu în vid a unui număr mare de particule încărcate cu
sarcină electrică (de exemplu un flux de electroni sau un flux de protoni).
Se consideră un corp oarecare - conductor sau izolant - încărcat
electrică de densitate volumetrică v ρ şi care se deplasează într-o
anumită direcţie cu viteza v(fig. 6.14). Se separă din corpul respectiv un
volum elementar dV de forma unui paralelipiped având muchiile
omoparalele cu vectorul vitezei v şi baza un element de arie dA din
suprafaţa S fixă în raport cu sistemu de referinţă.
Volumul paralelipipedului elementar este:
l
α ∆ = α ∆ = ∆ = cos t dAv cos l dA l A d ∆V
sau, t v A d V ∆ ⋅ = ∆
Sarcina electrică elementară
străbate

(6.28)
care
în timpul t ∆ elementul de suprafaţă
dA, este sarcina electrică ce se găseşte în
acest paralelipiped, respectiv
t v ∆ ⋅ , (6.29)
iar curentul de convecţie ce trece prin elem
v A d V q ⋅ = ∆ ρ = ∆
entul de suprafaţă va fi :
A d v
t
q
di
v v
⋅ ρ =


=
Notând cu v J vectorul densităţii de curent de convecţie, intensitatea
curentului de convecţie este
A d J di ⋅ = respec v v tiv,
∫ ∫
⋅ ρ = ⋅ =
S
v
S
v v
A d v A d J i . (6.30)
Expresia densităţii curentului de convecţie este
v J ρ = .
v v
(6.31)
∆lcosα
v
n
α
S
∆V
dA n A d ⋅ =
v J
Fig. 6.14.

108

7. LEGILE ELECTROCINETICII

7.1. LEGEA CONSERVĂRII SARCINII
ELECTRICE LIBERE (ADEVĂRATE)

7.1.1. Forma integrală a legii
conservării sarcinii electrice


Fie o suprafaţă închisă Σ care intersectează conductoare parcurse de
curent electric şi conţine în interior corpuri încărcate cu sarcini electrice.
Sub formă integrală enunţul legii este: intensitatea curentului electric de
conducţie care iese din suprafaţa închisă Σ este în orice moment egală
cu viteza de scădere în timp a sarcinii electrice q
Σ
i
Σ
care încarcă corpurile
din interiorul suprafeţei Σ independent de starea lor cinematică:

dt
dq
Σ
Σ
− = i (7.1)
Dacă sarcina electrică se repartizează cu densitatea de volum v ρ şi J
este densitatea curentului electric de conducţie într-un punct pe suprafaţa ,
ecuaţia (7.1) se transformă astfel:
Σ

∫ ∫ ∫
Σ Σ
ρ
− = ρ − =
Σ V
v v
V
v
dV
dt
d
dV
dt
d
A d J (7.2)
în care
dt
d v vρ
este derivata de volum în raport cu timpul a lui v ρ egală cu
mărimea scalară a cărei integrală de volum este derivata în raport cu timpul
a integralei de volum a lui . v ρ
Dacă primul membru al ecuaţiei (7.1) este nul,
0 =
Σ
i , (7.3)
rezultă Curentul total se anulează, fie dacă suma curenţilor care
intră prin anumite porţiuni ale suprafeţei Σ este egală în fiecare moment cu
suma curenţilor care ies prin alte porţiuni ale suprafeţei, fie dacă densitatea
. const q = Σ

109
de curent J este nulă în orice punct de pe suprafaţa Σ; acest ultim caz are
loc, de exemplu, dacă nici un conductor nu intersectează suprafaţa Σ, prin
urmare domeniul V
Σ
este izolat galvanic. Dacă sarcina electrică este nenulă,
, domeniul V 0 q ≠
Σ Σ
nu este izolat electric deoarece prezenţa sarcinii q
Σ

implică existenţa sarcinii de semn opus, –q
Σ
, în exteriorul suprafeţei Σ.
Domeniul V
Σ
este izolat electric dacă înafara izolării sale galvanice, sarcina
electrică din interiorul suprafeţei Σ e nulă, 0 q = Σ . Anularea sarcinii
electrice din domeniul V
Σ
nu presupune neapărat lipsa sarcinii electrice;
sarcinile care încarcă corpurile situate în domeniul V
Σ
pot alcătui în fiecare
moment un sistem complet de sarcini, adică: 0 ) t ( q
V k
k
=

Σ ∈
.
Observaţie. Un sistem izolat electric nu trebuie confundat cu un
sistem ecranat electric. Primul nu presupune anularea câmpului electric în
exteriorul sistemului, în schimb, în exteriorul unui sistem ecranat electric
câmpul electric este nul.

7.1.2. Forma locală a legii conservării sarcinii electrice

Se consideră expresia formei integrale (7.2) care se particularizează
pentru două cazuri prezentate în continuare.
n Pentru corpuri imobile, derivata de volum
dt
d
v v
ρ
este egală cu
derivata în raport cu timpul a densităţii de sarcină electrică şi relaţia (7.2) se
scrie:
∫ ∫
Σ

ρ ∂
− =
Σ V
v
dV
t
A d J (7.4)
În ipoteza că în domeniul mărimile Σ V J şi v ρ sunt funcţii continue
de punct, suficient de netede, aplicând teorema Gauss -Ostogradski primului
membru, se obţine
dV
t
dV J
V
V
∫ ∫

ρ ∂
− =
Σ
div (7.5)
din care, prin identificare, rezultă
t
J
V

ρ ∂
− = div , (7.6)
relaţie care reprezintă forma locală sau diferenţială a legii conservării
sarcinii electrice pentru corpuri imobile.

110
Relaţiei integrale (7.3) îi corespunde anularea divergenţei vectorului
densitate de curent J , 0 J = div
o Pentru corpuri mobile, densitatea de volum a sarcinii electrice
fiind funcţie de punct şi de timp, ) t , r (
v v
ρ = ρ şi suprafaţa Σ fiind antrenată
de mişcarea corpurilor, derivata de volum
dt
d
v v
ρ
conţine doi termeni: primul
este egal cu derivata lui ) t , r ( v ρ în ipoteza mediului imobil, iar al doilea
este datorat exclusiv variaţiei elementului de volum, densitatea de sarcină
fiind considerată constantă:
) dV (
dt
d
dV
dt
d
dV
dt
d
V V
v s
V
v v
V
∫ ∫ ∫
Σ Σ Σ
ρ +
ρ
=
ρ
. (7.7)
Termenul
dt
d
v s
ρ
este derivata substanţială în raport cu timpul a lui
) t , r ( v ρ , egală cu suma dintre un termen egal cu derivata în raport cu timpul
t
v

ρ ∂
presupunând punctul imobil şi un termen în care v ρ variază datorită
exclusiv variaţiei punctului în spaţiu:
V
V V V V V V
v
t t
z
z t
y
y t
x
x t dt
d
s
ρ ⋅ +

ρ ∂
=ρ ∂
+ρ ∂
+ρ ∂
+

ρ ∂
=
ρ
grad (7.8)
unde
dt
r d
v = este viteza de deplasare a punctului în sistemul de coordonate
carteziene.
Ultimul termen din relaţia (7.38) are expresia (vezi Anexa I):

∫ ∫
Σ Σ
ρ = ρ
V
v
V
v
dV v ) dV (
dt
d
div (7.9)
şi deci,
) v (
t
v v
t dt
d
v
v
v v
v v v
ρ +

ρ ∂
= ρ + ρ +

ρ ∂
=
ρ
div div grad

∫ ∫
Σ Σ
+


− =
V
v
v
dV )] v ρ (
t
ρ
[ A d J div (7.10)
Aplicând teorema Gauss - Ostrogradski primului membru în condiţii de con-
tinuitate şi netezime a funcţiilor v ρ , J şi v, se obţine:

111
dV )] v ρ ( div
t
ρ
[ dV J v
V V
v
+


− =
∫ ∫
Σ Σ
div ,
respectiv,
t
ρ
) v J (
v
v


− = ρ + div (7.11)
Relaţia (7.11) reprezintă expresia formei locale a legii conservării
sarcinii electrice libere pentru corpuri în mişcare. Dacă 0 v = , se regăseşte
relaţia pentru corpuri imobile:
t
ρ
J
v


− = div .

7.1.3. Curentul electric hertzian

Dacă în relaţia formei integrale a legii conservării sarcinii electrice
(7.1), se înlocuieşte sarcina electrică cu fluxul electric din legea fluxului
electric,
Σ q
Σ Σ = ψ q , se obţine:
0
dt
d
i =
ψ
+
Σ
Σ (7.12)
respectiv,
∫ ∫
Σ Σ
= + 0 A d D
dt
d
A d J sau, 0 A d )
dt
D d
J (
f
= +

Σ
(7.13)
în care
dt
D d
f
este derivata de flux a inducţiei electrice, egală cu vectorul a
cărui integrală este derivata în raport cu timpul a fluxului electric,
A d D
dt
d
A d
dt
D d
f
∫ ∫
Σ Σ
⋅ = . (7.14)
Derivata în raport cu timpul a fluxului electric prin suprafaţa se
numeşte curent electric hertzian , fiind dat de relaţia
Σ
Σ H
i
A d J A d
dt
D d
dt

H
f
H
∫ ∫
Σ Σ
Σ
Σ
= ⋅ = = i (7.15)
în care,

dt
D d
J
f
H = (7.16)
este densitatea curentului electric hertzian.

112
Cu aceste notaţii, relaţiile (7.12) şi (7.13) se scriu respectiv:
0 i i H = + Σ Σ ; 0 A d ) J J (
H
= +

Σ
. (7.17)
Din ultima relaţie rezultă că densitatea curentului total H t J J J + =
formează un câmp solenoidal şi, în consecinţă, relaţiile (7.17) sunt valabile
şi pentru o suprafaţă deschisă oarecare . Aşadar, intensitatea curentului
total, format din curentul de conducţie şi curentul hetzian, se scrie:
Γ
S

∫ ∫
Σ Σ
+ = + =
Γ
S S
f
H S
A d )
dt
D d
J ( A d ) J J ( i (7.18)
Derivata de flux
dt
D df
conţin trei termeni (vezi Anexa I):
) v D ( D v
t
D
dt
D df
× + ⋅ +


= rot div (7.19)
în care se poate înlocui v ρ D = div (legea fluxului electric). Rezultă că
densitatea curentului electric hertzian este
) v D ( v ρ
t
D
dt
D d
J v
f
H × + +


= = rot . (7.20)
Curentul electric hertzian are următoarele componente:
‰ A d
t
D
S
DS=

Γ
Γ
i - curentul electric de deplasare sau
maxwellian, având densitatea
t
D
JD


= ;
‰ A d v ρ
Γ
V
S
S v

=
Γ
i

- curentul electric de convecţie, având
densitatea v ρ J v v = ;
‰
∫ ∫
Γ
× = × =
Γ
Γ
s d ) v D ( A d ) v D (
S
S R
rot i
(t)
- curentul electric
röntgenian (teoretic), cu densitatea ) v D ( J
) t (
R
× = rot .
Experienţele efectuate de Röntgen şi Eichenwald (1903), au arătat că
pentru a justifica efectele magnetice măsurate, expresia curentului Röntgen

113
ar trebui luată cu polarizaţia în locul inducţiei electrice, ) v P ( J
) ex (
R
× = rot .
Din punct de vedere tehnic însă, curentul Röntgen este practic neglijabil
astfel că eroarea nu afectează semnificativ rezultatele.
Din punct de vedere fizic curentul de deplasare apare în dielectrici în
câmp variabil în timp, curentul de convecţie este datorat deplasării cu viteza
v faţă de suprafaţa S
Γ
a corpurilor încărcate cu sarcina de volum ρ
v
, iar
curentul Röntgen este datorat deplasării cu viteza v a corpurilor polarizate
electric.

7.1.4. Consecinţe ale legii conservării sarcinii electrice

n Conservarea componentelor normale ale densităţii curentului
electric de conducţie pe suprafeţe de discontinuitate
Fie S
d
o suprafaţă de separaţie
dintre două medii conductoare diferite,
respectiv o suprafaţă de discontinuitate a
densităţii curentului electric de conducţie
pe care sarcina electrică este distribuită cu
densitate superficială.
Dacă 1 J şi 2 J sunt densităţile de
curent de conducţie în punctele situate în
imediata vecinătate a suprafeţei S
d
presu-
pusă imobilă, aplicând legea conservării
sarcinii electrice pentru o suprafaţă
închisă de forma unui cilindru foarte plat, avem Σ
1 n J
2 n J
2 J
1 J
2 n
1 n
σ
2
σ
1
c
d
∆A
∆h
α
1
α
2
S
d
Fig. 7.1.

∫ ∫
Σ Σ


− = A d
t
ρ
A d J
s
. (7.21)
Neglijând fluxul vectorului J prin aria laterală a cilindrului, rezultă:
A
t
A n J A n J
s
2 2 1 1


ρ ∂
− = ∆ + ∆ (7.22)
în care s-a notat cu 1 n şi 2 n versorii normalelor pozitive la suprafaţa din
mediul c şi respectiv din mediul d. Explicitând produsele scalare din
membrul stâng, avem:
Σ
t
cos J cos J
s
2 2 1 1

ρ ∂
− = α + α − sau,
t
J J
s
n 1 n 2

ρ ∂
− = − . (7.23)

114
Dacă nu există sarcini electrice pe suprafaţa de separaţie, 0
t
s
=

ρ ∂
, rezultă:

n 1 n 1
J J = (7.24)
În regim electrocinetic staţionar, pe suprafaţa de separaţie a două
medii conductoare se conservă componentele normale ale densităţii
curentului electric de conducţie.
o Teorema a I-a Kirchhoff. În regim cvasistaţionar se demon-
strează, şi experienţa confirmă, că până la frecvenţe foarte mari, de ordinul
a 10
17

Hz în conductoare imobile, densitatea curentului electric de deplasare
e neglijabilă în raport cu densitatea curentului electric de conducţie,
| J | | J |
D D
<< şi ecuaţia de conservare a sarcinii electrice (7.37) devine
0 J = div , (7.25)
respectiv, sub forma integrală,
0 =
Σ
i . (7.26)
a) b)
Σ
k
i
1
i
2
i
3
i
4
i
5
(k)
i
l
i
j
Σ
k
i
2
i
1
Fig. 7.2.
Printr-o suprafaţa închisă k Σ , numită şi secţiune, ce intersectează
conductoare parcurse de curenţi electrici de conducţie i
j
(fig. 7.2,a), sau la
un nod (k) al unei reţele la care sunt conectate conductoare (fig. 7.2, b),
relaţia (7.26) se scrie respectiv
0 ; 0
) k ( j
j
j
j
k
= =
∑ ∑
∈ Σ ∈
i i . (7.27)
Suma algebrică a intensităţilor instantanee ale curenţilor pentru orice
secţiune , respectiv pentru orice nod (k) a unei reţele electrice este nulă.
k
Σ
Sumele (7.27) sunt algebrice – curenţii i
j
se iau cu semnul plus dacă
sensul lor este în sensul normalei pozitive la suprafaţa
k
Σ (ies din suprafaţă
sau sunt orientaţi de la nod spre exterior) şi cu semnul minus în caz contrar.

115
Astfel, pentru nodul de reţea din figura 7.16,b), cu teorema a I-a Kirchhoff
se scrie:
i
1
– i
2
+ i
3
– i
4
+ i
5
= 0.

7.2. LEGEA CONDUCŢIEI ELECTRICE

7.2.1. Forma locală a legii conducţiei electrice
În regim electrocinetic, având deplasare ordonată de sarcini, rezultă
că suma dintre intensitatea câmpului electric şi intensitatea câmpului
imprimat este nenulă: 0 E E i ≠ + . Experimental se constată că densitatea
curentului electric de conducţie este proporţională cu această sumă:
( ) i E E σ J + = (7.28)
în care σ este o mărime pozitivă numită conductivitate electrică ce depinde
de natura mediului, fiind deci o mărime de material.
Mărimea inversă,
σ
= ρ
1
, se numeşte rezistivitate electrică.
Relaţia (7.28) reprezintă în teoria macroscopică a câmpului
electromagnetic o lege de material, cunoscută sub numele de legea
conducţiei electrice sau legea lui Ohm generalizată.
Relaţia (7.28) mai poate fi scrisă sub forma
J E E
i
ρ = + (7.29)
şi ambele expresii reprezintă forma locală a legii conducţiei electrice pentru
conductoare liniare şi izotrope.
În cazul unui conductor omogen din punctul de vedere al
proprietăţilor fizice şi chimice nu există câmp imprimat ) 0 E (
i
= şi relaţiile
(7.28) şi (7.29) se scriu
E J σ = , respectiv J E ρ = , (7.30)
relaţii ce reprezintă expresiile formei locale ale legii conducţiei electrice
pentru conductoare liniare, omogene şi izotrope.
În cazul conductoarelor anizotrope, cum sunt cele cu structură
cristalină (cu excepţia celor cu reţea cubică), densitatea curentului electric
nu este, în general, omoparalelă cu direcţiile câmpurilor E şi
i
E . Unei
orientări oarecare a câmpurilor E şi
i
E îi corespund componentele
vectorului densitate de curent J
x
, J
y
, şi J
z
care, dacă materialul este liniar,
sunt funcţii liniare de componentele câmpurilor
iz z iy y ix x
E E , E E , E E + + +

116
) E E ( ) E E ( ) E E ( J
iz z z iy y y ix x x
+ σ + + σ + + σ =
α α α α
cu z , y , x = α (7.31)
relaţii care, sub formă matricială se scriu:
) E E ( σ J
i
+ = sau, J ρ E E
i
= + , (7.32)
unde cu σ şi respectiv ρ s-au notat tensorii conductivităţii şi respectiv
rezistivităţii electrice,ρ ρ ρ
ρ ρ ρ
ρ ρ ρ
=


σ σ σ
σ σ σ
σ σ σ
=
zz zy zx
yz yy yx
xz xy xx
zz zy zx
yz yy yx
xz xy xx
σ ; σ (7.33)
Tensorii pot fi reduşi la axele lor principale şi experimental se
verifică că există trei direcţii, numite axe principale de conducţie electrică,
după care, pentru conductoarele liniare şi anizotrope densităţile de curent J
1,
J
2
, şi J
3
şi intensităţile câmpurilor electric şi imprimat satisfac fiecare separat
legea lui Ohm:
). E E ( J ); E E ( J ); E E ( J
iz z 3 3 iy y 2 2 ix x 1 1
+ σ = + σ = + σ = (7.34)

7.2.2. Forma integrală a legii conducţiei electrice
Forma integrală a legii conducţiei electrice se referă la conductoare
filiforme, liniare şi izotrope pentru care J este constant în toate punctele
oricărei secţiuni transversale de arie A şi deci se poate scrie
A
i
J = . (7.35)
s d
J
B
i
E
Integrând expresia formei locale
a legii conducţiei electrice (7.29) de-a
lungul axei C a unui conductor filiform
între punctele A şi B între care există o
neomogenitate caracterizată prin câmpul
imprimat
A
C
Fig. 7.3.
0 Ei ≠ (fig. 7.3), rezultă:
∫ ∫
= +
) C ( A ) C ( A
i
s d J ρ s d ) E E (
B B
(7.36)
Separând termenii din membrul stâng şi considerând relaţia (7.35), rezultă:
s d
i
ρ s d E s d E
B B
i
B
∫ ∫ ∫
= +
A
) C ( A ) C ( A ) C ( A
(7.37)

117

= +
B
) C ( A
AB AB
A
s d
ρ i e u . (7.38) respectiv,
Integrala din membrul drept al relaţiei (7.38) defineşte rezistenţa electrică a
conductorului filiform,

=
B
AB
s d
ρ R . (7.39)
) C ( A
A
Expresia formei integrale a legii conducţiei electrice pentru un
conductor filiform şi liniar se scrie mai simplu astfel:
Ri e u = + (7.40)
în care s d E u
B
) C ( A

= reprezintă tensiunea electrică între punctele A şi B, iar
s d E e
B
) C ( A
i

= este tensiunea electromotoare a câmpului electric imprimat.
Relaţia (7.40) se poate scrie şi sub forma:
) e u ( G i + = , (7.41)
unde
R
1
G = este conductanţa electrică.
Rezistenţa şi respectiv conductanţa unui conductor filiform,
omogen, de lungime l şi cu aria secţiunii transversale A constantă, sunt date
de relaţiile:

l
σ
l

σ
l l A
ρ
A
G ,
A A
ρ R = = = = . (7.42)
În cazul conductoarelor omogene, 0 Ei = şi relaţiile (7.40) şi (7.41)
devin:
i R u ⋅ = , respectiv u G i ⋅ = , (7.43)
relaţii care reprezintă legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit electric.
Dacă conturul de integrare este închis, în ecuaţia (7.37) avem
0 s d E =

Γ
şi legea lui Ohm pentru un circuit închis se scrie
i R e ⋅ = . (7.44)
În privinţa unităţilor de măsură, se are în vedere că rezistenţa
electrică se măsoară în ohmi şi unităţile de măsură în SI ale celorlalte
mărimi se deduc din relaţiile (7.42) astfel:

118
. S/m /m
] [
1
] σ [ ; m
] l [
] A [ ] R [
] [ ); S (
] R [
1
] G [ ; ] R [
1 1
= Ω =
ρ
= Ω =

= ρ Ω = = Ω =
− −

(7.45)
Deoarece în practică secţiunea conductoarelor este dată în mm
2
,
unitatea de măsură utilizată pentru rezistivitatea electrică este Ωmm
2
/m.
Trebuie remarcat că la stabilirea relaţiei (7.40) s-a ales acelaşi sens
de integrare de-a lungul curbei (C) pentru u şi e, respectiv în sensul norma-
lei pozitive a oricărei secţiuni transversale a conductorului. În cazul când
unul din sensurile de referinţă se inversează, mărimea respectivă intervine
cu semnul "–" în ecuaţia (7.40). Tensiunea u care intervine în această
ecuaţie a fost calculată ca tensiune de-a lungul firului; în regim staţionar
însă, tensiunea nu depinde de drum şi integrarea poate fi efectuată după o
curbă trasată direct prin exteriorul conductorului între extremităţile A şi B
ale acestuia, fiind numită tensiune la borne, notată simplu cu u.
Convenţia de alegere a sensului de
referinţă a tensiunii la borne, de la borna
de intrare la borna de ieşire a curentului
(fig. 7.4,a)., se numeşte convenţia pentru
receptoare
B
u
AB
= u
R
i
u
AB
= u
e
a)
b)
i
R
e
A
Dacă sensul tensiunii la borne este
de la borna de ieşire la borna de intrare a
curentului (fig. 7.18,b), avem convenţia
pentru generatoare şi aplicând legea
conducţiei electrice, obţinem:
A
B
Ri e u = + − (7.46)
Fig. 7.4.


7.2.3. Conductoare neliniare
Există conductoare pentru care relaţia dintre intensitatea curentului
electric şi tensiunea aplicată este neliniară. Exprimarea legii conducţiei
electrice în acest caz este echivalentă cu exprimarea pentru fiecare conduc-
tor în parte a dependenţei dintre J şi E sub forma J = J(E) sau E = E(J) şi
corespunzător a dependenţei dintre u şi i: i = i(u) sau u = u(i).
În majoritatea cazurilor, conductoarele neliniare sunt neomogene, iar
în conductoarele omogene neliniaritatea este datorată de obicei încălzirii.

119
Ca exemple de conductoare neliniare se menţionează: dispozitivele
electronice - tuburi electronice sau dispozitive semiconductoare - comandate
sau nu, lămpile cu incandescenţă, tuburile cu descărcări în gaze, etc.
7.2.4. Variaţia rezistivităţii conductoarelor cu temperatura

Rezistivitate materialelor conductoare liniare, izotrope şi omogene
depinde de temperatură, ρ = ρ(θ). Pentru conductoarele metalice dependenţa
este liniară pentru limite relativ mici de temperatură. Legea de variaţie a
rezistivităţii cu temperatura este de forma:
ρ(θ) = ρ(θ
0
)[1+α(θ - θ
0
)] (7.47)
în care ρ(θ) este rezistivitatea la temperatura θ, ρ(θ
0
) este rezistivitatea la
temperatura de referinţă θ
0
şi α este o mărime de material numită
coeficientul de temperatură al rezistivităţii. Coeficientul de temperatură al
rezistivităţii α are valori pozitive pentru metale şi negative pentru carbon.
La variaţii în limite mai largi ale temperaturii se ia în considerare şi
termenul pătratic al dezvoltării în serie Taylor a funcţiei ρ(θ):
ρ(θ) = ~ ρ(θ
0
)[1+α(θ - θ
0
) + β(θ - θ
0
)
2
] (7.48)
Pentru majoritatea materialelor semiconductoare ρ scade cu tempe-
ratura după o lege de forma:
e

= 0
a
θ
1
θ
1
k
W
0) ρ(θ ρ(θ) (7.49)
în care W
a
este energia de activare, iar k = 1,38 ⋅10
-23
J/
o
C este constanta lui
Bolztmann.
Pentru temperaturi foarte coborâte (1 ÷ 7K), rezistivitatea unor
metale şi aliaje cum sunt Pb, Sn, Th, etc., scade brusc la zero, acestea
trecând în starea de supraconductibilitate.
1207.3. LEGEA TRANSFORMĂRII ENERGIEI ÎN
CONDUCTOARE ÎN REGIM ELECTROCINETIC

7.3.1. Bazele experimentale ale legii în regim staţionar.
Efectul electrocaloric Joule-Lenz.

n Forma integrală a relaţiei efectului electrocaloric Joule-Lenz.
Se consideră un conductor de speţa întâi, liniar, izotrop şi omogen de
lungime l şi cu aria secţiunii transversale A. Experienţa arată că trecerea
curentului electric prin conductor este însoţită de dezvoltare de căldură.
Dacă se măsoară cantitatea de căldură Q dezvoltată, se constată că ea
este proporţională cu tensiunea U la bornele conductorului filiform, cu
intensitatea curentului I şi timpul t conform relaţiei:
Q = αUIt (7.50)
unde α este un factor de proporţionalitate ce depinde numai de unităţile de
măsură adoptate.
Dacă tensiunea se măsoară în volţi, curentul în amperi, timpul în
secunde şi căldura în kilocalorii, factorul α are valoarea α = 2,4 ⋅ 10
–4
kcal/J
şi este echivalentul unui Joule în kilocalorii.
În sistemul internaţional de unităţi de măsură (S.I.), în care unitatea
de căldură este Joule, α = 1 şi expresia formei integrale a efectului electro-
caloric Joule-Lenz în regim staţionar se scrie:
Q = U∃I∃t. (7.51)
Fenomenul dezvoltării de căldură în conductoare parcurse de curent
electric de conducţie se numeşte efect electrocaloric Joule - Lenz.
Căldura dezvoltată în unitatea de timp prin efect Joule - Lenz, repre-
zintă puterea dezvoltată prin efect electrocaloric P
J
:
] W [ UI
t
Q
P
J
= = (7.52)

121
Ţinând seama de relaţiile lui Ohm sub formă integrală, rezultă:
] W [ RI
G
I
GU
R
U
P
2
2
2
J = = = = (7.53)
Din proporţionalitatea puterii cu pătratul tensiunii şi respectiv al
curentului, rezultă că efectul electrocaloric este un fenomen ireversibil şi nu
depinde de polaritatea tensiunii la bornele conductorului sau de sensul
curentului electric.
Dacă intensitatea curentului electric i(t) este lent variabilă în timp,
încât densitatea de curent se poate aproxima constantă pe secţiunea conduc-
torului, căldura dezvoltată în unitatea de timp, numită putere instantanee,
este dată de produsul valorilor instantanee ale tensiunii şi curentului:
p
J
(t) = u(t)xi(t) (7.54)
Pentru conductoare liniare şi omogene, utilizând relaţiile lui Ohm,
rezultă:
p
J
(t) = Ri
2
(t) = Gu
2
(t), (7.55)
iar căldura dezvoltată în intervalul de timp 0 → t este
∫ ∫
′ ′ = ′ ′ =
t
0
t
0
2
J t d ) t ( i R t d ) t ( p Q (7.56)
o Forma locală a relaţiei efectului electrocaloric Joule-Lenz
Conductorul C parcurs de curent continuu I poate fi considerat
divizat în conductoare filiforme (fire subţiri) de arie dA şi lungime l
parcurse de curentul dI = JdA (fig.7.19). Puterea dezvoltată în fiecare fir
prin efect electrocaloric este:
dP
J
= U
f
⋅dI = E⋅l⋅dA = E⋅J⋅dV,
l
C
2 1
J
I
dA
unde dV este elementul de volum al
conductorului. Puterea dezvoltată
prin efect electrocaloric în unitatea
de volum, numită densitate de
volum a puterii p
J
este în acest caz,
Fig. 7.5.
J E
dV
dP
p
J
J ⋅ = = [W/m
3
]
În general, expresia densităţii de volum a puterii se scrie
J E pj ⋅ = . (7.57)

122
Relaţia (7.57) reprezintă expresia formei locale a relaţiei efectului
electrocaloric în regim staţionar. Ţinând seama de formele locale ale legii
conducţiei electrice pentru conductoare liniare, izotrope şi omogene, se
poate scrie:
p
J
= ρ J
2
= σ E
7.
(7.58)

7.3.2. Forma locală a legii transformării energiei
în conductoare parcurse de curent electric de conducţie

Experienţa arată că relaţia pentru forma locală a efectului electro-
caloric Joule-Lenz (7.57) este valabilă şi în regim variabil în timp, pentru
orice conductor, omogen sau neomogen, izotrop sau anizotrop, liniar sau
neliniar şi independent de starea lui cinetică (accelerat sau nu). Puterea
instantanee pe unitatea de volum, ) t , r ( pj , este egală cu produsul scalar
dintre intensitatea instantanee a câmpului electric ) t , r ( E şi densitatea
instantanee de curent ) t , r ( J :
) t , r ( J ) t , r ( E ) t , r ( pj ⋅ = . (7.59)
În funcţie de caracteristicile conductoarelor, relaţia (7.59) se
explicitează după cum se arată în continuare.
X Conductoare liniare, izotrope şi omogene. Vectorii ) t , r ( E şi
) t , r ( J sunt omoparaleli şi utilizând legea conducţiei electrice, relaţia (7.59)
se scrie:
) t , r ( E ) t , r ( J ) t , r ( p
2 2
j σ = ρ = (7.60)
Densitatea de volum a puterii ) t , r ( pj este pozitivă şi reprezintă
energia electromagnetică transformată ireversibil în unitatea de volum şi în
unitatea de timp în căldură prin efect Joule-Lenz.
Y Conductoare liniare, anizotrope şi omogene. În cristale sau
plasmă, conductivitatea şi rezistivitatea sunt mărimi tensoriale, astfel că
relaţia (7.59) se scrie
) t , r ( E ) t , r ( J ) t , r ( p
2 2
j σ = ρ = . (7.61)
Z Conductoare liniare, izotrope şi neomogene.
Din expresia formei locale a legii conducţiei electrice J E E i ρ = + ,
avem i E J E − ρ = şi înlocuind în (7.59), rezultă:
J E J p i
2
j − ρ = (7.62)

123
Densitatea de volum a puterii conţine doi termeni:
- termenul strict pozitiv ρJ
2
reprezintă partea din energia
electromagnetică transformată ireversibil în unitatea de volum şi în unitatea
de timp în căldură prin efectul Joule-Lenz;
- termenul J Ei − este pozitiv dacă unghiul dintre vectorii J şi Ei
este mai mare de 90
o
şi negativ dacă acest unghi este mai mic de 90
o
.
În conductoarele de primă speţă, respectiv la suprafaţa de contact a
două conductoare de prima speţă, termenul J Ei − > 0 corespunde energiei
electromagnetice transformate în unitatea de volum şi în unitatea de timp
prin dezvoltare de căldură prin efecte directe Thomson şi Peltier, iar
termenul J Ei − < 0 corespunde energiei interioare a conductorului sub formă
de energie electrică obţinută prin consum de căldură prin efecte inverse
Thomson şi Peltier.
În conductoarele de speţa a doua (electroliţi), sau la suprafeţele lor
de contact cu conductoarele speţa întâi, termenul J Ei − > 0 corespunde
energiei electromagnetice în unitatea de volum şi în unitatea de timp
transformată în energie chimică, iar termenul J Ei − < 0 corespunde energiei
chimice transformată în energie electrică.


7.3.3. Forma integrală a legii transformării energiei în conductoare
parcurse de curent de conducţie în regim staţionar

Înmulţind ambii membri ai ecuaţiei (7.62) cu elementul de volum,
dV = Ads, pentru un conductor cu secţiunea A şi elementul de arc ds şi
integrând, se obţine:
∫ ∫ ∫ ∫
⋅ − ⋅ ρ = − ρ =
l
0
2
i
l
0
2
v
2
i
v
2
J
s d ) A J ( E ) A J (
A
ds
dv J E dv J p
respectiv,
I U RI p I
2
J − = (7.63)
în care

=
l
0
i i s d E U este tensiunea electrică imprimată.
Puterea care se transformă într-un conductor liniar şi izotrop între
forma electromagnetică şi alte forme conţine: termenul strict pozitiv RI
2
> 0
care corespunde transformării ireversibile din forma electromagnetică în
energie interioară prin dezvoltare de căldură şi termenul –U
i
I care
corespunde transformării energiei electromagnetice în alte forme de energie
dacă este pozitiv (–U
i
I>0), respectiv transformării energiei din alte forme în

124
energie electromagnetică dacă este negativ (–U
i
I<0). De exemplu, un
acumulator electric transformă energia chimică interioară în energie
electrică în perioade de descărcare şi energia electrică în energie chimică în
perioada de încărcare.

125

Partea a treia

MAGNETOSTATICA8. CÂMPUL MAGNETIC ÎN VID

Câmpul magnetic apare în prezenţa corpurilor electrizate în mişcare
şi a corpurilor aflate în stare de magnetizare. Câmpul magnetic exercită
acţiuni ponderomotoare asupra corpurilor aflate în una din aceste stări.
Studiul câmpului magnetic independent de câmpul electric, este
posibil numai în regim staţionar. În regim nestaţionar, câmpul electric şi
câmpul magnetic apar numai ca aspecte ale unui sistem unic - câmpul
electromagnetic - care poate exista independent de corpuri.


8.1. INDUCŢIA MAGNETICĂ ÎN VID

Introducerea mărimii de stare care caracterizează câmpul magnetic
în vid – inducţia magnetică în vid – se face, ca şi în cazul câmpului
electrostatic, pe baza unui experiment idealizat.
Se consideră un sistem de corpuri aflate în stare electrocinetică sau
în stare de magnetizare staţionară, astfel încât câmpul magnetic în spaţiul
vid care le înconjoară să fie constant în timp, ceea ce se constată prin
constanţa în timp a acţiunilor ponderomotoare.
Pentru caracterizarea câmpului magnetic
într-un punct se urmăreşte acţiunea pondero-
motoare care se exercită asupra unui corp de
probă. Drept corp de probă se consideră o mică
spiră, foarte subţire, parcursă de curent, numită
bucla de curent (fig.8.1).
Bucla de curent se caracterizează din
punct de vedere magnetic prin vectorul
I
I
n
n
A
A
Fig. 8.1.
n A I A I mb ⋅ ⋅ = ⋅ = , (8.1)
125
numit momentul buclei.
Dacă bucla are N spire, atunci aria ei se consideră A = NA
S
, A
S
fiind aria
unei spire. Aducând bucla într-un punct din spaţiu unde există câmp
magnetic, asupra ei se exercită un cuplu de forţe dat de relaţia:
v b B m C × = sau v B A I C × ⋅ = (8.2)
Mărimea vectorială v B se numeşte inducţie magnetică în vid şi în
sistemul internaţional de unităţi de măsură (SI) se măsoară în tesla (T). În
sistemul de unităţi CGSem pentru inducţia magnetică este utilizată unitatea
de măsură numită gauss (Gs), 1T = 10
4
Gs.
Dacă se examinează toate punctele spaţiului în care se presupune că
există câmp magnetic ) 0 B ( v ≠ , se pot construi nişte linii care au particulari-
tatea că tangenta la aceste linii are în orice punct direcţia locală a vectorului
inducţiei magnetice v B . Aceste linii se numesc linii de câmp şi totalitatea
lor formează spectrul câmpului magnetic. Liniile de câmp se numesc şi linii
de inducţie magnetică şi au ecuaţia vectorială
0 B s d v = × . (8.3)
Într-un sistem de coordonate carteziene, ecuaţia liniilor de câmp este:
vz vy vx B
dz
B
dy
B
dx
= = . (8.4)
Câmpul magnetic este omogen dacă în fiecare punct vectorul v B are
aceeaşi valoare şi orientare, liniile de câmp fiind paralele şi echidistante.


8.2. FLUXUL MAGNETIC ÎN VID

Fluxul magnetic ψ este o mărime derivată scalară care caracterizea-
ză proprietăţile câmpului magnetic în raport cu o suprafaţă S
Γ
dată, fiind
definit prin integrala de suprafaţă a inducţiei magnetice v B (fig. 8.2).
∫ ∫
⋅ ⋅ = = Γ
r r S
v
S
v
d
S cos A d B A d B ψ
A d
Γ S
n
v B α
S
Γ
Γ
α. (8.5)
În câmp omogen şi pentru o supra-
faţă S plană, fluxul magnetic este
α = cos A Bv ψ , (8.6)
iar în cazul când suprafaţa este ortogonală
pe liniile de câmp, relaţia devine
Fig. 8.2.
126
A Bv ψ = . (8.7)
Unitatea de măsură pentru fluxul magnetic în sistemul internaţional
de unităţi SI se numeşte weber (Wb): 1Wb = 1T⋅1m
2
. Se mai utilizează şi
unitatea de măsură numită Maxwell(Mx), 1Wb = 10
8
Mx (sistemul CGSem).
Fie o curbă închisă Γ. Totalitatea linilor de câmp prin punctele
curbei Γ alcătuiesc o suprafaţă S
Γ
numită tub de flux (fig. 8.3).
La fel ca în câmp electric,
nici o linie de câmp magnetic nu
înţeapă suprafaţa tubului de flux, iar
numărul linilor de câmp prin orice
suprafaţă transversală este aceeaşi.
Dacă aria secţiuni transversale este
infinit mică, avem un tub de câmp
elementar.
v B
1
Γ
n
Γ
Γ
Γ
S
Fig. 8.3.


Flux magnetic fascicular şi flux magnetic înlănţuit (total).
În cazul unei bobine, conturul Γ pe care se sprijină suprafaţa S
Γ
prin
care se calculează fluxul magnetic se ia de-a lungul conductorului bobinei.
În acest caz apar noţiunile de flux magnetic fascicular şi flux magnetic
înlănţuit sau total.
În figura 8.4 s-a reprezentat suprafaţa elicoidală (haşurată) care se
sprijină pe conductorul bobinei, două linii de
inducţie magnetică şi s-a notat cu U tensiunea
dintre bornele M şi N ale bobinei.
v B
N
M
Fig. 8.4.
Fluxul magnetic fascicular notat cu φ,
este fluxul magnetic care străbate porţiunea de
suprafaţă elicoidală care se sprijină pe o singură
spiră a bobinei:

Γ
= φ
k
S
k v
A d B
U
(8.8)
Fluxul magnetic prin suprafaţa totală se
calculează ţinând cont că fiecare linie de câmp
intersectează de mai multe ori suprafaţa S
Γ
.
Fluxul magnetic înlănţuit sau total este
fluxul magnetic care străbate suprafaţa elicoidală
care se sprijină pe toate spirele bobinei
127

Γ
=
S
A d B ψ . (8.9)
Dacă bobina are N spire se observă că există relaţia
ψ = N⋅φ , (8.10)
deoarece fiecare linie a câmpului magnetic străpunge de N ori suprafaţa
elicoidală care se sprijină pe toate spirele bobinei.
Dacă fluxul magnetic fascicular nu este acelaşi pentru toate spirele,
atunci se consideră o valoare medie φ a fluxului magnetic fascicular,
denumită flux magnetic fascicular mediu.


8.3. FORŢE PARTICULARE ÎN CÂMP MAGNETIC

8.3.1. Forţa magnetică (forţa Lorentz)
Forţa Lorentz sau forţa magnetică este forţa care se exercită asupra
unui mic corp încărcat electric, aflat în mişcare în câmp magnetic.
Experimental s-a constatat că asupra unui mic corp încărcat cu sarcina
electrică dq care se deplasează cu viteaza v într-un câmp magnetic de
inducţie v B (fig. 8.5), se exercită forţa
mq F d
v
α
v B
dq
v mq B dq F d × ⋅ = v , (8.11)
având direcţia perpendiculară atât pe direcţia
de deplasare cât şi pe direcţia locală a vec-
torului inducţie magnetică.
În modul, forţa magnetică este
Fig. 8.5.
dF
mq
= dq⋅v⋅B
v
⋅sinα (8.12)
Din expresiile forţei magnetice (8.11) şi (8.12) rezultă:
- asupra sarcinii aflate în repaus ( 0 = v ) nu acţionează câmpul
magnetic;
- dacă sarcina se deplasează pe o direcţie perpendiculară pe linii de
câmp magnetic ( v B ⊥ v ), forţa este maximă;
- dacă sarcina se deplasează paralel cu liniile de câmp magnetic
( v B || v ), forţa este nulă.
Dacă în domeniul considerat există şi câmp electric de intensitate
v E , relaţia lui Lorentz pentru forţa totală exercitată asupra sarcinii elemen-
tare este
128
v v mq B dq E dq F d × ⋅ + = v . (8.13)
Dacă sarcina este distribuită cu densitatea ρ
v
în volumul corpului,
astfel că dq = ρ
v
dV, mărimea definită prin
v v v v
mq
mq B J B
dV
F d
f × = × ρ = = v (8.14)
reprezintă densitatea de volum a forţei magnetice.
Dacă sarcina este distribuită cu densitatea de suprafaţa ρ
s
, dq =ρ
s
dA,
mărimea
v v v s
mq
mq B J B
dA
F d
f × = × ρ = = l v (8.15)
reprezintă densitatea de suprafaţă a forţei magnetice, unde v l s v J ρ = este
densitatea pânzei curentului de convecţie.

8.3.2. Forţa electromagnetică (Forţa Laplace)
Se numeşte forţă electromagnetică sau forţă Laplace, forţa care se
exercită asupra unui conductor parcurs de curent electric, aflat în câmp
magnetic.
Experimental, se constată că forţa care se
exercită asupra elementului de lungime ds a
conductorului parcurs de curentul i situat în
câmpul magnetic de inducţie B
v
(fig. 8.6) este
dată de relaţia
v em B s d i F d × ⋅ = . (8.16)
Forţa care acţionează asupra conducto-
rului se calculează prin integrare pe conturul C
al acestuia

× =
C
v em ) B s d ( i F . (8.17)
Sensul forţei este dat de produsul vectorial v B s d . Forţa este
maximă dacă conductorul este perpendicular pe liniile de câmp
×
( ) şi
este nulă dacă conductorul este paralel cu liniile de câmp
v B s d ⊥
( ) v B || s d .
În cazul conductoarelor masive, parcurse de curent electric caracte-
rizat prin densitatea J , se introduce noţiunea de densitate de volum a forţei
electromagnetice:
i
em F d
v B
s d
C
Fig. 8.6.
129
dV
F d
f
em
em = (3.18)
Considerând curentul prin elementul de arie A d J di = , pe baza
relaţiei (8.17) obţinem:
dV ) B J ( ) B J ( s d A d ) B s d ( J A d F d v v v em × = × ⋅ = × ⋅ = (8.19)
în care s d A d dV ⋅ = este volumul elementar al conductorului. Înlocuind în
relaţia (8.18), rezultă expresia densităţii de volum a forţei electromagnetice
v em B J f × = , (8.20)
relaţie similară densităţii forţei magnetice pentru cazul curentului electric de
convecţie de densitate J
v
, v v m B J f × = , rel. (8.14).

8.3.3. Forţa electrodinamică (forţa Ampère)
Se consideră conductoarele C
1
şi C
2
filiforme, rectilinii, dispuse
paralel la distanţa d, mult mai mică decât lungimea lor şi parcurse de
curenţii de conducţie i
1
şi i
2
(fig.8.7).
Forţele lui Laplace 21 F şi 12 F
care se exercită asupra unei porţiuni
de lungime l din firul 1 şi respectiv
din firul 2, au următoarele proprietăţii:
ƒ satisfac principiul acţiunii şi
reacţiunii, 21 12 F F − = ;
ƒ dacă curenţii au acelaşi sens
forţele sunt de atracţie, iar dacă au
sensuri opuse, sunt de respingere;
ƒ în valoare absolută forţele
sunt egale, proporţionale cu produsul
curenţilor şi invers proporţionale cu
distanţa d dintre conductoare
d
2
F F
2 1
m 21 12
l i i
λ = = (8.21)
d
l
i
2
i
1
12 u
21 u
12 F
21 F
Fig. 8.7.
C
2
C
1
unde λ
m
este o constantă universală ce se referă la proprietăţile magnetice
ale vidului, având expresia:
π
χ µ
= λ
4
0
m
, (8.22)
În această relaţie χ este un coeficient de raţionalizare, iar µ
0
este o constantă
130
universală – permeabilitatea magnetică a vidului, µ
0
= 4π⋅10
-7
H/m. Se
notează de obicei µ
0
= 4πλ
m
cu λ
m
= 10
-7
.
În sistemele de unităţi raţionalizate, χ = 1 şi expresiile forţelor se
scriu:
d 2
F F
2 1
0 21 12
µ
π
= =
l i i
. (8.23)
Pe baza forţei electromagnetice s-a definit unitatea de măsură a
intensităţii curentului electric ca unitate fundamentală în S.I. de unităţi: un
amper fiind intensitatea curentului electric care, circulând prin două
conductoare filiforme, rectilinii, infinit lungi, situate paralele în vid la
distanţa de un metru, produce o forţă egală cu 2⋅10
-7
newtoni pe fiecare
metru de lungime a conductoarelor.
Notând cu 12 u , respectiv 21 u versorii orientaţi de la firul 1 la firul 2
şi respectiv de la firul 2 la firul 1, expresiile vectoriale ale forţelor
electrodinamice se scriu:

l

l

i i i i
21 12 12 21 u
d 2
F ; u
d 2
F
2 1
o
2 1
o µ µ
π
=
π
= (8.24)
Raportul dintre inducţia magnetică în vid v B şi permeabilitatea
absolută a vidului µ
o
reprezintă intensitatea câmpului magnetic în vid
o
µ
v
v
B
H = . (8.25)
Aplicaţie. Inducţia magnetică în vid determinată de un fir
rectiliniu, infinit lung, parcurs de curent electric.
Forţa 21 F care se exercită asupra porţiuni de lungime l din conduc-
torul C
1
se poate calcula, atât pe baza forţei electromagnetice (rel. 8.17), cât
şi pe baza forţelor electrodinamice (rel. 8.24). Rezultă aşadar:
12
C
C
21 v 1 21 u
d 2
B s d F
2 1
o µ
2
1
π
= × =

l i i
i (3.26)
unde
21 v B este inducţia magnetică stabilită de curentul i
2
în punctele situate
pe conductorul C
1
.
Din motive de simetrie cilindrică, inducţia magnetică în vid
21 v B are
aceleaşi valori în lungul conductorului C
1
şi din (8.26) se poate scrie:
( ) 12 u
d 2
v
B
2 1
o
21 1
µ
π
= ×
l

i i
l i (8.27)
131
Înmulţim vectorial la dreapta această ecuaţie cu versorul 1 u orientat în
sensul curentului i
1
, obţinem:
( ) ( 12 1 u u
d 2
v
B
1
u
2 1
o
21 1
µ × ⋅
π
= ⋅ ×
l
l


i i
i ) (8.28)
Notând cu 12 1 u u e × = ϕ versorul tangenţial, obţinem expresia induc-
ţiei magnetice creată de curentul din conductorul 2, la distanţa d de acesta:
ϕ
π
= e
d 2
B
2
o µ
21 v

i
(8.29)
Similar se obţine expresia inducţiei magnetice creată de curentul din
conductorul 1 la distanţa d:
ϕ
π
= e
d 2
B
1
o µ
12 v

i
(8.30)
Rezultă că, în general, inducţia magnetică creată de un conductor filiform,
rectiliniu, infinit lung parcurs de curentul i este dată de relaţia:
ϕ
π
= e
d 2
B
1
v o µ
i
(8.31)
iar intensitatea câmpului magnetic în vid se determină pe baza relaţiei (8.25)
ϕ
π
= e
d 2
H
1
v
i
i
v B
ϕ e
(8.32)
Din aceste relaţii rezultă că liniile
câmpului magnetic determinat de curentul care
circulă printr-un conductor drept, infinit lung
sunt circulare, concentrice cu conductorul,
situate în plane transversale pe conductor aşa
cum se ilustrează în figura 3.8.
d
Fig. 3.8.


132
8.4. FORMULA BIOT – SAVART - LAPLACE
PENTRU CALCULUL CÂMPULUI MAGNETIC

Experimental, Biot şi Savart au stabilit următoarea formulă pentru
calculul inducţiei câmpului magnetic produs în vid de un circuit filiform
parcurs de curentul i (fig. 8.9,a):

Γ
×
π
= =
3
v v
R
R s d
4
H B
i µ
µ
o
o (8.33)
R
Γ
i
P
v B
s d
R
P
v
B d
J
A d
b) a)
Fig. 8.9.
Pentru curenţi în conductoare masive în care curentul i se repar-
tizează cu densitatea de curent J (fig. 8.9,b), inducţia magnetică stabilită de
curentul elementar A d J di ⋅ = ce trece prin elementul de arie dA într-un
punct P din vid se calculează cu relaţia
3
o
v
R
R s d
4
A d J
B d
µ ×

π
⋅ ⋅
= . (8.34)
Pentru tubul de curent di, vectorii A d şi s d , J sunt omoparaleli şi
notând cu A d s d dV ⋅ = elementul de volum, relaţia (3.34) poate fi scrisă
sub forma:
V d
R
R J
4
B d
3
o
v
µ ×

π
= . (3.35)
Integrând pe volumul conductorului, se obţine formula de calcul a
inducţiei magnetice în vid stabilită de curentul printr-un conductor masiv:

×
π
=
v
3
v dV
R
R J
4
B
o
µ
(3.36)
133
8.5. TENSIUNEA MAGNETICĂ.
TENSIUNEA MAGNETOMOTOARE.

Se defineşte tensiunea magnetică între două puncte din câmp U
m12
,
mărimea scalară egală cu integrală de linie a produsului scalar dintre inten-
sitatea câmpului magnetic şi elementul de lungime de-a lungul unei curbe C
între cele două puncte (fig. 8.10):
2

=
2
) C ( 1
v s d H
m12
u (8.37)
s d
În regimurile statice şi staţionare,
tensiunea magnetică este invariabilă în timp şi
se notează U
m12
. Dacă este variabilă în timp se
notează u
m12
şi se numeşte tensiune magnetică
instantanee.
Dacă punctul P este reperat prin raza
vectoare r (fig. 8.10), elementul de lungime s d se poate înlocui cu creşterea
razei vectoare r d în lungul curbei C,

=
2
) C ( 1
v m r d H u 12
(8.37)
În câmp magnetic uniform, tensiunea magnetică u
m12
între două
puncte P
1
şi P
2
situate la distanţa d (fig. 8.11) nu depinde de forma curbei C:
α ⋅ ⋅ = ⋅ α = =
∫ ∫
cos d H ds cos H s d H u v
2
1
v
2
1
v 12 m
C C
(8.38)
Dacă P
1
şi P
2
se găsesc pe aceeaşi
linie de câmp, α = 0 şi tensiunea magne-
tică este pozitivă, u
m
= H
v
⋅d >0. Rezultă
că modulul vectorului v H este egal cu
căderea de tensiune pe unitatea de
lungime a liniei de câmp. Dacă punctele
P
1
şi P
2
sunt situate pe o dreaptă perpen-
diculară pe liniile de câmp ( 2 π ± = α ),
tensiunea magnetică este nulă.
La fel ca în câmp electric se defineşte şi în câmp magnetic
potenţialul magnetic V
mP
în punctul P cu o relaţie similară celei a
potenţialului electrostatic
P
r d r +
1
C
0
1 r
2 r
r
v H
Fig. 8.10.
v H
d
P
2
u
m12
=

0
P
1
P
1
u
m12
=

H
v
d
P
2
P
2
P
1
dcosα
C
Fig. 8.11.
134

− =
P
P
v 0 m mP
0
s d H V V (8.39)
V
m0
fiind potenţialul magnetic de referinţă (al puntului P
0
).
Pe baza acestei relaţii, procedând analog ca în cazul gradientului de
potenţial în câmp electrostatic se deduce expresia intensităţii câmpului
magnetic în vid:

mP v V grad ) P ( H − = (8.40)
Ştiind că rotgrad V
m
= 0, rezultă că 0 H rot v = . Câmpul magnetic
uniform şi staţionar în vid este irotaţional.
Integrala de linie a intensităţii câmpului magnetic efectuată pe o
curbă închisă Γ se numeşte tensiune magnetomotoare (t.m.m.):

Γ
Γ = = s d Hv m mm u u (8.41)
În câmp magnetic uniform, t.m.m. este nulă pentru orice curbă
închisă Γ: 0 s d Hv =

Γ
.

8.6. TEOREMA LUI AMPÈRE. SOLENAŢIA.

Efectuând experienţele asupra curentului continuu, Ampère a
demonstrat că tensiunea magnetomotoare în lungul unei curbe închise de o
formă oarecare este egală cu intensitatea curentului de conducţie înlănţuit de
această curbă:


Γ ∈
Γ
Γ = =
S k
k v m s d H u i
v H
(8.42)
s d
i
1
i
2
i
3
i
4
i
5
În membrul drept intră toţi curenţii
înlănţuiţi de curba închisă Γ, respectiv curenţii care
trec prin suprafaţa S
Γ
delimitată de această curbă.
Semnul acestor curenţi se stabileşte după regula
burghiului drept în raport cu sensul de referinţă
ales pentru curba Γ. Astfel, pentru situaţia ilustrată
în figura 8.12, avem:
5
4 3 2 1 v s d H i i i i i + − + − =

Γ
.
Γ
Fig. 8.12.
135
Tensiunea magnetomotoare u

depinde numai de intensitatea
curentului electric de conducţie pe care-l înlănţuie curba închisă Γ şi nu
depinde de modul cum se repartizează curentul în conductoare. Curentul
poate avea o repartiţie de volum cu densitatea J , o repartiţie superficială cu
pânza de curent de densitatea
l
J şi prin conductoare filiforme i
k
(fig.8.13).
Dacă S
Γ
este suprafaţa deschisă care se sprijină pe curba Γ trasată
exclusiv prin vid, curentul total prin suprafaţa S
Γ
, i

, se numeşte solenaţie
şi se notează cu θ

.
Γ
l
J
J
s d
S
Γ
I
i
1
i
ki
θ = Ni
N
Γ
S
Γ


Fig. 8.14. Fig. 8.13.
Γ
Γ Γ

+ ⋅ + ⋅ = =
c S
S k
k
C
S S s d J A d J θ i i
l
(8.43)
În cazul unei bobine cu N spire parcursă de curentul electric de
conducţie i, solenaţia bobinei θ

se referă la o suprafaţă S
Γ
străpunsă de
toate spirele bobinei (fig.8.14). Este evident că solenaţia bobinei este dată de
relaţia:
Ni θS = Γ (8.44)
Unitatea de măsură a solenaţiei în SI este amperul, în general, iar
pentru o solenaţia bobinei unitatea de măsură se numeşte ampersipră (Asp).
Cu aceste precizări, teorema lui Ampère se enunţă astfel: tensiunea
magnetomotoare U

în lungul unei curbe închise Γ trasată exclusiv prin
vid este egală cu curentul total i

, respectiv cu solenaţia curenţilor de
conducţie θ

prin orice suprafaţă deschisă S
Γ
care se sprijină pe curba Γ:
Γ = =

Γ
Γ S v m θ s d H u (8.45)
136

9. CÂMPUL MAGNETIC ÎN SUBSTANŢĂ


9.1. INFLUENŢA SUBSTANŢEI ASUPRA
CÂMPULUI MAGNETIC

9.1.1. Curenţi moleculari (ampèrieni)

Experimental se constată că dacă aceleaşi circuite, parcurse de
aceeaşi curenţi, sunt aşezate într-o substanţă, nu în vid, sau dacă cel puţin o
parte din vecinătatea acestor circuite este ocupată de o substanţă oarecare,
inducţia magnetică este modificată de prezenţa substanţei. Această
modificare a inducţiei magnetice în prezenţa unei substanţe se explică, la
nivel microscopic, prin existenţa în substanţă a aşa-numiţilor curenţi
moleculari sau amperieni (după numele celui care i-a introdus). Aceşti
curenţi sunt determinaţi de mişcarea pe orbite închise şi de dimensiuni
submoleculare a purtătorilor legaţi (mişcarea orbitală a electronilor), precum
şi de mişcarea de rotaţie proprie (de spin) a particulelor elementare
(mişcarea de spin a electronilor). Din punct de vedere magnetic, curenţii
amperieni pot fi asimilaţi unor mici bucle de curent la nivel atomic sau
molecular (fig. 9.1).
i
amper
q-
A
0
q+
În absenţa unui câmp magnetic din exterior,
orientarea haotică a curenţilor amperieni (moleculari)
nu produce un câmp magnetic macroscopic rezultant. În
cazul magneţilor permanenţi aceşti curenţi moleculari
sunt ordonaţi intrinsec dând naştere unui câmp
magnetic macroscopic rezultant în substanţă.
Fig. 9.1..
Câmpul magnetic exterior influenţează substan-
ţele în sensul ordonării curenţilor moleculari. Suprapunerea câmpului
magnetic al curenţilor moleculari peste câmpul magnetic al conductoarelor
parcurse de curenţi dă naştere unui câmp magnetic rezultant în substanţă.
Există o categorie de substanţe la care curenţii moleculari, sub
acţiunea unui câmp magnetic exterior, se ordonează în aşa fel încât produc o
intensificare a câmpului magnetic rezultant. Aceste substanţe se numesc
paramagnetice. Există şi o altă categorie de substanţe, numite diamagnetice,
la care curenţii moleculari se orientează sub acţiunea unui câmp magnetic
exterior în aşa fel încât slăbesc câmpul rezultant din substanţă.
137

9.1.2. Momentul magnetic. Magnetizaţia.

Starea corpurilor care în câmp magnetic sunt acţionate de forţe şi
cupluri suplimentare faţă de cele condiţionate de starea lor electrocinetică,
sau de starea de încărcare cu sarcină electrică în mişcare, se numeşte stare
de magnetizare, sau de polarizare magnetică. Corpurile aflate în stare de
magnetizare se numesc magnetizate.
Starea de magnetizare pentru corpuri de dimensiuni mici se
caracterizează cu mărimea vectorială m, numită moment magnetic, analog
cu momentul buclei de curent, . A i m
b
⋅ = .
Introducând într-un câmp magnetic omogen de inducţie
v
B mici
corpuri magnetizate, de exemplu bucăţi mici de fier, se constată că acestea
se rotesc, orientându-se în sensul vectorului inducţie
v
B după o axă numită
axă de magnetizare. Cuplul care acţionează asupra micului corp magnetizat
este dat de relaţia:
v
m B m C × = (9.1)
În câmp magnetic staţionar şi local neomogen (neuniform) asupra
corpului va acţiona forţa magnetică dată de relaţia:
v v
m
B ) m ( ) B m ( F grad grad ⋅ = ⋅ =

(9.2)
respectiv, în coordonate carteziene
k
z
B
m j
y
B
m i
x
B
m F
v v v
m ⋅


⋅ + ⋅


⋅ + ⋅


⋅ = . (9.3)
Deoarece produsul scalar v B m⋅ creşte cu modulul vectorului
v
B ,
forţa magnetică
m
F tinde să deplaseze corpul magnetizat spre regiunile
unde câmpul este mai intens. În câmp magnetic omogen, 0 F
m
= .
Prin fragmentarea macroscopică a unui corp magnetizat finit, fiecare
fragment de volum are un moment magnetic V ∆ m ∆ . Starea de magne-
tizare a unui corp finit se caracterizează local prin mărimea vectorială egală
cu densitatea de volum a momentului magnetic numită magnetizaţie M:
dV
m d
V
m
lim M
0 V
d
=


=
→ ∆
(9.4)
138
Momentul magnetic rezultant al corpului va fi:
dV M m
V

= (9.5)
Liniile vectorului M sunt situate în interiorul corpului (fig. 9.2).
0
n
m
i
amp.
l ∆
A
0
Fig. 9.3.
M
P
Fig. 9.2.
La baza explicării magnetizării corpurilor, conform teoriei lui
Ampèr, stau aşa-numiţii curenţi moleculari. Pentru un corp de dimensiuni
foarte mici prin care circulă curenţii moleculari i
amper
(fig. 9.3), fiecare din
aceşti curenţi formează câte o buclă de curent al cărui moment este:
0
amper b
A i m ⋅ =
Momentul magnetic rezultant este

= 0
amper b
A i m ,
iar vectorul magnetizaţie se defineşte:
( )
0
amper
0
0
amper
0 l
n
dl
di
l A
A i
lim M ⋅ =
∆ ⋅

=

→ ∆
(9.6)
Pentru o repartiţie uniformă a curenţilor moleculari se poate scrie:
0
amper
n
l
i
M

=

(9.7)
Din această relaţie se poate vedea că unitatea de măsură pentru
magnetizaţie în S.I. este amper/metru [A/m].
O folie de grosime neglijabilă faţă de dimensiunile suprafeţei şi
magnetizată se numeşte foiţă magnetică. Mărimea vectorială egală cu
densitatea de suprafaţă a momentului magnetic se numeşte magnetizaţie de
suprafaţă (superficială)
s
M sau puterea foiţei magnetice
m
Π :

139

dA
m d
A
m
lim M
0 A
d
s =


=
→ ∆
(9.8)
Momentul magnetic rezultant m al foiţei magnetice se calculează
cu relaţia:

=
S
s
dA M m . (9.9)


9.1.3. Magnetizare temporară
şi magnetizare permanentă

Corpurile al căror moment magnetic se anulează după suprimarea
câmpului magnetic în care au fost aduse se numesc cu magnetizare
temporară, iar mărimile care caracterizează starea lor de magnetizare sunt:
momentul magnetic temporar
t
m şi magnetizaţia temporară
t
M sau
magnetizaţia superficială temporară
st
M .
Corpurile care prezintă o magnetizare chiar şi în lipsa unui câmp
magnetic produs din exteriorul lor, sau care aduse într-un câmp magnetic
păstrează o magnetizare după suprimarea câmpului excitator, se numesc cu
magnetizare permanentă. Mărimile ce caracterizează magnetizarea perma-
nentă sunt: momentul magnetic permanent
p
m , magnetizaţia permanentă
p
M şi magnetizarea superficială permanentă
sp
M .
În general, se poate scrie deci:
( )
( )
( )+ =
+ =
+ =
sp st S
p t
p v t
M H M M
M H M M
m B m m
(9.10)
unde Heste intensitatea câmpului magnetic în substanţă.
140
9.1.4. Intensitatea câmpului magnetic şi
inducţia magnetică în substanţă

Pentru definirea mărimilor ce caracterizează câmpul magnetic în
interiorul corpurilor magnetizate se procedează în mod analog ca în electro-
statică. Pentru aceasta, se consideră o cavitate vidă în jurul punctului P din
substanţa magnetizată şi se măsoară cu ajutorul buclei de curent inducţia
magnetică în această cavitate
cav
B (fig.9.4).
M
Σ
cav
M canal 0
B H = µ
P
cav
B
M
Σ
cav
P
Fig. 9.4. Fig. 9.5.
Se constată experimental că oricât de mică ar fi cavitatea vidă,
inducţia magnetică din cavitate
cav
B depinde de forma şi orientarea cavităţii.
Dacă se practică o cavitate vidă sub forma unui canal cilindric foarte
îngust (generatoarea mult mai mare decât diametrul bazei cilindrului) având
axul orientat după direcţia magnetizaţiei M(fig.9.5), măsurând inducţia
magnetică în acest canal se constată că ea este egală cu produsul dintre
permeabilitatea vidului şi o mărime vectorială
0
µ H, intensitatea câmpului
magnetic.
Se defineşte deci intensitatea câmpului magnetic din interiorul unui
corp magnetizat prin relaţia:
M || canal B
µ
1
H
0
d
⋅ = (9.11)
Mărimile scalare derivate, definite prin intermediul vectorului
intensitate în câmp magnetic H sunt:
- tensiunea magnetică între două puncte din câmp

⋅ =
2
1
12 m
s d H U ;
- tensiunea magnetomotoare:

Γ
Γ
⋅ = s d H u
m
care, în regim staţionar,
este egală cu solenaţia.
141
Dacă se practică în jurul
punctului P din interiorul corpului
magnetizat o cavitate vidă de forma
unui cilindru foarte plat (având
generatoarea mult mai mică decât
diametrul bazei) numită fantă (fig. 9.6),
cu bazele perpendiculare pe direcţia
magnetizaţiei, măsurând inducţia
magnetică
v
B în această fantă vidă se
constată că ea este egală cu inducţia
magnetică în substanţă B, înainte de
practicarea fantei. Se defineşte deci inducţia magnetică în substanţa
magnetizată prin:
M fantă
B B

=
M
P
Fig. 9.6.
M fantă B B ⊥ = (9.12)
O mărime derivată, definită cu ajutorul vectorului inducţie magne-
tică este fluxul magnetic printr-o suprafaţă oarecare S (deschisă sau închisă):

⋅ = ψ
S
A d B .
Analog ca în vid se definesc fluxul magnetic fascicular şi fluxul
magnetic total sau înlănţuit ψ.
φ
Teorema lui Ampère este aplicabilă şi în substanţă, relaţia acesteia
sub forma integrală fiind:
Γ
Γ
Γ
θ = = ⋅ =
Γ ∫
S S m
i s d H u (9.13)
Aceasta este, aşa cum se va vedea, un caz particular al legii
circuitului magnetic pentru regimuri staţionare sau cvasistaţionare şi pentru
corpuri imobile: integrala curbilinie a intensităţii câmpului magnetic H
este egală cu tensiunea magnetomotoare în lungul unei curbe închise Γ
trasată integral în corpuri, parte în corpuri şi parte în vid, sau integral în
vid, este egală cu intensitatea curentului electric de conducţie , respectiv
cu solenaţia
Γ
S
i
Γ
θ
S
prin orice suprafaţă delimitată de curba Γ.
Γ
S
Dacă se admite curentul electric repartizat cu densitatea J , aplicând
teorema lui Stokes avem
∫ ∫
Γ Γ
⋅ = ⋅ =
Γ
S S
m
A d J A d H rot u , de unde rezultă relaţia
J H rot = (9.14)
care reprezintă forma locală sau diferenţială a teoremei lui Ampère.
142

9.2. LEGEA MAGNETIZAŢIEI TEMPORARE

Corespunzător celor două stări posibile de magnetizare, temporară şi
permanentă, vectorul magnetizaţie are două componente:
p t
M ) H ( M M + = (9.15)
Magnetizaţia permanentă
p
M este independentă de câmpul magne-
tic exterior, iar magnetizaţia temporară
t
M depinde de intensitatea câmpu-
lui magnetic H în care se introduce corpul supus magnetizării. Legea
magnetizaţiei temporare se referă la această legătură dintre magnetizaţia
temporară
t
M şi intensitatea câmpului magnetic H.
Experimental se constată că, atât în regim staţionar, cât şi în regim
variabil în timp, este satisfăcută următoarea lege de material: în fiecare
punct şi în orice moment, magnetizaţia temporară este funcţie de
intensitatea câmpului magnetic:
) H ( M M
t t
= (9.16)
Relaţia (9.16) caracterizează materialul, legea magnetizaţiei tempo-
rare fiind o lege de stare şi de material a câmpului electromagnetic.
După modul explicit al acestei dependenţe, materialele se clasifică
în: izotrope sau anizotrope, liniare sau neliniare, cu sau fără histerezis.

n Materiale magnetice liniare şi izotrope.
Un material magnetic este izotrop dacă sub acţiunea unui câmp
magnetic având orice orientare în corp, se magnetizează temporar în direcţia
câmpului şi este liniar dacă, local, magnetizaţia temporară instantanee
( t , r Mt ) este proporţională cu intensitatea instantanee a câmpului ) t , r ( H :
) t , r ( H χ ) t , r ( M
m
t = (9.17)
Factorul de proporţionale
m
χ este o constantă de material numită
susceptivitatea magnetică a mediului (mărime adimensională). Pentru
materialele magnetice liniare, susceptivitatea magnetică este în general
independentă de H, dar depinde de condiţii de natură nemagnetică cum
sunt: temperatura, presiunea, etc.
143
Spre deosebire de susceptivitatea electrică
e
χ , care este întotdeauna
pozitivă, cea magnetică poate fi atât pozitivă (materiale paramagnetice),
cât şi negativă (materiale diamagnetice).
m
χ
Drept urmare, câmpul magnetic propriu al materialelor paramag-
netice este de acelaşi sens cu câmpul exterior, iar în cazul materialelor
diamagnetice este sens opus câmpului exterior. Pentru materiale diamag-
netice susceptivitatea magnetică are valori foarte mici şi este practic
independentă de temperatură. Pentru materialele paramagnetice are
valori apreciabile şi variază invers proporţional cu temperatura.
m
χ
o Materiale magnetice liniare şi anizotrope.
Magnetizaţia temporară a materialelor anizotrope, cum sunt cele cu
structură cristalină, depinde de direcţia şi sensul câmpului magnetic. Dacă
se introduce un cristal într-un câmp magnetic, magnetizaţia lui temporară
are în general o altă direcţie. Într-un sistem cartezian de coordonate,
componentele magnetizaţiei sunt funcţii liniare de
componentele câmpului :
tz ty tx
M şi M , M
z y x
H şi H , H
z , y , x , H H H M
z z m y y m x x m t
= α χ + χ + χ =
α α α α
(9.18)
adică: H M
m
t χ = , (9.19)
în care
m
χ este tensorul susceptivităţii magnetice, având matricea compo-
nentelor simetrică: .
mkj mjk
χ = χ
[ ]


χ χ χ
χ χ χ
χ χ χ
= χ
mzz mzy mzx
myz myy myx
mxz mxy mxx
m
(9.20)
Tensorul se poate raporta la axele sale principale (vezi Anexa II),
obţinându-se trei direcţii, numite axe principale de magnetizare ale
cristalului, după care componentele magnetizaţiei temporare
sunt omoparalele cu componentele intensităţii câmpului
magnetic
3 t 2 t 1 t
M , M , M
: H , H , H
3 2 1
. H M ; H M ; H M
3 3 m 3 t 2 2 m 2 t 1 1 m 1 t
χ = χ = χ = (9.21)144
9.3. LEGEA LEGĂTURII DINTRE INDUCŢIE,
INTENSITATE ŞI MAGNETIZAŢIE

Experienţa arată că în orice mediu şi în orice regim al câmpului
electromagnetic este satisfăcută ecuaţia vectorială:
) M H ( B
0
+ µ = (9.22)
numită legea legăturii dintre inducţie, intensitate şi magnetizaţie: în fiecare
punct din câmp şi în fiecare moment, inducţia magnetică B este propor-
ţională cu suma dintre intensitatea câmpului magnetic H şi magnetizaţia M,
factorul de proporţionalitate fiind permeabilitatea magnetică a vidului .
0
µ
Întrucât în ecuaţie nu intervin mărimi de material, legea dependenţei
dintre H , B şi M este o lege generală şi de stare a câmpului electromagnetic.
Dacă materialul este fără magnetizaţie permanentă, utilizând legea
magnetizaţiei temporare, relaţia (9.22) devine:
H H H ) 1 ( ) M H ( B
r 0 m 0
t
0
µ = µ µ = χ + µ = + µ = (9.22)
în care mărimea adimensională
m r
1 χ + = µ se numeşte permeabilitatea
magnetică relativă, iar
r 0
µ µ = µ se numeşte permeabilitatea magnetică
absolută a mediului şi se măsoară, ca şi
0
µ , în henry pe metru [H/m].
Materialele diamagnetice au
r
µ aproximativ egală cu unitatea, dar
subunitară, iar materialele paramagnetice au 1
r
> µ . Cu excepţia materia-
lelor feromagnetice care au permeabilitatea magnetică foarte mare, permea-
bilitatea relativă a tuturor materialelor se poate considera egală cu unitatea.
Pentru materialele magnetice liniare şi anizotrope, relaţia de legătură
dintre B şi H este tensorială:
H H ) 1 ( B
m 0
µ = χ + µ = (9.23)
unde µ este tensorul simetrie al permeabilităţii magnetice.
Materialele diamagnetice sunt liniare, permeabilitatea magnetică
nedepinzând de câmp. Au susceptivitatea magnetică foarte
mică (de ordinul a 10
) 1 (
m 0
χ + µ = µ
-5
) dar negativă şi practic independentă de temperatură.
Permeabilitatea magnetică relativă
m r
1 χ + = µ este subunitară, foarte
apropiată de unitate. Din această categorie fac parte unele metale (Cu, Au,
Ag, Zn, etc.), apa, alcoolul, hidrogenul, metaloizii (cu excepţia O
2
), etc.
145
În lipsa câmpului magnetic, atomii materialelor diamagnetice au un
moment magnetic nul. Valoarea negativă a susceptivităţii poate înţeleasă ca
efectul regulii de reacţie a lui Lenz, care impune orientarea curenţilor
orbitali astfel încât să se opună câmpului magnetic inductor (exterior).
Materialele paramagnetice sunt neliniare şi au susceptivitatea
magnetică pozitivă, de ordinul a 10
-3
- 10
-6
, şi variază invers proporţional cu
temperatura. Materiale paramagnetice sunt unele metale (Al, Cr, Mg, Mn,
W, Pt, etc.), aerul, oxigenul, etc. pentru care atomii au un moment magnetic
spontan (suma momentelor magnetice de spin ale electronilor şi nucleului şi
a momentelor magnetice orbitale) diferit de zero.
Introduse în câmp magnetic, substanţele paramegnetice sunt slab
atrase spre zonele mai intense ale câmpului, deoarece au permeabilitatea
magnetică relativă supraunitară.
Atât materialele paramagnetice, cât şi cele diamagnetice au
permeabilitatea relativă foarte apropiată de unitate, motiv pentru care sunt
denumite uneori materiale nemagnetice.


9.4. MATERIALE MAGNETICE NELINIARE.
FEROMAGNETISMUL.

La materialele magnetice neliniare dependenţa locală şi instantanee
dintre magnetizaţia temporară şi intensitatea câmpului magnetic este
neliniară. Principalele materiale din această clasă, numite feromagnetice, au
proprietatea de a se magnetiza intens la valori relativ mici ale intensităţii
câmpului magnetic. Inducţia magnetică nu este proporţională cu intensitatea
câmpului magnetic, relaţia dintre ele fiind de forma:
( ) [ ] H M H B
0
+ µ = (9.24)
Pentru aceste materiale nu este posibil să se definească permeabili-
tatea µ sau susceptivitatea magnetică
m
χ cu valori independente de
intensitatea câmpului magnetic.
Magnetizarea corpurilor feromagnetice depinde de compoziţia
chimică, de modul de prelucrare mecanică, de tratamentul termic aplicat şi
de starea de magnetizare anterioară.
Curbele care reprezintă grafic variaţia inducţiei magnetice sau
magnetizaţiei în funcţie de intensitatea câmpului magnetic se numesc curbe
de magnetizare sau caracteristici de magnetizare: ) H ( B B = , respectiv
. ) H ( M M =
146

Explicarea magnetizării neliniare a materialelor feromagnetice se
face pe baza teoriei lui Weiss. Conform acestei teorii se admite că
materialele feromagnetice sunt formate din părţi submacroscopice, având
dimensiuni liniare de ordinul sutimilor de milimetri, numite domenii
magnetice sau domenii Weiss în care atomii (moleculele, ionii) au momen-
tele magnetice
p
m omoparalele la T = 0, fiind magnetizate spontan la
saturaţie. Direcţiile de magnetizare spontană se admit după cele şase direcţii
ale muchiilor unui cub (fig. 9.7). Aceste domenii sunt despărţite de nişte
pereţi subţiri, numiţi pereţi Block, care au o grosime de
circa 200 distanţe atomice.
Dacă proba nu a mai fost magnetizată dome-
niile Weiss au magnetizări de sens contrar cu ponderi
egale şi materialul este nemagnetizat. Aplicând probei
un câmp magnetic exterior, magnetizarea sa are loc în
trei etape descrise mai jos.
Fig. 9.7.
c Pentru câmpuri slabe se produce o deplasare reversibilă a
graniţelor domeniilor, în sensul măririi domeniului a cărui magnetizare
coincide cu direcţia câmpului exterior (fig. 9.8,a).
d Pentru câmpuri mai intense, deplasarea graniţelor domeniilor
devine ireversibilă şi această deplasare se produce prin salt cu un consum
mare de energie.
e Pentru câmpuri puternice se produce orientarea tuturor momen-
telor magnetice ale domeniilor după direcţia câmpului exterior (fig. 9.8,b).
Şi în acest caz, procesul se desfăşoară prin salt cu consum mare de energie.

p m
H
p m
H
b) a)
Fig.9.8.
Dacă se reprezintă grafic variaţia inducţiei magnetice (magnetizaţiei)
în funcţie de intensitatea câmpului magnetic, ) H ( B B= , în procesul de mag-
netizare descris, se observă că această dependenţă este neliniară. Curba pre-
zintă trei zone corespunzătoare celor trei etape ale magnetizării (fig. 9.9,a).

147


0
P
β
α
B
H
tgα = µ
st
tgβ = µ
d

B
H
d e
c - zona magnetizării
iniţiale
d - zona magnetizării
liniare
e - zona de saturaţie
c
b)
a)
Fig. 9.9.
Permeabilitatea magnetică a substanţelor feromagnetice este depen-
dentă de intensitatea câmpului magnetic: ) H ( f = µ . Pentru fiecare punct de
funcţionare de pe caracteristica B(H) (fig. 9.9,b) se definesc:
- permeabilitatea magnetică statică
α = = µ tg
H
B
st
(9.25)
- permeabilitatea magnetică dinamică
β = = µ tg
dH
dB
d
. (9.26)
Curba obţinută în acest fel, pentru un material care nu a
mai fost supus magnetizării se numeşte curbă de primă magnetizare.
) H ( B B=
Dacă se scade strict mono-ton câmpul după parcurgerea curbei de
primă magnetizare, punctul de funcţionare se deplasează pe o curbă situată
deasupra curbei de primă magnetizare şi la anularea câmpului magnetic,
inducţia magnetică are o valoare nenulă , numită inducţie magnetică
remanentă (fig.9.10). Inversând sensul câmpului magnetic, inducţia scade şi
se anulează pentru o intensitate a câmpului magnetic , numit câmp
coercitiv. În continuare se parcurge curba închisă -Hc, -Bs, -Br, +Hc, +Bs,
numită ciclu de magnetizare sau ciclu de histerezis.
r
B
c
H
Ciclul de magnetizare obţinut după parcurgerea în prealabil a curbei
de primă magnetizare şi care corespunde la două valori de semne opuse ale
inducţiei magnetice de saturaţie,
s
B ± , se numeşte ciclu fundamental sau
ciclu limită de magnetizare, respectiv ciclu fundamental de histerezis.

148
B
r
H
c
-B
r
H
H
m
-H
c
B
s
B
-B
s
-H
m
-H
m
Ciclul limită
Cicluri
parţiale
Fig. 9.10.
Oricare din ciclurile care se obţin în aceleaşi condiţii, dar între valori
ale inducţiei magnetice mai mici decât cea de saturaţie, se numesc cicluri
parţiale de magnetizare şi sunt cuprinse în interiorul ciclului fundamental şi
au vârfurile pe curba de primă magnetizare.
Experimental se dovedeşte că aria ciclului fundamental de magneti-
zare este proporţională pierderea de energie în unitatea de volum pentru
magnetizarea materialului la parcurgerea unui ciclu de magnetizare.
Din punctul de vedere al intensităţii câmpului coercitiv, materialele
feromagnetice se împart în două categorii: materiale magnetice moi şi
materiale magnetice dure.
Materialele magnetice moi au câmpul coercitiv mic (Hc<100A/m),
ciclul de histerezis îngust (fig. 9.11), prezintă pierderi mici de magnetizare
şi se utilizează pentru confecţionarea circuitelor magnetice ale transforma-
toarelor şi maşinilor electrice. Din această categorie fac parte: fierul pur,
oţelul moale, aliajele fier – siliciu, fonta albă, cenuşie, maleabilă, etc.
Materialele magnetice dure au valori mari ale câmpului coercitiv
(Hc>4000A/m), ciclul de histerezis dreptunghiular, cu valori mari ale
inducţiei remanente şi se utilizează pentru confecţionarea magneţilor
permanenţi.
Din această categorie fac parte: aliajele fier-cobalt, molibdenul,
nichelul, etc.
149
H
B
Mat. mag. moi
Mat. mag. dure
B
H
B
u
B
g
B
m
H'
m.u.
m.m.
m.g.
m.u.
m.m.
m.g.
Fe
Fig. 9.11. Fig. 9.12.
Toate materialele feromagnetice au o structură cristalină şi starea
magnetică a unui cristal depinde atât de intensitatea câmpului magnetic cât
şi de poziţia axelor lui cristalo-grafice. La cristale se disting direcţii de
magnetizare, respectiv de magnetizare grea, medie şi uşoară. Această
proprietate se numeşte anizotropie de magnetizare.
Dacă cristalul se magnetizează de-a lungul axei de magnetizare
uşoară atunci pentru aceeaşi se obţine o magnetizare mai mare decât
magnetizarea în lungul axei de magnetizare grea. n fig. 9.12 sunt arătate cele
trei direcţii de magnetizare pentru monocristalul de fier.
H
Un alt fenomen care însoţeşte magnetizarea corpurilor
feromagnetice este fenomenul de magnetostricţiune. Prin magnetizare
cristalele se deformează mecanic. Astfel, un monocristal de fier magnetizat
de-a lungul diagonalei mari a cubului se dilată în câmpuri magnetice slabe şi
se contractă în câmpuri magnetice intense.
Proprietăţile corpurilor feromagnetice sunt influenţate de tempera-
tură; dacă temperatura creşte treptat, se ajunge la o valoare critică, numită
temperatură critică Curie, la care materialul îşi pierde proprietăţile
feromagnetice devenind paramagnetic. De exemplu, pentru Fe temperatura
critică este 753°C, pentru Ni 376°C, pentru Co 1137°C.
Şi în cazul materialelor feromagnetice, la fel ca în cazul dielec-
tricilor, la variaţii cu viteze mari în timp a intensităţii câmpului magnetic
apare fenomenul de viscozitate magnetică sau de postefect magnetic.
Variaţiile instantanee ale inducţiei magnetice nu pot urmări instantaneu
variaţiile intensităţii câmpului magnetic, ducând la pierderi suplimentare în
procesul de magnetizare la frecvenţe ridicate.
150
O altă categorie de materiale magnetice neliniare sunt materialele
antiferomagnetice şi ferimagnetice. Acestea au reţeaua cristalină alcătuită
din două subreţele întrepătrunse, fiecare subreţea având momentele
magnetice ale atomilor componenţi homopolari, însă momentele magnetice
ale atomilor din o subreţea sunt antiparalele faţă de cele ale atomilor din
cealaltă subreţea.
La materialele antiferomagnetice, între care se includ MnF
2
, MnO
2
,
NiO, NiCl
2
, CuCl
2
etc., momentele magnetice ale atomilor din cele două
subreţele sunt egale ca mărime, astfel încât nu apare magnetizaţia spontană
de domenii. La aplicarea unui câmp magnetic exterior, se rotesc momentele
magnetice ale atomilor pe direcţia şi sensul acestuia, ceea ce determină
apariţie unei magnetizaţii rezultante. Peste o temperatură critică, numită
temperatură Neel T
N
, materialele devin paramagnetice.
Materialele ferimagnetice au momentele magnetice ale atomilor din
cele două subreţele neegale ca mărime, astfel încât se formează domenii
Weiss magnetizate spontan. Magnetizaţia acestora are însă valori mai mici
decât în cazul materialelor feromagnetice, datorită antiparalelismului
momentelor magnetice. Astfel de materiale sunt feritele, materiale cu
proprietăţi semiconductoare sinterizate din oxizi de fier şi mangan sau alte
metale. Feritele au rezistivitatea foarte mare ( ρ ≥ 10
6
Ωm) ceea ce
contribuie la reducerea pierderilor prin curenţi turbionari, putând fi utilizate
la frecvenţe relativ ridicate.9.5. LEGEA FLUXULUI MAGNETIC

n Forma integrală a legii fluxului magnetic.
Fluxul magnetic printr-o suprafaţă închisă Σ oarecare, egal cu
integrala de suprafaţă a produsului scalar dintre inducţia magnetică şi
elementul de arie vectorial, este în fiecare moment nul:

Σ
Σ
= ⋅ = ψ 0 A d B (9.27)
Întrucât în ecuaţie nu intervin mărimi de material, legea fluxului
magnetic este o lege generală şi de stare a câmpului electromagnetic.
O consecinţă imediată a acestei legi este faptul că nu există sarcini
magnetice, similare celor electrice.

151

o Forma locală a legii fluxului magnetic.
Aplicând teorema Gauss-Ostrogradski integralei din membrul drept
al ecuaţiei (9.27) şi ţinând seama că suprafaţa Σ şi deci volumul sunt
arbitrare, rezultă:
Σ
V
0 B = div . (9.28)
În fiecare punct din câmp şi în fiecare moment, divergenţa inducţiei
magnetice este identic nulă.
Consecinţa faptului că 0 B = div este că inducţia magnetică este un
vector câmp solenoidal – liniile de câmp magnetic sunt închise sau
cvasiînchise (se închid la infinit).


9.6. POTENŢIALUL MAGNETIC VECTOR.
ECUAŢIA POISSON VECTORIALĂ
PENTRU CÂMPUL MAGNETIC.

Din legea fluxului magnetic s-a dedus că
0 B = div
şi din teorema lui Ampère a rezultat
J H = rot .
Din aceste relaţii rezultă că inducţia magnetică B formează întotdeauna un
câmp solenoidal (rotaţional).
Având în vedere că, divergenţa rotorului unui vector este identic
nulă, 0 A = rot div , rezultă că inducţia magnetică poate fi definită pe baza
rotorului unui vector:
A rot B
d
= (9.29)
Vectorul A , astfel definit, se numeşte potenţial magnetic vector al
câmpului magnetic.
Considerând legea legăturii dintre M şi H , B , se deduce
µ
µ −
= ⇒ µ + µ =
p 0
p 0
M B
H M H B . (9.30)
152

Utilizând expresia formei locale a teoremei lui Ampère, rezultă că
potenţialul magnetic vector satisface ecuaţia:
J
M A
p 0
=


µ
µ − rot
rot (9.31)
Dacă nu există magnetizare permanentă, , 0 M
p
= din (9.31) rezultă:
J µ = A rot rot (9.32)
Cum
A - A div grad A rot rot ∆ =
şi impunând condiţia ca 0 = A div , adică şi câmpul vectorului A să fie un
câmp solenoidal ca şi câmpul vectorului B, rezultă:
J µ − = ∆A (9.33)
Această relaţie reprezintă ecuaţia lui Poisson vectorială pentru
câmpul magnetic (asemănătoare ecuaţiei Poisson scalare pentru câmpul
electric, ε ρ − = ∆ / V
v
). Dacă nu există curent de conducţie, 0 J = , se obţine
ecuaţia Laplace pentru câmpul magnetic:
0 = ∆A (9.34)
Soluţia ecuaţiei lui Poisson pentru câmpul magnetic este asemă-
nătoare soluţiei ecuaţiei lui Poisson pentru câmpul electric:


π
µ
=
V
R
dV
J
4
A (9.35)
Potenţialul magnetic vector nu are o semnificaţie fizică imediată; el
se utilizează pentru calculul fluxului magnetic şi pentru calculul
inductivităţilor.
De exemplu, fluxul magnetic printr-o suprafaţă deschisă S
Γ
poate fi
exprimat astfel:
∫ ∫ ∫
Γ Γ
Γ
Γ
⋅ = ⋅ = ⋅ = φ
S S
S
s d A d A d B A A rot (9.36)


153

Cu ajutorul potenţialului magnetic vector se poate demonstra simplu
formula lui Biot-Savant–Laplace pentru calculul câmpului magnetic.
Astfel, considerând circuitul filiform parcurs de curentul I şi având
elementele din figura 9.13, avem:

π
µ
=
V
R
dV
J
4
A
şi
s d I s d ⋅ = ⋅ A J dV J ∆ ⋅ = ⋅ .
Se trece la integrala pe conturul circuitului,


Γ

π
µ
=
R
s d
4
I
A (9.37)
şi intensitatea câmpului sau inducţia magnetică rezultă succesiv:
∫ ∫
Γ Γ
×
π
=
π
=
µ
=
µ
=
3
R
R s d
4
I
R
s d
4
I 1 B
H rot A rot
în care,
R
s d
rot s d
R
1
grad s d
R
R
R
R s d
3 3
= × = × − =
×
.
S-a obţinut astfel formula lui Biot-Savant–Laplace dată fără a fi
demonstrată în paragraful 8.4,

Γ
×
π
=
3
R
R s d
4
I
H .


P
s d
J
A d
H B µ =
A
R
Γ
I
Fig. 9.13.
154PARTEA A PATRA

ELECTRODINAMICA


10. LEGILE DE EVOLUŢIE ALE
CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC


10. 1. LEGEA CIRCUITULUI MAGNETIC

În regim staţionar şi în medii imobile câmpul magnetic este stabilit
de corpuri magnetizate şi curentul electric de conducţie. În regim variabil
câmpul magnetic mai poate fi produs de corpuri în mişcare încărcate cu
sarcini electrice sau polarizate electric şi de fluxul electric variabil în timp.
Legea circuitului magnetic stabileşte modul de producere a câmpului
magnetic de către curentul electric de conducţie şi de fluxul electric variabil
în timp. Împreună cu legea inducţiei electromagnetice alcătuiesc principa-
lele legi de evoluţie ale câmpului electromagnetic variabile în timp.
n Forma integrală a legii circuitului magnetic.
Considerând un circuit electric parcurs de curent variabil în timp i(t)
şi o curbă închisă Γ care-l înlănţuie (fig.10.1,a), tensiunea magnetomotoare
de-a lungul curbei Γ, , este egală cu solenaţia
Γ m
u '

θ , respectiv cu intensi-
tatea curentului total prin suprafaţa (teorema lui Ampère): i i '
S
=
Γ
'
S
Γ
'
S
m
s d H u
Γ
θ = ⋅ =

Γ
Γ
(10.1)
Completată cu o suprafaţă căreia îi corespunde o solenaţie de semn opus,
"
S
Γ
155
' "
S S Γ Γ
θ − = θ , rezultă că prin suprafaţa închisă curentul este nul: U
" '
S S
Γ Γ
= ∑

i
0 i i i i i " '
S S
= − = = +

Γ Γ
(10.2)
Dacă circuitul parcurs de
curent variabil în timp conţine un
condensator (fig.10.1,b), se constată
că prin suprafaţa S trasată prin die-
lectricul condensatorului, solenaţia
curentului de conducţie este nulă
'
i(t)
' '
S
Γ

'
S
Γ
' '
S
Γ
Γ
Γ
0 i ' '
S S
= = θ
Γ Γ
i(t)
Σ
C
i(t)
i(t)
'
S
Γ

Γ
a) b)
.
Ecuaţia (10.2) este satisfă-
cută numai dacă în locul curentului
se introduce curentul electric hertzian '
S
i
Γ
dt
d '
'
S
HS
Γ
Γ
ψ
= i . În acest fel,
intensitatea curentului total prin suprafaţa Σ, compus de curentul de
conducţie şi de curentul hertzian, este nulă:
Fig. 10.1.
0
H
= +
∑ ∑
i i (10.3)
respectiv,
( ) 0 A d J J H = +


(10.4)
în care este densitatea curentului electric hertzian.
H
J
Deoarece fluxul densităţii de curent electric H J J prin suprafaţa
închisă Σ este în fiecare moment nul, referitor la o curbă Γ, fluxul lui
+
H
J J +
va fi acelaşi pentru orice suprafaţă deschisăS . În consecinţă, membrul al
doilea al ecuaţiei lui Ampère se completează în regim variabil în timp cu
intensitatea curentului electric hertzian, adică:
Γ
dt
d
s d H
S
S m
u
Γ
Γ
ψ
+ θ = ⋅ =

Γ
Γ
(10.5)
Ecuaţia (10.5) reprezintă expresia formei integrale a legii circuitului
magnetic: tensiunea magnetomotoare în lungul unei curbe închise Γ
este egală cu suma dintre curentul electric de conducţie (respectiv
solenaţia ) şi curentul electric hertzian
Γ m
u
'
S
i
Γ
Γ
θ
S
dt
d
i
S
HS
Γ
Γ
ψ
= prin orice suprafaţă
deschisă care se sprijină pe curba Γ.
Γ
S
156
În regim staţionar, curentul electric hertzian fiind nul, se regăseşte
expresia integrală a teoremei lui Ampère.
o Forma locală a legii circuitului magnetic.
Suprafaţa este ataşată corpurilor în mişcare locală şi derivata în
raport cu timpul a fluxului electric este integrala de suprafaţă a derivatei de
flux a inducţiei electrice
Γ
S
∫ ∫
Γ Γ
Γ
⋅ = ⋅ =
ψ
S
f
S
S
A d
dt
D d
A d D
dt
d
dt
d
, (10.6)
unde derivata de flux a inducţiei electrice, egală cu densitatea curentului
hertzian, este
( v rot div v × + ⋅ +


= = D D )
t
D
dt
D d
J
f
H
. (10.7)
Expresia (10.6) a formei integrale a legii circuitului magnetic mai
poate fi scrisă:
( )
∫ ∫ ∫ ∫
Γ Γ Γ
⋅ + = + = ⋅
Γ S
H
S
f
S
A d J J A d
dt
D d
A d J s d H (10.8)
Pentru domenii în care mărimile H J şi J , H sunt funcţii continue de
punct, suficient de netede, aplicând teorema lui Stokes şi identificând
integranţii, rezultă:
H
J J H + = rot (10.9)
respectiv, înlocuind
H
J

cu expresia sa din (10.7) în care se ia
v
D ρ = div
(legea fluxului electric), avem:
) D (
t
D
J H
v
v rot v rot + + ρ +


+ = (10.10)
Ecuaţia obţinută reprezintă forma locală a legii circuitului magnetic
pentru medii mobile: rotorul intensităţii câmpului magnetic H este egal cu
suma dintre densităţile curenţilor electrici de conducţie J , maxwellian (de
deplasare)
t
D
JD


= , de convecţie v
v v J ρ = şi Röntgen (teoretic)
) D ( J
) t (
R v rot × = .
157
Pentru medii imobile, viteză locală nulă ( ) 0 = v , obţinem ecuaţia
t
D
J H rot


+ = (10.11)
care reprezintă ecuaţia a I-a Maxwell pentru câmpul electromagnetic
variabil în medii imobile.
Forma integrală dezvoltată a legii circuitului magnetic se scrie:
) t (
RS
vS D S m S
s d H u
Γ
Γ Γ Γ
+ + + θ = =

Γ
Γ
i i i (10.12)
în care: -

Γ
Γ


=
S
DS
A d
t
D
i - intensitatea curentului electric de deplasare;
- A d
S
v vS

Γ
ρ =
Γ
v i - intensitatea curentului electric de convecţie;
- A d ) D (
S
) t (
RS

Γ
Γ
× = v i - intensitatea curentului Röntgen (teoretic).
În medii imobile ( 0) = v , ecuaţia (10.12) devine:
Γ Γ
+ θ = =

Γ
Γ S D S m
s d H u i (10.13)
Din punct de vedere fizic curentul de deplasare apare în dielectrici
situaţi în câmp electric variabil în timp, curentul de convecţie apare datorită
deplasării cu viteza v faţă de suprafaţa a unor corpuri încărcate cu
sarcina de volum , iar curentul Röntgen apare datorită deplasării cu viteza
Γ
S
v
ρ
v a unor corpuri polarizate.
Experienţele efectuate de Röntgen şi Eichenwald (1903) au arătat că
pentru a justifica efectele magnetice măsurate, în expresia curentului
Röntgen ar trebui să intervină, nu ) D ( v rot × , ci ) P ( v rot × . Din punct de
vedere tehnic însă, curentul Röntgen este practic neglijabil, astfel încât
eroarea introdusă nu afectează valabilitatea legii circuitului magnetic, în
domeniul la care ne referim.
158
10.2. SUPRAFEŢE DE DISCONTINUITATE
ÎN CÂMP MAGNETIC. REFRACŢIA
LINIILOR DE CÂMP MAGNETIC.

Fie o suprafaţa de separaţie a două medii magnetice c şi d în
care inducţiile magnetice
d
S
1
B şi
2
B sunt funcţii continue de punct.
Se aplică legea fluxului magnetic pentru suprafaţa închisă Σ de
forma unui cilindru foarte plat, cu dimensiunile bazelor mult mai mare ca
înălţimea (fig. 10.2): h ∆
2 n
B

Σ
= 0 A d B (10.14)
α
1
La limită, pentru ∆ , fluxul magne-
tic prin suprafaţa laterală a cilindrului se
poate neglija şi din (10.14) se obţine
0 h →
n
1
2
n
1
B
2
B
1 n
B
2
µ
S
d
d
1
µ
∆h
∆A
Σ
α
1
c
0 A = ∆ n B A n B
1 2 1 1 + ∆
B cos B
2 1 1
,
respectiv
Fig. 10.2.
0 cos
2
= α + α − .
Relaţia obţinută arată că la suprafaţa de separaţie a două medii
magnetice diferite se conservă componentele normale ale inducţiei
magnetice:

n 2 n 1
B B = (10.15)
În cazul mediilor liniare, izotrope, fără magnetizaţie permanentă, se
poate scrie:

2 2 2 1 1 1
cos H cos H α µ = α µ (10.16)
În jurul unui punct de pe suprafaţa
de separaţie a celor două medii magnetice
se consideră conturul închis Γ de formă
dreptunghiulară, situat în planul vectorilor
1
H şi
2
H cu laturile şi s ∆ h ∆ (fig.10.3).
S
d
Γ
t
2
H
t 2
H
t 1
H
α
1
α
1
1
H
2
µ
1
µ
c
d
∆h
∆s
Prin suprafaţa , solenaţia
Γ
S
Γ
θ
S
corespun-
de curentului electric de conducţie reparti-
zat cu densitatea de volum J şi cu densita-
tea pânzei de curent l J . Prin urmare,
Fig. 10.3.
s t J h s n J l S
∆ ⋅ ⋅ + ∆ ⋅ ∆ ⋅ ⋅ = θ
Γ
(10.17)
159
în care n este versorul normalei la suprafaţa S
Γ
, iar t este versorul
tangenţial la suprafaţa de separaţie în punctul considerat.
Tensiunea magnetomotoare de-a lungul conturului Γ se calcu-
lează aplicând legea circuitului magnetic:
Γ m
u
h s n
t
D
s t J h s n J s t H s t H u l 2 1 m
∆ ⋅ ∆ ⋅ ⋅


+ ∆ ⋅ ⋅ + ∆ ⋅ ∆ ⋅ ⋅ = ∆ ⋅ ⋅ − ∆ ⋅ ⋅ ≅
Γ
,
La limită, pentru , se obţine: 0 h → ∆

l 2 2 1 1
J sin H sin H = α − α (3.18)
Pe suprafaţa de discontinuitate a câmpului magnetic care separă
două medii imobile, diferenţa componentelor tangenţiale ale intensităţilor
câmpului magnetic este egală cu densitatea de suprafaţă a curentului electric
de conducţie.
Dacă 0 Jl = ecuaţia (3.103) devine:
2 2 1 1
sin H sin H α = α (10.19)
respectiv,
t 2 t 1
H H = . (10.20)
Pe suprafaţa de discontinuitate a câmpului magnetic care separă
două medii imobile, pe care densitatea de curent este nulă, se conservă
componentele tangenţiale ale intensităţii câmpului magnetic.
Pentru medii liniare, lipsite de magnetizaţie permanentă, prin
raportarea membru cu membru a ecuaţiilor (10.19) şi (3.16) se obţine:

2
1
2
1
tg
tg
µ
µ
=
α
α
(10.21)


Relaţia (10.21) reprezintă teorema refracţiei liniilor de câmp
magnetic care poate fi interpretată astfel: la trecerea într-un mediu cu
permeabilitate mai mare, printr-o suprafaţă de discontinuitate nestrăbătută
de curent de conducţie, liniile câmpului magnetic se depărtează de normală.
În cazul materialelor feromag-
netice de exemplu, conform teoremei
refracţiei, liniile de câmp sunt perpen-
diculare pe suprafaţa lor de separaţie
cu aerul ( ), aşa
cum se poate vedea în cazul circuitului
magnetic al unei maşini electrice
prezentat în figura 10.4.
0 tg
2 0 Fe
→ ⇒ >> α µ µ
0
µ
Fe
µ
Fig. 10.4.
160
10.3. LEGEA INDUCŢIEI ELECTROMAGNETICE

Legea inducţiei electromagnetice este una din legile fundamentale
ale câmpului electromagnetic.
Fenomenul inducţiei electromagnetice, descoperit de M. Faraday în
anul 1831, constă în apariţia unei tensiuni electromotoare într-un circuit în
care există o variaţie în timp a fluxului magnetic.

10.3.1. Bazele experimentale ale
legii inducţiei electromagnetice
Fenomenul inducţiei electromagnetice poate fi pus în evidenţă sub
toate aspectele sale prin câteva experienţe simple, prezentate în continuare.
a) Se consideră o spiră plată, filiformă, circulară, din material
conductor omogen la temperatură constantă. În apropierea spirei, pe axa
acestuia, se deplasează un magnet permanent cilindric (fig. 10.4).
i
) (v
S
v
N
) (v
i
N
v
S
S N
i=0
v
c) a) b)
Fig. 10.5.
Menţinând spira fixă şi deplasând magnetul permanent cu axa de-a
lungul axei spirei, într-un sens sau altul, cu polul nord spre spiră sau cu
polul sud spre spiră, se constată că prin spiră va circula un curent al cărui
sens este dependent atât de sensul de deplasare al magnetului permanent, cât
şi de polaritatea acestuia (de sensul liniilor de câmp, fig. 10.5,a,b). Menţi-
nând magnetul fix şi deplasând spira paralel cu ea însăşi în lungul axei, se
constată că sensurile curenţilor prin spiră se inversează.
În toate cazurile în care intensitatea curentului este nenulă, se
spune că în spiră se induce curent electric de conducţie.
Spira constituie partea indusă sau indusul, iar magnetul permanent,
partea inductoare sau inductorul dispozitivului.
161
Curentul electric este condiţionat de fluxul magnetic nenul prin
spiră. Dacă magnetul este situat cu axa cuprinsă în planul spirei (fig.10.5,c),
poziţie în care fluxul magnetic prin spiră este nul, independent de starea
cinematică a magnetului sau a spirei, nu se induce curent electric în spiră.
Existenţa fluxului magnetic prin spiră este o condiţie necesară, dar
nu şi suficientă deoarece, menţinând spira şi magnetul imobili, sau în
imobilitate relativă între ei, curentul este nul. Deoarece curentul este nenul
numai pe durata deplasării, fie a inductorului, fie a indusului, urmează că
inducerea curentului are loc numai la variaţia fluxului magnetic prin spiră.
Dacă se deschide spira şi se introduce un voltmetru în circuitul
acesteia, se va constata că în oricare din situaţiile evidenţiate în care se
induce curent electric, apare o tensiune electromotoare nenulă. În consecin-
ţă, chiar şi în lipsa firului spirei, în lungul unei curbe închise Γ, magnetul în
mişcare induce o tensiune electromotoare.
Efectuând experienţe la diferite viteze, se constată că tensiunea
electromotoare indusă este proporţională cu modulul vitezei, deci cu viteza
de variaţie în timp a fluxului magnetic prin spiră
Γ
Φ
S
. Urmează că tensiu-
nea electromotoare este proporţională cu viteza de variaţie în timp a
fluxului magnetic:
Γ
e
dt
d

φ

Γ
e (10.22)
În oricare din experimente, curentul electric indus în spiră are sensul
de referinţă astfel încât fluxul magnetic pe care acesta îl produce în
exclusivitate, tinde să compenseze variaţia fluxului magnetic inductor prin
suprafaţa spirei. În acest fel, fenomenul inducţiei electromagnetice este un
fenomen de reacţie: curentul electric indus se opune prin fluxul său propriu
variaţiei fluxului magnetic. În consecinţă, termenul din membrul drept al
relaţiei (10.22) se ia cu semnul " –":
dt
d

φ
− =
Γ
e (10.23)
b) Se menţin ficşi spira şi magnetul, dar se deformează spira. Se
constată că numai pe durata deformării se induce în spiră tensiunea electro-
motoare . Deformarea spirei se poate simula cu dispozitivul din fig. 10.6
(etrier drept). Se constată că tensiunea electromotoare indusă pe conturul
astfel format este creată numai prin contribuţia tensiunii electromotoare
induse în bara AB şi satisface aceeaşi relaţie de dependenţă faţă de fluxul
magnetic inductor.
Γ
e
162
i
) (v
N
v
S
(i)
C
f
v
i
B
A
S
N
Fig. 10.6.
Fig. 10.7.
c) Se consideră spira şi magnetul permanent imobili, dar pe axa lor
comună se deplasează în apropierea spirei un cilindru din material fero-
magnetic (fig. 10.7). În spiră se induce curent electric, deci o tensiune
electromotoare numai pe durata deplasării cilindrului feromagnetic.
Tensiunea electromotoare indusă depinde de mărimea vitezei şi satisface
aceeaşi relaţie.
d) Se consideră inductorul constituit dintr-o bobină cilindrică fixă
parcursă de curent electric (fig. 10.8). Dacă curentul prin bobină este
continuu, fluxul magnetic fiind constant în timp, în spiră nu se induce
tensiune electromotoare.
Dacă intensitatea curentului
inductoric este variabilă având, de
exemplu, o variaţie sinusoidală în
timp, , în spiră se
induce o tensiune electromotoare,
respectiv un curent electric.
Deoarece fluxul magnetic inductor
este dependent de valoarea şi sensul
curentului prin bobina inductoare şi
tensiunea electromotoare indusă va
fi dependentă de acest curent prin
intermediul fluxului faţă de care
satisface aceeaşi relaţie.
t sin I ) t ( i
max
ω =
i
i
i
i
Fig. 10.8.
163
Din expresia fluxului magnetic prin suprafaţa mărginită de conturul
spirei (a circuitului considerat),

Γ
Γ
⋅ = φ
S
S
A d B sau, pentru medii liniare

Γ
Γ
⋅ = φ
S
S
A d H µ (10.24)
rezultă că fluxul magnetic este variabil dacă variază cel puţin una din
mărimile: permeabilitatea magnetică µ, intensitatea câmpului magnetic H,
sau suprafaţa .
Γ
S
Fluxul magnetic este variabil datorită variaţiei inducţiei magnetice în
cazurile a) şi d), datorită variaţiei suprafeţei în cazul b) şi datorită
variaţiei permeabilităţii magnetice a mediului în cazul c).
Γ
S
Din punct de vedere al stării cinematice, primele trei grupe de
experienţe pun în evidenţă fenomenul inducţiei electromagnetice prin
mişcare, iar ultimul grup de experienţe fenomenul inducţiei electro-
magnetice prin pulsaţie, prin transformare sau statică.
Fluxul magnetic inductor poate fi produs chiar de curentul electric
care parcurge circuitul pentru a cărui contur se calculează tensiunea indusă –
inducţia electromagnetică în acest caz se numeşte inducţie proprie sau
autoinducţie. Dacă fluxul magnetic inductor este produs de curenţii ce
parcurg alte circuite, inducţia se numeşte inducţie mutuală (d).
În toate cazurile, în forma integrală, tensiunea electromotoare indusă
prin fenomenul inducţiei electromagnetice este dată de relaţia:

dt
d

φ
− =
Γ
e (10.25)
Tensiunea electromotoare indusă de-a lungul unei curbe închise
Γ este egală cu viteza de scădere în timp a fluxului magnetic prin orice
suprafaţă care se sprijină pe curba Γ.
Γ
e
Γ
S
Proporţionalitatea dintre şi
Γ
e
dt
d

φ
a fost stabilită de Faraday, iar
semnul schimbat al acestei proporţionalităţi a fost introdus de Lenz.

164

10.3.2. Forma integrală a legii
inducţiei electromagnetice

În toate experienţele prin care s-a pus în evidenţă fenomenul
inducţiei electromagnetice, intensitatea câmpului electric imprimat
i
E şi
tensiunea electromotoare a părţii potenţiale a câmpului electric
c
E sunt
nule. Urmează că tensiunea electromotoare indusă de fluxul magnetic
variabil în timp este egală cu integrala curbilinie a unei componente de
câmp electric distinctă de
i
E şi
c
E , numită câmp electric indus sau
solenoidal
s
E :
∫ ∫ ∫
Γ
⋅ − = = =
Γ Γ
Γ
S
s A d B
dt
d
s d E s d E e (10.26)
în care s E s-a înlocuit cu E deoarece
c s
E E E + = , iar tensiunea electro-
motoare a câmpului coulombian este nulă, 0 s d E
c
=

Γ
.
Derivata fluxului magnetic din membrul drept se calculează ţinând
seama de cele două cauze ale variaţiei fluxului: variaţia locală în timp a
inducţiei şi deplasarea mediului, adică a curbei Γ, respectiv a suprafeţei S
Γ
.
Derivata fluxului magnetic în raport cu timpul se scrie:
A d
dt
B d
A d B
dt
d
S
f
S

∫ ∫
Γ Γ
= (10.27)
unde
dt
B d
f
reprezintă derivata de flux a inducţiei magnetice şi are expresia
) B (
t
B
) B ( B
t
B
dt
B d
f
v rot v rot div v × +


= × + ⋅ +


= (10.28)
în care s-a ţinut cont de legea fluxului magnetic, 0 B = div .
Forma integrală dezvoltată a legii inducţiei electromagnetice se scrie:
∫ ∫ ∫
Γ Γ
⋅ + +


− = =
Γ
Γ
S S
A d ) B ( A d
t
B
s d E v rot e (10.29)
Tensiunea electromotoare indusă conţine doi termeni:
Γ
e
165
n tensiunea electromotoare indusă prin pulsaţie, numită şi tensiune
electromotoare statică sau de transformare


Γ


− =
Γ
S
A d
t
B
tr
e (1.30)
stabilită exclusiv prin variaţia în timp a inducţiei magnetice, suprafaţa
fiind fixă;
Γ
S
o tensiunea electromotoare indusă prin mişcare:


Γ
+ =
Γ
S
A d ) B ( rot
misc
v e (10.31)
stabilită exclusiv prin variaţia în timp a suprafeţei , respectiv a curbei Γ,
inducţia magnetică fiind constantă în timp.
Γ
S
Aplicând membrului drept teorema lui Stokes, rezultă:


Γ
Γ
× = s d ) B (
misc
v e (10.32)
Tensiunea electromotoare elementară
indusă în elementul de contur
misc
d
Γ
e s d care se
deplasează cu viteza v (fig. 10.9) este
s d
s d
v
v
B
s d ) B ( d
misc
⋅ × =
Γ
v e
Γ
e
. (10.33)
Sensul de referinţă al tensiunii electro-
motoare induse d este sensul de înaintare al
burghiului drept care se roteşte de la
misc
v spre B.
Fig. 10.9.
De exemplu, într-un conductor drept de
lungime l care se deplasează cu viteza v într-un
câmp magnetic uniform de inducţie constantă
B(fig.10.10) tensiunea electromotoare indusă
este
l
α
β
B
v
B × v
β ⋅ α ⋅ cos sin ⋅ ⋅ = ⋅ × =
Γ
B ) B (
misc
l v l v e (10.34)
Tensiunea electromotoare indusă, ,
se anulează dacă doi dintre vectorii produsului
mixt sunt paraleli: în consecinţă, tensiunea elec-
tromotoare indusă prin mişcare este nenulă
numai dacă conductorul în mişcarea lui intersec-
tează liniile câmpului magnetic.
misc Γ
e
Fig. 10.10.
166

10.3.3. Forma locală a legii inducţiei electromagnetice
Aplicând teorema lui Stokes integralei din membrul stâng al ecuaţiei
∫ ∫ ∫
Γ Γ
⋅ + +


− =
Γ S S
A d ) B ( A d
t
B
s d E v rot (10.35)
şi, în ipoteza că mărimile v , B , E sunt funcţii continue de punct, suficient
de netede, iar suprafaţa S
Γ
este arbitrară, obţinem succesiv
∫ ∫ ∫
Γ Γ Γ
⋅ + +


− = ⋅
S S S
A d ) B ( A d
t
B
s d E v rot rot (10.36)
respectiv, ) B (
t
B
E + +


− = v rot rot (10.37)
Relaţia (10.37) reprezintă forma locală sau diferenţială a legii
inducţiei electromagnetice pentru medii mobile care, prescurtat, se scrie
dt
B d
E
f
− = rot . (10.38)
În medii imobile, viteză locală nulă ( 0 = v ), rezultă:

t
B
E


− = rot (10.39)
relaţie care reprezintă forma locală a legii inducţiei electromagnetice pentru
medii imobile (ecuaţia a II-a a lui Maxwell pentru câmpul electromagnetic).
Dacă inducţia magnetică este constantă în timp,
0
t
B
=


,
din (10.37) rezultă expresia formei locale a legii inducţiei electromagnetice
pentru medii în mişcare
p E B E respectiv, ) B ( E + × = × = v v rot rot , (10.40)
unde
p
E este partea potenţială a intensităţii câmpului electric.

167

10.3.4. Fenomenul de autoinducţie
Tensiunea electrică în lungul fibrei medii (axei) (f) a unui
conductor filiform, liniar şi omogen, este proporţională cu intensitatea i a
curentului prin acesta (legea lui Ohm), indiferent de modul de variaţie în
timp a curentului şi de forma pe care o are conductorul filiform:
) f ( AB
u
i u R
) f ( AB
= (10.41)
unde R este rezistenţa conductorului.
Când conductorul este înfăşu-
rat în forma unei bobine (fig.10.11) şi
este parcurs de un curent continuu I
(regim staţionar), tensiunea electrică
nu depinde de drum, ci numai de
extremităţile acestuia, astfel că ten-
siunea în lungul firului este
egală cu tensiunea de-a lungul unei
curbe (b) trasată direct între bornele
conductorului prin exteriorul acestuia numită tensiune la borne,
) f ( AB
U
) b ( AB
U
i
(b)
Φ
A B
B
(f )
u
AB
(u)
Fig. 10.11.
) b ( AB ) f ( AB
U U = (10.42)
Dacă bobina este parcursă de un curent variabil în timp i(t), datorită
fluxului magnetic variabil al bobinei, tensiunea la borne , notată mai
simplu u, nu mai este egală cu tensiunea în lungul firului ca urmare a
fenomenului de autoinducţie produs de variaţia în timp a fluxului magnetic
prin bobină. Tensiunea electromotoare indusă (autoindusă) în bobină, este
dată de legea inducţiei electromagnetice
) b ( AB
u
) f ( AB
u
dt

L
− = e (10.43)
unde ψ este fluxul magnetic total. Dacă
bobina are N spire, avem ψ = Nφ.
L R
u
u
L
A
i
Pentru circuitul electric echivalent
al bobinei prezentat în figura 10.12, legea
conducţiei electrice se scrie
B
Fig. 10.12.
e u , Ri
L
= + (10.44)
respectiv, utilizând rel. (10.43),
168
dt
d
Ri
ψ
+ = u . (10.45)
Tensiunea electromotoare de autoinducţie luată cu semn schimbat
dt
d
N
dt

L L
φ
= = − = e u (10.46)
se numeşte cădere de tensiune de autoinducţie sau de selfinducţie.
Dacă rezistenţa firului este neglijabilă, R ≈ 0,
rezultă:
i
u
L
dt

L L
= − = = e u u (10.47)
u L
adică tensiunea la bornele bobinei este egală şi de
semn opus cu tensiunea electromotoare de
autoinducţie (fig. 10.13).
Fig. 10.13.10.3.5. Generarea tensiunilor electromotoare alternative

Se consideră o bobină dreptunghiulară cu laturile 2a şi b (fig.10.14).
Bobina se roteşte cu n rot/s în jurul axei proprii OO
'
într-un câmp magnetic
omogen de inducţie B constantă în timp
şi perpendiculară pe axa spirei.
ω
Notând cu ω = 2πn viteza
unghiulară, unghiul α format la un
moment dat de normala la planul bobinei
cu inducţia magnetică este: α = ωt.
Fluxul magnetic fascicular Φ este:
2a
Γ
B
B × v
B × v
v
B
= α = = Φ

Γ
cos BA dA n B
i S

t cos t cos abB 2
m
ω Φ = ω = (10.48)
unde este fluxul fascicular
maxim prin suprafaţa unei spire a
bobinei.
abB 2
m
= Φ

Tensiunea electromotoare indusă în bobină este
e
b
α
v
A
O
'
O
B
Γ
Fig. 20.14.
169
t sin N
dt
d
N
m
ω ⋅ ω ⋅ Φ ⋅ =
Φ
⋅ − = e
sau,
t sin E
m
ω ⋅ = e (10.49)
unde cu ω Φ =
m m
N E s-a notat valoarea maximă sau amplitudinea acesteia.
Tensiunea electromotoare e variază sinusoidal în timp cu frecvenţa
(fig. 10.15). Valoarea efectivă a tensiunii electromotoare este: π ω = 2 / f
m m
m
f N 44 , 4 f N
2
2
2
E
E Φ ⋅ ⋅ ⋅ ≅ Φ ⋅ ⋅ ⋅
π
= = (10.50)
e, Φ
e
Φ
2

2
π

π

Fig. 10.15.
α = ωt

Acelaşi rezultat se obţine calculând tensiunea electromotoare indusă
cu relaţia
∫ ∫
Γ Γ
⋅ × = ⋅ = s d ) B ( s d E v e ,
unde conturul de integrare Γ se ia de-a lungul conductorului bobinei. Pentru
laturile b, vectorii ) B ( × v şi s d sunt paraleli, iar pentru laturile 2a sunt
perpendiculari. Prin urmare, despărţind conturul Γ pe porţiuni, integrala
este nenulă numai pe laturile b ale bobinei şi rezultă:
α ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ × ⋅ = sin B N b 2 b ) B ( N 2 v v e .
Viteza liniară fiind , rezultă, cum era de aşteptat, aceeaşi relaţie
pentru tensiunea electromotoare:
a ω = v
t sin E t sin abNB 2
m
ω = ω ω = e .
Dispozitivul pune în evidenţă principiul alternatorului monofazat.

170
Dacă în loc de o bobină, dispozi-
tivul conţine trei bobine dreptunghiulare
identice, dispuse simetric pe acelaşi ax
(fig.10.16), fluxurile magnetice fasciculare
prin cele trei bobine vor fi:− =


− =
=
3

t ω cos Φ Φ
3
π 2
t ω cos Φ Φ
t cosω Φ Φ
m 3
m 2
m 1
(10.51)

iar tensiunile electromotoare rezultă:


⎛ π
− ω =

⎛ π
− ω =
ω =
3
4
t sin E
3
2
t sin E
t sin E
m 3
m 2
m 1
e
e
e
(10.52)

Tensiunile electromotoare obţinute sunt sinusoidale (alternative) şi
formează un sistem trifazat simetric (fig.10.17).
Dispozitivul prezentat pune în evidenţă principiul generatorului
electric trifazat .


10.3.6. Efectul Hall
2
ω
1
3
B
10.16.
ωt
π

3

0
3

0
e
1
0
e
3
e
2
Fig. 10.17.
171

Se consideră o plăcuţă din material semiconductor (se ia plăcuţa din
material semiconductor, deoarece în semiconductoare se manifestă cel mai
puternic efectul Hall ) situată într-un câmp magnetic de inducţie B şi fiind
străbătută de un curent I (fig. 10.18). Între feţele laterale ale plăcuţei se
constată apariţia unei tensiuni electrice U
H
, numită tensiune Hall.
Asupra sarcinilor electrice din
plăcuţă, aflate în mişcare în câmp magnetic,
acţionează forţa Lorentz ) B ( q F × ⋅ ∆ = ∆ v
şi rezultă un câmp neelectric (imprimat)
i
E ,
dat de relaţia:
I
B
B
q
F
Ei × =


= v . (10.53)
Dacă se consideră sarcinile electrice
din plăcuţa semiconductoare ca fiind dis-
tribuite cu densitatea de volum ρ
v
, prin plăcuţă va circula un curent de
convecţie, a cărui densitate este v v ⋅ ρ =
v
J . Înlocuind viteza în rel. (10.53),
se obţine:
B J
ρ
1
E (10.54)
v
i × ⋅ = v
Dacă vectorii v J şi B sunt perpendiculari şi ţinând cont de faptul că
densitatea curentului de convecţie este
h a
I
J , rezultă:

=
v
v
i
ρ
B
h a
I
E . ⋅

=
Tensiunea care apare între punctele M şi N din figura 10.18 se
calculează astfel:
B I k
ρ h
B I
E a s d E U
H
v
i
N
M
i H
⋅ ⋅ =


= ⋅ = ⋅ =

(10.55)
unde
v
H
ρ h
1
k

= se numeşte constanta Hall.
Efectul Hall are aplicaţii în construcţia unor aparate de măsură
pentru măsurarea câmpului magnetic sau, în mod indirect, în măsurarea unor
mărimi electrice ca, de exemplu, măsurarea intensităţii curenţilor de foarte
mare intensitate.
- +
I
h
a
i
E
M
U
H
N
Fig. 10.18.
172


11. INDUCTIVITĂŢILE
CIRCUITELOR ELECTRICE


11.1. INDUCTIVITĂŢI PROPRII
ŞI DE CUPLAJ MAGNETIC

11.1.1. Inductivitatea proprie
Se consideră o spiră conductoare filiformă nedeformabilă, de contur
Γ, parcursă de curentul i, situată într-un mediu omogen, liniar şi izotrop, de
permeabilitate µ (fig. 11.1).
i
Γ
S
A d
B
Γ
Fig. 11.1.
i
u Γ L
Fig. 11.2.
Dacă spira se află în afara zonei de influenţă a oricăror fluxuri
magnetice exterioare, se defineşte inductivitatea proprie a spirei ca fiind
raportul pozitiv dintre fluxul magnetic
Γ
Φ
S
prin orice suprafaţă deschisă S
Γ

care se sprijină pe curba Γ şi intensitatea curentului i prin spira de contur Γ:
0 L
S
d
>
Φ
=
Γ

i
(11.1)
În cazul unei bobine cu N spire conturul Γ se ia de-a lungul
conductorului bobinei (fig. 11.2) şi fluxul magnetic total prin suprafaţa
este dat de relaţia ψ
Γ
S
S
Γ

= NΦ , Φ fiind fluxul printr-o spiră (fluxul fascicular).
Inductivitatea proprie a bobinei se defineşte prin raportul dintre fluxul
magnetic total ψ şi intensitatea curentului i prin bobină:
173

i i
Φ
= =
N
ψ
L
d
(11.2)
Se demonstrează că inductivitatea proprie a unei bobine având
caracteristici liniare este independentă de valorile curentului şi fluxului,
fiind o caracteristică a bobinei. Astfel, pentru câmpul magnetic cvasi-
staţionar în medii liniare se poate aplica principiul superpoziţiei şi deci, dacă
curentul i produce fluxul ψ, atunci curentul ni va produce fluxul nψ şi
. const
n
n
L
ψ ψ
= = =
i i
(11.3)
Raportul dintre inductivitatea proprie şi pătratul numărului de spire
se numeşte permeanţă Λ,

2
N
L
= Λ . (11.4)
Unitatea de măsură în S. I. pentru inductivitate se numeşte henry(H):
un henry fiind inductivitatea bobinei prin care curentul de un amper
stabileşte fluxul magnetic de un weber.
Pentru medii magnetice neliniare, inductivitatea bobinei nu mai este
independentă de valoarea curentului sau
fluxului. Pentru bobinele cu miez neliniar,
pentru fiecare punct de funcţionare de pe
caracteristica ψ(i), se definesc(fig. 11.3):
0
i
ψ
∆ψ
∆i
• inductivitatea statică
(i) f
i
1
= =
ψ
st
L ; (11.5)
• inductivitatea dinamică:
(i) f
i i
2
0 i
= = =


d ∆
lim L
dψ ψ

d
. (11.6) Fig.11.3.


11.1.2. Inductivităţi mutuale
Se consideră două bobine având spirile filiforme, nedeformabile şi
menţinute în aceeaşi poziţie relativă în mediul de permeabilitate µ (fig.11.4).
Dacă o parte din fluxul magnetic produs de unul din circuite (bobina 1 sau
bobina 2), trece prin suprafaţa delimitată de conturul celuilalt circuit, atunci
circuitele sunt cuplate magnetic. Se spune că între cele două circuite
(bobine) există un cuplaj magnetic mutual.
174
Dacă se presupune i
1
≠ 0 şi i
2
= 0 şi se
notează cu ψ
11
fluxul total produs de curentul i
1

care trece prin suprafaţa care se sprijină pe
conturul Γ
1
S
Γ
1
al circuitului 1 (fluxul propriu al
bobinei 1) şi cu ψ
12
fluxul total produs de
curentul i
1
ce trece prin suprafaţa care se
sprijină pe conturul Γ
2
S
Γ
2
al circuitului 2, se
definesc:
2
2'
Γ
1
Γ
2
i
1
1'
1
Φ
σ12
N
1
N
N
1
N
2
i
2
Φ
Φ
12

u12
‰ inductivitatea proprie a bobinei 1
0
0
> N L
0 2
2
1
11
1
1
11
d
11
ψ
Φ
= =
=
=
i
i
i i
; (11.7)
‰ inductivitatea mutuală sau de cuplaj
între bobina 1 şi bobina 2

i
i
i i
0
0 2
2
1
12
2
1
12
d
12
N L
ψ
=
=
Φ
= = ♣ 0. (11.8)
În mod similar, dacă se presupune i
2
≠ 0 şi i
1
= 0, se definesc:
Fig. 11.4.
‰ inductivitatea proprie a bobinei 2
0 N L
0
0 1
1
2
22
2
2
22
d
22
ψ
>
Φ
= =
=
=
i
i
i i
; (11.9)
‰ inductivitatea mutuală sau de cuplaj între bobina 2 şi bobina 1

i
i
i i
0
0 1
1
2
21
1
2
21
d
21
N L
ψ
=
=
Φ
= = ♣ 0. (11.10)
Inductivitatea proprie este totdeauna
pozitivă, însă inductivitatea mutuală este
pozitivă sau negativă, după cum sensurile
de referinţă ale contururilor Γ
1
şi Γ
2
sunt
asociate după regula burghiului drept în
acelaşi sens, respectiv în sens opus în raport
cu fluxul prin şi prin S .
1
S
Γ 2 Γ
În schemele electrice, bobinele
cuplate magnetic au câte unul din capete marcate, de obicei cu "∗"
("polarizate"). Dacă sensurile curenţilor sunt la fel faţă de capetele marcate,
inductivitatea mutuală este pozitivă (fig. 11.5).
*
*
i
1 i
2
L
12
= L
21
<0
L
2
L
1
*
*
L
12
= L
21
>0
i
1 i
2
L
2
L
1
Fig. 11.5.
175
Valorile inductivităţilor mutuale sunt în general egale şi valoarea lor
comună se mai notează şi cu
21 12
L L M = = .

11.1.3. Inductivităţi utile şi de dispersie
În general, numai o parte din liniile de câmp ale fluxului magnetic
fascicular propriu produs de una dintre bobine trece prin cealaltă bobină cu
care este cuplată magnetic – această parte se numeşte flux magnetic
fascicular util (prescurtat flux fascicular util). Partea care se închide direct
prin aer şi care nu înlănţuie cealaltă bobină, se numeşte flux de dispersie sau
flux de scăpări.
Notând cu Φ
11
– fluxul fascicular propriu al bobinei 1, Φ
12
– fluxul
fascicular produs de prima bobină printr-o spiră a bobinei 2 şi cu –
fluxul fascicular de dispersie al bobinei 1 faţă de bobina 2 rezultă relaţia:
12 σ
Φ
12 12 11 σ
Φ + Φ = Φ (11.11)
Similar, fluxul fascicular propriu al bobinei 2 se scrie:
21 21 22 σ
Φ + Φ = Φ (11.12)
Liniile inducţiei magnetice care se închid prin alte domenii decât
cele utile, se numesc linii de dispersie sau linii de scăpări.
Partea din inductivitatea proprie L
11
a bobinei 1 corespunzătoare
fluxului de dispersie faţă de bobina 2, se numeşte inductivitate de dispersie
a bobinei 1 faţă de bobina 2:
1
12
1
1
11
1
1
12
1
d
12
i
N
i
N
i
N L
Φ

Φ
=
Φ
=
σ
σ
,
respectiv:
0 L
N
N
L L
12
2
1
11
d
12
> − =
σ
(11.13)
Similar, se dovedeşte că inductivitatea de dispersie a bobinei 2 faţă
de bobina 1 este:
0 L
N
N
L
i
N L
21
1
2
22
2
21
2
d
21
> − =
Φ
=
σ
σ
(11.14)
Din compararea relaţiilor (11.13) şi (11.14) rezultă că, în general,
inductivităţile de dispersie sunt diferite,
21 12
L L
σ σ
≠ .

176

Termenii
0 L
N
N
L
12
2
1
12 u
> ⋅ = şi 0 L
N
N
L
21
1
2
21 u
> ⋅ = (11.15)
se numesc inductivitatea utilă a bobinei 1 faţă de bobina 2, respectiv,
inductivitatea utilă a bobinei 1 faţă de bobina 2. Prin urmare, inductivitatea
proprie a fiecăreia dintre bobinele cuplate magnetic se compune din
inductivităţile utilă şi de scăpări în raport cu cealaltă bobină:
21 u 21 22 12 u 12 11
L L L ; L L L + = + =
σ σ
(11.16)
Dispersia a două bobine cuplate magnetic se caracterizează global cu
următorii coeficienţi:
‰ coeficientul de cuplaj magnetic k
22 11
d
L L
M
k = ; (11.17)
‰ coeficientul de dispersie magnetică σ

22 11
2
22 11 2
d
L L
M L L
k 1 σ

− ⋅
= − = ; (11.18)
Pentru bobine necuplate magnetic M = 0 şi k = 0, iar pentru cele
perfect cuplate magnetic
22 11
L L M = şi k = 0; prin urmare, 0 k 1.
La dispersie magnetică maximă (bobine necuplate), k = 0, σ = 1 şi
la dispersie nulă (bobine perfect cuplate magnetic), k = 1, σ = 0; prin urmare
şi σ are valoarea cuprinsă între zero şi unu, 0 σ 1.
Probleme de dispersie magnetică intervin în cazul bobinelor cu miez
din fier din componenţa transformatoarelor, maşinilor şi aparatelor electrice.
Porţiunile utile la o bobină cu miez de fier sunt: porţiunile feromagnetice,
întrefierul activ (la un electromagnet sau la un magnet permanent) sau
porţiunile, de obicei feromagnetice, prevăzute cu înfăşurări induse relativ la
alte înfăşurări inductoare.
177

11.2. RELAŢIILE LUI MAXWELL
PENTRU INDUCTIVITĂŢI

Într-un mediu liniar din punct de vedere magnetic se consideră n
bobine filiforme cuplate magnetic, parcurse de curenţii i
k
(k = 1, 2, …, n).
Mediul fiind liniar, în baza principiului superpoziţiei, fluxul magnetic prin
bobina j se poate exprima liniar funcţie de curenţii i
k
, astfel:

=
= + + + + + =
n
1 k
k kj n nj k kj 2 j 2 1 j 1 j
L L ... L ... L L ψ i i i i i , j = 1, 2,.., n (11.19)
unde,
ƒ
j k
0 j
j j
j k
0 j
j
jj
k k
N
L
ψ

=

=
φ
= =
i i i i
– inductivitatea proprie a bobinei j;
ƒ
j k
0 j
k
jk
k j
0
k
j
kj
k j
ψ ψ
L L

=

=
= = =
i i i i
– inductivitatea mutuală dintre
bobinele j şi k.
În formă compactă, matricială, sistemul de ecuaţii (11.19) se scrie:
[ ] [ ] [ ] i ⋅ = L ψ (11.20)
în care [ψ] şi [i] sunt matricile coloană ale fluxurilor magnetice şi, respectiv,
curenţilor prin bobine, iar [L] este matricea pătratică şi simetrică de ordinul
n a inductivităţilor proprii şi mutuale, având pe diagonală inductivităţile
proprii ale circuitelor (bobinelor) şi în afara diagonalei inductivităţile
mutuale:
[ ]
=
nn nj 2 n 1 n
kn kj 2 k 1 k
n 2 j 2 22 21
n 1 j 1 12 11
L .... L .... L L
..... .... .... .... .... .....
L .... L .... L L
..... .... .... .... ..... .....
L .... L .... L L
L .... L .... L L
L (11.21)
Dacă matricea [L] este nesingulară (det[L] ≠ 0), condiţie satisfăcută
dacă minorii principali ∆
ij
ai matricei [L] sunt nenuli, sistemul de ecuaţii
(3.158) se poate scrie şi invers
n nk j jk 2 k 2 1 k 1 k
ψ ψ ψ ψ ... ... Γ + + Γ + + Γ + Γ = i , k = 1, 2, ..., n (11.22)
178
în care,
ƒ
j k
0 ψ j
j
jj
k
ψ

=
= Γ
i
– inductivitatea reciprocă proprie a bobinei j;
ƒ
k j
0 ψ k
j
kj
j k
0 ψ j
k
jk
j k
ψ ψ

=

=
= Γ = = Γ
i
i
– inductivitatea reciprocă mutuală
dintre bobinele j şi k.
În forma matricială, sistemul de ecuaţii (11.22) se scrie:
[ ] [ ] [ ] ψ ⋅ Γ = i (11.23)
unde matricea
[ ] (11.24)


Γ Γ Γ Γ
Γ Γ Γ Γ
Γ Γ Γ Γ
Γ Γ Γ Γ
= Γ
nn nk 2 n 1 n
jn jk 2 j 1 j
n 2 k 2 22 21
n 1 k 1 12 11
.... ....
..... .... .... .... .... .....
.... ....
..... .... .... .... ..... .....
.... ....
.... ....
este matricea pătratică şi simetrică de ordinul n a inductivităţilor reciproce
proprii şi mutuale, având pe diagonală inductivităţile reciproce proprii ale
bobinelor şi în afara diagonalei inductivităţile reciproce mutuale.
Comparând ecuaţiile (11.20) şi (11.23), rezultă că matricea induc-
tivităţilor reciproce se obţine, pentru un sistem de bobine dat, prin
inversarea matricii inductivităţilor proprii şi mutuale a sistemului:
[ ] [ ]
1
L

= Γ (11.25)
Dacă det[L] = 0, bobinele sunt perfect cuplate magnetic.
De exemplu, în cazul a două bobine cuplate magnetic, relaţiile lui
Maxwell fiind+ = ψ
+ = ψ
2 22 1 21 2
2 12 1 11 1
L L
L L
i i
i i
(11.26)
bobinele sunt perfect cuplate magnetic dacă
L
11
L
22
- L
12
L
21
= 0,
sau, cu notaţia L
12
= L
21
= M,
M =
22 11
L L ,
adică, coeficientul de cuplaj magnetic k = 1, respectiv coeficientul de
dispersie . 0 = σ
179
Condiţia este realizată dacă toate liniile de câmp magnetic stabilite
de curentul prin una din bobine înlănţuie toate spirele celei de a doua
bobine. În general o parte din liniile de câmp ale uneia dintre bobine nu
înlănţuie în totalitate spirele celei de a două bobine şi M
22 11
L L <
respectiv, M
22 11
L L k = , cu 1 k 0 < ≤ .


11.3. TENSIUNI ELECTROMOTOARE
DE INDUCŢIE PROPRIE ŞI MUTUALĂ

Dacă în relaţiile lui Maxwell curenţii i
k
, k=1, 2, ..., n prin bobine
sunt variabili în timp, fluxurile magnetice ψ
j
fiind, de asemenea, variabile în
timp, tensiunea electromotoare e
j
indusă în bobina j este:
dt
di
L
dt
di
L ...
dt
di
L
dt
di
L
dt
d
n
nj
k
kj
2
j 2
1
j 1
j
j
− − − − − − =
ψ
− = ... e
j = 1, 2, ..., n (11.27)
în care componenta
dt
di
L
j
jj
j k , 0 i
j jj
k
− = =
≠ =
e e (11.28)
este t.e.m. de inducţie proprie (de autoinducţie), iar componenta
dt
di
L
k
kj
k j , 0 i
j kj
j
− = =
≠ =
e e (11.29)
este t.e.m. de inducţie mutuală produsă în bobina j de curentul i
k
.
Expresiile cu semn schimbat:
u , u
dt
di
L
dt
di
L
j
jk Ljk
j
jj Lj
= = (11.30)
reprezintă căderile de tensiune inductive proprii şi respectiv mutuale.
În cazul unei bobine care nu este rigidă, încât inductivitatea variază
în timp L(t), tensiunea electromotoare indusă are forma:
dt
dL
i
dt
di
L
dt
d
− − =
ψ
− = e (11.31)
unde componenta
dt
di
L − este t.e.m. de transformare (statică, de pulsaţie),
180
iar componenta
dt
dL
i − este t.e.m. indusă prin mişcare (parametrică).

11.4. FORMULA LUI NEWMANN PENTRU
CALCULUL INDUCTIVITĂŢILOR MUTUALE

Se consideră două circuite filiforme de contururi Γ
1
şi Γ
2
, nedefor-
mabile şi menţinute în aceeaşi poziţie relativă, situate într-un mediu omogen
de permeabilitate µ, parcurse de curenţii i
1
şi i
2
(fig. 11.6).


P
Γ
2
Γ
1
1
A
1
B
12
R
1
s d
i
1
2
s d
1
R
Fig. 11.6.

Se consideră că circulă numai curentul i
1
, i
1
≠ 0, i
2
= 0.
Într-un punct curent din spaţiu P, potenţialul magnetic vector al
câmpului produs de curentul i
1
este:

Γ
=
1
1
1
1
1
R
s d
π 4
µi
A (11.32)
Conform relaţiei de definiţie, inductivitatea mutuală L
12
dintre cele
două circuite este:
1
2 12
1
S
2 12
1
12
12
i
s d
i
A d B
i
L
2 2
∫ ∫
Γ
= =
φ
=
Γ
A
(11.33)
în care,
12
B şi respectiv
12
A sunt inducţia magnetică creată de circuitul 1
prin suprafaţa delimitată de circuitul 2, respectiv potenţialul magnetic vector
determinat de circuitul 1 pe conturul circuitului 2. Înlocuind în (11.33)
potenţialul magnetic vector cu relaţia sa, (11.32), rezultă:
181
∫ ∫
Γ Γ
=
1 2
12
2 1
12
R
s d s d
π 4
µ
L (11.34)

Relaţia (11.34) este cunoscută sub numele de formula lui Neumann
pentru calculul inductivităţilor mutuale.
În cazul a două circuite (bobine) cu N
1
şi respectiv N
2
spire, relaţia
(11.34) se scrie:
∫∫
Γ Γ
=
1 2
12
2 1
2 1
12
R
s d s d
π 4
N µN
L (11.35)
Relaţia verifică evident condiţia de reciprocitate: L
12
= L
21
.
Pentru calculul inductivităţilor mutuale ale circuitelor compuse din
diferite porţiuni, se introduce noţiunea convenţională de inductivitate de
calcul între porţiuni deschise de circuite. În aceste cazuri, pentru calculul
inductivităţii mutuale dintre două circuite, formula lui Neumann se poate
folosi sub forma:
∑∑
∫ ∫
= =
=
m
1 j
n
1 k
C C
12
2 1
12
j 1 k 1
R
s d s d
π 4
µ
L (11.36)
în care (j = 1,2, ...,m) şi respectiv (k = 1,2, ...,n) sunt porţiuni
deschise din circuitul 1, respectiv din circuitul 2, care însumate alcătuiesc
contururile acestor circuite, respectiv:
j 1
C
k 1
C

∑ ∑
= =
= Γ = Γ
n
1 k
k 1 2
m
1 j
j 1 1
C C . ,
Deci, în calcule, intervin relaţii de forma:
∫ ∫
=
j 1 k 1 C C
12
2 1
jk
R
s d s d
π 4
µ
L (11.37)
care reprezintă inductivităţile mutuale de calcul dintre porţiunile deschise de
circuit .
k 1 j 1
C şi C
18212. CIRCUITE MAGNETICE


12.1. ELEMENTE CONSTRUCTIVE. CLASIFICARE.

Prin analogie cu circuitul electric, se numeşte circuit magnetic un
ansamblu de structură dată, alcătuit din corpuri de mare permeabilitate
(feromagnetice), aflate în contact direct sau separate prin medii
nemagnetice, numite întrefieruri, prin care se închid liniile câmpului
magnetic.
Câmpul magnetic în interiorul circuitului poate fi produs de
conductoare parcurse de curenţi electrici care constituie înfăşurările
circuitului sau de magneţi permanenţi.
Porţiunea circuitului pe care este dispusă înfăşurarea se numeşte
miez sau coloană, iar porţiunea fără înfăşurare jug sau culasă, dacă e
solidară cu coloanele circuitului, respectiv armătură, dacă este mobilă în
raport cu acestea.
Fluxul magnetic printr-o secţiune transversală a circuitului este
fluxul fascicular şi produsul dintre fluxul fascicular mediu şi numărul de
spire al înfăşurărilor este fluxul total.
În funcţie de destinaţia funcţională a circuitului magnetic, anumite
porţiuni ale acestuia (coloanele transformatorului, întrefierul activ al electro-
magneţilor, etc) sunt porţiuni utile şi fluxul magnetic prin secţiunile utile
este fluxul fascicular util. Liniile de câmp care nu se închid prin porţiunile
utile ale circuitelor şi se închid, de exemplu prin aer, sunt liniile de dispersie
magnetică, iar fluxul corespunzător este fluxul de dispersie sau fluxul de
scăpări.
Calculul circuitelor magnetice se face cu ajutorul legii circuitului
magnetic şi al legii fluxului magnetic. Calculul constă în determinarea sole-
naţiei necesare pentru a stabili un anumit flux, sau în calculul fluxului
magnetic pentru o solenaţie dată.
În regim staţionar şi în anumite condiţii şi în regim cvasistaţionar,
consecinţe ale acestor legi sunt legea lui Ohm şi teoremele lui Kirchhoff
pentru circuite magnetice, corespunzând dual legii lui Ohm şi respectiv
teoremelor lui Kirchhoff pentru circuitele electrice.
183
Dacă fluxurile de dispersie sunt neglijabile în raport cu cele utile,
circuitele magnetice se studiază la fel ca circuitele electrice cu parametri
concentraţi.
Din punctul de vedere al proprietăţilor de material, se disting
circuite magnetice liniare, constituie numai din porţiuni cu caracteristici
liniare, cum sunt materialele feromagnetice moi şi nesaturate, şi circuite
magnetice neliniare care conţin cel puţin o porţiune cu caracteristică
neliniară (cum sunt materialele feromagnetice saturate).
În majoritatea aplicaţiilor practice, circuitele magnetice sunt
neliniare.
Din punctul de vedere al modului de producere a câmpului
magnetic, se deosebesc:
- circuite magnetice cu magneţi permanenţi;
- circuite magnetice de curent continuu;
- circuite magnetice de curent alternativ;
- circuite magnetice mixte.
Circuitele magnetice de curent alternativ au miezul divizat în tole
subţiri, izolate între ele, aşezate paralel cu liniile de câmp magnetic în
vederea reducerii pierderilor prin curenţii turbionari.


12.2. CIRCUITE MAGNETICE LINIARE

12.2.1. Legea lui Ohm pentru circuite magnetice

Se consideră un tub de flux magnetic definit ca totalitatea liniilor de
câmp magnetic care trec prin punctele unei curbe închise Γ (fig. 12.1).


s d
(s) A
) H ( B
Γ
C
s
2
φ
1


Fig. 12.1.

Tensiunea magnetică U
m12
între două puncte 1 şi 2 situate pe curba
(C) se calculează cu relaţia:
184

∫ ∫
= =
2
) C ( 1
2
) C ( 1
12 m
s d
µ
B
s d H u (12.1)
Alegând pentru aria secţiunii transversale vectorul ) s ( A omoparalel cu
elementul de lungime s d de pe curba C, se poate scrie:
∫ ∫
φ =

=
2
) C ( 1
2
) C ( 1
12 m
) s ( µA
ds
ds
) s ( µA
) s ( A B
u (12.2)
în care φ este fluxul fascicular prin orice secţiune transversală (acelaşi
deoarece nici o linie de câmp nu înţeapă suprafaţa tubului de flux).
Mărimea pozitivă dată de raportul între tensiunea magnetică u
m12
şi
fluxul fascicular φ se numeşte reluctanţă sau rezistenţă magnetică a
porţiunii de tub (de circuit magnetic):
0
) s ( µA
ds
2
) C ( 1
12 m
d
12 m
> =
φ
=

u
R (12.3)
Pentru porţiuni de circuit de lungime l, aria secţiunii transversale A
şi permeabilitatea µ constante, reluctanţa se calculează cu o formulă
analoagă rezistenţei electrice:
µA
m
l
R = (12.4)
Mărimea inversă a reluctanţei, notată cu Λ
m
sau cu G
m
, se numeşte
permeanţă:
0
1
d
m
> =
φ
=
m m
R u
Λ (12.5)
În sistemul internaţional de unităţi (S.I.), unitatea de măsură pentru
reluctanţă este amperspiră pe weber (Asp/Wb), iar pentru permeanţă
magnetică: Wb/Asp sau henry (H).
Având corespondenţă duală:
tensiune electrică u ↔ tensiune magnetică u
m
tensiune electromotoare e ↔ tensiune magnetomotoare u
mm
(solenaţie θ)
intensitate curent electric i ↔ flux magnetic fascicular φ
rezistenţă electrică R ↔ reluctanţă magnetică R
m
conductanţă electrică G ↔ permeanţă Λ
m
(G
m
)
185
se pot scrie relaţiile:⋅ = φ
φ ⋅ =
m m
m m
u
u
Λ
R
(12.6)
care constituie relaţiile lui Ohm pentru circuite magnetice, prin analogie cu
relaţiile lui Ohm pentru circuite electrice.
De asemenea, prin analogie cu căderea de tensiune electrică Ri,
produsul R
m
φ se numeşte cădere de tensiune magnetică.


12.2.2. Teoremele lui Kirchhoff
pentru circuite magnetice

Din punctul de vedere al configuraţiei geometrice se deosebesc:
- circuite magnetice neramificate, al căror flux fascicular util
aparţine unui singur tub închis de linii de câmp;
- circuite magnetice ramificate, al căror flux fascicular util aparţine
unor tuburi de linii de câmp cu ramificaţii.
Studiul circuitelor magnetice liniare se poate face utilizând scheme
similare celor ale circuitelor electrice cu parametri concentraţi, construite pe
baza corespondenţei duale dintre mările electrice şi cele magnetice
specificată în paragraful precedent. În figura 12.2 este dat un exemplu de
circuit magnetic neramificat, iar în figura 12.3 un exemplu de circuit
magnetic ramificat, la fiecare prezentându-se schemele echivalente de calcul
cu parametri concentraţi.


4
3
3 2
1
φ
φ
θ
R
m1
R
m3
R
m3
R
m2
Ö
Fig.12.2. Circuit magnetic neramificat.
186

Se consideră o suprafaţă indusă Σ care închide în interiorul său un
nod (k) al unui circuit magnetic, intersectând laturile de circuit convergente
în nodul respectiv (fig. 12. 4). Aplicând legea fluxului magnetic, avem:

Σ
= 0 A d B
Considerând neglijabil fluxului magnetic din
exteriorul laturilor, integrala de suprafaţă din
membrul stâng este egală cu suma algebrică a
fluxurilor magnetice ale acestor laturi:


= φ
) k ( j
j
0 (12.7)
Suma algebrică a fluxurilor magnetice
ale laturilor j ale unui circuit magnetic rami-
ficate într-un nod (k) este în orice moment nulă.
Sumarea fiind algebrică, fluxurile φ
j
din relaţia (12.7) se iau cu
semnul plus dacă au sensul de referinţă de la nod spre exterior (în sensul
normalei pozitive la suprafaţa Σ) şi cu semnul minus în caz contrar.
Relaţia (12.7) este similară relaţiei dintre curenţii laturilor legate la
un nod al unei reţele electrice (teorema a I-a Kirchhoff ),


=
) k ( j
j
0 i , şi este
numită, prin similitudine cu reţelele electrice, teorema a I-a Kirchhoff
pentru circuite magnetice.

R
m4
3
3
3
4
φ
φ
2
φ
1
1
φ
θ
R
m1
R
m4
R
m2
R
m2 φ
1
φ
2
R
'
m3
R
'
m3
R
m3

R
m2
Fig.12.3. Circuit magnetic ramificat.
Σ (k)
φ
j
φ
2 φ
1
φ
l
Fig. 12.4.
187
Se consideră un ochi [m] al unui
circuit magnetic al cărui sens de referinţă
se ia în sensul în care se efectuează
integrala de linie a vectorului intensitate
câmp magnetic (fig.12.5). Fiecare latură j a
ochiului se caracterizează prin reluctanţa
R
mj
, fluxul fascicular φ
j
, şi solenaţia θ
j
.
Fluxurile fasciculare φ
j
şi solenaţiile θ
j
ale
laturilor se iau cu semnul "+" sau "–" după
cum sensurile lor de referinţă coincid sau
sunt opuse sensului ochiului. În
conformitate cu teorema lui Ampere,
tensiunea magnetomotoare pe conturul Γ
trasat de-a lungul laturilor ochiului este egală cu solenaţia:
φ
j

j,
R
mj
φ
1

1,
R
m1
Γ
[m]
Fig. 12.5.

Γ
Γ Γ
= =
S m
θ s d H u
Descompunând conturul Γ pe porţiuni, avem:
∑ ∑
∈ ∈
=
[m] j
j
[m] j
mj
θ u
Pe baza legii Ohm, ecuaţia se scrie sub forma:
∑ ∑
∈ ∈
= φ
[m] j
j
[m] j
j mj
θ R (12.8)
În regim staţionar sau cvasistaţionar, suma algebrică a solenaţiilor
θ
j
care înlănţuie laturile fără dispersie ale unui ochi de circuit magnetic
este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune magnetică de pe
laturile ochiului respectiv.
j mj
φ R
Ecuaţia (12.8) reprezintă teorema a II-a Kirchhoff pentru circuite
magnetice.
Ca şi în cazul circuitelor electrice, pentru un circuit magnetic cu n
noduri şi l laturi, cu teorema a I-a Kirchhoff se pot scrie n-1 ecuaţii indepen-
dente de noduri şi cu teorema a II-a Kirchhoff se pot scrie un număr de
ecuaţii independente egal cu numărul ochiurilor fundamentale, o = l - n + 1.
188
12.2.3. Reluctanţe echivalente

Reluctanţa echivalentă a unei porţiuni de circuit magnetic fără
solenaţii pe laturi cuprinsă între două extremităţi 1 şi 2 (fig.12.6,a), este
egală cu raportul dintre tensiunea magnetică între extremităţile porţiunii de
circuit şi fluxul magnetic fascicular care intră printr-o extremitate şi iese
prin cealaltă:
φ
=
12 m
me
u
R (12.9)
1
φ
2
R
m1
R
m3
R
m2
1 2
R
m2
R
m1
R
mj
R
mn
φ
... ...
u
m12
b) a) R
me 1 2
u
m12
φ
Fig. 12.6.
Dacă circuitul magnetic are n laturi în serie (fig.12.6,b), fluxul fiind
acelaşi prin toate laturile, aplicând legea lui Ohm pentru circuite magnetice,
se poate scrie
∑ ∑ ∑
= = =
φ = φ = =
n
1 j
mj
n
1 j
j mj
n
1 j
m m j 12
R R u u (12.10)
şi reluctanţa echivalentă rezultă:

=
=
n
1 j
mj me
R R (12.11)
Dacă circuitul are şi laturi în paralel (fig. 12.7), aplicând teorema a
întâia Kirchhoff şi respectiv legea lui Ohm pentru circuite magnetice,
rezultă:
∑ ∑ ∑
= = =
= = φ = φ
3
1 j
mj
12 m
3
1 j
mj
mj
3
1 j
j
1
R R
u
u
(12.12)
Pentru reluctanţa echivalentă a trei laturi în paralel (fig.12.7), rezultă
relaţia
189
φ
1
2
1
φ
φ
3
φ
2
R
m2
1
R
m1
R
m3
φ
u
m12
R
me

1 2
u
m12
φ
2
φ
1
φ
3
φ
2

Fig. 12.57.

=
=
3
1 j
mj me
1 1
R R
(12.13)
Evident, în cazul general a n laturi în paralel, reluctanţa magnetică
echivalentă şi respectiv permeanţa echivalentă sunt date de relaţiile:

=
=
n
1 j
mj me
1 1
R R
, (12.14)

=
Λ = Λ
n
1 j
j me

12.2.4. Relaţia între inductivitate şi reluctanţă
Se consideră o bobină toroidală fără disper-
sie, având reluctanţa magnetică R
m
(fig.12.8).
Considerând expresia inductivităţii proprii şi relaţia
lui Ohm pentru circuite magnetice:
i
φ
N
i R , N
m
= φ
i i
N ψ
L
φ
= =
2
m
N L = ⋅ R

rezultă,
Fig. 12.8.
(12.15)
Produsul dintre inductivitatea proprie şi reluctanţa circuitului
magnetic al unei bobine cu proprietăţi liniare este o constantă, egală cu
pătratul numărului de spire al bobinei.
Din (12.15) rezultă şi următoarele relaţii pentru inductivitatea
proprie:
Λ = =
2
m
2
N L ,
N
L
R
(12.16)
190


12.3. CIRCUITE MAGNETICE NELINIARE

Dacă un circuit magnetic conţine cel puţin o porţiune cu
caracteristica magnetică neliniară, circuitul este neliniar. Regimul neliniar
apare atunci când circuitul lucrează pe porţiunea neliniară (de saturaţie) a
curbei de magnetizare.
La circuitele magnetice neliniare teoremele lui Kirchhoff au
expresiile:


= φ
) k ( j
j
0 ,
∑ ∑
∈ ∈
θ =
] m [ j
j
] m [ j
mj

u (12.17)
Principial, calculul circuitelor magnetice
neliniare se efectuează grafo-analitic, respectiv
numeric, utilizând curbele de magnetizare B(H)
ale porţiunilor omogene de circuit în care fluxul
este repartizat uniform pe secţiune. Pentru
fiecare porţiune de circuit de lungime l
j
şi de
secţiune aproximativ constantă A
j
, se determină
inducţia magnetică corespunzătoare
j j j
A B φ = ,
fluxul fascicular φ
j
fiind cunoscut, impus. Din
curba de magnetizare B(H) a porţiunii consi-
derate (fig.12.9) se determină valoarea intensităţii câmpului magnetic H
j
.
Aplicând apoi teorema lui Ampère sub forma
B
j
H
0 H
j
B
Fig. 12.9.=
Γ
= = =
Γ
n
1 j
s j j
N θ l H s d H i , (12.18)
se calculează solenaţia θ necesară obţinerii fluxului φ.
Dacă solenaţia este dată, problema determinării fluxului φ nu se
poate rezolva direct deoarece materialul este neliniar.
Calculul se face prin aproximaţii succesive. Se iau valori apropiate
pentru fluxul fascicular şi se deduc solenaţiile corespunzătoare; se trasează
prin puncte curba de magnetizare a circuitului (caracteristica magnetică a
circuitului), având pe axa absciselor solenaţiile, iar pe axa ordonatelor
fluxurilor fasciculare; din caracteristica de magnetizare φ(θ) astfel
construită, se deduce fluxul corespunzător unei solenaţii date, respectiv
solenaţia care corespunde unui flux determinat.
191

Dacă se impune tensiunea electrică U la bornele înfăşurării, numărul
de spire se calculează astfel: cu un factor de umplere al înfăşurării K<1 şi
notând cu A aria secţiunii acesteia, rezistenţa electrică R a înfăşurării este
dată de relaţiile:
θ

= = ρ = ρ =
N U
I
U
R respectiv ,
kA
N
N kA
N R
m
2
m

l l
(12.9)
unde ρ este rezistivitatea conductorului şi l
m
este lungimea medie a unei
spire. Din identificarea acestor relaţii rezultă numărul de spire al bobinei
m
A k
U N
l

θ ρ
= , (12.20)
iar secţiunea s a firului înfăşurării este:
U
l
n
A
k s
m
θ
ρ = = . (12.21)
Căldura dezvoltată prin efecte Joule în înfăşurare corespunde puterii
electrice disipate:
P = RI
2
=
2
m
kA
θ ρ
l
. (12.22)


12.4. CIRCUITE MAGNETICE
CU MAGNEŢI PERMANENŢI

La circuitele magnetice cu magneţi permanenţi, rolul amperspirelor
magnetizante e îndeplinit total sau parţial de magneţi permanenţi.
De cele mai multe ori, în practică, numai o parte a circuitului
magnetic este constituit din materiale cu magnetizaţie permanentă, iar
calculul circuitelor magnetice cu magneţi permanenţi urmăreşte
determinarea dimensiunilor magnetului permanent pe baza caracteristicilor
magnetice ale materialului din care este confecţionat pentru o utilizare
eficientă a acestuia. În continuare se prezintă principial modul de
dimensionare a magneţilor permanenţi.
Magneţii permanenţi sunt utilizaţi în general pentru producerea unei
inducţii magnetice într-un întrefier de dimensiuni date.
192
Pentru un circuit magnetic ca cel din
fig. 12.10, din conservarea fluxului magnetic,
φ
f
= φ
0
, rezultă
S
N
l
0
Γ
H
f
,B
f
,A
f
C
f
C
0
H
0
,B
0
,A
0
B
0
A
0
= B
f
A
f
(12.23)
unde s-a notat cu φ
0
, B
0
fluxul magnetic şi
inducţia magnetică din întrefierul de secţiune
A
0
şi cu φ
f
, B
f
fluxul magnetic şi inducţia
magnetică din miezul magnetic de secţiune A
f
.
Din teorema lui Ampère aplicată
conturului închis Γ compus din curbele C
f
şi C
0
(Γ = C
f
4 C
0
),
Fig. 12.10.
0 s d H =

Γ
,
rezultă:
( ) ( )
0 ds H ds H
f 0
f 0
0
0
l l
C l
f f
l
C 0
0 0
= +
∫ ∫
+
(12.24)
respectiv,

f f 0 0
l H l H = (12.25)
unde l
0
şi l
f
sunt lungimile curbelor C
0
şi C
f
.
Multiplicând membru cu membru relaţiile (12.23) şi (12.25),
obţinem:
B
0
A
0
l
0
H
0
= - B
f
A
f
l
f
H
f
(12.26)
Dar: B
0
= µ
0
H
0
, A
0
l
0
= V
0
– volumul întrefierului, A
f
l
f
= V
f
– volumul
materialului magnetic. Înlocuind în (12.26), rezultă:
µ
0
H
2
0
V
0
= B
f
H
f
V
f
sau,
f f
2
0 0
0
f
H B
H µ
V
V
− = (12.27)
Din ultima relaţie rezultă că la valori date V
0
şi H
0
pentru întrefier,
volumul V
f
al materialului magnetului este cu atât mai mic cu cât produsul
B
f
H
f
este mai mare. Valoarea maximă a acestuia, notată (BH)
m
, este o
mărime care caracterizează eficienţa utilizării magneţilor şi se numeşte
indice de calitate al magnetului (măsurat în J/m
3
sau kJ/m
3
).
Curba de magnetizare B(H) a materialului din care se confecţionează
magneţii permanenţi se poate aproxima prin relaţia ([4]):
193
r
c
s
c
B
H
B
H
H H
B
+
+
= (12.28)
unde s-a notat cu H
c
intensitatea câmpului coercitiv, cu B
r
inducţia
remanentă şi cu B
s
inducţia de saturaţie.
Multiplicând cu H ambii membri ai ecuaţiei (12.28), se obţine:
s r
s c r
c
2
B B
B H HB
HH H
BH ⋅
+
+
= (12.29)
Indicele de calitate (BH)
m
se obţine pentru valorile lui H care
anulează derivata H ) BH ( ∂ ∂ , respectiv soluţia ecuaţiei . 0 H ) BH ( = ∂ ∂
Efectuând calculele, se obţine:

r
2
c s r
2
s c s c
B
H ) B B ( ) B H ( B H
H
− ± −
=
sau,
− ± − =
s
r s
c
B
B
1 1
Br
B
H H (12.30)
Se consideră soluţia pentru care 0 H H
c
< < − (fig.12.11), deci:
− − = 1
B
B
1
Br
B
H H
s
r s
c m
(12.31)

H
B
H
m 0
B(H)
B
r
-H
c
B
m
(BH)
m
=

f(H)
P
Fig. 12.11.
Introducând expresia lui H
m
în relaţia (12.28), se deduce valoarea B
m

corespunzătoare lui H
m
de pe curba B(H):
194


− − − = 1
B
B
1 B B
s
r
s m
(12.32)
Raportând membru cu membru ultimele două ecuaţii se obţine:
c
r
m
m
H
B
H
B
− = (12.33)
Din această relaţia (12.33 rezultă că punctul P (fig.12.11) care
corespunde valorii maxime a produsului BH este situat la intersecţia curbei
B(H) cu diagonala care trece prin originea dreptunghiului având laturile B
r

şi H
c
. Deci indicele de calitate (BH)
m
este cu atât mai mare, cu cât B
r
şi H
c

sunt mai mari şi cu cât ciclul de histerezis se apropie mai mult de unul
dreptunghiular.
f
H
φ
f
N S
A
f
0
H
φ
0
A
0
l
0
magnet
permanent
juguri
l
f
Fig.12.12.
Deoarece materialele din care se confecţionează magneţii perma-
nenţi sunt costisitoare şi greu prelucrabile, circuitele magnetice conţin
numai o mică porţiune de magnet permanent, iar jugurile sunt confecţionate
din oţel moale. Cele două juguri (fig.12.12) fiind confecţionate din fier
moale (materiale magnetice moi) pentru care permeabilitatea magnetică este
foarte mare, practic infinită în comparaţie cu cea a aerului, rezultă că în
juguri intensitatea câmpului magnetic poate fi considerată ca fiind nulă şi
calculul se efectuează ca şi în cazul precedent, respectiv din conservarea
fluxului magnetic avem:


− =
=
f f 0 0
f f 0 0
l H l H
A B A B
,
195
sau, echivalent

− =
=
f f 0 0
f f 0 0 0
l H l H
A B A H µ

Prin raportarea ultimelor două ecuaţii, rezultă:
0 f
f 0
0
f
f
l A
l A
µ
H
B
− = (12.34)
relaţie valabilă pentru orice valori B şi H, deci şi pentru B
f
= B
r
şi H
f
= H
c
,
0 f
f 0
0
c
r
l A
l A
µ
H
B
− = (12.35)
Condiţia de utilizare eficientă a materialului magnetului permanent,
dată de relaţia (12.27) se poate scrie sub forma:
( )
m
2
0
0
0 0
f f
BH
H
l A
l A
µ − = (12.36)
Dacă se dau B
r
, H
c
şi (BH)
m
pentru materialul magnetului
permanent, pentru valori date H
0
, l
0
şi A
0
se determină mărimile l
f
şi
respectiv A
f
ale magnetului permanent:
( )
− =
− =
m
2
0
0
0 0
f f
c
r
0 0 f
f 0
BH
H
µ
l A
l A
H
B
µ
1
l A
l A

respectiv,
( )
( )µ =
=
m
r
c
0 0 0 f
m
c
r
0 0 f
BH B
H
H A A
BH H
B
H l l
(12.37)
19613. ENERGIA ŞI FORŢELE
CÂMPULUI MAGNETIC


13.1. ENERGIA CÂMPULUI MAGNETIC


13.1.1. Energia de interacţiune a curenţilor electrici

Se consideră un sistem de n circuite (bobine) parcurse de curenţii
electrici i
k
(k = 1,2, …,n) conţinând sursele de tensiune e
gk
(fig.13.1). Se
consideră circuitele formate numai din conductoare liniare, izotope şi
omogene ( 0 E
i
= )
m g
dW L Q + δ + δ
, iar tensiunile electromotoare e
gk
pot fi variabile în timp.
Dacă se admite că circuitele sunt
mobile sau deformabile, în intervalul de
timp de la t la t + dt ecuaţia bilanţului
energetic este
e
gk
e
gn
e
g1
φ
n
i
k
φ
1
φ
k
i
n
i
1
dW = (13.1)
unde:
ƒ - suma energiilor
elementare debitate de surse,

=
=
n
1 k
k gk g
dt dW i e
ƒ - energia transfor-
mată ireversibil în căldură pe rezistenţele R

=
= δ
n
1 k
2
k k
dt i R Q
k
ale circuitelor,
Fig. 13.1.
ƒ - lucrul mecanic efectuat de forţele generalizate X

=
= δ
n
1 i
i i
dx X L
i
la o
variaţie dx
i
a coordonatelor generalizate x
i
.
ƒ dW
m
- variaţia energiei magnetice elementare localizată în câmpul
magnetic al celor n circuite.
Înlocuind în (13.1), se obţine:
197
m
n
1 i
i i
n
1 k
2
k k
n
1 k
k gk
dW dx X dt i R dt i e + + =
∑ ∑ ∑
= = =
(13.2)
În afara tensiunilor electromotoare e
gk
ale surselor, în circuite se
induc tensiuni electromotoare e
k
date de legea inducţiei electromagnetice:
dt
d
e
k
k
ψ
− = (13.3)
Prin aplicarea legii lui Ohm fiecărui circuit în parte, se poate scrie:
e
gk
+ e
k
= R
k
i
k
sau e
gk
= R
k
i
k
+

dt
d
k
ψ
(13.4)
Înlocuind t.e.m. e
gk
în ecuaţia (13.213), obţinem succesiv:
m
n
1 i
i i
n
1 k
2
k k
n
1 k
k
k
2
k k
dW dx X dt i R dt
dt
d
i i R + + =

⎛ ψ
+
∑ ∑ ∑
= = =
,
∑ ∑
= =
− ψ =
n
1 i
i i
n
1 k
k k m
dx X d i dW . (13.5)
Relaţia obţinută reprezintă variaţia energiei magnetice elementare la
variaţia fluxurilor magnetice pentru circuite mobile.
Pentru calculul energiei magnetice, se consideră mediul liniar din
punct de vedere magnetic şi circuitele imobile în câmp (dx
i
= 0). Variaţia
energiei magnetice este dată exclusiv de variaţia fluxurilor magnetice:

=
ψ =
n
1 k
k k m
d dW i (13.6)
Se presupune starea iniţială identic nulă ( 0
k
= i , 0 ψ
k
= ), iar starea
finală este caracterizată de curenţii şi fluxurile magnetice notaţi cu i
k
şi .
Dacă mediul este liniar din punct de vedere magnetic şi se notează cu şi
curenţii şi fluxurile magnetice pentru o stare intermediară, atunci
raportul notat
k
ψ
'
k
i
'
k
ψ
k
'
k
k
'
k
ψ
ψ
= = λ
i
i
este subunitar, iar şi .
Pentru această stare, relaţia (13.6) se scrie:
k
'
k
i i λ = λ = d ψ dψ
k
'
k
∑ ∑
= =
λ λ = =
n
1 k
k k
n
1 k
'
k
'
k
'
m
d ψ dψ dW i i (13.7)
198
Expresia energiei sistemului în starea finală se obţine prin integrare
pentru λ variind de la 0 la 1:= =
ψ = λ λ ψ =
n
1 k
k k
1
0
n
1 k
k k m
2
1
d W i i (13.8)
Relaţia

=
ψ =
n
1 k
k k m
2
1
W i reprezintă expresia energiei magnetice a
sistemului de circuite (bobine) parcurse de curenţi electrici de conducţie sau,
mai pe scurt, energia de interacţiune a curenţilor electrici.
Folosind relaţiile lui Maxwell, adică explicitând fluxurile magnetice
funcţie de inductivităţi, , expresia energiei magnetice devine:

=
=
n
1 j
j jk k
L ψ i

∑ ∑ ∑∑
<
= = = =
+ = =
n
) k j (
1 k , j
k j jk
n
1 j
2
j jj
n
1 k
n
1 j
k j jk m
L L
2
1
L
2
1
W


i i i i i (13.9)
Dacă se exprimă curenţii sub forma , se obţine
expresia energiei magnetice funcţie de inductivităţile reciproce:

=
Γ =
n
1 j
j jk k
ψ i
∑ ∑ ∑
<
= = =
Γ + Γ = Γ =
n
) k j (
1 k , j
k j jk
n
1 j
2
j jj
n
1 k , j
k j jk m
ψ ψ ψ
2
1
ψ ψ
2
1
W

(13.10)
Pentru n = 1, se deduc expresiile energiei magnetice ale bobinei
funcţie de inductivitatea proprie L, fluxul magnetic ψ şi curentul i:
L
ψ
2
1
L
2
1
ψ
2
1
W
2
2
m
= = ⋅ = i i (13.11)
Pentru n = 2, se obţin expresiile energiei magnetice a două bobine
cuplate magnetic:
2 1 12
2
2 22
2
1 11 2 1
2
2 22
2
1 11 m
ψ ψ ψ
2
1
ψ
2
1
M L
2
1
L
2
1
W Γ + Γ + Γ = + + = i i i i (13.12)199
13.1.2. Densitatea de volum a energiei magnetice

Fie o bobină toroidală (fig. 13.2) cu N spire parcursă de curentul i, în
interiorul căreia câmpul magnetic se presupune uniform (aria secţiunii
transversale A fiind destul de mică). Dacă se notează cu l
m
lungimea medie
a unei linii de câmp magnetic, pe baza legii circuitului magnetic (teorema
lui Ampère, în acest caz) se obţine:
N
H
N H
m
m
l
i i l

= ⇒ = ⋅ (13.13)
Fluxul total al bobinei fiind ψ = Nφ = NBA,
expresia energiei magnetice a bobinei (13.11) se
pune sub forma:
V HB
2
1
N
m
⋅ =
⋅ l H
NBA
2
1
2
1
W
m
= ψ = i (13.14)
unde V = Al
m
este volumul torului în care există câmp magnetic.
Câmpul magnetic fiind presupus uniform, densitatea de volum a
energiei magnetice este:
HB
2
1
V
W
m
m
= = w (13.15)
Această expresie a fost obţinută pentru un caz particular. În cazul
general, densitatea de volum a energiei magnetice este dată de relaţia
B H
2
1
m
⋅ = w (13.16)
şi energia magnetică se calculează cu relaţia:
dV B H
2
1
dV W
V V
m
w
m
∫ ∫
⋅ = = (13.17)
Dacă mediul magnetic este liniar, fără magnetizaţie permanentă,
expresia densităţii de volum a energiei magnetice se poate scrie sub forma:
µ
= µ = ⋅ =
2
2
m
B
2
1
H
2
1
B H
2
1
w . (13.18)
Din această ultimă relaţie rezultă că, pentru B = const., energia
magnetică are densitatea cu atât mai mare, cu cât permeabilitatea magnetică
a mediului µ este mai mică.
i
φ
N
A
Fig. 13.2.
200
De exemplu, în cazul circuitului
magnetic cu întrefier din figura 13.3,
densitatea energiei magnetice în întrefier,
0
2
0 m
2
B
µ
= w , este mult mai mare decât
densitatea energiei magnetice în miez,
Fe
2
mFe
2
B
µ
= w , deoarece
0 Fe
µ >> µ , inducţia
magnetică în miez fiind egală cu cea din
întrefier (rezultă simplu aplicând legea fluxului magnetic pentru o suprafaţă
închisă Σ ca cea din figură). Practic, se poate considera că energia magnetică
este localizată în întrefier.
i
φ
µ
Fe
µ
0
Σ
Fig. 13.3.

13.1.3. Inductivitatea interioară

Inductivităţile proprii şi mutuale definite cu ajutorul fluxului
magnetic se referă exclusiv la domenii din exteriorul conductoarelor
filiforme.
În medii conductoare aceste definiţii nu mai pot fi utilizate, nefiind
posibilă alegerea, în mod univoc, a unei curbe prin care se calculează fluxul
magnetic. Formula inductivităţii interioare se găseşte identificând expresia
energiei magnetice a unui conductor masiv ocupând volumul V
i
şi parcurs
de curentul i,
2
i mi
L
2
1
W i = , cu expresia energiei magnetice localizată în
conductor dV B H
2
1
W
i V
mi


⋅ = . Se deduce astfel,
i
V
2
mi
2
d
i
dV B H
1
W
2
L
i

i i

⋅ = = (13.19)
Pentru medii liniare, izotrope, lipsite de magnetizare permanentă,
relaţia inductivităţii interioare poate fi scrisă şi sub forma:
dV H
1
L
i V
2
2
i

µ =
i
. (13.20)
Notând cu V
e
volumul domeniului din exteriorul conductorului, o
expresie similară se poate deduce şi pentru inductivitatea exterioară:
dV B H
1
W
2
L
e V
2
me
2
d
e

i i

⋅ = = (13.21)
201
şi deci, inductivitatea totală a conductorului L, este suma inductivităţilor
interioară L
i
şi exterioară L
e
:
⋅ + ⋅ = + =
∫ ∫
dV B H dV B H
1
L L L
e i V V
2
e i

i
(13.22)
Ca exemplu, se consideră cazul
liniei bifilare de lungime l, cu conduc-
toarele de rază a, situate la distanţa d
(fig. 13.4). Se consideră a << d << l.
Γ
2 1
i
2
B
x
dx
d
dA
Γ
i
i
a
Γ
i
dr
r
2a 2a
1
B
Inductivitatea exterioară se cal-
culează aplicând principiul superpo-
ziţiei:
( )
=
+
=

= =

Γ
φ
i i
r s
S
e
d B
L
i
r s
2 1
A d B B A

a
a d
ln
2
l
dx
x
0

π
µ
= ⎟


d
1
x
1
2
l
a d
a
0
+
π
µ
=Fig. 13.4.
Se poate aproxima:
a
d
ln
2
l
L
0
e
π
µ
≈ (13.23)
Inductivitatea interioară a unui conductor rezultă:
π
µ
= ⋅ π


π
µ
=
µ
= =
∫ ∫
8
l
dr rl 2 r
a 2
dV
2
H
2
W
2
L
a
0
2
2 2
V
2
i
2
mi
2
i
i
i
i i i
(13.24)
Inductivitatea proprie a liniei bifilare pe unitatea de lungime este:
mH/km
a
d
ln 4 1 , 0 H/m
a
d
ln 4
4 l
L 2 L
L
r r
0
i e '


µ + ≈ ⎟

µ +
π
µ
=
+
= (13.26)
202


13.2. FORŢE GENERALIZATE
ÎN CÂMP MAGNETIC

13.2.1. Teoremele forţelor generalizate în câmp magnetic

Expresiile generale ale forţelor magnetice se obţin, la fel ca în cazul
celor electrice, cu ajutorul expresiei energiei magnetice. Forţele magnetice
care se exercită între conductoare parcurse de curenţi electrici se numesc
forţe electrodinamice, iar cele exercitate între un conductor parcurs de
curent şi un corp feromagnetic, respectiv între corpuri feromagnetice, se
numesc forţe electromagnetice.
Teorema forţelor generalizate la flux magnetic constant
În acord cu ecuaţia de bilanţ energetic a unui sistem de n bobine
parcurse de curenţii electrici i
k
(k = 1, 2, ..., n), variaţiei energiei magnetice
(stabilită în § 13.9.1) este
∑ ∑
= =
− ψ =
n
1 i
i i
n
1 k
k k m
dx X d i dW . (13.27)
Dacă se menţin constante fluxurile magnetice, relaţia devine:
( )
i
m
1 i
i
. ct
m
dx dW

=
= ψ
Χ − = (13.28)
Energia magnetică a sistemului se exprimă funcţie de fluxurile
magnetice şi de coordonatele generalizate:
) x ,.., x ,..., x , x ; ,....., , ( W W
m i 2 1 n 2 1 m m
ψ ψ ψ = .
Dacă fluxurile magnetice sunt constante şi se modifică o singură
coordonată generalizată, de exemplu x
i
, diferenţiala totală a energiei
magnetice este
( )
i
i
m
. ct
m
dx
x
W
dW


=
= ψ
.
Înlocuind în (13.28), rezultă:

. ct
i
m
i
x
W
= ψ
− = Χ

(13.30)

203
Forţa generalizată Χ
i
care se exercită după direcţia de creştere a
coordonatei generalizate x
i
, este egală şi de semn contrar cu derivata
energiei magnetice în raport cu coordonata generalizată x
i
, calculată la
fluxuri magnetice constante.

Teorema forţelor generalizate la curent constant
Se consideră deplasarea elementară dx
i
efectuată la curenţi constanţi.
Ecuaţia de bilanţ a energiilor (13.27) la curenţi constanţi şi la modificarea
unei singure coordonate generalizate, x
i
, poate fi pusă sub forma:
( )
i i
n
1 k
k k
. ct i
m
dx i d dW Χ −
ψ ⋅ =

=
=
(13.30)
S-a arătat că, în cazul mediilor liniare, expresia energiei de interacţiune a
curenţilor electrici este

=
ψ ⋅ =
n
1 k
k k m
i
2
1
W şi ecuaţia devine:
( ) ( )
i i m
. ct i
m
dx dW 2 dW
. ct i
⋅ Χ − ⋅ =
= =
sau, ( )
i i
. ct i
m
dx dW ⋅ Χ =
=
. (13.31)
Energia magnetică poate fi exprimată funcţie de curenţi şi
coordonatele generalizate,
) x ,.., x ,..., x , x ; i ,....., i , i ( W W
m i 2 1 n 2 1 m m
= .
Diferenţiala totală a energiei magnetice, la curenţi constanţi şi la
modificarea numai a coordonatei x
i
este: ( )
i
i
m
. ct i
m
dx
x
W
dW


=
=
. Înlocuind în
(13.31), rezultă:

. ct i
i
m
d
i
x
W
X
=
= (13.32)

Forţa generalizată X
i
care se exercită după direcţia de creştere a
coordonatei generalizate x
i
este egală cu derivata energiei magnetice în
raport cu coordonata generalizată x
i
, calculată la curenţi constanţi.
Forţa generalizată X
i
, pentru o stare dată a unui sistem, trebuie să fie
aceeaşi, indiferent de metoda de calcul:
. ct i
x
W
. ct
x
W
k
i
m
i
m
i
=
=
= ψ
− = Χ (13.33)

204
Aplicaţii.
1 Forţa care se exercită între conductoarele unei linii bifilare.
Pentru inductivitatea liniei bifilare s-a stabilit expresia (13.23):


µ + ⋅
π
⋅ µ
=
r
0
a
d
ln 4
4
l
L .
Singura variabilă fiind distanţa d dintre conductoare, se va calcula forţa de
respingere dintre conductoarele liniei (corespunde creşterii coordonatei d).
Utilizând expresia energiei magnetice
L 2
1
i L
2
1
W
2
2
m
ψ
⋅ = ⋅ ⋅ = , se determină:
( )
d
L
2
i
d
L
L
1
2 L
1
t 2
. ct
d
W
F
2
2
2 2
m
d


⋅ =

− ⋅
ψ
− =ψ
− =
= ψ
− = , sau
( )
d
L
2
i
. ct i
i L
2
1
d
. ct i
d
W
F
2
2 m
d


⋅ =
=
⋅ ⋅


=
=
= ;
d
l
d
L
0
⋅ π
⋅ µ
=şi rezultă:

d 2
l i
F
2
0 d
π
µ = (13.34)
S-a obţinut astfel expresia forţei electrodinamice (forţa Ampère).
2 Forţa portantă a unui electromagnet.
Aşa cum s-a arătat în § 13.9.2, în cazul unui
electromagnet ca cel din figura 13.5, se poate
considera că energia magnetică este înmagazinată
în volumul celor două întrefieruri:
φ
F
δ
Fig. 13.5.
i
A
δ
0
2
0
2
0 m m
A B
A 2
2
B
V W
0 0
µ
δ ⋅ ⋅
= δ ⋅
µ
= ⋅ = w
Forţa portantă se determină astfel:
0
2
A B
µ

− =
m
. ct ) B (
W
F
0
= ψ


δ ∂

− =
δ
(13.35)
Semnul "–" arată că forţa este îndreptată în sensul descreşterii
întrefierului δ, adică este o forţă de atracţie.205

13.2.2. Densitatea de volum a forţei magnetice

Forţele care acţionează în câmp magnetic pot fi calculate şi pe baza
densităţii de volum a forţei dată de relaţia [Moc-?]
) τ


H (
2
1
µ H
2
1
B J f
2 2
m
⋅ ⋅ + − × = grad grad (13.36)
în care termenii ce intervin au următoarea semnificaţie:
• B J × - densitatea de volum a forţei ce acţionează asupra
conductoarelor în stare electrocinetică;
• µ ⋅ − grad
2
H
2
1
- densitatea de volum a forţei datorată
neomogenităţii permeabilităţii magnetice;τ ⋅
τ
µ

d
d
H
2
1 2
grad - densitatea de volum a forţei datorată
variaţiei permeabilităţii cu densitatea de masă (densitatea forţei de
magnetostricţiune).
Forţa totală exercitată asupra unui corp se va calcula cu relaţia:


=
corp V
m
dV f F (13.37)
Aplicaţie. Forţa ce acţionează asupra unui conductor filiform parcurs
de curentul i, situat în câmp magnetic (fig. 13.67), se calculează astfel:
( ) dV B J
corp V
⋅ × dV f F
corp V
= ⋅ =
∫ ∫

J
A d
s d
A
i
Fig. 13.6.
N
M
Elementul de volum s d A d dV ⋅ = şi ţinând
cont că vectorii A d , J şi s d sunt
omoparaleli, rezultă:
( )( ) ( )
∫ ∫
⋅ × = ⋅
N
M A
A d J B s d dV s d A

× =
V
d B J F
corp
,
respectiv, ( )

× =
N
M
B s d F i .
S-a obţinut astfel expresia forţei Laplace.

206


14. CÂMPUL ELECTROMAGNETIC
CVASISTAŢIONAR


14.1. TEOREMA ENERGIEI ELECTROMAGNETICE

Se consideră domeniul mărginit de suprafaţa închisă Σ în
interiorul căreia se găsesc corpuri imobile în interacţiune cu un câmp
electromagnetic. Se consideră corpurile izotrope şi liniare (ε, µ, σ -
independente de câmp), lipsite de polarizaţie permanentă sau de magneti-
zaţie permanentă.
Σ
V
În acest caz câmpul electromagnetic în domeniul satisface
ecuaţiile:
Σ
V

t
D
J H

rot


+ = (14.1)

t
B
E

rot


− = (14.2)
Dacă se multiplică scalar cu E ambii membri ai ecuaţie legii
circuitului magnetic (14.1) şi cu H ambii membri ai ecuaţiei legii inducţiei
electromagnetice (14.2) pentru medii imobile şi se scad, se obţine:
t
B
H
t
D
E J E E H H E


⋅ +


⋅ + ⋅ = − rot rot
respectiv,
( )
t
B
H
t
D
E J E H E div


⋅ +


⋅ + ⋅ = × − (14.3)
Multiplicând ambii membri ai acestei ecuaţii cu dV şi integrând pe
domeniul se obţine:
Σ
V
( ) dV
t
B
H
t
D
E dV J E dV H E
V V V


div
∫ ∫ ∫
Σ Σ Σ
+


+ ⋅ = × − (14.4)
Se aplică teorema Gauss-Ostrogradski primului membru şi se
aranjează termenii sub forma:
207
( ) A d H E dV J E dV
t
B
H
t
D
E
V V


∫ ∫ ∫
Σ
× + ⋅ =
+Σ Σ
(14.5)
Dacă mediul este liniar, izotrop, fără polarizaţie electrică permanentă
şi magnetizaţie permanentă, avem: H µ B , E ε D = = . Expresia de sub prima
integrală poate fi prelucrată astfel:
=


+


=


+


=


+


2
H
t
µ
2
E
t
ε
t
H
H µ
t
E
E ε
t
B
H
t
D
E
2 2

+=


+
=
2
B H
2
D E
t 2
µH
t 2
εE
t
2
2
.
Mediul fiind imobil, corpurile din domeniu fiind imobile şi omogene
din punct de vedere electric şi magnetic (ε, µ - constante), derivata parţială
poate fi înlocuită prin derivata ordinară şi operatorul de derivare poate fi
scos în faţa integralei, astfel că ecuaţia (14.5) se poate scrie:
( )
∫ ∫ ∫
Σ Σ Σ
× + ⋅ =+


V V
A d H E dV J E dV
2
B H
2
D E
dt
d
(14.6)
Conform legii conservării energiei, pentru o transformare elementară
suferită de sistemul fizic alcătuit de corpuri şi de câmpul electromagnetic
din domeniul , scăderea energiei câmpului electromagnetic
din este egală cu energia electromagnetică transformată în alte
forme de energie în şi energia
Σ
V ( )
em
dW −
Σ
V
t
dW
Σ
V
Σ
dW care iese sub formă
electromagnetică prin suprafaţa Σ:
Σ
+ = − dW dW dW
t em
(14.7)
sau, echivalent,
Σ
+ = − P P
dt
dW
t
em
(14.8)
unde
dt
dW
P
t
t
= este puterea transformată din forma electromagnetică în altă
formă în domeniul , iar
Σ
V
dt
dW
P
Σ
Σ
= este puterea electromagnetică
transmisă prin frontiera Σ a domeniului .
Σ
V
Energia electromagnetică se transformă, în general, în alte forme de
energie prin procesul de conducţie, prin variaţia polarizaţiei şi magnetizaţiei
208
corpurilor cu histerezis, prin deplasarea corpurilor. Deoarece am considerat
cazul unui sistem de corpuri imobile şi având proprietăţi liniare (ε, µ, σ -
constante) rezultă că întreaga energie transformată se dezvoltă în procesul
de conducţie, respectiv puterea transformată P
t
este egală cu puterea
dezvoltată prin efect Joule – Lenz P
J
:

Σ
= =
V
J J t
dV p P P (14.9)
În concordanţă cu concepţia localizării acţiunilor, energia totală
a câmpului electromagnetic din domeniul se poate scrie ca integrală de
volum a densităţii de energie :
em
W
Σ
V
em
w

Σ
=
V
em em
dV W w , (14.10)
iar puterea transmisă sau radiată prin suprafaţa Σ, ca fluxul unui vector
densitate de putere S prin această suprafaţă:
A d S P
d

Σ
Σ
⋅ = (14.11)
Vectorul S , denumit vectorul Poynting – Umov, este definit cu
aproximaţia unui câmp solenoidal arbitrar, deci cu aproximaţie până la
rotorul unui vector oarecare G :
( )
∫ ∫
Σ Σ
⋅ + = ⋅ A d G S A d S rot (14.12)
Aceasta nu introduce o nedeterminare pentru
Σ
P , deoarece vectorul
Poynting, prin definiţie, intervine numai în integrale pe suprafeţe închise,
respectiv numai prin divergenţa sa.
Utilizând relaţiile (14.9) ÷ (14.11), ecuaţia de bilanţ a puterilor
(14.8) devine:

∫ ∫ ∫
Σ
⋅ + = −
Σ Σ
A d S dV p dV
dt
d
V
J
V
em
w (14.13)
Identificând membru cu membru ecuaţiile (14.13) şi (14.6), rezultă:
- expresia densităţii de volum a energiei electromagnetice
2
B H
2
D E
em

+

= w , (14.14)
209
respectiv expresia energiei electromagnetice,

m e
V
em
W W dV
2
B H
2
D E
W + =

+

=

Σ
(14.15)
cu termenii D E
2
1
e
⋅ = w şi B H
2
1
m
⋅ = w , reprezentând densităţile de volum
ale energiilor electrică, respectiv magnetică şi, corespunzător, expresiile
energiilor electrică şi respectiv magnetică:

Σ

=
V
e
dV
2
D E
W ,

Σ

=
v
m
dV
2
B H
W ;
- expresia densităţii de volum a puterii transformată prin efect Joule
J E p
J
⋅ = , (14.16)
şi respectiv expresia puterii transformată prin efect Joule-Lenz

Σ
⋅ = =
V
J t
dV J E P P ; (14.17)
- expresia vectorului Poynting -Umov
H E S × = , (14.18)
respectiv puterea radiată sub formă electromagnetică prin suprafaţa Σ
( )

Σ
Σ
× = A d H E P . (14.19)
Se postulează că H E S × = este valabil pentru densitatea fluxului de
putere transportată de câmpul electromagnetic prin orice suprafaţă.
Pentru un interval de timp finit, de la 0 ÷ t şi în raport cu o stare de
referinţă S
0
a câmpului electromagnetic, ecuaţia de bilanţ energetic se scrie:
( ) ( )
∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Σ Σ
Σ
⋅ × + ⋅ = ⋅ + ⋅ −
t
0 V
t
0 S V
A d H E dt dV J E dt dV B d H D d E
0
(14.20)
ecuaţie denumită şi integrala de energie a câmpului electromagnetic.

210
14.2. APLICAŢII LA TEOREMA
ENERGIEI ELECTROMAGNETICE

14.2.1. Transmisia energiei electromagnetice
prin intermediul conductoare.

Se consideră un conductor filiform parcurs de curentul I în regim
staţionar (fig. 14.1). Se calculează puterea transportată de câmpul electro-
magnetic prin suprafaţa conductorului, respectiv se calculează fluxul
vectorului Poynting prin suprafaţa Σ a conductorului:
( ) A d H E A d S P
∫ ∫
Σ Σ
Σ
× = = (14.21)
Calculul se poate limita numai la suprafaţa laterală Σ a conduc-
torului. Aceasta este o suprafaţă de discontinuitate pentru câmpul electro-
megnetic şi studiul transferului de putere prin Σ se face considerând două
suprafeţe Σ
e
şi Σ
i
, una în exterior şi alta în interiorul suprafeţei Σ, tinzând la
limită către aceasta.
e
n
S
M
i
I
Γ
l d
M
e
i
S
A d
Σ
s d
e
t
E
e
E
e
n
E
e
t
S
i
E
e
S i
H
e
H
A
B
C
Σ
e
Σ
i
U
AB
(U)
Fig. 14.1.
Deoarece câmpul electric din interiorul şi exteriorul conductorului
este diferit,
i e
E E ≠ , vectorul Poynting din punctul M
e
χΣ
e
este diferit de cel
din punctul M
i
χΣ
i
. Având în vedere legea conservării componentelor
tangenţiale ale intensităţilor câmpurilor electric şi magnetic,
i
t
e
t
i
t
) e (
t
H H E E = = , , rezultă că H nu are decât componente tangenţiale
situate în plane transversale pe conductor. Deoarece câmpul electric în
211
interiorul conductorului este în sensul curentului electric, acesta coincide cu
componenta tangenţială – în lungul conductorului.
Vectorii Poynting în exteriorul şi în interiorul conductorului sunt daţi
de relaţiile:
i i i e e e
H E S ; H E S × = × = (14.22)
Transferul de putere prin suprafaţa laterală Σ a conductorului este dat
numai de componenta normală a lui S :
i
n
i
t
i
t
e
t
e
t
e
n
S H E H E S = × = × = (14.23)
Puterea transportată prin Σ
e
sau Σ
i
este aceeaşi şi se poate scrie:
i
i
e
e
P lim P lim P
Σ
Σ → Σ
Σ
Σ → Σ
Σ
= = (14.24)
Efectuând calculul pe Σ
i
de exemplu, rezultă:
( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) [ ]
∫ ∫ ∫
Σ Σ Σ
Σ
− = × × = × =
i i i
d H s d E s d H d E s d d H E A d H E P
i i i i i i i i
l l l
Cum l d E
i
⊥ , primul termen sub ultima integrală este nul. Rămâne astfel:
∫ ∫
Γ
Σ
− = l d H s d E P
i
B
) C ( A
i
(14.25)
Prima integrală reprezintă tensiunea U
AB
în lungul axei C a conduc-
torului între extremităţile A şi B ale acestuia, egală cu tensiunea U la borne
(regim staţionar), iar a doua integrală este egală – conform legii circuitului
magnetic în regim staţionar (teorema lui Ampère) – cu intensitatea I a
curentului prin conductor. S-a obţinut astfel
UI P − =
Σ
, (14.26)
relaţie care reprezintă forma integrală a legii transformării energiei
electromagnetice în procesul de conducţie, valabilă în regim staţionar pentru
conductoare filiforme şi omogene. Semnul "–" arată că sensul de transfer al
puterii este opus sensului normalei exterioare la suprafaţa Σ, deci puterea
pătrunde în conductor.
Se poate concluziona că transmiterea de energie electromagnetică în
lungul conductorului are loc numai prin exteriorul acestuia. Componenta
normală a vectorului Poynting acoperă pierderile de energie prin efect Joule-
Lenz în conductor, iar componenta tangenţială (existentă numai în exterior)
asigură transportul de energie de-a lungul acestuia. Deci conductoarele au
doar rolul de a ghida câmpul electromagnetic şi transferul de energie.
212
e
E
e
S
e
S
e
S
e
H
e
H
i
e
E
e
E
i
i
i
e
E
e
S
i
S
i
E
i
H
i
H
i
E
i
S
Fig. 14.2.
În figura 14.2 s-a ilustrat spectrul liniilor de câmp electric şi
magnetic şi distribuţia vectorului S pentru o linie bifilară.
Transferul de energie electromagnetică de la generator la receptor se
face prin exteriorul conductoarelor, în cea mai mare parte în imediata
vecinătate a acestora. În interiorul conductoarelor, fluxul de putere este
dirijat radial, de la suprafaţă spre interior şi acoperă numai pierderile de
putere prin efect Joule.

14.2.2. Puterea transmisă pe la bornele unui multipol
Un multipol este un circuit sau o reţea complexă cu mai multe borne
de acces. Considerând domeniul V
Σ
limitat de suprafaţa închisă Σ (fig. 14.3)
în care pătrunde un sistem de n conductoare filiforme parcurse de curenţii i
k
,
în regim cvasistaţionar (se neglijează densi-
tatea curentului de deplasare 0
t
D), se
cere să se calculeze puterea electromag-
netică transportată în interiorul suprafeţei Σ.
i
k
i
n
Γ
n
Γ
k
i
1
S
n
S
k
Γ
1
Σ
A d
S
1
Fig. 14.3.
În fig. 14.3 s-au notat cu S
1
, ..., S
k
, ..., S
n

suprafeţele de intersecţie ale conductoarelor
cu suprafaţa Σ (presupuse, pentru simplitate,
normale pe axele conductoarelor filiforme)
şi cu Γ
1
,..., Γ
k
,..., Γ
n
contururile acestora.
213
Se presupune că Σ se află într-o zonă în care se poate considera
0 E = rot (regim electrostatic). În acest caz avem: V E grad − = .
În interiorul conductoarelor vectorul Poynting S este orientat radial
şi deci, pentru suprafeţele S
k
avem: 0 A d S = ⋅ . Rezultă că puterea transmisă
prin Σ, se transmite numai prin exteriorul conductoarelor, deci prin suprafaţa
.
k
n
1 k
'
S U
=
− Σ = Σ
( ) ( ) ( ) [ ] = × − = × = × =
∫ ∫ ∫
Σ Σ Σ
Σ
A d H V A d H E A d H E P
' '
grad
( ) [ ]

Σ
+ − =
'
A d H V H V rot rot (14.27)
Pe Σ

, conform legii circuitului magnetic, rezultă că 0 H = rot
deoarece, pe această suprafaţă nu avem curent de conducţie ( 0 J = ) şi se
neglijează curentul de deplasare ( 0 J
D
= , regim cvasistaţionar). Rămâne de
aşadar,
( )

Σ
Σ
− =
'
A d H V P rot . (14.28)
Aplicând teorema lui Stokes, integrala se poate descompune într-o
sumă de integrale curbilinii pe contururile Γ
k
ale suprafeţelor S
k
:


=
Γ
Σ
− =
n
1 k
k
k
s d H V P (14.29)
Deoarece pe Γ
k
potenţialul este constant (conductoarele sunt echipo-
tenţiale) şi egal cu potenţialul V
k
al conductorului k (bornei k), rezultă:
∑ ∑

= =
Γ
Σ
− = − =
n
1 k
n
1 k
k k k
i V s d H V P
k
(14.30)
Puterea transportată în interiorul suprafeţei Σ, deci în sens invers
normalei pozitive exterioare se ia:

=
Σ
= − =
n
1 k
k k
i V P P . (14.31)
Teorema transferului de putere pe la bornele unui multipol se enunţă
astfel: puterea primită pe la borne de un multipol este egală cu suma
produselor dintre intensităţile curenţilor care intră pe la bornele de acces şi
potenţialele electrice ale acestor borne.
214

14.2.3. Teorema transformării ireversibile a energiei
electromagnetice (Teorema lui Warburg)

Se consideră suprafaţa închisă Σ în interiorul căreia se află corpuri
feroelectrice şi feromagnetice imobile, conductoare imobile parcurse de
curent, corpuri încărcate cu sarcini electrice sau polarizate imobile. În
ecuaţia de bilanţ energetic (14.4) scrisă sub forma:
∫ ∫ ∫
Σ Σ
+


+ = −
Σ V V
dV
t
B
H
t
D
E dV J E A d S (14.32)
primul termen din membrul drept este egal cu suma căldurilor dezvoltate în
unitatea de timp în domeniul V
Σ
prin efectele Joule P
J
, Peltier P
P
, Thomson
P
T
şi puterii transformate din forma electromagnetică în forma chimică, sau
invers P
c
,


Σ
+ + + =
V
c T P J
P P P P dV J E (14.33)
În conformitate cu primul principiu al termodinamicii, energia
transmisă în unitatea de timp prin suprafaţa Σ are expresia:

Σ


+


+ + + + + + = −
t
W
t
W
P P P P P P A d S
m e
fm fe c T P J
(14.34)
în care W
e
şi W
m
sunt energiile electrică şi magnetică localizate în V
Σ
, iar
P
fe
şi P
fm
sunt puterile dezvoltate în corpurile feroelectrice şi feromagnetice
ca urmare a variaţiei neliniare, cu histerezis, a polarizaţiei electrice şi
magnetizaţiei. Prin identificarea relaţiilor (14.32), (14.33) şi (14.34) rezultă:

Σ
+


= +


+ +


V
fm
m
fe
e
dV
t
B
H
t
D
E P
t
W
P
t
W
. (14.35)
Dacă transformarea se efectuează numai în corpuri feroelectrice şi este
cvasistatică, avem

Σ


= +


V
fe
e
dV
t
D
E P
t
W
.
Multiplicând ambii membri ai acestei ecuaţii cu dt şi integrând pe durata
unui ciclu de polarizare C
e
, se deduce

215

∫ ∫ ∫ ∫
Σ
= +


e e C C V C
fe
e
D d E dV dt P dt
t
W

e
.
Înlocuind P E D
0
+ ε = şi ţinând cont că pe durata unui ciclu de polarizare
, rezultă 0 dW
e C
e
=

∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Σ Σ
+ =
V C C V C
0 fe
e e e
P d E dV E d E dV ε dt P .
Cum
∫ ∫
= =
e e C
2
C
0 ) E ( d
2
1
E d E ,
rezultă
∫ ∫ ∫ ∫
Σ Σ
= = =
V C V
EP
C
fe fe
e e
dV P d E dV dt P Q Α . (14.36)
Relaţia obţinută arată că în corpurile feroelectrice cantitatea de
căldură dezvoltată în unitatea de volum pe durata unui ciclu este
proporţională cu aria ciclului de polarizare electrică .
fe
Q
EP
A
Pentru o transformare cvasistatică numai cu corpuri feromagnetice,
din ecuaţia (14.35) rezultă

Σ


= +


V
fm
m
dV
t
B
H P
t
W

şi procedând în mod similar, se obţine:
∫ ∫ ∫ ∫
Σ Σ
= = =
V C V
HM 0
C
fm fm
e e
dV M d H dV µ dt P Q Α (14.37)
adică, în corpurile feromagnetice, cantitatea de căldură dezvoltată în
unitatea de volum pe durata unui ciclu este proporţională cu aria ciclului
de magnetizare .
fm
Q
HM
A216

14.3. ECUAŢIILE LUI MAXWELL PENTRU CÂMPUL
ELECTROMAGNETIC. ECUAŢIILE UNDELOR.

Ecuaţiile legilor electromagnetismului utilizate în studiul câmpului
electromagnetic în medii sunt:
‰ legea circuitului magnetic în medii imobile
∫ ∫ ∫ ∫
Γ Γ Γ
+ = + =
Γ S S S
A d
t
D
J A d D
dt
d
A d J s d H ,
cu forma locală

t
D
J H rot


+ = ; (14.38)

‰ legea inducţiei electromagnetice în medii imobile:
∫ ∫
Γ
− =
Γ S
A d B
dt
d
s d E
cu forma locală

; (14.39)
t
B
E rot


− =


‰ legea fluxului electric:
∫ ∫
Σ
=
Σ V
v
dV ρ A d D ,
cu forma locală

v
ρ D div =
; (14.40)

‰ legea fluxului magnetic: 0 A d B =

Σ
,
cu forma locală

0 B div =
. (14.41)
Se numesc ecuaţiile lui Maxwell, ecuaţiile cu derivate parţiale care
reprezintă formele locale ale legilor generale ale câmpului electromagnetic
în medii imobile (viteza locală nulă, 0 v = ) şi în domenii de continuitate şi
217
netezime a proprietăţilor fizice locale. Aceste ecuaţii se completează cu
relaţiile de legătură dintre Dşi E , B şi H şi eventual dintre E şi J pentru
medii liniare, omogene lipsite de polarizaţie electrică permanentă ( 0 P
p
= ),
de magnetizaţie permanentă (
p
M ) şi de câmp imprimat ( 0 E
i
= )
E ε D = ; H µ B = ; E σ J = (14.42)
Introducând aceste relaţii în expresiile formelor locale (14.1) ÷
(14.4) ale legilor generale ale electromagnetismului şi considerând mediul
neîncărcat electric ( ), se obţin ecuaţiile în variabilele 0
v
= ρ E şi H:

t
E
ε E σ H rot


+ = (14.43)

t
H
µ E rot


− = (14.44)
0 E div = (14.45)
0 H div = (14.46)
Într-un sistem de coordonate carteziene, unde operatorul rotor se
calculează cu relaţia
k
y
H
x
Hy
j
x
H
z
H
i
z
H
y
H
H H H
z y x
k j i
H rot
x z x
y
z
z y x++ ⎟


=
=


=

ecuaţiile (14.43) ÷ (14.46) se scriu:
+ = ⎟
+ =

+ = ⎟


t
E
ε σE
y
H
x
H
t
E
ε σE
x
H
z
H
t
E
ε σE
z
H
y
H
z
z
x
y
y
y
z x
x
x
y
z
(14.43')
218
− =− =− =

t
H
µ
y
E
x
E
t
H
µ
x
E
z
E
t
H
µ
z
E
y
E
z x
y
y
z x
x
y
z
(14.44')
0
z
E
y
E
x
E
z
y
x
=


+


+


(14.45')
0
z
H
y
H
x
H
z
y
x
=


+


+


(14.46')
Se pot stabili ecuaţiile cu derivate parţiale pe care le satisfac
mărimile de stare E şi H ale câmpului electromagnetic. Astfel, dacă se
aplică operatorul rotor relaţiei (14.44) şi se ţine seama de relaţia (14.43), se
obţine
( )
2
2
t
E
µε
t
E
µσ H
t
µ E

− =


− = rot rot rot
Dar E E E E ∆ − = ∆ − = div grad rot rot deoarece 0 E = div (relaţia (14.45)).
Prin urmare, intensitatea câmpului electric satisface ecuaţia cu derivate
parţiale
0
t
E
µσ
t
E
εµ E
2
2
=

− ∆ (14.47)
Similar, aplicând operatorul rotor ecuaţiei (14.43) şi ţinând seama de
relaţiile (14.44) şi (14.46), se obţine o ecuaţie de aceeaşi formă pentru
intensitatea câmpului magnetic:
0
t
H
µσ
t
H
εµ H
2
2
=

− ∆

(14.48)
Ecuaţiile obţinute se pot scrie reunit în formă matriceală:
0
H
E
t
µσ
H
E
t
εµ
H
E
2
2
=
(14.49)
Aceste ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale de ordinul doi sunt de
tip hiperbolic şi au în general soluţii ondulatorii amortizate. Soluţiile acestor
219
ecuaţii nu sunt independente, între E şi H existând relaţiile de legătură
(14.43) şi (14.44), astfel încât se obţine o undă electrică şi una magnetică,
strâns legate şi condiţionate reciproc – unda electromagnetică.
În medii izolante (dielectrice), pentru care 0 = σ , ecuaţia (14.49)
devine
0
H
E
t
εµ
H
E
2
2
=∆ sau … 0
H
E
=
, (14.50)
unde
…
2
2
2
t v
1


− ∆ = , cu
εµ
1
v = , este operatorul d’Alambert.
Ecuaţiile (14.50), scrise separat sub forma

= ∆


= ∆
2
2
2
2
t
H
εµ H
t
E
εµ E


(14.51)
sunt cunoscute sub denumirea de ecuaţiile undelor.
Pentru medii conductoare, unde ε >> σ , ecuaţia (14.49) se
aproximează prin ecuaţia
0
H
E
t
µσ
H
E
=

, (14.52)
respectiv, separat,

= ∆


= ∆
2
2
t
H
µσ H
t
E
µσ E


. (14.53)

220
14. 4. CÂMPUL ELECTROMAGNETIC
VARIABIL ÎN MEDII DIELECTRICE.
UNDA ELECTROMAGNETICĂ PLANĂ.

Din analiza ecuaţiilor lui Maxwell rezultă că, în câmpuri variabile în
timp, apare o dublă latură cauzală între câmpul electric şi câmpul magnetic
care condiţionează existenţa câmpului electromagnetic “desprins“ de
corpuri, sub formă de unde electromagnetice. Se exemplifică această analiză
într-un caz particular şi anume, în cazul câmpului electromagnetic ale cărui
mărimi de stare au, la un moment dat, aceleaşi valori în toate punctele unui
plan perpendicular pe o direcţie privilegiată. O astfel de undă
electromagnetică se numeşte undă plană, iar direcţia normală pe planul
undei se numeşte direcţie de propagare. O astfel de undă se stabileşte într-
un mediu dielectric omogen şi izotrop, la o distanţă suficient de mare de
sursele de câmp electromagnetic care ocupă un domeniu finit (de exemplu,
la mare distanţă de o antenă de emisie).
Într-un dielectric izotrop şi liniar, de permitivitate ε şi permeabilitate
µ constante, unda electromagnetică plană este caracterizată de o familie de
plane paralele, în care intensităţile câmpului electric E şi magnetic H au,
într-un moment oarecare, aceeaşi mărime, direcţie şi sens. În raport cu un
sistem de coordonate carteziene cu axa Ox aleasă ca direcţie de propagare,
intensităţile câmpului electric şi magnetic cuprinse în aceste plane depind
numai de x şi t
); t , x ( E E = ) t , x ( H H = . (14.54)
Fiind în mediu dielectric, lipsit de sarcini electrice ( ) sau de
curenţi de conducţie
0 ρ
v
=
) 0 J ( = , din legile fluxului electric şi respectiv
circuitului magnetic avem
0
x
E
x
=, 0
t
E
x
=şi deci . const E
x
=
Similar, din legile fluxului magnetic şi respectiv inducţiei electromagnetice
0
x
H
x
=, 0
t
H
x
=şi deci . const H
x
=
(vezi relaţiile (14.43') ÷ (14.46') în care 0 σ , 0
z
, 0
y
= =


=


).
Componentele şi nu depind nici de x, nici de t, deci au o
distribuţie statică uniformă, nelegată cauzal de procesul de propagare (nu
x
E
x
H
221
influenţează propagarea câmpului electromagnetic). Se pot deci considera
nule aceste componente şi rezultă că vectorii E şi H sunt perpendiculari pe
direcţia axei Ox – deci pe direcţia de propagare a undei plane considerate
(fig. 14.1), de unde se trage concluzia că unda electromagnetică plană este o
undă de tip transversal (undă transversală).
E
v
H E S × =
H
x
z
y
y
E
z
H
x
ε,µ
Fig. 14.1.
Celelalte componente şi respectiv
satisfac ecuaţii de tip hiperbolic
) t , x ( E şi ) t , x ( E
z y
) t , x ( şi H ) t , x ( H
z y


t
E
x
E
,
t
E
x
E
2
z
2
2
z
2
2
y
2
2
y
2


εµ =
εµ =


, (14.55)
,
2
y
2
2
z
2
2
y
2
2
y
2
t
H
x
H
t
H
x
H


εµ =
εµ =


. (14.56)
Integrala fiecăreia dintre aceste ecuaţii este suma dintre o funcţie de
argument vt x
d
− = ξ şi o funcţie de argument vt x
i
+ = ξ (argumente de
tip spaţial). Astfel, soluţia are expresia ) t , x ( E
[ ] [ ]k ) vt x ( E ) vt x ( E j ) vt x ( E ) vt x ( E ) t , x ( E
zi zd yi yd
+ + − + + + − =
(14.57)
unde
n
c
µ ε
1
µ ε
1
εµ
1
v
r r 0 0
= ⋅ = = , (14.58)
0 0
1
c
µ ε
= fiind viteza luminii în vid, iar
r r
n µ ε = indicele de refracţie.
Din ecuaţiile legii inducţiei electromagnetice (14.44') avem

t
H
x
E
şi
t
H
x
E
z
y y
z


µ =
µ =


. (14.59)
222
şi expresia intensităţii câmpului magnetic se deduce astfel:


ξ
+
ξ µ
=ξ ∂

ξ
+

ξ ∂

ξ µ
=


µ
=


i
zi
d
zd
i
i
yi d
d
zd z
y
d
dE
d
dE
1
x d
dE
x d
dE
1
x
E
1
t
H

∫ ∫
=ξ ∂


+ξ ∂


µ
=


ξ
+
ξ µ
=
− −
dt
t t
E
t t
E
1
dt
d
dE
d
dE
1
H
1
i
zi
1
d
zd
i
yi
d
zd
y

( ) ( [ ] vt x E vt x E dt
t
E
v
1
t
E
v
1 1
zi zd
zi zd
+ + − − ⋅
µ
ε
= ⋅
+µ
=

)
La fel se deduce ( ) ( [ ] vt x E vt x E H
yi yd z
+ − −
µ
ε
= ) . S-a obţinut aşadar,
( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] { } k vt x E vt x E j vt x E vt x E
µ
ε
t , x H
yi yd zi zd
+ − − + + + − − = .
(14.60)
Între perechile de componente, funcţii de argumentele şi
există relaţiile:
d
ξ
i
ξ
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
i yi d yd i zi d zd z
i zi d zd i yi d yd y
E E H H t , x H
E E H H t , x H
ξ ⋅
µ
ε
− ξ ⋅
µ
ε
= ξ + ξ =
ξ ⋅
µ
ε
+ ξ ⋅
µ
ε
− = ξ + ξ =

respectiv,
− = ⋅ µ ε − =
= ⋅ µ ε =
− = ⋅ µ ε =
− = ⋅ µ ε − =
yi yi yd
yd yd zd
zi zi yi
zd zd yd
E
Z
1
E H
E
Z
1
E H
E
Z
1
E H
E
Z
1
E H
(14.61)
unde
ε
µ
= Z (14.62)
este impedanţa de undă a mediului.
223
Ω ≅ π =
ε
µ
= 7 , 376 120 Z
0
0
0
- impedanţa de undă a vidului;
0
r
Z
Z
Z = - impedanţa relativă.
Componentele funcţii de argument vt x
d
− = ξ au în momentul
aceeaşi valoare la distanţa dt t + dx x + , adică vt x ) dt t ( v dx x − = + − + de
unde rezultă , iar constanta 0 vdt dx = −
εµ
= =
1
dt
dx
v (14.63)
este viteza de propagare a componentelor ), vt x ( E
yd

şi
), vt x ( E
zd

) vt x ( H
yd
− ). vt x ( H
zd

Pentru un observator care s-ar deplasa cu viteza v în sensul lui x
crescător, aceste componente rămân invariabile în spaţiu; ele descriu propa-
garea câmpului electromagnetic în sens direct şi alcătuiesc unda
electromagnetică directă sau incidentă (fig. 14.2).
v
zd
E
yd
H
d
H
yd E
d
E
x
0
y
d
S
z
0
d
H
d
E
d
S
x
v
z
y
zd
H
Fig. 14.2.
Un raţionament asemănător, arată că şi componentele funcţii de
argumentul vt x
i
+ = ξ , respectiv: ) vt x ( H ), vt x ( E ), vt x ( E
yi zi yi
+ + + şi
sunt unde ce se propagă cu ) vt x ( H
zi
+ v − , în sensul lui x descrescător şi
alcătuiesc unda electromagnetică inversă sau reflectată (fig. 14.3).
În vid, şi practic şi în aer, viteza de propagare a undelor
electromagnetice este egală cu viteza luminii c:
s m 10 3 c
µ ε
1
v
8
0 0
⋅ = = =
224
v −
z
v −
zi
E
yi
H
i
H
yi E
i
E
x
y
i
S
0
zi
H
0
i
S
i
E
z
y
x
i
H
Fig. 14.3.

Acest rezultat a confirmat natura electromagnetică a luminii, cu
frecvenţe cuprinse între Hz.
14
10 ) 8 4 ( ⋅ ÷
Din punctul de vedere al ecuaţiei undelor, componentele de
argumente sunt funcţii arbitrare în raport cu aceste argumente, iar
valorile lor într-un punct x şi la momentul t se determină din condiţiile
iniţiale şi la extremităţi.
i d
şi ξ ξ
Transportul de energie al undelor electromagnetice se poate stabili
calculând vectorul Poynting S . Componentelor directe
d
E şi
d
H le
corespunde vectorul Poynting direct
d
S :
( ) ( ) ( ) i H E H E k H j H k E j E H E S
yd zd zd yd zd yd zd yd d d d − = + × + = × =
Ţinând cont de relaţiile (14.24), se poate scrie:
( ) ( ) i H H i E E S
2
zd
2
yd
2
zd
2
yd
d
⋅ +
µ
ε
= ⋅ +
µ
ε
= (14.64)
Dacă se consideră expresiile densităţilor de volum ale energiilor electrică şi
respectiv magnetică pentru unda directă sub forma
( ) ( )
2
H H µ
2
E E ε
2
zd
2
yd
med
2
zd
2
yd
ed
+
=
+
=

w , w ,
relaţia (14.27) poate fi scrisă astfel:
md ed d
v 2 v 2 S w w = = (14.65)

225
În mod similar, vectorul Poynting corespunzător undei inverse rezultă
mi ei i
v 2 v 2 S w w − = − = (14.66)
unde
( ) ( )
2
H H µ
şi
2
E E ε
2
zi
2
yi
mi
2
zi
2
yi
ei
+
=
+
=

w w sunt densităţile de volum
ale energiilor electrică şi respectiv magnetică corespunzătoare undei inverse.
Din relaţiile (14.65) şi (14.66) rezultă egalitatea densităţilor de
volum ale energiilor electrică şi magnetică, atât pentru unda directă, cât şi
pentru unda inversă, ), i , d (α
m e
= =
α α
w w iar vectorii Poynting pot fi
calculaţi şi cu relaţiile
v ) ( S v ) ( S
mi ei i md ed d
⋅ + − = ⋅ + = w w , w w (14.67)
Având în vedere definiţia vectorului Poynting, relaţia obţinută
permite următoarea interpretare fizică: energia transportată de unda
electromagnetică într-un interval elementar de timp ∆t printr-un element de
arie ∆A al unei suprafeţe normale pe
direcţia sa de propagare, este egală cu
energia electromagnetică totală din cilindrul
având baza de arie ∆A şi generatoarea egală
cu v∆t (fig. 14.4). Se dovedeşte astfel că
unda electromagnetică transportă energie,
iar din punct de vedere energetic,
propagarea undei este echivalentă cu un flux
de energie.
Fig. 14.4.
A ∆
v
t v ∆
Dacă componentele în planul undei a oricăreia dintre intensităţile
câmpurilor electric sau magnetic sunt sinusoidale de pulsaţie ω în raport cu
argumentele:
d,i y,z; α E,H; k F ,
v
x
t sin F ) t , x ( F
k max k k
= = =


ϕ + ⎟

± ω =
α α
(14.68)
unda electromagnetică se numeşte armonică sau monocromatică. Locul
geometric al vârfului vectorului câmp electric sau magnetic este o elice a
cărei urmă în planul undei este o curbă numită curbă de polarizare. După
forma curbei de polarizare, unda electromagnetică poate fi polarizată liniar,
circular, eliptic, etc.

226
14.5. CÂMPUL ELECTROMAGNETIC
CVASISTAŢIONAR ÎN CONDUCTOARE MASIVE

14.5.1. Fenomene specifice
Regimul cvasistaţionar al câmpului electromagnetic, caracterizat
prin neglijarea curentului de deplasare în legea circuitului magnetic, numit
şi regim cvasistaţionar de tip magnetic sau anelectric, intervine în studiul
curenţilor variabili în conductoare masive.
Rezolvarea problemelor de câmp electromagnetic variabil în
conductoare masive, imobile, este mult mai dificilă decât în regim staţionar
datorită fenomenelor menţionate în continuare.
n Curentul continuu în conductoare imobile, izotrope şi omogene se
stabileşte numai prin punerea sub tensiune a unor părţi ale conductoarelor,
fiind un curent de aducţie; în regim variabil în timp, în afara de curenţii de
aducţie, se pot stabili, fără a pune sub tensiune părţi ale conductoarelor,
curenţi numiţi curenţi turbionari sau Foucault induşi de fluxul magnetic
variabil în timp.
o Într-un conductor drept curentul continuu se repartizează cu
densitate constantă, în schimb, într-un conductor drept, curentul de aducţie
variabil in timp (de exemplu sinusoidal) se repartizează cu o densitate de
curent a cărei valoare efectivă e mai mare la periferie decât în interior,
fenomen numit efect pelicular.
p Curentul continuu dintr-un conductor imobil nu influenţează
repartiţia curenţilor din conductoarele imobile aflate în apropiere; în regim
variabil, repartiţia curentului într-un conductor este modificată de prezenţa
în vecinătatea altor conductoare prin efectul câmpului magnetic produs de
acestea, fenomen numit efect de proximitate sau de apropiere.
q Într-un conductor situat într-o crestătură practicată într-un bloc de
material feromagnetic, curentul continuu se repartizează cu densitate
constantă; curentul variabil în timp se repartizează însă cu densitate
variabilă, mai mică spre fundul crestăturii (refularea curentului spre
suprafaţă), fenomen numit efect Field.
r Câmpul electromagnetic variabil în timp impune restricţii în
definirea unor mărimi cum sunt: rezistenţa electrică, tensiunea în lungul
unui conductor drept, etc. care nu mai sunt caracterizate la fel ca în curent
continuu.

227
In cele ce urmează se va studia regimul armonic permanent al
câmpului electromagnetic, regim cvasistaţionar caracterizat de variaţia
armonică (sinusoidală) în timp a mărimilor de stare locală cum sunt:
intensităţile şi inducţiile câmpurilor electric şi magnetic, densitatea
curentului electric. Se va utiliza reprezentarea în complex (simplificat) a
mărimilor sinusoidale explicată sumar în continuare.
Prin reprezentarea în complex simplificat a unei mărimi sinusoidale
având forma
) t sin( Y 2 ) t sin( Y y
max
α + ω = α + ω = (14.69)
în care s-a notat cu:
Fig. 14.5.
+1
Axa reală
+j
A
x
a

i
m
a
g
i
n
a
r
ă

Y
α
{ } Y Re
0
{ } Y

Im
Y
Y
max
– valoarea maximă sau amplitudinea,
Y – valoarea efectivă,
ω = 2πf – pulsaţia,
f – frecventa,
∝ – faza iniţială
i se ataşează o marime complexă
α
=
j
Ye Y ,
numită imagine în complex simplificat, care
se reprezinta în planul complex (fig.14.5)
printr-un vector, numit fazor complex,
având modulul egal cu valoarea efectivă Y a
marimii sinusoidale şi unghiul cu axa reală
egal cu faza iniţială ∝ (fig.14.5).
) t sin( Y 2 ) t sin( Y y
max
α + ω = α + ω = '
α
=
j
Ye Y (14.70)
Trecerea de la imaginea în complex simplificat la functia original se
face cu relaţia:
} Y e 2 { y
t jω
= Im (14.71)
Prin această reprezentare, unei mărimi vectoriale cu variaţie sinusoi-
dală în timp îi va corespunde un vector complex, astfel:

y y
e ) ωt sin Y 2 ( e y Y ⋅ = ⋅ = '

y
Ye Y , e Y Y = ⋅ = . (14.72)
Se menţionează aici faptul, uşor de verificat, că derivării în raport cu
timpul a unei mărimi sinusoidale (vectoriale sau scalare) îi corespunde
multiplicarea cu jω a imaginii sale în complex:

t
Y


' Y j ⋅ ω (14.73)

228

Se precizează cu numai operatorului de derivare în raport cu timpul
îi corespunde în complex multiplicarea cu jω, derivarea în raport cu oricare
altă variabilă rămânând valabilă şi în reprezentarea complexă:

x
Y


'
x
YPentru produsul scalar şi respectiv produsul vectorial, corespondenţa
în complex este următoarea:
Y X ⋅ '
*
Y X ⋅ , (14.74)
respectiv, Y X × '
*
Y X × . (14.75)
Pentru câmpul electromagnetic în medii conductoare s-a stabilit că
marimile E si H satisfac ecuaţii de forma:
0
t
E
E =


µσ − ∆
0
t
H
H =


µσ − ∆
şi, de asemenea, pentru E J σ = exista relaţia evidentă
0
t
J
J =


µσ − ∆ .
Acestor ecuaţii, prin reprezentarea în complex, le corespund ecuaţiile= ω − ∆
= ω − ∆
= ω − ∆
0 J µσ j J
0 H µσ j H
0 E µσ j E
(14.76)
care, cu notaţia ωµσ = j γ , devin:= γ − ∆
= γ − ∆
= γ − ∆
0 J J
0 H H
0 E E
2
2
2
(14.7)

229
Aceste ecuaţii sunt ecuaţii de tip Helmholtz. Ecuaţii similare satisfac,
de asemenea, şi mărimile de stare B şi D. În problemele de determinare de
campuri trebuie avut în vedere că soluţia acestor ecuaţii diferentiale de
ordinul doi nu sunt independente, fiind legate intre ele prin ecuatiile lui
Maxwell care, în complex, se scriu:
( )

iv
iv
rot
rot
E σ J , H µ B , E ε D
0 H
0 ρ 0 E
H jω E
E jω E σ H
v
= = =
= ∂
= = ∂
µ − =
σ + =
(14.78)
Pe suprafeţele de discontinuitate trebuie impuse şi relaţiile care
rezultă din teoremele de conservare, respectiv conservarea componentelor
tangenţiale ale intensităţilor câmpurilor electric şi magnetic
t 2 t 1 t 2 t 1
H H E E = = ,
şi a componentelor normale ale inducţiilor electrică şi magnetică
t 2 t 1 t 2 t 1
B B , D D = = .
De asemenea, în regim armonic permanent, neglijarea curentului de
deplasare în raport cu cel de conductie se justifică astfel:
- valoarea efectivă a densităţii curentului de conducţie este ,
iar a curentului de deplasare este
E J σ =
ωεE J J
D
D
= = ,
- pentru conductoare ( ) m / F ) 10 9 4 /( 1 ; m 10
9
0
1 1 6
⋅ π = ε ≈ ε Ω ≥ σ
− −

şi rezultă f 10
18
1
σ
ε
J
J 15
0 D

⋅ =
ω
= .
Deci, neglijarea curentului de deplasare este acceptabilă pentru
frecvenţe , domeniu ce acoperă cazurile întâlnite în tehnică unde
frecvenţa nu depăşeşte .
Hz 10 f
16

Hz 10 10
12 10
÷230

14.5.2. Pătrunderea câmpului electromagnetic
în semispaţiul conductor
Se consideră un bloc de material conductor de permeabilitate µ şi
conductivitate σ constante, ocupând semispatiul x > 0 (fig.14.6). În dielec-
tricul care ocupă semispaţiul x < 0 se stabileşte din exterior un câmp
magnetic uniform, tangenţial la suprafaţa conductorului şi sinusoidal în timp
de pulsaţie ω.
t sin H k H
max 0 0 ω ⋅ = (14.79)
Se studiază numai regi-
mul permanent şi se consideră că
datorită extinderii infinite a
blocului în direcţiile O
y
şi O
z
şi al
caracterului omogen al câmpului
magnetic la suprafaţa lui, toate
mărimile de stare locală au
aceeaşi valoare în toate punctele
oricarui plan x = const., paralel
cu faţa blocului. Astfel spus,
toate mărimile sunt funcţii numai
de x şi t (undă plană), adică în
interiorul blocului:
) t , x ( S
) t , x ( E
z
y
x 0
σ=0
µ=µ
0
σ, µ
k
i
j
) t , x ( H
) t , x ( J
x
0
H
Fig.14.6.
( ) ( ) ( ) t , x J J ; t , x E E ; t , x H H = = = (14.80)
Deoarece la suprafaţa blocului se conservă componentele tangenţiale
ale câmpului H, valoarea acestuia, în interior, pentru x→0, trebuie să fie
egală cu câmpul tangenţial exterior:
( ) ( ) t sin H k t H k H t , 0 H
max 0 0
0 ω = = = (14.81)
sau, în reprezentare complexă,
0 0
H k H = (14.82)
şi se poate admite că în oricare alt punct, H are numai componente după O
z
,
adică
( ) ( ) t , x H k t , x H
z
=
sau, în reprezentare complexă:

231
( ) x H k H
z
= . (14.83)
În regim permanent sinusoidal este satisfacută ecuaţia Helmholtz
pentru câmpul magnetic:
ωσµ = γ = γ − j ; 0 H
dx
H d
z
2
2
z
2
. (14.84)
Această ecuaţie diferentială liniară, omogenă, cu coeficienţi constanţi are
rădăcinile caracteristice: γ ± = r . Prin urmare, soluţia este de forma:
( )
x
2
x
1 z
e A e A x H
γ γ −
+ = (14.85)
adică o undă directă plus o undă inversă.
Deoarece blocul conductor este presupus infinit ( ) ∞ ≤ ≤ x 0 , unda
inversă trebuie să fie nulă pentru a avea câmp magnetic finit pentru x → ≡ ,
adică A
2
= 0. Din condiţia de frontieră rezultă A
1
:
( )
1 z
A 0 H =
Dar este ) 0 ( H
z
este egal cu câmpul din faţa blocului: ( )
2
H
H 0 H
max 0
0 z
= = .
Aşadar,
( )
x
max 0
z
e H
2
1
x H
γ −
= (14.86)
Mărimea complexă γ se numeşte constanta de propagare şi poate fi
scrisă astfel:
( ) j 1
2
1
j
2
1
e e j
4
j
2
+ α = ⎟

+ ωµσ = ωµσ = ωµσ = ωµσ = γ
π π
,
unde s-a notat cu
2
ωµσ
= α . Înlocuind în (14.86), rezultă:
( )
x j x
max 0
z
e e H
2
1
x H
α − α −
= (14.87)
Valoarea instantanee a intensităţii câmpului magnetic se calculează
cu relaţia ( ) ( ) { } x H e 2 Im t , x H
2
t j
z
ω
= şi rezultă:
( ) ( ) x t sin e H t , x H
max 0 z
α − ω =
α −
(14.88)

232
Densitatea de curent J şi intensitatea câmpului electric E se deduc
din expresia legii circuitului magnetic în care se neglijează curentul de
deplasare, J H rot = , şi din expresia legii conducţiei electrice pentru
conductoare omogene, E J σ = ,
( ) ( t , x E j J
1
E ; t , x J j H rot J
y y
=
σ
= = = ). (14.89)
Rezultă astfel că, atât curentul (densitatea de curent), cât şi câmpul electric
sunt orientaţi după axa Oy deoarece singurele componente nenule ale H rot
sunt dirijate după O
y


=


=


⋅ = 0
x
H
; 0
z
H
; 0
y
H
(x,t), H k H
z z z
z
,

x
H
j
H 0 0
z y x
k j i
H rot
z
z


− =


= . Aşadar,
x
H 1
J
1
E ,
x
H
J
z
y y
z
y


σ
− =
σ
=


− =
În complex, utilizând rel. (14.84), rezultă:
( )

⎛ π
− α −
α −

⎛ π
− α −
α −
γ −
σ
α
=
σ
=
α = + α = − =
4
x j
x
max 0 y y
4
x j
x
max 0
x
max 0
z
y
e e H J
1
E
e e H e j 1 H
2
1
dx
H d
J

Valorile instantanee sunt:
( ) ⎟
⎛ π
+ α − ω α =
α −
4
x t sin e 2 H t , x J
x
max 0 y
(14.90)
( ) ⎟
⎛ π
+ α − ω
σ
α
=
α −
4
x t sin e 2 H t , x E
x
max 0 y
(14.91)
Densitatea de curent şi câmpul electric sunt defazate cu un unghi de
înaintea câmpului magnetic. 4 / π
În figura 14.7 s-au reprezentat grafic undele câmpurilor electric şi
magnetic la un moment t ales arbitrar (de exemplu, t = 3T/8).
Deoarece , H k H şi E j E
z y
= = vectorul densităţii fluxului de
energie (vectorul Poynting) este dirijat în sensul pozitiv al axei Ox (în care
se propagă undele şi ). ) t , x ( H
z
) t , x ( E
y
( ) ( ) t , x S i H E i H E k j H E S
x z y z y
= = × = × =

233
y
z
x
max o
2
e H
α − α
σ
H
0max
e
-αx
E
y
(x,t)
H
z
(x,t)
H
0
(t)
x
Fig.14.7.

Utilizând expresiile componentelor H
z
şi E
y
din (14.88) şi (14.89), rezultă:
( )⎛ π
+ α − ω −
π
σ
α
= =
α −
4
x 2 t 2 cos
4
cos e H
2
2
H E t , x S
x 2 2
max 0 z y x
(14.92)
Puterea activă P
s
transmisă prin unitatea de suprafaţă a planelor
din interiorul blocului conductor este dată de valoarea medie
calculată pe un interval de o perioadă a modulului vectorului Poynting dat
de relaţia (14.88). Ţinând cont că valoarea medie pe o perioadă a funcţiei
armonice (cosinusoidale în acest caz) este nulă, rezultă imediat:
. const x =
x 2 2
max 0
T
0
x s
e H
2
1
dt ) t , x ( S
T
1
A
P
) x ( P
α −
σ
α
= = =

(14.93)
Această putere este absorbită de la câmpul electromagnetic din exterior şi
scade rapid odată cu pătrunderea în conductor, datorită exclusiv faptului că
acoperă pierderile locale de putere prin efect Joule – Lenz. Practic, aceste
pierderi sunt importante numai aproape de suprafaţa blocului unde
α
<
2
1
x .
Puterea activă primită de conductor prin unitatea de suprafaţă laterală este:
2
ef 0
2
max 0
0 s s
H
σ
H
σ 2
1
P ) 0 ( P
α
=
α
= = (14.94)
Atât câmpul magnetic, cât şi cel electric, cât şi densitatea de curent
au valori importante numai în vecinătatea suprafeţei conductorului, valorile
lor efective scăzând exponenţial odată cu depărtarea de suprafaţa
conductorului. De exemplu, valoarea efectivă a densităţii de curent este, aşa
cum se rezultă din (14.92),
x
max 0 yef
e H J
α −
α = (14.95)

234
Se numeşte adâncime de pătrundere a
câmpului electromagnetic în semispaţiul
conductor şi se notează cu δ, distanţa de la
suprafaţa conductorului pe care ar trebui
repartizat uniform curentul total pentru ca
pierderile de putere activă în conductor să fie
aceleaşi ca în cazul repartiţiei sale reale
(exponenţiale, fig.14.8).
yechiv
J
max 0
H α
x
yef
J
α = δ / 1
Considerând o fâşie de înălţime h după
axa Oz şi de lungime infinită după axa Ox
(fig.14.9), curentul total prin aceasta este:
Fig.14.8.
=


− = =
∫ ∫
∞ ∞
0
z
0
y
dx
x
H
h hdx ) x ( J I
δ x
P
h
0
I
b
Fig. 14.9.
0
H
z
y
[ ]
0 z z z
H h ) 0 ( H h ) ( H ) 0 ( H h = = ∞ − =
şi are valoarea efectivă:
2
H
max 0
h hH I
ef 0
= = .
Dacă curentul ar fi repartizat uniform pe
grosimea δ, ar avea densitatea echivalentă:
δ
=
δ
=
2
H
h
I
J
max 0
yechiv
(14.96)
Pentru o porţiune dreptunghiulară de arie hb A = de pe faţa blocului,
puterea activă absorbită de la câmpul exterior este:
hb
2
H
A P P
2
max 0
s
σ
α
= = (14.97)
Dacă curentul ar fi repartizat uniform pe grosimea δ, ar determina în
volumul paralelipipedului h b ⋅ δ ⋅ o pierdere de putere activă prin efect
Joule care se poate calcula astfel:
2
max 0
2
yechiv j
H
2
hb
b h J
1
P P
σδ
= δ ⋅
σ
= = (14.98)
Prin egalarea celor două puteri date de relaţiile (14.97) şi (14.98),
rezultă pentru adâncimea de pătrundere expresia:

235
π
λ
=
µσ π
=
ωµσ
=
α
= δ
2 f
1 2 1
(14.99)
Adâncimea de pătrundere este o caracteristică a materialului,
depinzând de regimul de funcţionare (invers proporţională cu rădăcina
pătrată a frecvenţei). Această caracteristică este utilă atât pentru calculul
pierderilor de putere (ca şi cum întregul curent ar fi repartizat uniform la
suprafaţa blocului pe grosimea δ), cât şi pentru a aprecia cu aproximaţie
pătrunderea câmpului electromagnetic în mediul conductor. La distanţa x =δ
de la suprafaţa conductorului, câmpurile şi densitatea de curent
scad de e = 2,781ori, iar vectorul Poynting de e
y z
E , H
y
J
2
= 7,389ori faţă de valoarea
lor la suprafaţa conductorului.


14.5.3. Efectul pelicular

Dacă un curent variabil în timp i(t) parcurge un conductor, repartiţia
curentului nu se mai face uniform pe secţiunea conductorului ca în regim
staţionar (în curent continuu). De exemplu, într-un conductor drept având
conturul secţiunii transversale peste tot concav şi aflat la mare depărtare de
alte conductoare, valoarea efectivă a densităţii curentului de aducţie
sinusoidal în timp este mai mare la periferie şi fenomenul de refulare a
curentului se numeşte efect pelicular sau efect skin şi are următoarele
consecinţe: sporirea pierderilor de putere prin efect Joule-Lenz în conductor,
creşterea rezistenţei echivalente a conductorului, reducerea inductivităţii lui
interioare şi dependenţa tuturor acestor mărimi de frecvenţa de lucru.
Aprecierea refulării curenţilor variabili în conductoare având o
formă oarecare a suprafeţei se poate face cu ajutorul parametrului δ,
adâncimea de pătrundere, definit în paragraful anterior. Din compararea cu
parametrul δ a dimensiunilor conductorului având suprafaţa peste tot
concavă, rezultă regimurile de refulare a curenţilor variabili în conductoare
menţionate în continuare.
n Regimul de refulare slabă sau efectul
pelicular slab în care difuzia câmpului electro-
magnetic este totală şi apare atunci când cea mai
mică dintre dimensiunile conductorului a (de exem-
plu cea mai mică rază de curbură a unui conductor)
este mult mai mică decât δ.
a << δ
r
J
a
Fig. 14.10.
a<<δ

236
În acest regim repartiţia câmpurilor electric şi magnetic nu diferă
prea mult de repartiţia aceloraşi mărimi în regim staţionar şi curentul este
repartizat relativ uniform pe secţiunea conductorului. Adâncimea de
pătrundere fiind
µσ π
= δ
f
1
,
rezultă că acest regim se stabileşte la valori mici ale conductivităţii electrice
σ, permeabilităţii magnetice µ şi frecvenţei f. La valori date pentru σ şi µ,
este un regim de refulare la frecvenţe joase.
o Regimul de refulare medie sau efectul pelicular mediu. La
frecvenţe mai înalte, adâncimea de pătrundere scade şi poate ajunge de
acelaşi ordin de mărime cu cea mai mică dimensiune a conductorului.
a λ δ
a λ δ
r
J
a
Fig. 14.11.
Pătrunderea câmpului e parţială şi efectul de
refulare a curentului este mai pronunţat (fig.14.11).
Calculul repartiţiei curentului în acest caz se
poate face numai integrând ecuaţiile câmpului
electromagnetic pentru o formă dată a conducto-
rului – calcule relativ complicate.
p Regimul de refulare netă sau efectul pelicular net. La frecvenţe
foarte înalte, adâncimea de pătrundere este foarte mică şi acest regim apare
atunci când
δ ⊥a.
δ ⊥ a
r
J
a
Fig. 14.12.
În acest caz, câmpul electromagnetic în
fiecare punct de pe suprafaţa conductorului pătrunde
exponenţial, la fel ca în semispaţiul conductor, pe o
adâncime de pătrundere calculată la frecvenţa
corespunzătoare. Efectul pelicular net se studiază
asimilând suprafaţa conductorului cu aceea a unui
semispaţiu conductor.
În cazul manifestării efectului pelicular, conductorul nu mai poate fi
considerat filiform şi tensiunea în lungul firului,

=
C
f
s d E u , depinde de
linia de curent C în lungul căreia se calculează. Prin urmare, rezistenţa
conductorului nu se mai poate defini din relaţia Ri u
f
= ca în curent
continuu. Puterea activă P disipată prin efect Joule – Lenz în conductor se

237
poate însă calcula şi în cazul unei repartiţii neuniforme a curentului,
cunoscând repartiţia densităţii de curent J în volumul conductorului:
( ) } { dA n H E dV ρJ P P
i
V
2
j
*
∫ ∫
Σ
⋅ × = = =
Σ
Re . (14.100)
unde cu
i
n s-a notat versorul normalei la suprafaţa conductorului orintată
spre interiorul acestuia.
Rezistenţa în curent alternativ se defineşte astfel:
( ) } { dA n H E
I
1
dV ρJ
I
1
I
P
R
i
2
V
2
2 2
a
*
∫ ∫
Σ
⋅ × = = =
Σ
Re (14.101)
Formula de definiţie pentru R
a
cu ajutorul integralei de volum
intervine în metoda iteraţiei, iar formula cu integrală de suprafaţă se aplică
în metoda integrării ecuaţiei lui Helmholtz în cazul efectului pelicular net.
Notând cu puterea în curent continuu de intensitate I
egală cu valoarea efectivă a curentului alternativ, raportul
2
c c
I R P =
c
a
c
a
d
R
R
R
P
P
k = = (14.102)
se numeşte factor în alternativ al rezistenţei.
În mod evident, pentru un conductor, R
a
> R
c
şi deci k
R
> 1.
Considerând pentru rezistenţele conductorului relaţiile

a
a
c
c
A
l
R ,
A
l
R
σ
=
σ
= ,
rezultă că rezistenţa în curent alternativ devine egală cu cea din curent
continuu dacă se ia A
a
> A
c
, A
a
reprezentând aria echivalentă a secţiunii
transversale a conductorului în curent alternativ.
În mod asemănător se arată că inductivitatea interioară a
conductorului în curent alternativ este mai mică ca în curent continuu,
, iar factorul
ic ia
L L <
1
L
L
k
ic
ia
L
< = (14.103)
se numeşte factor în alternativ al inductivităţii interioare.
238
14.5.4. Curenţi turbionari

Se numesc curenţi turbionari sau Foncault, curenţii induşi într-un
conductor masiv de un câmp magnetic variabil în timp.
În aplicaţiile tehnice, curenţii turbionari apar în miezurile feromag-
netice ale maşinilor şi aparatelor electrice de curent alternativ determinând
pierderi suplimentare de putere prin efect Joule – Lenz şi înrăutăţind
funcţionarea acestor maşini şi aparate. Există însă şi aplicaţii utile:
încălzirea electrică prin inducţie (cuptoare de inducţie, în care se utilizează
puterea dezvoltată de curenţii induşi pentru a încălzi şi chiar pentru a topi
conductorul), frâne şi ambreiaje electromagnetice de inducţie (se utilizează
forţele de interacţiune dintre câmpul magnetic şi aceşti curenţi), etc.
Rezolvarea problemelor legate de curenţii turbionari, calculul
acestora şi repartiţia câmpului magnetic determinat de aceşti curenţi se face
prin rezolvarea ecuaţiilor lui Maxwell - metoda exactă. În cazurile limită, la
frecvenţe joase (câmp magnetic de reacţiune al curenţilor turbionari
neglijabil) şi la frecvenţe înalte (adâncime de pătrundere mică faţă de
dimensiunile conductorului), se utilizează metode aproximative - metoda
iteraţiei şi metoda semispaţiului infinit.
Aplicaţie. Determinarea teoretică a pierderilor prin curenţi
turbionari în tola feromagnetică.
La un circuit magnetic cu o înfăşurare de curent alternativ, miezul
feromagnetic este străbătut de un flux magnetic t sin
m
ω φ = φ sub acţiunea
căruia se induc curenţi cu liniile de curent conţinute în plane transversale
faţă de liniile câmpului magnetic (fig.14.13,a).
∆φ ∆φ ∆φ φ
b)
a)
Fig. 14.13.

239
Pentru a reduce pierderile de putere date de aceşti curenţi (pierderi în
fier prin curenţi turbionari), se divizează miezul în tole subţiri, izolate între
ele, ceea ce măreşte rezistenţa căilor de închidere a acestor curenţi şi reduce
intensitatea lor (fig.14.13b). Se consideră o astfel de tolă de înălţime h,
lăţime l, grosime ∆ foarte mică (∆ << l, ∆
<< h, fig.14.14,b). Dacă se neglijează
câmpul magnetic de reacţie al curenţilor
turbio-nari induşi, inducţia magnetică în
tolă este omogenă
) t ( B k B
z
⋅ =
sin B ) t ( B
max z
=
(14.104)
şi în complex se reprezintă astfel
t ω
2
B
B
max
z
= .
Deoarece tola este foarte subţire, se poate
considera infinit extinsă din punct de
vedere al repartiţiei curentului în zona ei
centrală (adică se poate neglija întoarce-
rea liniilor de curent la marginea ei).
Astfel, se poate admite că densitatea de
curent E J σ = şi evident şi intensitatea
câmpului electric sunt orientate după axa Oy şi depinde numai de variabila
spaţială x
) t , x ( J j J
y
⋅ = ; ) t , x ( E j E
y
⋅ = . (14.105)
Pentru câmpul electric indus în tolă, conform legii inducţiei
electromagnetice, rezultă
t
) t ( B
x
) t , x ( E
t
B
E
z y


− =

− = rot (14.106)
sau, în complex,
2
B
j B j
dx
) x ( E d
max
z
y
ω − = ω − = .
Prin integrare se obţine:
C x
2
B
j ) x ( E
max
y
+ ω − = .
Deoarece, din motive de simetrie, ) x ( E ) x ( E
y y
− = − , constanta de
integrare este C = 0.
E
B
x
x
h
J

l
Fig. 14.14.
z
y

240
Densitatea de curent este
2
j
max max
y y
xe
2
B
x
2
B
j ) x ( E ) x ( J
π
⋅ −
ωσ = ωσ − = σ = ,
având valoarea instantanee

⎛ π
− ω σω =
2
t sin x B ) t , x ( J
max y
(14.107)
Curenţii induşi sunt proporţionali cu frecvenţa, sunt defazaţi în urma
fluxului magnetic inductor cu
2
π
şi variază liniar cu x pe grosimea tolei.
Densitatea de volum a puterii instantanee disipată în tola feromag-
netică prin efect Joule este:
( )
2
t 2 cos 1
x B ) t , x ( J
1
) t , x ( p
2 2
max
2 2
y J
ω +
σω =
σ
= (14.108)
Puterea instantanee disipată în întreaga tolă se obţin prin integrare pe
volumul tolei
24
t 2 cos 1
B lh
lhdx x
2
t 2 cos 1
B dV ) t , x ( p ) t ( P
3 2
max
2
2 2
max
2
V
J J
2
2
ω +
∆ σ ω =
=
ω +
σω = =
∫ ∫

Puterea activă disipată în tolă este media pe o perioadă a puterii
instantanee:
2 2
max
2
2
T
0
J J J
B f
6
π
lh dt ) t ( P
T
1
) t ( P
~
P ∆ σ ∆ = = =

(14.109)
Pierderile specifice prin curenţi turbionari (pierderile pe unitatea de
volum) sunt
( )
3 2
max
2 2
2
J
J
m J B f
ρ 6
π
V
P
p ∆ = = (14.110)
sau,
( Kg J B
ρ 6
∆ f γπ
P
2
max
2 2 2
J
= ) . (14.111)


241
Aceste pierderi au fost calculate presupunând frecvenţe suficient de
joase pentru a neglija câmpul magnetic al curenţilor turbionari. Aproximaţia
corespunde cazului când grosimea tolei este foarte mică faţă de adâncimea
de pătrundere
ωµσ
= δ << ∆
2
.
În practică, la frecvenţa industrială de 50Hz, în fier, adâncimea de
pătrundere δ este de ordinul a (1 ÷ 2) mm şi tolele au grosimea ∆ de 0,5 sau
0,35 mm. În aceste condiţii aproximarea făcută este acceptabilă.
Pierderile sunt proporţionale cu pătratul valorilor frecvenţei f,
inducţiei magnetice B şi grosimii ∆ a tolei . La frecvenţă şi tole date,
proiectantul aparatelor sau maşinilor electrice trebuie să asigure o inducţie
maximă compatibilă cu pierderile admisibile.
Pierderile sunt invers proporţionale cu rezistivitatea ρ a materialului.
Din acest motiv se utilizează tole din material cu rezistivitate mărită, obţinut
prin alierea fierului cu siliciu.
În practică interesează însă pierderile totale, care includ şi pierderile
prin histerezis p
H
, cu valori de acelaşi ordin de mărime,
H T Fe
p p p + = . (14.112)242
În acest regim repartiţia câmpurilor electric şi magnetic nu diferă
prea mult de repartiţia aceloraşi mărimi în regim staţionar şi curentul este
repartizat relativ uniform pe secţiunea conductorului. Adâncimea de
pătrundere fiind
µσ π
= δ
f
1
,
rezultă că acest regim se stabileşte la valori mici ale conductivităţii electrice
σ, permeabilităţii magnetice µ şi frecvenţei f. La valori date pentru σ şi µ,
este un regim de refulare la frecvenţe joase.
o Regimul de refulare medie sau efectul pelicular mediu. La
frecvenţe mai înalte, adâncimea de pătrundere scade şi poate ajunge de
acelaşi ordin de mărime cu cea mai mică dimensiune a conductorului.
a λ δ
a λ δ
r
J
a
Fig. 14.11.
Pătrunderea câmpului e parţială şi efectul de
refulare a curentului este mai pronunţat (fig.14.11).
Calculul repartiţiei curentului în acest caz se
poate face numai integrând ecuaţiile câmpului
electromagnetic pentru o formă dată a conducto-
rului – calcule relativ complicate.
p Regimul de refulare netă sau efectul pelicular net. La frecvenţe
foarte înalte, adâncimea de pătrundere este foarte mică şi acest regim apare
atunci când
δ ⊥a.
δ ⊥ a
r
J
a
Fig. 14.12.
În acest caz, câmpul electromagnetic în
fiecare punct de pe suprafaţa conductorului pătrunde
exponenţial, la fel ca în semispaţiul conductor, pe o
adâncime de pătrundere calculată la frecvenţa
corespunzătoare. Efectul pelicular net se studiază
asimilând suprafaţa conductorului cu aceea a unui
semispaţiu conductor.
În cazul manifestării efectului pelicular, conductorul nu mai poate fi
considerat filiform şi tensiunea în lungul firului,

=
C
f
s d E u , depinde de
linia de curent C în lungul căreia se calculează. Prin urmare, rezistenţa
conductorului nu se mai poate defini din relaţia Ri u
f
= ca în curent
continuu. Puterea activă P disipată prin efect Joule – Lenz în conductor se

237
poate însă calcula şi în cazul unei repartiţii neuniforme a curentului,
cunoscând repartiţia densităţii de curent J în volumul conductorului:
( ) } { dA n H E dV ρJ P P
i
V
2
j
*
∫ ∫
Σ
⋅ × = = =
Σ
Re . (14.100)
unde cu
i
n s-a notat versorul normalei la suprafaţa conductorului orintată
spre interiorul acestuia.
Rezistenţa în curent alternativ se defineşte astfel:
( ) } { dA n H E
I
1
dV ρJ
I
1
I
P
R
i
2
V
2
2 2
a
*
∫ ∫
Σ
⋅ × = = =
Σ
Re (14.101)
Formula de definiţie pentru R
a
cu ajutorul integralei de volum
intervine în metoda iteraţiei, iar formula cu integrală de suprafaţă se aplică
în metoda integrării ecuaţiei lui Helmholtz în cazul efectului pelicular net.
Notând cu puterea în curent continuu de intensitate I
egală cu valoarea efectivă a curentului alternativ, raportul
2
c c
I R P =
c
a
c
a
d
R
R
R
P
P
k = = (14.102)
se numeşte factor în alternativ al rezistenţei.
În mod evident, pentru un conductor, R
a
> R
c
şi deci k
R
> 1.
Considerând pentru rezistenţele conductorului relaţiile

a
a
c
c
A
l
R ,
A
l
R
σ
=
σ
= ,
rezultă că rezistenţa în curent alternativ devine egală cu cea din curent
continuu dacă se ia A
a
> A
c
, A
a
reprezentând aria echivalentă a secţiunii
transversale a conductorului în curent alternativ.
În mod asemănător se arată că inductivitatea interioară a
conductorului în curent alternativ este mai mică ca în curent continuu,
, iar factorul
ic ia
L L <
1
L
L
k
ic
ia
L
< = (14.103)
se numeşte factor în alternativ al inductivităţii interioare.
238
14.5.4. Curenţi turbionari

Se numesc curenţi turbionari sau Foncault, curenţii induşi într-un
conductor masiv de un câmp magnetic variabil în timp.
În aplicaţiile tehnice, curenţii turbionari apar în miezurile feromag-
netice ale maşinilor şi aparatelor electrice de curent alternativ determinând
pierderi suplimentare de putere prin efect Joule – Lenz şi înrăutăţind
funcţionarea acestor maşini şi aparate. Există însă şi aplicaţii utile:
încălzirea electrică prin inducţie (cuptoare de inducţie, în care se utilizează
puterea dezvoltată de curenţii induşi pentru a încălzi şi chiar pentru a topi
conductorul), frâne şi ambreiaje electromagnetice de inducţie (se utilizează
forţele de interacţiune dintre câmpul magnetic şi aceşti curenţi), etc.
Rezolvarea problemelor legate de curenţii turbionari, calculul
acestora şi repartiţia câmpului magnetic determinat de aceşti curenţi se face
prin rezolvarea ecuaţiilor lui Maxwell - metoda exactă. În cazurile limită, la
frecvenţe joase (câmp magnetic de reacţiune al curenţilor turbionari
neglijabil) şi la frecvenţe înalte (adâncime de pătrundere mică faţă de
dimensiunile conductorului), se utilizează metode aproximative - metoda
iteraţiei şi metoda semispaţiului infinit.
Aplicaţie. Determinarea teoretică a pierderilor prin curenţi
turbionari în tola feromagnetică.
La un circuit magnetic cu o înfăşurare de curent alternativ, miezul
feromagnetic este străbătut de un flux magnetic t sin
m
ω φ = φ sub acţiunea
căruia se induc curenţi cu liniile de curent conţinute în plane transversale
faţă de liniile câmpului magnetic (fig.14.13,a).
∆φ ∆φ ∆φ φ
b)
a)
Fig. 14.13.

239
Pentru a reduce pierderile de putere date de aceşti curenţi (pierderi în
fier prin curenţi turbionari), se divizează miezul în tole subţiri, izolate între
ele, ceea ce măreşte rezistenţa căilor de închidere a acestor curenţi şi reduce
intensitatea lor (fig.14.13b). Se consideră o astfel de tolă de înălţime h,
lăţime l, grosime ∆ foarte mică (∆ << l, ∆
<< h, fig.14.14,b). Dacă se neglijează
câmpul magnetic de reacţie al curenţilor
turbio-nari induşi, inducţia magnetică în
tolă este omogenă
) t ( B k B
z
⋅ =
sin B ) t ( B
max z
=
(14.104)
şi în complex se reprezintă astfel
t ω
2
B
B
max
z
= .
Deoarece tola este foarte subţire, se poate
considera infinit extinsă din punct de
vedere al repartiţiei curentului în zona ei
centrală (adică se poate neglija întoarce-
rea liniilor de curent la marginea ei).
Astfel, se poate admite că densitatea de
curent E J σ = şi evident şi intensitatea
câmpului electric sunt orientate după axa Oy şi depinde numai de variabila
spaţială x
) t , x ( J j J
y
⋅ = ; ) t , x ( E j E
y
⋅ = . (14.105)
Pentru câmpul electric indus în tolă, conform legii inducţiei
electromagnetice, rezultă
t
) t ( B
x
) t , x ( E
t
B
E
z y


− =

− = rot (14.106)
sau, în complex,
2
B
j B j
dx
) x ( E d
max
z
y
ω − = ω − = .
Prin integrare se obţine:
C x
2
B
j ) x ( E
max
y
+ ω − = .
Deoarece, din motive de simetrie, ) x ( E ) x ( E
y y
− = − , constanta de
integrare este C = 0.
E
B
x
x
h
J

l
Fig. 14.14.
z
y

240
Densitatea de curent este
2
j
max max
y y
xe
2
B
x
2
B
j ) x ( E ) x ( J
π
⋅ −
ωσ = ωσ − = σ = ,
având valoarea instantanee

⎛ π
− ω σω =
2
t sin x B ) t , x ( J
max y
(14.107)
Curenţii induşi sunt proporţionali cu frecvenţa, sunt defazaţi în urma
fluxului magnetic inductor cu
2
π
şi variază liniar cu x pe grosimea tolei.
Densitatea de volum a puterii instantanee disipată în tola feromag-
netică prin efect Joule este:
( )
2
t 2 cos 1
x B ) t , x ( J
1
) t , x ( p
2 2
max
2 2
y J
ω +
σω =
σ
= (14.108)
Puterea instantanee disipată în întreaga tolă se obţin prin integrare pe
volumul tolei
24
t 2 cos 1
B lh
lhdx x
2
t 2 cos 1
B dV ) t , x ( p ) t ( P
3 2
max
2
2 2
max
2
V
J J
2
2
ω +
∆ σ ω =
=
ω +
σω = =
∫ ∫

Puterea activă disipată în tolă este media pe o perioadă a puterii
instantanee:
2 2
max
2
2
T
0
J J J
B f
6
π
lh dt ) t ( P
T
1
) t ( P
~
P ∆ σ ∆ = = =

(14.109)
Pierderile specifice prin curenţi turbionari (pierderile pe unitatea de
volum) sunt
( )
3 2
max
2 2
2
J
J
m J B f
ρ 6
π
V
P
p ∆ = = (14.110)
sau,
( Kg J B
ρ 6
∆ f γπ
P
2
max
2 2 2
J
= ) . (14.111)


241
Aceste pierderi au fost calculate presupunând frecvenţe suficient de
joase pentru a neglija câmpul magnetic al curenţilor turbionari. Aproximaţia
corespunde cazului când grosimea tolei este foarte mică faţă de adâncimea
de pătrundere
ωµσ
= δ << ∆
2
.
În practică, la frecvenţa industrială de 50Hz, în fier, adâncimea de
pătrundere δ este de ordinul a (1 ÷ 2) mm şi tolele au grosimea ∆ de 0,5 sau
0,35 mm. În aceste condiţii aproximarea făcută este acceptabilă.
Pierderile sunt proporţionale cu pătratul valorilor frecvenţei f,
inducţiei magnetice B şi grosimii ∆ a tolei . La frecvenţă şi tole date,
proiectantul aparatelor sau maşinilor electrice trebuie să asigure o inducţie
maximă compatibilă cu pierderile admisibile.
Pierderile sunt invers proporţionale cu rezistivitatea ρ a materialului.
Din acest motiv se utilizează tole din material cu rezistivitate mărită, obţinut
prin alierea fierului cu siliciu.
În practică interesează însă pierderile totale, care includ şi pierderile
prin histerezis p
H
, cu valori de acelaşi ordin de mărime,
H T Fe
p p p + = . (14.112)


242

MIHAI PUIU - BERIZINŢU PETRU LIVINŢI

BAZELE ELECTROTEHNICII
Partea I

Electromagnetismul

Editura Tehnica - Info Chişinău - 2003

Referenţi: Prof. univ. dr. ing. Ilie Popescu Prof. univ. dr. ing. Alecsandru Simion

Descrierea CIP a Camerii Naţionale a Cărţii Autori: PUIU - BERIZINŢU Mihai LIVINŢI Petru “BAZELE ELECTROTEHNICII”
Partea I

“Electromagnetismul” Ch.: Tehnica-Info, 2003 (Tipogr. AS Gevi -F Iaşi) 286 pag. ISBN 9975-63-206-8 100 ex.

Prefaţă

Electromagnetismul, având ca obiect teoria generală a câmpului electromagnetic, constituie baza teoretică pentru înţelegerea şi interpretarea ştiinţifică a fenomenelor electrice şi magnetice ce intervin în aplicaţiile practice ale electrotehnicii, una din ramurile importante ale ştiinţelor tehnice. Electromagnetismul, împreună cu teoria circuitelor electrice, sunt cele două părţi fundamentale ale cursului de Electrotehnică teoretică, numit şi Bazele electrotehnicii deoarece constituie baza teoretică pentru studiul disciplinelor tehnice din domeniile şi ramurile electrotehnicii. Întrucât în aplicaţiile tehnice interesează în primul rând examinarea fenomenelor electromagnetice la nivel macroscopic, cursul este dedicat studiului general şi sistematic a câmpului electromagnetic în forma teoriei macroscopice, clasice şi nerelativiste. În această primă ediţie cursul este structurat în cele patru părţi corespunzătoare structurii teoriei clasice a electromagnetismului – Electrostatica, Electrocinetica, Magnetostatica şi Electrodinamica – conţinând în total un număr de 14 capitole şi trei anexe. Cursul se adresează îndeosebi studenţilor şi inginerilor de profil electrotehnic şi energetic, precum şi tuturor celor interesaţi de dobândirea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice asupra fenomenelor electromagnetice ce intervin în aplicaţiile tehnico-inginereşti.

Lucrarea este o dezvoltare a primei părţi a cursului de Bazele electrotehnicii Electromagnetismul, ce se predă studenţilor de la specializarea Energetică industrială, ingineri, cursuri de lungă durată, de la Universitatea din Bacău. Experienţa didactică a autorilor şi consultările avute cu cadre didactice de specialitate din învăţământul universitar românesc, au condus la convingerea că studiul separat, în structura prezentată, a câmpurilor electric şi magnetic în regim staţionar, este cea mai eficientă formă din punct de vedere instructiv pentru abordarea şi aprofundarea teoriei macroscopice a câmpului electromagnetic. Autorii vor fi recunoscători pentru observaţii şi sugestii în vederea îmbunătăţirii unei următoare ediţii a cestui curs. Autorii

. Polarizarea electrică ....2............................4....... Câmpul electric în vid ............................5 Inducţia electrică şi fluxul electric în vid............... Câmpul electric coulumbian.........................................3................................ Dipolul electric..................................... Potenţialul electrostatic şi diferenţa de potenţial ........... 1.. Dielectrici ...... Teorema lui Coulomb ........................... Câmpul electromagnetic..... Tensiunea electromotoare............... Polarizaţia electrică ............................. 1................. Câmpul electric............. Teorema potenţialului scalar al câmpului electrostatic ..... 2..... 1................................... Sarcina electrică de polarizaţie ...............1................... Gradient de potenţial ..........1..............................................3............ 2..... Regimurile câmpului electromagnetic ......6.... Principiul superpoziţiei câmpurilor coulombiene ............................................................................ Suprafeţe echipotenţiale .........................CUPRINS Prefaţă ...............3. 1..................................................................................................2.... 2...... 1.............3................................................... Câmpul electric produs în vid de o sarcină punctiformă...... Sarcina electrică şi intensitatea câmpului electric în vid ......................... 1......................... Polarizarea temporară şi polarizarea permanentă .......... Momentul electric al dipolului .. Tensiunea electrică......................... 1................................................7.......................... Introducere ................9............. Câmpul electric în substanţă ..... Teorema lui Gauss ..............................................................1............ 1........................2......3... 3 11 15 15 16 20 22 23 26 29 30 31 33 33 34 35 35 35 38 5 ..... 1.......................... Partea întâi ELECTROSTATICA 1.... 2......3........... Starea de electrizare....8....................... 2............................................. 2..... 2......................................

........................................ 5......................................... Metoda imaginilor electrice – principiul metodei .................................... Densitatea de volum a energiei câmpului electrostatic .........6.............. Energia câmpului electrostatic ................................. Metoda indirectă de calcul a câmpului electric. ............2.... 3......2....................................................... Capacităţi electrice .........1.....3................................................................. 5... 3........ Capacităţi în serviciu ........1.......................... 5.................................... Capacitatea electrică.........2....1.......4............................. Condensatorul electric........................................................................................................ Presiunea electrostatică ............ 3............ 5............... 2.......... 3.. Metode de calcul direct a câmpului electrostatic ..........1.......................... Metode de calcul a câmpului electrostatic .......... 6 ......2......................... Metoda imaginilor electrice ..............................................1................7... 4..2....2..2..........5.............................. Forţe generalizate în câmp electrostatic ..........................2.................. 3........... 5........................... 4............. 4......... Metoda imaginilor electrice în raport cu sfera conductoare ...................................... Conductoare în câmp electrostatic ........... 4...... 4........2.............. 4.... Energia de interacţiune a corpurilor încărcate cu sarcini electrice ...........3..........................2................... Legea dependenţei dintre inducţie... intensitate şi polarizaţie în câmp electric...... 2......... Metoda imaginilor electrice în raport cu planul de separaţie a doi dielectrici ........ Legea fluxului electric .5.......8...... 4. Metoda imaginilor electrice în raport cu un plan conductor infinit ............1................................................ Suprafeţe de discontinuitate în câmp electric.............. 41 44 45 47 48 50 53 53 55 57 63 67 68 70 70 74 74 74 76 78 79 80 82 82 82 84 86 86 91 92 4........ Metoda imaginilor electrice în raport cu cilindrul conductor ...4..9................5..........4.............................................3..................................................................1...... Refracţia liniilor de câmp ........ Densitatea de volum a forţei electrostatice ............ Ecuaţiile de capacitate ale lui Maxwell ......2.......2...........................6........ 5....... Capacităţi echivalente ...2......... Energia şi forţele câmpului electrostatic ........ Calculul reţelelor de condensatoare ........ Intensitatea câmpului electric şi inducţia electrică în corpuri polarizate .. 2.. 3.........2.....................6............. 5...... 4......2................................... 2................ Teoremele forţelor generalizate în câmp electrostatic ......... 5................................... 3............... Legea polarizaţiei electrice temporare ....................................2. 2.......1.... Calculul capacităţilor ...... Teorema de unicitate a câmpului electrostatic ...........................

...............1...2...............5.......2........ 6. Forma locală a legii conservării sarcinii electrice ....2.............. 7...........1...........Bazele experimentale ale legii în regim staţionar....... 6.. Legea transformării energiei în conductoare în regim electrocinetic ..................2............. 6. Consecinţe ale legii conservării sarcinii electrice ................ Pânza de curent ....3...................................3.6............ Mărimi şi fenomene electrocinetice ................................... 6.....Partea a doua ELECTOCINETICA 6....1....................... 109 7 .............................1......................3.............. Forma integrală a legii conducţiei electrce ....................... Variaţia rezistivităţii conductoarelor cu temperatura .................. Repartiţia curentului electric de conducţie ...................1............ 6.. Curentul electric hertzian ....................Forma locală a legii transformării energiei în conductoare parcurse de curent electric de conducţie ... 7..................1.................3......... Repartiţia superficială....2...........2.......................1.... 93 93 95 96 98 98 100 104 105 105 106 107 108 109 109 110 112 114 116 116 117 119 120 121 121 123 124 7......... Curentul electric de convectie ....... Câmpuri imprimate de volum ..........4...................1.............................. 6....... Starea electrocinetică...4.................. 7...............2................. 6............................ 7........................... Conductoare neliniare ....... 7.. Solenaţia curenţilor de conducţie ..2..................... 7......2.................. Forma locală a legii conducţiei electrice ................ Efectul electrocaloric Joule-Lenz. Repartiţia de volum.................. 6..........6............... Tensiunea electromotoare .......... Legile electrocineticii ..................................................Forma integrală a legii transformării energiei în conductoare parcurse de curent de conducţie în regim staţionar ............... Câmpuri imprimate de contact .........................................6........... Forma integrală a legii conservării sarcinii electrice ...........1.................3.. 7.............................4...........................2.......................1.....4.... 7...... ............3...................................... Legea conservării sarcinii electrice libere (adevărate) ..................................................................................2............................. Densitatea curentului electric de conducţie ........ 7. Câmpuri electrice imprimate ....... Legea electrolizei ....4.........3......... Legea conducţiei electrce ............3..7... 7.................... 6............. Efecte electrocinetice .................. 7...... 7... 6.. 6.......................................... 7............... 6. Intensitatea curentului electric .............8..... 7...................................1.........

.....2..................... 9......... Legea legăturii dintre inducţie....6..Partea a treia MAGNETOSTATICA 8............................................................ 10..................1.....3....3. Generarea tensiunilor electromotoare alternative .................3. Legea inducţiei electromagnetice .................................................................... 9. Legile de evoluţie ale câmpului electromagnetic .................... 125 8......... Bazele experimentale ale legii inducţiei electromagnetice ........1.. 9. 10.............. 9............. 155 159 161 161 165 167 168 169 172 125 126 128 128 129 130 133 134 135 137 137 138 140 141 143 145 146 151 152 9.... Potenţialul magnetic vector....................... Formula Biot – Savart ..................................1... Partea a treia ELECTRODINAMICA 10.............. .... Câmpul magnetic în vid .......2.......... Efectul Hall ..............................3................. Forma integrală a legii inducţiei electromagnetice ......................... Legea magnetizaţiei temporare .. 8....3..................... 10........1.......................... Refracţia liniilor de câmp magnetic ..........6..3.................. 8. 155 10..........................................................1.......... intensitate şi magnetizaţie ...................1......... Legea fluxului magnetic .. 9...................... 137 8 ................. 9........... Ecuaţia Poisson vectorială pentru câmpul magnetic..... Fenomenul de autoinducţie ... 9.....1................................................. Momentul magnetic............. Suprafeţe de discontinuitate... Forţe particulare în câmp magnetic ......4............. Fluxul magnetic în vid ....3................... 10...........................Laplace pentru calculul câmpului magnetic .......1....... Magnetizarea temporară şi magnetizarea permanentă ... 10............4................................................ Câmpul magnetic în substanţă ...... Forţa electromagnetică (forţa Laplace) .......... Curenţi moleculari (ampèrieni) ....5....1............................................................ Forma locală a legii inducţiei electromagnetice ..6........ Tensiunea magnetică... Influenţa substanţei asupra câmpului magnetic .....3.......... .2.... Feromagnetismul................3........ Intensitatea câmpului magnetic şi inducţia magnetică în substanţă .................. ..............2......... Forţa electrodinamică (forţa Ampère) ...................5....................... 9.................3........... 8.2.......3..3............................. 10........... 8....... Forţa magnetică (forţa Lorentz) ..2........3... Magnetizaţia..... 10.........................3............ Teorema lui Ampère .... 9.................5......... Materiale magnetice neliniare..........1..................................................... 8......... Inducţia magnetică în vid .........4......................... Consecinţe ale legii circuitului magnetic..3...... 8......... 9.........4........................... Legea circuitului magnetic ... Tensiunea magnetomotoare ................ 10. 8............................................... 8........

.. 12............................... 11.................. 13........................ 183 13....3 Ecuaţiile lui Maxwell pentru câmpul electromagnetic......3.... 13..1.. 13..2..............1...3.... Teorema energiei electromagnetice ..... Relaţia dintre inductivitate şi reluctanţă ..................5....................2................ 14..................................2... Reluctanţe echivalente ...... 13...........3..........4...........2....4................4.... 14............ Câmpul electromagnetic variabil în medii dielectrice..........2................................................................ Câmpul electromagnetic cvasistaţionar ........2......... ........... Unda electromagnetică plană...................... Teoremele forţelor generalizate în câmp magnetic ...............4. 197 14. 14... 14...............1............ Circuite magnetice cu magneţi permanenţi .................................. 14.. Clasificare ..............1............... Energia de interacţiune a curenţilor electrici .................. Ecuaţiile undelor.......... Aplicaţii la teorema energiei electromagnetice .............. 11.....................2..........................2...................2............ Forţe generalizate în câmp magnetic ... Puterea transmisă pe la bornele unui multipol ........ 13..................................... Energia câmpului magnetic ... 11.................... Inductivitatea proprie ........ Elemente constructive..............2................................... Transmisia energiei electomagnetice prin conductoare .............3...... Pătrunderea câmpului electromagnetic în semispaţiul conductor.......................1.................................1................ 207 9 .......3...2................... 13.................... 14.....2................................................................. Circuite magnetice .........5........... Fenomene specifice ... Densitatea de volum a energiei magnetice ................ 12..2.......... 173 173 174 176 178 180 181 183 184 184 186 189 190 191 192 197 197 200 201 203 203 206 207 211 211 213 215 217 221 227 227 231 12.............1...... 11......2..3...... 12........ ..... 12... Circuite magnetice neliniare .. 12...2................ Relaţiile lui Maxwell pentru inductivităţi . Câmpul electromagnetic cvasistaţionar în conductoare masive ....................................................2.1....................5.......... 14.1......... Circuite magnetice liniare .............1......... 12............... 14.................... 173 11....................... ............ Energia şi forţele câmpului magnetic ........ 13. Inductivitatea interioară ................1............... Adâncimea de pătrundere........................ 14. Teoremele lui Kirchhoff pentru circuite magnetice .1.. 12.......1... Inductivităţi utile şi de dispersie ......................... Legea lui Ohm pentru circuite magnetice .2.................... Tensiuni electromotoare de inducţie proprie şi mutuală ................ Densitatea de volum a forţei magnetice ................2....1..................2..... 11.......... Inductivităţi mutuale ................................... Inductivităţile circuitelor electrice ..................................... Teorema transformării ireversibile a energiei electromagnetice (Teorema lui Warburg) .... Formula lui Newmann pentru calculul inductivităţilor mutuale ...................... Inductivităţi proprii şi de cuplaj magnetic ..... 14........................ 11..........11.......1........................ 12....................1.........

1...................... Derivata substanţială în raport cu timpul a unui mărimi scalare ........................................3.........2............... A...................................2....................1................... Operaţii algebrice cu mărimi vectoriale . Elemente de analiză a câmpurilor scalare .................. Sisteme şi unităţi de măsură ............4......... Sisteme de unităţi de măsură ...............2.......... Analza vectorială .............. Operatorul lui Hamilton (nabla) ...............................1.... A..............2.......1............ Unităţile din Sistemul Internaţional ale unor mărimi caracteristice ale electromagnetismului ..........14...1... Derivata în raport cu timpul a fluxului printr-o suprafaţă deschisă în mişcare ..............................2....2....... A.......2....1.... A... A.. Breviar de calcul vectorial .4.....................7....1.1................................... 280 10 ........... 236 14.................................... A.......................... Mărimi scalare şi mărimi vectoriale .............................. A......................3.... 243 243 243 244 247 247 247 253 261 266 267 269 272 272 273 277 B i b l i o g r a f i e ................................1.................................. Elemente de analiză a câmpurilor vectoriale ........ A.. A.3.................................... A...........5.....1....... A.................. Echivalenţa sistemelor MKSA neraţionalizat.............5.... Anexa 2.......1.......... Curenţi turbionari . 239 ANEXE Anexa 1............... Unităţile de măsură ale unor mărimi caracteristice electromagnetismului..2......2... A.........1........1...... .6.................1........... A............... CGSes şi CGSem cu sistemul SI......1..2................................................1......... Efectul pelicular ..... Derivata substanţială a integralei de volum a unei funcţii scalare ........5...2.....1...........................................2.............2... A.....2.... Câmpuri vectoriale şi câmpuri scalare .. Elemente de algebră vectorială ......

clasice sau cuantice. • dispozitivele şi aparatele bazate pe aceste fenomene. în gaze şi în semiconductoare. numit şi Bazele electrotehnicii. deoarece constituie baza teoretică a Electrotehnicii. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. sunt cele două părţi importante ale cursului general de Electrotehnică teoretică. teoria câmpului electromagnetic ce face obiectul acestei lucrări este o teorie macroscopică. clasică şi nerelativistă. Cunoştinţele despre fenomenele electrice şi magnetice sau cristalizat de-a lungul timpului în teorii macroscopice sau microscopice. rolul electrotehnicii este deosebit de important în: tehnica producerii. Electromagnetismul. care pun în evidenţă microstructura sistemelor fizice în care curentul electric se stabileşte în special în vid. Importanţa Electrotehnicii ca ramură a ştiinţelor tehnice se datorează rolului primordial pe care îl au fenomenele electrice şi magnetice în tehnica contemporană a folosirii energiei electrice şi a transmiterii de semnale. în care se studiază: • aplicaţiile tehnice ale fenomenelor electromagnetice. tehnica transmiterii semnalelor electromagnetice. tehnica de calcul. împreună cu teoria circuitelor electrice. având ca obiect studiul general şi sistematic al câmpului electromagnetic. Astfel.INTRODUCERE Electromagnetismul sau teoria câmpului electromagnetic. Deoarece în majoritatea aplicaţiilor în tehnică intervin viteze mici în raport cu viteza luminii în vid şi fiindcă prezentarea fenomenologică este indispensabilă. 11 . constituie baza teoretică pentru înţelegerea şi interpretarea ştiinţifică a fenomenelor electrice şi magnetice ce intervin în aplicaţiile tehnice. În strânsă legătură cu electrotehnica este electronica. relativiste sau nerelativiste. una din ramurile importante a ştiinţelor tehnice. care este de fapt o ramură a electrotehnicii.

teoria relativităţii şi mecanica cuantică. A . S e e b e c k etc. Conform acestei teorii. A m p è r e etc. cu viteză infinită şi care. În lucrare sunt definite. Scopul acestei lucrări este de a realiza o prezentare sistematică. satisfac principiul newtonian al acţiunii şi reacţiunii. al instalaţiilor. magnetita). electrocinetică. M . experienţele lui H . Relaţiile cantitative care caracterizează forţele dintre corpurile încărcate electric. F . J . structurate în forma clasică – electrostatică. A . C . elaborate prin experienţele lui C h a r l e s A . B . cu exemple şi aplicaţii ilustrative pentru modul de utilizare practică a acestor noţiuni în studiul fenomenelor electromagnetice. acţiuni care se transmit instantaneu. iar în ultima parte.. însă prima lucrare ştiinţifică asupra acestor fenomene.) cu privire la proprietatea chihlimbarului de a atrage unele obiecte uşoare după ce a fost frecat cu o stofă de lână. necesare pentru studiul fenomenelor microscopice în vederea aplicaţiilor. expuse şi demonstrate mărimile de stare. bine fundamentată ştiinţific. numită „De magnete”. G a l v a n i . maşinilor şi echipamentelor electroenergetice. G i l b e r t . sunt prezentate legile şi teoremele de bază ce intervin în studiul câmpului electromagnetic în medii dielectrice şi conductoare. asigurând cunoştinţele necesare pentru studiul circuitelor şi reţelelor electrice. a fost publicată în 1600 de către medicul englez W . teoremele şi legile fundamentale ale teoriei câmpului electromagnetic. la fel ca forţele gravitaţionale. Scurt istoric asupra cunoştinţelor de electromagnetism Cunoştinţele despre fenomenele electrice şi magnetice datează încă din antichitate. magnetostatică şi electrodinamică – necesare pentru studiul fenomenelor macroscopice în scopul aplicaţiilor practice. S a v a r t . corpurile exercită acţiuni ponderomotoare (electrice şi magnetice) asupra altor corpuri. Lucrarea se limitează la studiul regimurilor staţionare şi cvasistaţionare ale câmpurilor electric şi magnetic. electrodinamica. J . C o u l o m b şi prin analogie cele dintre polii magneţilor. Tot Gilbert introduce noţiunea de electrizare ca explicaţie a fenomenului remarcat încă din antichitate de către T h a l e s d i n M i l e t (sec. împreună cu teoria electronilor. au fost interpretate în cadrul teoriei la distanţă. V o l t ă .n. care constată analogia între magnetismul terestru şi cel al unor substanţe magnetizate conţinute de unele minereuri (de exemplu. descoperirile lui L . T . Cursul se adresează îndeosebi studenţilor de la facultăţile de profil electrotehnic şi energetic. B i o t .e. O e r s t e d t . 12 . La acea dată însă nu se întrevedea legătura între fenomenele electrice şi magnetice..Capitolele principale ale electromagnetismului. VII î. formează Bazele fizice ale electrotehnicii. a noţiunilor de bază ale electromagnetismului în vederea asigurării cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea şi aprofundarea ştiinţifică a fenomenelor electromagnetice ce intervin în mod frecvent în aplicaţiile practice.

nici conceptele şi nici legile electrodinamicii relativiste nu sunt potrivite. N . Experienţe de mare fineţe arată că dacă energia şi impulsul schimbate între particule sunt foarte mici. „A Treatise on Electricity and Magnetism” elaborată în 1873 de J . numită şi teoria electronilor. nefiind necesare ipoteze care să postuleze imposibilitatea verificării lor prin experienţă. P . necesită timp pentru a se propaga şi ca urmare se transmit din aproape în aproape. F a r a d a y . Extrapolând la scară atomică legile teoriei lui Maxwell şi considerând sarcina electrică proprietate a particulelor elementare denumite generic electroni. legile de material şi unele experienţe de optică şi electrodinamică a corpurilor în mişcare (experienţele lui R ö n t g e n . W i l s o n . C . etc). W . S-a trecut astfel la faza electrodinamicii cuantice. Deşi a reuşit să explice numeroase fenomene electromagnetice. dar finită. purtătorul acţiunilor ponderomotoare electrice şi magnetice este câmpul electromagnetic care le transmite în spaţiu şi timp cu viteză foarte mare. au arătat că modelul newtonian al interacţiunilor electrice şi magnetice nu este satisfăcător. L e b e d e v etc. M i n c o w s c h i reformularea adecvată relativităţii restrânse a teoriei lui Maxwell şi Lorentz. teoria lui Maxwell-Lorentz a explicat o mare parte din proprietăţile de material printre care polarizaţiile electrică şi magnetică. s-a constituit în acest fel teoria relativistă a fenomenelor electromagnetice. caracterul fenomenologic rezultă din modul în care sunt introduse speciile de mărimi şi se enunţă legile teoriei. H . teoria cinetico-moleculară. 1905) a permis lui H . Elaborarea de către A E i n s t e i n a teoriei relativităţii restrânse (“Asupra electrodinamicii corpurilor în mişcare”. 13 . W e b b e r . legile combinaţiilor chimice. M a x w e l l pornind de la conceptele de linie de forţă şi tub de flux introduse de M. este o teorie fenomenologică şi macroscopică. F i z e a u . Conceptele şi principiile de bază ale teoriei de câmp a fenomenelor electrice şi magnetice au fost stabilite printr-o lucrare de importanţă crucială. Astfel. dar păstrând repartiţia continuă a câmpului electromagnetic. numită şi electrodinamica relativistă. teoria macroscopică şi fenomenologică a lui Maxwell şi Hertz nu putea explica o serie de legi sau fenomene cum sunt: legea electrolizei. cu viteză finită. Luând în considerare structura discontinuă a substanţei. caracterul macroscopic ia în considerare modelul continuu al substanţei. În cadrul acestei teorii. teoria fenomenelor electrice şi magnetice iniţiată de Faraday şi desăvârşită de Maxwell pentru medii imobile şi de Hertz pentru medii în mişcare lentă. fără preocupare la scară atomică a sistemelor fizice şi a stărilor acestora.Descoperirea fenomenului inducţiei electromagnetice de către M . A fost necesar să se ia în considerare pe lângă structura discontinuă a substanţei corpurilor şi structura discretă a câmpului electromagnetic. Deoarece nici o acţiune fizică nu este instantanee. experienţele lui H . Faraday. teoria acţiunii la distanţă a fost înlocuită cu teoria acţiunii din aproape în aproape sau prin contiguitate. L o r e n t z a elaborat teoria microscopică clasică a fenomenelor electromagnetice. H e r t z . A .. acţiunile ponderomotoare fiind localizate în spaţiu şi întârziate. În această fază.

profesor universitar la Iaşi. profesori şi cercetători români. profesor universitar. a adus o contribuţie importantă la stabilirea unei terminologii ştiinţifice româneşti în domeniul electrotehnic. în domeniul electrotermiei. fizician. a fenomenelor reactive. în definirea parametrilor regimului tranzitoriu în circuitele electrice. are importante contribuţii în elaborarea teoriei regimului deformant. descoperirea depolarizării longitudinale a soluţiilor coloidale (fenomenul Procopiu) şi a discontinuităţii magnetizării unui fir feromagnetic străbătut de un curent alternativ (efectul Procopiu).O contribuţie semnificativă la dezvoltarea şi sistematizarea cunoştinţelor în domeniul electrotehnic au adus şi numeroşi oameni de ştiinţă. N i c o l a e V a s i l e s c u K a r p e n (1870 – 1964) a efectuat studii referitoare la curenţii de convecţie şi a avut realizări importante în domeniul pilelor de combustie. academician. academician. academician. dintre care se menţionează aici doar câteva nume de prestigiu. C o n s t a n t i n B u d e a n u (1886 – 1959). licenţiat în fizică la Paris. 14 . ocupându-se îndeosebi de studiul materialelor electrotehnice. R e m u s R ă d u l e ţ . are contribuţii importante la sistematizarea teoriei generale a câmpului electromagnetic. profesor universitar. în raţionalizarea sistemelor de unităţi de măsură. A pus bazele învăţământului românesc de electrotehnică. E m a n o i l B a c a l o g l u (1830 –1831). Ş t e f a n P r o c o p i u (1890 – 1972). a adus contribuţii importante în domeniul electromagnetismului cum sunt: calculul momentului magnetic al electronului pe baza teoriei cuantelor. D r a g o m i r H u r m u z e s c u (1865 –1965) a fost iniţiatorul învăţământului electrotehnic românesc şi a făcut cercetări teoretice şi experimentale în domeniul electricităţii. A fost rector al Şcolii Politehnice din Bucureşti.

pur teoretic. valabilă şi în prezent. dând posibilitatea studierii lor separate. Câmpul electric. Regimurile câmpului electromagnetic. Drumul cunoaşterii de la primele constatări empirice disparate. CÂMPUL ELECTRIC ÎN VID 1. Ca orice formă a de existenţă a materiei. Câmpul electromagnetic este o formă aparte de existenţă a materiei. câmpul electromagnetic posedă energie. 15 . Cele două câmpuri formează un ansamblu indisolubil. Conform acestei teorii. care a necesitat strângerea unui imens material faptic şi o dezvoltare a teoriei nu lipsită de stagnări şi de salturi. Teoria macroscopică a câmpului electromagnetic. a fost elaborată în liniile ei principale. până la cunoaşterea legilor care guvernează fenomenele electromagnetice şi aplicarea lor în practică. a fost un proces îndelungat. separarea lor având un caracter relativ. care reprezintă baza teoretică a electrotehnicii. Câmpul electromagnetic. până la concepţia actuală asupra câmpului electromagnetic ca formă a materiei. interacţiunile electromagnetice se transmit din aproape în aproape în spaţiu şi timp (prin contiguitate) prin intermediul câmpului electromagnetic care se propagă în spaţiu cu viteză finită (viteza luminii în vid). în lucrările lui James Clerk Maxwell (1831-1879) şi ale lui Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894).Partea întâi ELECTROSTATICA 1. caracterizat prin aceea că exercită acţiuni ponderomotoare (forţe şi momente) asupra corpurilor situate în câmp.1. Câmpul electromagnetic are două aspecte particulare: câmpul electric şi câmpul magnetic.

iradierea corpurilor cu lumină. Atât bucata de stofă. în unele condiţii. iar în regim cvasistaţionar amagnetic sau electric se neglijează tensiunea electromotoare indusă de fluxul magnetic variabil în timp.Câmpul electric este deci unul din cele două aspecte ale câmpului electromagnetic care se manifestă prin forţe mecanice ce acţionează asupra unui corp încărcat electric. Sarcina electrică şi intensitatea câmpului electric în vid. Starea de electrizare se poate transmite de la un corp electrizat la un corp neelectrizat prin contact sau prin influenţă. Starea de electrizare. introdus în câmp. Experienţa arată că frecând cu o bucată de stofă un baston de sticlă. cu raze Röentgen sau ultraviolete. etc. etc. pentru câmpul electromagnetic se disting două regimuri: regimul staţionar şi regimul variabil în timp. În regim staţionar mărimile nu variază în timp. 16 . Din punctul de vedere al modului de variaţie în timp a mărimilor electrice şi magnetice. din această categorie fac parte regimurile de câmp electric staţionar (electrocinetica) şi de câmp magnetic staţionar. se numesc statice: regimul electrostatic (electrostatica) şi regimul magnetostatic (magnetostatica). răşină. imobil. În regim cvasistaţionar anelectric sau magnetic se neglijează intensitatea curentului electric hertzian. încălzire. se numesc cvasistaţionare.conductoare – corpuri care transmit starea de electrizare practic instantaneu (timp de ordinul a 10-12s). dar au loc transformări de energie.. între corpurile uşoare (de exemplu mici bucăţele de hârtie) supuse acestui experiment se constată apariţia unor interacţiuni. fie magnetică. fie electrică. O stare similară se obţine. acesta capătă proprietatea de a atrage anumite corpuri uşoare. şi prin şoc mecanic. Se numeşte stare de electrizare starea corpurilor în care acestea exercită asupra altor corpuri forţe electrice. Regimul general valabil este regimul nestaţionar.2. Din punctul de vedere al modului cum transmit starea de electrizare. cât şi obiectele uşoare trec într-o stare diferită de cea mecanică sau termică. corpurile pot fi clasificate în trei categorii: . Regimurile variabile în timp în care se ia în considerare numai viteza de variaţie în timp a uneia dintre inducţiile. numită stare de electrizare. bastonul de sticlă. adică forţe de natura celor produse de corpurile electrizate prin frecare. De asemenea. Regimurile staţionare neânsoţite de transformări de energie. 1. deformarea corpurilor.

pentru că altfel acţionează asupra lui şi câmpul magnetic.să aibă dimensiuni cât de mici posibil (practic punctual) pentru ca forţa care se exercită asupra lui să poată fi aproximată prin forţa ce acţionează în acel punct şi nu prin rezultanta forţelor din regiunea ocupată de el. este o mărime scalară şi se notează cu q. forţa care se exercită asupra corpului de probă situat în vid este egală cu produsul dintre mărimea scalară q . situat în diverse puncte (P1. Corpul de probă asupra căruia se exercită forţa se consideră situat în vid.semiconductoare – corpuri cu proprietăţi intermediare (timp de transmitere a stării de electrizare de ordinul secundelor sau fracţiunilor de secundă).sarcina electrică (depinde numai de starea lui de electrizare) şi o mărime vectorială E v .să aibă o stare de electrizare astfel aleasă încât să nu modifice starea electrică a sistemului de explorat. (1.izolatoare – corpuri care transmit starea de electrizare în timp de ordinul orelor sau zilelor.) din spaţiu unde se presupune existenţa câmpului (fig. . . echivalent cu starea limită de rarefiere a unui mediu molecular. η2. η1) Considerând corpul de probă cu diverse stări de electrizare (η1.).1. care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: .. Experimental se constată că forţa ce acţionează asupra corpului de probă introdus în câmp depinde de punctul P în care este situat corpul şi de starea sa de electrizare η: F = F(P. η) (1. etc.2) Ev (P1) P2 Ev (P2 ) F(P2. 1.1. P2 etc. Pentru caracterizarea stării de electrizare a corpurilor se defineşte sarcina electrică ca fiind o mărime de stare ce caracterizează încărcarea electrică a particulelor elementare. numită vectorul intensităţii câmpului electric în vid (depinde numai de punctul considerat în câmp.1. asupra lui acţionează forţe care satisfac relaţia F = q(η) ⋅ Ev (P) .1) P1 F(P1. 17 . adică în spaţiul lipsit de substanţă. nu şi de starea sa de electrizare ).).să fie imobil şi de sarcină invariabilă. η2 ) Fig. Deci. . Pentru a pune în evidenţă existenţa câmpului electric se foloseşte un corp de probă încărcat cu electricitate.

acţionează o forţă egală cu un newton. în orice punct. În sistemul internaţional de unităţi (S.3.2. totalitatea linilor de câmp care trec prin Γ Γ1 Γ n SΓ punctele curbei Γ alcătuiesc o suprafaţă SΓ numită tub de câmp (fig. Ansamblul liniilor de câmp din reprezentarea grafică se numeşte spectru de câmp. ecuaţia diferenţială vectorială a liniei de câmp este: Ev ds (1. η) care se exercită în vid asupra corpului de probă şi sarcina lui electrică q.3) Din relaţia (1. Fig.3) rezultă că unitatea de măsură a lui E v corespunde vectorului câmp în care. 1.I. caracterizează local câmpul electric în vid.Mărimea vectorială Ev (P) . η) . 18 .1. Aceste linii se numesc linii de câmp.4) d s × Ev = 0 căreia. Fie o curbă închisă Γ. asupra corpului de probă încărcat cu sarcina electrică unitate. egală cu raportul dintre forţa F(P. când aceasta tinde către zero. Prin convenţie. unitatea de măsură pentru intensitatea câmpului electric este volt pe metru (V/m) şi este valoarea pentru care. sensul liniilor de câmp electric este de la sarcina pozitivă spre sarcina negativă (fig. 1. orientat în sensul acesteia. Dacă se notează cu ds elementul de lungime vectorial al liniei de câmp. q (1. tangenta la aceste linii are direcţia locală a vectorului E v . Câmpul electric se numeşte omogen sau uniform dacă în fiecare punct vectorul E v are aceeaşi valoare Ev şi orientare. în coordonate carteziene. îi corespunde sistemul de ecuaţii: dx = dy = dz E vx E vy E vz +q -q (1. Dacă se examinează toate punctele spaţiului în care există câmp electric (Ev ≠ 0) . 1.2). se exercită unitatea de forţă. liniile de câmp fiind în acest caz paralele şi echidistante. se pot construi nişte linii care au proprietatea că. asupra corpului punctiform cu sarcina electrică de un coulomb.5) Fig.).3). fiind definită prin relaţia E v (P) = lim d q →0 F(P.

Γ1. Densitatea de linie (lineică) a sarcinii electrice ρ l = lim d ∆q dq [C/m] = ∆s →0 ∆s ds (1. Densitatea de suprafaţă a sarcinii electrice este prin definiţie ρ s = lim d ∆q dq [C/m2] = ∆A →0 ∆A dA (1. Repartiţii de sarcină electrică. D D ∫ ∫ (1..6) şi corespunde unei distribuţii a sarcinii electrice în volumul corpurilor când fiecare element de volum ∆V este încărcat cu sarcina elementară ∆q. pe suprafaţa unui corp sau de-a lungul unui corp filiform) se poate calcula în funcţie de densitatea de sarcină electrică ρ corespunzătoare (de volum.9) 19 . numărul liniilor de câmp prin orice secţiune transversală de contur Γ. Densitatea de volum a sarcinii electrice se defineşte prin relaţia ρv = lim d ∆V →0 ∆V ∆q = dq [C/m3] dV (1. numită densitate de sarcină electrică.Deoarece nici o linie de câmp nu înţeapă suprafaţa tubului de câmp.8) descrie distribuţia sarcinii electrice pe corpuri filiforme când pe fiecare element de lungime ∆s al firului se află sarcina ∆q. se defineşte mărimea scalară derivată care caracterizează local starea de încărcare electrică a corpurilor şi deci repartiţia sarcinii electrice. Analog cu definiţia densităţii de masă care caracterizează repartiţia masei. Sarcinile electrice se repartizează pe corpuri sau în corpuri.. Γn este acelaşi. de suprafaţă sau de linie) cu relaţia q = dq = ρ D dD . Sarcina electrică totală a unei distribuţii pe un domeniu D oarecare (în volumul unui corp.. Dacă aria secţiunii transversale este infinit mică.. tubul este un tub de câmp elementar.7) şi corespunde unei distribuţii superficiale a sarcinii când fiecărui element de suprafaţă de arie ∆A îi revine sarcina ∆q.

Teoria câmpului electric coulombian este o subteorie macroscopică a câmpului electromagnetic şi se elaborează pe baza experienţelor lui Coulomb. Proprietăţile electrice ale aerului fiind asemănătoare cu cele ale vidului. Forţele electrostatice au fost studiate de Charles Augustin Coulomb efectuând experienţe cu mici corpuri încărcate cu sarcini electrice.1. prezenţa sarcinii de un anumit semn într-un sistem fizic presupune existenţa unei sarcini de semn contrar în exteriorul acestuia.12) avem un sistem incomplet de sarcini electrice. a principiului acţiunii şi reacţiunii şi a principiului superpoziţiei. Câmpul electric coulombian. situate în aer. câmpul electrostatic stabilit în aer se poate aproxima cu cel din vid şi se numeşte câmp electric coulombian.Pentru sarcina electrică este valabil principiul conservării: sarcinile electrice nu pot fi nici create.10) Dacă într-un sistem fizic sarcinile electrice q1. Forţele F21 şi respectiv F12 care se exercită asupra primului corp. ∑q k =1 k = 0. în general variabile în timp. Câmpul electric invariabil în timp şi neânsoţit de transformări ale energiei se numeşte câmp electrostatic.4). q2. suma algebrică a sarcinilor repartizate în diferite puncte ale sistemului este constantă. (1. ci numai deplasate. în acord cu principiul de conservare.3. Cele două tipuri de sarcini electrice apar întotdeauna simultan şi au valori egale.qn. nici distruse. ∑q k =1 n k ≠ 0. adică ∑q k =1 n n k = const. (1. În aceste condiţii. respectiv asupra celui de-al doilea corp au următoarele proprietăţi: 20 . Dacă suma sarcinilor este nenulă. Teorema lui Coulomb. 1. Fie q1 şi q2 sarcinile electrice care încarcă două corpuri punctiforme situate în vid la distanţa R (fig. Pentru un sistem izolat de corpuri electrizate.11) ele alcătuiesc un sistem complet de sarcini electrice şi sistemul este neutru. satisfac condiţia că în fiecare moment suma lor este nulă.…. (1.

forţele sunt de respingere. având expresia x ke = . • în valoare absolută. respectiv cu u 21 versori orientaţi de la sarcina q1 către sarcina q2. are valoarea 1 [F/m] . în sistemul internaţional de unităţi SI. iar ε0 este permitivitatea absolută a vidului care. • satisfac principiul acţiunii şi reacţiunii: forţa F12 pe care o exercită primul corp asupra celui de-al doilea este egală şi de sens opus cu forţa F21 pe care o exercită al doilea corp asupra primului.15) 21 .14) ε0 = 4π ⋅ 9 ⋅ 19 9 Notând cu u 12 . F12 = − F21 . • dacă sarcinile sunt de acelaşi semn. expresiile vectoriale ale forţelor lui Coulomb se scriu: F12 = 1 q 1q 2 1 q 1q 2 ⋅ 2 ⋅ u 21 . 1. iar dacă sunt de semne opuse. F21 = ⋅ ⋅ u 12 4πε 0 R 4πε 0 R 2 (1. (1.F21 u12 q1>0 R u 21 q2>0 F12 u12 F21 q1>0 R F12 u 21 q2<0 Fig. forţele sunt proporţionale cu produsul sarcinilor şi invers proporţionale cu pătratul distanţei dintre sarcini F12 = F21 = k e q 1q 2 . 4πε 0 unde x este coeficientul de raţionalizare.13) În această relaţie ke este o constantă universală referitoare la proprietăţile electrice ale vidului. forţele sunt de atracţie.4. R2 (1. egal cu 4π în sistemele de unităţi neraţionalizate şi cu unitatea în sistemele raţionalizate. respectiv de la sarcina q2 către sarcina q1.

1. forţa F12 cu care sarcina q1 acţionează asupra sarcinii q2 este egală cu produsul dintre sarcina electrică q2 şi vectorul câmpului electric în vid E v12 stabilit de sarcina q1 în punctul în care este situată sarcina q2 şi. 1.17) O sarcină electrică punctiformă q situată în vid. dacă sarcina este negativă (fig.15).4.16) Utilizând expresiile forţelor lui Coulomb (1.18) Intensitatea câmpului electrostatic este orientată de la corpul punctiform spre infinit. 1.5). 1. similar. F 21 = q1 ⋅ E v 21 (1. situat la distanţa R de sarcină. E v 21 = ⋅ 22 ⋅ u 21 4πε 0 R 4πε 0 R (1.5. Ev P R q > 0 Fig. Ev Ev 22 . din (1. şi către corp. proporţional cu sarcina q şi invers proporţional cu pătratul distanţei: Ev = 1 q q R ⋅ 2 ⋅ uR = ⋅ 3 4πε 0 R 4πε 0 R (1.16) rezultă: E v12 = q q 1 1 ⋅ 12 ⋅ u 12 . Câmpul electrostatic produs în vid de o sarcină punctiformă. Principiul superpoziţiei câmpurilor coulombiene. În conformitate cu relaţia de definiţie a intensităţii câmpului electric în vid.5). stabileşte într-un punct oarecare P. dacă sarcina e pozitivă. forţa F21 cu care sarcina q2 acţionează asupra sarcinii q1 este egală cu produsul dintre sarcina q1 şi vectorul câmpului electric în vid E 21 stabilit de sarcina q2 în punctul în care este situată sarcina q1: F 12 = q 2 ⋅ E v12 . un câmp electric al cărui vector intensitatea E v este orientat radial (fig.

intensitatea câmpului electrostatic se calculează cu relaţia: ⎛ E v (R ) = 1 ⎜ ρ v R3 dv + ρ s R3 dA + ρ l R3 ds + 4πε 0 ⎜ R R R S C ⎝V ∫ ∫ ∫ ∑ k =1 n ⎞ qk R k ⎟ (1. când există sarcini distribuite în volum (cu densitatea de volum ρv). 1. pe suprafeţe (cu densitatea de suprafaţă ρs). n) produşi în acel punct de fiecare sarcină punctiformă: Ev = ∑E k =1 n vk = 1 ⋅ 4πε 0 ∑R k =1 n qk 3 k Rk (1. Γ Γ ψ SΓ = SΓ ∫D v ⋅ dA . 2. pe corpuri filiforme (cu densitatea ρl). este egală cu suma vectorilor E vk (k = 1.20) În cazul general. Teorema lui Gauss.6.22) Dv = ε0 E v dA nS Se numeşte flux electric în vid. intensitatea câmpului electrostatic dEv stabilit în vid de sarcina elementară dq se calculează cu relaţia: dE v = 1 ⋅ dq ⋅ R 4πε 0 R 3 (1.5.Câmpul electric coulombian satisface principiul superpoziţiei care se enunţă astfel: intensitatea câmpului electrostatic E v stabilit într-un punct din vid de n sarcini electrice punctiforme qk.19) Dacă sarcina electrică q este repartizată. fluxul vectorului inducţie electrică în SΓ vid Dv printr-o suprafaţă deschisă SΓ. Inducţia electrică şi fluxul electric în vid. (1.21) ⎟ R3 k ⎠ 1. Mărimea vectorială egală cu produsul dintre intensitatea câmpului electric în vid E v şi permitivitatea absolută a vidului ε0 reprezintă inducţia electrică în vid. cât şi sarcini punctiforme. …. 23 .23) Fig. sau fluxul vectorului Dv printr-o suprafaţă închisă Σ. notată cu D v : Dv d α (1.

25) dA dA Dv SΓ α SΓ dΩ R Dv α dA dA Γ q q Fig.26) q ⋅ dΩ 4π SΓ SΓ ∫ 41π ⋅ R q 2 ⋅ R 2 ⋅ dΩ = ∫ (1. Se consideră o suprafaţă deschisă SΓ şi un element de arie dA care formează cu direcţia locală a vectorului inducţie electrică în vid un unghi α (fig. În cazul suprafeţelor închise (notate cu Σ). Fluxul electric determinat de sarcina electrică punctiformă prin această suprafaţă se scrie: ψ SΓ = SΓ ∫ D dA = ∫ D v SΓ v cos αdA (1.26) rezultă: ψ SΓ = (1. având modulul egal cu aria elementului de suprafaţă şi fiind orientat după direcţia normalei pozitive la suprafaţă. Pe baza relaţiilor (1. 1. În cazul suprafeţelor deschise (notate cu SΓ) care se sprijină pe o curbă închisă Γ (fig.ψ Σ = D v dA .7. Σ ∫ ( 1. normala pozitivă este întotdeauna orientată din interiorul către exteriorul suprafeţei.24) Observaţii.6). 1.27) 24 . Elementul de arie vectorial dA este un vector elementar. Produsul cos α ⋅ dA se exprimă în funcţie de elementul de unghi solid dΩ cu relaţia cos α ⋅ dA = R 2 ⋅ dΩ . sensul normalei pozitive la suprafaţă este dat de sensul de înaintare al burghiului drept care este rotit în sensul de referinţă stabilit pentru curba Γ.7).1.25) şi (1.

29) Σ care reprezintă expresia formei integrale a teoremei lui Gauss.8). este egal în orice moment cu sarcina electrică qΣ din interiorul suprafeţei. unitatea de măsură pentru fluxul electric este deci coulombul (C). avem ∫ dΩ = 4 π . dar de semne contrare deoarece cosα1 > 0 şi cosα2 < 0. În sistemul internaţional de unităţi SI. trasată exclusiv prin vid. 1. Enunţul acestei teoreme este: fluxul electric prin orice suprafaţă închisă Σ. Dacă suprafaţa închisă Σ nu conţine în interior sarcina q care produce câmpul (fig. avem S ∫ dΩ = 2π . ea poate fi descompusă în două suprafeţe complementare S1 şi S2 care se văd sub acelaşi unghi solid Ω. pentru fluxul electric printr-o suprafaţă închisă rezultă relaţia: ψΣ = ∫ D dA = q v Σ (1. Fluxul electric este o mărime derivată. 1. Suma acestor fluxuri este deci nulă: ψ Σ = ψ S1 + ψ S2 = 0 (1. Σ iar în cazul unei suprafeţe închise Σ. ce cuprinde în interior sarcina q. deci produc fluxuri egale în modul. expresia formei integrale a teoremei lui Gauss poate fi pusă sub forma: ∫ E dA = ε v qΣ 0 (1.22).Când suprafaţa este un plan infinit S. având aceeaşi dimensiune cu sarcina electrică. Ţinând cont de relaţia de definiţie a inducţiei electrice în vid (1. Pe baza acestor observaţii.8.28) dA1 α1 α2 Dv1 dA 2 Ω q S2 Dv2 S1 Σ Fig.30) Σ Cu ajutorul acestei relaţii se poate determina valoarea intensităţii câmpului electric în vid în ipoteza că integrala din membrul întâi se poate 25 .

În cazul câmpului electric această mărime se numeşte tensiune electrică. 0 v v (1. într-un câmp de vectori.34) 26 . div E v = ρv ε0 . etc. 1. newtonian sau de surse. (1.6. Tensiunea electrică. integrala de linie a vectorului câmp în lungul unei curbe poate fi denumită tensiune.33) reprezintă formele locale a teoremei lui Gauss.).calcula uşor din considerente fizice. Potenţialul electrostatic şi diferenţa de potenţial. Lucrul mecanic necesar pentru deplaB sarea sarcinii q între punctele A şi B este: L AB = ∫ F ds A B Fig.31) Σ V Aplicând teorema Gauss-Ostogradski de transformare a integralei de suprafaţă în integrală de volum.9. q ds Se presupune că sarcina q este Ev suficient de mică pentru a nu modifica starea CAB câmpului electric. În general. Se consideră o particulă încărcată cu sarcina electrică q care se deplasează cu o A viteză foarte mică în lungul unei curbe Ev oarecare CAB într-un câmp electric (fig. 0 v v (1. Dacă în locul sarcinii electrice punctuale qΣ se consideră o sarcină electrică distribuită cu densitatea de volum ρv în volumul închis de suprafaţa Σ vom avea ∫ ε E dA = ∫ ρ dV . V ∫ div ε E dV = ∫ ρ dV . câmpul electric în vid este un câmp potenţial.1.32) V rezultă div D = ρ V sau. cum ar fi cazul unor sisteme cu simetrie (sferică. Tensiunea electromotoare. cilindrică.33) Expresiile (1. 1.9). Având divergenţa nenulă. (1.

37) În câmp electrostatic (coulombian) tensiunea electromotoare este nulă pentru orice curbă închisă Γ EΓ = ∫ E ds = 0 . se indică printr-o săgeată (fig. raportul LAB/q reprezintă tensiunea electrică UAB dintre punctele A şi B situate în câmp electric L U AB = AB = q d ∫ E ds v A B (1.38) Admiţând că Ev este funcţie de punct. Tensiunea electrică se măsoară în volţi (V). Din relaţia (1. deci Fig. 1. Integrala de linie a intensităţii câmpului electric efectuată pe o curbă închisă Γ (circulaţia a vectorului E v ) se numeşte tensiune electromotoare şi se notează cu eΓ sau cu ueΓ dacă e variabilă în timp (tensiune electromotoare instantanee) şi cu EΓ sau cu UeΓ dacă este constantă în timp: eΓ = ∫ E ds v Γ (1.36) Tensiunea electrică între două puncte din câmp este numeric egală cu lucrul mecanic efectuat de forţele câmpului pentru deplasarea sarcinii electrice unitare între cele două puncte. v Γ (1. A ∫ B (1. Un A volt este tensiunea dintre două puncte din câmp pentru UAB care se cheltuieşte lucrul mecanic de un joule pentru deplasarea sarcinii electrice de un coulomb între cele B două puncte. numit sens de referinţă. tensiunea electrică depinde de sensul de integrare. 1. Acest sens.10).10. iar conturul Γ este arbitrar.36) se vede că UAB = – UBA.Ţinând seama de expresia forţei electrice F = qE v . aplicând teorema lui Stokes se obţine ∫ E ds = ∫ rotE dA = 0 . continuă şi suficient de netedă.35) Prin definiţie. avem L AB = q F d s . v v Γ SΓ 27 .

atunci P0 UPP0 = VP − VP0 = Evds P ∫ (1.Rezultă astfel. VB = U BP0 = ∫ E ds v B În relaţiile de mai sus s-a presupus că potenţialul punctului de referinţă P0 este nul.40) Tensiunea unui punct oarecare P în raport cu un punct de referinţă P0 se numeşte potenţialul electric al punctului respectiv şi se notează cu VP VP = U PP0 = d P0 ∫ E ds . rot E v = 0 (1. Tensiunea între punctele A şi B se scrie: UAPo P0 Fig. rezultă B E v ds = E v ds + E v ds = 0 UAB A ∫ Γ AmB ∫ BnA ∫ respectiv. AnB care împreună alcătuiesc un contur închis Γ (fig.38). A şi B. U AmB = U AnB . 1.41) Astfel. UBPo UAB = UAP0 − UBP0 (1. sunt: P0 VA = U AP0 = ∫ E ds v A P0 şi respectiv. 1.42) 28 . Această proprietate se poate B demonsta simplu pe baza relaţiei (1.39) Câmpul electrostatic în vid este irotaţional şi se poate exprima. Astfel. Dacă acest potenţial nu este nul. ci numai de extremităţile acesteia.12). O proprietate importantă a tensiunii A Γ electrice în câmp electrostatic este că valoarea Ev ei nu depinde de curba după care se face m n integrarea (de drum).1.12. v P (1. considerând punctele A şi B în câmp electrostatic şi două curbe oarecare AmB şi Fig. aşa cum se va arăta mai jos. funcţie de un potenţial scalar. potenţialele punctelor considerate.11). Fie un punct de referinţă P0 (fig. 1.11.

43) În practică se consideră potenţial nul potenţialul pământului. reprezintă diferenţa de potenţial dintre punctele A şi B considerate în câmp electric.43). de exemplu x. egală cu diferenţa potenţialelor VA şi VB.7. Vectorii E v şi ds în sistemul de axe de coordonate carteziene au expresiile: E v = E vx i + E vy j + E vz k . d s = d x i + d y j + d z k . În unele probleme se consideră ca având potenţial nul punctele de la infinit. y. Gradient de potenţial Pentru potenţialul unui punct oarecare P se consideră relaţia (1. rezultă: 29 .şi deci. v Prin diferenţiere. iar diferenţiala totală a potenţialului este dV = ∂V ∂V ∂V dx + dy + dz ∂z ∂x ∂y Prin diferenţiere. VP = VP0 − P P0 ∫ E ds .45) dV(x. v P (1. pentru potenţialul unui punct oarecare P. y şi z. se va folosi una din relaţiile P0 VP = VP0 + ∫ E ds .44) Tensiunea electrică UAB. z) = −E vd s .45) se obţine ∂V ∂V ∂V dx + dy + dz = − E vx dx − E vy dy − E vz dz ∂x ∂y ∂z şi identificând termenii. v P VP = VP0 − P0 ∫ E ds . din relaţia (1. considerând punctul P de coordonate variabile. se obţine: (1. 1. Tensiunea dintre două puncte este deci egală cu diferenţa dintre potenţialele celor două puncte: UAB = UApo – UBpo= (VA –VPo) – (VB – VPo) = VA – VB (1.

47) Prin urmare.50) Rezultă de aici că principiul suprapunerii efectelor sau superpoziţiei este valabil şi pentru potenţialul câmpului electrostatic: V= 1 ∑ V =∑ 4πε k k =1 k =1 n n 0 qk +C Rk (1. ⎜ ⎟ 4πε 0 R 2 R ⎝ 4πε 0 R ⎠ (1.51) 30 . derivând din potenţialul electrostatic. ∂y ∂z ⎠ ⎝ ∂x E v = − grad V .46) Mărimea din paranteza din membrul drept se numeşte gradient de potenţial (1.49) unde C este o constantă arbitrară. ∂x ∂y ∂z Expresia vectorului intensităţii câmpului electric în vid este deci ⎛ ⎞ E v = −⎜ ∂V i + ∂V j + ∂V k ⎟ . Conform principiului superpoziţiei. prin identificare rezultă: V= 1 q + C. câmpul electrostatic în vid este un câmp vectorial irotaţional. Teorema potenţialului scalar al câmpului electrostatic Expresia intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică punctiformă se poate pune sub forma: Ev = 1 ⋅ q R = − grad ⎛ q 1 ⎞ . E vy = − .48) Cum E v = − gradV . 1. intensitatea câmpului electric produs într-un punct din spaţiul vid de n sarcini punctiforme este Ev = ∑ E =∑ vk k =1 k =1 n n qk ⎞ ⎛ 1 qk R k = − grad⎜ 1 ⎟. 4πε 0 R (1.E vx = − ∂V ∂V ∂V . E vz = − . (1.8. 2 4πε 0 R k R k ⎝ 4πε 0 R k ⎠ k =1 ∑ n (1.

Ecuaţiile suprafeţelor echipotenţiale se obţin egalând cu constante expresiile analitice ale potenţialului. de suprafaţă şi de linie.1 q k + C este potenţialul determinat de sarcina q . k k 4πε 0 R k Dacă în afara sarcinilor electrice punctiforme există sarcină electrică distribuită.51). în care există în spaţiu vid infinit n sarcini punctuale şi distribuţii de sarcină electrică de volum. expresia potenţialului creat la o distanţă suficient de mare de o repartiţie oarecare de sarcini ce ocupă un domeniu finit.52) Această relaţie determină potenţialul câmpului electrostatic în vid. presupuse repartizate într-un domeniu finit. potenţialul electrostatic V(R≡) se aproximează astfel: ⎛ 1 ⎜ ρ dV + ρ S dA + ρ l ds + V(R ∞ ) ≅ 4πε 0 R ∞ ⎜ V S C ⎝V ∫ ∫ ∫ ∑ k =1 n ⎞ q (1. este aceeaşi ca în cazul unei sarcini electrice punctiforme care ar concentra întreaga sarcină repartizată pe domeniul considerat. definit până la o constantă arbitrară care poate fi nulă prin alegerea convenabilă a punctelor considerate de potenţial nul. La distanţă foarte mare de sarcinile electrice. Suprafeţe echipotenţiale Potenţialul electrostatic fiind o funcţie de punct scalară.53) qk ⎟ = ⎟ 4πε 0 R ∞ ⎠ Aşadar. 1. ⎜ k =1 R k R R R ⎟ V S C ⎝ ⎠ ∑ ∫ ∫ ∫ (1. În cazul general. expresia potenţialului la distanţa R de sarcinile ce ocupă un spaţiu finit este unde Vk = V= 1 4πε0 ⎛ n qk ρ ρ ρ ⎞ ⋅⎜ + V dv + S dA + l ds ⎟ + C . atunci. P0 VP = ∫ E ds = const. se pot trasa suprafeţe ale căror puncte au acelaşi potenţial. descompunând distribuţiile de sarcină electrică în sarcini electrice elementare. distribuţiile de sarcină pot fi înlocuite prin mulţimi de sarcini punctiforme şi pot fi aplicate relaţiile de forma (1.54) 31 . Aceste suprafeţe se numesc suprafeţe echipotenţiale sau de nivel. v P (1.9.

1. Ev + +q _ Ev V=0 a) b) Fig.13. 4πε 0 R ecuaţia suprafeţelor echipotenţiale în coordonate carteziene determină familia de sfere concentrice cu sarcina punctiformă R = x 2 + y 2 + z 2 = const. Ev V=const.13. 1.55) E v ⋅ ds = 0 care arată că suprafeţele echipotenţiale sunt normale pe liniile de câmp. De exemplu. Spectrul câmpului şi forma suprafeţelor echipotenţiale pentru o sarcină punctiformă arată ca în figura 1. V=const. Reprezentarea în plan a suprafeţelor echipotenţiale: a) pentru o sarcină punctiformă. rezultă ecuaţia diferenţială vectorială a suprafeţelor echipotenţiale: (1.13. 32 . În cazul a două sarcini egale şi de semn contrar (fig. b).13. b) pentru două sarcini punctiforme egale şi de semne contare. planul median reprezintă suprafaţa de potenţial nul.Prin diferenţiere. iar pentru două sarcini de semn contrar ca în figura 1.a). pentru o sarcină electrică punctiformă q al cărei potenţial are expresia V(R ) = q 1 ⋅ + C.b).

33 . Dielectricii pot fi încărcaţi şi cu sarcini electrice libere aduse din afară. molecule. iar sarcina lor se numeşte sarcină electrică liberă sau adevărată. în general. La conductori există prin urmare particule care se pot deplasa. numite şi materiale izolante. La dielectrici. Aceste particule sunt constituite de electroni liberi în cazul metalelor (conductori de speţa sau specia întâi) sau de ioni în cazul electroliţilor (conductori de speţa sau specia a doua). izolante (dielectrici) şi semiconductoare. DIELECTRICI Din punctul de vedere al proprietăţilor electrice materialele se împart în trei categorii: conductoare. lichide sau gazoase formate din sisteme de sarcini electrice. ioni) din care fac parte. Totdeauna suma sarcinilor electrice este nulă pentru întreg sistemul pe care îl formează. au largi aplicaţii în tehnică: materialele izolante constituite din dielectrici folosesc proprietatea dielectricilor ideali de a nu permite o conducţie electrică prin spaţiul ocupat de aceştia în prezenţa unui câmp electric din exterior. materialele dielectrice. particulele încărcate cu sarcină electrică nu pot părăsi sistemele de particule (atomi. Materialele conductoare sunt substanţe care. sunt bune conductoare de electricitate (adică permit trecerea rapidă a particulelor încărcate cu sarcină electrică). Dielectricii sunt substanţe solide. aceste particule sunt denumite particule legate iar sarcina electrică corespunzătoare. sarcină electrică legată. CÂMPUL ELECTRIC ÎN SUBSTANŢĂ 2. în condiţiile normale în care sunt utilizate. la nivel microscopic. Dielectricii sunt substanţe rele conductoare de electricitate deoarece. neutre în ansamblu pentru mici domenii (suma sarcinilor electrice din interiorul acestor domenii este nulă). nu conţin particule libere încărcate cu sarcină electrică care să se poată deplasa la distanţe apreciabile. de aceea.1. Aceste particule care se pot deplasa la distanţe relativ mari se numesc particule libere. transportând sarcini electrice. Ca şi materialele conductoare.2.

dar finită.1). 2. la cea pozitivă. ca fiind constituite din dipoli electrici. având numai "sarcini legate" la nivel microscopic. se constată că asupra sa se exercită un dublu efect ponderomotor: o forţă şi un cuplu (fig.2).1). ∆l Dipolul electric este caracterizat din punct de vedere electric momentul electric al dipolului care este o mărime vectorială notat cu p . DIPOLUL ELECTRIC. 2. al cărui modul este dat de relaţia de mai sus şi al cărui sens se ia convenţional de la sarcina negativă. Dipolul electric reprezintă un ansamblu format din două sarcini electrice punctiforme. +q. 2. E v1 = E v 2 -q şi forţa rezultantă este nulă. iar acest fenomen de orientare a dipolilor se numeşte polarizare electrică.2. este introdus într-un câmp electric E v cunoscut. –q. din punct de vedere electric. 2. ⎟ ⎠ (2. pot fi considerate. Forţa rezultantă care acţionează +q asupra micului corp polarizat este ο F 1 ∆l α F = F1 − F2 = q ⋅ (E v1 − E v 2 ) . numită axa dipolului (fig. Aceşti dipoli se orientează în câmp electric. ce poate fi echivalat cu un dipol.3) Cuplul care acţionează asupra corpului polarizat aflat într-un câmp omogen (F1 = F2 ) se determină cu relaţia: 34 . MOMENTUL ELECTRIC AL DIPOLULUI. În câmpuri neomogene.2.2) p F2 α ο Ev În câmpuri omogene. Dacă un mic corp polarizat electric.1. definit p –q +q prin produsul p = q∆l (2. unde E v1 ≠ E v 2 şi ţinând cont de expresia Fig. egale şi de semn contrar. aşezate la distanţa ∆l foarte mică.2. relaţia forţei capătă forma generală ⎛ ∂E F = ⎜p v ⎜ ∂x ⎝ ⎛ ∂E v ⎞ ⎟⋅ i + ⎜p ⎟ ⎜ ∂y ⎠ ⎝ ⎛ ∂E v ⎞ ⎟⋅ j+ ⎜p ⎜ ∂z ⎟ ⎝ ⎠ ⎞ ⎟ ⋅ k = (p ⋅ grad )E v . Substanţele dielectrice. momentului electric (2. (2.1) Fig. Unitatea de măsură pentru momentul electric în SI este C⋅m.

2. Ev Fig. devine paralelă cu câmpul electric exterior (fig.3).1. asimilabil cu un dipol electric. numită axă de polarizare.5) p (2. cuplul este dat de produsul vectorial C = p × Ev (2. Fie Σ o suprafaţă închisă trasată în interiorul unui corp polarizat volumetric (fig. permite studiul polarizării electrice a unui corp masiv pe modelul repartiţiei de dipoli. definită ca densitatea de volum a momentelor electrice: P = lim d ∆p dp = ∆V →0 ∆V dV (2.C = ∆l ⋅ F ⋅ sin α sau.3. respectiv de sarcină electrică dipolară qd.3. C = ∆l ⋅ qE v ⋅ sin α = p ⋅ E v ⋅ sin α În general. Descrierea locală a stării de polarizare a unui corp de dimensiuni mari necesită introducerea unei mărimi vectoriale derivate – polarizaţia electrică P . este complet caracterizată de momentul său electric p . 2. 2. 2. Momentul electric rezultant p al corpului se calculează cu integrala de volum: p= ∫ P dV V (2.3. Polarizaţia electrică Starea de polarizare electrică a unui corp de dimensiuni foarte mici.4) C Acest cuplu are tendinţa de a roti micul corp polarizat până ce o anumită axă privilegiată a acestuia. Sarcina electrică de polarizaţie Echivalenţa dintre momentul electric al unui mic corp polarizat electric şi momentul dipolar al unui sistem de două sarcini punctiforme dipolare.3. 35 . POLARIZAREA ELECTRICĂ 2.4).2.7) 2.6) unde ∆p este momentul electric rezultant al dipolilor cuprinşi în elementul de volum ∆V pentru cazul când ∆V se restrânge până la un punct.

o o o o o o o o o ∆V P o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o Σ o Σ ∆q d P ∆A P ∆q d Σ P a) ∆l b) Fig. se obţine sarcina dipolară totală din interiorul suprafeţei Σ q P = − P ⋅ dA Σ ∫ (2. Dipolilor elementari ale căror sarcini dipolare pozitive sânt în interiorul suprafeţei Σ le corespund unghiuri ¬ (P.4. a).9) 36 .8).b). 2. ∆A ) cuprinse între zero şi π/2.4. integrând ambii membri ai relaţiei (2. ∆l o o − ∆q d + ∆q d o o o o o o o o ∆ p = ∆q d ∆ l o o qp c) Se consideră volumul corpului fragmentat în elemente de volum dV de forma unor prisme cu muchiile omoparalele cu vectorul local al polarizaţiei P (fig. ∆p = P ∆V = p ∆ A ⋅ ∆l = P ⋅ ∆ A ∆l – după relaţia de definiţie a polarizaţiei. astfel: ∆p = ∆q d ∆l – după definiţia momentului electric. ∆A ) cuprinse între π/2 şi π. 2. din cele două relaţii de mai sus. 2. iar celor ale căror sarcini dipolare negative sânt situate în interiorul suprafeţei Σ le corespund unghiuri ¬ (P.4.8) La limită. Acest moment electric elementar poate fi exprimat în două moduri. Fiecare fragment de moment electric ∆p este echivalent cu un dipol elementar cu sarcinile dipolare +∆qd şi -∆qd situate la distanţa ∆l (fig. Ca urmare. Contribuţia la sarcina dipolară totală qd din interiorul suprafeţei Σ a dipolilor neintersectaţi de suprafaţă este nulă. expresia care rezultă prin identificare pentru sarcina dipolară elementară aflată în interiorul suprafeţei Σ se ia cu semnul minus: ∆q d = −P∆ A ( ) ( ) (2.

11).Excesul de sarcină dipolară electrică de un semn faţă de sarcina dipolară de semn contrar din intermediul suprafeţei Σ reprezintă sarcina de polarizaţie electrică qp.12) Dacă se introduce noţiunea de densitate de suprafaţă a sarcinii de polarizaţie.9) şi (2.11) ∫ρ V vp dV = − P dA . atunci. Din relaţia (2. iar sarcina de polarizare care încarcă suprafaţa corpului este de asemenea nulă (integrala de suprafaţă a densităţii de sarcină pozitivă fiind egală şi de semn opus integralei de suprafaţă a densităţii de sarcină negativă). rezultă: ρ sp = dq p dA = −P ⋅ n (2. în ipoteza că polarizaţia este funcţie continuă de punct pe domeniul considerat. pentru densitatea de volum a sarcinii de polarizaţie rezultă: ρ vp = −div P (2. (2. starea de polarizare electrică a corpului este echivalentă cu o stare de încărcare cu sarcină electrică de polarizaţie.10) ρ vp = lim = ∆V → 0 ∆ V dV În consecinţă.9). egală cu integrala de suprafaţă luată cu semn schimbat a polarizaţiei P .13) unde n este versorul normalei pozitive la suprafaţă. rezultă: VΣ ∫ρ vp dV .13) rezultă că modulul vectorului polarizaţie P este numeric egal cu densitatea superficială ρ sp a sarcinii de polarizaţie. sarcina de polarizaţie din volumul VΣ delimitat de suprafaţa Σ se poate determina cu relaţia qp = Din relaţiile (2. Densitatea de volum ρvp pentru sarcina electrică de polarizaţie qp se defineşte cu relaţia ∆q p dq p . Ca urmare. Σ ∫ Utilizând teorema Gauss-Ostrogradschi. având în vedere relaţia (2. 37 . Sarcina de polarizaţie a unui corp polarizat electric situat în vid este nulă deoarece suma sarcinilor dipolare din interiorul corpului este nulă. (2.

14) Acestei relaţii îi corespunde relaţia similară pentru polarizaţie: P = Pt ( E ) + Pp (2. În câmp electric exterior aceşti dipoli se orientează cu axa în sensul câmpului. (2. se numesc cu polarizaţie electrică permanentă. Dielectricii care prezintă o polarizaţie electrică chiar şi în lipsa unui câmp electric din exteriorul lor. Dacă sarcinile au valorile +q şi –q. În general deci. Orientarea va fi cu atât 38 . iar polarizarea lor se numeşte polarizare electrică temporară. iar polarizarea lor se numeşte polarizare electrică permanentă. iar sarcina –q se deplasează în sens contrar câmpului. momentul electric al moleculei este dat de momentul electric al dipolului astfel constituit: p = q ∆l . produsă de factori neelectrici.3. Mărimile care caracterizează polarizarea electrică permanentă sunt: momentul electric permanent p p şi polarizaţia electrică permanentă Pp . Mărimile care caracterizează starea lor de polarizare sunt: momentul electric temporar p t şi polarizaţia electrică temporară Pt . iar distanţa dintre centrele lor este ∆ l . adică sarcina +q se deplasează în sensul câmpului. Dielectricii al căror moment electric p se anulează după suprimarea câmpului în care au fost aduşi. Polarizarea temporară de orientare se produce în dielectricii care au molecule sub forma unor dipoli electrici (dielectrici polari) la care centrul de acţiune al sarcinii pozitive nu coincide cu centrul de acţiune al sarcinii negative (de exemplu: molecula de acid clorhidric).3.15) în care E este intensitatea câmpului electric în corpuri (în substanţă).2. Polarizarea temporară şi polarizarea permanentă Pentru toţi dielectricii. se numesc cu polarizaţie electrică temporară. Polarizarea temporară poate fi de două tipuri: de orientare şi de deformare. Polarizarea electrică temporară se produce numai sub influenţa unui câmp electric din exterior şi dispare odată cu dispariţia acestui câmp. momentul electric p al unui mic corp polarizat electric este egal cu suma dintre o componentă temporară şi una permanentă p = p t (E v ) + p p . experienţa pune în evidenţă o dependenţă mai mare sau mai mică a stării lor de polarizare de intensitatea câmpului electric.

dintr-un nucleu cu sarcină pozitivă în jurul căruia gravitează electronul cu sarcină negativă (fig. metan.b) centrele de acţiune ale sarcinilor nu mai coincid şi atomul se vede din exterior ca un dipol cu momentul electric p = q ∆l . deformarea mecanică (polarizare piezoelectrică). -q - + +q • + p ∆l b) Fig. SO2. ceruri. La polarizarea temporară de deformare. Dintre materialele care prezintă o polarizare electrică permanentă. după cum se ştie.5.mai puternică. La materialele feroelectrice. 2. şi deci polarizarea lor mai mare. dependenţa dintre polariza- 39 . Polarizarea electrică permanentă nu depinde de valoarea locală a intensităţii câmpului electric. Polarizarea feroelectrică este o formă specială a polarizării permanente care se caracterizează printr-o polarizare neliniară sub acţiunea unui câmp electric. Deformarea (distanţa ∆l ) este proporţională cu intensitatea câmpului electric. Ev Ev = 0 p=0 a) Ev ≠ 0 p≠0 În lipsa câmpului electric ( E v = 0 ). etc.5. 2.a). fiind determinată de factori neelectrici. topirea şi resolidificarea în prezenţa unui câmp electric suficient de intens (polarizarea electreţilor – proprietate pe care o prezintă anumite substanţe cum sunt: răşini. cu cât câmpul electric este mai intens. turmalina. Corpurile dielectrice pot fi polarizate sub efectul anumitor acţiuni fizico– chimice cum sunt: încălzirea (polarizarea piroelectrică). atomul sau molecula se deformează sub acţiunea câmpului exterior. plexiglas. 2.5. acizi organici.5). sarea Seignette (dublu tartrat de sodiu şi potasiu). 2. fig. Substanţe cu astfel de polarizare sunt: O2. cele mai cunoscute sunt: cristalele de cuarţ. Sub acţiunea câmpului electric din exterior ( E v ≠ 0. etc.). Ca exemplu se consideră atomul de hidrogen constituit. centrul de acţiune al sarcinii negative coincide cu centrul de acţiune al sarcinii pozitive şi valoarea medie a momentului electric este nulă (fig.

titanatul de calciu. –Em şi +Em. Pm Ec Em Pentru un material dielectric ce nu a mai fost supus polarizării. Exemple de materiale feroelectrice sunt: titanatul de bariu. La scăderea şi apoi la creşterea monotonă a intensităţii câmpului electric între două valori maxime. variaţiile polarizaţiei instantanee nu mai pot urmări instantaneu variaţiile intensităţii câmpului electric exterior care o condiţionează. la frecvenţe mari şi constă în aceea că. 2. în care s-au notat cu: Pr – polarizaţia electrică remanentă (existentă la anularea câmpului electric) Ec –intensitatea câmpului electric coercitiv (valoarea câmpului ce trebuie aplicat pentru anularea polarizaţiei remanente).ţie şi intensitatea câmpului electric este neliniară.6. Un alt fenomen care apare în polarizarea dielectricilor este fenomenul numit postefect electric sau vâscozitatea electrică. P Pr -Em -Ec E 0 -Pr -Pm Fig.6). Acest efect se produce în regim nestaţionar. polarizaţia electrică creşte neliniar din origine cu intensitatea câmpului electric după o curbă numită curbă de primă polarizare. prezentând fenomenul de histerezis electric (fig. Fenomenul de vâscozitate electrică determină pierderi suplimentare de energie în dielectrici.6. Acest fenomen este utilizat practic la încălzirea dielectricilor. la efectuarea unui ciclu de polarizare. se parcurge un ciclu de polarizare de forma celui din figura 2. 40 . Se demonstrează că aria ciclului de histerezis este proporţională cu pierderile de energie electrică (prin dezvoltare de căldură) în unitatea de volum. 2. în această situaţie. sarea Seignette.

4. 2. INTENSITATEA CÂMPULUI ELECTRIC ŞI INDUCŢIA ELECTRICĂ ÎN CORPURI POLARIZATE Din analiza efectelor ponderomotoare exercitate de un câmp electric asupra unui corp de probă în vid. chiar din jurul punctului M şi astfel provoacă o perturbaţie ce nu poate fi eliminată. oricât de mică ar fi aceasta. este necesar să se considere că în jurul punctului Σc M.7). unde se studiază starea câmpului electric. nu este însă o mărime susceptibilă de a caracteriza starea locală a câmpului electric din corp deoarece depinde de forma şi orientarea cavităţii. s-a ajuns la concluzia că starea câmpului electric în vid poate fi caracterizată printr-o mărime primitivă locală. a reduce efectul perturbator al practicării cavităţii. care la limită devin nule. definită de relaţia E v = lim F în care.16) unde s-a notat Σ c . la limită. Pentru o caracterizare punctuală şi pentru Fig. vectorială – intensitatea câmpului electric în vid E v . Experienţa arată că intensitatea câmpului electric din cavitate. deci şi q →0 q efectul de perturbaţie. exercitată asupra n corpului de probă şi sarcina q a acestuia măsoară intensitatea câmpului electric E cav din vidul cavităţii. Pentru a extinde această definiţie şi la punctele din interiorul corpurilor. E cav . se anulează sarcina corpului de probă.2.norma suprafeţei cavităţii (de exemplu. raza unei sfere care circumscrie cavitatea). Câmpul electric din cavitate poate fi scris sub forma E cav = E ' + E ' pcav (2. Intensitatea câmpului din vidul cavităţii este astfel definită prin relaţia E cav = lim F Σ c →0 q q →0 d (2. Practicarea cavităţii duce la eliminarea unei porţiuni din corpul polarizat.7. fără a-i modifica forma. s-a F practicat o cavitate vidă în interiorul căreia să se q E cav poată introduce corpul de probă (fig. M Raportul dintre forţa F .17) 41 . 2. se consideră că se reduc dimensiunile cavităţii.

iar densitatea sarcinii de polarizare de pe aria laterală este zero deoarece aici vectorii P şi n sunt perpendiculari (ρsp ( aria. Se defineşte intensitatea câmpului electric E într-un punct din substanţă ca fiind egală cu intensitatea câmpului electric din vidul unui mic canal. cât şi a celor de polarizaţie). 42 . axul cilindrului Fig. v A B În situaţia în care se practică în substanţa polarizată o cavitate vidă de forma unui cilindru foarte plat (înălţimea sa mult mai mică decât raza bazei) numit fantă.9).19) care generalizează definiţia dată în vid U AB = ∫ E ds .18) O mărime derivată. ′ Rezultă Ep. iar E ' pcav este câmpul produs de sarcinile superficiale de polarizaţie de pe suprafaţa Σ c .8.17). Această cavitate se ia sub forma unui canal cilindric foarte lung şi cu rază foarte mică. fiind după direcţia vectorului polarizaţie P (fig. 2. 2.lat. se defineşte în vidul acestei fante o mărime numită inducţie electrică D .) = n ⋅ P = 0) . definită cu ajutorul vectorului câmp electric E este tensiunea electrică între două puncte A şi B: U AB = ∫ E ds A B (2. extrem de subţire.unde: E ' este «câmpul de calcul» existent în corpul polarizat înainte de practicarea cavităţii vide (câmp ce poate fi calculat prin suprapunerea efectelor. este necesar a practica o cavitate în aşa fel încât contribuţia n sarcinilor de polarizare de pe suprafaţa Σ c să fie nulă Σc la producerea câmpului.15) şi (2. În această situaţie. considerând atât contribuţia sarcinilor libere. orientat în lungul direcţiei locale a vectorului polarizaţie P : E = E ′ = E canal||P d (2. 2. deci să avem E ' pcav = 0 . P Pentru a defini câmpul electric în substanţă E conform relaţiilor (2.8).cav = 0 şi câmpul din canal egal cu câmpul de calcul. orientată cu feţele bazelor perpendicular pe direcţia vectorului P (fig. contribuţia sarcinilor de polarizare de pe bazele cilindrului sunt neglijabile deoarece ariile acestuia sunt infiniţi mici de ordinul doi.

aceeaşi cu a polarizaţiei P (C/m2). avem: E fantă ⊥P = E ′ + P sau D = E ′ + P ε0 ε0 ε0 (2. conceput ca o stare extremă de rarefiere a materiei.intensitatea câmpului electric şi D inducţia electrică. 43 .20) şi (2. iar în interiorul fantei câmpul este datorat sarcinilor de polarizaţie superficială: E ′ . deoarece permit calculul intensităţii câmpului din orice cavitate practicată din jurul punctului M. 2. vectorii E şi D / ε 0 coincid.20) În cazul acestei cavităţi apare pe feţele interioare sarcina de polarizaţie cu densitatea superficială ρ sp = P ⋅ n . Inducţia electrică D se mai numeşte şi deplasare electrică. astfel încât este suficientă o singură mărime de stare. E +ρsp P -------++++++++ n − ρ sp Σc orientată transversal faţă de direcţia locală a polarizaţiei P : D = ε o ⋅ E fantă⊥ P d Fig.9.fantă ⊥ P = n p ρ sp = P ε0 ε0 (2. Unitatea de măsură a inducţiei electrice este.21). mărimea de stare vectorială a câmpului electric numeric egală cu produsul dintre permitivitatea vidului ε 0 şi vectorul câmp E fantă ⊥ P din vidul unei fante foarte mici. În vid.21) Înlocuind în relaţia (2. vectorii E şi D sunt paraleli.22 ) Vectorii E şi D astfel introduşi depind numai de starea câmpului electric din punctul M şi o descrie complet. Această fantă poate fi privită ca un condensator plan pentru care câmpul în exterior este zero.22). conform cu (2. Din punct de vedere al câmpului produs de sarcinile de polarizaţie. (2. E v − intensitatea câmpului electric în vid.Se numeşte inducţie electrică D . Rezultă că în corpuri este necesară utilizarea a două mărimi pentru precizarea stării locale a câmpului electric: E . Experimental se arată că. perturbaţia introdusă prin practicarea acestei fante este maximă.17) mărimile date de relaţiile (2. în medii izotrope.

depinde de condiţii neelectrice ca: temperatura. t ) . dacă local. etc. Un material dielectric este izotrop dacă sub acţiunea unui câmp electric având orice orientare în corp. 44 . fiind deci o mărime de material.25) iar dacă câmpul este omogen. în teoria macroscopică a câmpului electromagnetic.O mărime derivată.5. S S (2. exprimabilă cu ajutorul inducţiei electrice este fluxul electric ψ definit prin integrala de suprafaţă ψ SΓ = d SΓ ∫ D dA = ∫ D dA = ∫ D dA cos α n SΓ SΓ (2. legea polarizaţiei electrice temporare este o lege de material. susceptivitatea electrică este independentă de intensitatea câmpului electric şi. polarizaţia temporară instantanee este proporţională cu intensitatea instantanee a câmpului electric: Pt ( r . Aşadar.24) Pentru o suprafaţă ortogonală pe liniile de câmp. se polarizează temporar în direcţia câmpului şi este liniar. în general. În medii dielectrice liniare şi izotrope (dielectrici liniari şi izotropi). rezultă: ψ= ∫ D ⋅ dA = ∫ D dA . 2. (2. t ) = ε 0 χ e ( r ) E ( r . Mărimea χ e este numită susceptivitate electrică şi depinde de natura mediului. relaţia fluxului ia forma: ψ= ∫ DdA cos α = D cos α∫ dA = DA cos α S S (2.23) În cazul unui câmp omogen şi pentru o suprafaţa S plană. LEGEA POLARIZAŢIEI ELECTRICE TEMPORARE Din interpretarea macroscopică a polarizaţiei electrice rezultă că numai polarizaţia temporară poate fi exprimată funcţie de intensitatea câmpului electric. presiunea. ψ = D A .26) relaţie numită legea polarizaţiei electrice temporare. Experimental se constată că în medii dielectrice liniare şi izotrope există o relaţie de proporţionalitate între polarizaţie şi intensitatea câmpului electric de forma Pt = ε 0 χ e E . Susceptivitatea electrică este o mărime adimensională pozitivă.

în teoria macroscopică a câmpului electromagnetic.6. Întrucât în relaţie nu intervin mărimi de material. tensor simetric având matricea: ⎡χ exx χ exy χ exz ⎤ χe = ⎢χ eyx χ eyy χ eyz ⎥ . este egală în orice moment şi în orice punct cu inducţia electrică D . 2.27) Într-un sistem de coordonate carteziene. ⎢ ⎥ ⎣χ ezx χ ezy χ ezz ⎦ χ ejk = χ ekj (2. 45 . aşa cum este. În acest caz vectorii E şi Pt nu mai sunt coliniari. verificabilă experimental şi în regim nestaţionar. componentele polarizaţiei Ptx. relaţia D = ε0E + P (2. Ey şi Ez ⎧Ptx = ε 0 χ exx E x + ε 0 χ exy E y + ε 0 χ exz E z ⎪ ⎨ Pty = ε 0 χ eyx E x + ε 0 χ eyy E y + ε 0 χ eyz E z ⎪P = ε χ E + ε χ E + ε χ E 0 ezx x 0 ezy y 0 ezz z ⎩ tz (2. χ e fiind un tensor: Pt = ε 0 χe E (2.29) La dielectricii neliniari. χ e având într-un punct din material valori diferite în funcţie de direcţia locală a câmpului E . intensitate şi polarizaţie în câmp electric.28) tensorul susceptivităţii. în cazul substanţelor feroelectrice. legea dependenţei dintre inducţie. polarizaţia electrică temporară depinde de direcţia câmpului electric. LEGEA DEPENDENŢEI DINTRE INDUCŢIE. de exemplu. intensitate şi polarizaţie este o lege generală şi de stare a câmpului electromagnetic.La dielectricii liniari şi anizotropi. χ e = χ e (E) . INTENSITATE ŞI POLARIZAŢIE ÎN CÂMP ELECTRIC Suma vectorială dintre polarizaţia P şi intensitatea câmpului electric E multiplicată cu permitivitatea vidului ε 0 . dependenţa dintre polarizaţie şi intensitatea câmpului electric este neliniară datorită variaţiei neliniare a susceptivităţii.30) fiind numită. legea dependenţei dintre inducţie. Pty şi Ptz sunt funcţii liniare de componentele câmpului Ex.

2. cu unitatea de măsură F/m . se obţine caracteristica neliniară D = f(E) numită caracteristica de primă polarizare (fig.Dacă materialul dielectric este fără polarizaţie permanentă ( Pp = 0 .31) ε este permitivitatea absolută a materialului. ε0 Dacă se trasează grafic variaţia inducţiei electrice în funcţie de intensitatea câmpului electric la variaţia periodică a câmpului între două valori extreme. P = Pt ) . . +Em şi –Em. Pentru un material feroelectric care nu a mai fost polarizat. 2.10. D Dm Dr –Em –Ec 0 Ec –Dr –Dm a) Fig.10. numită uneori şi constantă dielectrică.a).ε r = ε = 1 − χ e este permitivitatea relativă. se pune în evidenţă fenomenul de histerezis electric în care inducţia remanentă Dr corespunde polarizaţiei permanente Pr (fig. ε ε D Em 0 E b) 46 . legea poate fi scrisă sub forma D = ε 0 E + Pt = ε 0 (1 + χ e ) E = ε E în care: (2.10. D.b). 2. din care se poate determina permitivitatea ε = D/E.

Dacă în interiorul suprafeţei sarcina electrică qΣ este nulă. ε0 Deoarece ε > ε 0 (χ e > 0) rezultă că intensitatea câmpului electric în vid E v este mai mare decât intensitatea câmpului electric E în substanţă. pentru sarcini pozitive fluxul este pozitiv (liniile lui D ies din suprafaţă). legea fluxului electric fiind o lege generală şi de stare a câmpului electromagnetic (în relaţie nu intervin mărimi de material). ψ Σ = 0 . expresia legii fluxului electric este: ψΣ = ∫ D ⋅ dA = q Σ Σ (2. dat de integrala de suprafaţă a produsului scalar dintre inducţia electrică şi elementul de suprafaţă vectorial.32) Legea fluxului electric este o generalizare a teoremei fluxului electric în vid (teorema lui Gauss) demonstrată pentru câmpul electrostatic. este în fiecare moment egal cu sarcina electrică liberă (adevărată) qΣ a corpurilor din interiorul suprafeţei. în acest caz. Relaţia se verifică experimental şi în cazul cel mai general al regimului nestaţionar. 47 . Sub forma integrală.34) ε ∫ Σ care. Normala la suprafaţă Σ după care este orientat elementul de arie d A se consideră orientată spre exterior astfel încât. capătă forma: ∫ Σ E v ⋅ dA = qΣ . Acest lucru se explică prin apariţia pe suprafaţa corpurilor încărcate cu sarcini. lipsit de polarizaţie electrică permanentă. Din anularea fluxului electric nu rezultă şi anularea inducţiei electrice. Dacă mediul este liniar şi izotrop. a unor sarcini de polarizaţie ale mediului care neutralizează parţial sarcinile proprii ale corpului.2.7. în vid. iar pentru sarcini negative fluxul este negativ (liniile lui D intră în suprafaţă). Legea fluxului electric Fluxul electric printr-o suprafaţă închisă Σ. sarcinile electrice din interiorul suprafeţei alcătuiesc un sistem complet de sarcini. În general. integrala efectuată pe porţiunile de suprafaţă prin care liniile de câmp ale inducţiei electrice intră în suprafaţa Σ este egală şi de sens opus cu integrala de suprafaţă pe porţiunile prin care liniile de câmp ies din suprafaţa Σ. rezultă că fluxul electric este nul. legea fluxului electric se poate scrie q E ⋅ dA = Σ (2.

2. prin aplicarea teoremei Gauss – Ostrogradski integralei de suprafaţă se obţine: ∂ivD = ρ v (2. ∂ivE = ρ v ε 0 . Se consideră două medii omogene cu permitivităţile ε1 şi ε 2 . .36) ∂iv E = 1 ∂iv D − 1 ∂iv P = 1 (ρ v + ρ vp ) ε0 ε0 ε0 Divergenţa vectorului câmp electric este în orice punct proporţională cu suma densităţilor de sarcină liberă ρv şi de polarizaţie ρvp. rezultă: (2. 2. ε0 ε0 prin aplicarea operatorului divergenţă. În lipsa sarcinii de polarizaţie.34) se scrie ∫ D dA = ∫ ρ dV . cu aria bazei ∆A şi înălţimea ∆h (fig.Dacă sarcina electrică qΣ este repartizată cu densitatea de volum ρ v . În jurul unui punct de pe suprafaţa de separaţie a celor două medii se consideră o suprafaţă închisă Σ de forma unui cilindru foarte plat.11). Dacă pe suprafaţa de separaţie a celor două medii nu există sarcini electrice. SUPRAFEŢE DE DISCONTINUITATE ÎN CÂMP ELECTRIC.35) relaţie care reprezintă forma locală a legii fluxului electric. v v Σ VΣ În ipoteza că ρ v şi D sunt funcţii continue de punct. Considerând relaţia de legătură dintre D . fluxul electric prin suprafaţa cilindrului este nul: 48 D2n 2 1 ∆Α n12 α2 D2 ∆h ε2 ε1 D1 α1 n 21 Σ D1n Fig. E şi P în câmp electric D = ε0 E + P ⇒ E = 1 D − 1 P . forma locală a legii fluxului electric este identică cu cea din vid. REFRACTIA LINIILOR DE CAMP.8. 2. suficient de netede.11. qΣ = VΣ ∫ ρ dV şi relaţia (2.

avem: D1n = D 2 n ⇒ D1 cos α 1 = D 2 cos α 2 sau. 2. 49 .12.37) Integrala se poate descompune pe porţiuni şi dacă se neglijează fluxul prin suprafaţa laterală a cilindrului. avem relaţiile D 1 = ε1 E 1 şi D 2 = ε 2 E 2 . fără polarizaţie permanentă. la suprafaţa de separaţie a două medii dielectrice se conservă componentele tangenţiale ale vectorului intensitate câmp electric: α2 E2 E 2t 2 1 E1t ε1 ε2 ∆h α1 Fig. 2.39) Pentru medii omogene. Γ Descompunând conturul Γ pe porţiuni şi neglijând contribuţia porţiunilor de contur perpendiculare pe suprafaţa de separaţie în ipoteza că ∆h este foarte mic. Rezultă că pe o suprafaţă de discontinuitate neâncărcată cu sarcină electrică ( ρ s = 0). E1 E 1t = E 2 t (2. − D 1 ∆A cos α 1 + D 2 ∆A cos α 2 = 0 în care cu n 12 şi n 21 s-au notat versorii normalelor orientaţi de la mediul 1 către mediul şi respectiv de la mediul 2 către mediul 1. respectiv. în regim electrostatic este satisfăcută relaţia: ∫ Ed s = 0 .37) rezultă: D1 n 21 ∆A + D 2 n 12 ∆A = 0 . liniare şi izotrope. E 1t = E 2 t ⇒ E 1 ⋅ sin α1 = E 2 ⋅ sin α 2 . din (2. ε1E 1 cos α 1 = ε 2 E 2 cos α 2 . considerând în jurul unui punct de pe suprafaţa de separaţie a celor două medii un contur închis Γ de formă dreptunghiulară (fig. iar din relaţiile de conservare.∫ D dA = q Σ Σ =0 (2. respectiv.12).38) În mod similar. se conservă componentele normale ale inducţiei electrice: D 1n = D 2 n (2. rezultă: E 1 ∆l sin α 1 − E 2 ∆l sin α 2 = 0 Prin urmare.

tgα1 tgα 2 = ε2 ε1 sau.Prin raportarea acestor relaţii. şi condiţia de echilibru electrostatic devine: E=0 (2. adică : E + Ei = 0 (2. (2. etc. liniile de câmp se depărtează de normala la suprafaţa de separaţie.41) q Din punctul de vedere al forţelor rezultante – de natură electrică F şi de natură neelectrică Fneel. CONDUCTOARE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC Conductoarele. În cazul particular al unui conductor omogen din punct de vedere fizic şi chimic şi neaccelerat. = 0 .40 tgα 2 ε 2 Relaţiile (2.9.43) 50 . intensitatea câmpului electric imprimat este nulă. Dar în conductoarele accelerate din punct de vedere cinematic sau neomogene din punct de vedere fizic şi chimic (conductoare încălzite neuniform. fiind caracterizate prin existenţa unui număr important de sarcini electrice libere care se pot deplasa ordonat dând naştere unui curent electric de conducţie.).42) relaţie care reprezintă condiţia de echilibru electrostatic. E i = 0 . pot acţiona asupra sarcinilor electrice libere (electronii din metale sau ionii din soluţii) şi forţe de natură neelectrică Fneel. dacă mediul în care trec liniile are permitivitatea mai mare ( ε 2 > ε1 ). rezultă că regimul electrostatic în conductoare poate fi realizat numai dacă rezultanta tuturor forţelor care acţionează asupra sarcinilor din conductoare este nulă. (2. – un conductor se va afla în regim electrostatic Ei = d dacă este îndeplinită condiţia: F + F neel. Raportul dintre forţa neelectrică şi sarcina electrică asupra căreia acţionează această forţă se numeşte convenţional câmp electric imprimat E i (câmp străin sau electromotor): Fneel. rezultă: tgα1 ε1 = . liniile de câmp suferă o refracţie astfel încât. 2. . sisteme de conductoare cu diferite concentraţii de impurităţi.39) reprezintă teorema refracţiei liniilor de câmp electric: la trecerea dintr-un mediu în altul.

DeoaB rece în lungul unei curbe C interioară conducE=0 Σ torului care uneşte cele două puncte.42) implică o serie de consecinţe privind câmpul electrostatic şi deci mărimile care îl caracterizează pe suprafaţa conductoarelor. În regim electrostatic conductoarele sunt echipotenţiale.13). aceasta este întotdeauna perpendiculară pe liniile de câmp (E ⋅ d s = 0) . suprafaţa conductorului fiind o suprafaţă echipotenţială. + +++ + - + E=0 . 2. şi deci VA = VB = constant. Sub acţiunea câmpului electric exterior E 0 sarcinile libere din conductor se deplasează creând un câmp electric propriu E p .- E0 a) b) Ep E =E0+Ep c) Fig.13. suprafaţa conductorului este o suprafaţă echipotenţială în câmpul electric din mediul exterior conductorului.. intensitatea câmpului electric este nulă în interiorul conductoarelor omogene.adică.14). Fie două puncte A şi B aparţinând volumului VΣ ocupat de conductor (fig. rezultă: B VΣ A U AB = E ⋅ d s = VA − VB = 0 ∫ A Fig. în regim electrostatic. 2.14. cele mai importante fiind prezentate în continuare. Liniile câmpului electric sunt normale la suprafaţa conductorului.. 2. Relaţia (2. intensitatea (C) câmpului electric este nulă. În particular. 51 . 2. Rezultă din consecinţa deoarece. Se presupune un câmp electric omogen E 0 în care urmează să se introducă un corp din material conductor neâncărcat iniţial cu sarcină electrică (fig.

Cavitatea practicată în interiorul conductorului are volumul delimitat de suprafaţa Σ i (fig. care este soluţia ecuaţiei. S-a obţinut astfel ecuaţia Laplace ∆V = 0 . Deoarece în interiorul conductorului D = 0 . Σ Σi Deoarece această suprafaţă aparţine conductorului. respectiv: V Σ = const. Dacă în i expresia legii fluxului electric. Deplasarea sarcinilor din conductor are loc în aşa fel încât câmpul electric exterior. împreună cu câmpul electric propriu. Anularea câmpului electrostatic dintr-o cavitate practicată într-un conductor se numeşte efect de ecran. înlocuim E = − gradV . ea E=0 este echipotenţială.15. implică ρ v = 0 .15). adică să fie îndeplinită condiţia de echilibru electrostatic în orice punct din conductor: E 0 + E p = 0 . obţinem: divgradV = 0 sau V = 0 Fig.Fenomenul de încărcare cu sarcini electrice de semn contrar a diferitelor zone dintr-un conductor introdus în câmp electrostatic se numeşte influenţă sau inducţie electrostatică. ecuaţie cu derivate parţiale de ordinul doi. în exteriorul conductorului se obţine câmpul rezultant E = E p + E 0 care nu mai este omogen. Pe frontiera domeniului (pe suprafaţa cavităţii) se consideră V Σi = V0 = const. Efectul de ecranare (împotriva câmpului electric exterior) este folosit atât în construirea aparatelor electrice de măsură şi a elementelor schemelor de măsurare. 52 . În acest scop. cât şi în energetică. să dea rezultanta nulă în interiorul corpului conductor. se obţine şi divD = 0 care. aparatul care trebuie ecranat este introdus într-o carcasă metalică închisă denumită ecran. adică sarcina electrică a unui conductor poate fi repartizată numai superficial. 2. conform legii fluxului electric. Prin compunerea câmpului electric exterior E 0 cu câmpul electric propriu E p . Se demonstrează că aceasta este singura soluţie a ecuaţiei care îndeplineşte condiţia de frontieră. Rezultă deci că în interiorul cavităţii câmpul electric este nul: E = − gradV0 = 0 . div(εE ) = 0 . peste tot în interiorul cavităţii. În regim electrostatic sarcina electrică este repartizată numai la suprafaţa conductoarelor. Într-o cavitate practicată într-un conductor câmpul electric este nul dacă în cavitate nu există corpuri încărcate electric. 2.

numite armăturile condensatorului. Dacă dielectricul este liniar. Sistemul alcătuit din două conductoare separate printr-un dielectric fără polarizaţie permanentă constituie un condensator electric sau capacitor.3. CONDENSATORUL ELECTRIC. teorema capacităţii electrice se enunţă astfel: raportul pozitiv dintre sarcina electrică a uneia dintre armături q1 (q2) prin diferenţa de potenţial faţă de cealaltă armătură V1 – V2 (V2 – V1). 3. Cele două conductoare. atunci la sarcinile nq1 şi nq2 vor corespunde potenţialele nV1 şi respectiv nV2. C = q1 q = 2 U12 U 21 (3. omogen şi izotrop şi armăturile se încarcă cu sarcini electrice egale şi de semne opuse.1) unde U 12 = V1 − V2 . CAPACITATEA ELECTRICĂ. respectiv U 21 = V2 − V1 .1. se poate scrie mai simplu: C= d q U (3. CAPACITĂŢI ELECTRICE. Noii stări a sistemului îi va corespunde capacitatea: nq nq q = = =C nV1 − nV2 n (V1 − V2 ) V1 − V2 (3. CONDENSATOARE.2) În cazul unui mediu dielectric liniar este valabilă teorema superpoziţiei: dacă la sarcinile q1 şi q2 corespund potenţialele V1 şi V2.3) 53 . Cum q1 = −q 2 = q . se încarcă superficial cu sarcini electrice egale în valoare absolută şi de semn contrar. este independent de valorile sarcinii sau diferenţei de potenţial şi se numeşte capacitate electrică C: C= q1 q2 = V1 − V2 V2 − V1 sau.

.. C d = . ci numai de caracteu risticile geometrice ale sistemului şi de permiC tivitatea dielectricului. . 1nF = 10-9 F. polarizat). 3. 3. Cs = U dU 54 . 3. q dq şi o capacitate dinamică.. 1pF = 10-12F Dacă se dă condensatorul cu dielectric omogen.b) pentru condensatorul de curent continuu (electrolitic... g n ) (3.) de unităţi de măsură.4) În cazul mediilor dielectrice neomogene..2).a) pentru condensatorul de curent Fig. 1µF = 10-6 F. g n ) (3. ε 2 .) care caracterizează forma. 3. dacă dielectricul este C liniar. capacitatea sa este o funcţie de mărimile geometrice (g1.. g 2 .Prin urmare.. astfel: .1. capacitatea electrică a condensatorului +q –q nu depinde de sarcinile electrice sau de a) potenţialele armăturilor..microfaradul.. astfel: U fig....1 se prezintă simbolurile grafice utilizate pentru condensatoare.5) În medii neliniare (materiale feroelectrice) caracteristica q(U) a condensatorului este asemenea caracteristicii D(E) a dielectricului neliniar dintre armături (fig. un farad este capacitatea unui condensator care la tensiunea de 1V între armături se încarcă cu sarcina de 1C ... Unitatea de măsură a capacităţii electrice se numeşte farad (F). când în diferite domenii permitivitatea dielectricului este diferită (ε1 .picofaradul. g2. g1 . ε 2 . Întrucât faradul este o capacitate foarte mare.1. ε n .nanofaradul. g 2 . + − b) În figura 3. capacitatea este o funcţie de forma: C = f (ε1 . dimensiunile şi poziţia relativă a armăturilor şi este proporţională cu permitivitatea ε a dielectricului: C = ε ⋅ f (g1 .1. alternativ (nepolarizat). . Se definesc o capacitate statică. iar în fig. În sistemul internaţional (S. etc. în practică se utilizează submultiplii faradului.. În acest caz capacitatea condensatorului depinde de tensiunea aplicată între armăturile sale. ε n ) .I.

efectuând integrala de linie a intensităţii câmpului electric pe drumul cel mai convenabil pentru calcul. care sunt aşezate la distanţa d. 3.2. U12 Ca exemplu se efectuează calculul capacităţii condensatorului plan idealizat.2.. izotrop şi omogen. Se consideră cazul în care dielectricul este liniar. între plăci se găseşte un dielectric de permitivitate ε (fig. se calculează tensiunea electrică dintre armături. 3. iar liniile de câmp electric sunt perpendiculare pe suprafaţa armăturilor. Un condensator plan este format din două armături plane paralele de arie A.3). mică faţă de dimensiunile plăcilor. se calculează intensitatea câmpului electric E într-un punct dintre armături. se calculează capacitatea electrică cu relaţia: C = 55 .3. Calculul capacităţilor Calculul capacităţii unor condensatoare simple se efectuează în următoarele etape: se presupun armăturile încărcate cu sarcinile electrice +q şi –q.q q Condensatorul liniar α 0 Condensatorul neliniar 0 U tgα = C U Fig. Un astfel de condensator plan este numit condensator plan idealizat. sau potenţialele celor două armături V1 şi V2. sau determinând diferenţa de potenţial dintre armături: U12 = V1 − V2 = E ⋅ ds 1 ∫ 2 q .

se consideră q1 = q . dk diferenţa de potenţial se calculează astfel: V1 − V2 = ∑∫ k =1 1 n 2 q E k ⋅ ds k = A ∑ε k =1 n dk k . Dacă dielectricul este constituit din n straturi paralele cu armăturile având grosimile dk şi permitivităţile εk (fig.5). 3. 3. configuraţia câmpului electric diferă de cazul idealizat. La marginea armăturilor liniile de câmp electric se curbează. inel de gardă este legat printr-un conductor la armătura respectivă. Pentru eliminarea acestui efect se utilizează câte un inel de Inele de gardă în jurul fiecărei armături aşa gardă cum se arată în figura 3. deoarece distanţa dintre plăcile armăturilor nu este infinit mică faţă de dimensiunile acestora. 1 1 q q U12 Fig. q2 = –q . fenomen numit efect de margine sau efect de extremitate al condensatorului. Fiecare Fig. Expresia capacităţii condensatorului plan cu dielectric neomogen rezultă: 56 .4. εk A ⋅ εk A εk.3. .Etapele de calcul sunt: .6) În cazul condensatorului plan real.5. 3. Expresia capacităţii condensatorului plan este: C= q ε⋅A = U12 d (3. câmpul electric în stratul k fiind q ρ Ek = = .intensitatea câmpului electric între armături ρ q .tensiunea între armături este: U12 = 2 2 d A +q -q E ∫ Eds = ∫ εA ds = εA d . 3. este dată de relaţia: E = s = ε ε⋅A . Fig.4.

în conexiuni mixte. în paralel. Deci. dacă iniţial toate condensatoarele erau descărcate. 3. dacă sistemul de condensatoare este Ce conectat la sursă între bornele A şi B.. UAB (fig. fiecare condensator se va încărca cu sarcina electrică C1 q k = C k ⋅ U AB .6.8) UAB Fig.8) UAB Fig. 3.7).. capacitatea echivalentă rezultă: q Ce = A = U AB ∑C k =1 n k (3. în stea sau în triunghi şi. Condensatoarele pot fi conectate în serie. Condensatoare legate în paralel. n ). 57 .. 3. 3. Astfel. relaţia A +qA -qA B de definiţie a capacităţii echivalente se scrie: Ce = qA U AB (3. Deoarece tensiunea la bornele condensatoarelor legate în paralel (derivaţie) este aceeaşi. +q1 -q1 Sarcina absorbită de la sursă pe la borna A este qA = +q2 C2 -q2 B ∑ k =1 n q k = U AB ∑ k =1 n Ck .7) 3. în general. A +qk +qn Ck Cn -qk -qn Conform relaţiei de definiţie. (k = 1.C= A ∑ k =1 n dk εk (3. capacitatea echivalentă a unui sistem de condensatoare este capacitatea unui condensator care sub aceeaşi tensiune la borne se încarcă cu aceeaşi sarcină electrică ca şi sistemul dat (fig. Capacităţi echivalente Prin definiţie.7.3.6).. capacitatea echivalentă a unui sistem de condensatoare este raportul dintre sarcina absorbită de la sursă pe la una din borne şi tensiunea sursei.

. Uk Un În acest caz toate condensatoarele se încarcă cu aceeaşi sarcină. Ce = C1 + C 2 + .8.respectiv. 3. iar tensiunea între bornele A şi B este: U AB = U1 + U 2 + . + U n = Tensiunea la bornele fiecărui condensator fiind U k = U AB = q A ∑U k =1 n k qk qA = . rezultă: Ck Ck ∑C k =1 n 1 k . q A = q1 = q 2 = .. Conectarea în paralel a condensatoarelor este utilizată pentru obţinerea unor valori mari ale capacităţii... + C k + .. + U k + . 3.. Condensatoare legate în serie....9) 58 . A +qA C1 -qA +qA C2 -qA +qA Ck -qA +qA Cn -qA B U1 U2 UAB Fig.. + C n .8). Capacitatea echivalentă a unui sistem de n condensatoare legate în paralel este egală cu suma capacităţilor condensatoarelor. = q n . Se consideră sistemul de n condensatoare legate în serie (fig. 1 = Ce ∑C k =1 n 1 k (3. Expresia capacităţii echivalente a sistemului de condensatoare conectate în serie rezultă: q Ce = A = U AB 1 n ∑ k =1 1 Ck sau.

.11) 59 .9.. avem: C1U1 = C2U2 = ..1 1 1 1 1 = + + .. având unitatea de măsură F-1 Mărimea S = C numită şi daraf.10) Se observă cu uşurinţă că.12) Fig. Pentru două condensatoare legate în serie rezultă relaţia: C1 ⋅ C 2 .. Tensiunea la ieşirea divizorului în U2 gol se determină imediat cu relaţia U2 = C1 U. C1 + C 2 1 (3. + C e C1 C 2 Ck Cn 1 se numeşte elastanţă. n Sarcinile condensatoarelor fiind egale.. capacitatea echivalentă este mai mică decât capacitatea oricărui condensator. = CkUk = . Se = ∑S k =1 n k (3. rezultă: Ce = Ce = C . = CnUn = CeU Tensiunea se repartizează pe condensatoare invers proporţional cu valoarea capacităţii acestora: C Uk = e U Ck C1 Un circuit utilizat deseori în practică este U1 divizorul capacitiv de tensiune cu schema electrică C2 din figura 3. Ce < Ck. Rezultă că elastanţa echivalentă a condensatoarelor înseriate este dată de suma elastanţelor: respectiv.9. (3. la legarea în serie a condensatoarelor. 3... această conexiune utilizându-se pentru mărirea tensiunii de lucru a bateriei de condensatoare. + + . C1 + C 2 Pentru n condensatoare de valori egale (C k = C) .

circuit stea (fig. 3. a) Circuitul în conexiunea stea.14) din care rezultă expresia potenţialului V0 pentru punctul neutru (0): V0 = ∑C V k k =1 n n k ∑C k =1 (3. se poate scrie ∑q k =1 k = 0 sau.poligon complet Un circuit în care la fiecare bornă de acces este conectată o singură latură care o uneşte cu un nod comun (0).a).10. (1) V1 C1 (0) (2) V2 (j) (1) V1 C1n C2 (2) V2 C2 Cj (k) C2 (j) Cn Vn (n) V0 Ck Vk a) Vj Cn1 Vn (n) C1 C1j Cnj Ckn b) C2 Cj Vj Vk (k) Fig. Punctul (0) comun tuturor laturilor se numeşte punct neutru. Sarcina electrică a condensatorului Cj legat la borna (j) a circuitului stea este q j = C j (Vj − V0 ) .b).10. ….13) Presupunând condensatoarele iniţial neâncărcate. prescurtat. 3. se numeşte circuit în conexiunea stea sau.Transfigurarea stea . 2. ∑ C (V k k =1 k − V0 ) = 0 (3.10. n. Un circuit care are între fiecare pereche de borne de acces are câte o latură se numeşte circuit în conexiunea poligon complet sau circuit poligon complet (fig.15) k 60 . m m j = 1. 3. (3.

k = 1. …. dacă se dă circuitul în stea cu capacităţile Cj (j =1. în general.17) Din identificarea expresiilor (3.16) b) Circuitul în conexiunea poligon complet. ….Introducând această relaţie pentru V0 în (3. l (1.18) se pot calcula toate capacităţile Cjk ale condensatoarelor circuitului echivalent în poligon complet. nu este totdeauna posibilă deoarece numărul ecuaţiilor independente (3.…. j = 1. n. mai mare decât numărul n al capacităţilor Ck ale circuitului în stea. în timp ce transfigurarea stea-poligon complet este totdeauna posibilă.. . pentru sarcina qj a circuitului în stea se obţine succesiv: q j = C j Vj − C j ∑C V ∑C C V − ∑C C V k k j k j j k k =1 n n n n k ∑C k =1 = k =1 k =1 k ∑C k =1 n . poligon complet – stea.18) este.17) pentru sarcinile la bornele circuitelor stea şi poligon complet.. poligon-stea. transfigurarea inversă. Aşadar. (3. 2.. 2. rezultă: C jk = C jC k ∑C l =1 n pentru j. este posibilă numai în cazul în care poligonul este un triunghi. cu relaţiile (3.16) şi (3. j = 1. sarcina electrică luată pe la borna (j) de circuitul poligon complet este: qj = ∑q = ∑C jk k =1 (k ≠ j) k =1 (k ≠ j) n n jk (Vj − Vk ) . n. 2. n şi j ≠ k. 2. cu excepţia cazului când n = 3. k qj = ∑∑ n n k =1 ( k ≠ j) l =1 C jC k Cl ⋅ (Vj − Vk ) . Pentru aceleaşi potenţiale ale bornelor. Transfigurarea inversă. (3. 61 . n) ale condensatoarelor sale.13).18) Se observă că Cjk = Ckj şi deci.

triunghi .18) pentru n = 3. se determină expresiile capacităţilor circuitului în stea pentru transfigurarea triunghi-stea: C1 = C12 + C13 + C 2 = C12 + C 23 + C 3 = C 23 + C13 + C12 C13 C 23 C12 C 23 C13 C 23C13 C12 (3. respectiv: C12 = C 23 = C 31 = C1C 2 C1 + C 2 + C 3 C 2 C3 C1 + C 2 + C 3 C1 C 3 C1 + C 2 + C 3 (3.triunghi şi invers.19) Prin rezolvarea acestui sistem de ecuaţii în raport cu capacităţile C1.20) 62 .11. 3. C2 şi C3. (1) (1) C1 C2 C12 C31 C23 (2) C3 (3) Fig. (2) (3) La transfigurarea stea .stea (fig.11). 3.În cazul particular când n = 3 avem transfigurările stea .triunghi. capacităţile circuitului echivalent în triunghi se determină cu relaţiile (3.

potenţialul conductorului k se Fig.Vk în care R jk este distanţa dintre elek ∆Ak mentele de arie ∆A j şi ∆A k . Se vor stabili relaţiile dintre potenţialele şi sarcinile electrice ale conductoarelor. .1. la echilibru electrostatic. 2.4.Vj ρ sj 1 j ∆Aj Vjk = dA j (3. liniar şi izotrop.V1 qj.22) Multiplicând ambii membri ai acestei ecuaţiei cu ρsk dA k şi integrând pe suprafaţa Σk a conductorului k şi ţinând cont că Vk este constant.21) 4πε R jk Σj Σ Rjk ρsj j qk. se obţine: Σk ∫ Vk = 1 4πεq k ∑ ∫∫ R j=1 Σk Σ k n ρsjρsk jk dA jdA k . Relaţiile lui Maxwell cu privire la coeficienţii de potenţial. ECUAŢIILE DE CAPACITATE ALE LUI MAXWELL Prin ecuaţiile de capacitate ale lui Maxwell se înţeleg relaţiile dintre potenţialele şi sarcinile unui sistem de n conductoare situate într-un mediu dielectric omogen. n (3.Vn Aplicând principiul superpoziţiei (teorema potenţialului electrostatic). . 3. . Vk ρ sk dA k = q k Vk . Σk n ρsk qn. Mediul fiind liniar. n (3.4.23) se scriu 63 . se va utiliza principiul superpoziţiei. se are în vedere că în regim electrostatic toate punctele unui conductor au acelaşi potenţial. scrie: ∫ Vk = 1 4πε ∑∫ j=1 Σ j n ρ sj dA j .. .. Se calculează potenţialul conductorului k produs de conductorul j încărcat cu densitatea de sarcină electrică ρ sj : 1 q1.. 2.12 sunt reprezentate două din cele n corpuri ale sistemului.12.23) În forma explicită. 3. În figura 3. De asemenea..3. fără polarizaţie permanentă. R jr k = 1. relaţiile (3. k = 1.

numite şi relaţiile lui Maxwell cu referire la coeficienţii de potenţial.. Relaţiile lui Maxwell cu referire la coeficienţii de influenţă Dacă se rezolvă sistemul de ecuaţii (3........ 3... ⎪V = p q + p q + .... Ecuaţiile (3.. ⎪... + p nj q j + ...27) .... + p1 j q j + . + p kj q j + ..... q ′k = λ k q k respectiv q ′j = λ jq j şi deci coeficientul p kj este independent de λ k şi λ j . + γ V + ...... j = 1.. îi corespund sj sarcinile..... + γ 2 k Vk + ... n (3.⎧V1 = p11q1 + p12 q 2 + ...... unei repartiţii pe conductorul k de λk ori mai mare......................24) în raport cu sarcinile electrice q j se obţin relaţiile: qj = ∑γ k =1 n jk Vk . ρ′ = λ k ρ sk .. coeficienţii p kj depind numai de configuraţia geometrică a sistemului de conductoare şi se numesc coeficienţi de potenţial....25) Coeficienţii p jk = p kj sunt independenţi de sarcinile electrice şi densităţile lor....26) ⎧q1 = γ 11V1 + γ 12 V2 + . + p1n q n ...24) în care s-a notat p kj = 1 4πεq k q j Σ j Σk ∫∫ ρ sjρ sk dA j dA k ......... + γ jn Vn ⎪ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⎪q = γ V + γ V + .......2..... + p kn q n . ⎪ ⎪Vn = p n1q1 + p n 2 q 2 + . 2.......... + γ 2 n Vn ⎪ ⎪ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⎨ ⎪q j = γ j1V1 + γ j2 V2 + .......... ρ′ = λ jρ sj .......... + p q ........ La permitivitate dată......... + γ V ⎩ n n1 1 n2 2 nk k nn n 64 (3.. şi sk respectiv pe conductorul j de λj ori mai mare....... + γ jk Vk + ........ ⎪ ⎨ ⎪Vk = p k1q1 + p k 2 q 2 + ..........24) constituie prima forma a ecuaţiilor de capacitate ale lui Maxwell.. …....... + γ 1k Vk + .... + p nn q n ⎩ (3.... + p q + ...... + γ 1n Vn ⎪q 2 = γ 21V1 + γ 22 V2 + .. R jk (3............ 21 1 22 2 2j j 2n n ⎪ 2 ⎪....4.

.. n sau.29) poate fi scris sub forma: qj = ∑γ k =1 n jk Vk − Vj ∑γ k =1 n jk + Vj ∑γ k =1 n jk .unde: γ jk . iar γ jj se numesc coeficienţi de capacitate proprie. n (3..2. − γ jk (Vj − Vk ) − . j = 1. 2. numite relaţiile lui Maxwell cu referire la coeficienţii de influenţă...28 ) Vj Vk =0 k≠ j Coeficientul γ jk este negativ şi egal cu sarcina electrică indusă pe suprafaţa conductorului j de potenţialul pozitiv egal cu unitatea conductorului k. Relaţiile lui Maxwell cu referire la capacităţile parţiale Dacă se urmăreşte explicitarea sarcinilor în funcţie de tensiuni. pentru j ≠ k .. j = 1... avem sistemul de ecuaţii: 65 .4.3.. + γ jn )Vj . …. q j = − γ j1 (Vj − V1 ) − γ j2 (Vj − V2 ) − . + γ jk + . se numesc coeficienţi de influenţă electrică.30) Explicit... U jk = V j − Vk . − − γ jn (Vj − Vn ) + ( γ j1 + γ j2 + . …. .. sistemul de ecuaţii (3... j = 1. Sistemul de ecuaţii (3. n Sub formă restrânsă. ultima relaţie se scrie astfel: qj = n n ∑C k =0 jk (Vj − Vk ) = ∑C k =0 jk U jk . 3.27) reprezintă a doua formă a ecuaţiilor de capacitate ale lui Maxwell. adică în funcţie de diferenţa de potenţial dintre două conductoare.. 2. potenţialele celorlalte conductoare fiind nule: qj γ jk = <0 (3.29) Vk Vj=0 j≠ k Este evident că γ jk = γ kj deoarece coeficienţii de potenţial sunt reciproci: p jk = p kj . Coeficientul γ jj este pozitiv şi egal cu raportul dintre sarcina electrică q j şi potenţialul Vj al conductorului j când potenţialele Vk ale celorlalte conductoare sunt nule: qj γ jj = >0 (3.

.... n −1 U n .31) în care.14.... 3. 3.. + γ jk + . + C n0 n0 n1 n1 nk nk n .. + C jn U jn ⎪ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⎪q = C U + C U + ...32) ⎨q 2 = C 20 U 20 + C 21U 21 + C 23 U 23 1 3 ⎪q 3 = C30 U 30 + C31U 31 + C32 U 32 ⎩ C31 Sistemul de ecuaţii (3. 3..b).31) reprezintă C20 C30 a treia formă a ecuaţiilor de capacitate ale lui C10 V0 =0 Maxwell. n este capacitatea parţială a conductorului j faţă de pământ (V0 = 0... fig. + C jk U jk + . + C1n U1n ⎪q = C U + C U + .31) devine: C12 2 C23 ⎧q1 = C10 U10 + C12 U12 + C13 U13 ⎪ (3. C jk = − γ jk > 0.. C12 1 C1n C1j j C10 Cjn Cj2 2 C2n n Cj0 C20 a) C10 1 Cj0 Cn0 C1j j C12 C1n C20 2 Cj2 Ecran C2n n Cn0 Cjn b) V0 =0 Fig. C j0 = γ j1 + γ j2 + . 3. (k ≠ j) se numeşte capacitatea parţială între perechea de conductoare j şi k (C jk = C kj ) .a) sau faţă de ecran. în prezenţa pământului (fig. + γ jn .. + C1k U1k + ... 3. numite relaţiile lui Maxwell cu referire la capacităţile parţiale. Fig. Pentru trei conductoare. + C U + . + C U 20 20 21 21 2k 2k 2n 2n ⎪ 2 ⎪ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⎨ ⎪q j = C j0 U j0 + C j1 U j1 + . j = 1....14)..13.. 2. + C U + . 66 . fig. n −1 ⎩ n (3..⎧q1 = C10 U10 + C12 U12 + ...13... în cazul în care sistemul de n conductoare este ecranat (sunt cuprinse într-un înveliş conductor. sistemul de ecuaţii (3.13.

. precum şi a unor simetrii în configuraţia geometrică a sistemului de conductoare. condiţiile de funcţionare. = U n 0 . ∑q k =1 n k = 0.. Capacitatea în serviciu Csjk între conductoarele j şi k ale liniei funcţionând într-un anumit serviciu este raportul dintre sarcina unuia din conductoare. serviciul cu suma tuturor sarcinilor conductoarelor egală cu zero.. = q k = . pământul fiind conductorul de referinţă. q1 = q 2 = ...... U10 = U 20 = .. ∑U k =1 n k0 = 0..5. = q n . pot fi: serviciul cu suma tensiunilor tuturor conductoarelor faţă de pământ Uk0 = Uk egală cu zero.. = U k 0 = .....33) C sjk = C skj = = V j − Vk Vk − V j Capacitatea în serviciu este o mărime utilă în studiul regimurilor de funcţionare a liniilor sau cablurilor electrice numai dacă relaţia care o defineşte este independentă de potenţialele celorlalte conductoare.. serviciul cu aceeaşi sarcină pe fiecare conductor.3. j sau k şi diferenţa dintre potenţialul lui şi al celuilalt conductor: d qj qk (3. 67 . În general această condiţie nu este satisfăcută şi îndeplinirea ei necesită existenţa unor relaţii între potenţiale. numite şi de serviciu. CAPACITĂŢI ÎN SERVICIU Liniile electrice aeriene şi cablurile multifilare de transmisie a energiei sau de telecomunicaţii funcţionează în anumite condiţii privind potenţialele sau sarcinile electrice care le încarcă. Pentru o linie sau un cablu cu n conductoare având potenţialele Vk şi sarcinile electrice qk. serviciul cu toate conductoarele la aceeaşi tensiune faţă de pământ.

n (3. Pentru o reţea cu n noduri se obţin astfel n–1 ecuaţii independente.a). când în nodul (k) concură mai multe laturi ale reţelei de condensatoare.3. înainte de a realiza un anumit mod de conectare. …. …. k = 1.15). CALCULUL REŢELELOR DE CONDENSATOARE Calculul reţelelor de condensatoare constă în determinarea sarcinilor electrice şi a tensiunilor la bornele condensatoarelor electrice dacă sunt cunoscute sarcinile sau tensiunile iniţiale. iar qj0 este sarcina iniţială a condensatorului din latura j.3. pentru o reţea cu n noduri.6. Pentru o latură j a ochiului (fig. relaţia se scrie ∑q = ∑q j j∈( k ) j∈( k ) j0 .3. integrala de linie a intensităţii câmpului electric de-a lungul laturii este tensiunea la bornele laturii: U bj = VA − VB = Ed s = Ed s + Ed s A A M ∫ B M ∫ ∫ B 68 . deci relaţiile de forma 3. se obţine: C4 -q3 + q1 − q 2 + q 3 − q 4 = +q10 − q 20 + q 30 − q 40 Fig. Se consideră un ochi [m] al unei reţele de condensatoare (fig. 3.15.34) unde semnul ''∈'' are semnificaţia că latura j este legată la nodul (k).34 se scriu numai pentru n-1 noduri ale reţelei. adică pentru k = 1. Suma algebrică a sarcinilor electrice ale armăturilor condensatoarelor legate la un nod de reţea este egală cu suma algebrică a sarcinilor electrice iniţiale ale acestor armături. Relaţia nu se poate aplica pentru cazurile în care suprafaţa închisă Σ nu trece numai prin dielectrici.34) se poate aplica pentru fiecare nod al reţelei. nu se poate aplica dacă suprafaţa este intersectată de conductorul de legătură dintre nodul respectiv al reţelei şi sursa de tensiune.16. Relaţia (3. 2. 3. Se consideră un nod (k) al unei reţele de C2 condensatoare (fig. n şi corespunde primei teoreme a lui Kirchhoff referitoare la reţelele electrice. de exemplu. 2.16.b). Aplicând legea conservării C1 +q2 -q1 sarcinii electrice adevărate pentru suprafaţa închisă +q1 (k) -q2 Σ -q 4 Σ care trece printre armăturile condensatoarelor legate la nodul (k) şi introducând sarcinile cu semnul +q3 C +q4 3 corespunzător. În cazul general. precum şi tensiunile electromotoare din reţea.

şi din condiţia de echilibru electrostatic. rezultă: E = − E i . Aplicând relaţia (3.m. Numărul total de ecuaţii independente care se pot scrie folosind cele două teoreme ale lui Kirchhoff pentru reţele de condensatoare este (n – 1) + (l – n + 1 ) = l. Expresia tensiunii la bornele laturii devine: U bj = − E i d s + A C1 Ue1 Cn a) A - q1 - q2 + U + 1 U2 C2 qn + Un [m] Uj Γ - ∫ M ∫ M B Ed s = − U ej + U j Uej Cj qj Uej + unde U ej = ∫ E ds i A M M +CjUj B este tensiunea electromo- b) toare a sursei. obţinem: Ubj Fig. adică este egal cu numărul de laturi al reţelei.Pe porţiunea AM avem numai câmp electric imprimat E i datorat sursei de t.e. Tensiunea la bornele condensatoarelor mai poate fi exprimată şi sub forma: U j = q j / C j = S jq j . numărul ochiurilor fundamentale se calculează cu relaţia: o = l – n +1. j∈[ m ] ∑U = ∑U j j∈[ m ] ej (3. 69 .35) Relaţia corespunde celei de a doua teoreme a lui Kirchhoff pentru reţele electrice: suma algebrică a tensiunilor electromotoare din laturile unui ochi al unei reţele electrice de condensatoare este egală cu suma algebrică a tensiunilor (căderilor de tensiune) pe capacităţile ochiului. E + E i = 0 . Efectuând integrala de linie a intensităţii câmpului electric pe conturul închis Γ trasat de-a lungul laturilor ochiului şi care trece prin dielectricul condensatoarelor. 3.17.35) la toate ochiurile fundamentale ale reţelei se obţine un sistem de ecuaţii independente pentru tensiunile la bornele condensatoarelor. ∫ Eds = ∑ U Γ j∈[ m ] bj =− ∑U + ∑U ej j∈[ m ] j∈[ m ] j =0 respectiv. Se demonstrează că pentru o reţea cu l laturi şi n de noduri.

multe dintre ele bazate pe metode matematice complexe şi de nivel înalt cum sunt: metodele variaţionale. metoda transformării conforme. Metoda se utilizează pentru câmpuri care prezintă simetrie. METODE DE CALCUL DIRECT A CÂMPULUI ELECTROSTATIC Metoda superpoziţiei. metode grafice şi grafo-analitice. metoda diferenţelor finite. etc. 4. METODE DE CALCUL A CÂMPULUI ELECTROSTATIC În electrostatică. Cursul de faţă se limitează la o sintetizare a metodelor de calcul rezultate din teoria tratată anterior şi la metoda imaginilor electrice. dacă se cunosc distribuţiile de sarcini pe conductoare şi poziţia relativă a conductoarelor. metodă utilizată des în aplicaţiile practice de calcul a cîmpului electrostatic în sistemele electroenergetice. Se determină intensitatea câmpului electric folosind principiul superpoziţiei câmpurilor şi apoi se determină potenţialul electric pe baza relaţiei de definiţie: ⎡ E = 1 ⋅ ⎢ ρ V R3 dV + 4πε ⎢ R ⎣V ∫ ∫ A ρ S R3 dA + R P0 ∫ C ρ l R3 ds + R ∑ k =1 n ⎤ ρk Rk ⎥ .4. În literatură sînt tratate numeroase metode de calcul ([1].1. [12]). problema fundamentală constă în determinarea intensităţii câmpului şi potenţialului punctelor din spaţiu în care se exercită acţiunea câmpului electric. Se determină întâi intensitatea câmpului utilizând relaţia dată de teorema lui Gauss: 70 .1) Calculul câmpului folosind teorema lui Gauss. R3 k ⎥ ⎦ Vp = VP0 + E ⋅ d s P ∫ (4. [10]. metoda funcţiilor de variabilă complexă. metoda inversiunii geometrice (transformata Kelvin). metoda funcţiilor Green.

∫ E ds = Σ qΣ ε (4.6) ∆V = − ρv . ∂x ∂y E z = − ∂V . ε ∂x 2 ∂y ∂z sau. divD = ρ v . simbolic (4. fără polarizaţie permenentă este valabilă relaţia D = εE asfel că ecuaţia (1.2) şi apoi se calculează potenţialul electric. ∂x ∂y ∂z Pentru medii dielectrice liniare. ε (4. Se calculează mai întâi potenţialul electric cu relaţia 1 ⎡ dV dA ds V= ⋅ ⎢ ρv ⋅ + ρs ⋅ + ρs ⋅ + 4πε ⎢ R R R A C ⎣V ∫ ∫ ∫ ∑ k =1 n qk ⎤ ⎥ Rk ⎥ ⎦ (4. Metoda rezolvării ecuaţiilor lui Laplace şi Poisson.3) şi apoi se calculează câmpul cu relaţia E = − gradV . Metoda nu se aplică decât pentru distribuţii de sarcină pe corpuri cu dimensiuni finite pentru care se poate considera V∞ = 0. Metoda bazată pe teorema potenţialului electrostatic. respectiv ∂D x ∂D y ∂D z (4.4) + + = ρv . Ey = − . se obţine ecuaţia Poisson scalară pentru câmpul electrostatic: ∂z ρ ∂ 2V ∂ 2V ∂ 2V + 2 + 2 =− v . E x = − ∂V ∂V . izotrope.5) + = + ∂y ∂z ε ∂x Utilizând relaţiile date de gradientul de potenţial. Se pleacă de la forma locală a legii fluxului electric.137) poate fi scrisă sub forma ∂E x ∂E y ∂E z ρ v (4.7) 71 .

se obţine: U12 = E ⋅ d s =E ⋅ (D + π ⋅ x ) 1 ∫ 2 72 .unde s-a notat cu ∆= ∂2 ∂2 ∂2 + 2 + 2 ∂z ∂x 2 ∂y operatorul Laplace. folosind metode în general aproximative. Potenţialul unui punct oarecare din dielectricul condensatorului plan este: V = U x . de unde rezultă: K2= 0 şi K1 = U/d. d Metoda aproximărilor liniilor de câmp Se poate uneori aproxima spectrul liniilor de câmp prin linii drepte şi arce de cerc ([22]). Tensiunea electrică dintre plăci U12 se determină prin integrare de-a lungul unei linii de câmp. se cere să se calculeze tensiunea dintre două plăci metalice încărcate cu sarcini egale şi de semn contrar (fig.8) Rezolvarea ecuaţiilor Poisson sau Laplace se poate efectua numai de la caz la caz. obţinem ecuaţia lui Laplace pentru câmpul electrostatic: ∂2V ∂2V ∂2V + + = 0. prin ∂x 2 două integrări consecutive. smbolic.1). V(d) = U (tensiunea aplicată plăcilor). ∆V = 0 . V(0)= 0 şi x = d. ecuaţia lui Laplace devine = 0 care. x fiind distanţa de la punctul considerat la placa negativă. 4. ∂x 2 ∂y 2 ∂z 2 respectiv. Aproximând o linie de câmp printr-un segment de dreaptă şi două arce de cerc. (4. De exemplu. De exemplu. în cazul unui câmp plan paralel cum ar fi cel al unui condensator plan cu distanţa ∂2V dintre armături d foarte mică. În domeniile în care lipsesc sarcinile electrice (ρ v = 0 ) . Constantele K1 şi K2 se determină din condiţiile la limită: x = 0. duce la soluţia: V = K 1 x + K 2 .

Pentru integrala din membrul drept avem ∫ εEdA = 2ε∫ Eldx Σ 0 a şi rezultă: q = 2εl ∫ 0 a a U12 2εlU12 d + πa dx = 2εl U12 ln (D + πx ) 0 = ln . Aplicând legea fluxului electric avem: q= ∫ ε E dA Σ unde suprafaţa închisă Σ este un paralelipiped ce îmbracă strâns placa 1.1. 4.E dA l E +q a D x dx a -q Fig. π π D D + πx Pentru tensiunea electrică dintre cele două plăci metalice rezultă următoarea relaţie de calcul: πq . U12 = 2εl ln D + πa D 73 .

Această nouă repartiţie va determina acelaşi câmp în exteriorul suprafeţei S. fig. .3.potenţialul sau componenta normală a inducţiei electrice pe suprafaţa Σ care delimitează domeniul. Dacă acestea vor fi astfel alese ca valoare şi astfel dispuse în spaţiu.sarcinile corpurilor punctuale încărcate. O astfel de menţinere a condiţiilor de unicitate este posibilă doar în unele cazuri particulare în care intervin simetrii. Teorema de unicitate a câmpului electrostatic Câmpul electric într-un domeniu DΣ limitat de o suprafaţă închisă Σ în care mediul este liniar şi izotrop. mediul din interiorul suprafeţei fiind de această dată identic cu cel din exterior.densitatea de volum. .a).cu menţinerea condiţiilor de unicitate .2. Practic se urmăreşte ca anumite conductoare la care este limitat domeniul. Metoda imaginilor electrice este o metodă de calcul indirect a câmpului electric dintr-un domeniu dat pe baza observaţiei că acest câmp nu se modifică dacă se menţin condiţiile sale de unicitate. condiţiile de unicitate pentru acest câmp (potenţialul suprafeţei S şi sarcinile punctuale) rămânând aceleaşi.polarizaţia permanentă.2. Principiul metodei. METODA IMAGINILOR ELECTRICE. să se înlocuiască . Metoda imaginilor electrice. 4. .b). este univoc determinat dacă se dau următoarele condiţii de unicitate: condiţiile de frontieră .sarcinile sau potenţialele conductoarelor.2.. sursele “ câmpului din domeniu care pot fi: . acelaşi câmp electrostatic se poate stabili (pentru domeniul în care sunt plasate sarcinile iniţiale) şi în cazul repartiţiei de sarcini din fig. . de suprafaţă sau de linie ale distribuţiilor de sarcini electrice. încât suprafaţa S să rămână echipotenţială. sau un mediu dielectric înconjurător domeniului. 4.2. dacă într-un mediu dielectric omogen în prezenţa unei suprafeţe conductoare S avem un număr n de sarcini punctiforme. Astfel.4. 4. 4.1. METODA INDIRECTĂ DE CALCUL A CÂMPULUI ELECTRIC. caracterizat de o permitivitate absolută ε cunoscută în fiecare punct.printr-un dielectric omogen în care sunt plasate corpuri punctuale sau filiforme uniform încărcate cu sarcini electrice.2. 74 .

fig. deoarece dacă suprafaţa S este un plan. unde sarcinile q′j şi q ′j′ sunt astfel alese. Dacă suprafeţele echipotenţiale se înlocuiesc cu suprafeţe conductoare. 4. inclusiv conservarea componentelor normale ale inducţiei electrice şi a componentelor tangenţiale ale intensităţii câmpului electric la suprafaţa de separaţie. câmpul din mediul 1 poate fi descris de repartiţia de sarcini din fig. q1 Conductor ε qj qn q2 VS =const. 4. studiindu-se forma suprafeţelor echipotenţiale ce corespunde diverselor repartiţii de sarcină.b). 4. 4. Metoda imaginilor electrice se poate aplica şi indirect. Dacă suprafaţa S închide un volum din material dielectric de permitivitate ε2 (pentru simplificare considerat neîncărcat electric). 4. iar câmpul din mediul 2 de repartiţia de sarcini din fig. q2 qj qn (S) q′n VS = const.3.. dispus împreună cu sarcinile q1.3... încât să fie satisfăcute condiţiile de unicitate pentru domeniul considerat.3. câmpul din interiorul sau exteriorul acestora este identic cu câmpul din interiorul sau exteriorul suprafeţelor echipotenţiale din cazul iniţial. q1 VS = const. 75 . VS = const. q2 qn ↑ Dielectric ε2 S ← ε1 q′2 q′ 1 ← q′j ε1 b) ← ε1 q1 qj ↑ ↑ ′ q1′ ′ q′2 q′j′ ′ q ′n ε2 ε2 (S) c) a) Fig.qn în mediul de permitivitate ε1.q2.a). q′ q1 1 q′2 q′j q′n q2 qj ε ε qn S a) (S) b) Fig. Sarcinile q′j se numesc sarcini imagine în raport cu qj.2.. şi invers.3.VS = const.c). mai ales în cazul conductoarelor situate în câmp electrostatic. acestea sunt plasate în punctul corespunzător imaginii optice într-o oglindă plană.

imaginea R2 d sarcinii q faţă de suprafaţa (S). n) situate la distanţele dk de semispaţiul conductor se calculează întroducând imaginile –qk la distanţele –dk. dispuse paralel cu semispaţiul conductor (pământul. ⎟ ⎠ E= 1 ⋅ 4⋅π⋅ε ∑q k =1 n k ⎛ R 1k R 2 k ⋅⎜ 3 − 3 ⎜R ⎝ 1k R 2 k ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (4.3.10) În cazul unui sistem de n conductoare filiforme infinit lungi. câmpul electrostatic din dielectricul de permitivitate constantă al unui sistem de sarcini punctiforme qk.5). metoda imaginilor electrice se aplică similar înlocuind conductorul masiv cu conductoarele filiforme imagine încărcate cu densităţile de sarcină –ρlk (fig.2. Se consideră o sarcină electrică punctiformă q situată la distanţa d de un conductor plan infinit (fig. Deci. 76 .4 punct al domeniului dielectric de permitivitate ε şi câmpul electric E sunt stabilite de sarcina punctiformă q şi sarcina imagine –q: q ⎛ 1 1 ⎞ q ⎛ R1 R 2 ⎞ ⎜ 3− ⎟ ⎟. 4. Metoda imaginilor electrice în raport cu un plan conductor infinit. 2. 4. 4. Rezultă deci: V= 1 ⋅ 4⋅π⋅ε ∑ ⎛ 1 1 qk ⋅⎜ ⎜R − R 2k ⎝ 1k k =1 n ⎞ ⎟. E = ⎜ (4. de exemplu) şi încărcate cu sarcini distribuite uniform cu densităţile ρlk. (k = 1. Metoda imaginilor electrice se +q +q aplică suprimând conductorul de suprafaţă S R1 şi extinzând la infinit domeniul dielectric de P ε ε permitivitate ε în care se află sarcina +q. În acest caz suprafaţa de discontinuitate S este suprafaţa conductorului. Potenţialul V în orice Fig.5). Se presupune că potenţialul punctelor de la infinit este nul.9) V= − 4 ⋅π ⋅ ε ⎜ R1 R 2 ⎟ 4 ⋅π ⋅ ε ⎜ R1 R 3 ⎟ ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ Prin superpoziţie. se introduce sarcina fictivă –q.4.…. ε conductorul se înlocuieşte cu sarcina -q imagine –q situată la distanţa d de suprafaţa conductorului (S). d d Pentru a păstra neschimbate condiţiile fron(S) S tieră (suprafaţa S să rămână echipotenţială).

potenţialul şi câmpul electric într-un punct oarecare P din domeniul în care sunt situate conductoarele se calculează prin superpoziţia potenţialelor şi câmpurilor create de conductoarele reale şi de imaginile lor.6. -q q -q q 77 . 4. V= 1 2πε E= 1 2πε ∑ k =1 n n ρ lk ln R ′k Rk ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ ∑ k =1 ⎛ ′ Rk ρ lk ln ⎜ R k − 2 ⎜ R k (R ′ )2 k ⎝ (4. -q -d h a) d π 2 q h b) -q q π 4 q -q -h q -d d -h -q Fig. k = 1.5.2. …. Rn P V=0 R 'n -d1 -ρl1 -d2 -dk ' R1 -ρlk -ρl2 Şi în acest caz. 4.11) Pentru diedrul conductor cu deschiderea plană 2π/n şi sarcini punctiforme (sau fire conductoare paralele cu feţele diedrului) metoda imaginilor electrice se aplică întroducând sarcinile imagine în raport cu toate planele ce formează cu feţele diedrului unghiuri de 2kπ/n. n–1. aşa cum se arată în figura 4.ρl2 ρl1 d1 R1 ρlk d2 dk R2 ρln Rk dn -dn R 'k R '2 -ρln Fig.6.

7.2. metoda imaginilor electrice se aplică considerând că domeniul (ε1) este infinit extins şi că.7).4.b). Pentru a calcula intensitatea câmpului electric în domeniul (ε1). în afara sarcinii electrice punctuale q.48.134) Intensitatea câmpului are în punctul A componentele: E 1t = E 1x = E1n = E1y q′ ⎞ ⎛ q ⎜ 3 x + 3 x⎟.4. 4. Potenţialul şi intensitatea câmpului electric într-un punct A din acest domeniu se calculează cu relaţiile: ⎧ 1 ⎪ V1 = 4πε1 ⎪ ⎨ ⎪ E1 = 1 ⎪ 4πε1 ⎩ q + q′ R ⎛ q R 1 + q′ R 2 ⎞ ⎟ ⎜ R3 ⎠ ⎝ R3 (1. R ⎠ ⎝R q′ ⎞ ⎛ q = 1 ⎜ − 3 y + 3 y ⎟. 4. 1. 4πε1 ⎝ R R ⎠ 1 4πε1 din care rezultă şi expresia componentei normale a inducţiei electrice: 78 . există şi sarcina electrică imagine q' (fig. y M h 0 q (ε1) (ε2) h h y q R1 (ε1) A (ε1) R2 y q″ h x R 1 (ε2) B (ε2) c) x q′ a) b) Fig. Metoda imaginilor electrice în raport cu planul de separaţie a doi dielectrici Se consideră sarcina punctiformă q situată în dielectricul de permitivitate constantă ε1 care ocupă semispaţiul y > 0 la distanţa h de dielectricul de permitivitate constantă ε2 care ocupă semispaţiul y < 0 (fig.

14) iar componentele tangenţială şi normală ale câmpului şi respectiv inducţiei în punctul considerat sunt: E 2t = E 2x = 1 q ′′ x .5. un fir F încărcat uniform cu sarcina electrică de densitate ρl (fig. E2 = 4πε2 R 4πε2 R 3 (4. astfel încât să se poată folosi aproximaţia R1 = R2 = R.48. metoda imaginilor electrice se aplică suprimând conductorul şi introducând în locul acestuia firul imagine F' încărcat uniform cu densitatea sarcină −ρl şi plasat la distanţa d de axa cilindrului în planul format de aceasta cu firul F. 4. Metoda imaginilor electrice în raport cu cilindrul conductor Paralel cu cilindrul circular conductor de rază R (masiv sau cav) şi infinit lung.c). respectiv ⎨ 2ε 2 q + = ⎪q ′′ = ⎪ ε 1 ε 1 ε1 ⎩ ε1 + ε 2 ⎩ (1.q′ ⎞ ⎛ q D1n = D1y = ε1E1y = 1 ⎜ − 3 y + 3 y ⎟ 4π ⎝ R R ⎠ (4. Pentru calculul câmpului. 1.2. Potenţialul şi câmpul electric într-un punct B din domeniul (ε2) se calculează cu relaţiile: q′′ q′′ R1 V2 = 1 .13) Pentru a calcula intensitatea câmpului electric şi potenţialul în domeniul (ε2).135) şi (1. Din necesitate respectării condiţiei de frontieră. D = ε E = 1 ⎛ − q ′′ y ⎞ 2n 2 2y ⎜ ⎟ 4π ⎝ R 3 ⎠ 4πε 2 R 3 (4.137) se deduc relaţiile de calcul pentru sarcinile imagine: ⎧ q ′ = ε1 − ε 2 q ⎧− q + q ′ = −q ′′ ⎪ ⎪ ε1 + ε 2 ⎨ q q ′ q ′′ . se consideră domeniul (ε2) infinit extins şi în locul sarcinii q se consideră sarcina q'' (fig.138) 4. 79 . se găseşte la distanţa D de axa cilindrului în dielectricul de permitivitate constantă ε.15) S-au considerat punctele A şi B foarte apropiate de suprafaţa de separaţie dintre cele două medii.8). folosind relaţiile D1n = D2n şi E1t = E2t din relaţiile (1.

se presupune că potenţialul punctelor de la infinit este este potenţialul de referinţă nul. De asemenea. 4. potenţialul sferei considerându-se nul (fig.8. Potenţialele acestor puncte se determină prin superpoziţie. 80 .6.9). 2πε D + R Din egalarea acestor potenţiale se determină distanţa d: R −d R +d R2 = ⇒d= D−R D+R D (1.2.139) Distanţele firelor F şi F' faţă de axa cilindrului satisfac o relaţie de inversiune. puterea de inversiune fiind egală cu pătratul razei cilindrului. 4. situată la distanţa d de centrul sferei.Σ R N d -ρl M F′ D ρl F Fig. în particular. la distanţa D de centrul sferei conductoare de rază a. metoda imaginilor electrice se aplică înlocuind sfera conductoare cu o sarcină punctiformă imagine q'. 2πε D − R VN = ρl ln R + d . să fie egale VM = VN. 4. distanţa d se poate calcula din condiţia ca potenţialele a două puncte oarecare şi. Metoda imaginilor electrice în raport cu sfera conductoare Se consideră o sarcină punctiformă q situată în dielectricul de permitivitate ε. Pentru calculul câmpului electric. fiind create de firul real F şi de imaginea sa F': VM = ρl ln R − d . a punctelor M şi N de pe suprafaţa Σ. Deoarece suprafaţa cilindrului Σ este echipotenţială înainte şi după suprimarea conductorului.

dacă ultimul membru al relaţiei nu depinde de α.q R D Σ q′ R α d M ′ a Fig. adică. VM = 0.19) 81 . rezultă relaţiile de calcul pentru sarcina imagine q′ şi poziţia acesteia d: q D =− . dacă este satisfăcută relaţia d D = a2. introdusă prin eliminarea sferei conductoare: Vp = q ⎛1 a 1 ⎞ ⎜ − ⎟. 4. rezultă: 2 D⎛ a + D − 2a cos α ⎞ ⎜ ⎟ q R = − a 2 + D 2 − 2aD cos α = − ⎝D ⎠ =− 2 2 2 q′ R′ a + d − 2ad cos α d⎛ a + d − 2a cos α ⎞ ⎜ d ⎟ ⎝ ⎠ Condiţia VM = 0 va fi îndeplinită pentru orice punct de pe suprafaţa sferei. q′ d ⎧q ′ = − a q ⎪ D .9.18) Potenţialul într-un punct oarecare P din exteriorul sferei se va calcula acum considerănd sarcina reală q şi sarcina imagine q′. ⎨ a2 ⎪ d= D ⎩ (2. Din această condiţie. 4πε ⎝ R D R ′ ⎠ (2. 4πε ⎝ R R ′ ⎠ Din condiţia ca potenţialul suprafeţei sferei să fie nul. Potenţialul unui punct oarecare de pe suprafaţa sferei este dat de sarcinile q şi q': ⎛ q q′ ⎞ VM = 1 ⎜ + ⎟ .

5. ENERGIA ŞI FORŢELE
CÂMPULUI ELECTROSTATIC
5.1. ENERGIA CÂMPULUI ELECTROSTATIC 5.1.1. Energia de interacţiune a corpurilor încărcate cu sarcini electrice
Pentru a stabili expresia energiei câmpului electrostatic produs de corpuri încărcate cu sarcini electrice se consideră un experiment idealizat, bazat pe legea conservării energiei. Astfel, pentru a stabili câmp electric într-un domeniu al spaţiului unde acesta era iniţial nul, este necesar să transportăm sarcini electrice din exterior (de la infinit) cu care se încarcă corpurile din domeniu. Energia câmpului electrostatic astfel obţinut va fi dată de lucrul mecanic total efectuat pentru transportul acestor sarcini. Pentru a putea defini energia câmpului electrostatic în acest fel trebuie să se facă anumite ipoteze: − se consideră mediul izotrop, liniar, lipsit de polarizaţie permanentă; − deplasarea sarcinilor electrice pe conductoare se face foarte lent, cu viteze foarte mici, astfel încât câmpul magnetic care poate apărea este neglijabil; în acest fel fiecare din stările succesive ale sistemului poate fi considerată o stare electrostatică, fără transformări ireversibile ale lucrului mecanic efectuat în căldură; − se consideră că sistemul de conductoare din domeniu care se încarcă cu sarcini electrice este rigid pentru a nu se pierde lucru mecanic pentru deformarea sau deplasarea conductoarelor. În aceste ipoteze se va stabili expresia energiei câmpului electrostatic în funcţie de sarcinile şi potenţialele conductoarelor ce produc câmpul. Se presupune starea iniţială identic nulă, qi (0 ) = 0; Vi = 0, i = 1, 2, ..., n, iar starea finală dată de sarcinile şi potenţialele q1, q2 ,…, qn ; V1, V2 ,…, Vn O stare intermediară se notează:
′ q 1 , q ′2 , ... , q ′n − sarcinile corpurilor;

82

′ ′ V1′, V2 , ... , Vn − potenţialele corpurilor

Se admite că stabilirea stării finale se face proporţional, adică, în orice moment sunt satisfăcute relaţiile:
q ′ = λq i , Vi′ = λVi i unde λ ia valori între 0 şi 1, 0 < λ < 1.

(5.1)

dFext 1 2
• • •

dq ′ i dsi


dE ′
dF

n

• • •

i

Pi

Fig. 5.1

Pentru a trece sistemul din starea q ′ într-o stare foarte apropiată, i q ′ + dq ′ , este necesar a se cheltui un lucru mecanic pentru deplasarea i i sarcinii elementare dq ′ contra câmpului (fig. 1.51) dat de relaţia: i
δL i ,ext . =

∫ dF
∞ pi

pi

ext

ds

(5.2)

Dar, forţa aplicată din exterior este egală şi de sens opus cu forţa coulombiană: d Fext − dq ′ E ′ . Rezultă astfel, i
δL i ,ext . = −dq ′ i

∫ E′ds = V′dq′
i i ∞

(5.3)

Luând în considerare operaţia de încărcare a tuturor conductoarelor, lucrul mecanic elementar efectuat este

dL ext. =

∑ V′dq′
i i i =1

n

(5.4)

Lucrului mecanic efectuat în exterior dLext. îi corespunde o creştere a energiei electrostatice dWe = dL =

∑ V′dq′ ,
i i i =1

n

respectiv dWe =

∑ ∆V q dλ
i i i =1

n

83

Prin integrare, pentru λ variind de la 0 la 1, se obţine expresia energiei înmagazinată în câmpul electric al unui sistem de n conductoare având sarcinile qi si potenţialele Vi:
We =

∫∑
0 i =1

1

n

Vi q i λdλ = 1 2

∑Vq
i i =1

n

i

(5.5)

Aplicaţie. Calculul energiei înmagazinate în câmpul electric al unui condensator. Condensatorul are pe armături sarcinile q1 = +q, q2 = −q şi potenţialele V1, V2 care satisfac relaţia: U = V1 − V2 . Conform relaţiei (1.145), energia înmagazinată în câmpul electric al condensatorului va fi:

We = 1 2

∑Vq
i i =1

2

i

= 1 (V1q − V2 q ) = 1 qU 2 2

sau, ţinând cont de relaţia de definiţie a capacităţii q = CU , se obţine:
We = 1 1 q2 C ⋅ U2 = ⋅ 2 2 C

(5.6)

Rezultă că, dacă se menţine tensiunea constantă, energia condensatorului este proporţională cu capacitatea sa, iar dacă se menţine sarcina constantă, energia este invers proporţională cu capacitatea.

5.1.2. Densitatea de volum a energiei câmpului electrostatic
Relaţia de definiţie a energiei pentru un sistem de conductoare cu sarcinile qi şi potenţialele Vi , We = 1 2

∑q V ,
i i i =1

n

nu specifică dacă energia

este localizată pe corpuri sau în dielectric. În acest scop, se urmăreşte exprimarea energiei în funcţie de mărimile de stare ale câmpului, E şi D . Fie densitatea de volum a energiei dată de relaţia:

w e = lim

∆We dWe = ∆V → 0 ∆V dV

(5.7)

∆V fiind elementul de volum în câmp. Energia cuprinsă în volumul V va fi:
84

We =

∫ w dV
e V

(5.8)

În cazul particular al unui condensator plan având câmpul omogen (condensator plan idealizat), cu suprafaţa armăturii de arie A şi distanţa dintre armături d, sarcina pe o armătură este dată de legea fluxului electric
q=

∫ D dA = D ⋅ A ,
Σ

unde s-a considerat că suprafaţa Σ îmbracă strâns una dintre armături, iar tensiunea electrică dintre armături se determină cu relaţia
U=

∫ Eds = E ⋅ d .
1

2

Introducând expresiile lui q şi U de mai sus în relaţia energiei înmagazinate în câmpul electric al condensatorului vom avea

We = 1 q ⋅ U = 1 D ⋅ A ⋅ E ⋅ d = 1 D ⋅ E ⋅ V , 2 2 2
unde V = A⋅d este volumul dielectricului dintre armături. Deoarece câmpul electric al condensatorului plan idealizat (cu inele de gardă) este omogen, expresia densităţii de volum a energiei rezultă:
w e = We = 1 D ⋅ E V 2

(5.9)

În cazul general, când vectorii E şi D nu sunt coliniari, expresia densităţii de volum a energiei se scrie

we = 1 D ⋅ E 2

(5.10)

sau, având în vedere că pentru medii izotrope, fără polarizaţie permanentă, D = εE , relaţia poate fi pusă sub forma:
we = 1 D2 1 ⋅ εE 2 = ⋅ 2 ε 2

(5.11)

Energia câmpului electric poate fi scrisă astfel:

We = 1 D ⋅ EdV 2
V

(5.12)

85

Relaţia (5.12) este cea mai generală formă a expresiei energiei electrostatice şi este valabilă şi în medii anizotrope (dar liniare), precum şi pentru sarcini variabile în timp. Expresiile densităţii de energie precizează că energia câmpului electric este localizată numai în dielectric (acolo unde există câmp electric) şi nu în conductoare (unde câmpul este nul).

5.2. FORŢE GENERALIZATE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC 5.2.1. Teoremele forţelor generalizate în câmp electrostatic
Se va urmări stabilirea unui mod general de calcul al forţelor care acţionează asupra corpurilor izolante sau conductoare în câmp electrostatic în cazul când poate fi calculată energia câmpului electrostatic. Configuraţia unui sistem de corpuri este complet determinată în orice moment prin cunoaşterea unor parametri independenţi x1, x2, …, xn, numiţi coordonatele generalizate sau lagrangeene ale sistemului. Numărul de coordonate generalizate reprezintă numărul de grade de libertate ale sistemului de corpuri. Coordonatele generalizate pot fi: distanţe, unghiuri de rotaţie în jurul unor axe, arii ale unor suprafeţe sau volume (de exemplu în cazul unui gaz). Dacă coordonatele generalizate ar avea variaţiile elementare dx1, dx2, …, dxm, atunci acţiunile ponderomotoare – forţe sau cupluri – adică forţe generalizate, ar efectua un lucru mecanic elementar dL. Dacă s-ar modifica numai o singură coordonată generalizată xk, şi anume ar avea variaţia dxk, atunci lucrul mecanic elementar va fi:

δL = X k dx k

(5.13)

Orientarea pozitivă a forţei generalizate Χk este în sensul creşterii coordonatei generalizate xk. Există următoarea corespondenţă între coordonate generalizate şi forţe generalizate: deplasare – forţă, unghiuri de rotaţie în jurul unei axe – cuplu, arie – tensiune superficială, volum – presiune. Modificările coordonatelor trebuie să fie cvasistatice, adică suficient de lente pentru a se menţine starea de echilibru electrostatic.

86

respectiv ∂We (dWe)q=const. δLext. (5. (5.15).14) Dacă se menţin sarcinile conductoarelor constante.14) avem δLext = 0 şi deci δL + (dWe)q=const. acestea fiind izolate încât sistemul nu schimbă energie cu exteriorul. = dx k ∂x k Înlocuind în relaţia (5. (5. În acord cu primul principiu al termodinamicii.16) 87 . energia electrostatică se exprimă funcţie de sarcinile electrice şi de coordonatele generalizate We = We (q1.Teorema forţelor generalizate la sarcini constante. expresia diferenţialei totale se reduce la un singur termen. izolate.xn). utilizând relaţia (5.q2. sau. = 0.x1. . avem X k dx k = −(dWe )q =const . şi diferenţiala totală este dWe = ∑ i =1 n ∂We dq i + ∂q i ∑ ∂∂W dx x e j=1 j n j Deoarece sarcinile sunt constante şi se modifică numai o singură coordonată generalizată xk. rezultă: ⎛ ∂We X k = −⎜ ⎜ ∂x ⎝ k ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ q =const .x2.…. asupra unui sistem de n conductoare în echilibru electrostatic este egal cu suma dintre creşterea energiei dWe şi lucrul mecanic elementar δL efectuat de forţele electrostatice δLext = dWe + δL .….15) În cazul considerat. Se consideră un sistem de n corpuri conductoare de specia întâi. Se consideră că se modifică o singură coordonată generalizată xk. în ecuaţia (5. lucrul mecanic elementar efectuat din exterior. Rezultă că lucrul mecanic elementar δL se efectuează exclusiv prin scăderea energiei electrostatice δL = −(dWe)q=const. încărcate cu sarcină electrică. iar în cursul deplasării sarcina electrică totală a fiecărui corp nu se modifică.13).qn.

ext = Vidqi .x2.17) δL şi dWe .Relaţia obţinută reprezintă prima teoremă a forţelor generalizate în câmp electrostatic şi se enunţă astfel: forţa generalizată Χk care se exercită după direcţia de creştere a coordonatei generalizate xk. pentru a menţine potenţialele constante este necesară modificarea sarcinilor electrice. este egală şi de semn contrar cu derivata energiei electrostatice în raport cu coordonata generalizată xk. ţinând cont că se modifică numai coordonata generalizată xk. şi diferenţiala totală a energiei. (5.Vn. = 1 ∑ Vi dq i 2 i =1 În aceste condiţii se observă că δLext = 2(dWe)V=const şi înlocuind în relaţia de bilanţ energetic (1.1: δLi. obţinem: 2(dWe)V=const. La o variaţie elementară dxk a coordonatei generalizate xk. Sistemul în acest caz nemaifiind izolat de exterior. = ⎛ ∂We ⎞ dx k ⎜ ⎟ ⎝ ∂x k ⎠ V =const. rezultă: (dWe )v=const. Înlocuind în ecuaţia (5.V2.14). +δL. respectiv δL = (dWe)V=const. aflat la potenţialul Vi.5.3) stabilită în paragraful 1. Sarcinii qi îi va corespunde o variaţie dqi.….18) Relaţia obţinută reprezintă a doua teoremă a forţelor generalizate în câmp electrostatic care se enunţă astfel: forţa generalizată Χk care se 88 . obţinem: ⎛ ∂We Xk = ⎜ ⎜ ∂x ⎝ k ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ v =const. …. Variaţiei elementare dxk îi va corespunde un aport de lucru mecanic din exterior: δL ext = ∑ V dq i i =1 n n i Variaţia corespunzătoare a energiei electrostatice a sistemului în condiţia menţinerii constante a potenţialelor este: (dWe )v=const. este dat de relaţia (5. x1.xn). energia sistemului se exprimă în funcţie de potenţiale şi de coordonatele generalizate. calculată la sarcini constante. = (dWe)V=const.17) În acest caz. (5. lucrul mecanic elementar efectuat din exterior nu mai este nul: δLext ≠ 0. We = We (V1. Teorema forţelor generalizate la potenţiale constante. Lucrul mecanic efectuat din exterior pentru deplasarea sarcinii dqi de la infinit până la suprafaţa conductorului i.

fiind deci o forţă de atracţie dintre armăturile condensatorului. Electrometrul electrostatic absolut.exercită după direcţia de creştere a coordonatei generalizate xk. Electrometrul electrostatic absolut. este un aparat electrostatic care serveşte la măsurarea tensiunilor şi sarcinilor electrice. ∂We ⎞ Fd = ⎛ = 1 ∂ ⎛ 1 CU 2 ⎞ = 1 U 2 ∂C ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ∂d ⎠ 2 ⎝ ∂d ⎠ U =const. denumit şi electrometrul absolut al lui Thomson. Pentru energia înmagazinată în câmpul electric al condensatorului pot fi utilizate relaţiile (1. Aplicaţii. Pentru calculul forţei care se exercită asupra armăturii mobile se poate utiliza. adică a distanţei d dintre armături. 5.2). Acesta este alcătuit dintr-o balanţă având pe un braţ montată placa mobilă a unui condensator circular prevăzut cu un inel de gardă pentru uniformizarea câmpului. Energia înmagazinată în câmpul electric al condensatorului 89 . iar forţa care se exercită asupra armăturilor se calculează aplicând succesiv teoremele forţelor generalizate: ⎛ q2 ⎞ q2 = − 1 ∂ ⎜ 1 ⎟ = 1 2 ∂C = 1 U 2 ∂C Fd = −⎛ ∂We ⎞ ⎜ ⎟ ∂d 2 ∂d ⎝ 2 C ⎠ 2 C ∂d 2 ⎝ ∂d ⎠ q =const. We = 1 CU 2 = 1 2 2 C iar capacitatea condensatorului plan este dată de relaţia C = εA . 2 ∂d ⎝ 2 Expresia forţei este aceeaşi şi calculând derivata. a-II-a teoremă a forţelor generalizate în câmp electrostatic. expresia obţinută pentru forţa generalizată este aceeaşi.6) q2 . iar pe celălalt braţ are montat un taler pentru greutăţi (fig. de exemplu. Se subliniază că indiferent care din cele două teoreme se utilizează. calculată la potenţiale constante. Forţa care se exercită între armăturile unui condensator plan. d Coordonata generalizată este în acest caz distanţa d dintre armături. obţinem: Fd = 1 2 ∂ ⎛ εA ⎞ 1 2 εA 1 2C U ⎜ ⎟=− U 2 =− U ∂d ⎝ d ⎠ 2 2 2 d d Faptul că această forţă este negativă semnifică că ea acţionează în sens invers creşterii coordonatei generalizate. este egală cu deriva energiei electrostatice în raport cu coordonata generalizată xk.

deci reprezintă o forţă de atracţie între armăturile condensatorului. Instrumentul de măsură de tip electrostatic este constituit din două plăci fixe notate cu P1 şi o placă mobilă P2 (fig. P2 90 .3). Sistemul mobil este menţinut în echilibru de un resort spiral R care creează un moment rezistent proporţional cu unghiul de deviaţie α: Mr = kR ⋅ α α P1 P2 R P1 Fig. respectiv a distanţei d dintre armături. Semnul „– “ arată că forţa Fd este orientată în sens invers creşterii coordonatei generalizate. ⎝ = − 1 1 CU 2 2d F ε0 G Fig. 5. 5.3. La echilibru este îndeplinită relaţia F⋅a = G⋅b şi înlocuind avem: 1 CU 2 a = G ⋅ b ⇒ U = 2 d G b 2 d C a Tensiunea U se poate deci determina cu acest tip de balanţă. Instrumentul de măsură electrostatic. 5.We = 1 CU 2 = 1 ε 0 A U 2 2 2 d şi forţa ce acţionează asupra armăturii mobile se calculează astfel: este a A U d inel de gardă b ε A ∂We ⎞ Fd = ⎛ = − 1 02 U2 = ⎟ ⎜ 2 d ∂d ⎠ U =ct .2.

20) 91 . unde k = k1 2k R Instrumentul are în acest caz scala pătratică. rezultă: α2 = k 1 ⋅ U 2 sau α = kU .19) dA Exprimând energia funcţie de densitatea de volum a energiei. dWe = wedV. adică: 1 U 2 ∂C = k α . unde dV este variaţia elementară a volumului. Pentru o dependenţă logaritmică de forma C = k1lnα + k2.4. asupra suprafeţei corpurilor încărcate cu sarcină electrică se exercită o forţă ce poate fi determinată prin egalarea variaţiei energiei câmpului la deplasarea suprafeţei elementare de arie dA pe distanţa ds: dWe = dF ⋅ d s (5.2. 2 ∂α ⎝ Sistemul este în echilibru când cuplul rezistent Mr este egal cu cuplul activ Ma. Pentru o dependenţă liniară. capacitatea poate depinde după o anumită relaţie de unghiul α. C = k1α. dV = dA ⋅ d s = dAds cos α . R 2 ∂α În funcţie de forma armăturilor. 5.19) devine: we dA ⋅ d s = d F ⋅ d s Presiunea electrostatică se defineşte prin p = dF = we dA dA α ds Fig. Presiunea electrostatică În regim electrostatic. (5. rel. rezultă: α = kU 2 . deci forţa generalizată este un cuplu: = 1 U 2 ∂C M a = ⎛ ∂We ⎞ ⎜ ⎟ ∂α ⎠ V = const.Capacitatea dintre sistemul mobil şi cel fix este funcţie de unghiul α.2. k 1 2k R Se obţine astfel o scală liniară a instrumentului. 5. (5.

Corpul este de dimensiuni foarte mici. Densitatea de volum a forţei electrostatice Forţele în câmp electrostatic pot fi determinate şi pe baza densităţii de volum a forţei electrostatice f e dată de relaţia generală [12] f e = ρ v E − 1 E 2 grad ε + 1 grad ⎛ E 2 ∂ε τ ⎞ ⎜ ⎟ ∂τ ⎠ 2 2 ⎝ (1. • − 1 E 2 grad ε – densitatea de volum a forţei datorată neomoge2 nităţii dielectricului (permitivitatea ε este funcţie de punct). omogen. 5. e v Vcorp 92 .21) care conţine următoarele componente: • ρ v E – densitatea de volum a forţei ce se exercită asupra unităţii de volum încărcată cu sarcina ρ v situată în câmpul electric E .4).Deci.3. nedeformabil.2. Forţa ce acţionează asupra unui mic corp încărcat cu sarcina q situat în câmp electric.22) Aplicaţie. Forţa d F este maximă după normala la suprafaţă orientată dinspre conductor spre dielectric (fig. asupra suprafeţei conductoarelor omogene în echilibru electrostatic câmpul electric exercită o presiune egală cu densitatea de volum a energiei. de permitivitate ε egală cu a corpului. 5. Forţa totală care acţionează asupra unui corp în regim electrostatic se calculează prin integrare pe volumul corpului: Fe = Vcorp ∫ f dV e (5. Forţa care acţionează asupra micului corp situat în câmpul electric E este F = Vcorp ∫ f dV = ∫ ρ EdV = qE . • 1 grad ⎛ E 2 ∂ε τ ⎞ – densitatea de volum a forţei de electrostric⎜ ⎟ ∂τ ⎠ 2 ⎝ ţiune datorată variaţiei permitivităţii ε cu densitatea de masă τ – intervine în studiul fenomenului de electrostricţiune. Se presupune mediul liniar. încărcat cu sarcină de densitate ρv.

pusă în evidenţă de noi efecte. C2 şi Lc se află într-o stare nouă. în regim electrostatic suprafaţa unui conductor omogen şi neaccelerat este echipotenţială. tatea celor două conductoare se îndepărtează cu unghiuri ce nu variază în timp (fig.1. se constată că foiţele electroscopului se apropie treptat. iar între diferite părţi ale unui conductor neomogen sau accelerat pot exista diferenţe de potenţial care apar datorită unor factori neelectrici cum ar fi: neomogenităţi de temperatură. 6. starea electrocinetică. C2 şi Lc se exercită forţe şi cupluri care nu se exercitau anterior. Foiţele electroscopului E adus în vecinăFig.1. 6. V1 Două conductoare C1 şi C2 omogene. C1 K imobile. MĂRIMI ELECTROCINETICE 6. După cum s-a arătat în capitolul anterior. Dacă printr-un mijloc potrivit se realizează o diferenţă de potenţial între două puncte sau regiuni ale unui conductor omogen şi neaccelerat. regimul electrostatic nu se mai menţine şi sistemul conductoarelor C1. EFECTE ELECTROCINETICE. de concentraţie.starea electrocinetică . etc.asupra conductoarelor C1. caracterizată de efecte noi şi anume: • efecte mecanice . se constată că acesta se va găsi într-o stare diferită de cea electrostatică .Partea a doua ELECTROCINETICA 6. 93 . izolate electric şi încărcate la potenV2 ţiale electrice diferite. pot menţine timp Lc C2 E îndelungat (teoretic infinit) regimul lor electrostatic. STAREA ELECTROCINETICĂ. Stabilind o legătură conductoare Lc între conductoarele C1 şi C2 (de exemplu un fir metalic).1).

în condiţiile arătate. aceasta devine sediul unor reacţii chimice. carbonul. adică unui curent de sarcini electrice în conductoare numit curent electric de conducţie.• efecte calorice . acesta mai poate fi stabilit de fluxul magnetic variabil în timp. semiconductoarele. se numesc conductoare de speţa sau specia a doua: soluţiile electrolitice (prescurtat. 94 .dacă firul legăturii Lc are o secţiune potrivită. baze sau săruri (soluţii electrolitice). Existenţa unei diferenţe de potenţial şi.între părţi diferite ale conductoarelor C1. în general. de concentraţie.dacă legătura conductoare Lc este constituită dintr-o soluţie de acizi. Starea conductoarelor în care are loc. • efecte chimice . • efecte magnetice . Într-o interpretare macroscopică simplificată. Diferenţa de potenţial între conductoarele C1 şi C2 caracterizează în acest caz sursa curentului electric. acesta produce în anumite condiţii lumină. independent de încălzire. în stare electrocinetică. Conductoarele care în stare electrocinetică nu sunt însoţite de efecte chimice. cel puţin unul din aceste efecte se numeşte stare electrocinetică. iar starea lor de încărcare electrică poate să varieze în timp. Părţile între care sursa menţine o tensiune electrică într-un circuit electric se numesc borne.dacă legătura conductoare Lc este un fir metalic. Conductoarele care. respectiv aplică la bornele circuitului o tensiune electrică. dacă legătura conductoare este un gaz. acesta se încălzeşte. sunt sediul unor reacţii chimice. Se spune că sursa alimentează circuitul electric.dacă în vecinătatea legăturii conductoare Lc constituită dintr-un fir metalic se aduce un ac magnetic. starea electrocinetică a conductoarelor se poate considera ca fiind asociată transmisiei de purtători de sarcină. C2 şi Lc se stabilesc diferenţe de potenţial. etc. electroliţi). asupra acestuia se exercită forţe şi cupluri care nu se exercitau anterior închiderii legăturii Lc. • efecte electrice . a unei tensiuni electrice între părţi ale unui conductor nu este singura posibilitate de stabilire de curent electric de conducţie. poate emite lumină ca urmare a încălzirii lui la incandescenţă. se numesc conductoare de speţa sau specia întâia: metalele. • efecte luminoase . de neomogenităţi de temperatură.

unitatea de măsură a intensităţii curentului electric .2. sinusoidali sau deformaţi. produşi de surse de curent alternativ.amperul . adică de la conductorul cu potenţial mai ridicat către conductorul cu potenţial mai scăzut (fig.2. se defineşte intensitatea curentului electric de conducţie ca fiind viteza de transmitere a sarcinilor electrice prin suprafaţa secţiunii considerate de către E C1 particulele încărcate cu electricitate: i V1 C2 ∆q dq (6. numindu-se curenţi alternativi. a căror mărime variază în timp după o anumită lege. INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC Considerând o anumită secţiune printr-un conductor electric. durata lor fiind în general foarte mică (i).6. Curenţii staţionari sunt curenţii continui produşi de o sursă de energie electrică având tensiunea la borne constantă. sensul de deplasare al sarcinilor electrice pozitive care se deplasează în sensul câmpului electric. curenţi electrici nestaţionari sau momentani. Curenţi nestaţionari sunt curenţii care apar în regimurile tranzitorii ale circuitelor electrice. pozitiv al curentului electric. curenţi electrici cvasistaţionari (i).este fundamentală şi cu ajutorul lui se defineşte unitatea de măsură a sarcinii electrice: 1C = 1A⋅1s.2). După modul de variaţie în timp a mărimilor ce caracterizează curenţii electrici. În Sistemul Internaţional de unităţi (S. ei pot fi împărţiţi în trei categorii: curenţi electrici staţionari. durata lor putând fi nelimitată. 95 .1) = i = lim V2 ∆t → 0 ∆ t V2 >V1 dt Prin convenţie se defineşte ca sens Fig. a căror mărime variază în timp. 6.I.). a căror mărime este constantă în timp (I). 6. În categoria curenţilor cvasistaţionari intră curenţii periodici.

Raportul dintre forţa neelectrică şi sarcina asupra căreia acţionează se numeşte câmp electric imprimat ( Ei ): Fneel = Ei q (6. 6.3) Corespunzător.6.e.5) care este numeric egală cu lucrul mecanic efectuat de forţa rezultantă pentru deplasarea sarcinii unitate pe conturul închis Γ. compusă dintr-o forţă electrică F şi una neelectrică Fneel . în regim electrostatic avem îndeplinită condiţia de echilibru electrostatic: E + E i = 0 . 96 Fig. e = (E + Ei ) d s . TENSIUNEA ELECTROMOTOARE Apariţia curentului electric se datorează unor forţe neelectrice care acţionează asupra sarcinilor electrice.m. Prin definiţie. 6. Dacă conturul Γ este situat numai în medii conductoare. conturul Γ se află în întregime în conductoare şi integrala de linie n (E + E i ) ds ≠ 0 Γ H2SO4 Γ ∫ deoarece există o circulaţie de sarcini (regim electrocinetic). (6.2) Pentru ca sarcinile să fie puse în mişcare este necesar să fie îndeplinită relaţia: E + Ei ≠ 0 (6.3. asupra sarcinii electrice va acţiona o forţă rezultantă. m Zn Cu b) comutatorul K deschis (regim electrostatic). d ∫ Γ (6.3) în K A B două situaţii: a) comutatorul K închis (regim electrocinetic). .) este integrala de linie pe contur închis (circulaţia) a sumei dintre câmpul electric şi câmpul imprimat.3. Se consideră o pilă electrică (fig. Dacă K este închis.4) care va efectua un lucru mecanic la deplasarea sarcinilor. tensiunea electromotoare (t. F + Fneel ≠ 0 .

Pe porţiunea de contur AmB însă.6) În această situaţie sistemul se află în regim electrostatic pentru care. în final. ∫ (E + E ) ds ≠ 0 i Γ deoarece conturul Γ.8) Prima integrală este nulă deoarece este integrala pe contur închis a câmpului coulombian şi rămâne. e = Eids = Γ ∫ AmB ∫ E ds + ∫ E ds i BnA (6. neexistând neomogenităţi. se descompune integrala astfel: e= AmB ∫ (E + E ) ds + ∫ (E + E ) ds i i BnA (6.9) Prima integrală este nulă. rezultă e= BnA ∫ E ds . nu se poate impune condiţia de echilibru electrostatic. nefiind situat în întregime în conductoare. de asemenea. Un alt mod de calcul al integralei este: e = Ed s + E i d s Γ ∫ (6. Considerând.Dacă K este deschis rezultă. i (6. ci numai câmp electrostatic. cazul când întrerupătorul K este deschis. În ambele situaţii integrala se poate calcula şi ea reprezintă tensiunea electromotoare a pilei electrice.10) 97 . nu poate exista câmp imprimat. notată UAB0. în conductoare este satisfăcută condiţia de echilibru electrostatic (E + E i = 0 ) şi integrala a doua este nulă. tensiunea electromotoare a unei surse este tensiunea măsurată între bornele sale la mersul în gol (întrerupătorul K deschis). deci.7) şi deci. Tensiunea electromotoare este e= AmB ∫ Ed s = U ∫ Γ i AB0 (6. deoarece pe porţiunea de contur AmB nu este câmp imprimat. de exemplu.

Câmpurile imprimate pot fi împărţite în două categorii: . Acest lucru mecanic este transmis de la un "motor" care transformă o formă de energie în energie electrică. CÂMPURI ELECTRICE IMPRIMATE După cum s-a arătat. Din punctul nostru de vedere energia este primită prin intermediul câmpului electric imprimat E i care este o mărime fictivă (de calcul). 6.câmpuri imprimate de volum . 6.câmpuri imprimate de suprafaţă sau de contact. Electronii liberi supuşi forţei centrifuge se deplasează spre periferia discului. în cazul cel mai general. tensiunea electromotoare este o mărime fizică care produce curent electric în circuite. la rotirea unui disc metalic cu viteza unghiulara ω (fig.4. apare şi un câmp electric solenoidal Es indus prin variaţia în timp a fluxului magnetic.11) 6.4.12) E Ei F m r ω2 Ei = neel = − o ur q qo 98 (6. Prin urmare. de exemplu.13) Fig.4).m. Forţa de natură neelectrică este în acest caz forţa centrifugă dată de relaţia: ω Ui ur Fneel = m 0 r ω2 u r Această forţă determină câmpul imprimat: (6. este dată de relaţia: e = Ei d s + Es d s = (Ei + Es ) d s ∫ Γ ∫ Γ ∫ Γ (6. 6. . t. a cărui circulaţie nu este nulă.4.ceea ce arată că tensiunea electromotoare este produsă numai de câmpuri imprimate şi este localizată în porţiunea unde există câmp imprimat (în cazul de faţă pe porţiunea de contur BnA unde există neomogenităţi determinate de aflarea în contact a unor conductoare de specii diferite).1. În cazul general al regimului nestaţionar. deci efectuează un lucru mecanic.e. Câmpul imprimat de acceleraţie poate fi pus în evidenţă. Câmpuri imprimate de volum Câmpul imprimat de acceleraţie.

prin urmare: ρm a = ρ v E ⇒ E= ρm a ρv (6. 6. adică este îndeplinită condiţia de echilibru electrostatic E + E i = 0 . Se produce o difuzie prin peretele poros care tinde să egaleze concentraţiile electrolitului din cele două vase. respectiv cu ρ v densităţile de masă şi respectiv de sarcină electrică a fluidului electronic şi cu a = ω 2 r acceleraţia într-un punct din interiorul cilindrului la distanţa r de axă. 6. Câmpul imprimat de concentraţie (difuzie) apare într-un vas cu soluţii de concentraţii diferite despărţite printr-un perete poros (fig. dar mobilitatea celor doi ioni nu este la fel de mare şi trec mai Perete poros uşor ionii H+.14) Intensitatea câmpului electric E şi deci şi a câmpului imprimat E i se pun în evidenţă prin măsurarea tensiunii electrice Ui dintre perii. cu qo sarcina electronului şi cu u r versorul radial. care se calculează astfel: ρ U i = E ⋅ dr = m ρv 0 ∫ r0 ∫ r0 ρ ω2 a ⋅dr = m ρv 0 ∫ 0 r0 rdr = ρ m ω2 2 r0 2ρ v (6. Fig.5.15) Pentru fluxul electronilor liberi.unde s-a notat cu mo masa electronului.5). Se obţine în final o încărcare HCl HCl pozitivă a soluţiei diluate şi una negativă a celei diluat conc. densitatea de volum a forţei centrifuge f m = ρ m a este egală şi de sens opus cu densitatea de volum a forţei columbiene f e = ρ v E . Deplasarea electronilor spre periferie se face până când câmpul electrostatic E al sarcinilor echilibrează câmpul imprimat Ei . Notând cu ρ m . 99 . concentrate.767 ⋅ 1011 C / kg . raportul ρ v ρ m ≈ 1. Această încărcare cu sarcini E echivalează cu un câmp imprimat. Câmpul electric imprimat de acceleraţie este deci egal şi de sens opus câmpului electrostatic: E i = − E . Apare astfel şi Ei un câmp electrostatic care opreşte difuzia când este îndeplinită condiţia de echilibru electrostatic E + Ei = 0 . Prin peretele poros tind să treacă din soluţia concentrată în soluţia diluată atât ionii H+ cât şi Cl-.

Au. Fig. Cu. toate aflate la aceeaşi temperatură. Câmpul imprimat E T1 T2 este raportul dintre această forţă şi Ei sarcina electronului. Tensiunea electromotoare voltaică depinde atât de temperatură. numit şirul potenţialelor de contact sau serie Volta este următorul: (+) Al. 6.16) în care drumul de integrare 1 2 este extrem de mic. se încarcă pozitiv şi în contact cu un conductor din urma lui se încarcă negativ. Pt (-) De exemplu. O parte din acest şir.4. Sb. Hg. Asupra electronilor se exercită o forţă medie neelectrică datorită necompensării ciocnirilor. 6. Fe. Bi. rezultă: ∫ Eids = 0 .2. Ele sunt în general foarte intense comparativ cu cele de volum. Apar la suprafaţa de contact a două metale diferite.6). Zn. Sn. pentru Zn – Cu: Zn Cu Dacă se construieşte un circuit închis de contur Γ cu mai multe conductoare din acest şir.6. Electronii liberi difuzează în partea de temperatură T1>T mai joasă (fig. Deci. Conductoarele de prima speţă se pot ordona într-un şir în care orice conductor. Câmpuri imprimate voltaice. 6. Cd. fără a fi încălzite la temperaturi diferite. Câmpurile imprimate de contact sunt caracterizate prin integrala: e12 = Ei d s 1 ∫ 2 (6. Pb.Câmpul imprimat termoelectric de volum apare în situaţia în care se încălzeşte neuniform un metal. cât şi de natura metalelor aflate în contact. prin acest procedeu nu se poate obţine un curent electric Γ întrucât nu se introduce energie din exterior în sistem. Ag. Câmpuri imprimate de contact Aceste câmpuri sunt localizate în stratul de neomogenitate foarte subţire care separă două conductoare diferite puse în contact. adus în contact cu un conductor din faţa lui. Pentru a se obţine un 100 .

m.7). rezultantă. pentru a avea ∫ Eids ≠ 0 . numită tensiune termoelectromotoare (t.e. căldura este proporţională cu pătratul intensităţii curentului. Efectul termoelectric direct.m). Căldura schimbată în unitatea de timp este proporţională cu intensitatea curentului electric. Fenomenul dezvoltării de căldura prin efect Peltier se deosebeşte de fenomenul dezvoltării de căldură prin efect Joule-Lentz deoarece.6. efectul fiind mult mai puternic la semiconductoare decât la metale.introducerea în circuit a unor conductoare de speţa a doua. e12a Ta Fe Tb e12b Constantan Fig. există următoarele posibilităţi: Γ . Cantitatea de căldura degajată sau absorbită în unitatea de timp este dependentă şi de natura celor două materiale conductoare aflate în contact. diferite în funcţie de temperatura contactului respectiv: e12a = f (Ta ) ≠ e12 b = f (Tb ) T. se dezvoltă sau se absoarbe căldura după sensul curentului prin conductoare. Dacă se trece un curent electric prin punctul de contact a două conductoare de prima speţă.t. Ta ≠ Tb. numit şi efect Peltier. adică.m. numit şi efectul Seebeck. care produc reacţii chimice şi deci degajă energie. Fenomenul reprezintă efectul termoelectric invers. este nenulă numai dacă temperaturile la care sunt situate capetele sudate diferă. fiind independentă de sensul acestuia.realizarea de temperaturi neuniforme. este e = E i d s = e12 a − e12 b ≠ 0 . . la acesta din urmă.7. 101 . . apare în situaţia când două conductoare din materiale diferite sudate la capete. Energia care se transformă în căldură prin efect Joule Lentz ca urmare a trecerii curentului prin conductoare este compensată de căldura transmisă din exterior pentru a menţine diferenţa de temperatură. Câmpuri imprimate termoelectrice de contact. La suprafeţele de contact apar t.m.t. ∫ Aceasta t.excitarea cu anumiţi agenţi exteriori (de exemplu cu lumină sau alte radiaţii).e. alcătuind astfel un circuit. au cele două suduri la temperaturi diferite Ta ≠ Tb (fig. 6.lucru mecanic (apariţia unei tensiuni electromotoare).e.e.

Apar la suprafaţa de contact a două conductoare de specii diferite. are tendinţa de a dizolva în soluţie fluidul sau ionic pozitiv cu o presiune care depinde numai de natura conductorului.8.8) mV se obţine un termoelement a cărui diferenţa de Const. Pe acest principiu se construiesc traductoarele termoelectrice de temperatură. 6. numită presiune osmotică po. Fenomenul reprezintă efectul Thomson şi poate fi observat cel mai simplu atunci când circulă un curent electric printr-un conductor metalic având capetele la temperaturi diferite. T1 T0 În cazul unui circuit compus din două Fe conductoare diferite sudate la unul din capete.Experimental se constată că la trecerea unui curent electric printrun conductor metalic omogen încălzit neuniform. Presupunând că pd > po pd < po soluţia conţine fluidul ionic pozitiv al conductorului. 6. atunci în circuit se va dezvolta o cantitate de căldură data de relaţia dQ = Q12 Idt în care Q12 este coeficientul Thomson. pd<po. Volta şi Peltier.9). numite termocuple. teoria atomomoleculară efectul Peltier este dublu faţă de efectul Thomson. 6. potenţial rezultă din însumarea efectelor Thomson. Se stabileşte astfel un câmp electric în stratul de contact dintre electrod şi electrolit. Dacă presiunea de disoluţie este mai mică decât presiunea osmotică. pd>po. utilizate pentru măsurarea temperaturilor în tehnică. iar conductorul rămâne încărcat negativ (fig.Câmpuri imprimate galvanice. Odată cu schimbarea sensului curentului. pe care o încarcă pozitiv. Dacă în timpul dt conductorul este parcurs de o sarcina electrică Idt în sensul de parcurgere dinspre zona cu temperatura T1 spre zona cu temperatura T2. . se degajă sau se absoarbe căldură.9. Un electrod dintr-un material conductor de prima speţă introdus într-o soluţie electrolitică în care poate exista fluidul sau ionic pozitiv. torului o presiune de sens contrar. se schimbă şi sensul căldurii (degajare sau absorbţie). numită presiune de disoluţie electrolitică pd. Dacă presiunea de disoluţie este mai mare decât presiunea osmotică. o parte a fluidului ionic pozitiv al conductorului trece în soluţie. orientat dinspre electrolit spre electrod. se exercită asupra conducFig. În concordanţă cu Fig. având capetele la temperaturi diferite (fig 6. o parte a fluidului ionic pozitiv din soluţie trece 102 .

40 -0.02 -2. dacă se introduc electrozi de cupru şi de zinc în soluţii de acid sulfuric în care CuSO4 şi ZnSO4 sunt cele două soluţii care conţin ionii de cupru şi de zinc (fig.1.35 O pilă voltaică se compune dintr-un vas compartimentat printr-un perete poros. Electronii "scoşi" din semiconductor datorită radiaţiei luminoase sunt trecuţi în metal din cauza proprietăţii joncţiunii de a conduce unidirecţional.constanta lui Faraday. iar soluţia rămâne încărcată negativ şi. Apar la suprafaţa de separaţie a unui semiconductor cu un metal sub acţiunea luminii.1 sunt prezentate potenţialele electrolitice normale ale unor elemente.86 1. câmpul electric dintre electrod şi electrolit este orientat dinspre electrod spre electrolit (fig. deci un câmp imprimat.temperatura absolută.92 -2.22 -0.77 -0. 6. n v . De exemplu. În fiecare compartiment se introduce câte un electrod într-o soluţie electrolitică în care poate exista fluidul sau ionic pozitiv.9). 6. Tensiunea electrică imprimată dintre electrod şi soluţia electrolitică a fluidului său ionic pozitiv se numeşte tensiune sau potenţial electrolitic normal al conductorului dat de relaţia Ui = RT p d ln n v F0 p o Cu (6. În tabelul 6. Li K Na Zn Fe Cd Ni Pb H Cu Ag Hg Cl -3.34 0.numărul de valenţă. tensiunea electrică între electrozi rezultă: e = +0.71 -0. 103 .10. Se obţine prin acest procedeu aşa-numitele fotoelemente. Acest fenomen echivalează cu o forţa neelectrică.17) Zn în care s-a notat cu: R . Fo .11V Câmpuri imprimate fotovoltaice. Potenţialele electrolitice normale ale unor elemente Tabelul 6.43 -0. T . 6. utilizate mai ales în aeronautică. CuSO4 ZnSO4 Fig.constanta gazelor perfecte. pe care îl încarcă pozitiv.10).77) = 1.34 − (−0.pe electrod.80 0.12 0 0. ca urmare.

numărul de valenţă. Legea electrolizei stabilită de Faraday se enunţă astfel: masa de substanţă dm/dt depusă în unitatea de timp la unul din electrozii unei băi electrolitice parcursă de curentul de conducţie i. A/nv . 104 .echivalentul electrochimic al substanţei.masa atomică a elementului. legea electrolizei este o lege de material. 0 t A . Legea electrolizei Legea electrolizei se referă la conductoarele de speţa a doua (electrolitice) în care trecerea curentului electric de conducţie este însoţită îi de reacţii chimice. apare un radical sau un alt element.19) m= ∫ idt = n v F0 n v F0 o în care: q = ∫ idt este sarcina electrică. dt n v Fo F0 = 96460 C (6. Echivalentul electrochimic al substanţei (A/nv) fiind o mărime de material. apare hidrogenul sau metalul din soluţie. dm A = i.5. nv . Elementele eliberate la electrozi pot reacţiona chimic cu electrozii sau cu soluţia.18) Pentru un interval de timp de la 0 la t. iar la electrodul pozitiv. masa de substanţă depusă la unul din electrozi este: t A Aq (6. numit anod. numit catod. la electrodul negativ. la trecerea unui curent electric printr-un electrolit topit sau printr-o soluţie electrolitică. În general.6. este egală cu produsul dintre intensitatea curentului i şi raportul dintre echivalentul electrochimic A/nv prin constanta universală a lui Faraday F0.

În consecinţă. 6.6. Pentru caracterizarea locală a stării electrolitice a unui conductor în care există o distribuţie de volum a curentului electric. Într-un conductor drept.11.11).20) în care dA este elementul de arie vectorial orientat în sensul normalei pozitive la suprafaţa SΓ ce se sprijină pe conturul Γ (fig.1.6. densitatea de curent se corelează cu aceasta folosindu-se unitatea de măsură A/mm2 : 1A/mm2 = 106A/m2. REPARTIŢIA CURENTULUI ELECTRIC DE CONDUCŢIE 6. Repartiţia de volum. Fig. α dA i Sensul vectorului densităţii de curent J J este dat de sensul local de deplasare al sarcinilor pozitive în punctul considerat.6.21) Unitatea de măsură a densităţii de curent este A/m2. Liniile de câmp ale vectorului J se numesc linii de curent electric. În practică secţiunea conductorului exprimându-se în mm2. parcurs de un curent uniform repartizat. curentul care trece prin suprafaţa elementară dA este: di = JdA = J ⋅ ndA = J n dA . Densitatea curentului electric de conducţie. se utilizează o mărime derivată vectorială J . densitatea de curent este constantă pe secţiunea transversala de arie A şi are expresia: J= i A (6. 105 . 6.densitatea curentului electric de conducţie definită din condiţia ca intensitatea curentului electric printr-o suprafaţă oarecare SΓ să fie egală cu fluxul vectorului J prin această suprafaţă: i = JdA = J cos α dA = J n dA SΓ SΓ SΓ ∫ ∫ ∫ (6.

Pânza de curent.a). O repartiţie de curent de acest fel se numeşte pânza de curent S şi intensitatea curentului se defineşte astfel: i = lim ∫ J ( h × d s ) = lim ∫ d s ( J × h ) (6.6. Repartiţia superficială a curentului electric.6.12. 6.6. unde curentul este repartizat în conductoarele bobinajelor dispuse la periferia circuitelor magnetice (fig. Experienţa arată că pot există repartiţii ale curentului electric în care densitatea de curent este nulă în interiorul conductoarelor şi curentul trece numai printr-un strat subţire la suprafaţa acestora. definită de relaţia J l = lim( J × h ) h →0 J →∞ { di ds (S ) ds (6. Mărimea notată J l .b).22) h →0 J →∞ C h →0 J →∞ C în care s-a înlocuit dA = ndA = h × d s (fig.16. Rezultă: i = Jlds ∫ C (6. se foloseşte noţiunea de pătură de curent notată cu A: A = lim ∆i di = ∆s → 0 ∆ s ds (6. J Jl a) h C b) Fig.23) are unitatea de măsură se numeşte densitatea pânzei de curent şi amper/metru (A/m).25) 106 .12.24) În studiul maşinilor electrice.1. 6.

7. SOLENAŢIA CURENŢILOR DE CONDUCŢIE Se consideră o suprafaţă deschisă SΓ care se sprijină pe curba Γ .26) J SΓ ds i N Γ SΓ i1 ik in Γ a) Jl b) Fig. al densităţii de curent. Unitatea de măsură a solenaţiei este aceeaşi cu a intensităţii curentului electric. 6.6. În cazul general când avem curenţi cu repartiţie de volum cu densitatea J . 6. solenaţia curentului de conducţie prin suprafaţa SΓ este dată de relaţia: θ SΓ = ∫ J d A + ∫ J l d s + ∑ i k S C k (6. În cazul unei bobine cu N spire parcursă de curent electric de conducţie i. 107 . sau al pânzei de curent coincide sau este opus sensului de înaintare al burghiului drept rotit în sensul de referinţă al curbei Γ . Pentru solenaţia unei bobine unitatea de măsură este numită amperspiră (Asp).27) Solenaţia este o mărime algebrică şi are semnul plus sau minus după cum sensul de referinţă al curenţilor filiformi.a). aşa cum se arată în figura 6. Se numeşte solenaţie şi se notează cu θ SΓ intensitatea curentului total prin suprafaţa SΓ .13. Prin urmare. solenaţia bobinei θ SΓ .13. solenaţia unei bobine este dată de produsul dintre numărul de spire al bobinei şi intensitatea curentului electric: θ = N ⋅i (6.13.b). notată mai simplu cu θ . se consideră în raport cu o suprafaţă străpunsă de toate spirele bobinei. curenţi repartizaţi pe suprafeţe cu densitatea pânzei de curent J l şi curenţi prin conductoare filiforme ik (fig. amperul.

6.30) Expresia densităţii curentului de convecţie este J v = ρv v . 6.conductor sau izolant . i v = J v ⋅ d A = ρ v v ⋅ d A . S S ∫ ∫ (6. CURENTUL ELECTRIC DE CONVECŢIE Curentul electric de convecţie este reprezentat de mişcarea macroscopică a corpurilor încărcate cu sarcini electrice în raport cu un sistem de referinţă.14. este sarcina electrică ce se găseşte în acest paralelipiped.31) 108 .14).29) iar curentul de convecţie ce trece prin elementul de suprafaţă va fi : di v = ∆q = ρv v ⋅ dA ∆t Notând cu J v vectorul densităţii de curent de convecţie.încărcat cu sarcină electrică de densitate volumetrică ρ v şi care se deplasează într-o anumită direcţie cu viteza v (fig. 6. Volumul paralelipipedului elementar este: ∆V = dA∆ l = dA∆l cos α = dAv∆t cos α sau. ∆V = dA ⋅ v∆t (6. Se separă din corpul respectiv un volum elementar dV de forma unui paralelipiped având muchiile omoparalele cu vectorul vitezei v şi baza un element de arie dA din suprafaţa S fixă în raport cu sistemul de referinţă. intensitatea curentului de convecţie este di v = J v ⋅ dA respectiv.8.28) ∆V α ∆lcosα n dA = n ⋅ dA Sarcina electrică elementară care străbate în timpul ∆t elementul de suprafaţă dA. Aici se include şi curentul electric reprezentat de mişcarea de ansamblu în vid a unui număr mare de particule încărcate cu sarcină electrică (de exemplu un flux de electroni sau un flux de protoni). Se consideră un corp oarecare . ∆q = ρ v ∆V = dA ⋅ v ⋅ ∆t . (6. (6. respectiv v Jv S Fig.

1. Dacă primul membru al ecuaţiei (7. iΣ = 0 . (7. Forma integrală a legii conservării sarcinii electrice Fie o suprafaţă închisă Σ care intersectează conductoare parcurse de curent electric şi conţine în interior corpuri încărcate cu sarcini electrice.3) rezultă q Σ = const.2) în care d vρ v este derivata de volum în raport cu timpul a lui ρ v egală cu dt mărimea scalară a cărei integrală de volum este derivata în raport cu timpul a integralei de volum a lui ρ v . Sub formă integrală enunţul legii este: intensitatea curentului electric de conducţie iΣ care iese din suprafaţa închisă Σ este în orice moment egală cu viteza de scădere în timp a sarcinii electrice qΣ care încarcă corpurile din interiorul suprafeţei Σ independent de starea lor cinematică: iΣ = − dq Σ dt (7.7. LEGILE ELECTROCINETICII 7. LEGEA CONSERVĂRII SARCINII ELECTRICE LIBERE (ADEVĂRATE) 7. fie dacă suma curenţilor care intră prin anumite porţiuni ale suprafeţei Σ este egală în fiecare moment cu suma curenţilor care ies prin alte porţiuni ale suprafeţei.1) se transformă astfel: ∫ Σ JdA = − d dt VΣ ∫ ρ v dV = − VΣ ∫ d vρ v dV dt (7. fie dacă densitatea 109 .1) Dacă sarcina electrică se repartizează cu densitatea de volum ρ v şi J este densitatea curentului electric de conducţie într-un punct pe suprafaţa Σ . Curentul total se anulează.1.1) este nul. ecuaţia (7.1.

q Σ = 0 . derivata de volum v v este egală cu dt derivata în raport cu timpul a densităţii de sarcină electrică şi relaţia (7. Un sistem izolat electric nu trebuie confundat cu un sistem ecranat electric. suficient de netede. în exteriorul unui sistem ecranat electric câmpul electric este nul. Forma locală a legii conservării sarcinii electrice Se consideră expresia formei integrale (7. în exteriorul suprafeţei Σ. în schimb. Primul nu presupune anularea câmpului electric în exteriorul sistemului. aplicând teorema Gauss -Ostogradski primului membru. adică: ∑ q k ( t ) = 0 . domeniul VΣ nu este izolat electric deoarece prezenţa sarcinii qΣ implică existenţa sarcinii de semn opus. k∈VΣ Observaţie. se obţine ∂ρ V divJdV = − dV (7. Domeniul VΣ este izolat electric dacă înafara izolării sale galvanice. rezultă divJ = − ∂ρ V . 110 . prin identificare.2) care se particularizează pentru două cazuri prezentate în continuare.de curent J este nulă în orice punct de pe suprafaţa Σ.2.1. dacă nici un conductor nu intersectează suprafaţa Σ. –qΣ. Anularea sarcinii electrice din domeniul VΣ nu presupune neapărat lipsa sarcinii electrice. acest ultim caz are loc. 7.4) ∂t ∫ Σ VΣ ∫ În ipoteza că în domeniul VΣ mărimile J şi ρ v sunt funcţii continue de punct. d ρ Pentru corpuri imobile. ∂t (7.2) se scrie: ∂ρ v JdA = − dV (7.5) ∂t VΣ ∫ ∫ din care. Dacă sarcina electrică este nenulă. sarcinile care încarcă corpurile situate în domeniul VΣ pot alcătui în fiecare moment un sistem complet de sarcini. q Σ ≠ 0 . prin urmare domeniul VΣ este izolat galvanic. sarcina electrică din interiorul suprafeţei Σ e nulă.6) relaţie care reprezintă forma locală sau diferenţială a legii conservării sarcinii electrice pentru corpuri imobile. de exemplu.

∂ρ d v ρ v ∂ρ v = + v grad ρ v + ρ v divv = v + div (ρ v v) dt ∂t ∂t ∫ JdA = − ∫ [ ∂t Σ ∂ρ v + div(ρ v v)]dV (7.38) are expresia (vezi Anexa I): VΣ ∫ρ v d (dV) = dt VΣ ∫ρ v divv dV (7. densitatea de volum a sarcinii electrice fiind funcţie de punct şi de timp. div J = 0 Pentru corpuri mobile.Ostrogradski primului membru în condiţii de continuitate şi netezime a funcţiilor J.10) VΣ Aplicând teorema Gauss .7) d sρ v este derivata substanţială în raport cu timpul a lui dt ρ v (r . ρ v şi v . iar al doilea este datorat exclusiv variaţiei elementului de volum. t ) . dt (7.9) şi deci. se obţine: 111 . densitatea de sarcină fiind considerată constantă: VΣ ∫ d vρv dV = dt VΣ ∫ d sρ v dV + dt VΣ ∫ρ V d (dV) .3) îi corespunde anularea divergenţei vectorului densitate de curent J . t ) în ipoteza mediului imobil. ρ v = ρ v ( r . derivata de volum v v conţine doi termeni: primul dt este egal cu derivata lui ρ v ( r .8) ∂y ∂t dt ∂t ∂x ∂t ∂z ∂t ∂t unde v = dr este viteza de deplasare a punctului în sistemul de coordonate dt carteziene. Ultimul termen din relaţia (7. t ) şi suprafaţa Σ fiind antrenată d ρ de mişcarea corpurilor.Relaţiei integrale (7. egală cu suma dintre un termen egal cu derivata în raport cu timpul ∂ρ v presupunând punctul imobil şi un termen în care ρ v variază datorită ∂t exclusiv variaţiei punctului în spaţiu: Termenul d s ρ V ∂ρ V ∂ρ V ∂x ∂ρ V ∂y ∂ρ V ∂z ∂ρ V = + + + = + v ⋅ grad ρ V (7.

Curentul electric hertzian Dacă în relaţia formei integrale a legii conservării sarcinii electrice (7. dt dt Σ ∫ (7. se regăseşte ∂ρ v . se obţine: iΣ + dψ Σ =0 dt (7.3. ψ Σ = q Σ . Dacă v = 0 . se înlocuieşte sarcina electrică q Σ cu fluxul electric din legea fluxului electric.12) d f D ) dA = 0 dt respectiv.16) este densitatea curentului electric hertzian. fiind dat de relaţia iHΣ = în care.15) JH = (7. div ( J + ρ v v) = − 7. egală cu vectorul a dt cărui integrală este derivata în raport cu timpul a fluxului electric. relaţia pentru corpuri imobile: divJ = − ∂t respectiv.1).VΣ ∫ divJdV = − ∫ [ ∂t VΣ ∂ρ v + div(ρ v v)]dV .11) ∂t Relaţia (7. 112 . ∫ JdA + dt ∫ DdA = 0 d Σ Σ sau. dψ Σ = dt ∫ Σ d f D ⋅d A = dt df D dt ∫ J dA H Σ (7.11) reprezintă expresia formei locale a legii conservării sarcinii electrice libere pentru corpuri în mişcare.14) Derivata în raport cu timpul a fluxului electric prin suprafaţa Σ se numeşte curent electric hertzian iHΣ . ∫ (J + Σ (7. în care ∫ Σ d f D dA = d D ⋅dA .1.13) df D este derivata de flux a inducţiei electrice. ∂ρ v (7.

= ∂t dt (7. i (t)SΓ = R SΓ ∫ rot (D × v) dA = ∫ (D × v) ds Γ - curentul electric ( röntgenian (teoretic).curentul electric de convecţie. expresia curentului Röntgen 113 . format din curentul de conducţie şi curentul hetzian.17) Din ultima relaţie rezultă că densitatea curentului total J t = J + J H formează un câmp solenoidal şi. Aşadar. având densitatea J D = ∂D . (7.19) d f D ∂D = + v ⋅ divD + rot ( D × v) ∂t dt în care se poate înlocui divD = ρ v (legea fluxului electric). se scrie: iSΓ = (J + J H ) dA = (J + d f D ) dA SΣ SΣ ∫ ∫ dt (7.20) Curentul electric hertzian are următoarele componente: i DSΓ = SΓ ∫ ∂t ∂D ⋅ dA - curentul electric de deplasare sau maxwellian. relaţiile (7. au arătat că pentru a justifica efectele magnetice măsurate.18) Derivata de flux df D conţin trei termeni (vezi Anexa I): dt (7. în consecinţă. ∫ (J + J Σ H ) dA = 0 . Experienţele efectuate de Röntgen şi Eichenwald (1903). relaţiile (7. ∂t i vSΓ = ∫ ρ V vdA SΓ . Rezultă că densitatea curentului electric hertzian este JH = d f D ∂D + ρ v v + rot ( D × v) . intensitatea curentului total. cu densitatea J Rt ) = rot ( D × v) .13) se scriu respectiv: i Σ + i HΣ = 0 .12) şi (7.Cu aceste notaţii. având densitatea J v = ρ v v .17) sunt valabile şi pentru o suprafaţă deschisă oarecare SΓ .

1. rezultă: ∂ρ s (7. Din punct de vedere tehnic însă. J Rex ) = rot ( P × v) .4. 7. respectiv o suprafaţă de discontinuitate a densităţii curentului electric de conducţie pe care sarcina electrică este distribuită cu densitate superficială. Consecinţe ale legii conservării sarcinii electrice Conservarea componentelor normale ale densităţii curentului electric de conducţie pe suprafeţe de discontinuitate Fie Sd o suprafaţă de separaţie dintre două medii conductoare diferite. Dacă J 1 şi J 2 sunt densităţile de curent de conducţie în punctele situate în imediata vecinătate a suprafeţei Sd presupusă imobilă.( ar trebui luată cu polarizaţia în locul inducţiei electrice. J 2 n − J 1n = − s .22) ∆A ∂t în care s-a notat cu n 1 şi n 2 versorii normalelor pozitive la suprafaţa Σ din mediul şi respectiv din mediul . ∫ Σ J dA = − ∫ Σ ∂ρ s dA . curentul Röntgen este practic neglijabil astfel că eroarea nu afectează semnificativ rezultatele. Din punct de vedere fizic curentul de deplasare apare în dielectrici în câmp variabil în timp. avem: ∂ρ ∂ρ (7. aplicând legea conservării sarcinii electrice pentru o suprafaţă închisă Σ de forma unui cilindru foarte plat. 7. Explicitând produsele scalare din membrul stâng. avem Jn 2 Sd ∆A n 2 α2 ∆h J1 α1 n1 J2 σ2 σ1 J n1 Fig. ∂t ∂t J 1 n 1 ∆A + J 2 n 2 ∆A = − 114 .1.23) − J 1 cos α 1 + J 2 cos α 2 = − s sau. iar curentul Röntgen este datorat deplasării cu viteza v a corpurilor polarizate electric. curentul de convecţie este datorat deplasării cu viteza v faţă de suprafaţa SΓ a corpurilor încărcate cu sarcina de volum ρv.21) Neglijând fluxul vectorului J prin aria laterală a cilindrului. ∂t (7.

Dacă nu există sarcini electrice pe suprafaţa de separaţie,

J1n = J1n

∂ρ s = 0 , rezultă: ∂t (7.24)

În regim electrocinetic staţionar, pe suprafaţa de separaţie a două medii conductoare se conservă componentele normale ale densităţii curentului electric de conducţie. Teorema a I-a Kirchhoff. În regim cvasistaţionar se demonstrează, şi experienţa confirmă, că până la frecvenţe foarte mari, de ordinul 17 a 10 Hz în conductoare imobile, densitatea curentului electric de deplasare e neglijabilă în raport cu densitatea curentului electric de conducţie, | J D | << | J D | şi ecuaţia de conservare a sarcinii electrice (7.37) devine (7.25) div J = 0 , respectiv, sub forma integrală, iΣ = 0 . (7.26)

i1 i2 il
Σk
a) Fig. 7.2.

i1
(k)

i2 i3 Σk i4
b)

ij i5

Printr-o suprafaţa închisă Σ k , numită şi secţiune, ce intersectează conductoare parcurse de curenţi electrici de conducţie ij (fig. 7.2,a), sau la un nod (k) al unei reţele la care sunt conectate conductoare (fig. 7.2, b), relaţia (7.26) se scrie respectiv
j∈Σ k

∑i

j

= 0;

j∈( k )

∑i

j

= 0.

(7.27)

Suma algebrică a intensităţilor instantanee ale curenţilor pentru orice secţiune Σ k , respectiv pentru orice nod (k) a unei reţele electrice este nulă. Sumele (7.27) sunt algebrice – curenţii ij se iau cu semnul plus dacă sensul lor este în sensul normalei pozitive la suprafaţa Σ k (ies din suprafaţă sau sunt orientaţi de la nod spre exterior) şi cu semnul minus în caz contrar.

115

Astfel, pentru nodul de reţea din figura 7.16,b), cu teorema a I-a Kirchhoff se scrie: i1 – i2 + i3 – i4 + i5 = 0.

7.2. LEGEA CONDUCŢIEI ELECTRICE 7.2.1. Forma locală a legii conducţiei electrice
În regim electrocinetic, având deplasare ordonată de sarcini, rezultă că suma dintre intensitatea câmpului electric şi intensitatea câmpului imprimat este nenulă: E + Ei ≠ 0 . Experimental se constată că densitatea curentului electric de conducţie este proporţională cu această sumă: J = σ(E + E i ) (7.28)

în care σ este o mărime pozitivă numită conductivitate electrică ce depinde de natura mediului, fiind deci o mărime de material. 1 Mărimea inversă, ρ = , se numeşte rezistivitate electrică. σ Relaţia (7.28) reprezintă în teoria macroscopică a câmpului electromagnetic o lege de material, cunoscută sub numele de legea conducţiei electrice sau legea lui Ohm generalizată. Relaţia (7.28) mai poate fi scrisă sub forma E + E i = ρJ (7.29)

şi ambele expresii reprezintă forma locală a legii conducţiei electrice pentru conductoare liniare şi izotrope. În cazul unui conductor omogen din punctul de vedere al proprietăţilor fizice şi chimice nu există câmp imprimat ( E i = 0) şi relaţiile (7.28) şi (7.29) se scriu J = σE , respectiv E = ρJ , (7.30) relaţii ce reprezintă expresiile formei locale ale legii conducţiei electrice pentru conductoare liniare, omogene şi izotrope. În cazul conductoarelor anizotrope, cum sunt cele cu structură cristalină (cu excepţia celor cu reţea cubică), densitatea curentului electric nu este, în general, omoparalelă cu direcţiile câmpurilor E şi E i . Unei orientări oarecare a câmpurilor E şi E i îi corespund componentele vectorului densitate de curent Jx, Jy, şi Jz care, dacă materialul este liniar, sunt funcţii liniare de componentele câmpurilor E x + E ix , E y + E iy , E z + E iz 116

J α = σ αx ( E x + E ix ) + σ αy ( E y + E iy ) + σ αz ( E z + E iz ) cu α = x , y, z

(7.31)

relaţii care, sub formă matricială se scriu: (7.32) unde cu σ şi respectiv ρ s-au notat tensorii conductivităţii şi respectiv rezistivităţii electrice, ⎡σ xx σ xy σ xz ⎤ ⎡ρ xx ρ xy ρ xz ⎤ ⎢σ ⎥ ; σ = ⎢ρ ⎥ (7.33) σ = ⎢ yx σ yy σ yz ⎥ ⎢ yx ρ yy ρ yz ⎥ ⎢σ zx σ zy σ zz ⎥ ⎢ρ zx ρ zy ρ zz ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ Tensorii pot fi reduşi la axele lor principale şi experimental se verifică că există trei direcţii, numite axe principale de conducţie electrică, după care, pentru conductoarele liniare şi anizotrope densităţile de curent J1, J2, şi J3 şi intensităţile câmpurilor electric şi imprimat satisfac fiecare separat legea lui Ohm: J 1 = σ1 ( E x + E ix ); J 2 = σ 2 (E y + E iy ); J 3 = σ 3 ( E z + E iz ). (7.34)
J = σ ( E + E i ) sau, E + E i = ρ J ,

7.2.2. Forma integrală a legii conducţiei electrice
Forma integrală a legii conducţiei electrice se referă la conductoare filiforme, liniare şi izotrope pentru care J este constant în toate punctele oricărei secţiuni transversale de arie A şi deci se poate scrie i (7.35) J= . B Ei A J Integrând expresia formei locale a legii conducţiei electrice (7.29) de-a A lungul axei C a unui conductor filiform ds C între punctele A şi B între care există o neomogenitate caracterizată prin câmpul Fig. 7.3. imprimat E i ≠ 0 (fig. 7.3), rezultă:

A (C)

∫ ( E + E )d s = ∫ ρ J d s
i A ( C)

B

B

(7.36)

Separând termenii din membrul stâng şi considerând relaţia (7.35), rezultă:

A (C)

B

Ed s +

A(C)

B

E i ds =

A (C)

B

ρ i ds A

(7.37)

117

respectiv,

u AB + e AB = i

A (C)

∫ρ A .
ds ds

B

(7.38)

Integrala din membrul drept al relaţiei (7.38) defineşte rezistenţa electrică a conductorului filiform, R AB =

A ( C)

∫ρ A .

B

(7.39)

Expresia formei integrale a legii conducţiei electrice pentru un conductor filiform şi liniar se scrie mai simplu astfel:

u + e = Ri
B A (C)

(7.40)

în care u = ∫ Ed s reprezintă tensiunea electrică între punctele A şi B, iar
e = ∫ E i d s este tensiunea electromotoare a câmpului electric imprimat.
A (C) B

Relaţia (7.40) se poate scrie şi sub forma:

i = G ( u + e) ,
unde G =

(7.41)

1 este conductanţa electrică. R Rezistenţa şi respectiv conductanţa unui conductor filiform, omogen, de lungime l şi cu aria secţiunii transversale A constantă, sunt date de relaţiile: l l A σA . (7.42) R =ρ = , G= = A σA ρl l

În cazul conductoarelor omogene, E i = 0 şi relaţiile (7.40) şi (7.41) devin:

u = R ⋅ i , respectiv i = G ⋅ u ,

(7.43)

relaţii care reprezintă legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit electric. Dacă conturul de integrare este închis, în ecuaţia (7.37) avem ∫ Eds = 0 şi legea lui Ohm pentru un circuit închis se scrie
Γ

e = R ⋅i .

(7.44)

În privinţa unităţilor de măsură, se are în vedere că rezistenţa electrică se măsoară în ohmi şi unităţile de măsură în SI ale celorlalte mărimi se deduc din relaţiile (7.42) astfel: 118

[ R ] ⋅ [ A] 1 1 = Ω−1 (S); [ρ] = = Ωm; [σ] = = Ω−1/m = S/m. [ρ] [l] [R ] (7.45) Deoarece în practică secţiunea conductoarelor este dată în mm2, unitatea de măsură utilizată pentru rezistivitatea electrică este Ωmm2/m. Trebuie remarcat că la stabilirea relaţiei (7.40) s-a ales acelaşi sens de integrare de-a lungul curbei (C) pentru u şi e, respectiv în sensul normalei pozitive a oricărei secţiuni transversale a conductorului. În cazul când unul din sensurile de referinţă se inversează, mărimea respectivă intervine cu semnul "–" în ecuaţia (7.40). Tensiunea u care intervine în această ecuaţie a fost calculată ca tensiune de-a lungul firului; în regim staţionar însă, tensiunea nu depinde de drum şi integrarea poate fi efectuată după o curbă trasată direct prin exteriorul conductorului între extremităţile A şi B ale acestuia, fiind numită tensiune la borne, notată simplu cu u. Convenţia de alegere a sensului de e referinţă a tensiunii la borne, de la borna i R de intrare la borna de ieşire a curentului (fig. 7.4,a)., se numeşte convenţia pentru A B uAB = u receptoare a) Dacă sensul tensiunii la borne este e de la borna de ieşire la borna de intrare a i R curentului (fig. 7.18,b), avem convenţia pentru generatoare şi aplicând legea A B conducţiei electrice, obţinem: uAB = u [R ] = Ω; [G] =

− u + e = Ri

(7.46)

b)

Fig. 7.4.

7.2.3. Conductoare neliniare Există conductoare pentru care relaţia dintre intensitatea curentului electric şi tensiunea aplicată este neliniară. Exprimarea legii conducţiei electrice în acest caz este echivalentă cu exprimarea pentru fiecare conductor în parte a dependenţei dintre J şi E sub forma J = J(E) sau E = E(J) şi corespunzător a dependenţei dintre u şi i: i = i(u) sau u = u(i). În majoritatea cazurilor, conductoarele neliniare sunt neomogene, iar în conductoarele omogene neliniaritatea este datorată de obicei încălzirii.

119

ρ(θ0) este rezistivitatea la temperatura de referinţă θ0 şi α este o mărime de material numită coeficientul de temperatură al rezistivităţii. rezistivitatea unor metale şi aliaje cum sunt Pb.θ0)2 ] (7.49) în care Wa este energia de activare. lămpile cu incandescenţă. 120 . Sn. etc. etc.θ0)] (7. 7. Pentru temperaturi foarte coborâte (1 ÷ 7K).θ0) + β(θ . ρ = ρ(θ). Th.Ca exemple de conductoare neliniare se menţionează: dispozitivele electronice .comandate sau nu. acestea trecând în starea de supraconductibilitate.47) în care ρ(θ) este rezistivitatea la temperatura θ. izotrope şi omogene depinde de temperatură. scade brusc la zero.48) Pentru majoritatea materialelor semiconductoare ρ scade cu temperatura după o lege de forma: ρ(θ) = ρ(θ 0 ) e k Wa ⎛ 1 1 ⎞ ⎜ − ⎟ ⎜ θ θ0 ⎟ ⎝ ⎠ (7. tuburile cu descărcări în gaze. Legea de variaţie a rezistivităţii cu temperatura este de forma: ρ(θ) = ρ(θ0)[1+α(θ .tuburi electronice sau dispozitive semiconductoare . La variaţii în limite mai largi ale temperaturii se ia în considerare şi termenul pătratic al dezvoltării în serie Taylor a funcţiei ρ(θ): ρ(θ) = ~ ρ(θ0)[1+α(θ .. Variaţia rezistivităţii conductoarelor cu temperatura Rezistivitate materialelor conductoare liniare. Coeficientul de temperatură al rezistivităţii α are valori pozitive pentru metale şi negative pentru carbon. iar k = 1.38 ⋅10-23J/oC este constanta lui Bolztmann.4.2. Pentru conductoarele metalice dependenţa este liniară pentru limite relativ mici de temperatură.

curentul în amperi.1. α = 1 şi expresia formei integrale a efectului electrocaloric Joule-Lenz în regim staţionar se scrie: Q = U∃I∃t. liniar. reprezintă puterea dezvoltată prin efect electrocaloric PJ: PJ = Q = UI [ W ] t (7. Bazele experimentale ale legii în regim staţionar.4 ⋅ 10 –4kcal/J şi este echivalentul unui Joule în kilocalorii. Experienţa arată că trecerea curentului electric prin conductor este însoţită de dezvoltare de căldură. LEGEA TRANSFORMĂRII ENERGIEI ÎN CONDUCTOARE ÎN REGIM ELECTROCINETIC 7. factorul α are valoarea α = 2. Dacă tensiunea se măsoară în volţi. (7. izotrop şi omogen de lungime l şi cu aria secţiunii transversale A. Efectul electrocaloric Joule-Lenz.51) Fenomenul dezvoltării de căldură în conductoare parcurse de curent electric de conducţie se numeşte efect electrocaloric Joule . se constată că ea este proporţională cu tensiunea U la bornele conductorului filiform.3.50) unde α este un factor de proporţionalitate ce depinde numai de unităţile de măsură adoptate. Dacă se măsoară cantitatea de căldură Q dezvoltată.I. Se consideră un conductor de speţa întâi. În sistemul internaţional de unităţi de măsură (S.Lenz.52) 121 . în care unitatea de căldură este Joule.3. timpul în secunde şi căldura în kilocalorii. Forma integrală a relaţiei efectului electrocaloric Joule-Lenz. cu intensitatea curentului I şi timpul t conform relaţiei: Q = αUIt (7. Căldura dezvoltată în unitatea de timp prin efect Joule .Lenz.).7.

numită densitate de volum a puterii pJ este în acest caz. numită putere instantanee.Ţinând seama de relaţiile lui Ohm sub formă integrală. rezultă: (7.5. rezultă: PJ = U I2 = GU 2 = = RI 2 [ W ] R G (7. căldura dezvoltată în unitatea de timp. este dată de produsul valorilor instantanee ale tensiunii şi curentului: pJ(t) = u(t) i(t) (7. utilizând relaţiile lui Ohm. unde dV este elementul de volum al conductorului. 7. În general.56) Forma locală a relaţiei efectului electrocaloric Joule-Lenz Conductorul C parcurs de curent continuu I poate fi considerat divizat în conductoare filiforme (fire subţiri) de arie dA şi lungime l parcurse de curentul dI = JdA (fig. Puterea dezvoltată prin efect electrocaloric în unitatea de volum. expresia densităţii de volum a puterii se scrie pj = E ⋅ J . pJ = dPJ = E ⋅ J [W/m3] dV 1 dA J C 2 I l Fig.57) .7. Dacă intensitatea curentului electric i(t) este lent variabilă în timp. încât densitatea de curent se poate aproxima constantă pe secţiunea conductorului.55) pJ(t) = Ri2(t) = Gu2(t).19). 122 (7. Puterea dezvoltată în fiecare fir prin efect electrocaloric este: dPJ = Uf ⋅dI = E⋅l⋅dA = E⋅J⋅dV.53) Din proporţionalitatea puterii cu pătratul tensiunii şi respectiv al curentului. iar căldura dezvoltată în intervalul de timp 0 → t este t t Q = ∫ p J ( t ′)dt ′ = R ∫ i 2 ( t ′)dt ′ 0 0 (7. rezultă că efectul electrocaloric este un fenomen ireversibil şi nu depinde de polaritatea tensiunii la bornele conductorului sau de sensul curentului electric.54) Pentru conductoare liniare şi omogene.

rezultă: p j = ρJ 2 − E i J (7. t ) şi J ( r . t ) . t ) . se poate scrie: (7. astfel că relaţia (7. relaţia (7. (7. t ) este pozitivă şi reprezintă energia electromagnetică transformată ireversibil în unitatea de volum şi în unitatea de timp în căldură prin efect Joule-Lenz. este egală cu produsul scalar dintre intensitatea instantanee a câmpului electric E ( r . izotrope şi omogene. pentru orice conductor. t ) = ρJ 2 ( r . Conductoare liniare. t ) ⋅ J (r. liniar sau neliniar şi independent de starea lui cinetică (accelerat sau nu).59) În funcţie de caracteristicile conductoarelor. Puterea instantanee pe unitatea de volum. relaţia (7. t ) = ρ J 2 (r. p j ( r . t ) = E(r.57) reprezintă expresia formei locale a relaţiei efectului electrocaloric în regim staţionar. 7.57) este valabilă şi în regim variabil în timp.61) p j (r. Forma locală a legii transformării energiei în conductoare parcurse de curent electric de conducţie Experienţa arată că relaţia pentru forma locală a efectului electrocaloric Joule-Lenz (7. Vectorii E ( r . Conductoare liniare. conductivitatea şi rezistivitatea sunt mărimi tensoriale.59) se scrie (7.Relaţia (7. Ţinând seama de formele locale ale legii conducţiei electrice pentru conductoare liniare. izotrope şi neomogene. t ) = σE 2 ( r .59) se explicitează după cum se arată în continuare. t ) şi densitatea instantanee de curent J ( r . t ) = σ E 2 (r. t ) Densitatea de volum a puterii p j ( r . izotrop sau anizotrop.59) se scrie: (7.62) 123 .60) p j ( r . izotrope şi omogene. anizotrope şi omogene. avem E = ρJ − E i şi înlocuind în (7.58) pJ = ρ J 2 = σ E 7. Conductoare liniare. t ) : p j (r.3.2. Din expresia formei locale a legii conducţiei electrice E + E i = ρJ . În cristale sau plasmă. omogen sau neomogen. t ) sunt omoparaleli şi utilizând legea conducţiei electrice. t ) .59).

. pentru un conductor cu secţiunea A şi elementul de arc ds şi integrând. Forma integrală a legii transformării energiei în conductoare parcurse de curent de conducţie în regim staţionar Înmulţind ambii membri ai ecuaţiei (7. În conductoarele de primă speţă. Puterea care se transformă într-un conductor liniar şi izotrop între forma electromagnetică şi alte forme conţine: termenul strict pozitiv RI2 > 0 care corespunde transformării ireversibile din forma electromagnetică în energie interioară prin dezvoltare de căldură şi termenul –UiI care corespunde transformării energiei electromagnetice în alte forme de energie dacă este pozitiv (–UiI>0). p J = RI 2 − U I I (7. dV = Ads.3. În conductoarele de speţa a doua (electroliţi).termenul strict pozitiv ρJ2 reprezintă partea din energia electromagnetică transformată ireversibil în unitatea de volum şi în unitatea de timp în căldură prin efectul Joule-Lenz. termenul − E i J > 0 corespunde energiei electromagnetice transformate în unitatea de volum şi în unitatea de timp prin dezvoltare de căldură prin efecte directe Thomson şi Peltier.termenul − E i J este pozitiv dacă unghiul dintre vectorii E i şi J este mai mare de 90o şi negativ dacă acest unghi este mai mic de 90o. se obţine: pJ = ∫ ρJ dv − ∫ E J dv = ∫ 2 i 2 v v 0 l 0 l ρ ds (J ⋅ A ) 2 − A ∫ E (J ⋅ A) d s i 2 0 l respectiv.Densitatea de volum a puterii conţine doi termeni: . sau la suprafeţele lor de contact cu conductoarele speţa întâi.62) cu elementul de volum. respectiv la suprafaţa de contact a două conductoare de prima speţă. respectiv transformării energiei din alte forme în 124 . 7. iar termenul − E i J < 0 corespunde energiei chimice transformată în energie electrică.63) în care U i = ∫ E i d s este tensiunea electrică imprimată.3. iar termenul − E i J < 0 corespunde energiei interioare a conductorului sub formă de energie electrică obţinută prin consum de căldură prin efecte inverse Thomson şi Peltier. termenul − E i J > 0 corespunde energiei electromagnetice în unitatea de volum şi în unitatea de timp transformată în energie chimică.

125 . De exemplu. un acumulator electric transformă energia chimică interioară în energie electrică în perioade de descărcare şi energia electrică în energie chimică în perioada de încărcare.energie electromagnetică dacă este negativ (–UiI<0).

(8. ca şi în cazul câmpului electrostatic.Partea a treia MAGNETOSTATICA 8. CÂMPUL MAGNETIC ÎN VID Câmpul magnetic apare în prezenţa corpurilor electrizate în mişcare şi a corpurilor aflate în stare de magnetizare.care poate exista independent de corpuri.câmpul electromagnetic . Câmpul magnetic exercită acţiuni ponderomotoare asupra corpurilor aflate în una din aceste stări. ceea ce se constată prin constanţa în timp a acţiunilor ponderomotoare. este posibil numai în regim staţionar. parcursă de curent. Drept corp de probă se consideră o mică I spiră.8.1) 125 . numită bucla de curent (fig. astfel încât câmpul magnetic în spaţiul vid care le înconjoară să fie constant în timp. câmpul electric şi câmpul magnetic apar numai ca aspecte ale unui sistem unic .1. Se consideră un sistem de corpuri aflate în stare electrocinetică sau în stare de magnetizare staţionară. În regim nestaţionar. INDUCŢIA MAGNETICĂ ÎN VID Introducerea mărimii de stare care caracterizează câmpul magnetic în vid – inducţia magnetică în vid – se face. n Pentru caracterizarea câmpului magnetic A într-un punct se urmăreşte acţiunea ponderon I motoare care se exercită asupra unui corp de A probă.1). 8. pe baza unui experiment idealizat. Bucla de curent se caracterizează din Fig.1. 8. Studiul câmpului magnetic independent de câmpul electric. punct de vedere magnetic prin vectorul mb = I ⋅ A = I ⋅ A ⋅ n . foarte subţire.

1T = 104Gs.2) Mărimea vectorială Bv se numeşte inducţie magnetică în vid şi în sistemul internaţional de unităţi de măsură (SI) se măsoară în tesla (T). asupra ei se exercită un cuplu de forţe dat de relaţia: C = m b × Bv sau C = I ⋅ A × Bv (8. relaţia devine 126 nS α Bv SΓ Γ ψ = B v A cos α . fluxul magnetic este (8. Dacă se examinează toate punctele spaţiului în care se presupune că există câmp magnetic ( Bv ≠ 0) .3) dx dy dz . (8. Liniile de câmp se numesc şi linii de inducţie magnetică şi au ecuaţia vectorială d s × Bv = 0 .2. FLUXUL MAGNETIC ÎN VID Fluxul magnetic ψ este o mărime derivată scalară care caracterizează proprietăţile câmpului magnetic în raport cu o suprafaţă SΓ dată. 8. . 8. AS fiind aria unei spire. Dacă bucla are N spire. atunci aria ei se consideră A = NAS. fiind definit prin integrala de suprafaţă a inducţiei magnetice Bv (fig. se pot construi nişte linii care au particularitatea că tangenta la aceste linii are în orice punct direcţia locală a vectorului inducţiei magnetice Bv . În sistemul de unităţi CGSem pentru inducţia magnetică este utilizată unitatea de măsură numită gauss (Gs).5) Γ d dA Sr Sr În câmp omogen şi pentru o suprafaţă S plană.2). Aducând bucla într-un punct din spaţiu unde există câmp magnetic. ψ S = ∫ B v dA = ∫ B v ⋅ dA ⋅ cos α .4) = = B vx B vy B vz Câmpul magnetic este omogen dacă în fiecare punct vectorul Bv are aceeaşi valoare şi orientare. Într-un sistem de coordonate carteziene.numit momentul buclei. liniile de câmp fiind paralele şi echidistante. ecuaţia liniilor de câmp este: (8. (8. 8. Aceste linii se numesc linii de câmp şi totalitatea lor formează spectrul câmpului magnetic. Γ Fig.6) iar în cazul când suprafaţa este ortogonală pe liniile de câmp.2.

Fluxul magnetic fascicular notat cu φ. 8. Fie o curbă închisă Γ. două linii de Bv M inducţie magnetică şi s-a notat cu U tensiunea dintre bornele M şi N ale bobinei. Flux magnetic fascicular şi flux magnetic înlănţuit (total).8) U SΓk ∫ Fluxul magnetic prin suprafaţa totală se calculează ţinând cont că fiecare linie de câmp intersectează de mai multe ori suprafaţa SΓ. este fluxul magnetic care străbate porţiunea de suprafaţă elicoidală care se sprijină pe o singură spiră a bobinei: φ = BvdAk (8. 8. În cazul unei bobine. Fig. În acest caz apar noţiunile de flux magnetic fascicular şi flux magnetic înlănţuit sau total.(8. 127 . avem un tub de câmp elementar. Fluxul magnetic înlănţuit sau total este fluxul magnetic care străbate suprafaţa elicoidală care se sprijină pe toate spirele bobinei N Fig.4. Totalitatea linilor de câmp prin punctele curbei Γ alcătuiesc o suprafaţă SΓ numită tub de flux (fig. În figura 8. conturul Γ pe care se sprijină suprafaţa SΓ prin care se calculează fluxul magnetic se ia de-a lungul conductorului bobinei.4 s-a reprezentat suprafaţa elicoidală (haşurată) care se sprijină pe conductorul bobinei. Se mai utilizează şi unitatea de măsură numită Maxwell(Mx). iar numărul linilor de câmp prin orice suprafaţă transversală este aceeaşi. Bv nici o linie de câmp magnetic nu înţeapă suprafaţa tubului de flux.3). 8. 1Wb = 108Mx (sistemul CGSem).3. Γ Γ1 Dacă aria secţiuni transversale este Γn SΓ infinit mică. La fel ca în câmp electric. ψ = Bv A .7) Unitatea de măsură pentru fluxul magnetic în sistemul internaţional de unităţi SI se numeşte weber (Wb): 1Wb = 1T⋅1m2.

(8. Dacă în domeniul considerat există şi câmp electric de intensitate E v . atunci se consideră o valoare medie φ a fluxului magnetic fascicular.12) rezultă: .10) deoarece fiecare linie a câmpului magnetic străpunge de N ori suprafaţa elicoidală care se sprijină pe toate spirele bobinei. Experimental s-a constatat că asupra unui mic corp încărcat cu sarcina electrică dq care se deplasează cu viteaza v într-un câmp magnetic de inducţie Bv (fig. .11) şi (8. Dacă fluxul magnetic fascicular nu este acelaşi pentru toate spirele.3. forţa este nulă.12) Bv dq α v Fig.asupra sarcinii aflate în repaus ( v = 0 ) nu acţionează câmpul magnetic.5. forţa magnetică este dFmq = dq⋅v⋅Bv⋅sinα (8. . forţa este maximă.11) având direcţia perpendiculară atât pe direcţia de deplasare cât şi pe direcţia locală a vectorului inducţie magnetică. se exercită forţa dFmq dFmq = dq ⋅ v × Bv . 8. Din expresiile forţei magnetice (8. În modul. 8. relaţia lui Lorentz pentru forţa totală exercitată asupra sarcinii elementare este 128 . aflat în mişcare în câmp magnetic. 8.ψ= SΓ ∫ B dA . denumită flux magnetic fascicular mediu. (8.dacă sarcina se deplasează pe o direcţie perpendiculară pe linii de câmp magnetic ( v ⊥Bv ). Forţa magnetică (forţa Lorentz) Forţa Lorentz sau forţa magnetică este forţa care se exercită asupra unui mic corp încărcat electric. (8. FORŢE PARTICULARE ÎN CÂMP MAGNETIC 8.dacă sarcina se deplasează paralel cu liniile de câmp magnetic ( v || Bv ).5).3.9) Dacă bobina are N spire se observă că există relaţia ψ = N⋅φ .1.

16) dFem = i ⋅ d s × Bv .14) reprezintă densitatea de volum a forţei magnetice.13) Dacă sarcina este distribuită cu densitatea ρv în volumul corpului. (8. aflat în câmp magnetic. se introduce noţiunea de densitate de volum a forţei electromagnetice: 129 Sensul forţei este dat de produsul vectorial d s × Bv . Forţa care acţionează asupra conductorului se calculează prin integrare pe conturul C al acestuia Fem = i ∫ (d s × B v ) . (8. forţa care se exercită asupra unui conductor parcurs de curent electric. mărimea definită prin f mq = dFmq = ρ v v × Bv = J v × Bv dV (8. Dacă sarcina este distribuită cu densitatea de suprafaţa ρs. Experimental. parcurse de curent electric caracterizat prin densitatea J .6. 8. dq =ρsdA. astfel că dq = ρv dV. 8. unde J lv = ρ s v este densitatea pânzei curentului de convecţie. se constată că forţa care se C exercită asupra elementului de lungime ds a Bv conductorului parcurs de curentul i situat în ds câmpul magnetic de inducţie Bv (fig.15) dA reprezintă densitatea de suprafaţă a forţei magnetice.6) este dFem dată de relaţia i (8. În cazul conductoarelor masive. 8. mărimea dFmq f mq = = ρ s v × B v = J lv × B v (8.dFmq = dqE v + dq ⋅ v × B v .3.2.17) este nulă dacă conductorul este paralel cu liniile de câmp (d s || Bv ) . Forţa electromagnetică (Forţa Laplace) Se numeşte forţă electromagnetică sau forţă Laplace. Forţa este maximă dacă conductorul este perpendicular pe liniile de câmp (d s ⊥Bv ) şi . C Fig.

8.3.8.17) obţinem: dFem = dA ⋅ J (d s × B v ) = dA ⋅ d s ( J × B v ) = ( J × B v )dV (8.7). iar µ0 este o constantă F12 = F21 = λ m 130 . rectilinii. f m = J v × Bv . (8.18).7.19) în care dV = dA ⋅ d s este volumul elementar al conductorului.20) relaţie similară densităţii forţei magnetice pentru cazul curentului electric de convecţie de densitate Jv. iar dacă au C1 sensuri opuse.14). mult mai mică decât lungimea lor şi parcurse de curenţii de conducţie i1 şi i2 (fig. pe baza relaţiei (8. dispuse paralel la distanţa d. sunt de respingere.f em = d Fem dV (3. 8. F21 u 21 dacă curenţii au acelaşi sens F12 forţele sunt de atracţie. 4π În această relaţie χ este un coeficient de raţionalizare. proporţionale cu produsul curenţilor şi invers proporţionale cu Fig. au următoarele proprietăţii: satisfac principiul acţiunii şi u12 i2 reacţiunii. Forţele lui Laplace F21 şi F 12 care se exercită asupra unei porţiuni d de lungime l din firul 1 şi respectiv i1 l din firul 2.21) d unde λm este o constantă universală ce se referă la proprietăţile magnetice ale vidului. în valoare absolută forţele C2 sunt egale. având expresia: µχ (8. Înlocuind în relaţia (8. F12 = − F21 . (8.18) Considerând curentul prin elementul de arie di = JdA . distanţa d dintre conductoare 2 i1i2 l (8.3. rel. Forţa electrodinamică (forţa Ampère) Se consideră conductoarele C1 şi C2 filiforme. rezultă expresia densităţii de volum a forţei electromagnetice f em = J × Bv .22) λm = 0 .

24) 2πd 2πd Raportul dintre inducţia magnetică în vid Bv şi permeabilitatea absolută a vidului µo reprezintă intensitatea câmpului magnetic în vid Hv = Bv µo .26) se poate scrie: i1 l × B v21 = µ o ( ) i1 i2 l 2πd u 12 (8. În sistemele de unităţi raţionalizate. 8. expresiile vectoriale ale forţelor electrodinamice se scriu: i i l i i l F21 = µ o 1 2 u 12 .I.17). respectiv u 21 versorii orientaţi de la firul 1 la firul 2 şi respectiv de la firul 2 la firul 1. (8. infinit lungi. cât şi pe baza forţelor electrodinamice (rel. rectilinii. inducţia magnetică în vid Bv 21 are aceleaşi valori în lungul conductorului C1 şi din (8. produce o forţă egală cu 2⋅10-7 newtoni pe fiecare metru de lungime a conductoarelor.27) 131 . µ0 = 4π⋅10-7H/m. Din motive de simetrie cilindrică. 2 πd Pe baza forţei electromagnetice s-a definit unitatea de măsură a intensităţii curentului electric ca unitate fundamentală în S.26) unde Bv 21 este inducţia magnetică stabilită de curentul i2 în punctele situate pe conductorul C1. atât pe baza forţei electromagnetice (rel. F12 = µ o 1 2 u 21 (8. situate paralele în vid la distanţa de un metru. 8.23) F12 = F21 = µ 0 1 2 . Notând cu u12 . χ = 1 şi expresiile forţelor se scriu: ii l (8. Forţa F21 care se exercită asupra porţiuni de lungime l din conductorul C1 se poate calcula. circulând prin două conductoare filiforme.25) Aplicaţie. parcurs de curent electric. Inducţia magnetică în vid determinată de un fir rectiliniu.universală – permeabilitatea magnetică a vidului. Se notează de obicei µ0 = 4πλm cu λm = 10-7. de unităţi: un amper fiind intensitatea curentului electric care. Rezultă aşadar: i i l F21 = i1 ∫ d s × B v 21 = µ o 1 2 u 12 2πd C1 C2 (3.24). infinit lung.

rectiliniu.32) Din aceste relaţii rezultă că liniile câmpului magnetic determinat de curentul care circulă printr-un conductor drept.8. 3. infinit lung sunt circulare. d eϕ i Fig. la distanţa d de acesta: i B v 21 = µ o 2 eϕ 2πd i B v12 = µ o 1 eϕ 2πd (8.25) Hv = i1 2πd eϕ (8.Înmulţim vectorial la dreapta această ecuaţie cu versorul u1 orientat în sensul curentului i1. obţinem expresia inducţiei magnetice creată de curentul din conductorul 2. în general.8.30) Rezultă că. inducţia magnetică creată de un conductor filiform.29) Similar se obţine expresia inducţiei magnetice creată de curentul din conductorul 1 la distanţa d: (8.31) iar intensitatea câmpului magnetic în vid se determină pe baza relaţiei (8. obţinem: i1 l ⋅ (u1 × Bv21 ) = µ o i1 i2 l 2πd ⋅ (u1 × u 12 ) (8. concentrice cu conductorul.28) Notând cu e ϕ = u 1 × u 12 versorul tangenţial. infinit lung parcurs de curentul i este dată de relaţia: Bv = µ o i1 2πd eϕ (8. Bv 132 . situate în plane transversale pe conductor aşa cum se ilustrează în figura 3.

FORMULA BIOT – SAVART .9.b).34) poate fi scrisă sub forma: µo J × R (3. 8. se obţine formula de calcul a inducţiei magnetice în vid stabilită de curentul printr-un conductor masiv: Bv = dBv = µ o ⋅ J ⋅ dA d s × R µo J × R 4π ∫ v R3 dV (3. relaţia (3.8. 8.34) 4π R3 Pentru tubul de curent di.9.a): µ oi ds × R (8. inducţia magnetică stabilită de curentul elementar di = J ⋅ dA ce trece prin elementul de arie dA într-un punct P din vid se calculează cu relaţia ⋅ . ⋅ 4π R 3 Integrând pe volumul conductorului. vectorii J.9. d s şi dA sunt omoparaleli şi notând cu dV = d s ⋅ dA elementul de volum.33) Bv = µ o H v = 4π Γ R 3 ∫ P ds Bv dA J R i R d Bv P Γ a) b) Fig.LAPLACE PENTRU CALCULUL CÂMPULUI MAGNETIC Experimental.4. Pentru curenţi în conductoare masive în care curentul i se repartizează cu densitatea de curent J (fig. 8.35) dBv = dV . Biot şi Savart au stabilit următoarea formulă pentru calculul inducţiei câmpului magnetic produs în vid de un circuit filiform parcurs de curentul i (fig.36) 133 . (8.

8.37) În câmp magnetic uniform. Dacă punctele dcosα P1 um12 = Hvd P2 P1 şi P2 sunt situate pe o dreaptă perpendiculară pe liniile de câmp ( α = ± π 2 ).10. La fel ca în câmp electric se defineşte şi în câmp magnetic potenţialul magnetic VmP în punctul P cu o relaţie similară celei a potenţialului electrostatic 134 . TENSIUNEA MAGNETICĂ. 8. mărimea scalară egală cu integrală de linie a produsului scalar dintre intensitatea câmpului magnetic şi elementul de lungime de-a lungul unei curbe C între cele două puncte (fig. 8.38) Dacă P1 şi P2 se găsesc pe aceeaşi P2 P2 linie de câmp.8. 8.37) u m12 = H v d s ds 1( C ) 1 r + dr r2 În regimurile statice şi staţionare. Dacă punctul P este reperat prin raza vectoare r (fig.10).5.10): 2 2 Hv C (8. ∫ u m12 = 1( C ) ∫ H v dr 2 (8. 8. Dacă este variabilă în timp se notează um12 şi se numeşte tensiune magnetică 0 instantanee. TENSIUNEA MAGNETOMOTOARE. um = Hv⋅d >0. tensiunea magnetică este nulă. elementul de lungime d s se poate înlocui cu creşterea razei vectoare dr în lungul curbei C. tensiunea magnetică um12 între două puncte P1 şi P2 situate la distanţa d (fig. Se defineşte tensiunea magnetică între două puncte din câmp Um12.11. Rezultă Hv C că modulul vectorului H v este egal cu P1 căderea de tensiune pe unitatea de P1 lungime a liniei de câmp. Fig.11) nu depinde de forma curbei C: u m12 = H v d s = H v cos α ⋅ ds = H v ⋅ d ⋅ cos α 1C 1C ∫ 2 ∫ 2 (8. P r1 r tensiunea magnetică este invariabilă în timp şi se notează Um12. α = 0 şi tensiunea magned um12 = 0 tică este pozitivă. Fig.

Semnul acestor curenţi se stabileşte după regula burghiului drept în raport cu sensul de referinţă ales pentru curba Γ.6.12. ∫ Γ 135 . rezultă că rotH v = 0 . ∫ Γ 8. 8. pentru situaţia ilustrată în figura 8. Ampère a demonstrat că tensiunea magnetomotoare în lungul unei curbe închise de o formă oarecare este egală cu intensitatea curentului de conducţie înlănţuit de această curbă: Hv u mΓ = H v d s = ik (8. SOLENAŢIA. Pe baza acestei relaţii.41) În câmp magnetic uniform.42) ∫ Γ k∈SΓ ∑ În membrul drept intră toţi curenţii înlănţuiţi de curba închisă Γ. este nulă pentru orice curbă închisă Γ: H v d s = 0 . TEOREMA LUI AMPÈRE.VmP = Vm 0 − H v d s P0 ∫ P (8. Câmpul magnetic uniform şi staţionar în vid este irotaţional. avem: H v d s = i1 − i2 + i3 − i4 + i5 .): u mm = u mΓ = ∫ H v d s Γ (8.40) Ştiind că rotgrad Vm = 0. respectiv curenţii care trec prin suprafaţa SΓ delimitată de această curbă.m.m. procedând analog ca în cazul gradientului de potenţial în câmp electrostatic se deduce expresia intensităţii câmpului magnetic în vid: H v (P) = −gradVmP (8.39) Vm0 fiind potenţialul magnetic de referinţă (al puntului P0).12. i1 i5 i2 i3 i4 ds Γ Fig. t. Efectuând experienţele asupra curentului continuu. Integrala de linie a intensităţii câmpului magnetic efectuată pe o curbă închisă Γ se numeşte tensiune magnetomotoare (t.m. Astfel.m.

Cu aceste precizări.14).8.8. solenaţia bobinei θSΓ se referă la o suprafaţă SΓ străpunsă de toate spirele bobinei (fig. J ds i Jl SΓ N θ = Ni Fig. respectiv cu solenaţia curenţilor de conducţie θSΓ prin orice suprafaţă deschisă SΓ care se sprijină pe curba Γ: u mΓ = ∫ H v d s = θ SΓ Γ (8. 8. curentul total prin suprafaţa SΓ . se numeşte solenaţie şi se notează cu θSΓ.13. în general. Este evident că solenaţia bobinei este dată de relaţia: θ SΓ = Ni (8. Curentul poate avea o repartiţie de volum cu densitatea J . teorema lui Ampère se enunţă astfel: tensiunea magnetomotoare UmΓ în lungul unei curbe închise Γ trasată exclusiv prin vid este egală cu curentul total iSΓ.44) Unitatea de măsură a solenaţiei în SI este amperul. o repartiţie superficială cu pânza de curent de densitatea J l şi prin conductoare filiforme ik(fig. iar pentru o solenaţia bobinei unitatea de măsură se numeşte ampersipră (Asp).Tensiunea magnetomotoare umΓ depinde numai de intensitatea curentului electric de conducţie pe care-l înlănţuie curba închisă Γ şi nu depinde de modul cum se repartizează curentul în conductoare. iSΓ = θ SΓ = ∫ J ⋅ dA + ∫ J l ⋅ d s + Sc C ∑ ik k S ∈ Γ (8. Dacă SΓ este suprafaţa deschisă care se sprijină pe curba Γ trasată exclusiv prin vid. iSΓ. i1 ik I Γ SΓ Γ Fig.13). 8.14.45) 136 .43) În cazul unei bobine cu N spire parcursă de curentul electric de conducţie i.

9. magnetic macroscopic rezultant în substanţă. INFLUENŢA SUBSTANŢEI ASUPRA CÂMPULUI MAGNETIC 9. iamper orientarea haotică a curenţilor amperieni (moleculari) nu produce un câmp magnetic macroscopic rezultant. 137 . sunt aşezate într-o substanţă. parcurse de aceeaşi curenţi. Din punct de vedere magnetic. Această modificare a inducţiei magnetice în prezenţa unei substanţe se explică.1.1). Suprapunerea câmpului magnetic al curenţilor moleculari peste câmpul magnetic al conductoarelor parcurse de curenţi dă naştere unui câmp magnetic rezultant în substanţă. numite diamagnetice. Câmpul magnetic exterior influenţează substanţele în sensul ordonării curenţilor moleculari. nu în vid. inducţia magnetică este modificată de prezenţa substanţei. Există şi o altă categorie de substanţe. CÂMPUL MAGNETIC ÎN SUBSTANŢĂ 9. curenţii amperieni pot fi asimilaţi unor mici bucle de curent la nivel atomic sau molecular (fig. precum şi de mişcarea de rotaţie proprie (de spin) a particulelor elementare (mişcarea de spin a electronilor).1. la care curenţii moleculari se orientează sub acţiunea unui câmp magnetic exterior în aşa fel încât slăbesc câmpul rezultant din substanţă. Curenţi moleculari (ampèrieni) Experimental se constată că dacă aceleaşi circuite. În q+ cazul magneţilor permanenţi aceşti curenţi moleculari A0 sunt ordonaţi intrinsec dând naştere unui câmp Fig. prin existenţa în substanţă a aşa-numiţilor curenţi moleculari sau amperieni (după numele celui care i-a introdus). 9. qÎn absenţa unui câmp magnetic din exterior. la nivel microscopic. sau dacă cel puţin o parte din vecinătatea acestor circuite este ocupată de o substanţă oarecare. Există o categorie de substanţe la care curenţii moleculari. Aceste substanţe se numesc paramagnetice..1. sub acţiunea unui câmp magnetic exterior. se ordonează în aşa fel încât produc o intensificare a câmpului magnetic rezultant. Aceşti curenţi sunt determinaţi de mişcarea pe orbite închise şi de dimensiuni submoleculare a purtătorilor legaţi (mişcarea orbitală a electronilor). 9.1.

În câmp magnetic omogen. Prin fragmentarea macroscopică a unui corp magnetizat finit. Momentul magnetic.1.2) (9. F m = 0 .4) 138 . forţa magnetică F m tinde să deplaseze corpul magnetizat spre regiunile unde câmpul este mai intens. m b = i ⋅ A. Starea de magnetizare pentru corpuri de dimensiuni mici se caracterizează cu mărimea vectorială m . sau de polarizare magnetică. se numeşte stare de magnetizare. Magnetizaţia. ⎟ ⎠ ↓ (9. . de exemplu bucăţi mici de fier. se constată că acestea se rotesc. Corpurile aflate în stare de magnetizare se numesc magnetizate. Starea corpurilor care în câmp magnetic sunt acţionate de forţe şi cupluri suplimentare faţă de cele condiţionate de starea lor electrocinetică. orientându-se în sensul vectorului inducţie B v după o axă numită axă de magnetizare.3) Deoarece produsul scalar m ⋅ B v creşte cu modulul vectorului B v .1) În câmp magnetic staţionar şi local neomogen (neuniform) asupra corpului va acţiona forţa magnetică dată de relaţia: Fm = grad ( m ⋅ B v ) = ( m ⋅ grad )B v respectiv. Starea de magnetizare a unui corp finit se caracterizează local prin mărimea vectorială egală cu densitatea de volum a momentului magnetic numită magnetizaţie M : M = lim d ∆V → 0 ∆m dm = ∆V dV (9. sau de starea de încărcare cu sarcină electrică în mişcare. analog cu momentul buclei de curent. Introducând într-un câmp magnetic omogen de inducţie Bv mici corpuri magnetizate.2. în coordonate carteziene ⎛ ∂B v Fm = ⎜ m ⋅ ⎜ ∂x ⎝ ⎞ ⎛ ∂B v ⎟⋅i + ⎜m ⋅ ⎟ ⎜ ∂y ⎠ ⎝ ⎞ ⎛ ∂B v ⎟⋅ j+ ⎜m ⋅ ⎟ ⎜ ∂z ⎠ ⎝ ⎞ ⎟⋅k. numită moment magnetic. fiecare fragment de volum ∆V are un moment magnetic ∆m .9. Cuplul care acţionează asupra micului corp magnetizat este dat de relaţia: C m = m × Bv (9.

9. O folie de grosime neglijabilă faţă de dimensiunile suprafeţei şi magnetizată se numeşte foiţă magnetică. este amper/metru [A/m]. iar vectorul magnetizaţie se defineşte: M = lim ∆ ∑ i amper A 0 ( ∆l → 0 A 0 ⋅ ∆l ) = di n0 amper dl ⋅ n0 (9.5) Liniile vectorului M sunt situate în interiorul corpului (fig. ∆l P M n0 m A0 iamp. conform teoriei lui Ampèr.6) Pentru o repartiţie uniformă a curenţilor moleculari se poate scrie: M= ∑i amper ∆l (9. Mărimea vectorială egală cu densitatea de suprafaţă a momentului magnetic se numeşte magnetizaţie de suprafaţă (superficială) M s sau puterea foiţei magnetice Π m : 139 . 9.2.3).Momentul magnetic rezultant al corpului va fi: m = ∫ M dV V (9. La baza explicării magnetizării corpurilor.7) Din această relaţie se poate vedea că unitatea de măsură pentru magnetizaţie în S.I. Fig. Fig. 9. stau aşa-numiţii curenţi moleculari. 9. Pentru un corp de dimensiuni foarte mici prin care circulă curenţii moleculari iamper (fig.3. fiecare din aceşti curenţi formează câte o buclă de curent al cărui moment este: m b = i amper ⋅ A 0 Momentul magnetic rezultant este m b = ∑ i amper A 0 .2).

3.8) Momentul magnetic rezultant m al foiţei magnetice se calculează cu relaţia: (9. Corpurile care prezintă o magnetizare chiar şi în lipsa unui câmp magnetic produs din exteriorul lor.M s = lim d ∆m dm = ∆A → 0 ∆ A dA (9. S 9. Magnetizare temporară şi magnetizare permanentă Corpurile al căror moment magnetic se anulează după suprimarea câmpului magnetic în care au fost aduse se numesc cu magnetizare temporară. magnetizaţia permanentă M p şi magnetizarea superficială permanentă M sp . ( ) ( ) ( ) (9.1. Mărimile ce caracterizează magnetizarea permanentă sunt: momentul magnetic permanent m p . se poate scrie deci: ⎧ m = mt Bv + mp ⎪ ⎪ ⎨ M = Mt H + Mp ⎪ ⎪M S = M st H + M sp ⎩ unde H este intensitatea câmpului magnetic în substanţă. sau care aduse într-un câmp magnetic păstrează o magnetizare după suprimarea câmpului excitator. iar mărimile care caracterizează starea lor de magnetizare sunt: momentul magnetic temporar m t şi magnetizaţia temporară M t sau magnetizaţia superficială temporară M st .10) 140 .9) m = ∫ M s dA . se numesc cu magnetizare permanentă. În general.

9. definite prin intermediul vectorului intensitate în câmp magnetic H sunt: . 9. se consideră o cavitate vidă în jurul punctului P din substanţa magnetizată şi se măsoară cu ajutorul buclei de curent inducţia magnetică în această cavitate Bcav (fig.4.4. intensitatea câmpului magnetic. Se defineşte deci intensitatea câmpului magnetic din interiorul unui corp magnetizat prin relaţia: d 1 H = ⋅ B canal || M (9.5).tensiunea magnetomotoare: u mΓ = ∫ H ⋅ d s care.11) µ0 Mărimile scalare derivate. Se constată experimental că oricât de mică ar fi cavitatea vidă.1. în regim staţionar.tensiunea magnetică între două puncte din câmp U m12 = ∫ H ⋅ d s . Fig. 1 2 .9. 141 . Γ este egală cu solenaţia.9. inducţia magnetică din cavitate Bcav depinde de forma şi orientarea cavităţii. măsurând inducţia magnetică în acest canal se constată că ea este egală cu produsul dintre permeabilitatea vidului µ 0 şi o mărime vectorială H .4).5. Intensitatea câmpului magnetic şi inducţia magnetică în substanţă Pentru definirea mărimilor ce caracterizează câmpul magnetic în interiorul corpurilor magnetizate se procedează în mod analog ca în electrostatică.9. Dacă se practică o cavitate vidă sub forma unui canal cilindric foarte îngust (generatoarea mult mai mare decât diametrul bazei cilindrului) având axul orientat după direcţia magnetizaţiei M (fig. M P Σcav M P Σcav Bcav µ0 H = Bcanal M Fig. Pentru aceasta.

măsurând inducţia magnetică B v în această fantă vidă se constată că ea este egală cu inducţia Fig. înainte de practicarea fantei. 9. 9. definită cu ajutorul vectorului inducţie magnetică este fluxul magnetic printr-o suprafaţă oarecare S (deschisă sau închisă): ψ = ∫ B ⋅ dA . 142 .13) Γ Aceasta este. un caz particular al legii circuitului magnetic pentru regimuri staţionare sau cvasistaţionare şi pentru corpuri imobile: integrala curbilinie a intensităţii câmpului magnetic H este egală cu tensiunea magnetomotoare în lungul unei curbe închise Γ trasată integral în corpuri. Teorema lui Ampère este aplicabilă şi în substanţă. Se defineşte deci inducţia magnetică în substanţa magnetizată prin: B = B fantă⊥M (9. relaţia acesteia sub forma integrală fiind: u mΓ = ∫ H ⋅ d s = i SΓ = θ SΓ (9. P cu bazele perpendiculare pe direcţia magnetizaţiei.6). Dacă se admite curentul electric repartizat cu densitatea J . parte în corpuri şi parte în vid.Dacă se practică în jurul punctului P din interiorul corpului M magnetizat o cavitate vidă de forma unui cilindru foarte plat (având B = Bfantă⊥M generatoarea mult mai mică decât diametrul bazei) numită fantă (fig.6. aplicând teorema lui Stokes avem u mΓ = ∫ rot H ⋅ d A = ∫ J ⋅ d A .12) O mărime derivată. de unde rezultă relaţia SΓ SΓ rot H = J (9. magnetică în substanţă B . respectiv cu solenaţia θSΓ prin orice suprafaţă SΓ delimitată de curba Γ. sau integral în vid.14) care reprezintă forma locală sau diferenţială a teoremei lui Ampère. aşa cum se va vedea. este egală cu intensitatea curentului electric de conducţie i SΓ . S Analog ca în vid se definesc fluxul magnetic fascicular φ şi fluxul magnetic total sau înlănţuit ψ.

Materiale magnetice liniare şi izotrope. cât şi în regim variabil în timp. susceptivitatea magnetică este în general independentă de H . Un material magnetic este izotrop dacă sub acţiunea unui câmp magnetic având orice orientare în corp. iar magnetizaţia temporară M t depinde de intensitatea câmpului magnetic H în care se introduce corpul supus magnetizării. etc. materialele se clasifică în: izotrope sau anizotrope. t ) = χ m H( r . Legea magnetizaţiei temporare se referă la această legătură dintre magnetizaţia temporară M t şi intensitatea câmpului magnetic H .16) caracterizează materialul. t ) : M t ( r . Experimental se constată că. presiunea. 143 . t ) (9. temporară şi permanentă. LEGEA MAGNETIZAŢIEI TEMPORARE Corespunzător celor două stări posibile de magnetizare.2. atât în regim staţionar.17) Factorul de proporţionale χ m este o constantă de material numită susceptivitatea magnetică a mediului (mărime adimensională). se magnetizează temporar în direcţia câmpului şi este liniar dacă. legea magnetizaţiei temporare fiind o lege de stare şi de material a câmpului electromagnetic. După modul explicit al acestei dependenţe. cu sau fără histerezis. magnetizaţia temporară este funcţie de intensitatea câmpului magnetic: M t = M t (H) (9.15) Magnetizaţia permanentă M p este independentă de câmpul magnetic exterior. Pentru materialele magnetice liniare. magnetizaţia temporară instantanee M t (r. este satisfăcută următoarea lege de material: în fiecare punct şi în orice moment. t ) este proporţională cu intensitatea instantanee a câmpului H( r. vectorul magnetizaţie are două componente: M = M t (H) + M p (9.16) Relaţia (9. dar depinde de condiţii de natură nemagnetică cum sunt: temperatura. local. liniare sau neliniare.9.

având matricea componentelor simetrică: χ mjk = χ mkj .21) 144 . în care χm este tensorul susceptivităţii magnetice. H 2 . Pentru materiale diamagnetice susceptivitatea magnetică are valori foarte mici şi este practic independentă de temperatură. Drept urmare.20) Tensorul se poate raporta la axele sale principale (vezi Anexa II). numite axe principale de magnetizare ale cristalului. y.19) M t = χm H . cum sunt cele cu structură cristalină. care este întotdeauna pozitivă. iar în cazul materialelor diamagnetice este sens opus câmpului exterior. M t 2 . z (9. H y şi H z : M tα = χ mαx H x + χ mαy H y + χ mαz H z . M t 3 sunt omoparalele cu componentele intensităţii câmpului magnetic H 1 . magnetizaţia lui temporară are în general o altă direcţie. componentele magnetizaţiei M tx . câmpul magnetic propriu al materialelor paramagnetice este de acelaşi sens cu câmpul exterior. Dacă se introduce un cristal într-un câmp magnetic. după care componentele magnetizaţiei temporare M t1 . Magnetizaţia temporară a materialelor anizotrope. H 3 : M t1 = χ m1 H 1 . cea magnetică χ m poate fi atât pozitivă (materiale paramagnetice). M t 2 = χ m 2 H 2 . (9. depinde de direcţia şi sensul câmpului magnetic. obţinându-se trei direcţii.18) (9. adică: α = x. Pentru materialele paramagnetice χ m are valori apreciabile şi variază invers proporţional cu temperatura. cât şi negativă (materiale diamagnetice). M t 3 = χ m3 H 3 .Spre deosebire de susceptivitatea electrică χ e . Materiale magnetice liniare şi anizotrope. ⎡χ mxx [χm ] = ⎢χ myx ⎢ ⎢χ mzx ⎣ χ mxy χ myy χ mzy χ mxz ⎤ ⎥ χ myz ⎥ χ mzz ⎥ ⎦ (9. Într-un sistem cartezian de coordonate. M ty şi M tz sunt funcţii liniare de componentele câmpului H x .

intensitate şi magnetizaţie: în fiecare punct din câmp şi în fiecare moment. inducţia magnetică B este proporţională cu suma dintre intensitatea câmpului magnetic H şi magnetizaţia M .22) numită legea legăturii dintre inducţie. ca şi µ 0 . Materialele diamagnetice au µ r aproximativ egală cu unitatea. Dacă materialul este fără magnetizaţie permanentă. Pentru materialele magnetice liniare şi anizotrope. H şi M este o lege generală şi de stare a câmpului electromagnetic. 145 . apa.).22) devine: B = µ 0 (H + M t ) = µ 0 (1 + χ m )H = µ 0 µ r H = µH (9. INTENSITATE ŞI MAGNETIZAŢIE Experienţa arată că în orice mediu şi în orice regim al câmpului electromagnetic este satisfăcută ecuaţia vectorială: B = µ 0 ( H + M) (9. iar µ = µ 0 µ r se numeşte permeabilitatea magnetică absolută a mediului şi se măsoară. Ag. Zn. metaloizii (cu excepţia O2). etc. Au susceptivitatea magnetică foarte mică (de ordinul a 10-5) dar negativă şi practic independentă de temperatură. permeabilitatea magnetică µ = µ 0 (1 + χ m ) nedepinzând de câmp. legea dependenţei dintre B. Întrucât în ecuaţie nu intervin mărimi de material.3. alcoolul.9. iar materialele paramagnetice au µ r > 1 . factorul de proporţionalitate fiind permeabilitatea magnetică a vidului µ 0 . în henry pe metru [H/m]. permeabilitatea relativă a tuturor materialelor se poate considera egală cu unitatea. relaţia (9. Materialele diamagnetice sunt liniare. LEGEA LEGĂTURII DINTRE INDUCŢIE. Cu excepţia materialelor feromagnetice care au permeabilitatea magnetică foarte mare.23) unde µ este tensorul simetrie al permeabilităţii magnetice. etc. Din această categorie fac parte unele metale (Cu.22) în care mărimea adimensională µ r = 1 + χ m se numeşte permeabilitatea magnetică relativă. utilizând legea magnetizaţiei temporare. dar subunitară. foarte apropiată de unitate. Permeabilitatea magnetică relativă µ r = 1 + χ m este subunitară. Au. hidrogenul. relaţia de legătură dintre B şi H este tensorială: B = µ 0 ( 1 + χm ) H = µ H (9.

Materialele paramagnetice sunt neliniare şi au susceptivitatea magnetică pozitivă. de ordinul a 10-3 . etc. MATERIALE MAGNETICE NELINIARE. Materiale paramagnetice sunt unele metale (Al. Valoarea negativă a susceptivităţii poate înţeleasă ca efectul regulii de reacţie a lui Lenz. Atât materialele paramagnetice. de tratamentul termic aplicat şi de starea de magnetizare anterioară. 146 . Pt.10-6.24) Pentru aceste materiale nu este posibil să se definească permeabilitatea µ sau susceptivitatea magnetică χ m cu valori independente de intensitatea câmpului magnetic. Inducţia magnetică nu este proporţională cu intensitatea câmpului magnetic. La materialele magnetice neliniare dependenţa locală şi instantanee dintre magnetizaţia temporară şi intensitatea câmpului magnetic este neliniară. 9. oxigenul. şi variază invers proporţional cu temperatura. FEROMAGNETISMUL. care impune orientarea curenţilor orbitali astfel încât să se opună câmpului magnetic inductor (exterior). aerul. Principalele materiale din această clasă. Curbele care reprezintă grafic variaţia inducţiei magnetice sau magnetizaţiei în funcţie de intensitatea câmpului magnetic se numesc curbe de magnetizare sau caracteristici de magnetizare: B = B( H ) . Cr. Magnetizarea corpurilor feromagnetice depinde de compoziţia chimică. Mg. numite feromagnetice. relaţia dintre ele fiind de forma: B = µ 0 [H + M (H )] (9. Introduse în câmp magnetic. au proprietatea de a se magnetiza intens la valori relativ mici ale intensităţii câmpului magnetic. W. etc. cât şi cele diamagnetice au permeabilitatea relativă foarte apropiată de unitate. Mn. atomii materialelor diamagnetice au un moment magnetic nul.În lipsa câmpului magnetic. respectiv M = M( H ) . deoarece au permeabilitatea magnetică relativă supraunitară. motiv pentru care sunt denumite uneori materiale nemagnetice.4. pentru care atomii au un moment magnetic spontan (suma momentelor magnetice de spin ale electronilor şi nucleului şi a momentelor magnetice orbitale) diferit de zero.). substanţele paramegnetice sunt slab atrase spre zonele mai intense ale câmpului. de modul de prelucrare mecanică.

147 . 9.8.8. Conform acestei teorii se admite că materialele feromagnetice sunt formate din părţi submacroscopice. magnetizarea sa are loc în Fig.b). în sensul măririi domeniului a cărui magnetizare coincide cu direcţia câmpului exterior (fig.a). deplasarea graniţelor domeniilor devine ireversibilă şi această deplasare se produce prin salt cu un consum mare de energie. care au o grosime de circa 200 distanţe atomice.a). Aceste domenii sunt despărţite de nişte pereţi subţiri. H mp H mp a) Fig. fiind magnetizate spontan la saturaţie. numite domenii magnetice sau domenii Weiss în care atomii (moleculele. Pentru câmpuri slabe se produce o deplasare reversibilă a graniţelor domeniilor.7). Pentru câmpuri puternice se produce orientarea tuturor momentelor magnetice ale domeniilor după direcţia câmpului exterior (fig.9.Explicarea magnetizării neliniare a materialelor feromagnetice se face pe baza teoriei lui Weiss.7. B = B( H ) . b) Dacă se reprezintă grafic variaţia inducţiei magnetice (magnetizaţiei) în funcţie de intensitatea câmpului magnetic. 9. Curba prezintă trei zone corespunzătoare celor trei etape ale magnetizării (fig.9. ionii) au momentele magnetice m p omoparalele la T = 0. 9. Direcţiile de magnetizare spontană se admit după cele şase direcţii ale muchiilor unui cub (fig. se observă că această dependenţă este neliniară. 9. Pentru câmpuri mai intense. având dimensiuni liniare de ordinul sutimilor de milimetri. 9. procesul se desfăşoară prin salt cu consum mare de energie. numiţi pereţi Block. în procesul de magnetizare descris. trei etape descrise mai jos. Aplicând probei un câmp magnetic exterior. Şi în acest caz.8. Dacă proba nu a mai fost magnetizată domeniile Weiss au magnetizări de sens contrar cu ponderi egale şi materialul este nemagnetizat.

zona de saturaţie H a) Fig.zona magnetizării iniţiale . 9. Pentru fiecare punct de funcţionare de pe caracteristica B(H) (fig. numit câmp coercitiv. ± B s . numită ciclu de magnetizare sau ciclu de histerezis. 9. +Hc. punctul de funcţionare se deplasează pe o curbă situată deasupra curbei de primă magnetizare şi la anularea câmpului magnetic. -Br.zona magnetizării liniare .10).9. -Bs. Dacă se scade strict mono-ton câmpul după parcurgerea curbei de primă magnetizare.9. pentru un material care nu a mai fost supus magnetizării se numeşte curbă de primă magnetizare.permeabilitatea magnetică dinamică µd = (9. Ciclul de magnetizare obţinut după parcurgerea în prealabil a curbei de primă magnetizare şi care corespunde la două valori de semne opuse ale inducţiei magnetice de saturaţie. se numeşte ciclu fundamental sau ciclu limită de magnetizare. numită inducţie magnetică remanentă (fig.permeabilitatea magnetică statică µ st = B = tgα H dB = tgβ . dH (9. respectiv ciclu fundamental de histerezis. În continuare se parcurge curba închisă -Hc.26) Curba B = B( H ) obţinută în acest fel.B . 148 .25) . inducţia scade şi se anulează pentru o intensitate a câmpului magnetic H c . +Bs.9. Inversând sensul câmpului magnetic. B P β 0 α b) H tgα = µst tgβ = µd Permeabilitatea magnetică a substanţelor feromagnetice este dependentă de intensitatea câmpului magnetic: µ = f (H ) .b) se definesc: . inducţia magnetică are o valoare nenulă B r .

fonta albă. cu valori mari ale inducţiei remanente şi se utilizează pentru confecţionarea magneţilor permanenţi.11). nichelul. molibdenul. ciclul de histerezis dreptunghiular. aliajele fier – siliciu. Din această categorie fac parte: aliajele fier-cobalt. prezintă pierderi mici de magnetizare şi se utilizează pentru confecţionarea circuitelor magnetice ale transformatoarelor şi maşinilor electrice. 149 . dar între valori ale inducţiei magnetice mai mici decât cea de saturaţie. Experimental se dovedeşte că aria ciclului fundamental de magnetizare este proporţională pierderea de energie în unitatea de volum pentru magnetizarea materialului la parcurgerea unui ciclu de magnetizare. cenuşie. Materialele magnetice moi au câmpul coercitiv mic (Hc<100A/m). 9. 9. etc.10. Din punctul de vedere al intensităţii câmpului coercitiv. Ciclul limită Cicluri parţiale H Hm -Hm Oricare din ciclurile care se obţin în aceleaşi condiţii. se numesc cicluri parţiale de magnetizare şi sunt cuprinse în interiorul ciclului fundamental şi au vârfurile pe curba de primă magnetizare. ciclul de histerezis îngust (fig. Din această categorie fac parte: fierul pur.B Bs Br -Hm -Hc Hc -Br -Bs Fig. oţelul moale. maleabilă. etc. Materialele magnetice dure au valori mari ale câmpului coercitiv (Hc>4000A/m). materialele feromagnetice se împart în două categorii: materiale magnetice moi şi materiale magnetice dure.

9. m. pentru Ni 376°C.11. pentru Fe temperatura critică este 753°C. 150 .B Mat.u. Şi în cazul materialelor feromagnetice. la variaţii cu viteze mari în timp a intensităţii câmpului magnetic apare fenomenul de viscozitate magnetică sau de postefect magnetic.m. 9. numită temperatură critică Curie.g. Prin magnetizare cristalele se deformează mecanic.12.12 sunt arătate cele trei direcţii de magnetizare pentru monocristalul de fier. De exemplu. m. Proprietăţile corpurilor feromagnetice sunt influenţate de temperatură. ducând la pierderi suplimentare în procesul de magnetizare la frecvenţe ridicate. pentru Co 1137°C. dure B Bu H Bm Bg H' m. mag. Fig.g. dacă temperatura creşte treptat. respectiv de magnetizare grea. moi Mat. n fig. Variaţiile instantanee ale inducţiei magnetice nu pot urmări instantaneu variaţiile intensităţii câmpului magnetic. se ajunge la o valoare critică. m. Fe H Fig. Toate materialele feromagnetice au o structură cristalină şi starea magnetică a unui cristal depinde atât de intensitatea câmpului magnetic cât şi de poziţia axelor lui cristalo-grafice.u. la fel ca în cazul dielectricilor. m. medie şi uşoară. m. Dacă cristalul se magnetizează de-a lungul axei de magnetizare uşoară atunci pentru aceeaşi H se obţine o magnetizare mai mare decât magnetizarea în lungul axei de magnetizare grea. 9. Astfel. mag. La cristale se disting direcţii de magnetizare. Un alt fenomen care însoţeşte magnetizarea corpurilor feromagnetice este fenomenul de magnetostricţiune. la care materialul îşi pierde proprietăţile feromagnetice devenind paramagnetic. Această proprietate se numeşte anizotropie de magnetizare. un monocristal de fier magnetizat de-a lungul diagonalei mari a cubului se dilată în câmpuri magnetice slabe şi se contractă în câmpuri magnetice intense.m.

însă momentele magnetice ale atomilor din o subreţea sunt antiparalele faţă de cele ale atomilor din cealaltă subreţea. putând fi utilizate la frecvenţe relativ ridicate.O altă categorie de materiale magnetice neliniare sunt materialele antiferomagnetice şi ferimagnetice.27) Întrucât în ecuaţie nu intervin mărimi de material. MnO2. astfel încât nu apare magnetizaţia spontană de domenii. 151 . momentele magnetice ale atomilor din cele două subreţele sunt egale ca mărime. La aplicarea unui câmp magnetic exterior. Magnetizaţia acestora are însă valori mai mici decât în cazul materialelor feromagnetice. La materialele antiferomagnetice. NiCl2. între care se includ MnF2. Peste o temperatură critică. egal cu integrala de suprafaţă a produsului scalar dintre inducţia magnetică şi elementul de arie vectorial. fiecare subreţea având momentele magnetice ale atomilor componenţi homopolari.5. O consecinţă imediată a acestei legi este faptul că nu există sarcini magnetice. numită temperatură Neel TN. Feritele au rezistivitatea foarte mare ( ρ ≥ 106 Ωm) ceea ce contribuie la reducerea pierderilor prin curenţi turbionari. materiale cu proprietăţi semiconductoare sinterizate din oxizi de fier şi mangan sau alte metale. 9. astfel încât se formează domenii Weiss magnetizate spontan. Materialele ferimagnetice au momentele magnetice ale atomilor din cele două subreţele neegale ca mărime. Acestea au reţeaua cristalină alcătuită din două subreţele întrepătrunse. NiO. similare celor electrice. materialele devin paramagnetice. Fluxul magnetic printr-o suprafaţă închisă Σ oarecare. ceea ce determină apariţie unei magnetizaţii rezultante. LEGEA FLUXULUI MAGNETIC Forma integrală a legii fluxului magnetic. legea fluxului magnetic este o lege generală şi de stare a câmpului electromagnetic. este în fiecare moment nul: ψ Σ = ∫ B ⋅ dA = 0 Σ (9. se rotesc momentele magnetice ale atomilor pe direcţia şi sensul acestuia. datorită antiparalelismului momentelor magnetice.. Astfel de materiale sunt feritele. CuCl2 etc.

(9. Consecinţa faptului că divB = 0 este că inducţia magnetică este un vector câmp solenoidal – liniile de câmp magnetic sunt închise sau cvasiînchise (se închid la infinit).27) şi ţinând seama că suprafaţa Σ şi deci volumul VΣ sunt arbitrare. Din legea fluxului magnetic s-a dedus că divB = 0 şi din teorema lui Ampère a rezultat rot H = J . Considerând legea legăturii dintre B. se numeşte potenţial magnetic vector al câmpului magnetic. 9.Forma locală a legii fluxului magnetic. divergenţa inducţiei magnetice este identic nulă.30) 152 . div rotA = 0 .28) În fiecare punct din câmp şi în fiecare moment.29) Vectorul A . se deduce B = µH + µ 0 M p ⇒ H = B − µ0 M p µ . ECUAŢIA POISSON VECTORIALĂ PENTRU CÂMPUL MAGNETIC. rezultă: div B = 0 . divergenţa rotorului unui vector este identic nulă. H şi M .6. Având în vedere că. Aplicând teorema Gauss-Ostrogradski integralei din membrul drept al ecuaţiei (9. Din aceste relaţii rezultă că inducţia magnetică B formează întotdeauna un câmp solenoidal (rotaţional). astfel definit. (9. POTENŢIALUL MAGNETIC VECTOR. rezultă că inducţia magnetică poate fi definită pe baza rotorului unui vector: B = rot A d (9.

din (9.34) Soluţia ecuaţiei lui Poisson pentru câmpul magnetic este asemănătoare soluţiei ecuaţiei lui Poisson pentru câmpul electric: A= µ dV J 4π V R ∫ (9. rezultă că potenţialul magnetic vector satisface ecuaţia: ⎡ rotA − µ 0 M p ⎤ rot ⎢ ⎥=J µ ⎦ ⎣ (9.31) Dacă nu există magnetizare permanentă.Utilizând expresia formei locale a teoremei lui Ampère. J = 0 .31) rezultă: rot rot A = µJ Cum (9. rezultă: ∆A = −µJ (9. De exemplu. Dacă nu există curent de conducţie. fluxul magnetic printr-o suprafaţă deschisă SΓ poate fi exprimat astfel: φ SΓ = SΓ ∫ B ⋅ dA = ∫ rot A ⋅ dA = ∫ A ⋅ ds SΓ Γ (9. ∆V = −ρv / ε ).35) Potenţialul magnetic vector nu are o semnificaţie fizică imediată.33) Această relaţie reprezintă ecuaţia lui Poisson vectorială pentru câmpul magnetic (asemănătoare ecuaţiei Poisson scalare pentru câmpul electric. el se utilizează pentru calculul fluxului magnetic şi pentru calculul inductivităţilor. adică şi câmpul vectorului A să fie un câmp solenoidal ca şi câmpul vectorului B .36) 153 .∆A şi impunând condiţia ca div A = 0 . M p = 0.32) rot rot A = grad div A . se obţine ecuaţia Laplace pentru câmpul magnetic: ∆A = 0 (9.

4π R3 ∫ Γ 154 .Cu ajutorul potenţialului magnetic vector se poate demonstra simplu formula lui Biot-Savant–Laplace pentru calculul câmpului magnetic. 3 R R R R S-a obţinut astfel formula lui Biot-Savant–Laplace dată fără a fi demonstrată în paragraful 8. P Fig. B 1 I ds I ds × R = rot A = = rot 4π R 4π R3 µ µ Γ Γ ∫ ∫ ds × R R 1 ds = − 3 × d s = grad × d s = rot . H= I ds × R . considerând circuitul filiform parcurs de curentul I şi având elementele din figura 9.13. ds J dA R A B = µH Se trece la integrala pe conturul circuitului.37) şi intensitatea câmpului sau inducţia magnetică rezultă succesiv: H= în care. avem: A= µ dV ∫J R 4π V Γ I şi J ⋅ dV = J ⋅ ∆ A ⋅ d s = I ⋅ d s . 9.13. µI ds A= ⋅ 4π Γ R ∫ (9.4. Astfel.

LEGILE DE EVOLUŢIE ALE CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC 10.1) Completată cu o suprafaţă S" căreia îi corespunde o solenaţie de semn opus. LEGEA CIRCUITULUI MAGNETIC În regim staţionar şi în medii imobile câmpul magnetic este stabilit de corpuri magnetizate şi curentul electric de conducţie.PARTEA A PATRA ELECTRODINAMICA 10. În regim variabil câmpul magnetic mai poate fi produs de corpuri în mişcare încărcate cu sarcini electrice sau polarizate electric şi de fluxul electric variabil în timp.10. Forma integrală a legii circuitului magnetic. respectiv cu intensitatea curentului total i S'Γ = i prin suprafaţa S'Γ (teorema lui Ampère): u mΓ = H ⋅ d s = θ S'Γ Γ ∫ (10. tensiunea magnetomotoare de-a lungul curbei Γ. u mΓ .a).1. Legea circuitului magnetic stabileşte modul de producere a câmpului magnetic de către curentul electric de conducţie şi de fluxul electric variabil în timp. 1. Γ 155 . Împreună cu legea inducţiei electromagnetice alcătuiesc principalele legi de evoluţie ale câmpului electromagnetic variabile în timp. este egală cu solenaţia θ S'Γ . Considerând un circuit electric parcurs de curent variabil în timp i(t) şi o curbă închisă Γ care-l înlănţuie (fig.

dt intensitatea curentului total prin suprafaţa Σ. fluxul lui J + J H va fi acelaşi pentru orice suprafaţă deschisă SΓ . solenaţia curentului de conducţie este nulă i (t ) '' SΓ (10. (10. 10.1. membrul al doilea al ecuaţiei lui Ampère se completează în regim variabil în timp cu intensitatea curentului electric hertzian. 156 dψ SΓ prin orice suprafaţă dt . În acest fel. Ecuaţia (10. Deoarece fluxul densităţii de curent electric J + J H prin suprafaţa închisă Σ este în fiecare moment nul.2) este satisfăcută numai dacă în locul curentului Fig. rezultă că prin suprafaţa închisă ∑ = S 'Γ U S" curentul i ∑ este nul: Γ i SΓ + i S"Γ = i ∑ = i − i = 0 ' Dacă circuitul parcurs de curent variabil în timp conţine un condensator (fig.5) Ecuaţia (10. În consecinţă. compus de curentul de conducţie şi de curentul hertzian. adică: u mΓ = H ⋅ d s = θ SΓ + Γ ∫ dψ SΓ dt (10. este nulă: Γ iS'Γ se introduce curentul electric hertzian iHS' = dψ S'Γ i∑ + iH ∑ = 0 respectiv.4) ∫ (J + J )dA = 0 H ∑ în care J H este densitatea curentului electric hertzian.10.1.b).θS"Γ = −θS'Γ . . se constată că prin suprafaţa S'Γ trasată prin dielectricul condensatorului.5) reprezintă expresia formei integrale a legii circuitului magnetic: tensiunea magnetomotoare u mΓ în lungul unei curbe închise Γ este egală cu suma dintre curentul electric de conducţie iS'Γ (respectiv solenaţia θSΓ ) şi curentul electric hertzian i HSΓ = deschisă SΓ care se sprijină pe curba Γ. referitor la o curbă Γ.3) (10.2) Σ i (t ) '' SΓ Γ S'Γ i (t ) a) Γ C b) S'Γ i (t ) θS'Γ = i S'Γ = 0 .

aplicând teorema lui Stokes şi identificând integranţii. egală cu densitatea curentului hertzian. dt dt S dt S ∫ Γ ∫ Γ (10.10) Ecuaţia obţinută reprezintă forma locală a legii circuitului magnetic pentru medii mobile: rotorul intensităţii câmpului magnetic H este egal cu suma dintre densităţile curenţilor electrici de conducţie J . J şi J H sunt funcţii continue de punct.7) în care se ia divD = ρ v (legea fluxului electric). curentul electric hertzian fiind nul.În regim staţionar. înlocuind J H cu expresia sa din (10.6) a formei integrale a legii circuitului magnetic mai poate fi scrisă: ∫ H ⋅ ds = ∫ JdA + ∫ Γ SΓ SΓ df D dA = J + J H ⋅ dA dt S Γ ∫( ) (10. avem: rot H = J + ∂D + ρ v v + rot (D + v ) ∂t (10. Forma locală a legii circuitului magnetic.6) unde derivata de flux a inducţiei electrice. de convecţie J v = ρ v v şi Röntgen (teoretic) ∂t J R = rot (D × v ) . maxwellian (de ∂D deplasare) J D = . suficient de netede. Suprafaţa SΓ este ataşată corpurilor în mişcare locală şi derivata în raport cu timpul a fluxului electric este integrala de suprafaţă a derivatei de flux a inducţiei electrice dψ SΓ d df D = D ⋅ dA = ⋅ dA . = ∂t dt (10. se regăseşte expresia integrală a teoremei lui Ampère. rezultă: rot H = J + J H (10.9) respectiv.8) Pentru domenii în care mărimile H. 157 (t) .7) Expresia (10. este JH = d f D ∂D + v ⋅ divD + rot (D × v ) .

Experienţele efectuate de Röntgen şi Eichenwald (1903) au arătat că pentru a justifica efectele magnetice măsurate. ecuaţia (10.12) în care: - iDSΓ = .intensitatea curentului electric de convecţie.13) Din punct de vedere fizic curentul de deplasare apare în dielectrici situaţi în câmp electric variabil în timp. ci rot (P × v ) . viteză locală nulă (v = 0 ) . ∫ SΓ v SΓ SΓ ∂D dA ∂t În medii imobile (v = 0 ) . obţinem ecuaţia rot H = J + ∂D ∂t (10. 158 . astfel încât eroarea introdusă nu afectează valabilitatea legii circuitului magnetic. Forma integrală dezvoltată a legii circuitului magnetic se scrie: (t u mΓ = Hd s = θ SΓ + iDSΓ + ivSΓ + iRS)Γ Γ ∫ (10. curentul de convecţie apare datorită deplasării cu viteza v faţă de suprafaţa SΓ a unor corpuri încărcate cu sarcina de volum ρ v .12) devine: u mΓ = Hd s = θ SΓ + iDSΓ Γ ∫ (10.intensitatea curentului Röntgen (teoretic). iar curentul Röntgen apare datorită deplasării cu viteza v a unor corpuri polarizate.ivSΓ . curentul Röntgen este practic neglijabil.intensitatea curentului electric de deplasare. nu rot (D × v ) . ∫ = ( D × v )dA . ∫ = ρ v dA . în domeniul la care ne referim.Pentru medii imobile.11) care reprezintă ecuaţia a I-a Maxwell pentru câmpul electromagnetic variabil în medii imobile.i (t) RSΓ . în expresia curentului Röntgen ar trebui să intervină. Din punct de vedere tehnic însă.

10. Prin urmare.14) se obţine Bn1 µ1 B1 n 1 ∆A + B 2 n 1 ∆A = 0 . izotrope. Prin suprafaţa SΓ . fluxul magne∆h tic prin suprafaţa laterală a cilindrului se B1 n1 α1 µ2 poate neglija şi din (10. − B1 cos α1 + B 2 cos α 2 = 0 . cu dimensiunile bazelor mult mai mare ca înălţimea ∆h (fig. situat în planul vectorilor H1 şi H 2 cu laturile ∆s şi ∆h (fig. Fie S d o suprafaţa de separaţie a două medii magnetice şi în care inducţiile magnetice B1 şi B 2 sunt funcţii continue de punct.17) 159 .15) B1n = B 2 n În cazul mediilor liniare.3). pentru ∆h → 0 . fără magnetizaţie permanentă. REFRACŢIA LINIILOR DE CÂMP MAGNETIC. respectiv Fig. ∫ Relaţia obţinută arată că la suprafaţa de separaţie a două medii magnetice diferite se conservă componentele normale ale inducţiei magnetice: (10. se poate scrie: (10. solenaţia θ SΓ corespunde curentului electric de conducţie repartizat cu densitatea de volum J şi cu densitatea pânzei de curent J l . SUPRAFEŢE DE DISCONTINUITATE ÎN CÂMP MAGNETIC.2. Se aplică legea fluxului magnetic pentru suprafaţa închisă Σ de forma unui cilindru foarte plat. θ SΓ = J ⋅ n ⋅ ∆s ⋅ ∆h + J l ⋅ t ⋅ ∆s ∆s Γ α1 H 2 Sd H1t H1 α1 H2t ∆h t µ2 µ1 Fig.16) µ 1 H 1 cos α 1 = µ 2 H 2 cos α 2 În jurul unui punct de pe suprafaţa de separaţie a celor două medii magnetice se consideră conturul închis Γ de formă dreptunghiulară.14) B dA = 0 ∆A n 2 α1 Σ Σ Sd La limită.10. (10. 10.2): Bn 2 B2 (10.10.2. 10.3.

În cazul materialelor feromagnetice de exemplu. Tensiunea magnetomotoare u mΓ de-a lungul conturului Γ se calculează aplicând legea circuitului magnetic: ∂D u mΓ ≅ H 1 ⋅ t ⋅ ∆s − H 2 ⋅ t ⋅ ∆s = J ⋅ n ⋅ ∆s ⋅ ∆h + J l ⋅ t ⋅ ∆s + ⋅ n ⋅ ∆s ⋅ ∆h . magnetic al unei maşini electrice prezentat în figura 10. se obţine: H 1 sin α1 − H 2 sin α 2 = J l (3.21) reprezintă teorema refracţiei liniilor de câmp magnetic care poate fi interpretată astfel: la trecerea într-un mediu cu permeabilitate mai mare. Dacă J l = 0 ecuaţia (3.103) devine: H 1 sin α1 = H 2 sin α 2 respectiv.21) Relaţia (10. liniile câmpului magnetic se depărtează de normală. prin raportarea membru cu membru a ecuaţiilor (10. pentru ∆h → 0 .19) şi (3. pe care densitatea de curent este nulă. iar t este versorul tangenţial la suprafaţa de separaţie în punctul considerat. conform teoremei refracţiei. aşa µ0 cum se poate vedea în cazul circuitului Fig. liniile de câmp sunt perpenµ Fe diculare pe suprafaţa lor de separaţie cu aerul ( µ Fe >> µ 0 ⇒ tgα 2 → 0 ). diferenţa componentelor tangenţiale ale intensităţilor câmpului magnetic este egală cu densitatea de suprafaţă a curentului electric de conducţie.19) (10. 160 .18) Pe suprafaţa de discontinuitate a câmpului magnetic care separă două medii imobile. ∂t La limită. lipsite de magnetizaţie permanentă. Pentru medii liniare.4. H 1t = H 2 t . (10.16) se obţine: tgα1 µ1 = tgα 2 µ 2 (10.20) Pe suprafaţa de discontinuitate a câmpului magnetic care separă două medii imobile. printr-o suprafaţă de discontinuitate nestrăbătută de curent de conducţie. se conservă componentele tangenţiale ale intensităţii câmpului magnetic.4.în care n este versorul normalei la suprafaţa SΓ. 10.

4). 10.b). Menţinând spira fixă şi deplasând magnetul permanent cu axa de-a lungul axei spirei.5. filiformă. Fenomenul inducţiei electromagnetice. cât şi de polaritatea acestuia (de sensul liniilor de câmp.3. prezentate în continuare. 10. a) Se consideră o spiră plată.5. În toate cazurile în care intensitatea curentului este nenulă.3. Spira constituie partea indusă sau indusul. 10. constă în apariţia unei tensiuni electromotoare într-un circuit în care există o variaţie în timp a fluxului magnetic. din material conductor omogen la temperatură constantă. partea inductoare sau inductorul dispozitivului. i i v N S a) v S N b) v i=0 N S (v ) (v ) c) Fig. se constată că prin spiră va circula un curent al cărui sens este dependent atât de sensul de deplasare al magnetului permanent. 10.1. cu polul nord spre spiră sau cu polul sud spre spiră.10. într-un sens sau altul.a. iar magnetul permanent. pe axa acestuia. LEGEA INDUCŢIEI ELECTROMAGNETICE Legea inducţiei electromagnetice este una din legile fundamentale ale câmpului electromagnetic. circulară. Faraday în anul 1831. se constată că sensurile curenţilor prin spiră se inversează. descoperit de M. Menţinând magnetul fix şi deplasând spira paralel cu ea însăşi în lungul axei. În apropierea spirei. 161 . Bazele experimentale ale legii inducţiei electromagnetice Fenomenul inducţiei electromagnetice poate fi pus în evidenţă sub toate aspectele sale prin câteva experienţe simple. se spune că în spiră se induce curent electric de conducţie. fig. se deplasează un magnet permanent cilindric (fig.

Deformarea spirei se poate simula cu dispozitivul din fig. independent de starea cinematică a magnetului sau a spirei. apare o tensiune electromotoare nenulă. în lungul unei curbe închise Γ. Se constată că tensiunea electromotoare indusă pe conturul astfel format este creată numai prin contribuţia tensiunii electromotoare induse în bara AB şi satisface aceeaşi relaţie de dependenţă faţă de fluxul magnetic inductor. 162 . Urmează că tensiunea electromotoare eΓ este proporţională cu viteza de variaţie în timp a fluxului magnetic: dφ eΓ ≈ SΓ (10. În consecinţă. fenomenul inducţiei electromagnetice este un fenomen de reacţie: curentul electric indus se opune prin fluxul său propriu variaţiei fluxului magnetic. Se constată că numai pe durata deformării se induce în spiră tensiunea electromotoare eΓ . urmează că inducerea curentului are loc numai la variaţia fluxului magnetic prin spiră.22) se ia cu semnul " –": eΓ = − dφ SΓ dt (10. poziţie în care fluxul magnetic prin spiră este nul. nu se induce curent electric în spiră. fie a inductorului. curentul este nul. menţinând spira şi magnetul imobili. chiar şi în lipsa firului spirei. deci cu viteza de variaţie în timp a fluxului magnetic prin spiră Φ SΓ . Existenţa fluxului magnetic prin spiră este o condiţie necesară. termenul din membrul drept al relaţiei (10.10. se constată că tensiunea electromotoare indusă este proporţională cu modulul vitezei. dar se deformează spira. Dacă se deschide spira şi se introduce un voltmetru în circuitul acesteia.Curentul electric este condiţionat de fluxul magnetic nenul prin spiră.c). curentul electric indus în spiră are sensul de referinţă astfel încât fluxul magnetic pe care acesta îl produce în exclusivitate.5. În consecinţă. Efectuând experienţe la diferite viteze. În acest fel. se va constata că în oricare din situaţiile evidenţiate în care se induce curent electric.23) b) Se menţin ficşi spira şi magnetul.6 (etrier drept). magnetul în mişcare induce o tensiune electromotoare. tinde să compenseze variaţia fluxului magnetic inductor prin suprafaţa spirei. Deoarece curentul este nenul numai pe durata deplasării. fie a indusului. dar nu şi suficientă deoarece. Dacă magnetul este situat cu axa cuprinsă în planul spirei (fig.22) dt În oricare din experimente. 10. sau în imobilitate relativă între ei.

7). Dacă intensitatea curentului inductoric este variabilă având. Tensiunea electromotoare indusă depinde de mărimea vitezei şi satisface aceeaşi relaţie. o variaţie sinusoidală în timp.8. dar pe axa lor comună se deplasează în apropierea spirei un cilindru din material feromagnetic (fig.B Cf (v ) v v i (i) A i N S Fig. de exemplu. Dacă curentul prin bobină este continuu. i( t ) = I max sin ωt . c) Se consideră spira şi magnetul permanent imobili. 10. 163 . în spiră nu se induce tensiune electromotoare.7. respectiv un curent electric. fluxul magnetic fiind constant în timp. În spiră se induce curent electric. d) Se consideră inductorul constituit dintr-o bobină cilindrică fixă parcursă de curent electric (fig. intermediul fluxului faţă de care satisface aceeaşi relaţie.6. 10. 10. în spiră se i i induce o tensiune electromotoare. Deoarece fluxul magnetic inductor este dependent de valoarea şi sensul i i curentului prin bobina inductoare şi tensiunea electromotoare indusă va fi dependentă de acest curent prin Fig. 10. deci o tensiune electromotoare numai pe durata deplasării cilindrului feromagnetic.8). N S Fig. 10.

Fluxul magnetic inductor poate fi produs chiar de curentul electric care parcurge circuitul pentru a cărui contur se calculează tensiunea indusă – inducţia electromagnetică în acest caz se numeşte inducţie proprie sau autoinducţie. datorită variaţiei suprafeţei SΓ în cazul b) şi datorită variaţiei permeabilităţii magnetice a mediului în cazul c). Fluxul magnetic este variabil datorită variaţiei inducţiei magnetice în cazurile a) şi d).25) Tensiunea electromotoare eΓ indusă de-a lungul unei curbe închise Γ este egală cu viteza de scădere în timp a fluxului magnetic prin orice suprafaţă SΓ care se sprijină pe curba Γ. Dacă fluxul magnetic inductor este produs de curenţii ce parcurg alte circuite. pentru medii liniare φ SΓ = µ H ⋅ d A SΓ SΓ ∫ ∫ (10. inducţia se numeşte inducţie mutuală (d). φ SΓ = B ⋅ d A sau. tensiunea electromotoare indusă prin fenomenul inducţiei electromagnetice este dată de relaţia: eΓ = − dφ SΓ dt (10. iar dt semnul schimbat al acestei proporţionalităţi a fost introdus de Lenz. în forma integrală. 164 . intensitatea câmpului magnetic H . iar ultimul grup de experienţe fenomenul inducţiei electromagnetice prin pulsaţie.Din expresia fluxului magnetic prin suprafaţa mărginită de conturul spirei (a circuitului considerat). sau suprafaţa SΓ . În toate cazurile. dφ S Γ Proporţionalitatea dintre eΓ şi a fost stabilită de Faraday. primele trei grupe de experienţe pun în evidenţă fenomenul inducţiei electromagnetice prin mişcare. prin transformare sau statică. Din punct de vedere al stării cinematice.24) rezultă că fluxul magnetic este variabil dacă variază cel puţin una din mărimile: permeabilitatea magnetică µ.

10. ∫ E ds = 0 .26) dt S Γ Γ ∫ ∫ ∫ Γ în care E s s-a înlocuit cu E deoarece E = E s + E c .3. iar tensiunea electromotoare a câmpului coulombian este nulă. c Γ Derivata fluxului magnetic din membrul drept se calculează ţinând seama de cele două cauze ale variaţiei fluxului: variaţia locală în timp a inducţiei şi deplasarea mediului.27) unde df B reprezintă derivata de flux a inducţiei magnetice şi are expresia dt d f B ∂B ∂B (10. Forma integrală a legii inducţiei electromagnetice În toate experienţele prin care s-a pus în evidenţă fenomenul inducţiei electromagnetice. Forma integrală dezvoltată a legii inducţiei electromagnetice se scrie: eΓ = E d s = − Γ ∫ SΓ ∫ ∂B d A + rot (v + B) ⋅ d A ∂t S ∫ Γ (10. numită câmp electric indus sau solenoidal E s : d eΓ = E s d s = E ds = − B ⋅ dA (10. Urmează că tensiunea electromotoare indusă de fluxul magnetic variabil în timp este egală cu integrala curbilinie a unei componente de câmp electric distinctă de E i şi E c . Derivata fluxului magnetic în raport cu timpul se scrie: d df B B dA = dA dt S dt S ∫ Γ ∫ Γ (10. intensitatea câmpului electric imprimat E i şi tensiunea electromotoare a părţii potenţiale a câmpului electric E c sunt nule.29) Tensiunea electromotoare indusă e Γ conţine doi termeni: 165 . adică a curbei Γ. div B = 0 .2.28) = + v ⋅ div B + rot (B × v ) = + rot (B × v ) dt ∂t ∂t în care s-a ţinut cont de legea fluxului magnetic. respectiv a suprafeţei SΓ.

34) l v×B β Tensiunea electromotoare indusă. Sensul de referinţă al tensiunii electromotoare induse deΓmisc este sensul de înaintare al burghiului drept care se roteşte de la v spre B . rezultă: eΓmisc = (v × B) d s Γ ∫ (10.10.10. 166 B α v Fig. eΓmisc . inducţia magnetică fiind constantă în timp. . respectiv a curbei Γ.9) este ds deΓmisc = (v × B) ⋅ d s . 10.33) v ds Bv Fig. (10. 10. tensiunea electromotoare indusă prin mişcare: eΓmisc = rot (v + B) d A SΓ ∫ (10.32) Tensiunea electromotoare elementară deΓmisc indusă în elementul de contur ds care se deplasează cu viteza v (fig. într-un conductor drept de lungime l care se deplasează cu viteza v într-un câmp magnetic uniform de inducţie constantă B (fig.9.31) stabilită exclusiv prin variaţia în timp a suprafeţei SΓ . tensiunea electromotoare indusă prin mişcare este nenulă numai dacă conductorul în mişcarea lui intersectează liniile câmpului magnetic. numită şi tensiune electromotoare statică sau de transformare eΓtr = − SΓ ∫ ∂t dA ∂B (1. De exemplu. Aplicând membrului drept teorema lui Stokes. suprafaţa SΓ fiind fixă.10) tensiunea electromotoare indusă este eΓmisc = (v × B) ⋅ l = v ⋅ B ⋅ l ⋅ sin α ⋅ cos β (10.30) stabilită exclusiv prin variaţia în timp a inducţiei magnetice. se anulează dacă doi dintre vectorii produsului mixt sunt paraleli: în consecinţă. 10.tensiunea electromotoare indusă prin pulsaţie.

10. în ipoteza că mărimile E. se scrie rot E = − df B . obţinem succesiv SΓ ∫ rot E ⋅ d s = − SΓ ∫ ∂B d A + rot (v + B) ⋅ d A ∂t S ∫ Γ (10.40) 167 . v sunt funcţii continue de punct. iar suprafaţa SΓ este arbitrară. rezultă: rot E = − ∂B ∂t (10.35) SΓ SΓ şi. ∂B =0.38) În medii imobile. prescurtat. Forma locală a legii inducţiei electromagnetice Aplicând teorema lui Stokes integralei din membrul stâng al ecuaţiei ∂B ∫ E ds = − ∫ ∂t dA + ∫ rot (v + B) ⋅ dA Γ (10. ∂t din (10. suficient de netede. B. E = v × B + E p . viteză locală nulă ( v = 0 ).37) reprezintă forma locală sau diferenţială a legii inducţiei electromagnetice pentru medii mobile care.37) Relaţia (10.39) relaţie care reprezintă forma locală a legii inducţiei electromagnetice pentru medii imobile (ecuaţia a II-a a lui Maxwell pentru câmpul electromagnetic). dt (10.3.36) respectiv. rot E = − ∂B + rot (v + B) ∂t (10.3. unde E p este partea potenţială a intensităţii câmpului electric. (10. Dacă inducţia magnetică este constantă în timp.37) rezultă expresia formei locale a legii inducţiei electromagnetice pentru medii în mişcare rot E = rot (v × B) respectiv.

(f ) Φ Când conductorul este înfăşurat în forma unei bobine (fig.43) R L unde ψ este fluxul magnetic total. avem ψ = Nφ. B u + eL = Ri. egală cu tensiunea de-a lungul unei curbe (b) trasată direct între bornele conductorului prin exteriorul acestuia U AB( b ) numită tensiune la borne. tensiunea la borne u AB ( b ) . tensiunea electrică nu depinde de drum.42) Dacă bobina este parcursă de un curent variabil în timp i(t). nu mai este egală cu tensiunea în lungul firului u AB ( f ) ca urmare a fenomenului de autoinducţie produs de variaţia în timp a fluxului magnetic prin bobină.3. U AB ( f ) = U AB ( b ) (10.43). liniar şi omogen. astfel că tenuAB (u) siunea în lungul firului U AB( f ) este Fig. respectiv. utilizând rel. 168 (10.11. legea conducţiei electrice se scrie i A uL u Fig.12. Tensiunea electromotoare indusă (autoindusă) în bobină.44) . Dacă bobina are N spire.11) şi i este parcurs de un curent continuu I A B B (regim staţionar).4. este proporţională cu intensitatea i a curentului prin acesta (legea lui Ohm). ci numai de (b) extremităţile acestuia. 10. indiferent de modul de variaţie în timp a curentului şi de forma pe care o are conductorul filiform: u AB( f ) = Ri (10. Pentru circuitul electric echivalent al bobinei prezentat în figura 10. datorită fluxului magnetic variabil al bobinei. Fenomenul de autoinducţie Tensiunea electrică u AB ( f ) în lungul fibrei medii (axei) (f) a unui conductor filiform. este dată de legea inducţiei electromagnetice eL = − dψ dt (10. 10.12.10.41) unde R este rezistenţa conductorului. notată mai simplu u. (10.10.

i rezultă: dψ (10. Tensiunea electromotoare indusă în bobină este O Fig. Generarea tensiunilor electromotoare alternative Se consideră o bobină dreptunghiulară cu laturile 2a şi b (fig. Dacă rezistenţa firului este neglijabilă.14).47) u = u L = −eL = dt u uL adică tensiunea la bornele bobinei este egală şi de semn opus cu tensiunea electromotoare de autoinducţie (fig.10.13.46) se numeşte cădere de tensiune de autoinducţie sau de selfinducţie.45) Tensiunea electromotoare de autoinducţie luată cu semn schimbat u L = − eL = dψ dφ =N dt dt (10. unghiul α format la un moment dat de normala la planul bobinei B cu inducţia magnetică este: α = ωt. Bobina se roteşte cu n rot/s în jurul axei proprii OO' într-un câmp magnetic omogen de inducţie B constantă în timp O' şi perpendiculară pe axa spirei. ω Notând cu ω = 2πn viteza 2a v×B unghiulară. e 169 .14.5.u = Ri + dψ . dt (10. L Fig.13). 10. R ≈ 0. Γ v v Fluxul magnetic fascicular Φ este: B α B Γ b v×B Φ = BndA = BA cos α = SΓi A ∫ = 2abB cos ωt = Φ m cos ωt (10.48) unde Φ m = 2abB este fluxul fascicular maxim prin suprafaţa unei spire a bobinei. 20. 10.3. 10.

Viteza liniară fiind v = ωa .44 ⋅ N ⋅ f ⋅ Φ m (10. dΦ = N ⋅ Φ m ⋅ ω ⋅ sin ωt dt e = E m ⋅ sin ωt (10. Φ Φ π 2 e π 3π 2 2π α = ωt Fig. despărţind conturul Γ pe porţiuni.15. 170 . Γ Γ ∫ ∫ unde conturul de integrare Γ se ia de-a lungul conductorului bobinei. integrala este nenulă numai pe laturile b ale bobinei şi rezultă: e = 2 N ⋅ (v × B) ⋅ b = 2b ⋅ v ⋅ N ⋅ B ⋅ sin α . Acelaşi rezultat se obţine calculând tensiunea electromotoare indusă cu relaţia e = E ⋅ d s = (v × B) ⋅ d s .49) unde cu E m = NΦ m ω s-a notat valoarea maximă sau amplitudinea acesteia. 10. 10. iar pentru laturile 2a sunt perpendiculari. cum era de aşteptat. Pentru laturile b. vectorii (v × B) şi ds sunt paraleli. Valoarea efectivă a tensiunii electromotoare este: E= Em 2 = 2π 2 ⋅ N ⋅ f ⋅ Φ m ≅ 4. Tensiunea electromotoare e variază sinusoidal în timp cu frecvenţa f = ω / 2π (fig.50) e. Dispozitivul pune în evidenţă principiul alternatorului monofazat. rezultă. Prin urmare. aceeaşi relaţie pentru tensiunea electromotoare: e = 2abNBω sin ωt = E m sin ωt .15).e = −N ⋅ sau.

fluxurile magnetice fasciculare prin cele trei bobine vor fi: Φ 1 = Φ m cosωt 2π ⎞ Φ 2 = Φ m cos⎛ ωt − ⎜ ⎟ 3 ⎠ ⎝ 4π ⎞ Φ 3 = Φ m cos⎛ ωt − ⎜ ⎟ 3 ⎠ ⎝ (10. electric trifazat . iar tensiunile electromotoare rezultă: e1 = E m sin ωt e2 = E m sin⎛ ωt − 2π ⎞ ⎜ ⎟ 3 ⎠ ⎝ e3 = E m sin⎛ ωt − 4π ⎞ ⎟ ⎜ 3 ⎠ ⎝ (10. 10.51) 3 1 ω 2 B 10.6.10. Dispozitivul prezentat pune în evidenţă principiul generatorului e1 π e2 e3 0 2π 3 4π 3 2π ωt 0 0 Fig.16).3. Efectul Hall 171 . dispozitivul conţine trei bobine dreptunghiulare identice.52) Tensiunile electromotoare obţinute sunt sinusoidale (alternative) şi formează un sistem trifazat simetric (fig.10. 10.17). dispuse simetric pe acelaşi ax (fig.16.Dacă în loc de o bobină.17.

10. a cărui densitate este J v = ρ v ⋅ v .18). Înlocuind viteza în rel.53). 172 .55) unde k H = 1 se numeşte constanta Hall. M N h dat de relaţia: a E i = ∆F = v × B . se obţine: Ei = 1 ⋅ Jv × B (10. de exemplu. în măsurarea unor mărimi electrice ca.Se consideră o plăcuţă din material semiconductor (se ia plăcuţa din material semiconductor.18 se calculează astfel: U H = E i ⋅ ds = a ⋅ E i = I ⋅ B = k H ⋅ I ⋅ B h ⋅ ρv M ∫ N (10. măsurarea intensităţii curenţilor de foarte mare intensitate. h ⋅ ρv Efectul Hall are aplicaţii în construcţia unor aparate de măsură pentru măsurarea câmpului magnetic sau. prin plăcuţă va circula un curent de convecţie. Asupra sarcinilor electrice din plăcuţă. deoarece în semiconductoare se manifestă cel mai puternic efectul Hall ) situată într-un câmp magnetic de inducţie B şi fiind străbătută de un curent I (fig.18. a ⋅ h ρv a⋅h Tensiunea care apare între punctele M şi N din figura 10. (10.53) I UH ∆q Dacă se consideră sarcinile electrice Fig. aflate în mişcare în câmp magnetic. din plăcuţa semiconductoare ca fiind distribuite cu densitatea de volum ρv. 10. Între feţele laterale ale plăcuţei se constată apariţia unei tensiuni electrice UH. numită tensiune Hall. (10.54) ρv Dacă vectorii J v şi B sunt perpendiculari şi ţinând cont de faptul că densitatea curentului de convecţie este J v = I . rezultă: E i = I ⋅ B . I B acţionează forţa Lorentz ∆F = ∆q ⋅ (v × B) + Ei şi rezultă un câmp neelectric (imprimat) E i . în mod indirect.

1) În cazul unei bobine cu N spire conturul Γ se ia de-a lungul conductorului bobinei (fig. Inductivitatea proprie Se consideră o spiră conductoare filiformă nedeformabilă. de contur Γ.1. INDUCTIVITĂŢILE CIRCUITELOR ELECTRICE 11.2) şi fluxul magnetic total prin suprafaţa SΓ este dat de relaţia ψSΓ = NΦ . 11. liniar şi izotrop. de permeabilitate µ (fig.1. Inductivitatea proprie a bobinei se defineşte prin raportul dintre fluxul magnetic total ψ şi intensitatea curentului i prin bobină: 173 .1. 11. B SΓ dA i Γ u L i Γ Fig. INDUCTIVITĂŢI PROPRII ŞI DE CUPLAJ MAGNETIC 11. 11. Φ fiind fluxul printr-o spiră (fluxul fascicular).11. parcursă de curentul i.2.1). situată într-un mediu omogen. se defineşte inductivitatea proprie a spirei ca fiind raportul pozitiv dintre fluxul magnetic Φ SΓ prin orice suprafaţă deschisă SΓ care se sprijină pe curba Γ şi intensitatea curentului i prin spira de contur Γ: L= d Φ SΓ >0 i (11. 11. Fig.1. Dacă spira se află în afara zonei de influenţă a oricăror fluxuri magnetice exterioare.

fiind o caracteristică a bobinei.2. ni i (11. pentru câmpul magnetic cvasistaţionar în medii liniare se poate aplica principiul superpoziţiei şi deci.6) 11.11. Se spune că între cele două circuite (bobine) există un cuplaj magnetic mutual.1.4).2) Se demonstrează că inductivitatea proprie a unei bobine având caracteristici liniare este independentă de valorile curentului şi fluxului. atunci curentul ni va produce fluxul nψ şi L= nψ ψ = = const. Astfel. ∆ψ pentru fiecare punct de funcţionare de pe caracteristica ψ(i). trece prin suprafaţa delimitată de conturul celuilalt circuit. Pentru medii magnetice neliniare. (11. nedeformabile şi menţinute în aceeaşi poziţie relativă în mediul de permeabilitate µ (fig. Inductivităţi mutuale Se consideră două bobine având spirile filiforme. Pentru bobinele cu miez neliniar. (11. inductivitatea bobinei nu mai este independentă de valoarea curentului sau ψ fluxului. pentru inductivitate se numeşte henry(H): un henry fiind inductivitatea bobinei prin care curentul de un amper stabileşte fluxul magnetic de un weber.5) 0 ∆i i Fig. L . ∆ψ ∆i ∆i →0 = dψ di = f 2 (i) . I.3): • inductivitatea statică • = f 1 (i) . se definesc(fig. atunci circuitele sunt cuplate magnetic.11. Dacă o parte din fluxul magnetic produs de unul din circuite (bobina 1 sau bobina 2).L= d ψ NΦ = i i (11.4) Λ= N2 Unitatea de măsură în S.3) Raportul dintre inductivitatea proprie şi pătratul numărului de spire se numeşte permeanţă Λ.3. 11. dacă curentul i produce fluxul ψ. i inductivitatea dinamică: L d = lim L st = ψ (11. 174 .

inductivitatea mutuală este pozitivă (fig. 175 .10) Inductivitatea proprie este totdeauna L12 = L21>0 L12 = L21<0 pozitivă. 11. ψ12 i1 i2 =0 = N2 Φ 12 i1 i2 =0 ♣ 0.5). Dacă sensurile curenţilor sunt la fel faţă de capetele marcate.4. (11. respectiv în sens opus în raport cu fluxul prin SΓ1 şi prin SΓ2 .9) inductivitatea mutuală sau de cuplaj între bobina 2 şi bobina 1 L 21 = d i2 i1 =0 = N1 Φ 21 i2 i1 =0 ♣ 0. de obicei cu "∗" ("polarizate"). (11. 11.7) 2' N2 N inductivitatea mutuală sau de cuplaj între bobina 1 şi bobina 2 L12 = d Fig. (11. 11. după cum sensurile de referinţă ale contururilor Γ1 şi Γ2 sunt L2 L2 L1 L1 asociate după regula burghiului drept în acelaşi sens. (11. se definesc: inductivitatea proprie a bobinei 2 L 22 = d ψ 22 i2 ψ 21 i1 =0 = N2 Φ 22 i2 i1 =0 > 0. însă inductivitatea mutuală este i1 i1 i2 i2 * * * * pozitivă sau negativă. bobinele cuplate magnetic au câte unul din capete marcate. Fig. dacă se presupune i2 ≠ 0 şi i1 = 0.5. În schemele electrice.8) În mod similar.Dacă se presupune i1 ≠ 0 şi i2 = 0 şi se notează cu ψ11 fluxul total produs de curentul i1 care trece prin suprafaţa S Γ1 care se sprijină pe conturul Γ1 al circuitului 1 (fluxul propriu al bobinei 1) şi cu ψ12 fluxul total produs de curentul i1 ce trece prin suprafaţa S Γ2 care se sprijină pe conturul Γ2 al circuitului 2. se definesc: inductivitatea proprie a bobinei 1 L11 = d Φ 1 Γ1 i1 1 N N1 1' 2 Γ2 i2 Φ12=Φu12 Φ σ12 ψ11 i1 i2 =0 = N1 Φ11 i1 i2 =0 > 0 .

= N1 11 − N1 i1 i1 i1 L σ12 = L11 − N1 L12 > 0 N2 (11. Partea care se închide direct prin aer şi care nu înlănţuie cealaltă bobină.1.11) Similar.14) rezultă că. Partea din inductivitatea proprie L11 a bobinei 1 corespunzătoare fluxului de dispersie faţă de bobina 2. Notând cu Φ11 – fluxul fascicular propriu al bobinei 1. se dovedeşte că inductivitatea de dispersie a bobinei 2 faţă de bobina 1 este: L σ 21 = N 2 d Φ σ 21 N = L 22 − 2 L 21 > 0 i2 N1 (11. Φ12 – fluxul fascicular produs de prima bobină printr-o spiră a bobinei 2 şi cu Φ σ12 – fluxul fascicular de dispersie al bobinei 1 faţă de bobina 2 rezultă relaţia: Φ11 = Φ 12 + Φ σ12 (11. 176 .3.14) Din compararea relaţiilor (11.12) Liniile inducţiei magnetice care se închid prin alte domenii decât cele utile. Inductivităţi utile şi de dispersie În general.Valorile inductivităţilor mutuale sunt în general egale şi valoarea lor comună se mai notează şi cu M = L12 = L 21 . numai o parte din liniile de câmp ale fluxului magnetic fascicular propriu produs de una dintre bobine trece prin cealaltă bobină cu care este cuplată magnetic – această parte se numeşte flux magnetic fascicular util (prescurtat flux fascicular util). inductivităţile de dispersie sunt diferite. se numeşte inductivitate de dispersie a bobinei 1 faţă de bobina 2: L σ12 = N1 respectiv: d d Φ12 Φ σ12 Φ . fluxul fascicular propriu al bobinei 2 se scrie: Φ 22 = Φ 21 + Φ σ 21 (11. 11.13) Similar. se numeşte flux de dispersie sau flux de scăpări. se numesc linii de dispersie sau linii de scăpări.13) şi (11. în general. L σ12 ≠ L σ 21 .

Termenii L u12 = N N1 ⋅ L12 > 0 şi L u 21 = 2 ⋅ L 21 > 0 N2 N1 (11. L 11 L 22 (11. inductivitatea utilă a bobinei 1 faţă de bobina 2. maşinilor şi aparatelor electrice. k = 1. Porţiunile utile la o bobină cu miez de fier sunt: porţiunile feromagnetice.16) Dispersia a două bobine cuplate magnetic se caracterizează global cu următorii coeficienţi: coeficientul de cuplaj magnetic k k = d M . 177 . respectiv. întrefierul activ (la un electromagnet sau la un magnet permanent) sau porţiunile. 0 k 1.15) se numesc inductivitatea utilă a bobinei 1 faţă de bobina 2. La dispersie magnetică maximă (bobine necuplate). L11 ⋅ L 22 (11. σ = 1 şi la dispersie nulă (bobine perfect cuplate magnetic). Probleme de dispersie magnetică intervin în cazul bobinelor cu miez din fier din componenţa transformatoarelor. k = 0. prevăzute cu înfăşurări induse relativ la alte înfăşurări inductoare.18) Pentru bobine necuplate magnetic M = 0 şi k = 0. inductivitatea proprie a fiecăreia dintre bobinele cuplate magnetic se compune din inductivităţile utilă şi de scăpări în raport cu cealaltă bobină: L11 = L σ12 + L u12 . iar pentru cele perfect cuplate magnetic M = L11 L 22 şi k = 0.17) coeficientul de dispersie magnetică σ σ = 1− k2 = d L11 ⋅ L 22 − M 2 . prin urmare şi σ are valoarea cuprinsă între zero şi unu. L 22 = L σ 21 + L u 21 (11. de obicei feromagnetice. Prin urmare. 0 σ 1. prin urmare. σ = 0.

.... astfel: ψ j = L1 ji1 + L 2 ji2 + .. n (11.... Mediul fiind liniar..158) se poate scrie şi invers ik = Γ1k ψ1 + Γ2 k ψ 2 + .2. În formă compactă........ sistemul de ecuaţii (11... kj k k =1 n j = 1.... + Γnk ψ n ... + Γjk ψ j + ..20) în care [ψ] şi [i] sunt matricile coloană ale fluxurilor magnetice şi. .. L . iar [L] este matricea pătratică şi simetrică de ordinul n a inductivităţilor proprii şi mutuale. 2. L nn ⎥ ⎦ ⎣ Dacă matricea [L] este nesingulară (det[L] ≠ 0).... ⎥ ⎢L n1 L n 2 . .. . L kj = ψj ik i j =0 j≠ k = L jk = ψk ij ik = 0 k≠ j – inductivitatea mutuală dintre bobinele j şi k.. 2... condiţie satisfăcută dacă minorii principali ∆ij ai matricei [L] sunt nenuli. având pe diagonală inductivităţile proprii ale circuitelor (bobinelor) şi în afara diagonalei inductivităţile mutuale: ⎡ L11 L12 ...... respectiv. . kn ⎥ ⎢ ⎢ . RELAŢIILE LUI MAXWELL PENTRU INDUCTIVITĂŢI Într-un mediu liniar din punct de vedere magnetic se consideră n bobine filiforme cuplate magnetic... .... curenţilor prin bobine. parcurse de curenţii ik (k = 1... ⎥ [L] = ⎢L L ..21) k1 k2 kj .19) ψj ij ik =0 k≠ j = N jφ j ij ik =0 k≠ j – inductivitatea proprie a bobinei j. matricială..22) 178 .. . 2.. .. + L kjik + . L 2 n ⎥ ⎢ .. sistemul de ecuaţii (3.. L 2 j ... L1n ⎤ ⎢L 21 L 22 . L ⎥ (11......... k = 1. + L njin = unde......19) se scrie: [ψ] = [L]⋅ [i ] (11.. . L nj .11... L jj = ∑L i . n (11. . fluxul magnetic prin bobina j se poate exprima liniar funcţie de curenţii ik..... în baza principiului superpoziţiei. …... n).... L1 j . ..

... adică.. ....23) . ⎥ . sistemul de ecuaţii (11...23)...20) şi (11. sau. pentru un sistem de bobine dat....... Γjj = ij ψj ψ k =0 k≠ j – inductivitatea reciprocă proprie a bobinei j. ⎥ .. Γj1 ⎢ ⎢.... Γjk . M = L11L 22 . coeficientul de cuplaj magnetic k = 1...... Γjn ⎥ ⎥ .. În forma matricială. . . cu notaţia L12 = L21 = M. . De exemplu.............. Γjk = ik ψj ψ k =0 k≠ j = Γkj = ij ψk ψ j =0 j≠ k – inductivitatea reciprocă mutuală dintre bobinele j şi k. relaţiile lui Maxwell fiind ⎧ ψ 1 = L11i1 + L12 i2 (11..25) Dacă det[L] = 0.. rezultă că matricea inductivităţilor reciproce se obţine... respectiv coeficientul de dispersie σ = 0 . Γj 2 .24) este matricea pătratică şi simetrică de ordinul n a inductivităţilor reciproce proprii şi mutuale.... Γn 2 . ... având pe diagonală inductivităţile reciproce proprii ale bobinelor şi în afara diagonalei inductivităţile reciproce mutuale...în care.26) ⎨ ⎩ψ 2 = L 21i1 + L 22 i2 bobinele sunt perfect cuplate magnetic dacă L11L22 . prin inversarea matricii inductivităţilor proprii şi mutuale a sistemului: [Γ] = [L]−1 (11...... Γnn ⎦ ⎡ Γ11 ⎢Γ21 ⎢ [Γ] = ⎢. în cazul a două bobine cuplate magnetic.22) se scrie: [i ] = [Γ ]⋅ [ψ ] unde matricea (11. Γ1n ⎤ ..L12L21 = 0. . Γ1k . Γ2 k ... Γnk (11. ⎣Γn1 Γ12 Γ22 ..... Comparând ecuaţiile (11.. bobinele sunt perfect cuplate magnetic. 179 .. Γ2 n ⎥ .

29) u Lj = L jj di j di j . n prin bobine sunt variabili în timp. − L nj n dt dt dt dt dt j = 1.Condiţia este realizată dacă toate liniile de câmp magnetic stabilite de curentul prin una din bobine înlănţuie toate spirele celei de a doua bobine. 11. . tensiunea electromotoare ej indusă în bobina j este: dψ j di di di di = −L1 j 1 − L 2 j 2 − .3.31) unde componenta − L di este t. M = k L11L 22 . dt 180 .e. n (11... cu 0 ≤ k < 1 . iar componenta ekj = e j i j =0. variabile în timp. tensiunea electromotoare indusă are forma: e=− dψ = −L di − i dL dt dt dt (11. k=1. j≠ k = −L kj di k dt este t.28) dt ej = − este t. u Ljk = L jk dt dt (11... de inducţie proprie (de autoinducţie).e.m.m.. Expresiile cu semn schimbat: (11. 2... de inducţie mutuală produsă în bobina j de curentul ik .. de pulsaţie). de transformare (statică.30) reprezintă căderile de tensiune inductive proprii şi respectiv mutuale. − L kj k − . de asemenea.. . TENSIUNI ELECTROMOTOARE DE INDUCŢIE PROPRIE ŞI MUTUALĂ Dacă în relaţiile lui Maxwell curenţii ik. 2..m.k ≠ j = −L jj (11. În cazul unei bobine care nu este rigidă. În general o parte din liniile de câmp ale uneia dintre bobine nu înlănţuie în totalitate spirele celei de a două bobine şi M < L11L 22 respectiv.e.27) în care componenta di j e jj = e j i k =0. încât inductivitatea variază în timp L(t). fluxurile magnetice ψj fiind.

Se consideră că circulă numai curentul i1. Într-un punct curent din spaţiu P. i2 = 0. potenţialul magnetic vector al câmpului produs de curentul i1 este: A1 = µi1 4π ∫ Γ1 d s1 R1 (11. i1 ≠ 0. respectiv potenţialul magnetic vector determinat de circuitul 1 pe conturul circuitului 2. parcurse de curenţii i1 şi i2 (fig. FORMULA LUI NEWMANN PENTRU CALCULUL INDUCTIVITĂŢILOR MUTUALE Se consideră două circuite filiforme de contururi Γ1 şi Γ2.6. P R1 B1 i1 d s1 R 12 A1 d s2 Γ2 Γ1 Fig.33) în care. 11.iar componenta − i dL este t. 11. Înlocuind în (11.e. indusă prin mişcare (parametrică). situate într-un mediu omogen de permeabilitate µ.32) Conform relaţiei de definiţie.4. (11.32). dt 11.m. inductivitatea mutuală L12 dintre cele două circuite este: φ12 L12 = = i1 SΓ2 ∫B 12 dA 2 = Γ2 ∫ A ds 12 2 i1 i1 (11.6).33) potenţialul magnetic vector cu relaţia sa. rezultă: 181 . nedeformabile şi menţinute în aceeaşi poziţie relativă. B12 şi respectiv A12 sunt inducţia magnetică creată de circuitul 1 prin suprafaţa delimitată de circuitul 2.

care însumate alcătuiesc contururile acestor circuite. Γ2 = ∑C k =1 n 1k .35) Relaţia verifică evident condiţia de reciprocitate: L12 = L21.34) Relaţia (11.. intervin relaţii de forma: L jk = µ 4π C1 j C1k ∫∫ d s1d s 2 R 12 (11. .2.. pentru calculul inductivităţii mutuale dintre două circuite.37) care reprezintă inductivităţile mutuale de calcul dintre porţiunile deschise de circuit C1 j şi C1k .. Deci.L 12 = µ 4π Γ ∫∫ 1 Γ2 d s1 d s 2 R 12 (11. .2.34) se scrie: L12 = µN1N 2 4π ∫∫ Γ1 Γ2 d s1d s2 R 12 (11.36) în care C1 j (j = 1. în calcule. formula lui Neumann se poate folosi sub forma: L12 = ∑∑ 4π ∫ ∫ dsRds µ 1 j=1 k =1 C1 j C1k 12 m n 2 (11.34) este cunoscută sub numele de formula lui Neumann pentru calculul inductivităţilor mutuale. se introduce noţiunea convenţională de inductivitate de calcul între porţiuni deschise de circuite. respectiv: Γ1 = ∑C j=1 m 1j .m) şi respectiv C1k (k = 1. relaţia (11.. În cazul a două circuite (bobine) cu N1 şi respectiv N2 spire.n) sunt porţiuni deschise din circuitul 1. 182 .. În aceste cazuri.. Pentru calculul inductivităţilor mutuale ale circuitelor compuse din diferite porţiuni. respectiv din circuitul 2.

Câmpul magnetic în interiorul circuitului poate fi produs de conductoare parcurse de curenţi electrici care constituie înfăşurările circuitului sau de magneţi permanenţi. Liniile de câmp care nu se închid prin porţiunile utile ale circuitelor şi se închid. 183 . dacă este mobilă în raport cu acestea. CIRCUITE MAGNETICE 12. În regim staţionar şi în anumite condiţii şi în regim cvasistaţionar. Prin analogie cu circuitul electric. dacă e solidară cu coloanele circuitului. respectiv armătură. prin care se închid liniile câmpului magnetic.12. Calculul circuitelor magnetice se face cu ajutorul legii circuitului magnetic şi al legii fluxului magnetic. se numeşte circuit magnetic un ansamblu de structură dată. anumite porţiuni ale acestuia (coloanele transformatorului. sau în calculul fluxului magnetic pentru o solenaţie dată. numite întrefieruri. ELEMENTE CONSTRUCTIVE. corespunzând dual legii lui Ohm şi respectiv teoremelor lui Kirchhoff pentru circuitele electrice. etc) sunt porţiuni utile şi fluxul magnetic prin secţiunile utile este fluxul fascicular util. iar porţiunea fără înfăşurare jug sau culasă. Fluxul magnetic printr-o secţiune transversală a circuitului este fluxul fascicular şi produsul dintre fluxul fascicular mediu şi numărul de spire al înfăşurărilor este fluxul total. consecinţe ale acestor legi sunt legea lui Ohm şi teoremele lui Kirchhoff pentru circuite magnetice. de exemplu prin aer. CLASIFICARE. aflate în contact direct sau separate prin medii nemagnetice. Calculul constă în determinarea solenaţiei necesare pentru a stabili un anumit flux. întrefierul activ al electromagneţilor. sunt liniile de dispersie magnetică. În funcţie de destinaţia funcţională a circuitului magnetic. alcătuit din corpuri de mare permeabilitate (feromagnetice). iar fluxul corespunzător este fluxul de dispersie sau fluxul de scăpări.1. Porţiunea circuitului pe care este dispusă înfăşurarea se numeşte miez sau coloană.

se deosebesc: circuite magnetice cu magneţi permanenţi. şi circuite magnetice neliniare care conţin cel puţin o porţiune cu caracteristică neliniară (cum sunt materialele feromagnetice saturate). 12. Tensiunea magnetică Um12 între două puncte 1 şi 2 situate pe curba (C) se calculează cu relaţia: 184 . circuitele magnetice se studiază la fel ca circuitele electrice cu parametri concentraţi. circuite magnetice mixte. circuite magnetice de curent continuu. Legea lui Ohm pentru circuite magnetice Se consideră un tub de flux magnetic definit ca totalitatea liniilor de câmp magnetic care trec prin punctele unei curbe închise Γ (fig. izolate între ele.Dacă fluxurile de dispersie sunt neglijabile în raport cu cele utile.1. În majoritatea aplicaţiilor practice. 12.2.1). cum sunt materialele feromagnetice moi şi nesaturate.2. CIRCUITE MAGNETICE LINIARE 12. 12. Din punctul de vedere al proprietăţilor de material. circuite magnetice de curent alternativ. Din punctul de vedere al modului de producere a câmpului magnetic.1. constituie numai din porţiuni cu caracteristici liniare. Circuitele magnetice de curent alternativ au miezul divizat în tole subţiri. aşezate paralel cu liniile de câmp magnetic în vederea reducerii pierderilor prin curenţii turbionari. se disting circuite magnetice liniare. 2 B (H) 1 ds A (s) φ C s Γ Fig. circuitele magnetice sunt neliniare.

Mărimea pozitivă dată de raportul între tensiunea magnetică um12 şi fluxul fascicular φ se numeşte reluctanţă sau rezistenţă magnetică a porţiunii de tub (de circuit magnetic): Rm12 = d u m12 φ = 1( C ) ∫ 2 ds >0 µA(s) (12. reluctanţa se calculează cu o formulă analoagă rezistenţei electrice: Rm = l µA (12.).4) Mărimea inversă a reluctanţei. iar pentru permeanţă magnetică: Wb/Asp sau henry (H). aria secţiunii transversale A şi permeabilitatea µ constante. se poate scrie: um12 = 1( C ) ∫ 2 B ⋅ A (s) ds = φ µA(s) 1( C ) ∫ 2 ds µA(s) (12.I. Având corespondenţă duală: tensiune electrică u ↔ tensiune magnetică um tensiune electromotoare e ↔ tensiune magnetomotoare umm (solenaţie θ) intensitate curent electric i ↔ flux magnetic fascicular φ rezistenţă electrică R ↔ reluctanţă magnetică Rm conductanţă electrică G ↔ permeanţă Λm (Gm) 185 .1) Alegând pentru aria secţiunii transversale vectorul A(s) omoparalel cu elementul de lungime ds de pe curba C. se numeşte permeanţă: d φ (12.2) în care φ este fluxul fascicular prin orice secţiune transversală (acelaşi deoarece nici o linie de câmp nu înţeapă suprafaţa tubului de flux).u m12 = 1( C ) ∫ Hd s = ∫ µ d s 1( C ) 2 2 B (12.5) Λm = = 1 >0 u m Rm În sistemul internaţional de unităţi (S.3) Pentru porţiuni de circuit de lungime l. unitatea de măsură pentru reluctanţă este amperspiră pe weber (Asp/Wb). notată cu Λm sau cu Gm.

Circuit magnetic neramificat. De asemenea.2. circuite magnetice ramificate.3 un exemplu de circuit magnetic ramificat. φ Rm3 Rm2 Rm3 186 . iar în figura 12. 12.2 este dat un exemplu de circuit magnetic neramificat. prin analogie cu relaţiile lui Ohm pentru circuite electrice. Studiul circuitelor magnetice liniare se poate face utilizând scheme similare celor ale circuitelor electrice cu parametri concentraţi. 3 φ 4 1 Rm1 θ 3 2 Fig. prin analogie cu căderea de tensiune electrică Ri. al căror flux fascicular util aparţine unor tuburi de linii de câmp cu ramificaţii. produsul Rmφ se numeşte cădere de tensiune magnetică. În figura 12. al căror flux fascicular util aparţine unui singur tub închis de linii de câmp. la fiecare prezentându-se schemele echivalente de calcul cu parametri concentraţi.2. construite pe baza corespondenţei duale dintre mările electrice şi cele magnetice specificată în paragraful precedent.12.se pot scrie relaţiile: ⎧ u m = Rm ⋅ φ ⎨ φ = Λ ⋅u m m ⎩ (12. Teoremele lui Kirchhoff pentru circuite magnetice Din punctul de vedere al configuraţiei geometrice se deosebesc: circuite magnetice neramificate.2.6) care constituie relaţiile lui Ohm pentru circuite magnetice.

Relaţia (12.12. prin similitudine cu reţelele electrice. Sumarea fiind algebrică. 187 . teorema a I-a Kirchhoff pentru circuite magnetice.4. şi este un nod al unei reţele electrice (teorema a I-a Kirchhoff ). avem: ∫ B dA = 0 Σ φ1 Σ φl (k) φ2 Considerând neglijabil fluxului magnetic din exteriorul laturilor. fluxurile φj din relaţia (12. intersectând laturile de circuit convergente în nodul respectiv (fig. Se consideră o suprafaţă indusă Σ care închide în interiorul său un nod (k) al unui circuit magnetic.φ1 3 4 φ φ2 3 Rm2 φ1 φ2 Rm2 3 R'm3 Rm3 Rm1 φ Rm4 R'm3 Rm2 1 θ Rm4 Fig.3.7) φj Suma algebrică a fluxurilor magnetice Fig. 12. 12. ale laturilor j ale unui circuit magnetic ramificate într-un nod (k) este în orice moment nulă.7) se iau cu semnul plus dacă au sensul de referinţă de la nod spre exterior (în sensul normalei pozitive la suprafaţa Σ) şi cu semnul minus în caz contrar. 4). ∑ j∈( k ) numită. integrala de suprafaţă din membrul stâng este egală cu suma algebrică a fluxurilor magnetice ale acestor laturi: ∑φ j∈( k ) j =0 (12. Aplicând legea fluxului magnetic.7) este similară relaţiei dintre curenţii laturilor legate la i j = 0 . Circuit magnetic ramificat.

tensiunea magnetomotoare pe conturul Γ trasat de-a lungul laturilor ochiului este egală cu solenaţia: u mΓ = Hd s = θ SΓ Γ ∫ Descompunând conturul Γ pe porţiuni. Ca şi în cazul circuitelor electrice. 12. o = l .Se consideră un ochi [m] al unui φ1.12. şi solenaţia θj. suma algebrică a solenaţiilor θj care înlănţuie laturile fără dispersie ale unui ochi de circuit magnetic este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune magnetică Rmj φ j de pe laturile ochiului respectiv.5).Rmj cum sensurile lor de referinţă coincid sau sunt opuse sensului ochiului.8) În regim staţionar sau cvasistaţionar. În Fig. ecuaţia se scrie sub forma: ∑R j∈[m] mj φj = ∑θ j∈[m] j (12. pentru un circuit magnetic cu n noduri şi l laturi. Fiecare latură j a [m] ochiului se caracterizează prin reluctanţa Rmj.Rm1 circuit magnetic al cărui sens de referinţă se ia în sensul în care se efectuează Γ integrala de linie a vectorului intensitate câmp magnetic (fig. fluxul fascicular φj.θ1. Fluxurile fasciculare φj şi solenaţiile θj ale laturilor se iau cu semnul "+" sau "–" după φj. 188 . conformitate cu teorema lui Ampere.8) reprezintă teorema a II-a Kirchhoff pentru circuite magnetice.n + 1. avem: ∑ u =∑ θ mj j∈[m] j∈[m] j Pe baza legii Ohm. Ecuaţia (12. cu teorema a I-a Kirchhoff se pot scrie n-1 ecuaţii independente de noduri şi cu teorema a II-a Kirchhoff se pot scrie un număr de ecuaţii independente egal cu numărul ochiurilor fundamentale.θj.5.

.6. Reluctanţe echivalente Reluctanţa echivalentă a unei porţiuni de circuit magnetic fără solenaţii pe laturi cuprinsă între două extremităţi 1 şi 2 (fig.12.6. este egală cu raportul dintre tensiunea magnetică între extremităţile porţiunii de circuit şi fluxul magnetic fascicular care intră printr-o extremitate şi iese prin cealaltă: Rme = u m12 φ (12.b).12. aplicând teorema a întâia Kirchhoff şi respectiv legea lui Ohm pentru circuite magnetice. rezultă relaţia 189 .12.7).12. rezultă: φ= ∑ j=1 3 φj = ∑R j=1 3 u mj mj = u m12 ∑ R1 j=1 3 (12.3.9) Rm1 Rm2 Rm3 1 φ a) 2 1 φ Rm1 Rm2 .10) şi reluctanţa echivalentă rezultă: Rme = ∑R j=1 mj (12.6. um12 Rmj .a). fluxul fiind acelaşi prin toate laturile..2.11) Dacă circuitul are şi laturi în paralel (fig.. Rmn 2 b) Fig.7).. aplicând legea lui Ohm pentru circuite magnetice. 12. se poate scrie u m12 = ∑u = ∑ R mj j=1 j=1 n n n mj φj = φ ∑R j=1 n mj (12. 12. 1 φ Rme um12 2 Dacă circuitul magnetic are n laturi în serie (fig.12) mj Pentru reluctanţa echivalentă a trei laturi în paralel (fig.

57. egală cu pătratul numărului de spire al bobinei. L= = i i rezultă. având reluctanţa magnetică Rm (fig. reluctanţa magnetică echivalentă şi respectiv permeanţa echivalentă sunt date de relaţiile: 1 = Rme ∑ j =1 n 1 . Relaţia între inductivitate şi reluctanţă Se consideră o bobină toroidală fără dispersie. în cazul general a n laturi în paralel.12.φ1 φ 1 φ3 φ2 2 φ1 Rm1 ⇒ 1 φ φ2 Rm2 φ3 Rm3 2 1 φ Rme Fig.8. ⇓ um12 2 um12 1 = Rme ∑ R1 j=1 3 (12.2.8).13) mj Evident. 12.16) Rm 190 .4.15) Fig. Produsul dintre inductivitatea proprie şi reluctanţa circuitului magnetic al unei bobine cu proprietăţi liniare este o constantă. Din (12.14) 12.15) rezultă şi următoarele relaţii pentru inductivitatea proprie: 2 L = N . L = N 2Λ (12. Considerând expresia inductivităţii proprii şi relaţia lui Ohm pentru circuite magnetice: φ i N ψ Nφ . 12. Rmj Λ me = ∑Λ j=1 n j (12. L ⋅ Rm = N 2 Rm φ = Ni (12.

circuitul este neliniar. Regimul neliniar apare atunci când circuitul lucrează pe porţiunea neliniară (de saturaţie) a curbei de magnetizare. calculul circuitelor magnetice neliniare se efectuează grafo-analitic. se determină inducţia magnetică corespunzătoare B j = φ j A j . din caracteristica de magnetizare φ(θ) astfel construită. Calculul se face prin aproximaţii succesive.12.3. Dacă solenaţia este dată. se deduce fluxul corespunzător unei solenaţii date. H câmpului magnetic Hj. fluxul fascicular φj fiind cunoscut. respectiv solenaţia care corespunde unui flux determinat.17) Principial.9.12. ∑u =∑ θ j mj j∈( k ) j ∈[ m ] j ∈[ m ] j (12. 12. CIRCUITE MAGNETICE NELINIARE Dacă un circuit magnetic conţine cel puţin o porţiune cu caracteristica magnetică neliniară. Din curba de magnetizare B(H) a porţiunii considerate (fig. având pe axa absciselor solenaţiile.18) se calculează solenaţia θ necesară obţinerii fluxului φ. 191 . problema determinării fluxului φ nu se poate rezolva direct deoarece materialul este neliniar. iar pe axa ordonatelor fluxurilor fasciculare. La circuitele magnetice neliniare teoremele lui Kirchhoff au expresiile: ∑ φ = 0 . impus. respectiv numeric. utilizând curbele de magnetizare B(H) ale porţiunilor omogene de circuit în care fluxul este repartizat uniform pe secţiune. se trasează prin puncte curba de magnetizare a circuitului (caracteristica magnetică a circuitului). Se iau valori apropiate pentru fluxul fascicular şi se deduc solenaţiile corespunzătoare. Pentru fiecare porţiune de circuit de lungime lj şi de secţiune aproximativ constantă Aj. ∫ Hd s = ∑ H l Γ j=1 n j j = θ sΓ = Ni . (12.9) se determină valoarea intensităţii Aplicând apoi teorema lui Ampère sub forma B Bj 0 Hj Fig.

20) iar secţiunea s a firului înfăşurării este: s=k θl m A . numai o parte a circuitului magnetic este constituit din materiale cu magnetizaţie permanentă. iar calculul circuitelor magnetice cu magneţi permanenţi urmăreşte determinarea dimensiunilor magnetului permanent pe baza caracteristicilor magnetice ale materialului din care este confecţionat pentru o utilizare eficientă a acestuia.21) Căldura dezvoltată prin efecte Joule în înfăşurare corespunde puterii electrice disipate: P = RI2 = ρ lm 2 θ . rezistenţa electrică R a înfăşurării este dată de relaţiile: R = Nρ lm N 2lm U U⋅N =ρ . respectiv R = = kA N kA I θ (12. În continuare se prezintă principial modul de dimensionare a magneţilor permanenţi. rolul amperspirelor magnetizante e îndeplinit total sau parţial de magneţi permanenţi. Din identificarea acestor relaţii rezultă numărul de spire al bobinei N=U kA . numărul de spire se calculează astfel: cu un factor de umplere al înfăşurării K<1 şi notând cu A aria secţiunii acesteia. 192 . kA (12.22) 12.4. ρ θ lm (12. în practică. CIRCUITE MAGNETICE CU MAGNEŢI PERMANENŢI La circuitele magnetice cu magneţi permanenţi. De cele mai multe ori.9) unde ρ este rezistivitatea conductorului şi lm este lungimea medie a unei spire.Dacă se impune tensiunea electrică U la bornele înfăşurării. =ρ n U (12. Magneţii permanenţi sunt utilizaţi în general pentru producerea unei inducţii magnetice într-un întrefier de dimensiuni date.

din conservarea fluxului magnetic. Multiplicând membru cu membru relaţiile (12. notată (BH)m.24) ) respectiv.25) unde l0 şi lf sunt lungimile curbelor C0 şi Cf . rezultă B0A0 = BfAf (12.23) şi (12. 12.Af magnetică din miezul magnetic de secţiune Af.Bf Af lf Hf Dar: B0 = µ0H0 .Cf unde s-a notat cu φ0.25). Valoarea maximă a acestuia. B0 fluxul magnetic şi Γ inducţia magnetică din întrefierul de secţiune A0 şi cu φf. Înlocuind în (12.26). Bf fluxul magnetic şi inducţia Hf. Aflf = Vf – volumul materialului magnetic. Γ rezultă: 0 (C 0 ) ∫ H ds 0 l0 l0 + lf 0 + l 0 (C f ∫ H ds f f =0 (12. Curba de magnetizare B(H) a materialului din care se confecţionează magneţii permanenţi se poate aproxima prin relaţia ([4]): 193 . H 0l0 = H f lf (12.23) l0 N S H0.B0.26) B0 A0 l0 H0 = . Fig. obţinem: (12. Din teorema lui Ampère aplicată conturului închis Γ compus din curbele Cf şi C0 (Γ = Cf 4 C0). volumul Vf al materialului magnetului este cu atât mai mic cu cât produsul BfHf este mai mare. rezultă: sau.10. µ0H20V0 = BfHfVf 2 µ0H0 Vf =− V0 Bf H f (12.10. A0l0 = V0 – volumul întrefierului.27) Din ultima relaţie rezultă că la valori date V0 şi H0 pentru întrefier. φf = φ0. este o mărime care caracterizează eficienţa utilizării magneţilor şi se numeşte indice de calitate al magnetului (măsurat în J/m3 sau kJ/m3). Pentru un circuit magnetic ca cel din fig.Bf. 12.A0 C0 ∫ Hd s = 0 .

12.11. respectiv soluţia ecuaţiei ∂ ( BH ) ∂H = 0.28).28) unde s-a notat cu Hc intensitatea câmpului coercitiv.29) Indicele de calitate (BH)m se obţine pentru valorile lui H care anulează derivata ∂ ( BH ) ∂H . cu Br inducţia remanentă şi cu Bs inducţia de saturaţie. 0 Introducând expresia lui Hm în relaţia (12. deci: Hm = Hc ⎞ Bs ⎛ B ⎜ 1 − r − 1⎟ ⎜ ⎟ Bs Br ⎝ ⎠ B B(H) Br Bm (12.B= H + Hc H + Hc Bs B r (12.12. se obţine: 2 BH = H + HH c ⋅ B r Bs HB r + H c Bs (12. Multiplicând cu H ambii membri ai ecuaţiei (12. Efectuând calculele.31) (BH)m= f(H) P H -Hc Hm Fig. se obţine: H= sau.28). H = Hc Bs ⎛ B ⎞ ⎜−1± 1− r ⎟ ⎜ Br ⎝ Bs ⎟ ⎠ (12. se deduce valoarea Bm corespunzătoare lui Hm de pe curba B(H): 194 .11).30) 2 − H c B s ± (H c B s ) 2 − (B r B s )H c Br Se consideră soluţia pentru care − H c < H < 0 (fig.

32) Raportând membru cu membru ultimele două ecuaţii se obţine: (12.12. lf Hf S φf N Af magnet permanent juguri H0 φ0 l0 A0 Fig.12. Deci indicele de calitate (BH)m este cu atât mai mare. Cele două juguri (fig.11) care corespunde valorii maxime a produsului BH este situat la intersecţia curbei B(H) cu diagonala care trece prin originea dreptunghiului având laturile Br şi Hc. circuitele magnetice conţin numai o mică porţiune de magnet permanent. cu cât Br şi Hc sunt mai mari şi cu cât ciclul de histerezis se apropie mai mult de unul dreptunghiular. ⎨ ⎪ H 0 l 0 = −H f l f ⎩ 195 . respectiv din conservarea fluxului magnetic avem: ⎧B 0 A 0 = B f A f ⎪ .Bm = − Bs ⎛ 1 − Br − 1⎞ ⎜ ⎟ Bs ⎝ ⎠ Bm = − Br Hm Hc (12.12.12) fiind confecţionate din fier moale (materiale magnetice moi) pentru care permeabilitatea magnetică este foarte mare. iar jugurile sunt confecţionate din oţel moale. rezultă că în juguri intensitatea câmpului magnetic poate fi considerată ca fiind nulă şi calculul se efectuează ca şi în cazul precedent. practic infinită în comparaţie cu cea a aerului.33 rezultă că punctul P (fig.12. Deoarece materialele din care se confecţionează magneţii permanenţi sunt costisitoare şi greu prelucrabile.33) Din această relaţia (12.

27) se poate scrie sub forma: 2 H0 A f lf = −µ 0 (BH )m A 0l0 (12.sau.36) Dacă se dau Br. pentru valori date H0.35) Condiţia de utilizare eficientă a materialului magnetului permanent. deci şi pentru Bf = Br şi Hf = Hc. ⎧ Br ⎪l f = l 0 H 0 H c (BH ) m ⎪ ⎨ Hc ⎪A f = µ 0 A 0 H 0 ⎪ B r (BH ) m ⎩ (12.34) relaţie valabilă pentru orice valori B şi H. l0 şi A0 se determină mărimile lf şi respectiv Af ale magnetului permanent: ⎧A 0lf = − 1 Br ⎪ µ0 Hc ⎪Af l0 2 ⎨ H0 ⎪ A f l f = −µ 0 ⎪A0l0 (BH)m ⎩ respectiv. A l Br = −µ 0 0 f Hc A f l0 (12.37) 196 . dată de relaţia (12. Hc şi (BH)m pentru materialul magnetului permanent. echivalent ⎧µ 0 H 0 A 0 = B f A f ⎪ ⎨ ⎪ H 0 l 0 = −H f l f ⎩ Prin raportarea ultimelor două ecuaţii. rezultă: A l Bf = −µ 0 0 f Hf A f l0 (12.

Energia de interacţiune a curenţilor electrici Se consideră un sistem de n circuite (bobine) parcurse de curenţii electrici ik (k = 1. egn ∑ R i dt . izotope şi omogene (E i = 0 ) .1.1.1. iar tensiunile electromotoare egk pot fi variabile în timp.2.1).1. δQ = in Fig. ENERGIA CÂMPULUI MAGNETIC 13.energia transfor2 k k k =1 n i i i =1 mată ireversibil în căldură pe rezistenţele Rk ale circuitelor.lucrul mecanic efectuat de forţele generalizate X la o i variaţie dxi a coordonatelor generalizate xi.13.1).suma energiilor eg1 φ1 elementare debitate de surse. ENERGIA ŞI FORŢELE CÂMPULUI MAGNETIC 13.variaţia energiei magnetice elementare localizată în câmpul magnetic al celor n circuite. Se consideră circuitele formate numai din conductoare liniare.n) conţinând sursele de tensiune egk (fig. Dacă se admite că circuitele sunt egk mobile sau deformabile.13. …. δL = ∑ X dx . 13.1) dWg = δQ + δL + dWm φk unde: φn dWg = ∑e k =1 n n gk k i dt . se obţine: 197 . Înlocuind în (13. dWm . în intervalul de timp de la t la t + dt ecuaţia bilanţului ik energetic este i1 (13.

ik ψ k Pentru această stare.∑e k =1 n gk k i dt = ∑ R i dt + ∑ X dx + dW 2 k k i i k =1 i =1 n n m (13. Variaţia energiei magnetice este dată exclusiv de variaţia fluxurilor magnetice: dWm = ∑ i dψ k k =1 n k (13. iar starea finală este caracterizată de curenţii şi fluxurile magnetice notaţi cu ik şi ψ k .m. se consideră mediul liniar din punct de vedere magnetic şi circuitele imobile în câmp (dxi = 0).6) Se presupune starea iniţială identic nulă ( ik = 0 . relaţia (13. atunci ' ik ψ k ' = este subunitar. iar ik = λik şi dψ 'k = ψ k dλ . în circuite se induc tensiuni electromotoare ek date de legea inducţiei electromagnetice: ek = − dψ k dt (13.7) 198 .4) dt Înlocuind t. ' Dacă mediul este liniar din punct de vedere magnetic şi se notează cu ik şi ψ 'k curenţii şi fluxurile magnetice pentru o stare intermediară.5) Relaţia obţinută reprezintă variaţia energiei magnetice elementare la variaţia fluxurilor magnetice pentru circuite mobile. Pentru calculul energiei magnetice. ψ k = 0 ).6) se scrie: raportul notat λ= ' ' dWm = ∑ k =1 n ' ik dψ 'k = ∑ i ψ λdλ k k k =1 n (13. se poate scrie: egk + ek = Rkik sau egk = Rkik + dψ k (13.3) Prin aplicarea legii lui Ohm fiecărui circuit în parte.213). k k =1 (13. dWm = ∑ i dψ − ∑ X dx . egk în ecuaţia (13.2) În afara tensiunilor electromotoare egk ale surselor.e. obţinem succesiv: ∑ k =1 n dψ k ⎞ ⎛ 2 ⎜ R kik + ik ⎟dt = dt ⎠ ⎝ n ∑ R i dt + ∑ X dx + dW 2 k k i i k =1 i =1 n k i i i =1 n n m .

mai pe scurt. se obţin expresiile energiei magnetice a două bobine cuplate magnetic: 2 2 Wm = 1 L11i12 + 1 L 22 i2 + Mi1i2 = 1 Γ11 ψ1 + 1 Γ22 ψ 2 + Γ12 ψ1 ψ 2 2 2 2 2 2 (13. fluxul magnetic ψ şi curentul i: ψ2 Wm = 1 ψ ⋅ i = 1 Li 2 = 1 2 2 2 L (13.11) Pentru n = 2. se deduc expresiile energiei magnetice ale bobinei funcţie de inductivitatea proprie L. jk j j=1 jk j k n se obţine expresia energiei magnetice funcţie de inductivităţile reciproce: Wm = 1 2 ∑ Γjk ψ j ψ k = 1 2 j. Folosind relaţiile lui Maxwell. k =1 ( j< k ) n n (13.10) Pentru n = 1. ψ k = Wm = 1 2 n n ∑L j=1 n jk j i . k =1 ( j< k ) n jk j k ii (13.Expresia energiei sistemului în starea finală se obţine prin integrare pentru λ variind de la 0 la 1: Wm = Relaţia Wm = 1 2 n ∑ ∫ k =1 0 k k n 1 ik ψ k λdλ = 1 2 ∑i ψ k k =1 n k (13.8) ∑i ψ k =1 reprezintă expresia energiei magnetice a sistemului de circuite (bobine) parcurse de curenţi electrici de conducţie sau. k =1 n ∑Γ ψ + ∑Γ ψ ψ jj 2 j j=1 j. expresia energiei magnetice devine: ∑∑ k =1 j=1 L jk i jik = 1 2 ∑ j=1 n L jj i j2 + ∑L j.9) Dacă se exprimă curenţii sub forma ik = ∑Γ ψ . energia de interacţiune a curenţilor electrici. adică explicitând fluxurile magnetice funcţie de inductivităţi.12) 199 .

Câmpul magnetic fiind presupus uniform.. pentru B = const.1.2. Densitatea de volum a energiei magnetice Fie o bobină toroidală (fig. fără magnetizaţie permanentă.2) cu N spire parcursă de curentul i. expresia energiei magnetice a bobinei (13. În cazul general.2. cu cât permeabilitatea magnetică a mediului µ este mai mică.18) Din această ultimă relaţie rezultă că. 13. în acest caz) se obţine: φ H ⋅ lm (13.13.15) wm = Wm = 1 HB V 2 Această expresie a fost obţinută pentru un caz particular.11) se pune sub forma: Wm = 1 ψi = 1 NBA H ⋅ l m = 1 HB ⋅ V (13. unde V = Alm este volumul torului în care există câmp magnetic. densitatea de volum a energiei magnetice este dată de relaţia wm = 1 H ⋅ B 2 (13.13) H ⋅ l m = Ni ⇒ i = i N N Fluxul total al bobinei fiind ψ = Nφ = NBA.17) Dacă mediul magnetic este liniar. în interiorul căreia câmpul magnetic se presupune uniform (aria secţiunii transversale A fiind destul de mică). 13. densitatea de volum a energiei magnetice este: (13. pe baza legii circuitului magnetic (teorema lui Ampère. energia magnetică are densitatea cu atât mai mare.16) şi energia magnetică se calculează cu relaţia: Wm = wm dV = 1 H ⋅ B dV 2 V V ∫ ∫ (13. 2 2 2 µ (13. expresia densităţii de volum a energiei magnetice se poate scrie sub forma: 2 wm = 1 H ⋅ B = 1 µH 2 = 1 B . Dacă se notează cu lm lungimea medie a unei linii de câmp magnetic. 200 .14) 2 2 N 2 A Fig.

3.1. relaţia inductivităţii interioare poate fi scrisă şi sub forma: Li = 1 i2 Vi ∫ µH dV . 13. Practic. nefiind posibilă alegerea. a unei curbe prin care se calculează fluxul magnetic. în mod univoc. Inductivitatea interioară Inductivităţile proprii şi mutuale definite cu ajutorul fluxului magnetic se referă exclusiv la domenii din exteriorul conductoarelor filiforme. 2µ Fe magnetică în miez fiind egală cu cea din întrefier (rezultă simplu aplicând legea fluxului magnetic pentru o suprafaţă închisă Σ ca cea din figură).De exemplu. 2 wmFe = B .3. lipsite de magnetizare permanentă. (13. µFe i densitatea energiei magnetice în întrefier. Formula inductivităţii interioare se găseşte identificând expresia energiei magnetice a unui conductor masiv ocupând volumul Vi şi parcurs de curentul i. cu expresia energiei magnetice localizată în 2 conductor Wmi = 1 H ⋅ B dV .3. deoarece µ Fe >> µ 0 . izotrope. inducţia Fig.19) Pentru medii liniare. este mult mai mare decât µ0 2µ 0 densitatea energiei magnetice în miez. se poate considera că energia magnetică este localizată în întrefier. 2 Vi ∫ L i = 2 Wmi = 1 i2 i2 d Vi ∫ H ⋅ B dV 2 i (13.20) Notând cu Ve volumul domeniului din exteriorul conductorului.21) 201 . În medii conductoare aceste definiţii nu mai pot fi utilizate. o expresie similară se poate deduce şi pentru inductivitatea exterioară: L e = 2 Wme = 1 i2 i2 d Ve ∫ H ⋅ B dV (13. 13. Wmi = 1 L i i 2 . Se deduce astfel. 2 Σ wm 0 = B . în cazul circuitului φ magnetic cu întrefier din figura 13.

cu conductoarele de rază a.22) Ca exemplu.4. situate la distanţa d (fig.1 ⎛ 4 ln d + µ r ⎞ mH/km (13. se consideră cazul liniei bifilare de lungime l.26) ⎟ ⎜ ⎟ l 4π ⎝ a a ⎠ ⎝ ⎠ 202 .4). Se poate aproxima: Le ≈ (13. Inductivitatea exterioară se calculează aplicând principiul superpoziţiei: 2a Γ Γ 2a dA i a i x Le = φSΓ i d −a = ∫ BdA ∫ (B + B )dA 1 2 sr i i = sr i = 1 dx d 2 Γi r dr µ0l = 2π ∫ a ⎛ 1 + 1 ⎞dx = µ 0 l ln d − a ⎜ ⎟ a 2π ⎝x d−x⎠ µ0l d ln 2π a a B2 B1 Fig.24) Inductivitatea proprie a liniei bifilare pe unitatea de lungime este: L' = L e + 2L i µ 0 ⎛ = ⎜ 4 ln d + µ r ⎞ H/m ≈ 0. Se consideră a << d << l. 13. 13.şi deci. inductivitatea totală a conductorului L.23) Inductivitatea interioară a unui conductor rezultă: L i = 2 Wmi = 2 i2 i2 Vi ∫ µH i2 µ dV = 2 2 i ∫ ⎛ i ⎜ ⎝ 2πa 2 0 µl r ⎞ 2πrl ⋅ dr = ⎟ 8π ⎠ 2 (13. este suma inductivităţilor interioară Li şi exterioară Le: ⎡ ⎤ L = L i + L e = 1 ⎢ H ⋅ B dV + H ⋅ B dV ⎥ i 2 ⎢V ⎥ Ve ⎣ i ⎦ ∫ ∫ (13.

ψ n ... rezultă: Χ i = −⎛ ∂Wm ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ∂x i ⎠ ψ =ct . (13..2. k k i i k =1 i =1 m i =1 n n (13.... .2. n). la fel ca în cazul celor electrice....28).28) Energia magnetică a sistemului se exprimă funcţie de fluxurile magnetice şi de coordonatele generalizate: Dacă fluxurile magnetice sunt constante şi se modifică o singură coordonată generalizată. Forţele magnetice care se exercită între conductoare parcurse de curenţi electrici se numesc forţe electrodinamice.9. (13. ∂x i Înlocuind în (13. diferenţiala totală a energiei magnetice este (dWm )ψ =ct. x m ) . de exemplu xi. = −∑ Χ i dx i Wm = Wm (ψ 1 . ψ 2 . x i .... iar cele exercitate între un conductor parcurs de curent şi un corp feromagnetic..1) este dWm = ∑ i dψ − ∑ X dx . x 1 .... x 2 . relaţia devine: (dWm )ψ =ct. se numesc forţe electromagnetice. FORŢE GENERALIZATE ÎN CÂMP MAGNETIC 13. respectiv între corpuri feromagnetice. Teorema forţelor generalizate la flux magnetic constant În acord cu ecuaţia de bilanţ energetic a unui sistem de n bobine parcurse de curenţii electrici ik (k = 1. = ∂W m dx i .1. 2.13. variaţiei energiei magnetice (stabilită în § 13.30) 203 .27) Dacă se menţin constante fluxurile magnetice. Teoremele forţelor generalizate în câmp magnetic Expresiile generale ale forţelor magnetice se obţin. cu ajutorul expresiei energiei magnetice.

Wm = Wm (i1 .Forţa generalizată Χi care se exercită după direcţia de creştere a coordonatei generalizate xi. calculată la fluxuri magnetice constante. în cazul mediilor liniare. indiferent de metoda de calcul: Χ i = −⎛ ∂Wm ⎜ ⎝ ∂x i ⎞ = ⎛ ∂Wm ⎟ ⎜ ⎠ ψ = ct. = 2 ⋅ (dWm ) i = ct . calculată la curenţi constanţi. la curenţi constanţi şi la modificarea numai a coordonatei xi este: (dWm )i =ct . poate fi pusă sub forma: (dWm )i=ct. x 1 . i 2 . (13.. x i . (13. xi.30) S-a arătat că.33) 204 . = ∂Wm dx i . Ecuaţia de bilanţ a energiilor (13.. este egală şi de semn contrar cu derivata energiei magnetice în raport cu coordonata generalizată xi. ⎝ ∂x i ⎞ ⎟ ⎠ i k = ct. (dWm )i =ct. x 2 .. = d⎜ ∑ i k ⋅ ψ k ⎟ − Χ i dx i ⎜ ⎟ ⎝ k =1 ⎠ ⎛ n ⎞ (13. Diferenţiala totală a energiei magnetice. pentru o stare dată a unui sistem.32) Forţa generalizată Xi care se exercită după direcţia de creştere a coordonatei generalizate xi este egală cu derivata energiei magnetice în raport cu coordonata generalizată xi. − Χ i ⋅ dx i sau. x m ) ....31).. Înlocuind în ∂x i (13... expresia energiei de interacţiune a curenţilor electrici este Wm = 1 2 ∑i k =1 n k ⋅ ψ k şi ecuaţia devine: (dWm )i=ct. trebuie să fie aceeaşi. i n .. Teorema forţelor generalizate la curent constant Se consideră deplasarea elementară dxi efectuată la curenţi constanţi. (13.. rezultă: d X i =⎛ ∂Wm ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ∂x i ⎠ i =ct. = Χ i ⋅ dx i .31) Energia magnetică poate fi exprimată funcţie de curenţi şi coordonatele generalizate..27) la curenţi constanţi şi la modificarea unei singure coordonate generalizate. Forţa generalizată Xi..

Semnul "–" arată că forţa este îndreptată în sensul descreşterii întrefierului δ.5.2.Aplicaţii. 2 2 () 2 ∂L µ 0 ⋅ l Fd = ⎛ ∂Wm ⎞ = i ⋅ ∂L .9.5. 1 Forţa care se exercită între conductoarele unei linii bifilare. se determină: 2 L 2 Fd = −⎛ ∂Wm ⎜ ⎝ ∂d ψ ⎛ 1 ⎞ ∂L i 2 ∂L ψ ∂ 1 ⎞ = ⋅ =− ⋅⎜− ⎟⋅ =− ⋅ . (13. ψ2 Utilizând expresia energiei magnetice Wm = 1 ⋅ L ⋅ i 2 = 1 ⋅ . Aşa cum s-a arătat în § 13.23): µ ⋅l L = 0 ⋅ ⎛ 4 ln d + µ r ⎞ . se va calcula forţa de respingere dintre conductoarele liniei (corespunde creşterii coordonatei d). adică este o forţă de atracţie. sau ⎟ 2 ∂t L 2 ⎝ L2 ⎠ ∂d 2 ∂d ⎠ ψ = ct. Pentru inductivitatea liniei bifilare s-a stabilit expresia (13.35) Fδ Fig. 2 ∂d ( ) şi rezultă: 2 Fd = µ 0 i l 2πd (13. se poate considera că energia magnetică este înmagazinată în volumul celor două întrefieruri: φ i A δ Wm0 = wm0 ⋅ V0 = B ⋅ 2Aδ = B ⋅ A ⋅ δ 2µ 0 µ0 2 2 Forţa portantă se determină astfel: ∂Wm0 Fδ = −⎛ ⎜ ⎝ ∂δ 2 ⎞ = − B ⋅A ⎟ µ0 ⎠ ψ (B) = ct. = ∂ 1 ⋅ L ⋅ i2 = ⎜ ⎟ ⎝ ∂d ⎠ i = ct. 2 Forţa portantă a unui electromagnet. ⎜ ⎟ 4π ⎝ a ⎠ Singura variabilă fiind distanţa d dintre conductoare. 13. în cazul unui electromagnet ca cel din figura 13.34) S-a obţinut astfel expresia forţei electrodinamice (forţa Ampère). ∂d 2 ∂d π ⋅ d i = ct. 205 .

206 . rezultă: F= A ∫ (J × B )(dA ⋅ ds )dV = ∫ (ds × B )∫ J ⋅ dA .36) în care termenii ce intervin au următoarea semnificaţie: J × B . i Fig.13.37) Aplicaţie.densitatea de volum a forţei datorată • − 2 neomogenităţii permeabilităţii magnetice.densitatea de volum a forţei datorată • ⎜ ⎟ dτ ⎠ 2 ⎝ variaţiei permeabilităţii cu densitatea de masă (densitatea forţei de magnetostricţiune). 13.6. Vcorp M A M M respectiv. ∫ N S-a obţinut astfel expresia forţei Laplace. 1 H 2 ⋅ gradµ . Densitatea de volum a forţei magnetice Forţele care acţionează în câmp magnetic pot fi calculate şi pe baza densităţii de volum a forţei dată de relaţia [Moc-?] dµ f m = J × B − 1 H 2 gradµ + 1 grad (H 2 ⋅ ⋅ τ) dτ 2 2 (13.densitatea de volum a forţei ce acţionează asupra • conductoarelor în stare electrocinetică. Forţa ce acţionează asupra unui conductor filiform parcurs de curentul i. se calculează astfel: N F = f ⋅ dV = Vcorp ∫ ∫ (J × B)⋅ dV Vcorp N dA ds J Elementul de volum dV = dA ⋅ d s şi ţinând cont că vectorii J . dA şi d s sunt omoparaleli. F = i (d s × B ) .2.2. situat în câmp magnetic (fig.67). 1 grad ⎛ H 2 ⋅ dµ ⋅ τ ⎞ . Forţa totală exercitată asupra unui corp se va calcula cu relaţia: F = f m dV Vcorp ∫ (13. 13.

1) şi cu H ambii membri ai ecuaţiei legii inducţiei electromagnetice (14. µ. CÂMPUL ELECTROMAGNETIC CVASISTAŢIONAR 14. se obţine: E rot H − H rot E = E ⋅ J + E ⋅ ∂ D + H ⋅ ∂ B ∂t ∂t respectiv.2) Dacă se multiplică scalar cu E ambii membri ai ecuaţie legii circuitului magnetic (14. TEOREMA ENERGIEI ELECTROMAGNETICE Se consideră domeniul VΣ mărginit de suprafaţa închisă Σ în interiorul căreia se găsesc corpuri imobile în interacţiune cu un câmp electromagnetic. În acest caz câmpul electromagnetic în domeniul VΣ satisface ecuaţiile: rot H = J + ∂ D ∂t rot E = − ∂ B ∂t (14.1) (14.1.4) Se aplică teorema Gauss-Ostrogradski primului membru şi se aranjează termenii sub forma: 207 .2) pentru medii imobile şi se scad. Se consideră corpurile izotrope şi liniare (ε.3) Multiplicând ambii membri ai acestei ecuaţii cu dV şi integrând pe domeniul VΣ se obţine: − div(E × H) dV = E ⋅ J dV + ∫ VΣ ∫ VΣ ∫ ⎛ E ∂D + H ∂B ⎞ dV ⎜ ∂t ∂t⎟ VΣ ⎝ ⎠ (14.14. − div E × H = E ⋅ J + E ⋅ ∂ D + H ⋅ ∂ B ∂t ∂t ( ) (14. σ independente de câmp). lipsite de polarizaţie permanentă sau de magnetizaţie permanentă.

7) (14. B = µH .5) Dacă mediul este liniar.6) Conform legii conservării energiei. echivalent. Expresia de sub prima integrală poate fi prelucrată astfel: ⎛ 2 E ∂D + H ∂B = εE ∂E + µH ∂H = ε ∂ ⎜ E ∂t ∂t ∂t ∂t ∂t ⎜ 2 ⎝ 2 = ∂ ⎛ εE ⎜ ∂t ⎝ 2 2 ⎞ + ∂ ⎛ µH ⎜ ⎟ ⎠ ∂t ⎜ 2 ⎝ ⎞ ⎛ 2 ⎟+µ ∂ ⎜H ⎟ ∂t ⎜ 2 ⎠ ⎝ ⎞ ⎟= ⎟ ⎠ ⎞ ∂ ⎡E ⋅ D H ⋅ B⎤ ⎟= ⎢ ⎟ ∂t ⎣ 2 + 2 ⎥ . astfel că ecuaţia (14. în alte forme de energie prin procesul de conducţie. pentru o transformare elementară suferită de sistemul fizic alcătuit de corpuri şi de câmpul electromagnetic din domeniul VΣ . corpurile din domeniu fiind imobile şi omogene din punct de vedere electric şi magnetic (ε. izotrop. Energia electromagnetică se transformă.− ∫ ⎛ ∂D ⎞ + H ∂ B ⎟ dV = E ⋅ J dV + ⎜E ∂t ∂t⎠ VΣ ⎝ VΣ ∫ ∫ (E × H)dA Σ (14. derivata parţială poate fi înlocuită prin derivata ordinară şi operatorul de derivare poate fi scos în faţa integralei.5) se poate scrie: − d dt ∫ ⎛ E⋅D H⋅B⎞ + ⎜ ⎟ dV = 2 2 ⎠ VΣ ⎝ ∫ E ⋅ J dV + VΣ ∫ (E × H)dA Σ (14. prin variaţia polarizaţiei şi magnetizaţiei 208 . avem: D = εE.constante). µ . fără polarizaţie electrică permanentă şi magnetizaţie permanentă. iar PΣ = dt transmisă prin frontiera Σ a domeniului VΣ . în general.8) − unde Pt = dWem = Pt + PΣ dt dWt este puterea transformată din forma electromagnetică în altă dt dWΣ este puterea electromagnetică formă în domeniul VΣ . (14. ⎦ ⎠ Mediul fiind imobil. scăderea energiei câmpului electromagnetic (− dWem ) din VΣ este egală cu energia electromagnetică dWt transformată în alte forme de energie în VΣ şi energia dWΣ care iese sub formă electromagnetică prin suprafaţa Σ: − dWem = dWt + dWΣ sau.

(14.9) ÷ (14. intervine numai în integrale pe suprafeţe închise. prin deplasarea corpurilor. respectiv puterea transformată Pt este egală cu puterea dezvoltată prin efect Joule – Lenz PJ : Pt = PJ = VΣ ∫ p dV J (14. 2 2 (14. µ.14) 209 . denumit vectorul Poynting – Umov.12) Aceasta nu introduce o nedeterminare pentru PΣ . ca fluxul unui vector densitate de putere S prin această suprafaţă: PΣ = d ∫ S ⋅ dA Σ (14. respectiv numai prin divergenţa sa.13) şi (14. ecuaţia de bilanţ a puterilor (14. deci cu aproximaţie până la rotorul unui vector oarecare G : ∫ S ⋅ dA = ∫ (S + rotG )⋅ dA Σ Σ (14.8) devine: (14. este definit cu aproximaţia unui câmp solenoidal arbitrar.9) În concordanţă cu concepţia localizării acţiunilor.corpurilor cu histerezis. deoarece vectorul Poynting. Utilizând relaţiile (14. energia totală Wem a câmpului electromagnetic din domeniul VΣ se poate scrie ca integrală de volum a densităţii de energie wem : Wem = ∫w VΣ em dV . prin definiţie.10) iar puterea transmisă sau radiată prin suprafaţa Σ. rezultă: .11).6).expresia densităţii de volum a energiei electromagnetice wem = E ⋅ D + H ⋅ B . σ constante) rezultă că întreaga energie transformată se dezvoltă în procesul de conducţie.11) Vectorul S . Deoarece am considerat cazul unui sistem de corpuri imobile şi având proprietăţi liniare (ε.13) − d wem dV = p J dV + S ⋅ dA dt VΣ VΣ Σ ∫ ∫ ∫ Identificând membru cu membru ecuaţiile (14.

2 .18) respectiv puterea radiată sub formă electromagnetică prin suprafaţa Σ PΣ = ∫ (E × H )dA .16) Pt = PJ = E ⋅ JdV . de la 0 ÷ t şi în raport cu o stare de referinţă S0 a câmpului electromagnetic. ecuaţia de bilanţ energetic se scrie: − ∫ ∫ (E ⋅ dD + H ⋅ dB)dV = ∫ dt ∫ t S0 VΣ 0 E ⋅ J dV + VΣ ∫ dt ∫ (E × H)⋅ dA t 0 Σ (14. (14. Wem = ∫ ⎛ E⋅D H⋅B⎞ ⎜ ⎟ dV = We + Wm + VΣ ⎜ 2 ⎟ ⎝ 2 ⎠ (14. corespunzător.20) ecuaţie denumită şi integrala de energie a câmpului electromagnetic. şi respectiv expresia puterii transformată prin efect Joule-Lenz (14.19) Se postulează că S = E × H este valabil pentru densitatea fluxului de putere transportată de câmpul electromagnetic prin orice suprafaţă.expresia densităţii de volum a puterii transformată prin efect Joule vΣ pJ = E ⋅ J . VΣ ∫ (14. Pentru un interval de timp finit. Σ (14.15) cu termenii we = 1 E ⋅ D şi wm = 1 H ⋅ B . energiilor electrică şi respectiv magnetică: We = 2 VΣ ∫ Wm = ∫ H ⋅ B dV . reprezentând densităţile de volum 2 2 ale energiilor electrică.expresia vectorului Poynting -Umov S = E×H . expresiile E ⋅ D dV .17) .respectiv expresia energiei electromagnetice. 210 . respectiv magnetică şi.

una în exterior şi alta în interiorul suprafeţei Σ. Deoarece câmpul electric în 211 . 14.1. rezultă că H nu are decât componente tangenţiale situate în plane transversale pe conductor. respectiv se calculează fluxul vectorului Poynting prin suprafaţa Σ a conductorului: PΣ = S dA = Σ Calculul se poate limita numai la suprafaţa laterală Σ a conductorului. Deoarece câmpul electric din interiorul şi exteriorul conductorului este diferit. vectorul Poynting din punctul MeχΣe este diferit de cel din punctul MiχΣi. Se calculează puterea transportată de câmpul electromagnetic prin suprafaţa conductorului. E e ≠ E i . e En ∫ ∫ (E × H )dA Σ (14. Aceasta este o suprafaţă de discontinuitate pentru câmpul electromegnetic şi studiul transferului de putere prin Σ se face considerând două suprafeţe Σe şi Σi. Având în vedere legea conservării componentelor tangenţiale ale intensităţilor câmpurilor electric şi magnetic. 14. tinzând la limită către aceasta.1).21) Σ dA Ee E te Mi e Sn Σe Me Ste I A dl ds Σi H e Hi S Ei Se C B i Γ UAB (U) Fig. E t( e ) = E ti .2.14. Se consideră un conductor filiform parcurs de curentul I în regim staţionar (fig. APLICAŢII LA TEOREMA ENERGIEI ELECTROMAGNETICE 14.2. H te = H ti .1. Transmisia energiei electromagnetice prin intermediul conductoare.

(14.23) (14.22) Transferul de putere prin suprafaţa laterală Σ a conductorului este dat numai de componenta normală a lui S : Sne = E te × H te = E ti × H ti = Sni (14. Componenta normală a vectorului Poynting acoperă pierderile de energie prin efect JouleLenz în conductor.24) Puterea transportată prin Σe sau Σi este aceeaşi şi se poate scrie: PΣ = lim PΣ e = lim PΣi Σ e →Σ Σ i →Σ Efectuând calculul pe Σi de exemplu. valabilă în regim staţionar pentru conductoare filiforme şi omogene. Semnul "–" arată că sensul de transfer al puterii este opus sensului normalei exterioare la suprafaţa Σ . Se poate concluziona că transmiterea de energie electromagnetică în lungul conductorului are loc numai prin exteriorul acestuia. S-a obţinut astfel PΣ = − UI . acesta coincide cu componenta tangenţială – în lungul conductorului.interiorul conductorului este în sensul curentului electric.25) Prima integrală reprezintă tensiunea UAB în lungul axei C a conductorului între extremităţile A şi B ale acestuia. rezultă: PΣ = Σi ∫ (E × H ) dA = ∫ (E × H ) (dl × ds ) = ∫ [(E dl )(H ds ) − (E ds )(H dl )] i i i i i i i i Σi Σi Cum E ⊥ dl .26) relaţie care reprezintă forma integrală a legii transformării energiei electromagnetice în procesul de conducţie. primul termen sub ultima integrală este nul. Si = Ei × Hi (14. egală cu tensiunea U la borne (regim staţionar). Rămâne astfel: i PΣ = − A (C) ∫ E d s ∫ H dl i i Γ B (14. iar a doua integrală este egală – conform legii circuitului magnetic în regim staţionar (teorema lui Ampère) – cu intensitatea I a curentului prin conductor. Vectorii Poynting în exteriorul şi în interiorul conductorului sunt daţi de relaţiile: Se = Ee × He . iar componenta tangenţială (existentă numai în exterior) asigură transportul de energie de-a lungul acestuia. Deci conductoarele au doar rolul de a ghida câmpul electromagnetic şi transferul de energie. deci puterea pătrunde în conductor. 212 .

14..2. Considerând domeniul VΣ limitat de suprafaţa închisă Σ (fig.3) în care pătrunde un sistem de n conductoare filiforme parcurse de curenţii ik. în regim cvasistaţionar (se neglijează densii1 dA ∂D tatea curentului de deplasare ≅ 0 ). de la suprafaţă spre interior şi acoperă numai pierderile de putere prin efect Joule. 14.. fluxul de putere este dirijat radial. . Puterea transmisă pe la bornele unui multipol Un multipol este un circuit sau o reţea complexă cu mai multe borne de acces.3 s-au notat cu S1.Ee He i Se Ei Ee Hi Si i Se Ee He i Se Ei Hi Si i Se Ee Fig. Sk. Γn contururile acestora. 14... se ∂t Σ S1 cere să se calculeze puterea electromagΓ1 netică transportată în interiorul suprafeţei Σ.3. În figura 14. în cea mai mare parte în imediata vecinătate a acestora.. Γk. . Fig.. Sn Γn Sk suprafeţele de intersecţie ale conductoarelor ik cu suprafaţa Σ (presupuse. pentru simplitate.2.2..2 s-a ilustrat spectrul liniilor de câmp electric şi magnetic şi distribuţia vectorului S pentru o linie bifilară.. În interiorul conductoarelor. 14. 14.. Transferul de energie electromagnetică de la generator la receptor se face prin exteriorul conductoarelor.. 213 .... Γk Sn În fig. in normale pe axele conductoarelor filiforme) şi cu Γ1..

rezultă: PΣ = − ∑ ∫ k =1 Γk n Vk H d s = − ∑V i k =1 n k k (14.28) Aplicând teorema lui Stokes.27) ∫ Σ Σ' Σ' Σ' Pe Σ’. Rezultă că puterea transmisă prin Σ. k =1 n PΣ = ∫ (E × H)dA = ∫ (E × H )dA = ∫ [(− gradV )× H]dA = = [− rot (V H ) + V rot H ] d A (14. rezultă că rot H = 0 deoarece. (14. Rămâne de aşadar.Se presupune că Σ se află într-o zonă în care se poate considera rot E = 0 (regim electrostatic). conform legii circuitului magnetic. pentru suprafeţele Sk avem: S ⋅ d A = 0 . integrala se poate descompune într-o sumă de integrale curbilinii pe contururile Γk ale suprafeţelor Sk: PΣ = − ∑ ∫ V H ds k k =1 Γk (14. regim cvasistaţionar). se transmite numai prin exteriorul conductoarelor. deci în sens invers normalei pozitive exterioare se ia: P = −PΣ = ∑V i k =1 n k k .31) Teorema transferului de putere pe la bornele unui multipol se enunţă astfel: puterea primită pe la borne de un multipol este egală cu suma produselor dintre intensităţile curenţilor care intră pe la bornele de acces şi potenţialele electrice ale acestor borne. 214 . pe această suprafaţă nu avem curent de conducţie ( J = 0 ) şi se neglijează curentul de deplasare ( J D = 0 .29) Deoarece pe Γk potenţialul este constant (conductoarele sunt echipotenţiale) şi egal cu potenţialul Vk al conductorului k (bornei k). În interiorul conductoarelor vectorul Poynting S este orientat radial şi deci. deci prin suprafaţa Σ ' = Σ − U Sk .30) Puterea transportată în interiorul suprafeţei Σ. În acest caz avem: E = − grad V . PΣ = − rot V H d A . Σ' ∫ ( ) n (14.

Peltier PP. se deduce 215 . Teorema transformării ireversibile a energiei electromagnetice (Teorema lui Warburg) Se consideră suprafaţa închisă Σ în interiorul căreia se află corpuri feroelectrice şi feromagnetice imobile.33) şi (14. ⎜E ∂t ⎠ ⎝ ∂t VΣ ∫ (14. Thomson PT şi puterii transformate din forma electromagnetică în forma chimică.34) în care We şi Wm sunt energiile electrică şi magnetică localizate în VΣ.2.34) rezultă: ∂We ∂Wm + Pfe + + Pfm = ∂t ∂t ⎛ ∂D ⎞ + H ∂ B ⎟ dV . cu histerezis. sau invers Pc.35) Dacă transformarea se efectuează numai în corpuri feroelectrice şi este cvasistatică. corpuri încărcate cu sarcini electrice sau polarizate imobile. VΣ ∫ E JdV = P + P J P + PT + Pc (14. energia transmisă în unitatea de timp prin suprafaţa Σ are expresia: − S dA = PJ + PP + PT + Pc + Pfe + Pfm + Σ ∫ ∂We ∂Wm + ∂t ∂t (14. avem ∂We + Pfe = E ∂ D dV .14. Prin identificarea relaţiilor (14.32). a polarizaţiei electrice şi magnetizaţiei. conductoare imobile parcurse de curent.4) scrisă sub forma: − S dA = Σ ∫ VΣ ∫ E JdV + ∫ ⎜⎝ E ∂∂D + H ∂∂B ⎟⎠dV t t VΣ ⎛ ⎞ (14. iar Pfe şi Pfm sunt puterile dezvoltate în corpurile feroelectrice şi feromagnetice ca urmare a variaţiei neliniare.33) În conformitate cu primul principiu al termodinamicii. În ecuaţia de bilanţ energetic (14. (14.32) primul termen din membrul drept este egal cu suma căldurilor dezvoltate în unitatea de timp în domeniul VΣ prin efectele Joule PJ. ∂t ∂t VΣ ∫ Multiplicând ambii membri ai acestei ecuaţii cu dt şi integrând pe durata unui ciclu de polarizare Ce.3.

în corpurile feromagnetice. cantitatea de căldură Q fm dezvoltată în unitatea de volum pe durata unui ciclu este proporţională cu aria ciclului de magnetizare AHM . rezultă ∫ e Ce Pfe dt = ε 0 Ce ∫ dV∫ E dE +∫ dV∫ E dP . Pentru o transformare cvasistatică numai cu corpuri feromagnetice. VΣ Ce VΣ Ce 2 Ce Cum ∫ E d E = 1 ∫ d(E ) = 0 . din ecuaţia (14. 2 Ce rezultă Q fe = Pfe dt = Ce ∫ ∫ dV∫ VΣ E dP = Ce ∫Α VΣ EP dV .35) rezultă ∂Wm + Pfm = ∂t VΣ ∫ H ∂∂B dV t H dM = Ce şi procedând în mod similar.37) adică.∫ ∂We dt + C e ∂t ∫ Pfe dt = Ce ∫ dV E d D . Ce VΣ ∫ Înlocuind D = ε 0 E + P şi ţinând cont că pe durata unui ciclu de polarizare ∫ dW = 0 . se obţine: Q fm = Pfm dt = µ 0 Ce ∫ ∫ dV∫ VΣ ∫Α VΣ HM dV (14. (14.36) Relaţia obţinută arată că în corpurile feroelectrice cantitatea de căldură Q fe dezvoltată în unitatea de volum pe durata unui ciclu este proporţională cu aria ciclului de polarizare electrică AEP . 216 .

(14. Ecuaţiile legilor electromagnetismului utilizate în studiul câmpului electromagnetic în medii sunt: legea circuitului magnetic în medii imobile d ∫ H ds = ∫ JdA + dt ∫ DdA = ∫ ⎜⎝ J + ∂∂D ⎟⎠ dA . ECUAŢIILE LUI MAXWELL PENTRU CÂMPUL ELECTROMAGNETIC. t Γ SΓ SΓ SΓ ⎛ ⎞ cu forma locală rot H = J + ∂ D ∂t .38) legea inducţiei electromagnetice în medii imobile: d ∫ E ds = − dt ∫ B dA Γ SΓ cu forma locală rot E = − ∂B ∂t v . (14.41) Se numesc ecuaţiile lui Maxwell. (14. ecuaţiile cu derivate parţiale care reprezintă formele locale ale legilor generale ale câmpului electromagnetic în medii imobile (viteza locală nulă. ECUAŢIILE UNDELOR. Σ . Σ VΣ div D = ρ v legea fluxului magnetic: cu forma locală div B = 0 .39) legea fluxului electric: cu forma locală ∫ DdA = ∫ ρ dV . (14. v = 0 ) şi în domenii de continuitate şi 217 .14.3.40) ∫ B dA = 0 .

44) (14. se obţin ecuaţiile în variabilele E şi H : rot H = σ E + ε ∂ E ∂t rot E = −µ ∂ H ∂t div E = 0 div H = 0 (14.45) (14.42) Introducând aceste relaţii în expresiile formelor locale (14. omogene lipsite de polarizaţie electrică permanentă ( Pp = 0 ). J = σE (14. de magnetizaţie permanentă ( M p ) şi de câmp imprimat ( E i = 0 ) D = ε E . Aceste ecuaţii se completează cu relaţiile de legătură dintre D şi E .netezime a proprietăţilor fizice locale.46) Într-un sistem de coordonate carteziene.1) ÷ (14.43') 218 . unde operatorul rotor se calculează cu relaţia i ∂ rot H = ∂x Hx j ∂ ∂y Hy k ∂ = ∂z Hz ∂H y ⎞ ⎛ ∂H x ∂H z ⎞ ⎛ ∂Hy ∂H x ⎛ ∂H − − =⎜ z − ⎟ i +⎜ ⎟ j+⎜ ∂x ⎠ ⎝ ∂x ∂y ∂z ⎠ ⎝ ∂z ⎝ ∂y ecuaţiile (14.43) (14.46) se scriu: ⎧⎛ ∂H z ∂H y ⎞ ∂E x ⎪⎜ ∂y − ∂z ⎟ = σE x + ε ∂t ⎠ ⎪⎝ ∂E y ⎪⎛ ∂H x ∂H z ⎞ − ⎟ = σE y + ε ⎨⎜ ∂x ⎠ ∂t ⎪⎝ ∂z ⎛ ∂H y ∂H x ⎞ ∂E ⎪⎜ − ⎟ = σE z + ε z ⎪⎝ ∂x ∂y ⎠ ∂t ⎩ ⎞ ⎟k ⎠ (14. B şi H şi eventual dintre E şi J pentru medii liniare.43) ÷ (14. B = µH .4) ale legilor generale ale electromagnetismului şi considerând mediul neîncărcat electric ( ρ v = 0 ).

48) Ecuaţiile obţinute se pot scrie reunit în formă matriceală: ⎡E⎤ 2 ∆ ⎢ ⎥ − εµ ∂ 2 ∂t ⎢H ⎥ ⎣ ⎦ ⎡E⎤ ⎢ ⎥ − µσ ∂ ∂t ⎢H ⎥ ⎣ ⎦ ⎡E⎤ ⎢ ⎥=0 ⎢H ⎥ ⎣ ⎦ (14.44) şi (14. se obţine o ecuaţie de aceeaşi formă pentru intensitatea câmpului magnetic: 2 ∆ H − εµ ∂ H − µσ ∂ H = 0 ∂t ∂ t2 (14. Prin urmare.43).46') Se pot stabili ecuaţiile cu derivate parţiale pe care le satisfac mărimile de stare E şi H ale câmpului electromagnetic.44') ∂E x ∂E y ∂E z + + =0 ∂y ∂x ∂z ∂H x ∂H y ∂H z + + =0 ∂y ∂x ∂z (14. Soluţiile acestor 219 . Astfel.47) ∆ E − εµ ∂ E − µσ ∂ E = 0 ∂t ∂t 2 Similar.49) Aceste ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale de ordinul doi sunt de tip hiperbolic şi au în general soluţii ondulatorii amortizate. dacă se aplică operatorul rotor relaţiei (14.44) şi se ţine seama de relaţia (14.46).45)).⎧ ∂E z ∂E y ∂H x ⎪ ∂y − ∂z = −µ ∂t ⎪ ∂H y ⎪ ∂E x ∂E z = −µ − ⎨ ∂t ∂x ∂z ⎪ ∂E ⎪ y − ∂E x = −µ ∂H z ∂t ∂y ⎪ ∂x ⎩ (14. intensitatea câmpului electric satisface ecuaţia cu derivate parţiale 2 (14. aplicând operatorul rotor ecuaţiei (14.43) şi ţinând seama de relaţiile (14.45') (14. se obţine 2 rot rot E = −µ ∂ rot H = −µσ ∂ E − µε ∂ E ∂t ∂t ∂t 2 ( ) Dar rot rot E = grad divE − ∆ E = −∆ E deoarece div E = 0 (relaţia (14.

scrise separat sub forma 2 ⎧ ∆ E = εµ ∂ E ⎪ ∂ t2 ⎪ ⎨ ⎪∆ H = εµ ∂ 2 H ⎪ ∂ t2 ⎩ (14.44). ecuaţia (14. ecuaţia (14. strâns legate şi condiţionate reciproc – unda electromagnetică. ⎢H ⎥ ⎣ ⎦ (14.52) ∂ t ⎢H ⎥ ⎢H ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ respectiv. εµ Ecuaţiile (14. pentru care σ = 0 . astfel încât se obţine o undă electrică şi una magnetică.49) se aproximează prin ecuaţia ⎡E ⎤ ⎡E⎤ ∆ ⎢ ⎥ − µσ ∂ ⎢ ⎥ = 0 . separat.50).49) devine ⎡E⎤ 2 ∆ ⎢ ⎥ − εµ ∂ 2 ∂t ⎢H ⎥ ⎣ ⎦ unde ⎡E ⎤ ⎢ ⎥ = 0 sau ⎢H ⎥ ⎣ ⎦ ⎡E⎤ ⎢ ⎥ = 0.50) 2 = ∆ − 12 ∂ 2 .53) 220 .43) şi (14. cu v = v ∂t 1 . ⎧ ∂E ⎪ ∆ E = µσ ∂ t 2 ⎪ . (14. Pentru medii conductoare.51) sunt cunoscute sub denumirea de ecuaţiile undelor. este operatorul d’Alambert.ecuaţii nu sunt independente. ⎨ ⎪∆ H = µσ ∂ H ⎪ ∂ t2 ⎩ (14. între E şi H existând relaţiile de legătură (14. În medii izolante (dielectrice). unde σ >> ε .

∂ = 0. (14. unda electromagnetică plană este caracterizată de o familie de plane paralele.46') în care ∂ = 0. din legile fluxului electric şi respectiv circuitului magnetic avem ∂E x = 0 . O astfel de undă se stabileşte întrun mediu dielectric omogen şi izotrop. x ∂x ∂t Similar. t ).54) Fiind în mediu dielectric. sub formă de unde electromagnetice. t ) . ∂x 221 . aceeaşi mărime. nelegată cauzal de procesul de propagare (nu ∂H x = 0 . x ∂t (vezi relaţiile (14. ∂y ∂z Componentele E x şi H x nu depind nici de x. în câmpuri variabile în timp. În raport cu un sistem de coordonate carteziene cu axa Ox aleasă ca direcţie de propagare. Într-un dielectric izotrop şi liniar. din legile fluxului magnetic şi respectiv inducţiei electromagnetice ∂H x = 0 şi deci H = const. lipsit de sarcini electrice ( ρ v = 0 ) sau de curenţi de conducţie ( J = 0) . nici de t. intensităţile câmpului electric şi magnetic cuprinse în aceste plane depind numai de x şi t E = E( x. la un moment dat. direcţie şi sens. într-un moment oarecare. ∂E x = 0 şi deci E = const.43') ÷ (14. Se exemplifică această analiză într-un caz particular şi anume. aceleaşi valori în toate punctele unui plan perpendicular pe o direcţie privilegiată. iar direcţia normală pe planul undei se numeşte direcţie de propagare. apare o dublă latură cauzală între câmpul electric şi câmpul magnetic care condiţionează existenţa câmpului electromagnetic “desprins“ de corpuri. de permitivitate ε şi permeabilitate µ constante. la o distanţă suficient de mare de sursele de câmp electromagnetic care ocupă un domeniu finit (de exemplu. σ = 0 ). la mare distanţă de o antenă de emisie).14. deci au o distribuţie statică uniformă. UNDA ELECTROMAGNETICĂ PLANĂ. în care intensităţile câmpului electric E şi magnetic H au. O astfel de undă electromagnetică se numeşte undă plană. 4. CÂMPUL ELECTROMAGNETIC VARIABIL ÎN MEDII DIELECTRICE. Din analiza ecuaţiilor lui Maxwell rezultă că. H = H( x. în cazul câmpului electromagnetic ale cărui mărimi de stare au.

influenţează propagarea câmpului electromagnetic). Se pot deci considera nule aceste componente şi rezultă că vectorii E şi H sunt perpendiculari pe direcţia axei Ox – deci pe direcţia de propagare a undei plane considerate (fig. 14.1), de unde se trage concluzia că unda electromagnetică plană este o undă de tip transversal (undă transversală).

y
Ey

E

ε,µ
S = E×H

x z Hz
Fig. 14.1.

H

v

x

Celelalte componente E y ( x , t ) şi E z ( x , t ) şi respectiv H y ( x , t ) şi H z ( x , t ) satisfac ecuaţii de tip hiperbolic
∂ 2E y ∂ 2E y , = εµ ∂x 2 ∂t 2 ∂ 2 E z = εµ ∂ 2 E z , ∂x 2 ∂t 2

(14.55)

∂ 2H y ∂ 2H y ∂ 2H z ∂ 2H y . , = εµ = εµ ∂t 2 ∂x 2 ∂t 2 ∂x 2

(14.56)

Integrala fiecăreia dintre aceste ecuaţii este suma dintre o funcţie de argument ξ d = x − vt şi o funcţie de argument ξ i = x + vt (argumente de tip spaţial). Astfel, soluţia E( x, t ) are expresia E ( x , t ) = [E yd ( x − vt ) + E yi ( x + vt )] j + [E zd ( x − vt ) + E zi ( x + vt )] k (14.57) 1 = 1 ⋅ 1 = c, v= unde (14.58) n εµ ε 0µ 0 ε rµ r

c=

1 fiind viteza luminii în vid, iar n = ε r µ r indicele de refracţie. ε 0µ 0 Din ecuaţiile legii inducţiei electromagnetice (14.44') avem ∂E z = µ ∂H y ∂t ∂x şi ∂E y = µ ∂H z . ∂x ∂t
(14.59)

222

şi expresia intensităţii câmpului magnetic se deduce astfel:
∂H y 1 ∂E z 1 ⎡ dE zd ∂ξ d dE yi ∂ξ i ⎤ 1 ⎡ dE zd dE zi ⎤ = + + ⋅ = = ⎢ ⋅ dξ i ∂x ⎥ µ ⎢ dξ d dξ i ⎥ ∂t µ ∂x µ ⎣ dξ d ∂x ⎣ ⎦ ⎦
Hy = 1 µ

∫ ∂E = 1 ⎡− 1 µ ∫ ⎢ v ∂t ⎣
{

⎛ dE zd dE yi ⎞ + ⎜ ⎟dt = 1 dξ i ⎠ µ ⎝ dξ d
zd

⎡ ∂E zd ⎛ ∂ξ d ⎞ −1 ∂E zi ⎛ ∂ξ i ⎞ −1 ⎤ ⎟ ⎥ dt = ⎟ + ⎜ ⎜ ⎢ ∂t ⎝ ∂t ⎠ ⎥ ⎢ ∂t ⎝ ∂t ⎠ ⎣ ⎦

+ 1 ∂E zi ⎤ ⋅ dt = v ∂t ⎥ ⎦

ε ⋅ [− E (x − vt ) + E (x + vt )] zd zi µ

La fel se deduce H z =
H (x , t ) =

ε [E (x − vt ) − E (x + vt )] . S-a obţinut aşadar, yd yi µ

ε [− E (x − vt ) + E (x + vt )] j + [E (x − vt ) − E (x + vt )] k . zd zi yd yi µ (14.60) Între perechile de componente, funcţii de argumentele ξ d şi ξ i există relaţiile: H y (x, t ) = H yd (ξ d ) + H yi (ξ i ) = − ε ⋅ E zd (ξ d ) + ε ⋅ E zi (ξ i ) µ µ

}

H z (x, t ) = H zd (ξ d ) + H zi (ξ i ) = respectiv,

ε ⋅ E (ξ ) − ε ⋅ E (ξ ) yd d yi i µ µ

⎧H yd = ⎪ ⎪ ⎪H yi = ⎪ ⎨ ⎪H zd = ⎪ ⎪ ⎪H yd = ⎩ unde

− ε µ ⋅ E zd = − 1 E zd Z ε µ ⋅ E zi = − 1 E zi Z ε µ ⋅ E yd = 1 E yd Z (14.61)

− ε µ ⋅ E yi = − 1 E yi Z
Z= µ ε

(14.62)

este impedanţa de undă a mediului.

223

µ0 = 120π ≅ 376,7Ω - impedanţa de undă a vidului; ε0 Z r = Z - impedanţa relativă. Z0 Componentele funcţii de argument ξ d = x − vt au în momentul t + dt aceeaşi valoare la distanţa x + dx , adică x + dx − v( t + dt ) = x − vt de unde rezultă dx − vdt = 0 , iar constanta Z0 =
v = dx = dt 1 εµ

(14.63)

este viteza de propagare a componentelor E yd ( x − vt ), E zd ( x − vt ), H yd ( x − vt ) şi H zd ( x − vt ). Pentru un observator care s-ar deplasa cu viteza v în sensul lui x crescător, aceste componente rămân invariabile în spaţiu; ele descriu propagarea câmpului electromagnetic în sens direct şi alcătuiesc unda electromagnetică directă sau incidentă (fig. 14.2).

y
Ed
E zd

y
E yd

Ed

v Sd

0

Sd v

H zd
H yd

0 x
z
Hd

x

z

Hd

Fig. 14.2.

Un raţionament asemănător, arată că şi componentele funcţii de argumentul ξ i = x + vt , respectiv: E yi ( x + vt ), E zi ( x + vt ), H yi ( x + vt ) şi H zi ( x + vt ) sunt unde ce se propagă cu − v , în sensul lui x descrescător şi alcătuiesc unda electromagnetică inversă sau reflectată (fig. 14.3). În vid, şi practic şi în aer, viteza de propagare a undelor electromagnetice este egală cu viteza luminii c: 8 v = 1 = c = 3 ⋅ 10 m s ε 0µ 0 224

y
H yi
Hi
Ei
E zi

y

−v
Hi

Ei

−v S i
0

E yi
H zi

x
z

0

Si

x

z
Fig. 14.3.

Acest rezultat a confirmat natura electromagnetică a luminii, cu 14 frecvenţe cuprinse între (4 ÷ 8) ⋅ 10 Hz. Din punctul de vedere al ecuaţiei undelor, componentele de argumente ξ d şi ξ i sunt funcţii arbitrare în raport cu aceste argumente, iar valorile lor într-un punct x şi la momentul t se determină din condiţiile iniţiale şi la extremităţi. Transportul de energie al undelor electromagnetice se poate stabili calculând vectorul Poynting S . Componentelor directe E d şi H d le corespunde vectorul Poynting direct Sd :

Sd = E d × H d = (E yd j + E zd k )× (H yd j + H zd k ) = (E yd H zd − E zd H yd ) i
Ţinând cont de relaţiile (14.24), se poate scrie:

Sd =

ε 2 (E yd + E 2zd ) ⋅ i = ε (H 2yd + H 2zd ) ⋅ i µ µ

(14.64)

Dacă se consideră expresiile densităţilor de volum ale energiilor electrică şi respectiv magnetică pentru unda directă sub forma ε (E 2 + E 2 ) µ (H 2 + H 2 ) yd zd yd zd , wed = , wmed = 2 2 relaţia (14.27) poate fi scrisă astfel:
Sd = 2 v wed = 2 v wmd

(14.65)

225

În mod similar, vectorul Poynting corespunzător undei inverse rezultă

ε E yi + E zi µ H yi + H zi şi wmi = unde wei = sunt densităţile de volum 2 2 ale energiilor electrică şi respectiv magnetică corespunzătoare undei inverse. Din relaţiile (14.65) şi (14.66) rezultă egalitatea densităţilor de volum ale energiilor electrică şi magnetică, atât pentru unda directă, cât şi pentru unda inversă, weα = wmα (α = d, i), iar vectorii Poynting pot fi calculaţi şi cu relaţiile
Sd = ( wed + wmd ) ⋅ v , Si = −( wei + wmi ) ⋅ v (14.67)

(

2

2

)

Si = −2 v wei = −2 v wmi

(

2

2

)

(14.66)

Având în vedere definiţia vectorului Poynting, relaţia obţinută permite următoarea interpretare fizică: energia transportată de unda electromagnetică într-un interval elementar de timp ∆t printr-un element de arie ∆A al unei suprafeţe normale pe v ∆t direcţia sa de propagare, este egală cu energia electromagnetică totală din cilindrul v având baza de arie ∆A şi generatoarea egală cu v∆t (fig. 14.4). Se dovedeşte astfel că unda electromagnetică transportă energie, ∆A iar din punct de vedere energetic, Fig. 14.4. propagarea undei este echivalentă cu un flux de energie. Dacă componentele în planul undei a oricăreia dintre intensităţile câmpurilor electric sau magnetic sunt sinusoidale de pulsaţie ω în raport cu argumentele:

Fkα ( x, t ) = Fkα max sin ⎡ω⎛ t ± x ⎞ + ϕ k ⎤ , F = E,H; k = y,z; α = d,i ⎟ ⎢ ⎜ ⎥ v⎠ ⎣ ⎝ ⎦

(14.68)

unda electromagnetică se numeşte armonică sau monocromatică. Locul geometric al vârfului vectorului câmp electric sau magnetic este o elice a cărei urmă în planul undei este o curbă numită curbă de polarizare. După forma curbei de polarizare, unda electromagnetică poate fi polarizată liniar, circular, eliptic, etc.

226

fenomen numit efect Field. Rezolvarea problemelor de câmp electromagnetic variabil în conductoare masive. tensiunea în lungul unui conductor drept. Într-un conductor drept curentul continuu se repartizează cu densitate constantă. curentul variabil în timp se repartizează însă cu densitate variabilă. curentul continuu se repartizează cu densitate constantă. curenţi numiţi curenţi turbionari sau Foucault induşi de fluxul magnetic variabil în timp. fără a pune sub tensiune părţi ale conductoarelor. curentul de aducţie variabil in timp (de exemplu sinusoidal) se repartizează cu o densitate de curent a cărei valoare efectivă e mai mare la periferie decât în interior. numit şi regim cvasistaţionar de tip magnetic sau anelectric. mai mică spre fundul crestăturii (refularea curentului spre suprafaţă).5. fiind un curent de aducţie. în regim variabil în timp. în afara de curenţii de aducţie. caracterizat prin neglijarea curentului de deplasare în legea circuitului magnetic. imobile.5. etc. intervine în studiul curenţilor variabili în conductoare masive. izotrope şi omogene se stabileşte numai prin punerea sub tensiune a unor părţi ale conductoarelor. CÂMPUL ELECTROMAGNETIC CVASISTAŢIONAR ÎN CONDUCTOARE MASIVE 14. care nu mai sunt caracterizate la fel ca în curent continuu. în regim variabil. într-un conductor drept. Câmpul electromagnetic variabil în timp impune restricţii în definirea unor mărimi cum sunt: rezistenţa electrică. fenomen numit efect de proximitate sau de apropiere. 227 . în schimb.14. repartiţia curentului într-un conductor este modificată de prezenţa în vecinătatea altor conductoare prin efectul câmpului magnetic produs de acestea. este mult mai dificilă decât în regim staţionar datorită fenomenelor menţionate în continuare. se pot stabili. Curentul continuu dintr-un conductor imobil nu influenţează repartiţia curenţilor din conductoarele imobile aflate în apropiere. Fenomene specifice Regimul cvasistaţionar al câmpului electromagnetic. Curentul continuu în conductoare imobile.1. Într-un conductor situat într-o crestătură practicată într-un bloc de material feromagnetic. fenomen numit efect pelicular.

In cele ce urmează se va studia regimul armonic permanent al câmpului electromagnetic, regim cvasistaţionar caracterizat de variaţia armonică (sinusoidală) în timp a mărimilor de stare locală cum sunt: intensităţile şi inducţiile câmpurilor electric şi magnetic, densitatea curentului electric. Se va utiliza reprezentarea în complex (simplificat) a mărimilor sinusoidale explicată sumar în continuare. Prin reprezentarea în complex simplificat a unei mărimi sinusoidale având forma y = Ymax sin(ωt + α) = 2Y sin(ωt + α) (14.69) în care s-a notat cu: +j Ymax – valoarea maximă sau amplitudinea, Y – valoarea efectivă, Y ω = 2πf – pulsaţia, f – frecventa, ∝ – faza iniţială Y jα i se ataşează o marime complexă Y = Ye , Im{Y} α numită imagine în complex simplificat, care +1 se reprezinta în planul complex (fig.14.5) 0 Re{Y} Axa reală printr-un vector, numit fazor complex, având modulul egal cu valoarea efectivă Y a Fig. 14.5. marimii sinusoidale şi unghiul cu axa reală egal cu faza iniţială ∝ (fig.14.5). Axa imaginară

y = Ymax sin(ωt + α) = 2Y sin(ωt + α)

Y = Ye jα

(14.70)

Trecerea de la imaginea în complex simplificat la functia original se face cu relaţia: y = Im{ 2e jωt Y} (14.71) Prin această reprezentare, unei mărimi vectoriale cu variaţie sinusoidală în timp îi va corespunde un vector complex, astfel:

Y = y ⋅ e y = ( 2 Y sin ωt ) ⋅ e y

Y = Y ⋅ e y , Y = Ye jα . (14.72)

Se menţionează aici faptul, uşor de verificat, că derivării în raport cu timpul a unei mărimi sinusoidale (vectoriale sau scalare) îi corespunde multiplicarea cu jω a imaginii sale în complex:

∂Y ∂t
228

jω ⋅ Y

(14.73)

Se precizează cu numai operatorului de derivare în raport cu timpul îi corespunde în complex multiplicarea cu jω, derivarea în raport cu oricare altă variabilă rămânând valabilă şi în reprezentarea complexă:

∂Y ∂x

∂Y ∂x

Pentru produsul scalar şi respectiv produsul vectorial, corespondenţa în complex este următoarea:
X⋅Y

X⋅Y , X×Y .
*

*

(14.74) (14.75)

respectiv,

X×Y

Pentru câmpul electromagnetic în medii conductoare s-a stabilit că marimile E si H satisfac ecuaţii de forma:

∆ E − µσ ∂ E = 0 ∂t ∆ H − µσ ∂ H = 0 ∂t şi, de asemenea, pentru J = σE exista relaţia evidentă ∆ J − µσ ∂ J = 0 . ∂t
Acestor ecuaţii, prin reprezentarea în complex, le corespund ecuaţiile
⎧∆ E − jωµσ E = 0 ⎪ ⎪ ⎨∆ H − jωµσ H = 0 ⎪ ⎪∆ J − jωµσ J = 0 ⎩

(14.76)

care, cu notaţia γ =

jωµσ , devin:
⎧∆ E − γ 2 E = 0 ⎪ ⎪ 2 ⎨∆ H − γ H = 0 ⎪ 2 ⎪∆ J − γ J = 0 ⎩

(14.7)

229

Aceste ecuaţii sunt ecuaţii de tip Helmholtz. Ecuaţii similare satisfac, de asemenea, şi mărimile de stare B şi D . În problemele de determinare de campuri trebuie avut în vedere că soluţia acestor ecuaţii diferentiale de ordinul doi nu sunt independente, fiind legate intre ele prin ecuatiile lui Maxwell care, în complex, se scriu:
rot H = σ E + jωσE rot E = − jωµ H ∂iv E = 0 (ρ v = 0 ) ∂iv H = 0 D = εE , B = µ H , J = σE

(14.78)

Pe suprafeţele de discontinuitate trebuie impuse şi relaţiile care rezultă din teoremele de conservare, respectiv conservarea componentelor tangenţiale ale intensităţilor câmpurilor electric şi magnetic

E 1 t = E 2 t , H 1t = H 2 t
şi a componentelor normale ale inducţiilor electrică şi magnetică
D 1 t = D 2 t , B1 t = B 2 t .

- pentru conductoare σ ≥ 10 6 (Ω −1 m −1 ); ε ≈ ε 0 = 1 /(4π9 ⋅ 10 9 )F / m ωε 0 J −15 şi rezultă D = = 1 ⋅ 10 f . J σ 18 Deci, neglijarea curentului de deplasare este acceptabilă pentru frecvenţe f ≤ 1016 Hz , domeniu ce acoperă cazurile întâlnite în tehnică unde frecvenţa nu depăşeşte 1010 ÷ 1012 Hz .

De asemenea, în regim armonic permanent, neglijarea curentului de deplasare în raport cu cel de conductie se justifică astfel: - valoarea efectivă a densităţii curentului de conducţie este J = σE , iar a curentului de deplasare este J D = J D = ωεE ,

230

14.5.2. Pătrunderea câmpului electromagnetic în semispaţiul conductor
Se consideră un bloc de material conductor de permeabilitate µ şi conductivitate σ constante, ocupând semispatiul x > 0 (fig.14.6). În dielectricul care ocupă semispaţiul x < 0 se stabileşte din exterior un câmp magnetic uniform, tangenţial la suprafaţa conductorului şi sinusoidal în timp de pulsaţie ω. H 0 = k ⋅ H 0 max sin ωt (14.79) Se studiază numai regimul permanent şi se consideră că datorită extinderii infinite a blocului în direcţiile Oy şi Oz şi al caracterului omogen al câmpului magnetic la suprafaţa lui, toate mărimile de stare locală au aceeaşi valoare în toate punctele oricarui plan x = const., paralel cu faţa blocului. Astfel spus, toate mărimile sunt funcţii numai de x şi t (undă plană), adică în interiorul blocului: z y
H0

j
k 0 i x σ, µ

H (x, t )

J (x, t )

E (x, t )
S ( x, t )

x

σ=0 µ=µ0

Fig.14.6.

H = H(x, t ); E = E(x, t ); J = J(x, t )

(14.80)

Deoarece la suprafaţa blocului se conservă componentele tangenţiale ale câmpului H , valoarea acestuia, în interior, pentru x→0, trebuie să fie egală cu câmpul tangenţial exterior:
H (0, t ) = H 0 = kH 0 (t ) = kH 0 max sin ωt

(14.81) (14.82)

sau, în reprezentare complexă,

H0 = kH0

şi se poate admite că în oricare alt punct, H are numai componente după Oz, adică H(x, t ) = kH z (x, t ) sau, în reprezentare complexă: 231

H = k H z (x ) .

(14.83)

În regim permanent sinusoidal este satisfacută ecuaţia Helmholtz pentru câmpul magnetic:
d2 Hz dx
2

− γ H z = 0; γ =

2

jωσµ .

(14.84)

Această ecuaţie diferentială liniară, omogenă, cu coeficienţi constanţi are rădăcinile caracteristice: r = ± γ . Prin urmare, soluţia este de forma:
H z (x ) = A 1 e
− γx

+ A 2e

γx

(14.85)

adică o undă directă plus o undă inversă. Deoarece blocul conductor este presupus infinit (0 ≤ x ≤ ∞ ) , unda inversă trebuie să fie nulă pentru a avea câmp magnetic finit pentru x → ≡ , adică A2 = 0. Din condiţia de frontieră rezultă A1:
H z (0 ) = A 1

Dar este H z (0) este egal cu câmpul din faţa blocului: H z (0 ) = H 0 = Aşadar,
H z (x ) = 1 2 H 0 max e
− γx

H 0 max 2

.

(14.86)

Mărimea complexă γ se numeşte constanta de propagare şi poate fi scrisă astfel:
π j π 4

γ=

jωµσ = ωµσe 2 = ωµσe

1 ⎞ ⎛ 1 = ωµσ ⎜ +j ⎟ = α(1 + j) , 2⎠ ⎝ 2

unde s-a notat cu α =

ωµσ . Înlocuind în (14.86), rezultă: 2 1 H z (x ) = H 0 max e −αx e − jαx 2

(14.87)

Valoarea instantanee a intensităţii câmpului magnetic se calculează cu relaţia H z (x, t ) = Im 2e jωt H 2 (x ) şi rezultă:

{

}

H z (x, t ) = H 0 max e − α sin(ωt − αx )

(14.88)

232

E = J = j E y (x . vectorul densităţii fluxului de energie (vectorul Poynting) este dirijat în sensul pozitiv al axei Ox (în care se propagă undele H z ( x . J = σ E .91) Densitatea de curent şi câmpul electric sunt defazate cu un unghi de π / 4 înaintea câmpului magnetic. (14. t ) 233 ( ) . 1 J = rot H = j J y (x . J y = − . t ) = αH 0 max 2e −αx sin⎛ ωt − αx + π ⎞ ⎜ ⎟ 4⎠ ⎝ E y (x. Deoarece E = jE y şi H = kH z . rezultă: − j⎜ αx − ⎟ dH z 1 − γx H 0 max α(1 + j)e = αH 0 max e −αx e ⎝ 4 ⎠ Jy = − = dx 2 − j⎜ αx − ⎟ 1 α E y = J y = H 0 max e −αx e ⎝ 4 ⎠ σ σ ⎛ π⎞ ⎛ π⎞ Valorile instantanee sunt: J y (x. rot H = J . ∂H z ≠ 0 ⎟ . S = E × H = j × k E y H z = i E y H z = i S x (x . t ) şi E y ( x . (14. t ) = α H 0 max 2e −αx sin⎛ ωt − αx + π ⎞ ⎜ ⎟ 4⎠ σ ⎝ (14. atât curentul (densitatea de curent).7 s-au reprezentat grafic undele câmpurilor electric şi magnetic la un moment t ales arbitrar (de exemplu.Densitatea de curent J şi intensitatea câmpului electric E se deduc din expresia legii circuitului magnetic în care se neglijează curentul de deplasare.t). În figura 14. ∂y ∂z ∂x ⎝ ⎠ i ∂ rot H = ∂x 0 j ∂ ∂y 0 k ∂H z ∂ ∂H z 1 1 ∂H z = −j . t ) . utilizând rel. şi din expresia legii conducţiei electrice pentru conductoare omogene. t = 3T/8).84). t ) ). Aşadar. ∂H z = 0. ∂H z = 0.90) (14.89) σ Rezultă astfel că. Ey = Jy = − ∂x ∂z ∂x σ σ ∂x Hz În complex. t ). cât şi câmpul electric sunt orientaţi după axa Oy deoarece singurele componente nenule ale rot H ⎛ ⎞ sunt dirijate după Oy ⎜ H = k ⋅ H z (x.

aşa cum se rezultă din (14.93) Această putere este absorbită de la câmpul electromagnetic din exterior şi scade rapid odată cu pătrunderea în conductor.88).t) x Ey(x.92).7. t ) = E y H z = 2 α H 2 e − 2αx ⎡cos π − cos⎛ 2ωt − 2αx + π ⎞⎤ (14.z H0(t) H0maxe-αx y σ 2α H o max e − αx Hz(x. rezultă: S x (x . cât şi cel electric.92) ⎜ ⎟ 0 max ⎢ 2 σ 4 4 ⎠⎥ ⎝ ⎣ ⎦ Puterea activă Ps transmisă prin unitatea de suprafaţă a planelor x = const.89). Ps (0) = Ps 0 = J yef = αH 0 max e − αx 234 (14.94) 2σ σ Atât câmpul magnetic. cât şi densitatea de curent au valori importante numai în vecinătatea suprafeţei conductorului.14. rezultă imediat: P 1 1α 2 Ps ( x ) = = S x ( x . Utilizând expresiile componentelor Hz şi Ey din (14. De exemplu.t) Fig. valorile lor efective scăzând exponenţial odată cu depărtarea de suprafaţa conductorului. Ţinând cont că valoarea medie pe o perioadă a funcţiei armonice (cosinusoidale în acest caz) este nulă.95) .88) şi (14. t )dt = H 0 max e − 2 αx A T 2σ ∫ 0 T (14. Puterea activă primită de conductor prin unitatea de suprafaţă laterală este: 1α 2 α 2 H 0 max = H 0 ef (14. Practic. din interiorul blocului conductor este dată de valoarea medie calculată pe un interval de o perioadă a modulului vectorului Poynting dat de relaţia (14. valoarea efectivă a densităţii de curent este. datorită exclusiv faptului că acoperă pierderile locale de putere prin efect Joule – Lenz. aceste pierderi sunt importante numai aproape de suprafaţa blocului unde x < 21α .

9). puterea activă absorbită de la câmpul exterior este: H P = Ps A = α 0 max hb σ 2 2 (14.98) Prin egalarea celor două puteri date de relaţiile (14. 2 b x Fig.97) Dacă curentul ar fi repartizat uniform pe grosimea δ.97) şi (14. rezultă pentru adâncimea de pătrundere expresia: 235 . Dacă curentul ar fi repartizat uniform pe grosimea δ.14. ar determina în volumul paralelipipedului h ⋅ δ ⋅ b o pierdere de putere activă prin efect Joule care se poate calcula astfel: 2 2 P = Pj = 1 J yechiv ⋅ hδb = hb H 0 max σ 2σδ (14.98).96) Pentru o porţiune dreptunghiulară de arie A = hb de pe faţa blocului.8). fig.14. 14.8.14.9. curentul total prin aceasta este: I= αH 0 max J yechiv J yef δ = 1/ α Fig. Considerând o fâşie de înălţime h după axa Oz şi de lungime infinită după axa Ox (fig.Se numeşte adâncime de pătrundere a câmpului electromagnetic în semispaţiul conductor şi se notează cu δ. distanţa de la suprafaţa conductorului pe care ar trebui repartizat uniform curentul total pentru ca pierderile de putere activă în conductor să fie aceleaşi ca în cazul repartiţiei sale reale (exponenţiale. ar avea densitatea echivalentă: H J yechiv = I = 0 max hδ 2δ (14. x ∫ 0 ∞ J y ( x )hdx = − h ∫ 0 ∞ ∂H z dx = ∂x z H0 y I = h [H z (0) − H z (∞ )] = h H z (0) = h H 0 P h 0 δ şi are valoarea efectivă: I = hH 0ef H = h 0 max .

3. valoarea efectivă a densităţii curentului de aducţie sinusoidal în timp este mai mare la periferie şi fenomenul de refulare a curentului se numeşte efect pelicular sau efect skin şi are următoarele consecinţe: sporirea pierderilor de putere prin efect Joule-Lenz în conductor. iar vectorul Poynting de e2 = 7. depinzând de regimul de funcţionare (invers proporţională cu rădăcina pătrată a frecvenţei). adâncimea de pătrundere. La distanţa x =δ de la suprafaţa conductorului. definit în paragraful anterior. creşterea rezistenţei echivalente a conductorului. Din compararea cu parametrul δ a dimensiunilor conductorului având suprafaţa peste tot concavă. repartiţia curentului nu se mai face uniform pe secţiunea conductorului ca în regim staţionar (în curent continuu).781ori. E y şi densitatea de curent J y scad de e = 2. Această caracteristică este utilă atât pentru calculul pierderilor de putere (ca şi cum întregul curent ar fi repartizat uniform la suprafaţa blocului pe grosimea δ). într-un conductor drept având conturul secţiunii transversale peste tot concav şi aflat la mare depărtare de alte conductoare. reducerea inductivităţii lui interioare şi dependenţa tuturor acestor mărimi de frecvenţa de lucru. Regimul de refulare slabă sau efectul pelicular slab în care difuzia câmpului electromagnetic este totală şi apare atunci când cea mai mică dintre dimensiunile conductorului a (de exemplu cea mai mică rază de curbură a unui conductor) este mult mai mică decât δ. a<<δ 236 J a << δ a Fig. r . Efectul pelicular Dacă un curent variabil în timp i(t) parcurge un conductor.99) Adâncimea de pătrundere este o caracteristică a materialului.5. câmpurile H z . Aprecierea refulării curenţilor variabili în conductoare având o formă oarecare a suprafeţei se poate face cu ajutorul parametrului δ. 14. De exemplu.10.389ori faţă de valoarea lor la suprafaţa conductorului. 14. cât şi pentru a aprecia cu aproximaţie pătrunderea câmpului electromagnetic în mediul conductor.δ= 1 = α 2 = ωµσ 1 = λ πfµσ 2π (14. rezultă regimurile de refulare a curenţilor variabili în conductoare menţionate în continuare.

r Regimul de refulare netă sau efectul pelicular net. Adâncimea de pătrundere fiind 1 . 14. la fel ca în semispaţiul conductor. rezistenţa conductorului nu se mai poate defini din relaţia u f = Ri ca în curent continuu. 14. La frecvenţe foarte înalte. adâncimea de pătrundere este foarte mică şi acest regim apare atunci când δ ⊥a. aλδ Pătrunderea câmpului e parţială şi efectul de refulare a curentului este mai pronunţat (fig. adâncimea de pătrundere scade şi poate ajunge de acelaşi ordin de mărime cu cea mai mică dimensiune a conductorului. δ= πfµσ rezultă că acest regim se stabileşte la valori mici ale conductivităţii electrice σ. La valori date pentru σ şi µ. Efectul pelicular net se studiază Fig.11). Calculul repartiţiei curentului în acest caz se poate face numai integrând ecuaţiile câmpului electromagnetic pentru o formă dată a conductorului – calcule relativ complicate. conductorul nu mai poate fi considerat filiform şi tensiunea în lungul firului. u f = ∫ Ed s .11. J aλδ a Fig. câmpul electromagnetic în δ⊥a fiecare punct de pe suprafaţa conductorului pătrunde exponenţial. depinde de C linia de curent C în lungul căreia se calculează. este un regim de refulare la frecvenţe joase. pe o adâncime de pătrundere calculată la frecvenţa a r corespunzătoare.În acest regim repartiţia câmpurilor electric şi magnetic nu diferă prea mult de repartiţia aceloraşi mărimi în regim staţionar şi curentul este repartizat relativ uniform pe secţiunea conductorului. Prin urmare. J În acest caz. Regimul de refulare medie sau efectul pelicular mediu. asimilând suprafaţa conductorului cu aceea a unui semispaţiu conductor. Puterea activă P disipată prin efect Joule – Lenz în conductor se 237 . La frecvenţe mai înalte.12. permeabilităţii magnetice µ şi frecvenţei f.14. În cazul manifestării efectului pelicular.

iar formula cu integrală de suprafaţă se aplică în metoda integrării ecuaţiei lui Helmholtz în cazul efectului pelicular net.100) unde cu n i s-a notat versorul normalei la suprafaţa conductorului orintată spre interiorul acestuia. Ra > Rc şi deci kR > 1. Rezistenţa în curent alternativ se defineşte astfel: Ra = P = 1 2 2 I I VΣ ∫ ρJ dV = I1 Re{∫ (E × H )⋅ n dA} 2 * 2 i (14.poate însă calcula şi în cazul unei repartiţii neuniforme a curentului. Σ ∫( * ) (14. În mod evident. iar factorul k L = L ia < 1 L ic se numeşte factor în alternativ al inductivităţii interioare. σA a rezultă că rezistenţa în curent alternativ devine egală cu cea din curent continuu dacă se ia Aa > Ac. cunoscând repartiţia densităţii de curent J în volumul conductorului: P = Pj = VΣ ∫ ρJ 2 dV = Re{ E × H ⋅ n i dA} . Notând cu Pc = R c I 2 puterea în curent continuu de intensitate I egală cu valoarea efectivă a curentului alternativ. raportul kR = d Pa R a = Pc R c (14. pentru un conductor. În mod asemănător se arată că inductivitatea interioară a conductorului în curent alternativ este mai mică ca în curent continuu. σA c Ra = l .102) se numeşte factor în alternativ al rezistenţei.101) Σ Formula de definiţie pentru Ra cu ajutorul integralei de volum intervine în metoda iteraţiei. (14. Considerând pentru rezistenţele conductorului relaţiile Rc = l . L ia < L ic . Aa reprezentând aria echivalentă a secţiunii transversale a conductorului în curent alternativ.103) 238 .

la frecvenţe joase (câmp magnetic de reacţiune al curenţilor turbionari neglijabil) şi la frecvenţe înalte (adâncime de pătrundere mică faţă de dimensiunile conductorului).13. calculul acestora şi repartiţia câmpului magnetic determinat de aceşti curenţi se face prin rezolvarea ecuaţiilor lui Maxwell .metoda exactă. Există însă şi aplicaţii utile: încălzirea electrică prin inducţie (cuptoare de inducţie.14. La un circuit magnetic cu o înfăşurare de curent alternativ. În aplicaţiile tehnice.5. În cazurile limită. curenţii turbionari apar în miezurile feromagnetice ale maşinilor şi aparatelor electrice de curent alternativ determinând pierderi suplimentare de putere prin efect Joule – Lenz şi înrăutăţind funcţionarea acestor maşini şi aparate. frâne şi ambreiaje electromagnetice de inducţie (se utilizează forţele de interacţiune dintre câmpul magnetic şi aceşti curenţi). Aplicaţie. etc.14.metoda iteraţiei şi metoda semispaţiului infinit.13. miezul feromagnetic este străbătut de un flux magnetic φ = φ m sin ωt sub acţiunea căruia se induc curenţi cu liniile de curent conţinute în plane transversale faţă de liniile câmpului magnetic (fig. Curenţi turbionari Se numesc curenţi turbionari sau Foncault. 14. se utilizează metode aproximative . φ ∆φ ∆φ ∆φ a) Fig.a). în care se utilizează puterea dezvoltată de curenţii induşi pentru a încălzi şi chiar pentru a topi conductorul). Determinarea teoretică a pierderilor prin curenţi turbionari în tola feromagnetică. Rezolvarea problemelor legate de curenţii turbionari. b) 239 .4. curenţii induşi într-un conductor masiv de un câmp magnetic variabil în timp.

E = j ⋅ E y ( x. ∆ z << h. în complex. izolate între ele.106) ∂t ∂t ∂x sau.14. Fig. Se consideră o astfel de tolă de înălţime h.Pentru a reduce pierderile de putere date de aceşti curenţi (pierderi în fier prin curenţi turbionari). constanta de integrare este C = 0. inducţia magnetică în tolă este omogenă B = k ⋅ B z (t ) şi în complex se reprezintă astfel B z ( t ) = B max sin ωt (14.14. dx 2 Prin integrare se obţine: B E y ( x ) = − jω max x + C . dE y (x) B = − jωB z = − jω max .b). fig. Dacă se neglijează y câmpul magnetic de reacţie al curenţilor turbio-nari induşi. ceea ce măreşte rezistenţa căilor de închidere a acestor curenţi şi reduce intensitatea lor (fig. 240 . (14.14. din motive de simetrie. se poate admite că densitatea de curent J = σE şi evident şi intensitatea câmpului electric sunt orientate după axa Oy şi depinde numai de variabila spaţială x J = j ⋅ J y ( x. conform legii inducţiei electromagnetice. se poate l considera infinit extinsă din punct de vedere al repartiţiei curentului în zona ei centrală (adică se poate neglija întoarce∆ rea liniilor de curent la marginea ei). grosime ∆ foarte mică (∆ << l. 2 x h x Deoarece tola este foarte subţire. Astfel. 14. se divizează miezul în tole subţiri.14. t ) ∂B z ( t ) rot E = − ∂B ⇔ =− (14. lăţime l. t ) . 2 Deoarece. rezultă ∂E y ( x.13b). t ) .105) Pentru câmpul electric indus în tolă. E y (− x ) = − E y ( x ) .104) B E J B B z = max .

Densitatea de curent este J y ( x ) = σE y ( x ) = − jωσ având valoarea instantanee − j⋅ π B max B x = ωσ max xe 2 . t ) = 1 J y ( x .111) 6ρ ( ) 241 .108) Puterea instantanee disipată în întreaga tolă se obţin prin integrare pe volumul tolei PJ ( t ) = ∫ V p J ( x.107) Curenţii induşi sunt proporţionali cu frecvenţa. γπ 2 f 2 ∆ 2 2 PJ = B max (J Kg ) . (14. sunt defazaţi în urma π fluxului magnetic inductor cu şi variază liniar cu x pe grosimea tolei. t )dV = σω 2 B 2 1 + cos 2ωt max 2 = lhω 2 σB 2 ∆3 1 + cos 2ωt max 24 −∆ 2 ∫ ∆ 2 x 2 lhdx = Puterea activă disipată în tolă este media pe o perioadă a puterii instantanee: ~ PJ = PJ ( t ) = 1 T ∫ 0 T 2 PJ ( t ) dt = lh∆ π f 2 σB 2 ∆2 max 6 (14. 2 Densitatea de volum a puterii instantanee disipată în tola feromagnetică prin efect Joule este: 1 2 2 2 2 ( + cos 2ωt ) p J ( x. t ) = σω B max x 2 σ (14. t ) = σωB max x sin⎛ ωt − π ⎞ ⎜ ⎟ 2⎠ ⎝ (14.109) Pierderile specifice prin curenţi turbionari (pierderile pe unitatea de volum) sunt 2 P p J = J = π f 2 ∆2 B 2 J m3 (14. 2 2 J y ( x.110) max V 6ρ sau.

adâncimea de pătrundere δ este de ordinul a (1 ÷ 2) mm şi tolele au grosimea ∆ de 0. obţinut prin alierea fierului cu siliciu. (14. p Fe = p T + p H . În aceste condiţii aproximarea făcută este acceptabilă. Pierderile sunt invers proporţionale cu rezistivitatea ρ a materialului. În practică interesează însă pierderile totale. care includ şi pierderile prin histerezis pH. La frecvenţă şi tole date. în fier.Aceste pierderi au fost calculate presupunând frecvenţe suficient de joase pentru a neglija câmpul magnetic al curenţilor turbionari. la frecvenţa industrială de 50Hz. Din acest motiv se utilizează tole din material cu rezistivitate mărită. de pătrundere ∆ << δ = ωµσ În practică. proiectantul aparatelor sau maşinilor electrice trebuie să asigure o inducţie maximă compatibilă cu pierderile admisibile. Aproximaţia corespunde cazului când grosimea tolei este foarte mică faţă de adâncimea 2 . inducţiei magnetice B şi grosimii ∆ a tolei .112) 242 .5 sau 0.35 mm. Pierderile sunt proporţionale cu pătratul valorilor frecvenţei f. cu valori de acelaşi ordin de mărime.

câmpul electromagnetic în δ⊥a fiecare punct de pe suprafaţa conductorului pătrunde exponenţial.14. Puterea activă P disipată prin efect Joule – Lenz în conductor se 237 . Prin urmare. Adâncimea de pătrundere fiind 1 . adâncimea de pătrundere este foarte mică şi acest regim apare atunci când δ ⊥a.În acest regim repartiţia câmpurilor electric şi magnetic nu diferă prea mult de repartiţia aceloraşi mărimi în regim staţionar şi curentul este repartizat relativ uniform pe secţiunea conductorului. aλδ Pătrunderea câmpului e parţială şi efectul de refulare a curentului este mai pronunţat (fig. Calculul repartiţiei curentului în acest caz se poate face numai integrând ecuaţiile câmpului electromagnetic pentru o formă dată a conductorului – calcule relativ complicate. La frecvenţe foarte înalte. r Regimul de refulare netă sau efectul pelicular net. 14. Regimul de refulare medie sau efectul pelicular mediu. asimilând suprafaţa conductorului cu aceea a unui semispaţiu conductor. permeabilităţii magnetice µ şi frecvenţei f. este un regim de refulare la frecvenţe joase. 14. J În acest caz. Efectul pelicular net se studiază Fig.11. conductorul nu mai poate fi considerat filiform şi tensiunea în lungul firului. pe o adâncime de pătrundere calculată la frecvenţa a r corespunzătoare.12. J aλδ a Fig. la fel ca în semispaţiul conductor. În cazul manifestării efectului pelicular. La valori date pentru σ şi µ. adâncimea de pătrundere scade şi poate ajunge de acelaşi ordin de mărime cu cea mai mică dimensiune a conductorului.11). La frecvenţe mai înalte. δ= πfµσ rezultă că acest regim se stabileşte la valori mici ale conductivităţii electrice σ. depinde de C linia de curent C în lungul căreia se calculează. u f = ∫ Ed s . rezistenţa conductorului nu se mai poate defini din relaţia u f = Ri ca în curent continuu.

101) Σ Formula de definiţie pentru Ra cu ajutorul integralei de volum intervine în metoda iteraţiei. Notând cu Pc = R c I 2 puterea în curent continuu de intensitate I egală cu valoarea efectivă a curentului alternativ. iar formula cu integrală de suprafaţă se aplică în metoda integrării ecuaţiei lui Helmholtz în cazul efectului pelicular net. Considerând pentru rezistenţele conductorului relaţiile Rc = l .poate însă calcula şi în cazul unei repartiţii neuniforme a curentului. În mod evident. pentru un conductor. Σ ∫( * ) (14. În mod asemănător se arată că inductivitatea interioară a conductorului în curent alternativ este mai mică ca în curent continuu. iar factorul k L = L ia < 1 L ic se numeşte factor în alternativ al inductivităţii interioare. Rezistenţa în curent alternativ se defineşte astfel: Ra = P = 1 2 2 I I VΣ ∫ ρJ dV = I1 Re{∫ (E × H )⋅ n dA} 2 * 2 i (14.103) 238 . raportul kR = d Pa R a = Pc R c (14. L ia < L ic .100) unde cu n i s-a notat versorul normalei la suprafaţa conductorului orintată spre interiorul acestuia. σA a rezultă că rezistenţa în curent alternativ devine egală cu cea din curent continuu dacă se ia Aa > Ac. Ra > Rc şi deci kR > 1.102) se numeşte factor în alternativ al rezistenţei. σA c Ra = l . (14. Aa reprezentând aria echivalentă a secţiunii transversale a conductorului în curent alternativ. cunoscând repartiţia densităţii de curent J în volumul conductorului: P = Pj = VΣ ∫ ρJ 2 dV = Re{ E × H ⋅ n i dA} .

În aplicaţiile tehnice.5. b) 239 .13. în care se utilizează puterea dezvoltată de curenţii induşi pentru a încălzi şi chiar pentru a topi conductorul). se utilizează metode aproximative . etc. frâne şi ambreiaje electromagnetice de inducţie (se utilizează forţele de interacţiune dintre câmpul magnetic şi aceşti curenţi). Determinarea teoretică a pierderilor prin curenţi turbionari în tola feromagnetică. Aplicaţie.a). 14. La un circuit magnetic cu o înfăşurare de curent alternativ. În cazurile limită. calculul acestora şi repartiţia câmpului magnetic determinat de aceşti curenţi se face prin rezolvarea ecuaţiilor lui Maxwell .13.14.metoda iteraţiei şi metoda semispaţiului infinit. Rezolvarea problemelor legate de curenţii turbionari. curenţii turbionari apar în miezurile feromagnetice ale maşinilor şi aparatelor electrice de curent alternativ determinând pierderi suplimentare de putere prin efect Joule – Lenz şi înrăutăţind funcţionarea acestor maşini şi aparate. Curenţi turbionari Se numesc curenţi turbionari sau Foncault. la frecvenţe joase (câmp magnetic de reacţiune al curenţilor turbionari neglijabil) şi la frecvenţe înalte (adâncime de pătrundere mică faţă de dimensiunile conductorului).4. miezul feromagnetic este străbătut de un flux magnetic φ = φ m sin ωt sub acţiunea căruia se induc curenţi cu liniile de curent conţinute în plane transversale faţă de liniile câmpului magnetic (fig. φ ∆φ ∆φ ∆φ a) Fig. Există însă şi aplicaţii utile: încălzirea electrică prin inducţie (cuptoare de inducţie.metoda exactă.14. curenţii induşi într-un conductor masiv de un câmp magnetic variabil în timp.

rezultă ∂E y ( x.14. lăţime l. ∆ z << h. se poate l considera infinit extinsă din punct de vedere al repartiţiei curentului în zona ei centrală (adică se poate neglija întoarce∆ rea liniilor de curent la marginea ei). constanta de integrare este C = 0. 2 Deoarece. conform legii inducţiei electromagnetice.Pentru a reduce pierderile de putere date de aceşti curenţi (pierderi în fier prin curenţi turbionari).14.b). E y (− x ) = − E y ( x ) . ceea ce măreşte rezistenţa căilor de închidere a acestor curenţi şi reduce intensitatea lor (fig. dx 2 Prin integrare se obţine: B E y ( x ) = − jω max x + C .14. izolate între ele. în complex. 14. (14. inducţia magnetică în tolă este omogenă B = k ⋅ B z (t ) şi în complex se reprezintă astfel B z ( t ) = B max sin ωt (14.106) ∂t ∂t ∂x sau. Fig. se divizează miezul în tole subţiri. 240 . din motive de simetrie. se poate admite că densitatea de curent J = σE şi evident şi intensitatea câmpului electric sunt orientate după axa Oy şi depinde numai de variabila spaţială x J = j ⋅ J y ( x. Dacă se neglijează y câmpul magnetic de reacţie al curenţilor turbio-nari induşi. fig.14. 2 x h x Deoarece tola este foarte subţire.104) B E J B B z = max . Astfel. t ) . t ) ∂B z ( t ) rot E = − ∂B ⇔ =− (14. Se consideră o astfel de tolă de înălţime h.13b). dE y (x) B = − jωB z = − jω max . E = j ⋅ E y ( x.105) Pentru câmpul electric indus în tolă. t ) . grosime ∆ foarte mică (∆ << l.

sunt defazaţi în urma π fluxului magnetic inductor cu şi variază liniar cu x pe grosimea tolei. t ) = σωB max x sin⎛ ωt − π ⎞ ⎜ ⎟ 2⎠ ⎝ (14.108) Puterea instantanee disipată în întreaga tolă se obţin prin integrare pe volumul tolei PJ ( t ) = ∫ V p J ( x. 2 2 J y ( x. t ) = 1 J y ( x .110) max V 6ρ sau.107) Curenţii induşi sunt proporţionali cu frecvenţa.109) Pierderile specifice prin curenţi turbionari (pierderile pe unitatea de volum) sunt 2 P p J = J = π f 2 ∆2 B 2 J m3 (14.111) PJ = 6ρ ( ) 241 . 2 Densitatea de volum a puterii instantanee disipată în tola feromagnetică prin efect Joule este: 1 2 2 2 2 ( + cos 2ωt ) p J ( x.Densitatea de curent este J y ( x ) = σE y ( x ) = − jωσ având valoarea instantanee − j⋅ π B max B x = ωσ max xe 2 . (14. γπ 2 f 2 ∆ 2 2 B max (J Kg ) . t )dV = σω 2 B 2 1 + cos 2ωt max 2 = lhω 2 σB 2 ∆3 1 + cos 2ωt max 24 −∆ 2 ∫ ∆ 2 x 2 lhdx = Puterea activă disipată în tolă este media pe o perioadă a puterii instantanee: ~ PJ = PJ ( t ) = 1 T ∫ 0 T 2 PJ ( t ) dt = lh∆ π f 2 σB 2 ∆2 max 6 (14. t ) = σω B max x σ 2 (14.

care includ şi pierderile prin histerezis pH. proiectantul aparatelor sau maşinilor electrice trebuie să asigure o inducţie maximă compatibilă cu pierderile admisibile. La frecvenţă şi tole date. Aproximaţia corespunde cazului când grosimea tolei este foarte mică faţă de adâncimea 2 . În practică interesează însă pierderile totale. de pătrundere ∆ << δ = ωµσ În practică. Din acest motiv se utilizează tole din material cu rezistivitate mărită. Pierderile sunt proporţionale cu pătratul valorilor frecvenţei f. Pierderile sunt invers proporţionale cu rezistivitatea ρ a materialului.Aceste pierderi au fost calculate presupunând frecvenţe suficient de joase pentru a neglija câmpul magnetic al curenţilor turbionari. p Fe = p T + p H .35 mm. În aceste condiţii aproximarea făcută este acceptabilă. obţinut prin alierea fierului cu siliciu. inducţiei magnetice B şi grosimii ∆ a tolei . adâncimea de pătrundere δ este de ordinul a (1 ÷ 2) mm şi tolele au grosimea ∆ de 0.5 sau 0. cu valori de acelaşi ordin de mărime. la frecvenţa industrială de 50Hz. în fier.112) 242 . (14.