1

CUPRINS
1. O Privire De Ansamblu..............................................9 2. Reconsiderarea ŞtiinŃei Oficiale 1. Introducere.......................................................... 17 2. Fizica Newtoniană...............................................18 3. Teoria RelativităŃii...............................................19 4. Fizica Cuantică....................................................20 5. Teoria Stringurilor...............................................27 6. Teoria Haosului...................................................28 7. Câmpul Punctului Zero....................................... 30 8. Eterul şi Structura Materiei................................ 32 9. Cymatics............................................................. 34 10. Experimentul lui DePalma.................................. 37 11. Generatorul lui Faraday...................................... 38 12. Efectul Aspden.................................................... 40 13. Experiment AntigravitaŃional..............................41 14. Efectul Searl........................................................ 42 15. Kozyrev-Savantul Mileniului Trei...................... 42 16. Ginzburg şi Teoria RelativităŃii.......................... 43 17. Fizica Microclusterilor……………………….... 46 18. Cristalele............................................................. 47 19. Cotterell şi Ciclurile Solare…………………….. 47 20. Geometria Sacră………………………………. 49 21. Experimente cu Piramide…………………….... 52 22. Tehnologia Formării Universului........................54 23. Cercetări în Domeniul ConştiinŃei.......................63 24. ADN-ul şi EvoluŃia..............................................82 25. Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare......................96 26. ŞtiinŃe Vechi........................................................111 27. Teoria a Tot Ceea Ce Este.................................. 125 2

3. Creatorul şi CreaŃia 1. Puterea ImaginaŃiei..........................................129 2. Creatorul Universal......................................... 130 3. CreaŃia şi Experimentul VieŃii............................133 4. Uitarea............................................................. 135 5. Totul Este Doar o Joacă.................................. 140 6. Despre Energie................................................ 143 7. ÎnvăŃături Vechi...............................................146 4. Adevărata Istorie a UmanităŃii 1. Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers................. 151 2. Originea VieŃii pe Pământ...............................152 3. Atlantida şi Zeii DecăzuŃi................................155 4. Epoca Întunericului......................................... 157 5. Jocul SocietăŃilor Secrete................................ 160 6. SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial……………………………………... 163 7. Epoca De Aur................................................. 166 5. Antrenamentul ConştiinŃei 1. Introducere...................................................... 171 2. Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul……… 173 3. Oprirea MinŃii................................................. 175 4. Centrele ConştiinŃei........................................ 180 5. Formarea Noii Psihologii................................186 6. Chakrele.......................................................... 190 7. IniŃierea........................................................... 195 6. Anul 2012 - Anul Ascensiunii………………….... 203

3

1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU

Suntem în toamna anului 2008. Dacă ne uităm cu atenŃie în jurul nostru, putem vedea cum lumea devine din ce în ce mai confuză, din ce în ce mai îngrijorată de ziua de mâine. Se pare că după ani şi ani de alergătură şi trai, într-un ritm din ce în ce mai alert, ceva nu mai merge, sistemul pe care l-am creat pe această planetă devine din ce în ce mai instabil, mai nesigur şi se pare că nu mai are capacitatea de a ne mai susŃine viaŃa în continuare. Ceva se întâmplă, ceva parcă pluteşte în aer. Tot mai multe surse de informare "neoficiale" ne spun că trăim de multă vreme păcăliŃi, conduşi din umbră de o mână de oameni bine camuflaŃi, organizaŃi în societăŃi secrete, care ne-au controlat destinele de milenii, deŃinând toată puterea economică, politică şi financiară. Din ce în ce mai mulŃi se întreabă cum am ajuns în această criză, dacă este o soluŃie de redresare şi care este aceea? Mai există şi alte păreri, sau aşa cum majoritatea religiilor o profeŃesc, că ne apropiem de Apocalipsă, de sfârşitul dramatic al civilizaŃiei noastre şi vom fi pedepsiŃi de Dumnezeu pentru toate răutăŃile şi păcatele noastre. Hotărât lucru, omenirea este într-o criză cum nu a mai fost niciodată în trecut. Bursele au luat-o razna, investitorii îşi smulg părul din cap, calculându-şi pierderile, instituŃiile financiare solide, care-i priveau pe toŃi de sus, au început să se zdruncine serios, companii multinaŃionale, care de zeci de ani au condus lumea, gâfâie, încercând să-şi mai menŃină un strop de profit. Totul, dar parcă totul se năruie. Politicienii şi finanŃiştii încearcă să liniştească lumea cu promisiuni utopice, de redresare economică în următorii 4

ca şi când situaŃia în care am ajuns acum nu ar avea altă cauză decât greşeala unor bănci. “de unde venim şi unde mergem”. toŃi se uită. de alt adevăr. alte modalităŃi de a ne trăi viaŃa. în condiŃiile în care suntem aproape şapte miliarde de suflete. Se pare că avem nevoie de o schimbare radicală. nimeni nu ştie cine face regulile în acest joc. care au supralicitat creditele. Dar nimeni nu înŃelege nimic.zece ani. Dacă suntem singuri şi ni se permite să facem ce vrem. inclusiv să ne distrugem planeta. denumit viaŃă şi care este rolul şi locul nostru în acest univers infinit. cei care îşi mai aduc aminte. sunt acum prezente în minŃile unui număr din ce în ce mai mare de oameni. ci din contră. noi fiind doar actori pe marea scena cosmică. pe o planetă secătuită de rezerve 5 . sau suntem vizitaŃi”. altfel criza aceasta nu numai că nu se va rezolva. Nimeni nu vrea să privească în ansamblu. “există viaŃă inteligentă pe alte planete. dar nu înŃeleg. de soluŃii concrete şi de o reconsiderare a tot ceea ce ştim. dar nu văd.” “dacă am fost. sau dacă suntem asistaŃi şi dirijaŃi din umbră de alte forŃe. ascultă. Căutarea haotică în bezna ignoranŃei şi a neputinŃei ne-a obosit. majoritatea trăind la limita sărăciei. către alte orizonturi. se va amplifica până la limite greu de prevăzut. setea de cunoaştere a multora a crescut. Filmele prezintă concepte şi tehnologii cu mult deasupra lumii şi cunoştiinŃelor noastre. Ce ne mai poate aduce ziua de mâine. ca de exemplu: “cine suntem”. Câteodată. “cine este Creatorul şi cum funcŃionează el”. să aibă milă şi să-i salveze din această situaŃie dramatică. ridică ochii către cer şi îl roagă pe Cel ce face jocurile vieŃii şi ale morŃii. parcă încercând să ne deschidă tot mai mult imaginaŃia şi visarea. Întrebări existenŃiale. care au făcut programul dinainte.

a conştiinŃei umane. au avut loc transformări radicale accelerate în toate domeniile vieŃii. unde calitatea aerului se înrăutăŃeşte pe zi ce trece şi unde graficele climaterice pe următorii ani. ne avertizează că mari cantităŃi de gheaŃă se vor topi. par foarte plauzibile şi din ce în ce mai mulŃi oameni se sperie. la prima vedere lucrurile par aproape fără rezolvare. distorsiuni peste distorsiuni. cu minciunile şi 6 . sau a unor mari catastrofe naturale. inundând continentele. debalansată ecologic. spiritualitate. a adus tot mai multă lumină şi adevăr în minŃile celor însetaŃi de cunoaştere. care-i va împărŃi pe cei buni de cei răi. Observăm cum parcă se desfiinŃează tot mai multe bariere ale necunoaşterii şi se eliberează tot mai mult spiritul uman. Vedem deci o derută totală. Dacă însă privim lucrurile în ansamblu. Lumina cunoaşterii şi eliberarea spiritului. probabilitatea unui război. îndeosebi după apariŃia Internetului. Să amintim numai de emanciparea femeii. implorând ajutorul divin. căderea comunismului. mass media oficială nemaiputând stăvili. eliberarea negrilor. filozofie. salvându-i de la pieire şi dându-le viaŃă veşnică. Într-adevăr. tehnică. sau surse noi de energie şi nici posibilitatea de a ne refugia pe alte planete mai sigure. ştiinŃă. Explozia informaŃională.naturale. omul de rând fiind nu numai dezorientat şi speriat. chiar a sfârşitului planetei. în tot acest iureş de informaŃie. arte. Se vorbeşte chiar şi de a doua venire a lui Isus. se pare că nu mai pot trece neobservate. pe care zeci de specii de plante şi de animale mor în fiecare an. Şi încă nu se întrevăd nici apariŃia de noi tehnologii. decât de către cei care întradevăr nu vor să observe. dar mai ales lipsit de orice speranŃă de viitor. fiecare pretinzând că spune adevărul. putem observa cum de-a lungul ultimei sute de ani.

iar susul va deveni jos. de aceea prima reacŃie. Odată ce aŃi înŃeles şi însuşit cele scrise aici. de o incredibilă complexitate. Cele ce veŃi citi în continuare sunt lucruri foarte puŃin cunoscute în rândul maselor largi de oameni. dacă îl acceptăm sau nu. o piesă de teatru perfect regizată de către forŃe superioare nouă. normală dealtfel. la un nivel superior de experienŃă. faŃă de care lumea actuală va rămâne în amintirea noastră ca o Epocă a Întunericului. după zeci de mii de ani de rătăcit prin întuneric. După mulŃi ani de studii. de a merge mai departe pe scara evolutiva. Vremea copilăriei rasei umane a trecut. Epoca de Aur. cercetări şi experimente. A sosit timpul să aflăm adevărul şi să alegem conştient. având ca obiectiv real dezvoltarea şi evoluŃia propriei noastre conştiinŃe. Nu cumva este mai degrabă vorba de o transformare de sistem care. care reaşează toate vechile teorii pe cu totul alte baze. albul va deveni negru. viaŃa voastră se va schimba la o sută optzeci de grade. în scopul de a ne crea cadrul necesar experimentării vieŃii. profeŃită şi visată dintotdeauna de mulŃi lideri ai umanităŃii? Cartea aceasta are ca scop dezvăluirea celor mai profunde adevăruri ale universului şi ale vieŃii. aşa cum este şi normal.cenzura. o păcăleală. demonstrând cum funcŃionează totul şi cum se 7 . va fi că nu se poate să fie adevărate. în sfârşit ne-am maturizat. În funcŃie de aceasta vom fi capabili sau nu. nu se poate face decât prin degradarea celui vechi? Nu cumva ceea ce pare un sfârşit este de fapt un început? Nu cumva în loc de Apocalipsă ne aşteaptă Paradisul. acest proces. într-o paletă foarte vastă de posibilităŃi. am ajuns să înŃeleg şi să cred cu toată tăria. Prima parte a cărŃii este dedicată noilor concepte ştiinŃifice. că tot ceea ce am fost învăŃaŃi a fost o iluzie.

dacă nu sunteŃi pregătiŃi de a vă debarasa de tot ceea ce ştiŃi. le-am înŃeles şi le-am experimentat veridicitatea. mă simt responsabil de a le populariza cât mai pe larg. percepŃia şi înŃelegerea lucrurilor. sau concepŃii. văzută prin prisma unei cu totul altei perspective decât cea din manualele oficiale de istorie. Nu sunt propriile mele teorii. menit a vă schimba total viaŃa. Dacă sunteŃi mulŃumiŃi cu viaŃa pe care o duceŃi. neinfluenŃat de nici o dogmă. în procesul lor de reamintire a “cine sunt cu adevărat” şi de a ieşi din întunericul neştiinŃei. sursele de la care le-am preluat fiind cu mult mai presus decât acestea. Eu am doar meritul că le-am citit. dacă nu credeŃi că realitatea e cu mult mai complexă şi mai grandioasă decât aŃi fost învăŃaŃi. în partea a treia este prezentat un ghid de antrenament şi lucru cu propria conştiinŃă. pentru a promova pe scara evolutivă la nivelul următor. Fiind de o atât de mare importanŃă pentru umanitate.rezolvă toate paradoxurile şi toate enigmele neexplicate. Cea de a doua prezintă o trecere in revistă a istoriei umanităŃii. care prezintă doar faptele de suprafaŃă. pentru a începe o 8 . sau vreo grupare religioasă. Toate aceste informaŃii nu îmi aparŃin. la lumina cunoaşterii. având în vedere etapa pe care o parcurgem şi că ne aflăm în pragul unor incredibile transformări planetare. ci ele reprezintă adevărul obiectiv. în dorinŃa sinceră de a-i ajuta pe cât mai mulŃi dintre semenii mei. Şi pentru cei care într-adevăr vor crede că toate acestea sunt adevărate şi simt dorinŃa de a se transforma. fără însă a explica şi cauzele reale şi mai ales cine a stat în spatele lor. VeŃi înŃelege de unde vine şi încotro se îndreaptă rasa umană şi ce perspective extraordinare i se deschid în următorii ani. filozofie.

nu e cazul să vă mai bateŃi capul cu descifrarea conceptelor care urmează. LăsaŃi deoparte orice prejudecată. Dacă însă sufletul nu vă dă pace. aici veŃi găsi răspunsurile şi soluŃiile la tot ceea ce vă frământă. aceasta depinde în exclusivitate numai de voi şi de obiectivele pe care vi le-aŃi fixat pentru viitor. AŃi ajuns exact la ceea ce căutaŃi. deschideŃi-vă mintea şi mai ales sufletul. Eu nu pot decât să vă înfăŃişez tabloul general. vă îndeamnă să visaŃi la o viaŃă mai bună. Dacă îl veŃi înŃelege şi adopta ca mod personal de viaŃă. AnalizaŃi logic cele ce veŃi afla. adunate cu mare efort dea lungul propriei mele călătorii a cunoaşterii. opriŃi-vă aici. sunteŃi pe calea cea bună. 9 .viaŃă nouă. aceea de redescoperire a adevărului. care e cu mult mai măreŃ decât cea mai fantezistă imaginaŃie. vă spune că ceva nu e în regulă cu planeta aceasta şi că viaŃa ar trebui trăită altfel. Deci pregătiŃi-vă pentru cea mai extraordinară aventură. pentru a vă transforma viaŃa şi a vă relansa speranŃa în viitor. format din sute de bucăŃele dispersate. în comparaŃie cu ceea ce ştiŃi şi aveŃi curajul de a vă deprograma de vechile concepte.

10 .

11 .

acum câteva sute de ani. nu cauza. nu şi cauzele reale ale acestora. în lumea celor mai noi şi bulversante 12 . datorită faptului că în şcoală ni s-au predat doar efectele fenomenelor. Preferă să sfideze şi să se facă că nu observă fenomene evidente. mai exact este în pragul falimentului şi dacă nu se va restructura îşi va pierde credibilitatea. Nimeni. se pare că este încă pe placul conservatorilor. au fost greşite! Interpretarea realităŃii într-o variantă distorsionată. în timp ce ştiinŃa “oficială” se învrte n cerc. au rămas doar în sfera ştiinŃei alternative. ştiinŃa oficială se află într-o criză cum nu a mai fost niciodată. încăpăŃânându-se să recunoască că premisele pe care s-a întemeiat.2. dând un amalgam caraghios de explicaŃii puerile. Teorii şi experimente care au încercat să dea răspunsuri şi să facă lumină. univers şi legile lui de funcŃionare. dacă nu a studiat ştiinŃa şi noile ei teorii. Hotărât lucru. demonstraŃii şi experimente revoluŃionare. blocaje şi întrebări au creat o derută nemaiîntâlnită anterior în lumea ştiinŃei. numai în dorinŃa de a-şi păstra poziŃiile sociale confortabile. mai puŃin obişnuită. În cele ce urmează vă invit la o călătorie. RECONSIDERAREA ŞTIINłEI OFICIALE 2. care nu pot să creadă că tot ce au învăŃat ei în facultate este total fals! Mai bine zis. că reprezintă particularităŃi sau efecte. care nu explică în totalitate fenomenele ce au loc în univers. în sine. nu ştie că încă de pe vremea lui Einstein. cercetătorii au început să se divizeze şi o serie nesfârşită de enigme.1 Introducere Majoritatea dintre noi am rămas cu o imagine greşită despre materie. pe cont propriu.

vom înŃelege tot ceea ce trebuie să ştim despre atom. a fost abandonată şi ştiinŃa s-a separat de dogma religioasă. Datorită lor. Rene Descartes. 2. o nouă viziune şi o nouă teorie. care răstoarnă pur şi simplu tot ceea ce este oficial acceptat ca fiind adevărat şi care vor duce în final la un nou model de explicare a lucrurilor. Când vom fi descoperit cea mai mică particulă existentă în natură.descoperiri. Pentru aceasta tot ce trebuie să ştim este să examinăm fiecare rotiŃă. adică părerea că studiul lumii fizice se poate face asemenea studiului unei maşini. l-a inspirat pe Isaac Newton. că în spatele tuturor lucrurilor ar sta un Creator Inteligent (Dumnezeu). ci doar deschiderea de posibilităŃi nelimitate. când Einstein a desfiinŃat supremaŃia fizicii Newtoniene. Premisa fizicii lui Newton a fost determinismul cauzal. în ceea ce priveşte viitorul şi bunăstarea omenirii. 13 . Atomul era considerat ca fiind un punct limitat. Dacă vrem să-i înŃelegem structura trebuie să-l despărŃim în părŃile componente şi să le studiem în parte. care a împărŃit lumea noastră în domeniile spiritual şi material. nici paradoxuri. cu Teoria Generală a RelativităŃii. iar în final vom înŃelege funcŃionarea întregului mecanism. cel puŃin până la începutul sec al XX lea. vechea viziune. pentru care nu mai există nici enigme. particular în spaŃiu.2 Fizica Newtoniană Isaac Newton (1642-1727) este considerat ca fiind fondatorul ştiinŃei moderne. care a încercat să explice realitatea. Să presupunem că vrem să înŃelegem cum funcŃionează un ceas mecanic.

S-au construit acceleratoare de particule imense. După ce un atom este bombardat de această particulă accelerată. cum ar fi cel din ElveŃia. adică experimentele ştiinŃifice nu sunt dependente de observatorul care efectuează experimentul. trebuie să fie mai întâi verificat printr-un experiment. ce sunt studiate într-o cameră cu vapori. lumea exterioară este strict obiectivă. S-au catalogat aproximativ 300 de particule subcuantice. Newton a presupus că orice fenomen din lumea exterioară trebuie să aibă o cauză materială. interacŃionând cu obiectele fizice. 2. ea fiind efectul reacŃiilor chimice ce au loc în creier. ce sunt accelerate până aproape de viteza luminii.3 Teoria RelativităŃii În 1905 Albert Einstein a schimbat însă viziunea fizicii. forŃe măsurabile. în funcŃie 14 . Pe lângă neutroni. cu aceleaşi rezultate. De aceea. o cauză materială. electroni şi protoni (lista lor pare infinită) fizicienii încă mai descoperă noi particule. ştiinŃa a formulat un protocol prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat. prin introducerea Teoriei RelativităŃii. de Teoria Generalizată a RelativităŃii. urmată în 1915. fiind într-o derută totală. Conform acestei fizici.ŞtiinŃa a urmat apoi fidelă (ca să nu spunem “oarbă”) această premisă. pentru a desface atomul în părŃi componente. ConştiinŃa a fost considerată ca având de asemenea. iar acesta să fie capabil de a fi reprodus în orice alt laborator de pe planetă. sau câmpuri de energie. eliberând subparticule. El a demonstrat că legile Newtoniene sunt statice şi sunt relative. În aceste acceleratoare materia este bombardată cu particule. se sparge în părŃi minuscule.

dintre observator şi obiectul observat. Acesta este nivelul general de cunoştinŃe al omului obişnuit şi de aici rezultă felul în care în mod uzual ne desfăşurăm activitatea şi viaŃa zilnică. atinge temperatura de echilibru şi apoi o iradiază. Teoria RelativităŃii susŃine principiul local şi anume că toate fenomenele fizice trebuie să aibă loc într-un timp şi spaŃiu limitat. având o frecvenŃă fixă.de observator şi obiectul observat. adică culorile luminoase emise de un corp negru. Dar oare aceasta este tot? Nu există nimic mai mult în acest univers infinit. sau se accelerează. spaŃiul începe să se contracte iar timpul se încetineşte. ci ca unul singur. iradierea căldurii acestui corp nu se făcea în flux continuu de energie. el a studiat liniile spectrale. necesar pentru a se deplasa. AcŃiunilor la distanŃă le trebuie un timp. Plank a descoperit că. Einstein a concluzionat că spaŃiul şi timpul nu mai pot fi privite ca două lucruri separate. pe care l-a denumit “spaŃiu-timp continuum”. iar nimic şi nimeni nu poate depăşi viteza luminii. ci era transmisă în cantităŃi (unităŃi) egale. În funcŃie de diferenŃele de viteze între observator şi obiectul observat. Stricta obiectivitate a realităŃii fizice se menŃine numai dacă luăm în considerare efectele relativiste. În 1900. Acesta fiind un corp ce absoarbe complet radiaŃiile căldurii. Pe această bază neam clădit societatea şi mai ales tehnologia actuală.4 Fizica Cuantică Fondatorul fizicii cuantice este Max Plank. decât nişte mişcări şi reguli strict mecanice şi materialiste? 2. El a presupus că vibraŃia atomilor era sursa acestei 15 .

radiaŃii. Liniile discrete ale spectrului de energie puteau fi explicate numai dacă atomii erau excitaŃi într-o mai mare stare energetică, datorită absorbŃiei căldurii. Apoi această energie era eliberată şi radiau energie electromagnetică, pe măsură ce atomul revenea la starea sa iniŃială. Aceste unităŃi de energie le-a denumit cuante, energia lor fiind proporŃională cu frecvenŃa radiaŃiei. Conceptul de cuante de energie a lui Planck, a intrat în conflict cu teoria clasică a Electromagnetismului a lui Maxwell, care presupunea că energia electromagnetică se mişca în unde, în orice cantitate, fie ea cât de mică, în nici un caz cuantificată. Însă Einstein a confirmat această teorie în experimente efectuate cu efectul fotoelectric, numindu-le fotoni cuantici. Adică, a dovedit că lumina este constituită din particule, pe care le-a denumit fotoni. În 1905 Rutherford a descoperit nucleul atomic, iar în 1913, Niels Bohr a propus un model al atomului similar cu un sistem solar în miniatură, în care electronii orbitează în jurul nucleului, pe nivele (straturi) de energie. Aceasta, spunea el, explica descoperirile lui Planck, în sensul că un atom poate exista numai în anumite stări energetice stabilite. Electronii se pot roti în jurul nucleului numai pe anumite straturi (nivele) şi pot sări de pe un strat pe altul. Când electronii sar de pe un strat superior pe unul inferior, se emite un foton, de o anumită lungime de undă. Electronul nu se deplasează în spaŃiul dintre straturi, ci doar sare instantaneu de pe unul pe celălalt! Bohr a explicat misterul de ce electronii nu se ciocnesc de nucleu, prin faptul că ar exista un strat inferior care nu poate fi depăşit. Şi astfel, ştiinŃa s-a resemnat, dând aceste explicaŃii puerile la ceea ce a denumit magia fizicii cuantice! 16

Louis de Broglie, în 1924, a ridicat întrebarea dacă electronii pot fi numai particule sau şi unde. El a observat că aceştia se comportă în anumite cazuri ca nişte particule iar în altele ca nişte unde. Şi a introdus noŃiunea de dualismul undă particulă a electronilor. Apoi, fizica cuantică a făcut un model matematic pentru acest comportament “ciudat” al materiei, fără însă a da vreo altă explicaŃie. Oricum, toate încercările de a determina dimensiunea unui electron au dus la concluzia că acesta practic, nu are dimensiuni, chiar dacă pare că în anumite cazuri se comportă ca o particulă minusculă. Fizica cuantică este cea mai mare ciudăŃenie cu care s-a confruntat vreodată ştiinŃa omenească. S-a descoperit că la nivel subatomic natura şi fenomenele ei nu mai pot fi interpretate după teoria determinstică Newtoniană. Se pare că aşa zisele legi fizice care sunt puse în evidenŃă la nivel macroscopic, îşi încetează acŃiunea la nivel cuantic! Este imposibil de a determina cu exactitate starea şi proprietăŃile unei particule, pot fi calculate doar sub formă de probabilităŃi, aşa zisele unde de probabilităŃi. Acesta a fost denumit “Principiul de Incertitudine a lui Heisenberg”. Trebuie să precizăm că natura non-deterministică a materiei, nu este datorată lipsei de aparate de măsurat adecvate, ci pur şi simplu este o proprietate a naturii, de care nu s-a ştiut anterior. Electronii sar de pe un strat pe altul, fără a avea o cauză aparentă. Comportamentul haotic al materiei la nivel microscopic a bulversat şi derutat oamenii de ştiinŃă, care erau convinşi că natura se supune unor legi mecanice predictibile. A rămas celebră fraza lui Einstein “Dumnezeu nu joacă zaruri”, el fiind convins că pentru orice fenomen trebuie să existe o formulă matematică precisă. 17

Oare mai era ceva ce fizicienii nu luau în calcul, sau care le scăpa atenŃiei şi înŃelegerii lor? Erwin Schrodinger a formulat ecuaŃia pentru a determina fie momentul (viteza), fie locaŃia exactă a unui electron, dintr-un nor electronic, determinarea ambelor fiind imposibilă! Dacă se ştie poziŃia unui electron, atunci viteza nu mai este sigură, sau invers. Pentru a rezolva enigma naturii dualiste a particulelor, s-a explicat că particula nu există cu adevărat, ci doar imaginar, ca o superpoziŃie a tuturor posibilităŃilor, cu o distribuŃie asemănătoare unei unde, atunci când nu este observată. De îndată ce un observator (experimentatorul) măsoară particula, starea cuantică a ei, adică superpoziŃia tuturor probabilităŃilor, se spune că colapsează într-una din stările (realităŃile) fizice. Altfel spus, particula nu există cu adevărat înainte ca observatorul să o observe!!! Înainte ea există doar într-un tărâm transcendental de posibilităŃi. Când este observată, pur şi simplu se “materializează” într-una din posibilităŃi. Aceasta a devenit cunoscută ca faimoasa Interpretare de la Copenhaga şi a fost propusă de Niels Bohr. Ea spune că actul observaŃiei conştiente a observatorului, cauzează colapsarea undelor cuantice probabilistice. Deci, lumea fizică este subiectivă, observatorul jucând un rol activ în modelarea naturii. La nivel cuantic noi suntem cocreatori ai propriei noastre realităŃi!!! În sprijinul acestei afirmaŃii vine şi celebrul Experiment al Dublelor Fante. În principiu, aici este vorba de un tun electronic, ce bombardează electroni printr-un ecran, în care sunt făcute două fante verticale, apoi urmele lor sunt vizualizate pe un alt ecran. Dacă se trimit electroni printro singură fantă, se observă cum pe ecran apare o urmă verticală, ce demonstrează că electronul s-a comportat ca 18

o mică “bila” materială. Apoi, dacă se transmit electroni prin cele două fante, se observă că pe ecran apar mai multe linii verticale, ca şi când ar fi urmele de interferenŃă a două unde! Dacă se pune un instrument de observare, la una din fante, pentru a vedea cum se comportă electronul, pe ecran apar doar două linii verticale, ce arată că electronul se comportă ca o particulă. Dar nu s-a schimbat nimic din condiŃiile experimentului, doar s-a introdus un instrument de observare, adică un observator!!! Este ca şi când electronul a ştiut că este observat şi şi-a schimbat comportamentul, pentru a răspunde aşteptărilor observatorului!!! Einstein odată, spunea că “nu mai sunt sigur că Luna este încă acolo când îmi întorc capul de la ea”, adică materia se reîntoarce la energie (starea de undă pură, atunci când nu este observată). Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretării obiective a realităŃii. Newton şi teoria sa rămânând un arhaism, care poate fi aplicat, cu o marjă de aproximaŃie, numai la fenomenele macroscopice. O altă “ciudăŃenie” descoperită în fenomenele cuantice, este aşa zisul efect al nonlocalităŃii, adică un efect ce are loc instantaneu, între obiecte fizice separate în spaŃiu, care indiferent la ce distanŃă s-ar afla, nu prezintă decalaj de timp între ele. Aceasta ar contrazice teoria lui Einstein, care spune că nimic în univers nu poate depăşi viteza luminii. În 1935, Einstein, Podolsky şi Rosen au propus o corelaŃie pentru particulele interconectate şi anume, că două particule sunt interconectate, când stările lor cuantice sunt cuplate. Aceste particule acŃionează ca una singură, ca şi când nu ar fi separate, indiferent ce distanŃă le-ar separa. Una reacŃionează la fel ca şi cealaltă, 19

este falsă. El a presupus că universul este proiectat pe principii holografice. adică unitarism. nevăzut şi neperceput de noi. peste fluviul Dunărea. asistată de programe complexe pe calculator. O altă descoperire larg disputată a fost descoperirea “particulelor virtuale”. trimişi în direcŃii diferite. fie că teoria lui Einstein şi anume că viteza maximă este cea a luminii. folosind acest efect de nonlocalitate şi deşi nu au fost capabili de a teleporta decât particule. Toate aceste descoperiri au dus la concluzia că. Fizicianul englez David Bohm a venit cu o explicaŃie. să presupunem că fixăm două camere de luat vederi ca să filmeze mişcările unui peşte aflat într-un acvariu. în 1993. ei sunt de fapt uniŃi la un nivel subcuantic. au concluzionat că aceasta. au lucrat la o “teleportare cuantică”.instantaneu. De exemplu. Acest experiment a demonstrat pentru prima oară teleportarea cuantică în afara laboratorului. unde are loc o comunicaŃie instantanee. utilizând doi fotoni gemeni. radio BBC a anunŃat că cercetătorii din Austria au realizat teleportarea unor fotoni înrudiŃi. Acestea intră şi ies din realitatea noastră fizică cu viteze foarte mari. una din 20 . Inginerii de la IBM. Alain Aspect este cel care a dovedit în anul 1982 principiul nonlocalităŃii. astfel încât s-a convenit că ele nu ar fi reale. pe o distanŃă de 800m. însă în adevăr. sunt la fel de “reale” sau “nereale” ca şi celelalte particule. John Bell în 1964 a demonstrat definitiv acest efect ca fiind real. fie există alte hiperspaŃii. în anumite condiŃii. El spune că ceea ce vedem ca fiind doi fotoni diferiŃi este iluzoriu. Nu este vorba de o comunicaŃie cu viteză superluminică. ci de fenomenul de nonlocalitate. altele decât cel fizic. unde timpul şi spaŃiul nu există. În aprilie 2004. ar putea fi realizată şi pentru organisme vii.

dar a căror mişcări sunt în perfect sincronism.faŃă şi alta din lateral. totul fiind un singur sistem diferenŃiat pe diverse grade de conştiinŃă. interconectat. în scopul de a fotografia moleculele de Germaniu şi pentru prima dată a fost văzut cu ochii un atom ! 21 . un singur sistem. el a constatat că odată intraŃi în plasmă. Deci întreg universul. Dacă aceste imagini apar pe două ecrane diferite. electronii şiau încetat comportamentul individual şi au început a se comporta ca şi cum făceau parte dintr-un întreg. conştiinŃa fiind deci o proprietate intrinsecă a energiei ce există peste tot în univers!!! În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden) au utilizat un microscop electronic. un observator neutru. decât cu aceea a unui sistem mecanic”. Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şi observat este o iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi. neînŃelegând de ce. Plasma se comporta ca şi un organism biologic. la un nivel mai profund. este o singură entitate. va vedea doi peşti separaŃi. separaŃia fiind doar o iluzie. Plasma este un gaz ce conŃine o mare densitate de electroni şi ioni pozitivi. învelind-o într-un strat protector! El a relatat că "aceste sisteme cuantice au organizarea asemănătoare mai degrabă cu a unor fiinŃe vii. În 1946 au fost efectuate experimente pe plasmă. de către David Bohm. adică se regenera şi era capabilă să se protejeze de orice substanŃă străină. Spre surprinderea sa.

5 Teoria Stringurilor Unificarea teoriei relativităŃii şi a fizicii cuantice a fost făcută de Teoria Stringurilor. Milo Wolff despre această descoperire: “Nu există orbite electronice! Cine a presupus că electronii se rotesc în jurul nucleului ca planetele. s-a văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci “nori”.Ceea ce vedem. Iată un extras din cartea Dr. etc. a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăŃat aşa ceva. uită imediat! Sunt doar formaŃiuni de unde staŃionare”. în ceaŃă. planete. conŃine mai multă energie decât toată materia (stele. în formă de picături. Ea explică cum se pot 22 . sunt obiecte sferice. Când au fost studiaŃi electronii. ce par să aibă calităŃi nonsferice şi care sunt într-o organizaŃie geometrică. în figura de mai sus. iar cea mai îngustă terminaŃie a picăturii converge într-un mic punct central. Spre stupefacŃia fizicienilor s-a găsit că fiecare centimetru cub din aşa zisul spaŃiu gol (vid). neclare.) din univers!!! 2. Şi o ultimă “bomba”.

este adevărată şi pentru aşa zisele evenimente previzibile. din scara diatonică. sau mişcările planetelor pe orbite. 2. asemenea celor de vioară. ce le oferă un grad de libertate. acestea prin combinare. Universul nu se supune unor legi fizice exacte. În funcŃie de variaŃiile frecvenŃei lor. ci ele operează în anumite marje stabilite. ce caracterizează fenomenele cuantice. Raportul dintre mărimea unui string si cea a unui atom este aproximativ egal cu cel dintre un atom si Pământ! Nonlocalitatea se explică prin existenŃa altor plane de realitate. denumite corzi (stringuri). Ea spune ca incertitudinea. încât nu pot fi puse în evidenŃă prin metodele de observaŃie cunoscute. pe lângă lumea noastră fizică. alte dimensiuni. mai înalte. Şi anume că materia este alcătuită din mici unităŃi de energie vibratorie. Este vorba de Teoria Haosului. se comportă haotic şi nu fix. neglijând micile deviaŃii de măsurat. pe care le-au denumit erori! Fenomene Newtoniene cum ar fi.unifica cele patru câmpuri de forŃe (nuclear tare şi slab. oscilaŃia unui pendul. care a revoluŃionat gândirea şi înŃelegerea umană. deoarece nici o informaŃie nu poate călători cu o viteză superioară luminii. în raportul frecvenŃelor notelor muzicale. electromagnetism şi gravitaŃie) într-o teorie unică “a tot ce este”. Universul 23 .6 Teoria Haosului În anii ‘70 a apărut o nouă ştiinŃă. se manifestă în diferite particule subatomice. sunt atât de minuscule. Însă aceste stringuri. Oamenii de ştiinŃă s-au lăsat păcăliŃi sute de ani. Totul este format din aceste mici corzi ce vibrează pe diferite note (frecvenŃe).

adică o configuraŃie geometrică. Deşi unele evenimente cum ar fi curgerea picăturilor de apă dintr-un robinet. Acesta. fiind de altfel şi o proprietate a fotografiei holografice. ci se auto-organizează cu ajutorul acestor atractori. este creativ şi într-o continuă stare de evoluŃie. în timp. Teoria Haosului a descoperit existenŃa a patru atractori cosmici de bază şi anume: punctul. El a studiat preŃul bumbacului. chiar şi în preŃurile la bursă. par la prima vedere a fi haotice. Plantele au o simetrie fractalică şi de asemenea munŃii. din ultimele sute de ani şi a găsit o logică în aceste fluctuaŃii! Ceea ce el a descoperit. Fondatorul acestei teorii a fost Benoit Mandelbrot. sunt şi ele supuse transformării. Lumea nu este organizată total de legi fizice fixe. a descoperit că există o ordine ascunsă. iar legile fizice. sau în bronhiile ce formează plămânii. De altfel “chaos” în limba greacă înseamnă “forŃa cosmică ce crează din nimic”! Legile fizice. creând o ordine ascunsă. în New York. pe când era angajat la IBM. Ei reprezintă forŃe naturale ce crează ordine din haos. Fractalii sunt întâlniŃi peste tot în natură. cum ar fi în arterele şi venele din sistemul cardio vascular. ce se repetă la diferite scări. la un nivel mai profund. “obiceiuri fizice”. reprezintă “memoria universală” a felului cum să se facă lucrurile (experienŃa).nu este în nici un caz deterministic. Ele ar putea fi denumite mai degrabă. formaŃi din unităŃi geometrice. ele au un grad de ordine ascunsă. decât legi. până la infinit. evoluŃiei. cercul. Fractalii sunt asemenea fagurelui de miere. Universul este doar un sistem în evoluŃie. a fost noŃiunea de fractal. torusul şi atractorul “străin”. sau cristalizarea apei în gheaŃă. Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice 24 . Haosul este atras de atractori.

au calculat că o ceaşcă din energia punctului zero (a vidului) este suficientă pentru a aduce toate oceanele de pe planetă. Chiar şi într-o cameră perfect întunecată se poate măsura prezenŃa fotonilor virtuali. Concluzia 25 . la această temperatură toată agitaŃia moleculară ar trebui să înceteze. cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi Legea Entropiei. 2. iar energia să fie nulă. în loc de a vedea că nu există energie. Dr. vin în realitatea noastră. Fotonii şi toate celelalte feluri de particule elementare. Conform vechii teorii Newtoniene. energia existând din belşug. peste tot în univers.ce au dominat câteva secole gândirea ştiinŃifică umană. pentru numai câteva miimi de secundă. de la Universitatea Princetown. Câmpul punctului zero este asemenea unei supe de particule cuantice virtuale şi fotoni. concluzionând că nu există noŃiunea de spaŃiu gol (vacuum). Măsurătoarea a fost făcută la zero absolut (0 grade Kelvin egală cu – 273 grade Celsius). considerată ca fiind cea mai joasă temperatură posibil de atins. John Wheeler şi Richard Feynman. Harold Puthoff a fost primul care a măsurat această energie a universului.7 Câmpul Punctului Zero Fizica cuantică de la începutul sec al XX lea a făcut evident faptul că peste tot în univers există o mare de energie cuantică (supă cuantică). Însă. din acest câmp. care spuneau că ordinea în univers va decădea de-a lungul timpului în dezordine. la punctul de fierbere. Puthoff a găsit o cantitate imensă de energie! El i-a dat numele de Energia Punctului Zero. apoi dispar. Universul nu este niciodată în repaus. nici chiar în aşa zisul spaŃiu gol.

Acesta poate produce de 100 de ori mai multă energie decât cea necesară pentru a-l pune în mişcare. în scopul de a realiza dispozitive de perpetuum mobile. de către Lorentz şi Heavenside. o formă de energie difuză!!! Trăim într-o mare de energie. au fost Michael Faraday şi Nicola Tesla. asemenea peştilor scufundaŃi în apă şi asta deoarece organele noastre de simŃ nu sunt suficient de sensibile pentru a o sesiza. În urma acestei vibraŃii. aceste aplicaŃii au fost suprimate la nivel global. Tom Bearden a patentat un dispozitiv cu energie liberă. fondatorul Teoriei clasice a Electrodinamicii.este că materia nu este o substanŃă condensată. Primii care au descoperit aplicaŃii ale energiei libere. ea a fost în atenŃia multor cercetători. Bearden a refăcut lucrările lui Maxwell. 26 . Însă din considerente militare. El a concluzionat că lucrările iniŃiale ale lui Maxwell au fost interpretate greşit şi mult prea simplificat. de la două difuzoare. denumit “generator electric static”. se formează o mică bulă de aer care. Este vorba de transformarea undelor sonore în energie luminoasă! Un mic balon de sticlă umplut cu apă. ele rămânând doar în faza de laborator. SonoluminiscenŃa este un fenomen foarte ciudat şi foarte greu de explicat prin vederea ştiinŃifică veche. începe să se contracte ritmic emiŃând lumină. ci din potriva. fiind dezvoltate doar în proiecte secrete. de care nu suntem conştienŃi. Bearden a descoperit ecuaŃiile originale ale lui Maxwell. Temperatura în centrul acestei bule.000 grade C şi o presiune imensă!!! Deoarece energia punctului zero este practic o energie inepuizabilă şi gratuită. este rezonat cu unde sonore de 20 Khz. în scopul de a putea fi înŃelese. atinge valoarea de 30. ajungând în centrul vasului.

Printre altele.Morly (care susŃinea că există spaŃiu gol) dovedindu-se eronat. această energie. fuziunea materialelor diferite (cum ar fi între un metal şi o bucată de lemn). etc. deoarece nu există nimic altceva decât unde. La începutul secolului al XX lea. încălzirea metalelor fără sursă de căldură. ale câmpului electromagnetic. El a demonstrat că acestea se pot propaga pe distanŃe foarte lungi. folosind interferenŃa undelor radio de joasă energie. pentru a crea aceste unde.în care era evident că se poate lua energie din vacuum. asemenea unui ocean de energie vibratorie. în sensul de a abandona idea că materia este ceva format din particule solide! De fapt. dar cu o tensiune de sute de volŃi. trăim întrun univers bazat pe oscilaŃii. Aşa că. folosind bobinele lui Tesla şi un generator Van der Graaf. experimentul Michelson. Ideea acestor teorii ale vibraŃiilor este simplă şi anume 27 .8 Eterul şi Structura Materiei Un număr din ce în ce mai mare de fizicieni descoperă ceea ce Einstein şi Schrodinger au presupus şi anume că fizica este pe un drum greşit şi că trebuie reconsiderată. care se încarcă singură din câmpul de zero şi generează 18 V la 250 mA. care este prezentă peste tot. fără nici o pierdere! Efectul Hutchinson descoperit de canadianul John Hutchinson. însăşi proprietatea dualităŃii undă particulă din fizica cuantică nu-şi mai are sensul. teoria eterului. După aproape o sută de ani. 2. în 1979. Nicola Tesla a descoperit undele scalare longitudinale. revine în actualitate. el a construit o baterie. a demonstrat efecte ca: levitaŃia de obiecte grele. folosind bobine de inducŃie.

aceasta este capabilă de a crea un model matematic previzibil al tuturor fenomenelor încă înainte de a fi observate. iar cealaltă dinspre centru spre exterior. aceasta este singura capabilă de a da un model viabil al realităŃii şi de a explica toate fenomenele şi anomaliile mecanicii cuantice. Acest vârtej a fost denumit torus deoarece are forma unui torus. la nivel subatomic. pe care el a numit-o ForŃa lui Dumnezeu. 28 . în această energie (asemenea vârtejurilor în apă). bazat pe eter. Proprietatea mecanică este cea care dă masă materiei şi reprezintă momentul unghiular al vârtejului. ca fiind formată din mici vârtejuri. Spre deosebire de toate celelalte teorii fizice. din istoria ştiinŃei. al Teoriei Stringurilor şi Teoriei RelativităŃii. tridimensionale. David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un model integrat. fiind rezultatul a două vârtejuri suprapuse.că. Eterul are atât proprietăŃi mecanice cât şi electromagnetice. Deci. materia există atât timp cât există aceste vârtejuri. aceste mişcări oscilatorii în energie. torusurile dau naştere la nucleu şi la straturile electronice. electromagnetismul şi practic orice!!! Se pare că este veriga uitată. Una se mişcă spre centrul de vibraŃie. materia este punctul focal al undelor staŃionare rezultate din intersecŃia undelor de interferenŃă. Ei susŃin că această mare de energie se comportă asemenea unui fluid. sau pierdută de umanitate. Masa este simplu. Combinate în configuraŃii sferice. Modelul descrie materia. care este prezentă peste tot în univers. Undele sunt de tip sferic. soluŃia simplă şi clară a tuturor comportamentelor din univers!!! În timp ce toate celelalte teorii se bazează doar pe observaŃie şi experimente de laborator. precum şi gravitaŃia. inerŃia creată de vortexuri. în energia eterului.

aceştia difuzau uniform. Când însă era supus vibraŃiilor sonore. aceste forme se modificau. tridimensionale!!! Pe măsura creşterii frecvenŃei de vibraŃie. trecând pe rând prin cele cinci Solide Platonice. particulele din lichid se adunau în forme geometrice. În starea de repaus.9 Cymatics Dr. 2. 29 . Hans Jenny a demonstrat formarea geometriei vibraŃiilor sonore într-un fluid. în formă sferică. în care a pus o suspensie de particule solide (coloizi). lichidul arătând ca fiind tulbure. vizibile. folosind un balon de sticlă.. umplut cu apă.

Acesta este cel mai elocvent experiment. El a fost comparat cu o supernovă. a avansat matematica cu 100 de ani. capabile de a crea o imagine. Prin lucrările sale. Acesta este un exemplu a 30 . Acest model al eterului este de fapt acelaşi lucru cu Câmpul Punctului Zero. în Fizica Imploziei. Daniel Winter. susŃine şi el acelaşi lucru şi anume că eterul este un fel de fluid superconductor. ce dă “formă” energiei eterice. care demonstrează felul cum apar acele mici forme geometrice. în scopul de a crea iluzia materiei. pe care l-a descoperit fizica cuantică. asemenea spectrului luminii. iluminând cele mai întunecate porŃiuni din matematică. Srinivasa Ramanujan a fost unul dintre cei mai ciudaŃi matematicieni a tuturor timpurilor. În ele. numărul 24 (8x3) apare repetat. care curge prin toate obiectele fizice. De asemenea aceste figuri aveau diferite culori. cum ar fi funcŃiile modulare.

numărul 24 este înlocuit cu 8. deoarece au crezut că stringurile trebuie să-şi menŃină simetria. dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul (20 de feŃe). Aceste geometrii Platonice. de geometriile de bază ce se formează când eterul vibrează. cubul. au fost denumite astfel. ci doar 8 dimensiuni! Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni. iar dimensiunile de existenŃă sunt create pe baza modelului vibraŃiilor în eter. având geometriile bazate pe Solidele Platonice. 31 . Ei nu erau conştienŃi însă. Când aceste funcŃii sunt generalizate. pentru a rămâne în vibraŃie (pentru a nu se anula oscilaŃiile). care apar acolo unde te aştepŃi mai puŃin. Smith a arătat că structurile geometrice ale Solidelor Platonice se află în interiorul sferelor circumscrise. funcŃia lui Ramanujan apare de asemenea în Teoria Stringurilor. Deci. deoarece ele erau cunoscute de vechii greci. Stringul vibrează în 10 dimensiuni. care reprezintă originea celor 10 dimensiuni de vibraŃie. deoarece necesită respectarea acestor funcŃii. Platon fiind cel care le-a descris pe larg. în care fiecare din cele 24 de funcŃii corespunde unei vibraŃii fizice a stringurilor. concluzia este că nu sunt necesare cele 2 dimensiuni în plus. care au proprietatea că se pot înscrie într-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre regulate cu bază comună). bazat pe frecvenŃele de vibraŃie ale octavelor muzicale. Ele sunt figuri geometrice tridimensionale. Deci numărul critic pentru Teoria Stringurilor este 8+2=10. Miraculos.ceea ce matematica numeşte “numere magice”. Fizicienii au adăugat încă 2 dimensiuni la cele 8 ale lui Ramanujan. bazate pe numărul 8.

foarte mare.2. se aruncă două mingi. acest principiu care sfidează gravitaŃia. ce are la bază apa curgătoare. îndreptat în jos şi l-am înclina. din două catapulte. este că uneia dintre mingi i se dă o rotaŃie în jurul axei. Bruce DePalma. astfel că apa. Acest experiment s-a desfăşurat în vid. În experimentul făcut de Dr. sub acelaşi unghi şi cu aceeaşi forŃă. devine la fel de simplu ca şi când am lua un furtun cu apă.000 rot/min. care ar putea influenŃa 32 . Singura diferenŃă. în loc să curgă vertical. pentru a nu apare nici un fel de rezistenŃă a aerului.10 Experimentul lui DePalma Ca să utilizăm o analogie. de 27. să curgă în lateral. în înŃelesul clasic.

ci se poate produce chiar dacă nu se taie liniile de flux magnetic. Într-o sfidare totală a oricărei legi din fizica Newtoniană. În acest scop. asemănător unei monede. spre surprinderea sa. 2. fără nici un stator! 33 . cea rotitoare absorbind mai multă. legate la un galvanometru. asemănător unei lumânări. Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitate de a produce curent electric. că pentru a genera un curent electric. Pe acest disc. conform teoriei clasice a electromagnetismului. mingea rotitoare se înălŃa mai sus şi cadea mai repede şi mai departe decât cealaltă! Singura explicaŃie a acestui experiment este că ambele mingi absorb energie dintr-o sursă invizibilă. adică de un flux magnetic. este nevoie de două componente: stator şi rotor. având ambele capete tăiate perfect plat.rezultatul. a pus apoi două perii colectoare. a văzut că la bornele galvanometrului s-a înregistrat un curent electric!!! Deşi totul era doar un rotor. din cupru. el a confecŃionat următorul dispozitiv: un magnet cilindric. la care a ataşat o bucată de hârtie în capătul superior.11 Generatorul lui Faraday Toată lumea ştie. care să taie spirele rotorului. Când a rotit acest dispozitiv. Peste hârtie a lipit un disc.

Prin simpla rotire a acestui disc magnetizat s-a obŃinut un curent electric! Vedem deci. având un pol în centru. Fără această energie eterică. am avea o mişcare perpetuă. astfel în acesta apărând o diferenŃă de potenŃial. iar celălalt pe margine. de către forŃa centrifugă. este că acest câmp exterior pe care l-am denumit eter. prin rotaŃie. Concluzia este că există posibilităŃi tehnologice mult mai avansate. DePalma a mers mai departe şi a confecŃionat un disc magnetizat. decât cele utilizate în industria noastră. cum vechile principii ale Teoriei Electromagnetismului nu sunt decât un caz particular ale unor fenomene mai largi. Singura explicaŃie a funcŃionării acestui tip de generator. chiar există şi se poate extrage energie din el. într-un sistem izolat.ExplicaŃia acestui fenomen este că energia magnetică se comportă ea însăşi ca un fluid. acest fluid fiind aruncat la extremitatea discului. ceea ce ar 34 .

ce compune magnetul. După mai puŃin de un minut. ce cântarea 11 kg. Având axele de rotaŃie verticale. pe cea orizontală.contrazice toate teoriile clasice ale fizicii. A magnetizat un rotor. apa din pahar mai continuă să se rotească încă o perioadă de timp. l-a adus din nou până la aceeaşi viteză de rotaŃie.12 Efectul Aspden Harold Aspden a făcut următorul experiment. a doua oară el a absorbit de 10 ori mai puŃină energie. Maşina a demonstrat o pierdere în greutate de 3 kg! Geoff Russell a creat un dispozitiv. O altă intenŃie a lui De Palma a fost aceea de a demonstra efectul de antigravitaŃie. Chiar după oprirea sa. Spre surprinderea sa însă. Două giroscoape magnetizate au fost montate alături. prin redirecŃionarea curgerii eterice de pe direcŃia verticală. Fenomenul de levitaŃie se obŃine. care a fost capabil să-şi piardă total greutatea şi să se ridice vertical!!! 35 . Fenomenul este asemănător învârtirii unui pahar cu apă. ele se rotesc în sensuri opuse. aşa cum am mai spus. nu se opreşte brusc şi asta datorită faptului că apa nu e solidă. astfel încât şi sistemul de giroscoape se roteşte odată cu el. La fel este şi eterul. care la rândul său se roteşte şi el. Această redirecŃionare poate fi realizată foarte simplu. prin rotaŃie. acest sistem neputându-se autosusŃine fără a extrage energie de altundeva. ExplicaŃia? Energia din interiorul magnetului a continuat să se învârtă. apoi l-a adus până la o anumită viteză de rotaŃie. 2. Ansamblul a fost introdus într-un cilindru. chiar şi când acesta s-a oprit. după care l-a oprit.

să leviteze. o parte din el curge înapoi. AlŃi doi magneŃi înconjoară inelul. ExplicaŃia este că nu tot eterul ce intră în materie dispare. Acesta a descoperit întâmplător efectul antigravitaŃional. cei trei magneŃi determină inelul. una în jos. la temperaturi foarte scăzute). din material superconductor. putem avea trei cazuri şi anume: cel obişnuit. asemenea vârtejului într-o apă.13 Experimentul AntigravitaŃional din Finlanda O demonstraŃie oficială. pe când lucra cu superconductori (materiale ce-şi pierd rezistenŃa electromagnetică. în care corpul pluteşte şi una în care acesta se deplasează în sus (când levitaŃia este mai mare decât gravitaŃia). care a apărut şi în mass-media. de cădere a corpurilor. spre pământ (gravitaŃia) şi alta în sus (levitaŃia). o situaŃie de echilibru.2. creând o forŃă ce face ca inelul să se rotească. În funcŃie de raportul dintre cele două forŃe. a fost făcută de finlandezul Eugene Podkletnov. În acest dispozitiv. Deci practic apar două forŃe. 36 .

2.14 Efectul Searl Profesorul John Searl a confecŃionat un generator format din role cilindrice magnetice, care se rotesc la rândul lor în interiorul unor inele magnetice. MagneŃii folosiŃi nu sunt din cei obişnuiŃi, ci de un tip special, deosebit de puternici, denumiŃi odymium. Pe măsură ce generatorul se accelera, a constatat că acesta a început să se ridice în aer, până la mai bine de 15 m înălŃime!!! S-a menŃinut la această altitudine, în timp ce continua să se tureze, în jurul său apărând un gaz luminiscent, de culoare roz. În acelaşi timp, ionizaŃia aerului din jur a crescut atât de mult, încât toate radioreceptoarele au pornit instantaneu. În final, generatorul s-a înălŃat tot mai sus, spre cer, cu o viteză foarte mare, părăsind atmosfera pământului!!! În decursul timpului, Searl şi-a continuat şi extins cercetările în acest domeniu, confecŃionând aparate de zbor în formă de disc, asemenea OZN-urilor, pe care a reuşit să le controleze, din ce în ce mai bine.

2.15 Kozyrev - Savantul Mileniului Trei EvidenŃe clare că toată materia fizică este formată dintrun eter de energie conştientă, au existat încă din anii 1950. Renumitul astrofizician rus Dr. Nokolai Kozyrev, a demonstrat, fără nici un fel de îndoială, că o astfel de sursă de energie trebuie să existe. Analogia cea mai simplă, pentru a înŃelege aceste fenomene, este aceea de a ne imagina toate obiectele fizice materiale, ca pe nişte bureŃi scufundaŃi în apă. Aceştia devin saturaŃi şi prin proceduri mecanice obişnuite, avem posibilitatea de a le creşte sau scădea volumul de apă (energie). Kozyrev a 37

arătat că simplu, prin scuturarea, rotirea, vibrarea, sau ruperea obiectelor fizice, greutatea lor creşte, sau scade, cu mici cantităŃi. Simpla ridicare şi coborâre a unei greutăŃi de 10 kg, exercită o “presiune de torsiune” asupra unui pendul, aflat la o distanŃă de 3 metri, chiar dacă sunt separate de un perete!!! Pendulul a fost închis într-un clopot de sticlă, în vacuum, pentru a se exclude posibilitatea de a fi influenŃat de mişcările aerului. Într-un alt experiment s-au pus pe o balanŃă două greutăŃi identice, apoi s-a luat unul din corpuri, care după ce a fost scuturat timp de un minut, a fost pus înapoi pe balanŃă. Şi surpriză, s-a observat că aceasta nu s-a mai echilibrat, corpul pierzându-şi din greutate! Aceste experimente, au fost refăcute ulterior de numeroşi alŃi cercetători ruşi, curioşi să vadă dacă nu cumva este vorba de vreo eroare, însă rezultatele au fost identice.

2.16 Vladimir Ginzburg şi Teoria RelativităŃii Acesta a descoperit că se pot face câteva modificări în ecuaŃiile Teoriei RelativităŃii, în scopul de a le adapta la modelul eteric. Einstein a concluzionat că masa unui obiect creşte atunci când este accelerat, către viteza luminii, masa lui tinzând la infinit. Ginzburg susŃine că putem să inversăm aceste ecuaŃii, fără a viola nici o observaŃie ştiinŃifică. În loc de o creştere în masă, corpul va ceda energie înapoi în eter, masa sa scăzând, iar pe măsură ce acesta se apropie de viteza luminii, va pierde toate caracteristicile de masă gravitaŃională, masă inerŃială, precum şi încărcarea electrică. Pe măsura accelerării corpului, asemenea unui burete, presiunea 38

crescândă ce se exercită asupra sa, îi va comprima atomii şi moleculele componente, eliberând cât mai mult eter. Numai o particulă în repaus poate fi considerată cu adevărat materie pură! De îndată ce ea începe să se deplaseze, masa şi încărcarea electrică vor începe să scadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter. Materia este compusă din energie atomică, care este 99,999% spaŃiu gol! Ceea ce rămâne, adică 0,001% nu este solid, ci mai degrabă derivă din energia punctului de zero. ÎnŃelegând armonicile acestor oscilaŃii, înŃelegem că atomul este de asemenea expresia unei culori, a unui sunet şi a unei vibraŃii geometrice. Astfel se explică de ce limita teoretică a Tabelului Periodic al Elementelor este de 144, adică armonica luminii. Aceste rapoarte sunt respectate de la scara atomică, la cea a sistemelor planetare, sau a galaxiilor, universul fiind de tip holografic, sau fractal. Dr. O. Crane furnizează un model al explicării polarităŃii atomului, care rezolvă enigmele din fizica oficială. El spune că de fapt, nu este vorba de o polarizare electrică, ci de o diferenŃă între presiunea lor eterică. Electronii având o presiune mai ridicată decât protonii, va apare astfel o curgere de energie între cei doi. Numai aşa, spune el, se pot unifica gravitaŃia şi electromagnetismul. Amândouă reprezintă presiunea spre interior a energiei eterice, îndreptată spre centrul câmpului sferic, sau obiectului (cu alte cuvinte este tendinŃa acestei energii de a se unifica din nou, de a deveni una). Experimentele cu particule, din fizica cuantică, au arătat că există o tendinŃă spre structura sferică a acestui câmp de energie. Totodată, acestea au fost văzute că se rotesc în jurul axei proprii.

39

Pe măsura deplasării particulelor prin eter, axa lor centrală se aliniază cu direcŃia deplasării. Aceasta dănd mişcării lor o calitate de vortex, asemănătoare cu un inel făcut din fum de Ńigară. Această formaŃiune este creată automat, de orice mişcare în linie dreaptă printr-un fluid. În concluzie, aspectul real al unui atom este în forma unui torus (asemenea unui măr scobit la mijloc), după cum se poate vedea în figura de mai sus (săgeŃile indicând direcŃiile interne de rotaŃie). Aceasta este marea enigma a particulelor cuantice. Iată de ce iniŃial, au fost confundate cu nişte mici biluŃe sferice. Se poate observa că există o similitudine cu o “sferă energetică vibratorie”, scobită la mijloc, însă nu este vorba de ceva solid, ci de o mişcare asemănătoare unui vârtej în apă 40

în funcŃie de vibraŃia lor. greutatea acestuia a crescut de 300 de ori! Pe măsura încălzirii lui. Microclusterii acŃionează ca un singur atom. poate fi mutat complet într-o altă dimensiune de vibraŃie 41 . De exemplu. aşa zişi de valenŃă. Microclusterii au proprietăŃile similare cu ale unui fluid şi ale unui solid în acelaşi timp. apărând din nou şi recăpătându-şi greutatea. încălzind un microcluster de Iridium. apoi la o altă vibraŃie cum s-au transformat în icosaedru. David Hudson a făcut câteva experimente surprinzătoare cu microclusterii. care arată clar că atomii sunt vortexuri în eter. datorită curgerii energiei negative. În cadrul lor electronii. se mişcă liber. ci “nori de energie eterică”.2.17 Fizica Microclusterilor Microclusterii sunt “particule” minuscule. centrul devenind încărcat cu sarcină pozitivă. materialul a dispărut pur şi simplu din această realitate!!! La scăderea temperaturii. nefiind legaŃi de vreun atom! Adică nu există electroni. Deci acest experiment demonstrează clar cum un obiect. ce se combină natural în Solidele Platonice. în formă de cub. Iată o fotografie a clusterilor de Aur. ce curg către nucleu. la 850 grade C.

formată din două molecule de Hidrogen şi una de Oxigen. în 42 . ce se schimbă în intervale armonice. funcŃie de viteza luminii.19 Maurice Cotterell şi Ciclurile Solare Lumina este cea mai rapidă mişcare posibilă în marea de eter. Mişcarea relativă a unei secunde. Cristalele se formează prin repetiŃie periodică a aceleiaşi unităŃi structurale de bază. pe ceas. nemaifiind perceptibil de organele noastre de simŃ. Timpul. conform timpului nostru. în acest caz armonici ale numărului 144.a eterului. Moleculele de Fluor se aşează după un octaedru. este de 1440 de ori mai rapidă decât mişcarea Soarelui pe cer. atunci când se schimbă viteza luminii se schimbă şi percepŃia noastră. Teoria Marii Unificări. de cum Natriul şi Clorul se unesc şi formează Solide Platonice şi anume un cub. Soarele. care se intersectează în anumite unghiuri şi sunt ordonate geometric. la o anumită densitate. este în funcŃie de simple vibraŃii în mişcare. nu la mişcarea Soarelui. la nivel microscopic. Astfel dacă timpul este o mişcare armonică. arată că proprietăŃile timpului se potrivesc mult mai bine dacă le raportăm la viteza luminii. 2. ia forma unui tetraedru. a lui John Nordberg. sau a secundei. aşa cum noi îl măsurăm. 2.18 Cristalele Sarea de bucătărie este cel mai cunoscut exemplu. Cristalele îşi menŃin aceeaşi orientare şi sunt simetrice. Ele sunt solide ce au suprafeŃe plane. Molecula de apă.

Deoarece Soarele este un corp gazos. el a calculat diversele forŃe ce interacŃionează. cu cea a polilor săi. găsim că ele se fac după o programare grafică! Maurice Cotterell a descoperit un ciclu în exploziile solare. suferă schimbări energetice. Având acces la date luate prin satelit. când au loc aceste transformări dimensionale. Acest ciclu l-a denumit bit. se roteşte mai repede la ecuator şi mai încet la poli. Dacă înŃelegem cu adevărat ciclul hiperdimensional al Soarelui. Cotterell a constatat că sunt necesare 26 de zile pământeşti pentru o rotaŃie la ecuator şi 37 pentru una la poli. a introdus toate datele într-un supercomputer şi spre surprinderea sa. sau petele solare.4545 zile. A comparat viteza de rotaŃie cunoscută a ecuatorului Soarelui. acestea fiind de fapt schimbări dimensionale.2422 zile. raportată la perioada unui an pământesc.deplasarea sa prin diferite densităŃi energetice din galaxie. de 365. A calculat că cele două cicluri de rotaŃie se intersectează la fiecare 87. i-a apărut următorul grafic: 43 . ce îi afectează structura. unele cu altele. Comparând apoi poziŃia unghiulară a celor două câmpuri magnetice ale Soarelui din fiecare bit.

După cum am mai menŃionat. sau conştiinŃa omenirii!!! Activitatea ridicată a Soarelui corespunde creşterilor de mari civilizaŃii.Ciclurile petelor solare. formate în urma vibraŃiei eterului. respectiv căderii de civilizaŃii! 2. Alte cicluri par să fie mult mai lungi. foarte aproape de 11.4545 biŃi. care compun tot ceea ce există în lumea fizică. Ele reprezintă forme de unde în spaŃiul tridimensional. apoi a grecilor.49 ani de activitate intensă. media dată de ştiinŃă pentru o pată solară. ce se pot înscrie perfect într-o sferă (inscriptibile). A descoperit un microciclu de 8 biŃi (aprox 700 zile).499299 ani. bazat pe 87. Încă de pe vremea egiptenilor. apar după un ciclu de periodicitate. asemenea bătăilor inimii.1 ani. Analizând liniile magnetice ale ecuatorului şi polilor Soarelui. Maurice a trasat un grafic. fiecare 44 . Cotterell a găsit o interdependenŃă între această radiaŃie solară şi comportamentul. de 11. activitatea joasă. care însă respectă raportul NUMĂRULUI DE AUR. s-au păstrat informaŃii despre cele cinci forme geometrice de bază.20 Geometria Sacră Din cele mai vechi timpuri au existat informaŃii şi desene despre ceea ce a fost numită GEOMETRIA SACRĂ A UNIVERSULUI. aceste poligoane regulate. Studiind apoi istoria umanităŃii. Aceste poligoane sunt caracteristice diferitelor dimensiuni de existenŃă. sunt rezultatul nodurilor de unde staŃionare. cu diferite frecvenŃe. Întregul grafic se repetă după 781 biŃi. perioadelor de întuneric. în număr de cinci. de declin economic şi cultural. apoi unul de 48 biŃi şi a ajuns la ciclul de 11.

13. formând un nod fix. Leonardo Fibonnaci a realizat pe baza Numărului de Aur seria. care-i poartă numele şi anume: 1.vârf al poliedrelor atingând o sferă. animale şi om) se face în funcŃie de felul cum aceste forme geometrice se asociază. etc.61803399. Totul în univers este bazat pe un raport fix şi anume pe numărul iraŃional.55. care din aceste motive a fost denumit NUMĂRUL DE AUR.. se poate concluziona că materia este de fapt muzică cristalizată în această energie.3. Din expansiunea acestor dreptunghiuri se construieşte Spirala de Aur..144.89. Atât formarea materiei. 45 .5. Deoarece aceste figuri geometrice sunt formate de diferite frecvenŃe de vibraŃie.34. având aceleaşi rapoarte cu notele muzicale. Pe baza acestui număr se poate stabili Dreptunghiul de Aur. 2.8.. în punctele în care vibraŃiile s-au anulat reciproc. cât şi creşterea organismelor pluricelulare (plante. phi=1.21.

667. bursa de valori. cum ar fi piramidele din Egipt. El stă la baza multora din construcŃiile antichităŃii. ADN. 144/89=1. De asemenea raportul dintre două numere consecutive. muzică. 46 . etc. sau în arhitectura grecească. plante.0.618.60.Fiecare număr din acest şir. 5/3=1. se obŃine ca sumă a celor două precedente. Legea lui Bode spune că distanŃele dintre planete corespund raŃiilor muzicale. Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri. 3/2=1. El apare de asemenea în: proporŃiile trupului uman şi a multor animale. 8/5=1. etc.5. creşterea populaŃiei. sistemul solar. tinde la valoarea Numărului de Aur: 2/1=2.

au supravieŃuit în proporŃie de 60%. De asemenea. unde proporŃia a fost de 7% RezistenŃa electrică a materialelor a crescut vertiginos Apa Ńinută în piramidă. au arătat clar existenŃa unor piramide antice şi a unui sfinx! Care să fi fost scopul acestor construcŃii magistrale. nu a îngheŃat nici la -36 grade C Cu ocazia măsurării energiei de deasupra piramidei. şi-a crescut eficacitatea de 3 ori Un grup de cobai infectaŃi cu un virus.2. Iată câteva din rezultatele uluitoare la care s-a ajuns: Medicamentul venoglobulină. de-a lungul a 10 ani. pozele luate de către NASA de pe Marte. pentru producerea acesteia fiind nevoie de câteva centrale hidroelectrice Diverse seminŃe au fost Ńinute în piramidă între 47 - - . de o perfecŃiune tehnologică. s-a constat că avea o lăŃime de 500 m şi o înălŃime de 2000 m. în care scop s-au construit un număr de 17 piramide cu înălŃimi de câteva zeci de metri. Care a fost însă scopul acestor construcŃii. atât pe uscat cât şi sub oceane. un antivirus. imposibil de realizat astăzi? Ce fiinŃe evoluate au fost.21 Experimente cu Piramide Desigur se ştie că peste tot pe Pământ au fost construite piramide. ce par să reziste o eternitate? Institutul de Fizică din Kiev a efectuat un studiu. foarte amănunŃit. sau au vizitat planeta noastră în trecut? Un lucru este sigur: cei ce le-au construit ştiau mult mai multe decât noi în ceea ce priveşte fizica universului. comparativ cu grupul de control.

- una şi cinci zile. putem vedea că strămoşii noştri au construit aceste piramide în deplină cunoştinŃă de cauză. să nu depăşească 72 de grade. Materialul poate fi plastic. Ucigaşii şi hoŃii notorii şi-au îmblânzit comportamentul în mod vizibil. pentru balansarea energetică a Pământului. De exemplu. Poate fi construită simplu din opt bare metalice. au crescut între 20 şi 100% mai mari Otrăvurile devin mai puŃin nocive Materialele radioactive îşi scurtează timpul de decădere Bacteriile şi viruşii devin mult mai puŃini nocivi Betonul devine mult mai solid O lamă de ras se ascute din nou. menŃinerea lui pe orbită. aur. ce au fost administrate apoi în câteva penitenciare.9 din lungimea bazei. sudate sau lipite între ele. lemn. Deci. sau chiar numai din patru(muchiile laterale). am să vă dau câteva indicii. Unul ar fi. sau argint). lungimea muchiei este egală cu 0. piramida lui Kheops are aproximativ 52 de grade. ŃinuŃi în piramidă. Pentru cei interesaŃi să-şi construiască o mini-piramidă acasă. sau metal (cupru. creşte rezistenta la viruşi Şoarecii. având mai multe scopuri. singură Dacă se bea apă Ńinută în piramidă. apoi odată plantate. Important este ca. şi-au mărit concentraŃia de leucocite şi celule albe din sânge Se pare că piramidele au proprietatea de a disipa energia cutremurelor şi de a îmblânzi vremea S-au expus în piramidă piper şi sare. Şi pentru această valoare. unghiul dintre feŃele laterale şi bază. evitarea inversiunii 48 .

pentru iniŃierea spirituală şi “iluminarea” unor conducători “aleşi”. Materia este mai degrabă vibraŃie îngheŃată. conştiinŃa fiind adevărata forŃă motoare. în loc de cel a unei explozii primare (Big Bang). Din cele prezentate anterior.22 Tehnologia Formării Universului Acum. Însuşi marele mesager Isus Cristos. monumente. Toate informaŃiile moderne ne permit astăzi. Apoi. putem concluziona că peste tot există o energie vibratorie. care face regulile jocului. prin alinierea centrilor energetici (chakrelor). În urma acestor iniŃieri. asemenea “zeilor”. iar în spatele tuturor stă o inteligenŃă. la nivel cuantic. care a izbucnit din nimic.polilor magnetici. să mergem mai departe şi să schiŃăm un model unificat al cosmologiei universale. 49 . asemănător unui fluid. cei în cauză căpătau puteri supranaturale. din aura trupului lor. Acest model a fost ascuns în cărŃi vechi. consemnate în vechile texte sfinte. să considerăm originea şi creaŃia universului nostru. ca fiind rezultatul unei FiinŃe Inteligente. o formă de unde staŃionare în acest vast ocean. sau a cataclismelor naturale. ci vortexuri în acest eter. o forŃă creatoare. iar atomii nu sunt mici sfere materiale. 2. că avem un model de bază despre cum funcŃionează materia şi energia. înainte de a fi capabil să facă toate acele minuni. a trecut prin iniŃierea în piramidă. aşteptând să fie redescoperit. Crearea de lumi fizice este bazată pe principiul hologramei. legende şi ştiinŃe esoterice.

datorită presiunii înconjurătoare. ci exercită o presiune între ele. aşa cum am văzut anterior. Aşadar. ce le determină să rămână legate într-o formaŃiune stabilă (cristalizată). galaxiile şi universurile se aşează. stratificate (incluse unele în altele). în final totul are forma unei Sfere Universale. în timp ce A2 tot spre centru. deoarece A1 exercită o presiune dinspre polul nord spre centru. în sensul că cele două straturi îşi vor continua rotaŃia. are viteza şi presiunea maximă. ele se vor contopi. în care s-au format geometrii în forma Solidelor Platonice. dar dinspre sud. însă atunci când geometriile lor devin aliniate. se va aranja în formă de sferă (asemenea unei picături de apă).într-un spaŃiu cosmic întunecat şi mort. Această mică sferă este o replică a întregului. iar porŃiunea respectivă. care s-a divizat în cele două forme de eter. Axa centrală a acestora. cele două straturi alunecă unul pe lângă celălalt. o să le denumim A1 şi A2. BineînŃeles. printre care şi studiul “materiei negre”. îşi vor creşte dimensiunea. ci toroizi sferici. am văzut că formaŃiile în care densităŃile. pentru uşurinŃa înŃelegerii. Aceste două fluide. centrul este supus vitezei şi presiunii maxime. În 50 . În cea mai mare parte a timpului. aceste sfere nu sunt cu adevărat sfere materiale. pe care. Acestea au viteze de vibraŃie diferite (A1 mai rapid decât A2) şi se rotesc în sensuri opuse. cu geometrii cristaline. De asemenea. reprezintă sfere concentrice. În interiorul acestora se află micile sfere. din univers. Nenumărate observaŃii şi experimente. din A1 şi A2. Deci. duc la concluzia că există două forme de “eter” (materie neagră) care conlucrează şi interacŃionează reciproc. comportându-se bineînŃeles ca nişte fluide. nu se amestecă şi se omogenizează. Pe măsură ce ele vor atrage alte sfere.

urma acestei presiuni. fiecare dintre acestea va avea o densitate eterică diferită. asemenea unei “respiraŃii” regulate. unde va lua naştere energie electromagnetică. care sunt diferite pentru fiecare sferă. la rândul lor acestea fiind subdivizate în alte 7 subdensităŃi şi aşa mai departe. prezentat anterior. Astfel se formează strat după strat de energie sferică. vor pulsa cu un ritm constant. până la infinit. sub formă de plasmă! Această sferă de energie continua să crească. asemenea straturilor unei cepe. Acest model a fost demonstrat în experimentul de SonoluminiscenŃă. ce se formează atunci când aruncăm o piatră în apă. Forma iniŃială poate fi asemănată cu plasma luminoasă. Datorită interferenŃei undelor. a sferei centrale. InteracŃiunea dintre straturile A1 şi A2. Asemenea cercurilor concentrice. între Oscilatorul Central şi ultimul strat al universului. Apoi acesta începe un ritm de pulsaŃii. vor forma mici cantităŃi de plasmă luminoasă. ce se vor extinde până la limita cea mai îndepărtată. altfel spus cu un Soare Central. asemenea unui elastic. în centrul sferei se va forma o sferă. în general prea slabă pentru a fi detectată vizibil. care formează 7 densităŃi. de implozie – explozie. datorat presiunii exterioare. se vor forma sfere concentrice. adică lumină şi materie. la suprafeŃele de contact. comportându-se ca un Oscilator Central. 51 . Aceste mişcări. Sunt 7 sfere de bază. dând naştere la mişcări de oscilaŃii. ce se va transmite în cele două straturi. pe măsură ce absoarbe tot mai multă energie. Teoretic. care scade dinspre centru spre periferie. sunt un număr infinit de sfere concentrice similare unei formaŃiuni de fractali. care îşi continuă rotaŃia.

în subdiviziuni armonice. cu cele două straturi A1 şi A2 rotindu-se în opoziŃie. vor forma miliarde de stele. care sub apăsarea presiunii mai ridicate din jur. Marginile între care aceste nivele vibratorii pot varia. În timp. din fiecare densitate de bază. la început ele sunt mici. Sfera Universală. se va roti de asemenea. moment în care se va atinge maximul de densitate energetică. iar forŃele de tip gravitaŃional vor începe să colapseze toate nivelele înapoi spre centru. Şi dacă lucrurile stau într-adevăr astfel. de-a lungul ecuatorului apărând o zonă de joasă presiune. Planetele vor crea mai departe sateliŃi şi inele. va duce la o expulzare a materiei. demonstrând construcŃia fractalică a universului. înseamnă că toată materia ce se formează. forma acesteia fiind de spirală plană.În ciuda infinităŃii numărului de subnivele. generând galaxii. se va forma lumea cuantică. această implozie degajând o lumină albă foarte puternică. dinspre Soarele Central. ajung la stadiul de “gigant roşu”. după care colapsează. Fiecare din aceste metagalaxii vor continua acest proces. Deci în final. pe măsură ce ne deplasăm spre nivelul octavei. fiecare atom este o hologramă perfectă a Sferei Universale. fiind într-o stare de rotaŃie. Şi tot aşa. de-a lungul planului lor eliptic. au nişte limite. minimă. denumită “supernovă”. Acest proces de expansiune şi contracŃie. vom obŃine din nou întregul şi singularitatea. iar fiecare dintre stele va forma planete. Astfel se formează o metagalaxie. spre exterior. apoi crescând în mărime. din ce în ce mai mici. formată din 52 . poate fi observat în evoluŃia stelelor. toată energia disponibilă a straturilor se va consuma. respectiv maximă. înseamnă că ar trebui să observăm acest model de sferă. care la rândul lor. după aceleaşi principii.

Tesla a fost primul care a descoperit faptul că un câmp magnetic se roteşte. poate fi întâlnită în câmpul magnetic. putând fi produse în laborator. în anii cu activitate solară intensă. Structura de torus. aşa cum au demonstrat-o experimentele făcute de Schappeller. 53 - . Aceasta deoarece câmpul este creat în formă de torus şi când cele două câmpuri A1 şi A2 au orientarea moleculară nord . sunt doar un exemplu de fenomene electromagnetice.sud. deoarece sunt într-o mişcare de rotaŃie ApariŃia lor este mult mai frecventă. Searl. atrăgând obiectele metalice. permit acestei energii să curgă. fără a–şi slăbi intensitatea. Este de asemenea cunoscut că magneŃii. Roschin şi Godin. Fenomenele “domeniilor de vacuum” (energia punctului de zero) sunt formaŃiuni de energie sferică. fie să devină mai grele Pot antrena aerul şi praful ca să se rotească în interiorul lor. deşi nimeni nu a găsit o explicaŃie adecvată la aceasta. aceste sfere luminoase plasmatice. sau absorbi lumina şi alte radiaŃii electromagnetice. care produc următoarele efecte (anomalii): Sunt capabile de a penetra prin materie Pot emite. datorită câmpului electric foarte puternic. dintr-o gamă largă de frecvenŃe Pot provoca oprirea funcŃionarii aparatelor electronice.două straturi rotitoare. făcând obiectele fie să leviteze. atât în interiorul cât şi în exteriorul lor Pot influenŃa câmpul gravitaŃional. de diferite dimensiuni. au o durată de viaŃă de peste 1000 de ani. până acum. pe care-l produc. Globurile luminoase. şi la o scară mai mică.

determinându-i rotaŃia. asemenea Oscilatorului Central.este vorba de materie şi antimaterie. Aceasta ne arată cum o planetă este de fapt. Soarele nostru are un câmp magnetic. cunoscută sub numele de “halou galactic”. planete şi gaz. cunoscut sub denumirea de heliosferă. de-a lungul ecuatorului. Dyatlov a arătat că aceste formaŃiuni apar numai când două forme de eter sunt amestecate . Benzi de gaze rotitoare. Unele atmosfere. ca şi când ar fi un obiect sferic unitar. în sensuri opuse. SuprafaŃa Soarelui pulsează şi ea.Dr. Cercetătorul japonez Takashi Ikehata. având forma unei spirale în plan. Ionosfera lui Venus îşi poate modifica înălŃimea de la aproximativ 200 km la câteva mii de km. Deci o galaxie este asemenea unei sfere de energie. în numai 24 de ore! De asemenea nenumărate cercetări au arătat că centrul planetelor nu este format din metal. s-au observat la planetele gazoase. se formează prin procese de rotaŃie a fluidelor. demonstrând fenomenul de “respiraŃie”. fie emană o energie. o replică în miniatură a macrocosmosului. Richard Pasichnyk a demonstrat că aproape toate planetele din sistemul solar. că formaŃiunea de spirală a unei galaxii. Majoritatea lumii ştie că o galaxie are forma unui disc format din stele. 54 . determină majoritatea forŃei gravitaŃionale. fie au un inel vizibil. care este de asemenea în formă de torus sferic. Acest halou sferic. bineînŃeles tot în formă de torus. ci din plasmă. a găsit prin experienŃe de laborator. cum ar fi cea a lui Venus. se ridică şi coboară. având materia formată la nivelul eliptic. însă nu prea mulŃi ştiu că ea este înconjurată de o sferă de “materie neagră” şi “energie neagră”. exercitată asupra galaxiei.

injectând plasmă de Argon fierbinte (ce se roteşte la o viteză supersonică. se ştie că se adună în forme sferice. Aşa cum se vede din figura de mai sus. un pol al axei se află în direcŃia constelaŃiei Sextans. existente în univers şi care cauzează rotaŃia particulelor. staŃionar). în Teoria Universului Anizotropic (anizotropic înseamnă că nu este egal în toate direcŃiile). într-un gaz de Argon rece. cu o axă centrală pe direcŃia nord-sud. celălalt în dreptul constelaŃiei Aquila. denumite “superclusteri”. Borge Nodland şi John Ralston. Grupurile de galaxii. ci formează o axă universală. Dacă vrem să demonstrăm că acest model este într55 .mai degrabă. decât prin cele gravitaŃionale. care din nou ne demonstrează că apar ca rezultat al unei energii la scară mai mare. care se comportă după simplele principii muzicale (armonice). explică cum câmpurile de torsiune. nu sunt distribuite uniform. Universul trebuie să fie înconjurat de un câmp de energie în formă de torus sferic. În concluzie totul este un sistem unic de vibraŃii sferice (pulsaŃii).

distanŃele medii între toate aceste formaŃiuni energetice de formă sferică.adevăr cel real. Soarele este el însuşi un oscilator. În 1998. B. Fizicianul Ray Tomes a găsit că. J. adică ar trebui să existe un singur raport muzical. sunt interconectate prin raportul 34560. animale şi om) ÎmpărŃind distanŃa dintre celule la 34560 obŃinem distanŃa dintre atomi ÎmpărŃind distanŃa dintre atomi la 34560 obŃinem distanŃa dintre nucleoni (cele mai mici particule materiale) ÎmpărŃind viteza luminii la 34560 obŃinem viteza sunetului ÎmpărŃind viteza sunetului la 34560 obŃinem viteza de propagare a căldurii - Încă tot mai credeŃi că totul în univers este rezultatul accidentelor întâmplătoare şi că este format din corpuri solide. la toate nivelele. pentru sistemul său planetar. ar trebui să găsim o unificare armonică. Stoneking a calculat lungimile de undă ale Soarelui şi 56 . ÎnmulŃind distanŃa dintre luni cu 34560 obŃinem distanŃa dintre planete ÎnmulŃind distanŃa dintre planete cu 34560 obŃinem distanŃa dintre stele ÎnmulŃind distanŃa dintre stele cu 34560 obŃinem distanŃa dintre galaxii ÎnmulŃind distanŃa dintre galaxii cu 34560 obŃinem mărimea universului ÎmpărŃind distanŃa dintre luni la 34560 obŃinem distanŃa dintre celule (aceeaşi pentru plante. valabilă în tot universul. apărute printr-o explozie iniŃială (Big Bang)? Cred că oricine îşi dă seama acum că o astfel de ipoteză este de-a dreptul copilărească!!! Aşa cum am mai spus.

dar trebuie să înŃelegem că ele sunt Ńinute pe traiectorie de forme sferice de oscilaŃie. formând elipse. că toată această creaŃie are un scop. Primul sistem planetar cu mai mult de două planete. ce au permis planetelor să se formeze. În mod normal. a găsit că la sfârşitul fiecărei lungimi de undă. datorită faptului că sistemul solar. 57 . foarte. nu a fost pur şi simplu o joacă fără rost! Scopul ei a fost crearea lumilor. Planetele sunt Ńinute pe poziŃie. s-a format Universul şi tot ceea ce este în el. Tot acest sistem este într-o continuă transformare. descoperit. se află câte o planetă! Aceste noduri în oscilaŃii. orbitând în jurul său. din punct de vedere fizic. cât şi una faŃă de cealaltă! Iată deci. invizibile şi forŃate să se deplaseze pe o elipsă. în ce priveşte distanŃa faŃă de Soare. că sistemul solar este format din sfere concentrice. a cadrului necesar pentru a susŃine experienŃa multidimensională a vieŃii. el a mai descoperit că fiecare planetă se află la un număr exact de diametre solare. De asemenea. foarte pe scurt felul cum. are aceleaşi caracteristici cu al nostru. în direcŃia de deplasare. Dar să nu uităm însă. de rotaŃia celor două straturi. Putem spune deci. având Soarele în centru! Şi dacă toate acestea sunt adevărate. Unele din sfere sunt mai turtite. A1 şi A2. trasăm orbitele planetelor ca fiind simple elipse.spre surprinderea sa. este influenŃat de forŃele din galaxie. erau zone de presiune joasă. care au aceleaşi rapoarte relative ca Mercur. în mişcarea sa. de sferele invizibile de energie. atât faŃă de steaua centrală. atunci ar trebui să regăsim aceleaşi proporŃii şi în alte sisteme planetare din galaxie. Mazeh şi Goldman au observat că pulsarul B1257+12 are cel puŃin trei planete. Venus şi Pământ.

misiunea noastră s-a încheiat. despre adevărata fizică a universului. fiecare parte fiind asemenea întregului. în dorinŃa de a ne regăsi liniştea. Este timpul ca această călătorie să ajungă la destinaŃie. destulă satisfacŃie. căreia i-am dat până acum. lăsând explicaŃia lui în seama generaŃiilor următoare. Totul este O FIINłĂ. la punctul fierbinte. al paranormalului şi al supranaturalului. ci trebuie analizat şi mai ales trebuie să ne facă să înŃelegem că realitatea este cu mult mai 58 . conform ciclurilor armonice. cu titlul de “supranatural”. după ce am aşternut baza cunoaşterii ştiinŃifice. este momentul să ne relaxăm şi să oprim logica minŃii raŃionale. supunându-se unor transformări. intrând în tărâmul magiei şi al miracolelor. divizat prin el însuşi în părŃi. pe principiul fractalilor. o entitate. fie şi la unu la mie dintre noi. VedeŃi. sau “paranormal”.fiecare galaxie. catalogarea lor a fost făcută datorită neînŃelegerii noastre. deci vor urma şi ei ciclul evolutiv al planetei respective. asemenea celulelor din trupul nostru. nu trebuie sfidat. dacă vom sfida. Nimic nu este mai greşit şi nimic nu este mai dăunător propriilor noastre vieŃi şi mai ales propriei evoluŃii! Un fenomen care se manifestă. sau vom da nume unui fenomen natural. stelele în galaxii. la esenŃa lucrurilor.23 Cercetări în Domeniul ConştiinŃei Iată că. Locuitorii unei planete sunt parte din aceasta. crezând că. un singur SISTEM. 2. În procesul de evoluŃie. etc. stea şi planetă. înseamnă de fapt acelaşi lucru. galaxiile în metagalaxii. planetele se transformă în stele. toate aceste denumiri.

dacă îl vom vedea sau nu. folosind ca subiecŃi oameni neantrenaŃi. Este o iluzie că aceasta ar fi efectul reacŃiilor chimice.5 microni). ce radia o energie electromagnetică foarte slabă. ADEVĂRUL. El a găsit că mâinile lor aveau un magnetism vindecător. Fenomenul de uitare şi limitare a percepŃiei. este cauza acestei iluzii. trebuie să fie capabil de a ne da răspuns logic la toate fenomenele existente. Adevărul este exact pe dos şi anume conştiinŃa este cauza. sau cum neau forŃat alŃii să ne-o imaginam. Tiller a condus cercetări în scopul de a studia efectul intenŃiei umane. În acest scop a construit un dispozitiv special. care să deschidă porŃile tuturor enigmelor.complexă decât ne-am imaginat-o în trecut. este factorul primordial şi doar se filtrează prin intermediul minŃii. conştiinŃa dispare. ultrasenzitiv. Dr. Iată câteva din rezultatele sale: Aciditatea (PH) din apă poate fi ridicată sau coborâtă Activitatea enzimelor ficatului uman poate fi crescută cu până la 30% 59 . echivalent cu 20. NoŃiunea de CONŞTIINłĂ a fost şi încă mai este greşit înŃeleasă de către majoritatea lumii. William Tiller a construit un contor Geiger. să fie asemenea unei “chei fermecate”. în termeni foarte clari şi expliciŃi în faŃa noastră. Qi Gong. ce ajută la balansarea energetică a aurei umane şi la vindecare) şi a unei alte discipline asiatice. iar palmele lor emiteau o radiaŃie infraroşie (cu lungimea de undă între 1 şi 4. sub o milionime de watt. ce se petrec în creier şi odată ce ele încetează. Acest adevăr a stat şi stă acum din nou. rămâne însă la latitudinea fiecăruia dintre noi. odată cunoscut. este TOT CEEA CE ESTE. cu care a măsurat energia subtilă.000 de gauss. emisă de practicanŃii de Reki (o veche artă chinezească.

nu a minŃii raŃionale. Sunt instrumente folosite de entităŃile de conştiinŃă (spirite) pentru a face experienŃe în lumea virtuală fizică. din circuitele integrate. La fel se întâmplă cu sistemele şi organismele. fiind în contact direct cu mediul înconjurător. ce are grijă de colonie. ceea ce se credea despre celulă şi anume că nucleul ar fi responsabil de transformările acesteia este fals. ea fiind interfaŃa dintre celulă şi mediul exterior. Celula 60 . sunt de fapt asemenea unui “computer cip”. sau gena. dă semnalele de 1 şi 0 la gene şi le modifică programul. mai bine zis programată. ce le asigură funcŃiile necesare. Lipton a subliniat importanŃa gândirii pozitive în eliberarea chimicalelor şi mai ales puterea SUBCONŞTIENTULUI. Astfel o colonie de celule. Astfel se explică de ce puterea CREDINłEI. organismele fiind MAŞINĂRII (tehnologii). ca fiind capabile de adevărate miracole. care alcătuiesc un organ. de lumea medicală. în vindecare. ale calculatoarelor noastre. similar unui SUPERCOMPUTER. autosugestia şi hipnoza sunt atât de mediatizate în ultimii 30 de ani. are la rândul ei un program general. având superprograme. Ea este cea care. Deci totul este de fapt. Adică celula. Cea care dă toate semnalele de transformare este de fapt membrana. ci din contră una condusă de forŃe inteligente. ce are capabilitatea de a modifica programul general de funcŃionare al organismului. De mic copil el a fost fascinat de lumea microscopică a celulelor şi a înŃeles că aceasta nu este de loc o lume mecanică.- Ritmul de creştere al larvelor de muşte poate fi crescut cu 25% Bruce Lipton este unul din biologii de renume. Ideea de bază a descoperirilor sale este că. În 2006 cartea sa Biologia CredinŃei a fost premiată ca fiind cea mai bună carte ştiinŃifică a anului.

digestie. sistem nervos. culturile de celule îşi continuă viaŃa independent. fiind capabilă de a face tot ceea ce face un organism.este un organism în miniatură. etc. pe care l-a denumi Efectul Hado. el a demonstrat cum 61 . Prin nenumărate experimente. Cercetătorul japonez Masuru Emoto. Izolate de organism. funcŃionând pe principiul fractalilor. a studiat efectul intenŃiei umane asupra apei. sunt capabile de a învăŃa şi de a transmite noi informaŃii la urmaşi. Celulele. sexual. Fiecare nucleu are funcŃii identice cu a organismului: respiraŃie.

cristalele erau imperfecte. cu forme foarte complexe şi simetrice. bietul vierme a învăŃat că e mai bine să stea cuminte în mijlocul farfuriei. Efectul Backster demonstrează că plantele sunt foarte sensibile la vibraŃiile energetice din mediul înconjurător. Experimentele cu iaurt. După mai multe încercări. datorită conŃinutului său în bacterii. au dat rezultate similare. sau îi pune muzică. planta creşte şi înfloreşte. iar când îi trimite dragoste. Un alt test a fost făcut cu un vierme. Cleve Backster a utilizat în experimentele sale un poligraf. când trimitea gânduri negative. care a fost pus pe o farfurie. Când trimitea gânduri şi sentimente de dragoste. se cristalizau în funcŃie de emoŃiile sale. Apoi a fost servit drept hrană altui vierme. ea intră într-o stare de alarmă şi chiar poate să moară. InfluenŃa muzicii a fost de-a dreptul uimitoare. A văzut cum aceste forme de gheaŃă. ce avea pe margine o substanŃă acidă şi când acesta o atingea era ars. ceva asemănător detectorului de minciuni. luate din diverse surse de pe glob şi a studiat felul cum se formează cristalele de gheaŃă. se comporta 62 . El a utilizat o mare varietate de probe de apă. de exemplu cea clasică forma cristale de o extraordinară complexitate.gândurile şi sentimentele noastre afectează realitatea fizică înconjurătoare. în timp ce heavy metal o cristaliza neregulat. În urma acestora a concluzionat că URA distruge iar DRAGOSTEA îmbunătăŃeşte viaŃa! Când un om trimite gânduri atacatoare unei plante. apa forma cristale. iar când acesta a fost aşezat pe aceeaşi farfurie. nu doar trupul nostru. sau chiar nu apăreau de loc. pe plante şi alte forme de viaŃă. Apoi şi-a extins experimentele utilizând diferite genuri de muzică.

ea va fi programată pentru toată specia respectivă. a fost subiectul unor cercetări de mai bine de 30 de ani. de pe alte insule. animalele trăiesc foarte puŃin ca o conştiinŃă individuală şi mai mult ca o conştiinŃă de grup (minŃile lor fiind asemenea unor calculatoare conectate la Internet) şi odată ce o noua informaŃie a fost însuşită de un număr critic de indivizi. Dar iată că o dată ce acest prag de 100 a fost atins. Destul de încet nu-i aşa? Se pare că maimuŃele sunt cam “grele de cap”. maimuŃele nu îi mâncau. Cu timpul. din insula Koshima. Între 1952 şi 1958 un grup de aproximativ 100 de exemplare au învăŃat aceasta. percepŃia extrasenzorială. o tânără maimuŃă a găsit soluŃia şi a spălat cartoful în râu. Întâmplare? Nicidecum. În 1952 cercetătorii japonezi au hrănit aceste maimuŃe cu cartofi dulci. Cartofii fiind murdari. cum ar fi. Unii dintre locuitorii Pământului s-au născut sau şi-au dezvoltat abilităŃi deosebite. MaimuŃa japoneză Macaca Fuscata. Desigur acest fenomen este valabil şi la oameni. indiferent pe ce nivel evolutiv se află aceasta. care în mod normal sunt caracteristice lumilor mai evoluate. fără a se arde de loc. Prin ingerarea viermelui “de sacrificiu” noua informaŃie s-a transmis la ADN-ul celuilalt. ExplicaŃia? Simplu. un fenomen surprinzător a avut loc! Deodată. pe care îi aruncau în nisip. levitaŃia. Într-o zi însă.ca şi cum ştia lecŃia. tot mai multe maimuŃe au învăŃat acest truc. materializarea şi 63 . astfel ferindu-l de pericol. pentru că legile de funcŃionare ale conştiinŃei sunt aceleaşi. ca prin minune. În natură nu există coincidenŃe. tot tribul şi-a însuşit acest nou obicei! Şi mai uimitor este faptul că şi alte colonii de maimuŃe. au început în acelaşi timp să spele cartofii! CoincidenŃă? În nici un caz.

să imprime fotografii pe o peliculă fotografică şi să mişte obiecte. lucrul acesta fiind observat de mulŃi oameni. Studii foarte amănunŃite asupra fenomenului de telekinezie (deplasarea de obiecte fără contact fizic) au fost făcute în fosta Uniune Sovietică şi în Cehoslovacia. Nina Kulagina a fost capabilă să controleze bătăile inimii unei broaşte. Numeroşi sfinŃi creştini au fost semnalaŃi levitând. Acestea sunt lucruri foarte normale şi explicabile în modelul eteric al realităŃii şi Ńine de deblocarea şi creşterea vibraŃiei centrilor energetici din trup (a chakrelor). ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că o persoană antrenată este capabilă de a crea o intensitate energetică suficientă pentru a 64 . teleportare şi încă multe alte “minunăŃii”. Ermolayev apuca întâi obiectul. celebrul magician american Chris Angel. mers pe apă. etc. Boris Ermolayev a participat într-o serie de experimente susŃinute la universitatea din Moscova. face demonstraŃii de levitaŃie. pentru a se exclude orice posibilitate de fraudă. precum şi între mâinile subiecŃilor. capacitatea de a vedea aura şi energiile. în vecinătatea obiectelor respective. apoi încet îşi despărŃea mâinile la o distanŃă de 10 cm. Sfântul Joseph of Cupertino (1603-1663) era capabil să “zboare” la peste 3 m înălŃime. de a vindeca. Testele au fost realizate sub un foarte strict control.dematerializarea obiectelor. Măsurătorile au determinat existenŃa unui câmp electric. În zilele noastre. de peste jumătate de kilogram. după care acesta rămânea suspendat în aer. în peste 100 de ocazii. între anii 1973 şi 1974. cum ar fi cazul sfintei Tereza (1515-1582). în mijlocul străzii spre stupefacŃia şi uimirea trecătorilor.

se afla un bloc de piatră. Iată un fragment din cartea “AntigravitaŃia şi Energetica Pământului”. la aproape 250m înălŃime! Această ceremonie a continuat prin aducerea de noi pietre şi ridicarea a 5-6 blocuri pe oră. de 1m lungime şi 1. Printre altele el a pus la punct o metodă de aşi amplifica forŃa mentală. “Ştim de la preoŃii din orientul îndepărtat că sunt capabili de a ridica pietre grele în vârful munŃilor. cu unghiul de 90 de grade. Iată un citat despre una din demonstraŃiile sale. Instrumentele muzicale folosite au fost 13 tobe şi 6 trompete. pentru a levita obiecte. ce era înconjurată înspre nord de stânci. Într-o zi prietenul meu m-a dus întrun loc învecinat mănăstirii şi mi-a arătat o pajişte înclinată. folosind diverse sunete. În mijlocul acestei pajişti. având pe ea câteva 65 . la aproximativ 250m de stâncă. “Inventatorul a tăiat o gaură mare în podeaua laboratorului. blocul de piatră a început a se ridica de la pământ şi după 3 minute a fost aşezat în vârful stâncii. de aproximativ 500m lungime şi 150m înălŃime. Apoi 19 instrumente muzicale au fost aranjate în arc de cerc.” John Keely este unul din întemeietorii Fizicii VibraŃiilor.. a lui Bruce Cathie. pe o traiectorie parabolică. este LevitaŃia Tibetană. Deodată un călugăr dădu semnalul şi concertul începu. Cunoaşterea diferitelor vibraŃii audio demonstrează ştiinŃific că un sunet poate anula forŃa gravitaŃională. la o distanŃă de 63 m de piatră. După aceea şi-a ataşat de mijloc o centură ciudată. schimbându-i proprietăŃile (densitatea fluidica). O binecunoscută demonstraŃie a modului cum sunetele sunt capabile să modifice vibraŃia mediului înconjurător. În primele 4 minute nu s-a întâmplat nimic. apoi pe măsura creşterii zgomotului şi a ritmului.5m lăŃime..influenŃa un obiect aflat la distanŃă.

s-a întins ca să se odihnească. Începu apoi o serie întreagă de teste. În curând descoperi că. Dar într-o zi. în care erau o puzderie de galerii subterane de albine. Mutându-se câŃiva metri mai încolo. chiar dacă acoperea containerul cu un capac metalic efectele continuau. ca şi când. la marginea unei ridicături.butoane. A început să vadă lumini în faŃa ochilor. După câteva minute de concentrare. Punându-şi capul deasupra sa. magnetometre. pe care apoi l-a denumi Efectul Structurii de Cavitate. să aibă un gust ciudat metalic în gură. auzindu-şi foarte strident bătăile inimii. găsind o bucată din acel uriaş muşuroi şi trecându-şi mâna peste el. ele reveneau la la loc. detectoare de ultrasunete. Victor Grebennikov. Corpul părea că că i se expandează şi parcă era în cădere liberă. şi-a crescut forŃa gravitaŃională. Deodată. Însă nu a găsit existenŃa nici unui câmp cunoscut! Singurul instrument capabil de a-l detecta. După ce a făcut câteva ajustări la centură. a început să experimenteze efecte foarte ciudate. ce stătea în colŃul laboratorului. un glob de fier. cu termometre. Pe când efectua cercetări în zona Kamyshlovo. cercetător în domeniul insectelor. efectele dispăreau. inclusiv o stare de greaŃă. astupând-o. electrometre. obiectul a început a se scufunda în pământ. simŃi o senzaŃie de căldură. era trupul uman! 66 . ca o sonerie. iar în urechi auzea o Ńiuială. Ani de zile s-a întrebat ce-i s-a întâmplat atunci în Kamyshlovo. a descoperit întâmplător un fenomen ciudat. toate simptomele se repetară. dar când se apropia. s-a ridicat câŃiva centimetri deasupra podelei apoi s-a îndreptat spre gaura făcută anterior. fără a găsi nici o explicaŃie plauzibilă. Apoi intensificându-şi concentrarea. etc. globul s-a ridicat şi s-a deplasat la loc”. concentrându-se din nou.

metal. Punând mai multe insecte de acest tip pe o platformă. a fost capabil să leviteze. Aceasta era capabilă de a capta undele de torsiune. ci pur şi simplu de geometria corpului. Cercetările sale au mers mai departe. Stanislav Grof. sau schizofrenie. a studiat mai bine de 30 de ani stările modificate ale conştiinŃei umane. realizând un scaun. ce aveau ca efect reducerea forŃei gravitaŃionale. Aceşti pacienŃi trăiau experienŃe cu totul neobişnuite. denumită LSD. prevăzut pe aripi cu nişte structuri. germinaŃiei grâului şi a altor plante. Concluzia a fost că nu era vorba de materialul în sine. în urma expunerii la acest câmp. fiind opus celui de piramidă. iar rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare. A constatat astfel că durerile de cap puternice dispăreau ca prin farmec. pe care l-a folosit pentru vindecări. În şedinŃele sale a folosit o substanŃă psihedelică . în scurt timp punându-şi la punct un vehicul hiperdimensional. cu condiŃia ca structura geometrică să fie respectată. în prezenŃa acestui câmp. hârtie. şeful cercetărilor psihiatrice din Maryland. din plastic.Construind aceeaşi arhitectură artificial. PacienŃii experimentau nivele din ce în ce mai adânci de conştiinŃă. cu care a făcut nenumărate călătorii. a drojdiei. din energia eterică! Grebennikov şi-a continuat cercetările. care au arătat efectul de inhibare a creşterii bacteriei saprofite. Se pare că efectul de cavitate absoarbe energia din sistemele biologice. care le amplifică! De asemenea ceasurile şi echipamentele electronice se dereglau. având deasupra un compartiment cu astfel de muşuroaie. Cu ocazia altor studii a descoperit un fluture. 67 . A văzut că LSD-ul era capabil de a-i vindeca pe bolnavii de dezordine mentală. lemn. a obŃinut acelaşi efect.

a naturii realităŃii şi a fiinŃei umane. o femeie a descris cu extrem de multe amănunte. AlŃii întâlneau fiinŃe energetice inteligente. practic fără limite. etc. 68 . sau chiar obiecte! Science fiction? Nici pe departe. Nu am nici o îndoială în mintea mea. mă determină să susŃin că este nevoie de o imediată revizie a teoriilor actuale de psihologie. ele confirmându-se ulterior. ceea ce desigur.Unul a relatat experienŃa ca embrion. Iată un fragment din concluziile sale: “după ani de încrâncenare şi confuzie. la început Grof a crezut că este vorba doar de imaginaŃia acestuia. Să ne reamintim că peste tot este doar o singură energie inteligentă. ghizi spirituali. Concluzia lui Grof a fost că nu există limite în ceea ce pot experimenta pacienŃii. medicină şi ştiinŃă în general. dând detalii despre care nu ştiau în acel moment. Cu altă ocazie. AlŃii se puneau în pielea rudelor. din plane de existenŃă superioare. este superficială şi incorectă. în această stare de transă. pacientul demonstra cunoştiinŃe de biologie care-i depăşeau pregătirea. care nu posedau un trup fizic: îngeri. psihiatrie. datele din experimentele cu LSD. care ia toate formele de existenŃa fizică.” Şi desigur avea dreptate! ConştiinŃa unui individ în stare de hipnoză. Unii explorau chiar universe paralele şi alte nivele de realitate. necunoscute de ea la nivel mental. sau transă poate ieşi din trup şi călători prin acest câmp infinit de inteligenŃă. dând detalii despre circulaŃia sângelui în interiorul placentei şi chiar despre procese celulare şi biochimice. Dar ciudat. că înŃelegerea curentă despre univers. AlŃii depăşeau graniŃele egoului propriu şi povesteau cum e să te simŃi în pielea altor vieŃuitoare. cum se simŃea în trupul unei reptile preistorice.

63 erau încă în viaŃă. atât din încarnarea prezentă. consideraŃi incurabili. Dr. Carl Simonton. iar la 17 boala era stabilă! Uimitor nu-i aşa? Însă dacă ne amintim cea ce spune fizica cuantică şi anume că materia (deci şi celulele corpului nostru) este energie brută. sau să explorăm alte lumi paralele. 14 erau perfect sănătoşi. efectuate în toată lumea.accesând date. a fost şi concluzia la care a ajuns AsociaŃia Pentru Studiul Viselor. nu există nici timp şi nici spaŃiu. cu rezultate deosebite. cât şi din altele. şi anume prin exerciŃii mentale de vizualizare. a folosit tehnica vizualizării la bolnavii de cancer. totul fiind ca o BAZĂ DE DATE universale. care nu se limitează doar la sănătate. apoi cum celulele bolnave se micşorau. a fost uimit cum subiecŃii erau capabili de a relata locuri şi informaŃii. într-o stare de profundă relaxare. atât din trecut. care se cristalizează ca efect al programării facute de către conştiinŃă (forŃa imaginaŃiei). Ideea că suntem capabili de a accesa imagini şi informaŃii din “conştiinŃa colectivă”. cancerul era în regresie la 12. lucrurile nu mai par atât de ciudate! Controlul pe care mintea îl are asupra trupului are aplicaŃii practice. Tehnica sa era simplă. cât şi din viitor. Fizicianul Alan Wolf în urma câtorva ani de studiu de visare conştientă. Texas. Numeroase studii. medic oncolog în Dallas. De exemplu. despre care nici măcar nu aveau habar. bolnavii îşi imaginau cum o energie vindecătoare de culoare albă-aurie intra în zona vătămată. dintr-un un eşalon de 159 de pacienŃi. el a obŃinut următoarele rezultate: patru ani mai târziu. sau din “baza de date universale”. la care durata de viaŃă era de 12 luni. în timp ce cele sănătoase le luau locul. În Planul Astral al conştiinŃei pure. arată că 69 .

un pacient bolnav de cancer. dar de fapt au mers 40 km. Avem abilitatea de a ne controla trupul prin credinŃa noastră. În loc de a-i trata real. Cunoscut este cazul lui Wright. În anii ‘50 angina pectorală era o boală care se trata prin intervenŃie chirurgicală. Shlomo Breznitz a făcut experimente cu soldaŃii de infanterie. Acesta i-a cerut medicamentul respectiv şi spre surprinderea medicilor. doar înscenau operaŃia. Astfel pacientului i se 70 .vizualizarea are un enorm efect asupra performanŃelor fizice şi atletice. iar după 10 zile. din interiorul nostru. care nu are nici o acŃiune asupra trupului. la diferite culturi. unora le-a dat marcatoare de distanŃă. pe nume Krebiozen. sunt foarte uşor de vindecat prin Efectul Placebo. tumorile dispăruseră! O altă metodă de a accesa puterea de vindecare. era bine. la analize. El a luat câteva grupuri de soldaŃi şi le-a dat diferite informaŃii. aşa cum o demonstrează existenŃa a nenumărate ritualuri existente de-a lungul globului. căruia medicii nu îi mai dăduseră mult de trăit. Unii au mers 30km şi apoi le-a spus că mai au încă 10 km de parcurs. de exemplu. Un grup de cercetători au decis să facă un experiment. La sfârşitul studiului a aflat că nivelul hormonilor de stress a reflectat întotdeauna distanŃa estimată mental şi nu cea reală!!! Adică trupurile lor răspundeau nu la realitate. cu o vopsea inofensivă. ci la ceea ce ei îşi imaginau ca fiind real. altora că vor merge 60km. Însă doctorul Bruno Klopfer i-a spus de existenŃa unui medicament miraculos. este doar un truc mental. Lewis Thomas vindeca pacienŃii de negi prin simpla pictare a pielii. mergea pe picioarele sale. este hipnoza. Spre surprinderea lor starea acestor pacienŃi era la fel ca şi a celor operaŃi! Negii. după weekend. Efectul Placebo este un “tratament mincinos”. altora nu.

înserează o credinŃă în subconştient. Aceste demonstraŃii au fost văzute de mii de martori şi de asemenea s-au făcut cercetări ştiinŃifice. Iată exemplul unui tânăr. nu la nivel mental. Sigur. care pur şi simplu nu are legătură cu ceea ce crede mintea sa logică. Concluzia la care cercetătorii au ajuns a fost că nu este nimic trucat. etc. Prin aceasta. materializează dulciuri şi delicatese şi asta doar prin vibraŃia mâinilor sale. fructe. Erlendur Haraldson l-a urmărit pe Sai Baba în demonstraŃiile sale. pielea sa era solzoasă. neutilizat şi care stă într-o stare 71 . din Londra. în urma tratamentului. care s-a născut cu o boală genetică. obiecte exotice. crează între palmele sale cantităŃi imense de cenuşă sfântă. forŃa motoare a conştiinŃei (subconştientului). iar după 10 zile. de la spitalul Regina Victoria. în care după ce-i inducea o stare adâncă de transă. pe care le oferă apoi cadou celor ce îl venerează. a început câteva şedinŃe de hipnoterapie cu acesta. fiind renumit pentru puterea sa de a crea materie din eter!!! El este capabil de a materializa inele sau alte bijuterii. gata încălzită. deoarece era o boală genetică. denumită boala lui Brocq şi anume. este un indian. toată pielea i-a revenit la normal. vindecarea s-a făcut prin modificarea ADN-ului!!! Sathya Sai Baba. cu scopul de a vedea. considerat “sfânt”. De asemenea. Concluzia la care a ajuns Haraldson a fost că omul are un potenŃial enorm. este reprogramată. stratul de pe mâna stângă a căzut. Hipnoterapistul A. În final. asemenea reptilelor. Atunci când acesta trece prin mulŃime. care este emisă din adâncul fiinŃei umane. Mason. După 5 zile. ci totul este pur şi simplu real! Timp de 10 ani. dacă nu este vorba de vreo înşelătorie. în care adesea materializa mâncare. îl sugestiona că boala dispăruse şi solzii s-au curăŃat. braŃul său era perfect normal.

Multe ar fi de spus despre starea de somn. apoi a fost preluat de Armata Americană. în scopul de a crea spioni psi. adevărul este că toate informaŃiile pe care le primim din lumea exterioară. fiind cunoscut sub denumirea de Proiectul Stargate. Concluziile au fost că fenomenul nu era limitat în timp şi spaŃiu! Puteau fi recepŃionate persoane în locuri în care acestea nu au ajuns încă. conform programării anterioare. Iată ce spunea generalul Ed Thompson: ”Nu ştiam în acea vreme cum să explicăm acest fenomen. auz. De asemenea. El a pus la punct o metodă prin care subiecŃilor li se dădeau coordonatele de pe hartă.latentă (adormită). erau întâlnite şi studiate OZN-uri. despre care noi 72 . de-a lungul a 20 de ani. gust şi miros. Toate aceste experimente au fost stocate în dosare secrete. acesta le interpretează. cercetări ale diferitor planete din sistemul solar. în stare de transă. Cercetările efectuate de către Dr. Oricum. care odată ajunse la creier. sunt bazate pe cele 5 simŃuri şi anume: văz. au fost susŃinute şi încurajate de guvernul American. în domeniul “vederii la distanŃă”. pipăit. pentru a localiza armele chimice ale lui Saddam Husein. s-au făcut explorări în spaŃiul cosmic. Ingo Swan. Programul a început sub urmărirea CIA. luându-se informaŃii ce s-au confirmat ulterior de către NASA. erau capabili de a localiza obiectivele trupelor inamice. care au fost apoi denumite Dosarele X. dar eram convinşi că funcŃionează şi era de o extraordinară utilitate pentru operaŃiunile militare secrete”. Această tehnică a fost utilizată în războiul din Golf. În multe din aceste cercetări mentale. iar aceştia. Deci imaginile şi sunetele. Dar ce sunt de fapt acestea? Sunt unde electromagnetice.

Trebuie să existe o bază de date.credem că reprezintă lumea exterioară. pe care le converteşte şi le dă un sens fizic. una exterioară şi altă interioară. ŞtiinŃa veche credea că visele sunt rememorări ale unor întâmplări trecute. Este vorba de percepŃia extrasenzorială. De asemenea. capabil de a lua informaŃii din eter. creierul fiind asemenea unei antene de recepŃie. Deci lumea exterioară este o lume virtuală!!! Îndată ce aceste semnale încetează imaginea pur şi simplu dispare. trupul este perfect relaxat şi practic nu preluăm nici o informaŃie prin organele de simŃ. care sunt mai intense decât cele din starea de veghe. sau inventa locuri. exterioară lui. cea directă. Este asemenea imaginii ce se formează pe monitorul calculatorului. El era capabil de a intra uşor într-o stare de transă. apar doar în interiorul creierului nostru! În afară ele nu arată la fel. a făcut diagnostice după 73 . persoane. dar visăm locuri. de unde în timpul somnului. fiind însoŃite de senzaŃii şi sentimente. Edgar Cayce (1877-1945) a fost unul dintre cei mai renumiŃi profeŃi. Ambele însă sunt semnale electromagnetice. atunci când nu mai recepŃionează informaŃii prin intermediul simŃurilor. care par foarte reale. generată de unde electromagnetice. oameni şi întâmplări. din ultima sută de ani. pe două căi. asemenea unui computer. sau oameni paranormali. de unde a furnizat nenumărate informaŃii. nu ar putea imagina. conform programărilor anterioare. ca urmare a unui software. la nivelul conştiinŃei. Însă nimic nu poate fi mai greşit decât această explicaŃie copilărească. În timpul somnului. Dacă omul este format numai dintr-un creier mecanic. recepŃionează altele pe o altă cale. a sufletului. sunt doar vibraŃii energetice capabile de a activa receptorii de simŃ. din trecutul şi viitorul planetei. sau întâmplări noi.

El a avut şi are nenumăraŃi adepŃi şi este întemeietorul spiritualităŃii moderne. De aceea acest vehicul (trup). care a zdruncinat din temelii conceptele vechilor religii dogmatice. Această entitate proprie de conştiinŃă s-a separat de conştiinŃa ÎNTREGULUI. schimbările ce vor urma pe Pământ. în scopul de a experimenta viaŃa în lumea fizică. bipolară (pozitiv şi negativ) şi pe măsură ce învaŃă din aceste experienŃe (lecŃii de viaŃă). care este etern şi fără limite în timp. Câteva din subiectele abordate de el au fost: originea şi destinul umanităŃii. adică nu are un grad suficient de ridicat al CONŞTIINłEI ŞI CONTROLULUI DE SINE!!! Acest fenomen a fost întâlnit din cele mai vechi timpuri şi a fost denumit posedare. nu este nimic altceva decât un VEHICUL. percepŃia extrasenzorială. Cayce a scris numeroase cărŃi de referinŃă. ea evoluează înapoi către SURSA primară (inteligenŃa întregului). deşi nu avea nici o pregătire medicală. astrologia.poza bolnavului. foarte complex din punct de vedere tehnologic. etc. Atlantida. Trupul fizic. poate fi controlat şi de alte entităŃi de conştiinŃă. aflate în acest câmp energetic conştient (eter). 74 . sau în spaŃiu. în cazul când cea proprie nu este pe deplin dezvoltată (evoluată). adică un individ controlat de alt spirit decât cel propriu. ce-i conferă o marjă de autonomie şi-i asigură supravieŃuirea. dând tratamentele necesare. materială. în care a explicat adevărul despre natura realităŃii şi evoluŃia spiritelor. având programe proprii. un instrument. Însă adevărata identitate a fiecărui individ este ENTITATEA PROPRIE DE CONŞTIINłĂ (sufletul). cunoscută sub numele de New Age. Egiptul antic şi piramidele. viaŃa neştiută a lui Isus. reîncarnarea. legile universale. de multe ori acesta fiind din spectrul negativ şi având efecte dezastruoase asupra “gazdei”.

a tratat sute de pacienŃi care sufereau de această “boală”. adică era “în control” de viaŃa şi trupul propriu. comunicarea dintre părŃile sale componente se face asemenea comunicării radio. nici separaŃie. cel posedat nu era “în apele lui”. prin care o entitate inteligentă superioară. Multe dintre aceste suferinŃe se datorau unor experienŃe dramatice petrecute în incarnări trecute. poate cel mai important lucru şi anume noŃiunea de IUBIRE!!! Am văzut că orice emoŃie nu este altceva decât energie 75 . pentru a-l îndepărta. alŃii aveau scopul de a suge “forŃa vieŃii” din trupul respectiv. este peste tot şi deşi îmbracă forme diferite. Şi acum este momentul să înŃelegem. comunică umanităŃii informaŃii în scopul de a-i ajuta evoluŃia. fiind legate sentimental de persoana respectivă. De multe ori. care nu vroiau să părăsească planul Pământului. Indiferent care ar fi cauza. Tehnica inventată de Baldwin s-a bazat pe aducerea pacientului în stare de hipnoză. apela la ajutorul Gardienilor Luminii. Vedem deci cum conştiinŃa nu are limite. cu acordul gazdei. în rest fiind într-o stare de suferinŃă emoŃională şi fizică. cu care îşi asigurau hrana proprie. Aceasta este de altfel şi explicaŃia fenomenului de chanelling. după care era capabil de a conversa cu spiritul respectiv şi de a-l convinge să părăsească trupul. care aveau pur şi simplu scopul de a experimenta. putându-se folosi un INSTRUMENT de comunicaŃie (mecanismul de vorbire al unui individ). alte spirite aparŃineau unor rude decedate. Unii erau posedaŃi de fiinŃe extraterestre.Psihiatrul american William Baldwin utilizând tehnica hipnozei. doar în puŃine momente. mai ales în cazul spiritelor negative.

ură. pace. cea a polarităŃilor. egoism. având diverse frecvenŃe şi aranjamente. toată creaŃia Sa şi toată experienŃa vieŃii ar dispărea subit. ar apărea o interferenŃă distructivă. Nici nu s-ar putea altfel. Daniel Winter a demonstrat că dragostea este legată de Numărul de Aur. în călătoria lor prin Dimensiunea a Treia. invidie) sunt asemenea unor otrăvuri ce atacă şi distrug celulele!!! Şi pentru a înŃelege aceasta şi din punct de vedere fizic. în toate textele spirituale. Fiecare din aceste emoŃii au un corespondent chimic. bucurie. Dacă undele de interferenŃă nu ar menŃine raportul Numărului de Aur. divizate în cele două mari polarităŃi POZITIVĂ şi NEGATIVĂ. a fost denumită de către Winter UNDA IUBIRII. Nu există decât un singur fel în care conştiinŃa universală poate crea.spirituală. Armonicile mai înalte ale şirului lui Fibonnaci sunt bazate pe cea mai mare lungime de undă a Numărului de Aur. ca undă purtătoare. nu numai chimic. sunt supuşi alegerii între cele două feluri de energii şi asta numai 76 . CREATORUL a fost asemănat cu LUMINA (energia primară care a creat tot ceea ce este) şi cu IUBIREA NECONDIłIONATĂ. Cele emise de emoŃiile din spectrul pozitiv (dragoste. compasiune) sunt adevărate elixire. care practic ar distruge materia şi viaŃa!!! Iată de ce din totdeauna. să ne reamintim că totul este energie vibratorie. Cascada de unde electromagnetice cu cea mai mare lungime de undă. căci schimbându-şi energia. în timp ce cele din spectrul negativ (frică. Numai oamenii. ce întreŃin şi stimulează funcŃiile organismului. Pentru a permite undelor staŃionare ale luminii să interfereze etern este necesar ca ea să se facă în structuri fractalice. având diferite frecvenŃe. care este secretat de către creier şi se stabileşte la fiecare celulă şi în ADN. “apă vie”.

cauzată de uitarea adevărului şi limitarea percepŃiei. 2. decât IUBIRE. este că ele nu s-au dezvoltat gradat. acestuia îi vor trebui 126 de miliarde de ani pentru a-l completa. în tot acest complex de universe.până când vor înŃelege că nu este nimic altceva. prin învăŃarea lecŃiilor de viaŃă. de acum 530 de milioane de ani. Însă acest timp este mai lung decât viaŃa universului! Dacă îi dăm ajutor şi-i spunem “da” sau “nu” la fiecare rotire. Dar ca să rezolvi jocul vieŃii. de-a lungul drumului de evoluŃie a conştiinŃei. Fiecare faŃă a cubului are 9 mici cuburi. Nu poate explica explozia bruscă de noi forme de viaŃă. pentru a demonstra că evoluŃia nu poate fi considerată un joc al norocului.1 miliarde de nucleotide ce trebuiesc să fie perfect aliniate în lanŃurile de ADN. Dacă îi dăm unui orb să rezolve cubul. astfel încât să se realizeze aceeaşi culoare pe fiecare faŃă. din alte prototipuri. cât timp ar trebui? 77 . organele. El a folosit analogia cu un cub Rubik. sunt mult prea complexe pentru a putea apare doar prin accident! Problema cu aceste sisteme biologice complexe. MMatematicianul Fred Hoyle a venit cu o analogie.24 ADN-ul şi EvoluŃia Darwinismul a fost aspru criticat în ultimii 20 de ani. Orice altceva reprezintă doar o DISTORSIUNE. pentru că nu este capabil de a explica multe enigme. Toate sistemele biologice. aceste prototipuri nefiind descoperite în zăcămintele de fosile. doar prin întâmplare. când ai 3. cu 3 straturi ce pot fi rotite atât orizontal. Reamintirea se face treptat. îi va lua 2 minute. simŃurile. sistemul imunitar. cât şi vertical. în ceea ce priveşte evoluŃia reală a speciilor.

Încă mai credeŃi că evoluŃia este rezultatul unor întâmplări oarbe? O altă întrebare dificilă pentru Darwinism este explicaŃia saltului brusc în inteligenŃă şi conştiinŃă. legate împreună pentru a forma acest lanŃ imens. Dintr-o dată un om de grotă a făcut saltul la civilizaŃia Sumeriană! De fapt mutaŃiile genetice au apărut nu ca urmare a schimbărilor de mediu. căci astfel ar fi murit toate speciile. nu la toŃi. însă apărând numai la o parte din indivizi. aşa cum au descoperit în urmă cu 50 de ani Crick şi Watson. Deci teoria supravieŃuirii celui mai puternic este o iluzie nu are nici un pic de adevăr în ea. acum 35.000 de proteine diferite). citozine (C). tocmai ca acestea să supravieŃuiască.000 de ani. ce a avut loc la omul de Neanderthal. Cel mai amplu studiu efectuat asupra celor 10% din tripleŃii folosiŃi. Sunt însă doar patru nucleotide de bază şi anume: adenine (A). fiind o matriŃă pentru producerea tuturor proteinelor din organism (trupul uman conŃine între 70. SecvenŃa codonilor dintr-o singură proteină este denumită genă. Însă de atunci înŃelegerea noastră referitoare la acest subiect s-a schimbat dramatic. a fost efectuat într-un efort 78 . Trei din aceste elemente de bază dintr-un lanŃ formează un triplet (codon). Din lanŃul complet de tripleŃi numai 10% este folosit pentru codificarea şi reproducerea proteinelor. Fiecare ramură a helixului unui ADN este formată din 3. ADN-ul bazat pe lanŃul dublu helicoidal stă la baza vieŃii pe Pământ. Restul este adormit. Nucleotidele formează legături. guanine (G) şi timine (T). perechi de bază între două lanŃuri de ADN. ci înainte. fiecare din acestea fiind echivalentul genetic al unui aminoacid.000 şi 90.1 miliarde de nucleotide. Sunt 64 tipuri diferite de codoni în lanŃul de ADN. ADNul stochează memoria moleculară pentru reproducerea celulelor.

000 care să explice reproducerea şi 30. El a făcut următorul experiment.000 de proteine diferite. Toate presupunerile anterioare precum că ADN-ul ar fi ca o “carte” în care toate informaŃiile evoluŃiei ar fi înscrise pur şi simplu. sau răsturnat. nu rezultatul unui şir de procese accidentale. şi-a reprogramat ADN-ul astfel încât să supravieŃuiască şi să se poată hrăni cu lactoză.000 de gene! De asemenea s-a găsit că 98% din aceste gene sunt identice cu ale cimpanzeilor. Deoarece corpul uman conŃine cel puŃin 70. ca singura posibilitate de hrană. fondatorul ei fiind Michael Behe. Spune că au loc etape de progres. De aceea el conclude că există o altă forŃă capabilă de a reprograma ADN-ul.internaŃional denumit “Proiectul Genome”. Teoria CreaŃiei Inteligente. ei au descoperit că ADN-ul uman conŃine numai 30. Aceasta în loc de a muri.000 care să explice diferenŃele de personalitate şi caracter). Scopul acestuia a fost de a identifica structura completă a ADNului uman şi de a face schema genelor şi a tripleŃilor. fericite. A luat o bacterie care nu poate digera zahărul din lapte (lactoza) şi a a plasat-o într-un mediu ce conŃinea doar lactoză. aceasta neputând fi explicat decât printr-o forŃă inteligentă.000 de gene (70. urmate de salturi uriaşe în evoluŃie. nu prin 79 . văzând că noi avem de fapt mai multe în comun cu delfinii. mici schimbări. Dar spre stupefacŃia cercetătorilor. decât cu maimuŃele! Deci inclusiv ! legile evoluŃiei trebuiesc reconsiderate! DDr Bruce Lipton susŃine că celulele au abilitatea de a rescrie (reprograma) ADN-ul propriu atunci când se schimbă condiŃiile exterioare. s-a crezut că vor fi găsite cel puŃin 100. În anul 1995 a apărut o nouă teorie. gradual. ce respectă anumite cicluri. El susŃine că viaŃa pe Pământ este rezultatul unui proiect inteligent.

dfdfdf. D Daniel Winter şi echipa lui au găsit dovezi că emoŃiile umane au proprietatea de a reprograma ADN-ul. ca o undă. ConştiinŃa trebuie să fie în spatele acesteia. în glandele din trupul uman. emoŃiile devenind energie în mişcare. nu în felul înŃeles de mecanica Newtoniană. Aceasta permite să aibă loc un număr nelimitat de posibilităŃi de combinaŃii de gene. înainte ca să apară noua specie. sunt transformate în energie electromagnetică. Goswami consideră că alegerile conştiinŃei sunt responsabile pentru colapsul potenŃialului cuantic al genelor. ca fiind mecanismul ce transmite emoŃiile inimii la ADN. Aceste mutaŃii cuantice nu se manifestă imediat. El mai spune că se poate observa o direcŃie în evoluŃie. ci se acumulează în timp.61803399). Privit de deasupra ADN-ul are forma unui dodecagon. Nu 80 . pentru că ele nu au existat!. Astfel se explică de ce nu s-au descoperit niciodată fosile tranzitorii. de la formele de viaŃă mai simple.dezvoltare liniară. evoluŃie cuantică.dffdddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd F Fizicianul Amit Goswami crede că salturile în evoluŃia speciilor pot fi explicate prin fizica cuantică şi anume prin ceea ce a fost denumită. Pentru a crea forma de dodecagon sunt necesare zece spirale phi. Sunetele bătăilor inimii în combinaŃie cu senzaŃiile şi sentimentele noastre. Moleculele de ADN. Ideea de bază este că mutaŃiile genetice au loc în starea cuantică. în acelaşi timp. Daniel Winter explică implozia undelor lungi în unde scurte. Chiar dacă lungimea de undă este diferită. sunt acordate pe frecvenŃa inimii şi devin astfel capabile de a recepŃiona emoŃiile sonice. la cele mai complexe. fiind în concordanŃă cu un mai mare plan evolutiv. raportul lor este constant şi egal cu Numărul de Aur (1. mergând direct la ADN–ul fiecărei celule. în scopul de a crea noi specii.

Scopul metabolismului atât la plante cât şi la animale. care iniŃiază replica celulelor. cu scopul de a lua fotonii de la soare. ca şi biofotonii în organisme. folosind clorofila printr-un proces. ÎmbrăŃişările drăgăstoase ale mamei lor sunt trimise direct la ADN-ul copiilor. care dăunează sănătăŃii!!! Studii ştiinŃifice au arătat că indiferent cât de bine ar fi hrăniŃi sugarii. El a dovedit experimental. este de a crea raze laser ultraviolete în interiorul ADN-ului. Persoanele care suferă de depresiuni şi emoŃii negative îşi vor înrăutăŃi starea de sănătate! FRICA este emoŃia negativă cea mai periculoasă. capabile de a citi şi scrie informaŃia dintr-un câmp nonlocal. ei pot să moară.hhghghghghghghghghghghghghghgg C Conform lui Gajajev informaŃia organismului este stocată de asemenea nonlocal. când le lipseşte îngrijirea şi atenŃia iubitoare a mamei. denumit fotosinteză. super coerent. chiar dacă sunt transportate la distanŃe foarte mari. ci în toate moleculele. 81 . nu numai în moleculele de ADN. că celulele izolate de corpul uman rămân încă în comunicaŃie cu trupul.numai emoŃiile alimentează ADN-ul nostru cu raze ultraviolete albastre. Lumina soarelui este stocată. Moleculele de ADN acŃionează mai degrabă ca nişte memorii. de asemenea metabolismul celular. în urma consumului de hrană. Animalele consumând plante iau aceşti biofotoni indirect. Cleve Backster susŃine că trupul nostru este un biosistem unitar. uniform distribuit. M Multe studii au arătat că există o relaŃie clară între starea noastră mentală. emoŃională şi sănătate. Plantele recepŃionează această lumină direct de la Soare.

puterea de vindecare spontană.ÎnvăŃătorii esoterici şi spirituali au ştiut de mii de ani că trupul nostru este programabil prin limbaj. ADN-ul uman acŃionează ca o versiune biologică a INTERNETULUI. s-a făcut evidenŃa unui nou tip de medicină în care ADN-ul poate fi influenŃat şi reprogramat prin cuvinte şi frecvenŃe. Ei au adunat o echipă de lingvişti şi geneticieni pentru a cerceta porŃiunea de 90% şi rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare! Au găsit că ADN-ul nu este responsabil doar pentru construcŃia corpului fizic. Lingviştii au descoperit că. În plus. fără a înlocui genele. celelalte 90% sunt considerate ca fiind inutile. fiind cu mult superior acestuia. Cercetătorii ruşi însă. nu au crezut că natura a fost atât de stupidă. Ei au comparat regulile sintactice şi semantice şi au găsit că 82 . Doar 10% din ADN este folosit pentru a forma proteine. codul genetic urmează aceleaşi reguli cu ale limbajului uman. cuvinte şi gânduri. ci serveşte de asemenea. la stocarea de date pentru comunicaŃie. intuiŃia. influenŃa minŃii umane asupra vremii şi multe altele. Aceasta a fost dovedită şi explicată ştiinŃific. Ultimele cercetări ruseşti explică direct şi indirect fenomene cum ar fi clarviziunea.

ei au transformat cu succes embrionul unei broaşte într-unul de salamandră. Aceasta reprezintă o incredibilă descoperire şi anume că prin simpla aplicare a unor frecvente audio şi a limbajului. nu a fost necesară decodarea lor. ci ca o reflecŃie a structurilor din ADN. se pot obŃine efecte de clonare. Biofizicianul rus Pjotr Garjajev şi colegii săi au cercetat comportamentul vibraŃional al ADN-ului după care au consemnat că “cromozomii acŃionează ca un computer holografic. sau hipnoza pot avea un efect atât de puternic asupra trupului uman. producând “găuri de vierme”. De exemplu. lăsate de 83 . folosind radiaŃia laser endogenă”. Ei au modulat anumite frecvenŃe de sunet într-o rază de laser care apoi a influenŃat frecvenŃa ADN-ului. simplu prin transmiterea vibraŃiilor corespunzătoare informaŃiei. Deoarece structurile de bază ale perechilor alcaline şi ale limbajului sunt similare. dacă se folosesc frecvenŃele audio corespunzătoare. De aici rezultă că limbajul uman nu a apărut prin coincidenŃă.alcalinele din ADN-ul nostru urmează gramatica obişnuită şi au reguli asemenea limbajului nostru. fără a mai utiliza procedeele clasice. având o mai mare influenŃă în formarea organismelor. din vecinătatea găurilor negre. Acestea sunt echivalentele microscopice ale aşa numitelor punŃi Einstein-Rosen. decât procesele biochimice! Cercetătorii ruşi au aflat de asemenea că ADN-ul nostru poate crea structuri invizibile în energia vacuumului din spaŃiu. Aceasta explică de ce afirmaŃiile. Se pot simplu utiliza cuvinte şi propoziŃii ale limbajului uman! SubstanŃele de ADN viu vor reacŃiona întotdeauna la radiaŃiile laser ce au fost modulate prin limbaj şi chiar la unde radio. modificându-i informaŃia genetică. Este perfect normal şi natural ca ADN-ul nostru să reacŃioneze la limbaj.

furnicile lucrătoare rămase. Nu contează cât de departe este. De exemplu dacă regina furnicilor este separată de colonia ei. O dovadă a acesteia este viaŃa organizată a insectelor. DimineaŃa era capabil să-şi amintească informaŃii incredibile din diverse domenii. prin intermediul conştiinŃei de grup. care este în afara cunoştiinŃelor sale (bazei proprii de date). grijile. A doua zi dimineaŃă Tartini a fost apt să scrie piesa respectivă din memorie. niciuna nemaiştiind ce să facă. La oameni hipercomunicaŃia este întâlnită mai ales când cineva are acces la o informaŃie. prin care informaŃia poate fi transmisă în afara timpului şi a spaŃiului. chanelling) este mult mai eficace într-o stare de relaxare. Aceasta deoarece regina le transmite lucratoarelor planul de construcŃie. De-a lungul mai multor ani. de care nu 84 . Stressul. atâta vreme cât este în viaŃă. Ele reprezintă legături în formă de tunele între arii ale universului total diferite. etc. toată colonia îşi încetează lucrul. Aceasta este cunoscută ca inspiraŃie sau intuiŃie (de multe ori manifestându-se în stare de transă. blochează hipercomunicaŃia. Acest proces de hipercomunicaŃie (telepatie. iar informaŃia primită va fi total distorsionată. chiar şi când este departe. De exemplu compozitorul italian Giuseppe Tartini a visat într-o noapte că un demon stătea la marginea patului său cântând la vioară. ADN-ul atrage aceşti biŃi de informaŃie şi-i transmite conştiinŃei noastre. sau hipnoză). În natură hipercomunicaŃia este prezentă de milioane de ani. Dacă însă regina este ucisă. un asistent medical în vârstă de 42 de ani visa că era aşezat pe un CD-ROM de informaŃii. numind-o Sonata Diavolului.stelele ce au ars. vor continua să construiască adăpostul conform planului.

Aşadar ştim cu precizie că ADN-ul nostru poate insera sau lua date din reŃea şi stabili comunicaŃia cu alŃi membri ai reŃelei (conştiinŃele tuturor vieŃuitoarelor şi oamenilor pot fi privite ca nişte computere racordate la Internet). aceasta fiind uitată. ci de un “câmp de unde de torsiune”. 85 . sau telepatia. Astfel fenomene ca vindecarea la distanŃă.avea habar. Întrebat cum a descoperit aceste formule. apoi când acest câmp se disipează. Mai exact nu este vorba de un câmp electromagnetic. în vecinătatea persoanei respective. Aceasta este o colecŃie bizară de corali. inexplicabile. în Florida. în secolul al 19 lea. Efectele secundare. se manifestă sub formă de câmpuri electromagnetice. Richard Hoagland a raportat probleme similare cu computerul său pe când efectua experimente la vortexul natural din Ed Leedskalin. După toate aparenŃele. Aparatele electronice pot fi perturbate sau să-şi înceteze funcŃionarea timp de câteva ore. la început oamenii erau capabili de comunicaŃie hiperdimensională (telepatică) şi trăiau ca o conştiinŃă de grup. acesta fiind numele dat de cercetătorii ruşi câmpului capabil de a crea găuri de vierme. nemaifiind science – fiction. întâlnite adesea în hipercomunicaŃia dintre oameni. pe măsura dezvoltării lor.. au putut fi explicate ştiinŃific. Matematicianul Srinivasa Ramanujan a venit cu formule matematice. care erau atât de avansate încât ele sunt încă utilizate şi astăzi în calculele de fizică hiperdimensională. el a spus că le-a primit în vis de la zeiŃa Namakal. aparatele funcŃionează din nou normal.

În anumite lucrări de vindecare a planetei. ar avea puteri asemănătoare zeilor. MulŃi spiritualişti produc astfel de mingi. care cauzează o senzaŃie plăcută. violenŃa înregistrează scăderi dramatice. vremea este greu de influenŃat de un singur individ. care este capabil să lucreze la temperatura normală a corpului. fiind menŃinute numai pentru câteva fracŃiuni de secundă. care necesită temperaturi extrem de joase pentru a funcŃiona (-200 grade C).Cercetătorii presupun că dacă oamenii. sau coloane vizibile de lumină. Toate superconductoarele sunt capabile de a stoca lumină (informaŃie). Acest fenomen are 86 . ele se pot stabiliza formând domenii de vacuum. sunt foarte instabile. Domeniile de vacuum sunt mingi iradiante de gaz ionizat. aceasta explicând cum ADN-ul depozitează o atât de mare cantitate de date. În general. diferit faŃă de superconductoarele artificiale. în meditaŃie. Aparent ADN-ul este de asemenea un superconductor organic. În anumite condiŃii însă. extrem de mici. Mai este şi un alt fenomen legat de ADN şi găurile de vierme. care conŃin cantităŃi mari de energie. Se pare că umanitatea se îndreaptă spre această nouă etapa în evoluŃia sa. astfel de efecte luminoase pot apărea pe pelicula fotografică. însă acest lucru devine posibil unui grup de conştiinŃe. la fel ca cele emise de creierul uman şi din această cauză ele sunt capabile să reacŃioneze la gândurile noastre. S-a găsit că aceste domenii de vacuum emit unde de joasă frecvenŃă. În aceste formaŃiuni gravitaŃia se poate transforma în electricitate. Normal aceste găuri de vierme. sau meditează simultan la pace. Când un mare număr de oameni se gândesc. ca fiinŃe individuale şi-ar recăpăta conştiinŃa de grup.

În trecut cei ce experimentau o astfel de hipercomunicaŃie erau convinşi că s-au întâlnit cu un înger. Ele apar ca găuri de vierme mult mai stabile în comunicaŃie cu energii din afara propriului nostru spaŃiu şi timp. viaŃa fiind deci creată de acest câmp 87 . Guvernele American şi Japonez au alocat mari sume de bani pentru cercetări în scopul construirii de computere cuantice. în urma noilor studii. în final rezultând un “computer cuantic”. adică proprietatea unei particule subatomice de a se comporta fie ca o particulă. similare computerelor digitale. fie ca o undă de energie. ar putea rezolva multe soluŃii diferite în acelaşi timp. în funcŃie de conştiinŃa observatorului. Tot ceea ce ştiam anterior despre ADN se schimbă. Acest efect de “flipflop” între particulă şi undă. Moleculele de ADN sunt construite dintr-un singur atom aranjat în formă dublu helicoidală. Nu putem fi niciodată siguri ce formă de conştiinŃă vom accesa când folosim hipercomunicaŃia. ar crea semnalele de “on” şi “off”. Şi spre surprinderea voastră vă informez că deja s-a construit unul format din 16 “cubiŃi” (16 atomi diferiŃi care oscilează între cele două stări). Asta ar însemna că oamenii de ştiinŃă ar putea confecŃionă un circuit de computer pe un singur atom. Deoarece “biŃii” acestor computere pot fi în cele două stări simultan. Ele vor funcŃiona de un miliard de ori mai rapid ca cele bazate pe cipurile de silicon şi practic nu consumă de loc energie! Şi se spune că ele vor fi capabile de a EVOLUA pe măsură ce procesează datele!!! Aceste computere folosesc principiul cunoscut în fizica cuantică de “dualismul undă particula”. De asemenea sunt cunoscute anomalii gravitaŃionale ale Pământului care contribuie la formarea domeniilor de vacuum.legătură cu forŃele de gravitaŃie şi antigravitaŃie.

000 de fosile marine. Se ridică întrebarea dacă această evoluŃie a vieŃii are loc liniar. ele nu apar ca urmare a unui proces îndelungat de luptă pentru existenŃă. evoluează spontan în prezenŃa unei forme speciale de lumină Din ce în ce mai mulŃi cercetători avansează astăzi ideea unui Program Inteligent în creaŃia Universului. Ultima mare manifestare de noi specii a fost acum 65 de milioane de ani şi conform ciclului lui Rhode de 62 milioane plus sau minus 3 milioane. Această concluzie a tras-o din studiul a 36. Un organism marin simplu. CondiŃiile normale din spaŃiul cosmic cauzează formarea spontană a helixurilor ADN-ului 3. sau în explozii. după care urmează milioane de ani de stagnare? Paleontologul David Sepkoski a descoperit existenŃa un ciclu de 26 de milioane de ani. INTELIGENTĂ!!! S-a mai constatat de asemenea că: care este 1. Partea de 70% pasivă din ADN nu este pasivă de loc. ci foarte activă 2. înseamnă că ne aflăm în pragul unui nou salt în evoluŃie! Dacă este aşa putem vedea semne în 88 . O bacterie crescută în spaŃiul cosmic este de 300 de ori mai toxică decât cea crescută pe Pământ 4. La sfârşitul fiecărui ciclu are loc o explozie de noi specii. Concluzia este că cineva din umbră face jocurile în acest spectacol denumit viaŃă! Cineva pur şi simplu schimbă codurile în ADN-uri pentru a forma noi specii. cum greşit presupunea vechea teorie a lui Darwin!!! Şi acum să facem umătorul calcul.de ENERGIE UNIVERSALĂ.

pentru o aşa zisă “planetă moartă” .Soarele înregistrează cea mai ridicată activitate din 1940 încoace.Jupiter: încălzire foarte puternică şi o creştere luminozităŃii norilor de plasmă cu peste 200% a . a suferit o abruptă descreştere în viteza de rotaŃie şi o creştere a radiaŃiilor X la ecuator . .Pluto: creşterea cu 300% a presiunii atmosferice. deşi se îndepărtează de Soare 89 . comparativ cu ultimii 11.Marte are şi ea o încălzire globală.Saturn în ultimii 20 de ani. referitoare la sistemul nostru solar: .Pământul înregistrează schimbări climatice (încălzire) şi geofizice evidente. . însoŃite de o intensificare a câmpului magnetic.Venus şi-a crescut luminozitatea cu 2500% şi a suferit schimbări atmosferice substanŃiale în mai puŃin de 30 de ani .Neptun: o creştere cu 40% a luminozităŃii atmosferice .000 de ani .Uranus: foarte mari modificări în luminozitate şi o creştere a activităŃii norilor .schimbările factorilor exteriori ai Pământului? Iată un scurt sumar al unor date preluate de la NASA.Mercur: s-au descoperit calote de gheaŃă neaşteptate. furtuni puternice şi dispariŃii de calote glaciare polare.

oioioipoipooipoiipoip A cesAceste transformări energetice ale planetei pot fi cauza creşterii numărului de raportări de fenomene paranormale. Acelaşi flux crescut de energie intră de asemenea şi în trupurile noastre!!! Dacă această energie ar fi fost “moartă” aceasta nu ar fi însemnat mare lucru. Se observă că tot mai multă energie vine spre planetele din sistemul nostru solar. Este de asemenea cauza posibilă a creşterilor tensiunilor din lumea politică economică. determinându-le să devină tot mai strălucitoare. din ultimii ani. Aceasta se va întâmpla la 21 decembrie 2012! (6.2 milioane de ani fiecare planetă şi sateliŃii din sistemul nostru solar face un număr par de rotaŃii de revoluŃie şi ajung în perfectă aliniere.Cu aceste noi informaŃii despre ADN se pare că se petrec mult mai multe decât ne-am putea imagina. dar este evident că ea este vie şi este inteligentă! Ca urmare. mai fierbinŃi şi crescându-şi câmpul magnetic. fiecare persoană de pe planetă este supusă la o încărcare (activare a ADN-ului) care va avea ca efect un salt în evoluŃia umanităŃii!lk. Orice discuŃie raŃională despre anul 2012 ar fi incompletă explorând doar schimbările prin care trece Pământul şi îmbrăŃişând ideea că ne îndreptăm spre Apocalipsă. religioasă şi socială. Adică există SPERANłĂ!!! 90 .În 6.2 este o armonică a ciclului de 62 milioane de ani descoperit de Rohde).

2. Iată coperta din “Un Adevăr Incomod”.25 Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare Nenumărate secrete au fost şi sunt ascunse oamenilor de rând. Este acesta un mesaj ascuns pe care fostul vicepreşedinte de la Casa Albă îl dă omenirii. arătând că universul are forma unui dodecagon. pe măsură ce ne deplasăm în galaxie. ce au loc la nivelul tuturor planetelor din sistemul solar. ce apar peste noapte în lanurile de 91 . asemănător unei mingi de fotbal. al lui Al Gore. Nenumărate formaŃiuni geometrice. către o zonă cu densitate energetică mult mai ridicată? Fizica actuală face apel din ce în ce mai mult la geometria sacră. cu privire la ceea ce va urma? Se referă el la schimbările climaterice. comparată cu ceea ce se întâmplă la nivel de galaxie.

grâu. mesaje codate de la fiinŃe inteligente superioare. în funcŃie de vibraŃie şi cum ADN-ul uman se va modifica de la două la douăsprezece spirale. ne prezintă desene ce arată clar modul cum apar aceste geometrii. 92 .

Un experiment interesant a fost făcut de cercetătorul rus Kaznecheyev. În lumea inversă.Richard Hoagland a demonstrat cum în toate planetele există o structură de dublu tetraedru. paralelă. se transformă din solid în energie pură. existând un alt tărâm. ci de exemplu. Aceasta explică toate enigmele din fizica cuantică. boala s-a transmis la cultura sănătoasă. cu zona întunecată de pe Neptun. este fixă în timp. dar se poate deplasa în timp. Această structură nu este prezentă numai la Pământ.timp. sau cu lanŃul vulcanic de pe Marte. ajungând la cultura sănătoasă. nimic deosebit nu s-a întâmplat. e în concordanŃă cu aranjarea petelor roşii ale lui Jupiter. Aceasta explică foarte bine principiul nonlocalităŃii din fizica cuantică. după reflexia de un perete. ca expresie a vibraŃiilor îngheŃate. În afara realităŃii noastre există o alta. care desfăşurată ar avea lungimea de peste un metru şi jumătate şi care se poate descompune în energie pură. Viruşii. Materia pur şi simplu dispare! ADN-ul este o moleculă asemănătoare. O particulă aflată în realitatea noastră. putându-se deplasa doar în spaŃiu. Fizicianul Dewey Larson a demonstrat că timpul este un domeniu tridimensional. având o lăŃime de 1 nanometru. Un experiment recent a arătat cum o moleculă formată din 60 de atomi de carbon. care a trecut printr-un ecran radiaŃia unei culturi de celule infectate. după cum se ştie au forme geometrice şi în urma impactului cu cuarŃul s-au transformat în unde. în care spaŃiul şi timpul se inversează. denumită spaŃiu . la una sănătoasă. denumită timp-spaŃiu. unde 93 . Când a trecut-o prin sticlă. ea este fixă în spaŃiu. cu o grosime de 100 nanometri. însă când a transferat-o prin cuarŃ.

în cele 3 direcŃii. În timp ce acesta din urmă efectua o expediŃie în Antarctica. cum încă mai cred unii. Pământul are propriile sale porŃi stelare naturale. în care nu ne putem deplasa. curbând-o. sau un torus. Watkins a intrat în contact telepatic cu Sherman. Acesta este tărâmul viselor. cum ar fi cel de la Stonehenge. Putem face analogia cu un măr. însă suntem fixaŃi în timp. Einstein a lansat idea de spaŃiu-timp continuum. în nici un caz ca loc de veci pentru un rege megaloman. decât liniar. În cartea sa “Cum Să Ne Activăm PercepŃia Extrasenzorială”. Ce este însă dedesubt? Pentru a ajunge dincolo este necesar să facem o gaură de vierme. iar în exterior timpspaŃiu. Însă pentru a ajunge în acest tărâm avem nevoie de o poartă stelară. După moartea lui Watkins. ceea ce nu a fost tocmai uşor. spunându-i că totul se vede ca nişte sfere concentrice. I-a povestit 94 . iar pentru a comunica.timpul este extins. Acesta a fost motivul real al construirii monumentelor megalitice. unde în interior se află realitatea spaŃiu-timp. s-a constatat. în timp-spaŃiu ne putem mişca în 3 dimensiuni ale timpului. că experienŃele şi durerile fizice erau transmise prietenului său. planul astral. prin citirea jurnalului său. Pe de altă parte. Deci numai reŃeaua aceasta şi ceea ce este deasupra reprezintă lumea în care trăim. prin care se poate vedea viitorul şi trecutul. al experienŃelor paranormale. a trebuit să găsească un canal. curgerea sa fiind asemenea unui rău. Harold Sherman prezintă povestea prieteniei sale cu Watkins. Chiar şi după moartea sa. sau al piramidelor. În spaŃiu-timp avem 3 dimensiuni ale spaŃiului şi una a timpului. presupunând că gravitaŃia apare ca urmare a afundării planetelor în această reŃea. cei doi au menŃinut un contact telepatic. de aceea ne putem deplasa în spaŃiu. prin intermediul cărora se poate călători în timp.

care aveau în vârful coifurilor această formă. în sfere concentrice. cu centrul în centrul creierului. ce are forma unui con de brad. de con de brad.despre chakre. Tot ce se întâmplă. că reprezintă diferite nivele ale sufletului. Procesul de ridicare a energiei kundalini face ca aceste chakre să colapseze. este prezentat arătând cum energia kundalini 95 . picturi şi monumente. zeul lumii subterane. Osiris. se întâmplă în interiorul acestor sfere. din mitologia Egipteană. Vechile culturi se pare că aveau un respect deosebit pentru ea. Însă în centrul creierului se afla glanda pineală. căci o întâlnim în nenumărate texte. unde se petrec toate procesele conştiente. Sumerienii au făcut desene oamenilor Anunaki.

În Hinduism. având încolăcit în jurul gâtului un şarpe şi desenul celui de al 3 lea ochi. punctul de întâlnire al tuturor energiilor.se urcă spre glanda pineala. Shiva are părul coafat ca un con. în mijlocul frunŃii. Când toate chakrele se mută în jurul capului. Zeul babilonian Thamus tine în mâna sa un con. 96 . având în centru glanda pineală. zeiŃa distrugerii. putem avea acces la celălalt tărâm.

Lângă acestea se află un leu asemănător Sfinxului din Egipt. în zona denumită Curtea Conului. În Matei 6. Dionisus portarul lumii de dincolo. Dacă va fi ochiul tău curat. Lângă ea se află un sarcofag deschis. iată încă ceva care ar trebui să vă dea foarte serios de gândit! În piaŃa Vaticanului. nu ochii). tot trupul tău va fi luminat.Zeul vinului. având la baza inscripŃii 97 . pentru că el are capacitatea de a deschide glanda pineală. este reprezentat Ńinând în mână un sceptru ce are în vârf un con.” CredeŃi că toate acestea sunt simple întâmplări şi cei în cauză nu ştiau ce fac? Dacă încă vă mai îndoiŃi.22 Isus spune: “Luminătorul trupului este ochiul (atenŃie ochiul. adică al 3 lea ochi. cea mai mare statuie are forma unui con de brad. Şi asta nu e totul. Alcoolul nu a fost denumit întâmplător şi spirt. Se ştie că acesta este simbolul dispariŃiei morŃii şi a tranziŃiei către viaŃa spirituală. Bachus. are în vârful lăncii tot un con. ci ca fiind legat de spirit. asemenea celui din Camera Regilor din marea piramidă.

Care să fie oare legătura dintre creştinism şi vechii egipteni? 98 .cuneiforme.

Este clar că ele reflectă vechi cunoştinŃe. Ńinute în secret. transă. Această substanŃă este aceeaşi cu cea folosită în poŃiunile şamanilor. fiind extrasă din plante ca. departe de cei mulŃi. iată că însuşi papa are în vârful sceptrului său. întâlniri cu fiinŃe 99 . sau ayahuasca. deci în prezenŃa întunericului. cu străşnicie de-a lungul mileniilor.Şi neaşteptat. călătorii în tărâmuri paranormale. sau experienŃe mistice. în scopul de a face experienŃe de dilatare a timpului. Stările de somn şi visare sunt similare cu cea de meditaŃie. călătorii în timp. Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare asupra expandării conştiinŃei şi deschide accesul la toate cunoştiinŃele universale. Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanŃă pe care glanda pineală o secretă. yopo. o substanŃă care calmează sistemul nervos. bineînŃeles un con de brad! Desigur este deja prea mult ca toate acestea să fie simple coincidenŃe. hipnoză. înainte de culcare. dând un ultim impuls în vederea deschiderii porŃii spirituale. Această glandă se activează după ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi de ochi. Ea emite apoi melatonină.

în jurul glandei pineale se formează un scut electromagnetic. nu tot ce apare în creier este din cauza glandei pineale. Nu întâmplător glanda pineală are cea mai mare concentraŃie de sânge din corp. folosindu-ne ochiul minŃii. alimentate de imaginaŃie. sau ochiul spiritual. apărând dereglări. Simbolismul din Biblie. care în timp se calcifiază. în scopul de a recepŃiona informaŃii din timp-spaŃiu. Ea lucrează asemenea unui televizor. când melatonina este secretată în timp ce eşti 100 . HalucinaŃiile apar ca urmare a lipsei de somn. au capacitatea de a o deschide forŃat şi de a-i accelera funcŃionarea. În interiorul său. aceasta făcându-se prin interfaŃa dintre cele două lumi. fluorului din pasta de dinŃi. considerându-ne fiinŃe divine. situat pe frunte (punctul negru). SubstanŃe ca LSD sau DMT. furnizând imagini şi sunete. referitor la semnul fiarei. care are rolul de a o izola de toate radiaŃiile exterioare. de aceea ea a fost denumită al 3 lea ochi. atunci când închidem ochii încă mai putem vedea imagini. De aceea. cum este cazul majorităŃii oamenilor de pe Pământ. din spaŃiu-timp. sau băuturilor carbogazoase. glanda pineală este umplută cu apă. care se transformă în unde. permiŃând percepŃia. Înăuntrul său. pentru a se activa. adică trăieşti în întuneric. Desigur. pot duce la blocarea ei. reprezintă situaŃia când eşti prizonier în lumea materială. fără a avea acces la cea spirituală. În scopul de a-i uşura deschiderea trebuie să devenim conştienŃi şi să ne acceptăm în totalitate. doar când călătoreşti în timp. ci pentru că are nevoie de multă energie. se formează mici molecule de microclusteri. când ai vise. Structura interioară a glandei este similară cu a retinei ochilor. În absenŃa luminii. etc. datorită dietei greşite.spirituale. sau avem capacitatea de a vizualiza conştient. fluoritei din apă. însă câteodată.

care atunci când stăm aşezaŃi cu faŃa în sus.treaz. ce credeŃi? Glanda pineală. după care se poate forma un tetraedru regulat. în simbolul de pe spatele 101 . a arătat că poziŃia acestuia este în unghi. Glanda pineală trebuie privită deci ca fiind o poartă hiperdimensională naturală. de secole. Aceasta se întâmplă în cazul bolnavilor de schizofrenie. După modelul său a fost realizat un microfon tridimensional. are în centrul său. ce se formează la nivelul creierului. obŃinându-se un sunet holografic. apoi sunetul a fost redat în difuzoare holografice. Studiul timpanului urechii. similar cu o hologramă din lumină. Nu-i aşa că natura este mai inteligentă decât cea mai fantastică imaginaŃie omenească? Şi ca o consecinŃă a acestei structuri geometrice. Lobii urechii au unghiurile egale cu cele ale marii piramide din Egipt. putem înŃelege în sfârşit mesajul ascuns.

bazat pe acest principiu? Sau dacă s-a realizat deja? În principal am avea nevoie de un recipient umplut cu apă pură. intrând în comunicaŃie cu o civilizaŃie din constelaŃia Vega. un sistem capabil de a realiza scutul electromagnetic şi un mecanism pentru a îl acorda. Un exemplu este filmul Contact. în care omenirea. pentru etapa următoare a evoluŃiei sale. Desigur. aşa zise ştiinŃifico-fantastice. primeşte planul de fabricare a unei astfel de maşini.bancnotei de un dolar şi anume ochiul din piramidă. Nenumărate surse de informare credibile ne spun că guvernul American a realizat de mult acest tip de vehicul stelar. în care aceste tehnologii vor fi la ordinea zilei. 102 . Ca metodă de a prelua imaginile ar putea fi folosirea unui gaz ionizat. apoi maşina timpului ar fi pregătită pentru călătorii în lumile din timp-spaŃiu. acuma ne punem întrebarea dacă şi cum am putea realiza un dispozitiv. care în realitate au avut scopul de a pregăti conştiinŃa umanităŃii. bazat pe principiul ecranului TV. care este apoi realizată şi testată. Dezvăluiri ascunse s-au făcut mai ales prin intermediul filmelor.

El a fost denumit looking glass. Filmul The Last Mimzy este o dezvăluire ascunsă a tehnologiei looking glas şi a proiectului Majestic 12.Se poate observa cum părŃile componente sunt. El a refăcut genetic sămânŃa originară. pentru a falsifica alegerile prezidenŃiale din anii 2000 şi 2004. creează scutul electromagnetic. în 1947. prin rotire cu o viteză foarte mare. În epava navei prăbuşite la Roswell. Biologul american Dan Burish a făcut dezvăluiri senzaŃionale despre proiectul Majestic. rezervorul şi inelele care. venită din viitor. fiind utilizat printre altele. a suferit nişte dereglări genetice. s-a găsit un cub capabil de a se deschide şi a arăta viitorul. ca urmare a unor cataclisme ce au avut loc în anul 2012. împreună cu o rasă de extratereştri. în care timp de 10 ani a făcut studii secrete în microbiologie. Este vorba de 103 . care fiind originară de pe Pământ. în Aria 51. ale lui George Bush. ce a stat la baza vieŃii pe Pământ şi a observat cum se poate crea şi modifica ADN-ul cu ajutorul vibraŃiilor.

Dacă observatorul avea gânduri catastrofice. cu scopul de a lua o mostră de ADN. care sunt astăzi la modă. babei Vanga şi multe altele. au fost dezactivate. Un lucru foarte interesant apărea atunci când ajungeau la anul 2012. războaie. necesară călătoriei în timp. greu de descifrat chiar şi pe calculator. sau vom face o tranziŃie calmă. că tot acest bombardament de profeŃii catastrofice. începând cu cele din Biblie şi continuând cu cele ale lui Nostradamus. În finalul filmului cubul crează o gaură de vierme. atunci vedea catastrofe şi distrugerea Pământului. însă. totul devenea alb şi nu erau capabili să mai vadă nimic. Cum se vor petrece lucrurile cu adevărat nimeni nu poate spune cu precizie. toate aceste tehnologii de citire a viitorului. 104 . pentru toată lumea. în funcŃie de gândurile şi emoŃiile oamenilor. Totodată apărea o succesiune de viitoruri paralele. Viitorul se scrie de către noi în fiecare moment şi depinde de noi dacă vom experimenta catastrofe naturale. De aceea vreau să subliniez.doi copii care găsesc un cub venit din viitor. în funcŃie de gradul său de înŃelegere. nu trebuiesc luate în consideraŃie! Fiecare din aceşti profeŃi a văzut doar o probabilitate a viitorului. În decembrie 2006. Astfel au înŃeles că viitorul nu poate fi prevăzut cu adevărat cu nici un fel de dispozitiv. care a fost influenŃată de diverse polarităŃi ale conştiinŃei universale şi umane şi interpretată de propria minte logica. deoarece se pare că ele pot influenŃa negativ transformările ce vor avea loc în anul 2012 şi mai ales este vorba de inversarea axei polilor. căci el este în continuă transformare. în vederea salvării acelei rase. foarte clar. liniştită spre Noua Lume.

Arnold Schwartzeneger utilizează şi el un scaun miraculos. până la nivelul cosmic. fiind capabil să îndepărteze flota inamică. i se amplificau gândurile. se foloseşte un astfel de scaun pentru a-i depista pe mutanŃii dispăruŃi. graficul nu mai are forma sinusoidală.Dintr-o altă epava a unei nave extraterestre. În acelaşi timp însă experimentau o expandare bruscă a conştiinŃei. aruncând asupra ei globuri de foc. în timpul celui de al doilea război mondial. În filmul XMen. A fost denumit scaunul Montauk. a fost realizată. după 21 decembrie 2012. În filmul Minority Report. oameni. Ciudat nu-i aşa? Tehnologia PorŃii Stelare. au fost recuperate scaunul de pilotaj şi ecranul de proiecŃie. în care puterea mentală îi este amplificată. îi transmiteau lui Tom Cruise imaginile pe un ecran gazos. fiind respinşi cu brutalitate. În Total Recall. în care nu mai există nici timp nici spaŃiu. ci devine o linie dreaptă. însă ulterior a fost îngropată sub 105 . un baraj energetic. după modelul celei rămase de la Atlantida. putând fi orice. În filmul Stargate colonelul O'neal foloseşte scaunul străbunilor. asemănător cu un amplificator psihic şi era folosit în scopul propulsării navei prin puterea mentală. transformându-le în realitate şi era capabilă de a vedea în timp şi spaŃiu. SubiecŃii simŃeau în acel punct. Rezultatul a fost de-a dreptul uimitor şi anume. asemănătoare cu cea din filmul Stargate SG1. El funcŃionează ca o interfaŃă a conştiinŃei. Cercetările făcute în viitor cu acest scaun au găsit că. Şi iarăşi prin filme s-a dezvăluit existenŃa acestei tehnologii superavansate. aşezaŃi în scaune plutitoare. pentru a călători pe Marte. sau un atom şi având acces la toate cunoştiinŃele universale. persoanei aşezate în acest scaun. pe care nu erau capabili să îl treacă. având puteri paranormale. o galaxie.

în creşterea şi dezvoltarea organismelor.618) care. care practic ne va propulsa pe o altă treaptă de existenŃă. pentru evacuare. câteva în 2010. deşi par a fi noi. prezentate anterior. 2. precum şi a galaxiilor. Practic. în ultima etapă va avea loc un salt brusc. Cercetătorul rus Serghey Smeliakov. pentru a nu permite unor entităŃi negative să distrugă Pământul. păstrându-se cu mare grijă. El a văzut că în punctele de diviziune au avut loc mari transformări istorice în evoluŃia umanităŃii.gheaŃa din Antarctica. în care cel ce intră se trezeşte instantaneu pe Marte. Ele stau la baza cunoştiinŃelor societăŃilor secrete şi cu diverse grade 106 . Cu cât ne apropiem de anul 2012 succesiunea acestor puncte critice se accelerează. Pământul va trece printr-o poartă stelară şi va intra în timpspaŃiu. în cercuri restrânse. etc. o săptămână. apoi vor avea loc la intervale de o lună.26 ŞtiinŃe Vechi Toate informaŃiile şi teoriile ştiinŃifice. având o nouă vibraŃie. războaie. dezvoltându-ne toate abilităŃile paranormale adormite. nu sunt deloc. cum ar fi ridicări sau prăbuşiri de mari imperii. ci unul exponenŃial. după cum am mai spus este prezent peste tot în natură. Acestea au fost cunoscute de zeci de mii de ani. iar în ultimul an în fiecare zi! EvoluŃia nefiind un proces liniar. a avut ideea de a diviza spirala timpului din calendarul Mayaşilor. în caz de cataclisme. esoterice. unde de altfel a fost realizată o bază. la numărul de aur (1. O altă realizare tehnologică secretă este Jump Room. în secret. fiind unul în 2009.

de distorsiune. cum de altfel şi trebuie să fie. secole de-a rândul. având în vedere nivelul extraordinar de inteligenŃă al Creatorului. are însă câteva concepte comune şi anume: Creatorul (Dumnezeu) este spirit După moarte spiritul omului îşi continuă existenŃa undeva în ÎmpărăŃia Cerului Admite existenŃa altor lumi şi a unor fiinŃe mai evoluate ( îngeri. Deşi este simplu de înŃeles. arhangheli. cu care s-a confruntat ştiinŃa. Însă. dacă vom avea credinŃă (în noi) Tot Isus a spus că toŃi suntem fiii Creatorului şi suntem UNA Islamismul: Există un singur Creator al universului (Allah) 107 . etc. deşi divizat în foarte multe subramuri şi secte. explică toate enigmele şi toate blocajele. este deosebit de elegant. Creştinismul. acest model al realităŃii. extinderea sa la infinit îi dă o complexitate aproape imposibil de imaginat pentru o minte omenească.) Isus s-a incarnat pe Pământ din spiritul Creatorului şi a demonstrat că legile fizice pot fi încălcate Isus însuşi a spus că şi noi vom putea face minuni ca şi el. ceea ce este cel mai important. Un lucru este însă clar. diavoli. Pentru început să vedem cum se regăsesc aceste concepte în unele din ideile principale ale vechilor religii existente pe planetă. se întâlnesc chiar şi în principiile religiilor. ca principii generale.

autodisciplină şi privaŃiuni. mai marele tuturor. printre oameni Sufletele se reîncarnează şi de fiecare dată acumulează o datorie (karma) Prin anumite practici şi autodisciplină se poate atinge starea de iluminare (conştiinŃa intra în contact cu baza de date universală).- Legătura între Creator şi oameni este făcută prin intermediul îngerilor Creatorul a vorbit oamenilor prin profeŃi (prin chanelling) După moarte sufletul merge în alte lumi pur spirituale (energetice) Hinduismul: Există un Creator. se poate atinge o stare a conştiinŃei în care omul se eliberează de suferinŃa lumii fizice şi a trupului ViaŃa este ca o călătorie Moartea este reîntoarcerea şi nu sfârşitul - 108 . în care sufletul se eliberează de ciclurile reîncarnărilor (trecerea întrun plan mai înalt de existenŃă. diverşi zei (extratereştri) au trăit pe Pământ. însă în trecut. în care toate adevărurile pot fi cunoscute Nirvana este Ńelul hinduiştilor. prin evoluŃie spirituală) - - Budismul: Crede în ciclul de reîncarnare al sufletelor Prin practici de meditaŃie.

Iată conceptele cătorva dintre ele: Kabbalah (Iudaism): Creatorul este lumină PărŃi desprinse din Creator au continuat procesul de creaŃie la scară mai redusă Creatorul este una cu creaŃia sa ! Sufismul (Islamism): Prin purificare şi stăpânirea ego-ului se poate ajunge la înŃelegerea a cine este Creatorul Conceptul central este dragostea. ca o proiecŃie a Creatorului Toate fenomenele sunt manifestarea unei singure realităŃi 109 . în care se pune accent pe experimentarea Divinului. prin care se poate cunoaşte adevărul şi deveni iluminat.Iudaismul: Crede în existenŃa unui singur Creator care nu este material Crede în existenŃa unui moment în timp în care cei morŃi vor învia şi vor avea viaŃă veşnică (trecerea într-un alt plan de existenŃă Sufletele au libertatea de a alege între bine şi rău - Misticismul este prezent ca o ramură mai avansată a religiilor de bază.

nemuritoare şi liberă łelul practicilor este de a atinge conştiinŃa cosmică Indienii nativi din America de Nord şi de Sud: Toată viaŃa este sfântă. demonstrând puteri supranaturale Vedem deci o mare diversitate de concepte prezente pe planetă.Misticismul Creştin: Adevărurile spirituale nu pot fi înŃelese prin gândirea logică. mai ales meditaŃia. fiecare crezând că el ştie adevărata cale spre Dumnezeu şi că celelalte sunt 110 . luminoasă. ci prin experienŃe Creatorul nu trebuie căutat în afară. eliberează spiritul şi-l apropie de Creator ExperienŃele spirituale sunt atât de complexe. El este în interiorul fiecăruia! Practicile spirituale. pământul este viu Totul în natură are spirit şi există gardieni spirituali. pot lua legătura cu spiritele. unele foarte diferite de altele. prin anumite ritualuri şi ingerarea unor plante psihedelice. ce asistă evoluŃia Şamanii (vracii). încât nu pot fi explicate în cuvinte Vedanta (Hinduism): Natura omului este divină Scopul vieŃii omului este de a realiza că este fiinŃă divină Adevărata noastră identitate este pură..

din păcate. care a fost scopul si mecanismul care a stat la baza înfiinŃării religiilor.rele. s-a ajuns pană la crime şi războaie. în dorinŃa de a şti ce ne aşteaptă şi dacă ne vor zâmbi sorŃii norocului. aceea a ADEVĂRULUI. în fapt ar trebui să existe doar o singură religie. Aceasta se datorează diferitelor nivele de cunoaştere la care au ajuns diversele culturi. existenŃa unui număr atât de mare de religii şi secte este un nonsens. În Europa regimurile politice dictatoriale şi mai ales influenŃa societăŃilor secrete oculte. a DRAGOSTEI şi a UNITĂłII. s-a păstrat de la civilizaŃia Atlantidei. se lasă păcălită încă o mare parte din omenire. ce stau în 111 . o caracteristică a Epocii Necunoaşterii. cu scopul de a impune altora anumite idei. Această ştiinŃă. A devenit un obicei monden să ne consultăm săptămânal. De multe ori. Este timpul să ne maturizăm şi să înŃelegem că Dumnezeu este unul singur şi că El este cu mult deasupra religiilor noastre copilăreşti şi distorsionate. de-a lungul istoriei. Cele mai înalte cunoştiinŃe au existat în Asia (India. în funcŃie de accesul lor la informaŃie şi de cine au fost cei care le-au furnizat-o. o singură spiritualitate. Desigur cu toŃii am auzit despre ştiinŃa veche denumită Astrologie. care era deosebit de avansată. Desigur. Toate separaŃiile acestea sunt false. ca de altfel toate informaŃiile vechi. în care. au impus o religie extrem de deformată. sau căi religioase. în comparaŃie cu a noastră. separarea ei de ştiinŃă fiind o altă ILUZIE. sau chiar zilnic horoscopul. cunoscând şi utilizând energiile ascunse ale universului. Tibet) şi în America (indienii nativi). distorsionând si falsificând adevăratele învăŃături ale lui Isus! Vom vedea mai incolo de altfel.

care va pune o amprentă netă asupra temperamentului şi caracterului individului. iar după aceste două etape premergătoare. în care să vă încredeŃi fanatic!!! Nu uitaŃi că totuşi aveŃi în fiecare moment posibilitatea de a alege CONŞTIENT. într-un singur sistem. se trece la exerciŃii de meditaŃie şi experienŃe în afara corpului. etc. deci sfatul meu este să gândiŃi tot timpul pozitiv şi că aveŃi în fiecare moment şansa maximă de a vă realiza obiectivele dorite!!! LăsaŃi aştrii să-şi facă treaba lor. dar în general aceasta este confundată cu un sistem de exerciŃii fizice şi de respiraŃie. căci aceste corpuri cereşti se deplasează permanent şi îşi schimbă aranjamentele energetice. AtenŃie însă să nu cădeŃi în capcana acestui obicei. În fapt este vorba de o întreagă filozofie despre viaŃă şi univers. mai apoi de control a funcŃiilor vitale. locul de naştere. şi asta prin interpretarea mentală pe care o daŃi evenimentelor. putându-se provoca şi controla moartea clinică. Oricum experienŃele deja programate nu le veŃi putea evita! Foarte multă lume a auzit despre Yoga. Energia noastră (gândurile.spatele creaŃiei. sufletul îşi alege nu numai conjunctura vieŃii. deci aranjamentul aştrilor este asemenea unei matrici energetice şi ca atare determină influenŃele corespunzătoare. Trupul 112 . părinŃii. dar şi conjunctura corpurilor cereşti. Totul fiind perfect programat. cel puŃin între BINE şi RĂU. Filozofia Yoga recunoaşte că omul este “fiinŃă de lumină” ca şi Creatorul şi prin antrenamente încearcă să realizeze uniunea cu El şi starea de iluminare. înainte de a se încarna. De aici şi apariŃia horoscopului. care desigur are o explicaŃie fizică. Să ne amintim că totul este energie interconectată. emoŃiile) este CREATOARE.

este conectat cu energia universală. El a realizat mai întâi 5 nivele de vibraŃie. Clarvăzătorii din vechime. Multe dintre aceste legende spun că ajungând la 113 . una care îi dă direcŃia şi alta care-i dau caracteristicile? Acestea sunt cele două laturi ale sale. care mai apoi s-au expandat în 7. pe care o denumeşte prana. necesare vieŃii. ajutând la alinierea şi balansarea acesteia şi a centrilor energetici. Cristalele sunt materie organică. Tot ceea ce există. ele sunt vii. Tot oceanul de prana reprezintă o imagine completă a unui organism viu. au făcut experienŃe în afara trupului. O străveche practică asiatică foloseşte cristalele în scopul vindecării şi a evoluŃiei spirituale. la două dintre ele. au două componente. toată creaŃia a apărut dintr-o respiraŃie energetică a unicului Creator (Brahman). este asemănat cu un ocean de energie.fiind pur energetic. nu material. şi anume masculin (yang) şi feminin (yin). prin apariŃia polarităŃilor (plus şi minus). fiind de o mare complexitate şi o mare paletă coloristică. care trebuiesc activaŃi. Ea se bazează pe faptul că fiecare cristal are o vibraŃie energetică proprie. prin centrii energetici (chackre). Vechile scripturi Vedic (India). relatând că au văzut cum arată unitatea de conştiinŃă galactică a creaŃiei şi au denumit-o “Copacul Lumii”. care aflat în preajma aurei umane o influenŃează. dau extraordinar de multe informaŃii corecte despre creaŃie şi univers. nici decum anorganică cum susŃine biologia clasică. În viziunea acesteia. se înŃelege că în tot şi în toate există două forŃe complementare. Vă mai amintiŃi că undele de torsiune fiind tridimensionale. De asemenea. Sistemul nostru solar este umplut până la refuz cu prana. iar acest ocean mişcă corpurile cereşti.

iar deasupra tuturor Creatorul. După aceea se pot vedea fiinŃele inteligente superioare. 114 . incepând cu viaŃa anorganică şi continuând cu cea organică. animalele şi omul.trunchi şi căŃărându-te în copac. anume plantele. "Copacul Lumii" reprezintă de asemena ierarhia creaŃiei pe diferitele nivele de conştiinŃă. vei avea experienŃe mistice foarte puternice.

După cum este uşor de observat. radiază 6 linii. În învăŃăturile vechi despre geometria sacră. etc. Cealaltă. situat în partea de sus. una era denumită Ochiul Stâng a lui Horus. Copacul vieŃii Scandinavian are pe ramurile sale 9 sfere. de forŃă şi logică. Perşii. a templelor greceşti. Egipt şi Atlantizi. cele ale Cavalerilor Templieri. credeau că macrocosmosul. cele două instrumente necesare pentru a desena 115 . sau marele univers este asemenea unui copac divin. pe care Egiptenii le-au simbolizat prin 9 stamine de avocado. crescând dintr-o singură sămânŃă în spaŃiu.În imaginea de mai sus se poate observa clar că este vorba de sfere înscrise în sfere. ce arată ca o mişcare de vortex. Toate acestea sunt închise în cea de a zecea sferă. ce are rădăcinile în realitatea spiritului şi ramurile deasupra Pământului. sau lumi. în cercuri restrânse. Aceste geometrii au fost aplicate în construcŃia marilor piramide. precum şi două zone conice. Grecii. au legende ce descriu axa copacului. de dragoste şi compasiune. Ochiul Drept a lui Horus. Geometria Sacră poate fi urmărită de-a lungul timpului înapoi la Grecii antici. ale masonilor. preda principiile inteligenŃei masculine ale creaŃiei. Anticii hinduşi şi scandinavi. în jurul căreia se roteşte Pământul. această reprezentare nu este nimic altceva decât cea a unui torus. cu sensul către centru. sau oul cosmic. forma de bază a unităŃilor de conştiinŃă!!! Creatorul. Kabbala aseamănă creaŃia cu un copac. Simbolul ordinului Masonic este un echer şi un compas. poate fi descrisă prin forme geometrice. În vremea Egiptului antic existau două şcoli secrete. care studia principiile feminine ale creaŃiei. a tot ce este în univers. se credea că această creaŃie. atât în nord cât şi în sud. Chaldeenii şi Japonezii. Ea a fost foarte bine păstrată.

în Floarea VieŃii. alte sfere. 116 . Dacă colorăm cecurile ce înconjoară intersecŃiile. La început Creatorul a creat din nimic o singură sferă centrală. cu centrul în interiorul celei precedente. sunt denumite forme feminine. apoi o altă sferă care se intersectează cu prima şi de-a lungul a celor 7 zile de creaŃie. vom obŃine Fructul VieŃii. Cercurile colorate cu forme rotunde. Dacă unim cu linii toate centrele sferelor obŃinem. partea masculină. CreaŃia este foarte bine exprimată simbolic.figurile geometriei sacre. deoarece sunt rotunjite. Figura astfel obŃinută se numeşte Cubul lui Metatron. cu forme rigide.

Poza de mai sus este celebra reprezentare a Omului Vitruvian. Raportul diametrelor celor două cercuri este egal cu cel dintre diametrele Lunii şi Soarelui. Triunghiul are exact proporŃiile marii piramide a lui Kheops. CircumferinŃa pătratului este egală cu cea a cercului. Cercul mic reprezintă Luna. Întâmplare? Nicidecum. care reprezintă subiectul central în Kabbala. după cum acesta îşi poziŃionează mâinile. sau într-un cerc. iar cercul mare Soarele. în care prin evoluŃie se înaintează prin toate aceste puncte. O altă figură (simbol) care derivă din Floarea VieŃii este Copacul VieŃii.Filozoful Plato a descris aceasta cu 400 de ani înaintea erei noastre. Ea arată că trupul omenesc se înscrie într-un pătrat. având unghiul bazei de 51 grade şi 51 minute. Toate Solidele Platonice pot fi regăsite în acesta figură. a lui Leonardo da Vinci. Atât egiptenii cât şi grecii antici ştiau mult mai multe despre fizica universului decât ştim 117 .

ca un 118 . dar şi că în dimensionarea şi proporŃiile lor se ascund nenumărate informaŃii. sculptate în piatră. că solidele platonice sunt formele de bază ce construiesc materia şi că aceste cunoştiinŃe vin de la Atlantida.!!! Simbolul acesta reprezintă celebra Stea a lui David. Platon explica în cartea sa Timaeus. datate o mie de ani înainte de Platon. a două tetraedre regulate întrepătrunse. Despre piramidele din platoul Giza s-a scris enorm. La muzeul Ashmolean din Oxford. Se ştie nu numai că tehnologia de construcŃie nu putea să fie decât cea antigravitaŃională. în ce priveşte cosmologia şi chiar profeŃii ale viitorului. se află 5 solide platonice. nefiind altceva decât o reprezentare în plan. a evreilor.noi astăzi. ceea ce este exact ce ne demonstrează experimentul Cymatics. a lui Brahman. Egiptenii obişnuiau să denumească materia ca fiind muzică îngheŃată. Vreau doar să arăt aici că Numărul de Aur este prezent. Cosmologia Hindusă susŃine că toată lumea fizică a apărut dintr-un sunet (vibraŃie) primordial şi anume OHM.

au existat în trecut pe Pământ. adică phi. precum şi apotema împărŃită la jumătatea laturii bazei. ce veghează deasupra tuturor. toate celelalte litere!!! Vedem deci. Este de acum timpul să reconsiderăm toată 119 .indiciu de bază al creaŃiei. Dublul laturii bazei împărŃită la înălŃime. dau numărul phi. deosebit de avansate. Un lucru este evident şi anume că una sau mai multe civilizaŃii. pe feŃele laterale vor apare. apoi o deplasăm pe verticală. literele sale nefiind alese întâmplător. cum multe cunoştiinŃe au supravieŃuit de-a lungul mileniilor. masculin şi feminin. Unul dintre simbolurile sacre ale Egiptenilor reprezintă un şarpe cu două capete având deasupra un vultur. care îmbracă polarităŃile Dimensiunii a Treia (binele şi răul. Vulturul din vârf reprezintă Creatorul. ca proiecŃii. Dacă aşezăm aceasta în jurul axei unui tetraedru regulat şi o rotim. Alfabetul evreiesc a fost creat în cunoştiinŃă de toate acestea. cu toate distorsionările şi manipulările respective. lumină şi întuneric). Acesta reprezintă cele două aspecte ale undelor de torsiune. în dimensionarea marii piramide. Prima literă este o spirală. în mod succesiv.

pe care îl vom denumi ETER. demonstrată prin nenumărate experimente.istoria rasei noastre şi să înŃelegem că civilizaŃia umană. un singur sistem. Particulele subatomice se formează ca mici perechi de vârtejuri în apă. nici decum nu a evoluat liniar din maimuŃă şi din omul de grotă!!! 2.27 Teoria a Tot Ceea Ce Este După toată această incursiune. arată ca nişte sfere ce se expandează. care întradevăr să funcŃioneze şi să ne dea explicaŃii logice la toate enigmele şi paradoxurile ştiinŃei. sunt divizate în alte şapte subdimensiuni şi tot aşa. acest model de explicare a felului “cum lucrurile funcŃionează”. În termeni foarte simpli. Din acest motiv ele au fost 120 . putem în sfârşit să schiŃăm un model al realităŃii ADEVĂRAT . este o iluzie. sub forma unui torus. care reprezintă cele şapte dimensiuni de bază. este şi va fi. Aceste vibraŃii dau naştere la sfere circumscrise. este o singură “entitate”. a involuat. Materia nu există. Undele vibratorii deplasându-se în spaŃiul tridimensional. iar legile fizice se supun celor ale oscilaŃiilor şi ale mecanicii fluidelor. că tot ceea ce a fost. pretutindeni. în care se experimentează viaŃa. nu în plan. una care dă direcŃia de propagare şi alta care îi dă caracteristicile. De aceea ele sunt formate din două unde plane. ce se combină în structuri geometrice. care la rândul lor. asemenea Solidelor Platonice. cea mai simplă asemănare a sa fiind cu un ocean de energie inteligentă. pleacă de la premisa. FrecvenŃele vibraŃiilor respectă proporŃiile scării diatonice muzicale. asemenea undelor de radio emise de o antenă. adică a Numărului de Aur. până la infinit.

Fiecare parte are doar un singur Ńel şi anume. după cicluri cosmice prestabilite. sau dacă vreŃi. acest proces fiind denumit evoluŃie. îşi păstrează identitatea. al hologramei. 121 . de a se reuni cu totalul. diferitele densităŃi. planete. ConştiinŃa este o caracteristică intrinsecă a tot ceea ce există. ce este prezentă în fiecare bit din această energie. iar “software-ul” fiind de fapt inteligenŃa. Totul este construit pe principiul fractalilor. prin creerea de lumi (universe. InteligenŃa părŃilor funcŃionează după aceleaşi principii ca întregul. Modelul final este foarte asemănător cu al unui JOC VIRTUAL PE COMPUTER. chiar dacă sunt în acelaşi spaŃiu. crează iluzia separaŃiei. Tot ceea ce există este viu şi este supus unor cicluri periodice de evoluŃie. însă la scară mai mică. minerale. plante. lumile.denumite unde de torsiune. galaxii. ViaŃa în sine există ca urmare a mişcării vibratorii în acest ocean energetic şi este structurată pe o multitudine de nivele de experienŃă (densităŃi de vibraŃie). asemenea posturilor de radio. Organele de percepŃie ale fiinŃelor. stele. din atmosfera Pământului. energii şi inteligenŃă. Scopul principal este experimentarea. Semnalele electrice şi partea de “hardware” sunt date de vibraŃiile eterice. în scopul de a realiza anumite funcŃii. prin intermediul ADN-ului. humanoizi). Diversele entităŃi sunt preprogramate. fiind limitate la anumite spectre de frecvenŃă. însă este ierarhizată pe nivele de conştiinŃă. nu se deranjează unele pe altele. Ea este ETERNĂ şi deşi poate lua diverse forme fizice. putem spune că universul este INTELIGENT şi TEHNOLOGIC. în toate părŃile sale. imaginile de pe monitor reprezentând materia. adică întregul se regăseşte în formă identică. Deci. care au diferite nivele de frecvenŃe.

dezvoltându-şi abilităŃi şi puteri asemănătoare zeilor mitologici. teleportare. inepuizabile şi gratuite şi de tehnologii. atunci însăşi legile fizice ale universului tridimensional pot fi încălcate. se pot transforma în “superoameni”. bazate pe antigravitaŃie. Dacă astfel stau treburile în univers. capabilă de a manipula şi controla energia brută. porŃi stelare. înseamnă că se deschid perspective nebănuite în ceea ce priveşte noi forme de energie. 122 . pe măsura evoluŃiei lor. etc… Şi dacă forŃa motoare ce stă în spatele formării materiei este CONŞTIINłA.adică “baza personală de date”. fenomenele paranormale devenind ceva “normal”. călătorii în timp. iar oamenii.

123 .

doar vrea să experimenteze toate variantele posibile. unde să ne desfăşurăm viaŃa. spaŃiu şi luptă pentru existenŃa neexistând cu adevărat. CREATORUL ŞI CREAłIA 3. nu reprezintă decât una din infinitele variante posibile şi a fost creat de alegerea noastră conştientă. Nu este nici pe departe cea mai bună. fără ca mai întâi să fi existat în forma unui gând. Universul nu o judecă şi nu are preferinŃe.3. ea are în spate o forŃă motoare. ci este doar atât: o variantă posibilă. din fiecare secundă. Nimic nu poate lua formă fizică.1 Puterea ImaginaŃiei Indiferent din ce domeniu ar fi creaŃia umană. noŃiunile de timp. de natură energetică. fie ea o operă artistică. TendinŃa noastră de 124 . un aparat tehnic. Legea cauzei şi efectului ne spune că nimic nu se întâmplă în univers fără a avea o cauză. Lumea gândului şi a imaginaŃiei este o lume pur energetică. o teorie ştiinŃifică. Ne-a dat-o în scopul ca la rândul nostru să creăm o lume proprie. Ea reprezintă energia primordială care pune în mişcare energia brută şi o transformă în realitate fizică. asemenea unui teren de joacă. o cauză. sub formă de imaginaŃie. Modul în care s-a realizat experienŃa pe planeta Pământ în ultimele mii de ani. însă ea este reală şi de fapt este cea care împreună cu vorbele şi faptele reprezintă cele trei etape ale creaŃiei umane. invizibilă ochiului. Acesta este cel mai mare dar pe care Creatorul ni l-a dat când ne-a creat. pe tot parcursul istoriei sale. “după chipul şi asemănarea Sa”. în aşa zisa materie. din punctul său de vedere nimic nefiind dureros. sau cea mai benefică. o existenŃă fizică tridimensională.

de către cei “aleşi”. “Unicul Zeu”. care i-au controlat si dirijat pe cei mulŃi. Important este să înŃelegem cine este şi ce face în acest mare joc. Deci. peste tot şi în toate. denumit viaŃă. ForŃa imaginaŃiei este de fapt tot ceea ce există în Univers.2 Creatorul Universal Absolutul a fost este şi va fi. această energie conştientă de ea însăşi. Este la fel ca şi când stăm întinşi în 125 . ele au existat şi există din belşug. Nu a existat. în care fiecare părticică are proprietăŃile întregului şi este în sine o unitate de conştiinŃă. este esenŃa Creatorului. Acesta este cel mai mare secret al tuturor timpurilor. de-a lungul mileniilor. sau “Tot Ceea Ce Este”. prin aceasta punându-ne amprenta în istoria planetei. ne-a făcut să dezvoltăm ştiinŃa şi tehnica. să creăm opere artistice din cele mai extraordinare. indiferent ce nume i-am da nu are nici o importanŃă. sau “Dumnezeu”. însă nu sunt popularizate pe larg. care s-a păstrat cu sfinŃenie în cercuri secrete.mai bine. “Marele Zeu”. Un lucru este însă sigur. din aceleaşi motive. de acŃiuni care însă nu sunt posibile în lumea absolutului. de evoluŃie. Nu se pune problema demonstraŃiilor ştiinŃifice. în funcŃie de preferinŃele şi nivelul de înŃelegere al fiecărei colectivităŃi. nu există şi nu va exista niciodată altcineva. El a fost denumit “Creatorul Unic”. să viseze la tot felul de experienŃe. este singura modalitate prin care s-a putut face posibilă realizarea de experienŃe fizice într-o lume a absolutului. 3. tot ceea ce era capabilă să facă era doar să-şi imagineze. Ca model fizic cel mai uşor de imaginat ar fi ca o “mare de energie conştientă”. fiind nemişcată.

creierul uman. ce ar putea fi interpretate de traductori adecvaŃi. inclusiv omul. Deoarece nu există “aici şi acolo”. în bătaia brizei şi a soarelui. tânjea după experienŃă. care de fapt nici nu ar fi posibilă. Nimic nu este mai trist decât să fii singur într-o cameră sferică cu pereŃii albi. o reŃea infinită de curgeri energetice. nemaifiind nimeni altcineva. având diverse forme şi culori. Cât credeŃi că aŃi putea rezista în această stare? Dar iată. nu sunt materiale şi nici adevărate. Deci lumile create. după tovărăşie. relaxaŃi şi fericiŃi. pe malul mării şi ne simŃim bine. sunt realizate pe acest principiu tehnologic. datorate unei multitudini de frecvenŃe de vibraŃie. ca fiind obiecte materiale separate şi distincte. stelele. Astfel s-au format lumi. deodată a apărut soluŃia. Orice este în universul acesta. s-au creat “realităŃi virtuale”. idea primordială! Acest imens ocean s-a împărŃit în miliarde şi miliarde de părticele. formate din energie de tip luminos şi având diferite câmpuri proprii de forŃă. trucuri pe care creierul şi organele noastre de simŃ ni le joacă pentru a ne păcăli şi a 126 . ca ochii şi urechile noastre. Nu este o separaŃie fizică. Ele nu sunt solide. asemenea câmpului din jurul unui magnet. galaxiile. apoi interpretate în interiorului unui computer. aceasta realizându-se asemenea mişcării valurilor adică prin vibraŃie proprie. sunt impresii. prin oscilaŃie. cum ar fi posibil ca un sistem unic şi închis să se separe cu adevărat? Este doar un flux. Stările de agregare solid. fără a vedea nici măcar un punct. planetele sunt pur şi simplu imagini holografice. doar el. fără a auzi nici un sunet. Şi atunci ce era de făcut? Absolutul fiind singur. lichid şi gazos s-au realizat prin câmpuri de forŃă proprii.pat cu ochii închişi şi visăm conştient că suntem pe plajă. creând diverse zone distincte. tridimensionale.

animalele şi oamenii. ca un lanŃ interdependent şi cu o precizie matematică absolută. Fiecare din aceste fiinŃe sunt de fapt instrumente. adică fiinŃele: plantele. în scop de experimentare.ne da senzaŃia că sunt reale. După realizarea cadrului. sisteme tehnologice foarte complexe. funcŃionând pe principii informatice. Pentru ca experienŃa şi implicaŃia să fie totale. sau spirite. denumit evoluŃie. de care sunt responsabile anumite părŃi specifice ale întregului. aşa zisele suflete. încet. de a se reîntoarce la Sursă. De aceea s-a spus din vechime că omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi că El este în fiecare dintre noi. demonstrând un nivel incredibil de inteligenŃă. de-a lungul a multiplelor cicluri de încarnări. denumite Gardienii CreaŃiei. 127 . Ele sunt folosite de către entităŃile de conştiinŃă. s-au realizat actorii. a decorului. a scenei. fiind un singur sistem. Aceasta se face prin relaŃia pe care ele o au unele cu celelalte şi cu mediul înconjurător. de fiecare dată când un suflet intră într-un corp îşi şterge memoriile anterioare. prin călătoria lor de-a lungul unui lung drum. în spatele iluziei totul este interconectat. Însă în adevăr nu există separaŃie între ele şi nici între ele şi mediu. asemenea computerelor. Oamenii faŃă de plante şi animale au capacitatea de a crea lumi după propria voinŃa pentru a învăŃa din diversele experienŃe şi încet. Totul a fost proiectat într-un perfect echilibru.

Ce este mai departe. care pur şi simplu propulsează o specie de pe un nivel inferior pe altul superior. în care sunt posibile anumite spectre de probabilităŃi. ea poate apare şi ca o reacŃie la schimbarea condiŃiilor exterioare. Deoarece nu este nimic altceva decât conştiinŃă. ci doar asistată. ci energetico-vibratorii. În principiu sunt şapte nivele de bază. există diferite nivele de experienŃe. se poate concluziona că după anumite cicluri de acumulări cantitative au loc salturi calitative.3 CreaŃia şi Experimentul VieŃii În acest complex de lumi. Nici pe departe nu este vorba de un proces liniar. evoluŃia conştiinŃei nu se poate face altfel decât conştient. ce oferă fiinŃelor anumite grade de libertate. în marele plan al creaŃiei. care însă nu sunt altceva decât limitări voite. bazate pe aşa zisele legi fizice specifice. Mineralele sunt pe nivelul întâi. iar omul pe cel de-al treilea.atât 128 .3. căci eşecul de a promova la nivelul următor ne va face să rămânem încă un ciclu de douăzeci şi cinci de mii de ani în lumea tridimensională. ForŃa motoare este “intenŃia”. Din studiul evoluŃiei vieŃii în trecut. aşa cum greşit a presupus Darwin. prin voinŃă proprie. pe al patrulea nivel şi cum vom putea ajunge acolo. ea nu poate fi impusă de altcineva. plantele şi animalele pe nivelul al doilea. care sunt în număr infinit. însă nu este vorba de procese pur mecanice. influenŃa conştiinŃei trebuind înŃeleasă ca fiind primordială . până când vom fi pregătiŃi să mergem mai departe. fiecare având diferite scopuri şi funcŃii. cum de altfel a presupus Descartes. acestea sunt cu adevărat întrebările pe care trebuie să ni le punem în aceşti ani decisivi. EvoluŃia nu este legată neapărat numai de factorii climaterici şi cei de nutriŃie.

în funcŃie de frecvenŃa vibraŃiilor luminoase exterioare şi nefiind nimic “solid”. cu viteze atât de mari. în etape. este uşor de imaginat cum evoluŃia se face după voia şi planul Creatorului. UnităŃile vibratorii de bază. exact cum ar fi crearea de imagini pe monitorul unui computer. sunt asemănătoare cu nişte vârtejuri. călătorind în mai multe realităŃi paralele. acesta este format. dacă vreŃi o analogie. aşa cum greşit a presupus ştiinŃa clasică materialistă. sau modificat. Aşa cum au arătat cercetările recente asupra ADN-ului. sau cu două pâlnii puse cap la cap. adică electronii. De altfel. orice structură.conştiinŃa proprie. dând 129 . într-o clipire. ele sunt formate din nori vibraŃionali energetici. ele apar şi dispar din realitatea noastră. Este. Odată înŃeles acest lucru. El este doar înrudit cu aceasta. protonii şi neutronii nu respectă modelul planetar în miniatură. În plus. fără a avea o formă anumită. trecerea de la un nivel la altul. care este responsabilă de planeta Pământ. sunt formate la rândul lor din puncte fixe date de undele staŃionare ale intersecŃiilor acestor mişcări vibratorii. ci mai degrabă sunt aglomerări de vibraŃii cu mişcări atât de rapide încât se creează o ceaŃă. Însă aceste particule subatomice. cât şi conştiinŃa mai înaltă. Acestea se asociază în forme geometrice. asemenea Solidelor Platonice. fie ea celulă sau organism sunt modificate instantaneu. odată ce i s-a modificat frecvenŃa vibratorie. prin tranziŃii liniare de milioane de ani. nefăcându-se. cea de grup. încât percepŃia noastră nu este conştientă de aceasta. Fizica cuantică a demonstrat că particulele subatomice nu sunt mici unităŃi solide. cercetările arheologice moderne contrazic faptul că omul se trage din maimuŃă. ea există atâta timp cât există impulsurile electromagnetice necesare şi este în funcŃie de acestea.

De exemplu. aceste structuri geometrice îşi schimbă forma la cea corespunzătoare. în care noi suntem acum. Odată cu schimbarea frecvenŃei de vibraŃie a mediului respectiv. care la rândul lor formează atomul. Cu timpul însă. Ea este asemenea unui computer. Este ca şi când ne uităm la un film de acŃiune. plângând sau râzând. de a lua forma ei. uitând cine sunt. aceste forme reprezintă două tetraedre regulate cu bază comună. care trăieşte 130 . care au fost stocate în baza sa de date. a fost şi este de curiozitate. iar pentru densitatea a patra. dând naştere la adevărate tragedii. cu mare încărcătură emoŃională şi uitam cine suntem. nu mai suntem conştienŃi unde ne aflăm şi ce este în jurul nostru. pentru dimensiunea a treia. dragoste absolută şi bucurie. de unde vin şi în ce scop sunt aici.4 Uitarea IntenŃia Creatorului de a realiza aceste lumi şi experienŃe. doar mintea este maşinăria ce face analize ale trecutului şi estimări viitoare. entităŃile separate din întreg. iar trăirile îmbrăcând de multe ori forma luptei pentru supravieŃuire. 3. bazându-se pe informaŃiile luate din mediul exterior. un cub.naştere aşa ziselor particule subatomice. Toate însă sunt de fapt punctele fixe (nodurile staŃionare) care crează impresia de particule. devenind parte din acŃiune. de-a lungul succesivelor incarnări. împreună cu personajele virtuale ale filmului. s-au lăsat furate de stimulii exteriori şi de intensitatea evenimentelor. Uitarea este o caracteristică funcŃională a conştiinŃei şi anume de a se lăsa furată de experienŃă. ConştiinŃa pură are tendinŃa de a trăi în prezent. implicarea devenind totală.

Aceasta duce la evoluŃia spirituală. PercepŃia la nivelul sufletului este de fapt cea adevărată. sufletul. Însă această experienŃă era unilaterală. aşa zise negative. La naştere. ele sunt unelte de experimentare. a acestei iluzii. ea este singura capabilă de a ne scoate din iluzie şi de a ne elibera.numai la nivelul trupului şi al acestei realităŃi. în sens intrinsec. Satana fiind o altă faŃetă a Sa. de-a lungul timpului. nu doar al celui personal. în funcŃie de concepŃiile şi modelul de viaŃă al fiecărei colectivităŃi. Crearea celor două forŃe “binele şi răul”. Ele nu fac parte din alt sistem. fiind conştientă numai de informaŃiile recepŃionate prin intermediul organelor de simŃ. trăind în pace. este liber şi este cunoscător al adevărului. în interesul grupului. demonice. De aceea s-a introdus uitarea. iar viaŃa era un adevărat Paradis. Însă nici ea şi nici trupul nu reprezintă adevărata noastră identitate. şi pe măsura revenirii memoriilor anterioare. este iluzorie şi relativă. sufletul începe să facă alegeri din ce în ce mai pozitive. ştergerea memoriilor anterioare şi apariŃia entităŃilor. La începutul creaŃiei sufletele îşi aminteau cine sunt. fiecare suflet având în fiecare moment libertatea de a alege între cele două. armonie şi dragoste. Totul este interpretarea minŃii. NoŃiunile de bine şi rău nu sunt reale. Adevărata esenŃă a noastră este entitatea proprie de conştiinŃă. La fel noŃiunea de suferinŃă. căci nu mai există nimeni şi nimic decât Dumnezeu. este reacŃia la evenimentele exterioare pe care aceasta o dă în funcŃie de programarea care i s-a făcut. astfel încât s-a trecut la extinderea spectrului ei de la pozitiv la negativ. a fost necesară pentru realizarea experienŃelor complexe. ele sunt date de interpretarea mentală personală. apoi pe 131 . fiecare individ are memoria “albă”. care este etern.

care ne Ńin în energie negativă şi ne transformă experienŃa vieŃii întrun coşmar. sau mişcări necontrolate. pe cea care ne este cea mai avantajoasă şi plăcută. Ne transformă într-un “robot”. părinŃi.măsura trecerii timpului. rude îi adaugă un sistem de concepŃii şi credinŃe. aceleaşi ticuri. fără putinŃa de a o controla. Mecanismul de funcŃionare al minŃii şi al maşinăriei umane este următorul: în timp. Este o minciună inventată de cei care au avut intenŃia de a-i Ńine pe cei mulŃi în frică. dintr-o gamă de probabilităŃi. automată. Suntem înzestraŃi cu această putere de a alege în fiecare moment. Iadul adevărat este aici pe Pământ şi este dat de erorile în gândire. Să ne reamintim că forŃa creatoare este conştiinŃa. iar experienŃa este de tip “reactiv” la evenimentele şi stimulii exteriori. prin filtrul raŃiunii. şi aşa mai departe. face aceleaşi glume. despre ce este viaŃa şi cum trebuie ea trăită. toŃi cei din jurul său. fără a o mai trece prin gândire. unde cei răi vor îndura chinuri groaznice. educatori. denumit Iad. ea crează materie. experienŃe fizice. ce are aceleaşi tabieturi. Nimic însă nu este mai dăunător evoluŃiei conştiinŃei noastre decât acest mod de a trăi mecanic. De aceea nu vom întâlni doi oameni care să gândească identic. prieteni. dă aceleaşi replici. programările anterioare se înregistrează în baza de date şi la orice stimul sau acŃiune care se repetă reacŃia este identică. În timp ce sufletul propriu stă într-o stare de 132 . nimeni nu este pedepsit după moarte pentru păcatele sale şi nu există un astfel de loc fizic. Păcatul nu există cu adevărat. inconştient. ci care au doar puncte comune. cu scopul de a-i putea conduce şi controla. Putem spune că în cea mai mare parte funcŃionăm pe “pilot automat”. Sufletul devine un “spectator” fără a lua iniŃiative proprii.

el va fi utilizat în viitor. iau comanda trupului şi a minŃii noastre. căci iureşul gândurilor este asemenea unui fluviu care se pare că curge continuu. cine suntem. este doar ajutată şi asistată. Acesta este modul în care majoritatea dintre noi funcŃionăm. chiar dacă nu în prezent. spre asta tindem în viitorul apropiat şi vom discuta ce consecinŃe extraordinare va avea asupra noastră. simte. pentru că nimeni nu ne-a învâŃat altfel şi pentru că am fost păcăliŃi în ceea ce priveşte propria noastră identitate. evoluŃia nu se face de la sine. sau de inimă. folosindu-se de noi. neavând nici o utilitate. Ni s-a spus că avem un creier din care nu putem folosi decât 5-10 % şi un ADN din care 90% este reziduu. să aibă voinŃa de a lucra cu el. În aceasta constă evoluŃia omului. Nimic nu se poate face cu jumătate de măsură.a ceea ce gândeşte. Apoi prin exerciŃii menite a opri acŃiunile şi mintea.“adormire”. efectul fiind secarea trupului de energie şi de multe ori dureri de cap. făcând analize inutile. alte entităŃi de conştiinŃă. dar după un timp lucrurile se vor 133 . în sensul autocontrolului personal . la început aceasta va părea imposibil. fără a avea nici un control asupra lui. care se amplifică şi se învârt în cerc. Ele ne supraîncarcă mintea cu gânduri negative. fiecare individ trebuie să vrea să evolueze. sau face. Cum se poate realiza practic aceasta? Mai întâi prin cunoaşterea şi acceptarea adevărului. de unde venim şi unde ne ducem şi de ce performanŃe suntem capabili. din acest câmp de conştiinŃe care ne înconjoară. Sigur. gândurile. Adevărul este însă altul! Natura nu ar fi făcut risipă de material dacă el nu ar fi fost necesar. De cele mai multe ori. fără a fi convins. acestea sunt din spectrul negativ. Ce este de făcut? Aşa cum spuneam.

emis de creier şi care se îndreaptă la fiecare celulă. vom descoperi o lume nouă. un mod nou de a trăi şi percepe viaŃa. mai veseli. o mai mare putere de focusare şi concentrare şi un surplus general de energie. care pur şi simplu distrug sănătatea celulelor. Cu timpul. efectul fiind o pace mentală. care nu sunt nici necesare. Şi ne mai întrebăm de ce medicina modernă a constatat că stressul este principala cauză a bolilor grave! 134 . ne va cuprinde fiinŃa. Să nu uităm că fiecare gând şi emoŃie îşi au un corespondent chimic. nici în avantajul nostru. cât mai mult posibil. Stând mult mai mult în partea pozitivă a experienŃei. funcŃionarea noastră fiind controlată de forŃe exterioare. Încet. intensitatea şi durata acestora se va reduce drastic.schimba şi o pace mentală nemaiîntâlnită anterior. încet. Etapa următoare este observarea conştiinŃei şi a energiei proprii şi observarea altor persoane. De fapt. ne vom simŃi mai bine. fiind mult mai mult tentaŃi de a avea relaŃii de dragoste şi compasiune faŃă de semenii noştri. necunoscut anterior şi ne vom îngrozi cât de distructiv am putut să trăim înainte. care au scopul de a ne pune în controlul propriei noastre persoane. Aceasta este prima victorie în stăpânirea şi controlul complexei maşinării umane. Abia după ce am înŃeles aceasta. este timpul exerciŃiilor de autocontrol. Foarte mult de lucru vom avea cu controlul şi stăpânirea gândurilor inutile şi a emoŃiilor negative. Gândurile şi emoŃiile negative emit substanŃe otrăvitoare. vom înŃelege mecanismele energetice care ne pun în mişcare şi câte din gândurile şi acŃiunile noastre sunt efectul voinŃei personale şi câte nu. Vom vedea când conştiinŃa este trează şi când adoarme.

aşa zise negative.3. spectre de realităŃi paralele. care reprezintă tot ce este. este vorba de faptul că. atunci când vom avea voinŃa necesară. sau dramele. peste care nimeni nu intervine. În lumea absolutului neexistând timp. să înŃeleagă că cel mai important lucru este dragostea. şi să evolueze spiritual. prin alegerile proprii. aceasta având în final un singur scop. în funcŃie de agenda proprie. la nivelul său de conştiinŃă. ExperienŃele. sufletele îşi aleg conjunctura. care aşteaptă să vadă ce alegere se va face în momentul următor. de-a lungul acestei lungi călătorii cosmice. căci aceasta a fost alegerea noastră. este asigurat.5 Totul Este Doar o Joacă Creatorul. ştim că este doar un film. De fapt fiecare conştiinŃă trece. Înainte de fiecare întrupare. stă într-o stare de permanent extaz şi dragoste necondiŃionată pentru creaŃia sa. Scopul suprem al fiecărui suflet. o vom putea schimba. iar actorii nu se omoară cu adevărat. deşi rezultatul se ştie. ce oferă un surplus de suspans Creatorului. Noi am creat această lume şi numai noi. dinainte proiectate. Astfel putem înŃelege de ce Dumnezeu nu intervine să facă pace şi bunăstare pe planetă. sau mai bine zis. scenariul în care va avea loc viaŃa respectivă. toate scenariile fiind scrise dinainte. uitarea făcându-le reale şi mai ales palpitante. prin realităŃi paralele. într-un permanent “moment prezent”. aşa cum noi stând relaxaŃi în fotoliu şi urmărind un film. De ce? Pentru că este conştient că nu sunt reale. nu sunt percepute de El astfel. Mai pe înŃelesul tuturor. Ele sunt doar experienŃe şi nimic mai mult. este de a se 135 . căile de ajungere la destinaŃie sunt multiple şi fac parte din înzestrarea fiecărui suflet cu libera alegere. totul se întâmplă simultan.

Frica de moarte. până când va realiza că totul este doar lumină şi iubire necondiŃionată.reîntoarce înapoi la Sursă şi de a avea pace şi linişte. extratereştri. iubirea necondiŃionată şi potenŃa absolută. este poate cea mai mare frică pe care o avem. viaŃa noastră se va schimba la o sută optzeci de grade. ci în lumea absolutului. De fapt este şederea aici pe planetă. Fiecare suflet are proprii săi ghizi astrali. ca prin farmec. cu o precizie matematică şi oricât de grele ar părea unele situaŃii prezente. că toŃi suntem unul şi să descopere divinul înăuntrul său. este cea mai bună variantă pentru noi. care ar trebui să ne înspăimânte mai mult decât părăsirea ei! Aici suntem doar călători astrali. uniunea cu tot ce este. în ansamblu aceasta este calea perfectă pe care trebuie să o parcurgă. Însă pentru aceasta el trebuie să treacă printr-o serie de experienŃe. Totul fiind dinainte programat. total opuse. Până atunci însă. asemenea părinŃii pe copii. perfect calculat. Deci să nu ne temem. unde nu există suferinŃă sau luptă pentru supravieŃuire. Adevăratul nostru scop aici pe planetă. vom orbecăi în întunericul adânc al necunoaşterii şi al uitării şi vom sta în partea întunecată a lumii. în care sufletul eliberat de carcasa şi limitările trupului. în felul său. Însă aşa zisul moment al morŃii este de fapt cel mai minunat moment al vieŃii. este de a descoperi scânteia de divin din sufletul nostru. originea şi locul nostru real nu este aici. desigur cu efectele dureroase aferente. pe drumul evoluŃiei. să nu ne fie frică de viitor! El este asigurat. entităŃi energetice de lumină care-l ocrotesc şi direcŃionează prin viaŃă. experimentează extazul. drumul fiecărui suflet este. destinaŃia fiind dinainte asigurată. 136 . Când vom ajunge să realizăm aceasta.

Şi dacă nu ne place prezentul. Trupul fizic este cel care rămâne şi conform principiului că “nimic nu se pierde. atât pentru conştiinŃa proprie. Vedem deci cât de magistral este acest proces. hrană pentru plante şi animale. totul este perfect proiectat dinainte. nu avem nici un motiv de frică. este numai împotriva noastră.Deci să ne bucurăm. Să învăŃăm să acceptăm. Să fugim de orice interpretare negativă pe care ego-ul nostru este tentat să o dea. Numai astfel în final. Deci să ne fixăm obiective din cele mai grandioase. totul se transformă”. mereu. Nimic nu se întâmplă întâmplător în acest univers. doar de bucurie şi de a folosi fiecare moment la maximum. În vechime se spunea că fiecare om are o soartă. Cât despre noi. până la sfârşitul vieŃii. cel mai simplu este să ne fixăm un obiectiv. astfel ca prin propria voinŃă să evoluăm spiritual. cu precizie matematică. devenind din nou viaŃă. mereu. adică de a ne învârti în jurul aceluiaşi punct. cu care trebuie să se împace. ViaŃa este un dar preŃios şi este prea scurtă pentru a o irosi în van. Atunci se reîntoarce de unde a venit. să creăm cât mai mult şi mai extraordinar. pentru a reanaliza cele învăŃate şi a vedea ce este cel mai bine de făcut în continuare. vom putea zice că am trăit cu adevărat. reintră în ciclul natural al Pământului. Numai astfel vom putea opri stilul acesta de a trăi “în cerc “. să privim fiecare eveniment din viaŃa noastră cu recunoştiinŃă. o viziune clară despre viitor şi să ne focalizăm asupra ei. Iar moartea nu vine decât când sufletul şi-a încheiat agenda şi nu mai are nici un scop aici. Accidentele se întâmplă pentru că au un scop. căci el ne ajută să ne autodefinim “cine suntem şi cine vrem să devenim”. cât şi pentru cea de grup. 137 . denumit viaŃă şi cât de perfect este el proiectat. căci nu o poate schimba.

această vibraŃie ar înceta. ştiinŃele. stele. noi înşine suntem energie. privind peste veacuri. având nenumărate frecvenŃe. 3. În fiecare secundă recepŃionăm semnale energetice atât de la alŃi oameni. cât şi de la mediul înconjurător. Numai când ne uităm în viitor totul pare complicat. nu este altceva decât un proces fizic şi mental datorat curgerii energiei.De deasupra. construcŃiile. având frecvenŃe diferite de oscilaŃie. experienŃele negative au dispărut rămânând doar nostalgia unor vremuri frumoase. aşa cum imaginea de pe ecranul televizorului dispare când îl închidem. fără a se deranja unele pe altele. galaxii. Orice gând. sau lupta pentru existenŃă nu se văd. Aceste energii. asemenea semnalelor radio. filozofiile. tehnologiile. operele de artă. Fluxurile de energii. nimic nu este separat. dacă ne uităm în trecut. lucrurile mici de satisfacere a nevoilor trupeşti. Fiecare entitate recepŃionează semnalele pe care este acordată. planete şi fiinŃele aferente ar dispare instantaneu. Totul este interconectat la nivel energetico-spiritual. orice senzaŃie. se intersectează creând o reŃea de o complexitate greu de imaginat. totul. Dacă această mişcare. PercepŃiile organelor de simŃ sunt 138 . asemenea recepŃiei staŃiilor TV. nu există decât un singur sistem. ViaŃa ca definiŃie. orice sentiment este o emisie de energie care călătoreşte instantaneu în tot sistemul. toate evenimentele par să fie acolo simultan.6 Despre Energie Totul este energie. se suprapun în acelaşi spaŃiu. Ceea ce se vede şi ceea ce rămâne de-a lungul istoriei unei civilizaŃii sunt creaŃiile ei. observăm cum totul este perfect şi parcă nu există secvenŃialitate.

având densităŃi din ce în ce mai mici. Corpul fizic al omului nu este singurul. sau cel eteric. în această hologramă generală mutidimensională. Noi şi El suntem acelaşi. trăind diferite aventuri. nici de aparate electromagnetice de măsurare. la rândul Său. aşa zisele corpuri de lumină. iar nivelul 139 . La nivel personal.limitate la anumite game de frecvenŃe. care sunt la fel de reale sau virtuale. Când suntem nervoşi sau supăraŃi. cum ar fi corpul astral. În timpul somnului corpul astral se desprinde de cel fizic călătorind prin realităŃi. ca şi cele trăite în starea de veghe. de reamintire mai exact. Energia care stă la baza emoŃiilor umane este de o intensitate foarte redusă. altele mai rarefiate. Singurul aparat capabil de a o înregistra este trupul uman. facem pentru El. orice emoŃie este energie creatoare. cum este cazul omului. Orice gând. aşa cum o demonstrează procesele din univers. adică de materializare în lumea fizică depinde de intensitatea sa. creând o hologramă luminoasă. În acest proces de redescoperire a adevăratei noastre identităŃi. este inclus şi Creatorul. Ele este sensibil la aceasta şi răspunde foarte prompt la orice stimul. Crearea realităŃii fizice necesită însă o intensă focusare şi menŃinerea aceluiaşi gând (obiectiv) timp îndelungat. Fiecare gând creează o realitate. ceea ce noi facem. însă. toŃi suntem acelaşi. iar gradul ei de densitate. cum sunt de exemplu îngerii. frecvenŃa energetică este şi ea joasă. în funcŃie de realitatea pe care este proiectată să o experimenteze. el însuşi redescoperindu-se pe El şi evoluând. mai sunt încă şase învelişuri similare. deşi însumată poate ajunge la valori imense. Unele trupuri au densităŃi energetice mai mari. ea nu poate fi percepută nici de organele de simŃ. prin această mare de energie conştientă. căci nefiind separaŃie între noi şi El. suntem pentru El cum sunt celulele pentru trupul nostru.

de energie din corpul nostru este scăzut. frecvenŃa este ridicată şi suntem plini de energie. Crăciun. în timp el va apare cu siguranŃă. Faptul că nu avem din belşug energie. capabili de a “răsturna munŃii”. Când suntem veseli. să iubim. deoarece ea este infinită în univers. şi ne simŃim perfect sănătoşi. la un mare meci de fotbal. monotonia a ceea ce facem ne Ńine într-o vibraŃie şi energie foarte joasă. Acestea au efectul de a ne rebalansa energia şi de a ne reîncărca. fiind hrănite cu “apă vie”. la un concert. Concluzia este să încercăm pe cât posibil să facem ceea ce ne place. măcar în timpul liber. memoria funcŃionează mai bine. nu neapărat numai cel fizic. dacă nu în totalitate. Să creăm. Cu răbdare. căci toate celulele din corpul nostru se bucură. atunci ambele persoane vor avea de câştigat. De aceea este foarte important autocontrolul şi să stăm cât mai mult în energie înaltă. să avem un hobby. De aceea dacă schimbul de energie se face conştient şi nu egocentrist. în timp ce la lucru. în ceea 140 . suntem superenergizaŃi. să râdem să ne bucurăm din orice. persoanele respective influenŃându-se reciproc. de ziua onomastică. este din cauză că noi o blocăm mental. implică un schimb de energie. vom putea învăŃa să ne observăm nivelul de energie şi de vibraŃie. nu este greu de loc. Vom vedea că la anumite ocazii. abia după ora închiderii parcă mai prindem puŃină viaŃă. în sensul că îşi vor amplifica energia proprie. SituaŃia opusă este “autodistructivă” şi chiar dacă efectul nu se observă imediat. prin gânduri şi atitudini negative. Orice contact interuman. FrecvenŃa noastră vibratorie şi nivelul energetic sunt în strânsă dependenŃă de emoŃiile noastre. ConştiinŃa are o proprietate foarte interesantă. iubitori.

reale. nu a celor mulŃi. ca întreg. prin luarea de informaŃii din baza de date universală. De aceea nici nu ne-am pus problema ce au acei oameni în plus faŃă de noi. 141 . precum şi manipularea din umbră a ştiinŃei şi tehnologiei. Din punct de vedere fizic. ne-au făcut să le sfidăm. Din cele mai vechi timpuri. oameni capabili de a levita. dar necunoaşterea şi iluzia luptei zilnice pentru existenŃă. au existat cunoştiinŃe înalte despre legile universale. Este cunoscut cazul “şcolilor misterelor” ale egiptenilor. Adevărul este că ei nu au nimic în plus. Şi am crezut că există unii oameni mai speciali decât alŃii. în ei şi în puterea Creatorului. de a călători în timp (aşa zişii profeŃi). au demonstrat-o nenumăraŃi maeştri. vindecători. pe vremea lui Pitagora. FrecvenŃa mai ridicată înseamnă un grad mai ridicat de percepŃie a sistemului. ierarhizarea conştiinŃei pe diferite nivele de evoluŃie. de a se teleporta. ca şi când ar fi invenŃii sau minciuni. decât credinŃa. Şi toate acestea doar cu ajutorul minŃii. care au făcut ca puterea să fie concentrată în mâinile a câtorva. sau ale grecilor antici. posibile însă în alte condiŃii de frecvenŃă. Ńinute în secret. De fapt miracolele sunt fenomene naturale. 3. s-a făcut prin diferenŃierea frecvenŃelor vibratorii.7 ÎnvăŃături Vechi Toate aceste adevăruri au fost şi sunt în faŃa ochilor noştri. de a comunica telepatic cu alte entităŃi mai evoluate. Efectele acestei creşteri vibraŃionale sunt din punctul nostru actual de vedere de-a dreptul miraculoase. extraterestre şi chiar de a crea sau modifica materia. De-a lungul istoriei omenirii. cu care se simt conectaŃi.ce priveşte frecvenŃa.

căci despre el este vorba. în scopul de a Ńine masele în frică. in scopul de a ne arăta calea pe care să o urmăm. în cadrul unor societăŃi secrete oculte. financiare. aparŃinând mai degrabă vreunei secte. a luminii şi a iubirii. ca de pildă “iubeşte-Ńi aproapele şi roagă-te pentru duşmanii tăi”. Prin exemplul personal şi prin demonstraŃiile sale miraculoase. Aşa cum spunea “şi voi puteŃi face ca mine. ne-a arătat adevărul şi ce putem ajunge. politice corespunzătoare acestor idei. a fost doar una din infinitatea de probabilităŃi în care se poate trăi viaŃa. când am aflat adevărul? Atâta timp cât am fost păcăliŃi. trebuie să îmbinăm ştiinŃa şi tehnica cu o spiritualitate a adevărului. Însă dacă vrem cu adevărat să trăim la maxim experienŃa vieŃii. Ce alegere vom face însă pentru viitor.Ele s-au transmis din generaŃie în generaŃie. au părut exagerări ale unui idealist. asta contează! Să nu uităm că noi suntem creatorii propriei noastre experienŃe. Adevărul este că Isus. A fost aceasta bine sau rău? Cu siguranŃă nu a fost nici bine nici rău! Simplu. dacă urmăm calea sa. Problema este ce vrem să facem acum. necunoaştere şi supunere. de-a lungul evoluŃiei noastre. care sfidau legile fizice ale acestei lumi. ci un fiu al Luminii. care le-au Ńinut pentru ei. a avut ca efect realizarea unor sisteme economice. acestea fiind create pe premise false. Parcă a călcat acum două mii de ani pe această planetă un învăŃător care spunea acelaşi lucru. TendinŃa materialistă a ştiinŃei şi culturii occidentale. ba 142 . am crezut că viaŃa dusă este cea mai bună posibilă. nu era o fiinŃă umană la fel ca noi. precum şi dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii. venit pe Pământ dintr-o dimensiune superioară de existenŃă. însă câŃi l-au auzit şi mai ales câŃi l-au urmat? Vorbele lui. sfidând şi chiar negând religiile oficiale. cea a dragostei şi a luminii.

Oricât am vrea să ne amăgim. arătând că nu există separaŃie nici între el şi Dumnezeu. în preajma dezastrului planetar global. atunci când eşti înlănŃuit. acum. suntem parteneri în acelaşi grandios joc cosmic. punându-se în loc nişte teologii false. dezechilibrată şi o populaŃie din care mai bine de trei sferturi este la limita sărăciei. Viitorul copiilor şi nepoŃilor noştri se scrie astăzi. crezând că eşti liber! Iată de ce am ajuns acum. sau confiscate. ne-a pregătit în ascensiunea noastră spre viitor. Din păcate religiile care vorbesc în numele său. de către fiecare dintre noi! 143 . Ne aflăm la cea mai mare răscruce de drumuri din istorie. Iată cum cel mai mare master. Noi toŃi suntem Unul. mesager al lui Dumnezeu pe Pământ. Ei au inventat un Dumnezeu fals care reprezintă exact opusul celui adevărat!!! Dar cine a putut să-i contrazică? Se zice că nu există puşcărie mai eficace ca cea a necunoaşterii. care să îi Ńină pe oameni în întunericul necunoaşterii şi mai ales a fricii de Dumnezeu. iniŃialii urmaşi ai lui Isus fiind izgoniŃi şi omorâŃi cu brutalitate. având o planetă distrusă. textele gnostice arse. nici între noi şi el.încă şi mai multe. suntem o rasă primitivă şi ar trebui să luăm urgent o decizie în privinŃa a cine suntem şi încotro vrem să mergem! Continuând în acelaşi fel nu vom ajunge decât la rezultatul fatal al autodistrugerii noastre şi a planetei. au fost manipulate. dacă aveŃi credinŃă”.

144 .

145 .

au la rândul lor diferite grade de autoconştienŃă. Sufletele parcurg un drum lung de reîntoarcere la sursă. după nişte cicluri prestabilite. în scopul de a crea o gamă cât mai largă de experienŃe. programe. Fiecare subsistem creat a dat apoi naştere la rândul său. în care separaŃia dintre indivizi şi domnia ego-ului sunt la maximum. una pozitivă şi alta negativă. Pe măsura maturizării lor. Aceste sisteme sunt în esenŃa lor vii. a întregului. din conştiinŃa totală a Creatorului. Aici îşi dispută întâietatea două forŃe. Însă aceste conştiinŃe divizate imaginar. La sfârşitul ciclului. dată în principal de frecvenŃa lor de vibraŃie. astfel că cea mai mică particulă subatomică este o copie identică a macrocosmosului. creaŃia universului s-a făcut în etape. inteligente.22. odată cu deplasarea 146 . la noi subsisteme.4. formată din bine şi rău. deoarece conştiinŃa este proprietatea intrinsecă a acestei energii. pornind de la sursa centrală de oscilaŃie (soarele central). Fiecăreia dintre aceste entităŃi de conştiinŃă i s-au dat misiuni. entităŃile de conştiinŃă încep să înŃeleagă că nu există decât o fiinŃă supremă şi că esenŃa ei este iubirea necondiŃionată. de-a lungul a multor incarnări. în funcŃie de rolul pe care trebuie să-l joace în marele plan al creaŃiei. Aceasta este cunoscută ca fiind o perioadă de întuneric. date de respiraŃia divină a soarelui central. În prima parte ele experimentează uitarea totală şi lumea polarităŃilor.1 Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers După cum am văzut în subcapitolul 2. pornindu-şi experienŃa din cel mai îndepărtat punct al sferei creaŃiei. după principul fractalilor. ADEVĂRATA ISTORIE A UMANITĂłII 4.

care cunoscând regulile jocului universal. stabilindu-se în centrul planetei. Această scenă. fraŃi din spaŃiul cosmic. au venit pe Pământ. Misiunea lor era de a pregăti suprafaŃa Pământului. Cu alte cuvinte trebuie să privim Pământul. humanoizi compleŃi. Ele 147 . în funcŃie de nivelul la care au ajuns. în care sufletele trebuie să înveŃe. bine camuflaŃi. cunoşteau misterele ierarhiilor divinei creaŃii şi ale logosului planetei şi au dat naştere la grupuri de suflete. care sunt în deplină cunoştiinŃă de planul Creatorului şi au misiunea de a-l îndeplini. ce a distrus planeta Mellon (Lucifer).2 Originea VieŃii pe Pământ Cu milioane de ani în urmă. are în spatele cortinei regizori. fiinŃe inteligente superioare nouă. sufletele s-au încarnat. creatorii universului.planetei gazdă prin univers. capabile de a se încarna în timpuri diferite. 4. în urma exploziei atomice. necesare reîncarnării sufletelor. pe calea dură a uitării şi a separaŃiei. ele intră într-o zonă de vibraŃie şi energie mai ridicate. ce au ca efect schimbarea ADN-ului şi a frecvenŃei vibraŃionale şi implicit a tipului lor de experienŃă. lecŃia iubirii necondiŃionate. Aceste experienŃe sunt create şi asistate de ghizii evoluŃiei. le crează condiŃiile cele mai potrivite procesului lor de învăŃare. în vederea dezvoltării unor forme de viaŃă biologică mai avansate. pentru a evolua mai departe. ce fuseseră eliberate. aflată între Jupiter şi Marte. o şcoală. În funcŃie de stadiul de dezvoltare al fiecărei perioade. sub ghidarea spirituală a Masterilor ÎnŃelepciunii. ca fiind o scenă cosmică. ca dealtfel orice altă planetă. unde oamenii sunt actorii. Aceste trupuri superluminoase.

după chipul şi asemănarea lor. fusese o diversitate atât de mare de specii nonhumanoide. De aceea. În planul iniŃial al Creatorului (Tatăl). ConfederaŃia Galactică şi liderii ei. după care i-au asistat în dezvoltarea lor genetică. cei nemuritori. pentru a sintetiza toate sufletele într-o singură formă de corp universal. fiind dezvoltate prin inginerie genetică şi într-un interval relativ scurt. scopul cosmic a fost de a realiza o nouă zonă de creaŃie. având trupuri eterice. au căpătat trupuri adecvate. pentru a atinge completarea. FraŃii Luminii. primele forme animalice au trecut prin multele etape de evoluŃie. de-a lungul a mii de încarnări. pentru această geneză biologică. Totul a mers conform planului. încât acestea aveau probleme în a se reîncarna în alte sisteme stelare. Jupiter şi Marte s-au putut încarna pe Pământ. aflaŃi la suprafaŃă. au venit pe Pământ pentru a introduce noua formă de fiinŃă humanoidă. în interiorul Pământului. Au creat Agartha. ce erau situaŃi în centrul Pământului şi muritorii. pentru a produce o umanitate universală. Toate culorile şi rasele au contribuit cu material genetic şi au plantat specii de animale. până când au devenit fiinŃe umane complete. au construit oraşe subterane. Din acel moment au existat două feluri de oameni. La început. Până atunci. Au creat oameni. grădina Edenului. după care mulŃi colaboratori din ConfederaŃia Galactică. încât sufletele din Mellona. fraŃii din spaŃiu.şi-au ales experienŃe de viaŃă specifice. au venit voluntari pe Pământ. care prin 148 . capabilă de a depăşi toate polarităŃile şi diversităŃile zonelor climaterice. Pământul a fost considerat ca fiind o planetă potrivită. Trupurile acestor creaŃii au devenit perfecte într-un timp atât de scurt. în care spiritele se incarnau.

S-au creat civilizaŃii. Prin vibraŃia centrilor energetici (a chakrelor). regii oferindu-le daruri şi pe fiicele lor. cadru în care diferite grupuri de suflete au efectuat experienŃe. ToŃi profeŃii. mult mai mari decât muritorii de rând. 149 . Lucrul acesta însă le fusese interzis şi ca urmare şi-au pierdut statutul de imortalitate şi imparŃialitate. prin cele cinci simŃuri. Însă aceasta s-a întâmplat deoarece aşa fusese planul Creatorului. aveau o percepŃie extrasenzorială dezvoltată şi prin magnetismul mâinilor lor. denumiŃi şi îngeri au luat puterea în mâinile lor. înalŃii preoŃi şi magicienii din vechime. care s-au dezvoltat şi au apus. decăzând pe scara evoluŃiei. Aceşti semizei au rămas însă cu o consolare: aveau puteri paranormale. IniŃial. urmăreau să se dezvolte către adevăraŃi humanoizi. în scopul de a ajuta umanitatea şi de a o călăuzi. Toate acestea i-au făcut să devină ghizi spirituali pentru ceilalŃi oameni. din corpul fizic. puteau face uz de o mult mai înaltă percepŃie. dar cu timpul durata de viaŃă a lor a scăzut la patru sute de ani. Unii dintre ei au fost ispitiŃi şi au procreat copii cu fetele reîncarnate.încarnări succesive. zeii decăzuŃi au trăit o mie de ani. îşi au originea în sufletele zeilor decăzuŃi. Au fost izgoniŃi din grădina Edenului şi şiau pierdut tinereŃea veşnică. pe drumul ei spre maturizare. masterau puterea de a vindeca. În subconştient mai erau prezente încă vechile cunoştiinŃe tehnologice înalte. Gardienii EvoluŃiei. sufletele lor făcând o alegere voluntară.

iar bolile erau în totalitate vindecabile.3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi După mii şi mii de ani. De aceea. Legile frăŃiei cosmice şi respectul pentru viaŃă au înlocuit religiile dogmatice. iar ei celulele. De aceea o păstrau curată şi nepoluată. trăiau în belşug. explorau spaŃiul cosmic. se realiza prin iniŃieri în temple. nici egocentrism. talentele şi aptitudinile erau încurajate. Recunoşteau că toŃi sunt parte din Dumnezeu pe Pământ şi că nu există nimic separat de Dumnezeu. că ea este trupul. făcute de către Masterii ÎnŃelepciunii. spirituale. Nimeni nu se ruga la zei separaŃi şi încă îşi mai aminteau că sunt zei decăzuŃi la procesul de încarnare. Nu cunoşteau munca. ce puteau fi trezite şi în cadrul şcolilor de mistere. CivilizaŃia lor era foarte diferită de cea contemporană. Rasa umană din acea vreme. Toate ramurile ştiinŃei erau înfloritoare. Deşi experienŃa lor era cea a Dimensiunii a 4 a ştiau 150 . împărŃind toate bogăŃiile. cunoscând secretele creaŃiei şi care trăiau în armonie cu legile universului. a căror locuitori erau umpluŃi cu spirit.4. a existat o civilizaŃie. Ştiau că aveau puteri adormite. care le oferea adevărurile sale prin inspiraŃie divină. făcând doar activitate voluntară în folosul obştii. ÎnŃelegerea lumii interioare. Rezultatul a fost iluminarea totală. Nu existau proprietăŃi. biologică. oamenii neavând un ego separat de sinele superior. materiale. nu erau bogaŃi şi săraci. şi a celei exterioare. denumit Atlantida. pe un continent în Oceanul Atlantic. înŃelegea că planeta este o fiinŃă vie. toată lumea având tot ceea ce-i trebuia. luând contact cu alte civilizaŃii extraterestre. învăŃau să-şi ridice conştiinŃa la cea de zei. ei au deschis porŃile unei percepŃii mai ridicate a spiritului universal.

deci că vor decădea înapoi în Dimensiunea a 3 a. prin care reŃeaua magnetică a Pământului a fost dereglată şi continente întregi s-au scufundat. în perioada de întuneric nefiindu-le permis să intervină şi să apară pe Pământ. cercetători ambiŃioşi au vrut să smulgă ultimele secrete ale naturii. Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii de catastrofele ce urmau să vină şi au trimis pe cei aleşi în locuri mai sigure. Extratereştrii au părăsit planeta. la sfârşitul Epocii Întunericului. ştiind ce se va întâmpla. utilizând cristale foarte puternice. într-un limbaj universal. Au cercetat electrogravitaŃia. nu în texte scrise. ci codate matematic. generând şi întărind ego-ul. de unde folosind bariere de timp şi gravitaŃie au închis porŃile oraşelelor de aur din adâncuri. în catastrofe naturale. ci doar să ghideze şi să asiste procesul de evoluŃie. Masterii ÎnŃelepciunii. pentru a controla structura materiei. întorcându-se pe Venus şi în constelaŃia Pleiadelor. AlŃii s-au retras în centrul planetei. Realizarea fizică a vibraŃiei Dimensiunii a 3 a s-a făcut prin inversiunea polilor. Pe când Atlantida era la apogeul dezvoltării sale. aşezate în punctele energetice ale planetei. ce va putea fi descifrat de oameni. unde vor uita tot şi vor trăi în separaŃie şi luptă pentru supravieŃuire. ExperienŃa dragostei din societatea matriarhală va fi înlocuită cu cea patriarhală. Structurile piramidale au fost folosite pentru 151 . au păstrat cunoştiinŃele omenirii în piramide.despre ciclurile cosmice de expiraŃie şi inspiraŃie divină. comprimarea materiei prin sunet şi lumină şi au construit transmiŃătoare pentru studiul timpului. Au studiat gravitaŃia. trecând prin Epoca Întunericului. pentru a-i călăuzi pe oameni în călătoria lor de uitare. în însăşi construcŃia lor geometrică.

luptă ce a continuat până în zilele noastre. una pozitivă (Agartha) şi una negativă (Shamballa). au produs o primă catastrofă şi anume o bombă gravitaŃională.comunicarea cu lumile superioare. Celebra zicală "cunoaşterea înseamnă putere" datează din acea vreme. urma să folosească ştiinŃa în scop de putere şi control. Deoarece cunoştiinŃele au fost Ńinute departe de cei mulŃi. FrăŃia Atlantidei a împărŃit cunoştiinŃele în două. ajungând la apogeu în timpul celui de-al doilea război mondial. ce a stat la originea formării universului. pentru cei mulŃi. se închinau la ei şi îi serveau. au apărut conducătorii şi elita. În cadrul FrăŃiei Atlantidei au apărut două polarităŃi. pentru ei. care au început o milenară luptă pentru putere. cunoştiinŃele. care practic a demarat separaŃia şi războiul dintre cele două părŃi. FrăŃia Întunericului. Ghizi spirituali şi lideri au căzut sub influenŃa polarităŃii. CeilalŃi. Însă. de-a lungul diverselor orânduiri şi epoci istorice. 4. în căutarea sunetului primordial. spiritul lor a decăzut tot mai mult. care Ńineau cunoştiinŃele în secret. Atunci a apărut pentru prima oară pe Pământ. naŃiile s-au răspândit. şi una esoterică pentru cei aleşi (iniŃiaŃii din FrăŃie). totul a progresat în polaritate. limbile şi tradiŃiile s-au divizat. fără aprobare de la Consiliul Celor Şapte ÎnŃelepŃi. separaŃie şi individualism. O parte din aceste cunoştiinŃe înalte.4 Epoca Întunericului După catastrofă. un grup de studenŃi. una exoterică. în multiple încarnări. Gruparea cea nouă. fiind neştiutori. care încă nu-şi terminaseră iniŃierea. au fost duse în 152 .

în est. de la ConfederaŃia Galactică. printr-o gamă foarte largă de experienŃe. Mănăstirile lor încă mai există în Tibet. au promis că la sfârşitul Epocii Întunericului. necesar evoluŃiei umanităŃii. cu scopul divin de a crea în permanenŃă scena jocului polarităŃilor. care s-a ocupat de educaŃia spirituală în vest şi cea a Dragonului Galben. între cele două polarităŃi. FraŃii din spaŃiul cosmic i-au inspirat pentru a crea imperii. altele în Tibet şi în India. “când două părŃi se luptă. 153 . Sub îndrumarea Shamballei s-a înfiinŃat FrăŃia Şarpelui. Din timp în timp. denumiŃi Gardienii lui Dumnezeu. pentru a influenŃa liderii şi a le da noi instrucŃiuni. Toate războaiele au avut ca scop introducerea unor noi etape istorice. agenda celei de a treia rămâne ascunsă”. Aceasta s-a împărŃit mai apoi. în frăŃia Dragonului Roşu. pentru a îndeplini planul general al creaŃiei. Luptătorii spirituali din Agartha şi Shamballa. ToŃi conducătorii lumii au fost conduşi din umbră de a treia parte. Toate acestea au fost îndeaproape urmărite şi dirijate de către extratereştri. cu misiuni secrete.Egipt. Primii faraoni au fost descendenŃii direcŃi ai Atlantidei. Purtătorii luminii. pentru a ghida evoluŃia sufletelor către completare. se vor întoarce şi vor dezvălui toate secretele. au introdus un program secret de educaŃie. ajutând trecerea la Epoca de Aur. în care sufletele să aibă condiŃii propice dezvoltării. S-a jucat jocul. iar textele secrete erau păstrate şi predate din generaŃie în generaŃie. DeŃinerea înaltei tehnologii antigravitaŃionale le-a permis construirea piramidelor. unde se efectuau ritualurile de iniŃiere. fraŃii din spaŃiu au trimis mesageri pe Pământ.

Agartha a reprezentat polul Alfa. cum ar fi IluminaŃii şi Masonii. ci doar un plan grandios. ceea ce este de-a dreptul imposibil. în timp ce Shamballa a reprezentat polul Omega. de a-i coordona şi de a le ascunde cu grijă adevărul şi cunoştiinŃele. Ei servesc jocului impus de Shamballa şi lucrează cu FrăŃia Dragonului Roşu. Periodic au fost date impulsuri în conştiinŃă. ci doar un observator. până când oamenii vor deveni 154 . au avut acelaşi obiectiv. Nimic. erau iniŃiaŃi. De-a lungul timpului au apărut şi alte frăŃii. IluminaŃii. A menŃinut câmpul magnetic şi karma planetei şi deşi ei au corpuri eterice. în timpul domniei Shamballei? Ea a acŃionat. Ce s-a întâmplat cu Agartha. unii ca masteri încarnaŃi. de exemplu. Misiunea lor a fost de a veghea asupra oamenilor. periodic. Agartha este un oraş eteric. dar absolut nimic nu s-a întâmplat accidental! În Univers nu există întâmplări şi nici accidente. religiile. deoarece nu mai există nimeni în afara Sa. A fost impusă influenŃa Soarelui. ca o forŃă de balansare. care odată ajunşi la maturitatea spirituală. în care cei şapte înŃelepŃi ai Atlantidei. al lumii materiale. subpământean. s-au materializat din când în când. prin intermediul mesagerilor din oraşele de sub Pământ. în scopul de a ghida evoluŃia umanităŃii. sistemele sociale. prin introducerea noii ordini mondiale. pentru a nu se crea un întuneric total. Altfel Creatorul nu ar mai fi atotputernic.Contele de Saint Germain. s-au retras înainte de dezastru. care nu eşuează niciodată. a masculinului. Toate regimurile politice. apare în istorie câteva secole de-a rândul. latura spiritului. care s-au luptat pentru a conduce toată lumea. alŃii ca emisari. după care dispare misterios în timpul unei călătorii în Asia.

denumit avatarul Ascensiunii. În final. destinul umanităŃii a fost transferat de la o cultură la alta. cu ajutorul tehnologiei deŃinute de la Atlantizi. Ultimul avatar. iar Atlantida şi frăŃia ei secretă au fost uitate. cu rolul de a răspândi mesajul. SocietăŃile secrete oculte au ridicat imperii. evreii au câştigat împotriva unei ramuri a Agarthei. care au primit noi instrucŃiuni de la Creator. FrăŃia iudeilor ştia cu 155 . CunoştiinŃele fără experienŃă pot deveni periculoase. 4. Astfel a apărut Kabbala. care se mai păstrează şi în ziua de astăzi. Pe vremea Vechiului Testament. El va avea abilităŃi deosebite şi va fi mai puternic decât toŃi regii lumii. când oamenii vor înŃelege că sunt UNA. Noul avatar este un grup complex de suflete. din umbră. a manifestat iubirea necondiŃionată. ProfeŃii le-au spus că un mare mesia va apare şi va aduce o nouă eră. iar fiecare avatar a stabilit noi direcŃii de dezvoltare. Grupurile babiloniene şi cele evreieşti s-au certat mult timp între ele. FraŃii din spaŃiu i-au inspirat pe preoŃii iudei. pentru a pune fundaŃia omului zeu. temple. care dintre ei era rasa aleasă de Dumnezeu. oraşe şi civilizaŃii. încarnarea lui Dumnezeu pe Pământ. de la Potop la Abraham şi Moise.5 Jocul SocietăŃilor Secrete Mii şi mii de ani s-au scurs. Cum de altfel s-a întâmplat permanent. aceştia înflorind. El va introduce noua eră a Vărsătorului. a omului complex. eliberându-se din sclavia în care erau ŃinuŃi de către egipteni. Fiecare eră a avut un rol. Isus. dându-le cunoştiinŃe. evreii au înflorit.capabili de a le lua din interiorul lor. de aceea mai întâi fiecare om a trebuit să crească până astăzi.

de la Atlantida la Egipt. ci de a deprograma structura ego-ului. EvoluŃia omului este 156 . omenirea a trecut printr-un crud proces de evoluŃie. au construit temple şi au furnizat bani.aproximaŃie cam când avea să se nască mesia. lucrând mână în mână cu Creatorul. Australia. FrăŃiile secrete nu au fost duşmanii omenirii. Cum? Lăsând la o parte toate percepŃiile negative. însă s-au speriat foarte tare că-şi vor pierde supremaŃia spirituală. încetând de a-l mai judeca şi va deveni pozitiv prin propria sa voinŃă. nimeni nu este total negativ. pentru a oferi oamenilor cadrul necesar reducerii părŃii animalice din ei. pentru a-l educa pe om. nu mai există loc pe planetă care să nu fi fost influenŃat de vechiul ordin al frăŃiei. jumătate animal. religiile. Şi-au trimis emisari în noile teritorii. sau societatea. practic. Masonii şi IluminaŃii. FrăŃiile secrete au lucrat tot timpul în spatele cortinei. ci ghizii ei. În timpul misiunii sale. Negativul din noi şi din lume ne învaŃă cum să primim încet. prin mijlocirea extratereştrilor. astăzi. care sunt urmaşii ordinului Cavalerilor Templieri. până când omul va recunoaşte un frate în semenul său. sistemele statale. Roma şi toate culturile Europene. nu în scripturile moarte! De la începutul decăderii Atlantidei şi până la renaşterea luminii. America. Cristos a arătat că viaŃa lui Dumnezeu este în interiorul fiecăruia. adusă de Isus. Fără întuneric nu ar putea fi posibilă experienŃa luminii. la Greci. Scopul evoluŃiei nu e de a distruge trupul. înŃelegere. încet. căci practic erau jumătate om. Totul este doar o experienŃă. Aşa a apărut zicala “sunt singura putere care doresc binele şi creez răul şi sunt singura putere care doresc răul şi creez binele”. Toate forŃele conducătoare. au primit iniŃiere parŃială şi ajutor.

iar în unele locuri falsificate dinadins!!! FrăŃia secretă. Puterea lor ajunsese atât de mare. au încercat să afle adevărul. Aceasta i-a determinat să se separe de creştinism şi şantajând Vaticanul. apoi de-a lungul timpului au devenit din ce în ce mai distorsionate. a cerut să fie spânzurat de picioare. ele erau dinadins distorsionate. datorită necunoaşterii. au căpătat averi. în Biblie dându-se o interpretare greşită a ceea ce s-a întâmplat. cuvintele sale au fost interpretate greşit. De fiecare dată când profeŃii primeau revelaŃii divine. După moartea lui Isus. Aşa au apărut toate religiile şi sectele lor. Ei au fost izgoniŃi şi omorâŃi fără milă. care trebuie să treacă prin foc pentru a deveni pur. spre dezamăgirea urmaşilor fideli. iar documentele autentice arse. De-a lungul timpului. unde un vechi master le-a spus adevărul despre frăŃia din Atlantida. Multe alte frăŃii însă. urmând strict cuvinte moarte. sau falsificate. Apostolul Petru.asemenea aurului. construind castele şi introducând sistemul monetar. văzând aceasta. deoarece nu erau de acord cu politica bisericii. iar sinele superior va fi întrupat pe Pământ. care era de partea romanilor. care i-au ridicat în poziŃii de putere în Europa. În secolul al XI lea cruciaŃi germani şi baltici au călătorit în Siria. În viitorul apropiat se va realiza uniunea dintre ego-ul masculin şi spiritul feminin. din care îşi au originea IluminaŃii şi Masonii de astăzi. Au văzut în Babilon că iudeii au distrus frăŃia veche şi au aflat adevărul falsificării Evangheliei Eseenilor şi al mesajului lui Isus. pentru a simboliza confuzia creată. încât îi înfruntau chiar 157 . a falsificat scripturile originale. Creştinismul şi frăŃiile s-au impus la curŃile regale Europene. Acesta este ordinul Cavalerilor Templieri.

6 SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial La începutul secolului al XX lea. Ca urmare. locul de naştere a lui Adolf Hitler. în care erau descrise pe larg luptele zeilor din Atlantida. această rasă animalică trebuia stârpită şi transformată în sclavi. Friedrich Nietzsche susŃinea ideea oamenilor 158 . evreii au preluat puterea de la urmaşii Atlantidei şi cum au falsificat mesajul lui Isus. El a studiat vechile scrieri indiene. cum ar fi Bhagavad Gita. cu părul blond şi ochi albaştri. au construit castele şi mănăstiri în care şi-au ascuns documentele. el şi-a format concepŃia că Templierii trebuiau să fie în opoziŃie cu oamenii obişnuiŃi. un călugăr din Viena. În secolul al XIX lea elita esoterică Europeană era foarte preocupată de căutarea rădăcinilor vechilor zei. Mănăstirile Templierilor se întindeau de-a lungul Dunării.şi pe regi. pe care nu îi considera mai evoluaŃi decât maimuŃele. una dintre ele fiind în oraşul Braunau. a părăsit vechiul ordin. pe nume Lanz Von Liebenfels. Aici Von Liebenfels l-a iniŃiat pe tânărul Adolf împărtăşindu-i cunoştiinŃele Templierilor. unde folosind cunoştiinŃele Geometriei Sacre. Tot răul din lume se datora acestora şi pentru a ieşi din Epoca Întunericului şi a instaura Epoca De Aur. care nu era de acord cu ideile Cavalerilor Templieri. în trecut. despre cum. Iudeii erau descendenŃii rasei inferioare şi reprezentau Diavolul. rasa aleasă fiind cea germanică (ariană). descendentă directă a zeilor din Atlantida. profeŃită de Isus. înfiinŃând Noul Ordin Templier. ceea ce i-a determinat să se refugieze în Viena. de aceea a fost pornită o prigoană împotriva lor. 4.

Ceea ce nu a ştiut Hitler a fost că. Ei îi considerau pe Masoni ca fiind mesagerii lui Satana. Una dintre cele mai puternice societăŃi oculte din acea vreme şi anume societatea Tulah. până când omenirea se va sătura de războaie. pentru a-i susŃine numirea în fruntea armatei germane. Hitler a devenit medium. după care Isus va reveni pe Pământ. Toate acestea au înflăcărat imaginaŃia tânărului Hitler şi ca urmare a unei traume din copilărie. sau cataclism.zei originari din Atalantida. Ea se baza pe profeŃiile secrete ale lui Ioan. comunism. care spuneau că. indiferent că este vorba de regat. se va naşte un mesia ce va salva lumea de rău şi va instaura o Epocă de Aur. datorită faptului că tatăl său. Scrieri secrete ale ÎnŃelepŃilor din Zion. în care cele două frăŃii se 159 . din umbră. De fapt al doilea război mondial a fost tot continuarea vechiului război din Atlantida. făcea mare propagandă acestor idei. Masonii au scos 120 de milioane de dolari americani din Banca ElveŃiei. după cum povesteau textele hinduiste. fiind alcoolic. capabilă de a controla toate finanŃele şi datoriile”. Prin folosirea drogurilor. Planul nostru este de a introduce o nouă ordine mondială. o bătea pe mama sa. colaborator la revista ocultă Osara. dincolo de munŃi. Dietrich Ecart. în documente secrete relatau că: “Suntem singura forŃă care finanŃează toate partidele şi războaiele. ia încolŃit idea de a lupta pentru a elibera lumea de ForŃele Întunericului. văzându-se un urmaş al Atlantidei şi mesager al calităŃilor şi abilităŃilor pierdute ale zeilor. a avut o foarte mare influenŃă în formarea lui Hitler. Noi aducem puterea în mâinile celor puternici. IluminaŃii. Dietrich Ecart i-a mijlocit lui Hitler întâlnirea cu membrii din Agartha şi l-a convins că el era cel ce trebuia să îndeplinească această misiune. de o mie de ani.

De asemenea. Simbolul de zvastica era de fapt inversul simbolului Atlantidei. Hitler. în preajma polului sud şi găsind-o. antigravitaŃională. de practicarea magiei negre. în schimbul oferirii de material biologic de studiu. Printre altele. a fost încarnarea unuia din vechii masteri ai întunericului.acuzau din nou reciproc. de fapt. din rândul prizonierilor. au înfiinŃat oraşul Noul Berlin. germanii au avut contacte şi cu o rasă de care i-au furnizat tehnologie extratereştrii. 160 . ei au căutat intrarea în oraşele subpământene.

ci prin modificarea lumii interioare. Cele ce vor urma vor fi percepute diferit de fiecare. Planeta se va ridica din nou în conştiinŃă. pentru unii va fi Apocalipsa. pentru alŃii Eliberarea. după culoarea părului. o rasă nu poate fi superioară alteia. ca fiinŃa sa să intre în contact cu Sinele Superior şi să fie ghidată din interior. plantând sămânŃa pentru umanitatea de mâine. după care.7 Epoca de Aur Şi astfel. ci după gradul de înŃelepciune şi dragoste faŃă de aproapele său şi faŃă de Creatorul Universal. A venit timpul ca omul să se unească din nou cu Dumnezeu. în Argentina. Al doilea război mondial a reprezentat una dintre cele mai dure lecŃii pentru umanitate. sau a ochilor. 4. cea exterioară o va urma. Problemele sociale nu se rezolvă prin acŃiuni de forŃă în lumea fizică. împreună cu soŃia sa. la maturitate. fiind creat şi susŃinut de conştiinŃa colectivă. Crearea unei Epoci de Aur nu se poate face în nici un caz prin război. rasa umană a ajuns în fine. în locul care este cel 161 . Ciclul cosmic al întunericului. mai întâi. Oricum fiecare suflet îşi va urma calea sa de-a lungul spiralei evolutive. LecŃia învăŃată din acest război ar trebui să fie că. la nivelul următor. s-a sfârşit şi vom intra din nou în Epoca de Aur. unde a trăit ascuns. după mii şi mii de ani de încarnări. ce va fi selectată dintre toate naŃiile.Deşi cei mai mulŃi au crezut că Hitler s-a sinucis în buncărul său. până în anul 1987. el a reuşit să fugă. ci prin evoluŃie şi eliberarea de sub influenŃele ego-ului. de lecŃii învăŃate în urma unei vaste game de experienŃe.

Masterii din Atlantida au decis să se încarneze şi ei din nou. pentru a activa frecvenŃa corpului luminos. Foarte mulŃi oameni se trezesc. care dezvăluie toate secretele universului şi ale creaŃiei. reŃeaua magnetică a Pământului. corespunzătoare Dimensiunii a 4 a. FraŃii din Agartha şi Shamballa au făcut public tot planul ascuns al jocului şi au dat instrucŃiuni frăŃiilor IluminaŃilor şi Masonilor. după somnul de milenii realizând că universul este viu. ca să trimită legiunile sale de Lucrători ai Luminii. a fost activată de grupuri de Lucrători ai Luminii. La sfârşitul Epocii Întunericului Ghizii EvoluŃiei se vor întoarce pe Pământ. activându-i toate abilităŃile adormite şi transformându-l pe om într-un adevărat zeu. Au făcut un plan. fraŃii din spaŃiu au lansat o mai mare asistenŃă. telepatic şi prin chanelling. Ei s-au adunat în locuri specifice. împreună cu arhanghelul Mihai.mai potrivit pentru el. În deplasarea sa prin galaxie. în centrii energetici ai planetei. către Dimensiunea a 4 a şi a 5 a.. asistaŃi de masteri înălŃaŃi. Pe data de 11 ianuarie 1991. Periodic s-au trimis informaŃii. planeta a intrat într-o zonă de mare densitate şi vibraŃie energetică. înŃelegând că toŃi suntem UNUL. activând porŃile către ascensiune. să-şi înceteze activitatea. la ora 11:11 a.m. Ştiind că un singur mesaj nu este suficient. De asemenea au fost trimise impulsuri codate în subconştient. iar reprezentanŃii ConfederaŃiei Galactice vor asista omenirea în procesul ei de ascensiune. pentru a se încarna pe Pământ. având nenumărate alte civilizaŃii şi dimensiuni. Primii voluntari au sosit începând cu anii ’60. fapt care va transforma ADN-ul uman de la două la douăsprezece spirale. 162 .

În final. de care aveau nevoie. De aceea orice întâlnire de gradul trei. crearea materiei şi a vieŃii din eter) sunt cunoscute. Aceste locuri vor avea o vibraŃie mult mai ridicată şi vor fi în legătură şi sub controlul direct al fraŃilor extratereştri. contrazicând părerile oficiale. teleportarea. Accesul la oraşele subterane se va deschide din nou.misiunea lor fiind îndeplinită. oamenii intrând în grădina Edenului. opoziŃiile se vor uni la un nivel superior. până când conştiinŃa lor va fi pregătită să le utilizeze în scop paşnic. erau fie marginalizaŃi şi ridiculizaŃi. ancorându-se în locuri specifice pe Pământ. iar negativul va dispare pentru totdeauna. Practic. fie chiar ameninŃaŃi cu moartea. dezvoltarea sa fiind mult încetinită. Imense oraşe de lumină vor descinde de pe traiectoriile lor. În decursul Epocii Întunericului toate cunoştiinŃele au fost dinadins distorsionate. se vor aduna împreună cu Lucrătorii Luminii. toate tainele fizicii universale (energia liberă. dar Ńinute departe de cei mulŃi. Unele specii extraterestre au dat guvernului American secretele celor mai avansate tehnologii. în schimbul materialului genetic. călătoria în timp. pentru antrenamente şi instruire. ŞtiinŃa a fost şi ea manipulată. Altele au făcut cercetări comune în domeniul microbiologiei. în Aria 51. Religiile create l-au separat pe om de adevărul divin şi 163 . în care cei selectaŃi pentru ascensiune. împreună cu oameni de ştiinŃă autohtoni. S-au făcut toate eforturile posibile pentru a ascunde contactele ce au avut loc cu alte rase extraterestre. Cercetătorii care descopereau lucruri prea eliberatoare. a fost pe cât posibil muşamalizată. porŃile stelare. anchetele formale sfârşind într-un munte de dosare prăfuite.

căci fiecare va deveni propriul său master. Orice structură socială. religioasă. Vom înŃelege că cea mai mare înŃelepciune este aceea de a onora viaŃa. se va restructura. care va continua să propovăduiască separatismul şi egocentrismul. fiind în contact permanent cu Sinele său Superior. Fiecare va trebui să redescopere divinul în interiorul său. Odată cu reîntoarcerea masterilor din Atlantida. 164 . ca o expresie desăvârşită a Divinului. Dragostea necondiŃionată şi uniunea vor sta la baza noii societăŃi. nu numai în persoanele alese. adevăratul templu a lui Dumnezeu fiind trupul uman. Religia este ceva ce trebuie să aibă loc în interiorul fiecăruia. Rasa umană va intra ca membră în ConfederaŃia Galactică şi va începe explorarea spaŃiului cosmic. sau va dispare. politică. vremea masterilor se va încheia.adevărurile vieŃii.

165 .

a levita. Înseamnă că eşti la începutul ciclului dimensiunii a 3 a. capabil de: a trăi nelimitat. crezând că ceea ce percepi prin organele de simŃ este totul şi că înainte şi după această viaŃă nu mai este nimic. Această evoluŃie. Antrenamentul Spiritual. adică un superhumanoid. De aceea titlul acestui capitol ar putea fi tradus. trebuie înŃeleasă ca fiind conştiinŃa proprie a unei entităŃi. ci foarte reale. deşi este asigurată. nu reprezintă trei lucruri diferite şi nu sunt noŃiuni abstracte. oricum nu vei fi de acord cu el. Nu înseamnă că 166 . manipula materia. Omul actual. care s-a vehiculat şi se vehiculează atât de larg. în funcŃie de voinŃa şi efortul depus de fiecare individ. mai pe înŃelesul clasic.1 Introducere De la început vreau să fac clar următorul lucru şi anume că binecunoscuta noŃiune de spirit. atunci poŃi să nu mai citeşti acest capitol. mişca obiecte fără atingerea fizică. ANTRENAMENTUL CONŞTIINłEI 5. avea percepŃie extrasenzorială. Dacă eşti mulŃumit cu viaŃa pe care o duci şi dacă nu ştii nimic din adevărurile universale. decât variantele ce se învaŃă la şcoală şi la religie. fără dispozitive tehnologice şi de a lua informaŃii din baza de date infinită a universului. fiind situat între regnul animal şi cel de zeu întrupat. suflet sau conştiinŃă sunt denumiri echivalente. eşti adânc prins în capcana iluziei şi mai ai încă multe zeci de mii de ani de stat la acest nivel. Deci spirit. poate avea loc mai repede sau mai încet. a călători în timp şi spaŃiu. nu reprezintă altceva decât o etapă intermediară în evoluŃia conştiinŃei.5.

în funcŃie de dorinŃa şi voinŃa personală. a cărei esenŃă sunt iubirea si lumina. Tu ai fost. nu poŃi fi ceea ce nu eşti. Dacă însă. în care te zbaŃi acum. pentru ca prin parcurgerea tuturor experienŃelor posibile. eşti pe calea cea bună. binele şi răul nefiind caracteristici intrinseci. va trece în Dimensiunea a 4 a. conform ciclului cosmic. de forŃe superioare omului. să învăŃăm şi să evoluăm. ce a fost creată dinadins. să cauŃi un alt mod de a trăi şi percepe viaŃa. poŃi doar să o uiŃi. Miza jocului este foarte mare. eşti nemulŃumit de tot ceea ce se intamplă in jurul tău. comparativ cu cea primitivă şi sălbatică. Nimic nu va putea schimba în bine viaŃa noastră dacă vom rămâne fideli vechilor programări mentale. Paradisul mult visat şi mult aşteptat. adică începi să te trezeşti din somnul adânc al uitării şi ai şansa să te îndrepŃi spre o nouă etapă de experienŃă. în care viaŃa ta va fi un adevărat Paradis. care neau fost implantate încă din primele zile de viaŃă. dacă sufletul te îndeamnă să citeşti cu nesaŃ. ci doar interpretări mentale.este rău. iar efortul şi munca asiduă îŃi vor fi răsplătite cu vârf şi îndesat. Primul pas este să înŃelegem de ce aceste programări sunt false. eşti şi vei fi întotdeauna o fiinŃă divină. de către Unicul Creator. de ce nu reflectă adevărul adevărat şi că reprezintă o iluzie. la stadiul de adevăraŃi 167 . să cauŃi febril adevărul despre tine şi despre univers. O parte din cei încarnaŃi acum pe planetă. pentru a pune bazele Epocii de Aur. ViaŃa este cea mai extraordinară aventură a ta şi a universului şi indiferent în ce punct te-ai afla în această călătorie. vor ascende pe Noul Pământ. programat cu precizie matematică. Mai sunt doar 3 ani până la momentul istoric în care Pământul.

De aceea. auz. ReacŃiile chimice sunt efectul şi nu cauza proceselor ce au loc în interiorul nostru. prezentate în această carte. Deci deschideŃi-vă minŃile la noile informaŃii. dar stând la originea vieŃii şi a realităŃii. pe măsură ce veŃi învăŃa să descoperiŃi cosmosul interior. materiale. sau Creator. care crează realităŃi fizice.2 Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul Tot ceea ce există peste tot în acest univers şi toate celelalte. o inteligenŃă supremă. deoarece fiind în continuă mişcare şi vibraŃie. pipăit. pe care unii au obişnuit să o denumească Dumnezeu.humanoizi. toate organismele sunt vii. văz. menŃinerea unei anumite configuraŃii se realizează în funcŃie de procesele mentale şi emoŃionale. Ea se manifestă ca o energie vibratorie. singura diferenŃă fiind că semnalele 168 . gândurile şi emoŃiile fiind nu numai reale. dar mai ales dăunător sănătăŃii şi dezvoltării noastre. a privi organismul uman ca pe un dispozitiv pur mecanic şi material. Toate corpurile cereşti. sunt interpretările pe care creierul le dă unor impulsuri electromagnetice pe care acesta le primeşte. veŃi deveni capabili să le verificaŃi veridicitatea prin propria experienŃă. miros şi gust. Nimic nu este stabil. sunt interconectate şi se influenŃează reciproc. cum este şi trupul nostru. este nu numai neadevărat. este o conştiinŃă. cele ale luminii şi aveŃi curajul să abandonaŃi vechile învăŃături ale întunericului! Apoi. asemănător cu cele din starea de veghe. ExperienŃele din timpul viselor au loc în creier. Tot ceea ce percepem prin intermediul organelor de simŃ. asemenea curgerii unui fluid. 5.

dar nu este aşa. În permanenŃă suntem supuşi influenŃelor. asemenea foilor unei cepe şi au culorile spectrului luminii. trup şi spirit care sunt într-o permanentă interdependenŃă. este doar unul din cele 7 trupuri pe care le avem. instinctiv şi sexual. de mişcare. neînŃelegerea acestui lucru şi neglijarea oricărei din aceste trei părŃi componente. în funcŃie de 169 . pe care îl vedem. Trupul fizic. este voinŃa. în a ne menŃine un nivel ridicat de energie şi de vibraŃie.electromagnetice vin. ele reprezintă adevărul subiectiv şi nu face decât să ne ne limiteze percepŃia. Aceste trupuri. în general. în cea mai mare parte a timpului. trebuie să stăm în afara minŃii şi să trăim la nivelul sufletului. reprezintă adevărul absolut. formează aura. Omul este un complex format din minte. altor entităŃi. după un lung şi greu antrenament. din alte tărâmuri de existenŃă. fiind extrem de dăunătoare sănătăŃii şi stării de bine. Ele sunt dispuse în straturi. crezând că vechile programări şi interpretările pe care le dăm. Aceasta însă nu poate apare decât ca urmare a dezvoltării conştiinŃei de sine. Trăim. De asemenea mai există alŃi doi centri superiori (intelectual şi emoŃional) care odată dezvoltaŃi şi balansaŃi. Pentru a percepe realitatea în mod obiectiv şi a fi în comunicaŃie cu Creatorul. ConştiinŃa noastră este divizată în 5 părŃi (centre). ele fiind dezvoltate mai mult sau mai puŃin. care este asemenea unei porŃi stelare. care au funcŃii distincte şi anume: intelectual. la nivelul minŃii logice. prin intermediul glandei pineale. emoŃional. din partea celorlalŃi indivizi de pe planetă. Singura forŃă pe care o avem. sunt capabili de a ne expanda conştiinŃa la nivel cosmic. de această dată direct. precum şi a aştrilor. de comunicaŃie cu lumea pură a conştiinŃei. mai puŃin dense.

În trupul fizic există 7 centri energetici principali (chakre). memoriile anterioare sunt şterse. prin care energia curge şi prin care se face legătura cu mediul exterior. pe de altă parte însă. ceea ce este fals. ceea ce este bine. Zeci de 170 . având diferite densităŃi. decât o maşinărie materială.3 Oprirea MinŃii Mintea este o maşinărie infernală. 5. Ea este asemenea unei antene de recepŃie. Deci mai degrabă. din acest ocean de conştiinŃe.nivelul spiritual al fiecăruia. cu infinitul. pur energetice. nu realizăm că aceste gânduri nu ne aparŃin şi credem că întotdeauna suntem aceeaşi persoană. are scopul de a ne Ńine blocaŃi în iluzie şi într-o viaŃă de tip mecanicist. bazată pe toate programările anterioare. sunt capabile de a intra în minŃile noastre şi de a ne provoca gânduri şi chiar sentimente. pe care îl formează. trebuie să ne imaginăm că suntem formaŃi din mai multe straturi gazoase. ConştiinŃele superioare. controlează şi dirijează. Deblocarea şi balansarea lor este de o importanŃă vitală în menŃinerea sănătăŃii şi a nivelului de conştiinŃă. alcătuită din carne şi oase. ce vibrează şi au o mişcare de curgere permanentă. ConştiinŃa reprezintă ceva exterior trupului fizic. capabilă de a primi semnale electromagnetice din eter. este eternă şi nu se manifestă în timp sau în spaŃiu. Ea a fost proiectată ca o unealtă de supravieŃuire pe de o parte. Singura problemă este că odată cu încarnarea. fără un trup fizic. Deoarece percepŃia noastră se reduce la organele exterioare de simŃ. pentru a face experienŃa mult mai reală şi mai palpitantă.

bucurie. însă cu puŃin efort şi perseverenŃă se pot obŃine rezultate. sau de mare pericol. EntităŃile negative ne controlează minŃile în cea mai mare parte a timpului şi se hrănesc cu energia noastră. pentru a participa la experienŃă. VeŃi vedea că după maximum un minut şi jumătate. sufletul. de un minut şi jumătate! ForŃe 171 . aşa cum bate vântul.entităŃi inteligente. de exemplu. Un prim pas ar fi să vă uitaŃi la ceas şi. de a ne calma iureşul gândurilor. bazate pe frică şi negativitate. Atâta este puterea a de concentrare a omului. Ele sunt asemenea prădătorilor. exterioare nouă. în dorinŃa lor de a experimenta lumea fizică. la cum vă cheamă şi ce faceŃi acuma. ne dau tot felul de impulsuri. asemenea lipitorilor care doresc să ne sugă sângele. majoritatea dintre ele fiind doar analize inutile. este de a ne opri din ceea ce facem. tot cu ochii pe ceas. se trezeşte din adormirea sa. Asta se întâmplă în general în momentele de mare încărcătură emoŃională. PuŃine sunt momentele când luăm controlul asupra minŃii şi trupului nostru şi adevărata noastră identitate. în a vedea cine suntem cu adevărat. Sigur aceasta pare imposibil la început pentru cineva care trăieşte 100% la nivelul minŃii. Numărul gândurilor aiurea care ne trec prin minte este de zeci de mii pe zi. de exemplu. timp de 2 minute să urmăriŃi câte şi ce fel de gânduri vă trec prin cap. Un alt exerciŃiu ar fi ca. De aceea primul pas în a realiza aceasta. obosiŃi iar mintea va începe iar să alerge nebună la tot felul de lucruri. sesizând că ele pur şi simplu vin în capul vostru de aiurea. să încercaŃi să vă concentraŃi la o singură idee. pentru a ne lărgi percepŃia şi a restabili contactul pierdut cu divinul din noi şi de pretutindeni.

Acest exerciŃiu ajută la focalizarea atenŃiei. ca şi când vă uitaŃi la televizor. VeŃi vedea cât de greu este să vă focalizaŃi atenŃia în acest mod. VeŃi fi uimiŃi că pentru prima oară aŃi descoperit că. O modalitate de a opri mintea este şi defocalizarea ochilor. etc. din ce material este alcătuit. de exemplu un pix. să vă apropiaŃi de ea. sau o canapea. văzându-i toate detaliile. Cu puŃină practică veŃi ajunge să percepeŃi imagini şi lumi virtuale. Aceasta este informaŃia pură. mai încetineşte viteza cu care se derulează gândurile. ÎncercaŃi să închideŃi ochii şi să vizualizaŃi. cu ochiul minŃii. Uitându-vă fix la el. Apoi luaŃi de exemplu. în afara lumii exterioare. închideŃi ochii şi lăsaŃi imaginile care apar în faŃa voastră să se perinde în voie. pe care o percepeŃi cu ochii. care a fost procesul lui de fabricaŃie. nu are nici o legătură cu înregistrările anterioare din creier. prin lărgirea viziunii până aproape de 180 de grade. ce formă şi ce culoare are. venită din eter. ContemplaŃi un obiect. interioară.exterioare voinŃei proprii ne dirijează permanent. să zicem o floare. AşezaŃi-vă liniştiŃi pe un scaun. la fel de colorată şi de reală ca şi cea fizică. urmărindu-i toate detaliile şi culorile. îmbunătăŃeşte memoria şi ceea ce este cel mai important. încercaŃi să lăsaŃi alte gânduri şi analizaŃi-i fiecare detaliu. 172 . imaginea respectivă fiind foarte neclară şi dispărând repede din obiectiv. una din ele şi încercaŃi să o focalizaŃi. o anumită imagine. există şi o alta.

după câteva luni de practică şi mai ales prin voinŃă. Adevărul este că în primul rând trebuie să înŃelegeŃi fenomenul şi ce se întâmplă. nu numai să opriŃi mintea. să vă aşezaŃi repede. care vi se potriveşte. pentru ca. Deci aşezându-vă fie pe un scaun. Este bine să fiŃi în faŃa patului. După 2-3 173 . Metodele sunt foarte variate. închideŃi ochii şi rotiŃi-vă trupul încet. sunteŃi în control. alŃii numai ascultând muzică. veŃi vedea că este o bagatelă şi oriunde aŃi fi. care se roteşte în sensul invers acelor de ceasornic. decât să aplicaŃi orbeşte o anumită tehnică. oriunde v-aŃi afla. Acest exerciŃiu. fie întinşi cu faŃa în sus în pat. deşi dă o ameŃeală uşoară. Stând în picioare. fie în poziŃia de lotus. Principala forŃă universală alături de voinŃa este intenŃia. închideŃi ochii şi mai ales fiŃi hotărâŃi şi convinşi că vreŃi să vă relaxaŃi şi să scoateŃi tot stress-ul şi energia negativă din voi. calmează mintea foarte rapid şi mai ales deschide chakrele. dacă ameŃiŃi. într-un loc ferit de zgomot şi perturbaŃii exterioare. Pasul următor este să învăŃaŃi să faceŃi meditaŃie. sute de şcoli dau diverse tehnici. merg cel mai bine. sau o roată cu spiŃe colorate. Nu forŃaŃi mai mult decât puteŃi. Cel mai bine e să vă dezvoltaŃi o tehnică personală. care spun ele. putând încetini undele creierului în maximum două minute. Deşi la început stăpânirea trupului şi a minŃii pare un lucru foarte greu. cu ajutorul ei puteŃi dărâma munŃii.ÎnchideŃi ochii şi vizualizaŃi un disc. Nu există doi oameni identici! Sunt persoane care nu pot să mediteze decât ascultând comenzile unui instructor. în sens invers acelor de ceasornic. Acest simplu exerciŃiu are efecte puternice asupra opririi gândurilor şi a îmbunătăŃirii vizualizării.

începeŃi relaxarea trupului. picioare. încet. bazin. deşi nu vă mai simŃiŃi trupul şi nu mai gândiŃi cu creierul. asemenea celei de înainte de a adormi. Acest simplu exerciŃiu este benefic sănătăŃii şi memoriei. pentru a vă adânci în relaxare. Starea aceasta este denumită starea alfa. în bătaia brizei şi auziŃi sunetul molcom al valurilor mării. umeri. O numărătoare inversă de la 50 la zero este apoi foarte benefică. de la creştetul capului coborând pe gât. cu divinul. ficatul şi rinichii. Chiar dacă la început gândurile încă vor mai veni. încetând să vă mai simŃiŃi corpul. o intensitate greu de imaginat. căci sunt multe de făcut în această stare. piept. Încet. dar mai ales vă va reîncărca cu energie. încet. e bine să vă menŃineŃi conştiinŃa. după o perioadă veŃi vedea cum mintea se opreşte şi surpriză! Voi încă mai existaŃi. vă va cuprinde. de visare conştientă. iar percepŃia vi se va muta din lumea spaŃiu-timp în timp-spaŃiu. şi acestea trebuiesc relaxate. Nu-i nimic dacă la început veŃi aŃipi. nu vă opuneŃi. încet. inima. După relaxarea trupului şi oprirea minŃii veŃi intra în contact cu adevărata voastră identitate. apoi deschideŃi ochii. De multe ori vă pot apărea imagini. în care undele creierului se încetinesc la mai puŃin de 10 bătăi pe secundă. Nu omiteŃi organele interne vitale. cu timpul însă. Ideea trebuie să fie că vreŃi să vă relaxaŃi. lăsaŃi-le să curgă. începeŃi să vă mişcaŃi mâinile şi trupul. cu sufletul. ImaginaŃi-vă că sunteŃi pe o plajă. că vă simŃiŃi bine şi nimic şi nimeni nu vă mai supără. sau lumini care vor da experienŃei acesteia. spate. mâini. stând relaxaŃi la soare. ca şi când aŃi dormit câteva ore.respiraŃii adânci. revenind înapoi în lumea fizică. Când o doriŃi. veŃi vedea cum gândurile se estompează şi o stare dulce de confort. gândurile fiind cu mult 174 . abdomen.

cu mult mai presus de acestea. Oricum un lucru este sigur. care sunt şi ei pe acest drum. când are loc o trezire în masă a sufletelor. VeŃi înŃelege că nu sunteŃi nici trupul şi nici mintea. ci o inteligenŃă superioară. Ai să încerci să le explici că viaŃa trebuie înŃeleasă şi trăită altfel. este o eliberare. odată ce aŃi înŃeles aceasta. este punctul de plecare pentru toate experienŃele spirituale şi pentru transformarea vieŃii personale. pe măsură ce faci noi descoperiri în explorările tale pe tărâmul infinit al conştiinŃei universale.încetinite. viaŃa vi se va schimbă radical! 5. Însă fii pregătit. de meditaŃie. într-o lume anormală! Momentul acesta va fi ca un şoc în viaŃa ta şi dacă nu ai tăria să continui. nimeni nu te va crede. Iar 175 . Deci caută prieteni. căci ai să te loveşti de ziduri de neîncredere şi de încăpăŃânare. Nu renunŃa! Mai ai atât de mult de descoperit şi de explorat! Aventura ta abia a început. Adevărul este însă că abia tu începi să devii normal.4 Centrele ConştiinŃei Odată ce ai început să înŃelegi adevărata realitate şi că ai fost păcălit. cu orice preŃ. cu mult mai grandios şi mai liber. veŃi înŃelege că părăsirea corpului fizic. Nu e chiar aşa de greu să-i găseşti în aceşti ani. de bine ce ai început să scoŃi capul. ai să încerci să comunici prietenilor şi familiei ce ai descoperit şi că totul e o iluzie. experienŃa acelui moment fiind de o complexitate greu de imaginat. te poŃi pierde uşor înapoi în iluzie. Acest tip de exerciŃiu. Frica de moarte va dispare. MulŃi vor spune că nu eşti normal. crezând că normalul e să fii ca ei. Nu veŃi mai fi niciodată la fel. deoarece nu a avut aceleaşi experienŃe ca tine.

oricând dorim. este asemenea unei puşcării. Nu-Ńi va fi uşor şi încet. de mişcare. societatea. Fii deci ca un luptător. EmoŃiile apar necontrolat şi de cele mai multe ori nu îŃi fac plăcere. ca un mecanism. sau conştiinŃa. încet este posibil să devii din ce în ce mai singur. instinctiv şi sexual. care este tot timpul cu noi şi putem să-i contactăm şi să le cerem sfatul. gardieni ai evoluŃiei şi ne înconjoară cu dragostea lor necondiŃionată. înŃelege că evoluŃia ta merită orice efort şi că viaŃa trăită adormit. Ei sunt acolo pentru noi. acŃiunile. Însă nu uita. dar absolut tot ce ai fost învăŃat. Vezi cum vorbele. toŃi avem un Sine Superior. iar tu eşti doar un observator al propriei tale vieŃi. mişcările. faŃă de care cea actuală îŃi va părea o sălbăticie? Totul. PoŃi să crezi că ai să devii o superfiinŃă într-o Lume Nouă. din alte lumi. Aşa cum am mai spus mintea. secându-te de energie. emoŃional. ToŃi suntem unul şi nimeni nu e singur cu adevărat. filozofiile. cultura. Felul de a trăi este reactiv şi consideri că tot ce se întâmplă nu are nici o legătură cu alegerea ta. Centrul logic este legat de creier şi se comportă ca un 176 . nu e viaŃă cu adevărat! Apoi e timpul să începi să observi cum funcŃionează oamenii ceilalŃi şi cum funcŃionezi tu. divinul este în interiorul tău. de când ai deschis ochii. ToŃi avem ghizi spirituali. Acum începe pentru tine o mare bătălie şi anume cea a deprogramării şi reprogramarea după noile adevăruri. funcŃionează diferenŃiat pe 5 nivele. tot ce spun religiile. ştiinŃa oficială. este distorsionat şi fals. aşa zişii centri şi anume: logic.miza este mai mare ca orice recompensă de pe lumea aceasta. totul este mecanic.

Orice mişcare nouă. odată ce ochiul a înregistrat pericolul. şamd. Cel de mişcare este responsabil de memorarea tuturor mişcărilor de la învăŃarea mersului. digestia. este mai întâi însuşită de centrul logic. asimilaŃia. timpul necesar analizei logice plus cel de deplasare a impulsului nervos. uimire. când şofaŃi şi apare o situaŃie limită. CredeŃi că apare mai întâi gândirea logică ce dă semnalul la muşchii piciorului? În nici un caz. în zona pieptului. respiraŃia. comparaŃia. centrul emoŃional se află în zona şalelor. frică. vorbirea. ÎncercaŃi să tipăriŃi la tastatură gândind fiecare mişcare. Dacă ar fi aşa. Deoarece centrul de mişcare este cu mult mai rapid decât cel logic. piciorul se mută aproape instantaneu pe frână. a jocurilor sportive. negaŃia. bucurie.mecanism care analizează şi judecă. ne este mult mai uşor să scriem fără să gândim. Toate funcŃiile de gândire. cum ar fi. De asemenea. Centrul instinctiv este răspunzător pe de o parte de toate procesele interne ale organismului. memoria gustului. formarea de reprezentări şi concepte. în funcŃie de ce programe i-au fost inserate. ar fi atât de lung încât ne-ar fi imposibil să evităm accidentul! Ca poziŃie. 177 . supărare. secreŃia glandelor. realizarea unei impresii. El este situat. afirmaŃia. imaginaŃia. Pe de altă parte. O să vedeŃi că va fi cumplit de greu şi veŃi obosi rapid. de toate reflexele interioare. circulaŃia sângelui. care odată programată este transferată la cel de mişcare. Centrul emoŃional este cel unde apar emoŃiile. îşi au originea aici. funcŃionarea organelor interne. să zicem învăŃarea scrisului. până la conducerea automobilului.

iar cea intelectuală prin creaŃie artistică. animalic. Însă funcŃionarea cu centrii nebalansaŃi este o funcŃionare defectuoasă şi ca atare randamentul ei va fi scăzut. prin memorii. dans. Latura mecanică a centrului de mişcare se traduce prin mişcări automate. în timp ce cea intelectuală prin invenŃii ce au ca scop uşurarea activităŃilor practice. Cel emoŃional prin emoŃii pozitive (plăcute) şi negative (neplăcute). iar centrul de mişcare prin mişcare sau repaus. De aceea este foarte important ca printr-o observaŃie atentă să vedem când un centru nu funcŃionează corect şi să îl rebalansăm. Cea emoŃională prin sensul rafinat al umorului. De exemplu. Cea emoŃională prin dorinŃa de a şti. sau asociaŃii. 178 . Fiecare centru este împărŃit în două părŃi şi anume. pasiuni. una pozitivă şi alta negativă. pentru centrul intelectual latura mecanică se manifestă prin înregistrarea automată de impresii. centrele mai sunt împărŃite în latura mecanică. strănutul. Din considerente de supravieŃuire. de a descoperi. simŃ estetic. meşteşugăreşti. deşi există aceşti centri specializaŃi. căscatul. Latura mecanică a centrului emoŃional se manifestă prin umor ieftin.memoria mirosului. dacă apare un dezechilibru. entuziasm intelectual. râsul. astfel încât complexa maşinărie umană să funcŃioneze. emoŃională şi intelectuală. sport. Cea emoŃională prin plăcerea mişcării. În timp ce latura intelectuală a centrului intelectual se manifestă prin atenŃie controlată. Centrul intelectual se manifestă prin afirmaŃii şi negaŃii. memoria durerii. sau ticuri. un alt centru poate să-i ia locul. De asemenea şi asta este foarte important de ştiut şi de urmărit.

cele negative având efecte de-a dreptul dezastruoase. de la caz la caz existând variaŃiuni.De exemplu. emoŃiile negative nu sunt necesare vieŃii şi funcŃionarii organismului. care duce la dureri de cap şi la secreŃia de substanŃe nocive celulelor. uitând de emoŃii şi confundând de cele mai multe ori sentimentele cu gândurile. ConsecinŃa acestui lucru este că. iar consecinŃele sunt că acel om devine o maşină. O altă consecinŃă este faptul că la muncile intelectuale le este mai greu. De fapt. De asemenea apare aşa zisa stare de stress. intelectual şi emoŃional. deşi în esenŃă ele sunt mai iubitoare şi mai puŃin egoiste. Problema este însă. bărbaŃii au tendinŃa de a funcŃiona. la nivelul centrului intelectual. fără suflet. O gândire super-raŃională anulează aproape total funcŃionarea centrului emoŃional. După controlul gândurilor. trebuie să încercăm să observăm şi să înŃelegem această modalitate de funcŃionare greşită şi să o corectăm. preocupat exclusiv de supravieŃuire şi de plăcerile trupeşti. ca un trăsnet asupra noastră. obiectivul următor este controlul emoŃiilor. de aceea 179 . EmoŃiile se abat în general. Pe de altă parte femeile sunt fiinŃe mai delicate şi trăiesc foarte mult la nivelul centrului emoŃional. în anumite situaŃii aceste emoŃii capătă o intensitate atât de mare încât ele îşi pierd total controlul nervilor. jumătate femeie! Numai atunci vei deveni o fiinŃă echilibrată şi vei balansa logica cu emoŃiile. în cea mai mare parte. că fie bărbat fie femeie. capacitatea lor de concentrare fiind mai redusă. să devii practic jumătate bărbat. adică să balansăm cei doi centri. Obiectivul este să îŃi echilibrezi cele două laturi ale energiei şi anume masculinul şi femininul. Desigur aceasta este adevărat în general.

să observăm cum ni se întunecă mintea şi ne pierdem conştiinŃa şi prin toate metodele să încercăm să ne mutăm înapoi în latura pozitivă.trebuie să ne luptăm cu ele. când eşti stăpânit de frică. emoŃiile şi mişcările în totalitate. De altfel rasele evoluate folosesc telepatia în scop de comunicare. în care vei verifica adevărul acestor lucruri. ieşitul la o plimbare. de aceea observarea a ceea ce se întâmplă cu tine îŃi mai dă o şansă de a te redresa. Scopul acestor antrenamente este de a îŃi menŃine o 180 . meditaŃie. Fii deci mai degrabă observator şi vorbeşte numai când şi ce trebuie. Identificarea este foarte dăunătoare. Tu eşti singurul tău salvator! După o lungă perioadă de observaŃie. duce la pierderea conştiinŃei. ascultarea de muzică. eşti pierdut total. încet vei progresa. necontrolat. situaŃie. Omul are tendinŃa de a se identifica cu orice lucru. în general. Controlul vorbitului este o altă preocupare pe care un om superior trebuie să o aibă. eşti prins într-o activitate. Observă că atunci când eşti prea surescitat. nimic şi nimeni nu te poate salva. duce la un consum de energie. însă savurează orice victorie şi încet. sau activitate. Să observăm ce se întâmplă cu noi în acele momente. iar vorbitul prea mult. poŃi trece la etapa de control. sau orice altă activitate care ne produce plăcere. Sigur nu va fi uşor la început să-Ńi controlezi. Ca modalităŃi ar fi pe lângă o foarte solidă voinŃă. persoană. Dacă nu eşti conştient de aceasta şi nu vezi ce Ńi se întâmplă. exerciŃii de respiraŃie. Vorbitul. gândurile. îŃi pierzi conştiinŃa.

nu valorează nimic fără o experienŃă pe măsură. Este de preferat. sau trăiri. încearcă doar să îŃi ia energie.” Evită să ai de a face cu oameni egocentrişti. Cuvintele sunt doar simboluri. Nu uita că trăim într-un univers prădător. când acesta face o boroboaŃă. veseli. în dorinŃa lor de a se simŃi bine. 5. pentru că nu ştiu. Fii deci egoist cu energia şi vibraŃia personală. ExperienŃa este cea care dă adevărul. sau violenŃi. iar nimeni nu face nimic rău din intenŃie ci doar din neştiinŃă. debarasarea 181 . AmintiŃi-vă ce a spus Isus pe când era schingiuit: “Iartă-i Doamne. calmi. ca antrenamentul să înceapă de la nivelul trupului şi anume. deschişi. care îşi apără pielea în permanenŃă. oricât ar fie ele de avansate.5 Formarea Noii Psihologii CunoştiinŃele teoretice. Caută grupuri de oameni pozitivi.stare de bine. iubitori. Observă cum mai toŃi oamenii. sunete. Observă nivelul energetic pe care îl ai şi ce îl face să crească sau să scadă. deoarece e mai uşor. negativişti. asemenea unei jungle! Trebuie să fii asemenea unui războinic. care încearcă să definească imagini. Desigur de un mare ajutor în realizarea acestui obiectiv îl au o foarte clară înŃelegere a felului cum funcŃionează viaŃa şi menŃinerea percepŃiei că toŃi suntem unul. ştie doar că nu are încă o conştiinŃă matură. Cum se poate supăra un părinte pe copilul său. că nu ştiu ce fac. emoŃii. de vibraŃie şi energie înaltă. De aceea practica trebuie să meargă în paralel cu acumularea de informaŃie. între care energia circulă liber şi se amplifică. Abia după aceea putem spune că apare cu adevărat înŃelegerea.

” Toate greşelile pe care le-ai 182 . ticuri. O şcoală. ÎnvaŃă să simŃi plăcerea mişcării. Odată ce Ńi-ai lansat intenŃia clară de a te reprograma trebuie să-Ńi însuşeşti un cu totul alt mod de viaŃă şi de a gândi. scoate din memorie. Trupul uman are nevoie de mişcare. Sportul şi mişcarea fizică trebuie să fie o preocupare majoră în viaŃa ta. sau un grup sunt de preferat. de la cele mai noi evenimente. alimentaŃia deficitară. înapoi şi analizează tot ce Ńi s-a întâmplat. trebuie să fie făcute ca o meditaŃie. Începe. sedentarism. preluată din rezervorul general. Observă cum la început oboseşti uşor. apare un aflux de energie. ExerciŃiile fizice. toate persoanele şi evenimentele. Rezerva de energie a trupului uman este foarte mare şi după trecerea unui prag critic. apărând o plăcere a mişcării. mai ales cele de forŃă. căci toŃi şi toate în jurul tău sunt diferite. vorbitul prea mult. nu ai să intri în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. un nou mod de a percepe şi de a interpreta totul în viaŃă. capacitatea de efort creşte. Încearcă să-Ńi găseşti tovarăşi care sunt pe aceeaşi frecvenŃă cu tine. obiceiuri mecanice. De unul singur îŃi va fi foarte greu. nu numai fizică dar şi mentală. Ce spunea Isus? “Până când nu ai să te naşti din nou. făcându-Ńi o analiză a vieŃii tale până în prezent. Eşti un om nou consideră că te-ai renăscut. cu concentrare (eventual cu ochii închişi) şi respiraŃie. luată în sens invers. Supraefortul este cel mai important. sedentarismul îl omoară şi îl îmbătrâneşte repede. care este de-a dreptul imens.de vicii. Aceasta nu este uşor desigur. el fiind singurul care ajută dezvoltarea. Trebuie să-Ńi formezi o nouă psihologie. Ceea ce nu îŃi face plăcere şi care nu te mai reprezintă. apoi pe măsura antrenamentului. de aceea cuvântul cheie trebuie să fie voinŃa.

ci ce ai de gând să faci de acum încolo! Nu te simŃi vinovat pentru nimic şi iartă-i pe toŃi cei care te-au supărat. iar noi suntem aici pentru a învăŃa şi a creşte spiritual. sau vătămat. iar dacă moartea este o experienŃă foarte plăcută. nu îŃi vei înceta existenŃa. EsenŃa Creatorului este iubire necondiŃionată. ele au scopul lor în evoluŃie. e doar un prag. (de altfel naşterea e cu mult mai dură decât moartea). nimeni nu te pedepseşte pentru ce ai făcut. nu există decât experienŃa. o transformare. oricât ar fi ea de dură. este din cauză că nu ştiu. atunci de ce să mai ai frică? Frica este cel mai mare inamic al tău îŃi paralizează gândirea şi trupul. Hitler a avut cele mai bune intenŃii şi anume de a salva omenirea şi a instaura Epoca de Aur. un nou început. 183 . Tu şi experienŃa ta.făcut. Tu eşti singurul tău judecător. chiar dacă ai supărat sau ai vătămat pe alŃii. ÎnŃelege că moartea nu e ceva de speriat. Nimeni nu vrea să facă rău cu adevărat. Totul este doar în mintea ta. Dă dragoste şi înŃelegere tuturor celor din jur şi înŃelege-i că dacă fac greşeli. ci din lipsă de înŃelepciune şi conştienŃă. înŃelege că nu le-ai făcut intenŃionat. Încearcă să-Ńi păstrezi calmul şi echilibrul în orice situaŃie. se întâmplă obligatoriu. Păcatul este o iluzie inventată de dogmele religioase. Deci nu ai fi putut să eviŃi. Binele sau răul nu există ca adevăr intrinsec. Important nu este ce ai făcut. Accidentele nu se întâmplă întâmplător. Şi dacă cea mai mare frică este să mori. nu uita că totul este preprogramat şi ceea ce trebuie să se întâmple. creându-Ńi un lanŃ de evenimente nefavorabile. Se spune că orice atac este un strigăt de ajutor. Distruge-Ńi ego-ul! El îti este cel mai mare duşman. eşti mult mai mult decât acest trup fizic şi prin părăsirea lui.

ToŃi şi toate sunt perfecte. de aceea lumea din jurul tău e atât de crudă şi de nedreaptă. în bine şi rău. Dar nu avea milă pentru toŃi săracii. Nu ai o eternitate aici. nu ai nevoie de nimic şi de nimeni. pe această planetă. Nu vezi că din situaŃiile cele mai grele ieşi întărit şi mai înŃelept? Dacă totul Ńi-ar fi uşor. Tu nu ştii care este locul şi planul sufletului altuia. fii un luptător şi nu uita că nimic nu se întâmplă împotriva ta. iar viaŃa ta este perfectă. Foloseşte-l la maximum. Trăieşte doar în prezent la maximum de intensitate. Scopul întunericului este divin şi anume de a ne crea experienŃa proprie pentru a ne dezvolta conştiinŃa. iar ziua de mâine va fi bună pentru tine. Eşti în acea etapă în care trebuie să înŃelegi asta. de fapt ai foarte puŃin timp. Însă tu stai deasupra tuturor şi nu-Ńi scădea vibraŃia 184 . fără cea a întunericului. nu ai evolua la nivelul următor nici într-un milion de ani. pentru a creşte şi a te dezvolta spiritual. în lumină şi întuneric. încetează să mai visezi fără rost şi să-Ńi proiectezi mintea în viitor. despre nimic. Nu te văita la nimeni. ajută-l cu ceea ce are nevoie. suntem un fir de praf într-un univers infinit. Creatorul şi creaŃia sunt perfecte.Ceea ce ne distruge este faptul că ne dăm prea multă importanŃă. trupul este cel mai mare dar care Ńi-a fost dat. Nu avem nici o importanŃă. iar tu ai singura obligaŃie să-Ńi urmezi propria experienŃă şi evoluŃie. Nu trebuie să ai milă de ceilalŃi. fii brav. ÎnŃelege că trăim într-o lume polarizată. Nu îŃi este de nici un ajutor. Abia eşti conştient de al tău. Dacă simŃi că vrei să ajuŃi pe cineva. Ai tot ce-Ńi trebuie ca să fii fericit. Nu poate fi experienŃă a luminii. łi-a fost sortit să treci prin această experienŃă. chiar dacă-Ńi este greu. sau în trecut. îŃi iroseşti clipa şi îŃi consumi energia inutil. Gândeşte pozitiv şi fii paşnic. sau handicapaŃii de pe planetă.

nimic nu este serios. asemenea unui copil. sau un vis. cu capătul ascuŃit aşezat de-a lungul şirei spinării. Chakrele se rotesc cu viteze diferite şi vibrează cu frecvenŃe 185 . Vezi frumuseŃea şi perfecŃiunea în orice persoană. Este doar o simulare virtuală!!! Opreşte-Ńi mintea şi lasă-Ńi liberă percepŃia la splendoarea naturii şi a vieŃii. ca pe un film. savurează la maximum toate experienŃele şi înŃelege că totul este doar o joacă. în veselie. Vezi tabloul general al creaŃiei. Ei stabilesc legătura cu celelalte trupuri energetice şi au forma unor vortexuri.6 Chakrele Curgerea fluxului de energie în trupul fizic se face prin centrii energetici. o contemplaŃie şi găseşte plăcere în cele mai monotone activităŃi. Decide cine vrei să fii şi în ce relaŃie vrei să te situezi faŃă de fiecare persoană. Stai cât mai mult în bucurie. sau situaŃie. dragostea necondiŃionată a Creatorului şi crede că nu eşti lăsat singur nici o clipă. îŃi dă oportunitatea de a alege cine eşti şi cine vrei să devii. Secretul este să alegi întotdeauna cu dragoste. grandoarea şi măreŃia lui. Puterea omului este incalculabilă. Priveşte totul detaşat. nu te implica prea mult emoŃional. de a trezi cât mai mult din puterea ta adormită! 5. care în cultura Indiana sunt cunoscuŃi sub denumirea de chakre. nu judeca pe nimeni. în orice eveniment. Fă din orice activitate o meditaŃie. Alege deci conştient.pentru nimeni şi nimic. Fiecare clipă este de aur. de aceea să ai un singur obiectiv şi anume de a ajunge la putere.

hrană şi adăpost. FuncŃia ei principală este de a ne conecta la pământ. prin eliberarea de hormoni. Să facem o scurtă trecere în revistă a principalelor chakre: • Chakra Rădăcinii este situată între picioare şi este îndreptată în jos. Nevoile ei sunt instinctuale. fiecăreia fiindu-i asociată o culoare.diferite. prin picioare. Aici se află încolăcită energia kundalini 186 . Culoarea asociată este roşu. pentru a balansa sistemul endocrin. după care urcă pe şira spinării. din spectrul luminii. Ea conduce energia pământului în sus. de supravieŃuire. precum şi o glandă endocrină.

cum ar fi cea a sunetului. nu domina. Ea ne dă puterea personală. Cristale utilizate: topaz. opal. aquamarină. topaz roz. Ne dă energie. Ne permite să iubim intens. Ne aduce împlinirea sexuală şi abilitatea de a accepta schimbarea. Chakra Inimii este situată în dreptul pieptului. deasupra organelor genitale Culoarea asociată este oranj.energia evoluŃiei conştiinŃei. senzaŃii şi mişcare. să avem un simŃământ de pace. rubin. carnelian. Chakra Gâtului este situată la gât. Ne ajută să comunicăm cu 187 • • • . Prin ea experimentăm lumea exterioară ca vibraŃii. Cristale utilizate: peridot. Chakra Plexului Solar este situată în dreptul plexului solar. garnet roşu. Culoarea asociată este albastru. Ea ne conectează cu ceilalŃi prin emoŃii. calcită. turmalină galbenă. pentru a se ridica spre cap. aşteptând să fie trezită. să simŃim compasiune. voinŃa. citrină. safir albastru. Cristale utilizate: safir. • Chakra Sexuală este situată în partea de jos a abdomenului. ego-ul şi unitatea. dorinŃe. Culoarea asociată este verde. cuarŃ roz. Este legată de dragoste şi face legătura între opoziŃiile psihicului: masculin şi feminin. emerald. autonomia şi ne influenŃează metabolismul. rodonită. Cristale utilizate: jasper roşu. spontaneitate şi puterea de a accepta. Culoarea asociată este galben. reprezentând limbajul. carnelian. care stă adormită.

