ΠΡΟ΢ΚΛΗ΢Η

Εθδήιωζε ηοσ περηοδηθού «Μεταρρύθμιση»

«ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»
Πέμπηε 9 Ιοσνίοσ 2011 ζηις 7.30 ηο βράδσ
Αίζοσζα «Άγγελος Σικελιανός»
Σετνόπολις – Γκάδι, δίπια από ηο θηίρηο ηοσ «Αζήλα 9.84»
Πεηραηώς 100 (Είζοδος από ηελ οδό Πεηραηώς)
Ομιλεηές:
΢ηαύρος Λιβαδάς, κέιος ηες ΕΕ ηες Δεκοθραηηθής Αρηζηεράς
Ηλίας Μόζιαλος, Πρόεδρος ηοσ ΙΣΤΑΜΕ, θαζεγεηής Ποιηηηθής ηες
Υγείας ζηε London School of Εconomics.
Νίκος Μπίζηες, κέιος ηοσ Εζληθού Σσκβοσιίοσ ηοσ ΠΑΣΟΚ
Νίκος Χριζηοδοσλάκες, θαζεγεηής Οηθολοκηθώλ, πρώελ σποσργός
Οηθολοκίας
Σσληολίδεη ο εθδόηες ηες «Μεταρρύθμισης» Γιάννες Μεϊμάρογλοσ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful