ΓΔΛΣΙΟ

ΣΤΠΟΤ

ΔΞΔΤΡΩΠΑΪ΢ΜΟ΢ ΢ΣΟ ΜΔ΢ΟΓΔΙΑΚΟ ΥΩΡΟ

Δπιμέλεια: Ν. Μαπαβέγιαρ
Έθδνζε 2011, NOMIKH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Σει.: 360
ISBN: 978-960-272-817-8

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (210-3678800) θπθινθόξεζε ην ζπιινγηθό έξγν
«Eξεςπωπαϊσμόρ στο Μεσογειακό Υώπο» (ζει. 360) κε επηκέιεηα ηνπ
Ναπολέοντα Μαπαβέγια, Καθηγηηή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, καηότοσ ηης Έδρας
Jean Monnet.
Ο Εμεπξσπατζκόο είλαη κία έλλνηα αζαθήο θαη ακθηιεγόκελε,

αιιά έρεη

ρξεζηκνπνηεζεί από πνιινύο ζπγγξαθείο ζηελ πξνζπάζεηα λα θαηαγξάςνπλ, λα
αλαιύζνπλ θαη λα εξκελεύζνπλ ην θαηλόκελν, όπνπ νη εζληθέο πνιηηηθέο,
πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο επεξεάδνληαη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν από ηε
ζπκκεηνρή

ησλ

αληίζηνηρσλ

θξαηώλ

ζηε

δηαδηθαζία

ηεο

Επξσπατθήο

Οινθιήξσζεο.
Ο Εμεπξσπατζκόο πνπ πξνθύπηεη από ηηο λνκηθέο ή/θαη πνιηηηθέο δεζκεύζεηο ηνπ
θξάηνπο κέινπο έλαληη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο είλαη
ζπγθεθξηκέλνο

θαη

κπνξεί

λα

ζεσξεζεί

«αλαγθαζηηθόο»

ή

«άκεζνο».

Γηα

παξάδεηγκα νη δεζκεύζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Ειιάδα έλαληη ηεο Ε.Ε. κε ην
Μλεκόλην

γηα

ηελ

απνπιεξσκή

ησλ

ρξεώλ

ηεο,

απνηειεί

θνξύθσζε

«αλαγθαζηηθνύ» εμεπξσπατζκνύ. Αληίζεηα ν Εμεπξσπατζκόο πνπ κπνξεί λα
πξνθύπηεη

ρσξίο

λα

ππάξρεη

θακία

δέζκεπζε

ηνπ

θξάηνπο-κέινπο

είλαη

πεξηζζόηεξν δηάρπηνο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί «εζεινληηθόο» ή «έκκεζνο».
Τα θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην ζπιινγηθό βηβιίν, αζρνινύληαη κε
πνιιέο από ηηο πην πάλσ εθδνρέο ηνπ Εμεπξσπατζκνύ ηόζν ζηελ Ειιάδα όζν θαη
ζε άιιεο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful