k nÃnC xÁC unP MC 1lLu

nPCM 1
kÁC ÐNn MC 1ILU

% 5ÞLCIIIC
Cu thêţ rõ ràng
MM
% MLA5UkA8LL
Ðo |.ng d.c

% A11AINA8LL/ACnILVLA8LL
1|nh khá th|

% kLLLVAN1
L|ôn quan dên muc t|ôu chung
11
% 1IMLŴ8CUND
|ó| han th| g|an
MC 1ILU CA 8N LÀ "
ƍ8.óc dâu t|ôn dê có môt su
ngh|êp |à |âp ra môt bán ||êt kô
trung thuc nhât nhüng d|êu m|nh
muôn và ko muôn |àmŦ"
{8ob cohn)
NU¥LN L¥ 3 VCN 1kCN
ÐAM ML
NÀN
L.N
LI
NnUN
#Nêu ban k|êm d.c rât nh|êu t|ên thðng qua nhüng v|êc mà
ban khðng bao g| có thê g|ó| nhâtţ ban chi có thê xây dung
môt cðng ty thành cðng mà khðng phá| |à môt cðng ty v| da|Ŧ
Nêu ban tró nôn g|ó| nhât trong môt ||nh vuc nào dó th| ban
cüng khðng thê g|ü vüng dinh cao nêu ban khðng dam mô
nhüng g| m|nh |àmŦ Cuô| cùngţ nêu ban dam mô tât cá nhüng
g| ban muônţ nh.ng ban khðng thê |à ng.| g|ó| nhâtŦ cüng
nh. khðng mang |a| h|êu quá k|nh têţ th| có thê ban së thây
rât vu| s.óngţ nh.ng ban khðng mang |a| kêt quá v| da|"Ŧ
(1ùtôt dên v| da| Ŵ I|m Co|||ns)
CÂU nI kÁC ÐNn MC 1ILU
1) nám alá Lri quan Lrona nhâL cúa ban Lrona cuôc sôna là al?
2) naav Lrona luc nàvţ 3 muc Llôu quan Lrona nhâL cúa cuôc dòl
ban là al?
3) nêu hôm nav ban blêL duoc rãna ban chi còn sôna duoc 6
Lhánaţ ban së làm alţ ban së alành Lhòl alan nhu Lhê nào?
4) 8an së làm al nêu naàv mal ban Lruna sô 1 Lrlêu dôla Llên
mãL?
3) ulêu al ban luôn muôn làm nhuna so phál cô aãna?
6) 8an Lhlch làm al nhâL? Cál al mana lal cho ban cám alác Lu
hào và hàl lòna vól bán Lhân nhâL?
7) nêu ban blêL ban së khôna bi LhâL balţ dlêu lón nhâL mà ban
dámuóc mo là al?
CÁM .N CÁC 8N ÐÂ 1nLC DÔI!

-..

@D -. .

O.

-..

@D .

% 9.

.

 .  @ .

 µ g°– % .°– .D  .n % @@- $.

 D- ° –f° .I @°  % I-@ y° f° ° ¯n y n°– % @.

..

@D.

 -" .

n y° n ¯ ¾ °–½ g ½ f ¯ ° y °– n ° °°– ¯° ¯° g ¯° g¯ # % . .

°% .

 -D- .-D-I-@.- .- ..

n ° ° ´°– f °°– n ¯g ° ´°– f – n – ° ° n n i °– ¯ n´°– g° n´°– ¯g ´°– ½ g ¯ n´°– ¡ - ° °y° – ° °– ¯ ¡° n °g  ° n°– ´°– – °– ° nf ° ° ´°– f¯ ¯y °°– – ¯° g¯ .#- ° ¯ .

°– ° ´°– ¯f°–  ¡ # %@ ° ¡ ¯. ´°– ¯f°–  °  n ° ¾  ¾.°– ° ´°– g °–.°– °. – ° n°– °. n°– ° ° f¯ ¯y n °°– – ° ¯° °.

°¾% .

.

DO.

-..

°– ¾ ½ n –°–" % ° n g¯ – °".n °– ° n n° ¾°– .n h°– ° ¾ g¯ – ° ¾ –g° –f° °. °g" % ° ¾ g¯ – ° °–g ¯f ° °– ¾ ´f ° ¯" % – ° ´° ¯° g¯ °.@D %-m¯ –h f° °– ° nf ° °– nn ¾°– g –" %-–f °– n °g ¯n y f° °– ° nf nn ° g –" %- ´¯ °f ° .

g –" .h – ¯f°– n ° n¯ –hn g g g °– ° i° °" %- ° ° ¾ ´°–   ° ° ¯g ° h¯ .n ¯.

.

.

..-.

.

 -@" .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful