Istilah-istilah dalam Ulum al-Hadis

Istilah-istilah dalam Ulum al-Hadis Istilah-istilah yang digunakan dalam Ulum al-Hadis
1.Sanad Al-Sanad ialah jalan yang menghubungkan kepada matan.Ia juga bermaksud jalan yang menyampaikan kepada hadis. Sanad dari segi bahasa ialah sesuatu yang kita bersandar kepadanya,seperti tembok dinding dan sebagainya. Sanad dari segi istilah ahli hadis ia membawa maksud jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Dalam erti kata lain,ia bermaksud rangkaian perawi di dalam tabaqat. 2.Perawi Perawi ialah orang yang meriwayatkan hadis. 3.Matan Matan dari segi bahasa ialah pertengahan jalan. Dari segi istilah ialah lafaz-lafaz hadis yang membentuk pengertian. Dengan kata lain, ialah kata-kata atau lafaz-lafaz yang terletak sesudah perawi bermula daripada akhir sanad. Konteks lain,ia bermaksud hadis Nabi yang di akhir sanad. 4.Isnad Isnad ialah menyandarkan sesuatu hadis kepada orang yang meriwayatkannya. Kadang-kadang ia juga digunakan dengan makna al-Sanad. Ertikata lain, ia bermaksud menyebutkan hadis itu kepada orang-orang mengatakannya. 5.Musnid Al-Musnid ialah orang yang meriwayatkan hadis dengan isnadnya sama ada ia mengetahui Ilmu Hadis atau tidak. Ia juga disebut musabbid, iaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan isnadnya. 6.Musnad Musnad ialah nama bagi kitab-kitab yang dikumpulkan didalamnya apa-apa yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau lebih. Ia juga bermaksud kitab yang dikumpulkan hadis didalamnya yang diriwayatkan oleh sesorang sahabat. Contoh: Musnad Imam Ahmad (w 241),dibukukan dalam kurun ke3 Hijrah dan terdapat 40,000 hadis. 7.Muhaddis Muhaddis ialah orang yang mengetahui tentang hadis, sama ada Riwayah atau Dirayah dan kecatatannya. Juga mengetahui perawi-perawi hadis daripada riwayat-riwayat yang ada pada zamannya dan mengingati sejumlah besar matan hadis daripada kitab-kitab yang Sahih. Muhaddis ialah mereka mengetahui perkara-perkara yang luar biasa dan menguasai serta menghafaz kurang daripada 100,000 buah hadis. Untuk itu Muhaddis ialah orang yang banyak menghafaz hadis serta mengetahui sifatsifat orang yang meriwayatkan tentang adil dan kecatatannya. Antaranya Abu Bakar Ahmad Ibn Marwan al-Maliki, Imam Abu Qasim Abdul Rahman.

1

Jarh. Antara mereka ialah Abu al-Huzzayl Muhammad bin al-Walid al-Hims.000 buah hadis yang diriwayatkan dari segi Matan.000 hadis dengan isnadnya. Muhammad Ibn Hibban. di samping itu mereka memiliki sifat yang ada pada Hafiz. Hakim juga adalah gelaran bagi mereka yang dapat menguasai serta menghafal lebih daripada 700. Sanad. al-Hafiz dari sudut istilah pula para ulama salaf mengatakan ia sama dengan muhaddis. Jarh. Ta’dil serta sejarahnya.000 buah hadis dari segi Matan. Ada yang mengatakan mereka orang yang menghafaz sebanyak 100. 10. Sanad.Istilah-istilah dalam Ulum al-Hadis 8. Antara mereka yang mendapat darjat ini ialah Ibnu Majah. Mereka menghafaz hadis bersanad sebanyak 300. Oleh itu.Hujjah Hujjah lebih tinggi daripada darjat Hafiz. Imam Bukhari. Iaitu orang yang mengetahui segenap hal di dalam perkara yang bersangkutan dengan hadis dan menghafaz hadis dengan bilangan yang lebih banyak daripada mereka yang berada di martabat Hujjah. Antara mereka yang mencapai martabat Hakim ini ialah Imam Malik bin Anas. hafiz ialah orang yang menghafaz sebanyak 100. 2 . 9.Muhafiz/al-Hafiz Dari segi bahasa ialah orang yang menghafaz.Hakim Martabat yang tertinggi bagi Ahli Hadis. Mu’ammar bin Rasyid. Ta’dil serta sejarahnya.000 buah hadis yang bersanad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful