EVO NESTO STO SAM NASLA OD PROSLE GODINE 1 Podvuci op te ciljeve kvaliteta u politici kvaliteta 2.

Kako podsistem prodaje uti e na kvalite produkata? Kojim procesima podsistem prodaje uti e na kvalitet produkata( proizvoda/usluga) 3. Pored navedenih primera upi i PrQ, PoQ, OQ, UQ...? ‡ mali gabariti ‡ ocenjen je kvalitet usluge ocenom 3 ‡ velika rezolucija ‡ ostvareno vreme uslu ivanja 20 min. ‡ rezolucija min 20 Mpixela ‡ francuska vina 4. Kategorisati slede e izlaze po svim kriterijumima izlaza: ostaci hrane iz restorana, mikrotalasna pe , krompir... 5. Specifi nosti sistema upravljanja i karakteristike sistema upravljanja? 6. Kako re ijski materijal uti e na kvalitet proizvoda/usluge? Navesti primer kada re ijski materijal direktno uti e na kvalitet proizvoda/usluge? Npr. u banci ili kada se popunjavaju neki dokumenti tada re ijski materijal (recimo papir) direktno uti e na kvalitet usluge... 7. Objasniti ta je i kako nastaje odstupanje GAP 2? 8. Objasniti razliku izme u materijalnih i nematerijalnih tro kova kvaliteta? 9. Koja je osnovna razlika izme u usu nih i proizvodnih organizacionih sistema u vezi sa kvalitetom? Pitanja na zaokru ivanje: 10. Koji su osnovni izlazi organizacionih sistema: -produkti -informacije -novac 11. Prilikom indetifikacije procesa i njihovog grupisanja potrebno je uzeti u obzir: ‡ fazu formiranja i funkcionisanja org. sistema 12. Prema E.Deming-u na ela menad menta su, pa da se od ponu enih zaokru i koji su? 13. Aktivnosti procesa definisanja kvaliteta: ‡ planiranje projekata ‡ definisanje ulaznih elemenata ‡ verifikacija ‡ validacija Samo to meni ovo apsolutno ni ta nije jasno :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful