Karstik ekiller

Karstik sular n olu turdu u yer ekilleri Kireç ta , alç ta (jips),tebe ir ve kaya tuzu gibi suyun etkisiyle çözünebilen ta lara karstik ta lar denir.  Bu ta lardan meydana gelmi yerlere karstik arazi, bu arazide olu an ekillere karstik ekiller denir. Karstik arazilerde kireç yönünden zengin olan sulara karstik sular denir. 

Ülkemizde karstik ekiller, kireç ta lar n n ve jipslerin yayg n oldu u arazilerde görülür. Bu araziler üzerinde karstik ekillerin tüm örneklerini görmek mümkündür. Ülkemizde karstik ekiller Orta ve Bat Toroslar'da özellikle Teke Yar madas , Göller Yöresi ve Ta eli Platosu'nda yayg nd r. Ayr ca ç Anadolu'nun güneyinde, Güneydo u Anadolu'da da karstik ekiller bulunur. Ülkemizde görülen karstik ekiller lapya, dolin, uvala, kör vadi, obruk, polye, suyutan, sark t, dikit ve travertendir.

Karstik A n m ekilleri 
Karstik arazileri olu turan ta lar, su içindeki karbondioksitin yard m yla çözünerek a n r.  A nd rma sonucu baz yer ekilleri meydana gelir. Ba l ca karstik a nma ekilleri lapya, dolin, uvala, polye, obruk, kör vadi, su yutan ve su ç kan kanallar, ma ara ile yer alt akarsu vadileridir.

LAPYA

DOL N

DÜDEN

Karstik Biriktirme ekilleri
‡ Karstik sular n içindeki kalsiyum bikarbonat n suyun buharla mas yla kalsiyum karbonat eklinde (CaCo3) çökelmesiyle olu ur. ‡ Biriktirme sonucu olu an ekiller sark t, dikit ve travertendir. Bunlara karstik ‡ biriktirme ekilleri denir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful