YURDUMUZDA SANAY Sanayi Tesislerinin Kurulmas çin Gerekli artlar Hammadde: Sanayi tesisleri genellikle hammadde ihtiyac n n kar

lanabildi i alanlarda kurulur. Genellikle g daya dayal sanayi kurulu lar hammaddeye yak n yerlere kurulur. Konserve, çay, eker fabrikalar gibi. Enerji Kaynaklar : Marmara Bölgesi sanayile meden dolay , enerji tüketiminin en fazla oldu u bölgedir. Sermaye: Krediler, devlet destekleri veya özel sermaye ile tesisler kurulur. gücü: Ula m - Pazar: Marmara Bölgesi'nin geli mesinin en önemli nedeni ula m ve 1 pazarlama artlar n n iyi olmas d r.

SANAY TES SLER

2

Sanayile mi Ülkenin Özellikleri Sanayide çal an nüfus oran yüksektir. Enerji tüketimi fazlad r. hracat fazla, ithalat azd r. hracat sanayi ürünleri, ithalat ise genellikle hammadde olu turur. sizlik oran dü üktür. Kentli nüfus oran yüksektir. Ki i ba na dü en milli gelir yüksektir. Gelir da l m düzenlidir. Kalifiye elemana ihtiyaç vard r. Teknoloji kullan m fazlad r. Altyap sorunlar azd r vb. 3

4

5

6

7

TÜRK YE'DEK ENDÜSTR KOLLARI 


1. BES N (GIDA) SANAY a) eker Endüstrisi: ekerpancar , bekletilmeden i lenmesi gerekti i için, bir çok ilimizde eker fabrikas bulunur. b)Çay Endüstrisi: Çay¶ n yeti tirildi i Do u Karadeniz Bölümünün k y s nda, çay sanayi de geli mi tir. Çay çabuk bozuldu u için fabrikalar hammaddeye yak n yerlere kurulmu tur. Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de bulunur.

8  

c)Et Ürünleri Endüstrisi: Büyük ehirler çevresinde ve Do u Anadolu'daki illerin yakla k tamam nda bulunur. d)Süt Ürünleri Endüstrisi: Peynir, yo urt, tereya , pastörize süt vb. ürünlerin elde edildi i sanayi kurulu lar , özellikle pazarlaman n kolay olmas ndan dolay ehirlerin çevresinde toplanm t r. e)Konserve Endüstrisi: Sebze ve meyve tar m n n yo un oldu u, Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nin k y kesimleri ile Güney Marmara'da yo unla m t r. Adana, Antalya, Bursa, zmir önemli konserve üretim alanlar d r.
9

f)Unlu Mamuller Endüstrisi: Un, makarna, yem vb. sanayi kollar özellikle ç Anadolu Bölgesi'nde (Konya) daha yo undur. g)Bitkisel Ya Endüstrisi: Ayçiçe i, zeytin, pamuk ve m s r tar m n n yap ld alanlarda daha yo undur. Bitkisel ya fabrikalar Edirne, Tekirda ve Bal kesir, (Marmara), zmir (Ege), Adana (Akdeniz Bölgesi) gibi bölgelerde toplanm t r. Gaziantep'te de yo undur. 10 

2. TÜTÜN VE SP RTOLU ÇK LER ENDÜSTR S 
Sigara

fabrikalar tütün tar m n n yap ld yerlerde yo unla m t r.

11 

Alkollü içkiler sanayi, bira, rak , arap vb. içki fabrikalar ndan olu ur. arap fabrikalar üzüm tar m n n yap ld yerlerde yo unla m t r. Bira ve rak fabrikalar ise Ege ve Marmara Bölgeleri'nde daha yo undur.

12

3. DOKUMA-DER VE G Y M ENDÜSTR S DOKUMA Ülkemizde en yayg n ve en geli mi sanayi koludur. Pamuklu, yünlü, ipekli, hal , kilim ve deri gibi birçok sanayi kolu vard r. a)Pamuklu Dokuma: Adana, Antalya, zmir, Bursa, Konya, Kayseri, stanbul, Malatya vb. önemli sanayi alanlar d r.

13

14

15

b)Yünlü Dokuma: Hereke ( zmit), Bünyan (Kayseri), Bursa ve Diyarbak r da çoktur. c)Hal ve Kilim Dokumac l : U ak, Denizli, Isparta, Burdur, Manisa, Kayseri, Nev ehir, Ni de, Sivas, Konya, Erzurum bulunur. d) pekli Dokumac l k: Bursa, stanbul ve Gemlik çevresinde bulunur. DeriDeri-Giyim ve Ayakkab Sanayi: stanbul, zmir, Bolu ve Gerede'de yo undur.

16

4. MADEN ENDÜSTR S Demir-Çelik Sanayi: Demir Karabük, Ere li, skenderun en önemlileridir. UYARI: skenderun'da demir-çelik sanayinin demirkurulmas n n nedeni ula m n n kolay olmas , Ere li ve Karabük'te kurulmas n n nedeni ise Zonguldak'ta ta kömürü yataklar n n bulunmas d r. Ferro-Krom Sanayi: Antalya ve Elaz 'da Ferrobulunur. Alüminyum Sanayi: Seydi ehir (Konya) de bulunur. Kur un ve Çinko Sanayi: Keban (Elaz ) ve 17 Kayseri'de bulunur.

18

5. ULA IM ARAÇLARI ENDÜSTR S Traktör Fabrikalar : zmir, Ankara, zmit, stanbul, Kayseri, Adapazar ve Konya'da bulunur. Otomobil Fabrikalar : zmir, zmit, Bursa, stanbul, Adana'da bulunur. Kamyon-KamyonetKamyon-Kamyonet-Otobüs Fabrikalar : stanbul, Aksaray, zmir ve zmit'te bulunur. Demiryolu Ta t Fabrikalar : Eski ehir, Sivas, Ankara, Adapazar 'nda bulunur. Tersaneler (Gemi Yap m ): stanbul, zmit ve zmir'de bulunur. Uçak Fabrikalar : Ankara ve Eski ehir'de bulunur.
19

20

6. K MYA ENDÜSTR S laç Sanayi: stanbul, zmir ve Ankara'da bulunur. Sabun ve Deterjan: stanbul, zmit¶te bulunur. Petrol Rafineleri: zmit ( pra ), zmir (Alia a), K r kkale (Orta Anadolu), Mersin (Ata ) ve Batman (Batman)'da bulunur. UYARI: Sadece Batman'da petrol ç kar lmakta ve i lenmektedir. Di erleri sadece i lemektedir. Gübre Endüstrisi: Karabük, zmir, Mersin, skenderun, zmit, Kütahya, Adana, Bursa, Samsun'da bulunur.
21

22

7. ORMAN ÜRÜNLER ENDÜSTR S Ka t Fabrikalar : zmit, Çaycuma (Zonguldak), Aksu (Giresun), Dalaman (Mu la), Çay (Afyon), Bal kesir, Ta köprü (Kastamonu), Ta ucu (Mersin)'nda bulunur. Kereste-Sunta Fabrikalar : KeresteBolu, Düzce, Ayanc k'da bulunur. Mobilya Sanayi: Ankara, stanbul, zmir, Kayseri ve Bursa'da bulunur. UYARI: Orman sanayi kurulu lar n n da l nda, hammaddeye yak nl k, ula m ve pazarlama gibi öncelikler dikkate al nm t r.
23

24

8. Ç MENTO-CAM VE SERAM K SANAY MENTO Çimento ve Cam Sanayi: Çimento ve cam sanayi ülkenin büyük bölümüne da lm t r. Seramik ve Porselen Sanayi: stanbul, Kütahya, zmir, zmit, Çanakkale, Bilecik illerinde bulunur.

25

26

TÜRK YE EKONOM S NDE SANAY N N YER
Ülkemizde sanayi tesisleri, bölgelere e it olarak da lmam t r. Nedenleri; Ula m ko ullar Hammadde ve enerji kaynaklar na yak nl k Pazarlara yak nl k Nüfusun farkl olmas En yo un sanayile me Çatalca-Kocaeli ÇatalcaBölümü'nde görülür. A r sanayi kollar n n sanayi içindeki pay fazla de ildir. Sanayi kurulu lar n n yakla k %70'i stanbul, zmit, Sakarya, Ankara, zmir, Adana, Bursa, Gaziantep ve Kayseri gibi illerde toplanm t r. 27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful