You are on page 1of 5

080.

‘Abasa (Ia Bermuka Masam)

X ‘Abasa W

∩⊇∪ #’¯<uθs?uρ }§t6tã

1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,

∩⊄∪ 4‘yϑôãF{$# çνu™!%y` βr&

2. karena telah datang seorang buta kepadanya[1554].

[1554] Orang buta itu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah s.a.w. meminta ajaran-ajaran
tentang Islam; lalu Rasulullah s.a.w. bermuka masam dan berpaling daripadanya, karena beliau sedang menghadapi
pembesar Quraisy dengan pengharapan agar pembesar-pembesar tersebut mau masuk Islam. Maka turunlah surat ini
sebagi teguran kepada Rasulullah s.a.w.

∩⊂∪ #’ª1¨“tƒ …ã&©#yès9 y7ƒÍ‘ô‰ãƒ $tΒuρ

3. tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),

∩⊆∪ #“tø.Ïe%!$# çµyèxΨtGsù ã©.¤‹tƒ ÷ρr&

4. atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?

∩∈∪ 4©o_øótFó™$# Ç⎯tΒ $¨Βr&

5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup[1555],

[1555] Yaitu pembesar-pembesar Quraisy yang sedang dihadapi Rasulullah s.a.w. yang diharapkannya dapat masuk
Islam.

∩∉∪ 3“£‰|Ás? …çµs9 |MΡr'sù

6. Maka kamu melayaninya.

∩∠∪ 4’ª1¨“tƒ ωr& y7ø‹n=tã $tΒuρ

7. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman).

∩∇∪ 4©tëó¡o„ x8u™!%y` ⎯tΒ $¨Βr&uρ

8. dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),

∩®∪ 4©y´øƒs† uθèδuρ

9. sedang ia takut kepada (Allah),

Jacky – JQ™ with QIW by M.Taufiq


080. ‘Abasa (Ia Bermuka Masam)

∩⊇⊃∪ 4‘¤Sn=s? çµ÷Ζtã |MΡr'sù

10. Maka kamu mengabaikannya.

∩⊇⊇∪ ×οtÏ.õ‹s? $pκ¨ΞÎ) Hξx.

11. sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,

∩⊇⊄∪ …çνtx.sŒ u™!$x© ⎯yϑsù

12. Maka Barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,

∩⊇⊂∪ 7πtΒ§s3•Β 7#çtྠ’Îû

13. di dalam Kitab-Kitab yang dimuliakan[1556],

[1556] Maksudnya: Kitab-Kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang berasal dari Lauhul Mahfuzh.

∩⊇⊆∪ ¥οt£γsÜ•Β 7πtãθèùó£∆

14. yang ditinggikan lagi disucikan,

∩⊇∈∪ ;οtxy™ “ω÷ƒr'Î/

15. di tangan Para penulis (malaikat),

∩⊇∉∪ ;οu‘tt/ ¤Θ#tÏ.

16. yang mulia lagi berbakti.

∩⊇∠∪ …çνtxø.r& !$tΒ ß⎯≈|¡ΡM}$# Ÿ≅ÏGè%

17. binasalah manusia; Alangkah Amat sangat kekafirannya?

∩⊇∇∪ …çµs)n=yz >™ó©x« Äd“r& ô⎯ÏΒ

18. dari Apakah Allah menciptakannya?

∩⊇®∪ …çνu‘£‰s)ùs …çµs)n=yz >πxôÜœΡ ⎯ÏΒ

19. dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya[1557].

[1557] Yang dimaksud dengan menentukannya ialah menentukan fase-fase kejadiannya, umurnya, rezkinya, dan
nasibnya.

Jacky – JQ™ with QIW by M.Taufiq


080. ‘Abasa (Ia Bermuka Masam)

∩⊄⊃∪ …çνuœ£o„ Ÿ≅‹Î6¡¡9$# §ΝèO

20. kemudian Dia memudahkan jalannya.[1558]

[1558] Memudahkan jalan Maksudnya memudahkan kelahirannya atau memberi persediaan kepadanya untuk menjalani
jalan yang benar atau jalan yang sesat.

∩⊄⊇∪ …çνuy9ø%r'sù …çµs?$tΒr& §ΝèO

21. kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,

∩⊄⊄∪ …çνu|³Σr& u™!$x© #sŒÎ) §ΝèO

22. kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.

∩⊄⊂∪ …çνzs∆r& !$tΒ ÇÙø)tƒ $£ϑs9 ξx.

23. sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,

∩⊄⊆∪ ÿ⎯ϵÏΒ$yèsÛ 4’n<Î) ß⎯≈|¡ΡM}$# ÌÝàΖu‹ù=sù

24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

∩⊄∈∪ ${7|¹ u™!$yϑø9$# $uΖö;t7|¹ $¯Ρr&

25. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),

∩⊄∉∪ $y)x© uÚö‘F{$# $uΖø)s)x© §ΝèO

26. kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,

∩⊄∠∪ ${7ym $pκÏù $uΖ÷Kt7/Ρr'sù

27. lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,

∩⊄∇∪ $Y7ôÒs%uρ $Y6uΖÏãuρ

28. anggur dan sayur-sayuran,

∩⊄®∪ WξøƒwΥuρ $ZΡθçG÷ƒy—uρ

29. zaitun dan kurma,

∩⊂⊃∪ $Y6ù=äñ t,Í←!#y‰tnuρ

30. kebun-kebun (yang) lebat,

Jacky – JQ™ with QIW by M.Taufiq


080. ‘Abasa (Ia Bermuka Masam)

∩⊂⊇∪ $|/r&uρ ZπyγÅ3≈sùuρ

31. dan buah-buahan serta rumput-rumputan,

∩⊂⊄∪ ö/ä3Ïϑ≈yè÷ΡL{uρ ö/ä3©9 $Yè≈tG¨Β

32. untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

∩⊂⊂∪ èπ¨z!$¢Á9$# ÏNu™!%y` #sŒÎ*sù

33. dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),

∩⊂⊆∪ ϵ‹Åzr& ô⎯ÏΒ â™öpRùQ$# ”Ïtƒ tΠöθtƒ

34. pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,

∩⊂∈∪ ϵ‹Î/r&uρ ⎯ϵÏiΒé&uρ

35. dari ibu dan bapaknya,

∩⊂∉∪ ϵŠÏ⊥t/uρ ⎯ϵÏFt7Ås≈|¹uρ

36. dari istri dan anak-anaknya.

∩⊂∠∪ ϵŠÏΖøóム×βù'x© 7‹Í×tΒöθtƒ öΝåκ÷]ÏiΒ <›Íö∆$# Èe≅ä3Ï9

37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

∩⊂∇∪ ×οtÏó¡•Β 7‹Í×tΒöθtƒ ×νθã_ãρ

38. banyak muka pada hari itu berseri-seri,

∩⊂®∪ ×οuųö6tFó¡•Β ×πs3Ïm$|Ê

39. tertawa dan bergembira ria,

∩⊆⊃∪ ×οuy9xî $pκön=tæ >‹Í×tΒöθtƒ ν× θã_ãρuρ

40. dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,

∩⊆⊇∪ îοutIs% $yγà)yδös?

41. dan ditutup lagi oleh kegelapan[1559].

[1559] Maksudnya mereka ditimpa kehinaan dan kesusahan.

Jacky – JQ™ with QIW by M.Taufiq


080. ‘Abasa (Ia Bermuka Masam)

∩⊆⊄∪ äοtyfxø9$# äοtxs3ø9$# æΛèε y7Íׯ≈s9'ρé&

42. mereka Itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

Jacky – JQ™ with QIW by M.Taufiq