TÜRK YE·DE T CARET

Ticaret: Mal ve hizmetlerin al m sat m na denir. ç Ticaret: Ülke içinde yap lan ticarete denir. D Ticaret: Ülkeler aras yap lan ticarete denir. DI T CARET ( hracat - thalat) hracat: Bir ülkenin d ar ya mal satmas d r. thalat: Bir ülkenin d ar dan mal almas d r. D Ticaret Aç : thalat n ihracattan fazla olmas d r. D Ticaret Fazlas : ihracat n, ithalattan fazla olmas d r. UYARI: Geli mi ülkelerde genellikle d ticaret fazlas vard r. Geli memi ülkelerde ise, genellikle d ticaret aç vard r.

Ç T CARET 
Ülkemizde iç ticaretin geli mesinde, büyük ehirler, sanayi alanlar , turistik alanlar, fuar ve panay rlar, tar m alanlar ve ula m n çok geli ti i yerler etkili olmu tur. UYARI: Ülkemizde, sanayi mallar n n pay giderek artmakta, tar m ürünlerinin pay ise azalmaktad r. Bu durum ülkemizde sanayile me oldu unu gösterir. UYARI: Ülkemizin ihracat nda en çok paya sahip olan ülkeler Avrupa Toplulu u ülkeleri'dir. (Almanya, ngiltere, talya, Fransa, Belçika vb.)

En Çok hracat Etti imiz Ürünler  Dokuma ve giyim ürünleri (%30 - 35)  Demir-çelik endüstrisi ürünleri (%20) Demir Beyaz e ya  Elektrikli makineler  Tar m ve hayvanc l k ürünleri (%20)  Madencilik 

      

UYARI: D ticaret gelirimizde en az pay madencilik sektörüne aittir. En Çok thal Etti imiz Ürünler Ham petrol Askeri araç-gereçler araçOtomobil Elektronik e ya Çe itli makineler ilaç Ka t Tropikal tar m ürünleri UYARI: Ülkemizin ithalat nda en büyük pay Avrupa Toplulu u ülkelerine aittir.