ION TOMA

ELENA SILVESTRU LUCIAN CHIŞU COMPENDIU DE LIMBA ROMÂNĂ

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României TOMA, ION Compendiu de limba română / Ion Toma, Elena Silvestru, Lucian Chişu – Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004 264p.; 20,5 cm Bibliogr. ISBN 973-725-162-8 I. Silvestru, Elena II. Chişu, Lucian

811.135.1(075.8)

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

ION TOMA

ELENA SILVESTRU

LUCIAN CHIŞU

COMPENDIU DE LIMBA ROMÂNĂ

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE
Bucureşti, 2005

CUPRINS

I. Originea şi evoluţia limbii române până în perioada modernă (Ion Toma) …………………………………………………….. Bibliografie …………………………………………………... II. Fonetică. Ortografie (Ion Toma) .…………………………….. Producerea şi receptarea sunetelor limbii ……………………. Vocale. Consoane. Semivocale ………………………………. Unităţile suprasegmentale ……………………………………. Hiatul ………………………………………………………… Diftongii ……………………………………………………… Triftongii ……………………………………………………... Tendinţe fonetice în limba română actuală …………………... Ortografia şi ortoepia ………………………………………... Alfabetul ……………………………………………………... Principiile ortografiei româneşti ……………………………... Normele ortografice şi normele ortoepice …………………… Despărţirea cuvintelor în silabe ……………………………… Semnele ortografice ………………………………………….. Scrierea cu majusculă ………………………………………... Abrevierile. Tipologie ………………………………………... Aplicaţii cu rol evaluativ ……………………………………... Bibliografie …………………………………………………... III. Lexicologie (Ion Toma) ….…………………………………….. Cuvântul ……………………………………………………… Organizarea vocabularului limbii române contemporane ……. Organizarea externă (ierarhizarea funcţională) …………… Organizarea internă (sistematizarea semantică) …………... Sistematizarea formativă (etimologică) …………………... Formarea cuvintelor în limba română ………………………... Onomastica …………………………………………………...

9 19 20 21 21 23 26 27 28 28 29 30 33 35 41 42 43 48 51 56 57 57 58 58 63 66 69 81 5

............................... Cuvinte şi construcţii incidente .. Dinamica structurii sintactice .................................... Verbul ………………………………………………………........................... Noţiuni generale ……………………………………………… Categoriile gramaticale ……………………………………… Morfemul şi structura morfologică (morfematică) a cuvintelor Substantivul …………………………………………………....... Articolul ……………………………………………………… Adjectivul …………………………………………………….....................................…...... Prepoziţia …………………………………………………….................... Subiectul ............. Interjecţia …………………………………………………….................................................. Elementul predicativ suplimentar ............................. Transformările în structura sintactică ................... Predicatul ..........… 6 82 84 85 85 88 90 91 92 102 103 103 106 107 111 124 128 133 140 154 180 184 187 191 193 201 202 202 203 204 204 204 206 207 207 208 209 209 213 214 ..... Nivelurile stilistice........... Performanţa sintactică ...........Frazeologia …………………………………………………… Lexicografia ………………………………………………….................... V............... Pronumele ……………………………………………………................................................... Adverbul ……………………………………………………....... Atributul ........................ Acordul predicatului cu subiectul ....................... Aplicaţii cu rol evaluativ ……………………………………........... Stilurile funcţionale ………………………………………….. Bibliografie …………………………………………………. Aplicaţii cu rol evaluativ ……………………………………................................................................... Părţile de propoziţie ....... Complementul ......... Lexicologia normativă ………………………………………........... Problemele privind forma cuvintelor ………………………… Problemele privind sensul cuvintelor ………………………... De la unităţi sintactice la text (contextul) ....... Morfologie (Elena Silvestru) …………………………………......... Conjuncţia ……………………………………………………....... IV..................................................... Noţiuni generale ...............................….................... Numeralul ……………………………………………………...... Sintaxă (Ion Toma) ……………………………………………............................ …………………………………………............................. Bibliografie ………………………………………………….................................................................

. 4.A..................................... stilistică ……………. III............… IV.......... Limbaj.......... 1............................................... Întrebări recapitulative .. Diasistemul ............ Teme şi întrebări recapitulative ............ 3. 2......................... 1.......................................... Figurile de stil ................................... Întrebări recapitulative .......................................................................……………............................................................ Aspectul scris ....................... I.…............................... Introducere în stilistică (Lucian Chişu) .......................................... Limbajul ca proiecţie (structură) funcţională ........... Limbajul şi exprimarea individuală (Idiostilul) ...... Bibliografie ............................................... 3.............. 1................................ Cele trei stilistici ........................... 3....................................... II................................….................................................... 2................ Stilistica estetică .......................................................................Aplicaţii cu rol evaluativ .......................... De la stilistică la stiluri funcţionale ..................................... 5.............. Stilurile limbii române şi limbajul standard .. Aspectul vorbit sau oralitatea ............ 2.........… 1..... stil....................... 1.......................................................................... Limbajul din punct de vedere funcţional ........................................... Comparaţia stilistică ................. Stilurile funcţionale .. V.............................................................................. Stilistici autoreferenţiale ..................... Scurt istoric ……………………………………………..... Stilul administrativ-juridic ....................................... VI............... Întrebări şi teme recapitulative ..... 216 225 226 226 226 229 231 231 232 232 232 233 235 237 238 239 239 239 242 243 244 244 246 248 252 253 254 256 258 261 262 7 ......... Stilul ştiinţific .................................................... 2.................................................................. Bibliografie ....... Stilistica lingvistică ............ 2................................................... 1...... Întrebări şi teme recapitulative ........................................ Domeniul disciplinei ........................... 4..... Stilul publicistic ........ Limbajul şi tipul de exprimare ........................................

8 .

care nu există în celelalte idiomuri romanice). cele. cuprinzând provinciile dunărene romanizate (Dacia. putred etc.) şi prin altele câteva inovatoare (vocale şi diftongi specifici: ă. ale– şi adjectival –cel. ajutor. maghiare.D. cei. impunerea construcţiei verb+verb la conjunctiv –vreau să cânt. a. circa 100 de cuvinte pe care celelalte limbi romanice nu le-au moştenit: lat. şi singura limbă neolatină izolată de surorile ei romanice de către vecinii neromanici (slavi şi maghiari). corespunzătoare primelor trei declinări latine. forme distincte de G. Panonia de Sud. putridus >rom. ea. structură gramaticală preponderent latină şi nucleul fundamental al vocabularului moştenit din limba latină. limba română constituie o ipostază istorică a limbii latine care a fost vorbită neîntrerupt în teritoriul etnogenezei românilor. lat. Limba română este unica reprezentantă a latinităţii orientale. Româna are. sg. 9 . dezvoltarea claselor de articol posesiv –al. îi. cea. ai. ceaţă. Aşadar. „limba română este limba latină vorbită în mod neîntrerupt în partea orientală a Imperiului Roman. Rosetti). lat. turce. celelalte limbi romanice aparţinând Romaniei Occidentale. Fiecare limbă romanică are elemente comune cu celelalte limbi din familia neolatină. şi deosebiri determinate de fondul autohton diferit şi de variaţiile regionale ale latinei vorbite pe un teritoriu atât de vast. din momentul pătrunderii limbii latine în aceste provincii şi până în zilele noastre” (Al. aşa cum celelalte limbi romanice sunt ipostaze istorice ale limbii latine vorbite în teritoriile în care s-au născut popoarele respective. Dardania. stratul lexical nelatin are surse traco-dacice.I. ca urmare a originii identice. desinenţa -e la vocativul singular al substantivelor masculine. Moesia Superioară şi Inferioară). ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA LIMBII ROMÂNE PÂNĂ ÎN PERIOADA MODERNĂ Genealogic. adjutorium >rom. î. la substantivele feminine terminate în -ă sau -e. Se individualizează însă între acestea prin câteva aspecte conservatoare (trei clase de declinare. slave. ca şi celelalte limbi romanice. caecia >rom. genul personal.

măgură. care a fost o perioadă relativ unitară. brad. Urmele fonetice şi gramaticale se referă la ipotezele larg acceptate privind unele sunete specifice (ă. Olt.Hr. Semantic. relief (brâu. formând familii lexicale extinse şi situându-se într-un procent impresionant (aproape 50%) în fondul lexical principal. circa 90. mărar. ţap. doisprezece etc.I î. searbăd). slavi) de pe teritoriile etnogenezei româneşti. pârâu). Someş). dar a lăsat câteva urme în limba română.Hr. Deşi puţine. au fost şi ei romanizaţi. Romanizarea depăşeşte ca perioadă de desfăşurare intervalul de 165 de ani al stăpânirii romane. casă. Ramura orientală 10 . cultural şi lingvistic. Limba română continuă varianta populară a latinei. Procesul începe cel puţin în epoca instituirii puterii romane în zona dunăreană (sec. susţinut de importanţa latinei pentru asigurarea comunicării cu reprezentanţii Romei – funcţionari. aflaţi în contact permanent cu populaţia daco-romană din provinciile imperiale. Este vorba îndeosebi de elemente de vocabular. aşa-numita latină vulgară. ş. h). chiar dacă intermediat şi mai lent. de origine dacică sigură şi de încă aproximativ 100 probabil provenite din fondul autohton. copac. urmaşa traco-ilirei. Prut. faună. soldaţi.) şi durează până prin sec. floră. buză. brusture. Dacii liberi. coacăză. moş. Criş. după ce autorităţile romane s-au retras de la Dunăre. scăpăra) şi adjective (ciunt. grumaz. baltă. gard. păstrarea genului neutru. pupăză. aceste cuvinte vizează domenii fundamentale pentru viaţa cotidiană: om. turcici. gospodărie. Mureş. reconstituit prin comparaţia cu albaneza. copil. raţă. purtătoare a unei civilizaţii superioare. constituind ceea ce se cheamă substratul acesteia. Limba traco-dacilor a fost asimilată treptat de latină. în incidenţă cu asimilarea migratorilor succesivi (iranici.Transformarea limbii latine în limba română se datoreşte romanizării populaţiei din Dacia. mal. precum şi câteva verbe (ciupi. al VII-lea.). – I d. mazăre. vatră. viezure. în condiţiile bilingvismului daco-roman şi ale sintezei celor două elemente. barză. Fondul autohton cuprinde şi hidronime majore (Argeş. aceste elemente au un înalt grad de vitalitate. postpunerea articolului hotărât şi altele. dar s-a diferenţiat dialectal îndeosebi după scindarea Imperiului Roman. şopârlă. mânz. etnic. limbă foarte apropiată de traco-dacă. structura numeralelor cardinale de la 11 la 20 (unsprezece. chiar dacă acesta marchează intensitatea maximă. Siret. germanici. groapă. Generalizarea latinei şi eliminarea treptată a traco-dacei au constituit un proces de durată. colonişti – şi pentru realizarea coeziunii puternic diversificate social.

frontem>frunte. devine treptat limba română. dar nici o strămutare masivă de populaţie. obiecte de cult. capră. 11 . urbs. fossatum „şanţ”>sat). vendere>vinde). de n + altă consoană sau de m + altă consoană: lana>lână. daniile creştine consemnate de inscripţii. platea „piaţă”. ct (oculus>ochi. petiolus> picior). filius>fiu. via). ovis>oaie. menţinerea unor cuvinte latineşti numai în vetrele puternic romanizate din vestul Daciei: ai „usturoi” <alium. nea < lat. Teritoriul în care s-a format limba română se întinde la nord şi la sud de Dunăre. pecorarius). ca aur şi păcură. şi înlocuirea lor în dialectele din sud cu termeni împrumutaţi de la alte popoare. latina dunăreană. juvenis. june <lat. trecerea unor substantive de la declinarea a V-a la declinarea I (facies> facia>faţă. cal. arme. glemus>ghem. ceramică. a mulge. unde românii au trăit neîntrerupt de-a lungul timpului. Continuitatea românilor în Dacia este susţinută de probe istorice (consemnarea unor cohorte formate din daci trimise în diverse părţi ale imperiului. Teoria originii sud-dunărene a românilor şi a migrării lor ulterioare în nord n-a putut fi confirmată ştiinţific. numeroase inscripţii latine descriu viaţa din Dacia de după retragerea armatelor romane. nivem. schimbările grupurilor consonantice cl. a semăna. unelte. lipsa cuvintelor legate de viaţa urbană latină (forum. octo>opt). menţionăm transformările vocalelor în poziţie nazală (înainte de n. morminte. crearea formelor analitice de viitor (volo cantare>voi cânta). semnalarea existenţei românilor de către cronicari bizantini. tata>tată – faţă de mater. lingula> lingură). paie. invitio>învăţ. preferinţa pentru termenii familiari (mamma>mamă. majoritatea cuvintelor referitoare la activităţi de tip rural. dico>zic. şi pentru diminutive (picula>păcură. nutreţ. miel. ventum>vânt. creşterea animalelor. viaţa creştină sunt păstrate din latină: a ara. Diferenţele dintre română şi latină sunt în mare parte tendinţe existente în latina dunăreană şi continuate în română ca legi evolutive. cum sunt agricultura. pater păstraţi în Occident). sedentar. modificările consoanelor înainte de vocala i (tibi>ţie. maghiari. glacies>glacia>gheaţă) şi de la declinarea a IV-a la declinarea I (socrus >socra>soacră). câmp. francezi) şi lingvistice (persistenţa în dacoromână a unor termeni legaţi de tradiţiile dacice. linum>in). vestigiile arheologice ale unor aşezări.a acesteia. grâu. păcurar „cioban” <lat. fortificaţii. dies>zi. tezaure. bonus>bun. podoabe. Dintre acestea. nucleul constituindu-l Dacia. termeni latineşti conservaţi numai în română (felix>ferice. orz. lactem>lapte. includo>închid. evoluţii semantice care indică rusticizarea vieţii (pavimentum „podea” >pământ. fân. furcă. gl.

despre scurtarea formelor infinitivului. în fonetică şi gramatică.: nevastă. boli. Influenţa slavă s-a exercitat în mod apreciabil în vocabular. Puternică 12 . obraz. spătar. prin contactul nemijlocit dintre populaţii. spre sud şi vest. ovăz. întrucât. milă. troiţă. Termenii cărturăreşti se referă îndeosebi la organizarea serviciului religios şi a statului: icoană. cocoş. hrean. Trecerea limbii latine târzii la limba română s-a încheiat în jurul secolului al VII-lea. despre consoana h şi despre modelul formării numeralelor de la 11 la 19). hatman. scump. pomană. brazdă. Cele mai vechi elemente slave din română se regăsesc atât în română. sită. deal. comis. slab. Bilingvismul slavo-român. grădină. pungă. troiţă. biserică. trup. cleşte.oaie. agricultură. păcurar. floră. liturghie. colac. acoperind toate sferele principale ale vocabularului: familie. stare socială. fratre. postelnic. faună etc. păcat. începând cu a doua parte a secolului al VI-lea. zăpadă. tendinţele populare nu au putut fi stânjenite de prestigiul literar al latinei clasice. rană. jar. de asimilarea lingvistică a slavilor la nord de Dunăre şi de persistenţa unor grupuri masive de români împinşi de slavi. logofăt. clopot. nelăsând urme semnificative (se discută despre unele valori ale reflexivului românesc. variaţi şi importanţi. fiind izolată de centrele culturale ale Imperiului. cleşte. pe cale cultă. înainte de pătrunderea masivă a elementelor slave. mucenic. a plăti. vecernie. Deşi încă disputată. praznic. mănăstire. moliftă. mormânt. a lăsat urme importante în limba română. izvor. păgân. care nu i-au afectat structura de bază. vistiernic. chemarea unui soldat bizantin către colegul său. muncă. Termenii de origine slavă din română sunt numeroşi. cât şi în aromână: blid. a topi. plug. schit. sfânt. sută. din slavonă. nevastă. zmeu etc. plug. pare a fi prima semnalare a unui fragment de limbă română în curs de formare. luncă. particularităţi fizice şi morale. timp de câteva secole. Forţa romanizării este consemnată. vornic. rugăciune. jale. noroc. stareţ. război. Stratul vechi de împrumuturi lexicale slave (anterior secolului al XIII-lea) este alcătuit din cuvinte intrate pe cale populară. trup. hrană. botez. Româna s-a format mai devreme decât surorile ei romanice occidentale. în sudul Dunării. coasă. prag. snop. popă. torna. armată. torna. a goni. păstor. taină. a hrăni. duh. parastas. şi din cuvinte preluate indirect. Dumnezeu. lopată. preot. comerţ. bivol. undiţă. mai ales că s-a conjugat cu organizarea bisericii şi administraţiei după model slav şi cu adoptarea limbii slave ca limbă oficială şi de cult. îmbrăcăminte. prag. locuinţă. utrenie. părţi ale corpului.

eu audzu-ei audu. a grupurilor sc. sic>şi. porta>poartă). Predeal. l' (casa>casă. cognatus>cumnatu). Marin. au pătruns în română prefixe şi sufixe: ne-. ş. Bistriţa. a lui qu şi gu. mine-mă). -an. Mircea. al doilea. glacies>gl'aţă) şi a diftongilor ie. modelele actuale ale numeralelor cardinale de la 11 la 19. vivus>viu) şi a lui ll (geminat) urmat de a neaccentuat (stella>stea). calcaneum>călcân'u. Româna comună (denumită şi primitivă comună sau protoromână) este considerată faza limbii române cuprinsă între secolele al VII-lea şi al XII-lea. Preda. Neagoe. Manea. ale celor compuse (tip douăzeci şi unu) şi ale celor ordinale (al optulea. Radu. demonstrativul ille devenit pronume personal de persoana a III-a. seria accentuat-neaccentuat a pronumelui personal la dativ şi acuzativ (mie-mi. istroromân şi meglenoromân. caelum>cer. ille>ăla) şi compuse (ecce-iste>acesta. urmate de a. apariţia condiţionalului din imperfectul şi perfectul conjunctiv latin (vechiul dacoromân se cântare. -anie. prin dispariţia declinărilor a IV-a şi a V-a. Cozia. -eală. pt (coxa>coapsă. vocativ). ecce-ille>acela). noctem> noapte). ct în ps. -iş. n'. Bogdan. apariţia articolului hotărât. reducerea numărului cazurilor la trei (nominativ-acuzativ. Dragomir. eu vedzu-ei vedu. Vodiţa. socius> soţ. Râmnic. Ilfov. aromân. Stan. clavis>cl'aie. ea.este influenţa slavă şi în domeniul numelor de persoane şi de locuri: Aldea. Ialomiţa. a grupului gn în mn (lignus>lemnu. dativ-genitiv. Acum au loc cele mai importante transformări fonetice regăsibile în toate dialectele care-i conferă limbii noastre individualitatea între celelalte limbi romanice: apariţia sunetelor: ă. în p şi b (aqua>apă. bonus>bun). ale celor care exprimă zecile. lingua>limbă). în poziţie enclitică. st în şt (crescere>creştere. č. ğ. cele două serii ale pronumelui demonstrativ: simple (iste>ăsta. cea mai mare parte din flexiunea actuală: omonimiile el cântă-ei cântă. a opta). anterior separării celor 4 dialecte ale sale: dacoromân. s-a cântarim). eu dzicu-ei dzicu. dico>dzicu. Breaza. ţ. -nic etc. castigare>câştigare) etc. Structura gramaticală suferă şi ea schimbări importante în perioada românei comune: genul neutru este organizat diferit faţă de latină (cere determinări masculine la singular şi feminine la plural): cele cinci declinări se reduc la trei. a grupurilor cs. Vlad. oa (ferrum >fier. Ganea. Prahova. 13 . Împreună cu termenii slavi. răs-. sera>seară. Ocna. -ean. Vâlcu. gelum>ger. închiderea vocalelor e şi o în poziţie nazală (dentem>dinte. transformarea lui l intervocalic în r (mola>moară). Craiova. Snagov. dispariţia consoanelor intervocalice b şi v (cantabat>cânta. pre-. -iţă. dz. Staicu. arom.

şi limba scrisă.imperativul. dar. Albania. Istroromânii provin din Banat. a chibzui. ucraineana. dijmă. sârba. influenţa slavă continuă la nivel cărturăresc. după secolul al XIII-lea. dialectul dacoromân. cantatus>căntatu etc. Macedonia) în perioada secolelor X-XII (faptul că dialectul aromân nu conţine elemente maghiare arată că la sosirea maghiarilor aromânii întrerupseseră legăturile cu dacoromânii). fiind împinşi de unguri în secolele X-XIII spre Insula Istria. prin intermediul bisericii şi al administraţiei. non cantare!>nu căntare!. Împrejurările care au determinat aceste evoluţii divergente sunt legate de statornicirea slavilor în Balcani (cu întemeierea statelor bulgar şi sârbesc) şi a ungurilor în vest. la graniţa Croaţiei cu Italia (dialectul istroromân păstrează unele asemănări cu graiurile din zonele de origine: rotacismul lui – n – intervocalic în elementele latine (bire=bine). dezvoltându-se şi amplificându-se. O parte dintre cuvintele împrumutate din aceste limbi au pătruns în fondul general al limbii române: magh. a cheltui. gerunziul şi participiul (canta!>căntă! cantate!>căntaţi!. infinitivul lung. Aromânii (denumiţi şi vlahi) s-au desprins din apropierea Dunării şi au coborât spre sud (Grecia. turcă şi greacă. chip. grupuri masive de români fiind dislocate şi împinse departe de trunchiul dacoromân. Slavii sunt asimilaţi complet în masa de români la nordul Dunării. polona) aduc şi ele împrumuturi lexicale românei. Circa 600 de cuvinte moştenite din latină şi 30 moştenite din substrat sunt comune dacoromânei şi aromânei. când separarea celor patru dialecte ale limbii române era încheiată. care va deveni limba celor două state româneşti. începând cu secolul al XV-lea. diferenţa dispărând în timp din cauza concurenţei cu elementele împrumutate. Se presupune că în româna comună au existat şi anumite fenomene fonetice şi gramaticale şi cuvinte regionale care. gazdă. fel. a bănui. influenţe vin şi din partea limbilor maghiară. au dus la configurarea celor patru dialecte. Meglenoromânii sunt o ramură a aromânilor care au trăit mai mult timp în contact cu dacoromânii şi s-au aşezat în câmpia Meglen de pe malul Vardarului. a făgădui. Contactele cu limbile neoslave (bulgara. bâlci. Numărul acestora a putut fi mai mare. labialele intacte în poziţie moale (picior) şi condiţionalul cu vrea. întemeiate în secolul al XIV-lea. a bântui. ca în Banat (vreaş cânta)). cantando>căntăndu. chin. belşug. 14 . Prin limba română se înţelege. a alcătui. a birui. apoi literară.). Hunedoara şi vestul Crişanei.

locaş. plapumă. Ion Neculce. scrumbie. a mântui. musafir etc. a lipsi. Celelalte împrumuturi au rămas în diverse graiuri sau au fost împinse în afara uzului de neologismele latino-romanice în perioada modernizării limbii române. liliac. Psaltirea Voroneţeană. latine şi maghiare. prosop. documente particulare sau de cancelarie – şi texte traduse – scrieri religioase sau laice preluate din slavonă. cafea. cearşaf. duşman. saltea. cu rol determinant în unificarea pe bază muntenească a limbii de cultură a românilor). vamă. sobă. care se eşalonează în două mari perioade: epoca veche (care se întinde până la 1780. musaca. cais. lalea. Miron Costin. zodie. Cluj. Elementa linguae daco-romanae sive valahicae. a se plictisi.hotar. salcâm. păne>pâne) şi diferenţierea dialectală între nordul şi sudul teritoriului dacoromân. odaie. apoi în alte centre. a se molipsi. la început în câteva zone din centrul şi vestul ţării – Sibiu. cămin. Braşov. telemea. agale. neam. viteaz etc. anul apariţiei primei gramatici româneşti tipărite. În secolele al XIII-lea şi al XV-lea.. basma. temelie. cercevea. zugrav. tc. meşter. au loc unele schimbări în configuraţia limbii române. a îngădui. chibrit. maistor. duşumea. tarabă. fasole. sarma. ciorap. macara. Momentele mai importante ale limbii române literare vechi sunt: începuturile scrisului în limba română (determinate de necesităţi socio-culturale interne şi de influenţe cultural-religioase externe). copii manuscrise cu specific dialectal nordic şi vestic. anul celui mai vechi document în limba română păstrat) se poate vorbi de limba română literară. Moldova şi Transilvania. lighean. fidea. cărămidă. Codicele Voroneţean. ghiveci. monedă. trandafir. 15 . cioban. papuc. hambar. ursuz. de Samuel Micu şi Gheorghe Şincai) şi epoca modernă. între care apariţia vocalei â (rivus>râu. chiftea. mereu. fudul. dud. greacă sau maghiară. furtună. Orăştie –. din ce în ce mai numeroase. rolul de promotor preluându-l de la o etapă la alta una din cele trei ţări). când apar primele cuvinte şi nume proprii strecurate în textele slave. dezvoltarea culturii scrise (prin texte originale – scrisori particulare. iaurt. băcan.. murdar. Începând cu secolul al XVI-lea (mai precis cu 1521. prăvălie. variantă cultă a limbii române. portocală. oraş. cronicile moldoveneşti şi munteneşti (Grigore Ureche. pilaf. marfă. cântar. din Ţara Românească. tutun. textele rotacizante (Psaltirea Hurmuzaki. argat. a întâlni. nufăr. zahăr. Psaltirea Scheiană). tavan. tâlhar. plic. tipăriturile coresiene (11 cărţi de cult imprimate la Braşov în a doua parte a secolului al XVI-lea. pat. caşcaval. gr.

Radu Greceanu. prestigiul limbii materne şi înlăturarea. apoi sub formă tipărită. ţărămonie. cărţile religioase originale (Varlaam. Târgovişte. lipsa diftongului îi (dzic. conturând viitoarele stiluri funcţionale. în secolul al XVIII-lea. pe care se va clădi viitoarea limbă română literară modernă. între textele apropiate de exprimarea populară (tip Neculce) şi cele elaborate. sinator. palat. de cele mai multe ori muntenesc (Bucureşti. fantazie. Îndreptarea legii) şi populare (Alexandria. a slavonei ca limbă de cultură în ţările române. înlocuirea lui cu alfabetul latin făcându-se oficial abia în 1859 în Ţara Românească şi în 1862 în Moldova. Râmnic).). care au contribuit la îmbogăţirea şi modernizarea lexicului românesc. provenind dintr-un singur centru. Radu Popescu. cărţi juridico-administrative (Carte românească de învăţătură. savante (tip Miron Costin). asigurând. rotacismul lui n intervocalic. îndeosebi de natură fonetică. Aceste iniţiative duc la expansiunea rapidă a scrisului în limba română. corăspundenţie. stolnicul Constantin Cantacuzino. gios. Simeon Ştefan. dicret. Limba română a folosit pentru scriere alfabetul chirilic timp de sute de ani. bine. Este vorba de modele divergente. şi care divizează româna scrisă în două mari varietăţi dialectale: una nordică (încorporând Moldova. jos. Esopia. circumstanţie etc. legate de zona căreia îi aparţin autorii/traducătorii textelor. prin diversitatea tematică şi compoziţională şi prin amploarea acţiunilor culturale. primei varietăţi îi sunt caracteristice consoanele dz şi ğ. moneta. juridic-administrativ. beletristic şi. prezenţa diftongului îi şi lipsa rotacismului (zic.Dimitrie Cantemir. fizică. a dus la configurarea unei limbi de cultură preponderent unitare. O diversificare de altă natură va prefigura varietatea stilistică a ultimelor secole. pâine). ca şi de un început de specializare a limbii române pentru comunicarea în diferite domenii ale culturii. Biblia de la Bucureşti). Dosoftei. consul. bire. iar celei de sud – consoanele z şi j. stilistic şi lexical. Limba română literară veche prezintă numeroase particularităţi dialectale. iniţial sub formă manuscrisă. cronicarii anonimi). cel ştiinţifico-didactic. Influenţelor străine menţionate li se adaugă primele împrumuturi neologice latino-romanice (astronom. Câteva decenii 16 . Mihail Moxa. Cel mai bine individualizate sunt în perioada veche limbajele bisericesc. Spre sfârşitul perioadei vechi a limbii române răspândirea în toate provinciile româneşti a cărţilor de cult şi a celor laice. Floarea darurilor). Antim Ivireanul) şi traduse (Varlaam. pâne). Ardealul şi Banatul) şi alta sudică (Muntenia). De exemplu. incipient. parolă. îndeosebi în plan sintactic.

disputa dintre adepţii principiului fonetic şi cei ai principiului etimologic în legătură cu scrierea limbii române cu litere latine şi rolul lui Titu Maiorescu în impunerea ortografiei fonetice. chiar opuse.înaintea acestor momente a fost folosit un alfabet de tranziţie. Petrache Poenaru – şi publicată în presa vremii. Limba română literară modernă cuprinde un interval de peste 200 de ani (din ultimul pătrar al secolului al XVIII-lea până astăzi). formarea conştiinţei latinităţii limbii şi a poporului român). pe baze munteneşti şi în conformitate cu tendinţele interne ale limbii. iar în Transilvania s-a scris destul de frecvent cu litere latine mult mai devreme. cultivarea şi dezvoltarea limbajului artistic. Gramatica românească din 1828 şi prin corespondenţa purtată de unii fruntaşi paşoptişti – C. latinizarea masivă a limbii în toate compartimentele şi înlăturarea cuvintelor slave şi a celor preluate din alte limbi nelatine care „au stricat” limba. împrumuturi lexicale latino-romanice. Gh. Câteva momente şi direcţii din această evoluţie au o semnificaţie aparte: Şcoala Ardeleană şi primii poeţi munteni şi moldoveni. naţională – folosirea surselor istorice şi populare interne pentru îmbogăţirea limbii române). prin împrumuturi din italiană. Bariţiu. 17 . se propun: reforma ortografiei româneşti cu litere chirilice şi trecerea treptată spre alfabetul latin. Negruzzi. „învechirea” lor fonetică şi gramaticală. în care au avut loc mutaţii numeroase şi importante în toate compartimentele limbii. care au marcat tranziţia spre perioada modernă. confruntarea unor orientări diferite. poluată de diverse influenţe străine de esenţa sa. îndeosebi în domeniul foneticii şi al gramaticii. italienizantă – multiplele similitudini dintre română şi italiană determină considerarea lor ca dialecte ale aceleiaşi limbi şi recomandă „însănătoşirea” limbii române. unificarea limbii literare. prin estomparea urmărilor influenţei slavone şi începuturile occidentalizării culturale a ţărilor române (introducerea alfabetului latin şi a ortografiei latinizante. începând cu Şcoala Ardeleană. Ion Heliade Rădulescu şi scriitorii paşoptişti (prin lucrarea primului. care îmbina literele chirilice cu cele latine. privind dezvoltarea şi modernizarea limbii române literare (latinistă – promova purismul latinist. îmbogăţirea vocabularului cu neologisme latino-romanice luate cu măsură şi adaptate specificului limbii române). promovarea principiului fonetic în ortografie. elaborarea de gramatici şi dicţionare. analogistă – reformarea limbii române prin românizarea împrumuturilor din latină analogic cu elementele moştenite.

problem/problemă. radio. Instrumentul de intervenţie directă pentru „promovarea” acestor tendinţe îl reprezintă reformele ortografice. care au loc la intervale de câteva decenii (1867. acuzativul numelor de persoană foloseşte prepoziţia pe (în locul vechiului pre). eu auz. răsipi. se răspândesc formele variabile ale articolului posesiv în detrimentul formei invariabile a.) prin caracterul unitar. să rămâie. modernizarea stilului juridic-administrativ şi a celui beletristic. puse la baza activităţii lor de oamenii de cultură (de scriitori.Dincolo de diversificarea sectorială a limbii literare. diftongul ia>ie (priaten>prieten). şi la reromanizarea limbii române. 1904. constituirea stilurilor tehnico-ştiinţific şi publicistic). îndeosebi din latină şi din limbile romanice: diversificarea şi restructurarea stilistică a vocabularului (refluxul stilului bisericesc. 1881. care/carele. inime/ inimi. relaţii oficiale). şcoală. Dispar fonetismele arhaice. restrângerea fluctuaţiilor în flexiune: uliţi/uliţe. teatrul. trămis. Structura limbii române literare se schimbă în mod radical în perioada modernă. den (>citi. bisericii/ bisericei. a adresarisi/a adresa. până la generalizare. ă din rădica. înlocuirea unor construcţii vechi: cercetător de istoria neamului. turceşti sau greceşti. formele diferenţiate la persoana a III-a singular-plural ale auxiliarului a avea (a-au) şi ale verbelor la imperfect (arunca–aruncau). munt. se conturează ca tendinţe permanente unificarea şi modernizarea lingvistică. comicesc/comic. a adăugi/a adauga/a adăuga. televiziune. din). administraţie. în primul rând) şi de principalele instituţii culturale (academia. câne. justiţie. 1932. eliminarea masivă a vechilor împrumuturi slave. care sunt înlocuite cu neologisme din limbile apusene. Limba română literară actuală este varianta cel mai larg utilizată a limbii române (domeniile ştiinţei şi artei. şcoala. Împrumuturile masive din latina savantă şi din limbile romanice occidentale duc la înlăturarea sau marginalizarea unor elemente vechi. 1954) şi care creează şi impun norma literară unică. familiară. îngrijit 18 . educaţie/ educaţiune. se extind. este abandonată africata dentală sonoră dz. cum ar fi e din ceti. exemple/exempluri. varietăţi geografice şi sociale etc. presa). î din îmblă. presă. eu nici aş fi crezut. în pas cu progresul ştiinţific şi cultural rapid al societăţii. u final îşi pierde valoarea fonetică. teatru. distingându-se în raport cu celelalte variante (limbă populară. sunt înlocuite treptat fonetismele regionale: mold. giuca. icoana Sfintei Cecilii. turceşti şi greceşti. apoi dispare treptat şi din scris. a arestui/a aresta. trebuie a rămâne. viaţă politică. slave.

Această diversitate este organizată ierarhic. Coteanu. Iaşi. I. 1980. Bucureşti. 3. corelat cu progresul general al societăţii. Editura Academiei. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVII-lea. determinată de funcţiile diferite în actul de comunicare şi de particularităţile de organizare lingvistică a mesajelor. Grigore. Ea are în acelaşi timp un grad ridicat de stabilitate. 5. la cel mai general nivel distingându-se patru variante funcţionale (stilurile: ştiinţific. Bucureşti.I. 1981. publicistic şi beletristic). Introducere în istoria limbii române. 2.. Alexandru. 4. cu predominarea variantei munteneşti. Unitatea teritorială nu împiedică diversitatea stilistică funcţională. 2002. 1968. în privinţa normelor (care nu s-au schimbat esenţial în ultima jumătate de secol). Ion.şi normat. Etnogeneza românilor. Rosetti. Istoria limbii române. G. Bucureşti. 1981. Ivănescu. BIBLIOGRAFIE 1. Editura Junimea. iar fiecare din aceste stiluri având o mare varietate de substiluri şi limbaje.. Bucureşti. şi o dinamică apreciabilă în sensul modernizării şi diversificării vocabularului. juridicoadministrativ. Editura Fundaţiei România de Mâine. Brâncuş. Russu. 19 . Caracterul supradialectal înseamnă unitate prin preluarea unor elemente din toate variantele regionale. care-i asigură baza dialectală. mergând până la stiluri individuale (în domeniul literaturii beletristice). Structura şi evoluţia limbii române (de la origini până la 1880).

transmiterea şi receptarea sunetelor. Pentru producerea lui. prin substituire. din aproape în aproape. prin norme literare bazate pe principii ce asigură funcţionarea unitară şi performantă a comunicării verbale orale şi scrise. sub formă sistematică). prin calitatea de a fi comutabilă (de a determina. ORTOGRAFIE Fonetica studiază producerea. dar o dată cu creşterea importanţei culturii livreşti a dobândit o importanţă deosebită. Fonologia studiază sunetele limbii din punct de vedere funcţional (privind capacitatea lor de a distinge semnificaţii). în principal. Sunetul este un fenomen fizic: vibraţia regulată a aerului antrenat de vibraţia coardelor vocale.II. Termenul fonetică are un rol înglobator. Varianta orală a limbii este primară şi fundamentală. toate celelalte unităţi ale limbii. dar fără a utiliza criterii teoretice şi procedee metodologice explicite. din organe respiratorii care au primit şi funcţii fonatorii-articulatorii. cum se întâmplă în cazul fonologiei. accentul căzând pe conţinutul lingvistic şi pe variaţia înregistrată de unităţile fonice. Fonemul este unitatea funcţională minimă a limbii. Perspectiva studiului poate fi a emiterii sau a receptării sunetului şi. Ortoepia şi ortografia stabilesc corectitudinea pronunţării. respectiv a scrierii unităţilor limbii. Fonetica a făcut. acţionează un întreg aparat sonor. fonetica este articulatorie sau acustică. care serveşte la formarea şi deosebirea între ele a cuvintelor. FONETICĂ. acoperind frecvent ambele tipuri de abordare. din care se articulează. cea scrisă este secundară şi derivată din cea orală. fiind stabilite cu mult înainte de apariţia fonologiei ca disciplină de sine stătătoare). schimbări în planul semnificaţiei) şi contrastivă (de a se opune una alteia. Aceste discipline sunt în mare parte aplicaţii ale foneticii şi fonologiei în domeniul normativ. compus. Sunetele sunt privite ca fenomene fizice şi fiziologice. 20 . şi ea dintotdeauna analiza distinctivă a sunetelor (literele nu sunt altceva decât unităţi invariante funcţional. de altfel. în funcţie de aceasta.

u) şi nelabiale sau nerotunjite (a. articulate cu buza inferioară 21 . Acestea transformă sunetele respective în zgomote. În funcţie de labializare (participarea sau neparticiparea buzelor). respectiv de către aparatul auditiv. Aparatul fonoarticulator are ca părţi componente importante: plămânii. se obţin consoane: bilabiale (b. sunetul este prezentat simplu. Acustic. din cauza interpunerii în calea lor a unor obstacole care închid (momentan) sau îngustează mult canalul fonator bucal şi creează. Articularea sunetelor limbii române se realizează în cavitatea bucală. dinţii. se obţin vocale sau consoane. organele articulatorii propriu-zise: limba. prin modul de aşezare a limbii). epiglota. prin intervenţia organelor articulatorii. u). În funcţie de caracterul undei sonore. ă. amplificare. Proprietăţile sunetului sunt calităţile dobândite de sunet în urma prelucrării (producere. ă. modulare) în aparatul fonator. Aparatul auditiv este format în principal din: canalul auditiv extern. durata şi timbrul (sau culoarea). Vocalele sunt unde sonore regulate. muzicale. semideschise (e. i). maxilarul inferior. vălul palatin. obţinute ca urmare a împiedicării sau neîmpiedicării ei în tronsonul parcurs prin cavitatea bucală. mediale sau centrale (a. În funcţie de localizare (locul unde se realizează obstacolul momentan sau îngustarea canalului). unde suplimentare nearmonice. zona alveolară. ca o undă sonoră cu aspect regulat. astfel. palatul dur. m). continuă. o) sau închise (i. i. avem vocale: labiale sau rotunjite (o. muzical. rezultate din trecerea nestânjenită. În funcţie de localizare (locul unde se creează spaţiul optim de rezonanţă. î). În funcţie de apertură (gradul de deschidere a maxilarului) şi de apropierea limbii faţă de bază. Ele sunt: înălţimea. rezultă vocale: anterioare (e. î) şi posterioare (o.Producerea şi receptarea sunetelor limbii se realizează de către aparatul fonoarticulator. laringele. se obţin vocale: deschise (a). Consoanele sunt unde sonore care îşi pierd caracterul regulat. cavităţile supralaringiene. glota. î. El se deosebeşte de zgomot tocmai prin caracterul său predominant muzical. p. buzele. articulate cu buzele. grupul de oscioare. ă. intensitatea. e. faringele. labiodentale (f. u). membrana timpanică. v). cohleea sau urechea internă. a curentului de aer fonator prin cavitatea bucală.

g. articulate prin lipirea spatelui limbii de vălul palatului. p. h). respectiv al derivării. ţ. articulate prin îngustarea accentuată a canalului fonator. z. z. d. Consoanele se disting acustic prin prezenţa. Diferenţele dintre unităţile vocalice privesc înălţimea şi gradul de concentrare/dispersie a formanţilor sunetului. articulate prin îngustarea canalului fonator constituit de glotă (care este situată în laringe). v. dar nu se aşteaptă formarea unei presiuni care să genereze explozia. n. č. la gradul de concentrare/dispersie a formanţilor acustici şi la gradul de continuitate a fluxului auditiv. la a căror producere participă coardele vocale. ž. r). š. l. rostite fără participarea coardelor vocale şi cu alterarea undei sonore. În funcţie de modul de articulare rezultă consoane: oclusive sau explozive (b. k'). nesonante sonore (b. laringale (h). ž). t. g). o. palatale (g'. a zgomotelor în perceperea lor auditivă. z. s. articulate şi percepute acustic foarte aproape de vocalele omoloage. ci se eliberează imediat aerul. se diferenţiază funcţional de acestea prin faptul că nu pot primi accent şi. k'. Diferenţele dintre unităţile consonantice se referă la înălţime. ţ. articulate prin închiderea completă a canalului şi deschiderea sa bruscă. dentale (d. nu pot îndeplini rolul de centru (nucleu) silabic. k. k). fricative sau constrictive (f. velare (g. sub formă explozivă. n. ğ. f. Acustica sunetelor limbii române se referă la perceperea auditivă de către receptor a sunetelor articulate de emiţător. Semivocalele. astfel că aerul în trecere se freacă zgomotos de pereţii acestuia. Vocalele se disting acustic prin caracterul lor muzical. semioclusive sau africate (ţ. i (notat şi j) şi u (notat şi w). ğ. ž. š.şi dinţii superiori. Sistemul semivocalelor cuprinde 4 unităţi: e. mai mult sau mai puţin pronunţată. 22 . v. rostite cu participarea coardelor vocale şi în condiţii de alterare maximă a undei sonore iniţial muzicale. ş. h). t. r). ca în cazul fricativelor. s. rostite combinat – se interpune obstacolul. m. g'. rezultă consoane: sonante (l. k'. t. În funcţie de sonoritate (participarea sau neparticiparea coardelor vocale). k). iar gradul de alterare a undei sonore muzicale este minim. n. articulate prin lipirea sau apropierea vârfului limbii de palatul anterior. prepalatale (č. ğ). fără impurităţi de natura zgomotelor. în consecinţă. articulate prin lipirea spatelui limbii de palatul mediu. č. Alternanţele fonetice sunt modificări regulate pe care le suferă temele cuvintelor pe parcursul flexiunii. d. s. m. nesonante surde (p.

cafeá. mérge. e definită ca cea mai mică tranşă sonoră ce poate purta accent. respectiv formă gramaticală. Fiecare cuvânt. copil-copilándru. constituind una dintre particularităţile care o individualizează între celelalte limbi romanice. Silaba grupează. Fonologic. câteva foneme. accentul poate fi pus pe ultima silabă a cuvântului (fiind numit oxiton): covór. pe a cincea: nóuăsprezece. Fonetic. cúmpără-cumpără. rádio-radióuri). ca în poartă-porţi. silaba este caracterizată ca fiind segmentul sonor rostit cu un singur efort respirator. Dacă avem în vedere şi faptul că accentul e liber şi mobil în limba română. sunt consoane şi semivocale. în sensul că poate fi pronunţată cu intensitate mai mare decât celelalte silabe din cuvânt. rezultă că locul lui în cuvânt are funcţie distinctivă. ca în fată-fete-fătuţă. Ele pot să aibă doi termeni. Alternanţele au rol de marcă distinctivă morfologică. în sensul că poate fi divizată în unităţi mai mici succesive). pe penultima (paroxiton). deci între silabe).Sistemul alternanţelor fonetice din limba română este deosebit de bogat şi divers. pe a patra de la final: véveriţă. a căror prezenţă este facultativă. frumós-frumuşél). pe antepenultima (proparoxiton): mármură. precum şi. véselă-vesélă. móbilă-mobílă. dispune de o schemă proprie de accentuare. Dovadă sunt cuvintele şi formele gramaticale identice din punctul de vedere al structurii fonematice şi diferenţiate numai prin accent: cópii-copíi. dintre care unul obligatoriu vocală. Unităţile suprasegmentale intensive (accentele) sunt unităţi ce pot caracteriza intensiv o silabă. de fapt. mai rar. sau trei termeni. Toate aceste noţiuni se definesc în funcţie de silabă. Acestea sunt: vocalice şi consonantice. care are rol de nucleu silabic. în funcţie de categoria de sunete implicate. care este cea mai mică unitate structurală a limbii (structurală. 23 . constítuie. Ele sunt de două categorii: intensive (accentul) şi extensive (intonaţia). Celelalte. În limba română accentul este liber (nu e legat de o anumită poziţie în cuvânt a silabei) şi poate fi mobil (îşi schimbă locul pe parcursul flexiunii). Este mobil într-o mare parte din flexiunea verbală (mergmérgem-mergeám-merséseră) şi din tabloul derivativ substantival şi adjectival (cásă-căsúţă. fiind unitate constitutivă a cuvântului. fiind pusă astfel în evidenţă. cazul cel mai frecvent: cárte. Astfel. în flexiunea nominală (sóră-suróri. Unităţile suprasegmentale sunt unităţile care pot contracta relaţii de dependenţă heterosintagmatică (între segmente.

rambúrs. típic (adj. Aspasía. sípet. sátiră şi satíră. cu rol logic şi/sau expresiv. gărgăriţă (pe silaba -ri-).). podgórie. scrutín. néutru şi neútru. pónei. avaríe. Exemple: Atunci să vorbeşti sau Atunci să vorbeşti. la vói. ínfim şi infím. companíe („tovărăşie”). simból. tanágra. verbele auxiliare. vestibúl (spaţiu care precedă. motríce. respectiv de locuri: Andalucía/Andaluzía.). baríton şi baritón. Nicosía. fúrie. există o ierarhie în ceea ce priveşte intensitatea între accentele cuvintelor. Dobrógea. cei búni. compánie (mil. Bosfór. unul sau mai multe dintre acestea fiind mai reliefate. torpédo. directór (adj. úric (adj. úliţă. hátman şi hatmán. seniór (stăpân feudal. preceptór. sportiv). muscél. ţarévici.. Govóra. apéndice („anexă”) şi apéndice/apendíce (anat. uríc (subst. haltéră („greutate”). Teodosía. déspot şi despót. Multe din aceste situaţii sunt marcate ca unităţi lexicale (cuvinte) conjuncte: de-o viáţă. alibí. al dóilea. l-am ştiút. fiind asociate accentului unui cuvânt învecinat (precedent sau următor). agorá. de regulă. karaté. máfie. Nicódim. „avere”). juniór (sportiv). pronumele personal şi reflexiv în dativ şi acuzativ forme neaccentuate. bárem (adv.). spúne-le. júnior („fiul”). managér. índex (listă). ibídem. Ánkara. profésor şi profesór. diáspora. opús (adj.).). adultér.) şi barém. trafíc. unele prepoziţii şi conjuncţii) nu poartă accent în enunţ. tergál.). subúrbie şi suburbíe. facsímil şi facsimíl. editór. áisberg. bitúm. de scrís. antíc. radár. pícnic şi picníc.şi tri-).. simpózion şi simpozión. electricitate (pe silaba e. vatmán. Prezentăm în continuare o listă de cuvinte care pun probleme de accentuare (variantele prezentate sunt cele corecte): ádică şi adícă.). În multe enunţuri. coláps. míjloc („procedeu”. Míron şi Mirón. ópus (subst. Carácas. íntim şi intím.). Exemple: un studént. séif. máur. mijlóc („talie”). te-apreciéz. Beijíng. Monáco şi Monacó. zápis. Bogotá. „unealtă”. mi-a zís. taxí.). aídoma. Ulán Bátor. azbést. Beirút. legítim. fáctor. întrevedére.Unele categorii de cuvinte (articolul. angóra. sénior (tatăl). penuríe. caractér. butélie. Cuvintele cu un număr mai mare de silabe pot primi şi unul sau mai multe accente secundare. Sofía. precáut. anátemă şi anatémă. mozáic (cult). comándo. Rozália şi Rozalía.). mozaíc. indéx („deget”). Sunt aşa-numitele accente sintactice. din două în două silabe la distanţă de accentul principal: alimentară (pe silaba -li-). Şi câteva nume de persoană: Armánd. áripă şi arípă.). situate. ostróv. Ştefán şi Ştéfan. Cópenhaga şi Copenhága. lásă-mi-l. cráter şi cratér. amnistíe. vérmut. dúsu-m-am. diréctor (subst. vestíbul (anat. supérfluu şi superflúu. 24 .). Lúgoj şi Lugój. conductór. rúcsac. ánost şi anóst. tipíc (subst. Médiaş şi Mediáş. calcár şi cálcar.

toate zac aruncate. e-ră. Segmentul vocalic simplu caracterizează silabele care au ca nucleu o singură vocală. 4) combinat (ascendent-descendent). se întâlneşte în variante specifice ale propoziţiilor menţionate. realizând contururi intonaţionale mai mult sau mai puţin extinse ale enunţului. cuvinte sau chiar grupuri de cuvinte. În limba română literară standard sunt percepute trei tonuri (registre melodice): iniţial (sau neutru). vin. Exemplu: Andrei este student. întrucât cuvântul care arată conţinutul propriu-zis al întrebării se află spre partea finală a enunţului (care. Segmentul vocalic simplu poate constitui singur silaba şi atunci spunem că avem o silabă deschisă la ambele capete (a-er. prin care se comunică o informaţie. segmentul consonantic precedă sau 25 . fără participare afectivă sesizabilă. a-ră). stilouri. Exemplu: Andrei. Structura silabei cuprinde: segmentul vocalic şi segmentul consonantic. mergi acasă! Succesiunea intonaţie ascendentă – intonaţie descendentă. 2) ascendent. Intonaţia marchează părţi din cuvinte. Segmentul vocalic poate fi: simplu şi complex. obiecte etc. păr. Intonaţia cu contur ascendent este caracteristică propoziţiilor interogative totale (fără pronume sau adverbe interogative. Au dispărut toate: cărţi. caiete. Foarte importantă este partea finală a acestora. în care ordinul este semnalat de tonul ridicat iniţial şi este întărit de tonul grav din final. fapte. Intonaţia uniformă (sau neutrală) este întâlnită cel mai frecvent la propoziţiile enunţiative. 3) descendent. Succesiunea acestor tonuri în secvenţele non-finale ale unui enunţ poate determina patru tipuri fundamentale de contururi intonaţionale: 1) uniform (sau neutral). în sensul pronunţării lor pe un ton deosebit de cel cu care sunt pronunţate celelalte silabe. într-o ordine sau alta. cum). caiete. Exemplu: Andrei este student? Intonaţia cu contur descendent este specifică mai ales propoziţiilor imperative. de aceea. stilouri. îndeosebi când este vorba de enumerări de argumente.Unităţile suprasegmentale extensive (intonaţia) sunt unităţile care pot caracteriza extensiv (mai multe silabe) sintagmele fonologice. o-ră. constituind împreună o silabă închisă (fac. segmentul consonantic precedă şi urmează după segmentul vocalic. sol. se rosteşte pe un ton mai ridicat). Exemple: Cărţi. i-de-e. numită contur terminal. propoziţii la care se răspunde prin da sau nu). de tensiune (mai înalt) şi de destindere (cel mai jos). când.

e-i: neisprăvit. e-o-a-u: neoautocrat. Hiatul este greu tolerat în rostirea românească. u-a: actual. o-i: voinţă. zoologie. or-gă. us-cat). e-u: neutru. o-e: poet. de aceea a fost înlocuit în multe situaţii fie cu diftong. o-a: coarticula. o-o: alcool. în-că. Combinările de vocale în hiat pot fi foarte diverse. igluuri. e-a: real. cooperare. e-î: neînceput. Anterioară-centrală: Posterioară-anterioară: i-a: (a) speria. in-tră. ar-tă. antiinflaţie. e-e: neelucidat. i-e-u: arhieuforic. 26 . Vocalele de acelaşi fel în hiat: a-a: supraaglomerat. ultraatent. o-a-u: coautor. idee. Când sunt alături două silabe deschise sau două capete deschise de silabă cu segment vocalic simplu. e-o: arheolog. şi. i-o: biologie. se formează fenomenul denumit în fonetică hiat. ă-u: răul. i-e: sanie. Vocale diferite în hiat: Centrală-anterioară: Anterioară-posterioară: a-i: înainte. apărute mai ales la întâlnirea unor cuvinte care au deja vocale în hiat: i-a-e: antiaerobic. e-o-e-u: neoeugenie. u-o: respectuos. că. Posterioară-centrală: Posterioară-posterioară: o-u: biroul. a-e: aer. reevaluat. es-te. â-u: pârâul. â-i: bâjbâi. i-u: triunghi. constituind silabe închise (deschise) la un capăt (ca. o-e-u: indoeuropean. u-u: reziduuri. fie cu vocală simplă (prin dispariţia uneia dintre vocale). de. u-i: (a) îngădui. tâ-rî. i-i: ştiinţă.urmează segmentul vocalic. Există şi situaţii de hiat în lanţ. ă-i: trăind. a-u: aur. Centrală-posterioară: Anterioară-anterioară: a-o: supraorganizare.

ploua. deseori. grâuşor. hain. veselie io: iod. luă. iu: iunie. biosferă. trăim. căi. real. dai. oa: oală. uâ: plouând dezavuând Diftongi descendenţi Hiat ai: ai. rămâi. hăinuţă. dau. Diftongi ascendenţi Combinaţia vocalică Hiat ia: iarnă. ău: rău. ua: cuantum. căpcăun. dulău. acadea. pârâul. aici. boa. dual. băiat. Au rol distinctiv morfologic şi se regăsesc în multe dintre normele ortografice şi ortoepice. aud. Vasiliu. eo: deodată. ie: iepure. Limba română nu are diftongi egali (ca în cuvântul german für sau în cuvântul francez pur). alăturăm şi hiatul cu structură similară. eu: meu. euforie. ea: deal. cutie. rouă. zgâit. uă: două. pian. bâjbâi. lua. în funcţie de poziţia semivocalei faţă de vocală: ascendenţi (când semivocala precedă vocala: ia din iarnă) şi descendenţi (când semivocala urmează după vocală: ai din tai). cuie. feudal. În limba română aceştia sunt numeroşi şi apar frecvent în lanţul sonor al cuvintelor. vouă. ecuator. crea. aoleo. sau şi precedată şi urmată. coaliţie. voios. grâu. urmată. roua. duium. bielă. Creează deseori alternanţe. antreu. neon. scatiul. care constituie elemente de dificultate pentru străinii care învaţă limba română. deodorant. ăi: clăi. âi: mâine. ie. 27 .Segmentul vocalic complex caracterizează silabele care au ca nucleu silabic o vocală precedată. Segmentele vocalice complexe sunt ceea ce în fonetică poartă numele de diftongi. poartă. Diftongii sunt segmente vocalice complexe formate dintr-o vocală şi o semivocală. toată. frăţior. fiind de două feluri. miere. balaur. âu: pârâu. sau. răul. au: au. tăia. respectiv triftongi. taină. dezavuă. radio. coabita. Pentru comparaţie. raţiune. Dăm mai jos cei 24 de diftongi (10 ascendenţi şi 14 descendenţi) care există în limba română. de semivocală (în secvenţa care precedă vocala pot să apară şi două semivocale).

după caz. viitor. doină. Specialiştii înregistrează şi analizează în permanenţă aceste schimbări de amănunt. poate fi prevocalic şi postvocalic. de ceea ce are şanse să se impună. oi: noi. întreit. efemer. o-a-i: lupoaică. huilă. Având o restricţie în plus. ului. acceptate normativ sau combătute. sunt mai puţin numeroşi decât diftongii. Segmentul consonantic poate fi simplu (constituit dintr-o singură consoană) sau complex (constituit din minimum două consoane). paspartuul. ii: copii. de restructurare. i-e-i: iei. îndoiai. Triftongii sunt segmente vocalice complexe formate dintr-o vocală şi două semivocale. eroilor. care să fie. sunt de două feluri: ascendenţi (sau progresivi). Tendinţe fonetice în limba română actuală Limba se află într-un continuu proces de prefacere. iu: fiu. ştii. Este important pentru despărţirea cuvintelor în silabe. încercând să discearnă ceea ce este accidental.ei: trei. tablou. bour. epuiza. i-a-i: tăiai. ou: ou. eroul. pleoapă. Triftongi centraţi: e-a-i: cădeai. puică. miei. să se amplifice şi chiar să antreneze modificări mai mari. i-a-u: iau. i-ai. diurnă. i-o-i: i-oi. puteai. uu: - (a) polei. În funcţie de poziţia faţă de vocală. vrei. doime. când o semivocală precedă vocala şi alta urmează după vocală (exemplu: oai din lupoaică). Rezultatul unor asemenea analize se concretizează în configurarea unor tendinţe actuale de evoluţie a limbii române. e-o-a: leoarcă. continuu. În funcţie de poziţia semivocalelor faţă de vocală. când ambele semivocale precedă vocala (exemplu: ioa din aripioară) şi centraţi. fiindcă. a prii. tei. încovoiau. naţiune. ui: lui. de sistem. Triftongi ascendenţi: i-o-a: aripioară. fuioare. măsliniu. piei. Decisiv în impunerea sau diminuarea şi dispariţia unor 28 . i-au.

omologă. – evitarea hiatului prin: epenteza semivocalelor i şi u (viie. u. – sonorizarea prin asimilare: admosferă. seziune. recreaţie). respectuos>respectos). demisie>dimisie. precedat de i: serviciu>servici. birjear. care nu poate fi întotdeauna nici prevăzut. fregvent. în silaba penultimă a cuvintelor articulate la plural cu -le: fetele>fetile. mai ales în poziţie neaccentuată: ataca> atăca. şeapte. butonieră >butoneră. sinereză sau diftongare (neapărat. redáctor. o la ă. omoloagă. Prezentăm în continuare câteva tendinţe actuale: – închiderea vocalelor a. plezni. eliziune (alcool>alcol. eream. cuviincios>cuvincios. luua). 29 . sincoparea lui i. – atrofierea până la dispariţie a lui i asilabic din finalul unor cuvinte (rolul distinctiv fiind preluat de alternanţă): studenţi>studenţ. robinet>rubinet. žmecher. – fluctuaţii în accentuarea cuvintelor: meditatór. pe această bază. respectiv a pronunţării limbii. i. explica>esplica. analoagă) şi reducerea. dar coréctor. – eliminarea lui i din grupul ie (diftong sau hiat): plutonier>plotoner. – renunţarea. deranjem. proprietar> propietar. a conduitei considerate corecte în grafia. navigatór. frustrare>frustare. căznicie. frumoşi>frumoş. – extinderea în anumite contexte a consoanelor palatalizate: uşe. símbol şi simból. – simplificarea grupurilor de consoane: antreprenor>antrepenor. în cazul neologismelor. regizór şi regízor. e. îngroaşe. tráfic şi trafíc. şi de stabilirea. cu atât mai mult cu cât specialiştii adoptă frecvent poziţii diferite. – închiderea lui e în i şi. respectiv rostirea diferitelor ei unităţi şi îmbinări. Ortografia şi ortoepia se ocupă de studierea scrierii. magheran>măghiran. analogă în loc de pitorească. domiciliu>domicil.asemenea tendinţe este până la urmă uzul lingvistic. uneori. – sonorizarea lui s intervocalic şi în situaţiile în care nu este etimologic: chintezenţă. – dispariţia lui u final. nici condus. la corelaţia de timbru (pitorescă. contrariu>contrar. în felul acesta a amplorii şi rolului alternanţelor vocalice. grije. oprobriu>oprobiu. drumurile>drumurle. ántic şi antíc. seringă>siringă. sufere.

cratima. dar tot cu alfabet chirilic. linia de pauză) şi mărcile ortografice (blancul. Aceste semne sunt în primul rând literele. În perioada alfabetelor de tranziţie s-a creat un anumit haos în scrierea românească: ziarele. Scrierea noastră este o scriere alfabetică. logograma). cu rol ortografic. prezenta importante inconveniente (se foloseau câte două. din care fac parte. hotărâre recunoscută oficial în 1860. Amintim în acest sens iniţiativele lui Ienăchiţă Văcărescu şi Ion Heliade Rădulescu. mult deosebite între ele. Trebuie să precizăm că în Transilvania au fost tipărite cărţi cu alfabet latin şi înainte de această dată. punctul. stabilită prin tradiţie. activitatea comisiilor pentru adoptarea unui alfabet de tranziţie (1850) şi. se numeşte alfabet (de unde numele de scriere alfabetică). Inventarul literelor într-o anumită ordine. variante ale alfabetului latin). bara.Corespondenţa sunet/fonem-literă este esenţială pentru înţelegerea sistemului de reguli care constituie ortografia şi ortoepia limbii române. ce foloseşte semne pentru redarea fiecărui sunet-tip (pe care îl vom numi în continuare sunet) în parte. cărţile sau documentele erau scrise cu alfabet şi ortografii diferite (alfabetul chirilic tradiţional. în principal. După secolul al XV-lea. etimologic (susţinut de reprezentanţii Şcolii Ardelene şi ulterior de cei ai şcolii latiniste). apar şi scrieri în limba română. şi semnele diacritice: accentul circumflex (la â şi î). acolo unde este cazul. trei semne pentru acelaşi sunet şi semne diacritice care nu aveau întotdeauna valori foarte clare). literele folosite numai în cuvinte ale vorbirii cultivate. dispută 30 . fapt care a determinat o lungă bătălie intelectuală între susţinătorii principiului fonetic şi cei ai principiului etimologic. Legiferarea scrierii cu litere latine (în 1860) a pus oamenii de cultură ai vremii în faţa necesităţii de a se adopta un sistem ortografic unitar. pentru a arăta că aceeaşi literă are mai multe valori fonetice. şi semnele ortografice (apostroful. dar sistemul corespondenţelor dintre litere şi sunete a fost provizoriu. neunitar. alfabete mixte. Acest fapt a făcut ca în timp să apară încercări de simplificare a scrierii româno-chirilice. a unui alfabet latin (1856). Alfabetul Românii au început să scrie în limba slavă (datorită influenţei bisericii ortodoxe în această parte a Europei). sedila (la ş şi ţ) şi semnul scurtimii (la ă). Scrierea utilizează. în final. fluctuant şi. chirilico-latine. deşi adaptat într-o măsură specificului limbii române. care.

după aprinse dezbateri (începute la primul Congres al Filologilor Români. cerând serioase cunoştinţe de latină (de exemplu. ziare. Sunetul î era notat cu î la începutul cuvintelor şi cu â în interiorul acestora. anumite edituri. theorema. care reclamă simplificarea acestuia (considerând că făcuse prea multe concesii etimologismului). adoptat prin reforma ortografică din 1881 a noii Academii Române (înfiinţată în 1879). dar care răspundea unor cu totul alte condiţii istorice). publicaţii nu l-au aplicat. di: sperantia „speranţă”. dar nu a fost acceptat de majoritatea oamenilor de cultură şi mai ales de scriitori. prevedea scrierea cu ph. ca fiind fundamentat pe „fonetism temperat de necesităţi etimologice”. la scrierea cu majuscule. El are o utilizare mult mai largă decât cel anterior. la despărţirea cuvintelor în silabe. şt. a consoanelor duble şi a accentului. impus de marii lingvişti şi scriitori ai timpului. principalul lui susţinător.finalizată abia spre sfârşitul secolului trecut prin victoria principiului fonetic. i. Vechile grafii cu é. th. cassier. u. Deşi acest sistem a fost adoptat de cercuri mult mai largi de intelectuali. În 1932 este realizată. în cuvintele care conţineau aceste grupuri în latină: phonetica. litteratura. la abrevieri şi la folosirea apostrofului şi a cratimei. În 1904 se face o nouă reformă ortografică. dar întâmpină încă mari opoziţii din partea unor lingvişti şi a profesorilor. adduce. se precizează normele de scriere a numeroase cuvinte şi forme gramaticale. pentru că era greu de înţeles şi de folosit. oa). luat ca model de latinişti. Acest sistem a fost caracterizat de Titu Maiorescu. ţ. nici istoric (cum s-a întâmplat cu sistemul ortografic francez. u (asilabici) etc. d (pentru z). cassă. el a fost abandonat şi înlocuit cu un nou sistem ortografic. sci (pentru şt). consoană dublă. Alfabetul stabilit atunci se păstrează aproape neschimbat până astăzi. ó (pentru diftongii ea. din 1925). 31 . dissu „zis”). publicându-se şi primul îndreptar ortografic (intitulat Regule ortografice). De semnalat aplicarea mai consecventă a principiului morfologic în fixarea normelor ortografice. i. se dau indicaţii cu privire la scrierea numelor proprii. z erau notate în cuvintele de origine latinească ti. oa. au fost înlocuite cu semne folosite şi astăzi: ea. Întrucât acest sistem ortografic etimologic nu se justifica nici cultural. se stabilesc regulile de punctuaţie. o nouă reformă ortografică. preponderent fonetic de data aceasta. z. în urma căreia se renunţă la s geminat din cuvinte ca massă. Sistemul ortografic adoptat de Societatea Literară Română în 1867 (propus de Timotei Cipariu) a fost folosit numai în publicaţiile academice.

În 1982 a apărut o lucrare de mari proporţii. b (pronunţat. literele se grupează în trei clase: – litere (în număr de 19) care corespund câte unui singur fonem: a. a fost adoptată în 1954. a apărut în 1995. gh (înainte de e.O nouă reformă. z (ze). n (ne). REŞIŢA). 1971. m. g. ci. m (me). g (ghe). ce. ghi. k (ca). k şi q notează pe [k]. Köln. ö. t (te). u. care nu figurează însă în alfabet: ch. ţ se scriu cu semnele diacritice respective: Ă. ghe (când i şi e nu formează silabe). reprezintă două sunete. q. t. ceea ce arată că între litere şi sunete nu e o corespondenţă perfectă. h. – litere (12) care au mai multe valori: c. fiind elaborate dicţionare ortografice (1954). che. s. y (i grec). z. Î. când e singur be). p. München. l. r. â. Barič). d (de). w şi u notează pe [u]. Îndreptar ortografic. e. ţ. b. litere străine: ä. 1983). ortoepic şi de punctuaţie (publicat în 1960. x şi cs notează pe [ks] (fix. ş. j (je). u. o. j. o. Alfabetul actual al limbi române are 31 de litere: a (pronunţat. ü. â. când sunt vocale. Limba română mai foloseşte pentru scrierea unor neologisme recente sau a unor nume proprii. h (ha). dar cocs). Ţ (HÂRLĂU. Din punctul acesta de vedere. w. k. cum se scrie). ă. ă. o. ge (când i. Câteva amendamente la acest sistem ortografic au fost aduse prin Hotărârea Adunării generale a Academiei Române din 17 februarie 1993 (în primul rând extinderea notării cu â în interiorul cuvintelor şi scrierea cu sunt). ortoepice (1956) şi de punctuaţie (1956). s (se). ţ (ţe). (Händel. ş (şe). e şi i notează pe [i] (în ea. i. n. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). Â. Dicţionarul ortografic. primul având însă valoare diferită faţă de alte contexte). c (ce). d. i plenisone). v. f (fe). x (ics). ROMÂNIA. El este alcătuit din litere simple. v (ve). gi. ÎN – la iniţială. î. p (pe). el – pronunţate [ia. č etc. î. y. fuzionate într-o formă revăzută şi amplificată. ş. Un nou Îndreptar (ediţia a V-a). w şi v notează pe v. care actualizează normele de scriere potrivit cu aceste schimbări. f. Cele 31 de litere notează 33 de sunete câte are limba română. â şi î notează pe [î]. – litere diferite care notează acelaşi sunet: c. î. x. i şi y notează pe [i] sau [į]. 1965. e. x notează pe gz. r (re). 32 . grupul reprezintă un singur sunet. chi. â. i. l (le). Succesiunea imediată a unora din aceste litere formează aşa-numitele litere compuse. e nu sunt plenisone. q (chiu). iel]). ca şi celelalte vocale. w (dublu ve). valabilă în cea mai mare parte şi astăzi. Literele majuscule corespunzătoare lui ă. Ş.

uáre]. răs. deşi se pronunţă ua: [uálă. football. deşi se pronunţă (în varianta acceptată de ortoepie) [ieste. indirect. scrierea la început de cuvinte oa (oală. chaise-longue). goal. definitoriu pentru sistemul ortografic al limbii române (se şi afirmă adesea că ortografia românească este fonetică sau fonologică). generalisim etc. rasă (de animale). fotbal. în virtutea multiplelor interdependenţe dintre cele două domenii. meci. Hasdeu. ceea ce pune în corelaţie directă ortografia şi ortoepia. înnoda. şezlong. de fapt. iar -ez reprezintă sufixul specific pentru timpul prezent al unor verbe de 33 . scrierea lui n ca m înainte de b sau p (îmblăni. se scrie este. miting. vizavi. şi menţinerea în scris a ambelor consoane acolo unde ele se pronunţă (una aparţinând prefixului şi alta rădăcinii): transsaharian. fiindcă cre-. lider. şi ortoepia. snop) sau cu forma din limba de provenienţă (bleu. îndeosebi în aspecte de detaliu. dezmoşteni.). Tot în virtutea tradiţiei. reprezintă temeiul doctrinar al sistemului ortografic (ortoepic) al limbii române. masă (mulţime). Principiul etimologic (sau tradiţional-istoric) impune în anumite cazuri abaterea de la principiul fonetic şi scrierea unor cuvinte conform cu tradiţia istorică (român. fireşte). De exemplu: se scrie creez. Principiul fonologic (fonetic) este fundamental. răz-. Kogălniceanu. nu cum se scriu în limba de origine (engl. angro. oare). leader. consemnarea în scris a articolului hotărât -l. gol. iel. sufix. intermezzo etc. iceberg. celelalte amendându-l sau completându-l. scrierea reproduce pronunţarea (literară. Principiul morfologic ţine seama de structura morfematică a cuvintelor (radical.Principiile ortografiei româneşti care privesc. Câteva exemple: scrierea prefixelor des-. agreez. bomboane). el. rarisim. oaie. Wall Street. design. de asemenea. fr. răzbate). Köln. uáie. ea. desinenţă) şi de flexiunea lor. Unele neologisme se scriu aşa cum se pronunţă: aisberg. dar se pronunţau cu una: casă (de bani). ia].sub forma dez-. agre. week-end. dancing. meeting. înnora etc. diesel. El prevede. Tonitza) şi a numelor de locuri străine ca în limba de origine (Bordeaux. Istanbul). suspendarea uneia dintre consoanele duble din unele neologisme care se scriau anterior cu două consoane. de regulă personalităţi culturale larg cunoscute (Alecsandri. scrierea unor nume de persoane aşa cum şi le-au scris purtătorii lor. sunt. foehn. înainte de vocale şi consoane sonore (dezavantaj. match.constituie radicalul. dezgoli. en gros. Potrivit acestui principiu. care a dispărut din pronunţarea obişnuită a românei. subţire.

în cioban. coajă. silabic. prin tradiţia etimologică şi pentru că alternează cu e ca în ceaţă – ceţuri. chiriaşe. chiriaşă. c are valorile k.). [į] (în diftongi) sau [į] (în finalul unor forme. piară-pieri. i are valoarea [i]. oaste este menţinut prin tradiţie şi pentru că alternează flexionar cu o. scrierea cu e la singular ar duce la confundarea cu formele de plural (birje. treacă-treci. biată-biete. dinafară – din afară. Principiul sintactic impune delimitarea cuvintelor după sensul lor lexical şi după valoarea lor gramaticală: odată – o dată. cravaşe. barcă etc. demult – de mult. schije. 34 . nicicând – nici când. gene – transcrise [čere. Estul. plajă etc. cari – transcris [pomį. g când nu formează centru de silabă (ceapă. č în funcţie de literele care urmează. est. schijă. carį]). întruna – într-una. oameni. de termen comun (occident. vraje]. revoluţie. vrajă etc. e reprezintă numai semnul valorii č. deoparte – de o parte.). geantă – transcrise [čapă. etimologic şi morfologic (sunetele č. Exemple: etimologic şi morfologic (grupul iniţial oa din oală. totuna – tot una. cravaşă. faşe. când formează centru de silabă (cere. Unele situaţii sunt reglementate prin aplicarea simultană a mai multe principii. magiun. păpuşă. k'. hangioaică. Principiul simbolic. cât şi valoarea de vocală în sine. plajă. viclean-vicleni. deşi în unele dialecte se pronunţă [mătuşe. de nume propriu (Occidentul. De exemplu. dar aceiaşi la masculin plural. Facultatea de Litere). De altfel. pentru că majoritatea substantivelor feminine terminate la plural în i sau e au la singular ă (casă. în conformitate cu care acelaşi cuvânt se poate scrie diferit în funcţie de accepţia care i se dă: cu iniţială mică. cu c. devreme – de vreme etc. păpuşe. Principiul silabic acţionează pentru diferenţierea valorilor unor litere în funcţie de învecinarea lor în cadrul silabei. ğană]) şi reprezintă atât semnul acestei valori. ğ a lui c. potrivit principiului silabic. geană – gene). după consoane: pomi..conjugarea I. urmate de e înainte de a. piaţă-pieţe. tăciune. Revoluţia franceză. plaje. ca în olar. în interiorul cuvintelor se scrie ea sau ia în funcţie de cum alternează cu e sau ie: seacă-seci. se scrie aceeaşi la feminin singular. ğ se scriu. prin tradiţie. oşti). g urmate de i. dacă este folosit cu înţelesul obişnuit. ğene]). facultate) şi cu iniţială majusculă dacă are o semnificaţie simbolică. Se scrie la singular mătuşă. la unele cuvinte (birjă. coaje. om. plaje). reformă. Reforma.

despera–dispera. chiorăi–ghiorăi. procopsi–pricopsi. sandviş–sandvici.). în sensul că prima este preferată ca recomandată. în cuvintele vechi oa sau ua. Sunt norme preconizate prin deciziile unor instituţii. fără excepţii. unitare. flăcăiandru–flăcăuandru. piuneză– pioneză. sau generale (stabilesc un mod de scriere şi de pronunţare caracteristic pentru o totalitate de fapte. prin faptul că urmăreşte conformitatea cu normele limbii literare. fiind prea generale. stabilind modul în care el reglementează aceste situaţii. bergamot–pergamut. avanpost. ca sâsâiala. particulare (reglează serii de fapte. bâlbâiala. corvadă– corvoadă. b: Istanbul. prin hotărâri academice. la nivelul unor serii mai extinse sau mai restrânse de fapte. Ele stabilesc ce forme sunt corecte. văita–văieta. principiile ortografiei. cârnat–cârnaţ. celelalte fiind numai acceptate: anghină–angină. cum ar fi scrierea cu majusculă a numelor proprii). stabile şi funcţionale. elaborate de specialişti (deci subiective). Pe de altă parte. avanpremieră etc. mărfar–marfar etc. în vederea asigurării unei exprimări cultivate. nu pot funcţiona ca reguli concrete. graseierea. deci fără defecte fiziologice. în poziţii diferite se scrie â sau î. carafă–garafă. scrierii şi pronunţării. respingând alte variante existente în uz. a căror scriere o stabilesc prin directive enunţate. Ortoepia trebuie distinsă de ortofonie (care înseamnă pronunţare corectă din punct de vedere articulatoriu. cafeină–cofeină.) şi de dicţiune (care presupune pronunţarea corectă din perspectiva adecvării la conţinutul de idei şi sentimente a enunţului).) sau în perechi/grupuri de forme literare ierarhizate. Normele ortografice au un caracter prescriptiv categoric (în sensul că nu admit alt uz decât cel conform cu norma. cum ar fi scrierea şi pronunţarea după consoană. rostirea peltică etc. Norma optează pentru principiul regent într-o situaţie sau alta. Variantele de pronunţare se pot constitui în opoziţii ortoepic literar-neliterar/ hiperliterar (pâine–pâne. proră–provă. Normele concretizează. autonome principial faţă de normele lingvistice literare (de exemplu.Normele ortografice şi normele ortoepice sunt restricţii (imperative sau orientative) impuse. care. maiou–maieu. o ilustrare a 35 . e drept de multe ori aceasta acceptând mai multe variante corecte). normele sunt individuale (vezi excepţiile de la scrierea cu m înainte de p. fără ca această conduită să decurgă nemijlocit din evoluţia uzului literar). care nominalizează aceste fapte. zbârli–zburli etc. Normele cu enunţ (celelalte figurând numai ca articol de dicţionar) cuprind o directivă de scriere şi pronunţare.

câteva dintre normele ortografice şi ortoepice cele mai importante ale limbii române. uşa. şagă (şăgalnic). „se scrie. lucram etc. vrajă. De cele mai multe ori. înfăţişasem. mârşav. i (nu â/î): a) a în alternanţă cu e: şa–şei. mişel. discordante sau fără nici o legătură între ele. mojic. 2. înşela–înşală. şatră (şătrar). vijelie. înfăţişam. înfăţişat (ca lucra. şal (şăluţ). Alteori (modelele de flexiune. vraja. aşeza–aşază. bandajaşi. jecmăni. şarjă. bandajat. e (nu ă). pentru exemplificare. bandajasem. uşă. şedea– şade. rogojină. 3.ei (în cazul normelor generale) sau o nominalizare a faptelor la care se referă directiva (în cazul normelor particulare). b) când este sufix al infinitivului şi în formele de trecut ale verbelor de conjugarea I: bandaja. c) i: leşin. şapcă–şepci. grija. j în rădăcina cuvintelor se scrie şi se pronunţă a (nu ea). dar poate fi formulată şi prohibitiv (cum este cazul respingerii formelor de persoana I cu u la verbele apropiu.). „se scrie” sau „se pronunţă” (pentru cele fără legătură între ele. muşeţel. 36 . Vocalele 1. deşela–deşală. directiva poate avea caracter descriptiv. Fac excepţie unele cuvinte ca derivatele lui jar (jăratic. jindui. prăjină. j: a) când este vorba de articolul feminin la nominativ-acuzativ singular: păpuşa. Acestea pot avea rol pur indicator (se mărgineşte să arate care este scrierea-pronunţarea corectă) sau adaugă aspecte explicative şi circumstanţiale. jaf– jefui. înfăţişaşi. şanţ (şănţuleţ). Situaţiile se diferenţiază clar prin modul de formulare a regulii: „se scrie şi se pronunţă” (pentru cele concordante). jale–jeli. jărui). Prezentăm. şir. şase–şesime. întârziu etc. norma cuprinde o indicaţie pozitivă (precizează cum trebuie scris/pronunţat). jărăgui. bandajam. plaja. jigărit. Se scrie şi se pronunţă ă (nu e) după ş. scrijeli. grijă. stejar. Normele ortografice şi cele ortoepice referitoare la acelaşi fenomen pot fi concordante. mătuşa. Se scrie şi se pronunţă a (nu ea) după ş. j: a) când este desinenţă a nominativ-acuzativului feminin singular: păpuşă.). de exemplu). b) a şi e fără să fie în alternanţă: aşa. înfăţişa. mătuşă. găinuşa. jertfi. După ş. cum e cazul sunetelor notate diferit în situaţii diferite). şină. dar se pronunţă” (pentru cele discordante). plajă.

lucră etc. 11.). iarăşi. Se scriu şi se pronunţă i (nu e) cuvintele: distructiv. În formele pronumelui personal şi ale verbului a fi care încep cu e. infiltra. ventricul. ataşă. iel. evoluţie. e iniţial se pronunţă [e]. incrimina. câtuşi. 6. dar se pronunţă [ie]: eu. tentacul. cu excepţia cuvintelor compuse sudate în care al doilea cuvânt începe cu î: bineînţeles. aceiaşi. 7. Se scrie şi se pronunţă a-e (nu a-ie): a) în cuvinte noi ca: aer. În schimb. îngrăşă. întuneric. 8. totuşi.(aerodinamic. ieram]. eşti. el. împeliţat. Se scriu şi se pronunţă cu e (nu cu ie) cuvintele: ferăstrău. persoana a III-a singular: îngrăşăm. vehicul. persoana I plural sau a III-a singular şi plural (când nu se conjugă cu sufixul -ez) şi la perfect simplu. şi a cuvintelor derivate cu prefixe de la un cuvânt care începe cu î: neîncrezător. bandajă (ca adunăm. emoţie. îngraşă. 13. feronerie. episod. Se scrie î (nu â) în poziţie iniţială sau finală: început. se scrie şi se pronunţă u (nu o) în cuvintele: fascicul. marmură (dar marmorean). ridicol (dar ridiculiza). până. Sufixul gerunziului la conjugarea I se scrie şi se pronunţă cu â (nu cu i) întotdeauna. ei. ieste. subînţeles etc. vârî etc. iei. 10. fasciculă.. ieşti. oriîncotro. vânt. preîntâmpina. vers. în majoritatea cuvintelor neologice: incarna. Se scrie şi se pronunţă o (nu u) în cuvintele: matricolă (dar înmatricula). plapumă. mânecă. investi (bani). feruginos. aranjând. ataşăm. La sfârşitul unor pronume sau adjective pronominale şi adverbe compuse cu -şi se scrie -i şi se pronunţă [i] (scurt. înverşunat. emisferă. bandajăm. incrusta. investiţie.. j: îngrăşând. faeton. singuratic. respectiv lucrăm. electric. epocă.b) când este sufix al verbelor de conjugarea I la indicativ prezent. primăvăratic. În majoritatea neologismelor. jăratic. 37 . adaos (dar adăuga). insufla. afişând. dumeri. repaus. semiîntuneric etc. b) în elementul de compunere aero. Vocalele în hiat 1. eveniment. adună etc. etapă. sieşi. 5. aeroport). întâi. pântec. pronunţate [ieu. 9. eram etc. această literă se scrie e. aceeaşi. trimite. eră. Se scrie â (nu î) în poziţie medială în toate cuvintele: hotărâsem. 12. este. intitula. încăleca. asilabic): acelaşi. în toate cuvintele. inclusiv după ş. exemplu etc. Se scrie şi se pronunţă i (nu î) la iniţială. însuşi. trăgând etc. 4. nu [ie]: economie. est. maestru.. Se scriu şi se pronunţă e (nu i) cuvintele: deforma (dar diform). mâine.

dar i-a în: oficia. să creez. sfiiciune. precum şi al unor verbe neregulate: fiind. coopera. 2. coechipier. reexaminare. coexista. b) la întâlnirea elementelor de compunere sau a prefixului cu rădăcina: ortoepie. priinţă. canoe. coeziune. trunchia. înfiinţa. iişoară („ie mică”). conştiincios. înmiit).). 6. f) la formele de indicativ prezent pers. coordona. omagia. I şi a II-a sg. să înmiim. pustiire. real. înmiind. idee. bacalaureat.). fiinţă. crea (cream. noosferă. ştiind. să creeze. duet. şi pl. ale unor verbe de conjugarea I. alineat. onomatopee. Se scrie şi se pronunţă e-a în cuvinte noi ca: agrea (agream. decaedru. creator. creezi. a se sfii (exemple: înmii. înmiişi. poet. substantivelor şi adjectivelor feminine în -ie (două silabe) şi al neutrelor în -iu. Se scrie şi se pronunţă i-i: a) la pl. la întâlnirea lui o din finala unui element cu o de la începutul elementului următor: microorganism. feerie.c) la întâlnirea dintre formanţii unor cuvinte compuse sau derivate. ştiinţă. 5. 7. siluetă. b) la întâlnirea dintre formanţii unor cuvinte derivate sau compuse ca: needucat. singular al unor substantive feminine ca: alee. cereale. agreat etc. cooperativă. conştiinţă. Se scrie şi se pronunţă o-o (nu o): a) în neologisme ca: alcool. 4. funcţiilor. creat etc. c) în gerunziul verbelor de conjugarea I în -ia (două silabe): apropiind. înainte de articole: alifiile. neexistent. b) în cuvinte compuse sau derivate cu prefixe. proeminent. coreeni. agreabil. a II-a şi a III-a sg. pueril. c) la N. ideal. d) la finala unor feminine invariabile ca: maree. viilor. I sg. înjunghia. zootehnie. auriile. locţiitor. reedita. la întâlnirea finalei e şi a rădăcinii cu iniţiala e a sufixului gramatical: creez. zoologie. creaţie. ultraelegant. coerent. viciilor. muzee. precum: contraexpertiză. statuetă. şi de conjunctiv prezent pers. Se scrie şi se pronunţă e-e (nu e-ie): a) în cuvintele: gheenă. scriind. b) în formele care menţin sufixul -i din tema verbelor de tipul: a prii. confluenţă.. e) la pluralul unor neutre ca: licee. d) în cuvinte ca: fiindcă. coopta. Se scrie şi se pronunţă o-e (nu o-ie): a) în neologisme ca: boem. supraestima. 38 . 3. preelectoral. a pustii. poezie.Ac. vicia. Se scrie şi se pronunţă u-e (nu u-ie): a) în neologisme ca afluent. miime.

coafa. trezea. culoar. vasluian. mierlă. vitejească (ca în acreală. c) la indicativ prezent pers. quasar. fricoasă. -eaţă. scuar. trotuar. 6. iasă. oaste (oşti). k'. angoasă. maramureşean. vreodată se pronunţă cu diftong în tempo obişnuit şi cu hiat în tempo lent). j. ţ. Se scrie şi se pronunţă ia (nu ea): a) la iniţială de cuvânt: iarnă. I sg. piersică. întemeiază. Se scrie şi se pronunţă u-u în cuvintele: reziduu. igluul. greşească. ghiaur. deocamdată. -ean. trezească. diavol. asidue. -ească: greşeală. (să) statuez etc. voalat. muntean. de tipul: (să) efectuez. ieşire. a adjectivelor feminine de tipul: ambigue. d) după consoane. prăjeală. cuarţ. biată. s. păţească (ca în citea. vacuum. şi pl. viaţă. b) după consoane. precum şi după consoane: iederă. coală. găsească. joia. cuartet. fără alternanţă cu ie în: abia. fermoar.g' dacă nu există alternanţă: maghiar. Se scrie oa dar se pronunţă [ua]: a) la iniţială de silabă. şi pl. verdeaţă. cuantă. câteodată. pavoaza. pers. în neologisme ca: acuarelă. perpetue. ieftin. chiar. clujean. fiare. balansoar. a II-a sg. veghea. I şi a II-a sg. aievea. ca: atuul. precum şi în formele de plural sau de singular articulate ale unor neutre terminate în u accentuat. paspartuul. atuuri etc. 5. deoparte. 4. în general: băiat. ambiguu. c) după labiale şi după k'. Se scrie şi se pronunţă ua: a) după consoane. z. vreo (dar deodată. Se scrie şi se pronunţă eo. 8. g': greşea. păţea. cu sau fără alternanţă cu o: boală.. tabuul. continuu. viezure. faianţă. greier. roşeaţă. asiduu. coniac. urechea). unuia. boier. amiază. (să) dezavuez. pleoscăi. vuiet. Se scrie şi se pronunţă ie (nu e): a) la început de cuvânt şi de silabă. după consoane: bleojdi. femeia. cojea. îndoială. aceluia. perpetuu. găsea. 3. dacă alternează cu ie: piatră (pietre). românească).b) în forma de genitiv-dativ sg. b) în sufixele: -eală. Diftongi şi triftongi 1. proiect. miercuri. şi la conjunctiv prezent. 2. continue. obiect. şi a III-a sg. impiegat. iască. când există alternanţă cu o: oameni (om). ale verbelor de conjugarea I cu sufix. Se scrie şi se pronunţă ea (nu a): a) în sufixe verbale după ş. b) la iniţială de silabă. 39 .

hieroglifă. acvilă. zlătar. ştafetă. 8. sprint. sesiune. Se scrie şi se pronunţă: eai. vârstnic (dar: veşmânt. stofă (dar: şpaclu. conclusiv. ştangă. fereastră. beznă. răzgândi. căzni. ştecăr. kirilic). eteroclit şi heteroclit. 2. ž) la verbele de conjugarea a IV-a în sufixele verbale: greşeai. în catadicsi. premisă. delincvent (dar: corupt. chermesă. strat. escadron. b) după tradiţie. escroc. 5. în: cocs. astfel. zmeură. chirilic (nu quintal. smarald. când există alternanţă ua/uă: piua (piuă). astmă. Se scrie şi se pronunţă cv în: acvariu. roua. dezminţi. relicvă (dar: cvadrimotor şi cuadrimotor. cazma. standard. Se scrie şi se pronunţă t în: altceva. musculos. măslină. estradă (dar: excava. escadrilă. elocvent. îmbâcsi. lesne. razna. poznă. igienă. himeră (dar: arţag. cojeai. oclusiv. cvartă şi cuartă). escortă. tocsin. ştachetă. sfoară. rucsac. Se scrie şi se pronunţă r în: apropria. 7. disertaţie. dezbate. prismă. prezbit. ticsi. corosiv (dar: bezmetic. stat (de plată). strangula. trăsnite. grimasă. elicopter. trosni. izlaz. cvadrat. vacs. exclama. escalada. eschimos. contingent. stand. expedia. ştrudel). caznă. expropria. escală. cojeau. spicher. propriu. Se scrie şi se pronunţă n în: cincantin. comics. avanpost. împroprietări (dar repercusiune). cizmar. zloată. şpalt. avanscenă). smoală. frustra. ştaif. Consoanele 1. espadrilă. hernie. emistih). escapadă. Se scrie şi se pronunţă h în: halva. 7. oprobriu. 10. heleşteu. Se scriu: chintal.b) la iniţială de silabă. Se scrie cs (nu x): a) după etimon. hegemonie. Se scrie şi se pronunţă s (nu x) în: escadră. 4. ziua. azvârli). jertfă. 40 . ilar. zmeu. sconcs. paznic. 3. proprietar. adecvat. extenua). pizmă. disident. traversa). a noua. pustnic. sesiza. eau (nu ai. glasvand. Se scrie şi se pronunţă s (nu z) în: episod. 6. şpiţ. conjunctură. fucsină. umor. spalier. eterodox şi heterodox. smalţ. cvintă. exces. ştanţă. ecvestru. spangă. exclude. azbest. cizmă. ştrand. noua. avanpremieră. casnic. Se scrie şi se pronunţă s (nu ş) în: musculatură. aisberg. micsandră. basma. 9. plesni. cvintet. optsprezece. avangardă. dezlănţui. greşeau. obraznic. itinerar. extaz. au) după consoane (š.

piu-ne-ză. a-da-gi-o. ve-nea. şti-ind. tur-lă. hobby. mass-media. po-ia-nă. înnoda. pianissimo. Orice segment rezultat din despărţirea în silabe trebuie să conţină cel puţin o vocală plenisonă. puş-la-ma. iz-laz. luddism. strâmţi). kilogrammetru. porttabac. înapoi). voa-la. noi-mă. ho-lo-caust. cu unele amendamente de natură morfologică. a-dia-cent. na-i-vi-ta-te. co-niac. înnobila. po-em. grosso modo. înnărăvi. gă-i-tan. înainte. interregional. loess. fiasco. i-gi-e-nă. înnoi. sea-mă. pâs-lă. jun-ghi-a. oaie. b) diftongii şi triftongii se grupează în aceeaşi silabă: fai-mă. studiă). Despărţirea cuvintelor în silabe urmează pronunţarea literară. vi-nă. Se realizează la sfârşitul rândului. allegro. viaţă. iea (se scrie studiază. nu sfiială). addenda. răssemăna. cre-deai. iă (se scrie studiem. oase. plim-bă. e) două consoane intervocalice trec. prima la silaba anterioară. di-baci. sunnism. înnora (dar: îneca. fii-că. croa-zi-e-ră. pauper. loggia. o silabă poate cuprinde minimum un sunet (i-e) şi maximum şapte sunete (strâmbi. iia (se scrie sfială. mi-cro-zo-a-re. posttraumatic. deşi se pronunţă uală etc. ais-berg. 41 . studie. a-cua-re-lă. mij-loc. watt. Consoanele intervocalice: d) o consoană intervocalică trece la silaba care urmează: a-ră. Se scriu cu consoană dublă unele cuvinte preluate etimologic şi derivatele şi compusele la care consoanele de contact între formanţi sunt identice: gauss. e-mail. am-bi-gu-u. calcio vecchio. ro-uă. înnegura. cau-te-ri-za. şi-fo-ni-er. ga-i-ţă. nu vieaţă). coa-for. lobbism. vaccin. ca-i-să. „Fru-mos!”). e-cu-a-do-ri-an. ca-să. mezzo-soprană.). ur-soai-că. larghetto. înnămoli.11. înnăscut. co-a-li-ţi-e. cre-ea-ză. fu-ri-oa-să. moţi-u-ne. a-da-giu. nu studiăm. nu studiează. sau pentru scopuri expresive („Plea-că!”. mais-tru. trun-chi-a. bi-o-log. înnopta. ge-o-gra-fi-e. oameni. Grupurile vocalice: a) vocalele în hiat se despart în silabe diferite: a-er. braz-dă. ve-ghea. ghei-zer. fe-bru-a-ri-e. ve-ne-zu-e-li-an. aus-tru. la-i-ci-za. înota. glau-com. ma-chi-a-ve-lic. Succesiuni de litere interzise în ortografia românească (chiar dacă acestea ar transcrie pronunţarea secvenţelor respective): ua la început de cuvânt (se scrie oală. ad litteram. a-chi-e-sa. În limba română. bar-că. boccacesc. e-cher. transsiberian. im-pie-gat. c) semivocala între două vocale trece la silaba care urmează: oaie. cu-loar. că-i-na. cealaltă la silaba care urmează: ar-mă.

stm. află. să-mi. banc-rut. f. pan-op-tic. nct. Cuvintele conjuncte care formează silabă comună nu se despart la capăt de rând. sub-li-ni-a. cratima. chint-esen-ţă. sand-viş. le-uc-e-mi-e. punctul. a-cru. Cratima (sau liniuţa de unire) (-) marchează pronunţarea împreună a două cuvinte alăturate. ori cu transformarea lor în diftong sau triftong. nevr-al-gic. h) în grupurile de consoane lpt. în-ă-cri. dacă între cratime nu există minimum o vocală. a-tle-tism. de-linc-vent. d. Cuvintele compuse şi cuvintele derivate se despart ţinându-se seama de elementele lor de compunere: drept-unghi. sa-vant-lâc. c. folc-lor. de-scri-e. linia de pauză. pân’la (până la). neglijentă. ’ 90. a-gnos-tic. seta-ve-raj. i) în unele neologisme tăietura grupului de patru sau cinci consoane se face după consoana a doua: ang-strom. ast-mă. bi-o-sfe-ră. ex-a-cer-ba. Despărţirile l-a. prima trece la silaba anterioară. ncţ. sin-op-tic. ant-arc-tic. iar cealaltă trece la silaba care urmează: sculp-tu-ră. jert-fă. bara. an-es-te-zi-e. iar celelalte trec la silaba care urmează: as-tro-nomi-e. cu elidarea vocalei din finalul primului cuvânt sau a vocalei de la începutul celui de-al doilea. herma-fro-dit. e-li-co-pter. g) când sunt trei sau mai multe consoane alăturate. a-mne-zi-e. am-plu. arc-tic. t. mpt. rtf. v şi r sau l trec integral la silaba următoare: ta-blă. dom’le (domnule).f) grupurile formate dintr-una din consoanele b. primele două trec la silaba anterioară. an-ti-sta-tal. bin-o-clu. pro-scri-e. ja-vră. ncş. 42 . ca-dru. o-hra-nă. sau pentru scurtarea unor secvenţe foarte frecvent folosite) a unor sunete (silabe) dintr-un cuvânt sau a unor cifre din notaţia unui an: ’mneata (dumneata). somp-tu-os. te-le-scop. p. g. m-aş (mă-aş) duce. rct. ndv (a se observa că fiecare conţine minimum două oclusive alăturate). Semnele ortografice sunt semne cu ajutorul cărora se consemnează în scris aplicarea unor norme ortografice. gen-til-om. sfinc-şii. a-gri-şă. În limba română sunt folosite cu această funcţie: apostroful. func-ţi-e. h. in-stinc-tiv. Apostroful (’) marchează grafic înlăturarea întâmplătoare (de regulă în vorbirea grăbită. ne-stabil. an-a-erob. cu-pru. dec-a-tlon. mon-stru. ncv. ’neaţa (bună dimineaţa). i-a. în-tr-o sunt greşite. iar alteori numai cu alipirea unor cuvinte reduse fonetic la cuvântul învecinat sau cu inversarea unor forme gramaticale analitice: s-a (se+a) văzut.

n = număr întreg. ex-senator. q.N. fireşte. dar. 43 . vorba-i. parc-aud (parcă aud). la scrierea unor cuvinte compuse sau derivate (prim-ministru. = număr). în care cuprinde blancul (sau pauza albă). d-ta = dumneata). = etcetera. sud-vest–nord-est. mulţi-s. de-ar putea. = vezi) sau în unele abrevieri tradiţionale (dr. = doctor. nu-i bine. C = carbon. Punctul (. Scrierea cu majusculă Literele mari (majusculele) au în principiu aceleaşi valori fonetice cu literele mici (minusculele). cu alte funcţii. Substantivele compuse din literele iniţiale pot fi scrise cu sau fără punct după fiecare componentă (ONU sau O. majuscula şi logograma (abrevierile prin iniţiale. denumirile literelor din alfabet. cm = centimetru). site-uri. spus-a. face-li-se-va. show-ul. l-am. Nu se pune punct: după abrevieri formate din iniţiala unui cuvânt şi finala lui vocalică (cca = circa. de-a curmezişul. dă-i-o. Aceste informaţii pot fi de natură lexicală (valoarea semantică de individualizare a numelor proprii. la derivate ocazionale sau la articularea ori flexiunea unor neologisme neadaptate limbii române: CFR-ist. Linia de pauză (–) ca semn ortografic marchează scrierea unor cuvinte compuse care au cel puţin un termen compus deja: americano–sud-coreean. prin convenţie ortografică.într-un (întru+ un). etc.c. succesiunile de litere care reproduc cuvântul ca obiect de referinţă: de este prepoziţie). nr. ţi-i dă. w. când cuprind şi fragmente de cuvinte (RENEL = Regia Naţională pentru Energie Electrică). m/s) sau a prefixului contra-(c/val = contravaloarea). pentru a-i spune. = idem. Cratima se foloseşte şi la: despărţirea cuvintelor în silabe (mă-sa). semnele menţionate servesc şi ca semne de punctuaţie. mi-a zis. Cu excepţia apostrofului. las-o (lasă+o). Bara (/) ca semn ortografic se foloseşte în abrevierea unor formule distributive (km/h. se-nţelege (se înţelege). spre deosebire de valoarea de generalizare a numelor comune. după componentele cuvintelor compuse din iniţiale. părându-nise. galben-auriu). y).) ca semn ortografic se foloseşte în abrevieri formate din inţialele cuvintelor (a. id.U. după unele abrevieri oficiale şi simboluri ştiinţifice (E = est. literele folosite numai în cuvinte ale vorbirii cultivate (k. x. = anul curent. Recentul Dicţionar ortografic la limbii române (1993) introduce şi noţiunea de mărci ortografice. duce-se-vor. v.). transmit şi alte informaţii faţă de acestea.

5) la primul cuvânt al unui vers (dacă autorul nu a scris altfel). 2) primul cuvânt al unui titlu. pastorala şi Pastorala. iar în cazul celor două puncte trebuie ca acestea să introducă o vorbire directă neanunţată de autorul acesteia). sintactică (funcţia de delimitare a unor comunicări lingvistice. Subsemnatul.. Vidra. Luceafărul. Dacă principial valorile majusculelor sunt clare. c) de animale (Grivei. Zeus. îndeplinită de majuscule). 6) cu intenţii stilistice („M-am întâlnit cu Iarna la Predeal”). puncte de suspensie sau două puncte (obligativitatea majusculei este numai după punct. Moise. b) mitologice şi religioase (Jupiter. balanţă şi Balanţă.a se vedea diferenţa dintre creangă şi Creangă. e) de evenimente istorice (Reforma. pe de altă parte). pe de o parte. Christos). Gemenii). Renaşterea. renaştere şi Renaştere. 44 . semnul exclamării. Joiana. Alah.). stilistică (sublinierea emfatică a unor cuvinte). Iehova. d) de aştri şi de constelaţii (Casiopeea. Se scriu cu iniţială majusculă toate numele proprii simple sau compuse cu termeni sudaţi: a) de persoane (prenume. Dumnezeu. şi dintre Diesel şi diesel. Soarele. nu de continuarea ideii precedente. cu tot ce presupune această distincţie. apus şi Apus. Marcarea începutului unei comunicări prin majusculă se referă la următoarele situaţii: 1) primul cuvânt al unui text. 4) primul cuvânt al propoziţiilor şi al frazelor independente din cuprinsul unui text. Comuna). după punct. Pământul. Păcală şi păcală. marcată printr-o pauză mai mare. Halima şi halima. nume de familie. 3) primul cuvânt al formulei de adresare a unei scrisori (Domnule Ministru) şi primul cuvânt al textului care urmează după adresare. Popescu. buşteni şi Buşteni. pseudonime şi porecle. Balanţa. Nababul. folosirea acestora în diverse situaţii necesită cunoaşterea unor norme detaliate. Păstorel. semnul întrebării. Buda. după celelalte semne menţionate se scrie cu majusculă când e vorba de o nouă comunicare. nume de personaje literare umane: Gheorghe. deşi după formula de adresare se pune virgulă (Domnule Ministru.. Gerilă). Damasc şi damasc. morfologică (substantive comune–substantive proprii. deci de o nouă idee. arctic şi Arctic. Murgu). de exemplu genul personal). Uranus. Marcarea numelor proprii prin majusculă necesită următoarele precizări: 1. Luna.

rege. nume proprii de animale (Rilă-Iepurilă. titlurile şi gradele ştiinţifice şi didactice: senator. b) numele punctelor cardinale: est. prepoziţii. Albă-ca-Zăpada). paleozoicul. bulgar. de animale sau de plante (Pinzgau. doctor. capitalismul. Bazna. Cotroceni. chimie. Al X-lea Congres Internaţional al Lingviştilor). Sussex. York. coulomb. firme. un harpagon. religioase. j) de mărci de produse industriale (Arctic. Numele proprii formate din mai mulţi termeni se scriu: a) cu iniţială majusculă la toţi termenii (cu excepţia cuvintelor ajutătoare: articole. f) numele de popoare: român. Telecolor. de întreprinderi. Rompress. un mecena.f) de organe şi organizaţii de stat. conferenţiar. d) termeni generici pentru organe şi organizaţii de stat şi politice. politice. mercedes. conjuncţii. artistice (Adevărul. Vulcan. denumirile organelor şi organizaţiilor de stat şi politice. firme (Bundestag. h) numele obiectelor de învăţământ: matematică. merge la firmă. 3. Golden. Pastorala). Paşte. vine de la facultate. Aurora). Ramadan). Cel-de-Sus). feudalismul. occident. o odisee). k) de rase. Senatul. ohm. denumirile de evenimente istorice (Conferinţa ONU pentru Dreptul Mării. naţionale şi internaţionale (Crăciun. Romarta. american. Volvo). Riţa-Veveriţa). hertz. Toulouse. Moromeţii. Ateneul. specii. Unirea Principatelor. instituţii. Nu se scriu cu iniţială majusculă: a) nume comune provenite din nume proprii (ford. Constantin Rădulescu-Motru. preşedinte. g) geografice şi teritorial-administrative (Bucureşti. Ştefan cel Mare. Tractorul. 45 . împărat. francez. e) denumirile epocilor istorice şi geologice care nu au semnificaţia unor evenimente: antichitatea. numele de aştri şi de constelaţii (Luceafărul-de-Dimineaţă. politice şi militare. Sony. când nu denumesc entitatea dată: membrii guvernului. Everest. varietăţi etc. naţionale şi internaţionale. h) de sărbători calendaristice. g) numele lunilor şi ale zilelor săptămânii: ianuarie. de opere literare. Parlamentul. Franţa. apus. naţionale şi internaţionale. întreprinderi. sud. România. primar. instituţii. havană. Steaua-Polară. duminică. Getica. Bucegi. joi. miazăzi. c) denumirile funcţiilor de stat. ştiinţifice. Olt. zoologie. prefect. 2. martie. Coleus). Cloşca-cu-Pui). voievod. Dolj). nume proprii mitologice şi religioase (Amon-Ra. general. şah. dacă nu se află pe primul loc) când sunt: nume de persoane şi de personaje literare (Ion Creangă. i) de publicaţii periodice.

S. de prepoziţie + substantiv... Macul roşu (pudră). Legiunea de Onoare). piaţă etc. O. denumirile documentelor oficiale. naţionale şi internaţionale (Legea învăţământului. Al. Alteţa sa. b) abrevierile numelor de puncte cardinale. care cuprind nume generic precedat de un cuvânt de legătură (Sub Arini. Schimbarea la Faţă). Şt. A. deal. Tuşnad-Băi. O. bulevard. Excelenţa sa.ale întreprinderilor. simboluri (matematice. Plafar). care cuprind pe locul al doilea un termen de identificare (Puchenii-Moşneni. numele ordinelor şi ale medaliilor de stat (Ordinul Mihai Viteazul. numele edificiilor şi ale monumentelor (Sala sporturilor. G. d) abrevierile numelor de întreprinderi şi instituţii formate din iniţiale şi din fragmente ale termenilor componenţi (majuscula poate fi la iniţială sau la toate literele componente: Adas sau ADAS). S. denumirile sărbătorilor calendaristice. Scrierea abrevierilor cu majusculă se face când: a) sunt abrevieri cu caracter internaţional (N. Poiana Braşov.. C. speciilor etc. de un numeral cardinal.A. Muntele de Sare..L. E. Hz. Caragiale. care cuprind denumirea oficială a statelor (Statele Unite ale Americii. P. termenul generic aşezat pe termenul secund sau întreaga formaţie denumeşte altă realitate decât termenul compus (Balta Brăilei.C. de adjective. religioase.. Piatra-Olt). Maiestăţile lor imperiale). denumirile mărcilor de produse industriale: Flori de câmp (săpun). 46 . Eforie-Nord). numele geografice şi teritorial-administrative (care nu cuprind termeni generici – Curtea de Argeş. ca în Columna lui Traian): formulele de politeţe (Domnia voastră. chimice etc. Republica Moldova).. urmat de unul sau mai multe substantive în genitiv.. I. titlurile publicaţiilor periodice.E..U. Marea Britanie. Balta Mare. instituţiilor şi firmelor (Serviciul Român de Informaţii. Cornul-caprei). Amintiri din copilărie.). care cuprind un termen generic: baltă. de întreprinderi (N. Bulevardul 1848. Măria ta... titlurile onorifice. Sub Cetate. După Deal). L. numele proprii ale raselor. O scrisoare pierdută). Curtea de Conturi. Biblioteca Centrală Universitară. Noua Zeelandă). Adunarea Naţională Franceză. Institutul de Lingvistică..). România liberă. Regulamentul organic). Şcoala Centrală de Fete). Slănic-Moldova. de nume de personalităţi. unor unităţi de măsură. O. lac. Ziua Victoriei.N. de animale şi plante (Marele alb. naţionale şi internaţionale (Anul Nou. C.U. de ţări. artistice şi ştiinţifice (Convorbiri literare. Iosif. b) cu iniţială majusculă numai la primul termen (dacă ceilalţi termeni nu sunt substantive proprii încorporate.B. ale operelor literare. c) formulele de politeţe abreviate (D-ei). Monumentul aviatorilor).. Bulevardul Armata Poporului.

Turgheniev. Cinghiia. Christian Tell. Brăeşti (în Buzău.e) abrevierile unităţilor de măsură pot avea în forma abreviată o literă majusculă internă când al doilea termen component se prescurtează cu literă mare (kW. Luigi Cazzavillan. München. Rosetti. New Delhi. Marrakesh. Şcedrin. Iaşi). Iuliu Zanne. Matei Millo. Anghel Saligny. George Tattarescu. Bogdan Petriceicu Hasdeu. Nicolae Quintescu. Racine. Izvoru Mureşului. Bruxelles. Anton Pann. Mălăeşti. Agatha Bârsescu. Hugo. Alexandru Macedonski. tradiţia scrierii lor. Philippide. Dumitru Ghiaţă. Eşanca. Celeabinsk. mA. Theodor Palady. dar Mihăieşti. Carol Popp Szatmary. Dimitrie Ollănescu. Vasile Alecsandri. dar Brăieşti (în Botoşani. Pârâu Mare. Bassarabescu. dar Mălăieşti. Goethe. Erbiceni. Alecu Russo. Shakespeare. Cezar Bolliac. care s-au adaptat fonetic limbii române. Constantin Mille. Cueni. Suceava). C. Scrierea numelor proprii româneşti şi străine Normele privind notarea prin litere şi succesiuni de litere a sunetelor se aplică şi în cazul numelor proprii. se scriu potrivit 47 . dar Izvorul Oltului. faţă de Geamăna. Mhz). 3) numele proprii străine din ţările care folosesc alfabetul latin se scriu şi se pronunţă ca în limba de origine: Bordeaux. Jacques Byck. Mihail Kogălniceanu. Constantin Jiquidi. 4) numele proprii din ţările care folosesc alfabetul chirilic se scriu după normele de transliterare stabilite de DOOM: Baku. Ioan A. chiar dacă se încalcă normele actuale privind raportul dintre grafeme şi sunete: Florian Aaron. Okinawa. dar Gruieni.A. Vasile Pârvan. dar Pârâul Mare. 5) numele proprii din ţările care folosesc alte caractere sau sisteme de scriere decât alfabetele latin şi slav se scriu conform cu transcrierea internaţională cu litere latine stabilită de statele respective: Beijing (se acceptă şi Pekin). Mihăeşti. Mickiewicz. Quito. 6) numele proprii cunoscute şi folosite de multă vreme la noi. Kazan. Al. Cernâşevski. Constantin Brâncuşi. Eugeniu Sperantia. Nicolae Tonitza. Camil Ressu. Nicolae Kretzulescu. Nicolae Kalinderu. Caracterul de entităţi individuale (uneori de unicate) al acestora. Tolstoi. Ion Pillat. Ovid Densusianu. sistemele diferite care au fost impuse în plan public fac ca ele să prezinte numeroase neregularităţi: 1) unele toponime româneşti sunt scrise. altfel decât se recomandă pentru numele comune: Ciacova şi Giarmata. Costache Negruzzi. Isac Peltz. potrivit standardizării geografice (nepusă însă de acord cu normele ortografice). New York. 2) unele nume de personalităţi se scriu conform dorinţei purtătorilor lor. Amman. Dimitrie Kiriac. Maria Filotti.

d. D-ei = Domnia ei. b) abrevierile titlurilor academice. ş. ibid. dvs. Alexandria (El Iskandarîya). = numărul.a. de profesii şi de grade militare: acad. urm. =postmeridian. = şi altele. N. id. e) abrevieri de indicaţii bibliografice: art. = era noastră. = strada.. = după amiază. = idem („acelaşi autor”). p. = capitol. r.a. e. cpt. str. = tomul. S-V = sud-vest. Moscova (Moskva). = conferenţiar.. = articol. D-lui = Domnia lui. N-E = nord-est.n. Lisabona (Lisboa). = Domnia voastră. Varşovia (Warszawa). Tamisa (Thames).d. Ohrida (Ohrid). Londra (London). = antemeridian. = confer („compară”). d-lui = dumnealui.B. = sub voce. Abrevierile. = arhitect. = volumul. = maior. = manuscrisul. = locotenent. vol. dl = domnul. gen. = articol citat. Atena (Athinai). = ibidem („în acelaşi loc”). = doctor. = şoseaua. art.. = opus citatum („opera citată”).v. Nipru (Dnepr). Sena (Seine). = observaţie. = general. Plevna (Pleven). Dv. Creta (Kriti). dra =domnişoara. pag. = nota. plut. D-lor = Domniile lor. vo= verso. = profesor. Bitolia (Bitola). fasc. ing. = loco citato. Salonic (Thessaloniki). Marsilia (Marseille)... v. = pagina. 48 . şos. = coloana. = nota bene. Florenţa (Firenze). serg. = şi aşa mai departe. arh. ş. Belgrad (Beograd). dna = doamna. c) abrevierile pronumelor şi formulelor de politeţe: d-ei = dumneaei. d-ta = dumneata. = sergent. indiferent dacă ţara din care provin foloseşte alfabet latin. cf.. prof. = plutonier. bd. nr. = colonel. ed.n. obs. = căpitan. slav sau alte alfabete ori sisteme de scriere: Copenhaga (faţă de numele originar Copenhavn). = înainte de era noastră. Dvs. = figura. = post-scriptum. Loara (Loire). Abrevieri grafice sunt substantivele prescurtate ale unui cuvânt sau ale unei succesiuni de cuvinte care se citesc ca şi cum ar fi întregi: a) abrevierile de cuvinte şi de formule uzuale de felul: a.e. d-sa = dumneasa. = bulevardul. S = sud. cit. N-V = nord-vest. m.m. P. dr. d-lor = dumnealor. loc. = inginer. = etcetera. Rin (Rhin. fig. lt. mr. col.. = următoarele. ms. S-E = sud-est. Praga (Praha). N = nord.S. ro= recto. op. p.m.a. cap. conf. t. î. d. = fascicula. = vezi. Rhein). = ediţia. cit. Scoplie (Skopje). etc. dv. = academician. = rândul. col.. d) abrevierile punctelor cardinale: E = est. n. V = vest. d-voastră = dumneavoastră.acestei tradiţii. cit. Viena (Wien). D-sa = Domnia sa. Tipologie 1. ib. s. D-ta = Domnia ta.

cosec = cosecantă. = economist. = citat(ă). gf =gramforţă. gr = gram. Mhz = megahertz. sept. = Preasfinţia sa.c. a. cot = cotangentă. Wb = weber. ec. L = lungime. mart. (şte o) Iosif. dal = decalitru. Sfânta. = doctor.t. 2. p. VA = volt-amper. onorata(ei). sec. W = watt.m. mil...(secundă). Gs = gauss. abrevierea lunilor anului: ian.. = comuna... dl = decilitru. bl. b) abrevierile unor nume de ţări: SUA (sua). d. = agronom. kl = kilolitru. g) simboluri chimice. = Sfântul. s=v. Sf. Plafar (plafar). A = amper. MW = megawat. mg = miligram. fizice: Al = aluminiu. Semne de punctuaţie folosite în abreviere: a) Punctul: când abrevierea este formată din litera sau literele iniţiale pentru termeni curenţi referitori la timp: a. d) simbolurile şi abrevierile de funcţii matematice şi fizice: sin (sin). m = masă. SRI (se re i). s = spaţiu. Abrevieri grafice (în scris) şi verbale (în rostire): a) unele abrevieri de nume de personalităţi (în exprimarea nepretenţioasă): I. J = joule.n.. tg =tangentă. dec. febr. cm = centimetru. C = coulomb. matematice. t = timp. cos = cosinus. dest. kt = kilotonă.O. termeni de adresare sau de referire la persoane: d. Cl = clor. (spaţiu egal viteză ori timp sau es egal ve ori te)..c. min. = paginile.S. dr. nume de profesii: agr. e. Scrierea abrevierilor 1. sec. G.S. cit. Chr. t = tonă. = articolul. dm = decimetru. î. ml = mililitru. V = volt. M.. hg = hectogram. iun.. C = carbon. = Maiestatea sa... oct. dam = decametru... Chr.L. (secol). apr. e) cuvinte compuse abreviate: CFR (cefere). dg = decigram. l. F = forţă. î. (i le) Caragiale. = apartamentul. km = kilometru. F = farad. Mg = magneziu.. hl = hectolitru. nov. c) unele abrevieri cu circulaţie închisă: SCL (se ce le). = tabelul. n = număr întreg. Cu majusculă sau cu minusculă (vezi capitolul privind scrierea cu majusculă). P.. hm = hectometru. Şt. aug. Hz = hertz. cl = centilitru. = domnul.m.. = onoratul(ui). termeni folosiţi în adrese şi în scrisori: ap. = academician. m = metru.. l = litru. Ba = bariu. v = viteză.. iul.n. O = oxigen. pp. CEC (cec). mm = milimetru. kg = kilogram. ha = hectar. Rompress (Rompres)..S. sec =secantă. Onor. = blocul. ONU (onu). h = înălţime. l = lăţime.. He = heliu. h = oră. = 49 . sin = sinus. sau n.. g.e. tab. termeni folosiţi în indicaţii bibliografice: art.f) abrevierile unităţilor de măsură: cg = centigram. titluri ştiinţifice: acad. com. H = hidrogen.

R.S. C. a = ar. d-ei = dumneaei. G. O. jud. V. N. nr. Interdicţii pentru abrevieri: numele de familie. I. (ONU).H. CV. B. prenume de bărbaţi (cele de femei nu se abreviază): A.E. c) Punct şi cratimă: în abrevierile compuse scrise cu cratimă (nume de profesii. ROMARTA. = intrarea. = expeditor.N. jr = junior). Al. C. de felul: CFR = cefere. (OZN). Fl. nume de societăţi. = locotenent-colonel.-col.I. red. O. când se abreviază termeni ştiinţifici (indiferent de modul abrevierii): A = arie. d) Bară şi punct: c/val = contravaloare. b) Cratima: în abrevierile unor compuse scrise cu cratimă: N-E = nord-est. D. Tr. termeni ştiinţifici: A. Fe = fier.-Jiu. grade militare: gral = general..S.U..R. (CFR). A. Au = aur. S-V = sud-vest..R. cca = circa.H (ACTH). (CEC).. = economist-contabil. O. sc. numele de localităţi (cu excepţia primului termen din unele substantive compuse: Sf. termeni de referinţă în acte oficiale: co. (USD).F.-cont. Tg. exp.-şef = redactor-şef. V. în abrevierile compuselor sudate: d-lui = dumnealui. Gheorghe. partide sau alianţe politice: M. = numărul. Citirea (pronunţarea) abrevierilor: a) Se citesc alfabetic. în abrevierile termenilor medicali: pH.. ’89. CL.N. crt. ROMPRESS. diverse: TV. N-V = nord-vest.C. cu accent pe ultima iniţială. dlor = domnilor. = scara.. ASIROM. = numărul curent. instituţii. = strada. (Popescu). U. d-voastră = dumneavoastră. h = oră. BCR = becere. M. dnei = doamnei.C. = serele).O..destinatar. prenumele feminine. str. (Paraschivescu). de grade militare): ec. SRI = serei. nume de ţări: S.-Severin).S. CP = cal-putere. SS (= sua subscriptione „semnătura sa”). (dar şi MI).O. ’907. 50 . K. TBC. Ah = amper-oră. ACIN.Z.K. S-E = sud-est. când abrevierea este formată din litere iniţiale şi segmente iniţiale de cuvânt sau din fragmente de cuvinte: TAROM.T. = loc de ştampilă. RENEL. nr..S.R. GH. abrevierile literale (formate din iniţiala fiecărui termen component sau a celor consideraţi de bază. DJ. D-voastră = Domnia voastră. TVR. dl = decilitru. = compania. diverse: S. amper. numele punctelor cardinale: E.L. în abrevierile compuselor scrise cu blanc: D-sa = Domnia sa.Q. Rh. ADN. (dar şi SUA). U. L. S. D. intr. = judeţul. lt.D. Ag = argint.. e) Apostrof: în scrierea prescurtată a anilor: ’99. cal = calorie. S. (VSH). f) Fără semne ortografice: când abrevierea cuprinde litera finală a cuvântului simplu abreviat (termeni de adresare: dl = domnul. numele judeţelor: CJ.. UEFA. drei = domnişoarei.

director. cais. crocant.b) Se citesc fonetic sau mixt unele abrevieri literale: CEC = cec. îndeaproape. antic. 2. ioniu. bancrută. anafură. jertfelnic. austru. diacon. chintesenţă. abrevieri formate numai din fragmente ale termenilor componenţi sau din abrevieri şi cuvinte întregi (Plafar. cinemascop. Cupidon. acolo. clarobscur. caracter. impiegat. mijloc. chiasm. toasta. şaşlâc. umlaut. teslă. deopotrivă. îndeajuns. silicios. transeuropean. mi-au adus. bormaşină. fortissimo. ducându-se. cetină. cais. batisferă. poliomielită. somnambul. domino. calcar. acvilă. agora. bitum. monstru. crater. Copenhaga. maistru. aceştia. văzându-l. corector. Beijing. Bogota. adagio. inaniţie. diavol. UEFA = uefa. Budapesta. voalat. Erza. Puneţi accentul corect pe următoarele cuvinte: abaţie. ONU = onu. fiinţă. holocaust. maslu. junghiere. necropsie. ceaslov. apendice. ceasla. oligantropie. abstract. retroactiv. beatifica. panoptic. automat. Caragea. chivot. c) Se citesc fonetic: abrevierile formate din iniţiale şi fragmente ale termenilor componenţi (ASIROM. angora. puşlama. anatemă. elicopter. barem. într-un. butelie. transilvan. sanctitate. bacilemie. fiică. conştiinţă. aghiotant. inaugura. unghieră. dintr-un. coşaveraj. textual. dezechilibru. bojdeucă. autumnal. aripă. optsprezece. avarie. troiţă. leucemie. beucă. tuslama. adulter. şifonier. colaps. agnostic. baclava. jaguar. piuneză. măslină. anost. agrişă. nestrămutat. afin. deocamdată. Bankcoop). totdeauna. antarctic. aisberg. Aplicaţii cu rol evaluativ 1. Ancara. transcrie. Bombay. mausoleu. voiager. subestima. conductor. biopsie. gheizer. adoptare. laureat. guaşă. subiect. geografie. studio. excepţiile şi restricţiile de care aţi ţinut seama în fiecare caz: acră. deodată. fiasco. ibidem. bacalaureat. adumbri. autopsie. uruguayan. budoar. banjo. vinietă. TAROM). Russo. patinoar. Buenos Aires. continuu. yorkian. emailare. anafora. angstrom. bismut. funcţie. ignora. Bangkok. voievod. lincşii. obiectiv. copii. colonie. colos. abia. sufleor. anafilactic. anestezie. coafa. Boston. alo. vreodată. Despărţiţi în silabe cuvintele şi grupurile de cuvinte următoare şi precizaţi regulile. Balaci. ghionoaie. bariton. binoclu. gheişă. gaudeamus. Ucraina. adagiu. lornietă. copiii. micsandră. Rompress. inegal. despre. anaforă. babord. februarie. trotuar. leoaică. cislă. absorbţie. câşlă. Neajlov. companie. gentilom. duşman. 51 . riesling. exploata. acvilă. monogramă. pauper. preempţiune. Islam. Alexandria. oceanografie. comedie.

basma/bazma. valvulă. fică/fiică. recunoştinţă/recunoştiinţă. acuarelă/acoarelă. santal. 3. chintesenţă/chintezenţă. înştinţa/înştiinţa. ibidem. repercursiune/ repercusiune. musculos/muşchiulos. şănţuleţ/şenţuleţ. factor. palie. cazma/casma. tranzistor. cvintet/quintet. godin. fascicul/fasciculă/ fascicol/fascicolă. cismă/cizmă.diaspora. profesor. chermesă/ chermeză. grepfrut. radar. rabin. prevedere. junior. Subliniaţi formele corecte şi motivaţi-vă opţiunea: aşază/aşează. regizor. sesiune/seziune. propriu/propiu. hatman. helioterapie/elioterapie. gheişă. unic. repaus/ repaos. mijloc. protector. helicopter/elicopter. contribuie/contribue. onix. epitrop. Dobrogea. despot. contor/contoar. aceeaşi/aceiaşi. intim. neutru. desfinţa/desfiinţa. statuetă/statuietă. Ulan Bator. osana. iarăş/iarăşi. înfăţişăm/înfăţişem. afluent/afluient. infiltra/înfiltra. auricul/auricol. maur. marmură/ marmoră. Lugoj. Zagreb. Pekin. oprobiu/oprobriu. ion. duminică. penurie. jălui/jelui. tombolă. cunoştinţă/cunoştiinţă. ridicol/ridicul. a apropia/ apropria. şătrar/ şetrar. vehicol/vehicul. translator. plajă/plaje. coroziv/corosiv. ketchup. glaucom. jilav. sinecdocă. malaga. incasa/încasa. Nicodim. adaus/adaos. troiţă. nubilă. zapis. scrutin. situez/situiez. revizor. Mediaş. matriculă/matricolă. alee/aleie. sever. halteră. atribue/ atribuie. chirilic/kirilic/cirilic. şăgalnic/şegalnic. mafie. lectică. fief. Russo. Pelaghia. conştiinţă/conştinţă. sanguin/sangvin. să creeze/să creieze. întrevedere. angajem/angajăm. cismar/ cizmar. suburbie. passim. asidue/asiduie. mizer. ocniţă. exagon/hexagon. abraziv/abrasiv. măestru/măiestru. lingav. musculatură/muşchiulatură. încarna/incarna/încărna. Hiperion. vatman. balansoar/balansor. prismă/prizmă. erbicid/ierbicid. găinuşă/găinuşe. simbol. şa/şea. alva/halva. maistru. firav. editor. osmoză/ osmosă. Miron. tergal. încrusta/incrusta. honved. muşchetar/muschetar. superfluu. proprietar/propietar. conclusiv/concluziv. Macao. şetrărie/şătrărie. mirişte. erbivor/ ierbivor. vestibul. trăznet/trăsnet. halima. hachiţă. matur. premisă/premiză. trafic. libido. duet/duiet. creem/creăm. sipet. satiră. hieroglifă/ieroglifă. coaje/coajă. jeratic/jăratic. episcop. destructiv/distructiv. seif. Haţeg. ferigă. vermut. Peru. creezi/creiezi. încolo. constituie/constitue. rector. şăluţ/şeluţ. 52 . ostrov. încotro. Ucraina. Govora. ilar/hilar. deunăzi. frustra/frusta. tanagra. înşela/înşăla. efectuez/efectuiez. splendid. incrimina/ încrimina. motrice. statue/statuie. gingaş. rucsac. înconjur. agrează/agreează. higienă/igienă. Papahagi. erbar/ierbar. caznic/casnic. dafin. ţarină. uric. lingual/lingval. uşă/ uşe.

acont/aconto. berbec/berbece. avantpost/avanpost. atenţie/atenţiune. cartesian/cartezian. canea/cana. alogen/halogen. bulgăre/ bulgăr. cancioc/canciog. adineauri/adineaori/adinioarea. bolero/bolerou. zgură/sgură. cercevea/gergevea/giurgiuvea. excală/escală. basc (beretă)/bască. cabrioletă/gabrioletă. a asambla/a ansambla. asbest/azbest. augur/ auguriu. espadrilă/expadrilă. a catadicsi/a catadixi. cortej/cortegiu. aliniat/alineat. sandviş/sandvici/sandvich. spicher/şpicher/speaker. escadron/excadron. baretă/beretă. anafură/anaforă/anafora. caracul/carachiul. brizbiz/brizbriz. 4. escroc/excroc. servici/ serviciu. cafeină/cofeină. babilonean/babilonian. strangula/ştrangula. carafă/garafă. ambulator/ambulatoriu. aleator/aleatoriu. bergamot/pergamut. aisberg/iceberg. argeşan/argeşean. a aszvârli/a azvârli. amăreală/amărală. accepţie/accepţiune. stoc/ştoc. aldămaş/adălmaş. escadrilă/excadrilă. apropo (subst. altminteri/ altminterea/ altmintrelea. sanda/sandală. cangrenă/gangrenă. bosumflat/bozumflat. sarma/sarmală. bransardă/brasardă. Subliniaţi variantele corecte: adagiu/adagio. bitter/biter. atunci/atuncea. agheasmă/aghiasmă. avantgardă/avangardă. alică/alice (sing. becisnic/bicisnic. cearceaf/cearşaf.spaclu/şpaclu.). bleumaren/bleumarin. adăugită/adăugată/adăogită. circumferinţă/circomferinţă. a chelălăi/a schelălăi. alocuri/alocurea. areopag/aeropag. anticameră/antecameră. asterisc/asterix. estaz/extaz. briantină/ briliantină. spalier/şpalier. adopţie/adopţiune. Buna-Vestire/Bunavestire. glasvand/glazvand. cismă/cizmă. blacheu/placheu. harap/arap. aloie/aloe. branhie/bronhie. astm/astmă. bluz/blues. asvârli/azvârli.)/apropou. auditor/auditoriu/auditorium. aliură/alură. atriu/atrium. brusture/brustur. arădan/arădean. escava/excava. cartaboş/caltaboş. presbit/prezbit. atlas/atlaz. afrodisiac/afrodiziac. bendiţă/bentiţă. amploiat/amploaiat. Anul Nou/Anul nou. caramea/caramelă. peisaj/peisagiu. camping/chemping. chics/chix. cartilaj/cartilagiu. ambiguu/ambigu. ştecăr/stecăr/stecher. stachetă/ştachetă. standard/ştandard. kitsch/kitch. cazino/cazinou. bazorelief/basorelief. dicţie/ dicţiune. badminton/badmington. bazedof/bazedov. blue-jeans/blugi. capot/capod. spiţ/şpiţ. chebab/chebap. start/ştart. aoleu/auleu/aoleo. extompa/ estompa. benefici/beneficiu. 53 . chimonou/ chimono. burete/buret. stat (de plată)/ştat. afruntare/afrontare. transitiv/tranzitiv. băjenie/ bejenie/bejanie. bridge/brigi. adaus/adaos. chisăliţă/chiseliţă. antedeluvian/antediluvian/antidiluvian.

ghionoaie/gheonoaie. funcţie/funcţiune. îndemânatic/îndemânatec. facsimil/faximil. a se dezice/a se deszice. a fricţiona/a frecţiona. crenvurst/crenvurşt/crenvuşt. gheto/ghetou. flanea/flanelă/flanel. harpă/harfă. a se dumeri/a se dumiri. emisiune/emisie. a înveşmânta/a învesmânta. genunche/genunchi. germen/germene. a împieta/a impieta. gheenă/ghenă. disident/dizident. contingent/contigent. împeliţat/împieliţat. erbar/ierbar. dandi/dendi. a detalia/a detaila. disertaţie/dizertaţie. 54 . incas/incaş. extensiune/extensie. darmite/darămite. erbicid/ierbicid. cuartet/cvartet. expres/expre. juntă/huntă. container/conteiner/ containăr. gogoman/guguman. israelian/ izraelian. ghişeft/gheşeft. hilar/ilar. extravertit/extrovertit. flash/fleş. culasă/chiulasă/chiuloasă. din contra/din contră. gablonz/gablonţ. greier/greiere. foarfece/foarfeci/foarfecă.clovn/claun. fondator/fundator. încarnare/încărnare/incarnare. conclusiv/concluziv. flăcăiandru/flăcăuandru. de-a-ndărătelea/de-a-ndăratele. hobby/hoby. iaca/iacă. galanton/ galantom.)/uţa. de altminteri/de altminterea/ de altmintrelea. gărgăun/gărgăune. jerseu/jerse. delicvent/delincvent. jeţ/jilţ. detenţie/detenţiune. inopinat/inopinant. idiosincrazie/idiosincrasie. foehn/ föhn. kaki/kakiu. gips/ghips. a incrimina/a încrimina. cvintă/chintă. cuvincios/cuviincios. fusiform/fuziform. glasvand/ glasvant. jiclor/jiglor/jigler. glonţ/ glonte. glaspapir/glaşpapir. distructiv/ destructiv. divident/dividend. ferăstrău/ fierăstrău. degrade/degradeu. cosciug/coşciug. a frustra/a frusta. dojană/dojeană. grunzuros/grunţuros/zgrunţuros. huţa (interj. itinerar/itinerariu. giuvaier/juvaier. juristconsult/jurisconsult. deseară/diseară. a debraia/a debreia. griş/gris. a îmbâcsi/a îmbâxi. intrepid/întreprid/întrepid. corigent/corijent. jeantă/geantă. cvadratură/cuadratură. kmer/khmer. a intitula/a întitula. jiujitsu/jiu-jitsu. a deconspira/a desconspira. a incrusta/a încrusta. ghiuden/ ghiudem. kibbutz/ kibuţ. a fonda/a funda. godin/goden. însemn /insemn. impegat/impiegat. franc/franş. filozofie/filosofie. hiatus/hiat. in cvarto/ in cuarto. golgeter/ golgheter. enfizem/emfizem. genuflexiune/genoflexiune. garderob/garderobă. a datora/a datori. colind/colindă. de-a-ndoaselea/ de-a-ndoasele. fairplay/fair-play. ghioacă/ ghioagă. de-a pururea/de-a pururi. erbivor/ierbivor. de asemenea/de asemeni. a irupe/ a irumpe. a îngreuia/a îngreuna. a descăleca/a descălica. importuna/inoportuna. hasdeian/hasdeean/hajdeian. filigran/filigram. fricţiune/frecţie. a ingurgita/a îngurgita. echinocţiu/echinox. funeralii/funerarii.

reîncarnare/ reincarnare. micsandră/mixandră. mezelic/mizilic. preerie/prerie. penalty/penalti. parodontoză/ paradontoză. ruxac/rucsac. nimeni/nimenea. prenadez/prenandez. onorariu/onorar. pătlăgea/pătlăgică. respectuos/respectos. lăcătuşărie/lăcătuşerie. mănăstire/mânăstire. a răzgâia/ a râzgâia/a râzgâi. pântece/pântec. pururi/pururea. sandviş/sandvici. roentgen/röntgen. macrame/macrameu. maşinaţie/maşinaţiune. lunatec/lunatic. mesadă/misadă. marşalier/marşarier. maieu/maiou. spicher/speaker/şpicher. opiu/opium. schimnic/schivnic. leal/loial/ loaial. lezmaiestate/lezmajestate. a selecta/a selecţiona. migraţie/migraţiune. a scrijela/a scrijeli. secţie/secţiune. porthartă/ porthart. nanghin/nanchin. lobby/loby. ranch/renci/ranci. mugur/mugure. pieptene/piepten. satin/saten.kuwaitian/kuweitian. nylon/nailon. o dată cu/odată cu. plăsea/prăsea. plenipotenţial/ plenipotenţiar. menu/meniu. manechiură/manichiură. muschetar/ muşchetar. pedigriu/pedigri. repaus/repaos. muche/muchie. pancartă/ pancardă. muteşte/muţeşte. rezidu/reziduu. plebiscit/plebicist. prişniţ/prişniţă. statuetă/statuietă. spray/sprey. pulovăr/pulover. perciune/perciun. lineal/linear/liniar. profesiune/profesie. preşedenţie/preşidenţie/preşedinţie. a scrânti/ a scrinti. premisă/premiză. nefondat/nefundat. seif/safe. oclusiv/ocluziv. marochiner/marochinier. prim-plan/ primplan. recviem/requiem. o dată ce/odată ce. pălăvrăgeală/palavrageală. randevu/rendez-vous. marochinărie/marochinerie. a secunda/a seconda. plancardă/placardă. nicăieri/nicăierea. poanson/ponson. a se pricopsi/a se procopsi. pricomigdală/picromigdală. mental/mintal. ostatic/ostatec. mănuşă/mânuşă. prooroc/proroc. salariu/salar. lebărvurşt/lebărvuşt. remmy/rumi. minimum/ minim. negară/năgară. picap/ pick-up. magaziner/magazioner. papillon/papion. răsătură/răzătură. pioneză/piuneză. maestru/ maistru/măiestru. 55 . petrosin/petroxin. paliativ/paleativ. santinelă/sentinelă. salcie/salce. repercusiune/repercursiune. posesiune/posesie. paradisiac/paradiziac. pronostic/prognostic. scotch/scoci. sangvin/sanguin. poliloghie/polologhie. maiestate/majestate. luminiscent/luminescent. lefşoară/lefuşoară. lubrefiant/lubrifiant. preceptor/perceptor. pate/pateu. petic/petec. receptacol/receptacul. a pietrifica/a petrifica. mazagram/mazagran. locaş/lăcaş. livrească/livrescă. nămiază/namiază. oleacă/o leacă. niscai/niscaiva. speze/spese. semen/seamăn. ralanti/relanti. pernă/perină. păstrugă/păstrungă. obiecţiune/obiecţie. moto/motto. relaş/relache. obstretică/obstetrică. maiestuos/ majestuos/maiestos. marihuana/ marijuana.

8. punctuaţie. Mioara. Introducere în fonetică. 2000. Alexandru. Alexandru. şotron/şodron. Toma. zigzag/zig-zag. a se văita/a se vaieta/a se văieta. Ortografie pentru toţi. 5. zizanie/zâzanie. taxi/taxiu/taximetru. ediţia a II-a. George. şorici/şoric. Ion (coordonator). Graur. a veşteji/a vesteji. Editura Academiei. Drincu. Editura Ştiinţifică. Rosetti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dicţionarul ortografic. tălpig/tălpic. Bucureşti. a zădărî/a zădări. 3. 56 . 1985. Editura Academiei. 1982. Avram. vizavi/vis-à-vis. 2. Bucureşti. vodcă/votcă. Sergiu. viager/viajer. 1998. vultan/hultan. Editura Fundaţiei România de Mâine. ediţia a V-a. voluptuos/voluptos. ortoepic şi morfologic al limbii române. Bucureşti. 4. BIBLIOGRAFIE 1. Editura Petrion. Limba română contemporană. Bucureşti. Bucureşti. 9. a se strepezi/a se sterpezi. 7. venezuelian/venezuelean. Morfologia. varieteu/variete. 1995. Îndreptar ortografic. Limba română contemporană. tăiţei/tăieţei. 6. Bucureşti. Chişinău. Editura Litera. Bucureşti. a trăsni/a trăzni. talaj/talaş. a tulbura/a turbura. sumă/ summum/sumum. Ortografie. Beldescu. Ortografia pentru toţi. 1967. Hristea. ziler/zilier. 1983. 1995. 1997. Theodor. Editura Teora. Semnele ortografice şi de punctuaţie în limba română. tangou/tango. ortoepie. Fonologia. 1982. zeppelin/zepelin. ţurţur/ţurţure. Societatea de Ştiinţe Filologice. ortoepic şi de punctuaţie. vinietă /vignietă. vasăzică/va să zică. ulcior/urcior. tumoare/tumoră. Ion. Coteanu. Limba română. a termofica/a termifica. Bucureşti. Fonetica. şurub/şurup. şoarece/şoarec.statuie/statue. trosnet/troznet. tobogan/topogan. 10. zalhana/zahana. şleampăt/şlampăt.

Sensul este actualizarea. disociindu-se cele relevante (esenţiale) de cele nerelevante (întâmplătoare). din primul şi păstrând mai mult sau mai puţin caracterul expresiv iniţial. imaginea prelucrată mental a obiectului denumit (denotatul). Forma (denumită şi expresie sau complex sonor) reprezintă latura materială a cuvântului. psihică a cuvântului. analiză şi comparaţie se supun probei comutării. Forma şi conţinutul sunt cele două laturi constitutive ale cuvântului. 57 . în diferite categorii de contexte verbale şi situaţionale. definitorie a lexicului.III. afixe şi desinenţe. De exemplu. denominativ) este însoţit de sensuri conotative (figurate). ca subsistem al sistemului integrator al limbii. cognitiv. constituită prin asocierea unei forme fonetice (complex sonor) şi a unui conţinut (complex de sensuri). deşi reuniunea lor are un caracter arbitrar. inclusiv în lipsa acestuia. care funcţionează într-o solidaritate indestructibilă. şi morfemele. se realizează printr-o prelucrare logică sui generis. Cuvântul este unitatea centrală. a semnificaţiei. în urma unor figuri de stil. apelativ. în care trăsăturile obiectelor descoperite prin observaţie. mai simplu a referentului în sens. unitatea semnificativă autonomă minimală a limbii. LEXICOLOGIE Lexicologia studiază cuvintele şi modul lor de organizare în ansamblul lexical. pe care-l evocă. Conţinutul (denumit şi înţeles sau semnificaţie) reprezintă latura ideală. Trăsăturile distinctive ale cuvântului Transformarea lumii referenţilor în lume a sensurilor. Individualitatea sa în enunţ şi legătura indestructibilă dintre cele două laturi componente (semnificant şi semnificat) fac din cuvânt semnul lingvistic prin excelenţă. diferenţiate în rădăcină. adică fonemele grupate în silabe şi puse sub un accent. Sensul denotativ (propriu. derivate.

vocabular literar–vocabular neliterar. pe când altele ca „număr de niveluri”. de nepot prin „filiaţia ascendentă”. alţii adoptă termenii mai puţin tranşanţi de ansamblu. „sex masculin”. „cu caracter stabil”. „destinată locuinţei” sunt relevante. se stabilesc din aproape în aproape trăsăturile semantice distinctive (semele) care le separă sau le apropie. de înrudit prin faptul că e „substantiv”. în funcţie de frecvenţa în vorbire la un moment dat. Analiza componenţială este o metodă structuralistă inductivă. „în relaţie de ascendenţă colaterală”. sau mai îndepărtat. mediu)–vocabular cu utilizare limitată: arhaic/neologic. de bunic prin „nivelul ascendenţei”. „de primul nivel”. Principalele clasificări rezultate din ierarhizarea prin uz sunt: vocabular activ–vocabular pasiv. de scaun prin „calitatea de fiinţă”. cu ajutorul căreia se divizează conţinutul semantic al unui cuvânt în constituenţi. Punând în contrast cuvinte din acelaşi câmp semantic. pe niveluri şi sfere de întrebuinţare. 58 . regional/sectorial (de specialitate)/de grup (special). Vocabularul unei limbi este organizat după mai multe criterii. sunt nedefinitorii. unchi se deosebeşte de mătuşă prin „sexul masculin”. fiind deci foarte puţin numeros. Punând la un loc componentele. de urs prin „calitatea de fiinţă umană”. totalitate sau mulţime de unităţi lexicale. formând un sistem. „rudă naturală cu cineva”. Vocabularul activ este format din cuvintele folosite curent. „nume de fiinţă umană”. posibil de descompus în subsisteme corelate între ele şi ierarhizate pe niveluri din ce în ce mai mici. după criteriul statutului dobândit în procesul utilizării lor de către comunitatea vorbitorilor. cu multe imperfecţiuni. Este deci un fel de taxonomie semantică. vocabular de uz general (comun. vocabular de bază (fundamental) – masa vocabularului. Vocabularul activ şi vocabularul pasiv sunt subdiviziuni ale lexicului. Unii specialişti vorbesc explicit de sistemul lexical. De exemplu. „material din care este construită” etc. de socru prin „rudenia de sânge” (sau „naturală”). Organizarea vocabularului limbii române contemporane Organizarea externă (ierarhizarea funcţională) a vocabularului românesc constă în ordonarea cuvintelor.pentru grupul de obiecte denumite de cuvântul casă. de tată prin „ascendenţă colaterală”. dar frecvent în circulaţie. vom obţine formula lui semantică (sememul): „substantiv”. trăsăturile „clădire”. e drept. „tip de acoperiş”.

frumos. firmă. casă. a fi. suveică. şubă. display etc. Câteva exemple: de. cuvinte necunoscute pentru majoritatea vorbitorilor. Vocabularul literar – vocabularul neliterar (popular şi familiar) sunt subdiviziuni ale lexicului în funcţie de criteriul cultural. unu. aş (merge). am (fost). a implementa. dulce. oişte. chiar 59 . Exemple de elemente lexicale populare: imaş. jug. când. voi (avea). dacă. verbele. a avea. idiosincrasie. privatizare etc. a face. nevastă. zlătar. bordei. perjă. livreşti. Vocabularul pasiv este format din cuvintele cunoscute. a mânca. cine. verbe auxiliare. pluralism. pronume şi adverbe relative) şi substitutele (pronumele şi numeralele) cele mai uzuale. a gini. adică normat şi cultivat/îngrijit (care-i asigură calitatea culturală). tropăi. hagiu. a vorbi. reostat. femeie. bun. zăbic. Grupările pe care le include vocabularul neliterar sunt: vocabularul popular şi vocabularul familiar. benga. brabete. dispariţiei obiectelor denumite sau înlăturării lor de către sinonimele concurente: pionier. cataroi. râie. să. pârgar. provincialisme sau cuvinte dialectale). cooperator. doi. colectivist. articole. caier. precum şi substantivele. scovergă. glajă. cehoslovac. ce. chimono. scafandru. majoritatea neologisme: manager. care. că. adjectivele. dividend. retribuţie. lehamite. Vocabularul literar este partea vocabularului întrebuinţată în texte şi în vorbirea cu caracter literar. unde. seismogramă. dar folosite rar de vorbitori. popă. otavă. eclipsă. sovietic. Includem în vocabularul popular şi cuvintele folosite numai în anumite regiuni (numite regionalisme. El cuprinde cuvinte care denumesc realităţi implicate întâmplător sau puţin frecvent în activitatea vorbitorilor: lăcustă. democraţie. Foarte active sunt însă şi cuvintele (sau sensurile) „la modă”. mititica. cel. care au dispărut de mult din limbă. Vocabularul popular este alcătuit din cuvintele folosite în mediile şi situaţiile nesupuse rigorilor profesionale. au apărut recent în vorbirea unui mic număr de oameni sau sunt folosite numai în anumite medii restrânse: zapis. cuvinte care au intrat în fondul pasiv din cauza ieşirii din „vogă”. mână. la. tovarăş. marketing. profit. conjuncţii. a crâcni. cu. Vocabularul neliterar este o clasă mai eterogenă care cuprinde cuvintele rămase la nivelul neliterar al limbii. ferigă. furcă. adverbele referitoare la aspecte indispensabile activităţii cotidiene şi care au tranşat în favoarea lor concurenţa la zi cu sinonimele. cazarmă.Din vocabularul activ fac parte instrumentele gramaticale (prepoziţii. iţă.

feed-back. 60 . Crişana: pântece. flintă. golumb. ginere. design. top. Unele desemnează realităţi depăşite sau ieşite din vogă fiind numite. pântece. işlic. chelbos. job. paloş. temeteu. Banat: foale. chel. baftă. mezat (=licitaţie). management. Vocabularul cu sferă de utilizare limitată înglobează mai multe grupări diferite între ele. know-how. general (sau vocabular mediu. povidlă. Vocabularul de uz general. provincial) cuprinde cuvinte întrebuinţate în anumite regiuni geografice: Muntenia: burtă. hardware. hulub. băiete. pe o altă axă. Neologismele sunt cuvinte apărute de curând în limba română şi aflate în curs de adaptare fonetică şi de încadrare morfologică sau semantică: puzzle. computer. consulting. a pişcura. blană „scândură”. Oltenia: lubeniţă. Altele au fost marginalizate şi scoase din uz de concurentele lor sinonimice: leat (sinonim cu an). naş. buhai. treabă. opaiţ. Vocabularul regional (dialectal. display. show. birjă. perjă. a jumuli. bebeluş. iţari. poplon. nene. cocon. ţintirim. dragă. de domeniul de activitate sau de zona geografică a vorbitorilor. slujbă. oghial.dacă. hobby. voroavă (=cuvânt). profesional) sunt subdiviziuni ale lexicului în funcţie de aria de folosinţă a cuvintelor. sponsor. acătării. a ciupi. marketing. chestie. hatman. de jagon. rost (=gură). este partea vocabularului cunoscută şi utilizată de întreaga comunitate lingvistică. supradialectal. bătrâne. copy-right. familiale. mamaia. anţărţ. software. arhaic. neologic. Vocabularul familiar este format din cuvintele utilizate în situaţii de relaţii intime. nespecializat). iorgan. western. Arhaismele sunt cuvintele ieşite din uzul general al limbii şi rămase în uzul sporadic al unor vorbitori cu preferinţe sau preocupări pentru exprimarea arhaică. ciubotă. de aceea. bucoavnă (=abecedar). puţ. sudoare. dar care au ca trăsătură comună înscrierea într-o arie lexicală restrânsă. mersi. a froi. tataia. dandana. brâncă. agă. magiun. cinovnic (=funcţionar). flash (cu variantele flaş/fleş). volnic (=liber). puiuţ („copil”). ele se opun elementelor cunoscute în tot teritoriul lingvistic românesc. prunc. opinci. ai („usturoi”). argotic. a pişca. pleaşcă. slobod. brabete. indiferent de nivelul de cultură. Vocabularul de uz general – vocabularul cu sferă de utilizare limitată (regional. istorisme: logofăt. ăsta. manifest nepretenţioase: mă. a piţigăia. care se mai numeşte fond comun. neoficiale. coane. Moldova: curechi. şogor. belea. arcaş. Maramureş: cătilin.

adidaşi. boiţar. icre („creier”). calif. dar transparent pentru cei iniţiaţi. ghiozdan („stomac”). copcă. nasol. gonitor. acioală. bijoc. incubator. horn („trahee”). bobocel. alungători („pumni”). giurgin. îngeraş. mass-media. amortizoare („sâni”). La fel.best-seller. aghiotant. de restul comunităţii. cotlon. cu nuanţe vizând „domeniul de specializare”. cartaboi. Vocabularul special (sau de grup) este utilizat de grupurile mai mult sau mai puţin ostentativ „închise” de vorbitori. hit. binoclu. invadator. capelmaistru. Termenul neologism are mai multe accepţii. descoperitor. decan. elice („limbă”). bortă. hingher. diurnist. daraban. ale infractorilor. avan. coţcar. burlan („pantalon”). Alte neologisme. gherlă. bul. calibarcă („pălărie”). beşliu. aripioară. science-fiction. astupător („chilot”). hrubă. clopot. agib. geanabet. dulap. hamburger. alunecători. boacter. ceapân. 61 . aportor. ciupitor. cavas. ascultătoare („ureche”). bord. croncan. hultan. erete. vechimea în meserie. căutători („ochi”). draibăr. juice. gabor. bufet. acvilist. ienicer. incintă. a (se) confia. balaban. başcă. sticlete. cloanţă („gură”). piesele de îmbrăcăminte şi încălţăminte: abajur („fustă”). gagică etc. cotlet („perciune”) etc. gulie („cap”). angrosist. colegiu. a stopa etc. jogging. calfă. croitor. bobar. anii de puşcărie etc. colivie. ied. „poliţistul” este denumit: acolist. „puşcăria” este pe rând: academie. din dorinţa de a nu fi înţeleşi de virtualele victime sau de urmăritori (poliţişti). numai aparent pleonastic. baibarac („vestă”).: abţibild. cuţulan. a hali. ilegalist etc. cocor. bonjur („haină”). Argourile sunt cel mai bine definite grupuri lingvistice de acest tip şi caracterizează în primul rând mediile interlope. arcan. în general. alonjar. boscar. Părţile corpului primesc şi ele porecle: alunecări. caraliu. cange („mână”). înăuntru etc. cantalup.. bojogar. a demara. coroi. colţan. a devoala. neologism recent (sau chiar cuvânt recent). Multe argotisme au intrat în limbajul familiar: baftă. ataş („fund”). diblă. fereală. sunt formate în limba română sau calchiate (copiate) după modele străine: a antama. coldan. baterii („fese”). cea prezentată de noi putând fi denumită. ketchup. carditor. cabanos („penis”). bobiţă. mefienţă. căpriori („picioare”). bordei. bulversat. curcan. separate prin „preocupări” şi „interese”. circar. de strat mai vechi. carete. cuşcă. fermă. curcan. aripă. Aceştia. au adoptat un lexic opac pentru vorbitorul comun. heavy-metal. a se deroba. ghişeu („şliţ”) etc. Exemple: „infractorul” (îndeosebi „hoţul”) este denumit.

inimă. a clădi. dinte. uşă. grâu. lanţ. cocoş. floare. frunte. Vocabularul specializat sau profesional (numit şi fond savant) cuprinde cuvintele folosite în diverse limbaje profesionale care alcătuiesc terminologiile de specialitate sau tehnico-ştiinţifice. – unelte: cleşte. limbă. 62 . coajă. soacră. sfeclă. fiind în majoritate elemente moştenite din latină sau formate în limba română. diriga. frate. băiat. a merge. plug. reprezentativ) – masa (sau restul) vocabularului constituie o clasificare de sinteză a vocabularului limbii române. măr. a apăra. Foarte mulţi din termenii de specialitate sunt cuvinte internaţionale. nepot. soţ(ie). a avea. supărat. naşpa etc. vin. a face. roată. oţel. creier.Elevii au tendinţa de folosire a unor elemente de argou proprii (profu. topor. frunză. care cuprinde cuvintele cunoscute şi folosite frecvent în cele mai importante situaţii de viaţă de către toţi vorbitorii şi care fac parte din familii lexicale bogate. Aceste cuvinte răspund unor multiple exigenţe lingvistice şi extralingvistice: a) au un grad ridicat de stabilitate. albină. plop. Vocabularul de bază (fundamental. – plante: cireş. mână. peşte. fier. Vocabularul de bază (fundamental. oaie. ţânţar. – familia: mamă. masă. soră. b) denumesc noţiuni indispensabile vieţii şi activităţii umane: – obiecte şi acţiuni foarte importante: casă. văr. nucă. bestial. sanie. – corpul omenesc în părţile lui: cap. femeie. mate) sau împrumutate din alte medii (pufulete. viţel. – alimente şi băuturi: pâine. ureche. a mânca. socru. marfă. dorinţei de detaşare de masa vorbitorilor sau pretinsei superiorităţi intelectuale. fereastră. – fiinţe: om. neadaptate şi nesocializate încă în cercuri mai largi. lup. Jargoanele cuprind elemente neologice de ultimă oră. tată. folosite de majoritatea limbilor de cultură. cumnat. a spăla. inel.). ca urmare a snobismului. carne. morcov. fiică. câine. a zice. vrabie. brânză. bio. papagal. folosite insistent şi deseori defectuos sau neglijent de unele grupuri. hotărât. coasă. fiu. lapte. picior. scară. nas. unchi. reprezentativ) sau fondul principal lexical reprezintă nucleul funcţional stabil al limbii. fată. apă.

formează locuţiuni şi expresii. al îmbogăţirii semantice a vocabularului. Sistematizarea semantică a vocabularului rezultă din decuparea unităţilor de sens şi din distribuirea lor pe unităţi formale. pământ. timp. verde. d) sunt foarte frecvente în vorbire (au valoare circulatorie mare). soare. verbe auxiliare) şi numerale până la 10. prost. lung. familiar. Organizarea internă a vocabularului sau sistematizarea sa are la bază criterii lingvistice. vară. rău. nori. Polisemia este sursa şi rezultatul schimbărilor de sens. conjuncţii. a purta. iarnă. vizând conţinutul semantic sau forma unităţilor lexicale. cuprinzând în primul rând cuvintele de utilizare limitată (arhaisme. regionalisme. punct. din punctul acesta de vedere. termeni profesional-ştiinţifici. urât. c) au numeroase derivate şi compuse. ogor. pronume. pasiv). trist. tânăr. cap. izvor. a lua. a trece (toate au peste 10 sensuri). vânt. săptămână. azi. deştept. dar şi părţile vocabularului aflate. e) sunt în cea mai mare parte polisemantice. în zone de uz marginale (lexicul popular. a bate. – instrumente gramaticale (prepoziţii. Unele însă au acumulat un număr mare de sensuri. oră. deal. Fenomenul este cunoscut sub numele de pletoră semantică şi caracterizează cuvintele foarte uzuale care denumesc noţiuni centrale în viaţa şi activitatea oamenilor. noapte. neologisme. fiind. în sensul că evidenţiază distribuirea într-un cuvânt (complex sonor) a mai multe sensuri aflate în anumite relaţii. dimineaţă. limitarea fiind determinată de cerinţa ca acestea să fie apropiate între ele. vesel. a da. a face. Sunt predispuse la polisemie cuvintele vechi în limbă. cele primare (care au întotdeauna mai multe sensuri decât derivatele lor) şi cele de uz general. dar şi cea mai numeroasă a vocabularului. zăpadă. – calităţi şi defecte: bun. lacom. ieri. bun. gheaţă. albastru. mână. Polisemia este prima formă de sistematizare semantică. Majoritatea cuvintelor polisemantice au un număr restrâns de sensuri. an. gras. a sta. slab. lumină. Exemplu: a avea. roşu. negru. dulce. cald. din diferite motive. Masa (restul) vocabularului sau vocabularul secundar reprezintă partea cea mai mobilă. cinstit. leneş. a fi. Ea are o diversitate foarte mare. elemente de argou şi jargon). – culori: alb. frumos. 63 . galben. – diviziunea timpului: zi. lună. câmp. a pune.– mediul înconjurător: afară.

Sinonimia este relaţia care se stabileşte între cuvinte cu forme diferite. omofonele (cuvintele care se pronunţă identic. Descrierea componenţială a omonimelor arată că ele nu prezintă seme substanţiale (importante) comune: a semăna1 = „verb” „denumeşte acţiunea” „de a arunca sămânţa” „în solul” „special pregătit” „în vederea obţinerii unei viitoare recolte”. dar se pronunţă diferit: cópii – copíi). respectiv substantivele postverbale. „rezultatul povestirii”. dar cu înţeles identic sau foarte asemănător. de asemenea.omologul derivării morfematice. cotul râului. de aceea. cercetare. apropouri” „într-un mediu suspicios” „pentru a obţine dezbinarea”). „extensiune”. Ca şi acesta. plimbare). cuvinte distincte. când au toate formele identice şi aparţin bineînţeles aceleiaşi părţi de vorbire (bancă1 „scaun lung” – bancă2 „instituţie bancară”). a semăna2 = „verb” „denumeşte starea” „de asemănare” „între persoane sau obiecte” „pe baza unor anumite trăsături”. Omonimele pot fi: 1) totale sau propriu-zise. Cele două caracteristici menţionate deosebesc omonimia de polisemie. similare. nu sensuri ale aceluiaşi cuvânt. Omonimele au şi etimoane diferite: primul provine din lat. pieptul dealului. aceasta din urmă vizând sensuri care au seme substanţiale (importante) comune şi acelaşi etimon (un exemplu de sens cuprins în a semăna1 este „verb” „denumeşte acţiunea” „de a arunca vorbe. Principala deosebire constă în aceea că omonimele nu au trăsături semantice (seme) comune. al doilea din lat. 2) parţiale sau pseudoomonime când au numai anumite forme identice. descriere = „acţiunea de a descrie” şi „rezultatul descrierii”. „temporală”. seria termenilor somatici. la fel: mâncare. „referitor la”. În această categorie intră. care dezvoltă mutaţii semantice identice: piciorul muntelui. sugestii. cât şi rezultatul acţiunii: povestire = „acţiunea de a povesti”. alte varietăţi ale omonimelor parţiale. care denumesc atât procesul. fiind considerate. Înţelesul identic înseamnă aceeaşi formulă semică: termenii etern şi veşnic pot fi descrişi ca „adjectiv”. Înţelesul foarte asemănător presupune existenţa în formula semică a celor două cuvinte a unor seme diferenţiatoare minore (care 64 . Omonimia este o formă de structurare semantică asemănătoare cu polisemia prin faptul că priveşte exprimarea unor sensuri complet diferite prin forme identice. diferenţiindu-se prin altele (corn/corni – corn/coarne – corn/cornuri). are caracter regulat şi iterativ (a se vedea. „nelimitată”. seminare. dar se scriu diferit: întruna şi într-una) şi omografele (cuvintele care se scriu la fel. de exemplu.

pace. Aceasta se produce îndeosebi când cei doi termeni paronimi sunt cunoscuţi de vorbitori în grade foarte diferite şi constă în „atragerea” şi înlocuirea în comunicarea verbală a termenului mai puţin cunoscut de către termenul mai cunoscut din perechea paronimică. a petrece etc. miner-minier. a râde. 4) armonie. tocmeală. s-a stabilit că termenii antonimi au în mod obligatoriu o dimensiune semantică comună. inteligent şi ager au. 2) înţelegere. târg. potriveală. combinaţie. a excita-a incita. vorbă etc. pe baza căreia de fapt se face raportarea celor doi referenţi. a (se) desfăta. convenţie. tasa-taza. absorbant-adsorbant. Exemple: agresiv şi bătăios au semele importante comune („adjectiv” „referitor la” „reactivitate psihică” „apreciere în plus”). cuvântul acord are nu mai puţin de opt serii sinonimice. asentiment. încuviinţare. corespondenţă. aviz. De exemplu. difident-divident. 3) concordanţă. pact. împăciuire.. Paronimia este relaţia dintre cuvintele insuficient diferenţiate din punct de vedere formal.. Antonimia este relaţia dintre cuvinte cu sens contrar. Cuvintele polisemantice se raportează. evident.. Prin analiza componenţială. şi seme graduale diferenţiatoare: „grad nedeterminat”. învederat-inveterat. duză-doză. consimţământ. 5) aprobare. comunicare-comunicaţie. Astfel a (se) veseli are ca sinonime seria: a (se) amuza. Efectul cel mai important al paronimiei în vorbire îl reprezintă atracţia paronimică. şustă etc. Exemple: adagio-adagiu. a (se) dispune. conjunctură-conjectură. potrivire. original-originar. voie etc. 65 . dar primul are semul substanţial „nemotivat”. a apropiaa apropria. permisiune. a enerva-a inerva. concert. De exemplu. respectiv „grad mic”. familial-familiar. pe când cel de-al doilea conţine semul „motivat”.. speţe-speze. Grupul de cuvinte care pot contracta relaţii sinonimice cu acelaşi termen constituie câmpul de expansiune sinonimică al termenului respectiv.pot fi substanţiale sau graduale). Ea poate forma şi serii sinonimice. a investia învesti. concordie etc. tranzacţie. emigrant-imigrant. din care cităm: 1) aranjament. legământ. pe lângă semele comune („adjectiv” „inteligenţă” „apreciere în plus”). a (se) distra. conformitate. îngăduinţă. şi un sem incompatibil contrar. animare-animaţie. a (se) înveseli. care relevă incompatibilitatea logică a celor doi referenţi. fortuit-forţat. învoială. petrolifer-petrolier. la mai multe serii sinonimice. consonanţă etc. contract. Limita poate fi un sunet pentru cuvintele scurte şi de 2-3 sunete pentru cuvintele lungi şi cu sensuri foarte apropiate: fisă-fişă.

familia lexicală a cuvântului (a) cânta cuprinde unităţile cântare. cu un conţinut modificat.şi -itură sunt afixe (primul prefix. Ambele ierarhii au la bază structura morfematică a cuvântului. descânta. iar ca sem incompatibil contrar „apreciere în plus”. Majoritatea unităţilor lexicale ale limbii române se află într-o ierarhie morfematică. concordanţă-discordanţă. Sistematizarea formativă (etimologică) se referă la organizarea internă a vocabularului pe latura formei (expresiei) cuvintelor. al cuvântului. de la acelaşi cuvânt de bază. corosiv-anticorosiv. a legaa dezlega. iar pe de altă parte pe linia procedeului formal (derivare. descântare. 66 . cântăreţ. afixe (particule adăugate la începutul sau la sfârşitul rădăcinii pentru a forma un cuvânt nou. întuneric-lumină. moral-imoral. vocabularul limbii române poate fi împărţit în cuvinte primare. a înfiinţa-a desfiinţa. tipic-atipic. b) cu acelaşi radical (homolexe). compunere. respectiv „apreciere în minus”. a confirma-a infirma. mare-mic).(provenită prin alternanţă din cuvântul tare) este rădăcină. cânt. egal-inegal. al doilea sufix). şi cuvinte formate de la acestea prin diverse mijloace constitutive. existente la unul din termenii cuplului (cinstit-necinstit. schimbarea valorii gramaticale). încânta. ofensivă-contraofensivă) sau la ambii termeni (antebelic-postbelic. proliberal-antiliberal. fiind deci neanalizabile lexical. suprastructură-infrastructură). stabil. încântat. Din această perspectivă. pe de o parte pe linia cuvântului-bază (în aşa-numita familie lexicală).cald şi rece au în comun dimensiunea formată din semele „adjectiv” „privitor la temperatură” „grad nedeterminat”. secvenţa -tăr. Familiile lexicale sunt grupuri de cuvinte formate prin diverse procedee formative (derivare. Acestea din urmă marchează opoziţia prin prefixe antonimice sau privative. antonimele pot fi: a) cu radicali diferiţi (heterolexe) (iarna-vara. De exemplu. subestima-supraestima. conversiune). a importa-a exporta. Exemplu: în cuvântul întăritură. Cuvintele primare sunt cuvintele care nu pot fi descompuse în componente lexicale în limba română. faţă de cuvântul-bază) şi componentele gramaticale (sufixe gramaticale şi desinenţe). a include-a exclude. compunere. În funcţie de structura lor morfologică. care nu pot fi analizate în unităţi lexicale mai mici. care este şi purtătorul principal al conţinutului său semantic). în sensul aportului semantic al afixului. formată din rădăcină sau radical (elementul autonom. prefaţă-postfaţă. în.

armată (război. orz). zapis. psalm. zăvor). moş). mânz. a vorbi. 67 . urdă). agricultură (câmp. Ele sunt grupate în: elemente moştenite din latină şi elemente autohtone (sau de substrat). moştenite din limba dacă. voievod. colibă. înalt. spic. vacă. cazanie. mamă. a semăna. dâmb. iapă. Cuvintele moştenite din limba dacă (autohtone. pivniţă. frate. în urma contactului lingvistic direct dintre populaţia românească şi populaţiile vorbitoare ale limbilor respective sau prin influenţa culturală. a ara. păstor. letopiseţ. păstoritul (baci. cap. ţap. carne. Cuvintele împrumutate sunt cuvintele preluate de română din alte limbi. mitropolit. fiică. Ele denumesc aspectele de bază din domeniile esenţiale ale vieţii: corp omenesc (ochi. culori (alb. văr). dârz. nepot. puşcă. din punctul de vedere al provenienţei. tabără. mire. gârbov. blând. a avea. alimente (pâine. a veni. familie (tată. grumaz). a scrie. nume de animale domestice şi sălbatice (bivol. prin intermediul administraţiei şi al bisericii (în care slava era limba oficială). nicovală. relaţii de familie (copil. sabie. fluier. varză. O altă categorie de elemente slave a intrat mai târziu în limba română (după secolul al X-lea). apărare). mal. terminologie militară (armă. locuinţa şi aşezarea (argea. a culege. negru. râs. rău. steag. a merge. destoinic. berbec. verde). ceapă. gorun). a muri). de substrat) (între 70 şi 200) denumesc aspecte privind: corpul uman (buză. a auzi. trâmbiţă) etc. roşu. acţiuni cotidiene (a mânca. vită. ţeavă. fiu. lung. candelă. aspru). frumos. snop). ceafă. bătaie. vin). brazdă. animale şi plante sălbatice (cioară. zimbru. veveriţă). smead). apă. grâu. Se mai numesc elemente slavone: apostol. pe cale cultă.Ele se împart. bou. viezure. soră. creşterea vitelor (cal. a face. Cuvintele moştenite din latină reprezintă esenţa vocabularului românesc. amenajări şi instrumente casnice (daltă. murg. călugăr. calităţi şi defecte (blajin. nătâng. citi. gură). pupăză. a se spăla. ogor. dihor. pârâu). brusture. mână. gard). cârtiţă. făină. lapte. pomelnic. sădi. duhovnic. stareţ. strajă. brânză. măgură. a bea. Cuvintele moştenite sunt prezente în limba română încă de la originile acesteia. gras. însuşiri fizice şi morale (bun. forme de relief (ciucă. a vedea. Împrumuturile slave vechi se regăsesc mai ales în următoarele câmpuri lexicale: agricultură (plug. brad. om. a fi. hram. grajd. lână). oaie. miel. icoană. în două mari categorii: elemente moştenite şi elemente împrumutate. sare. luptă.

locui. ctitor. catapeteasmă. mutră. meserii (calapod. dijmă. pătrunderea lor în limba română a modernizat lexicul. Împrumuturile latino-romanice domină câmpul influenţelor lexicale externe ale limbii române din ultimele două secole. telemea). 68 . molimă. adverbe (barem. geamgiu). dulgher. ipocrizie. maghiară. patriarh. arhimandrit. imaş. egumen. halal!). amvon. musaca. mamoş. lalea. nostim. au reuşit să pătrundă în limba literară (prin osmoza elementelor dialectale ardeleneşti în fondul lexical unitar românesc). chiftea. portocală. parastas. dud. faună şi floră (calcan. paraclis. interjecţii (bre!. greu de disociat de unele dintre împrumuturile slave vechi.Împrumuturile maghiare au mai ales caracter regional (bai „necaz”. catâr. hotar. uric. ipsos. viaţa politică. politicos. iaurt. molipsitor. Împrumuturile turceşti au pătruns în limba română în perioada veche (începând cu secolul al XVI-lea şi continuând în secolul al XVIII-lea). flegmă. a împrumuturilor din neogreacă. tagmă. scrumbie). ghiveci. dascăl. dar unele au devenit populare (deci răspândite în întreg teritoriul românesc: alean. evanghelie. partidă. costisitor. doldora. hal. misit. comerţ (agonisi. orfan. haide!. Împrumuturile neologice sunt cuvintele intrate în limba română din diverse limbi după primele decenii ale secolului al XIX-lea. dovleac. pilaf. Acestea denumesc: aspecte de organizare administrativă (aprod. din comerţ şi industrie (ban. Exemple: arhiereu. ciorbă. Se întâlnesc îndeosebi în domeniile: alimentaţiei (cafea. prosop. mistrie. anapoda. cât şi pe filieră culturală. tertip). fedeleş). atât prin contactul direct. mănăstire. sculă). Acestea se referă mai ales la: viaţa socială şi individuală (agale. ananghie. gealău „rindea”). cazma. meşter). agramat. plic. Mai bine reprezentată este generaţia mai nouă. religioasă. oraş). igrasie. bolund „nebun”. rahat. burghiu. protipendadă. bizantină (aparţinând secolelor XII-XV). active în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea şi prima parte a secolului al XIX-lea. medicină (cangrenă. a cheltui. zambilă). geaba). când începe perioada modernă a culturii române. iar altele. pe calea comerţului şi a organizării administrative. pingea. vamă. saltea. culturală (anarhie. aghiazmă. lăuză. tabiet. simandicos). caşacaval. cătană. sarma. Împrumuturile greceşti au şi o generaţie foarte veche. cele mai importante. başca. naz. substantive abstracte (berechet. teatru). unelte şi meserii (bidinea. catagrafie. arbagic. cu atât mai mult cu cât ele au luat locul unor împrumuturi mai vechi de origine slavă. halva. mezel. tifos). făgădău „cârciumă”. fidea.

mass-media. bec. abandona. ceresc-celest. calcul lingvistic. cultura. doclad-raport. handicap. Unele au putut intra prin filieră franceză: biftec. agenţie. balet. şaibă. dărâma-demola. aproba. prin modelul structural). conversiunea. şi extern. abdica. bormaşină. allegro. start). basorelief. bowling. al cărui obiect îl reprezintă studierea mecanismului prin care limba română creează. finiş. operă. pension. automobil. mercerie. biruinţă-victorie. grecească (vezi cinovnic-funcţionar. Împrumuturile englezeşti sunt mai noi.turcească. hobby. ring. set. adjectivale (adânc-profund. cinste-onestitate. şină. influenţă. duză. henţ. teracotă. decret. rolă. dar destul de numeroase şi active. boiler. funcţionează alături de sinonime moştenite sau împrumutate (eventual create) anterior. verbale (bănui-suspecta. bacalaureat. debut. radar. faleză. compunerea. fasung. disc-jokey). Se adaugă. bancă. calcio-vecchio. partitură. jazz. Foarte multe din germanismele prezente în limba română sunt cuvinte compuse: abţibild. colocviu. spicher. capelmaistru. căi-regreta. fular. motel. efect. prin o parte sau prin toţi componenţii. dancing. acont. corner. certificat. show. cinstit-onest. referat. Împrumuturile germanice sunt întâlnite îndeosebi în dialectele din Ardeal. cuvinte noi. convoi. pictor. valţ. totalitarism. contabil. gater. glaspapir. Acestea sunt deci cuvintele formate pe terenul limbii române. dormitor. constituţie. rege. franceza (abajur. diată-testament). inventar. meci. sergent. coafor. pornind de la cuvintele primare de care dispune şi folosind diverse procedee şi formanţi. scadenţă. formând dublete sinonimice: substantivale (amănunt-detaliu. cinema. antet. ventil. chitară. Procedeele de formare înscrise acestui mecanism sunt: derivarea. fotbal. display. prin mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. italiana (adagio. smoching. credincios-fidel). Formarea cuvintelor în limba română s-a constituit ca un domeniu lexical de sine stătător. bilanţ. arta şi tehnica (blugi. capodoperă. gol. persoană. dovadă-argument. glas-voce). glasvand. presing. fisc. belşug-abundenţă. arpegiu. ca un mijloc mixt (intern. lizieră. ceas-oră. Cele mai multe sunt însă preluate din lexicul internaţional. insulă. matriţă. începe-debuta). electrobuz. valută). dribling. iar în limba literară cunosc o concentrare mai mare în terminologia tehnico-ştiinţifică: bliţ. În şi mai multe cazuri însă. 69 . şalter. xenofobie). tezaur). Domeniile preferate sunt sportul (baschet. parfum. Împrumuturile latino-romanice pot fi distribuite în mare parte după limba de provenienţă: latina savantă (ambigen. bariton. rosbif.

lucrare. În funcţie de formanţii folosiţi. degeţel. 70 . Particulele puse înaintea rădăcinii se numesc prefixe (în cazul de faţă pre-.iţă: aluniţă. numerale (doime). -(a)re. nepoţel. golănaş.ic (ă): tătic.). . pătuţ. prelucrăm. Sufixele sunt. -(ă)tură (prelucra. binişor. -a. De exemplu. numite afixe. broscuţă. după formă. sforicică.uţ(ă): bănuţ. .Derivarea constă în adăugarea la rădăcină a unor particule neautonome. Partea fixă din formele flexionare ale unui cuvânt (deci rădăcina împreună cu afixele sale) constituie tema cuvântului respectiv (unii specialişti o numesc radical. verbale (a pietrui). pronominale (mătăluţă). neprelucrat). grăsuc. Baza termenului prelucrare este un derivat. Sufixele diminutivale au ca aport semantic nuanţa de „mic”. Cuvântul-bază nu coincide întotdeauna cu cuvântul primar. După categoria lexicogramaticală a cuvântului rezultat în urma derivării. adjectivale (locuibil). interjecţionale (aolică!). deosebind aşadar acest termen de rădăcină). simple (când nu se combină cu altele: băieţel) şi compuse (când sunt alcătuite din mai multe sufixe simple: păt-uc-el). lucrat. . prăjiturică. cu prefixe şi parasintetică. butoiaş. -(a)t. . prelucra.uş: ineluş.(ea se regăseşte în toate formele flexionare: prelucrezi. Derivarea cu sufixe are un câmp de acţiune foarte larg în limba română. nelucrat. care a folosit de-a lungul evoluţiei sale circa 600 de sufixe.ior: călcâior. prelucrat. glăscior.el (-icel): borcănel. determină constituirea unor unităţi lexicale diferite de bază. bucăţică. mămucă. De exemplu. ţărăncuţă.ice (pădurice). adverbiale (studenţeşte). . lucrătură. derivarea este: cu sufixe. prelucrând etc. albuş. golaş. mărişor.aş: ciobănaş. din cuvântul lucru se extrage rădăcina lucr-. iar cele puse după rădăcină se numesc sufixe. de la care pot fi derivate alte cuvinte prin adăugarea afixelor pre-. . regresivă. lăpticel. .uc(ă): năsuc. copilaş. tema cuvântului prelucra este prelucr. ne-. care. nevestică. . rămăşiţă. „micşorare”: . Clasificarea cea mai importantă este cea semantică. schimbând sensul cuvântului-bază. picioruş. sunt: substantivale (copilandru). ne-). locuşor. cutărică.

toptangiu. negricios. ceferist.ar: fugar. pădurar. scriitor. pisoi. căpităneasă.an. .ar: blănar.al: mormântal. păgubaş.ău: lingău. răzuş „instrument cu care se răzuieşte ceva”. puştancă. restanţier.niţă: botniţă.ier: bufetier. unionist. găzdoaie. mătăsos. dator. -ancă: băietan. zaharniţă. bucuros. .at: guşat. piperniţă. grânar. .tor: ascultător.aş (-eş): căruţaş.tor: încălţător. tocător. 71 . mătăsar. demascabil.oi (-oaie. călugăriţă. .iu: arămiu. ştergător.bil: apărabil. . Sufixele moţionale formează substantive. mărgelat. „amplificare”): . .andru: copilandru. chinuitor. cerboaică. . ingineresc. orăşeancă. pluşat. cireşiu. săptămânal. plăieş. paşoptist. . scutier.aş: mărginaş.easă: cenuşăreasă. brumăriu. găinăreasă. arătând sexul opus exprimat prin radical: . . Sufixele pentru determinarea însuşirii: . cercetător.easă: bucătăreasă. . lenjereasă. . flăcăiandru/flăcăuandru.eţ: glumeţ. bulgăroaică.esc: armenesc. lătrău. . căsoaie. stelist. vamal. . este legat constant de obiectul sau acţiunea exprimată de bază”: . tunar. . . călăraş. mireasă. luptător. . trufaş. moţat. are o preocupare sau un interes.uş: astupuş „dop”. chiriaş. inelar.iţă: păstoriţă. băieş. măturoi.tor: apărător.că: italiancă.os: bănos. plumburiu.oi: răţoi. pizmaş. pistruiat. porumbiţă. zăcaş. angrosist. ostaş. cenuşar. Sufixele pentru denumirea instrumentelor: . curcan. cimpoieş. mâncău. scandalagiu. Sufixele pentru denumirea agentului au ca nuanţă semantică „cel care îndeplineşte o anumită acţiune. cojocar. arătos. podar. .ar: brăzdar. . . uluitor. -oaică): băieţoi. . . triumfător. lungan. . .Sufixele augmentative sunt contrare semantic celor diminutive (aportul lor semantic este nuanţa de „mare”. . cusurgiu. bărbătesc. căluşar. .oaie (-oaică): doftoroaie.ist: căminist. atacabil. .an: gâscan.giu: camionagiu. vorbăreţ.

.ătate: bunătate.Sufixele pentru denumiri abstracte: . educare”: pedagogie.iş: aluniş.ărie: bostănărie. făget.agogie (gr. singularmente.ism: muntenism. clădire. cruzime. .iş (-âş): cruciş.ărie: copilărie. . croială. orientare. paşoptism. colbăraie. Falsele sufixe (sufixoidele) sunt formanţi care au în comun cu sufixele poziţia enclitică şi lipsa de autonomie funcţională (nu pot apărea autonom în enunţ). îndrumare.aş: liniaş.ez: albanez. corigenţă. gândirism.) greceşti (şi mai rar latineşti): . francez.ie: boierie.eală: amorţeală. unguraş. aşezare. rufărie. cotitură.ar: morenar. nebuneşte. . .ime: boierime. . brazilian. greceşte. funcţionărime. porumbişte. întorsură. . viespărie.ian: georgian.anţă (-enţă.algie (gr. tirolez. dăscălime. . culegere. . speranţă.et: brădet. târâş.işte: arinişte.ăraie: apăraie. 72 . jucărie. cuvântare. grosime. . Sufixe care indică provenienţa (locală): . .it: moscovit. verbe etc. .iot: cipriot. . făgăduială. entităţi autosemantice). fumăraie. oltean. sofiot. mărăciniş. Sufixele colective: . păltiniş. prusac. cânepişte. . .ire: amăgire. . cărăuşie. . referenţial (sunt.are: adunare. -inţă): cutezanţă. . . gândire.ere: abatere. meschinărie. .mente: actualmente. făgărăşean. greutate. mărginaş. mangaliot. . dar care se deosebesc de acestea prin sensul deno-tativ. haţegan. cuconet. cerere. . bavarez. adjective. . suferinţă”: nevralgie.ime: adâncime. . grăpiş. aşa cum se mai spune. băcăuan.ac: austriac.ean (-an): craiovean. faptul se datoreşte provenienţei lor din cuvinte „pline” (substantive. tismănar. . Sufixe pentru indicarea modalităţii: -eşte: bărbăteşte. canadian. adenalgie (aden „glandă”). noutate.ură (-tură): arsură.) „durere. cumetrie.) „conducere.

fil2 (-filă) (gr. .) „timp. protocronie. macrocefal. care conţine.) „senzaţie.fob (gr. casetofon. . opinie”: ortodox.) „care respinge. românofil. biocenoză. care opreşte”: bactericid. presiune”: isobar.) „aspect.) „care omoară. .for (gr. .) „putere. vermifug. înfăţişare”: multiform. . sinestezie.) „care urăşte. sincronie. conducere”: monarhie. temporalitate. fotofob.) „culoare. vorbitor”: afon. . bibliofil. şef. concentric. .fer (lat. glas. care nu poate suferi.) „care poartă. plutarhie. uniform. exerciţiu”: biatlon. radioestezie.antrop (gr. claustrofob. .) „iubitor de.”: francofil.arhie (gr. foaie”: clorofilă.) „care mănâncă. . filantrop. paradox.. conducere”: autocraţie. semafor. care alungă. care distruge. care fuge. suport de bază”: hidrofor.) „situat în centru.drom (gr. . pentatlon. calorifer. calofil. pitecantrop. .) „care poartă.fon (gr. antropofil.) „drum. somnifer. îndrumător”: ierarh. comunitate. acrocentric. casă. sens. . astrodrom. căpetenie. purtător.caust (gr. . care susţine. om”: mizantrop. monarh. sensibilitate. autocefal. decatlon. care se fereşte de.bar (gr. fonic.fag (gr.craţie (gr.centric (gr. megafon.fil1 (gr. cronofag. telefon. cartofor. stăpânire. care conduce. diacronie. . francofon.fug (lat.estezie (gr.) „ardere. insecticid. .) „voce. care produce”: aurifer.arh (gr.) „asociaţie.) „cutie craniană. care conţine. . excentric. diform. . ..dox (gr.cronie (gr. sunet. 73 .. microfon. care consumă”: antropofag. evoluţie”: anacronie. hipodrom.) „greutate. . părere. care preferă. energofag. democraţie. agorafob. . autodrom.) „putere.cenoză (gr. care se îndepărtează”: ignifug.cefal (gr... central”: egocentric. formă. coloraţie. paricid. birocraţie.) „frunză. petrolifer.cromie (gr. craniu”: bicefal. pigmentaţie”: monocromie. genocid.) „probă fizică. .) „fiinţă umană. durată.cid (gr. perceptibilitate”: anestezie. policromie. . direcţie”: aerodrom. .) „conducător.form (lat.”: anglofob. .atlon (gr. velodrom. incineraţie”: holocaust.) „idee. hidrofob. convieţuire”: zoocenoză. care prezintă afinitate pentru.

distribuţie”: agronomie. care administrează”: autonom. geografie. miriapod.) „care produce. . . entomolog. .id (gr. antonim.) „care naşte.) „prezicere. astronomie. . pedodonţie. vivipar. 74 . pentagon. astrolog.nom1 (gr. teolog. epistemologie. suferind”: cardiopat.) „savant. autonomie.) „aripă. cardiologie. agronom. . android. principiu.nomie (gr. cablogramă. toponim. .pat (gr. . . lexicolog. diagramă”: ortografie. muchie”: poligon.manţie (gr. . .) „obsesie patologică”: piromanie.) „unghi. cardiogramă.) „parte. elicopter. inscripţie. calapod. dantură”: ortodonţie. amintire”: amnezie. termen”: polinom. psihopat.odonţie (gr. sociometrie.) „care suferă. semnificaţie”: monosemie. nume. paronim.) „tratament. biogen.gramă (gr.log (gr. eugen(ie). .) „măsurare. fotogramă. care dirijează.. hexagon.) „care conduce. .pter (gr. specialist”: biolog.) „sens.) „regulă. grafie. caligrafie.) „suport. .iatrie (gr. divinitate”: chiromanţie. .semie (gr.pod (gr.) „dinţi.par (lat. . sinonim. biografie. humanoid.) „termen. .) „scriere. trigonometrie. omonim.) „spectacol. aripioară”: coleopter. . nevropat. alogen. alomorf. cercetare”: mineralogie.) „cu aspect de. monografie. aerogramă. astronom.) „memorie. acronim. schemă”: ortogramă. acidogen. înregistrare. care generează. hidrogen. medicaţie”: pediatrie..metrie (gr. panoramă. geriatrie.morf (gr. . diviziune.) „în formă de. arheologie. antropoid. cu aspect de”: paraboloid. care naşte. pseudopod. .manie (gr.) „ştiinţă. conducere. care produce”: ovipar. ortosemie.onim (gr.gon (gr. lat. pseudonim. astronometrie. dipsomanie.) „scriere.oramă (gr. antropolog. picior. anomie. geometrie. colţ. studiu. polimorf. privelişte”: dioramă.mnezie (gr.nom2 (gr. care agreează”: oxigen. .gen (gr. urologie. .logie (gr. în formă de”: amorf.grafie (gr. înregistrare. amfigen. fonolog. polisemie. evaluare”: goniometrie. heptagon. . denumire”: antroponim. amfimorf. . autogen. aritmomanie. peduncul”: gasteropod.

procedeu tehnic”: agrotehnie. stabil. . . accept <a accepta.zofie (-sofie) (gr. dovadă<a dovedi. medicaţie. antropozofie.tehnie (gr. care poate fi substantiv. prototip. psihoterapie. avort<a avorta. veghe<a veghea. antropotehnie. fală<făli. care roade. sărut<a săruta. investigare. a desăvârşi< desăvârşit. demiurg. Brânduş<Brânduşă. stabilizator”: termostat. care menţine. pictură. agrotip. ortoped<ortopedie. . joacă<a juca.) „care stă. imagine”: radioscopie. portocal<portocală.) „indicator. . pleurotomie. radiofica<radioficare. cânt<a cânta. .) „ştiinţă. care mănâncă”: carnivor. autoterapie. apendicotomie. Derivarea regresivă (sau inversă) constă în formarea de cuvinte noi prin îndepărtarea din cuvântul de bază a afixelor.. .) „tehnică. adjectiv sau verb.tomie (gr. vindecare”: hidroterapie. ceartă<a certa. vizual”: microscop. învăţ<a învăţa. trai<a trăi. zootehnie. cuget<a cugeta. a candida<candidat.tip (gr. aerostat. incizie”: dihotomie. lucrător”: chirurg. polivalent. măslin<măslină. aniversa<aniversare.) „care înghite. secţionare. Derivarea postsubstantivală: pisic<pisică. pagubă<păgubi. ambivalent. teozofie.) „care valorează.terapie (gr.urg (gr. a picta<pictor. exemplar”: linotip.vor (lat. a nemulţumi< nemulţumit.scop (gr. fenotip.) „examinare. Derivarea regresivă este clasificată în funcţie de baza de pornire. nedumeri<nedumerit. .) „model. bivalent. fizioterapie.stat (gr. anemostat. rugă<a (se) ruga. reostat. ură<a urî.) „tăiere. Derivarea postverbală: auz<auzi.) „creator. artroscopie. chimioterapie. . explorare. diascop. . fitotehnie. speculă<a specula. pneumoscopie. observator. candidatură. omnivor. denunţ<a denunţa.scopie (gr. alun<alună. ramburs< a rambursa. horoscop. a vărga<vărgat<vargă. . dejun< a dejuna. 75 . valenţă”: monovalent. Derivarea postadjectivală: a bruma<brumat<brumă. arhetip.) „tratament. cunoaştere”: filozofie.valent (lat.

antropofil. aerogramă. reînfiinţat. răzgândi. in-/im-: indiscutabil. Prefixele negative: ne-: necredincios.(gr. a indispune. ultraprogresist. de albină. antropofag.) „albină. De exemplu.(lat. în termeni cu circulaţie internaţională şi. în cuvinte formate în româneşte: acva. albinărit”: apicultură. supra-: supraprofit. uman.Derivarea cu prefixe are o amploare mai mică decât cea cu sufixe. desfrunzi. prefixul fiind. adenopatie.) „fiinţă umană. răscumpăra. alternare”: alocromatic. agronomie. „a lipsi de”: des. deosebit. ganglion”: adenografie. adenogramă. hipersensibil. alogen. asexuat. acvanaut. adeno. aloterm. extra-: extrafin. hiper-: hipersecreţie.) „ogor. acvastat. dezamăgi. semantic: prefixele care marchează intensitatea maximă: arhi-: arhidiacon. aerogară.(lat. 76 . aerodrom. „lipsit de”. Falsele prefixe (prefixoidele) Sunt întâlnite cel mai adesea.) „apă. antropo. adenotomie. Prefixele privative au sensul „fără”. superproducţie. apifug. diferit. Prefixele delocutive – formează cuvinte noi pornind de la baze lexicale componente ale unor locuţiuni. antropozofie. mult mai rar. impropriu.) „glandă. agrozootehnie. aerofagie. agricol”: agrometeorologie. prepoziţie. răsfrânge.(gr. alomorf. a-/an-: apoetic.(gr. aerofobie. agro. de-): descătuşa. agronom. alo. aerosol. agropedologie. re-: realege.) „aer. omenesc”: antropocentric. şi ele. nedescoperit. câmpie. arhipăstor. gaz”: aerobiotic. dejuga. repus. deşuruba. ultra-: ultrademagog.(gr. alofon. agrar. reîncepe. extraplat. neasemuit. super-: superputere. acvatic”: acvacultură. nemuritor. aero. ca şi sufixoidele.(gr. nedesfăcut. om. api. Prefixele sunt clasificate. atmosferă. adenomegalie. antroposferă. alocronic. antropofob. aerodinamic. desăra.) „altul. răzleţi. anistoric. apiterapie. a înfăptui provine din locuţiunea a pune în fapt. recăsători. Prefixele iterative – folosite pentru exprimarea ideii de repetare: răs-/răz-: răsfira. alofazie. oxigen. răscoace. supratonaj. la nivelul bazei.(dez-. deznoda.

) „mişcare. fotofobie. sol. ecotip. microscop. cosmografie.) „mare. biosferă. cosmo. bio. populaţie. monogam. omolog. izomorf.(gr. fiinţă fie”: biocenoză. hemoragie. hidronim. monolit. izomer. hidrofug.) „pământ. omoterm.) „unic. geosferă. biopsie.) „asemănător. fito.(gr. macro. hemogramă.(gr. macrobiotică. hemofilie.) „lume. fitonomie. hipologie. teluric”: geografie. echivalent”: izobar. biografie.) „plantă. ecologie. cabaline”: hipodrom. de acelaşi fel. microcefal.(lat. singur. microcosm. bibliologie. bioplasmă. fotografie. kineto. acelaşi”: homocromie. monovalent.(gr. geodezie. fitofag. hemoptizie. hidrotehnică.) „sânge”: hemocultură. crono. izotermă. lumină. autodrom. bibliografie. vegetaţie. bioterapie. macroscop. izometrie. demo. biociclu. demoscopie. simetric”: calofilie. biometrie. floră”: fitocenoză. geometrie.(gr. helio. economie. eco. autocar. monosemantic. hipometrie. autoconservare. locuinţă.(gr.) „carte.(gr. monoton. omogen. macrocosmos. autonomie.(gr. calofonie.(gr. fotogramă. izo. de cărţi”: bibliofil. colectivitate”: democraţie.) „egal.(gr. heliograf. hidrosferă. durată.(gr. ecotop. geologie. cosmogonie. monoftong. biblio. mobilitate”: kinetoscop. ecografie.) „cal. fotogen. proprietate”: ecogeneză.) „însuşi. biblioteconomie.) „viaţă. microclimă. homomorf.(gr. hipotracţiune.(gr. hidroliză.) „frumos.) „soare. omofon. enorm”: macrocefal. o dată”: monocrom. de la sine.) „popor. demografie.(gr.(gr. ecosferă. bibliotecă. balnear”: balneologie. hidrofobie. lichid.(gr.(gr. spontan.) „lumină”: fotofil. autocraţie. acvatic”: hidrodinamic. autocefal. balneo. automat”: autobiografie. caligrafie. identic. hipo.) „băi. microfite. omograf.(gr. hidro. biogramă. izoglosă. hemo. mono. geo.) „casă. biologie. mediul înconjurător. cronometrie. helioscop. hemostatic. kinetoterapie. calo.auto1.) „apă.) „mic”: microbiologie. temporalitate”: cronografie. balneoterapie.(gr.(gr. geospeologie. autocamion. autogară.(gr. homo-/omo. cronoscop. cronologie. autoadministra. foto. solar”: heliocentric. univers”: cosmodrom. autostradă.) „timp. auto2. monocultură. omonim. singur. micro. 77 .(romanic) „care se referă la automobil”: autobuz.

tautologie. termoreglare. -ur. polisportiv.şi sufixul -os. tauto.(gr.multi. -ar-/-ăr. Interfixele sunt particule situate între temă şi sufix. niciodată. telespectacol. De exemplu. aflat între tema colţ. înveşmânta. psihochirurgie. psihopatie. Derivarea parasintetică înseamnă constituirea de cuvinte noi prin adăugarea la cuvântul-bază a unui sufix şi a unui prefix: îmbărbăta. încheia. zootehnie.din colţuros. zoo. pseudonim. geruleţ. grăsuliu etc. nici sufixului. realizată prin juxtapunere (iarbă-mare.(gr. Gradul de contopire a elementelor componente poate fi diferit: a) compunerea aparentă. polifonic.) „drept. termogramă. stereoscop. la distanţă”: teledinamie. termofil.) „mult. bunăvoinţă. termofite. de fapt. tele1. psihomotor.) „mulţi. multiflor. televizor. temperatură”: termodinamic. identic”: tautofonie. „reziduuri” ale unor alte categorii (desinenţe. iubăreţ. zoologie. psihometrie.) (izolat din televiziune): telejurnal. telespectator. Valea Lungă) sau prin joncţiune (bou-de-baltă. politehnic. psihologie. zoomorf.(gr. pseudo.(gr. numeros”: poliartroză. teletext. aparent”: pseudocefal. zoofite.(gr. Compunerea este procedeul de formare a unui cuvânt prin combinarea a două sau mai multe cuvinte existente în limbă. psiho.) „departe. animalier”: zoochimie. zoofag. xenofil. policrom. certăreţ. parazit”: xenobioză. polisemantic. multilateral. ortoepie. telescop. telepatie. Ele sunt. zâmbăreţ. stereogramă. stereo. stereografie.) „la fel.(gr. articole etc.) „fals.) „solid. telerama.) „căldură. psihogramă.) „străin.(gr. adevărat”: ortodox. argint-viu. tridimensional”: stereocite. poli. telecinema. drum-de-fier. xenofob. frunzuliţă.(gr. pseudoştiinţă. teledetecţie.din cerculeţ. corect.(gr.. cerul-gurii. multiform. zooterapie.din băgăreţ. termo. termogeneză. dar care nu pot fi considerate nici una. stereofil. nu aparţine nici temei. locotenent). nici alta. şarpe-cu-clopoţei). tautometrie. polimorf. în relief. stereofonie. tautogramă. orto. 78 .(gr. televorbitor. În aceeaşi situaţie se află -ul. descleia. telegraf. xenomanie. telecomandă.) „animal.(gr. ortografie. b) sudura completă sau aglutinarea (vinars. zoocultură. poliedru.). multe”: multicelular. ortoped.) „suflet”: psihochinezie. psihiatrie. xeno. psihogen. multinaţional.(gr. stereognozie. tele2. termometru.

Adjective formate prin subordonare circumstanţială faţă de un adjectiv verbal: binevenit. pe la. Adverbe: astfel. încurcă-lume. Turnu-Severin. oricum. Turnu-de-la-Severin. Adjective formate din sintagme cu prepoziţii/adverbe sau din propoziţii: cuminte. Piatra-de-Olt. Marea Neagră. oricine. Compunerea prin subordonare (hipotaxă) Substantive formate prin subordonare atributivă adjectivală: bot-gros. făt-frumos. Substantive formate prin sobordonare atributivă substantivală în genitiv: floarea-soarelui. Gara de Nord. apă-tare. despre. Substantive formate prin subordonare circumstanţială: ducă-se-pe-pustiu. Prepoziţii: de la. scump-la-tărâţe. floare-de-colţ. de pe. Pronume: oarecare. Exemple: puşcă-mitralieră. tic-tac. Ocna-de-la-Sibiu).Cel mai important criteriu de clasificare a compuselor este cel sintactic. Verbe formate prin subordonare circumstanţială: a binevoi. 79 . gura-leului. verde-foarte deschis. câteodată. papă-lapte. a binecuvânta. social-economic. bun-de-lucru. deci. untdelemn. Vatra Dornei. drept-credincios. au fost transformate pe cale administrativă. bine crescut. Adjective formate prin subordonare atributivă: roşu-închis. ceea ce. mobilă-tip. fiecare. vorbă-lungă. Substantive formate prin subordonare completivă directă: fluieră-vânt. răufăcător. devreme. atotputernic. iacătă. Compuse prin falsă parataxă sunt îndeosebi nume de locuri (Târgu-Jiu. orice. ieftin-la-mălai. Substantive formate prin subordonare atributivă substantivală în acuzativ cu prepoziţie: apă-de-plumb. Numerale formate prin subordonare circumstanţială: doisprezece. Compunerea prin coordonare (parataxă) este caracteristică limbajelor culte. clarvăzător. Piatra-Olt. gură-cască. românoenglez. Ocna-Sibiu) care. Interjecţii: nani-nani. Conjuncţii: aşadar. deşi la origine sunt formate cu genitivul sau acuzativul (Târgu-Jiului. Numerale formate prin subordonare atributivă: douăzeci. cumsecade.

supărat. intrând>intrândul. a se teme a devenit reflexiv prin influenţa sl. Conversiunea prin articulare face posibilă trecerea oricărei părţi de vorbire la substantiv: adjectivul (frumos>frumosul. „doarme buştean”. Exemple: (a) întrevedea (format din între. verbul (căutare>căutarea. supraom (format din supra. după modelul fr. CEC. nebun („piesă la jocul de şah”. 80 .şi -om. suferindă. Exemple: foaie (sensul de „ziar”. table ronde). la adverbe (din substantive: „îngheţat tun”. Conversiunea prin distribuţie contextuală duce cel mai adesea la adjective (din substantive: moşneag. masă rotundă (expresie calchiată după fr. fără implicarea unor formanţi lexicali. habiter (un calc sintactic). „gol puşcă”.Compuse prin abreviere pot fi realizate prin combinarea unor silabe din cuvintele componente (Plafar = Plante farmaceutice). entrevoir). Poate fi copiată şi structura gramaticală: rom. fou). „se ridică uşor”). Calcul semantic (numit şi împrumut parţial) reprezintă adoptarea de către cuvântul românesc a unui sens nou. bojati se (este deci un calc morfologic).şi -vedea. „doarme ziua”. Calcul lingvistic este un procedeu de îmbogăţire a vocabularului cu ajutorul căruia se formează cuvinte noi din materialul limbii române (rădăcini. Blatt şi fr. „se plimbă seara”. tremurândă. PDSR. un frumos). din iniţiale de cuvinte (CFR. preluat de la modelul său străin. adverbul (bine>binele. Conversiunea (numită şi schimbarea valorii gramaticale) denumeşte procedeul prin care un cuvânt trece de la o parte de vorbire la alta. pronume (un oarecare). CNSLR) sau din iniţiale şi fragmente de cuvinte (TAROM = Transporturile Aeriene Române). interjecţie (oful. din participii: avut. numeralul (doi>doiul. după modelul germ. poet. priceput. rădăcină (accepţiile lingvistice şi matematice) după fr. un bine). un intrând). la verbe (din interjecţie: haidem. din adverbe: „o femeie bine”. „a ieşit glonţ”. din silabe şi cuvinte (Mobilex = Mobilă export. dar după modele de structură lexicală străine. din adjective: „vorbeşte frumos”. racine. afixe). din gerunzii: sângerândă. ROMARTA = arta românească). „o scenă tare”). filozof. un doi). tăcut. iar recţiunea verbului a locui cu complement direct („a locui o casă”) este o imitaţie a fr. după fr. un of). după germ. o căutare. PNL. Mijloacele gramaticale care permit schimbarea valorii cuvintelor sunt de natură morfologică (determinarea sau articularea) ori sintactică (distribuţia în context). feuille). haideţi). Űbermensch).

Dănuţ. Camera Deputaţilor. Bacovia. timp şi activitate socială. – nume de animale (sau zoonime): Grivei. Computerland. – nume de firme. Dumnezeu. din punct de vedere formativ. Cireaşa. – nume de familie: Ionescu. Elena. Murgu. la origine. Joiana. Nina. Galaction. Victoriţa. la rândul lor. Numele proprii sunt. – porecle şi supranume (diferenţa constând în expresivitatea mai accentuată a primelor): Grasu. instituţii: Coleus. Războiul de Independenţă. Getica. – nume mitologice (sau mitonime): Zeus. Şcoala Centrală. Austrul. în câteva subcategorii. Bucureşti-Berlin. Rodica. Istoria critică a Românilor. – pseudonime (spre deosebire de supranume. Blondu. Aida. Bucureşti. Flămânzilă. Antroponimele se divid în: – prenume (nume de botez sau nume individuale): Ion. Anişoara.Onomastica se ocupă de cuvintele care denumesc reperele individuale. Gigi. George. Cercel. Masa tăcerii. Românii în istoria universală etc. Maria. – nume de corpuri cereşti (sau astronime): Marte. Unirea Principatelor. – nume de vânturi (sau anemonime): Crivăţul. Ureche. Etymologicum Magnum Romaniae. sunt alese sau acceptate de persoana care le poartă): Arghezi. Venus. Ionescu. în funcţie de referenţii denumiţi. Nicu. Buzilă. Viorica). Răducu. artistice. Măriuţa. Vlădoiu. Facultatea de Litere. Vasile. ştiinţifice: Moromeţii. hipocoristice (formate prin scurtarea 81 . Petruţ)). Bulgaru. Sirius. Gheorghiţă. Prenumele pot fi. – denumiri de evenimente istorice: Renaşterea. Marinică. Luceafărul. Ionica. Alah. Psihologia consonantistă. Tzara. desemnate de numele proprii. Numele proprii se clasifică în următoarele categorii: – nume de persoane (sau antroponime): Gheorghe. Nicolae. – nume de locuri (sau toponime): Olt. Munteanu. – nume de opere literare. Şcoala Normală. Ţiganu. Deleanu. Carpaţi. primare (calendaristice: Gheorghe. Mugur. Andreiaş. în spaţiu. Priceputu. întreprinderi. Arghezi. Neptun. cuvinte comune care s-au specializat în individualizarea unor referenţi. Marioara. Maria. Antroponimele şi toponimele se împart. Brânduşa. laice: Barbu. Vulcan. diminutive (Ionel. Dicţionarul explicativ la limbii române. Oedip.

Amărăzuia. a băga de seamă. întrucât sunt la origine genitive: Agrigoroaiei. Haţeganu. Fântâna-lui-Grozav. Toplicioara. Valea-Seacă. pot fi: primare (provenite prin conversiune din apelative sau antroponime: Stejaru. Stupineaua. Vica. Nicuşor. Cuculeasa. sufixele sunt. Negoiu). Frazeologia Obiectul de studiu al frazeologiei îl constituie frazeologismele. în funcţie de referenţii desemnaţi. Moldoveanu. Colentina. Numele de familie pot fi şi ele primare (fiind. derivate (de regulă. Omu. Titi. de fapt. în: – oronime (nume de munţi): Carpaţi. Păunete. Sofi. Bâlea. Bujoru. Săndica. Bucura. Tomşa). Dobruşa) şi compuse (substantivsubstantiv): Bulevardul-Carol. parasintetice (de un gen aparte. Alexandru-Ioan. Dunărica. Cuca. Toponimele se divid. Târgu-Frumos.). Roşu. acţiune etc. substantiv-adjectiv: Dealu-Mare. Nuţa. Ioana. Drumu-Haiducilor. De exemplu. respectiv însuşire. Bogdana. Coco). într-o ureche. deci trecute la noua funcţie prin conversiune: Ştefan. Dinu. Abiculesei. prepoziţie + substantiv: Peste Gilort. cu scopul de a uşura pronunţarea şi a da o nuanţă de mângâiere persoanei respective: Nelu. care sunt îmbinări stabile de cuvinte (adică funcţionează constant în aceeaşi configuraţie) cu sens unitar şi unic (denumesc mereu un singur şi acelaşi obiect. Calea Bucureşti. Bolintineanu. derivate (Ionescu. Broşteanu. Gigi. MariaLuiza. Gelu. Podu-Turcului. Olacul. Nicu. Între Zăvoaie. 82 . Mia. Dealu. – hileonime (nume de păduri): Trivale. Tache. Andriţoiu. Negoiu. Bucura. Miţa. la origine. Mutu. diminutivale: Dumbrăviţa. bal mascat.corpului numelui de bază. Crângu. Sub Arini. Băneasa. Motrişoru. – hidronime (nume de ape): Mureş. Zănoaga. copil din flori. Calotă. Tăchiţă. Nuţica. Grecu. Tina. – hodonime (nume de drumuri): Drumu Roşu. Negrea. Sofica. Săndel sau nume duble: Ana-Maria. Maria-Cristina. Drumu Târgului. Obârşia-Lotrului. Surdu. Măceşu-de-Sus. Olteţ. Prahova. Dâmboviţa. Bucureştii-Noi. Valea-Vlădicii. Drumu-Carului. Malu-cu-Flori. Plaiu-Vulcăneşti. Rică. Michi. Lacu-Roşu. Bucegi. Cocuţa. Balta. Pescaru. Topologelu. numite şi unităţi frazeologice. Sanda. După Ibru. Izvărnuţa. Ion-Gheorghe. hipocoristice diminutivale: Neluţu. Avădanei). Drumu Oii. Vornicu). Făget. Bârzuica. Bucovăţ. prenume sau porecle în formă absolută. Din punct de vedere formativ.

verbe (a trage pe sfoară = a păcăli. perifrazele. formulele internaţionale (artă pentru artă. în sensul că au subiect. rememorare. Exemple: a bate apa-n piuă. poetul nepereche. sunt mai puţin (sau deloc) expresive. de aceea. sabia lui Damocles. cutia Pandorei). turn de fildeş. sunt mai sudate semantic şi au ca sinonime cuvinte izolate. adjective (întors pe dos = supărat). prin văi şi munţi. filozoful de la Păltiniş). războiul rece. călcâiul lui Ahile. mărul lui Adam. nedecompozabil (şi. a strica orzul pe gâşte. predicat şi eventuale compliniri: (cineva) spală putina. intraductibil). a-şi pune pofta-n cui. (cineva) îşi ia inima în dinţi.Tipurile de unităţi frazeologice pot fi reduse la două foarte importante: (1) locuţiuni şi expresii. Se observă că locuţiunile pot să-şi schimbe valoarea gramaticală prin derivare frazeologică (a băga de seamă – băgare de seamă. mărul discordiei. singur cuc. a scoate din fire – scos din fire). (cineva) face (pe altcineva) cu ou şi cu oţet. ele au echivalenţe în rândul tuturor părţilor de vorbire: substantive (aducere-aminte = amintire. răul secolului. locuţiunile de intensitate (gol puşcă. tabula rasa. Idiotismele (sau expresiile idiomatice) sunt unităţi frazeologice cu înţeles figurat „de bloc”. de regulă. clişeele internaţionale (deosebite de categoria anterioară prin prezenţa unor nume proprii: arca lui Noe. ieftin ca braga). de pildă. Se remarcă încărcătura expresivă a acestor unităţi şi autonomia mai pronunţată a elementelor componente. Expresiile corespund. bătaie de joc = batjocură). 83 . îndrăgostit lulea. Practic. la munte şi la mare). magna cum laude). Unii specialişti adaugă alte câteva categorii de unităţi frazeologice: binoamele lexicale (tare şi mare. binoamele lexicale. specific limbii respective (întrucât reflectă experienţe proprii comunităţii lingvistice implicate). fata morgana. turnul Babel. patriarhul de la Rohia. formulele şi clişeele internaţionale. locuţiunile şi expresiile au şi caracteristici diferenţiatoare: locuţiunile. ziua şi noaptea. adverbe (ca din puşcă = rapid). a înşela). perifraze (bardul de la Mirceşti. a se ţine scai. patul lui Procust. a-şi da arama pe faţă. Pe lângă trăsăturile comune. nodul gordian. linişte şi pace. luceafărul poeziei româneşti. (2) idiotisme. unei întregi propoziţii. locuţiunile de intensitate.

dicţionare de expresii şi locuţiuni. Dicţionarul enciclopedic ilustrat (vol. Editura „Cartier”. care se mai numesc şi universale. accentul explicaţiilor (pe cuvânt sau pe noţiune). Şăineanu.II – Dicţionarul istoric şi geografic universal). activitatea în domeniul reprezentat. dicţionare dialectale. Dicţionarul enciclopedic român I-IV. Dicţionare lingvistice şi dicţionare enciclopedice Cele dintâi pun accentul pe explicarea cuvintelor (din punctul de vedere al originii. Dicţionarele selective (sau speciale) cuprind numai anumite categorii de cuvinte. Dicţionarul Academiei va cuprinde. omonime. mai pe scurt. idiomatice. descrierea. 84 . Adamescu. Micul Dicţionar Enciclopedic (mai multe ediţii): Dicţionarul Enciclopedic Român. dicţionare bilingve şi dicţionare multilingve Dicţionare extensive (sau generale) şi dicţionare selective (sau speciale). de cuvinte. planşe. în final. 1999. definiţia. paronime.). 1999.000. L.000 de cuvinte. dicţionare de: sinonime. nivelurilor de limbă etc. biografia. se ocupă în mod prioritar de lucrurile (sau persoanele) desemnate de cuvintele-titlu (prezentând în legătură cu primele. iar în legătură cu personalităţile. vol. 1991. schiţe etc. formelor gramaticale. Întâlnim.A. Gh. sau. Dicţionarul enciclopedic ilustrat. citate celebre etc. Clasificarea dicţionarelor lingvistice generale este foarte importantă pentru lucrarea de faţă. sau chiar din toate perioadele de evoluţie a unei limbi. Dicţionare monolingve. amploarea masei lexicale cuprinse. Primele au tendinţa de a cuprinde tot lexicul dintr-o anumită perioadă. Candrea. metafore.. regionalisme.Lexicografia este disciplina care se ocupă de explicarea. sensului. epitete. 1926-1939. fiind corelată cu multe dintre aspectele discutate în cuprinsul ei. titlul operelor create etc. antonime. alese pe diverse criterii lingvistice sau extralingvistice. pronunţării. dicţionar invers. onomastice. Câteva exemple: I. de principiile şi tehnica întocmirii dicţionarelor. astfel. neologisme. circa 175.). I. fotografii. data naşterii şi morţii. clasificarea. în timp ce Dicţionarul explicativ al limbii române – aproximativ 60. expresii. Bucureşti. scopul principal al demersului etc. terminologice. Dicţionarul universal al limbii române (numeroase ediţii). De exemplu. clasificarea şi înregistrarea cuvintelor în dicţionare. Dicţionarele enciclopedice. Tipurile de dicţionare rezultă din aplicarea diverselor criterii: numărul de limbi cărora le aparţin cuvintele conţinute. 1962-1966.

sub redacţia unui colectiv condus de Mioara Avram.Dicţionarele explicative cuprind cuvintele uzuale dintr-o perioadă. scrierea cu majusculă. transformările fonetice şi evoluţiile semantice pe care le-au suferit de-a lungul timpului. variante dialectale. Formele aberante sunt. dicţionare mixte. să pună. citate relevante şi strict necesare). sufix. arhaisme. în principal. persoană etc. încoa. aciui). să vază. analiza unor structuri cu un cuvânt sau mai multe cuvinte etc. la fel de îndreptăţit. (care sunt folosite în locul perechilor lor literare: mulţumire. să dea. Lexicologia normativă este o ramură aplicativă a lexicologiei. Dicţionarele normative (sau ortografice) cuprind îndeosebi cuvintele care pun probleme de normare. aista. să puie. uşe. diferenţele fiind localizate în rădăcină sau/şi în afixe. Forma literară a unor cuvinte este concurată. deci de stabilire a formei corecte dintre mai multe variante (de formă a rădăcinii. fratele său. Cel mai complet astfel de dicţionar este în prezent Dicţionarul ortografic. adaptarea împrumuturilor externe. de-amu. Pot fi considerate deci. ortoepic şi morfologic al limbii române (cu sigla DOOM). caz. adăugare (nu adăugire). dintre care numai o formă e considerată corectă. număr. până să vadă. (eu) lucrez. aspectele ortografice ale cuvintelor: disocierea formei literare de variantele neliterare. accent. să deie. în uzul literar al unor vorbitori. domeniul de aplicare fiind pedagogia limbii. pănă. de variantele ei neliterare. precum şi etimonul (fără comentarii). admisiune (nu 85 . (eu) joc). (eu) lucru. regionalisme sau elemente populare: mulţămire. fac referiri şi la pronunţarea corectă a cuvintelor cu mai multe pronunţii (sunt deci şi ortoepice). O categorie aparte o constituie formele duble. celelalte fiind apreciate de îndreptare ca abateri: abreviaţie (nu abreviaţiune). gen. De regulă. adaos (nu adaus). aciua (nu aciuia. în legătură cu care prezintă explicaţii semantice şi formale esenţiale. interferenţe cu alte limbi etc. uşă. frăţâne-său. triple etc. îndrumări ortografice şi ortoepice minime. Problemele privind forma cuvintelor privesc. într-o formă concisă (definiţii scurte. aceasta. de multe ori.). Dicţionarele etimologice prezintă etimonul cuvintelor înregistrate. formarea cuvintelor în limba română. atestări. de-acum. (eu) gioc etc.

apropo (apropou). atât (atâta). dribling. Ambele (sau. injurie>înjurie (apar şi situaţii inverse. perpetuu>perpetu. avaríe (nu avárie). în caz dacă (în caz că). în raport de (în raport cu). Unele se scriu ca în limba de origine şi se pronunţă potrivit principiului fonetic românesc. Nu întotdeauna formele multiple sunt împărţite în forme corecte şi forme incorecte. angóra (nu ángora). alături (alăturea). la fiecare dată (de fiecare dată). utilaj. aducţie (nu aducţiune). antíc (nu ántic). golgeter. caractér (nu carácter). umor). aldămaş (nu adălmaş). dar alviţă. anátemă (anatémă). handicap. Uneori. Câteva greşeli privesc neologismele adaptate parţial în limbă: reducerea hiatului. azbést (nu ázbest) etc. colegiu. cealaltă admisă (în aceste situaţii se poate aplica ideea de pluralitate a corectitudinii): acum (acuma). diferenţa dintre forme este numai de accent: acólo (nu acoló). emisferă. henţ. integru>întegru. ofsaid. adultér (nu adúlter).admisie). toate trei) forme sunt considerate corecte. altmintrelea). fotbal. închista>inchista). hortensie. mai rar. fluctuaţia între j şi g (e corect: omagiu. hemoragie. de pe azi pe mâine (de azi pe mâine). aici (aicea). aşa cum se scriu: fault. scrierea şi pronunţarea cu sau fără h iniţial (e corect: halva. adícă (ádică). întreprindere>intreprindere. arípă (áripă). alviţă (nu halviţă). când e format din vocală dublă: asiduu>asidu. know-how [nou-hau]. bolnáv (nu bólnav). înlocuirea lui i iniţial cu î: incarnare>încarnare. pe care lucrările lingvistice normative îl înregistrează şi îl impun ca normă. corigenţă. de cele mai multe ori. termenii mai noi se scriu şi se pronunţă ca în limba de origine: team [tim]. accepţie (nu accepţiune). agorá (nu agóra). baríton (baritón). Neologismele împrumutate din alte limbi parcurg un proces de adaptare la modelele limbii române. greşeli sau neglijenţe de exprimare: o dată în zi (în loc de o dată pe zi). cortegiu. corner. arădean (arădan). altele se scriu cum se pronunţă în limba de origine: golf. Încadrăm aici şi nerespectarea ordinii elementelor şi a componenţei unor frazeologisme. meci. judo [giudo]. penalti. bísmut (bismút) etc. academíe (nu académie). altminteri (altminterea. personaj). anóst (ánost). anticameră (nu antecameră) etc. fiinţă>finţă. curaj. andrea (nu undrea). áustru (aústru). 86 . pasaj. una fiind recomandată. incrimina>încrimina. afrodiziac (nu afrodisiac). elicopter. duşmán (nu dúşman). voiaj. dar cartilaj. anghină (angină). draw [droo]. când cuvinte vechi din limbă sunt tratate ca neologisme: înfiera>infiera. pick-up [pik-ap]. week-end [uik-end]. care sunt. coopta> copta.

AROMAR. de pe. C. răs-) îşi modifică forma în funcţie de sunetul iniţial al radicalului: apolitic. d) cratima se foloseşte obligatoriu între prefix şi bază.F. adăugarea lui acolo unde nu există (repercusiune> repercursiune).reducerea unui r.C. pierdevară. când sunt formate din fragmente de cuvinte (TAROM. sau AGIR). comune sau proprii (Delta Dunării. într-o anumită măsură. 87 . G. iar în cuvântul compus sunt folosite cu sensul lor obişnuit. în formaţii supraprefixate (super-extrafin) şi în derivatele cu sufixe de la numele proprii străine a căror finală nu se scrie aşa cum se pronunţă (voltaire-ian). j. oprobriu>oprobiu) sau. în funcţie de gradul unităţii lor semantice şi morfologice. des-. sunetul se scrie de două ori: antiinflaţionist. ochi-de-pisică. nici unul.E. Baia Mare. desface. ca să. Iată câteva: a) sufixele care cuprind diftongul -ea îl păstrează în scris. sau CEC. din contră. ROMAVIA. imobil. consfinţi. Cuvintele compuse se pot scrie separat (cu sau fără cratimă) ori într-un singur cuvânt. colateral. Alte cuvinte. dezmembra. de lângă. când sunt formate din iniţialele cuvintelor componente (C. b) dacă prefixul se termină cu acelaşi sunet cu care începe radicalul. când baza este o literă sau o abreviere (X-ulescu. combate. facultativ. propriu>propiu. anti-X). deşi sunt considerate cuvinte compuse. individualitatea. o sută cinci. răsuflă.S.R. deszăpezi. Compusele formate prin abrevierea cuvintelor componente se scriu cu litere mari neurmate de puncte. inacceptabil. clujean. răscruce. când apare în două silabe învecinate (proprietar> propietar. contraargument. in-. c) unele prefixe (a-.-ist). „a crea din nou” – a se recrea). frustra>frusta. Cuvintele formate în limba română cunosc şi ele un proces de adaptare la sistemul limbii. solicitând frecvent intervenţia normativă a îndreptarelor. OLCIT). la formaţiile cu prefixul ex-(ex-ministru) şi la formaţiile ocazionale de la nume proprii sau de la nume de litere (anti-Lovinescu. ci şi) se scriu separat şi fără cratimă. Cuvintele derivate prezintă mai puţine dificultăţi de scriere decât cele compuse. gură-spartă. sau CFR. coautor. anistoric. precum şi între bază şi sufix. COMTIM. imbatabil. ţ: greşeală. întrucât termenii lor componenţi sunt înţeleşi şi separat.D.R. inclusiv după consoanele ş. interregional. con-. desăra. consătean. A. ea se foloseşte în formaţii ocazionale omonime cu cuvinte existente (a re-crea.I. cel ce. şi urmate sau neurmate de puncte. ameţeală. anaerob. răzbate. Cuvintele în care termenii îşi relevă încă. transsaharian. se scriu cu cratimă: floarea-soarelui.G.

când se spune că „nişte tineri sunt bine alcătuiţi fizic” se neglijează restricţia termenului alcătuiţi privind „gruparea de elemente combinate”. procent de cinci la sută. bifurcarea drumului în trei. de aceea. în anumite combinaţii lexicale. incompatibile. substantivul se referă la ceva „fix”). arbitral-arbitrar. scurtă alocuţiune. Câteva exemple: a repeta din nou. stimă şi respect. De exemplu. respectiv formaţi.Problemele privind sensul cuvintelor sunt mai complexe decât cele referitoare la forma cuvintelor şi se rezolvă de multe ori nu prin tranşarea în corect şi incorect. dar însă. 88 . Confuziile între paronime sunt datorate marii asemănări formale a cuvintelor implicate în relaţia paronimică: alienare-alienaţie. releva-revela. Dezacordul semantic (sau incompatibilitatea semantică) între cuvinte se produce atunci când ele se combină fără a se ţine seama de disponibilităţile (respectiv restricţiile) semantice ale acestora privind asocierea sintactică. exemplu pilduitor. Greşelile de semantizare se produc îndeosebi în legătură cu neologismele. comunicare-comunicaţie. din nou iarăşi. „şi-a adjudecat premiul” (verbul înseamnă „a atribui un bun aceluia care a oferit mai mult la licitaţie”). a aduce la acelaşi numitor comun. greşeală ortografică. a extermina în masă. „cineva infirmă constatarea” (primul cuvânt însemnând „a dovedi ca neadevărat”. adjectivul la „măiestrie. a colabora împreună. Apar construcţii pleonastice între cuvinte simple şi unităţi frazeologice: mijloace mass-media. a unor cuvinte care repetă nemotivat şi inutil aceeaşi idee. pe care nu o au sinonimele sale. mai puţin adecvat sau neadecvat. investi-învesti. a adevărului unui fapt”). ci şi prin aprecierea ca adecvat. „câştigă cursa confortabil” (confortabil înseamnă „care oferă confort”. a prefera mai bine. enerva-inerva. Alte câteva exemple: „se desfăşoară în faţa lor un cadru impresionant” (verbul arată o mişcare. mult mai potrivite în contextul dat. euforie-eufonie. concesie-concesiune. între ele: aragaz electric. însă totuşi. „are o statură magistrală” (substantivul se referă la dimensiuni. bicicletă cu trei roţi. a schiţa sumar. creativitate”). făcuţi. originaloriginar. a scruta cu atenţie. sentimente sufleteşti. Pleonasmul reprezintă întrebuinţarea. al căror sens nu este cunoscut cu precizie de către vorbitorii cu o cultură lexicală insuficientă. Contradictio in adiecto (contradicţia în termeni) este greşeala care provine din alăturarea unor cuvinte cu sens opus. iar al doilea „stabilirea realităţii unui lucru. a urma în continuare.

nu „fără efort”, aşa cum cred, probabil, cei care utilizează construcţia). O mare parte a dezacordurilor semantice se referă la folosirea neologismelor, care, fiind mai noi în limbă, au sensuri restricţionate (prezintă deci mai multe restricţii de combinare) decât sinonimele lor cu mai veche carieră în vocabular. Fiind puse neatent în locul acestora în diverse contexte, creează incompatibilităţi supărătoare. Exemple: „fermoarul nu circulă”, „ceasul staţionează”, „cântecul debutează cu o notă înaltă”, „am servit fiecare câte o prăjitură” (a servi înseamnă „a oferi altuia”). Căutarea cu orice preţ a unor termeni „culţi”, „radicali” şi evitarea cuvintelor obişnuite, considerate „banale”, inclusiv în contexte care nu solicită aceste exigenţe, este denumită cultism şi reprezintă o deficienţă de exprimare. Alteori sunt înlocuite nepotrivit neologisme între ele: „autorul a creionat (în loc de a schiţat) o compoziţie reuşită”, „a întreprinde demersuri” (în loc de măsuri), „a tensionat eforturile” (în loc de a intensificat); sau cuvintele vechi între ele: „După cum cunoaştem...” (în loc de ştim). Artificioasă apare şi folosirea insistentă în contexte nespecifice, a unor arhaisme: „cum tălmăciţi această situaţie?” (în loc de interpretaţi), „statornicia vieţii teatrale” (în loc de impunerea sau consolidarea). Până de curând, acest manierism al cuvintelor cu iz vechi, nobil, abunda în texte de tot felul, fapt care le face acum desuete chiar în contextele în care s-ar potrivi. Alte astfel de cuvinte erau: neasemuit, tărâm, a îndritui, a dobândi, sălaş, simţăminte. Derivatele noi sunt şi ele frecvent folosite în îmbinări nu întotdeauna corespunzătoare. Graţiozitate, rigurozitate, vigurozitate înlocuiesc nemotivat sinonimele mai vechi (şi mai potrivite) graţie, rigoare, vigoare. Se ajunge chiar la creaţii rebarbative cu acest sufix: amicabilitate, artisticitate. Formaţiile uzitare, contextuare, esenţializare deranjează şi ele uneori prin folosirea abuzivă în locul sinonimelor lor foarte clare şi active folosire (utilizare), situare în context, rezumare. Alte sufixe aflate în expansiune, de multe ori nemotivat, sunt: -al (centripetal), -ic (ideatic, filmic, poemic), -tor (aparţinător, întârzietor, rezolvitor), -ist (sunetist, luminist). Evident, nu toate exemplele de mai sus pot fi considerate greşeli. Unele sunt stângăcii sau excese (abuzuri) lexicale, supărătoare mai ales pentru vorbitorii cu o cultură lingvistică nuanţată, care trebuie să fie, credem noi, arbitrii înnoirii şi funcţionării lexicului (cel puţin până la impunerea în uz a formelor inclusiv aberante, aşa cum se mai întâmplă).
89

Esenţială pentru evitarea unor greşeli sau nereuşite în combinarea cuvintelor rămâne cunoaşterea corectă şi completă a sensului cuvintelor (mai ales a celor noi) şi a raporturilor semantice ale acestora (îndeosebi sinonimice, antonimice şi paronimice) cu alte cuvinte. Competenţa lingvistică pretinde, în acest caz, pe lângă semantizarea precisă a cuvintelor, însuşirea valenţelor (disponibilităţilor) şi a restricţiilor de combinare a acestora. Unii specialişti au propus constituirea unui compartiment distinct al lexicologiei, dedicat combinatoricii lexicale (mai exact semantice), aflat în corelaţie cu sintaxa, care studiază îmbinarea gramaticală a unităţilor lexicale şi supralexicale. Adecvarea cuvântului la specificul stilistic al textului este o exigenţă de rafinament a selecţiei lexicale. Poate fi considerată o formă de compatibilitate, dar, spre deosebire de aceasta, care se manifestă la nivelul relaţiei bilaterale, în sintagmă sau în propoziţie, adecvarea se raportează la text (care are ca nivel minim fraza), printr-o relaţie multilaterală şi difuză (potrivirea este apreciată în raport cu toate componentele textului şi cu textul în ansamblul său). Disponibilităţile combinatorii, rezultate ale impactului virtualităţilor semantice ale cuvintelor în diverse contexte, privesc conotaţiile stilistice. Acestea trebuie să fie adecvate stilului care marchează textul în care este introdus cuvântul care, la rândul lui, este dependent de specificul conţinutului de idei transmis, de autorul textului, de receptorii săi şi de situaţia în care se produce comunicarea. Diferenţierea (sau marcarea) stilistică se produce pe mai multe axe: niveluri sau registre stilistice, stiluri funcţionale, domenii profesionale, axa temporală, răspândirea teritorială, raportarea la normele literare, frecvenţa utilizării cuvântului, atitudinea afectivă. Nivelurile stilistice definesc gradul de marcare stilistică a unui text: nivelul stilistic neutru este nemarcat stilistic (sau este marcat zero, cum se mai spune) şi, de aceea, solicită cuvinte (sau mai precis, sensuri) fără conotaţii stilistice (casă, carte, a mânca, a vorbi); nivelul stilistic înalt (solemn, livresc) prezintă conotaţii stilistice marcate „pozitiv” datorită sferei „selecte” de întrebuinţare (unele sunt poetice – chip, diafan, flamură, genune –, altele poartă pecetea „prestigiului” juridic-administrativ: conformitate, legal, normă, consecinţă etc.); nivelurile colocvial şi familiar sunt marcate, în general, negativ (a căpăta, a bârfi, hodorog, moacă).
90

Stilurile funcţionale sunt bine conturate din punct de vedere lexical. În afara unor cuvinte de uz general (în primul rând instrumentele: verbele auxiliare şi copulative, articolul, cea mai mare parte a pronumelor şi a numeralelor, prepoziţiile, conjuncţiile), fiecare stil foloseşte anumite categorii de cuvinte: stilul ştiinţific utilizează de preferinţă stratul abstract şi terminologic (definiţie, caracteristică, principiu, simbol, a aborda, demers, a demonstra, experienţă, sistematizare, analiză), stilul administrativ-juridic abundă în cuvinte şi expresii oficiale (decret, hotărâre, ordonanţă, ordin, decizie, mandat, în conformitate cu..., având în vedere..., anexă, subsemnatul, adeverinţă, consilier, a ratifica); stilul artistic este combinat cu figuri de stil (metafore, comparaţii, epitete, metonimii, hiperbole), valorificând, în funcţie de situaţie, toate sferele lexicale (arhaisme, regionalisme, cuvinte de argou, termeni profesionali etc.); stilul publicistic este un stil pestriţ, cuprinzând o mare diversitate lexico-frazeologică, îndeosebi neologisme şi cuvinte „la modă”, din domeniul politic, social, cultural sau din perimetrul tematic al materialului respectiv. Domeniile profesionale cărora le aparţine un anumit text îşi pun amprenta asupra compoziţiei lexicale a textului. Dacă va fi un text medical, de exemplu, vor fi dominanţi termenii de specialitate, medicali: sindrom, profilactic, rezecţie, patologic. Axa temporală reliefează mai ales lexicul arhaic, care are o conotaţie evocativă, istorică (voievod, paloş, oaste, sceptru) şi lexicul neologic, însoţit frecvent de conotaţii legate de modă, modern, actualitate (mecatronică, display, formatare, hit, megastar, software). Răspândirea teritorială separă cuvintele folosite pe întreg teritoriul ţării de regionalisme. Acestea din urmă au conotaţii de culoare dialectală, fiind folosite mai ales în stilul artistic. Raportarea la normele limbii literare diferenţiază termenii literari de cuvintele populare, neadmise în limbajul literar standard (în care nu pot apărea, de pildă, blid, năsoi, lăboaie, frunzulică, frunzuleană). Frecvenţa folosirii în vorbire marchează stilistic cuvintele. Din acest punct de vedere, unele fac parte din lexicul uzual şi pot fi utilizate într-o gamă largă de texte, altele sunt cuvinte ocazionale sau rare şi trebuie folosite cu precauţie, numai în texte cu care se „asortează” tematic. Încărcătura excesivă a unui text cu o anumită categorie lexicală constituie un abuz (cel mai adesea abuzurile de neologisme, de termeni profesionali sau de elemente colocviale).
91

Atitudinea afectivă se regăseşte în lexic prin conotaţiile favorabile sau nefavorabile. Exemple: maestru, profesionalism, ţinută, verticalitate, umanitar, conciliere, democraţie (pentru prima categorie), totalitar, dictatură, diletantism, mâncău, ofiţeraş, zurbagiu (pentru a doua categorie). A folosi cuvinte adecvate unui text înseamnă să ştii să comunici (în scris sau/şi oral) nuanţat şi rafinat, să te exprimi precis, să respecţi cerinţele de puritate şi proprietate stilistică. Acest lucru se învaţă printr-o îndelungată practică a folosirii cuvântului în diverse texte şi contexte. Aplicaţii cu rol evaluativ 1. Subliniaţi formele corecte şi precizaţi când este vorba de variante ale aceluiaşi cuvânt şi când este vorba de cuvinte diferite: astm-astmă, accepţie-accepţiune, adaos-adaus, adopţie-adopţiune, aducţieaducţiune, aiura-aiuri, ambarcaţie-ambarcaţiune, atenţie-atenţiune, berbec-berbece, bulgăre-bulgăr, cazinou-cazino, cearşaf-cearceaf, cercevea-giurgiuvea, chestiune-chestie, circumferinţă-circomferinţă, circumvoluţie-circumvoluţiune, ciucure-ciucur, colind-colindă, concizieconciziune, conteiner-container, coregraf-coreograf, corigent-corijent, cârciumar-crâşmar, culasă-chiulasă, delincvent-delicvent, descălicadescăleca, detalia-detaila, detenţiune-detenţie, dezice-deszice, dicţiedicţiune, distructiv-destructiv, dogori-dogorî, dumeri-dumiri, elenelin, elocvenţă-elocinţă, expres-expre, extensiune-extensie, extravertitextrovertit, fascicul-fascicol-fasciculă-fascicolă, fărma-fărâma, flanelăflanea, fluşturatic-fluşturatec, foarfece-foarfecă-foarfeci, frecţie-fricţiune, funda-fonda, fundator-fondator, garderob-garderobă, gazifica-gazeifica, gălbinare-gălbenare, genunchi-genunche, ghips-ipsos-gips, glasvandglasvant, glonte-glonţ, golgheter-golgeter, greier-greiere, ilar-hilar, imersiune-imersie, iridiu-iridium, împeliţat-împieliţat, jantă (de maşină)geantă, jneapăn-jnepen, laitmotiv-leitmotiv, lăcrămioară-lăcrimioară, leaţ-laţ, lăscaie-leţcaie, lăuză-lehuză, locaş-lăcaş, macrameu-macrame, magazioner-magaziner, maiestate-majestate, maieu-maiou, mănuşămânuşă, marfar-mărfar, mental-mintal, migraţiune-migraţie, mugurmugure, muteşte-muţeşte, năgară-negară, oblete-obleţ, oboroc-obroc, onorar-onorariu, ostatic-ostatec, oţări-oţărî, palavragi-pălăvrăgi, păstrugă-păstrungă, pedigriu-pedigri, percheziţie-perchiziţie, perciuneperciun, petrifica-pietrifica, pieptene-piepten, pântece-pântec, plapumă92

plapomă, plăsea-prăsea, posesie-posesiune, prapor-prapur, prişniţăprişniţ, răşchira-răschira, redundanţă-redondanţă, răzgâia-râzgâia, ridicol-ridicul, roşiatec-roşiatic, salcie-salcă, sangvin-sanguin-sanghin, santinelă-sentinelă, sarma-sarmală, sanda-sandală, satin-saten, schimnic-schivnic, scrinti-scrânti, separe-separeu, seringă-siringă, sfară („fum”)-şfară, sălişte-silişte, speze-spese, strangula-ştrangula, strepezi-sterpezi, şoric-şorici, şoarece-şoarec, ştecher-ştecăr, spicherspeaker, talaj-talaş, tapiţerie-tapiserie, taxinomie-taxonomie, tălmacitâlmaci, turbure-tulbure, tomoare-tumoră, ultraj-ultragiu, ulciorurcior, variete-varieteu, velur-velură, ventil-vintil, voluptos-voluptuos, pilug-chilug, poliomelită-poliomielită. 2. Subliniaţi forma corectă a următoarelor neologisme: abajurabat-jour, aisberg-iceberg, alură-aliură, angro-en-gros, apartheidaparthaid, apropo-apropou-à propos, auslander-ausländer, allegroalegro, allegretto-alegreto, baedeker-bedeker, biedermeier-bidermaier, bitter-biter, best-seller-bestselăr, badminton-bedminton, beatnicbitnic, blazer-bleizăr, blue-jeans-blugi, blues-bluz, bluf-bleuf, bodyguard-bodiguard, boom-bum, bowling-bauling, box-office-boxofice, brainstorming-breinstorming, brandy-brendi, bridge-brigi, brokerbrocăr, browning-brauning, building-bilding, bussines-biznis, by-passbaipas, bliţ-blitz, bruderschaft-bruderşaft, bonjour-bonjur, bruillonbruion, bunker-buncăr, boutique-butic, chestor-questor, clown-claun, cnocaut-knock-out, cnocdaun-knock-down, cocteil-coctail, cvartăcuartă, quartet-cvartet, quorum-cvorum, dumping-damping, campingchemping, challenger-şalanger, consulting-consalting, copyrightcoppy-right, dandy-dandi, dealer-diler, designer-dizainer, displaydisplai, diesel-dizel, calcio-vecchio-calcio vecchio, caudillo-caudilo, chamois-şamoa, cloisonne-cloazone, deux-pièces-deuxpieces, ecrúecriu, forfait-forfe, loisir-loazir, mignon-minion, marijuana-marihuana, graffiti-grafitti, imbroglio-imbrolio, intermezzo-intermezo, loggialogia, foehn-föhn, kitsch-kitch, lied-lid, loess-loes, fairplay-fair-play, feed-back-feedback, flash-flesh, globe-trotter-globe trotter, groggygroggi, haker-hacher, happy-end-happend, hobby-hobbi, hold-up-holdup, horror-horor, jazz-jaz, jeep-gip, ketchup-ketch-up, killer-kiler, know-how-know how, lady-ladi, leassing-lising, lobby-loby, miss-mis, music-hall-music hall, hipi-hippy, laitmotiv-leit-motiv, lider-leader,
93

dezabuzat. speaker-spicher. scotch-skotch. spărgăcios. aspru. turcoaz-turcoise. a părăsi. safe-seif. habotnic. waterpolo-water-polo. ranch-ranci. rendez-vous -randevu. a face rost de ceva. absurditate. echivoc. snack-bar-snak bar. zeppelin-zepelin. îngăduitor. prevestire. bluf. thriller-triller. mănos. septentrional. fildeş. suprapunere. 94 . coroiat. descurcăreţ. rummy-remi. quattrocento-quatrocento. păianjen. scherzando-scherţando. necultivat. paspartú-passpartout. supermarket-super-market. ralenti-ralanti. contribuţie. răutăcios. sexy-sexi. stare de nelinişte. prăpastie. a zădărnici. sejur-sejour. wagon-litvagon-lit. pizzapiţa. cumplit. cel care se laudă cu patriotismul său. amploare. nylon-nailon. afirmaţie. înflorire. infamie. incult. chezaş. science fiction-science-fiction. îmbietor. rimă împerecheată. Indicaţi câte minimum două sinonime (dintre care unul neologic) pentru cuvintele şi expresiile de mai jos: fără accent. glorificare. walkie talkie-walkie-talkie. a bănui. of-side-ofsaid. siemenszimens. întâmplare. a umbla pe coclauri. iuţeală.roentgen. sihăstrie. poncho-poncio. strip-tease-striptease. premergător. stand by-stand-by. fără sonoritate. a dezgropa.miting-meeting. spray-sprey. a o lăsa baltă. chaise longue-şezlong. desfiinţa. play-back-playback. gazdă. a se ralia. a diminua. lacom. plein-air-pleinair. 3. snowboard-snow-board. smalţ. spielhozen-şpilhozen. a se face de râs. trois-quart-troicar. contradicţie de idei. molipsitor. motto-moto. a sanctifica. a înăbuşi. a înălţa. reducere. caraghios. a da în vileag. a face din ţânţar armăsar. raccourci-racursi. a precumpăni. stress-stres. röntghen. summit-sumit. papionpapillon. scrupulozitate. mireasmă. a conlocui. nelegitim. a îmbina. punct culminant. şarmcharme. stăruitor. self service-self-service. artistic. beţiv. îngâmfat. chin. adaos la un testament. învinuire. filantropic. baie. scanner-scaner. origine. weekendweek-end. lipsă. a tăgădui. autsider-autsaider. trade-uniontrade union. speech-spici. citeţ. proporţie. defăimător. culme. puzzle-pazzle. vis-à-vis-vizavi. asemănător. dambla. zincweissţincvais. sterp. vioi. pradă. pick-up-pickup. relache-relaş. a se burzului. a încolţi. a aţâţa. întunecat. laudă exagerată. a (se) dezumaniza. placiditate. time-out-taim-aut. torid. a consfinţi. staff-staf. spleensplin. odios. a deseca. shetland-şetland. a înfia. geamie. potrivnicie. schweizer-şvaiţer. înflăcărat. a da foc. îndrăzneală. copilăresc. crăpătură. siguranţă.

alai. inimă. singur. stupiditate. casă. Folosiţi în enunţuri omonimele cuvintelor următoare. aripă. vărgat. arătare. act. de. cusur. a veni. înserare. bine. culant. umăr. mantie. prost. că. viaţă. a asupri. drum. dârz. mătreaţă. preventiv. babă. analist. albitură. putere. vrăjitor. arcan. ales. a înghiţi. a întrerupe. rămăşiţă. alb. balanţă.jertfă. ac. vesel. câmp. aşeza. atmosferă. fad. surghiun. neprevăzut. a acoperi. întuneric. izvor. a adeveri. bandă. aprins. plăpând. ambala. nălucă. Atlas. asimila. cetăţenesc. acorda. a sări. balon. a se descotorosi. înalt. masă. născocire. colţ. a crăpa. aspru. aborda. a vedea. Identificaţi. a da. rău. aspect. uneltire. edificator. acut. anticar. bar. gălăgie. a şti. achita. a zbura. analog. năvalnic. apă. a ţine. cursiv. aliena. nesănătos. limbă. glas. a găsi. antifon. acustică. viclean. a sufla. la. a ajunge. împovărător. artificiu. obicei. birou. accident. flacără. a rugini. urmă. figură. dăunător. a mânca. as. a pune. aspiraţie. atribut. adânc. a înlătura. aparat. pâine. blestem. avar. a tăia. iar acolo unde acestea sunt polisemantice arătaţi câteva dintre sensurile lor: abate. asistent. arnăut. a zice. prin sinonime sau prin contexte. baie. chelie. floare. a sta. acord. strâmbătură. acoperi. a se văicări. stea. gură. a fi. înapoiat. a trece. adică. arie. răsucire. a manevra. zugrav. cap. asfinţit. vechi. a jefui. a absolvi. carte. apostol. inexprimabil. cât mai multe sensuri (inclusiv figurate) ale următoarelor cuvinte: a răsări. tainic. articula. şters. a călăuzi. mâncăcios. călău. uşuratic. mătrăgună. bacara. faţă. forţă. baie. oglindă. armonie. schimbător. a avea. bun. asculta. slab. în. cheie. acţiona. slovă. fiere. a ponegri. alb. a auzi. atârna. bairam. a merge. amenda. apendice. ban. nutreţ. acces. activ. arc. întăritor. des. a sări. a proporţiona. moale. absolutoriu. a vărsa. ochi. august. indecent. tulbure. a lucra. agrement. atinge. a bântui. 5. peruzea. a recita. aviz. atenţie. prinos. loc. fel. ataşat. tineresc. banc. a agăţa. cuvânt. învoire. foc. a bate. a necăji. arcaş. a linguşi. înfocat. ascuţit. autoritate. lucru. soare. avans. acru. a aţâţa. 95 . sincer. bancă. poartă. oboseală. vlăstar. mână. şcoală. luptător. iute. a scrie. curtenitor. zbârcitură. ataca. călărie. alifie. ciumă. ţeapăn. chip. flacără. oacheş. a călca. angaja. 4. aspira. ticăloşie. balenă. hrăpăreţ. om. a înfrunta. a răspunde. pieziş. argint. a răzui. generalizare. consens. americă. a trage. eficient.

deconcertat. a deplia. cancer. fus. caduc. vârstă. prunar. rudă. căutare. volant. carte. lamă. căldură. bursă. cavaler. mediu. pat. butuc. cer. pompă. rug. capriciu. cardinal. debita. pas. a căli. a dura. mină. parcimonios. şiret. violă. clătită. cască. uscat. coadă. bipartit. pupă. conivenţă. cap. concupiscenţă. cicero. cocoş. clisă. călugăriţă. aprehensiune. panama. a călca. a asezona. etichetă. acribie. casetă. bătătură. sitar. codru. port. vară. chef. resort. bezea. mat. pompă. a abjura. bătaie. închis. bombă. bază. ierbar. ciocârlie. cartelă. tort. sleit. ţarină. tipic. factor. ulei. pilă. cădere. post. liră. pop. căluş. ghem. rol. vărsat. legat. capră. papă. apanaj. lună. scris. disc. galben. deontologie. obiectiv. colon. bloc. chit. morgă. factură. fugă. carioca. uşor. a comporta. anodin. a încinge. degresiv. timp. a coace. radă. caustic. trecut. austeritate. băncuţă. ţelină. a avaliza. dur. vier. a denega. draconic. cămin. zefir. vâslă.basc. ochi. pală. pluton. tabac. a cădea. smirnă. clanţă. confidenţă. boboc. berbec. a (se) deroba. gol. birou. top. a cloci. stat. lac. şah. pur. comite. mucenic. bilă. colonie. franc. insinuos. ad-hoc. calcul. ciubuc. partidă. coardă. capelă. imobil. căldăruşă. contigenţă. buchet. bufet. duce. căprar. colegiu. cancelarie. ramă. gută. deferenţă. catedră. excentric. demimonden. pernicios. sinus. Definiţi sensul următoarelor cuvinte şi folosiţi-le în enunţuri: accesoriu. conjectură. sol. 6. cameră. masă. toc. canton. mapă. cabotin. bulă. brâu. a demula. carieră. a devaliza. patron. a compărea. racilă. contumacie. a (se) cătrăni. milă. broască. codru. doc. caz. general. câmp. cocă. taler. parchet. ţap. jar. diligenţă. chilă. lin. capital. complemente. rutină. radia. morbiditate. nea. mai. a congratula. moţ. căpuşă. chema. blană. a irupe. comprehensiv. car. cilindru. tablă. grefă. confienţă. socotit. bulină. pupilă. star. bob. căprior. buton. prolog. cinste. baterie. cocon. parabolă. liliac. solvent. curs. război. palat. defetist. nouă. cataractă. ort. 96 . han. obor. rom. doză. cartuş. căţel. pol. leu. ceas. intrepid. a desfide. calcan. pitic. mare. delfin. companie. bornă. a turna. cupid. bazin. ulei. compoziţie. recrea. coc. furnicar. cheie. colţ. coastă. golf. cadru. bibliofil. vie. mică. tors. vază. a înapoia. val. mediu. ciur. cod. a decalca. fast. sinus. a colecta. şut. declasat. continenţă. rachetă. bienală. calc. chemare. marcă. somn. râs. rasă. tură. bun. ciocan. devoţiune. oţios. bate. a cârpi. freză. bec.

a vexa. a segrega. moratoriu. venial. a intima. libertin. a suplanta. privaţiune. fetid. irefutabil. sardonic. fundamentalism. letal. totem. edenic. auditorauditoriu-auditorium. difident. a (se) intrica. a sidera. simulacru. şicanier. versatil. preeminent. calofil. oficios. sinergie. fantoşă. agorafobie. secesiune. farinaceu. a (se) obnubila. friabil. synopsis. a inculca. redundant. gregar. licenţios. sinecură. a mancurtiza. şvarţ. mazetă. adagio-adagiu.dezabuzat. etilism. teratologic. actual-actuar. incontinent. vienaj. delator. diluvian. jugular. inavuabil. stenic. lutier. pogrom. uranian. claustrofobie. vorace. ineluctabil. prob. patibular. levitaţie. a emenda. recurenţă. inveterat. perpetra. gnomie. oniric. iteraţie. a obnubila. a prezerva. poţiune. graffiti. imbrifug. mitomanie. imund. absorbţie-adsorbţie. accidenţeaccidente-accidenţi. remanent. malefic. vicinal. neofit. a concede. a oblitera. luxurios. peremptoriu. potomanie. sindic. laconic. polihistor. a transgresa. torţionar. mutual. cenestezie. felonie. xenofob. anomie. chinestezie. soporific. frust. brevilocvent. a obtura. sibilinic. adjuvant-adjutant. fiduciar. veleitar. a importuna. ludic. implacabil.). holocaust. şaradă. intemperanţă. sicofant. a (se) prevala. hobby. panoplie. pandantiv. poncif. a interverti. rapt. a preleva. a notifica. evanescent. condescendenţă. a garnisi. atavic. Definiţi sensul următoarelor paronime şi formaţi enunţuri cu ele: abces-acces. inamovibil. acmee-acnee. sinestezie. a licenţia. a dezavua. ingerinţă. pletoră. obstinat. iconodul. rebarbativ. faceţios. abjura-adjura. autodafe. a incumba. paradigmă. prostraţie. a oripila. venal. integrism. panaceu. a edulcora. onctuos. sempitern. viager. iconoclast. nupţial. a pertracta. septentrional. idiosincrasie. a decela. 7. transcendent. veros. apodictic. ignifug. infailibil. nunţiu. paliativ. oneros. lubric. modic. a macula. preempţiune. famelic. sacramental. a interpola. premoniţie. fragrant. stipendiu. idolatrie. sosie. diseminare. aductor-abductor. a persuada. aerofar97 . inefabil. paspartú. licit. genuin. recesiv. abil-agil. poliandră. profuziune. neavenit. tacit. olograf. turpitudine. simpatetic. ubicuu. clientelar. htonian. a juisa. futil. apocrif. fast. donatar. frugal. subretă. inextricabil. pandant. a (se) exonera. apatrid. valetudinar. xenoman. a expia. truism. ritos. opulent. ebuliţie. patronim. legat (subst. peripatetic. ingerare. nubil. recluziune. famen. placid. autarhic. a ostraciza. punitiv. pauşal. tanatic. leal. filistin.

a insera-a însera. minerminier. balestră98 . allegro-alegru. detraca-detracta. locatar-locator. arahide-arahnide. atlas-atlaz. vacant-vagant. campanelă-campanilă. melană-melenă. edem-eden. excepta. autonom-autonim. moină-noimă. alocaţielocaţie. hidră-vidră. deluviu-diluviu. fiestă-siestă-festă. auriculauriculă. emergent-imergent. marmotă-marmită. imun-imund. izocrom-izocron. inapt-inept. mimozămimeză. indemnîndemn. arivist-arhivist. diată-dietă. novelă-nuvelă. melamină-melanină. justiţial-justiţiar. patentat-potentat. a defula-a refula.aerofor. livret-libret-libert. aflux-eflux. bruion-bruior. anoforăanafură-anafora. a investi-a învesti. valutăvolută. apostrof-apostrofă. feroce-veloce. langoarelingoare. anual-anuar. ganggangă. granat-granit. a disimila-a disimula. doză-duză. invidios-insidios. albastrualabastru. fisă-fişă. giruetăpiruetă. impasabil-impasibil. condor-condur. licoare-lucoare. novator-inovator. premoniţie-premuniţie. paladinpalatin. firet-şiret. şic-şiş. frescă-fresco. Elada-Elida. asculta-ausculta. eufonie-euforie. batist-batistă. mangal-mangan. difidentdisident. florescenţă-fluorescenţă. a erupe-a irupe. monogramă-nomogramă.excerpta. facţiune-fracţiune. aferent-eferent. avers-aversă. a elida-a eluda. gheată-gheatră. afabil-amabil-amiabil. maestro-maistrumăiestru. pelagic-pelasgic. glacial-glaciar. gintă-geantă-jantă. a evada-a evida. andosator-andosatar. apropia-apropria. limb-nimb. eteronom-eteronim. lector-rector. flagrantfragrant. matrice-matriţe. diată-dietă. mesă-meşă. a inculca-a inculpa. alocuţiune-elocuţiune. imunitate-impunitate. a ecloza-a ecluza. dezinfecţie-dezinsecţie. famat-fanat. antinomicantonimic. a infesta-a infecta. ficţiunefricţiune. doctrinal-doctrinar. escadră-escadron-escadrilă-espadrilă. a iriza-a irita. vrac-vraf. albinism-alpinism. orator-oratoriu. dolman-dolmen. a indura-a îndura. jintiţă-jitniţă. file-fileu. dihanie-dihonie. deconcertantdeconcertat. degresiune-digresiune-degresare. etologie-etiologie. arbitrar-arbitral. a reporta-a repurta. literal-literar. lineal-linear-liniar. oliv-olivă. altercaţie-aliteraţie. friza-freză-friză. banderolă-banderilă. frupt-fruct. destinsdistins. carbonar-cărbunar. antologie-antilogie. agest-agrest. a (se) intrica-a intriga-a (se) integra. bac-bacă. a gera-a gira. a mânca-a manca. fascicul-fasciculă. eminent-iminent. floral-florar. funeralii-funerarii. a amporta-a importa. monomahie-monomanie. enervaţie-inervaţie. anghilă-anghină. amidăomidă-amibă. apertură-apretură. enolog-etnolog. ezoteric-exoteric. nunţiu-nupţiu. emersiuneimersiune. aluzie-iluzie. venalvenial. alizeu-elizeu.

candel-candelă. insolvabil-insolubil. a stânjeni. covertă-corvetă. fortuit-forţat. concordant-concordat. cală-cahlă. a alina. pandant-pendant. fata. a uita. ruşine. degeaba. musai. preceptor-perceptor. e) să aibă nuanţă de superlativ. simpatic-simpatetic. sapă-şapă. mult. bazon-blazon. relictă-relicvă. a (se) enerva. dragon-dragor. a scăpa. talaz-taluz-talus. sărac. bestial-bestiar. servil-serviabil. a releva-a revela. a ploua. zarişte-jarişte. a câştiga. coraliercoralifer. baril-beril. (a fi) aiurit. virtute-vârtute. sintezăsiameză. togă-tocă. manifestare-manifestaţie. a se adeveri. vers-viers. consort-consorţiu. a mustra. a păţi. a (se) speria. a pedepsi. a muri. concesional-concesionar. aferent-eferent. a jigni. anarhie. leneş. axial-axilar. a hoinări. rulotă-ruletă. bardă-dardă. piromaniepiromanţie. a trăncăni.palestră. a gera-a gira. patent-petent-patentă. solidar-solitar. cenzură-cezură. sudurăsutură. buret-burete. a se încrede. oficial-oficios. a flecări. (a nu avea) astâmpăr. prost. conjunctură-conjectură. a fugi. calin-călin. a (se) bucura. tributal-tributar. ciment-cement. suveran-suzeran. a semăna. inveterat-învederat. a aştepta. ales. ticălos. niciodată. bogat. f) să conţină cuvintele: 99 . boem-boemă. a cabla-a cabra. a regreta. aventurier. a omorî. bravură-bravadă. a refula-a reflua. conciliabil-conciliabul. fastidiosfastuos. tremă-trenă. 9. (a fi) disperat. legislaţie-legislatură. anormal. bizon-vizon. refector-reflector. bancrut-bancrută. gafă. fiabil-friabil. (a fi) atent. a minţi. agenţie-agentură. a constrânge. a elucida-a eluda. caro-carou. a concedia. a pleca. vârstă-vrâstă. turcoaz-turcoază. a-şi aminti. saşiu-şasiu. brec-bric. consignatar-consignator-cosignatar. a amuţi. palmier-palmieră. a tasa-a taxa. a tăcea. specialspecios. sepia-sepie. râs. a (se) certa. b) care să fie rimate. avantaje. virtuosvirtuoz. persan-persian. calotă-carotă. a dispărea. coliziune-coluziune. paricid-patricid. 8. caniş-canişă. departe. a ajuta. Găsiţi expresii sau locuţiuni care să fie sinonime cu următoarele cuvinte sau unităţi frazeologice: (a fi) abătut. speţe-speze. rezidual-reziduar. d) să conţină numere. rău. c) să conţină nume proprii. a bate. repede. a îmbătrâni. a bea. a asculta. panelpaner-panier. a ucide. a sărăci. stringent-astringent. a critica. revolut-rezolut. imposibil. băiaş-băieş. Găsiţi cât mai multe expresii şi locuţiuni: a) care să conţină comparaţii. frică. contor-condor-contoar. pe ascuns. a bârfi. porfir-profir.

rădvan. om. adică cu alte cuvinte. locotenenţă. pehlivan. becher. a se bifurca în două. anost şi plictisitor. continuitate neîntreruptă. spahiu. picior. bănie. ciubuc. a cădea jos. mitoc. caimacam. lung. bairac. peşin. carvasara. dragoman. nas. a anticipa dinainte. a coincide exact. a conchide la sfârşit. 100 . circa aproximativ. cămărăşel. cinovnic. lup. agie. suzeran. pitac. a mazili. cicatrizarea rănii. bei. jarişte. a călca în picioare. a aranja în ordine. arnăut. beizadea. a face. a beneficia de un avantaj. ucaz. anafora. palie. nacafa. a prinde. izvod. a coborî jos. stolnic. bancnotă de hârtie. agă. cerinţă imperativă. călcâi. slobozie. postelnic. acum numaidecât. diac. bicicletă cu două roţi. livrea. a băsni. rusfet. catagrafie. a bate. zapis. ceremonie solemnă. abuz exagerat. haraci. burtă. ştab. jitar. pisar. apelpisie. Explicaţi de ce sunt pleonastice următoarele îmbinări: a abrevia pe scurt. cavas. cocon. a avertiza preventiv. chiar întocmai. ipochimen. mungiu. porucic. balamuc de nebuni. hagiu. droşcă. paloş. bunăoară de exemplu. a lua. a coabita împreună. concluzie finală. câştig profitabil. bogasiu. aversă de ploaie. babă bătrână. avalanşă de zăpadă. a clănţăni din dinţi.inimă. biografia vieţii. ambianţă înconjurătoare. posluşnic. bolniţă. blazon de nobleţe. activitate laborioasă. firman. panţâr. ansamblu omogen. garboavă. ispravnic. 11. gât. dajdie. lume. aşadar în consecinţă. edec. pojarnic. amploiat. bandieră. hrisov. chior de un ochi. cândva odată. a avea. prisav. beşliu. amestec eterogen. leah. căftănie. a avansa înainte. mezat. bard. 10. delniţă. a da. a sta. jupân. uric. căminar. jalbă. a anexa alături. sluger. pedestru. a ţine. venetic. caftan. a colabora împreună. vatman. mână. baftă şi noroc. armăşel. gelep. zavistie. a coexista împreună. zaraf. zapciu. zaveră. a întabula. agapă. işlic. apanaj. cot. şoltuz. amăgire iluzorie. catastrofă tragică. avantaj favorabil. beşleagă. vornic. cam aproximativ. letopiseţ. polcovnic. baltag. fiastru. Găsiţi echivalente actuale pentru următoarele arhaisme: adet. diată. logofăt. boare de vânt. aproape circa. răzeş. epistat. comănac. agarean. eforie. ureche. a asambla la un loc. cavaf. bogasier. ghelir. clucer. consens unanim. ceauş. anteriu. butcă. calfă. potcap. armie. mare amploare. faţă. ocină. mare abundenţă. cap. moşnean. vistier. chirigiu. cobai de experienţă. olat. a asocia împreună. comis. clironomie. chilom. cadet. băjenie. cadenţă ritmică. beilic. a clarifica mai precis.

va să zică deci. ortografie corectă. lăutar popular. protagonist principal. procent la sută. miting popular. plan de viitor. pilon de susţinere. a reţine pe loc. picnic în aer liber. întrajutorare reciprocă. nevralgie dureroasă. nul şi neavenit. local public. gamă diversificată. a conveni de comun acord. rechizite de scris. ogar de vânătoare. culpă din greşeală. promoţie de absolvenţi. ospiciu de nebuni. faună animală. entuziasm înflăcărat. pamflet satiric. a repeta încă o dată. mare geniu. etnogeneza unui popor. proiect de viitor. dezrobirea omului. reclamă publicitară. elucubraţie absurdă. notorietate publică. hit de mare succes. dată calendaristică. exemplu pilduitor. a cronometra timpul. jambon de porc. pacient bolnav. limuzină de lux. perioadă de timp. disimulare ascunsă. oprobriu public. rang ierarhic. a menţine mai departe. cutremur de pământ. piesă componentă. interacţiune reciprocă. coridor de trecere. performanţă remarcabilă. deşi aşadar. râu curgător. nebun la cap. proverb popular. panaceu universal. limonadă de lămâie. unanimitate deplină. a reuni împreună. erupţie violentă. infatuare arogantă. a participa împreună. decor ornamental. detaliere amănunţită. a convieţui împreună. a înfuleca lacom. elocvenţă grăitoare. a extermina în masă. deşert arid. a prefera mai bine. a împovăra cu greutăţi. a profera ameninţări. magazin de mărfuri. a ieşi afară. hemograma sângelui. imprudenţă nesăbuită. panoplie de arme. aşadar şi prin urmare. nămeţi de zăpadă. reper orientativ. radieră de şters. cuplet satiric. miraj înşelător. a jumuli de pene. diurnă zilnică. povară grea. cuşetă de dormit. pom fructifer. cumplit şi înfiorător. prim-plan apropiat. mentor spiritual. epatare şocantă. glicemie în sânge. oranjadă de portocale. folclor popular. garderobă vestimentară. lapsus momentan. evlavie cucernică. a îngheţa de frig. respect şi consideraţie. definitiv şi irevocabil. jurământ solemn. onest şi cinstit. a merge pe jos. potecă îngustă. poantă de efect. revelaţie neaşteptată. 101 . a prevedea dinainte. a milita pentru o cauză. pubelă de gunoi. a dăinui etern. a reface din nou. epilog final. purpură roşie. desinenţă finală. prenume de botez. a impune cu forţa. lihnit de foame. plajă de nisip. prăpastie adâncă. scurt rezumat. perspectivă de viitor. dar însă.conţine în interior. decât numai. a numerota cu cifre. personalitate remarcabilă. omletă de ouă. intemperiile vremii. a (se) întoarce înapoi. dună de nisip. cult religios. a reaminti din nou. rablă veche. jerbă de flori. a intra înăuntru.

Polisemia. II. statuetă mică. mare vâlvătaie. sinonimia. I. Bucureşti. Editura Coresi. Angelescu. Gabriel. Editura Academiei Române. 1978. Structura vocabularului limbii române contemporane. slănină de porc. 2. Constantinescu. samovar de ceai. topografia locului. sloi de gheaţă. III.salon de primire. Editura Academiei. a uni laolaltă. Bucureşti. vită domestică. a unelti pe ascuns. trial de selecţie. 7. Editura Facla. Prefixele. Formarea cuvintelor în limba română. siesta de după masă. Cuvinte şi sensuri. Bucureşti. Marin. Bucureşti. vogă trecătoare. Formarea cuvintelor în limba română. Silviu. Dicţionarul explicativ al limbii române. Evseev. Narcisa. antonimia prin exerciţii. Bucureşti. ediţia a II-a. a urca sus. Editura Univers Enciclopedic. 4. Timişoara. Ivan. Bidu-Vrânceanu. Angela. Forăscu. a schiţa sumar. a şedea jos. 1998. 1988. Probleme ale exprimării corecte. 5. ţincvais alb. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dicţionar de cuvinte derivate al limbii române. 1987. unitate indisolubilă. tot la fel. tenebre întunecoase. a urma mai departe. zvon fals. 1976. Formarea cuvintelor în limba română. şeptel de animale. Sufixele. Editura Niculescu. 1970. 102 . 6. 8. 1986. troian de zăpadă. verigă intermediară. 1996. summit la vârf. stană de piatră. 10. urale şi ovaţii. Angela. unanimitate totală. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dicţionar de pleonasme. scurt toast. slip de baie. a teleghida (de) la distanţă. Bucă. Bucureşti. saramură sărată. 3. salopetă de lucru. stai pe loc. schelet osos. savant erudit. solemnitate festivă. a surveni pe neaşteptate. a zbiera tare. scândură de lemn. Compunerea. vacarm asurzitor. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE 1. stână de oi. Mioara. şlagăr la modă. Editura Academiei. Avram. Bucureşti. 9. Editura Academiei. vestibul de intrare. Probleme de semasiologie. a semna personal. 1989. a survola peste. scadenţă de plată. 1995. vedetă celebră. tinde să devină. Bidu-Vrânceanu. a ţâşni brusc. sectă religioasă. a târî după sine. vad de trecere. Bucureşti. a suprima total.

formale şi de conţinut şi care se definesc pe baza a trei criterii: criteriul semantic. numeralul. prin urmare forma cuvântului rămâne nemodificată. în care se arată ce exprimă clasa respectivă (sensul lexical). Noţiuni generale Studiul morfologiei este organizat în clase lexico-gramaticale numite părţi de vorbire. singurul element constant în definirea părţilor de vorbire este cel morfologic. deoarece cunoaşte categoria gramaticală a comparaţiei. primele şase se grupează în categoria cuvintelor flexibile. caracteristicile de formă (flexiunea în raport cu diverse categorii gramaticale) şi funcţiile sintactice ale cuvintelor.IV. rolul acestora într-un enunţ. cu menţiunea că adverbul ocupă o poziţie intermediară. caracterizate prin anumite trăsături generale. În gramaticile româneşti sunt înregistrate zece părţi de vorbire: substantivul. prin care se apropie de cuvintele flexibile. adică pot prezenta modificări formale. articolul. pronume. adverbul. 103 . ultimele patru în cea a cuvintelor neflexibile. Din definiţiile unor părţi de vorbire poate lipsi sensul lexical (este vorba de cuvintele asemantice: prepoziţia şi conjuncţia) sau funcţia sintactică (la substantiv. care se referă la modificarea structurii cuvintelor. dar variaţiile în raport cu această categorie sunt exprimate perifrastic. verbul. verb. Este compartimentul limbii cu cea mai complexă sistematizare. prepoziţia. adjectivul. morfologic şi sintactic. Aceste criterii se regăsesc în definiţiile clasice ale părţilor de vorbire. conjuncţia şi interjecţia (unii specialişti contestă articolului şi numeralului acest statut). Dintre acestea. adică la flexiune. iar structura morfologică este partea cea mai stabilă a unei limbi. numeral. MORFOLOGIE Morfologia este partea gramaticii care cuprinde reguli privitoare la forma cuvintelor şi la modificările acesteia în vorbire şi în scriere. pronumele. unde acestea sunt multiple şi mai mult sau mai puţin specifice).

unele adverbe de mod) au un inventar restrâns. Articolul hotărât şi articolul nehotărât sunt considerate morfeme. adjective sau substantive). care se deosebeşte radical de celelalte părţi de vorbire flexibile. conjuncţia. Între părţile de vorbire nu există o graniţă precisă. adjectiv. dar stabilesc raporturi între cuvinte sau între propoziţii. cu caracter abstract şi preponderent gramatical. numeralul. verbul. închis. prepoziţia. prepoziţia. Se disting astfel: părţi de vorbire apte de a îndeplini o funcţie sintactică proprie (substantivul. Din asocierea celor trei criterii rezultă cele zece părţi de vorbire menţionate. adjectivul. numeralul. pronominală. pronumele. conjuncţia. pe când cuvintele asemantice (articolul. ci ajută la exprimarea funcţiilor sintactice. verbul. foarte apropiată de cea nominală prin unele categorii comune. adverbul. are o flexiune verbală. pronumele. articol. care nu denumesc ceva din realitate. exprimând determinarea. interjecţiile şi unele adverbe). cât şi prin formaţii interne (este vorba mai ales de substantive. care nu are funcţii sintactice proprii. adjective. fiind posibile treceri de la o parte de vorbire la alta prin procedeul numit 104 . circumstanţe şi pot fi părţi de propoziţie (substantivul. cu rol similar desinenţelor. ci se foloseşte de valoarea altor părţi de vorbire (adverbe. Criteriul semantic priveşte semnificaţia generală a unei clase de cuvinte şi împarte părţile de vorbire în două categorii: cuvinte autosemantice. au rol de cuvinte ajutătoare sau instrumente gramaticale (articolul. Cuvintele cu sens lexical de sine stătător sau autosemantice au un inventar bogat. supus înnoirii atât prin împrumuturi. pronumele are un tip propriu de flexiune. iar trăsăturile sale morfologice şi caracteristica semantică (exprimă o cantitate numerică definită) se întâlnesc şi la cuvinte aparţinând altor părţi de vorbire. articolul. ca elemente de relaţie în propoziţie şi în frază (prepoziţia. verbul şi adverbul) şi cuvinte care nu reprezintă unităţi sintactice (nu funcţionează ca părţi de propoziţie). deschis. cunoscută sub numele de conjugare. care exprimă noţiuni. numeral) se numeşte flexiune nominală sau declinare. stabil. iar numeralul este considerat o clasă de cuvinte foarte eterogenă din punct de vedere gramatical.Flexiunea primelor patru părţi de vorbire (substantiv. interjecţia) şi cuvinte asemantice. cu precizarea că mulţi gramaticieni contestă calitatea de parte de vorbire distinctă a articolului şi a numeralului. conjuncţia). verbe). adjectivul. Criteriul sintactic are în vedere funcţiile sintactice îndeplinite de părţile de vorbire în propoziţie. obiecte.

adverbul binişor devine substantiv numai în locuţiunea: cu binişorul. verbele. „E un dar la mijloc”. din punct de vedere gramatical. locuţiunile pot fi: substantivale (părere de rău). Acestea sunt grupuri de cuvinte cu sens unitar. Locuţiunile părţilor de vorbire Cu excepţia articolului. Adjectivele. toate părţile de vorbire au locuţiuni. prepoziţiile şi conjuncţiile au cele mai multe locuţiuni. ca o singură parte de vorbire. derivare improprie etc. după aceea vorbeşte” etc. 105 . Acest transfer dintr-o parte de vorbire în alta se realizează fără modificări ale formei cuvintelor. din verbe la modul imperativ: uite!. conjuncţionale (chiar dacă. „Zecele primit la examen l-a făcut fericit”. „Singur cuc”. Prin articulare. o dată cu). interjecţionale (Doamne păzeşte!). Interjecţii provenite din substantiv la cazul vocativ: Doamne!. o asemenea faptă etc. soro!. cu toate că). nene!. practic. băiatul acesta. prepoziţionale (în ciuda. „A subliniat un pe din text”. „Plimbatul de dimineaţă”. numeral devenit adverb: „Întâi ascultă. substantiv devenit adverb: „Vara călătoreşte mult”. De exemplu. a sa mamă.conversiune sau schimbarea valorii gramaticale. Multe părţi de vorbire devin foarte adesea adjective: artist cetăţean. verbale (a băga de seamă. numărul acestora este nesemnificativ. „Un aşa afront”. „Doarme buştean”. prima iubire. După clasa morfologică ale cărei caracteristici gramaticale le preiau. rană sângerândă. om instruit. femeie cosmonaut. pentru celelalte părţi de vorbire. de două ori. transpoziţie lexico-gramaticală. după cum adjectivul şi adverbul clar este substantiv doar în clar de lună. pronume relativ-interogativ devenit adverb: „Ce frumos!”. din numeral (argotic): şase! Trecerile de la o parte de vorbire la alta pot fi uneori doar ocazionale sau limitate contextual. „Eul din noi”. prepoziţie devenită conjuncţie: „El cu ea formează un cuplu reuşit”. dom'le!. adjectivale (de excepţie). zi de zi. adverb devenit adjectiv: „Un domn bine”. numerale (mai ales distributive şi adverbiale: câte doi. adverbiale (fără noimă. a da năvală). orice parte de vorbire poate fi substantivată: „Albastrul de Voroneţ”. adverbele. „Binele făcut nu se uită uşor”. iar unii specialişti nu recunosc existenţa locuţiunilor pronominale şi numerale. mamă!. „Oful nostru dintotdeauna”. cu exemplificări în cele ce urmează: substantiv devenit prepoziţie: „A reuşit graţie talentului său”. care se comportă. păzea!. te miri ce). pronominale (cine ştie cine. a doua oară). din când în când).

de exemplu. în general. posesive) şi în flexiunea verbului (în cadrul modurilor personale). comparativ (cu subdiviziunile: de superioritate. adjectivului. nu sunt două forme ale aceluiaşi cuvânt. pronume. citit-citită nu sunt două cuvinte diferite. cazul. persoana. cu varietăţile pozitiv. prea etc. diateza. apare în flexiunea tuturor părţilor de vorbire flexibile.Categoriile gramaticale Categoriile gramaticale sunt modalităţi prin care se realizează flexiunea părţilor de vorbire. Numărul gramatical. un-o. acuzativ. Persoana se manifestă în flexiunea unor pronume (personale. vocativ. adjectiv. adjectivului. tot aşa. dar celelalte părţi de vorbire amintite mai sus îşi schimbă forma (frumos-frumoasă. ci numai două forme gramaticale ale aceluiaşi adjectiv. ci două cuvinte diferite). numeralului şi verbelor la participiu şi gerunziu. Toate cele trei genuri gramaticale se manifestă. masculin. Genul. de egalitate. care nu se exprimă niciodată în limba română prin terminaţii gramaticale (cu excepţia neologismelor de origine savantă). numărul. de întărire. reflexive. de politeţe. cu cele trei specii ale sale. modul şi timpul. realizându-se în trei valori: persoana I – vorbitorul. cu excepţia numeralului (la care ideea de număr este exprimată lexical). acesta-aceasta. Unii autori includ şi categoria determinării. Este o categorie gramaticală proprie substantivului. feminin şi neutru. pronumelui. iar la celelalte părţi de vorbire (articol. articol. forma de participiu) cazul se explică prin acord. Cazul se realizează în limba română prin cinci valori: nominativ. articolului. articolului. dativ. numeral. În limba română lista lor cuprinde: genul. gradul de comparaţie. De reţinut că substantivele nu-şi schimbă forma după gen (copil şi copilă. doi-două. genitiv. persoana a II-a – conlocutorul şi persoana a III-a – o altă 106 . prin desinenţe la toate părţile de vorbire care au această categorie gramaticală. pronumelor şi numeralelor cu valoare de substantiv. Gradul de comparaţie. foarte. La verb se manifestă pentru a indica dacă acţiunea este făcută de un singur autor sau de mai mulţi. în cazul substantivului. ci prin cuvinte auxiliare: mai. El indică un exemplar sau mai multe. divizat în singular şi plural. de inferioritate) şi superlativ (cu subdiviziunile: relativ şi absolut) este o categorie gramaticală comună unei mari părţi din adjectivele calificative (cu anumite excepţii) şi unei părţi din adverbe (în special celor de mod). este o categorie gramaticală proprie substantivului. verb). marcate prin desinenţe. pronumelui şi numeralului.

persoană despre care se vorbeşte; valorile sunt marcate fie prin forme supletive, în cazul pronumelui (eu, tu, el; al meu, al tău, al său etc.), fie prin desinenţe, în cazul verbului (alergam, alergai, alergau etc.). La verb şi la pronumele care au persoană, această categorie este asociată cu valorile de număr. Diateza, cu speciile activă, reflexivă, pasivă, modul, cu speciile indicativ, conjunctiv, condiţional-optativ, imperativ, infinitiv, gerunziu, participiu, supin, şi timpul, cu speciile prezent, trecut, viitor – sunt categorii gramaticale specifice verbului, exprimabile prin mijloace variate, uneori diferite de terminaţiile de tipul desinenţelor, şi anume prin sufixe gramaticale, pentru unele moduri (infinitiv, gerunziu, participiu) sau pentru unele timpuri (prezentul unor verbe, imperfectul şi perfectul simplu, mai mult ca perfectul tuturor verbelor). Prin urmare, flexiunea verbului, numită conjugare, constă în schimbarea formei cuvintelor din această clasă după diateză, mod, timp (categorii specifice clasei), persoană şi număr (categorii comune verbului cu alte părţi de vorbire), făcând ca verbul să aibă cel mai mare număr de forme gramaticale printre toate părţile de vorbire flexibile. Categoria determinării este specifică substantivului, exprimând diferite grade de individualizare; se realizează prin următoarele valori: nedeterminat (student), determinat nehotărât (un student), deter-minat hotărât (studentul), marcate cu ajutorul articolului (hotărât sau nehotărât). Morfemul şi structura morfologică (morfematică) a cuvintelor Toate elementele componente ale unui cuvânt (rădăcina, tema, prefixele, sufixele, desinenţele, accentul şi intonaţia) poartă denumirea generală de morfeme. Morfemul este noţiunea definitorie a morfologiei, căreia îi dă şi numele, şi reprezintă unitatea minimală de expresie dotată cu semnificaţie lexicală sau gramaticală. Se deosebeşte de fonem, care este unitatea fundamentală a fonologiei, având capacitatea de a diferenţia cuvintele (oră/eră, dar/dor, foc/for etc.) fără a avea un sens propriu, şi de cuvânt prin faptul că nu are autonomie lexicală, morfemul fiind de fapt un component al structurii cuvântului. Formei unui morfem îi corespunde o valoare gramaticală (de exemplu, -i din elevi reprezintă semnul pluralului). Aceeaşi valoare, de plural, poate fi redată, în funcţie de contextul fonetic sau morfologic, şi prin alte forme: -e (fete, creioane), -le (basmale), -uri (râuri, mătăsuri) etc., morfemul reprezentând, din această perspectivă,
107

o clasă de variante, numite alomorfe. Invariantele (morfemele) se realizează în poziţii în care toate celelalte variante sunt excluse. Foarte rar sunt admise două variante în aceeaşi poziţie: transplant-e/ transplant-uri, seminari-i/seminar-e, ţăranc-e/ţărănc-i etc. Morfemele se realizează prin anumite alomorfe în funcţie de contextul fonetic sau de cel morfologic. De exemplu, alomorfele -i, întânit după un i aton: indici-i, sacrifici-i şi -ă, realizat numai după un radical în vocală labială: ou/ou-ă sunt considerate alomorfe fonetice. Alomorfele se realizează (destul de rar) în contexte care nu pot fi caracterizate fonetic sau morfologic: om/oam-eni, râs/râs-ete, cap/ cap-ete. Asemenea alomorfe sunt considerate alomorfe lexicale. Morfemele pot fi constituite din unităţi fonetice segmentale, care sunt reprezentate prin foneme propriu-zise (floare), suprasegmentale, reprezentate prin accent şi intonaţie, care pot diferenţia atât cuvinte (áfinafín, mozáic-mozaíc), cât şi forme gramaticale omografe: nominativvocativ (Petre – Petre!), vocativ-genitiv/dativ plural (fraţilor!–fraţilor), imperativ-indicativ prezent (Stai cuminte! – Tu stai cuminte) şi morfemul zero (Ø), care reprezintă o marcă a valorilor gramaticale, este purtătorul unei informaţii gramaticale, opunând, între ele, diferite forme dintr-o paradigmă: alb-Ø /alb-ă, pom-Ø /pom-i; cânta-Ø /cânta-m, cânta-i. Clasificarea morfemelor se face după diverse criterii. Unul dintre aceste criterii este reprezentat de posibilitatea de combinare a acestora. Unele morfeme pot apărea singure sau combinate cu un morfem zero: cap, frig, loc, om, vânt şi nu pot comuta cu zero. Alte morfeme sunt dependente (sufixele, prefixele, desinenţele), ele se ataşează unui morfem independent: copil-aş, re-vedere, cânt-a-se-ră-m şi nu pot comuta cu zero. În funcţie de conţinutul exprimat, morfemele pot fi lexicale şi cuprind morfeme-rădăcină (student-, cas-) şi afixe derivative (ne-, des/dez-, stră-; -ar, -esc, -mente etc.) şi morfeme gramaticale, din care fac parte sufixele, care exprimă la verbe modul şi timpul (gând-esc, cânt-a-se, văz-ând) şi desinenţele, care exprimă persoana şi numărul verbului (striga-m), genul, numărul şi cazul în flexiunea nominală (şcoal-a, elev-i, frumoas-ei cas-e). La acestea se mai poate adăuga o altă clasă, aceea a morfemelor lexico-gramaticale, care au atât valoare gramaticală, dar pot forma şi cuvinte noi. Este cazul prefixelor arhi-, extra-, hiper-, ultra- etc., care marchează superlativul, formând în acelaşi timp şi cuvinte noi: arhiplin, extrafin, hipersensibil, ultracentral, şi sufixelor substantivale
108

moţionale -ă, -iţă, -easă, -oare etc., care sunt atât sufixe lexicale, formând cuvinte noi: student-studentă, pictor-pictoriţă, bucătarbucătăreasă, regizor-regizoare, dar şi sufixe gramaticale, exprimând categoria gramaticală a genului. O poziţie intermediară o are sufixul lexico-gramatical cu valoare de superlativ -isim (rarisim). Morfemele mai pot fi clasificate şi în funcţie de poziţia faţă de morfemul independent. Se disting morfeme dependente antepuse (prefixe: co-raport, afixe mobile sau morfeme libere de tipul verbe auxiliare, adverbe, prepoziţii, conjuncţii, pronume reflexive etc.: am auzit, foarte rău, a cânta, să ascult, se duce) şi morfeme dependente postpuse (sufixele, desinenţele, articolul ca mijloc de determinare nominală: ac-ar, cânt-a-se, student-ei, fat-a). După structura expresiei morfemele sunt continue (formate dintr-un singur fonem sau dintr-un şir neîntrerupt de foneme: copil-aş, ani-lor, vânt), discontinue; acestea pot fi, la rândul lor, repetate (fată harnică) şi întrerupte (întâlnite mai ales la formele de infinitiv ale verbelor: a alerga şi la formele genitivale: al studentului) şi interne (alternanţele din rădăcină: a/ă – zare/zări, d/z – stradă/străzi, z/j – obraz/obraji, l/i – colonel/ colonei, chel/chei, sc/şt – bască/băşti, forme supletive, nedetaşabile din structura rădăcinii: eu, mă, mie; sunt, eşti, eram, fusei, fost). Unii lingvişti consideră că topica poate juca rol de morfem gramatical. În enunţul Oamenii fac greşeli subiectul este exprimat prin substantivul articulat, iar obiectul prin cel nearticulat, indiferent de topică, pe când într-un enunţ ca Şoricelul vede pisica cuvintele şoricelul şi pisica sunt, pe rând, subiect sau complement direct, în funcţie de poziţia în enunţ. Structura morfologică (morfematică) În strânsă legătură cu unele categorii gramaticale şi, implicit, cu flexiunea, se află structura morfologică (morfematică) a cuvintelor care poate cuprinde următoarele componente: rădăcina, tema, pre-fixele, sufixele şi desinenţele. Ultimele trei (prefixele, sufixele şi desinenţele) sunt denumite, cu un termen generic, afixe. Alături de aceste componente, în structura cuvintelor sunt prezente alternanţele fonetice, accentul şi intonaţia, care contribuie la exprimarea unor valori gramaticale. Structura morfologică a unui cuvânt precum descântasei poate cuprinde următoarele componente: morfemul-rădăcină cânt- (partea fixă a unui cuvânt, nedivizibilă şi neanalizabilă în părţi componente), prefixul des- care, împreună cu sufixul -a, formează un verb de la substantiv, sufixul -a- (sufix al timpurilor trecute pentru verbele de conjugarea I), sufixul -se- (sufix al mai mult ca perfectului) şi
109

desinenţa i (exprimă categoria de persoană şi număr, în cazul de faţă persoana a II-a, numărul singular). Rădăcina şi afixele lexicale constituie împreună radicalul, partea care apare constant în tot cursul flexiunii: desfac-e, desfăc-ând, desfăc-ut; pătuţ-uri. Tema este o structură morfematică complexă, alcătuită din rădăcină şi unul sau mai multe afixe (sufixe şi prefixe). De exemplu, prelucrapoate fi tema perfectului simplu, prelucrase – este tema mai mult ca perfectului. După unii specialişti (v. Iorgu Iordan, Vladimir Robu, Limba română contemporană, p. 353), tema este identică cu radicalul atunci când în structura acestuia intră rădăcina + sufixe şi prefixe. Sufixul gramatical împreună cu desinenţele reprezintă flectivul, partea cuvântului în care se manifestă modificările flexionare, componenta variabilă: prelucra-sem, voi alerga. De regulă, topica structurii morfologice a cuvintelor în limba română este radical + sufix gramatical + desinenţă: cred-ea-m, dar pot apărea, mai ales la verbe, forme amplificate: radical+sufix1+sufix2+ desinenţă1+desinenţă2: ven-i-se-ră-m. Separarea radicalului de flectiv se face adesea cu dificultate, datorită alternanţelor fonetice care pot apărea în radical (soartă-sorţi, fată-fete, cal-cai) sau între radical şi flectiv (cred, creadă, crezi). Există situaţii în care radicalul prezintă în cursul flexiunii forme supletive, la verbele neregulate (f-i, f-u-se-i, er-a-m, fos-t, est-e, eşt-i; ar-e, av-ea-m, aib-ă, ia-u, lu-a etc.) sau la unele pronume personale (eu, mie, el, lui etc.) sau reflexive (sie, îşi, se etc.). Alternanţele fonetice marchează, pe lângă mijloacele flexionare propriu-zise, unele categorii gramaticale (genul, numărul, persoana, cazul) şi apar de regulă în corpul rădăcinii (fată-fete, arăt-arată) sau al sufixelor lexicale (nedreptate-nedreptăţi), iar cele consonantice apar mai ales în partea finală a cuvântului, la graniţa cu desinenţa (studentstudenţi, obraz-obraji, românesc-româneşti). Accentul poate marca, mai rar, diferite categorii gramaticale atât în flexiunea nominală, cât şi în cea verbală (nóră-nuróri, zéro-zeróuri, aprópie-apropié). Intonaţia constituie în flexiunea nominală o marcă a cazului vocativ (frate!, laşilor!), iar în cea verbală o marcă a modului imperativ (încetează!, staţi!). În limba română sunt şi părţi de vorbire neanalizabile (adverbe, prepoziţii, conjuncţii, interjecţii) la care nu se pot detaşa părţi componente, deci nu pot fi analizate din punct de vedere morfematic.
110

Substantivul Substantivul este partea de vorbire flexibilă care denumeşte obiecte ale realităţii: fiinţe (om, doctor, fată), lucruri (carte, sac, loc), fenomene ale naturii (ceaţă, vânt, zăpadă), acţiuni (scriere, urcare, vedere), stări (bucurie, tristeţe), însuşiri (frumuseţe, bunătate, înţelepciune), relaţii (prietenie, duşmănie). Genul, numărul şi cazul sunt categoriile morfologice ale substantivului; dintre acestea genul este fix, prin urmare, substantivul se schimbă numai după număr şi caz, realizând ceea ce se numeşte declinare. Flexiunea substantivului este relativ săracă, ajungând până la trei forme la substantivele nearticulate şi până la opt forme la cele articulate şi aceasta datorită, de fapt, flexiunii articolului. Forma-tip, adică forma sub care se găseşte substantivul în dicţionare, este cea de nominativ-acuzativ, singular, nearticulat. Dintre toate părţile de vorbire, substantivele sunt cuvintele folosite cel mai frecvent în vorbire, sunt cele mai numeroase şi în permanentă înnoire, datorită numărului mare de obiecte care trebuie denumite, cu împrumuturi care se adaptează mai mult sau mai puţin la sistemul fonetic şi morfologic al limbii române. Clasificarea substantivelor Substantivele limbii române se clasifică după mai multe criterii. O primă clasificare a substantivelor este cea după natura denumirii şi priveşte dihotomiile substantive comune (apelative) – substantive proprii. Substantivele comune denumesc obiecte de acelaşi fel, fără a le distinge (copil, casă, pom, afacere, francez, râu, primăvară). Se scriu întotdeauna cu iniţială mică şi sunt mult mai numeroase decât cele proprii. Substantivele proprii denumesc numai anumite obiecte individualizate pentru a le deosebi de altele din aceeaşi categorie. Ele se încadrează în numeroase grupe semantice. Pot fi individualizate nume proprii de persoane sau antroponime (prenume: Ion, Maria, nume de familie: Popescu, Ştefănescu, personaje literare: Harap Alb, Scufiţa Roşie), nume de locuri sau toponime (urbanonime: Iaşi, Craiova, hidronime: Argeş, Dunărea, oronime: Carpaţi, Buila, oiconime: Româneşti, Tunari, nume de străzi şi cartiere: Râul Doamnei, Primăverii), nume de aştri sau astronime: Saturn, Carul-Mare, Gemenii, nume de
111

Anul Nou. Dragoslavele. Roşiori. Includerea unor substantive în categoria numelor comune sau în cea a numelor proprii este adesea nesigură. Bacău. nume de sărbători: Crăciun. ţigări Snagov. Dicţionarul toponimic al României. Olga-Olgăi/ Olghii faţă de puica-puicii. Cataramă. fraga-fragii. Bobotează. lui Horia. dar numai cu articol hotărât. Al II-lea Congres Internaţional de Onomastică. fie singular: Craiova. fie plural: Bucureşti. Ministerul Afacerilor Externe. Îl ascult pe Radu. ezitantă. un iuda. În 112 . Organizaţia Naţiunilor Unite. o dacie. Numele proprii masculine se articulează proclitic la genitivdativ: lui Andrei.animale sau zoonime: Grivei. Ursu. În plan gramatical. insuficient marcat. Paşte. vin Busuioacă de Bohotin. datorită faptului că mai există substantive cu „statut” intermediar. nume de vehicule: rapidul Orient Expres. Calipso. Miriam. în scris. iar substantivele comune devin proprii prin procedeul numit onimizare: Ciobanu. Peştii. politice sau de altă natură. Uniunea Scriitorilor din România. televizor Philips. distincţia între numele propriu şi cel comun se face prin câteva particularităţi ale substantivelor proprii: au o singură formă de număr. un hercule. o caiafă. Joiana. România literară. nume de evenimente cultural-istorice: Renaşterea. titlurile unor opere de tot felul: O noapte furtunoasă. Unirea Principatelor. nume de întreprinderi şi instituţii: Întreprinderea de Echipamente Aerospaţiale. se folosesc atât în formă articulată. Prin figura de stil numită antonomază. 1 Decembrie. nume de produse industriale: aparat foto Nikon. Simfonia a VI-a. cât şi nearticulată. este de natură ortografică: numele proprii se scriu cu majusculă. -ga au forme diferite de genitiv-dativ faţă de substantivele comune cu aceeaşi terminaţie: Puica-Puicăi/Puichii. organe şi organizaţii de stat. Carmen. cu excepţia unor nume precum: Catrinel. naţionale sau internaţionale: Partidul Social Democrat. Lili. numele unor publicaţii: Studii şi cercetări lingvistice. flexiunea cazuală a numelor proprii diferă de cea a substantivelor comune. Legea învăţământului. Reforma. substantivele proprii pot deveni substantive comune: un cotnar. Facultatea de Litere. lui Azorică (articulare proclitică neadmisă de norma literară la numele feminine. un cresus. Principala distincţie între substantivele proprii şi cele comune. Zizi) şi primesc prepoziţia pe la acuzativ: O văd pe Ana. crucişătorul Aurora. Ingrid. Numele proprii feminine terminate în -ca.

primministru. Cluj-Napoca. la celelalte regulile nu sunt întotdeauna ferme (de exemplu. cât şi proprii. Dacoromania. aluniş. Substantivele simple. Ana). vinars. papă-lapte. democraţie. balneolog<balneologie. Câmpulung. Ele pot fi cuvinte de bază. de exemplu. suprasolicitare. cânt<cânta. Acestea sunt de dată recentă şi pot fi realizate prin combinarea unor silabe din cuvintele componente (PLAFAR=Plante farmaceutice). haplea. caligrafie. Convergenţa se face prin alăturare şi se scriu aproape întotdeauna cu cratimă (bloc-turn. haţegana sau epitetele: mutulică. bunăstare. Ialomicioara). numele unor rase de animale sau specii de plante. cacofonie. sunt formate dintr-un singur cuvânt. se recomandă scrierea cu majusculă: Marele alb –rasă de porci– sau Record –soi de grâu–. Delavrancea). Ionuţ. fărădelege. nederivate (carte. cuvinte derivate cu sufixe (copilaş. epitete afective. din iniţiale de cuvinte (ACR. După structura morfematică substantivele se clasifică în substantive simple. policioară. arhiepiscop. sculptor< sculptură. surdomut. merinos. stilou. reapariţie. făget. sunt unităţi provenite din minimum două morfeme independente. contracandidat. ONU. care pot exista în limbă şi separat. nonvaloare. postcalcul. Târgu-Jiu. Turnu-Severin. dar cu iniţială minusculă: ionatan. Victoraş. numele unor dansuri populare. cu prefixe (antevorbitor. toponimie. lasă-mă-să-te-las. căluşul. ultrasunet) sau rezultate prin derivare regresivă. Întregalde. floarea-soarelui.această situaţie se află. bostănărie. îndrăzneală. Argeşel. geamgiu. agerime. formate de la verbe sau substantive (auz<auzi. Substantivele compuse din iniţiale de cuvinte se pot scrie cu sau fără punct după fiecare literă şi se pronunţă cu accent pe ultima silabă. copreşedinte. numele lunilor anului. scurtmetraj. pădurar. junimist. valvârtej. comune şi proprii. din silabe şi cuvinte (ROMARTA=Arta românească). străbunic. pinacotecă. zgârie-nori. nelinişte. Alte substantive compuse sunt formate numai din elemente tematice –sufixoide şi prefixoide (agorafobie. consătean. joc<juca. clujean. interfaţă. 113 . Substantivele compuse atât comune. cais<caisă). primadona. xenomanie) sau prin abreviere. creţesc. Sfarmă-Piatră. SUA) sau din iniţiale şi fragmente de cuvinte (TAROM=Transporturile Aeriene Române). concertmaistru. cânepişte. substantive compuse şi locuţiuni substantivale. blocnotes. Dacă pentru numele lunilor anului regulile sunt unice (cu iniţială mică: decembrie). triplusalt. rea-credinţă. Făt-Frumos) sau prin contopire (bunăvoinţă. ciufulici). redactor-şef.

sâmbure. urdă. din italiană: ancoră. partitură. orbul găinilor. chibrit. moară. grumaz. milă. noroc. gentleman. Locuţiunile substantivale conţin în structura lor cel puţin un substantiv şi au comportamentul gramatical al substantivului: flexionează. părere de rău. mânz. mai ales scrierea cu cratimă sau fără cratimă. cioban. dare de mână. nufăr. rachiu. meşter. din engleză: baschet. prosop. buză. Exemple: aducere-aminte. muncă. fotograf. călimară. mazăre. capodoperă. vamă etc. septicemie.. spicher. zahăr. gură. şerbet. bătaie de joc. praf. ogradă. diviziune. aprindere de plămâni. acont. hotar. capelmaistru.Substantivele compuse prezintă o serie de particularităţi în flexiune şi pun frecvent probleme de ortografie. valută etc.. tobogan etc.. soare etc. Numeroase locuţiuni provin din calchierea unor sintagme de origine latino-romanică sau internaţională: lovitură de stat. ventil etc. punct de vedere. gând. balon. După criteriul etimologic substantivele româneşti sunt substantive moştenite din latină: cap. excepţie fac cele străine. bacalaureat. rău de mare. cataif. strungă. gazdă. din maghiară: aldămaş. substantive formate în limba română prin derivare: 114 . din germană: bliţ. viezure etc. pension. frunte. cearşaf. halbă. dolce farniente etc. hârtie. laitmotiv. substantivele care alcătuiesc locuţiunea substantivală îşi pierd individualitatea semantică şi ocupă o ordine fixă în grupul locuţional.. matriţă. substantive împrumutate din diverse limbi şi în perioade diferite: din vechea slavă: boier. chitară. dispecer. tâlhar. teracotă. oraş. brad. crenvurşt(i). mirodenie. obraz. zodie etc. slugă. prăvălie. belşug. coacăză. boiler. casă.. chin. Spre deosebire de substantivele compuse. ochi.. nădejde. stagiune. îndeplinesc funcţii sintactice. şi din substrat: abur. display. coup de foudre. tenor. şalău etc. suporter. transplant. convoi. fotbal. vreme etc. din neogreacă: calapod. se articulează. basorelief. pâine. Locuţiunile substantivale Locuţiunile substantivale sunt grupuri de cuvinte cu sens unitar şi comportament morfologic de substantiv. care se utilizează ca atare: mea culpa. podgorie. basma. spaghete. al căror grad de sudură este foarte avansat. plug. handicap.. tragere de inimă etc. dictat. făcător de bine. trandafir. nod în papură. floare. cufăr. bariton. barză. tur de scrutin. comedie.. sindrofie. frate. piper. sergent etc. coşmar. din franceză: automobil. pilaf. din turcă: baclava. corner. cafea. meci.

cu terminaţia femininelor. sinele. prin schimbarea categoriei gramaticale: aproapele. curaj. ministru. consecvenţă. numărul. Masculinele. stejăriş. alesul. La singular neutrul este identic. grupate după terminaţia de la singular şi plural. Genul substantivelor este fix (substantivele nu flexionează după gen) şi constituie principalul reper pentru formarea pluralului şi a cazurilor. popă). imoralitate. foarfece. portţigaret. cu masculinul (un creion-un om). tren.a accentutat (papa. tabu) . iar la plural cu femininul (două case-două scaune). în plus faţă de neutre. idee. scurtmetraj. bunăvoinţă. frăsinet. Masculinele şi neutrele au la singular următoarele terminaţii identice: . bou. muzeu. feminin şi neutru. cinema). doiul. cui. plimbatul.consoană (pom.u silabic (codru. 115 . oful. necredinţă. Criteriul psihologic-empiric împarte substantivul în substantive concrete. teatru. fulger. probabilitate etc. strămoş. piatră. bunătate. rea-voinţă. categoriile gramaticale ale substantivului sunt genul. De menţionat că unii specialişti (v. rea-credinţă. eul.e accentuat (bebe.o (picolo. comună.e neaccentuat (frate. 47) consideră că această această distincţie între „aşa-numitele substantive abstracte şi concrete nu interesează direct gramatica”. mai pot avea şi terminaţiile: a neaccentuat (paria. isteţime. Categoriile gramaticale ale substantivului Ca parte de vorbire flexibilă. hublou) . atunci când realitatea denumită de cuvânt nu poate fi percepută cu ajutorul simţurilor: atitudine. taxi) . respectiv un – doi pentru masculin. şi substantive abstracte. roi) . floare.u nesilabic (leu. adică obiectele denumite sunt percepute cu ajutorul simţurilor: creion. cinste. piure) . tei. studio) . prin compunere: binecuvântare. miazănoapte. frumosul. cazul şi determinarea. copilandru. pom. prâslea) şi ă neaccentuat (papă.băieţel. arinişte. portavoce) . pasăre etc. Substantivele se organizează în trei genuri: masculin. lac) . de data aceasta. un – două pentru neutru şi o – două pentru feminin. lumină. perete. formal. binele. demnitate. radio.i vocalic accentuat (colibri. Mioara Avram. p.i semivocalic (pui. sac. Gramatica pentru toţi.

casă) . numele de fructe sunt feminine. mănăstire/mânăstire. terminate în consoană sau u vocalic: Carmen.i accentuat şi neaccentuat (zi. Toma. cu câteva excepţii feminine: salcia. Se admit două forme corecte pentru pronostic/prognostic. dar pot fi şi masculine şi feminine nume precum: Saşa. Lenuş. Oprea.Substantivele feminine au următoarele terminaţii: . şuşoteală/şoşoteală (prima formă este corectă). norma literară admiţând numai o formă considerată corectă şi foarte rar sunt admise ambele variante. tutor/tutore. Şi la substantivele proprii terminaţiile formei-tip nu au adesea corespondenţă cu genurile gramaticale. urcior/ulcior (prima formă este corectă). pepene. De exemplu. de exemplu: numele zilelor săptămânii sunt feminine. Fănică. în ce priveşte înţelesul. Datorită faptului că aceste terminaţii sunt comune mai multor genuri deodată este greu de oferit nişte indicii sigure de stabilire a unor clase onomasiologice. stea. gazdă. serviciu/ servici. indigo. pieptene/ piepten (prima formă este considerată corectă). literelor. idee) . linoleum/linoleu. vâlcea/ vâlcică. Sunt doar câteva grupări semantice unitare din punctul de vedere al genului. Aurică. Irinel. greier/greiere. la neutre: cartilaj/ cartilagiu. tanti) . milieu/mileu. mamifer. Există substantive care au variante paralele de acelaşi gen. tuia. popor. ananas. dobitoc.o (cacao).a (-ea) accentuat şi neaccentuat (basma. corvoadă/corvadă.ă (mamă. santinelă. Genul neutru prezintă o anumită regularitate. ordonanţă. Sunt admise două forme corecte pentru: carafă/garafă. fluture/flutur. sunt masculine numele lunilor anului. taxi/taxiu. soia) . parodontoză/ parodentoză. lăscaie/leţcaie. itinerar/itinerariu. Sunt admise două forme pentru bulgăr/bulgăre. dar apar şi excepţii: măr (neutru). numele de ocupaţii bărbăteşti. la masculin avem: berbec/berbece. vis. Adi. strugure (masculine). lăcrămioară/lăcrimioară. deoarece conţine aproape numai substantive inanimate: creion. la feminin: caramelă/caramea. cătană. glonţ/glonte. acadea. maiou/maieu. pricopseală/procopseală. De exemplu. nume. dar are şi excepţii: animal. 116 . salariu/salar. cu excepţia unor feminine precum: beizadea. genunchi/genunche. sarma/sarmală. numele de arbori. mugur/mugure. exemplu. sarma.e (carte. Gabi. notelor muzicale şi cifrelor. patrulă. macrou. Lulu sunt feminine. Gavrilă sunt masculine. substantivele proprii terminate în -a/-ea sau -ă: Luca. Vali. călăuză. tuia. Costea. minim/minimum. Toto. sandală/sanda. personaj. Jojo. indiciu.

cămilă. cât şi ca neutre. vulpe-vulpoi. urs-ursoaică. călăuză. avem: a) substantive heteronime. generăleasă. Mai rar se formează substantive masculine de la cele feminine: cinteză-cintezoi. unele substantive defective de plural. foarfece/foarfec. terchea-berchea. încurcă-lume. elefant. din categoria singularia tantum.). ca şi numele de persoană hipocoristice: Adi. papă-lapte. dar şi de persoane) care au o singură formă (de masculin sau de feminin) pentru ambele sexe: cocostârc. după caz. în contextul acest: aur. moş-babă. ministru (masc. Ştefi. regizor-regizoare etc. Alte perechi de substantive de genuri diferite au şi sensuri diferite: fascicul „mănunchi”/fasciculă „parte tipărită dintr-o lucrare”. ministreasă. dar de genuri diferite. precum cămiloi. Substantivele nume de fiinţe (animate) se mai disting şi după felul în care genul marchează cele două sexe (masculin şi feminin). pupăză. cocoş-găină. ginere-noră. beizadea. zebră. prin moţiune se formează feminine de la masculine: studentstudentă. fluture.Uneori. care sunt neliterare. formele diferite din cadrul aceluiaşi gen pot avea sensuri diferite: bolero (dans)-bolerou „ilic”. ordonanţă. care redau cele două sexe prin derivare cu sufixe moţionale. veveriţă. berbec-oaie. găgăuţă. pelican. lapte. slugă (fem. lăcustă. Există şi substantive care au variante paralele. oltean-olteancă. Un număr redus de substantive pot funcţiona. fruct/fructă. Arhigenul se referă la substantivele defective care nu au genul precizat prin nici o marcă gramaticală. Sunt admise de normele limbii literare ambele variante în: astm/astmă. Aceste substantive fac parte din aşa-zisul subgen comun. santinelă. gâscăgâscan. ţânţar. elefăntiţă. neadmise decât în parte de norma literară: ciorchine/ ciorchină. cuc. T(h)eo. cât şi ca feminine: complice. unchi-mătuşă. Vali. fileu „plasă”. cunoştinţă. fratesoră. pictor-pictoriţă. pupăzoi. atât ca masculine. cioară-cioroi. Astfel. Cel mai adesea. mecanic. filet „ghivent”. care au radicale diferite pentru cele două genuri: băiat-fată. desag/desagă. Gabi. Astfel. uliu. În limbajul afectiv sau în vorbirea familiară pot apărea derivate moţionale. croitorcroitoreasă. file „muşchi”. haimana.). calfă. grăunte/grăunţă (este corectă prima formă). rinocer. colind/colindă. garderob „dulap”/garderobă „îmbrăcăminte”. cătană. 117 . mogâldeaţă. lebădă. pot fi interpretate atât ca masculine. b) substantive mobile. crocodil. girafă. custode. c) substantive epicene sunt substantivele (îndeosebi nume de animale. piţigoi.

foame).mărar. regizoare. vremuri) neutru: .uri (dulapuri. cimbru.i (luni.). Otopeni. orez. poiene/poieni. zori). roate (cu excepţia expresiei „a pune/băga beţe în roate”). coale. Există şi situaţii când ambele forme sunt corecte: ţărance/ ţărănci.). dansatoare. pot fi la plural feminine sau neutre în contextul aceste: icre. mătase. râpe/râpi. uzini şi au pluralul corect în -i substantivele feminine: boli. Videle). maree. dorinţe. zahăr). Carpaţi. Unele forme de plural în -uri ale numelor de materii reprezintă substantive colective. Unele substantive au forme duble de plural. Vâlcea). grafică. Sunt singularia tantum: unele substantive nume de materii (argint. termeni latineşti folosiţi în publicistică (addenda. care exprimă sorturi. socri. Ponoarele. pui. măsele. Bucureşti. măruntaie. Sunt corecte formele de plural cu desinenţa -e la următoarele substantive: căpşune. ochi. Maria. şah). ghilimele. confeti.i (exerciţii. dorinţi. făinuri. Desinenţele de plural grupate după genuri sunt următoarele: masculin: . tei (masc.e (case. icre. pantaloni). din categoria pluralia tantum. sorţi) . ochelari. uzine şi nu căpşuni. nuri. teatre) . lene. miere. unt. feluri: alămuri. Bistriţa. miscellanea. Şi unele toponime se regăsesc în cele două arhigenuri: Buzău. substantive abstracte (inteligenţă. moravuri. duzine. Există unele care se folosesc numai la singular (singularia tantum) sau numai la plural (pluralia tantum). remarci. fete. ţigance/ţigănci. iţe. mei. frică. sânge. piper. denumiri ale unor discipline.uri (certuri. lacuri) . Numărul este categoria gramaticală care face distincţia singularplural. joi (fem. remarce. Au numai formă de pluralia tantum următoarele substantive: nume de materii (câlţi. cheflii) feminin: . nume proprii (Buşteni. roţi şi nu boale (cu excepţia expresiei „a băga în boale”). studii). 118 .e (scaune. blănuri. substantivele având în mod obişnuit ambele numere. defective de singular. jumări). alei. unt etc. marţi. represalii. kamikaze. jumări. coli. duzini.i (plopi. pătrunjel. sporturi (geografie. vată. nume care pot prezenta o totalitate (aplauze. Olt. nume de obiecte formate din două părţi identice (blugi. mass-media). verdeţuri. La feminin desinenţele -e şi -i sunt uneori în concurenţă. Cluj. Alte substantive sunt invariabile. canoe.le (osanale. zile) . Alte substantive. nume proprii (Anton. zori. tărâţe. având la ambele numere aceeaşi formă: arici. moaşte. îngheţate) . fii.

dar emulemuli. ai. formele diferite de plural marchează diferenţe de sens: bande-benzi. au o singură formă cazuală (fraţi. I-am dat Mariei. Alternanţele fonetice sunt utilizate. tunele/ tuneluri. pentru marcarea suplimentară a opoziţiei de număr (fată-fete. acuzativ. alternanţele fonetice apar cu precădere la cuvintele vechi şi foarte rar la neologisme. ciubuce-ciubucuri. vise/visuri. adică după rolul sintactic: nominativ. Se formează cu ajutorul desinenţelor. nominativul este întotdeauna omonim cu acuzativul şi uneori cu vocativul. pe lângă desinenţe. Substantivele feminine au o formă la nominativ-acuzativ (carte. fiica mea. chibrituri. morminte. minuteminuturi. miel-miei. Sunt corecte ambele forme de plural în: chipie/chipiuri. prietena ta. dar diez-diezi. De pildă. Sunt corecte formele cu desinenţa -e în: bareme. genitiv. În limba română există cinci cazuri. pas-paşi). colonel-colonei. cartea promisă). obiceiuri (cu excepţia expresiei „câte bordeie. nume predicativ (Vlad este regizor). dar fabrică-fabrici. creion). itinerare. iar genitivul cu dativul. seară-seri. Alteori. substantivele articulate nehotărât. aparţinând celor trei genuri. niveluri. Ac. D. mascămăşti. creioane. staţie-staţii. cămine-căminuri. dar simptom-simptome. coarnecorni-cornuri. La plural. macmaci. suvenire şi cu -uri în aragazuri. a. vocativ. este studentă. cărţi). case). chinez-chinezi. cap-capete. iar cazurile oblice (G. vamă-vămi. noră-nurori. frag-fragi. coate-coturi-coţi.) pot fi însoţite şi de anumite prepoziţii specializate sau de alţi operatori sintagmatici: al. omonimă cu forma de plural. definite în funcţie de raporturile dintre cuvinte în cadrul propoziţiei. sindrom-sindroame. mase-mese. râs-râsete. Nominativul este cazul denumirii obiectului văzut ca autor al unei acţiuni şi poate îndeplini următoarele funcţii sintactice: subiect (Copilul aleargă). transplante/ transplanturi. În limba română sunt foarte puţine substantivele cu forme neregulate la plural: om-oameni. gheme-ghemuri. dativ. la singular. este corect mânz-mânji. obrazobraji. Uneori. Cazul exprimă tipurile de relaţii pe care substantivul le poate avea cu alte cuvinte. De aceea apar şi probleme de cultivare a limbii. 119 . casă) şi alta la genitiv-dativ (cărţi. Substantivele masculine şi neutre articulate nehotărât au..La neutre desinenţele -e şi -uri pot crea forme paralele de plural.. În flexiunea substantivelor. ale. o formă cazuală unică (frate. cotidiene. element predicativ suplimentar (A fost trimis ca observator). cană-căni. atâtea obiceie”). dar frescă-fresce. apoziţie (acordată sau neacordată în caz: Ana.

contra. Ducă-se pustiului). datorită. în spatele. element predicativ suplimentar (Victoria o credeam împotriva anarhiei). în dreptul. nume predicativ (Livada este a bunicilor). potrivit (A câştigat datorită perseverenţei). element predicativ suplimentar (Ideea o credeam a profesorului). conform. o interjecţie (bravo olimpicilor!). A ajuns înaintea plecării trenului. genitivul mai are şi alte valori care sunt subordonate valorii de posesie: genitivul denumirii sau apozitiv (Ţara Loviştei. numit şi dativul locativ (Stai locului!. Fără prepoziţii poate îndeplini următoarele funcţii sintactice: atribut (Carnetul studentului). îndărătul. un adjectiv (credincios stăpânului). mulţumită. 120 . a plecat fără palton). a prietenului nostru. determinând un verb (vorbesc oamenilor). Dativul. este bună). Genitivul este cazul posesiei sau al apartenenţei şi are funcţia specifică de atribut pe lângă un substantiv articulat (Coliba haiducului).Funcţia sintactică specifică nominativului este cea de subiect. Poate apărea fără prepoziţie (Le scriu prietenilor) sau cu una din prepoziţiile: graţie. deasupra. preot deşteptării noastre. În ciuda frigului de afară. cazul destinaţiei şi atribuirii unei acţiuni. A întârziat din cauza vremii. în mijlocul. din cauza). Genitivul prepoziţional. nume predicativ (Vizita era conform uzanţelor). înaintea. complement indirect al unui adjectiv de provenienţă verbală (Semne prevestitoare ale furtunii). cerut de unele prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale (asupra. devenit o sintagmă similară cuvintelor compuse (minunea minunilor. împotriva. Va primi pe măsura eforturilor depuse. arta filmului). În afară de funcţia specifică de atribut. apoziţie acordată (I-am telefonat Mariei. atribut al unor substantive nearticulate sau provenite din verbe (domn ţării. prietenei mele). genitivul subiectiv (Sosirea rândunelelor). complement circumstanţial de diverse feluri (S-a aşezat în faţa căminului. viteazul vitejilor). complement circumstanţial de mod (A acţionat conform indicaţiilor). poate îndeplini următoarele funcţii: atribut substantival prepoziţional (Triumful împotriva răului). complement indirect (Luptă contra naturii). dativul mai poate îndeplini următoarele funcţii sintactice: complement circumstanţial de loc. genitivul superlativ. în jurul. apoziţie acordată (Lucrarea lui Mihai. contrar. în faţa. are ca funcţie specifică funcţia de complement indirect. acordarea de burse studenţilor). A venit în vederea pregătirii examenului. împrejurul. În afară de funcţia de complement indirect. nume predicativ (Decizia lor a fost împotriva legii).

Ac. în loc de etc. (nişte/unor) blănuri. şi substantivele inanimate pot fi folosite la vocativ (Oltule. Tu. neanalizabilă (Marie!) sau ca un element incident într-o propoziţie (Ce vrei. plural. fetiţo! şi formă unică la plural: domnilor!. Îl aştept pe colegul meu).G. Codrule. dar.G. atribut (Pomul de lângă drum). vezi-ţi de treabă!). fără.D. Au formă de vocativ numai substantivele animate.D. element predicativ suplimentar (L-a propus ca şef). singular este identică cu N. mâncăruri. pe. şi G. (un/unui) pom – (nişte/unor) pomi. împreună cu. Unele substantive au forme distincte la vocativ singular: prietene!. pe fata din film). Ioane. complement de agent (E ascultat de profesor). complement circumstanţial de loc şi de timp (când substantivele redau unităţi de măsură pentru spaţiu şi timp: A parcurs în galop kilometri. râu blesemat!. nume predicativ (Casa este din bârne). prietene. complement circumstanţial de mod (E supărat foc). Caracteristică este funcţia de complement/obiect direct. Vocativul este cazul chemării sau al adresării. Are de aşteptat ani de zile).Ac. Declinarea nearticulată poate fi reprezentată într-o formă simplificată astfel: substantivele feminine au la singular forme deosebite de N. unchiule!.Ac. (o) fată-(unei) fete-(nişte/unor) fete. atribut apoziţional (Am întâlnit-o pe ea. vremuri au trei forme: o formă la N.D. (o) lampă-(unei) lămpi-(nişte/unor) lămpi. de.).Acuzativul este cazul complementului direct cerut de un verb tranzitiv. pentru. te ştiu de mult. fetelor! 121 . complement circumstanţial de cauză (Mă topesc de dor). codruţule!). Se foloseşte cu precădere însoţit de prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale (cu.D. singular (unei) blăni şi o formă la plural N. de la. copile?). substantivele neutre au forme identice cu substantivele masculine la singular şi cu cele feminine la plural: (un/unui) creion – (nişte/unor) creioane. la. singular (o) blană. complement indirect (Se apără de duşmani). Singura funcţie sintactică pe care poate s-o aibă un substantiv în vocativ este cea de apoziţie (Dumitre. în. Poate îndeplini următoarele funcţii sintactice: complement direct (Am cutreierat ţinutul. o formă la G. fără de. substantivele masculine au câte o formă pentru singular şi plural: (un/unui) munte – (nişte/unor) munţi. Declinarea substantivelor comune se poate face fără articol sau cu articol.D. verdeţuri.Ac. substantivele feminine colective cu pluralul în -uri: blănuri. (un/unui) metru – (nişte/unor) metri. forma de G. Substantivul în vocativ poate apărea independent şi atunci formează o propoziţie de sine stătătoare. lângă. prin personificare. cerneluri.

Ac. adesea inoperante. Plural tată taţi frate fraţi cumătru cumetre cumetri erou eroi bărbat bărbate bărbaţi - Substantive masculine articulate Singular N. binecuvântării.V. prin înlocuirea desinenţei formei nearticulate sau direct: fată-fata. încurcă-lume. feminine şi neutre terminate în -e neaccentuat: frate. parte. a articolului hotărât enclitic. rac. tema poate suferi modificări fonetice în momentul articulării: carte-cartea (e vocalic devine semivocalic). Declinarea a II-a cuprinde substantivele masculine şi neutre terminate în consoană: pom. uneori se ataşează vocala de legătură -u-: elev-elevul. atu. Articolul poate fi ataşat la radical. arici. Articolul specific pentru substantivele acestei declinări este -l.D. la ambii termeni: primului-ministru/prim-ministrului. nume-numele. -i (vocalic şi semivocalic): taxi. scaun. miercuri.) G. -eá: şosea şi substantivele zi şi cacao.Ac. Declinarea I cuprinde substantivele comune terminate în: -ă (fem. -ó: studio.Declinarea articulată se realizează prin ataşarea.D. bunului-simţ. la forma nearticulată. codru-codrul.G. Substantive masculine nearticulate Singular N. Substantivele compuse pot fi variabile şi articulabile la ultimul termen: scurtmetrajului. bunei-credinţe.): fată. destul de complicate şi greoaie. -á: pijama. tată. cu rol de morfem. dar articulabile: tata-mare. V. la primul termen: florii-soarelui.) V.Ac. vineri. unchi. invariabile şi nearticulabile: vorbă-lungă. Există şi alte tipuri de clasificări.G. (şi V. râu. pom-pomul. crai. Ed. fag.D. -u (accentuat şi neaccentuat): codru. -é (sote). 1997. unghi. invariabile. popă-popa. miei-mieii (i semivocalic devine vocalic). Modelele de declinare pe genuri propuse de Mioara Avram în Gramatica pentru toţi. Clasificarea substantivelor în declinări După terminaţia la N. codice şi primele cinci zile ale săptămânii: luni.(formă specială) 122 tata tatei fratele fratelui socrul socrului socrule eroul eroului eroule puiul puiului puiule şeful şefului şefule . Humanitas. considerăm că sunt cele mai adecvate şi le prezentăm în continuare. singular se disting trei declinări. Declinarea a III-a cuprinde substantivele masculine. (şi V. lui tata-mare. (forma specială) N.Ac. marţi. şi masc. joi.

Ac. fetiţă fetiţe fetiţo ţară ţări ţări basma basmale basmale pâine pâini pâini femeie femei femei vie vii vii Plural fetiţe Substantive feminine articulate Singular N.(formă specială) loc suflet bici lucru studiu suflete tablou butoi schi Plural N.) G. Ancăi. 123 .(şi V.) fetiţa fetiţei fetiţele fetiţelor ţara ţării ţările ţărilor basmaua basmalei basmalele basmalelor pâinea pâinii pâinile pâinilor femeia femeii femeile femeilor via viei viile viilor Plural Substantive neutre nearticulate Singular N.G.Ac.G.D.D.) V.D. locului sufletului biciului lucrului studiului tabloului cuiului V.(şi V. Brăilei) şi de a nu tolera alternanţele fonetice în flexiune (Sandei.Ac. N.(formă specială) N.) G. Sighişoarei).Ac.D. (art.D.(şi V. -ăi (Mariei.Plural N.) locuri suflete bice lucruri studii tablouri butoaie schiuri Substantive neutre articulate Singular N.Ac.D.(şi V.(şi V.) locurile sufletele bicele lucrurile studiile tablourile cuiele G.Ac.(şi V.) G.Ac.Ac.(şi V.) G.(şi V.D.) taţii taţilor fraţii fraţilor socrii socrilor eroii eroilor puii puilor şefii şefilor Substantive feminine nearticulate Singular N.D.D.(şi V.D.(şi V.Ac.(şi V.) în -ei.) locul sufletul biciul lucrul studiul tabloul cuiul G.V.G.) locurilor sufletelor bicelor lucrurilor studiilor tablourilor cuielor Substantivele proprii articulate enclitic au tendinţa de a face G. V.(formă specială) locule sufletule Plural N.

sg. articolul rezolvă omonimiile dintre cazuri. articolul poate fi antepus sau proclitic şi postpus sau enclitic. De exemplu: N. copil/ul G. cunoscut de vorbitor. -a G. sg. Articolul flexionează după gen.Ac. şi articolul nehotărât. Calificarea ca hotărât (sau definit) şi nehotărât (sau nedefinit) se referă la măsura în care obiectul denumit de substantiv este cunoscut sau mai puţin cunoscut de către vorbitor. Articolul hotărât propriu-zis prezintă obiectul denumit ca fiind bine individualizat. În funcţie de poziţia faţă de elementul determinat.D. -l.sg. pui/i G. sg. pl.pl.D. lui - . număr şi caz. asigurarea legăturii cu un determinant etc. pui/ului N. marcarea cazului. -lui.Ac. băieţi/i G.D. lui V.D. copil/ului N. pui/lor un pui unui pui nişte pui unor pui educatoare/a educatoare/i educatoare/le educatoare/lor o educatoare unei educatoare nişte educatoare unor educatoare nume/le nume/lui nume/le nume/lor un nume unui nume nişte nume unor nume Articolul este partea de vorbire cu cel mai redus inventar de unităţi.Ac. iar prin flexiunea sa. Formele articolului hotărât propriu-zis sunt următoarele: masculin N. -(e)i. -le 124 Singular neutru -l. -le. dar este repartizat în câteva specii şi subspecii distincte: articolul hotărât.Articolul Articolul este partea de vorbire flexibilă care însoţeşte un substantiv şi arată în ce măsură obiectul denumit de acesta este cunoscut vorbitorilor.Ac.D. băieţi/lor un scaun unui scaun fete/le fete/lor nişte caiete unor caiete nişte prietene unor prietene La substantivele invariabile flexiunea articulată reprezintă singura posibilitate de distingere a cazurilor şi a numărului. cu subspeciile hotărât propriu-zis.Ac. posesiv sau genitival şi demonstrativ sau adjectival. pui/ul G.pl. îndeplinind rolul de cuvânt ajutător pentru individualizarea obiectului denumit. Este socotit de unii lingvişti o „anexă” a substantivului sau un morfem al determinării. -le -lui (-le) feminin -a -(e)i. întrucât în multe situaţii el se ataşează direct substantivului (sau determinantului său). pl. De exemplu: N.

Numeralele cardinale şi ordinale şi unele adjective pronominale (care. 125 . Substantivul în nominativ şi acuzativ apare mai frecvent cu formă articulată. mai puţin unele sigle sau neologisme neadaptate. Dau mamei telefon. Deoarece în vorbirea curentă articolul -l nu se mai pronunţă. de rolul sintactic. aşa. Graţie perseverenţei. oricare. orice. al cincilea copil. cât. Prepoziţia cu admite atât articularea: vine cu trenul. când articolul se separă prin cratimă: VIP-ul. Maria a ajuns profesoară. După prepoziţia compusă de-a substantivul apare întotdeauna articulat: a se da de-a berbeleacul. socru. prepoziţiile cu acuzativul impun de obicei nearticularea: la serviciu. Articularea substantivului diferă în funcţie de caz. cu genitivul şi dativul impun articularea substantivului: În dosul curţii.D. tustrei – excepţie face ambii) impun forma articulată: tot omul. asemenea faptă etc. muntelui. în curte. dar şi la singular: Şi-a luat casă. -lor -lor -lor V. pentru fată.Ac. anotimpurile). alteori nearticularea. Prepoziţiile. Adjectivul posesiv şi cel de întărire impun forma determinată a substantivului: familia mea. leu. -i -le -le G. alt. cât şi nearticularea: umblă cu grijă. amândoi copiii. re-ul. rolul său a fost preluat de vocala precedentă (u): omu. lucrează cu ora. de felul prepoziţiei care îl precedă sau de context.Plural masculin neutru feminin N. Substantivul în genitiv şi dativ este întotdeauna articulat: Casa vecinului. atât. fiecare om. dar este posibilă şi forma nearticulată. vreun) sau invariabile (asemenea. Vecinătatea unor contexte impune uneori articularea. ce. respectiv locuţiunile prepoziţionale. feedback-ul. apă de izvor. acelaşi. După prepoziţiile a şi de apar mai ales substantive nearticulate: miroase a fân. -lor (-lor) -lor Articolul hotărât enclitic se ataşează direct la substantiv (fata. fiecare. Nominativul cu funcţie de subiect este articulat. însuşi autorul/autorul însuşi. cel cu funcţie de nume predicativ este în mod frecvent nearticulat: Casa este curată. atare) impun substantivului forma nedeterminată: trei copii. Acuzativul nearticulat apare mai ales la plural: Vede copii fericiţi. Adjectivul nehotărât tot şi numeralele colective vechi (amândoi.

În exemplul: Am văzut celebrul muzeu. oful. pentru că la G. Are următoarele forme: Singular masculin/neutru feminin al a masculin ai alor Plural feminin/neutru ale alor N. un pronume. Darul este al fetelor. el este doar morfem de G. casa lui Ciobanu. certificatul de naştere al copilului.D. Articolul posesiv (sau genitival) intră în structura pronumelor posesive (al meu/ său) şi a numeralului ordinal. cinciul. şi pentru cele feminine: lui tata. Acordul în gen şi număr se face cu substantivul regent. şi. uneori.D.D. G. nu la adjectiv. Pe lângă un numeral ordinal (al doilea) şi un pronume posesiv (a noastră. al cincilea) şi este element de legătură al adjectivelor posesive sau al genitivului substantivelor (sau al pronumelor) cu substantivul sau cu adjectivul determinat: stiloul acesta este al său. Construcţia cu adjectivul întreg permite articularea fie a substantivului. individualizarea se raportează la substantiv. binele. Ecaterina cea Mare). lui Vasile. cu excepţia celui posesiv (al acelora). este corectă numai formularea întregului stadion. Poate fi folosit pentru distingerea unor substantive comune şi proprii omonime: casa ciobanului. nu şi întreg stadionului. eul. nu cu cel în genitiv: Meritele sunt ale copilului. dedesubtul. cu excepţia celui ordinal (al ambilor).După adjectivele invariabile de genul (coş)cogeamite.Ac. 126 . cere cazul genitiv.D. Când însoţeşte un substantiv (al prietenului). Articularea este specifică numai substantivului şi de aceea aplicarea sa la alte părţi de vorbire duce la substantivizarea acestora: tânărul. Forma de G.Ac. fiind un formant al acestuia (a doua. substantivul care urmează este articulat: (coş)cogeamite băiatul. nume de persoane. lui Mimi. pentru substantivele masculine. fie a adjectivului numai la N.: întreg stadionul/întregul stadion. Articolul demonstrativ (sau adjectival) are rolul de a lega un substantiv comun articulat cu articol hotărât enclitic sau un nume propriu de determinantul său (copilul cel bun. Le-am telefonat alor mei. Adjectivul antepus preia formal articolul substantivului. Articolul hotărât proclitic (lui) nu are funcţie individualizatoare. plural alor este folosită doar în combinaţie cu un pronume posesiv: Grija alor noştri. un numeral. ditamai. al său) este doar morfem al acestor părţi de vorbire şi nu cere genitivul.

un numeral sau construcţii prepoziţionale (cei aleşi. o este omonimă atât cu numeralul cardinal (care intră în opoziţie cu alt numeral: un pom – doi pomi. ca formant al acestuia (cei mai buni). eu aleg o variantă. Articolul nehotărât. un nimic. G. tu altă variantă). un of. G. Are următoarele forme: N. îi conferă acestuia valoare adjectivală: E un as (cel mai as). o soră – două surori). este specific substantivului. un ce. Când însoţeşte un substantiv nume predicativ. şi substantivizează un adjectiv. fetei celei curajoase. cât şi cu adjectivul nehotărât (care se corelează cu adjectivul nehotărât alt(ă): un frate e doctor. o casă. număr şi caz cu substantivul determinat sau înlocuit: fratele cel mare. Articolul demonstrativ apare o singură dată atunci când se coordonează mai multe adjective: fratele cel mare şi bun ori două sau mai multe superlative relative: cel mai instructiv şi interesant curs. nişte copii/case).D. un oarecare. fata cea curajoasă. altul avocat. având rolul numai de a prezenta obiectul desemnat de substantiv. cei din urmă). fratelui celui mare. nişte deştepţi. fetelor celor curajoase. ca şi cel hotărât. Astfel. Folosit pe lângă alte părţi de vorbire. cele două. Limba română vorbită are tendinţa de a suprima flexiunea cazuală a articolului. un şapte.D.Ac. 127 .participă la formarea superlativului relativ. feminin. acestea devin substantive: un amărât.Ac. fraţilor celor mari. fără însă a-l identifica (un copil. neutru nişte unor N. un bine. în locul construcţiei corecte băiatului celui cuminte apare adesea băiatului cel cuminte. Articolul nehotărât este întotdeauna proclitic. Forma de nominativ-acuzativ singular un. Are următoarele forme: Singular masculin/neutru feminin un o unui unei Plural masculin. Singular masculin/neutru feminin cel cea celui celei masculin cei Plural feminin/neutru cele celor Se acordă în gen.

cultural-artistic. spre deosebire de substantiv. care echivalează cu un adjectiv. Adjectivul poate fi (doar formal) articulat enclitic când este antepus substantivului. adjectivele sunt calificative (propriu-zise sau descriptive): bun. cazul şi comparaţia (exprimată prin mijloace analitice). El este subordonat substantivului (sau unui substitut al lui) cu care se acordă în gen. ştiinţifico-fantastic etc. sus-menţionat. compuse prin contopire sau sudare: atotputernic. nici un pom. oameni de nimic. iar din punct de vedere sintactic au valoarea unui atribut substantival prepoziţional sau pronominal. ele sunt invariabile. Locuţiunile adjectivale sunt grupuri de cuvinte cu înţeles unic. studentă sunt două substantive distincte. articolul fiind de fapt al substantivului: frumoasa fată. şi locuţiuni adjectivale. binevoitor. din topor. nu se acordă în gen. Cel mai adesea în structura lor intră o prepoziţie şi un substantiv: cu judecată. După formă. Din acest motiv. cinstit. Categoriile gramaticale care asigură flexiunea adjectivului sunt genul. fără cap etc. câte şi mai câte. gol-goluţ. două tablouri.Adjectivul Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o însuşire calitativă sau cantitativă a unui obiect. număr şi caz cu determinatul. însăşi mama. verbe cu valoare adjectivală: acel om. Clasificarea adjectivelor În funcţie de conţinutul exprimat. tot unul şi unul. genul reprezintă un criteriu de flexiune. alb. răuvoitor şi prin alăturarea elementelor componente: roşu-aprins. Prin urmare. nu adjectival: privelişte de vis. pe când student. adjectivul bun devine la feminin bună. Forma-tip a adjectivului este cea de masculin-neutru singular nearticulat. nou-născut. vioi etc. frumos. cumsecade. verde-brotăcel. Unele locuţiuni adjectivale pot avea grade de comparaţie: un om de treabă. casa mea. alb. numărul. în structura lor un adjectiv.. orice lucru. mic. adjectivele calificative se clasifică în simple: bun. bilete vândute). unde acesta este fix. de regulă. numerale. întregul univers. Sunt locuţiuni care au în structura lor un pronume: de nimic. rană sângerândă. tineresc şi determinative (de fapt pronume. Locuţiunile adjectivale nu conţin. de ispravă. La adjectiv. număr şi caz. un om 128 .

sg.n. mititel-mititea-mititei-mititele. ferice. otova. doldora. dibaci f. m. acru.sg. cu trei forme: nou-nouă-noi.n.pl.D.n.D. buni. număr şi caz. iar altele pot avea ele însele sensuri de superlativ: de excepţie. se termină la vocativ în -ă: dragă mamă!.sg. dibace tare. dibace Nu toate adjectivele au forme de vocativ. ad-hoc. acestea se grupează în adjective variabile şi adjective invariabile. roditoare dragi. prietenesc-prietenească-prieteneşti. rea bun. cu o formă unică pentru singular şi plural. tare. scumpă fată! În limba literară sunt preferate însă formele de vocativ identice cu nominativul: prieten scump!. ambiguu-ambiguă-ambigui-ambigue. acestea constituind majoritatea adjectivelor: curat-curată-curaţi-curate. Sunt mult mai puţine decât cele variabile şi pot fi cuvinte vechi: atare. rele Adjective cu trei forme N. de mai mare dragul. forte. roz. rău bune.pl. acre.pl. feminine. dibaci tari. Dintre cele care au vocativ. dibaci f. roditoare m. indiferent de gen. argintiu-argintie-argintii. pane. dibace tari.sg. propice. m. dragul meu prieten! 129 . drag. dulcedulci. număr şi caz prin acord cu substantivul. şic. Adjectivele capătă forme de gen. tinere domn!. Adjective invariabile. G.foarte de treabă.sg. lila. răi f. tari. roditor dragă. rele bune. cu două forme: mare-mari. f. roditoare drag. rău bună. se termină în -e: iubite prieten!. feroce.Ac. rapace-rapaci.n. acru. eficace.pl. tenace-tenaci. dibaci tare. Adjective cu patru forme N. masculine.pl.pl. tare. aspru-aspră-aspri-aspre. tari. răi buni. roditori dragi. m. drag-dragă-dragi. G. acre. După flexiunea completă a adjectivelor calificative.D. de milioane. unele. motrice. gata. roditori dragi.Ac. altele. acri.n. rele m. bun.Ac. bleumarin.n. kaki. acri. dar sunt mai ales neologisme: bej. dragi. bune. Oferim câteva modele de declinare a adjectivelor variabile nearticulate. f. Adjectivele variabile se pot grupa după numărul de forme flexionare în adjective cu patru forme. f. dibace Adjective cu două forme N. atroce. stângaci-stângace. dibaci-dibace.sg. G. roditor dragi. roditoare m. acre. acră.

tot. fiecare dintre acestea putând fi de superioritate şi de inferioritate. când sunt antepuse. multor). ca: El este mai puţin rezistent decât/ca ea. Termenul al doilea al 130 . tot aşa de. mulţi. iar termenul al doilea al comparaţiei este introdus prin ca (şi).D. Superlativul relativ se formează de la comparativul de inegalitate. întocmai ca (şi): Fiica este la fel de frumoasă ca şi mama. comparativ şi superlativ. Sunt trei grade de comparaţie: pozitiv. decât. acestea au la G. cât (şi). a comunicat la mulţi prieteni). puţin. tot atât de. fără stabilirea vreunui raport de comparaţie: apă rece. are trei forme: comparativul de egalitate. de inferioritate. cei. Gradul superlativ exprimă o însuşire aflată la un grad extrem şi este de două feluri: superlativ relativ şi superlativ absolut. cele) acordat în gen. multe. plural. număr şi caz cu substantivul determinat. o flexiune dublă: sintetică: (atragerea multor clienţi) şi analitică (cu prepoziţiile a şi la: angajarea a mulţi tineri. multă. Comparativul de superioritate foloseşte ca morfeme pentru termenii de comparaţie adverbele de mod mai. precum şi anumit. Combinarea celor două tipuri duce la forme incorecte de tipul opiniile a multor oameni. Gradul comparativ. munte înalt. uneori cu statut controversat în ce priveşte încadrarea la această parte de vorbire. Gradele de comparaţie Comparaţia este categoria morfologică specifică adjectivului (şi adverbului) şi exprimă raporturi cantitative sau calitative între obiecte sau procese care au o însuşire comună. precedat de articolul demonstrativ (cel. diferit. ca (ultimele două funcţionând ca prepoziţii): El este mai bun decât/ca ea. cea. Comparativul de inferioritate foloseşte morfemul mai puţin + adjectivul cu forma gradului pozitiv şi adverbele (cu funcţie de prepoziţie) decât.Un grup de adjective. baza la care se raportează gradele de comparaţie propriu-zise. de superioritate. la fel ca (şi). exprimat analitic cu ajutorul unor adverbe sau locuţiuni adverbiale. devenite morfeme ale gradelor de comparaţie. deopotrivă de aşezate în faţa adjectivului la gradul pozitiv. are cinci forme în total: mult (mult. Gradul pozitiv reprezintă nivelul de referinţă. Comparativul de egalitate se formează cu morfemele la fel de.

hiper-. Superlativul mai poate fi redat şi prin alte mijloace. (de) mai mare dragul. adverbele cu sens intensiv colosal. bărbătesc. extrafin. când există. acruu. dintre + pluralul.(arhiplin. maare. El este cel mai bun dintre toţi. adjective cu formă de pozitiv. în cazul genitiv: minunea minunilor. final. complet. uimitor. hipersensibil. splendid. supărat foc. răs-. extraordinar. uluitor (majoritatea urmate de prepoziţia de) şi unele locuţiuni adverbiale populare: peste măsură. superdotat. El este cel mai bun de aici (superlativ de superioritate) şi El este cel mai puţin favorizat din clasă. străbun). groaznic. strămoşesc. superlativul absolut mai poate fi exprimat cu ajutorul unor prefixe neologice: arhi-. general. de mama focului. se mai utilizează adverbul popular şi familiar tare/tare puţin. gallben. pozitiv. din cale-afară. perfect. nespus. repetarea substantivului. prea. unic. vechi. Mai trebuie adăugate la acestea şi unele prefixe vechi: prea-. slab. singur cuc. foloseşte prepoziţiile din + singularul. superb.. slab. vechi. desăvârşit. viu etc. definitiv. mai mare ruşinea. pulmonar. grozav. fantastic.comparaţiei. repetarea adjectivului: frumos. ultra. formidabil. mort. extra-. oral. dar al căror sens indică gradul absolut al însuşirii: colosal. În anumite expresii populare apar unele substantive adverbializate cu sens superlativ: îngheţat tun. rrău. stră. El este cel mai puţin favorizat de acolo (superlativ de inferioritate). excelent. răstălmăcit. ultraregalist) sau a sufixului neologic -isim (rarisim). teribil. iniţial. veşnic. etern. gol puşcă. În afară de această formă literară gramaticalizată. cum ar fi: lungirea vocalelor sau a consoanelor: greeu. de + un adverb. plin ochi. El este cel mai puţin favorizat dintre toţi. De exemplu: El este cel mai bun din sat. frumos. 131 . Superlativul absolut se exprimă cu ajutorul adverbului gramaticalizat (devenit morfem) foarte pentru superlativul de superioritate şi foarte puţin pentru superlativul de inferioritate. nevoie mare etc.(preacurată. infinit. extraordinar. egal. nemaipomenit. Sunt şi adjective care nu au categoria comparaţiei: adjective cu sens absolut. voinicul voinicilor sau diverse construcţii exclamative echivalente semantic cu superlativul: Aşa frumoasă s-a făcut! Ce băiat deştept! Bună treabă! De asemenea. super-. genial. care nu poate fi comparat: absolut.

ea stă singură). Singurul adjectiv cu formă distinctă de cea a adverbului este adjectivul bun. exterior. veşnic. – complement indirect: Din încrezător a devenit pesimist. maxim. • de cauză: Plângea de necaz.teribil. inferior. ulterior. • de timp: De mică citea mult. spre deosebire de adverbul bine. extrem. al articolului demonstrativ (Cel înţelept ascultă). funcţia lui sintactică va fi întotdeauna de element predicativ suplimentar. dar degeaba. major. Funcţiile sintactice ale adjectivului Adjectivul îndeplineşte următoarele funcţiuni sintactice: – atribut adjectival (inclusiv la vocativ): Cad frunzele ruginii. prin urmare. – element predicativ suplimentar: Ea vine singură. prin adverbializarea adjectivului pe lângă un verb: cântă frumos. optim. doarme liniştit. iar adjectivul singur nu poate deveni adverb (el stă singur. suprem. a articolului nehotărât (Un necunoscut s-a apropiat de el). dragă mamă. uriaş. posterior. Te aştept. • de relaţie: De bun. interior. adjective care sunt la origine (în latină) comparative sau superlative: anterior. minor. ultim. superior. infim. – nume predicativ: El este deosebit. Schimbarea valorii gramaticale a adjectivului se realizează prin: substantivarea adjectivului cu ajutorul articolului hotărât propriu-zis enclitic (Leneşul mai mult aleargă). 132 . minim. – complement circumstanţial: • de mod comparativ: E mai mult isteaţă decât deşteaptă. proxim. e bun.

grupate după mai multe tipare: – numerale de la unsprezece la nouăsprezece (când numeralul zece este legat de alt numeral prin prepoziţia spre). patru.: douăzeci. el este omogen numai din perspectivă semantică. multe numerale fiind invariabile). numeralele cardinale propriu-zise sunt simple: unu. doi. unu se scrie întotdeauna nearticulat: unu din doi. Numeralul cardinal propriu-zis exprimă ideea de număr în mod direct şi fără alte condiţionări. miliard şi compuse. sute. doi. Numeralul un(unu)/o (una) are flexiunea cea mai bogată. – numerale savante (puţin folosite): bilion. fracţionare. numeralele sunt cardinale. de numele obiectului determinat numeric): Câţi sunt prezenţi? Cinci (studenţi). încadrându-se în contextul câţi. Cu valoare de numeral. cinci copaci). sutime. şi ordinale. Când sunt articulate hotărât sau nehotărât. determinarea numerică a obiectelor (trei case. a patra grupă). trei mii. Numeralul este o parte de vorbire eterogenă atât în privinţa diferitelor categorii de componente. distributive. În funcţie de relaţia numerică exprimată. multiplicative. opt). douăzeci. cu subspeciile: cardinale propriu-zise. zece). cât şi în ce priveşte comportamentul morfologic şi sintactic. ordinea obiectelor prin numărare (al doilea an. După structură. mie. sută. După structură. cvintilion. – numerale pentru zeci + unităţi legate prin conjuncţia şi: treizeci şi opt. milion. cinci sute. atunci când însoţeşte un substantiv cu care se acordă (un pom. înzecit. câte (urmate. unu la 133 . când apare singur are valoare substantivală sau pronominală (articulat).. o casă). după caz.Numeralul Numeralul este partea de vorbire flexibilă (cu cea mai redusă flexiune. treizeci şi trei) şi derivate (doime. exprimând un număr definit (nuanţat în direcţia cantităţii sau a ordinii). catralion. opturile – nişte opturi. milioane etc. adverbiale. Numeralele se clasifică după structură şi relaţia numerică exprimată. numeralele devin substantive: doiul – un doi. mii. numeralele sunt simple (unu. colective. – numeralele pentru zeci. prezentând forme diferite pentru valoarea adjectivală. trilion. compuse (unsprezece.. înmiit). care exprimă: un număr (doi.zece.

sg. unu(l) N.). caz. miliard (neutre) flexionează după gen. Cazul este exprimat analitic (cu ajutorul prepoziţiilor folosite în faţa formelor de acuzativ): prepoziţia a pentru genitiv (Mamă a doi băieţi/a două fete) şi prepoziţia la pentru dativ (Am sunat la doi cunoscuţi/la două cunoscute). unei eleve Cu valoare de substantiv masc. Când are valoare de numeral are numai formă de singular. acesta se articulează în componenţa unor locuţiuni adverbiale (până la unul) sau adjectivale (tot unul şi unul. N. chiar dacă după el urmează un substantiv la plural (zero puncte). Cu valoarea lui 12 este folosit substantivul duzină. are numai formă de singular. Prin urmare. uneia Numeralul doi (masc. pereche.D. fem.Ac. exceptând formele (corecte) paisprezece (nu patrusprezece) şi şaisprezece (nu şasesprezece).Ac. ora unu. ora douăsprezece. una G. sută. Cu valoarea lui doi se folosesc uneori substantivele cuplu. unui elev G. Numeralul corespunzător lui 12 are forme deosebite după gen: doisprezece pentru masculin şi douăsprezece pentru feminin şi neutru.)/două (fem. spre deosebire de formele sale omonime – articolul nehotărât sau adjectivul pronominal nehotărât –. nouăzeci. milionului. duor nu este literară. de unul singur). sunt corecte formele douăsprezece mii/milioane. trilion. douăsprezece ianuarie..Ac.D. sutelor/ unor sute. În mod tradiţional însă. număr. Numeralul cardinal. Numeralele cardinale compuse pun adesea probleme de formă: cele de la 11 la 19 trebuie să păstreze nealterată structura unitate + prepoziţia spre + zece. un elev N. fem.cinci.D.D. neutru) are forme diferite după gen. o elevă G.D. Forma sintetică de G. unde zece este tratat ca substantiv feminin precedat de celelalte numerale cardinale. Numeralele de la 20 la 90 au structura unitate + zeci: treizeci. o mie unu. mie (fem. articulare (zecile. N. unuia G. Numeralul zero este un numeral cardinal negativ cu flexiune de substantiv neutru cu pluralul în -uri (trei zerouri). miliardelor)./neutru sg. milion. Face excepţie numeralul şaizeci (nu şasezeci). 134 ./neutru sg. sg. mai ales în limbajul comercial.Ac. Cu valoare de adjectiv are următoarele forme: masc. Numeralele simple cu flexiune de substantiv: zece.

toţi/toate trei. Amândoi/amândouă are forme distincte de gen numai la nominativ şi acuzativ. La genitiv-dativ formele amânduror/amândurora nu sunt distincte după gen.. moştenit din latină). fără cratimă. treijdoi/treizejdoi etc. 135 . în afară de câteva numerale care au forme cazuale exprimate sintactic (unu. toţi/toate patru. Pentru exprimarea cazurilor G. milion. admise doar în pronunţare. La numeralele mai mici de 20 (2-19) prepoziţia de este doar tolerată atunci când substantivul însoţit denumeşte o cifră. Le-am spus amânduror colegilor/ colegelor) şi amândurora. când precedă substantivul (Mama amânduror băieţilor/fetelor. toţi/toate cinci alături de formele tustrei/câteşitrei/ câteşitrele. aceste numerale flexionează cazual prin articol: Performanţele celor trei sportivi. ci după comportamentul sintactic şi după topică: amânduror. 120 p. cu blanc. scrise în trei cuvinte. o literă: patru (de) 10. 34 kg. chiar şi atunci când numeraul este redat prin cifre: douăzeci şi două/22 de zile. doi (de) fa. tuspatru/câteşipatru. iar specificul său este ideea de însoţire: amândoi/ amândouă (numeral vechi. ambii/ambele (neologic). cât şi în exprimarea orală. De la 20 în sus numeralele se leagă prin prepoziţia de de substantivul nearticulat pe care îl determină atât în forma scrisă. trei (de) i. mie. Le-am spus amândurora ce era de spus).Numeralele cincizeci şi optzeci prezintă variantele cinzeci. fără particulă deictică. fără cratimă (nouăzeci şi nouă). fie postpus substantivului. respectiv obzeci. Ca adjectiv. o notă muzicală. Când sunt însoţite de articolul demonstrativ cei. sută. cele. şi D. patruzeci şi opt/48 de ore. copiii amândoi/fetele amândouă. zece. când urmează substantivului (Le-am propus părinţilor amândurora. fie antepus. Numeralele compuse corespunzătoare lui 21-99 au structura: unitate + zeci + conjuncţia şi + unitate. Toate se scriu împreună. presupune articularea hotărâtă a acestuia: amândoi copiii/amândouă fetele. două sute cincizeci/250 de lei etc. miliard). Scrierea fără prepoziţia de este admisă numai în cazul în care substantivul apare abreviat în scris: 20 m. bilion. cu particulă deictică. celelalte numerale le exprimă analitic (cu ajutorul prepoziţiilor): prepoziţia a pentru genitiv: observatori a opt ţări. tuscinci/câteşicinci etc. Numeralul colectiv exprimă o grupare determinată de obiecte. tată a doi copii şi prepoziţia la pentru cazul dativ: Am făcut daruri la zece copii. Sunt incorecte variantele de tipul: douăşunu/douăzeşunu.

troică. Este întotdeauna antepus şi. iar în limba populară substantivul litră.. substantivul care îi urmează nu este articulat: ambii elevi/ambele eleve. Numeralul distributiv exprimă repartizarea şi gruparea obiectelor în grupuri egale. Reprezintă nişte derivate substantivale formate de la numeralul cardinal propriu-zis + sufixul -ime: doime.provenind din lat. şaisprezecimi etc. terţină. substantive. treime. au sensul numeralelor fracţionare doime. la mie: şapte la sută/mie. în pofida sensului pe care îl au (redau o cifră exactă). pe din trei. sutime se poate folosi substantivul neutru procent. caz. iar cu valoarea lui la mie. sutime etc. sunt folosite şi construcţiile: pe din două. o fracţiune dintr-un întreg sau dintr-un grup de obiecte. Are structura unei locuţiuni formate întotdeauna din adverbul câte şi numeralul cardinal propriu-zis (uneori 136 . optimi. pătrime. număr. Numeralul fracţionar (partitiv) este numeralul care denumeşte o parte. De subliniat faptul că duo.+ numeralul cardinal cu valoare de numeral colectiv compus: toţi/toate patru alături de tuspatru/câteşipatru (prietenii/prietenele). În limba comună substantivele jumătate şi sfert. duet. pe jumătate (a câştigat doar pe sfert/jumătate din sumă). unitare numeric. Numeralul fracţionar se leagă de determinant prin prepoziţiile de. are la G.Ambii/ambele. terţă. miime se foloseşte substantivul feminin promilă(e). treime. din: optime de secundă. elementul amân. pătrimi. din punct de vedere morfologic. articulare. În limbajul administrativ este folosită formula numeral cardinal + expresia la sută. deoarece dă impresia de articulare. Este un numeral livresc. dar poate fi folosit şi în construcţii analitice cu prepoziţia la pentru dativ: la ambii/la ambele. folosindu-se cu precădere în aspectele specializate ale limbii (muzică. matematică): doimi. Reproducând modelul lui amândoi. sinonimul neologic pentru amândoi/amândouă. De multe ori apar construcţii pleonastice de tipul un procent de doi la sută. formele ambilor/ambelor. având gen. patru supra doi. trio. o pătrime din suprafaţă.D. ambo. chenzină. amâncinci. duzină. amânpatru. sport. Popular. sunt. tripletă. Pentru numeralele mici (până la 10) se foloseşte – cu precădere în vorbirea populară – o locuţiune formată din toţi/toate (tus-) sau câteşi. Cu valoarea lui la sută. în limba vorbită se folosesc şi numeralele colective amântrei. Acestea pot intra în structura unor locuţiuni adjectivale (cu sens superlativ): un om şi jumătate sau adverbiale: pe sfert. În limbajul matematic numeralele cardinale sunt legate prin prepoziţiile pe sau supra: doi pe trei.

De aici şi verbul derivat a bisa. Când determină un verb. acordându-se în gen. Se încadrează în contextul al câtelea. vreo sau prepoziţia peste) + numeralul cardinal propriu-zis + substantivul ori (pluralul substantivului oară): de (vreo) două ori. număr şi caz cu substantivul determinat: câştig înzecit – câştiguri înzecite. iar în limbajul ştiinţific cvadruplu. acesta devine adverb: a câştigat îndoit. împătrit. cu această valoare este sinonim cu numeralul adverbial corespondent: de două ori. Numeralul ordinal arată ordinea obiectelor sau a acţiunilor într-o serie numerică. Determină un verb. atunci când indică repetarea unui pasaj (muzical. sextuplu. cvintuplu. a doua. Este un derivat parasintetic. Pot fi constituite formaţii mixte de numerale distributive: câte o dată (care s-a sudat în forma adverbului nehotărât câteodată). are valoare adjectivală.. folosit după un numeral cardinal propriu-zis (număr al unei pagini. a opta.lea (masculin). dublu fete/băieţi. înzecit. o dată pentru totdeauna. cu semnificaţia „încă o dată”.. Numeralul corespunzător lui 1 este o dată „o singură dată”. o dată în plus.. Numeralul multiplicativ seamănă ca formă cu adjectivele participiale şi se comportă ca acestea.. a câta.a (feminin): al doilea. dintr-o dată. al unei case: 9 bis). de câte două ori etc. literar) are valoare adverbială. iar structura sa cuprinde prepoziţia de (după care pot urma adverbe ca aproximativ. circa.repetat): câte unu(a)/unu(a) câte unu(a). 137 . a. Numeralul multiplicativ arată proporţia în care creşte o cantitate numerică sau o calitate. omofon cu odată „odinioară” şi omonim cu formaţiile bazate pe o dată (scris separat): o dată cu/ce. însutit. înmiit. adjectiv sau adverb. Neologismul internaţional bis. câte doi/doi câte doi etc. 10. iar formanţii săi sunt al. 100. Numeralul dublu s-a substantivizat în terminologia sportivă în sintagme precum dublu mixt. de (aproximativ) trei ori etc. 1000) cu prefixul în-(îm-) şi sufixul participial -it: îndoit. al optulea. triplu. Valoarea numeralului distributiv poate fi adjectivală sau substantivală şi are flexiunea numeralului cardinal propriu-zis. întreit. Numeralul adverbial (de repetare) arată de câte ori se repetă o acţiune sau în ce proporţie se află o calitate/cantitate la diferite obiecte sau la acelaşi obiect în ipostaze diferite. Numerale multiplicative neologice sinonime sunt: dublu. format de la numeralul cardinal propriu-zis simplu (2-8.

Fac excepţie: întâi(ul). al treilea). Pentru primele trei numerale există şi dublete neologice. întâiul întâia întâiului întâii Plural m. cel de(-)al doilea cea de(-)a doua G. Formele lor flexionare sunt următoarele: Singular m. terţio. cu caracter livresc primo. timp sau într-o ierarhie. Structura tipică a numeralului ordinal este: articolul posesiv al/a + numeral cardinal propriu-zis + articolul enclitic -le + particula deictică -a: al cincilea/ a cincea. şi n. se împart în: numerale ordinale propriu-zise şi numerale ordinale adverbiale (de repetare). cele analitice cu articolul demonstrativ cel. de fapt. şi n. al (un) milionulea/a milioana. (cel) dintâi.După cum se referă la obiecte sau la acţiuni. al o sutălea/a (o) suta. N. secund. a doua oară/dată. Au valoare adjectivală. adverbială sau substantivală.D. al treizeci şi unulea/a treizeci şi una. al o mielea/ a (o) mia. f. întâia concurentă. Numeralul ordinal propriu-zis indică poziţia ocupată de un obiect într-o serie ordonată în spaţiu. în al doilea rând. folosit ca numeral ordinal adverbial la feminin: (pentru) a n-a oară. prin ataşarea la sfârşit a substantivului oară (uneori dată sau rând): întâia (prima) oară/dată. cei de(-)al doilea cele de(-)al doilea celor de(-)al doilea celor de(-)al doilea Numeralul ordinal adverbial (de repetare) arată a câta oară se realizează o acţiune sau gradul de superioritate (sau de inferioritate) al unei însuşiri. 138 . Întâi nearticulat este invariabil în postpunere. G. f. secundo.Ac.Ac. întâile întâilor N. în primul rând. primul (toate corespunzând lui 1).D. de la care se şi formează. al (un) miliardulea/a miliarda. Numeralele ordinale se declină numai articulate: cele sintetice cu articolul hotărât enclitic. folosit cu valoare adjectivală: rândul întâi. celui de(-)al doilea celei de(-)a doua Plural m. f. şi n. întâii întâilor f. ca o locuţiune. terţ (ca sinonime pentru al doilea. Sunt specialişti care nu-l recunosc ca specie distinctă a numeralului ordinal propriu-zis. banca întâi. Din limbajul matematic a pătruns în limbajul familiar pronumeralul n. şi n. Singular m. dar este variabil şi articulat în antepunere: întâiul concurent.

veniţi aici! 139 . atribut substantival: Casa amândurora este pe plajă. Dativ fără prepoziţie: complement indirect: O să le arăt amândurora tabloul. le-am întâlnit. capitolul 3 în loc de secolul al XXI-lea. pe ambele. Ea s-a întors a doua. element predicativ suplimentar: Au plecat amândoi. Acuzativ fără prepoziţie: complement direct: Am cules trei. cei doi. care asigură o exprimare mai rapidă şi economie de spaţiu: secolul 21. precum şi a înlocuirii numeralelor ordinale cu cele cardinale. Genitiv fără prepoziţie: atribut apoziţional: Sfatul lor. complement indirect: S-au unit împotriva primului.Numeralele ordinale pot fi redate în scris prin litere sau cifre. iar pentru numerele mai mici este specifică acestui numeral notarea cu cifre romane însoţite de formanţii al. atribut substantival prepoziţional: Vorbeşte despre colaborarea cu trei dintre ele. complement circumstanţial: A întârziat din cauza celor doi. sunt suficiente. nume predicativ: Suntem împotriva celor doi. atribut apoziţional: Pe Maria şi pe Ana. Al treilea priveşte. Aleg două. al celor doi. nume predicativ: Prietenii mei sunt doi/amândoi. complement circumstanţial: Au venit înaintea celor trei. de acolo!. atribut: – Voi. Funcţiile sintactice ale numeralului Nominativ: subiect: Doi aleargă. Acuzativ cu prepoziţie: nume predicativ: Toţi sunt de zece. Amândoi sunt mulţumiţi. nume predicativ: Bunurile sunt ale amândurora. element predicativ suplimentar: Îl socotim primul. a (antepuşi) şi -lea. complement direct: Îi aplaudăm pe cei trei. amândoi. -a (postpuşi). primei candidate. atribut apoziţional: Anei. a fost bun. El a rămas al cincilea. complement indirect: Se teme de al treilea. Genitiv cu prepoziţie: atribut substantival: Colaborarea cu ambii a fost bună. capitolul al III-lea. Vocativ: fără funcţie sintactică: – Hei. Dativ cu prepoziţie: atribut substantival: Succese datorate celor doi învăţători. atribut apoziţional: Exemplele date. zece. În ultimul timp există tendinţa înlocuirii cifrelor romane cu cifre arabe. complement circumstanţial: Chiar zece şi tot nu-i ajung. i s-au dat explicaţii.

iar persoana a III-a şi după gen. Pronumele personal propriu-zis desemnează diferite persoane în funcţie de autorul unui enunţ: persoana I sg. Toate pronumele fac parte din vocabularul fundamental al limbii. persoana a II-a sg. de întărire şi cele posesive au şi categoria persoanei. adjectiv pronominal negativ. Flexiunea pronumelui este foarte neomogenă. de întărire. alt – adjectiv pronominal nehotărât. relativ. număr şi caz. reflexiv. (el/dânsul/însul. În limba română există următoarele feluri de pronume: personal. cu multe forme neregulate. (eu) arată persoana care vorbeşte (locutorul). Exceptând pronumele personale şi cele reflexive. uneori cu modificări de formă. la dativ şi acuzativ apar 140 . ele/dânsele/însele) arată persoanele sau obiectele despre care se vorbeşte. preluând unele caracteristici gramaticale ale acestuia. număr şi caz. de politeţe. când acestea sunt altele decât interlocutorii. număr şi caz. cele de persoana a III-a se referă atât la persoane. supletive.Pronumele Pronumele este partea de vorbire flexibilă care se declină şi ţine locul unui substantiv. negativ. posesiv. provin din latină sau sunt formate în limba română din cuvinte latineşti. accentuate şi neaccentuate. De exemplu altul – pronume nehotărât. cu diferenţe între forma pronumelui şi cea a adjectivului corespunzător. plural (ei/dânşii/înşii. reprezintă indicatorul unui obiect sau al unei persoane şi poate substitui orice substantiv. Flexiunea pronumelor personale propriu-zise este complicată şi neregulată: primele două persoane îşi schimbă forma după persoană. Este o parte de vorbire cu sens foarte abstract. ea/(dânsa/însa). nehotărât. reflexive. interogativ. Majoritatea pronumelor flexionează după gen. iar la plural (voi) un grup care-l cuprinde şi pe interlocutor. cât şi la obiecte. Doar pronumele de persoana I şi a II-a se referă strict la persoane. demonstrativ. nici o. (tu) arată persoana căreia i se adresează vorbitorul (interlocutorul). iar pronumele personale. persoana a III-a sg. iar la plural (noi) un grup care include şi locutorul. nici una – pronume negativ. deoarece apare în aceleaşi contexte cu acesta. celelalte specii de pronume pot deveni adjective pronominale pe lângă un substantiv sau alt pronume cu care se acordă în gen.

ei. ni ne-. -i.-o3 pl.neacc.nostru/noastră.-mi.. A. A.meu/mea. Formele neaccentuate. lor) cu formele pronumelui posesiv. al/a.-i..-i..-le-.-vă.v-. noi nouă ne.-l.. D.-mă.-ţitine te te-.. care reiau sau anticipă un complement (Îl vede pe el. ei lor lor le. el lui lui îi.-o... nominativul este. ele lor lor le.-im. vi vă-...-vă-.neacc.acc. f.neacc.-ţi. şi n. f. tu ţie îţi. N. Tabloul formelor pronumelui personal propriu-zis este următorul: 1 sg.. V. -liele le le-. G. A.. şi n.. voi vouă vă.. diferit de acuzativ.. în loc de.-le.-vă.vostru/voastră. pentru.neacc.-vivoi vă vă. D.-liei îi i-. li le-.. D.-iel..-vvi-. formele accentuate sunt însoţite de prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale (pe. -î-. -vă-. La acuzativ.-le-. li le-..forme paralele: accentuate (lungi) şi neaccentuate (scurte).-ne-. i -i-.acc.-ne2 sg. eu mie îmi.-m1 pl. în.-iea o o-. al/a.-l3 sg.acc. ni-. ţi ţi-.-tetu! 2 pl. li-. N. D. împreună cu). 141 .-le- Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme de genitiv. i. la persoana I şi a II-a pronumele personal este preluat de pronumele posesive (al/a.-le.tău/ta.). mi mi-.-ninoi ne ne-. din punct de vedere formal..vvoi! m.-le. li-. G. Uneori se confundă formele de genitiv ale pronumelui personal de persoana a III-a (lui. îl l-. la.m-. pot fi conjuncte (-)mi(-). (-)i(-). (-)ţi(-). V..-mimine mă mă-.acc. A. al/a.-te.-ne. ea ei ei îi.-ne. -mă-. Pe el îl întâlneşte) şi care apar de obicei în aceleaşi propoziţii cu cele accentuate.

(-)ne(-), (-)ni(-)(-)vi(-), (-)le(-), (-)li(-), -mă, -o, -vă (de ex. luîndu-mi, mi-a dat, apucând-o etc.) sau independente (cu î protetic): îmi, îţi, îl. În combinaţie cu nu şi să sunt recomandate formele conjuncte (nu-l, nu-i, să-mi, să-ţi, să-l etc.), nu cele independente (nu îl, nu îi, să îmi, să îl). Unele pronume au valori pronominale specifice din punctul de vedere al cazului, al persoanei sau al numărului. Dativul posesiv este cazul dativ folosit cu valoare posesivă pe lângă un substantiv articulat (având formă conjunctă) cu rol de atribut pronominal în dativ: în ţara-i frumoasă, în sufletu-mi rănit; pe lângă un verb care se referă la un substantiv articulat: îmi ajut mama; pe lângă o prepoziţie sau locuţiune prepoziţională din clasa celor care se construiesc cu genitivul: în faţa-mi, asupra-i. Dativul etic (participativ sau al interesului afectiv) se referă numai la pers.I şi a II-a sg. şi exprimă participarea afectivă a vorbitorului şi a ascultătorului la acţiune. Este o construcţie familiară şi populară, nu are funcţie sintactică, ci doar una stilistică: Cînd mi-ai venit?; Când vrea, ţi-o spune răspicat; Mi ţi-l apucă de mână. Valoarea neutră a pronumelui priveşte unele forme ale pronumelui personal de persoana a III-a (singular şi plural) la acuzativ singular feminin o: a nimerit-o, a luat-o la fugă şi plural feminin în construcţii de tipul: le are cu fumatul, le vede bine la matematică; la dativ singular -i în: zi-i mai departe, dă-i bătaie. Alte valori specifice ale formelor pronominale: valoarea generală (nedeterminată) are în vedere folosirea persoanei a II-a singular pentru orice persoană: Nici tu una, nici tu alta; Ce ţie nu-ţi place...; pluralul autorului: Noi am analizat subiectul...; pluralul maiestăţii: Noi, domnul Moldovei; pluralul autorităţii: Noi, prefectul judeţului; pluralul modestiei: Facem şi noi ce putem. Formele paralele de persoana a III-a, sinonime cu pronumele personal el, sunt: însul/însa, înşii/însele, care era un pronume nedeterminat în limba veche, azi se foloseşte numai după prepoziţiile întru, dintru, printru (cu eliziunea lui -u): într-însul, dintr-însul, printr-însul. Pronumele dânsul reprezintă un compus care a rezultat din prepoziţia de + pronumele personal însul. Are o flexiune simplă, care se schimbă după gen, număr şi caz: dânsul/dânsa; dânsului/dânsei; dânşii/dânsele; dânşilor/dânselor. Dânsul nu înlocuieşte decât un nume de persoană (nu nume de alte fiinţe sau lucruri) şi nu este sinonim cu dumnealui.
142

Pronumele de politeţe (de reverenţă) reprezintă o subclasă a pronumelor personale care exprimă o atitudine de reverenţă faţă de persoana cu care sau despre care se vorbeşte. Are forme numai de persoana a II-a sau a III-a singular şi plural: dumneata (cu formele familiare mata, matale, mătălică, mătăluţă, tălică), dumneavoastră; dumnealui, dumneaei (mai rar dumneasa), dumnealor. Flexiunea pronumelui de politeţe este foarte săracă: doar două dintre ele au genitiv-dativ (dumitale, dumisale), restul având aceeaşi formă (la toate cazurile). Gradul de politeţe exprimat de acest pronume este diferit în funcţie de persoană şi număr. De exemplu, dumneata exprimă un grad redus de politeţe, având un caracter familiar, mai intim, pe când dumneavoastră exprimă un grad mai înalt de politeţe, oficial, distant. Locuţiunile pronominale de politeţe sunt utilizate în stilul oficial, solemn: Domnia ta (lui, ei, sa, voastră), Domniile voastre (lor). Alte locuţiuni pronominale de politeţe sunt folosite ca formule protocolare, pentru persoane de diferite ranguri. De exemplu: Maiestatea sa pentru regi, regine, împăraţi şi împărătese, Alteţa sa pentru prinţi şi prinţese, Excelenţa sa pentru şefi de stat, de guvern, ambasadori, Sanctitatea sa pentru papă şi pentru patriarhi, Înalt Preasfinţia sa pentru patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Măria sa pentru domnitorii români şi soţiile lor, Magnificenţa sa pentru rectori etc. Abrevierea în scris a pronumelor de politeţe se face astfel: dumneata: d-ta; dumitale: d-tale; dumnealui: d-lui; dumneaei: d-ei; dumneasa: d-sa; dumisale: d-sale; dumneavoastră: dv., dvs., d-voastră; dumnealor: d-lor. Locuţiunile pronominale de politeţe mai uzuale se abreviază astfel: cele din seria cu Domnia: D-ta (D-tale), D-lui, D-ei, D-sa (D-sale), Dvs. sau Dv., D-lor; Maiestatea sa: M.S.; Excelenţa sa: E.S.; Înalt Preasfinţia sa: Î.P.S. etc. Pronumele reflexiv apare exclusiv pe lângă un verb (fiind la aceeaşi persoană cu acesta) şi exprimă identitatea dintre subiectul verbului şi complementul direct sau indirect. Are numai cazurile dativ şi acuzativ şi forme proprii numai la persoana a III-a, nediferenţiate după număr şi după gen: D. acc. D. neacc. A. acc. A.neacc. sie îşi, şi, şi-, -şi, -şisine se, se-, s-, -s143

La persoana I şi a II-a singular şi plural, formele sale (accentuate şi neaccentuate) sunt omonime cu ale pronumelui personal (îmi, îţi...ne, vă). Pronumele reflexiv se distinge de pronumele personal prin identitatea dintre persoana pronumelui şi a verbului (identitate care nu există la pronumele personal): mă îmbrac faţă de mă îmbracă; îmi cumpăr faţă de îmi cumpără. Sunt situaţii când formele neaccentuate ale pronumelui reflexiv funcţionează ca substitute ale numelui obiect direct sau indirect şi îndeplinesc ele însele funcţia de complement direct sau indirect: se îmbracă, îmi rezerv, îşi cumpără. O altă situaţie este aceea în care pronumele s-a gramaticalizat, devenind marcă a diatezei reflexive, fără să aibă funcţie sintactică: se teme, îşi închipuie, îşi revine, mă uit. Tot aici se încadrează şi verbele reflexive impersonale: se cade, se pare, se întâmplă, se poate etc., reflexiv pasive: se zice, se aude, se construieşte, se curăţă etc. ori reflexivul dinamic sau subiectiv, care exprimă participarea intensă la acţiune: se gândeşte, îşi imaginează etc. Cele două situaţii se disting prin posibilitatea reluării pronumelor reflexive neaccentuate prin formele accentuate: se îmbracă pe sine; îmi repar mie, îşi cumpără sie şi prin imposibilitatea reluării în celelalte cazuri; nu putem spune se teme pe sine, îşi revine lui, îşi închipuie lui. Pronumele reflexiv poate avea următoarele funcţii sintactice: atribut pronominal în dativ (reflexivul posesiv): Şi-a vândut maşina (sa); Îşi invită prietenii (săi); atribut pronominal prepoziţional: Lauda de sine; complement direct: Pe sine nu se cunoaşte; S-a întrecut pe sine; complement indirect: Îşi cumpără o carte; complement indirect prepoziţional: Şi-a amintit de sine; Are grijă de sine; complement circumstanţial: Face totul prin sine; Se închide în sine. Pronumele de întărire (de identificare) este pronumele care are rolul de a sublinia persoana la care se referă, identificând-o cu precizie. Ca pronume, în limba română actuală, se foloseşte foarte rar: A remarcat însuşi; Voi lămuri însămi faptele; el funcţionează cu precădere ca adjectiv pronominal de întărire, însoţind un pronume: eu însumi/însămi, aceştia înşişi, pe sine însuşi sau un substantiv, în antepoziţia sau postpoziţia acestuia: însăşi directoarea/directoarea însăşi; foarte rar poate însoţi şi un adjectiv pronominal posesiv: un manuscris al tău însuţi; o semnătură a ta însăţi. Echivalentele sale semantice sunt: chiar, tocmai, personal, singur, propriu (el însuşi/chiar el/el singur/el personal/tocmai el).
144

Pronumele şi adjectivele pronominale de întărire sunt compuse din formele pronumelui personal învechit: însu, însă, înşi, înse + formele neaccentuate de dativ ale pronumelui personal sau reflexiv: -mi, -ţi, -şi, -ne, -vă, -şi, -le. Prezentăm mai jos paradigma completă a formelor pronumelui/ adjectivului de întărire:
Pers. 1 N.Ac. G.D. Pers. 2 N.Ac. G.D. Pers. 3 N.Ac. G.D. Pers. 1 N.Ac. G.D. Pers. 2 N.Ac. G.D. Pers. 3 N.Ac. G.D. sg. m. (eu, mie, pe mine) însumi m. (tu, ţie, pe tine) însuţi sg. m. n. (el, lui, sie, pe sine) însuşi pl. m. (noi, nouă) înşine pl. m. (voi, vouă, dvs.) înşivă pl. m. (ei, lor) înşişi fem.sg. (eu, pe mine) însămi (mie) însemi fem.sg. (tu, pe tine) însăţi (ţie) înseţi fem.sg. (ea, pe sine) însăşi (ei, sie) înseşi fem. pl. (noi, nouă) însene fem.sg. (voi, vouă, dvs.) însevă fem. şi neutru pl. (ele, lor) înseşi/însele

De reţinut că la feminin, pers. a III-a plural, sunt corecte două forme: înseşi/însele, iar variaţia după caz se face doar la feminin singular, formele de G.D. (mie însemi/ţie înseţi, ei înseşi). Trebuie evitate construcţiile pleonastice din construcţii, precum: eu însumi personal, chiar ea însăşi. Când este folosit ca pronume, funcţia sintactică este aceea de subiect: Însuşi s-a orientat în viaţă, iar ca adjectiv, are funcţia sintactică de atribut adjectival: Ele însele au recunoscut greşeala; Autorul însuşi a făcut observaţii. Pronumele posesiv Este pronumele care exprimă ideea de posesie, substituind atât numele obiectului posedat, cât şi numele posesorului: Pomul lor a înflorit, al meu nu.
145

Pronumele posesiv este întotdeauna însoţit de articolul posesiv al, a, ai, ale (care substituie numele obiectului, acordându-se cu acesta în gen şi număr). Când funcţionează ca adjectiv (caietul meu; cartea mea), poate fi folosit fără articol posesiv, cu articol posesiv dacă substantivul însoţit are şi alţi determinanţi (acest caiet al meu; o carte a mea) sau dacă precedă substantive (ai noştri colegi). Are forme deosebite după genul şi numărul obiectului posedat şi după persoana şi numărul posesorului. Flexiunea lui este următoarea:
Pers. I un singur posesor a) un singur m.n. al meu obiect posedat f. a mea b) mai multe m. ai mei obiecte posedate f.n. ale mele mai mulţi posesori a) un singur m.n. al nostru obiect posedat f. a noastră b) mai multe m. ai noştri obiecte posedate f.n. ale noastre Pers. a II-a al tău a ta ai tăi ale tale al vostru a voastră ai voştri ale voastre Pers. a III-a forme proprii pron. personal al său al lui, al ei a sa a lui, a ei ai săi ai lui, ai ei ale sale ale lui, ale ei al lor a lor ai lor ale lor

La persoana a III-a, pentru un singur posesor, pronumele posesiv are forme proprii: al său, a sa, ai săi, ale sale, dar se folosesc şi formele de genitiv singular ale pronumelui personal al, a, ai, ale lui; al, a, ai, ale ei; cînd înlocuieşte numele a mai mulţi posesori, acesta nu are forme proprii şi atunci utilizează forma invariabilă a pronumelui personal al, a, ai, ale lor. De menţionat că doar formele proprii ale pronumelui posesiv pot fi adjective posesive, întrucît se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul pe care-l determină, pe când formele corespondente ale pronumelui personal nu realizează acest acord. Compară: sora sa şi sora lui; surorii sale şi surorii lui; surorile sale şi surorile lui. Datorită articolului, pronumele posesiv poate avea o formă de G.D. plural: alor mei/alor noştri/alor săi şi o formă de G.D. singular feminin echivalentă cu cea de plural nominativ, când funcţionează ca adjectiv postpus substantivului: fiicei mele/tale /sale/noastre/voastre. Dacă adjectivul la genitiv feminin singular include şi articolul posesiv în structura sa, acesta trebuie să aibă forma a, singura formă de feminin (nu are formă de genitiv, dar posesivul are această formă). Prin urmare, se spune corect: Unei prietene a mele, nu a mea sau ale mele.
146

astătoamnă. atribut pronominal: Am urmărit discursurile alor noştri. atribut adjectival: Se vor comenta articolele voastre. N. aceşti oameni).D. o caracteristică la limbii scrise. în jurul său). În aceste situaţii. acelaşi. Dacă forma pronumelui şi adjectivului pronominal acest(a) este livrescă. sunt sinonime substantivului: cartea mea. Pronumele posesiv precedat de o prepoziţie sau locuţiune prepoziţională care. formele adjectivale nu au particula deictică – a (acest oraş.Pronumele posesiv folosit cu sens partitiv (precedat de prepoziţia de) trebuie să fie la plural: Un prieten de-ai mei.D. În funcţie de aceste sensuri. 147 . nu de-al meu. complement indirect: Le explic alor săi ce nu e bine. atribut prepoziţional: Într-o regiune de-ale noastre. complement direct: Îi întâmpin pe ai noştri. Aceleaşi forme le au şi adjectivele demonstrative postpuse.Ac. nume predicativ: Grădina este a voastră. O prietenă de-ale mele. Funcţiile sintactice ale pronumelui/adjectivului posesiv: subiect: Ai noştri au plecat. asemănarea sau diferenţierea faţă de alte obiecte sau persoane: acesta. de depărtare. G. şi n. pentru exprimarea orală.Ac. se foloseşte frecvent forma asta/ăsta care a păstruns în limba literară vorbită şi în unele construcţii: Asta e situaţia! Asta da! Asta nu se poate! Sau în îmbinări adverbiale temporale: astăzi. complement circumstanţial: Se duce la ai lui. nu de-a mea. de calificare. cer genitivul. de diferenţiere. iar forma aceasta/asta devine această/astă: această/astă copilă. aceştia ăştia acestora ăstora f şi n. Pronumele demonstrativ de apropiere are următoarele forme: Singular m. de regulă. ci în acuzativ (înaintea mea. aceasta asta acesteia asteia/ăsteia Plural m. Pronumele demonstrativ ţine locul unui obiect arătând în acelaşi timp plasarea acestuia în spaţiu sau timp. romanul său. pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ se clasifică în pronume demonstrativ de apropiere. de identitate. G. celălalt. acestea astea acestora ăstora N. nu stă în cazul genitiv. acela. astă-seară etc. colocvială. fiind formal articulate. identitatea. Când sunt antepuse. deoarece aceste prepoziţii. acesta ăsta acestuia ăstuia f. întrebarea poate duce la identificări greşite ale cazului.

N. cu varianta populară ălălalt. şi varianta familiară ăla.Ac. ca şi pronumele demonstrativ de apropiere. în postpunere se acordă cu substantivul în caz (omului aceluia). iar varianta colocvială aia devine a: acea tânără/a tînără. aceia ăia acelora ălora f. astalalt etc. aia etc. acela ăla aceluia ăluia f. (cu o nuanţă semantică depreciativă). acelea etc. şi n. Are următoarele forme: Singular m. ăla micul în loc de cel urât/cel mic. f. G./n. Sunt neliterare formele cu ăla urmat de un adjectiv articulat enclitic: ăla urâtul. aceea aia aceleia ăleia Plural m. G.D.D. şi de apropiere: ăstălalt. aceiaşi. acei. aceeaşi. şi n. forma feminină aceea devine acea. acelea alea acelora ălora N. Pronumele demonstrativ de diferenţiere este un pronume compus. adjectivele preiau forma de caz a substantivului (acelui om. acei elevi). Adjectivul corespunzător are aceeaşi formă cu pronumele şi apare numai în faţa substantivului care este nearticulat: acelaşi spectacol. Formele pronumelui şi ale adjectivului demonstrativ de depărtare postpuse sunt următoarele: Singular m. f. şi adjectivele de depărtare antepuse pierd pe a deictic (acel elev.Pronumele demonstrativ de depărtare are.Ac.D. aceleaşi etc. (a)istalalt. care apare mai mult în limba vorbită în diverse variante: cestălalt. G. acelei femei). acelaşi aceeaşi aceluiaşi aceleiaşi Plural m. acord neglijat de multe ori. aceiaşi aceleaşi aceloraşi aceloraşi N. Când sunt antepuse./n. aceeaşi piesă. organizat în două categorii: de depărtare: celălalt. A rezultat 148 .Ac. două serii paralele: acel. Pronumele demonstrativ de identitate este compus din formele pronumelui demonstrativ de depărtare acela şi particula invariabilă -şi: acelaşi. La fel ca şi adjectivele demonstrative de apropiere. aceea.

D.D. cui (G. Flexiunea acestor pronume este eterogenă. este numai pronume. ailantă) în loc de –lt (celălalt./n. ceilalţi/celelalte (ăilalţi/alelalte) (ăştilalţi/astelalte) celorlalţi/celorlalte (ălorlalţi/ălorlalte) (ăstorlalţi/ăstorlalte) N. ailaltă) trebuie evitate. alaltăieri./n. chiar dacă răspunsul aşteptat va fi la plural: Cine a stabilit data plecării. invariabile şi întotdeauna antepuse: aşa coleg/colegă/colegi/colege. şi f.). de provenienţă adverbială. predicative (Întrebarea e cine va fi acolo). iar folosirea lor este dispersată. atât în antepunere. asemenea. Au valoare de adjective demonstrative calificative cuvinte precum: aşa. Funcţionează şi ca adjectiv.Ac. Se caracterizează printr-o intonaţie specifică şi este folosit în propoziţii interogative directe (Cine vine?). Astfel. astfel de.Ac. invariabil. cine presupune un referent personal. cât. Are următoarele forme flexionare: Singular m. Are următorul inventar: cine. este folosit numai la singular şi are două forme cazuale supletive: cine (N. număr şi caz. având aceleaşi forme ca pronumele. Variantele cu –nt (celălant. şi f. antepus: atare faptă/ eveniment/om. indirecte (L-am întrebat cu cine vine). La plural există tendinţa folosirii formei atari. nu şi adjectiv. subordonate: subiective (Chiar nu se ştie cine va veni?). atributive (La întrebarea cine a jucat cel mai bine nu aţi răspuns). toate funcţionează şi ca adjective. Pronumele demonstrativ de calificare are forma atare. al câtelea. ce. celălalat/cealaltă (ălălalt/ailaltă) (ăstălalt/astălaltă) celuilalt/celeilalte (ăluilalt/ăleilalte) (ăstuilalt/ăsteilalte/asteilalte) Plural m.din compunerea pronumelui demonstrativ cu adjectivul demonstrativ alt şi flexionează după gen. G. atare fapte/evenimente/oameni. pronume) aşteptat ca răspuns la un enunţ interogativ. care. cât şi în postpunere. Forma adjectivală veche alalt se regăseşte în adverbele alaltăseară. Pronumele interogativ substituie un cuvânt (substantiv. foarte adesea apare ca adjectiv pronominal demonstrativ. Acordul unui verb cu cine subiect se face numai la persoana a III-a singular.). Este folosit foarte rar ca pronume şi doar în îmbinarea ca atare (Omul ca atare părea interesant). Cu excepţia lui cine. Nu are flexiune de gen. voi? 149 .

ca adjectiv nu este specializat semantic (Ce prieteni inviţi? Ce film vezi?).D. nume predicativ: Ce înseamnă asta?. Ca adjectiv este întotdeauna antepus substantivului. Pl. iar la plural şi după caz. care care care care G. complement indirect: Cui i-ai telefonat?. f. f. Face parte din locuţiunile adverbiale din ce în ce („treptat”). În propoziţiile exclamative apare cu sensul „cât”./n. câţi câte câtor N. complement circumstanţial: Spre ce te îndrepţi?. Singular m. nu Care veniţi mâine? Pronumele şi adjectivul interogativ cât are forme diferite după gen şi număr. poate apărea ca pronume (Ce ai luat acolo?) sau ca adjectiv interogativ întotdeauna antepus substantivului (Ce maşină ai luat?). N./ n. G. Ca adjectiv pronominal apare întotdeauna antepus substantivului (Cât timp ai la dispoziţie?). cărei(a) cărei D. Care este atât pronume. numai ce („deodată”). cât şi adjectiv pronominal. Pronume Adjectiv Sg. complement direct: Pe cine aţi ascultat?.Ac. Ca pronume se referă la inanimate sau are sens general. a câta apare în contextul numeralelor ordinale şi este creat după modelul structural al acestora. prezintă flexiune de gen. număr şi caz. cât câtă Plural m. Merge ce merge şi se opreşte brusc. devenind astfel adverb cu sens superlativ sau adverb relativ: Ce frumoasă te-ai făcut! Ce păcat!./n căruia cărui cărora căror f. Pronumele şi adjectivul interogativ al câtelea. m./n. Funcţiile sintactice ale pronumelui interogativ sunt identice cu ale substantivului: subiect: Cine cântă?. atribut pronominal genitival: A cui e greşeala?.Pronumele interogativ ce este invariabil. m. complement de agent: De către cine ai fost admonestat? 150 .Ac. căreia cărei Acordul unui verb cu pronumele care subiect se face numai la persoana a III-a singular sau plural şi nu cu persoana a II-a singular sau plural: Care (dintre voi) vine mâine?. cărui(a) cărui căror(a) căror f.

are valoare neutră („faptul care”). 151 . Forma ceea ce. compuse: ceea ce. Spre deosebire de conjuncţii. este invariabilă. fiind în acelaşi timp şi element de relaţie între propoziţiile subordonate şi regentele lor. Cine se foloseşte în propoziţiile atributive numai cu forma de genitiv-dativ: Mergem pe la casa cui ne are. numite adesea şi pronume relativ-interogative sau interogativ-relative. f.Ac. prieten ale cărui surori)./n. omonime cu pronumele interogative. nu este niciodată adjectiv. iar flexiunea sa se realizează cu ajutorul prepoziţiilor: a pentru genitiv şi dativ (Istorisirea a ceea ce este necesar. ce. care sunt numai elemente de relaţie subordonatoare. cărora). Pronumele relative sunt simple: care. Are următoarele forme: Singular m. la G. pronumele relative au şi funcţie sintactică. prieten ai cărui fraţi. Acordul pronumelui în genitiv care precedă substantivul determinat din cadrul propoziţiei atributive (prietenă al cărei frate. G. f.Pronumele relativ Pronumele relativ substituie un nume într-o propoziţie subordonată neinterogativă. Pronumele relativ care invariabil după gen şi număr la N. iar articolul posesiv se acordă cu substantivul din atributivă: Am o prietenă al cărei frate este student. pronumele relativ se acordă în gen şi număr cu substantivul substituit din regentă (de care este separat de articolul posesiv). cine.Ac./n. Pronumele relativ invariabil ce tinde să-i ia locul lui care în propoziţiile atributive. cel ce ceea ce celui ce celei ce Plural m. format din pronumele demonstrativ de depărtare cel(acel) + pronumele relativ ce. conform a ceea ce s-a analizat). Pronumele relativ compus cel ce. formând o parte de propoziţie în subordonata pe care o introduc. Pronumele ceea ce nu are corespondent adjectival. căreia. Valoarea neutră a lui ceea ce reiese şi din neacordarea sa (ceea ce era permis. cel ce. cele ce şi forma regională de (Copilul de cântă e colegul meu). are forme variabile după număr. la pentru dativ (Dă atenţie la ceea ce nu trebuie) sau acuzativ (Mă gândesc la ceea ce mi-ai spus). Am un prieten a cărei mamă este profesoară.D. ceea ce este necesar). cei ce cele ce celor ce N. cei ce. socotită de unii cercetători adevăratul pronume relativ compus. număr şi caz. distinge opoziţii de gen..D. iar la singular şi după gen (căruia. cât.

orişicine. cineva. cutare şi. niscaiva. altcareva. altceva. orişicare. orice. fiecine. nişte. fitece. dar nu oferă indicaţii precise asupra acestuia./n. vreun au flexiune completă (7-8 forme). vreuna. -va): oricare. vreunul. f. fieştecare. altele au câte două forme: cineva. careva. careva. puţin. sens. 152 . Singular m.D. complement indirect: Ştiu cui ai telefonat. locuţiuni pronominale nehotărâte: cine ştie cine/ce/care. ceva. oarecare. oarecine. unul una (un) (o) unuia uneia (unui) (unei) Plural m. unii unele (unii) (unele) unora (unor) N. El ştie ce nu-ţi convine (ce subiectul propoziţiei subordonate ce nu-ţi convine). vreunul (vreun). oarecâţi. Exemple: Eu văd cine nu este atent (cine este subiect al completivei directe pe care o introduce şi din care face parte). fiecâte. alt. te miri cine/ce/care. G. vreunii. Pronume precum: unul. oareşicare. altul. fiecine. fişte-/fieşte-: fitecine. alt-. oricine. nume predicativ: Eu ştiu ce este mama ta. compuse din elemente de compunere (ori-. fieştecine. niscai. la fel se declină şi altul (alt). altcineva. niscai. dar eterogenă din toate punctele de vedere (flexiune. după unii specialişti. nu ştiu cine/ce/care. vreunul şi adjectivele corespunzătoare: un. fie-. niscaiva. orice. oarece. La toate acestea se adaugă şi adjectivele populare: alde. complement direct: Noi ştim ce ai scris. atribut adjectival: Eu ştiu ce anotimp iubeşti. complement circumstanţial: Ştiu spre cine alergi. ceva. tot. formele populare şi învechite se formează şi cu particula şi: orişice. fiece. oricâte. Pronumele nehotărât (nedefinit) este pronumele care ţine locul unui nume.Pronumele relative au funcţie sintactică în propoziţia subordonată pe care o introduc. Prezentăm ca model de flexiune formele pronumelui unul (în paranteză formele adjectivale). altcineva. cinevaşi sau variante construite cu fite-. nişte. fiecare. fiştecine. altul. dar şi pronume/adjective invariabile: altceva. vreunele. Flexiunea pronumelor/adjectivelor nehotărâte este foarte diferită de la un caz la altul./f. mult. oarecare. vre-. atât(a). oricine. După structura morfematică pronumele nehotărât se clasifică în: simple (deci neanalizabile): unul. structură). fiece.Ac. n. Reprezintă o clasă bogată de pronume. câţiva. alde. atribut pronominal: Ştiu despre al cărui copil aţi vorbit. oare-.

oricăreia (oricărei). identică cu a pronumelui/adjectivului nehotărât unul/un. substantive: un oarecare. nimic (pentru obiecte) şi nu pot apărea ca adjective. oricâte.Alte pronume/adjective nehotărâte au mai puţine forme: atât. câteva. nici una. oricare. un fitecine. oricâtă. Funcţiile sintactice ale pronumelor nehotărâte sunt aceleaşi cu ale substantivului. atribut: Nu cunoaştem povestea fiecăruia dintre ei. Funcţiile sintactice sunt aceleaşi cu ale substantivului: subiect: Unul a câştigat. cutăruia (cutărui). iar adjectivul negativ. După structura morfematică pronumele negative pot fi simple: nimeni (pentru persoane). un nimic/ nimicul/nimicuri. complement indirect: A spus vreunuia dintre voi?. fiecăruia (fiecărui). complement circumstanţial: Lucrează cu câţiva cunoscuţi. oricâţi. nici o. Unele pronume şi locuţiuni pronominale nehotărâte devin. atâtea (atâte). Pronumele negativ este pronumele care înlocuieşte un substantiv sau un enunţ prezentat ca inexistent. iar din punct de vedere semantic se referă atât la persoane. care pot funcţiona şi ca adjective sub formele nici un. 153 . prin articulare: un nimeni. un te miri cine/ce. câtorva. Apare în propoziţii negative. fiecăror. nici unii. altul a pierdut. în schimb se pot substantiviza. cineva. oricărora (oricăror). complement direct: Vreau să ajut pe oricine. Au flexiune completă. nimeni are şi forme de genitivdativ: nimănui. prin articulare. nici unele. nimic este invariabil. cuiva. oricât. atâtora (atâtor). nume predicativ: Cu timpul a ajuns cineva. cutăreia (cutărei). ca orice adjectiv. câtva. fiecare. oricâtor. atâta (atâtă). atâţia (atâţi). cutare. pronume compuse cu blanc: nici unul. formează un atribut adjectival. cât şi la obiecte. oricăruia (oricărui).

a demara). dinamice (arată participarea intensă. Clasificarea verbelor se poate face din perspective diferite: semantică. a se naşte. afective (a iubi. factitive (arată că subiectul determină pe altcineva să facă acţiunea: a se opera. Flexiunea verbului se numeşte conjugare şi se realizează în funcţie de următoarele categorii gramaticale: diateza. iar genul şi cazul. a se îmbogăţi. iterative (arată că acţiunea se repetă: a (se) perinda. procese. a se ruga. a se poticni. O altă clasificare a verbelor priveşte folosirea lor cu sau fără pronume reflexive neaccentuate (în dativ sau acuzativ) când verbele pot fi pronominale (sau reflexive) şi nepronominale (sau nereflexive). a sări. Sunt verbe care au întotdeauna formă reflexivă: a se alia. a se agita). a plânge). a trăi). de stare (a se afla. morfologică. a bătători). a pleca. numărul apare la toate părţile de vorbire flexibile. În ce priveşte criteriul semantic. se disting categorii de verbe foarte diferite: incoative (arată începutul unei acţiuni: a începe. distingem verbe tranzitive şi intranzitive. a observa. a muri. sintactică. a se bizui. senzitive (a auzi. a se machia). a intra. a se ivi. a tresări. Din punct de vedere morfologic. a se dumiri. dar există şi la pronume. care-i sunt specifice. Flexiunea verbului este complexă şi mai bogată decât a tuturor celorlalte părţi de vorbire. se limitează în cazul verbului la formele participiale. care apare numai la anumite moduri. verbele pot fi clasificate în regulate şi neregulate. a rămâne. a se îndrăgosti). a subiectului la acţiune: a se bucura. a sta). a se mândri. a dori). a spune). a gândi. a 154 . a porni. stări.Verbul Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă acţiuni. a se tunde. momentane (exprimă o acţiune care durează puţin: a apărea. Tot aici includem şi verbele: durative (a curge. de mişcare (a alerga. a aştepta. iar din perspectivă sintactică. acestea se clasifică în predicative şi nepredicative. a repeta. a se întâmpla. a se însenina. verbele sunt personale sau impersonale. a se întrista. de declaraţie (a întreba. a adormi. volitive (a vrea. a veni). a umbla. modul şi timpul. eventive (arată o modificare a subiectului sau a obiectului: a se înfrumuseţa. care de asemenea apar la toate părţile de vorbire flexibile. a se vesteji). După posibilitatea de a avea un complement direct. cu interes. a vedea). În funcţie de relaţia verb-subiect. a decola. persoana. a se înnegri.

a-i folosi. se înseninează. a exprima–a se exprima. se înţeleg bine. a stăpâni–a se stăpâni. şi au o paradigmă completă pentru cele şase persoane: a cânta. a urca. folosite numai la persoana a III-a singular: Se mănâncă bine. plouă. a alege–a se alege.se pripi. a ploua. în funcţie de sens: a ajunge–a se ajunge. a-i rămâne sau fără pronumele în dativ: ajunge(că). a-şi asuma. a spune. viscoleşte. se zice. a-şi însuşi. a-şi închipui. reflexiv-pasive – subiectul gramatical suferă acţiunea efectuată de complementul de agent: se construieşte. se face ziuă. a râde. la care valoarea impersonală reiese din folosirea lor contextuală. S-a însănătoşit. a veni. iar reflexivul corespunzând unui adjectiv posesiv: Îşi aranjează părul. acordându-se cu acesta în număr şi persoană. rămâne (să). Verbele impersonale sunt verbele care nu admit un subiect personal: ninge. a exista. a se teme. se cade. Sunt şi verbe impersonale la diateza reflexivă. se întrepătrund. a pomeni–a se pomeni. se zvoneşte. Se călătoreşte prost. se întâmplă. Aceste verbe sunt socotite impersonale improprii şi se pot construi cu un pronume personal în dativ: a-i plăcea. reflexiv-eventive – exprimă transpunerea în altă stare: Se roşeşte de furie. Verbele personale sunt verbele care se combină cu un subiect în nominativ. a-i veni. reflexiv-dinamice (participative) – exprimă participarea intensă a subiectului la acţiune: a se ruga. a uita–a se uita. merită (să). se nimereşte. numite şi verbe reflexiv-impersonale: se aude. se face curat. ci este doar morfem al diatezei reflexive. reflexivposesive cu pronume reflexiv în dativ. a merita. fulgeră. se impune. îşi scriu adesea. a se sfii. se repară. a lăsa–a se lăsa. reflexiv-impersonale. Ne vedem des. tună. a fi. Verbele reflexive pot avea pronumele în acuzativ sau în dativ. În aceste situaţii pronumele nu are funcţie sintactică. a-şi aroga. Altele pot fi pronominale sau nepronominale. a aştepta–a se aştepta. Există şi verbe personale care au întrebuinţări impersonale la anumite forme sau sensuri. 155 . se ia hotărârea. a-şi aminti. a se gândi. a-şi reveni şi verbe care sunt numai nereflexive: a trebui. a-i ajunge. Ele pot avea diverse valori semantice: reflexiv-obiective – subiectul gramatical face acţiunea pe care tot el o suferă: a se spăla. a se ramoli. reflexiv-reciproce – acţiunea este îndeplinită de două sau mai multe subiecte şi asupra fiecăruia se răsfrânge acţiunea celuilalt: se ceartă des. obiectul posedat fiind complement direct. a se răsti.

ar fi terminat. devin copulative şi verbele a ajunge. Există. stă să pice). Verbul auxiliar a avea participă la formarea perfectului compus (am ascultat). Verbe predicative şi verbe nepredicative Verbele predicative sau autonome sunt verbele cu sens de sine stătător şi pot îndeplini singure funcţia sintactică specifică. voi fi mers). a se face. aş fi ascultat). tu erai aşteptat. a infinitivului perfect (a fi terminat). în acest caz verbele sunt tot tranzitive. morfeme gramaticale. a avea. A fi participă de asemenea la construirea tuturor formelor diatezei pasive (tu eşti aşteptat. evitarea unei întâmplări iminente (era să cadă. 156 .Expresiile verbale impersonale sunt alcătuite din verbul a fi impersonal copulativ şi un adverb de mod ca nume predicativ: e bine. care ajută la formarea diatezei şi a unor timpuri şi moduri compuse. Verbele copulative pot fi reduse la două sensuri: „a fi” şi „a deveni”. a ieşi când au sensul „a deveni” (El a ajuns inginer). după opinia unor autori. Verbul auxiliar a vrea intră în structura viitorului (voi merge) şi a prezumtivului (voi fi mergând. intenţia (vrea să înveţe). Sunt situaţii când complementul direct nu este exprimat (Acum ascult). fu fusesei aşteptat. e sigur şi se construiesc cu o subiectivă: E bine/ să asculţi. Verbele tranzitive (sau obiective) sunt verbele care au sau pot avea un complement direct: Am citit o carte. a conjunctivului perfect (să fi terminat). Ele constituie majoritatea verbelor limbii române. Prin urmare. Verbele auxiliare sunt instrumente morfologice. să fi terminat). Verbele copulative sunt verbele care formează. Se împart în două categorii: verbe auxiliare şi verbe copulative. predicaţia. condiţional-optativului (aş asculta. numai împreună cu un nume predicativ. Verbul auxiliar a fi participă la formarea viitorului anterior (voi fi aşteptat). a viitorului (am să ascult). Verbele nepredicative nu pot forma singure predicatul. predicatul nominal. şi verbe semiauxiliare care pot exprima: posibilitatea (pot să ascult). tu să fi fost aşteptat). a vrea. e important. El spune adevărul. a condiţionalului perfect (aş fi aşteptat). a prezumtivului perfect (o fi terminat. Trăsătura specifică este aceea că ele presupun folosirea în acelaşi timp a două nominative: unul care este subiectul şi celălalt care este numele predicativ (El este medic). dar folosite în formă absolută. e posibil. Acestea sunt trei: a fi.

a ţine. unipersonale (ciripeşte. au numai infinitiv şi participiu: a consterna. a rămâne. verbele româneşti se clasifică în patru grupe mari de conjugări: 157 . a spune. a citi. a prefabrica. mod. a se duce). dar în locuţiunea A lua aminte (la ceva) este intranzitiv. număr). a converge nu au forme de timpuri trecute. a mânca. Unele verbe pot avea două complemente directe (verbe bitranzitive sau dublu tranzitive): unul al persoanei. a face. verbele a radiofica. a usca). a băga. persoană. a lua. caracterizate prin unitate semantică şi gramaticală. Dă ajutor (tranzitiv) şi Dă din aripi (intranzitiv). de declaraţie (a zice. a simţi). Verbele care intră cel mai des în structura locuţiunilor verbale sunt verbe din fondul principal lexical: a da. Clasificarea verbelor în conjugări Pornind de la forma de infinitiv. Într-o locuţiune verbul este purtătorul valorii gramaticale (diateză. a aboli. verbele: a concede. a o face lată. a trebui. rugineşte. a eradica nu au indicativ şi conjunctiv prezent. înfrunzeşte). verbe precum: a vrea. dar având în vedere şi particularităţile flexiunii în totalitatea formelor verbale. timp. a exista). a fugi. a lua loc. a şti sunt defective de imperativ. Exemplu: a lua este verb tranzitiv. Uneori comportamentul gramatical al locuţiunii verbale poate fi diferit de cel al verbului din structura locuţiunii. a vrea. Alte clasificări ale verbelor: verbe de mişcare (a veni. Locuţiunile verbale sunt combinaţii de cuvinte în structura cărora intră şi un verb. a fi. Tranzitivitatea caracterizează numai verbe la diateza activă. apărând numai la persoana a III-a. a accede. a sta. a se da de gol. a pleca. a ţine piept. defective (cu paradigmă incompletă): verbele unipersonale şi impersonale care. miaună. a trebui) sau pot varia de la un sens la altul. a plăcea. a lua piuitul (cuiva). a da. a deferi. altul al obiectului: Mă învaţă un cântec. a putea. a repara. a merge.Unele verbe sunt întotdeauna tranzitive (a bea. behăie. sunt defective de celelalte persoane. a trage la măsea. care se comportă ca un verb: a da drumul. a şti. a coase. celelalte componente contribuind semantic la închegarea locuţiunii. adică nu pot avea un complement direct (a sta. grohăie. a avea. Îl anunţă ceva. de stare (a se afla. a lua. a face faţă. a sta. a răspunde). verbul a discerne are numai prezentul. a avea. altele sunt întotdeauna intranzitive. a fi. verbele neregulate (a fi. a bea. de la un context la altul: Încep lucrul (tranzitiv) şi Programul începe de dimineaţă (intranzitiv).

variabil în număr şi gen. aceeaşi formă adaugă rădăcinii sufixul -esc/-ăsc: a dor/i-doresc. Sunt şi verbe active tranzitive care nu au diateză pasivă: a avea (cu excepţia locuţiunii a avea în vedere). timp. a rămâne) şi verbele asigmatice. deşi nu au subiect: a ninge. a plăcea. a face. a urî. a conduce. a se duce. Diateza pasivă arată că subiectul suportă acţiunea realizată de un autor neprecizat sau desemnat prin complementul de agent: Piesa este interpretată de un mare pianist. Categoriile gramaticale ale verbului Diateza este categoria gramaticală specifică verbului privitoare la raportul dintre acţiune şi autorul ei. a cădea. Aici se diferenţiază verbele sigmatice care au sufixul de perfect -se. prin forma lor. a bate. a hotăr/î-hotărăsc. pasivă şi reflexivă. Problema a fost rezolvată de elev. a spune. în funcţie de subiect. a vrea. Tu alergi. a comporta. active. indicativ prezent. El scrie. a citi. a gândi. a coborî. a vrea.şi cu sufixele de participiu -u-t (a cere. a hotărî. a lucra. 158 . a cobor/î-cobor. Trebuie făcută precizarea că forme de diateză pasivă au numai verbele active nepronominale tranzitive. persoană şi număr + participiul verbului de conjugat. a tăcea. cu care se acordă. cu sufixul de perfect -u. a face. a durea. iar pentru altele. Conjugarea a II-a cuprinde verbe terminate la infinitiv în -ea: a avea. a putea. Verbele impersonale care nu au sens pasiv sunt considerate. Diateza activă arată că subiectul gramatical realizează acţiunea: Eu citesc. coincide cu rădăcina infinitivului: a fug/i-fug. a mânca şi conjugarea I slabă care cuprinde verbe terminate la infinitiv în -a cu sufixul -ez: a agrea. O caracteristică importantă a acestor verbe priveşte forma de pers. fără sufixul –ez: a cînta. a iubi. Nu dispune de mărci specifice şi caracterizează toate verbele şi locuţiunile verbale. Conjugarea a III-a cuprinde verbe terminate la infinitiv în -e: a merge. a începe). a merge. a se lumina. cu valorile: activă. care. pentru unele. I singular. a lupta.şi sufixul de participiu -s (a spune. Diateza pasivă are formă analitică: verbul auxiliar a fi la forma flexionară de mod. Conjugarea a IV-a cuprinde verbe terminate la infinitiv în -i şi -î: a auzi.Conjugarea I tare cuprinde verbe terminate la infinitiv în -a. a mima.

are funcţie sintactică de atribut. iar subiectul – complement de agent: Decizia a fost luată de noi amândoi. trebuie ţinut seama şi de înţelesul construcţiilor respective: în primul se exprimă o acţiune suferită de subiect. Vă bateţi între voi. fie valoare activă: mă spăl. în afara posibilităţii introducerii complementului de agent. S-a crezut că va fi primul.-şi). Sunt anumite verbe al căror sens pasiv poate fi redat şi printr-o formă reflexivă: Muzeul s-a deschis ieri. valoare eventivă: a se înroşi. te rogi cu rogi. Pentru a evita această confuzie. neaccentuat. deosebindu-se de formele de la diateza activă corespunzătoare. în al doilea este vorba de o însuşire a subiectului. Se sfătuiesc. te îmbraci. 159 . cu valoare posesivă. dintre care diatezei reflexive îi aparţin numai două: valoarea dinamică şi cea impersonală. Prin urmare. incompatibile cu un subiect. Este vorba de acele construcţii verbale cu pronume reflexive care se limitează la rolul de morfem al diatezei şi nu îndeplinesc funcţiuni de parte de propoziţie. Uneori pot apărea confuzii între predicatul verbal exprimat printr-un verb la diateza pasivă şi predicatul nominal al cărui nume predicativ este un adjectiv provenit dintr-un participiu. exprimat prin pronumele reflexiv care reprezintă subiectul: El se abţine de la băutură. duce cu se duce. Îşi găsise carnetul. În aceste situaţii pronumele reflexiv în dativ. Diateza reflexivă ridică mai multe probleme. îndură cu se îndură. dar putând subordona o propoziţie subiectivă: Se confirmă că a sosit. complementul direct de la forma activă devine subiect. A se compara: Sala este închisă (de cineva) – Sala este închisă (nu deschisă). valoare posesivă: Mi-am luat paltonul. Diateza reflexivă este o diateză controversată ca existenţă de către mulţi specialişti. au mai multe valori. precum şi de formele neaccentuate de acuzativ sau dativ împrumutate de pronumele personale. -se). Există construcţii verbale cu pronume reflexiv care au fie valoare pasivă (Pata se curăţă uşor).Se recunoaşte formal după prezenţa complementului de agent. valoare reciprocă: Se insultă adesea. interesată a subiectului la realizarea acţiunii. Ea îşi asumă riscurile. -se) sau îşi (şi-. Valoarea dinamică a diatezei reflexive înseamnă participarea intensă. Ea arată că acţiunea este făcută de subiectul gramatical şi suportată de obiectul direct (sau indirect). s-. A se compara: află cu se află. Valoarea impersonală a diatezei reflexive este proprie formelor verbale cu pronume reflexiv în acuzativ (se. Formele verbale precedate sau urmate de pronumele reflexiv se (s-.

presupusă – prin formele modului prezumtiv. condiţionată sau dorită. viitor II (sau anterior). Are cele mai multe forme. Doar modul participiu poate exprima categoria genului (asociată cu numărul şi cu cazul). ai. exprimată prin formele modului imperativ.Modul Este categoria gramaticală specific verbală care arată felul în care vorbitorul consideră acţiunea sau starea exprimată de verb. condiţional-optativ. Cel mai adesea se întâlneşte în propoziţiile subordonate. În propoziţiile principale are valoare de imperativ: Să fii mai ascultător dacă vrei să pricepi. Ea mai poate fi privită ca denumire sub forma modului infinitiv. Se caracterizează prin forme compuse din verbul auxiliar a avea (aş. Indicativul exprimă o acţiune reală şi sigură. Aceasta poate fi privită ca reală. Nu dispune de mărci formale specifice. Ele apar independent. în chip de circumstanţă a altei acţiuni sau stări sub forma modului gerunziu. Modurile indicativ. cât şi în propoziţii secundare. Condiţional-optativul întruneşte două valori: de condiţie şi de dorinţă. ca poruncă sau îndemn. aş continua drumul. apare atât în propoziţii principale. imperativ şi prezumtiv sunt moduri predicative şi personale. conjunctiv. ca posibilă. întrucât sunt dependente de un mod predicativ şi de aceea nu pot constitui un predicat şi nu au nici categoria persoanei. când valoarea sa se reduce cel mai adesea la denumirea acţiunii. Conjunctivul arată o acţiune posibilă când apare în propoziţii principale (Să mai trec pe la facultate?). 160 . perfect compus. nesigură. Infinitivul. mai mult ca perfectul. exprimată prin formele modului condiţionaloptativ. pentru exprimarea timpului când se petrece acţiunea: prezent. participiul şi supinul sunt moduri nepredicative şi nepersonale. îşi schimbă forma după categoria persoanei şi formează predicatul unui enunţ. iar această valoare depinde de valoarea verbului regent. viitor I. perfect simplu. gerunziul. ca însuşire a unui obiect sub forma modului participiu sau ca finalitate sub forma modului supin. cea de-a doua apare cu precădere în propoziţii principale: Dacă aş putea. imperfect. exprimată prin formele modului indicativ. Modul conjunctiv are ca marcă distinctă conjuncţia să şi se organizează în două serii temporale: prezent şi perfect. şapte în total. exprimată prin formele modului conjunctiv. Prima apare în subordonate.

fă!. aţi. Propoziţiile care conţin verbe la prezumtiv au o accentuare specială. iar la perfect aceleaşi forme ale auxiliarului sunt urmate de participiu (vom fi ştiut). Infinitivul este un mod nepredicativ şi nepersonal care denumeşte acţiunea. să fi aflat). Omonimia dintre imperativ şi indicativul prezent se rezolvă printr-o intonaţie specială cu care se asociază imperativul (fiind marcată prin semnul exclamării). conjunctiv perfect (voi fi aflat. urmate de gerunziu (vom fi ştiind). Valoarea de prezumtiv reiese doar din context. nu fi! Persoana a II-a plural afirmativă şi negativă este omonimă cu persoana a II-a plural a indicativului prezent (jucaţi!–nu jucaţi!. de îndoială. Este un mod folosit mai ales în vorbirea populară (multe gramatici nici nu-l înregistrează). Imperativul afirmativ (pozitiv) preia la singular forme ale indicativului prezent fie omonime cu persoana a II-a singular (taci!. Are două timpuri: prezent şi perfect. Intră în structura unor forme verbale compuse: viitorul I şi condiţional-optativul şi poate îndeplini funcţiuni sintactice de: subiect (A învăţa e necesar). prin sensul de prezumţie. La prezent este constituit din formele de viitor ale verbului auxiliar a fi. rămâneţi!–nu rămâneţi!. zi! şi derivatele cu prefixe de la acestea: condu!.ar.optativ perfect. nu coborî!. ar) şi infinitivul verbului autonom. condiţional. prezi! Imperativul negativ se formează la singular din adverbul de negaţie nu + infinitivul scurt: nu alerga!. dispune doar de persoana a II-a singular şi plural cu formă afirmativă şi negativă. nu duce!. fie cu ambele (treci de acolo! – verb intranzitiv şi trece-l strada! – verb tranzitiv). aş fi aflat. Prezumtivul redă o acţiune posibilă. Imperativul redă o acţiune posibilă. vino!. Formele prezumtivului perfect coincid cu cele de viitor anterior. presupusă. îndemn (Încearcă să asculţi). fugi!). revino!. mergi!. voită şi care se realizează în nuanţe de ordin (Fugiţi de aici!). hotărăşte!). Se caracterizează printr-o intonaţie specifică. fie cu cea de persoana a III-a singular (ascultă!. fugiţi!–nu fugiţi!) cu excepţia lui a fi: fiţi!– nu fiţi! faţă de sunteţi. Are o structură perifrastică. Unele verbe au forme speciale: du!. am. gândeşte!. rugăminte (Nu te eschiva). nume predicativ (Obligaţia mea este de a respecta 161 . Modul prezumtiv nu are diateza pasivă din cauza structurii sale perifrastice. adu!. organizată în două timpuri: prezent şi perfect. dar nesigură.

nemaivăzând). neştiind). coborând). complement indirect (Este capabil de a o lua de la capăt). variabil după conjugare: conjugarea I -a (a cînta). tăcând. atribut (Plăcerea de a merge pe jos). hotărând) şi sufixul -ind la verbele în -i sau de alte categorii (suind.regula jocului). La prezent există aşa-zisa formă „lungă”.u -: dându-mi. Face excepţie combinaţia cu pronumele o: văzând-o. a spune).. Gerunziul este un mod nepredicativ şi nepersonal care prezintă acţiunea în desfăşurare (ascultând. conjugarea a II-a -ea (a vedea). -î (cîntînd. -e. păstrată în formele inverse de optativ popular (Fire-ar/fir-ar să fie!). hotărâre). suind. foarte rar folosit (a fi vorbit). ardere. Forma negativă se realizează cu prefixul ne. Din punct de vedere formal. mergând. Modul infinitiv are două timpuri: prezent (a vorbi) şi perfect. infinitivul conţine prepoziţia a + radical + sufix. conjugarea a III-a -e (a culege. 162 . În limba vorbită folosirea infinitivului în locul conjunctivului este preţioasă. conjugarea a IV-a -i. complement circumstanţial (Munceşte mult pentru a reuşi). sunt situaţii cînd exprimă şi acţiuni finite: Terminând de învăţat. dar în stilul ştiinţific şi administrativ este preferată în construcţii precum: Vă rog a-mi aproba. agreând). Înainte de a începe/să înceapă. amintindu-şi. fugind. Infinitivul poate avea şi valoare de imperativ şi este unica situaţie când are funcţie de predicat: A se agita înainte de folosire!. scriind. amăgindu-se. În limba actuală orice infinitiv lung reprezintă din punct de vedere morfologic un substantiv feminin abstract terminat în -e (uitare. de gerunziu: S-a săturat a repeta/repetând. uimire. complement direct (Poate alerga). plăcere. foloseşte şi vocala de legătură . -ea. Vrednic de a conduce/să conducă. Sunt corecte formele în -ând ale verbelor a crea. îngenunchind. a plecat la plimbare. a agrea (creând.(neavând. a urî). -î (a iubi. apărând. Structura gerunziului e simplă: radical + sufixul -ând la verbele terminate în -a. ducând. O trăsătură specifică a infinitivului este echivalenţa sa cu conjunctivul în diferite construcţii: Se hotărăşte a vorbi/să vorbească.. Între prefix şi rădăcină se poate pune adverbul mai (nemaiauzind. În combinaţie cu formele neaccentuate ale pronumelui (personal şi reflexiv). supraveghind). ascultîndu-l. de indicativ (în construcţii livreşti): Pretinde a şti/că ştie totul.

-i.care acceptă punerea între el şi bază a adverbului mai: nemaiîntâlnit. a condiţionalului prezumtiv prezent (aş fi ascultând). -â-. a conjunctivului prezumtiv prezent (să fi ascultând). Modul participiu are următoarele forme structurale: verbele în -a. îi dai dreptate. apus. Participiul cu sens pasiv poate fi folosit în locul conjunctivului sau al infinitivului după verbele: a trebui. În construcţiile participiale absolute. element predicativ suplimentar (Ea vine zâmbind). viitor anterior. a se cuveni. Se lasă rugată = Se lasă să fie rugată). supt. Verbul la participiu poate îndeplini funcţiuni sintactice de: atribut (Spectacolul văzut m-a decepţionat). Verbele în -e (cu sufixul -se – la perfectul simplu au structura: radical + sufixul de participiu (-t sau -s): adus. fiert. se înflăcăra peste măsură). Forma negativă se formează cu prefixul negativ ne. fript. Participiul este un mod nepredicativ şi nepersonal care denumeşte acţiunea suferită sau îndeplinită de un subiect. rupt. crezut. Este inclus în structura unor timpuri şi moduri compuse (perfect compus. complement circumstanţial de diferite feluri (Ascultându-l. Povestind. conjunctiv perfect. unde se comportă ca un adjectiv. cerut). element predicativ suplimentar (Te simt neliniştit). a se lăsa (Trebuie luate măsuri=Trebuie să ia măsuri. studenţii pot pleca. când participiul este echivalent cu gerunziul la diateza pasivă. rămas. -u-) + sufixul participial -t: aşezat. iubit. subiect (Se aude tunând). nemaivăzut. Acestea sunt aşa-numitele verbe asigmatice. flexionând după gen şi număr şi acordându-se cu subiectul: Cărţile sunt vândute deja. înfipt. Participiul nu poate avea diateza reflexivă. Ex. -e (cu sufixul de perfect simplu -u-) au structura radical + sufix de perfect (-a-. spart. nume predicativ (Opiniile erau împărţite). Se cuvine subliniat = Se cuvine a fi/să fie subliniat. -î. -i-. Copiii se amuză → Copiii amuzaţi sau Se imaginează un scenariu → Scenariu imaginat. el poate avea un subiect propriu: O dată predată lucrarea. verbele îndeplinesc funcţiuni sintactice de: complement direct (Aude bătând în poartă). frânt. ales. condiţional-optativ perfect) şi intră în structura diatezei pasive. -ea. Modul gerunziu participă la formarea prezumtivului prezent (voi fi ascultând).Sub forma acestui mod. Sufixul -s apare la majoritatea verbelor sigmatice: condus. comple163 . sufixul -t se utilizează la câteva verbe: copt. înfrânt. văzut. hotărât.

care se raportează la momentul vorbirii prin intermediul altui timp: imperfectul. timpurile sunt simple (sintetice) şi compuse (analitice). viitorul I şi al doilea (anterior). De văzut. urăsc). Timpul Este categoria gramaticală specific verbală care exprimă momentul săvârşirii acţiunii prin raportare la momentul vorbirii. subiect (De muncit e greu). desenez. perfectul compus al indicativului şi perfectul celorlalte moduri. Timpurile se clasifică. Spre deosebire de infinitiv. urâtul. mai mult ca perfectul şi viitorul anterior. vei reuşi. pe. a trebui prepoziţiile pot lipsi: Se cuvinte menţionat. După criteriul formal (morfologic). construite cu sufixul -esc sau -ăsc: iubesc. Prezentul indicativ arată o acţiune care se desfăşoară concomitent cu momentul vorbirii: Citesc o carte. alesul. supinul nu are timpuri. Verbele la supin se substantivizează prin articulare: fumatul. după un criteriu semantic şi sintactic. Sub forma acestui mod. ca şi infinitivul. la. timpurile compuse sunt: prezentul condiţional-optativului. în timpuri absolute. care poate fi de anterioritate (trecut). s-a apucat de lucru. precedat de una din prepoziţiile: de (cea mai frecventă). băutul.ment indirect (Din înfrânt ce era. complement circumstanţial (S-a dus la pescuit). el primind valoarea temporală a verbului regent: De văzut. complement indirect (S-a săturat de aşteptat). cu excepţia unor verbe de conjugarea I construite cu sufixul -ez: lucrez. complement direct (Elevii au de scris). Ajuns acolo. conjunctiv (conjuncţia să + forme de prezent ale indicativului pentru persoana I şi a II-a singular şi plural şi forme în general proprii pentru persoana a III-a singular şi 164 . alcătuită din participiul invariabil. diferite nuanţe circumstanţiale: Ajutat. mai mult ca perfectul. acţiunea. verbul îndeplineşte funcţiuni sintactice de: atribut (Loc de fumat). a devenit victorios). Trebuie văzut. Se întâlneşte la modurile: indicativ (fără mărci specifice. care se raportează direct la momentul vorbirii şi reprezintă majoritatea. după. am văzut. Timpurile simple sunt: prezentul indicativ. imperfectul. şi de a IV-a în -i. de simultaneitate (prezent) sau de posterioritate (viitor). pentru. După verbele impersonale a se cuveni. Supinul este un mod nepredicativ şi nepersonal care denumeşte. perfectul simplu. Are formă analitică. De văzut. nume predicativ (Textul e de reţinut pe de rost). văd. o să văd. şi timpuri relative. iubitul.

-esc şi -ăsc la verbele în -i (a iubi). prezentul iterativ sau de repetiţie: Zilnic face acest drum. Modele de conjugare tare: -a -ea -e -i -î ascult-φ–φ văd-φ–φ spun-φ–φ fug–φ–φ cobor-φ–φ asculţ-φ-i vez-φ-i spu-φ–i fug-φ-i cobor-φ–i ascult-φ-ă ved-φ-e spun-φ–e fug-φ-e coboar-φ–ă ascult-ă-m ved-e-m spun-e-m fug-i-m cobor-â-m ascult-a-ţi ved-e-ţi spun-e-ţi fug-i-ţi cobor-â-ţi ascult-φ-ă văd-φ–φ spun-φ–φ fug-φ–φ coboar-φ–ă Modele de conjugare slabă: -a -i iub-esc-φ dans-ez-φ iub-eşt-i dans-ez-i dans-eaz-ă iub-eşt-e dans-ă-m iub-i-m dans-a-ţi iub-i-ţi dans-eaz-ă iub-esc-φ -î hotăr-ăsc–φ hotăr-ăşt-i hotăr-ăşt-e hotăr-â-m hotăr-â-ţi hotăr-ăsc-φ 165 . eterne. maxime şi în legi ştiinţifice: Câinii latră. respectiv -î (a hotărî). unice fiind cele de la pers. + infinitivul scurt). ursul merge. Prezentul se foloseşte frecvent cu valoare de viitor. prezentul istoric sau narativ. Desinenţele de prezent sunt variate. Doi şi cu doi fac patru.plural). care poate lipsi în unele contexte. ar. folosit în locul perfectului pentru a caracteriza o acţiune trecută: Evenimentele au loc în 1907. -ţi. Se foloseşte frecvent în proverbe. prezentul durativ: Cu ce te ocupi?. Sunt pictor.Pictez. ar + infinitivul scurt) şi infinitiv (prepoziţia a. prezentul etern sau gnomic arată fenomene sau adevăruri general valabile. cu accentul pe sufixul secundar -ez la verbele în -a (dansez). Prezentul indicativ poate avea şi alte valori stilistice: prezentul momentan: – Ce faci?– Ascult muzică. I şi a II-a plural: -m. cu accentul pe radical la singular şi la persoana a III-a plural (a cânta) şi forme slabe. Prezentul indicativ este un timp simplu organizat în două tipuri de forme: forme tari. însoţit obligatoriu de determinări circumstanţiale temporale (Sâmbătă plecăm la munte) şi de imperativ (Încui şi pleci). condiţional-optativ (verbul auxiliar aş. am . aţi. ai.

contractă „se strânge. intri). Unele perechi pot merge în paralel. veneam şi eu sau de 166 . intru. „dublează”. Imperfectul se foloseşte adesea cu valoarea altor moduri şi timpuri: de condiţional perfect: Dacă mă anunţau. mântuie–mântuieşte. „se molipseşte”. concură „tinde spre”. Altele s-au diferenţiat ca sens: acordă „dă”. a intra care se diferenţiază de categoria fără sufixul -ez numai prin desinenţa -u vocalic la persoana I singular şi -i vocalic la persoana a doua singular (umblu. cheltuieşte. cu o consoană + l sau r înaintea sufixului infinitivului: a umbla. se gândeşte”.-φ. -(e)m. a apropia a căror paradigmă este: -φ. -esc. şovăie–şovăieşte. se micşorează” şi contractează „încheie un contract”. La verbele de conjugarea a IV-a în -i s-a impus varianta literară cu sufixul -esc la verbe ca: bănuieşte. răscoală „se revoltă” şi răscoleşte „a scotoci”. Verbele de conjugarea a IV-a cu tema în -i semivocalic (a sui) au paradigma: -φ.Încadrarea verbelor de conjugarea I şi a IV-a în paradigmele cu sufixele -ez. De exemplu. înseamnă–însemnează. „a tulbura profund”. a deochia. face cunoscut” şi manifestează „participă la o manifestaţie”. manifestă „arată. încadrează. -e. -e. „converge” şi concurează „participă la un concurs”. a încheia. dar sunt şi verbe admise de normă cu ambele forme (cu şi fără sufix): învârte–învârteşte. Imperfectul exprimă o acţiune în curs de desfăşurare. Din cauza valorii sale durative. salvează. -(i)ţi. prosternă– prosternează. ignoră–ignorează. eu ascultam muzică. -e. -(i)m. decernă– decernează. este folosit mult în naraţiuni. Alte perechi s-au specializat ca sens: absolvă „scuteşte de o pedeapsă” şi absolveşte (un an de învăţământ). sincronă cu o altă acţiune trecută: Când ai venit.-φ. şchioapătă– şchiopătează. -ăsc este de multe ori greu de făcut. exprimă. copiază. târguieşte. -(a)ţi. manevrează. „face acordul gramatical” şi acordează (un instrument). există şi unele tipuri secundare: cele de conjugarea I cu tema în -i semivocalic sau în consoană palatală: a tăia. încovoaie” şi îndoieşte „are îndoieli”. ambele fiind admise în normă: evaporă–evaporează. se străduieşte. întrucât nu poate fi dedusă pe baza vreunor criterii. îndoaie „pliază. toarnă (un lichid) şi turnează (un film). Pe lângă tipurile flexionare mari prezentate mai sus. degajă–degajează. umbli. destăinuieşte. năzare– năzăreşte. reflectă „oglindeşte” şi reflectează „meditează. bombăneşte. -e. Poate avea şi o utilizare absolută: Odinioară munceam mai mult sau iterativă: Săptămânal venea la noi. verbele neologice în -a preferă formele cu -ez: debitează.

În vorbirea obişnuită perfectul simplu este folosit mai mult regional – în special în Oltenia şi Banat. mai ales în formule de politeţe (imperfectul modestiei şi al reverenţei): Voiam să vă rog ceva. Perfectul simplu este alcătuit din radical + sufix + desinenţă. -m. -ţi. Imperfectul ludic apare în limbajul copiilor. -i) sufixul imperfect este -ea-. care arată că desfăşurarea acţiunii este anterioară momentului vorbirii şi se întâlneşte la modul indicativ sub forma perfectului simplu şi a perfectului compus. -i. -î. Perfectul simplu exprimă o acţiune încheiată în trecutul imediat (de obicei ultimele 24 de ore): Ieri am cumpărat biletul şi azi plecai la mare. -e. Verbele în -a. Imperfectul este un timp simplu alcătuit din radical + sufix + desinenţă. reproş (Crăpă ceasul de veni şi ea!).optativ. cu valoare de prezent: Eu eram Albă ca Zăpada şi veneam la voi. La verbele de conjugarea I şi la cele de conjugarea a IV-a cu infinitivul în -î sufixul imperfectului este -a-. Desinenţele sunt următoarele: -m. iar cu valoare de trecut propriu-zis are un caracter livresc sau este restrâns la anumite întrebuinţări cu unele nuanţe stilistice: ironie (Bine o potrivişi!). Modele de conjugare: I IV (în -î) II III IV (în –i) învăţ-a-m dobor-a-m apăr-ea-m spun-ea-m ven-ea-m învăţ-a-i dobor-a-i apăr-ea-i spun-ea-i ven-ea-i învăţ-a-φ dobor-a-φ apăr-ea-φ spun-ea-φ ven-ea-φ învăţ-a-m dobor-a-m apăr-ea-m spun-ea-m ven-ea-m învăţ-a-ţi dobor-a-ţi apăr-ea-ţi spun-ea-ţi ven-ea-ţi învăţ-a-u dobor-a-u apăr-ea-u spun-ea-u ven-ea-u Timpul perfect este o specie de trecut. precum şi la modurile conjunctiv (să + fi + participiul invariabil în gen şi număr). iar pentru restul verbelor (cele în -ea. -u. -i au sufixul omonim cu cel de infinitiv: -a -î -i cânt-a-i cobor-â-i ven-i-i cânt-a-şi cobor-â-şi ven-i-şi cânt-ă-φ cobor-â-φ ven-i-φ cânt-a-ră-m cobor-â-ră-m ven-i-ră-m cânt-a-ră-ţi cobor-â-ră-ţi ven-i-ră-ţi cânt-a-ră-φ cobor-â-ră-φ ven-i-ră-φ 167 . condiţional-optativ (condiţionalul prezent al verbului a fi + participiul invariabil) şi infinitiv (a fi + participiul invariabil). -φ.

citit. Toate verbele au accentul pe sufix.pentru verbele sigmatice (mersei.pentru verbele asigmatice (cerui. -φ. care au accentul pe radical. la plural. -ră-ţi. voi ziseseţi. iar la pers. -ră-m. scrisei. Perfectul compus exprimă o acţiune realizată şi încheiată în trecut: Am citit cartea. folosit mai rar în vorbire. pus. -ră-m. Este un timp sintetic alcătuit din radical + sufixul perfectului simplu + sufixul specific -se.+ desinenţă. Rareori apare ca un timp absolut: Se deprinsese cu răul. apare o desinenţă -ră-. iar cele în -e au sufixul -se. trimit-trimisei. -ră-ţi. specializată pentru acest număr. format din auxiliarul a avea la indicativ prezent + participiul invariabil al verbului de conjugat: am ascultat (apărut. trecui): -ea -e păr-u-i mer-se-i trec-u-i păr-u-şi mer-se-şi trec-u-şi păr-u-φ mer-se-φ trec-u-φ păr-u-ră-m mer-se-ră-m trec-u-ră-m păr-u-ră-ţi mer-se-ră-ţi trec-u-ră-ţi trec-u-ră-φ păr-u-ră-φ mer-se-ră-φ Verbele cu sufixul de perfect în -se. hotărât) ai ascultat a ascultat am ascultat aţi ascultat au ascultat Când două verbe la perfectul compus sunt coordonate. auxiliarul trebuie repetat: Am auzit şi am văzut. făcui. la care se ataşează desinenţa obişnuită. fiind perceput ca un timp livresc. ei zisese) care sunt neliterare. cu excepţia pers. Desinenţele sunt aceleaşi ca la perfectul simplu. Mai mult ca perfectul exprimă o acţiune încheiată înaintea altei acţiuni trecute: Terminasem lucrul când am hotărât să plec. După cum se observă. coc-copsei. I: -m. -şi.(noi zisesem. -ră-φ. 168 . spusei) şi -u. extinsă de la perfectul simplu. -φ. Este un timp de relaţie. Este un timp compus. Desinenţa -ră. Desinenţele la perfectul simplu sunt următoarele: -i.au adesea un radical puţin diferit de al prezentului şi al imperfectului (duc-dusei.Verbele în -ea au sufixul -u-. I şi a II-a au accentul pe sufix. -şi. -ră-φ. cu excepţia verbelor sigmatice în -e. Sunt folosite şi formele fără -ră. aleg-alesei). apare la mai mult ca perfect la formele de plural.

Din punct de vedere formal. viitorul este un timp analitic. folosit în limba vorbită. avem să plecăm. iubi. exprimă o acţiune care se petrece după momentul vorbirii: Ne vom opri imediat. urî) vei lăuda va lăuda vom lăuda veţi lăuda vor lăuda „Viitorul imediat”. merge. cu valoare de perfect: George Enescu va muri departe de ţară. are să plece. Se foloseşte şi cu alte valori: valoarea modului imperativ: Vei pleca acum!. În limba vorbită se mai foloseşte un alt tip de viitor. compus din formele de indicativ prezent ale verbului auxiliar a vrea + infinitivul scurt al verbului de conjugat: voi lăuda (putea. se exprimă printr-o construcţie perifrastică: formele de prezent indicativ ale verbului auxiliar a avea + conjunctivul prezent al verbului de conjugat (am să plec. au să plece).Modele de conjugare: -a apuc-a-se-m apuc-a-se-şi apuc-a-se-φ apuc-a-se-ră-m apuc-a-se-ră-ţi apuc-a-se-ră-φ -i auz-i-se-m auz-i-se-şi auz-i-se-φ auz-i-se-ră-m auz-i-se-ră-ţi auz-i-se-ră-φ -ea văz-u-se-m văz-u-se-şi văz-u-se-φ văz-u-se-ră-m văz-u-se-ră-ţi văz-u-se-ră-φ -î ur-â-se-m ur-â-se-şi ur-â-se-φ ur-â-se-ră-m ur-â-se-ră-ţi ur-â-se-ră-φ -e zi-se-se-m zi-se-se-şi zi-se-se-φ zi-se-se-ră-m zi-se-se-ră-ţi zi-se-se-ră-φ cer-u-se-m cer-u-se-şi cer-u-se-φ cer-u-se-ră-m cer-u-se-ră-ţi cer-u-se-ră-φ Viitorul. aveţi să plecaţi. valoarea de prezent al politeţei: O să vă rog să aveţi răbdare. numit şi viitorul I. cel alcătuit din auxiliarul invariabil o + conjunctivul prezent al verbului de con169 . ai să pleci. prezumtiv: O şti ea ce are de făcut?.

Poate avea şi valoare de imperativ: Să vină aici mai repede! În mod excepţional. a ploua: să ouă. Este un timp livresc. iar ea să plece mâine. În subordonate se „modelează” după semnificaţia temporală a verbului regent: Te sfătuiesc să accepţi propunerea făcută (sens de prezent). vine) – conjunctiv prezent -ă (să apară. Te-am sfătuit să accepţi propunerea făcută (sens de perfect). suie– să suie. scrie–să scrie. să aştepte. să meargă. La persoana a III-a are aceleaşi desinenţe cu persoana a III-a a indicativului prezent. ca timp absolut. O să te sfătuiesc să accepţi propunerea făcută (sens de viitor). a II-a cu valoare de imperativ.jugat (o să aştept. Variante 170 . coborât) vei fi lucrat va fi lucrat vom fi lucrat veţi fi lucrat vor fi lucrat Prezentul conjunctiv exprimă. mai puţin folosit în vorbirea comună. Are forme compuse din viitorul auxiliarului a fi + participiul invariabil al verbului de conjugat: voi fi lucrat (dispărut. să aşteptaţi. merge. o să aştepţi. o să aştepte. să aştepte. să aştepţi. Verbele de diferite conjugări cu radicalul terminat în -i semivocalic au desinenţa -e şi la prezent indicativ şi la prezent conjunctiv: apropie–să apropie. o să aşteptăm. o acţiune care are sens de prezent sau viitor: Tu să pleci acum. -î: indicativ prezent -ă (cântă. o să aşteptaţi. să vină). dar inversate după categoriile de verbe: verbele în -a. să coboare). la pers. să plouă.. ajuns. -e. ştie–să ştie. -i: indicativ prezent -e (apare. exceptând persoana a III-a singular şi plural: să aştept. Viitorul anterior sau viitorul al doilea este un timp de relaţie care exprimă o acţiune care urmează să aibă loc după momentul vorbirii şi înaintea altei acţiuni viitoare.. o să aştepte). coboară) – conjunctiv prezent -e (să cânte. verbele în -ea. fiind înlocuit prin diferite perifraze: înainte de a. după ce. venit. conjunctivul se poate folosi fără conjuncţia să: Ieşi imediat şi vii când te chem eu! Prezentul conjunctiv este alcătuit din forme sintetice precedate de conjuncţia să care este element constitutiv al verbului. au forme identice în -ă verbele a oua. Formele sintetice sunt omonime cu ale indicativului prezent.. să aşteptăm.

aţi fi cântând. când are valoare absolută: Aş lucra cu plăcere. folosit în vorbirea indirectă.admise în normă: să mântuie–să mântuiască. iubit. infinitivul va fi la forma scurtă. Dacă m-ai invita. ai. voi să fi alergat. 171 . Prezentul condiţional-prezumtiv. când între auxiliar şi infinitiv se intercalează un pronume neaccentuat. aţi. ar fi cântând. coborând). fie posterioară: Până să fi mers acolo. alege. dormire-ar. început. să învârtă–să învârtească. să şovăie–să şovăiască. ieşind. o acţiune trecută faţă de momentul vorbirii: Să fi mâncat ceva înainte de plecare. atunci când între ele nu se interpune un pronume neaccentuat: dar(e)-aş. ar) + infinitivul prezent al verbului de conjugat: aş cânta. Facă ce-o vrea! Trăiască liniştit! Ducă-se pe pustii! Treacă de la mine! Zică ce-o vrea! Bată-l norocul! Perfectul conjunctiv redă. trebuia să telefoneze. cu o structură invariabilă după persoană şi număr. alcătuită din forma să fi + participiul invariabil al verbului de conjugat. în care auxiliarul este postpus. Omonimia formelor se rezolvă prin pronumele personal: eu să fi alergat. ar cânta (vedea. tu să fi alergat. venire-ai. să zdroncăne–să zdroncănească. vedea-l-aş. ai fi cântând. ca timp absolut. ei/ele să fi alergat (părut. prezentul condiţional exprimă acţiuni simultane: A lăsat să se înţeleagă că ar accepta oferta sau posterioare acţiunii din regentă: A anunţat că ar putea participa şi el. doborî). ar. zis. am fi cântând. Se poate folosi şi cu forme inverse. ca timp relativ redă o acţiune fie anterioară altei acţiuni: Nu ştiu să fi trecut pe acolo. fie simultană: Să fi fost acolo. am cânta. cea obişnuită: mânca-l-ar. dacă ar fi condiţii mai bune. aş veni şi eu. Prezentul condiţional-optativ exprimă o acţiune realizabilă în prezent sau în viitor. iar infinitivul apare antepus. el/ea să fi alergat. este alcătuit din prezentul condiţional al verbului auxiliar a fi + gerunziul verbului de conjugat: aş fi cântând. ar fi cântând (părând. ai cânta. am. veni. Perfectul conjunctiv este un timp compus. Anumite verbe pot fi folosite la prezent conjunctiv persoana a III-a singular şi fără conjuncţia să: Fie ce-o fi!. nu se întâmpla ce s-a întâmplat. mergând. Când are valoare relativă. lovi-o-ar. să ţăcăne–să ţăcănească. Este un timp compus din auxiliarul verbului a avea (aş. aţi cânta. ar cânta. coborât). în vechea sa formă lungă. noi să fi alergat.

o atitudine simultană cu momentul vorbirii (Va fi intuind el ceva). Poate avea valoare de imperativ (A se agita înainte de folosire!). simultan (L-a auzit când o fi strigat) sau posterior (I-a prescris un tratament care îi va fi ajutat) faţă de acţiunea din regentă. care poate fi la trecut: Eram convinsă că va fi ştiind ce are de făcut. am fi cântat. pricepând. iubit.Perfectul condiţional-optativului exprimă o acţiune trecută (Aş fi participat şi eu) sau una simultană momentului vorbirii. 172 . Cu valoare relativă exprimă tot o acţiune trecută şi situată anterior (Nu ştia dacă o fi reuşit). ai fi cântat. Prezentul prezumtiv exprimă. doborât) vei (ăi) fi cântat va (o) fi cântat vom (om) fi cântat veţi (ăţi) fi cântat vor (or) fi cântat Prezentul infinitiv exprimă o acţiune nesituată precis în timp (A munci este o plăcere). aţi fi cântat. doborând) vei (ăi) fi umblând va (o) fi umblând vom (om) fi umblând veţi (ăţi) fi umblând vor (or) fi umblând Perfectul prezumtiv cu valoare absolută indică o acţiune trecută (O fi aflat el ceva). ar fi cântat (apărut. În propoziţiile subordonate preia valoarea temporală a verbului regent: o acţiune trecută (A început a lăcrima) sau una viitoare (O să înveţe a asculta). când are valoare absolută. în formele de politeţe (Aş fi dorit să vă atrag atenţia). iubit. iubind. ar fi cântat. Este un timp analitic. Prezentul prezumtiv este un timp compus din formele de viitor indicativ ale verbului auxiliar a fi + gerunziul verbului de conjugat: voi (oi) fi umblând (apărând. priceput. o acţiune viitoare (Mâine dimineaţă va fi circulând autobuzul?) sau o acţiune situată imprecis în timp (Va fi citind cu regularitate presa). format din prezentul condiţional al verbului auxiliar a fi + participiul invariabil al verbului de conjugat: aş fi cântat. Ca formă este un timp compus din formele de viitor indicativ ale verbului auxiliar a fi + participiul invariabil al verbului de conjugat: voi (oi) fi cântat (apărut. ca verb relativ. doborât). priceput. poate exprima acţiuni simultane sau posterioare faţă de regentă.

a. Conţine prepoziţia a + radicalul verbului + sufixele de infinitiv (-a. au + paticipiul. -ea. a se cuveni). După posibilitatea formală de a exprima diferite persoane. iubi–iubire. duce–ducere. Este un timp rar folosit. îmi place să. Persoana se exprimă prin desinenţe ataşate la rădăcini sau la teme verbale simple (cânt-ă. iar în formele modale şi temporale compuse. se formează din prezentul infinitiv al verbului auxiliar a fi + gerunziul verbului de conjugat: a fi cântând (părând.cu el îmi place) aşa cum există şi verbe unipersonale după formă şi im173 . vei. pentru viitor. va. aş. verbele se clasifică în verbe pluripersonale (majoritatea). ascultare-aş). compus din prezentul indicativ al auxiliarului a fi + participiul verbului de conjugat. Persoana Este categoria gramaticală nespecifică verbului. ea avea bagajul făcut). a munci) şi verbe unipersonale după formă şi impersonale prin conţinut. a consta. am. foarte rar întâlnit. rar folosit (doar în formele inversate ale condiţionalului: venire-ai. venit. vom. -î) ale celor patru conjugări: a arăta. a urî. vor + infinitivul. care au forme pentru toate persoanele (a cânta. ca şi la toate formele diatezei pasive. se exprimă prin formele variabile ale verbelor auxiliare (am. care indică. a ninge. voi. plăcea– plăcere (ea devine e). aţi. -i. aţi. Persoana se manifestă la verb numai în cadrul modurilor personale (indicativ. condiţional-optativ şi imperativ). a depune.. prin forma verbului şi prin pronumele care însoţeşte verbul.Prezentul infinitiv are o formă simplă. trecând. pentru perfectul compus. ai. ar + infinitivul. conjunctiv. -e. ar. Între aceste clase de verbe se produc treceri în ambele sensuri.. Prezentul infinitiv-prezumtivului. hotărî–hotărâre. pentru condiţional-optativ). a tuna. am. Sunt verbe personale folosite cu sens impersonal (cf. a fulgera. ai. coborând). dar poate exprima şi o acţiune trecută posterioară (Înainte de a fi sunat tu. veţi. precedat întotdeauna de prepoziţia a: a fi cântat (părut. de regulă anterioară celei din regentă (Gestul de a fi sfidat juriul nu a fost trecut cu vederea). a plăcea. cânt-a-se-m). se formează prin adăugarea terminaţiei -re la forma scurtă a infinitivului: cânta–cântare. Infinitivul lung. iubind. care au numai persoana a III-a singular (a ploua. dacă subiectul este cel care vorbeşte (Eu învăţ). hotărât). cel cu care se vorbeşte (Tu înveţi) sau despre cel care se vorbeşte (El învaţă). Perfectul infinitiv exprimă o acţiune trecută. a iubi. început. a scrie.

personale prin conţinut care se folosesc. Numărul se exprimă solidar cu persoana. Sunt situaţii. prin desinenţe. categoria gramaticală de gen se exprimă numai în cadrul modului participiu. Participiul variabil are forma unui adjectiv cu patru forme: una pentru masculin şi neutru singular cu desinenţa zero. primarul comunei. cu desinenţa -a. Verbe neregulate. cealaltă pentru feminin şi neutru plural cu desinenţa -e. Ştie a se stăpâni. Avem de învăţat. complement circumstanţial (Plecând. mai ales cu sensuri figurate. S-a dus la pescuit). o formă pentru masculin plural cu desinenţa -i asilabic. Se săturase de umblat/umblând). atribut (Plăcerea de a cânta. Este de neimaginat cât de bine se descurcă. De rezolvat urgent!). Aud şuşotindu-se). predicat (A se păstra la rece!. complement direct (Nu poate sta pe loc. nu va exprima. pluralul autorităţii (sau maiestăţii). când forma de pers. Funcţiile sintactice ale verbului Verbele autonome şi locuţiunile verbale la moduri predicative îndeplinesc funcţia de predicat verbal (Omul munceşte).. se poate folosi în locul tuturor persoanelor: Unde dai şi unde crapă. Se vorbeşte cam mult. precum folosirea pers. Acestea sunt sfaturi de urmat). element predicativ suplimentar (Ea vine zâmbind). acceptate de norma literară. predicat nominal (Omul este inteligent).. în stilul ştiinţific (Vom urmări în acest studiu.). Se aude tunând). Participiul invariabil. La moduri nepredicative: subiect (E lesne a învăţa/de învăţat. sau a III-a sg. Modele de conjugare Verbele neregulate sunt verbele care au structură izolată în cadrul sistemului verbal.). Este liniştită şi odihnită). complement indirect (Se temea a merge noaptea. din forme modale şi temporale analitice. anunţăm.. a II-a sg. cu unele „abateri” stilistice. fireşte. Cel mai adesea numărul gramatical este identic cu cel real. nume predicativ (A călători înseamnă a te bucura. a lăsat lucrurile neterminate. Am întâlnit-o înainte de a lua trenul. De cele mai multe ori persoana gramaticală coincide cu persoana reală. iar la modul participiu împreună cu genul (şi cazul). neregularităţile producându-se în puncte 174 .. în stilul administrativ (Noi. Genul În flexiunea verbului. I plural cu valoare de singular: pluralul autorului. împreună cu categoria de număr. alta pentru feminin singular. pluralul ironic (Să fim serioşi!) etc. categoria gramaticală de gen. ca verbe pluripersonale: El tună şi fulgeră toată ziua.

tu erai. noi să fi fost. noi vom fi. noi fuseserăm. el/ea va fi.. el/ea ar fi. noi vom fi fost. tu eşti. tu să fi fost. voi aţi fi fost. el/ea a fost. ei/ele ar fi fost Imperativ pozitiv: fii!. el/ea ar fi fost. noi eram. ei fuseseră Viitor I: eu voi fi. ei/ele să fie Conjunctiv perfect: eu să fi fost. ei/ele vor fi Viitor II (anterior): eu voi fi fost. voi sunteţi. ştiut etc.de la verbul a avea. ie-. voi să fi fost. La celelalte verbe gradul de neregularitate este diferit. ei/ele vor fi fost Conjunctiv prezent: eu să fiu.de la verbul a lua) şi până la neregularităţi produse în structura sau în selectarea afixelor (v. ei fură/fuseră Perfect compus: eu am fost. a vrea. tu fuseseşi. având cinci teme în cursul flexiunii. fi-. noi am fi fost. a sta. tu vei fi. fos-. a lua. noi am fost. ei/ele au fost Mai mult ca perfect: eu fusesem. voi aţi fost. nu fiţi! Infinitiv prezent: a fi Infinitiv perfect: a fi fost Gerunziu: fiind 175 . tu fuşi/fuseşi. sunt foarte des folosite în vorbire. noi furăm/fuserăm. el/ea să fi fost. tu vei fi fost. când rezultă forme supletive (v. Dintre toate a fi este cel mai neregulat verb. eşt-. a şti. voi veţi fi fost.. el/ea fu/fuse. tu ai fost. f-. a mânca. a da. ei/ele ar fi Condiţional-optativ perfect: eu aş fi fost. fiţi! Imperativ negativ: nu fi!. tu ai fi. pornindu-se de la modificarea totală a radicalului. voi să fiţi. ei/ele sunt Imperfect: eu eram. er. lu. ia-. el/ea era. av-. el/ea fusese. Prezentăm formele neregulate ale acestor verbe: Verbul a fi Indicativ prezent: eu sunt. verbul a şti care are sufixul -ula perfect şi participiu în loc de -i-: ştiui. tu ai fi fost. el/ea să fie. noi să fim. a bea. Deşi sunt puţine la număr: a fi. a usca. voi furăţi/fuserăţi. el/ea va fi fost.diferite ale formei verbale (în radical sau la afixe). aib. noi am fi. a avea. el/ea este. noi suntem.). voi fuseserăţi. voi aţi fi.. voi veţi fi. voi eraţi.de la verbul a fi sau ar-. ei/ele erau Perfect simplu: eu fui/fusei. tu să fii. sunt-. est-. ei/ele să fi fost Condiţional-optativ prezent: eu aş fi.

voi aţi fi avut. nu aveţi! Infinitiv prezent: a avea Infinitiv perfect: a fi avut Gerunziu: având Participiu: avut. noi am avut. ei/ele au avut Mai mult ca perfect: eu avusesem. foşti. tu vei avea. ei/ele au Imperfect: eu aveam. noi avem. el/ea a avut. tu să ai. voi avurăţi/avuserăţi. noi avuseserăm. el/ea are. el/ea va avea. noi vrem. ei/ele ar fi avut Imperativ pozitiv: ai!. tu să fi avut. voi veţi avea. tu vei fi avut. ei/ele vor fi avut Conjunctiv prezent: eu să am. noi aveam. voi vreţi. el/ea vrea. ei/ele să aibă Conjunctiv perfect: eu să fi avut. el/ea vrea. el/ea avea. tu avuseseşi. voi aţi avea. voi să aveţi. noi să avem. tu vrei. ei/ele vor avea Viitor II (anterior): eu voi fi avut. tu avuşi/avuseşi. foste Supin: de fost Verbul a avea Indicativ prezent: eu am. ei/ele aveau Perfect simplu: eu avui/avusei. avute Supin: de avut Verbul a vrea Indicativ prezent: eu vreau. ei avură/avuseră Perfect compus: eu am avut. ei/ele vreau 176 . el/ea va fi avut.Participiu: fost. avuţi. avută. fostă. ei/ele ar avea Condiţional-optativ perfect: eu aş fi avut. tu ai fi avut. ei/ele să fi avut Condiţional-optativ prezent: eu aş avea. noi vom fi avut. aveţi! Imperativ negativ: nu avea!. el/ea să aibă. tu ai avea. voi aveţi. tu ai avut. voi aţi avut. el/ea să fi avut. noi am fi avut. noi avurăm/ avuserăm. noi vream. voi să fi avut. voi veţi fi avut. el/ea ar avea. ei/ele vor Imperfect: eu vream. noi vom avea. noi am avea. voi avuseserăţi. voi vreaţi. tu ai. tu vreai. el/ea avu/avuse. el/ea avusese. voi aveaţi. tu aveai. noi să fi avut. ei/ele avuseseră Viitor I: eu voi avea. el/ea ar fi avut.

el/ea ar vrea. noi să fi vrut. el/ea vru/vruse. ei/ele vor vrea Viitor II (anterior): eu voi fi vrut. tu să fi vrut. vom. voi aţi fi vrut. va. voi veţi vrea. el/ea să vrea. voi daţi. au sunt ale auxiliarului de perfect compus (în combinaţie cu participiul invariabil al verbului autonom). ai. el/ea vrusese. tu ai vrut. ei/ele au vrut Mai mult ca perfect: eu vrusesem. ar. Verbul a da Indicativ prezent: eu dau. tu dădeai. am. el/ea va fi vrut. ei/ele vruseseră Viitor I: eu voi vrea. vor sunt ale auxiliarului de viitor I şi viitor II (anterior). noi am vrut. el/ea va vrea. vei. tu să vrei. noi am fi vrut. tu ai fi vrut. Formele „comprimate” ale verbului a vrea: voi. ei/ele ar fi vrut Imperativ pozitiv şi negativ: Infinitiv prezent: a vrea Infinitiv perfect: a fi vrut Gerunziu: vrând Participiu: vrut. ai. voi aţi vrut. sunt ale auxiliarului de condiţionaloptativ (în combinaţie cu infinitivul scurt al verbului autonom). tu vruşi/vruseşi. voi aţi vrea. vruţi. veţi. ei/ele vor fi vrut Conjunctiv prezent: eu să vreau. am. voi să fi vrut. voi vrurăţi/vruserăţi. noi vrurăm/ vruserăm. voi să vreţi. ei/ele să vrea Conjunctiv perfect: eu să fi vrut. noi dădeam. vrute Supin: de vrut Observaţie Formele „comprimate” ale verbului a avea: am. noi dăm. ei/ele dădeau 177 . ar. tu vei vrea. el/ea să fi vrut. el/ea dă. ei vrură/vruseră Perfect compus: eu am vrut. voi veţi fi vrut. aparţinând aceluiaşi verb. voi vruseserăţi. el/ea ar fi vrut. el/ea a vrut.Perfect simplu: eu vrui/vrusei. aţi. noi vom vrea. noi să vrem. tu ai vrea. iar formele aş. noi am vrea. tu vei fi vrut. vrută. tu vruseseşi. tu dai. noi vruseserăm. voi dădeaţi. noi vom fi vrut. el/ea dădea. a. ei/ele ar vrea Condiţional-optativ perfect: eu aş fi vrut. ei/ele să fi vrut Condiţional-optativ prezent: eu aş vrea. ei/ele dau Imperfect: eu dădeam. aţi.

nu daţi! Gerunziu: dând Participiu: dat. noi să dăm. ei/ele luau Perfect simplu: eu luai. noi luam. noi dădurăm. ei/ele stăteau/stau Perfect simplu: eu stătui. tu să stai. noi stăteam/stam. ei/ele stau Imperfect: eu stăteam/stam. noi dăduserăm. tu dăduşi. voi luaţi. ei/ele luară Mai mult ca perfect: eu luasem. voi luaţi. el/ea să dea. daţi! Imperativ negativ: nu da!. voi stătuserăţi. el/ea stătuse. noi stăm. daţi. voi dădurăţi. voi luarăţi. noi luaserăm. el/ea luase. voi dăduserăţi. ei/ele iau Imperfect: eu luam. ei/ele dădură Mai mult ca perfect: eu dădusem. ei/ele luaseră 178 . el/ea dăduse. noi luarăm. el/ea să stea. voi luaserăţi. tu luaseşi. noi luăm. el/ea dădu. voi stăteaţi/staţi. ei/ele stătuseră Conjunctiv prezent: eu să stau. el/ea lua. noi stăturăm. noi să stăm. voi să staţi. ei/ele să dea Imperativ pozitiv: dă!. voi să daţi.Perfect simplu: eu dădui. voi staţi. el/ea stă. ei/ele stătură Mai mult ca perfectul: eu stătusem. el/ea stătea/sta. tu iei. tu stai. el/ea stătu. tu dăduseşi. el/ea luă. ei/ele să stea Imperativ pozitiv: stai! staţi! Imperativ negativ: nu sta! nu staţi! Infinitiv prezent: a sta Gerunziu: stând Participiu: stat (cu valoare verbală)/stătut (cu valoare adjectivală) Supin: de stat Verbul a lua Indicativ prezent: eu iau. tu stătuseşi. el/ea ia. tu stătuşi. ei/ele dăduseră Conjunctiv prezent: eu să dau. tu stăteai/stai. tu luai. tu luaşi. voi stăturăţi. dată. noi stătuserăm. date Supin: de dat Verbul a sta Indicativ prezent: eu stau. tu să dai.

luată. el/ea să mănânce. voi să uscaţi. ei/ele beau Imperfect: eu beam. noi băuserăm. luaţi. băută. el/ea usucă. tu mănânci. el/ea bea. tu usuci. ei/ele să bea Gerunziu: bând Participiu: băut. noi bem. luate Supin: de luat Verbul a bea Indicativ prezent: eu beau. el/ea să bea. tu băuşi. noi uscăm. băuţi. noi mâncăm. tu să mănânci. băute Supin: de băut Verbul a mânca Indicativ prezent: eu mănânc. voi uscaţi. ei/ele beau Perfect simplu: eu băui. voi beţi. ei/ele băură Mai mult ca perfect: eu băusem.Imperativ pozitiv: ia!. mâncaţi! Verbul a usca Indicativ prezent: eu usuc. 179 . tu băuseşi. noi beam. nu luaţi! Gerunziu: luând Participiu: luat. noi să bem. tu să bei. ei/ele băuseră Conjunctiv prezent: eu să beau. el/ea băuse. voi băuserăţi. a prelua. noi să mâncăm. luaţi! Imperativ negativ: nu lua!. noi băurăm. tu bei. ei/ele să mănânce Imperativ pozitiv: mănâncă!. Conjunctiv prezent: eu să usuc. uscaţi! Observaţie Lista verbelor neregulate se măreşte dacă se iau în calcul şi derivatele cu prefixe de la unele dintre acestea: a reda. voi beaţi. ei/ele să usuce Imperativ pozitiv: usucă!. voi băurăţi. el/ea bău. voi să beţi. noi să uscăm. voi să mâncaţi. el/ea bea. el/ea să usuce. a preda. ei/ele usucă. a relua. el/ea mănâncă. ei/ele mănâncă Conjunctiv prezent: eu să mănânc. a consta. voi mâncaţi. tu să usuci. tu beai.

Adverbul
Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care arată caracteristica unei acţiuni, stări sau însuşiri, ori circumstanţa în care se realizează o acţiune. Spre deosebire de alte părţi de vorbire neflexibile (prepoziţie, conjuncţie, interjecţie), unele adverbe cunosc categoria gramaticală a comparaţiei (specifică adjectivelor), care se realizează perifrastic (folosindu-se tot anumite adverbe cu valoare de cuvinte ajutătoare). Adverbul apare întotdeauna în calitate de determinant faţă de un element regent, el nefiind o parte de vorbire independentă. Astfel, poate determina un verb (Aleargă repede), un adjectiv (Este aşa de frumoasă) sau un alt adverb (Vorbeşte cam mult), îndeplinind pe lângă aceste părţi de vorbire funcţia de complement circumstanţial. El poate apărea şi în grupul nominal, determinând un substantiv (locul de aici), un pronume (acela de acolo) sau un numeral (primul de sus), pe lângă care îndeplineşte funcţia de atribut. Clasificarea adverbelor se realizează după origine, structură şi înţeles. După origine, adverbele se clasifică în adverbe primare (moştenite sau împrumutate) care au statut adverbial incontestabil: aşa, aiurea, apoi, azi, ieri, mereu, cam, chiar, tocmai şi adverbe provenite, prin conversiune, din alte părţi de vorbire: din adjective: atent, corect, frumos, îngrijit (Lucrează atent/corect...), din participii cu valoare adjectivală: încântat, încruntat, învolburat, răspicat (Priveşte încruntat), din substantive care denumesc anotimpuri, zilele săptămânii, momente ale zilei, folosite la singular sau plural, articulate sau nearticulate, când devin adverbe de timp: Seara citim până târziu, Duminica ieşim din oraş, Duminică merg la părinţi, Vara mergem la mare, Iernile şi le petrecea la ţară. În forma articulată la plural, ele rămân substantive folosite cu sens iterativ. Substantivele nearticulate: buştean, burduf, cuc, foc, glonţ, lulea, ochi, puşcă, strună, tun, folosite invariabil pe lângă verbe sau adjective, capătă valoare de adverbe de mod: Doarme buştean, A ieşit glonţ, S-a supărat foc; Singur cuc, Îngheţat tun, Îndrăgostit lulea. Devin adverbe pronumele ce, cât când determină un verb (A plâns ce/cât a plâns şi apoi s-a liniştit), un adjectiv (Ce frumoasă s-a făcut!) sau un adverb (Ce mult s-a bucurat!, Cât de bine îmi pare!).
180

Prin derivare cu ajutorul sufixelor se pot forma adverbe pornind de la verbe, de la substantive sau de la alte adverbe: chiorâş, târâş, pieptiş, copăcel, omeneşte, prieteneşte, realmente, finalmente, completamente, binişor. Prin schimbarea valorii gramaticale, adverbele pot trece, la rândul lor, în altă parte de vorbire. Astfel, prin articulare enclitică sau proclitică sau prin antepunerea unui adjectiv, adverbele se substantivizează: binele, un bine, acel bine, răul, un rău, acel rău. Numeroase adverbe şi locuţiuni adverbiale devin, printr-o aparentă articulare, prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale cu genitivul: împotrivă-împotriva, împrejur-împrejurul, îndărăt-îndărătul, înapoiînapoia, înainte-înaintea, în faţă-în faţa, în jur-în jurul, în mijloc-în mijlocul, în spate-în spatele. Câteva adverbe pot deveni adjective invariabile, dacă au regent un substantiv: aşa, asemenea, aievea, aiurea, alene, anume, bine, gata, repede (Vis aievea, Asemenea oameni, O doamnă bine). După structură, adverbele se clasifică în adverbe simple, compuse şi locuţiuni adverbiale. Adverbele simple cuprind atât adverbele neanalizabile (acum, aici, azi, atunci, ieri, mâine, bine, destul, mereu, uşor), cât şi pe cele provenite prin conversiune (sigur, frumos) şi prin derivare (cândva, întocmai, actualmente). Adverbele compuse conţin două categorii: a) adverbe formate prin compunere şi ale căror elemente apar sudate, motiv pentru care mulţi specialişti le consideră adverbe simple: acasă, adineauri, altădată, altfel, anevoie, bineînţeles, câteodată, dedesubt, deloc, laolaltă, neîncetat, nicicând, numaidecât, odată, undeva, vreodată; b) adverbe formate prin compunere din două cuvinte nesudate complet şi separate prin cratimă: azi-noapte, astă-vară, ieri-dimineaţă, harceaparcea, talmeş-balmeş. Locuţiunile adverbiale sunt grupuri de cuvinte cu înţeles de sine stătător şi echivalente cu un adverb. În structura lor intră: substantive, adjective, pronume, participii, adverbe legate prin prepoziţii sau conjuncţii. Sunt locuţiuni adverbiale cu structură simplă, alcătuite din prepoziţie şi o parte de vorbire (substantiv, adjectiv, pronume, numeral, adverb): la întâmplare, la un loc, de cu seară, de fapt, în grabă, în silă, pe rând, la o adică, cu totul, peste tot, de la sine, ca atare, pe nimic, pe din două, dintr-o dată, în general, în principal, cu binişorul, din contră, pe înserate, pe alese, pe ascuns, pe furiş, peste poate, de-a dreptul, de-a berbeleacul, de-a binelea.
181

Există locuţiuni adverbiale care conţin cuvinte inexistente independent în limba română: într-adins, cu ghiotura, pe îndelete, pe de rost, cu toptanul, de-a valma, în zadar. O serie de locuţiuni sunt formate prin repetarea unor cuvinte rimate şi au o structură simetrică: aşa şi aşa, ceac-pac, clipă de clipă, din loc în loc, încetul cu încetul, în fel şi chip, de silă de milă, de bine de rău, de voie de nevoie, harcea-parcea, talmeş-balmeş, târâş-grăpiş. Pe lângă locuţiunile adverbiale care prezintă unitate semantică şi gramaticală, există şi expresii adverbiale care sunt unităţi lexicale mai mult sau mai puţin închegate, care nu au unitate morfologică (nu se comportă ca un adverb), ci numai unitate sintactică: cât ai clipi din ochi, cu o falcă-n cer şi una-n pământ, cu noaptea-n cap, pe nepusă masă, la paştele cailor, la dracu-n praznic. După înţeles, majoritatea adverbelor şi locuţiunilor adverbiale sunt circumstanţiale: de loc: aici, acolo, acasă, afară, aiurea, împrejur, înainte, îndărăt, undeva, de jur împrejur, ici-colo, în lung şi-n lat; de timp: acum, adesea, astăzi, mâine, odinioară, dintr-o dată, din când în când, în veci, zi şi noapte; de mod, cu numeroase subclase: de mod propriu-zis sau cantitative: destul, doldora, enorm, mult, oricât, suficient, de ajuns, cât de cât, cu toptanul; de comparaţie: asemenea, ca, decât; de durată sau continuitate: încă, mereu, necontenit; de afirmaţie sau de negaţie: da, fireşte, desigur, cu siguranţă; nu, deloc, nicidecum, defel; de îndoială sau probabilitate: parcă, poate, pesemne, posibil, probabil; de restricţie (exclusivitate): barem, doar, decât, încaltea, măcar, numai; de aproximaţie: aproximativ, aproape, cam, gata-gata, cât pe ce; explicative: adică, anume, bunăoară; de precizare: chiar, tocmai, taman, mai cu seamă, în special; cu înţeles conclusiv: aşadar, deci, prin urmare, în consecinţă, ca atare; cu înţeles cauzal: de aceea, de asta, pentru aceea; concesiv: totuşi, cu toate acestea. Adverbe pronominale şi nepronominale Adverbele pronominale provin din rădăcini pronominale, sunt înrudite prin înţeles cu unele dintre pronume, deci vor urma clasificarea acestora: adverbe pronominale demonstrative: acum, aici, aşa, atunci, încolo, dincolo; relativ-interogative: unde, când, cum, cât, încotro; nehotărâte: cîndva, undeva, întrucâtva, cumva, odată, oricând, uneori; negative: niciodată, nicicând, nicăieri, niciunde, nici(de)cum. Adverbele nepronominale sunt toate celelalte adverbe. Gradele de comparaţie reprezintă singurul aspect de flexiune adverbială; se realizează analitic, prin morfeme adverbiale antepuse,
182

fără ca forma adverbului să se modifice. Sistemul de formare este identic cu cel al adjectivelor, cu deosebirea că morfemul cel de la superlativul relativ este invariabil la adverb. Model de comparaţie: Pozitiv: bine Comparativ de superioritate: mai bine ca/decât de egalitate: la fel de (tot aşa de, tot atât de, deopotrivă de) bine de inferioritate: mai puţin bine ca/decât Superlativ: a) relativ de superioritate: cel mai bine din/dintre relativ de inferioritate: cel mai puţin bine din/dintre b) absolut de superioritate: foarte bine absolut de inferioritate: foarte puţin bine Superlativul absolut se poate forma şi cu adverbe cu valoare expresivă, cum ar fi: colosal (de), formidabil (de), extraordinar (de), grozav (de), extraordinar (de), teribil (de). Sunt unele adverbe care se folosesc numai la gradul comparativ de superioritate: mai abitir, mai ales, mai prejos, mai presus. Adverbele care provin din adjective cu sens comparativ sau superlativ (definitiv, egal, excelent, extrem, formidabil, minimum, maximum, minus, optim, ulterior) nu au grade de comparaţie. Adverbele şi locuţiunile adverbiale predicative care exprimă necesitatea, probabilitatea, siguranţa (adevărat, bineînţeles, sigur, desigur, fireşte, negreşit, poate, pesemne, probabil, posibil, de prisos, cu siguranţă, fără îndoială, de bună seamă, fără doar şi poate) pot constitui singure predicatul verbal al unei propoziţii regente. Propoziţia subordonată este subiectivă, introdusă prin conjuncţia că sau să: Fireşte că a reuşit; Fără doar şi poate că se va întoarce. Predicatul format de aceste adverbe poate fi nominal, când admite lângă el verbul copulativ a fi: Bine că va ploua, Posibil să apară. Funcţia sintactică specifică este cea de complement circumstanţial: de loc, de timp, de mod (S-au deplasat în faţă, Pleacă de dimineaţă, I-a spus răspicat ce avea de spus); mai poate avea şi funcţia de complement direct (Ea ştie greceşte „limba greacă”, Vorbeşte nemţeşte „limba germană” în casă), atribut adverbial (Vremurile de odinioară s-au dus, Copilul din spate nu e atent), element predicativ suplimentar (Te ştiam aproape), predicat verbal (Bineînţeles că acceptă), subiect (Se lucrează nemţeşte), nume predicativ (E uşor să refuzi; Cine e contra?).
183

Prepoziţia
Prepoziţia este partea de vorbire neflexibilă cu rol de element de legătură în propoziţie: leagă atributele şi complementele de cuvintele pe care le determină. Astfel, ea leagă un substantiv, pronume, numeral de atributele lor (Carte de rugăciuni, Unul dintre elevi, Trei dintre noi) şi un verb, adjectiv, adverb sau o interjecţie de complementele lor (O strigă pe mama, Se teme de câini, Identic cu originalul, Trăia departe de lume, Halal de ei!). Prepoziţiile intră în componenţa atributelor şi complementelor fără a îndeplini ele însele vreo funcţiune sintactică în propoziţie. Cu prepoziţie se poate construi şi numele predicativ (Casa e de lemn) sau elementul predicativ suplimentar (L-au citat ca martor). Alături de conjuncţii, prepoziţiile formează categoria aşa-numitelor instrumente gramaticale, ele reprezentând simple cuvinte auxiliare. Întrucât exprimă numai raporturi, prepoziţiile au un conţinut semantic abstract, neautonom, dedus doar din context. Unele prepoziţii sunt monosemantice (lângă), dar cele mai multe sunt polisemantice. De exemplu, prepoziţia prin poate avea sensul de „a străbate” (prin acoperiş), poate indica interiorul (prin casă) ori modalitatea (prin viclenie). Prepoziţiile fac parte din vocabularul fundamental, având o frecvenţă foarte ridicată în limbă şi provenind în majoritate din limba latină: asupra, către, cu, de, după, fără, între, la, lângă, pe, pentru, peste, până, spre, sub. Lor li se adaugă şi prepoziţii vechi, de alte origini: başca din turcă, bez şi împotrivă din slavă, precum şi prepoziţiile neologice – à la, per, pro, supra, versus, via. Clasificarea prepoziţiilor Prepoziţiile se clasifică după structură şi după cazul pe care îl impun substantivului (pronumelui). După structură, prepoziţiile sunt simple, compuse, locuţiuni prepoziţionale. Prepoziţiile simple sunt prepoziţiile formate dintr-un singur cuvânt, fie originare, fie provenite din alte părţi de vorbire. Cele simple originare sunt cele neanalizabile, care pot fi moştenite sau împrumutate (v. mai sus), la care se adaugă şi prepoziţiile fuzionate: din < de+în, prin < arh. pre + în, printre < arh. pre+între, dintre < de + între, deasupra < de + asupra.
184

de peste. conform. dinainte de. şi cu modificări formale. privind). contrar. de până pe lângă. dinapoia. până pe lângă. de-a latul. Impun cazul genitiv: prepoziţiile simple: asupra. Ca drept mulţumire. pe 185 . dinaintea. acuzativ. îndărătul. referitor la. de-a lungul. verb + prepoziţie: începând cu. potrivit). Mai puţine sunt cele compuse din trei prepoziţii: de pe la. din participii (datorită. Câteva locuţiuni s-au format pe baza unui adjectiv: privitor la. de la. în loc de. alături de. nu reprezintă prepoziţii compuse. întocmai. dedesubtul. din cauza. împreună cu. până în. de pe. dindărătul. substantiv nearticulat + prepoziţie: faţă de. începând cu. în susul. îndărătul. înaintea. asemenea cu. indiferent de. cât priveşte. contra. până spre. până pe la. Prepoziţiile compuse sunt prepoziţiile formate prin compunere din două sau mai multe prepoziţii simple care se ortografiază separat. pe lângă. faţă cu. o dată cu. împrejurul. potrivit). din punct(ul) de vedere. Clasificarea prepoziţiilor după cazul impus substantivelor (pronumelor). până pe după sau din patru: de până pe la. prepoziţiile compuse: pe deasupra. mulţumită). relativ la. potrivit cu. în pofida. de lângă. în fruntea. din adverbe (de cele mai multe ori fără modificări formale: asemenea. pe după. prin spatele. ci îmbinări pleonastice supărătoare. dativ. respectiv drept şi pentru în exemple ca Drept pentru care am încheiat procesul-verbal. pe la. conjuncţie + prepoziţie: şi cu. din dreptul. deasupra. înapoia. prin „articularea” adverbelor de loc: dedesubtul. Locuţiunile prepoziţionale sunt combinaţii de cuvinte (care trebuie să conţină obligatoriu cel puţin o prepoziţie) care au valoarea unei prepoziţii. din gerunzii (exceptând. în (ceea) ce priveşte. adverb cu formă nemodificată + prepoziţie: afară de. Prepoziţiile şi locuţiunile prepoziţionale se pot construi cu unul din cazurile: genitiv. înapoia. pe dedesubtul. Ele sunt centrate în jurul prepoziţiilor de. înaintea. Ele pot avea următoarele structuri: prepoziţie + substantiv articulat hotărât: în faţa. de sub. împrejurul. Alte îmbinări au structuri diferite faţă de cele prezentate şi au un statut discutabil: dat fiind. pe.Prepoziţiile simple provenite prin conversiune din alte părţi de vorbire: din substantive nearticulate (graţie. Asocierea prepoziţiilor ca şi drept. înăuntrul. până: de către. până sub. aidoma. de după. pe sub. de pe lângă.

de-a latul. adjectivale: de excepţie. a găsi cu cale. vizavi de. în jur de. de. Există şi verbe care impun anumite prepoziţii: a atenta la. cu. Prepoziţiile intră şi în structura unor cuvinte compuse: substantive: leu-de-mare. de/pentru băut. în raport cu. a rezida în. potrivit. în vederea. sau a unor locuţiuni: substantivale: bătaie de cap. Prepoziţiile cu acuzativul: a. drept „în calitate”. locuţiunile prepoziţionale: în faţa. modurile infinitiv şi supin sunt precedate în general de prepoziţii: a culege. în fruntea. alături de. cincisprezece. lângă. vizavi de. pe dindărătul. sau cu dativul. de-a curmezişul. în dosul. către. cuminte. sub pretext că. a recurge la. pe seama. de vreme ce. de-a lungul. în ciuda. mulţumită. în pofida. graţie. conjuncţionale: în loc să. pe din dosul. cu dare de mână. întocmai devin prepoziţii care impun cazul dativ. De asemenea. de voie. la vreme de. interjecţionale: pe naiba!. dintre. în toiul. a bea. adjective: desăvârşit. în mijlocul. Adverbele asemenea. a decurge din. Ele provin din conversiunea altor părţi de vorbire (v. pe de rost.dinapoia. când sunt urmate de un adjectiv posesiv: A luat totul asupra sa. din. de nevoie. verbale: a lua la rost. mai sus). împreună cu. a rezulta din. da de unde! 186 . în privinţa. prepoziţionale: în raport cu. numerale: unsprezece. a băga în draci. adverbiale: de prisos. când sunt urmate de formele atone ale pronumelor personale cu valoare posesivă: A luat asupra-şi greşelile altora. Prepoziţiile şi locuţiunile prepoziţionale cu regim de genitiv se pot construi în anumite situaţii şi cu alte cazuri: cu acuzativul. Prepoziţiile cu dativul sunt limitate la datorită. sub. părere de rău. de/pentru cules. fărădelege. aidoma. contrar.

Caracteristică pentru conjuncţii este legătura făcută între propoziţii. După tipul de raport sintactic sau după funcţia îndeplinită. însă.. fie. sau. ori. îndeplinind atât raporturi de coordonare (în propoziţie şi în frază). iar. cât şi raporturi de subordonare (numai în frază). Majoritatea conjuncţiilor sunt moştenite din latină sau formate în limba română din elemente moştenite din latină (cu excepţia conjuncţiei coordonatoare or. aşadar.. la rândul lor.. iar.. Conjuncţiile coordonatoare... Clasificarea conjuncţiilor se face în funcţie tipul de raport sintactic pe care îl stabilesc şi de structura lor. în concluzie. care pot apărea în corelaţie cu ele însele: fie. Conjuncţiile fac parte din vocabularul fundamental. 187 . conjuncţiile se utilizează atât în propoziţie.. iar sau leagă două complemente circumstanţiale de timp). care funcţionează numai în propoziţii unde exprimă raporturi de subordonare. conjuncţiile alcătuiesc categoria instrumentelor gramaticale. cum şi.. Conjuncţiile subordonatoare introduc în frază propoziţii subordonate şi se împart în conjuncţii nespecializate (multifuncţionale) şi conjuncţii specializate.. nici. adversative: dar.. ori.Conjuncţia Conjuncţia este partea de vorbire neflexibilă. lipsită de semnificaţie noţională. cât şi în frază. Conjuncţiile leagă: două părţi de propoziţie: Mama şi fiica pleacă sâmbătă sau duminică (conjuncţia şi leagă două subiecte. conjuncţiile dar şi iar au etimologie necunoscută. cu rol de element de legătură în propoziţie şi în frază... având o mare frecvenţă în limbă.. împrumutată din franceză). or.. ci. două propoziţii (coordonate sau subordonate): A cumpărat ce a găsit şi ce a putut (conjuncţia leagă două completive directe).. Spre deosebire de prepoziţii.. şi cu. disjunctive: sau. ori. sau. locuţiunea conjuncţională populară numai că.. o parte de propoziţie de o propoziţie întreagă: Plecăm dimineaţă sau când vrei tu. fie. se împart în: copulative: şi. Vine dacă poate şi când poate (conjuncţia leagă o condiţională şi o temporală). Împreună cu prepoziţiile. locuţiunile precum şi. conjuncţiile se clasifică în coordonatoare şi subordonatoare. conclusive: deci. locuţiunile prin urmare..

circumstanţiale. cauzale: Dacă n-a exersat suficient. Conjuncţii simple sunt considerate cele primare (neanalizabile): şi. însă. imediat 188 . compuse şi locuţiuni conjuncţionale. cauzale. şi dacă. de. conjuncţiile se clasifică în: simple. După structură. chit că. indiferent că.Conjuncţiile nespecializate sunt: că. ori. până (nu). completive directe: L-a întrebat dacă se simte bine. şi cu şi a locuţiunii populare adversative numai că „dar”. De exemplu. chit că. atributive. să. completive indirecte: Se gândeşte dacă mai trebuie să plece. fie. cât timp. cele provenite din sudarea unor conjuncţii compuse sau a unor locuţiuni conjuncţionale: căci. măcar că. toate sunt subordonatoare. pentru ca să. din două conjuncţii propriu-zise nesudate: ca să. de. dacă.Conjuncţiile şi locuţiunile specializate sunt: temporale: cât. alături de substantive. Ele sunt alcătuite din: adverb + element de relaţie subordonator: măcar că/să/de. ci. aşadar. cu toate că. predicative. precum. chiar dacă/de. iar. conjuncţia dacă poate introduce: subiective: E bine dacă repeţi rolul. condiţionale: Dacă ai răbdare. adverbe şi prepoziţii. că. din cauză că. ca şi când.să. modale: precum. căci. atributive: Întrebarea dacă a procedat bine sau nu îl obsedează. dacă. ca nu cumva să. întrucât. deoarece. opoziţionale: Dacă azi e rău. finale: să. completive directe şi indirecte. din moment ce. prin compunere. în afară că. înainte să. Sunt foarte numeroase şi au o structură variată. ori de câte ori. care pot introduce propoziţii subordonate subiective. încât. cumulative: pe lângă că. pe măsură ce. cauzale: că. fiindcă. până să/ce. Locuţiunile conjuncţionale sunt grupuri de cuvinte cu unitate de sens şi care au valoare de conjuncţie. În structura lor se află întotdeauna o conjuncţie sau o altă parte de vorbire cu rol joncţional (pronume sau adverb relativ). când să. de cum. dar. Cu excepţia locuţiunilor copulative precum şi. sau. consecutive: încât. nici să. concesive: deşi. de. o să-l vezi. după ce. întrucât. ca. încât să. cele formate prin conversiune: fie. Conjuncţiile compuse sunt cele alcătuite. deoarece. condiţionale.. plus că. precum că. a cântat prost. ci şi sau un adverb relativ şi o conjuncţie: cum că. mâine va fi bine. verbe. pronume. imediat ce. încât să. Locuţiunile conjuncţionale sunt mai specializate decât conjuncţiile. să şi. ca să. ca şi cum. predicative: Problema este dacă acceptă invitaţia. cum. după ce că. de parcă. de să. să. cât şi.. fiindcă. din pricină că. chiar dacă/de.

oricum. de parcă. după ce. insuficient cristalizate: dat fiind că.(oricine. n-a auzit întrebarea (cum îşi pierde sensul modal. din cauză că. de. o dată ce. pentru ca să. ca şi cum. aşa cum. în cazul că. Cu valoare de conjuncţie pot fi folosite şi alte părţi de vorbire: pronumele şi adjectivele relative: cine. pierzându-şi funcţia sintactică: Cum era neatentă. mai ales acelea în care substantivul conţinut este articulat. ca şi când. pronumele. după ce că. prin aceea că. să) sunt total nespecializate. atunci când. locuţiuni conjuncţionale în structura cărora intră adverbe relative: acolo unde. nu numai că. faţă de cât. fără (ca) să. de vreme ce. prepoziţie (locuţiune prepoziţională) + element de relaţie subordonator: de ce. adverbele relative: unde. încotro şi compusele lor cu ori. aşa încât. după cum. plus că. alte adverbe sau locuţiuni adverbiale (aşadar. în loc să. până când să. oricând. de când. din pricină că. după ce că. al câtelea. Adverbul relativ poate avea sensul modificat şi atunci devine conjuncţie. faţă de cum. precum. sub pretextul că. cât. în ciuda faptului că. pentru că. ca şi când. pasămite). până să. la fel ca şi gruparea dat fiind că. parcă. 189 . corespondentele nearticulate ale unora dintre ele au statut de locuţiune: în caz că. ceea ce şi compusele acestora cu ori. pe motiv că. orice. Şi totuşi. când. care. unele conjuncţii (dacă. îndată ce. Trebuie făcută distincţia dintre locuţiunile conjuncţionale şi unele îmbinări libere. că. şi devine echivalent cu din cauză că). sub pretext că. cu condiţia că. substantiv + element de relaţie subordonator: în timp ce. nu (care) cumva să. oricât). prepoziţia cu şi locuţiunea prepoziţională împreună cu. ori de câte ori. având în vedere că. chiar fără să. de unde. cu cât. pentru aceea că. precât. câţi (câte). datorită faptului că. sub pretext că. după cum.(oriunde. o cauzală. cum. din moment ce. de cum. adjectivele şi adverbele relative au o dublă calitate: element de relaţie subordonator şi parte de propoziţie în subordonata pe care o introduc. introducând o subordonată nespecifică. iar sensul nu i se schimbă. pe lângă că. oriîncotro). după cât. ce. Unele locuţiuni au o structură eterogenă: cu toate că. cel ce. pe măsură ce. până ce. decât să. pe cât. Pronumele şi adverbele relative.ce. ca şi cum. cu cât. ele pot introduce aproape toate tipurile de propoziţii. Spre deosebire de conjuncţiile subordonatoare. oricare.

.. ori. Ba e veselă.nici.care. însă calitatea sa morfologică este diferită: Cum îl văzu.şi.apoi.. atât.unde.....aici... acolo.. acela. cât şi în subordonare. Ori vrei..ori. nici. sau. Este vorba de perechile disjunctive: fie.. pronume sau locuţiuni adverbiale din regentă.fie...cât... ba e tristă..când. pleci la lucru.când.. mai.unde.. acum. dacă. sau de unele adverbe care capătă statut conjuncţional. precum şi de perechile copulative şi.ba. Există şi situaţii (rare) de omonimie a corelativului cu elementul de relaţie.. Tot aici ar intra şi aici. ori nu vrei... În subordonare conjuncţiile se corelează cu un adverb... De obicei elementele corelative sunt diferite: un adverb (locuţiune adverbială) în regentă corelat cu o conjuncţie subordonatoare din aceeaşi sferă semantică: acum. 190 . ba... acum. unde.. cum îl şi recunoscu (cum–conjuncţie cu sensul „îndată ce” şi cum– adverb de timp cu sensul „imediat”)...Unele conjuncţii se folosesc în perechi corelative atât în coordonare.. În coordonare perechile corelative apar în raporturile copulative şi disjunctive şi conţin repetarea aceluiaşi element. Ex.. mai. când..sau.

mac-mac! Interjecţiile compuse sunt interjecţiile formate prin compunere din două interjecţii simple identificabile: ei na!. Interjecţiile simple sunt cele alcătuite dintr-un singur cuvânt. Toate aceste interjecţii se află la graniţa cu propoziţiile eliptice de predicat. bogdaproste!. folosită ca un clişeu verbal. ţuşti!. afară!. neică!. ah!. ha!. pui-pui!. După structură. bâldâbâc!. interjecţiile pot fi: simple. poftim! Şi forma verbală mă rog. ha. emoţii. servus!. miau!. unde reproduce anumite moduri de exprimare. of!. ei!. stop!. frate!. aoleu!. linişte!. aiurea!. măre!. vai!. b) interjecţii onomatopeice (sau cuvinte imitative) care redau: zgomote din natură: bang!. sunete ale diferitelor vietăţi: cotcodac!. salut!. iată!. domnule!. bravo!. chiţ!. iacă!. ham!. înapoi!. precum şi cele formate prin compunere cu termeni sudaţi: iacă. cucurigu!. halal!. guiţ!. manifestări de voinţă sau reproduce sunete şi zgomote din natură. ei aş!. mersi!. pleosc!. foc!. na!. poc!. prin care se exprimă senzaţii. tic-tac!. Clasificarea interjecţiilor Chiar din definiţia de mai sus rezultă o primă clasificare semantică a interjecţiilor în: a) interjecţii propriu-zise. iacă+iată. ho!. iar în limba literară scrisă aceasta apare în literatura beletristică. măi. zdup!. pardon!. ura!. drace! sau din imperative: uite!. haide!. cele provenite prin conversiune din alte părţi de vorbire: poftim!. vai!. nea! zât!. uş!. iacătă < ia+că. valea!. jos!. sus!. stări psihice. buf!. bravo!. haiti!. marş!. mersi!. pardon! Sunt incluse în această categorie şi cuvintele care exprimă chemarea sau alungarea animalelor şi a păsărilor: cuţu-cuţu!. hei-rup!. numite adesea interjecţii improprii. având un caracter oral. 191 . aiurea!. lipa-lipa!. la fel unele substantive şi adverbe folosite exclamativ: ajutor!. pis-pis!. cea!. Tot simple sunt şi interjecţiile repetate: hamham!. Acestea provin din: vocative: nene!. stop!. măi!. cioc!. foc!. pitpalac! Numeroase cuvinte aparţinând altor părţi de vorbire pot fi folosite ca interjecţii. înainte!. bre!. haida-de!. compuse şi locuţiuni. of!. adio!. Interjecţia este folosită cu precădere în limba vorbită. devine interjecţie. bre!. acte de voinţă: a!. neanalizabile: ah!. ga-ga!.Interjecţia Interjecţia este partea de vorbire neflexibilă care exprimă senzaţii. soro!. salve!. hăis!. alo!. stări afectiv-emoţionale. amin!. sentimente.

pardon!. încotro o luăm?. comportându-se asemănător substantivelor în vocativ. bre!. Doamne iartă-mă!. Ele alcătuiesc propoziţii neanalizabile şi independente. ei!. transpuse în scris prin virgulă sau semnul exclamării. na-ţi-o bună!. mersi!. Interjecţiile neizolate sunt interjecţiile care se integrează în structura sintactică a propoziţiei. hodoronc-tronc!. păcatele mele! Din punct de vedere sintactic. Ia te uită! Sunt izolate întotdeauna interjecţiile: ah!. Interjecţiile izolate de context sunt neintegrate în enunţ. complement direct: Am auzit deodată trosc!. interjecţiile primesc compliniri specifice verbului: complement direct: Iată-i!. Izolarea lor este marcată prin pauze. of!. dar sunt şi situaţii când semnul exclamării preia rolul virgulei. ascultaţi ce zice omul!. element predicativ suplimentar: Iat-o profesoară!. cirip-cirip!. complement circumstanţial: Hai mai repede!. în special cele onomatopeice. ia te uită!. omule! Când însoţesc substantive în vocativ sau verbe la imperativ nu se despart prin virgulă: Măi omule!. nu zău?!. se despart prin virgulă. adio!. pot juca în propoziţie rol de: subiect (pe lângă un verb reflexiv-impersonal sau reflexivpasiv): S-a auzit deodată poc!. deci incapabile de a îndeplini funcţiunea de părţi de propoziţie. Interjecţiile. pa!. alteori neizolate (Bravo lor!.tic-tac!. ba bine că nu!. Aceleaşi interjecţii pot apărea uneori izolate (Bravo. În aceeaşi categorie a interjecţiilor izolate intră şi aşa-numitele interjecţii propoziţionale: ura!. Trezeşte-te. Ex. au!. Na cărţile!). hai!. Ei. ai cântat bine!. bre. trosc-pleosc!. De regulă. tranca-fleanca!. pe naiba!. Doamne fereşte!.: Ia!. alteori apar amândouă. c-am încurcat-o!). Na. atribut interjecţional: Halal viaţă mai duce şi el!. măi!. element predicativ suplimentar: L-a lăsat paf!. interjecţiile se clasifică în izolate şi neizolate. 192 . Ele pot juca în propoziţie rol de predicat: Hai mai repede!. Bravo lor! sau de nume predicativ: Era vai de capul lor. de!. tura-vura! Locuţiunile interjecţionale sunt foarte puţine şi au comportamentul unor cuvinte incidente: ei bine!. Halal de ei! Când sunt predicate. bravo!. complement circumstanţial de mod: Venea pe drum şontâc-şontâc. da de unde!. complement indirect: Bravo ţie!.

difuzoare/difuzori. a grohăi. car. accidente/accidenţe/accidenţi. tinereţei/tinereţii. mieunat. mână. 3. monede/monezi. cocoloaşe/cocoloşi. umeri/umere. ochi albaştri/ochii albaştri. creieri/creiere. răutate. Subliniaţi formele corecte şi faceţi comentariile necesare: proprii copii/propriii copii. întrucât participă la formarea unor locuţiuni verbale sau adverbiale (A se da huţa. a lipăi. dobânde/dobânzi/dobinzi. oful. dulceţi/dulceţuri. a hârşâi. noi arbitri/noii arbitri/noii arbitrii. pui. blând. pielii/pieii. curenţi/curente. frumoase lune/frumoase luni. studenţesc. capi/capete/capuri. purpuriu. Aplicaţii cu rol evaluativ 1. verbe: a bâzâi. cleşte. ghionţi/ghionturi. femeie. ministru. planuri/ plane. Prezentaţi structura morfologică (R+D+A) a următoarelor substantive la toate formele lor flexionare: copil. fileu. niveluri/nivele. ploaie. De la aceste verbe s-au format şi unele substantive: bâzâit. urcior. a ţăcăni. a fâşâi. a măcăni. robineţi/robinete. vâjâială/vâjâire/vâjâit. vise/ visuri. marţi. vlădicii/vlădicăi/ vlădichii. Floarea. poiene/poieni. dud. mâncare. roşii obraji/roşiii obraji. nou. fioros. canaluri/canale. date/dăţi. a zdrăngăni. hangiu. cadou. marii cafegii/marii cafegi. globuri/globi. ou. bătrâneţe. arbitru. coţi/coate/coturi. a ofta. bande/benzi. zi. tricou. nume. sandală. contesă. oftat. corabiei/ corăbiei. varză. copce/ copci. stea. faşă. mâncări/mâncăruri. Cu chiu cu vai). rândunică. vagoneţi/ vagonete. colegiu. dibace. Catrinelei/lui Catrinel. ochi. viu. spălătoare/spălători. lucru. veri/vere. cap. a zbârnâi. bunăstări/bunestări. termeni/termene. primii membri/primii membrii. ciripit. chei/cheiuri. Lupu. zero. a vâjâi. domol. corni/coarne/cornuri. pupăza. 2. sătul. bunicii/ 193 . coperte/coperţi. frumuşică. a pleoscăi. a mormăi. pive/piue. argintiu. basma.Interjecţiile au o importanţă lexicală deosebită. trunchi. câmpuri/câmpi. tren. pocnet. a trosni. atrăgător. a mieuna. viruşi/ virusuri. alee. ardei. a cotcodăci. a scârţâi. popă. prin conversiune devin substantive: cucul. vie. liliachiu. zglobiii fii/zglobii fii. suporţi/suporturi. tenace. hopul. coală. a scrâşni. capac. soră. întâi vizitii/întâi vizitiii/întâii vizitii. iar prin derivare. perdea. Prezentaţi structura morfologică a formelor următoarelor adjective: albastru. sol. cazangii scandalagii/cazangi scandalagii/cazangiii scandalagii. piele. fâşul. ceaţă. învăţător. tânăr. vechi. bucătărie. a pocni. ţară. treaz. taxi. ascuţitoare/ascuţitori. plasă. a ciripi.

odalisce/odalişte. treburi/trebi. premierea celor patru studenţi/a celor patru studenţi/a patru studenţi. datorită sprijinului şi condiţiilor create/ a condiţiilor create. părerea studentei şi studentului/a studentului. prim-planuri/prime-planuri. aerodroame/aerodromuri. cârje/cârji. lâni/lânuri. itinerare/itinerarii. lenei/lenii. Bucureştii/ Bucureştiul. chibrituri/ chibrite. caiet de notiţe al/ale Elenei. lămâiele/lămâile. florii/floarei/Florii/Floarei. duducăi/duducii/duduchii. bărăci/ barăci. papei/papii. pardesiile/pardesiele. râpe/râpi. mătuşicăi/mătuşicii/mătuşichii. foarfece/foarfeci. minute/minuturi. raporturi/rapoarte. remarce/remărci. Subliniaţi formele corecte şi faceţi comentariile necesare: fiului cel mic/fiului celui mic. cea mai dulce şi mai parfumată/cea mai dulce şi cea mai parfumată. etrusci/etruşci. ouălor/ouălelor. matrozi/matroji. cireşe/cireşi. tenismani/tenismeni. studierea limbii şi literaturii române/limbii şi a literaturii române. cămine/ căminuri. ţigance/ţigănci. ortodoxi/ortodocşi. cleşti/cleşte. măturătoare/măturători. Marte/marte. sorei/surorii. nore/ nurori. morminte/mormânturi. zorii/zorile. maică-mi/maică-mii. liber-cugetători/liberi-cugetători. călcâile/călcâiele. nou-născuţi/noi-născuţi. cotidiene/cotidiane. preşedinte/Preşedinte. brâie/brâuri. bunăstării/bunei-stări. badei/badii/lui badea. grumazi/grumaji. vremuri/vremi. tatii/tatei/lui tata. studentul cel mai 194 . ale cărei/căror studente sunt cărţile?. moaţe/moţuri. răufăcători/ răifăcători. colţi/ colţuri. ciubuce/ciubucuri. miazănoapte/Miazănoapte. căpşune/căpşuni. coade/cozi. puicii/puicăi/Puicii/Puicăi. debuşee/debuşeuri. paşi/paşale. Goranul/Goranu. activitatea multor studenţi/a multor studenţi/a mulţi studenţi. cu titlu/cu titlul de împrumut. roate/roţi. toţi cei şase cetăţeni/toţi şase cetăţeni/toţi şase cetăţenii. aripi/ăripi/aripe. gheme/ghemuri. canaturi/ canate. coale/coli. amândoi fii/amândoi fiii. hematoame/hematome. praştii/prăştii. bolţi/bolţuri. apărătoare/apărători. gâdea/gâdele. carouri/ carale. păţanii/păţănii. mingi/mingii. ordinei/ordinii. ghicitoare/ghicitori. mase/mese. ambii cuscri/ambii cuscrii. crainicile/crainicele. sfârşituri/sfârşite. prim-miniştrii/primii-miniştri/ prim-miniştri/primii-miniştrii. tărance/ţărănci. chipie/chipiuri. bunicele/bunicile. muchi/muchii. 4. mantale/mantăi. pene/pane. propunerea lui Andrei şi Bogdan/lui Andrei şi lui Bogdan.bunicăi/bunichii. simptoame/simptome. maicăi/maicii/maichii. prăpăstii/prăpastii. planşe/plănşi. seminare/seminarii. chinezi/ chineji. tuneluri/tunele. boli/ boale. sub beneficiu/sub beneficiul de inventar. laturi/lături. plaje/plăji.

unui poet şi publicist/unui poet şi unui publicist. cravată pepită/pepit. analogă/analoagă. flasci/flaşti. muncitori tenace/tenaci. omologă/omoloagă. frumuşea/frumuşică. acestei importante zi/zile. rochii alb-negre/albe-negre. la un nivel scăzut/ mai scăzut. 195 . fixi/ficşi. din punct de vedere/din punctul de vedere legal. clujean/clujan/Clujana/Clujeana. al treilea/al III-lea/III. la socri/la socrii. mişcări molâi/molâie. fustă galben-aurie/ galbenă-aurie. arădan/arădean. întregul proces/ întreg procesul. a nu ţine seama/a nu ţine seamă. argeşean/ argeşan. roşiii maci/roşii maci. patrioată/ patriotă. singurea/singurică. mofluzi/ mofluji. vitejească/vitejască. gol-goluţi/goi-goluţi. deşartă/deşeartă. dârzi/dârji. mititea/mititică. domoli/domoi. snobă/snoabă. performanţele multor sportivi/a multor sportivi/a mulţi sportivi. şosete albastru-deschis/albastre-deschise. pitorescă/pitorească. părerile tuturor/ a toţi/a tuturor colegilor. livrească/livrescă. cel mai bun dintre/între/printre.harnic şi mai inteligent/cel mai harnic şi inteligent/cel mai harnic şi cel mai inteligent. a fost numit directorul institutului/director al institutului. copii vivace/vivaci. Subliniaţi formele corecte şi argumentaţi-vă opţiunile: studentului acela/ studentului aceluia/acelui student. literarmuzicală/literară-muzicală. paisprezece/patrusprezece. proaspăt sosiţi/proaspeţi sosiţi. adăugată/adăugită/ adăogită. dragei mele prietene/dragii mele prietene. tinerea/tinerică. părerea cea mai bună şi mai clară/cea mai bună şi cea mai clară. a lua parte/a lua partea. părerea acestei cercetătoare socotite celebre/socotită celebră. pedagogă/pedagoagă. confuzi/confuji. pentru moment/pentru un moment. dosar de acreditarea/de acreditare a. fuduli/fudui. un aşa om/aşa om/aşa un om. a da semn/a da un semn. al cincilea/al cincelea. 5. destuli de buni/destui de buni. a cincia/a cincea. Subliniaţi formele corecte şi argumentaţi-vă opţiunile: clasa întâi/întâia. căldicea/căldicică. sub pretext/sub pretextul că. din punct de vedere/din punctul de vedere al legii. măsuri superflue/superflui. 6. putrezi de bogaţi/putred de bogaţi. situaţie roz/roză. măiastre/măiestre. rău-platnici/răi-platnici. cheli/chei. ursuzi/ursuji. femei lălâi/lălâie. a lăsa vorbă/a lăsa vorba. străvechi/foarte vechi. al optulea/al optelea/al optălea. celor mai mulţi/celor mai multor. dulceacrişori/dulci-acrişori. demers obligator/obligatoriu. a avea rost/a avea un rost. argument contradictor/contradictoriu. foarte atent şi politicos/foarte atent şi foarte politicos. tăricea/tăricică. Argeşana/Argeşeana. asupra-i/asupră-i. brusci/bruşti. efect contrar/contrariu.

/dv. mă-sa/mă-sa lui/mă-sa copilului. (o) doime/ (o) jumătate. ora/orele doisprezece/ douăsprezece. o mie una/o mie şi una. problema asta/aceasta.000 lei./d-voastră. unui prieten de-al meu/al meu/de-ai mei. trifoi/trifoi cu patru foi.000 lei/între 10. Măria ta/ Măria Ta. pe însuşi reprezentantul firmei/pe reprezentantul firmei însuşi. a distribuit manualul unei sute/la o sută de cursanţi. am mers jumătate de/jumătate kilometru. pagina a doua/doi. nu are rost/nu-şi are rost/nu-şi are rostul. studenta 196 .000-20. asupră-mi/asupra-mi. o piesă dintr-asta/dintr-astea. dumneavoastră/dvs. la ora/orele opt jumătate/şi jumătate. unu/unul (numeral). cu ocazia celei de a doua suta aniversare/celei de a două suta aniversări. al o sutălea/al sutălea. unei studente ale mele/a mele. mamă de a doua/mamă de-al doilea. părerea nimănui/nimănuia. el i s-a adresat/ s-a adresat profesorului. treizeci şi unu/treizeci şi una de litere. de la orele douăzeci şi unu la orele douăzeci şi doi/de la orele douăzeci şi unu la orele douăzeci şi două. astă vară/ astă-vară/astăvară. tustrei/câteşitrei/toţi trei.şaisprezece/şasesprezece. al douăzecelea/ al douăzecilea. ora trei/orele trei. întâiei/întâii.000 şi 20. dumneasale/ dumisale/d-sale. nici unul/niciunul. fratele meu/frate-meu/frati-meu. quatro/a patra oară. douăzeci şi doi/douăzeci şi două decembrie. v-o jur/vă jur. înseşit/sextuplu. cei 300 de elevi/cele 300 de elevi. amândurora/ amândorura. întâile/întâiele. douăzeci şi unu ianuarie/douăzeci şi una ianuarie. întrânsul/întrînsul. două ianuarie/doi ianuarie. eu însumi/chiar eu/eu personal. amândoi/ambii. cei câteva zeci de meri/cele câteva zeci de meri. ochi-mi/ ochii-mi. a o suta/a suta. 20 de pagini/20 pagini/20 p. bis/a doua oară. lor înselor/înseşi. dorinţa tuturor/tuturora. costă două milioane de/două milioane lei. cea de a doua/cea de-a doua. al cincizecimiilea/al cincizeci de miilea. între 10. 7. în primul rând/primo. acordarea unui/a unui/a un milion de lei.. (o) pătrime/(un) sfert. trei/a treia oară. acest interesant student/studentul acesta interesant. câte unu/unu câte unu/câte unu/câte unu. lor înşilor/înşişi. capitolul întâi/unu. îndoit/dublu. a doisprezecea/ a douăsprezecea. jumate/jumătate/juma. dumneavoastră sunteţi interesată/ interesate. a zece milioana/a zecea milioana. cartea studentului acela/aceluia. în casă-mi/în casa-mi. am mers jumătate drumul/drumul jumătate. doi de i/doi i. ţi-o declar/îţi declar. Subliniaţi formele corecte: fetele înseşi/însele. Măria ta hotărăşti/ hotărăşte/hotărâţi. tuscinci/câteşcinci/ toţi cinci.

ne-ar pare bine/ne-ar părea bine. a urî. a trece. sora mea/sără-mea/ soru-mea. a zăcea. a mânca. acolo unde este posibil: o să trebuie/o să trebuiască. va zace/va zăcea. ţie însăţi/înseţi. 9. să-şi schimbe cămaşa/să schimbe cămaşa cu alta/să-şi schimbe altă cămaşă. Subliniaţi formele corecte şi susţineţi-vă opţiunea prin argumente. a vedea. alţi zece/alţii zece. astfel de artişti/astfel de artişti cum sunt/artişti cum sunt. eu şi ceilalţi colegi ai mei/eu şi colegii mei. a cosi. să coasă/să coase/să cosească. a toci. a sublinia. datorează/datoreşte. a speria. cususe/cosise. nimeni dintre noi nu consideră/nu considerăm. nimănui/nimănuia. să fi apreciat/să fii apreciat. a vedea. 8. a merge. a avea. a coace. va rămâne/va rămânea. va apare/va apărea. a acoperi. a voi. eu mă simt bine. atare/atari situaţii. sora sa/lui (ei). a bea. nora sa/noră-sa/noru-sa. a bea. noi rezolvasem/rezolvaserăm. cine/cui învaţă nu-i pasă de examen. nu fi rău/nu fii rău. Ce râzi?/De ce râzi?. Care aţi strigat?/ Care a strigat?. a tăcea. avui/avusei. o să trebuie/o să trebuiască. Cine ne este prieten?/Cine ne sunt prieteni?. a coase. a sui. acesta precedă/precede. datora/datorea. va coase/va cosi. a da. a vrea. fratele său/lui (ei). atâţi/atâţia profesori. colega care i-am telefonat/căreia i-am telefonat. în nici un caz/nici într-un caz. a coborî. absolvesc/ absolvă. unui student sau altul/unui student sau altuia. a apropia. nimeni şi nimic nu m-a convins/nu m-au convins. a veghea. alaltă seară/alaltăseară.asta/aceasta. a lucra. a dormi. eu fusei/fui. un lucru care îl am în vedere/pe care îl am în vedere. ei fuseră/ fură. ei trebuia/trebuiau să plece. ar coase/ar cosi. datorând/ datorind. cosând/cosind. părerea unui alt student/părerea unui altui student.Vă doresc şi Dv. orişicine/orşicine. a urechea. coase/coseşte. se va complace/complăcea. dat fiind obstacolele/ date fiind obstacolele. ceea ce vă doresc şi Dv. a lua. va ţine/va ţinea. a rupe. cumnatul tău/cumnatu-tău. a se sfii/sfiii. tânărul 197 . a umple. reflectă/reflectează. omul în cuvântul căruia/al cărui cuvânt cred. a obosi. cel ce/cela ce/acela ce. tatăl meu/tată-meu/taică-meu. va tace/va tăcea. a fi. al câtălea/câtelea?. a hotărî. a crea. mie însămi/mie însemi. multă sănătate/Eu mă simt bine. ne-ar place/near plăcea. maşinuţa care m-am jucat cu ea/cu care m-am jucat. asemenea studentă/asemenea studentă ca/studentă ca. Prezentaţi structura morfologică a tuturor formelor flexionare ale verbelor: a cânta. Ce-s cu astea?/Ce-i cu astea?. fiecare dintre ei s-a întrebat/s-au întrebat. fenomenul succedă/succede. multă sănătate. a scrie.

îngenunchează/îngenunchiază. felícit/felicít. ne furişăm/ ne furişem. merită investigat/de investigat. aranja/aranjea. raportă/raportează. sfấşii/sfâşíi. a zăvori/a zăvorî. venii/veni. el accedă/accede. trebuie cumpărat ceva/ de cumpărat ceva. ei trebuiau să vină/ei trebuia să vină/trebuia ca ei să vină. (eu) leagăn/legăn. invocă/invoacă (eu) bléstem/ blestém. să sughită/să sughiţe. să înconjure/să înconjoare. ordonă/ordonează. şade/şeade. sorbii/ sorbi. stai!/stăi!. a chiori/a chiorî. provocă/provoacă. se încumete/se încumetă. atenuiază/atenuează. desfidem/desfidăm. (ei) azvârl/azvârlă/azvîrlesc. va prevede/va prevedea. a privi ceva/ la ceva. bombăne/ bombăneşte. ar încape/ar încăpea. eu continui/eu continuu. (eu) mângấi/mấngâi. ghici!/ghiceşte!. se învecinează/se învecineşte. înflorează/înfloreşte. (eu) mânii/mâníi. ádu!/adú!/adă!. voiam/vream/vroiam. sorbii/sorbi. să miroase/să miroasă. era să cad/eram să cad. ştia cânta/să cânte. înfăşa/înfăşea. datorează/ datoreşte. ciuruie/ciuruieşte. înseamnă/însemnează. términ/termín. spărseserăm/ sparserăm. contractă/contractează. ei erau să moară/ei era să moară/ era ca ei să moară. anunţarea de/ de către director. manifestă/manifestează. pustii/pustiii. aprobase/aprobaseşi. putea veni/să vină. trebuie făcut eforturi/ făcute eforturi.concedă/concede. a adăuga/a adăugi/a adăogi. şovăie/şovăieşte. înconjor/înconjur. observă/obsearvă. ignoră/ignorează. învârte/învârteşte. (eu) deapăn/depăn. a alunga/a alungi. zdroncăne/zdroncăneşte. tânja/tânjea. a curăţa/a curăţi. venisei/veniseşi. toarnă/turnează. concură/concurează. deranjăm/deranjem. am început a crede/să credem. pieri!/piei!. solícit/solicít. păşa/păşea. mîntuie/mântuieşte. ţăcăne/ţăcăneşte. (ei) miros/miroase. a rage/a răgi. disecă/diseacă. justífic/ justifíc. creind/creând. înfăşor/înfăşur. înşală/ înşeală. (el) azvârle/azvârlă. biruie/biruieşte. a dogori/a dogorî. stăruie/stăruieşte. a ajuta pe cineva/ cuiva. bănuie/bănuieşte. a sumete/a sumeţi. aranjează. împresor/împresur. întârzii/ 198 . (se) îngrija/îngrijea. intoxíc/intóxic. evaporă/evaporează. şchioapătă/şchiopătează. a avea a face/de-a face. dómin/domín. reflectă/reflectează. mi se năzare/mi se năzăreşte. să amâie/ să amâne. a fost anunţat de director/de către director. va încăpea/va încape. eu mâi/mân. trunchiază/ trunchează. aşază/aşează. convocă/convoacă. să nu fi acceptat/să nu fii acceptat. priii/prii. uite-mă/uită-te la mine. trişa/trişea. degajă/ degajează. rămăserăm/rămaserăm. purcedând/purcezând. a tărăgăna/a tărăgăni. sari/sai/sări/săi. îndoaie/îndoieşte. bântuie/bântuieşte. stam/stăteam. acordă/acordează. să aibă/să aibe. se străduie/se străduieşte. a aiura/a aiuri. vrui/vrusei.

odată cu/o dată cu. din cât cunosc eu/din câte cunosc eu. pe tăcute/pe tăcutelea. iar/iară. aşa de atent/aşa atent. participă destul de mulţi/destui de mulţi. odată/o dată. ades/adesea/deseori/adeseori. câte o dată/câteodată. luni-seară/luni seară/luni seara. întrucât/întru cât. de abia/de-abia. arar/ arare/arareori/rar. zi de zi/zi cu zi. deunăzi/de-ună-zi. minimum/minim. deloc/de loc. adineauri/adineaori/ adineaorea. fir-ar/ fire-ar. aidoma prietenilor/cu prietenii/ca prietenii. să arză/să ardă. niciodată/nici o dată. altădată/altă dată. atunci/atuncea/ atuncia. 199 . asemenea/asemeni.întârziez. totuşi/tot. continuu/ încontinuu. totodată/tot o dată. totalmente/total. anexez/anexez alături/prezint alături. pe cât ştiu/pe câte ştiu. 10. a venit şi/a mai venit/a mai venit şi. în acest scop/în această idee. să dea/ să deie. completamente/complet. pururi/pururea. abia/de-abia. zvânt/zvântez. nicicum/nicidecum. acum/acuma. de o manieră categorică/într-un mod categoric. (eu) speriu/sperii. întruna/ într-una. lunea/lunia. deseară/diseară. cât mai mulţi/câţi mai mulţi. mâine-dimineaţă. oricât/orişicât. nicăieri/nicăierea. după cât ştiu/după câte ştiu. asemenea unui prinţ/a unui prinţ. din cale-afară/din cale afară. la modul ironic/cu ironie/ironic. jur-împrejur/de jur împrejur. porţi larg deschise/largi deschise. de-a buşilea/de-a buşile. trebuie/trebuiesc luate măsuri. filmul merită văzut/să fie văzut. cât de mulţi/câţi de mulţi. pretutindeni/ pretutindenea. în prima luni/lune. expres/ anume/înadins/ într-adins. conform recomandărilor/cu recomandările. astă seară/astă-seară. odată ce/o dată ce. în principal/în cea mai mare parte. totdeuna/totdeauna/ întotdeauna. defel/de fel. totodată/totdeodată. aici/ici/aicea/aicia. după-amiază/după amiază. din contra/din contră. bineînţeles/bine înţeles/bunînţeles. merită/se merită. pururi/pururea. oareşicum/ oarecum. atât de frumos/atâta de frumos. liber-cugetători/liberi-cugetători. de fapt/ în fapt. astă toamnă/astă-toamnă. ea cântă cel mai bine/cea mai bine. rău-făcători/răi-făcători. Subliniaţi formele corecte: nou-născuţi/noi-născuţi. acum două zile/cu două zile în urmă/acum două zile în urmă. acătări/acătării. câteodată/câte o dată. prefer/mai bine/prefer mai bine. din cale afară/din cale-afară. deodată/de odată/de o dată. ieri seară/ieri-seară. doar/doară. arză-l-ar/ardă-l-ar. altminteri/altminterea/altmintrelea. excesiv de pretenţioşi/excesivi de pretenţioşi. alături/alăturea. destul de dulci/destui de dulci. cât/câtuşi.

a fost numit şef de serviciu/şef serviciu. a aşteptat trei săptămâni/timp de trei săptămâni. cât privesc/cât priveşte realizările. se concentra asupra problemei/pe problemă. asupra ce voi spune/a ce voi spune. Subliniaţi formele corecte: în ce privesc/în ce priveşte realizările. sobă pe gaze/cu gaze. s-a luat după noi/de pe noi. ci/ci dimpotrivă a plecat. pe baza/în baza. cu-n/c-un. pe temeiul/în temeiul. n-a venit. au rămas trei contra patru/contra a patru. a profitat după urma lor/de pe urma lor. l-a iertat. un copil de pe strada ta/după strada ta. prin ajutorul/cu ajutorul. între mine şi între el/între mine şi el. intercalate între rânduri/ plasate între rânduri. acesta/pe acesta de ce nu-l iei. ca pregătire/ca şi pregătire e bun. mă întorc curând/în curând. faţă de/faţă cu. ca apreciere/ drept apreciere/ca drept apreciere. decizie greşită datorită grabei/din cauza grabei. suferă de stomac/cu stomacul. alături de/alături cu. în afara colegilor/în afară de colegi. un pahar cu apă/de apă. s-a transmis la patru/celor patru facultăţi. cu maşina sau fără/cu sau fără maşină. pro sau contra reprezentantului/reprezentanta. datorită a două/la două/celor două colege. maşină de spălat/pentru spălat. procedura este conformă prevederilor legale/cu prevederile legale. prin uşă/pe uşă. ai primit toţi/pe toţi invitaţii. drept pentru care/ drept care am încheiat prezentul proces-verbal. unul din noi/dintre noi. întru cinstirea/pentru cinstirea neamului. asupra-mi/asupră-mi. contrar a ceea ce/la ceea ce/la ceea ce se spune. înaintea multor/a multor/a mulţi prieteni. prin avion/cu avionul. haină de piele/din piele.11. a-şi aminti de studenţie/despre studenţie. căci altfel/de altfel era om bun. întru promovarea/pentru promovarea reformei. în raport cu/în raport de. la fel de bun ca/ca şi desertul. nu este necesar de a interveni/a interveni. la data de 20 ianuarie/la 20 ianuarie. îl pun în/pe/la tren şi ţi-l trimit. mai bun ca/ca şi/decît desertul. în acest număr/la acest număr au colaborat. cu sau fără zahăr/cu zahăr sau fără zahăr. fără a vedea/făr-a vedea. suntem alături de el cu trup şi suflet/cu trup şi cu suflet. 200 . pleacă în/la Piteşti. graţie inteligenţei şi hărniciei/inteligenţei şi a hărniciei. distanţa între centru şi periferie/ dintre centru şi periferie. dintr-o dată/dintrodată/dintrodată. după aceea/dup-aceea. 100 km pe oră/la oră. se interesa de fiu/ despre fiu. copie de pe/după buletin. caietul e plin de/cu formule. înde/în de primăvară. ca colegi/ca şi colegi/în calitate de colegi. nu omitea de a spune/a spune. dar/ cu toate acestea/dar cu toate acestea nu înţelegea. încadrate de paranteze/cu paranteze/între paranteze. s-a urcat în alt/într-alt tren. se concentra. afară de/în afară de/afar’de.

Mioara. Morfologia limbii române. Graur. 1985. măi Bogdane. Editura Didactică şi Pedagogică. 5. pericol. Elena. Am căzut. 2001. ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti. Gramatica limbii române. bâldâbâc/ bâldî-bâc. Editura Credis. măi/mă. BIBLIOGRAFIE 1. Limba română. Gramatica limbii române. 1966. Vai! Am căzut/Vai! am căzut. 201 . ham! haide/haidem/ haideţi. Bucureşti. Compendiu. Corectitudine şi greşeală. Forăscu. Editura Fundaţiei România de Mâine. Morfologia. Acum e – vai – pericol/Acum e. Hristea. Bucureşti. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Alexandru. Gheorghe. 2000. 2000. Subliniaţi formele corecte: aoleu/auleu/aoleo. O gramatică a „greşelilor”. Florin. Mioara. 2001. 11. Bucureşti. 3. Iorgu. Avram. Valeria. 6. măi. 10. Avram. iacă/iaca. Toma. Gramatica limbii române. Popescu. Dumitru. Curs general.. Ţi-am spus. 2. 1974. Bejan. Editura Cartier. Sinteze de limba română. Editura Academiei. Manuela. Tendinţele actuale ale limbii române. Editura Polirom. Ion. Morfologia limbii române. 7. vai! Din nou/Am căzut. 12. Constantinescu-Dobridor. Toma. Gramatica pentru toţi. Editura Socec et Co. Bucureşti. Tratat de gramatică a limbii române. 1995. 9. Cornel. Chişinău. Coteanu. Cluj. Editura Ştiinţifică. Editura Echinox. să vedem. Brâncuş. Silvestru. Bidu-Vrânceanu. Limba română azi. Dumitru. 2001. Theodor (coordonator). hait/haiti. hodoronctronc/hodoronc tronc. Irimia. Iaşi. Editura Humanitas. Limba română actuală. tura-vura/tura vura. Bogdane/Ţi-am spus. Bucureşti. 1968. 1999. Morfologia limbii române. Cuvintele limbii române între corect şi incorect. Iordan. Editura Fundaţiei România de Mâine. 4. Ion. hop/hopa. 15. Tiraj nou. 14. Ga-ga! Ham-ham! Ham. 8. Editura Humanitas. Dimitriu. Hai să plecăm!/Hai. Limba română contemporană. vai! din nou. Ia să vedem!/Ia. Bucureşti. Grigore. 1997. Iaşi. 1948. Editura Institutul European. ediţia a III-a. vai. Angela. Cu-cu!/Cucu. Guţu-Romalo. de/dec. 13. Narcisa.12. Bucureşti. ediţia a II-a. Saramandu. să plecăm. 1984. Bucureşti. Ion. hop-aşa/hop şa. Editura Albatros. 1987. tic-tac/tic tac. haidade/haida-de.

sintaxa şcolară descrie partea de propoziţie şi propoziţia. repetiţia. situând verbul într-o poziţie categorială de tip sintactic (negaţia: adverbele nu. aproximativ. mai. complementul şi elementul predicativ suplimentar. aderenţă (ataşarea în vederea complinirii regentului). modalitatea: adverbele aproape. forma neaccentuată a pronumelor personale în aşa-numitul dativ etic (Mi ţi-l ia de brâu. adordonarea şi incidenţa. care îndeplinesc câte o funcţie sintactică şi contractează între ele relaţii sintactice. de identitate: tot. Unităţile sintaxei sunt: partea de propoziţie. Obiectul ei îl constituie unităţile. Realizarea funcţiilor sintactice poate structura un constituent: simplu (Primăvara înfloresc ghioceii). de asemenea. pronume etc. atributul. Există şi elemente lingvistice fără funcţie sintactică proprie: adverbe interogative (oare?) sau exclamative (Unde nu mi ţi-l ia de brâu. Ele sunt: predicatul. numai. Relaţiile sintactice sunt: interdependenţa. doar.. Ele sunt marcate prin: flexiune (sub forma acordului gramatical sau a recţiunii). Altele intră în structura predicatului... tempoul. coordonarea. adverbe.). subiectul. conjuncţii.. nici). Prin tradiţie. SINTAXĂ Sintaxa studiază regulile privind îmbinarea cuvintelor în propoziţii şi a propoziţiilor în fraze. de aparenţă: parcă. topică. în special. propoziţia şi fraza. elipsa. multiplu (Andrei şi Bogdan 202 .V. construcţiile perifrastice. mai. accentul logic. sintagma. cât pe ce. joncţiune (folosirea elementelor de legătură: prepoziţii. relaţiile şi funcţiile sintactice. subordonarea. juxtapunere (alăturarea termenilor). adverbe-regim (de aproximaţie: cam. tot.). Funcţiile sintactice constituie identităţi semantice ale unităţilor sintactice (spre deosebire de relaţii care sunt elemente de expresie a acestora). tocmai).). chiar. dublarea. aspectul: adverbe de aspect: iar. intonaţie şi pauză. Pentru reliefarea unor unităţi sintactice se folosesc. de restricţie: măcar. aproape. sublinierea: mai ales.

pauza. intonaţia. dezvoltate: N-are unde parca. Relaţiile dintre părţile de propoziţie sunt de subordonare (constitutive pentru existenţa propoziţiei) şi de coordonare (neobligatorii pentru existenţa propoziţiei). sunt afirmative şi negative. dintre care cel puţin una este principală. după structură (simple: Studentul învaţă. mixt (Fiind bolnav. analizabile şi neanalizabile. dublate: I-am spus lui Andrei. articole posesive şi demonstrative). Sintagmele. Raportate la unităţile sintactice superioare (fraza. Propoziţiile sunt comunicările cu un singur predicat. joncţiunea (foloseşte cuvinte auxiliare: prepoziţii. fiecare dintre cele două categorii putând fi primare (student inteligent. a lipsit). nondependente. multiple: Andrei şi Maria joacă şah). dezvoltat (N-are cine să-l ajute). se clasifică după poziţia ocupată în organizarea propoziţiei (principale – subiectul şi predicatul). 203 . Părţile de propoziţie.merg la munte). aderenţa). numai prin subordonare sau şi prin coordonare şi prin subordonare. pe toate le place). juxtapunerea şi intonaţia. topica. După scopul comunicării. iar după structură. principale. Mijloacele de marcare a relaţiilor de coordonare: joncţiunea. dependente (sau subordonate) şi incidente. Fraza conţine minimum două propoziţii. Mijloacele de marcare a relaţiilor de subordonare sunt: flexiunea (forme de manifestare: acordul. caietul studentului) sau complexe (caietul studentului inteligent). propoziţiile pot fi: independente. pot fi clasificate în nominale şi verbale. complementul. cele mai mici unităţi purtătoare de funcţii sintactice. elementul predicativ suplimentar). mai bine zis buhăită de nesomn). sunt enunţiative şi exclamative (fiecare putând fi exclamative şi neexclamative). Tipologic. După forma predicatului. adverbe. Dubla (sau tripla) realizare a unor funcţii sintactice se datoreşte îndeosebi specificului limbii noastre de a relua sau anticipa formele accentuate ale pronumelui personal prin formele neaccentuate (Câte le vede. enunţul). verbe copulative. secundare –atributul. complex (Întrebarea e dacă va reuşi). asta îl supără) sau la alţi termeni autonomi semantic (Avea o figură obosită. frazele pot fi: formate numai prin coordonare. Ea se poate referi şi la pronumele demonstrativ cu valoare neutră acesta (Că nu l-a invitat. îmbinări de părţi de propoziţie fără predicaţie. recţiunea.

Subiectul este partea principală de propoziţie despre care se spune ceva cu ajutorul predicatului. subînţeles: Andrei merge pe stradă şi priveşte vitrinele magazinelor. deşi existent. în număr. cine este. Tu şi ei mergeţi cu mine). celelalte apărând ca asocieri (Andrei. Răspunde la întrebările cine? ce? şi se acordă în număr (iar la pronume şi în persoană) cu predicatul (Studentul citeşte. împreună cu Bogdan. În unele propoziţii poate fi inexistent (Plouă. Excepţii de la cazul subiectului (nominativ): Mergem cu toţii. Ai lui sunt acasă. c) Predicatul unei atributive se poate acorda cu un nume predicativ sau cu un atribut apropiat din regentă: Tu eşti un om care respectă legile. când subiectele au importanţă egală (Andrei şi Bogdan merg la meci). când unul dintre subiecte iese în relief. cum este). şi cer predicatul la singular. gen şi caz. Acesta se face cu subiectul gramatical. Subiectul poate fi: simplu (Pomii înfloresc). Predicatul este partea principală de propoziţie care spune ceva despre subiect (ce face. multiplu (Fetele şi flăcăii s-au prins în horă). în funcţie de tipul de predicat. d) Dacă numele predicativ este un pronume personal. ce este. respectiv eu. Se întunecă). 204 . iar persoana a II-a prevalează asupra persoanei a III-a (Eu şi el am fost primii. acordul se face cu subiectele incluse voi. În propoziţiile fără subiect arată o acţiune (Ninge) sau o stare (Acolo este frumos). Propoziţia subiectivă îndeplineşte funcţia de subiect al predicatului din regentă (Cine ştie carte are patru ochi) sau al unui alt verb din aceasta (Aflându-se cum ai procedat. cauzale (Cine s-a fript cu ciorbă suflă şi-n iaurt). concesive (Orice cuvânt ar spune s-ar acuza). Se vede ca o pată. nedeterminat: Bate la uşă). Acordul predicatului cu subiectul este obligatoriu. Mai există din acestea. Îi spun cui mă întreabă. iar în altele. b) În propoziţiile Toţi studenţii să veniţi mâine la seminar. Unele propoziţii subiective au nuanţe secundare: condiţionale (Bine ar fi să renunţi la obiceiul acesta). toată lumea a fost mulţumită). persoană. dezvoltat (N-are cine spune). nu este exprimat (inclus în persoana verbului: Dimineaţa alerg o oră. Acordul în număr: a) Subiectul multiplu solicită predicatul la plural. Poate fi verbal şi nominal.Subsemnatul solicit audienţă. acordul în persoană se face cu acesta (Statul sunt eu). Noi citim). A venit la lume! Eu şi cu tine suntem în aceeaşi echipă. Acordul în persoană: a) În cazul subiectelor de persoane diferite persoana I prevalează asupra celorlalte.

la singular. acordul acceptat este cel cu termenul introdus de ci (Nu ei. nici el n-a plecat). f) Subiectele formate din construcţii care exprimă reciprocitatea au predicatul la plural (Îşi luau curaj unul de la altul). după înţeles (Nici ea. h) Când termenii subiectului multiplu. se acceptă şi acordul prin atracţie cu primul termen al subiectului (A fost odată un moş şi o babă). acordul se poate face fie la singular. Balcoanele şi pereţii sunt murdari). formal (Nici ea. şi cu termenul cel mai apropiat. nici el nu renunţăm). ori el va renunţa). alături de acordul gramatical. acordul se face la feminin plural.. fie la plural. b) Dacă denumesc fiinţe şi lucruri. când substantivul masculin e la singular (Podeaua şi peretele sunt murdare). e) Subiectul pronume de politeţe (dumneavoastră) cere verbul auxiliar la plural. sunt substantive nearticulate. Pereţii şi balcoanele sunt murdare. masculinul prevalează asupra femininului (Studenţii şi studentele sunt examinaţi).merge la meci). Acordul în gen: a) În cazul subiectelor multiple antepuse exprimate prin substantive care denumesc fiinţe. când substantivul masculin e la plural (Podeaua şi pereţii sunt murdari. Substantivele neutre contează în aceste scheme de acord ca masculine la singular şi ca feminine la plural (Peretele şi balconul sunt murdare. acordul se face cu numele de fiinţe (Maşina şi şoferul sunt prăfuiţi). g) Când termenii subiectului multiplu coordonaţi copulativ exprimă aceeaşi noţiune sau noţiuni foarte apropiate. acordul se face la singular (Pâine şi sare nu se găseşte la chioşc). c) Când coordonarea adversativă a subiectului multiplu este realizată în formula nu. mulţime. la singular (Nimeni şi nimic nu-l poate opri). la plural. la singular.ci. parte. este corect acordul după înţeles. iar subiectele multiple coordonate disjunctiv cer îndeosebi predicat la singular (Ori eu. c) Dacă denumesc nume de lucruri de gen masculin şi feminin. ci tu ai greşit). dacă subiectul are atribut la plural (Majoritatea concurenţilor s-au oprit). 205 . i) Când subiectul multiplu este aşezat după predicat. jumătate) au de obicei predicat la singular dacă subiectul nu are determinare atributivă (Mulţimea mergea liniştită) şi predicat la plural. d) Subiectele substantive colective. care exprimă o cantitate (majoritate. b) Subiectele multiple coordonate copulativ cer mai ales predicat la plural (Nici eu. Pereţii şi podeaua sunt murdare). iar participiul la numărul cerut de substantivul înlocuit (Dumneavoastră sunteţi aşteptat). sunt coordonaţi negativ prin nici. k) Predicatul impersonal rămâne la singular şi când e multiplu (A vorbi şi a pleca e uşor). nici el n-au plecat).. j) Când termenii subiectului multiplu.

murdare. Voi – cum vă ştim). acordul în caz este recomandat. invitată la conferinţă. chiar dacă este distanţat (unei şcoli de mult şi bine cunoscute). atributele sunt izolate (despărţite prin virgule de restul enunţului: Studentul. Acordul în caz este obligatoriu la atributele neizolate (unei maşini reparate. Acordul după înţeles este acceptat rar. a acceptat pe loc) şi neizolate (aduc o informaţie indispensabilă. deşi are reguli numeroase. aţi observat imediat). b) Acordul cu substantivele care au înţelesul diferit de genul gramatical se face după formă (Vedeta argentiniană transferată la o echipă de fotbal din Italia). Propoziţia atributivă este propoziţia subordonată care îndeplineşte funcţia de atribut al unui substantiv sau al unui substitut al său din regentă. dar se acceptă şi construcţiile fără acord (Continuarea acestei discuţii. nu prezintă dificultăţi pentru vorbitorii cu nivel mediu de instruire. s-au înscris la concurs. număr şi caz. Acordul în gen şi număr. au fost curăţate). casa în al cărei balcon. grăbit. colegul şi colega mea). purtată între reprezentanţii celor două ţări).Propoziţia predicativă este propoziţia subordonată care îndeplineşte funcţia de nume predicativ al unui verb copulativ din regentă (Noi suntem cum am fost mereu. Acordul prin atracţie se foloseşte frecvent în cazul regentului multiplu (Casa şi pământul nostru). Atributul este partea secundară de propoziţie care determină un substantiv sau altă parte de vorbire cu valoare de substantiv: Cărţile elevilor sunt pe bănci. o lucrare a cercetătorului. c) Acordul cu termenii determinaţi multipli se face în cele mai multe cazuri după regulile prezentate la numele predicativ (Studentul şi studenta. d) Frecvent este tolerat acordul prin atracţie cu ultimul termen. a acceptat să ţină o expunere). Podeaua şi peretele. studenţilor celor studioşi). casa în balconul căreia. 206 . adică era supărat). şoselei asfaltate). mai ales în cazul unor nume proprii lângă care se subînţelege un apelativ la alt gen (Popescu. Câteva norme mai importante: a) Acordul cu pronumele de politeţe se face după înţeles (Dumneavoastră. Există două tipuri de atributive: propriu-zise (Studentul care a fost examinat a răspuns bine) şi apozitive (Stătea mereu tăcut. Are trei stilouri. de aceea nu se despart de restul enunţului: Studentul grăbit a acceptat pe loc). mai ales la atributul neizolat (literatura şi cultura medievală. convinşi de succes. Acordul atributului cu regentul se face în gen. e) Pronumele (adjectivele pronominale) din componenţa atributului pun probleme de acord (un creion al acestei studente. atent. În funcţie de intensitatea legăturii cu regentul. La atributul izolat.

Cei opt pereţi i-am zugrăvit într-o zi). de mod (Merge repede).. afară de marţi). de numerale ordinale. cel ce şi cele nehotărâte iau numai forme de genitiv. concesiv (Contra aşteptărilor. şi-a adus pixul). Cel circumstanţial poate fi: de loc (Totul se petrecea în grădină). de genitive cu articol demonstrativ. Complementul este partea secundară de propoziţie care determină un verb. Dintre problemele de cultivare a limbii referitoare la realizarea acestor funcţii sintactice. cele mai multe complemente construite cu pe (Pe studenţi i-am chemat dimineaţa). complementele directe substantivale precedate de majoritatea adjectivelor demonstrative. opoziţional (În loc de cămaşă. cumulativ (Pe lângă stilou. în ordinea importanţei acordate de autor. complementele circumstanţiale se pun către sfârşitul propoziţiei. b) reluarea complementului direct este obligatorie pentru: complementele directe substantivale articulate hotărât (Creionul l-am ascuţit). de relaţie (Un om frumos sufleteşte). problema pe cine să lase responsabil). cu excepţia cazurilor când regenţii sunt substantive verbale şi/sau având sens legat de sfera informaţiei (Întâlnirea cu cine nu mă aşteptam. de scop (A venit pentru concurs). pronumele relative care. de adjective posesive. Elementul predicativ suplimentar este partea secundară de propoziţie cu dublă subordonare: faţă de un verb şi faţă de substantiv sau de un substitut al său (Studenţii au venit bucuroşi). un adverb sau o interjecţie predicativă. Este 207 . de excepţie (Sunt liber mereu. consecutiv (Este loial până la sacrificiu). sociativ (A venit cu frate-său).. un adjectiv. Cel necircumstanţial poate fi: direct (Formează o echipă). instrumental (Sentimente sugerate prin culori). de cauză (Avea obrajii roşii de emoţie). indiferent de funcţia din atributivă (Rugămintea cui m-a trimis e să mă ajutaţi). iar pronumele relative cine. Poate fi necircumstanţial şi circumstanţial. de numerale cardinale cu articol demonstrativ sau de adjective la superlativ relativ (Această carte am citit-o în liceu. te anunţ). condiţional (În eventualitatea plecării. de adjectivul nehotărât fiecare.. ce. menţionăm: a) tendinţe privind topica diferitelor complemente: complementul direct precedă pe cel indirect. Toate tipurile de complemente şi elementul predicativ suplimentar pot avea şi dezvoltare propoziţională. a învins). indirect (Vorbeşte cu prietenii) şi de agent (Este ajutat de către fraţi). de timp (Ieri am fost la schi). cât sunt la genul şi numărul termenului regent şi la cazul cerut de funcţia din atributivă (Studentul pe care l-am examinat a răspuns bine). poartă tricou).În atributivele pronominale.

Pentru complementele realizate prin pronumele (ori)cine. Poarta şi stâlpii i-a vopsit). În restul situaţiilor este facultativă: Nu (i)-am mulţumit fiecăruia. posesive şi demonstrative (Te-a numit pe tine. a înştiinţa. număr şi gen. Îi scrie aceluia). Le-am ales pe acestea) şi neacceptată pentru pronumele nehotărâte oricine.însă neacceptată pentru cele mai multe complemente directe fără pe (Contabil am angajat. 208 . mi-e foame. nelegate sintactic de elementele componente ale propoziţiei sau frazei în care sunt inserate. Unul dintre complementele acestor verbe poate fi reluat sau anticipat (Pe el l-a întrebat ceva). mi-e greu. Creionul şi guma le-am pus în geantă. Nici un contabil n-am angajat. prin pronumele nehotărâte oricine. situaţie cu totul diferită de dublare a complementului direct. (Le)-am scris celor trei. a asculta. I-a audiat pe fiecare). a examina. Uneori este admis şi acordul după înţeles (Majoritatea cărţilor le-am inventariat. Unele verbe (a anunţa. reflexive. a pofti.) pot avea două complemente directe. Acordul cu un complement direct multiplu se realizează după regulile prezentate la acordul predicatului (V-a convocat pe tine şi pe el. a avertiza. a învăţa. mi-e sete. Poarta şi stâlpul le-a vopsit. a ruga. a plăti etc. I-am văzut pe ai tăi. (alt)cineva sau pronumele negativ nimeni (Caut pe cineva. c) Anticiparea complementului direct este obligatorie pentru pronumele personale. Acelora nu le sunt necesare plimbări. a sfătui. precum şi în construcţii ca mi-e dor. Nu caut pe nimeni). de regulă un nume de fiinţă şi un nume de lucru (Îl avertizez/întreb/sfătuiesc/rog ceva). Ce-ai făcut?) şi pentru complementele directe cu pe realizate prin pronumele personale cine. persoană. d) Reluarea complementului indirect este obligatorie pentru complementele realizate prin substantiv sau numeral şi prin majoritatea pronumelor: Copiilor le plac dulciurile. altcineva sau prin pronumele negativ nimeni (Pe cine a întâlnit? Pe nimeni n-a văzut). Cuvinte şi construcţii incidente sunt considerate cuvintele. Pronumele neaccentuat care anticipează/reia complementul direct sau se acordă cu acesta în caz. Nu este acceptată la complementele realizate prin substantive nume de inanimate (A donat facultăţii cărţile). mi-e teamă (Îi e dor de părinţi). La trei li s-au dat medalii. a întreba. Îi caut pe Andrei şi pe Maria. (ori)cât este însă facultativă: Cui (îi) trimiţi scrisoarea? Anticiparea este obligatorie pentru complementele realizate prin pronume personale şi demonstrative (Ţi-au trimis ţie toate invitaţiile. respectiv construcţiile de diferite dezvoltări.

Mijloacele de marcare a construcţiilor incidente sunt. Sinonimia sintactică se poate realiza între unităţile de acelaşi fel (între părţi de propoziţie. unelte pescăreşti – unelte pentru pescari. comunicări de sine stătătoare. Atunci prostul. nu ştiu dacă mă-nţelegi?. intonaţia şi tempoul. procedee cu potenţial expresiv. i-a spus totul. transformările în structura sintactică. frate!. iar în scris. fapt corelat cu specificul flexiunii româneşti (direcţionată prin acord sau flexiune). s-a culcat. Sinonimia sintactică face posibile diversele transformări sintactice. parantezele sau virgulele. Obosit. depăşind compartimentarea rigidă şi imobilismul demersului descriptiv tradiţional. Există construcţii incidente golite de sens şi folosite ca ticuri verbale: domnule!. propoziţia consecutivă şi coordonarea conclusivă ocupă întotdeauna locul secund. el s-a culcat – Obosit cum era. Situaţiile de topică fixă sunt rare. vorbirea directă şi indirectă. De exemplu. adicătelea etc. topica. un specialist bun. în vorbire. Când s-a mai întâmplat aşa ceva? Niciodată nu s-a întâmplat aşa ceva. liniile de pauză. Dacă-mi place. ce mai?. cu rolul articolelor şi al prepoziţiei pe. Dinamica structurii sintactice surprinde corelaţii posibile. concordanţa timpurilor. Fenomenele şi procesele observabile într-un asemenea demers sunt: sinonimia sintactică. semantic şi stilistic important. Are numai o dorinţă – N-are decât o dorinţă. Sunt ocupat. în sfârşit. pe orizontală şi pe verticală. vino încoace. că altfel nu pot să-i zic. fără îndoială. Fiind liberă.şi care constituie. mă rog. situate pe alt plan faţă de comunicarea de bază: Măi. este mândru de ea – Are o maşină de care este foarte mândru. Am văzut maşina voastră – V-am văzut maşina. M-au impresionat cele văzute – M-a impresionat ce am văzut. ca şi cu dublarea complementului direct şi indirect. necesare unei exprimări cât mai adecvate conţinutului exprimat. nu-i aşa?. ale structurii sintactice statice. Eu sper – şi ţi-o spun asta ca să mă ţii minte – că m-ai înţeles). îl cumpăr. topica are un rol gramatical. Are o maşină nouă. îl cumpăr – Îmi place. pentru că sunt ocupat. Este. Topica (sau ordinea) cuvintelor în propoziţie şi a propoziţiilor în frază este în limba română preponderent liberă. punctuaţia. de fapt. pauzele. respectiv între propoziţii) sau între unităţi de niveluri diferite: toate drumurile – drumurile toate. 209 . deci nu mă duc – Nu mă duc. Ei s-au ocupat de organizare – Ei sunt cei care s-au ocupat de organizare. un copil minunat – o minune de copil.

frecvente în stilul oratoric şi în poezie. SAP. Ştie cine vine). 210 . Învaţă studenţii? Învaţă studenţii!). Topica părţilor de propoziţie este în relaţie cu felul propoziţiilor după scopul comunicării (Studenţii învaţă. linia de dialog. cu prezenţa şi locul altor părţi de propoziţie (Unde este cartea? Pe cine caută?). a conclusivei cu deci. uneori tempoul şi accentul) şi al unor mijloace sintactice (juxtapunerea) în organizarea structurii sintactice a textului. pentru antepunerea adjectivului: important eveniment. SP. n-a ţinut bine minte). a consecutivelor şi a comparativelor cu decât. neutră stilistic) este. un oarecare inginer – un inginer oarecare. nu a promovat. intercalarea (Colegii. linia de pauză. indicând relaţiile în care se află cu alte unităţi şi funcţiile îndeplinite. aşadar. marcantă personalitate. pauza. dislocarea (s-a cam aventurat. parantezele. în funcţie de dezvoltarea propoziţiei. virgula. facă-se). predicativă – subiectivă). L-am întâlnit. Aceste roluri sunt îndeplinite de semnele de punctuaţie: punctul. auzi-l. ale noastre visuri). SAPOA. cu felul termenului determinat şi determinant (întâlnindu-l).Rolul gramatical se concretizează în marcarea funcţiei diferite a unor părţi de propoziţie/propoziţii cu aceeaşi formă (exemple: subiect – nume predicativ. cu termenul prin care se exprimă (cămin studenţesc. un biet cămin). i-au cumpărat un cadou). Propoziţiile se succedă şi ele uneori după anumite reguli: postpunerea adversativei cu ci. destăinui-m-aş. respectiv poetic. de aceea. ghilimelele. SAPOAC (Studenţii buni pregătesc examenele anuale din vreme). Topica propoziţiilor subordonate este în relaţie cu mijlocul introductiv (Cum nu s-a pregătit. apoziţie – regent. SAPO. Am întâlnit-o). semnul de exclamaţie. două puncte. Rolul semantic se face simţit prin diferenţierea sensurilor lexicale ale unor cuvinte (o simplă întrebare – o întrebare simplă. Topica obişnuită (şi. Punctuaţia delimitează grafic unele unităţi sintactice. punctele de suspensie. vara asta – astă-vară). Nu a promovat. subiect – complement direct. a majorităţii atributivelor. inversiunea (auzit-am. prin urmare. nu prea s-a ocupat. căci nu s-a pregătit) şi cu tipul propoziţiilor regente (Cine vine ştie. de ziua lui. Ea marchează în scris rolul mijloacelor fonetice (intonaţia. cu modul lor de construcţie (Am întâlnit un coleg/o colegă. punctul şi virgula. Tot aspecte ale topicii sunt reluarea şi anticiparea complementului prin formele neaccentuate ale pronumelui personal. semnul de întrebare. Rolul stilistic este vizibil prin preferinţa stilurilor pentru anumite construcţii (stilul publicistic.

străvezii” – Z. a răspunde etc. rude. nici să-i faci.. a arăta. Prezentăm câteva: elipsa (Azi un ou. Acestea sunt însoţite de obicei de un cuvânt de declaraţie (a spune. Vorbirea directă şi indirectă reprezintă cele două modalităţi principale de reproducere a celor spuse de cineva.M./Pe-al meu propriu rug.”. nici să-ţi facă). Stancu). au excepţii: interzicerea virgulei între subiect şi predicat sau înainte de şi este înlăturată dacă între acestea apare o intercalare (Du-te. încât să poată fi auzit). Arghezi). Eminescu). Vorbirea directă reproduce întocmai. a zice.M. a declara. Cuvântul de declaraţie poate lipsi. Concordanţa timpurilor între verbele unor propoziţii există foarte rar în limba română: la unele finale (Du-te de te culcă).Vino cu mine!). Bacovia). şi vezi. la comparativele condiţionale (Vorbeşte ca şi cum ar cânta) şi la cele consecutive (Era destul de aproape. inversiunile şi dislocările („De-al meu propriu vis. ca şi între subiective. Procedeele sintactice cu potenţial stilistic sunt numeroase. chiar cele mai stricte. cine i-i tată. omule. predicative. izolarea (Prostul. surori. construcţiile contrase („Spre a-ţi aminti trecutele petreceri. prohibitive (interzicerea virgulei între subiect şi predicat.Vino cu mine.Situaţiile gramaticale în care se folosesc aceste semne sunt prezentate în îndreptarele ortografice. mai ales într-un dialog mai extins. a interveni. când se numeşte chiasm („Şi plouă şi ninge. mâine un bou). Eminescu). Regulile. Eminescu). Comunicarea prezentată în vorbire directă este precedată de linie de dialog sau de ghilimele şi se desparte de termenul de declaraţie 211 . a întreba.Caragiale). respectiv suitele de propoziţii de acelaşi fel („L-a întrebat: cum îl cheamă. cine mamă. de unde-i. Sadoveanu). inclusiv sub formă încrucişată. să le urmeze (. spusele cuiva. atributive determinative.). diverse construcţii rare („Când deodată tu răsărişi în cale-mi”. dacă are fraţi. completive şi regentele lor) sau de recomandare (circumstanţialele se despart în mod obişnuit de regentă dacă o precedă). structurile multiple („Fetele lui Danciu sunt înalte./Şi ninge şi plouă”– G. repetiţia („E tare! prea tare! N-o iscălesc” – I. blonde.. mistuit mă vaiet. mă topesc în flăcări” – M. Normele privind utilizarea acestora pot fi: imperative (exemplu: despărţirea vocativului de restul enunţului prin virgulă sau prin semnul exclamării). a preciza. reluarea (O a văzut din cer pre ea” – T. distrat. îmi zice. şi-a uitat legitimaţia la bibliotecă)./Condeiu-n mână tu mi-l pui cu silă” – M. ca într-un citat. Studentul. care poate să le preceadă (Îmi zice: .L. să-ţi arăt!). a adăuga.

Transformările pot fi efectuate pe orizontală. transformarea unui 212 . conversiunea complementului direct în complement indirect şi invers (Vorba bună îţi încălzeşte sufletul –Vorba bună te încălzeşte la suflet). dar o introduce prin conjuncţia că (A zis că: „Nu mă duc acolo”). (pre)cum că. Este folosită frecvent în redarea monologului interior (Se gândea întruna. – Imi spunea să rămân acolo) sau de atitudinea transpunătorului (Mi-a precizat: Sunt foarte interesat de carte – Mi-a precizat că ar fi foarte interesat de carte). inversiunea sintactică (Era foarte supărat pentru ce i-a zis – Ce i-a zis. când. între niveluri diferite. necesare. fără a adăuga însă conjuncţia.. la efectele stilistice scontate etc. dacă. impersonalizarea (Nimeni nu aruncă gunoaie aici – Aici nu se aruncă gunoaie). pronume etc. dacă acesta este pus la început. Vorbirea indirectă transpune cele rostite de cineva sub forma unei structuri dependente de termenul de declaraţie regent. reflexivizarea (Pe Andrei îl interesează informatica – Andrei se interesează de informatică). (Îl întreabă: Participi? – Îl întreabă dacă participă). şi sunt posibile datorită multiplelor corespondenţe între nivelurile limbii în ceea ce priveşte construcţia sintactică şi sensul diferitelor modele sintactice. să. că era foarte supărat). sum pro habeo şi invers (Fiul meu are treizeci de ani – Fiul meu este de treizeci de ani). cum. propoziţiile principale din textul redat devenind astfel subordonate introduse prin că. la economia generală a lucrării redactate. precum şi elemente legate de situaţia de comunicare (Îmi spunea: Rămâi aici. Prima păstrează întreaga structură a vorbirii directe (pusă între ghilimele). cât etc. dacă este aşezat la sfârşit sau este intercalat.prin două puncte. Există şi variante intermediare de reproducere a spuselor cuiva: vorbirea direct legată şi vorbirea indirect liberă. Transformările în structura sintactică sunt necesare pentru adecvarea textului la un anumit stil funcţional. Oare nu exagerează? N-ar fi bine să revină pe un ton mai blând?). unde. În trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă pot apărea modificări privind persoana pronumelor şi verbelor. prin operaţia de translare dintr-un model sintactic în altul. în cadrul aceluiaşi nivel sintactic. Translarea foloseşte ca procedee mai frecvente: pasivizarea (Studenţii cumpără cărţi – Cărţile sunt cumpărate de către studenţi). şi prin virgulă. cealaltă operează toate schimbările de persoană. prin operaţia de integrare/ dezintegrare sintactică. sau pe verticală. de.

prin restructurarea unităţilor constitutive (La plecarea trenului – Când a plecat trenul. În această ipostază. la nivelurile cele mai înalte. Putând fi definit ca ansamblul mai larg al comunicării în care se integrează o unitate sintactică de un anumit nivel.). Calculator cu imprimantă – Calculator care are imprimantă. alături de înţelesul lexico-gramatical. O noţiune mai puţin discutată în sintaxă. Integrarea/dezintegrarea unităţilor sintactice se realizează prin expansiune/contragere sintactică. Când a plecat trenul – La plecarea trenului. sugestia emoţională. După plimbare – După ce ne-am plimbat). dar nici nu e posibilă fără o interpretare gramaticală (îndeosebi sintactică) prealabilă. Trenul a venit fără întârziere – Trenul a venit fără să întârzie). elemente joncţionale. punctuaţie etc. gramaticală) nu le are în vedere şi nici nu le poate detecta. lexicală. Toate acestea sunt exprimate prin formele limbii. acesta poate dobândi.superlativ în comparativ şi invers (Era cel mai înalt – Nimeni nu era mai înalt ca el). nedispunând de aparatul noţional şi de tehnicile adecvate. dezbaterea de conştiinţă. de fapt. atitudinea afectivă. Studierea textului nu constituie obiectul sintaxei. Evident. există textul cu arhitectura lui complexă şi cu sensul implicat în mesajul general al lucrării din care face parte. de fapt. Cânta ca ea – Cânta cum cânta ea. este contextul. 213 . graniţa între sintaxă şi stilistică (incluzând compoziţia). a acestuia. explicită sau implicită. De la unităţile sintactice la text. Muzeul pe care l-am vizitat –Muzeul vizitat). dar la care se face referire la tot pasul în descrierea structurii sintactice. La sosire –Când am sosit. situaţia de viaţă. uşor de observat chiar în puţinele exemple date mai sus. Expansiunea se realizează prin predicativizare (Omul gospodar – Omul care este gospodar. poate şi datorită situării între compartimentele lingvistice. care marchează. înglobându-le. topică. Dincolo de unităţile sintactice. ceea ce-l apropie de textul cu înţeles complet. încorporează. fiecare procedeu antrenează alte schimbări în modul de construcţie al unităţilor sintactice (categorii gramaticale. Contextul are mai multe accepţiuni. climatul psiho-social etc. dar analiza lingvistică propriu-zisă (fonetică. Contragerea realizează aceleaşi transformări. autonomie comunicaţională. mijloace de legătură. Organizatorul expoziţiei – Cel care a organizat expoziţia) şi prin adaptarea modului de cuplare cu baza (Muzeul vizitat –Muzeul pe care l-am vizitat. dar în sens invers (Cântă cum cânta ea – Cântă ca ea.

în propoziţiile necircumstanţiale care determină verbe exprimând o inhibare sau o interdicţie (a se abţine. Performanţa sintactică înseamnă mânuirea eficientă comunicativ. se face cu un cuvânt din altă propoziţie (Nu se ştiu ce evenimente vor mai fi). a evita. în sensul cel mai larg. în loc de subiect (Trei sute de oameni este o gloată) este clar greşit. este totuşi acceptat în construcţii precum Eşti un specialist care te perfecţionezi. întrucât construcţiile corecte trebuie folosite exclusiv. trebuie cunoscute. Negaţia expletivă (care şi-a atenuat până la pierdere forţa de negare) este acceptată în unele modele (Vine până să nu se închidă magazinul). pe baza cunoaşterii valenţelor unităţilor. dar nu este admisă în propoziţiile temporale introduse prin înainte (ca) să (construcţie greşită: Vine înainte să nu se închidă magazinul). a se reţine. Dintre numeroasele aspecte subsumate. în felul acesta. singura excepţie pentru acest din urmă caz fiind în construcţia a avea de-a face. Subiectul exprimat prin pronumele hotărât fiecare sau prin pronumele negative nimeni. dar nu şi acordul prin atracţie în număr (Unul dintre tinerii care ai învăţat). politice. a interzice. Perspectiva este deopotrivă normativă. uneori. nici unul nu acceptă predicat la plural (Fiecare veneau şi plecau repede. Se va lua măsuri. În cazul în care el se face între predicat şi o altă parte de propoziţie decât subiectul (Ce-s cu astea?. vom avea în vedere aici numai corectitudinea sintactică. juridicadministrative. ştiinţifice. pentru a fi evitate. şi corectivă.Stilistica şi compoziţia pot răspunde acestei necesităţi şi umple. a sintaxei. Uneori este acceptat acordul după înţeles cu termenul determinat de regentă. În ceea ce privesc examenele) sau între verbul copulativ şi numele predicativ. în regulă generală. deoarece construcţiile incorecte. Nici unul nu veniţi la timp). acceptat. Combinat cu acordul după înţeles. în persoană (Unul dintre tinerii care aţi învăţat). 214 . Acordul prin atracţie nu este. publicistice-gazetăreşti ale textului respectiv. a [se] împiedica.filozofice. Prepoziţia de. stânjenitorul hiatus dintre analiza lingvistică a unui text şi examinarea efectelor artistice. frecvent folosită înaintea infinitivului scurt (datoria de a învăţa) nu este admisă în această poziţie când infinitivul este subiect (Este necesar de a învăţa) sau complement direct (Se pricepe de a învăţa). relaţiilor şi funcţiilor sintactice. a se stăpâni) şi sunt construite cu conjunctivul (Mă abţin să nu zâmbesc). chiar dacă. a fi interzis. a [se] opri. a [se] feri.

La fel de răspândită şi de greşită este tendinţa de folosire invariabilă a elementului predicativ suplimentar în construcţii ca Trebuie făcut eforturi. ele înşişi (în loc de ea însăşi. Unele dezacorduri. din substantive nearticulate la singular impune acordul la singular: Cafea şi ceai este (nu sunt) din belşug. Normele construirii obligatorii cu pe a complementului direct sunt încălcate în formulări ca Sfatul care (în loc de pe care) mi l-a dat. Astfel apar formulări greşite de tipul Vizionarea unei piese considerate valoroase. Atributele multiple ale subiectului nu justifică acordul la plural (Talentul de a vorbi şi a glumi îl fac simpatic). din păcate. cât şi în construcţii mai complexe. în cursul celei de-a patra zi (în loc de în cursul celei de-a patra zile). faptului acela (în loc de faptului aceluia). ducând la construcţii incorecte ca I-am scris lui Andrei şi Mariei (în loc de Le-am scris lui Andrei şi Mariei). dar cu subiect multiplu este minimă (Talentul de a vorbi şi cel de a glumi îl fac simpatic). calului cel alb (în loc de calului celui alb). chiar dacă deosebirea faţă de aceeaşi structură. acordul după înţeles (Ceea ce era important era deschiderea) fiind singurul corect în această situaţie. în afişajul public (Este interzis parcarea) se datoresc analogiilor (Este interzis fumatul) sau contaminărilor (Este interzis a se parca). dar cu sens neutru (Ceea ce era importantă era deschiderea). unuia şi acelaşi (în loc de unuia şi aceluiaşi). prin coordonare copulativă. Pronumele neaccentuat care dublează un complement multiplu cu temenii la singular se acordă uneori prin atracţie cu cel mai apropiat termen. Vă facem cunoscut realizările. Tot la singular rămâne predicatul impersonal cu subiect multiplu: E simplu de vorbit şi de dat ordine. Invit colegii (în loc de pe colegi). 215 . Tot dezacorduri sunt şi atributele adjectivale călătorului acesta (în loc de călătorului acestuia). însuşi din prefaţa lucrării (în loc de din prefaţa însăşi a lucrării). se întâlneşte tendinţa contrară.Subiectul multiplu format. „încetăţenite”. Dezacordul atributului exprimat prin adjectivele pronominale de întărire se întâlneşte atât în îmbinări simple ca ea însuşi. de realizare a acordului elementului predicativ suplimentar şi în caz. În alte situaţii. Acordul formal poate fi greşit când subiectul este un pronume cu formă feminină. Aceste fapte au făcut posibil finalizarea proiectului. în care intervin şi distanţarea sau inversarea: decizia însăşi a patronului (în loc de decizia patronului însuşi). ele înseşi/însele).

Forma nearticulată a îmbinării din punct de vedere când e determinată de un genitiv (din punct de vedere al legii) sau forma articulată. predicative. pe malul tău. Aceste adverbe întăresc uneori pleonastic locuţiunea prepoziţională (în) afară de (N-a venit nimeni în afară numai de rude). b) Justificaţi punctuaţia textului.ci şi... decât în propoziţii afirmative (Am venit decât noi). a) Analizaţi sintactic fraza şi morfosintactic substantivele (adjectivele.) din text. ca în construcţia (Ne ducem sau la munte. Frazele date: 1..ori).fie.. „Chiar dacă tu.. şi aş şti să scriu. O construcţie copulativă nerecomandabilă este nu numai. Aplicaţii cu rol evaluativ I. c) Identificaţi şi rescrieţi propoziţiile principale (subiective.. ori. Te ştiu că cine (în loc de cine) eşti. d) Identificaţi predicatele frazei şi precizaţi felul lor. ori la munte). nu numai că. care contaminează.. verbele etc. şi aş scrie întruna o mie şi mai bine de ani. Au stabilit că (în loc de ca) vineri să meargă la munte. De acelaşi tip este greşeala corelării unor conjuncţii sinonime din perechi diferite (sau. tot n-aş izbuti să povestesc oamenilor ce am de povestit” (Zaharia Stancu). şi eu. f) Dezvoltaţi minimum trei părţi de propoziţie din frază.) din text.. două construcţii fixe destincte (Nu numai.sau.. aş avea putere să strâng nesfârşita pânză albastră a cerului şi s-o schimb în fâşii de hârtie şi să mă aşez aici. Regional. când e determinată de un adjectiv (din punctul de vedere gramatical) constituie de asemenea erori.. 216 . Datorită (în loc de din cauza) bolii nu am putut să învăţ. Alte înlocuiri greşite de conjuncţii: Vreau ca să (în loc de să) te văd. te-ai face neagră cerneală. e) Contrageţi cât mai multe dintre propoziţiile din text.dar şi). Dunăre. completive directe şi indirecte.. fie.dar şi. de fapt. întingându-mi mâna în cerneala ta.. cum spune vechiul cântec. circumstanţiale etc. Despre ea pot să vă spun căci (în loc de că) o duce bine. ca un vrăjitor dintr-o necrezută poveste. pronumele. se întrebuinţează greşit numai în propoziţii negative (N-am venit numai „decât” noi).

când privirea satisfăcută a bătrânului refuza să se clintească de pe el. fireşti i se păreau întrebările cât mai bizare cu putinţă şi nu cele referitoare la dramele bătrânului. când putea. şi nu are drept decât doar să bănuiască aceleaşi sentimente şi la alţii. mă întreb uneori dacă eu nu-mi fac singur această suferinţă. legaţi de câte un otgon. (D. în sfârşit. pe care acesta o invocase mai demult”. fără gard dinspre gârlă. aşezată pe deal. iar cârsteiul. în dreapta şi în stânga. îi veni iarăşi să râdă la gândul că. „Dacă ar fi adevărat că toate vieţuitoarele de pe pământ se trag dintr-o tulpină şi că s-au deosebit unele de altele numai silite de împrejurările deosebite prin care au trecut – ce fel de împrejurări au fost acelea care au putut sili privighetoarea să ajungă să cânte aşa. toţi argaţii ieşiţi să-l vadă venind. se hotărî să aştepte în momentele acelea lungi. unde mai peste tot doi sau trei cai. vorbind. „Evident.2. pe sub care se scurgea pârâul şi mergea de se vărsa în Ialomiţa. în vadul gârlei. ce de-abia umblau în picioare”. se-nvârteau pe-un vraf de grâu. dacă nu cumva. (Camil Petrescu). „Mirat că nu mai arată aşa cum se ştia. Zamfirescu) 4. la nevoia acută a unei prietenii. bătând din cap şi din coadă. grele. văzu curtea boierească cum o ştia. oricine vorbeşte despre dragoste n-ar trebui să se îndoiască şi să evite să vorbească în numele celorlalţi – ba cred că niciodată n-ar trebui să folosească. câtă vreme nu corespunde cu ei decât prin mijloace atât de imperfecte de comunicare. persoana a III-a – pentru că sentimentele pe care le încearcă sunt incomunicabile. pe care nu mai era nici un strop de apă. deoarece de cele mai multe ori nu se vărsa nicăieri. prin excepţie. să hârâie. lăsaţi în paza altora. bunăoară. pe când altul ia asta drept o nuanţă fără importanţă. (Augustin Buzura) 5. poate să vorbească orice. încât oricine iubeşte e ca un călător. intensitatea şi durata sentimentului pot fi nesfârşit de felurite. că deformaţiile fizice apărute pe neaşteptate. curţi ţărăneşti. Damian văzu satul aninat pe vârful dealului. vorbele cu care sunt etichetate nu corespund aceluiaşi conţinut şi. singur în speţa lui pe lume. erau o penibilă realiate cu care trebuia să se obişnuiască. chiar dacă e vorba de acelaşi conţinut. (Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti) 3. fiind sec. copii în scutece. căci unul poate suferi atroce că nevasta prinde pe sub masă mâna vecinului. deşi în situaţia dată. cum e cuvântul”. şi toate slugile. 217 . surprinzător. ca un ceasornic de buzunar”. „Când ajunseră în vadul Ciulniţei.

Nici Andrei.. nici Bogdan n-a participat/n-au participat. Grupa. Ceea ce e mai important este că/Ceea ce este mai important este că.. a participat/au participat.. Majoritatea crede aşa/cred aşa. Subliniaţi variantele corecte: a. Nu plec fără să nu-mi iau rămas-bun/fără să-mi iau rămas-bun. şi tu dormi. Cei cinci sute de studenţi au fost promovaţi/au fost promovate.. Se va găsi soluţii/Se vor găsi soluţii. studenţii şi studentele. a părăsit încăperea / Cosmin foarte deranjat a părăsit încăperea. Eu citesc şi tu dormi/Eu citesc. Doi plus doi este egal/sunt egali cu patru. Echipajul s-a antrenat/s-au antrenat. Trebuie audiat/audiate persoanele.II. Ce-s cu astea?/Ce-i cu astea? În ce privesc examenele/În ce priveşte examenele. şi Daniela au sosit / Şi Maria şi Daniela au sosit. Doi plus doi fac/face patru. Un stol de gâşte face/fac gălăgie. Şi Andrei. E interzis să nu se arunce gunoi/să se arunce gunoi. Se stăpâneşte să nu râdă/să râdă. vecinul meu. Adrian sau colegii săi merge/merg la munte. şi Bogdan au sosit/a sosit. Cosmin. Dat fiind/date fiind împrejurările. vecinul meu a renunţat. Se va lua măsuri/Se vor lua măsuri. Trebuie luat măsuri/Trebuie luate măsuri. A plecat/au plecat o mulţime de colegi. Pleacă înainte să se înnopteze/înainte să nu se înnopteze. Valeriu. A plecat o parte din ei/Au plecat o parte din ei.. a renunţat / Valeriu. foarte deranjat. Ori Andrei. Dumneavoastră sunteţi cazată/cazate.. Nu te-ai putut abţine să nu-l strigi/să-l strigi. Doi minus doi fac/face zero. Şi Maria. Eşti un om care observi/care observă. ori Maria a dat telefon/au dat telefon. Cele cinci sute de studenţi au fost promovaţi/au fost promovate. A fost odată un moş şi o babă/Au fost odată un moş şi o babă. Cincizeci de milioane de lei este o sumă/sunt o sumă. Nici unul dintre ei n-au fost de acord/n-a fost de acord. 218 .

Dorinţa de joacă şi distracţie îl ţin/îl ţine pe derdeluş. Andrei T. Îmi vine/îmi vin a râde şi a cânta. Andrei ca şi Maria au cântat/a cântat. Andrei sau Bogdan a lipsit/au lipsit. Andrei. E uşor/sunt uşor de vorbit şi de dat ordine. ci profesorul a rămas/au rămas. care a prezentat referatul/care au prezentat referatul. Sora şi fratele meu m-a ajutat/m-au ajutat. Eşti unul dintre studenţii care au obţinut/aţi obţinut/a obţinut rezultate bune. Bucureştiul s-a modernizat/Bucureştii s-au modernizat. Unul dintre studenţii care au prezentat referatul/care a prezentat referatul. ca şi Maria. Popescu este mulţumit/mulţumită. Şaptefraţi (nume de persoană) este cunoscut/sunt cunoscuţi. Mama sau tata nu poate pleca/nu pot pleca. solicit/solicită. Andrei cu Maria a plecat/au plecat. Toţi studenţii au fost de acord/aţi fost de acord. Este interzis/interzisă parcarea. „Moromeţii” a apărut/au apărut. 219 . Andrei şi Maria au plecat/a plecat.. Dorinţa de joacă şi cea de distracţie îl ţin/ţine pe derdeluş. Nimeni şi nimic nu mă pot convinge/nu mă poate convinge. „Moromeţii” a fost publicată/au fost publicaţi. Măria ta este bucuros?/Măria ta eşti bucuros? Toţi au plecat/am plecat/aţi plecat. Nu studenţii.O mulţime de oameni a participat/au paticipat. Unul dintre studenţi. „Repere istorice” a apărut/au apărut. „Reperele istorice” a apărut/au apărut. Copiii sunt pasiunea ei/este pasiunea ei. Cafea şi zahăr se găseşte/se găsesc. au cântat/a cântat. Subsemnatul. Craiova este curat/curată. Eşti un student care te interesezi/se interesează. Nepotul meu şi al Adrianei a dat examen/au dat examen. Pe mulţi dintre noi i-a sfătuit/ne-a sfătuit. Majoritatea studenţilor dau examen/dă examen.

Desfăşurarea activităţii prevăzute/prevăzută. Ce-i cu astea?/Ce-s cu astea? b. Matematica şi astronomia învăţată/învăţate. Ea se uita veselă/vesel. Dragii noastre colegă/colege. I-am oferit-o lui Bogdan. Mi-a făcut cunoscut decizia/cunoscută decizia. Părerea lui Andrei. Diplomele celor mai multe/celor mai multor absolvente.. Părerea unei persoane considerate competentă/competente. Amintirea acelei zi/zile. Nici vârsta. Limba engleză şi italiană/limbile engleză şi italiană... Manualele de istorie a/ale poporului român. Vârsta sau profesia consemnată/consemnate. Podeaua şi peretele sunt vopsiţi/vopsite. colegul meu/a colegului meu. Cine-s absenţi?/Cine-i absent? Îmi trebuie cărţi bune/Îmi trebuiesc cărţi bune... 220 .. colegul meu/colegului meu... Limba şi literatura română/române.Peretele şi geamul sunt calzi/calde. Apărute/apărută în 1867. nici profesia menţionată/menţionate. S-a interesat ca părinte/ca şi părinte./al cărui conţinut. Geamul şi pereţii sunt curaţi/curate. Geamul şi peretele sunt curaţi/curate.. Convorbirile literare. Al cărei fete/al căror fete este ghiozdanul? Am găsit lucrarea al cărei conţinut. Geamurile şi pereţii sunt curaţi/curate. Unui prieten al meu/alui meu/de-al meu/de-ai mei. Convorbiri literare. Peretele şi podeaua sunt vopsiţi/vopsite. Revista Convorbiri literare apărută/apărute. Podeaua şi geamul sunt curate/curaţi. L-au numit administrator/ca administrator/drept administrator.. Rezolvarea unei probleme considerate importantă/importante. Avea ochi/ochii negri. Caracteristicile situaţiei existentă/existente. Rezultatele profesionale ale acelei studente. cunoscută în facultate/cunoscute în facultate. Andrei şi maşina sunt prăfuiţi/prăfuite. Apărute/apărută în 1867.

Aceeaşi întrebare am şi eu/o am şi eu. Ştiu a dansa/Ştiu dansa. Atunci. Mă adresez dumneavoastră cu rugămintea. repede. l-a invitat în casă/Atunci l-a invitat în casă. Asta am afirmat/Am afirmat-o. Pe nici un student nu am văzut/nu l-am văzut. Ne-a scris tuturora/A scris tuturor. S-a gândit ceva/la ceva. Invit colegi/Îi invit pe colegi/Invit colegii.c. Îl ajut pe oricine/Ajut pe oricine. rugămintea.. I-a chemat pe aşa-zisele vedete/Le-a chemat pe aşa-zisele vedete./Vă adresez Dv. rugămintea.. Acordă/îi acordă.. Educatoarea iubeşte copiii/îi iubeşte pe copii. Pot obţine ceva/Pot a obţine ceva. Scriem 4 şi ţinem 2/Scriem pe 4 şi ţinem pe 2. Am dorit a preciza/de-a preciza. afară/A plecat repede afară. premiul. Am trimis lui Andrei/I-am trimis lui Andrei. Ne-a uimit pe toţi/I-a uimit pe toţi.. Le dă celorlalte/Dă celorlalte. Aştept pe studenţi/Îi aştept pe studenţi/Aştept studenţii.. Nici un student nu am văzut/nu l-am văzut. I-am spus/Le-am spus lui Andrei şi Mariei. Ce strigi?/De ce strigi? Care o preferi?/Pe care o preferi? Acesta l-a făcut Andrei/Pe acesta l-a făcut Andrei. A arătat volumul profesorului/A arătat profesorului.... Nu refuz pe nimeni/Nu-l refuz pe nimeni./Adresez dv. Prieteni nu am întâlnit/nu i-am întâlnit. Pe nimeni nu am deranjat/nu l-am deranjat. Am vorbit altora/Le-am vorbit altora. Referat privitor la Popescu/referitor la Popescu/care-l priveşte pe Popescu. Majoritatea lucrărilor le-am corectat/am corectat-o. Am a face/de-a face. volumul. O iubesc pe Maria/Iubesc pe Maria. unei şcoli. Am întâlnit un coleg/L-am întâlnit pe un coleg. 221 . A donat-o facultăţii/I-a donat-o facultăţii. A plecat.

acela ştie/Cine învaţă acela ştie. Cartea a fost scrisă de Ionescu/de către Ionescu. N-au plecat decât numai cei din altă localitate/decât cei din altă localitate. Podeaua şi geamul le-am curăţat/i-am curăţat. Le-am oferit la trei dintre studente/celor trei studente. mai puţin. Podeaua şi pereţii i-am vopsit/le-am vopsit. la literatură însă mai puţin/E bun la gramatică. N-a participat altcineva în afară numai de colegi/în afară de colegi. Peretele şi podeaua le-am vopsit/i-am vopsit. d) Se spală şi bărbiereşte repede/Se spală şi se bărbiereşte repede. Ce lucrezi şi ce pregăteşti se ştie/se ştiu. Mi-a promis că se duce şi că intervine/Mi-a promis că se duce şi intervine. însă. E bine ca astăzi să participi/ca să participi astăzi. A reuşit datorită/din cauza pregătirii temeinice. Pe mulţi dintre noi i-a păcălit/ne-a păcălit. Cine învaţă. Similar prietenilor/cu prietenii. Făcuse o lucrare bună. Din punct de vedere al justiţiei/juridic. deci. L-am văzut pe Andrei şi pe Maria/I-am văzut pe Andrei şi pe Maria. 222 .Îmi place de Andrei/Îmi place Andrei. Fereastra a fost deschisă de vânt/de către vânt. A corespunde aşteptărilor/cu aşteptările. Cui i-ai spus?/Cui ai spus? La câţi le-ai dat cartea?/La câţi ai dat cartea? Am primit cartea care mi-ai trimis-o/pe care mi-ai trimis-o. Din punctul de vedere al justiţiei/juridic. la literatură. nota deci era mare/nota. Scrisoarea a fost trimisă de Administraţia Financiară/de către Administraţia Financiară. Am dat-o/i-am dat-o colegului. A eşuat datorită/din cauza superficialităţii. Vai învinşilor!/Vai de învinşi! Exterior perimetrului/cu perimetrul. E bun la gramatică. era mare. Contemporan romanticilor/cu romanticii. Indispensabil activităţii/pentru activitate.

/Preşedintele PSD. 10/Strada Victoriei.. Îi răspund oricui îmi telefonează/Răspund oricui îmi telefonează. Strada Victoriei nr..P. Adrian Năstase şi câţiva membri.P. S-a dus în scop să participe/S-a dus cu scopul să participe. I-am invitat pe câţi m-au felicitat/Am invitat pe câţi m-au felicitat. C.Tăriceanu l-a propus pe. Preşedintele PSD./Ieri. Am venit căci eram îngrijorat/pentru căci eram îngrijorat/pentru că eram îngrijorat. numărul 10. Ce ţi-am spus. primulministru. Acolo să cauţi. întrucât l-ai ajutat. A spus ca să plec/să plec. veţi spune. Dat fiind/Date fiind că anunţurile au apărut. Am venit ca să te văd/să te văd. Totu-i clar veţi spune/Totu-i clar. Cu siguranţă că va fi primit/E cu siguranţă că va fi primit.. Către domnul Ionescu. domnule preşedinte. A învăţat.. Vreau ca studenţii mei să participe/Vreau ca să participe studenţii mei.. Vreau să aflu întru cât a contribuit la lucrare/întrucât a contribuit la lucrare. fiindcă se plictisise/A abandonat fiindcă se plictisise. dar adevărat. asta să ceri!/Ce ţi-am spus să ceri! Oricui îmi telefonează. A greşit din cauză că a renunţat/din cauza că a renunţat. Incredibil dar adevărat!/Incredibil. care va să zică ştie. unde e cazul/Acolo să cauţi unde e cazul. şi câţiva membri.. Tăriceanu l-a propus pe. de s-aude de-aici/Cântă de se-aude de-aici.. Nu domnule preşedinte/Nu. de participi/Se ştie de participi. e) Văzând că nu vii te-au sunat/Văzând că nu vii.. ca să continue. carevasăzică ştie/A învăţat. Era prea obosit ca să continue/Era prea obosit. Adrian Năstase. Se ştie. Ţi-a mulţumit întrucât l-ai ajutat/Ţi-a mulţumit. Mergi. primul-ministru C. Ieri. îi răspund/Oricui îmi telefonează răspund. redactor şef/Către domnul Ionescu redactor-şef. te-au sunat. Mi-a promis căci îmi aprobă/că îmi aprobă.. 223 . A abandonat. de pregăteşte cafeaua!/Mergi de pregăteşte cafeaua! Cântă.Esenţialul este ca să vii/ca tu să vii/să vii..

Deci. Lupta între generaţii/dintre generaţii.. şi simpatizanţii. să protestez/Eram îndemnat să protestez. nu s-a aprobat?/Deci nu s-a aprobat? Pentru că construcţiile sunt şubrede/Pentru că. Vând pat de copil foarte avantajos/Vând foarte avantajos pat de copil.Tarabă nu politică!/Tarabă. sau la mare. nu politică! Acesta. cât şi posibilităţile. Autor al două lucrări/a două lucrări. La ora doisprezece/La ora douăsprezece. Cît mai mulţi participanţi/câţi mai mulţi participanţi. Miercuri. la ora 10... precum şi simpatizanţii.. sau pleci? Sau la munte sau la mare/Sau la munte. a spus că. Măsuri referitor la privatizare/referitoare la privatizare. Ambiţiile cât şi posibilităţile/Atât ambiţiile. construcţiile sunt şubrede. Membrii precum şi simpatizanţii/membrii. Datorită sârguinţei şi a inteligenţei/sârguinţei şi inteligenţei. Muzeul de artă al judeţului.. Vii sau pleci?/Vii. 224 . Căi de sporire a producţiei/ale producţiei./Acesta a spus că. Eram îndemnat. Şi membrii şi simpatizanţii/şi membrii. la orele zece/Miercuri. Deasupra calităţilor şi a defectelor/Împotriva calităţilor şi defectelor../a judeţului. Toţi nou-născuţii/toţi noi-născuţii. Inaugurarea expoziţiei intitulate/intitulată.

1973. Bucureşti. Gramatica de bază a limbii române. Sintaxa limbii române. 14. Editura Academiei. Gligor. Editura Academiei. Irimia. 1995. Gramatica limbii române explicată. Structura gramaticală a limbii române. 4. Sintaxa grupului verbal. Diaconescu. Bucureşti. Sinteze de limba română. Iaşi. Gabriela. 7. Constantinescu-Dobridor. 1967. Guţu-Romalo. Theodor (coordonator). Junimea. Coteanu. Bucureşti. Ion.BIBLIOGRAFIE 1. Editura Academiei. 2. Dumitru. 1983. Editura Albatros. Sintaxa limbii române. Sintaxa. 13. Teorie şi metodă în sintaxă. 10. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Sintaxa. Vlaicu. ediţia a III-a. Sintaxa limbii române. Rădulescu. 5. Mioara. Gruiţă. 8. Sintaxa transformaţională a limbii române. 12. 9. Bucureşti. Valeria. Acordul în limba română. 1981. Marin. 1986. Hristea. Editura Carminis. Junimea. Sintaxa limbii române. Vasiliu. Sorin. 1969. Ion. Avram. 6. Stati. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Bucureşti. Corect/greşit româneşte. 1994. 3. 225 . Dimitriu. 1982. Bucureşti. 2002. 1976. 1963. Editura Ştiinţifică. vol. Piteşti. Gramatica limbii române. Pană-Dindelegan. Corneliu. 11. Editura Albatros. Iaşi. Marin. Bucureşti. Bucureşti. 1982. I-II. Emanuel. Gramatica pentru toţi. Gheorghe. Partea I. 1984.

El a fundamentat-o ştiinţific în studiul Précis de stylistique. Traité de stylistique française. adică exprimarea faptelor de sensibilitate prin limbaj şi acţiunea faptelor de limbă asupra sensibilităţii”. 226 . Genève. de aceeaşi însemnătate (v. stilistică 1. 2 vol. INTRODUCERE IN STILISTICĂ I. Concret. mai nou. stilistica îşi defineşte domeniul de aplicaţie şi instrumentele de lucru o dată cu primul deceniu al secolului al XX-lea. Păstrând caracterul evolutiv. 1909. stil. vom prezenta mai întâi conceptul de stilistică funcţională. În ordinea declanşării cercetărilor fundamentale asupra stilului se disting trei etape: stilistica estetică. reeditate în numeroase ediţii). termenul denominează un fel de condei primitiv. cuvântul stil este de origine latină (stǐlus. În acest context. Astfel.. „stilistica se ocupă cu studiul mijloacelor de expresie ale vorbirii unei comunităţi lingvistice din punctul de vedere al conţinutului lor afectiv. Din punct de vedere etimologic.VI. când evoluţia metodelor de investigare şi nivelul cunoştinţelor acumulate în cercetarea limbajului creaseră un moment propice relaţionărilor tot mai diversificate cu privire la fenomenul limbajului. Scurt istoric Ca disciplină autonomă. 1905. pentru evoluţia stilisticii în general. stilistica îşi revendică unele concepte din „artele” poetice şi manualele de retorică ale antichităţii. stilistica funcţională include în sfera ei stilisticile estetică şi lingvistică. considerând că. Le language et la vie. Limbaj. explicaţiile devin mai concludente dacă vom inversa ordinea. Pe de altă parte. 1913. în acelaşi timp. În concepţia lui Bally. Heidelberg. se consideră că întemeietorul stilisticii este Charles Bally. urmat de altele. stilistica lingvistică şi stilistica funcţională. dar părăsind coordonatele istorice. Ele sunt definitorii în ce priveşte delimitarea domeniului de aplicaţie şi. -i). GenèveHeidelberg.

I. mod de a fi. par. iar stilistica – arta oratoriei. Încă din antichitate cuvântul deţine şi un sens figurat. talentul de a exprima idei şi sentimente într-o formă aleasă. cap. ascuţit la un capăt şi turtit la celălalt. unei colectivităţi sau unui individ. Fiecare dintre cele două principale sisteme de calculare a timpului calendaristic. Condei din metal sau os. denumit şi stil vechi/ stil gregorian. pentru a desfăta. Retorica. Cicero). Semnificaţiile culturale uriaşe generate pentru evoluţia umanităţii consacră şi aduc în prim plan sensul figurat al termenului. a pistilului. 2). s.1.. I. În DEX (1996. cu accepţiunea ultimă. părerile lui Aristotel. Porţiune subţire. ca o alamkaraçāstra – ştiinţa ornamentării.. a retoricii (cf. Mod specific de exprimare într-un domeniu al activităţii omeneşti. (În expresii): Greşeală de stil: greşeală de exprimare constând fie dintr-o abatere de la regulile sintaxei. Stilus optimus dicendi magister („stilul este cel mai bun dascăl al oratorului”) reprezenta o convingere împărtăşită de învăţaţii acelor timpuri.1021) se consemnează: stil. „Orator. „Orice aspect al retoricii e îndreptat spre susţinerea unei păreri” (Aristotel.style < lat. Din stil. între care există o diferenţă de 13 zile (stil iulian. stilus. (locuţiune adjectivală) de stil. Totalitatea mijloacelor lingvistice pe care le foloseşte un scriitor pentru a obţine anumite efecte de ordin artistic.. cilindrică. De oratore. (Botanică). personală. Ansamblul particularităţilor de manifestare specifice unui popor. I. 227 . fie dintr-o întrebuinţare improprie a termenilor. şi idei potrivite. 213). p. cap.2. de a acţiona.n. III. pentru anumite scopuri ale comunicării. În vechea Indie. 49. care porneşte de la ovar şi se termină cu stigmatul. Etim: din fr. cu amploare”. pentru a convinge” (Cicero. „executat după moda unei anumite epoci din trecut”. ascuţit la un capăt şi turtit la celălalt. locuţiune adjectivală şi adverbială în stil mare „conceput sau realizat cu mijloace deosebit de mari. stilul era unul dintre mijloacele de convingere. consider că este acela care în for şi în procesele civile ştie să mânuiască şi vorbe frumoase.obiect fusiform din metal sau os. La greci şi la romani. (rar) Construcţie caracteristică frazei într-o limbă. de a se comporta. foarte des utilizat în zilele noastre. II. I.3. I. stilul era potrivit ca o modalitate de înfrumuseţare a vorbirii. fel de a scrie sau chiar operă. derivă şi termenul stilistică.. fel propriu de a se exprima al unei persoane. iar stilistica – teorie a mijloacelor expresive ale limbii. cu care se scria pe tăbliţele de ceară. -uri. denumit şi stil nou). Demetrios. limbaj. cu care se scria în antichitate pe tăbliţele din ceară.

În ce priveşte stilistica. în cele mai multe dintre cazuri. atitudinea omului faţă de frumos. Totuşi. sau un ansamblu determinant de trăsături specifice. stilografie. faţă de înţelesurile pe care le deţine în ştiinţa limbii. De obicei. picturii. amprenta unui artist. referitor la anumite fenomene specifice literaturii. stilist/ -ă. muzicii etc. p. referitor la anumite reprezentări funcţionale ale materiei. stil este astăzi unul din termenii folosiţi frecvent în lingvistică. fiind frecvent întâlnit în expresii şi exprimări referitoare la cele mai recente tehnologii. Ca element de specificitate. stiliza. iar cu sensul de caracteristică. arhitectură şi până în sfera modei ori publicităţii. pot fi reţinute: scris. Structurile nou ivite (create) nu sunt străine de atitudinea specifică a creatorului. stilobat. sistem. 335). proprii creaţiei artistice a reprezentanţilor unui curent sau a unei şcoli (stil gotic. cizelare. Sensul de bază al familiei de cuvinte gravitează în jurul semnificaţiei de particularitate ori specific al unui anumit domeniu. care comportă un mare număr de sensuri interesând estetica (Dicţionar de estetică generală. dar şi în alte domenii. romantic). stilul şi stilistica se folosesc de multă vreme în diverse domenii ale artei. stilistică. trebuie invocat în demersul de faţă şi conceptul de estetică. inadecvate. stilism. dar cu un sens figurat. estetica a fost şi continuă să fie o atitudine inculcată stilului/ stilisticii. Preluat în limba română prin filieră franceză. Dintre sinonimele cuvântului stil. denumită de noi atitudine estetică şi constând în tendinţa acestuia de a le conferi o logică executorie armonioasă. rafinare. în speţă legat de limbaj. prin care se înţelege. Mass-media au creat o adevărată modă în ce priveşte extensia şi promovarea semnificaţiilor sale. stilografic. stilistician. Deci. prin stil se înţelege un fel deosebit de a crea. Stilistica este o modalitate particulară a comunicării. stil a pătruns în numeroase ramificări sociale ale limbajului. doric. Prin extensie. de la automobilism. Lor li se pot adăuga şi alte dublete sinonimice. la modul general. stilistic.Pentru mai buna înţelegere a noţiunilor de stil şi stilistică. 228 . limbaj. de artă şi manifestările intelectului. manieră. stilou. Acelaşi lucru se poate spune şi despre cuvintele formate de la radicalul stil: stilat. ea reprezintă disciplina care are ca obiect stilul în sensul de expresie a individualităţii artistice ori de instrument neutru de comunicare (stilul funcţional). stilizator. stilograf. Orice act de creaţie (iar limbajul este un astfel de proces) se manifestă în conformitate cu anumite legi interne de organizare formală şi legi externe de organizare funcţională. cinematografie. 1972. stilet. accepţiunile sale sunt foarte limitative şi. expresie.

În Cours de lingvistique générale. pe care o numim vocabular. elemente pe care le numim cuvinte. În repartiţia langue/ parole stabilită de Ferdinand de Saussure numai primul aspect conţine sistemul. Deoarece prin limbaj se înţelege atât organizarea limbii în sistem. Domeniul disciplinei Domeniul de cercetare şi manifestare al stilisticii îl reprezintă limbajul. termenul de limbaj este folosit în două accepţiuni la fel de importante: prima se referă la studiile particulare. mai exact. Lingvistica modernă defineşte limba drept un cod sau. ştiinţă pilot. vom utiliza termenul limbă numai cu înţelesul de organizare sistemică. Cu elementele acestui vocabular. p. un ansamblu de coduri folosite spre a transmite o anumită cantitate de informaţie în relaţiile dintre oameni. în timp ce diacroniei îi corespunde nivelul parole. adică de fraze. Noţiunea de limbaj a primit în perioada contemporană semnificaţii extrem de profunde. Fiecare dintre aceste coduri reprezintă un sistem. Cât priveşte vorbirea (parole). care cu greu puteau fi bănuite în trecut. Orice colecţie – finită sau infinită – de astfel de şiruri. 236) defineşte limbajul în termenii următori: „Pornim de la o mulţime finită.2. iar numitorul lor comun este diasistemul. altfel spus static şi evolutiv. limba se prezintă ca o schemă de relaţii supraordonată termenilor. unde limbaj înseamnă „ramificare socială a limbii”. domeniu cu mult mai amplu 229 . în timp ce al doilea este neinteresant pentru lingvistică. În lingvistică. Ca şi alţi termeni din lingvistică. abstractă. cât şi cele privitoare la procesele de comunicare. aceasta poate fi asimilată comunicării. A doua accepţie de bază este proprie lingvisticii generale şi corespunde definiţiei din DEX. F. sincronie/ diacronie. În cadrul celui mai radical structuralism. de Saussure afirmă că limbajul are două aspecte: limba (langue) şi vorbirea (parole). Distincţia poate fi stabilită şi printr-un alt raport. cât şi facultatea oamenilor de a vorbi. al glosematicii. din care se detaşează două trăsături distinctive: (a) proces de exprimare şi (b) mijlocirea limbii. Sincronia aparţine nivelului langue. În numeroase lucrări de lingvistică generală care au ca temă limbajul (cu sau fără alte determinări) sunt tratate la un loc atât chestiunile privitoare la limbă ca structură statică. de îndată ce admitem ca acelaşi cuvânt să poată apărea de mai multe ori într-un şir. a limbajului. constituie prin definiţie un limbaj”. limbaj este unul relativ imprecis. Solomon Marcus (Lingvistica. putem forma o infinitate de fraze.

fonetică şi gramatică – morfologie. În ultima jumătate de secol s-a ajuns la o unificare a aspectelor stilistice vorbite cu cele culte. în funcţie de împrejurări. reunite într-un centru de decizie. de cele două modalităţi de realizare a comunicării se numeşte diglosie. creierul uman. Din punct de vedere stilistic distincţia a fost. adică în vocabular. Prin urmare. fizica (acustica). iar acestea transmit pe cale neuronală informaţii analizabile pe cortex. Deoarece nu se cunosc. motiv pentru care le vom descrie separat. dintre care unul se manifestă sonor. analogice. procesele aperceptive şi perceptive (sub acest aspect se opinează că reacţiile care au loc în creier se desfăşoară în interiorul unei cutii negre). fără a le avea în vedere procedurile. în intimitatea lor. Translăm limba privită ca sistem static. cu mult mai accentuată. vorbirea cumulează informaţiile şi se comportă ca un analizator. fără însă a coincide. cu scopul de a emite mesaje. Stilistica lingvistică se referă exclusiv la aspectul oral al comunicării. dacă nu cumva vorbirea este chiar un alter-ego al gândirii. realizate manual ori prin intermediul unor tehnologii de tipărire. Prin urmare. iar celălalt grafic (scrierea). întrucât comunicarea ţine seamă de factori care îmbogăţesc conţinutul informaţional dintr-un mesaj. atunci când ne referim la fenomenele stilistice. Un fapt important de reţinut este că. fiziologia. transmiterea informaţiei cu ajutorul limbii – comunicarea – se poate realiza fie pe cale orală. pe care le interpretăm ca simple semnale. Posibilitatea de a dispune. nivelul parole se concretizează prin vorbire/scriere şi reprezintă acţiunea de a utiliza seturile de reguli (pre)existente în sistemul configurat lingvistic. adică foneme „scrise”. toate influenţând procesele comunicării. aparţinând ariei semioticii (ştiinţă a sistemelor de semne cuprinzând şi lingvistica) în direcţia funcţiunii acesteia.decât realizările de tip lingvistic. ca psihologia. iar mai recent sociologia. sintaxă –. vom considera că ele contribuie la acumularea de informaţie. Factorii perceptivi şi aperceptivi sunt mijlociţi de simţuri. printr-o secvenţă de grafeme. ale aceluiaşi idiom naţional. fie pe cale scrisă. printr-o secvenţă de foneme (vorbirea). În cadrul comunicării. trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor limbajului din perspectivă diacronică. ea însoţind permanent gândirea. 230 . a gândirii şi logicii. Ele corespund unul celuilalt. Acestor două modalităţi le corespund două sisteme coexistente. în unele epoci. Procesualitatea devenită mesaj implică participarea limbajului. fapt care solicită un aport din partea altor domenii de cunoaştere. spre deosebire de „simţuri”.

Cel care scrie are permanent în atenţie: (1) respectarea normelor din cadrul sistemului lingvistic. sub imperiul responsabilităţii cuvântului. ca realizare. debitul verbal. de obicei. în funcţie de nivelul de înţelegere reciprocă. 231 . nelipsite în procesul comunicării prin limbaj. cât mai ales de utilizarea altor mijloace şi proceduri specifice în vederea realizării aceluiaşi conţinut (mesaj). Adresarea şi replica în dialog presupun reacţii rapide şi imediate din partea interlocutorilor. „corectată” în actul comunicării prin fenomenul numit feedback. şi (3) alegerea cuvântului celui mai potrivit din inventarul lexical. dar mai ales maeştrii cuvântului. rodul unei mai îndelungate elaborări conştiente. intensitatea. valorile culturii s-au putut conserva. cel ce scrie simte necesitatea de a reveni asupra cuvântului scris. a-şi perfecţiona mesajul. eventual. reflectăm continuu asupra mijloacelor proprii de exprimare. În plus. (2) transliterarea corectă a sonorităţii în grafie sau a literaţiei. conduc spre ideea unei configurări aparte. care rămâne scris. În exprimarea de tip oral apar elemente accesorii importante în ce priveşte actul comunicării: intonaţia. Aspectul scris Deosebirea dintre aspectele vorbit şi scris ale limbajului (nivelul parole) nu ţine de caracterul familiar sau literar al exprimării. Lor li se adaugă mimica şi gesticulaţia. Rezultă adesea o anumită imperfecţiune a exprimării ideilor. care presupune aproximaţii şi retuşări succesive. pauzele. Textul scris este. Condiţiile de folosire ale aspectului scris se deosebesc esenţial de acelea ale oralităţii. Pe de o parte. limba vorbită este un proces cu mult mai rapid decât scrierea. Aspectul vorbit sau oralitatea Vorbirea sau oralitatea este caracteristică în primul rând conversaţiei familiare. specifice limbii vorbite.3. care constituie principalul vehicul al dezvoltării culturii în cadrul unei comunităţi – datorită scrierii. în scris este folosită cu precădere limba literară. dacă e vorba de un alfabet etimologic. Toate aceste componente ale limbajului articulat sunt exclusiv sonore şi nu pot (ori ar fi extrem de complicat) să fie redate prin intermediul grafiei. Astfel procedează toţi oamenii. 4. spre a-l corecta şi. accentul. Deşi în afara comunicării interpersonale nu se poate vorbi de feed-back. Limba-vorbită este folosită mai ales în dialog. De aceea.

5) Enumeraţi deosebirile de „comportament” ale utilizatorilor limbii sub aspectele vorbit şi scris. al culturii. al relaţiilor economice. fiecare dintre ele marcate lingvistic în funcţie de particularităţile şi sarcinile comunicării din activitatea la care se referă. care sunt variante culturale ale limbajului şi reflectă natura activităţilor umane diversificată în domenii cum sunt cel al producţiei de bunuri. Aceste compartimente ale vieţii sociale se divid în subansambluri. particularităţile limbajului ramificat social conduc la ideea existenţei unui „stil funcţional”. În contextul comunicării. subdialecte. Ca varietăţi funcţionale. dialecte. von Humboldt opune în limbă în primul rând poezia (care reproduce „realitatea în aspectele ei sensibile”) prozei. Noţiunea de stil funcţional a fost schiţată la începutul secolului al XIX-lea de lingvistul W. în speţă. La rândul ei. poezia şi proza sunt fenomene lingvistice 232 . în anumite condiţii ale comunicării. Limbajul din punct de vedere funcţional Oamenii se folosesc de vorbire – ca mijloc de comunicare – în toate sferele lor de activitate.Întrebări recapitulative 1) Care este originea (etimologia) cuvântului stil şi ce evoluţie a cunoscut termenul ? 2) În ce constă aportul esteticii la mai buna înţelegere a domeniului stilisticii ? 3) Cine este fondatorul stilisticii şi cum se intitulează primul său studiu dedicat domeniului? 4) Precizaţi la ce se referă distincţia langue/parole. de doi factori importanţi: mediul geografic şi mediul socio-cultural. care e legată de „evoluţia intelectuală”. Limbajul ca proiecţie (structură) funcţională 1. vorbirea este influenţată. Al doilea determină apariţia stilurilor funcţionale. Primul determină stratificarea unui idiom în graiuri. operată de Ferdinand de Saussure. După von Humboldt. în cea modernă aflându-se pe punctul de a dispărea. von Humboldt care distingea câteva varietăţi ale limbii în legătură cu particularităţile exprimării lingvistice. 7) Ce înţelegeţi prin diglosie ? II. politicii sau al vieţii de zi cu zi. 6) Explicaţi înţelesul termenului diasistem. aşanumitele variante teritoriale care au cunoscut epoci de înflorire în faza lor veche.

Stilul operei unui scriitor nu se constituie dintr-un material lingvistic neutru. Totuşi. ducând la apariţia unei specificităţi ori serialităţi în ce priveşte tabloul sistemului de îmbinări şi utilizarea lui funcţională. cu caracteristicile lor proprii în ce priveşte alegerea cuvintelor şi a expre-siilor. al organizării lingvistice şi ideatice de un anume fel. precum „tonul emoţional”. 233 . ci. inclusiv din punct de vedere istoric. În Stilistica funcţională a limbii române (stil. în sensul că epocile de existenţă a limbii pot releva caracteristici specifice numai acelei perioade. În sfera prozei. lasă încă mult de dorit. limba „prozei ştiinţifice” şi proza „oratorică”. rod al imaginaţiei. înainte de alte aspecte care ar putea face şi obiectul unei discuţii despre limbaj. Nota specifică (amprenta) devine stil funcţional în aria de cuprindere respectivă. şi problema acestuia ca „materie primă” a literaturii se prezintă ca o chestiune separată. dar mai ales de a cuprinde cu instrumente exacte. La originea stilului scriitorului se află fenomene deosebit de complexe. funcţionalitatea celui din urmă referindu-se la cu totul alte fapte. Literatura este un domeniu special de folosire al limbajului. 1973. posibilitatea de a inventaria componentele stilurilor funcţionale. Editura Academiei. Coteanu face o amplă analiză a structurilor limbajului cu scopul de a reda configuraţia stilurilor în limba română. limbaj). Diasistemul Un rol important în stabilirea unor „norme” stilistice ale limbajului sub aspect funcţional a revenit lingviştilor. folosirea formelor gramaticale şi a mijloacelor sintactice de îmbinare a cuvintelor.diferite. 2. în interiorul căruia descoperim amprenta socio-umană a vorbirii. ştiinţifice. Opera literară este condiţionată estetic şi nu pragmaticii comunicării. La originea acestor „condiţionări” se află interacţiunea unor factori variaţi. Termenul arată că specificul varietăţilor limbii literare a unui popor este determinat de modul în care funcţionează limbajul (vorbirea) într-o anumită sferă de activitate socială. I. între care şi limba ca formă şi mijloc de creaţie artistică. Bucureşti. von Humboldt încadrează „limba conversaţiei”. care imprimă faptelor enunţate un caracter mai mult sau mai puţin unitar. Problema stilurilor funcţionale se identifică într-o anumită măsură cu cea a comunicării din mediul socio-uman respectiv. mai mult sau mai puţin constant. Unii autori fac o distincţie tranşantă între noţiunea de stil funcţional din limbaj (scris/vorbit) şi stilul literaturii artistice. el serveşte reprezentării universului literar-artistic. stilistică. care includ numeroase aspecte.

proiectată integral teoretic. După unii autori. în structuri inferioare: limbajul conversaţiei familiare. Demersul porneşte de la o realitate (limbajul). concret şi având caracteristicile unei exprimări individuale. concretizate statistic în analiza stilului. Faţă de cele afirmate până în acest moment. diasistemul. solemn L.Precizăm că intenţia autorului a fost aceea de a stabili elemente certe. pe care autorul îl denumeşte prin termenii general/individual. din ce în ce mai numeroase. nu trebuie confundat cu limbajul literaturii artistice. ştiinţific L. poeziei variante pe genuri texte texte texte texte texte Limbaj literar (standard) L.A L. diasistemul (nivelul langue) este general şi în mod necesar abstract. Coteanu în felul următor: DIASISTEMUL Limbaj popular L. limbajul sau limbastandard reprezintă teoretic un fel de medie lingvistică alcătuită din 234 . Lui i se opune aspectul parole. în cadrul oricărei limbi distingem un aspect general al ei numit diasistem. prozei L. organizat într-o structură ierarhică. se impune următoarea precizare: conceptul de limbaj literar (standard). După cum am afirmat. trebuie să admitem echivalenţa ei cu o infinitate de texte. artistic L. limbajul artistic. ca posibilitate de generare. care apare în schemă în dreptul limbajului literar („scris”. Schema acestei ierarhii a fost reprezentată grafic de I. Prin urmare. Ion Coteanu plasează cele două variante fundamentale – limbajul literar (standard) şi limbajul popular – care se divid.B variante pe genuri texte texte texte În secţiunea superioară se află partea (divizibilă) cea mai puţin concretă a limbii. rând pe rând.şt. ad-tiv L. Dihotomia saussuriană langue/parole este surprinsă într-un raport de acelaşi tip.şt. dar pe măsură ce coborâm către bază. actelor particulare L. Ele configurează teoretic (dia)sistemul. care interrelaţionează pe orizontală şi verticală. oficial L. limbajul relaţiilor oficiale şi solemne. în paranteză). ştiinţific etc. Atunci când ne referim la limbă ca activitate specific umană. cotidian L. Sub nivelul prim. se regăsesc aspectele tot mai apropiate de „concreteţe”.

Orice exprimare individuală presupune un act de creaţie. concrete. utilă dar nu şi suficientă. limbii sau unui text anume. întrucât aparţine unei sfere sociale. desigur. Ca să descriem tipurile de exprimare în interiorul acestui cadru. Ar mai fi necesar să se decidă cui aparţine un sens figurat. dar vorbesc un idiom de cultură. responsabile de structurile lingvistice utilizate. cum au fost selectate. În urma cercetării exprimărilor individuale. privite fie ca text organizat într-o operă. spre deosebire de vorbirea populară.elemente folosite de vorbitori când aceştia nu se exprimă sub constrângerea limbajului ştiinţific ori a celui administrativ etc. Aşadar. Ar fi necesar să se ştie dacă sensurile cuvintelor sunt şi ele unităţi şi. Limbajul şi tipul de exprimare În accepţiunea lui I. fie ca text vorbit. în caz afirmativ. în sensul că vorbitorul se foloseşte de limbaj în dubla sa accepţiune: ca manifestare a capacităţii umane de a utiliza o schemă şi o serie de deprinderi lingvistice puse în act prin concretizarea orală a vorbirii. în elemente abstracte. 3. se pot delimita anumite tipuri (de exprimare). Ele se regăsesc ipotetic în nivelurile superioare ale diasistemului. Divizarea sensurilor în proprii şi figurate este. domeniul figuratului a rămas la un stadiu de interpretare empirică şi intuitiv. care nu generează texte şi nu exercită influenţe pentru că actualmente se află în involuţie. limbajul concretizează stările de spirit ale vorbitorilor. pe care le reproduce într-o microstructură. exprimarea individuală presupunea vorbirea ca activitate diferită de vorbirea populară (de limbajul popular). Coteanu. minimal.. Potrivit investigaţiei psihologice. Nemaifiind de multă vreme explorat. a cărui caracteristică fundamentală o reprezintă neutralitatea. Limita inferioară a acestei diversificări este reprezentată de textele individuale. Limbajul-standard este prin urmare un limbaj al normelor literare (scrise) şi ar putea fi considerat echivalentul unei exprimări nemarcate funcţional. transformându-se din aspecte concrete. 235 . ce stabilitate au etc. exprimarea individuală se supune regulii gradului de cultivare şi. sunt necesare elemente de identificare. ce fel de unităţi sunt. aceasta este izomorfă cu limbajul în general şi cu limbajul funcţional din domeniul social (de activitate). sistemice. dar şi de deosebire ale lor.

de spiritul lui de observaţie. de posibilităţile de introspecţie lingvistică ş. Cauza nu se datorează numai varietăţii de combinare a diverselor exprimări individuale. diasistemul. ci şi unor împrejurări fortuite legate de nivelul intelectual al vorbitorului. tipul de exprimare reprezintă invarianţa. Schema este utilă cu privire la enunţarea principiilor de lucru ale autorului. Aflându-se între diasistem şi exprimarea individuală. sub influenţa limbajului cu un grad mai mare de cultivare. Mai mult. tipul aparţine concomitent amândurora şi suportă o dublă referire. limbajul-tip (tipul de exprimare) îşi domină propria sa concretizare din exprimarea individuală. posibilitatea de introspecţie este cea mai importantă. Noţiunea de tip de exprimare modifică raporturile dintre particular şi general. tipul de 236 . prin aceasta. fiind caracterizat ca un fapt general faţă de acesta din urmă şi ca un fapt particular în privinţa celui dintâi. Între realităţile vieţii şi ierarhia de valori astfel creată se naşte un raport de influenţare reciprocă. posibilitatea eventualei ei modificări conştiente. la considerarea formei luate de exprimarea individuală drept o variantă.a. Datorită calităţii sale de invariantă. Acestea sunt liniile de forţă ale structurii interne ale unei exprimări individuale. între altele.m. ca modalitate de realizare funcţională a diasistemului. corectare şi perfecţionare. ci doar se regăseşte cu o anume constanţă în acesta. Aspectele cele mai interesante ale raportului dintre exprimarea individuală şi tipurile ei constitutive se referă la necesitatea menţinerii diferenţiate a acestor limbaje şi la tendinţa de integrare a limbajului-tip (tipului de exprimare) într-un anume limbaj funcţional. ca model ipotetic. Ele duc. constituindu-şi o ierarhie de valori în funcţie de condiţiile reale din viaţa socială a poporului care îl utilizează. Faptele prezentate mai sus „descriu” limbajul drept un corp de texte capabil să redea. Dintre toate. în timp ce. limbajul influenţează modul de a percepe lumea. adaptare. scopul acestuia fiind cuprinderea într-un tablou sinoptic a celor trei componente ale limbajului: configurarea generală (diasistemul). prin limbaj. De aici rezultă că orice exprimare individuală (concretă) nu se acoperă perfect cu tipul (ipotetic) de exprimare.d.Orice idiom cristalizează mentalităţi sociale reflectând. Ea înseamnă obiectivizarea microstructurii pe care o discutăm aici şi. afirma autorul. funcţionând pentru acesta din urmă ca un element stabil de referinţă. trăsăturile spirituale ale acelui popor.

o sinteză a particularului. Repetăm că diasistemul este general şi în mod necesar abstract. combinările lexicale în conformitate cu normele morfologice aplicate. ipotetice. 4. Limbajul şi exprimarea individuală (Idiostilul) În ce priveşte exprimarea individuală şi relaţiile existente în limbă. în mod abstract şi spiritual. Coteanu perechea general-individual şi corespondentul ei (abstract-concret) confereau. În exprimarea individuală (concretă). o valabilitate precisă noţiunii de limbă. fiind foarte probabil ca el să nu dispună nici de toate regulile de combinare (gramaticale). din limbă. Coteanu considera că exprimarea individuală redă la scară mică structura limbii (diasistemul). în cazul dat. În opinia lui I. Deosebirea este numai cantitativă. rezultă că structura ipotetică a limbii nu diferă principial de structura (concretă) a exprimării individuale. Nici un vorbitor nu are la dispoziţie toate cuvintele şi toate combinaţiile fixe existente în limbă. 237 . şi regulile de combinare existente între cuvinte (sintaxa). rezultat al exprimării individuale. inventarul şi combinaţiile sunt reduse ca întindere faţă de aceleaşi straturi. I. Raportul dintre limbă (diasistem) şi exprimarea individuală este reprezentat grafic în modul următor: I n v e n t a r --------------------------------------------------Reguli gramaticale --------------------------------------------------Combinaţii fixe ---------------------------------------------------Exprimarea individuală ---------------------------------------------------Utilizând diasistemul în conformitate cu principiul stratificării. sunt vizate trei aspecte de care trebuie să se ţină seamă: vocabularul sau inventarul lingvistic. deoarece generalul reprezintă. care este alcătuită din aceleaşi straturi. iar exprimarea individuală este particulară şi în mod necesar concretă.exprimare (invarianta) şi actul concret.

pe de o parte în funcţie de stadiul de dezvoltare al idiomului respectiv. Variantele funcţionale ale unei limbi se influenţează reciproc. „structura” lor tinzând să se închidă şi să respingă influenţa variantelor necultivate sau mai puţin cultivate. Metoda a fost aplicată la unii scriitori şi este departe de a-şi fi epuizat importanţa. şi el. spre universul de înţelesuri al acestui vocabular. că este posibilă caracterizarea acestei exprimări (individuale) printr-o analiză cantitativă. la care nu se va ajunge prea repede. Numărând elementele constitutive şi scoţându-le în evidenţă frecvenţa obţinem o imagine a concentraţiei şi dispersiei vocabularului utilizat. în teoria organizării funcţionale a unei limbi. Totalitatea modalităţilor de exprimare în uz ale unui vorbitor formează un ansamblu. Dacă împingem analiza în domeniul semantic. Elementele lui componente se organizează într-un mod propriu în cadrul global al ierarhiei limbii. Efectuarea pe baza unor descrieri obiective a unui „portret” riguros a exprimării individuale şi în primul rând a celei artistice rămâne în aceste condiţii un deziderat. A desluşi aceste trei niveluri obligatorii înseamnă a supune textele unei operaţiuni de depersonalizare. deoarece cu cât varianta literară (limba standard are tradiţii de prelucrare conştientă mai îndelungate şi se prezintă ca o limbă de cultură). În concluzie. limbajul (scris/vorbit) ca mod de manifestare a exprimării individuale aparţine simultan unui diasistem.5. unei anumite exprimări individuale. având drept reper „stabil” tipul de exprimare. Comparaţia stilistică Din cele afirmate mai înainte se pot trage câteva concluzii importante. cu o structură particulară specifică. 238 . structurat. Variantele populare sau insuficient cultivate ale limbii suferă influenţa celor cultivate. Marele ei defect constă în volumul enorm de muncă cerut de numărarea şi clasificarea tuturor apariţiilor şi tuturor valorilor cuvintelor dintr-o exprimare individuală. unui limbaj-tip. a doua oară prin jocul variantelor funcţionale puse în act. Acestei totalităţi autorul îi dă numele de idiostil. Idiostilul este dublu determinat: o dată prin presiunea limbajelor-tip sub aspectul lor general. de cultura şi talentul vorbitorului. Mai întâi. La fel stau lucrurile şi cu aprecierea caracterului inedit al combinaţiilor minimale de cuvinte şi chiar cu înlănţuirea lor în fraze. comparaţia se poate aprofunda. iar comunicarea se personalizează devenind exprimare individuală. concept care se încadrează. cu atât „distanţa” dintre variante funcţionale creşte. faptele vor prezenta o complexitate mult sporită. iar pe de altă parte. Având la-ndemână două sau mai multe astfel de descrieri.

Cele trei stilistici Întrucât în subcapitolul Limbajul privit funcţional sunt cuprinse modalităţile de diferenţiere stilistică a limbajului. stilistica. Stilistica funcţională stabileşte repetivitatea unor cuvinte ori expresii care apar în actul vorbirii. statistica oferă un indice cifric de diferenţiere. aceste caracteristici nu constituie. Numai în cuplul „variantă funcţională/realizarea ei în cadrul exprimării individuale” se vor găsi caracteristicile cu adevărat concrete care deosebesc două texte din acelaşi limbaj-tip. după cum se ştie. ci le vom rezuma adăugând câteva nuanţări mai importante. în care face o amplă analiză a structurilor limbajului cu scopul de a reda configuraţia stilurilor în limba română ? 4) Faceţi distincţia dintre limbajul literar standard şi limbajul literaturii artistice. Întrebări recapitulative 1) În ce mod influenţează ramificarea socială a limbajului vorbirea? 2) Arătaţi care sunt accepţiunile sintagmei stil funcţional. De la stilistică la stiluri funcţionale 1. 3) Cum se intitulează studiul scris de I. obiectul gramaticii. Numai aşa se fructifică definiţia stilului ca proprietate statistică a unui text. Unele îmbinări stereotipe sunt echivalente cuvântului din punct de vedere semantic. cele peste 120. concretizat în ranguri şi frecvenţe ale unui material lingvistic strict delimitat.000 de cuvinte din voca239 . este nevoie de o disciplină aparte.O singură metodă este capabilă să ofere un răspuns corect: compararea statistică. În principiu. 7) Care sunt sarcinile stilisticii în privinţa analizei stilurilor funcţionale? III. fie acesta scris ori vorbit. Un rol determinant în ce priveşte stereotipiile astfel apărute îl au cerinţele sociale exprimate prin limbaj. Coteanu. o ştiinţă a cărei raţiune de existenţă devine în aceste condiţii descoperirea regulilor şi formelor concrete de funcţionare a limbajului. 5) De ce limbajul popular nu exercită influenţe asupra limbajului literar (standard) ? 6) Delimitaţi idiostilul în cadrul tipurilor de exprimare. nu le vom relua. De aceea. Prin urmare. „Depersonalizând” textele prin inventarierea lor aritmetică.

1941. Inventarul finit de cuvinte. denotativ. 240 . care decurge din text. tranzitivitatea şi reflexivitatea se regăsesc în proporţii diferite. prin vorbire. amprente ale textului respectiv. fie denotativ (tranzitiv). comentarii. deoarece limba este instrumentul gândirii. ci numai note cu precădere. ca instrument indispensabil al comunicării. care nu aparţin în mod direct ideii. rezultă foarte clar că niciodată nu vom avea stiluri pure. factorul socio-cultural nu este. Tudor Vianu defineşte expresivitatea limbajului artistic în comparaţie cu limbajul ştiinţific pornind de la opoziţia tranzitiv/reflexiv.bularul limbii române intră. Într-o „epocă stilistică” rămâne oarecum constant vocabularul socio-profesional. observaţie făcută de Tudor Vianu în tentativa de a stabili intenţiile limbajului pornind de la modul în care exprimăm ceea ce gândim. Într-un text. iar stilistica funcţională operează la acest prim nivel cu elemente de vocabular şi de sintaxă. fie conotativ (reflexiv). Bucureşti. într-un act de creaţie continuă. Pentru delimitarea stilurilor. tendinţa ei fiind să stabilească un grad zero (sau un etalon) al variantelor stilistice din vocabularul şi limba vie a unei epoci. În plus. impersonal. unicul de care trebuie să ţinem seama. provocate de însuşi caracterul creativ al vorbirii. mesajului propriu-zis. constând în adaosuri. „amprente” ale unor stiluri. exprimând adică un mesaj obiectiv. Din acest considerent. s-a socotit necesar să se pornească de la criteriul frecvenţei. În textul introductiv (Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului) din Arta prozatorilor români. de forme încorporate gramatical şi de reguli privitoare la exprimarea logică a vorbirii – toate acestea considerate fixe în proiecţia limbajului-în-general – tinde spre infinit în procesul vorbirii. totuşi. În opinia sa. Stabilirea de locuri comune într-un domeniu creativ se poate face examinând tensiunile ce intervin între două caracteristici. adică de la prezenţa sau absenţa. Editura Contemporană. rezultate din afirmarea celor două intenţii: tranzitivitate şi reflexivitate. Este momentul să atragem atenţia că selectarea lor nu este tocmai uşoară. care devin note cu precădere. factorii de stabilitate ai stilurilor funcţionale sunt supuşi unei permanente eroziuni. raritatea sau abundenţa unităţilor la toate nivelurile limbii. în timp ce reflexivitatea se manifestă prin conotări subiective. stilul este constituit din suprapunerea a două straturi lingvistice. Tranzitivitatea caracterizează stilul ştiinţific. personale. Într-o clasificare riguroasă.

s-au concretizat pe rând stilistica estetică. ulterior. stilistica funcţională este un domeniu ştiinţific de dată mai recentă decât cercetarea stilului artistic. Stilistica funcţională se referă atât la limba vorbită. Din întregul astfel format. adică şi limbajul literaturii artistice. Ca disciplină ştiinţifică de dată mai recentă decât stilisticile estetică şi lingvistică. se impune observaţia că. „Materialitatea” acestei organizări formale ne permite să facem raportări la modelul ipotetic. unificând şi modernizând limbajul literar standard. stilistica lingvistică şi. Rezultă că stilistica funcţională generează stilurile în totalitatea lor. Pe de altă parte. deoarece referinţele privesc limbajul integral. în cadrul diasistemului am delimitat limbaje sociale. stilistica funcţională. istoric vorbind. 241 . ea şi-a creat genul proxim şi diferenţa specifică. văzut că stil funcţional. s-ar putea afirma că stilistica funcţională înglobează în sfera ei de preocupări şi problematica stilului artei cuvântului. în timp ce stilistica funcţională face trimitere la limbaje în general opunându-le acestora diasistemul. stilisticile estetică şi lingvistică pot fi caracterizate ca fiind mai degrabă autoreferenţiale. Cercetarea a purtat numele de stilistică funcţională şi. şi invenţii ori abateri pentru stilul literaturii artistice. cât şi la limba scrisă. deoarece stilistica funcţională scoate mai pregnant în relief elementele de contrast. definitorii pentru chestiunea stilului în general. stabilind o serie de elemente relevante statistic între tipuri şi variantele exprimării individuale. instrumente prin intermediul cărora cercetătorul poate analiza statistic toate componentele întregului. Am optat pentru schimbarea ordinii cronologice de prezentare a acestor stilistici.Stilistica funcţională propune disocieri comparative între etalon (limbajul tip) şi celelalte maniere de manifestare. Sunt detaşate şi excerptate elementele şi formulele repetitive care tind să devină locuri comune în texte ori vorbire: stereotipii („clişee”) şi redundanţe în cadrul stilurilor non artistice. anume că stilul literar-artistic exercită o puternică influenţă asupra stilurilor funcţionale înrâurindu-le decisiv evoluţia. Totuşi. În concluzie: Structura limbajului privit ca întreg (corpus) constituie diasistemul limbii. tipuri de vorbire şi exprimări individuale. În ordinea manifestării interesului pentru problemele stilului. Legătura strânsă dintre ele constă în alt fapt.

dispoziţiile etc. Coteanu stabileşte că unităţile limbii se organizează pe o axă verticală. în „SCL”. b) stil oficial administrativ. administrativ. I. în cultivat şi popular. acestea din urmă se caracterizează prin funcţia sau destinaţia specială ce li se atribuie şi ocupă nivelul al doilea. 242 . Definind stilurile limbii în raport cu noţiunea de sistem lingvistic. ca limbaj cultivat. a căror varietate este teoretic infinită. Astfel. nr. în care sunt redactate ordinele. limbajul cultivat (pe care îl mai numeşte şi limbaj standard) se poate subdivide în limbaj ştiinţific. Stilurile limbii române şi limbajul standard A. al literaturii artistice. acest nivel se realizează în mesaje. este cea propusă de Paula Diaconescu (Structura stilistică a limbii. Stilurile funcţionale ale limbii române literare moderne. am prezentat punctele de vedere exprimate de I. Sub forma lor scrisă şi ţinând seama de caracterul marcat (expresiv-estetic) şi nemarcat („neutru”) al limbii. în care limba comună (denumită diasistem) reprezintă nucleul supraordonator şi generator de limbaje. în care preponderentă şi esenţială este funcţia conotativă. Stilul nonartistic se grupează în: a) stil tehnico-ştiinţific. 3. centrată asupra formei şi exprimând atitudinea faţă de mesaj ca atare. fiecare din ele subdivizându-se mai departe. XXV (1974) .2. p. la rândul lui. orientată către destinatar (prin conţinutul specific al acestui stil. mesajele pot fi reduse. În stilul artistic (al literaturii artistice). O altă clasificare. colocvial etc. În sfârşit. preponderentă şi importantă este funcţia poetică. Coteanu în lucrarea Stilistica funcţională a limbii române (1973). în care precumpănitoare este funcţia fatică. Stabilirea şi ierarhizarea stilurilor funcţionale ale limbii în general şi ale românei literare în particular nu este o operaţie dintre cele mai simple şi nici una de consens. având ca punct de plecare concepţia lui Roman Jakobson. determinat de funcţia referenţială (cognitivă) a limbii.). c) stil publicistic.). în timp ce limbajul popular se poate divide în limbaj familiar. Stratificarea stilistică a limbii a făcut obiectul mai multor contribuţii. centrată pe menţinerea contactului între emiţător şi receptor. 229-242. la două categorii generale: stil artistic şi stil nonartistic. Pentru a stabili o metodologie de lucru. limbajul poate fi împărţit.

armată etc. sensul enunţurilor astfel concepute fiind recuperat din context. un exemplu edificator constituindu-l pătrunderea neologismelor în limbaj. potrivit cu funcţia îndeplinită în ramura de activitate respectivă. bănci. Întrebări şi teme recapitulative 1) Stabiliţi raportul existent între stilistica funcţională şi stilisticile estetică şi lingvistică. 3) Cine contribuie la unificarea şi modernizarea limbajului literar standard ? 4) După ce criterii stabileşte Paula Diaconescu stilurile limbii române literare şi care sunt aceste stiluri ? 243 . Limbajul standard este consecinţa modernizării exprimării literare în urma contribuţiei pe care şi-o aduc scrierile literare. birouri notariale etc. limba română literară suferă o degradare fără precedent. Numărul foarte mare de înscrisuri care circulă în format electronic se apropie de generalizare. în acest caz. ştiinţifice şi publice se deosebeşte prin unele trăsături.) nu mai folosesc literele diacritice în documentele redactate pe computer. Din pură comoditate (noi am spune superficialitate) funcţionarii din instituţiile statului (ministere. Unificarea se manifestă prin asumarea colectivă a unui sistem de reguli generale. Vorbim. fie a Parlamentului sau Guvernului. Nu cunoaştem să existe vreo dispoziţie oficială cu privire la ortografierea limbii noastre în formatul electronic şi considerăm drept stringentă adoptarea unei decizii în acest sens.B. dar şi printr-o echilibrată acceptare a fenomenelor mai importante care guvernează limbajul în act. Aşadar. a căror descriere este detaliată în continuare. ale cărei consecinţe vor fi resimţite ulterior. îndeosebi prin lexic. lucrările ştiinţifice. 2) Prezentaţi câteva (cel puţin două) aspecte ale complexităţii problemelor ridicate de analiza stilistică a limbajului privit funcţional. în urma introducerii pe scară largă a limbajului (pe suport) electronic în instituţiile statului. de stiluri funcţionale aparţinând limbii literare (limbajul standard). fie din partea Academiei. justiţie. precum şi documentele elaborate în sectoarele de activitate reprezentând instituţiile statului: administraţie. limbajul utilizat în compartimentele vieţii culturale. Recent.

IV. puse în valoare de vorbirea comună şi de stilul artistic. după împrejurări. figurate şi contextuale. primind în schimb alte valori. întrucât exprimarea ştiinţifică nu constituie un standard al limbii vorbite sau scrise. adică pe scurt. prin aceasta. limbajul literar standard utilizează. plurivoc. impuse de noul mediu în care a pătruns. valori variabile. în bloc. în prezentarea fiecăruia dintre stiluri. Faţă de univocitatea termenului ştiinţific. se foloseşte de cuvinte al căror conţinut este în mod obligatoriu monosemantic. Prin urmare. Stilul ştiinţific şi limbajele care îl compun abundă de termeni generici. care reprezintă o condiţie esenţială a folosirii sale în limbajul ştiinţific. de care ţinem cont – ca de pildă de regulile gramaticale – atunci când ne exprimăm. având drept scop transmiterea informaţiei sub forma faptelor de constatare. nici sinonimia lor. ci numai note cu precădere („amprente”) ale stilurilor. 244 . ci eventual existenţa unor dublete terminologice care se elimină în timp unul pe celălalt. Folosim sintagma exprimare nonştiinţifică. noţionali. monosemantic şi funcţional. de stilul nonştiinţific. condiţie iarăşi esenţială în privinţa întrebuinţării sale eficiente ca „material” apt să exprime (în comunicare) sensuri multiple. să utilizăm elemente contrastive pentru a fi stabilite zonele care le delimitează 1. Stilurile funcţionale Reluând precizarea că nu avem în realitate stiluri pure. proprie. Utilizează cuvântul ca pe un instrument de lucru şi tinde să facă din limbaj aplicaţia unui instrument performant. În stilul ştiinţific există câmpuri terminologice în afara cărora termenul îşi pierde caracterul denotativ. devine necesar ca. pentru a demarca opoziţia între stilul ştiinţific şi celelalte tipuri de stiluri. Exprimarea ştiinţifică. În exprimarea nonştiinţifică termenul noţional este sau poate fi polisemantic. exprimare nonştiinţifică nu reprezintă în acest caz decât o referinţă abstractă şi nu un fapt concret. Afirmăm aceasta. a sensului noţional al cuvântului şi pe excluderea sensurilor derivate. Stilul ştiinţific nu admite polisemantismul termenilor şi. Stilul ştiinţific Terminologia stilului ştiinţific se întemeiază pe înţelegerea. respectiv folosirea exactă.

trebuie să răspundă unei funcţii de definire. Redăm următorul citat din lucrarea Istoria limbii române literare. Prin urmare. pe lângă sensul general şi abstract. 1978. cuvântul masă are sensul general de obiect format dintr-o tăblie şi trei sau patru picioare constituite într-o clasă de acest tip. toţi cei ce citesc aceste rânduri vor avea reprezentarea abstractă (noţională. cu viziunea personală a lui. dimpotrivă. vom avea mereu. unei funcţii de caracterizare – şi de sugestie.. Continuând ideea de mai înainte. Experienţa fiecăruia dintre noi îşi pune amprenta în aceste contexte. Limbajele nonprofesionale răspund. după cum este folosit de un medic. masa aşa cum am văzut-o şi a rămas întipărită în memoria noastră. în realitate.Calitatea fundamentală a stilului ştiinţific este de a fi denotativ şi generalizant-abstract. de specialitate. Marele lingvist de origine română Eugen Coşeriu arăta că tocmai în această particularitate paradoxală a cuvântului – de a exprima concomitent generalul şi particularul – constă forţa limbajului. în ce priveşte receptorul. şi o certă experienţă socio-lingvistică. termenul ştiinţific îşi pierde calitatea terminologică specifică. vom constata că „imaginile” aceluiaşi cuvânt sunt tot atâtea câţi participanţi la experiment avem.. încorporată în aceleaşi cuvinte. individuală şi subiectivă a variatelor stări sufleteşti ale vorbitorului (scriitorului). Este asigurată în acest mod obiectivitatea judecăţilor formulate de omul de ştiinţă. noi comunicăm o dată cu ideile noastre. ea rezultând din context. Dacă fiecare dintre cititori ar detalia. şi viziunea personală a vorbitorului (autorului) care se va confrunta. Editura Didactică şi Pedagogică. rezultă că în contexte care cuprind două sau mai multe cuvinte. Rezultă că limbajul profesional. ca imagine concretă. inclusiv vizual. Calitatea stilului nonştiinţific (popular. literar. Rezultă că. în cazul limbajului literaturii artistice. acelaşi cuvânt conţine. Ţâra: „. de un profan sau de un poet. Dar. substantivul durere poate avea accepţii diferite. artistic) de a fi conotativ şi particularizant favorizează exprimarea nuanţată. obiectul concret masă la care se gândesc. Bucureşti. prin desemnarea exactă şi riguroasă a fenomenului pe care-l fixează într-un anumit sector de activitate socială. redefinirea este implicită. de care nu putem face abstracţie. ca zonă alcătuitoare a stilului ştiinţific. Spre exemplu. În stilul nonştiinţific. simbolică) a clasei de obiecte la care se referă cuvântul masă. Scos din mediul specialităţii în care este întrebuinţat cu o anumită funcţie. impuse de noul mediu în care este folosit.D. ai cărei autori sunt Ştefan Munteanu şi I. Pentru medic el este denumirea generală a unui simptom privitor la o 245 . dobândind alte valori. pe lângă ideea transmisă.

1978. Mai aproape de corectitudine. Studii de stilistică şi limbă literară. Cuvântul în discuţie îşi lărgeşte şi adânceşte dimensiunile semantice estompându-şi înţelesul propriu. Stilul administrativ-juridic În unele tratate şi manuale de stilistică funcţională este întâlnit sub denumirea.Ţâra. – tendinţa spre propoziţii principale independente. Arghezi scrie în Testament: «Durerea noastră surdă şi amară / O grămădii pe-o singură vioară». de stil administrativ. Editura Didactică şi Pedagogică. 1971. Istoria limbii române literare. raritatea termenilor. stilul ştiinţific se remarcă prin precizia şi. – posibilitatea de a folosi un număr relativ mic de cuvinte şi nume proprii (în citate. Bulgăr. dar tocmai prin aceasta mai bogat în forţă sugestivă. T. prin formulări consacrate şi închise. p. sistemul stilului nonştiinţific este unul deschis. Editura Academiei. Notele specifice ale acestui stil au fost pe larg analizate de matematicianul Solomon Marcus în Poetica matematică. – frecvenţa sporită a frazelor formate dintr-o regentă şi un număr restrâns de subordonate. uneori. El nu mai este echivalentul termenului ştiinţific.boală ce urmează a fi diagnosticată. În concluzie. 2. Editura Didactică şi Pedagogică. 209). printr-o sintaxă logică. Bucureşti. Bucureşti. cu al cărui înţeles se întâlneşte doar tangenţial” (p. percepută şi identificată empiric.). ar trebui să-l denominăm stil juridic-administrativ.D. pentru profan. bibliografie etc. prin respect total faţă de legile limbii literare (apud Gh. Enumerările aparţin lingviştilor Ştefan Munteanu şi I. Caracteristice stilului ştiinţific (mesajului ştiinţific) sunt: – deplasarea spre nucleu a unui vocabular special. dar şi individualizându-l prin epitetele care-l însoţesc. 1970. Evocând trecutul de muncă şi umilinţă al generaţiilor de ţărani care l-au precedat. deşi mai vag. în vreme ce pentru un poet durere poate avea un înţeles mult mai larg. simplificată. – preferinţa pentru forme verbale de prezent. acelaşi substantiv denumeşte o stare organică anormală. indicaţii. deoarece particularităţile sale definitorii vin din sfera reglementărilor juridice şi 246 . ale cărui elemente concrete diferă de la un domeniu ştiinţific la altul. 208. p.178). Bucureşti. În raport cu sistemul relativ închis al stilului ştiinţific.

stufoasă. art.C.d. el răspunde unei necesităţi de ordin practic aflându-se constant sub o autoritate.” etc. în stilul juridic-administrativ se vor regăsi prioritar formule abreviate şi expresii „şablon” ale textelor legislative. Lor li se adaugă certa preferinţă pentru abrevieri: a. pe plan general. corespondenţa dintre instituţii administrative şi formularele tipărite de acestea). Faptul presupune unicitatea semantică a cuvântului.”. situat. Stilul administrativ-juridic este folosit în actele oficiale. „articol”. – frecvenţă foarte scăzută a conjuncţiei. 247 . la periferie din punctul de vedere al frecvenţei cuvintelor din limbajul vorbit (scris). se va ţine). de tipul „În conformitate cu. lit. – utilizarea unor formule stereotipe. p.. în documentele diplomatice. „anul curent”. În situaţii expres definite. ori în cele cu caracter privat (înscrisuri notariale).a. – o frecvenţă deosebit de mare a formulei se (reflexiv) + a vrea (verb auxiliar) + verb la infinitiv cu sens de imperativ impersonal (se va proceda. Ştefan Munteanu şi I. S. în dispoziţiile şi reglementările instituţiilor de stat. a. se caracterizează prin: – folosirea unui vocabular special. el se concretizează în actele interne (opisuri. Întrucât stilul juridic-administrativ este mereu direcţionat în sensul dorit de emiţător (de obicei. „hotărâre de guvern”. determinat de apartenenţa zonei (provinciei) respective la o altă organizare statală. Factorii politici şi culturali exercită asupra stilului juridic-administrativ o anume presiune.. cum a fost cazul Transilvaniei. De asemenea. caracterizarea acestuia pretându-se la analize şi comentarii în funcţie de epoci istorice (ca evoluţie) şi chiar în funcţie de factorul geografic.c.G. la punerea în aplicare a actelor normative ori la conformitatea cu litera legii a diverselor aspecte şi situaţii din viaţa socială. textul juridic-adminsitrativ evidenţiază necesitatea individualizării generalului. – preferinţa pentru fraza lungă. „ante meridian”. majoritar. „post meridian. proceseverbale..m. „Potrivit articolului. contracte cu caracter provizoriu. „litera” ş.m.m. cum îl denumesc.. H.D. Prin urmare.Ţâra (în lucrarea citată) arată ca stilul administrativ. evitarea semnificaţiilor sinonimice şi o mai mare omogenitate. minute. SRL „societate cu răspundere limitată”. sau este consensual.se referă. organul legislativ). – frecvenţă foarte ridicată a formelor verbale de viitor. „Societate comercială” .

În pas cu evoluţia societăţii. se folosesc cuvinte şi construcţii calchiate după alte limbi.Coteanu.În concluzie. XLXI (1997). stilul juridic-administrativ apelează la construcţii şi cuvinte de ultimă oră. alte cercetări temeinice asupra configuraţiei. Bucureşti. în acest sens. în modernizarea şi uniformizarea limbajului literar românesc. deoarece. Studii asupra stilului publicistic stricto senso au fost redactate doar în ultima perioadă. Vezi. 35-57. în „SCL” XII (1961). principala caracteristică a stilului juridic-administrativ o reprezintă stereotipia. 248 . urgente. În realitate. Bucureşti. I. tezei şi sintezei. Bolocan. în Stilistica funcţională a limbii române (stil. Din astfel de raţiuni. dacă nu cumva pe cel mai important. singurul studiu documentat aparţine lui Gh. opinia unanim acceptată că. nr. un exemplu constituindu-l armonizarea conţinutului legislaţiei româneşti cu cea europeană. decât una demonstrativă. Diversitatea stilistică în româna actuală. Limbajul comercial în româna contemporană. considerat martor. iar ele sunt prea puţine numeric şi conţin un material faptic încă insuficient spre se accede la etapele analizei. în funcţie de unghiul de abordare lingvistică. Lucrarea cea mai aplicată aparţine cercetătoarei Rodica Zafiu. Referindu-se la „româna actuală”. Unele caracteristici ale stilului publicistic al limbii române literare. existenţa stilului în discuţie este pusă sub semnul întrebării de către unii dintre specialişti. p. Se utilizează o serie de formule „şablon” şi de termeni consacraţi în domeniu. Editura Academiei. toate acestea supuse unui examen contrastiv faţă cu un alt stil. în schimb. „AUB”. Celor care admit prezenţa unui stil publicistic. limbaj). nu s-au mai produs. Editura Universităţii din Bucureşti. 1. care uniformizează comunicarea şi îi dau o claritate sporită. 2001. Oana Bălănescu. În cadrul limbajului literar standard. încă de la apariţie. stilistică. le reproşează lipsa de criterii în delimitarea lui. el oglindeşte reforme şi înnoiri necesare. 3. structurii şi elementelor ei componente. 1973. putându-se spune că acest stil este şi foarte conservator şi foarte inovator. El se poate referi la unele utilizări sociale raportate direct la categoria de utilizatori ai acestui limbaj. Stilul publicistic Acceptarea stilului publicistic este mai degrabă de principiu. prin forţa lucrurilor. presa a jucat un rol fundamental. Avem. caracterul vag şi fluid al principiilor care ar trebui să guverneze stilul publicistic. Studiul stilului juridic-administrativ poate fi descompus în arii de cuprindere variate. În această privinţă.

p. care a făcut obiectul unor cercetări numai din partea lingviştilor sau a criticilor şi istoricilor literari. Rodica Zafiu „leagă” şi celelalte capitole ale studiului românei actuale de acelaşi tip de emiţător. mai grav. amplificat ulte-rior sub titlul Dezvoltarea stilului publicistic în a două jumătate a secolului al XIX-lea. I. Iaşi. Sau. 173-212. marii noştri scriitori au avut o intensă activitate jurnalistică. particularităţi ale stilului publicistic au fost semnalate de Al. Studierea evoluţiei limbajului în presa din ţara noastră nu a captat interesul major al specialiştilor din domeniul jurnalisticii. Editura Junimea. din societatea românească. 1979. Se ignoră. p. Nu mai e un secret pentru nimeni că. ci al stilului propriu sau. De acelaşi autor. Editura Junimea. 249 . între limbajul (şi stilul) presei şi contribuţiile marilor scriitori. valenţele comunicaţionale ale fenomenului mass-media au devenit extrem de ample constituindu-se în principalul furnizor de mesaje. O serie de afirmaţii ale specialiştilor din cele două discipline au fost preluate şi în ce priveşte limbajul presei. nr. În acest sens. într-o proporţie covârşitoare. după 1989. Iaşi. Din sinteza rezultatelor şi mai ales prin extrapolarea acestora în aria activităţilor mass-media. de toate tipurile. X (1964). în mod eronat după opinia noastră. 2. apărute în ţara noastră de-a lungul timpului. ar trebui să tragem concluzia că zecile de mii de ziare. ar trebui să se presupună. nu au exercitat nici o influenţă în rândul cititorilor şi asupra normelor limbajului literar. în SILLR. cu privire la limbajul literar standard. Din acest considerent. punându-se un semn de egalitate. eventual. de criticii şi istoricii literari. 1977 şi Limba presei româneşti în secolul al XIX-lea. şi-a definitivat propriile strategii de funcţiune stilistică. vezi Stil şi limbaj. Andriescu (Limba şi stilul presei în perioada 1861-1900. care s-au manifestat şi în câmpul jurnalistic. aproape fără excepţie. Cele mai numeroase şi concludente informaţii asupra evoluţiei şi dezvoltării acestui tip de limbaj au fost redactate din perspectiva contribuţiei unor personalităţi ale artei cuvântului. că întreaga contribuţie a presei se oglindeşte perfect în textele-martor ale celor nu mai mult de câteva zeci de publicaţii analizate de lingvişti. Suntem foarte departe de a avea o imagine de ansamblu asupra limbajului presei româneşti (în special pentru cea cotidiană) de la începuturi până astăzi. că scopul studiilor referitoare la activitatea jurnalistică a scriitorilor era cu totul altul şi nu urma o finalitate ştiinţifică în domeniul limbajului jurnalistic. 199-253). de asemenea. în „AUI”. care.Zafiu arată că.

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Academia „Ştefan Gheorghiu”. ceea ce este. falsă. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. ipoteză. 1971. Istoria presei române. Hangiu. preocuparea a numeroase personalităţi din domeniul artei cuvântului. 2) Dacă facem abstracţie de cercetările lingvistice şi istorico-literare.. ca şi necesitatea „centrării” stilului pe coordonatele genurilor jurnalistice. înseamnă că. s-au exprimat în calitate de scriitori şi nu de jurnalişti. Nu contestăm aportul personalităţilor. I. fie că este vorba de atitudine) al scriitorilor. din orice alt punct de vedere. Un istoric al presei există (v. scrisul jurnalistic a devenit.De aceea sunt întreţinute două mituri false: 1) Că la edificarea limbajului şi implicit a stilului publicistic au contribuit exclusiv marii scriitori prin intermediul câtorva publicaţii considerate „istorice”. care sunt altele decât genurile literare. Dicţionarul presei româneşti. De aici decurge obiectivitatea echidistantă în prezentarea faptelor. Editura Minerva. O istorie a presei româneşti. 1922. atunci când şi-au enunţat punctele de vedere în paginile gazetelor. stilul jurnalistic a coabitat cu stilul extrem de personal (fie că este vorba de opinie. realizându-se un melange care nu spune prea multe despre stilul jurnalistic. Urmând modelul francez. 1979. Reviste literare la începutul secolului al XIX-lea. 2000). dar aproape nimeni din ramura disciplinei numită jurnalism nu s-a ocupat de stilul jurnalistic aprofundându-l cu instrumente lingvistice. nu avem un istoric al presei. care. În studiile elaborate până în prezent asupra problematicii în discuţie. Victor Vişinescu. Bucureşti. al presei de opinie. Bucureşti. încă de la începuturi. 3 vol. Bucureşti. Bacalbaşa. Adriana Iliescu. O dovadă suplimentară o reprezintă dicţionarele de publicaţii (Georgeta şi Nicolin Răduică. cu straniul ei reflex în manualele de jurnalism. Editura Victor. Adevăratul stil jurnalistic ar trebui să fie acela în care concizia şi claritatea ideilor se regăsesc în adecvarea expresiei lingvistice faţă de conceptele de adevăr şi realitate. 1989-1994. Dicţionarul presei culturale româneşti. De altfel şi astăzi. fals. Cu o privire asupra presei româneşti din zilele noastre de C. Nicolae Iorga. dar asta nu este de ajuns. tentaţia de a scrie mai degrabă colorat decât obiectiv poate fi lesne reperată în presa noastră. 250 . 1996). Bucureşti. iarăşi. în realitate. Bucureşti. Istoria presei româneşti de la primele începuturi până la 1916. Constantin Antip.

genurile jurnalistice ale presei tind să creeze variante proprii ale limbajului utilizat. Ştefan Munteanu şi I. aceasta va conţine expresii stereotipe. articolul de fond are întinderea unei unităţi compoziţionale. între ele. veliţi boieri regulamentari. voi. ca modalitate stilistică. – În această epocă. vă acuzăm în public că numai aţi luat mereu şi n-aţi dat niciodată. la uniformizarea şi impunerea lui. cu excluderea interogaţiilor. – Contribuie la înţelegerea şi încetăţenirea unor termeni de specialitate. – Tendinţa de a evita conservatorismul normelor literare prin combinări semantice de tip novator.Revenind la „caracteristicile” stilului publicistic. El devine marcat stilistic prin şablonare. Maniera de tratare a subiectului impune o desfăşurare lineară în prezentarea ideilor şi folosirea unei sintaxe în care frecvenţa absolută o au frazele expozitive. de aria tematică abordată. Abordând o temă de actualitate. în funcţie de scopurile comunicării. altfel spus. se pot enumera: – Rolul decisiv jucat în ce priveşte „formarea” limbajului literar standard sub aspect normativ şi. şi spuneţi. Pentru primul caz (ştirea de agenţie). urmăreşte un scop informativ cu caracter general.D. când. ştirea de agenţie. cui. eliptice. pozitive şi negative. reprezintă o informaţie care devine publică din motive private şi/sau publicitare având ca scop o posibilă tranzacţie.Ţâra citează din „Românul” (1861): „O zicem. – Utilizarea riguroasă (actualmente) a normelor gramaticale impuse prin limbajul literar standard. Prima. Al doilea. o dechearăm. ulterior. o particularitate a stilului publicistic a constituit-o caracterul retoric al multora dintre articolele publicate în presa noastră în secolul al XIX-lea. anunţul. Deoarece plata anunţurilor se face în funcţie de numărul cuvintelor tipărite. de un anunţ apărut la rubrica de mică publicitate şi cu atât mai mult de un articol de fond (editorial) sau de un reportaj. de puteţi. concizia poate fi considerată marcă stilistică. O ştire transmisă de o agenţie de profil va diferi. excese temperate începând cu debutul secolului al XX-lea. a exclamaţiilor sau a formulelor 251 . – Stilul publicistic joacă rolul de „ferment” cu privire la inovaţiile din limbaj. şi cât a dat fiecare dintre voi din averea personală pentru lucrul public”. prin explicarea lor. – Din perspectivă diacronică. urmărindu-se a se comunica esenţialul în cât mai puţine cuvinte.

care agită şi viaţa presei. a stilurilor publicistic şi literar artistic. 178. care pot alterna cu expresia evocatoare poetică. într-o sinteză mereu adaptată la nevoile informaţiei cotidiene. mai ales. ori cu structura degajată a contextului. epitetul «publicistic» este astăzi uşor peiorativ. abuzurile de natură stilistică. 1971. „protestăm în modul cel mai energic” . „ o chestiune de o gravitate excepţională”. 3) Enumeraţi caracteristicile lingvistice ale stilului juridic-administrativ şi apoi comparaţi-le cu cele ale stilurilor publicistic şi ştiinţific. Aduceţi argumente în favoarea acestei aserţiuni. de aceea. – În presa cotidiană. formidabil. în Studii de stilistică şi limbă literară. Bulgăr. discontinue. 2) Unii cercetători consideră stilul ştiinţific drept un element de referinţă (etalon) pentru analiza. 4) Stabiliţi cel puţin doua trăsături comune ale stilurilor ştiinţific şi juridic-administrativ. fiindcă au priză la public. 252 . Întrebări şi teme recapitulative 1) Enumeraţi caracteristicile lingvistice ale stilului ştiinţific. fenomenal. factor esenţial în definirea oricărui stil. Faptele prezentate dobândesc înfăţişarea unui tablou original cu orice preţ. Aceste mijloace devin în mod curent expresia senzaţionalului. sublim sau expresii de genul: „o ştire din cele mai triste”. Din cauza grabei. fiind folosite cuvinte cu potenţial emoţional. voind să indice un stil aproximativ. Rezultă de aici abuzul de superlative (adică de epitete). natura competiţională a economiei de piaţă. cu formula familiară. Formulele gazetăreşti sugerând panica. este de părere că „stilul publicistic prezintă. fapt care duce la forjarea informaţiei prin „încălzirea“ lingvistică la temperaturi înalte. jurnaliştii selectează zilnic pe cele mai emoţionale. noutate terminologică şi construcţii dense. – Din multitudinea deconcertantă a ştirilor. p. Atunci când ştirea nu s-a „născut” cu aceste calităţi. a determinat o reconfigurare stilistică a mesajelor despre realitate. puţin îngrijit”. Bucureşti. stilului publicistic îi sunt specifice anumite procedee menite să suscite curiozitatea cititorului. Gh. – O caracteristică a stilului jurnalistic o constituie şi paradoxul că acesta nu mizează pe omogenitate. surpriza ori îngrijorarea sunt însoţite de adjective ca de pildă excepţional.familiare. adesea eliptice. apar în revers. Însă. supravegherea stilului şi claritatea chiar a construcţiilor uneori suferă. senzaţional. Editura Didactică şi Pedagogică.

calităţile stilului jurnalistic. asupra cărora nu mai stăruim. prin combinări inefabile de cuvinte. titulatura de stilistici autoreferenţiale. din punct de vedere stilistic. 7) Consemnaţi titlurile celor mai importante studii şi articole referitoare la studiul limbajului şi al stilului presei româneşti. Stilistici autoreferenţiale Dacă luăm în considerare coordonatele istorice ale cercetării stilului. din limbajul obişnuit şi considerat tradiţional. V. primele preocupări de această natură datează din perioada antichităţii şi privesc domeniul retoricii. potenţialul lor de semnificaţii 253 . Termenul nu a fost invocat până în prezent deoarece nu factorul expresiv. fenomene de expresivitate. 9) În ce constă cea mai importanţă contribuţie a limbajului presei româneşti. Spre deosebire de sintaxa comună. redundanţele caracterizează stilurile funcţionale. deşi acestea pot fi analizate ca domenii autonome. adăugând că. stilistica funcţională include în domeniul ei stilisticile estetică şi lingvistică. Din raţiuni metodologice. în uzul limbii interferează adesea tradiţia cu inovaţia. în contextul nou format. am avansat. mai nou. vorbitorul (autorul) îşi exprimă într-o manieră cu totul personală sentimentele ori evocă. aceste inovaţii reliefează virtualitatea asociativă a cuvintelor. Pentru redarea unei idei.5) Aduceţi argumente împotriva existenţei stilului publicistic. Respectând normele gramaticii. cu un termen generalizator. Mijloacele folosite în procesul comunicării de un vorbitor (autor) evidenţiază o serie de aspecte lingvistice pe care le vom numi. 8) Arătaţi în ce constă paradoxul (în sensul de proprie negare) stilului publicistic. 6) Arătaţi care sunt. ci stereotipiile. deţin o forţă sporită de comunicare. 10) Ce distincţii trebuie operate între jurnalismul de opinie şi cel de informare. am prezentat mai întâi conceptul de stilistică funcţională. Cu acelaşi prilej. în privinţa lor. imagini care.

oratorul nu trebuie să dezvolte acelaşi subiect cu aceleaşi cuvinte şi idei întotdeauna la fel. 254 . în permanenţă. limbajul se regenerează continuu. demnităţi. Gravitează în jurul unor norme estetice. cu specificarea că. Ideile (enunţurile) astfel alcătuite atrag atenţia prin originalitate şi se poate spune că au o potenţă expresivă nouă. filosofică şi de viaţă cuprinse într-un text literar-artistic. poetica este preocupată de organizarea internă a structurilor. fiind o stilistică a operelor literar-artistice. în timp. În urmă cu două milenii. considerată un limbaj de tip afectiv. Numită şi stilistica figurilor de stil. şi acest lucru depinde de subiectul tratat şi de persoana oratorului şi de auditori” (De oratore. Cercetările de stilistică estetică au devenit. în timp ce critica literară este interesată în principal de ideile cu valoare estetică. Elementul de bază al stilisticii estetice îl constituie capacitatea de invenţie a vorbitorului. preocupate în a delimita valorile persuasiv-comunicaţionale ale discursului. Îşi are izvoarele în studiile de retorică. ea se referă exclusiv la limba scrisă.figurate ori de a fi aşezate în nuclee expresive. Graţie structurilor contextului lexical şi asocierilor sintactice mai puţin uzuale (ambele sedimentează în ele personalitatea vorbitorului / autorului). dar se regăseşte la fel de consistent şi în vorbirea populară. stilistica estetică este cea mai „veche”. a căror intervenţie în vorbire sau într-un text scris poate diferi de la caz la caz. oratorul latin Cicero observa: „Într-adevăr. XXI). în fiecare moment al discursului. Reţinem din cele mai înainte arătate că expresivitatea limbajului constă dintr-un ansamblu de factori. el trebuie să analizeze ceea ce se potriveşte. mai ales ale celor din poezie. Stilistica estetică În ordine cronologică. ci în funcţie de condiţie. de vârstă şi chiar de loc. Rezultatul ultim al cercetărilor de acest tip nu mai poartă numele de stilistică estetică. după împrejurări sau auditori. inventariind elementele de stil capabile să dea relief conţinutului artistic. în sensul adecvării conţinutului discursului său la actul comunicării. de autoritatea morală. Ea se manifestă în cel mai înalt grad în limbajul consacrat sub denumirea de artă a cuvântului. apanajul criticii literare şi poeticii. 1.

d.Deoarece. În ce îi priveşte pe maeştrii cuvântului. Ceea ce le lipseşte tuturor artelor este codul propriei lor maniere de comunicare. picturii. dar cu intenţii clar diferite. cunoscută sub numele de funcţie poetică. stilistica estetică s-a concentrat asupra stilului operei literare. seturi de artificii (combinaţii lingvistice) considerate în mod eronat abateri de la norme. Atât vorbitorii. s-a creat impresia unei echivalenţe între limbajul uman şi limbajul literaturii-artistice. o funcţia artistică materializată prioritar prin creaţie. care este limbajul. discursivizând instantaneu trăirile.a. fiindcă. iar aceasta îşi discursivizează (prin limbaj) cunoaşterea. Pentru înţelegerea muzicii. aceştia se concentrează asupra limbajului printr-un act de creaţie care. folosesc limbajul. sunetele încorporate în cuvinte). aceştia nu opun. specialiştii au creat o funcţie nouă a limbajului. folosesc limbajul în primul rând ca material de construcţie al actului creator. ca şi celelalte arte. mai exact asupra autorilor de texte literar artistice. tocmai în calitatea sa de cod limitat şi convenţional. ci folosesc în locul normelor gramaticale din domeniul comunicării prin limbaj. Explorând universul uman. reprezintă şi un act de comunicare. deci pot folosi în mod funcţional limbajul. Ca ele să ne transmită (comunice) mesajul artistic adresat simţurilor şi gândirii noastre au nevoie de cod echivalent şi universal. Legând arta literară de ideea de comunicare. deşi le utilizează cu instrumente diferite şi cu o logică diferită. cât şi scriitorii. spre deosebire de toţi ceilalţi autori de texte literare (adică redactate după normele limbii literare). în acest scop 255 .m. în acelaşi timp. Întrucât limbajul funcţional şi limbajul de tip literar-artistic folosesc aceleaşi resurse (la nivel minimal. sculpturii ş. care nu folosesc cuvântul drept instrument în creaţie. nu posedă un cod propriu de comunicare. nu toţi vorbitorii unei limbi pot concepe opere literare. Prin urmare. Prevalează însă actul creator. prin mesajul final. nu prin comunicare. Dar. din punct de vedere formal. dar pe care o vom denomina funcţie cognitiv-artistică şi pe care o considerăm ca aparţinând gândirii şi descrierii afectelor. ceea ce indică faptul ca autorii de literatură artistică. Se presupune că toţi vorbitorii unei limbi pot comunica între ei. nu le poate cuprinde. limbajul literar-artistic. Vom adăuga că însăşi gândirea se manifestă prioritar prin intermediul limbajului uman. în evoluţia ei continuă spre zilele noastre. întreg.. facem din nou apel la distincţia dintre limbajul literar standard şi limbajul literaturii artistice. fascinanta bogăţie de sensuri pe care limbajul. ci redă. noi apelăm la gândire.

Înnoirea stilistică înseamnă biruinţa geniului verbal care face artă din materia cotidiană a comunicării noastre. emoţiilor şi trăirilor noastre care se redefinesc numai în acest mod în textul literar-artistic sub forma figurilor de stil. selecţie. 256 . nu orice adjectiv este un epitet. considerându-l pe cel dintâi drept un aspect contrastiv prin intermediul căruia pot fi detaşate faptele de stil literar-artistic. 1955. Între procedeele consemnate în tratatele de specialitate se numără: – Epitetul. p. 1. de un fenomen de sublimare al judecăţilor. deşi între arbitrar şi convenţional există mari diferenţe de sens. Noi credem că limbajul literar-artistic şi trăsăturile sale stilistice trebuie căutate exclusiv în zona creaţiei şi anume printr-o reconsiderare fundamentală a naturii acesteia. Figurile de stil Stilistica estetică recurge în primul rând la figurile de stil consemnate încă din vechile retorici. Utilizarea creativă a limbii se manifestă prin nuclee definitorii pentru originalitatea unui poet: „Stilul este cucerirea unei libertăţi individuale asupra constrângerilor convenţiei colective”. Această apropiere de natură arbitrară a fost ades considerată una convenţională. trăsăturile senzoriale care îl izbesc cel mai puternic în obiectele realităţii sau reacţiunea sentimentelor sau a voinţei faţă de ele. Fără producerea unui efect nou în sfera de înţeles a enunţului nu avem de-a face decât cu enunţuri comune.Vianu. nu de construcţie a comunicării (mesajelor). context. noţiunilor despre care vorbim: nu orice atribut. După T. convenţional. mulţi cercetători au opus limbajul normat celui artistic. şi credem că în acest caz nu este vorba de alegere. Prin epitet se adaugă noi însuşiri obiectelor. se poate trage concluzia că stabilirea unor distincţii între limbajul gramaticalizat şi creaţia artistică (limbajul artistic) este pur arbitrară. adică felul în care poetul apreciază realitatea” (Probleme de stil şi artă literară.ar trebui să utilizeze limbajul ca pe un material de creaţie şi descriere a trăirilor emotive. altfel spus procedee prin care se obţin gradaţii ale substanţei conotative a contextului. Ea tinde spre invariantă. ci. Opera literară nu poate fi concepută altfel decât ca unicat. (Pierre Guiraud). „epitetul exprimă felul viziunii sau al sensibilităţii scriitorului.A. Figurile de stil sunt categorii ale inovaţiei stilistice. gramaticale în cadrul normei convenţionale. ci numai acela care dă un relief sporit contextului. În urma celor afirmate înainte. dimpotrivă. 23). De aceea.

exprimă totdeauna un fel nou de a concepe şi de a exprima legăturile dintre obiecte. prin comparaţie. sublimată într-o imagine sugestivă. „Comparaţia care cuprinde de obicei doi termeni. Stabileşte în principiu corespondenţe între realităţi diferite. Ea înnobilează cuvântul cu valori sensibile care cuantifică atât asocierile.). după cum. precât. cu rol de epitet. p. La baza ei stă comparaţia. în general. echivalenţa termenilor fiind nu de natură concretă. Comparaţia este punctul de pornire al inovaţiilor stilistice: pe baza ei apar sensurile figurate ale cuvintelor. „Metafora numeşte în termeni neaşteptaţi o noţiune pe care limbajul obişnuit a indicat-o de mult cu un cuvânt anume. Un exces de epitete caracterizează creaţia romantică şi scrisul tineresc. Noutatea şi îndrăzneala viziunii creatorului constă în evocarea prin analogie a unor termeni. Metafora nu se poate învăţa. În metaforă.. colorează său personifică noţiunile. căci a face metafore fericite înseamnă a şti să vezi asemănările dintre lucruri (Aristotel. Poetica. definesc.Valorile cuvintelor care determină un alt cuvânt. departe de a fi identici ori de a sugera egalitatea. (. epitetelor care precizează. ci teoretică. Partea esenţială a comparaţiei este termenul al doilea. precum. comparaţia este una dintre cele mai vechi şi frecvente figuri de stil. XXII). al doilea fiind elementul principal care sugerează perspectiva nouă a viziunii poetice este introdusă prin ca. fiind semnul talentului. cât etc. Are puternice conotaţii afective. cât şi relieful nou dobândit al limbajului. Comparaţia este ascendentă când se trece de la ceva mic spre ceva mai mare şi descendentă când coboară dimensiunile perspectivei.. 182) identice sau egale. prezentă în genurile de creaţie populară. – Metafora este domeniul cel mai vast şi mai insolit al inovaţiilor stilistice. deci care reprezintă noul şi capacitatea de sensibilizare a unui autor” (Gh. ca şi (cum). asemenea. noţiuni şi cuvinte. Îndrăzneala fanteziei se conturează prin comparaţii.. – Comparaţia reprezintă un element de potenţare. Bulgăr. – Personificarea asociază cuvintele pentru a înnoi contextul şi sfera de înţelesuri ale cuvintelor reprezentând în mod obişnuit înţelesuri inanimate spre a le însufleţi. epitetul reflectă nuanţa caracterizării personale a celor comunicate. în aforisme şi proverbe. op. ceea ce dă un plus de expresivitate enunţului. Folosită de Homer. conotaţia atinge 257 . cit.

inovaţii semantice). apud Gh. citându-l pe Ch. p. pentru a întări efectul dat de context. trecerea de la sensul noţional la cel emoţional”. purtătoare de mărci stilistice datorită participării psihice a vorbitorului în actul comunicării. care conţine un tablou complet. ci metamorfoza lui. Reluarea termenului poate avea loc şi în registru metaforic. însoţită fiind de o deplasare a semnificaţiilor. – Repetiţia reprezintă o modalitate de intensificare prin reiterarea cuvântului. – Hiperbola este exagerarea intenţionată a elementelor componente (descriptive ori evocative) dintr-un text literar artistic ori folcloric. Bucureşti. Ea se manifestă în câmpul literar drept expresia unui contrast devenit excepţional sau paradoxal. Cartea lui Pierre Fontanier este una de retorică.. idem). 2. cu definiţii şi descrieri amănunţite ale figurilor des stil şi de gândire. ieşit din limitele normalităţii. – Antiteza este reprezentarea unei viziuni de tip maniheist. Domeniul cel mai întins al experienţei limbajului poetic şi dovada cea mai convingătoare a capacităţii de a îmbogăţi cuvintele cu semnificaţii subtile. Pentru cei interesaţi să se informeze suplimentar asupra figurilor de stil. Bulgăr) crede că „metafora nu este o simplă schimbare de sens. obiective. 1966. metafora incită resursele imaginaţiei şi ale limbii.. Figurile limbajului (1821). Iorgu Iordan face o distincţie clară între prerogativele stilisticii lingvistice şi cele ale stilisticii estetice: 258 . Epocile de mare efervescenţă creatoare s-au caracterizat prin bogăţia şi calitatea metaforei. Stilistica lingvistică Stilistica lingvistică se ocupă cu domeniul afectivităţii din limbaj. proprie gândirii umane.” (Gh. recomandăm studiul clasic al lui Pierre Fontanier. logice) la limba conotativă (cu valori figurate. Este o figură stilistică mai ales cultă. Bally. 1975 (ediţie definitivă). Jean Cohen (Structure de langage poétique. Bulgăr. Metafora poetică „asigură trecerea de la limba denotativă (cu sensuri comune. Editura Ştiinţifică.gradul maxim. În lucrarea Stilistica limbii române. 216. pentru a-l regăsi la nivelul celei de a doua”. Ea cercetează limba vie. efect obţinut prin abaterea vorbirii care-şi pierde sensul la nivelul primei limbi. tradus în româneşte în 1971. cu un conţinut filosofic şi romantic.

Am putea considera. ca urmare a participării afective a vorbitorilor. Studiul efectelor aparţine esteticii. pentru că în cele mai multe dintre operele literare. Caracostea (Expresivitatea limbii române. ci din acela al tuturor mijloacelor de expresie la care se poate constata intervenţia afectului şi a fanteziei. ca un etalon al exprimării scrise. 23). adică procedeele aplicate de subiectul vorbitor. pentru că. Literatura beletristică devine un aspect particular al stilisticii lingvistice. în conformitate cu doctrina căruia Iorgu Iordan şi-a redactat lucrarea. scriitorii creează universuri ficţionale. pentru că vorbitorul însuşi nu urmăreşte efecte. Cu ajutorul limbajului. unele fapte de vorbire se convertesc în elemente de expresivitate. într-o privire rezumativă. Stilistica lingvistică operează şi în domeniul artei cuvântului. sintaxă). Ca şi Leo Spitzer. o explicare a tuturor inovaţiilor apărute în toate nivelurile limbii vorbite (fonetică. avea aceeaşi convingere. 1942). În multe dintre textele literar-artistice luăm act de efortul autorilor de a reda.” Consecinţa o reprezintă faptul că vorbirea este permanent însoţită de „indici” de comunicare. D. că vorbirea populară are o componentă afectivă definitorie în ce priveşte comunicarea. exprimarea orală. altfel. morfologie. dictată de afecte. În realitate aceste abateri reprezintă voinţa vorbitorului. aşa cum urmăreşte scriitorul sau oratorul. Pentru a suplini insuficienţa textului scris. pe lingvist îl interesează numai procesul psihologic. aceştia îşi „construiesc” operele după chipul şi asemănarea realităţii. Iorgu Iordan introduce în aria de investigare a stilisticii lingvistice şi operele literare. În noul context. faţă de care se arată interesat „nu din punctul de vedere îngust al figurilor de stil (ca în cazul criticilor şi esteticienilor).” (p. comparativ cu 259 . studiul lui Iorgu Iordan drept o gramatică afectivă. autorii acestora redau aspecte ale vieţii folosind ca notă de autenticitate limbajul. cuvânt care nu ni se pare cel mai potrivit.„Prin urmare. dar ficţiunea se referă la puterea de imaginare şi inventivitatea lor. Accentul asupra faptelor stilistice este pus aici pe feluritele abateri de la normele existente. nu şi efectele produse asupra ascultătorului prin utilizarea cuvintelor şi construcţiilor cu valoare expresivă. fiindcă abaterea de la normă poate fi interpretată drept greşeală ori eroare. Un alt cercetător. Un alt important adept al stilisticii lingvistice este Leo Spitzer. Şi aceasta.

Şi Camil Petrescu (Cum am scris romanul 260 . a unor anumite procedee specifice limbii vorbite. adică de oralitate. Observaţia aceasta constituie un punct de vedere justificativ în ce priveşte includerea în sfera stilisticii lingvistice şi a textelor literarartistice. 29-41). so schreibst du schön”. aşa cum s-ar putea crede. « a întreba cu glas puternic». în textul scriptic. Folosirea elementelor de limbă vorbită în creaţia artistică conferă stilului caracterul de oralitate. mai ales. viers. precum şi întreaga gamă de nuanţe ale emoţiei vorbitorului”. prin care se notează calitatea vocii. ei recurg la un întreg arsenal de artificii literare. écrivent mal” (Buffon. capabile să releve conţinutul comunicativ şi. «a răspunde mânios». vorbirea directă apare introdusă sau însoţită de elemente lexicale sau frazeologice. viul grai a fost dascălul lui de stil” („Timpul”. «a striga cu viers înalt şi cu voie bună». Deviza lui Lessing (An Dorothea Salome Lessing) era diferită: „Schreibe. Boris Cazacu afirmă :„Scriitorul poate face apel la un întreg complex de procedee care impun cititorului să-şi reprezinte mental diversele elemente constitutive ale intonaţiei. chiar contradictorii: „Ceux qui écrivent comme ils parlent. quoiqu’ils parlent très bien. «a răcni cu glas subţire». ci la existenţa unor trăsături distinctive îndeajuns de pertinente între cele două modalităţi. Opiniile sunt împărţite. wie du redest. întrucât acestea sunt adevărate eşantioane de limbă vorbită. De exemplu. din copierea mecanică a limbii vorbite. limbă scrisă. 21 nov. Oralitatea se referă în acest caz nu la distincţia operată între cele două modalităţi de realizare ale comunicării prin intermediul limbajului (diglosia scris/vorbit). sau cu funcţie de circumstanţial pe lângă un verbum declarandi: «a porunci cu glas gros». 1881). H. Rădulescu (din perioada anterioară alunecării pe panta exagerării italienizante). «a spune cu glas amar». de obicei epitet cu funcţie de atribut. Bucureşti. pentru că acesta „scria cum vorbeşte. 1966. pp. în stilul lui Sadoveanu. emoţional-expresiv al textului. Editura pentru Literatură.inepuizabilele resurse ale limbii vorbite. stil oral (în Studii de poetică şi stilistică. Discours à l’Academie française). pe lângă substantivele glas. recomandare împărtăşită şi de Sainte-Beuve (Cahiers): „il faut écrire le plus possible comme on parle et ne pas trop parler comme on écrit”. Mihai Eminescu elogia pe I. În Limbă vorbită. Oralitatea stilului nu rezultă. încât una să se autodefinească chiar şi atunci când este translată în domeniul celeilalte. ci din transpunerea „stilizată”.

între eul care scrie şi eul care vorbeşte. În realitate. 29-41) avea opinii asemănătoare: „Eu socot că este un decalaj între limba vorbită şi cea scrisă. Editura pentru Literatură. stil oral. predilect. Care dintre cei doi termeni este caracteristic numai limbajului literaturii artistice ? 3) Enumeraţi figurile de stil cel mai frecvent întâlnite în literatura beletristică. 16 aprilie 1954. impresia veridicităţii în operele care aparţin realismului datorânduse şi consemnării particularităţilor graiului viu. Teme şi întrebări recapitulative 1) Care este domeniul de cercetare al stilisticii estetice ? 2) Stabiliţi relaţia corectă dintre termenii expresivitate şi inovaţie (talent). 1966. Limbă vorbită. p. Şi ceea ce este mai caracteristic punctului meu de vedere este că limba vorbită şi nu cea scrisă este limba operei de artă”. în Studii de poetică şi stilistică. condiţionată de supunerea la obiect. nu numai cu privire la limba literară şi cea vorbită în general. Identitatea vorbire/ scriere a devenit un fapt curent pentru lingvistica estetică. Notarea limbii vorbite în creaţia literară din ţara noastră a câştigat teren în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: procedeul este o trăsătură principală a artei realiste. Rezultă că. limba vorbită este element de bază. amintiţi referitor la sfera de cercetare a stilisticii estetice. al expresiei în creaţia beletristică. 4) Cu ce se ocupa. apud Boris Cazacu. ci că acest decalaj este real chiar la acelaşi individ. limbă scrisă. în afară de diferenţierea existentă între limba vorbită şi cea scrisă. în „Contemporanul”. iniţial. şi care spune tot: stilul potrivit. arta literară este mult mai complexă şi se împacă anevoie cu o reţetă simplă: în realizarea lingvistică şi stilistică a unei opere beletristice există o singură formulă.Un om între oameni. stilistica lingvistică ? 5) Cum explicaţi preocuparea unor maeştri ai cuvântului scris pentru redarea limbajului vorbit ? 6) În operele căruia dintre curentele literare se regăseşte majoritar oralitatea ? 7) Redactaţi un referat pe tema distincţiilor necesar de a fi enunţate în privinţa raportului stilistică estetică/ stilistică lingvistică. 261 . aşa cum se ştie. Bucureşti.

în Sistemele limbii. Paula Diaconescu. 1942. Stil şi limbaj.. 7-26. Unele caracteristici ale stilului publicistic al limbii române literare. Idiostilul. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 1.R. Stilistica limbii române. Bucureşti. Editura pentru Literatură. 1973. 1975. Bucureşti. 12. XII (1961). Editura Univers. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 10. Iaşi. D. Iorgu Iordan. 229-242. Bucureşti. 1970. Solomon Marcus. p. 206-235. în „SCL”. limbaj). 17. 5. 1970. nr. Poetica matematică. limbă scrisă.. în Sistemele limbii. Editura Academiei R.R. Structura stilistică a limbii române contemporane. 2. Editura Didactică şi Pedagogică. 262 . Oana Bălănescu. pp. 1971. Andriescu. în Studii de stilistică şi limbă literară. Al. Bucureşti. Editura Fundaţiilor Regale. p. Stilistica funcţională a limbii române (stil. Bucureşti. Sistemul limbajului. în „SCL”. Editura Academiei. Ion Coteanu. Vasile D. 1979. Ştefan Munteanu. Expresivitatea limbii române. Ţâra. 7. stil oral. Gh. Bucureşti. p. 1966. Caracostea. Stilurile funcţionale ale limbii române literare moderne. Limbă vorbită. Pierre Fontanier. 1986. Ştefan Munteanu. Evoluţia structurii stilistice a limbii române literare. 15. 13.BIBLIOGRAFIE 1. în Istoria limbii române literare.S. 8. 153-198. 11. 3. prefaţă şi note de Antonia Constantinescu). Probleme de stilistică. 6. Bucureşti. Bolocan. Figurile limbajului. 1972. „AUB”. Limba presei româneşti în secolul al XIX-lea. 1970. Bucureşti. nr. Bucureşti. Andriescu. p. Stil şi expresivitate poetică. Editura Ştiinţifică. XXV (1974) . Iaşi. 14. stilistică. Ion Coteanu. 1977 (traducere. Dumitru Irimia. 4. 35-71. p. 3. Boris Cazacu. 1970. Structura stilistică a limbii. Editura Academiei. p. 1977. Editura Junimea. 16. în Studii de poetică şi stilistică. Editura Academiei R. 9. Editura Junimea. Al. XLXI (1997). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Gheorghe Bulgăr. 29-41. Bucureşti.S.35-49. Limbajul comercial în româna contemporană. Paul Miclău.

Ştefan Munteanu. Editura Pygmalion. 24. 2003. Introducere în stilistica operei literare. ***. Bucureşti. 263 . 1964. Ştefan Munteanu. 1998. Bucureşti. Ştefan Munteanu. 19. Victor Vişinescu. 2004. Diversitatea stilistică în româna actuală. Iaşi. Editura Victor. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1995. Rodica Zafiu. Editura Universităţii din Bucureşti. Stilistica presei. Luminiţa Roşca. Editura Polirom. Bucureşti. Editura de Vest. Editura Ştiinţifică. 1981. Limba română artistică. 22. Studii de lingvistică şi stilistică. Timişoara. 23. Piteşti. Probleme de stilistică (culegere de articole). 2001. Bucureşti. 21. Producţia textului jurnalistic. 20.18.

5 Format: 16/61×86 Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine Splaiul Independenţei nr. 83 Tel.P.ro 264 . Bucureşti./Fax: 410 43 80.Redactor: Cosmin COMARNESCU Tehnoredactor: Vasilichia IONESCU Coperta: Marilena BĂLAN (GURLUI) Bun de tipar: 01. O. s. Coli tipar: 16.spiruharet.313. www. 6.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.2005.04.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful