You are on page 1of 101

ΓέϮτγϷ΍ -1

΍άϫϭ ˬξϗΎϨΘϟ΍ ΪΣ ϰϟ· ϞμΗ ΓΩ˷ΪόΘϣϭ ΔϔϠΘΨϣ ϥΎόϣ ϲϓ ΓέϮτγ΃ ΔϤϠϛ ϡΪΨΘδΗ
Ύϧήμϋ ϲϓ ΔλΎΧ ΔϴΑΎΒοϭ ΎοϮϤϏ ΔϴϓήόϤϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ήΜϛ΃ Ϧϣ ΓέϮτγϷ΍ ϞόΠϳ Ύϣ
ϊΑΎδϟ΍ ϦϴϧήϘϟ΍ ϲϓ" Ϫ˷ϧ΄Α ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳϭ ˬϲϤϠόϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ϭ ϲϘτϨϤϟ΍ ήϴϜϔΘϟ΍ ήμόϟ΍ ΍άϫ
ήϜϔϟ΍ Ϫϴ˷Ϥδϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ύϣϭ ϢϠόϟ΍ ϦϴΑ Δ˷ϴϘϴϘΤϟ΍ Γ˷ϮϬϟ΍ ΖϣΎϗ ήθϋ ϦϣΎΜϟ΍ϭ ήθϋ
(1)
Δ˷ϳ έϮτγϷ΍ κμϘϟ΍ Ϟ˷ΒϘΗ ΐόμϟ΍ Ϧϣ ΢Βλ΃ ΍άϫ ΎϨϣϮϳ ϲϓ Ϫ˷ϧ΃ ϚϟΫϭ "ϱέϮτγϷ΍
ΔϴϧϮϜϟ΍ ήϫ΍Ϯψϟ΍ ήϴδϔΘϟ ΔϴτϤϟ΍ ϲϤϠόϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ΢Βλ΃ϭ .Δ˷ϴΨϳέΎΗ ϖ΋ΎϘΣ ΎϬ˷ϧ΃ ϰϠϋ
Ϛ˷Ϡ ϤΗ ΪόΑϭ .ϲϧΎδϧϹ΍ ήϴϜϔΘϟ΍ ϰϠϋ Γήτϴδϣϭ ΓΪ΋Ύγ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΓέϮτγϷ΍ Ϧϋ ΎοϮϋ
ϊϓΩ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΎϬϤϬϓ ΔϟϭΎΤϣϭ ΓέϮτγϷ΍ Δγ΍έΩ ϰϟ· ϥΎδϧϹ΍ ΩΎϋ έϮϣϷ΍ ϡΎϣΰϟ ήμόϟ΍
ˬΚΤΒϟ΍ ΕϻΎΠϣ ΕΩ˷ΪόΘϓ ˬΎϬϟ ΕΎϔϳήόΗϭ Ε΍ήϴδϔΗ ΩΎΠϳ· ϰϟ· ϦϴΜΣΎΒϟ΍ϭ Ϧϳή˷ϜϔϤϟ΍
ϲϓ ΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΟ" ϥ
˷ ΃ϭ Δ˷λΎΧ ΎϴΟϮϟϮΑϭήΘϧϻ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ΦϳέΎΗϭ ϲδϔϨϟ΍ ϞϴϠΤΘϟΎϛ
Ύϫέ΍ϭΩ΃ ΐόϠϳ .ΔγΪϘϣ ΕΎϳΎϜΣ ϱ΃ ήϴσΎγ΃ ΎϬδϔϨϟ ΖϛΎΣ Ύϫέ˷ϮτΗ ϞΣ΍ήϣ Ϧϣ ΔϠΣήϣ
ϯϮϗ ϞΧΪΗ ΓέϮτγϷ΍ ϲϔϓ ΓέϮτγϷ΍ ΕΎ˷ϴμΨη ϦϴϠ˷ΜϤϣ ΔϬϟϵ΍ ϑΎμϧ΃ϭ ΔϬϟϵ΍
ΓέϮτγϷΎϓ ΎϬΘϓήόϣ ϥΎδϧϹ΍ ϊδϳ ϻ έ΍ήγ΃ ΔϠϣΎΣ ήθΒϟ΍ Ϧϣ ϊϓέ΃ϭ ϯϮϗ΃ ΕΎϨ΋Ύϛϭ
ϡΪϗ΃ άϨϣ ήϴσΎγϷ΍ ΖϴπΣ Ϛϟάϟ .(2)"Ύϣ ˯ϲη ΃ΪΑ ϒϴϛ ϭ΃ ΙΪΣ ϒϴϛ ΎϨϟ ϱϭήΗ
έϮτΘΑ ϦϜϟ ˬΔϬϓΎθϣ ήϴσΎγϷ΍ Ιέ΍ϮΘΗ ϝΎϴΟϷ΍ ΖϧΎϛ ΎϤ˷Αέ ˬϥΎδϧϹ΍ ΔϳΎϨόΑ έϮμόϟ΍
ϲΘϟ΍ ήϴσΎγϷ΍ ϊϤΠΑ ϡΎ˷ϜΤϟ΍ϭ ΔγΎδϟ΍ϭ ˯ΎΑΩϷ΍ϭ ˯΍ήόθϟ΍ Ϣ˷ Θϫ΍ ΎϬϣ˷ΪϘΗϭ Ε΍έΎπΤϟ΍
ήϴσΎγϷ΍ ϊϤΟ ϲϓ ΩϮϬΠϟ΍ ΖϠλ΍ϮΗϭ .ΏϮόθϟ΍ ΔϓΎϘΛ Ϧϣ ΃˷ΰΠΘϳ ϻ ˯ΰΟ ΎϫέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ
ΔϳΎϜΣ ΓέϮτγϷΎϓ" .ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ΔϓΎϘΛ ϲϓ ΎϫέϭΩϭ ΎϬΘϴϤϫ΄Α ϲϋ Ϯϟ΍ ΪόΑ Δ˷λΎΧ ΎϬϨϳϭΪΗϭ
ϲΘϟ΍ ΔϋΎϤΠϟ΍ Γήϛ΍Ϋ ΎϬϠόΠϳ Ύ˷Ϥϣ ΔϴϬϔθϟ΍ Δϳ΍ϭήϟΎΑ ϞϴΟ ϰϟ· ϞϴΟ Ϧϣ ϞϘΘϨΗ Δγ˷ΪϘϣ
Γ˷ϮϘϟ΍ ΎϬΒδϜΗϭ ΔΒϗΎόΘϤϟ΍ ϝΎϴΟϸϟ ΎϬϠϘϨΗ ΎϬϤϜΣϭ ΎϬγϮϘσϭ ΎϬΗ΍ΩΎϋϭ ΎϬΘϤϴϗ φϔΤΗ
ϒϳήΤ˷Θϟ΍ Ϧϣ ΓέϮτγϸϟ φϓΎΤϟ΍ έϭΩ ΐόϠΘϟ ΔΑΎΘϜϟ΍ ˯ϲΠΗϭ .αϮϔ˷Ϩϟ΍ ϰϠϋ ΓήτϴδϤϟ΍
˷ ΃ Ϛη ϻϭ (1)"ϞϗΎϨ˷ΘϟΎΑ
ΎϬϠόΟ Ύ˷Ϥϣ ΔϘ΋Ύϓ ΔϳΎϨϋ ΖϧΎϛ ΓέϮτγϷΎΑ Ε΍έΎπΤϟ΍ ΔϳΎϨϋ ϥ
ΔϓΎο· .΍ήϴψϧ ΎϬϟ ΪΠϧ ΩΎϜϧ ϻ ΔϴϨϓ ϖ΋΍ήσ ϲϓϭ ϞϠΤϟ΍ ϰϬΑ΃ϭ ΐϴϟΎγϷ΍ ϰϗέ΃ ϲϓ ΎϨϠμΗ
ϖ΋΍ήσϭ ίϮϣέϭ ΕϻϻΩ Ϧϣ ϪΘϨ˷ϤπΗ Ύϣϭ ΔϠϴΒϧ ν΍ήϏ΃ϭ ΔϨϴλέ ϢϜΣ Ϧϣ ϪΘϠϤη ϰϟ·

(1)
.13 ι ˬ1995 ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔόΒτϟ΍ ΔϴϗΫ˷ϼϟ΍ ΎϳέϮγ ± έ΍ϮΤϟ΍ έ΍Ω ϱΪϳΪΣ ϲΤΒλ ΔϤΟήΗ ˬϰϨόϤϟ΍ϭ ΓέϮτγϷ΍ ˬαϭ΍ήΘγ ϲϔϟ ΩϮϠϛ
(2)
.25 ι 1994 ΕϭήϴΑ ˬϲϧΎϨΒϠϟ΍ ήϜϔϟ΍ έ΍Ω ˬΔϤϳΪϘϟ΍ Ε΍ΩϮΒόϤϟ΍ Ϣϫ΃ ϢΠόϣϭ ϮϤϳΪϘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ήϴσΎγ΃ϭ ΎϴΟϮϟϮϴΜϴϣ ΔϤόϧ ϦδΣ
(1)
.25ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬΔϤϳΪϘϟ΍ Ε΍ΩϮΒόϤϟ΍ Ϣϫ΃ ϢΠόϣϭ ϮϤϳΪϘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ή ϴσΎγ΃ϭ ΎϴΟϮϟϮϴΜϴϣ ΔϤόϧ ϦδΣ
ΎϨψΣϻ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϞΒϗ Ύϣ έϮμϋ ϰϟ· ΎϧΪϋ ϥ·ϭ .Ϫϴϟ· ϑΪϬΗ ϱάϟ΍ νήϐϟ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϟ΍ ϲϓ
ϩΎΠΗ Ϫϔϗ΍Ϯϣϭ ϪΗΎΣϮϤσϭ ϩέΎϜϓ΃ϭ Ϫ΋΍έ΁ Ϧϋ ήϴΒό˷ΘϠϟ ΔϘϳήσ ϪϳΪϟ ϦϜΗ Ϣϟ ϥΎδϧϹ΍ ϥ
˷΃
ήϴδϔΘϟ ΔϠϴγϮϛ ΓέϮτγϷ΍ ΕΪϤΘϋ΍ ΕϻϻΩϭ ίϮϣέ Ϧϣ ΎϬϴϓ ΎϤϟ .ΓέϮτγϷ΍ ϯϮγ ϥϮϜϟ΍
ΝΎΘϧ ϚϟΫ ϥ
˷ Έϓ ΎϫέϮλϭ ΎϬϟΎϜη΃ ϊϴϤΠΑ ΎϬΑέΎθϣ Ζϋ˷Ϯ ϨΗϭ ΕΩ˷ΪόΗ ϥ·ϭ ΔϴϧϮϜϟ΍ ήϫ΍Ϯψϟ΍
ϲϓ ϰϟϭ΃ Δ˷ϳήϜϓ ΔϟϭΎΤϣ ΓέϮτγϷΎϓ .Ω΍ήϓϷ΍ ϯΪϟ ήϴΒό˷Θϟ΍ ΐϴϟΎγ΃ ω˷ϮϨΗϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ έ˷ϮτΗ
Γή˷ϴΤϣϭ ΔπϣΎϏ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ήϫ΍Ϯψϟ΍ ϚϠΗ .ϥΎδϧϹΎΑ ΔτϴΤϤϟ΍ ΔϴϧϮϜϟ΍ ήϫ΍Ϯψϟ΍ ήϴδϔΗ
ΎϤ˷Αέ .ϲϧΎόϤϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϲϔΨΗ ΎϬϧ˷ Ϸ ΎϬΘϘϴϘΣϭ ΎϬΘόϴΒσ Ϧϋ ϝ΅Ύδ˷Θϟ΍ ϰϟ· ϲ΋΍ΪΒϟ΍ ϊϓΪΗ
ωΎϤγϷ΍ ΪθΗ ϲΘϟ΍ ΔΒϴΠόϟ΍ κμϘϟ΍ ϩάϫ έΎθΘϧ΍ ΔϟϮϬγ ϰϟ· ˯ΎϤϜΤϟ΍ ϲόδΑ ϚϟΫ ή˷δϔϳ
˯ΎτδΒϟ΍ ϰϠϋ ΐόμϳ Δ˷ϴϔΧ ϖ΋ΎϘΣϭ ϥΎόϤϟ ΎϬϨϴϤπΗ ϰϠϋ ιήΤϟ΍ ϊϣ ϢϫέΎϜϓ΃ ώϴϠΒΘϟ
ΡΎϴΗέϻΎΑ ϥϭήόθϳ Ϧϳή˷δϔϤϟΎϛ ϦϴϳέϮτγϷ΍ ϥ
˷ ΃" Ϋ· ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ ΔϴθΧ ΎϬϓΎθΘϛ΍
ϥ΃ ΍Ϊ˷ϤόΗ ϩϮϔΧ΃ Ϊϗ ΓέϮτγϷ΍ ϰϨόϣ ϥ
˷ · ϥϮϟϮϘϳ ϢϬ˷ϧ· ξϣΎϐϟ΍ ϢϬΒϤϟ΍ ήϴδϔΗ ΪϨϋ
ϲϨϳΪϟ΍ ϭ΃ ϲγΎϴδϟ΍ ΢ϴϘϨ˷Θϟ΍ Ϧϣ ˯ϲη ϪΣίΎϣ ϥϮϜϳ Ϊϗ Ϫ˷Ϡόϟ ϭ΃ ϩϮϓήόϳ Ύϣ Ϟϛ ΍ϮϟϮϘϳ
ΎϬϧΎϣί ίϭΎΠΘΑ ΰ˷ϴϤΘΗ ΓέϮτγϷ΍ ϞόΟ Ύϣ ΍άϫ .(2)"ΐϫ΍άϤϟ΍ ϩάϫ ΏΎΤλ΃ ϱΪϳ΃ ϰϠϋ
ϝΎΜϣ ήϴΧ Ϟ
˷ όϟϭ ˬΔϨϣίϷ΍ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ΏϮόθϟ΍ϭ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϊϣ ϒ˷ϴϜΘΗϭ ΎϬϧΎϜϣϭ
(2 )
ϒϳΰϴγ ΓέϮτγ΃ ϚϟΫ ϰϠϋ
Ϟόϟϭ .ΎΜϳΪΣ Ώήόϟ΍ϭ ϦϴϴΑέϭϷ΍ ΪϨϋ ΎϫΪΠϧϭ ΎϤϳΪϗ ϖϳήϏϹ΍ ΪϨϋ ΎϫΪΠϧ ϲΘϟ΍
ΔϴϤϫ΄Α Ύϓ΍ήΘϋ΍ ϞϜθϳ ΎϬΗ΍ήϴδϔΗϭ ΎϬΗΎϔϳήόΗ ΩΪόΗϭ ΓέϮτγϷΎΑ ΚϳΪΤϟ΍ ϡΎϤΘϫϻ΍
ΎϴϠΧ΍Ω ΍έϮόη ΖΤΒλ΃ ΐΠόΘϟ΍ϭ ΔθϫΪϟ΍ ήϴΜϳ ΎϴΟέΎΧ ΎΛΪΣ ΖϧΎϛ ϥ΃ ΪόΒϓ ˬΓέϮτγϷ΍
ΎϬ˷ϧΈϓ ϞϴϟΎΤΘϟ΍ϭ Ε΍ήϴδϔΘϟ΍ ΕΩ˷ΪόΗ ΎϤϬϣϭ ˬϝΎϴΨϟ΍ ϊϣ ϖϠτϨϳ Ϣ˷ Λ ϥΎδϧϹ΍ ϦσΎΑ ϲϓ ϦϤϜϳ
ϱϭήΗ ΔΘΑΎΛ ΔϴΨϳέΎΗ ϖ΋ΎϘΤϟ Ύϔλϭ ΓέϮτγϷ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ Ύ˷ϣΈϓ ˬρΎϘϨϟ΍ ξόΑ ϲϓ ϖϔΘΗ
ϲϓ ΔϘϴϘΤϠϟ ϼ
˷ χ"ϭ ΔϴϔδϠϓ ϖ΋ΎϘΤϟ ΍ΰϣέ ϥϮϜΗ ϥ΃ Ύ˷ϣ·ϭ ˬϦϳήΑΎϏ ϝΎτΑϷ ϊ΋ΎϗϮϟ΍ ξόΑ

.11ι.1981 ϰϟϭϷ΍ ΔόΒτϟ΍ ˬβϳέΎΑ ˬΕϭήϴΑ Ε΍Ϊϳήϋ Ε΍έϮθϨϣ ˬϲϠϴϠΨϟ΍ ϕΩΎλ ΔϤΟήΗ ˬΓέϮτγϷ΍ ˬϦϴϘ΋΍έ . ϙ.ϙ (2)
ΎϣήΠϣ ϥΎϛ Ϫ˷ϨϜϟϭ ΔϴϤΘγ ϻ΍ ΏΎόϟϸϟ ϝϭϷ΍ ˯ζϨϤϟ΍ϭ ΎϬϜϠϣϭ αϮΘϧέϮϛ ΔϨϳΪϣ βγΆϣϭ ΕέΎΒϧ΍ϭ ϝϮϳ΃ ϦΑ΍ Ϯϫ Sisyphe :ϒϳΰϴγ (2)
ϪϠγέ΃ ϦϴΣ ΕϮϤϟ΍ ωΪΧ ϥ΄Α ϪΗΎϓΎΨϣ Ν˷ϮΗϭ ΔϴϫϻϹ΍ έ΍ήγϷ΍ ϰϠϋ ϦϤΗΆϣ ήϴϏϭ ϖϳήσ ϊσΎϗϭ ωΎϤσ ΡϮϤσ ϮϬϓ ΐϳήϏ ωϮϧ Ϧϣ ΍Ω˷ήϤΘϣϭ
Ϟϗήϫ ϥ΃ Ύπϳ΃ ϝΎϘϳϭ ϩήγ΃ Ϧϣ ΕϮϤϟ΍ ΫΎϘϨϐϟ ϪδϔϨΑ αϭί Ϟ˷ΧΪΗ ϰ˷ΘΣ ΩΪΠϟ΍ ϦϳΪϓ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ϮϠΨΗ ϢϴΤΠϟ΍ ΔϜϠϤϣ ΕΩΎϛ ϰ˷ΘΣ ϩΪ˷ϴϗϭ αϭί Ϫϴϟ·
ΪόΑ ϢϴΤΠϟ΍ Ϧϣ ϒϳΰϴγ Ώήϫ Ϊϗϭ .ϒϳΰϴγ Ϧϣ ΩΎΒόϟ΍ϭ ΔϬϟϵ΍ Ρ΍έ΃ ϱάϟ΍ Ϯϫ αϮϴδϴΗ ϥ ˷ ΃ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ξόΑ ήϛάΗϭ .ΕϮϤϟ΍ ΩϮϴϗ Ϛ˷ ϓ ϱάϟ΍ Ϯϫ
ΕΩΎϋ Δ˷ϤϘϟ΍ ΖΑέΎϗ ΍Ϋ· ϰ˷ΘΣ ϞΒΟ ϰϠϋ΃ ϰϟ· ΓήϴΒϛ ΓήΨλ ϢϴΤΠϟ΍ ϲϓ ϊϓΪϳ ϥΎΑ ΔϬϟϵ΍ ϪϴϠϋ ΖϤϜΤϓ ϱΪΑϷ΍ ϪΑΎϘϋ ΍ήϴΧ΃ ϲϘϟ Ϫ˷ϨϜϟϭ Ϫϴϟ· Ϫϟϭΰϧ
ήψϨϣ ήϬψϳϭ .ΓΪϳΪΟ ΔϤϳήΟ ϭ΃ ΔϠϴΤΑ Ϫϴϓ ή˷Ϝϔϳ ύ΍ήϓ ϪϳΪϟ ϰϘΒϳ ϻ ϰ˷ΘΣ ΔΑϮϘόϟ΍ ϪϴϠϋ ΖΒΘϛ Ϊϗϭ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΎϬόϓΩ ϒϳΰϴγ ϒϧ΄Θδϴϟ ϞϔγϷ΍ ϰϟ ·
.Δ˷ϴϘϳήϏϹ΍ ϲϧ΍ϭϷ΍ ϰϠϋ ΍ήϴΜϛ ΓήΨμϟ΍ϭ ϒϳΰϴγ
ΎϬϟϭ αϮϔ˷ϨϠϟ ϥϮϜΗ Ύϣ ΏάΟ΃ Δ˷ϳΰϣήϟ΍ έϮμϟ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛ ΎϨϫ Ϧϣϭ ˬΔϳΰϣέ έϮλ
.(1)Δόγ΍Ϯϟ΍ ΎϬΘ˷ϴΒόη

ι ϲϧΎΜϟ΍ ΔόΒτϟ΍ ήθϋ βϣΎΨϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ 1994 ΏΎΘϜϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ ω΍ΪΑϻ΍ϭ ΓέϮτγϷ΍ ϦϴΑ ϖϳήϏϻ΍ ΔηΎϜϋ ΕϭήΛ έϮΘϛΪϟ΍ (1)
.218
ΡήδϤϟ΍ϭ ΓέϮτγϷ΍ - 2
ΪϨϋ ϥϮγέ΍Ϊϟ΍ ΎϬϴϟ· ΪϨΘδϳ ΔϳήϜϓ ΔϣΎϋΩ ϲϬϓ ΓίέΎΑ ΔϧΎϜϤΑ ΓέϮτγϷ΍ ϰπΤΗ
ϥϮϴΣήδϤϟ΍ Ύϫϻϭ΃ϭ ϥΎϳ Ω΃ϭ ϥϮϨϓϭ Ώ΍Ω΁ϭ ϡϮϠϋ Ϧϣ ΔϓήόϤϟ΍ ωϭήϓ ϰ˷Θη ϲϓ ΚΤΒϟ΍
ωΎοϭ΃ ΪϘϧϭ ϢϫέΎϜϓ΃ ϝΎμϳ·ϭ ϢϬΗΎϴΣήδϣ ϒϴϟ΄Θϟ ϕϼτϧ΍ ΔτϘϧ ΎϫϭάΨ˷Η΍ϭ ΎϐϟΎΑ ΎϣΎϤΘϫ΍
ϝΎϴΟϷ΍ ϝϮϘϋ ΕήϬΑ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ήϴσΎγϷΎΑ ϚϟΫ ϰϠϋ ϝΪΘδϧϭ ϢϬΗΎόϤΘΠϣ
ˬϦϴΛΪΤϤϟ΍ ϦϴϴΣήδϤϠϟ ΪϨγ ήϴΧ ΖϧΎϛϭ ΔϨϜϣϷ΍ ϒϠΘΨϣ ϲϓϭ ΔϨϣίϷ΍ ϒϠΘΨϣ ϰϠϋ
ϲΘϟ΍ "Δό˷ϴτϟ΍ Γ˷ΩΎϤϟ΍" ΖϧΎϜϓ ˬϦϴϴΣήδϤϟ΍ ΪϳΪόϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΔϴοέϷ΍ ΖϠ˷Μϣ ΓέϮ τγϷΎϓ
ϑϭήψϟ΍ ϡΎϣ΄ϓ .΍ήϴψϧ ΎϬϟ ΪΠϧ ΩΎϜϧ ϻ ΔϴΣήδϣ ιϮμϧ ϲϓ ΎϫϮϏΎλϭ ΎϫϮϠ˷Ϝη
ϩ˯΍έϭ ϲϔΘΨϳ "ωΎϨϗ" ήϴΧ ΓέϮτγϷ΍ ΖϧΎϛ ϥΎϨϔϟ΍ ΔϳήΣ Ϧϣ ΪΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ϭ
ήϴΒόΘϠϟ ΎϬϤϠγ΃ϭ ϕήτϟ΍ ήϴΧ ΰϣήϟ΍ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ ϥΎϛϭ" ΓΪ΋Ύδϟ΍ ωΎοϭϷ΍ ΪϘϨϴϟ ΐΗΎϜϟ΍
ϰϟ· ϢϬϫΎΠ˷Η΍ ϥΎϛ ΎϨϫ Ϧϣϭ ΍ΰϫΎΟ ΓέϮτγϷ΍ ϲϓ ΰϣήϟ΍ ϥΎϛϭ ϩέΎϜϓ΃ ϢϳΪϘΗϭ Ϫϳ΃έ Ϧϋ
.(1)"ωϮοϮϤϟ΍ ΔΤϧΎϣϭ ΰϣ˷ήϟ΍ ΔΤϧΎϣ ΓέϮτγϷ΍
ϢϫέΎϜϓ΃ Ϧϋ ήϴΒόΘϠϟ ΔϘϳήσ ήϴΧ ΖϧΎϛ ΎϬϴϟ· ΍ϭ΄Πϟ ϲΘϟ΍ ήϴσΎγϷ΍ ϥ
˷·
ΡήδϤϟ΍ ΩϮόϳ ΎϣΪϨϋϭ ˬϢϫήμϋ ΎϳΎπϗ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ϭ ωΎοϭϷ΍ ΪϘϧϭ ϢϬΗΎΣϮϤσϭ
(2 )
ΓέϮτγϷ΍ ϥ
˷ ΃ ϲϨόϳ ϻ ϚϟΫ ϥ
˷ Έϓ ΎϴΟϮϟϮΜϴϤϟ΍ ϢϟΎϋ ϰϟ· ϭ΃ ΓέϮτγϷ΍ ϰϟ· ήλΎόϤϟ΍
ϰϠϋ ΓΪϳΪΟ Ε΍˯ΎΤϳ·ϭ ϯ΅έ ϰϟ· ϝϮΤΘΘγ ΎϤ˷ϧ·ϭ ΔϘΑΎδϟ΍ ΎϬΗϻϻΩϭ ΎϫίϮϣέ ϰϠϋ φϓΎΤΘγ
Ύϣϭ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ Ϫϴϟ· ϲϤΘϨϳ ϱάϟ΍ ήμόϟ΍ ΔόϴΒσ ΐδΣϭ ϢϫήϴϜϔΗ ΐδΣ Ϧϴϔ˷ϟΆϤϟ΍ ϱΪϳ΃
ϲϓ ϥϮϜϟ΍ ϲϓ Ϟϣ΄Θϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϰϠϋ ΐϠϏ ΎϣΪϨόϓ .ϲ˷θϤΗ Ϧϣ ϚϟΫ ϭ΃ ήμόϟ΍ ΍άϫ ϪϴπΘϘϳ
ϻ ΩΎϜϧ Δ˷ϴΣήδϣ αϮϘσ ϲϓ Ϟϣ΄Θϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ή˷ΒόΘϟ ΓέϮτγϷ΍ Ε˯ΎΟ ϲϘϳήϏϹ΍ ήμόϟ΍
ϞϤόϓ ϖτϨϤϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϰϟ· ΓέϮτγϷ΍ ΖόπΧ ϢϠόϟ΍ ήμϋ ˯ΎΟ ΎϣΪϨϋϭ .ϼϴΜϣ ΎϬϟ ΪΠϧ
ΓέϮτγϷ΍ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΖϧΎϜϓ ϪΗ΍ΰ˷ϴϤϣϭ ήμόϟ΍ ΍άϫ κ΋ΎμΧ ϥΎϴΑ ϰϠϋ ΡήδϤϟ΍
ϖτϨΗ ΎϫέϭΪΑ ΓέϮτγϷ΍ϭ ϪΗΎ˷ϴσ ϲϓ ΎϬϴϔΨϳϭ ΎϬϨτΒΘδϳ ϥΎϛ Ϋ· Ϟλ΍ϮΗϭ ϥΎτϴΘγ΍ Δϗϼϋ
΢ΒμΗ ϞΑ ΎϬϟΎΣ ϰϠϋ ϰϘΒΗ ϻ ΓέϮτγϷ΍ ϥ
˷ ΃ ϲϨόϳ Ύϣ ΍άϫ ˬήμόϟ΍ ΰ˷ϴϤΗ ϲΘϟ΍ ϲϧΎόϤϟΎΑ
(1) (1)
ˬ2000 ΔϓΎϘΜϟ΍ έϮμϘϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ˬήλΎόϤϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ ΓέϮτγϷ΍ ˬϲΟΎΠΤϟ΍ ϦϳΪϟ΍ βϤη έϮΘϛΪϟ΍
.302ι
ΔϤϠϛ ΎϴΟϮϟϮΜϴϤϟ΍ ϥΈϓ ΔϤόϧ ϦδΤϟ "ΔϤϳΪϘϟ΍ Ε΍ΩϮΒόϤϟ΍ Ϣϫ΃ ϢΠόϣϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ήϴσΎγ΃ϭ ΎϴΟϮϟϮΜϴϣ " ϢΠόϤϟ΍ ϲϓ Ωέϭ Ύϣ ΐδΣ (2)
ήϴδϔΗϭ Δγ΍έΪΑ ϲϨόΗ ΎϴΟϮϟϮΜϴϤϟ΍ϭ .ϞϘόϟ΍ ϲϨόΗ αϮϏϮϟϭ ϞϘόϟ΍ ϊϣ ϰϓΎϨΘϳ Ύϣ ϲϨόΗ αϮΜϴϣ "ΎϴΟϮϟϮΜϴϣ+αϮΜϴϣ" ϦϴότϘϣ Ϧϣ ϥϮϜΘΗ
΍άϫ Δ˷ϴϘϳήϏϻ΍ ΎϴΟϮϟϮΜϴϤϟ΍ Δ˷ϳήμϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮΜϴϤϟ΍ ϞΜϣ Ύϣ ΐόθΑ Δ˷λΎΨϟ΍ ήϴσΎγϻ΍ ΔϋϮϤΠϣ ϰϠϋ Ϛϟάϛ ΎϴΟϮϟϮΜϴϣ Δψϔϟ ϝ˷ ΪΗ ΎϤϛ ήϴσΎγϻ΍
ϲϓ Δ˷ϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ Δ˷ϳήϜϔϟ΍ϭ Δ˷ϴδϔϨϟ΍ ΎϬϔ΋Ύχϭ Δγ΍έΩϭ ΎϫήϴδϔΗϭ Ύϫ˯Ϯθϧ Κϋ΍ϮΑ Δγ΍έΩϭ ΓέϮτγϷ΍ ϒϳήόΘΑ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮΜϴϤϟ΍ Ζ˷ϤΘϫ΍ Ϊϗϭ
ϖϠΧϭ ϥϮϜϟ΍ ϖϠΧ ϝϮΣ ήϴσΎγϷ΍ϭ κμϘϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϲϬϓ ϥΎϓϮτϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϖϠΧϭ ϥϮϜϟ΍ ϖϠΧ ϝϮΣ Δ˷μϗ ΪΟϮϳ ΎϴΟϮϟϮΜϴϣ Ϟϛ
.Ϣϫέ΍ήγ΃ϭ ΔϬϟϵ΍ ΓΩϻϭϭ ϥΎϓϮτϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍
ΓΰϴϤϟ΍ ϩάϫ ϥ
˷ ΃ ΢ο΍Ϯϟ΍ Ϧϣϭ ϥΎϜϤϟ΍ϭ ϥΎϣ˷ΰϟ΍ ή˷ϴϐΗϭ ϲϋϮϟ΍ ήϴϐΘΑ ΓΩ˷ΪΠΘϣϭ Γή˷ϴϐΘϣ
ΓΪϴόΑ Δ˷ϴϧΎϧϮϴϟ΍ ήϴσΎγϷ΍ ΖϧΎϛ ϥ·ϭ .ΎϤϬϟ ήμΣ ϻ Δ˷ϴϛήΣϭ Δϧϭήϣ ΓέϮτγϷ΍ ϲτόΗ
ιϮΨ˷θϟ΍ ϥ
˷ ΃ ΪΠϧ ΎϨ˷ϧ΃ ϝϮϘϟ΍ ϪϴϨόϳ Ύϣ ΍άϫϭ ΎϨϴϟ· ΎϬΑ˷ήϘϳ ΡήδϤϟ΍ ϥ
˷ Έϓ ΎϨϧΎϜϣϭ ΎϨϧΎϣί Ϧϋ
ϝΎΜϣ ήϴΧ Ϟ
˷ όϟϭ ΎϨϤϟΎϋ Ϧϣ ΔΒϳήϗ ΔϨϜϣ΃ϭ ιϮΨη ϰϟ· ϝ˷ϮΤΘΗ Δ˷ϳέϮτγϷ΍ ΔϨϜϣϷ΍ϭ
ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ ˯΍Ϯγ ΚϳΪΣ ϥΎδϧ· Ϟϛ ϲϓ ήΛΆΗ Ζϟ΍ίΎϣ ϲΘϟ΍ "ΐϳΩϭ΃" ΓέϮτγ΃ ϚϟΫ ϰϠϋ
ήϬψΗϭ ΓέϮτγϷ΍ ϲϓ ΡήδϤϟ΍ ήϬμϨϴϓ .βϔϨϟ΍ ϢϠϋ ϭ΃ Ϧϔϟ΍ ϭ΃ ήόθϟ΍ ϭ΃ ΏΩϷ΍
ΓΎϛΎΤϣ βϴϟ ϥΎϧϮϴϟ΍ ήϴσΎγϷ ΡήδϤϟ΍ ΩΎϤΘϋ΍ ϥ
˷ ΃ ϢϬϔϨϓ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ ΓέϮτγϷ΍
ϲϓ ϼόϓ ϥϮϜϴϟ ϲοΎϤϠϟ ϞϴόϔΗ ΎϤ˷ϧ·ϭ ˬΔθϫΩϭ ΏΎΠϋ· Ϧϣ ΎϬΑ ςΒΗήϳ Ύϣϭ ΙϭέϮϤϠϟ
΍άϫ ϪΗΎδΑϼϣϭ ήοΎΤϟ΍ ΎϳΎϔΧ ϒθϜϟ ϕϼτϧ΍ ΔτϘϧ ϻ
˷ · Ϯϫ Ύϣ ϱ΃ ϪϴϠϋ ϞϴϟΩϭ ήοΎΤϟ΍
ϢϫέΎϜϓϷ ΍έΎΘγϭ Δ˷ϴΑΩϷ΍ ϢϬϟΎϤϋϷ ΍˯Ύϋϭ" ΓέϮτγϷ΍ ϥϭάΨ˷Θϳ ΏΎ˷ΘϜϟ΍ ϞόΟ Ύϣ ϥΫ·
.ϲοΎϤϟ΍ έΎΘγ΍ Δϗ΍ήϋ ϲϓ ϦϴϤΘΤϣ ήοΎΤϟ΍ ΪϘϧ ϰϟ· ϑϭήψϟ΍ ϢϬΌΠϠΗ ϦϴΣ ϢϬϴϣ΍ήϣϭ
ϑήσ Ϧϣ ϭ΃ ήηΎΒϣ ήϴθΗ ΔΜϳΪΤϟ΍ϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ξόΑ ϯήϧ ΎϨ˷ϧ΃ ήδϟ΍ Ϯϫ ϚϟΫ
Δ˷ϴμΨη ϪΒθΗ ϭ΃ Δ˷ϴϘϳήϏ· Δϓ΍ήΨΑ ΪϬθΘδΗ ϭ΃ Δ˷ϳέϮτγϷ΍ ˯ΎϤγϷ΍ ΪΣ΃ ϰϟ· ϲϔΧ
˷ ψΗϭ .(1)"Δ˷ϳέϮτγϷ΍ ΕΎ˷ϴμΨ˷θϟ΍ ϯΪΣΈΑ ΓήλΎόϣ
ήϴσΎγϷ΍ ήΜϛ΃ Δ˷ϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΓέϮτγϷ΍ Ϟ
ΓΎγ΄Ϥϟ΍ ˯΍ήόη ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΡήδϤϟ΍ ϪϨϣ ϞϤόϧ ϱάϟ΍ ϊΒϨϤϟ΍ ϲϬϓ Δ˷ϳήϋΎηϭ ΍˯ΎΤϳ·
βϣΎΨϟ΍ϭ αΩΎδϟ΍ ϦϴϧήϘϟ΍ ϲϓ ΍ϮηΎϋ Ϧϳάϟ΍ αΪϴΑέϮϳϭ βϴϠϛϮϓϮγϭ αϮϠϴΨγ΍ ϡΎψόϟ΍
ϩϮΨ˷γέ Ϊϗ ϚϟΫ ϞΑΎϘϣ ϲϓ ϢϬ˷ϧΈϓ ϱέϮτγϷ΍ ωϮοϮϤϟ΍ Ϧϣ ΍ϭΩΎϔΘγ΍ Ϊϗ ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ
ϰϟ· ΎϫήΤγ Ϊ˷ Θϣ΍ ϲΘϟ΍ Δ˷ϳέϮτγϷ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ ϢϫέΎΛ΃ Ϊ˷ όΗ Ϛϟάϟ .ϩϭέ˷Ϯσϭ ϩϭήθϧϭ
ήοΎΤϟ΍ ϰϠϋ ΐΤδϨΘϟ ϲοΎϤϟ΍ ίϭΎΠΘΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΕϻϻΩϭ ίϮϣέ Ϧϣ ΎϬϴϓ ΎϤϟ ΍άϫ ΎϨϣϮϳ
.ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϰϟ· ϪϨϣϭ

(1)
.8 ι ϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ ΔηΎϜϋ ΕϭήΛ έϮΘϛΪϟ΍
ΐϳΩϭ΃ ΓέϮτγ΃ - %
ΐϳΩϭ΃ ΓέϮτγϷ ϲϠλϷ΍ κϨϟ΍ Ϯϫ Ύϣ
± ϦΤϧϭ" ΐϳΩϭ΃ ΓέϮτγ΃ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ΪϨϋ ΎϨϧΎϫΫ΃ ϰϟ· έΩΎΒΘϳ ϝ΍Ά˷δϟ΍ ΍άϫ Ϟ˷ όϟ
ΕΪϟϭ ϱάϟ΍ Ϧϣΰϟ΍ ςΒπϟΎΑ Ω˷ΪΤϧ ϥ΃ ϊϴτΘδϧ ϻ ± ήϴσΎγϷ΍ Δϴ˷ ΒϟΎϏ ϊϣ ϝΎΤϟ΍ ϲϫ ΎϤϛ
Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ΃ήσ Ύϣ ϑ΍ήσ΄Α ϢϠϧ ϥ΃ ϊϴτΘδϧ ϻ ΎϤϛ ϲϟ˷ϭϷ΍ ΎϬϠϜθΑ ΐϳΩϭ΃ ΓέϮτγ΃ Ϫϴϓ
(1 )
ϰϟ· ΎϨόϓΪϳ Ύϣ Ϯϫϭ "ϞϛϮϓϮγ Ϫϴϓ ΎϬΒΘϛ ϱάϟ΍ ϞϜ˷θϟ΍ ϰϟ· Ζϟ΁ ΎϤΜϳέ έ˷ϮτΗ ϭ΃ ή˷ϴϐΗ
ΎϴϧΪϟ΍ Εϸϣ ϲΘϟ΍ ΓέϮτγϷ΍ ϩάϬϟ ϲϠλϷ΍ κϨϟ΍ Ϫ˷ϧ΄Α ϪϴϠϋ ϢϜΤϳ κϧ ϱ
˷ ΃ ΔοέΎόϣ
΍άϫ ϲϓ ϝϮλϷ΍ ϲϓ ΚΤΒϟ΍ Ϧϣ Ϟ΋Ύσ ϻ Ϫ˷ϧ΃ ΎϨϟ ΢π˷Θϳ Ύϣ ϥΎϋήγϭ αΎϨϟ΍ ΖϠϐηϭ
ϥΎϛ ΎϤϬϣ ϲϟϭ΃ ΐϳΩϭ΃ ΩϮΟϭ ϡΪϋ ϰϠϋ ΎϨϳ΃έ ή˷ ϘΘδϳ ϥ΃ ϞπϓϷ΍ Ϧϣ ϥϮϜϳ Ϊϗϭ ϝΎΠϤϟ΍
ϦϴΑ ΓέϮτγϷ΍ ϞϗΎϨΗ Δϳ΍ΪΑ ϥ
˷ ΃ ϲϓ Ϛθϧ ϻ Ϋ· ΔϗΪϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ΐϧΎΟ ϰϠϋϭ ΎϤϴϗ ϒϟΆϤϟ΍
βϴϟ Ϛϟάϛ" .ϢϴψϨΘϟ΍ϭ ϦϳϭΪΘϟΎΑ ˯΍ήόθϟ΍ ΪΣ΃ ΎϬϟϭΎϨΘϳ ϥ΃ ϞΒϗ ΔϬϓΎθϣ ΖϧΎϛ ϝΎϴΟ Ϸ΍
ΓήΑΎϐϟ΍ ΔϨϣίϷ΍ ΕΎόϤΘΠϣ Ϧϣ ΎϨϴϟ· έΪΤϨϤϟ΍ ϲΟϮϟϮΜϴϤϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϥ΄Α ϝϮΒϘϟ΍ ΎϧέϭΪϘϤΑ
˷ ΃ ϚϟΫ .(2)"ϢΣϼϤϟ΍ ˯΍ήόηϭ ΔϨϬϜϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ήϴϴϐΘϟ΍ϭ ϞϳΪόΘϟ΍ ϰϟ· ν˷ήόΘϳ Ϣϟ
Δ˷μϗ ϥ
ϩΎΑ΃ ϞΘϘϳ ϥ΃ ϪϴϠϋ ΐΘϛ ϱάϟ΍ ˬΔΒϴσ ϚϠϤϟ΍ ˬϢϳΪϘϟ΍ ϚϠϤ ϟ΍ ϚϟάΑ Ζϟΰϧ ϲΘϟ΍ ΐ΋ΎμϤϟ΍
ϥ΍ΪΟϭ Ϟ
˷ ϛ ϊϣ ΎϬ΋΍Ϊλ΃ ϞϋΎϔΘΗ Ζϟ΍ίΎϣ Δ˷μϗ .ζΣϮϟ΍ ϰϠϋ ϩέΎμΘϧ΍ ΪόΑ Ϫ˷ϣ΃ Ν˷ϭΰΘϳϭ
ϊΟήΗ ΎϬ˷ϧ΃ ϢϏέϭ ˯ΎϨϔϟ΍ϭ ϥΎϴδϨϟ΍ ϢϟΎϋ ϲϓ ΎϬϟΎΧΩ·ϭ ΎϬδϤσ ϰϠϋ έΪϘϳ Ϣϟ Ϧϣΰϟ΍ ϥΎϛϭ
ϒϴϟ΄Θϟ ΔμϘϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϥϮϘϠτϨϳ ΍άϫ ΎϨϣϮϳ ϰϟ· Ϧϴϔ˷ϟΆϤϟ΍ ΪΠϧ ΎϨ˷ϧ΃ ϻ
˷ · έϮμόϟ΍ ΪόΑ΃ ϰϟ·
ΓέϮτγ΃ ϰϟ· ΎϨϠϴΤϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϥ΍ϮϨϋ ϞϜΑ Ϣ˷ ΘϬϧ ΎϨ˷ϧ΃ ΔΟέΩ ϰϟ· ϦϴΑ Ύϣ Ϯϫϭ ϢϬΗΎ˷ϴΣήδϣ
Ύϣ Ϯϫϭ ήϴϛΎΑ ΪϤΣϷ "ΐϳΩϭ΃ ΓΎγ΄ϣ" ϭ΃ ϢϴϜΤϟ΍ ϖϴϓϮΘϟ "ΐϳΩϭ΃ ϚϠϤϟ΍ " ϞΜϣ ΐϳΩϭ΃
ΰΟΎΤϟ΍ ϲδϔϨϟ΍ ϞϴϠΤ˷Θϟ΍ ϕήΘΧ΍ ϦϴΣϭ ΓήλΎόϤϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ ϲϓ "ΐϳΩϭ΃" έϮπΣ βϜόϳ
έΎΛϵ΍ ϡΪϗ΃ Ϟ
˷ ψΗϭ ϪΗ΍Ϋ ΪΣ ϲϓΎϨϣ Ϟϛ βϤϳ ϪϠόΟ ΏΩϷ΍ ϰϠϋ ήμΘϘϳ ΐϳΩϭ΃ ϞόΟ ϱάϟ΍
Ϧϣ Ωήσ ΎϣΪϨόϓ" ΔΒϴσ ϚϠϣ "αϮϳϼΑ" Ζϟΰϧ ϲΘϟ΍ ΐ΋ΎμϤϟ΍ Ϧϋ ΎϨΛΪΤΗ ϲΘϟ΍ Δ˷ϴΑΩϷ΍
ϥ΃ Ϧϣ ϻΪΑ Ϫ˷ϨϜϟϭ ϪΘϓΎϴο ϦδΣ΃ϭ Ϫϣήϛ΃ ϱάϟ΍ ΔϟΎτϨσ ϚϠϣ αϮϠϴΑ ϰϟ· ΄Πϟ ϪΘϜϠϤϣ
ΎΑ΍άϋ "αϮϠϴΑ" ϰγΎϘϓ .(1)"βϴδϳήϛ ϲΒμϟ΍ ϪϨΑ΍ ϒτΘΧ΍ ϞϴϤΠϟ΍ ΍άϬΑ Ϫϟ ϑήΘόϳ
ϭ΃ ϝΎϔσϷ΍ Ϧϣ ϥΎϣήΤϟΎΑ ϪϴϠϋ ΎϋΩϭ "αϮϳϻ" Ϧόϟ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϑήϋ ϦϴΣϭ ϪϨΑ΍ ΪϘϔϟ ΍ΪϳΪη
ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔόΒτϟ΍ ϖθϣΩ ΎϳέϮγ ήθϨϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϠϟ ϯΪϤϟ΍ έ΍Ω ˬϞϛϮϓϮγ ΐϳΩϭ΃ ϲϓ Δγ΍έΩ ˬϪπϴϘϧϭ ϲϣ΍έΪϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ˬϞϴϋΎϤγ΍ ΪϬϓ ϞϴϋΎϤγ΍ (1)
.9ι 1997
1995 ϖθϣΩ ΔϳέϮδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ϲϓ ΔϓΎϘΜϟ΍ Γέ΍ίϭ Ε΍έϮθϨϣ ΔΣϮγΎϛ ΐϴδ Σ ΔϤΟήΗ ΓέϮτγϷ΍ Ϧϣ ΢ϣϼϣ ˬϩΎϴϠϳ· Ύϴγήϴϣ (2)
.9ι
.63 ι 1980 ϲΑήόϟ΍ ήϜϔϟ΍ έ΍Ω ΔϧέΎϘϣ Δγ΍έΩ ήλΎόϤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ϲϓ ϥΎδϧϻ΍ ΎϳΎπϗ ϞϴϋΎϤγ΍ ϦϳΪϟ΍ ΰϋ (1)
Γήϴϣ΃ Ν˷ϭΰΗϭ ϪϜϠϣ "αϮϳϻ" ΩΎόΘγ΍ Ϧϣΰϟ΍ έϭήϣ ϊϣϭ .ϝΎϔσ΃ Ϫϟ έΎλ Ϫϧ΃ ΪϴΑ ΕϮϤϟΎΑ
ϞόΟ Ύϣ Ϯϫϭ ϥϮ ϨΒϟ΍ ϻ
˷ · ΎϬμϘϨϳ ϻ ΓΪϴόγ ΓΎϴΣ ϪΟϭί ϊϣ ζϴόϳ ϥΎϛϭ "ΎΘδϛϮΟ" ϰ˷ϤδΗ
ϢΘϳϭ ϪΘϣί΃ Ϧϣ ΎΟήΨϣ Ϫϟ ΪΠϳ Ϫ˷Ϡόϟ ϪΘϨΤϣ ϲϓ ϩήϴθΘδϴϟ "ϥϮϟϮΑ΃ " ϰϟ· Ϫ˷Θϳ "αϮϳϻ"
ϦϜϳ Ϣϟϭ ΪϣϷ΍ ΩϭΪΤϣ ϻϭ ϞϣϷ΍ ήϴμϗ ϦϜϳ Ϣϟ αϮϳϻ ϥ
˷ Ϸ" Ϊϴόδϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ΔϤόϧ ϪϴϠϋ
ϦϜϳ Ϣϟ ϥϮϟϮΑ΍ ϦϜϟϭ ΔϜϟΎϣ Γήγ΃ ΊθϨϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ ϥΎϛ ΎϤ˷ϧ·ϭ ήϴϏ βϴϟ βϠϤϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ
(2 )
"˯ΎπϘϟ΍ Ϫϟ ϩ΄˷ΒΧ Ύϣ ίΎϐϟϷ΍ Ϧϣ ˯ϲη ϲϓ ϚϠϤϠϟ ήϬχ΄ϓ ΎϴΗ΍Ϯϣ ϻϭ ΎΤϤγ
ΎϣϮϤϬϣ "αϮϳϻ" ϊΟήϓ ˬϪ˷ϣ΃ Ν˷ϭΰΘϳϭ ϪϠΘϘϴγ ϦΑϻ΍ ΍άϫ ϥ
˷ Έϓ ˬΎϨΑ΍ ΐΠϧ΃ ϥ· Ϫ˷ϧ΃ Ϫϟ ήϬχ΃
ϩΪόΑ Ϧϣ ϚϠϤϟ΍ Ιήϳ ϦΑ΍ ΏΎΠϧ· ϭ΃ ΓΎϴΤϟ΍ ϰϠϋ ιήΤϟ΍ ˬϦϳήϣ΃ ϦϴΑ ΍ή΋ΎΣ βϔϨϟ΍ ϕ˷ΰϤϣ
ϦϜϟ .ϢϘόϟ΍ ϰϠϋ ιήΣ ϞΑ ˯ΎϨΑϷ΍ Ϧϣ ϥΎϣήΤϟ΍ έΎ ΘΧ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓ ήΛ΁ Ϫ˷ϨϜϟϭ
ΎϨΑ΍ "αϮϳϻ" ΐΠϨϴϓ ϥΎδϧϹ΍ ΎϬόπϳ ϲΘϟ΍ ΩϭΪΤϟΎΑ ϑήΘόϳ ϻ ϪϘϳήσ ϲϓ νΎϣ ˯ΎπϘϟ΍
Ϟϔτϟ΍ Ϧϣ κ˷ϠΨ˷Θϟ΍ ΐΠϳ ϥΫ· .ΔϬϟϵ΍ ϪϨϣ Εέ˷άΣ ϱάϟ΍ ϦΑϻ΍ Ϯϫ ΍άϫ "ΎΘγΎϛϮΟ" Ϧϣ
Δοήϋ "ϥϭήϴΘϴδϟ΍" ϞΒΟ ϲϓ Ϫ΋ΎϘϟ· ϭ΃ ϪϠΘϘϳ ϲϛ ϲϋ΍˷ήϟ΍ ϰϟ· ϩ΅Ύτϋ· ΔΛΩΎΣ ϝϭ΃ ΖϧΎϜϓ
Ϟϔτϟ΍ ϞΘϗ ϰϟ· ϡΩΎΨϟ΍ ΄ΠϠϳ ϻ ΎϬϠϤϛ΄Α ΓέϮτγϷ΍ ϲΗ΄Η ϥ΃ ϞΟ΃ Ϧϣϭ" ϙϼϬϟ΍ϭ ΕϮϤϠϟ
ΓΎϋέ Ϧϣ ω΍έ ϩάΧ΄ϴϓ ϙΎϨϫ ϪϛήΘϳ ϥ΃ ΪμϘΑ "ϥϭήϴΘϴδϟ΍" ϞΒΟ ϰϟ· ϩάΧ΄ϳ ΎϤ˷ϧ·ϭ
ˬϞϔτϟ΍ ϰ˷ϨΒΘϳ ϥ΃ ϯ΄Ηέ΍ ΪϘϓ ϝΎϔσ΃ ϼΑ ϥΎϛ ϚϠϤϟ΍ ΍άϫ ϥ
˷ Ϸϭ ΐϴϟϮΑ ΎϬϜϠϣ ϰϟ· ΔΘϧέϮϛ
ϲΒμϟ΍ ϰ˷ΑήΗϭ .(3)"ϲϘϴϘΤϟ΍ ϪϴΑ΃ ϊϣ Ϫ˷ϧ΄Α ϪϨϣ Ύ˷Ϩχ ϲ˷ϨΒΘϤϟ΍ ΏϷ΍ ϒϨϛ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ ΄θϨϓ
ϦϜϳ Ϣϟϭ ϪϠλϷ ϼϫΎΟ ϪδϔϨΑ ΍˷ΰΘόϣ ΓΩ΍έϹ΍ ϱϮϗ ˬΔϴϨΒϟ΍ ΪϳΪη ΄θϧϭ ϙϮϠϤϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ΔϴΑήΗ
Ϫ˷ϧ ΃ϭ ϞλϷ΍ ϝϮϬΠϣ Ϫ˷ϧ΄Α Ϫϟ ϥϮΤ˷ϤϠϳ ϢϬϓ ϪΑ΍ήΗ΃ Ϧϣ ϪόϤδϳ Ύϣ ϯϮγ ϪΗΩΎόγ Ϯϔλ έ˷ΪϜϳ
ϰϟ· ϪΠ˷Θϳ ϪϠόΟ Ύ˷Ϥϣ ΔΒϳήϟ΍ϭ Ϛθϟ΍ Ϫδϔϧ ϲϓ έΎΛ΃ϭ ωΰϔϟ΍ Ϫϟ ΐΒγ Ύϣ ΍άϫϭ ϚϠϤϟ΍ ϦΑ΍ βϴϟ
Ύ˷ϘΣ΃ :ή˷ϴΤϤϟ΍ ϝ΍Ά˷δϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎΟ· ΪΠϳϭ ϪϛϮϜη Ω˷ΪΒϳ ϲϛ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϢϠόΘδϳ "ϥϮϟϮΑ΍" ΪΒόϣ
ϞλϷ΍ ϝϮϬΠϣ Ύϧ΃
ΐΘϛ ϱάϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ϪϴϧΎόϳ ΎϤΑ ϝΎΒϣ ήϴϏ ΔϟΎΤϣ ϻ ϪϘϳήσ ϲϓ ή΋Ύγ ˯ΎπϘϟ΍ ϦϜϟ
ϻϭ ˬΔ˷ϠΑ Ϧϴτϟ΍ Ϊϳΰϳ ΎϤ˷ϧ·ϭ "ΐϳΩϭ΃" ϝ΍Άγ Ϧϋ ΐϴΠϳ ϻ "ϥϮϟϮΑ΄Α " ΍Ϋ·ϭ ˯ΎϘθϟ΍ ϪϴϠϋ
ϑϮγ ϪϨσϭ ϰϟ· ΩΎϋ ϥ· Ϫ˷ϧ΃ ϩήΒΨϳϭ ΓήϴΣ ϰϟ· ΓήϴΣ ϒϴπϳ ΎϤ˷ϧ·ϭ ϑϮΨϟ΍ϭ ΔΒϳ˷ήϟ΍ Ϟϳΰϳ
ϩάϫ ϥ
˷ ΃ ϪϨϣ Ύ˷Ϩχ "ΔΘϧέϮϛ" ϰϟ· ΓΩϮόϟ΍ ϡΪϋ ΐϳΩϭ΃ έ˷ήϘϳ ΎϨϫϭ Ϫ˷ϣ΃ Ν˷ϭΰΘϳϭ ϩΎΑ΃ ϞΘϘϳ

ήθϨϟ΍ έ΍Ω ϦϴδΣ Ϫσ ΔϤΟήΗ ˬΪϴΟ ΔϳέΪϧ΍ ΐϳΩϭ΃ϭ ϞϛϮϓϮδϟ ϥϮϟϮϛ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ϭ ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ ΔϴΛϼΛ Ϣπϳ ϱάϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ΏΎΘϛ ΔϣΪϘϣ (2)
.7ι ΕϭήϴΑ ϖθϣΩ ϊϳίϮΘϟ΍ϭ ήθϨϟ΍ϭ ΔϋΎΒτϠϟ
.12ι 11ι ϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ ˬϞϴϋΎϤγ΍ ΪϬϓ ϞϴϋΎϤγ΍ (3)
ϖϴϘΤΗ ΔϴθΧ "ΔΘϧέϮϛ" Ϧϣ ΏϭήϬϟ΍ έ˷ήϘϴϓ "Ώϭήϴϣ"ϭ "ΐϴϟϮΑ" ϰϟ· ΔϬ˷ΟϮϣ Γ˯ϮΒϨϟ΍
.Γ˯ϮΒ˷Ϩϟ΍
ΓέΩΎϐϣ "ΐϳΩϭ΃" έ΍ήϗ Ϧϣϭ Γή˷ϴΤϤϟ΍ ΔϤϬΒϤϟ΍ "ϥϮϟϮΑ΍" ΔΑΎΟ· Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ϭ
ϲϓϭ ."ΔΒϴσ" ϩΎΠ˷ΗΎΑ ήϴδϟ΍ ΐϳΩϭ΃ έ˷ήϗ ΪϘϓ ϲϘϴϘΤϟ΍ ΎϫέΎδϣ ΓέϮτγϷ΍ ϚϠδΗ "ΔΘϧέϮϛ"
ϥϮϜϴϓ ΩϮϨΠϟ΍ Ϧϣ ϞϴϠϗ ΩΪϋ ϪΒΤμϳ Ϧδϣ Φϴη ΎϬΒϛήϳ ΔΑήόΑ ϲϘΘϠϳ ΔϘ˷ϴο ϖϳήσ
Ϧϣϭ ϦδϤϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΕϮϣϭ "ΐϳΩϭ΃" έΎμΘϧΎΑ ϲϬΘϨϳ ϱάϟ΍ ϝΎΘΘϗϻ΍ Ϣ˷ Λ ϲψϔ˷Ϡϟ΍ ϡΎμΨϟ΍
"ΔΒϴσ" ϮΤϧ ϩήϴγ "ΐϳΩϭ΃" Ϟλ΍Ϯϳϭ έ΍ήϔϟΎΑ ΫϮϠϳ ϱάϟ΍ ϡΪΨϟ΍ ΪΣ΃ ˯ΎϨΜΘγΎΑ Ϫόϣ
ϲΘϟ΍ ΎϳΎΤπϟΎΑ ΙήΘϜϣ ήϴϏ Ϫγ΄Α Γ˷Ϊηϭ ϪΗ˷Ϯϗ ϰϟ· Ύ˷ϨΌϤτϣ ίϮϓ Ϧϣ ϪϘ˷ϘΣ ΎϤΑ ΍ήΨΘϔϣ
έΎμΘϧ΍ ΪόΑϭ .ΏϷ΍ ϞΘϗ Ϯϫϭ Γ˯ϮΒ˷Ϩϟ΍ Ϧϣ ϝ˷ϭϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϖ˷ϘΣ Ϫ˷ϧ΄Α ϼϫΎΟ ˬΎϬϔ˷ϠΧ
ΓΆΒϟ ϢδΟ ϪϤδΟϭ Γ΃ήϣ΍ α΃έ Ϫγ΃έ ϦϳϮϜ˷Θϟ΍ ϲΛϼΛ ΎθΣϭ ϪΟ΍Ϯϳ ϪϴΑ΃ ϰϠϋ "ΐϳΩϭ΃"
Ϫϴ˷Ϥδϳ ϦϴΣ ϲϓ .(*)"βϜϨϔγ" ΐϘϟ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϪϴϠϋ ϖϠτϳ ζΣϭ Ϯϫϭ .ήϴσ ϲΣΎϨΠΑ Ϟλϭ
ϪΑ ήϤϳ ϻϭ "ΔΒϴσ" ΔϨϳΪϣ ϰϠϋ ΍ήτΧ ϞϜθϳ ϥΎϛϭ (*)"ϝϮϬϟ΍ ϮΑ΃" ϰϣ΍ΪϘϟ΍ ϥϮϳήμϤϟ΍
ϰϠϋϭ ΢Βλ΃ ΍Ϋ· ϊΑέ΃ ϰϠϋ ϲθϤϳ ϱάϟ΍ Ϧ΋ΎϜϟ΍ Ϯϫ Ύϣ ή˷ϴΤϤϟ΍ ϩΰϐϟ ϪϴϠϋ ϲϘϠϳϭ ϻ
˷ · ΪΣ΃
ϲϘϟ ζΣϮϟΎΑ ή˷ ϣ Ϧϣ Ϟϛ ϥΎϛϭ .˯ΎδϤϟ΍ ϞΒϗ΃ ΍Ϋ· ΙϼΛ ϰϠϋϭ βϤθϟ΍ Ζϟ΍ί ΍Ϋ· ϦϴϨΛ΍
ήτΧ Ϟϳΰϳ Ϧϣ ϥ
˷ ΃ ΔϜϠϤϟ΍ ϮΧ΃ "ϥϮϳήϛ" ϦϠϋ΃ϭ "ΔΒϴσ " ϲϟΎϫ΃ ωΰϓ έΎΛ΃ Ύϣ ΍άϫϭ ϪϔΘΣ
ΓέϮτγϷ΍ ˯ΎθΗϭ .ΔϜϠϤϟ΍ Ϧϣ Ν΍ϭΰϟΎΑϭ ΔϜϠϤϤϟ΍ ΝΎΘΑ ΄ϓΎϜϳ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϰϠϋ Ϣϫ΍˷Ϊϟ΍ ζΣϮϟ΍
Ϣ˷ Λ ϊΑέ΃ ϰϠϋ ϪΘϟϮϔσ ϲϓ ϮΒΤϳ ϱάϟ΍ ϥΎδϧϹΎΑ ϖ˷ϠόΘϤϟ΍ ΰϐϠϟ΍ ϰϠϋ "ΐϳΩϭ΃" ΐϴΠϳ ϥ΃
ϲθϤϳϭ Ύμόϟ΍ ϰϠϋ ϲϨΤϨϳ ΔΧϮΨϴθϟ΍ ϪΘϤϫ΍Ω ΍Ϋ·ϭ ϦϴϨΛ΍ ϰϠϋ ϲθϤϴϓ ϩΩϮϋ Ϊ˷ Θθϳϭ ΐ
˷ θϳ
.ΙϼΛ ϰϠϋ
ϦϳΪΣ ϭΫ ΎΣϼγ ΢Βμϳ ζΣϮϟ΍ ϕίέ έΪμϣϭ Γ˷ϮϘϟ΍ ΔτϘϧ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ΰϐϠϟ΍ ΍άϫ
.ΓήΨμϟ΍ ϰϠϋ΃ Ϧϣ Ϫδϔϧ ˯ΎϘϟΈΑ ζΣϮϟ΍ ήΤΘϨϳ ΰϐϠϟ΍ ϰϠϋ "ΐϳΩϭ΃" ΐϴΠϳ ϥ΃ Ω˷ήΠϤΑϭ

Ϧϋ Ιέϭϭ .ΎϫέΪλϭ Γ΃ήϣ΍ α΃έ "ΎϳΪϴθϳ΍" Ϫ˷ϣ΃ Ϧϋ Ιέϭ ΔϴϔϠδϟ΍ ΔϬϟϵ΍ Ϧϣ Ϊόϳ ϲϓ΍ήΧ ζΣϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ΪϨϋ Ϯϫ : Sphinx βϜϨϔγϻ΍ (*)
Ϟλ΃ϭ ϥΎϴΑέΎϬϟ΍ ϪΗ΍ϮΧ΃ ΔΤϨΟ΃ ϥΎϬΒθϳ ϦϴϤϴψόϟ΍ ϪϴΣΎϨΟ ϥ ˷ ΃ ΎϤϛ Ϊγ΃ ϢδΟ ϪϤδΟ ϥ ˷ ΃ ϲϓ ήϴϤϴη ϪΘΧ΃ ϪΒθϳ Ϯϫϭ ϦϴϨΘϟ΍ ϞϳΫ "ϥϮϔϴΗ" ϪϴΑ΃
Ϧϋ ΎϬΒϗΎόϴϟ ΔΒϴσ ϰϟ· Ϟγέ΃ βϜϨϔγ΍ ϥ ˷ ΃ ϑϭήόϤϟ΍ Ϧϣϭ ΔϨϋ΍ήϔϟ΍ Ϧϋ ϩϮϠϘϧ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϦϜϟϭ ϞΘϘϟ΍ ΎϫΎϨόϣϭ Sphingo "ϮϐϨϴϔγ " ΔϤϠϛ ϪϤγ΍
Γ˷έΎϤϠϟ ν˷ήόΘϳ άΧ΃ϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϞΧΪϣ ϰϠϋ Δϓήθϣ ΓήΨλ ϰϠϋ ξΑήϓ ˬΔόϴΒτϠϟ ΎϔϟΎΨϣ Ύ˷ΒΣ "αϮϴδϳήϛ" ϰΘϔϟ΍ ΐ ˷ Σ΃ ϱάϟ΍ αϮϳϻ ΔϤϳήΟ
ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϪΘϴΠΣ΃ ϊϤδϓ ΐϳΩϭ΃ ϩ΍˷ΪΤΗ ϥ΃ ϰϟ· ήϴΜϜϟ΍ αήΘϓ΍ ΍άϜϫϭ ϪγήΘϓ΍ϭ ϪϠΘϗ ΎϬ˷ϠΣ ϑήόϳ Ϣϟ ϥ·ϭ ΓήϴϬθϟ΍ ϪΘϴΠΣ΃ ϢϬϨϣ Ϟϛ ϰϠϋ Ρήτϴϓ
ϪδϔϨΑ ζΣϮϟ΍ ϰϘϟ΄ϓ ϥΎδϧϹ΍ Ϫ˷ϧ΃ ΐϳΩϭ΃ ΏΎΟ΄ϓ ΔΛϼΛ ϰϠϋ ˯ΎδϤϟ΍ ϲϓϭ ϦϴϨΛ΍ ϰϠϋ ήϬψϟ΍ ϲϓϭ ϊΑέ ΃ ϰϠϋ ΡΎΒμϟ΍ ϲϓ ήϴδϳ ϱάϟ΍ ϥ΍ϮϴΤϟ΍ Ϧϋ
.΍ήΤΘϨϣ ΓήΨμϟ΍ ϰϠϋ΃ Ϧϣ

Ϫγ΃έϭ ΎπΑ΍έ ΍Ϊγ΃ ϞΜϤΗ ΓΰϴΠϟ΍ ϊϔΗήϣ ϲϓ ΔϳήΨλ ΔϠΘϛ Ϫ˷ϧ΃ ϢϏέ βϤθϟ΍ ϩϻ· Ϯϫ ϝϮϬϟ΍ ϮΑ΃ ϥ ˷ Έϓ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮτγϷ΍ ΐδΣ :ϝϮϬϟ΍ ϮΑ΃ (*)
ϪϟϮσϭ ΓΰϴΠϟ΍ ϲϓ ϝϮϬϟ΍ ϮΑ΃ ΖΤϨΑ ϪϟΎΟέ ϰϟ· ίΎόϳϹΎΑ Ϧϳήϔϴη ϡΎϗ ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ΚϟΎΜϟ΍ ϒϟϷ΍ ϲϓϭ ϲϧϮϋήϓ α΃΅ ˯ΎτϏ βΒϠϳ ϥΎδϧ· α΃έ
ΔϳήμϤϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ ϲϓ ΎϴΒόη ΎΟΫϮϤϧ ϝϮϬϟ΍ ϮΑ΃ ϥΎϛϭ "ωέ" ˯΍Ϊϋ΃ ϕ˷ΰϤϳϭ ΕΎϣ΍ήϫϷ΍ ϲϣΎΣ Ϯϫϭ ΔϗήθϤϟ΍ βϤθϟ΍ ϪΟ΍Ϯϳϭ ΎϣΪϗ 240
ΐϟΎΨϣ Ϧϣ ϝΎϣήϟ΍ ϝ΍ί΃ ϥ΃ ΪόΑ Ϣϗ 1412 ± 1425 ϡΎϋ ϲϓ εήόϟ΍ ϲϠΘόϴγ Ϫ˷ϧ΄Α ϊΑ΍ήϟ΍ βσϮσ Ϊ ϋϭ ϝϮϬϟ΍ ϮΑ΃ ϥ ˷ ΃ ΓέϮτγϷ΍ ϝϮϘΗϭ ˯ΎϨΒϟ΍ϭ
.ϝϮϬϟ΍ ϮΑ΃
Ϣ˷Ϡδϳϭ ϩΪϋϮΑ "ϥϮϳήϛ" ϲϔϳ ΎϣΪϨϋ ΔϋΎπϓϭ ΍ΪϴϘόΗ Ω΍ΩΰΗϭ έϮϣϷ΍ ϚΒΘθΗϭ
Γ˯ϮΒϨϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϖ˷ϘΤΘϳ ϚϟάΑϭ "ΎΘγΎϛϮΟ" ϪΟ˷ϭΰϳϭ "ΔΒϴσ" εήϋ "ΐϳΩϭ΃"
ϼΟ΁ ϡ΃ ϼΟΎϋ ϪΘϘϴϘΣ ϒθϜϨΘγ ϱάϟ΍ Ν΍ϭΰϟ΍ ΍άϫ Ϫ˷ϣ΃ Ϧϣ "ΐϳΩϭ΃" Ν΍ϭί ϚϟάΑ ϲϨόϧϭ
ϪΗέΪϘΑ ΍έϮΨϓ ΡΎΠϧ Ϧϣ ϪϘ˷ϘΣ ΎϤΑ ΍˷ΰΘόϣ ϝΎΒϟ΍ ϦΌϤτϣ "ΐϳΩϭ΃" Ϟ
˷ ψϳ ϪϓΎθΘϛ΍ ϦϴΣ ϰϟ·ϭ
ϮϫΎϫϭ ϪϳϮΑ΃ Ϧϋϭ "ΔΘϧέϮϛ" Ϧϋ ϡϮϴϟ΍ ϩΪόΑ΃ ΎϤϓ ˯ΎϘη Ϧϣ Ϫϟ έΪϗ Ύϣ ίϭΎΠΗ ϰϠϋ
ΐΤϟ΍ ϪϟΩΎΒΗ ϲΘϟ΍ ϪΘ˷ϴϋέ ϊϣ ϰοήϟ΍ϭ ΓΩΎόδϟ΍ ϰϬΘϨϣ ϲϓ ζϴόϳϭ ΓΪϳΪΟ ΔϜϠϤϣ βγΆϳ
"ϦϴϤγ΍"ϭ "ϥϮΠϴΘϧ΍" ϥΎΘϨΑϭ"βϴϨϴϟϮΑ"ϭ "ϞϛϮΘϳ΍" ϥΎϨΑ΍ ΐϳΩϭ΃ ΐΠϨϳϭ ί΍ΰΘϋϻ΍ϭ
.Ϫδϔϧ Ϧϋ ϩΎοέϭ ϪΗΩΎόγ Ϧϣ Ϊϳΰϳ Ύϣ Ϯϫϭ
ϲϫΎϬϓ ΔϤϘϟ΍ ϰϟ· "ΐϳΩϭ΄Α" Ζόϓέ Ϊϗ ζΣϮϟ΍ ϲϫϭ ϰϟϭϷ΍ ΔΒϴμϤϟ΍ ΖϧΎϛ ϥ·ϭ
ϒϠΗ΃ϭ ˯ΎϤδϟ΍ Ϧϣ έϮϴτϟ΍ ςϘγ΃ ϱάϟ΍ "ϥϮϋΎτϟ΍" ϲϫϭ ΔϴϧΎΛ ΔΒϴμϣ Ϧϣ ϮϜθΗ "ΔΒϴσ"
ΰΠόϳ ϰ˷ΘΣ έϮΒϘϟ΍ ϰϟ· ϥϮϋέΎδΘϳ αΎϨϟ΍ ϞόΟϭ ϲη΍ϮϤϟ΍ ϰϠϋ ϰπϗϭ έΎϤΜϟ΍ϭ έΎΠηϷ΍
ϰϟ· αΎϨϟ΍ ϪΠ˷Η΍ .ϦϴΑ΍ήϘϟ΍ ϢϳΪϘΗϭ ΔϬϟϵ΍ ϰϟ· ω˷ήπΘϟ΍ ΪόΑϭ .ήΧϵ΍ ϦϓΩ ϰϠϋ ϢϫΪΣ΃
ϰϟ· "ϥϮϳήϛ" "ΐϳΩϭ΃" Ϟγέ΃ .ΔϬϟϵ΍ ϯΪϟ ϢϬϟ ϊϔθϳ ϥ΃ ϢϬϜϠϣ ϥϮόΟήϳ ήμϘϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃
ΔΒϴσ Ϧϋ ϊϔΗήϳ ϰ˷ΘΣ ΍ϮόϨμϳ ϥ΃ ϢϬϴϠϋ ΍ΫΎϣ ϑήόϴϟϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϪϤϬϠΘδϴϟ "ϥϮϟϮΑ΍" ΪΒόϣ
ϥ
˷ ΃ ΎϫΩΎϔϣ νϮϤϐϟ΍ Ϧϣ ΔϟΎϬΑ ΔσΎΤϣ ΔΑΎΟ· ϡΪϗ "ϥϮϟϮΑ΍" ΓΩΎόϛϭ ϚΗΎϔϟ΍ ˯ϼΒϟ΍ ϚϟΫ
ΔΑΎΟ· "ΐϳΩϭ΃" ϰ˷ϘϠΘϳ ϥ· Ύϣϭ ."αϮϳϻ" ϞΗΎϗ ϞΘϘϳ ϰ˷ΘΣ "ΔΒϴσ" ϕέΎϔϳ Ϧϟ "ϥϮϋΎτϟ΍"
ΓΪϋΎδϤϟ΍ ΐϠσϭ ϪϴϠϋ ΕΎϨό˷Ϡϟ΍ ρΎϘγ·ϭ ϡήΠϤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ωέΎδϳ ϰ˷ΘΣ "ϥϮϟϮΑ΍"
."ϥϮϋΎτϟ΍" ΔϴΤο ΔϨϳΪϤϟ΍ ϞόΟ ϱάϟ΍ ϡήΠϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍ ϲϓ "ΔΒϴσ" ϲϟΎϫ΃ Ϧϣ
"αΎϳίήΘΑ" "ΐϳΩϭ΃" ϦϴόΘδϴγ ΎϨϫϭ ."αϮϳϻ" ΎϬϴϓ ϞΘϗ ϲΘϟ΍ ϑϭήψϟ΍ Ϧϋ ϝ΄δϓ
ϦϜϟ ήΧ΁ ΎϨϴΣ ϩΪ˷ϋϮΘϳϭ ΎϨϴΣ "ΐϳΩϭ΃" ϪϔτόΘδϴϓ ΔΑΎΟϹ΍ Ϧϋ ϊϨΘϤϳ ϱάϟ΍ ϒϴϔϜϟ΍ ϦϫΎϜϟ΍
ϱάϟ΍ ϡήΠϤϟ΍ Ϯϫ "ΐϳΩϭ΃" ϥ
˷ ΄Α ΍ήϴΧ΃ ϖτϨϳ "αΎϴγήΗ" ϞόΠϳ ϩΩΎϨϋϭ "ΐϳΩϭ΃" έ΍ήλ·
Γήϣ΍Άϣ ΎϬ˷ϧ΃ "αΎϴγήΗ" ϝϮϗ Ϧϣ "ΐϳΩϭ΃" ΞΘϨΘδϳϭ .ΔϨϳΪϤϟ΍ ϪϨϣ κ˷ϠΨΘΗ ϥ΃ ΐΠϳ
ΩΎόΑ΍ϭ ϪϋΎϨϗ· ΔϜϠϤϟ΍ ϝϭΎΤΗϭ ϢϜΤϟ΍ ϰϠϋ ˯ϼϴΘγϼϟ "ϥϮϳήϛ" ϑήσ Ϧϣ ϩ˷Ϊο ΖϜϴΣ
˯ΎϨΛϷ΍ ϲϓϭ ϩ˷Ϊο Δ˷ϟΩϷ΍ Ϟϛ ϊ˷ϤΠΘΗ ϥ΃ ϰϟ· ϪϓϮΧϭ ϪϛϮϜη Ϧϣ ΪΗήΗ ΎϬ˷ϨϜϟ .ϪϨϋ ϙϮϜθϟ΍
ϥ· ϦϜϟ "ΐϴϟϮΑ" ΕϮϣ ΪόΑ εήόϟ΍ Ϣ˷ϠδΘϟ "ΐϳΩϭ΃" Ύϴϋ΍Ω "ΔΘϧέϮϛ" Ϧϣ ϝϮγέ ϲΗ΄ϳ
ϡΎϣ΃ ΍ΰΟΎΣ ϒϘϳ Ύϣ Ϯϫϭ ΓΎϴΤϟ΍ Ϊϴϗ ϰϠϋ ϝ΍ΰΗ ϻ "Ώϭήϴϣ" ϥ
˷ Έϓ ΕΎϣ Ϊϗ "ΐϴϟϮΑ" ϥΎϛ
Ν΍ϭΰϟ΍ Ϯϫϭ Γ˯ϮΒϨϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϖ˷ϘΤΘϳ ϥ΃ ΎϓϮΧ "ΔΘϧέϮϛ" ϰϟ· "ΐϳΩϭ΃" ΓΩϮϋ
ϩέΎϜϓ΃ Ϧϋ ή˷Βόϳ "ΐϳΩϭ΃" ΩΎϜϳ Ύϣϭ Δ˷ϴϘϴϘΤϟ΍ Ϫ˷ϣ΃ ϲϫ "Ώϭήϴϣ" ϥ
˷ ΃ ϪϨϣ Ύ˷Ϩχ ϡϷ΍ Ϧϣ
βϴϟ Ϫ˷ϧ΃ Ϧ˷ϴΒΗ ϲΘϟ΍ ϪΘϘϴϘΣ "ΐϳΩϭϷ" ϒθϜϳϭ ϲΘϧέϮϜϟ΍ ϝϮγήϟ΍ Ϟ˷ΧΪΘϳ ϰ˷ΘΣ ϪδΟ΍Ϯϫϭ
Ϣ˷ Λ .ήμϘϟ΍ ϰϟ· ϩάΧ΄ϳ ϥ΃ ϞΒϗ "ϥϭήϴΘϴδϟ΍" ϝΎΒΟ ϲϓ ϪϴϠϋ ήΜϋ ΎϤ˷ϧ·ϭ "ΏϭήϴϤϟ" ΎϨΑ΍
Ϯϫ Ϫ˷ϧ΃ "ΐϳΩϭ΃" ϙέΪϳϭ ΔΤο΍ϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϰ˷ϠΠΘΗ ΎϨϫϭ ϪϠΘϘΑ ϒ˷Ϡϛ ϱάϟ΍ "ϲϋ΍ήϟ΍" ϲΗ΄ϳ
ΎϬΘϟϭΎΤϣ ΖϠθϓ ΪϘϓ ˯ΎπϘϠϟ Ω˷ ήϣ ϻ Ϫ˷ϧ΃ "ΎΘγΎϛϮΟ" ϦϴΒΘΗϭ ϪϨϋ ΚΤΒϳ ϱάϟ΍ ϡήΠϤϟ΍
ϪϏ΍ήϓ ΪόΑ ΎϬΑ Ν˷ϭΰΘϴϟ ζϴόϳ ϮϫΎϫϭ ϊϟΎτϟ΍ Ίϴδϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ϚϟΫ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ ϲϓ ΔϠ˷ΜϤΘϤϟ΍
ϞϤδϳϭ ήΤΘϨΘϓ ΔϘϴϘΤϟ΍ ωΎϤγ "ΎΘδϛϮΟ" ϖϴτΗ ϻϭ ζΣϮϟ΍ ϰϠϋ ϩέΎμΘϧ΍ϭ ϪϴΑ΃ ϞΘϗ Ϧϣ
ήϣϷ΍ ϪΑ ϲϬΘϨϳϭ "αϮϳϻ" ϞΗΎϗ ΎϬΑ Ϊ˷ϋϮΗ ϲΘϟ΍ ΔϨόϠϟ΍ ϚϟάΑ ά˷ϔϨϴϟ ϪϳΪϴΑ ϪϴϨϴϋ "ΐϳΩϭ΃"
ήϴσΎγϷ΍ ΎϬΗϭέ ϲΘϟ΍ Δ˷μϘϟ΍ ϢϟΎόϣ ϞϤΘϜΗ ϚϟάΑϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ έ΍Ϯγ΃ ΝέΎΧ ϪδϔϨΑ ˯ΎϘϟϹ΍ ϰϟ·
ήθϋ ϱΩΎΤϟ΍ ΎϫΪϴθϧ ϲϓ 2ΔϴδϳΩϭϷ΍ ϲϓ ΚϳΪΣ ΎϬϟ ϱϭέ ϲΘϟ΍ϭ έϮμόϟ΍ άϨϣ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍
.ϚϟΫ ΪόΑ ΎϬδϔϧ "ΔΒϴσ" κϴλΎϗ΃ ϲϓϭ

ϲδϔϨϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ -4


ϲΑΩϷ΍ ϞϘΤϟ΍ ϰϟ· ΔλΎΧ ΓέϮμΑ ˯ΎϤΘϧϻ΍ Ϧϋ ϒϛ Ϊϗ "ΐϳΩϭ΃" ϥ΃ ϭΪΒϳ
ϲϤϠϋ ωϮοϮϣ ϰϟ· ϲΑΩϷ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ωϮοϮϣ Ϧϣ ϞϘΘϧ΍ ΚϴΣ ϯήΧ΃ ϝϮϘΣ ΐμΤϴϟ
ήϴσΎγϷ΍ Δ˷ϴϘΑ ΏΎλ΃ ΎϤϣ ήΜϛ΃ ˬϭΪΒϳ ΎϤϴϓ ΐϳΩϭ΃ ΓέϮτγ΃ ΏΎλ΃ ϝ˷ϮΤΗ Ϯϫϭ ˬϖϴϗΩ
ϦϴϴΣήδϤϟ΍ ϦϴϔϟΆϤϟ΍ ϰϠϋ "ΐϳΩϭ΃" Ϧϋ ΎϨΜϳΪΣ ϲϓ ϲϔΘϜϧ ϥ΃ ΎϨϜϤϣ Ϊόϳ Ϣϟ Ϋ· ˬΔϴϧΎϧϮϴϟ΍
΍ήϜΣ "ΐϳΩϭ΃" ϞόΠϳ ϱάϟ΍ ΰΟΎΤϟ΍ ϕ΍ήΘΧ΍ Ϧϣ ϲδϔϨϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ Ϧ˷ϜϤΗ ϥ΃ ΪόΑ ϢϫΪΣϭ

ϝϮϘϳ ϢϬπόΑ ϥϮΜΣΎΒϟ΍ ϒϠΘΧ΍ϭ ."αϭήϴϣϮϫ" ϢϳΪϘϟ΍ ϲϘϳήϏϻ΍ ήϋΎθϟ΍ ϒϴϟ΄Η Ϧϣ ϲϫϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϢΣϼϣ ήϬη΃ Ϧϣ ϲϫ ΔϴδϳΩϭϷ΍ 2
ϝϮϘϴϓ βΗϭΩϭήϴϫ Ύ˷ϣ΃ .ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ϊγΎΘϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ εΎϋ ήϋΎη "αϭήϴϣϮϫ" ϥ ˷ ΃ ϝϮϘϳ ϢϬπόΑϭ ϼλ΃ Ϣγϻ΍ ΍άϬΑ ήϋΎη ϙΎϨϫ ϦϜϳ Ϣϟ Ϫ˷ϧ΃
ϥήϘϟ΍ ϲϓ εΎϋ αϭήϴϣϮϫ ϥ ˷ ΃ ϝϮϘϳϭ ΎϴϧϮδϳ΍ ΎϬϤγ΍ ϝϮοΎϧϷ΍ ϞΣΎγ ϰϠϋ ΔϴϧΎϧϮϳ Δϳϻϭ ϲϓ ΔϤϳΪϘϟ΍ αϮϴΧ ΔϨϳΪϣ Ϧϣ ϥΎϛ αϭήϴϣϮϫ ϥ ˷΃
.ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ϊΑΎδϟ΍
.ΐ΋ΎΠϋϭ Ϊ΋΍Ϊη Ϧϣ ϪΗΩϮϋ ϲϓ ϰϗϻ Ύϣϭ ΎϛΎΘϳ΍ ξϣΎϐϟ΍ ϪϨσϭ ϰϟ· ΔϳΩ΍ϭήτϟ΍ ΔϛήόϤϟ΍ ϝ ΎτΑ΃ ΪΣ΃ αϮϴδϳΩϭ΃ ΓΩϮϋ ΔϴδϳΩϭϻ΍ ϱϭήΗϭ
ϲϔϜϳϭ ΐϳΩϭ΃ ΓέϮτγ΃ ϲϓϭ ΏΩϷ΍ ϲϓ Ϟϣ΄Θϟ΍ Ϧϣ ϲδϔϨϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ Ϊϟϭ ΪϘϟ .ΏΩϷ΍ ϰϠϋ
ϪΑΎΘϛ ϲϓ ΎλϮμΧ ϪΒΘϛ Ύϣ ϭ΃ ϪΗϼγ΍ήϣϭ ϰϟϭϷ΍ "Ϊϳϭήϓ" ΕΎϔϟΆϣ ϲϓ Ϟ˷ϣ΄Θϧ ϥ΃
ϞϴϠΤΘϟ΍"ϭ "ΐϳΩϭ΃ ΓέϮτγ΃" ϦϴΑ ΔϘϴΛϮϟ΍ ΔτΑ΍ήϟΎΑ ϊϨΘϘϨϟ "ϲδϔϨϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ϭ ϲΗΎϴΣ "
ΓΎϴΤϠϟ Ύϧέ˷ϮμΗ ϲϓ ΓΪϳΪΟ Δϳήψϧ έϮϠΒϳ Ϯϫ Ϋ· ˬϢϠόϟ΍ ΍άϫ ϥ΄Αϭ "ϱΪϳϭήϔϟ΍ ϲδϔϨϟ΍
έΎόΘγ΍ ΪϘϓ .ΎϬϟ ΎϘϴΒτΗϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΓέϮτγϷ΍ ϚϠΘϟ Ω΍ΪΘϣ΍ Ϯϫ Ϋ· ˬΔϳέϮόηϼϟ΍ ΔϴδϔϨϟ΍
ΎϨΗΎϴΣ ϕΎϤϋ΃ ΐϠλ ϲϓ ΔόϧΎϗ ΓΪϘϋ ϞΜϤΗ ΎϫήΒΘϋ΍ϭ ΓέϮτγϷ΍ ϩάϫ ρϮτΧ "Ϊϳϭήϓ"
βϜόϟ΍ϭ) ϪϨϣ ΔΤϣΎΟ ΓήϴϏ ϪϴΑϷ ϦϴϓΪϟ΍ Ϫϫήϛϭ ϪϣϷ ΪϟϮϟ΍ ϖθϋ ΓΪη Ύϫ˷Ωήϣ ˬΔϴδϔϨϟ΍
ϥ΃ ΎϨΑ έΪΠϳ ϱάϟ΍ ΐΤϟ΍ βϓΎϨΗ ϻ· ΔϠόϟ΍ ϩάϫ Ύϣϭ " Ϊϳϭήϓ ϝϮϘϳ ΚϴΣ (ΖϨΒϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ
.΍ήϴϐλ ϼϔσ ϝ΍ΰϳϻ Ϯϫϭ ˬϩέϭΎδϳ ΃ΪΒϳ ϦΑϻΎϓ ˬϲδϨΠϟ΍ ϪόΑΎτΑ ΎλΎΧ ΎϬϳϮϨΗ ϩ˷ϮϨϧ
ϪϴΑ΃ ϲϓ ϯήϳϭ ϪϴϠϋ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϪϜϠϣ ΎϫήΒΘόϴϓ .Ϫϣ΃ ϝΎϴΣ Ϯ˷ ϨΤϟ΍ Ϧϣ ιΎΧ Ώήο
ΎμΨη ΎϬϣ΃ ϲϓ Γήϴϐμϟ΍ ΖϨΒϟ΍ ϯήΗ Ϛϟάϛ ϒϗϮϤϟ΍ ΍άϫ ΔϴϜϠϣ ϰϠϋ ϪϤΣ΍ΰϳ ΎϤμΧ
΍άϫ Ϫϴϟ· ΍ήϜΣ ϥϮϜϳ Ϯϟ ΖϨΒϟ΍ ϰϨϤΘΗ ΎϧΎϜϣ Ϟϐθϳϭ ΎϬϴΑ΄Α ΔϴϔσΎόϟ΍ ΎϬΗΎϗϼϋ Ϯϔλ ήϜόϳ
ϖϘΤΗ ΐϳΩϭ΃ ΎϬϠτΑ ϲΘϟ΍ ΓέϮτγϷ΍ ϥϷ ˬΐϳΩϭ΃ ΓΪϘϋ Ϣγ΍ ϪϴϠϋ ϖτϧ ϱάϟ΍ ϒϗϮϤϟ΍
:ϦΑϻ΍ ϒϗϮϣ ϰϠϋ ϥΎΒΗήΘΗ ϦϴΘϠϟ΍ ϦϴΘτΘδϤϟ΍ ϦϴΘΒϏήϟ΍ ΍ΪΟ ϒϴϔσ ήϳϮΤΗ ϝϼΧ Ϧϣ
(1 )
ϲϓ ϪΘϳήψϧ Ϊϳϭήϓ ϰϨΑ Ϊϗϭ "ϡϷ΍ Ϧϣ Ν˷ϭΰΘϟ΍ ϲϓ ΔΒϏήϟ΍ϭ ΏϷ΍ ϞΘϗ ϲϓ ΔΒϏήϟ΍"
ϥ΃ Ϊϳϭήϓ ήΒΘόϳ Ϋ· "ϭΪΒϴϠϟ΍" ΎϫΎϤγϭ ΔϴδϨΠϟ΍ Γΰϳήϐϟ΍ ϰϠϋ ˬϲϋϭϼϟ΍ ϝΎΠϤϟ ϩϭΰϏ
ϰϟ· ϝ˷ϮΤΘϳ ΏϷΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ΍άϫϭ .ϪϴΑ΄Α ϪΑΎθΘϟ΍ϭ ϞΛΎϤΘϟ΍ Ϧϣ ΔϟΎΣ ϲϓ ϮϤϨϳ ήϛάϟ΍ Ϟϔτϟ΍
ΏϷ΍ ϥ΄Α ήόθϴϓ .ϡϷ΍ ϚϠϤΗ ΔΒϏέ ΔϠΣήϣ ϰϟ· ϲΒμϟ΍ Ϟμϳ ΎϣΪϨϋ .Δϴ΋΍Ϊϋ ήϋΎθϣ ΖΒϛ
ϲϔΨΗ ήϋΎθϤϟ΍ ϩάϫ .Δϴ΋΍Ϊόϟ΍ ήϋΎθϤϟ΍ ϩΪϨϋ ϥ˷ϮϜΘΘϓ ˬΔϴϜϠϤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ βϓΎϨϤϟ΍ Ϯϫ
.ϡϷ΍ ΐΣ ϰϠϋ ϪδϓΎϨϳ ϪϧϷ ϪϨϣ κϠΨΘϟ΍ϭ ϪϘϳήσ Ϧϣ ΏϷ΍ ΔΣ΍ί· ϲϓ ΔΤϣΎΟ ΔΒϏέ
ϥ˷ϮϜΘΘϓ ΔΒϏήϟ΍ ϩάϫ ξϓέϭ κϠΨΘϟ΍ ϲϓ ΔΒϏήϟ΍ ϦϴΑ ϲϋϭϼϟ΍ ϲϓ ω΍ήμϟ΍ ΄θϨϳ ΍άϜϫ
ΔϴΒϠγ ϯήΧϷ΍ϭ ΔϴΑΎΠϳ· ΓΪΣ΍ϭ .ωΎΒηϺϟ ϦϴΘϴϧΎϜϣ· ϞϔτϠϟ ΢ϴΘΗ ϲΘϟ΍" ΔϴΒϳΩϭϷ΍ ΓΪϘόϟ΍
ϰϠϋ ήηΎόϳ ϥ΃ ϰϟ· ϊϠτΘϳ ϥ΃ϭ ΏϷ΍ ϊοϮϣ Ϫδϔϧ ϊπϳ ϥ΃ ήϛάϤϟ΍ ςϤϨϟ΍ ϖϓϭ ϪόγϮΒϓ
ϞΤϳ ϥ΃ ϰϟ· ϊϠτΘϳ Ϊϗ ϭ΃ ΔΒϘϋ Ϫϧ΄ϛϭ ΏϷ΍ ήόθΘδϳ ήϴμϳ ϝΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ ϡϷ΍ Ϫϟ΍ϮϨϣ
( 1)
"ΔΟΎΤϟ΍ Ϧϋ Δπ΋Ύϓ ϡ˷ Ϸ΍ ϭΪϐΗ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ ΏϷ΍ ΐΤΑ ήΛ΄Θδϳ ϥ΃ϭ ϡϷ΍ Ϟ˷ Τϣ

ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ .ΔΜϟΎΜϟ΍ ΔόΒτϟ΍ ϥΎϨΒϟ ΕϭήϴΑ ήθϨϟ΍ϭ ΔϋΎΒτϠϟ ΔόϴϠτϟ΍ έ΍Ω ˬϲθϴΑ΍ήσ ΝέϮΟ ΔϤΟήΗ ˬϡϼΣϷ΍ Δϳήψϧ :Ϊϳϭήϓ ΪϧϮϤϐϴγ (1)
.162 ι 1998 ( ήϳΎϨϳ)
165 ι .1993 ήΑϮΘϛ΃ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔόΒτϟ΍ ήθϨϟ΍ϭ ΔϋΎΒτϠϟ ΔόϴϠτϟ΍ έ΍Ω .ϲθϴΑ΍ήσ ΝέϮΟ ΔϤΟήΗ .ΔϴδϨΠϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ .Ϊϳϭήϓ ΪϧϮϤϐϴγ (1)
Ϊϳϭήϓ ϩΎϤγ Ύϣ Ϯϫϭ ϪϴΑ΃ ϩΎΠΗ Δϔϴτϟ ήϋΎθϣ Ϟϔτϟ΍ ϱΪΒϳ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ Ϫϧ΃ ϰϠϋ
ΎϬϧΈϓ ΔϠϔτϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύ˷ϣ΃ϭ ΪΣ΍ϭ κΨη ϮΤϧ ϦϳΩΎπΘϣ ϦϴϔϗϮϣ ζϳΎόΗ ϱ΃ "Ω΍ΪοϷΎΑ"
ΐΤϟ΍ ΕΎϋϮοϮϣ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ϡϷ΍ Ϧϣ ΍έϮϔϧϭ ΏϷ΍ ϰϟ· ϼϴϣ ϱΪΒΗ Ϟϔτϟ΍ βϜϋ ϰϠϋ
ϲϓ Ϫϟ ΎδϓΎϨϣ ϩέΎΒΘϋΎΑ ϪϴΑ΃ ϰϟ· ήψϨϳϭ Ϫ˷ϣ΃ ΐΤϳ ΪϟϮϟ΍ :ΓήγϷ΍ ϞΧ΍Ω ΪΟϮΗ ϲΘϟ΍ ϰϟϭϷ΍
ϑήσ Ϧϣ ΔϣϭΎϘϣ ϰϘϠϳ Ύϣ ϥΎϋήγ Ϟϔτϟ΍ ϦϜϟ "ΐϳΩϭ΃" ΓΪϘϋ ϪϳΪϟ ΄θϨΗ .ΐΤϟ΍ ϚϟΫ
Ϟϔτϟ΍ ήΒΠϳϭ ϼϴΤΘδϣ ϥϮϜϳ ΩΎϜϳ ΍ήϣ΃ ϡ˷ Ϸ΍ ϖθϋ ϲϓ ϩέ΍ήϤΘγ΍ ϞόΠϳ ΎϤϣ ϦϳϮΑϷ΍
ϰϠϋ ϪΗΎϣΎϤΘϫ΍ ϪΟϮϳϭ ˯ΎμΨϟ΍ ΪϘϋ ςϐο ΖΤΗ ϡ˷ Ϸ΍ ΐΣ Ϧ ϋ ϲ˷ϠΨΘϟ΍ ϰϠϋ ΎϴΠϳέΪΗ
ϻ ϱάϟ΍ κΨθϟΎϓ ϪΑ ϪΒθΘϳ ϰϠϋ΃ ϼΜϣ Ϫϟ ϭΪΒϳ ϱάϟ΍ ϪϴΑ΄Α ΪϟϮϟ΍ ϖ˷ϠόΘϳ Ϣ˷ Λ .Δ˷ϴΟέΎΧ ˯Ύϴη΃
Ϊϳϭήϓ ΞΘϨΘδϳ ΎϤϴϓ ΏΎμόϟ΍ νήϣ ϥ΃ ϻ· !Ϫϴϓ ϥΎΑϭάϟ΍ ϰϟ· ϲϬΘϨϧ ϪΘΣ΍ί· ϰϠϋ έΪϘϧ
Ϫ˷ϣ΃ Ϧϋ Ϟϔτϟ΍ Ϟμϓ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ ϲϫ ΐϳΩϭ΃ ΓΪϘόϓ" ΔμϳϮόϟ΍ Δ˷ϤϬϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΎϘΣϻ
έϮπΤϓ .ϡ΍ήΤϟ΍ ΡΎϜϨϟ΍ ϊϨϣϭ Γ˷ϮΑϷ΍ Ϧϴϧ΍Ϯϗ έΪμϳ ϱάϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϪϤψϨϳ Ϟμϓ Ϯϫϭ
Ϧϣ Ϟϔτϟ΍ Ωήτϴγ .ΔόϴΒτϟ΍ Ϊο ΔϓΎϘΜϟ΍ ϥϮϧΎϗϭ ΐΤϟ΍ Ϊο ϥϮϧΎϘϟ΍ ϢϴδΠΗ Ϯϫϭ ΏϷ΍
Ϧϣϭ ϡ˷ Ϸ΍ Ϯϫϭ ΪΣ΍ϭ ήΧ΃ ϥΎδϧΈΑ ΔϘϠτϤϟ΍ϭ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ ϪΘϗϼϋ ϪΘϔϴϛ ϱάϟ΍ ϲϟΎϴΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍
΍Ϋ· ϻ· ϪΗ΍άΑ ΎϤ΋Ύϗ ΍Ωήϓ ήϴμϳ ϻ Ϫ˷ϨϜϟ ϼϣΎϛ ΎμΨη Ϟϔτϟ΍ ήϴμϳ ΐϳΩϭ΃ ΓΪϘϋ ˯΍ήΟ
(1 )
ϰϠϋϷ΍ ϩΎϧ΃ Γ΍Ϯϧ ϥϮϜΗ Ϟϔτϟ΍ ΎϫΎϨΒΘϳ ϲΘϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϩάϫ "ϪϴϠϋ ΔϣήΤϣ ϡϷ΍ ϥ΃ ϢϬϓ
ϻ
˷ · ϡϮϘϳ ϥ΃ Ϫϟ ϦϜϤϳ ϻ ϰϠϋϷ΍ ΎϧϷ΍ ΍άϫ ϥ΃ "Ϊϳϭήϓ" ϯήϳϭ "ΐϳΩϭ΃ ΓΪϘϋ" Ϟ
˷ ΤϨΗ ϚϟάΑϭ
.ϲϋϭ˷ϼϟ΍ ΕΎ˷ϴσ ϲϓ ΎϬϨϓΩϭ "ΐϳΩϭ΃ ΓΪϘϋ" ΖΒϛ ήΛ·

.53ι .βϧϮΘΑ ήθϨϠϟ Δτγ΍Ϯϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ . ΔϴϔδϠϔϟ΍ ϑέΎόϤϟ΍ ΔϠδϠγ .ϲδϔϨϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ϭ Ϊϧϭήϓ ΪϧϮϤΟί .ϲϤϴϟ˷Ϊϟ΍ ΪϤΤϣ (1)
ϲϘϳήϏϹ΍ ΡήδϤϟ΍ έΩΎμϣ -1
αϮϘσ Ϧϣ ΃ΰΠΘϳ ϻ ˯ΰΟ ϥΎϛ ϪϧϷ Δϴ΋΍ΪΒϟ΍ ϥΎϳΩϷΎΑ ρΎΒΗέϻ΍ ΪϳΪη ϞϴΜϤΘϟ΍ ϥΎϛ
ΓΩΎΒόϟ ϡΎϘΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϔϴϨόϟ΍ ΕΎμϗήϟ΍ ϚϠΘΑ ϞϴΜϤΘϟ΍ ςΒΗέ΍ ΪϨϬϟ΍ ϲϔϓ ˬΔϤϳΪϘϟ΍ Ε΍ΩΎΒόϟ΍
ϰΘΣ ΎϬΗ΄θϧ άϨϣ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ϦϳΪϟΎΑ ΔϠμϟ΍ ΔϘϴΛϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϴΣήδϤϟ΍ ΖϧΎϛ Ϛϟάϛϭ .ΔόϴΒτϟ΍
ΪΒϋ Ϋ· .ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ βϣΎΨϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ΎϨϴΛ΃ ϲϓ ϪΘϓήϋ ϱάϟ΍ ϲϨϔϟ΍ ϝΎϤϜϟ΍ ϯϮΘδϣ ΖϐϠΑ
ΪΑΎόϤϟ΍ ΎϬϟ ϥϭΪϴθϳϭ ΎϬϧϮγΪϘϳ ΍ϮϧΎϛ ΔϬϟϵ΍ Ϧϣ ΍ήϴΒϛ ΍ΩΪϋ ϢϳΪϘϟ΍ ϢϬΨϳέΎΗ ϲϓ ϥΎϧϮϴϟ΍
Ϧϣ ϢϬΑΎλ΃ Ύϣ ϰϠϋ ΎϬϴϓ ϥϮλήΤϳ ΔϴϨϳΩ ΕϼϔΣ ΎϬϟ ϥϮϤϴϘϳϭ ϦϴΑ΍ήϘϟΎΑ ΎϬϴϟ· ϥϮΑήϘΘϳϭ
ˬϝΎτΑϷ΍ ˯ϻΆϫϭ ΔϬϟϵ΍ ϩάϫ ΓΎϴΣ Ϧϣ ϢϬϧΰΤϳϭ Ϣϫήδϳ Ύϣ έΎϬχϹ ΍ϭέΎΘΧ΍ Ϊϗϭ" ˯ΎϘη
ϢϬϟΎϤϋ΃ ϞϴϠΟ ϞμϔΗϭ ˬϢϬμμϗ ϱϭήΗ ΓήΛΆϣ Δϴ΋ΎϨϏ ϊτϘΑ ϞϴΜϤΘϟ΍ ΔϘϳήσ
* (1 )
"ϥϮϟϮΑ΃" ΓΩΎΒϋ ϊϣ ΩϮΟϮϟ΍ ϰϟ· ΕήϬχϭ ΔϴϠϴΜϤΘϟ΍ ήχΎϨϤϟ΍ Ζϓήϋ ΪϘϟϭ "ΎϫήϴϘΣϭ
*
΍ήϴΛ΄Η ΎϫήϴϏ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΖϧΎϛ "αϭίϮϧϮϳΩ" ΓΩΎΒϋ ϦϜϟ "αϭίϮϧϮϳΩ"ϭ *"ήϴΘϤϳΩ"ϭ
ΕΎόσΎϘϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϲϓ ΕϼϔΤϟ΍ ΕήθΘϧ΍ Ϧϣΰϟ΍ έϭήϤΑϭ .ΔϴΣήδϤϟ΍ έ˷ϮτΗ ϰϠϋ
ϪϟϹ΍ ΍άϫ ΓΎϴΣ ϥϷϭ ϞϴΜϤΘϟ΍ ήλΎϨϋ ΎϬΗΎ˷ϴσ ϲϓ ΖϨϤπΗ αϮϘσ ΎϬϟ ΢Βλ΃ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍
ϯϮϘϟ΍ ϲϧΎϧϮϴϠϟ έ˷ϮμΗ ΖϧΎϛϭ ΓέΎ˷δϟ΍ ΙΩ΍ϮΤϟ΍ϭ ΔϧΰΤϤϟ΍ ΕΎϣίϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϜΑ ΕϸΘϣ΍
ΩΎϴϋϷ΍ ϖϤϋ΃ Ϧϣ ϥΩ΍ αϭΰϴϧϮϳΩ ΩΎϴϋ΃ ΖϧΎϜϓ" .ΓΎϴΤϟ΍ϭ ϥϮϜϟ΍ ϲϓ ήΛΆΗ ϲΘϟ΍ ΔϴόϴΒτϟ΍
ΎϬϴϟ· ΐδϨϳ ϥ΃ ΔΑ΍ήϏ ϼϓ ΎόϴϤΟ ΎϬϘϤϋ΃ ΖϧΎϛ ϞΑ ήϴϜϔΘϟ΍ϭ ϥ΍ΪΟϮϟ΍ ϲϓ ΍ήΛ΃ ΔϴϨϳΪϟ΍
αϮϔϨϟ΍ Ω΍Ϊϋ·ϭ ϲϘϳήϏϹ΍ ΡήδϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϖϳήτϟ΍ ΪϴϬϤΗ ϲϓ Ϟπϔϟ΍ Ϧϣ ςδϗ ήΒϛ΃
ϲϓ ΕϻΎϔΘΣϻ΍ ϦϴΑ Ϧϣϭ (1)"ϲϜϴΗϷ΍ ήμόϟ΍ ΕΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ ΔϣΎϫ ΔΤΗΎϓ ήΒΘόΗ ϥ΃ϭ Ϫϗ˷ϭάΘϟ
ϰϠϋ ΍ήϴΛ΄Η ΕϼϔΤϟ΍ ήΜϛ΃ Ϧϣ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ *"ήϴΗΎδϟ΍" ΕϼϔΣ ΪΠϧ "αϭΰϴϧϮϳΩ" Ϊϴϋ
ϢϬδϔϧ΃ ϖϳήϏϹ΍ Δϔγϼϓ ξόΑϭ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΏΩϸϟ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ΎϫήΒΘϋ΍ϭ ϞϴΜϤΘϟ΍ Γ΄θϧ
ϞΠΗήϳ ήϋΎθϟ΍ ϥΎϛ Ϋ· ΔϴϘϳήϏϹ΍ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ Γ΄θϧ ϲϓ ΓήηΎΒϤϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ "Ϯτγέ΄ϛ"
ϲΘϟ΍ ήσΎΨϤϟ΍ϭ ϪΗϻϮτΑϭ ϩΩϼϴϣ Ϧϋ Ι˷ΪΤΘϴϓ ϲ΋ΎϨϏ ΕϮμΑ "βϳϭΰϴϧϮϳΩ" ϪϟϹ΍ Δμϗ
ΎϨϴόΘδϣ ϪϟΎϴΧ ΎϬϨϋ ϢϨϳϭ ϪΘΤϳήϗ ΎϬΑ ΩϮΠΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϓΎοϹ΍ ξόΑ ΎϬϴϠϋ ϞΧΪϳϭ ϪΘϬΟ΍ϭ
ϪΒϠτΘϳ Ύϣ ΐδΣ ϪΗϮλ Ε΍ήΒϧ ϲϓ ϦϳϮϠΘ ϟ΍ϭ ϪϬΟϭ ΢ϣϼϣϭ ϪϤδΟ ΕΎϛήΤΑ ϚϟΫ ϲϓ
ˬϑέΎόϤϟ΍ έ΍Ω ϊΒσ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϢϬϣΎψϧϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ Ϊ΋ΎϘ ϋ ϰϠϋ ϪΘϟϻΩϭ ϢϳΪϘϟ΍ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΏΩϷ΍ ˬϲϓ΍Ϯϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϲϠϋ έϮΘϛΪϟ΍  (1)
.132ι ˬ1960 .ήμϣ
ϞϴϤΟϭ ήϴΧ Ϯϫ Ύϣ ϞϜϟ ΎϬϟ· ϖϳήϏϹ΍ ΪϨϋ Ϊόϳ ϥΎϛϭ ...αϭί ϦΑ΍ Ϯϫϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ ΍ΫϮϔϧ ΔϬϟϵ΍ ϊγϭ΃ Ϧϣ Ϯϫ : Apollo ϥϮϟϮΑ΃*
ΐϗΎόϳ ϥΎϛ ΓΎϣήϠϟ ϩϻΈϛϭ .ΔϨϴϧ΄Ϥτϟ΍ϭ ΔΣ΍ήϟ΍ ϢϬΤϨϣϭ ΔΑά όϤϟ΍ ή΋ΎϤπϟ΍ ϱϭΫ Ϧϋ ϒϴϔΨΘϟ΍ϭ αΎϨϟ΍ ΩΎόγ΍ϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ ϡΎψϨϟ΍ φϔΤϛ
ϥέΎϗ Ϊϗϭ ... ΔϴϬϟϹ΍ ΓΩ΍έϹ΍ ϒθϜϳ ϪϴΣϭ ϥΎϛ ΚϴΣ ϲϔϟΩ ϲϓ ΎϤϴγϻ ϥΪϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϲϓ ϪΑ ΙΎϐΘδϳϭ .ΐτϟ΍ ϩϻ· Ύπϳ΃ ϥΎϛϭ ϦϴϟϭΎτΘϤϟ΍
.ϲϨϳΪϟ΍ ϪϟϮϟ΍ ϞΜϤϳ ϲϧΎΜϟ΍ ϥ΃ϭ Ϟϣ΄Θϟ΍ϭ ήϴϜϔΘϟ΍ϭ ϞϘό Θϟ΍ϭ ΔϤϜΤϟ΍ ϞΜϤϳ ϝ˷ϭϷ΍ ϱ΃ήϓ αϭίϮϧϮϳΩϭ ϥϮϟϮΑ΃ ϦϴϬϟϹ΍ ϦϴΑ ϪθΘϴϧ ϲϧΎϤϟϷ΍ ϑϮδϠϴϔϟ΍
. ϦϳέϮΤϤϟ΍ Ϧϳάϫ ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘΗ ΔϴϨϳΪϟ΍ ϖϳήϏϹ΍ ΓΎϴΣ ΖϧΎϛϭ
΍ήψϧ ΓΩ˷ΪόΘϣ ήϴσΎγ΃ ΍ήΘϴϤϳΩ ϝϮΣ ΖΠδϧ Ϊϗϭ ...ΎϣϮϤϋ ΐμΨϟ΍ϭ ΩΎμΤϟ΍ϭ ΢ϤϘϟ΍ ΔϬϟ΁ ϲϫϭ αϮϧϭήϛ ΔϨΑ΍ ϲϫ :Déméter ΍ήϴΘϤϳΩ*
ΎϬΘϨΑ΍ ϰϠϋ ΎϬϧΰΣ ˯ΎϨΛ΃ϭ αΩΎϫ ΎϬϔτΘΧ΍ ϥ΃ ΪόΑ ΔϧϮϔγήΑ ΎϬΘϨΑ΍ ΎϫΫΎϘϧ· ΓέϮτγ΃ Δ˷λΎΧ ΓέϮμΑ ΕήϬΘη΍ϭ ... ϥΎϧϮϴϟ΍ ΓΎϴΣ ϲϓ ΢ϤϘϟ΍ Δ˷ϴϤϫϷ
ϪΘΒϴτΧ Ρ΍ήγ ϕϼσΈΑ αΩΎϫ ήϣ΃ϭ =αϭί Ϟ˷ΧΪΘϓ ΔΌΑϭϷ΍ϭ ΔϋΎΠϤϟ΍ ήθΒϟ΍ ΕΩΪϫϭ ΖΤϠϣ΍ϭ νέϷ΍ ΖϔΟϭ ϲϟϭϷ΍ ΕήΠϫ ΔϔτΘΨϤϟ΍
αΩΎϫ ΎϬΟϭί ϊϣ ήϬη΃ ΔΛϼΛϭ νέϷ΍ ϕϮϓ ΔϨγ Ϟϛ Ϧϣ ήϬη΃ ΔόδΗ ΎϬ˷ϣ΃ ϊϣ Δ ϧϮϔγήΑ ζϴόΗ ϥ΃ ϰϠϋ ΔϳϮδΘϟ΍ ΖϤΗ ΍ήϴΧ΃ϭ ...ΔϓϮτΨϤϟ΍
. ϡΎόϟ΍ ϝϮμϓ ϝϼΧ ϪΗϮϣϭ ΕΎΒϨϟ΍ εΎόΘϧ΍ ϰϟ· ΔϧϮϔγήΑ Δ˷μϗ ΰϣήΗϭ νέϷ΍ ΖΤΗ
ϦϴΗΎδΒϟ΍ Ϫϟ· ΢Βλ΄ϓ ϩΫϮϔϧ ϊδΗ΍ Ϣ˷ Λ ΡήϤϟ΍ϭ ΔϣήϜϟ΍ϭ ήϤΨϟ΍ Ϫϟ· βϳΰϴϧϮϳΩ ήΒΘόϳϭ ...ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϬϟϵ΍ ήϬη΃ Ϧϣ Ϯϫ :αϭΰϴϧϮϳΩ*
ΔϠϴϤΠϟ΍ ϥϮϨϔϟ΍ ϲϣΎΣ Ϊόϳϭ .ΏϼΒϠϟ΍ϭ ΔϣήϜϟ΍ ΕΎΒϨϟ΍ Ϧϣ Ϫϟ κμΧϭ ΍ήΘϤϳΩ ΓΩΎΒόΑ ϪΗΩΎΒϋ ΖτϠΘΧ΍ ΎϨϫ Ϧϣϭ ΕΎΒϨϟ΍ ΓΎϴΣϭ ΕΎΑΎϐϟ΍ϭ
ϞΒϗ ϒϟ΃ ΔϨγ ϲϟ΍ϮΣ ˯ΎδϨϟ΍ ϦϴΑ ΕήθΘϧ΍ϭ ΓϮθϨϟ΍ αϮϘτΑ ϪΗΩΎΒϋ ϒμΘΗϭ ...ϩΩΎϴϋ΃ Ϧϣ ΎΘϘΘη΍ ϦϴΘϠϟ΍ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ϭ ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ ΎϤ˷ϴγϻϭ
ϦϠϤΤϳϭ ΕΎϧ΍ϮϴΤϟ΍ ΩϮϠΟ ϦδΒϠϳϭ ϝΎΒΠϟ΍ ϲϓ ϼϴϟ ϦϤϬϳ ϲΗ΍ϮϠϟ΍ ( αϭΰϴϨϳΩ ϭ΃ αϮΧΎΑ Ε΍ΪΑΎϋ ) ΕΎΧΎΒϟ΍ ΕΎϋΎϤΟ ϦϬϨϣ ΖϧΎϜ ϓ ΩϼϴϤϟ΍
ΦϠδϳ βϴΘΑ ϪϟϺϟ ϲΤπϳ Ϫϴϓϭ ΡήϤϟ΍ ϊΑΎσ άΨΘϳ ϱάϟ΍ έ΍Ω΃ ήϬη ϲϓ ήϴϐμϟ΍ Ϊϴόϟ΍ ΎϫίήΑ΃ ΓήϴΜϛ ΩΎϴϋ΃ Ϫϟ ΖϧΎϛϭ ΓΩΎΒόϟ΍ ΰϣέ Ύμόϟ΍
Ϧϣϭ ϝϼΠϟΎΑ ϪγϮϘσ ΰϴϤΘΗϭ ϝ˷ϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ ϲϓ ϱήΠϳ ϱάϟ΍ ήϴΒϜϟ΍ Ϊϴόϟ΍ ϚϟΎϨϫ Ϣ˷ Λ ϪϴϠϋ ϑϮϗϮϟ΍ ϥΎϴϨϐϟ ΍ ϝϭΎΤϳϭ ΢πϨϳϭ ςθϜϳ Ϣ˷ Λ ϩΪϠΟ
.ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ϭ ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ Ε΄θϧ ϦϳΪϴόϟ΍ Ϧϳάϫ
ϥΎϤΜϋ ϞϴϬγ Ω΍Ϊϋ΃ .ΔϴϨϓ ΕΎγΎϜόϧ΍ ΕΎϣϮϬϔϣ ˬ ϡϼϋ· .ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ήϴσΎγϷ΍ ϢΠόϣ ϰϟ· ωϮΟήϟΎΑ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ϩάϫ Ρήη Ϣ˷ Η =
271 ˬ270 ϭ 225 ˬ 224 ι .24 ˬ23ι 1982 ϖθϣΩ ϲϣϮϘϟ΍ ΩΎηέϹ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ Γέ΍ίϭ Ε΍έϮθϨϣ .ήϔλϷ΍ ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋϭ
.136 ι ϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ .ϲϓ΍ϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϲϠϋ έϮΘϛΪϟ΍ (1)
ΐϟΎϐϟ΍ ϲϓ ϢϬϳΪϳ΄Α ϥϮ ϠϤΤϳϭ .ϪΘϣΎϗϭ ϥΎδϧϹ΍ ϪΟϮϛ ΔϣΎϗϭ ϪΟϭϭ ΰόϤϟ΍ ϕϮδϛ ϕϮγϭ ϥ΍ήϴϐλ ϥΎϧήϗ ϢϬϟ ΔϬϟ΁ ϑΎμϧ΃ Ϯϫϭ :ήϴΗΎδϟ΍*
.ΏΎϨϋϷ΍ ϡϭήϛ Ϧϣ ϦμϏ ΎϬϟϮΣ ϒΘϠϳϭ ήΑϮϨλ Γήϣ ΎϬϓήτΑ ϖ˷ϠόΘϳ Ύμϋϭ α΄ϛ ΎϧΎϴΣ΃ϭ ΍έΎϣΰϣ
ϯΪΣ· ΕήϬχ ϚϟάΑϭ έϮϬϤΠϟ΍ ϲϓ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϻϭΎΤϣ ϪϟϹΎΑ ϝΎϔΘΣϻ΍ ϪϴπΘϘϳϭ ϰϨόϤϟ΍
ΔΑΎΜϤΑ Δ˷ϴ΋ΎϨϏ Δϗήϓ Ϫϴϟ· Ϣπϳ ήϋΎθϟ΍ ϥΎϛϭ ΔμϘϟ΍ ϝΎτΑ΃ ΓΎϛΎΤϣ ϲϫϭ ϞϴΜϤΘϟ΍ ήλΎϨϋ
ΕϼϔΣ ϲϓ ϥϭΪΗήϳ ΍ϮϧΎϛϭ ϰγϷ΍ϭ ϥΰΤϟΎΑ ΔϧϮΤθϤϟ΍ ΕΎϴΑϷ΍ ξόΑ ΩΩήΗ ϲΘϟ΍ ΔϗϮΠϟ΍
΍άϫ ϥΎϛϭ" ΔϬϟϵ΍ ωΎΒ˷Η΍ "ϱέϮΗΎδϟ΍" ήϬψϤΑ ΍ϭήϬψϴϟ ΰϋΎϤϟ΍ ΪϠΟ "αϭΰϴϧϮϳΩ"
ϻϭ ϩήλΎϨϋ ϲϓ ϢψϨϣ ήϴϏ ϦϴΤϠΘϟ΍ Ώήτπϣ ΎΟΫΎγ ϪΗ΄θϧ ΃ΪΒϣ ϲϓ "ΐϣ΍ήΜϳΪϟ΍"
ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ Ϫϟ φ˷ϘϴΗ ϰ˷ΘΣ ϝΎΤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ Ϟ˷ χϭ κϗέ Ϧϣ ϪΒΤμϳ ΎϤϴϓ
ςΒπϟ΍ ϩϮΟϭ Ϧϣ ΍ήϴΜϛ ϪϴϠϋ ϞΧΩ΃ "ϥϮϳέ΃" ϰϋΪϳ ϲΘϧέϮϛ έΎϘϴγϮϣ ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ
ΕΎϛήΣϭ κϗέϭ Ε΍Ϯλ΃ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϞϤθϳ Ύϣ ϊϴϤΟ ϊπΧ΃ϭ ΐϳάϬΘϟ΍ϭ ΡϼλϹ΍ϭ
ΖΤΒλ΃ϭ ΔϗϮΠϟ΍ Ε˷ήϘΘγ΍ Ύ˷Ϥϟϭ (2)"ϰϘϴγϮϤϟ΍ϭ ϖγΎϨΘϟΎΑ ΎϬσΎΣ΃ϭ ΔϘϴϗΩ ΔϴϨϓ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ
΢Αάϣ ΕΎΟέΩ ΖϠϤόΘγ΍ "ϥϮϳέ΁" ΎϬόοϭ ϲΘϟ΍ ΕϼϳΪόΘϟ΍ ϞπϔΑ ΎϬϧΎϜϣ ϲϓ ΔΘΑΎΛ
ϲΘϟ΍ Ε΍ΪϳΪΠΘϟ΍ ϩάϫ ϞπϔΑϭ ϪϟϹ΍ Ϊ˷ΠϤΗ ϲΘϟ΍ ϲϧΎϏϷ΍ ϪϗϮϓ ΪθϨΗ ΡήδϤϛ "αϭΰϴϧϮϳΩ"
"Δ˷ϳΰϴϧϮϳΪϟ΍" ΕϻΎϔΘΣϻ΍ ϲϓ ϡΎϘΗ ϲΘϟ΍ αϮϘτϟ΍ ΖΤΒλ΃ ΪϴηΎϧϷ΍ ϰϠϋ "ϥϮϳέ΁" ΎϬϓΎο΃
ϥ΃ ϰϟ· ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕϻΎϔΘΣϻ΍ έϮτΗ ϰϠϋ ΪϋΎγ Ύϣ Ϯϫϭ αϮϔϨϟ΍ ϲϓ ΎϐϟΎΑ ΍ήϴΛ΄Η ήΛΆΗ
.ΔϠϣΎϛ Δ˷ϴϠϴΜϤΗ ΖΤΒλ΃
"βΒδΛ" ϲϜϴΗϷ΍ ήϋΎθϟ΍ ϥ
˷ ΃ ϝΎϘϳϭ Δ˷ϴϋΎϤΟ ΪϴηΎϧϷ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛϭ
ήΒΘόϳϭ ϦϴϠϔΘΤϤϟ΍ ΔϗϮΟ ΔΒΣΎμϣ ϥϭΩ ϩΪΣϭ ΪϴηΎϧ΃ ϰϘϟ΃ Ϧϣ ϝ˷ϭ΃ ( ϡ.ϕ 530.580)
ΎϬϴϧΎϏ΃ ˯΍Ω΃ ϲϓ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Δ˷ϴϘΑ ΓΩΎϴϗ Ϫϴ˷ϟϮΗϭ Δϗήϔϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϦϴΑ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ κΨη Ω΍ήϔϧ΍
ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ Δ˷ϴΣήδϤϟ΍ Γ΄θϧ ΩϮόΗϭ .ϲΣήδϤϟ΍ Ϧϔϟ΍ έϮϬψϟ Δ˷ϴόϴΒτϟ΍ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΎϬΗΎμϗέϭ
ϥ΃ ΪόΑ ϪΗ΍άΑ ΎϤ΋Ύϗ Ύ˷Ϩϓ ΕέΎλ ϰ˷ΘΣ Ύ˷ϴΠϳέΪΗ έϮτΘΗ ΕάΧ΃ Ϣ˷ Λ "αϭΰϴϧϮϳΪϟ" ΍ΪϴΠϤΗ ΪθϨΗ
Ϯ˷ Ϥγϭ ϕϭάϟ΍ ϲ
˷ ϗέ ϊϣ ϰϓΎϨΘϳ ϥ΃ Ϫϧ΄η Ϧϣ Ύϣ Ϟϛϭ έΎΘϬΘγϻ΍ϭ ϥϮΠϤϟ΍ ΕΪόΒΘγ΍
Δ˷ϴ μΨη ϞΜϤϴϓ ϲδϴ΋ήϟ΍ έϭΪϟΎΑ ϡϮϘϳ ΢Βλ΃ϭ Ϟ˷ΜϤϣ ϰϟ· ιΎ˷μϘϟ΍ ϝ˷ϮΤΗϭ ˬϒσ΍Ϯόϟ΍
Δϗήϔϟ΍ ϦϴΑϭ κΨθϟ΍ ΍άϫ ϦϴΑ ςΑ΍ϭ˷ήϟ΍ ΖϘ˷ΛϮΗϭ ΕΎϗϼόϟ΍ ΖϤ˷ψϧϭ" ϞτΒϟ΍ϭ ϪϟϹ΍
εΎϘϧ ϲϓ ΎϬϟ΍Ϯϗ΃ Ϣψόϣ ΖϠ˷ΜϤΗϭ ˬϢ˷ψϨϣ ϖδ˷Θϣ ϖϳήσ ϲϓ ΎϬϟΎϤϋ΃ ΕέΎλϭ Δ˷ϴ΋ΎϨϐϟ΍
ΔϤψϨϣ ϝΎϤϋ΃ ΔϘϴϠ˷τϟ΍ ΕΎϛήΤϟΎΑ ΖϟΪΒΘγ΍ϭ ήΧ΁ ϰϟ· ϦϴΣ Ϧϣ ΎϤϬϨϴΑ ϱήΠϳ έ΍ϮΣϭ
(1 )
ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ ωϮοϮϣ ϞόΟ ϱάϟ΍ "βΒδΛ" ήϋΎθϟ΍ ϰϟ· Ε΍ΪϳΪΠΘϟ΍ ϩάϫ ϯΰόΗϭ "ΓΪ˷ϴϘϣ

.138 ι ϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ .ϲϓ΍ϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϲϠϋ έϮΘϛΪϟ΍ (2)


(1)
.141 ι ϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ ˬϲϓ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϲϠϋ έϮΘϛΪϟ΍
ήμΘϘΗ ΎϬΗΎϋϮοϮϣ ΖϧΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ήθΒϟ΍ Ϧϣ αΎϧ΃ ϝϮΣϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϝΎτΑ΃ ϝϮΣ έϭΪϳ
΍ϭήϬψϴϟ ϪϧϮδΒϠϳ ΍ϮϧΎϛ ϱάϟ΍ ΰϋΎϤϟ΍ ΪϠΟ Ϧϋ ΔϗϮΠϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϰ˷ϠΨΗ Ϣ˷ Λ ˬΔϬϟϵ΍ ΓΎϴΣ ϰϠϋ
ωϮοϮϣ έΎϴΘΧ΍ ϲϓ Δ˷ϳήΣ ήΜϛ΃ ˯΍ήόθϠϟ ΢Βλ΍ϭ "αϭΰϴϧϮϳΩ" ωΎΒΗ΃ "ήϴΗΎδϟ΍" ήϬψϤΑ
ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϊ΋ΎϗϮϟ΍ϭ Δ˷ϴϣϮϴϟ΍ ΙΩ΍ϮΤϟ΍ Ϧϣ ΎϬΗΎϋϮοϮϣ ΪϤΘδΗ ΖΤΒλ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴΣήδϤϟ΍
ϰϟ· Ε˷Ω΃ Ε΍έϮτΘϟ΍ ϩάϫϭ Δ˷ϴϧΎδϧϹ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ ΔΠϟΎόϣ ΎϬϘΗΎϋ ϰϠϋ ΕάΧ΃ Ϣ˷ Λ ΓήλΎόϤϟ΍
Ύ˷ϴϤγέ Ύϓ΍ήΘϋ΍ ϲϣ΍έΪϟ΍ ϦϔϟΎΑ ϑήΘϋ΍ ϰΘΣ "ϱήϴΗΎδϟ΍" ϊΑΎτϟ΍ Ϧϋ ΔϗϮΠϟ΍ ϲ˷ϠΨΗ
ΖϧΎϛ ΎόϴϤΟ ΎϬ˷ϨϜϟ ΰ΋΍ϮΠϟΎΑ ϪΘϳΎϬϧ ϲϓ ϢΘΨϳϭ νϭήόϟ΍ Ϫϴϓ ϡ˷ΪϘΗ Ύ˷ϳϮϨγ ΍ΪϴϠϘΗ ΢Βλ΃ϭ
ϦϜΗ Ϣϟ ΔϴϘϳήϏϹ΍ Ύϣ΍έΪϟ΍ ϥ
˷ ΃" Δ˷λΎΧ ΞπϨϟ΍ ΔϠΣήϣ ϰϠϋ ϞμΗ Ϣϟ Δ˷ϴ΋΍ΪΑ ΕΎ˷ϴΣήδϣ
ϯ˷ΩΆΗ ή΋Ύόηϭ .εΎόϳ ϊϗ΍ϭϭ αέΎϤΗ ΓΎϴΣ ΖϧΎϛ ΎϤ˷ϧ·ϭ ϊΒτΗ Ϊϋ΍Ϯϗ ϻϭ ΐΘϜΗ ΎλϮμϧ
(1 )
Δ˷ϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΕϻΎϔΘΣϻ΍ ΎϬΘϓή ϋ ϲΘϟ΍ Εϻ˷ϮΤΘϟ΍ ϩάϫ "ΐϠϗ ήϬχ Ϧϋ φϔΤΗ ήϴσΎγ΃ϭ
ϲϟ΍ϮΣ ΐΘϛ ϱάϟ΍ (ϡ.ϕ 456-25) "αϮϠϴΨγ΃" ϱΪϴΟ΍ήΘϟ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϊϣ ΎϬΠπϧ ΖϐϠΑ
ΔΛϼΛ ϲϓ ίΎϓ ΔϘΑΎδϣ Ϧϳήθϋ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϲϓ ϙέΎηϭ Δ˷ϳήϴΗΎγϭ Δ˷ϳΪϴΟ΍ήΗ Δ˷ϴΣήδϣ ϦϴϧΎϤΛ
"ΔϗϮΠϟ΍" έϭΩ Ϧϣ Ϟ˷Ϡϗ ϱάϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ ϞΜϤϤϟ΍ ϝΎΧΩ· "αϮϠϴΨγ΃" ϰϟ· ϯΰόϳϭ ήθϋ
ϲϓ Δ˷ϴγΎϴδϟ΍ ωΎοϭϷ΍ ΪϘϧϭ βΑϼϤϟΎΑ ϰϨΘϋ΍ϭ ϞϴΜϤΘϟ΍ ϲϓ ϝϭϷ΍ ϡΎϘϤϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ ϰτϋ΃ϭ
ϱΪϳ ϰϠϋ Ύϫέ˷ϮτΗ ΓΎγ΄Ϥϟ΍ ΖϠλ΍ϭϭ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ήϴσΎγϷ΍ ˯΍έϭ ΍ήΘΘδϣ ϩήμϋ
ϥ΃ Ύ˷ϴόϴΒσ ϥΎϜϓ" ΚϟΎΜϟ΍ ϞΜϤϤϟ΍ ϝΎΧΩ· Ϫϴϟ· ϯΰόϳ ϱάϟ΍ (ϡ.ϕ 406-496) "βϴϠϛϮϓϮγ"
ΔϤϴϘϟΎΑϭ Δ˷ϴΣήδϤϟ΍ ΔϐϴμϟΎΑ ϡΎϤΘ ϫϻ΍ Ω΍Ωΰϳ ϥ΃ϭ ήΜϛ΄ϓ ήΜϛ΃ ΔϗϮΠϟ΍ έϭΩ ϝ˯ΎπΘϳ
Δ˷ϴϨϳΪϟ΍ ΔϤϐϨϟΎΑ ˯ΎϔΘΣ΍ Ϟ˷ ϗ΃ ΎϬ˷ϧ΃ φΣϼϳ βϴϠϛϮϓϮγ ΕΎ˷ϴΣήδϣ ΃ήϘϳ Ϧϣ ϥ
˷ · ˬΔ˷ϴϣ΍έΪϟ΍
(2 )
Ϟλ΍ϭϭ "Δ˷ϴγΎγϷ΍ Δ˷ϴμΨθϟΎΑ ΔϳΎϨϋ ήΜϛ΃ ΎϬ˷ϧ΃ ϻ˷ · αϮϠϴΨγ΃ ΕΎ˷ϴΣήδϤΑ ΔϧέΎϘϣ
ϲϟ΍ϮΣ ΐΘϛ ΓΎγ΄Ϥϟ΍ ήϳϮτΗ ϡΎψόϟ΍ ΓΎγ΄Ϥϟ΍ ˯΍ήόη ΚϟΎΛ (ϡ.ϕ 406- 485) "αΪϴΑέϮϳ"
ΓΪΣ΍ϭ Δ˷ϳήϴΗΎγ Δ˷ϴΣήδϣϭ Δ˷ϳΪϴΟ΍ήΗ Γήθϋ ϊΒγ ϯϮγ ΎϬϨϣ ΎϨϠμϳ Ϣϟ Δ˷ϴΣήδϣ ϦϴόδΗ
Γ΃ήϤϟ΍ κ
˷ Χϭ ΔϬϟϵ΍ ϡΎϣ΃ Ύϔϴόο Ϊόϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ϥΎδϧϺϟ ΔϴϤϫ΃ ϪΗΎ˷ϴΣήδϣ ϲϓ ϰτϋ΃ϭ
έϭΩ Ϧϣ "αΪϴΑέϮϳ" Ϟ˷Ϡϗϭ ϪΗΎ˷ϴΣήδϣ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϲϓ ΔϟϮτΒϟ΍ έϭΩ ΖϠϐθϓ ˬϪΘϳΎϨόΑ
ΙϮϟΎΜϟ΍ ˯΍ήόη ϥ
˷ ΃ ϪϳϮϨΘϟΎΑ ΍ήϳΪΟ"ϭ ΕΎϴμΨθϟ΍ ΢ϣϼϤΑ ϪϣΎϤΘϫ΍ Ω΍ίϭ ΔϗϮΠϟ΍
ΔϔϠΘΨϣ ϝΎϴΟ΃ ΔΛϼΛ ϰϟ· ϥϮϤΘϨϳ ϱΪϴΟ΍ήΘϟ΍ ϢϬΟΎΘϧ ϲϓ ϢϬ˷ϨϜϟϭ ΍ϭήλΎόΗ Ϊϗ ϱΪϴΟ΍ήΘϟ΍

(1)
.ι 1988 ϰϟϭϷ΍ ΔόΒτϟ΍ ϥΎϨΒϟ ΕϭήϴΑ .ϊϳίϮ˷Θϟ΍ϭ ήθϨϟ΍ϭ ΕΎγ΍έ˷ΪϠϟ Δ˷ϴόϣΎΠϟ΍ Δδ˷γ ΆϤϟ΍ ˬΏΩϷ΍ ΐϫ΍άϣϭ Ύϣ΍έΪϟ΍ ϲϨϴΣϮΗ ΰϳΎϓ έϮΘϛΪϟ΍
.68
1980 Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ϡϼϋϻ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ Γέ΍ίϭ Ε΍έϮθϨϣ .ϲϘϳήϏϻ΍ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ Εϼ˷ϣ΄Ηϭ Γ˯΍ήϗ ϲΘϳήϜΘϟ΍ ϒϴμϧ ϞϴϤΟ έϮΘϛΪϟ΍ (2)
.94 .ι
ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟΎΑ βϴϠϛϮϓϮγ Ρήδϣϭ ˬΔϤϳΪϘϟ΍ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ αϮϠϴΨγ΍ Ρήδϣ ϲ˷Ϥγ ΍άϬϟϭ
.(3) "ΔΜϳΪΤϟ΍ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟΎΑ αΪϴΑέϮϳ Ρήδϣϭ ϰτγϮϟ΍

βϴϠϛϮϓϮγ Γήϴγ ϲϓ ΪϴϬϤΗ -2


Ϣϟ Ϫ˷ϨϜϟ "βΒϴϠϛϮϓϮγ " ϞϴΣέ ϰϠϋ ϥήϗ Ϧϳήθϋϭ ΔδϤΧ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϡϮϴϟ΍ ήϣ
ΓΎγ΄Ϥϟ΍ ΔϘϟΎϤϋ ϲϧΎΛ ϮϬϓ ˬϪϨϋ ΐΘϛ Ύϣ ˬϪΒΘϛ Ύ˷Ϥϣ ήΜϛ΃ϭ ήϴΜϜϟ΍ ΐΘϛ ϥ΃ ΪόΑ ϻ
˷ · ϞΣήϳ
Ε˷ΪΘϣ΍ ΔϠϳϮσ ΓΎϴΣ ήϋΎθϟ΍ εΎϋ ΍Ϋ· ϡ .ϕ 406 ϡΎϋ ϲ˷ϓϮΗϭ ϡ ϕ 494 ϡΎϋ Ϊϟϭ Δ˷ϴϧΎϧϮϴϟ΍
"αΪϴΑέϮϳ"ϭ "αϮϠϴΨγ΍" Ϧϣ Ϟϛ ήλΎόϳ ϪΘϠόΟ Γ˷ΪϤϟ΍ ϩάϫ .ΎϣΎϋ ϦϴόδΗϭ ΪΣ΍ϭ ϰϟ·
.ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ βϣΎΨϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ε΍ήΘϓ ωϭέ΃ ΪϬθϳϭ
ΐϴμϨΑ ϢϫΎγ Ϫ˷ϧ΃ ϻ
˷ · ΔΤϠγϸϟ ΎόϨμϣ ϚϠΘϤϳ Ύ˷ϴϨϏ ϼΟέ "αϮϠϠϴϓϮγ" ϩΪϟ΍ϭ ϥΎϛ
άϤϠΘΗ Ϋ· ϰϘϴγϮϤϟ΍ϭ κϗήϟ΍ ϲϓ ΎϋέΎΑ ϥΎϛϭ ΎϨϴΛ΃ ϲϓ ΔϴΑΩϷ΍ϭ Δ˷ϴγΎϴδϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ήϓ΍ϭ
ϪϣΎϣ΃ Ϊ˷Ϭϣ Ύϣ Ϯϫϭ ϪΗέϮλϭ ϪϬΟϭ ϝΎϤΠΑ ΰ˷ϴϤΗ ΎϤϛ .ϩήμϋ ϲϓίΎϋ ήϬη΃ Ϊϳ ϰϠϋ
ϰϠϋ ϖϳήϏϹ΍ έΎμΘϧΎΑ ϻΎϔΘΣ΍ ϪΗέΎΜϴϘΑ ϑΰόϳ Ϯϫϭ ήμϨϟ΍ ΐϛϮϣ ΓΩΎϴϘϟ ϖϳήτϟ΍
ΎϨϴΛ΃ ΔϤψϋ ήϋΎθϟ΍ ΪϬη ϥ΃ ΪόΑϭ . ϡ ϕ 480 ϢϠϋ "βϴϣϼγ" Δϛήόϣ ϲϓ αήϔϟ΍
ΓήϳΰΟ ϪΒη ΏήΣ ϲϓ "ΔσήΒγ΍" Ϊϳ ϰϠϋ ΎϬΘϤϳΰϫ ΪϬη αήϔϟ΍ ϰϠϋ ΎϫέΎμΘϧΎΑ
(3)
.82ι ϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ ˬϲϨϴΣήΗ ΰϳΎϓ έϮΘϛΪϟ΍
Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ Ϟϐηϭ ϩήμϋ Εΰ˷ϴϣ ϲΘϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ Ϣψόϣ ϲϓ ϙέΎηϭ "βϴϧϮΑϮϠϴΒϟ΍"
ϥΪϤϟ΍ ΩΎΤ˷Η΍ ϲϓ ΍"ϲϨϴϠϴϫ" ΍ήϳΪϣ ϡ ϕ 44% Ϧ˷ϴϋ ΪϘϓ" Δ˷ϴϧΪϤϟ΍ϭ Δ˷ϳήϜδόϟ΍ ΐλΎϨϤϟ΍
ϰϨόϳ Ύϳ˷ ήϜδϋ ΍ήϳΪϣ Ϧ˷ϴϋ 441 ϡΎϋϭ ϲγέΎϔϟ΍ ϭ˷ Ϊόϟ΍ ϪΟϮΑ ΪΤ˷ΘΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴϘϳήϏϹ΍
ΎϬΤΘΘϓ΍ϭ "ϥϮδϤγ" ΔϨϳΪϣ "βϴϠϛήΑ" ϊϣ ήλΎΣ Ϊϗϭ Δ˷ϴΠϴΗ΍ήΘδϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϥϭΆθΑ
(1 )
ϡΎϋϭ "ΎϨϴΛ΃ ΫϮϔϨϟ ΎϬόπΧ΃ϭ "ϱϭΎΗϻ΍" ΎϬϨϣ άΧ΃ϭ ήϬη΃ ΔόδΗ ϡ΍Ω έΎμΣ ΪόΑ
ήΜϛ΃ ΎϫΩϮϨΟ Ϧϣ ςϘγϭ ΔσήΒγ΍ ϡΎϣ΃ Ζϣΰϫ ϲΘϟ΍ ΎϨϴΛ΄Α Δ˷ϴΑήΣ ΔΛέΎϛ Ζ˷ϠΣ ΎϣΪϨϋ 412
ϥΎϛϭ έϮΘγΪϟΎΑ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋϹ ˯Ύπϋ΃ Γήθϋ Ϧϣ ΔϨΠϟ ΖΒΨΘϧ΍ .ϞϴΘϗ ϒϟ΃ ϦϴδϤΧ Ϧϣ
ϪϨϣ Δ˷ϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϰϟ· Ϟϴϣ΃ ϞϛϮϓϮγ ΐ
˷ η "ϭ Γήθόϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϩάϫ ϦϴΑ Ϧϣ "ϞϛϮϓϮγ"
Ϧϣ Ϯϫ ϻϭ ϦϴΘ˷ϣΰΘϤϟ΍ Ϧϣ Ϯϫ ϻ ΔϴϨϳΪϟ΍ ϪΗΪϴϘϋ ϲϓ Ύτγϭ Δϴσ΍ήϘΘγέϷ΍ ϰϟ·
ϰϠϋ ϼΒϘϣ Δ˷ϴΑήΤϟ΍ έϮϣϷΎΑ ΎϴϨόϣ Δ˷ϴγΎϴδϟ΍ ϥϭΆθϟΎΑ ΎϓϮϐη Ϫ˷ϧ΃ ήϴϏ .ϦϳήΘϬΘδϤϟ΍
ϚϠΗ Ϧϣ ΓέϮλ ϩήόη ˯ΎΟ ΍άϟ .ϩήμϋ ϲϓ ΖηΎϋ ϲΘϟ΍ ΔϔδϠϔϠϟ Ύ˷ΒΤϣ ΔΜϳΪΤϟ΍ ϡϮϠόϟ΍
˷ ΃ ήϴϏ (1)"Γ΄θϨϟ΍
ϥΎδϧϺϟ ˯ΎΛήϟΎΑϭ ΓΎϴΤϟ΍ Ϧϣ ϖϴπϟΎΑ Ϣδ˷ΘΗ ΖϧΎϛ Δ˷ϴϔδϠϔϟ΍ ϪΘϋΰϧ ϥ
:ϲϫϭ ΔϴϧΎϤΛ ϯϮγ ΎϬϨϣ ϖΒϳ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ϪΗΎϔ˷ϟΆϣϭ ϩέΎΛ΁ ϲϓ ΓήψϨϟ΍ ϩάϫ ΖδϜόϧ΍ϭ
ϥϮϟϮϛ ϲϓ ΐϳΩ΃ϭ ΐΘϛϮϠϴϓ ˬ΍ήΘϜϟ΍ ˬΎϜϠϣ ΐϳΩ΃ ˬϥϮϐϴΘϧ΍ ˬβϛΎΟ΃ ˬΕΎϨϴη΍ήΘϟ΍
.ΏϮϠϴϜδϟ΍ ϲϫ ϪϴΗήΗΎγ Δ˷ϴΣήδϣϭ
Ε΍ϮϋΪϟ΍ ϢϏέ ΎϘϠτϣ ΎϬΣήΒϳ Ϣϟϭ ΎϨϴΛ΃ ϲϓ ϪΗΎϴΣ ϝ΍Ϯσ "ϞϛϮϓϮγ" εΎϋ Ϊϗϭ
ϞΜϤϤϠϟ ϩΩΎΠϳ· ϞπϔΑϭ ϢϬσϼΑ ϲϓ ζϴόϟ΍ϭ ΎϨϴΛ΃ ϙήΘϟ ϙϮϠϤϟ΍ Ϧϣ Ϫϴϟ· ΖϬ˷Οϭ ϲΘϟ΍
ΔϤ΋Ύϗ Δ˷ϴΣήδϣ Ϟϛ ϪϤϳΪϘΗϭ "Δ˷ϴϠϴΨγϻ΍" Δ˷ϴΣήδϤϠϟ Δ˷ϴΛϼΜϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍ Ϧϋ Ϫ˷ϴϠΨΗϭ ΚϟΎΜϟ΍
ϊ˷ΑήΗ" ϝΎϤΠϟ΍ϭ Γ˷ϮϘϟ΍ ϦϴΑ ϊϤΠΗ Δϐϟ ϩΩΎϤΘϋ΍ϭ Δ˷ϳήθΒϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ ΎϳΎπϘΑ ϪϣΎϤΘϫ΍ϭ Ε΍άϟ΍
ϪϤγ΍ ϥήϗ ϰ˷ΘΣ ˬΞπϨϟ΍ Δ˷Ϥϗ ΎϬΑ ώϠΑϭ ΔϴϘϳήϏϹ΍ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ εήϋ ϰϠϋ βϴϠϛϮϓϮγ
Ϯϫ βϴϠϛϮϓϮγ ϥ
˷ ΃ϭ ϢΣϼϤϟ΍ βϴϠϛϮϓϮγ Ϯϫ αϭήϴϣϮϫ ϥ
˷ ΃ ϞϴϘϓ αϭήϴϣϮϬΑ
( 2)
"ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ αϭήϴϣϮϫ

(1)

.345 ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬω΍ΪΑϻ΍ϭ ΓέϮτγϷ΍ ϦϴΑ ϖϳήϏϹ΍ ˬΔηΎϜϋ ΕϭήΛ (1)
.80ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬΏΩϷ΍ ΐϫ΍άϣϭ Ύϣ΍έΪϟ΍ ˬϲϨϴΣήΘϟ΍ ΰϳΎϓ (2)


"ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃" ΔϴΣήδϣ κϴΨϠΗ -


.ϕϼσϹ΍ ϰϠϋ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΕΎϴΣήδϤϟ΍ ωϭέ΃ Ϧϣ "ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ " ΔϴΣήδϣ ήΒΘόΗ
ΎϬϧ΃ ϢϏέ ΔϠϣΎϜϟ΍ ΔϴϘϳήϏϹ΍ ΓΎγ΄ϤϠϟ ΝΫϮϤϨϛ "ήόθϟ΍ Ϧϓ" ϪΑΎΘϛ ϲϓ "Ϯτγέ΃" ΎϬΑ ΩΎη΃
Ϯϫϭ ΐϳΩϭ΃ ϚϠϤϟ΍ ϞΜϤϳ ήψϨϤΑ ΔϴΣήδϤϟ΍ ΃ΪΒΗ ϰϟϭϷ΍ Γΰ ΋ΎΠϟ΍ ΎϬοήϋ ΪϨϋ ϞϨΗ Ϣϟ
ϥ΃ Ϫϴϟ· ϥϮϠγϮΘϳ ϩήμϗ ϰϟ· ΍ϭήπΣ Ϧϳάϟ΍ ΔΒϴσ ΥϮϴη Ϧϣ ΔϧϮϜϤϟ΍ ΔϗϮΠϟ΍ ϰϟ· ΙΪΤΘϳ
˯ΎδϨϟ΍ϭ ΏΪΠϟΎΑ νέϷ΍ ΏΎλ΄ϓ ωήπϟ΍ϭ ωέΰϟ΍ ϚϠϫ΃ ϱάϟ΍ ϥϮϋΎτϟ΍ Ϧϣ ϢϫάϘϨϳ
΍άϫ ϲϓ ϪϟϹ΍ ήθΒΘδϳ "ϥϮϟϮΑ΃ " ΪΒόϣ ϰϟ· "ϥϮϳήϛ" Ϟγέ΃ Ϫϧ΄Α ΐϳΩϭ΃ ϢϫήΒΨϳϭ ϢϘόϟΎΑ
Ϧϣ Ϊ˷ Αϻ Ϫϧ΃ ΎϫΩΎϔϣ ΓήϴΤϣ ΔϟΎγήΑ "ΐϳΩϭ΃" ήΒΨϴϟ "ϥϮϳήϛ" ϊΟήϳϭ Ϣϴψόϟ΍ ˯ϼΒϟ΍
ˬ˯ΎϳήΒϜϟ΍ Ϧϣ ˯ϲη ϲϓ "ΐϳΩϭ΃" ϢϤμϳ ΎϨϫϭ ϪΑΎϘϋϭ "αϮϳϻ" ϚϠϤϟ΍ ϞΗΎϗ Ϧϋ ϒθϜϟ΍
ΔϋΰϔϤϟ΍ ΔϤϳήΠϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ΎΌϴη ϑήόϳ Ϧϣ Ϟϛ ϰϠϋ ϲϐΒϨϳ Ϛϟάϟ ΎόΒΗϭ ϞΗΎϘϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍
ˬϪδϔϧ ϚϠϤϟ΍ ΔϨόϟϭ ΔϬϟϵ΍ ΔϨόϟ ϪϴϠϋ ϞΤΘδϓ ϻ·ϭ Ϫϓήόϳ ΎϤΑ ϲϟΪϳ ϥ΃ ΔϬϟϵ΍ ΖΒπϏ΃ ϲΘϟ΍
ήψΘϨϳ ϱάϟ΍ ϡΆθϟ΍ ϰϟ· ΢ϴϤϠΘϟ΍ Ϧϣ ΍ΪΑ ΪΠϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ "αΎϴγήΗ" "ΐϳΩϭ΃" ϲϋΪΘδϳϭ
ϖτϨϳ ϪϠόΟ ϪτΨγϭ ΐϳΩϭ΃ ΐπϏ ϥ΃ ήϴϏ ˬϞΗΎϘϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ήλ΃ Ϯϫ Ϋ· ΐϳΩϭ΃
κϠΨΘΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϱάϟ΍ βϧΪϟ΍ ϚϟΫ Ϯϫ Ϫδϔϧ ΐϳΩϭ΃ ϥ΃ ϲϫϭ ˬΔϋϭήϤϟ΍ ΔϘϴϘΤϟΎΑ ΍ήϴΧ΃
"ϥϮϳήϛ" ϑήσ Ϧϣ ϩΪο ΖϜϴΣ Γήϣ΍Άϣ ΎϬϧ΃ ήϣϷ΍ ϝϭ΃ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ Ϧψϳ ˬΔϨϳΪϤϟ΍ ϪϨϣ
"αΎϴγήΗ" ϩέΪλ΃ ϱάϟ΍ ϡΎϬΗϻΎΑ ΔϴϟΎΒϣ ήϴϏ "ΎΘγΎϛϮΟ" ϲΗ΄Η ϢΛ ˬΔτϠδϟΎΑ Ω΍ήϔϧϼϟ
Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϱΪϳ΄Α "αϮϳϻ" ΎϬϴϓ ϞϴΘϏ΍ ϲΘϟ΍ ϞΘϘϟ΍ ΔϤϳήΟ "ΐϳΩϭϷ" ϒμΗϭ
ϥϷ ϖϠϘϟ΍ϭ ΓήϴΤϟ΍ Ϧϣ ΔΟϮϣ ΐϳΩϭ΃ ήϤϐΗ ΎϨϫϭ ˬΔΛϼΛ ϕήσ ϰϘΘϠϣ ϲϓ ιϮμϠϟ΍
Ζόϗϭ ΔϠΛΎϤϣ ΔΛΩΎΣ ϊϣ ϖϔΘϳϭ ϖΑΎτϳ "αϮϳϻ" ϚϠϤϟ΍ ΔϴηΎΣϭ ΔϤϳήΠϠϟ ϪΘΟϭί ϒλϭ
ϻ· ϩΩΰϳ Ϣϟ ϚϟΫ ϦϜϟ ϖϳήτϟ΍ ϲϓ ϪϤΣ΍ί ϪϧϷ ˬϻϮϬΠϣ ϼΟέ ΎϬϴϓ ϞΘϗϭ "ΐϳΩϭϷ"
ΎϴϓΎο· ϼϴϟΩ ϡΪϘΗ ΖϧΎϛ ΎϫϮτΨϳ ϥΎϛ ΓϮτΧ Ϟϛ ϥ΃ ϢϏέ ΚΤΒϟ΍ ΔϠλ΍Ϯϣ ϰϠϋ ΍έ΍ήλ·
ϱάϟ΍ ϚϠϤϟ΍ "αϮΒϴϟϮΑ" ΕϮϣ ΄Βϧ ϦϠόϴϟ "ϪΜϧέϮϛ" Ϧϣ ϝϮγέ ήπΤϳ ϢΛ ˬϪΘϧ΍Ω· ϰϠϋ
.ΔψΤϠϟ΍ ϩάϫ ϰΘΣ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϩΪϟ΍ϭ Ϫϧ΃ ΪϘΘόϳ ΐϳΩϭ΃ ϝ΍ίΎϣ ϱάϟ΍ϭ ˬϪϟ ϦΑΎϛ ΐϳΩϭ΃ ϰΑέ
Ϫϣ΃ ΝϭΰΘϳ ϢΛ ϩΎΑ΃ ϞΘϘϴγ Ϫϧ΃ Ϧϣ ϪΗέάΣ ϲΘϟ΍ Γ ˯ϮΒϨϟ΍ ΐΒδΑ ϻ· "ΔΜϧέϮϛ" ϙήΘϳ Ϣϟϭ
ϲϘϴϘΤϟ΍ ϩΎΑ΃ βϴϟ "ΐϴϟϮΑ" ϥ΄Α ϝϮγήϟ΍ ϩήΒΨϳ ϦϴΣ "ΐϳΩϭ΃" βϔϧ ϲϓ Ϛθϟ΍ Ω΍Ωΰϳϭ
ϩάΧ΃ Ϫϧ΃ ΐϳΩϭ΃ ήΒΨϳ ϦϴΣ Ϫϣϼϛ ϕΪλ ϝϮγήϟ΍ ΪϛΆϳϭ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ Ϫϣ΃ Ζδϴϟ "Ώϭήϴϣ"ϭ
ϚϟΫ "ΐϳΩϭ΃" ϲϋΪΘδϳϭ ."ϥϭήϴΘδϟ΍" ϞΒΟ ϰϠϋ ω΍έ Ϧϣ Ϟϔσ Ϯϫϭ "ΔΜϧέϮϛ" ϰϟ·
ϲΘϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϒθϜϨΗϭ Δϴϫ΍Ϯϟ΍ "ΐϳΩϭ΃" ϝΎϣ΁ ΩΪΒΗ ΔΑήο ήΧ΁ ϪΗΩΎϬη ϥϮϜΘϓ ϲϋ΍ήϟ΍
ΐϳΩϭ΃ ϦϜϳ ϢϠϓ Γ˯Ϯ ΒϨϟ΍ ΖϘϘΤΗ ΪϘϟ ˬϪΗΎϴΣ ϢτΤΗϭ ϩΰϬΗ ΎϬΑ ΍ΫΈϓ "ΐϳΩϭ΃" ΎϬϨϴΒΘϳ ϥ΃ Ω΍έ΃
ϖΒϳ Ϣϟ ϪϨϜϟϭ Ϫϣ΃ ΝϭΰΘϳϭ ϩΎΑ΃ ϞΘϘϳ ϥ΃ ϪϴϠϋ ΐΘϛ ϱάϟ΍ ϊϟΎτϟ΍ Ίϴδϟ΍ ΩϮϟϮϤϟ΍ ϚϟΫ ϯϮγ
."ΎΘγΎϛϮΟ" ΕήΤΘϧ΍ ϥ΃ ΪόΑ ϪϴϨϴϋ ΄Ϙϔϳ ϥ΃ ϻ· ϪϣΎϣ΃
ΓήϜϔϟ΍ ϭ΃ ΓΪϘόϟ΍ -4
ϲΘϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ϭ ˬΎϬϴϓ ΄θϧ ϲΘϟ΍ ΓήγϷ΍ ϦϴΑ έϮμΤϣ ϪϠϤϛ΄Α ΐϳΩϭ΃ ΓΎϴΣ ϯήΠϣ ϥ
˷·
ΎϤϬσϼΘΧ΍ϭ ϦϴΘϠ΋Ύόϟ΍ ϦϴΗΎϫ Ν΍ΰΘϣ΍ ϲϓϭ ˬΔϠ΋Ύόϟ΍ βϔϧ ΎϬ˷ϧ΃ ΢π˷Θϴγ ϲΘϟ΍ϭ ΎϬδ˷γΆϴγ
Ϊ˷δΠΘΗ Ϫ˷ϣ΃ Ϧϣ ϪΟ΍ϭίϭ ϪϴΑϷ ϦΑϻ΍ ϞΘϗ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ϭ ϑϮϟ΄Ϥϟ΍ ήϴϏϭ ϡ˷ήΤϤϟ΍
ϮϬϓ ϪϴϠϋ Ζοήϓ ΎϤ˷ϧ·ϭ ΕΎϗϼόϟ΍ ϩάϫ ήΘΨϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ΓΎϴΣ ϲϓ ΍ΪϴϘόΗ έϮϣϷ΍ ήΜϛ΃
ΔϣϮΘΤϤϟ΍ Ϣϫή΋Ύμϣ αΎϨϠϟ Ϣγήϳ " ϱάϟ΍ Ϯϫ έΪϘϟ΍ ϥ
˷ Ϸ ϩίϭΎΠΘΗ ΔΌϴθϣ ΔΒόϟ ϯϮγ βϴϟ
Ϣϟ ΕΎϳΎϏϭ ϑ΍Ϊϫ΃ ϰϟ· ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓ ϢϬΑ Ϟμϳϭ .ϡϮγήϣ ϖϳήσ ϙϮϠγ ϰϠϋ ϢϫήΒΠϳϭ
ΎϫΪϴθϳ ϲΘϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ϩάϫ .(1)"ΎϫέΎΒΘΧ΍ ϰϟ· ΍Ϯόδϳ ϻϭ ΎϬϴϟ· ΍ϮϠμϳ ϥ΃ ϥϭΪϳήϳ ΍ϮϧϮϜϳ
ϦϜϟ ˬϝϮϬΠϤϟ΍ϭ έΪϘϟ΍ ϊϣ Ϣ΋΍Ω ω΍ήλ ϲϓ ήϴΧϷ΍ ΍άϫ ϞόΠΗ ϥΎδϧϹ΍ϭ ϪϟϹ΍ ϦϴΑ ϥϮϜϟ΍
˯ΰΟ ϪΗ΍Ϋ ΪΣ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϥ΃ ϞΑ ϩ΍ήϳ ϥ΃ ϥΎδϧϹ΍ ϊϴτΘδϳ ϻ ϖϴϗΩ ϡΎψϨϟ ϊοΎΧ ϥϮϜϟ΍
ΔϳήΣϭ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ˯ΎπϘϟ΍ Δϣ΍ήλ ΎϨϟ έϮμϳ "ϞϛϮϓϮγ" ϥ
˷ ΃ ΢π˷Θϳ ΎϨϫϭ .ϡΎψϨϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ
ϲϓ ΎϴϠϋ Γ˷Ϯϗ ˯ΎπϘϟΎϓ ϦϳΪπϟ΍ Ϧϳάϫ ϦϴΑ ΔϤ΋ϼϤϟ΍ ΔϟϭΎΤϣϭ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ϥΎδϧϹ΍
ΪϘϟϭ .έ΍ΪϗϷ΍ ϊϣ ΎϤ΋΍Ω Ύϋ΍ήλ ζϴόϳ ϱάϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϞϤόϳ Ϫ˷ϧ΃ ϻ
˷ · ΔϴΣήδϤϟ΍
ϢϏέ Ϫ˷ϣ΃ Ϧϣ Ν˷ϭΰΘϳϭ ϩΎΑ΃ ϞΘϘϳ ϑϮγ ΐϳΩϭ΃ ϥ
˷ ΃ ΎϬϴϓ Ϊ˷ϛ΃ ϲΘϟ΍ Γ˯ϮΒϨϟ΍ ϲγΎϘϟ΍ έΪϘϟ΍ ϖ˷ϘΣ
ϲϓ Ϫδϔϧ "ΐϳΩϭ΃" ΔϟϭΎΤϣϭ Ϟϔτϟ΍ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ ϲϓ "ΎΘγΎϛϮΟ"ϭ "αϮϳϻ" ΕϻϭΎΤϣ

(1)
.26ι ˬ1971 ϝϭϷ΍ ΔόΒτϟ΍ ΕϭήϴΑ ΔϴϤϠόϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ ˬήλΎόϤϟ΍ ϲΑήϐϟ΍ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ ΔϳήΤϟ΍ϭ έΪϘϟ΍ ΔϠϜθϣ ˬϞϴϠΧ ϦϳΪϟ΍ ΩΎϤϋ έϮΘϛΪϟ΍
ϒθϜϳ ϻ ϮϬϓ "ΐϳΩϭ΃" Ώ΍άϋ ϲϓ ϡέΎμϟ΍ϭ ϲγΎϘϟ΍ ˯ΎπϘϟ΍ ϦόϤϳϭ ϪϳϮΑ΄Α ˯ΎϘϠϟ΍ ΐϨΠΗ
ϪϴϠϋ ϝΰϨϳϭ "αϮϳϻ" ϞΗΎϗ Ϧϋ ΡΎΤϟΈΑ ΚΤΒϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ϪϠόΠϳ ΎϤ˷ϧ·ϭ ϪΘϤϳήΟ Ϧϋ Ϫϟ
ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϬΑ έΪϘϟ΍ ϲϔΘϜϳ ϻϭ ϞΗΎϘϟ΍ Ϯϫ Ϫ˷ϧ΃ ϒθΘϜϳ ϪΑ ΍ΫΈϓ Ώ΍άόϟ΍ Ϊ˷ η΄Α ϩΪ˷ϋϮΘϳϭ ΕΎϨό˷Ϡϟ΍
ωήδΘϓ ε΍ήϔϟ΍ ΎϬϛέΎθϳ ϲΘϟ΍ ϚϠΘϟ ϦΑ΍ϭ ϞΗΎϘϟ΍ ΍άϬϟ ϦΑ΍ Ϯϫ "ΐϳΩϭ΃" ϥ
˷ ΄Α ϒϴπϳ ΎϤ˷ϧ·ϭ
ΓήλΎϘϟ΍ Γ˷ϮϘϟ΍ ϩάϫ ˯ΎπϘϟ΍ Ω΍έ΃ ΍άϜϫ ϪϳΪϴΑ ϪϴϨϴϋ "ΐϳΩϭ΃" ΄Ϙϔϳϭ ΎϬδϔϧ ϞΘϘΑ "ΎΘδϛϮΟ"
ϻ ΍άϫ ϦϜϟ ΖϤγέ ΎϤϛ ˯ϲη Ϟϛ ϱήΠϴϓ ϢϬδϔϧ΃ ΔϬϟϵ΍ ϭ΃ αΎϨϟ΍ ΎϬθτΑ Ϧϣ΄ϳ ϻ ϲΘϟ΍
Ϫϟ ή˷ΑΩ Ύϣ ϑήόϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ ϥΎδϧϹ΍ ϥ
˷ ΃ ϚϟΫ Δϳ΁ϭ ΓΩϭΪΤϣ ΖϧΎϛ ΎϤϬϣ ϥΎδϧϹ΍ ΔϳήΣ ϲϔϨϳ
ϢϠόϟΎΑ ϥΎδϧϹ΍ ϲϔΘϜΗ ϻϭ ΎϬΗ΍Ά˷ΒϨΗϭ ΔϬϟϵ΍ ϲΣϮΑ ΎϨϴόΘδϣ ϪϠϘϋ ϚϟΫ ϲϓ ϼϣΎϋ ˯ΎπϘϟ΍
ϑήηϭ .ήθϟ΍ Ϧϣ ϪϴϠϋ ΐΘϛ Ύ˷Ϥϣ κ˷ϠΨΘϟ΍ϭ ϩίϭΎΠΗ ϝϭΎΤϳ ΎϤ˷ϧ·ϭ έΪϘϟ΍ Ϫϟ ήϤο΃ ΎϤΑ
ϪΗΩϻϭ άϨϣ Ϟϔτϟ΍ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ ϥϻϭΎΤϳ "ΎΘγΎϛϮΟ"ϭ "αϮϳϼϓ" ˬΔϟϭΎΤϤϟ΍ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍
˯ΎπϘϟ΍ ϦϜϟ ˬϪ˷ϣ΃ Ν˷ϭΰΘϳϭ ϩΎΑ΃ ϞΘϘϳ ϻ ϰ˷ΘΣ "ΎΜϧέϮϛ" Ϧϣ ΏϭήϬϟ΍ ϝϭΎΤϳ ΐϳΩϭ΃ϭ
ϞθϔϟΎΑ έΪϘϟ΍ ΔπΒϗ Ϧϣ Εϼϔϧϼϟ ΔϟϭΎΤϣ Ϟϛ ˯ϮΒΗ ΍άϜϫϭ Ϫϟ Ω˷ ήϣ ϻ ϪϤϜΣ ϰϟ· νΎϣ
ϪόϓΪΗ Ϫϴϓ ρ˷έϮΗ ϱάϟ΍ ϢΛϹ΍ ΐϳΩϭ΃ ϒθΘϜϳ ϥ΃ ΪόΒϓ ΏΎϘόϟ΍ ϰϟ· Ύπϳ΃ ϲπϔΗ ϞΑ ϊϳέάϟ΍
Ύόϓ΍Ϊϣ ϒϘϳ Ύϣ ϥΎϋήγ Ϫ˷ϨϜϟ Ϫδϔϧ ΔΒϗΎόϣ ϰϟ· ΪϴϟΎϘΘϟ΍ ϪόϓΪΗ ΎϤϛ ϰϟϭϷ΍ ΔϴϧΎδϧϹ΍ Γΰϳήϐϟ΍
ήΜϛ΃ ΢˷οϮΘϳ Ύϣ Ϯϫϭ .ΎϬϟ Ω˷ ήϣ ϻϭ Δ˷ϣΎΗ Ζϟΰϧ ΔϴϬϟϹ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϥ
˷ Ϸ ΔϬϟϵ΍ ϡΎϣ΃ Ϫδϔϧ Ϧϋ
Ϧϟ ϥ΃ " :ϼ΋Ύϗ "ϥϮϳήϜϟ" ΐϳΩϭ΃ ΔϬΟ΍Ϯϣ ˯ΎϨΛ΃ "ϥϮϟϮϛ" ϲϓ ΐϳΩϭ΃ Δ˷ϴΣήδϣ ϲϓ
ϲϓϭ ϲδϔϧ Ε΍Ϋ ϲϓ ϡΎΛϵ΍ ϩάϫ ΖϓήΘϗ΍ ΎϤ˷ϧ· ϲ˷ϧϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔΌϴτΧ ϲϓ Ύϧ΃ ϲϨϣϮϠΗ ϊϴτΘδΗ
ϥ
˷ ΄Α ϩ΄Βϧ΃ Ϊϗ ΔϬϟϵ΍ ϲΣϭ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϲΑ΃ ΕϮϣ ϰϠϋ ϡϻ΃ ϒϴϛ ϲϟ ϦϴΒϓ ϻ˷ ·ϭ ϲΗήγ΃ Ε΍Ϋ
ΖϨϛ ϦϴΣϭ ΓΎϴΤϟ΍ ΢Ϩϣ΃ ϥ΃ ϞΒϗϭ Ϊϟϭ΃ ϥ΃ ϞΒϗ ϚϟάΑ ϩ΄Βϧ΃ ˮϪϨΑ΍ Ϊϳ Ϧϣ ϪϴΗ΄ϴγ ΕϮϤϟ΍
(1 )
"ΎϴδϨϣ Ύϴδϧ
Ϊϳ ϲϓ ΔΒόϟ ϻ
˷ · ΎϤϓ ΎϤϴϜΣ ϭ΃ Ύ˷ϳϮϗ ϥΎϛ ΎϤϬϣ ϥΎδϧϹΎϓ ˬέΪϘϟ΍ ΔϳήΨγ ϦϴΒΘϧ ΎϨϫϭ
ϰϠϋ βϔϨϟ΍ ςΒοϭ ϊο΍ϮΘϟΎΑ ΐϟΎτϣ Ϯϫ Ϛϟάϛ ϪΗϮϣ ΪόΑ ϻ
˷ · ΍Ϊϴόγ ϥϮϜϳ Ϧϟϭ έ΍ΪϗϷ΍
΍Ϯϫΰϣ ΢Βλ΄ϓ .Δ˷ϳΩήϔϟ΍ ϪΗ΍έΪϘΑ ΔτϠδϟ΍ ϰϠϋ ϪϟϮμΣ ΪόΑ ΐϳΩϭ΃ ϪΑ ϑ˷ήμΗ Ύϣ βϜϋ
ΓΰΠόϣ ΎϬΘόϤΟ ΕΎπϗΎϨ˷Θϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ΐϳΩϭ΃ ΓέϮτγ΃ ΎϨϟ ϡ˷ΪϘΗ ΎϨϫϭ ϪδϔϨΑ ΍ΪΘόϣ
ϞϬΠϟ΍ ϦϴΑ ξϗΎϨΗ Ϧϣ ϪϠϤΤϳ Ύϣϭ ϥΎδϧϹ΍ Ϯϫ ΐϳΩϭ΃ Δ˷ϴπϗ ϲϓ ήϴΜϳ ΎϤϓ ΔϳΎϜΤϟ΍

ˬΖϴΟ ΔϳέΪϧϷ "ΐϳΩϭ΃"ϭ βϴϠϛϮϓϮδϟ "ϥϮϟϮϛ ϲϓ ΐϳΩϭ΃"ϭ "ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ " :ΔϴΛϼΛ ϦϤο ΩϮΟϮϣ κϧ ˬϥϮϟϮϛ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ ˬβϴϠϛϮϓϮγ (1)
.113 ι ϦϴδΣ Ϫσ ϢϳΪϘΗϭ ΔϤΟήΗ
έϮϣϷ΍ ήδϋ΃ ϢϠόϳ ϱάϟ΍ ϮϬϓ ϒόπϟ΍ϭ Γ˷ϮϘϟ΍ ϦϴΑ ˬΔϳΩϮΒόϟ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ ϦϴΑ ˬΔϓήόϤϟ΍ϭ
.Ύόϣ ϥϵ΍ ϲϓ Ύϫήδϳ΃ ϢϠϋ Ϧϋ ΰΠόϳϭ

ω΍ήμϟ΍ -5
ϡήΠϤϟ΍ Ϣ˷ Λ ϚϠϤϟ΍ Ϣ˷ Λ ςϴϘ˷Ϡϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ϮϬϓ Δϋ˷ϮϨΘϣϭ Δ˷ϳήΛ ΓΎϴΣ ΐϳΩϭ΃ ΓΎϴΣ ϥ
˷·
"ϞϛϮϓϮγ" ϖ˷ϓϭ Ϊϗϭ ˬϪϠθϓϭ ϪΣΎΠϧ ϦϴΑ ϪϠΣήΗ ϥϮϜϴγ ϞϳϮτϟ΍ ϞΣήΘϟ΍ ΍άϫϭ ήϳήπϟ΍
ΓέϮτγ΃ ΕΎϘϠΣ ϲϓ Ύϣ ϰϨϏ΃ ϝϭΎϨΘϳ ϲϜϟ ΪϬΟ Ϫ˷ϧ΃ ΚϴΣ " Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΔτϘϨϟ ϩέΎϴΘΧ΍ ϲϓ
ϥΎϛ ΎϤϬϣ "αϮϳϻ" ϞΗΎϗ Ϧϋ ΚΤΒϠϟ ΐϳΩϭ΃ ω˷ϮτΗ ϪΑ ϲϨόϧϭ ϲϣ΍έΩ Ϟόϓ Ϧϣ ΐϳΩϭ΃
ΔϬΟ΍Ϯϣ ϝϼΧ Ϧϣ ϲϣ΍έΪϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ΓϭέΫ ϰϟ· ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓ ΎϧΩϮϘϳ ϲϜϟ ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ ϦϤΛ
Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ(1)"ΪΣ΍ϭ κΨη ϲϓ ϥ΍Ϊ˷δΠΘϳ ϞΗΎϘϟ΍ϭ ϲοΎϘϟ΍ ϪδϔϨϟ ΐϳΩϭ΃
Ϯϫ Ύϣϭ ϪΘϘϴϘΣ ϲ ϫ Ύϣ ϦϜϟϭ ϚϠϣ ΎϨϣΎϣ΃ ΐϳΩϭ΄ϓ ϲοΎϤϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϟ΍ ϥΎϛ Ε΍άϟ΍
ήοΎΤϟ΍ϭ ϲοΎϤϟ΍ ϦϴΑ ω΍ήμϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ΪϬθϳ ΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ϭ ϪϴοΎϣ
ϥΎδϧϹ΍ Δϓήόϣ Ϯϫ ΎϤΑ ϑϭήόϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϬϟϵ΍ϭ έ΍ΪϗϷ΍ Ϯϫ ΎϤΑ ϝϮϬΠϤϟ΍ ϦϴΑ ω΍ήμϟ΍
ϲϓϭ ϪϴοΎϣ ϲϓ ΎϤ˷ϧ·ϭ ΐδΤϓ ϩήοΎΣ ϲϓ βϴϟ βϧΪϟΎΑ ΐϳΩϭ΃ ϥ΍Ϊϳ ΚϴΤΑ ΓΩϭΪΤϤϟ΍
.ΎϬ˷Ϡϛ ϪΗΎϴΣ
ΓΩ΍έ· Ϣ˷ Λ ˬ˯ΎπϘϟ΍ Ϣ˷ Λ ΔϬϟϵ΍ :ΔΑέΎπΘϣ ϯϮϗ ΙϼΛ ω΍ήμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϙήΘθϳϭ
ΔϬϟϵ΍ ϦϴΑ ω΍ήμϟ΍ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Δ˷ϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ΔόϴΒσ ϰϟ· ϚϟΫ ϊΟήϳϭ ˬϥΎδϧϹ΍
Ϯϫϭ "αΎδϳήΗϭ" "ΐϳΩϭ΃" ϦϴΑ ω΍ήμϟ΍ ΃ΪΒϳ .έ΍ΪϗϷ΍ ϊϣ ω΍ήλ ϲϓ ΎϬ˷Ϡϛϭ ήθΒϟ΍ϭ
ϦϴΑ βϧΪϟ΍ϭ ΓέΎϬτϟ΍ ϦϴΑ ˬϝϮϬΠϤϟ΍ϭ ϡϮϠόϤϟ΍ ϦϴΑ ˬϞϘόϟ΍ ˯΍έϭ Ύϣϭ ϞϘόϟ΍ ϦϴΑ ω΍ήλ
ϡ΍Ϊλ ˬΎϬΗ΍Ϋ ϲγΎγϷ΍ ϡ΍Ϊμϟ΍ Δϣϼϋ ϩέΎΒΘϋΎΑ ΉΪΘΒϳ ω΍ήμϟ΍ ΍άϫ ϲΣϮϟ΍ϭ ΓΩ΍έϹ΍

(1)
ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ϞϛϮϓϮγ ΐϳΩϭ΃ ϲϓ Δγ΍έΩ ϪπϴϘϧϭ ϲϣ΍έΪϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ˬϞϴϋΎϤγ΍ ΪϬϓ ϞϴϋΎϤγ΍
ϰ˷Θ Σ ϒϗϮΘΗ Ϧϟ ΔϛήόϤϟ ˯΍ΪΘΑϻ΍ ΔΑήο ϦϠόϴϟ ϲΗ΄ϳ Ϯϫϭ ϩίϭΎΠΘϳ Ύϣ ϊϣ ϱήθΒϟ΍ ϞϘόϟ΍
Ω΍έ΃ ΐϳΩϭ΄ϓ ˬϪδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ΍ήϴμΑϭ ϰϤϋ΃ ϭΪϐϳ ϱάϟ΍ "ΐϳΩϭϷ" ϞϣΎϜϟ΍ ϡϼδΘγϻ΍
ω΍ήμϟ΍ έΎϧ Ξ˷Ο΄ΘΗ ΎϨϫϭ ϞΗΎϘϟ΍ Ϯϫ Ϫ˷ϧ΄Α ϪΒϴΠϳ ϪϨϜϟ ϞΗΎϘϟ΍ ΔϓήόϤϟ "αΎϳίήΘΑ" ΔϧΎόΘγϻ΍
"ϥϮϳήϛ" ϲΗ΄ϳ Ϣ˷ Λ Ϫδϔϧ ΐϳΩϭ΃ ΔϳϮϫ Ϧϋ ϝ΍Άδϟ΍ ϰϟ· ϞΗΎϘϟ΍ ΔϳϮϫ Ϧϋ ϝ΍Άδϟ΍ ϝ˷ϮΤΘϳϭ
ϥ΃ ΪόΑ ΍ΪϴϘόΗ έϮϣϷ΍ ΪϳΰΘϓ ω΍ήμϟ΍ Γ΄σϭ Ϧϣ ϒ˷ϔΨΗ ϥ΃ ϝϭΎΤΗ ϲΘϟ΍ "ΎΘδϛϮΟ" Ϣ˷ Λ
Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϱΪϳ΃ ϰϠϋ ϕήσ ΙϼΛ ϕήΘϔϣ ϲϓ ϞΘϗ ϖΑΎδϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ϥ
˷ ΄Α "ΐϳΩϭ΃" ήΒΨΗ
.ϪΘϳϮϫ ϝϮΣ ΎϛϮϜηϭ ˬΎ˷ϴϠΧ΍Ω Ύϋ΍ήλ "ΐϳΩϭ΃" ϲϓ ήϴΜΗ ϲΘϟ΍ Δ˷μϘϟ΍ ϩάϫ .ιϮμ˷Ϡϟ΍
ΎϨϟ ϒθϜϨϴϓ Δ˷ϴϠΟ ΔϘϴϘΤϟ΍ ήϬψΗϭ ΔΒϴσ ϲϋ΍έ Ϣ˷ Λ "ΔΜϧέϮϛ" ϝϮγέ ϲΗ΄ϳ ˯ΎϨΛϷ΍ ϲϓϭ
Γ΃ήϤϠϟ ˯΍Ϯγ Ϊ˷ Σ ϰϠϋ ϦΑ΍ϭ Νϭίϭ ˬϪΑ ϥϮτϴΤϳ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎϨΑϸϟ Ύόϣ Υ΃ϭ Ώ΃ Ϫ˷ϧ΄Α ΐϳΩϭ΃
ϚϟΫ ϢΠϨϳ ΔψΤϠϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ Δϳ΍ΪΑϭ .ϪϴΑϷ ϞΗΎϗ Ϯϫ ΎϤϛ ϪΑέΎϗ΄Α ϥ΍ί ϢμΧ .ΎϬϨϣ Ϊϟϭ ϲΘϟ΍
Ϟμϳ ΍άϜϫϭ ϕΎϔΧϹ΍ ϰϟ· ΡΎΠϨϟ΍ ΏϼϘϧ΍ ϪπϴϘϧ ϰϟ· ΕΎΒΛϹ΍ ΏϼϘϧ΍ ή˷ ϤΘδϤϟ΍ ΏϼϘϧϻ΍
΍ΫΈϓ ΎϬϠϤΤϳ ϥ΃ Ϫϟ ΍έ˷ΪϘϣ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϳϭΎϬϟ΍ Δϓήόϣ ϰϟ· ϞϳϮσ ω΍ήλ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΐϳΩϭ΃
ϩάϫ ΩϭΪΣ ϰϠϋ ϥΎϫήΒϟ΍ ϡ˷ΪϘϴϟ ϲΗ΄ϳ ˯ΎϤδϟ΍ ϲΣϭ ϥ
˷ Έϓ ΐϳΩϭ΃ Ε΍έΪϗ ίήΑ΃ Ϊϗ ϚϠϤϟ΍ ϥΎϛ
ϥΎδϧϹ΍ ϦϴΑ ˬϲϔΧ ϭ΃ ήϫΎχ ˬω΍ήλ ΎϬ˷ϧ΃ Ϯϫ "ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ ήϫϮΟ Ϟϛ" ϥΎϜϓ Ε΍έΪϘϟ΍
ˬϥΎδϧϹ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ˯ϲη ϊϣ ϥΎδϧϹ΍ ω΍ήλ !ϥϮϜϟ΍ ϰϠϋ ΓήτϴδϤϟ΍ ΔϴϬϟϹ΍ ϯϮϘϟ΍ϭ
(1)
ϰϟ· ϞΑ Δ˷ϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ΔόϴΒσ ϰϟ· ήϳήϤϟ΍ ω΍ήμϟ΍ ΍άϫ ϊΟήϳϭ "...!ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϓϭ
ϥΎϛ Ύϣϭ ΓέΎπΤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ϞΒϗ ΏΎϐϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ ϊπΨϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ΔόϴΒσ
ϦϴΑ Ϧϣϭ" Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϊϣ ϪΗΎϴΣ ϢϴψϨΘϟ ήΧϵ΍ ϊϣϭ Ϫδϔϧ ϊϣ Ϣ΋΍Ω ω΍ήλ Ϧϣ Ϫθϴόϳ
ϱϮϘϟ΍ ϦΑϻΎϓ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϕΎτϧ ϦϤο ϡϮϘΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϚϠΗ ΕΎϋ΍ήμϟ΍ ϩάϫ Ϣϫ΃
ϰϟ· ϪϨϫΫ ϞΧ΍Ω ΐγΎϨϤϟ΍ ϪϧΎϜϣ άΧ΄ϳ ϲϛϮϠγ ϲϗϼΧ΃ ϡΎψϧ ϰϟ· ήϘΘϓ΍ ΍Ϋ· "ΏΎθϟ΍"
ζ˷ΣϮΘϤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ΍άϫ .ϦϳΪϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΔτϠγ ΏΎϴϏϭ ΕΎϗϼόϟ΍ ϲϋϭ ΏΎϴϏ ΐϧΎΟ
(2 )
"˯ϲη Ϟϛ ϰϠϋ ΫϮΤΘδϳ ϲϛ ϞϬϜϟ΍ ϪϴΑ΃ ϞΘϗ Ϧϋ ω˷έϮΘϳ Ϧϟ "ϱϮϘϟ΍"
ΖϧΎϜϓ ΐϳΩϭ΃ ΓέϮτγ΃ ΕΪϟϭ ΎϬΘϓήΣϭ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ΓΪΣϭ ΰϴϛήΗϭ ΦϴγήΗ ϞΟ΃ Ϧϣϭ
.ϱήθΒϟ΍ ήϴϤπϟ΍ ΔϴϋϮΘϟ ΰϓΎΣ ήϴΧ

(1)
.25ι ˬ2000 ϰϟϭϷ΍ ΔόΒτϟ΍ ˬβϧϮΗ ΔγϮγ ˬήθϨϟ΍ϭ ΔϋΎΒτϠϟ ϑέΎόϤϟ΍ έ΍Ω ˬ "ΐϳΩϭ΃ ϚϠϤϟ΍" ΏΎΘϛ ΔϣΪϘϣ ˬϢϴϜΤϟ΍ ϖϴϓϮΗ
(2)
.10ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬϪπϴϘϧϭ ϲϣ΍έΪϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ϞϴϋΎϤγ΍ ΪϬϓ ϞϴϋΎϤγ΍
έ΍ϮΤϟ΍ - 6
ΔϤϠϛϭ ήΜϛ΃ ϭ΃ Ϧϴϓήσ ϦϴΑ ϡϼϜϟ΍ ϝΩΎΒΗ Ϫϴϓ ϢΘϳ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ϞϜη "
.ϡϼϜϟ΍ ϲϨόΗ ϲΘϟ΍ Logosϭ ˬϦϴϨΛ΍ ϲϨόΗ ϲΘϟ΍ Lia ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ Ϧϣ ΔΗϮΤϨϣ dialogue
Ϫ˷ϨϜϟ ΔϳΩΎόϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ΔΛΩΎΤϤϟ΍ ϪΒθϳ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ ΏΎτΨϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ έ΍ϮΤϟ΍ϭ
ϪΘϔϴχϭϭ ˬϪϴϓ ΔϴσΎΒΘϋϼϟ ϝΎΠϣ ϻϭ ΎϤ΋΍Ω ϲϟϻΩϭ ϱΩΎμΘϗ΍ ϮϬϓ .Ύ˷ϳήϫϮΟ ΎϬϨϋ ϒϠΘΨϳ
ήΒϋ Ν˷ήϔΘϤϟ΍ ϰϟ· ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϞϴλϮΗ ϰϠϋ ϡϮϘΗ ΔϴϏϼΑ΍ Δϔϴχϭ ϲϫ ΔϴϘϴϘΤϟ΍
Ϧϴϓήσ ϦϴΑ Ϟλ΍ϮΗ ΔϴϠϤϋ Ϯϫ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ έ΍ϮΤϟ΍ ϥ
˷ ΃ ϢϏέϭ ΕΎϴμΨθϟ΍
Ϟλ΍ϮΗ ΔϴϠϤϋ ϲϓ Ϧ˷ϤπΘϣ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ ΍άϫ ϥ
˷ ΃ ϻ˷ · (ΕΎ˷ϴμΨθϟ΍) ΔΒθΨϟ΍ ϰϠϋ ϦϳΩϮΟϮϣ
(1 )
ϥΎϛϭ "(Ν˷ήϔΘϣ ˬΉέΎϗ) ϲ˷ϘϠΘϤϟ΍ϭ (ΝήΨϣˬΐΗΎϜϟ΍) ϞϤόϟ΍ ΐΣΎλ ϦϴΑ ϢΘΗ ϊϨϣ ϭ΃
ˬΓΪϘόϟ΍ϭ ΙΪΤϟ΍ϭ ΔϳΎϜΤϟΎΑ ΎϨϓήόϳ ϮϬϓ ˬΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ ΔϴΣήδϣ ϲϓ ϡΎϬϟ΍ ϩέϭΩ έ΍ϮΤϠϟ
(ϱΩΎϤϟ΍ ΪόΒϟ΍ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΪόΒϟ΍ ˬϲδϔϨϟ΍ ΪόΒϟ΍) ΔΛϼΜϟ΍ ΎϫΩΎόΑ΃ ϲϓ ΕΎϴμΨθϟΎΑ ΎϨϓήόϳϭ
ΔϴΣήδϤϟ΍ Ϧϣί ΎϨϟ Ω˷ΪΤϳ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ ˬΔϴΟέΎΧϭ ΔϴϠΧ΍Ω ΕΎϋ΍ήλ Ϧϣ ΎϬϨϴΑ έϭΪϳ Ύϣϭ
ϲϓ Ω΍ί Ύ˷Ϥϣ ΕΎ˷ϴμΨθϟ΍ ϦϴΑ ϝΩΎΒΘϤϟ΍ ήϴμϘϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ ϰϟ· ΄Πϟ ϞϛϮϓϮγ ϥ
˷ ΃ Ϋ· ˬΎϬϧΎϜϣϭ
ΓΩΎϳί ϲϓ ΖϤϬγ΃ ΔϴϟΎόϔϧ΍ ΕΎϨΤθΑ ΪϫΎθϤϟ΍ ΖϨΤη ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬέ΍ϮΤϟ΍ Δϋήγϭ ωΎϘϳ·
.ϪγΎϔϧ΃ ϖΣϼΗϭ ΪϫΎθϤϟ΍ ϭ΃ ΉέΎϘϟ΍ ή˷ΗϮΗ
ϲϓ Γ˷άϔϟ΍ ϞϛϮϓϮγ ΓέΪϗ ϒθΘϜϧ ΎϨϠόΠΗ ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ ΔϴΣήδϤϟ Δϴϧ΄Θϣ Γήψϧ ϥ
˷·
ΔϴϨΑ :ΔΤο΍Ϯϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ϚϠΗ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ΎϨϴϠϋ νήϔϳ ϱάϟ΍ ϒ˷ΜϜϤϟ΍ έ΍ϮΤϠϟ ϪΗέ΍Ω·
ΐϗΎόΗ ΎϨϟ ϦϴΒϳ ΎϜϠ ϣ ΐϳΩϭ΃ ΔϴΣήδϣ ϲϓ έ΍ϮΤϟΎϓ ˬΞ΋ΎΘϨϟ΍ ϰϟ· ΏΎΒγϷ΍ Ϧϣ ϞδϠδΘϟ΍
ϦϴΑ ΕΎϗϼόϟ΍ ϲϓϭ έ΍ϭΩϷ΍ϭ ΪϫΎθϤϟ΍ ϊϳίϮΗ ϲϓ ϖγΎϨΘϟ΍ϭ ˬΔϠΧ΍ΪΘϤϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍
.ΕΎϴμΨθϟ΍

ϥϭήηΎϧ ϥΎϨΒϟ ΔΒΘϜϣ νήόϟ΍ ϥϮϨϓϭ ΡήδϤϟ΍ ΕΎΤϠτμϣϭ ϢϴϫΎϔϣ ϲΣήδϤϟ΍ ϢΠόϤϟ΍ ΏΎ˷μϗ ϥΎϨΣ ΓέϮΘϛΪϟ΍ ˬαΎϴϟ· ϱέΎϣ ΓέϮΘϛΪϟ΍ (1)
.175 ι 1997 ϰϟϭϷ΍ ΔόΒτϟ΍
ϦϴΑ έ΍ϮΤϟΎϛ ϼϴΜϣ ΎϬϟ ΪΠϧ ΩΎϜϧ ϻ έ΍ϮΤϟ΍ Ϧϣ ΝΫΎϤϧ ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ ΓΎγ΄ϣ ϢπΗϭ
ϥΎϜϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϧϮϠϤόΘδϳϭ Δ˷ϗΪΑ ϢϬΗΎϤϠϛ ϥϭέΎΘΨϳ ϥϭέϭΎΤΘϤϟ΍ ΪΠϧ Ϋ· ΔΒϴσ ˯ΎϨΑ΃ϭ ΐϳΩϭ΃
.ΓΩΎΟϹ΍ϭ ΔϗΪϟ΍ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΓέΪϘΑ Ϣδ˷Θϳ ϻΎϤόΘγ΍ ΐγΎϨϤϟ΍
ϢϜϟΎΑ Ύϣ ... αϮϣΩΎϛ Ϟδϧ Ϧϣ ˬΔΌηΎϨϟ΍ Δϳέάϟ΍ ΎϬΘϳ΃ ˬϲ΋ΎϨΑ΃ ϱ΃ :ΐϳΩϭ΃"
(1 )
"... ς΋΍ήθϟ΍ ϩάϫ ΎϬΟϮΘΗ ϥΎμϏϷ΍ ϩάϫ ϢϜόϣϭ ϮΤϨϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϥϮΜΤΒΗ
ΎϤΑ ΓάϘϨϣ ϡϮϴϟ΍ ϚϴϤδϳ ΪϠΒϟ΍ ΍άϫ ϥ· ... ΐϳΩϭ΃ ϲϨσϭ ϚϠϣ ϱ΃ ... :ϦϫΎϜϟ΍"
ϱϮϬϨϟ Γ˷ήϣ ΎϨΗάϘϧ΃ Ϛ˷ϧ· ϡΎ˷ϳϷ΍ Ϧϣ ϡϮϳ ϲϓ ήϛάΗ ϻ˷ · ϰϠϋ ιήΣΎϓ ϰπϣ ΎϤϴϓ Ϫϴϟ· ΖϣΪϗ
(2 )
"ϩήϣ΃ ϊϓέ΍ϭ ΎϨϨσϭ άϘϧ΃ ϞΑ ϯήΧ΃ Γ˷ήϣ ϩϭήϜϤϟ΍ ϲϓ
΃ΪΒΘϓ ."ΐϳΩϭ΃" Ϧϋ ΎϨϟ ϒθϜϳ ϥ΃ "ϞϛϮϓϮγ" ωΎτΘγ΍ έ΍ϮΤϟ΍ ΍άϫ ϝϼΧ Ϧϣ
ˬϪΘϠ΋Ύϋ ϲϓϭ ˬϪΘϨ ϳΪϣ ϲϓ ΎΑϮΒΤϣ ϝ΍ΰϳ ϻ Ϫ˷ϧ΃ :ΐϳΩϭ΃ ΡΎΠϧ ΓϭέΫ ϡΎϣ΃ ϦΤϧϭ ΓΎγ΄Ϥϟ΍
ϥ
˷ ΃ ϞϛϮϓϮγ Ω΍έ΃ϭ .ϪΗ˷Ϯϗϭ ϪϠϘϋϭ ϪΘτϠδϟ ϪϛϼΘϣ΍ Νϭ΃ ϲϓ ϝ΍ΰϳ ϻ Ϫ˷ϧ΃ ˬΝϭΰϛϭ ϚϠϤϛ
ϱάϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ϰϟ· ϥϮϠ˷γϮΘϳ ΔΒϴσ ˯ΎϨΑ΃ ΎϨϟ έ˷Ϯμϓ ϥΎτϠδϟ΍ϭ ΔτϠδϟ΍ Γ˷Ϯϗ ΎϨϟ ΢οϮϳ
˯ΎΟ ˯ΎΑϭ Ϧϣ ΔΒϴσ ϪϴϧΎόΗ Ύ˷Ϥϋ ΎϨϟ ϒθϛ ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓϭ ˬϥ΍ΰ˷Η΍ϭ ˯ϭΪϫ ϞϜΑ ϢϬΒϴΠϳ
.ωήπϟ΍ϭ ωέΰϟ΍ ϰϠϋ
Ϯϫϭ ΎϬϴϓ Ώήπϳ ϲΘϟ΍ ΔψΤϠϟ΍ ϲϓ ϻ
˷ · ϪΗϻΎΣ ϯϮϗ΃ ϲϓ "ΐϳΩϭ΃" ΎϨϟ ήϬψϳ ϻϭ
."ΐϳΩϭ΃"ϭ "αΎϴγήΗ" ϦϴΑ ϒϴϨόϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ ϩΪ˷δΠϳ Ύϣ
ϞϴϠϟ΍ ΔϤϠχ ϲϓ ζϴόΘγ ϞϴϠϗ ΎϤϋ Ϛ˷ϨϜϟϭ ϥϵ΍ ˯Ϯπϟ΍ ϯήΘϟ Ϛ˷ϧ· " :αΎϴδϳήΗ
΍άϫ ϢϠόΗ ϦϴΣ ϚΣΎϴλ ˯΍Ϊλ΃ ΎϬϠϛ ϝΎΒΠϟ΍ ΩΩήΘγϭ ϥΎϜϣ Ϟϛ ϲϓ ϚΗΎϜθΑ ϢϴϬΘγ
(3 )
."Ϊϴόγ ήϴϔγ ΪόΑ β΋ΎΒϟ΍ ϚΘϴΑ ϲϓ Ϫϴϟ· ΖϴϬΘϧ΍ ϱάϟ΍ βόΘϟ΍ Ν΍ϭΰϟ΍
:έ΍ϮΤϟ΍ Ϟλ΍ϮΘϳ Ϣ˷ Λ
ˮϝϮϘΗ ΎϤϴϓ ίΎϐϟϷ΍ϭ νϮϤϐϟ΍ Ϊ˷ η΃ Ύϣ :ΐϳΩϭ΃"
ˮίΎϐϟϷ΍ ϞΣ ϲϓ ΍ήϫΎϣ ϚΘόϴΒτΑ Ζδϟ΃ :αΎϴγήΗ
ϲΘϤψϋ έΪμϣ ϲϓ ϰϨϫ΃ ΐϳΩϭ΃
( 1)
"... ϚΘϜϠϫ΃ Ϊϗ ΔϤψόϟ΍ ϩάϬϓ ϚϟΫ ϊϣ αΎϴγήΗ

ϦϴδΣ Ϫσ ΔϤΟήΗ ΪϴΟ ϪϳέΪϧ΍ ΐϳΩϭ΍ϭ βϴϠϛϮϓϮδϟ ϥϮϟϮϛ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ϭ ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ ΔϴΛϼΛ ϦϤο ΩϮΟϮϣ κϧ ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΍ :βϴϠϛϮϓϮγ (1)
.31ι ΕϭήϴΑ ϖθϣΩ ϊϳίϮΘϟ΍ϭ ήθϨϟ΍ϭ ΔϋΎΒτϠϟ ήθϨϟ΍ έ΍Ω
.32 ι 31 ι έΪμϤϟ΍ βϔϧ (2)
.43 ι ϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ (3)
.44 ι ϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ (1)
έ˷ϮτΘϳ ΎϬΗϻΎόϔϧ΍ϭ ΓέϭΎΤΘϤϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ αΎδΣ· ϥ
˷ ΃ ΪΠϧ έ ΍ϮΤϟ΍ ΍άϫ ϲϔϓ
ϲϘτϨϣ ΪϬϤϣϭ ϖΑΎδϟ΍ ϞΧΪΘϠϟ Δ˷ϴϘτϨϣ ΔΠϴΘϧ Ϯϫ έ΍ϮΤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ Ϟ˷ΧΪΗ Ϟϛϭ έ΍ήϤΘγΎΑ
"ϞϛϮϓϮγ" Ϣγέ Ϊϗϭ .ήΧϵ΍ ξόΒϟ΍ ϰϟ· ΎϬπόΑ ϲπϘϳ ϝΎόϓϷΎϓ ϖΣϼϟ΍ ϞΧΪΘϠϟ
ΎϤ˷Ϡϛ έ΍ϮΤϟ΍ ϲϓ ΎϨϣΪ˷ ϘΗ Ύϣ Ϟϛϭ .ΔϤϜΤϣ ΔϴϨϓ ΔϘϳήτΑ "αΎϴγήΗ"ϭ "ΐϳΩϭ΃" ϦϴΑ έ΍ϮΤϟ΍
ΔϤϜΤϟ΍ϭ ˯ϭΪϬϟΎΑ "αΎϴγήΗ" Φϴθϟ΍ ΎϬϠΑΎϘϳ ϲΘϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϩάϫ ΎΒπϏϭ ΓέϮΛ ΐϳΩϭ΃ Ω΍Ωί΍
ξϗΎϨΘϟ΍ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ϭ ϦϴΗέϭΎΤΘϤϟ΍ ϦϴΘϴμΨθϟ΍ ϦϴΗΎϫ ΢ϣϼϣ ί΍ήΑ· ϲϓ έ΍ϮΤϟ΍ ϢϫΎγϭ
.ΎϤϬϨϴΑ
Ϧϣ "ΐϳΩϭϷ" ΔϴοΎϤϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ ΎϨϟ νήόϳ ϥ΃ Ϧϣ "ϞϛϮϓϮγ " ϦϜϣ έ΍ϮΤϟ΍ ΍άϫ
ϲΣήδϤϟ΍ ϪϠϤϋ ˯ΎϨϏ·" ϰϠϋ ΪϋΎγ Ϫ˷ϧ΃ ΎϤϛ Δ˷ϠϤϣ ΔϠϳϮσ Δϣ˷ΪϘϣ ϰϟ· ΄ΠϠϳ ϥ΃ ήϴϏ
ϭ΃ ˯΍˷ήϗ ΎϨϧϮϛ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϦϴϛέΎθϣ ϥϮϜϧ ϲϛ ΎϧέΎΒΟϹ Ϧϴϣίϼϟ΍ ϖϳϮθΘϟ΍ϭ ϕϮθΘϟΎΑ
ϥ΃ Ϧϣ ϻΪΑ Ι΍ΪΣϷ΍ ΐϠϗ ϲϓ ΎϨόπΗ ΔϘΣϼΘϤϟ΍ ϑΎθΘϛϻ΍ ΕΎ˷ϴϠϤϋ ϥ
˷ ΃ Ϋ· ϦϴΟ˷ήϔΘϣ
Δ˷ϗΩ ϞϜΑ έ˷Ϯμϳ ϥ΃ "ϞϛϮϓϮγ " ωΎτΘγ΍ έ΍ϮΤϟ΍ Δτγ΍ϮΑϭ .(2)"ΎϬθϣΎϫ ϰϠϋ ϥϮϜϧ
ϲϓ ΔΒϴσ ΔϨϳΪϣ ϰϟ· Ϟλϭ ϱάϟ΍ ΐϳήϐϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΐϳΩϭ΃ .ϲοΎϤϟ΍ ΔΒϴσϭ ϲοΎϤϟ΍ ΐϳΩϭ΃
ϲΘϟ΍ ΔϟϮϬϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΫΎϘϧ· ωΎτΘγΎϓ ΔϘΑΎγ ΔϟϮϫ Ϧϣ Ϫϴϓ ϲϧΎόΗ ΖϧΎϛ ϱάϟ΍ ΖϗϮϟ΍
ϱάϟ΍ ˯ΎΑϮϟ΍ ϡΎϣ΃ϭ ΰϐϠϟ΍ Ϧϋ ΔΑΎΟϹ΍ Ϧϋ ϢϫΰΠϋ ΪόΑ ΔΒϴσ ˯ΎϨΑ΃ Ρ΍ϭέ΃ ΎϬΘϳΰΟ ΖϧΎϛ
:ϝϮϘϳ ϱάϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ϰϟ· ˯ϮΠ˷Ϡϟ΍ ϥΎϛ ϡϮϴϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϪϨϣ ϲϧΎόΗ
Ϟϛ Ϣϟ΁ ΎϤϛ Ϣ˷ϟ΄Η Ϧϣ ϢϜϨϣ βϴϟ ϥ΄Α ΍ϮϘΛ ϦϜϟϭ ΎόϴϤΟ ϥϮϤϟ΄Η ϢϜ˷ϧ΃ ϞϬΟ΃ Ζδϟ"
Ϣϟ΁ϭ Ϛϟ Ϣϟ΁ϭ "ΔΒϴΜϟ" Ϣϟ΁ ϲ˷ϧΈϓ Ύϧ΃ Ύ˷ϣ΃ ϩήϴϏ ϰϟ· ϢϟϷ΍ ϩίϭΎΠΘϳ ϻ ϪδϔϨϟ ϢϜϨϣ ΪΣ΍ϭ
(3 )
ϒϴπϳϭ ϡϮϜΤϤϟ΍ϭ ϢϛΎΤϟ΍ ϦϴΑ ΔΒϴσ ˯ΎϨΑ΃ϭ ΐϳΩϭ΃ ϦϴΑ ϥί΍ϮΗ ϙΎϨϫ ϥΫ· "ϲδϔϨϟ
ϲϐΒϨϳ Ύϣ ϩϻϹ΍ Ϧϣ ϲϟ ϢϠόϴϟ ϥϮϟϮΑ΃ ΪΒόϣ ϰϟ· αϮδϴϨϣ ϦΑ ϥϮϳήϛ ΖϠγέ΃ ΪϘϟ" ΐϳΩϭ΃
.(1)"ϊϨλ΃ ϥ΃
:ϥϮϟϮΑ΍ ΪΒόϣ Ϧϣ Ώ΍ϮΠϟΎΑ ϲΗ΄ϳ "ϥϮϳήϛ" ϮϫΎϫϭ
.(2)"ϪΑ Ϣ˷ ϟ΃ βΟέ Ϧϣ ϦσϮϟ΍ ΍άϫ άϘϨϧ ϥ΃ Ύϧήϣ΄ϳ ϥϮϟϮΑ΍ ϚϠϤϟ΍ ϥ
˷ ·"
:ϒϴπϳ Ϣ˷ Λ

.14 ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬϪπϴϘϧϭ ϲϣ΍έΪϟ΍ Ϟόϔϟ΍ (2)


.33 ˬ32 ι ϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ ˬΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ (3)
.33 ι ϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ (1)
.34 ι έΪμϤϟ΍ βϔϧ (2)
ϞΘϘϟ΍ϭ ϡ΍ήΟϹ΍ ϥ
˷ Έϓ ϞΘϘϟΎΑ ϞΗΎϘϟ΍ Ϧϣ κ
˷ ΘϘΗ ϥ΃ϭ ΎϣήΠϣ ϲϔϨΗ ϥΈϓ ήϬτϟ΍ Ύ˷ϣ΃"
.(3)"ΔΒϴΛ ϲϓ ήθϟ΍ Ϟλ΃ ΎϤϫ
.(4)"ϪϟϹ΍ Ι˷ΪΤΘϳ ϞϴΘϗ ϱ
˷ ΃ Ϧϋ" :ΐϳΩϭ΃ ϝ΄δϳ
ϻϮΘϘϣ ΕΎϣ "αϮϳϻ" ϥ΄Α "ϥϮϳήϛ" ϪΒϴΠϴϓ
Γ˷ήϣ ΔϟϮϬϟ΍ ϰϠϋ έΎμΘϧϻ΍ Δ˷ϤϬϣ ϰ˷ϟϮΘϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ ϪΗΎΣΎΠϧ ϪϤϋΪΗ ϱάϟ΍ "ΐϳΩϭ΃"
ΖΤΗ "ΐϳΩϭ΃" ΎϨϟ ϯ˷ΪΒΘϳ έ΍ϮΤϟ΍ ΍άϫ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬΌθϨϣ ήγ Ϧϋ ϒθϜϟΎΑ ϚϟΫϭ ϯήΧ΃
ϲϓ ϥϼϤΤϳ ήοΎΤϟ΍ϭ ϲοΎϤϟ΍ϭ ΎϨϨϴϋ΃ ϡΎϣ΃ ΎϫΎϴΤϳ ϲΘϟ΍ ϪΗΎϴΣ ˯Ϯοϭ ϪϴοΎϣ ˯Ϯο
΍ΪϋΎμϓ ΎϨϫ Ϧϣ ήΧϵ΍ ξόΒϟ΍ ϰϟ· ΎϬπόΑ ϲπϔΗ ΎϬ˷Ϡϛ ΙΩ΍ϮΤϟΎϓ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ΎϤϬΗΎ˷ϴσ
"ΐϳΩϭ΃" ϦϴΑ έ΍ϮΤϟ΍ ϲϓ έϮ˷ τϳ Ϫ˷ϧΈϓ ϡΎϣϷ΍ ϰϟ· ϲϣ΍έΪϟ΍ Ϟόϔϟ΍ "βϴϠϛϮϓϮγ" ϊϓΪϳ ϲϜϟϭ
"ϥϮϳήϛ" ϊπϴϓ ήΧϵ΍ ξόΒϟ΍ ϩΎΠΗ ΎϬπόΑ ϪλϮΨη ϒϗ΍Ϯϣ ϲϓ ή˷ϴϐϳϭ "ϥϮϳήϛ"ϭ
ΐϳΩϭ΃ϭ ϝΎδϳ "ϥϮϳήϛ" ΢Βμϳϭ "ϥϮϳήϛ" ϊοϮϣ ϲϓ "ΐϳΩϭ΃"ϭ "ΐϳΩϭ΃" ϊϗϮϣ ϲϓ
.ϥϵ΍ Ϛϟ΄γ΃ ϥ΃ ϲ˷ϘΣ Ϧϣ ϦϜϟϭ "ϥϮϳήϛ" ΐϴΠϳ
.(5)"ϞΘϘϟ΍ ΔϤϳήΟ ϲ
˷ Ϡϋ ΖΒΜΗ ϦϠϓ ϲϨϠγ" :ΐϳΩϭ΃
έ΍ϮΤϟ΍ ϲϓ ήΧ΁ ΎΟήόϨϣ άΨ˷Θϳ "ϥϮϳήϛ" ϦϜϟ
.(6)"ΎϤϜΜϟΎΛ Ύϧ΃ϭ ΎϤϜϟ ΍Ϊϧ Ζδϟ΃" -
Ϧϋ ϑϮΨϟ΍ Ϧϣ ϪΑ ςϴΤϳ Ύϣϭ εήόϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ Ϟ˷πϔϳ΃ Ϛδϔϧ Ϟγ" :ϒϴπϳ Ϣ˷ Λ
ϥΎτϠγ ήΛϭ΄ϓ Ύϧ΃ Ύ˷ϣ΃ .εήόϟ΍ ΐΣΎμϳ Ύϣ ϞΜϣ ϥΎτϠδϟ΍ Ϧϣ Ϫϟ ΎϨϤο Ϋ· ϦϣϷ΍ϭ ˯ϭΪϬϟ΍
ΎϬΑ ϢΤϔϳ ϥ΃ "ϥϮϳήϛ" Ω΍έ΃ ϲΘϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϲϫ ϩάϫ .(1)"ΎϜϠϣ ϥϮϛ΃ ϥ΃ ϰϠϋ ϚϠϤϟ΍
ϥ
˷ ΃ϭ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΔϜϠϤϟ΍ Υ΃ Ϫ˷ϧϷ ΎϤ˷ϧ·ϭ ΐδΤϓ ΎΌϳήΑ ϪϧϮϜϟ βϴϟ ˬϪΗ˷Ϯϗ Ϊ˷ϛΆϴϓ "ΐϳΩϭ΃"
αΎϴϘϟΎΑ Ύ˷ϣ΃" .ΔϗϮΠϟ΍ βϴ΋έ ϥΎδϟ ϰϠϋ Ωήϳ Ύϣ Ϯϫϭ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ Ϫόϣ ϡΎόϟ΍ ϱ΃ήϟ΍
ωήδϳ ϱάϟ΍ ϥ
˷ · :ϡϼϜϟ΍ ϦδΣ΃ϭ ϞΟήϟ΍ ΍άϫ Ϣ˷ϠϜΗ ΪϘϓ ΄τΨϟ΍ ϲϓ ρ˷έϮΘϟ΍ ϰθΨϳ Ϧϣ ϰϠϋ
.(2)"ΪμϘϟ΍ Ϧϋ έϮΠϳ ϥ΃ ϖϴϠΧ ϢϜΤϟ΍ ϰϟ·
ϲϓ Ϫ˷ϣ΃ϭ "ΐϳΩϭ΃" Νϭί "ΎΘδϛϮΟ" Ϟ˷ΧΪΘΑ ϻ
˷ · ϒϗϮϳ Ϧϟ ή˷ΗϮΘϤϟ΍ εΎϘϨϟ΍ ΍άϫ
."ϥϮϳήϛ" ΖΧ΃ϭ Ύόϣ ϥϵ΍
(3)
.34 ι έΪμϤϟ΍ βϔϧ
(4)
.34 ι έΪμϤϟ΍ βϔϧ
(5)
.48 ι έΪμϤϟ΍ βϔϧ
(6)
.49 ι έΪμϤϟ΍ βϔϧ

.48 ι ϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ (1)


.49 ι έΪμϤϟ΍ βϔϧ (2)
"ΎΘδϛϮΟ" ϦϴΑ έ΍ϮΤϠϟ ϪΗέ΍Ω· ϲϓ Δ˷ϳήϘΒϋ Ϧϋ "ϞϛϮϓϮγ" ϒθϛ ΪϘϟϭ
ϒθϜΗ ϞΗΎϘϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ "ΐϳΩϭ΃" ΎϫϮτΨϳ ΓϮτΧ Ϟϛ ΖϧΎϛϭ "ΐϳΩϭ΃"ϭ
ΪόΑ "ΎΘδϛϮΟ" ϙϮϜηϭ ϪϛϮϜη ϲϓ Ϊϳΰϳ Ύ˷Ϥϣ ϪΤϟΎλ ϲϓ Ζδϴϟ ΔϴπϘϟ΍ ϥ
˷ ΃ "ΐϳΩϭϷ"
ϡΎϬ˷Ηϻ΍ ήΛ· ϪΗ˯΍ήΑ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϰϟ· "αϮϳϻ" ϞΗΎϗ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ Ϧϣ "ΐϳΩϭ΃" ϝ˷ϮΤΗ ϥ΃
Ϧϣ ϒϴϔΨΘϟ΍ ϲϓ "ΎΘδϛϮΟ" ΕϻϭΎΤϣ Ύ˷ϣ΃ ."αΎϴγήΗ"ϭ "ϥϮϳήϛ" Ϫϟ ϪϬ˷Οϭ ϱάϟ΍
.Ϛη ϰϠϋ Ύ˷Ϝη ϩΪϳΰΗ ΖϧΎϛ ΎϬ˷ϧΈϓ "ΐϳΩϭ΃" ϙϮϜη
Ϛθϟ΍ ϲδϔϧ ϲϓ Δ˷μϘϟ΍ ϩάϫ ήϴΜΗ Ύϣ Ϊ˷ η΃ Ύϣ Γ΃ήϤϟ΍ ΎϬΘ˷ϳ΃ " :ΐϳΩϭ΃
.(3)"Ώ΍ήτοϻ΍ϭ
ΐϳΩϭ΃ ϦϴΑ έ΍ϮΤϟ΍ ϥΎϛ ϥ·ϭ ΐϳΩϭ΃ ΔϘϴϘΣ Ϧϋ ΎϨϟ ϒθϜϳ ϱάϟ΍ ϝϮγήϟ΍ ϲΗ΄ϳ Ϣ˷ Λ
ΔΑήο ήΧ΁ ΖϧΎϛ ϲϋ΍ήϟ΍ ΓΩΎϬη ϥΈϓ Δϴϫ΍Ϯϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ϝΎϣ΁ Ω˷ΪΑ Ϊϗ "ΔΜϧέϮϛ" ϝϮγέϭ
ΔϤϠϛ Ϟϛ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΓΩΎϬθϟ΍ ϩάϫ ϪΗ˯΍ήΑ ΕΎΒΛϹ ΐϳΩϭ΃ ϪΑ ϖ˷ϠόΗ ϱάϟ΍ ϞϣϷ΍ ςϴΧ Ω˷ΪΒΗ
."ΐϳΩϭ΃" ϪΑ Κ˷ΒθΘϳ ϱάϟ΍ έϮϨϟ΍ κϴμΒΑ ϒμόΗ ΎϬϴϓ
έΎϜϓ΃ Ϧϋ ΎϨϟ ϒθϜϳ ϥ΃ ΩήδϟΎΑ ϻ έ΍ϮΤϟΎΑ ΔϧΎόΘγ΍ "ϞϛϮϓϮγ" ωΎτΘγ΍ ΍άϜϫϭ
ΪϫΎθϤϟ΍ ˯Ύτϋ· ϲϓ έ΍ϮΤϟ΍ ϢϬγ΃ϭ" ΎϬΗϻΎόϔϧ΍ϭ ΎϫήϋΎθϣϭ ΎϬϛϮϠγϭ ΕΎϴμΨθϟ΍
Ϟϛ ϕΎϤϋ΃ ϲϓ έϭΪϳ Ύϣ Ϧϋ ϒθϛ ΎϤϛ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϲϓ Δ˷ϴμΨη Ϟϛ ΕΎϔλϭ ΕΎϤγ
.(1)"βϴγΎΣ΃ϭ έΎϜϓ΃ Ϧϣ Δ˷ϴμΨη

(3)
.53 ι έΪμϤϟ΍ βϔϧ

ι 2003 ΓήϫΎϘϟ΍ ϊϳίϮΘϟ΍ϭ ήθϨϠϟ έϮϠϓ έΪϘϟ΍ϭ ˯ΎπϘϟ΍ ϊϣ ΊϓΎϜΘϤϟ΍ ήϴϏ Ϫϋ΍ήλ ϲϓ Ωήϔϟ΍ ϥΎδϧϻ΍ βϴϠϛϮϓϮγ :ΏΎϫϮϟ΍ ΪΒϋ ϱήϜη (1)
.103
"ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃" ΔϴΣήδϣ ϲϓ ΪϫΎθϤϟ΍ϭ ϝϮμϔϟ΍ ΐδΣ ΕΎϴμΨθϟ΍ ϞΧΪΗ 6
1 Ϣϗέ ϝϭΪΟ

ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍
ϡΩΎΨϟ΍ ϲϋ΍ήϟ΍ ϝϮγήϟ΍ ϦϫΎϜϟ΍ ΔϗϮΠϟ΍ αΎϴγήΗ ϥϮϳήϛ ΎΘδϛϮΟ ΐϳΩϭ΃ ΕΎϴμΨθϟ΍
ΪϫΎθϤϟ΍
0 0 0 3 0 0 12 0 16 1 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 7 0 0 0 7 % ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 1 27 0 0 27 4 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 3 0 3 0 0 6 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 2 0 24 0 24 7 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 5 0 4 2 7 8 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 6 0 0 24 22 9 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 3 26 27 43 26 103 ωϮϤΠϤϟ΍
0 0 0 1ˬ31 11ˬ40 11ˬ84 18ˬ85 11ˬ40 45ˬ17 ϞΧΪΗ
ΕΎϴμΨθϟ΍
Δϳϭ΄Ϥϟ΍ ΔΒδϨϟΎΑ
ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍
"Ύ˰˰˰ϜϠϣ ΐ˰˰˰˰ϳΩϭ΃"
ϡΩΎΨϟ΍ ϲϋ΍ήϟ΍ ϝϮγήϟ΍ ϦϫΎϜϟ΍ ΔϗϮΠϟ΍ αΎϴγήΗ ϥϮϳήϛ ΎΘδϛϮΟ ΐϳΩϭ΃ ΕΎϴμΨθϟ΍
ΪϫΎθϤϟ΍
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 ΪϬθϤϟ΍
0 0 7 0 1 0 0 0 7 % ΪϬθϤϟ΍
0 0 29 0 1 0 0 12 42 4 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 ΪϬθϤϟ΍
0 25 4 0 1 0 0 0 25 6 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 ΪϬθϤϟ΍
4 0 0 0 3 0 0 0 0 8 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 9 0 0 0 8 9 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 0 0 60 0 6 10 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 0 0 8 0 8 11 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 ΪϬθϤϟ΍
4 25 40 0 20 0 14 13 97 ωϮϤΠϤϟ΍
1ˬ87 11ˬ73 18ˬ77 0 9ˬ38 0 6ˬ57 6ˬ10 8 ϞΧΪΗ
ΕΎϴμΨθϟ΍
Δϳϭ΄Ϥϟ΍ ΔΒδϨϟΎΑ
"ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃" ΔϴΣήδϣ ϲϓ ΕΎϴμΨθϟ΍ ϞΧΪΗ
ϡΩΎΨϟ΍ ϲϋ΍ήϟ΍ ϝϮγήϟ΍ ϦϫΎϜϟ΍ ΔϗϮΠϟ΍ αΎϴγήΗ ϥϮϳήϛ ΎΘδϛϮΟ ΐϳΩϭ΃ ΕΎϴμΨθϟ΍
4 25 40 3 46 27 57 39 200 ϞΧΪΘϟ΍
0ˬ9 5ˬ66 9ˬ07 0ˬ68 10ˬ43 6ˬ12 12ˬ92 8ˬ84 45ˬ35 ΕΎϴμΨθϟ΍ ϞΧΪΗ
ΔϳϮ΋ΎϤϟ΍ ΔΒδϨϟΎΑ
Ç
:ΕΎ˷ϴμΨθϟ΍ -
:ΐϳΩϭ΃ *
ΕΎ˷ϴμΨθϟ΍ ήϳϮμΗ ϲϓ ΔϘ΋Ύϓ ΓέΎϬϣ Ϧϋ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ "ϞϛϮϓϮγ" ϒθϛ
ΩΎΟ ˬΔϴϨΒϟ΍ ϱϮϗ ΏΎη "ΐϳΩϭ΄ϓ" ήϋΎθϤϟ΍ϭ ˯΍ϮϫϷ΍ ϲϓ ω˷ϮϨΗ Ϧϣ ϪΑ ϒμ˷ΘΗ Ύϣϭ
ˬΐπϐϟ΍ Δϋήγϭ ΔϤϜΤϟΎΑ ϒμ˷Θϳ ϪϤγ΍ ϚϟΫ ϰϠϋ ϝ
˷ Ϊϳ ΎϤϛ ϦϴϗΎδϟ΍ ϡ˷έϮΘϣ ˬ΢ϣϼϤϟ΍
ϊϟΎτϟ΍ Ί˷ϴγ ΩϮϟϮϤϟ΍ ϚϟΫ Ϯϫϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ Δϓήόϣ ϞΟ΃ Ϧϣ ΡΎΤϟϹ΍ϭ Ϛθϟ΍ ϲϓ ΔϐϟΎΒϤϟ΍ϭ
Ϋ· ΔϴΣήδϤϟ΍ ϲϓ ϒ˷ΜϜϣ "ΐϳΩϭ΃" έϮπΣ ϥΎϛ Ϊϗϭ ϪΗΩϻϭ ϞΒϗ ϪϟΎόϓ΃ ΏΎΒγ΃ ΕΪϟϭ ϱάϟ΍
ϡ˷ ΃ 3Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϪϨ˷ϴΒϳ Ύϣ Ϯϫϭ Εϼ˷ΧΪΘϟ΍ ωϮϤΠϣ Ϧϣ % 45.35 ϰϠϋ ΫϮΤΘδϳ ϩΪΠϧ
ϰϠϋ ϞϴϟΩ Ϯϫ ΔΒϴσ εήόϟ ϪϤ˷ϠδΗϭ ωϮϨΘϟ΍ϭ ϰϨϐϟ΍ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΔΟέΩ ϰϠϋ ΖϧΎϛ ΪϘϓ ϪΗΎϴΣ
έΎμΘϧ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫ ήϬψϳϭ ΔϴϠϘϋ ϡ΃ ΔϳΪδΟ Γ˷Ϯϗ ΖϧΎϛ ˯΍Ϯγ Δϴ΋ΎϨΜΘγϻ΍ ϪΗ˷Ϯϗ
ΎϜϠϣ ΢Βμϳ ϻ ˯ήϤϟΎϓ ζΣϮϟ΍ ϰϠϋ ϩέΎμΘϧ΍ ϚϟΫ Ϧϣ ήΜϛ΃ϭ Φϴθϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ϰϠϋ "ΐϳΩϭ΃"
ΔόϴΒτϠϟ ΔϗέΎΨϟ΍ϭ ΔϴόϴΒτϟ΍ ΕΎϧΎΤΘϣϻ΍ Ϧϣ ΔϠϤΠϟ ϩίΎϴΘΟ΍ ΪόΑ ϻ
˷ · ΓέϮτγϷ΍ ϲϓ
ϞϛϮϓϮγ ϩϻϭ΃ ήϣϷ΍ ΍άϫϭ ϞτΒϟ΍ Γ˷Ϯϗ ϝΎΠϣ Ω˷ΪΤϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ϪΑ ήϔψϳ ϱάϟ΍ ϥΎτϠδϟ΍ϭ
ϪΒόη Ϧϣϭ ϪΘϠ΋Ύϋ Ϧϣ ΏϮΒΤϤϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ϚϟΫ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ "ΐϳΩϭ΃" ήϬχ΄ϓ ΔλΎΧ ΔϳΎϨϋ
Ϧϣ ΔΒϴσ ϪϴϧΎόΗ Ύϣ ϒθΘϜϧ ϚϟΫ ϞΑΎϘϣϭ ωίΎϨϣ ϪΘτϠγ ϲϓ ϪϋίΎϨϳ ϻ ϱάϟ΍ ΔΒϴσ ϚϠϣ ϮϬϓ
ϪϧϮϋ ˯ΎΟϭ "ΐϳΩϭ΃" ϰϟ· ϥϮϬΠ˷Θϳ αΎϨϟ΍ ϢϫΎϫϭ ωήπϟ΍ϭ ωέΰϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎΟ ˯ΎΑϭ
Ϧϣ ϢϫάϘϧ΃ϭ ϖΒγ ϱάϟ΍ ϮϬϓ ϢϬΑ Ζϟΰϧ ϲΘϟ΍ ΔΒϴμϤϟ΍ Ϧϣ ϢϬμ˷ϠΨϳ ϥ΃ ΔϴϐΑ ϪΗΪϋΎδϣϭ
.ϝϮϬϟ΍ ϲΑ΃
ϲϓ ήϜϓ .ΔϨϳΪϤϟ΍ ήϣ΃ ΢Ϡλ΃ αΎϨϟ΍ ϢϜΣ΃ Ύϳ ... ΐϳΩϭ΃ ϲϨσϭ ϚϠϣ ϱ΃ :ϦϫΎϜϟ΍"
Ζϣ˷Ϊϗ ΎϤΑ ϩάϘϨϣ ϡϮϴϟ΍ Ϛϴ˷Ϥδϳ ΪϠΒϟ΍ ΍άϫ ϥ
˷ · .ΔΛϭΪΣϷ΍ ϦδΣ Ϧϣ Ϛϟ ϲϐΒϨϳ Ύϣϭ ϚΗήϬη
ϲϓ ϱϮϬϨϟ Γ˷ήϣ ΎϨΗάϘϧ΃ Ϛ˷ϧ΃ ϡΎϳϷ΍ Ϧϣ ϡϮϳ ϲϓ ήϛάΗ ϻ˷ ΃ ϰϠϋ ιήΣΎϓ ϰπϣ ΎϤϴϓ Ϫϴϟ·
.(1)"ϩήϣ΃ ϊϓέ΍ϭ ΎϨϨσϭ άϘϧ΃ ϞΑ ϯήΧ΃ Γ˷ήϣ ϩϭήϜϤϟ΍
ϪΒόη ΏϮϠϗ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ ΎϬΑ ϊ˷ΘϤΘϳ ϲΘϟ΍ Δ˷ϣΎϬϟ΍ ΔϧΎϜϤϟ΍ Ϧϋ ΎϨϟ ϒθϜϳ ˯ΰΠϟ΍ ΍άϫ
.ϒτϋϭ ˯ϭΪϫ ϞϜΑ ΐϳΩϭ΃ ΔΑΎΟ· ϲΗ΄Ηϭ ϞπϓϷ΍ϭ ϯϮϗϷ΍ϭ ϰϛΫϷ΍ Ϫ˷ϧϷ Ϫϴϟ· ΍ϮΌΠϟ Ϧϳάϟ΍
αΎϴϘϟΎΑ ΎΒϳήϏ βϴϟ ϪϧϮΒϠτΗ ϱάϟ΍ ϥ· ϕΎϔηϹΎΑ ϥϮϘϴϠΨϟ ϢϜ˷ϧ΍ ˯ΎϨΑϷ΍ ΎϬ˷ϳ΃ Ύϳ"
΍ϮϘΛ ϦϜϟϭ ΎόϴϤΟ ϥϮϤϟ΄Η ϢϜ˷ϧ΃ ϞϬΟ΃ Ζδϟ ΔϓήόϤϟ΍ ϖΣ Ϫϓήϋ΃ Ϣόϧ ˬϪϓήϋ΃ ϲ˷ϧΈϓ ϰϟ·

(1)
.32 31 ι ϖΑΎγ έΪμϣ ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃
ϩήϴϏ ϰϟ· ϢϟϷ΍ ϩίϭΎΠΘϳ ϻ ϪδϔϨϟ Ϣϟ΄ϳ ϢϜϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ Ϣϟ΁ ΎϤϛ Ϣϟ΄ϳ Ϧϣ ϢϜϨϣ βϴϟ ϥ΄Α
.(1)"ϲδϔϧ Ϣϟ΁ϭ Ϛϟ Ϣϟ΁ϭ "ΔΒϴΜϟ" Ϣϟ΁ ϲ˷ϧΈϓ Ύϧ΃ Ύ˷ϣ΃
ϞΟ΃ Ϧϣ Ϫ˷ϧ΃ ϢϫήΒΨϳϭ ϢϬϨΌϤτϳ ΎϤ˷ϧ·ϭ ΐόθϟ΍ ΓΎγ΍ϮϤΑ "ΐϳΩϭ΃" ϲϔΘϜϳ ϻϭ
ΐϠτϳ ΔϬϟϵ΍ Ωέ ϲΗ΄ϳϭ .ΔϬϟϵ΍ ϱ΃έ ϊϠτΘδϳ "ϲϔϟΩ" ΪΒόϣ ϰϟ· "ϥϮϳήϛ" Ϊϓϭ΃ ϢϬΗΪΠϧ
Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ΔΑΎΟϹ΍ Ϧϋ ϊϨΘϤϳ "αΎϳίήΗ" ϞΧΪϳ ΎϣΪϨϋϭ "αϮϳϻ" ϞΗΎϗ Ϧϣ ιΎμϘϟ΍
ϱάϟ΍ ϡήΠϤϟ΍ Ϯϫ ΐϳΩϭ΃ ϥ
˷ ΄Α ήϴΧ΃ ϖτϨϳ ϪΘϧΎϫ·ϭ ϩΩΎϨϋϭ "ΐϳΩϭ΃" έ΍ήλ· ΖΤΗ Ϫ˷ϨϜϟ
ΔϴΣΎϧ Ϧϣ "αΎϴγήΗ"ϭ ΐϳΩϭ΃ ϦϴΑ έ΍ϮΤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϪϨϣ κ˷ϠΨΘΗ ϥ΃ ΐΠϳ
Ϋ· ω˷ήδΘϤϟ΍ ΪϴϨόϟ΍ ΓέϮμΑ ΐϳΩϭ΃ ΎϨϟ ήϬψϳ ˬϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ "ϥϮϳήϛ"ϭ ΐϳΩϭ΃ ϦϴΑϭ
ϪϨϫΫϭ ϩήϜϓ ΓϮϘΑ ΔΒϴσ Ϧϋ ζΣϮϟ΍ Ωήσ Ϫ˷ϧ΄Α ϪδϔϨΑ ήΨΘϔϳϭ ΓϮηήϟΎΑ "αΎϴγήΗ" ϢϬ˷Θϳ
ϲϓ ϪϴϘϠΗ ϢϠϋ Ϧϣ Ϛϟ φ
˷ Σϻ ϥ
˷ ΃ άΌϨϴΣ ήϬχ ΪϘϟ " ήΤδϟ΍ϭ άϳϭΎό˷Θϟ΍ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ ϥϭΩ
ϚϠΗ ΕέήτοΎϓ ΎΌϴη ϢϠόϳ ϦϜϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ Ύϧ΃ ΖϠΒϗ΃ϭ .ΔϬϟϵ΍ Ϛϴϟ· ϪϴΣϮΗϭ ήϴτϟ΍ Ϛδϔϧ
(2 )
"ΖϤμϟ΍ ϰϟ· ΔΒϠϜϟ΍
Ύϣ ϥΎϋήγϭ ˬϡΎϤΘϫ΍ ϞϜΑ "αϮϳϻ" ϞΗΎϗ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ "ΐϳΩϭ΃" ωήθϳϭ
ˬϪΘϧ΍Ω· ϭ΃ "ΐϳΩϭ΃" Γ˯΍ήΑ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϰϟ· ˬϞΗΎϘϟ΍ ΔϳϮϫ Ϧϋ ΚΤΑ Ϧϣ ΔϴπϘϟ΍ ϝ˷ϮΤΘΗ
ϼϴϟΩ ϡ˷ΪϘΗ ΖϧΎϛ ϞΗΎϘϟ΍ Ϧϋ ΩΎΠϟ΍ ϪΜΤΑ ϲϓ "ΐϳΩϭ΃" ΎϫϮτΨϳ ΓϮτΧ Ϟϛ ϥ
˷ ΃ ϢϏέϭ
ϥ
˷΃ ϻ
˷ · ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ϒϗϮΘϟ΍ ϲϓ "ΎΘδϛϮΟ" Εϼ˷γϮΗ ϢϏέϭ ϪΘϧ΍Ω· ϰϠϋ Ύ˷ϴϓΎο·
ϪϴΑϷ ϞΗΎϗ ϪϧϮϛ ϲϓ ΔϠ˷ΜϤΘϤϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ Ϫϟ Ζ˷ϠΠΗ ϥ΃ ϰϟ· Ϫϣΰϋ Ϧϋ ϒ˷ϗϮΘϳ Ϣϟ "ΐϳΩϭ΃"
.Ϫ˷ϣϷ Νϭίϭ
έϭήϐϟ΍ϭ ˯ΎϳήΒϜϟ΍ Ϯϫ "ΐϳΩϭ΃" Δ˷ϴμΨη ϲϓ ϪψΣϼϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϱάϟ΍ ΐϴόϟ΍ ϥ
˷·
΢π˷Θϳ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΐπϐϟ΍ ϊϳήγ ˬΪϴϨϋ ˬέ˷ϮϬΘϣ ΐϳΩϭ΄ϓ ωήδΘϟ΍ϭ ΐπϐϟ΍ ϪϨϋ ΞΘϨϳ ϱάϟ΍
ϖϳήτϟ΍ Ϧϋ ϰ˷ΤϨΘϳ ϥ΃ ϪϨϣ ΍ϮΒϠσ ΎϣΪϨϋ ϩΩϮϨΟϭ ϚϠϤϠϟ ϖϳήτϟ΍ ΡΎδϓ· Ϫπϓϭ ϝϼΧ Ϧϣ
ϯϮγ έ΍ήϔϟ΍ Ϧϣ Ϧ˷ϜϤΘϳ Ϣϟϭ ΩϮϨΠϟ΍ ΔϴϘΑϭ Φϴθϟ΍ "αϮϳϻ" ϞΘϗ Ϣ˷ Λ αέΎΤϟ΍ ϰϠϋ ϯΪΘϋΎϓ
ϦϴΑ Ϧδϟ΍ ϕέΎϔϟ ΍ήψϧ ϚϟΫϭ ωΎϓΪϧϻ΍ϭ έϮϬΘϟ΍ Ϧϣ ΎϋϮϧ ΍άϫ ϪϠόϓ ήΒΘόϳϭ ΪΣ΍ϭ ϡΩΎΧ
ϲϓ "ΐϳΩϭ΃" κΨη β
˷ Ϥϳ ϻ ϱάϟ΍ ΐϠτϟ΍ ΔϫΎϔΘϟ Ϣ˷ Λ ˬΦϴθϟ΍ ϚϠϤϟ΍ϭ ΏΎθϟ΍ "ΐϳΩϭ΃"
ΔϠΠόϟ΍ Ϊ΋Ύϗ ϲϨόϓΪϴϓ" :ΎΘδϛϮΠϟ ϪΗέϭΎΤϣ ˯ΎϨΛ΃ "ΐϳΩϭ΃" ϪϨϋ ή˷Βόϳ Ύϣ Ϯϫϭ ˬήϴΜϛ ˯ϲη
.ϲϧΎ˷Τϧ ϱάϟ΍ Ϊ΋ΎϘϟ΍ Ώήο΃ϭ έϮΛ΄ϓ ϖϳή τϟ΍ Ϧϋ ϲϧΎϴΤϨϴϟ ϒϨϋ ϲϓ Φϴθϟ΍ ϲϨόϓΪϳϭ
(1)
.33 32 ι έΪμϤϟ΍ βϔϧ
(2)
.42 ι ϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃
ϰϠϋ ϪΑ ϱϮϬϳϭ ΝϭΩΰϤϟ΍ ϪΗϮλ ϊϓήϳ Ϣ˷ Λ ˬΔϠΠόϟ΍ ϱΫΎΣ΃ ϰ˷ΘΣ ήψΘϨϳ ΦϴθϟΎΑ ΍Ϋ·ϭ
ϩάϬΑ ϱΎμϋ Ϫγ΃έ ϰϠϋ ΐ
˷ λ΃ ϥ΃ ϻ˷ · ϲϫ ΎϤϓ ΎϴϟΎϏ ΔΑήπϟ΍ ϩάϫ ϦϤΛ ϯ˷Ω΃ Ϊϗϭ ϲγ΃έ
ΐϳ ήϐϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛ ΍ΫΈϓ Ϫόϣ ΍ϮϧΎϛ ϱάϟ΍ Ϟϛ ϞΘϗ΃ϭ Ύόϳήλ ϱϮϬϴϓ ϦϳήΗ ϲΘϟ΍ Ϊϴϟ΍
Ϊ˷ η΃ αΎϨϟ΍ ϱ
˷ ΃ϭ ˮ˯ΎϘη ϲ˷Ϩϣ Ϊ˷ η΃ αΎϨϟ΍ ϱ
˷ ΄ϓ αϮϳϼΑ Ύϣ ϮΤϧ ϰϠϋ ϼμ˷Θϣ ϪΘϠΘϗ ϱάϟ΍
(1 )
"ˮΔϬϟϵ΍ ΪϨϋ ΎΘϘϣ ϲ˷Ϩϣ
ˬϪδϔϨΑ ϩϮϫί ϰϟ· ϊΟ΍έ ωήδΘϟ΍ ϲϓ Ϟ˷ΜϤΘϤϟ΍ϭ ΐϳΩϭ΃ ϪΑ ϒμ˷Η΍ ϱάϟ΍ ΐϴόϟ΍ ΍άϫ
ϞΜϣ ΓήϴΜϛ ϯήΧ΃ ϊο΍Ϯϣ ϲϓ έϭήϐϟ΍ ΍άϫ ΪΠϧϭ ˬϪ΋ΎϘη ΐΒγ ϥϮϜϴγ ϱάϟ΍ Ϯϫΰϟ΍ ΍άϫ
.(2)"ΎϫέΎϛ ΐϴΠΘδϓ Ύό΋Ύσ ΐΠΗ Ϣϟ ϥ·" ϡΩΎΨϠϟ ΐϳΩϭ΃ ΏΎτΧ
.(3)"ϩήϬχ ϒϠΧ ϪϳΪϳ ΍ϮόϤΠΘϓ ΍ϮϋήδΗ ϥ΃ ϥϭΪϳήΗ ϻ΃" Ϟλ΍Ϯϳ Ϣ˷ Λ
ˬΔΒϴσ έ΍Ϯλ΃ ΝέΎΧ ϪϬΟϭ ϰϠϋ ϢϴϬϳϭ ϪϴϨϴϋ ΐϳΩϭ΃ ΄Ϙϔϳ ϥ΄Α ΔϴΣήδϤϟ΍ ϲϬΘϨΗϭ
ΓΎγ΄Ϥϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ϪϴϠϋ ϥΎϛ ΎϤϟ ΎϣΎϤΗ ϦϴΘπϗΎϨΘϣ ΔϟΎΣϭ Ν΍ΰϣ ϰϟ· ΍ήϴΧ΃ ήϣϷ΍ ϪΑ ϲϬΘϨϴϓ
.

ϥϮϳήϛ *
ϢϜΤϟ΍ ϲϓ ΎϤϬΜϟΎΛϭ "ΎΘδϛϮΟ"ϭ "ΐϳΩϭϷ" ΐϳΩϭϷ Ϊ˷ ϧ Ϯϫϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΓΩΎγ Ϧϣ Ϯϫ
ϥ
˷΃ϻ
˷ · Ϧ΋ΎΨϟΎΑ ϪΘόϨϳϭ φϴϐϟ΍ϭ ςΨδϟ΍ϭ ΔϨό˷ϠϟΎΑ ϩέΩΎΒϳ ϰ˷ΘΣ ϪΑ ϲϘΘϠϳ ΐϳΩϭ΃ ΩΎϜϳ Ύϣ ϦϜϟ
ϥΎδϧϹ΍ Ϊ˷δΠϳϭ ΐϳΩϭ΃ ΎϬΑ ϩ˷ϮϔΘϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϨό˷Ϡϟ΍ϭ Ϣ΋ΎΘθϟ΍ Ϟϴγ ϡΎϣ΃ ΪϤμϳ "ϥϮϳήϛ"
ϩ˷ήη ϥϭΩ ϩήϴΧ ϪϨϣ ϝΎϨϳ Ϫ˷ϧϷ ϢϜΤϟ΍ Ϫϳήϐϳ ϻ "ΎΘδϛϮΟ" Υ΃ϭ ϚϠϤϟ΍ ήϬλ ϮϬϓ ˬϞϗΎόϟ΍

(1)
. 55 ι ˬϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ ˬΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃
(2)
.67 ι έΪμϤϟ΍ βϔϧ
(3)
.67 ι έΪμϤϟ΍ βϔϧ
˯ΎπϘϟ Ϫϴϟ· ϥϮΌΠϠϳϭ ϪϧϮϣήΘΤϳϭ Ϫϧϭέ˷ΪϘϳϭ ϪϧϮ˷ΒΤϳ αΎϨϟ΍ ˬϥΎτϠγ Ϧϣ ϢϛΎΤϠϟ Ύϣ Ϫϟϭ
ϝϼΧ Ϧϣϭ ˬϩέϭήηϭ ϢϜΤϟ΍ ϲγ΂ϣ ϲϓ ςϘδϳ ϥ΃ ϥϭΩ ϚϟΫ ϰϠϋ ϢϫΪϋΎδϳ Ϯϫϭ ϢϬΗΎΟΎΣ
ΎΛ˷ΪΤΘϣ "ϥϮϳήϛ" ϥΎϛ 3Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϚϟΫ Ϧ˷ϴΒϳ ΎϤϠΜϣ %12.92 ΖϐϠΑ ϲΘϟ΍ ϪΗϼ˷ΧΪΗ
.(1)"ΓήϴτΧ ΎϤϬΗ ϲ
˷ ϟ· Ϫ˷ΟϮϳ ΐϳΩϭ΃ ΎϧΪ˷ϴγ ϥ
˷ ΃ ΖόϤγ ΪϘϟ ϥϮϨσ΍ϮϤϟ΍ ΎϬ˷ϳ΃ Ύϳ" ΎϤϴϜΣ
ϰϟ· ΍ΪϫΎΟ ΔΒϴσ ϲϟΎϫ΃ Ϧϣ ϥ΄θϟ΍ ϱϭΫ ϰϟ· ϪΑΎτΧ "ϥϮϳήϛ" ΃ΪΒϳ ΔΣΎμϔϟ΍ ϩάϬΑ
˯ϻΆϬϟϭ ΔΒϴσ ϰϟ· Ϫ΋ΎϤΘϧΎΑϭ ϪΘϨσ΍ϮϤΑ ϩί΍ΰΘϋϻ ϩέΎϬχ· ϖϳήσ Ϧϋ Ϫϴϟ· ϢϬΘϟΎϤΘγ΍
.ϪΜϳΪΣ Δ˷ϴϘΑ Ϧϣ ΢π˷Θϳ Ύϣ Ϯϫϭ ϑ΍ήηϷ΍
ϲϨο˷ήόϳ ϦϴΣ ΎϬΑ ϲϟ ϞΒϗ ϻ ΔϧΎϫ· ϲϨϨϴϬϳ ΎϤ˷ϧ·ϭ Γήϴδϳ ΔϧΎϫ· ϲϨϨϴϬϳ ϻ Ϫ˷ϧ·"
.(2)"Ϧ΋ΎΨϟΎΑ ΔϨϳΪϤϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣϭ ϢϜϨϣ ϰϋΩ΃ ϥϷ
:"ϥϮϳήϛ"ϰϟ· ΍ίΎΤϨϣ ΔϗϮΠϟ΍ βϴ΋έ Ωέ ϲΗ΄ϳϭ
.(3)"ΉΩΎϬϟ΍ ήϴϜϔΘϟ΍ ϻ ΐπϐϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΔϧΎϫϹ΍ ϩάϫ ϰϟ· ϪόϓΩ ϱάϟ΍ Ϟ˷ όϟ"
ωΎϓ˷Ϊϟ΍ Ϧϣ "ϥϮϳήϛ" ϊϨϤϳ Ϣϟ Ϟλ΍ϮΘϤϟ΍ ϪϣΎϬ˷Η΍ϭ ϪΟΎϴΘϫ΍ϭ ΐϳΩϭ΃ ΐπϏ ϦϜϟ
:ϪδϔϨΑ ΐϳΩϭ΃ ϪΑ ϑήΘόϳ Ύϣ Ϯϫϭ ϥΎϫήΒϟ΍ϭ Δ˷ΠΤϟ΍ ϲϓ ϪΗ˷Ϯϗϭ ϪΘΣΎμϔϟ ΍ήψϧ Ϫδϔϧ Ϧϋ
΍˷ϭΪϋ Ϛϴϓ ΖϔθϜΘγ΍ Ϊϗϭ ˬϚϟ ϊϤΘγ΃ ϥϷ ΍˷ΪόΘδϣ Ζδϟϭ ϝϮϘϟ΍ ϲϓ ωέΎΑ Ϛ˷ϧ·"
.(4)"΍ήτΧ
ϢϜΤϟ΍ ή˷ΛΆϳ ϥ΃ Ϫϟ ϒϴϛ ϲϫϭ ϻ΃ Δό˷ϗϮΘϣ ήϴϏ ΔϘϴϘΤΑ "ΐϳΩϭ΃" ΄ΟΎϔϳ ϱάϟ΍ ϮϬϓ
ϒϴϛϭ ϩΎΟϭ ϥΎτϠγ Ϧϣ ϢϛΎΤϠϟ Ύϣ ϞΜϣ Ϫϟϭ ϥΎϨΌϤσϻ΍ϭ ϡϮϨϟ΍ Δϣϼγ ϰϠϋ ϪϓϭΎΨϣϭ
.ΎϬϟ ήμΣ ϻ ήσΎΨϤϟ ΎϓΪϬΘδϣ ϥϮϜϴϓ ΔτϠδϟΎΑ Ω΍ήϔϧϻ΍ Ϟ˷πϔϳ
ϊϗ΍Ϯϣ ϲϓ ή˷ϴϐϳ Ϫ˷ϧΈϓ ϡΎϣϷ΍ ϰϟ· ϲϣ΍έΪϟ΍ ϞόϔϟΎΑ "ϞϛϮϓϮγ" ϊϓΪϳ ϲϟϭ
ϥ΃ ΪόΑ ˬΎΑϮΠΘδϣ "ϥϮϳήϛ" Ϧϣϭ ΎΒϴΠϣ "ΐϳΩϭ΃" Ϧϣ ϞόΠϓ ϦϴΗέϭΎΤΘϤϟ΍ ϦϴΘ˷ϴμΨθϟ΍
.ΎΒϴΠϣ "ϥϮϳήϛ"ϭ ΎΑϮΠΘδϣ "ΐϳΩϭ΃" ϥΎϛ
.ϥϵ΍ Ύϧ΃ Ϛϟ΄γ΃ ϥ΃ ϲ˷ϘΣ Ϧϣ ϦϜϟ :ϥϮϳήϛ"
.(1)"ϞΘϘϟ΍ ΔϤϳήΟ ϲ
˷ Ϡϋ ΖΒΜΗ ϦϠϓ ϲϨϠγ :ΐϳΩϭ΃

.45 ι ˬϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ (1)


.46 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (2)
.46 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (3)
. 47 46ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (4)
.46 ι ϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ (1)
ϊϓΩ ϰϠϋ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ϭ΃ "ϲϔϟΩ" ϰϟ· ΙϮόΒϤϟ΍ Ϫ˷ϧ΃ ϰϠϋ "ϥϮϳήϛ" έϭΩ ήμΘϘϳ ϻϭ
ϞϳΪΒϟ΍ϭ ΔϬΟ Ϧϣ "ΐϳΩϭϷ" ϞϳΪΒϟ΍ ϢϛΎΤϟ΍ ϪϧϮϛ ϰϟ· ϩίϭΎΠΘϳ ΎϤ˷ϧ·ϭ ϲϣ΍έΪϟ΍ ΙΪΤϟ΍
.ϯήΧ΃ ΔϬΟ Ϧϣ ϲοΎϤϟ΍ ϲϓ "αϮϳϼϟ"

αΎϴγήΗ *
έ΍ήγ΃ ϒθϛϭ ΓήϴμΒϟ΍ ΔϤόϨΑ ΔϬϟϵ΍ ϪϴϠϋ ΖϤόϧ΃ ϱάϟ΍ ϰϤϋϷ΍ Φϴθϟ΍ ϚϟΫ Ϯϫ
ϡ΍ήΘΣϻ΍ϭ έΎΒϛϹΎΑϭ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΔϔϬ˷ϠϟΎΑ ΐ ϳΩϭ΃ ϪϠΒϘΘδϳ ΡήδϤϟ΍ ϰϟ· ϪϟϮΧΩ ΪϨϋ .ΐϴϐϟ΍
.ωέϮϟ΍ϭ ΔϤϜΤϟΎΑ ϑήϋ ϦϤϟ Ϧϴϳέϭήπϟ΍
ϦϜϤϳ Ύϣϭ ϢϠόϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ύϣ ϰϠϋ ˯ϲη Ϟϛ ϰϠϋ ήϬψϳ ϱάϟ΍ Ζϧ΃ ˬαΎϳίήΗ ϱ΃"
(1 )
"... νέϷ΍ ΕΎϣϼϋϭ ˯ΎϤδϟ΍ ΕΎϳ΁ ϰϠϋ ˬϰϔΨϳ ϥ΃

(1)
.39 ι ˬϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍
:ήΧ΁ ϥΎϜϣ ϲϓ ϒϴπϳϭ
Ϛϴϟ· Ϟ˷γϮΘϧ ΎόϴϤΟ ˯ϻϭ΃ ϦΤϧΎϫ ˬϢϠόΗ ΎϤΑ ΎϨΌΒϧ΃ ˬΎ˷Ϩϋ νήόΗ ϻ ΔϬϟϵ΍ ϖΤΑ"
.(2)"ϦϴϋέΎο
:ΔΑΎΟϹ΍ Ϧϋ ϊϨΘϤϳ αΎϴγήΗ ϦϜϟ
ήϔψΗ Ϧϟ ˮϞ΋Ύσ ήϴϏ ϲϓ ϲϨϟ΄δΗ ΍ΫΎϤϟ .ϲδϔϧ ϱΫϭ΃ ϥ΃ ϭ΃ ϚϳΫϭ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃ ϻ"
.(3)"˯ϲθΑ ϲ˷Ϩϣ
.ήΧΎδϟ΍ "ΐϳΩϭ΃"ΏϮϠγ΄Α "αΎϴγήΗ" ϡΪτμϳ ΔψΤϠϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ
(4)
ϲϓ ϻ˷ · ζϴόΗ ϻ Ϛ˷ϧ·"... "ΖϘϤϟΎΑ ϢϫέΪΟ΃ϭ Δόϴο αΎϨϟ΍ Ϊ˷ η΃ Ύϳ ˮ΍ΫΎϣ"
.(5)"˯Ϯπϟ΍ ϥϭήϳ Ϧϳάϟ΍ Ϧϣ ΍ΪΣ΃ ˯ϮδΗ ϥ΃ ϻϭ ϲϧ ˯ϮδΗ ϥ΃ ϊϴτΘδΗ Ϧϟϭ ΔϤϠψϟ΍
Γ΍Ω΃ "ϞϛϮϓϮγ" ΎϬϨϣ άΨ˷Η΍ "αΎϴγήΗ" ΔϫΎϋ Ϧϣ ΔϳήΨδϟ΍ϭ ΩΎΤϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ ΍άϫ
ϡΆθϟ΍ ϰϟ· ΢ϴϤϠ˷Θϟ΍ Ϧϣ ΪΑ "αΎϴγήΗ" ΪΠϳ Ϣϟ Ϋ· ˬϡΎϣϷ΍ ϰϟ· ϲϣ΍έΪϟ΍ ϞόϔϟΎΑ ϊϓΪϴϟ ϰϠΜϣ
˯ϭΪϫ ϡΎϣ΃ ΍Ϊγ Ω˷ΪΒΘΗ ΖϧΎϛ ΪϘϓ ϪΒπϏϭ "ΐϳΩϭ΃" ΓέϮΛ Ύ˷ϣ΃ ˬΐϳΩϭ΃ ήψΘϨϳ ϱάϟ΍
ϪΘϓήΣ Ϧϣ Ϧ˷ϜϤΘϣ Ϫδϔϧ Ϧϣ ϖΛ΍ϭ ΔϴμΨθϟ΍ ϱϮϗ "αΎϴγήΘϓ" .ϪΘϧΎλέϭ "αΎϴγήΗ"
ήΛ΍ ΓϮτΧ ΐϳΩϭ΃ ΩϮϘϴγ ˯ϭΪϬϟ΍ ΍άϫ ˬϒϴϔϛ Φϴη Ϫ˷ϧ΃ ϢϏέ ϪΘΠϬϟ ϲϓ ΪϳΪη ϪόΒσ ϲϓ ΩΎΣ
"ΐϳΩϭ΃" ϦϴΑ ΔϬΟ΍ϮϤϟ΍ ϩάϫ ˬϩήψΘϨΗ ϲΘϟ΍ ΔόΟΎϔϟ΍ ΔϴϤΘΤϟ΍ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϰϟ· ϯήΧϷ΍
ϚϟΫ ήϬψϳ ΎϤϠΜϣ ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍ Ϧϣ ϊΑ΍ήϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϝϮσ ϰϠϋ Ε˷ΪΘϣ΍ ϲΘϟ΍ "αΎϴγήΗ"ϭ
ˬ"ΐϳΩϭ΃" Δ˷ϴμΨη Ϧϣ ήΧϵ΍ ΐϧΎΠϟ΍ Ϧϋ ΎϨϟ ϒθϜΘγ ϲΘϟ΍ ϲϫ ˬ 1Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ
ϦϤΑ ζτΒϟ΍ ϰϠϋ έΩΎϘϟ΍ϭ ΔτϠδϟΎΑ ΩήϔϨϤϟ΍ ϢϛΎΤϟ΍ ϩέΎΒΘϋΎΑ βϔϨϟΎΑ ί΍ΰΘϋϻ΍ ΐϧΎΟ
ˬΔϣ΍ήλ ήΜϛ΃ϭ ϚΘϓ Ϊ˷ η΃ ϯήΧ΃ Γ˷ϮϘΑ "ϞϛϮϓϮγ" ΎϬϠΑΎϘϳ "αΎϴγήΘΑ" ΔϧΎϬΘγϻ΍ϭ ˬΪϳήϳ
.Ϫ΋ΎϛΫϭ ϩήϜϣ Γ˷Ϊηϭ ϪΘϠϴΣ Δόγϭ ΐϴϐϟ΍ έ΍ήγ΃ ΉέΎϗ ˯ΎϫΩ ϲϫϭ ϻ΃

(2)
. 40ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ
(3)
. 40ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ
(4)
.40 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ
(5)
.42 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ
ΎΘγΎϛϮΟ *
Ϊϳ ϪΤϨϤΑ ζΣϮϟ΍ ϰϠϋ ήμΘϨϳ Ϧϣ ΎϬϴϓ ϥϭΪόϳ ϲΘϟ΍ ΔΒϴσ ϰϟ· "ΐϳΩϭ΃" Ϟμϳ
Ϫ˷ϣ΃ ϲϫ ΔϜϠϤϟ΍ ϥ
˷ ΃ ήϴϏ ϚϟΫ ϰϠϋ ΍˯ΎϨΑ ϚϠϤϟ΍ Ϣ˷ϠδΘϳϭ "ΎΘδϛϮΟ" ΐϳΩϭ΃ Ν˷ϭΰΘϳϭ ˬΔϜϠϤϟ΍
.ϼΟ΁ ϡ΃ ϼΟΎϋ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ ϒθΘϜΗ ϥ΃ "ΎΘδϛϮΠϟ" Ϊ˷ Α ϻϭ
Ζό˷ΘϤΗ Ϣ˷ Λ ϡϷ΍ ΔϜϠϤϟ΍ ϲϬϓ ΔΒϴσ ΔϨϳΪϣ ϲϓ Δ˷ϣΎϫ ΔϧΎϜϣ Ϟ
˷ ΘΤΗ "ΎΘδϛϮΟ" ΖϧΎϛ
έήΤΘϠϟ ϰόδΗ ˬ"ΐϳΩϭ΃" ϥ΄η ΎϬϧ΄η ϥΎϛϭ ˬ"ΐϳΩϭϷ" ΔΟϭΰϛ Δόϴϓήϟ΍ ΔϧΎϜϤϟ΍ βϔϨΑ
.Ϧϴϓ΍˷ήόϟ΍ Εϻ˷ϮϘΘϟ ΔϴϤϫ΃ Δ˷ϳ΃ ϲτόΗ ϻϭ ϢϴΠϨΘϟ΍ ΔπΒϗ Ϧϣ
ˬϱΪΣϭ ϪόϤγ΃ ϢϠϓ ϪϟϮϗ ή˷ϴϐϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ϩ΍έ΃ Ύϣϭ ˬϚϟ ΖϠϗ ΎϤΑ Ύϧ΄Βϧ΃ Ϫ˷ϧ΃ ϢϠόΗ"
ωήμϣ ϥ
˷ ΃ ΖΒΜϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ϦϠϓ Ϫϣϼϛ ή˷ϴϏ ϮϠϓ ϚϟΫ ϊϣϭ .ΎϬ˷Ϡϛ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϪΘόϤγ ΎϤ˷ϧ·ϭ
Ϫϟ ΪϟϮϳ ϦΑ΍ ΪϴΑ ϞΘϘϴγ Ϫ˷ϧ΃ ϥϮϟϮΑϭ΃ ϦϠϋ΃ ΪϘϓ ϲΣϮϟ΍ ϪΑ ΄˷ΒϨΗ ΎϤϛ Ϣ˷ Η Ϊϗ "αϮϳϻ"
ˬϪϴΑ΃ ϞΒϗ ϚϠϫ Ϫ˷ϧϷ "αϮϳϻ" ϞΘϗ ϱάϟ΍ Ϯϫ βϴϟ ϦΑϻ΍ ΍άϫ ϥ
˷ ΃ ϖ˷ϘΤϤϟ΍ Ϧϣϭ ˬϲ˷Ϩϣ
.(1)"ϝ΄ϔϟ΍ ϰ˷ϘϠΗϷ ϝΎϤη ϰϟ· ϻϭ ϦϴϤϳ ϰϟ· ΖϔΘϟ΃ Ϧϟ ΎϨϫ Ϧϣϭ
ϪϛϮϜη Ϧϣ κϴϠϘΘϟ΍ϭ ΐϳΩϭ΃ Ώ΍άϋ Ϧϣ ϒϴϔΨΘϠϟ "ΎΘδϛϮΟ" ΕϻϭΎΤϣ ΕΩ˷ΪόΗϭ
.ΔΒϳέ ϰϠϋ ΔΒϳέ ϩΪϳΰΗ ΖϧΎϛ ΎϬ˷ϨϜϟϭ ϪϓϮΧϭ
( 1)
"Ώ΍ήτοϻ΍ϭ Ϛθϟ΍ Ϧϣ ϲδϔϧ ϲϓ ΔμϘϟ΍ ϩάϫ ήϴΜΗ Ύϣ Ϊ˷ η΃ Ύϣ Γ΃ήϤϟ΍ ΎϬΘ˷ϳ΃"
Ϧϋ ϒϴϔΨΘϟ΍ ΪμϘΑ Ι΍ΪΣϷ΍ Ϧϣ ϰπϣ ΐϧΎΠϟ "ΐϳΩϭϷ" "ΎΘδϛϮΟ" Εϭέ ΪϘϟ
Ύ˷Ϥϣ βϜϋ ΖϧΎϛ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϥ
˷ ΃ ήϴϏ ˯Ϯ˷ΒϨΘϟ΍ Ϫϴϟ· ΐϫΫ ΎϤΑ ϚϴϜθΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ "ΐϳΩϭ΃"
.ϞΗΎϘϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ϰϟ· ήϴθΘϟ Ω˷ΪΤΘΗ Ϟ΋ϻ˷Ϊϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϲϫΎϫϭ ϊ˷ϗϮΘΗ
ΎϬοΎΧ ϲΘϟ΍ ΔϛήόϤϟΎΑ ϪΗή˷ϛΫ ΔΛϼΜϟ΍ ϕήτϟ΍ ϕήΘϔϣ ΪϨϋ "αϮϳϻ" ΕϮϣ ΔΛΩΎΤϓ
Ϧϣ "ΐϳΩϭϷ" ϲδϴ΋ήϟ΍ ΪμϘϟ΍ ϝ˷ϮΤΗ ϚϟάΑϭ ϰϟϭϷ΍ Γ˷ήϤϠϟ ΔΒϴσ ϰϟ· ϪϘϳήσ ϲϓ Ϯϫϭ
ΖϧΎϛ ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ ˯ΎϨΛ΃ϭ .ϪΗ˯΍ήΑ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ Δ˷ϤϬϣ ϰϟ· "αϮϳϻ" ϞΘϗ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ Δ˷ϤϬϣ
Εϭέ ϥ΃ ΪόΒϓ ˬΎόϣ ϥϵ΍ ϲϓ ϙέΎθϤϟ΍ ϢϬ˷ΘϤϟ΍ϭ ΪϫΎθϟ΍ϭ ϲοΎϘϟ΍ ϲϫ "ΎΘδϛϮΟ"
ΔΑήϋ ϰϠϋ ϥΎϛ Ϫ˷ϧ΃ϭ ϪΑ ϪϴΒη Ϫ˷ϧ΃ ϪΗήΒΧ΃ϭ ϪϓΎλϭ΃ Ϫϟ Ζϣ˷Ϊϗ "αϮϳϻ" ΕϮϣ "ΐϳΩϭϷ"
Ϧϋ ϒϴϔΨΘϟ΍ "ΎΘδϛϮΟ" ΎϬϨϣ ΕΩ΍έ΃ ϲΘϟ΍ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ ˬωΎΒΗ΃ ΔδϤΧ ΔΒΤμΑ
.ήΜϛ΃ Ϫσ˷έϮΗ ΖϧΎϛ ΐϳΩϭ΃

.56 ι ˬϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ (1)


.53ι ˬϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ (1)
ΔΗΎϤΘγΎΑ ϞοΎϨΗ "ΎΘδϛϮΟ" ΖϧΎϛ ΡϮοϮϟ΍ ϮΤϧ ϪΠΘΗ ΔϘϴϘΤϟ΍ ΖΤΒλ΃ ΎϣΪϨϋϭ
ϑΎθΘϛ΍ ήΛ΍ϭ ˬϯϭΪΟ ϥϭΩ ϦϜϟ ΔϳϭΎϬϟ΍ ϩΎΠ˷ΗΎΑ ΐϳΩϭϷ ϱέΎΤΘϧϻ΍ ωΎϓΪϧϻ΍ ϒϗϮΗ ϲϜϟ
ϪϳϭΫϭ ϪδϔϨϟ ϪΒ˷Βγ Ύϣ ήμΒϳ ϻ ϰ˷ΘΣ ϪϴϨϴϋ ΐϳΩϭ΃ ΄Ϙϔϳ ϥ΃ ϞΒϗ "ΎΘδϛϮΟ" ήΤΘϨΗ ΔϘϴϘΤϟ΍
.έΎϋϭ ΕϮϣ Ϧϣ
ΔϗϮΠϟ΍ *
ϞϜϟ΍ Ϧϣ ΍˯ΰΟ ϒ˷ϟΆΗϭ ϦϴϠ˷ΜϤϤϟ΍ ΪΣ΃ ΎϬ˷ϧ΃ ϰ Ϡϋ ΔϗϮΠϟ΍ ϰϟ· ήψϨϳ ϥ΃ ΐΠϳ "
ΪϨϋ ΔϗϮΠϟΎϓ .(1)"βϴϠϛϮϓϮγ ΪϨϋ ΎϤϛ ϞΑ αΪϴΑέϮϳ ΪϨϋ ΎϤϛ ϻ Ϟόϔϟ΍ ϰϠϋ ϦϴόΗϭ
.Ι΍ΪΣϷ΍ ήϴγ ϲϓ ϙέΎθϤϟ΍ ϞΜϤϤϟ΍ ϞΜϣ ΎϬϠΜϣ "ϞϛϮϓϮγ"
ΔΒϴσ ϪϨϣ ϲϧΎόΗ ϱάϟ΍ ˯ΎΑϮϟΎΑ ΎϧέΎΒΧ· ϰϠϋ ήμΘϘϳ ΔϗϮΠϠϟ έϮϬχ ϝ˷ϭ΃ ϥΎϛ ϥ·ϭ
ΎϤϛ Ύϫ˯΍έϭ Ύϣ ϯήϳϭ ΐϴϐϟ΍ ΐΠΣ Ϫϳ΃έ ϕήΘΨϳ ϱάϟ΍ "αΎϴγήΘΑ" ΔϧΎόΘγϻ΍ Ρ΍ήΘϗ΍ϭ
ϰϟΎΘΘΗϭ ΔϴΣήδϤϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ έ˷ϮτΘΑ ΎϫέϭΩ έϮτΘϳ Ύϣ ϥΎϋήδϓ Ϫδϔϧ "ϥϮϟϮΑϭ΍" Ύϫ΍ήϳ
ϩάϫ έΎδϣ ϢϴψϨΘϟ -Εϼ˷ΧΪΘϟ΍ ωϮϤΠϣ Ϧϣ %10.43 ϰϟ· ΖϠλϭ ϲΘϟ΍ - ΎϬΗϼ˷ΧΪΗ
."αΎϴγήΗ"ϭ "ΐ ϳΩϭ΃" ϦϴΑ έ΍ϮΤϟ΍ Ω΍ΪΘη΍ ΪϨϋ ωΎοϭϷ΍ Δ΋ΪϬΘϟ ϞΧΪΘϟ΍ ϞΜϣ Ι΍ΪΣϷ΍
Ύπϳ΃ Ζϧ΃ ϚϘτϧ΃ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ "αΎϴγήΗ" ϖτϧ΃ ϱάϟ΍ Ϯϫ ΐπϐϟ΍ ϥ
˷ ΃ ϯέ΃ "
ήϣ΃ ά˷ϔϨϧ ϒϴϛ Ϧ˷ϴΒΘϧ ϥ΃ ϰϟ· ΔΟΎΣ ϲϓ ϦΤϧ ΎϤ˷ϧ·ϭ ΔϣϮμΨϟ΍ ϰϟ· ΔΟΎΣ ϲϓ ΎϨδϟϭ
. (2)"ΔϬϟϵ΍
ΔϗϮΠϟ΍ ΐσΎΨϳ "ΐϳΩϭ΃" ϥΎϛ ΎϤϨϴΣ ϝϭϷ΍ ΪϬθϤϟ΍ Ϧϣ ϊΑΎδϟ΍ ήψϨϤϟ΍ ϲϓ Ύ˷ϣ΃
:Ώ΍Ϯμϟ΍ Ϧϣ ΎΌϴη "ϥϮϳήϛ" ϡϼϛ ϲϓ ΔϗϮΠϟ΍ Ε΃έ ΪϘϓ ϪϴϠϋ ήϣ΂˷ΘϟΎΑ "ϥϮϳήϛ" ϢϬ˷Θϳϭ
ϦδΣ΃ϭ ϞΟήϟ΍ ΍άϫ Ϣ˷ϠϜΗ ΪϘϓ ΄τΨϟ΍ ϲϓ ρέϮΘϟ΍ ϰθΨϳ Ϧϣ ϰϟ· αΎϴϘϟΎΑ Ύ˷ϣ΃"
.(3)"ϡϼϜϟ΍
:"ΐϳΩϭ΃" ϪϟΎϗ Ύϣ ϰϠϋ ΖοήΘϋ΍ ϦϴΣ ϲϓ
.(4)"ΪμϘϟ΍ Ϧϋ έϮΠϳ ϥ΄Α ϖϴϠΧ ϢϜΤϟ΍ ϰϟ· ωήδϳ ϱάϟ΍ ϥ
˷ ΃"
ΎϬ˷ϳ΃ ΎϤϜΒδΣ" :έΎΒΧϹ΍ ϲϫ ΔϗϮΠϠϟ "ϞϛϮϓϮγ" ΎϫΪϨγ΃ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ Δ˷ϤϬϤϟ΍ϭ
.(5)"ΎϬϴϟ· ΎϤϜΘΟΎΣ Ζϗϭ ϲϓ ήμϘϟ΍ Ϧϣ ΝήΨΗ "ΖδϛϮΟ" ϩάϫ ϥ΍ήϴϣϷ΍
:Ρ΍ήΘϗϻ΍ ϰϟ· ϩ΍˷ΪόΗ ΎϤ˷ϧ·ϭ έΎΒΧϹ΍ ϲϓ ΔϗϮΠϟ΍ έϭΩ ήμΘϘϳ Ϣϟϭ
.(1)"ήϣϷ΍ Ρϼλ· ϰϠϋ ΎϬΑ ΎϨϴόΘδΗ ϥ΃ ϲϓ ΍ΪϬΘΟΎϓ"
ϞόΠϳ Ϫ˷ϨϜϟ ςϘϓ ϦϴϠ˷ΜϤϣ ΙϼΛ ϚϳήΤΘΑ ϲϔΘϜϳ ϻ ΪϬθϤϟ΍ ΍άϫ ήΒϋ βϴϠϛϮϓϮδϓ"
ϲϔΘϜϳ ΚϴΣ ΔϘΑΎδϟ΍ ΪϫΎθϤϟ΍ ϲϓ ϩΎϧΪϬϋ ΎϤϛ βϴϟ ΎόΑ΍έ ϼ˷ΜϤϣ ΔϗϮΠϟ΍ βϴ΋έ Ϧϣ
.53ι ϱϭΪΑ ϥΎϤΣήϟ΍ ΪΒϋ έϮΘϛΪϟ΍ ΔϤΟήΗ ˬΕϭήϴΑ ΔϓΎϘΜϟ΍ έ΍Ω ˬήόθϟ΍ Ϧϓ ˬϮτγέ΃ (1)
.43 ι ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ (2)
.49 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (3)
.49 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (4)
.49 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (5)
(1)
.49 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ
ΎϤ˷ϧ·ϭ ϡΎόϟ΍ ϱ΃ήϠϟ ϪϠϴΜϤΗ ϭ΃ έΎΒΧϻ΍ ϭ΃ Ι΍ΪΣϷ΍ έΎδϣ ϢϴψϨΘϟ ϞΧΪΘϟ΍ ϭ΃ ϖϴϠόΘϟΎΑ
ΔΛϼΜϟ΍ ϦϴϠ˷ΜϤϤϟ΍ Ϧϣ ϱ΃ έϭΩ Ϧϋ "ΔϴϠόϓ Δ˷ϴϣ΍έΩ" ΔϛέΎθϣ Ϟ˷ Ϙϳ ϻ ΍έϭΩ ΐόϠϴϟ ϩ΍˷ΪόΘϳ
.(2)"ϦϳήΧϵ΍
ΕϻΎόϔϧϼϟ ϒ˷ϔΨϤϟ΍ϭ ϢψϨϤϟ΍ έϭΩ ΔϗϮΠϟ΍ ΖΒόϟ ΪϘϓ ήϴΧϷ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϲϓ Ύ˷ϣ΃
.ω΍ήμϟ΍ ΪϋΎμΗ ΔΠϴΘϧ ΕΎϴμΨθϟ΍ ΔϴϘΑ ΎϬϨϣ ϲϧΎόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴδϔϨϟ΍

.56 ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬϞϛϮϓϮγ ΐϳΩϭ΃ ϲϓ Δγ΍έΩ ˬϪπϴϘϧϭ ϲϣ΍έΪϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ˬϞϴϋΎϤγ΍ ΪϬϓ ϞϴϋΎϤγ΍ (2)
ϝϮγήϟ΍ *
ήϬψϳ "ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃" ΔϴΣήδϣ ϲϓ ΎϬϘγΎϨΗϭ έ΍ϭΩϷ΍ ϊϳίϮΗ ϲϓ ΰϴϛήΘϟ΍ ΪϬΟ ϥ
˷·
Ϫ˷ϧ·ϭ ˬϦϴϴδϴ΋ήϟ΍ ϝΎτΑϷ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ήϬψϳ ΎϤϠΜϣ ΔϳϮϧ ΎΜϟ΍ ΕΎ˷ϴμΨθϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ
ήΜϋ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ ϚϟΫ ςΒπϟΎΑ Ϯϫ "ϲΜϧέϮϜϟ΍" ϝϮγήϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϼΜϣ ΰ˷ϴϤΘϣ ˯ϲθϟ
ΓΪϳΪη ϝϮγήϟ΍ ΔϴμΨη ήΒΘόΗϭ ."ΐϴϟϮΑ" ϰϟ· ϪΑ ΪϬϋϭ ϼϔσ ϥΎϛ ΎϣΪϨϋ "ΐϳΩϭ΃" ϰϠϋ
ϞϤΤΗ ϲΘϟ΍ ϲϬϓ Δϴϣ΍έΪϟ΍ ΎϬΗέϭήπϟ ϚϟΫϭ ϲϘϳήϏϹ΍ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ ΓήΜϜϟ΍ϭ έ΍ήϜΘϟ΍
ϞϘϨΗϭ ΡήδϤϟ΍ ΔΒθΧ Ϧϋ ΍ΪϴόΑ ϊϘΗ ϲΘϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ ϱϭήΗϭ ˬΓέΎδϟ΍ϭ ΎϬϨϣ ΔΌ˷ϴδϟ΍ έΎΒΧϷ΍
ωΰϔϟ΍ ΚόΒΗ ϲΘϟ΍ ϊ΋ΎϗϮϟ΍ ϭ΃ Ε΍ΰΠόϤϟ΍ϭ ΏϭήΤϟΎϛ ΎϫΪϴδΠΗ ΐόμϳ ϲΘϟ΍ ϊ΋ΎϗϮϟ΍
.ΐϳάόΘϟ΍ϭ ϞΘϘϟ΍ ΪϫΎθϣ ϞΜϣ ˬΪϫΎθϤϟ΍ ϯΪϟ ί΍ΰΌϤηϻ΍ϭ
ΎϬΗίϭΎΠΗ ΎϤ˷ϧ·ϭ έΎΒΧϹ΍ ϰϠϋ ήμΘϘΗ Ϣϟ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϝϮγήϟ΍ Δ˷ϤϬϣϭ
ϝϮγήϟ΍ ϞόΟ ϱάϟ΍ "ϞϛϮϓϮγ" Δ˷ϳήϘΒϋ ϰϟ· ϊΟήϳ ϚϟΫϭ ϲϣ΍έΪϟ΍ Ϊϴόμ˷Θϟ΍ ϲϓ ϢϫΎδΘϟ
ϝΩΎΒΗϭ ϚϠϤϟ΍ ήμϗ ϰϠϋ ϝ΍Άδϟ΍ ΪόΒϓ ˬΙ΍ΪΣϷ΍ έϮτΗ ϲϓ ϙέΎθϤϟ΍ ϞΜϤϤϟ΍ έϭΩ ΐόϠϳ
:ΐϴΠϴϓ ϪΌϴΠϣ ΐΒγ Ϧϋ "ΎΘδϛϮΟ" Ϫϟ΄δΗ ΔϜϠϤϟ΍ ϊϣ ΕϼϣΎΠϤϟ΍ϭ ΕΎϴΤΘϟ΍
ήϴϏ Ϧϣ ϙ˷ήδϴγ ϞΑ ϙ˷ήδϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϪϠϤΣ΃ ϱάϟ΍ ΄Β˷Ϩϟ΍ϭ "ΔΜϧέϮϛ" Ϧϣ ΖϠΒϗ΃"
.(1)"Ύπϳ΃ ϙ˯Ϯδϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ϫ˷ϨϜϟϭ Ϛη
ΐϳΩϭ΃ ΍ϮΒΨΘϧ΍ ϲϟΎϫϷ΍ϭ ΕΎϣ ΔΜϧέϮϛ ϚϠϣ ϥ
˷ ΃ Ϯϫ ϝϮγήϟ΍ ϪϠϤΤϳ ϱάϟ΍ ήΒΨϟ΍
.ϢϬϴϠϋ ΎϜϠϣ
ϲϘϴϘΤϟ΍ ΏϷ΍ Ϯϫ ΔΜϧέϮϛ ϚϠϣ ϥ
˷ ΃ ΪϘΘόΗ ΎϬ˷ϧϷ ήΒΨϟ΍ ΍άϬϟ ΡήϔΗ "ΎΘδϛϮΟ"
.Γ˯ϮΒϨϟ΍ ϥϼτΑ ϰϠϋ ϼϴϟΩ Ϯϫ ΐϳΩϭ΃ Ϟ˷ΧΪΗ ϥϭΩ ϲΜϧέϮ Ϝϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ΕϮϣϭ ˬΐϳΩϭϷ
ϻϭ ΔΒϴσ ˯ΎϨΑ΃ϭ ΔΒϴτΑ ΪϳΪθϟ΍ ϪϘ˷ϠόΗ ΔΠϴΘϧ βϴϟ ΔΜϧέϮϛ ϰϟ· ΓΩϮόϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ξϓήϳϭ
ϩάϬΑ ."ΏϭήϴϤΑ" ϥ΍ήΘϗϻ΍ Ϧϣ ΎϓϮΧ ΎϤ˷ϧ·ϭ ˯ΎΑϮϟ΍ Εϼϳϭ Ϧϣ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϩάϫ ϪϴϧΎόΗ Ύϣ ΔΠϴΘϧ
:ϲΜϧέϮϜϟ΍ ϝϮγήϟ΍ ϥΎδϟ ϰϠϋ ϯήΧ΃ ΔϘϴϘΣ ϒϴπϳ ϥ΃ "ϞϛϮϓϮγ" ϊϴτΘδϳ ΔϘϳήτϟ΍

.(1)"ΐδϨϟ΍ ΔϠλ ϚϨϴΑϭ ϪϨϴΑ ϦϜΗ Ϣϟ αϮΒϴϟϮΑ ϥ


˷ ·"

(1)
.59 ι ˬΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃
(1)
.62 ι ˬϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍
ΎϬϠ˷ϠψΗ ϲΘϟ΍ ϥΎϳΩϮϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ Ω΍ϭ Ϧϣ ϪδϔϨΑ ϪτϘΘϟ΍ ϱάϟ΍ Ϯϫ Ϫ˷ϧ΄Α ϒϴπϳ Ϣ˷ Λ
ϰϟ· ϪϠϤΣϭ ΔϳΪϳΪΤϟ΍ ΎϤϫΩϮϴϗ Ϧϣ ϪϴϣΪϗ έ˷ήΣ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ "ϥϭήϴΘδϟ΍" ϞΒΟ ϲϓ ΕΎΑΎϐϟ΍
.ΎϤϴϘϋ ϥΎϛ Ϫϧ˷ Ϸ ϩΎ˷ϨΒΘϳ ϥ΃ έ˷ήϗ ϱάϟ΍ "αϮΒϴϟϮΑ" ϪϜϠϣ
ϪϴοΎϤΑ ϩή˷ϛάϳ ϪΑ ΍ΫΈϓ Ϫ˷ϣ΄Α ϪΟ΍ϭί ΓήϜϓ Ϧϣ ΐϳΩϭ΃ ϑϮΧ Ϟϳΰϳ ϥ΃ ϝϮγήϟ΍ Ω΍έ΃
.ΪϳΪΟ Ϧϣ ΐϋήϟ΍ Ϫδϔϧ ϲϓ ΚόΒϳϭ Γ˯ϮΒϨϟΎΑ ϩή˷ϛάϳϭ
ϲϋ΍ήϟ΍ *
ήϴμϣ Ϣγέ ϲϓ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ ΪΣ΃ϭ "ϲΜϧέϮϜϟ΍" ϝϮγήϟ΍ Ϧγ Ϫ˷Ϩγ ΏέΎϘΗ Φϴη Ϯϫ
ˬϪΘϧ΍Ω· ϭ΃ ϪΗ˯΍ήΑ Ϊϴϛ΄Θϟ ΐϳΩϭ΃ ϪΑ Κ˷ΒθΘϳ ϞϣϷ΍ Ϧϣ κϴμΑ ήΧ΁ Ϯϫϭ ˬβόΘϟ΍ ΐϳΩϭ΃
ϲΘϟ΍ ΔΠϴΘϨϟ΍ Δϗϼϋ ΕΎϴμΨθϟ΍ ϦϴΑ ΕΎϗϼόϟ΍ Ϊ˷ϘόΗ ϰϟ· ϑΎπϳ ΔϴμΨθϟ΍ ϩάϫ ϝϮΧΪΑϭ
ΎϬϴϟ· ΩΎϘϨϴγ ϲΘϟ΍ ΙΩ΍ϮΤϟ΍ ϞϜϟ ΔΤο΍ϭ ΓέϮμΑ ΢ϴΘΘγ ϲΘϟ΍ϭ ςϘϓ ϊΑΎΘΗ Δϗϼϋ ΪόΗ Ϣϟ
.ΔγΪϘϤϟ΍ "ϥϮϟϮϛ" ΔΑΎϏ ϰϟ· "ϥϭήϴΘδϟ΍" ϞΒΟ Ϧϣ ΐϳΩϭ΃
:ϪΘϠΌγ΄Α ΐϳΩϭ΃ έΩΎΒϳ ϲϣ΍έΪϟ΍ Ϊϴόμ˷Θϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟϭ ΡήδϤϟ΍ ϪϟϮΧ Ω άϨϣϭ
ϰπϣ ΎϤϴϓ ΖϨϛ΃ ϝ΍Άγ Ϧϣ ϚϴϠϋ ϲϘϟ΃ Ύϣ Ϟϛ Ϧϋ ΐΟ΃ϭ ϲϟ· ήψϧ΃ Φϴθϟ΍ ΎϬ˷ϳ΃"
.(1)"αϮϳϼϟ ΎϜϠϣ
ϙέΎθϤϟ΍ "ϲΜϧέϮϜϟ΍" ϝϮγήϟ΍ ϊϣϭ ΐϳΩϭ΃ ϊϣ ϪΟϮϟ ϪΟϭ Ϫδϔϧ ΪΠϳ ϲϋ΍ήϟ΍
ΓέϮΜϟ ΎόϨϘϣ ΍ήϳήΒΗ ΪΠϳ Ϣϟ Ϫ˷ϧ΃ ΎϤϛ ϩ˯ΎϋΪΘγ΍ ΐΒγ ϢϬϔϳ Ϣϟ Ϫ˷ϨϜϟ ΐϳΩϭ΃ ήϴμϣ ϲϓ ϩέϭΪΑ
ΔΛΩΎΣ ˯΍έϭ ϦϣΎϜϟ΍ ήδϟ΍ ϥΎϤΘϛ ϰϠϋ Ϫϴϓ ιήΣ ϱάϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϪϴϠϋ ϪτΨγϭ ΐϳΩϭ΃
:ϞϬΠΑ ήϫΎψΘϳ Ϫ˷ϧΈϓ "ϲΜϧέϮϜϟ΍" ϝϮγήϟ΍ Ϧϋ ϝ΄δϳ ΎϣΪϨϋ Ύ˷ϣ΃ ˬϕήτϟ΍ ϕήΘϔϣ
.(2)"ˮΙ˷ΪΤΘΗ ϝΎΟήϟ΍ ϱ
˷ ΃ Ϧϋ ˮϊϨμϳ ϥΎϛ ΍ΫΎϣ"
:Ϟλ΍Ϯϳ Ϣ˷ Λ
.(3)"ήϛΫ΃ ϻ ϲ˷ϧϷ έϮϔϟ΍ Ϧϣ ΐϴΟ΃ ϥ΃ ϊϴτΘγ΃ ϻ"
ϞϛϮϓϮγ ϥ
˷΃ ϻ
˷ · ϲοΎϤϠϟ ϩή˷ϛάΗ ϭ΃ ϲϋ΍ήϠϟ ϪΘϓήόϣ έΎϜϧϹ ϪΘϟϭΎΤϣ ϢϏέϭ
Ϫδϔϧ ΪΠϴϓ έΎϜϧϺϟ ΔϟϭΎΤϣ Δ˷ϳ΃ Ϧϣ ϪόϨϤϳϭ Δϐϣ΍˷Ϊϟ΍ ΞΠΤϟ΍ϭ ΔόσΎϘϟ΍ Δ˷ϟΩϷΎΑ ϪϬΟ΍Ϯϳ
ήΠϔϨϴϓ ϪΗϮλ ϲϓ ΏάϜϟ΍ϭ ˯Ύϋ˷Ωϻ΍ φΣϼϳ ϥΎϛ ΐϳΩϭ΃ ϥ
˷ ΃ϭ Δ˷λΎΧ ϑ΍ήΘϋϻΎΑ ΍ήΒΠϣ
:ΎΒπϏ
.(4)"ΎϫέΎϛ ΐϴΠΘδϓ Ύό΋Ύσ ΐΠΗ Ϣϟ ϥ·"
:ΓήϴΧϷ΍ ϪΘϟϭΎΤϣ ϲϋ΍ήϟ΍ ϝϭΎΤϳ
.(1)"ήϴΒϛ Φϴη ϲ
˷ ϧΈϓ ϲ
˷ Ϡϋ ϖ
˷ θΗ ϻϭ ϲϨΑ˷άόΗ ϻ΃ ΔϬϟϵΎΑ ϚϴϠϋ Ϣδϗ΃ ϲ˷ϧ·"

.56 ι ϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ (1)


.66 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (2)
.66 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (3)
.67 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (4)

.67 ι ϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ (1)


Ύϣ Ϫϴϟ· ΐϫΫ Ύϣ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ ωϭΎτϳ ϥ΃ ϲϋ΍ήϟ΍ έ˷ήϘϳ ΔϟϭΎΤϤϟ΍ ϩάϫ Ϟθϓ ΪόΑϭ
:ΎϬϓΪϫ Ϧϋ ΪϴΤΗ ϻ ϪΘΒϏέ Ζϣ΍Ω
(2)
"ˮϢϠόΗ ϥ΃ ΪϳήΗ ΍ΫΎϣ ˮΏ΍άόϟ΍ ΍άϫ ΎϤϴϓ !ϲϧΎϘη΃ Ύϣ"
Ϟϔτϟ΍ ΔϘϴϘΤΑ ϲϋ΍ήϟ΍ ϑήΘόϳ ΔϤϛ΍ήΘϤϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ΔϠΌγ΃ Ϧϋ ΔΑΎΟϹ΍ ΪόΑϭ
"ΎΘδϛϮΟ" ϦΑ΍ϭ ϪϠΗΎϗϭ "αϮϳϻ" ϦΑ΍ ϪϧϮϛ ϲϓ ΔϠ˷ΜϤΘϤϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ϒθΘϜϳϭ
.ΎϬΟϭίϭ

(2)
.67 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ
ϡΩΎΨϟ΍ *
ϲΘϟ΍ ΔψϘϴϟ΍ ΔϗΪϟ΍ϭ ˬϞϴμϔΗ ϱ
˷ ΃ Ϟψϟ΍ ϲϓ ϲϘΒϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ ϻ "ϞϛϮϓϮγ" ϥ
˷ ΃ ϭΪΒϳ
ϲϫ ϯήΧ΃ Δ˷ϴμΨη ϒϴπϳ ϪϠόΠΗ ϪΘϜΒΣ ΕΎψΤϟ Ϧϣ ΔψΤϟ Ϟϛ ϞϴϠόΘϟ ΎϬΑ Ϧ˷ϨϔΘϳ
Ϟμϔϟ΍ Ϧϣ ϦϣΎΜϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ Ε΍˷ήϣ ϊΑέ΃ ϯϮγ Ϟ˷ΧΪΘϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ϡΩΎΨϟ΍ ΔϴμΨη
ϡΩΎΨϟ΍ ϲΗ΄ϳ ϰ˷ΘΣ ΎϫΪϴθϧ Ϧϣ ΔϗϮΠϟ΍ ϲϬΘϨΗ ϥ΃ ΎϤϓ ˬ2Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϚϟΫ Ϧ˷ϴΒϳ ΎϤϠΜϣ ϲϧΎΜϟ΍
ϰϠϋ ΎϨόϠτϳ ϻ ϖϳϮθΘϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟϭ ˬΙ΍ΪΣ΃ Ϧϣ ϩΪϫΎη Ύϣ ΎϨϟ ϱϭήϳϭ ήμϘϟ΍ ϞΧ΍Ω Ϧϣ
:ΓήηΎΒϣ έΎΒΧ΃ Ϧϣ ϪΗίϮΣ ϲϓ Ύϣ
ˬϥϮϣΪϘΘγ ϞϤϋ ϱ΃ ϰϠϋ !Δϣ΍ήϜϟΎΑ ΎϬϠϫ΃ ϖΣ΃ϭ νέϷ΍ ϩάϫ ϑ΍ήη΃ ϱ΃ "
Γήγ΃ ϥϮ˷ΒΤΗ ϥϮϟ΍ΰΗ Ύϣ ϢΘϨϛ ϥ· ˮϥϮϨόϤΘγ Ω΍ΪΣ ϱ΃ ϲϓϭ ϥϭήψϨΘγ Ϣϟ΃ ϱ΃ ϰϟ·ϭ
˯ΎϤϟ΍ Ϧϣ "αΎϔϟ΍"ϭ "ήϴΘγϻ΍" ήϬϧ ϲϓ ϱήΠϳ Ύϣ ϥ
˷ ΃ Ϧχ΃ ϻ ϲ˷ϧ· ϖΤϟ΍ ϲϔϓ αϮϛΪΒϟ
.(1)"ϡήΠϟ΍ έΎοϭ΃ Ϧϣ ϪΑ ϖ˷Ϡϋ Ύ˷Ϥϣ ήμϘϟ΍ ΍άϫ Ϟδϐϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ
:ΔϗϮΠϟ΍ βϴ΋έ ϝ΍Άγ ΪόΑϭ
.(2)"ˮΎϨΌΒϨΗ ϥ΃ ΪϳήΗ ΍ΫΎϤϓ ϦϴϧϷ΍ϭ ΓΎϜθϟ΍ ϰϟ· ΎϨόϓΪϴϟ ϲϔϜϴϟ Ϫϓήόϧ Ύϣ ϥ
˷ ·"
ΎϬδϔϧ ΖϘϨΧ Ϊϗϭ ΓΎϴΤϟ΍ ΖϗέΎϓ "ΎΘδϛϮΟ" :έΎΒΧ΃ Ϧϣ ϩΪϨϋ ΎϤΑ ϡΩΎΨϟ΍ Ρ˷ήμϳ
Ϧϟ Ϫ˷ϧ΃ ΎΤ΋Ύλ ϪϴϨϴϋ ϲϓ ΎϬΑ ϊϓΪϳ Ϣ˷ Λ ΔϨϳί ΎϬΗάΨ˷Η΍ Ϊϗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϚΑΎθϤϟ΍ ωΰΘϨϳ ΐϳΩϭ΃ϭ
:ϼ΋Ύϗ ϪϴϨϴϋ ϰϟ· Ι˷ΪΤΘϳ Ϣ˷ Λ ϪϤ΋΍ήΟ ϻϭ Ϫ΋ΎϘη ϯήϳ
ϻ Ϧϣ ϥΎϓήόΗ ϻϭ ϩΎϳ΍ήΗ ϻ ϥ΃ ΐΠϳ ϥΎϛ Ϧϣ ϥΎϳ΍ήΗ ϼϓ ΔϤϠψϟ΍ ϲϓ ϥ˷ϼψΘγ"
.(3)"ϡϮϴϟ΍ ΪόΑ ϑήϋ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃
ϞΘϗ ϱάϟ΍ ϚϟΫ αΎϨϟ΍ ΪϬθϴϟ ΡήδϤϠϟ ΐϳΩϭ΃ ϞΧΪϳ ϰ˷ΘΣ ϪΜϳΪΣ ϡΩΎΨϟ΍ Ϣ˷ Θϳ ϥ· Ύϣϭ
.Ϫ˷ϣ΃ Ν˷ϭΰΗϭ ϩΎΑ΃
ΎϤϟ ΡήδϤϟ΍ ΔΒθΧ ϰϠϋ ϦϳΪϬθϤϟ΍ Ϧϳάϫ ϞϴΜϤΗ ΐ˷ϨΠΘϳ ϥ΃ ϞϛϮϓϮγ ϯ΄Ηέ΍ Ϊϗϭ
ΎϤϟ ΎϬΑ ήψϨϧ ϱάϟ΍ Ϧϴόϟ΍ Ϯϫ ϡΩΎΨϟ΍ ϥΎϜϓ ωΰϔϟ΍ϭ ΐϋήϟ΍ Ϧϣ ΎϤϬϨϋ ΐ˷ΗήΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ
."ΐϳΩϭ΃"ϭ "ΎΘδϛϮΠϟ" ϞμΣ

(1)
.69 ι ˬϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍
(2)
. 70ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ
(3)
. 70ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ
ϢϟΎγ ϲϠϋ Γήϴγ ϲϓ ΪϴϬϤΗ -1
ΡήδϤϟ΍" ΎϬΑ ϯήΛ΃ ϲΘϟ΍ ϪΗΎϔ˷ϟΆϤΑ ϒϳήόΘϟ΍ Ϧϋ ϲϨϏ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΫΎΘγϷ΍
ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍ ϒΤμϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΎϬΗήθϧ ϲΘϟ΍ ϪΗϻΎϘϣϭ "ϱΪϴϣϮϜϟ΍
Ζϋ˷ϮϨΗ ϲΘϟ΍ ΓήϴΜϜϟ΍ ϪΒΘϛ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ "ήΧΎδϟ΍" ΏΩϷ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΓίέΎΑ Δϣϼϋ
ΔΑϮΘϜϣ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϥϭΆη ϒϠΘΨϣ ΖϟϭΎϨΗϭ ΎϬΗΎϋϮοϮϣ
ˬήϳΪϘϟ΍ ΐΗΎϜϟ΍ ΍άϫ ΕΎϔ˷ϟΆϣϭ ΕΎΑΎΘϛ ϊϴϤΟ ϪΑ ΕΰϴϤΗ ϱάϟ΍ ήΧΎδϟ΍ ϱΪϘϨϟ΍ ΏϮϠγϷΎΑ
ϪΘόϨλ ϲϫ ˬϪϟΎϤϋ΃ Ϟϛ ϲϓ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϪϓΪϬΘδϳ ϱάϟ΍ ΩϮθϨϤϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ϲϫ ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ϭ
ϪϓέΎόϣ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ϱήΠΗ ϲΘϟ΍ ΚϳΩΎΣϷ΍ ϲϓ ΔϳΩΎόϟ΍ ϪΘϘϳήσ ϲϫ ϞΑ ˬϪ˷Ϩϓϭ ϪΘϓήΣϭ
ΔϴϘΑ Ϧϋ ΎϔϠΘΨϣϭ ϩΪΣϭ ϪΑ ΎλΎΧ ΎϳΪϴϣϮϛ ΎΒϫάϣ ϢϟΎγ ϲϠϋ ωΪΘΑ΍ Ϊϗ "ϭ Ϫ΋ΎϗΪλ΃ϭ
αέΩ Ϊϗ Ϛη ϼΑ Ϯϫϭ ϲϣ΍έΪϟ΍ ϒϴϟ΄Θϟ΍ ϢϟΎϋ ϲϓ ΔϓϭήόϤϟ΍ ϯήΧϷ΍ ΔϳΪϴϣϮϜϟ΍ ΐϫ΍άϤϟ΍
ωήΘΧ΍ ϞΑ ˬΎϬϨϣ Ύ˷ϳ΃ Ϊ˷ϠϘϳ Ϣϟ Ϫ˷ϨϜϟϭ ˬΎϬΠϫΎϨϣϭ ΎϬΗΎϔδϠϓ έ΍ϮϏ΃ ήΒγϭ ΐϫ΍άϤϟ΍ ϩάϫ
ΎϳΪϴϣϮϜΑ Litarary Comedy ΔϴΑΩϷ΍ ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ ΕΎϔδϠϓ Ϫϴϓ ςϠΘΨΗ ΎΒϫάϣ ϪδϔϨϟ
ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϜϟΎΑ .2 Comedy of Humoures Ν΍ΰϴϤϟ΍
Comedy of ϙϮϠδϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϜΑ 2 Comedy of Intigue ΓΪϘόϤϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ϭ
.(1)"Manners2

.9ι ϲϘϳ Ϯδϟ΍ έΎΘΨϣ ϢϠϘΑ ϢϳΪϘΘϟ΍ ˬ 1993 ˬΔϴϧΎΜϟ΍ ΔόΒτϟ΍ ˬΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ ˬΪϜϨϟ΍ϭ ϚΤπϟ΍ ϡΎ˷ϳ΃ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (1)
:Comedy of Humours Ν΍ΰϴϤϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ 2
ΕΎϳήψϨϟ΍ Ϧϣ Ϫδγ΃ ϰϘΘγ΍ϭ .(1637 ˬ1572) Ben Jonson ϥϮδϨΟ ϦΑ ϱΰϴϠΠϧϻ΍ Ϫδγ΃ ϊοϭ Δϴϗ΍ήϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ ϦϤλ ϒ˷Ϩμϳ ωϮϧ
ΕΎ˷ϴμΨη ΪϴδΠΗ ϰϠϋ ϡ ϮϘΗ ΓήΧΎγ ΔϳΩΎϘΘϧ΍ ΔϴΣήδϣ ϲϫ ΎϳΪϴϣϮϛϭ ϲϧΎδϧϻ΍ ϙϮϠδϟ΍ ϰϠϋ ΎϫήϴΛ΄Ηϭ ϡΪϟ΍ ϲϓ ΔΟΰϣϷ΍ ΔϴϋϮϧ Ϧϋ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍
.ΔϴϛϮϠγ ΎσΎϤϧ΃ Ϟ˷ϜθΗ Ϛϟάϟϭ Ν΍ΰϤϟ΍ Ϧϣ Ω˷ΪΤϣ ωϮϧ ϊϣ ΎϬϛϮϠγ ϖΑΎτΘϳ
: Comedy of Intrigue ΔϜΒΤϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ 2
΍έΎθΘϧ΍ ϑήϋϭ Ύδϧήϓ ϲϓ ήθϋ ϊΑΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ Ϊϟϭ ΔϴϟΎτϳϹ΍ϭ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ Ϧϣ ϪϟϮλ΃ ΪϤΘδϳ ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ Ϧϣ ωϮϧ
Comédie ϒϗϮϤϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ Ϣγ΍ ϖϠτϳ ϥΎϴΣϷ΍ ξόΑ ϲϓ .΍άϫ ΎϨϣϮϳ ϰ˷ΘΣ ΍ΩϮΟϮϣ ϝ΍ΰϳ ϻϭ ήθϋ ϊγΎΘϟ΍ϭ ήθϋ ϦϣΎΜϟ΍ ϦϴϧήϘϟ΍ ϲϓ Ύόγ΍ϭ
.Inbroglio ϡΎϬϳϹ΍ϭ αΎΒΘϟϻ΍ Ϧϣ Ϊ˷ϟϮΘΗ ΎϬϴϓ ΔϳΪϴϣϮϜϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ˷ϥϷ ΔϜΒΤϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ ϰϠϋ de situation
ΔϴΣήδϤϟ΍ ϲϓ ϝ˷ϭϷ΍ ΰ˷ϴΤϟ΍ ϞϐθΗ ϲΘϟ΍ ΓΪ˷ϘόϤϟ΍ϭ ΔϴϟΎΘΘϤϟ΍ ΕΎϜΒΤϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Ϧϣ ϒ ϟ˷΄ΘΗ ϊϳήγ ωΎϘϳ· Ε΍Ϋ ΔϴΣήδϣ ϲϫ ΔϜΒΤϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛϭ
Ϧϣ ΎϬϴϓ ϙΎΤοϻ΍ Ϊ˷ϟϮΘϳ ϲΘϟ΍ Comédie de Caractères ΕΎϔμϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ Ϧϋ ϒϠΘΨΗ ϚϟάΑ ϲϫϭ ΕΎϴμΨθϟ΍ έϮτΗ ΏΎδΣ ϰϠϋ
ϥϭΪϤΘόϳ Ϧϳάϟ΍ ϕΎ˷θόϟ΍ ϪΟϭ ϲϓ ϒϘϳ Ύϣ ϖ΋Ύϋ ΩϮΟϭ ϰϠϋ ϡϮϘΗ ϲ Ϭϓ ˬΔΘΑΎΛ ΔϴϨΑ ΎϬϟ ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϜΒΤϟ΍ϭ ΓΩ˷ΪΤϣ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ρΎϤϧ΃ ήϳϮμΗ
."˯ΎτΧϷ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ" W. Shakespeare ήϴΒδϜη ϡΎϴϟϭ ϱΰϴϠΠϧϻ΍ ΔϴΣήδϣ ήΒΘόΗ ˬϡΪΨϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ϢϫΪϋΎδϳ ˬϪϴ˷τΨΘϟ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ Δ˷ϓΎϛ
.(1622ˬ1673) Molière ήϴϴϟϮϤϟ "ϥΎΑΎϜγ ΐϴϋϻ΃" ΔϴΣήδϣ Ϛϟάϛ ΔϜΒΤϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ ω΍Ϯϧ΃ Ϧϣ
: Comedy of Manners ϙϮϠδϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ 2
Comédie de ΕΎϔμϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ Ϧϣ ΍ήϴΜϛ ΏήΘϘΗ ΎϬ˷ϧ΃ ΎϤϛ ˬωΎΒτϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛϭ ϙϮϠδϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ Ϣγ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ Ύπϳ΃ ΎϬϴϠϋ ϖϠτϳϭ
Comédie de Situation ϒϗϮϤϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ ΕΎϔλ ξόΑ ϞϤΤΗ ϲϫϭ ήθϋ αΩΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍ άϨϣ Ε΍ΩΎόϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ ΕήϬχ ˬ Caractères
ϦϴΑ ξϗΎϨΘϟ΍ ϰϠϋ Ε΍ΩΎόϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ ϲϓ ϙΎΤοϻ΍ ϡϮϘϳ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ϲϧΎδϧϹ΍ ϑήμΘϟ΍ αέΪΗ ΎϬ˷ϧϷ ˬΔΟΰϣϷ΍ ΎϳΪϴϣϮϛϭ έΎϜϓϷ΍ ΎϳΪϴϣϮϛϭ
Ϧ˷ϴΒϴϟϭ ˬΔϴϣϮϠδϟ΍ ΎϫΩΎόΑ΃ ΢ϴοϮΗϭ ΔϴμΨθϟ΍ ϩάϫ ΕΎϔλ ϭ΃ ωΎΒσ Ϧϋ ΔϤΟΎϨϟ΍ ΔϴόϴΒτϟ΍ ΔΒϏήϟ΍ϭ ˬϦϴόϣ ϲϋΎϤΘΟ΍ ϙϮϠδΑ ΔϴμΨθϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍
ΪϘϨϠϟ Γ˷ΩΎϣ Ϟ˷ϜθΗ ΚϴΤΑ ΎϬϴϓ Ϣ˷ΨπΗ ΔϴϗϼΧϻ΍ϭ ΔϴδϔϨϟ΍ ΕΎϔμϟ΍ ϥ ˷ ΃ ΎϤϛ ˬΔϴϋΎϤΘΟ΍ ΎσΎϤϧ΃ ΎϬϴϓ ΕΎ˷ϴμΨθϟ΍ ϥϮϜΗ Ύϣ ΎΒϟΎϏ ΔϜΒΤϟ΍ ˯Ύ ϨΑ
Ε΍ΩΎϋ ϰϠϋ ϡϮϘϳ ΎϬϴϓ ΙΪΤϟ΍ϭ ϥΎϴΣϷ΍ ΐϠϏ΃ ϲϓ Δϳί΍ϮΟήΒϟ΍ ΔϘΒτϠϟ ΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ Ϧϣ ΓΫϮΧ΄ϣ Ε΍ΩΎόϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ ϊϴο΍Ϯϣϭ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍
.(Φϟ· ˬΔϴϋήη ήϴϏ Δϴϣ΍ήϏ ΕΎϗϼϋ ˬβ΋ΎγΩ ) ΔϜ˷ΘϬΘϣ ΔϴϋΎϤΘΟ΍
ϲϓ ϞΧΪΗ ΎϤϛ Ε΍ΩΎόϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ ϰϠϋ ϝΎΜϣ Ϟπϓ΃ "ΐΤΑ ΐΣ " (1729ˬ1670) W. Congreve ϒϳήϐϧϮϛ ϡΎϴϟϭ ϱΰϴϠΠϧϻ΍ ΔϴΣήδϣ Ϊ˷ όΗ
Lesage ΝΎγϮϟ ϲδϧήϔϟ΍ ΔϴΣήδϣϭ "ΕΎϔϴΨδϟ΍ ΕΎϘϟάΤΘϤϟ΍ " (1673ˬ1622) Molière ήϴϴϟϮϣ ϲδϧήϔϟ΍ ΔϴΣήδϣ Ύπϳ΃ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ έΎσ·
.(1816ˬ1751) R. Shridan ϥ΍Ϊϳήη ΩέΎθΘϳέ ϱΰϴϠΠϧϻ΍ϭ (1747ˬ1668)
. 386 384 ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬϲΣήδϤϟ΍ ϢΠόϤϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϟΎΑ ΕΎΤϠτμϤϟ΍ ϩάϫ ϒϳήόΗ Ϣ˷ Η
ΓΎγ΄Ϥϟ΍ ήλΎϨϋ ΝΰϤϳ ϥ΃ ϢϟΎγ ϲϠϋ ωΎτΘγ΍ έΪΘϘϤϟ΍ ϲ˷Ϩϔϟ΍ ςϴϠΨϟ΍ ΍άϬΑϭ
ϩΪϘϧ ΎϬϴϠϋ ϡϮϘϳ ϲΘϟ΍ ΓΎϬϠϤϟ΍ ήλΎϨϋ ΐϴϠϐΗ ϰϟ· ΢ο΍ϭ Ϟϴϣ ϊϣ ˬΓΎϬϠϤϟ΍ ήλΎ ϨόΑ
˯ΎϴϋΩϷ΍ ϕήσ ϒθϛϭ ΏϮϴόϟ΍ Ώήο ϰϟ· ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϰόδϳ ϲΘϟ΍ϭ ϪΘϳήΨγϭ
ϩΪϋΎγϭ ΔϴϛϮϠδϟ΍ϭ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΐϟΎΜϤϟ΍ Ρϼλ· ϰϟ· ϯϮϋΪϟ΍ϭ ϦϴϟΎΘΤϤϟ΍ϭ
ϊ΋ΎϗϮϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϲϨΒϳ ΔΒϳήϏ έΎϜϓ΃ ϭ΃ ΓήϜϓ έΎΘΨϳ ϥ΃ ϰϠϋ ϪΗέΪϗϭ ϊγ΍Ϯϟ΍ ϪϟΎϴΧ ϚϟΫ ϰϠϋ
ϞΟήϟ΍" ΔϴΣήδϣ ϲϓ ήϣϷ΍ Ϯϫ ΎϤϠΜϣ ϪΗϻΎϘϣ ϭ΃ ϪΗΎ˷ϴΣήδϣ ΎϬϨ˷ϤπΘΗ ϲΘϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ ϭ΃
.2"ΏϮόθϟ΍ ϢϜΣ ϲϓ αϮϳέϮϟΎϜΑ " ΔϴΣήδϣ ϭ΃ 2"ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ω ϚΤο ϲϠϟ΍
ΡήδϤϟ ϒϴϟ΄Θϟ΍ ΏΎΑ Ϧϣ ϲϣ΍έΪϟ΍ ϒϴϟ΄Θϟ΍ ϢΤΘϗ΍ Ϣ˷ Λ ϼΜϤϣ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϥΎϛ Ϊϗϭ
ϊγ΍ϭ ϝΎϴΧ Ϧϣ Ϧϔϟ΍ ΍άϫ ϪΒ˷ϠτΘϳ Ύϣ ϙέΩ΃ϭ "ΔϨϣΎΜϟ΍ ΎϤδϟ΍ ϲϓ ϲϠ ϟ΍ αΎϨϟ΍" β΋΍ήόϟ΍
Ϣϟ .ϞϴΜϤΘϟ΍ ΐΣ ϭ΃ ΡήδϤϟ΍ ϖθϋ ϰϠϋ ϱέΎϔχ΃ ΔϣϮόϧ άϨϣ Ε΄θϧ" :ϢϟΎγ ϰϠϋ ϝϮϘϳϭ
ϝϮΧΩ ϪϨϣ ΖϨ˷ϜϤΗ ϱάϟ΍ ΏΎΒϟ΍ ϥ
˷ ΃ ήϴϏ ... ϞϴΜϤΘϟ΍ ήϴϏ ϯήΧ΃ ΔϨϬϣ ϲδϔϨϟ Ϟ˷ϴΨΗ΃ Ϧϛ΃
ϚϟΫ ˯ΎΟ ϥ΃ ϰϟ· ... ϞϴΜϤΘϟ΍ ΏΎΑ βϴϟϭ ϒϴϟ΄Θϟ΍ ΏΎΑ ϥΎϛ ϞϳϮσ ϝΎπϧ ΪόΑ ΡήδϤϟ΍

΍ήϴΒϛ ΍έϭ˷ ΰϣ ϥΎϛ :΢ϠϤϟ΍ Δϛήη Γέ΍Ω· βϠΠϣ βϴ΋έ ΐϠϬϤϟ΍ ϥΎϤΣήϟ΍ ΪΒϋ Ϧϋ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϩάϫ ΙΪΤΘΗ :ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ω ϚΤο ϲϠϟ΍ ϞΟήϟ΍ 2
ϲϓ ϪΘϋ΍ήΑϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϞϜΑ ΎϬϟ Ϊ˷ Σ ϻ ϲΘϟ΍ ϪΗήΒΧ ΐΒδΑ νΎϴΒϟ΍ ϊλΎϧ Ϫ˷ϠΠγ ΎϤϨϴΑ ˯ΎτΧϷ΍ϭ ΕΎϘΑϮϤϟ΍ Ϟϛ ΐϜΗήϳ ˬϪΘόϴΒσϭ ϪόΒτΑ ΍ήϳ˷ήηϭ
ΪϘϔϴϓ ΓΪϳΪη ΔΑήο Ϫγ΃έ ϰϠϋ ΔϠϴϘΛ ή΋ΎΠγ ΔπϔϨϤΑ ήϴΧϷ΍ ϪΑήπϴϓ ϪϳΪϟ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΪΣ΃ ϥΎϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΰ˷ ϔΘδϳ ˬϪϤ΋΍ήΟ Ϧϣ ΕϼϓϺϟ ΎϫήϴΨδΗ
.ϊΒτϟΎΑ Ϯϫ ϩήψϧ ΔϬΟϭ Ϧϣϭ ˬΎϬ˷Ϡϛ ΔϴΣήδϤϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ ΙΪΤΗ ˬΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔψΤϠϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ˬΓΪΣ΍ϭ ΔψΤϠϟ ϪϴϠϋ ϰϤϐϳ ˬϲϋϮϟ΍
ϥΎϤΣήϟ΍ ΪΒόϟ ΖϧΎϛ .ΕΎΌϴδϟ΍ ϙϼϣ ϲϧΎΜϟ΍ϭ ΕΎϨδΤϟ΍ ϙϼϣ ϝϭϷ΍ ˬϩέΎψΘϧ΍ ϲϓ ϦϴμΨη ϙΎϨϫ ΪΠϴϓ ήΧϵ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϰϟ· ϥΎϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϞϘΘϨϳ
ΪϘϓ ϪΗΎΌ˷ϴγ Ύ˷ϣ΃ ˬΔΒϴσ ΔϤϠϛ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ΔϗΪλ ΖΒδΘΣΎϓ "ϢϜϴϠϋ ϡϼδϟ΍" αΎϨϟ΍ ΪΣϷ ϡϮϳ ΖϟΫ ϝΎϗ ΪϘϓ ˬήϴϐ λ ήΘϓΩ ϲϓ ΔϠ˷Πδϣ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨδΣ
.ΎϫήΧ΁ Ϧϋ ΕϸΘϣ΍ ΓήϴΒϛ ϥίΎΨϤϟ ΎϬϨϳΰΨΗ ϲϓ ΖΟΎΘΣ΍ ΔϤ˷Ψο Ε˷ϼΠγ ϲϓ Δϧ˷ϭΪϣ ΖϧΎϛϭ Δ˷ϴϜϠϓ ΎϣΎϗέ΃ ΖϐϠΑ
˯ΎϨΛ΃ ϡΎϨϳ ϥΎϛ ΪϘϠϓ ˬήϴΜϜΑ ϚϟΫ ϦϜϣ ήΜϛ΃ ϪΗΎϨδΣ ϥ ˷ ΃ϭ ϪΗΎϨδΣ Ϟϴ ΠδΗ ϲϓ ΄τΧ ϙΎϨϫ ϥ ˷ ΄Α ΎϤϬϋΎϨϗ· Ϧϣ Ϧ˷ϜϤΗ ϪΗήΒΨΑ ϥΎϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦϜϟϭ
ΐϠσ .ΕΎΌ˷ϴγ Ζδϴϟϭ ΕΎϨδΣ ϩάϫ ϡϮϨϟ΍ ΕΎϋΎγ ΏΎδΘΣ΍ ϢϬϴϠϋ ΐΠϳ ϥΎϛ ϢϟΎχ ϞΟέ Ϫ˷ϧ΃ ΎϤΑϭ ΓΩΎΒϋ ϢϟΎψϟ΍ ϡϮϧ ΓΪϋΎϗ ΎϨϘ˷Βσ ΍ΫΈϓ ˬϞϤόϟ΍
.΄τΧ΃ Ϣ˷ Λ Ύϛϼϣ ϥΎϛ βϴϠΑ΍ ϥ˷ ΄Α ΎϤϬϬΟ΍ϭ ϚϟΫ ΪϨϋ ΄τΨΗ ϻ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϥ ˷ Ϸ ϊΒτϟΎΑ Ύ˷ΠΘΣ΍ .ϯήΧ΃ Γ˷ήϣ ϪΗΎΌ˷ϴγ ΔόΟ΍ήϤΑ ΎϣϮϘϳ ϥ΃ ΎϤϬϨϣ
Ύϣ Ϟϛ ΐϠτϳ ϥ΃ ϥΎϜϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϊϴτΘδϳ ΚϴΣ ˬέΎϨϟ΍ Ϧϋ ΍ΪϴόΑϭ Δ˷ϨΠϟ΍ Ϧϋ ΍ΪϴόΑ "ϥΎϜϤϟ΍" ϪϤγ΍ ϥΎϜϣ ϲϓ ΖϗϮϟ΍ ξόΑ ϥΎϛϼϤϟ΍ ϪϛήΘϳ
ϒϜϳ ϥ΃ ϊτΘδϳ Ϣϟ ϒϴψϨϟ΍ ήϫΎτϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϰ˷ΘΣ ˬϪ˷ϧ΃ ήϴϏ ˬϪΗΎΌ˷ϴδϟ Δϴ΋ΎϬϨϟ΍ ΔόΟ΍ήϤϟ΍ ΪόΑ ήϴΧϷ΍ ϪΑΎδΣ ΔψΤϟ ϦϴΤΗ ϥ΃ ϰϟ· ϪϴϬΘθϳ
ϪΗΎγέΎϤϣ βϔϨϟ ΩϮόϳ ϲϟΎΘϟΎΑϭ Ύ˷ϴΣ ϝ΍ίΎϣ Ϫ˷ϧ΃ϭ ΖϤϳ Ϣϟ Ϫ˷ϧ΃ Ϫόϣ ϒθΘϜϧϭ ϒθΘϜϴϟ ϪϴϋϮϟ ΩϮόϳ ϥΎϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϥ ˷ ΃ ϢϬϤϟ΍ ˬϦϳήΧϵ΍ ˯΍άϳ· Ϧϋ
.ΔϘΑΎδϟ΍
:ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ Ϧϣ Ύϣ ΪϠΑ ϲϓ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ ϲϓ ϡϮϧ ΔϓήϏ ϲϓ ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ έϭΪΗ :ΏϮόθϟ΍ ϢϜΣ ϲϓ αϮϳέϮϟΎϜΑ 2
ϰϠϋ ϥϭή˷Ϝϔϴϓ ˬϥΎϨόϟ΍ ϢϬϟΎϴΨϟ ϥϮϘϠτϴϓ ϢϬϠϴΒγ ϝΎΤϟ ϥϮϛήΘϳ Ϣ˷ Λ ˬήϳΪϤϟ΍ Ϣ˷ Λ ϞϴϛϮϟ΍ Ϣ˷ Λ ϑήθϤϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ ϥϮ˷ϘϠΘϳ ΔΒϠτϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ΚϴΣ
ΩΎδϔϟ΍ ϰϠϋ ϥϮπϘϴγ ˬϲΘϔϟ΍ ϢϬΑΎΒηϭ ϱέϮ˷Μϟ΍ ϢϬ΋ΎϘϧ ϢϜΤΑ ϢϬ˷ϧ΃ ϒϴϛϭ ˬϢϜΤϟ΍ ϡΎϣί ΍Ϯ˷ϟϮΗϭ ˬϱήϜδϋ ΏϼϘϧΎΑ ΍ϮϣΎϗ Ϯϟ ΎϤϴϓ Ρ΍ΰϤϟ΍ ϞϴΒγ
.ϝΎΑ ϰϠϋ ήτΨϳ ϻ Ύϣϭ ήτΨϳ Ύϣ ϥϮϘ˷ϘΤϳϭ ˬνήϤϟ΍ϭ ήϘϔϟ΍ ϰϠϋ ˬϝϼϐΘγϻ΍ϭ ωΎτϗϹ΍ ϰϠϋ ˬΓϮηήϟ΍ϭ
ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ΔΒϠτΑ ΍Ϋ·ϭ ˬΓέϮΛ ϰ˷Ϥδϴϓ ΐόθϟ΍ ϩΪ˷ϳΆϳ ϱάϟ΍ ΏϼϘϧϻΎΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϲϓ ϥϮΤΠϨϳϭ ˬΎόϗ΍ϭ Ν΍ΰϤϟ΍ϭ ˬΔϘϴϘΣ ϢϠΤϟ΍ ΢Βμϳ Γ΄Πϓϭ
ˬϲϔϜΗ ϻ ΎϫΪΣϭ ΔΒϴτϟ΍ Ύϳ΍Ϯ˷Ϩϟ΍ϭ ˬΎϫΪϋ΍Ϯϗ ϑήϋ Ϧϣ ϻ ˷ · ΎϬΘγέΎϤϣ ϰϠϋ έΪϘϳ ϻ ˬΪϴϘόΘϟ΍ ΔϐϟΎΑ ϢϜΤϟ΍ ΔΒόϟ ϦϜϟϭ ˬΩϼΒϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎ˷ϜΣ ϥϮΤΒμϳ
Δϣ΍˷ϭΩ ϲϓ ϪϟϮΣ Ϧϣ Ϟϛ ΖϗήϏ΃ϭ ϪϟϮΣ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ϢϜΤϟ΍ ΓϮϬη ΖϠ˷λ΄Η ΪόΑ ˬϢϜΤϟΎΑ Ω΍ήϔϧϻ΍ ϻ ˷ · ϪϣΎϣ΃ ϞϴΒγ ϻ ΔϳέϮΜϟ΍ ϪΗέΎϬτΑ ΓέϮΜϟ΍ Ϊ΋Ύϗϭ
ίΎϬΟ ϪϴϠϋ ΎϬοήϓ Δϟΰϋ ˬΔϳέΎΒΟ΍ Δϟΰϋ ϲϓ Ϫδϔϧ "ϕέΎσ " ΪΟϭ Ύϣ ϥΎϋήγ Ϛϟάϟ ˬΓέϮΜϟ΍ ΔϳΎϤΣϭ ˬϦϣϷ΍ ΕΎσΎϴΘΣΎΑ ϩϮ˷Ϥγ Ύ˷Ϥϣ ϲϬΘϨΗ ϻ
"ΓΪ΋Ύϋ " ϪΘΒϴτΧ Ϫϴϟ· αΎϨϟ΍ Ώήϗ΃ Ϧϋϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ ϪΗΪόΑ΄ϓ ϢϜΤϟ΍
ΎϬϟ ΪΑ ϻϭ Ε΃ΪΑ Ϊϗ ΖϧΎϛ ΔΒόϠϟ΍ ϦϜϟϭ ϦϴϴϧΪϤϠϟ ΔϴϧΪϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϙήΗϭ ˬ ΔϳήϜδόϟ΍ ΎϬΗΎϨϜΛ ϰϟ· ΓΩϮόϟ΍ϭ ϢϜΤϟ΍ Ϧϋ ϲ˷ϠΨΘϟ΍ ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍ ϢϫΩϭ΍ήϳϭ
ϲϓ ΏϮόθϟ΍ ϢϜΣ ΔϴϤϳΩΎϛ΄Α ϕέΎσ ϖΤΘϠϳ Ϛϟάϟ .ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ Ύϫ΅ϼϤϋ ΓϮϗ ϞϜϟϭ ΩϼΒϟΎΑϭ ϪΑ κΑήΘΗ ϰϤψόϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ϲϫΎϫϭ ήϤΘδΗ ϥ΃
ΏϮόθϟ΍ ϢϜΣ ΔϴϤϳΩΎϛϷ΍ ϲϓϭ ϲϟϭΪϟ΍ ϑ΍ήΘϋϻ΍ϭ ΔϴΒόθϟ΍ Δϴϋήθϟ΍ ϪϤϜΣ ΢ϨϤΗ ϲΘϟ΍ αϮϳέϮϟΎϜΒϟ΍ ΓΩΎϬη ϰϠϋ ΎϬϨϣ ϞμΤϳ ϲϛ ΍ήδϳϮγ
.ήϴΧϷ΍ϭ ΚϟΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ έϭΪΗ ΍ήδϳϮδΑ
ˬϱέϮΜϟ΍ ϢϬϴϋϭ ϲϓ κϘϨϟ ϢϬ˷ϨϜϟϭ ϑϭήψϟ΍ Ε΍άΑ ϪϠΜϣ ΍ϭήϣ ϦϤϣ ˬΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϝϭΩ ϲϓ Ε΍έϮΜϟ΍ ΓΩΎϗ Ϧϣ Ϫϧ΍ϮΧΈΑ "ϕέΎσ " ϲϘΘϠϳ ϙΎϨϫ
Ρήη Ϯϫ ϕέΎσ ϩΎϘϠΘϳ ϱάϟ΍ ϢψϋϷ΍ αέΪϟ΍ ϥ΃ ήϴϏ ΪϳήΗ ΎϤΒδΣ ϢϬϬΟϮΗϭ ˯ΎθΗ ΎϤϔϴϛ ϢϬϛήΤΗ ϲΘϟ΍ ˬϰϤψόϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ϱΪϳ΃ ϲϓ ϰϣΩ ΍ϮϟΎΤΘγ΍
ˬΏϮόθϟ΍ ϢϜΣ ϲϓ αϮϳέϮϟΎϛΎΒϟ΍ ϥΎΤΘϣϹ ϡΪϘΗ Ϊϗϭ ϲγ΍έΪϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϕέΎσ ϯήϧ Ϛϟάϟ "ϥϮσϼϓ΃ ΔϳέϮϬϤΠϟ" ϱήδϳϮδϟ΍ έϮΘϛΪϟ΍
ϲϓ ϢϜΤϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ΃Ϯγ΃ (ΐϴΠϳ)  ϱήϜδόϟ΍ ϢϜΤϠϟ ϚϤϴϴϘΗ Ϯϫ Ύϣ... ϱήϜδϋ ϢϛΎΣ ϚΘϔμΑ (΃ήϘϳ) :ϲϟΎΘϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ ΔϠΌγϷ΍ Δϗέϭ ϰϠϋ ΐϴΠϳ
ΚϴΒΜΗ ϞΟ΃ Ϧϣ Δϴσ΍ήϘϤϳΩ ΔϧϮϫΪϣ ΔϋΪΧ ˬϞσΎΑ ϪΑ Ω΍ήϳ ΎϘΣ .. (ΐϴΠϳ ) ΔϴϤϳΩΎϛϷ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΞϫΎϨϤϟ ϚϤϴϴϘΗ Ϯϫ Ύϣ (΃ήϘϳ)... ΦϳέΎΘϟ΍
ϢϜΤϟ΍ Ϧϋ ϰ˷ϠΨΘϴϓ ΩϮόϳ Ϣ˷ Λ ˬϪϠϛ ϢϟΎόϟ΍ ϪΟϭ ϲϓ ϪΘϤϠϛ ϝϮϘϴϟ ΏϮόθϟ΍ ϢϜΣ ΔϴϤϳΩΎϛ΃ Ϧϣ "ϕέΎσ" ΐδΤϨϳ ΍άϜϫϭ ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔϳέϮΗΎΘϜϳΪϟ΍
.ΏϮόθϟ΍ ϞϜϟ ϖΣ ΎϤ˷ϧ·ϭ ˬαέΎϤΗ ϻϭ αέΪΗ ϻ ΎϬ˷ϧ΃ϭ ˬϢϜΤϟ΍ έϮλ Ϟπϓ΃ ϲϫ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϥ ˷ ΃ ΎϨϠόϣ ϱήϜδόϟ΍
ˬέΪϘϟ΍ ϲϟ ϩέΎΘΧ΍ ΎϤΑ ˯Ύοήϟ΍ϭ ϞϴΜϤΘϟ΍ ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍ Ϧϋ Ύϴ΋ΎϬϧ Ϫϴϓ ΖόϠϗ΃ ϱάϟ΍ ϡϮϴϟ΍
.(1)"ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϰϠϋ ϚΤο ϲϠϟ΍ ϞΟήϟ΍" ΔϴΣήδϣ ϰϠϋ ΕΎΒϳέΪΘϟ΍ ˯΍ήΟ· ˯ΎϨΛ΃ ϚϟΫ ϥΎϛ
ϊϣ ϭ΃ ϦϳήΧϵ΍ ϊϣ ϭ΃ Ϫδϔϧ ϊϣ ˯΍Ϯγ ϕΪμϟ΍ ΔϠϴπϓ Ϯϫ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΰϴϤϳ Ύϣ Ϣϫ΃ϭ
ϞϤΤΗ ΎϤΑ ΔϳΪϴϣϮϜϟ΍ ϪϟΎϤϋ΃ ϝϼΧ Ϧϣ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΖΒΛ΃ Ϊϗ"ϭ ΔϴΑΩϷ΍ϭ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϪΗΎΑΎΘϛ
ϲΘϟ΍ Γήϴϐμϟ΍ ΕΎϗέΎϔϤϟ΍ ή˷ΠϔΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΓήϣΎϐϤϟ΍ϭ ΓΪΠϟ΍ ϊΑΎσ ΎϬϟ ΔϳήϜϓ ΎϳΎπϗ Ϧϣ
έϮϬϤΠΑ ΔϘϴΛϭ ΔϠλ Ε΍Ϋ ΎϳΎπϗ Ρήτϳ ϲΣήδϣ ΐΗΎϛ Ϫ˷ϧ΃ ΔϳΪϴϣϮϜϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ΙΪΤΗ
.(2)"ζϴόϤϟ΍ Ϫόϗ΍ϮΑϭ ΡήδϤϟ΍
ΔϴϟΰϬϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ϭ υΎϔϟϷ΍ ΎϳΪϴϣϮϛ Ϧϋ ΓΪϴόΑ Γ˷ΩΎΟ ΔϳΪϴϣϮϛ ϝΎϤϋ΃ ΎϬϠϛ ΖϧΎϛϭ
.ϕ΍έ ϲ˷Ϩϓ ΏϮϠγ΄Α ΎϧϮϤπϣϭ ΍ήϜϓ ϞϤΤΗ
ˬ"ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ " ˬ"ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϰϠϋ ϚΤο ϲϠϟ΍ ϞΟήϟ΍" :ϪΗΎϔ˷ϟΆϣ Ϣϫ΃
ˬ"ΏϮόθϟ΍ ϢϜΣ ϲϓ αϮϳέϮϟΎϜΑ " ˬ"ΓΪϳΪΠϟ΍ ήμϣ ΖϳέΎϔϋ" ˬ"ϦϴΒϏΎθϤϟ΍ ΔγέΪϣ"
."έΎτϤϟ΍ ϥϮϠμϳ ΏϼϜϟ΍" ˬ"ήϤϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϨϏ΃" ˬ"΢ϤϘϟ΍ ήϴΑ" ˬ"ΡϮϧ ΔϴϠϤϋ"

"ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" ΔϴΣήδϣ κϴΨϠΗ -2


ϦϠϋ΃ ϲΘϟ΍ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔϴΣήδϤϟ΍ ΔΠϟΎόϤϟ΍ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" ΔϴΣήδϣ ήΒΘόΗ
.ΎϳΪϴΟ΍ήΗ Ζδϴϟϭ ΎϳΪϴϣϮϛ ΎϬ˷ϧ΃ ΎϬϓϼϏ ϰϠϋ ΎϬϔ˷ϟΆϣ
(1)
.111 110ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬΪϜϨϟ΍ϭ ϚΤπϟ΍ ϡΎϳ΃ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ
(2)
.55ι ˬ1997 ˬΏΎΘϜϠϟ ΔϳέΪϨϜγϻ΍ ΰϛήϣ ˬήλΎόϤϟ ΍ ϱΪϴϣϮϜϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ ΕΎγ΍έΩ ˬήϘλ ΪϤΣ΃ έϮΘϛΪϟ΍
Ϧϣ ΍ήϴΒϛ ΍ΩΪϋ ϞΘϗ Ϊϗϭ ϩΰϐϠΑ ΔΒϴσ ϯ˷ΪΤΘϳ ϝ ΍ΰϳ Ύϣ ζΣϮϟ΍ϭ ΔϴΣήδϤϟ΍ ΃ΪΒΗ
Ϫδϔϧ ΔϳΎϤΣ ΐόθϟ΍ ϰϠϋ Ϫ˷ϧ΃ "αΎϴγήΗ " ήϴθϳϭ ˬϊϨϘϣ Ώ΍ϮΟ ϰϠϋ ϞμΤϳ Ϣϟ Ϫ˷ϧϷ αΎϨϟ΍
ϢϬϴϠϋ ήτϴδϳ αΎϨϟ΍ ϦϜϟϭ αΎϨϟ΍ ϪϠΗΎϘϳ ϥ΃ ϲϫ ζΣϮϟ΍ ΔϤϳΰϬϟ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔϘϳήτϟΎϓ ϪδϔϨΑ
ˬ"ΐϳΩϭ΃" ϡ˷ΪϘΘϳ ΎϨϫ ˬϢϬΘϣί΃ Ϧϣ ϢϫΪϘϨϳ ϱάϟ΍ ϞτΒϟ΍ ϥϭήψΘϨϳ ϥϮ˷Ϡψϳϭ ϦΒΠϟ΍ϭ ϑϮΨϟ΍
ΰϐϠϟ΍ Ϧϋ ΔΑΎΟϹ΍ϭ ζΣϮϟ΍ ΔϠΑΎϘϣ ΔϴϟϭΆδϣ ϰ˷ϟϮΘϳϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ Ϧϋ ΐϳήϐϟ΍ κΨθϟ΍
ΎϔϠΧ ΔΒϴσ ΔϨϳΪϣ ϰϠϋ ΎϜϠϣ ΐ˷μϨϳ ϥ΃ ϚϟΫ Ϧϋ ϻΪΑ ΐϠτϳϭ ΩϮϘϨϟΎΑ ΊϓΎϜϳ ϥ΃ ξϓήϳϭ
ΔϬΟ΍ϮϤϟ "ΐϳΩϭ΃" ΐϫάϳ .ϚϟΫ ΔΒϴσ ϲϟΎϫ΃ ϞΒϘϳϭ ˬΎϬΘϜϠϣ Ν˷ϭΰΘϳ ϥ΃ϭ ϞΣ΍ήϟ΍ ΎϬϜϠϤϟ
ϢϬΗΎϓΎΘϫ ϡΎΣί ςγϭ ϊϴπϳ ϪΗϮλ ϦϜϟ ϊϨλ Ύϣ ΔϘϴϘΣ ϢϬϐϠΒϳ ϥ΃ Ϊϳήϳϭ ΩϮόϳ Ϣ˷ Λ ζΣϮϟ΍
ϑήμϨϳϭ ˬΔϜϠϤϟ΍ Ν˷ϭΰΘϳϭ ˬϚϠϤϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ϰ˷ϟϮΘϳϭ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ " ΔϤ˷ϐϨϤϟ΍
ϪΘϗϭ Ϟϛ κ˷μΨϳϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ Ε΍ΰΠϨϤϟ΍ Ϧϣ αΎγ΃ ϰϠϋ ϪϨϣ΃ ϲϨΒϴϟ ˬΔϴϤϠόϟ΍ Ε΍ίΎΠϧϺϟ
"ϮϳΩ΍ήϟ΍" ω΍ήΘΧ΍ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ βϤϐϨϳ ˬΔϨγ ϑϻ΁ ΔδϤΧ ΔΒϴτΑ ϡΪϘΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣϭ .ϞϤόϠϟ
"΢ϟ΍ϭ΃" ϰϟ· ϪΗΎ˷ϴΣϼλ ϲτόϳϭ ϞϣΎόϤϟ΍ϭ ϊϧΎμϤϟ΍ ˯ΎϨΑϭ "ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍"ϭ "ϥϮϔϴϠΘϟ΍"ϭ
Ϧϣ ϞόΠϳϭ ΐϋήϟ΍ϭ ϑϮΨϟ΍ ϢϬΑϮϠϗ ϲϓ ΚόΒϳϭ αΎϨϟ΍ Ώ˷άόϳ ϱάϟ΍ Δσήθϟ΍ βϴ΋έ
Δ˷μϗ ΎΟέΪϳ ϥ΍άϠϟ΍ "ΐΤϣ έϮΣ"ϭ "΢ϧϭ΄Α" ϚϟΫ ϲϓ ΎϨϴόΘδϣ ΔϴϬϟ· Γ˷Ϯϗ ΍Ϋ ΎϗϮϠΨϣ ΐϳΩϭ΃
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ϭ Δϋ΍ΫϹ΍ Ξϣ΍ήΑ ϲϓϭ ΔόϣΎΠϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ ΞϫΎϨϣ ϲϓ ζΣϮϠϟ ϪϠΘϗϭ ΐϳΩϭ΃
ζΣϮϟ΍ ΩϮόϳ ϪΗΎϓΎθΘϛ΍ϭ ϪΗΎϋ΍ήΘΧ΍ϭ ΐϳΩϭ΃ Γ˷Ϯϗ Νϭ΃ ϲϓϭ ˬΔϴΑΩϷ΍ ϝΎϤϋϷ΍ Ϟϛ ϲϓϭ
ϻϭ ϱΩΎϋ ϥΎδϧ· Ϫ˷ϧ΃ αΎϨϟ΍ ήΒΨϳϭ ΓήϤϟ΍ ϩάϫ ζΣϮϟ΍ ϞΗΎϘϳ ϥ΃ ΐϳΩϭ΃ ξϓήϳϭ ΔΒϴσ ϰϟ·
ήτΨϟ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣ ΍ϮϤ˷ϠόΘϳ ϥ΃ ϢϬϴϠϋ ϥ
˷ ·ϭ Ύ ϣϮϳ ΕϮϤϴγ Ϫ˷ϧ΃ϭ ΔϬϟϵ΍ Ϟλ΃ Ϧϣ έΪΤϨϳ
.Ϛϟάϟ ϦϴΌ˷ϴϬϣ ΍Ϯδϴϟ ϢϬ˷ϧϷ ϥϮϣΰϬϨϳ ϢϬ˷ϨϜϟ ˬϢϬδϔϧ΄Α
ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Ϟ˷ϤΤΗ Ω˷ήΠϣ ΪϨϋ ϒϘϳ ϻ Ϫ˷ϨϜϟ Ϟθϔϟ΍ ΔϴϟϭΆδϣ "ϥϮϳήϛ" Ϟ˷ϤΤΘϳ ΎϨϫϭ
ϦϤϓ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΔϤϳΰϫ Ϧϋ ϝϮΌδϤϟ΍ Ϯϫ ϥΎϛ ΍ΫΈϓ ˬΔϤϳΰϬϟ΍ ΏΎΒγ΃ ϲϓ ΚΤΒϠϟ ϩίϭΎΠΘϳ ΎϤ˷ϧ·ϭ
ϪδϔϨΑ ζΣϮϟ΍ ΓΎϗϼϤϟ "ϥϮϳήϛ" ΝήΨϳϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϊϨλ Ϧϋ ϝϮΌδϤϟ΍
έ˷ήϘϳϭ ήΒΘόϳ ϦϤϟ ΓήΒϋ ϥϮϜϴϟ ΕϮϤϟ΍ ϰϠϋ ΎλήΣ ΎϤ˷ϧ·ϭ έΎμΘϧϻ΍ ϲϓ ΎόϤσ βϴϟ
Ϣϟ ϪΗΎϋ΍ήΘΧ΍ ϥ
˷ ΃ ϒθΘϛ΍ ϥ΃ ΪόΑ Ϟϣ΄Θϟ΍ ϲϓ ϪΗΎϴΣ ΔϴϘΑ ϲπϘϳϭ ΔΒϴσ έΩΎϐϳ ϥ΃ "ΐϳΩϭ΃"
ϥΎδϧϹ΍ ϥ
˷ ΃ ΪϛΆϳ ϱάϟ΍ "αΎϴγήΗ" έϮϬψΑ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϢΘΨΗϭ ϥΎδϧϹ΍ ˯ΎϨΑ ϲϓ ΢ΠϨΗ
.ΏϮόθϟ΍ ήμϋ ϲϓ ΏϮόθϟ΍ άϘϨϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ϻ ϪΘϳήϘΒϋϭ ϪΗέΪϗ ΖϧΎϛ ΎϤϬϣ Ωήϔϟ΍
:ΓΪϘόϟ΍ ϭ΃ ΓήϜϔϟ΍ -%
ϲΘϟ΍ ΓέϮμϟ΍ Ϧϋ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ " ΔϴΣήδϣ ϲϓ ϢϟΎγ ϲϠϋ ήΒϋ "
ϲϫ ΔϤϳΰϬϟ΍ ϩάϫ ϰϟ· Ε˷Ω΃ ϲΘϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ ϞόΠϓ 1967 ΔϤϳΰϫ ϞΒϗ ΎϤϴϓ ϪόϤΘΠϣ ΎϬηΎϋ
ϥ΃ ΪόΒϓ (1)"ϪΘϴϧΎδϧ· ΪϘϓ ΔϳήΤϟ΍ ϩάϫ ϩΪϘϔΑ Ϫ˷ϧΈϓ ήϴΒόΘϟ΍ ΔϳήΣ ϱήμϤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϥ΍ΪϘϓ
ζϴόΗ ΔΒϴσ ΔϨϳΪϣ ϞόΠϳϭ ΔϨγ ϑϻ΁ ΔδϤΧ ΎϬΑ ϡ˷ΪϘΘϳϭ ΔΒϴσ ϰϠϋ ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ ΐ˷μϨϳ

ι ˬ2000 ϲϧΎΜϟ΍ ΔόΒτϟ΍ ˬΔϓΎϘΜϟ΍ έϮμϘϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ ˬήλΎόϤϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ ΓέϮτγϷ΍ ˬϲΟΎΠΤϟ΍ ϦϳΪϟ΍ βϤη έϮΘϛΪϟ΍ (1)
.326
"ϥϮϔϴϠΘϟ΍"ϭ "˯ΎΑήϬϜϟ΍"ϭ "ΓέΎϴδϟ΍" ωήΘΨϳϭ ϼϴΜϣ ΎϬϟ ϖΒδϳ Ϣϟ ΔϴϫΎϓέ ϲϓ
.ϪΘϴϧΎδϧ·ϭ ϪΘϳήΣ ϥΎδϧϹ΍ ΪϘϓ ϚϟΫ ϞΑΎϘϣ Ϫ˷ϧ΃ ϒθΘϜϳ ˬ"ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍"ϭ
ξΒϘϳ ϱάϟ΍ Δσήθϟ΍ βϴ΋έ "΢ϟ΍ϭ΃" Ϧϣ ϲϧΎόϳ ΐόθϟ΍ ϥΎϛ ζΣϮϟ΍ έϮϬχ ϞΒϗ
Ϟλ΍Ϯϳ ϢϜΤϠϟ ΐϳΩϭ΃ ϲ˷ϟϮΗ ΪόΑϭ ήϴΒόΘϟ΍ ΔϳήΣ Ϧϣ Ϊ˷ Τϳϭ ϦϳήτΨϟ΍ ϝΎΟήϟ΍ Ϟϛ ϰϠϋ
ϪΗΎϋ ΍ήΘΧ΍ ϲϓ βϤϐϧ΍ ϪΒόη Ϧϋ ΎΌϴη ϑήόϳ ϻ ΐϳΩϭ΃ ϥ
˷ ΃ ΎϤΑϭ ˬϪΘ˷ϤϬϣ "΢ϟ΍ϭ΃"
ϥϭΩ Ε΍ίΎΠϧϹ΍ϭ ΕΎϋ΍ήΘΧϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϴϫΎϓήϟ΍ϭ ˯ΎΧήϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϊϴτΘδϳ Ϫ˷ϧ΃ ΍έ˷ϮμΘϣ
ΪϳΪΟ Ϧϣ ζΣϮϟ΍ ΩϮόϳ ˯ΎϨΛϷ΍ ϲϓϭ ˬϪΘϳήΣ ϲϤΤϳ ϰ˷ΘΣ ϪΒόθϟ ΔϴϘϴϘΣ ΔϳΎϋέ ϱ΃ ϡ˷ΪϘϳ ϥ΃
ϞϬδϟ΍ Ϧϣ ϥΎϜϓ ΕΎϳήΤϟ΍ Ϧϣ ΪΤϟ΍ϭ ΏΎϫέϹ΍ϭ ϑϮΨϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎόΗ Ζϟ΍ίΎϣ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΪΠϳϭ
ϦϣϷ΍ ΓΰϬΟϷ Γήϴγ΃ϭ ϞΧ΍Ϊϟ΍ Ϧϣ ΔϣϭΰϬϣ ΖϧΎϛ ΎϬ˷ϧϷ ΔΒϴσ ϰϠϋ ζΣϮϟ΍ ήμΘϨϳ ϥ΃
ˬΦϳέΎΘϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ Ϯϫ ϲϟϮτΒϟ΍ ϱΩήϔϟ΍ ΫΎϘϧϹ΍ ΍άϫ ϥ
˷ ΃ ϢϟΎγ ϰϠϋ ϱ΃έ ϲϓ"ϭ ˬΔσήθϟ΍ϭ
± ϪΗ΍έΪϗ ΖϠϋ ΎϤϬϣ ± Ωήϔϟ΍ Ϊόϳ ϢϠϓ ˬ΍ΪΑ΃ έ˷ήϜΘϳ ϻϭ ΏΎΘϛ ϲΘ˷ϓΩ ϦϴΑ ϰϘΒϳ ϥ΃ ΐΠϳ
Ϫδϔϧ ΫΎϘϧ· ϰϠϋ ΍έΩΎϗ Ϊόϳ Ϣϟ ϞΑ ..ΏϮόθϟ΍ ήμϋ ϲϓ ΏϮόθϟ΍ ΫΎϘϧ· ϰϠϋ ΍έΩΎϗ
ϥ
˷ Έϓ ΍άϫ ϲϓ ΢Ϡϓ΃ϭ Ϫ˷ϣ΃ ΫΎϘϧ· ϞΜϣ ϲϟϮτΑ ϞϤόΑ Ωήϓ ϯ˷ΪμΗϭ ΙΪΣ ΍Ϋ· ϰ˷ΘΣϭ ˬϩΩήϔϤΑ
(2 )
ΎϤϬϣϭ ϪΗ΍έΪϗ ΖϠϋ ΎϤϬϣ ΩήϔϟΎϓ "..Ϟόϓ Ύϣ ΔϘϴϘΣ ϦϴΒΘΗ ϥ΃ ΚΒϠΗ ϻ ΓήϴμΒϟ΍ Ϧϴόϟ΍
ΩΎΘόϟ΍ϭ Γ˷Ϊόϟ΍ Γ˷Ϯϗ Ύ˷ϣ΃ ˬΎϤ΋΍Ω ϩΩήϔϤΑ εϮΣϮϟ΍ ϞΘϗ ϊϴτΘδϳ ϻ Ϫ˷ϧΈϓ ϪΘϳήϘΒϋϭ ϪΗ˷Ϯϗ ΖϐϠΑ
:ΔϤϳΰόϟ΍ ΓϮϗϭ Ρϭήϟ΍ Γ˷ϮϘϟ ΝΎΘΤΗ ϲϬϓ Ρϼδϟ΍ Γ˷Ϯϗϭ
ΏέΎΤϴΑ ζϣ Ρϼδϟ΍ ϦϜϟ ..Ρϼδϟ΍ ΕΎΒϳέΪΗ Ϧϋ ϝϮΌδϣ Ύϧ΃ ..." ϥϮϳήϛ
ˮ..ϞΟ΍ήϟ΍ Ώ˷έΪϳ ϲϠϟ΍ Ϧϴϣ ..ϞΟ΍έ ϪϴΑ ΏέΎΤϴΑ Ρϼδϟ΍ ˬϩΪΣϮϟ
ˮ.. Ϫϳ· ϰϠϋ ϪΑ˷έΪϳ :ΐϳΩϭ΃
ϊϨλ Ϧϋ ϝϮΌδϤϟ΍ Ϧϴϣ ΢ο΍ϭ ϰϨόϤΑ .. ϞΟ΍έ ϰϘΒϳ Ϫ˷ϧ΃ ϰϠϋ ϪΑέΪϳ :ϥϮϳήϛ
.(1)"ΔϨϳΪϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍
ΚΒόϟ΍ Ϧϣ Ώήο αΎϨϟ΍ ˯ΎϨΑ ϥϭΩ ϞϣΎόϤϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ϭ ϊϧΎμϤϟ΍ ˯ΎϨΑ ϥ
˷·
ϱΩΎϤϟ΍ ˯ΎϨΒϟΎϓ ˬϥΎδϧϹ΍ ˯ΎϨΑϭ ΔϤϳΰόϟ΍ϭ ΓϮϘϟΎΑ ϪϠΑΎϘϧ Ϣϟ ΍Ϋ· ΔϨϳΪϤϟ΍ Ω˷ΪϬΘϳ Ϟψϴγ ζΣϮϟ΍ϭ
.αΎϨϟ΍ ˯ΎϨΒϟ ΖϔΘϠϧ Ϣϟ ΍Ϋ· ϲϔϜϳ ϻ ϩΪΣϭ

ϲϠϋ ϢϠϘΑ Δϣ˷ΪϘϤϟ΍ ˬ 1986 ϰϟϭϷ΍ ΔόΒτϟ΍ ήθϨϟ΍ϭ ΔϋΎΒτϠϟ ϝ΍ί΃ έ΍Ω ˬΕϭήϴΑ ˬ"ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ " ˬΐϳΩϭ΃ ΎϳΪϴϣϮϛ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (2)
. 7ι ϲϋ΍έ
.169 168ι ˬΏΎΘϜϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (1)
ω΍ήμϟ΍ -4
Ϛϟάϟ 1967 ΔϤϳΰϬϟ ΔΠϴΘϧ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" ΔϴΣήδϣ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΐΘϛ
ΔϳήΣ Ϧϣ ΪΤϟ΍ϭ ϪΘϴΣήδϣ ϲϓ ω΍ήμϟ΍ ωϮοϮϣ ΎϤϫ ΔϤϳΰϬϟ΍ϭ ΏήΤϟ΍ ΖϧΎϛ
ΖϧΎϛ Ϛϟάϟ ΔϤϳΰϬϟ΍ ΏΎΒγϷ ΪΣ΃ ϥΎϛ Ϣϫήϴμϣ ήϳήϘΗ ϲϓ ϢϬϛ΍ήη· ϡΪϋϭ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍
ΔϣΪϘϣ ϲϓ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϝϮϘϳϭ ϥΎδϧϹ΍ Ϯϫ ΪΣ΍ϭ ϲδϴ΋ έ έϮΤϣ ϝϮΣ έϭΪΗ ΔϴΣήδϤϟ΍
ΔΑΎΟ· ˬϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔΣϭήτϤϟ΍ ίΎϐϟϷ΍ Ϟϛ ϰϠϋ ΓΪΣ΍ϭ ΔΑΎΟ· ϙΎϨϫ ϥ
˷ ΃ " ΔϴΣήδϤϟ΍
.(1)""ϥΎδϧϹ΍" ... έϮμόϟ΍ Ϟϛ ϲϓ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ ϞϜϟ ΓΪΣ΍ϭ
ΝήΧ ϱάϟ΍ ΡΎΘΑ ήϴμϣ ϰϠϋ ϥϮϔ˷ϬϠΘϳ Ϣϫϭ" ϲϟΎϫϷ΍ ήϳϮμΘΑ ΔϴΣήδϤϟ΍ ΃ΪΒΗϭ
ΖϋΎτΘγ΍ ΪϘϟ ˬζΣϮϟ΍ ϊϣ ω΍ήμϟ΍ ΪϋΎμΘΑ ϲϟΎϫϷ΍ ΔϛήΣ ΪϋΎμΗϭ .ζΣϮϟ΍ ΓΎϗϼϤϟ
ΖϋΎτΘγ΍ Ύϣ έ΍ΪϘϤΑ "ΡΎΘΑ" Ϫϴϓ ϖϔΧ΃ ϱάϟ΍ ω΍ήμϟ΍ Ϊ˷δΠΗ ϥ΃ ΎϨϫ ϊϴϣΎΠϤϟ΍ ΔϛήΣ
.(2)"ΐϳΩϭ΃ Ϫϴϓ ϖ˷ϓϭ ϱάϟ΍ ω΍ήμϟ΍ Ϊ˷δΠΗ ϥ΃ ϙΎϨϫ
ϥ΃ ξϓήϳ ϮϬϓ ΔΒϴσ ϲϟΎϫ΃ ϊϣ Ϟλ΍ϮΘϣ ω΍ήλ ϲϓ ϥΎϛ ΪϘϓ "αΎϴγήΗ" Ύ˷ϣ΃
ϦϜϟ ˬϩήϴμϣ ΪϳΪΤΗ Ϧϋ ϝϮΌδϤϟ΍ Ϯϫ ΐόθϟ΍ ϥ
˷ ΃ ϯήϳϭ ΰϐϠϟ ΍ ϞΣ ΐϳήϏ κΨη ϰ˷ϟϮΘϳ
ωΎτΘγ΍ ΪϘϓ ϪΑ ΔτϴΤϤϟ΍ ϯϮϘϟ΍ Ϧϣ ϪϓϭΎΨϣ ϊϣ ω΍ήλ ϲϓ ζϴόϳ ΔΒϴσ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍
Ϧϋ ˯ΎϤϠόϟ΍ ΰΠϋ ϥ΃ ΪόΑ ϲϟΎϫϷ΍ αϮϔϧ ϲϓ ωΰϔϟ΍ϭ ΐϋήϟ΍ϭ ϑϮΨϟ΍ ΚόΒϳ ϥ΃ ζΣϮϟ΍
ϱΩΎϨϳ "αΎϴγήΗ" ϥΎϛ Ϛϟάϟ ˬϪΑ ήϤϳ κΨη Ϟϛ ϰϠϋ ζΣϮϟ΍ ϪϴϘϠϳ ϱάϟ΍ ΰϐϠϟ΍ ϞΣ
ΏϮόθϟ΍ ΫΎϘϧ· ϰϠϋ έΩΎϗ κΨη ϚϟΎϨϫ βϴϠϓ ϪδϔϨΑ Ϫδϔϧ ΫΎϘϧϹ ΐόθϟ΍ ϞΧΪΗ ΓέϭήπΑ
ήδΨϳ Ϧϟ ΕϮϤϟΎΑ Ϫ˷ϧ΃ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϞϴΒγ ϲϓ ΕϮϤϟ΍ Ϧϣ Ϊ˷ Α ϻ Ϫ˷ϧ΃"ϭ ΏϮόθϟ΍ ήμϋ ϲϓ
ϡ˷ΪϘΘϳ ΎϨϫ ˬ(3)"˯ΎϨϔϟ΍ ΎϬϨϣ ήϴΧ ϝϮϬϟ΍ ϮΑ΃ ΎϫΩ˷ΪϬΘϳ ΓΎϴΣ ϥ
˷ ·ϭ ˬϪϓϮΧ ϯϮγ ϥΎδϧϹ΍
ΕΎΒΛϻ ϪδϔϨΑ ΔϴΤπΗ ΎϤ˷ϧ·ϭ έΎμΘϧϻ΍ ϲϓ ΎόϤσ βϴϟ Ϊ ϳΪΠϟ΍ ζΣϮϟ΍ ΓΎϗϼϤϟ ϥϮϳήϛ
Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ Ϟλ΍ϮΘϤϟ΍ ω΍ήμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΎϫίήΒϳ ϥ΃ ϢϟΎγ ϲϠϋ Ω΍έ΃ ϲΘϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍
Ϯϫ ϩΪΣϭ ΐόθϟ΍ ϥ
˷ ΃ϭ Δ˷ϣ΃ ΫΎϘϧ· ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴϏ Ωήϔϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϥ
˷ ΃ ϲϫϭ ϻ΃ ΔϴΣήδϤϟ΍
.Ϫδϔϧ ΫΎϘϧ· ϰϠϋ έΩΎϘϟ΍

έ΍ϮΤϟ΍ -5
ΎϬϓήϋ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϔϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ϞϤϛ΃ Ϧϣ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" ΔϴΣήδϣ ήΒΘόΗ
ϦϔΑ ΔϴϠϤόϟ΍ ϪΗήΒΧ Ϧϣ ϪΗΩΎϔΘγ΍ϭ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΔϳήϘΒϋ ϰϟ· ϚϟΫ ϊΟήϳϭ ϱήμϤϟ΍ ΡήδϤϟ΍
Δ˷λΎΧ ΔϳΎϨϋ έ΍ϮΤϟ΍ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϰϟϭ΃ Ϊϗϭ .β΋΍ήόϟ΍ ϦϔΑ ϞϳϮτϟ΍ Ϫγ˷ήϤΗ Ϧϣϭ ΡήδϤϟ΍
Δτγ΍ϮΑϭ .ϪΘϴΣήδϣ ϲϓ ΔϳέΎΠϟ΍ϭ ΔϠΒϘϤϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ϭ ϪΗήϜϓ Ϧϋ ήϴΒό˷ΘϠϟ
.22 ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΐϳΩϭ΃ ΎϳΪϴϣϮϛ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (1)
.97 ι 1971 ήΒϤϓϮϧ ˬϰϟϭϷ΍ ΔόΒτϟ΍ ˬΔ ϴΑήόϟ΍ ΔπϬϨϟ΍ έ΍Ω ˬϥϮϨϔϟ΍ ϮΑ΃ ΡήδϤϟ΍ ˬϱήθόϟ΍ ϝϼΟ (2)
(3)
.179 ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ
ΔϤϠϛ Ϟϛ ΖϧΎϜϓ ΎϫέϮτΗ ϞΣ΍ήϣϭ ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϋ ϒθϜϳ ϥ΃ ϢϟΎγ ϲϠϋ ωΎτΘγ΍ έ΍ϮΤϟ΍
ΎϘϴϗΩ ΍ήϴΒόΗ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϚϠΗ Ϧϋ ή˷ΒόΗϭ ΔϨϴόϣ ΔϘϴϘΣ Ϧϋ ϒθϜΗϭ ΎϬΘϟϻΩ ΎϬϟ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϲϓ
"΢ϟ΍ϭ΃" Δσήθϟ΍ βϴ΋έ ϦϴΑ έ΍ϮΤϟ΍ ΍άϫ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ άΧ΄ϧϭ Ϫϴϓ ϝΎόΘϓ΍ ϭ΃ ΔϐϟΎΒϣ ϻ
.ΰϐϠϟ΍ Δϓήόϣ ϝϭΎΣ Ϫ˷ϧ΃ ϻ
˷ · Ϫϟ ΐϧΫ ϻ ϱάϟ΍ "ΖϋΎϛ" ΕϮϣ ΪόΑ ΏΎ θϟ΍ ϲσήθϟ΍ϭ
ίϮϨϜϟ ϪΘϗήγ ϰϠϋ Δϐϣ΍Ϊϟ΍ Δ˷ϟΩϷΎΑ ϢϬ˷ΘϤϟ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣ ΪϨϋϭ ..(ϼλ΍Ϯϣ) :΢ϟ΍ϭ΃"
ίϮϨϛ Δϗήγ ϰϠϋ ... Ζϔϗϭ ϱΪϴγ Ύϳ ΐΘϛ΃ (ΎΗϮϬΒϣ ΢ϟ΍ϭϷ ήψϨϳϭ ϒ˷ϗϮΘϳ ΏΎθϟ΍) ωέ
έϭΪϟ΍ Ϧϣ Ϫδϔϧ ˯ΎϘϟΈΑ ήΤΘϧ΍ϭ έΎϬϧ΍ .. ΔϟΩϷΎΑ ϪΘϬΟ΍Ϯϣ ΪϨϋ ΪΒόϤϟ΍ ϲϓ ΔϧϭΰΨϤϟ΍ ωέ
.ϊΑ΍ήϟ΍
ϊΑ΍ήϟ΍ έϭΪϟ΍ ϲϓ ϚϴΑΎΒη ζϴϔϣ :ϲσήθϟ΍
βϣΎΨϟ΍ έϭΪϟ΍ ϰϘΒϳ :΢ϟ΍ϭ΃
βϣΎΨϟ΍ έϭΪϟ΍ ϲϓ ζϴϔϣϭ :ϲσήθϟ΍
Ρϼτλ΍ Ω˷ήΠϣ ϩΩ ..ζϴϨΒόΘΗ Ύϣ ΐΘϛ΃ ϱΪϴγ Ύϳ :΢ϟ΍ϭ΃
Ρϼτλ΍ :ϲσήθϟ΍
ϢϬϔΗΎΣ Δ˷ϳϮη ϡ˷ΪϘΘΗ Ύ˷Ϥϟ ..ϱΰϣέ ϙΎΒη ..ϲόϗ΍Ϯϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ ϙΎΒη ζϣ :΢ϟ΍ϭ΃
.(1)"..ήπΤϤϟ΍ Ϟϔϗ΍ ..Ω˷ϮόΘΗΎΣϭ
ϱήμϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΎϬϨϣ ϲϧΎόϳ ϲΘϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΎϨϟ ϒθϜϳ έ΍ϮΤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ
˯ΎϨΛ΃ "ΖϋΎϛ" ΕϮϣ ΪόΒϓ ˬΐόθϟ΍ ΔϳήΣ Ϧϣ ΪΤϠϟ ΔϠϤόΘδϤϟ΍ ΔϴδϴϟϮΒϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ϭ ϊϤϘϟ΍ϭ
.ϊϗ΍ϮϟΎΑ Ϫϟ Δϗϼϋ ϻ ϒ˷ϳΰϣ ήϳήϘΗ "΢ϟ΍ϭ΃" ΐΘϜϳ ϖϴϘΤΘϟ΍
ϩάϫ Ϟϛ ήϳϮμΗ ϲϓϭ ϲϧΎόϤϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ ϞϘϧ" ϲϓ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϖ˷ϓϭ έ΍ϮΤϟ΍ Δτγ΍ϮΑϭ
ΎϬϔ˷Ϡϐϳ ΎϬ˷Ϡϛ ΔϴΣήδϤϟ΍ ΎϤ˷ϧ·ϭ ˬυΎϔϟϷ΍ ϲϓ ΔΑ΍ήϏ ϻϭ έ΍ϮΤϟ΍ ϲϓ ΕΎ˷Βτϣ ϼϓ ΕΎϴμΨθϟ΍
Ϧϋ ϯ΄Ϩϳ ϲ˷Ϩϓ ΰϴϛήΗ Ϫϴϓϭ ϲϠϴΜϤΘϟ΍ ˯΍ΩϷ΍ Ϧϣ Ϟ˷ΜϤϤϟ΍ Ϧ˷ϜϤϳ ϲΣήδϣ Ϧϴϧέ Ϫϟ ΏϮϠγ΃
Ϫϴϓ ϙ˷ήΤΘΗ ϱάϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϮΠϟ΍ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ ˬΔπϔπϓ ϭ΃ Ϟ˷ϫήΗ Ϟϛ
Ϧϋ ΍ή˷Βόϣ Ι΍ΪΣϷ΍ ϊϣ ΎδϧΎΠΘϣ ϲϣΎόϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ ˯ΎΟ ˬΔϴΣήδϤϟ΍ ΕΎ˷ϴμΨη
.(1)"ΕΎϴμΨθϟ΍

.142ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (1)
.95ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬϥϮϨϔϟ΍ ϮΑ΃ ΡήδϤϟ΍ ˬϱήθόϟ΍ ϝϼΟ (1)
1 Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍

ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍
ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" ΔϴΣήδϣ ϲϓ ΪϫΎθϤϟ΍ϭ ϝϮμϔϟ΍ ΐδΣ ΕΎϴμΨθϟ΍ ϞΧΪΗ
"ζΣϮϟ΍
ΕΎϴμΨθϟ΍
ΔΒϴσ ϲϟΎϫ΃
ϭήϔϨγ ϦΑ·

ΐΤϣέϮΣ
ϩΎϛ ϲΣΎϣ

αΎϴγήΗ
ϲσήθϟ΍

ΎΘδϛϮΟ
ΔόϳάϤϟ΍

ϭήϔϨγ
ϥϮϳήϛ

ΐϳΩϭ΃
ΖϋΎϛ

΢ϟ΍ϭ΃
ϲϣΎϛ

΢ϧϭ΃
ήϔϧ

0 0 0 0 39 0 0 8 10 4 10 21 54 15 23 60 ΕϼΧΪΘϟ΍
0 0 0 0 15ˬ98 0 0 0 0 3ˬ27 1ˬ63 4ˬ09 8ˬ60 22ˬ13 9ˬ42 24ˬ59 ϞΧΪΗ
ΕΎϴμΨθϟ΍
ΔϳϮ΋ΎϤϟ΍ ΔΒδϨϟΎΑ

ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍
"ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃"
ΕΎϴμΨθϟ΍
ΔΒϴσ ϲϟΎϫ΃
ϭήϔϨγ ϦΑ·

ΐΤϣέϮΣ
ϩΎϛ ϲΣΎϣ

αΎϴγήΗ

ΎΘδϛϮΟ
ΔόϳάϤϟ΍

ϭήϔϨγ
ϥϮϳήϛ

ΐϳΩϭ΃
ΖϋΎϛ

΢ϟ΍ϭ΃
ϲϣΎϛ

΢ϧϭ΃
ϲσήθϟ΍

ήϔϧ

ΪϫΎθϤϟ΍
0 1 3 3 0 7 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 ΪϬθϤϟ΍
9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 0 0 0 % ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14 0 10 0 4 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 15 10 0 0 23 6 ΪϬθϤϟ΍
0 0 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0 8 1 0 5 7 ΪϬθϤϟ΍
9 1 3 3 8 7 6 0 2 20 13 16 48 1 10 29 ωϮϤΠϤϟ΍
4ˬ63 0ˬ51 1ˬ54 1ˬ54 4ˬ12 3ˬ60 3ˬ09 0 1ˬ03 10ˬ30 6ˬ70 29ˬ69 24ˬ74 0ˬ52 5ˬ15 14ˬ94 ϞΧΪΗ
ΕΎϴμΨθϟ΍
ΔϳϮ΋ΎϤϟ΍ ΔΒδϨϟΎΑ
ΚϟΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍
"ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃"
ΕΎϴμΨθϟ΍
ΔΒϴσ ϲϟΎϫ΃

ΐΤϣέϮΣ

αΎϴγήΗ

ΎΘδϛϮΟ
ήϔϧ ϦΑ·
ΔόϳάϤϟ΍

ϭήϔϨγ
ϥϮϳήϛ

ΐϳΩϭ΃
ΖϋΎϛ

΢ϟ΍ϭ΃
ϲϣΎϛ

΢ϧϭ΃
ήϔϧ ΪϫΎθϤϟ΍

0 0 11 0 0 0 7 0 3 7 19 5 5 9 1 ΪϬθϤϟ΍

0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 13 13 0 28 2 ΪϬθϤϟ΍

0 0 7 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 6 % ΪϬθϤϟ΍

0 0 22 0 0 0 21 0 3 7 32 22 5 43 ωϮϤΠϤϟ΍

0 0 14ˬ19 0 0 0 13ˬ54 0 1ˬ93 4ˬ51 20ˬ64 14ˬ19 3ˬ22 27ˬ74 ΕΎϴμΨθϟ΍ ϞΧΪΗ
ΔϳϮ΋ΎϤϟ΍ ΔΒδϨϟ ΎΑ

"ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" ΔϴΣήδϣ ϲϓ ΕΎϴμΨθϟ΍ ϞΧΪΗ


ΕΎϴμΨθϟ΍

ΔΒϴσ ϲϟΎϫ΃
ϭήϔϨγ ϦΑ·

ΐΤϣέϮΣ
ϩΎϛ ϲΣΎϣ

αΎϴγήΗ

ΎΘδϛϮΟ
ΔόϳάϤϟ΍
ϲσήη

ϭήϔϨγ
ϥϮϳήϛ

ΐϳΩϭ΃
ΖϋΎϛ

΢ϟ΍ϭ΃
ϲϣΎϛ

΢ϧϭ΃
ήϔϧ
9 1 3 3 69 7 6 8 33 24 26 44 134 38 38 132 ΕϼΧΪΘϟ΍
1.59 0ˬ17 0ˬ52 0ˬ52 1ˬ22 1ˬ27 1,04 1ˬ39 5ˬ73 4ˬ1 4ˬ21 7ˬ65 23ˬ30 63ˬ60 6ˬ60 95ˬ22 ϞΧΪΗ
7 ΕΎϴμΨθϟ΍
ΔϳϮ΋ΎϤϟ΍ ΔΒδϨϟΎΑ

ΕΎϴμΨθϟ΍ -
ΐϳΩϭ΃ *
ϞϴϤϳ ϪΟϮϟ΍ ϲΤϤϗ ϦϴϨϴόϟ΍ ϲϠδϋ ϮϬϓ ϱήμϤϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΢ϣϼϤΑ "ΐϳΩϭ΃" ϊ˷ΘϤΘϳ
ϮϬϓ ΓέϮτγϷ΍ Ϧϣ Ύϫ˷ΪϤΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϼόϟ΍ ξόΑ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϑΎο΃ϭ ΓήϤδϟ΍ ϰϟ·
Δσήθϟ΍ βϴ΋έ ϩ΃ήϘϳ ϱάϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΢π˷Θϳϭ ˬϦϴΘϣ˷έϮΘϤϟ΍ ϦϴϣΪϘϟ΍ ΐΣΎλ
ϙΎϨϫ ϦϴΣ ϲϓ ϪΗϮϣ ϲϓ ΐ˷ΒδΗ ϭ΃ ϩΪϟ΍ϭ ϞΘϗ ϥ΃ ΪόΑ ϲϧΎΘϴϣ Ϧϣ Ώήϫ Ϫ˷ϧ΃" "΢ϟ΍ϭ΃"
ΔϘ΋Ύϓ ΔϴϠϘϋ Ε΍έΪϘΑ ΐϳΩϭ΃ ΰ˷ϴϤΘϳϭ .(1)"ΔϘϔϧ Δ˷ϴπϗ Ϧϣ ΏέΎϫ Ϫ˷ϧ΄Α ΪϴϔΗ ϯήΧ΃ ΕΎό΋Ύη
.(2)"Ξϧήτθϟ΍ Δϔϳ˷ήΣ Ϟϛ ΐϠϐϳ ϥ΃ ΔΒϴσ ϲϓ ϪΘϣΎϗ· Ϧϣ ΪΣ΍ϭ ήϬη ϝϼΧ ωΎτΘγ΍ Ϋ·"
ωϮϤΠϣ ϥ
˷ ΃ ϊΑ΍ήϟ΍ ϝϭΪΠϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϦϴΒΘϧ Ϋ· ΔϴΣήδϤϟ΍ ϲϓ ϒ˷ΜϜϣ ΐϳΩϭ΃ έϮπΣ ϥΎϛϭ
ϥ
˷ ΃ ΢π˷Θϳ ΔϴΣήδϤϟ΍ Δϳ΍ΪΑ άϨϣϭ ˬ4Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϚϟΫ ϦϴΒϳ ΎϤϠΜϣ % 22.95 ώϠΑ ϪΗϼ˷ΧΪΗ
Γ΍έΎΒϣ ϲϓ ΎδϤϐϨϣ "ΐϳΩϭ΃"ϭ ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍ ΃ΪΒϳ Ϋ· ΔϧΎλ˷ήϟ΍ϭ ˯ ϭΪϬϟΎΑ ΰ˷ϴϤΘϳ ΐϳΩϭ΃
ΫΎΘγϷ΍ ΝήΧ ΎϣΪϨϋ ϲϟΎϫϷ΍ ϰϠϋ ήτϴδϳ ΐϋήϟ΍ϭ ωΰϔϟ΍ ϥΎϛ ΎϣΪϨϋϭ ˬΔ΋ΩΎϫ Ξϧήτη
:˯ϭΪϫ ϞϜΑ Ι˷ΪΤΘϳ "ΐϳΩϭ΃" ϥΎϛ ˬϚϟΫ ϲϓ ΢ΠϨϳ Ϣϟϭ ζΣϮϟ΍ ΔϬΟ΍ϮϤϟ "ΡΎΘΑ"
(3 )
"ˮ..ϪϏΎϣΩ Ϛδϣ Ϋ· ϻ˷ · ήϜϔϳ ζϓήόϳ Ύϣ .. (˯ϭΪϬΑ) :ΐϳΩϭ΃"
:ΐϳΩϭ΃ Ϟλ΍Ϯϳ Ϣ˷ Λ
.. Γέϭ˷ΰϔϟ΍ ϞΤϳ ϥΎθϋ ΢ϳ΍έ Ϯϫ Ϯϟ ..Γέϭ˷ΰϔϟ΍ ϞΤϳ ϦϜϤϣ ϥΎϛ"
..ΐϳΩϭ΃ Ύϳ ΔΒϳήϏ ˯΍έ΁ Ϛϴϟ Ζϧ΃ Ύϣ΃ ..ˮ..΢˷δϔΘϳ ΢ϳ΍έ ϥΎϛ Ϯϫ ϝΎ˷ϣ΃ :ϲϣΎϛ
Γΰ΋ΎΠϟ΍ ϲϓ ή˷Ϝϔϳ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϦϜϤϣ ζϣ ..Γΰ΋ΎΠϟ΍ ϲϓ ή˷ϜϔϴΑϭ ΢ϳ΍έ ˬ΍ΪΑ΃ :ΐϳΩϭ΃
.(4)"Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ΰϐϠϟ΍ ϲϓϭ
ϱάϟ΍ ϮϬϓ ϱ˷ΪΤΘϟ΍ϭ ΔϤϳΰόϟ΍ϭ ΓϮϘϟΎΑ ΐϳΩϭ΃ ΰ˷ϴϤΘϳ ΕΎϔ˷μϟ΍ ϩ άϫ ϰϟ· ΔϓΎο·
ϻΪΑ ΐϠτϳϭ ΩϮϘϨϟΎΑ ΊϓΎϜϳ ϥ΃ ξϓήϳϭ ˬϩΩήϔϤΑ ζΣϮϟ΍ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ΝήΨϳϭ ϊϴϤΠϟ΍ ϯ˷ΪΤΘϳ
.ΎϬΘϜϠϣ Ν˷ϭΰΘϳ ϥ΃ϭ ϞΣ΍ήϟ΍ ΎϬϜϠϤϟ ΎϔϠΧ ΔΒϴσ ΔϨϳΪϣ ϰϠϋ ΎϜϠϣ ΐ˷μϨϳ ϥ΃ ϚϟΫ Ϧϋ
ΐμϨϣ ϲ˷ϟϮΘΑ ωΎϨΘϗϻ΍ ϰϟ· ϪόϓΪΗ ϲΘϟ΍ ϪΗϼ˷ϫΆϣ Ϧϋ "ΎΘγΎϛϮΟ" Ϫϟ΄δΗ ΎϣΪϨϋϭ
(1 )
ΐϫάϳϭ "ϲ΋ΎϛΫ ... ϲΘϳήϘΒϋ ... ϲϠϘϋ" βϔϨϟ΍ ϲϓ ΔϘΛ ϞϜΑ ΐϳΩϭ΃ ΐϴΠϳ ήϴτΧ
ϪΗϮλ ϦϜϟ ϊϨλ Ύϣ ΔϘϴϘΤΑ ϲϟΎϫϷ΍ ώ˷ϠΒϳ ϥ΃ Ϊϳήϳϭ ΩϮόϳ Ϣ˷ Λ ζΣϮϟ΍ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ΐϳΩϭ΃
."ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ " ΔϤ˷ϐϨϤϟ΍ ϢϬΗΎϓΎΘϫ ϡΎΣί ςγϭ ϊϴπϳ
˯ΎΑήϬϜϟ΍ϭ Ε΍ή΋Ύτϟ΍ϭ Ε΍έΎϴδϟ΍ ω΍ήΘΧ΍ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ βϤϐϨϳ ϢϜΤϠϟ Ϫϴ˷ϟϮΗ ΪόΑϭ
.ΔϋΎΒτϟ΍ Εϻ΁ϭ

.121ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎ Ϝϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (1)
.121 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (2)
.107 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (3)
.109 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (4)
.122 ι ˬϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ (1)
Ω˷ΩήΘϳ ϮϬϓ ˬϪΑ ϊϨΘϘϣ ϮϬϓ ϲϨϳΪϟ΍ ϒϗϮϤϟ΍ Ϧϋ ΐϳΩϭ΃ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΝήΨϳ Ϣϟϭ"
ϥΎϛ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϕΎϴγ ϲϓϭ ΔϣΎϬϟ΍ Ξϧήτθϟ΍ ΕΎϳέΎΒϣ ϞΒϗ ϥϮϣ΁ ΪΒόϣ ϰϠϋ ΎϧΎϴΣ΃
έϮϣϷ΍ ϩάϫ ϥ
˷ Έϓ Ϛθϟ΍ Ϧϣ ωϮϧ ϱ΃ ϪϨϳϮϜΗ ϲϓ ίήΒϳ Ϣϟϭ ϥϮϣ΁ ΪΒόϣ ϰϟ· ΐϫάϳ ΐϳΩϭ΃
΍˷ΪΘόϣ ΎϤϟΎϋ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰϠϋ ϰϨΑ ϩ ϥ
˷ ΃ Ϋ· ϲϠϘϋ ϖϠϗ έΪμϣ ϦϜΗ Ϣϟ ΔϳΩΎϘΘϋϹ΍
.(2)"Ϫ΋ΎϛάΑ
ˬϱϮϘϟ΍ ϞτΒϟ΍ ϚϟΫ ΔϴΣήδϤϟ΍ Ϧϣ ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍ Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ΐϳΩϭ΃ ϥΎϛ ΍άϜϫϭ
ΔϳήϘΒϋ ϦϜϟ .ϩήϴϏ ϪϨϋ ΰΠϋ Ύϣ ϖ˷ϘΤϳ ϥ΃ ωΎτΘγ΍ ϱάϟ΍ϭ Ϫ΋ΎϛάΑ ήΨΘϔϤϟ΍ϭ ϪδϔϨΑ ΰΘόϤϟ΍
ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ˯ΎΟ Ϛϟάϟ ϞϣΎόϤϟ΍ϭ ϊϧΎμϤϟ΍ ˯ΎϨΑ ϰϟ· ϥΎδϧϹ΍ ˯ΎϨΑ Ϧϋ ϑήμϨϳ ϪΘϠόΟ
Ϧϣ ήΜϛ΃ ϪΘΟϭί ήηΎόϳ Ϣϟ ϪϤϜΣ Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ϮϬϓ ΐϳΩϭ΃ ΎϬΑ ϒμ˷Θϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϴΒϠδϟ΍ Ϧ˷ϴΒϟ
Ϣ˷ Λ ˬΔΒϴσ ϲϟΎϫ΃ ϲϓ ϑήμΘϟ΍ ΔϳήΣ "΢ϟ΍ϭϷ" ϰτϋ΃ ϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎο· Ε΍˷ήϣ ϊΑέ΃
.ϪϬϴϟ΄Η ϥϮϟϭΎΤϳ ΎϣΪϨϋ ΢ϟΎμϤϟ΍ ΏΎΤλ΃ ΔΒόϠϟ ΐϳΩϭ΃ ϢϠδΘδϳ
ϞΤϳ ϱΩΎϋ ϥΎδϧ· ϦϜϤϳ ϻ ..ϱΩΎϋ ϥΎδϧ· Ϛ˷ϧ· ΎϨϤ˷ϬϔΗ ϚΘϟϼΟ ίϭΎϋϭ :΢ϧϭ΃"
...ΔϬϟϵ΍ Ρϭέ Ϛμ˷ϤϘΘΘΑ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϭ΃ ΔϬϟϵ΍ ΐϠλ Ϧϣ ϚΘϟϼΟ Ϊϴϛ΃ ..ϩΩ ΰϐϠϟ΍
ϩΪϛ ήϜΘϔΗ :ΐϳΩϭ΃
Ϊϴϛ΃ :΢ϧϭ΃
.(1)"..΍ήϜη ..(ΎΣήθϨϣ) :ΐϳΩϭ΃
΄τΧ΃ Ϫ˷ϧ΃ ΐϳΩϭ΃ ϒθΘϜϳϭ ΪϳΪΟ Ϧϣ ϊΟήϳ ζΣϮϟ΍ ϥ
˷ Έϓ ΚϟΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ϲϓ Ύ˷ϣ΃
ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΔϋΎϨλ ϰϟ· ϲϘϴϘΤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ΔϋΎϨλ Ϧϋ ϑήμϧ΍ ΎϣΪϨϋ ήϴΒϛ ΄τΧ
Ε΃ΪΑ ΪϘϟ ˮ˯΍ήΤμϟ΍ Ϧϣ ϱΎΟ ζΣϭ ΎϫΩ˷ΪϬϳ ϱΩ ΓέΎπΤϟ΍ Ϟϛ ..." ΐϳΩϭ΃ Υήμϳ Ϛϟάϟ
ϥ΃ ζΣϭ ϱ΃ ϊϴτΘδϳ ζϫ ˯ΎϨΑ .. ΓέΎπΤϟ΍ Ϧϣ ϢΨπϟ΍ ˯ΎϨΒϟ΍ ΍άϫ Ϟϛ ϥ
˷ ΃ βΣ΃
ϩάϫ Ϟϛ ΖϛήΗ ϲ˷ϧϷ Ώ΍άόϟ΍ ϲϨϘΣϼϳ ϑϮγ ΓήΧϵ΍ έ΍Ϊϟ ΍ ϰϟ· ϞϘΘϧ΄γ ΎϣΪϨϋ .ϩή˷ϣΪϳ
ϥ΃ ΓΎϴΤϟ΍ ϢγΎΑ ϢϜϨϣ ΐϠσ΃ ϲϨ˷ϧ· ΔΒϴσ Ϟϫ΃ Ύϳ ˬΎϬΘϳΎϤΣ ϊϴτΘδϳ ϻ ϦϤϟ ΓέΎπΤϟ΍
ϞΟ΃ Ϧϣϭ ..ϢϛΪόΑ ϥϮΗ΄ϴγ Ϧϣ ϞΟ΃ Ϧϣ .. ϪϴϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ϭ ζΣϮϟ΍ ΓΎϗϼϤϟ ΍ϮΟήΨΗ
Ϫ˷ϧ΃ϭ ϰϟϭϷ΍ ΓήϤϟ΍ ϲϓ ζΣϮϟ΍ ϰϠϋ ήμΘϧ΍ ϥ΃ ΙΪΤϳ Ϣϟ Ϫ˷ϧ΄Α ΐϳΩϭ΃ ϑήΘόϳϭ .(2)"ΔΒϴσ
ΔΠϴΘϧ ϩάϫ ΖϧΎϛ ϊΒτϟΎΑ"ϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϢΟΎϬΗ ϲΘϟ΍ εϮΣϮϟ΍ ϞΘϘϳ ϥ΃ ϩΩήϔϤΑ ϥΎδϧϹ ϦϜϤϳ ϻ

(2)
.121ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬϝϭϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ˬήλΎόϤϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ ΓέϮτγϷ΍ ˬϱίΎΠΤϟ΍ ϦϳΪϟ΍ βϤη

.122ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (1)
.166ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (2)
ϥ΃ ϥϭΩ Ϫδϔϧ Ϧϣ ϊϨλ ΔϳΩήϔϟ΍ ϪΗΎϋήΘΨϤΑ ϮϬϓ ϪΗ˯΍ήΑϭ ΐϳΩϭ΃ ΔϴϟΎΜϤϟ ΔϴϘτϨϣ
ϲϓ Ϫ˷ϘΣ Ϧϣ Ύπϳ΃ ϱέΪϳ ϥ΃ ϥϭΩ ΎϬΒόη Ω˷ήΟϭ ˬΔΒϴσ νέ΃ ϰϠϋ ΓΎϴΤϠϟ ΎϘϟΎΧ ϱέΪϳ
.(3)"ΔϋΎϤΠϟ΍ϭ Ωήϔϟ΍ ϦϴΑ ΔϟΩΎόϤϟ΍ ϢϘΘδΗ ϢϠϓ ˬΓΎϴΤϟ΍ ϩάϫ ϊϨλ ϪΘϛέΎθϣ
ΔΒϴσ ΓέΩΎϐϣ έ˷ήϘϳϭ ϰϤόϟΎΑ ΐϳΩϭ΃ ΏΎμϳ ΔϴΣήδϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓϭ
Δ˷δϟ Ϫϴϓ ϥ
˷ ΃ ΖϔθΘϛ΍ ϱΪΠϣ Δ˷Ϥϗ ϲϓ ..ϲδϔϨΑ ϞΤϟ΍ ϰϠϋ έ˷ϭΩΎΣ Ύϧ΃ :ΐϳΩϭ΃"
άΧ .. ϥϮϳήϛ ..Ϣ˷ϠόΗ΍ ϥΎθϋ ..ΔϠϳϮσ ΔϠΣέ ΃ΪΑΎΣ ..ϲθϣΎΣ Ύϧ΃ ..εΎϬϓήϋ Ύϣ ΕΎΟΎΣ
ϥ
˷ ΃ ϑέΎϋ ζΘϨϛ Ύϣ (Ϣϟ΄Α) ..ϞϴϠϗ ϲϠϟ΍ Ϯϫ ˯Ϯπϟ΍ ϥ
˷ ΃ ήϛΎϓ ΖϨϛ ΏΎΒϟ΍ ϲϨϳ˷έϭ .. ϱΪϳΎΑ
( 4)
"..ϥϮϳήϛ Ύϳ Ζϧ΃ ϊΟέ΍ ..ϱΩ ΔϤϠψϟ΍ Ϟϛ ΎϬϴϓ ϥϮϜΗ ϦϜϤϣ ΎϴϧΪϟ΍

ΎΘγΎϛϮΟ *
Ϧϣ ΢π˷Θϳ Ύϣ Ϯϫϭ ΔϴϗϮγ Γ΃ήϣ΍ "ΎΘγΎϛϮΟ " ϥ
˷ ΃ φΣϼϧ ΔϴΣήδϤϟ΍ Δϳ΍ΪΑ άϨϣ
ΔϨϬϛ βϴ΋έ "ΐΤϣ έϮΣ"ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϓήϐϟ΍ βϴ΋έ "΢ϧϭ΃" ϦϴΑ ω΍ΰϨϟ΍ ζ
˷ ϔϟ ΎϬΑΎτΧ
.ΔΒϴσ ΔόϣΎΟ ήϳΪϣϭ ϥϮϣ΁
Ϧϣ αΎϨϟ΍ ΍Ϯμ˷ϠΨΗϭ ΍ϭήϜϔΗ ϥΎθϋ ϢϛΎΒϳΎΟ Ύϧ΃ ..΍ϮϘϧΎΨΘΗΎΣ ϢΘϧ΃ :ΎΘγΎϛϮΟ"
(1 )
ϢϜΘϓΎϴϫ ϰϠϋ αΎϨϟ΍ ΍ϮΟ˷ήϔΗϭ ϢϜϠϴδϏ ΍ϭήθϨΗ ϥΎθϋ ϻ˷ ·ϭˬΎϬϴϓ ϲϫ ϲϠϟ΍ ΔΒϴμϤϟ΍
ˬΔόϴϠΨϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ΓέϮμΑ ήϬψΗ "ΎΘγΎϛϮΟ" ϥ
˷΃ ϻ
˷ · ΔϜϠϤϟ΍ ΎϬ˷ϧ΃ Ϧϣ ϢϏήϟΎΑϭ
ϰϠϋ ΖϘϓ΍ϭ Ϊϗϭ ˬΎϬΘΛϮϧ΃ ϊΒθΘϟ ήΧ΁ ϚϠϤΑ ϚϠϣ ϝΪΒΘδΗ ϲΘϟ΍ ˬβϨΠϠϟ Δϫήθϟ΍ ˬΓήΘϬΘδϤϟ΍
Ϊ˷ϛ΃ "΢ϟ΍ϭ΃" ϥ
˷ Ϸ ΎϤ˷ϧ·ϭ αΎϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ϚϟΫ ϦϠόΗ ΎϤϛ ΔΒϴσ ϞΟ΃ Ϧϣ βϴϟ ΐϳΩϭ΃ Ϧϣ Ν΍ϭΰϟ΍
ϝϮσ" :ή˷ϣάΘΗ ϚϟΫ ΪόΑ ΎϫΪΠϧ Ϛϟάϟ ΔϳΪδΠϟ΍ ΎϬΘΒϏέ ΎϬϟ ϖ˷ϘΤϳϭ ΎϬΒΠόϴγ ΐϳΩϭ΃ ϥ
˷ ΃ ΎϬϟ
Ύϣ ϡϮϳ Ϧϣ ..ϪΗήπΣ ΕΎϋ΍ήΘΧϻ΍ ϲϓ ϝϮϐθϣ ϪϋΎΘΑ ϞϤόϤϟ΍ ϲϓ ϞϴϠϟ΍ ϝϮσϭ έΎϬϨϟ΍
ΔϬϟϵ΍ ΐϠλ Ϧϣϭ ..ΔϜϠϣ Ύϧ΃ ΢ϴΤλ ..Ε΍˷ήϣ ϊΑέ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ εϮΘϔη Ύϣ ϪΗί˷ϮΠΗ

.56ι ˬ1991 ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔόΒτϤϟ΍ˬ (1973ˬ1967) Ϟϴ΋΍ήγ΍ϭ Ώήόϟ΍ ϦϴΑ ΡήδϤϟ΍ ˬϥ΍ήϬϣ ΢ϣΎγ έϮΘϛΪϟ΍ (3)
.177ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣ Ϯϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (4)
(1)
.110ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ
ΐϳΩϭ΃ Ϧϣ ΎϬμ˷ϠΨϳ ϥ΃ "΢ϟ΍ϭ΃" Ϧϣ ΎΘγΎϛϮΟ ΐϠτΗ Ϣ˷ Λ .(2)"ΔοήΑ ήθΑ Ύϧ΃ ϢϜϟ ..ϥΎϤϛ
Ϟϛ ϞμΤΘΑ ϲϠϟ΍ ΙΩ΍ϮΤϟ΍ Ϧϣ ΔΛΩΎΣ ..ϪϠΒϗ ϞΒϗ ϲϠϟ΍ϭ ϪϠΒϗ ϲϠϟ΍ ϊϣ ΖϠϤϋ Ύϣ ϱ
˷ ί"
.ϩήϤϋ ϦϣΎο ΪΣ ..ϡϮϳ
.(3)"ϲΗϻϮϣ Ύϳ ϲηέΪϗ Ύϣ ϱΩ Γ˷ήϤϟ΍ :΢ϟ΍ϭ΃
ΕάϔϨΘγ΍ ΎϬ˷ϧ΄Α ϩήΒΨΗ Γ΃ήϤϟ΍ Ρϼγ ϞϤόΘδΗ ϥ΃ "΢ϟ΍ϭ΃" ΎϬϨϣ ΐϠτϳ ΎϣΪϨϋϭ
ϻ "ΎΘγΎϛϮΟ" ΖϧΎϛ ϚϟΫ ϞΑΎϘϣ ϲϓϭ ˬϯϭΪΟ ϥϭΩ ϦϜϟ ϖϴΣΎδϤϟ΍ϭ ΕϮϳΰϟ΍ϭ έϮτόϟ΍
ζΣϮϟ΍ ϊΟήϳ ΎϣΪϨϋϭ ˬΎϬΤ΋Ύπϓ Ϧϋ ΐόθϟ΍ ΖϜδϳ ϥ΃ ϻ
˷ · ΎϬ˷ϤϬ ϳ ϻϭ ΔΒϴσ ήϣ΄Α ϲϨΘόΗ
."ΐϳΩϭ΃" Ϧϣ κ˷ϠΨΘϠϟ Δλήϔϟ΍ Ϟ
˷ ϐΘδΗ ϥ΃ ϝϭΎΤΗ "ΎΘγΎϛϮΟ" ϥ
˷ Έϓ ΔϴϧΎΛ
ϻϭ ϝ˯ΎπΘΗ ΔϴϧϮϋήϔϟ΍ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ Ϟϛ ..ΪϴϟΎϘΘϟ΍ ΎϬϤγ΍ ΔΟΎΣ ζϴϔϣ :ΎΘγΎϛϮΟ"
Ϟϫ΃ Ύϳ (ϲϟΎϫϸϟ ΎϬϣϼϛ Ϫ˷ΟϮΗ) ..ήτΨϠϟ ΔΒϴσ ν˷ήόΘΗ ΎϣΪϨϋ ΔϤϴϗ ϱ΃ ΎϬϟ ΢Βμϳ
ϞΤϳ ϲϠϟ΍ Ϯϫ ΐϳΩϭ΃ ..Ϛϟάϟϭ ..˯ΎϴϛΫϷ΍ ϰϛΫ΃ Ϯϫ ΐϳΩϭ΃ ϥ
˷ ΃ ΔΑήΠΘϟΎΑ ΖΒΛ ΪϘϟ ..ΔΒϴσ
(1 )
".ΰϐϠϟ΍
Ϧϋ ϦϠόϳ ϥ΃ ϥϭΩ ϲϟΎϫϷ΍ ΪΣ΃ ΎϬϨϣ ήΨδϳ Ϋ· ΔϳήΨγ ϞΤϣ ΎΘγΎϛϮΟ ϥϮϜΗ ΎϨϫϭ
Ϫδϔϧ
( 2)
"..Δϴϫ΍Ω ϲϓ ϞΟ΍ήϟ΍ ϱ˷ΩϮΗ ΓίϭΎϋ ..ΎϳϮΧ Ύϳ Δ˷ϴϟϮϟ΍ ϑϮη :ΕϮλ"
ΔϴμΨη ϢϟΎγ ϲϠϋ ϞϤόΘγ΍ Ϊϗϭ" ΐϳΩϭ΄Α ωΎϘϳ Ϲ΍ ϲϓ ΎΘγΎϛϮΟ ϞθϔΗ ΍άϜϫϭ
ΎϬΘ˷ϴμΨη Γ˷ϮϘΑ ΖϋΎτΘγ΍ ϲΘϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϩάϫ ϥ
˷ Έϓ ΐϳΩϭ΃ ΔϴμΨη ϪΑ ΢˷οϮϴϟ ΎΘγΎϛϮΟ
ϲϓ ΐϳΩϭ΃ ΩϮΟϭ ϰϠϋ ΔϘΑΎγ ϞΘϗ ΕΎ˷ϴϠϤϋ ϲϓ ϪϬ˷ΟϮΗϭ Δσήθϟ΍ βϴ΋έ ϰϠϋ ήτϴδΗ ϥ΃
ΏΎΤλ΃ Ϧϣ ήϴΜϜϟ ϞΜϤϤϟ΍ ϱϮϘϟ΍ κΨθϟ΍ ΢Βλ΃ ΐϳΩϭ΃ ϥ
˷ Ϸ ΓήϤϟ΍ ϩάϫ ΰΠόΗ ΔΒϴσ
.(3)"ΔϨϳΪϤϟ΍ ϲϓ ΢ϟΎμϤϟ΍

(2)
.143ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ
(3)
.144ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ

.124 123ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (1)
.124 ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (2)
.124 ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬϝϭϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ˬήλΎόϤϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ ΓέϮτγϷ΍ ˬϲΟΎΠΤϟ΍ ϦϳΪϟ΍ βϤη (3)
ϥϮϳήϛ *
ΔϘϳήσ ϰϠϋ ΎϬϴϠϋ ιήΤϳϭ Ύϫήϣ΄Α ϢΘϬϳϭ ΔΒϴσ ΐΤϳ ϱάϟ΍ ϱήϜδόϟ΍ ϞΟήϟ΍ Ϯϫ
.ϪϠΟ΃ Ϧϣ ϞοΎϨϳϭ ϪϨσϭ ΐΤϳ ϱάϟ΍ ϱήϜδόϟ΍ ϞΟήϟ΍
ϢϟΎόϟ΍ ˬϪΘϓήΣ Ϧϣ ϦϜϤΘϤϟ΍ ϱήϜδόϟ΍ Δϋΰϧ ˬΔψϓΎΤϤϟ΍ Δϋΰϧ "ϥϮϳήϛ" Ϟ˷ΜϤϳϭ
ωΎϓΪϠϟ ϩΩ΍Ϊϋ΍ϭ ζϴΠϟ΍ ΐϳέΪΘΑ "ϥϮϳήϛ" ϲϔΘϜϳ Ϛϟάϟ Ύϫέ΍ήγ΃ ϖ΋ΎϗΩϭ ΎϫέϮϣ΃ ϞϴλΎϔΘΑ
ϥϭΆη ΎϬΑ Ϣ˷ψϨΗϭ ϢϜΤϟ΍ ΎϬΑ ήϴδϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϔϴϜϟ΍ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξ
˷ ϐϳ ϪϠόΟ Ύ˷Ϥϣ ΔΒϴσ Ϧϋ
ΔΒϴσ ϡΰϬΗ ΎϣΪϨϋϭ Ϫηήϋ ϰϠϋ ϦϴϣϷ΍ϭ ΐϳΩϭϷ ϲϓϮϟ΍ ϖϳΪμϟ΍ "ϥϮϳήϛ" ήΒΘόϳϭ ΩϼΒϟ΍
Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϰϟ· ΎϫίϭΎΠΘϳ ϞΑ ΔϴϟϮΌδϤϟ΍ Ϟ˷ϤΤΘϳ Ϧϣ ϝϭ΃ "ϥϮϳήϛ" ϥϮϜϳ ζΣϮϟ΍ ϡΎϣ΃
ϝΎΘϘϟ΍ ϲϓ ΪϤμϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ϻ ΔΒϴσ ΦϳέΎΗ ϲϓ Γ˷ήϣ ϝϭϷ ΐόθϟ΍ ΖϠόΟ ϲΘϟ΍ ΏΎΒγϷ΍
ΎϨϫ ϥΎδϧϹ΍" :ϥΎδϧϹ΍ ϡΰϫ ΎϤ˷ϧ·ϭ ϡΰϬΗ Ϣϟ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϥ
˷ ΃ ΎϫΩΎϔϣ ΔϘϴϘΣ ϰϟ· Ϟ˷λϮΘϳ ϚϟάΑϭ
ϥΎδϧϹ΍ ϊϨλ Ϧϋ ϝϮΌδϤϟ΍ ΓέϭήπϟΎΑ Ϯϫ ..ϩΩ ςϠϐϟ΍ Ϧϋ ϝϮΌδϤϟ΍ϭ ςϠϏ ΔΟΎΣ Ϫϴϓ
Ϧϣ ΎΑϭήϫϭ ΔϴϟϮΌδϤϟ΍ Ϧϣ κ˷ϠϤΗ Ω˷ήΠϣ "ϥϮϳήϛ" ϡϼϛ ϥϮϜϳ ϻ ϰ˷ΘΣϭ .(1)"ΎϨϫ
ϝϭ΃ "ϥϮϳήϛ" ϥϮϜϳϭ ˬΔϤϳΰϬϟ΍ ίϭΎΠΘϟ ΔϴΤπΘϟΎΑ ΔΒϴσ ˯ΎϨΑ΃ ΐϟΎτϳ ϩ΍ήϧ ˬΔϬΟ΍ϮϤϟ΍
ΎϤ˷ϧ·ϭ έΎμΘϧϻ΍ ϲϓ ΎόϤσ βϴϟ ϩΩήϔϤΑ ζΣϮϟ΍ ΓΎϗϼϤϟ ΝήΨϳ Ϛϟάϟ ΔϴΤπΘϟΎΑ ϡϮϘϳ Ϧϣ
.ϪϓϮΧ ϯϮγ ϥΎδϧϹ΍ ήδΨϳ Ϧϟ ΕϮϤϟΎΑ Ϫ˷ϧϷ ΕϮϤϟ΍ ϲϓ ΔΒϏέ

(1)
.169ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ
αΎϴγήΗ *
ϰϠϋ ΎΌ˷ϛϮΘϣ ΡήδϤϟ΍ ϰϟ· ϞΧΪϳ ϱάϟ΍ ϰϤϋϷ΍ ϑ΍˷ήόϟ΍ϭ ίϮΠόϟ΍ ϞΟ˷ήϟ΍ Ϯϫ
ήϴϤο ϯϮγ" "αΎϴγήΗ" ϦϜϳ Ϣϟϭ ΓήϴμΒϟ΍ άϓΎϧ ϥΎϛ ϚϟΫ ϞΑΎϘϣ ϲϓ Ϫ˷ϨϜϟ ˬϩΎμϋ
΍έΩΎϗϭ ϞΑ ˬςϘϓ Γ˯ϮΒ˷Ϩϟ΍ ϰϠϋ ΍έΩΎϗ βϴϟ Ϯϫϭ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ ήψϧ ϲϓ ϱήμϤϟ΍ ΐόθϟ΍
ϰϠϋ ϢϟΎόϟ΍ ΪϬθϳ ϱάϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϠϟ Δ˷μϘϟ΍ ϞϤΤϳ ϱάϟ΍ ϲϗΎΒϟ΍ Ϯϫϭ ˬΔϬΟ΍ϮϤϟ΍ ϰϠϋ Ύπϳ΃
(1 )
ϲϟΎϫ΃ Ϧϣ ΐϠτϳϭ ˬϢϠψϠϟ ϡϼδΘγϻ΍ϭ ϑϮΨϟ΍ϭ ωϮπΨϟ΍ ξϓήϳ Ϯϫϭ "ΔΒϴσ ˯ΎϘΑ
ϪΒϴΠϳ ϢϬγήΘϔϳ Ϊϗ ζΣϮϟ΍ ϥ
˷ ΃ ϢϫΪΣ΃ ϝϮϘϳ ϦϴΣϭ ζΣϮϟ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣϭ ϱΪΤΘϟ΍ ΔΒϴσ
:ΐπϐΑ "αΎϴγήΗ"
ϢϜΘϠϜθϣ ϦϴΘϟΎΤϟ΍ ϲϓ ..ϢϬϠϛ ϲϠϟ΍ Ϧϣ ϦδΣ΃ ϢΘϧ΃ Ϣϫ ..ϲΧ΃ Ύϳ ϢϜϠϛΎϳ Ύϣ"
(2 )
"ϩϮΘϠϛ ϢΘϧ΃ ΍Ϋ· ϭ΃ ..ϢϜϠϛ Ϯϫ ΍Ϋ· ..ϞΤΘΘΣ
"΢ϟ΍ϭ΃" ϩήϳΎόϳ ΎϣΪϨόϓ ˯ϭΪϬϟ΍ϭ ΔϧΎλήϟ΍ϭ ΔϤϜΤϟΎΑ ΰ˷ϴϤΘϳ "αΎϴγήΗ" ϥΎϛϭ
.βϔϨϟ΍ ϲϓ ΔϘΛ ϞϜΑ ΐϴΠϳ ϰϤόϟΎΑ
.(3)"ΓήϴμΒϟ΍ ϰϤϋ΃ Ύϳ Ζϧ΃ ϚϴϠϋ έϭΪϟ΍ ..΢ϟ΍ϭ΃ Ύϳ βΑ ϦϴϨϴόϟ΍ ϰϤϋ΃ Ύϧ΃"
ϝάΒϳ ˬ4 Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϚϟΫ Ϧ˷ϴΒϳ ΎϤϠΜϣ %6.60 ΖϐϠΑ ϲΘϟ΍ ϪΗϼΧΪΗ ϝϼΧ Ϧϣϭ
ϲΗ΍άϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϦϜϳ Ϣϟ Ϫ˷Ϥϫ ϦϜϟ "ΐϳΩϭ΃" ΔϘϴϘΣ ΐόθϠϟ ϡ˷ΪϘϴϟ ϩΪϬΟ έΎμϗ "αΎϴγήΗ"
Ϧϣ ϭ΃ ήθΒϟ΍ ϲϨΑ Ϧϣ ϦϜϴϟ ˬΎϜϠϣ ϭ΃ ˬϼτΑ ϦϜϴϟ ˬϥϮϜϳ Ύϣ "ΐϳΩϭ΃" ϦϜϴϟ ˬΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϣ
ΫΎϘϧ· ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴϏ Ωήϔϟ΍ϭ Ωήϓ ϥΎδϧ· "ΐϳΩϭ΃" ϥ
˷ ΃ Ϯϫ ϢϬϤϟ΍ ΎϤ˷ϧ·ϭ ΔϬϟϵ΍ Δϟϼγ
ΎΤλΎϧ "αΎϴγήΗ" ϥΎϛ Ϛϟάϟ ϪΘ˷ϳήϘΒϋϭ ϪΗ˷Ϯϗ ΖϐϠΑ ΎϤϬϣ ΏϮόθϟ΍ ήμϋ ϲϓ ΏϮόθϟ΍
.ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΐόθϠϟϭ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ "ΐϳΩϭϷ" ΍έ˷άΤϣϭ

(1)
.128ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬϝϭϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ˬήλΎόϤϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ ΓέϮτγϷ΍ ˬϲΟΎΠΤϟ΍ ϦϳΪϟ΍ βϤη
(2)
.116ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ
(3)
.115 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ
΢ϟ΍ϭ΃ *
ΎϬΛέ΍ϮΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϔϴχϮϟ΍ ϩάϫ ˬΔΒϴσ ΔϨϳΪϣ ϲϓ Δσήθϟ΍ βϴ΋έ Δ˷τΧ "΢ϟ΍ϭ΃" Ϟϐθϳ
ζΣϮϟ΍ ΓΎϗϼϤϟ ΐϫάϳ ϥ΃ ΐϳΩϭ΃ ϪϴϠϋ ΡήΘϘϳ ΎϣΪϨϋϭ ˬϡΎϋ Δ΋Ύϣ ϊΑέ΃ Ϧϣ ήΜϛϷ ϪΘϠ΋Ύϋ
ϑήόϳϭ ΔϤϳήΟ Δ˷ϳ΃ ϒθϜϳ ϥ΃ ϰϠϋ έΩΎϗ Ϫ˷ϧϷ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϲϓ κΨη ϰϛΫ΃ ϩέΎΒΘϋΎΑ
ϱΪΠΘδϳϭ ΔϴΒϠδϟ΍ ϪΘϴμΨη ΔϘϴϘΣ Ϧϋ ΢μϔϳϭ ϪΗΎϴΣ ϥ΍ΪϘϓ Ϧϣ "΢ϟ΍ϭ΃" ϑΎΨϳ ˬϡήΠϤϟ΍
.ϦϴϬϣ ΏϮϠγ΄Α ϪΗΎϴΣ
ϲϓ Ύϧ΃ ..ΎϬϴϓ ή˷ϜϔΑ ϲϠϟ΍ Ϫϳ· Ϣ΋΍ήΟϭ Ϫϳ· ίΎϐϟ΃ ˮΔϴϫ΍Ω ϲϓ ϲϧϭ˷ΩϮΗ ϦϳίϭΎϋ ϢΘϧ΃"
...Ϳ΍ ϖϠΧ ϰΒϏ΃ ϱΩ ΕΎΟΎΤϟ΍
.ϱ΍ί΍ ϦϴϣήΠϤϟ΍ ϑήόΗ ϝΎϣ΃ (ϩ΍˷ΪΤΘϳ) :ΐϳΩϭ΃
ϰϠϋ ξΒϗ΍ ...ξϴΒϗ ϞΟ΍έ Ύϧ΃ βΑ ϢϬϴϠϋ ξΒϗΎΑ Ύϧ΃ ...ˮϪϴϟ ϢϬϓήϋΎΣϭ :΢ϟ΍ϭ΃
ˮϲϛΫ ϞΟ΍έ ϰϘΑ΍ (Ϟ˷γϮΗ ϲϓ ΎΤ΋Ύλ) ϝϭΩ ΐϴγ΃ ..ϝϭΩ ΐϴγ ˬϝϭΩ ϰϠϋ ξΒϗ΍ ˬϝϭΩ
.ϲΒϏ ϞΟ΍έ ϰϘΒΗ :ϲϟΎϫϷ΍
.(1)"ζϴϋ΃ βΑ ϲΒϏ ϲΒϏ :΢ϟ΍ϭ΃
ϚϠΘϤϳ ϚϟΫ ϊϣϭ ΎϧΎΒΟϭ ΍ΰΟΎϋ ΎμΨη "΢ϟ΍ϭ΃" ϥ
˷ ΃ ΢π˷Θϳ έ΍ϮΤϟ΍ ΍άϫ ϝϼΧ Ϧϣ
έϮϬΘϟ΍ϭ ωήδΘϟΎΑ "΢ϟ΍ϭ΃" ϒμ˷Θϳ ϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬαΎϨϟ΍ ϰϠϋ Ϫϟ ϲΘϟ΍ ΓήϴΒϜϟ΍ ΔτϠδϟ΍
"ΎΘγΎϛϮΟ"ϭ ΐϳΩϭ΃ϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ βϠΠϣ ϢϬϨϤο Ϧϣϭ ϲϟΎϫ΃ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ξΒϘϟΎΑ ήϣ΄ϳ ϮϬϓ
ϥΎϛ "΢ϟ΍ϭ΃" ϥ
˷ ΃ ΐϳΩϭ΃ ϒθΘϜϳ ϥ΃ ΪόΑϭ ˬϪδϔϧ ήϬψϳ ϥ΃ ϥϭΩ ϪϤΘη ϲϟΎϫϷ΍ ΪΣ΃ ϥ
˷Ϸ
ϪΘϗΎϤΤΑ "΢ϟ΍ϭ΃" ΐϴΠϳϭ ΔΒϴσ Ϧϣ ϪϴϔϨΑ ήϣ΄ϳ ϢϬΘϳήΣ Ϧϣ Ϊ˷ Τϳϭ ϢϬόϤϘϳϭ αΎϨϟ΍ Ώ˷άόϳ
ΖΒΟ Ϛϟάϟϭ ϩΪϛ ϱί ΔΟΎΣ ΏΎδΣ ϞϣΎϋ ΖϨϛ ϥΎϤϛ Ύϧ΃ ..ϱϻϮϣ Ύϳ ήοΎΣ" ΓΩϮϬόϤϟ΍
Ύϳ ϦϴϤϟ ΎϬϤ˷ϠγΎΣ ΓΪϬόϟ΍ϭ ...(ϕ΍έϭϷ΍ ξόΑ ϪΒϴΟ Ϧϣ ΝήΨϳ ) ϞΑΎΑ ϲϓ ϞϤϋ ΪϘϋ
(2)
"ˮ..ϱϻϮϣ

(1)
.113ˬ 112 ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ
(2)
.173 ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ
ΐΤϣ έϮΣ *
ΔϳΪϴϣϮϛ ΔϘϳήτΑ ϦϜϟ ϖ΋ΎϘΤϠϟ ϒ˷ϳΰϣ ˬΔΒϴσ ΔόϣΎΟ ήϳΪϣϭ ϥϮϣ΁ ΔϨϬϛ βϴ΋έ
ϖ΋ΎϘΤϟ΍ ϥϮϓ˷ήΤϳ Ϧϳάϟ΍ Ϧϳή˷ϜϔϤϠϟ ΍ΰϣέ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ζϴόϳ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϪϠόΟ Ϊϗϭ ˬΔϟϮΒϘϣ
ϪΒσΎΨϳ ϚϠϤϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ϰ˷ϟϮΗ Ύϣ ϝϭ΃ Ϛϟάϟ ΔϴμΨθϟ΍ ϢϬΤϟΎμϣ ΐδΣ ϢϜΤϟ΍ ϥϮϬ˷ΟϮϳϭ
ϲϓ ΎϧΪϨϋ ΔχϮϔΤϤϟ΍ ωέϭ ϥϮϣ΁ ϖ΋ΎΛϭ ϲϓ έ˷ϭΪΑ Ύϧ΃ϭ ϞϴϠϟΎΑ ΡέΎΒϣ΍" :"ΐΤϣ έϮΣ"
΍˷ΪΟ ΖθϫΪϧ΍ Ύϧ΄ϓ ..ϯΩήΑ ϖ΋ΎΛϭ ϊΒγ ϲϓ Ω˷ΩήΗ ΐϳΩϭ΃ Ϣγ΍ ϥ΃ ΖψΣϻ ΪΒόϤϟ΍ ϒϴηέ΃
Δϟϼγ Ϧϣ ϲϠϟ΍ ήθΒϟ΍ ϭ΃ ΔϬϟϵ΍ ϲϣΎγ΃ ϻ˷ · ΎϬϴϓ ζϴΠϴΑ Ύϣ ϱΩ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϥ
˷ Ϸ ϱϻϮϣ Ύϳ
ϥ
˷ ΄Α Ϛ˷δϤΘϳ "ΐΤϣ έϮΣ" ϥ
˷΃ϻ ˷ ΃ ϢϏέϭ .(1)"ΔϬϟϵ΍
˷ · ϱΩΎϋ ϥΎδϧ· Ϫϧ΃ ϩήΒΨϳ ΐϳΩϭ΃ ϥ
ΔϣϮϠόϤϟ΍ ϝΎμϳ· ϪϴϠϋ νήϔϳ ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϧΎϣϷ΍ ΐΟ΍ϭ ϥ
˷ ΃ϭ ΔϬϟϵ΍ ΐϠλ Ϧϣ ΐϳΩϭ΃
.ΕΎόϣΎΠϟ΍ϭ ΪϫΎόϤϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ ϲϓ αέΪϠϟ ΔϋϮοϮϣ ΐϳΩϭ΃ ΔϴϫϮϟ΃ ΖϧΎϛ Ϛϟάϟ ΐόθϠϟ
.ΔϬϟϵ΍ ΐϠλ Ϧϣ έΪΤϨΘΑ ϚΘϟϼΟ ϥ
˷ ΃ ΔϓέΎϋ ΖϗϮϟΩ ΎϬ˷Ϡϛ αΎϨϟ΍ :ΐΤϣ έϮΣ"
.ϱΩ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϝϮϘΗ εϼΑ ϚϴϠϋ ΖϬ˷Βϧ Ύϧ΃ :ΐϳΩϭ΃
...ΎϬγ˷έΪϨΑ ΎϨΣ΃ ..ϱϻϮϣ Ύϳ ΎϬϟϮϘϨΑ ζϣ ΎϨΣ΃ :ΐΤϣ έϮΣ
.ϥΎϤϛ ΎϫϮγ˷έΪΘΑ :ΐϳΩϭ΃
.(2)"ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϞΣ΍ήϣ ϲϓ ϩϮϳ΃ :ΐΤϣ έϮΣ
ΎϫΰΠϨϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϋ΍ήΘΧϻ΍ϭ Ε΍ίΎΠϧϹ΍ Ϧϣ ϦϳΪϴϔΘδϤϟ΍ Ϧϣ ΐΤϣ έϮΣ ϥΎϛϭ
ΎϤϬϣ ΔϴμΨθϟ΍ ϪΤϟΎμϣ ϰϠϋ ιήΤϳ ϥΎϛ Ϛϟάϟ ϕ΍ϮγϷ΍ ϲϓ ΎϬΠϳϭήΘΑ ϚϟΫϭ "ΐϳΩϭ΃"
Ύϣ Ϫϟ΄γ ζΣϮϟ΍ ϥ
˷ ΄Α ΰϐϠϟ΍ Ϧϋ ΐϳΩϭ΃ Ι˷ΪΤΘϳ ΎϣΪϨϋϭ ˬϖ΋ΎϘΤϠϟ ϒϳήΤΗ Ϧϣ ήϣϷ΍ Ϫϔ˷Ϡϛ
Ώϭήϐϟ΍ ϲϓϭ ϦϴϨΛ΍ ϰϠϋ ήϬψϟ΍ ϲϓϭ ΔόΑέ΃ ϰϠϋ ΡΎΒμϟ΍ ϲϓ ϲθϤϳ ϱάϟ΍ ˯ϲθϟ΍ Ϯϫ
Ϣ˷ Λ ΐϳΩϭ΃ ˯Ύϛάϟ ϥΎδΤΘγ΍ "ΐΤϣ έϮΣ" ήϬψϳ ϥΎδϧϹ΍ Ϯϫ ΰϐϠϟ΍ ϞΣ ϥ
˷ ΃ϭ ΔΛϼΛ ϰϠϋ
ΰϐϠϟ΍ ΢Βμϳϭ ϥϮϟ˯ΎδΘϳ ΍ϭ˯ΪΑ Ϧϳάϟ΍ αΎϨϟ΍ ϰϠϋ ϪϨϠόϴϟ ΔΑϮόλ ήΜϛ΃ ΰϐϟ ϲϓ ή˷Ϝϔϳ
ΏήϐϤϟ΍ϭ ϦϴϨΛ΍ ϰϠϋ ϲθϤϳ ήϬψϟ΍ϭ ΔόΑέ΃ ϰϠϋ ϲθϤϳ ΢Βμϟ΍ ϲϠϟ΍ ˯ϲθϟ΍ Ϫϳ΍"ϲΗϵΎϛ
(1 )
"ϪϨτΑ ϰϠϋ ϒΣΰϳ ήΠϔϟ΍ϭ ΔδϤΧ ϰϠϋ ˯Ύθόϟ΍ϭ ΔΛϼΛ ϰϠϋ

.129 ι ˬϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ (1)


.148 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (2)

.152ι ˬϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ (1)


΢ϧϭ΃ *
ήϫΩΰΗ ϥ΃ ΪϴΣϮϟ΍ Ϫ˷Ϥϫ ˬΔΒϴσ ΔϨϳΪϣ βϠΠϣ βϴ΋έϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϓήϐϟ΍ βϴ΋έ
ϰϠϋ ζΣϮϟ΍ ϰπϗ ϥ΃ ΪόΑ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϓήϐϟ΍ έϮϫΪΗ ΪϨϋϭ ˬϦ΋΍ΰΨϟ΍ ΊϠΘϤΗϭ ΓέΎΠΘϟ΍
ϥΎϛ ˬ "Ϣϴψόϟ΍ ϞϴϨϟ΍" ϖϳήσ Ϧϋ ϭ΃ ήΒϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϯϮγ ΔΒϴσ ϰϟ· ΔϣΩΎϘϟ΍ Ϟϓ΍ϮϘϟ΍
ΎϣΪόΑϭ αϼϓϹ΍ Ϧϣ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϓήϐϟ΍ άϘϨϳϭ ΰϐϠϟ΍ ϞΤϳ κΨη ϱ΃ ϡϭΪϗ ήψΘϨϳ "΢ϧϭ΃"
΍Ϋ· Δϓήϐϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ Ϧϣ ΔϴΒϫΫ Δότϗ ϒϟ΃ ϦϴδϤΨΑ "΢ϧϭ΃" ϩΪόϳ ΰϐϠϟ΍ ϞΤϟ ΐϳΩϭ΃ ϡ˷ΪϘΘϳ
.ζΣϮϟ΍ ϰϠϋ ήμΘϧ΍
ήΒϛ΃ Ϧϣ "΢ϧϭ΃" ϥϮϜϳ ϢϜΤϟ΍ ϰ˷ϟϮΘϳϭ ϪΘ˷ϤϬϣ ϲϓ "ΐϳΩϭ΃" ΢ΠϨϳ ϥ΃ ΪόΑϭ
ΐϳΩϭ΃ ΔϴϫϮϟ΃ ήθϧ ϰϠϋ "΢ϟϭ΃" ϞϤϋ Ϛϟάϟ ϪΗ΍ίΎΠϧ·ϭ ΐϳΩϭ΃ ΕΎϋ΍ήΘΧΎΑ ϦϳΪϴϔΘδϤϟ΍
ΎϨδϴ΋έ ϥ
˷ ΃ ϑήόΗ Ύ˷Ϥϟ ήΜϛ΃ ΎϨϣήΘΤΘΑ αΎϨϟ΍ ..." :ΐϴΠϳ ϚϟΫ Ϧϋ ήϴΧϷ΍ Ϫϟ΄δϳ ΎϣΪϨϋϭ
ϑήόϧΎΣ ζϣϭ ΎϨϴϓ ΍ϮΤ˷ΠΒϳΎΣ ..ϱΩΎϋ ϡΩ΁ ϲϨΑ ΎϨϠϐθϴΑ ϲϠϟ΍ ϥ
˷ ΃ Ζϓήϋ Ϯϟ ϦϜϟ ..Ϫϟ·
.(1)"ϢϬϠ˷ϐθϧ
ΰϐϠϟ΍ ϞΤϟ ΐϳΩϭ΃ ΐϫάϳ ϥ΃ "΢ϧϭ΃" ξϓήϳ ΔϴϧΎΛ Γ˷ήϣ ζΣϮϟ΍ ήϬψϳ ΎϣΪϨϋϭ
ΕΎϋ΍ήΘΧϻ΍ ΔϠδϠγ ϒ˷ϗϮΗ ϲϨόϳ ΐϳΩϭ΃ ΕϮϣ ϥ
˷ Ϸ ˬ ΔϴϧϮϋήϔϟ΍ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϯϮϋΪΑ
.ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϓήϐϟ΍ ΔϨϳΰΧ αϼϓ· ϲϟΎΘϟΎΑϭ

.150 ι ˬϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ (1)


ϭήϔϨγ *
ΔϨγ Ϟϛ ϡ˷ΪϘϳ ˬ"βϤΣ΍" ϰϋΪϳ ϪϨΑ΍ϭ "ήϔϧ" ϰϋΪΗ ϪΘΟϭί Ν˷ϭΰΘϣ ϲΣήδϣ ΐΗΎϛ
ϝϼΧ Ϧϣϭ ˬΕΎϔ˷ϟΆϤϟ΍ϭ ϝΎϤϋϷ΍ ΔϴϘΑ Ϫϟ ξϓήΗ ϦϴΣ ϲϓ ˬΪΒόϤϟ΍ ΔΣΎγ ϲϓ ΔϴΣήδϣ
ΎϤϴϓ Γ˷ήϤΘδϣ ΔΒϗ΍ήϣ ΔϟΎΣ ϲϓ αΎϨϟ΍ ϥ
˷ ΃ Ϧ˷ϴΒϳ ϥ΃ ϢϟΎγ ϲϠϋ ωΎτΘγ΍ "ϭήϔϨγ" ΔϴμΨη
ΔΒϗ΍ήϣ ϰϟ· ΔϓΎο· ϦϛΎϣϷ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϭ΃ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ϲϓ ϭ΃ ϲϫΎϘϤϟ΍ ϲϓ ΍˯΍Ϯγ ϥϮϟϮϘϳ
ΐϠτϳ ΚϴΣ ˬ"ΖϋΎϛ"ϭ "ϭήϔϨγ" ϦϴΑ ΔϴϔΗΎϬϟ΍ ΔϤϟΎϜϤϟ΍ ϩΪ˷δΠΗ Ύϣ Ϯϫϭ "ΕΎϧϮϔϴϠΘϟ΍"
ξόΑ ϥ
˷ ΃ ΍έ΍ήϣ ϩήΒΧ΃ ϥ΃ ΪόΑ ΔϤϟΎϜϤϟ΍ ϊτϘϳϭ ϪΜϳΪΣ Ϟ˷ΟΆϳ ϥ΃ ϪϘϳΪλ Ϧϣ "ϭήϔϨγ"
ϑήόϳ Ϫ˷ϧϷ ϩΩϻϭ΃ ϰϠϋϭ Ϫδϔϧ ϰϠϋ ϰθΨϳ Ϫ˷ϧ΃ϭ "ϥϮϔϴϠΘϟ΍" ϲϓ ϝΎϘΗ ϻ ΚϳΩΎΣϷ΍
ΖϠϗ ϲΒϏ ϩΩ ΖϋΎϛ" :ΎϬΒϴΠϳ ϪΒπϏ ΐΒγ Ϧϋ ϪΘΟϭί Ϫϟ΄δΗ ΎϣΪϨϋϭ ΎϫΎθΨϳϭ ΕΎΑϮϘόϟ΍
ΪόϘϳ ϥϮϔϴϠΘϟ΍ ϚδϤϳ Ύϣ Ϟϛ ..ϚϟΫ ϊϣϭ ..ϥϮϔϴϠΘϟ΍ ϲϓ ϝΎϘΘΗ ΔΟΎΣ ϱ΃ ζϣ Γ˷ήϣ ϒϟ΃ Ϫϟ
.(1)..ϲΒϏ..ϲϨΑ΍ ϲ˷Αέ΃ ίϭΎϋϭ ΖϴΑ Ύϳ΍έϭ Ύϧ΃ Ϫϟ ΖϠϗ Γ˷ήϣ ϒϟ΃ ..αΪϳ
ζΣϮϟ΍ ϞΘϗ ΐϳΩϭ΃ ϥ
˷ ΄Α ϕ˷Ϊμϳ ϻ ϮϬϓ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ωΎοϭϸϟ Ύπϓ΍έ "ϭήϔϨγ" ϥΎϛϭ
ϰϠϋ ήτϴδΗϭ .ΕΎόϣΎΠϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ ϲϓ ΝέΪΗ ζΣϮϟ΍ ϞΘϗ Δμϗ ϥ
˷ ΃ φΣϼϳ ϚϟΫ ϊϣϭ
ϲϠϋ ιήΣ Ϊϗϭ .ΎΒϳήϘΗ ΔϴΑΩϷ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ϊϴο΍Ϯϣ Ϟϛ ϰϠϋϭ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ϭ Δϋ΍ΫϹ΍ Ξϣ΍ήΑ
Ϯϫ "ϭήϔϨδϓ" Δ˷ϗΩ ϞϜΑ ΎϬϟ ς˷τΧ ϲΘϟ΍ Δϳΰϣήϟ΍ ΎϫΩΎόΑ΃ ΎϬϟ ΔϴμΨη ΎϨϟ Ϣγήϳ ϥ΃ ϢϟΎγ
"΢ϟϭ΃" Ε΍ΪϳΪϬΗ ΖΤΗϭ ΔϴΣήδϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓϭ ήϴΒόΘϟ΍ ϲϓ ϪΘϳήΣ ΪϘϓ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍
ϥ
˷ ΃ Ϊ˷ϛ΄Θϣ Ϫδϔϧ Γέ΍ήϗ ϲϓ Ϫ˷ϧ΃ ϊϣ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" ϊϴϤΠϟ΍ ϊϣ "ϭήϔϨγ" ϲ˷Ϩϐϳ
ϱάϟ΍ ήϬϘϟ΍ϭ ϢϠψϟ΍ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΎϨϟ Ϧ˷ϴΒϳ ΔϴϧΎΛ ζΣϮϟ΍ ήϬψϳ ΎϣΪϨϋϭ ζΣϮϟ΍ ϞΘϘϳ Ϣϟ ΐϳΩϭ΃
."ϭήϔϨγ" ϪϨϣ ϲϧΎόϳ
.ϊΟέ ζΣϮϟ΍ ϰϘΒϳ (ωϮϣΪϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ) :ϭήϔϨγ"
(ϭήϔϨγ ϰϠϋ ΰϔϘϳ ΢ϟ΍ϭ΃)
ϥ
˷ ΃ Δ˷ϳϮη Ϧϣ ϲ˷ϨϐΘΑ ΖϨϛ ζϣ Ζϧ΃ ..ϊΟέ ϲϠϟ΍ Ϫϳ΍ ζΣϭ ..ϝάϧ Ύϳ :΢ϟ΍ϭ΃
ˮ..ζΣϮϟ΍ Ε˷Ϯϣ ΐϳΩϭ΃
ζΣϭ ..ϲϧΎΗ ζΣϭ ϰϘΒϳ ..ϩϮϳ΃ ..ϩϮϳ΃ ..(ήϋάϟ΍ ϪϴϠϋ ϰϟϮΘγ΍ Ϊϗϭ) :ϭήϔϨγ
ϞΘϗ ΐϳΩϭ΃ ..ϪϠΘϗ ΐϳΩϭ΃ ϲϧϻ˷ϭϷ΍ ζΣϮϟ΍ ϲϧΎΗ

.136 ι ˬϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ (1)


Ϫ˷Ϡϛ ϪϤδΟ άΧ΃ Ϊϗϭ ΖϓΎΧ ΕϮμΑ ˯ΎϜΒϟ΍ Ϟλ΍Ϯϴϓ ϊϴτΘδϳ ϼϓ ˯ΎϨϐϟ΍ ϝϭΎΤϳ)
.(1)"(έΎΘδϟ΍ ϝΰϨΗ ΎϤϨϴΑ ΔϐϟΎΑ ΔγΎόΘΑ ΰΘϬϳ

.156ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (1)
ϲϣΎϛ *
ϥ΃ ϦϜϤϳ ϼϓ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ " ΔϴΣήδϣ ϲϓ ΕΎϴ μΨθϟ΍ ΓήΜϜϟ ΍ήψϧ
ΪΠϧ Ϛϟάϟ ˬΎόϴϤΟ ΎϬΒϋϮΘδϳ ϥ΃ ΪϫΎθϤϟ΍ ϭ΃ ΉέΎϘϟ΍ ϊϴτΘδϳ ϻ ΚϴΣ ˬΓΪ˷Ϙόϣ ΎϬ˷Ϡϛ ϥϮϜΗ
ϲϓ ήϬψϳ ϱάϟ΍ "ϲϣΎϛ" ϞΜϣ Ύ˷ϴοήϋ ΎϫέϮπΣ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ ξόΑ
.Δ΋ΩΎϫ Ξϧήτη Γ΍έΎΒϣ ϲϓ ΎϜϤϬϧ΍ Ϊϗϭ ΐϳΩϭ΃ ϊϣ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϝϭ΃
Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ΎϤϫέ΍ϮΣ ϝϼΧ ϦϤϓ ΐϳΩϭ΃ ΕΎϔλ ί΍ήΑ· ϰϠϋ "ϲϣΎϛ" ΪϋΎγ Ϊϗϭ
ζΣϮϟ΍ ϞΘϗϭ ΰϐϠϟ΍ ϞΣ ϲϓ "ΡΎΘΑ" Ϟθϓ ή˷δϔϳ Ϋ· ΔΒϳήϏ ˯΍έ΁ Ϫϟϭ ϲϛΫ ΐϳΩϭ΃ ϥ
˷ ΃ ΢π˷Θϳ
βϴϟ Ϫ˷ϧ΃ ΐϳΩϭ΃ ϯήϳϭ .Γΰ΋ΎΠϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ Ϫ˷Ϥϫ ϥΎϛ ΎϤ˷ϧ·ϭ ΔΒϴσ ΫΎϘϧΈΑ Ϧόϳ Ϣϟ ϪϧϮϜΑ
ήϬψϳ ΎϣΪϨϋϭ ˬΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓ ΰϐϠϟ΍ ϲϓϭ Γΰ ΋ΎΠϟ΍ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ή˷Ϝϔϳ ϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ
ϞΘϗ ϲϓ Ϛ˷Ϝθϳ ϥ΃ ΪόΑ ϡΎϣϷ΍ ϰϟ· ϲϣ΍έΪϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ϊϓΩ ϰϠϋ ΪϋΎδϳ Ϫ˷ϧΈϓ ΔϴϧΎΛ Γ˷ήϣ "΢ϟ΍ϭ΃"
ΖϨϛ ..ΰϐϠϟ΍ ϞΤΗ ϱήΠΗ ΖόϠσ Ύϣ ΔϋΎγ ..ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" ζΣϮϠϟ "ΐϳΩϭ΃"
.(1)"..ϱ΍ΰϟ΍ ΰϐϠϟ΍ ϞΤΗΎΣ ϚϓϮη΃ ϞΘϟ΍ ΍έϭ Ζϴ˷ΒΨΗ΍ ..ϙ΍έϭ ϱήΟΎΑ Ύϧ΃

(1)
.133 ι ˬϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍
ΖϋΎϛ *
ϪϤϬ˷Θϳ ˬΰϐϠϟ΍ Δϓήόϣ ϥϭΪϳήϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ΪΣ΃ϭ "ϭήϔϨγ" ϖϳΪλ Ϯϫ
ϢδϘϳϭ ˬζΣϮϟ΍ ϞΘϗϭ ΰϐϠϟ΍ ϞΣ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ Ϟθϓ ϝϮΣ ΕΎϋΎη· Ω˷Ωήϳ Ϫ˷ϧ΄Α "΢ϟ΍ϭ΃"
Ϧϣ ϩί΍ΰΌϤη΍ Ϧϋ ή˷Βόϳϭ ζΣϮϠϟ ΐϳΩϭ΃ ϞΘϗ ϝϮΣ ΔϋΎη· ϱ΃ Ω˷Ωήϳ Ϣϟ Ϫ˷ϧ΄Α "ΖϋΎϛ"
ϲϧϮϜδϤΗ..ΪϳΪΟ ϚϠϣ Ϧ˷ϴόΘϳ Ύϣ Ϟϛ ..ϱΩ ΔΒόϠϟ΍ ΖϤΌγ Ύϧ΃" :ΎϬϴϓ ζϴόϳ ϲΘϟ΍ ΔϘϳΎπϤϟ΍
ίϭΎϋ ..αΎϧ Ύϳ ϑήϋ΃ ίϭΎϋ ˬΔϠΌγϷ΍ βϔϧ ϲϧϮϟ΄δΗϭ ΔϘϳήτϟ΍ βϔϨΑ ϲϧϮΑήπΗϭ
.(1)"ϦδΣ΃ ϰϘΑ ΕϮϤϳ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϻ·ϭ Εήϔϛ ..ϑήϋ΃
"΢ϟ΍ϭ΃" ϦϜϟ ˬΏΎθϟ΍ ϲσήθϟ΍ ϪΗϮϣ ΰϬϳϭ "ΖϋΎϛ" ΕϮϤϳ ϪΑ΍ϮΠΘγ΍ ˯ΎϨΛ΃ϭ
ΔϧϭΰΨϤϟ΍ "ωέ" ίϮϨϛ ΔϗήδΑ "ΖϋΎϛ" ΎϬϴϓ ϢϬ˷Θϳ Δϔϳΰϣ Δ˷μϗ ϪϴϠϋ ΎϴϠϤϣ Ϫ΋˷ΪϬϳ
"ΖϋΎϛ" έΎϬϨϳ Δϔ˷ϳΰϤϟ΍ ΔμϘϟ΍ ϚϟΫ ϝϮϘΗ ΎϤϛ ˬΔϐϣ΍Ϊϟ΍ ΔϟΩϷΎΑ ϪΘϬΟ΍Ϯϣ ΪόΑϭ ˬΪΒόϤϟΎϴϓ
.ϊΑ΍ήϟ΍ έϭΪϟ΍ ϲϓ ϙΎΒθϟ΍ Ϧϣ Ϫδϔϧ ˯ΎϘϟΈΑ ήΤΘϨϳϭ

.141 ι ˬϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ (1)


ϲϟΎϫϷ΍ *
"ΡΎΘΑ" ΫΎΘγϷ΍ ϖϠϘΑ ϥϮΒϗ΍ήϳϭ ΔΒϴσ έ΍Ϯγ΃ ϥϮϘϠδΘϳ ϲϟΎϫϷ΍ϭ ΔϴΣήδϤϟ΍ ΃ΪΒΗ
.ΔϜΤπϤϟ΍ ϢϬΗΎϘϴϠόΗϭ ϢϬΗ΍Ϯλ΃ ϰϟΎόΘΗ ϢΛ ζΣϮϟ΍ ϝΎΘϘϟ ΐϫάϳ Ϯϫϭ
ϩΎϔϗ Ϧϣ ΔθϜϋ (ΏΪϨϳ Ϫϧ΄ϛ) : κΨη"
ϪϨϴϔϳΎη ζϣ ..ϞΘϟ΍ ˯΍έϭ ϩάΧ : ϥϮϳήϛ
ΓήϳΎσ ω΍έΩ ..ω΍έΩ : κΨη
ϞΟέ : ήΧ΁ κΨη
ϪϠΒϗ ϲϠϟ΍ Ϧϣ ΪΣ ϞΟέ ΰϳΎΟ ± ΔϠΟέ ζϣ ΰϳΎΟ : κΨη
ϲϨΑήο ΎϣΎϳ βϳϮϛ ΎϬϓέΎϋ Ύϧ΃ ..ϥϮϣ΁ ΓΎϴΣϭ ΔϠΟέ ϲϫ : ήΧ΁ κΨη
( c)
"..ΔόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ΕϮϠθϟΎΑ
΍ϮϧΎϛϭ .ϪΗ΍ΰϴϤϣϭ ϪΗΎϴλϮμΧ ϲϟΎϫϷ΍ Ϧϣ κΨη ϞϜϟ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ϞόΟ Ϊϗϭ
Ύϣ΃ .Ϣϫήψϧ ΕΎϬΟϭ ξόΑ ΍ϮϠϘϨϴϟ ΕΎϋΎϤΟ ϯήΧ΃ϭ ϯΩ΍ήϓ ΓέΎΗ ϥϮΛΪΤΘϳ ϲϟΎϫϷ΍
ϥ΃ ϰϟ· ζΣϮϟ΍ Ϧϣ ϢϬϓϮΧϭ ϢϬΗΎϗΎϤΣϭ ϢϬΗΎϓήμΗ ξϓήϳ ϥΎϛ ΪϘϓ ϢϴϜΤϟ΍ "αΎϴγήΗ"
ϥϮϔΘϬϳ ΍ϮϠχ ζΣϮϟ΍ ϞΘϘϳ Ϣϟ ΐϳΩϭ΃ ϥ΃ ΍Ϯϓήϋ ϥ΃ ΪόΒϓ ΐϳΩϭϷ ΔϳΎϋΪϟ΍ ϢϬϴϠϋ Εήτϴγ
."ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" ϢϬΗΩΎόϛ Ϫϟ
ϲϔϧ ϲϔϜϳ ϻϭ ˯΍ήϜϧ ΔϤϳΰϫ ϥϮϣΰϬϳ ζΣϮϟ΍ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ϲϟΎϫϷ΍ ΝήΨϳ ΎϣΪϨϋϭ
ΔΒϴσ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ˯ΎϨΑ ΓΩΎϋ· Ϧϣ ΪΑ ϼϓ ΎϬΑΎμϧ ϰϟ· έϮϣϷ΍ ΩϮόΘϟ ΔΒϴσ Ϧϣ "΢ϟ΍ϭ΃"
ΚΒόϟ΍ Ϧϣ Ώήο ± αΎϨϟ΍ ˯ΎϨΑ ϥϭΩ ± ϞϣΎόϤϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ϭ ϊϧΎμϤϟ΍ ˯ ΎϨΑ ϥϷ"
.(ú)"αΎϨϟ΍ ˯ΎϨΑϭ ΓϮϘϟ΍ϭ ϢϠόϟΎΑ ϪΗΎϗϼϤϟ ϊδϧ Ϣϟ ΍Ϋ· ΔϨϳΪϤϟ΍ ΩΪϬΘϳ Ϟψϴγ ζΣϮϟΎϓ
ϥΎϛ Ύϣ έΪϘΑ ζΣϮϟ΍ ϞΘϗ Ϫϧ΃ ΐϳΩϭ΃ ϦϠϋ΃ ΎϤϨϴΣ ΔϤϴψϋ ϲϟΎϫϷ΍ ΔΣήϓ ΖϧΎϛ Ύϣ έΪϘΑϭ
.ζΣϮϟ΍ ΓΩϮϋ ΪϨϋ ΪϳΪη ϢϬϧΰΣ
.108ι ˬϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ (1)


.193 ι ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔπϬϨϟ΍ έ΍Ω ˬήλΎόϤϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήϐϟ΍ Ε΍ή˷ΛΆϤϟ΍ ˬϦδΤϣ ϦδΣ έϮΘϛΪϟ΍ (2)
: ϯήΧ΃ ΕΎϴμΨη *
ϲΘϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ ξόΑ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ " "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ΔϴΣήδϣ ϲϓ ΪΠϧ
ΕΎϴμΨη ϲϫϭ ˬ΍ΪΟ ϞϴΌο ΎϫέϮϬχ ϥ΃ ϢϏέ ϲΣήδϤϟ΍ ΙΪΤϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ ήΒΘόΗ
ϥϷ Ι΍ΪΣϷ΍ϭ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ΔϳέΎϋ ΎϨϟ ϡΪ˷ ϘΗ ϻ ˬΓήΛ΄Θϣϭ ΓήΛΆϣ ˬΔϠϋΎϓ ΎϬϨϜϟ Δϴοήϋ
ϞΜϣ ˬΔϴμΨθϟ΍ Ϧϋ ΎϨϟ ϒθϜϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ϒϗϮϤϟ΍ϭ ϒϗϮϤϟ΍ ϊϨμΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ ΔϴμΨθϟ΍
ΪΣ΃ ϲϓ ήϬψϳ ϱάϟ΍ "ϩΎϛ ϲΣ Ύϣ" ήϴΒϜϟ΍ ΪϗΎϨϟ΍ϭ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϲϓ ήϬψΗ ϲΘϟ΍ "ΔόϳάϤϟ΍"
ϥΎδϧϹ΍ ϦϴΑ ϲθΣϮϟ΍ ϱέΪϘϟ΍ ω΍ήμϟ΍ ϥ·" ΔϴϟΎΘϟ΍ ΓήοΎΤϤϟ΍ ϲϘϠϴϟ ΔϳΰϔϠΘϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍
Ϛϟάϟ ΓΪϳΪη ΔϴθΣϮΑ βΤϧ ΎϨϠόΠϳ ΔϴϨϔϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ξόΑ Ϫϟ νήόΘΗ ϱάϟ΍ εϮΣϮϟ΍ϭ
Ρϭ΃ ϒϟΆϤϠϟ ωϮΒγϷ΍ ΍άϫ έΪλ ϱάϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ΔΒγΎϨϤΑ ΍άϫ ϝϮϗ΃ ..ϲθΣϮϟ΍ ω΍ήμϟ΍
c
."ϝϮΘϘϤϟ΍ ζΣϮϟ΍ ϰϠϋ Ε΍ήψϧ " ϩΎϤγ΃ ϱάϟ΍ϭ ..ΖϠϛ
ϞΘϗ Δμϗ ϥ΃ ΎϨϟ ϦϴΒϳ ϪϨϜϟ "ϩΎϛ ϲΣ" Ύϣ ΔϴμΨθϟ ΪϴΣϮϟ΍ έϮπΤϟ΍ Ϯϫ ΍άϬϓ
ΔϓΎο· .ΔϴΑΩϷ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ϞΟ ϰϠϋϭ ΓΰϔϠΘϟ΍ϭ Δϋ΍ΫϹ΍ Ξϣ΍ήΑ ϰϠϋ ήτϴδΗ ζΣϮϠϟ ΐϳΩϭ΃
"βϤΣ΃ ϪϨΑ΍ϭ "ήϔϧ" ϪΘΟϭί Ϧϣ ΔϧϮϜΘϤϟ΍ "ϭήϔϨγ" ΔϠ΋Ύϋ ΪΠϧ ΕΎϴμΨθϟ΍ ϩάϫ ϰϟ·
έϭΪΗ ϕϮδϟ΍ ϲϓ ωΎΒΗ ϲΘϟ΍ ΏΎόϟϷ΍ Ϣψόϣ ϥ΃ ϒθΘϜϧ ϦϴΘϴμΨθϟ΍ ϦϴΗΎϫ έϮϬχ ϝϼΧϭ
.ΔΒόϠϟ΍ Ϫϟ ΢Ϡμϳ ϥ΃ ϪϴΑ΃ Ϧϣ βϤΣ΃ ΐϠτϳ ΎϣΪϨόϓ ζΣϮϠϟ ϪϠΘϗϭ "ΐϳΩϭ΃" Δμϗ ϝϮΣ
..ϱΩ ΔΒόϠϟ΍ ϲϟ ΢Ϡλ ..ΎΑΎΑ .. : Ϟϔτϟ΍"
ζΣϭ ϲϨόϳ ϡίϻ ..ϱΩ ήϴϏ ΔϴϧΎΗ ΔΒόϟ Ω΍ϮϠϟ ζϴΘϴϘϟ Ύϣ ..ήϔϧ Ύϳ Ϫϳ· : ϭήϔϨγ
.ϪϠΘϘϴΑ ΐϳΩϭ΃ϭ
ΐϛ΍έ ζΣϭ ..ϩΪϛ ϕϮδϟ΍ ϲϓ ϲϠϟ΍ ΐόϠϟ΍ Ϟϛ .. ϦϴϨϣ ΐϴΟΎΣ : ήϔϧ
ζΣϭ ..ϪΗϮϤϴΑ ΐϳΩϭ΃ϭ ΓέΎϴσ ΐϛ΍έ ζΣϭ ..ϪΗϮϤϴΑ ΐϳΩϭ΃ϭ ϪΘϠϜδΑ
.(ú)"ϪΗϮϤϴΑ ΐϳΩ΃ϭ ΓέϮϛ ΐόϠϴΑ
ϲσήθϟ΍" ΔϴμΨη ϲϫ ΪΣ΍ϭ έϮϬχ ΎϬϟ ΪΠϧ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ ΔϴμΨθϟ΍ Ύϣ΃
ϪϴϠϤϳ ϱάϟ΍ έϭ˷ ΰϤϟ΍ ήϳήϘΘϟΎΑ ΄ΟΎϔϳϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ "ΖϋΎϛ" ΕϮϤϟ ήπΤϳ ϱάϟ΍ "ΏΎθϟ΍
ήϳϭΰΗϭ ωΎοϭϷ΍ ΩΎδϓ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΎϨϟ ϦϴΒϳ ϒϗϮϤϟ΍ ΍άϫ ϝϼΧ Ϧϣ ."΢ϟ΍ϭ΃" ϪϴϠϋ
Ϫδϔϧ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΓέϮλ ϲϓϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ΔϴϨΑ ϲϓ ϞϠΧ ϰϟ· ϯΩ΃ ϱάϟ΍ ϖ΋ΎϘΤϟ΍
ϰϠϋ ήμΘϨϳ ϥ΃ ϪϨϜϤϳ ϻ ΔϳήΣ ήϴϐΑ ΎΒόη ϥ΃ ΎϫΩΎϔϣ ΔϘϴϘΣ ϰϟ· "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ϰϬΘϧ΍ϭ
.138 .ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ /1
.136 ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (2)
΍άϫ ϲϓ ϪΘϴϠϋΎϓϭ ϲγΎϴδϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ ΔΤμϟ ΪϴΣϮϟ΍ αΎϴϘϤϟ΍ ϥ΃ϭ" ϩΩέΎτΗ ϲΘϟ΍ εϮΣϮϟ΍
.(c)"ϞϤόϟ΍ϭ ΔϛήΤϟ΍ ϲϟΎΠϣ ϲϓ Ωήϔϟ΍ ϥΎδϧϺϟ ΎϬΤϴΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϳήΤϟ΍ ΔΣΎδϣ Ϯϫ ήμόϟ΍ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ -c
ϪϟϹ΍ ΓΩΎΒϋ Ϧϣ ΔϴϟΎϔΘΣϻ΍ αϮϘτϟ΍ Ϧϣ ΄θϧ ϲΣήδϣ βϨΟ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍
ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ βϣΎΨϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰϟ· ϲϧΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ΕέϮτΗ Ϊϗϭ ˬϥΎϧϮϴϟ΍ ϲϓ "αϭΰϴϧϮϳΩ"

(1)
.104ι ˬ1993 ϰϟϭϷ΍ ΔόΒτϟ΍ ˬήϴϐμϟ΍ ϲϟϮΑΪϣ ΔΒΘϜϣ ˬξϴΑ΃ ϙέΎϬϧ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ
ΕΎΣϭήσ ϰϟ· ϢϟΎόϠϟ ήϴΒόΗϭ ήϳϮμΗ Ϧϣϭ ϲϟΎϤΟ ήϴΒόΗ ϰϟ· ϲϨϳΩ ήϴΒόΗ Ϧϣ ϝϮΤΘΘϟ
ζΒϜϟ΍ = Á  ϲΘϤϠϛ Ϧϣ ΔΗϮΤϨϣ ΔϴϧΎϧϮϳ ΔϤϠϛ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍"ϭ ΔϴγΎϴγϭ ΔϴϋΎϤΘΟ΍
ΓήϜϨΘϣ ΔϗϮΟ ϪϴϨ˷ ϐΗ ΖϧΎϛ ϱάϟ΍ ΪϴθϨϟ΍ ϰϠϋ ΔϟϻΪϠϟ ϞϤόΘδΗ ΖϧΎϛϭ ˬ˯ΎϨϏ = ϭ
(c)
Ϫϟ ΔγήϜϤϟ΍ αϮϘτϟ΍ ϲϓ αϭΰϴϧϮϳΩ ϪϟϹ΍ ϕΎϓέ ϞΜϤΗ
ϼϘΘδϣ ΎϨϓ ΖΤΒλ΃ ϥ΃ ϰϟ· ΔϴΒϣ΍ήΜϳΪϟ΍ ΕΎμϗήϟ΍ϭ ϲϧΎϏϷ΍ Ϧϣ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ Ε΄θϧ
ϲϓ ΔϗϮΠϟ΍ ϞΑΎϘϣ ΍ΪΣ΍ϭ ϼΜϤϣ ϞΧΩ΃ ϱάϟ΍ "βΒδΛ" ϞΜϤϤϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ ΕέϮτΗ ΚϴΣ ϪΗ΍άΑ
ΕΎϘΑΎδϤϟ΍ έϮϬχ ϊϣ ϲΣήδϣ ωϮϨϛ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ ΕέϮϠΒΗϭ ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ αΩΎδϟ΍ ϥήϘϟ΍
ϊϣ βϣΎΨϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ΖΑΎΜϟ΍ ΎϬϠϜη ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ Ζϓήϋϭ .ϥήϘϟ΍ ΍άϫ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΔϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍
."αΪϴΑέϮϳ"ϭ "βϴϠϛϮϓϮγ" "αϮϠϴΨγ΍" ϡΎψόϟ΍ ϲΛϼΜϟ΍
ˬϡΎΗ ϞϴΒϧ Ϟόϓ ΓΎϛΎΤϣ" ΎϬϧ΄Α ήόθϟ΍ ϲϓ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ "Ϯ τγέ΃" ϑήόϳϭ
ϩάϫϭ ˬ˯΍ΰΟϷ΍ ϑϼΘΧϻ ΎϘϓϭ ϒϠΘΨΗ ϦϳΰΘϟ΍ Ϧϣ ϥ΍Ϯϟ΄Α ΓΩϭΰϣ ΔϠϐΑ ˬϡϮϠόϣ ϝϮσ ΎϬϟ
ϰϟ· ϱΩΆΘϓ ϑϮΨϟ΍ϭ ΔϤΣήϟ΍ ήϴΜΗϭ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϥϮϠόϔϳ ιΎΨη΃ Δτγ΍ϮΑ ϢΘΗ ΓΎϛΎΤϤϟ΍
: ϲϫ "Ϯ τγέ΃" ΐδΣ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϠϟ ΓΰϴϤϤϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ Ύϣ΃ "ΕϻΎόϔϧϻ΍ ϩάϫ Ϧϣ ήϴϬτΘϟ΍
ϢψΘϨΗϭ .ΓΎϛΎΤϤϟ΍ ϰϠϋ ϡϮϘΗϭ ΪϴθϨϟ΍ ϭ΃ ˯ΎϨϐϟ΍ ˬήψϨϤϟ΍ ˬήϜϔϟ΍ ˬΓέΎΒόϟ΍ ˬϕϼΧϷ΍ ˬΔμϘϟ΍
ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟΎϓ .ΔϜΒΤϟ΍ ϱ΃ ΔϳΎϜΤϟ΍ ˯΍ΰΟ΃ Ϫϴϓ ϲΗ΄Η ϱάϟ΍ ΐϟΎϘϟ΍ ϲϫϭ ˬΔϓ΍ήΨϟ΍ ϲϓ Ι΍ΪΣϷ΍
ϯϮϗ ϦϴΑ ω΍ήμϟ΍ ϰϠϋ Ϟόϔϟ΍ ΎϬϴϓ ϡϮϘϳϭ ΔϘϤ˷ Ϩϣ Δϳήόη Δϐϟ ϡΪΨΘδΗ Ϟόϓ ΓΎϛΎΤϣ
ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ έΪϘϟ΍ϭ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΔϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ ϦϴΑ ϥϮϜϳ Ύϣ ΓΩΎϋ ΔοέΎόΘϣ
ϑϮΨϟ΍ϭ ΔϘϔθϟ΍ ήϴΜϳ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΔόΟΎϔΑ ϲϬΘϨΗϭ ϡΆθϟ΍ ϪϔϨΘϜϳ ΎϴϧΎδϧ· Ύόϗ΍ϭ έϮμΗ ϲϫϭ
ΐ΋ΎμϤϟ΍ ϪΑ ΖϠΣ ϞτΒϟ΍ ϥϷ ϚϟΫϭ α΄ϴϟ΍ϭ ωΰΠϟ΍ ΓέΎΛ· ϥϭΩ ϦϳΪϫΎθϤϟ΍ αϮϔϧ ϲϓ
 .ϪϓήΘϗ΍ ΐϧάϟ βϴϟϭ ϪΒϜΗέ΍ ΄τΨϟ


: ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ -ú
ΓΩΎΒόΑ ΖτΒΗέ΍ Ϋ· ΎϬδϔϧ ΕΎϳ΍ΪΒϟΎΑ ΕήΛ΄Ηϭ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ· ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ Ε΄θϧ
ΩΎϴϋ΃ ϲϓ ϒϳήϟ΍ Ϟϫ΃ ΎϫΩΩήϳ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΔΣήϤϟ΍ ϲϧΎϏϷ΍ Ϧϣ Ε΄θϧϭ "αϭΰϴϧϮϳΩ" ϪϟϹ΍

ΔόΒτϟ΍ ˬϥϭήηΎϧ ϥΎϨΒϟ ΔΒΘϜϣ ˬνήόϟ΍ ϥϮϨϓϭ ΡήδϤϟ΍ ΕΎΤϠτμϣϭ ϢϴϫΎϔϣ ϲΣήδϤϟ΍ ϢΠόϤϟ΍ ˬϥΎϨΣ ΏΎμϗ ˬϱέΎϣ αΎϴϟ΍ ΓέϮΘϛΪϟ΍ (1)
.122ˬ123 ι ˬ1997 ϰϟϭϷ΍
΍ϭΪϘϔϳ ϰΘΣ Ώ΍ήθϟ΍ϭ ϡΎότϟ΍ ϲϓ ϥϮϓήδϳϭ ΕΎϧΎΟήϬϤϟ΍ ϥϮϤϴϘϳ ΍ϮϧΎϛ ΎϣΪϨϋ ϪϟϹ΍ ΍άϫ
"ϝΎϔϟ΍" κϴΨθΗ ΔλϼΧ ϥϮϠϤΤϳ ˯ΎϨΛϷ΍ ϲϓ ΍ϮϧΎϛϭ Ϣϫ έΎϗϭ Ϧϋ ΍ϮΟήΨϳϭ ϢϬϴϋϭ
ΪϴΠϤΗ ϲϧΎϏ΃ϭ ΕΎμϗήϟ΍ ΎϬϟϼΧ ϱΩΆΗ ΔϨΟΎϣ ΕΎο΍ήόΘγΎΑ ϥϮϣϮϘϳϭ (ΓέϮϛάϟ΍ Ϯπϋ)
.ΏΎμΧϹ΍ Ϫϟ· "ΖϴϟΎϓ"
ϊϣ ϢΠδϨΗ ϲΘϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ έϮλϭ ΡήϤϟ΍ ϰϠϋ ΕϼϔΤϟ΍ ϩάϫ ήμΘϘΗ Ϣϟϭ
ϝΎϜη΃ ϒϠΘΨϣ Ϧϋ ήϴΒόΘϠϟ ϝΎΠϤϟ΍ ΢δϓ ϰϟ· ΎϬΗίϭΎΠΗ ΎϤϧ·ϭ ΪϴόϠϟ ϲδϘτϟ΍ ϰϨόϤϟ΍
.ϕ΍έ ϱΪϴϣϮϛ Ϧϓ ΎϬϨϋ ΞΘϧ ϥ΃ ϰϟ· ΪϴϟΎϘΘϟ΍ ϩάϫ ΕέϮτΗϭ ϢϜϬΘϟ΍ϭ ΔϳήΨδϟ΍
Δψϔϟ ϰϨόϣ ΐδϧϭ "ΔϳΰϴϧϮϳΪϟ΍" ΕϼϔΤϟ΍ ϩάϬΑ ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ "Ϯτγέ΃" ςΑέ Ϊϗϭ
"Ϯτγέ΃" ϑήϋ Ϊϗϭ ΔΒΧΎμϟ΍ ΔΑΩ΄Ϥϟ΍ϭ ΓϮθϨϟ΍ ϲϨόΗ ϲΘϟ΍ "αϮϣϮϛ" Δψϔϟ ϰϟ· ΎϳΪϴϣϮϛ
ϲϟΰϬϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϲϓ ϦϜϟϭ ˬΔμϴϘϧ Ϟϛ ϲϓ ϻ αΎϨϟ΍ Ϧϣ ϝ΍ΫέϷ΍ ΓΎϛΎΤϣ" ΎϬϧ΄Α ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍
.(c)"΢ϴΒϘϟ΍ Ϧϣ Ϣδϗ Ϯϫ ϱάϟ΍
ϲϓ ϲϬϓ ˬΔΛϼΛ ϥΎόϤΑ ΎϳΪϴϣϮϛ ΔϤϠϛ ΖϣΪΨΘγ΍ ΡήδϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ήΒϋϭ ϚϟΫ ΪόΑ"
ΖϘϠσ΃ ΎϤϛ ΎϳΪϴΟ΍ήΘϟ΍ Ϧϋ ϒϠΘΨϳ ΔϴΣήδϤϟ΍ ω΍ϮϧϷ΍ Ϧϣ ΩΪΤϣ ωϮϨϟ Ϣγ΍ αΎγϷ΍
Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ϙΎΤοϹ΍ ϊΑΎσ ϞϤΤΗ ΔϴΣήδϣ Ϟϛ ϰϠϋ ΔϟϻΪϠϟ Ύπϳ΃ ΎϳΪϴϣϮϛ ΔϴϤδΗ
ϲτ
˷ ΨΗ ϰϠϋ ΎϬϴϓ ϲϣ΍έΪϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ϡϮϘϳ ΔϴΣήδϣ ϲϫ ϡΎόϟ΍ ΎϬϔϳήόΘΑ ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ϭ ...ΎϬϋϮϧ
ϥ·ϭ ú"ΓΪϴόγ ΎϬϴϓ ΔϤΗΎΨϟ΍ ϥϮϜΗ Ϛϟάϟϭ ΎϴϘϴϘΣ ΍ήτΧ ϞϤΤΗ ϻ ΕΎΒϘϋ Ϧϣ ΔϠδϠγ
άϨϣ ϑήϋ Ϊϗ ϲΑήόϟ΍ ΡήδϤϟ΍ ϥΈϓ "ϥΎϓϮτγέ΃" ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ϊϣ Ε΃ΪΑ ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ ΖϧΎϛ
ϩάϫ ϰϠϋ Ζϐσ Ϊϗϭ ΔϳΪϴϣϮϛ νϭήϋ ϢϳΪϘΗ ϮΤϧ ΎϬΟϮΗ ϲοΎϤϟ΍ ϥήϘϟ΍ ΕΎϨϴδϤΧ
ϩάϫ Ϣϫ΃ Ϧϣϭ ΔϴγΎϴγ ΍ΩΎόΑ΃ ϞϤΤΗ ϲΘϟ΍ϭ ΔϓΩΎϬϟ΍ Δϴόϗ΍Ϯϟ΍ "ΔϴϓΎϘΜϟ΍" ΔϤδϟ΍ νϭήόϟ΍
ϢϜΣ ϲϓ αϮϳέϮϟΎϛΎΑ"ϭ "ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϰϠϋ ϚΤο" ϱάϟ΍ ϞΟήϟ΍ ήϛάϧ ΕΎϴΣήδϤϟ΍
.ϢϟΎγ ϲϠόϟ "ΏϮόθϟ΍

"ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃"ϭ "ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃" ϦϴΑ ΔϧέΎϘϣ -

"ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" "ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃"

.16ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬήόθϟ΍ Ϧϓ ˬϮτγέ΃ (1)


.376 .ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬϲΣήδϤϟ΍ ϢΠόϤϟ΍ ΏΎμϗ ϥΎϨΣ ˬαΎϴϟ΍ ϱέΎϣ ΓέϮΘϛΪϟ΍ /2
ΎϳΪϴϣϮϛ ΎϳΪϴΟ΍ήΗ ϲϣ΍έΪϟ΍ ϞϜθϟ΍
ΔΒϴσ ϲϓ Ι΍ΪΣϷ΍ έϭΪΗ ϡΎϣ΃ Ι΍ΪΣϷ΍ έϭΪΗ ϥΎϜϤϟ΍
ήμϗϷ΍" ΔϤϳΪϘϟ΍ ήμϣ ϢϴϠϗ· ΔΒϴσ ϲϓ ϚϠϤϟ΍ ήμϗ
ξόΑ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϞϤόΘγ·ϭ"ϥϵ΍ ϞϤόΘγ·ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϲϓ "ΎϴΗϮϴΑ"
ΪΒόϣ" : ϚϟΫ ΪϛΆΗ ϲΘϟ΍ ϢϟΎόϤϟ΍ ϲΘϟ΍ ϢϟΎόϤϟ΍ ξόΑ ϞϛϮϓϮγ
ϡήϬϟ΍" ˬ"ϮϓϮΧ" ˬ"ϞϴϨϟ΍" ˬ"ϥϮϣ΁ ."ϲϔϟΩ ΪΒόϣ" ϞΜϣ ϚϟΫ ΪϛΆΗ
."ήΒϛϷ΍
Ϋ· ϥΎϜϤϟ΍ ΓΪΣϭ ϖϘΤΘΗ Ϣϟ Ϋ· ϥΎϜϤϟ΍ ΓΪΣϭ ΖϘϘΤΗ ϥΎϜϤϟ΍ ΓΪΣϭ
ϥΎϜϣ΃ ϲϓ ΔϴΣήδϣ ϢϟΎγ ϲϠϋ έ΍Ω΃ ϡΎϣ΃ ΔϴΣήδϣ ϞϛϮϓϮγ έ΍Ω΃
ˬήμϘϟ΍ ϡΎϣ΃ ˬήμϘϟ΍ ϲϓ) ΔϔϠΘΨϣ ϥΎϜϤϟ΍ ήϴϐϳ Ϣϟϭ ΐϳΩϭ΃ήμϗ
(...έ΍ϮγϷ΍ ΝέΎΧ
ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" ΔϴΣήδϣ ΖΒΘϛ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΏϭήΤϟ΍ ΕΩ΃
ϱ΃ c  ΔϨγ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ < ϭ ϡ.ϕ <  ϡΎϋ ΙϼΜϟ΍
ΔϤϳΰϫ Ϧϣ Ε΍ϮϨγ ΙϼΛ ΪόΑ ΎΒϳήϘΗ έΎμΘϧ΍ϭ ϡ.ϕ <c ϭ ϡ.ϕ
ϚϠΣ΃ Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ήΒΘόΗϭ c  ΰϛήϣ ϢϴϋΪΗ ϰϟ· ΎϬϴϓ ϖϳήϏϹ΍
ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ Ε΍ήΘϔϟ΍ ϥΪϤϠϟ ΔϤϴϋί ΖΤΒλ΃ Ϋ· ΎϨϴΛ΃
ϱήμϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓϭ ϒϠΣ Ζγ΃ήΗ ϢΛ ˬΔϴϘϳήϏϹ΍
c  ϡΎϋ ϒμΘϨϣ ϲϔϓ ˬΚϳΪΤϟ΍ ΎϨϴΛ΃ ϊοϭ ϚϟΫ Ϟϛ ."αϮϠϳΩ"
ΔΑήο ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮΜϟΎΑ ΖϠΣ ϲϓ ϢϬγ΃ϭ ϞΑ ίΎΘϤϣ ϊϗϮϣ ϲϓ
ΡϭήΠϟ΍ ΔϓΎϛ ΖοϮϗ ΔϤλΎϗ ΍άϜϫϭ ΔϴΑΩϷ΍ ΔϛήΤϟ΍ εΎόϧ·
ΕήϬχ΃ϭ ˬΎϬΗΪϴ˷ η ϲΘϟ΍ ϡϼΣϷ΍ϭ ΔϣϷ΍ ΔϤψόΑ ϞϛϮϓϮγ ήΛ΄Η
ϰοϮϔϟ΍ϭ ΐϴδΘϟ΍ ϯΪϣ ΡϮοϮΑ ΎϬΗ΍έΎμΘϧ΍ ϲϓ ˯΍Ϯγ ΔϴϘϳήϏϹ΍
ϯΪϣϭ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ΎϬθϴόϳ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ϲϓ Ύϣ΃ .ΎϬΗ΍έΎδϜϧ΍ ϲϓ ϰΘΣ ϭ΃
ΓϻΎΒϣϼϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ϒμϨϟ΍
Ϣϟ ΎϨϴΛ΃ ϥΈϓ ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ βϣΎΨϟ΍
ΓΪϴΣϮϟ΍ ΓϮ˷ Ϙϟ΍ ϲϫ ϦϜΗ
ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϳίΎϬΘϧϻ΍ϭ ϞΑ ˬΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ
ˬΓΩΎϴϘϟ΍ ήλΎϨϋ ξόΑ ΎϬΑ ϊΘϤΘΗ ϦϴΑ ΖϧΎϛϭ ΔσήΒγ· ΎϬΘϛέΎη
Ϫθϴόϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϢϫϮϟ΍ ϯΪϣϭ βϓΎϨΗϭ ΔϴγΎϴγ ΓήϴϏ ϦϴΘϟϭΪϟ΍
ωΎτΘγ΍ ϒϴϛϭ ˬΡΩΎϜϟ΍ ΐόθϟ΍ << ϲϓϭ ˯ΎπϐΒϟ΍ ΪΣ ϰϟ·
ΐϠδΑ ϪΘϧΎϴΧ ϪϴϨΑ Ϧϣ ξόΑ ϞϛϮϓϮγ ϰϟϮΗ ϡ.ϕ <<úϭ
ΓέΎΛ· ϢϬΘϟϭΎΤϣ ϡΪϋϭ ϪΒγΎϜϣ ϒϠΤϟ΍ ϕϭΪϨλ Ϧϴϣ΃ ϒμϨϣ
ˬϪϟϮΣ έϭΪϳ ΎϤΑ ϪϳΪϟ ϲϋϮϟ΍ ϲϣΎϋ ϲϓϭ ϱήΤΒϟ΍ ϲϨϴΛϷ΍
ϲΘϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍ ϮΤϧ ϪΗΩΎϴϗϭ
ΓΩΎϴϘϟ΍ ϰϟϮΗ ϡ.ϕ < ϭ <<c
ϩάϫ .Ύϫ΍ήϳ ϻϭ ΎϬϨϋ ϊϤδϳ
ϲΘϟ΍ ΔϠϤΤϟ΍ ϲϓ βϴϠϛήΑ ϊϣ
˯ΎΑΩϷ΍ ΔϬΒΟ ΖϠόη΃ ωΎοϭϷ΍
ΓέϮΛ ΩΎϤΧϹ ΎϨϴΛ΃ ΎϬΘϤπϧ
ϻΎόϔϧ΍ϭ ΔγΎϤΣ Ώήόϟ΍ ϦϴϧΎϨϔϟ΍ϭ
.αϮϣΎγ
Ζϧ΃" ΔϴΣήδϣ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΐΘϛϭ
ΖϠΧΩ <c ϲϓϭ
ΎϬϴϓ ϊϤΟ ϲΘϟ΍ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲΘϟ΍
.ΎϨϴΛ΃ ΔσήΒγ΃
ϲϓ ΓήϜϓ ΪδΠϴϟ ϝΎϴΨϟ΍ϭ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϦϴΑ
Ϯϫϭ ϡ.ϕ < ϲϓ
ϪΛ΍ΪΣ΃ϭ Ϫϔϗ΍Ϯϣϭ ϪΗΎϴμΨη
ΔϴΣήδϣ ΔΑΎΘϛ Ϧϣί ΎΒϳήϘΗ
.ΔϠϴΨΘϤϟ΍ϭ Δϴόϗ΍Ϯϟ΍
ϥϮϋΎτϟ΍ ϞΣ ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃
Ϟϛ ΎϬϧΎϜδΑ ϚΘϓϭ ΎϨϴΛ΃ ΔϨϳΪϤΑ
ϭ΃ ϞϜθΑ ήΛΆΘγ Ι΍ΪΣϷ΍ ϩάϫ
.ϞϛϮϓϮγ ϝΎϤϋ΃ ϰϠϋ ήΧ΂Α
ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" ΔϴΣήδϣ ϲϓ ϱάϟ΍ Ϧϣΰϟ΍ Ϯϫϭ ϲόϗ΍Ϯϟ΍ Ϧϣΰϟ΍
ΓΪϋ ϰϟ· ΪΘϤϳ Ϧϣΰϟ΍ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ άϨϣ ΔϴΣήδϤϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ ϪϗήϐΘδΗ
.ϦϴϨγ ΪϨϋ ϩΪΠϧϭ ΎϬΘϳΎϬϧ ϰϟ· ΎϬΘϳ΍ΪΑ
ϒμϧ ίϭΎΠΘϳ ϻ ϞϛϮϓϮγ
ΖϧΎϛ Ϛϟάϟ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϡϮϴϟ΍
ΔϋήδϟΎΑ ϢδΘΗ Ι΍ΪΣϷ΍
.ΔϓΎΜϜϟ΍ϭ
ϲϠϟ΍ Ζϧ΃" ΔϴΣήδϣ ϲϓ ΔϴΣήδϣ ϲϓ ϞΧ΍ΪΘϳ ϲϔδϠϔϟ΍ Ϧϣΰϟ΍
ςϐπϳ ΐϳΩϭ΃ ΪΠϧ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϊϣ ϲοΎϤϟ΍ "ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ "
ΔδϤΧ ΓέΎπΤϟΎΑ ϡΪϘΘϳϭ Ϧϣΰϟ΍ ϲϔϓ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϊϣ ήοΎΤϟ΍
.ΔϨγ ϑϻ΁ ΚΤΒϳ "ΐϳΩϭ΃" ΃ΪΑ ήοΎΤϟ΍
ϒθϜϓ "αϮϳϻ" ϞΗΎϗ Ϧϋ
ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓ Ϯϫϭ ϲοΎϤϟ΍
ΐϳΩϭ΃ ήοΎΣ ϰϟ· ϲπϔϳ
ϪϠΒϘΘδϣϭ
έϭΩ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϦϴΒΗ * Ϧϣ ΓΎγ΄ϣ ΔϴΣήδϤϟ΍ * ΓήϜϔϟ΍
ϥ΃ ϦϜϤϳ ΍ΫΎϣ .ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ έΪϘϟ΍ ΎϬΑ ϊϟΎτϳ ϲΘϟ΍ ϲγ΂Ϥϟ΍
.ήϴϐϠϟ ϙήΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΍ΫΎϣϭ Ϟόϔϳ ΎΜΒϋ ϥΎδϧϹ΍ ΔϟϭΎΤϣϭ ϥΎδϧϹ΍
ϥΎϛ ΎϤϬϣ Ωήϔϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ * Ϫϟ έΪϗ ΎϤϣ έ΍ήϔϟ΍
ΫΎϘϧ· ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴϏ ˬΎϳήϘΒϋϭ ΎϳϮϗ ϥΎϛ ΎϤϬϣ ϥΎδϧϹ΍ *
ϞΑ ΏϮόθϟ΍ ήμϋ ϲϓ ΏϮόθϟ΍ ΍ΫΎϣ ϑήόϳ ϻ ΎϤϴϜΣ ϭ΃ ΎϳϮϗ
Ϫδϔϧ ΫΎϘϧ· ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴϏ Ϯϫ .έΪϘϟ΍ Ϫϟ ΊΒΨϳ
.ϪδϔϨΑ
έ΍ϮΣ ϲϓ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϊϤΟ ϰϟ· "ϞϛϮϓϮγ" ΪϤϋ έ΍ϮΤϟ΍
ΔϴϣΎόϟ΍ϭ ϰΤμϔϟ΍ ϦϴΑ ϪΗΎϴμΨη Ι΍ΪΣϷ΍ϭ ΓήϴμϘϟ΍ ϞϤΠϟ΍
˯ΎϘϟϹ ϪϨϣ ΔϟϭΎΤϣ ϚϟΫϭ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϨϳΰϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ΔϔΜϜϤϟ΍
ϲϧΎϜϤϟ΍ϭ ϲϧΎϣΰϟ΍ ϦϳΪόΒϟ΍ .ΔϘϤϨϤϟ΍ϭ
Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ ΐϳΩϭ΃ ΓέϮτγϷ "ϞϛϮϓϮγ" ϊπΧ΃
ϙήΤΘΗ ϱάϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϮΠϟ΍ ΔϘϴϗΩ ΓέϮλ ϢϳΪϘΗ ΔϤϬϤϟ ΔϤϠϜϟ΍
˯ΎΟϭ ˬΔϴΣήδϤϟ΍ ΕΎϴμΨη Ϫϴϓ ΕΎϴμΨη Ϧϋ ΔΤο΍ϭϭ
ϊϣ ΎδϧΎΠΘϣ ϲϣΎόϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ .ΔϴΣήδϤϟ΍
.ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϋ ΍ήΒόϣ Ι΍ΪΣϷ΍
ΙϼΛ Ϧϣ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϥϮϜΘΗ Ϧϣ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϥϮϜΘΗ ΔϴΣήδϤϟ΍ ˯ΎϨΑ
: ϝϮμϓ ϦϴϠμϓ
ΪΣ΍ϭ ΪϬθϣ : ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍ : ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍
ΪϫΎθϣ  : ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ΪϫΎθϣ
ΪϫΎθϣ  : ΚϟΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ cú : ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍
ΪϬθϣ


:ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍ :ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍
ζΣϮϟ΍ϭ ΔϴΣήδϤϟ΍ ΃ΪΒΗ ΔϨϳΪϣ ϥϮϋΎτϟ΍ Ϣόϳ .
.ϩΰϐϠΑ ΔΒϴσ ϯΪΤΘϳ ϝ΍ίΎϣ ΐϳΩϭ΃ ϰϟ· ϲϟΎϫϷ΍ ωήϬϳϭ ΔΒϴσ
ϥ΃ ϰϟ· "αΎϴγήΗ" ήϴθϳ .ϢϬΘϣί΃ Ϧϣ ϢϫάϘϨϴϟ
ΔϬΟ΍ϮϤϟ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϲΣϭ ΐϳΩϭ΃ ήϴθΘδϳ .
ϊϴϤΟ ϪϠΑΎϘϳ ϥ΃ ϲϫ ζΣϮϟ΍ ΓέϭήπΑ ϪΒϴΠϳ ϱάϟ΍ ΔϬϟϵ΍
˯ΎϨΒΟ αΎϨϟ΍ ϥ΃ ΎϤΑ .αΎϨϟ΍ ϞΘϗ ϱάϟ΍ ϡήΠϤϟ΍ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍
.ζΣϮϟ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣ ϥϮπϓήϳ ."αϮϳϻ"
ΐϳήϐϟ΍ ΐϳΩϭ΃ νήόϳ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ ωήθϳ .
ζΣϮϟ΍ ϞΘϘϳ ϥ΃ ΔϨϳΪϤϟ΍ Ϧϋ ϲϓ Ϯϫ ϱάϟ΍ ϡήΠϤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍
ΐϠτϳϭ ΩϮϘϨϟΎΑ ΄ϓΎϜϳ ϥ΃ ξϓήϳϭ .Ε΍άϟ΍ Ϧϋ ΚΤΑ ΔϘϴϘΤϟ΍
ΎϜϠϣ ΢Βμϳ ϥ΃ ϚϟΫ ϞΑΎϘϣ : ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍
.ΔϜϠϤϟ΍ ΝϭΰΘϳϭ ΪϨϋ ΔϟΩϷ΍ Ϟϛ ϊϤΠΘΗ
ΎϤϛ ζΣϮϟ΍ ϞΘϘϳ ϥ΃ ΪόΑ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ϪΘϘϴϘΣ ϒθΘϜϳϭ ΐϳΩϭ΃
ΔϨϳΪϤϟ΍ ΔϳΎϋΩ ˯΍ήΒΧ ϚϟΫ ϝϮϘΗ Ϫϣ΃ Ϧϣ ϪΟ΍ϭίϭ ϪϴΑϷ ϪϠΘϗ ϲϓ
ΝϭΰΘϳϭ ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ ΐμϨϳ έ΍Ϯγ΃ ΝέΎΧ ϢϴϬϳϭ ϪϴϨϴϋ ΄Ϙϔϴϓ
ϪΗΎϋ΍ήΘΧ΍ ϲϓ βϤϐϨϳϭ ΔϜϠϤϟ΍ .ΔΒϴσ
(...ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍ ˬϮϳΩ΍ήϟ΍)
βϴ΋έ "΢ϟ΍ϭϷ" ϙήΘϳϭ
ϊϣ ϑήμΘϟ΍ ΔϳήΣ Δσήθϟ΍
.ΐόθϟ΍
:ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍
Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϥϮϜΘϳ
Ϛϟάϟ Δόϳήγϭ ΓΪϳΪϋ ΪϫΎθϣ
΍άϫ ϞΜϤϳ ϥ΃ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΡήΘϘϳ
ˬβ΋΍ήόϟ΍ ΩΎϤΘϋΎΑ Ϟμϔϟ΍
...Ϟψϟ΍ ϝΎϴΧ ΩϮγϷ΍ ΡήδϤϟ΍
΍άϫ ϲϓ ΪϬθϣ Ϟϛ ϥΎϛϭ
ΔϳΩΎϘΘϧ΍ ΔΣϮϟ Ϧϋ ΓέΎΒϋ Ϟμϔϟ΍
ϊϤΘΠϤϟ΍ ΢΋΍ήη ϯΪΣϹ ΔϋΫϻ
.ϱήμϤϟ΍
: ΚϟΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍
ΔΒϴσ ϰϟ· ζΣϮϟ΍ ΩϮόϳ
ζΣϮϟ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣ ΐϳΩϭ΃ ξϓήϳ
Ϧ
˷ Ϝϟ Δ˷ϤϬϤϟ΍ ϩάϬΑ ϲϟΎϫϷ΍ ϱΩΎϨϳϭ
ϡΎϣ΃ ϥϮϣΰϬϳ ˯ΎϨΒΟ ϲϟΎϫϷ΍
.ζΣϮϟ΍
ϩ΄τΧ ΐϳΩϭ΃ ϒθΘϜϳ
ϊϧΎμϤϟ΍ ˯ΎϨΑ ϲϓ ϞΜϤΘϤϟ΍
ϥΎδϧϹ΍ ˯ΎϨΑ ϥϭΩ ϞϣΎόϤϟ΍ϭ
ΐϴλ΃ ϥ΃ ΪόΑ ΔΒϴσ έΩΎϐϳϭ
.ϰϤόϟΎΑ
ΐϳΩϭ΃ ΐϳΩϭ΃ ΎϴμΨθϟ΍
ΩϼΒϟ΍ ϚϠϣ Ϯϫ * ΩϼΒϟ΍ ϚϠϣ Ϯϫ * Ε
ϦϴϗΎδϟ΍ ϡέϮΘϣ * ϦϴϗΎδϟ΍ ϡέϮΘϣ *
ϲϠδϋ ˬΔϴϨΒϟ΍ ϱϮϗ * ΔϴϨΒϟ΍ ϱϮϗ *
ϰϟ· ϞϴϤϳ ΓήθΒϟ΍ ϲΤϤϗ ˬϦϴϨϴόϟ΍
.ΓήϤδϟ΍
ϱήδϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ΐδΣ * ΎϬϨϣ ΐΠϧ΃ϭ Ϫϣ΃ ΝϭΰΗ *
ϪϟϮΣ ΩέήΗ "΢ϟ΍ϭ΃" ϪϠϤΤϳ ϱάϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ΔόΑέ΃
ΐΒδΗ ϭ΃ ϩΎΑ΃ ϞΘϗ Ϫϧ΄Α ΕΎϋΎη· Δϋήγ ˬΔϤϜΤϟΎΑ ϒμΘϳ
.ϪϠΘϗ ϲϓ ΩΎϨόϟ΍ ˬϚθϟ΍ Δϋήγ ΐπϐϟ΍
ΔΑ΍ήϗ ΔϠλ Ϫϟ ϦϜΗ Ϣϟ * ˯Ύϛάϟ΍ϭ έ΍ήλϹ΍ϭ ΡΎΤϟϹ΍ϭ
ϪΘΟϭΰΑ
˯ϭΪϬϟ΍ϭ ΔϤϜΤϟΎΑ ϒμΘϳ
˯Ύϛάϟ΍ϭ Ϫϣ΃ ΝϭΰΗϭ ϩΎΑ΃ ϞΘϗ Ϫϧ΃ ϩ΄τΧ *
ϞϣΎόϤϟ΍ ϰϨΑ Ϫϧ΃ ϩ΄τΧ *
ϥΎδϧϹ΍ ˯ΎϨΑ ϥϭΩ ϊϧΎμϤϟ΍ϭ ϢϴϬϳϭ ϰϤόϟΎΑ ΏΎμϳ *
έήϘϳϭ ϰϤόϟΎΑ ΏΎμϳ * ΔΒϴσ έ΍Ϯγ΃ ΝέΎΧ ϪϬΟϭ ϰϠϋ
Ϧϋ ΚΤΒϠϟ ΔΒϴσ Ϧϣ ϞϴΣήϟ΍ "αΎγήΘΑ" ϪΘϗϼϋ *
ΔϘϴϘΤϟ΍ ΓήΗϮΘϣ "ϥϮϳήϛϭ "
"αΎϴγήΘΑ" ϪΘϗϼϋ * ϰϟ· ΓϮϘϟ΍ Ϧϣ ϝϮΤΘϳ *
.ΔϴϤϴϤΣ Δϗ΍Ϊλ Δϗϼϋ ϖϳήϛϭ .ϒόπϟ΍
.ΎϳϮϗ Ϟψϳ *
ΎΘγΎϛϮΟ ΎΘγΎϛϮΟ
ϚϠϤϟ΍ ΔΟϭί ΔϜϠϤϟ΍ ϲϫ ΔΟϭί ΔϜϠϤϟ΍ ϲϫ
ϚϠϤϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ΔΟϭίϭ ϖΑΎδϟ΍ ΔΟϭίϭ ϖΑΎδϟ΍ ϲϓ "αϮϳϻ"
.ϲϟΎΤϟ΍ ήοΎΤϟ΍ ϲϓ ΐϳΩϭ΃
ΎϬΟϭί ϊϣ ΓΪϴόγ ϦϜΗ Ϣϟ ΎϬΗΎϴΣ ϲϓ ΓΪϴόγ ΖϧΎϛ
ϻ· ΎϫήηΎόϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ΖΒΠϧ΃ ϱάϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ϊϣ ΔϴΟϭΰϟ΍
ΎϬϨϣ ΐΠϨϳ Ϣϟϭ Ε΍ήϣ ΔόΑέ΃ ϒθΘϜΗ ϥ΃ ϞΒϗ ˯ΎϨΑ΃ ΔόΑέ΃ ϪϨϣ
.˯ΎϨΑ΃ βϔϧ ϲϓ ΎϬΟϭίϭ ΎϬϨΑ΍ Ϫϧ΃
ΔΑ΍ήϗ ΔϠλ ΎϬϟ ϦϜΗ Ϣϟ .ΖϗϮϟ΍
.ΐϳΩϭ΄Α
ΔόϴϠΨϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϲϫ ΔϤϴϜΤϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϲϫ
ήϣ΃ Ϧϣ ΎϬϤϬϳ ϻ ϲΘϟ΍ ΓήΘϬΘδϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ΍ ΎϬϣήΘΤϳ ϲΘϟ΍ Δ΋ΩΎϬϟ΍
Ϧϋ ΐόθϟ΍ ΖϜδϳ ϥ΃ ϻ· ΔΒϴσ .ΔΒϴσ ήϣ΄Α ϢΘϬΗ ϲΘϟ΍ϭ
.ΎϬΤ΋Ύπϓ
ϥϮϳήϛ ϥϮϳήϛ
ϮϬϓ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΓΩΎγ Ϧϣ Ϯϫ ΪΣ΃ϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΓΩΎγ Ϧϣ
ΐΤϳ ϱάϟ΍ ϱήϜδόϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΫϮϔϧ Ϧϣ ϢϛΎΤϠϟ Ύϣ Ϫϟϭ ΎϫΩ΍Ϯϗ
.ΎϬϠΟ΃ Ϧϣ ϞοΎϨϳϭ ΔΒϴσ ϥΎτϠγϭ
ΙΪΤΘϣϭ ϡ΍ΪϘϣ ωΎΠη *
ϢϴϜΣ ΙΪΤΘϣϭ ϡ΍ΪϘϣ ωΎΠη *
Ύϣϭ ΔΒϴσ ϊϣ ϒσΎόΘϣ * ϢϴϜΣ
.ζΣϮϟ΍ Ϧϣ ΎϬΑΎλ΃ Ύϣϭ ΔΒϴσ ϊϣ ϒσΎόΘϣ *
.ϥϮϋΎτϟ΍ ˯ΎΑϭ Ϧϣ ΎϬΑΎλ΃
ΔΑ΍ήϗ ΔϠλ Ϫϟ Ζδϴϟ * ήϬλϭ ΔϜϠϤϟ΍ Υ΃ Ϯϫ *
ϲϓ ϞΧΪΘϳ ϻϭ ΔϜϠϤϟ΍ ϭ΃ ϚϠϤϟΎΑ .ϢϜΤϟ΍ ϲϓ ΎϤϬΜϟΎΛϭ ϚϠϤϟ΍
ΐϳέΪΘΑ ϲϔΘϜϳ Ϋ· ΩϼΒϟ΍ ϥϭΆη
.ζϴΠϟ΍ ΓήΗϮΘϣ ΐϳΩϭ΄Α ϪΘϗϼϋ *
Δϗϼϋ ΐϳΩϭ΄Α ϪΘϗϼϋ * ϰϠϋ ήϣ΂ΘϟΎΑ ήϴΧϷ΍ ϪϤϬΘϳ Ϋ·
.ΐϳΩϭ΃ ϖϳΪλ ϮϬϓ ΔϴϤϴϤΣ .εήόϟ΍
ΔϴΣήδϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϰϔϨϳ ϥ΃ ΪόΑ ϚϠϤϟ΍ Ϯϫ
ΎόϤσ βϴϟ ζΣϮϟ΍ ΓΎϗϼϤϟ ΡήΨϳ ΐϳΩϭ΃
ϲϓ ΔΒϏέ ΎϤϧ·ϭ έΎμΘϧϻ΍ ϲϓ
.ΕϮϤϟ΍
m ήΗ m ήΗ
ϰϤϋϷ΍ Φϴθϟ΍ ϚϟΫ Ϯϫ * ϰϤϋϷ΍ Φϴθϟ΍ ϚϟΫ Ϯϫ *
ΔϤόϨΑ ΔϬϟϵ΍ ϪϴϠϋ ΖϤόϧ΃ ϱάϟ΍ ΔϤόϨΑ ΔϬϟϵ΍ ϪϴϠϋ ΖϤόϧ΃ ϱάϟ΍
ϱϭήϳ ϱάϟ΍ ϲϗΎΒϟ΍ Ϯϫϭ ΓήϴμΒϟ΍ .ΐϴϐϟ΍ έ΍ήγ΃ ϒθϛϭ ΓήϴμΒϟ΍
.ΦϳέΎΘϠϟ ΔμϘϟ΍
ϖΛ΍ϭ ΔϴμΨθϟ΍ ϱϮϗ * ϖΛ΍ϭ ΔϴμΨθϟ΍ ϱϮϗ *
ΪϳΪη ϪόΒσ ϲϓ ΩΎΣ ˬϪδϔϧ Ϧϣ ΩΎΣ ϪΘϓήΣ Ϧϣ ϦϜϤΘϣ Ϫδϔϧ Ϧϣ
.ϪΘΠϬϟ ϲϓ .ϪΘΠϬϟ ϲϓ ΪϳΪη ϪόΒσ ϲϓ
Δϗϼϋ ΐϳΩϭ΄Α ϪΘϗϼϋ *
Δϗϼϋ ΐϳΩϭ΄Α ϪΘϗϼϋ * ΓήΗϮΘϣ
.ΔϴϤϴϤΣ Δϗ΍Ϊλ Ϧϣ ΕΎϧΎϫϹ΍ ϰϘϠΘϳ *
Ϧϣ ΕΎϧΎϫϹ΍ ϰϘϠΘϳ * ΐϳΩϭ΃
."΢ϟ΍ϭ΃" Δσήθϟ΍ βϴ΋έ ΔϘϴϘΣ ΐϳΩϭϷ ϒθϜϳ *
ΐϳΩϭ΃ ΔϘϴϘΣ ϪϤϬΗ ϻ * ϪϴΑϷ ϪϠΘϗ ϲϓ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ Ϫδϔϧ
ζΣϮϟ΍ ϞΘϗ ΐϳΩϭ΃ ϦϴϜϤΗ ΔϴΗ΍άϟ΍ Ϫϣ΃ Ϧϣ ϪΟ΍ϭίϭ
ϪϠΤϳ Ϣϟ ϭ΃ ΰϐϠϟ΍ ϞΣ ϪϠΘϘϳ Ϣϟ ϭ΃
ΔϘϴϘΣ ΐϳΩϭ΃ Ϧϣ ϪϤϬϳ ΎϤϧ·ϭ
ϥΎδϧϹ΍ ϥ΃ ϲϫϭ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍
ΫΎϘϧ· ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴϏ Ωήϟ΍
.ΏϮόθϟ΍
ϲϟ ϫϷ΍ ΔϗϮΠϟ΍
ΔϤϠϛ Ϧϋ ΎοϮϋ Ϧϣ ΔϗϮΠϟ΍ ϥϮϜΘΗ
ϢϟΎγ ϲϠϋ ϞϤόΘγ΍ "ΔϗϮΠϟ΍" Ϧϣ "ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃" ΔϴΣήδϣ
ϲϓ ϥϮϠΜϤΘϤϟ΍ϭ "ϲϟΎϫϷ΍" ΔϤϠϛ ϑ΍ήη΃ Ϧϣ ΍Ωήϓ Γήθϋ ΔδϤΧ
.ΔΒϴσ ϲϟΎϫ΃ .ΔΒϴσ
ϞΜϣ ΎϬϠΜϣ ΔϗϮΠϟ΍ * ϞΜϣ ΎϬϠΜϣ ΔϗϮΠϟ΍ *
ήϴγ ϲϓ ϙέΎθϤϟ΍ ϞΜϤϤϟ΍ ήϴγ ϲϓ ϙέΎθϤϟ΍ ϞΜϤϤϟ΍
.Ι΍ΪΣϷ΍ .Ι΍ΪΣϷ΍
ΓέΎΗ ϥϮϤϠϜΘϳ ϲϟΎϫϷ΍ * ήϴΜϛ ΔϗϮΠϟ΍ βϴ΋έ *
ΕΎϋΎϤΟ ϯήΧ΃ϭ ϯΩ΍ήϓ ϞΧΪΘΗ ΎϧΎϴΣ΃ϭ ϩΩήϔϤΑ ϞΧΪϟ΍
ϰϠϋ ϖϠόΘϟ ΎϬϠϤϛ΄Α ΔϗϮΠϟ΍
.Ι΍ΪΣϷ΍
Ϧϣ ϥϮϜΘΗ ΔϗϮΠϟ΍ * Ϧϣ ϥϮϜΘΗ ΔϗϮΠϟ΍ *
ˬ˯ΎϨΒΠϟ΍ ˬ˯ΎϴΒϏϷ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ .ΔϨϳΪϤϟ΍ ϑ΍ήη΃
.ϰϘϤΤϟ΍
ΔϴΣήδϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ * ΔϴΣήδϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ *
.ζΣϮϟ΍ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ϲϟΎϫϷ΍ ΝήΨΗ Ϧϣ ϒϔΨΗ ϥ΃ ΔϗϮΠϟ΍ ϝϭΎΤΗ
ϲϧΎόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴδϔϨϟ΍ ΕϻΎόϔϧϻ΍
.ΕΎϴμΨθϟ΍ ΔϴϘΑ ΎϬϨϣ
ΐΤϣ έϮΣ Öϫ Ϝϟ΍
ήϳΪϣϭ ϥϮϣ΁ ΔϨϬϛ βϴ΋έ ϞϘϨϳ "αϮϳί" ΔϨϬϛ ΪΣ΃
.ΔΒϴσ ΔόϣΎΟ ˯ΎΑϭ Ϧϣ ΔΒϴσ ϪϴϧΎόΗ Ύϣ ΎϨϟ
ΎϬϬΟϮϳϭ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ ϑήΤϳ Ϧϋ ΓήϜϓ ΎϨϟ ϡΪϘϳϭ ϥϮϋΎτϟ΍
.ΔϴμΨθϟ΍ ϪΤϟΎμϣ ΐδΣ ϲοΎϤϟ΍ ΐϳΩϭ΃ϭ ϲοΎϤϟ΍ ΔΒϴσ
ΔϴϫϮϟ΃ ήθϧ ϰϠϋ ΪϋΎγ
.ΔόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ΎϬδϳέΪΘΑ ΐϳΩϭ΃
Ϧϣ ϦϳΪϴϔΘδϤϟ΍ ήΒϛ΃ Ϧϣ
.ϪΗΎϋ΍ήΘΧ΍ϭ ΐϳΩϭ΃ Ε΍ίΎΠϧ·
ϢϟΎγ ϲϠϋ ΪϨϋ ΪΠϧ ϞϛϮϓϮγ ΪϨϋ ΪΠϧ ΕΎϴμΨθϟ΍
ϲϫϭ ϯήΧ΃ ΕΎϴμΨη : ϲϫϭ ϯήΧ΃ ΕΎϴμΨη ϯήΧϷ΍
ϻϭ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΎϬϓΎο΃ ΕΎϴμΨη ΔϴμΨηϭ ϲϋ΍ήϟ΍ ΔϴμΨη
"ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃" ϲϓ ΎϬϟ ΩϮΟϭ Ϣγέ ϲϓ ΎϤϫΎγ ϥ΍άϠϟ΍ ϝϮγήϟ΍
ΓέϮτγϷ΍ ήϴμϤΘϟ ϚϟΫϭ ˯΍Ϯγ ϡϮΘΤϤϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ήϴμϣ
ϱήμϤϟ΍ ϊϗ΍ϮϟΎΑ ΎϬτΑέϭ ΓήϤϟ΍ ϲϓ ΕϮϤϟ΍ Ϧϣ ϩΫΎϘϧΈΑ
ϲϫ ΕΎϴμΨθϟ΍ ϩάϫϭ ΚϳΪΤϟ΍ ϭ΃ ϼϔσ ϥΎϛ ΎϣΪϨϋ ϰϟϭϷ΍
"΢ϧϭ΃" Δσήθϟ΍ βϴ΋έ "΢ϟ΍ϭ΃" έΎλ ΎϣΪϨϋ ϪΘϘϴϘΤϟ ΎϤϬΗΎΒΛΈΑ
ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϓήϐϟ΍ βϴ΋έ .ΎϜϠϣ
ϲΣήδϤϟ΍ ΐΗΎϜϟ΍ "ϮϳήϔϨγ"
ΪϗΎϨϟ΍ "ϩΎϜϴΣΎϣ" ϪΘϠ΋Ύϋϭ
ϖϳΪλ ΖϋΎϛ ΔόϳάϤϟ΍ ˬήϴϬθϟ΍
ϢϜΤϟ΍ ϰϠϋ νέΎόϤϟ΍ ϭήϔϨγ
.ΐϳΩϭ΃ ϖϳΪλ "ϲϣΎϛ"
.ΏΎθϟ΍ ϲσήθϟ΍ϢϟΎγ ϲϠϋ ΐϳΩϭ΃ϭ ϞϛϮϓϮγ ΐϳΩϭ΃ ϦϴΑ ΔϧέΎϘϣq  

ϪϴϠϋ ΐΘϛ ϱάϟ΍ ΔΒϴσ ϚϠϣ ϢϳΪϘϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ϚϟΫ ϰϠϋ Ζϟΰϧ ϲΘϟ΍ ΐ΋ΎμϤϟ΍ Δμ
˷ ϗϥ
˷·
ήϣ ϰϠϋ ΏΎΘϜϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϞόΟ ΎϤϣ ϲϋϮϟ΍ ϡίϼΗ ΖϜϔϧ΍ Ύϣ Ϫϣ΃ ΝϭΰΘϳϭ ϩΎΑ΃ ϞΘϘϳ ϥ΃
ϩάϫ Ϧϣ Δϴϣ΍έΪϟ΍ ϢϬϟΎϜη΃ ΖΤϧ ϦϴϟϭΎΤϣ ΎΟΫϮϤϧ ήΒΘϋ΃ ϞϤϋ ϮΤϧ ϥϮΘϔΘϠϳ έϮμόϟ΍
Ϣϫήμϋ ΎϳΎπϗ ϰϠϋ ΎϬϨϣ ϝϼσϹ΍ϭ ϢϬΘϳ΅έ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ ϲϓ ΎϬϔϴχϮΗϭ ΓέϮτγϷ΍
.ΎϬΘϋϭέϭ ΎϬΘϤψϋ ϲϓ ϞϛϮϓϮγ ΐϳΩϭ΃ ϰϟ· ϖΗήΗ Ϣϟ ΕϻϭΎΤϤϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ ϦϜϟ ϢϬόϤΘΠϣϭ
ΔϴΣήδϤϟ΍ ΔΠϟΎόϤϟ΍ ΖϧΎϛ ΪϘϓ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ " "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ΔϴΣήδϣ Ύϣ΃
ΐϟΎϘϟ΍ ϰϟ· Ϫ΋ϮΠϠΑϭ ΎϳΪϴΟ΍ήΗ Ζδϴϟϭ ΎϳΪϴϣϮϛ Ϫϧ΃ ΎϬϓϼϏ ϰϠϋ ΎϬϔϟΆϣ ϦϠϋ΃ ϲΘϟ΍ ΓΪϴΣϮϟ΍
ΔϧέΎϘϤϟ΍ ϦϴϤϛ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ ϰηΎΤΘϳ ϥ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ" ϢϟΎγ ϲϠϋ ωΎτΘγ΍ ϱΪϴϣϮϜϟ΍
ϲσΎόΘϟ ΔϘΑΎγ ΔϟϭΎΤϣ Ϧϣ ήΧϵ΍ ϑήτϟ΍ ϰϠϋ ϒϘϳ ϥ΃ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ωΎτΘγ΍ϭ
ΡήδϤϟ΍ ϩΎΠΗϻ Ύϴϋ΍ϭ ΎΒϛ΍Ϯϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΓήϴΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ωΎτΘγ΍ϭ ΐϳΩϭ΃ ΓέϮτγ΃
ΎϤϧ·ϭ ΕΎϜΤπϟΎΑ ωϮϣΪϟ΍ ΝΰϤϳ ϻ ϱάϟ΍ ΎϳΪϴϣϮϜϟ΍ Ϧϣ ϥϮϠϟ΍ ΍άϫ ΏϮλ ήλΎόϤϟ΍
( c)
ϪΗήΒΧϭ Ϫ΋ΎϫΩϭ Ϫ΋Ύϛάϟ ΍ήψϧϭ "ϞϜϛ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ Ϧϣ ΔϗέΎϔϤϟ΍ Ϫϴϓ ϰϠΠΘΗ
ϪΟ΍ϭ ϪϧΈϓ ΔΑΎΟΈΑ ϝ΍Άδ ϟ΍ ϪΟ΍Ϯϳ ϥ΃ Ϧ ϋ ΎοϮϋ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϥΈϓ ΡήδϤϟ΍ ϦϔΑ ΔϠϳϮτϟ΍
ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ϒμϨϟ΍ ϲϓ ΝήϔΘϤϟ΍ ϢϬϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΍ΫΎϣ" : Ϯϫϭ ήΧ΁ ϝ΍ΆδΑ ϝ΍Άδϟ΍
ΓέϮτγ΃ Ϧϣ ϲϤϟΎϋ ϥ΍ϭΪϋ Ε΍Ϯϗ ϊϣ ΔϤϟΆϣ ΔϬΟ΍Ϯϣ ΪόΑϭ ήμϣ ϲϓϭ ˬϦϳήθόϟ΍
έΪϘϟ΍ ΔϜΒη ϻϭ ΕΎϣήΤϤϟ΍ Ν΍ϭί ΓΎγ΄ϣ βϴϟ ΎόΒσ ϞϴλΎϔΘϟ΍ Ζδϴϟ ΔϤϳΪϗ ΔϴϧΎϧϮϳ
έϭΩ Ϯϫ ϪϤϬϳ ϱάϟ΍ ΎϤϧ· ΎΘγΎϛϮΟϭ ΐϳΩϭ΃ Ϫϴϟ· ϰϬΘϧ΍ ϱάϟ΍ ήϴμϤϟ΍ ϻϭ ˬΔϤϜΤϤϟ΍
.(ú)"...ΐόθϠϟ ..ήϴϐϠϟ Ϫϛήϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϱάϟ΍ Ύϣϭ ϪϠόϔϳ ϱάϟ΍ Ύϣ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ Ωήϔϟ΍
ϞΒϗ βϣΎΨϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϪΘϴΣήδϤΑ ΞϟΎόϳ "ϞϛϮϓϮγ" ϥΎϛ ϥ·ϭ
ϢΛ ΔϬϟϵ΍ : ΔΑέΎπΘϣ ϯϮϗ ΙϼΛ ϊϣ ϥΎδϧϹ΍ ω΍ήλ ϲϓ ΎλϮμΧ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ϭ ΩϼϴϤϟ΍
ΔϬϟϵ΍ ϦϴΑ ω΍ήλ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ΔόϴΒτϟ ϚϟΫϭ ϥΎδϧϹ΍ ΓΩ΍έ· ϢΛ ˯ΎπϘϟ΍
ΓΪ΋Ύδϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϪΘϴΣήδϤΑ ΞϟΎόϳ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϥΈϓ έ΍ΪϗϷ΍ ϊϣ ω΍ήλ ϲϓ ΎϤϫϼϛϭ ήθΒϟ΍ϭ
Ϣγήϳϭ ϲϤϟΎϋ ϥ΍ϭΪϋ ϊϣ ΔϤϳΰϫ ΪόΑϭ Ϧϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ϒμϨϟ΍ ϲϓ ήμϣ ϲϓ
ϥΎδϧϹ΍ ω΍ήλ ήΧϵ΍ ϊϣ ϥΎδϧϹ΍ ω΍ήλ ϪΑ ΔτϴΤϤϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ϊϣ ϥΎδϧϹ΍ ω΍ήλ ΎϨϟ
ϰϠϋ έΩΎϗ Ϊόϳ Ϣϟ ϥΎδϧϹ΍ ϥϷ ΔϟϮτΒϟ΍ Ϧϋ Ϫϴϓ ΚϳΪΤϟ΍ ϦϜϤϳ ϻ ΔϬϟ΁ ϭ΃ Δϟ΍Ϊϋ Ϫϴϓ ϑΎΨϳ
ΖϧΎϛ ϥ·ϭ .ϪδϔϨΑ Ϫδϔϧ ΫΎϘϧ· ϰϠϋ έΩΎϗ Ϊόϳ Ϣϟ ϞΑ ˬΏϮόθϟ΍ ήμϋ ϲϓ ΏϮόθϟ΍ ΫΎϘϧ·
ϥΈϓ ˬϥΎϧϮϴϟ΍ ΔΒϴσ ϲϓ ϚϠϤϟ΍ ήμϗ ϡΎϣ΃ έϭΪΗ "ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ " ΔϴΣήδϣ ϲϓ Ι΍ΪΣϷ΍
ΐϫάϳ ϞΑ ϥΎϧϮϴϟ΍ ΔΒϴσ βϴϟϭ ήμϣ ΔΒϴσ ϲϓ έϭΪΗ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΔϴΣήδϣ ϲϓ Ι΍ΪΣϷ΍

.94 ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬϥϮϨϔϟ΍ ϮΑ΃ ΡήδϤϟ΍ ˬϱήθόϟ΍ ϝϼΟ (1)


.7 .ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬϲϋ΍έ ϲϠϋ ϢϳΪϘΗ ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ϭ ΐϳΩϭ΃ ΎϳΪϴϣϮϛ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (2)
ΐϳΩϭ΃ ΔμϘϟ ΔϳέϮτγϷ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ " ϥ΃ ϰϟ· "ϲϜδϓϮϜϠϴϓ ϞϳϮϧΎϤϳ· " ΪόΑ "ϢϟΎγ ϲϠϋ"
ϪΗήγ΃ϭ ϥϮΗΎϨΧϷ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ ϻ· Ζδϴϟ ΔϴΣήδϤϠϟ ΔϴϨϔϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ϭ
ϲϓ "ΎϴΗϮϴΑ" ϢϴϠϗ· ΔΒϴσ Ζδϴϟ ΔϴΣήδϤϟ΍ ϲϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΒϴσ ϥ΃ϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔΒϴσ ϲϓ
ϥ΄Α Ϫϳ΃έ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϢϋΪϳϭ .(c)"ϥϵ΍ (ήμϗϷ΍) ΔϤϳΪϘϟ΍ ήμϣ ΔΒϴσ ϲϫ ΎϤϧ·ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍
Ϯϫ ΐϳΩϭ΃ ϥ΃ϭ ϯήΧ΃ ΔϴϧΎϧϮϳ ήϴσΎγ΃ ϲϓ ϩήϛΫ ˯ϲΠϳ Ϣϟ ϱήμϤϟ΍ ϝϮϬϟ΍ ϮΑ΃
ϲϠδϋ ϮϬϓ ϱήμϤϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΢ϣϼϣ ϪΤϣϼϣ ΖϧΎϛ Ϛϟάϟ ϢϴϤλ ϱήμϣ Ϫϧ΃ϭ "ϥϮΗΎϨΧ΃"
"ϢϟΎγ ϲϠϋ" ΐϳΩϭ΃ ήΛ΄Η ϲϔϨϳ ϻ ΍άϫ ϦϜϟ ˬΓήϤδϟ΍ ϰϟ· ϞϴϤϳ ϪΟϮϟ΍ ϲΤϤϗ ϦϴϨϴόϟ΍
ΓέϮτγϷ΍ ΐϳΩϭ΃ ΎϬΑ ΰϴϤΘϳ ΕΎϔλ ϪϠτΒϟ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ϑΎο΃ Ϋ· "ϞϛϮϓϮγ" ΐϳΩϭ΄Α
ϪϟϮΣ ΩΩήΘΗ ϦϴϗΎδϟ΍ ϡέϮΘϣ ΐϳΩϭ΃ ϥΈϓ "΢ϟ΍ϭ΃" ϪϠϤΤϳ ϱάϟ΍ ϱήδϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ΐδΣϭ
ΓήΨϔϣϭ ΔΒϴσ Ϊϴγ "ϞϛϮϓϮγ" ΐϳΩϭ΃ ϥΎϛ ϥ·ϭ ˬϪϠΘϗ ϲϓ ΐΒδΗ ϭ΃ ϩΎΑ΃ ϞΘϗ Ϫϧ΄Α ΔϋΎη·
ΎϬϟ ΔγΎόΗϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϰϠϋ ΎδΟέϭ ήθΒϟ΍ ΔϟΎΜΣ Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϪϧΈϓ ΎϬλϼΧϭ ΔϨϳΪϤϟ΍
΢Βλ΃ ζΣϮϟ΍ ϰϠϋ ϩέΎμΘϧ΍ ϞπϔΑ ϱάϟ΍ϭ ˬΐϧάϤϟ΍ ˯ϱήΒϟ΍ ˬϰϤϋϷ΍ ήϴμΒϟ΍ Ϯϫϭ
.ΔϬϟϵΎΑ ΎϬϴΒη έΎμϓ ϱήθ Βϟ΍ ϊοϮϟ΍ ίϭΎΠ Θϳ Ϋ· ϦϳήΧϵ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϡΎϘϣ ϕϮϓ ϪϣΎϘϣ
Ύπϳ΃ Ϯϫ ϱήμϤϟ΍ ΐϳΩϭ΄ϓ ΕΎϔμϟ΍ ϩάϫ ξόΑ ϰϠϋ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" φϓΎΣ Ϊϗϭ
ˬΔϨϳΪϤϟ΍ ΔϳΎϋΩ ˯΍ήΒΧ ϚϟΫ ϝϮϘϳ ΎϤϛ ˬζΣϮϠϟ ϪϠΘϗ ΪόΑ ωΎτΘγ΍ ϱάϟ΍ ϱϮϘϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ϚϟΫ
ϊϧΎμϤϟ΍ Ϊϴθϳ ϥ΃ ΚΒόϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ΚϴΣ ϰϤϋϷ΍ ήϴμΒϟ΍ Ϯϫϭ ΔϬϟϵ΍ ΔΟέΩ ϰϟ· ϲϘΗήϳ ϥ΃
Ε΃ΪΑ ΪϘϟ" : ΔϴΣήδϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΐϳΩϭ΃ Υήμϳ Ϛϟάϟ ϥΎδϧϹ΍ ˯ΎϨΑ ΓΩΎϋ· ϥϭΩ ϞϣΎόϤϟ΍ϭ
ϥ΃ ζΣϭ ϱ΃ ϊϴτΘδϳ ζϫ ˯ΎϨΑ .. ΓέΎπΤϟ΍ Ϧϣ ϢΨπϟ΍ ˯ΎϨΒϟ΍ ΍άϫ Ϟϛ ϥ΃ ϒθΘϛ΃
ϩάϫ Ϟϛ ΖϛήΗ ϲϨϧϷ Ώ΍άόϟ΍ ϲϨϘΣϼϳ ϑϮγ ...ΓήΧϵ΍ έ΍Ϊϟ΍ ϰϟ· ϞϘΘϧ΄γ ΎϣΪϨϋ ϩήϣΪϳ
(c )
ϥϮϳήϛ .. αΎϳΰϳήΗ" : ΐϳΩϭ΃ ϱΩΎϨϳ ϚϟΫ ΪόΑϭ "ΎϬΘϳΎϤΣ ϊϴτΘδϳ ϻ ϦϤϟ ΓέΎπΤϟ΍
βΣΎΑ Γήϣ ϝϭ΃ .. Ϫϳ· ϞϤϋ΃ ϑέΎϋ ζϣ Ύϧ΃ .. ζϴϧϮΒϴδΗΎϣ .. ϱΪϨϋ ϦϴϨΗ· ΰϋ΃ Ύϳ ..
ϑϮηΎΑ ϲϠϟ΍ ΔϴϨϴϋ ϲΘϗϮϟΩ ϢΘϧ΃ ϰϤϋ΃ ϲϧ΃ βΣΎΑ Γήϣ ϝϭ΃ .. ϲΘϘϳήσ ϒϳΎη ζϣ ϲϧ΃
( ú)
ϲϓ ϞΜϤΘϳ ϱΰϣέ ϰϤϋ ΐϳΩϭ΃ ϪΑ ΏΎμϳ ϱάϟ΍ ϰϤόϟ΍ ϥΎϛ ϥ·ϭ "ˮ ...Ϫϳ· ϞϤόϧ ..ΎϬϴΑ
ΎϬδϔϧ ΔϳΎϤΣ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ήϴϏ Δθϫ Δϣ΃ ˯ΎϨΑ ϲϫϭ ΎϬϴϟ· Ϟλϭ ϲΘϟ΍ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ϪΗήϴΣ
ϒϳΎη ζϣ ΔΒϳήϏ ΔΟΎΣ" ΔϴΣήδϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϲϘϴϘΣ ϰϤϋ ϰϟ· ϝϮΤΘϳ Ύϣ ϥΎϋήγ ϪϧΈϓ

. 14 ι ϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ (1)


.166 ι ˬϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ (1)
.174ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ (2)
(Ϣϟ΄Α) ..ϞϴϠϗ ϲϠϟ΍ Ϯϫ ˯Ϯπϟ΍ ϥ΃ ήϛΎϓ ΖϨϛ ..ΏΎΒϟ΍ ϲϨϳϭ ..ϱΪϴΑ άΧ ..ϥϮϳήϛ .. βϳϮϛ
( )
...ϥϮϳήϛ Ύϳ Ζϧ΃ ..ϱΩ ΔϤϠψϟ΍ Ϟϛ ΎϬϴϓ ϥϮϜΗ ϦϜϤϣ ΎϴϧΪϟ΍ ϥ΃ ϑέΎϋ ζΘϨϛ Ύϣ
ΎϬϴϟ· Ϟλϭ ϲΘϟ΍ ΔϳΎϬϨϟΎΑ ΎϧήϛάΗ ϱήμϤϟ΍ ΐϳΩϭ΃ ΎϬϴϟ· Ϟλϭ ϲΘϟ΍ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϩάϫ
."ϞϛϮϓϮγ" ΐϳΩϭ΃
βϴϠϛϮϓϮδϟ ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ ΔϴΣήδϤΑ ΓήΛ΄Θϣ ϢϟΎγ ϲϠϋ ΔϴΣήδϣ ΔϳΎϬϧ ΖϧΎϛϭ"
ϲϋΪΘδϳ ϥϮϳήϛ ϊϣ ΐϳΩϭ΃ έ΍ϮΣ ϲϓ ΔϤϠψϟ΍ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ϭ ϒϴόπϟ΍ ˯Ϯπϟ΍ ήϛΫ ϥΈϓ
ΏΎΒϟ΍ ϰϟ· ϖϳήτϟ΍ Ϫϳήϳ ϥ΃ ϥϮϳήϛ Ϧϣ ΐϳΩϭ΃ ΐϠσϭ ϲϘϳήϏϹ΍ ΐϳΩϭ΃ ϰϤϋ Ϧϫάϟ΍ ϰϟ·
(< )
ϲϓ Ύϔϴϔσ ϼϳΪόΗ ΙΪΣ΃ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ϦϜϟ "ήϴΧϷ΍ βϴϠϛϮϓϮγ ΪϬθϣ Ϧϣ ΓέΎόΘγ΍
: ϩΎΟήΘϳϭ ϥϮϳήϛ ϰϟ· ωήπΘϳ ΍έΎϬϨϣ ϞϛϮϓϮγ ΐϳΩϭ΃ ϥΎϛ ϥΈϓ ΪϬθϤϟ΍ ΍άϫ
ϥΎϜϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϥΫ· ϲϨΟήΧ΃ : ΐϳΩϭ΃"
ϚϴΘϨΑ΍ ωΩϭ ϥΫ· ϝΎόΗ : ϥϮϳήϛ
(c )
"ϚϟΫ ϲϓ Ϫϴϟ· ωήο΃ ϲϧ· ˬϲϨϣ ΎϤϬϋΰΘϨΗ ϻ : ΐϳΩϭ΃
˯ϲη Ϟϛ ϢϏήΑ ϱϮϘϟ΍ ϞΟήϟ΍ ϝ΍ΰϳ ϻ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ΐϳΩϭ΃ ϥΈϓ
ϥϮϳήϛ Ύϳ Ζϧ΃ ϊΟέ· : ΐϳΩϭ΃"
..ϱϻϮϣ : ϥϮϳήϛ
(ú )
"ΐϳΩϭ΃ ϩέΪμϳ ήϣ΃ ήΧ΁ ..ήϣ΃ ϩΩ : ΐϳΩϭ΃
.έϮϨϟ΍ ϯήϳ ϻ ϲϛ ϪϴϨϴϋ ΄Ϙϓ Ϊϗ ϞϛϮϓϮγ ΐϳΩϭ΃ ϥΎϛ ϥ·ϭ
Ϫϧ΃ ϒθΘϛ΍ ϥ΃ ΪόΑ έϮϨϟ΍ ϯήϳ ϻ ϲϛ ϪϴϨϴϋ ΄Ϙϓ Ϊϗ "ϞϛϮϓϮγ ΐϳΩϭ΃" ϥΎϛ ϥ·ϭ
Ϊϟϭ ϲΘϟ΍ Γ΃ήϤϠϟ ˯΍Ϯγ ΪΣ ϰϠϋ ϦΑ΍ϭ Νϭίϭ ˬϪΑ ϥϮτϴΤϳ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎϨΑϸϟ Ύόϣ Υ΃ϭ Ώ΃
"Ύ ΘγΎϛϮΠϓ" ΕΎϣήΤϤϟ΍ ϩάϫ ΐϜΗήϳ Ϣϟ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ΐϳΩϭ΃ ϥΈϓ ϪϴΑϷ ϞΗΎϗ Ϯϫ ΎϤϛ .ΎϬϨϣ
ήΧ΁ ϚϠϤΑ ΎϜϠϣ ϝΪΒΘδΗ ϲΘϟ΍ βϨΠϠϟ Δϫήθϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϚϠΗ ϲϫ ΎϤϧ·ϭ "ΐϳΩϭ΃" ϡ΃ Ζδϴϟ
˯ΎϨΑ΃ ΔόΑέ΃ Ϫϟ ΖΒΠϧ΃ϭ ΎϬϨΑ΍ ΕήηΎϋ Ϊϗ "ϞϛϮϓϮγ ΎΘδϛϮΟ" ΖϧΎϛ ϥ·ϭ .ΎϬΘΛϮϧ΃ ϊΒθϴϟ
ΐΠϨϳ Ϣϟϭ Ε΍ήϣ ΔόΑέ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΎϬΟϭί ΎϫήηΎόϳ Ϣϟ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ΪϨϋ "ΎΘδϛϮΟ" ϥΈϓ
ϲϫϭ ˬϪϘΑΎγ Ϧϣ ΖμϠΨΗ ΎϤϛ "ΐϳΩϭ΃" Ϧϣ κϠΨΘΗ ϥ΃ ϝϭΎΤΗ ΖϧΎϛ Ϛϟάϟ ϻΎϔσ΃ ΎϬϨϣ

(3)
.177ι ˬέΪμϤϟ΍ βϔϧ
(4)
.66 ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬΎϬϴϠϋ ϲΑήϐϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ ήμϣ ϲϓ ΔϴΒϳήΠΘϟ΍ Ύϣ΍έΪϟ΍ ˬΪϤΤϣ ϢγΎΟ ΓΎϴΣ ΓέϮΘϛΪϟ΍
(1)
.77ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ ˬϞϛϮϓϮγ
(2)
.177 ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΐϳΩϭ΃ ΎϳΪϴϣ Ϯϛ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ
ΔΤϠγ΃ Ϟϛ ΎϬϟΎϤόΘγ΍ ϢϏέ "ΐϳΩϭ΃" ϰϠϋ ήτϴδΗ ϥ΃ ϊτΘδΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ Δϔϴόπϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍
"ϞϛϮϓϮγ" ΎϫέϮμϳ ΚϴΣ "ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃" ΔϴΣήδϣ ϲϓ "ΎΘγΎϛϮΟ" βϜϋ ϰϠϋ Γ΃ήϤϟ΍
ΎϬϣήΘΤϳ ϲΘϟ΍ ϕϮϣήϤϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ ΔΒΣΎλ ˬΔϤϴϜΤϟ΍ ˬΔϠϗΎόϟ΍ ΔϳϮϘϟ΍ ΔϜϠϤϟ΍ ΓέϮλ ϲϓ
ΎϬϴΧ΃ϭ "ΐϳΩϭ΃" ΎϬΟϭί ϦϴΑ έΎΠθϟ΍ ϲϬϨΗ ϥ΃ ΎϬΘϤϜΤΑ ΖϋΎτΘγ΍ ϲΘϟ΍ϭ ϊϴϤΠϟ΍
ϰϧ΍ϮΘΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ϭ ϪΜΤΑ ΔϠλ΍Ϯϣ Ϧϋ "ΐϳΩϭ΃" ˯ΎϨΛ· ΖϟϭΎΣ ϲΘϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϲϫϭ ˬ"ϥϮϳήϛ"
.Νϭΰϟ΍ϭ ϦΑϻ΍ ΐϳΩϭ΃ ΔϘϴϘΣ ΖϔθΘϛ΍ ΎϣΪϨϋ έΎΤΘϧϻ΍ Ϧϋ
ϰϤϋϷ΍ ϦδϤϟ΍ϭ ίϮΠόϟ΍ Φϴθϟ΍ ϚϟΫ ϩΪΠϧ ΎϨϧΈϓ "αΎϴγήΗ" Ϧϋ ΎϨΛΪΤΗ ϥ· Ύϣ΃
ϲΘϟ΍ ΕϼϳΪόΘϟ΍ ξόΑ ΩϮΟϭ ϲϔϨϳ ϻ ΍άϫ ϦϜϟ ϪΘϨϬϣ έ΍ήγ΃ ϦϘΗ΃ ϱάϟ΍ ΓήϴμΒϟ΍ άϓΎϨϟ΍
ΐϳΩϭϷ ϢϴϤΤϟ΍ ϖϳΪμϟ΍ Ϯϫ "ΐϳΩϭ΃ ΎϳΪϴϣϮϛ" ϲϓ "αΎϴγήΘϓ" "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ΎϬϓΎο΃
"ΐϳΩϭ΃" ΔϘϴϘΣ Ζδϴϟ ϪϠϐθΗ ϲΘϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ϥ΃ϭ ΦϳέΎΘϠϟ ΔμϘϟ΍ ϱϭήϳ ϱάϟ΍ ϲϗΎΒϟ΍ Ϯϫϭ
ϪϤϬϳ ϻϭ ήθΒϟ΍ ϲϨΑ Ϧϣ ϭ΃ ΔϬϟϵ΍ Δϟϼγ Ϧϣ έΪΤϨϳ ΐϳΩϭ΃ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϪϤϬϳ ϻ Ϋ· ΔϴΗ΍άϟ΍
"ΐϳΩϭ΃" ΔϘϴϘΣ Ϯϫ ϪϤϬϳ ϱάϟ΍ ΎϤϧ·ϭ ϪϠΤϳ Ϣϟ ϭ΃ ΰϐϠϟ΍ ϞΣ ϪϠΑΎϘϳ Ϣϟ ϭ΃ ζΣϮϟ΍ ϞΑΎϗ Ϫϧ΃
ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴϏ Ωήϔϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϥ΃ ϲϫϭ ΔΒϴσ ΐόη ΎϬϓήόϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍
Ϣϟϭ "ΐϳΩϭ΃" ΔϘϴϘΣ ΐόθϠϟ ϒθϜϳ ϥ΃ ϪϤϬϳ ϦϜϳ ϢϠϓ ΏϮόθϟ΍ ήμϋ ϲϓ ΏϮόθϟ΍ ΫΎϘϧ·
ϥΎϛ ΎϤϧ·ϭ "ΐϳΩϭ΃" Ϧϣ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ϭ ΕΎϧΎϫϹ΍ ϰϘϠΘϳ ϱάϟ΍ Φϴθϟ΍ ϚϟΫ "αΎϴγήΗ" ϦϜϳ
ΔϴΣήδϤϟ΍ ϲϬΘϨΗϭ" .ϩέΪϘϳϭ "ΐϳΩϭ΃" ϪϣήΘΤϳ ϱάϟ΍ ΡϮμϨϟ΍ ϖϳΪμϟ΍ ϚϟΫ
ϪΘϘϠσ΃ ΎϤϋ ϢϬϟ έάΘόϳϭ αέΪϟ΍ ϢϬϨϘϠϳϭ αΎϨϟ΍ ΐσΎΨϳ ΪϟΎΨϟ΍ ίϮΠόϟ΍ "αΎϴγήΗ"ϭ
.(c)"΍ΩϮμϘϣ ϦϜϳ Ϣϟ ϦϴόϤΟ΃ ΔϬϟϵ΍ ϖΣϭ ΍άϫ ϥΈϓ ˬΕΎϜΤο Ϧϣ ΔϴΣήδϤϟ΍
"ϥϮϳήϛ" ϥ΄Α "ϞϛϮϓϮγ" ϊϣ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ϖϔΗ΍ ϥΈϓ "ϥϮϳήϛ" ιϮμΨΑ Ύϣ΃
ϥΈϓ ΔΒϴσ ΐόηϭ ΔΒϴσ ΔϠϜθϣ ϊϣ ϒσΎόΘϤϟ΍ ˬϢϴϜΤϟ΍ ΙΪΤΘϤϟ΍ϭ ωΎΠθϟ΍ ϚϟΫ Ϯϫ
ΐϳΩϭ΃ ϪϤϬΘϳ ϱάϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ήϬλϭ ΔϜϠϤϟ΍ Υ΃ ΓέϭήπϟΎΑ βϴϟ Ϯϫ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" "ϥϮϳήϛ"
Ϧϣ΃ ϰϠϋ φϓΎΤϳ ϱάϟ΍ ϱήϜδόϟ΍ Ϛϟ Ϋϭ ΐϳΩϭ΃ ϖϳΪλ Ϯϫ ΎϤϧ·ϭ ΔΒϴσ εήϋ ϰϠϋ ήϣ΂ΘϟΎΑ
ϻϭ ˬζΣϮϠϟ ΎϬΘϬΟ΍Ϯϣ ΪϨϋ ΔΒϴτΑ ΖϘΤϟ ϲΘϟ΍ ΔϤϳΰϬϟ΍ ΔϴϟϭΆδϣ ϞϤΤΘϳ ϱάϟ΍ϭ ΔΒϴσ
ΏΎΒγϷ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϰϟ· ΎϫίϭΎΠΘϳ ΎϤϧ·ϭ ΔϤϳΰϬϟ΍ ΔϴϟϭΆδϣ ϞϤΤΗ ΪϨϋ "ϥϮϳήϛ" ϒϘϳ
ΔϴπϘϟ΍ .ΔϴπϘϟ΍ ϱΩ ϲϫ ζϣ ˬΔϠϣΎϛ ϲΘϴϟϮΌδϣ ϞϤΤΘϣ Ύϧ΃" ΔϤϳΰϬϟ΍ ˯΍έϭ ΔϨϣΎϜϟ΍
...ϩΪΣϮϟ ΏέΎΤΒϳ ζϣ Ρϼδϟ΍ ϦϜϟ ˬΡϼδϟ΍ ΕΎΒϳέΪΗ Ϧϋ ϝϮΌδϣ Ύϧ΃ ...ΔϴϧΎΗ ΔΟΎΣ

.139 .ι .1999 .ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔόΒτϟ΍ ˬΔϓήόϤϟ΍ ϢλΎϋ ˬϲΑήόϟ΍ ϦσϮϟ΍ ϲϓ ΡήδϤϟ΍ : ϲϋ΍ήϟ΍ ϲϠϋ (1)
Ϧϴϣ ... ΢οϭ΃ ϰϨόϤΑ .. ˮ ..ϞΟ΍ήϟ΍ ΏέΪϴΑ ϲϠϟ΍ Ϧϴϣ ...ϞΟ΍έ ϪΑ ΏέΎΤϴΑ Ρϼδϟ΍
ϝϮΌδϤϟ΍ϭ ςϠϏ ΔΟΎΣ Ϫϴϓ ΎϨϫ ϥΎδϧϹ΍ µ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϊϨλ Ϧϋ ϝϮΌδϤϟ΍
.(c)"ΎϨϫ ϥΎδϧϹ΍ ϊϨλ Ϧϋ ϝϮΌδϤϟ΍ Γέϭήπϟ΍ Ϯϫ ..ϩΩ ςϠϐϟ΍ Ϧϋ
˯ΎϨΑ΃ ΐϟΎτϳ ϩ΍ήϧ ΔϬΟ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ Ώϭήϫ ΩήΠϣ "ϥϮϳήϛ" ϡϼϛ ϥϮϜϳ ϻ ϰΘΣϭ
ΝήΨϳ Ϛϟάϟ ΔϴΤπΘϟΎΑ ϡϮϘϳ Ϧϣ ϝϭ΃ "ϥϮϳήϛ" ϥϮϜϳϭ ΔϤϳΰϬϟ΍ ίϭΎΠΘϟ ΔϴΤπΘϟΎΑ ΔΒϴσ
ϲϫ "ϥϮϳήϛ" ΔϳΎϬϧ ϥϮϜΗϭ ϪϓϮΧ ϯϮγ ϥΎδϧϹ΍ ήδΨϳ Ϧϟ ΕϮϤϟΎΑ ϪϧϷ ζΣϮϟ΍ ΓΎϗϼϤϟ
ΓΎϓϭ ΪόΑ ϚϠϤϟ΍ Ϯϫ ϥΎϛ ϱάϟ΍ "ϞϛϮϓϮγ" ΔϴΣήδϣ ϲϓ "ϥϮϳήϛ" βϜϋ ϰϠϋ ΕϮϤϟ΍
.ΔΒϴσ έ΍Ϯγ΃ ΝέΎΧ ϪϬΟϭ ϰϠϋ ϡΎϫϭ ϪϴϨϴϋ ΐϳΩϭ΃ ΄Ϙϓ ϥ΃ ΪόΑ ϚϠϤϟ΍ Ϯϫϭ "αϮϳϻ"
ΔϴμΨη ϯϮγ "ϞϛϮϓϮγ" ΔϴΣήδϣ ϲϓ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϣ ϖΒϳ Ϣϟϭ
ϖϠόϳϭ Ι΍ΪΣϸϟ Ϊ˷ϬϤϳ ϱάϟ΍ ϢϴϜΤϟ΍ ϚϟΫ Ϊόϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ϢϴϜΤϟ΍ ϚϟΫ Ϊόϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ϦϫΎϜϟ΍
ήΒϛ΃ Ϧϣϭ ΔΒϴσ ΔόϣΎΠϟ ΍ήϳΪϣϭ ΔϨϬϜϠϟ Ύδϴ΋έ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ϊϣ ΢Βλ΃ ΎϤϧ·ϭ ΎϬϴϠϋ
Ϊϗϭ Ύϫέϭΰϳϭ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ ϒϳΰϳ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ ϪΗ΍ίΎΠϧ·ϭ ΐϳΩϭ΃ ΕΎϋ΍ήΘΧΎΑ ϦϳΪϴϔΘδϤϟ΍
ϲϓ ζϴόϳ ϪϠόΠϳ Ϋ· ΔϟϮΒϘϣ ΔϘϳήτΑ ϦϜϟϭ ϑή˷ ΤϤϟ΍ ΓέϮμΑ " "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ϩέϮλ
ϢϬΤϟΎμϣ ΐδΣ ήϜϔϟ΍ ϥϮϬΟϮϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϔϳήΤΘϟ΍ ϦϳήϜϔϤϠϟ ΍ΰϣέ ϊϗ΍Ϯϟ΍
.(ú)"ΔϴμΨθϟ΍
ϞΜϤϤϟ΍ ΔΑΎΜϤΑ "ϞϛϮϓϮγ" ΪϨϋ ΔϗϮΠϟ΍ ΖϧΎϛ ϥ·ϭ ˬΔϗϮΠϟ΍ ϯϮγ ϚϟΫ ΪόΑ ϖΒϳ Ϣϟϭ
ςϠδΘϟ ΐϳΩϭ΃ ΓέϭΎΤϤΑ ΎϬδϴ΋έ ϥΎδϟ ϰϠϋ ϡϮϘΗ ΚϴΣ Ι΍ΪΣϷ΍ ήϴγ ϲϓ ϙέΎθϤϟ΍
ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ϞΜϤΗ ϲϫϭ ΔϴϟΎΤϟ΍ϭ ΎϬϨϣ ΔϘΑΎδϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ ΕΎϳήΠϣ ϰϠϋ ˯΍ϮοϷ΍
ϩάϫ βϔϨΑ ϡϮϘΗ ΖϧΎϛ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ΪϨϋ ΔϗϮΠϟ΍ ϥΈϓ ΔΒϴσ ϰϠϋ ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃ ΐϴμϨΗ ˯΍έϭ
ϯΩ΍ήϓ ϥϮΛΪΤΘϳ ΓέΎΗ ϢϬϠόΟϭ ϲϟΎϫϷΎΑ ΔϗϮΠϟ΍ ΔϴϤδΗ νϮ˷ ϋ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ϦϜϟ ˬΔϤϬϤϟ΍
ϲϟΎϫϷ΍ ϥΈϓ "ϞϛϮϓϮγ" βϜϋ ϰϠϋϭ .ϡΎόϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ϞϴΜϤΘϟ ΕΎϋΎϤΟ ϥϮΛΪΤΘϳ ϯήΧ΃ϭ
ϑϮΧ ϲϓ ϥϮθϴόϳϭ ΏΎΤδϧϻΎΑ ϢϠψϠϟ ϥϮΒϴΠΘδϳ ˯ΎϨΒΟϭ ϥϮόοΎΧ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ΪϨϋ
Ωήσ ΪόΒϓ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ΎϤϛ ˯ΎϘϤΣ ήϴϫΎϤΠϟ΍ ϞψΗ ΔϴΣήδϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓϭ" Ϟλ΍ϮΘϣ
ϥϮϨϐϳ ϥϮϠψϳ ϢϬϨϜϟϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϢϫήΒΨϳ ϥ΃ ΔΜϟΎΜϟ΍ ΓήϤϠϟ ΐϳΩϭ΃ ϝϭΎΤϳ ΔΒϴσ Ϧϣ ΢ϟ΍ϭ΃
.(c)"ΎΒϧΎΟ ΎϬϴΤϨΗϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϢϬΘϗΎϤΣ ΢δΘϜΗϭ "ζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ : ΔϴϜϴϧΎϜϴϤΑ

.169 ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬζΣϮϟ΍ ΖϠΘϗ ϲϠϟ΍ Ζϧ΃ ˬΐϳΩϭ΃ ΎϳΪϴϣϮϛ ˬϢϟΎγ ϲϠϋ (1)
129 .ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ .ήλΎόϤϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ΡήδϤϟ΍ ϲϓ ΓέϮτγϷ΍ ˬϲΟΎΠΤϟ΍ ϦϳΪϟ΍ βϤη (2)
.58 .ι .ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬΎϬϴϠϋ ϲΑήϐϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ ήμϣ ϲϓ ΔϴΒϳήΠΘϟ΍ Ύϣ΍έΪϟ΍ (1)
ϲϠϋ" ΎϬϓάΣ ΪϘϓ "ϞϛϮϓϮγ" ΔϴΣήδϣ ϲϓ ΪΟϮΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ ΔϴϘΑ Ϧϋ Ύϣ΃
ϲϓ ϱήμϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΓέϮλ βϜόΗ ϯήΧ΃ ΕΎϴμΨη ϑΎο΃ ϚϟΫ ϞΑΎϘϣϭ "ϢϟΎγ
ΕΎϴμΨθϟ΍ ϩάϬΑϭ ˬϲϤϟΎϋ ϥ΍ϭΪϋ ϊϣ ΔϤϳΰϫ ΪόΑϭ Ϧϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ϒμϨϟ΍
έϮλ ΪϘϟϭ" ϪόϤΘΠϣ Ϧϋ ΓήΧΎγ ΔϳέϮΗΎϜϳέΎϛ ΓέϮλ ΎϨϟ ϡΪϘϳ ϥ΃ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ωΎτΘγ΍
Ϧϣ ˯΍Ϯγ ΔΒϴσ ϲϓ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ έϭΩ ϢχΎόΗ ˬϪΘϴΣήδϣ ϝϼΧ Ϧϣ "ϢϟΎγ ϲϠϋ"
ΩΎΠϳ· ϲϓ ΐΒδϟ΍ ϲϫ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔϟϭΪϟΎϓ ˬΔϳήϬϘϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍ Ϧϣ ϭ΃ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍
ξ΋Ύϓ ϝϮΤϳ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϓήϐϟ΍ βϴ΋έ "΢ϟϭ΄ϓ" ΔόϔΘϨϣϭ ΔϟίΎϋ ΔϘΒτϛ Δϴσ΍ήϗϭήϴΒϟ΍
.(ú)"Δϴσ΍ήϗϭήϴΒϟ΍ ΢ϟΎλ ϰϟ· ΐϳΩϭ΃ ΎϫήϜΘΑ΍ ϲΘϟ΍ ΕΎϋήΘΨϤϟ΍ ΝΎΘϧ· Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍
ϩήϳέΎϘΗϭ ΔϴδϴϟϮΒϟ΍ ϪϠ΋Ύγϭϭ ΔϴόϤϘϟ΍ ϪΗ΍˯΍ήΟ· Δτγ΍ϮΒϓ Δσήθϟ΍ βϴ΋έ "΢ϟ΍ϭ΃" Ύϣ΃
ϩΫϮϔϧ ϞϐΘγ΍ ϱάϟ΍ "ΐΤϣέϮΣ" Ϛϟάϛϭ ϑϮΧϭ ήϬϗ ϲϓ ζϴόϳ ΔΒϴσ ΐόη ϞόΟ ΔϔϳΰϤϟ΍
Ϟλ΃ Ϧϣ έΪΤϨϳ ΐϳΩϭ΃ ϥ΄Α ΩΎϘΘϋϻ΍ βϳήϜΘϟ ΔΒϴσ ΔόϣΎΠϟ ΍ήϳΪϣϭ ΔϨϬϜϠϟ Ύδϴ΋έ ϪϧϮϜΑ
ϕ΍ϮγϷ΍ ϲϓ ΎϬΠϳϭήΘΑ ϪΗ΍ίΎΠϧ·ϭ ϪΗΎϋ΍ήΘΧ΍ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ ϚϟΫ ϞΑΎϘϣ ϲϓϭ ˬΔϬϟϵ΍
"΢ϧϭ΃"ϭ "΢ϟ΍ϭ΃" ϥΎϛ ΎϤϧ·ϭ ΪϴΣϮϟ΍ ΔΒϴσ ϭΪϋ Ϯϫ ζΣϮϟ΍ ϦϜϳ Ϣϟ ϲϟΎΘϟΎΑϭ
ϲϓ ΔΒϴσ ϰϟ· ζΣϮϟ΍ ϊΟέ ΎϣΪϨϋ Ϛϟάϟ ϡΎψϨϟ΍ ˯΍Ϊϋ΃ϭ ΔΒϴσ ˯΍Ϊϋ΃ Ύπϳ΃ "ΐΤϣέϮΣ"ϭ
ήϳέΎϘΘϟ΍ϭ ΔϴόϤϘϟ΍ ΔϴδϴϟϮΒϟ΍ ΐϴϟΎγϷ΍ ΔΠϴΘϧ ϞΧ΍Ϊϟ΍ Ϧϣ Δϣ ϭΰϬϣ ΎϫΪΟϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήϤϟ΍
ϲϓ ζΣϮϟ΍ ΓΩϮϋ ΖϧΎϛϭ .ωΰϔϟ΍ϭ ΐϋήϟ΍ Ϧϣ Δϣ΍ϭΩ ϲϓ ζϴόϳ ΐόθϟ΍ ϞόΟϭ ΓέϭΰϤϟ΍
ΏΎλ΃ ϥϮϋΎτϟ΍ ϥΎϛ ϥΈϓ "ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃" ΔϴΣήδϣ ϲϓ ϥϮϋΎτϠϟ ϞϳΪΒϟ΍ ϲϫ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήϤϟ΍
ϖΑΎδϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ϞΗΎϗ ϥ΃ Ϯϫϭ ϪϨϣ κϠΨΘϟ΍ ΐΠϳ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϲϓ ΎδϧΩ ϙΎϨϫ ϥϷ ϥΎϧϮϴϟ΍ ΔΒϴσ
ΐϋήϟ΍ϭ ϑϮΨϟ΍ ϥϷ ήμϣ ΔΒϴσ ϰϟ· ΩϮόϳ ζΣϮϟ΍ ϥΈϓ ΔΒϴσ ϲϓ ζϴόϳ "βϴΑϮϳϻ"
ϞϣΎόϤϟ΍ϭ ϊϧΎμϤϟ΍ ϰϨΒϓ ΔϨγ ϑϻ΁ ΔδϤΧ ΔΒϴτΑ ϡΪϘΗ ΐϳΩϭ΃ ϥϷϭ ΐόθϟ΍ ϰϠϋ ήτϴδϳ
ΔϬΟ΍Ϯϣ ϰϠϋ ΍έΩΎϗ ΎϳϮϗ ΎΒόη ήψΘϨϳ ϥ΃ ΚΒόϟ΍ Ϧϣ ϥΎϜϓ ϥΎδϧϹ΍ ˯ΎϨΑ Ϊϴόϳ ϥ΃ ϥϭΩ
"Δηήϓ" ΎϬδϔϧ ΓέϮτγϷ΍ ήλΎϨϋ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ϡΪΨΘδϳ Ϣϟ ϚϟΫ ϰϠϋϭ" .ΕΎϣίϷ΍
( c)
βϴϟ ΐϳΩϭ΄ϓ "ΓήλΎόϤϟ΍ ϩΎϳ΅έϭ ΓΪϳΪΠϟ΍ ϩέΎϜϓ΃ Ϫϴϓ ϖϠτϳ ΎϣΎϋ ΍ϮΟ ϭ΃ ΔΒγΎϨϣ ϭ΃
ΕΎΒΛ· Ϧϣ ύήϓ ϥ΃ ΪόΑ Ϫϣ΃ ΝϭΰΘϳϭ ϩΎΑ΃ ϞΘϘϳ ϥ΃ ϪϴϠϋ ΐΘϛ ϱάϟ΍ ϱϭΎγ΄Ϥϟ΍ ϞτΒϟ΍ ϚϟΫ
έ΍Ϯγ΃ ΝέΎΧ ϢϴϬϳϭ ϪϴϨϴϋ ΄Ϙϔϳ ϥ΄Α ϩήϣ΃ ϲϬΘϨϳ ϱάϟ΍ϭ ˬζΣϮϟ΍ ϰϠϋ ϩέΎμΘϧΎΑ ϪΗϮϗ
ϰϠϋ άΧ΃ ϱάϟ΍ ϲϛάϟ΍ ϱϮϘϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ Ϫϧ΃ ϪϨϣ ΎϨϴϔϜϳ ΎϤϧ·ϭ ϪΘϘϴϘΣ ϒθΘϛ΍ ϥ΃ ΪόΑ ΔΒϴσ
.56 .ι .ϖΑΎγ ϊΟήϣ .Ϟϴ΋΍ήγ·ϭ Ώήόϟ΍ ϦϴΑ ΡήδϤϟ΍ (2)
.87ι ˬϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬϥϮϨϔϟ΍ ϮΑ΃ ΡήδϤϟ΍ ˬϱήθόϟ΍ ϝϼΟ (1)
"ϥϮϔϴϠΘϟ΍ ΔϋΎϨλ ϰϟ· ΐϫάϓ ΔϨγ ϑϻ΁ ΔδϤΧ ΔΒϴτΑ ϡΪϘΘϟ΍ ΔϴϟϭΆδϣ ϪϘΗΎϋ
.ϲϘϴϘΤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ˯ΎϨΑ Ϧϋ ϑήμϧ΍ϭ ϞϣΎόϤϟ΍ϭ ϊϧΎμϤϟ΍ ϰϨΑϭ "ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍"ϭ
ήϴμϤΘϟ΍ϭ ήϴμόΘϟ΍ ϦϴΑ ϪΘϴΣήδϣ ϲϓ ΝΰϤϳ ϥ΃ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ιήΣ Ϊϗϭ
ΐϳΩϭ΃ Ϯϫ ΎϨϫ ΐϳΩϭ΄ϓ .ϡΎόϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ϮΠϟ΍ ΎϫίϮϣέϭ ΓέϮτγϷ΍ Ι΍ΪΣ΃ ϰϠϋ νήϔϓ "
ήμϣ ϲϫ ΔΒϴσϭ ϥϮϣ΁ ΪΒόϣ Ϯϫ "ϲϔϟΩ" ΪΒόϣϭ ϝϮϬϟ΍ ϮΑ΃ Ϯϫ "βϜϨϔγ΍"ϭ ωέ
ΎϬΑ φϔΘΣ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴϘϳήϏϹ΍ ˯ΎϤγϷ΍ ξόΑ ϰϟ· ΔϓΎο·ϭ (ú)"ϥΎϧϮϴϟ΍ ΔΒϴσ Ζδϴϟϭ ΔϤϳΪϘϟ΍
"αΎϴγήΗ"ϭ "ΎΘγΎϛϮΟ" ϞΜϣ "ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃" ΔϴΣήδϣ Ϧϣ ΔϴγΎγ΃ ΕΎϨΒϠϛ "ϢϟΎγ ϲϠϋ"
"ΐΤϣ έϮΣ" ϞΜϣ ΓέϮτγϷ΍ ήϴμϤΘϟ ΔϴϧϮϋήϓ ϯήΧ΃ ˯ΎϤγ΃ ϑΎο΃ ΪϘϓ "ϥϮϳήϛ"ϭ
ϢϟΎόϤϟ΍ϭ ϦϛΎϣϷ΍ ξόΑ Ϫϣ΍ΪΨΘγ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ."ϭήϔϨγ"ϭ "ΖϋΎϛ"ϭ "΢ϧϭ΃"ϭ
ΐϧΎΟ ϰϟ· ήΒϛϷ΍ ϡήϬϟ΍ϭ "ϮϓϮΧ "ϭ "ϞϴϨϟ΍" ϞΜϣ ΕϻϻΩϭ ΍ίϮϣέ ϞϤΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍
έΎϜϓ΃ Ϧϋ ΓήΒόϣϭ Ι΍ΪΣϷ΍ ϊϣ ΔδϧΎΠΘϣ Ε˯ΎΟ ϲΘϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϴϣΎόϠϟ ϪϔϴχϮΗ
ϥϷ ϚϟΫ βϴϟϭ ϰΤμϔϟ΍ ϰϠϋ Ζϐσ ΔϴϣΎόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥ΃ φΣϼϧϭ ΎϬϗΎϤϋ΃ϭ ΕΎϴμΨθϟ΍
ϲϧΎϣΰϟ΍ ϦϳΪόΒϟ΍ ϲϐϠϳ ϥ΃ ϝϭΎΣ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ϥϷ ΎϤϧ·ϭ ΐδΤϓ ΔϳΪϴϣϮϛ ΔϴΣήδϤϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϥ΃ ϑϭήόϤϟ΍ ϦϤϓ .˯ΎϐϟϹ΍ ΍άϫ ϲϓ ϪϠ΋Ύγϭ ϯΪΣ· ΔϴϣΎόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΖϧΎϜϓ ϲϧΎϜϤϟ΍ϭ
ΪόΒϟ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϠϟ ϒϟΆϤϟ΍ ΎϬϴϟ· ΄ΠϠϳ ϲΘϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϯΪΣ· Ϯϫ έ΍ϮΤϟ΍ ϲϓ ϰΤμϔϟ΍
.ΔϴΒϨΟϷ΍ ΕΎϴΣήδϤϟ΍ ϢϳΪϘΗ ϲϓ ϝΎΤϟ΍ Ϯϫ ΎϤϛ ϲϧΎϣΰϟ΍
ΎϬΠϟΎϋ Ϧϣ ϝϭ΃ ϮϬϓ ΐϳΩϭ΃ ΓέϮτγ΃ ήϴμϤΗ ϝϭΎΣ Ϧϣ ϝϭ΃ ϢϟΎγ ϲϠϋ ϥ΃ ΎϤϛϭ
έϮμϴϟ έΪϘϟ΍ ϊϣ ϥΎδϧϹ΍ ω΍ήλ Ϧϣ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" κϠΨΗ Ϊϗϭ ήΧΎγ ϱΪϴϣϮϛ ΏϮϠγ΄Α
ΫΎϘϧ· ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴϏ ϪΘϳήϘΒϋϭ ϪΗϮϗ ΖϧΎϛ ΎϤϬϣ ϥΎδϧϹ΍ ϥ΃ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ Ωήϔϟ΍ έϭΩ ΎϨϟ
.ΏϮόθϟ΍ ήμϋ ϲϓ ΏϮόθϟ΍

.73ι ˬϊΟήϤϟ΍ βϔϧ (2)


Δ˰˰˰˰ϤΗΎΨϟ΍

Ύѧѧϣ΍έΩ ϖѧѧϠΧ ΓΩΎѧѧϋ· ΖѧѧϠόΟ ϲѧѧϨϔϟ΍ ΎѧѧϬϟΎϤΘϛ΍ϭ "ΎѧѧϜϠϣ ΐѧѧϳΩϭ΃ " ΔϴΣήѧѧδϣ ΔѧѧϤψϋ ϥ·
ΕϻϭΎѧΤϤϟ΍ ΩΪѧόΗ ϢϏήϓ .ϦϴϴΣήδϤϟ΍ ϦϴϔϟΆϤϟ΍ ϝΎϴΟϷ ΔΒδϨϟΎΑ ΔΑϮόμϟ΍ ΪϳΪη ΍ήϣ΃ ΐϳΩϭ΃
ϥ΃ ϝϮѧϘϟ΍ ΎѧϨϨϜϤϳ Ϫѧϧ΃ ΔѧΟέΩ ϰѧϟ· ΎѧΟΫϮϤϧ ϝ΍ΰѧϳ ϻ ΝΫϮϤϨϟ΍ ϥ΃ ϻ· ΓέϮτγϷ΍ ΖϟϭΎϨΗ ϲΘϟ΍
ϻ ΔѧϘϴϤϋ ΔϴϔѧδϠϓ ΔѧϟϻΩϭ ΰѧΠόϣ ϲϨϓ ϕΪλ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϱϮτϨΗ Ύϣϭ "ΎϜϠϣ ΐϳΩϭ΃" ΔϴΣήδϣ
.Δϴ΋ΎϬϧ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϻ· ϦϜϤϳ
ϥ΃ ϰѧѧϟ· ΐѧϫΫ ϱάѧϟ΍ "ϢϟΎѧγ ϲѧϠϋ" έΎѧϜϓ΃ ϞѧѧΜϣ ΔѧθϫΪϟ΍ ήѧϴΜΗ έΎѧϜϓ΃ ϖѧϠτϨΗ ΎѧϨϫ Ϧѧϣ
ΔѧѧѧΠϟΎόϤϟ ΓΪѧѧѧϳΪΟ ΔѧѧѧϬΟ΍ϭ ϚϟάѧѧѧΑ ΢Θѧѧѧϔϴϟ ˬϢϴϤѧѧѧλ ϱήѧѧѧμϣ Ϫѧѧѧϧ΃ϭ ˬ "ϥϮΗΎѧѧѧϨΧ΃ " Ϯѧѧѧϫ ΐѧѧѧϳΩϭ΃
Ϟѧѧϛ Ϧѧѧϣ ϲѧѧϘϳήϏϹ΍ ΝΫϮѧѧϤϨϟ΍ Ϧѧѧϋ ΍ΩΎѧѧόΘΑ΍ ήѧѧΜϛϷ΍ ϪѧѧΘϟϭΎΤϣ ΖѧѧϧΎϜϓ "ΐѧѧϳΩϭ΃ ΓέϮτѧѧγ΃"
Ϧѧѧϣ ΎѧѧϬϠϳϮΤΗϭ ΓέϮτѧѧγϷ ΍ ήϴѧѧμϤΘϟ ΎѧѧϬϋϮϧ Ϧѧѧϣ ϰѧѧϟϭϷ΍ϭ ϯήѧѧΧϷ΍ ΔϴΣήѧѧδϤϟ΍ ϝΎѧѧϤϋϷ΍
.ϱΪϴϣϮϜϟ΍ ΐϟΎϘϟ΍ ϰϟ· ϱΪϴΟ΍ήΘϟ΍ ΐϟΎϘϟ΍
ϡΪѧѧΨϳ Ύѧѧϣ ΔѧϤϳΪϘϟ΍ ΔѧѧϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΓέϮτѧγϷ΍ Ϧѧѧϣ άѧΧ΄ϳ ϥ΃ "ϢϟΎѧѧγ ϲѧϠϋ" ωΎτΘѧѧγ΍ ΍άѧϜϫϭ
ΔѧϬΟ΍Ϯϣ ΪѧόΑ ϱήѧμϤϟ΍ ϡΪѧΨϳ Ύѧϣϭ Ϧϳήѧθόϟ΍ ϥήѧϘϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ϒμϨϟ΍ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ Δϴπϗ
ϥΎѧѧδϧϹ΍ ΓΎѧѧγ΄ϣ ϝϮѧѧΣ έϭΪѧѧΗ "ϞϛϮϓϮѧѧγ" ΔϴΣήѧѧδϣ ΖѧѧϧΎϛ ϥΈѧѧϓ ϲϤϟΎѧѧϋ ϥ΍ϭΪѧѧόϟ ΔѧѧϤϟΆϣ
ΓΎѧγ΄ϣ ϝϮѧΣ έϭΪѧΗ "ϢϟΎγ ϲϠϋ" ΔϴΣήδϣ ϥΈϓ έΪϘϟ΍ϭ ˯ΎπϘϟ΍ ϊϣ ΊϓΎϜΘϤϟ΍ ήϴϏ Ϫϋ΍ήλϭ
ϲѧѧѧϓ Ωήѧѧѧϔϟ΍ έϭΩϭ Δѧѧѧϴσ΍ήϗϭήϴΒϟ΍ ΔτϠѧѧѧδϟ΍ ϊѧѧѧϣ ΊϓΎѧѧѧϜΘϤϟ΍ ήѧѧѧϴϏ Ϫϋ΍ήѧѧѧλϭ ΎϬΒόѧѧѧηϭ ΔѧѧѧΒϴσ
ϲѧѧϓ ΏϮόѧѧθϟ΍ ΫΎѧѧϘϧ· ϰѧѧϠϋ έΩΎѧѧϗ ήѧѧϴϏ ϪѧѧΗ΍έΪϗ ΖѧѧϠϋ ΎѧѧϤϬϣ Ωήѧѧϔϟ΍ ϥΎѧѧδϧϹ΍ ϥ΃ ϚѧѧϟΫ ˬΦϳέΎѧѧΘϟ΍
.ϪδϔϨΑ Ϫδϔϧ ΫΎϘϧ· ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴϏ Ϯϫ ϞΑ ΏϮόθϟ΍ ήμϋ
ΎϨϳΪѧϟ Ϊѧ˷ϟϭ ϰѧπϣ Ζѧϗϭ ϱ΃ Ϧѧϣ ήѧΜϛ΃ "ΐѧϳΩϭ΃ ΓέϮτѧγ΃ " ΏΎλ΃ ϱάϟ΍ ϝϮΤΘϟ΍ ΍άϫ
ϪѧѧΗ΍ΪϴϘόΗ ΓήѧѧΜϛϭ ϪΒόѧѧθΗϭ ΚѧѧΤΒϟ΍ ΔΑϮόѧѧλ ϰѧѧϟ· ΎϫέϭΪѧѧΑ ΕΩ΃ ϲѧѧΘϟ΍ ΔϠΌѧѧγϷ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϋϮϤΠϣ
ϰѧϠϋ ϱϮѧΘΤΗ ΚѧΤΒϟ΍ ΎϬϨϤѧπΗ ϲѧΘϟ΍ ϊѧΑέϷ΍ ϝϮѧμϔϟ΍ Ϧѧϣ Ϟѧμϓ Ϟϛ ϥ΃ Ϋ· ϩέϭΎΤϣ ΩΪόΗϭ
.ήΒϛ΃ ΕΎγ΍έΩϭ ΙϮΤΒϟ ϻΎΠϣ ΎϬΗ΍Ϋ ΪΣ ϲϓ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ϦϳϭΎϨόϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ
ΎѧϨϣΎϤΘϫ΍ Ύѧϧΰϛήϓ ωΎτΘѧδϤϟ΍ έΪѧϗ ΔϴѧγΎγϷ΍ ΚѧΤΒϟ΍ ήѧλΎϨόΑ ϢϠϧ ϥ΃ ΎϨϟϭΎΣ ΎϨϧ΃ ϻ·
ϲѧΘϟ΍ϭ ΚѧΤΒϟ΍ ΎѧϬϴϠϋ ϡϮϘϳ ϲΘϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ϭ ΕΎΤϠτμϤϟ΍ ξόΑ ΪϳΪΤΗ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ Δϳ΍ΪΑ άϨϣ
Ύϫ΅΍Ϊѧλ΃ ΏϭΎѧΠΘΗ ϥ΃ ΖϋΎτΘѧγ΍ ϲѧΘϟ΍ "ΐѧϳΩϭ΃ ΓέϮτѧγ΃" Δγ΍έΩ ϰϠϋ ΪόΑ ΎϤϴϓ ΎϨΗΪϋΎγ
ϲѧϨϴΛϷ΍ ϥΎѧδϧϹ΍ ϡϮϤϫ Ϧϋ ΚϳΪΤϠϟ ϝΎΠϣ Ϧϣ ΖϠϘΘϧ΍ϭ ΏϮόθϟ΍ϭ Ε΍έΎπΤϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϊϣ
ϱήѧμϤϟ΍ ϲѧΑήόϟ΍ ϥΎѧδϧϹ΍ ϡϮѧϤϫ Ϧѧϋ ΚϳΪѧΤϠϟ ϝΎѧΠϣ ϰϟ· ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ βϣΎΨϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ
.Ϧϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