Cristale utilizate: topaz albastru. situată deasupra cm. făcând conexiunea cu cosmosul şi cu Creatorul. holografică şi situată în afara timpului. Ne deschide facultăŃile paranormale şi înŃelegerea spirituală. cea care le controlează pe toate celelalte. Culoarea asociată este violet. Ne permite să înŃelegem marea scenă a spiritului. Chakra Coroanei este situată în creştetul capului. Ne aduce informaŃie. selenită. Cristale utilizate: moldavită. safir albastru. lapis iazuli.ceilalŃi şi să fim buni oratori. ametist. turcoaz. înŃelegere. sugilită. înŃelepciune. Dă conştiinŃa pură. Culoarea asociată este indigo. este multidimensională. Este legată de actul vederii spirituale. Cristale utilizate: diamant. Ea reprezintă chakra conştiinŃei. Reprezintă Lactee şi preia Cristale utilizate: • • • Chakra Poarta Stelară este situată deasupra capului la o înălŃime de 30 cm de creştetul capului. conexie spirituală şi extaz. rotindu-se cu o viteză foarte 188 . Cristale utilizate: celestită. Aceşti centri energetici. • Chakra FrunŃii este situată în mijlocul frunŃii. Ne conectează cu cosmosul. Este cea mai înaltă legătură pe care o putem face cu creaŃia. în evoluŃia noastră actuală. Chakra Steaua Sufletului este capului la o distanŃă de 15 conexiunea cu galaxia Calea informaŃiile din surse galactice.

până ajunge la 189 . precum şi dezvoltarea voinŃei. sau cap. în gândirea şi comportamentul nostru. iertarea tuturor celor care ne-au rănit şi deschiderea către comunicaŃie. pe rând. de deschidere a chakrelor este de a ne concentra la ceea ce credem. sunt de o mare sensibilitate. Deschiderea şi alinierea chakrelor este secretul dezvoltării abilităŃilor paranormale. Ei nu îşi păstrează viteza şi frecvenŃa de la sine. începând cu cea a rădăcinii. La cea de a treia. Abia după o lungă perioadă de stabilitate. de Unicul Creator. respectul faŃă de sine şi intenŃia de a nu te lăsa controlat de alŃii. trup şi spirit stă la baza sănătăŃii şi a stării noastre de bine. Chakrele a şasea şi a şaptea se activează atunci când devenim conştienŃi de lumea spirituală. Pentru cea de a patra trebuie să ne cultivăm sentimentul de iubire necondiŃionată. La cea de a cincea înŃelepciunea. începând să ne dezvoltăm percepŃia extrasenzorială. de sexualitate şi neîncrederea în puterea proprie. prin relaxare şi vizualizare chakrele pot fi deschise conştient. după care este important să ne imaginăm cum energia kundalini urcă încet. avem sentimentul fricii faŃă de viaŃă. prin fiecare chakră. sau suntem egoişti. Blocajele la nivelul chakrelor întâia şi a doua sunt date de frică. ne simŃim victime. sentiment. ci sunt în permanenŃă influenŃaŃi de orice gând. despre anumite laturi ale vieŃii şi să ne schimbăm gândirea greşită. Când sunt nebalansate.mare şi făcând legătura dintre trupul nostru şi mediul exterior. ele încep să se cristalizeze. spate. fugim de realitatea fizică. sau acŃiune. Perfectul echilibru dintre minte. Un exerciŃiu foarte uşor. În meditaŃie. Simptomele fizice includ dureri de picioare.

YAM. RAM. 190 . corespunzătoare chakrelor. Alte metode uzuale şi la îndemâna tuturor. deşi sunt foarte importante. foloseşte punctele din palme şi tălpi. combinată cu vizualizarea culorii respective Aromoterapia. 5. bazată cât mai mult pe vegetale şi eliminarea grăsimilor. efectuată de instructori specializaŃi Yoga. sunt: • • • • • • • • • • • • Masajul. etc Reflexologia.7 IniŃierea Simplele exerciŃii de concentrare. alcoolului. unde sunt situate chakrele Reiki este o formă de a direcŃiona curgerea energiei prin corp. VAM. cafelei. de activare şi balansare a chakrelor. efectuat de către un terapist Plimbările într-un cadru natural liniştit şi nepoluat AlimentaŃia. cu care se masează locurile de pe corp. OM Concentrarea asupra yantrelor. prin masarea acestora.cea a coroanei. nu au puterea. focusare a atenŃiei şi meditaŃie. foloseşte lichide volatile din plante (uleiuri). prin posturi şi meditaŃie Aşezarea pe fiecare chakră a unui cristal de culoarea corespunzătoare Terapia culorilor IncantaŃia mantrelor specifice pentru fiecare chakră şi anume: LAM. care sunt simboluri specifice fiecărei chakre Muzica şi dansul. HAM.

Caută locuri liniştite. aşa zisele vortexe. Lucrând cu ele. asistată de către masteri. turcoazul şi lapis iazuli. În trecut. ai să începi să înŃelegi ce este aceea energie şi ai să o simŃi în orice obiect. după o perioadă relativ scurtă.singure. în ce priveşte folosirea cristalelor: 191 . Multe din aceste locuri mai există încă şi pot fi vizitate. Observă pe fiecare. totul este energie. de a ne deschide spiritual. te influenŃează şi te ajută să îŃi deschizi chakrele. la început. Purtarea cristalelor la gât este de un foarte mare ajutor. Orice cristal este uşor de simŃit. calcita. dacă îl Ńii în mână şi intri într-o stare de relaxare. Acestea sunt construcŃii megalitice. sau în locuri sacre. diferite de cea a aurei proprii. este necesar să te expui la o sursă puternică de energie. moldavita. Printre cele mai puternice cristale sunt. energia este foarte redusă şi foarte distorsionată. sau surescitată. Practic. fă exerciŃii de meditaŃie acolo şi încearcă să simŃi energia soarelui. situate în centrii energetici ai planetei. pe malul mării. Cristalele şi anumite minerale care au un nivel ridicat de energie. având o gamă largă de frecvenŃe. a aerului şi a apei. cum te simŃi. deci orice obiect şi orice fiinŃă are energia sa. de meditaŃie. cum îŃi este mintea. ce efect are asupra ta. dacă este relaxată. Aici energia este deosebit de puternică. Ca o regulă generală. Planeta are anumite puncte în care liniile de câmp energetic se intersectează. ce respectă principiile geometriei sacre. în oraşele mari. Iată câteva recomandări. în mijlocul naturii. iniŃierea spirituală era făcută în temple. aglomerate. Deoarece sistemul nervos este obişnuit să funcŃioneze la un potenŃial foarte scăzut. care să-Ńi deblocheze forŃat chakrele şi să îŃi oprească mintea.

din Egipt. Kanite. Lepidolită Concentrare: Fluorite. ConfecŃionează-Ńi o astfel de piramidă şi meditează în ea. capabilă de a amplifica energia. nivelul de amplificare diferă. Turcoaz ComunicaŃie extraterestră: Moldavite. Într-o încăpere cu lumină difuză. la alŃii cât şi la diferite obiecte. Labradorite Balans. Jasper.capabile de a face să curgă energia.• • • • • • • • • • • AbundenŃă: Citrine Sedative: Ametist. În funcŃie de material şi de dimensiunile ei. Lapis Iazuli Fericire: Citrine Autocontrol: Labradorite Călătorii astrale: Geode. Cea mai potrivită proporŃie este cea a marii piramide de la Giza. cuprul. plasticul. dacă ai să începi să vezi aura atât la tine. crescându-Ńi considerabil vigoarea fizică şi mentală. Aur. roagă pe cineva să stea cu spatele spre un perete 192 . ÎŃi va fi schimba viaŃa! De un mare ajutor în schimbarea percepŃiei îŃi va fi. Goelite Curaj:Aquamarine Depresie: Topaz. în care unghiul feŃelor laterale este de 52 de grade. un magnet purtat la gât îŃi va alinia chakrele cu liniile magnetice ale Pământului. Piramida este structura geometrică cea mai puternică. Piatra Lunii ComunicaŃie: Turcoaz MagneŃii sunt materiale deosebit de puternice. sau aluminiul. Ca material se poate utiliza lemnul. sau chiar puneŃi-o deasupra patului şi dormi în ea. Nu este greu. trup şi spirit: CuarŃ fumuriu. minte.

luarea de informaŃii despre viitorul şi planul tău aici pe Pământ. a unui obiect roşu. Anumite substanŃe psihedelice. ca şi când dormi. au capacitatea de a-Ńi înălŃa conştiinŃa. însă eşti conştient. Fiecare persoană are un Sine Superior. modificându-Ńi percepŃia şi făcându-te să înŃelegi că eşti spirit liber. Acesta poate fi contactat. iar 193 . un instructor. întrun scop prestabilit. Uitându-te insistent cu ochii în afara focusului. pentru a-Ńi aminti cine eşti şi eventual să-Ńi vindeci vreo traumă. sau albastru. folosindu-Ńi mecanismul de vorbire. în care mintea îŃi este total oprită.alb. pentru a o asista. De asemenea. încercând să fixezi un punct undeva în spatele persoanei. de exemplu. Hipnoza reprezintă o tehnică deosebit de puternică pentru expandarea conştiinŃei şi deschiderea glandei pineale. obŃinute din plante. el poate comunica prin tine. cu acordul tău bineînŃeles. vei începe să sesizezi o ceaŃă gălbuie care îi înconjoară capul. pe care obişnuiesc să le utilizeze şamanii din America. care reprezintă conştiinŃa sa venită din viitor. în stare de hipnoză şi îŃi poate da sfaturi foarte importante pentru viaŃa şi evoluŃia ta. care este responsabilă de percepŃia tărâmurilor din timpspaŃiu. inducându-Ńi o stare de relaxare. mult mai profundă decât meditaŃia. sau chiar un prieten mai iniŃiat. cum ar fi. cel care te ghidează poate să te trimită în vieŃile trecute. Pentru că. În această stare. cel puŃin la început nu ai încă voinŃa şi tehnica necesară. Apoi fă exerciŃii pentru a vedea aura plantelor. vei simŃi o supra încărcare energetică şi o extraordinară stare de pace şi linişte. te poate hipnotiza. După terminarea şedinŃei. cu alte entităŃi inteligente.

vei fi capabil de a-i vedea mişcările geometrice. în scop de amuzament. asemenea unui robot. sute de astfel de plante. DMT-ul. Sigur. să înŃelegi cine eşti şi cum funcŃionezi. etc. nu sunt recomandabile. şi ar fi bine să fii asistat de un iniŃiat. nu sunt nocive şi în principal au fost create cu un scop benefic în evoluŃia conştiinŃei. Aşa zisele droguri sintetice. nu le folosi. adică să călătoreşti prin alte tărâmuri. 194 . nu să te ameŃeşti şi să adormi fără a înŃelege nimic. De asemenea vei putea simŃi cu adevărat energia şi să vezi aura. cu scopul de a-i ajuta în evoluŃie pe cei dornici. anumite ciuperci. Ele trebuiesc folosite. la petreceri. Dar atenŃie! Nu le folosi singur. morfină.prin intrarea în corp şi acŃionarea prin intermediul minŃii. mai înalte. unde poŃi contacta diverse alte entităŃi inteligente. care te Ńine prizonier. Vei înŃelege că trupul tău este un mecanism. care să te ghideze şi cu care să poŃi împărtăşi din această experienŃă extraordinară. de către Creator. pot avea efecte nedorite asupra sănătăŃii! De asemenea pot duce. nefiind naturale. a matricei. stabilit cu precizie matematică şi că percepŃia ta este foarte limitată. doar de câteva ori în viaŃă. pe planetă au fost însămânŃate. însă poate cele mai uzuale ar fi LSD-ul (care de altfel a fost utilizat în medicină cu rezultate extraordinare). la dependenŃă. până când Ńi se deblochează chakrele şi Ńi se deschide sistemul nervos. cum fac mulŃi. percepŃia ta se limitează. tranchilizantele. marihuana. deoarece. Plantele practic. cocaină. nu tot timpul. cum se deplasează pe un grafic. Închizând ochii. de aceea în mod obişnuit nu poŃi sesiza mecanicismul trupului. printr-o folosire mecanică şi prea abundentă. ci doar la început. vei începe să visezi conştient. Scopul tău este să-Ńi expandezi conştiinŃa şi să descoperi ce este în afara iluziei.

În această stare. vei fi capabil de a călători pe alte tărâmuri mai înalte. fiori prin corp. care pot fi de o intensitate foarte mare. Practic îŃi vei deschide poarta stelară hiperdimensională naturală. În general senzaŃia de energie se simte asemenea unei călduri. nu numai că va fi din ce în ce mai uşor de realizat. ca de transă. dar te vei scufunda din ce în ce mai adânc în oceanul de conştiinŃă. sau a-Ńi pierde cunoştiinŃa. dându-Ńi senzaŃia că eşti străbătut de un curent electric. a urechilor. iar ca efecte secundare ar fi: încălzirea feŃei. apropie-le. sau pe şira spinării. ca urmare a influenŃei mâinilor asupra aurei capului. Cu timpul meditaŃia. după o vreme te vei simŃi. deoarece ei sunt efectul creşterii vibraŃiei celulelor corpului. sunt deosebit de benefici. care se află în creier şi îŃi vei elibera percepŃia de capcana iluziei. Ai să simŃi fiori şi o presiune în cap. Fă asta până când ai să simŃi o căldură în palme. de a vedea imagini. Aceşti fiori. în lateral. ca şi când ai ceva solid între palme şi aproape că nu mai poŃi să le apropii. Mişcă-Ńi palmele prin faŃa capului. la aproximativ 20 cm şi imaginează-Ńi cum circulă un flux de energie între ele. şi înŃelege că lumea viselor este la fel de reală ca şi cea fizică. a auzi voci. toată experienŃa este doar imaginaŃie. Încearcă să-Ńi aminteşti visele. de a stabili contacte cu Sinele Superior. sau cu alte fiinŃe energetice inteligente. simte această energie. este doar o proiecŃie virtuală ce apare în interiorul creierului 195 . fără a adormi. łine palmele faŃă în faŃă.Desfă palmele şi imaginează-Ńi cum iese energie din ele. depărtează-le. notează-le dacă este necesar. chiar dacă nu o vezi.

Nimeni şi nimic nu-Ńi vor sta în cale. forŃa ce stă în spatele formării tuturor galaxiilor şi a corpurilor cereşti. ai tot timpul la îndemână cea mai mare forŃă posibilă: intenŃia. esenŃa Creatorului. Nu există cu adevărat o lume fizică materială. ba din contră toate forŃele universale te vor servi şi-Ńi vor da ajutor în realizarea acestui măreŃ obiectiv. 196 . Ea reprezintă însăşi forŃa vieŃii. Nu te subestima şi nu te limita în nici un fel. odată ce Ńi-ai lansat clar intenŃia de a evolua accelerat. Tu eşti cel care decizi dacă vrei să o foloseşti sau nu.tău. puterea ta este infinită. ci doar un ocean infinit de energie conştientă. Şi nu uita. care vibrează şi se mulează într-o incredibilă diversitate de forme de ondulaŃii. eşti o fiinŃă divină.

197 .

6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII Universul în care trăim, deşi nu este singurul, este imens, cuprinzând miliarde de galaxii, care la rândul lor cuprind miliarde de stele, asemănătoare soarelui, multe dintre ele având sisteme planetare similare cu al nostru. ViaŃa nu se desfăşoară numai în densitatea a treia de vibraŃie, ci în multe altele, divizată pe principul celor şapte frecvenŃe ale scării muzicale. De aceea planetele care nouă ne par a fi nelocuite, sunt de fapt locuite de fiinŃe energetice în alte dimensiuni. Ele sunt formate din şapte sfere energetice concentrice, având culorile spectrului luminii. Fiecare dintre aceste sfere este o planetă locuibilă în dimensiunea respectivă. De exemplu noi locuim pe sfera a treia a planetei, de culoarea galbenă, corespunzătoare Dimensiunii a 3 a. Aşa cum am mai spus, există şi lumi subterane, Pământul asemănându-se mai degrabă cu un fagure de miere, decât cu un corp solid. CredeŃi oare că un Creator atât de perfect şi calculat ar fi făcut risipă de material creând atâtea corpuri cereşti numai pentru decor? În nici un caz. Ele sunt “scene cosmice” unde se joacă, aceeaşi piesă, şi anume cea a vieŃii, numai că viaŃa este mult mai complexă şi mai variată decât cea pe care o experimentăm şi o înŃelegem noi. Deci, fiinŃe inteligente sunt mult mai multe decât neam putea imagina şi sub multe alte forme. Însă ca o regulă generală, forma de bază în acest univers a fost aleasă ca fiind cea “humanoidă”, nu reptiliană, sau asemenea monştrilor prezentaŃi în unele filme de science fiction. De aceea, cu mici variaŃii de proporŃii, culoarea pielii, sau densitate, aceste fiinŃe se aseamănă unele cu altele. Ele, aşa cum am mai spus, sunt de două feluri: din 198

partea “luminii”, blânde, iubitoare, care ajută procesul evolutiv, şi din partea “întunericului”, fiinŃe egocentriste, care nu cunosc adevărul şi au frică de lumină şi de dragoste, acŃionând în interese personale, cu scopul de a lua energie, de fapt aceasta fiind hrana lor. Aceste civilizaŃii sunt bineînŃeles pe diverse nivele evolutive, unele nefiind capabile de a se desprinde de planeta lor (cum este şi cazul nostru), iar altele deŃinând cunoştiinŃe cu mult mai avansate ale fizicii universului şi având posibilităŃi de a se deplasa prin spaŃiu, cu alte metode decât cu simple nave cu reacŃie (chiar şi pe Pământ această tehnologie este depăşită de 30 de ani). FiinŃele de lumină sunt organizate în ConfederaŃia Galactică, ele fiind conştiente de planul de ansamblu al Creatorului şi îndeplinesc misiuni în scopul de a îi realiza planurile. Regulile principale ale jocului în acest univers sunt: "Legea respectării voinŃei proprii a fiecărei entităŃi" şi "Legea că totul este permis". Astfel cele două echipe, Lumina şi Întunericul se luptă între ele, ca într-un joc virtual pe computer. Cea mai apropiată asemănare ar fi cu filmul Războiul Stelelor. Uneori au loc bătălii între cele două forŃe, pentru asigurarea supremaŃiei în diferite zone ale galaxiei. Însă, spre bucuria noastră, acest joc nu este proiectat să dureze la infinit, este împarŃit pe cicluri şi odată cu intrarea Pământului în zona de vibraŃie ridicată, din galaxie, lucrurile nu vor mai putea continua aşa. Pământul iese treptat la lumină, iar pe data de 21 decembrie 2012 va trece în vibraŃia a patra, nemaisuportând viaŃa în dimensiunea a treia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Pământul actual, aşa cum îl ştim noi astăzi, nu va mai susŃine viaŃa în Dimen199

siunea a 3 a. Noua lume va fi în altă vibraŃie, pe o sferă în jurul Pământului actual, cu o rază mai mare, în spectrul verde al luminii, ce va fi invizibilă percepŃiei din dimensiunea a treia. Pământenii vor avea oportunitatea de a se îndrepta spre lumină şi iubire, iar cei ce vor face această alegere conştient, vor ascende în Dimensiunea a 4 a. CeilalŃi, care nu vor crede şi nu vor fi pregătiŃi pentru această transformare radicală a conştiinŃei, vor părăsi planeta, continuându-şi drumul evolutiv în altă zonă a galaxiei, cu vibraŃia corespunzătoare. Deci fiecare, în funcŃie de credinŃa lui şi de alegerea pe care o va face, se va deplasa la locul potrivit nivelului său evolutiv. Lumea aceasta, aşa cum o ştim astăzi nu va mai exista, va fi de domeniul trecutului! Procesul de ascensiune evolutivă, din Dimensiunea a 3 a în cea de a 4 a, este un proces fizic complex, de creştere a frecvenŃei de vibraŃie a fiecărei molecule din corpul nostru. Cum se face aceasta? Se face conştient pe baza schimbării de percepŃie şi comportament, pe alegerea de a sta cât mai mult în vibraŃie înaltă, pozitivă şi în iubire, de a ne ajuta semenii, de a ne pune în serviciul omenirii şi al procesului său evolutiv. Să nu mai dăm interpretări negative la ceea ce apare în viaŃa noastră, să înŃelegem că mai presus de toate este un plan grandios, pe care mintea noastră nu-l înŃelege şi că suntem protejaŃi, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Să fugim de energia negativă, care ne Ńine în percepŃie scăzută şi frecvenŃă joasă. Cu cât vom lucra mai mult cu noi pentru aceste transformări interioare, cu atât avem şansa istorică de a ne muta în Lumea Nouă, bazată pe cu totul alte principii, care va fi de 100 de ori mai armonioasă şi mai bună ca cea în care trăim astăzi. Aşa cum am mai spus, este foarte important să căutăm 200

informaŃie, să fim, aşa cum spunea Isus, “însetaŃi de adevăr”; să ne deschidem mintea şi să ne ascultăm sufletul, acea voce interioară care ne ghidează în tot ceea ce facem. Aceasta este scânteia divină a Creatorului, care există în fiecare dintre noi, dar pe care, din păcate, de atâtea ori o sfidăm, neştiind ce înseamnă şi ascultăm de gândirea raŃională a minŃii logice, a ego-ului. Simultan cu dorinŃa noastră de a ne transforma, energia ce vine spre Pământ se va amplifica şi practic va constitui o forŃă care ne va trage spre noua destinaŃie, însă aceasta numai dacă ne “deschidem” la ea, mai precis dacă ne acordăm pe frecvenŃa ei. Altfel, dacă vom bloca energia schimbării, sistemul nostru nervos va fi suprasolicitat, în trupul nostru apărând şocuri, ce vor putea duce la efecte dramatice. Ascensiunea este un proces lung şi complex de evoluŃie spirituală. El a început cu mii de ani în urmă, în prezent ajungând în ultima sa etapă. De obicei planetele şi speciile de viaŃă încarnate pe ele, ascend prin exeperimentarea de cataclisme naturale, adică prin ciclul moarte – înviere. De aceea încă din timpuri străvechi s-au făcut tot felul de profeŃii despre dezastre teribile. Învierea reprezintă de fapt ascensiunea, prin care toate formele biologice încep viaŃa din nou, la un nivel superior de conştiinŃă, într-o dimensiune mai înaltă. Organismul este supus unui şir de transformări, ce au ca scop final uniunea dintre trupul fizic şi spirit, într-o singură fiinŃă de lumină, care este perfectă. Încarnarea lui Isus a reprezentat un punct important în procesul de evoluŃie şi ascensiune, deoarece El a preluat păcatele oamenilor (karma) transmutandu-le energia către lumină, deschizând astfel calea unei ascensiuni blânde. Acest

201

Crearea corpului luminos are loc în douăsprezece etape. în anul 1988. prin trezirea spirituală obişnuită. Corpul luminos de nivelul al optulea crează schimbări extreme în trupul fizic. Cu cât celulele sunt mai încărcate cu energie luminoasă. Între etape există perioade de gol. Metoda de creştere a luminii din trupurile fizice ale tuturor formelor de viaŃă. Corpul de lumină a fost introdus ca un experiment. până când apariŃia fiinŃei de lumină devine posibilă. sau un sentiment de inutilitate. Primul pas a durat o mie de ani şi a început cu răscumpărarea făcută de Isus. Primii şase paşi au fost structuraŃi pentru a crea o modificare gradată la toate nivelele. mentale şi emoŃionale. la şapte luni după ConvergenŃa Armonică şi reprezintă un experiment. în paralel cu schimbările fizice. transformările se axează consecutiv pe câte o arie a experienŃei personale. care pot da stări de depresie. ce duc adesea la simptome asemănătoare unei îmbolnăviri. La sfârşitul fiecăreia dintre ele. se intensifică transpiraŃia şi e posibilă 202 . spiritul are un nivel mai ridicat. nu a mai fost aplicată în nici unul din universuri şi are scopul de a transforma carcasa fizică într-un vehicul capabil de a se uni cu Sinele Superior. pot apare dureri. cu atât densitatea trupului este mai coborâtă şi corespunzător. sau înŃepături şi adesea junghiuri în cap. Datorită scăderii densităŃii celulelor. cauzate de moartea egou-lui. Pe măsură ce tot mai multă lumină intră prin ochi şi urechi. De la nivelul al şaptelea la al zecelea. precum şi a vibraŃiei planetei. deoarece ascensiunea nu s-a mai făcut niciodată în acest fel.proces se desfăşoară în etape. schimbările vor fi perfect integrate în toate ariile vieŃii şi spiritului.

etc). La începutul nivelului al zecelea. Masa musculară astfel creată este singura capabilă de a proteja sistemul nervos de supraîncărcarea energetica la care este supus. sau bâzâieli în cap. ce vin sub formă de “pachete luminoase” (coduri). Este începutul trezirii spirituale. Aceste mesaje.chiar şi apariŃia diareei. noi abilităŃi vor începe să facă parte din viaŃa ta obişnuită. Odată cu apariŃia noii identităŃi se va schimba şi percepŃia locului şi rolului în această lume. ci se arde. în scopul de a înmagazina fluxul crescut de energie spirituală. alergarea. ce intră în el. Preocuparea principală este cea a relaŃiilor interumane. continuarea unei relaŃii bazate pe control şi manipulare devenind intolerabilă. schimbările spirituale (din nivelul al şaptelea) se integrează cu cele fizice (din nivelul al optulea). ce te va conduce la masterarea abilităŃilor adormite ale trupului şi ale spiritului. Nivelul lor de intensitate este reglat de ghizii spirituali. ReŃeaua energetică a galaxiei transmite în permanenŃă mesaje către toate formele de viaŃă de pe Pământ. Clarviziunea practic va lua locul 203 . ce pot deveni adesea foarte intense şi supărătoare. emanând în jurul tău dragoste şi tandreŃe. trebuiesc convertite apoi în gânduri conştiente. Pe măsură ce vei deveni din ce în ce mai conştient de energie. Trupul uman are tendinŃa de a-şi mări volumul. care emit aceste semnale în scopul trezirii conştiinŃei. distrugând receptorii de insulină din celule. viaŃa îŃi va părea nouă şi te vei simŃi ca renăscut. este exerciŃiul fizic intens (ridicarea de greutăŃi. La nivelul al nouălea. Ele se manifestă ca Ńiuituri. înotul. Singurul lucru posibil de făcut în acest caz. ducând la dereglări metabolice. łesutul adipos nu are aceeaşi capacitate. având ca efect îngrăşarea. pentru a putea fi înŃelese şi folosite în viaŃa de zi cu zi.

În fine nivelul al doisprezecelea. manifestarea imediată a gândului în realitate fizică.vederii fizice şi vei începe să vezi imagini din Dimensiunea a 4 a. Numeroase fiinŃe extraterestre sunt acum în jurul nostru. tranziŃia fiind atât de uşoară încât adesea trece neobservată. Ascensiunea poate avea loc atât la nivel individual cât şi în grup. Acest surplus de energie îŃi va da posibilitatea să realizezi adevărate “miracole”. În acelaşi timp apar nivele mai profunde de procesare a emoŃiilor şi vei crea cele mai adânci frici. uniunea cu Creatorul Universal. extazul. tu fiind tot aici. DiferenŃa constă în abilitatea de a trăi şi simŃi bucuria. cum ar fi de exemplu. AbilităŃile spirituale continuă să crească. camuflate în trupuri de oameni obişnuiŃi. pentru a le experimenta şi a te curăŃa de ele. Numeroase nave orbitează în jurul Pământului. Vei învăŃa cum să-Ńi economiseşti energia nemaiconsumand-o inutil pe gânduri şi emoŃii. Cu timpul însă vei învăŃa cum să foloseşti această nouă peceptie. cu misiunea de a ajuta procesul. Ele sunt printre noi. 204 . reprezintă ascensiunea. iar trupul începe să-şi schimbe aspectul. destinaŃia acestui mare salt evolutiv! Ea este marcată de activarea completă şi mutarea vehiculului interdimensional luminos (Merkabah) în centrul trupului. Tot ce ai de făcut în realizarea acestui obiectiv divin este să-Ńi trăieşti fiecare clipă ca pe o capodoperă a bucuriei. dar un altul. care se întâmplă într-o clipă. devenind pe deplin responsabil de viaŃa ta. Prietenii s-ar putea să-Ńi spună că ai ceva schimbat şi că ai întinerit. Nivelul al unsprezecelea apare ca o progresie naturală a celui anterior. ceea ce la început îŃi va crea confuzie. devenind mai luminos. Este de fapt un proces foarte simplu.

Răspunsul este foarte simplu. a căror frecvenŃă le permite comunicarea. Acum este momentul să descoperim adevărul înăuntrul nostru şi 205 . Ei practic. nu aterizează să intre în contact fizic direct cu noi. ar însemna o impunere. altfel aceasta nu ar mai fi asistenŃă ci control. de către forŃele întunericului. mai evoluate. Chiar dacă sunt mulŃi care ar dori aceasta. Deci. taifunuri. în ceea ce priveşte fizica hiperdimensională a universului şi legile creaŃiei. nu suntem singuri în acest moment de cumpănă din istoria noastră. ele fiind ca nişte forŃe care debalansează planeta. etc. aceasta făcându-se.influenŃând probabilităŃile spre partea pozitivă şi menŃinând liniile energetice ale planetei. prin contacte cu diverse persoane. contactul fizic ar însemna o violare a voinŃei celor ce nu doresc aceasta şi chiar şi pentru cei care într-adevăr o doresc. Şi tocmai de aceasta urmează să ne debarasăm noi acuma: de controlul la care am fost supuşi mii de ani. pentru a nu se generaliza cataclismele naturale. Acestea de obicei. dacă există cu adevărat.). încearcă să ghideze gândurile tuturor pământenilor şi să-i ajute în a se trezi la adevăr. lucrează în plan telepatic. prin voinŃă proprie şi nu poate fi impusă de altcineva. sunt cauzate de diferenŃele de frecvenŃe dintre cea planetară şi cele ale conştiinŃei umanităŃii. cât şi în vis. secete. în general. Multă lume se întreabă de ce aceşti extratereştri. care este nevoită să reacŃioneze. la nivel personal. atât în starea de veghe. Astfel ne-au fost transmise cantităŃi imense de informaŃie ştiinŃifică. Aceasta trebuie să ne dea curaj şi speranŃă. Aceste fiinŃe extraterestre. EvoluŃia conştiinŃei se face conştient. Timpul în care alŃii să ne impună adevărul lor a trecut. Respectarea voinŃei personale este legea de bază pe care ei nu o pot încălca. cutremure. reacŃia ei fiind prin aşa zisele cataclisme (inundaŃii.

Şi în loc să ne îndreptăm spre lumină şi iubire. ADN-ul va avea activate douăsprezece spirale. ieşind de sub capcana iluziei. Efectele existenŃei la frecvenŃa Dimensiunii a 4 a vor fi de-a dreptul miraculoase.să ne schimbăm viaŃa! Desigur. De aceea. precum şi creşterea numărului de oameni care se trezesc la realitate şi adevăr. astăzi în viaŃa fiecăruia. Să înŃelegem că nu este vorba de o păcăleală şi că acest moment. Deci este timpul să ne bucurăm. Aceasta i-ar împiedica pe cei ce într-adevăr vor să evolueze şi practic ar putea duce la sfârşitul tuturora. Să credem în proces. aflând că vine “sfârşitul lumii”! Agresivitatea şi experienŃele negative ar lua o amploare de neimaginat. imaginaŃivă panica ce s-ar produce în rândul oamenilor neiniŃiaŃi. ne-am bloca în cea mai întunecată şi egocentristă perioadă din istorie. de care s-a ştiut din cele mai vechi timpuri. spirituală. vor ajuta procesul fizic de ascensiune. având o frecvenŃă din ce în ce mai ridicată. având abilităŃi şi puteri care acuma Ńin de domeniul paranormalului şi anume: levitaŃia (posibilitatea de a zbura prin aer fără aripi). Aceasta va însemna că ne vom transforma în adevăraŃi super-oameni. care va intra în trupurile noastre. Energia crescândă. este vorba de o revoluŃie paşnică. în dragostea Lui necondiŃionată pentru fiecare dintre noi şi în şansa noastră de a trăi într-o lume mai bună. se mai pune întrebarea de ce aceste informaŃii nu sunt făcute public. telekinezia (capacitatea de a mişca obiecte cu 206 . iar creierul va funcŃiona la capacitatea sa maximă. în puterea Creatorului. nu să ne speriem. prin mass media? Pentru că pe de o parte mass media este cenzurată. care are loc dinspre interior spre exterior. iar pe de alta. este acum.

în armonie cu noua planetă. ca în filmul Stargate. Pacea şi dragostea Creatorului să ne umple inimile! Să căutăm şi să folosim asistenŃa. corpul nemaifiind supus îmbătrânirii. sau unde vor ajunge. compasiunii. care este din belşug în jurul nostru şi să ne lansăm intenŃia clară de a evolua accelerat. indiferent unde se află. veseliei şi ajutorului reciproc. Vom înŃelege că este energie şi hrană din belşug şi vom dezvolta tehnologii de antigravitaŃie şi “porŃi stelare”. “împărăŃia lui Dumnezeu pe Pământ”. Să-i respectăm pe toŃi cei care sunt aici cu noi. odată ce am aflat această informaŃie şi am crezut-o. Nu sună frumos? Aceasta va fi. nu separată că acum. Tot ce avem de făcut. chiar direct într-a 5 a. căci într-un fel sau altul. în care vom trăi ca o familie. etc. sau unii. 207 . capacitatea de a transforma şi crea materie. puterea de vindecare spontană. toŃi suntem speciali şi toŃi vom face un mare salt în evoluŃia personală. adevăratul Paradis. este să dorim să ne schimbăm. ceea ce ne va permite să începem explorarea galaxiei. Suntem o generaŃie norocoasă. Să stăm cât mai mult în frecvenŃă ridicată şi să ne dorim schimbarea. Toate acestea în condiŃiile existenŃei ca o conştiinŃă de grup. pe care de atâta timp am uitat-o.ajutorul minŃii). Nu este greu de loc! Nu este vorba decât să ne reîntoarcem la esenŃa noastră. în dragoste şi pace. să ştergem programarea trecută şi să ne reprogramăm în spiritul iubirii. telepatia... sau vom sări într-a 4 a. putând fi modelat după plac. în care moartea va dispare. aşa cum spunea Isus. am venit aici în acest ceas tocmai pentru a fi parte din procesul transformării planetei. călătoria în timp. fie că vom rămâne în Dimensiunea a 3 a.

Astfel, Universul, asemenea zânei fermecate din poveste, ne va îndeplini dorinŃa. Să nu uităm că voinŃa Creatorului este de fapt VOINłA NOASTRĂ!!!

208

MulŃumesc lui Inyth pentru suportul dat în realizarea acestei cărŃi.

209

BIBLIOGRAFIE

1. CărŃi Seth Speaks (Jane Roberts) The Nature Of Personal Reality (Jane Roberts) The Unknown Reality (Jane Roberts) The Magical Approach (Jane Roberts) The Holographic Universe (Michael Talbot) Rule By Secrecy (Jim Marrs) Alien Agenda (Jim Marrs) Psi Spies (Jim Marrs) Quantum Consciousness (James L. Forberg) Close Encounters of The Possession Kind (William Baldwin) Ancient Energy (Bill Dayholos) Souls of Distorsion Awakening (Jan Wickerink) Conversations With God (Neale Donald Walsch) Communion with God (Neale Donald Walsch) Friendship with God (Neale Donald Walsch) The New Revelations (Neale Donald Walsch) Tommorow’s God (Neale Donald Walsch) Home With God (Neale Donald Walsch) The Teachings of Don Juan (Carlos Castaneda) Separate Reality (Carlos Castaneda) Journey To Ixtlan (Carlos Castaneda) Tales of Power (Carlos Castaneda) The Second Ring of Power (Carlos Castaneda) The Eagle’s Gift (Carlos Castaneda) Fire From Within (Carlos Castaneda) Power of Silence (Carlos Castaneda) 210

The Art of Dreaming (Carlos Castaneda) The Active Side of Infinity (Carlos Castaneda) The Psychology Of Man’s Possible Evolution (P. D. Ouspensky) In Search of the Miraculous (P. D. Ouspensky) The Fourth Way (P. D. Ouspensky) An Outline of Occult Science (Rudolf Steiner) How To Know Higher Worlds (Rudolf Steiner) Shift of The Ages (David Wilcock) The Science of Oneness (David Wilcock) The Divine Cosmos (David Wilcock) Bringers of the Dawn (Barbara Marciniak) The Law of One Material (Ra) The Chakra Bible (Patricia Mercier) The Essential Crystal Book (Simon and Sue Lilly) Crystal Prescriptions (Judy Hall) Bhagavad Gita (Shri Swami Sivanada) The Missing Peace in Your Life (Robert M. Williams) The Power of Now (Echart Tolle) A Course in Miracles (Dr. Helen Schucman, Dr. William Thetford) Biology of Belief (Bruce Lipton) Wisdom of Your Cells (Bruce Lipton) The Elegant Universe (Brian Greene) The Mind of God (Paul Davies) God and the New Physics (Paul Davies) Jesus: A Story of Enlightenment (Deepak Chopra) How to Know God (Deepak Chopra) Life After Death (Deepak Chopra) Perfect Health (Deepak Chopra) Silva Mind Control Method (Jose Silva) You the Healer (Jose Silva) Everyday ESP (Jose Silva) 211

Archangels and the Unseen Forces (Edgar Cayce) Out of Your Mind (audio) (Alan Watts) Our Ancestors Came From Outer Space (Maurice Chatelain) Misteries of Ontario (John Robert Colombo) Haluginogens and Culture (audio) (Terence Mc. Kenna) The Psychedelic Society (audio) (Terence Mc. Kenna) The Last Word (audio) (Terence Mc. Kenna) The World and Its Double (audio) (Terence Mc.Physics of the Impossible (Michio Kaku) Parallel Worlds (Michio Kaku) The Universe in a Single Atom (Dalai Lama) Miracles of the Gods (Erich Von Daniken) Gods From Outer Space (Erich Von Daniken) In Search of Ancient Gods (Erich Von Daniken) The Universe in a Nutshell (Stephen Hawking) The Nature of Space and Time (Stephen Hawking) The Theory of Everything (Stephen Hawking) Fingerprints of the God (Graham Hancock) The Conscious Universe (Kafatos Menas. Nadeau Robert) The Dancing Wu Li Masters (Gary Zukav) Operation Terra (Sara Lyara Estes) Nexus-A Neo Novel (Deborah Morrison) Contacting Your Spirit Guide (Sylvia Browne) Life on the Other Side (Sylvia Browne) Chanelling Your Higher Self (Edgar Cayce) On Atlantis (Edgar Cayce) Predictions for the 21st Century (Edgar Cayce) Angels. Kenna) Time and I Ching (audio) (Terence Mc. 212 .

Kenna) The Truth Seminar (audio) (Neale Donald Walsch) Syncrodestiny (audio) (Deepak Chopra) The Astral Projection Workbook (J. O’Brien) Why Christianity Must Change or Die (John Shelby Spong) Supersleep (Teri Mahaney) Creative Visualisation (Shakti Gawain) Everyday Enlightenment (Dan Millman) Way of the Peaceful Warrior (Dan Millman) The Divine Matrix (Gregg Braden) Cosmic Voyage (Courtney Brown) The Gods Machines (Wun Chok Bong) Into the Bermuda Triangle (Gian Quasar) Secrets in the Fields (Freddy Silva) Area 51-The Dreamland Chronicles (David Darlington) Working with Auras (Jane Struthers) Varieties of Scientific Experience (Carl Sagan) The Language of God (Francis Collins) 213 . H. Brenilly. J. Brennan) Becoming Human (Jean Vanier) God and the Evolving Universe (Redfield Murphy Timbers) At the End of an Age (John Lukacs) Hinduism (Louis Renou) Journing into the Miraculous (Todd Bentley) The Art of Dying (Patricia Weenolsen) Intelligent Memory (Barry Gordon) Incredible Optical Illusions (Nigel Rodgers) Going Within (Shirley MacLaine) Ghosts and the Supernatural (Richard Cavendish) The Ancient Path of Kabbalah (David Aaron) Religions of the World (E.

Filme ŞtiinŃifice şi Prezentări Video What The Bleep Do We Know? The Secret Illusion and Reality The Secret Behind The Matter The Cosmic Plan The Pineal Gland Is A Stargate The Second Coming Of Science The Legend of Atlantis (ELIA) Secret Space The Mistery Of Cydonia Future Of Mankind (Michael Tsarion) 214 .Zen (Kenneth Kraft) When Science Meets Religion (Ian Barbour) African Religion (Aloysius Lugira) Taoism (Paula Hartz) Native American Religions (Paula Hartz) Global Warming (Paul Brown) Extreme Nature (Mark Carwardine) The Healing Power of Meditation (Gabriel Weiss) The Astrology Bible (Judy Hall) The Great Shift (Lee Caroll. Tom Kenyon) Atlantis (John Michael Greer) Supernatural (Graham Hancock) Maya Cosmogenesis 2012 (John Major Jenkins) The Templar Papers (Oddovar Olsen) Astronomy (Mark Garlick) The Spiritual Brain (Mario Beauregard) The Unknown Universe (Richard Hammond) Nature’s Blueprint (Dan Hooper) 2.

NASA Coverup Roswell 986 Unexplained Misteries The Scientific Case for God and His Word Multidimensional Universes 070 Cosmos 08 (Carl Sagan) 215 . Clifford Stone (Project Camelot) The2012 Enigma (David Wilcock) Tesla the Race to Zero Point Energy Antigravity free Energy The Missing Secrets of Nikola Tesla Unlocking Misteries of Life Evolution-Great Transformations Genesis Revisited Are We Alone In The Universe ? The Misterious World Saturns Hyperdimensional Hexagon The Polygon Dichotomy Mars.Origins Of Evil (Michael Tsarion) Symbolism (Michael Tsarion) The Destruction Of Atlantis (Michael Tsarion) Evolving Ideas Conference (Tom Bearden) Energetic Forces in the Universe (Robert Reckmeyer) An Inconvenient Truth (Al Gore) The Ring Of Power Zeitgeist UFO Files Richard Hoagland (Project Camelot) Dan Burisch (Project Camelot) George Green (Project Camelot) Benjamin Fulford (Project Camelot) Bob Dean (Project Camelot) Sgt.

ca enterprisemission.MovingThrough Time and Space(Chantal Akerman) 3. Site-uri pe Internet hutchisoneffect.com universeofpower.html greatdreams.com singtech.com geometrycode.com lauralee.com learningmeditation.shtml goldennumber.pair.com trufax.com servtech.org newciv.com orbit.com hemi-sync.com/munck.com silvaultramindsystems.com amasci.com 216 .nl crystalinks.com digg.com/freenrg/tors cseti.org centerpointe.org philosophy.com goldmanmethod.net 21stcenturysciencetech.com/sg/index.com cycle-trader.com soulsofdistortion.co.com gyro-scope.uk depalma.org keelynet.

ac.com cropcircleconnector.html primarypeception.uk tmgnow.tripod.com livingcosmos.com deoxy.org projectcamelot.com nealedonaldwalsch.net divinecosmos.net hypnosis.lightworker.com lightworkers.com superstringtheory.org/mckenna.com antigravitypower.net projectavalon.htm hado.com 217 .com ourhollowearth.com newton.ex.com/Grebennikov/index.com athenapolis.

218 .

219 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful